0gok



ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU
MODERN ARAKANESE POETRY

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ရကၡဝဵလကးစာစဤး အမြတ(း ၁)
အုပးရ-ီ ၂ွွ
ထုတးဝီသညးံခုနြစ-း ဿွှဿ၇ ေမလ
worthu.map@gmail.com, rakhawanlamagazine@gmail.com

&u©0Hvuf &cdkifhpmyD jzpfajrmufa&;toif; rS xkwf0Donf

3

0gok

rSmwrf;vTm......
ဣကဗ္ာစာအုပးသညး
ကစဤးကစဤးနနး႕ ခရီ့ေရာကးမဆိုကး ႏီျေခါငး..ေ်ခာကး..ၾကမး့
ရခိုငးံစာပီ ကႏၱာလမး့ထဲ ႄကီျကျဲ ရဲဝံဵစျာ ခရီ့လာ့နီသူတစးဤီ့ဧံ
ဝဵသာႏုသီျ့တစးစကး သို႔မဟုတ.း .........
အတိတးမြ စီ့ပူ့လိုကရ
း ...ဖယးချာလိုကးရ
နီ့လိုကးရ ဝီ့လိုကးရ ...ရလိုကးရ လျတးလာ့လိုကးရနနး႕
ဖမး့ဆုပခ
း ္ဳပးကိုငးရနး ခကးခ.ဲ .အာ့ထုတးခဖူ့ေသာ
စညး့လျတး ဝါ့လျတး စကာ့လဵု့မ္ာ့ဧံ ပဵုရိပးအသျငးသ႑ာနးမ္ာ့၇
ဘဝအေမာအပနး့တိထဲ မိုကးမဲစျာ လညး ရျငးံ စီ့မ္ဳိ့နီခေသာ ရငးနငးံ ဆို႔မျနး့ ခဵစာ့မႈ အအဵုအခဲတိကို
အကၡရာသတၱဳနနး႔ ဖနးခါ့ခါ့ ေဖ္ားစပးထာ့ေရ
အေတျ့မိုကးမိုကးညစးညစး ဆီ့? အဆိပ?း တစးချက၇း
တခါက ဟု...ငျာ့စျငးံ ႏြလဵု့သာ့ပနး့ဤီ့ထကး
ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ခ္ီၾကာ ်ပနး႔ႀကဲနီခရေသာ
မီႊ့ဝတးမႈဵတိ စုစညး့လဵု့ထျီ့မႈ... သို႔မဟုတ…
း …..
ပနး့ပ္ဳိ့မိသူတစးေယာကးဧံ ႏြလဵု့သာ့
ဘဝတစးခုလဵု့ကို အရငး့အႏြီ့်ပဳရာကနီ
ဆို႔နငးံမ္ကးရညးလႈိငး့တိ အဆငးံဆငးံ အႀကိမးႀကိမး
ေမြာွ
း ငး ေပါကးကျဲစခ
ီ ေသာ ႏိုငးထကးစီ့နငး့ ေဝဒနာတိ
ေရာငး်ပနး ဟပးထငးမႈမ္ာ့...
တနညး့....ပနး့ခရမး့်ပာ လူသာ့တစးဤီ့ဧံ
အသဲကရ
ျဲ ာဇဝငးဖနးသာ့ထကး

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

အလ္ာ့လိုကး တကး..က္ ၿပီ့လႊာ့နီေရ စညး့ခ္ကး်မနး
ရငးခုနးႏႈနး့မ္ာ့၇
ပနး့အိမးမကးပ္ဳိေခ္တိ ေက္ာကးသာ့သမုဒၵရာကို
အလနး႔တၾကာ့ ၿဖတးသနး့ခိုကး
ဟဒယ ရို႕အတိခ
ျ ္ငး့ တို့တိုကးရာကနီ
လျတးက္ရျငးံစဤးလာေသာ ရျကးဝါ အႄကီျအေဟာငး့တိ၇
တဖနး...ညကးေညာမႈသျငး်ပငးကို ေဆာငးလ္ကး
ကေတာကးကဆ ဝဵသစိတးအလ္ဤးထဲက
မဆိုစေလာကး ခလုတက
း မး့သာ့ေခ္တစးခ၇ု
...............တစးခုတညး့ရာ............
(ေဒအတျကး ႏုနယး-ညံဵဖ္ငး့-အီ့စကးမႈမ္ာ့
ကျကးက္ာ့ႏြမ
ိ း့်ခယးထာ့ေသာေၾကာငးံ
ရငးံေရားမႈမ္ာ့ လြပေက္ာံယြငး့စျာ ပ္ဵဝဲခုနးအုပးနီလိမညး)
ညြီနဵ႔စျဲစဲျ စိနးေခၚ ်ငငး့ခဵုမႈတိ လႈိငး့ၾကကးချပးပမာ ကူ့လူ့လ္ကး
သကး်ပငး့ညငးညငးတိ ဘကးလိုကးမႈဖကး ဤီ့တညးစီအဵု့
နာ့လညးမႈခ္ငး့(နာမး-ဉာဏး-စ္ာနးခ္ငး့)
ဆကး ႏျယး ၿငိစျနး့သူရို႕ ပပစးနႏြစး စာ့သဵု့/ထီျ့ထုတးပစးဖို႔
အရို့မ္ာ့မ္ာ့ ေဝါဟာရတိ၇ ဂ္ီ့မ္ာ့မ္ာ့ အဆီအႏြစးတိနနး႔
ေပါံပ္ကးပ္ကး ရသရညးတိ ရျကးေဆာငးထာ့ေရ
ပါဂ္ီပါဂ္ာ့ ရျကးၾကမး့ရညးႀကိဳ ေသာကးဆမး့ခ္ဳိ/ပို တစးချက.း .
ဣသိ.ု႔ .အာ့လဵု့ေသာ ကလနးကဆနးမႈတိ
တဒဂၤ အဆိပးအေတာကး ်ဖစး်ငာ့အဵံ
အႏုအၫျတးကို ေကားေရား ေတာငး့ပနးအပးပါေၾကာငး့၈
ဝါသု

5

0gok

က ႑(ှ)

t
rsKd;
om;
a&;
oifh
aom
u
Asm
rsm;

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

r m w d um
ွှ၈ ကေလာငးသညး
ွဿ၈ ဒီဇိနးဘာေကာကးခ္ကး
ွ၀၈ မိုငက
း ုနးခရီ့သညး
ွ၁၈ မိစၦာႏြငးပျဲ
ွ၂၈ ဖသြ္ငး
ွ၃၈ အိမးမကးတစးခု ေသျဖီတိမး့ေစာငး့်ခငး့
ွ၄၈ လီစိမး့
ွ၅၈ ေက္ာကး်ခဳပးရို့တိ ၿပီနီေရ်မိဳ႕
ွ၆၈ နယးလျနးသဇငးတစးခကးဧံ အတၴဳပၸါတး
ှွ၈ ရကၡဂိမး့
ှှ၈ နိဒါနး့လမး့သျယးထဲက ပနး႔သကူနဵ႕
ှဿ၈ လကးက္နးရကးမ္ာ့ဧံ ဒိုငးယာရီ
ှ၀၈ ပနး့ပဵု်ပငး
ှ၁၈ ဖာ့ကဗ္ာ
ှ၂၈ လ်ဖစးလာ့ေသာ ဝကၤစျပး
ှ၃၈ ဝဵသာနုစစးတမး့
ှ၄၈ နီသာခ္ိနး အိမးမကး
ှ၅၈ စကာ့လဵု့မ္ာ့မ္ာ့ထဲက ပုစၦာ
ှ၆၈ ပနး့ဆီမီ့နနး႔ လကးကမး့ႀကိဳ
ဿွ၈ အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ကို ေဂါငး့စဤးမတပးလိုကးပါေကံ
ဿှ၈ အ်ပစးဖို႔လို႔သ.ီ ...

7

0gok

ဿဿ၈ ဖနးဆငး့သြ္ငးအသစးကို တမး့တ်ခငး့
ဿ၀၈ သကးေရာကးအာ့တစးခုဧံ သိပးသညး့ဆ
ဿ၁၈ ဇီ့ကျကးေဂါငး့ေဆာငးထာ့ေရ က္ီ့
ဿ၂၈ အသဵု့ေတားခဵညႊနးကိနး့အတိုငး့ရာ....
ဿ၃၈ ရကၡိတ်ခငး့ဧံ သေဘာသဘာဝ
ဿ၄၈ ဆငးစျယးတစးေခ္ာငး့ဧံ ေဘ့က္ပးနဵက္ပးသမိုငး့
ဿဂ၈ ေစတနာေတာံ ေစတနာ…
ဿ၉၈ အႏုပညာပနး့စ္ီ့ခငး့ထဲက ငါ့စိမး့သညးၿခီရာ
၀ွ၈ တိမးလမး့မထကးက ပဵုရိပးေယာငး
၀ှ၈ ဧက ဝါစာ

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

uavmifonf
ေတားလြနးေရဆိုစျာ
စနစးဆို့ႀကီ့တိမ္ာ့စျာကို
အ်မစး်ပတးထျကပ
း ါေအာငး
လြနးေလြာပစး်ခငး့လို႔
ဇာ သဵလ္ကး...ဓာ့.....လြ.ဵ ...လကးနကးတိက
ႄကီျ့ေၾကားရဲလို႔လဲ
ကေလာငးသညး
သတၱိ ဗ္တၱိအေပါငး့ရို႕အုပးခ္ဳပးေသာ နယးႏိုငးငဵေတားထဲ
သျီ့မစျနး့ေသာ လကးနကးတစးစငး့ ်ဖစးေတ
ကေလာငးသညး
နြလဵု့သီျ့ေပါငး့မ္ာ့စျာကို လြပရဲရငးံစျာ စီ့ဆငး့စီေရပိုငး
(သဵသရာ အဆကးဆကးတိုင)း ဇာတိ်ဖစးတညးမႈေပါငး့မ္ာ့စျာကိုေလံ
လိုရာ ေစစာ့ႏိုငးဖို႔ စျမး့အာ့သြ္ငး်ဖစးေတ
ကေလာငးသညး
လူသာ့ရို႕ဆိုေတ့ကို ဖနးဆငး့လိုပါလာ့
မငး့ေစတနးရို႕ဧံ အမုနး့တရာ့ကို ဖယးယြာ့လိုပါလာ့
ဝိေရာဓိကိုခ္စးေတပိုငး သစၥာတရာ့ကိုေလံ ခ္စးတတးေတ

9

0gok

ကေလာငးသညး
အကၡရာအေပါငး့ရို႕ဧံ အလငး့တနးေဆာငးး်ဖစးေသာ
က္မး့ဂနး ပုရပိုကးအေပါငး့ရို႕ဧံ ဤီ့ေသြ္ာငး်ဖစးေသာ
ပနး့အလကၤာွိဤာဤးေတားအေပါငး့ရို႕ဧံ ဤီ့ခိုကးရာ ်ဖစးေသာ
ကေလာငးသညး
မြတးဉာဏးေတားအေပါငး့ရို႕ဧံ တဂို့သြ္ငး
သမိုငး့စဤးေခတးအဆကးဆကးရို႕ဧံ ဒိုငးယာရီ ေမားကျနး့
ရႊီရာဇဝငးေတားအေပါငး့ရို႕ သကးသီတိုငး မြတးေက္ာကး
ကေလာငးသညး
လူငယးအေပါငး့ရို႕ဧံ ႏြလဵု့အဘိဓမၼာထဲက ရငးချငးပိုကးခ္စးသူ
လူသာ့တိုငး့ရို႕ဧံ နစး-သကးဝငး ၾကညးႏူ့မႈ အလြတရာ့
ကေလာငးသညး
……………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………
ကေလာငးသညး
ရကၡိတရို႕ပ္ဳိ့ေထာငးထုဆစးေသာ သမိုငး့ပ္ဳိ့ခငး့သစးထဲ
ဝဵလကးရို႕ပနးဖို႔ ပနး့တစးပျငး႔ေလံ ်ဖစးေတ ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ည…
ေတာကး! တစးခ္ကး မဆဵု့ခငးမာ
ရာစု ်ပတငး့ေပါကးပျငးံက္
ေၾသား… ေနာကးထပး
တစးမို့ေသာကးလီခ ဗ္ာလးကို....၈

11

0gok

rdkifukefc&D;onf

အရြိက တိုကးေတ လီပီျ်ပငး့
ဝဵလကးရို႕ ရို့ၿခဵကျငး့ထဲ
ပ်ဗနး့တုနးလာ့ရေအာငး စီ့နငး့ခ
ညက လကို လြဳဵဖို႔
ဝဵသာႏုကို မီ့ေတာကးထကး တငးစမး့
အခ္မး့ကာံ မေ်ပ
ယငး့ပိုငးနနး႔
ကိုယးံေဆာငး့ ကိုယးခ္ဳဵ
မို့မလဵု ႏီျမဖဵုနနး႔
မိုငးကုနး ခရီ့သညးတစးစု
သဵု့-ရာစုပါ့ကို ဤီ့တညးလို႔ လာ့နီလီယငးံ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

rdpämESifyGJ
ၿဖိနး့ၿဖိနး့ထ
သူရဲေကာငး့ရိ႕ု ဧံ ႏြလဵု့သီျ့စကးတိ
သမိုငး့ရီ့မညးံ လကးေတားထဲ ပူ့ဝငးစီ့ေမ
သတၱိတိနနး႔ ခဲပ္စးနီခေရ
အၿငိဳ့တိမးအဵု့ ်ဒပးထုရို႕
ရငးအုပးႀကီ့ထဲက အႏုမာနတိကိုရာ
တစိစိကိုကးမျာ့နီလီယငးံ

13

0gok

ေခတးသစးကိုပ္ဳိ့ဖို႔ ်ဖနး႔လကးတိ
ဖို့...ဖသြ္ငးရို႕အဇၩတၱတိကို
အာဟာရလုပး စာ့သဵု့
မိစၦာႏြငးပျဲအတျကး ေဒႏြလဵု့သီျ့တိက
အခါခါ ႀကိမး့လို႔
သုညတိ နငး့ဖို႔
အကၡရာလငး့ မီ့ပဵု ပျဲႀကီ့ထဲ
အႏုသုခုမ ဝိဤာဤးတိ
အာဇာနီမႈ လကးေတား အပါ့
အတုနး့အရုနး့ကို
ပူေဇား ပသ ထာ့ခ ပါအဵု့ေမ
ငါသညးသာလ္ငး ငါ အစစး ်ဖစးချငး႔ရပါစီေသာဝး၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

zoQif
ဖသြ္ငး
ဂ္ီငယးေခ္ကို က္ာ့ေခ္ာငး့စျာကာ့ မရိပးမိႏိုငးခ
ေတာအုပးကို စို့မို့ဖို႔က္ ်ခသႋ ကရာ
လကးသညး့ခၽျနးကို ်ဖနး႔အုပးခ္လို႔
ေနာငးတ တရာ့ရို႕ထုဆစးေတ ဒိုငးယာရီထဲမာ
ေက္ာကးနနး႔ ဝါ့နနး႔ထု မြ.. ရကၡိတရို႕က
ဘဝ, ဝထု ပီသခရေရ လတး
ဖသြ္ငး
ရႊီငျီမို့ရတနာရို႕ သျနး့ၿဖိဳ့ေသာ ဘုမၼိၿမီ
နိမ႔ရ
း ာစိုကး ဓာ့၇ လြဵသျာ့တိၾကာ့ သိမးငယး ွပးတျာ့
ယငး့ပိုငးနနး႔က.ို ..
ႏီျကႏၱာရ/ ်မကးေ်ခာကးေတာတိပိုငး ၫိႈ့ေရား
ဆိတးသုဤး့ လာ့ရပါဖို႔ ဗ္ာလးလာ
ဖသြ္ငး
ဆုိ့သမိုငး့ဧံ ချတးရာထစးရာအမျီတိကို
ေအာငး႔မ္ဳိေသာကးသဵု့

15

0gok

လူလဵု့မလြေရ ဝမး့နညး့အယႈဵ့
ဗ္ာပါဒ တိ မ္ာ့လျနး့လိ႔က
ု …
ို .
အခ္ဳိ႕ဆို ရငးချငးအိုေတာငး
ေဆာငးံကနးေက္ာကးလာ့ခကတးစျာ
ဖသြ္ငး
သဵမဏိ ရာဇွငးအိုးဧံ ပုရပိုကးေတားထဲမာ
ေ်ပာငးေ်မာကး လငး့ေတာကးဆဵု့ေသာ နီမငး့သြ္ငး
ေလ္ာရိနီေရ လေမြာငးတစးစငး့ကို ေၾကာခငး့
ညမိုကးမငး့ဧံ ရငးချငးပိုကးထဲ
ေပ္ာ႔တျဲ ညဵံ ႃခီျ က္လာ့ပါဖို႔လာ့
ဖသြ္ငး
ေအာငးံအညး့ အာ့တငး့ထာ့လိုကးပါဖိႏြငး့
်မငး႔ေသာ ်မတးေသာ ရကၡိတရို႕ ရာဇဝငးေတားကို
တဖနး်ပနး ရြငးသနးဖို႔ အကၽျနးရို႕ဧံ သီျ့အသကးနနး႔
မၾကာခငးမာ ဖသြ္ငးကို အသကးဆကး ရြငးချငးံ်ပဳပါမညး
ညကေဋကဋာ အိပးစကး မြိနး့မြိတးနီး်ခငး့မြ
လနး့၇်မနး့၇ တကးႂကျစျာ ႏို့ထ ႏိုငးပါစီဖိ ဖသြ္ငး၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

tdr fr ufwpfc k aoGz Dw dr f; apmif; jcif;
မူပိုငးဖျာ့ လငယးေခ္တစးစငး့ကို
အ်မငး႔ဝဠာယဵထကးဆီ စျနး႔စာ့ပစးတငး
ငျီၾကယးစငး လငး့လဲံမႈတိထဲ ပျငးံဤီ့နကၡတးကို
ပနး့ဝတးဆဵ ေကားေရားလာရီတိနနး႔
က္က္နန တျကးခ္ကးလာၿပီ့ခါမြ ေဒရငးဖတးႀကီ့
လျဲေခ္ားမႈ အနိစၥတရာ့တိကို ဂ္ညး့
ဖဝါ့နနး(႔ ဆို႔နငးံစျာ) နာခရလီေရ
မႈနး်ပာရီဝါ့ ကမၼအနာဂတၱ ်ဖနး႔ၾကကး
ွတၳဳဗလာေရာငး ်ခယးသထာ့ေရ
ပစၥကၡလမး့က္ဤး့ထကးမာေတာံ
မ္ဳိ့စဤးပတးရငး့ရဖို႔ နာၾကငးခါ့သီ့မႈတိက ဗရဗီျသတး ယႈပးပျ

17

0gok

ပစးချဲခ္ခဵထာ့ရေရ ဘဝကျဲ အပိုငး့အစေခ္တိကို
နိ႔ မအာ့ ညမအာ့ တကိုယးေရ တကာယ
အဖတးဆယးယငး့…ဆယးယငး့နနး႔ နစး(ကတး)ေတ
နဂိုဗီဇနနး႔ တယုတယ
ပ္ဳိ့စိုကးထာ့ေရ ပနး့ခငး့ႀကီ့ငယးတိ
ဝဵလကးရို႕ွဵသာႏုဤယ္ာဤးေတားထဲ
စျငးံစျငးံငျါ့ငျါ့ ဖူ့စဵုလနး့ပျငးံချငးံေတာံ ရနီဤီ့ဖို႔ပေယ
ေဒအရာသညးပငး သမိုငး့သစးေလံ ်ဖစးေတ
ချနးအာ့သစးေလံ ်ဖစးေတခ္ငးံ
ဇာသၾကစးမာပငး လာႏို့ႏို့….
တခါ….တခါေခ္ေလံ
နလနးထ လနး့လာလို႔ မရႏိုငးေရ
လတစး်ခမး့ဧံ နီဒဏးေလာငး
အိမးမကးတိကေတာံေက (ဆီ့မ်မငး ဝါ့မတျိ)
ေမြားဆနး အရိုငး့ကပးဆို့ရို႕ဧံ ၿခီသုတးခဵုထကး
ၾကာလီ…..ႏျမး့လီ….. ပုပးဆီျ့လီဖို႔ရာ မနာ့၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

vDpdrf;
်ဗမး့ ခနဲ စိတးကျဲက္လာ့ေရ ဖနးချကးတစးလဵု့
အေကာငး့ပကတိ ်ဖစးေအာငး ်ပနးဆကးဖ.ို႔ .......
က္ေနားံကို ပဂ္ီကာ့တစးခ္ပးပီ့ပါ
်ခသႋတစးေကာငး ်မကးႏုနယးတိကို
လြမး့စာ့ဖို႔ ပ္ငးနီေရ ်မငးကျငး့မ္ဳိ့နနး.႔ .....
သို႔မဟုတး
စဵုလဵု့ကနး့နီေရ ကၾကျတအ
း ို ဝါႀကီ့မတစးလဵု့
သူမဧံ ခ္စးစျာေသာ ၿမီ့ငယးေခ္တိကို
သနပးခါ့ႏြိမး့ အလြပ္ငးပီ့နီေရပိုငး ်မငးကျငး့မ္ဳိ့နနး.႔ ..
က္ေနားံကို ေဖသာ စိေက မ,စ ပါ
ရခိုငး်ပညးႀကီ့ လျတးလပးေရ့ေပါကးဖို႔
ပညာအစ သီလအဆဵု့နနး႔
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ တစးေစာငးထို့ခ္ငးလို႔
က္ေနားံက…
ို ………..

19

0gok

အယႈဵ့အ်မတး တျကးခ္ကးမႈတိထဲ
မြ္ာ့တတနး ဂ္ိတးတတနးနနး႔ ေစတနာအသို့တိ
ဂုဏး်ဖစး သိကၡာ်ဖစး မ္ကးႏြာမ္ာ့ရာ ဟငး့ဖတးပါပဵတ
ု ိ
ဝဋးက္ီ တနး့က္ီ ပလနးတိထဲက
တိတးၿပီတိတး်ပ မ္ဳိ့ခ္စးမ္ကးကျငး့ပ်ပဴ့တိ......
မ္ကးႏြာသစးပါ သျာ့တို့ပါ
က္ဳိငး့ေထာကး ှလ တစးႀကိမးလြယးပါ
သို႔မဟုတး ှ ႏြစးတစးႀကိမး လြယးပါ
သဵလျငးခကးမ္ာ့မ္ာ့ကမး့ လြမး့ပါ
လိေမၼားမြညးံေရာငး လတးခ္ာမ္ာ့မ္ာ့ ရိုကးပီ့ပါ
ရႊီရညးစိမး စကာ့လဵု့တိနနး႔ မြ္ာ့လာေရ
ထို့ယြိ ပငးံယြိ စာမ္ကးႏြာထကးမာ
အိမးမကး ကပျဲ မ္ာ့မ္ာ့က္ငး့ပပါ
တစးအိမးတကး တစးအိမးဆငး့ ရီႊလမး့ ငျီလမး့ေဖာကးပါ
တစးေကာငးအူေက ွိုငး့ အဵု အူတတးေတ
ဆငး်ခငးတဵုတရာ့တိ..............
တစးေယာကးတျနးေက ဝိုငး့တျနးတတးေတ
ရို့ရာ က္ငးံဝတး သိကၡာေတားတ.ိ .......
ေအ့......
လီစိမး့အတိုကးမခဵခ္ငးေကေတာံ
အိမးအ်ပငးကို ထျကးမထိုငးပါေကံဖိေယ….၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ausmufj cKyf&dk;wd NyDeDa& NrdKU
ႀကီ့်မတး ခနး႔နာ့လျနး့ေရ ေတားဝငး သဇငးနနး့........
အက္စးလ္စးဆဵု့ေသာ သတၳဳသိပးသညး့ဆတိနနး႔
ထငးရြာ့ ေတာကးလငး့နီေရ မဟာရာဇဝငးေတားထဲ
ကဵ..စိတ…
း ဤတု သဵု့ပါ့စလဵု့ ဝငးံထညးလြပ
ဆနး့သစးေပၚ ဆီဗလိုကးေဇ့ခ္နး့ ဧံ တာဝီ့ၿပီ့ လမး့မထကး
နိ႔နိ႔ ညည အိပးရီ့ဝလာခသူ…
ဘုနး့ဟိနး တနးခို့တိ အလြ္ဵအပယး က္ကးစာ့ရာ.......
သမိုငး့ႏြခမး့ထကးမာ အႏုသုခမ
ု မႈတိ စီ့မ္ဳိ့ယငး့
အိနးပါရာ ်ဖနး႔စျမး့အာ့တိ ်ပနး႔ကာ့ဖူ့ခသူ…
ေဒၿမိဳ႕..
ေစာမျနးမငး့ဧံ မူလနဂရၿမိဳ႕
ဖီ့ ဖသြ္ငးရို႕ဧံ ရာဇဌာနီ ဝသနၿမိဳ႕
နာ့ခို မြိနး့စကး တရာ့ဓမၼ အီ့ရိပးၿမီမာ
သိနး့သနး့ခ္ီ ဘုရာ့ ပုထို့ စာတီတိနနး႔
သာသနိက ဘုမၼိနကးသနး ၿမီ၇
နိဗၺာနးရညးသနး ကုသိုလး ဒါန်ပဳရာ ်ပညးံသြ္ငးမငး့တကာရို႕ဧံ
ေကာငး့မႈ ကုသိုလးေတားထဲက ၿမိဳ႕၇
မဟာႏျယး်မတး သူရဲေကာငး့တိ ထျနး့ပျငးံ
ဉာဏးပညာအလငး့တိ လဲံလကး
ၾကကးပ္ဵမက္ေသာ ၿမိဳ႕အၿခီ်ပ အႏုလကးရာေတားထဲ

21

0gok
က္ဳဵ့....ခဵတပးမာ့မတးမႈတိက ၿမိဳ႕ရို့လိုငးပငး့ထကးမာ
သာမနဂရ ခိုငးႏျယးခကးလကး..
တစးခါက ၿမိဳ႕၇ ရာဇဝငးထဲက ၿမိဳ႕
အဘိသႏၶိ ဝသနၿမဳိ႕..
ဂႏၳဝငးေ်မာကးေတ ၿမိဳ႕..
ပီ..ပုရပိုကးေတားထဲကၿမိဳ႕..
ဤၾသရီ ေသာကးေတၿမိဳ႕...
ေဒၿမိဳ႕၇
အာ့လဵု့ေသာ မီျ့ဖျာ့ ရြငးသနး်ခငး့တိ
သီဆဵု့ခနး့ေ်ခာကးလာ့ေရ သမိုငး့ရီအလ္ဤးနနး႔အတူ
ေ်ခာကးသိျ ဆိတးသုဤး့ သမိုငး့ နိဂဵု့ဖို႔ အခ္ိနး
သခၤါရတရာ့ဧံ ဓါ့သျာ့ေအာကး လိုငးစငး့ခဵထာ့ေရၿမိဳ႕
ရို့ေတာငးတစးဖကးက ပေဒသရာဇးရို႕ဧံ
မာယာ ရမၼကး တိမးခဲ တိမးအုပးတိ
ရကၡၿမီမာ ဖုတးသဘကးအလာ့ စီ့သကးၿပိဳက္
သီျ့စျနး့ေသာ ဓါ့သျာ့ လြဵသျာ့ ထကးထကးမာ
အသကးဇီဝိနးတိ မရႈမလြကို ႄကီျ၇ ႃခီျက္လိ.ု႔ .
ဝဵသ ဝဵသာႏုရို႕ ခ္စး်ခငး့်ပ သီျ့သကးသီတိၾကာ့
အရို့ကပငး တျနး်ပဖူ့ခေရ ၿမိဳ႕၇
ေဒပိုငးနနး႔
ကုိယးံဘာသာကိုယး ကိုယးံၾကမၼာ ဝငးရို့ထကး ရို့သာ့စျာ
က္ငးလညးယငး့ ကိုယးပိုငးဖနးတီ့ချငးံတိ ကာလတနးၾကာ
က္ေပ္ာကးလာ့ေရ ၿမိဳ႕....
ဆိတးေခါငးမႈတိ ေဖာကးထျငး့ပလိုကးဖ.ို႔ .....

