P. 1
A Próféta - Kahlil Gibran

A Próféta - Kahlil Gibran

|Views: 5|Likes:
Published by csilla.koronka

More info:

Published by: csilla.koronka on Aug 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

A Próféta (The Prophet, 1923) Kahlil Gibran Almusztafa, a kiválasztott és a szeretett, aki önnön napjának hajnala volt, tizenkét

esztendeig várakozott Orfalisz városában a hajójára, melynek vissza kellett térnie, hogy hazavigye őt a szigetre, ahol született. És a tizenkettedik esztendőben, az aratás hónapjának, Jelulnak hetedik napján felment a város falain kívül magasodó hegyre, és a tenger felé kémlelt, és a párán át látta, hogy közeledik a hajó. És szívének kapui kitárultak, és öröme messzire szállt a tenger fölött. És lehunyta szemét, és lelke csendjeiben imádkozott. Hanem ahogy leereszkedett a hegyről, szomorúság vett rajta erőt, és szívében ez a gondolat támadt: Hogyan menjek el békében, szomorúság nélkül? Bizony, szellemem sebesülése nékül ezt a várost el nem hagyhatom. Hosszú napokat töltöttem el fájdalomban falai között, és hosszú éjszakákat magányosan; és ugyan ki távozhatnék fájdalmának s magányosságának színteréről bánat nélkül? Szellemem túl sok cserepét szórtam szét ezeken az utcákon, vágyaimnak túl sok gyermeke kóborol mezítelen e dombok között, s én terhek és kínok nélkül tőlük el nem szakadhatok. A mai napon nem ruhadarabot vetek el magamtól, hanem bőrt, melyet saját kezemmel szakítok le. Nem is gondolat, amit magam mögött hagyok, hanem szív, melyet éhség és szomjúság édesített meg. És mégsem vesztegelhetek tovább. A tenger, mely mindent magához szólít, szólít most engem is, fel kell a hajóra szállnom. Mert maradnom, bár az órák elhamvadnak az éjszakában, egy volna azzal, hogy megfagyok, kristállyá válok, és a sár magához köt. Örömmel vinnék magammal mindent, ami itt van. De hogyan tehetném? A hang nem viheti magával a nyelvet és az ajkat, melyről szárnyra kelt. Az étert egyedül kell felkutatnia. És egyedül, fészke nélkül száll a sas is a nap felé. Most, midőn leért a hegy lábához, a tenger felé fordult, és látta, hogy hajója a kikötő felé közelít, s fedélzetén a tengerészeket, honfitársait. És lelke feléjük kiáltott, és így szólt: Ősanyám fiai, hullámok meglovagolói, Mily sokszor hajóztatok álmaimban. És most eljöttetek ébrenlétemben is, amely egy mélyebb álom. Készen állok az indulásra, s lelkesültségem felvont vitorlákkal várja a szelet. Csak egyetlen lélegzetet veszek még ebből a nyugodt levegőből, csak egyetlen pillantást vetek még hátra, És aztán közétek állok, hajós a hajósok közé. Te pedig, hatalmas tenger, alvó anya, Aki magad vagy a szabadság és a béke pataknak és folyamnak Még egyetlen kanyart tesz csupán e folyó, csak egyet csobban még medrében, S aztán megtérek hozzád, határtalan csepp a határtalan óceánba. És miközben lépdelt, azt látta, hogy férfiak és nők a távolban elhagyják földjeiket s a szőlőskerteket, és sietve indulnak a városkapuk felé. És hallotta, hogy az ő nevét mondják, és mezőről mezőre száll a hír, hogy hajója befutott. És így szólt önmagához: Legyen-e az elválás napja a gyülekezés napjává? Kimondassék-e, hogy alkonyom valójában hajnalt jelent nekem? És mit adjak annak, aki ekéjét a barázda felében hagyta, vagy annak, ki miattam leállította a szőlőprés kerekét? Váljék-e szívem bő termésű telt fává, hogy gyümölcseit összeszedve átadhassam nekik? Áradjanak-e vágyaim forrásként, hogy poharaikat teletöltsem vele? Lant vagyok-e, melynek húrjait a mindenható keze megérintheti, vagy talán fuvola, melyen lélegzete áthalad? Én a csöndeket kutattam, és vajon leltem-e olyan kincset a csöndekben, melyet most bízvást szétoszthatnék? Ha e nap az én aratásom napja, vajon hol vetettem el a magot, és vajon melyik, elfeledett évszakban? Ha valóban ez az az óra, mikor lámpásomat fölemelhetem, abban nem az én lángom lobog. Üres és sötét lesz a lámpa, melyet fölemelek, És az éjszaka őre tölti meg majd olajjal, és a lángot is ő lobbantja fel. Mindezeket szavakkal mondta el. De szívében sok minden maradt kimondatlanul. Mert mélyebb titkát ő maga sem foglalhatta szóba. És mikor belépett a városba, minden ember elébe jött, és mind kiáltozott, mintha egyetlen hang szólott volna. És előléptek a város elöljárói, és mondták: Ne menj el mitőlünk. Holdtölte voltál a mi éjszakánkban, és ifjúságod adott nekünk álmodni való álmokat.

ha elföditek mezítelenségteket. És ő meg az emberek a templom előtti nagy térre mentek el. Hanem ha félelmetekben a szeretetben csak a békét és az örömöt keresitek. a mi szeretetünk meg nem fog kötni téged. Megrostál benneteket. kövessétek őt. higgyetek szavának. és az emberekre nézett. És a szentélyből előlépett egy asszony. Megkeleszt benneteket. s e tudás által az Élet szívének egy darabjává váljatok. miként az északi szél pusztává sepri a kertet. Ne engedd. mert Almitra volt az első. Most tehát mutass meg bennünket önmagunknak. és nem vesz el semmit. És ő így felelt: Orfalisz népe. De szeretetünk nem szólalt meg. . beszélj hozzánk. és ők az ő gyermekeiknek. És Almusztafa túláradó gyengédséggel nézett reá. mi egyébről beszélhetnék én néktek. Mégis azt kérjük tőled. de minden könnyet nem sírhattok el. mint ami még most is lelkeitekben él? És akkor Almitra azt mondá: Beszélj nekünk a Szeretetről.Nem vagy te idegen miközöttünk. hogy szent kenyérré legyetek Isten szent lakomáján. Amiként növekedésteket segíti elő. hogy megismerjétek szívetek titkait. Kicsépel benneteket. És mi továbbadjuk azt gyermekeinknek. És azután szent tüzére vet benneteket. melyeket köztünk töltöttél. hanem a mi fiunk. Jóllehet minden útja nehéz és meredek. Ezt teszi véletek a szeretet. Akkor jobb. és nem birtokolható. ahol nevethettek. És papnő volt. azonképpen fog keresztre feszíteni is. hogy útra kelj. Amiként felszárnyal magasságotokba. hogy szemünk éhezzék orcád látására. te. És ő fölemelte fejét. puszta emlékké. És a papok és a papnők így beszéltek hozzá: Ne válasszanak el tőlünk most a tenger hullámai. és mondd el nékünk az igazságot. mondván: Isten prófétája. Mert amiként a szeretet koronával ékesít. Magányosságodban őrködtél napjaink felett. és így nem vész majd el soha. Azonképpen száll le gyökereitekhez is. míg képlékennyé nem lesztek. sem a mi ragaszkodásunk vissza nem tart. és fátyol takarta azt. hogy megszabadítson a pelyvától. Szellemként jártál köztünk. azonképpen nyeseget is. mielőtt távozol. és mondd el mindazt. Nagyon szerettünk téged. és árnyékod fény volt az arcunkon. ahol leghőbb vágyaid lakoznak. És mikor szárnyai átölelnek. ne váljanak az évek. A szeretet nem birtokol. itt az idő. hogy mellére könnycseppek hullanak. mondjátok azt: "Isten szívében lakom". És előléptek mások is. míg az elválás órája el nem következik. és csöndesség szállott reájuk. Mert a szeretetnek elég a szeretet. engedjétek át néki magatokat. Fehérre őröl benneteket. És amikor szól hozzátok. ne mondjátok: "Isten a szívemben lakik". De most hangosan kiált hozzád. úgy gyűjt be benneteket magának. sem vendég nem vagy. aki fölkereste őt. és leplezetlenül áll előtted. A szeretet nem ad egyebet. amikor még csupán egy napja tartózkodott a városukban. hogy mezítelenné váljatok. Csupán fejét hajtotta le. És hajód most megérkezett. Amikor szerettek. mint önmagát. de nem teljes szívből. Jóllehet a belsejében rejlő kardok sebet ejthetnek rajtatok. és sírhattok is. akit szeretünk. aki a legvégsőt keresed. és hitt benne. De ő nem válaszolt. és megrendíti őket a földhöz való kapaszkodásban. és megsimogatja leggyengébb ágaitokat. És az asszony köszöntötte őt. és álombeli sírásunkat is ébren figyelted. Mint a gabona kalászait. és könyörögtek neki. csupán önmagából. Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat. Hiszen mindig is így volt ez: a szeretet nem ismeri fel önnön mélységét. kinek Almitra volt a neve. ami néked a születés és halál közöttiekről megmutattatott. Aztán fennszóval ezeket mondotta: Amikor a szeretet int felétek. látták. hosszú idő óta kémlelted a messzeséget hajód után. Mély vágy él benned emlékeid földje iránt. s akik közel álltak hozzá. és elmentek a szeretet szérüjéről Az évszakok nélküli világba.