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ေ်ခာကးသိျမႈတိကို စိမး့စို ပလိုကးဖ.ို႔ ....
ကမး့ေပ္ာကး…လမး့ေပ္ာကးမာ ချနးအာ့တိ
ေလ္ာံေပ္ာကး အီ့စကးလာ့ေရ ၿမိဳ႕….
ေဒၿမိဳ႕၇
ရာဇဝငးသမိုငး့အမြနးကို ်ငငး့ဖ္ကးလာကတးသမြ္
မာ့မတးရပးခိုငး ကာတိုကး ေမာငး့ထုတးႏိုငးေရ
အာနႏၵစ်ႏၵာ့ ေက္ာကးစာတိုငးႀကီ့ ထီ့ထီ့မာ့မာ့ ်မငးလာ့
ရီေညြ႔မျဲေ်ခာကး ဗိသုကာ ေက္ာကးသာ့ႀကီ့ငယးထကး
ရုပႂး ကျငး့အိုရ႕ို စ္ာပနမာ ဇာတိသီျ့တိ ပီ့လြဴဖိ.ု႔ .....
ဇာတိမာနးတိ ဆကးသဖိ.ု႔ ....
ေမြ္ားလငးံခ္ကးတိ ႃခီျမျခဵဖ.ို႔ .............
အၫျနး႔တလူလူ လူလာ့ေ်မာကးမႈြဆႏၵတိကို
ေပ္ားေတားဆကး ခ္ဳိ့ႃခီျခဵပလိုကးဖ.ို႔ .........
ေဒၿမိဳ႕.....
မလငး့လကးႏိုငးခ္ငး့တူတူေတာံ ညဤးံဝငးစာ့ဖို႔လာ့
အဆငးသငးံ ႀကိဳေစာငးံနီေရၿမိဳ႕၇
ဇာမာလဲ ဘာ့ဘူ...ဇာမာလဲ...ဒိုငး့က္ီ....ၿမိဳ႕
မဂၤလာ ၿဗိနး့ေစာငး့ခတးသဵတိ အလျမး့သီပနာ
ညီ့ညဴ..ကၽျီ့ဆူသဵတိထဲ ဧ့်ခငး့၇ သာ်ခငး့...
သြ္ငးဒိုငး ေတ့သ်ခငး့သဵတိ စုနး့စုနး့်မဳပး တိမးဝငးလာ့ေရ ၿမိဳ႕
ပညာ….သီလ သမာဓိ
ဟီရ.ိ .ၾသတပၸ…. အာဟာရစဵုငတးလို႔
မို့ခါ့ရီေသာကးေတၿမိဳ႕

23

0gok

အမဲလိုကးၿမိဳ႕…သငး့ကျဲၿမိဳ႕
အရီချဵ တစးထပးခ္ငး့ တစးထပးခ္ငး့
ဆုတးၿဖဲ ဖဲႃံဲ ချီ အလစးသုတးခဵနီရေရၿမိဳ႕၇
ယဤးေက့္မႈတိ လကးခ္ငး့ဆကးထာ့ေရ
ဂလိုဘယးအခငး့အက္ငး့ထဲ အပိုငး့ပိုငး့အ်ပတး်ပတး
တနး့ထာ့က္ဳိ့နီေရၿမိဳ႕၇
(ယေကေတာငး)ဟိစုမိစုနနး႔ မျဲ်ပာက္ သမုဒယ လျငး်ပငးထကး
သူ႔ဘာသာ အလိုလို ငနးနီေရၿမိဳ႕၇
ငါရို႕ဧံ ခ္စးလြစျာေသာၿမိဳ႕
သမိုငး့ေၾကာ်ပငးထကးက
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့မီ့တိ ၿငိမး့သီထာ့ယငး့
်ပညးံအနာဂတးတိ မီ့ခဲ ်ပာဖဵု့
အေမြာငးမိုကးဆဵု့ေသာ ရာဇဝငးသစးထဲ
ကိုယးံအိမးမကးကို ကိုယးတိုငးကိုယးက္ မကးချငးံ မရေရၿမိဳ႕၇
ေဒၿမိဳ႕(ထဲ).....
ရပးေစာကးႀကီ့ အသကးထျကးက္လာ့ေရ နနး့ေတားရာတစးခ၇ု
ရြီ့ေဟာငး့ ရို့ရာ အမီျအႏြစးတိကို သသီသသပး
ခငး့က္ငး့ထာ့ေရ သမိုငး့သခၤ္ဳိငး့ အငယးေခ္တစးခ၇ု
ေမြာငးစမး့စမး့ညဤးံတိထဲ ေတာကး တေခါကးေခါကး နနး႔
ၿမိဳ႕ရို့ နနး့ရို့ ခဵတပးရို့တိထကး ကျ္တးတနး့မရႏိုငးသိံေရ
မငး့ညီ မငး့သာ့အခ္ဳိ႕၇
ၾကဵဳလိမး ပါ့လြပး နဵရို့ၾကႀကဲနနး႔ ေတာငးကုနး့ ေတာငးတနး့အခ္ဳိ႕၇
မၾကာခငး ေတာငး်ဖစးကိနး့နနး႔ ႏြစးခ္ဳိ႕ က္ဳဵ့ ကနး ဆညး အငး့ အခ္ဳိ႕၇

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ၿမိဳ႕ဧံ ညစးညမး့နဵေစားသမြ္ကို ယြဴထုတးသနး႔စငးပီ့ဖို႔
အုတး်ဖစး ေက္ာကး်ဖစး မုခးတနး့ခါ့ႀကီ့ငယးအခ္ဳိ႕၇
မ္ဳိ့ခ္စး ်ပညးခ္စးရို႕ဧံ မ္ကးရညးသီလို႔ ဝငးစာ့ထာ့ေရ
ဝမး့နညး့ ပကးလကး ေခ္ာငး့ေ်မာငး့ငယးေခ္ အခ္ဳိ႕၇
ခါ့ေတာငး့ ပတးလညး ဆငး့ရဲခဵဖကး တနး့ထာ့ေခ္တိ အခ္ဳိ႕နနး႕
မၾကာမၾကာ ေဂါငး့ခငးႀကီ့ တစးခုလဵု့ မီ့ခို့အူနီေအာငး
ေသာကးတတးေတ အလိအထနနး႔ စ္ီ့တနး့..အိမးတနး့အခ္ဳိ႕၇
မို့ေပ္ားခ္ိနး ဖာ့ေႀကားသဵနနး႔အတူ
ထမငး့က္နး ဟငး့က္နး သူငယးတခ္ဳိ႕၇
နီအက္ၤ ီ ဝငးံဆပးဝတး တစးထပးတစးနပးစာ
သမုဒၵရာ လုပးသာ့တိ အရီျ်ဗတး...နနး႔
ဇာကို ရြာလို႔ ဇာကိုရာ လာ့နီလီေရ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သာ့ အခ္ဳိ႕......၇
ယိုယျငး့ ပ္ကး(ဖ္ကး)စီ့ တိနး့ဆိတး ေ်ခာကးေခါငး
ကူေဖားေလာငးဖကး ကငး့မဲံရ်ခငး့ဧံ ၾကမၼာအစုတးအပဲံထဲ
ထိုတစ ေဒတစ ဖာထီ့ထာ့ရေရ ဗိသုကာ ေက္ာကး်ခဳပးရို့တိကရာ
တဆတးဆတးနနး႔ ေလ္ာံၿပီ ႀကီမျ အဖတးဖတး အထပးထပးရာ
ကျာလို႔ ကျာလို႔ က္ပနာ လာလီယငးံေယ....
ေဒၿမိဳ႕.....
ေက္ာကး်ခဳပးရို့တိ ၿပီနီေရၿမိဳ႕....၈

25

0gok

e,fvGe f oZifwpfc uf{ h tw¦KyÜgwf
ရီခဵ ၿမီခဵနနး႔ နီ့နီ့ ဝီ့ဝီ့
ေလာငး့ရိပး မိ/ခိ/ု ကပး ပါလာေရ ပနး့မနာ့
လနး့သာ....မလနး့သာ
သာယာမႈတိရာ အငမး့မရ
စာ့သဵု့လိုေရ သီျ့သာ့အတၱတိေၾကာငးံေလံ
လနး့ရ......ႏျမး့ရ......အခါခါကို
ရုနး့ကနးသဵတိၾကာ့က ရငးခုနးသဵလာ့
်မနးမာမႈ အ်ပဳခဵထာ့ေရ သဇငးတစးခကး
ေဒမ္ကးလဵု့ႀကီ့ႀကီ့တိ ေအာကးမာ
ဇာတိဂုဏးတိ တ်ဖဳတး်ဖဳတး ႄကီျပနာ က္နီလ.ို႔ .......၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

&u©*d rf;
ေခတး…….ၿမဳိ႕်ပတိ ခ္ီပို့ေမာငး့နြငးလာေရ
ရာစု စကၠနး႔တိ်ဗဳနး့တိုငး့ ထို့ရပး
အထပးထပး်ဂငး့ကပးနီေရ ဖနးအိမးပ္ကးပိုငး
ညဧံ ဘဵုပိတးထကးမာ ခိ္တးဆျဲ ခဵထာ့ရ…
လကးသညးေပၚ ငပုပက
း ိုပစးချငး့ဖို႔က္
လတစးစငး့ ခမ္ာ ်မြုာ့ေလံကုနး၇ အာ့ေလံကုနးလို႔
“ဧ့ရမ ဘုနး့သြ္ငး နနး့သြ္ငးအတျကးဆို
သခၤါရတရာ့က ွြကးဖဲတစးခ္ပး်ဖစးေတ” လတး
ယငး့ပိုငးနနး႔ လ်ခမး့ပ္ဳိဧံ စ္ာပနမာ ၿမီလူ့်ပာက္
ွမး့နညး့ ယႈဵ့နိမးံမႈ ေပါငး့မ္ာ့စျာက
ႏြၿမိဳ့တသ်ခငး့ကို အလီလီဖနးလို႔
ွဵသာႏု ႏုလဵု့သျီ့တိရုိ႕ ခိုငးခံဵ ရဲရငး႔ရ်ခငး့မာ
ရြငးသနးအထေ်မာကးမႈအတျကးဆို တညးကိနး့က
တငး့ဝါ့ပနး့ခိုငးတၿမိဳငးၿမိဳငး+…………

27

0gok

ၾကညးံဇမး! ရို့ေက္ားေတာ်ဖတးနနး႔ကို
ၿခဵတပးရို့ အေဖာကးခဵထာ့ရေရ
သုခုမ(ယဤးေက့္မႈ) ဝတးရဵုထညးရို႕
ေဒရာစု ပုဇျနးဆီေရာငးအလျနးမာ
ၿပီလျတး ကၽျတးႃခီျ က္လာ့ဖို႔ယာလာ့
တရႊာ့တရႊာ့နနး႔ ရကၡၿခီလျတး
ႀကိဳ့်ပတးစျနးတိကို အတိတးေကာကးေတ.....
ရကးစကး ၾကမၼာဓါ့သျာ့တိကရာ
ေဒမ္ဳိ့ဆကးလႈိငး့တိကို
အပိုငး့ပိုငး့်ပတးေတာကးလာ့စီစျာလတးေယ
ထိုထငး ေဒထငး
ယုနးထငး ေၾကာငးထငးနနး႔
တစာစာ ဝဵလကးေပါကးရို႕နနး႔ ရီဗိုလူ့ခ္နး့
ဝိမုတၱိ အိမးမကးလြလြထဲ
စမး့ဖတးနယမး့ကို ကူ့လို႔ ခတးလို႔
ေဒအတျကး လပ္ဳိတစးစငး့
လဲ႔ထိနးလငး့ပ အသကးဆကးစီခ္ငးဖို႔လာ့ဂု
“သီ..ၿမီႀကီ့၇ ရြင…
း ရႊီထီ့ဂိမး့”ကို
ထူ့တမး့၇ ရူ့တမး့ ကစပးမြ ်ဖစးဖို႔၈
(ဝနးခဵခ္ကး၈ ၈ရကၡဝဵလကးမဂၢဇိနး့အမြတး-၀ မာ ခိုငးရဲရငးံ
ကေလာငးအမညးနနး႔ ေဖား်ပဖူ့ပါေရ၈)

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ed'gef;vrf;oG,fxJu yHhouleHY
အမြာ့ခဵထညးံပီ့ထာ့ေရ ေဆာံကဒးတိနနး႔
နယးခ္နးနယးလး ကတးဆပး တစးလဵု့ေတာံဟုတ/း မဟုတး မသိ
ဟနးမာနး ဝဝငးံထထညးနနး႔
တျာ့လာ့နီေရ သတၱဝါတစးေကာငးဧံ နိဒါနး့လမး့မထကး
ပဵံသကူနဵ႔တိ လြ္ဵ..လျတး ်ပနး႔က္နီလို႕
အစဤးအလာကို ဧကနး တဆိပးတဵု့ ရိုကးႏြိပးဖို႔
ေဒတဵဆီျ့ပကးတိထဲ လြညးံပတးေလြ္ာကးလာရစျာ
ဆယးစုမက သမိုငး့
ႀကိဳကးေတ ကုတငးကို ဆျဲထိုငးပါ
ရငးဖတးထဲက ေက္ာကးသာ့တစးခ္ပးကိုေလံ နဵပါတးစဤးတပးပီ့ပါ
စပါယးတစးခကးကုိ သငးနမး့ဖူ့ခ္ငးေရပိုငးမ္ဳိ့
ေအာကးက္ဳိ႕ပါ ်ပဳစာ့ပါ
ရြိက(ို သိ)ု႔ ေနာကးကို ထျက/း လြညံးလာ့ဖို႔
အဖတး-အေ်ပာ-အေဟာ ပါ့စပး ရာဇဝငးေတားထဲက
ဂုတးငဵု႔ ေပ္ာကးဆဵု့လာ့နီေရ ဘာသာေဗဒ ၿခီစစးပျဲတစးခု
စေကတေပျ ရနဵ႔နနး႔ေတာံ ေတားမဝငးခ္ငးေကံ
ယငး့ပိုငး ပဵံသကူနဵ႔တိကို ရျဵကတး မုနး့တတးကတးလို႔၈

29

0gok

vufusef&ufrsm;{h 'dkif,m&D
ဇူဇာ နီလ
ေခတးပ္ကးတစးခုဧံ ်မစးအိုေဟာငး့ထဲ
စစုနး့်မဳပး က္ ေပ္ာကးလာ့
ကဵပကၡဒိနးတိ ဆုတးၿဖဲထာ့ေရ ရကးခ္ဳပးတစးခု
ႏျီရူ့်ပနး ရျကးဝါ အၾကီျလမး့ထဲ
သူ႔ၿခီရာတိကို သူ လဵု့ဝ ်ပနး်ပနး မတျိႏိုငးေအာငးထိေယ
ှ၈လကးသီ့ဆုပထ
း ာ့ဖို႔လာ့
ဿ၈လကးဝါ့်ဖနး႔ခ္လိုကးဖို႔လာ့
ခ္ဳိဆိပးခပး လကးဖကးရညးချကးအတျငး့
ပေပါငး့ေရာငး ယငးသီေကာငးတိ မ္ာ့ကမ္ာ့ နနး႔ခ္ငး.ံ ...၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

yef;yHkjyif
ဇာခါေလံ ်ငငး့ဖ္ကးမရေရ သီခ္ာမႈတိ ဒါသီက္
အဖီ့အဖို့ရို႕ သစၥာေတားတညး ေမားကျနး့မာ
သဒါၶတရာ့နနး႔ သငး့်ပနး႔ႀကိဳငး မႊီ့ပျငးံေသာ ပနး့
သမိုငး့ဤီ့နိဒါနး့ထဲက
ဧရေမဢကာမာ ဖျာ့ဇာတာ တညးဆငး့
ကမၺညး့ အလငး့တနး့ခါ့တိ အခ္ပးခ္ပး ပျငးံအာက္ဖို႔
အာရကၡၿမီႀကီ့အာ့ အခါခါ နမး့ယိႈကးပစးခ
“ရကၡဝဏၰ” လတး ေဒပနး့...
အာသဵေပါကး ်ဗဟၼီ ပနး့ပ္ဳိ့သစးတိ
ရကၡရို႕ပနး့ဤယ္ာဤးထဲ စစီရရီ ဖူ့ပျငးံလနး့လာစီဖို႔
ဤယ္ာဤးမြဴ့ရို႕ ေစတနာေတား အနႏ.ၱ.....
ပနး့ခ္စးသူရို႕ဧံ ကရုဏာေတား အနႏၱ.......
နြလဵု့သီျ့စကးတိနနး႔ ေလာငး့ဖို႔ ထုဆစး ထာ့လီကတးစျာတိ
ေယဓမၼာ...လႊမး့ၿခဳဵသိုငး့ေရ
အေ်ပာငးေ်မာကးဆဵု့ေသာ ေက္ာကးဆစးေတားရို႕က
ပနး့တကာရို႕ဧံ အလျမး့သငးံရေသာ သစၥာ
သကးသီတညး မြတးေက္ာကးတငးသမိုငး့မာ
ခ္ဳိလျငးမႊီ့ထဵု ႀကိဳငးသငး့ဖူ့ခကတးစျာတိ

31

0gok
ရကၡရို႕ ရာဇဝငးေတားႀကီ့ ေ်ပာငးညီ့ညီ့ပငး လငး့လကးဖူ့
ယငး့ပိုငးနနး႔ ငါရို႕ ပနး့ပ္ဳိ့ဤယ္ာဤးေတားထဲ
ပနး့လုပးသာ့အေပါငး့ရို႕တိ ပနး့ေခတးကို ထုဆစးလို႔
ပနး့ခ္စးသူတိ မ္ာ့စျာ…
ပနး့ေကာကးသူတိမ္ာ့စျာ…
ပနး့ကဵု့သူရို႕မ္ာ့စျာ...
ပနး့ပနးသူရို႕မ္ာ့စျာ…
ပနး့အကၡရာသူရဲေကာငး့ရို႕တိ မ္ာ့စျာနနး႔
ပနး့ေခတးကို ်ဖတးသနး့ကတးသူမ္ာ့စျာရို႕တိ
မ္ာ့မ္ာ့မကနး စညးပငး ဖူ့ခလီယငးံ
အမဲလိုကးဖုတးသဘကး ပနး့ဖ္ကးမုဆို့တိက
ေဒရကၡ ပနး့်မတးတိကို အႀကိမးႀကိမး ဖီ့ႀကီ့သငးစ
ံ ခ
ီ ေရလာ့
ပနး့ခ္စးသူတိ သာ့ေကာငးဘဝ က္..........
ပနး့အကၡရာတိ သမိုငး့အဆိပးတကး.........
ေခတးရို႕ဧံ ေလာငးၿမိဳကး်ခငး့ စကးကျငး့ထဲ
အဝီ့ၾကညးံ အမြနးတရာ့ဧံ ်ပတးသာ့မႈတိ
အလြတရာ့ရို႕ ဖနးဆငး့ စီ်ခယးထာ့ေရ
ခ္စးေသာပနး့အကၡရာတိက
ပနး့ဖ္ကးလကးရို႕မရဏ ခဵတျငး့ထဲ ထို့က္
ဤယ္ာဤးမြဴ့ရိးု႕ စီ့မ္ကးရညးၾကာ့
ပနး့ခ္စးသူရို႕ ဆႏၵမ္ာ့စျာ….
မႈနးဝါ့ ေပ္ာကးပ္ကးလာ့ဖူ့ခလီယာမနာ့
ရာသီစဵု လနး့ေသာပနး့ ရာဇဝငးတစးခနး့စာ နနး႔
ပနး့ပျဲခ္ိနးလာ့ ေ်ပာ
ပနး့ကိုဖ္ကးေသာ လကးတန
ိ နး႔

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU
ဝတးရညး ခို့ယူစာ့သဵု့ကတးသူတိ
ဝစီပိတး က္ငးံဝတးတိေအာကးမာ
လူမသိသူမသိ ဂုဏး်ဒပးတိနနး႔
ဢေႁႏၵဟိဟိ သိကၡာေတားက…
ို .တညးလို႔
ယငး့ပိုငးနနး႔
ခ္ဳိေသာ မႊီ့ေသာ ရကၡဤယ္ာဤးေတားထဲ
ပနး့ကို မခ္စး ပစးချာကတးသူမ္ာ့၇
ပနး့ကို သုတးသငး ဖ္ကးစီ့သူမ္ာ့၇
ပနး့ကို ႃခီျမျ ရကးစကး စျနး႔ပစးခသူမ္ာ့၇
ပနး့ဧံ ေက့္ဇူ့တရာ့ကို ထိပါ့ေစားကာ့လာရဲသူမ္ာ့၇
မ္ာ့ေလံ မ္ာ့လာႏိုငးေရကာ့
ပနး့ခ္စးသူတိအာ့ စာနာပါ
ရငးထုမနာ ႏြၿမိဳ့ တ,သ်ခငး့တိနနး႔
်မတးေသာ မႊီ့ေသာ ပနး့ဖတးတိ
တစးနိ႔တစးပျငးံ ပျငးံႏို့ႏို့(တစးန႔တ
ိ စးပျင)းံ
အထီ့က္နးပနး့ပ္ဳိ့သူတိ ဘဝ
ပစၥကၡလမး့မထကး လမး့မရ စမး့မရနနး႔
်မတးေသာ မဵုေသာပနး့
လနး့သစး ပျငးံအာဖို႔ လူ့လျနး႔ခ္ိနးမာေတာငးမြ
ပနးသူကိုရြာယူရဖို႔ အ်ဖစးလာ့
ဆို့လိုကးေတ ်ဖစး်ခငး့တိ....
ဇာပငး်ဖစး်ဖစး...
ွိဉာဤးေတား အေပါငး့ ပူ့ဝငးေခၚေဆာငး
လူ႔ေဘာငး ပနး့သမိုငး့သစးတိ

33

0gok
ရာဇဝငးသမိုငး့်မစးထဲ (်မြဳပး)်မဳပးလိုကး (ေဖား)ေပၚလိုကး
လူသာ့ရို႕ ေခတးသမိုငး့စီနီယာမာ
ပနး့ခ္စးသူ ဤယ္ာဤးမြဴ့တိ ပ္ဳိ့ႀကဲေသာ ပနး့အကၡရာ
ရကၡိတရို႕ ဧံ သမိုငး့ဆကးသုခုမ ဤယ္ာဤးေတားႀကီ့ထဲ
ၿမိဳငးဆိုငး လငး့လကး ဖူ့ပျငးံ စျငးံငျာ့ လာပါစီဖို႔
ငါရို႕ ခ္စးေသာ စာပီသမိုငး့ဧံ
ပနး့ပဵု်ပငးကို ဆကး အသကးသျငး့ရဵုကလျဲေက...၈

zm;uAsm
နဂိုဗီဇ သဘာဝတရာ့အရေသား လညး့ေကာငး့...
သမိုငး့ပီ့တာဝနးအရေသား လညး့ေကာငး့...
ႏီျရူ့ လီရူ့ထဲ ဘဝခ္ငး့ အဵေခ္ား ကျာဟနီကတးပဵုရို႕တိကို
မို့ပါ့သို႔ တအျတးအျတး တိုငးတညးနီခေရ အသဵတ.ိ ...
ေဒအသဵတိေၾကာငး့ပ
ဖာ့တစးေကာငးလဵု့ ေရာမ ၿမိဳ႕ႀကီ့နိဂဵု့ ်ဖစးလာ့ခရစျာ
သမိုငး့တစးခုလဵု့ ရငးကျဲပကးလကး ်ဖစးက္နးဟိခလီေရ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

vjzpfvm;aom 0uFpGyf
ဘငး့ဂ္ီက္ ယႏၱရာ့ ရုပးကျကးတိ
ပစၥကၡထဲ ယိုစိမးံလာ့စျာ ဒုက,ၡ ခ….သုခ,ခ…
လကးမခဵလို႔ကာ့မရေယ
ခ္ဳိ စိမးံစိမးံ မုသာ့တိ ေလာငးထာ့ေရ
ၿခီလြမး့က္ယးက္ယးတိနနး႔
တာပ္ကးလာေရ ဝကၤစျပးတစးေကာငးဧံ ဉာဏးနီ ဉာဏးနကးထဲ
ေဘားသီေဘားသတး ဆရာနဵ ဗ္ဴဟာပ္ကး စေက
အႏၱရာယးက္ သဵခငး့တမနးခငး့ အညြီအပုပးစေကနနး႔
ၿခီမဆီ့လကးမဆီ့ ဆငးကနး့စရိုကးစေက ကလျဲေက
အရာအာ့လဵု့စျာ (သူ႔ခမ္ာ)
ေဒါနနး႔ေမာနနး႔ မြနးပစးလိုကးရစျာဂ္ညး့
ဖျတးမရဓာ့ဆဵု့…
တစး်ပာ့မတနး ဘဝဇာတးေဂါငး့ကျဲမႈနနး႔

35

0gok

မိုငးတိုငး ကနး့ နိ႔အိမးမကးလြလြထဲက
အာ့ရပရ လူပါ့ဝထာ့ေရ ဟီရိ ၾသတပၸတိ
ဘမက္ီ…ဘမက္ ထုတးခငး့်ပတတးစျာက ဉာဏ၇
စျာက္ယးစျာက္ယး ရငးဖတး အအဵုအအုပးထဲ
သဲပါ့က မ္ကးစကိုသိမး့ထာ့ေရ အမဲတစးချကးနနး႔
(ဆငးဖမး့ဖို႔က္ာ့ဖမး့ဖိ)ု႔
စိုစျတးနီေရ ်ခလိမးက္ိတး အမဲအ
ံ ယျဲ႕ တစးခုတရီကို
ဧဂုခ္ိနးထိ လကးသီ့လကးေမာငး့တနး့ႏိုငးစျာက ကာယ၇
ညာဏနနး႔ ကာယ
သူမ္ာ့တကာ အကာပ္ကး..အချဵပ္ကးထဲ
အထငးနိစၥတိကို ဇာေလာကးပငး
လူမသိသူမသိ ဖဵု့ဖိထာ့ ဖဵု့ဖိထာ့...
........................
ေ်မာံသီေ်မာံသတး ဝကၤစျပးတစးေကာငးကေတာံေက
အငြာ့ချဵအိမး စညး့စိမးဘဝကနီ
ဧဂုဆ.ို .. သူမ္ာ့မ္ကးခဵု့ထကး စႀကၤနးမာ
တစးဖကးချတး တစး်ခမး့ပဲံလ ဘဝနနး႔
အရြကးမဟိ……ဝငး့လို႔….ပ လို႔ ေထာ…!၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

0HomEkppfwrf;
လသခငး တစးပါ့
မူပိုငး ပေဒသရာဇး „က‟ဇာတးကျဲလို႔
ခေရစီကို လကးယပးေခၚခ္ိန…

ရို့မကို ်ဖတးဖို႔လီက အရီစတိုခေရစီ
ပ္ဳိဝတီ ကို အပိုငး့ပိုငး့ ်ပတးသီ စီခေရကာ့
ေယပိုငးနနး႔ ဝဵသာႏု ရထာ့တစးစငး့
အသကး ေခၽျ့ သျီ့တိ
်ပညးံသိပး ထို့ထညးံသျငး့ပနာ
သၾကစး ေပါငး့မ္ာ့စျာကို ေမာငး့ႏြင…
း .၇
ေတားလြနးေရ့...လတး၇ ချဲေရ့တိ တျဲေရ့တိ
ဘူတာစဤး ေဆာငးပုဒးႀကီ့ရို႕ထဲ
မသဲမကျဲနနး႔ အေႏြ့်ပကျကး
ထိုမာတစးစု
မ္ကးႏြာကို အ်ဖဴတု လုပစ
း ျပး
သတးစာ့ခဵကတး ရဖို႔ပိုငး သဵေလြာငးၿခိဳငးံထဲ
နိ႔အိမးမကးက တာရြညးနီခဖူ့ သိံေရ…
ထိုမာတစးစု
ေမြားမိစၦာရို႕ ဉာဏးနဉ
ီ ာဏးနကး
ညဝဂၤပါႀကီ့ထဲ တဝဲဝလ
ဲ ညး…

37

0gok
ထိုမာေလံတစးစု
ကာ့မကးစးကို သေဘာကးလိပးေထာငး
အပ္ဳိေဆာငး က,ခနး့ဖျငးံလ…
ို႔ ….
ေဒမာ တစးစု
ဆိုယြယးရို႕ ပါတီညမာ
သခငးေတားအပါ့ ပူေဇားဆကးသဖို႔
လ ကို ယစးလုပး „က‟ ကတးေတ…..
ထိုမာတစးစု
ကဵတရာ့ကိုခငး့်ပ.. ခလြဲ ံလကးဖဲျ႕ရို႕ၾကာ့က
ရကၡဇာတာဂျငးကို ၪဵဳ ဂါထာတိ ပကး်ဖနး့
အေမြာငးကို အမိုကးညဤးံ ်ဖစးေအာငး သျနး့လု…
ိ႔ ..
ေဒမာတစးစု
က္ေပ္ာကးလာ့ေရ ပတၱ်မာ့ကို
သပျတးအူရို႕ အယႈပးထုပးထဲ ၿဖဲရြာ
ကမၻာ်ဗတးသာ့ စစးကူကိုရာ ေစာငးံနီလီယငး…
ံ .
ထိုမာေလံ တစးစု
ရာဇဝငးကို နီပူလြနး့
အတိတး စမး့ရီကို တိုကးေကၽျ့ဖို႔
ပစၥဳပၸနးကမး့ကို ပါ့လာေရ…..
ဧမာတစးစု
(ကိုယဘ
းံ ာသာကိုယ)း
ပိုငးဆိုငးထာ့သမြ္ သူမ္ာ့လကး ထို့အပး
အ်မတးထျကးေက လကးဆဵုစာ့ဖို႔

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU
ဂလိုဘယးေတ့သျာ့တိနနး႔ ေပ္ားေတားဆကး
ပနး့ဖူ့ကို ဖကးမြာ့ဝငးဖို႔ လုပးနီကတးေတ…..
ေဒမာေလ့ တစးစုသိံ
်ပညးကို သငး့ကျပး နဖာ့ထို့
ရို့မကို ပကာ့စီ့ ချ
မိစၦာ နာ့ရျကးဆျဲရာကို (အလိုေတားက္)
ခရီ့နြငး နီလီကတးဖို႔ ဆိုယငး…
ံ …၇
Patriotism လာ့ chauvinism လာ့
ထိုတစးစု ေဒတစးစု
ထိုကိုၾကငး့ ေအကိုၾကငး့
အရူ့မ ကစပးထာ့ေရ ထမငး့ေလာငးပျနး့ပိုငး
ထိနး့မႏိုငး သိမး့မရ….
မ္ဳိ့ခ္စးစိတးကို
အစုအဖျဲ႕ေပါငး့မ္ာ့စျာနနး႔ တနးဖို့်ဖတး
လျတးလပးေရ့က ပနး့တိုငးလာ့
ကိုယးံကမး့ကို ကိုယး အၿပိဳငးေလြားလို႔
ကိုးယးံလူက ကိုယးံလူကို ခဵခ္ဖို႔
ကိုယးံလူက ကိုယးံလူကို လြနးခ္ပလိုကးဖို႔
သဝနးတို မ္ဳိ့ခ္စး တစးပတ
ဵု ေခါငး့ထဲ
အသာ့ထဲက ထျကးေတေလာကးရို႕ တနးဖို့တိနနး႔
ေလာကးထဲက ထျကးေတ အသာ့ရို႕ တနးဖို့တိ...
ယပိုငးနနး႔ပငး
ဆငးက က္ာ့ကို ေယြာငး၇ စငးက ဘူ့ကို ေဆာငး၇
ပငးလယးက ်မစးကို ဖ္ကး၇ ်မငး့က ဇကးကို မုနး့၇
အယႈဵ့ကို အယဵႈ့နနး႔ တျကးခ္ကး

39

0gok

်ပညးလကၡဏာကို ဖ္ကးမြနး့မသိ ဖ္ကး
ပ္ကးမမြနး့ မသိပ္ကး
သုခမ
ု က ၿပိဳ ရႊီသြ္ငးဒိုငးက ငိုလို႔
ဆယး်ဖာပနး ေယဓမၼာထဲက
ယဤးေက့္မႈစစးစစး ဆိုစျာ ရခိုငးသမရို႕ ပါ့ကျကးက္ာ့
အငးပါယာ ၿခဵဳပဝါ ၾကာ့မာ ရကၡိတရို႕ ဟနးသတၱိက
သဲၿခီတ်ခာ့ လူတ်ခာ့ေလ
အာရကၡ လျတးလပးဖလ
ို႔ ာ့
ထာွရဘုရာ့ လိုေရ
ဆီမျနးဗိုလိဗာ လိးုေရ
ခ္ီေဂျဗာ့ရာ့ လိုေရ
ကတးစႀတိဳ

လိုေရ

……………

လိုေရ

အတိတးကို အသကးသျငး့
ရာဇဝငး ကိုယးထငး ခငး့်ပေရ လူတိၾကာ့
အနာဂတးဆိုေရ လာ့ရာအ်မငးက
မစာ့ေကာငး့ေရ သစးသီ့တိရာ မနာ့ဂု
ဇာပိုငးပငးေ်ပာေ်ပာ ဧဂုခ္ိနးထိေတာံေက
ရကၡိတရို႕ ရျာခ္ထာ့ေရ မ္ကးရညးတိက
နဒီသြ္ငး ေလ့သျယးၾကာ့ (ဖ္ာ့နာစျာနနး႔က)ို
ကူ့လူ့လာ့လာ.. စီ့ဆငး့ၿမဲ
စီ့ဆငး့နီရတုနး့ ပါသိံကာ့ ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ေဒေလာကး မဲညစးနီေရ ေဂါငး့ခငးတစးလကး
ဇာပိုငးပငး အိမးမကးတိကို ထုတးလန
ြ း့လို႔ ရႏိုငးပါဖို႔လဲ
ယငး့ပိုငးနနး႔
ေအာကးစိုနဵ အိမးမကး အသို့တိ သီသီခ္ာခ္ာကို
လိုလိုလာ့လာ့ ထုတးလန
ြ း့ဖူ့ခကတး
တက္ိနး့က္ိနး့ မို့ႀကိဳ့သဵတိေအာကးမာ
တႀကိမး့ႀကိမး့ ရျာမို့ရီစိုတိ ထဲမာ
ဟိစုမိစု အိမးမကးတိ လြ္ပးစိမး့ ဆိပးသငးံ စျတးဖတး
ၿဂိဳ အေမာကးမတပးထာ့ေရ နဂါ့ပ္ဳိတစးေကာငးဧံ
်ဖတး-ညြပ-း ကပး ယႏၱရာ့ထဲ ..
က္နေရ အရိုငး့အရိုငး ဆျဲရုပးသီ့အကတိ ်ပညးံႏြကး
ေထာ!
နီသာခ္ိနးေတာငး ေရာကးလခဗ္ာလး မနာ့ေယ
ေဒအိမးမကးတိ စျတးရ/ေ်ခာကးရဖို႔လာ့ ေ်ပာဖိ….ခ္ကး၈

41

0gok

နိ႔်ဗတး ညဤးံ်ဗတး
ေခၽျ့တလဵု့လဵု့က္နီေရ ဒီဇိနးဘာ ပုစၦာတစးပုဒ.း ....
သမိုငး့ကိုက တညးကိနး့လာ့
သို႔မဟုတး တညးၾကကးလာ့
အလနး႔တၾကာ့ ခုနးေပါကးထျကးလာ့ေရ
လြ္ာရို့ကို့ေပါကး စကာ့လဵု့တိ မ္ာ့မ္ာ့စာ့စာ့နနး႕..
ေအား..ဟုတးပါယငး.ံ .ယေက...
ေဒဂုနက တီ့လာ့ေရ ၅ နာရီထဲမာ ကာံ
နီေရာငး်ခညးတိ ပါလာ့ပါလာ..၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

yef;qDFrD;eefYvufurf;BudK
အိနးပါရာ တစးခု က္ိနးစာသငး႔ေလာကဓဵလာ့
ခနး႔နာ့မႈမဟာ ရုပးႀကိဳ့်ပတး သီႀကီေမြာကးလဲခ္ိနး
မိစၦာပေဒသရာဇး ကႀကိဳ့မာ
ငါ႔ရငးဖတးထဲ ၾကယးကုေဋစဵုရို႕က............
သဵသသရာပတးလဵု့လာ့
ကၽျနးဖျဲမီ့နနး႔ ဖုတးသျငး့ခဵထာ့ရ
သယဵဇာတ ်ပယုဂးထဲက ရီ်မဳပးသာ့တိဘဝ
ဆာေလာငးေခါငး့ပါ့မႈ တစ်ပငးမာဆို
အချဵေတာငးမဝေရ နပ္ဳိ့သီ့သြ္ငးစျာ
ေတာငးေၾကာငး့ကို ေလြ္ာကးလို႔
မနီ့မဝီ့ မသဲကျဲမႈတိ ်ဖစးစဤးမာေတာံခါ
ရႊီေရာငးလႊမး့ ဘုမိၼနကးသနး်ပညး
ေတားဝငးသဇငးနနး့နနး႔စညးေတားသဵရို႕ ေခတးအဆကးဆကး
ဧဂုက္ တလငး့်ပငး
ယငး့ပိုငးနနး႔ချဲခ္ခဵထာ့ရေရ ကမၺညး့အိုတိကို ေကာကးကုဵ့
ရာဇသဵဖဝါ့ေအာကးမာ လဵု့ပါ့ပါ့လာရစျာ ဇာႏြစးရာစုလဲ
ေနာကး ဇာရာစုႏြစးထိလဲ

43

0gok

ေလြာငးအိမးဆိုစျာ ရကးခ္ဳပးထာ့လူအဖို႔
တစးရကးစာ ေကေလံ
ပိတးခဵထာ့ရသူအဖို႔ ငရဲတစးသကးတာ..
သငးံမာ အာ့အငးဟိရပိုငး ငါ႔မာေလ့ ေဂါငး့ခငးႀကီ့နနး႔
ေတားဝငးေရာငးနီဤီ့လကးေတားထဲ
ငါ႔ဘာသာငါ ငါ႔ဝဠာအတျကး
လျတးလပးချငးံကို ထျနး့ညိြ ေတာကးပရစီဖိ
ေအ့..တခ္ိနးခ္ိနး
ပို့ဖလဵမီ့ပဵု့နငး့ပျဲနနး႔ ကဵလဂး စနး့လဂး
ွဵလကးေတာငးဖဵတိ တ်ဖငး့်ဖငး့လႈပးယမး့ခါ
ၿဂိဳလးစီ့နကၡတးတိ ၾကမး့ၾကမး့လာလိမးံေမ
(မိုငးတိုငး်ခာ့မို့သာ့ထကးသို႔ ငါ႔ခရီ့ဤီ့အႀကိဳမာဆို
လူသူအေရာကး အေပါကးကို နညးး့နီလ.ို႔ ..)
ဇာပုိငးပငး်ဖစး်ဖစး
ငါ႔ကမၻာ အေမြာငးပျဲခ္ိနးေရာကးေက
ငါ႔ေဂါငး့ခငးႀကီ့စျာ ငါရို႕တိ ွိဤာဤးအတျကး
ပနး့ဆီမီ့နနး႔ လကးကမး့ႀကိဳလို႔ ဟိနီလီဖို႔ေယ
ရငး့ရက္ဳိ့ေလံ နပးကတးပါဖို႔ရာ…၈
(ဝနးခဵခ္ကး၈ ၈ရကၡဝဵလကးမဂၢဇိနး့အမြတး-ဿ မာ ခိုငးရဲရငးံ
ကေလာငးအမညးနနး႔ ေဖား်ပဖူ့ပါေရ)

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

trsKd;om;a&;udka*gif;pOfrwyfvdkufygauh
ၿမီသာ့ထုႀကီ့ထကး တလႊာစာ ကတၱရာကို ၿခီမခ္ခငးက
နြလဵု့သာ့တိ သနး႔်ပနး႔ထာ့ခစျာ…. သိေရ
မ္ဤး့ေ်ဖာငး(ံ သိ)ု႔ မ္ဤး့ေကာကးတစးတနး့ထဲက
အဤီ့ဆဵု့ ကဵသစးသီ့စာ့ဖူ့ခသူတိ ်ဖစးလို႔
ၿခီတစးလြမး့ (ကၽျနးၿခီလြမး့) သာေရလူ သာေကာငး့သာ လိမးံေမ
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ကို ေဂါငး့စဤးမတပးးလိုကးပါေကံ…
ေစတနာတိနနး႔ ေ်မာငး့ေဖာကး ပီ့ထာ့ေသာ
ေခၽျ့စကးတိနနး႔ ထျနး့ညြိထာ့ေရ စာ့က္ကးကျငး့
အာ့လဵု့ေလံ ဘဝကို ေရာငး့(ရငး့)ဖို႔လာခစျာ မနာ့
ပရမတးအရဆို သုည.. တနးဖို့ပ္ကး ကိနး့သီတိထဲ
ဇာသူတစးေယာကးေလံ အသာစီ့ရစျာကမဟုတး
ေဒလူနနး႔ေဒလူ......လူက လူကို လူအခ္ဳိ့ကို ခ္ဳိ့ကတးမြ
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ကို ေဂါငး့စဤးမတပးလိုကးပါေကံ…
ေဒပိုငး စာ့က္ကးကျငး့ထဲ
ထပးတူမက္ေရ စရိုကးတိကို ေရာမီႊေဖားစပး ဖူ့ခ
ပဌာနး့ဆကး ်ပခငး့ေသာ မႏုႆ ်ပတိုကးထဲမာ မိျ႕ေလြ္ားခ

45

0gok

မူ့မႊနးနီေရ ၿမိဳ႕်ပတစးခုဧံ ၿခီရာသစးထဲ
တသာ့တညး့က္ေအာငး နငး့ေလြ္ာကးခ
ယငး့ပိုငးနနး႔ ကၾကငး့လငး့ခေရ အညၾတရို႕ခမ္ာ
ေမြ္ားလငးံ်ခငး့မ္ာ့စျာတိ ပို့ထို့ ပျေရာငး
ပုပးသို့လာ့ ရကတးစျာ ....
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ကို ေဂါငး့စဤးမတပးးလိုကးပါေကံ…
နယးလျနးသဇငးရို႕ဧံ ပကတိ ဘုမသိ ဘမသိမႈတိခ္ငး.ံ .
မ္ဳိ့ခ္စးေယာငးေယာငး မ္ဳိ့်ခစးေယာငးေယာငး
ဆရာႀကီ့ေယာငးေယာငး အထာပီ့ေယာငးေယာငး
နပးသေယာငးေယာငး ပါ့သေယာငးေယာငး..
အမ္ိဳ့သာ့ေရ့ကို ေဂါငး့စဤးမတပးလိုကးပါေကံ
တစးေရာငးနီကိုေရာကးဖို႔ တစးညဤးံကိုေအာငးံ
ေရာငး႔ရဲ တတးတတး မတတးတတး
ဘဝဆိုစျာ အေပ္ားတမး့ ဖတးစာလာ့
ေအာငး်မငးမႈစျာ ေက္ာကးဖ္ာႀကီ့ထကးက ဘူ့ပငးတစးမ္ဳိ့
အတၱတိလာ့ဂု စိတးနနး႔ကိုယး မကပးႏိုငးသမြ္
ဘဝက ခါ့ပါဖို႔ လိုကးကတးစျာ
ေဒကုနး့ရီတိကိုမ.ြ .....................
အမ္ဳိ့သာ့ကိုေဂါငး့စဤးမတပးလိုကးပါေကံ….

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

မသီမခ္ငး့ ရြာၾကဵရဖို႔သိံေရ တစးဝမး့တခါ့
အဖတးဆယး ခဵစာ့မႈတိထဲ အိမးမကးတိကို မြ္ာ့မိနီကတးသမြ္
မငး့နနး႔ ငါရို႕တိဘဝ...က္နး့မာေရ့ေကာငး့ေၾကာငး့
ငါရို႕…….. ၿမိဳ႕က…….. နာ့ေထာငးခ္ငး နီေရ...
မငး့ရို႕…….. ၿမိဳ႕က…………..ၾကာ့နာခ္ငးေရ....
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ကို ေဂါငး့စဤးမတပးလိုကးပါေကံ.....
တစးခါတရီ စိတးကိုလႊတးေတ ်ပနးေကာကးကတး
တစးခါတရီ ဘဝကို လႊတးေတ ်ပနးအာ့တငး့ရကတးနနး႔
စိတးဓါတးကိုယးစီကို ဂ္ဳိကာအခ္ဳိ့ခ္ဳိ့
ငရို႕ကို ငရို႕အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေခ္ား အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ဆငး
အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ကုလာ့ဖနးထို့ ၿပီ့ခါမြ
ရလဒးက ဘူ အယႈဵ့တိက နာ့အူ ပါ့ထူ
မြာ့ေရဆိုစျာကို အလျနးဆဵု့ပ္ငးႏိုငးေက
ေနာငးတ အဆငး႔ထကး မေက္ား မဟုတလ
း ာ့
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ကို ေဂါငး့စဤးမတပးးလိုကးပါေကံ….
တရာ့ခဵက ကိုယးတိုငးလာ့
ဘဝတိကို ေဇာကးထို့မို့ေမြ္ား ပစးလိုကးစျာေယ
စိတးတဆဵု့နႈိကးၾကညးံေက
ကလာကာ ပိတးခ္ာဟတး ေနာကးကျယးက စနစး
အ်မစးကို တူ့ဖ္ကး ေဒပိုငးအိမးမကးတိ အာ့လဵု့
ရကးရကး စကးစကး စာ့သဵု့ပစးခစျာ ်မငးလာ့
အမ္ဳိ့သာ့ေရ့ကိ…
ု ………………………..၈

47

0gok

tjypfzYdv
k dYkoD........
အာ့လဵု့အတျကး
တစးစဵုတစးခုက ဤီ့စျာ...
လမး့ခငး့ပီ့ ၿပီ့သာ့ဆိုေက
ဇာသူကပငး ခ္နး-က္နးခ စရာ လိုလို႔လဲ
ဧဂုၾကညး.ံ ...
နတၳိရို႕ဧံ ဗလာနယးပယး အထဲ
အရိုငး့သုညတိက ဂ္ညး့
ခ္ေလာငး့ခ္လာ....ယမး့သနး့နီလို႔
တနး့တူညီမြ္ချငးံဆိုစျာ
အဆငးံအတနး့တိ အလျနးအကၽျဵကို
လြ္ဵပယးမႈေနာကးကျယးက
ႄကီျက္လာခေရ
ဆလယာ ရျကးဖ္ငး့တစးခ္ပး
ေဒပိုငးနနး.႔ ..........
ဇာ ကဵတရာ့ကို ေလံ (သတးးသတးမြတးမြတ)း
အေၾကာငး့်ပခ္ကး ပီ့လို႔ မရႏိုငးေရ မျတးသိပး်ခငး့တိက
ဆုေတာငး့မြာ့်ခငး့တိကိုဂ္ညး့ အ်ပစးဖို႔လို႔ သီလီဖိ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

zefqif;oQiftopfudk wrf;wjcif;
ဤပါဒါနး ကဵရိုငး့တိ ပူ့ဝငးစီ့ကတးလို႔ပါရာ
အာ့လဵု့ကို ပဵုအပး ထို့ေကၽျ့ရဵုကလျဲေကပ……
ယငး့ပိုငးနနး႔ ငါ႔ရငးချငးထဲက ပနး့တစးပျငံး
နနး့ထိက
ု းချငးံ မရစျာ ၾကာဗ္ာလး
အကၡရာ ်ပဳနး့်ပဳနး့မာ ရငးခ္ငး့ဆကးထာ့ေရ
ႀကီျ့ေဟာငး့ၿမီေဟာငး့တိက
သူသူငါငါၾကာ့ ခ္ေရာသေရာကို ႏိုငးလျနး့ပါယငးံ
ေကာငး့ကတးပါသိံလာ့
ရီခဵၿမီခဵမိနး႔ နတးလႊတးပနး့တိ ထို့ ….အဝီ့က ရငးချငးထကးမာ
ခဵတျငး့ခ္ဳိ အခူ့ရ ခကးလာ့ကတးလို႕
ေစတနာအတုတိကေလံ သဵဖကးရ သီျ့ပ္ကးစရာ
စိတး ရုပးအဟာရစဵုကို ်ခစးဖ္ကးထာ့ေရ မဝရီစာမာ
ရုနး့ရငး့ဆနးခတး ၿခီသဵတိက ဆႏၵနနး႔ ေ်ပာငး့်ပနးရာအခ္ဳိ့
က္ခရစီဗ္ာလး
ကဵတိကိုက အပုပ.း .. ကပ္ကးကယကး စုပခ
း ္ကးတိ