Kínáljátok egymást kenyeretekből. és a szeretet vágyakat ébreszt. Mert nekik saját gondolataik vannak. ha méltónak talál rá. sem a tegnapban meg nem reked. és vigadjatok. Mert az ő lelkük a holnap házában lakik. Hogy az est leszálltakor hálával menjetek haza. A szeretet nem vágyik egyébre. akit szerettek. de lelküknek nem. ajkatok azért mondjon imát. nem birtokaitok. Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása. még az Isten csöndes emlékezetében is. Együtt lesztek akkor is. Ti vagytok az íj. De ha szerettek. de gondolataitokat nem adhatjátok. legyenek ezek a ti vágyaitok: Hogy összeolvadjatok. Szeressétek egymást. de ne őrizzétek egymás szívét. mint a sebes patak. És bár véletek vannak. És álljatok egymás mellett. Töltsétek meg egymás serlegét. hogy irányíthatjátok a szeretet útját. de ne ugyanazt a cipót egyétek. Mert Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat. Mert szíveteket csak az Élet keze fogadhatja be. Próbálhattok olyanná lenni. és hálát adjatok az új napért. amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat. dalotok őt dicsérje. melyeket megőrizel. Mert az élet sem visszafelé nem halad. Adhattok nekik szeretetet. még álmaitokban sem. S ha nyugovóra tértek. de nem belőletek. maga irányítja majd a ti útjaitokat. És a tölgyfa meg a ciprus nem egymás árnyékában növekszik. Az íjász látja a célt a végtelenség útján. És hogy véreteket akarva. de ne próbáljátok őket olyanná tenni. habár ugyanarra a dallamra rezdülnek. Adjátok át szíveteket. De együttlétetekben legyenek távolságok. és azt mondá: És a Házasság. Miként a lant húrjai egyedül vannak. Hogy délben megpihenve a szeretet mámoráról elmélkedjetek. mint ti vagytok. de ne igyatok egyazon serlegből. mint beteljesíteni önmagát. mely szeretetre virrad. táncoljatok együtt. míg a szent városba tartó zarándokokat követi? . de engedjetek egymásnak egyedüllétet. együtt lesztek. Testüknek adhattok otthont. mely csontokat kapar el a nyomtalan homokban. És a holnap . Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Akkor így szólt egy gazdag ember: Beszélj nekünk az Adakozásról. mert a szeretet. hogy nyilai sebesen és messzire szálljanak. aki mellére csecsemőt szorított. de egymáshoz ne túlontúl közel: Mert a templom oszlopai távol állanak egymástól. Daloljatok. Hogy hajnalban szárnyra kelt szívvel ébredjetek. Amikor önmagadból adsz. attól való féltedben.És ne gondoljátok. melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el. És ő így szólt: Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. mint ők. És egy asszony. és együtt is maradtok mindörökre. És ő így válaszolt: Keveset adsz. hogy hátha holnap szükséged lesz reá. Mert mi a tulajdon: tárgyak. amely mozdulatlan. igazán akkor adakozol.ugyan mit hoz a holnap a túlontúl elővigyázatos ebnek. s legyetek olyanná. És a mennyek szellői táncoljanak kettőtök között. Bizony mondom. Általatok érkeznek. Hogy a szeretet megértése ejtsen sebet rajtatok. Hogy megismerjétek a túlságos gyengédség kínját. derűsen hullassátok. És akkor Almitra szólott újra. ahová ti nem látogathattok el. azt mondta: Beszélj nekünk a Gyermekekről. Mester? És ő így válaszolt: Együtt születtetek. de a szeretetből ne legyen kötelék: Legyen az inkább hullámzó tenger lelketek partjai között. és ő feszít meg benneteket minden erejével. mely az éjszakában zengi dalát. amikor a te tulajdonodból adsz.

e rejtett vágyuktól adományuk egészségtelenné válik. s mezítelen méltósággal. Mert számon tartani adósságodat egyet jelent azzal. megszégyenült büszkeséggel álljanak előtted? Nézd meg elébb. ami az elfogadással jár? Hát ki vagy te. És vannak. És mi lehet nagyobb jutalom. Akkor egy öreg ember. mintha szárnyakon. hogy élhessenek. s ezt az elismerés reményében teszik . És szóljon egy dal az őszi napok emlékéért. mondjátok szívetekben: . akik kínnal adakoznak. Mikor megöltök egy állatot. mint adakozni. az én sorsom is elvégeztetik. s atyja maga az Isten. és ez a kín az ő megkereszteltetésük. mert megtartani annyi. és ez az öröm az ő jutalmuk. Mert az igazság az. de csak annak. egyszer átadatik.ne vegyétek fel a hála terhét. mint elveszni. mező tisztái és ártatlanjai áldozattá lesznek azért. Jó adakozni. s szomjotok oltására az újszülöttet anyja tejétől meg kell rabolnotok. mely téged lesújt. melyen az erdő. ha kutad tele van. amikor szőlőskertjeitekben a prés alá szüretelitek a fürtöket. . hogy ehessetek. akik adakoznak. legelődön a jószágok nem mondják ezt. legyen hát ez kegyes cselekedet. az megérdemli. hogy megtöltse kelyhét a te kis csermelyedből is. Tehát adakozz ma. a szőlőskertért és a szőlőprésért is. magad méltó vagy-e adni. És mikor fogatokkal egy alma húsát szakítjátok fel. mely téged az én kezemre adott. ami az emberben még tisztább és ártatlanabb. Inkább emelkedjetek fel együtt az adakozóval az adományon. ki adakozónak véled magad. Ők úgy adakoznak. a bizalom.Mert a törvény. s miként a légi növények.Én magam is szőlőskert vagyok. Ti pedig. amikor borotokat kancsóba töltitek. És vannak. kik hisznek az életben és az élet gazdagságában. annak számára nagyobb öröm megkeresni az elfogadót. pedig annak anyja a szabad szívű föld. örök hordóba töltetem. akiknek kevesük van. sem örömöt nem keresnek. És télen.és valamennyien elfogadók vagytok . hogy az élet adakozik az élet számára . De mivel ölnötök kell. Vannak. s mind odaadják azt. Vannak. .Magvaid testemben élni fognak. Gyakorta mondjátok: "Adnék én.És együtt örvendezünk majd a múló időben.A te véred és az én vérem a nedv. és az ő ládájuk sohasem üres. És akinek keze nyitva. ha kérnek. sem erényességet nem gyakorolnak ezáltal. aki megérdemli". Az ilyenek keze által Isten szava szól. engem egy hatalmasabb kézre fog adni. amid van. miként amott a völgyben a mirtusz a levegőbe leheli illatát. de jobb kéretlenül. mert igát raktok ezzel önmagatokra és arra is.te pedig. mint tanú. mint a bátorság. . mondjátok szívetekben: . nem maga az olthatatlan szomjúság? Vannak. hogy az emberek felfedjék keblüket. minden pohárért szóljon egy dal szívetekben. leleplezzék büszkeségüket. amely a mennyország fáját táplálja. hogy kételkedsz a nagylelkűségben. . elfogadók . kik keveset adakoznak a sokból. hogy igyék az élet óceánjából. . kik örömmel adakoznak. És vannak. hogy nappala és éjjele legyen. fénnyel táplálkozhatnátok. amijük van. egy vendégfogadós szólalt meg: Beszélj nekünk az Evésről és Ivásról. Ők azért adnak. Van-e. aki adakozik. És ősszel. ha nem maga a szükség? Hát a szomjúságtól való félelem.És holnapod bimbója szívemben fog kinyílni. s gyümölcsöm a prés alá gyűjtetik.És mi a szükségtől való félelem. ne örököseidé. amit meg kell tartanod? Minden. szívetekben mondjátok neki: . nem vagy egyéb. Hiszen aki méltó arra.És a te illatod lesz az én lehelletem.És mint az új bor. és szemükből Ő mosolyog a földre.Ugyanaz a hatalom. És ő azt mondá: Vajha élhetnétek a föld illatából. és nem éreznek fájdalmat. És aki megérdemli. az adakozás eszközévé lenni. Gyümölcsös kertedben a fák. . hogy az adakozás ideje a te időd legyen. a kegyelem. a megértéstől vezettetve. Legyen asztalotok oltárrá. lesújt engem is. az minden egyebet is megérdemel tőled. .