49

0gok

သမိုငး့ကငး့ဗတးစးမာ ယႈပးယြကးခတးစျနး့ထငး့
ကူေဖားေလာငးဖကးသာ့ခ္ငး့
အတၱ ခ္ငး်ခငး့တိနနး႔ တတညးံတို့လႊန…

ေလာဘထနးပဓာနမာ ဝါသနာကိုက
ကိုယး႔ကိုယးကို ခ္စးတတးလာစီကတးေတေယ၇
သမိုငး့ကေလံမလဵု ဘဝကရာမဖဵု ေဒအႏူ လကးတ.ိ .....
ေယေက......ဝမး့ရီဆာ ဆိုခ္ငးဆို
စမး့ဖီစမး့ဖတး ၿမိဳငးနကးနကးမာ ေဒကမၻာအာ့
အသစးတစးခါ ်ပနးစ တညးေဆာကးဖို႔
ဖနးဆငး့သြ္ငးသစးကိုရာ တမး့တမိ နီလီယငးံေယ၈

oufa&muftm;wpfck{h odyfonf;q
မို့ထိနီေအာငးပငး ေတားေတား
နဂါ့ငျိ႔တနး့ပငး ေက္ားေက္ား
စၾကာဝဠာ ေသာငး့တိက
ု းပငး မႊီ့မႊီ့
ေတာငးယုဂႏၶိဳရး၇ ရီႊ်မငးံမိုရး သို႕ပငး အၿပီ့ ေက္ားလာ့လာ့
ေဒကမၻာ လ်ခမး့ၿမီႀကီ့အတျကးဆို
သူမဧံ သကးေရာကးမႈအာ့ ပမာဏမာ
သုညရာ ်ဖစးေၾကာငး့၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ZD;uGuaf *gif;aqmif;xm;a& usD;
ေဒေတာငးကုနး့ ေတာငးတနး့တိၾကာ့
မသီခ္ာ ဆိုဆို
မေရာငးံရဲ မေလာကးင ဆိုဆို
ရုပးဝမး့ေရ့ စိတးဝမး့ေရ့တိ...
ေတာငးဖဵစဵု စျငးံကာ့ အ်မငးံသို႔ ဝငးံခ္ီပ္ဵ
ေနာကးဆဵု့ေပၚ ေဒါငး့ဖတးခ
း ္နးနနး႔
ခ္ီ့မျမး့ ၄ ရကး ကဲံရဲ႕ ၄ ရကး ေပါငး့ ှ၁ ရကး
ခ္ီ့မျမး့ ှဿ ရကး ကဲံရဲ႕ ဿ ရကး ေပါငး့ ှ၁ ရကး
(ေဒထကးကို မပိ)ု
ယငး့ပုင
ိ းနနး႔ သငး့ကျဲငြကးတစးေကာငး
က္ီ့်ဖဴရျာ တမး့်ခငး့တစးပုဒးကို ေဟာေ်ပာ်ပဖို႔
ဇီ့ကျကး ေဂါငး့ေဆာငး့လို႔ လာနီလီယငးံေယ..၈

51

0gok

&ud ©wjcif;{h oabmobm0
ပတၱ်မာ့တစးလဵု့ ရြာပဵုေတားထဲ
ရဲစျမး့သတၱိတိက ဓါ့တစးလကး်ဖစးဖူ့
ဇာနီသျီ့ရို႕ နီတျီ့မႈတိက
မဖဵုမလဵု အထီ့က္နး်ခငး့နနး႕ ထိပးတိုကးအတျမ
ိ ာ
တျနး႔ဆုတး ၾကာခို တတးနင
ို းစျမး့ ခဗ္ာလးမနာ့..
လကးသီ့ လကးေမာငး့တနး့ထာ့ခကတးသမြ္…
ေမြ္ားလငးံ အာ့ေတာငးံ ထာ့ခကတးရသမြ္…
အၿငိဳ့တႀကီ့ ရကၡ တကးေခါကးသဵတိ
စပါယးဆနး ကေဝသြ္ငးရို႕ဧံ လကးယပး တစးခ္ကး အ်ပမာ
ပဒုနး့ေခ္ တလႈပးလႈပးနနး႕ ေဂါငး့ ညြိတးတတးလာခဗ္ာလးေယ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

toH;k awmfcH ñTeu
f de;f xufu tydki;f AdDG&m
vu©PmoSsifpm&if;
ေကာငး့ကငးတစးက္ိတး
ပငးလယးတစးက္ိတးနနး႕
ဆညး့ဆာမာ မူ့ယစးလာေရ
အလိုေတားက္ပါ သခငး
ဇီဝိနးအသကးတိ မကနးမကနးက
အိမးသြ္ငးမ ေကာငး့ တစးေယာကးပိုငး
အ်ပဳစု အယုယ ေကာငး့နီပါဖို႔သိံ
ကုနး့ေခါငးေခါငး ၿမီလႊာ်ခမး့ႀကီ့တိ
တျနး႔လိမးတျာ့လာ့ရဖို႔ ခရီ့
ေကာငး့ကငးက လမး့်ပလို႔
ပငးလယးက ေနာကးကလိုကးေတ ခရီ့
ေကာငး့ကငးနနး႔ပငးလယး ခ္စးရညးလူ့ဖို႔
လီပီျကိုေအာငးသျယးခိုငး့
နဂါ့မငး့ ရငးခုနးလႈိငး့တိ ်မဴ့ဖို႔
ပါဝါအပ္ဳိငး့ ေထာငး်ပ်ခငး့တိရာမနာ့

53

0gok

အို အသငး....
နာဂိပိုငးအသငး ဂီရိပိုငး အသငးက
ငါရို႕ကို မုနး့တတးမြနး့သိပါဗ္ာလး
မိေအ့ပိုငး ႏြစးခါ်ပနးနာရဖို႔ အ်ဖစးနနး႔
ေဒ့ဗိကာ့ပါဖီ့ လႊ်ဖတးစကးေအာကးက
ငါရို႕ လိုကးဖးစတိုငး ်ပခနး့
ဝမး့နညး့သမြ္တိကိုရာ မြတးတမး့တငး
သီခ္ငးေကာငးသီ က္နးစျာေရမာသီ့
အသကးစညး့စိမးတိ ရျီ့ပျဲ (သိ)ု႔
အသဵု့ေတားခဵဖို႕ ဒစာခဵယိမး့ပျဲအတျကး
လကၡဏာမာ အပိုငး့ ဗျီရာပါေရ ညႊနးကိနး့ အတိုငး့ရာ
စာရငး့အတိအက္်ပဳစုပါလီ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

qifpG,w
f pfacsmif;{h ab;usyfeHusyfordik f;

သို့သာ့ကို စာ့ရလိုလို႕ သို့ရီကို ခ္ဳဵထာ့စရာလာ့
အဟာရဆိုစျာ တရာ့မနိုငးေရက္ာ့
ဤပုသးေစာငး႔စာ့စျာကို ေခၚစျာ
တစးပျဲတငး ေၾကာငးမနငး
မဟာရာဇဝငးေတားတစးခု သာရာဗငး့နိုငးဖို႔
သမိုငး့ပတးသာာတငး နယးလျနးသာ့ရို႕တရျီ
ေတာအလြ္ိဳလြ္ိဳ ေတာငးအထပးထပးၾကာ့ထဲက
တၾကဴ့ၾကဴ့ တၾကဴ့ၾကဴ့ နနး႕ ေခတးကိုေတာငး
စာလဵု့ေပါငး့တတး လာခဗ္ာလးမနာ့
ပကတိတရာ့ရို႕ဧံ ကျဲလျဲချငးံမ္ာ့စျာထဲ
အရာေလံသငးံ ယီ့ဆျ…
ဲ .ယီဆျဲလာ့ဂု
ငါရို႕နာ့တိကက
ို သကးလဵု မေကာငး့ႏိုငးခပါေလ
အမြနးဆ…
ို .ေဒဆငးစျယး တစးေခ္ာငး့
်ပနး်ပနးဝငးဖို႔ဂ္ညး့ မေခ္ာငး့ေကာငး့ခ္ငးံ၈

55

0gok

apwemawmh apwem

ဇမး့ပျတးကိုငးထာ့ေရ ငါမငး့ငါခ္ငး့ လကးေတားတိ
ရူ့သျပးသူရို႕ဧံ ပနး့ဤယ္ာဤးေတား ပ္ဳိ့ခငး့ထဲ စိတးလိုကးမာနးပါနနး႕ကို
နနး့ေဆာကး လမး့ေဖာကး
ေစတနာတစးခုထဲ အတၱတိ ပိတးညြပးမိလာ့ဖို႔ရာ ဆိုေက
အခါခါ သီစီရဖို႔ အဆိပး ခ္ငးံ
အဖို့မ္ဳိ့ အဖတူ ခၽျတးစျပးပဵုစဵတိ အငးတနးမ္ာ့မ္ာ့
စစီရရီနနး႕ ပလူပ္ဵ ထျကးက္လာဖို႔ လိုေရလာ့
အ်မငးက္ယးပါ လမး့ခ္ယးပါ သို႔မဟုတး လမး့ဖယးပါ
လမး့ဖယးပီ့လိုကးပါ
ေညာငးပငးႀကီ့ေအာကး ေညာငးပငးေပါကးေခ္တိ
ဇာတျကးမေပါကး?….သိဗ္ာလးမနာ့ အဂု
လျတးလပးစျာ ပ္ဵသနး့ ချငးံပီ့လိုကးပါ
ၿပီ့…နြစးသကးရာ ရျီ့ခ္ယးချငးံ ပီ့လိုကးပါ

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

စျယးစဵုညီ ဖျဵ႕ၿဖဳိ့ မို့ေသာကးသာ့ကတညး့ကပငး
ၾကျၾကျရျရျ နို့ထလာကတးလိမးံေမ
အဂုၾကညးံတစးခ္ကး..
မီ့ေတာကးသျငး့ လငး့ခိုငး့ထာ့ေရ အလငး့သီစ်ပဳ
ၾကယးစငးေခ္တိကရာ
တိုကးမိႈငး့အ်ပညးံဝနီေရ ခႏၶာအိမးထဲ နိ႔မြနး့ ညမြနး့
ချဲမသိႏိုငးေအာငးထိကုိ သီၾကဵဆနး့ လာစီခဗ္ာလး
ေယာနိေသာ မနသိကာရ ပါ
ဇာ မ႑ိဳငးပငး ေထာငးေထာငး
ဆရာသမာ့ဆိုစျာ ေဂါငး့ေဆာငးတစးမ္ဳိ့ခ္ငးံ
အိနး့…လမး့ သိလူ မဟိလို႔ ချီ့ေနာကးလိုကးမိမြ
တနး့ခါ့ပိတး စနစးက္ဤး့တစးခုထဲ လမး့ပါ လူပါ
ပိတးေလြာငး မိနီ လီစျာတိရာ မနာ့ေယ၈

57

0gok

မသိေက မြတးထာ့
အႏုပညာဆိုစျာ
သူမ္ာ့ အေနာတတးအိုငးထဲက ရီကို
ကိုယခ
းံ ႏၶာအိမးထဲ လြပးစျာ
မဟုတး
အႏုပညာဆိုစျာ ပီ၇ ပုရပိုကးေတားထဲက
ရႊီအိုေရာငး ဂႏၳဝငးေ်မာကးမႈ တိကို
အမျီစာ့ အမျီခဵ နာ့လညး ေဖားက္ဴ့မႈ
မဟုတးလာလး
အႏုပညာဆိုစျာ အသဲကျဲနတးဆို့တိ
ႏြလဵု့သဲအိမထ
း က
ဲ းို ပစးလႊတးေတ
မို့ႀကိဳ့လြ္ပးပနး့
မဟုတးသိံ
အႏုပညာဆိုစျာ အႏု+ပညာ
အရငးံနနး႔ပညာကို ေပါငး့ၾကညးံ

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ႏႈတးၾကမး့ၾကမး့ ငါ့စိမး့သညးရို႕ဧံ
်ခီရာ လကးရာတိဂ္ညး့ဟိဖို႔
စာမ္ကးႏြာထကးမာ
ဇာတးခဵု ထကးမာ
ရုပးရြငးတိထဲမာ ………………….
ကိုယးံဖို႔ကို ခဵစာ့နာ့လညးလို႔ မရေရ အႏုပညာ
သူမ္ာ့ ခဵုနဵပါတးပီ့ရာမာမြ ထိုငးချငးံရလုိကးေတ အႏုပညာ
…………………………………… အႏုပညာ
အႏုပညာသမာ့ငိုစျာကို လိုကးလို႔ငိုစျာ.....
သူမ္ာ့ အႏုပညာ မေ်မာကးစျာကို
အလျနးအကၽျဵ (ႏြပးပစး) ခဵစာ့ပလိုကးစျာ...တိ က ကာ
အႏုပညာ ေ်မာကး...ပါ....လာ
ေဒဂုတလိုငး့ အႏုပညာပနး့ဈီ့ခငး့ထဲမာ
ငါ့စိမး့သညးၿခီရာတိ တိျလိုကးရလို႔၈

59

0gok
တိမးလမး့မထကးက ပဵုရိပးေယာငး
...................................................
တစးထပးစာဘဝတိ လူလာ့ေ်မာကးဖို႕
တိုကးမႈိငး့တိ ်ဖညးံသျငး့ထို့ထညး..ံ
ေဘာငး့ထိပးတကး ယစးမူ့မႈထဲက
ၿခီေခ္ားထျကးလာသူမ္ာ့
ၿခီစုဵပစး ထျကးလာ့သူရို႕တိ လမး့မမာ
ည်ခီရာဆိုငး့ဆိုငး့ အုပးမို့... တရီ့တေမာေခ္နို့ထဖို႕
နမိတးေကာငး့ေကာငး့တစးခုပီ့ခပါ
ဂရုတစိုကး မိုကးမြာ့မႈတစးခုကိုရာ
စုေပါငး့က္ငးံဝတးတစးခုအ်ဖစး ေမာငး့နြငး
ေဒသမိုငး့ရငးချငးကိုက ေမြာငးလျနး့လြပါဗ္ာလး
သတိထာ့မိပါယငးံလာ့
ယဤးေက့္မႈအိတးေထာငးထဲက
မရမက နႈိကးထုတးလာေရ မုသာ့ဝါဒီ အမြနးတုတိ
ေခတးယုတးဆနးဆနး လြကာ့ထစးမာ
ၾကဲန.ီ .ႀကငး့နီစျာတိ လဵု့ထုတးပစးလိုကးလို႔က မရေယ

အလိုတတူအလိုပါရို႕ဧံ တိမးသာ့လြလြထဲမာမြ
စမး့ဖီစမး့ဖတး အိမးမကးတိ တိမးလမး့မအတိုငး့ရျလိ
ိ ု႕
အမြနးဆ.ို ..အာ့လဵု့ေလံ
အကနး့လမး့်ပရာကနီ စလို႔
လမး့စေပ္ာကးခကတးစျာတိရာ မနာ့၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

{u0gpm
ထရဵထကးက နာရီတစးလဵု့
အဂုခ္ိနးထိ ဝလဵု့မကျဲႏိုငးသိံစျာ အဵံေရ
ဇာက စလညးရဖို႔လ.ဲ .လာ့
ဘဲဤတစးလဵု့ပိုငး အစက စ၇
တုပမြာ့ယျငး့စျာ တညးေဆာကးထာ့ေရ
သဵမဏိ ေတာငးၾကီ့ေအာကး ရႊီေပါကးခၽျနးတိ မ္ဳိ့စဤး ဿဆကးစာ
ဖွါ့တိ က္ေပ္ာကးလာ့နီစျာ ေကာငး့ၾကာနီဗ္ာလးလာ အဖို့
ေတာငးႀကီ့ဖွါ့ေအာကးဆ…
ို သီပလိုက…
း .
ဘာဘာ စ္ီ့က်ပနးလာေရ
သမိုငး့ညျနး႔တိ ဝယးခေရ
လာပါလာပါ အေရာကးလာပါ
ရခိုငးဗဟိရ
ု စ
း ညးႀကီ့ တီ့ဗ္ာလးလာ ကိုဝငး့ကိုခိုငး
ၾကာဗ္ာလးပ
အသဵတိတးလကးနကးနနး႔ လုပးၾကဵခဵထာ့ရေရ ၿမိဳ႔်ပတစးခု
အဂုထကးထိ အမႈကို မၿပီ့ႏိုငးသ…
ိံ သီပလိုက…

ခရီ့ေထာကး ဘူတာတစးခုအတျငး့က
ရထာ့တစးစီ့ ထျကးလာ့ခစျာ ကိုယးထညးနနး႕ သဵလမး့ တ်ခာ့စီ
(ဇာပငး်ဖစး်ဖစး ရထာ့ဤၾသဆျဲသဵထဲ သဵဇိုငးတစးခုပါလာ့ေရ)

61

0gok

ေအား ်ဖစး်ခငး့ပ္ကး်ခငး့ ေလာကဓဵ..
ဘဝဆိုစျာ သဵသရာဧံ ပနး့ပျငးံ
သခၤါရ အထိတစးခ…
ု ခ္ပးၿပီ့ လာလာၿငိ..သီပလိုကး
အိနး့…အမြနးဆိုေက..ဘဝဆိုစျာ
တိုကးပျဲပါရာ ်ခယးမေခ္နနး႕…. ကိုသနး့လြ
သီပလိုကး
နခမး့ထကးက အနမး့ အနမး့ထဲက နခမး့
လမး့မာ ခလဵု့သတးမိေရ အုတးနီခဲက
ငါံကို ်ပနးမသတး ကဵေကာငး့
ကဵမေကာငး့စျာက ေဖသာအိတးတစးအိတး
ကာ့ထဲမာ ပလို႔ ထိုငးပနာ ပါလာ့စျာ
)အာ့လဵု့ေလံ ယငး့ပိုငးဗ္ာလးေယ(
ဟုတးယာဖိ ၿဂိဳ့…မငး့ဆိုေရ ေတ့်ခငး့တိမာ စာသာ့တိ ေကာငး့
အခ္ဳိ့မက္လို႕
ကာ့သဵလာ့ စကးသဵလာ့ ကာ့စကးသဵလာ့
ဆဵပငးမချတးရသိံစျာ ေကာငး့ၾကာနီယာဟနး ဆိုကာ
ေက့္ဇူ့ပါ လီညြငး့
က္ေနာံဘာသာ မၾကိဳကးေရလူတိကို မၾကိဳကးလို႔ေ်ပာစျာ
သူရို႕ဖကးက လဵု့ဝမၾကိဳကးကတး ယငး့ခ္ငးံကိုစီ မၾကိဳကးစျာ
ရီ..ရီ..ရီ…လေရာငးေအာကးမာ လူတစးေယာကး

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU
နီတစးစငး့ကို တိုကးခၽျတးဆီ့နီလ…
ို႔ ရီ..ရီ..ရီ
ၾကညးံဇမး..ဟိုမာ ်မစးတစးစငး့
်ဖာ့်ပငး့်ပငး့နနး႔ အာသဵဖကးကို ရီဆနးခရီ့တကးလာ့လို႕
မ္ကးလဵု့ထဲက စဵုလဵု့ကနး့ ထျကးလာ့ေရ ၾကယးတိလတိ
နကးဖနးခါမြ ဆရာဝနးကို ၾကညးံခိုငး့လိုကးဖို႔ဗ္ာလး
တခါလာေလံ ေဒဓါတး်ပာ့..တစးခါလာေလံ ေဒဓါတး်ပာ့
မငး့ကို လဵု့ဝ မြာ့ေရလို႔ ေ်ပာဖူ့လို႔လာ့ ၾကကးၿခီ
လြီကာ့ထစးက ဆငး့လာ့ေရ ဖိနပးသဵတိက
သူ်ပနးမလာသိံေၾကာငး့ alarm (အလနး့)ပီ့နီလို႔
Ctrol+Z နနး႕ ်ပနး်ပနးေခၚ….
နီယျနးတစးလဵု့ဧံ ရသစျာ လငး့လကး်ခငး့/ မလငး့လကး်ခငး့ မာ
မူတညးပလိုကးေတ ပုဂၢလဓိဌာနး ေစတနာတိလာ့
ကငးထရို့ ဇတးနနး႕ ်ပနး်ပနးေခၚ….
ေဒဂုတလိုငး့အိမးမကးတိ ေကာငး့ခါ့ေရ
ကငးထရို့ ဇတးနနး႕ ်ပနး်ပနးေခၚ..
ႏြလဵု့သာ့တစးခုဧံ ရီႀကိဳငးရာမာကာ့
ဤေပကၡာတရာ့တိ မို့ကုတးစကးွိုငး့ထိ ခ္ယးၿဖနး႕ထာ့ႏိုငးဖို႔လာ့
နဖူ့တငး လကးတိ စိ.ု .စျတးနီလို႔
ကငးထရို့ ဇတးနနး႕ ်ပနး်ပနးေခၚ….
ေထာ ေ်ပာယငး့ဆိုယငး့နနး႕ ဟိုမာ.. နီတစးစငး့
တိမးေကာကးသိမး့ဖို႔ လာနီဗ္ာလးမနာ့ေယ….၈

63

0gok

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

က႑(ဿ)

ႏြလဵု့သာ့သငးံေသာ ကဗ္ာမ္ာ့

မာတိကာ
ွှ၈ ငါရို႕ေဗဒ
ွဿ၈ အဓိပၸါယးတစးခုဧံ ်ပယုဂး
ွ၀၈ ရာသီလူ
ွ၁၈ ဤတုေဝဒနာ
ွ၂၈ က္ေနား၇သူရို႕နနး႔ ကမၻာၾကီ့အေၾကာငး့
ွ၃၈ အဆငးမေ်ပစျာကိုေ်ပာ်ပဖို႔ အဆငးမေ်ပသိလို႔ပါေမေမ
ွ၄၈ တလျဲက္ိတးမိေသာ ေလာ
ွ၅၈ ၿငိမးသကးချငးံ
ွ၆၈ ရဲရငးံ်ခငး့တိနနး႔ နကးဖနးခါ
ှ၀၈ ကေမာကးကမ သမုတၱိတိထဲက သတၱိႂကျမ္ာ့
ှှ၈ ၿမိဳ႕်ပခရီ့သညး
ှဿ၈ ကိုယးတိုငးပ္ဳိ့ သဵသရာမ္ဳိ့စိ
ှ၀၈ နီရာေပ္ာကးဆဵု့်ခငး့
ှ၁၈ ဆကး ႀကိဳ့်ဖတး
ှ၂၈ အတၱာဟိအတၱေနာ နာေထာ

65

0gok
ှ၃၈ ဒုလႅဘဂုဏး
ှ၄၈ ချာခ္ချငးံမရေသာ အလဵတစးလကး
ှ၅၈ လျမး့ေမာ်ခငး့မြသညး…..
ှ၆၈ ဆကးထဵု့ၿဖီ်ခငး့သို႔ အသနာ့ခဵစာ
ဿွ၈ ပနး့စကၠနး႔တိ ပ္ဳိ့မညးံ နကးဖနးရကးမ္ာ့
ဿှ၈ ခ္စး်ခငး့ဧံ အသီတနးဖို့
ဿဿ၈ စိတၱဇမြတးတမး့
ဿ၀၈ ်မငးံမိုရးေတာငးနနး႕ ႏျာ့မတစးေကာငး
ဿ၁၈ ဘွတစးဘူတာ ဆိုကးမိ်ခငး့
ဿ၂၈ အိမးမကးမြ္ာ့မိသူတစးေယာကး အေၾကာငး့
ဿ၃၈ ပငး့..အ..နီေရ သစးပငးေ်ဖာငးံေ်ဖာငးံေခ္ တစးပငးရာ
်ဖစးခ္ငးေရ
ဿ၄၈ လေရာငးစီ့မိေရ တိမးမိုကးအေၾကာငး့
ဿ၅၈ ေဖာကး်ပနးသူမ္ာ့ဧံ ၿခီရာ
ဿ၆၈ ်ပႆာဒး မီ့ေလာငးေရကိစၥ အမႈိကးကို ထို့မခ္ေကံ
၀ွ၈ ေတာစစးတမး့
၀ှ၈ အလျဲသဵု့စာ့ပါ့နပးမႈ
၀ဿ၈ ၾကိဳတငးနိမိတး
၀၀၈ နီတ်ပကး မို့တ်ပကးထဲက ထုေခ္စာ
၀၁၈ ရငး့စိတး
၀၂၈ မ္ကးရညးၾကညးတိနနး႔ ထုဆစးေသာ အလျမး့နိဂဵု့ပုိငး့
၀၃၈ ဘဝနီနညး့
၀၄၈ ငါနနး႔ ငါံဝါဒတိ ်ဖာထျကးဖို႔ေခ္ာငး့နီေရ လမး့က္ဤး့ကိစၥ
၀၅၈ လူသာ့ကိုယးစီ ဒိဌိကိုယးစီ
၀၆၈ ကိုယးေရ့ကိုယးတာ သမိုငး့ေၾကာငး့
၁ွ၈ က္ေနားနနး႔က္ငးေလာကအေၾကာငး့
၁ှ၈ နီတစးစငး့ဧံ လမး့ဆဵု့အဘိဓမၼာ
၁ဿ၈ ...အခါ ကဗ္ာသညး ငိုသညး
၁၀၈ ရညးရျယးခ္ကးတစးခုဧံ လာ့ရာ