Akkor egy asszony azt mondta: Beszélj nekünk az Örömről és a Bánatról. és kilépni az élet menetéből. melyből kacagástok buzog fel. melynek szava lelketeket megnyugtatja. Vannak közöttetek. nem égett-e meg maga is a fazekas kemencéjében? És a lant. hogy ahonnan örömetek származik. nemegyszer volt már könnyekkel telve. amit a megfáradtak mondottak. amely az ember éhének csak felét mulasztja el. hanem a bánat a hatalmasabb". mintha álmotokban beszélnétek: . és leülsz a templom kapuja elé. nem azonos-e a fával. Mert dologtalannak lenni annyi. És én azt mondom. ha otthagyod munkádat. És ha nem tudsz szeretettel munkálkodni. és figyelnek téged. egymással és Istennel. Amikor bánkódtok. igazán szeretitek az életet. ha nincsen akarat. És egyedül az nagyobb. mely borotokat tartja. és látjátok majd. dalod süketté teszi az emberek fülét a nappal és az éjszaka hangjaira. akit szeretsz. hogy lépést tartsatok a földdel és a föld lelkével. akik azt mondják: "Az öröm hatalmasabb. De én azt mondom. és mások azt: "Nem úgy van. és alamizsnát kérsz azoktól. ha nincsen munka. ha nem szeretsz énekelni. Hiszen a korsó. akit szeretsz. saját lelked lehelletével. A magad képére alakítani mindent. melynek szívén áthaladva a múló percek susogása zenévé változik. keserű kenyeret sütsz. Hallottátok azt is.Akkor egy szántóvető mondá: Beszélj nekünk a Munkáról. hanem a délidő túlontúl éber pillanataiban: a szél nem beszél ékesebben a hatalmas tölgyfához. És minden akarat vak. azt a darabkát. nem is álomban. akit szeretsz. De én mondom néktek. a test fenntartását a homlokotokra írt átoknak nevezitek. Hogyan is lehetne másképp? Minél mélyebb árkot hasít lényetekbe a bánat. melyet késsel vájtak üregessé? Amikor örvendeztek. mintha az enné a gyümölcsöt. Hanem ha fájdalmatokban a születést csapásnak. És énekelj bár úgy. hogy körülötted állnak mind az áldott halottak. ha dolgoztok. És mit jelent az. mintha az lakna majd benne. és saját lelke képmását felleli a kőben. ha nincsen szeretet. hogy az élet sötétség. mint elidegenedni az évszakoktól. és az ember képmására vászonra fekteti. nemesebb. önmagatokat összefűzitek önmagatokkal. a robot szerencsétlenség. ismét nézzetek szívetekbe. És amíg munkálkodtok. Mert ha közönnyel sütöd a kenyeret. akkor én azt válaszolom. És ő válaszolt. hogy a munka átok. utálatod mérget párol a borba. fuvola vagy. A munka a láthatóvá tett szeretet. Szeretve építeni a házat. mint a bánat". mint homlokotok verítéke moshatja el onnan azt. mely igaz orcáját mutatja. És ha utálattal sajtolod a szőlőt. mikor minden egyéb összhangzóan együtt énekel? Mindig azt hallottátok. hogy ami miatt sírtok. hogy a szálat a szívedből húzod. amikor az álom megszületett. És tudni azt. ami oda íratott. akkor jobb. Gyengédséggel vetni el a magot. Gyakran hallottalak benneteket. amint ezt mondjátok.És aki foglyul ejti a szivárványt. annál több öröm befogadására lesztek képesek. és ti fáradalmatokban visszhangozzátok. abban valaha örömöt leltetek. mint a fűszálak legkisebbikéhez. mondván: Dolgoztok. És ő így felelt: A ti örömetek maga a bánat. mely méltósággal és büszke alázattal halad a végtelenség felé. És az életet munkálkodással szeretni azt jelenti. ugyanonnan való bánatotok is. és meglátjátok. Melyikőtök maradna süket és néma nádszál. . . és örvendezve aratni. mintha azt a gyolcsot az viselné majd. mint az angyalok. mint aki sarut készít a lábainkra. hogy szeretettel dolgozni? Úgy szőni gyolcsot. nézzetek szívetekbe mélyen. De én azt mondom néktek. Amikor dolgozol. hanem csak utálattal. akik örömmel munkálkodnak. mint aki a földet szántja. És minden tudás hiábavaló. Ha pedig szeretettel dolgoztok. ha nincsen tudás. az élet valóban sötétség. az több. És ugyanazon kút. beteljesíttek egy darabkát a föld legmesszibb álmaiból.Aki a márványt faragja. és minden munka üres. hogy meghitt ismerősötök az élet legbensőbb titka. hogy semmi egyéb. aki a szél szavát a saját szeretete által édesebb dallá teszi. hogy e kettő el nem választható. melyet rátok szabtak.

És ő válaszolt. melyek az elme csúcsai között feszülnek át? Van-e otthonotokban szépség. Nem kriptákban fogtok lakozni. ám ami nem szép. majd kényúrrá válik? Úgy van. és mondá: Beszélj nekünk a Házakról. Bizony mondom. a föld szereti mezítelen lábad érintését. és álma nem álomtalan. Mert ami bennetek határtalan. Gúnyt űz egészséges érzékeitekből. el nem kerülhetitek. a kényelem iránti vágy megöli a lélek szenvedélyét. az a csöndes akarat. nehogy falaitok megrepedjenek és leomoljanak. pehelyágyba fekteti őket. Néhányan közületek azt mondják: "A mi ruháinkat az északi szél szőtte". Megnövekszik a nap fényében. melynek kapuja a hajnali pára. nem fogtok félni a lélegzéstől. hogy az ajtókon áthaladjatok. És bár pompás lesz és fenséges.Együtt érkeznek. mi más lesz a szemérem. azok a fénylő ívek. Házatok nem horgony lesz. mérlegként függtök öröm és bánat között. És mondjátok meg nékem. aki mindig távoli és magányos. Nem álmodik-e a házad? és álmában nem hagyja-e el a várost. Üdvös volna. És amikor nem lesznek többé tisztátalanok. és építhettek házat belül a város falain. és ruhátokban a föld illatával járjatok. Akkor egy kőműves állott elő. mely a sebet takarja. bánatotok megemelkedjék avagy alászálljon. . házatok mégsem fogja titkotokat megtartani. és az élet tenyere a szél. a zöld ösvények az utcák. Amikor a kincstartó fölemel. Atyáitok félelmükben túlontúl közel gyűjtöttek össze benneteket. az az alattomos dolog. amely megmutatja erőtöket? Vannak-e emlékeitek. kőből faragott tárgyaktól a szent hegyig vezeti? Mondjátok meg nekem. és inaitok elpuhulása a vetülék. amit erős ajtókkal óvtok? Van-e békétek. az mozdulatlan és kiegyensúlyozott. és álomra szenderül az éj csöndességében. Mert az élet lehellete a napfény. Nem lesz csillogó bevonat. hogy a másik az ágyadban aluszik. De szégyenkezés volt a nyüstje. mitek van ezekben a házakban? Mi az. És ez a félelem kitart még. mely óvja a szemet. az északi szél. Orfalisz lakói. és mint törékeny edényeket. Csak aki üres. Habár a keze selyem. ám a szíve vas. Hajlékotokat egy ideig falak választják el földjeitektől. hanem szemhéj. úgy tér meg a bennetek lakozó vándor is. Hanem ti. Volnának a völgyek a ti útjaitok. De ez még nem lehet így. hogy egymást szőlőskerteken át kereshessétek fel. idomárrá válik. ti nyugalmatokban nyugtalanok. hogy a mennyezetbe ne ütődjék. melyet a holtak emeltek az eleveneknek. és ezt mondotta: Építhettek elképzelt hajlékot a vadonban. A te házad a te nagyobbik tested. Ne feledd. az mind az ég palotájában lakik. s ott előbb gazdává. és szigonnyal és korbáccsal nagyobb vágyaitok bábjaivá tesz benneteket. s vigyorogva kíséri a temetési menetet. ha a nap és a szél inkább bőrötöket érintené. hogy örömetek. És ő ezt válaszolta: Sokat elfednek szépségetekből. és a szél szeret játszani a hajaddal. Mert miként hazatértek szürkületkor. ablakai pedig a dalok és az éj csöndjei. és szétszórhatnám erdőn és mezőn. a tér gyermekei. megvannak ezek a ti házaitokban? Vagy csupán kényelem van és a kényelem utáni vágy. És a takács így szólt: Beszélj nekünk a Ruhákról. hogy aranyát s ezüstjét megmérje rajtatok. semmint öltözéketeket. hogy a szemérem pajzs. És habár ruháitokban az illő szabadságot vélitek fellelni. mely megvéd a tisztátalanok tekintete ellen. nem hajtjátok le fejeteket. mely vendégként lép a házba. nem lép-e át erdőbe. Bizony. nyűgnek és igának is érezhetitek őket. félrevezetése? És ne feledd. kacagott az erdőben. És mikor munkáját bevégezte. jusson eszedbe. mely a szívet a fából. ti nem estek csapdába. és mikor egyikük magában ül veled asztalodnál. nem juttok idomár kezére. És én ezt felelem: Igen. hegytetőre? Vajha tenyerembe gyűjthetném házaitokat. mint az elme nyűge. azt nem fedik el. Ti nem fogjátok szárnyaitokat összezárni. hogy az ágyatok mellett állva kacagjon a test méltóságán. Csupán azért ringat benneteket álomba. sem gátját vetni vágyaitoknak. hanem árboc.

kezeteket miként töltsétek meg. habár e szó soknak közületek nehéz terhet róhat szívére: A meggyilkolt nem ártatlan meggyilkoltatásában. És az elkövetett gonosztett miatt kell kopogtatnatok és egy ideig válasz nélkül várakoznotok az áldottak kapuja előtt. mintha nem közületek való volna. ám a követ el nem távolították. Tehát a gonoszok és gyengék sem süllyedhetnek mélyebbre a legalacsonyabbnál. szőlőskertek munkásai. Magatokra s őrizetlen maradván akkor követhettek el gonosztettet mások ellen. vagy menj ki testvéreinkkel a tengerre. És mielőtt eltávoztok a piacról. és a mércét. ha tudjátok. És ha eljönnek az énekesek. hogy még a szentek és igazak sem emelkedhetnek fölébe a legmagasabbnak. aki előtte járnak. aki a bűnt és a bűnhődést ismeri. aki betolakodott világotokba. ami még nem ember. Mint az óceán. És mint az éter. sem a ködben tévelygő törpe. A föld adományainak cseréjével lelitek meg a bőséget és megelégedést. hogy figyelmeztessen a kőre. De én azt mondom. hogy kereskedéstekben részt vegyenek az üres kezűek. És miként egyetlen levél nem sárgulhat el az egész fa tudomása nélkül. A vakondok útjait nem ismeri. Egyetlen menetben haladtok istenlényetek felé. És mint a nap. És akit megraboltak. a táncosok és a fuvolajátékosok. csak azt emeli. az ő portékájukból is vásároljatok. akkor egyeseket kapzsiságba. és lábuk biztosabb. a piacon találkoztok a takácsokkal. aki gonoszat cselekedett. akik munkátokért csupán szavakkal fizetnek. sem a kígyó fészkében nem kutat. és amit elébetek hoznak. a mögötte haladókért bukik el. ami ugyancsak mindegyikőtökben benne van.Jöjj velünk a földekre. aki álmában kóborol a ködben. Amikor ti. hogy jelenjék meg közöttetek. földek. a rablásban nem vétlen. Az ilyen embernek mondjátok azt: . nem tiszták a csalók üzelmeitől. akik a fűszerszámokat összegyűjtik. És ő válaszolt. és ezt mondotta: Amikor lelketek vándorútra kél a széllel. És ő válaszolt. akinek szárnya van. és sok van bennetek. s így önmagatok ellen is.Mert a föld és a tenger hozzád ugyanoly bőkezű lesz. olyan a ti istenlényetek. a tengerek. Sok van még bennetek. habár álmokból formáltatott is. gondoskodjatok arról. míg közületek a legutolsónak szüksége is ki nem elégíttetik. önnön ébredését keresve. Makulátlan marad mindörökre. Hanem ha a cserében nem szeretet és testvéri igazságosság van. . És ezért. és azokért bukik el. olyan a ti istenlényetek. és ezt mondotta: A föld átengedi néktek gyümölcseit.És egy kalmár szólott: Beszélj nekünk az Eladásról és Vásárlásról. öltözteti és táplálja lelketeket. mely értéket értékkel összevet. És amikor egyikőtök elbukik. És akiknek kezük fehér. Igen. és vesd ki hálódat. melyben elbotlott. . És ne tűrjétek el. Azonképpen a gonosztevő sem cselekedheti a rosszat mindegyikőtök rejtett szándéka nélkül. ami ember. és mondá: Beszélj nekünk a Bűnről és Bűnhődésről. Az igazak nem mentesek a gonoszok tetteitől. És most a bennetek lévő emberről fogok beszélni. Mert a föld uralkodó szelleme nem alhat békén a szél hátán. hogy senki se induljon útjára üres kézzel. és szükséget nem szenvedtek. Idézzétek meg a föld uralkodó szellemét. Hanem torz törpe. és szentelje meg mérlegeiteket. Ti vagytok az út és az utazók. Akkor a város egyik elöljárója állt elő. Mert nem a ti istenlényetek. a fazekasokkal és azokkal. Gyakorta hallottalak benneteket úgy beszélni valakiről. Ám a ti istenlényetek nem egyedül lakik bennetek. másokat éhezésbe hajt. ami mindegyikőtökben benne van. hanem ő az. Mert ők is gyümölcsöket és fűszerszámokat gyűjtenek. akik gyorsabbak voltak. hanem idegen. mint mihozzánk.

sem a vétkes szívéről fel nem oldhatjátok. de lelkében tolvaj? Milyen megtorlást rótok ki annak. s nemkülönben a szövőszéket is. hogy törvényeket fektettek le. S még gyakrabban az elítélt viseli a terhet a bűntelenek és meg nem vádoltak helyett. mely szereti az igát. hogyan tehetnétek ezt anélkül. sem a jók a gonoszoktól. s az erdő szarvasait. és mindenki. aki ellen vétettek. És ti. ki testével ölt. És aki megkorbácsoltatná azt. de ki parancsolhatja meg a pacsirtának. és azt mondá: Hát a Törvények. akik érteni akarjátok az igazságot. hogy a napfényben állanak. És amikor a fekete szál elszakad. hogy minden cselekedetet meg ne vizsgálnátok a napvilág fényében? Csak akkor fogjátok megérteni. akik számára az élet nem óceán. nézze meg lelkét annak is. mint a rossz cselekedet? Nem a megbánás-e az igazságtétel. vizsgálja meg elébb a fa gyökereit. a takács az egész szőttest megvizsgálja. aki testében becsületes. És ott találja majd gyökereit a jónak és a rossznak. mit jelenthetnek holmi földre rajzolt ábrák? Tinéktek. aki gyűlöli a táncosokat? Mi légyen az ökörrel. és a törvény a véső. és az emberek felébrednek rá. kiknek igazságot kell tennetek. És ha közületek valaki az igaság nevében büntetne. De maga is bosszús és kétségbeesett? És miként büntetitek azokat. akik orcátokat a nap felé fordítva jártok. mely szélkakas szabhat irányt? Mely emberi törvény köthet meg benneteket. Mert együtt állanak ők a nap orcája előtt. ha széttöritek igátokat. Az igazak nem választhatók szét az igaztalanoktól. miképpen a fekete szál és a fehér szál a szőttesben. mint azt. és az ember alkotta törvények nem homokvárak. és az árnyékot a földre rajzolni? De tinéktek. az óceán mindig együtt kacag az ártatlanokkal. ami az árnyékot vetíti.csupán az. melyet annak keze mér ki. mester? És ő így válaszolt: Örömet leltek abban. de lelkében megöletett? Milyen vádat emeltek az ellen. mint az a kő. és árnyékuk számukra a törvény. törvényszegő? Mi mást mondhatnék ezekről. Mint az óceán partján játszadozó gyermekek. Mily büntetést szabtok arra. Hanem nekik az élet kőszikla. aki önnön törpe lényének éjszakája és önnön istenlényének napvilága között áll a félhomályban. Hívatlanul tér be az az éjszaka közepén. akit szolgálni öröm? És a bűntudatot mégsem róhatjátok ártatlanra. aki korán érkezik a menyegzői lakomára. és önmagukba néznek. amelyet az alapokban a legalább raktak. akik a szél szárnyán jártok. És mit jelent elfogadni a törvényt. és mikor jóllakván. Tegye mérlegre a férj szívét is. a gyümölcsözőnek és a magtalannak. Hanem mi légyen azokkal. az óceán mind több homokot sodor a partra. de hátukat fordítják a nap felé? Csak saját árnyékukat látják. őzeit kóbor bitangnak tekinti? Mi légyen a vén kígyóval. És ti. egymással összefonódva a föld hallgatag szívében. mellyel önnön képmásukra faraghatják? Mi légyen a nyomorékkal. hogy ne énekeljen? . kijelenti: minden lakoma törvénytelen. aki részt vesz rajta. és a lant húrjai meglazíthatók. bírák. És mi számukra a nap . aki cselekedeteiben csaló és elnyomó. s aztán kacagva rombolják le azokat. s az ő lelkét is ugyanazon mértékkel mérje meg. És mikor elpusztítjátok a homokvárat. az óceán veletek kacag. mely bőrét nem képes levedleni. de senki vasláncaiban lábatok meg nem botlik? És ki idézhet törvény elé. s a többi kígyót meztelennek. de senki börtönének ajtaját nem töritek szét? Mely törvényt kellene félnetek. kik homokváraikat kitartással építik. ha nem azt: legörnyedni. szégyentelennek találja? És azzal. a dobot el lehet némítani. Ám miközben homokváraitokat építitek. ugyanazon ember. aki vétett. Ám még nagyobb örömetek telik a megszegésükben. És hogy a templom szegletköve nem magasabb. ha táncoltok. Akkor megszólalt egy jogtudós. elfáradva útjára indul. ha elvetitek ruhátokat. hogy aki talpon maradt és aki elbukott. Bizony. és a gonosz fára fejszét emelne. a bűnös gyakorta áldozata a sértettnek.Bizony mondom. de senki útjában nem hagyjátok? Orfalisz népe. Ha közületek bárki a házasságtörő asszonyt igazságtétel elé idézné. akikben a bűntudat máris nagyobb.