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ig&dkU aA'
ေခတးအဟာရ ်ဖစးလို႔
စိတးရငးချငးကို ကနး႔လနး႔ မိစၦာတိ
ထို့သိပး ထညးံေရ ဆိုဆို
ဆႏၵသ႑ာနး တညးံမတးဖို႔
ရာဇဝငးလျနး အိမးမကးတိကို ကစပးေမ၇
ေမြာကးမြာ့်ခငး့တိနနး႔
ညႈိ႕ငငးတတးလီေသာ ၿဂိဳလးမယာ မာ
အတၱဆငး အတိတးသယတိကို
အလျနးအကၽျဵ မတပးမကးတတးဖို႔ေတာံ လိုဖ၇ို႔
ေယမြ....... နီဒဏးအလျနး
ညဤးံယဵ လရိပးေရာငးတိကို
အာ့ရပါ့ရ ေသာကးသဵု့ႏိုငးကတးဖို႔စျာကို
ေဒအတျကး ဇာၾကယးတာရာစငးတိကိုေလံ
ႏြလဵု့သျငး့နီစရာ မလိုေယ၈

67

0gok

t"dyÜg,fwpfck{h jy,k*f
လူတစးဤီ့ တစးေယာကးဧံ မျီ့ဖျာ့်ခငး့ ဆိုစျာ
ေစတနးရို႕ခၽျနးထာ့ေရ စူ့တစးေခ္ာငး့ ်ဖစးေတပိုငး
ေဝေနယ္ာတိ ပနးဖို႔ ပနး့တစးပျငး႔ေလံ ်ဖစးေတ
စိနးစ.ီ ... ရႊီ်မ....ရာထူ့ဂုဏ.း ...ပကာသန....
ေလာကမာ ဓမၼဧံ ၿခီရာကို မတျိမခ္ငး့
ဇာဘဝကေလံ စဵဂို့ေလာကးကာံ ေဇာကးမနကးခ္ငးံ
ဇရာအိုရို႕ ညနီေစာငး့ခ္ိနးေရာကးခါမြ
ဇာေကာငးတိက ၿခီကုနးလကးပမး့ က္ဖို႔လဲ
ေစာငးံၾကညးံ ကတးရဖို႔သိ ဆိုေက...၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

&moDvl
အေလ္ားအစာ့်ပဳ နီ်ခညးတိ နညး့ပါ့လာလို႔
ညိဳ မႈိငး့မိႈးငး့ ေဂါငး့ခငးတစးလကး တိမးဖဲအုပးတိကို
တစးဖဵုခ္ငး့ တစးဖဵုခ္ငး့ ဆုတးၿဖဲ
ေဒအပူရငးအုပးထဲ သျနး့ႀကဲပလိုကးဖို႔ လို႔လာ့
အသီခ္ာဆဵု့ကေတာံေက
ဇာနြငး့စကးပျငးံ ်ဖဴ်ဖဴတိကိုေလံ
ေဆာငး့မုနး့ေအာငး ႀကီစပးမိခဖူ့စျာ မဟိ
သဇငးတစးခကး သိပါစီ
မမကးဖူ့ခသိေရ အေနကနးအိမးမကးစိမး့တိေၾကာငးံ
အလနး႔တၾကာ့ နီသာ့ မက္သိစျာကလျဲေကပ..
စိတးခ္ပါဤၾသ
ႏျီရာသီ စိတၱဇ်ပပျဲႀကီ့အတျကး ငါ..
(တဵု့တိုကးတိုကး က္ာ့ကိုကးကိုက)း
ေဒအဝါေရာငးပျငးံဖတးတိကို မရနနး႔အရ ခူ့ဆျတး
ခ္ီတကးလာခအဵု့ေမ၈

69

0gok

Owk a0'em
“နီက နိ႔ကိုမခ္စး “ဗ္ာလးလို႔
ပငးလယးက မို့သာ့တိကို
အရိပး အထာ ်ပခ္ိနး
်မစး ေခ္ာငး့ငယးေခ္တိက
သခငးံအပါ့ အခစာ့ဝငး
ပငးလယးက ႏီျကို
ရငးခ္ငး့ဟပးခရလို႔ လတး
တနး်ပနး ကလံဲစာ့
မဆီမဆိုငးၾကာ့က
ဤတု အထိနာလာ့ရေရ၇၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

usaemf? ol&d kUeefUurÇmBuD; taMumif;
က္ေနားံကို မြနးတစးခ္ပးပီ့ပါ
မ်မငးႏိုငးေရ အမြာ့တိကို ်ပနး်ပနး ၾကညးံပ္ငးခ္ငးလို႔
မဟုတးေက သူရို႕ကို ေဂါငး့ဖီ့(သသိပ)း တစးလကးပီ့လိုကးပါ
အက္ငးံစရိုကးဆို့တိ ယႈပးယြခတး ်ခဴထီျ့ နီစျာကို ဖီ့ဆနး႔ခ္စီဖို႔
အဆကးမ်ပတးစီ့နီေရ သျီ့ႏီျ့ပူ ေခ္ာငး့ေၾကာတိထဲ
အထပးလႊာ အရီချဵဝတး အသာ့တဵု့တိ တ်ဖတး်ဖတးနနး႕
ကႏၱာရက ႏြငး့ကို တဝ ေသာကးေစာငးလာေရ
ညီ့စိုကပး အနဵ႕တိ အပဵု်ဗတးနနး႔
ရိုငးတိုငးတိုငး ၿခီလြမး့ကာ့ကာ့ရို႕တိ…
ေဒကမၻာႀကီ့ကို အရိပးစီ့ ေ်ခာကးလြနး႔ လျနး့အာ့ႀကီ့နီလ.ို႔ .
အစဤးအလာေကာငး့ မျီ့ဖျာ့သနး႔စငးထာ့ေရ ဗီဇတိ
အထငးႀကီ့တုပမႈ ကိုယ-း နႈတး -ႏြလဵု့-မ္ကးႏြာစာထကး
တခါမဟုတး ႏြစးခါမဟုတး ်ခလဵု့သတးဖနးမ္ာ့လာလို႕..
အဖ္ာ့တကးနီေရ ေခတးနနး႕
ႏျာ့ၿပီ့ခ္ိနးကို ေစာငးံနီေရ ေဒဖ္ာစုတးဆို့တိ
သိေယာငးေဆာငး တတးေယာငးေဆာငးမႈတိထဲ
သစၥာတရာ့တိကို အလျဲသဵု့စာ့ စာ့သဵု့

71

0gok

ကဵတရာ့ကရာ စီမဵထာ့ေရအတိုငး့
ကိုယးစီ အိမးမကးအေရ့ကို
ဝငးေရာကးစျကးဖကးလျနး့အာ့ ႀကီ့နီလ.ို႔ ..
မြာ့ယျငး့်ခငး့တိနနး႕ ေရာ ရို့လာေရ ေလာက
မလူ့သာ မရျဵ႕သာ အထာယဤးေက့္မႈ ်ဖာ့ရီ
လူတကာတိ (က္ေနားနနး႕သူရို႕)ၾကာ့
တေသာေသာတေဝါေဝါ စီ့မ္ဳိ့ လျနး့အာ့ႀကီ့နီလ.ို႔ ..
မႈိေတာပိုငး အၿပိဳငး့ၿပိဳငး့ထနီေရ ကာယိေ်ႏၵမဲံ်ခငး့တိနနး႔
အငတးလျနး (ကိုယးစ)ီ ရာဂ အၾကညးံစူ့စူ့တိ
ေခတးလြီကာ့ထစးအတိုငး့ ယႈပးယြကခ
း ပးမ္ာ့လာလျနး့လို႔
ၿမီနိမးံရာမာ စျဲခ္ထာ့ေရ သဵလိုကးမြနးကူကျကးတိနနး႕…
လြဵသရဲရို႕ဧံ ေစတနာ ဂ္ိပစ
း ူ့ထဲ ဖယးချာမရနိုငးေအာငး ၿငိတျယး
တဖကးကို တဖကး ႏိုငးလိုမငး့ထကး ်ခီေတားတငးမႈတိက
ရကးရကးစကးစကးကို မ္ာ့လာလျနး့လို႔
က္ေနားံကို မြနးတစးခ္ပးပီ့ပါ
မဟုတးေက သူရို႕ကို ေဂါငး့ဖီ့တစးလကးပီ့လိုကးပါ
က္ေနား ၇ သူရို႕တိနနး႔ ကမၻာႀကီ့ကို
မြနးၾကညး…
ံ ..ဖီ့ဆနး.႔ . သနး႔စငးစီဖို႔၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU


ဆငး

ေ်ပ
စျာ
ကို
ေ်ပာ
်ပ
ဖို႔
အ ဆငးမေ်ပ စျာကို ေ်ပာ ်ပ ဖို႔ အ ဆငး မ ေ်ပ သိံ လို႔ ပါ ေမ ေမ
ဆငး

ေ်ပ
သိံ
လို႔
ပါ
ေမ
ေမ

73

0gok

wvGJusdwfrdaom avm
.............................................
အစကတညး့က
ဇာတစးခုေလံ မ(ပျင)းံ ်ဖစးခေက
ဇာတစးခုေလံ ပ္ကး(ႄကီ)ျ စရာမဟိ
ဧဂုၾကညး…

ပ္ာ့ရညးဆမး့ ဓါ့သျာ့လြလြထကး
လမး့ တကးေလြ္ာကး ရပိုငး
လိုခ္ငးစျာက
အာကာထကး ပျငးံ်ပဖို႔ ၾကယး
ရလာစျာက ၿခီသုတးပုဆို့ ႃမျီစျယးက္ဳိ့
ေလာကဓဵကို အလဲထို့ဖို႔
ကဵကို နႈိ့လို႔ဂ္ညး့
အခ္ိနးကုနးလာ့ယငးံ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

NidrfoufcGifh

ေယြာငးတိမး့လာ့ကတးပါ (သိ)ု႔
အယငးက/ဧဂု/မၾကာခငး ေယြာငးတိမး့ချငးံ်ပဳပါ
ငါံဖကးက ်မကးစိမး့ရငးံေရာငး အိမးမကးအႏျမး့တိ
ဆယး-ဆကး-သယးယူ လာ့ခ္ငးသလ
ိ ို႔
ၿပီ့….အလ္ာ့တစးထျာ အနဵတစးမိုကးနနး႔ ငါံ သဵသရာစကးကျငး့
်မစးတစးစငး့စာ တသျငးသျငးကို စီ့ယိုဆငး့နီေရ
လူမႈလမး့ေ်ဖာငးံေ်ဖာငးံထကး
မ္ကးစိတသီစာ ငနးပ္ာပ္ာ အရိပးရြညးဆနး့တိကို
အၿပီ့သတးလျနးေ်မာကးချငးံရခ္ငးလို႔
အီ့လရိပးေရာငးကိုမြ ေနာကးခိုငး့လြညးံထာ့တတးေတ
်ပာရီလဲံ ငျီ ပငးလယးေအားထဲက (ငါံဘာသာငါ)
ယြာ့ပါ့ ၾကယး်ဖဴတစးပျငးံ ေကာကးပနးချငးံ မရခသူအ်ဖစးနနး႔
ကမၻာၿမီႀကီ့ဧံ အ်ပာေရာငး ဆီ့သာ့မြိန,း မြိနးသမြ္တိကို
ပနး့ဒိုငးယာရီထဲ ထို့ေခါကးထညးံမိဖူ့စျာေတာံ
(ဇာေ်ပာေ်ပာ- ေဒတစးႀကိမး ်မတးေတ)

75

0gok

လူဆိုစျာ ကိုယးံခဵစာ့မႈနနး႔ ကိယ
ု း
အထပးထပး အ်ပနး်ပနးေလာငးကၽျမး့နီေရ
သူရိနးႏျယး တစးမ္ဳိ့လာ့....
ရို့ရို့ေခ္နနး႔ ယြငး့ယြငး့ေခ္...
ယမမငး့အာ့ ေခ္ာ်မဴဖို႔ မရဏေတ့ တစးပုဒး
ကုနး့တစးတနး ရီတစးတနး်ဖစး်ဖစး
ငါ သယး ေဆာငးယူလာ ပီ့ပါေမ/ပီ့ရဖို႔သိံ
ယငး့အခ္ိနး
ေဒ ခေရာငး့လမး့အိုအိုထဲက ရငးကျဲညဤးံ လႈိငး့တဵပို့တိ..
တစးခ…
ျဵ ထပး တစးချဵ ဂေဟဆကး ဝိပါက်မ်မတိ ...
ဤၾသတစးရာသီစာခနး႔ နာ့အီ့ ပါ့အီ့
ၿငိမးသကးချငးံရေက က္ီယာ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU
ရဲရငးံ်ခငး့တိနနး႕ နကးဖနးခါ..
ေဖာငးစီ့ယငး့ ရီငတးေတ ေယာကး္ာ့အ်ဖစးကို
အဆကးဆကးပိုငးရပါစီလို႔
ဇာဘဝမာ ဆုေတာငး့မိဖူ့ခလို႔လဲ
ကိုယး႔ကိုကိုယး အရူ့အသျပးေယာငး
မီ့ၾကညးံရဵုပါရာ….
ဆီ့စကးငယးေခ္ တစးစကး
စရိုကး ဝါသနာအရ မဟုတးေကေလ႔
ငါမဟုတးေသာ ငါက …..
သငး့ကျဲ သဵစဤး အက္ဳိ့အပဲံ ပိုငးပဵုထကး တကး
သကး်ပငး့တိ ၿပီ့လႊာ့နီေရ မိနစ
ိ ကၠနး႔တိထဲ
အိမးမကးကို အတငး့ ဆျဲမကးနီမိစျာ
အရိပးေနာကးက ရြညးလ္ာ့လ္ာ့ႀကီ့ က္ေရ
ငါံမ္ကးလဵု့တိထဲ အလငး့တုေပါငး့မ္ာ့စျာ
တရျိရျိ ကူ့လူ့သနး့ယမး့
ပဵုရိပးေယာငးအႏျမး့တိ အလဵုအ်ခဵဳခ္ေရ အတိတးေသာငး်ပငးထကး
အလျမး့ရို႕ ကမး့တကး
ပစၥကၡကို (အရာေလံ) ဖဲႀကိဳ့ဖျငးံရဖို႔ အထငးနနး႔ လာ့
ရငးချငးထဲက တငး့လျနး့ေသာ ဗ္ပးေစာငး့ခတးသဵတိကို
အာ့ရပါ့ရ လကးသီ့ဆုပး ်ပနီစျာ
အနာခဵမြ အသာစဵရထဵု့ နြလဵု့ကို ေပါကး
မာနတိကို ချာဆုတး ဘဝကို အရုပးလုပး
နကးဖနးခါတိအတျကး ေဒညဤးံမငး့ကို ်ဖဳတးခ္ဖို႕
ရဲရငးံ်ခငး့ကို ရငးနငးံ တဆို႔ဆို႔ မီ့လုပး ထျနး့ရဵုက လျဲေက…၈

77

0gok

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ကေမာကးကမ
သမုတၱိတိထဲက သတၱၾကျ
ိ မ္ာ့
က-ှ
ကိုငး့....ဇာပိုငးလဲ ထာွရႀကီ့
အသငးႀကဵစညးဖနးဆငး့ေရ မညီမမြ္ဘဵုအတျကး
သငးကိုယး၉ရာ တာဝနးအဟိဆဵု့........
ယနး့ေပါ႔ဆကးေခ္ မီ့ေကေတာံခါ
သြ္ငးႀကီ့ရို႕ဧံ ေစာဒကတိက ..
....ေတာသဵု့ေထာငးမကပ၇
က-ဿ
ဒါဝငး(သမာ့တိ) ကေ်ပာေရ
လူဆိုစျာ ေမ္ာကးမ္ဳိ့စိတး
DNA နနး႔ ်ပဳစာ့ခဵရေရ
သတၱႏျယးပျာ့တိရာ............ လတး
ထို့ခပးဝီ့ဝီ့က ဧဝွါဒီရို႕
ညညး့သဵတတို့ေခ္ကို ၾကာ့လိုကးမိယငးံ

79

0gok

က-၀
ဒိုငးယာလတးတ.ိ ..ထရျိဳငး့ယာလတးတိ
ၾကာ့လို႔ပငး ေကာငး့ကတးသိလာ့
အီဟာဇိုဧံ ရုပးလျနးေဗဒ ထဲ
ကာ့မကးစးဘကးေတားသာ့ရို႕တိက
ပို့စို့ပကးစကးကို ရီတိမးနစးခရေရ…လတး
က-၁
ယငး့ပုိငးနနး…
႔ ..
အနာဂတၱိရို႕ နကးဖနး သနးဖကး အစီအမဵတိထဲ
ဘီစီ ေ်ခာကးရာစုဧံ ဓမၼၿခီရာတိက
ယႈပးယြကးကို ခတးလ.ို႔ .....၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

NrdKU jy c &D; onf
ဘာ့စာ့လာ့ေရ မီ့သီ့တစးလဵု့ပိုငး အနာဂတးတစးခု၇
်ပတးပိုငး့က္ဳိ့ႀကီနီေရ ေတာငးဖဵတစးစဵုစာ ချနးအာ့တိနနး႔
အငးတိုကး အာ့တိုကး ဝတၱရာ့(အထငး)ရို႕ ေစရာလျနး
ဤဒဟို်ဖစး လျတးေ်မာကးမႈတခ္ဳိ႕၇
မၾကာမၾကာ အရိပးစီ့ေ်ခာကးလြနး႔ဖို႔ ပဵုရိပးေဟာငး့တိနနး႕
စိတး၇ ေစတသိကးထဲ ်ပညးတညးကိုကးခဲနီေရ နိစၥ ဓူဝ
နာက္ဤး့ခါ့သီ့မႈတခ္ဳိ႕၇
စာနာမႈရို႕တိထဲ မတငးမက္ ်ဖစးစီတတးေတ သဵသယတခ္ဳိ႕နနး႕
ယဵုၾကညးမႈ ပရဝုဏးအတျငး့က အူဆျ သဲဆျ
သကး်ပငး့ရိုငး့ရိုငး့တခ္ဳိ႕နနး႔အတူ
မိုကးမဲမႈအာရဵုထဲ စညး့လျတးဝါ့လျတး အေၾကာကးတရာ့တိကို
ဖကးတျယးယငး့
ငါစျာ……ၿမိဳ႕်ပတစးခုထဲ ပ္ငး့ရိ ညီ့ေဝံစျာနနး႕ကို ခရီ့ႏြငးလာခမိ …
ေသာငးကမး့ကို မတျိ… ၿမိဳ႕်ပက ပငးလယးဆနးၿပီ့
ဘဝက အေမာအဆို႕ ရီအလ္ဤးေၾကာထဲ ေပါေလာ
လျဲေခ္ားမႈတိနနး႕ဂ္ညး့ နီြ့ေႏြာမိသူ တစးေယာကးအ်ဖစး…..

81

0gok

အဖနးတီ့ အ်ပဌာနး့ခဵ်ဖစးနီေရ ်ဖစးတညးမႈတိထဲ
ငါစျာ.. ငါကိုငါေလာငးကၽျမး့နီေရ မီ့ေတာကးတစးခုမြနး့
အဂုခါမြ…..ေနာကးက္ေနာေက္ (ေနာကးက္ေကေလံ
ေနာေက္ေအာငးကို)သိနီလီယငးံ၇
ကႏၱာရကာံ မဟုတး(ကႏၱာရဆို ခဵသာနိုငးဖို႔ )
ရြိေနာကးတူရူဒို႕ ၿမိဳငးဆိုငးသျယးတနး့လာ့နီေရ မ္ဤး့ေ်ဖာငးံ မ္ဤး့ေကာကးတိ
ယငး့ထဲ ်ပညးံသိပးစျာ ထို့ထညးံထာ့ေရ စစီရရီ ယႏၱရာ့ ခရီ့သညးတိ
ေဂါငး့ခငးခၽျနးတကး ေမြ္ားစငး ထုထညးအစိုငးအခဲတိနနး႕
ေလာကီသာ့တစးဤီ့အဖို႔ ရုပးဝတၳဳ ေလာကထဲက
အေ်ပာငးလကးဆဵု့ေသာ ဣဌာရဵုတိ ၾကာ့လယးေခါငးထဲမာမြ
မ္ကး်မငးဒိဌ အလိုရမၼကးတိက ငတးမျတးေခါငး့ပါ့်ခငး့မာ ညိဳ့ႏျမး့ပုပးပျလို႕
အဆိပးသငးံ ေနြာငး့အိမးမကးတိကို ကိုယးံဘာသာ မကးယငး့….မကးယငး့နနး႕
သီေရ့၇ ရြငးေရ့ ေမြ္ားလငးံခ္ကးတိကရာ လိုကးလီ ဝီ့လီ မနီ့လီယာမနာ့
ယပုိငးနနး႕ ေဒၿမိဳ႕်ပထဲ မို့ေမြာငး ညဤးံနကး စစးစာလို႔ မရေအာငးကို
ဆာ့မရ ရီမရ ်ဖစးလာခရလီဗ္ာလးး
်ပနးခ္ိနးကို လကးခ္ဳိ့ရီတျကးဖို႕ အကနး႔အသတးတစးခုပီ့ပါ….
ေသာငးမတငး ရီမက္ ပစၥဳပၸနး သကးေရာကးမႈထဲ
ဆိုကးေရာကးရာတိုငး့မာ ပျငးံ်ပတတးဖို႕
လူမႈစရိုကး တစးခုတလီ အာ့ထုတးမႈနနး႕ရာ
မြနး့ခ္ကး နြမး့ထျကး ကဵဇာတာတစးခုကို ေစာငးံစာ့ယငး့
ဘဝက ညနီေတာငး ေစာငး့လာခရ လီဗ္ာလးေယ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

udk,fwdkif ysKd; oHo&m rsKd;pd
ခဵယူခ္ကး ဇစး်မစးက ႏြလဵု့သာ့က ပ္ဳိ့ေရအတၱ
မာနးမာနကို စိတၱဳပၸါဒးအမြတးအေတ့နနး႔အဵခဲေဖားစပး
အငး့….ေဒပိုငးနနး႕ငါစျာ
လူတိကို တနးဖို့ထာ့တတးေရပိုငး
တနးဖို့ေလံ ်ဖတးတတးလာခလီေရ
ဇာတိနိယာမသေဘာအရေတာံ..ေဒပိုငးဗ္ာလး
သုညတစးလဵု့ဧံ အသဵု့ဝငးမႈကို
ဗလာနယးအာ့နနး႔တျကးခ္ကးရ
ဘဝကို အၾကညးံလြေအာငးရာ
စရဏ အစပးအဖာေတျ ခပးမ္ာ့မ္ာ့နနး႔
်ခဳပးထီ့ ခရစျာေလ …မႀကီကျဲတတးခပါကာ့
ကဵတရာ့ဆိုစျာ လူတိလုပးေရအမျီ
ေစလိုရာ ေစစာ့ဖို႔ သိလ
ံ ာ့
လာထာ့ေလ….လာထာ့ပ
ေဒအတျက…
း …အက္ဳိ့ပီ့မ္ာ့မ္ာ့မလို

83

0gok

တနိ႔န…
ိ႔ ငါ(ငါ)
သမုတၱိဝပ
ိ ါက Dimension တိကို
ရိုကခ
း ္ဳိ့ေဖာကးထျကးလာခအဵု့ေမ
လူ႔ဘဝဆိုစျာက တိုေတာငး့လျနး့လြပါေရ
သဵသရာကို ယငး့ဘဝတိုတိနနး႔ စုသျယးဆကး
ရေတာငးံရခဲသမြ္တိကို ပရ(ဟိတ)တိနနး႔
စေတ့ဖို႔ ငါဇျဲခငး့ေမ
အနတၱကို မနာရမခ္ငး့ေတာံ အတၱဆိုစျာ
စိုကးပ္ဳိ့ ်ပဳစုနီရဖို႔ သိေရ အရာတိရာ မလာ့
အတၱေတာံ အတၱေကေလံ
ငါကိုယးတိုငး ၿမီေထာငးေလာငး့ပ္ဳိ့ဖို႔မ္ဳိ့စိက ေလာကပါလ
သဵသရာအဆကးဆကး ရြငးသနး ႀကီ့ပျငံးႏိုငးပါစီေသာွး၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

နီရာေပ္ာကးဆဵု့်ခငး့
ၾကီျသာ့နနး႔ ထုဆစးထာ့ေရ နာမးတစးခု
မိတၱဗလ ဋီကာအရ နီရာေခ္တစးခုမာ
ေဂ္ာငး ထို့ကပးထာ့မိ
ေက္ာကးသာ့ရုပးတိကို ေကျ႔ဝိုကးေယြာငးယငး့
အတျငး့လီ ႏြိပးစကး်ခငး့ေလံ အခါခါ ခဵရ
မၾကာခငး အရာေလံ ထီျ့အဵပစးခ္မိဖို႔ယာ လာ့ဂု…၈

85

0gok
ဆကး ႀကိိဳ့ ်ဖတး
အသစးစကးစကး စီ့ထာ့ေရ
ရာသီေပၚ ဖိနပးတစးရဵ အမြတးတဵဆိပက
း ို
်ဗဳနး့ခနဲ တနး႔ၾကညးံမိရဵုေလာကးနနး႕ပငး…
စိတးတူကိုယးတူ အပူတိုငး့ သာမိုမီတာတစးေခ္ာငး့
လြ္ာရငး့ေအာကးထဲ ထို့သျငး့
စမး့သပး ၾကညးရ
ံ ဵုေလာကးနနး႕ပငး….
ေဒရို့သာ့မႈကို အတျငး့က္က္ သိ်မငးႏိုငးပါဖို႔လာ့
စဵုလီ်ပနးခ္ိနးမာမြ အသာအယာ
အပ္ဤး့ေထာငးတကးလာတတးေတ
ဗီဇဆို့တိကို ေၾကာကးလျနး့လို႕
လကး……
ညႈိ့…..
ညႊန…
း .
ရာ…
ပငး …
ရီ…
ႊ .
်ဖစး…
်ဖစး…
သူတပါ့ စိတးႀကိဳကးဖနးတီ့လို႔ရေရ
ရုပးသီ့ စတိတးခထ
ဵု ကးမာေတာံ ငါ…
လူမိုကး အခါခါ မ်ဖစးရပါစီေကံဖ…
ိ ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

twåm[d twåmaem emaxm
အၿပဵဳ့တခ္ကး မပျငးံႏိုငးခစျာကိုပငး
အသငးရို႕တရီျ မဲံ ယျဲ႕လို႔ မဆဵု့ဗ္ာလး…..
သဒၶါဆိုစျာ ဗီဇ
ယငး့ ဗီဇ အာ့နညး့သူအဖို႔
ေစတနာတရာ့က သကးတမး့တိုေရ
လကးညဳြိ့ထို့ ရယးကတးဖို႔သိလာ့
လူဆိုစျာက အတၱသာ့ေကာငး
ငါံ ွါဒီသမာ့လို႔ေလ
ၿပီ့်ပညးံစဵုေရဆိုကတညး့က
အာ့နညး့ခ္ကး ပါလာ့ၿပီ့သာ့
ေဒအတျက…
း ဆီ့သမာ့က ရြိနီကို
လာ့ အမြာ့ဖမး့ေလံ အပိုရာ

87

0gok

ေခတးကိုက ဓမၼသီတိနနး႔
တစးစငး့ၿပီ့တစးစငး့ စီ့ဆငး့
်ဖစးပ္ကးရ်ခငး့မာ နိယာမတိေတာငး
အနိစၥတရာ့နနး႔ ပကးပငး့ကို တို့လိ႔ု
်ဗဟၼစိုရးတရာ့ဆိုစျာ
ဇာသူေလံ ဘဝရာနႈနး့်ပညးံ
မစာ့သဵု့ဖူ့သိံေရ
ကမၻာဤီ့က္မး့ တစးေစာငးရာ မနာ့
မမိသ
ံ ငးံေကေလံ မိထ
ံ ာ့လိုကးကတးဗ္ာလးေယ
ကုိယး႔လမး့ ကိုယးေဖာကးပါ
ကိုယးံဇယာ့ကို ကိုယးဆျဲ
ကုိယးံတရာ့ ကိုယးရာ စီရငးပါလိမးံေမ
ဇာသဵသရာတိုငးတိုငး ကုိယးံ ဇ ကို
ရငးံက္ကးေအာငးဖျငးံ ခ္
တညးံတညးံပပ ထိနး့ေက္ာငး့ႏိုငးခါမြ
ဆကးတိုငး့ ဘဝသမိုငး့က လြႏိုငးဖို႔ေယ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ေညာငး့လြပါဗ္ာလးေလ ေဒအချဵအိမးပိတးနနး..႔
နစး်မဳပးလာ့ရဖို႔ခ္ငး့အတူတူ
ဗေလာငးဆူ ရီဘွဲႀကီ့ထဲ
ေကာကးရို့ တစးမြ္ငးကိုေတာံ ငါ
မရနနး႔အရ လြမး့မဆျဲရစီေကံဖ…
ိ ..
လမငး့ပါ့က ဆီဆမး့ထျကးဖို႔ ညဤးံမာမြ
ရီႊေလာငးဗနး့ႀကီ့ႀကီ့ထကး ပနး့ႏျယးနီ အိမးမကးတိ
ကပ္ကးကယကးနနး႕…
ယီ့.. ယငး သဵစိုငး တိတးလြေရ……
ဘဝတချငး မာယာဆငး ဒုကၡတိ အလီလီ သေရားနီလီကတး
မြနးစီရီႊကျပး အထပးထပးရဵေသာ သမုဒယ လဟာ်ပငးထကး
(မီ့)မဇာကုနးခရီ့သညးဘဝနနး႔ လျမး့ရိပးစီ့ေသာ
သၾကစး ေပါငး့မ္ာ့စျာကို ်ဖတးနီရတုနး့သိ

89

0gok

……ဇာတစးခုလဲ မသိခ္ငးဗ္လး…………
ကိုယးံအိမးမကးကို ကိုယးံဘာသာ ေခ္ာံသိပးဖို႔
ွီရိယ ေတ့သျာ့ရို႕ကို ဉာဏးပညာအပါ့
အသဵု့ေတားခဵရနး ခစာ့ ကဵက လမး့မြာ့လာလို႔ေလ
ဂီတာပ္ဳိတစးလကး ဧဒိနးဤယ္ာဤးခငး့ထကးမာ
ကႀကိဳ့တိ ပကးပကးစကးစကး ေလ္ာံက္လာ့ရလီေရ
အေမြာငးက္လာ့ေရ အခနး့ေခ္ထဲ
အက္ဤး့တနး အထီ့က္နး
ေလာကဓဵကို ႀကိတးမြိတးခဵပနာ
ရီႊေတာငးဖပ
ဵ ္ကး ငြကးငယးေခ္တစးေကာငးဘဝ
တခါ်ပနး အိပးတနး့တကးဖို႔
အသိုကးလြလြ မလြလြ
ဒုလႅဘ ဂုဏးကိုေတာံ
အဖတးဆယးကို ဆယး်ပရဖို႔သိ မနာ့၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU
ချာခ္ချငးံ မရခေသာ အလဵတစးလကး

ေၾက့စာ့ခႏၶာနနး႔ ႏြြလဵု့သာ့တစးစဵု
သုခဘဵုမ္ာ့စျာကို ခုနးတကးဖို႔ႀကိဳ့စာ့
ဟဒယအထာ့အသို မြာ့လို႔ မြာ့မြနး့မသိခ
မို့ေသာကးဖကးမ္ာ့စျာကို ႀကီညကးဖို႔
ေကာငး့ကငးက ၾကယးကို မရနနး႔အရက္ကး
ညဤးံရို႕တိ အိပးရီ့ပ္ကးေပါငး့မ္ာ့ခဗ္ာလး
ငါ႔အတျကးေတာံ ဘဝဆိုစျာ
သဵသရာစာ့က္ကးထဲက
ေတာငးတနး့ တစးွကး ဖ္ာၾကမး့ တစးွကးနနး႔
ကပ္ကးကယကး ဇာတးခဵု
ဆႏၵက ချာေခ္တစးခ္ကး ေပါကးချငးံေတာငးမရခ
အွီ့ၿပီ့ တိုကးစစးလမး့မထကး တာထျကး ကတညး့ကပငး
အလဵက လဲပါလာၿပီ့သာ့
ယပိုငးဗ္ာလး ေလြားတကးေပ္ာကးေတ ငါ
ဘွသမၻာကိုက ်ခဴ်ခာသတးလို႔
လူရာမွငးႏိုငးေရ ဇျဲ နဘဲတိခငး့ ညဤးံ်ပတငး့မာ ႏြငး့ခဲေရ
ဒုကၡၿပီ့ေက သုခလာေမ
လူသာ့ရို႕အႏြစးက စပါယးတစးခကး ပျငး႔ချငး႔ရသမြ္ ပျငး႔်ပလီဖိ
ဇာအရိပး ဇာေလာကးပငး စီ့စီ့
သီေကသီမြ ၿမီႀကီ့ရာ မလာ့ေယလို႔၈

91

0gok

လျမး့ေမာ်ခငး့မြသညး ……
နဂိုကတညး့က....ႄကီျက္ လလုပးပါ
ငါဧံ ခ္စးေသာ ရီႊက္ီ့ငယးေခ္....ေဝ့
မငး့ကရာ အရီျ့မြာ့ နငး့မိခ ရပါေရလို႔
ေဒပိုငးနနး႔ ငါ႔အ်ဖစးက
အႀကိမးႀကိမႄး ကီျက္ေရ
ထနး့သီ့ေ်ခာကးလဵု့ဘဝ ်ဖစးခရလီယငးံ
က္ိနးစာတိ အထပးထပး ရဵဝင
ို း့ထာ့ေရ
ငါ႔ ပနး့ပ္ဳိ့ဤယ္ာဤးမာ
မႈနးရီဝါ့ စပါယးလငး့်ပာ်ပာေခ္ရို႕တိ
ေမြားဝငးစီ့ပူ့ ခုနးက်မဴ့ထူ့ ႏိုငးကတးဖို႔လာ့လို႔
ႏုပ္ဳိမ္စး ရငးချငးပျငးံလႊာ အပိုငး့အခ္ပးေခ္ တိကို
အိမးမကး တစးဆငးစာအ်ဖစး ႏြလဵု့သာ့နနး႔
ခို့ယူစာ့သဵု့မိခ ရဵုပါ
ဇာပငး......်ဖစး်ဖစး
ဤပါဒါနးတိ အခါခါ ရြငးသနးႀကီ့ထျာ့စီေရ
ရငးံေရား ဒဏးရာ ဒဏးခ္ကးတိကေတာံ
အနတၱ်ခငး့ အကူ့အစပးပါ့သို႔ တရျရ
ိ ိျ ႏြငးနီတုနး့ပ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ဆကးထဵု့ၿဖီ်ခငး့သို႔ ….အသနာ့ခဵစာ
ကဵတရာ့ကပ္ဳိ့ေရ ကေဝ စိုကးခငး့ထဲ
ရာဇွငးကိုပနးမညးံ ႏြလဵု့သီျ့စကးေပါငး့မ္ာ့စျာက
စျနး႔လႊတးရ်ခငး့မာ အယႈဵ့ပီ့ ဒူ့ေထာကး ခ,ယလိ…
ု႔ …..
ေဒပိုငးနနး႔ …..ေဆာငး့ေႏြာငး့အိုစ္ာပနကို
ႏီျႀကိဳ ဤၾသတိနနး႔အတူ ငါႏြလဵု့သာ့ တကးေရာကးခလီေရ
အစီအရီ ယစးပူေဇားထာ့ေရ စီ့မ္ကးရညး အၾကညးပျငးံတိ
လေရာငးခ္ဳိ အိပးမကးရို႕တိကိုး ထဵု့မႊီရီေနြာကး ေသာကးသဵု့ယငး့
သနး့ေခါငးယဵထကး အလျမး့ညဤံးတိ နကးသထကး
နကးလာခရဗ္ာလး…
အမြနးဆို ဒ႑ာရီႏြလဵု့သာ့အပါငး့ရုိ႕
ပကးခဵု့ထကးေက္ားတကး
ခ္စးသူရီ့ေသာ ရာဇဝငး ခပးယမး့ယမး့ထဲ

93

0gok

ေလာကဓဵ ခေရာငး့ဆူ့အပး တိကို ႏြလဵု့သဲထိပး
မတျနး႔မရႈဵ႕ စိုကးသျငး့ အရီျ့ခဵထာ့ ရေရ
သူရဲေကာငး့တစးဤီ့စျာ ငါခ္ငး.ံ ..
ငါ႔ဘဝ အာခီလိဖေနာငးံကို သိထာ့ေရမငး့
ပိစိကေလာငး ရုပွ
း တၳဳတိႀကဲထာ့ေရ လမး့ချအဆိုကးက္မြ
ရကးစကး်မြာ့ အစငး့ေပါငး့မ္ာ့စျာနနး႔
ပကးစကး ထို့သျငး့ ပစးၿပီ့ရဲ လီေရ
မီႊ့ွတးမႈနးရနဵ႔ရို႕နနး႔အတူ တဒဂၤစာ
ေဆာငးလာသုတး်ဖဴ့ပီ့ခေရ လီညြငး့ငယးေခ္ေွ့…
သဵသရာကို ယမမုနးတိုငး့ရို႕နနး႔ အႀကိမးႀကိမး
အၾကမး့အယမး့ ထို့စိုကးဆငးမညးံ
ငါ႔ဘဝအဆကးဆကးထဲ ရြိရီစကးတိ အတျကး
အေႏြာငးဆကးထဵု့ေခ္ တစးခု
ၿဖီပီ့ခပါအဵု့သိနငး့…..၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

yef;puúefYwd ysKd;rnfh eufzef&ufrsm;
ကိုယးတိုငးခ ပါ့ခ္ခ္ပး ရသရို႕ ႏြိမး့က္ဵလို႔
အာဒဵပနး့သီ့သာ့နနး႔ ဆစးထုထာ့ေရ ေစာငး့ႀကိဳ့ေလ္ာ႔ရိရိကို
ခ္စးသူ႔ႏြလဵု့တစးစဵုရြိမာ အကဲဆတး ႀကိဳ့ညြိခတး ၾကညးံနီခ
ခပးရငးံရငးံ မ္ဤး့ၿပိဳငးတိကို နာ့ခ္ဖို႔ ပုစၦာတိအတျကး
ဆဵုမြတးရြာ သဵတမနးနညး့နနး႔ ဗ္ဴဟာခငး့ တျကးခ္ကး
မို့ေသာကးဖကးေပါငး့မ္ာ့စျာနနး႔ ရငးခ္ငး့ဆကးထာ့ေရ
စမ့းေခ္ာငး့ငယးေခ္ ကေတာံ
ဇာတာကဵတရာ့ရို႕ မုိ့ေခါငးရပးွနး့ထဲ
နီလျငး်ပငး ပူပူက္ဲက္ဲရို႕တိဧံ အကးကျဲပကးၾကာ့တိနနး႔ရာ
မိ႔မိံ မ္ဳိ့မ္ဳိ့ ေဂါငး့တိုကးပတိုကး ၿခဵဳနီခ ရလီေရ
ဧ့လာလး အက္အယႈဵ့တိ တစးသီႀကီ့ စီတျဲထာ့ေရ
ေဒမုတးသတ
ုဵ စးစငး့
ငါ႔ ပကၡဒိနွ
း ငး့ထဲ အဖနးဖနးအလီလီ စီ့နငး့ဖို႔
သဵသရာ အစျနး့အထငး့ႀကီ့တ်ဖစးလဲ
မီျ့ဖျာ့သနး႔စငးလာခလီဗ္ာလးကို

95

0gok

်ပနး်ပနးေတျ့ေတာတိုငး့ အႀကိမးႀကိမးသီဆဵု့နီရဖို႔လ.....
ို႔
က္ိနးစာခါ့ခါ့တိနနး႔ (နငးလာ့ငါလာ့)
ကစပးရဖို႔ နကးဖနးခါရကးတိထဲ
ခ္စးမိရ်ခငး့ဧံ သစၥာေတ့ကို ပိုကးခ္ီသယး ေစလိုရာခရီ့်ပငး့ႏြငး
ၾကယး ႄကီျတစးဆငးစာ အတျကးကိုရာ ကမၺညး့ထုဆစးဖို႔
အလျမး့့့့့တစးဖကးနနး႔ ငါ သတၱိတိမ္ာ့စျာ မျီ့ထုတးလို႔နီပါံေမ၇
အာ့လဵု့….ေဒ အၿငိဳ့……အၿငိဳ့..လီႏြငးမုနးတင
ို း့တိအာ့လဵု့
ဆိတးၿငိမး တို့တိတးလာ့ၿပီ့ေရေနာကး….
ပနး့စကၠနး႔ရို႕ပ္ဳိ့ဖို႔ နာရီနကၡတး တစးစငး့ကေတာံ
လငး့ယြငး့ယြငး့ပစးမြတးပါ့သို႔ ခ္ိနးရျယး ေလ့ညႈိ႔ယငး့နနး႔ကို
ဇရာဝါအို ဆိုကးလာ ခလီယငးံေယ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

cspfjcif;{h toDwefz;dk
ေဒပငးလယးႀကီ့..
ေဒေလာကးေဆျ့နီပဵုေထာကးေက...
ရီတဵရႊငး စိုစို ရနဵ႔နနး႔ မို့ေဂါငး့ခငး
အရူ့အမူ့စိတၱဇတိကို ေခ္ားခ္ ပစးႏိုငးဖို႔လာ့...
စို့ရိမးေရ
အစျနး့အထငး့တိပါ့ တနာ့ေခ္ ဖဲံချာချငးံ်ပဳပါ
အခ္စးကို ရီႊတျကးတျကးမိသူ တစးေယာကး ဘဝ
အခ္စးက ေကာကးရို့်ပတးတစးမြ္ငးစာမာ
တနးဖို့အသီက္လို႔
နညး့နညး့ေ်ပာ မ္ာ့မ္ာ့မြာ့
အခါခါ ..အလီလ.ီ .......................
အိနး့...်ဖစးႏိုငးေက
တခ္ကးေခ္်ဖစး်ဖစး ်ပဵဳ့လိုကး ေလာကဓဵ.............၈

97

0gok

စိတၱဇ မြတးတမး့
သငး႔ဘဝကို လေရာငးဆမး့လို႔
ၾကယးတာရာစဵုမာ အိပမ
း ႕ိျ ခ္လိုကးအဵု့
ငါကေတာ႔ မ္ဤး့်ပိဳငးသီအိုရီက အ်ပနး
ကိႏၵရာေခ္ာငး့မာ စိတၱဇမို့ မိနီလီယငး.႔ .....၈

်မငးံမ ိုရ းေ တာငးန နး႕ႏျာ့မတစးေ ကာငး
်မငးံမိုရးေတာငးနနး႔ ႏျာ့မတစးေကာငး
ငါ႔ ႏြလဵု့သာ့ ရႈေထာငံးမာဆို
ရီႊ်မငံးမိုရးကို ႏျာ့မႀကီ့က ကျယးနီလီယငးံ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

b0wpfblwm qdkufrd&jcif; 'ku©
ဝိပါကတိ ၿခီသျကးနီေရ
ေဒခေရာငး့လမး့က္ဤး့ထဲ
ဆို့အိပးမကးမို့တိ ဂ္ညး့
အသာ့လျတး လိုကးလို႔ ရျာနီခေရကာ့
ခ္ဳိ႕တဲ႔်ခငး့တိက
ဘဝတစးပငးလဵု့ကို ကိုယးစာ့်ပဳထာ့လို႔
နြလဵု့သာ့စျာ မလနး့ပနး့တိရာပျငး႔ေရ
ပငးႏျမး့ပငးညဵံရာ ်ဖစးခရေရ
အ်ပဵဳ့တုတိ သတးသတးး
်ပနး႔ႀကဲထာ့ေရ ဓမၼသီေလာကဓဵထဲ
အခ္စး(ေမတၱာ)ဆိုစျာ ဓနၾသဇာတိ မ္ာ့မ္ာ့
နိ႔ ည မ်ပတး ေလာငး့ပ္ဳိ့ရဖို႕ မ္ဳိ့ေကာငး့တစးစိ ရာလာ့
ေဒပိုငးနနး႔ ငါ႔ဘွ…..
အလဵတငးႀကိဳ့တစးပတး အေလ္ာ႔ပီ့ခရ လီေရ
အတနး့စာ့်မငး႔်မငး႕ထဲက
ေၾသား…. အသငးေလာကဓဵႀကီ့
သစၥာတရာ့ဆိုစျာ
သူေတားေကာငး့တိဂ္ညး့ ပနးဖို႔
ပနး့ေတာံ မဟုတးေယ………..၈

99

0gok
tdrfrufrQm;rdolwpfa,muftaMumif;

်ဗမး့စိကာရဆနးဆနး လဲၿပိဳလာ့ခေရ
သဵစဤးအက္ဳိ့အပဲ႔တိကို ၿခီရာေကာကးဖို႔
ငါ႔ လိပး်ပာငယးငယး ဤေပကၡာ
ေမြားရဵုညအေမြာငးကို ်ဖတးေမ
ေဒပိုငးနနး႔ ေစာငး့ႀကိဳ့်ပတးညမာ
အရိုငး့ပနး့ေခ္တစးပျငး႔ ႏျမး့ပနး့တနာ
ေတေလလမး့မာ ခါ့သီ့မႈတိ ေနာကးပို့လျယး
ဇာခါေလံ မေတျေဝ စတမး့လာ့ ေဒလမး့
လီပီျနကၡတးစနး့တိ ၾကမး့မြနး့မသိၾကမး့လာလတးေတ
အမြနးဆို ငါစျာ ႏီျေခါငးေခါငးမာ
ပ္ာ့ပိတုနး့ပငးေကေလ႔ ပနး့ွတးရညး
(အာ့ပါ့တရ) ငတးခရသူ တစးေယာကးရာ
ခ္စးသူ႔ႏြလဵု့သာ့မာ ပနးဖို႔ လဆနး့တစးပျငးံကို
ေကာငး့ကငးႀကီ့ပါ့က ရဲရဲစျနး႔စျနး႔ ခို့ယူခရစျာ
ဧဂုဆို ၾကညး.႔ ...................
$$$$... ♀..+..$..........&…%.....=..0.......
ေဒကဵၾကမၼာဆို့ကိုက OVER TIME ်ဖစးလျနး့ပါေရေလ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU
ပငး့.. အ… နာ့ထိုငး့နီေရ သစးပငးေ်ဖာငးံေ်ဖာငးံေခ္
တစးပငးရာ ်ဖစးခ္ငးေရ
ေညာငး့..ပငး..နီေရ စိတးတိကို အေမာေဖ္ာကး
ဆိုကးေရာကးရဖို႔ ေသာငးကမး့ကိုက္ ဘဝက ခချာချာ
ေတားရာေပ္ားရာတိနနး႔ ဒဏးရာတိကို နာ့ခ္
ယေကေတာငး
ေဒေကာငံး ရငးဖတးထဲက ေဝဒနာတိ
တရီ့တေမာေခ္ေလံ မြိနး့အိပးချငးံ မရခဖူ့သိ
(နာက္ဤး့ခါ့သီ့မႈတိကရာ သျီ့မတိတးႏိုငးခရစျာ ၾကာခ္ငး.ံ ....)
တရာ့မြ္တမႈတိထကး ဟနးေဆာငးမႈက
ၿခီတစးလြမး့သာနီေရ ေလာကမာ
ဘဝကို အမြနးတရာ့ပါ့သို႔
ဇာ သူတစးေယာကး ယဇး ပူ ေဇား ပ သ ရဲ ခ လဲ
(သိကတးေက ေ်ပာ်ပပါ)
အမြနးဆို ဇာခ္ိနးချငးလြ္ာ ကမြ
သစၥာတရာ့ နနး႔ လကးတိျဝါဒကို
(တစးခါေလံ)

ညီညြိလ.ို႔ ..မ..ရ..ခမြနး့ သိပါေရ

ရူ့ေရလို႔ ေ်ပာေ်ပာ...အကုသိုလးတိ မ္ာ့လျနး့ေရ
ေဒမႏုႆ ဂႏိုငးနကးနကးမာ ငါံကိုငါ
ပငး့.. အ… နာ့ထိုငး့နီေရ သစးပငးေ်ဖာငးံေ်ဖာငးံေခ္
တစးပငးရာ ်ဖစးခ္ငးေရ
ေယမြ.... တဵငါနနး႔ ငါမနီ့စပးႏိုငးဖို႔စျာကိ.ု ...၈

101

0gok

လေရာငးစီ့မိေရ တိမးမိုကအ
း ေၾကာငး့

ဆယးစု တစးမို့ရာေသာကးခ
လေရာငးစီ့ အတိတးကိုေတာံ
်ပငး့်ပငး့ေခ္ ေသာကးသဵု့နီရတုနး့၇
အမြနးဆို မငး့အၿပဵဳ့ တစးပျငးံေတာငး
ဇာအလငး့တနး့ေလံ မက္ေရာကးဘဲနနး႔
ငါ႔ရငးဖတး ခုနစးေဆာငး လငး့လကးခဖူ့...
စိတးပ္ဳိကိုယးႏု လလငး့ေရာငးတိ
ရိုမနးတိ ေတ့သျာ့ကို ဝငးစီ့ပူ့ယငး့
ငါစျာ ရငးတနး့ခါ့ကိုလြစးဖျငးံ ဝငံႂး ကျာ့
ငါ႔ကိုငါ
ပိုငးစရာအလငး့မဟိမြနး့ သိၿပီ့ေရေနာကးမာေတာံ
ဘဝက ေမြာငးမြနး့မသိ ေမြာငးကနး့လာခ ရလီေရ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

azmufjyeforl sm;{h NcD&m
ေတာငးတနး့ႀကီ့ရို႕ဧံ ထီ့ထီ့မာ့မာ့
ဂုဏးသိကၡာေတားတိ
မာယာပင္လယ္ဆန္ ကေဝပ်ဳိရို႕ဧ့
သာယာမႈ အစပးအနာ့မာက္မြ
ဆငး်ခငးတုဵတရာ့ရို႕ ေတာငးဖခ
ဵ တးသဵတိကို
တ်ဖငး့်ဖငး့နနး႕ ၾကာ့ရေရ၈

103

0gok
်ပႆာဒးမာ
မီ့ေလာငးေရကိစၥ အမႈိကးကို ထို့မခ္ေကံ

သူ႔ဖို႔နနး႔ သူ လဲဖို႔ လိုကးနီစျာကို ွငးတိုကးမိေရ ဇာတးလမး့
အဆနး့ အပနး့လာ့ ကၽျနး့ပတးသေဘၤာတစးစငး့ သူငယးနာကငး့ဖို႔
တနး့စကးရီကို ေယြာငးႏိုငးေအာငး တစးခုခုကို ေခ္ားပစးဖို႔ပ္ငး
အဆနး့ဆိုလူတိက ေတာငး့ဆိုကတးေတ
်ပႆာဒးက ေလာငးေရ မီ့ကိုသိခ္ငးေက သစးရျကးအို ငိုသဵတိကိုပငး
ဇာတျကးလဲ စစးလာ့ ဆီ့လာ့နနး႔
ကလနးဒါက္ တျကးခ္ကးထာ့ေရ
ဒီဘိတ(း debate) စာရငး့ထဲမာမြ ငါံေဘားဒါရြိဆဵု့
ရုပးရြငးထဲကပိုငး ကလဲံစာ့ ပါမြ ေတားကာက္ဖို႔
ဘုရာ့ ဘုရာ့ ဓါ့စာခဵလာ့ တရာ့ခဵရာလာ့
ၾကျကမ
း နိုငး က္ီကို မီ့တိုကးေတဝါဒ
အၾကငးနာတရာ့ဆိုစျာ နႈတးဖ္ာ့ထကးက သကာတစးခဲ
မၾကာမၾကာ ်ပဳတး.. ်ပဳတးက္ဖို႔ ဂ္ညး့လိုကးနီလို႔
သူမ္ာ့အပ္ငး့ေ်ပဉာဏးက တစးပါ့သူ ပငးယဵထကးမီႊ့ႏိုငးသမြ္ မီႊ့ဖို႔
ႀကိဳ့စာ့
ႏြာတစးဖ္ာ့စာ ကာ့ရီကာ့ရာ့ဆနးမႈကိုရာ
လူပါ့ဝ စာရငး့ထဲ မပါပါေအာငးဆျဲသင
ျ း့ မေ်ပာပါေကံ
မေ်ပာပါေကံဖိ ဇာရုပးသီ့ရုပးကေလံ
လမး့မေလြ္ာကးတတးမြနး့ သိေရ
သူမ္ာ့ကို တေဖံေခ္ ၿခီတငးထာ့ရမြ
ဆႏၵ်ပညးွ
ံ ေမဆိုေလံ(အသငးရို႕)သေဘာငါံအဖို႔ကေတာံေက ွဋးႄကီျ့ ႏြစ းခ ါ ်ပနးမလာေယနငး့ ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

awm ppf wrf;
ဘို့ဘျာ့မ္ဳိ့ဆကးရို႕ဧံ သီျ့တစးစကးေၾကာငံး ငါ....
ေဒမႏုႆေတာနကးထဲ ခကးခကးခဲခဲ က္ဆငး့လာခ...
ခပးႏုႏု ပနး့လျငး်ပငးဧံ တာအထျကးမာ
ဘဝကို ရုပးနနး႔ နာမးက ပညတးေတ
ဆာေလာငး ေတာငး့တမႈတိနနး႔ အစာသျပးထာ့ေရ ႏုပ္ဳိကုနး့ၿမီမာ
အလိုရမၼကး လီညြငး့ေခ္တိကရာ တိုကးလို႔တို့လို႔
အာသေဝါတိရို႕ စဵငယးချကး ကိုယးစီမာေတာံ
ေရာငးသီျ့စဵု ဖူ့မဵတ
ု ိက အာ့သစးေလာငး့ပနာ...