hogy dalra keljen. nem annak kezében. Bizonyára nem kedveznétek egyiküknek a másik rovására. és ezeket mondta: Lelketek gyakran csatatér. ha ti magatok nem békéltetitek. holott megöli őket. miként a fény és az árnyék. ha szabadságában nincs zsarnokság és büszkeségében nincs szégyenkezés? És ha egy gondot vetnél el magadtól. ha a láncszemek csillognak a napfényben. a valóságban e láncok legerősebbike. szíved félő tisztelettel mondja azt: Isten a szenvedélyben mozdul. mint darabkákat önmagatokból? Ha egy igazságtalan törvényt törölnétek el. Így tehát szabadságotok. . melyen az értelem és a mérlegelés vív háborút a szenvedéllyel és az étvággyal. aki szabad és büszke. és a hatalmas orkán megrengeti az erdőt. és a mennydörgés. azt a törvényt saját kezetek írta saját homlokotokra. Szabad akkor leszel valóban. s többé nem úgy beszéltek a szabadságról mint célról és beteljesülésről. szabadságukat járomként és bilincsként viselik. használjatok bár tengernyi vizet. kik megalázkodnak a zsarnok előtt.És egy szónok azt mondta: Beszélj nekünk a Szabadságról. És ismét a papnő szólott. Hanem ha mindezek befonják életedet. hiszen aki az egyikre nagyobb tekintettel van. És lelketek értelemmel kormányozza a szenvedélyt. az elveszíti a hűségét és szeretetét mindkettőnek. vagy pedig mozdulatlanná váltok a tenger közepén. és osztozol a távoli földek. És amikor az árnyék elhalványul és szertefoszlik. amely önnön elemésztéséig lobog. a gondot magad választottad. mondván: Beszélj nekünk az Értelemről és a Szenvedélyről. Igen. ha nem töröd szét a láncokat. A megítélést és az étvágyat tekintsétek úgy. Mert hogyan uralkodhatna zsarnok azon. akitől félsz. És mivel mind egy-egy lélegzet vagytok Isten kebeléből. amit kergettek és ami elől elmenekülnétek. nem szeretitek a bennetek élő elemeket? Az értelem és a szenvedély a kormány és a vitorla a ti lelketek tengerjáró hajóján. És keblemben a szívem vérzett: mert szabadok csak úgy lehettek. összetartozó párokban. És amikor vihar kél. mezők békéjében és derűjében – akkor csöndben mondja azt szíved: Isten az értelemben nyugszik. ha napjaid nem gond nélkül valók. és te mégis. És mi egyebet vethetnétek el magatoktól szabadságotok érdekében. az utált és a dédelgetett. minden dolgok összefonódva élnek bennetek: a kívánt és a rettegett. Vajha lehetnék békéltető a ti lelketekben. csak tehetetlenül sodródhattok. A hegyek között. saját hamvai fölé repüljön. amikor az ezüst nyárfák hűvös árnyékában ülsz. vagy a kormány eltörik. hogy akik közületek a legszabadabbak. Engedjétek hát lelketekben az értelmet a szenvedély magasába emelkedni. A törvénykönyvek elégetésével el nem törölhetitek. Ha a vitorla szétszakad. melyeket eszmélésed hajnalán a délidőhöz kötöttél? Amit szabadságnak neveztek. ha lerázza igáját. ezt mondván: Beszélj nekünk a Fájdalomról. És ha egy zsarnokot akartok trónusáról letaszítani. mint két kedves vendéget házatokban. Akárcsak a rabszolgák. a megmaradt fény egy másik fény árnyává válik. és miként a főnix. és láttam a templom kertjében és a fellegvár árnyékában. egy nagyobb szabadság igájává lesz. És ő ezt mondá: Fájdalmatok a megértést magába záró héj megtörése. hogy a bírák homlokát mossátok le. korlátozó erő. és a szabadjára engedett szenvedély olyan tűz. És egy asszony szólott. hogy a szenvedély minden nap új erőre kapjon. mezítelenül és kötelékek nélkül fölébük emelkedel. Mindenek együtt mozognak bennetek. hogy a szembenállást és a viszálykodást egységgé és dallammá oldhatnám. nem pedig reád mérték. sem azáltal. Bizony mondom. sem éjszakáid nem szükség és bánat nélküliek. De hogyan tehetném. ha egymagában uralkodik. néktek is az értelemben kell nyugodnotok és a szenvedélyben mozdulnotok. legelébb önmagatokban kell elpusztítanotok azt a trónust. És ő válaszolt. És miként emelkedhetnél nappalaid és éjszakáid fölébe. akkor is. falevelek vagytok Isten erdejében. a félelem a szívedben lakik. a villám az ég fenségét hirdeti. Mert az értelem. ha már a szabadság iránti vágyat is igának érzitek. És ha egy félelemtől szeretnél szabadulni. és dicsőítik. És ő így felelt: A városkapuknál és tűzhelyetek mellett láttalak benneteket a földre borulva imádni saját szabadságotokat. és elkápráztatnak benneteket.

És ő a te asztalod és a te tűzhelyed. . mint örömeteket.Miként a gyümölcs magvának meg kell törnie. közös és kimondatlan örömmel. És elfogadnátok szívetek évszakait. és ezt mondta: Szívetek némán ismeri a nappalok és éjszakák titkait. melyen szeretetet vetsz. Mert a lélek minden úton jár. de nem adhat néktek olyan fület. mint a megszámlálhatatlan szirmú lótuszvirág. Ez az a keserű ital. de ismereteit nektek át nem adhatja. és békéért keresed fel őt. sem úgy nem nő. De ne legyen kezetekben mérleg. csupán azt. Szavakban vágytok tudni azt. Ő a te földed. Mert az egyén tenger: határtalan és mérhetetlen. saját elmédben nem félsz az "igen"-től. minden remény szavak nélkül születik. A muzsikus énekelhet néktek a ritmusról. minden vágy. Ujjaitokkal érinteni vágytok álmaitok meztelen testét. Mert az egyik ember tudománya át nem adhatja szárnyait a másiknak. Ne mondjátok: "Megtaláltam az igazságot". Mert a barátságban minden gondolat. és mormolva a tengerbe kell futnia. mégis a Láthatatlan gyengéd keze vezeti. Ne mondjátok: "Megtaláltam a léleknek útját". meg kell ismerjétek a fájdalmat. Mert az ő kezét. amit gondolatban mindig is tudtatok. és ezt mondta: A te barátod a válasz a szükségedre. sem olyan hangot. hogy szíve a nap elé állhasson. Amikor barátod szól hozzád. Akkor egy tanító ezt mondá: Beszélj nekünk a Tanításról. mely az én utamon jár". A tanító. égeti ugyan ajkatokat. És ez így van jól. mint a nádszál. de abból az agyagból való. amiként mindig is elfogadtátok a földjeitek fölött átvonuló évszakokat. s nem fojtod vissza a "nem"-et. de oda el nem vezethet. amely a térben mindenütt jelen van. fájdalmatokat nem kevésbé látnátok gyönyörűségesnek. És mivel mindegyikőtöket magában ismeri az Isten. És a pohár. És ő válaszolt. A lélek kibomlik. amelyet ő hoz. ezért mindegyikőtöknek egyedül kell megismernie az Istent és megértenie a földet. Mikor barátodtól elválsz. félálomban máris ott hever. Fájdalmatokat gyakorta magatok választjátok. amely felfogja ezt a ritmust. hanem inkább saját elmétek küszöbére vezet benneteket. nem bölcsességéből ad át nékik. Mert a lélek nem egyenes vonalon jár. Lelketek rejtett kútforrásának fel kell fakadnia. És végtelen mélységeitek kincsei feltárulnak szemetek előtt. Ha valóban bölcs. amit szívetek tud. szíved akkor sem szűnik meg figyelni rá. És egy ifjú ezt mondta: Beszélj nekünk a Barátságról. mondjátok azt: "Találtam egy igazságot". és háládatosságot aratsz. És figyelmetek derűvel kísérné a bánat telét. És egy férfi azt mondta: Beszélj nekünk az Önismeretről. mennyire ismeri a tér titkait. És ő válaszolt. És ő ezt válaszolta: Senki nem képes előttetek semmit fölfedni. Mondjátok: "Találkoztam a lélekkel. Bízzatok tehát az orvosban. hogy belépjetek az ő bölcsességének házába. Mert éhesen mégy hozzá. melyen ismeretlen kincseteket megmérnétek. nem bánkódol. amelyet az örök Fazekas a saját szent könnyeivel lágyított meg. amellyel a bennetek lakozó orvos gyógyítja beteg éneteket. nem azt kívánja. ami tudásotok hajnalán. És tudásotok mélységét ne fürkésszétek mérőléccel. És ha szívetek képes volna életetek mindennapi rejtelmeit csodálni. hanem hitéből és szeretetéből. mely e ritmust visszhangozni képes. A csillagász beszélhet néktek arról. amely bár súlyos és kemény. és csöndes nyugalommal igyátok orvosságát. És aki jártas a számok tudományában. beszélhet a mértékek birodalmáról. aki követői között a templom árnyékában jár. De fületek hallani vágyik azt. se függőónnal. És amikor barátod hallgat.

amikor gondolataiddal nem vagy barátságban. a sötét barlangban is keres ennivalót. ha egyébre is törekszik. nem oszthatatlan és fokozatok nélkül való? Hanem ha gondolatban mégis évszakokra kell tagoljátok az időt. nem egyik gondolattól a másikig. a mérhetetlent és mérték nélkül valót. Mert a szeretet. És ne légyen a barátságnak célja más. amely a csillagokat szétszórta a térben. Ám amikor nem vagytok egyek önmagatokkal. És vannak. És beszéded nagy részében a gondolat félig meggyilkoltatik. de szavakkal nem mondják el. Mert az apró örömök harmatában a szív megtalálja hajnalát. A ma pedig ölelje át emlékezettel a múltat. és felfrissül. még mindig a legelső pillanat határain belül lakik: abban a pillanatban. És a kormány nélkül maradt hajó céltalanul kereng ugyan a veszélyes zátonyok között. ami bennetek énekel és gondolkodik. de el nem süllyed. akik beszélnek. a távollétében világosabbá válhat. És hogy az. Az egyedüllét csöndje feltárja előttük meztelen önmagukat. és a holnap csupán a ma álma. nem egyik cselekedettől a másikig halad? És az idő vajon. Mert a megosztott ház nem rablók barlangja. benne foglaltatik lénye legközepében. ha egyek vagytok önmagatokal. és amikor megszomjazik. És egy csillagász így szólt: és az Idő. légyen az a te barátodé. miként a hegymászó is jobban látja a hegyet a síkságról. Ki ne érezné közületek. hogy a tegnap csupán a ma emléke. Jók vagytok. mint a lélek elmélyülése. de a rosszról nem. hogy a szeretet ereje határtalan? És ki ne érezte volna mégis. Mert mi a te barátod. És ő válaszolt. Mester? És ő így válaszolt: Szeretnétek megmérni az időt. Mert az ő lelke megőrzi szíved igazságát. hogy sejtenék vagy remélnék. ajkadat a lélek mozgassa. És tudja. mint önnön rejtelmének felfedésére. Amikor az útfélen vagy a piactéren barátoddal találkozol. A hangod hangja szóljon az ő fülének füléhez. hadd ismerje meg a dagályt is. És a város egyik elöljárója ezt mondta: Beszélj nekünk a Jóról és a Rosszról. És amikor nem élhetsz immár tovább szíved magányában. amikor a jó megéhezik. egy évszak foglalja magában az összes évszakot. és a korsó sincs többé. még lelketek útjait is órákhoz és évszakokhoz igazítanátok. Ha ismeri tengered apályait. mert félnek az egyedülléttől. hogy a szeretet. akár a szeretet. Mert mi egyéb a rossz. a hang pedig kitérő és időtöltés. Pedig ami bennetek időtlen. nyelved ő irányítsa. de ürességedet ki nem töltheti. Mert a gondolat a szabad tér madara.Mert amit benne legjobban szeretsz. nem szeretet immár. akik belül ismerik az igazságot. Mert segíthet ő a szükségben. hanem kivetett háló. amelynek ritmusa van. Amikor a színét már elfelejtettük. Folyót csinálnátok az időből. de föl nem repülhet. az ismeri az élet időtlenségét. És vannak olyanok. melyet önnön éhsége és szomjúsága kínoz? Bizony mondom. akkor ajkaidon élsz. a szavak kalitkájában kibonthatja szárnyait. . melynek partján üldögélve figyelnétek a folyását. csupán megosztott ház. és vágyakozással a jövőt. melyben csak a silány akad fenn. mondván: Akkor beszélsz. miként a bor ízére emlékezünk. És egy tudós azt mondta: szólj a Beszédről. Az ilyenek keblében lakik a csend. és szeretnének elmenekülni előle. halott vizekből is iszik. olyan igazságot fednek fel. habár határtalan. És ami benned a legjobb. Cselekedeteiteket. akkor sem vagytok gonoszok. amelyet maguk sem értenek. És a barátság édességében légyen nevetés és az örömök megosztása. és anélkül. Vannak közöttetek. akik azért keresik a beszédeseket. mint a jó. ha csupán az unalom óráján keresed fel őt? Keresd fel őt az élet óráján is. És ő így felelt: A bennetek élő jóról beszélhetek.

és így szólt: Beszélj nekünk az Örömről. és akkor sem vagytok gonoszak. De nem a szabadság. míg végül kacagva is imádkozol. ha csupán belépsz a láthatatlan templomba. föl nem emeltetel.Te vagy a mi kívánságunk. Hiszen a gyümölcs nem mondhatja a gyökérnek: .Mi lett a házaddal? Akkor a Papnő szólott: Beszélj nekünk az Imádságról. amikor nem vagytok jók. és adakozz a te bőségedből.Istenünk. el. És ő válaszolt. kíméletességnek vélvén ezt. mielőtt a tengerpartra ér. . mint gyökér. ha sántán érsz oda. meg-megáll. szívetekben megtalálhatjátok az ő imádságukat. magával sodorva a hegyek titkait és az erdők dalát. amint csendben ezt mondják: . amikor teljesen éber vagy a te beszédedben. És ha magadat megalázni lépsz be oda. . mondván: Szomorúságtokban és szükségtekben imádkoztok. Akkor egy remete. Jó vagy. kivéve. s ha önmagadból többet adsz. Ezért látogatásod a láthatatlan templomban ne légyen egyéb.elhajlik. aki egy évben egyszer látogatott el a városba. mint átlényegülés és édes eggyéválás. Ám akkor sem vagy gonosz. amiként az elfogadás a gyökéré. . melyek a te éjszakáid. Mert még a dadogó beszéd is megerősítheti a gyönge nyelvet. Nem taníthatom meg nektek. De akiben erős a vágy. dús és érett. míg nyelved céltalanul dadog. szavakkal miként imádkozzatok. még előbb. Imádságoddal fölemelkedel. mint én. De ti. mondván: Az öröm: a szabadság dala. Elegendő. akik ugyanakkor imádkoznak. ha Ő maga nyilatkozik meg a ti ajkatok által. nappalainkká. Csupán vesztegeltek és henyéltek. azonképpen örömödre szolgál szívednek hajnalát önteni ki. Mert amikor a hasznot keresed. ha aluszol. mely kanyarulatokkal pazarolja önmagát. Ám akkor sem vagy gonosz. előlépett.A te vágyad vágyakozik mibennünk. mindent megadsz nekünk. akik hegyekből és erdőkből és tengerekből születtetek. mégse mondja annak. szólítson akkor újra és újra. Mert az adakozás a gyümölcs sajátja. Kár. Jóságotok az önnön óriás lényetek iránti vágyakozásban rejlik. s akikkel csak az imádkozásban találkozol. és szívja annak tejét. Jó vagy.Jó vagy. sem az erdőkét és a hegyekét. meghalljátok majd. Ám akkor sem vagy gonosz. mely a földbe kapaszkodik. és ez a vágyakozás mindegyikőtökben benne van. néked nem adatik. mint önmagatok kiterjesztése az eleven éterbe? És ha megnyugtatásodra szolgál sötétségedet a térbe kiöntened. a te akaratod akar mibennünk. kik erősek és gyorsak vagytok. melyek a te nappalaid. Mert mi egyéb az imádság. vajha imádkoznátok örömetek és bőségetek teljében is.Hová lett a ruhád? -. .Miért vagy oly lassú. éppúgy. hogy a légben egyesülj azokkal. És ha csupán sírni vagy képes. Mert még a sánták sem haladnak hátrafelé. hiszen ismered kívánságainkat.Légy olyan. Még ha csupán mások javáért könyörögni lépsz is be. . akiben gyönge: . Megszámlálhatatlan módon vagytok jók. És nem taníthatom meg nektek a tengerek imádságát. mely hatalmasan zúdul a tengerbe.Nem kérhetünk semmit tetőled. nem vagy egyéb. hogy a szarvas nem taníthat fürgeséget a teknőcnek. amikor határozottan. meg nem hallgattatol. amikor lelked imádkozásra szólít.A te bennünk munkáló szándékod változtatja éjszakáinkat. ne bicegjetek a sánták előtt. Isten nem hallgat szavaitokra. És ha csupán az éjszaka csendjére figyelmeztek. aki önmagunk szárnyaló lénye vagy. De némelyikőtökben ez a vágy sebes folyam. Hanem ti. sem a hajléktalantól: . mindaddig. merész léptekkel haladsz célod felé. Másokban sekély patak. ha adni akarsz magadból. Mert ha csupán kérni lépsz be abba a templomba. semmint megszületnének. ha önmagad hasznát keresed. miért torpansz meg? Mert az igazán jók nem kérdezik a mezítelentől: . És ő válaszolt.

attól. És most azt kérditek szívetekben: honnan tudnánk megkülönböztetni. habár reszkető kézzel ásnak a gyökér után. ami jó az örömben. . Én nem ítélném és nem rónám meg őket. Ám ha a bűntudat megnyugvást hoz számukra. de nemcsak őt.Vágyaitok virágba borulása. bár teljes szívetekből énekelnétek azt.A szépség szelíd és kedves. És a ti testetek a lélek hárfája. De nem a tér. És kívánom. és meglátjátok majd. És kiáltásaiba paták csattogása. mint gonosztettekre. De a bűntudat az elmének elködösülése.Mint egy ifjú anya. Örömeikre hálával kellene emlékezniük.A szépség lágy suttogás.Láttuk a föld felé hajolni az alkony ablakaiból. hát légyen övék a megnyugvás. . . És ő így válaszolt: Hol keresnétek a szépséget. De nem a mélység. méhnek és virágnak egyaránt. miként a nyári aratásra. aki gyökereket keresve ásott a földben. És a szenvedélyesek így mondják: . ám szíveteket az éneklésben mégsem veszítenétek el. örömöt adni és kapni egyszerre szükség és boldogság. hogy édes dallamot csaltok-e ki belőle vagy lármát. És a nyár hevében az aratók így szólnak: . a hegyeken szökellve. melyet egy bottal felkavarhattok? Gyakorta. Valóban. hogy a lélek csöndes tó. vagy vétkezzenek ellene. és kincset talált? És vannak öregeitek között. és a legkisebbik is szebb. Az öröm: amikor szárnyra kap a kalitkába zárt madár. Ifjaitok közül némelyek úgy keresik az örömöt. Ám a virág is örömmel engedi át mézét a méhnek.A szépség a hajnallal érkezik kelet felől. mely megrengeti a földet alattunk és az eget fölöttünk. ha beszédeteket nem ő maga szövi? A bajba jutott és a sebesült azt mondja: . miként a halovány fénysugár reszket. legyetek olyanok örömeitekben. És délidőben a munkálkodók és az úton levők így beszélnek: . Heten vannak az ő nővérei. Hanem ők is meglelik örömüket abban. És mindkettejük számára. Ám a nyughatatlanok azt mondják: . Nem hallottatok még arról az emberről. amelyet a kalitka magába foglal. Éjszaka a város őrei azt mondják: . És a virág számára a méh a szeretet követe. s hajába hófehér vegyült. ki önnön dicsőségét kissé szégyellve jár közöttünk. melyeket részeg fővel követtek el. ha nem maga a szépség a ti utatok és a ti vezetőtök? És mikét beszélhetnétek róla. . Hangja a lelkünkben szól. az öröm a szabadság dala. akik nem ifjak és nem is emlékező öregek. avagy a fénybogár a csillagok ellen? És tűzhelyetek lángja vagy füstje megterheli-e a szelet? Azt gondoljátok talán. mint maga az öröm. csupán félreteszitek azt lényetek egy rejtett zugába. nem megtisztulása. s ugyan hol lelhetnétek fel. És vannak közöttetek olyanok. De mondjátok meg nekem. mintha az volna minden. akik bűntudattal emlékeznek az örömökre. És egy költő azt mondá: Beszélj nekünk a Szépségről.Nem. hogy kiáltozik a hegyek között. És ők a kereséstől és az emlékezéstől való félelmükben elvetnek maguktól minden örömet. Orfalisz lakói. Ám ki tudja. és őket megrójátok és megítélitek ezért. ki vétkezhet a lélek ellen? Vétkezhet-e a csalogány az éjszaka csöndje ellen. És így ők is megtalálják a kincset. mikor megtagadjátok az örömöt magatoktól.Hangja átadja helyét csöndjeinknek. nem várja-e meg a holnapot? Még testetek is ismeri örökségét és jogos szükségeit. hogy így cselekszenek. hadd keressék. Télen a hóban rekedtek ezt mondják: . Az öröm: a mélységnek magassággá változása. félve az árnyéktól. a szépség hatalmas és félelmetes. mint a virágok és a méhek.Eljő együtt a tavasszal.Mint a vihar. hogy ami ma elhárítva lenni látszik.Láttuk táncolni az őszi avarban. Mert megtalálják az örömöt. De nem a gyümölcse. sem pedig a magasság.Hallottuk. Engedném. nehogy lelküket elhanyagolják. A méh számára a virág az élet forrása. És rajtatok áll. és rá nem szedhető. ami nem jó? Menjetek földjeitekre és kertjeitekbe. hogy a méh örömmel gyűjti a virágok mézét. A fáradtak és elcsigázottak így mondják: . szárnyak csapkodása és oroszlánbőgés vegyült.

A szél és a nap nem tépi fel a bőrét. Hanem lángoló szív és elbűvölt lélek. Mert az álmodozásban eredményeidnél magasabbra nem emelkedhetsz. amint a felhőn jár. Mindazt. s az esővel visszaszáll a földre. a fény titkát föl nem derítheti. ez a lelkemé. üres kéz. Reményeitek és vágyaitok mélyén az odaátról őrzött titkos tudástok él. ne talányok megfejtésével foglalkozzatok. sem előre nyújtott. és olyan dal. de be is zárható. Nem szomjazó ajak. És egy öreg pap így szólt: Beszélj nekünk a Vallásról. aki az erkölcsét ünneplő ruhaként viseli. Ha valóban látni akarjátok a halál szellemét. Félelmetek a haláltól nem egyéb. És ő azt mondá: Beszéltem-e néktek a mai napon akármi egyébről? Nem vallás-e minden tett és minden gondolat. hitét az elfoglaltságaitól? Ki képes napjának óráit kiteríteni maga elé. Mindennapi életed a te templomod és vallásod. mely ki nem elégíttetett. azután fölemelkedve felétek int a fákban. És a szépség nem hiány. Nem kép. vidd magaddal mindenedet. amit szükségből vagy kedvtelésből formáltál. És nézzetek fel a légbe. Akkor Almitra szólott.Mindezeket mondtátok már a szépségről. mely szakadatlanul árad a lélekből. a kalapácsot és a lantot. És vigyél magaddal minden embert: Mert az imádságban az ő reményeik fölébe nem emelkedhetsz. meglátjátok Őt. ez a magamé. mely az örökkévalóságra nyílik. sem kudarcaidnál alább nem merülhetsz. amint a virágokban mosolyog. Hanem olyan kép. és ti vagytok a fátyol is. A legszabadabb dal nem rácsok közül száll fel. amint gyermekeitekkel játszik. És ezért ha Istent ismerni akarjátok. mert bennük rejlik a kapu. Vidd az ekét és a szekercét. A szépség az örökkévalóság. Inkább tekintsetek magatok köré. ha az élet föllebbenti szent arcáról a fátylat. mint a reszketés. De ti vagytok az örökkévalóság. és ti vagytok a tükör is. hanem megannyi hiányról. hanem csoda és meglepetés. De hogyan találhatnátok meg. És ami nem gondolat. miként egy a folyó és a tenger. tárjátok szíveteket szélesre az élet teste előtt.Ez az óra itt Istené. Mert egy az élet és a halál. melyet lehunyt szemmel is látsz. És ő így felelt: Ismerni szeretnétek a halál titkát. mely a pásztort fogja el a király előtt. Ám valójában nem róla beszéltetek. ez a másik pedig a testemé? Óráitok szárnyak. és nem is cselekedet. Valahányszor belépsz. éppúgy. És mint a hó alatt álmodó magvak. És akinek az imádság ablak. Nem a meghasadt fakérgen szivárgó nedv. . Hanem örökké virágzó kert és örökké szárnyaló angyalok kara. villámlással kitárja karját. sem a karmokhoz tartozó szárny. az nem látogatott még el lelke házába. sem csüggedésüknél lejjebb magadat nem alázhatod. Látni fogjátok. még akkor is. De az élet ti vagytok. ki kitüntetése jeléül kezével fogja illetni őt. Bízzatok álmaitokban. és mondá: most a Halálról kérdeznénk. mely önmagát tükörben szemléli. melyet megnéznél. melyek lélektől lélekig szállnak a téren át. ha a kéz követ farag vagy a szövőszéket hajtja? Ki választhatja el vallását cselekedeteitől. ha nem az élet szívében keresitek? A bagoly éjszakához szokott szeme vak a napvilágra. Orfalisz népe. az énekes madarát kalitkába zárja. sem dal. jobban járna mezítelenül. melyet becsukott füllel is hallasz. szívetek a tavaszról álmodik. hol az ablakok hajnaltól hajnalig érnek. mely kinyitható. melyet meghallgatnál. hanem eksztázis. mondván: . és meglátjátok Őt. És akinek viselkedését erkölcs szabja meg. Az. a szépség az élet.

A köd. nekünk utaznunk kell akkor is. Kevés napot töltöttem köztetek. és a nagyobb csend magába burkolhat. én mégis megértésteket fogom keresni. És gyakorta voltam köztetek tó a hegyek között. legyen akkor egy másik nap ígérete. óriási tölgyfa. hogy szétszórjon minket. ám nem le. és esőként hull alá. És Almitra. mely szólott hozzánk.Nem örül-e a pásztor a reszketésen túl. az az igazság tisztább hangon fog megszólalni. Az ember kívánságai változnak. És akkor gazdagabb szívvel. hogy ne férne el a hatalmas térben? Miféle látomások. És ez a bennetek élő határtalanság volt. ismertem örömötöket és fájdalmatokat. hogy a nagyobb csöndből visszatérek. mely hajnalban elsodródik. igazán csak akkor kezdtek fölfelé kapaszkodni. A hatalmas emberben vagytok ti hatalmasak. És szívdobbanásotok benne volt a szívemben. és lelkem betért házaitokba. fölemelkedik majd. hogy viselni fogja a királykeze nyomát? És vajon nem a reszketést érzi-e inkább? Mert mi egyéb volna meghalni. hogy a lélegzet fölemelkedhessék. És este lett immár. akkor eljövök ismét. Magvai vagyunk az állhatatos növénynek. Bizony mondom. és ismertem mindegyikőtöket. akinek énekében a ti minden dalotok csupán hangtalan lüktetés. új napot sohasem kezdünk ott. a patakok és a folyók akkor sem szűntek meg énekelni. kiterjedjen. mely gondolataitokkal méginkább rokon. és fölkeresse a határtalan Istent? Amikor ittatok a csend folyamából. Bizony mondom. És én olyan voltam. hol befejeztük az előző napot. s a lélek szavának jobban engedő ajakkal fogok beszélni. s még kevesebb szót szólottam hozzátok. hogy szeretete kielégítse kívánságait. Ő. kik mindig a magányosabb utat keressük. miféle vágyakozások és miféle remények tudnák túlszárnyalni ezt a repülést? Mint almavirágokkal borított. A hatalmas ember. Mert érhet-e a szeretet akkora távolságra. És habár a halál elrejthet engem. Elmegyek a széllel. mint a lélegzés felszabadítása a nyughatatlan árapály alól. olyan bennetek a hatalmas ember. sem vágya. mint mezítelen állni a szélben és felolvadni a napfényben? És a lélegzés megszűnése mi volna egyéb. visszatérek a dagállyal. és folyóként áradt fiataljaitok vágyakozása. és a napkelte sosem talál azon a helyen. a szél búcsúzni szólít tőletek. akiben ti csupán sejtek és inak vagytok. És míg őt figyeltem. Míg a föld alszik. és olyan beszéddel. ám szeretete nem. Ám ha szavaim elhalkulnának fületekben. És ha e nap nem a ti kívánságaitok és az én szeretetem kielégíttetésének napja. a vágyakozásnál is hatalmasabb érkezett hozzám. Mi. az ő illata emel fel a térbe. És ő így felelt: Én beszéltem-e vajon? Nem voltam-e magam is hallgatója a szavaknak? Azután leereszkedett a Templom lépcsőin. álmaitok az én álmaim voltak. Visszatükröztem a csúcsokat és a szelíd lankákat. igazán csak akkor fogtok énekelni. ám mennem kell mégis. Tudjátok meg tehát. az ürességbe. vándorok. Az éj némaságában jártam utcáitokon. és lélegzetetek az arcomat érte. Ha abban. Én nem sietek annyira. És amikor a hegy tetejére értetek. És mikor tavam mélyébe értek. és a fedélzeten megállt. Az ő ereje köt benneteket a földhöz. titeket figyeltelek és szerettelek. amit mondtam. a papnő ezt mondá: Áldott légyen ez a nap és ez a hely és a lelked. És csöndembe patakként érkezett gyermekeitek kacagása. igazán csak akkor fogtok táncolni. . ha szeretetem eltűnne emlékeitekből. és míg aludtatok. és az emberek követték őt. És nem keresem majd hiába. És az emberekkel szembefordulva felemelte hangját. szívünk kiteljesedésében adatunk át a szélnek. és ezeket mondotta: Orfalisz népe. igazság van. És ő felszállt hajójára. mint a köd. ahol a napnyugta elhagyott. még gondolataitok és vágyaitok elvonuló nyájait is. s csupán harmatot hagy a földeken. az ő rendíthetetlensége által vagytok halhatatlanok. felhővé gyűlik. és érettségünkben. Orfalisz népe. És amikor a föld visszakéri tagjaitokat. De még a kacagásnál is édesebb. mint a szél.

mint bennetek a legerősebb láncszem. ki nem fogad el ajándékokat. iszik belőlem. hová őseiteket fektettétek. és látomásokkal ékesített. akár a lánc: erőtök akkora. kik büszkének és túlontúl szemérmesnek vélnek engem. mint árnyéka a szavak nélküli tudásnak? A ti gondolataitok és az én szavaim egy elzárt emlékezet hullámai. átok szülője lészen. Ez a szellem lángja. És némelyek kevélynek neveztek. És lássátok: megtaláltam azt. hogy elvegyek bölcsességetekből. mely becéző nevekkel illeti magát. akár az évszakok. és nem is tudtok arról. A testben az életet kereső élet fél csupán a sírtól. napjaitok fogyatkozását siratjátok. A bennetek szunnyadó tavasz mosolyog szendergésében. És bár a télben megtagadjátok a tavaszt. . És az éjszakák. Ez a sok hegy és síkság bölcső és lépcsőfok. amely minden vágyát kiszáradt ajkakká változtatja. olyanok vagytok. Hogyan láthattalak volna benneteket. Miközben ti. amikor a föld a zűrzavarból kibontakoztatott. és hozzám még nagylelkűbbek voltatok. Olyan erősek is vagytok. És olyanok is vagytok. akár az óceán. Nékem az élet utáni mélyebb szomjúságot adtátok. Bizony mondom. Vannak köztetek. hogy adtok. nézzétek meg jól. Igaz. hatalmat és dicsőséget adtatok. Bizony. mikor ti szívesen láttatok volna asztalotok mellett. s kiknek ezért gazdagságot.Egyedül ül a hegytetőn. És azt mondtátok: . s az életet buzgó forrássá. És az ősi napok. gyakorta örvendeztek úgy. de az emberekkel nem. mint bennetek a leggyengébb láncszemé. Az ember nem kaphat nagyobb adományt. akár az óceán. ha nem a magasból vagy nagy messzeségből? Hogyan lehet egyáltalán közel valaki. Csak a jót láttabennünk. Én azért jöttem. nem szavakkal. És a jó cselekedet. hogy nem tudtok róla. melyeket gondolatban magatok is ismertek. mintha az évszakokat illetnénk váddal állhatatlanságuk miatt. mikor aludtam? Ezért áldalak benneteket legelsőbben: Oly sokat adtok. és távoli helyeken jártam. kővé változik. Ígéretnél kevesebbet adtam én nektek. Jöttek közétek mások is. Mégis: nem a ti szerető figyelmetek napjaim és éjeim iránt volt-e az. és lenéz a városunkra. És ebben van az én dicsőségem és megjutalmaztatásom: . mely tükörben bámulja magát. mintha az óceán hatalmát a tűnékeny hullámtaraj erejével mérnénk. Itt nincsenek sírok. És mi más volna a szavak ismerete. És míg iszom. Csak olyan szavakkal szólok hozzátok. Bölcs emberek jöttek közétek. mikor szívesen befogadtatok volna. aki megittasultam önnön magányosságomtól. láthatom: az eleven víz maga is szomjazik. sem önmagát. hol feljegyezve állnak tegnapjaitok.Tudjátok azt. ami nagyobb a bölcsességnél. és látni fogjátok önmagatokat kéz a kézben táncolni gyermekeitekkel. de az ajándék elfogadásához nem. mely egyre többet gyűjt magába önmagából. Igen. Legapróbb cselekedeteitekkel mérni benneteket ugyanaz. és nem szenved sérelmet. Ne gondoljátok: mindezt azért mondom nektek. amikor a föld még nem ismert sem bennünket. hogy adjanak nektek bölcsességükből. hogy fizetséget elfogadjak. növekedéséről nem tudván. hogy fölmentem a hegyekre. és azt mondták: .Hogy valahányszor inni járulok a kúthoz. És a templom kapujában aludtam.Jól megdícsért minket. hogy utána így beszéljetek egymás közt: . kik drága ígéreteket tettek hiteteknek. Ha elhaladtok a föld mellett. hogy olyanok vagytok. De ez csak fele az igazságnak. Gyarlóságaitokból ítélni meg benneteket ugyanolyan. És habár súlyosan megrakott hajók várják a dagályt partjaitok mentén. mégsem siettethetitek. az irgalmasság. ami megédesítette számban az ételt. mint azt. És bár bogyókon éltem a hegyek közt. a dagályt.Az erdő fáival tart tanácsot. Ahhoz valóban büszke vagyok. ha távol nincsen? És mások közületek megszólítottak engem.

Homályos és ködös a dolgok kezdete. Mert gyakran tettem ujjamat saját sebembe. Ami ti vagytok. És én. mely fületeket eltömi.Szállj alá. elérhetetlen magasságok kedvelője. Reánk zárul. hogy megismertétek a vakságot. A folyó elért a tengerig. ők is türelemmel hallgattak engem. . És az agyagot. mint a világosságot. és a széllel vándorol. nem hallotok. bár álmodására már egyikőtök sem emlékszik. Mégsem kárhoztatjátok majd. amely fölépítette városotokat. nem hallanátok meg más hangot többé. És csupán nagyobb önmagatokra vadásztam. idegen. egyben kúszott-mászott is. hogy biztonságot találjon. ismét össze kell gyűlnünk. hogy önnön keblemet találják. Az nem kúszik ki a napfényre melegedni. átszakítják majd az ujjak. És én azt szeretném. nyugtalanok a vitorlák. És látni fogtok. és nem a kristályban. .Miért keresed a megközelíthetetlent? . és megformált mindent. ha rám emlékeztek: Hogy ami bennetek a leggyöngébbnek és legzavarodottabbnak látszik. mely megszőtte azt.Miféle viharokat akarsz hálódba fogni. És ezzel a hittel és ezzel a tudással mondom: Nem vagytok testeitekbe zárva. és látta a hajó kapitányát. mint önnön holnapjára a vízi liliom. és az éterben mozog. kik hallották a nagy tenger kórusát. amelyek gyúrták. hová a sasok építik fészkeiket? . árnyékuk a földön teknősbéka volt.. És ki tudja. a hivő egyben kétkedő is voltam. Mert mikor szárnyaim kitárultak a napfényben. Mert azon a napon megismeritek a dolgok valódi célját. miért élsz a csúcsok között. És ha nem hozott eleget. És akkor ezt mondta: Türelmes. hogy csupán örömeitek és fájdalmaitok titkát kutattam. a kristály maga nem romlásnak indult köd? Erre emlékezzetek. de a végük nem. És ha hallanátok az álom suttogását. és nem váj odut a sötétbe. A fátylat. sem bánni nem fogjátok a süketséget. Mert nyilaim közül sokan csak azért röppentek el az íjról. És áldani fogjátok a sötétséget csakúgy. E napnak vége lett. s tudásom rólatok gyarapodjék. És miután ezeket mondta. Az élet és minden. És hallani fogtok. ki a kormány mellett állott.Idegen. Még a kormánylapát is irányért könyörög. Orfalisz népe. és együtt kinyújtanunk kezünket az adakozó felé. föllebbenti majd a kéz. enyhítsd éhedet a mi kenyerünkkel. mely szemeteket elhomályosítja. És aki szárnyalt. Mert az a szabad lélek. ha a kezdetként emlékeznétek reám. ami él. Isten veled. és légy egy közülünk. körülnézett.Jöjj. mely beburkolja a földet.És milyen ködmadarakra vadászol az égbolton? . De ti nem láttok. Hát nem lélegzetetek szilárdította erőssé csontjaitok rendszerét? És nem egy álom volt-e. Fúj a szél. sem házaitokhoz. mi benne van? Látnátok csak a lélegzet árapályát. s hol a duzzadó vitorlákra. semmi mást nem látnátok azután. és ez jól van így. És ezek az én hajósaim. De ha magányosságuk mélyebb. És a kapitány mégis némán várja szavaim végét. Lelkük magányosságában mondták ezeket. az a legerősebb és a legeltökéltebb. az a hegyek fölött lakik. Ám a vadász maga is zsákmány volt. csillapítsd szomjúságod a mi borunkkal. . Nem kell várakozniuk tovább. s a hatamas anya ismét keblére öleli fiát. a ködben fogant. igen türelmes a kapitány az én hajómon. hol a messzeségbe tekintett. amely a mennybolton jár. tudták volna. Ha e szavak homályosak. Készen állok. földjeitekhez kötve. hogy hitem bennetek megnövekedjék. ne próbáljátok tisztázni őket.

hogy egy álomban találkoztunk. és elsodródott a tenger fölé. Isten veletek és az ifjúsággal. el kell válnunk egymástól. egy másik asszony a világra szül engem. új tornyot építünk az égben. álmunknak vége. Kis idő múltán. mikor egy percre elcsitul a szél. És egy kiáltás szakadt föl az emberekből. beszélünk egymással. kik azonnal felvonták a horgonyt. s a felszabadult hajó elindult kelet felé. míg az el nem tűnt a párában. félálmunkból nappal lett. s egy mélyebb dalt énekeltek majd nekem. és én vágyaitokból tornyot emeltem az égben. Az emlékezet derengésében még egyszer találkozunk. mint hatalmas harsonaszó. De most felébredünk. s nézett a hajó után. Csak Almitra maradt néma. Magányosságomban énekeltetek nekem. egy másik asszony a világra szül engem. Tegnap történt. mintha egyetlen szívből. és szívében emlékezett a szavakra: . Itt a délidő. melyet köztetek éltem. mikor egy percre elcsitul a szél. És amikor a nép már szétoszlott. ő még akkor is ott állott egyedül a parti sziklafal tetején. hogy visszatérek hozzátok.Ne feledjétek. és nem hajnalodik immár. és fölszállt a homályban. És ha kezünk egy másik álomban megint találkozik.Kis idő múltán. Ezt mondván jelt adott a hajósoknak. Kis idő múltán vágyaim port és párát gyűjtenek egy új test számára. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->