105

0gok
ေေဒမႏုႆေတာနကးမြာပ....
အခ္ဳိ႕ ပနး့တိုငးေအာကးမာ အခ္ဳိ႕က တာယူနီကတးဆဲဆ…
ဲ .
အခ္ဳိ႕က ဘဝအသိုကးအၿမဵဳတိနနး႔ က္စးလ္စးခိုငးမာ နီကတးတုနး့မာ
အခ္ဳိ႕က သငး့ကျဲကတးေတ….
အခ္ဳိ႕က အမဲလိုကးလို႔ ၇ သီမထူ့ေရ ဘဝမာမြ
အခ္ိဳ႕တိ ေဘ့မဲံရကတးေတ….
ဇာ ကတိသစၥာေလံ မလိဘ
ု ဲနနး႔
အခ္ဳိ႕တိ ဆီ့ဖကးကို ဝငးလ…
ို႔
ေဒမႏုႆေတာနကးမြာပ…..
တရာ့ကိုနတးေစာငးံေရလတး..
ယငး့ပိုငးနနး႔ .....
အကုသိုလးတိ လူ႔အရီချဵတထ
ိ ဲမာ ရီေညြ႕စျဲကပးနီ နီလီယငး.ံ ........
ပကတိတနးဖို့ရို႕ဧံ ဤယ္ာဤးေတားထဲ
အတိႆယတိ ေမြားအ်ဖစး ပူ့ဝငးစီ့
ယုတၱိကို ကျနးပါအိတးထဲ ်ခီျသိမး့ထာ့ေရ သို့ရီၿခဵဳတိက
်မကးရာပငးတိၾကာ့ နယးကိုခ္ဲ႕လျနး့လိ.ု႔ ..
လငး့ၾကကးတျနးသဵရးုိ႕ နမိတးမာေတာံခါ
အခ္ဳိ႕အိမးမကးတိ အထမေ်မာကးႏိုငက
း တးသိ မနာ့..
ရယးအာ့ထကး ငိုအာ့က ပိသ
ု နးကတးရသညး
ေဒမႏုႆေတာနကးမာပ..

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

မာယာအညြီအေဟာကးတိနနး႔ ကျနး႔်မဴ့ထာ့ေရ
ကိေလသာေထာငးေခ္ာကးတိ အထပးထပး
အႏြစးသာရတိ ေယြာငးချာယငး့
အခိ္ဳ႕တိက အရိုငး့ဝကၤပါဆငးလို႔
သမာဓိကို ကို့စာ့ဖို႔
အဘိဓမၼာကို ပို့ခ္ီထာ့ေရ သို့မဲတိကေတာံ
အနာနနး႔ ဆီ့မတျိႏိုငးကတးသိ
ေဒမႏုႆေတာနကးမာပ………………………..
ခ္ိဳၿမိနးဒုကၡတိ တိုကးေကၽျ့ခဵထာ့ရေရ
ရမၼကးသာ့ေကာငးရုိ႕တိက
စိတၱဇစီ့ခ္ငး့မာ လဵု့ပါ့ပါ့လို႔
လျမး့ေမာမႈ နယးပယးမာေတာံ သစၥာတရာ့နနး႔
အထိ အတျိဘဝက ေ်ပာငး့်ပနးအခ္ဳိ့က္ေရ
အ်ပစးတိ ေသာကးသဵု့ထာ့ေရ တခ္ဳိ႕ရို႕တိ
အကၽျတးတရာ့ ရိြေမြာကးမာ ဒူ့ေထာကးခယလို႔
စာနာမႈ ဤယ္ာဤးနဵေဘ့မာဆို
တခ္ဳိ႕ပနး့ ရို႕ ပို့ကိုကးခဵရတုနး့
အလျမး့စကာ့ေ်ပာတတးေတ သတၱဝါတိကေတာံခါ
မီ့တစးဖကး ရီတစးဖကးနနး႔
ေဒပိုငးနနး႔က.ို ... ရီစကးေၾကာငး့လာ့ မသိ
တခ္ိဳ႕တိ တျဲကတးေတ ေပါငး့ဖကးကတးေတ
ကျဲရကတးေတ ဝီ့ရကတးေတ

107

0gok
ေဒမႏုႆေတာနကးမြာပ………………………
က္ာ့သတိ ေဆာငးပုဒးေအာကးမာမြ
တခ္ဳိ႕ႏျာ့တိ စိတးဝမးး့ကျဲကတးေတ
ရဲရဲေတာကး သတၱိသြ္ငးတိကေတာံ
ေနာငးတတိမ္ာ့စျာနနး႔ ဖကးသီပနာ…
အချငးံသာေက(ဘနဖူ့)တူ့ကတးဖို႔
သိုကးဆရာရို႕ကေတာံ မုဆို့က္မး့ကိုငးလို႔
ဘဝက္မး့ဂနးတိ အစီအရီရီ့တတးေတ သီအိုရီသခငးတိကေလံ
မုသာ့တိၾကာ့ထဲမာ ေလာငးမီ့ပျာ့နီကတးရတုနး့
သမိုငး့ကို ထုဆစးဖို႔ တခ္ိဳ႕ရို႕
ကမၺညး့တိုငးေအာကးမာ
ပ္နး႔ပ္နး႔ဆနး႔ဆနး႔ကို အိပးေပ္ားနီကတးေတ
စနစးတက္နနး႔ဖျဲ႕တညးထာ့ေရ ေမာဟလျငး်ပငးမာေတာံ
စနစးတက္တိ ပစးစလကးခတးကို ်ပနး႔ႀကဲနီလီယငးံ
ေဒမႏုႆေတာနကးမြာပ………………….
ရိုေသကိုငး့ရႈိငး့မႈဆိုငးရာ အငးတိုကးအာ့တိုကး လျနးဆျဲပျဲမ္ာ့
အိုငးဒီယိုေလားဂ္ီ ႀကိဳ့ဝိုငး့မ္ာ့
တသီ့ပုဂၢလ ယဤးေက့္မႈ ကုနးစညး်ပပျဲမ္ာ့
ႏိုငးရာႏိုငးရာမာ အာဏာပါဝါ ကစပးကျငး့မ္ာ့
ေဒသိယ နယးနိမိတးထဲက ကနး႔သတးပုိငး့်ဖတး စညး့ေဘာငးမ္ာ့
ေဒမႏုႆေတာနကးမာပ..............

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

မုိကးတျငး့တိ နကးနကးတူ့
အလိမးအပတးတိ အထပးထပးနနး႔
ဒုစရိုကးရို႕ ပုရပိုကးထဲ တခ္ိဳ႕တိ
သဵသရာကို စိနးေခၚနီကတးေတလာ့
ဇာပငး ေ်ပာေ်ပာေလ
ခ္ဳိသဵလျငးလျငးအီ့ စီ့ၿမဲစမး့ေခ္ာငး့တိ …
အုပးအုပဆ
း ိုငး့ဆိုငး့ ေတာငးတနး့ခိုငးခိုငးမာ့မာ့တိကေတာံ
သဘာဝ ဘုရာ့သခငးဧံ ရိြေတားပါ့
တရာ့သစၥာဆိုနီလီကတးယငးံ
ဝိသမေတာေၾကာငးတိ
လကးခတိခတးေတ ေဒေတာ….
မစၦရိယ ၇ ဒိဌိရို႕ ်ခစာ့လျနး့ေရ ေဒေတာ ……
ဘုရာ့မသိလီ ေကာငး့စာ့လီရာလာ့ လူရို႕
ေဒပိုငးနနး႔
လျမး့သူပနး့ႃခီျေရ ေဒေတာနကးထဲမာ
ကိုယးပျာ့တိ အထပးထပးတို့လာ...
ေဒဖလဵပို့တိ မီ့ထဲတို့လာ...
ဘွကိုအတို့နနး႔ နီရာပိုပိုလာကတးေတ
သဵသရာဧံ အႏြစးသာရစျာ ေဒေတာရာပ
အငး့….မြနးစျာေ်ပာ သစၥာဆိုေက
မႏုႆေတာနကးဆိုစျာ
ငါကိုယးတိုငး ဇာပိုငးလဲ အဓိပၸါယး ဖျငး႔ဆိုမရႏိုငးသိံေရ
GREEN ZONE တစးခုရာ ်ဖစးေတ၈

109

0gok

tvGJok;H pm; yg;eyfrI
တိမးကိုကးပျဲက ၿခီ်ပငး့ခ္ ်ပနးလာေရ
စကာ့လဵု့အက္အနတိ သကး်ပငး့ေညာငး့ေညာငး့ထဲ
ၿခီဆနး႔လကးဆနး႔ခ္….ၿခီျလို႔
သတငး့ရီေသာကးတစးခက
ု ို
တစးဖကးသတးႀကီ့ ်မငးခရလို႕ဆိုယငးံ
ဉာဏးအလငး့တစးခု
အသိပ
း ညာ မမီျေရ အေကာငးတိေၾကာငးံ
လူပဵုအလယး အခါခါ မ္ကးႏြာငယးနီရေရ…
ဇာ အဆိုအမိနး႔တိက ေ်ပာလဲ
လမး့ေဘ့က ေကာကးရေရ ေဖသာမာေလံ
တနးဖို့တိပါလာေရ ဆိုစျာ နာ့လညးေက…
နာရီစကၠနး႔တိကို ေ်ပာငး့်ပနးလြညး ံမတီ့ေကံ
ဟုတးေတ…ဤီ့ေႏြာကးမုနးတိုငး့ဆိုစျာ
မဆငးႏျဲတတးေက ကုသမိတၱဴ ကိုယးပျာ့
မၾကာခငး အာ့လဵု့်ပီ့လာ့ပါလိမးံေမ၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

MudKwi fer
d dwf
ပငးပ္ဳိရို႕ ပငးအိုရို႕ပငးပိုရို႕တစးရျီ
မိစၦာတုတိပ္ဳိ့ေရ ေမြားရဵုနကးမာ
မိျ႕ေပ္ား/ ညီ့ေဝံ နီကတးလီေရ…..
အသငးရို႕ ထငးထာ့ခကတးေတပိုငး
ငါစျာ လကးတဵတိ လီ့ပငးနီေရ နာရီပ္ကးတစးလဵု့
ေခတးဧံ ေနာကးကနီ မသျကးမလကး
ခရီ့ထျကးလာခရသူ..
ငါံဘဝ ဆညး့ဆာမာ
ၾကယးးစငးစဵု ပနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာ
လနး့ပျငးံ လာႏိုငးစီဖို႔
ေဒအလငး့တနး့ သီၾကဵဆနး့ သၾကစးေပါငး့မ္ာ့စျာကို
ငတးမျတးေခါငး့ပါ့်ခငး့နနး႔ ်ဖတးေမ
“မာယာ”လာ့၇ “ဇ”လာ့
ချဲချဲ်ခာ့်ခာ့ သိခ္ငးေက ခ္စးေဆျ...
အႏၲိမ မတိုငးခငး ဆဵုကတးအဵု့ေမ

111

0gok

ရငး႔က္ကးေရ ဤီ့ေႏြာကးပါ့က
သကးတဵ တဖိတးဖိတးလကးဖို႔ တစးနိ႔
မို့သာ့ အထပးထပးတိကို
စီ့ခ္ငး့ထို့ဖို႔ ွီရိယရို႕ အလဵု့အရငး့နနး႔
ငါခ္ီတကးလာခေမ
ယငး့အခ္ိနး သငးရို႕ဧံ ွဠာကိုယးစီမာ
သရဖူတိ ဆကး ရျကးပငံး ထာ့ႏိုငးကတးဖို႔လာ့….
သို႕မဟုတး
ဤီ့ေမာ ရငးေကာ်ခငး့်ဖငးံ ေလာကဓဵကုိ
တနး့ခါ့တခ္ကး လာေခါကးၾကညးံအဵု့ ဖို႔အခ္ိနး
ရီလာေ်မာငး့ပီ့ ဒီပလိုေမစီတိ
သငးံကိုယးထဲက ရဲရဲ်ပတး်ပတး ခွါခ္ႏိင
ု းပါဖို႔လာ့..
ဇရာတိ က္ီစာ့ ဒဏးကိုေတာံ
(ႏြစးဤီ့ႏြစးဖကး)ခဵနိုငးရညးမီျ့ထာ့ကတးမြ
ေတားကာက္လိမးံေမ......၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

eDwpfjyuf rdk;wpfjyufxJu xkacspm
ခႊ္!ိ !! ဆိုလျတးက္ တေအာငးံၾကာမြ
ဤီ့ေႏြာကးပါ့က ၾကကးၿခီတိ ရြကးကို့ရြကးကနး့
တတိတးေခ္ ဝငးတို့ေရ ဇာသူ်မငးလိုကးပါလဲ မသိ
ဆီ့မြာ့ေသာကးမိစျာ သိယငံးသာ့နနး႔
ဤီ့ေဂါငး့ကို ပေဒါငး့လိုငး စျပးလိုကးရသိေရ
ကလိမက
း က္ိတခ
း ္ငးံ တိနး့နီသတိနနး႔ ရြာ့ပငးရြာ့ွဵံေရ....
ေဂၚလာေထာငး အက္ၤ ီတစးထညး
်ပနး်ပနး လြယးဖို႔ကို သီေအာငး ေၾကာကးလို႔
မရျာႏိုငးဘဲ ႀကိဳ့ဖို႔ ွနးမလီ့သူ ..ထာ့ပါ
ၾကကးၿခီက အကၤ္ ီကို နီပူမာ ွတး်ပေလ႔
မို့ မႀကိဳ့ခငးကေတာ႔ အာ့လဵု့စျာ
ငါံဟာသထဲက ၾကယးတိလတိရာ ထာ့ပါ
ပါ့နပးမိသမြ္ ပို့စုနး့ညီ့ေခ္သာသာ ေလာကးရာ
ေဒၾကာ့ထဲ အၿမဲဂ္ညး့ငိုဖို႔ ေခ္ာငး့နီေရ ဒုကၡကို ေခ္ာံသိပးဖို႔
ထုိစပးစပး ေဒစပးစပး အလုပးရဵု ေလ့ငါ့ထုပန
း နး႔
ေခၽျ့အုပးခရစျာေလံ အေမာ
တစးရကးထကး တစးရကး ေပ္ားရႊငးမႈကို ်ခဴနီေရအေတျ့က စာ့/
်ခဴနီေရ အေတျ့တိကို ေပ္ားရႊငးမႈတိက သတိလကးလျတးစာ့နနး႕
ဘဝငး်ခဵေပါကးဘဝတစးခုဧံ စုတးပီစုတးပကး လူမႈစကးကျငး့မာမြ
ဤမမညး စာမေ်မာကးခေရငါ စာရိတၱအစုတးတိကို ဓါ့စကးေပါကးဖို႔
အခ္ိနးေကာငး့ေကာငး့မရခသံိလို႔
ေအား မိတးေဆျ... မေက္နပးေလ႔ ေတာငး့ပနးပါေမဖိကာ့၈

113

0gok

&if;pdwf
အရိပးကိုစာ့သဵု့ဖို႔ (လီဟုနးဆိုဆ)ို
လိုရာခရီ့ထဲ အရိပးစီ့လာေရ အရိပးတိ
တရိပးရိပး စီတနး့ တ-ရိ-ပး-ရိ-ပး
နာ့ခို အီ့ရိပးတစးခုေအာကး
ႏီျအိမးမကးထဲက အေမြာငးံဆို့ရို႕တိ
ဖ္စးေဖာကးထုတးဖို႔ ပု..တိ.ု .ရြညး ဤီ့ေႏြာကးတိကို
ညြ.ိ .ညြ.ီ ..ညီလို႔
ခ္ဳိႏို႕ရညးတစးချကးကို
ပီတိနနး႔ ဖ ေသာကးဖို႔ ၾကိဳ့စာ့မိသူတစးေယာကး
နာ/အိ/ု သီ ထဲက အပငးေဟာငး့
ဇာ က္ီ့ ၇ ငြကး အေပါငး့ရို႕ဧံ အ်ပဳအစုကို
ေစာငးံလငးံနီဖို႔ မဟုတးေရပိုင…
း ..၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

rsuf&nfMunfwdxkqpfaom
tvGrf;ed*Hk;ydk if;wrf;jcif;....
ရို့သာ့ေသာ ငါံေကာငး့ကငးမာ
ခပးလျမး့လျမး့ မို့တိမးတိ စို့ခ္ယးဖို႔
အိမးမကးအသီတိ ပေပါငး့်ပညးံ လူ့လျနး႔ဖူ့ခ
ႏျီက ပငးလယးကို ေမာံေသာကးဖို႔ ပ္ငးေရ…
ႏႈတးမဆကးတတးေတ ရျကးက္ငးတိကို
ဤၾသပါ့ဒို႔ နာ့ေဖာကးဖို႔လာ့ ...ေတ့သီမအာ့လတး...
ေဒပိုငးနနး႔
ႏီျတရာ့တစးပုဒး ေက္ာကးဆစးရုပးရို႕
ရြိေတားေမြာကးခစာ့....ကဵရငးချငးၾကာ့မာ
ပစးစလကးခတးႄကီျတတးဖ.ို႔ .ညဤးံနိဂဵု့တိက
တရျိရိျနနး…
႔ …

115

0gok

ဘဝဧံ နကးဖနး သနးဖကး ပုရပိုကးေတားထဲ
အေမြာငး(အေမြာငး)ံ တနး့ခါ့ေပါငး့မ္ာ့စျာ ပိတးဆို႔
ဒ႑ာရီေပါငး့မ္ာ့စျာ တိမးသာ့ မို့သာ့ဖဵု့ ၿပိဳစီ့က္
ငါံ အတကးစနး့ ရကးရာဇာတိကို သီ်ခငး့တရာ့
တျငး့နကးနကးထဲ ထို့သျငး့လႊတးခ္ပစးခ ၿပီ့မြ
အရာ ဇာတိပငး လိုအပးဖို႔ သိလဲ…….
ရႊွ
ီ ါေရာငး နုပ္ဳိရငးဖတးႀကီ့ထကး
ပနး့တစးပျငးံ တယုတယ ပ္ဳိ့စိုကးႀကဲ
နြလဵု့သာ့ကို ညကးပါလာ့ေအာငး ထျနးယကးမိခသူ
ပီ်ပငးမႈမဟိေရ ေစာဒကတိ အထျီ့်ပတးနနး႔
မငး့နနး႔ငါ ၿမီနီလမး့မာ ွီ့ရေရ(လို႕)
ၾကညးနူ့ချငးံမ္ာ့စျာကို မျာ့မ္ဳိထာ့ခေသာ
ေဒအခ္စးပနး့တစးပျငးံ မိႊီ့ထဵု ပျငးံဖူ့သစးစခ္ိနး
ဝီ့ကျာမႈတိ တစးခ္ကးသတိ အလစးမာမြ
ေမြားကေဝ လကးသညး့တစးစဵုက ရဲရဲႀကီ့ကို
ပကးပကးစကးစကး ခူ့ၿခီျ ပစးခလီယငးံ
ပနး့ပ္ဳိ့သူတစးေယာကးဧံ ရငးချငးထကး
ပီ့ဆပး်ခငး့ နြလဵု့သာ့ ဇာေလာကးထိလြလြ
ငါံအခ္စးက ပနးေတားမဝငးနိုငးခ မနာ့
မို့ေသာကးဖကးမာ လနး့ေသာ နႈတးခမး့ပါ့တိ
မျနး့တညး႔အလျနးမာ အလျမး့စာ အ်ဖစး

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

မ္ကးရညးၾကညးတန
ိ နး႔ စာ့သဵု့
်ပနး်ပနး ေတျ့တိုငး့ ငါေလ အယႈဵ့ႀကီ့ကို ယႈဵ့...
ယႈဵ့ယငး့နနး႔ ထပးယႈဵ့…
ယႈဵ့…..ယႈဵ့……ယႈဵ့……ယႈဵ့……
(မငး့ရို႕တိ)နီ့စပးမႈက သီမိနး႔က္ၿပီ့သာ့ရာလာ့
ခဲရာခဲဆစး မ္ဤး့ၿပိဳငးနြစးေၾကာငး့ ဆဵုစညး့ဖို႕ အခ္ိနးက္မြ
အခ္စးကို နြလဵု့သာ့ထဲကရာ ႏႈိကးထုတးၾကညး႔မိခေရလို႕
ကမး့တစးဖကးက သစၥာပ္ကးခ္ိနး ငါရို႕တိ ေခ္ာငး့်ခာ့ဖို႕စခရဗ္ာလး
ထာ့ခပါ ခ္စးသူ
ငါံ အရိုငး့ ပနး့ပ္ဳိ့ ဤယ္ာဤးထဲမာ
စပါယးလနး့သငးံ မလနး့သငးံ မြနး့ေတာံသ…

ဖနးလီ သဵသရာတစးေကျ႕
တစးကိုငး့နာ့ သစၥာတိ ်ပညးွ
ံ ြနးေလ ံ
အိမးမကးဤီ့ တရီ့ႏို့ အလျနးက္ခါမြ
ေဒလူ႔ရငးဖတးထကးမာ ပနးဆငးချငးံ (လဵု့ဝ)မဟိရပါစီေကံဖိ
ဇာနနး႔ေလ႕ အစာ့ထို့လို႔မရ
ဇာခါေလံ အဆဵု့သတးချငးံ မပီ့ခေရ အလျမး့တိ ထမး့ပို့
ဝမး့နညး့မႈတိ ၿငိဳ့ေရအယႈဵ့ မ္ကးရညးမို့ရို႕အဵုဆိုငး့ဖို႕
နာက္ဤး့်ခငး့မ္ာ့စျာကို ရငးနာနာနနး႕တူ့ဆျ
ဇာ ဘွ်ခာ့မာေလ့ မတျလ
ိ ိုဗ္ာလးလာ့ခ္ငးံ ယေက
အခါတပါ့က

117

0gok

အိမးမကးခ္ဳိတိကို ရျီနာ့ေတားသျငး့ဖို႔
သခငးံ ်ခီေတားရငး့ အခစာ့ွငးခေလံ
ဤေပကၡာတိ ရျဲစိုနီေရ မ္ကးလဵု့စိမး့စိမး့တိ
ေဒေကာငးံ ရငးဖတးၾကီ့ထဲက
ၾကငးနာ်ခငး့မ္ာ့စျာကို တစးစစီ နငး့်ခီျပစး ပခစျာေယ
ကဗ္ာကိုမြ ခ္စးေတမငး့ ဝါသနာတိ ရငးခ္ငး့ဆကးလို႔
သုခုမ ဝိဤာဏးေတားအပါ့ ငါရို႕ တနးဖို့တူခ္ငး့ ညိြဖူ့ခ
ေ်ခာကးကပး ဆိတးတိနး့ ညီ့ေဝံစရာရို႕ဧံ
ဖီလာ အယႈပးအထျီ့တိၾကာ့ထဲ
ငါရို႕ လကးတိ ၿမဲဖူ့ ခိုငးဖူ့ခ ၿပီ့ေရေနာကး…
ေဖာကး်ပနးခ္ငးတိုငး့
ေဖာကး်ပနးလို႔ရေရ ေလာကလာ့
ရကးစကးေသာ ၾကမၼာဆို့ႀကီ့
ခ္စးဖူ့သမြ္ အသဲမာ နာဒါဏးရာတိ ေပ(က္ဵ)က္နး
ကိုယးံအိပးတနး့ကို ကိုယး်ပနးခ္ိနးမာမြ
ဘဝေတာငး ပါမလာနိုငးခမနာ့
မငး့သိထာ့ခေလံ အပိုပါ ခ္စးသူ
မငး့ ႀကိဳကးေတပိုငး ရကးစကးပါ
မငး့ႀကိဳကးသေလာကးလြညးံစာ့ပါ
အခ္စးဆိုစျာ ပ္ာ့ရညးခ္ဳိနနး႕ မ္ကးရညးစမး့ရို႕
မိတးဆဵုစာ့ပျဲတစးခုရာ လာ့
ငါံအတျကးေတာ႔ အခ္စးဆိုစျာ
သကး်ပငး့တိ မၾကာမၾကာ်ပဳတးက္နီေရ

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

ေကာငး့ကငးတစးလကး
မေသခ္ာကေလံ ေသခ္ာခရပါဗ္ာလး...
နိယာမတရာ့ဧံ
ပဵုသီ်ပကျကး တစးခ္ကးလာ့ ခ္စးသူ
ေပ္ားရႊငးမႈတိ အထျ႗းအထိပး ေရာကးခ္ိနးမာမြ
ငါရို႕နြစးေယာကးဧံ ႏြစးကိုယးတစးစိတး တိးုငး့်ပညးၾကီ့
ထီ့က္ဳိ့စညးေပါကး ်ဖစးခရလီေရလိ…
ု႔ .
ဤေပကၡာ လမး့သျယး လယးေဂါငးထကးက
အတိတးကိုလျမး့လို႔ သီလာ့ဖို႔ လူတိထဲ
ေဒကမၻာမာ ငါက ဇာနြစးေယာကးေ်မာကးလဲ
(မသိလိုပါဗ္ာလး……………………..)
မငး့ထာ့ပစးခေရ ေနာကး..
မငး့ ်ပီ့ထျကးလာ့ၿပီ့ေနာကး..
ငါံ ဘဝ ႏျီညဤးံနနး႕ အတူ ႏုိ့ထ
ေဖ့ကူေဖား မြီရငးချငးကငး့ ခ္စး်ခငး့တရာ့ဧံ ကမၻာ အပမာ
ဘဝ တနး့ခါ့မပိတးမခ္ငး့ အိမးမကးတိကို ပစးနငး့ၿခီျ
အမုနး့က္ိနးစာ မိုကးမိုကးထဲ နြလဵု့သဲ ရျကးက္ငးႀကီျတိကို
နိ႔ပါ ညဤး႔ပါ စေတ့လို႔ ဂ္ညး့ နီလီရဖို႔ဗ္ာလး မနာ့ေယ၈

119

0gok

b0eDenf;
အစျနး့ နြစးပါ့၇ ကပးႀကီ့/ဝဋးႀကီ့ သဵု့ပါ့
ေထျရာေလ့ပါ့၇ ကရာ့ငါ့ပါ့
ပ္ငး့ရိ်ခငး့ ေ်ခာကးပါ့
အနာမ္ဳိ့ ကို့ဆယးံေ်ခာကးပါ့ နနး႕
မကငး့လျတးႏိုငးကတးသညး ်ဖစးပါ၊….
အနႏၱ မသူေတားမ္ာ့
အနႏ ၱ အ်ခငး့ ပညာသြ္ငးမ္ာ့
သူမ္ာ့မေကာငး့ေၾကာငး့ကို ခုတဵု့လုပးလ္ကး
ကိုယးံမသာကို ကိုယး အလြဆဵု့အ်ဖစး ဆငးပ္ငးကတးကုနးသညး၇
လူမိုကးဆိုလြ္ငး ေယြာငးဖယးလျဲလို႕
လူမိုကးဆိုစျာ ဇာေကာငးတိလ…
ဲ …
အမြနးတရာ့ကိုေတာံ ခ္စးပါေရေဒ
အမြနးတရာ့က ဇာေကာငးႀကီ့လဲ ………
ဝါႀကီ့ ဆာႀကီ့ အကိုႀကီ့ ႀဆာႀကီ့…..
လြ္ာစ အာစ စေကတေပျနနး႔ ပဇ(ပါ့စပး)က ထျကးတတးေတ
နသနး့နဝါ အ်မဳပးတိကရာ ေလာကီ စညး့စိမးကို
ဘဝငးခိုကးပါလာ့ေအာငး ေက္နပး နြစးသိမးံစီေရလို႔ရာ ဆိုေက…
ယဵုခ္ငးယဵု မယဵုခ္ငးနီ
ဟုတးတိပတးတိ ဘဝနီနညး့ဆိုစျာ (တစၦီမငး့စာပငး ်ဖစး်ဖစး)
ထမငး့တစးလုတး ဟငး့တစးလုတက
း ို မ္ကးစန
ိ တ
ိြ း နာ့ပိတး
စာ့တတး စာ့နီဝဵံကတးစျာကို ေခၚစျာ……………၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

igeefY ig jzmxGufz dkYacsmif;eDa& vrf;usOf;udpö
ပနး့သီ့တစးလဵု့နနး႔ ၿမီတစးေကာငးကိစၥ ကမၻာနနး႔ငါ ညြိၾကညးံရဖို႔သိ
ငါနနး႔ ငါံမာ ဇာကိုရျီ့ဖို႔လဲ သူရို႕နာရီ လကးတဵတိ
ေလ့ဆယးံငါ့ ဒီဂရီရာ ေစာငး့လာ့ခေရ
“ကမၻာ်ဗတးသာ့ကို ႏို့ထဖို႔ ၾကကးတစးေကာငးတျနးသဵနနး႔
လဵုေလာကးႏင
ို းဖို႔လာ့”လတး
လမး့ဆိုစျာ အမ္ာ့ဆိုငးနာမး ဘွ(အမြာ့/အမြန)း တိ
အထာ့အသိ(ု အမြာ့/ အမြန)း နနး႔ အ်ပနးလမး့ဒို႔
(အပိ/ု အလိ)ု အရို့ထုတးလာ့ကတးစျာေလ႔ ဟိလို႔
ကိုယးနနး႔မဆိုငးေရ အိုဇုနး့လႊာရို႕ အလုပးယႈပးစရာ ်ပႆနာကိုရာ
လိုကး လိုကး ေ်ဖယြငး့ပါဖို႔လာ့ ...သိမ
ု႔ ဟုတး
ကိုယးံဝ(လာ)ဤကို ကိုယး အေညြာကးေပါကးဖို႔ ကုတးကပးပနာ
(ကိုယးံဘာသာကိုယ)း ေ်ဖယြငး့ဖို႔လာ့...
လာ့ခ္ငးစျာ သဵဓိဌာနးတန
ိ နး႔ ်ပတး်ပတးသာ့သာ့ လာ့လီ မၿငိေကံ
သူမ္ာ့စိတးဝငးစာ့/မစာ့ကို စိတးဝငးစာ့ႏိုငးဖို႔
............(ချငးံလႊတးပါ)
ယငး့ပိုငန
း နး႕ ငါစျာ လူစိတနး့စိ(ဆိုသ)ူ ရို႕ဧံ ဒိုငးယာရီထကး
အေခါကးေခါကး အခါခါ လူပိုသတးသတး ်ဖစးခရလီေရ
ေယလီ ႏြငး့ေဖျ့ေဖျ့နနး႔ ရကးလုပးေတေဆာငး့
ဤၾသနနး႔ အလျမး့သကး ဆကးသျငး့ဖု႔ိ ႏီျ
သကးတနး႔တိ အလြနနး႔ ကမကထ်ပဳေရ မို့
ေဒဤတုသဵု့မ္ဳိ့စလဵု့ ငါံအဘိဓာနးထဲ လဵု့ပါ့ပါ့လို႔ လာလီလီ

121

0gok

စိတးခ္.......ဘဝတိကို ေနာကးထပးအဵေခ္ားမလာ့ရစီေအာငး
နိုငးရာနိုငးရာကုသိုလးတိကို ေမားေတားပီေကအ်ဖစး
သဵသရာလမး့ဆဵုမာ ဂ္ဴတီခ္ခိုငး့ထာ့လိုကးဖုိ႔ အိုငးဒီယာေတာံ
ဟိသိံေရ စိတးခ္
မၾကာခငး ငါနနး႔ငါ... မီ့ေတာငးဝက ေခ္ားရညးပ္ကးတိပိုငး
နာမညးေဖ္ာကးထာ့ေရ (ဗလာဆိုဆ)ို ကျငး့လယးထဲ ဝုနး့ဒိုငး့ႀကဲဖို႔
ထျကးလာလတးေမ
နီမငး့ႀကီ့ ပို့စုနး့ညီ့ ဖေယာငး့တိုငး ပနး့ဆီမီ့ ပငးလယး ေတာတနး့
ေတာငးတနး့မ္ကးမြနး့တနး့ ညြိၾကညးံ
ပငးလယးကေလံ ပငးလယးဘဝ
ေတာငးတနး့ကေလံ ေတာငးတနး့ဘဝနနး႕
ကုိယးစီဘဝတိကို ချဲထုတး်ပဖို႔
စကာ့လဵု့မဟိေရ ဤာဏတိအတျကး
လကးတိျမပါေရ ပေဟဋိတအ
ိ တျကး ငါ....
ရုပးေလာကထဲက သနး့တစးေကာငးကို ရြာဖို႔ ထျကးလာေရ
လူမႈေဗဒေ်မာကး ေမ္ာကးတစးေကာငးဧံ မိုငးတိုငးေပ္ာကးလမး့မ
ေတာငးတနး့က ပငးလယးကို မ္ဳိခ္လိုခ္
ပငးလယးက ေတာငးတနး့ကို မ္ဳိခ္လိုခ္နနး႔ ေဒပိုငးေလံ
တစးေယာကးအိမးမကးကို တစးေယာကး ွငးမကးလို႔ ရပါလာဂု
(ဝကၤစျပးမပါဟိေရ ကမၻာမာရာ လူ်ဖစးလိုပါယငး)ံ
ယေက ကိုယး႔လမး့က္ဤး့ကို ကိုယး ်ဖာထျကးလို႔ရမရ...
ကိုယး႔ကိစၥကို ကိုယး ပတးသတးလို႔ ရမရ...၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

vlom;udk,fpD 'dXdudk,fpD
ကိုယးထငး ကိုယးခ္ငးဆိုတိုငး့
ဇာကုတငးတစးလဵု့က ရႊဝ
ီ ငးစာ့လာ့စျာ ဟိခလို႔လဲ
ဖိိတးခ္ငး့ဖိတး ကိုယးံအိတးထဲကိုဖိတးပလိုကးဖို႔လာ့ အေဆျလိပး
သတိတရာ့ဟိဟိ ဂရုဓမၼရို႕ လြ္ပးစီ့လမး့ေၾကာငး့ထဲ
ရဲရငးံမႈတိ ေခါငး့ပါ့လာစျာနနး႕႔အမြ္ ကၽျဲကူ့ရီပါ လုပးတတးစျာကိုက
အမြနးတရာ့ကို နာ့လညးမႈ လျဲနီကတးစျာေယ
ဇာေမာဟတရာ့ရို႕ ဒိုငးယာရီ ကေလံ
အတၱနနး႔ သစၥာတရာ့ကို တၿပိဳငးတညး့ ဖူ့ပျငးံချငးံရစီဖို႔ကာံ မဟုတး
လူသမုတးထာ့ေရ သစးငုတးက က္ာ့…
ယငး့က္ာ့တိပ…အႏၶရို႕ ေပၚပိနးကုလာ့တိုကးထဲ
တို့ဝငး ေသာငး့က္နး့နီလိုကးကတးစျာ
ယငး့ပိုငးနနး႕ ဓမၼနနး႔ အဓမၼ စီ့ခ္ငး့မာ
အငးအာ့ အယုတးအလျနးကရာ ပဓါန က္စီခေရ
အယူအဆတစးခုဧံ ကိုယးေရ့ကိုယးတာကို ခုခဵဖို႕
ဘကးလိုကးမႈတိမ္ာ့မ္ာ့ မီ့ညိြေသာကးတတးရဵုနနး႕ ၿပီ့စီနိုငးဖို႔လာ့
အေၾကာငး့နနး႕အက္ဳိ့ အေကာငး့နနး႕အဆို့တိကရာ
ေဒကမၻာကို ပရမး့ပတာ မို့ေသာကးယငး့ ေသာကးလာ့စီစျာေလ
ဇာသူသိနိုငးခပါလို႔လဲ
ကိုယးံ်မငး့ကိုယးစိုငး့ စစးကိုငး့ကိုပငး ေရာကးေရာကးလာ့
အမြနးဆိုေက…လူသာ့ကိုယးစီကုိက ဒိဌိကိုယးစီရာ မနာ့ေယ၈

123

0gok

udk,af &;udk,fwm ordik f;aMumif;
ပစးမြတးမိထာ့ေရ ်မြာ့တစးစငး့
ေလ့ကိုရြာယငး့နနး႕ကို နီမျနး့တညးံလာ့စီခရဗ္ာလး
ေမြာငးမဲမဲ ေတာနကးနကးႀကီ့ထဲက
မိစၦာ/ဒုစရိုကး သာ့ရဲတိဧံ ေဂါငး့ခငးဘာ့တနး့
်ပကျကးဆဆနး့တိနနး႕
အသေရ ရရ.. ပယကးနယကး လမး့သလာ့နီေရ
Social က္က္ ဆီကိုဖနး႔ရို႕ ဧံ အသိုငး့အဝိုငး့ႀကီ့ႀကီ့ထဲ
ေဒပိုငး ရို့သာ့မႈတိကရာ လူရာမဝငး်ဖစးစီခေရ လို႔
ဇာသူပငး လာေ်ပာေ်ပာေလ
ကိုယးံထမငး့ ကိုယး သမာအာဇီဝက္က္ ရြာစာ့တတးစျာေလံ
သမိုငး့ေၾကာငး့ ေကာငး့ေအာငး လုပးစျာ တစးခု်ဖစးေတ၈
Sycophant(ဆီကိုဖနး)႔ = a base or servilely attentive
.
flatterer and self-seeker

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

က္ေနားနနး႕ က္ငး ေလာက အေၾကာငး့

ဇာတးေကာငး ေပ္ာကးနီေရ ေပ္ားပဲျရႊငးပျဲ
ေၾကာငးနဵသာရို႕ ဗီလိနး ကကျကးတိနနး႕ ပျဲစညး
မုသာ့နနး႕ ဖျဲ႕တညးထာ့ေရ ပရိယာယးထဲမာေတာံ
ဆငးၿခီဆငးလကးတိက တိုကးရညးခိုကရ
း ညး အဟိဆဵု့ပ
က္ငးလာ့… က္ိတးဖို႔ေခ္ာငး့နီေရ ၿခီလိမးတ-ိ ဆဵုလညးတစးခုထဲ ေနာကး်ပနးလြညးံနီေရ ေလာက
မေတားေလာဘတရာ့တိ မၾကာမၾကာ လီခ္ဤးတကးတတးလို႕
အယႈဵ့အ်မတး တျကးခ္ကးမႈတိကရာ ကိနး့သီတစးခု ်ဖစးစီခရဗ္ာလး
အငး့…ေၾကာစိကို သီေၾကာငး့ႀကဵနီေရ ဓါ့တစးလကးအတျကးေတာံ
အႏၱရာယးကငး့ ပရိတးနာၾကညးံ ကတးရလိေမ..ထငးယငးံ
ေ်ပာယငး့ဆိုယငး့နနး.႔ .ေထာ
ထိမ
ု ာ ၿမီတစးေကာငး က္ေနားံ ၿခီကို လြမး့လြမး့ၾကညးံနီလို႕၈

125

0gok

eDwpfpif;{h vrf;qHk; tbd"r®®m
လမး့ၾကမး့ၾကမး့ထဲ တျဲခိုထာ့ေသာ ၿခီသဵတိ မႏူ့မနပးနနး႔ လတး
တစးထပးစာ ကို ကမၻာမြတးေတ ဇာ်ဖစးလဲ
ေပၚသူမရြကး ်မငးသူရြကး ၾကာ့သူကပါရြက…

အနိစၥေရာကးလာ့ခေရ ကိုယးံအေလာငး့နာ့မာမြ
ဝိဉာဤးႀကီ့ႀကီ့တစးေကာငးကရာ ပ,လို႕ ထိုငးငိုနီလီယငးံ
ဆုေတာငး့တိုငး့ရာ ်ပညးံလာနိုငးစီဖို႕လာ့
သတၱဝါ အာ့လဵု့ဧံ သဵသရာကိုယးစီကို ရပးတနး႔ပလိုကးဖို႔
ဆုေတာငး့ေမ…
စကးဝိုငး့တစးခုက ရြကးကို့ရြကးကနး့နနး႕
သူ႔ခမ္ာ…ပါရမီပါ မပါေတာငး သိချငးံမရလိုကး
မေလ္ာံေသာဇျဲနနး႕ စီ့ဆငး့လာေရ ေဒ်မစးတစးစငး့
ပငးလယးနာ့အေရာကး ရပးတနး႕လာ့
ပငးလယးနာ့အေရာကး ရပးတနး႔လာ့
ထိမ
ု ာ စပါယးတစးပျငးံ နြငး့ဇီပငးစညးနနး႕ စ, ပျငးံ
ဖိနပးတစးရဵ က္ေပ္ာကးလာ့သဵတိထဲမာ ငါံအသဵ
စူ့က္ယးက္ယးႀကီ့ကို
ေကာငး့ေကာငး့ ၾကာ့မိလိုကးယငးံလာ့
အာ့လဵု့ေလံ ထငးတိုငး့ႀကဲ မိခစျာရာ မနာ့

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

စိတးပ္ကးစျာက စိတးပ္ကးစျာကိုပါ စိတးပ္ကးနိုငးလာ့
ဗ္ာလးလာ့..အဂု… လာထာ့ဗလငး
ၿပိနး့ပငးထကးက ရီတစးေပါကး ေအာကးကိုဆငး့ဖို႕ လိုနီဗ္ာလးေယ
ေကာကးရို့တစးမြ္ငးဧံ ေရာငးနီဤီ့ႀကီ့ႀကီ့က
သူက
႔ မၻာကို လကး်ပ နႈတးဆကးခ္ိနးေတာငးမြ မရခလို႔ ….
ေကာငး့ေရ မကနးမကနး ေကာငး့ေရ
ပငးလယးပါ့က မီ့ေတာကးရိုငးသမးတစးခုကို စမး့သပးနီဆဲဆဲမာ
ဆိုတီ့ငြကးတိ အိပးတနး့်ပနးလာ့… အေမာကိုဆို႕လို႕….
ချာပါ့မဝေရ ချာတစးေကာငးဧံ ေတာငးပဵခတးသဵတိထဲ
အိမးမကးအရငးံအမာ ေပါငး့မ္ာ့စျာ ၿငိ…တျယး…ကပးပါလာ့စျာ
်မငးလာ့
ယငး့ပိုငးနနး႕ အရြိဘကးကို ထို့ဝငးလာေရ နီတစးစငး့
သူ႕ကိုသူ ်ပနး်ပနးထျကးနိုငးဖို႕ အေရ့
အရပးဌာနီကိုေတာငး ရြာရြာ မတိန
ျ ိုငးေအာငးထိပါ ကာဂု…..၈

127

0gok

…အခါ ကဗ္ာသညးငိုသညး
ကုိယးံကဵ တညးံမတညးံ ဇာသူက ကဗ္ာနနး႔
လကးတညးံစမး့ွဵံလလ
ို႔ ဲ
နြလဵု့အူမႀကီ့ထဲက ထုတးအဵလာစျာ ဆိုယငးံ
်မြာ့တစးစငး့ပုိငး ခၽျနးထကးနီလိေမ/သို႔မဟုတး
ဓါ့်ပငးဆို့တစးလကးပိုငး သဵခ္ီ့တကးနီလိေမ
ယငး့ပိုငးနနး.႔ ..မို့ယဵ ဇာတာချငးထကးက
ငျီၾကယးစငး အေပါငး့ရို႕ ၿမီသို႕ခဖို႕ လူ့လျနး႕ေရခါ
ကဗ္ာသညး ငိုသညး
ဤတုနနး႕ အာကာ အဆီအေငါ႔ မတညး႔လို႕
လကို မို့သာ့ထကး ခ္ညးေနြာငး
သနး့ေခါငးက အတျနးပ္ကးေတခါ
ကဗ္ာသညး ငိုသညး

အကုသိုလး အုပးဆိုငး့ ညလီပီျရိုငး့ တစးခ္ကး
နိဇ
႔ ွ
ီ ိနက
း ို ၿခီျခ္ဖို႕လုပးေရခါ
ကဗ္ာသညး ငိုသညး
အခ္ိနးခါမဟုတး တေပါငး့မို့
ပိေတာကးက ဤၾသကို နိႈ့ဖို႕
ကတိကဝတး ပ္ကးေရခါ
ကဗ္ာသညး ငိုသညး

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

နြလဵု့သာ့ကို မိုကးဆီ့တငး
ဤီ့ေနြာကးဆငး သီျ့သဘငးထကး
နြလဵု့ရညး လကးရဵု့ရညးရို႕က
်မငး့ေကာငးေရ မ္ာ့စျာ
ေသာကးသဵု့ဖနး မ္ာ့လာေရခါ
ကဗ္ာသညး ငိုသညး
ခႏီၱက ေဒါသ ွတးရဵုစုတးကို ဆငးယငး
စိတးတချငးလဵု့ မီ့ေတာကးကို မဵုထာ့ေရခါ
ကဗ္ာသညး ငိုသညး
ကမၻာဤီ့ကပျငး႔ေသာ ပနး့
အ်ဖဴေရာငးယြကးသနး့ေသာ နြလဵု့သာ့
ရငးချငးထဲက ေမြားဓါ့တစးလကးအ်ဖစး ခုနးခ္
အိမးမကးတိ ပ္ကးကယကး ်ဖစးလာေရခါ
ကဗ္ာသညး ငိုသညး
ႏီျက ဤၾသကို လျမး့၇ မို့က စမး့ကို သတး၇
ေဆာငး့က နြငး့ကို နမး့ဖို႕မတတးေရခါ
ကဗ္ာသညး ငိုသညး
ကဵကိုပဵု ဆူ့်ခဵဳတို့ဘွ
ေပါကး်ပီ့သာ့ ကဵစမး့မဲ တစးရျကး
လမး့လယးေဂါငးမာ ေပ္ာကးက္လာ့ေရခါ
ကဗ္ာသညး ငိုသညး
ၾကမး့တမး့လီယငး႔ေလလို႕
ကဗ္ာကို ထုဆစးဖို႕လကး
ေၾသား..နြလဵု့သာ့ကို စမး့မိမြ …

129

0gok

ကဗ္ာသညး ငိုသညး
လမေပါကးေသာ ညအခါ......
ညမေ်မာကးေသာ ညအခါ...........
ညထဲ ညက ညဤးံအိပးပ္ကးေတခါ............
ကဗ္ာသညး ငိုသညး
ကဗ္ာတစးခကး ဖူ့ပျငး႔လြပ စီဖို႕
မြငးစာဆို့ ရိ႕ု အာဏာစကးနနး႕
နြလဵု့သျီ့တိကို ပကး်ဖနး့
ဤယ္ာဤးမြဴ့ဧံ လကးရာ
နနး့ရငးဖတးထကး တယုတယနနး႕
်မီေလာငး့ပ္ဳိ့ေထာငး်ပီ့ခါမြ
ကဗ္ာ တစးခကး
သေကၤတသမာ့ ရို႕ ဟဒယအပါ့
ကုနး့မရ ကျ မရ ်ဖစးေတခါ
...............
ကဗ္ာသညး ငိုသညး
ကဗ္ာ သညး ငိုသညး
က ဗ္ာ သညး ငို သညး
………………………………..
………………………………………..၈

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

&nf&G,cf sufwpfck{h vm;&m
်မစးတစးစငး့ ပငးလယးေအားႀကီ့ဘဒို႕
ေ်ပာငးံတနး့ ဤီ့တညးယငး့
ဂႏၳဝငးေ်မာကး စီ့ဆငး့ပါစီေသာဝး
ပိတးေသာတနး့ခါ့ ပျငးံစီဖို႔
ေမြာငးေသာ အခနး့ လငး့ထျနး့စီဖို႕
ဣသမိုငး့ကို ကဗ္ာလကးနနး႔ ေခါကး-တျနး့-ဖျငးံခသညး၈
ဝါသု

ဆကးလကး ႀကိဳ့စာ့ပါဤီ့မညး၈

131

0gok
ရကၡဝဵလကး စာပီဝိုငး့က ထုတးဝီၿပီ့စာအုပးမ္ာ့
ှ၈ရကၡဝဵလကး ရခိုငးံအမ္ဳိ့သာ့မဂၢဇိနး့ အမြတ(း ှ)
ဿ၈ ရကၡဝဵလကး ရခိုငးံအမ္ဳိ့သာ့မဂၢဇန
ိ း့ အမြတ(း ဿ)
၀၈ ရကၡဝဵလကး ရခိုငးံအမ္ဳိ့သာ့မဂၢဇန
ိ း့ အမြတ(း ၀)
၁၈ ေက္ာကး်ခဳပးရို့တိ်ပီနီေရၿမိဳ႕..ဝါသု(ကဗ္ာစာအုပ)း

မၾကာခငးထုတးဝီလာ့ဖို႔ စာအုပးမ္ာ့
ှ၈ ရကၡဝဵလကး ရခိုငးံအမ္ဳိ့သာ့မဂၢဇိနး့ အမြတ(း ၁)
ဿ၈ ရခိုငးသာ့နနး႕ရခိုငးစကာ့….ခိုငးမငး့ဇဵ(ရခိုငး်ပညး)

ဆကးသျယးရ နး
Worthu.map@gmail.com
rakhawanlamagazine@gmail.com
+60142692650, +60176084859,
+60102154030, +60143258197,

ausmufjcKyf&dk;wd NyDeDa&NrdKU

133

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful