Donosioci Svitanja Poglavlje I - Izaslanici iz jednog drugog vremena Poglavlje II - Pra-Stvaratelj na Putu Poglavlje III – Tko su vaši

Bogovi Poglavlje IV – Sjećanja u Zoni Slobodne Volje Poglavlje V - Tko u sebi nosi Liniju Svjetla? Poglavlje VI - Otkljuĉajte Povijest Poglavlje VII - Multidimenzionalno integrisanje/stapanje Poglavlje VIII - Izvan sveopće tiranije Poglavlje IX - Potpuno nove granice Poglavlje X - Potpuno novi koncept Svjetla (Razbijaĉi Sistema i Odmetnici Svjetla) Poglavlje XI - O ĉemu se ovdje zapravo radi? (Koja su pravila ove Igre?) Poglavlje XII - Nošenje svjetlosti je veliĉanstven zadatak Poglavlje XIII - Koja je vaša svrha? Poglavlje XIV - Emocije -Tajna u Vremenskim Hronikama Poglavlje XV - Inicijacija Zemlje kroz Integritet Poglavlje XVI - Heretici Ispred Vremena Poglavlje XVII - Jezik Svjetlosti Poglavlje XVIII - Simfonije Svjesnosti Poglavlje XIX - Rasplamsajte unutarnji Plamen Poglavlje XX - Seksualnost - Most ka Višim Nivoima Svjesnosti Poglavlje XXI - Vaša Obaveza i Vaša Posveta da evoluirate u 3D Poglavlje XXII – Galaktiĉki Plimni Val Svjetlosti

Poglavlje I - Izaslanici iz jednog drugog vremena
1

Mi smo Plejadanci, jedan energetski kolektiv i dolazimo iz vaše budućnosti. Iza nas je duga povijest. Naši preci su došli iz jednog svemira koji je već iskusio završetak. Vi sada radite na jednoj planeti koja upravo stoji pred završetkom jednog ciklusa, a mi smo tu da vam pri tome pomognemo. Ova transformacija se najavljuje već eonima. Ovo što se sada dogadja na zemlji odrazit će se na cijeli svemir. Završetak ciklusa znaĉi da vi shvatite tko ste vi, da bi mogli nastaviti ovaj experiment. Naši preci su došli iz jednog svemira koji je iskusio završetak. Oni su spoznali da je PraStvaratelj uzrok svega, odnosno da je uzrok svega iskustvo Pra-Stvaratelja kroz vrijeme. Oni su spoznali svoju pravu iskonsku prirodu, a to je MOĆ STVARANJA. Kad su to spoznali, shvatili su da smo MI svi STVARATELJ. Kao i uvijek, kad jedna kreacija dodje do kraja svog puta, naši preci su imali IZBOR da se vrate ka Pra-Stvaratelju – na jedan viši nivo ili da se jednostavno kreću dalje. Oni su se odluĉili da dodju u ovaj SVEMIR, jer su spoznali da ćete i vi jednog dana biti spremni za završetak ciklusa. Naši preci su bili jedni od originalnih stvaratelja planete Zemlje, stvaratelja koji su sa puno umijeća i ljubavi “sijali” svijetove i civilizacije. Zbog njihovih kvalifikacija, voljeli su kreirati svijetove, baš onako kako dirigenti vole dirigirati orkestrom. Naši preci su takodjer i VAŠI preci, i mi vas rado zovemo našom “starom obitelji”, što vi zapravo i jeste. Naši preci su dali dijelove svoje DNA originalnim stvarateljima Zemlje i ta DNA je postala dio ĉovjeĉje genetike. U jednoj verziji našeg “sada” postoji jedno mjesto tiranije i nemira. Mi smo vidjeli vjerojatne verzije zemljine budućnosti u kojima vlada ista takva tiranija i kaos. U trodimenzionalnoj stvarnosti vrijeme je jako krivo razumijeno. Vi vjerujete da se vrijeme mjeri u sekundama. Vrijeme je puno kompleksnije nego što vi moţete zamisliti. Vrijeme zapravo kodira informacije i igra se s njima. Zbog toga se vi moţete istovremeno kretati u razliĉitim realitetima – ako vrijeme rastegenete, savijete, okrenete, uvinete. Vi moţete takoreći, skoĉiti na jednu eliptiĉnu liniju i doţivjeti bezbrojne realitete, jednostavno krećući se na toj elipsi i otkrivajući da vrijeme nije ništa “ĉvrsto”, kao niti stvarnost. Kao što stvarnost nije ĉvrsta niti determinirana, tako nije niti budućnost determinirana – mi upravo zato vidimo sada tu mogućnost, da promjenimo “mogućnosti za budućnost” za jednu puno pozitivniju budućnost za Zemlju. Mi ţelimo ponovo donijeti svjetlost na Zemlju i dovesti Zemlju do njene prvobitne SVRHE, a to je da postane veliĉanstveno intergalaktiĉko sjedište za razmjenu informacija. Tako smo došli natrag u vremenu, da posadimo “sjeme” koje će izazvati promjenu na bolje. Ova promjena neće utjecati samo na Zemlju, nego na vašu budućnost, našu sadašnjost i ĉitav svemir. To su fantastiĉne novosti. Vi ste inkarnirani na Zemlji u mjestu i vremenu u kojem slijedi znaĉajna evolucija. Jedan veliki skok u razvoju će se desiti uskoro i vi ste došli da sudjelujete u njemu. Vi niste sami i prepušteni sami sebi, jer puno drugih “energija” dolazi sada, da sudjeluju takodjer u tom velikom projektu. Oko Zemlje se sada skupljaju “matiĉini brodovi” koji sluţe kao transformatori energije. Na Zemlju sada dolaze svjetlosna zraĉenja od starih i prastarih zvjezdanih sistema, koji s vama rade već eonima. Ova zraĉenja svjetlosti odnosno zraĉenja informacija su usmjereni
2

direktno na Zemlju. Kada se ove informacije šalju prema Zemlji, vaše tijelo mora biti u mogućnosti primiti to zraĉenje, mora ih moći transformirati i proslijediti dalje svima drugima oko vas u vašoj okolini. Mnogi od vas će uspostaviti direktnu telepatsku vezu sa tim «matiĉnim brodovima» i vi ćete moći primati raznorazne informacje – po ţelji. Ovo što sada slijedi na Zemlji je jedna evolucija super-svjesnosti, VAŠA evolucija u najveći mogući aspekt vašeg bića. Ne brinite se kako ćete vi postati to super-svjesno biće, VI to već jeste, VI se samo morate toga sjetiti. Od vremena Harmoniĉne Konvergencije (1987) gusti zastori oko Zemlje sa kojima je Zemlja bila do tada okruţena razrijedjuju se i rastvaraju. Od tada ste vi konstantno bombardirani sa tom energijom iz svemira i nivo te energije se konstantno povećava, u onolikom stupnju u kojem ste vi to u stanju podnijeti. Vi se sada jako ubrzano razvijate i svaka godina sada će vam se uĉiniti kao 10 godina koje ste proţivjeli u prošlom stoljeću. Osjetite koliko ste već do sada postigli u svom osobnom razvoju i osjetite tko ćete biti ako i dalje nastavite tim tempom. Bit će kao da ste ţivjeli sto godina u jednom desteljeću. VI ćete biti preplavljeni sjećanjima kao i mnogim drugim stvarima. Mnogi od vas će poduzeti putovanja svemirskim brodovima u razne dijelove sunĉevog sistema. Dok vi sada ulazite u “Doba Svjetla”, otvorit će vam se mnogi novi svijetovi o kojima niste ni sanjali da bi mogli postojati. Vi ste se kretali kroz mnoga druga doba: bronĉano, ţeljezno, industrijsko, informatiĉko. Kroz sva ova doba uĉili ste lekcije o sadjenju, kultiviranju, uzgajanju - jednostavno o mogućnostima manifestacije ţivota u trećoj dimenziji. SADA se bliţi jedan veliki PRIJELAZ, jedan dimenzionalni pomak, kroz koji se gustoća treće dimenzije smanjuje, tako da se moţete kretati u višlje dimenzije u kojima tijelo nema takvu gustoću materije. VI ste došli ovamo, jer ste ţeljeli ovladati svojim evolucionarnim procesom i jer ste ţeljeli ţivjeti s njim. To će biti jako uzbudljivo, jer to znaĉi da ćete istovremeno funkcionirati u razliĉitim stvarnostima. SVI mogući odgovori na vaša pitanja su zakopani duboko u vama. Pitanja koja vam sada naviru u vašu svijest, dolaze u vašu svijest da bi VI našli odgovore na njih u VAMA SAMIMA. DA bi VI dobili te odgovore, vi morate kao prvo vjerovati da su sve informacije pohranjene u VAMA. Ĉovjeĉanstvo uĉi sada jednu veliĉanstvenu lekciju. Ta lekcija je – da vi spoznate vašu BOŢANSTVENOST, vašu povezanost sa Pra-Stvarateljem i sa svime što postoji. Lekcija je da je SVE POVEZANO i da ste VI DIO SVEGA. Postoji nebrojeno mnogo kultura i društava u širinama svemira i ove kulture i društva su od samog poĉetka dolazili i odlazili na vas planet. Ne samo mi - Plejadanci – smo došli da vam pomognemo, mi smo samo jedna grupacija. Tu su mnogi i svi su oni tu iz razliĉitih razloga. Većina ih je tu zbog podizanja razine vaše svijesti, ali mnogi su tu i iz drugih razloga. U vašoj povijesti, vi ste se kretali kroz mnoga vaţna razdoblja. Mnogi od vas su prije eona dobili mogućnost, kroz rad sa višim nivoima upoznati Zemlju i raditi na Zemlji.
3

Upoznati ste sa teškoćama kroz koje je Zemlja prolazila, kao naprimjer, koliko puta su se Zemljina kora i kontinenti pomicali i koliko puta je došla pomoć s neba. Informacija je tada bila iskrivljena, kada se one koji su došli s neba i koji su vam pomogli u vašem razvoju pretvorilo u BOGOVE. Kao djeca koja idoliziraju odrasle, jer mogu nešto što oni ne mogu, vaše društvo je pretvorilo u Bogove one koji su bili tehnološki razvijeniji i koji su mogli raditi stvari koje vi niste mogli. VI ste tu da promjenite upravo TAJ koncept, naĉin na koji nastaju TAKVA vjerovanja. Trodimenzionalni svijet je svijet velikih izazova, koji dozvoljava fantastiĉna ograniĉenja. Kroz ta ograniĉenja se formiraju strukture i kroz taj proces – ograniĉavanja i obezgraniĉavanja, vi uĉite da ste vi zapravo dio PraStvaratejla i da je PraStavratelj taj koji ţeli osjetiti to ISKUSTVO. VI ste veliĉanstveni, ĉlanovi Obitelji Svjetla i vi ste došli ovaj put na Zemlju sa zadatkom da kreirate PROMJENU, POMAK, da pomognete pri prijelazu. Ljubav je pri tome kljuĉni element. SVEMIR se sastoji od ljubavi. Sadašnja tehnologija na Zemlji će se moći razviti samo do jednog odredjenog stupnja, jer ĉovjeĉanstvo još uvijek ne razumije – da je ljubav neophodno potrebna. Energija moţe poprimiti sve moguće forme kreativnosti, ali kad je pri tome osnovni motiv pohlepa ili mrţnja, ili bilo koja druga emocija koja ne teţi prema svjetlu, moţe se napredovati samo do odredjenog stupnja razvoja. Za ovaj stupanj vibracija (vodjeni npr. mrţnjom ili pohlepom) stoji na raspolaganju samo jedna ograniĉena mjera informacija. Ako je netko u stanju da osjeća ljubav, ljubav prema svemu postojećem, njemu su sve mogućnosti otvorene. VAŠ plan je donijeti natrag na zemlju koncept SVJETLA, koji je koncept INFORMACIJE i koncept LJUBAVI – koja je kreativnost. Za ovakav plan su potrebni upravo odmetnici kao “Obitelj Svjetla”, da dodju u sistem koji je eonima bio preteţno mraĉan i da izazovu promjenu. Mi smo takodjer odmetnici, kao i VI. Naš vlastiti sistem takodjer treba transformaciju. MI djelujemo kao inicijator kroz “Obitelj Svjetla” u raznim sistemima – da bi tako promjenili naš vlastiti sistem. Ako VI sa ljubavlju i odgovornosti podiţete svoj nivo svjesnosti, to nas hrani, jaĉa nas i širi našu svijest, tako da se mi moţemo dalje razvijati. Tako da - kako smo mi prijatelji i pomagaĉi VAMA, vi pomaţete nama na isti naĉin. Kud će vas odvesti ova promjena? Mi ţelimo da vi postanete kvalificirani da stvarate i oblikujete SVEJSNO druge svjetove. Vi se sada pripremate da date vašu “ţetvu” dalje, da pripremite sjeme i da budete vrsta koja će biti posijana u mnoge nove svjetove koji se upravo formiraju. Zato jer su u vašem sjećanju pohranjene informacije o tome što se sve dešavalo na Zemlji, vi ćete biti sposobni da UĈITE druge i da svjesno drţite pravac u kojem će se ti novi svjetovi razvijati. Vi upravo sudjelujete u jednom grandioznom planu. SVI ste VI ţeljeli doći upravo u ovo
4

vrijeme na OVO mjesto. Bili ste sigurni da ćete u tom planu uspjeti. Osim toga, prije nego što ste došli ovamo, bilo vam je reĉeno da ćete dobiti svu moguću pomoć koju budete trebali, na raznim toĉkama vašeg razvitka, razni entiteti će doći u vas ţivot i aktivirati vas i podsjetiti vas, ali ne i da ce odraditi vas posao za vas. MI smo jedan od tih AKTIVATORA , mi smo katalizator. Kad vi ĉujete “Plejadanci”, vi osjećate povezanost, jer vam mi pruţamo potporu da otkrijete vaše vlastite informacije, vaše vlastito znanje. Dok radimo s vama, naša namjera je da se vi sjetite tko ste VI, tako da vi SAMI otkrijete najveći izvor vaše vlastite inspiracije. Mi ţelimo da vi budete sami sebi najveća INSPIRACIJA. Ako postanete sposobni da tako ţivite, postat ćete inspiracija za sve druge u vašoj okolini, za sve druge sa kojima se srećete i tada ćete uistinu ţivjeti vaše vlastito SVETLO i to je nešto iznimno i posebno. Sjetite se, mi smo tu iz naših razloga, vi ste tu iz vaših razloga i mi svi smo tu da bi evoluirali ZAJEDNO i stvorili novu vibracijsku frekvenciju. Mi ţelimo raskinuti stare OBRASCE VJEROVANJA koji na sve gledaju kao na razdvojene individue. MI ţelimo kreirati jednu igru zajedništva i suradnje, dajući vam informacije koje prodiru do srţi vašeg bića i dodiruju vas, bez obzira na to što ste do sada vjerovali. MI, grupa koja razgovara s vama, imamo namjeru da popunimo našu vlastitu biografiju sa nekim interesantnim iskustvima. Kad smo vam se prvi put poĉeli obraćati u 1988, naš kolektiv se sastojao izmedju 50 do 75 bića, neki od njih fiziĉki, neki ne-fiziĉki, sve Plejadanci. Naš broj je konstantno rastao i naš kolektiv se sada sastoji od oko 100 bića iz razliĉitih sistema. Nas se sada moţe zvati Plejadanci Plus. Ima i onih u našoj stvarnosti koji ne vjeruju da mi moţemo postići to što namjeravamo postići s vama. Oni smatraju da riskiramo previše, pa ipak sjede napeto na ivicama njihovih stolica i promatraju što će se dogoditi. Neki ljudi u vašem sistemu vjeruju da smo mi ovdje da širimo strah, ali mi to ne vidimo tako. Mi ne ţelimo strašiti nikog od vas: MI vas jednostavno ţelimo informirati. Ako sjedite u tamnoj sobi i ĉujete ĉudne zvukove, to moţe biti zastrašujuće. Ako upalite svjetlo, da vidite što stvara te ĉudne zvukove, onda to više nije tako strašno. Mi ţelimo da budete informirani – da spoznate sve sa ĉime imate posla. Svjetlo je informacija, ingnoriranje je tama. Mi ţelimo da vi radite sa svjetlosti, a ne u mraku. Mi radimo s vama, jer ţelimo proširiti našu vlastitu svjesnost u pravcu više slobodne volje i izraţaja. Isto kao što je vaš posao da promjenite sistem u kojem se vi nalazite, tako je i naš posao da promjenimo sistem u kojem se mi nalazimo. MI tu takodjer imamo svrhu i smisao. Kao što smo rekli, mi dolazimoiz vaše budućnosti i imamo u izvjesnom smislu – ruke pune posla. MI trebamo vas, kao što vi trebate nas. Vi, kao ĉlanovi “Obitelji Svjetla” moţete implementirati fantastiĉne nove mogućnosti u lanac mogućih realiteta, koji će implodirati u vašu stvarnost u slijedećih 20 godina od sada, samo zato jer VI FIZIĈKI ţivite na ovom planetu. Vi ste ti kroz koje će se desiti transformacija. Sve što vi radite ima utjecaja na nas. Sve što se sada dešava sa Zemljom, ima utjecaja na nas. MI smo tu da vam pomognemo, da vas uĉimo i da se mi i sami razvijamo, dok idemo zajedno kroz ovaj proces.MI vam dajemo našu verziju pogleda na stvari, samo da bi se vi podigli na
5

jedan viši nivo svijesti. MI ne ţelimo reći da je ova naša verzija – kompletna istina. Naša uĉenja imaju cilj, a naše priĉe su tako koncipirane, da vas podignu na jedan viši nivo svijesti. To je naša namjera. Rijeĉi koje mi izabiremo i koncepti o kojima mi priĉamo su okidaĉi za kodove koji su pohranjeni duboko u vašim tijelima. Vaša tijela ĉekaju, da pitanja budu postavljena, tako da vi moţete ući u rezonanciju sa odgovorima koji su u vama, tako da se vaša staniĉna memorjia moţe poĉeti sjećati onoga što već zna. Za vrijeme dok mi vama ovo govorimo, vi ćete se poĉeti sjećati. Dok vam se mi obraćamo, mi ţelimo da proširimo vašu predstavu o stvarnosti, ali nemojte sve što mi kaţemo shvaćati bukvalno. Uvijek slijedite jednu širu spiralu, koja vam dozvoljava da vidite kompletniju sliku. Ne stanite nikada kod naše definicije jedne ideje, jer mi smo tu da da proširimo vaš pogled na svijet i da prodrmamo vaše kaveze, da bi se polako aktiviralo vaše stvarno znanje, iskonsko znanje koje je pohranjeno u vama. To je mjesto gdje su informacije i mi smo došli da probudimo to mjesto u vama. MI ţelimo da vam podastremo ideje o kojima ćete vi dalje moći razmišljati. Mi vas ţelimo ohrabriti – da ne ostanete “zaljepljeni” na jedoj ideji kao i da se upustite u ono od ĉega zazirete ili ĉega se bojite. Shvatite, da kada se suoĉite sa takozvanim tamnim dijelovima vaše liĉnosti, vi stvarate mogućnost oslobodjenja za svih. Ovo nas vodi natrag do prvog i poosljednjeg NAĈELA: MISAO STVARA! Bez obzira u kojoj se situaciji vi našli, moć vaših misli vas je dovela tamo. Takodjer, vaše duboko uvjerenje, da misli kreiraju, će transformirati vaše iskustvo i cjelokupno postojanje na planeti. Mi preproruĉujemo da preispitate svakog tko vam sve jako toĉno definira i tvrdi da su njegove izjave absolutno toĉne. VAŢNO je da ĉujete ĉim više razliĉitih mišljenja i ĉim više razliĉitih priĉa. Slušajte ono što vam neko priĉa i osjetite kakv je osjećaj u vezi s tom priĉom. Da li vam korisiti za vaše vlastitio dobro? Da li vas uzdiţe? MI vas ţelimo nauĉiti, da vi sami odluĉite što ćete uĉiniti. MI vam dajemo informacije, ali vi odluĉujete što ćete si time napraviti, VI ste odgovorni za VAŠ ţivot, ne mi! Mi smo ponosni na našu ulogu, odnosno na to da vam priĉamo priĉe. U naĉinu na koji mi vama prezentiramo informacije je i senzacionalizam i vjerodostojnost. Bilo kako bilo, priĉa koju vam mi priĉamo, sigurno nije jedina moguća priĉa, ona nema kraja i nikad nije absolutno istinita. Ona je samo jedan fragment, samo jedan mali djelić veće slike. Bez obzira na to kakvu vam priĉu priĉamo danas, garantiramo vam, da ćemo vam za godinu dana priĉati jednu drugu priĉu, jer za godinu dana bit će te u stanju pojmiti stvari na jedan globalniji naĉin. Tako da će se priĉa konstantno razvijati. VAŠ zadatak je da nadjete VAS identitet u toj priĉi, da prepoznate ono ŠTO VEĆ ZNATE, a ne ono u što ţelite vjerovati, ili što vam je netko rekao. Vi morate vjerovati onom što već ZNATE u sebi, jer to znanje je vaša veza sa Pra-Stvarateljem. Kad se polako poĉnete sjećati vaše uloge u svemu tome, svatko od vas će jednostavno morati SAM znati o ĉemu se u njegovom ţivotu radi.
6

VI SAMI ste izabrali da budete ovdje. VAŠ zadatak je da se sjetite i da postavite ponovo vrijednost ĉovjeĉjeg postojanja u prvi plan. VI ste traţeni. VI ste za ovaj ţivot kroz mnoge druge ţivote bili poduĉavani i vi niste došli nepripremljeni. SVE što trebate znati je već u VAMA i na vama je sada da se sjetite vaših priprema. Ovo nije ţivot u kojem ćete uĉiti neko novo znanje. Kao što smo već rekli, ovo je ţivot u kojem ćete se sjećati onoga sto već ZNATE, a mi smo tu samo da vas na to podsjetimo. To je dio našeg zadatka. POGLAVLJE II - Pra-Stvaratelj na Putu Ĉovjeĉanstvo je jedan eksperiment. Ĉovjeĉanstvo je stvoreno kao manje-više sve ostalo što postoji u ovoj kreaciji. Pra-Stvaratelj je poĉeo prije mnogo vremena u ovom svemiru da eksperimetira sa stvaranjem, da bi SAM SEBE bolje otkrio, sam sebe bolje izrazio i osjetio veće zadovoljstvo pri tom izraţaju i spoznaji. Pra-Stvaratelj je u ovaj svemir unio svoju energiju i “produzetke” samog sebe i obdario je te svoje “produţetke“ svim svojim talentima koje je imao. Dao je slobodno, radosno i velikodušno svoje talente i svoje sposobnosti. Postoji jako puno svemira i puno naĉina da se stvore svemiri. Ovaj svemir je stvoren tako da je u njemu sve dozvoljeno – jedna zona apsolutno slobodne volje. Pra-Stvaratelj je rekao svojim produţecima: “Odite, stvarajte i donesite mi sve to natrag.” To je bio jedan vrlo jednostavan zadatak, zar ne? Drugim rijeĉima, Pra-Stvaratelj je rekao: Dajem vam sebe samog. Vi idete unaokolo i dajete dalje slobodno sebe same, tako da je sve što je stvoreno u ovom svemiru i svojoj suštini identiĉno sa mnom. Ovi produţeci Pra-Stvratelja, koje ćemo mi sada nazvati Bogovi Stvaratelji su otišli unaokolo i poĉeli eksperimentirati sa energijom Pra-Stvaratelja koja je bila u njima. Poĉeli su stvarati svoju vlastitu hijerarhiju, koja je opet stvorila svoju hijerarhiju. Svaka slijedeća hijerarhija je stvarala svoju hijerarhiju, da bi je obdarila sa svojom vlastitom suštinom i da pomogne u razvoju ovog svemira. Na kraju, u jednoj galaksiji je nastao plan, stvoriti Zemlju kao jedno mjesto za intergalaktiĉku razmjenu informacija. To je bio nevjerojatan plan. Zemlja je bila prekrasno mjesto, locirana u rubu jednog galaktiĉkog sistema i moglo se je lako dosegnuti iz drugih galaksija. Bila je jako blizu mnogim portalima – energetskim otvorima kroz koje se energija transportira kroz prostor. Bilo je vrlo uzbudljivo tada – vladalo je veliko komešanje, kako bi se kreirali svi individualni predstavnici svih galaksija na planeti Zemlji. Neki od Bogova Stvaratelja su bili pravi Eksperti u genetici. Oni su bili sposobni da kroz njihovu Hijerarhiju medjusobno poveţu molekule – kodirane molekule jednog odredjenog identiteta, odredjene frekvencije i sa elektriĉnim nabojem – da bi stvorili ŢIVOT. Mnoge razvijene i svjesne civilizacije u svemiru su dale i njihovu DNA – da bi imale predstavnike njihovog koda na planeti Zemlji.Tada su ti genetski Eksperti kreirali raznorazne vrste, neke od njih ljudske, neke ţivotinjske, igrajući se sa raznoraznim varijacijama DNA koje su te razne civilizacije dale da bi pridonijele cilju: da se Zemlja stvori kao jedan gigantski centar za razmjenu informacija, jedan centar Svjetlosti, jednu Ţivuća Biblioteka. Taj plan za Zemlju je bio grandiozan.
7

Originalni stvaratelji Zemlje su bili ĉlanovi Obitelji Svjetla - bića koja su radila i koja su povezana sa jednim aspektom svjesnosti zvanim SVJETLOST. SVJETLOST je INFORMACIJA. Obitelj Svjetla je kreirala informacijski centar koji su si zamislili. Imali su u planu da Zemlja postane mjesto gdje će galaksije pridonijeti davanjem svojih informacija, gdje će svi moći sudjelovati i djeliti njihovo specifiĉno znanje. Zemlja je trebala postati kozmiĉka biblioteka, mjesto nevjerojatne ljepote, mjesto koje će pokazati kako se informacija moţe pohraniti kroz frekvenciju i kroz genetiĉke procese. Izvan struktura vremena 100 000 godina moţe proći kao jedna godina u strukturi vremena kakvu vi poznajete. Ovi Bogovi Stvaratelji nisu postojali u vremenu kakvo vi poznajete. Par sto tisuća godina ili miliona godina je za njih ništa. Razliĉite energije su bile manifestirane. Prije otprilike 500 000 tisuća godina, na Zemlji su postojale vrlo visoko razvijene civilizacije. MI ne govorimo sada o civilizacijama koje vi zovete Lemurija ili Atlantis, one su za nas moderne. Mi govorimo o civilizacijama koje su prastare, koje su zakopane ispod leda duboko ispod kontinenta Antarktike. Projekt Ţivuće biblioteke je postao s vremenom objekt svadje. Bio je toliko zanosan, da ga je netko htio posjedovati. U zemljinoj vrlo ranoj povijesti su se vodili ratovi zbog posjedovanja ove planete. Jeste li se ikada zapitali tko posjeduje Zemlju? Zemlja je prvorazredna imovina. Vjerujete li da bi takvo što kao Zemlja ostalo u svemiru bez VLASNIKA? Vodile su se borbe i Zemlja je postala mjesto dualnosti. Izvjesni Bogovi Stvaratelji, koji su imali pravo da rade što hoće, jer ovo je Zona slobodne volje su došli i preuzeli su vladavinu Zemlje. MI to nazivamo: najezda Zemlje. Bilo je upravo kao što danas velike korporacije preuzimaju druge na Wall Streetu. Ovi Bogovi Stvaratelji su izvršili invaziju na Zemlju prije otprilike 300 000 godina i povijesno govoreći, to je bio poĉetak ljudske civilizacije. Ovo je otprilike period o kojem vas danas uĉe da su nastali poĉeci civilizacije. Zapravo, to je bio poĉetak kasnije faze, faze modernog ĉovjeĉanstva. Kad se ta invazija dogodila, izvjesna grupa bića je pobijedila i dobila vlasništvo nad teritorijem Zemlje. Ovi novi vlasnici nisu ţeljeli da iskonska Zemljina vrsta – ljudi – budu informirani o tome što se dogodilo. Ako su NEINFORMIRANI, tu vrstu se moţe lakše KONTROLIRATI. Ovo je objašnjenje: zašto je SVJETLOST INFORMACIJA, a tama – nedostatak informacije. Ova bića su pobijedila i potisnula svjetlost i Zemlja je postala njihov teritorij. Ovo sve vam daje novu sliku o prirodi SVJETLOSTI, zar ne? Bilo je velike radioaktivnosti i nuklearnog razaranja, mnogi dijelovi Zemlje su bili opustošeni. Originalna vrsta – ljudski rod je bio decimiran i raspršen posvuda po Zemlji. Ovi novi vlasnici Zemlje su takodjer bili Eksperti u genetici. Oni su razumijeli – kako kreirati ţivot i ţeljeli su zadrţati ovaj teritorij iz svojih vlastitih razloga. Teritoriji se stvaraju i odrţavaju od izvjesnih energija iz raznoraznih razloga – od kojih je jedan da je SVJESNOST
8

u svemu, u svim stvarima i bićima. Svjesnost komunicira konstantno. Svjesnost vibrira ili moţe biti dovedena u stanje da vibrira na izvjesnim elektromagnetskim frekvencijama. Elektromagnetske energije svjesnosti mogu biti pobudjene da vibriraju na izvjestan naĉin i tako postanu IZVOR HRANE. Kao što i jabuke mogu biti pripremljene i pojedene na razliĉite naĉine, tako moţe i SVJESNOST biti na razliĉite naĉine pripravljena i konzumirana. Neka bića su u razvoju vlastite evolucije otkrila, da ako kreiraju ţivot, ispune tu ţivotnu formu sa svjesnosti i promjene tu svjesnost frekvencijskom modulacijom da vibrira na odredjenoj frekvenciji – da se tom svjesnosti mogu hraniti i tako odrţavati sebe na odredjenoj vladajućoj poziciji. Smatrali su da je to naĉin na koji Pra-Stvaratelj sebe hrani. PraStvaratelj pošalje druge da kreiraju elektromagnetsku frekvenciju svjesnosti kao izvor hrane samom sebi. Novi vlasnici Zemlje su imali drugaĉiji apetit i preferirali su drugaĉije stvari nego prijašnji vlasnici. Oni su se hranili KAOSIM i STRAHOM. Ove stvari su ih hranile, stimulirale i odrţavale ih na moći. Novi vlasnici su došli ovamo prije 300 000 tisuća godina. To su ona moćna bića o kojima je bilo rijeĉi u vašoj Bibliji, u babilonskim i sumeranskim ploĉama i svim sliĉnim textovima na cijelom svijetu. Oni su došli na Zemlju i re-organizirali su ljudsku vrstu skroz na skroz. Re-organizirali su vašu DNA, vase genetsko naslijedje, tako da vi – vaša svjesnost vibrira i emitira elektromagnetsko zraĉenje samo u jednom odredjenom OGRANIĈENOM frekvencijskom spektru – koje sluţi njima za hranu i koje ih – kako je već reĉeno - odrţava na moći. Originalni ljudi su bili veliĉanstvena bića, imali su 12 lanaca DNA, koje su bile izgradjene od raznih DNA dijelova drugih svjesnih civilizacija u svemiru, koje su kako je već reĉeno pridonijele stvaranju ljudske DNA davanjem djelova svoje DNA. Kada su novi vlasnici došli, kreirali su u svojim laboratorijima verziju ĉovjeka koji je imao samo dva lanca DNA – duple spirale ili dupli heliks. Uzeli su originalnu DNA informaciju i totalno je raz-sklopili i rastavili. Originalni DNA obrazac je ostavljen u ljudskoj stanici, ali nefunkcionalan, rastavljen, nepovezan i iskljuĉen. U ljudskim stanicama su sa svjetlosno kodirane tanke niti, tanka pauĉinasta energetska vlakna koja sadrţe informacije. Kad ta pauĉinasta vlakna rade zajedno, na naĉin na koji na primjer radi jedan optiĉki / svjetlosni kabel – oni formiraju spiralnu uvojnicu vaše DNA. Kada su vas novi vlasnici reorganizirali, oni su vam ostavili samo jednu – duplu zavojnicu DNA. Sve što nije bilo nephodno potrebno za vaše preţivljavanje i što bi vas informiralo je bilo iskljuĉeno, ostavivši vas samo sa duplom DNA zavojnicom, koja vas je drţala u stanju kontrolirane frekvencije koju su oni mogli kontrolirati i nadzirati. Jedna frekvencijska ograda, nešto kao elektriĉna ograda je postavljena oko planete, da kontrolira kako se ljudska frekvencija moţe modulirati i mijenjati. S vremenom je ta frekvencijska ograda oteţala drugim svjetlosnim frekvencijama, koje su nosile informacije, da prodru do Zemlje. Ĉak i kada su svjetlosne frekvencije uspjele prodrijeti do Zemlje – tu nije bilo Svjetla da ih moţe primiti. Ĉovjeĉja DNA je bila iskljuĉena, svjetlosno kodirana vlakna
9

nisu bila organizirana, tako da svjetlosne kozmiĉke zrake kreativnosti nisu imale ništa na što bi bi se uhvatile ili zakaĉile. Koja je vaša uloga u cijeloj ovoj priĉi? Vi ste ĉlanovi Obitelji Svjetlosti. Sama ĉinjenica, da vi ĉitate ovu knjigu pokazuje da ste vi – Obitelj Svjetlosti. Za neke od vas – ovo je sve kao san. MI vas podsjećamo na to što vi već znate u sebi. MI smo došli na ovaj planet da bi probudili vaše sjećanje, da bi vi kroz Savez Svjetlosti postali inspiracija za ĉovjeĉanstvo, tako da se VI poĉnete sjećati TKO STE VI, da VI poĉnete svjesno stvarati svoju stvarnost i da promjenite frekvenciju na planetu, da zatraţite natrag vlasništvo na ono što vam punim pravom pripada: vlasništvo nad vama samima i ovim teritorijem. MI, Plejadanci smo došli natrag kroz vrijeme – u nešto što se moţe nazvati naša prošlost, na tragovima predstavnika Svjetla. Mi smo došli natrag na planet, da bi podijelili frekvenciju s VAMA, frekvenciju za koju SE SVATKO I JEDAN od VAS sloţio da će je nositi na ovom planetu – s namjerom promjene DNA i reorganizacije ljudske rase. Ovo je zbilja posebna priĉa. I mogla bi glatko ići na sve naslovnice, da znate. Originalni Stvaratelji planete Zemlje ne ţele izgubiti njihov teritorij. Mislite da se oni ţele samo tako odreći svega? Originalni Stvaratelji su molili Obitelj Svjetla da dodju i da se polako, skoro neopazice uvuku na Zemlju, da se inkarniraju jedan po jedan i donesu Svjetlost kao INFROMACIJU putem kreativnih kozmiĉkih zraka na mjesto gdje je Svjetlost bila izgubljena. Obitelj Svjetla je poĉela raditi ovdje, došavši u jedan sistem lišen svjetla i lišen informacija. Mutirajući zakone ĉovjeĉanstva, te kreativne kozmiĉke zrake su poĉele prodirati u ljudska tijela, individualno, osobu po osobu, a onda grupu po grupu. Kroz eone su u malim koliĉinama te frekvencije informacija bile tako donošene na planetu. Ponekad su zbog toga nastajale velike bitke, sa namjerom da se Svjetlost, koja uvijek teţi tome da se izrazi, drţi ĉim dalje od Zemlje. Originalni Stvaratelji su znali da je, kozmiĉki reĉeno, ovo za njih bila jedna lekcija u “dozvoljavanju”, da su morali nauĉiti – razumijeti – Bogove Stvaratelje koji su im uzeli Projekt Zemlju. Originalni Stvaratelji su poĉeli stvarati njihov vlastiti plan i htjeli su da taj plan sprovedu u djelo upravo u trenutku u kojem će se frekvencija Zemlje promjeniti, u trenutku u kojem će sadašnji vlasnici ili izumrijeti ili nestati, ako ne budu u stanju da promijene svoju vlastitu frekvenciju. Emocije su za neka bića izvor hrane. Nekima je izvor hrane ljubav. Originalni Stvaratelji ţele da promjene frekvenciju Zemlje u frekvenciju ljubavi. Izvor hrane za sadašnje vlasnike - strah, brige, kaos, glad, nemir i oĉaj mora njima biti oduzet. Pitate se tko će njima oduzeti taj izvor hrane? VI! Kao pripadnici Obitelji Svjetla, vi ste odmetnici. VI ćete razoriti taj sistem, vi ste tu da pobijedite svoje vlastite srahove i da pokaţete ĉovjeĉanstvu da nema razloga da se boje iĉega. VI jednostavno volite da dodjete i stvarate neugodnosti, VI ste po tome poznati, vaš ogranak Obitelji Svjetla. VI ste poznati po tome da ulazite u sisteme i mjenjate frekvenciju sistema –
10

donoseći informacije. Vaš posao kao clana Obitelji Svjetlosti nije da misionarite. VI jednostavno udjete u sistem i sluţite kao primatelj: vi primate kreativne kozmiĉke zrake u svoja tijela, tijela u kojima stanujete dok ste na planeti Zemlji. Vi ste prerušeni u ljude i vi jednostavno dozvoljavate da se taj proces odvija u vama. Vi ste kodirani i ĉim se više poĉnete sjećati, reagirat ćete na plan sa kojim ste došli ovamo – da bi sudjelovali u mjenjanju frekvencije. Vi ćete poĉeti da drţite, da nosite jednu izvjesnu frekvenciju i da onda tu frekvenciju ţivite. Vaš identitet kao frekvencija je suma totalnih emitiranja ili zraĉenja vašeg fiziĉkog, emocionalnog, mentalnog i spiritualnog tijela – koji zraĉe ili se emitiraju kao elektroniĉki pulsevi. Kad vi ţivite vašu frekvenciju, vi utjeĉete na sve i svakoga – svugdje - gdje kod idete. To je ono što VI radite SADA. Mnogi od vas već razumiju svoj zadatak, a mnogima se sjećanje na to upravo SADA budi. Plan da se promjeni to frekvencijsko ograniĉenje obuhvaća i novo restrukturiranje vaše DNA - tih svjetlom kodiranih vlakana. Plan je gigantiĉan. Zemlja pomaţe sada, na svoj naĉin evoluciji kompletnog svemira. Zemlja je ono mjesto gdje se te stvari dogadjaju, ona je upravo sada u ţiţi zbivanja. To je mjesto gdje plan poĉima cvjetati, i ono što se dešava na Zemlji će se odraziti na mnoge svjetove. Kao ĉlanovi Obitelji Svjetla , vi ste se sloţili sa tim, da dodjete na Zemlju puno puta u mnogim oblicima, u mnogim raznim vremenima – da bi se pripremili za vaš zadatak, da bi shvatili o ĉemu se tu zapravo radi i da bi bili trenirani. Bilo je potrebno da iskusite Zemlju i da se pripremite za vrijeme kada će se promjena vaše frekvencije stvarno dogoditi i da se inkarnirate u ĉim većem broju – da bi sproveli taj plan u djelo. Obitelj Svjetlosti je sada na putu da se ujedini, tj. da se njeni ĉlanovi ujedine. VI se morate koncentrirati na to što vam je zajedniĉko, a ne na ono što nas razdvaja. Kao ĉlanovi Obitelji Svjetlosti, vi neutralno donosite informaciju ovom planetu – da bi stimulirali svoj vlastiti razvoj. Potrebno je da vi to radite, jer vas vlastiti razvoj utjeĉe na razvoj planeta. Vasa DNA će evoluirati iz 2 spirale u 12 spirala. Tih 12 spirala odgovaraju energetskim centrima – chakrama iznutra i izvana vašeg tijela. Milioni vas su sada na planeti na ovom zadatku i vi ste se svi sloţili sa tim da ćete nositi tu frekevnciju i izvršiti zadatak. Jedna šaĉica vas sada postaje besprijekorna i ova šaĉica sada utjeĉe na druge. Uskoro će vam postati kristalno jasno tko ste vi zapravo i što je vaš zadatak. Ovaj proces je jedan nevjerojatan evolucionarni skok i u slijedećih 20 godina će se ubrzavati brţe i brţe. Ima ljudi koji su već dobili novo re-strukturiranje 12 spirala DNA. Ovih 12 spiralnih lanaca DNA interagiraju jedni s drugima unutar i izvan tijela. Povezanost 12 lanaca znaĉi da 12 energetskih i informativnih centara sada mogu poĉeti funkcionirati i slati informacije jedni drugima. Tradicionalno, 7 od ovih su locirani u tijelu, a 5 izvan tijela. Vi ih znate kao vaše Chakre i povezani su sa vibracijama 12 nebeskih tijela, koje vi momentalno poznajete unutar vašeg sunĉevog sistema. Tih 12 nebeskih tijela vibriraju sa informacijama u skladu sa chakrama koji se proteţu do kraja svemira i oni vibriraju u skladu sa DNA spiralama unutar vašeg tijela. Kada se ljudska DNA poĉne restrukturirati i kad se ove informacije poĉnu ispoljavati, poĉet
11

će se oslobadjat nevjerovatna moć. Ljudi će, samim tim da dodju zajedno i zajedno formuliraju NAMJERU – postati telepatski prijemnici za energije iz ĉitavog svemira – i tako će promjeniti lice svemira. Ovo restrukturiranje vaše DNA mi nazivamo MUTACIJA. Jednom kad VI, ĉlanovi Obitelji Svjetla postanete sposobni dozvoliti da se ta MUTACIJA odvija u vašem tijelu, bit ćete sposobni integrirati 12 informacijskih centara. VI ćete poĉeti shvaćati da ste VI TI koji kreiraju VAŠA iskustva i nauĉit ćete da postanete SVJESNI STVARATELJI. Ĉak i više od toga, vi ćete postati svjesni sjećatelji (rememberers op. prev.) toga tko ste vi. Kad se vaša 10, 11, i 12 Chakra poĉnu otvarati, mnoge izvanplanetarne energije će se pojaviti u vašem ţivotu. Ove energije će se pojaviti na planeti, kada ĉim više i više vas bude u stanju drţati veće frekvencije. 10 Chakra je povezana sa sunĉevim sistemom, 11 sa galaksijom a 12 sa jednim mjestom u svemiru. Kad budete u stanju drţati te frekvencije, donijet ćete informacije na ovaj planet koje će ĉuditi i šokirati većinu stanovništva. Doći ce do stapanja identiteta, stapanja kultura i pojavit će se mnogo “novih svjetskih redova” i sve će to rezultirati u kaosu i zbunjenosti. Kao ĉlanovi Obitelji Svjetla, vi ćete jednostavno promatrati stanje stvari jer znate da kaos i konfuzija moraju doći da bi slomili sadašnji sistem i da bi se sistem mogao ponovo izgraditi na svjetlosti. Kao ĉlanovi Obitelji Svjetla vi moţete razumijeti, da je upravo jedan evolucijski proces u toku i da će oni koji su u stanju da izadju na kraj sa mjenjanjem frekvencije evoluirati u svakom sluĉaju. Zemlja je jedno vrlo uzbudljivo mjesto da se bude na njoj u ovo vrijeme. Ovo je jedan dobar plan, zar ne? Poglavlje III – Tko su vaši Bogovi Ima jako mnogo krivih predodţbi o boţanstvenosti. Svemir je prepun inteligentnih bića, koja su se razvila tokom vremena, koja su razvila sve moguće sposobnosti da bi zadovoljila svoju potrebu da izraze sebe na kreativan naĉin. Najvaţnije u postojanju i svjesnosti je kreativnost i stvaralaštvo. Kreativnost se izraţava kroz mnoge razliĉite oblike. Prije eona, Zemlja je bila samo misao u umu veliĉanstvenih bića, koji su si postavili zadatak da kreiraju nove oblike postojanja. Mnogi od tih bića su uĉestvovali u stvaranju ovog svemira i vi ste ih oznaĉili sa “Bog”. To su zapravo bila vanzemaljska bica, nositelji svjetlosti, jako udaljeni od Prastvaratelja. Mi rijetko koristimo pojam Bog sa velikim B. Kad i koristimo, onda time mislimo na biće koje mi znamo kao Prastvaratelj. Prastvaratelj je u svojoj osobnoj imploziji (implozija je suprotnost od eksplozije, op. prev.) kroz ljubav obdario sve stvari sa svjesnosti. Sve stvari su Prastvaratelj na Prastvarateljevom Putu. MI sebe vidimo kao produţetak Prastvaratelja, uvijek skupljajući informacije, doţivljavajući avanture i radeći bilo šta da napravimo naše postojanje ĉim interesantnije, time hranimo Prastvaratelja. Kad mi tako hranimo Prastvaratelja, mi ga obdarujemo sa još većom energijom koju on daje novim kreacijama.
12

Mi nismo nikad došli u blizinu Prastvaratelja. Ĉak i oni najrazvijeniji od nas, sa najvišljom svjetlosnom vibracijom, nemaju kapacitet da izdrţe u blizini Prastvaratelja. MI nismo dovoljno spremni da izdrţimo intenzitet njegovog zraĉenja. Naša je ţelja da se u jednoj toĉki naše evolucije pribliţimo Prastvaratelju i da se stopimo s njim na neko vrijeme. Mi znamo da je to moguće i stoga teţimo tome. Da bi se došlo u blizinu Prastvaratelja, mora se imati visoko razvijenu svjesnost i sposobnost pohranjivanja informacija. Mnogi ljudi na Zemlji su osjećali da su se oni stopili s Bogom. Moguće je da su se oni stopili sa dijelom Prastvaratelja, koji je najviše odgovarao njihovim vibracijama u to vrijeme. Totalna vibracija Prastvaratelja bi uništila fiziĉko tijelo u istom trenu, jer ono ne moţe pohraniti tu koliĉinu informacija. Oni koje vi smatrate Bogovima, su samo jedan mali dio Prastvaratelja. Ĉak i Prastavratelj je jedan mali dio od nećeg većeg. Prastvaratelj uvijek otkriva da je on dijete jedne druge kreacije i da je u konstantnom procesu samootkrivanja i osviješćivanja. Sjetite se, svjesnost je u svim stvarima i svjesnost nije nikada izumljena, ona jednostavno jest. Svjesnost je ZNANJE i vaše ZNANJE je vaša veza sa Prastvarateljem. Kada vjerujete u to što ZNATE, vi aktivirate Boga u sebi. Sada na Zemlji raste svjesnost o tome koliko je ovaj svijet zapavo velik i tko je tko u ovoj globalnoj igri, ne samo tko je tko u ovoj igri na planeti, nego i u svemiru. Kao što vi imate hijerarhije na Zemlji, kojih moţda jeste a moţda niste svjesni, tako postoje hijerarhije i u svemiru. VI moţete obradjivati svoju zemlju, plaćati poreze, odluĉiti da ne idete na izbore i ignorirati vašu birokraciju. Na jedan sliĉan naĉin Zemlja ignorira svemirske birokratske strukture. Za vas je vaţno da shvatite, da takve birokratske strukture postoje i da one imaju drugaĉiji doţivljaj vremena nego vi. Drugi opet ne ţive u strukturi vremena kakva je vama poznata. Ono što vi zovete jedna godina, moţe biti nekima drugima kao jedan dan. Ako ovo zbilja poĉnete shvaćati, moći ćete razumijeti zašto vam se ĉini da je ovaj planet ostao prepušten sam sebi zadnjih par tisuća godina. Ali sada, ponovo se stvari poĉinju zakuhavati i vi ćete biti suoĉeni sa ogromnim koliĉinama novog znanja koji ce ući u vaše svakodnevne obrasce i u sistem vaših UVJERENJA. Doći će do jednog velikog kulturnog šoka i velikog iznenadjenja. Vi ste došli ovamo sa izvjesnom svrhom. Bogovi Stvaratelji koji su prekrojili ljudsku rasu se vraćaju. Neki od njih su već ovdje. Ovaj planet je bio posjećivan iznova i iznova i mnoge razne forme ljudske vrste su bile “posijane” kroz razno razne experimente. Bilo je mnogo znaĉajnih faktora koji su stvorili pravac Zemljine povijesti. Na ovoj planeti je bilo civilizacija koje su postojale milionima godina, da bi otišle bez traga. Te civilizacije, na svaku i jednu su utjecala bića koja vi nazivate Bog. Na vašu povijest su utjecala mnoga bića svjetlosti, koja ste vi nazivali Bog. U BIBLIJI, mnogi od ovih bića su bila kombinirana da prezentiraju jedno biće, ali oni nisu bili JEDNO biće, nego kombinacija vrlo moćnih, vanzemaljskih energija u obliku svjetlosnih bića. Oni jesu u stvari iz našeg ugla gledišta bili moćne energije koje su izazivale strahopoštovanje i zato je vrlo lako razumijeti, zašto su bili glorificirani i oboţavani. Ne Zemlji ne postoji literatura da vam opiše pravu sliku ovih bića. Svi ti Bogovi su došli
13

ovamo da bi uĉili i razvijali se, radili na njihovom vlastitom razvoju, radeći sa kreativnosti, svjesnosti i energijom. Neki od njih su bili vrlo uspješni i svladali su njihove lekcije sa bravurom, a neki su napravili katastrofalne greške. TKO su ti Bogovi iz prastarog vremena? To su bila bića koja su mogla stvarati i premještati realnosti i zapovijedati Duhovima Prirode da se potĉinjavaju njihovoj volji. Ljudi su tradicionalno zvali ona bića koja su mogla raditi stvari koje oni nisu mogli: Bog. Ta bića su poznata u svim starim i prastarim kulturama i o njima se prenosi kao o krilatim stvorenjima i kuglama svjetlosti. Svijet je pun znakova, tragova, artifakta o tome tko su ti Bogovi bili. Bilo kako bilo, oni koji su ţeljeli manipuliati ljude su izmislili njihove vlastite priĉe, da kreiraju obrasce koji će vas kontrolirati. Vama je reĉeno da su ta bića stvarno Bogovi i da ih morate oboţavati, njima se diviti i biti poslušni. Upravo ovaj obrazac vjerovanja je sada pred velikom promjenom. Istina će izaći na vidjelo, istina koja će kompletno promjeniti naĉin na koji vi vidite svijet. Nek se paze oni koji neće ţeljeti vidjeti. Valovi iznenadjenja će se proširiti po cijeloj Zemlji. Bogovi stvaratejli koji vladaju ovim svijetom imaju sposobnost da postanu fiziĉki u ovoj dimenziji, ali oni postoje većinu vremena u drugim dimenzijama. Oni drţe Zemlju na jednoj izvjesnoj vibracijskoj frekvenciji kako bi kreirali EMOCIONALNE TRAUME - tako se prehranjuju. Ima bića koji poštuju ŢIVOT prije svega, a ima i takvih koji ne poštuju ŢIVOT ni najmanje i ne shvaćaju njihovu povezanost s njim. SVJESNOST HRANI SVJESNOST. Za vas je teško da shvatite taj princip jer vi se hranite sa hranom. HRANA za neka bića je SVJESNOST. Sva hrana sadrţi na nekoj toĉki svog razvoja svjesnost, bilo da ju prţite, kuhate ili uzmete iz vrta – vi je probavljate da bi se prehranili. VAŠE EMOCIJE SU HRANA ZA DRUGE. Ako vas se kontrolira i usmjerava da manifestirate ludilo i uništavanje, vi STVARATE VIBRACIJSKU FREKVENCIJU koja na taj naĉin odrţava ove druge koji se time HRANE. Ima i takvih koji se hrane vibracijama ljubavi i ta grupa hoće da POVRATI protok ljubavi na ovom planetu. Oni ţele preobratiti ovaj svemir u frekvenciju ljubavi, tako da ovaj svemir dobije mogućnost da izadje iz sebe i osnuje druge nove svjetove. Vi predstavljate odmetniĉku grupu svjetla i vi ste se sloţili da ćete doći natrag na planetu. VI ste na zadatku. VI dodjete u ova fiziĉka tijela, preuzmete ih i namjeravate, da snagom svog spiritualnog identiteta promjenite svoje fiziĉko tijelo. Vi ste svi izabrali vrlo briţno genetske linije u koje ste rodjeni da bi imali najbolji mogući poĉetak vaše misije.Svatko od vas je izabrao da se rodi u obitelj u kojoj su nekada davno i ĉlanovi Obitelji Svjetla bili zastupljeni. Davno, kad su ljudi ţivjeli na njihovom vlastitiom teritoriju – na Zemlji i kad su mogli razumijeti mnoge realitete, imali su mogućnost da budu multidimenzionalni, da budu totalno jednaki Bogovima. Upravo ovaj identitet vi sada ponovo budite u SEBI.
14

Drugi Bogovi su preuzeli ovaj teritorij. Baš kao što kompanije preuzimaju druge kompanije, jer je njihov penzijski fond odliĉno popunjen, tako su i Bogovi osvojili Zemlju – jer su njeni fondovi odliĉno popunjeni. Da bi vi tada vjerovali da si ONI Bogovi, oni su vas genetski prekrojili. Tada se je originalna Obitelj Svjetla raspršila po svemiru i došao je Tim Tame, koji je radio u neznanju i ignoranciji. VAŠA TIJELA nose sjećanja na drevno znanje koje su vam ovi Bogovi oduzeli, kao i ĉeţnju da povratite to znanje. Bogovi koji su to uradili su veliĉanstvene svemirske kreature. Oni mogu proizvesti mnogo vrsta manipulacija i manipulirati stvarnost na razne naĉine. Ljudi, u neznanju su poĉeli zvati ove kreature Bog, sa velikim B. Bog sa velikim B nije nikad posjetio ovu planetu kao jedno biće. Bog sa velikim B je u svim stvarima. VI ste imali posla sa bogovima sa malim b koji su ţeljeli biti oboţavani i da vas zbune i koji su se borili za Zemlju jer je smatraju svojim vlasništvom negdje na rubu ove galaksije u svemiru slobodne volje. Prije te invazije, vi ste imali nevjerojatne sposobnosti. Originalnom bio-genetskom ĉovjeku je bila dana nevjerojatna koliĉina informacija, bio je interdimenzionalan i mogao je raditi mnoge stvari. Kada su ti Bogovi Stvaratelji invadirali Zemlju, smatrali su da ljudska vrsta previše zna. Ljudska vrsta je tada imala sposobnosti koji su bile skoro iste kao i one koji su se predstavljali kao Bogovi. Tada je uslijedila biogenetiĉka manipulacija i desila su se mnoga razaranja. Experimentalne verzije ljudske vrste su donesene na planetu sa promjenjenom DNA - gdje je ta originalna genetiĉka banka podataka u stanicama bila raspršena , ali ne i uništena. Na poĉetku, vaša DNA je bila cjelovita. Bila je kao prekrasna Biblioteka gdje su informacija bile katalogizirane i uredjene – sistematski referencirane i vi ste mogli naći bilo što, što ste traţili za ĉas posla. Kad se desila ta biogenetiĉka promjena, informacije su se iskljuĉile iz tog reda i rasporeda u kojem su prije bile. Bilo je kao da je netko bacio referencni katalog sa kljuĉnim rijećima i još k tome izbacio sve knjige iz polica i bacio ih na jednu hrpu. Tako je tada vaša DNA od ovih osvajaća postala razbacana i raspršena. MI vam priĉamo ovu priĉu sada, definitivno postoji prića o tome. Mi ne priĉamo vašem logiĉkom umu, mi priĉamo vašim sjećanjima, tako da se vi moţete sjetiti da ste uĉestvovali u ovoj priĉi. Na ovaj naĉin, vi ćete se poĉeti sjećati što se dogodilo i tko ste vi zapravo u ovom cijelom procesu. Ĉitava genetska informacija je bila razbacana, nije imala više nikakav red, ali je OSTAVLJENA unutar stanica. Jedina stvar koja vam je ostavljena da se igrate s njom i da vas ostavi da funkcionirate je bila dupla spirala. Mnoge od banki podataka u sklopu te duple spirale su bile zatvorene, zapeĉaćene, tako da ste vi tada poĉeli funkcioniarati sa vrlo malo informacija. Vi ste bili jako lako podloţni manipulaciji i kontroli od stane aspekata svjesnosti koji su sebe predstavljali kao Bog sa velikim B. Invaderi su uzeli već postojeću vrstu, koja je stvarno bila veliĉanstvena vrsta i prekrojili su je za svoje vlastite potrebe, za svoju vlastitu korist. Prekinuli su informacijske frekvencije unutar ljudskih bića, promjenili DNA i dali vam samo duplu spiralu, tako da vas mogu drţati u
15

neznanju i ignoranciji. Vaša prijemna frekvencija je jednostvano bila iskljuĉena, tako da više niste mogli birati stanice na skali vašeg vlastitiog radio-prijemnika. Ovi Bogovi Stvaratelji su ţeljeli promjeniti DNA u ljudskom tijelu koja znaĉi inteligenciju, gradjevni plan, kod. Ako kod nema mjesto na kojem će operirati, ne moţe se manifestirati u postojanju, ne moţe se izraziti.Ako ste zakljuĉani u malom, uskom prostoru i ako vam nikad nije dan prostor da rastete, vi nikad ne moţete izraziti sebe. Zadnjih par tisuća godina je vaš kod bio prisiljen da pristaje u vrlo ograniĉenu DNA. Jedan od najuzbudljivijih aspekata postojanja i ţivljenja na Zemlji SADA je reorganiziranje i prekrojavanje vaše DNA. Kozmiĉke zrake dolaze na vašu planetu, ta promjena je sada inicirana, promjena se emitira i šalje i unutar vašeg tijela dolazi do reorganiziranja. Posvuda razbacane informacije koje u sebi nose sjećanje i svjesnost o Ţivućoj Biblioteci sada se slaţu u red. DNA evoluira. Nove spirale ili lanci se formiraju – tanka svjetlosno kodirana vlakna se poĉinju skupljati u sveţnjeve. Razbacane informacije se sada ujedinjuju u vašem tijleu – kroz elektromegnatsku energiju Pra-Stvaratelja. Mi smo tu da promatramo taj proces u vama, kao i da sami evoluiramo. Za vrijeme ovog reorganiziranja odnosno skupljanja u sveţnjeve – u vama će se razvijati jedan napredniji nervni sistem koji će dozvoliti da sve više i više informacija dolazi u vašu svijest. Vi ćete probuditi mnoge moţdane stanice, koje su do sada bile “uspavane” odnosno neaktivne i osim toga ćete poĉeti kompletno koristiti svoje fiziĉko tijelo, za razliku od sadašnjeg stanja – u kojem koristite samo mali postotak. Ova promjena, ova svjesnost utjeĉe sada na svako mjesto na Zemlji. Oni od vas koji su Ĉuvari Svjetlosti i koji ţele da kompletno promjene sadašnju realnost i donesu druge mogućnosti sada usidravaju frekvenciju. Ako nije usidrena i razumljena, moţe kreirati kaos. Kreirati će kaos. Zbog toge se vi morate UZEMLJITI . Ako se kaos ispravno iskoristi, on donosi jedno stanje reorganiziranosti. Vrijeme sada kolabira i energija postaje sve veća i veća. Vi ste došli ovamo da prvi poĉnete koristiti tu energiju. Vi ćete biti putokazi za svjesnost – dok vuĉete tu energiju u vaša tijela – ti putokazi će pomagati drugima da ne moraju prolaziti kroz sve kroz šta vi prolazite. Mnogi ljudi će odjednom poĉeti osjećati ovu energiju bez ikakve pripreme za to. Vi svi vuĉete svjetlo – koje je informacija i podatak na planetu i dok to radite – vi stvarate nove putokaze i nove smjerove za svjesnost koja istraţuje bez da kaţete i rijeĉ. Novi smjerovi svjesnosti stvaraju nove relnosti, nove mogućnosti i nove naĉine ţivota i postojanja. Zato je kolaps vašeg društva neizbjeţan: u sebi nema svjetla, u sebi nema multidimensionalnih mogućnosti, drţi vas u ograniĉenosti i vama je jednostavno dosta toga. Bogovi stvaratelji su svemirska bića koja imaju svoj vlastiti dom u svemiru. Oni takodjer evoluiraju. Ima i onih koji bi ih htjeli izbaciti iz “ Kluba Bogova Svaratelja”, jer oni nemaju poštovanja pred ţivotom kojeg su stvorili. Prije nego što su Invaderi osvojili Zemlju, prije 300 000 godina, mnogi od Originalnih Planera su radili ovdje, da bi uzemljili informaciju i stvorili ovaj gigantiĉni informacijski centar, koji je trebao biti koristen da poveţe mnoge galaktiĉne sisteme. Onda se desio taj veliki rat izmedju Bogova Stvaratelja. Invaderi su pobijedili i od
16

tada se u raznim starim i prastarim manuskriptima mogu ĉitati njihove priĉe. Oni su došli ovamo, jer su htjeli Zemlju iz mnogo razliĉitih razloga. U svemiru Prastvaratelja su sve stvari dozvoljene. Zato što su sve stvari dozvoljene, mogu se uĉiti mnoge lekcije. Neki od ovih Bogova Stvaratelja su se vjenĉali i stopili njihove linije, kao što su se razne evropske vladarske i kraljevske obitelji vjenĉavale i ujedinjavale njihova kraljevstva. Bogovi stvaratejli su miješali jednu vrstu sa drugom, da vide što mogu stvoriti. Sjetite se, oni su poznavali genetiku i sve stvari su bile stvorene manifestiranjem i ispravnim korištenjem ţivotne snage i razumijevanjem kako se ţivotna snaga ispoljava. Ne moţete u ovom momentu uopće pojmiti, kakav silan projekt je to bio. Tko su ta bića koja su došla i uništila originalni plan za Zemlju? Tko su ta bića koje mi ponekad zovemo ”Mraĉne Majice” (Dark T-Shirts op. prev.) Imajte razumijevanja kada priĉate o tim snagama tame. Nemojte reći za njih da su loši. Jednostavno razumite, da su oni neinformirani i da stvaraju sisteme koji su neinformirani, jer vjeruju da je to naĉin na koji moraju funkcionirati. Jednom su se borili i odsjekli su sami sebe od znanja, tako da se sada oĉajno drţe za svoje postojeće znanje i za ţivot kojeg su si stvorili. To je ţivot baziran na strahu, ţivot koji ne poštuje drugi ţivot, ţivot koji iskorištava drugi ţivot. Tko su ta bića? Oni su REPTILI. Bolje reĉeno, ova bića su dijelom ljudi, dijelom reptili. Mi ih zovemo Gušteri (Lizzies op. prev.), jer mi volimo da uzimamo stvari manje emocionalnije, a sa više humora, tako da ih vi ne uzmete preozbiljno i iznervirate se i uzbudite. MI nismo ovdje da bi vas strašili, mi smo tu da vas informiramo. Vi ovo sve znate već unutar sebe i kad se poĉnete sjećati toga tko ste vi, neki od vas će poĉeti imati sjećanja na reptilsku povijest. VI ste u iluziji, ako vjerujete da ste se vi uvijek inkarnirali kao ljudsko biće. VI se inkarnirate da bi iskusili kreaciju, da skupljate informacije o kreaciji i da je shvatite i spoznate kompletno. Vi sasvim sigurno ne prolazite kroz samo jedno iskustvo. To bi bilo kao kad veĉerate u istom restoranu cijeli vaš ţivot i kaţete: “Ja znam sve o hrani!”. To bi bilo djetinjasto. Poĉnite otkrivati vaše granice, vaše stege, i shvatite da morate iskusiti mnoge stvari. U ĈITAVOM postojanju je briljantnost. Bogovi Stvaratelji postoje u mnogim formama i nisu svi Gušteri. Postoje Bogovi Stvaratelji koji su sliĉni insektima. Mi, Plejadanci smo povezani sa Bogovima Stvarateljima koji su reptilskog i ptiĉjeg izgleda. Neki su došli iz svemira i radili su u raznim kulturama sa energijama ptica. Ako pogledate crteţe starih kultura u Egiptu, Juţne Amerike, Sjeverne Amerike, vidjet ćete znakove ptica i reptila. Ptice i reptili su nekad radili zajedno, nekad su ratovali medjusobno. Kad budete mogli razumijeti više, priĉa će biti jos veća. VI ćete poĉeti da se sjećate vaše povijesti. Bogovi Stvaratelji su bili povezani s vama. Kad vi odluĉite da postanete roditelj, vi imate namjeru uĉiti od vaše djece, biti odgovorni za njihovo dobro i uĉiti ih da budu odgovorni za sebe same. Isto je i sa Bogovima Stvarateljima. Dok vas gledaju kako rastete, oni uĉe o ţivljenju, uĉe o tome što su kreirali, uĉe takoreći o tome kako biti dobar roditelj. Neki Bogovi stvaratelji su stvorili ţivot, samo da bi taj ţivot zadovoljavao njihove potrebe i
17

brinuo se za Bogove Stvaratelje. Hranili su se vašim emocijama. Jedna od najvećih tajni koje su se skrivale od vaše vrste je: koje je bogatstvo i izobilje koje je skriveno u emocijama. Vas se drţalo podalje od toga da istraţujete svoje emocije, jer bi vi mogli kroz vaše emocije razotkriti stvari. EMOCIJE vas povezuju sa vašim SPIRITUALNIM tijelom , koje nije fiziĉko i koje egzistira u multidimenzionalnoj sferi. Modulacija frekvencije je sada uspostavljena i energije izvana rade na promjeni planeta.Te energije VAS trebaju. Oni ne mogu promjeniti planet izvana, planet MORA BITI PROMJENJEN IZNUTRA. Ove energije jednostavno donose kreativne kozmiĉke zrake koje ulaze u vaše tijelo i stvaraju evolucionarni skok u vašem tijelu. Jednom kad shvatite ISPRAVNO koristiti emocije i kad poĉnete kontrolirati vašu vlastitu frekvenciju, vi ćete moći dalje emitirati te zrake. Onda nećete hraniti frekvenciju STRAHA na ovom nivou postojanja. Ĉim se frekvencija straha smanji, bit će poduzete mnoge mjere da povećaju strah, jer oni KOJI SE HRANE STRAHOM GUBE NJIHOVU HRANU. Oni će poduzeti sve da uspostave ponovo frekvenciju straha, prije nego promijene svoju vlastitu frekvenciju hrane u frekvenciju ljubavi. Gušteri / Liziji su oko Zemlje instalirali uredjaje koji povećavaju emocionalne frekvecnije kaosa i nemira i zraĉe ih tako UVEĆANE NJIMA. To je naĉin na koji se odraţavaju na ţivotu. Da bi vi došli na jedan planet, vi morate znati gdje je portal da udjete kroz njega. Vi moţete letjeti kroz svemir, recimo k Jupiteru, ali ako ne nadjete portal koji vam, dozvoljava da udjete u specifiĉnom vremenskom segmentu u kojem na planetu postoji ţivot: sletjeti ćete na mjesto koje izgleda bezţivotno i neinteresantno. Portali vam dozvoljavaju da udjete u onu dimenziju u kojoj postoji ţivot. Portali se otvaraju u koridore vremena i sluţe kao zone multidimenzionalnog iskustva. Na Zemlji ima razliĉitih portala koji dozvoljavaju razliĉitim vrstama – Bogovima Stvarateljima da se ubace unutra. Jedan od najvećih portala oko kojeg se momentalno vode bitke je portal na Srednjem Istoku. Ako pogledate natrag u povijesti Zemlje, primjetit ćete koliko je puno drama ili RELIGIJA i civilizacija došlo upravo kroz taj portal. To je ogroman portal sa radijusom od oko 1500 kilometara. Zato je na srednjem istoku toliko puno dogadjanja. To je portal kojeg koriste Liziji. U izvjesnom smislu, oni su ti koji gospodare tim portalom. Koristili su ovaj portal da bi stvorili njihove podzemene baze i špilje iz kojih djeluju. Stara cililizacija Mezopotamije, izmedju Tigrisa i Eufrata je bila svemirska kolonija jedne odredjene vrste, koja je došla na Zemlju. Kuwait leţi na otvoru ovog teritorija. Ovo je portal koji obuhvaća manipulaciju ljudske populacije da sluţi svrhama drugih. U populaciji Lizija ima takvih koji su zli i onih koji su dobroĉiniteljski nastrojeni. Zašto vam mi sve ovo priĉamo? Zašto vi morate sve ovo znati? Morate znati, zato jer Lizijska stvarnost ponovo ulazi i spaja se sa vašom stvarnosti. U ovom evolucionarnom skoku u razvoju svjesnosti neće biti dovoljno da jednostavno udjete u ljubav i svjetlost i da jedete sladoled svaki dan. Vi morate shvatiti kako je stvarnost sloţena i kompleksna, koliko razliĉitih formi
18

realnost ima i kako su sve ove facete realnosti jedan dio VAS. Vi morate s njima skopiti mir, vi se morate stopiti s njima i dozvoliti da vi svi zajedno implodirate u vašu DUŠU. Na taj naĉin – vi se vraćate Prastvaratelju. VI ćete biti imati mnogo prilika da osudjujete i etiketirate stvari kao loše. Ali ako osudjujete ili etiketirate, nećete iskusiti i osjetiti nove stvarnosti. Sjetite se uvijek da je ovo Zona slobodne volje i da postoji Boţanski Plan, koji će biti zadnja karta, ta zadnja karta će biti AS. Drama na ovom planetu je jako interesantna. Svaki put kad u jednom sistemu dodje do modulacije frekvencije, iz tog sistema izlazi jedna jako interesantna privlaĉnost. Ta privlaĉnost k sebi dovodi sve one energije koje su ikada imale ikakvog posla sa vašim sistemom natrag, kako bi oni takodjer bili dio te evolucije. Vi magnetizirate sebi sve što ste ikada iskusili, tako da moţete osjetiti sve što morate osjetiti u vezi tog iskustva. Bogovi Stvaratelji su privuĉeni natrag ovamo u ovo vrijeme zbog Boţanskog Plana. Oni moraju sudjelovati u tome i shvatiti da će se frekvencija promjeniti. Oni se tome opiru, kao što se i mnogi ljudi opiru. Pa ipak, oni kreriraju svoje stvarnosti. Ovi Bogovi stvaratelji su zadnjih 300 000 godina zaboravili tko je njih stvorio. Zaboravili su svoje Bogove. Vi – ĉlanovi Obitelji Svjetla niste zaboravili. Vaš zadatak je RAZUMIJEVANJE: da na Zemlju “dovuĉete” razumijevanje i shvaćanje, koji će stabilizirati energiju i generirati kreativnu snagu. Svjetlo je potpuno podcijenjeno na planeti i ovi Bogovi Stvaratelji podcjenjuju vas. Ĉak i u njihovoj briljantnosti, oni imaju slijepih toĉaka. Toliko su zaludjeni i zaljubljeni u moć, da se bore izmedju sebe. Bogovi Stvaratelji su predali jedan dio sebe i postali su komotni, zainteresirani samo za njihov vlastiti projekt. Vi ste povezani sa tim bićima, jer vi ste njihov produţetak ili njihove operativne snage. VI ste ovdje da utjeĉete na stvarnost, ne izvana, nego iznutra. Vaša namjera je da se toga sjetite. Ovi Bogovi Stvaratelji dolaze natrag, da vas ponovo osvoje, jer oni ne ţele umrijeti od gladi. Oni shvaćaju, da je jedno “bombardiranje” sistema u toku i to kroz vas, tako da su oni tu i nastoje kreirati još više nemira, još više straha, ţele se boriti još jednom za ovaj teritorij. Ovaj izvor hrane im je vaţan. Oni gube kontrolu nad planetom, zbog toga se vraćaju njihovom primarnom portalu na srednjem istoku gdje je njihovo gnijezdo ispod zemlje, da kreiraju strah i kaos. Originalni planeri ţele donijeti slobodu izbora natrag na ovu planetu. Bogovi koji su u zadnjem periodu evolucije bili odgovorni za ovaj planet, koriste modulaciju frekvencije i ne dozvoljavaju slobodu izbora. Oni vam kradu vašu psihiĉku energiju dajući vam krivu sliku o stvarnosti na svaki mogući naĉin na koji si vi to uopće moţete zamisliti. MI ne ţelimo reći da su ovi Bogovi loši. Mi vas jednostavno ţelimo informirati o stvarima koje su se dogodile i kako nevino ste vi bili uvuĉeni u ove sve dogadjaje. VI ne prepoznajte, da su ove situacije tako koncipirane, da vi mislite na jedan odredjeni naĉin, da vaša svijest vibrira na jednoj odredjenoj frekvenciji. MI igramo istu igru.
19

Ako pogledate unatrag, nismo li mi namjerno sloţili plan o modulaciji frekvencije kod vas? Nismo li vas zatoĉili, opĉarali, uvjerili vas o vašoj slobodnoj volji, tako da vi moţete vibrirati na jednoj izvjesnoj frekvenciji. MI smo uĉinili istu stvar kao Stvaratelji. Najbolje za sve vas je da jednostavno odbacite vašu staru definiciju Djeda Mraza. Na isti naĉin na koji ste otkrili istinu o Djeda Mrazu, otkrit ćete da su vam o mnogim tim Bogovima koje vi oboţavate ispriĉane priĉe koje su sluţile maskiranju prave istine. Vladajuće energije na ovom planetu izpumpavaju odnosno prikljuĉuju se na vaše sisteme UVJERENJA kako poţele. Taj sistem izpumpavanja vodi i usmjerava nevjerojatnu koliĉinu energije i ta energija je ţiva. Vama je reĉeno da SVE VAŠE MISLI STVARAJU SVIJET: one su stvarne i one idu na jedno mjesto. Sada postoji na Zemlji 6 MILIJARDI ljudi koji misle – upravo sada. Toliko je ţivuće energije na zemlji. Što mislite koji je dominirajući osjećaj u toj energiji, i što mislite što se moţe postići sa tom energijom – kroz SILU ili UVJERENJE? MI vam ne ţelimo reći ko je u pravu ko je u krivu i tko je tko u toj hijerarhiji. MI jednostavno ţelimo da razbijemo vaše iluzije, razbijemo vaše balone od sapunice o tome što ste vi do sada vjerovali. Mi ne ţelimo reći: to je krivo, mi vam jednostavno sugeriramo da razmišljate u većim i širim obrascima. Osjetite koji će to biti gubitak u ovoj predominirajućoj energiji kada sve VIŠE I VIŠE VAS ne bude vibriralo na frekvenciji na kojoj oni ţele. Razmislite o tome ŠTO VI SVE MOŢETE napraviti, kad se izdignete iznad modulacije frekevencije ili iz okova vašeg logiĉkog uma i kada se razvijete u neprikosnovene ĈUVARE FREKVENCIJE. Sjetite se da je vaša fekvencija suma vašeg fiziĉkog, mentalnog, emocionalnog i spiritulanog zraĉenja – emitirana kao elektromagnetski pulsevi. SVAKI PUT kad uzmete natrag ono što je netko izpumpao i kad poĉnete to kultivirait prema vašoj vlastitoj volji, VI MIJENJATE VIBRACIJU NA ovom planetu. Kao razbijaĉi sistema, ovo je jedna od stvari koju ste vi sposobni briljantno izvoditi. MI ne ţelimo umanjiti vrijednost stvari koje ste radili do sada, mi ţelimo da vi prevazidjete vaše dosadašnje alate. Neka od vaših divljenja i vjernosti vrijede uvjerenjima koja vam više ne sluţe, isto kao što će mnogi od vas jednog dana iza sebe ostaviti ove korake kroz koje vas mi sada vodimo. Jedna druga energija će doći i reći: Plejadanci su vas doveli do tu, to je ok, dozvolite nama da vas odvedemo dalje. Nema kraja evoluciji, jer ne postoji ništa što je jedna ultimativna istina. Kad vi poĉnete otkrivati vašu reptilsku prošlost, naći ćete da je bilo mnogo likova u patrijarhalnim sistemima u povijesti koji su bili pripadnici reptilske familije. Kao što ni svi ljudi nisu loši, nisu svi reptili loši. Oni nisu ništa manje dijelovi od Prastvaratelja nego što ste vi. I njihova fiziologija i njihov izgled nisu manje vrijedni. Oni su eksperti u genetici i sposobni su “stanovati” u razliĉitim formama. Kad se istina kompletno otkrije, uvijek moţe doći do velikog šoka, kada se radi sa izoliranom rasom.
20

Ima mnogo Bogova Stvaratelja, samo neki od njih imaju ljudsku formu. Sada, najveći nemir i najveću neugodnost u vama stvara postojanje bića reptilskog tipa, jer vam oni sada najstranskiji. Naša namjera je bila da proširimo vašu ideju o tom tko su vaši Bogovi, jer TI BOGOVI ĆE SE VRATITI NA ZEMLJU. Ovo je razlog zbog kojeg se sada na zemlji dešava veliki nemir i kaos. Kad vi nauĉite drţati frekevnciju koja dolazi s kreativnim kozmiĉkim zrakama, vi ćete biti spremni da sretnete te Bogove. Kao što smo već rekli, neki od njih su već ovdje. ONI HODAJU VAŠIM CESTAMA, ĈLANOVI SU VAŠIH AKADEMIJA, VAŠE VLADE I VAŠEG RADNOG MJESTA. Oni su tu da promatraju i oni su tu da usmjeravaju energiju. Neki dolaze da budu od pomoći, neki su tu da uĉe i evoluiraju. Neki od njih nemaju ni najmanje namjere. VI morate nauĉiti kako da RAZLIKUJTE VANZEMLJASKE INTELIGENCIJE. Ovo je svemir slobodnog izbora, tako da su sve forme dozvoljene. Ako vas neka energija ima namjeru strašiti, manipulirati vas ili kontrolirati vas – jednostavno nije u vašem interesu da radite s njom. Vi imate izbor s kime ćete raditi. Samo ako netko ima naoĉigled mnogo fantastiĉnih i magiĉnih sposobnosti, ne znaĉi da je i SPIRITUALNO RAZVIJEN. NAUĈITE RAZLIKOVATI. VI ţivite u najvaţnijem vremenu u kojem energija oţivljuje. Svi vaši osjećaji su rezultat vašeg OŢIVLJAVANJA i budjenja vaših skrivenih potencijala. Vjetar puše oko vas, pokazuje vam da se u zraku puno toga dogadja. Bogovi su ovdje. VI STE TI BOGOVI. Kad se kompletno sjetite svoje povijesti, poĉet ćete otvarati vaše prastare oĉi. To su oĉi Horusa, koje ne vide samo kroz ljudske oĉi, nego sa stajališta vidjenja jednog Boga. One vide povezanost i svrhu svih stvari, jer prastare oĉi mogu vidjeti u mnoge realitete istovremeno i sloţiti veću sliku, ĉitavu povijest. Kada otvorite prastare oĉi, ne samo da ćete biti u stanju da se stopite sa svojom osobnom povijesti, bit ćete u stanju da se stopite sa planetarnom povijesti, galaktiĉnom povijesti i povijesti cijelog svemira. Onda ćete vidjeti i otkriti tko su vaši Bogovi. Poglavlje IV – Sjećanja u Zoni Slobodne Volje Jednom davno, postojala su bića koja su ţeljela nešto stvoriti. DA bi to napravili, morali su vrlo subtilno promjeniti jedan dio kreacije. Ova bića su radila i bila povezana sa aspektom svjesnosti zvanim SVJETLO. Paţljivo su ga ĉuvali. U raznim vremenima, ovi Ĉuvari svjetla su se sretali, radili zajedno i ponovo se sretali u raznim podruĉjima realnosti. Oni su izgradjivali planove, dijelili nacrte i
21

odredili vrijeme kada će taj plan ući u fazu ispunjenja. Izvjesni ĉlanovi ovog Tima Svjetlosti su smislili koje bi bile moguće vjerojatnosti Prastvaratelja: što bi Prastvaratelj uĉinio, što bi ga stimuliralo. Ova bića su shvaćala što sve moţe biti uĉinjeno sa Svjetlom i njihov plan je bio jako paţljivo koncipiran. Ova bića su bila trenirana nekoliko stotina tisuća godina da izvrše taj plan. Dio tog plana je bio da budu spremni za jedan kozmiĉki potres za koji su znali da će jednog dana doći od Prastvaratelja. Sa puno predanosti i priprema stvoren je temelj i trening je poĉeo. Bilo je mnogo toga za nauĉiti prije nego što je plan mogao biti implementiran, jer to je bio jedan jako smjeli plan. Namjera ovih Ĉuvara Svjetlosti je bila da donesu svjetlost ili znanje u jednu realnost gdje svjetlost ili znanje nisu dobrodošli i gdje nisu pristajali. Bilo je kao da pokušavate uvući nogu u cipelu koja ima manji broj od vaše stvarne veliĉine. Ova bića su imala plan da se pripreme za vrijeme kada će SVJETLO pristajati. OVA BIĆA STE VI I TO VRIJEME JE SADA. Sve je paţljivo pripremljeno i svako od vas zna u najdubljem dijelu svog bića da ste došli ovamo sa nekom svrhom. Vi ste došli da poĉnete odluĉujući pokret, da se riješite svega što vas je za vašu realnost vezalo do sada, sve tanke niti što su vas kao ĉeliĉna uţad drţala zakljuĉane u vašim idejama o tome tko ste vi i kakva je vaša povezanost sa svemirom. Za one od vas koji su došli da odrade svoj plan da rade sa svjesnosti svjetla, vaše vrijeme je SADA. Vaše djelovanje otpoĉinje u ovom trenutku. Sve što trebate napraviti je da dozvolite energiji da udje u vaše tijelo. Vi morate poĉeti vibrirati sa tom energijom i oĉistiti djelove sebe, oĉistiti emocionalne energije koje su zatoĉene u u vašem tijelu. Kad poĉnete da istraţujete SEBE, otkriti ćete da unutra ima mnogih "vas" sa kojima moţete putovati po unutarnjem nervnom sistemu svjesnosti. Vi ćete otkriti da je vaše društvo bilo jako pronicljivo dizajnirano da vas drţi ĉim podalje od ovog najintimnjijeg, najnagradjujućeg i najuzbudljivijeg djela sebe. Kao ĉuvari svjetlosti, vi ćete stvoriti opcije za nove realitete i donijeti ih masovnoj svijesti na planeti. Vi ćete to napraviti tako da prvo to napravite za sebe same, kreirajući jedan unutrašnji mir i unutarnju ljubav, prihvaćajuci sve – tko ste vi i sve što ste u ţivotu napravili i sve što je vama bilo napravljeno u ţivotu. Vi ćete prihvatiti i integrirati te stvari, jer ćete znati, da su upravo sve te situacije bile potrebne da vas dovedu do finalnog stupnja usidravanja svjetlosti. Ovo je drevna priĉa i ona je pohranjena u vašem tijelu. Dio toga što mi zahtjevamo od vas je da otvorite ovu arheološku riznicu i postanete unutarnji arheolog. Budite voljni da putujete putevima sjećanja ovog ţivota i mnogih drugih ţivota, tako da moţete dobiti sliku o svrsi svjesnosti. Kad poĉnete shvatati svrhu vaše vlastite svjesnosti i otkrijete puteve koje ste prošli, mnoge maske koje ste nosili i mnoga dogadjanja u kojima ste uĉestvovali, nauĉit ćete prihvatiti cjelovitost svog bića. Kada budete u stanju da prihvatite svoje ponašanje koje nije bilo idealno, kada prihvatiite svoj vlastiti seksualni identitet i prihvatite kako ste cijenili ili niste cijenili ţivot u mnogim vašim ţivotima, u vašem ţivotu će se otvoriti chakra-centar koj je lociran oko timusa, izmedju 4 i 5 chakre. Kroz to mjesto će se otvoriti nervni sistem i informacije će poĉeti teći i kroz to mjesto
22

će se vaše tijelo poĉeti regenerirati i kretati prema bezuvjetnoj ljubavi. Kad vi prihvatite i istraţite sve u ĉemu ste uĉestvovali, steći ćete veće razumijevanje za ovo što se sada dešava na planeti. Onda ćete vi dozvoliti drugima da od sada uĉe na za njih najboljoj melodiji, najbolji mogući naĉin. Na zemlji se sada vrte razne kaotiĉne melodije i svaka od njih ima svoju svrhu. Svrha je da se ojaĉa SEBE, tako da vi moţete postati kompletno informirani o stvarnosti. VI odluĉujete onda jasno da li kroz stvarnost ţelite ići putem vaše duše ili putem vaše liĉnosti. Originalni plan za zemlju je bio da Zemlja postane centar za razmjenu informacija iz razliĉitih galaktiĉkih sistema. Originalni planeri nisu digli ruke od tog plana. Oni su bili ĉlanovi Obitelji Svjetla i neki od vas su bili sa Originalnim Planerima jako prisni. Osjetite to jedan za jedan trenutak. MI ţelimo probuditi vašu memoriju. MI ţelimo da vi poĉnete razumijevati veliĉinu i razmjere ovoga što se dešava vašoj vrsti na Zemlji, tako da moţete djelovati sa mudrosti, znanjem i opušteno. Originalni Planeri su jako uspješni u smišljanju novih realnosti i novih kurseva realnosti. Kao što smo spomenuli, u Svemiru slobodne volje sve je dozvoljeno. Zato što vrijeme ne postoji izvan obrazaca koji su vama poznati, stvari su ostale prepuštene same sebi. Tako da vama ljudima se ĉini, da se već odavno na Zemlji nisu desile nikakve ubudljive kozmiĉke avanture. Evolucionarno gledajući, i nije bilo tako dugo, ali pošto ste vi opkoljni Zemaljskim vremenskim okvirima, ĉini se da je prošlo već jako puno vremena. Svjetlo daje informaciju, tama zadrţava informaciju. Tako da će ubuduće za vas biti lakše da razlikujete tko je tko i što je što kad se budete kretali izvan trodimenzionalnog prostora. Sve što trebate je da razlikujete da li je nešto SVJETLO i da li vam daje informacije ili je tamno – dakle - laţe vam se ili vam se ne daju nikakve informacije. Svjetlost i tama dolaze od istog izvora – Prastvaratelja, koji je stvorio mnoge Bogove Stvaratelje da idu po kreaciji i ostvaruju njegovu volju. Prastvaratelj je dao ovim Bogovima slobodu da stvaraju svjetove, da otkriju kako da formiraju ţivot, kako da postanu odgovorni Nadzornici ţivota i kako da postanu roditelji za planete u galaktiĉkim sistemima koje su stvorili. Uĉiti – kako da budu dobri roditelji je konstanatan proces koji nikad ne prestaje. Bogovi Stvaratelji su iz sebe samog stvorili sebe i hranili su njihove svjetove iz sebe samih. U Egiptu, postoji priĉa o Bogu Stvaratelju koji je masturbirao i stvorio svijet. Bog je uzeo sebe i napravio male kopije iz samog sebe, tako da je mogao biti u svemu što je stvorio, a ne izvan toga. Od vas se traţi da ostvarite pristup sjećanju koje je dio Bogova Stvaratelja. Tko su ti Bogovi? Tko su Bogovi koji su se borili protiv ovih Bogova? Tko su neki od tih Bogova koji su došli ovamo i kontroliraju vas? Dio vašeg zadatka je da se sjetite. Kad se ova bića vrate na Zemlju, mnogi od vas će reći: "Oh, da, to su predivni Bogovi. Oni su tako veliĉanstveni, tako fantastiĉni. Pogledaj, što oni sve mogu!" Uĉinit će se kao da su došli da spase svijet. To je trenutak u kojem će bit malo teţe da sagledate veću sliku. Izgledat će kao da su došli da spase i "poprave" vaš svijet, dok su zapravo došli da kreiraju još jedan
23

oblik autoriteta i kontrole. Ljudi će u vezi ovih bića razviti nove obrasce uvjerenja i izgraditi će u sebi sliku o njima. Vodit će se velike kampanje da vam se proda postojanje i nazoĉnost ovih bića. Jedan takav program je upravo u toku. VI NISTE KAO mase na zemlji, jer vi ste ĉlanovi Obitelji Svjetla i vi znate stvari koje drugi ne znaju. Vi ćete znati stvari koje ostali neće znati. VI ćete jednostavno znati da ova bića ne dolazi od Svjetlosti, jednostavno ćete to znati u dubini vašeg bića. Vama će moţda biti zlo od društva koje ovo neće znati. Mnogi ljudi će poĉeti oboţavati ta bića, jer će im se ĉiniti da se dešava ĉudo, da se dešava najveći mogući dogadjaj u povijesti svijeta. Ĉinit će se kao da su ĉovjeĉanstvu dane nove mogućnosti, da dolazi jedno zlatno doba. Onda će doći do velikog iznenadjenja i ljudi će shvatiti da je tiranija VEĆA NEGO IKADA PRIJE. Radi se zapravo o tome da SVATKO POSTANE SVOJ VLASTITI GOSPODAR i da se planet UJEDINI. Neće svatko sudjelovati u tom evolucijskom skoku, jer nisu svi sada u toj vibraciji kojoj je cilj "raditi zajedno i harmoniĉno". Ima puno onih koji padnu u ekstazu kada otkriju novi autoritet, jednu novu sliku svijeta, jednog novog Boga, bilo šta. Tako da će si Obitelj Svjetla, koja je infiltrirala ovaj planet, stvoriti jednu svoju sferu, jednu takoreći vlastitu Zemlju. Vi svi uĉite o autoritetu. Tko je šef bića koja su sada ovdje? Tko je njihov Bog? Tko je njihov autoritet? Taj autoritet se vraća sada na Zemlju. U ovome je lekcija za Zemlju. Ova bića, koja nisu ni spiritualno informirana, niti imaju teţnju da uĉe o spiritualnosti negiraju postojanje spiritualnih snaga. Razvili su nauĉne metode i tehnologije koje totalno ignoriraju zakone spiritualnosti. Vi moţda mislite, budući da poznajte spiritualne zakone ili u njih vjerujete, da će svatko jednog dana prihvatiti spiritualnost, samo treba da je dovoljno razvijen. To nije tako. Netko moţe biti vrhunski umjetnik u manipulaciji vremena i prostora, bez da ima i trunke spiritualnog razumijevanja. VAŢNO je da ovo razumijete. Doći će bića na ovaj planet i imati sposobnosti koje će ljudima djelovati apsolutno nevjerojatno. Ali ta bića neće imati osjećaj, jer nisu u potrazi za spiritualnosti. Naravno da svako biće na Zemlji i u cijelom svemiru ima izbor da probudi spiritualnog SEBE. Ali – baš svatko se ne odluĉuje na taj korak. Kao što i na Zemlji postoje moćne individue, koje nemaju ni najmanju povezanost sa svojim osjećajima – nikakvu emocionalnu ili spiritualnu svijest, tako postoje i bića u svemiru koja su vrlo moćna i nemaju ni trunke spiritualnosti u sebi. Ova bića su jako moćna. Kad bi ih vi sreli, osjećali bi ste se kao David protiv Golijatha. ZATO je jako vaţno za vas, da nauĉite kako da promjenite svoju stvarnost, tako da moţete
24

plesati izmedju frekvencija ili izabrati onu stvarnost koju ţelite da iskusite. Sadašnja frekvencija kontrole na Zemlji je: Ţelim imati nešto što ću oboţavati i ĉemu ću se diviti. Ovaj planet je upravo na putu da kreira nekog ili nešto novo za oboţavanje. Upravo to je jedna potencijalna holografska projekcija: NOVI BOG za oboţavanje. Bogovi Stvaratelji, reptili, znaju da je njihov stari plan upravo na izmaku i sada namjeravaju stvoriti novi plan, jednu novu diverziju, novi naĉin kako da vam još više uzmu vašu moć. ZBOG TOGA – VIŠE NEGO IŠTA – SLUŠAJTE SEBE. Slušajte unutarnju poruku koja vam dolazi kroz vas i sklopite prijateljstvo s njom. Vi sami morate razotkriti realnost iznutra i tako reţirati svoj vlastiti ţivot. TO je poklon, koji vam je dan u Zoni slobodne volje. U Zoni slobodne volje, da bi balans izmedju polariteta bio moguć, moraju sve stvari biti dozvoljene, ĉak i tiranija. U ovoj Zoni slobodne volje svatko je obdaren sa potencijalom da kreira svoju vlastitu stvarnost. Takodjer je i izbor slobodne volje – dozvoliti nekom drugom da kreira naš realitet. Većina ljudi na Zemlji DOZVOLJAVA nekom drugom da im diktira njihov vlastiti realitet. Kroz kontrolu frekvencije, vi ste dovedeni do toga da odgovore traţite izvan vas. Kad se novi Bogovi pojave, vi ste spremni da ih oboţavate. I to tako ide dalje i dalje. Oni koji kontroliraju frekvenciju na ovaj naĉin su izgubljeni u istoj toj stvari, a vi ste njihovo ogledalo. Kad poĉnete ţivjeti svoj ţivot SMJELO na osnovu vašeg unutarnjeg voĊstva, sve se mjenja kompletno. To se sada dešava na mnogim mjestima. Kao što misli putuju na Zemlji, tako postoje i putevi kojima se misli mogu slati kroz svemir. Mreţna struktura i kreativne kozmiĉke zrake su dijelovi intergalaktiĉkog sistema koji šalje ono što vi vjerujete na druga mesta postojanja. Tako ste i vi danas – jedna ţivuća inspiracija drugima – inspiracija koja se šalje u druge sisteme. Na isti naĉin, na koji mi vuĉemo energiju iz drugih sistema u vaš sistem, vi šaljete energiju u druge sisteme i utjeĉete na njih, bez da to znate. Mi ţelimo da shvatite vaš utjecaj i moć koju imate da utjeĉete na sisteme. Vi ĉak ni ne znate koliko ste moćni i koliko vi moţete biti opasni. Vi ste na sebe preuzeli nevjerojatnu koliĉinu ove mutacione energije. Što ćete uĉiniti sa time? Na što ćete ju upraviti? Da li volite sebe? Originalni planeri imaju puno više u planu: oni imaju namjeru da promjene univerzalnu DNA. Oni ţele da ĉitav svemir orkestrira jednu novu simfoniju svjesnosti. Oni ne ţele samo da su na Zemlji ponovno sve frekvencije pristupaćne, oni ţele puno više: oni ţele da se podigne vibracija ĉitavom ovom svemiru. Oni to namjeravaju postići tako da dodju u kljuĉne zone, tu se infiltriraju i tako postignu simultanu imploziju. Desit će se univerzalno budjenje u tim kljuĉnim centrima, tako da će u jedno odredjeno vrijeme cijeli svemir promjeniti frekvenciju. Originalni Planeri su se zaloţili za interese Prastvaratelja. Prastvaratelj uĉi od svih stvari koje egzistiraju, jer on je u svim stvarima. Kao što vi uĉite da cijenite svoje lekcije koje manifestirate za sebe, Prastvaratelj cijeni ĉitavu kreaciju. Prastvaratelj dozvoljava kreaciji da postoji i uĉi o svom vlastitom potencjialu posmatrajući ono što je stvorio, kao što mudri roditelji uĉe od svoje djece. Prastvaratelj treba vas, da izadjete van i da mu doneste najnovija
25

otkrića, tako da on to moţe iskusiti i razvijati se. Prastvaratelj koncetrira svoju energiju prema ovoj Zoni slobodne volje, jer je u jednom momentu u budućnosti vidio kuda ovaj experiment moţe dovest ako se ostavi bez nadzora. Energija bi mogla izmaći kontroli i preuzeti drugu energiju. Postoji velika mogućnost nekoliko stotina ili ĉak nekoliko tisuća godina diktatorstva u ovom univerzalnom sistemu. Iz jednog mjesta u dalekoj budućnosti ovaj experiment je sada preuredjen, njegova esencijalna energija se mjenja i transformira. VI ste dio te transformacije – vi idete u razliĉitim maskama u unutrašnjost sistema i budite se. Ljudski dio u vama odredjuje – tko pripada Dobrima, a tko Lošima i tko je tko u svemirskoj hijerarhiji. Na ovu temu ima jako puno literature i vi ste sve to pokupovali. Bacite sve te ideje, sve i jednu, ukljuĉujući i onu o tome tko smo mi. U nizu slijedećih godina, oni koji dodju sa neba, moţda neće biti ĉlanovi Obitelji Svjetla. Oni će biti ogledalo ljudi. MI smo vam rekli da je vaša lekcija sada AUTORITET: postanite sam SVOJ autoritet i prestanite davati drugima da odluĉuju umjesto vas – vladama, roditeljima, uĉiteljima ili Bogovima. VRIJEME JE da vi ljudi postanete suvereni. Potrebno je da ljudi budi prvo prevareni, da bi postali svjesni. Mnogi od vas će biti jako frustirani. VI ćete vidjeti stvari koje drugi neće vidjeti.VI ćete doţivjeti kolektivno ludilo na ovoj planeti i nećete moći ţivjeti s time. Vi ćete vidjeti kako se mase ljudi okreću prema jednom LAŢNOM Bogu. Vi polako poĉinjete osjećati što bi se moglo dogoditi. Nositi SVJETLOST je strašan zadatak: jednom kad je u vašem tijelu, tu nema kraja. Nema tu onda: "Dajem otkaz kod Tima Svjetlosti, ne raĉunajte više na mene." Neki od vas moţda ţele da uĉine tako nešto, ali kad je SVJETLO tu, tu je. Mi ţelimo da vi shvatite da ta bića na vašem planetu i oko vašeg planeta, koje vi smatrate "Lošim Deĉkima", koji su sklopili ugovore sa vašim vladama – oni se bore sa istim temama kao i vi. Oni su bića koja vama reflektiraju vaša uvjerenja i vaše drame. Oni su optuţeni za odvratno ponašanje kao na primjer otmice i eksperimenti na ljudim i ţivotinjama, koje je izazvalo uţas kod organizacija koje prouĉavanju UFO-e. Ta bića su na koncu konca samo ogledalo da vam pokaţu vaš vlastiti svijet: sa ĉim se vi mirite i na što pristajete bez pogovora i što dozvoljavate da vaše vodje na cijelom svijetu rade? Kakvo je vaše prepuštanje vladama i medijima – i kako je naĉin na koji ste vi od vaše vlade i medija korišteni drugaĉiji od naĉina na koji vas vanzemaljci iskorištvaju? Vanzemaljci koji dolaze ovamo ne rade ništa drugo od onog šta vaša vlastita vrsta isto ne radi. Mase DOZVOLJAVAJU njihovim vodjama da rade što god poţele u njihovo ime, jer mase ne USTAJU i kaţu: "HEJ, ja se ne slaţem s tim!" Na zemlji vlada jako puno pasivnosti. Svijest koja vlada na Zemlji je: "TI TO URADI ZA MENE. Ne ţelim bit odgovoran. TI budi moj predstavnik u vladi. TI budi MOJ UĈITELJ. TI BUDI MOJ ŠEF. Neka mi NETKO kaţe što da radim!" Vanzemljaci vam ovo sve samo pokazuju kao u ogledalu. Sjećate se filma i serije "V" koji su bili prikazivani na televiziji ? (http://movies.yahoo.com/movie/1800341899/details op-prev.)
26

Ovaj film/serija vam moţe dati ideju o tome kakva su bića koja će doći iz svemira; neki ljudi će zbilja oboţavati ova bića i misliti da su oni apsolutno moćni. MI vam kaţemo da će se ovaj scenario pokazati kao toĉan. U toku je stapanje ljudske svijesti sa vanzemaljskim prisustvom na ovom planetu. Upravo ubrzano raste "marketing" za to. Mnogi od vas, koji su se informirali i koji ukljuĉuju njihov kritiĉki razum će biti šokirani glupim naĉinom na koji će ostatak ĉovjeĉanstva idealistiĉno oboţavati ova bića, koji će se predstaviti kao vaši kreatori, iako nemaju tijela koja liĉe na vas. Bit će tehnološki razvijeni i moći će raditi razne stvari. Moţda će izlijeĉiti ili pomoći izlijeĉiti neke bolesti KOJIMA SU SAMI PRIJE TOGA PRIDONIJELI, tako što su nauĉili vaše znanstvenike voditi rat bakteriološkim i biokemijskim sredstvima. Vama će se to gaditi, jer vama to s novim Bogovima neće odgovarati i vi ćete se povući. RAZUMIJETE li vi da bi vaši novi Bogovi mogli biti gušteri. VI mislite da je to malo smiješno? Samo se drţite ĉvrsto za vaša sjedala, jer nemate pojma što dolazi. DA vam mi kaţemo sve o tome što će doći, vi bi se spakovali i otišli bi davnih dana. Ima i onih koji su dvostruki agenti - zaposleni su kod oba tima. MI ţelimo prodrmati vaša uvjerenja i ţelimo rastegnuti i omekšati vaš identitet, jer mi vas pripremamo za nešto. Ako ste PRIPREMLJENI, moći ćete se othrvati najezdi dogadjaja koji bi vas inaĉe shrvali. OK, dragi ljudi, pred vama je jedna avantura i samo vi moţete proći kroz to. Ne-fiziĉki svjetovi vas konstantno podrţavaju i ĉlanovi Obitelji Svjetla su uvijek pored vas. Ali na koncu konca – na vama je da uzmete stvari u svoje ruke, da ovladate informacijama koje smo vam mi dali i da ih usidrite u ovom planetu. Kad poĉnete ţivjeti ono što vas mi uĉimo, kad poĉnete VJEROVATI VAŠEM IDENTITETU, tome da ovaj plan ima smisla, da ste vi dio plana, otkrit ćete da ste sposobni ĉak i u vrijeme najvećih kriza prkositi zakonima ĉovjeĉanstva. Bogovi Stvaratelji imaju svoje vlastite kreatore, kojima teţe u svojoj evoluciji. Skok u svjesnosti izmedju Bogova Stvaratelja i njihovih Bogova se desio u kontekstu manipuliranja svjetova i svemira, ne nuţno u kontekstu manipulacije vrsta. Vi kao vrsta ste manipulirani u velikom broju realiteta. Vaš je zadatk da otkrijete u koliko realiteta istovremeno vi postojite. Bića koja vas manipuliraju moraju otkriti – to jest njihov zadatak je da otkriju u koliko svjetova oni manipuliraju realnostima. Bogovi stvaratelji ţongliraju realnostima, ali tko ţonglira njihovim realnostima i tko ih postavlja u sve ove svjetove? SVE OVO SE MOŢE OSJETITI. Dozvolite vašim moţdanim stanicama da se pokrenu, bez da se vaš racionalni, svjesni razum odmah ukljuĉi i ţeli sve definirati do zadnjeg detalja. Ovo iskustvo poĉinje tako da prvo u sebi razvijete OSJEĆAJ i onda jednog dana, u jednom trenu, jednog popodneva imate moţda jedan preplavljujući osjećaj SPOZNAJE i saţetak tisuća stranica oţivljava u pet sekundi boţanstvene ekstaze. Poglavlje 5 - Tko u sebi nosi Liniju Svjetla?
27

Vi drţite povijest svemira memoriranu u vašim tijelima. Vaše tijelo mutira sada da bi jednog dana moglo odrţati te informacije u sebi. Ovo se dešava zahvaljujući biogenetskom inţenjerstvu u kojem vi osobno ne sudjelujete. Vi moţete naravno olakšati proces, ako poštivate namjeru da kooperirate s njim. Kao vrsta, vi sada bivate genetski mjenjani od bića koja su vas stvorila i koja u odredjenim vremenskim toĉkama vaše povijesti redizajniraju vašu DNA. Ovo vremensko razdoblje je dizajnirano od originalnih Bogova Stvaratelja, oni dolaze natrag na ovo mjesto i vraćaju sada svoj originalni plan. Milioni bića su bili pozvani da sudjeluju u ovom projektu i milioni od VAS su rekli: “DA, mi smo buntovnici. Idemo preuzeti ovaj projekt, mi ćemo sloţiti sve natrag u red, mi ćemo srediti te ruševine i mi ţelimo vidjeti da li nam to moţe uspjeti.” Tako su se poĉeli crtati nacrti i planovi, studirala se genetika, da bi se otkrilo tko nosi u sebi recesivne gene i Liniju Svjetla. VI ste sa najvećom paţnjom izabrali roditelje koji su vas mogli obezbijediti sa najviše što je moguće svjetlosnih kodiranih vlakana koja mogu evoluirati dalje. Prije nego što ste ušli u tijelo, svi vi ste se obavezali stvoriti situacije u ovom ţivotu koje će potaknuti vaše kodiranje i koje će aktivirati vašu memoriju. Onda ste došli u tijelo i zaboravili ste. Svi vi imate svoje nacrte, planove i kodiranje i to kodiranje je do jedne izvjesne mjere već aktivirano u vama – jer ste vi cijeli ţivot znali da postoji jedan Boţanstveni plan i svrha i da ste VI DIO TOG PLANA. Aktiviranje i otvaranje vašeg koda, kao i realizacija vašeg identiteta će biti fenomenalno intenzivni. Razlog za ovo je evoulucija vaše DNA. Kad budete imali 12 spirala DNA, te spirale će se poĉeti spajati sa Sistemom od 12 chakri. 12 Chakri su vrtlozi koji su ispunjeni informacijama i vi morate moći prevesti te informacije. VI evouluirate, ĉak i kad niste na planeti i kad ste moţda više involvirani sa vašim drugim identitetima sebe nego sa ovim identitetom na Zemlji. Da bi evoluirali, vi izaberete jako izazovne situacije u kojima morate narasti iznad SVEGA što ste dosada smatrali svojim ograniĉenjem. VI morate postati SUPER-bića, svejedno u kojoj realnosti se nalazite, jer kao ĉlan Obitelji Svjetla, ogranak BUNTOVNICI, ovo je vaša jaĉina. Vi ste namjerno došli na Zemlju da si date takav IZAZOV, tako da moţete pruţiti OTPOR – ne na naĉin da vam stvori probleme ili da stvori konflikte, nego na naĉin da ostvarite harmoniĉni otpor. Kroz vašu harmoniju, vi se opirete staroj frekevenciji. Jedan dio napetosti koju osjećate prema drugima nastaje tako, jer vi se nalazite na vašem PUTU i napredujete. DRUGIMA se to ne svidja, jer oni nisu kodirani da u ovo vrijeme reagiraju onako kako vi reagirate. Neki ljudi nisu uopće kodirani za ovo. Neki su znali za plan i za promjene i došli su ovamo da bi promatrali. Neki su došli jer su znali da ako budu imali hrabrosti da dodju na planetu ĉija se struktura temeljno mijenja, da će to povećati njihovu svijest samim tim što su došli na planetu i sudjelovali u ovoj promjeni.
28

Samo i biti u blizini ovog dogadjanja daje snagu. Tako da – cijenite sve one koji su došli na planetu SADA da bi uĉestvovali u ovoj promjeni frekevencije. Svi ovi uĉesnici su potrebni, jer ĉim više se frekvencije zadrţava na planeti, tim više energije se moţe preraditi i promjeniti stara frekvencija. Oni koji su se otvorili SVJETLU - njihova tijela postaju doslovno restrukturirana. Nekad, vi se probudite u sred noći i doslovno osjećate to restrukturiranje. Ovo restrukturiranje tijela je restruktura vaše DNA. Vaša DNA je jedno vlakno. Znanstvenici koji su do sada dali sve od sebe, mogli su identificirati samo odredjene dijelove DNA. Našli su takodjer dijelove DNA koje su smatrali nepotrebnima, jer nisu mogli dokuĉiti njihovu svrhu i nazvali su te dijelove “junk DNA” (smeće DNA). ALI ti znanstvenici griješe. MI smo priĉali da su vas napravili/kreirali Bogovi Stvaratelji. Napravljeni ste kao kuća koja moţe biti nadogradjena. Sada je vrijeme u kojem oni koji su vas stvorili – dodaju još nešto NOVO u vašu DNA. Ono što znanstvenici zovu “junk DNA” se sada aktivira u vama. U našim uĉenjima mi uvijek iznova naglašavamo obogaćivanje vaše krvi sa KISIKOM, jer KISIK jaĉa kodiranje i BUDI “junk DNA“ u vašem tijelu koja je sve ostalo samo ne smeće. Ono što znanstvenici zovu junk DNA je temelj za kompletnu percepciju – JUNK DNA će vam omogućiti da postanete kompletno ĉetverodimenzionlano biće. Ova junk DNA će promeniti vaš vid, vaš sluh, produţiti vaš ţivotni vijek i tako dalje. Ovi uspavani djelovi DNA, koji su za znanstvenike enigma, sada se bude u ţivot. Vi mutirate tako brzo, da izvjesni znanstvenici smatraju taj proces bolešću. Neki su vrlo zabrinuti zbog toga. Oni su uvjerili vladu da uloţi milijarde dolara u istraţivanje DNA. Ono što se dešava sa vašim tijelom zasigurno nije bolest, vi mutirate prirodno i restrukturirate se. Ova mutacija se dogadja najĉešće dok spavate tako da moţe biti da se probudite ujutro i osjetite da se osjećate nekako drugaĉije, da je nešto drugaĉije u vašem tijelu. Moţete oĉekivati da će se promjene poĉeti pokazivati i da ćete razviti nove sposobnosti. VI ćete mnoge stvari automatski jednostavno ZNATI. Originalni planeri ĉovjeĉjeg tijela su bili dobronamjerna bića. Ovi Bogovi su vas biogenetski vrlo velikodušno obdarili sa nevjerojatnom duhovnom vitalnosti i fantastiĉnim sposobnostima. Velika koliĉina tih informacija je pohranjena u razbacanim i raspršenim kodiranim svjetlosnim vlaknima, koji se SADA ponovo re-strukturiraju. Vaše kosti i vaš skelet su povezani sa tim informacijma. Kad je vaš skelet pravilno ispravljen i poravnan u jednu liniju, vi moţete koristiti energiju iz izvjesnih “podruĉja snage”, kozmiĉke zrake se “dovlaĉe” u vaše tijelo, kodirana svjetlosna vlakna u vašem tijelu se poĉinju reorganizirati i vi ćete spoznati da se mijenjate. Ta promjena će biti prisutna kud god da se okrenete. Ovaj sadašnji evolucionarni sistem je dizajniran od Bogova Stvaratelja, da vam pribliţi nove dimenzije odnosno frekevencije. Sistem je izgradjen na razvoju 12 spirala ili heliksa, koje su povezane sa 12 Chakri; 7 u vašem tijelu, 5 izvan njega. To je naĉin na koji sistem funkcionira. Za ovu evoluciju heliksa u tijelu se morao naći jedan zajedniĉki nazivnik tako da bude obuhvaćen i najdonji nivo frekvencije.
29

Ima i ljudi koji će ići i dalje od 12 spirala. Medjutim, generalno gledajući, stupanj svjesnosti ĉovjeĉanstva ne moţe doseći takvu akceleraciju. Za ljude već predstavlja veliki skok razviti se od 2 spirale u 12 spirala. Neki ljudi će funkcionirati sa 12 spirala u najkraćem roku, dok će drugi tek na kraju desetljeća dostići taj stupanj. To potiĉe od toga, da svatko primi individualno frekevenciju tek onda kad je sposoban tu frekevnciju i integrirati. Mnogi se i sada na poĉetku plana, teško nose sa promjenama. Većina ĉovjeĉanstva je ubijedjena da postoji samo jedan realitet i da osim toga ne postoji ništa drugo. Ovaj pogled na svijet bi moglao znaĉiti pad ĉovjeĉanstva. Kad spirale u ĉovjeĉjem tijelu preuzmu svu svoju funkciju, budi se jedno unutrašnje znanje koje prelazi granice svega što je taj ĉovjek ikada nauĉio. To je znanje iz SAMOG SEBE, koje kaţe: Postoji puno više nego ovaj fiziĉki svijet! Vjerujte to. Znajte to. Shvatite to. Fiziĉki svijet je kljuĉ za spiritualni svijet. Svijet DUHA i samospoznaje stoji pred jednom eksplozijom informacija: jeftina energija, slobodna energija – sve će vam biti dano. Sve to je povezano sa razvojem kodiranih svjetlosnih vlakana, sa milionima i milionima tankih vlakana. Kao što smo vam već priĉali; Bogovi Stvaratelji koji su došli i preuzeli moć imali su namjeru da vi funkcionirate na jedan odredjeni naĉin, da vas mogu kontrolirati. Morali su iskljuĉiti vašu inteligenciju i to su uĉinili tako da su tanka kodirana vlakna koja grade DNA raspršili i razbacali. OVA vlakna se upravo sada poĉinju skupljati i poĉinju izgradjivati nove spirale. To će se dogoditi u grupama od TRI, dok se konaĉno ne dodje do 12 spirala. Kad tih 12 spirala poĉnu vibrirati u tijelu, svaka spirala će poĉeti vibrirati u skladu sa jednom Chakrom. Ima puno chakri i puno potencijalnih spirala koji se mogu formirati. Momentalno je zajedniĉki nazivnik za ĉovjeĉanstvo 12. Sa 12 chakri i 12 spirala ljudska svijest moţe izaći na kraj, bez da samu sebe uništi. Znaĉi sada imamo posla sa 12 spirala i 12 chakri – od toga 7 u tijelu i 5 izvan tijela. Sa 7 chakri u tijelu se moţe priliĉno lako raditi. Moţe ih se sve fiziĉki dodirnuti i osjetiti kako rade, kada dozvolimo sebi da ih osjetimo. Prve tri su Chakre: preţivljavanja, seksualnosti i doţivljavanja osjećaja. Ĉetvrta je srce – centar za suosjećanje i povezanosti sa svim stvarima. Peta je vratna /grlena chakra, koja je povezana sa govorom, šesta je treće oko, nalazi se izmedju oĉiju i povezana je sa vidovitosti. Sedma je krunska chakra i otvara ĉovjeka za spoznaju da njegov stvarni identitet leţi izvan granica fiziĉkog svijeta. Kada se dodje do 5 chakri izvan tijela, mora se pronaći naĉin, da se nešto integrira, za što još uvijek niste sigurno dali uopće postoji. 8 chakra leţi sada izvan vašeg podruĉja aktiviteta, 30 cm iznad vaše glave. Većina ljudi je drţi skroz blizu njihovog fiziĉkog tijela. Ĉak i 9-ta je u blizini, samo par metara udaljena od tijela. Kad su 9 spirala skroz razvijene, ova ĉakra će se premjestiti u Zemljinu atmosferu i onda biti više Zemljina Chakra, jedan link izmedju energetske mreţe univerzuma i Zemlje. 10-ta, 11-ta i 12-ta Chakra su udaljeniji. Kad vaša 10 Chakra bude aktivirana i ukljuĉena, bit će u vašem Sunĉevom sistemu. 11 će biti u vašem galatiĉkom sistemu, a 12 će biti usidrena u unverzumu. VI ćete od ovih vaših liĉnih centara dobivati informacije, jer oni su takodjer i kolektivni centri. Kada nauĉite interpretirati sva ova iskustva sa chakrama, vidjet ćete da
30

ŢIVOT nije više isti kao nekada. Ne prolaze svi na Zemlji kroz ove promjene, jer nisu svi kodirani da u ovom vremenskom segmentu reagiraju. SVATKO od vas je došao sa jednom specijalnom zapovijedi, koja vam kaţe kada, gdje i kako trebate najbolje djelovati. Mnogi od vas uĉe upravo sada kako da slijede taj plan, plan SEBE SAMOG, koji će vas dovesti do toga da otkrijete vaše više JA. Kad to jednom otkrijete, vaš ţivot će biti priliĉno jednostavan, bez naprezanja, jer vi ste sada jedna alatka SVJETLA i vi ste vodjeni, samim tim što ste postavili namjeru – da se posvetite SVJETLU. Ljudi će se mjenjati postepeno, jer ne bi funkcioniralo da se sve dogodi odjednom, TO bi stvorilo kaos, upravo tu gdje je potreban red. Ovako se moţe netko tko upravo prolazi kroz promjenu obratiti nekom ko je kroz tu promjenu već prošao. Za one od vas koji su PRVI, ovaj proces moţe biti jako teţak, VI krĉite taj put i ostavljate putokaze. Kad vi budete u stanju da prodjete kroz promjene, vi ćete drugima moći lako pokazati put. Ako ste voljni, moţete se ukljuĉiti i u mreţu VREMENA i tu ćete otkriti izvjesne pokazatelje za buduće dogadjaje. ĈIM VIŠE se vi u SVAKOM momentu posvećujete svojoj vlastitioj promjeni, tako će ta promjena puno prije dostići i zadnju osobu u nizu. Bilo je vremena kad je ĉovjeĉanstvo bilo sposobno postojati u višim dimenzionalnim frekvencijama i imalo je moć da se kreće kroz realitete i manipulira materiju. Mnoge od ovakvih mogućnosti su namjerno uništene od bića koja gospodare vašom stvarnosti. VI morate znati da svaka stvarnost ima svoje ĉuvare i da ima raznih ĉuvara. MI koristimo termin Ĉuvar neutralno. Vi korisite termin Ĉuvar za nekoga tko štiti. MI kaţemo da ĉuvari stvarnosti štite realnost u smislu da ne dozvoljavaju drugima da dodju i promjene njihovu realnost. Ĉuvari u našem smislu nisu baš uvijek dobronamjerna bića. Ĉuvari koji ĉuvaju vašu stvarnost mogu to raditi tako što će, recimo, drţati podalje druga bića koja bi vas mogla osloboditi. VI ste zaboravili puno toga jer ste bili prepravljeni i mnoge vaše prirodne sposobnosti su bile uništene i iskljuĉene. U vašem društvu je bila nastupila kontrola umova. Oko Zemlje su poloţeni velovi zašitite jer ĉak da i dobijete informacije izvana, ne bi imali niti alate niti mogućnost, da sa tim realitetima nešto poĉnete. Ali sada, ĉitav planet stoji u sred ekspandirajućih realiteta. Da bi mogli ići u druge realitete, vi morate kao prvo vrlo duboko istraţiti vaš liĉni realitet. Nema više vremena za 20 godina psihoanalize.VI morate razviti sposobnosti sa kojima ćete u roku nekoliko sati proći desetljeća svog emocionalog razvoja. Morat ćete uzeti emocionalni auto-put, jer ĉovjeĉje tijelo se IZRAŢAVA KROZ EMOCIJE. TO je posebnost i talent vaše vrste. Kao prvo, morat ćete otvoriti puteve prema podruĉjima koja ste u ovom ţivotu sakrili od vas samih. Moţe biti da će vas, kad poĉnete sredjivati informacije u sebi preplaviti sjećanja, sjećanja na dogadjaje koje su za vas tada bili jako teški i koje niste mogli razumjeti. Neki će moţda otkriti da su, kad su bili djeca imali kontrakte sa vanzemaljcima. Neki će moţda otkriti
31

seksualne doţivljaje, koje tada nisu razumjeli, bilo da su pri tom bili aktivni ili pasivni. Takve stvari su bile zakopane u emocionalnom tijelu, jer je emocionalno tijelo jako osjetljivo na osude, a mentalno tijelo osudjuje jako teško. Emocionalno tijelo, koje je povezano sa spiritualnim tijelom se krije od mentalnog tijela. Vi svi vjerujete da znate tko ste. VI svi imate ideje o tome tko ste vi, ideje koje su nastale za vrijeme odrastanja u ovom ţivotu. MI vam ţelimo reći da vi imate jedan izvjestan broj paralelnih, legitimnih egzistencija koje maju skroz drugaĉija sjećanja od ovih koje vi imate. Vi ste sebe odsjekli od ovih sjećanja, ili ste ih jednostavno ignorirali, jer vaše emocionalno tijelo to nije moglo preraditi. Mnogo od toga što ćete otkriti će biti povezano sa vašom seksualnosti, jer seksualnost je dio vas kojeg niste razumjeli, ali kojem se morate posvetiti, da bi razumjeli smisao. O ĉemu se radi kod seksualnosti? Tko je sve stvorio sva ova pravila o tome šta je ispravno a šta krivo? Osim toga, otkrit ćete da se vam se dešavali kontakti i da je energija stalno bila oko vas kad ste bili mladji, da vas uĉi; vi ste blokirali te dogadjaje jer vam nije pruţena podrška da vjerujete da su se ti dogadjaji stvarno desili. Kad poĉnete vaše multidimenzionalno istraţivanje, sva ona sjećanja koja ste sakrili od sebe će doći na svjetlo.Vi ćete se ĉuditi tome da ste kompletne dogadjaje i velike dijelove vaših ţivota kompletno zaboraviti, posebno doţivljaje iz vremena kad ste bili mladji od 12 godina. Vi ćete se ĉuditi o mogućnosti vašeg nervnog sistema, koji je u stanju da prekine protok inforamacija, kad vaš razum nije u stanju da preradi te informacije. A ipak: SVE je pohranjeno, dakle vi ćete dozvati sve te informacije. Sada ćete moći preraditi puno toga, jer ćete nauĉiti kako da budete NEUTRALNI i da ne osudjujete ono u ĉemu ste sudjelovali. Dok vi sada istraţujete vaše tijelo, vaš identitet i vaš sadašnji ţivot, ĉinite to brzo! Nemate više vremena da to istraţujete dugi niz godina. U onoj mjeri u kojoj se vaša DNA ponovo sastavlja i aktivira, moći ćete osjetiti, kako svi dogadjaji iz vašeg ţivota imaju jedan smisao i kako su povezani sa razliĉitim mjestima na kojima ste ţivjeli i razliĉitim identitetima koje ste imali. Idealno bi bilo, da vi sada više NE osudjujete i kad to postignete – dobit ćete uvid u povijest odnosno u to što se stvarno desilo ovdje i to ćete moći osjetiti i doţivjeti kroz vašu staniĉnu memoriju. Jedini naĉin na koji moţete doći na veću frekvenciju i odrediti budućnost vaših ţivota na planeti je da ne osudjujete vaše uĉestvovanje u ovom procesu. Ovo je jako kompleksno i JAKO VAŢNO: Osjetite ovo što smo sada rekli. Ovaj proces znaĉi: rušenje postojećih paradigmi i postajanje heretika realnosti (heretik – krivovjerac op. prev.). VI ćete poĉeti shvaćati da je stvarna realnost jednostavno bila sakrivana od vas ĉitavo vrijeme. Najvaţnije je i bezuvjetno je potrebno da se VI POĈNETE PRISJEĆATI TKO STE VI ZAPRAVO.
32

VI NISTE SAMI. VI to ne bi mogli uĉiniti sami. Ĉak i kad kaţemo da ste vi predvodnik vaše duše, ima i drugih aspekata vaše duše, koji imaju potpuni uvid u dogadjanja i povijest i koji se vraćaju sada ovamo u jedan vremenski period, da bi ostvarili jedan energetski vrtlog koji će dodirnuti sve stvarnosti. MI vam ne moţemo dovoljno naglasiti koliko je vaţno ovo vrijeme SADA i koliko je uzbudjenje i radost u njemu – UKOLIKO STE VI VOLJNI DA SE PROMJENITE. Ako niste voljni da se promjenite i ako niste u stanju da se prepustite, morat ćete proći kroz stvari koje neće biti tako lijepe. Svatko od vas ima nešto za što se drţi ĉvrsto. To moţe postati jako teško. Pa ipak, svatko od vas je došao ovamo da nešto obavi, tako da moţe nastaviti svoj put i da moţe ponovo raditi ono za ĉim njegova duša ĉezne. Vi se ĉitavo vrijeme osjećate tako kao da imate ovdje još nešto za obaviti, neke nedovršene poslove. Zastor je za mnoge od vas povuĉen vrlo usko svuda oko vas, samo da vi ne bi rekli: “Hej, što ja radim zapravo ovdje!? Odoh ja!” Oni od vas koji razumiju više nivoe postojanja su se mnogo puta osjećali JAKO SAMI na planeti. Ali ovaj put ima miliona od vas – vi si upravo formirate jednu nevjerojatnu grupu podrške. VI polako poĉinjete da se srećete - jedni druge i VI upravo poĉinjete isprepletati vašu svijest jedni s drugima - kao što jedna svilena nit plete platno sa drugim svilenim nitima. VI ĆETE VIDJETI: sada nastaje jedan predivan zajedniĉki rad bez puno muke, jer je to dio plana i vi ste jednostavno vodjeni da uradite odredjene stvari. Ĉitav planet je tako kontroliran, da su vas od prvog momenta od kad ste došli ovamo uĉili da nemate kontrolu nad svojim realitetom. Vas su uĉili da sve ovisi samo o sluĉaju i o faktorima na koji nemate nikakvog utjecaja. TO JE KRIVO! VI STE TI KOJI KONTROLIRAJU VAŠU DNA! VI IMATE KOMPLETNU KONTROLU NAD SVIME! Dok vi to ne otkrijete i poĉnete vjerovati, vi ste izloţeni svemu što netko DRUGI ţeli da VI RADITE U OVOJ ZONI SLOBODNE VOLJE! U vašoj nevinosti i neznanju vi ste bili izloţeni stvarima koje su omogućile da su vaša DNA, vaša INTELIGENCIJA i mnoge druge stvari bile manipulirane. Poglavlje VI - Otkljuĉajte Povijest

33

DNA u sebi nosi kodove, taj genetski material i spirale su napravljeni od svjetlom kodiranih vlakana, tankih niti koje nose informaciju na isti naĉin na koji to radi npr. svjetlosna optika (fiber optics systems). Svjetlosni stup koji vi koristite da bi se aktivirali i doveli informaciju u vaše tijelo je takodjer sastavljen od svjetlom kodiranih vlakana. Te svjetlom kodirane niti sadrţe ogromnu koliĉinu informacija i vaše tijelo je ispunjeno njima. Kad se ove svjetlom kodirane niti poveţu u sveţanj i isprave u ispravnom pravcu, one rade zajedno i oslobadjaju informaciju koja pojašnjava povijest koju ova vlakna nose u sebi. Svjetlom kodirana vlakna u vašem tijelu su sliĉna jednoj velikoj biblioteci, biblioteci koja je toliko ogromna da u sebi nosi povijest svemira. Na Zemlji su kroz povijest ţivjele mnoge vrste. VI ste sebe uvjerili da je ĉovjeĉanstvo urodjeno na ovom planetu. Ljudi su ovdje “stavljeni”. Pred ljudima je jedan veliki šok, jer će se vrlo uskoro otkriti skeletne forme mnogih razliĉitih kreatura. Neke od ovih su već otkrivene, djelomiĉno u Juţnoj Americi, o njima se u senzacionalistĉkim novinama priĉalo kao o varci, obmani ili su bili sakriveni i drţani tajnom. Kad svjesnost ĉovjeĉanstva naraste na frekvenciju prijemnosti i kad nervni sistem masovne psihe bude dovoljno balansiran da podnese promjenu obrasca, Zemlja sama će otkriti svoje tajne – raznim sredstvima, npr. kroz neobiĉna vremenska zbivanja, zemljotrese, psihiĉka otkrića i tako dalje. VI ćete otkriti jednu potpuno novu povijest. Pred vama je zadatak da razvijete vašu DNA kroz vašu SVJESNU NAMJERU i ZAPOVIJED. Zapovjedanje, ţeljenje i traţenje ovoga nije jednostavno, jer vi morate proći kroz mnoge identitete. Iz povijesne perspektive vašeg multidimenzionalnog postojanja odnosno suštine vaše duše vi ste već bili mnoga raznorazna bića i neka od tih iskustava su bila priliĉno bolna. Neka od tih iskustava su bila jako izazovna i teška. Za vas je vrijeme da prodjete kroz izazove i da otkljuĉate povijest koja je u vašim tijelima – tako što dozvoljavate vašim svjetlosno kodiranim vlaknima da se ponovo poveţu u snopove, da formiraju nove spirale i da dozvolite sebi da budete prijemĉivi za ono što će vam ta nova informacija u vašoj DNA pokazati. To neće uvijek biti smisleno vašem logiĉkom umu. Vi ćete nauĉiti da vas logiĉki um ima smisao i svrhu, ali to nije vaš identitet. Logiĉki um je kod mnogih ljudi pre-aktivan. On je precijenjen i zloupotebljen i ako previše koristite i zloupotrebite vaš logiĉki um, u vašem tijelu se stvara stres. Vi ne morate uvijek da razumijete logiĉki ono što vam se dogadja. Promatrajte sebe, odrţavajte smisao za humor i odraţavajte ideju o tome da vi evoluirate. Vi ćete prolaziti kroz mnoge svari, jer vi se penjete na ljestvici vašeg identiteta koji je napravljen od vašeg sistema chakri. Chakre su energetski informacijski centri koji su povezani sa vašim ţivotima u kojima ste se vi ili aktivirali ili izrazili sebe na ovom ili onom polju. Od najveće vaţnosti je da vi u slijedećih nekoliko godina otkrijete svoj identitet. Svjetlom kodirana vlakna su alatka svjetla, dio svjetla i jedan izraz svjetla. Oni postoje kao MILIONI finih, tankih niti u vašim stanicama, dok iste takve niti postoje kao kopija izvan vaših tijela. Svjetlom kodirana vlakna nose u sebi Jezik Svjetlosne Geometrije koji u sebi sadrţi priĉe o tome tko ste vi. Do sada nije niti bilo moguće da ove svjetlom kodirane niti dodju na planetu, jer tu je bilo oneĉišćenje stvoreno od “tamnog tima”.
34

Ova svjetlom kodirana vlakna su kao zrake svjetla koje u sebi nose geometrijsku formu jezika. Oni vam dolaze iz kozmiĉkih banki podataka i sadrţavaju informaciju. Mnogi od vas su u jednoj toĉki razvoja u kojoj vaše tijelo nema potrebu za lijeĉenjem. Vi imate potrebu za spontano obrazovanje/ informiranje kroz implantat koji je stavljen u vaše tijelo da vas informira. To je ono što će se desiti u nadolazećim godinama. Neki od ljudi na ovoj planeti, pogotovo oni koji rade sa kristalima će uĉiti kako da napune i aktiviraju tijela drugih ljudi sa ovim nitima. Individue koji su u potrazi za iskustvom će imati te niti aktivirane u njihovim tijelima da im daju trenutnu informaciju i trenutno znanje. Ovo je naĉin na koji će evoluirati edukacija u budućnosti. Takodjer, tu će biti i bića koji će vam pomoći sa svim ovim. Vama upravo postaje moguće da prepoznate ta bića i da prepoznate druge realitete koji postoje oko vas. Kad je informacija iz svjetlom kodiranih vlakan bila raspršena, to nije bilo kao spaljivanje biblioteke, bilo je kao da je netko bacio knjige sa polica i ostavio ih na sred sobe. Zamislite da ste ušli u sobu koja je veliĉine ogromnog stadiona i sve knjige leţe na podu. Kako biste pronašli išta, osim sluĉajno? Budući da ljudi ne vjeruju u red u sluĉajnostima, oni nisu nikad slijedili red koji je u njima. Informacija u tim nitima je ostavljena u vama, ali nije postojao logiĉki naĉin da vi tu informaciju razumijete. Kako vi u sadašnje vrijeme nalazite infromacije? Informacija će se vama otkriti sama. To je proces. Vi ne morate traţiti informaciju, jer ovo otkrovenje je vaše nasljedstvo i vaš identitet. Ĉim DNA poĉne formirati nove zavojnice, ove nove zavojnice će putovati vašim nervnim sistemom, koji se upravo sada razvija i sjećanja će preplavljivati vašu svijest. VI morate raditi na tome da razvijete taj nervni sistem, morate vući Svjetlo u vaša tijela, morate obogaćivati vaš sistem sa kisikom, morate nauĉiti kako da se krećete kroz ubrzavanje vaše energije i kako da u vaše tijelo prizovete više ideja i iskustava. Cim ovaj proces pocne rasti i hraniti sebe u vašem tijelu, promatrajte to jednostavno, jer vi ćete ţeljeti imati pristup tom procesu. Ako zaglavite u vašim dramama, to je kao da ĉitate jednu vašu knjigu ponovo i ponovo i ne dozvoljavate da i informacije iz drugih knjiga dopru do vas. ALI tu ima više od toga: tu ima ĉitava jedna priĉa. Ta ĉitava priĉa ima veţe sa vašom ĉitavom dušom. Kao ĉlan Obitelji Svjetla, vi se slaţete sa time da u svom tijelu drţite svjesno znanje o svim vašim egzistencijama. VI ste spremni da sve uloge koje ste ikad igrali u tim egzistencijama prihvatite i da prihvatite i sve ono što ste ikada napravili i da onda udjete u razliĉite stvarnosti i da ih prema pravilima vašeg sporazuma kao predstavnik Obitelji Svjetla prepravite. Naravno, u sklopu ovog sporazuma, vi imate pravo na vašu slobodnu volju. Trostruka spirala će vas dovesti u vas osjećajni centar. Osjećajni centar je emocija i emocija je vaša cesta ili most ili vaša karta prema vašem spiritualnom SEBI. Kad ljudi poriĉu njihovo spiritualno JA, oni ne mogu ući u spiritualna podruĉja. Christ je rekao: “Upoznaj sebe.” UPOZNAJTE SEBE! To je ista stvar. Ova poruka je dana planetu prije puno vremena, ali je postala iskrivljena, tako da ljudi ne razumiju koliko su oni u biti VELIĈANSTVENI i da sve što treba da urade je da oni SEBE pre-sloţe nanovno.
35

Ovaj rad je uvijek unutarnji. AKO zelite znati KAKO PROMJENITI planetu, mi vam uvijek kaţemo da radite NA SEBI. Razvijte SEBE! Krećite se preko svojih granica. Nauĉite da budete multidimenzionalni, da postojite u astralnom svijetu, da putujete izvan fiziĉkog tijela. Prestanite definirati vaše fiziĉko tijelo kao nešto što završava “tu”, to je ono u što vas društvo ţeli uvjeriti, da budete kontrolirani. U zoni slobodne volje, kontrola je dio ove igre, jer netko ţeli da ima kontrolu. VI ste ĉlanovi Obitelji Svjetla. Koju hijerarhiju i koje Bogove vi slušate? DNA je jedna ţivuća povijest istine i ţivota. Kad postanete sposobni da se stopite sa ovom povijesti, moći ćete ići u realitete bez videa, bez kazeta, bez knjiga. Vi ste sposobni za takva iskustva. Mnoge stare urodjeniĉke kulture su bile trenirane da nadju ostatke Ţivuće Biblioteke na ovom planetu. To objašnjava njihovo poštovanje prema Zemlji, prema ţivotinjama i objašnjava njihovo razumijevanje za to da SVE POĈIVA NA KOOPERACIJI. Ove urodjeniĉke kulture su namjerno stavljene na planetu, da budu jedno polje za trening i da postoji potencijal za aktivaciju memorije kad dodje pravo vrijeme. DNA drţi kod. DNA drţi nacrt za identitet, plan za egzistenciju, sadrţi povijest svemira i povijest ţivota u ovom lokalnom segmentu. I to je SVE pohranjeno U STANICAMA LJUDI. Originalna DNA ĉuvara i pratilaca ove planete - ljudi je imala nacrt koji se bazirao na broju 12. 12 spirala genetiĉkog materijala su zbog toga povezani sa puno drugih izvora informacija koji poĉivaju na broju 12. Sjetite se: stvarnost odraţava stvarnost. 12 informacijaksih spirala su povezane sa 12 informacijksih centara u tijelu i izvan tijela. Zemlja sada ulazi u jednu povezanost, u jednu konstelaciju sa svrhom da se Originalni Planeri vrate i da reaktiviraju sistem od 12 spirala i da vrate Zemlju na njen prijašnji put. Kad se biološka biblioteka zaĉimala, prije eona i eona, bilo je odluĉeno da će ĉuvari i pratioci planete – dakle ljudi drţati u sebi kljuĉ za otkljuĉavanje podataka koji su pohranjeni u ovoj Ţivućoj Biblioteci. Kako je ovo sve povezano sa 12 informacijskih cenatara - chakri? Kad su ljudske chakre povezane, otvorene i aktivirane, informacija sama poĉne traţiti da se izrazi i da postane dostupna. Izvjesne stvari aktiviraju ovu informaciju, dovodeći je u prvi plan postojanja, tako da se ona poĉne izraţavati. Kad ste prikljuĉeni na vaše informacijske centre, 7 u vašem tijelu i 5 izvan vašeg tijela, vi ste spremni da primite energiju kroz jedan set od drugih 12 informacijskih centara. Kad aktivirate vaših 12 ĉakri, vi se prikljuĉujete energiji koja je pohranjena u paralelnom setu od 12 centara koji će dalje aktivirati vaš proces. Ovo će na koncu dovesti do toga da vaš mozak poĉne funkcioniari potpuno i kompletno, kao kompjutor. 12 paralelnih realiteta sadrţe naĉin i dozvoljavaju da se otkljuĉa sakrivena informacija. Ima mnogo koraka prema tom otkljuĉavanju. Vi to moţete usporediti sa vladinim sigurnosnim sistemom koji koristi razliĉite nivoe pristupa otiscima prstiju ili druge znakove raspoznavanja, koji se moraju kombinirati jedni s drugima, da bi se dobio pristup informacijama.
36

Aktivacija 12 spirala DNA se podudara sa aktivacijom, vrtnjom, kretanjem i otvranjem vaših 12 informacijskih centara, vašim ĉakrama ili eteriĉnim energetskim ploĉama. Ovo je poĉetak povezivanja ovih 12-ĉlanih sistema. Kada se ova sinhronizacija energije dogodi, ona poĉne dovoditi i vući energiju u 12 nebeskih tjiela u vašem solarnom sistemu. Ova tijela onda poĉnu slati tu energiju natrag na Zemlju. Oni aktiviraju sebe, time što otpuštaju ono što sadrţe u sebi, tako da Zemlja moţe biogenetiĉki oţivjeti. U svemiru ima više i više ovakvih 12-clanih grupa – npr. 12 rotirajućih svemira. Vrtnja ovih 12 centara će dovesti do kaosa nove svijesti, jer kad se ovih 12 centara, pogotovo vanjskih 5 poĉnu povezivati sa Zemljom, doći će do nevjerojatne poplave nove energije. Izgradnja 12 Spirala neće znaĉiti da ćete vi kao vrsta biti kompletno informirani. To znaĉi da postoji maksimum i minimum neophodnih mutacija, da bi se ljudska svijest katapultirala na jedan veći nivo i kreirao novi standard funkcioniranja svijesti. Ova mutacija će donijeti novi nivo frekevencije i on će utjecati na svakoga na njegov naĉin. Ovaj proces se moţe usporediti sa novim suncem koje se radja u vašoj atmosferi. Ovih 12 Spirala sigurno neće obuhvatiti sve informacije u svjetlom kodiranim vlaknima. Pa ipak, formiranje tih 12 spirala će biti dovoljno da vam da jednu puno veću sliku toga tko ste vi kao vrsta. Kao ĉlanovi Obitelji Svjetla, vi znate tko ste. Ljudi su oni koji ne znaju tko su oni. Budući da ste vi sada zamaskirani kao ĉovjek, ponekad i vi mislite da ne znate tko ste vi. Ali, VI ZNATE iz VJEĈNOG djela SVOG BIĆA, da ste VI ĉlanovi Obitelji Svjetla. MI zovemo planetu Zemlju Ţivućom Bibliotekom, jer vi svi u sebi imate predstavu o tome što je bibilioteka: jedno mjesto gdje je informacija pohranjena i dostupna. Mi koristimo tu analogiju, jer mi imamo namjeru da vam pojasnimo da se vi – gdje god da se krećete nalazite u jednoj bibliteci. Vi samo još niste otkrili, kako da sebi prevedete informaciju, ili na kojem mjestu u biblioteci se ona nalazi. Ovo je slika koju mi ţelimo da svatko od vas ima. Ovo će stvoriti veću ljubav za Zemlju i veću spoznaju o tome da je svatko povezan s neĉim na ovom mjestu. Nema više potrebe da se ikada osjećate sami, kad shvatite da oko vas postoji inteligenatan ţivot koji ţeli komunicirati sa ljudskim bićima. Ĉim se 12 Spirala, koje će vas povezati sa 12 informacijskih centara, poĉnu formirati – Biblioteka će se aktivirati. Ljudska vrsta je dizanirana da bude kljuĉ u pristupu ovoj informaciji u Ţivućoj Biblioteci. O tome bi vam mogli priĉati priĉe i priĉe. Prije miliona godina, sav ţivot je ko-egzistirao na planeti, pogotovo za vrijeme dinosaura, kad su ove velike ţivotinje sluţile kao ĉuvari planete i izvjesne energije su se gradile da ovdje pohrane podatke. Ovo se dešavalo milionima godina. Sada je sistem sa brojem “12” onaj koji vas povezuje sa time i kad pogledate oko sebe vi ćete ga svugdje vidjeti. To je bilo uvedeno iz razloga da se vas poveţe sa neĉim negdje drugdje. To nije vaš prirodni bioritam, nego jedan grupni dogovor da se koristi energija od “12” u
37

razliĉitim sistemima stvarnosti. To je kodirana formula. Mnoge stvari koje nemaju smisla vašem logiĉkom umu, imaju enormno puno smisla kodiranim svjetlosnim vlaknima i vašem tijelu koje postaje sve više i više senzibilno. Ima i onih koji kaţu da je ovo jedan skroz ne-efikasan sistem i da nije u prirodnom toku. Ali “12” je tok na koji je vaš planet “naštiman”. Zapravo, ako bolje pogledate, vi ste u sistemu od 13. Koliko puta godišnje imate pun mjesec ? 13. Sistem od 13 će doći. Vi ćete se njemu otvoriti vrlo skoro jer ćete se vi kretati izvan vremena. Enegija od “13” ide dalje od logiĉkog i dalje od usiljenog sistema. Kao što smo već rekli, Obitelj Svjetla je došla na planet da prihvati energiju od Originalnih Planera. Ova energija će kreirati genetiĉku promjenu i reaktivirati i prestrukturirati svjetlom kodirana vlakna. Vlakna će izgraditi sistem od 12 spirala, koji će aktivirati tijelo. Ovo će uĉiniti ljudska bića vrlo vrijednima, jer će oni biti u stanju da budu kljuĉ za pristup podacima koji su pohranjeni u Zemlji. Što je u tim podacima tako vaţno? Oni su u insektima, u cvijeću, u svinjama, magarećim repovima, u zeĉjim ušima i svim stvarima sadrţane i na vama je da ih otkrijete. MI ţelimo naglasiti da je pohranjivanje podataka u 12 biblioteka uslijedilo u mnogim razliĉitim slojevima. Kad ste vi došli u biblioteke, postojali su razni kodovi za pristup. Drugim rijeĉima, postoje mnogi razliĉiti naĉini da se udje u biblioteke. Vi ne bi mogli samo tako ući i reći: “Ja imam dopuštenje da primim sve ove informacije.” Kao što u vašoj vladi postoje razni nivoi sigurnosti, tako i biblioteke koje drţe ove informacije imaju svoje sigurnosne sisteme. Postojao je razlog da se grade ove biblioteke, jer onda je vladala tiranija. Izvjesne energije – Ĉuvari vremena – su bili zabrinuti da informacije dodju u krive ruke. Tako su, vrlo zaigrano, razvili razne biblioteke. Ostale biblioteke ili svjetovi nisu svi kao vaš svijet. Zadatak Ĉuvara vremena je bio da izgrade projekt kroz koji će svjesnost moći evoluirati, posjedovati informaciju i biti u stanju pristupiti toj informaciji. Prvonamjenski, uloga ĉovjeka kao vodiĉa ka biblioteci je bila uloga vrlo visoke ĉasti. Bez ĉovjeka, nitko ne bi mogao pristupiti biblioteci i ĉim je bolje ĉovjek bio “naštiman”, mogao se ostvariti bolji pristup biblioteci. Ĉovjek je bio ponosan na to, da bude dovoljno slobodan, pa ipak dovoljno vezan da nadje podatke u svim stvarima. Kako su ljudi bili biblioteĉne iskaznice, neki su bili bolje iskaznice od drugih. Postojalo je školovanje sa ciljem kako da se bude iskaznica i kad su dolazila bića koja su htjela naći informacije, oni su se stopili/sjedinili sa ĉovjekom koji je bio programiran da odgovara na izvjesne kodove. Ako je netko imao niske kodove za pristup, oni su mogli vidjeti samo izvjestan dio neĉega. Svatko je dolazio sa namjerom da otkrije specifiĉnu informaciju. Informacije nisu bile od nekog skrivane zato što su bile tajna, nego zato što nisu elekromagnetski odgovarale njegovoj biološkoj strukturi.
38

Podaci moraju moći “proći” kroz sistem uvjerenja i vjerovanja jedne individue, inaĉe bi moglo doći do “kratkog spoja”, ako je preplavljen sa energijom, koja nije dovoljno obogaćena ljubavlju. Kad je nešto dovoljno obogaćeno ljubavlju, to štiti ĉovjeka da ne doţivi kolaps i fokusira ga na prihvaćanje proširenijeg koncepta. Ovo je naĉin na koji su veliki koncepti dovedeni na planetu: oni se kreću na frekvenciji ljubavi. Frekvencija svjetlosti ne moţe transportirati velike koncepte, jer ona nije povezana sa emocijom. Ljubavna frekvencija je povezana sa emocijom. Kad ĉovjek stvara jedan prošireni koncept SEBE, tu mora biti ljubavi da mu da smisao. Bez ljubavi, ĉovjek ne osjeća svrhu/smisao, a ĉovjek mora biti povezan sa smislom, da shvati kako su stvari ogromne. Vi ćete jednog dana otkriti da i seks pripada procesu. Kada vi posjedujete svoju vlastitu seksualnost, vi vidite mogućnosti kako da je izrazite i vi odluĉujete da li je ţelite izraziti ili ne. Ĉim postanete pristupaĉni i drugi vas poĉnu koristiti da otkriju bibilioteku, s godinama moţete imati vrlo interesantnih susreta. Ako poĉnete prouĉavati stare spise i manuskripte, razumijet ćete da su se Bogovi spustili dolje i pomiješali sa kćerima ljudskog roda. Seksualnost je bila korištena da se baci iskra na biblioteĉnu iskaznicu. U tome ima neĉeg jako opasnog, jer je to bilo zloupotrebljeno. Zato je vaţno da vi svoju seksualnost posjedujete i da budete sasvim naĉisto s time sa kim je dijelite. MI ne ţelimo da netko od vas bude kupljen ili zaveden. Vi morate obratiti paţnju na to da li doţivljavate druge kao iskrena bića koja imaju svoj integritet, ili da li vam samo laskaju. Vi ćete postati Ĉuvari Moći. Ima i tradicionalista koji misle da vam mi nekontrolirano dajemo previše informacija. Mi kaţemo da je Zemlja na putu velike kolizije, tako da ne ţelimo imati obzira ili išta zadrţavati. Mi upravo preplavljujemo planet, kao i mnogi drugi, sa mogućnostima da se sjetite. Tako da, kad se vama umnoţe ova iskustva, ovo znanje i mogućnosti - drugi, koji će se osjećati privuĉeni, će doći k vama iz njihovih razloga, jer će kroz vas moći dobiti pristup izvjesnim stvarima. Kada dijelite vašu seksualnost s nekim, to je kao da otvarate aveniju prema drugim bibliotekama. Ima to veze sa puno, puno stvari. Mi ţelimo da vi volite i poštujete svoje tijelo, volite sebe i da budete sigurni, da kada imate seks s nekim, da vas ta osoba zbilja voli. To ne znaĉi da se morate vjenĉati. Ali tu mora biti ljubavi, tako da znate s kim se povezujete – tako da sve to što otkrijete izmedju vas i ostane izmedju vas dvoje. Mi vas u biti ne upozoravamo, mi vas samo informiramo, jer vi ćete vidjeti što se dešava drugima koji nisu oprezni sa njihovom moći. Drugim rijeĉima, seksualnost nije nešto s ĉime se treba zezati. To je naĉin da se otvore mnoge avenije. Ako vi tome ne pristupite oprezno, vi moţete privući energije i bez da imate partnera. Ako vi koristite seksualnot da bi aktivirali informaciju, vi moţete dozvati krive energije.
39

Tako da: budite svjesni frekvencije seksualnosti, jer ona budi osjećaje, a osjećaji su KLJUĈ za pristup podacima koji su pohranjeni u Ţivućoj Biblioteci. Poglavlje VII - Multidimenzionalno integrisanje/stapanje Vi profitirate od toga što uĉestvujete u procesu ţivota. Time što ste jednostavno u fizikalnosti, tj. fiziĉkom svetu, vi imate priliku da budete obdareni iskustvima i osobinama koje ne moţete dobiti nigde drugde. Uĉestvovati u fiziĉkom svetu na Zemlji sada i u zadnjih 200,000 do 300,000 godina uistinu je silan dogadjaj, s obzirom da tu vladaju sile mraka. Vi ste se borili da otvorite oĉi i prepoznate radost i uzvišenost. Ako malo razmislite, videćete da u istoriji modernog doba postoji veoma malo ljudi koji su ţiveli ţivotima ispunjenim radošću i uzvišenosti. Zbog toga, vi morate sami pronaći i stvoriti vašu radost i uzvišenost i morate ubediti sebe kako vi to zaista moţete da ostvarite. Već eonima priroda postojanja na Zemlji predstavlja borbu izmedju svetlosti i tame. Neko bi to nazvao borbom izmedju dobrog i lošeg, uzvišenosti i zla. Mi jednostavno kaţemo da je to još jedan dogadjaj i mesto gde vladaju odredjena pravila i zakoni i da Zemlja nije jedino takvo mesto u postojanju koja se nosi sa ovakvom vrstom izazova. Vi ste jedinstveni po tome što vaša biogenetiĉka struktura unutar vas funkcioniše sa mnogo više mogućnosti nego što ste ikada zamišljali. Jako je interesantno posmatrati vas kako izvodite ove borbe unutar vas samih, zato što ste vi ubedjeni da vi moţete ostvariti samo mali procenat vaših stvarnih mogućnosti. U stvarnosti, vi ste grandiozna bića kreirana po slici bogova. Pa ĉak i sa tim neverovatnim sposobnostima, vi ste kontolisani do te mere da su vaše stvarne mogućnosti poĉele da se poriĉu/samonegiraju. Većina ljudi koristi samo 3 do 4 procenata njihovih stvarnih sposobnosti. Oni koji su napredniji, koriste 12 do 15 procenata njihovih stvarnih sposobnosti. Gde se nalaze preostalih 80 ili 90 procenata? Šta se moţe uraditi sa 90 procenata stvarnih sposobnosti? Tih 90 procenata se sada budi i drevne oĉi će poĉeti da vide i da se sećaju šta ste VI SAMI sposobni da uradite. Kada se drevne oĉi otvore i kada vi budete prepoznali vaše stvarne sposobnosti, VI ćete prestati da negirate svoju suštinu. Prestaćete da se svadjate o vašim ograniĉenjima i krenućete dalje od stvari koje ste koristili da bi se spreĉavali da napredujete. U drevnom Egiptu, poĉetnicima treniranim u krugovima sveštenstva je trebalo mnogo ţivota da potpuno otvore oĉi ka drugim realitetima. Oni su bili trenirani da se reinkarniraju u odredjene porodice i da se sete ko su oni zaista. Majke i oĉevi su znali unapred koga će roditi, zato što su imali snove o tome. Oni su znali ko će doći u njihova tela i pre zaĉeća. Oĉi su tada bile mnogo otvorenije i moglo se videti u mnogo drugih realiteta. Te oĉi su nazvane "Oĉi Horusa", pošto su se njima mogli videti drugi svetovi-svetovi budjenja i svetovi spavanja, svetovi smrti i svetovi sanjanja. VI koji ţelite da otvorite vaše drevne oĉi i koji ste majstori kada je budjenje u pitanju, obuĉavani ste i prošli ste trening u mnogim drugim ţivotima. SADA je vreme da integrišete trening koji ste prošli u vaše telo i u jedan sistem koji nema
40

nikakve veze sa ţivotom u hramu - u jedan sistem koji ne teţi tome da vam da mesto za vaše sposobnosti. VI ste odmetnici i vaše društvo u kome ţivite ne oĉekuje vaše poklone i vaše znanje kao što je to bilo u drevnom Egiptu. U današnjem društvu i sluţbenom svetu ne postoji mesto gde moţete pokazati vaše talente. Nema nigde takvog mesta unutar društva u kome ţivite. No, talenti još nisu isplivali na površinu. VI ćete se razvijati brzinom kojom telo i duša smatra najadekvatnijim za korišćenje vaših talenata. Nemojte se ljutiti sami na sebe zbog toga što se ne razvijate brzinom kojom vaš ego ţeli da se razvijate. Ego ima oĉi koje vide samo jedan deo vas. Duša, ili oĉi Horusa koje gledaju kroz vas, potpuno drugaĉije vide naĉin na koji treba da se razvijate. Poznavajući vaše potrebe, vašu strukturu, i vaš plan, vi ćete se razvijati brzinom koja će omogućiti da ostanete nepovredjeni. Mentalne institucije su prepunjene ljudima koji su otvorili njihove drevne oĉi, ali nisu uspeli da razumeju i da nadju smisao u onome što su otkrili. Oni nisu pronašli kućni odašiljać. Bez uzemljenja, delikatan balans nervnog sistema ĉoveka je potpuno poremećen. VI veoma brzo razvijate vaš nervni sistem i postoje naĉini kako se to prepoznaje. Svako malo, vi ste u mogućnosti da osetite pulsiranje koje vas izvodi iz fiziĉkog realiteta kakvog ga vi poznajete - van frekvencije koja je tro-dimenzionalnog identiteta. Vi ste tada sposobni da se prebacite u drugu vibraciju i da vidite, osetite i prepoznate da se nešto vrlo neobiĉno dešava. Tada se obiĉno pojavi odbacivanje, zbog toga što logiĉki um ne moţe da objasni šta je to što se dešava i vi poriĉete to iskustvo i blokirate svoje sjećanje na njega. Najbolje je ostati pri intuiciji - oslanjajte se na ono što osećate i imajte poverenja, ĉak i onda kada to nema nikakvog logiĉkog smisla. Nestpljivost je zamka za mnoge od vas zbog toga što mnogi od vas osećaju da treba da se kreću nekuda. Nemojte odbacivati vrline kornjaĉe koja se kreće veoma sporo, zastane da bi se uvukla u svoj oklop i razmišljala, koja je veoma blizu tlu ("spuštena na zemlju"-prim.prev.) i vidi veoma dobro. Kada budete poţeleli da ubrzate otvaranje drevnih oĉiju, formulišite vašu predanost i spremnost. Misao jeste. Misao kreira. Ako je vaša misao da ţelite da se razvijate najvećom mogućom brzinom na najbolji mogući naĉin, to je ono što ćete vi i uraditi. Kada sumnjate, sumnja je takodje misao koja kreira. Kada se sumnja pojavi, ona će prekinuti ekspanziju procesa zbog toga što ste negirali suptilnost dešavanja unutar vas. Vi se nalazite u dekadi koju smo mi nazvali "bezimena dekada", 1990-te. Ovo je period kada će se mnoga najznaĉajnija desavanja dogoditi na Zemlji. Mnoga dešavanja se već dogadjaju, ali ona su sakrivena od strane oficijalnog sveta. Taj svet je sada prerastao njegove okvire zbog toga što više ne moţe da se nosi sa realnošću koja se menja i razvija. VI koje ste drevni - VI koji ste majstori budjenja, dok se budete budili, mi ţelimo da VI poĉnete da gledate kroz vaše drevne oĉi i da probudite u sebi ono što već znate, ono ĉega se sećate, ono što je duboko unutar vas. VI morate da verujete sebi i da se oslonite na sebe. VI morate da budete sposobni da vidite, da razumete Šta je to što vidite i da prevedete ovu uzvišenu viziju za druge. VI će te doći do saznanja i ogromne implozije vaše svesti koja će vam pomoći da se setite ko ste VI zaista i tko ste oduvijek bili.
41

Iskljuĉivo od vas zavisi da li ćete otkljuĉati brave i dozvoliti sebi da napredujete dalje. Već smo razgovarali ovde o vašim uverenjima, verovanjima i koliko je vaţna misao. Napominjemo ponovo i ponovo, da ste vi rezultat VAŠIH MISLI i to je osnova razumevanja, manipulacije i funkcionisanja unutar vašeg sveta. Kada poĉnete da razumete ovaj proces i da ga prenesete iz vašeg intelekta u vaše telo i kada budete odluĉni i spremni da ţivite na taj naĉin, vaše drevne oĉi će biti spremne da vide. Kako budete uĉili o istoriji vaše duše, vaš identitet u vašem trenutnom telu VAŠ - "JA"- će poĉeti da vam deluje veoma beznaĉajno. VI ste vašu predivnu suštinu izrazili na ovoj planeti u veoma drevna vremena i postoji još mnogo toga, mnogo više nego što ste VI sada u mogućnosti da to sagledate. To je kao kada bi "postojanje" bilo knjiga 1 metar debela, a vi ste sada na prvim stranama na ovoj planeti, gde se dešava budjenje Nove Ere. Vi ćete proći kroz celu tu knjigu u vašim ţivotima. Kako budete upijali sve ove informacije, priĉa će poĉeti da preplavljuje vašu svest kako VI budete odbacivali granice i stege za koje ste mislili da definišu svet od koda potiĉete. U procesu u kojem ćete presloţiti vaš identitet, ljubite, poštujte i volite sve varijacije identiteta koje ste VI sami i nemojte ni jedan od tih identiteta da podcenjujete. Poštujte svaki, bez obzira da li berete jagode ili skupljate opuške od cigareta na ulicama. Dozvolite aspektu sebe koji nosi iskonsku vatru da se izrazi kroz vas. VI i dalje moţete da budete "Ja" kad god je to pogodno. Onda, kada se ogromnost energije iskoristi kako bi vaše fiziĉko vozilo postalo deo plana u kome ono utiĉe na realnost, "Ja" neće biti uništeno. Umesto toga, "Ja" će biti ujedinjeno: ovako se postaje multidimenzionalan. Ovako je biti sposoban kretati se. Svi vi znate da se ovde nalazite u veoma znaĉajnom vremenskom periodu. Doba o kome se pisalo, govorilo i šaputalo je upravo ispred vas. To je doba kada ĉoveĉanstvo fiziĉki mutira ispred vaših oĉiju i bukvalno se pretvara u nešto što do maloprije to nije bilo. U što se to ljudi pretvaraju? Veoma je jednostavno: ljudi se pretvaraju u multidimenzionalna bića. Ovo je velika reĉ i veliki koncept. Takodje, to će biti nešto što će vam biti poznato kao kada vezujete sopstvene cipele. Multidimenzionalni ljudi koji svesno postoje na više razliĉitih mesta istovremeno. Ljudi mutiraju ili evoluiraju u bića koja imaju sposobnost da se prebace sa jednog mesta na drugo i da razumeju grandioznost znaĉaja ko su ONI zapravo - da se ne završavaju tamo gde im se koţa završava. Ljudska bića se ne završavaju tamo gde im se završava aura ili eteriĉna tela, oni postoje u mnogo razliĉitih realiteta. Ovo je doba multidimenzionalnog sebe: sebe koje moţe da se kreće svesno kroz razliĉite realitete; sebe koje moţe istovremeno postojati na dva razliĉita mjesta i da išĉezne, sebe koje moţe da se kreće kroz ĉetvoro-dimenzionalnu svest –“onaj koji opaţa”, a ne “onaj koji misli”. Ovo je doba sebe koje razume da je njegov misaoni dio sebe veoma vaţan i da taj misaoni dio nije komandant fiziĉkog tela; on je samo savetnik. Intuicija je put kojom ste vi sada vodjeni da se kultivišete i koja treba da bude venĉana sa vašom svešću (intuicija i svest treba da se ujedine-prim.prev.) Venĉanje izmedju muškog aspekta-logike i ţenskog aspekta-emocija. Ujedinjenje ova dva aspekta, spojiće ih u jedno.
42

Vreme je da se krene dalje. Vi se sada nalazite na veoma kritiĉnoj taĉki i vreme je za ogromnu promenu, ogroman korak, otpuštanje, odricanje i odvajanje. Vreme je da potpuno dozvolite svetu i duhu da vas povedu kroz vaše postojanje. Vreme je da dozvolite sebi da postanete jedno zajedno sa svim multidimenzionalnim aspektima sebe i delovima sebe za koje niste ni znali da postoje. Ti aspekti sebe zaista postoje. Oni su povezani sa vama i koriste vas, oni su standardni nosioci vaše duše, vozilo pokreta za svetlost u ovom univerzumu u ovo vreme. Oni unutar naše grupe, koji su smislili verovatnosti Pra-Stvaratelja, su kroz njihova putovanja kroz vreme i oĉekivanja, većinu toga ispravno predvideli. Zaista, Pra-Stvaratelj šalje promene u vibracijama ka ovom mestu postojanja, ka ovoj zoni svesnosti - zoni slobodne volje. Dešavanje se odvija ovde i sada na Zemlji. Ovde sve poĉinje, na ovom kraju galaksije, na samoj ivici, u ovom delu univerzuma. Ovo je ogroman eksperiment i ispunjen je ogromnim uzbudjenjem i ţudnjom svih VAS što ste pristali da uĉestvujete u njemu. Budite hrabri. Mi to ne moţemo dovoljno naglasiti: budite hrabri. Sledite unutrašnje vodjstvo i imajte poverenja sami u sebe. Pozovite energiju u vaša fiziĉka tela i koristite je. Prkosite zakonima ĉoveĉanstva jer je to i razlog zbog koga ste ovde i došli. VI ste odmetnici isto kao i mi. Postoje oni koji ne mogu da putuju ovim putem svesti i to je u redu. Nije nimalo lak put promeniti svoju svest. Taj put će vas nagraditi onim za ĉim VAŠA DUŠA ĈEZNE, ĉak i kad nagrade mogu doći kroz borbe. Vi sa svojom svesti napadate iz zasede. Vi ćete postići grandiozne vidike i dobićete potpuno nove mogućnosti o tome gde ţelite da idete na planeti i van nje. Oni koji su povezani sa vama će takodje otkriti da i oni imaju nove mogućnosti. Celokupna svest koja je dovedena na ovu planetu u ovo vreme će poĉeti da evoluira i to će promeniti univerzalnu strukturu (strukturu univerzuma?). Razmišljajte u krupnom planu. Razmišljajte globalno i radite tako. KO su ti multidimenzionalni delovi VAS? Mnogo puta ste bili navodjeni da verujete da postoje drugi delovi vas koji su mnogo više povezani nego vi sami. Donekle, ovo jeste istina. Medjutim, otkrićete da će unutar vašeg bića, vaše duše, poĉeti da se aktiviraju podaci koji su uskladišteni unutar vašeg tela koje nosi celokupnu istoriju. Na koji nacin će te prepoznati druge aspekte sebe? To se moţe desiti veoma postepeno, a moţe se desiti i tako naglo, kao da vas je neko tresnuo po glavi. To jednostavno zavisi od "VAS SAMIH". Moţe vam se desiti jednog dan da sedite u jednoj sobi i da dok trepnete okom da se nadjete u drugoj sobi. To bi bilo analogno onome kao "da vas je neko tresnuo po glavi". Kada su postepene promene u pitanju, moţe vam se dogoditi da hodate ulicom i da slika u izlogu ili na poster na zidu "ukljuĉi" nešto u vama i da na momenat osetite vaše simultane identitete, vaše aspekte sebe, koje postoje unutar vas. VI ćete poĉeti da istraţujete aspekte sebe koji postoje u ne-fiziĉkom svetu, kao i delove sebe koji predstavljaju svemirska bića koja egzistiraju u svemiru. Duša će se probuditi. Ona će spoznati svaki njen aspekt i svaki njen aspekt ponaosob će poznavati sve ostale aspekte u celosti. Kako budete uĉili da se krećete na vibracionom kursu / frekvenciji (vibrational rate), tako ćete postojati svesni svih realiteta zajedno i postaćete bića ĉetvrte dimenzije. Ovo ćete postići tako
43

što ćete prvo uĉiti da balansirate sa tri ili ĉetiri realiteta, zatim pet ili šest i tako dalje. Probudićete sposobnosti Pra-Stvaratelja i postaćete vaš PraStvaratelj. Cilj Pra-Stvaratelja u kreiranju ovog univerzuma i svih ostalih univerzuma je bio da se on (Pra-Stvaratelj) razvije do te mere i da se otvore mnogi multidimenzionalni kanali informacija do te mere, tako da on, koji se nalazi i svim stvarima koje poznajete – moţe da postane svestan samog sebe u svim stvarima – svestan svih dogadjanja u kojima su upletene sve stvari i da moţe sve da analizira pravilno, bez da poludi. Vi sada razvijate te sposobnosti u sebi. Praktiĉno, deo koji sada prolazite je nateţi deo zbog toga što sumnjate da li je to sve zaista realno. Telo vam govori jednu stvar, a um drugu. Telo vam govori jednu stvar, a društvo drugu. Znanje raste i to je ono znanje o onome što se sada budi unutar vas. Vi morate biti angaţovani i predani ĉitavo vreme. Kada ove darove i sposobnosti budete osetili na svojoj koţi,vi morate nauĉiti da radite sa njima po svaku cenu. Kakav god poremećaj u ţivotu da vam se dešava, znajte da ste vodjenji od uzvišenih izvora i da sve što vam se dešava, dešava se za vaše napredovanje ka višem. Konaĉno,ovi dogadjaji će vas obogatiti. U sadašnjosti, vama se ĉini kao da vam neko ubacuje baĉve sa zlatom u zadnje dvorište, a vi na to kaţete:"Dovraga, zlato mi uništava travnjak." Vi mislite da travnjak nije tako lep kao što je bio zbog svog tog zlata koje je tamo ubaĉeno. Kad god vam se dogodi neko iskustvo, uĉestvujte u njemu kompletno. Budite kompletno prisutni u vašem fiziĉkom telu. Uţivajte u tome i nauĉite kako da simultano posmatrate vaše iskustvo, kako utiĉe vaše iskustvo na druge ljude i vas i rezultate koje dobijate iz svih vaših iskustava. Kada vam se dogodi bilo šta neuobiĉajno, moţete reći sebi:"Sjajno, evo ga ponovo. Šta mogu od ovoga da nauĉim?" Kada vam se ovakva iskustva ne dešavaju, vi poĉnete da fantazirate, da moţete da preuzimate kontrolu nad vašim ţivotima i da se ponašate kao da moţete da upravljate tim neobiĉnim iskustvima kada vam se ponovo pojave. Ovo moţete postići na isti naĉin kako ste nauĉili da se probudite u snu i da kontrolišete snove, da ne budete uhvaćeni kada vas neko juri ili da uĉinite da zvono u školi zazvoni, taman kada je trebalo da dobijete jedinicu. Vi morate, kao individue i kao vrsta da kultivišete sposobnost da sa verovanjem ili namerom ovladate svim vašim ţivotnim iskustvima.

*****

Na ovoj planeti se bliţi pribliţavanje vaših drugih “sebe”. (SELF) Vaši “dijelovi SEBE” koje ćete sresti dolaze iz svih krajeva svemira. Postoje dijelovi SEBE od kojih ćete se skameniti, kad pomislite na njih i dijelovi SEBE od kojih bi mogli umrijeti od srĉanog udara. To su dijelovi VAS koji su VI.
44

Zemlja sada prolazi kroz inicijaciju. Vi prolazite kroz inicijaciju, jer vi ste dio Zemlje i vi se ne moţete razdvojiti od ovog sistema. Zemlja se transformira i ima namjeru da bude domino za vaš sunĉevi sistem. Ona ţeli da se mnogi svjetovi stope u jedan i ţeli biti dovoljno uzemljena, da dozvoli svim ovim svjetovima da egzistiraju i da prevede/preradi to iskustvo. To je ono što Zemlja ima u planu. Tako da, vi morate imati u planu ovu istu stvar. 3D Svijet se upravo kreće prema jednoj dimenzionalnoj koliziji, ne koliziji svjetova, nego koliziji dimenzija. Mnoge dimenzije će se sudariti jedna s drugom. Neke od ovih dimenzija mogu izgledati zastrašujuće i uţasavajuće. Test i inicijacija (a inicijacija uvijek znaĉi – kretanje kroz jednu drugu stvarnost, osvajanje te stvarnosti, te transmutiranje te stvarnosti) znaĉe uvijek suoĉavanje sa energijama i bićima koji su naizgled nevjerojatno “tamni”, da shvatite da su oni došli da se stope s vama, jer oni su vi. Oni su dio vašeg multidimenzionalnog SEBE, a vi ste zastavnicar vašeg SEBE i VI STE SVJETLO. Tama će doći k svjetlu. BUDITE jako ĉisti i jasni, kad radite sa ovim stvarima. Ako se imalo dvoumite ili sumnjate u vezi iĉega, nemojte to raditi. Budite jasni. MI definiramno svjetlost kao promociju, dijeljenje, poklanjanje informacija. Tama je kontroliranje i zadrţavanje informacija. Razmislite o ovome i osjetite to. VI ste došli na ovaj planet sa kodiranim nacrtom da nosite svjetlost i da dovedete do jedne ogromne planetarne transformacije. VI ste došli da budete zastavniĉar vaše duše, da budete onaj dio vaše duše koji će da bude vodja. OVAJ dio vaše duše kaţe: “JA odredjujem što će se tu desiti, ja odredjujem ritam i ono što će se desiti je SVJETLO i informacija. Nema više tame.” Jeste li ikada mislili da postoje dijelovi vas koji su u tami i da ne znaju kako da nadju svjetlost, osim kroz vas? Oni takodjer ţele svjetlost. Oni ţele rješenja i odgovore. Ono što vi moţda osjećate nije neophodno NAMJERA tamne strane, nego prije svega njen temeljni osjećaj: STRAH – koji je izazvan manjkom informacija. Neinformirani dijelovi VAS će doći k vama da bi se informirali. Kako ćete ih informirati? Vi širite SVJETLO, vi dijelite SVJETLO. VI kaţete: “Ja imam namjeru da svi moji dijelovi SEBE dodju na ovaj put, i da oni takodjer dobiju svjetlost.” To je vrlo jednostavno. BORBA izmedju SVJETLA I TAME vam zapravo niti sluţi niti koristi. To je dio ove priĉe o razdvajanju i drţi vas zbunjenima. Zapravo, tu postoje samo aspekti individualnih duša koji stupaju u konflikte jedni s drugima i pri tome nose razliĉite maske. VI se borite protiv vas samih. Bitka izmedju svjetla i tame i dobra i zla je samo izmedju dijelova vas samih. Ovi dijelovi su multidimenzionalni nastavci ili reinkarnacije istog energetskog kolektiva, kojeg ste vi dio kao individua. VI se bojite neĉega, jer vi to ne razumijete. Kao razdvojene forme svjesnosti, koje su dio PraStvarateljeve igre, vi se nalazite u svemiru koji se sastoji od dualnosti. PraStvaratelj je stvorio ovaj svemir slobodne volje tako da
45

slobodna volja moţe dovesti do kaosa, a onda do preusmjeravanja energija i spoznaje da je PraStvaratelj u svim stvarima. Sa slobodnom voljom je sve dozvoljeno i tako nastaju suprotnosti. Ove suprotnosti se “odvoje/ raskole” od SEBE isto kao što je PraStvaratelj u svim stvarima i dozovljava sve stvari. Stvari koje sretnete i kojih se bojite ste VI. Tako da kad se fokusirate na priĉu izmedju dobra i zla i pokušavate shvatiti, sve što treba je da shvatite da se vi igrate s loptom i bacate loptu jednom drugom aspektu sebe koji dozvoljava da se vi igrate s loptom iz vašeg ugla gledišta. Takozvano “zlo” sluţi vaţnoj svrsi. VI to osudjujete, jer vam se ĉini da je “zlo”. Kao ĉlan Obitelji Svjetla, kad postojite na drugim mjestima, vi se krećete u razliĉite aspekte vas samih i igrate te uloge do perfekcije. Kad ste došli ovamo, vi ste ušli u gustoću planeta i radili ste sa duplom spiralom, koja je minimalno funkcinirala, tako da ste zaboravili puno stvari. SADA, kada se budite i shvatate što vi moţete postati, vi SAMI SEBE vodite ka shvaćanju da ste vi vaš neprijatelj. Kao ĉlan Obitelji Svhetla, vi imate nevjerojatnu koliĉinu razumjevanja koju drugi nemaju. VI ste došli sa tim. VI se sada podsjećate na to i VI to sada uĉite i prihvaćate. Dio vašeg zadatka je da dozvolite SEBI da se stopite sa drugim dijelovima sebe koji su, kako vam se sada ĉini, vaši neprijatelji i razdvojeni od vas. Ovi dijelovi SEBE se nalaze u svim mogućim formama i varijacijama postojanja. Vaš zadatak sastoji se takodjer u tome, da frekvenciju ljubavi koja je frekvencija kreacije i frekvenciju svjetla, koja je frekvencija informacije nosite UVIJEK U SEBI, u svakom segmentu vaše DUŠE. Vi ste došli ovamo zajedno kao duša da bi skupljali iskustva i obogatili PraStvaratelja. Kad se VI razdvojite, vi idete svako na svoju stranu i djelujete sa slobodnom voljom, što god da izaberete, bez da sudite, tako da moţete skupljati ispravne informacije i dovesti vas ka Cjelokupnosti. (orig. wholeness, op. prev.) Ova stvar sa DOBRIM I ZLIM je nešto što vam moţe postati zamka, ako ne izadjete izvan tog okvira. VI ste jedna kolekcija jedne nevjerojatne koliĉine liĉnosti koji se inkarniraju u mnogim sistemima stvarnosti. Kao ĉlanovi Obitelji Svjetla, vi dolazite u ovu stvarnost, da donesete informacije, a tako radite i u mnogim razliĉitim sistemima. Postoje takodjer verzije vas koje rade to isto u zajednici guštera, zajednici bića koje izgledaju kao insekti i bića koji izgledaju kao ptice. Vi ste jedna kolekcija liĉnosti. Kao ĉlan Obitelji Svjetla, vaše reinkarnacijsko iskustvo ukljuĉuje i nehumane forme. Jedna karakteristika koju ĉlanovi Obitelji Svjetla imaju zajedniĉko, je njihovo uĉestvovanje u mnogim verzijama osjećajnih realnosti (realnosti koja je sposobna da se osjeća) ili realnosti koja je sloţena od dijelova. Mnoge forme koje ste vi izabrali da se inakrnirate u njih, bi vam izgledale jako strašno i
46

ĉudno, pa ipak ovo je naĉin na koji ste vi evoluirali vašu dušu. VI se ne inkarnirate samo u jednu vrstu, VI ste “putujući”. Kao što ste maskirani u “ljude”, VI moţete biti maskirani kao gušteri ili kao nešto drugo. VI ovo radite, tako da se moţete ujedniti i da razumijete biće Prastvaratelja koji je sadrţan u raznolikosti svih bića i vrsta, koji na prvi pogled nemaju nista zajedniĉko. Kao ĉlanovi Obitelji Svjetla, VI ZNATE što se dogadja IZA KULISA. VI dolazite kao ambasador, da bi stopili stvarnosti, da postanu informiranije u sebi, tako da se svatko ko je ukljuĉen moţe osloboditi straha i postati oslobodjen (uninhibited). Dio vašeg posla je da sretnete te druge VAS, da se stopite s njima i da osjetite kako je to. Idealno, vi ćete postati multidimenzionalni putnici i bit ćete sposobni da se napajate snagom iz vašeg tijela. VI moţete moţda raditi u polju, moţda upravo radite u svom vrtu ili ĉaskate sa nekim ili berete jagode, kad odjednom do vas dodje jedan zvuk. Vi se ispriĉate i kaţete: “Pozvan sam. Vraćam se poslije”. VI odete, sjednete i dozvolite vašoj liĉnosti na Zemlji da odputuje. VI onda skroz svjesno odvedete vašu liĉnost upravo tamo gdje je neophodno potrebna, da bi pomogli Obitelji Svjetla u njenim sposobnostima upravo u toj drugoj realnosti. VI ćete to znati. VI ćete postati SVI multidimenzionalni igraĉi. VI uopće neĉete jedan drugome uzimati za zlo, kad jedan od vas ĉuje taj Ton i kada bude pozvan. Vi ćete skroz svjesno putovati i zabava će vam doći od vašeg samog SEBE. Vi nećete više ĉitati knjige, slušati kazete ili ići u kino, jer vi ćete sve te stvari SAMI ţivjeti. Kad vi donesete mogućnosti Obitelji Svjetla na planetu, drugi neće ţeljeti da vi budete ovdje, jer vi se ne uklapate sa njihovim Bogovima. Ne ţele svi da budu slobodni. VI kao ĉlan Obitelji Svjetla, VI ćete stvoriti jednu novu Zemlju koja će biti slobodna. Oni koji ne ţele biti slobodni će imati NJIHOVU ZEMLJU takodjer. Postojat će vrijeme raskola i vrijeme separacije. Ĉlanovi Obitelji Svjetla znaju da oni ne moraju da rade ikada išta na silu. VI jednostavno morate da radite zajedno u harmoniji, da podrţavate jedni druge i da traţite jedni druge, tako da se osjećate ugodno u onome što radite, jer neke stvari koje ćete raditi će biti jako ţestoke. Svako od vas je dobrovoljno došao ovamo u ovo vrijeme da nosi frekvenciju. U ovo vrijeme frekvencija je SVJETLO, ali s vremenom, vi ćete nauĉiti kako da nosite frekvecniju LJUBAVI. Velika većina vas nema pojma što bi frekvencija ljubavi mogla biti. VI priĉate o ljubavi i svjetlosti, ali vi još uvijek ne shvaćate pravo znaĉenje te rijeĉi i njeno razgranjivanje. Svjetlo je informacija, Ljubav je kreacija. VI morate biti informirani prije nego što kreirate. Da li razumijete ovo? Dok vi rastete i dolazite do viših podruĉja spoznaje, vi ćete proći kroz nešto, što se osjeća kao cementni betonski blok vas samih, koji su vas drţali dolje, na podu.
47

Zamislite si frekvenciju koja je ograniĉila ljudski experiment, kao radio stanicu. Ljudski experiment je imao jednu jedinu stanicu već preko 300.000 godina. Uvijek ista pjesma. Ljudski experiment nije bio u stanju da okrene frekvenciju i ĉuje jednog drugog odašiljaoca, tako da je vec 300,000 godina bila emitirana i primana ista frekvencija. Ovo je kreiralo karantenu – jednostavno reĉeno planeta je bila kao zapeĉaćena i hermetiĉki zatvorena. Kreativne kozmiĉke zrake koje sada šalju PraStvaratelj i Originalni Planeri, probijaju se kroz taj frekventni štit. Oni upravo bombardiraju Zemlju. Bilo kako bilo, oni moraju imati nekoga da ih primi. Bez primaoca, ove kozmiĉke zrake bi stvorile kaos i konfuziju. Vi kao ĉlan Obitelji Svjetla, vi ste došli u sistem da bi prihvatili ove zrake znanja. Vi onda širite to znanje, novi naĉin ţivota i novu frekvenciju svem ostalom stanovništvu, da bi promijenili ĉitavu planetu. Kao ĉlan Obitelji Svjetla, vi ste ovdje da bi USIDRILI frekvenciju i dozvolili da poĉne mutacijski proces u vašim tijelima, da bi ga vi dalje predavali i napavili prijemĉljivim za planetu. VI ţivite taj proces, i onda ga šaljete na planetu. Što to znaĉi? To znaĉi da će se vaša STVARNOST s vremenom promjeniti i naĉin na koji vi doţivljavate stvarnost će se promijeniti. Ve ćete prestati biti VI kakvi ste sebe znali prije i bit ćete puno više povezani sa vašim drugim djelovima VAS koji svi ĉekaju da naprave skok u svjesnosti kao VI. Ovaj proces ukljuĉuje susretanje i stapanje koristeći vašeg multidimezionalnog SEBE. Ĉim dosegenete do višeg znanja, vi shvaćate da niste sami i da tu postoje gomile VAŠIH SEBE: na vama leţi izazov da ovo shvatite. Nema dosizanja višeg znanja, bez da prodjete kroz multidimenzionalnog sebe. To znaĉi, vi ćete morati steći totalni uvid i doţivljavanje, sretanje, stapanje sa kolektivom inteligencije koja postoji u sveopćem sadašnjem širenju i ekspandiranju izvan vremena i prostora. Vjerujte nam, kad mi kaţemo da VI, ĉlanovi Obitelji Svjetla ste uradili ogromne studije historijske manipulacije koja se dešavala na ovoj planeti, kao što je neko ko je poslan na neki zadatak morao proći kroz dugu obuku prije nego što je uopće mogao biti poslan na teren. SVATKO OD VAS je bio treniran i VI IMATE ZNANJE U SEBI. Naš dio je da odsviramo temeljene akorde i da aktiviramo vašu svijest tako da vi moţete ići dalje, da VI moţete izvesti melodiju ili pjesmu ili ples na koji ste pripremljeni. VAŠE ZNANJE leţi u vama i kad si VI dozvolite da ga otkrijete, ono će se buditi i buditi uvijek u dubljim i dubljim slojevima Vi koji se sloţite sa ovim i prihvatite sve ovo - vi ćete postati sami sebi dovoljni i priliĉno neovisni.
48

VI ćete osim toga postati jako puni znanja, obrazovani i upućeni, oni od vas koji ne posustaju kad se uplaše. Mi ćemo vam reći skroz iskreno: strah će u vašem evolucijskom procesu igrati uvijek jednu ulogu, tako da se bolje odmah naviknite na to. Nemojte misliti da je vaš strah loš. Kad jednom padnete pred vašim strahom i uzmete ga smrtno ozbiljno, onda morate proći skroz kroz taj strah i osjećati ono što osjećate, tako da ga moţete prevazići. Poĉnite sa time što ćete reći: JA ću transmutirati ovaj strah. JA ću razumjeti da je ovo dio plana. JA ću razumjeti da mi on moţe sluţiti. Sjetite se, vaša moć i vaša sposobnost da stvarate stvarnost vašom voljom ZAVRŠAVA TAMO GDJE POĈINJE STRAH. A mi vam kaţemo: ţivot znaĉi: sresti se sa strahom. Pogledajte na vaše doţivljaje u ţivotu i na to kako ih vi stvarate. Razumijte da ih vi uvijek stvarate da bi vam sluţili i da bi vi od toga imali koristi. VI ste trenirani za ovo. VI ste kodirani za ovo. Poglavlje VIII - Izvan sveopće tiranije

Sveopća (ultimativna) tiranija u ljudskom društvu nije kontrolirana vojnim zakonima. To je kontrola putem psihološke manipulacije svijesti kroz koju je definirana realnost, tako da oni koji egzistiraju unutar toga nisu svijesni da ţive u zatvoru. Takodjer, nisu ni svijesni da tamo vani ima neĉeg, izvan granica njihovog postojanja. MI predstavljamo to nešto izvan onoga na što ste nauĉeni da postoji. To je ono što ponekad predstavlja podruĉje vašeg poduhvata, kuda se ponekad "usudjujete" i podruĉje na kojem bi mi ţeljeli da poĉnete ţivjeti; a to je izvan prostora u kojem vam je društvo reklo da moţete ţivjeti. Kontrolirani ste poput ovaca u toru od strane onih koji misle da vas posjeduju - od vlade, preko Svjetskog MenaĊmentskog tima (World Management Team) do onih u svemiru. Oduzeto vam je vaše znanje putem frekvencijske kontrole. Razmišljajte o frekvenciji kao o individualnom odašiljanju i primanju preko kojih birate stanicu vašeg izbora. To odašiljanje je nosioc valova inteligencije. Raspon frekvencije je neograniĉen, jednako kao i opseg odaslanog materijala. Kontrola frekvencijom ograniĉava broj stanica koje moţete birati. Kao pripadnik Obitelji Svjetla, vi morate usidriti frekvencije kroz statiĉni kaos i donijeti ih u podruĉje fizikalnog. Opseg pristupaĉnosti razliĉitih frekvencija na ovoj planeti bio je vrlo malen, skoro minimalan i to zbog mnogih stvari, kojih morate u potpunosti postati svijesni.
49

Dok uĉite o svojoj vlastitoj povijesti i otkrivate uzorke neuspješnih karakteristika koje morate prekinuti i promijeniti, planeta pulsira kroz vlastite uzorke i karakteristike. Vi ćete ponoviti povijest kao i planeta na najdramatiĉniji naĉin. Ovdje ste da izmijenite i maknete frekvenciju ograniĉenja i da donesete frekvenciju informacije. Kada ste informirani, vi gubite potrebu da budete u strahu. Kada se osjećate neinformirano i izvan kontrole, vi ne razumijete veću sliku. Svatko od vas došao je da probudi nešto unutar sebe, unutar koda vašeg bića - DNK - i vi reagirate na to. To je zašto ste u potrazi u svim pravcima svog ţivota. Vi i mnoštvo drugih zapoĉeli ste mutirajući proces na planeti. Kada mutirate elektromagnetski, vi mijenjate svoju frekvenciju ili zvuk koji emitirate. Vi ćete konaĉno prerasti frekvenciju koja vas drţi dolje i koja vas bombardira sa kaosom i konfuzijom. Konaĉno, kada PROMJENITE, DONESETE i SAĈUVATE vašu vlastitu frekvenciju, poĉet ćete drugaĉije vibrirati i naj taj naĉin utjecati na svakog oko vas. Oni će osjetiti dostupnost te frekvencijske promjene, koja će se poĉeti kretati kao val oko planete. Kad planeta poĉne prihvaćati tu novu frekvenciju, za koju ćete se morati jako potruditi da se za nju izborite, oni na kraju domino-lanca će ju primiti. Ta nova frekvencija zove se ZNANJE, SVJETLOST i INFORMACIJA. To se zove izlazak iz ropstva i stega. Izaći ćete van dezinformacije i misinformacije i vi ćete postati informirani; doći ćete k svijetlu. Kao što je svakom od vas bilo dodijeljeno da postanete informirani i donesete sa sobom frekvenciju promjene na ovu planetu, vi morate nauĉiti da postanete Ĉuvari Frekvencije. Morate se uzdići do odredjenog mjesta znanja i dosljednosti koje se tamo nalaze. Morali ste biti u vlasti svog tijela da bi mogli odluĉiti izmedju mirovanja ili aktivnosti. Morate postati sposobni ući u sebe i izlijeĉiti što se da izlijeĉiti emocionalno i fiziĉki. Morate znati prepoznavati dţunglu unutar sebe i pronaći i proĉistiti, da bi ostalima mogli pokazati put. Ponekad ćete ostalima pokazati put, ne priĉajući sa njima, već samo odrţavajući, ţivjeći i radeći na svojoj vlastitoj frekvenciji i imajući hrabrosti da to uĉinite. Kao velikani sustava i potencijalni Ĉuvari Frekvencije, vi ćete oĉito ući u podruĉja gdje su vaše specijalnosti posebno traţene. Mnoga bića koja su inkarnirana kao ĉlanovi Obitelji Svijetla došla su u Sjedinjene Drţave jer je to zemlja u kojoj moţete najviše napredovati. To je takodjer zemlja gdje se negiranje najviše širi. Vi vjerujete da ţivite u zemlji slobode i hrabrosti, ali zapravo ţivite u najviše kontroliranom eksperimentalnom društvenom uredjenju na planeti. Tiranija koja je ovdje postavljena je donekle interesantna, jer je to tiranija bez zidova. Kao drţava i kolektivna svijest, Sjedinjene Drţave još uvijek nisu dosegnule svijesnost da nešto nije ispravno. Okolina Sjedinjenih Drţava zapravo je puno više kontrolirana nego ona u bivšem Sovjetskom Savezu, gdje je kontrola bila oĉita.
50

Zbog toga što se svi toliko boje da odustanu od sistema koji vlada u Sjedinjenim Drţavama, oni će biti prisiljeni da odustanu. Sistem je korumpiran, ne funkcionira, ne poštuje ţivot i ne poštuje Zemlju. To je samo dno. Ako nešto ne poštuje ţivot i ne poštuje Zemlju, moţete se okladiti da će to propasti i to propasti u velikom stilu. Svijest se mora mijenjati. To je dio Boţanskog Plana i ta prilika i podešavanje neće se propustiti. Došlo je do preumiješanosti u materijalnom svijetu i do kompletnog nedostatka shvaćanja nefiziĉkog svijeta koji egzistira oko vas, dogodit će se reorganizacija prioriteta onog što dolazi prvo u ţivotu. Ljudi će ustati, nakon što sve izgube, oni koji se nisu dizali kada su imali sve. Ljudi će se probuditi u nevjerojatnom potencijalu samih sebe. U slijedećih nekoliko godina, povezanost i suradnja u zajednici poĉet će se dogadjati u ovoj zemlji tako da ćete se prestati separirati prema politiĉkoj ideologiji. To separiranje je umjetno stvoreno. Kad su ljudi separirani i usredotoĉuju se na medjusobne razlike ili se oznaĉuju kao razliĉiti od drugih, to je savršena isprika koja ih prijeĉi da otkriju što imaju zajedniĉko. Ta separacija spreĉava ljude da se poveţu u zajednicu i postanu snaţni. Puno politiĉkih poteza koji se dogadjaju, pogotovo onih u SAD-u, je kreirano s namjerom da vas odvaja. Pogledajte new age. Vidite li kako je new age podijeljen. Reĉene su vam svakojake stvari koje vas spreĉavaju da otkrijete što imate zajedniĉko. Kad to ljudi otkriju, poĉet će se ljutit. Kako će se sve više otkrivati metode kontrole i separacije, rasti će ljutnja u SAD-u. Dogadjat će se stvari koje će moţda izgledati kao da se drţava raspada, a opet će sluţiti cilju zbliţavanja ljudi. Pojavit će se novi osjećaj ponosa i integriteta, jer je to tako dizajnirano za ova vremena. Carstvo materijalnog je podruĉje s kojim se svi povezuju. Ţivot u Sjedinjenim Drţavama se svodi na to koliko novaca imate u dţepovima i koliko novaca vlada ţeli iz vaših dţepova. Dadţbine će biti tema koja će izazvati i najviše kaosa u Sjedinjenim Drţavama i najveću koliĉinu poistovjećivanja, zato jer su vam takse svima zajedniĉka stvar. Moţda ne vjerujete svi u istoga Boga, ali svi plaćate ISTI porez. S pametnim potezom, kriza Bliskog Istoka dala je vladi izgovor da bez mogućnosti postavljanja pitanja digne cijene benzina. Vidite kako su to lukave stvari? Sa još malo više dadţbina ljudi će poĉeti preispitivati kvalitetu njihovih ţivota. U toj drţavi vidjet ćete mnogo ljutnje jer će se mnogi ljudi osjećati bespomoćno. Ljutnja je jedna od prvih emocija koja će se pojaviti kad ljudi shvate da se dogadja manipulacija i doći će u dodir sa svojim osjećajima. Moderna tehnologija je jedno od najvećih oruţja kontrole frekvencije. Bit će vam prodavani uredjaji za zabavu i udobnost, i koji su svi upleteni u kontrolu frekvencije. Mi vam snaţno preporuĉamo da se riješite svojih tv prijemnika. To je primarno orudje koje se koristi za manipulaciju vaše svjesnosti na dnevnoj bazi. Taj eksperiment je tako fino uštiman da vi podsvjesno prihvaćate bolesti putem televizije. I tako postoji jedna cijela generacija koja se "ubija" putem gledanja televizije i podrţavanjem medicinskog društva za to vrijeme. Ponekad se emitira oslobadjajuća informacija - ĉak i new age show. Ipak, moguće je gledati tv show o tome kako moţete biti uzvišeni i neograniĉeni, dok ste podsvjesno udarani
51

frekvencijom koja vas spreĉava od originalnog razmišljanja. To vas podsvjesno drţi nepokretnim, i drţi vas u jednom društvu tipa "PREŢIVI!", "STIGNI!", "DODJI NA VRIJEME" , "ŠUTI!", "IDI NA POSAO!" Televizija promovira neaktivnosti i statiĉnost i takav stil ţivota. Pogledajte oko sebe. Probudite se ljudi! Većina podsvjesnog na televiziji je sprovedena putem tehnologije koja je razvijena u suradnji sa neplanetarnim bićima. Korištenje podsvjesnog da uznemiri ljudsku svjesnost je postao svjetski program. Ako razmislite o kućama koje imate: dva, tri i ĉetiri televizora u njima, morate se sloţiti da je to vrlo dobar marketinški program. Neki ljudi koji znaju o podsvjesnom na televiziji, misle da su imuni na to. Ipak, efekti televizije su tako prijemĉivi da bez obzira koliko tvrdite da ćete biti, ne moţete izbalansirati ono što u sadašnje vrijeme tehnologija ĉini vašoj vibracijskoj frekvenciji. Rekli smo da postoje bića koja se hrane na vašim emotivnim tijelima. Zamislite kakvo lukavo orudje je za njih televizija. Svuda po svijetu milijarde ljudi emitiraju emotivne sokove u atmosferu, ovisno o onome što su gledali na televiziji. Oni ne moraju više imati tako puno ratova da vas nabruse - oni mogu jednostavno snimiti filmove! Ljudi koji imaju potrebu gledati televiziju nisu oni koji poseţu za bogatstvom informacija unutar svog uma ili onim informacijama oko nas koje su svima odmah dostupne. U stvari, ako se stvarno ţelite razviti nemojte ĉitati novine, nemojte slušati radio i nemojte gledati televiziju. Ako ste u stanju biti kroz duţa razdoblja bez medija i ako ste se u stanju odmaknuti od uĉestalosti kaosa, tjeskobe, stresa, strke i izazova svih vrsta koje ne trebate, poĉet ćete gledati jasnije. Poĉet ćete slušati ono što se dogadja unutar vas samih i ţivjeti na svijetu a ne istovremeno biti izgubljeni u njemu. Postanete jasni. Ne moţemo to dovoljno naglasiti! Elektronika vam isto napravi guţvu u vašoj frekvenciji. Ĉak iako nisu konstruirani da stvore guţvu u vašoj frekvenciji, ponekad se vaša i elektronska frekvencija jednostavno ne podudaraju. Uz to, kao što smo rekli, mnoge su napravljene tako da izazovu kod vas statiku tako da ćete uvijek ostati na odredjenom vibracijskom nivou koji vas pretvara u sigurnu, bezopasnu, neaktivnu i produktivnu stoku. A što sa kompjuterima? Druga najvaţnija stvar u Sjedinjenim Drzavama je kompjuter. Koliko vas radi za kompjuterima i završava sa glavoboljama, posebno kad radite za velike korpooracije i vezani ste unutar njihovih centralnih kompjutora (mainframe)? Velike kompanije bave se aspektima kontrole uma; oni koriste vaš um da bi proizveli energiju i postigli nešto za sebe. Osobni kompjuteri (PC's) nisu toliko moćni i snaţni. U tom podzemlju izuma neki novi izumi će isplivat na površinu jer nikada neće dobiti patente da bi bili promovirani na trţištu. Postojat će ĉitava podzemna ekonomija temeljenja na razmjeni u kojoj će odredjeni izumi biti razmjenjivani medju ljudima. Postojat će tehnologije
52

koje mogu djelovati na frekvencijsku kontrolu: te tehnologije mogu promijeniti kvalitetu vašeg zraka i vode i mogu zapeĉatiti vaš dom tako da budete jedan nezavisni skup energije i da vas ništa ne moţe bombardirati. Postoje tehnologije koje rade fenomenalne stvari. Da li razumijete kako je tehnologija korištena protiv vas? Nije korištena za vas. Televizija nije nuţno loša sama po sebi, ali je korištena u loše svrhe. Nema niĉeg lošeg u tehnologiji. Vaţno je kako se koristi tehnologija. U tome je razlika. Sistem školovanja je još jedno podruĉje gdje ste kontrolirani. Sve ĉemu VAS uĉe su gluparije i besmislice. VI marljivo radite, uzimate kredite i plaćate novcem da nauĉite nešto što je zastarjelo i prije nego što zakoraĉite u carstvo znanstvenog, matematiĉkog, psihološkog i medicinskog istraţivanja. Što ĉiniti kad ţivite u društvu koje vas vrijednuje prema diplomama? Poĉinjete govoreći, "JA vjerujem da JA OBLIKUJEM SVOJ SVIJET. Ja vjerujem da ja ne trebam ove preporuke da definiraju moje postojanje. Ja mogu biti jedinstven samome sebi, nezavisan prema sebi". Nadji metodu ili put da prouĉavaš svijet bez diploma. Naobrazba je zapravo potraga za znanjem, a znanje moţe doći i iz šetnje pustinjom. Ono ne mora doći listanjem knjiga. Nije štetno malo upoznati školovanje, ali nemojte povjerovati ideji da je sve što uĉite toĉno. Vi ste kontrolirani i podijeljeni sa stvarima koje udaraju u samu srţ vaših emocija. Pobaĉaj/pro-ţivot problem nije globalni problem, nego je nacionalni problem. Ponekad izgleda kao da su neduţne ţrtve gaţene dogadjajima koji naizgled nemaju ništa s njima. Naravno, to su vas uĉili - da ste bespomoćni i jedino moţete biti spašeni voljom bogova, što nikad nije sluĉaj. Oni kojima je ţivot oduzet u nesreći ili zbog nasilja, to su birali. Pobaĉaj/pro-ţivot problem je bio namjerno orkestriran u Sjedinjenim Drţavama s razliĉitim faktorima u vladi da se napravi nedostatak harmonije. Podijeli i pobijedi i ovladaj ljudima. Dopusti ljudima izbor, slobodu i mogućnost da svjesno poboljšavaju svoj ţivot i ne moţeš ovladati njima. Uvijek kada ljudi proturijeĉe ljudima, oni koji imaju kontrolu uvijek imaju koristi ĉak i kada je u pitanju problem kao što je abortus. Kako oni profitiraju? Prijeĉe ţenama da se ujedine i ljude jedne s drugima, ovdje u Sjedinjenim Drţavama. Oni drţe ljude u strahu. Oni vas uvjere stalnim iznošenjem problema pred vas, tako da ţena nema kontrolu nad procesom radjanja u njezinom tijelu. Vi ne trebate abortus: nikad vam ne treba da zatrudnite ako to stvarno ne ţelite. Kako? Snagom volje. Ţena moţe reći sama sebi, "još nisam spremna u ovo vrijeme za dijete". Ili, u drugom sluĉaju,"spremna sam za dijete". Kada posjedujete cijelog sebe, neće vam biti potrebno dopuštenje od vlade što smijete napraviti sa svojim tijelom. Nasilje na ulicama metropola je drugi profinjen naĉin kontrole. Veliki gradovi u Sjedinjenim Drţavama - Los Angeles, New York City, Washington D.C. itd. su energetski rezervoari, ili energetske rupe, gdje energija dolazi na Sjeverno Ameriĉki kontinent ili bar je do sad. Dogodilo se povećanje nasilja u tim gradovima jer je poznato da ako nezadovoljstvo ostane
53

usijano i zabiljeţeno, moţe biti moguće vozilo za manipulaciju cijelog naroda. Te stvari su s namjerom stavljene u pokret na fiziĉkom nivou i pomaţe na eteriĉkom nivou jer što se više straha proizvodi oni na vlasti mogu se više hraniti. Kada ţena izadje van s familijom i biva napadnuta, a njezin mladi sin, naizgled neduţna ţrtva, bori se s napadaĉima i umire pod noţem, totalno neoĉekivano na svom godišnjem odmoru, strah koji se producira u takvim situacijama, hrani puno ljudi. Fenomenalno koliko je straha prouzroĉio rat na Bliskom Istoku. Otrgnuta vam je ţivotna snaga i ako ima nešto što vi kao pripadnici ljudske rase imate zajedniĉko, to je da su vam otrgnute vaše emocije. Drugi su svirali po vašim emocijama kao sa nekim instrumentom i nikad vam nisu dali do znanja koju snagu imate u svojim emocijama. Ĉitava ta priĉa uvijek se vraća na emocije. Emocije su kao karte koje vas mogu dovesti na neko mjesto i ukljuĉiti vas. NEVJEROVATNO STE BOGATI. Kad bi samo mogli shvatiti kakvo bogatstvo ste VI sa SVOJIM emocijama. Niţa vibracijska bića, ako moţemo biti tako hrabri da ih tako nazovemo, egzistiraju na emocijama koje su u vrlo malom rasponu frekvencija emocija a baziraju se na strahu, kaosu i nasilju. Sposobnost da koristite ljudsku volju iznad ljudskog uma je vaš krajnji izvor. Ta sposobnost da savladate kontrolu tijelom u odnosu na vašu volju je upravo ono što ljudi koji upravljaju planetom NE ŢELE DA VI SHVATITE. Što više vi postajete samostalni i vladate svojom vlastitom frekvencijom, oni koji ne ţele ovdje novu frekvenciju, donijet će novu frekvenciju ne bi li kreirali kaos, konfuziju i polarizaciju. Uvijek, kad god je društvo na rubu velikog skoka ili promjene, dolazi do dijametralno suprotnih aktivnosti. Uvijek gledajte na problem iz perspektive krupnijeg plana tako da unutar toga ostanete neutralni, jer slika se uvijek povećava. Planeta je na putu jednog velikog suoĉenja sa odredjenim entitetima. Mi to jednostavno naglašavamo; nismo ovdje da promoviramo strah. Strah je ono što suprotni tim ţeli da osjećate. Mi ţelimo da razumijete da moţete promijeniti sve što ţelite promijeniti. U budućnosti sve će to biti igra brojkama, jer ćete RADITI ZAJEDNO ne bi li došli do mjesta osnaţenja. Traţimo od ljudi da profunkcioniraju u potpunosti kao ĉlanovi Obitelji Svijetla vizualizirajući i puneći energijom stup svijetla i vukući ga unutar tijela. Zapovijedite to. Uĉinite svojom svakodnevnom namjerom da djelujete sa snopom svjetla, jer vas frekvencija svjetla spaja i puni vas zaštitom i informacijama. Osjetite kako se kreće u srţ vaše kraljeţnice, po tijelu dolje u zemlju i isto tako kako izlazi iz podruĉja vašeg solarnog pleksusa kao vodoskok i formira zlatni štit svjetla oko vas. Dok koristite podruĉje solarnog pleksusa da bi ustanovili što se dogadja, nauĉit ćete biti razboriti kroz osjećaje. Vlasnici zemlje nisu ţeljeli da ljudi shvate da su njihovi osjećaji i emocije kao urod, kao što je ţito spremno za ţetvu. Ako ste vi sami vlasnik svoje ţetve, onda vas drugi ne mogu iskorištavati i koristiti vas bez vaše dozvole.
54

Kad djelujete sa odredjenom frekvencijom i suverenošću, oni koji vas ţele kontrolirati, nisu zainteresirani za vas. Oni ţele prestrašenu, kaotiĉnu frekvenciju, jer to je ono što ih hrani. Strah i kaos prevladali su na ovoj planeti jer su ih ti entiteti uzburkali. Oni su podijelili i zavladali svugdje, ne bi li kreirali tu frekvenciju. Kada djelujete u miru i ljubavi i sa informacijama, drastiĉno mijenjate strukturu ovog mjesta: DONOSITE IZBOR FREKVENCIJE NATRAG NA OVAJ PLANET. Poglavlje IX - Potpuno nove granice Budući da ste vi društvo kojem je frekvencija kontrolirana, sposobnost ljudi da stvore nove tehnologije je limitirana. U jednom manje kontroliranom društvu koje ima širi spektar dometa ili mogućnosti putovanja kroz svemir i veću izmjenu izmedju sistema, tehnološke prednosti su zapanjujuće i uzdiţuće. Mnogi pokloni i utjecaji od "izvan" planeta su ušutkani. Neke informacije su ipak bile dane Zemlji na mnoge razliĉite naĉine i rezultirajuće tehnologije su donijele do velikih promjena u naĉinu ţivota. Jedna od promjena u naĉinu ţivota koja se desila tokom ovog stoljeća, bila je uvodjenje filmova. Jedan sasvim novi naĉin za utjecanje na MISLI je donesen na Zemlju kroz filmsku industriju. Tako kako na Zemlji postoji filmska industrija, tako imaju i vanzemaljci jednu HOLOGRAFSKU industriju. Ona stvara holografske projekcije – drame – koje izgledaju kao da su REALNE i ubacuje ih kroz portale u vašu stvarnost. Budući da su ova bića bila oko vas u zadnjih stotinu tisuća godina i da je ljudska frekvencija kontrolirana, priliĉno je jednostavno dovesti ljude do zablude. Holografske projekcije su se koristile na Zemlji da manipuliraju i kontroliraju svijest i da promjene priĉu o informaciji u dezinformaciju, u jednu priĉu sa ograniĉenim znanjem. Tako da, oni koji rade sa holografskim projekcijama ne ţele ljudima uvijek donijeti svjetlost, informaciju ili inspiraciju. Oni imaju svoje razloge, ĉak i kad oni te razloge nazivaju svjetlost. Holografska iskustva, posebno raznorazna "vidjenja" na nebu, se realiziraju iz razloga da se utjeĉe na jednu veliku grupu ljudi odjednom. Mnoge, ako ne i sva vidjenja NLOa su bile holografske projekcije. Bilo je i hol. projekcija jedne individe u mnogim oblicima, koje su se ISTOVREMENO projicirale u mnoge razliĉite kulture. Zbog toga neke od religijskih priĉa imaju sliĉnosti u sebi, bilo da se nalaze na ovom ili onom uglu planete i bez fiziĉkog kontakta izmedju tih kultura. Hol. Projekcije izgledaju identiĉno kao i 3D stvarnost. One su stvoreni dogadjaji koji se "ubacuju" u vašu stvarnost, da bi izgledali kao da su samo jedan dio jedne kompletne radnje. Oni su korišteni da se utjeĉe na UM promatraĉa i oni su jako teško za razotkriti i prepoznati. Vi ćete u slijedećim godinama imati jako puno šanse za vjeţbu, kad se na Srednjem Istoku i u ostalim podruĉjima oko planeta skupi odredjena koliĉina vanzemaljskih aktiviteta i kad o njima bude izvještavano. Neki od tih dogadjaja će biti pravi, a neki projekcije, koji imaju za cilj da Svijest ĉovjeĉanstva pokrenu u smjeru kontrole kroz jednu svjetsku vladu.
55

Hol. projekcije imaju energetska polja i mogu se prepoznati radiestezijom. Rašlje u njima reagiraju drugaĉije, jer su njihova energetska polja neuskladjena i nevjerojatno brzo vibriraju. VI moţete ući u te projekcije i sudjelovati u njima. Ljudi mogu sudjelovati u njima i kleti se da su one prave. (HOLODECK, Star Trek - komentar prev.) Ali, oni su inscenirani dogadjaji koji trebaju utjecati na SVIJEST LJUDI. Hol. projekcije nisu stvorene zbog informacija, one su stvorene zbog kontrole. One su jednostavno jedan produkt postojeće tehnologije. Stvarnosti mogu biti konstruirane i projicirane, baš kao i filmovi. Filmovi, televizija, mediji itd. su vaša verzija stvaranja stvarnosti. Postoje i druga, jako evoluirana bića koja mogu DO TE MJERE kreirati stvarnosti, da vi ne moţete UOPĆE prepoznati razliku. Projekcije su kao zrake jednog velikog reflektora. Kao što reflektori projiciraju svjetlo u mrak, tako se na ovu planetu projiciraju holografske projekcije i to kroz PORTALE. OGROMNA koliĉina energije je potrebna, jer ovaj proces ukljuĉuje STAPANJE DIMENZIJA. Ta tehnologija ne postoji u trećoj dimneziji, ona postoji samo u drugim dimenzijama i ta bića trebaju dimenzionalne fuzije. Što je razlika izmedju dimenzija? Zašto je jedna dimenzija vaţnija od druge? Svaka dimenzija ima razliĉitu vibraciju odnosno naĉin na koji se molekule kreću. Ove holografske projekcije trebaju mjesta gdje su se dimenzije već stopile, jer oni moraju preći kroz druge dimenzije da bi ušli ovamo. Ljudski rod je bio slijep i zaludjen uvijek i uvijek nanovo, jer se informacija nije mogla "zakaĉiti" u njihove nerazvijene spirale DNA. Obitelj Svjetla je došla da to sve promjeni. VI ste ovdje da nosite novu frekvenciju na planeti i da je drţite u svojim tijelima, tako da i ostatak planete moţe vibrirati na istoj frekvenciji. Ova frekvencija će razbiti strukture koje su zasnovane na duploj spirali. Nema nekog drugog izlaza: vrijeme je za evoluciju. Zemlja je spremna da prodje kroz sve šta je potrebno za tu evoluciju. Ljudska bića moraju nauĉiti ĉitati i razumjeti energiju. Oni moraju nauĉiti kako da koriste više od njihovih pet ĉula da percipiraju stvarnost. Mi smo vam rekli da su vaših 5 ĉula "varaoci stvarnosti". Oni "zakljuĉavaju" stvarnost. Vi mislite da vi percipirate stvarnost s ovim ĉulima, dok oni u stvari OGRANIĈAVAJU vašu percepciju stvarnosti.. Vi ste trenirani još od vašeg djetinjstva da se oslanjate na vaših 5 ĉula, da bi interpretirali vaša iskustva. Od sada ćete se morati osloniti i na vaša druga ĉula, da bi obuhvatili neko iskustvo. Jedna od formi koju ste totalno zapustiil je OSJEĆAJ. OSJEĆAJ - vaš ZNAJUĆI, INTUITIVNI, NAD-ĈULNI dio SEBE je kroz kontrolu frekvencije na ovom planetu toliko zatpran i ukliješten, da nitko od vas nije bio u stanju da ga nadje. KAD BI VI našli vaše vlastito znanje i vaš vlastiti naĉin inutitivnog osjećanja – VI ne bi mogli biti kontrolirani. Kako vi znate što je kontrolirano a što nije kontrolirano?
56

Dio vaših iskustava ovdje je da upravo to i nauĉite: da malo udjete u VRUĆU VODU i da znate KAD MORATE iskoĉiti van. U NAJDUBLJEM dijelu vašeg bića postoji jedna neoštećena jezgra – tu moţete otkriti integritet s kojim moţete poĉeti raditi. To je jedan integritet koji poštuje ŢIVOT i poštuje KAO PRVO onaj ţivot za koji ste vi odgovorni, a to je VAŠ ŢIVOT. Vi ste odgovorni za vas i vi ste obdareni sa sposobnosti da poštujete vaše SVJETLO, VAŠE TIJELO i vase ISKUSTVO, koliko god vi to moţete. Kad se poĉnete brinuti i kultivirati vaš Integritet, otkrit ćete ĉudo i mogućnosti, vi ćete otkriti da je vaše tijelo – koje je do sada bilo nešto kao teret, zbilja od neprocjenjive vrijednosti. Ono vam donosi neprocjenjivo bogatstvo. SA fiziĉkim tijelom ste vi milioneri. Vi morate uĉiti koristiti vaš osjećajni centar i aktivirati informaciju u vama i na osnovu toga djelovati, vi morate nauĉiti – kako da vjerujete vašem OSJEĆAJU. VI kao ĉlan Obitelji Svjetla, vi imate namjeru da stopite dimenzije. Vaš zadatak je da dovuĉete druge dimenzije u ovu stvarnost i da kroz vaš nervni sistem preradite sve te molekularne fluktuacije i da budete u stanju da ih dovedete u red. Vi upravo ucite da percipirate kroz vaš osjećajni centar i da uĉite druge kako da nauĉe sve ono što VI MOŢETE. VI POKAZUJETE DRUGIMA PUT. VI ćete osjetiti holografske projekcije kroz vaš osjećaj. Oni se jednostvano neće "osjećati" ISPRAVNO, imati ćete osjećaj da je nešto "sumnjivo" i "ĉudno" u vezi s njima. Kad hol.projekcije budu ubaĉene u vašu stvarnost, nešto jednostavno neće biti u redu. VI, kao ĉlan Obitelji Svjetla, vaša kodiranja i vaša vlakna se jednostavno neće osjećati "dobro" ako ste izloţeni hol. projekcijama, jer one ciljaju na kontrolu, umjesto na oslobadjanje i ushićenje. One se koriste da dovedu vaše emocije do odredjenog intenzivnog stanja – da bi se drugi mogli od toga hraniti. Ove tehnologije će se koristiti intenzivnije u sljedećem desetljeću. Zbog toga mi kaţemo da je pred ljudima jedno drastiĉno budjenje, kad se radi o tome šta je zapravo stvarno, a šta ne. Granice realnosti su priliĉno duboke i svestrane. Mi smo vam već priĉali o portalu u Srednjem istoku, o jednom dimenzionalnom otvoru za ulaz na planetu, preko kojeg izvjesne energije nadju ulaz u civilizaciju. Sjetite se: Kad izlazite iz planetne sfere i odlazite u svemir, morate, nakon što ste prošli kroz izvjesne pojase Svjesnosti pronaći pravi portal, da bi se vratitli u upravo onu vremensku koordinatu i vremenski koridor kojeg traţite. Ovo je naĉin na koji se sistemi drţe zatvorenima i intaktnim i tako se brane od toga da budu preuzeti. Ima portala na sjevernom i juţnom ameriĉkom kontinentu, u Aziji, u Kini i na koncu kao i na cijeloj Zemlji. Ali jedan OGROMAN portal o kojem mi priĉamo je onaj na Bliskom Istoku. On je gigantiĉan. Mnoge hol.projekcije ili drame su bile ubaĉene kroz ovaj portal, da bi promjenili svjest i
57

uvjerenja ĉovjeĉanstva. Budući da se ovaj portal nalazi u sred krize, on je prvoklasni kandidat za ubacivanje hol. projekcija i on je prvoklasni kandidat da kroz jedan Sistem vjerovanja promjeni ovaj kaotiĉni svijet i da se ovako dovede do toga da se SVIJEST kreće u razliĉitom pravcu. Budite svjesni vaseg osjećajnog centra, kad se ovakve stvari budu dogadjale na planeti. Srednji Istok je portal gdje se preklapaju mnoge dimenzije i gdje bića sa drugih dimenzija mogu doći na ovaj planet. To je jedno vrlo aktivno mjesto. U nedavnim vremenima, u zadnjih 40 – 50 000 godina su se na podruĉju Srednjeg Istoka pojavile mnoge civilizacije i mnoge religiozne drame su tamo poĉele. U ovoj regiji su hol. projekcije puno lakše za projicirati, isto kao što se filmovi puno lakše produciraju u Kaliforniji. Jedna od mogućih hol. projekcija u ovom portalu je dolazak vanzemaljaca. Ili povratak Krista. Ili povratak bilo kojeg drugog Boga ili Spasitelja ili bilo kojeg POVRATKA zbog kojeg će svi poĉet mislit u jednom pravcu. IZ našeg ugla gledišta, ovako nešto ne dolazi od SVJETLA. Jedan primjer za hol. projekciju, koja je ubaĉena na planetu, da promjeni tok povijesti je raspeće Krista. Ta drama koja se odigrala i kroz povijest prenosila dalje nije REALNOST koju je Krist ovdje htio odigrati. Jedna verzija ţivota ovog bića je postala jedna jako zabavna hol. projekcija, koja je onda ubaĉena i odigrana, kao da se to stvarno i desilo. Krist je dosao kao jedan komitet bića preko jednog duţeg vremenskog perioda na Zemlju. Priĉa koju se vama priĉa je jedna dramatizirana iskomercijalizirana verzija, u velikoj mjeri jedna kontrolirana i iskrivljena verzija o tome tko je ovo biće zbilja bilo i tko ovo biće jeste. Dio te drame koju vas uĉe je bila hol. projekcija. A jedan dio onoga što ćete u budućnosti ĉuti o Kristu moţe takodjer biti jedna holografska projekcija. Tako da, BUDITE TOGA SVJESNI, budite oprezni. Mnogi ljudi će reći: ovo je jedno oskrvnuće i mi smo s djavolje strane.Kako mi moţemo dovoditi u pitanje ono sto Biblija kaţe? Kako moţemo dovoditi u pitanje sve ove stvari. Jer su sve ove stvari reĉene i napravljene od patrijarhalnih organizacija kojima su one promovirale sebe. Više od toga tu nije bilo. Ove stvari su bile korištene, da bi se SVIJEST NA ZEMLJI ponovo dovela pod KONTROLU. Ono što se zbilja desilo je bilo da je Krist bio poslan kao Razbijaĉ Sistema, ĉlan Obitelji Svjetla, da donese Svjetlo natrag na Bliski Istok, upravo kroz ovaj portal. Ovo je stvorilo naĉin da mnogi mogu doći unutra i "posijati stvarnost", koja će pripremiti ljude na jedan vremenski period, koji će se završiti u slijedećih 20 godina, ovisno o tome kako će se stvari dešavati.
58

Krist nije došao kao jedno biće, nego kao brojna bića koja su utjecala na ljude u ĉovjeĉjem tamnom dobu u kojem su ljudi bili spremni da razumiju njihove misterije. Jedna stvar koja nije ispravno prenesena je i ta da je on bio jako dobro primljen. Ona vrsta energije koju su bića Krista donijela na planet je bila primljena jako dobro. Sa entitetom Krista se dešavaju mnoge drame. Originalni plan je bio: Komitet Krista će doći na Zemlju, širiti će Svjetlo ili Informaciju i pokazat će ljudima za što je sve ljudsko tijelo sposobno. Tu su se našla i druga bića koja su rekla: "Hej, što da radimo u vezi s tim? Ovaj dolazi kroz naš portal, a mi hoćemo kontrolu nad tim portalom. Kako mi moţemo iskoristiti ovu energiju? Ovo je Svemir Slobodne Volje i mi moţemo raditi što hoćemo." Tako su oni kreirali i ubacili Dramu o Kristu koji je bio razapet na kriţu da stvore STRAH i tudje namjere manipuliraju u neke druge emocije i da okrenu svijest u jednom drugom pravcu. Ovo znaĉi da je u Svemiru Slobodne Volje moguće, djelomiĉno u podruĉjima portala, za jednu grupu Bogova da drugoj grupi Bogova jednostavno uzme njihovu priĉu i ubace svoju vlastitu verziju te priĉe. U to vrijeme kada se to dešava, moţda i nije od nekog zanĉaja, ali s vremenom postane DJELOVANJE ovakve hol. projekcije jasno. Mi znamo da ovo frustrira mnoge od vas. Pa ipak, dok dijelimo ove informacije s vama, mi vas navodimo na to da se pokrenete, da osjećate, da se sjetite i da ne mislite toliko. Ovo nije proces logiĉnog razmišljanja, ovo je proces osjećaja. Što se dešava sa vašim tijelom? Pitajte sebe: "Što je moj identitet? Kako je ovo moguće? Što sam ja u svemu tome? Onda ćete sami sebi poĉeti oslobadjati mnoge stvari o tome tko ste vi i moći ćete shvatiti mnoge stvari. Razumijete li VI zašto ste vi došli ovamo da bi razbili sistem? DA li razumijete kako je kompleksna kontrola frekvencije? Razumijete li koliko je krhka i lomljiva stvarnost? DA li razumijete koliko je ĉovjeĉja vrsta u mogućnosti da kontrolira stvarnost – samo kad bi se ljudi harmonizirali jedni s drugima i djelovali kao da su obskrbljeni sa svime što je za to potrebno i vjerovali i stvarali kroz njihove umove? Mi smo rekli prije nekog vremena, da je Svjetlo na ovoj planeti podcijenjeno. To je zbilja tako. Kad bi postalo poznato koliko ljudi zapravo sada upravo stiće suverenitet nad njihovim mislima i njihovim ţivotom i koliko ljudi ovaj suverenitet zraĉi prema van i taj suverenitet ţivi da bi poduĉili druge, onda bi VLADARI vrlo brzo nešto uĉinili. SVJETLOST je podcijenjena, i to je dobro tako, jer Svjetlost će vas sve osloboditi. VI imate jedan uzbudljiv zadatak – jedan zavidan zadatak i vi imate svu pomoć na raspolaganju koja će vam trebati da izvršite taj zadatak. Sada dolazi do jednog velikog priliva bića i matiĉnih brodova na ovaj planet, koji sada sluţe kao posrednici ili doslovce kao prenosioci energije. Zrake Svjetla koje sada dolaze na vašu planetu, dolaze od prastarih Zvjezdanih sistema, koji već eonima rade zajedno sa Zemljom.
59

Mnogi od tih su od vaših astronoma samo numerirani, a mnogi imaju i vama već poznata imena: Sirius, Arkturus, Orion, Plejade itd. Zrake svjetla bivaju od tih matiĉnih brodova u orbiti Zemlje uhvaćene, kroz jedan specijalan sistem filtrirane i onda usmjerene direktno na Zemlju. Mnogi od vas imaju implantate u sebi da odgovore na ovu komunikaciju i da izbjegnu psihiĉko vodjenje rata i smetnje iz okoline koje bi mogle vašu frekvenciju drţati blokiranu – koje bi mogle da vas sprijeĉe da primite ove informacije. Ovi implantati nisu negativni. Vi niste bili oteti i prisiljeni da ih nosite protiv svoje volje. To su eteriĉni implantati koje ste vi pozvali k sebi, kao sredstvo - da bi primili izvanplanetarnu energiju. Ovi implantati se aktiviraju sada. Mnogi od vas se osjećaju kao da su "promjenjeni". U razliĉito doba dana, posebno prije spavanja, vi ĉujete tonove, ili osjećajte jednu vrstu elektriĉnih vibracija u vašem tijelu. Kada se te informacije vama šalju, vaše tijelo mora biti u stanju da ih prihvati. Da bi ih vaše tijelo primilo, ono mora biti u odredjenom stanju. Informacija je kao struja i ako vaše tijelo ne moţe izaći na kraj sa strujom, vi se nećete osjećati dobro. Ljudi na Zemlji su programirani za ovo vrijeme i ne postoji NITKO tko je ovjde INKARNIRAN tko moţe reći da se zabunio, da se prevario i da nije imao pojma o ĉemu se ovdje radi. NITKO na planeti nije rodjen bez jednog odredjenog mehanizma u sebi koji se moţe aktivirati, da bi se uskladio sa ovom frekvencijom. MI smo vam savjetovali da svoj logiĉki um ostavite po strani, jer logiĉki um će sa ovim elektriĉnim energijama doći u konflikt. U slijedećim godinama će vaše razumijevanje i vaš sklad sa frekvencijama koje vama dolaze, biti kao da ste ukljuĉili vaš vlastiti radio. VI ćete ostvariti direktnu telepatsku vezu sa matiĉnim brodovima koji vama odašilju. Doći će vrijeme, kad više nikada nećete misliti na posjet jednoj Ĉaneling-Seansi, jer vi ćete imati vašu vlastitu vezu k informacijama. Koliĉina informacija koja će doći k vama će postići da se vi osjećate jako sigurno, jer vi ćete na taj naĉin biti totalno u toku sa tim šta se dešava. Kada razvijete veće povjerenje, vi ćete biti u mogućnosti da manifestirate ispred vas jedno biće svjetla, koje će doći u fiziĉkoj formi da vas uĉi. Ĉaneling ili dobivanje informacija kroz neko drugo biće će biti potpuno zastarjelo, kad će praktiĉki bit moguće da svako od vas manifestira svoje biće da ga uĉi. U medjuvremenu, mi smo ovdje da vas poduĉavamo, da vas podsjetimo na to tko ste vi, da vam damo ideju o tome kamo vi sebe moţete odvesti. Ono što mi ţelimo više od svega je da vam asistiramo, kao ĉlanovi Obitelji Svjetla, da oslobodite ljude. Fokusirajte se na svoj vlastiti ples.
60

Na koju melodiju ćete VI plesati i kakvu magiju ćete VI ostvariti i prema kojim vrhuncima ćete biti voljni da podignete SVIJEST - da SVIJESTI date JEDNU NOVU DEFINICIJU njenih MOGUĆNOSTI? Poglavlje X - Potpuno novi koncept Svjetla (Razbijaĉi Sistema i Odmetnici Svjetla)

Tko su Donosioci Svitanja i koja je njihova uloga? Donosioci Svitanja su oni koji nose zrake Sunca i donose Svjetlo i Znanje. Oni imaju jednu prastaru organizaciju, jedno prastaro društvo, jednu prastaru spiritualnu povezanost na osnovu koje oni izvršavaju odredjeni posao u izvjesnom zvjezdanom sistemu. VI STE ĈLANOVI OBITELJI SVJETLA, jer inaĉe ne bi nikad bili privuĉeni k ovoj knjizi. Ĉlanovi ove elitne organizacije dolaze na Zemlju u razliĉitim vremenima da bi obavili svoj posao. Ovo se dešava kada je postavljen jedan krug i kad su dogadjaji perfektni za njih da dozvole da se energija iz višeg svemira i energija Zemlje stope unutar njihovog vlastitog bića. Energije iz svemira uvijek dolaze na Zemlju i energije sa Zemlje se uvijek podiţu prema svemiru. Ĉovjeĉanstvo stvara sveti most izmedju neba i Zemlje koji neki zovu “dugin most”. Donosioci Svitanja dozvoljavaju tim energijama da se stope, tako da se Svitanje, odnosno SVJETLO probudi u njima. Tako oni onda donesu to Svitanje civilizacijama. To je tko ste vi. To je ono sto vi radite. Vi ste Donosioci Svitanja. Kao Donositelj Svitanja, vi imate jedan odredjeni stav, koji olakšava ono na što ste se obavezali. To je stav “dozvoljavanja”, oslobadjanja od lijenosti i nemarnosti i oslobadjanja od obezvrijedjivanja vaših iskustava. Za Donositelje Svitanja svaki dio predstavlja Cjelinu, bez obzira kako je konstruiran, bez obzira kakvu slabost ili jakost ono ima ili koliko velika ili mala je njegova uloga. Jakost, slabost ili utjecaj se ne moraju po svaku cijenu usporedjivati, oni su jednstavno stanje/stav svijesti na koje se Svijest u njenom vlastitom plesu stvarnosti koncentrira. Mi vas uĉimo o vama samima i pomaţemo vam da otkljuĉate ono što je u vama, ne ono što leţi zvan vas. Kao Donositelj Svjetla, vi ste sada u vašem najtamnijem momentu prije Svitanja i pitate se hoće li ikada zasjati zraka Svjetla. Onda će Svjetlo doći i zasjati kao iz niĉega. Od kuda ce doći to svjetlo? Kako će promjeniti vaše razmišljanje? Kako je moguće da je Postojanje u jednom trenu mraĉno koliko to mraĉno moţe biti, a onda u slijedećem trenutku dodje svjetlo? Kao Donositelj Svjetla vi donosite Svjetlost snagom vaše volje. Vi ste za ovo bili trenirani, ovo je vaša jakost i sposobnost. Vi, Donositelji Svitanja, takodjer znani kao i Obitelj Svjetla šte se sloţili da kroz mutacijski proces evoluirate sebe u viša bića s namjerom i svjesnom suglasnosti s tim. Vi donosite
61

Svjetlost natrag na planetu, donosite novu evoluciju ĉovjeĉanstva i stvarate novi kozmiĉki kvantni skok u svjesnosti i inteligenciji, koju omogućavate time što prvo usidrite frekvenciju unutar vaših tijela i ţivite je. Obitelj Svjetla dolazi iz jednog Operacionog Centra – jednog izvora unutar vašeg svemira koje sluţi kao odašiljać. Postoje Centralna Sunca u vašem galaktiĉkom sistemu i jedno centralno sunce u ovom svemiru. Maje su zvali ovo centralno Sunce: Alcyone (Alkione, Alcione). Drugi imaju druga imena za to sunce. Sunce zraĉi Svjetlom i Svjetlo sadrţi informacije. Da izrazimo to skroz jasno: Obitelj Svjetla dolazi iz centralnog skladišta za informacije u ovom svemiru. Vi idete cikliĉki ili spiralno od ovog Sunca prema van i nosite informacije kroz razliĉite sisteme svemira, vi projektirate, planirate i putujete. Vi ste u ovom pogledu jendostavno unikatni i vi to znate. VI znate kad pogledate na ostatak populacije da ste vi drugaĉiji. Vi ste rado “buntovnici” i vi volite da prodirete u sisteme i da ih razbijate. Kad negdje piše “zabranjen prolaz”, to onda vrijedi za sve druge, ali ne i za vas. Vi idete svugdje gjde su sistemi zatvoreni, da bi ih vi otvorili. Vi to radite tako da separirate sebe u mnoge multidimenzionalne identitete i onda odete u sistem i promjenite ga. Vi se ponekad inkarnirate u te sisteme stotinama tisuća godina da bi se pripremili za ono vrijeme kad ćete biti pozvani da “razbijete” sistem. Vi svi imate jedan bogat rezime. Na primjer: vi se inkarnirate na Zemlji bezbroj puta i onda kad zatutnji poziv da se stvari na Zemlji promjene i da se paradigme moraju promjeniti, vi moţete reći: “Ja sam 247 puta bio u toliko puno varijacija ovdje i jednom sam ĉak bio u stanju da sa sobom uzmem i svoje tijelo. Onda sam napravio još i to i ovo i ono. Kad se sada zagrijavam za plan, da razbijem sistem, onda sam i siguran da ću osvjeţiti svoja sjećanja, prisjetiti se svega, prkositi zakonima i postaviti se iznad njih, te ispuniti moj zadatak.” Nekad se desi da kompletan plan mora iz jednog odredjenog razloga biti baĉen u vodu. Onda je to jako frustrirajuće iskustvo za vas. Ali ako se sve stvari budu razvijale prema planu i ako vi uspješno razbijete sistem i stvorite jednu novu paradigmu svjetlosti, to je za vas kao jedan kozmiĉki orgazam. Ĉlanovi Obitelji Svjetla rade u timovima. Vi ne idete u jedan sistem sami. VI TREBATE jedni druge da bi obavili ovaj zadatak, jer vi nemoţete drţati frekvenciju sami. Kad dolazite u timu, vi jednostavno povećavate šanse da taj plan i bude uspješno izveden. VI ste kao inteligentne zrake i spirale svjetlosti centralnog sunca i vi svi ste vodjeni od jedne velike inteligencije unutar centralnog sunca. Svjetlost je jedno kraljevstvo svjesnosti i ono ima svoju svrhu u postojanju. Priĉa, koju vam mi priĉamo danas, je priĉa koju vi moţete razumijeti. Svaki put kad mi priĉamo sa ljudima i svaki put kad vi moţete razumjeti više, mi vam i dajemo više. Mi ne ţelimo da vi vjerujete: Svjetlo je plementije nego bilo šta drugo. Nešto u srţi vaše duše vas povezuje sa ovim
62

izvorom svjetlosti i nagoni vas na ovaj posao, ali ovaj posao nije ništa bolji od bilo kojeg drugog. Postoje i drugi koji koji imaju drugaĉije izvore i koji se na spiralnom kursu kreću sa drugim namjerama i ti omogućavaju ovu igru. Vi uĉite o ovome. Mi vas podsjećamo da PraStvaratelj kreira sve i sve ispunjava sa samim sobom. Kao što vi traţite samospoznaju, tako i Prastvaratelj. On ţeli da postane svjestan sebe u svim stvarima i da one stvari koje on obdaruje sa svjesnosti postanu svjesni toga da je Prastvaratelj u njima i u svim stvarima. Svjesnost je kao jedno ogledalo, koje reflektira izmedju Prastvaratelja i svega što je stvorio napred i natrag, sve do i najmanjeg kukca ili mrava koji puzi po zemlji. Kao što je Prastvaratelj u svemu što je svjetlo, tako je i on u svemu što je takozvano zlo, znajući da zlo takodjer ima boţansku ulogu. Postoje mnoga kraljevstva svjesnosti. “Kraljevstvo svjesnosti” je jedna velika rijeĉ za koncept koji vam mi hoćemo pribliţiti. U jednom kraljevstvu svjesnosti postoji sliĉnost energija i postoje mnoge vrste ovakvih kraljevstava. Obitelj Svjetla dolazi iz jednog specifiĉnog kraljevstva svjesnosti. Kad vi nauĉite zakone stvaranja, odrţavanja i manipulacije stvarnosti, za vas je vrlo jednostavno da se manifestirate u bilo kojoj formi vi to poţelite. Za one od vas koji su aktivirali sjećanje na njihovu šamansku prošlost, znaju jako dobro, da se kod urodjenika moţe nauĉiti kako da se ide u razliĉite stvarnosti i kako da se promjeni forma. U nekim kulturama su Šamani zbog toga cijenjeni i oboţavani. Oni su nosili genetiĉko kodiranje i oni su bili manjina u poredjenju sa drugima. Oni su drţali magiju i misterije i drţali su proces ţivućim. Oni su bili u stanju da pretvore svoju formu u formu ţivotinja ili da uzmu razne druge forme i maske. To je bila jedna jako dubokumna znanost, u svakom sluĉaju. Budući da ova znanost postoji na ovom planetu, ona takodjer postoji i izvan planeta. Zemlja je upravo sada “Mjesto dogadjanja”, jedno jako “vruće i poţeljno” mjesto. Zemlja je takodjer kodirana da prodje kroz njenu vlasitu revoluciju i to ne samo neophodnu revoluciju ţivotnog stila u Sj. Ameriĉkim Drţavama , nego jedan dimenzionalni pomak, koja će promjeniti kompletan svemir oko Zemlje. Mnogi vanzemaljci koji se interesiraju za ţivotne forme, razumiju kako da njihovu molekularnu strukturu nanovo organiziraju i oni dolaze na planetu “maskirani” kao ĉovjek. U vremenima ovako velikih promjena, kada dimenzije imaju potencijal da se stope i kolidiraju – kao što vi upravo tu na Zemlji sada imate u planu – tu se skuplja velik broj energjia koje ţele uĉestvovati u ovom velikom show-u. Ovaj veliki show se dešava na mnogim nivoima, ne samo u 3D. Lanĉana reakcija se kreće kroz sve dimenzije postojanja i svjesnosti. Neka bića se teleportiraju u ljudskom obliku na zemlju ili se inkarniraju i tako ostvare šansu za ovu specijalnu priliku u ovoj realnosti. Kod nekih, vi ćete imati osjećaj, da takodjer nisu “urodjeni” ovoj planeti, ali vam ni ne djeluju kao razbijaĉi sistema, oni su ovdje jednostavno samo da bi posmatrali, uĉestvovali i razumjeli i da bi tako prenijeli informaciju natrag u njihove sisteme, koji se permanentno razvijaju. Postoje inteligentna bića koja su u stanju da se manifestiraju kao ljudi i igraju tu ulogu do perfekcije, ponekad je njihovo sjećanje netaknuto, ponekad je i pred njima jedan zastor na sjećanju. Zbog kontrole frekvencije za ova bića nije uvijek jednostavno da dodju ovamo sa
63

kompletnim sjećanjem o tome tko su na tom drugom mjestu. U razvoju vaše svjesnosti, vi ćete se u slijedećih par godina sjetiti i postati svjesni toga da ste vi bića koja su pripadnici Obitelji Svjetla i koji su maskirani kao ljudi. Ova planirana evolucija ljudske vrste i planirano pre-rasporedjivanje ljudske DNA će konaĉno dovesti do toga da se svaka osoba poĉne sjećati toga ko je ona zaista. U raznim dimenzijama stvarnosti, postoje razliĉita iskustva i razliĉiti zakoni. U 3D, gdje ste vi zakljuĉani kao ljudi već tako dugo vremena, tu postoji jedno ograniĉenje koje vi morate iskusiti Treća dimenzija je dizajnirana tako da se vi moţete fokusirati na jednu postojeću stvarnost u jednoj toĉki vremena. Ovo se ostvaruje kroz frekevenciju, te kao kroz pulsaciju nervnih impulsa u vašem tijelu, dakle kroz medjusobno djelovanje ta dva segementa, odnosno, naĉin na koji je nervni sistem u stanju da interpretira frekvenciju. Vi ste magnetiĉki i biogenetiĉki “podešeni” (tuned) i dizajnirani. Ĉlanovi Obitelji Svjetla su puno više nego obiĉni ljudi. Za vas je karakteristiĉno da postignete veliĉanstvena dostigunća u podruĉju multidimenzionalnosti. Kao ĉlan Obitelji Svjetla, vi se prijavljujete za poziciju u podruĉju multidimenzionalnosti. Kao ĉlan Obitelji Svjetla, vi ste se inkarnirali na ovoj planeti, da bi se pripremili za izvodjenje vašeg posla. Što je vaš posao? Vaš posao je vrlo jednostavan : vi nosite frekvenciju u sisteme, koji imaju ograniĉenu frekvenciju svjetla, jer svjetlo je informacija. To nije hladna, kompjuterska informacija, to je informacija koja se prenosi biološki kroz kroz elektromagnetsko zraĉenje i odašiljanje svjesnosti. To je ono u ĉemu ste vi eksperti. Kad bi vi imali vizitku na kojoj bi bili otisnuti vaši podaci, i kad ste se potpuno prisjetili onoga što ste vi ustvari, onda bi na vizitki stajalo: “Buntovnik/Odmetnik, Ĉlan Obitelji Svjetla. Razbijaĉ Sistema. Stojim na raspolaganju za promjenu sistema svjesnosti u svemiru slobodne volje. Spreman na poziv.” To je to što vi radite. Ovo je jedan aspekt vašeg identiteta koji vam je svima zajedniĉki i ovdje su sada milioni vas. Ovdje ste prvenstveno zbog toga da se sjetite tko ste vi, da djelujete multidimenzionalno u okviru ovog sistema i da uĉite ljude, urodjenike na planetu koji su dugo vremena bili pod kontrolom frekvencije, jednom novom sistemu. Vi ste maskirani kao ljudi. Ĉim prije to shvatite, tim prije ćete se odvojiti od svih ljudskih drama, dilema i kontrole frekevencije. Prije nego što je kontrola frekvencije stupila na snagu, time što su Bogovi Stvaratelji izvršili invaziju, urodjena rasa je bila puno pametnija. Oni su imali jedan razvijen sistem kako da primaju informacije i poruke iz svemira koje su dolazile na planetu i to direktno. Širenje znanja na planeti SADA je omogućeno kroz tehniku na naĉin da se to dešava izvan vas. To je još jedan naĉin kako da vas se manipulira, dok vam je istovremeno to prodano kao „blagoslov“. Prije mnogo vremena, komunikacija na ovoj Zemlji je funkcionirala direktnim kontaktom, od
64

jednog ka drugom ĉovjeku, koristeći unutrašnje mehanizme, a ne koristeći tehnologiju izvan vas. Mnogi ljudi ne mogu shvatiti da je njihova povijest duţa od samo par tisuća godina. Vi ćete uĉiti, sjećati se, i uĉiti planetu da ima povijest od skoro milion godina. Kap prvo, vi ćete otkriti povijest zadnjih 300 000 godina i preraditi ju, da bi si mogli produbiti dilemu ĉovjeĉanstva. Sjetite se, povijest je u vama, a ne izvan vas. U vašoj sadašnjoj Fiberoptici, svjetlosno kodirana vlakna se produciraju izvan vašeg tijela, u simboliĉnoj formi, kao reprezentativni naĉin na koji se prenosi inteligencija kroz svjetlosnu optiku. Ljudska vrsta stvara izvan sebe ono što mora nauĉiti unutar sebe. To je dio vještine i prevlasti svjetla. Kad je vaša Biblioteka bila baĉena u kaos, ostavljen vam je jedan mali dio podataka, tako da se vrsta moţe drţati kontroliranom, “u radnom pogonu”, ali ipak samostalno funkcionirajući i izvodeći zadatke; vrsta je bila stimulirana kao ţivotna forma i kao forma svjesnosti da proizvodi izvjesnu frekvenciju: STRAH. TAJ STRAH je bio promoviran u prošlih 300 000 godina na ovoj planeti kao promovirana i kontrolirana substanca u bilo kojem pogledu u kojem si vi to moţete zamisliti. Kad ljudska bića vibriraju elektromagnetski i odašilju frekvenciju straha, tada se odašilja jedna transmisija svjesnosti. Kuda ide taj strah? Kuda idu vaše misli? Kuda idu vaši osjećaji? Mi smo vam već rekli, da Svjesnost, gledajući kolektivno, predstavlja hranu. Vi, kao Razbijaĉi Sitema ste došli ovamo da bi zapeĉatili ovaj izvor hrane i da bi tu hranu podesili na nešto drugo, a ne na strah i kaos. Oni koji se hrane ovim izvorom, morati će ili da promjene njihov jelovnik iil da ostave ovaj planet i odu. VI ste tu da donesete informaciju, Svjetlost i razumijevanje da postoji potencijal za promjene i da postoji potencijal za izvor hrane koji radi u kooperaciji sa svjesnosti i u rezonanciji je sa Svjetlom. To leţi u vašoj odgovornosti i vaš je zadatak da to postignete i da u tome uspijete. MI razumijemo da su neki od vas jako zbunjeni u vezi sa svime ovime, pogotovo s time: kako ćete vi sve ovo uraditi, pogotovo kako ćete u svom ţivotu postići ovo stanje nepogrešivosti i besprijekornosti. Jedna od najvaţnijih stvari, koje vas mi molimo, da ih od sada pa nadalje ostvarujete je da ne bazirate vašu budućnost na iskustvima iz vaše prošlosti. Svatko od vas voli da unosi prošlost u igru, kao izvinjenje, za to što bi se moglo desiti u budućnosti. Vi ste poznati po tome. Ali vi morate djelovati tako kao da ste upravo ovog trena došli na Zemlju, nevini i ĉisti kao novorodjenĉe i spremni da se bacite u svakodnevna dogadjanja. Kad se probudite svakog jutra i kad se krećete napred, svakog dana, odluĉite jasno što hoćete doţivjeti upravo toga dana. Ako ovo već ne radite i ako vam ovo već nije prešlo u naviku, onda poĉnite sa tim sada.
65

Na ovaj naĉin se svara stvarnost. Kao što smo rekli i prije, NAJVEĆA TAJNA KOJA JE BILA DRŢANA ĈIM DALJE OD LJUDSKIH BIĆA JE DA: MISAO STVARA ISKUSTVO I MISAO STVARA STVARNOST. Kompletna stvarnost je stvorena od misli. Sve je jedno subjektivno iskustvo. Ali, elektromagnetski, vi ste kontrolirani na takav naĉin, da kreirate iskustvo samo u jednom odredjenom spektru stvarnosti. Vi, koji ste ĉlanovi Obitelji Svjetla ste posvuda putovali i jako dobro ste upućeni sa mogućnostima mjenjanja i donošenja nove frekvencije i jedan sistem. Vi ste došli ovjde, da bi drţali nove frekvencije, koje se vama iz svemira šalju i koje u vašem tijelu pokreću jedan novi obrazac. U onoj mjeri u kojoj vi poĉinjete shvaćati koja je vaša svrha, vi ćete poĉeti stvarati vašu svrhu svjesno, vama će postati jasno što ţelite i da to iskusite, bez obzira na kojem podruĉju. To je jednostavno neizbjeţno. Svatko od vas voli drame na svoj naĉin. Vama je dosadno, ako se ništa ne dešava. Zbog toga ste vi skrojili ovaj plan, ovu invaziju. Zapravo, ovaj svijet je bio puno prije nego što je bio preuzet, bio planiran i “skrojen” od ĉlanova Obitelji Svjetla. Kao ĉlan Obitelji Svjetla, vi ste bili Originalni Planeri. Tu je bilo u svako doba mnogo bogatih rezervi Svjesnosti koje ste mogli kontaktirati i koristiti. Kad su bića drugih Obitelji, koje bi vi opisali kao “Mraĉne” preuzeli ovaj planet, drţali su Svjetlo podalje i to jako dobro. Svjetlo moţe postati toliko veliko koliko je velik vaš obrazac, ali tamo vani postoje takodjer i druge Grupe i Kraljevstva. Za sada, idemo samo raditi sa pojmovima Svjetlo i Tama. Dakle, Tamni Tim je uradio jako dobar posao drţeći Svjetlost podalje. Ali tome je došao KRAJ! VI ste odmetnici Svjetla i vi ste odluĉili doći natrag i ovaj put izvršiti još jednu invaziju na Svjesnost, ovoga puta MILIONI vas, i znali ste; budući da radite sa energijom PraStvaratelja, da će jednostavno za sve postojati jedna velika mogućnost da SVATKO postigne jedno veliko bogatstvo svjesnosti. Kad vi poĉnete ovo Svjetlo vući u vaša tijela i na planetu, to će utjecati na mnoge ljude koji vole drame. Oni će moţda biti izbodeni Svjetlom i reagirat će na to, jer ĉim više Svjetla vi donosite, tim BRŢE će se ono širiti. Svjetlo definitivno raste na ovom planetu kad se VI toga sjetite, da ste vi urodjenici koji rade zajedno sa Originalnim Planerima i da ste vi ovdje da preuzmete vaš svijet natrag od pljaĉkaša. Poglavlje XI - O ĉemu se ovdje zapravo radi? (Koja su pravila ove Igre?)
66

Da bi vi preţivjeli nadolazeće doba, neophodno je potrebno da se shvatite ideju manifestiranja pomoću misli ili super-svjesnosti. Supersvjesnost je u ovo vrijeme samo jedna rijeĉ. To je koncept koji još uvijek nije u vama, jer si vi ne moţete zamisliti, da budete tako “senzitivni” i da budete ispunjeni sa toliko puno informacija. Pa ipak, kako vi evoluirate, to je pravac u kojem se vi krećete. Postoje takodjer i oni koji su više nego svjesni toga da bi ovaj pomak u svjesnosti mogao oĉistiti i skroz pomesti planetu i rasprostrijeti se svuda i oni ulaţu sve u to da se to ne dogodi. ALI, to se već desilo. Mi smo otišli u vašu prošlost, da bi vas u to uvjerili i da biste vi u to bili sigurni. Prva je MISAO. Iskustvo je uvijek sekundarno. Nikada nije obrnuto, vi nikada nemate najprije iskustvo, pa da onda na tome izgradjujete misli. VI UVIJEK doţivljavate direktnu refleksiju svega onoga što mislite. Potrebno je da shvatite da su vaša jasnoća i spoznaja vaše vlastite snage i moći “kamen temeljac” za dalje. Vaše misli oblikuju vaš svijet CIJELO VRIJEME. NE SAMO kad vi to upravo hoćete, nego CIJELO VRIJEME. Budući da ste bombardirani sa jako mnogo vibracija koje ţele kontrolirati vašu frekvenciju i koje vas ţele sprijeĉiti da budete JASNI – vi ste nestalni i neodluĉni. Vi morate, kao vrsta, da postavite jasnu namjeru da ostanete JASNI, da ostanete CENTRIRANI i da uvijek ţivite u ovom MOMENTU. Prestanite ţivjeti u budućnosti i prestanite ţivjeti u prošlosti i ŢIVITE UVIJEK u vašem SADA. Recite sebi: “Što ja ţelim? Ţelim da ubrzam moju liĉnu evoluciju. Ţelim da mi Duhovni Svijet pomogne u većem obimu. Ţelim da se moje tijelo samo regenerira.Ţelim da zraĉim ZDRAVLJEM. SPREMAN sam da se odreknem poteškoća, tako da budem ŢIVUĆI PRIMJER onoga što ĉovjeĉanstvo moţe biti.” Ako mislite na ovaj naĉin, ovaj zapovijedni naĉin, i to iz dubine vašeg BIĆA i ako zazovete JASNO ono što vi ţelite – to pokreće sve i donosi vam sve ubrzano. Pogledajte vaše obrasce. Ako vi primjetite da poriĉete da ste stvorili neko iskustvo i ne priznate to iskustvo kao vašu kreaciju, jednostavno pogledajte malo dublje. Recite sebi: “ Nije li ovo interesantno? Ja to radim cijelo vrijeme. Ne ţelim da to što stvaram pripada meni. Ako mi se to ne svidja, ja jednostavno okrivim nekog drugog. Baš me zanima koliko ću dugo još ovo raditi i zanima me hoću li naći rješenje, da razvijem drugi obrazac ponašanja.” Nemojte se osudjivati. Poĉnite sa time što ćete reći sebi: “Pristajem da preuzmem ODGOVORNOST za sve što mi se dogadja i u što sam ukljuĉen. Ako mi se ne svidja ono mi se dešava, poĉet ću se pitati, zašto stvaram stvari koje mi se ne svidjaju. Moţda zbog toga, da obratim paţnju na neke stvari i da promjenim ono što ne funkcionira za mene, a to inaĉe ne mogu vidjeti.”
67

Uvijek djelujte tako kao da postoji nepogrešiva i besprijekorna svrha u svemu što vi radite. Djelujte tako, kao da je od vašeg najvećeg dobra i od vaše najveće koristi da se preradite svaki doţivljaj u koji ste ukljuĉeni. Uvijek djelujte tako. AKO hodate ulicom i netko kaţe: “Imam pištolj uperen u vaša ledja, dajte mi vašu torbicu”, djelujte kao da vam je dana prilika za vaš najveći rast. VI nikad ne znate kakvi će biti rezultati, ako POĈNETE da djelujete na ovaj naĉin. Kad vi djelujete, “KAO DA”, vi djelujete bez znanja i bez oĉekivanja. Ovo je jedan stav. Kad bi vi svi imali ovakav stav i kad bi vi svi djelovali, kao da je SVAKI DOŢIVLJAJ upravo zbog toga pred vama, da vas natjera i sluţi za vaš daljni rast i razvoj i za rast vaše svjesnosti, onda bi se moţda mogli okrenuti prema toj osobi koja drţi pištolj u vašim ledjima i vidjeti da je to samo jedan suprotni dio vas. Vi moţda dobijete mogućnost da izlijeĉite nešto, vama moţda bude dana mogućnost da uradite nešto ĉega se bojite. Nemojte se bojati stvari koje stvarate. Imajte povjerenja u to što stvarate. Vjerujte da je u svemu što stvarate nešto za vas. Nemojte samo pomesti vaše drame ispod tepiha, kao da su zadnje smeće i kao da ih više nikada ne ţelite vidjeti. Završite sa tim dramama, prestanite ih reciklirati nanovo i nanovo i gubiti se u njima. S druge strane, razumite da vaše drame koje ste imali sa vašom majkom, bratom, sestrom, partnerom, 20 godina poslije toga moţete iskoristiti da bi došli do sasvim novih spoznaja. Tako da, odnosite se prema ovim dramama kao prema jednom dosjeu. Završite s njima, zatvorite dosje, sklopite mir s njima i prihvatite vaš udio u njima i onda ih ostavite da prodju kroz vašu svijest, da bi vas nešto nauĉile. Dozvolite da postanu permanentno blago vaših iskustava, a ne prepreke koje vi ţelite izbjeći. Sa svim ovim stvarima su povezane emocije, sjetite se: emocije vas mogu odvesti u druga podruĉja djelovanja. Da li vi vjerujete da vi stvarate vašu stvarnost samo u nekim izvjesnim djelovima, a u ostalima ste nemoćni? Ljutite li se da nad nekim podruĉjima vašeg ţivota nemate nikakve kontrole? Da li se vi odriĉete onoga što je po prirodi vaše, samo zato što vam društvo, okolina i mediji kaţu da vi to ne moţete imati? Vi ćete vidjeti da se dogadjaji ne dogadjaju samo tako – kao grom iz vedra neba. Neki od vas vjeruju da oni stvaraju njihovu vlastitu stvarnost, ali da drugi to ne rade, pogotovo ne djeca, kojima se dešavaju razne ruţne stvari ili djeca koja budu zlostavljana. Za mnoge od vas je jako teško za shvatiti, da ĉak i prividno bespomoćna djeca ili ljudi koji umiru od gladi stvaraju njihovu stvarnost. Svaki put, kad vi padnete na neĉiju ulogu ţrtve, vi šaljete tim ljudima ideju o tome kako su oni nemoćni i vi kreirate i tu mogućnost i za vas same. VI morate nauĉiti da poštujete tudje drame i lekcije. VI morate shvatiti da vam vaše novine neće priĉati o tome koliki potencijal za promjene postoji u svima onima koji su ukljuĉeni u neki scenario, jer vaše novine ne donose takve reportaţe i ne otkrivaju stvari na takav naĉin. Vi ne razumijete pozadinske sinhronizitete koji prethode dogadjajima: vaši mediji otkrivaju
68

samo VANJSKE, tako-zvane ĉinjenice i ignoriraju kompleksnu podlogu, ulogu i znaĉenje EMOCIJA koje prate ljudske drame i lekcije. Oni koji su ukljuĉeni i uhvaćeni u drame u kojima izgleda kao da je netko ţrtva su obiĉno toliko ODSJEĆENI od svojih osjećaja, da oni to što oni osjećaju uopće ne povezuju sa onime što oni misle. Ţrtve nalaze ţrtve. Pobjednici nalaze pobjednike. Tako da, molimo vas, kad ĉitate vaše novine sa dogadjima i dramama u svijetu u kojem izgleda da su ljudi beznadeţne ţrtve, poštujte ih i poštujte vas same, priznajući i prihvaćajući da su oni stvorili njihovu vlastitu stvarnost. To moţda nije stvarnost iz koje vi morate uĉiti ili u kojoj morate uĉestvovati. VI morate razumijeti da drugi moraju proći kroz podruĉja gustoće da bi se doveli na svjetlo. Ponekad najveće prosvjetljenje leţi u najvećim katastrofama i najvećim poteškoćama. Kad vi odete u restoran i naruĉite ono što ţelite, kuhar to skuha i konobar vam to donese. VI to naruĉite, ali vi to ne napravite sami. To nekako skuhaju kuhari ili spiritualna energija, ali VI IZABERETE ono što ţelite da vam se servira. Ali, neće vam se servirati, ako ne odete u jedan restoran i ne naruĉite, za poĉetak. Tako da, vi ste odgovorni za to i vi plaćate za to. ŢIVOT funkcionira na ISTI NAĈIN. Uĉite da naruĉujete ono što ţelite od ţivota, kao što naruĉujete u restoranu i imajte povjerenja, da će to što ste naruĉili biti stavljeno pred vas. Kad vi odete u restoran, vi se nikad ne brinete o svim sastojcima i da li ili ne zasluţujete da to dobijete. Pa ipak, ponekad je upravo to ono što vi radite. Vi ponekad kaţete: “Ja ne zasluţujem da to imam. To košta 15 dollara. Ja mogu imati jedino nešto što košta 7 dolara ili manje.” Naĉin na koji se vi ponašate u restoranu je prekrasna indikacija za naĉin na koji se vi ponašate u ţivotu. To je jedno nevjerojatno uĉenje, koje vi morate razumijeti. Kad vi odete u restoran, da li vi jednostavno odete i kaţete: ”To je ono što ja ţelim” i vjerujete da će to doći k vama ili ste zabrinuti da će oni zabrljati? Ĉim je narudţba poslana, vi ne slijedite konobara u kuhinju i kaţete:” Oh, oni moţda nemaju ispravnu zelenu salatu, oni će moţda pripremiti luk malo drugaĉije i oni sigurno nemaju one gljive koje ja hoću.” Ne. Vi jednostavno vjerujete da će vama biti servirano upravo ono što vi ţelite i vi dozvolite da se to desi. Kad vam se servira, vi kaţete: “Hvala.” Ako vam se baš ne svidja šta je servirano, vi zatraţite da se to izmjeni i onda jednostavno nastavite. Pogledajte malo sa kojom nonšalantnosti ste vi naruĉili sve ove stvari u restoranu. Naruĉite tako i u vašem ţivotu. Razjasnite sami sebi što zapravo ţelite, naruĉite i završite s tim. Nemojte stalno nazivati Duhovni Svijet da vidite jesu li dobili narudţbu i nemojte davati savjete kako da se vaša narudţba ispuni. VI ste naruĉili. Vjerujte da će to i doći.
69

VI ste rezultat vaših misli. Ako na ovoj Zemlji ne nauĉite išta drugo, nauĉit ćete barem da je ovo pravilo u ovoj stvarnosti i da je ovo pravilo u mnogim drugim stvarnostima. MISAO STVARA ISKUSTVO. Zašto si ne bi dali poklon i poĉeli razmišljati o sebi kao nesvakidašnjem, veliĉanstvnom i uzdizućem biću, oslobodite se od potrebe da vam ostatak društva daje potvrdu. Potvrdite sami sebi vašu vrijednost. Za neke od vas ovo je jako teško. Kako da potvrdite sami sebi vašu vrijednost, ako niste navikli da to radite? Vaše rijeĉi vam ili daju snagu ili vam umanjuju snagu. Mi ţelimo da vi imate hrabrosti da ţivite vaše svjetlo, mi ţelimo zbog toga naglasiti i uvjeriti vas, na bilo koji mogući naĉin, da vaše MISLI stvaraju vaš svijet. Izbacite iz vašeg rijeĉnika: “trebao bih” i “pokušavam”. Kad bi vi svaki put morali platiti, kad koristite ove rijeĉi, imali bi jako visoke dugove. Vi ostajete svaki put sebi nešto duţni, kad sami sebi umanjujete vašu snagu i moć. “Trebao bih” znaĉi da vi djelujete pod suverenitetom nekog drugog. MI vas ţelimo podsjetiti da ste vi SAMI SVOJ VLADAR. Kad netko “pokušava” izdati novine ili kad “pokušava” promjeniti svoje obrasce, onda on moţe do kraja ţivota “pokušavati”. “Pokušavati” nije isto so i raditi. Svaki put kad vi koristite rijeĉ: “pokušavati”, vi nećete uspjeti ništa, jer pokušavanje je samo jedan izgovor: “Ja sam pokušao da to uradim. Pokušao sam.” Koristite u svom ţivotu rijeĉi: “Ja stavaram. Ja radim. Ja manifestiram. Ja namjeravam. Ja djelujem.” Zaboravite: “Ja pokušavam”. Kad vi postanete „Onaj koji djeluje“ i kad manifestirate ono što u vašem ţivotu ţelite, onda ćete za mnoge ljude postati ogledalo. Tu već dugo vlada uvjerenje da od svega postoji samo jedna odredjena mjera i da samo jedna ili neka druga osoba mogu biti “ĉinioci” ili stvaraoci. Kad vi poĉnete pokazivati da vi slamate zakone stvarnosti, onda drugi to neće ţeljeti, jer oni vjeruju da oni to ne mogu imati, osim ako vi to nemate. Kad vi sebe zakidate i kad se bojite posjedovati nešto što drugi nemaju, jer se bojite da toga nema dovoljno, onda vi ne dozvoljavate boţanskim principima da se izraţavaju u vašem tijelu i da se tako usidre na planeti, da bi vi postali ţivući primjer za svjetlost. Vi dozvoljavate istinskom smislu svjetlosti da se kroz vas – kao posrednika manifestira i vi postajete ţivući primjer toga što drugi mogu postići. Ovo je ta visoka vibracija, koju vas svih mi ţelimo poduĉiti. Mi ţelimo da vi razumijete da ne postoje ograniĉenja. Na cijeloj planeti ne postoje ograniĉenja. Svaka osoba na cijeloj planeti moţe djelovati u kooperaciji sa svima, a
70

istovremeno zadrţati svoju posebnost i jedinstvenost. Koji god spiritualni ili materijalni poklon došao k vama, nemojte misliti da vi imate više sreće nego bilo ko drugi. Umjesto toga, jednostavno razumite, da ste sposobni da ostvarite boţanske principe da se izraze kroz vaše fiziĉko tijelo i da vi moţete pokazati drugima kako to funkcionira. Vi moţete reći: “Hej, slušaj, TO FUNKCIONIRA. Ja sam to postigao. I ti to moţeš.” Mi provodimo sate uĉeći ljude kako da se ne boje da se manifestiraju. Svako od vas se uţasava, jer vi ste odrasli sa etiĉkim pravilima koja kaţu: “Jedino kad za nešto radiš, onda to ima neku vrijednost. Ako ne radiš teško, ti ni ne moţeš dobiti ništa.” Neophodno je vaţno da vi svi pogledate malo izbliţe ovu ideju teškog rada i odakle ona zapravo dolazi. Pogledajte vaše roditelje i njihov sistem vjerovanja. Mi priĉamo o rodjenju svjesnosti, o jednom novom ĉovjeĉanstvu, koje uĉi da se stvari dogadjaju bez napora. Ako se nešto ne dešava bez napora, onda to jednostavno zaboravite. Ako izgleda kao previše posla, onda vam nešto govori da to nije ispravan naĉin. Tek kad vi dobijete stvari bez napora i kad sve jednostavno paše, kad nitko ne radi previše, onda je to ispravno. Kad vi svi poĉnete tako ţivjeti, vi ćete kompletno promjeniti naĉin na koji ova svjesna vrsta – ĈOVJEK - shvaća ţivot. Ovo nije neodgovoran naĉin, niti bijeg od stvarnosti, ne, ovo je samo jedan novi naĉin kako da se cigle prenesu iz jednog mjesta na drugo. Jednom smo s jednom grupom priĉali o gomili cigli i pitali smo te ljude: “Kako ćete premjestiti te cigle?” Oni su svi rekli: “Hm, pa prenosit ćemo ih jednu po jednu.” A mi smo rekli: “Jeste li vi kada razmislili da unajmite nekog drugog da to napravi umjesto vas?” Ako je vaš zadatak da pomaknete cigle od tu prema tamo, kako ćete vi to uĉiniti? Vaš prvi odgovor bi mogao biti: “Hm, pa uzet ću jednu po jednu i premjestit ću ih.” Ali, vi bi mogli nekog pozvati i reći: “Hej, premjesti ove cigle za mene.” AKO tako napravite, vi i dalje ispunjavate vaš zadatak. Vi jednostavno radite ono što mora biti napravljeno. Mislite li vi da ćemo vas mi kazniti, ako to sami ne napravite? Ne. Vi ispunjavate zadatak u svakom sluĉaju. Vidite li razliku? Novac je za mnoge od vas jedna bitna tema. Vi svi imate toĉnu predstavu o tome kako bi novac trebao doći do vas. Ĉim više vi vjerujete da vi morate teško raditi za vaš novac, tim više i teţe ćete vi i morati raditi za novac. Mnogi od vas vjeruju da je skroz normalno da rade teško za novac i ako se ne radi tako onda je novac “prljav”. Sjetite se izraza “BEZ NAPORA” i uvedite taj izraz u vaš rijeĉnik. Recite sebi: “Namjeravam da se to desi “Bez napora”. Bez napora znaĉi, da vi zapovijedate stvarnosti, da vam dodje na takav jedan naĉin koji ostavlja još mnogo energije za druga eksperimentiranja.
71

Sjetite se: VAŠA STVARNOST JE REZULTAT VAŠIH MISLI. Ako vi vjerujete da su stvari “teške”, što vi onda stvarate? Mnogi od vas su proveli ĉitav ţivot poštujući neke ĉlanove vaše obitelji ili ĉlanove društva, za koje vi vjerujete da su uzorni gradjani i koji za vas predstavaljaju primjer za radni moral te nosioce etiĉkih vrijednosti. Vi nikada ne dovodite taj radni moral u pitanje ili se pitate da li tu postoji neki drugi naĉin? Zbog toga vi vjerujete da vi morate uloţiti jako puno energije, da bi dobili novce ili da morate biti zaposleni kod nekog ko će vam taj novac dati. Ova uvjerenja i ove ideje su totalno krive. Mi to ne moţemo dovoljno jako naglasiti. Ako vi dozvoljavate stvarima da se dese, Duhovni Svijet će vam to kompenzirati na razne neoĉekivane naĉine. Jedini razlog, zbog kojeg se ovo još nije desilo je da vi niste vjerovali i vi ne vjerujete da je tako nešto moguće. Kad vi poĉnete vjerovati da su stvari MOGUĆE, STVARNOST SE MJENJA. DAKLE, koja su to pravila ove Igre i O ĈEMU SE TU ZAPRAVO RADI? Radi se u STANJU SVIJESTI. Radi se o STANJU VAŠEG UMA. Radi se o vašem STAVU. MI vam to ne moţemo dovoljno naglasiti: naĉin na koji se vi osjećate u vezi sa stvarnosti i kako vi programirate STVARNOST je naĉin na koji ćete vi na STVARNOST reagirati i naĉin na koji će vam se STVARNOST prezentirati. Zbog toga vam mi kaţemo:“Uĉinite to. Budite smjeli. Odvaţite se. Radite ono što vas usrećuje i zabavlja. Radite NEMOGUĆE!” VI TO MOŢETE. VI MOŢETE UĈINITI ŠTO GOD DA POŢELITE. VI ĆETE TRANSFORMIRATI VAŠ SVIJET, BEZ OBZIRA U KOJEM SE STANJU VAŠ SVIJET NALAZIO. SJETITE SE, kad vi shvatite o ĉemu se ovdje zapravo radi i nauĉite pravila ove Igre; da ste VI REZULTAT VAŠIH MISLI i da je to zakon u vašem svemiru – SVE ŠTO TREBATE je da mislite o sebi na naĉin na koji vi ţelite da vi budete i vi ćete to i biti. Kad vi to jednom shvatite, vi moţete oblikovati svoje tijelo, vi moţete oblikovati vašu dob, vi moţete srediti SVE U VEZI SEBE, jer vi ćete biti samo-motivirani, osnaţeni i opunomoćeni od samih sebe i stvoreni od samih sebe. XII Poglavlje Nošenje svjetlosti je veliĉanstven zadatak Sada je vrijeme za sve vas da ponovo definišete vaše vlastite identitete u jednom mnogo širem smislu. U ovom kosmosu odvijaju se dogaĊaji o kojima vi, pa ĉak i mnogi vaši politiĉki lideri nemate pojma. Morate prestati sa svojom naivnošću u vezi definisanja bogova - misleći da
72

postoje bića koja dolaze s neba na ovu planetu sa specijalnim talentima i sposobnostima i da su oni svi spiritualno povezani. Vi ćete kao vrsta otkriti neke veoma uznemiravajuće stvari u idućih nekoliko godina. Mi vas pripremamo dekretom Porodice Svjetlosti tako da moţete razumjeti i biti informisani o vašim vlastitim opcijama. Mi smo vam naglasili taj pojam multidimenzionalnosti – koncept da moţete biti na mnogo mijesta i da moţete pomijerati svoju svijest. Mi smo podijelili s vama onu postavku da će od ove Zemlje biti stvoren jedan odreĊeni broj svjetova. U jednom vremenu, ili drugom, vi ćete dolaziti u situaciju da sumnjate u sve ovo što smo podijelili s vama. Vaš sistem će doţivjeti stanje šoka, i vi nećete biti u stanju da povjerujete u kom stepenu ste bili neinformisani, tako da ćete jedno odreĊeno vrijeme sumnjati u validnost naših informacija. Mi vam moţemo samo ponuditi informacije koje su bazirane na vašem vlastitom ubrzanju. Vi se morati razviti i sami se dosjetite u vezi toga kako da pitate za informacije zato što postoji jedan sveti zakon u vezi uplitanja ili interferencije. Ima mnogo onih koji su prekršili taj zakon u vezi intervenisanja na Zemlji: ĉak su i oni iz naše pradavne oblasti postojanja to ĉinili. Mi smo vam dovoljno ĉesto naglašavali to da je ovo jedan univerzum slobodne-volje i jedna zona slobodne-volje, tako da, naravno, to podrazumijeva da je ovdje sve dozovoljeno. Odatle, uvijek će biti onih koji će ţeljeti da budu gospodari, vladari i autoriteti nad drugima. Vi ste previše naivni u vezi toga koliko mnogo bića ovdje kontroliše druge. Porodica svjetlosti je poznata po svojoj sklonosti i ljubavlju za stvaranjem društava u kojima dolazi do jednog nevjerovatnog kretanja u svim pravcima uzduţ svjetlosnih zraka. Šta to znaĉi? Svjetlost je informacija, tako je Porodica Svjetlosti jedna porodica informacija. Postoje svijesti – porodice rata – koje provode moţda i milijarde godina prema vašim pojmovima, prouĉavajući, promovišući i iskušavajući kontrolu nad sviješću. U jednom univerzumu koji postoji izvan vremenskih ograniĉenja, unutar neke zone slobodne-volje odigravaju se sve vrste scenarija. Ovo je vrijeme za vas da radikalno promijenite vaše poglede u vezi samih sebe i da poĉnete da lomite granice. Sada je vrijeme za vas da se uzdignete iznad sitnih dogaĊanja i melodrama svakodnevnog ţivota i poĉnete da se spajate na jednom kosmiĉkom nivou sa komplikovanijim dramama koje se tu pojavljuju. Na taj naĉin, vi ćete moći biti bolje informisani o vašim vlastitim namjerama, svrsi i dramama. Vi morate biti u stanju da razumijete oboje, vaš identitet i vašu sposobnost da putujete na tom svom identitetu u bilo koje druge svjetove koje izaberete. Ova priĉa o Porodici Svjetlosti, ili “Povratak bijelih dresova”, kao što vi volite to da nazivate, je ono ko ste vi. Vi ste se obavezali na to da uradite odreĊeni zadatak, da budete u ovoj misiji i da se sjetite i odradite ono zašto ste ovdje došli. Mi smo vam rekli da će se vaši svjetovi i vaši identiteti unutar njih drastiĉno promijeniti i vi se sada pribliţavate tim vremenima. Vi ste se promijenili, mnogi od vas. Ukoliko pogledate unazad da pogledate ko ste bili prije godinu dana, u najboljem sluĉaju svako od vas će primjetiti da ste sada mnogo snaţniji. Idealno, svako od vas bi trebao poĉeti da osjeća to da vi stvarno, u svakom momentu, stvarate vašu vlastitu realnost i da je svaka situacija koju doţivljavate, bilo da ste zaposleni ili nezaposleni, stvorena prema vašem vlastitom dizajnu. U ovo vrijeme, u najboljem sluĉaju svako od vas je ovladao umjetnošću manifestacije zato što je sada vrijeme za vas da uvuĉete kosmiĉku informativnu mreţu u vaše tijelo i ukljuĉite je u vašu psihu tako da moţete postati
73

jedan odašiljać tih podataka na ovoj planeti. To je mreţni sistem koji se pali uz pomoć svjetlošću inkodiranih vlakana izvan vašeg tijela. Vi morate biti mnogo pronicljiviji u vezi toga ko ili šta dolazi s neba, zato što će vas pokušati nasamariti i prevariti a vi nećete moći to razumjeti. Mi to vidimo zato što i sami znamo koliko je lako vas prevariti i nasamariti. Ponekad vam i mi to radimo kako bi vas natjerali da se pokrenete. Mi smo vam rekli da smo s vama već bili veoma lukavi. To je bilo potrebno, zato jer da smo vam rekli cijelu priĉu, mnogi od vas bi podvili rep i davno pobjegli odavdje. U najboljem sluĉaju, mi smo u vas uspjeli uliti povjerenje. Mi smo vam takoĊe ulili jedan novi kodicil informacija tako da moţete prihvatiti osnovni graĊevinski blok ovog sistema – koncept da vi stvarate same sebe, da vi stvarate vašu realnost uz pomoć vaših misli – i obrazujete jedan svijet koji je dizajniran od strane Porodice Svjetlosti. Na taj naĉin, jedan novi plan i energetska mreţa moţe se nadviti nad dijelom ove Zemlje, tako da moţe da iznikne jedna potpuno nova mogućnost. Bez vas i te nove mogućnosti koju vi donosite, postoji potencijal za jedan veliki kosmiĉki rat ovdje na Zemlji, u neko vrijeme. Istupite malo napolje s vašim osjetilnim centrom i osjetite kako se širi konfuzija po ovom svijetu u vezi toga šta se zbiva. Ova planeta je funkcionisala na jednoj veoma niskoj frekvenciji, frekvenciji koja je bazirana na opstanku i frekvenciji koja je bazirana na onesposobljavanju. Vaš identitet je baziran na onome što vi moţete skupiti izvan sebe. Dvanaest lanaca (DNA) će obezvrijediti sve ono što je predstavljalo i okruţivalo ova dva lanca. Sav novac kojeg ste uštedjeli i imovina ĉiji ste vlasnici – potpuno su nebitni za evoluciju ove planete. Osjećate li kako strah i nesigurnost teku kroz ljudske ţivote kako oni poĉinju da shvataju da se principi na kojima su njihovi ţivoti bili definisani sada ruše. Shvatite da je svjetlost krivac za to njihovo rusenje i da vi kao pripadnici Porodice Svjetlosti i Ĉuvari Frekvencije, izazivate to njihovo rušenje zato što donosite jedan elektromagnetni naboj na ovu planetu i emitujete jednu novu frekvenciju. Vi doprinostite tome da se stvori taj haos nove svijesti. Razmislite o svom ţivotu u posljednje godinu-dvije i vidjećete da je tu bilo perioda kad ste i vi sami bili u jednom nevjerovatnom haosu svijesti. Bili ste u jednom haosu kod donošenja odluka o tome ko ste vi, gdje ţelite da ţivite, s kim ţelite da stupite u brak, da li ţelite da ostanete u braku ili ne, da li ţelite da imate dijete ili ne, da li ţelite da nastavite s tim da budete roditelj i mnoge druge stvari. Obratite paţnju na vaše društvo i osjetite kako se temelji na kojima su ljudi zasnovali svoje ţivote polako pretvaraju u krš. Ono globalno shvatanje ove realnosti još malo pa će biti stvar prošlosti. Ti temelji sada klize a u ovim vremenima još uvijek ima i onih koji nisu u stanju da primjete to klizište. Najvaţniji razlog za pojavu tog klizišta je taj što nove informacije postaju sada dostupne, što ĉini one stare informacije arhaiĉnim i oronulim a vi ste ti koji ste za to zasluţni. Tako ste vi u odreĊenom stepenu odgovorni za svoju evoluciju kroz sve to i da postanete vaša vlastita inspiracija – da budete jedan ţiv primjer za druge. Vi preuzimate na sebe jednu veoma aktivnu ulogu. Postoje mnogi koji kaţu, “Oh, ne, evo dolazi svjetlost!" zato što je svjetlost poznata po tome što mijenja svaku vibracionu frekvenciju na koju naiĊe. Svjetlost nosi informaciju, a informacija proširuje sisteme tako da
74

stari sistemi ne mogu više opstati. Tako, kako se svjetlost kreće i uništava, ona isto tako raĊa nove sisteme uz pomoć onoga što ostavlja iza sebe. Novi red se formira. Nekima od vas neće biti lako da misle o sebi kao o razaraĉima zato što je u vašem sistemu vjerovanja već jasno izgraĊen stav o razaranju. To je samo jedna paradigma i ako se budete zaglavili u takvim vibracijama i ne razbijete takve ideje, onda ćete ostati zarobljeni i ograniĉeni u doţivljavanju realnosti. Da, vi ste razaraĉi. Vi razarate one sisteme gdje “tim mraka” i ignorantnost preovladavaju. Svjetlost ulazi u sve takve sisteme i razara ih, a sam doţivljaj uništenja je relativan u odnosu na to koliko ĉvrsto i koliko vatreno se svijest drţala onoga što se uništava. Ko će vas izbavljati napolje kad situacija postane kritiĉna? Gdje je spasilaĉki tim? To ste vi. Da bi došlo do ove transformacije vi morate koristiti sve što imate na raspolaganju. Postoji i jedna nevjerovatno velika pomoć iz svakojakih drugih oblasti; meĊutim, sve to zavisi od vas, a ne od nas. Vi ćete morati da promijenite frekvenciju jednostavno uz pomoć svog zalaganja, odluĉnosti i snage vaše volje. Otkrijte šta ste vi u svom fiziĉkom tijelu, to je jedna vaša ispostava moći ovdje. Uĉite kako da upravljate njime i koristite ga i kako da postanete jedno s njim. Noseći svjetlost unutar svog tijela, vi donosite tu frekvenciju na ovu planetu a ta frevencija je informacija. Ta frekvencija svjetlosti sadrţi u sebi istoriju vašeg identiteta i istoriju vaše posebne svijesti. Kao što smo rekli, ta svijest je bila razbacana iz vaše baze podataka ili ćelijske strukture zato što oni koji su došli ovamo da postanu vaši bogovi ne bi mogli da vas kontrolišu kad bi vi imali iste sposobnosti kao i oni. Tako su oni na vama sproveli biogenetiĉke eksperimente i doveli do vaše mutacije, što je kasnije nazvano - “Pad” (Adamov „pad‟ ili „istjerivanje‟ iz raja, prim. prev.). To je vrijeme kada je ignorantnost ljudske vrste poĉela da preovladava. Oni su izveli mnogo razliĉitih eksperimenata, koji su uslijedili tokom jednog duţeg vremenskog perioda. Svjetlost podrazumijeva skupljanje svega onoga što je bilo razbacano, a da bi obavili taj zadatak sve što vi treba da radite to je da bivstvujete. Kada vi jednostavno jeste, i kad se razvijate i puštate da vaš liĉni ţivot istinski evoluira, shvatite to da i svi drugi pripadnici svjetlosti evoluiraju isto kao i vi. Vi šaljete svoju telepatsku poruku da ste prisutni ovdje, isto kao što i mi uvijek kaţemo vama, "Mi smo ovdje." Mi smo takoĊe pripadnici Porodice Svjetlosti, i mi nosimo informacije sa sobom i posvuda ih emitujemo. Potrebno je da svako od vas ispita granice koje je postavio oko sebe. Vi vjerujete da ste evoluirali, da imate jednu širu sliku i da vidite mnoge stvari. U odnosu na ono odakle ste krenuli, vi stvarno jeste uznapredovali. MeĊutim, mi vam garantujemo da ne vidite granice koje ste trenutno sami za sebe postavili, koje još uvijek definišu ono šta vi vjerujete da moţete uraditi a sta ne moţete. One predstavljaju ono što vas veţe za ovu verziju frekvencije realnosti. Te granice koje ste sebi postavili, koje reklamirate i proglašavate, spreĉavaju vas da se krećete u skladu sa informacijama koje se bude unutar vas samih. Te informacije su dio vašeg duhovnog uzdizanja. Razliĉiti slojevi realnosti se odstranjuju tako da vi postajete sve više u harmoniji sa oblašću duha. To je ono što podrazumijeva duhovni napredak. Mi ţelimo da se oslobodite svojih ograniĉenja i prestanete štititi svaki aspekt svog ţivota.

75

Nošenje svjetlosti je jedan veliĉanstven zadatak. Kad jednom dozvolite svjetlosti da uĊe u vaše tijelo, onda ćete zapoĉeti proces svog mijenjanja – što nije uvijek povezano sa radošću, uţivanjem i zabavom, kao što su to neki od vas već primjetili. U tom procesu, kad stvari nisu toliko vesele, prva stvar koju moţete napraviti da sprijeĉite svoju evoluciju je ta da se ispunite strahom kao odgovorom na emocionalna zbivanja. Vi ćete moţda optuţivati nekoga drugog, kukati i ţaliti se, a moţda ćete osjećati ili vjerovati da vam je neko nešto napravio. Ostatak planete vjeruje tako, ali oni nisu pripadnici Porodice Svjetlosti. Ovdje postoje milioni pripadnika Porodice Svjetlosti, naravno, svjetlost se vraća na ovu planetu gdje su „Crni Dresovi‟ bili na vlasti veoma dugo vremena. Ti Crni Dresovi hranili su se vašim emocijama straha i negativnosti, ratovima i pohlepom; sve je to dozvoljeno zato što je ovo univerzum slobodne volje. Primarni Stvoritelj je tim mraka isto kao što je on i Porodica Svjetlosti. Primarni Stvoritelj je - sve stvari. Mi vas poduĉavamo uz pomoć priĉa. Jednog dana, vjerovatno, vi ćete progledati kroz ove priĉe koje vam priĉamo. Vama one onda neće više biti potrebne jer ćete vi tada biti u stanju da razbijete paradigme i postanete svjesni većih realnosti. Sve do tog dana, mi ćemo vam se obraĉati uz pomoć priĉa, tako da moţemo odrţavati vašu paţnju i namamiti vas da idete u podruĉja od kojih se uţasavate – u podruĉja za koja ste se zarekli u najdubljim dijelovima vaše duše da ćete putovati. U kratkom vremenskom periodu biće veoma potrebno to da se shvati koji su ljudi stvarno Ĉuvari Frekvencije a koji samo priĉaju o tome. Ĉuvari frekvecnije će biti pozvani da stvore jednu odreĊenu stabilnost na ovoj planeti, zato što oni cijelo vrijeme znaju da su oni ti koji stvaraju svoju realnost. Oni uĉe kako da prkose zakonima ĉovjeĉanstva uz pomoć jednog svjesnog upravljanja njihovom svjesnošću i energijom. To je dubina besprijekornosti i odluĉnosti o kojoj mi govorimo. Mi nismo ovdje da vam dijelimo komplimente ili da vas navodimo da se osjećate zadovoljnim samim sobom. Mi smo ovdje da vas podsjetimo na to ko ste vi i na ono što ste se prihvatili da ostvarite na ovoj planeti. Mi smo ovdje da vam pruţimo podršku i da vas ohrabrimo da se sjetite – da vam damo odreĊena uputstva i pomoć tako da vi sami za sebe moţete otkriti ĉuda koja vas isĉekivaju u vašem ljudskom tijelu. Naĉin na kojeg vi najbolje moţete funkcionisati u ovo vrijeme je da postanete ĉuvar svoje vlastite frekvencije a ne da se muvate unaokolo pokušavajući da “spašavate” svakoga drugog. Uĉinite sve što je u vašoj moći da drţite sebe stalno svjesnim i da razumijete šta se dešava. Budite dosljedni sa frekvencijom svjetlosti koja vam donosi informacije, i sa frekvencijom ljubavi, koja je frekvencija kreacije. Kad se izvor hrane uskrati bogovima-stvoriteljima i vibraciona ograda će se probušiti a Zemljina energetska mreţa će se promijeniti. U stvarnosti, Zemlja prolazi kroz jedan proces svoje inicijacije. Zemlja se brine o svim svojim stanovnicima i evoluira dok njeno stanovništvo evoluira prema jednoj egzistenciji u kojoj će veće mogućnosti biti svakodnevna pojava – u kojoj će ĉuda postati naĉin ţivota zato što će ona postojati unutar frekevencije koja će biti dostupna. Svako od vas pomaţe u oţivljavanju te frekvencije na ovoj planeti ţiveći svoj ţivot prema svjetlosti i prema onome što vi znate. To je posao individualne prirode. Vi mozete raditi u grupama i imati odreĊene lidere, ali vi morate kao individue razviti sami sebe.
76

Dok vi to radite, i dok ste voĊeni svojom svjetlošću da ţivite na odreĊeni naĉin, to će vas poĉeti i uzbuĊivati. Vi ne morate stalno da radite s nama niti bilo kim da bi skupljali informacije. Jedini kontinuitet koji je potreban je da neprestano radite sa samim sobom i traţite znaĉenje onoga što mi nazivamo “uzvišeno Ja”. Osjetite šta to uzvišeno ja znaĉi, ono je pobjedniĉko, slobodno, radosno je kod postignuća i najveće je kod dostignuća. Ovoj planeti su oĉajno potrebni odluĉni entiteti koji se nalaze u potrazi za uzvišenim ja. Kontinuiranost o kojom govorimo – koju ćete morati ostvariti u svojim ţivotima – podraumijeva jedno znanje u svakom momentu unutar vašeg bića, da ste vi odluĉni u tome da otkrijete tu svoju egzaltaciju ili uzvišeno ja. Ta egzaltacija moţe biti rijeĉima prevedana kao frekvencija, ili talas osjećanja, ili vibracija. Svi vi razumijete vibracije uz pomoć pojmova svjetlost i zvuk. Vibracije su stalne – one nose i prenose oblike inteligencije. Kada ste okrenuti prema sebi ne zaboravljajući da hodate tim putem – i neprestano podsjećate sebe na to da uvlaĉite svjetlost u svoje tijelo i teţite tome da podignete frekvenciju svog vlastitog tijela, prkosite zakonima ĉovjeĉanstva i mijenjate frekvenciju ove planete - vi onda stvarate jednu vrstu kontinuiteta koja moţe uĉiniti više nego sve knjige, audio i video kasete na ovom svijetu. Ne postoji ništa jaĉe od vaše privrţenosti vašem uzvišenom ja. Kad se jednom posvetite energiji svjetlosti, energiji uzvišenosti i visokim frekvencijama, vi postajete obiljeţeni. Onda morate ţivjeti u skladu s tim šta te energije donose pred vas kad teţite tome da se ispunjenje vaših zadataka ubrza. Prvo i najvaţnije, živite svoju svjetlost. Ţivite s hrabrošću tu svjetlost unutar sebe. Nemojte ţivjeti u plakaru - ţivite nju. Govorite o onome što znate bez uspinjanja na tribine i bez mahanja rukama kao neki fanatik. Jednostavno tvrdite, “To je ono što ja vjerujem. To je ono što ja ţivim.” Na primjer, neko vam moţe reći, “Budi paţljiv, mogao bi se prehladiti”. Vi mu moţete onda uzvratiti, “Ja ne vjerujem da se mogu prehladiti. Ja ne koristim svoje tijelo za bolesti.” Govoreći takve stvari, vi ćete tako poĉeti buditi i druge ljude. Govorite o onome što znate u neformalnim razgovorima sa ĉlanovima vaše porodice i prijateljima. Gdje god da se zadesite, koristite taj stub svjetlosti. Mi vam preporuĉujemo da svako od vas zamisli jedan stub svjetlosti kako ulazi u vas kroz vrh glave, otvarajući vašu krunsku ĉakru i ispunjavajući vaše tijelo sa svjetlošću. Zamislite taj kosmiĉki stub svjetlosti kako dolazi iz dubina kosmosa, ispunjava vas, a onda izlazi napolje kroz solarni pleksus i stvara krug od svjetlosti oko vašeg tijela, tako da vi egzistirate unutar jednog blještavog eteriĉnog jajeta. Kad volite sebe i Zemlju, i kada znate da ste ovdje kako bi re-definisali, re-dizajnirali i lomili granice ĉovjeĉanstva, vi emitujete to. Vi ţivite ţivot koji je posvećen tome. Ukoliko bi vi nas pitali koliko vašeg vremena trebate posvećivati tome, mi bi rekli, “Pa, to je veoma jednostavno: cijelo vrijeme." Cijelo vrijeme. To nije nešto u vezi ĉega treba da se brinete, to je nešto što vi jednostavno jeste. Vi to ţivite – to je vaša svetinja. Vidjećete kad budete ţivjeli svoju svjetlost, vi ćete privući sebi druge koji su zainteresovani da ţive svoje ţivote na isti naĉin, i vaš broj će stalno rasti. Kad se odluĉite na to i kaţete, "Duše, ja ţelim da me ti zaposliš. Pošalji me na posao i pokaţi mi šta mogu uĉiniti. Daj mi priliku da ţivim svoju svjetlost, da kaţem svoju istinu, da nosim
77

tu svjetlost oko ove planete," onda će vas Duh rasporediti na posao. Budite jasni u onome šta ţelite da radite, kad pravite ugovor s Duhom. Kaţite Duhu šta ţelite da dobijete zauzvrat. Duh će vam dozvoliti da se pogaĊate tako da moţete napisati kakav god ugovor ţelite sve dok ste orjentisani na to da radite na sebi u smislu podizanja vaših vibracija. Kada se posvećujete radu na sebi i kada ste odluĉni u tome da se promijenite i evoluirate, vi ćete uzdići i sve one oko vas. To je to sluţenje. Sluţenje drugima ne podrazumijeva da izaĊete napolje, ţrtvujete se i govorite, “Ja ću vas spasiti.” Sluţenje je poduzimanje rada na sebi i ţivjeći na taj naĉin, vi ćete uticati na svakoga s kim budete u kontaktu na tom svom putu. Nema ništa loše u tome ako s Duhom budete malo naprasiti i kaţete, "Ĉujte momci, meni je dosta. Ja od vas to traţim i ţelim to da uĉinim. Molim, ja ţelim ubrzanje." Ukoliko ţelite ubrzanje, budite jasni, budite spremni za uzlijetanje i budite otvoreni prema ĉitanju signala kad se oni pojave pred vama. Kad neka knjiga padne s police, proĉitajte je. Kad se pojavi prilika da odete negdje, nemojte reći – ţao mi je, ja to sebi ne mogu priuštiti.” Uĉinite to. Kada vam se neka osoba naĊe na putu, kad sebi kaţete da ţelite da uspostavite neku vezu, meĊutim, ta osoba ima pogrešnu ambalaţu, uĉinite to. Ponašate se besmisleno, a te stvari su moţda naĉin na koji vam Duh omogućava da razbijete ustaljene šablone. Ukolio ste jasni i komunicirate u svakoj situaciji, vi pravite veliki napredak. Vi previše razmišljate o tome kako se stvari trebaju dogaĊati i u kako trebaju da budu zapakovane. To je bitno da shvatite. Tako, kad zatraţite ubrzanje, budite spremni da prihvatite prilike u vezi kojih će vaš logiĉki um moţda i vrištati. Logiĉki um će se buniti i ritati u vezi nekih od tih stvari zato što će ga biti strah. Kad ĉujete sebe kako kaţete “Ja ne mogu to da uĉinim” ili “To nema nikakvog smisla,” slušajte. Ovo su kljuĉne rijeĉi. Jednostavno recite, “ja sam voĊen od strane boţanske sile. Ja ţelim ubrzanje u mom razvoju. Namjeravam da radim s jednim povećanim kapacitetom i iskoristiću ovu priliku u vezi toga. To mi daje jedan lijep osjećaj, tako da ću to uĉiniti.” MeĊutim, ukoliko u vezi neĉega imate jedan loš osjećaj i ukoliko vam to nema nikakvog smisla, onda nemojte to raditi. Vjerujte svojim osjećajima. Sada se upućuje jedan poziv - pozivaju se oni koji su izabrani. Šta to znaĉi biti nazvan “izabranikom”? Oni koji se okupljaju kad mi priĉamo i oni koji ĉuju zvuke njihove unutrašnje pjesmu, to su izabranici. Samo zato što ste izabrani ne znaĉi automatski da ćete se dobiti visoki ĉin i ispunjavati zadatke koji se trebaju uraditi. Ko vas je izabrao? Vi ste izabrali sami sebe. Vi niste ĉlanovi nekog eksluzivnog kluba, meĊutim, u drugu ruku, jeste. Ĉlanstvo u ovom klubu je dobrovoljno, i svaki od vas je odluĉio to - ko on ţeli da postane i zašto je trebao da doĊe ovamo. Mi ne moţemo dovoljno naglasiti to da će hrabrost postati vaše drugo ime, za svakoga od vas ponaosob. Mnogi od vas ţivite zatvorene ţivote. Ne ţelite dati svakome na znanje kakva su vaša intimna vjerovanja. Moţete se osjećati sigurno kad u nekoj prostoriji diskutujete razne teme, od kojih neke mogu biti izvan normalnih granica, ali na vašem radnom mjestu ili s vašom porodicom ili nekim drugim, vi stavite rajsferšlus preko svojih usta i ne dozvoljavate si da priĉate o vašim istinama. Postoji masa ljudi ĉiji kodovi ĉekaju na to da ĉuju vaš glas. Tako se u ovo vrijeme poziva vas, izabranike. Vi ste bili izabrani zbog hrabrosti. Ukoliko sada ne moţete skupiti svoju hrabrost, nismo sigurni da ćete biti u stanju da je skupite kasnije.

78

Svaki od vas je došao na ovu planetu da obavi jedan zadatak, i taj zadatak je sada u vašim rukama. On jeste sada. Dekada promjena nalazi se ispred vas, i kako se vi integrirate i shvatate šta ta promjena podrazumijeva, to će mijenjati ţivot svakoga od vas. Ta promjena podrazumijeva odricanje od mnogih stvari, i zbliţavanje s nekim drugim stvarima, zato što ćete im vjerovati. Povjerenje je rijeĉ koju bi mnogi od vas htjeli da imaju kao svoje drugo ime, a ipak, povjerenje je nešto za šta svi vi kaţete da nemate. Šta znaĉi to vjerovati? To znaĉi imati jedno takvo unutarnje znanje da vaše misli stvaraju vaš svijet – jednostavno, biti priliĉno siguran, sa jednom boţanskom non-šalantnošću i unutarnjim znanjem, da ako mislite nešto, to jeste. To je ta tema koju vam neprestano pokušavamo predstaviti, sa svom snagom i na svaki mogući izraţajni naĉin, tako da bi ste jednog od ovih dana vi to mogli shvatiti. Jednom kad to shvatite i poĉnete to da ţivite, vi ćete poĉeti mijenjati svoje ţivote. Mi stalno naglašavamo da je vrijeme za pokret sada. To ne mora obavezno da znaĉi da vam je isteklo vrijeme. Radi se o tome da se vrijeme poĉinje da skuplja na vama, i ako ne budete djelovali, onda moţe doći do nekih neugodnosti. Kao što smo rekli, sada se pozivaju izabranici. Vi ste izabrali sami sebe; odatle, ukoliko ne poĉnete raditi na planu kojeg ste sami za sebe pripremili, u odreĊenoj mjeri moţete ostati bez dovoljno vremena. Vi imate još par godina prije nego što stvari postanu tako naopake da ukoliko ne budete ţivjeli svoj ţivot u istinskoj eminenciji svjetlosti za koju ste se prijavili kao volonteri, moglo bi biti prekasno. Drugim rijeĉima, ukoliko budete oklijevali i oklijevali, moţe se desiti da se naĊete zabijenim u dno, pod dejstvom nailazećeg talasa - moţda i bukvalno. Bez obzira na stvari u kojima ste bili navedeni da uĉestvujete, to je bio dio jednog vašeg plana kako bi mogli evoluirati. A kad vi evoluirate, vi utjeĉete na evoluciju ove planete. Sve što vi radite je za vašu evoluciju. Kako budete spoznavali ko su ljudska bića i kakvo je ovo mjesto, vi ćete poĉeti da otvarate nove puteve i za druge. Vidjećete kako će dogaĊaji koje niste bili u stanju ni zamisliti biti nekako sastavljeni ispred vas. To će biti stvari koje se nalaze izvan onoga kako je “podešeno” vaše razumijevanje, kako ih mi volimo nazivati, ili prilike o kojima nikada niste ni pomišljali. To je ono kada ćete spoznati da ţivite svoju svjetlost i da to ĉinite s hrabrošću. Postoji velika vjerovatnoća da će nosioci svjetlosti doći u pitanje u idućih nekoliko godina. Shvatite da je to dio plana. Svi vi morate imati jasnu namjeru kako ţelite da vaša realnost bude dizajnirana. To ne znaĉi da vi niste fleksibilni; to znaĉi da vi djelujete s jasnim namjerama. Recite, "Obraćam se mojim vodiĉima i svim onima koji mi pomaţu na mom evolutivnom putu na Zemlji: Moja je namjera da budem uspješan. Moja je namjera da budem uvijek bezbjedan kad radim sve stvari. Moja je namjera da primam ljubav i da dajem ljubav u svim stvarima koje radim. Moja je namjera da se lijepo osjećam i da sam obezbjeĊen prosperitetom u skladu s mojim potrebama. Moja je namjera da ne podem previše obuzet materijalnim svijetom." Iako vi morate sami da odradite posao na vlastitoj evoluciji, postoje mnoga van-planetarna i nefiziĉka bića koja su spremna da rade s vama. Sve što je potrebno to je da ih pozovete da vam pomognu. Kad to ĉinite, uvijek jasno zahtjevajte da vam sva pomoć doĊe od svjetlosti. Ĉuvajte svoj integritet i budite svjesni. Na ovoj planeti se pretpostavlja da ukoliko je neko inteligentan on istovremeno mora biti i duhovno svjestan. To je apsolutno pogrešno! Neko moţe biti briljantan i nauĉiti kako da prevaziĊe ljudske zakone a da se istovremeno ne ponaša
79

u skladu sa frekvencijom svjetlosti ili frekvencijom ljubavi. Budite svjesni ovoga i budite jasni u vezi toga kakvu pomoć ţelite da si prizovete. Mi smo već mnogo puta pomenuli da frekvencija svjetlosti donosi informaciju. Frekvencija ljubavi donosi kreaciju isto kao i poštovanje i vezu sa cjelokupnom kreacijom. Frekvencija ljubavi bez frekvencije svjetlosti moţe biti veoma osakaćena. Ukoliko smatrate da frekvencija ljubavi dolazi iz neĉega što je izvan vas umjesto iz vas, onda ćete raditi ono što se stalno i neprestano ponavlja na ovoj planeti: oboţavaćete nekoga ko promoviše frekvenciju ljubavi kao da se radi o nekom svetcu. Idealno bi bilo nositi svjetlosnu frekvenciju informacije – postati informisan – a onda to spojiti sa frekvencijom ljubavi. To će vam omogućiti da se osjetite dijelom kreacije a ne da joj sudite ili da je se plašite, i da jednostavno vidite boţanstvenost i perfekciju u njoj jer ona evoluira kako bi o sebi uĉila svaku prisutnu svijest. XIII Poglavlje Koja je vaša svrha? Rekli smo da vi postojite s jednom svrhom. Kojom svrhom? Da li ste ikada o tome razmišljali? Koja je vaša svrha? Vi imate svoju svrhu zato što su svi aspekti svijesti povezani jedan s drugim. Ništa ne postoji izvan ovog sistema; sve su to dijelovi jedne cjeline. To je ta svrha za koju mi ţelimo da je potraţite. Suština vozila kojeg nastanjujete i energije koju proizvodite podrazumijevaju dio jedne razvojne sekvence za koju moţete reći da ima svoju svrhu u vašoj liĉnoj potrazi u ţivotu. Ali kakvu svrhu vi pridodajete cjelini? Moţete li zamisliti da neko drugi koristi vašu svrhu i raste uz pomoć nje? Jednu energiju za koju ne znate da postoji? Ovaj univerzum je isprepleten na jedan takav naĉin koji je baziran na sistemu domina. Svi aspekti svijesti skupili su se u ovom univerzumu kako bi uticali jedan na drugoga zato što je to jedini naĉin kako u ovom posebnom sistemu svijest moţe da doţivljava samu sebe. U nekom drugom sistemu ili strukturi univerzuma, svaka posebna vrsta svijesti moţe da bude potpuno slobodna. Drugim rijeĉima, vi moţete biti sami za sebe i ne sluţiti svrhama bilo koga drugog. To ne vaţi za ovaj univerzum. Postoje mnogi razliĉiti univerzumi i teme. Isto kao što stotinu centi ĉini jedan dolar, odreĊene skupine univerzuma obrazuju nešto što je skupna energija. Na kraju, vi ćete poĉeti da proniĉete u to i uviĊate da postoje cijeli sistemi postojanja koji nemaju niĉeg zajedniĉkog s egzistencijom s kakvom se vi bavite. Ovaj sistem je stvoren kao jedna zona slobodne volje, unutar koje je sve isprepleteno i proţeto sa svim ostalim. Postoje i druge vrste zona, koje moţda takoĊe moţete nazvati zonama slobodne volje, gdje je sve nezavisno od svega drugog. Ovdje na Zemlji, sve je isprepleteno sa svim ostalim. U sistemu u kome je sve nezavisno postoji mnogo više prostora. Ili, recimo, postoji mnogo više svjesnosti prostora a ne obavezno i samog prostora. Ta vrsta univerzuma moţe u stvarnosti biti puno manja nego ovaj univerzum, meĊutim, s obzirom da ona operiše iz jedne veće gustine, svjesnost prostora moţe biti veća.
80

Vaša svrha je da nosite informaciju i da noseći je, uĉinite tu informaciju dostupnom drugima uz pomoć frekvencije. Kad mi podijelimo neku priĉu s vama, vi onda poĉnete da nosite informaciju. Informacija je svjetlost; svjetlost je informacija. Što više postajete informisani, utoliko više vi mijenjate svoju frekvenciju. Vi ste elektromagnetna stvorenja, i sve ono što ste vi, vi emitujete svakome drugom. Isto kao što moţete prepoznati nekoga ko se nalazi u strahu, moţete prepoznati i nekoga ko je radostan ukoliko poĉnete da uĉite kako da koristite svoje tijelo da se ono podesi na tu vrstu ispitivanja. Vaš zadatak je da nosite informaciju i da se razvijete do svojih najviših sposobnosti unutar ljudskog oblika. Kad vi to budete ĉinili, vi ćete uticati i na mnoge druge. Moţda moţete smatrati da vaša trenutna profesija nije posebno veliĉanstvena – na primjer, vi ste konobarica. Zapamtite, stvari nisu onakve kakvim se one ĉine spolja, svako s kim vi dolazite u kontakt nalazi se pod uticajem vaših vibracija. Neki od vas su se moţda zatekli radeći već neko vrijeme neke obiĉne svjetovne poslove, ili ste moţda navedeni tako da budete roditelji ili staratelji svoje djece, ili moţda radite neki posao za kojeg ne osjećate da je to ono što bi nekoga moglo povesti putem velike slave. Opet, vi ćete imati jedan odreĊen vremenski period na raspolaganju u kome morate asimilirati sve ove informacije koje su stvarno radikalne. Vi morate da se uklopite u svoj ţivot i vi morate da uklopite njega u istoriju vašeg svijeta, ţiveći ga, shvatajući ga i navikavajući se na njega. Jednom kad budete u stanju konzistentno da odrţavate frekvenciju informacija a ne da se ponašate kao da se vozite gore-dole na toboganu emocija, zato što ne znate ko ste, biće vam dat jedan zadatak. On će biti stavljen pred vas, i on će biti dio vašeg šematskog plana. Vaš šematski plan predstavlja vas liĉni detaljni plan ili nacrt akcije za ovaj ţivotni vijek. Mnogi od vas već znaju svoj šematski plan i ono prema ĉemu će biti voĊeni. Svako od vas zna taj svoj plan u najdubljim dijelovima svog bića. Ono što vam se isprijeĉilo na putu te spoznaje je vaše logiĉko razmišljanje u smislu da nemate talenta za taj vaš plan ili da vi to ne moţete uĉiniti. Ukoliko budete meditirali, iz dana u dan primaćete slike vašeg identiteta i realnosti i ono što bi trebalo biti sljedeći korak ka ispunjenju vašeg zadatka. Meditacija je stanje komunikacije; to nije naĉin da ĉovjek negdje ide i da se tamo izgubi. Meditacija je jedan naĉin da se informiše i da se ide na mjesto koje vas hrani ili obnavlja Vi ćete se okrenuti ka svojoj pravoj svrsi i, više nego vjerovatno, to će biti u vezi sa: potpomaganjem te frekvencije, njenom transduciranju, njenom predstavljanju drugima, njenom objašnjavanju, njenom korištenju za lijeĉenje drugih, i njenoj stabilizaciji za ljudsku rasu. Kad svako od vas bude mogao da drţi frekvenciju informacije a da se pri tome ne izbezumi i kad se bude moglo raĉunati da će biti u tome konzistentan, onda ćete vi usidriti tu frekvenciju na ovoj planeti. Ta frekvencija se prepoznaje. Njoj se ne moţe lako ući u trag ali ona se moţe prepoznati, a prepoznaje se već sada. To je razlog zašto neki frenetiĉno pokušavaju da izmijene tu frekvenciju. Gdje god budete gledali viĊaćete sve više pokušaja kontrole frekvencija, s tim što ćete sada biti u stanju da razumijete o ĉemu se radi. Vi ćete shvatiti to da su vas sve stvari u vašem ţivotu pripremale korak po korak za ono što ćete raditi. Jedno vrijeme ste moţda bili voĊa izviĊaĉa i uĉili kako treba raditi sa omladinom. Moţda ste u neko drugo vrijeme radili u nekom restoranu i nauĉili kako se radi s hranom i kako se ona servira. Uz pomoć tih vaših poslova vi ste stvorili odreĊeni aspekt realnosti tako da kasnije, kad budete morali poduĉavati druge ovim sistemima kako da ĉovjek nadmaši samog sebe, moţete imati nekog pojma o tome odakle svi ti ljudi stiţu.
81

Mi vam se obraćamo tako kao da vi niste ljudska bića zato što vi to niste. Za nas vi ste pripadnici Porodice Svjetlosti i mi dobro poznajemo vaša multidiomenzionalna sebstva. Mi vam govorimo o tome kako da se ponašate s ljudima zato što je to vaš zadatak da se integrišete s njima, smirite ih i probudite u njima onu iskru svjetlosti, tako da oni ne budu svi uništeni i tako da ovo mjesto moţe pruţiti utoĉište jednoj novoj rasi i jednoj novoj oblasti aktivnosti. Mi smo mnogo puta govorili o razvoju DNA i modulaciji frekvencije koja je drţala tu ţivotnu vrstu i eksperiment pod kontrolom i omogućavala njegovo sprovoĊenje. Vi ste bili unajmljeni vama je bio dodijeljen posao da se katapultirate iz budućnosti nazad u ovaj ciklus egzistencije, da se tu inkarnirate mnogo puta tako da moţete razumjeti to šta je drţalo ljudska bića pod kontrolom. Na taj naĉin, vi moţete djelovati iznutra i tako promijeniti taj sistem. Kad se nalazite u bitci sa svojim logiĉkim umom, onda doţivljavate jedan konflikt izmeĊu onog dijela sebe koji je ljudski, koji je progutao priĉu i onog dijela sebe koji pripada Porodici Svjetlosti, koji nije progutao priĉu i saznaje kako izgleda šira slika. Poĉnite sa razumijevanjem toga da vas onaj vaš dio koji operiše na osnovu logike uĉi neĉemu. On vam daje informacije iz prve ruke kako većina populacije funkcioniše i prvoklasno znanje o tome na kakve barijere ćete naići pokušavajući da dosegnete do drugih. Kad bi bilo za vas tako lako da se prebacite samo na intuiciju i odatle djelujete s potpunim povjerenjem u nju, i kad ne bi ste imali taj dualitet razumijevanja sa logiĉkim umom, na duţim stazama vi bi s ostatkom ĉovjeĉanstva postali veoma nestrpljivi. Ako je to bilo za vas lako, kako je onda moguće razumjeti koliko je to drugima teško? Ljude kontrolišu uz pomoć frekvencija već dugo vremena. Oni su se toliko već navikli na tu kontrolu frekvencijama i logiĉki um je već toliko prekomijerno razvijen u posljednje vrijeme da postoji mnogo sumnje i straha – jedno tamno mjesto unutar samog sebe koje je tako kotrolisano da se ljudi plaše da odu tamo i povjeruju da tu mogu sami dobiti informacije. Kad pomislite na te entitete koji su modulirali naĉin na kojeg ljudi vibriraju uz pomoć prerasporeĊivanja njihove DNA i sprovoĊenjem raznoraznih scenarija i dogaĊaja na ovoj planeti – a onda isporuĉuju rezultirajuću energiju kroz razliĉite portale u kosmiĉki prostor za svoje vlastite potrebe – onda već moţete zamisliti protiv ĉega se borite. Postoje oni koji ţele da vi i cijela ova planeta funkcionišete ni na koji drugi naĉin nego kroz logiku – jednu veoma plašljivu logiku. Najbolji savjet koji vam moţemo ponuditi u ovom momentu je da se poigrate s tom logikom kao sa jednom igraĉkom. Recite, “Ja ću ovdje koristiti logiku za jedan momenat da vidim šta radi moj logiĉki um. On ţeli da preuzme kontrolu. Njemu je reĉeno da je to ono kako jeste. Meni je takoĊe reĉeno da su i druge stvari istinite. Sada ću jednostavno posmatrati kako se krećem izmeĊu jednog i drugog. Da li sam ljut? Da li sam nesiguran? Šta me uzdiţe? Šta me ĉini sigurnim? Kako mi koristi svaki od ovih naĉina razmišljanja? Šta ja percipiram o sebi samom? Kako se ja osjećam?" Posmatrajte i primajte k znanju sve to. Onda recite, “Sada kad sam svakom od njih pruţio šansu da izaĊe na pozornicu, šta ja ţelim?" Potvrdite ono što vi ţelite, a vi znate da ono što ţelite to je da evoluirate. Da li sada vidite kako je ovo neprestano kruţenje kroz sumnjiĉavost u stvarnosti dio onog Boţanskog Plana? To je dio razumijevanja onoga kroz šta će sve morati da proĊu svi oni koji slijede vaše stope. Vi morate nauĉiti kako da otvorite svoj srĉani centar, što je vjerovatno jedna od najteţih stvari za uraditi. Uĉite kako da osjećate razumijevanje za same sebe i za sve druge, pošto vi svi imate hrabrosti da popuštate i osjećate.
82

Veoma je vaţno to da uvidite kako baratate s dogaĊajima. Razliĉiti dogaĊaji se dovode pred vas tako da ih vi moţete posmatrati. Uĉite kako da posmatrate svoje ponašanje i provodite mnogo više vremena sami ĉak iako je to ponekad teško za vas i osjećate se usamljeno. Na duţe staze, bićete nam zahvalni što vas upućujemo na to da se sretnete sami sa sobom na jedan razuman naĉin. Vi sadrţite u sebi bogatstvo i zrelost koji vas moţe dovesti do viših spoznaja. Postoji jedan red unutar kojeg vi djelujete i koji je dio vas kojeg ne moţete vidjeti. Ponekad, kad jedan dio vas dejstvuje nerazumno ili bez vizije, dogode se neke stvari koje vas vraćaju natrag na stazu. Budite svjesni da u ovom novom haosu svijesti i konfuziji i kretanju ka nesigurnosti, postoji jedan boţanski red. To se moţe porediti sa pravljenjem nekog kolaĉa. Svaki sastojak recepta je sam po sebi jedna integralna cjelina po svojoj strukturi: jaja, brašno, puter, šećer. Kad poĉnete da ih sastavljate zajedno onda se ĉini kao da pravite haos. Neko bi mogao reći, “Vi ste sve pokvarili." Uništili ste jaja. Šta ste uradili s tim šećerom? Uništili ste ovdje sve glavne elemente!” Oni moţda ne razumiju magiju katalitiĉke formule vatre, odnosno, toplote. U ovo vrijeme na ovoj planeti prisutna je jedna katalitiĉka energija kad se sve individualne strukture poĉinju da tope i stapaju, kako bi napravile nešto što liĉi na haos. Iz svega toga će se roditi nešto novo, isto kao što se kolaĉ raĊa iz haosa nastalog miješanjem svih njegovih sastojaka. Neko ko ne zna da ćete, nakon što izmješate masu za kolaĉ, staviti je u pećnicu, moţe gledati u tu masu sa zgraţavanjem misleći kako ste sve upropastili. Mnogi ljudi na ovoj planeti neće prepoznati da iza tog haosa postoji jedan viši red – da se sve ide onako kao je zapisano u receptu. Svako od vas ima jedan specifiĉan zadatak unutar tog recepta. Naravno, vi imate slobodnu volju kako bi odredili to kako ćete slijediti taj recept i ĉiniti jedan njegov sastojak. Ova slobodna volja dozvoljava vam da odredite kako bi ţeljeli da vaš ţivot bude organizovan, mada vi morate da proţivite vaš plan. Da li ćete se vi odluĉiti da to uradite s poteškoćama ili sa lakoćom, kao siromasi ili bogataši, to je do vas samih. Sve to zavisi od toga koliko su vas uvjerili u to da gdje treba da stavite svoje granice. Šta bi mi trebali reći da bi vas uvjerili u to da trebate srušiti sve svoje granice – kako bi ograniĉili ono što smatrate da moţe biti vaše? Ukoliko postoji nešto što mi ţelimo da postignemo, onda je to da vas oslobodimo svih vaših granica, znajući da svaka misao kojom se zabavljate na neki naĉin odreĊuje vaše doţivljavanje. Ukoliko bi mi mogli da vas navedemo da ţivite 100% vremena prema onome kako vi to ţelite, onda smatramo da je ovo vaša najuspješnija godina. Mi ćemo zamoliti svakoga od vas da se jasno zareknete da ćete voditi jedan uredniji i besprekorniji ţivot. Mi vas molimo da prihvatite odgovornost u oblastima u kojima vam nikada nije padalo na pamet da preuzimate odgovornost. Mi ţelimo da svako od vas djeluje tako kao da zna šta se stvarno dešava. Ponašajte se tako kao da ste voĊeni od strane jedne boţanske sile prilikom svake odluke koju donosite, i poĉnite da vjerujete u to da se uvijek nalazite na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Recite sebi, “Ja sam voĊen od strane boţanske sile. Ja sam uvijek na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Sve što radim komponovano je za moj viši razvoj, moju višu svijest i moju višu evoluciju." Mi ţelimo da od sada cijelo vrijeme dejstvujete na taj naĉin. Budite ţivi Ĉuvari Frekvencije. Kad svjetlost uĊe u vaše tijelo, ona
83

pali svjetlošću-inkodirana vlakna i pomaţe kod prestrukturiranja vaše DNA, što dovodi do promjene vaše frekvencije. Frekvencija je ono što vi znate. Frekvencija je vaš identitet. Bilo je perioda kad su mnoge razliĉite dimenzije postojale na ovoj planeti u isto vrijeme. U posljednjih hiljadu godina došlo je do povlaĉenja mnogih tih dimenzija, kako se veliki haos i mrak nadvijao nad populacijom. Te dimenzije ili druge realnosti ili mjesta gdje su zakoni egzistencije malo drugaĉiji, sada se vraćaju natrag. Vi im pomaţete da se vrate privlaĉeći te dimenzije na ovu planetu i izazivajući nešto što se naziva dimenzionalno stapanje. Ponekad se vi prebacite u te dimenzije ali niste svjesnio toga da ste u njima. Vi uĊete u jedno promijenjeno stanje svijesti, posebno kad posjetite neko sveto mjesto na Zemlji. Prebacite se u razliĉitu dimenzionalnu frekvenciju i sve se promijeni. Osjećate se uzdignutim i punim energije, ili vam je muka da vam se povraća. Nešto se zbiva kad se prebacite u promijenjeno stanje. S obzirom da ste u promjenjenom stanju svijesti, onda vi ne znate uvijek da ste u njemu. To je poĉetak dimezionalnog stapanja. Kad se vratite kući s nekog svetog mjesta, moţete se okrenuti unazad i reći, "Oh, šta se to tamo desilo?" To je taj osjećaj kad se doţive druge dimenzije. Dimenzionalni sudar je druga priĉa. Oni koji su zahvaćeni strahom i odbijaju da se promijene, ĉak iako je njihova svrha da budu na ovoj planeti u ovo vrijeme promjena, doţivjeće dimenzionalnu koliziju. To dimenzionalno stapanje njima će liĉiti na to kao da je jedan ĉvrsti zid od cementa udario u drugi ĉvrsti zid od cementa. Za mnoge će do velikog uznemirenja na ovoj planeti. To se već dogaĊa u manjem obimu kao poremećaji nervnog sistema. Ljudi se mogu razboliti na nervnoj bazi jednostavno zato što odbijaju da evoluiraju i promijene svoj stav o sebi i njihovoj realnosti. Svi vi koji radite s drugim ljudima, da li ste vi medicinari, iscjelitelji, uĉitelji, muziĉari, ili bilo šta, razumijete da je sada ovo ljudska dilema: potreba da se promijeni kompletna definicija suštine bića i realnosti. Koristite svoju volju i um kod odluĉivanja kako ţelite da realnost sebe izgradi. Ĉineći to vi ćete otkriti da postoji jedna viša volja i jedan viši plan a vi ćete putovati do tamo uz pomoć svoje svijesti i otkrivaćete taj boţanski put. Taj boţanski put ima na svom umu evoluciju svijesti. Vi, kao ljudska vrsta, eonima ste o sebi vjerovali ono što su vam drugi o vama govorili. Kao što smo rekli, u tome postoji jedna svrha: drugi su ţeljeli da vas kontrolišu. Koliko god se vi trudili da napredujete, to je bilo veoma teško na ovoj planeti zato što je DNA bila „razbacana‟ i zatvorena, tako da bez obzira na to šta ste vi ţeljeli, vibracione veze nisu bile dostupne. Sada, kad se vibracione veze pojavljuju na ovoj planeti, boţanski plan – kojeg moţete zamisliti kao jednu mreţu ili šematski nacrt – primiĉe se sve bliţe Zemlji, a dimenzije će se na kraju susresti. Kada će se one susresti, to je na vama. Boţanski Plan nije planiran tako da stigne ovamo nekog odreĊenog datuma; to zavisi koliko brzo ljudi mogu ispuniti uslove, odnosno, ovladati sobom. Šta to znaĉi ovladati sobom? Da bi ste razumjeli Boţanski Plan i krenuli ka njegovom ostvarenju, moraćete pogledati u same sebe. Vi ćete morati biti u stanju da ovladate onim ko ste vi. U vašem društvu postoji mnogo stvari za koje morate poloţiti neki ispit da bi rekli, “Da, ja sam sada kvalifikovan”. Savladao sam ta pravila, ja ću ih primjenjivati u skladu sa svojom voljom." Na primjer, vi morate prvo ovladati voţnjom auta, da bi ste dobili vozaĉku
84

dozvolu. Koliko vas je bilo u stanju da ovlada svojim tijelom i koristi ga onako kako mu je volja? Veoma malo. Zašto? Zato što vam niko nije rekao da je tako nešto moguće. Mi smo ovdje da vas podsjetimo na mnoge stvari. Zemlja je u ovo vrijeme teško mjesto za boravak, jednostavno zato što su oni koji su kodirani da donesu promjene na ovu planetu, kodirani tako da moraju da poduĉavaju sami sebe. Vidite, jedan stalni i neprestani problem na ovoj planeti su bogovi. Jedan bog za drugim. Ko su ti bogovi? Ti bogovi su vas stvorili. Vi ste njihov projekt. Vi ste njima dragi. MeĊutim, nekima od njih vi niste veoma dragi zato što oni ne razumiju emocije i osjećanja. A neki od njih egzistiraju u drugaĉijim realnostima od ove u kojoj se vi nalazite. Svijesti je dozvoljeno da se ona izraţava a vama je dozvoljeno da se izraţavate u okviru granica koje su uspostavili oni koji vama upravljaju. S vaše taĉke gledišta, vi niste njima nikada dozvolili da upravljaju vama i vi nemate pojma da oni uopšte postoje. Oni prave drame na ovoj planeti pod maskom onoga što vi nazivate religijom, liderstvom, ili ponekad, inspiracijom. DogaĊaji, ĉak iako su oni orkestrirani da ostvare neke planove, ponekad okupe i neke promatraĉe, tako da se pojave i mnoge druge mogućnosti od onih koje su planirane. Mi ţelimo da vas obavijestimo da se sada odvijaju drastiĉne promjene. Mi to ne moţemo dovoljno jako naglasiti. Zemlja se sprema za jednu veliku reorganizaciju. Ta reorganizacija podrazumijeva da će ĉovjeĉanstvo morati preraditi i shvatiti stvari koje se nalazi potpuno izvan ove sadašnje paradigme. To znaĉi da će vaš nervni sistem biti napadnut od strane mnogih podataka i da će se morati osloboditi od sadašnjih uvjerenja u smislu kako on kontroliše ili percipira realnost. Zadatak pripadnika Porodice Svjetlosti koji su ţeljeli da preuzmu ove informacije u sebe je da veţu i usidre jednu novu frekvenciju na ovoj planeti tako što će ju besprijekorno priĉvrstiti unutar samih sebe. To nije lako. To nije ni zamišljeno da bude lako. Vi niste došli ovamo da bi izvršili neki lagani zadatak. Vi ste sada odmetnici, i vi ste bili odmetnici. Kad bi mogli svakome od vas dati samo jednu minutu vaše multidimenzionalne memorije, vi bi znali o ĉemu priĉamo. Vi bi ste znali u najdubljim dijelovima svog bića da ste u mnogo navrata, pod razliĉitim maskama i u razliĉitim skupinama formi, išli tamo gdje je trebalo uspostaviti odreĊene promjene. Vi ste išli mnogoi puta, razbijali ste paradigme, oslobaĊali sebe i nadmašivali ono što ste smatrali granicama svog identiteta. To je Boţanski Plan: pripajanje sebe. Taj boţanski plan ima mnoge ramifikacije i okuplja okuplja raznovrsne sile. Vi ste ĉuli kad smo pominjali sile svjetlosti i sile tame. Mi smo ih nazvali “Bijelim Dresovima” i “Crnim Dresovima” kako bi predstavili situaciju neutralnom i dali vam na znanje da se tu radi o jednoj igri. Mi takoĊe ţelimo da vam bude jasno da je ova igra veoma ozbiljna i da se ispod, oko i iznad nje nalazi Boţanski Plan. Taj Boţanski Plan moţe ĉak biti biti vezan kao vibracija na odreĊena ljudska tijela koja su kodirana za to i koja su došla ovamo da nose tu frekvenciju. Onda vi moţete da se uzdignete ka vašem vlastitom šematskom planu za ostvarenje savršenstva. Kad se vaš vlastiti ţivot uzdigne do tog nivoa kad ga nećete više poznavati kao vašeg, vi ćete dozvoliti energiji nefiziĉkih oblasti da vas koristi kao sprovodnik – kako bi spojili dimenzije i
85

oslobodili svijest za jedan novi naĉin njene percepcije. Ĉak iako se vašem svijetu pribliţava smrt i uništenje, zapamtite da smrt i uništenje dolaze svake godine u jesen, na ovoj planeti. Mraz ubija cvijeće i lišće na drveću; stvari venu i umiru. Kad bi oni koji ţive tamo gdje je stalno ljeto po prvi put vidjeli jesen, moţda bi ih to uzbudilo. Oni bi razmišljali, "Boţe dragi, pa ovdje dolazi do uništenja svijeta. Sva ljepota poĉinje da nestaje”. Razumite da je to ono što se zbiva sa Zemljom. To je sezona kad neke stvari umiru, tako da bi mnoge nove stvari mogle da se rode. Sve je to dio onog Boţanskog Plana. XIV Poglavlje Emocije -Tajna u Vremenskim Hronikama U ovom univerzumu postoje i neki koji tek trebaju da otkriju ljudske emocije. Kad posjećujete neke drevne zemlje i posmatrate nešto što je stvoreno u drugim vremenima i na drugim mjestima, moţete osjetiti frekvencije i vibracije koje su karakteristiĉne za ta mjesta. Vi znate da tu postoje kljuĉevi a vi znate da tu postoje i poruke koje govore da je unutar toga nešto zakljuĉano, nešto što je nekada postojalo i što će opet izbiti na površinu. Na isti takav naĉin, ljudska bića imaju nešto što je skriveno unutar njih što je vema dragocjeno za evoluciju univerzuma. Mi ćemo nazvati te podatke kodovima i glavnim brojevima: geometrijske formule svjetlosti koje su integralni dio ponovnog stvaranja i nastanka ţivotih oblika u cijelom ovom univerzumu. Ljudska bića su skrivena i zaboravljena u antikvitetima vremena sve od kada je njihova DNA bila preureĊena, jer u dalekoj prošlosti vremenskih hronika ta vrsta je ţivjela i vibrirala mnogo drugaĉije. Ta vremena su zaboravljena ili su uskladištena od strane nekih. Kao sto smo rekli, vi se nalazite u jednom karantinu, skoro kao da se nalazite u vremenskim tamnicama toliko dugo da kod pojave novih era oni su zaboravili da ste vi još uvijek ovdje. MeĊutim, postoje i oni koji to nisu zaboravili. Oni su vas poslali u misiju da promijenite sve ovo: da vratite memoriju i da ponovo povratite vrijednost ljudske egzistencije nazad do prvih linija kreacije. Vi ste potrebni zato što vi nosite u sebi nešto o ĉemu mnoge druge vrste nemaju pojma: emocije. Isto kao što vi trebate da radite zajedno kako bi doveli svoje „Ja‟ do cjelokupnosti bogatstva svog multidimenzionalnog bića, postoje i oni koji se trude da katapultiraju cijeli ovaj univerzum u jednu novu oktavu – posezanje za jednom novom teritorijom i njeno stvaranje. Ĉuvari vremena znaju gdje su ti podaci zakljuĉani i vi ste pronaĊeni; vi ste izabrani da ih iznesete na svjetlost. Mi smo došli naprijed - ili nazad iz našeg vremenskog perioda - kako bi pomogli onima od vas koji se nalaze u misiji otkljuĉavanje anala ljudske DNA. Mi smo ovdje kako bi vam pomogli da ih preuredite unutar vašeg vlastitog bića a onda da postanete dio Ţive Biblioteke. Kao što smo napomenuli, ono što se sada dešava na Zemlji imaće uticaja na stvari na mnogim drugim mjestima. U ovo vrijeme ovdje šalje se energija da bi se preusmjerile i uskladile odreĊene univerzalne sile i tako dovele ovaj univerzum do jedne simultane svjesnosti o svom identitetu. On što je na Zemlji, sliĉno je nekoj tajni davno zakljuĉanoj u vremenskim hronikama a to ima veze i sa emocijama. U tom daru od emocija, postoji jedna dragocjenost i bogatstvo; tu postoji i jedna nevjerovatna sposobnost transcedentiranja mnogih razliĉitih realnosti, kretanja kroz mnogobrojna razliĉita stanja svjesnosti i njihovog doţivljavanja.
86

Emocija dozvoljava odreĊenim energijama da se spoje, stope, veţu, i udruţe u shvatanju samih sebe. Bez emocija, to ne bi bilo moguće. U ovom univerzumu postoje i neki koji su veoma stari i koji dobro znaju kakvo je ovo mjesto. Oni rade eonima. Oni su pradavne strarješine ĉak i ovog našeg sistema i veoma su poštovani kao veliĉanstveno mudri muškarci i ţene, prema vašim pojmovima, mada oni nisu ni muškarci ni ţene. Oni se smatraju Ĉuvarima Egzistencije u ovom sistemu. To su oni koji omogućavaju kretanje i upravljaju sistemima isto kao što kapetani upravljaju brodovima. Oni navode ovaj univerzum na njegov pravi kurs; to je njihov posao. Isto kao što i vi imate svoje poslove, njihov posao je da upravljaju ovim univerzumom na njegovom putu prema otkrićima. Oni su otkrili uz pomoć svog vlastitog uĉenja i pustolovina da se moraju povezati sa drugim univerzumima. Postoji jedan plan da se energija katapultira i tako pošalje do novih doţivljaja. U ovo vrijeme, Zemlja i odreĊen broj drugih sistema gdje vi istovremeno egzistirate, postaje instrument u ponovnoj pojavi emocija, s ciljem spoznavanja svih identiteta i njihovog saţimanja u jedan. Ti univerzumi otkrivaju šta oni mogu ĉiniti zbliţavajući se i ispreplićući isto kao što i vi otkrivate šta sami moţete postati. Ne postoji nikakva prekoncipirana ideja o tome šta će se desiti. To je jedna nova teritorija. Emocija je kljuĉ za sve ovo. Kao ljudskom biću, vama emocije trebaju da bi se povezali sa onim duhovnim dijelom samih sebe. Emocija je od nepresudne vaţnosti da bi se razumjela duhovnost jer emocija proizvodi osjećaj. Mentalno tijelo i fiziĉko tijelo su veoma usko povezani isto kao i emocionalno tijelo i spritualno tijelo. Spiritualno tijelo je, naravno, tijelo koje postoji izvan svih fiziĉkih ograniĉenja. Vama su emocije potrebne kako bi spoznali ono što nije fiziĉke prirode, a to je i razlog zašto su emocije toliko kontrolisane na ovoj planeti. Vama je dozvoljeno veoma malo emocionalnog prostora i podstiću vas da se stalno osjećate nemoćno i prestrašeno. Mnogi od vas ne ţele da idu izvan tih emocionalnih barijera i kroz vaše liĉne granice zato što bi to moglo biti bolno. Vi bi voljeli da moţete samo reći "abrakadabra" i da one sve odu. Bol vam donosi osjećanja. Ukoliko ne moţete osjećati na neki drugi naĉin, ponekad, da bi zarobili vašu paţnju kao jedan tvrdoglav ĉovjek, vi moţete sami stvarati bol kako bi si pokazali sav onaj opseg vaših sposobnosti i kako bi doveli sebe ponovo u ţivot. Na taj naĉin, vi moţete osjetiti svo bogatstvo ţivljenja. Većina ljudi se boji svog emocionalnog ili osjećajnog centra; oni se boje da osjećaju. Vjerujte svojim osjećanjima bez obzira na to kakva su ona. Vjerujte da vas ona vode ka neĉemu i da naĉin na koji se osjećate moţe da vas dovede do neke spoznaje. Svi vi ţelite da uĉestvujete u ţivotu a istovremeno i da ne budete u njemu. Kaţete, "Pustite me samo da budem ovdje i da budem jedna moćna osoba, ali ja ne ţelim da osjećam niti da remnogo uĉestvujem zato što to previše boli, pa onda padam u krizu. Ja ne vjerujem ţivotu." Kad se ne plašite osjećanja, kad prevaziĊete svoje presuĊivanje i kad dozvolite sebi da osjećate na sve one naĉine na koje osjećate, napravićete jedan ogroman korak naprijed zato što ćete biti u stanju da putujete na tim osjećanjima u druge realitete. Neki od vas se boje da osjećaju i da uĉestvuju u ovoj realnosti; a kamo li da putuju u neke druge, a to je zato što vi ne vjerujete svojim osjećanjima. Ako ţelite da ubrzate svoj razvoj, zaronite u nešto što vam donosi osjećanja. Prestanite zaobilaziti tu stvar tako da bi mogli misliti da drţite stvari pod
87

kontrolom. Zaronite u centar svega toga, pa onda vidite da li drţite sve pod svojom kontrolom. Ne radi se o tome da vi ne znate kako da osjećate, radi se o tome da se vi bojite vaših osjećanja. Kad ih imate vi ne znate šta da radite s njima. Ona u vama stvaraju jedan utisak bespomoćnosti, tako da vi u nekom smislu veţete ta osjećanja s onim: "Oh, ne, ja sam to upropastio." Vi imate jedno ograniĉenje u vašem sistemu vjerovanja a to je da kad se nešto pojavi što je emocionalno i što vam nanosi bol ili izaziva ljutinu, onda to nije dobro. Sada je vrijeme da prestanete da se šunjate na vrhovima prstiju oko nekih stvari kako bi izbjegli svoje emocije. Ljutnja ima svoju svrhu. Svi vi bi ţeljeli da završite s tim: vi ţelite to da sakrijete pod tepih i odnosite se prema tome kao da to nije dobro. Ponašate se kao da se tu radi o nekom trulom povrću, izbacujete ga napolje i zakopavate u baštu iza kuće kao da ono nema nikavu svrhu. Mi naglašavamo da postoji svrha u strahu i svrha u ljutnji. Ukoliko bi dozvolili sebi da izrazite i iskusite vaše strahove, što moţe dovesti i do pojave ljutnje, onda bi nauĉili nešto. Oni od vas koji oĉajno pokušavaju da izbjegnu strah i ljutnju, i koji se stvarno boje tih osjećanja, imaju nešto veoma veliko da nauĉe uz pomoć tih emocija. One su sredstvo koje vas moţe ponjeti izvan granica vašeg liĉnog identiteta i ponašanja, a vi se jednostavno bojite da doţivite tako nešto. Vecinu vremena, sve sto vi zelite to je da budete prihvaceni. Vi imate osjecaj da vas niko nece voljeti ako radite odredene stvari ili se osjećate na odreĊeni naĉin, tako vi sebi ne dozvoljave da imate neka odreĊena osjećanja. To je ono odakle dolazi ljutnja. Ljutnja se nalazi u vama zato što sudite o tome šta moţete a šta ne moţete raditi. Ukoliko ne dozvolite sebi da osjećate, onda ne moţete uĉiti. Osjećanja vas povezuju sa ţivotom. Osjećanja kod ljudskih bića sluţe razliĉitim svrhama. Mi savjetujemo sve vas da vjerujete, da kultivišete i da se oslanjate na svoja osjećanja. Razumite to da su vaša osjećanja vozna karta za putovanja u multidimenzionalne realitete, gdje ćete morati ići ukoliko ţelite stvarno ozbiljno da uĉestvujete u ovoj igri. U multidimenzionalnim realnostima, vi uĉite da odrţite i usmjeravate mnoge razliĉite verzije sebe, odjednom. Osjećanja vas mogu odvesti na ta mjesta, pogotovo ona osjećanja kojima vjerujete. Mnogi od vas su veoma sumnjiĉavi u svoja osjećanja i pokušavate ih kontrolisati. Vi ne dozvoljavate odreĊenim osjećanjima da izaĊu na površinu, ili ih prosuĊujete kad se ona pojave umjesto da posmatrate gdje vas ona vode i šta za vas ĉine. Suzdrţavate se da iskusite nešto zato što se neĉega bojite. Stavili ste jedan zid ispred sebe koji govori, "Ako ja odem tamo, to neće valjati." Stisnuli ste koĉnice. U stvarnosti, vaš strah će na kraju energizirati taj doţivljaj u vašoj oblasti razvoja zato što se svaka misao pretvara u onaj oblik koji je baziran na odreĊenom emocionalnom uticaju koji iza njega stoji. Tako, ponekad je najbolja stvar za uraditi ta da se jednostavno kaţe, "Ma, kud puklo da puklo, ja odoh tamo. Predajem se." Onda, pozabavite se tim stvarima i ne brinite se zbog toga što ćete biti usredsrijeĊeni dok boravite u osjećajnom centru. Ukoliko namjeravate da odete u vaš osjećajni centar a da i tamo zadrţite kontrolu, onda si ne omogućavate onaj opseg kretanja koji je potreban da bi se putovalo na emocijama koje ruše granice i sisteme vjerovanja. Ljutnja ima svoju svrhu. Ljutnja nije beskorisna, ni bol nije beskoristan. Sve to vas vodi ka neĉemu. Vi se moţete odluĉiti da odete u svoj emocionalni centar i da nauĉite kako tamo da
88

budute usredsrijeĊeni, dok istraţujete razne mogućnosti ili prilike. Ako kaţete, "Ja ću biti usredsrijeĊen tamo," to zvuĉi kao da sebi nećete dozvoliti nikakvo kretanje unutar njega. Umjesto toga, treba samo namjeravati ostvariti koncentraciju. UsredsrijeĊenost ne znaĉi da stvari neće fluktuirati; to znaĉi da ćete vi dozovoliti stvarima da fluktuiraju. Bez obzira na to da li je barka spremna da se prevrne ili se ona nalazi u mirnoj vodi, dozvolite joj to. Vi u njoj plovite, onda ćete izaći iz tog doţivljaja bilo da se tu radilo o jednom mirnom ili burnom putovanju. Vaše emocije nisu samo hrana za druge, one su hrana za vaše suštinsko biće. To je naĉin kako vi hranite sebe i stvarate svoj identitet. Vaš identitet je kao frekvencija koja se manifestuje kroz vaše emocije. Emocije hrane vas a one hrane i vašu pozivnicu za egzistenciju. Vi ćete se morati pozabaviti sa svakom od vaših granica jednostavno zato što je to ono što vi ne ţelite da uradite. Vi bi najradije da kaţete: "Zlatna zvjezdana prašino, odstrani sve ono što me ograniĉava. Bum! Ja sam slobodan!" Idealno, to bi stvarno bilo tako jednostavno. To je klasiĉan primjer ţelje da se zaobiĊe ili premosti centar za osjećanja. Vi imate odreĊena emotivna vjerovanja ili osjećanja koja vam pomaţu u izgradnji tih granica oko vas, tako kad srušite te granice, onda na prvom mjestu morate da se pozabavite s onim emocijama uz pomoć kojih ste i stavili te granice. Vi ste povezani sa vašim spiritualnim tijelom kroz vaše emocionalno tijelo. Vi moţda moţete ţeljeti da zaobiĊete nešto što je teško, ali ipak morate da osjetite vaš put kroz to. Vi bi najrade da zgurate teške stvari pod tepih i da kaţete, "Ja ne ţelim to da uradim," dok su te teške stvari vaše drago kamenje. Ĉak ako i otkrijete da imate 101000 granica, nemojte se osjećati frustrirano. Jednostavno recite, "To je interesantno." Pogledajte u te granice koje ste si postavili i umjesto da psujete na njih, jednostavno ih posmatrajte i vidite da li moţete otkriti kako su one nastale. Pogledajte kakvoj svrsi su one sluţile - u kojoj radnji ste obavljali kupovinu, kad ste kupili te stvari. Ĉim primjetite ili prepoznate nešto i budete voljni da to odbacite, ono će se pokrenuti. Ukoliko oklijevate ili se bojite ili pomislite, "Ja volim ovu granicu; ona mi veoma dobro sluţi," vi se onda ograniĉavate. Vi morate nauĉiti da volite svoje emocije. Sve dok oznaĉavate nešto kao teško, vi to pravite teškim. Niko drugi to ne radi. Vi se odupirete i prosuĊujete promjene koje se javljaju. Vi imate utisak da ne znate šta se zbiva i ţelite da zadrţite kontrolu. Kontrola je nešto što je veoma pogodno i korisno. Ona mora mora biti primjenjena na pravom mjestu i u pravo vrijeme, kao superlijepak. Superlijepak na pogrešnom mjestu ne ĉini mnogo dobra. Da li ste ikada stavili superlijepak na vaše ruke ili usne? Vi morate nauĉiti da primjenjujete svoju kontrolu na isti naĉin na koji koristite superlijepak. Ako zabrljate stvar sa superlijepkom, ostaćete zalijepljeni i nećete moći ništa uraditi. Sa kontrolom je isto tako: vi se slijepite s njom, a ona vas zalijepi za nešto s ĉim vama nije potrebno da budete slijepljeni. Morate biti veoma paţljivi kad odluĉujete šta ćete kontrolisati a šta nećete kontrolisati. Ona stara ljudska šema, ili paradigma koja još uvijek postoji, kaţe, "Vi morate zadrţati kontrolu." Vi se, kao ĉlanovi Porodice Svjetlosti, sada poĉinjete buditi. Vama su potrebne vaše emocije. Vi morate postati prijatelji s vašim emocijama zato što, kroz osjećanja, moţete da se penjete stepeništem do svog multidimenzionalnog sebe i sistema od 12 ĉakri i istraţujete sve ono što tu otkrijete. Uz pomoć osjećanja vi ćete moći reći da li se nešto dogaĊa ili ne. Logiĉki um će
89

se sam iskljuĉiti kad se nešto dešava ukoliko tijelo nije ukljuĉeno u osjećanja. Osjećanje registruje promjene u frekvencijama. Logiĉki um ne primjećuje promjene u frekvencijama. Vi doţivljavate jedno buĊenje, promijenjenih frekvencija. Vi ste voĊeni da promijenite mnoge dijelove vaših ţivota i da se odreknete mnogih stvari. Nemojte se odupirati tim promjenama i osjećati se kao da gubite kontrolu jer vam nije poznato ono što dolazi i zato što vam se ĉini da vam vaše emocije poĉinju stajati na putu. Vaše emocije jednostavno ţele da vam pokaţu nešto; vama se to ne sviĊa zato što mislite da vas te vaše emocije ometaju ili da vas one mogu osramotiti. Budite pametni. Drugi put, kad se naĊete u jednoj od tih emocionalnih situacija, recite odmah sebi, "Dobro, znam šta se dogaĊa; neću dozvoliti da me ovo uhvati. Znam da tu postoji nešto što trebam nauĉiti, i nešto što trebam promijeniti. Ja vjerujem da sam voĊen i da slijedim jedan zacrtan plan, tako da ću provjeriti postoji li tu nešto za mene ne sudeći, nego samo prateći taj tok. Zahtijevam da sve moje promjene doĊu sa jednom radošću, liĉnom sigurnošću i harmonijom. To je moj moto. Sve što namjeravam u svojoj evoluciji je pokriveno time: Ja doţivljavam radost, sigurnost i harmoniju. Tako ću ići zajedno s tom energijom i vidjeti šta se to kod mene mijenja i ĉega treba da se odreknem." Kad vaša sjećanja nisu cjelokupna, i dok niste odgojili u sebi jedno povjerenje, vi se iskljuĉujete zato što ne razumijete šta se dešava kad postanete spremni da se promijenite. Za ljude sada postaje imperativ to da vjeruju svom emocionalnom centru i da djeluju uz njegovu pomoć. Kad "stvari" aktiviraju vaš emocionalni centar i dovedu vas u situaciju da se nelagodno osjećate, suoĉite se s onim osjećajima koji vam se ne sviĊaju. To je vaša suština. Ti osjećaji su vaš nakit, vaša riznica, vaše drago kamenje, iz ĉega moţete uĉiti o svom identitetu. Oni su vaša odskoĉna daska i s njima nikada neće biti svršeno. Vi ih ne moţete odbaciti na stranu i reći, "Bljak, ne sviĊa mi se to kakav sam onda bio!" MeĊutim, vi moţete promijeniti onog "sebe" koji je posmatrao realnost na onakav naĉin. Kad nastavite sa svojim proširenjem svjesnosti i sticanjem jedne šire spoznaje o tome ko ste vi, onda moţete pogledati unazad na onog entiteta i na onom mjestu i tako steći jednu potpuno novu spoznaju o tome ko ste vi onda bili. Taj proces se neprekidno odvija. Vi ćete poĉeti da viĊate to jedan kod drugog. Poštujte svoje prijatelje kada i oni prolaze kroz njihove "stvari"; samo se nemojte tu petljati. Ako je to za vas, uĉinite to, ali nemojte pomagati drugima da produţavaju svoje liĉne drame. Vrijeme je da se proĊe kroz te "stvari" a ne da se od toga pravi neki brodvejski šou program koji traje godinu dana. Mi vam sugerišemo da svoju priĉu ispriĉate dva do tri puta, i to je sve. Vi ne trebate da ispriĉate sve svakome, zato što i svi drugi imaju svoje "stvari" koje se njima takoĊe dešavaju. Da li razumijete? Kad neprestano priĉate o vašim "stvarima," onda vam promiĉe ono glavno, zato što vi onda pričate umjesto da radite i posmatrate ono o ĉemu sami govorite. Priĉajući svakome o onome što se zbiva s vama vi jednostavno ţelite da privuĉete paţnju, a vama to nije potrebno. Dešavanja su stalna a vi s njima nikada istinski ne završavate zato što se tu radi o vašim "stvarima". Ukoliko je u to vrijeme nešto za vas bolno, mi vam garantujemo da ćete kasnije naići na sliĉnu situaciju a vi ćete već imati jedno steĉeno razumijevanje kakvo prije niste imali. Vi ćete gledati na tu situaciju iz jedne sasvim drugaĉije perspektive. Ono što se sada pojavljuje to su one stvari koje su vas u poĉetku spreĉavale da vidite realnost. To su dijelovi vašeg emocionalnog tijela u kojem je saobraćajni sistem bio presjećen i
90

informacije nisu mogle da teku, tako ste vi poĉeli da patite a svoj emocionalni bol ste preveli izvan svog fiziĉkog tijela. Mi svima vama preporuĉujemo da na sebi primjenite „bodywork‟. „Bodywork‟ jednostavno podrazumijeva dovoĊenje energije izvan kosmosa u vaše tijelo, ulijevajući u njega i vaša druga tijela - mentalno, fiziĉko, emocionalno, i spiritualno – i uspostavljajući u njemu jednu energetsku mreţu. Kad se gdje ta enegetska mreţa dobro ukomponuje i ukoliko vi ne blokirate celularnu memoriju (pamćenje na nivou ćelije, prim. prev.), te tako dozvolite – energiji da stupi u vaše tijelo, ta energija će se kretati kroz vaše ĉakre i napajati tijelo njegovim informacijama. Ukoliko se vi uplašite ili zatvorite, ili ukoliko poĉnete da krivite druge, ili da to negirate, onda ćete se naći u škripcu. Tada, iako svjetlost bude tekla u vaše tijelo ona se neće moći uskladiti sa njegovim sistemom energetske mreţe. Tako ćete se vi naći u jednom haosu, a svi drugi će se truditi da se drţe podalje od vas zato što ćete vi širiti taj haos i oko sebe. Haos je sasvim u redu kao mjesto gdje neko moţe obitavati; nema ništa loše što se haosa tiĉe, sve dok neko tamo stalno ne boravi. Kada negirate emocije, vi prizivate da se velike geološke promjene na Zemlji dogode unutar vaše psihe. Ukoliko dozvolite da se neki tornado pojave ovdje, uragan tamo, ili neka manja vulkanska erupcija tu i tamo, vi onda dozvoljavate svojim emocijama slobodu izraţavanja i one onda neće divljati u prirodnoj okolini vaše liĉnosti. Osjećanja su ono što spaja vas s vašom humanošću; osjećanja su ono što vas spaja s vašim emocijama. Ono što mi tvrdimo to je da emocije ili osjećanja predstavljaju kljuĉ za bivstvovanje u jednom ţivom stanju u ovoj realnosti. Postoje mnoge realnosti bez emocija a u ovoj realnosti one su vas najveći dar. Ukoliko vi negirate vaše emocionalno suštinsko biće u ovom ţivotnom vijeku, onda trebate shvatiti da ste ga objesili o klin. Ukoliko ne postanete dijelom vašeg emocionalnog bića, onda nećete moći da odigrate svoju ulogu u igru o kojoj vam priĉamo. Bićete jednostavno jedan iz mase onih koji gledaju televiziju i neprestano se osjećaju ţrtvama. Ukoliko osjećate bol unutar vašeg emocionalnog tijela zapitajte se zašto vjerujete u to da se taj bol tamo nalazi, kojoj svrsi taj bol sluţi i zašto ste se odluĉili na to da stvarate bol kroz svoje emocije. Zašto niste izabrali da stvarate radost i veselje? Sve je izbor. Mi treba da vas podsjetimo na to. XV Poglavlje Inicijacija Zemlje kroz Integritet Ova prelijepa Zemlja je jedna riznica toliko duboka i veliĉanstvena da ona privlaĉi i one iz dalekog svemira da doĊu ovamo i dive se ljepoti koja se ovdje nalazi. Mi bi ţeljeli da i vi osjetite takvu jednu ljepotu unutar sebe i pustite je da pulsira unutar vašeg vlastitog bića. Kad dozvolite toj ljepoti da uĊe u vas, ona će vas duboko potresti i vi ćete kao vrsta poĉeti propovijedati kako je uljepšavanje Zemlje, pored svega, prvi prioritet. Mi ţelimo da ubacimo u vas klicu ove ideje tako da vi moţete u sebi da probudite svoju odgovornost prema Zemlji. Probudili smo u vama vašu odgovornost prema sebi samima, i vi se nalazite na putu da postanete najbolji što moţete; ĉestitamo vam. Sada, šta ćete vi to uĉiniti za Zemlju, i kako ćete to uraditi? Mi smo vas poduĉili da u svakom mogućem momentu zahtijevate ono što je najbolje za vas. S obzirom da je Zemlja vaš dom, kako ćete vi sada proširiti tu enegiju na Zemlju i tako uticati na ovu planetu uz pomoć onoga što znate?
91

Koliko je vas šetalo po svom vlastitom imanju smatrajući ga jednim svetim mjestom, i davalo Zemlji na znanje koliko je cijenite? Takva vrsta komunikacije uspostaviće vaš odnos sa ovom lijepom Zemljom. Uključite se u taj posao. Pogledajte svoje smeće, ono što bacate i ĉega niste svjesni. To je jedan istinski odraz onoga što smo vam savjetovali da radite sami sa sobom. Posmatrajte svoje misli i smeće koje sputava vašu psihu. Sve ono što smo vas uĉili, vi moţete proširiti na Zemlju. Gdje god da idete komunicirajte sa Zemljom i davajte joj na znanje da se budite. Vi morate zamišljati sebe kao jednu svjetlosnu nit; gdje god da idete, vozite se ili letite, vi nosite vašu nit od svjetlosti. Kako se više i više takvih svjetlosnih niti isprepliće oko ove planete, tako će to, na kraju, dovesti do pojave jednog veliĉanstvenog kosmiĉkog talasa svjetlosti. Mi smo u svijetu koji se nalazi na domaku jedne stanke, prije nego što zapadne u opšte ludilo. Vi moţete doprinjeti smirenju stvari uz pomoć jednog svjesnog pridavanja veće paţnje Zemlji. Svijest koja predominira na Zemlji u ovo vrijeme, posebno u Sjedinjenim Ameriĉkim Drţavama, smatra da je posjedovanje najljepšeg travnjaka simbol statusa. Da bi ste imali travnjak koji najljepše izgleda, vi koristite što je moguće više pesticida i hemijskih Ċubriva sve dok vaš travnjak ne dobije izgled tepiha u vašoj dnevnoj sobi. Odakle je došao taj sistem vrijednosti i kakvog on ima smisla? Smisao u tom sistemu vrijednosti je u tome što je neko napravio pare na nekom proizvodu, stvorio markentišku kampanju koja je tom proizvodu dala legitimnost a onda je neko to kupio. Komunicirajte sa Zemljom, slušajte je i pustite da vas ova prekrasna planeta uĉi kako da ţivite u harmoniji. To je spor proces i vi to ne moţete da nauĉite prekonoći. Slušajte Zemlju kad kaţe, "Hej, da li bi ste vi voljeli da vam neko posipa koţu pesticidima?” To je ono što se dešava kad ih vi posipate po zemlji. Zemlja je osjetilno biće, ili skupina bića. Ta osjetilna bića koja ĉine Zemlju stigla su ovaj kolektiv svijesti zbog ljubavi za jedinstvom te svijesti i sa ţeljom da doţive to da oni predstavljaju jedan dom za svijest. To je kao što vi sluţite kao dom za bakterije i sve one druge stvari koje ţive na vašoj koţi i unutar vas. Vi saraĊujete s njima. Zemlja to razumije, da bi bila svojoj djeci dobra majka ona mora pustiti djecu da nauĉe svoje vlastite lekcije. Vaše lekcije su naravno lekcije iz odgovornosti. Ako ţelite nešto, u vezi s tim postoje odreĊene stvari koje morate da uradite i odgovornosti koje morate da preuzmete kako bi ostvarili svoje ciljeve. Zemlja uĉi ljudska bića da postanu odgovorni dozvoljavajući vam da pravite razne poremećaje na njenoj koţi i u njenoj unutrašnjosti. Kada Zemlja postane ugroţena tj. kad ĉovjeĉanstvo prevrši svaku mjeru, Zemlja će preduzeti sve što je potrebno kako bi nauĉila ljudsku vrstu kako da se na jedan ispravan naĉin brine o svom domu, tako da bi vi kao ljudska bića mogli da nauĉite jednu vaţnu lekciju. U svojoj boţanskoj ljubavi za ĉovjeĉanstvom i boţanskom prihvatanju svoje uloge uĉitelja, Zemlja će vam povjeriti svoje vlastite tajne tako da vi moţete razumjeti kako da hodate s jednim osjećajem saradnje i ljubavi prema Zemlji a ne da hodate po njoj s nepoštovanjem. To neminovno vodi do jedne veoma vjerovatne mogućnosti da će Zemlja preduzeti neke velike geološke promjene kako bi privukla paţnju ljudske svijesti i ukazala ljudima na ono što su propustili. Ukoliko 20 miliona ljudi nestane u jednom popodnevu usljed tektonskih poremećaja na Zemlji, moţda će se drugi ljudi probuditi. Možda. Vi stalno slušate proroĉanstva o promjenama na Zemlji. Neki od vas su ih prihvatili sa zrnom sumnje. Niste pomislili da bi se one mogle desiti vama, mada ste uzeli u obzir to da se one mogu desiti nekome drugom ili u novinama s druge strane planete. Šta ako se te promjene
92

dese ispred vašeg kućnog praga ili u gradu do vašeg? Šta ako doĊe do rušenja glavnih gradova u SAD-u? Šta mislite kako ćete se osjećati kad se probudite jedno jutro i saznate da je došlo do stvaranja procjepa u zemlji od Njujorka do Vašingtona? Da li će vam to biti dovoljno da vas malo prodrma? Dovoljno da preispitate i presloţite vaše ţivote? Vi postajete svjesniji o tome što se zbiva zato što sada neke novine objavljuju takve priĉe. Te priĉe su, u stvari, tu već priliĉno dugo. Postoje neki koji se bave zaštitom prirodne sredine koji priĉaju o tome već 20 godina ali ljudi misle da će se ti problemi riješiti sami po sebi. Osim toga, priĉe o zaštiti vaše prirodne okoline ne povećavaju prodaju novina, a u odreĊenoj mjeri ljudi nisu ni zainteresovani da nauce nesto o njihovoj odgovornosti. Takav njihov odnos prema svemu tome izazvaće jednu povratnu reakciju a onda, većina ljudi će se ponašati ignoratno i tvrditi kako je do svega toga došlo neoĉekivano i iznenada. Stvari će postati toliko ozbiljne da mi mislimo da će neke drţave ĉak zabraniti korištenje automobila. Promjene na Zemlji i njene lekcije će u ovo vrijeme imati veze s mnogim stvarima. Kad se frekvencije mijenjaju, sve se mijenja. Kad se frekvencije mijenjaju, to je kao da se selite iz vlastite kuće: ĉitava prirodna sredina se mijenja. Te promjene su zamišljene tako da podignu svaĉiji ţivot na jedan viši nivo. One su zamišljene tako da dovedu svakoga do jednog ljepšeg mjesta za opuštanje i razmišljanje. One su zamišljene tako da oslobode ljudska bića od paradigme da je vaš svijet ĉvrste prirode u jednom veoma ograniĉenom smislu. Kad unošenje kvaliteta u svoj ţivot postane prioritet br. 1 za ljudska bića uz pomoć poštovanja kvaliteta Zemljinog ţivota, tada će biti veoma malo tektonskih poremećaja na toj planeti. MeĊutim, većina ljudi, pogotovo u Zapadnom Svijetu, koncentrirana je na jedan veoma drugaĉiji kvalitet ţivota: koliko elektiĉnih ureĊaja imaju, koliko garderobe se nalazi u njihovim ormarima i koliko automobila imaju u svojim garaţama. Oni nisu svjesni kakve su posljedice proizvodnje svih tih materijala na to osjećajno biće koje je vaš roditelj. Ukoliko se ljudska bića ne promijene – ukoliko oni ne naprave jednu promjenu u svom vrednovanju stvari i ukoliko ne shvate da bez Zemlje oni ne bi mogli biti ovdje – onda će Zemlja iz ljubavi prema samoj sebi i svom vlastitom razvoju u smislu dosezanja jedne više frekevencije, preduzeti ĉišćenje koje će je opet dovesti do ravnoteţe. Postoji mogućnost da jednog popodneva mnogo ljudi napusti ovu planetu. Moţda će onda svi drugi poĉeti da se bude u vezi onoga što se zbiva. Cijelo vrijeme dolazi do odreĊenih dešavanja koja vas podstiću, ohrabruju i navode da shvatite da će do promjena na globalnom nivou morati da doĊe. Postoje radikalni pokreti koji će fenomenalno brzo rasti. Ono što će se desiti sa Zemljom zavisiće od toga koliko je svako od vas voljan da se promijeni. Kakva je vaša odgovornost u svemu tome? Koliko ste vi voljni da se promijenite? Došlo je vrijeme kada više nije dovoljno samo priĉati o tome nego to preduzeti. Kad se posvetite mijenjanju vlašeg vlastitog ţivota, vi ćete automatski uĉiniti tu promjenu dostupnom cijeloj ovoj planeti. Zemlja ţudi za svojim integritetom. Ova planeta se sada osjeća lišenom svog integriteta, degradiranom i nevoljenom. Zemlja vas voli i daje vam mjesto gdje moţete djelovati; to je jedan ţivi organizam. Zemlja se sada priprema da ponovo uspostavi svoju cjelovitost i da vam pruţi mogućnost da razumijete koliko je vaţno da volite sebe, voleći Zemlju. Volite sebe i volite ovu Zemlju, zato što su oni isto.
93

Tektonske promjene na Zemlji bi mogle odigrati jednu vaţnu ulogu u slamanju ovog sistema. One će dovesti do rušenja osiguravajućih društava, što će nadalje dovesti do rušenja mnogih drugih sistema. Mnoge banke prodaju svoje hipoteke osiguravajućim društvima, a osiguravajuća društva investiraju veoma mnogo u bezvrijedne obveznice. U sluĉaju još nekoliko katastrofa kao što su uragani ili zemljotres u San Francisku, zajedno sa ratovima i podzemnom ekonomijom – šta mislite koliko dugo će oni biti u stanju da posluju? Na papiru, još uvijek niko nije uspjeo to da primjeti. Još uvijek je stvar samo u ĉekovima koji se prebacuju iz jedne banke u drugu, tako da se sve odrţava tek malo iznad površine vode. Tako će geološke promjene na Zemlji više nego vjerovatno biti na neki naĉin iskorištene da sruše sve to. Promjene na Zemlji će takoĊe dovesti do povezivanja i pobjede ljudskog duha zato što ce muškarci i ţene izaći napolje da pomaţu drugim muškarcima i ţenama, kada doĊe do katastrofe. To povezuje ljude. Postoji tehnologija uz pomoć koje se ovo mjesto moţe veoma brzo oĉistiti kad bi to bilo tako planirano. MeĊutim, s obzirom da ljudska vrsta momentalno ne osjeća nikakvu odgovornost prema Zemlji, to ne bi imalo svrhe. Sadašnja vrsta mora nauĉiti kako da poštuje svoje gnjezdo. Svi vi morate nauĉiti kako da poštujete svoje tijelo, zato što bez vašeg tijela vi ne bi mogli biti ovdje, a bez Zemlje vi takoĊe ne bi mogli biti ovdje. Vaše tijelo i vaša planeta predstavljaju dva najveća poklona i dvije najvaţnije stvari koje vi posjedujete. U idealnom sluĉaju, vi biste trebali smatrati Zemlju jednom svetinjom, i izraţavati svoju ljubav i poštovanje prema njenom i vašem fiziĉkom biću. To bi dovelo do jedne rezonancije u vašem domu, na vašem imanju i zemljištu koje ga okruţuje kao i zemlji u vašim tijelima, takoĊe. Zemlja je fleksibilnija nego što ste vi to u stanju zamisliti. Ona je tu da vas hrani i odrţava. Ţivotinje su takoĊe ovdje kako bi radile u saradnji s vama. Kad se sve ĉini s ljubavlju, onda iza toga stoji sila Stvoritelja. Kad se nešto ĉini s ljubavlju, onda tu nema ni bola ni štete. Ukoliko vam je potrebno uputsvo kako da donosite odluke u vezi svog ponašanja, upitajte se: "Da li ja djelujem u skladu sa mojim najvišim integritetom? Da li ja djelujem s ljubavlju? Da li je ljubav ono što ustupam Zemlji, ţivotinjama, svim ljudima koje srećem i svim stvarima koje radim? Sve što se nalazi na Zemlji moţe se koristiti ukoliko se prilikom toga Zemlja voli i poštuje. Moţda je teško zamisliti grupu radnika naftaša kako se hvataju za ruke i mole Zemlju za uputsva i dozvolu da je probuše, prije nego što zapoĉnu s njenim bušenjem. MeĊutim, kad bi se tako nešto radilo, onda bi stvari bile u jednoj mnogo većoj harmoniji. Vama je to smiješno zato što smatrate luckastim da komunicirate s neĉim što vam ne moţe rijeĉima odgovoriti. Ali kada bi industrija, prosvjetni radnici i svi drugi ljudi prvo malo zastali i zauzeli se za najvišu cjelovitost i ljubav za sve koji se ovdje nalaze i zahtijevali da se Zemlji i ljudima ne ĉini ništa naţao, to bi bilo fenomenalno primljeno. To bi odmah pokrenulo sprovoĊenje plana za formiranje jedne visokorazvijene civilizacije. Takva jedna svjesnost je poĉetak na kojem je tek da doĊe; u ovo vrijeme mnogo ljudi prima ovu vrstu informacija. Mnogi ljudi ne vole da istupaju u prve redove i javno se zauzimaju za integritet zato što se boje da će zapasti u nevolje. Oni kaţu, "Baš me briga, ja samo ţelim da saĉuvam svoj posao i sigurnost." Jedna od najgorih stvari koje se mogu desiti u nekom društvu je kad se svakome oduzme sigurnost. Tada hrabrost poĉinje da cvjeta kao neka svjeţe posaĊena bašta zato što ljudi nemaju šta da izgube. Ljudi onda poĉinju da se diţu.

94

Nikada nemojte misliti da je vaš napor uzaludan. Koristite moć vašeg uma za jasno namjeravanje onoga što ţelite. Traţite pomoć iz nefiziĉkih oblasti i zamišljajte ono rješenje do kojeg bi ţeljeli da doĊe. Shvatite da vi stvarate vašu realnost kao i da svaka druga osoba stvara svoju realnost. Svako ima priliku da se probudi u bilo kom momentu. Kad prilazite neĉemu, priĊite tome imajući na umu jednu širu sliku. Kad dovoljno ljudi stvori svoju vlastitu realnost – kada je svjesno stvore – vi ćete stvoriti jednu novu planetu. Doći će bukvalno do rascijepa svjetova. Do tog rascijepa najvjerovatnije neće doći u idućih 20 godina. U meĊuvremenu, Zemlja će više nego vjerovatno biti zahvaćena ratom nekoliko puta. Vi ćete imati neke dogaĊaje u smislu zagonetnih i zbunjujućih kosmiĉkih drama sa vašom kosmiĉkom braćom na kojima je to da priliĉno javno doĊu do odgovora na pitanje ko su to oni. Zemlja se nalazi na kursu jednog dimenzionalnog sudara, i mnoge dimenzije će se ukrstiti jedna s drugom, vjerovatno nakon ove dekade. Neke od tih realnosti mogu biti šokantne zavisno od nivoa šoka koji je potreban svakoj osobi da bi se njihova svijest odgurala u jednu drugu paradigmu. U svakom sluĉaju, šok ne mora uvijek da podrazumijeva uništenje. To jednostavno moţe da bude jedna metoda kako bi se promijenio naĉin na koji vi posmatrate realnost. Kad god vas nešto šokira, vi ne moţete više gledati na realnost na isti naĉin kao što ste na nju gledali momenat prije. DoĊe do jednog iznenadnog udarca u stomak i odmah se sve promijeni. Ovaj svijet je na putu da doţivi mnogobrojne šokove i to ne samo na nivou jedne nacije. Mi govorimo o jednom globalnom ukrštanju dimenzija prilikom ĉega će realnosti da se ĉine kao da se raspadaju samo onima ĉije realnosti trebaju da se prodrmaju. Taj koncept vjerovatnoća podrazumijeva da ne postoji jedna realnost i da se vi, vi sami, neprestano granate u druge realitete kroz vaše misli. Ne radi se o tome da vi mijenjate svjetove, radi se o tome da vi mijenjate to u kojem svijetu ćete bivstvovati. To ide nazad sve do one postavke da ovaj svijet nije ĉvrste prirode. On je sazdan od energije a ta energija se formira kroz misli onih koji uzimaju uĉešća unutar ovog svijeta. Postoje, i uvijek su postojale, vjerovatne Zemlje i vjerovatna iskustva. Postoje i vjerovatni “vi” koji ţive priliĉno drugaĉije ţivote od vas, koje poznajete. Vi ste frekvencija i energija. Vi pulsirate u skladu sa ritmom jedne energetske strune koja vas „komponuje‟ u egzistenciju a vi ste joj toliko privrţeni da neprestano obraćate paţnju samo na jedan aspekt vaših doţivljavanja. Iskustva se stiću kroz razne aspekte a vi uĉite kako da promijenite frekvenciju i ritam, tako da moţete primjetiti ono što normalno ne primjećujete. Vi se nalazite pod stalnim nadzorom u vezi s posljedicama neuroloških promjena koje se odvijaju u vašim tijelima. To prespajanje i restruktuiranje je sliĉno tome kao da se vaš nervni sistem mijenja od autoputa sa dvije trake u autoput sa dvanaest traka. Kad se to dogodi, vi ćete se sjećati dogaĊaja koji su se dešavali istovremeno s drugim dogaĊajima. U poĉetku, to vas moţe malo smesti s uma ili ošamutiti zato što nećete imati utiĉnicu u koju ćete tako nešto moći ukljuĉiti. Na primjer, recimo da se sjećate kako ste prisustvovali jednoj veĉeri prije dvije godine koja je bila na Praznik Zahvalnosti, u 1989.g. ili 1990. godini. Onda, iznenada, sjetite se jednog drugog dogaĊaja kojeg se nikada prije niste sjećali a on se desio u isto vrijeme, paralelno s onom veĉerom koje se sjećate. Onda shvatite da ste za taj praznik istovremeno boravili na dva razliĉita mjesta, odnosno, da ste ga dvaput slavili. To je ono što će vam se dogaĊati kad vaš
95

nervni sistem poĉne da pulsira na novi naĉin a vaše tijelo poĉne ponovo da sastavlja svoju biblioteku. Kada se svjetlošću-inkodirana vlakna obnove i poĉnu da odašilju ono što im je na raspolaganju, nervni sistem će morati biti u stanju da sve to prenese i prevede. U ovim energijama koje se pojavljuju postoji velika polarizacija, sa mnogo uĉesnika i posmatraĉa. Mnogi od onih koji su ovamo došli da posmatraju, takoĊe su došli i da to ometaju; oni su u ovo vrijeme došli i da nauĉe njihove “stvari.” Tu su i uĉesnici koji su preokupirani namjerom da stvore jedan novi svijet koji će biti veliĉanstven. Koliko vidimo, kako se potencijalni svijetovi poĉinju da obrazuju, doći će do ogromnih promjena unutar ĉovjeĉanstva na ovoj planeti. Tako se ĉini da se priprema veliki haos i gungula, da će se nacije dizati jedna protiv druge i ratovati; i da će sve ĉešće dolaziti do zemljotresa. Ĉiniti će se kako se sve poĉinje raspadati i kako se više ništa neće moći sastaviti. Isto kao što vi ponekad doţivite potmulu grmljavinu i potrese u svojim ţivotima kad mijenjate svoje stare ţivotne šeme, i prelazite u nove energije, Zemlja isto tako pokušava da se otrese i oslobodi, tako da se moţe oĉekivati jedan odreĊeni period preusklaĊivanja i prilagoĊavanja. TakoĊe će se ĉiniti da ţivotinje i ribe napuštaju Zemlju. Te ţivotinje se sada sele preko u taj novi svijet dok se on stvara. One ne završavaju sa svojom egzistencijom, one samo prelaze u taj novi svijet kako bi vas saĉekale da im se tamo pridruţite. To je priliĉno teško objasniti, u odreĊnoj mjeri, zato što je to izvan podruĉja tro-dimenzionalnog doţivljavanja. U osnovi, vi se preseljavate u ĉetvrtu dimenziju. Kad se ta seoba završi, vi ćete bukvalno formirati jednu novu Zemlju. To će vam se ĉiniti kao da ste se probudili iz nekog sna u jednom svijetu koji je prekrasan i neuprljan. Vasa nebesa su puna posmatraĉa koji gledaju i ĉekaju da vide kako ćete vi to uraditi i koji vam nude svoju pomoć prilikom svega toga. Mnogim ljudima se ĉini da je takav jedan pomak potpuno izvan svake vjerovatnoće. Ali ne i vama, koji ste prouĉavali tu energiju kao alhemiĉari i stari AtlantiĊani za vrijeme svojih ţivota u hramovima. Ta obuka kroz koju ste prošli u drugim vremenima kodirana je unutar vaših bića kako bi vas pripremila za ovaj prelaz. Oni ljudi koji napuste ovu planetu za vrijeme njenih geoloških promjena ne uklapaju se više ovdje, i oni ometaju harmoniju na Zemlji. Kad doĊe ono vrijeme kad moţda 20 miliona odjednom napusti ovu planetu, kod onih koji ostanu doći će do jedne ogromne pomjene u njihovoj svijesti. Proširite sebe. Poĉnite da boravite u drugim realnostima, pored ove realnosti koja podrazumijeva rad i spavanje i jedenje. Kad ste budni, pustite svoju svijest da se širi ka svim mogućnostima i pustite da ideje doĊu do vas. Ideje su besplatne; one su svugdje, a postoje i emisije koje stalno stiţu na ovu planetu. Kada Zemlja poĉne da se premiješta (u višu „dimenziju‟, prim. prev.), neće svi doţivljavati jednu te istu stvar. Oni koji treba da iskušaju razaranje doţivjeće to Zemljino premiještanje kao jedno zakretanje ili rotaciju sa razornim dejstvom zato što se neće moći uklopiti s tom njenom novom frekvencijom. Oni koji su spremni da postignu i odrţe jednu višu vibraciju doţivjeće promjenu u frekvencijama. Tako, za jednu osobu to moţe znaĉiti kraj ţivota onakvog kakvog ga je ona poznavala i prosto razaranje, dok će neko neko drugi doţivjeti to kao stanje ekstaze. Postoje sve mogućnosti. Sjetite se, vi ţivite u jednom simboliĉnom svijetu koji je rezultat vaših misli. Taj vanjski svijet predstavlja za vas ono što se odigrava unutar vas.
96

Tako, ako se svijet raspada, šta to predstavlja? To predstavlja raspadanje ili rušenje onoga što je unutra kako bi se stvorili uslovi za pojavu jednog novog sistema i jedne nove energije. Za vas postaje imperativ to da volite i blagosiljate sve promjene unutar društva i da se ne predajete strahu i nemiru u vezi onoga što se dešava. Vaš zadatak je da budete u onim vibracijama znanja, ĉak iako vam to moţe izgledati besmisleno da u svakom dogaĊaju postoji jedna prilika za Duh da uradi svoj posao i da se uzdigne. Vi ste jedna izvanredno lijena vrsta. Vi ustupate svoju moć svakome ko hoće da uradi neke stvari za vas, bilo da se radi o vašem šefu, ţeni ili muţu. Vi se neprestano odriĉete svoje moći. Da bi se okrenuli prema sebi, vama trebaju neki dogaĊaji koji će vas dovesti do toga da sebe stavite na ĉelo uprave vašeg ţivota. Blagoslovite te promjene koje stiţu na Zemlju i, u tim dogaĊanjima, vjerujte da će se manifestovati ono što vi jasno ţelite. Naći ćete se pred jednim ispitom. Vi ćete reći, "Da li sam ja ovdje ţrtva? Da li se ovaj svijet oko mene ruši? Ili se sve ovo oko mene uzdiţe na jedan viši nivo dok se naoko ĉini da dolazi do opšte propasti?" Najvaţnije glavno vjerovanje kojeg treba da se drţite je to da znate da se nalazite na pravom mjestu u pravo vrijeme i da radite pravu stvar. Namjeravanje da budete na pravom mjestu u pravo vrijeme, i više nego namjeravanje – jedno znanje o tome - dovešće do toga da budete otvoreni za duhovno vodstvo. Moţda to ĉak nećete ni traţiti a iznenada će se pred vama pojaviti neki komad zemlje za vas ili neka prilika da se poveţete s nekim drugim. Vi ćete to prepoznati i reći ćete, "To je za mene. Ja ću to prihvatiti." Vjerovali ili ne, doći će vrijeme, ili bolje reĉeno, moglo bi doći vrijeme – za mnoge od vas u ţivotu, kad ćete zatvoriti vrata onom ţivotu kakvog ste ga do tada poznavali. Bukvalno, moţda ćete se odreći kuĉe koju imate i izaći iz nje samo sa par svojih liĉnih stvari. Tako nešto se sada ne ĉini mogućim, zar ne? Nešto u vama će reći, “O, Boţe, da li je ovaj svijet poludio? Šta je ono što ja smatram vrijednim? Šta je sada najvaţnija stvar za moj opstanak?" Onda će Duh ući i voditi vas da vam pokaţe koja je to najvaţnija stvar za vas opstanak. To moţda moţe podrazumijevati i jednostavno istovaranje nekih stvari koje posjedujete. Neki od vas će u ţivotu jednostavno stati na njihov kuĉni prag, pogledati unutra i sve će im izgledati toliko beznaĉajno jer će najbitnije stvari za vas postati vaše duhovne vrijednosti i vaš ţivot. Sva ona materijalna imovina i stvari koje ste skupili ništa ne znaĉe u poreĊenju s onim sto vi postajete. Moţete li zamisliti dogaĊaje koji će vas natjerati na takvo ponašanje? To neće biti neki sitni dogaĊaji. Sjetite se da je sudbina ĉovjeĉanstva da evoluira. Mi vam garantujemo da ţivot kakvog ga sada poznajete neće biti isti za deset godina. Ovaj svijet, kakvog ga znate, ova realnost koju sada poznajete, udobnost, planiranja i godišnji odmori i sve stvari koje radite neće biti ovdje za deset godina. Vi ste ovdje zbog vaše liĉne evolucije. Kako će doći do te evolucije širom svijeta, to će biti priliĉno interesantno. Mi ne govorimo o evoluciji nekoliko desetina ljudi; mi govorimo o evoluciji vaše vrste. Neki dogaĊaji moraće da se dese kako bi natjerali ljude da se probude. To je razlog zašto će predstavljati izazov za vas da ţivite svoj ţivot hrabro i da budete hrabri kad ţivite svoju svjetlost. Mi vam savjetujemo da poĉnete namjeravati da se uĉenja Ameriĉkih Indijanaca naĊu na vašem putu. Poĉnite da ih istraţujete kroz indijanske saune, zvukove bubnjeva, plesove itd. To će u vama probuditi mnoge stvari i pouĉiti vas mnogo toga o Zemlji. Vi ste kodirani za rituale; kad izvodite rituale vaše tijelo poĉinje da se sjeća onoga ko ste vi i šta znate.
97

Koliko vidimo, ljudske zajednice ili komune postaće uticajne devedesetih godina. One će se formirati na zemljišnim parcelama koje će biti veliĉine od pedeset pa do nekoliko stotina akri, moţda ĉak veliĉine od samo dvadeset pet akri, i tu će se nastanjivati od trideset do sto ljudi. Te grupe će se zbliţavati zato što će njihovi ĉlanovi reagovati u skladu sa svojim unutrašnjim znanjem. Nove tehnologije koje će biti korištene u tim komunama biće bazirane na ljubavi. U vezi tehnologije, tu nema ništa loše. Najveći dio tehnologije koja se danas koristi na ovoj planeti sluţi za podvajanje, manipulaciju i kontrolu ljudi, umjesto za njihovo uzdizanje. Tehnologija s ljubavlju, to je kljuĉ. Mnogim ljudima će biti date ogromne koliĉine tehnoloških informacija za koje će se ĉiniti kao da stiţu niotkuda. Vama moţe biti data informacija za neki pronalazak a da vi nemate pojma o onome što treba da izumite. Moţda ćete morati dati to nekom drugom ko će to pretvoriti u realnost. Ljudi će raditi zajedno u jednoj harmoniji kako bi pretvorili u djelo tu tehnologiju. Dio evolucije svijesti podrazumijeva ujedinjenje jedne svijesti s drugom, - a ne drţanje sebe zatvorenima. Moţda će se kod jedne osobe pojaviti neka ideja, onda će druga osoba pretvoriti tu ideju u djelo a treća će to prodati. Koliko vidimo, pojaviće se jedno ogromno podzemno trţište za pronalaske. Ti pronalasci se neće nikada pojaviti na tradicionalnim trţištima jer bi vas nanjušili i likvidirali, u sluĉaju kad bi se saznalo da imate te sposobnosti. MeĊu takvim komunama doći će do razvoja trgovine tih podzemnih tehnoloških otkrića koja će za vas obavljati svakojake znaĉajne stvari. Od velikog znaĉaja u ovom vašem ţivotu bi moglo biti to da ţivite u saradnji s ljudima koji vole zemlju i tako da ostvarite jednu zemlja-planeta reakciju. Voleći zemlju i dozvoljavajući planeti Zemlji da zna vaše namjere, Zemlja će vas hraniti i paziti. To je taj kljuĉ. XVI Poglavlje Heretici Ispred Vremena Šezdesete godine bile su vrijeme priprema. Za vrijeme njih poĉeli ste se buditi a to su bila i vremena u kojima se pokazalo da se nove paradigme mogu roditi. Za vrijeme te dekade, vi ste iznenada bili odvuĉeni od onih mjerila vrijednosti prethodnih generacija. Šezdesete su bile pune dogaĊaja kao što su pokret za mir i pokret za izraţavanje ljepote tijela, koji je promovisao jedan novi pogled na tijelo, kao i prihvatanje i dijeljenje seksualnosti sa punom svjesnošću – bez odjeće, a ne neku potragu za dijelovima tijela sakrivenim ispod slojeva odjeće, kao što su to radile prethodne generacije. Svijest se bila rodila a probudila se i jedna ideja o miru i slobodi. To je bilo djeĉije obdanište. Devedesete su vrijeme kada se duhovni pokret treba dovesti na ovu planetu – ne samo na neke njene male dijelove, nego na cijelu planetu. Cijela planeta se posvuda budi. Mi putujemo ovom planetom i moţemo vam reći da imate svoje saborce na svakom ĉošku ovog globusa. Tim svjetlosti kojeg vi predstavljate osigurao je to da pokrijete sve njihove baze, zato su radnici-svjetlosti posvuda. Vi sada dolazite na svoje. Kretanje prema duhovnosti je kretanje izvan materijalizma. Tokom posljednjih godina, mnogo ljudi je zašlo veoma duboko u svoja tijela, regenerišući ih i uljepšavajući ih. To jednostavno podrazumijeva jedno pripremanje za to da se vi moţete prebaciti u Duh. Oblast Duha/Spirita je jedno veoma uzbudljivo mjesto. Ona ima mnogo više fleksibilnosti: postoje mnoga mjesta gdje se moţe putovati i doţivjeti velike avanture, a ni granice ne postoje.
98

Razlog zašto vas ova fizikalnost frustrira je taj što ste progutali priĉe o njenim ograniĉenjima, zajedno sa udicom, silkom i olovom. Vi ste ih progutali zato što ste se sloţili s tim da to uĉinite. To je bio dio vašeg plana da prihvatite ta ograniĉenja tako da moţete da stupite u vezu s onima koji nemaju pojma o tome šta je to svjetlost i koji su prihvatali tu teoriju o svojim ograniĉenjima za vrijeme cjelokupne svoje egzistencije. Vi ćete elektromagnetski da promijenite ovu planetu, da presloţite njene ţice, da se tako izrazimo, - tako da se sva ona druga bića mogu opet na njih prikljuĉiti. Vi ste to mogli uĉiniti samo u sluĉaju da se i sami naĊete tamo gdje su oni. Da ste vi došli ovdje sa otvorenim bankama memorije, onda ili ne biste ţeljeli ostati ili ne biste bili u stanju da razumijete druge. Tako ste zaronili u jedno društvo koje je bez svjetlosti a i vi ste zaboravili na svoju svjetlost (ili ste se je samo nejasno sjećali dok ste odrastali) tako da bi ste se mogli uklopiti u ovaj svijet. Sada je vrijeme za vas da integrišete svijet tog društva u jedan multidimenzionalni svijet od svjetlosti i Duha kojeg vi predstavljate, tako da će se vrijednosti i struktura ove planete poĉeti potpuno da mijenjaju. Jeretici se uvijek nalaze ispred njihovog vremena. Za jeretiĉke ideje koje su stizale na ovu planetu uvijek se tek kasnije ispostavljalo da su bile briljantne. Tako, budite hrabri; samo će se ĉiniti to da će drugi te nove ideje ismijavati. Morate imati na umu da se mnoge aktivnosti odvijaju u nefiziĉkim oblastima kako bi vam se pomoglo i da iako svako od vas ima svoje vlastite planove za liĉni razvoj, vi ste takoĊe dio jednog globalnog plana i globalne svijesti. Vi sada aktivirate taj plan i budite druge. Vi se budite u talasima dok svaki od vas uĉi kako da nosi informaciju i kako da ju emituje. Kad bi se vi svi probudili odjednom, onda bi to bilo priliĉno haotiĉno. To buĊenje se mora odigrati u skladu s tim kako ćete vi biti u stanju da izaĊete na kraj sa svim tim, zato što bi stavljanje previše svjetlosti na jedan elemenat, koji ju ne moţe podnjeti, dovelo do pregorijevanja osiguraća. Ukoliko se elektriĉne struje ne usklade, tijelo moţe da se uništi. Vidjećete to. Vidjećete kako se jedna bolest koja ima veze sa nervnim sistemom i memorijom kreće ovom planetom, zato što ljudi neće biti u stanju da rukuju tom energijom. Oni će se uplašiti nje. Oni će moţda otkriti neki svoj multidimenzionalni dio i pomisliti da su poludjeli. Onda će postati opsjednuti sakrivanjem tog svog ludila od njihovih muţeva, ţena i djece. Ljudi će luditi od te energije zato što neće biti u stanju da je razumiju. Mi ne moţemo dovoljno naglasiti to da je nervi sistem kljuĉ za otvaranje vaših drevnih oĉiju i progledavanje, i za vaše sjećanje na to ko ste vi, odakle dolazite i gdje idete. Taj vaš nervni sistem mora biti u stanju da primi te elektriĉne struje u vaše tijelo, da transducira tu jaku energiju i smjesti je unutar tijela i pusti tijelo da napreduje i da se hrani uz pomoć te snaţne energije koja je u stvari svijest. To je bukvalno ono što se dešava. To je kao kad bi uzeli neko novoroĊenĉe i hranili ga takvom vrstom hrane koja bi ga natjerala da izraste od jednodnevne bebe do tridesetogodišnjaka za godinu dana. To je primjer za ono što će se dešavati s vama tokom sljedećih 20 godina. To novoroĊenĉe će postići trideset godina za samo godinu dana. Razmislite o tome šta će to dijete morati da uradi i šta će njegovo tijelo morati u sebe da integriše da bi tako raslo. Razmislite o organima, funkcijama i hromonima. S obzirom da ste se vi posvetili nošenju svjetlosti, unutar polja vaše aure postoji jedan otvor. Otvor koji tu postoji pravi jedan stub svjetlosti, tako da neki zaštitnici mogu sići dole i
99

djelovati kao ĉuvari kapije, u smislu odreĊivanja koliko energije moţete podnijeti. Iako vaš intelekt, um i ego mogu reći, "Više, više, više," ti ĉuvari kapije znaju da vi kao nosioci svjetlosti koji su se opredijelili za izvoĊenje jednog odreĊenog zadatka, ne moţete biti izgubljeni. Osim ukoliko ste navrli da uništite samog sebe i otišli izvan onoga što se naziva najvišom voljom u vašoj volji. Nervni sistem, koji predstavlja jedan autoput u tijelu, moţe samo da se kreće u onom stepenu u kome vi preraĊujete podatke koji naviru u vaše ćelije. Mnogi od vas još uvijek ĉiste one rupe u nekim dijelovima vašeg bića koje su ispunjene tamom. Te rupe mogu poticati iz ovog ţivota – one mogu poticati iz vašeg djetinjstva – a kod nekih od vas one su nastale u nekim prošlim ţivotima. Mnogi od vas se nalaze u toj pustolovi već nekih 25 ili 30 godina, dok su se drugi tek nedavno pridruţili. To neće kod svakoga trajati isto vrijeme. Oni koji marljivo rade već trideset godina, to su oni koji pokazuju put. Vi ste postavili vibracionu frekvenciju koju oni koji su novopridošli mogu osjetiti. Vi koji ste se nedavno pridruţili trebate da idete u potragu za novom frekvencijom i da je otkrijete; mape su sastavljene, one sada pogaĊaju vaše tijelo. Vi trebate jedan drugog. To, da radite u jednoj harmoniji je sada imperativ. Ukoliko ne budete radili u harmoniji, onda ćete stalno dovoditi do stvaranja Atlantida i svih drugih razaranja. Harmonija je potrebna. Dolazi vrijeme kad će mnogi od vas biti raspodijeljeni da rade s Duhom kako bi emitovali te frekvencije i pomagali drugima da shvate šta se dešava. Talasi buĊenja će se nastaviti a Duh će postati naĉin bivstvovanja na ovoj planeti. To je plan za ovu planetu a kreativne kosmiĉke zrake od Primarnog Stvoritelja sada već tuku po ivicama vašeg galaktiĉkog sistema – one će brzo doći ovamo. To je razlog zašto je ovdje došlo do velikog okupljanja energija. Te energije ţele da uĉestvuju u ovdašnjoj transformaciji tako da će one biti spremne kad to doĊe na njihovo vlastito podruĉje galaktiĉke i univerzalne egzistencije. DogaĊa se jedna ogromna transformacija, a ono što ćete vi uraditi u vezi toga, to je naravno do vas samih. Mi smo vam rekli da će se vaš svijet rascijepiti na dva svijeta i da će oni koji se budu kretali zajedno sa svjetlošću naći u svijetu od svjetlosti. Taj rascijep upravo poĉinje da se dogaĊa. Oni entiteti koji ţele da rade sa višim vibracionim poljima koja predstavljaju svjetlost i oni koji ţele da rade sa poljima niţih frekvencija koja predstavljaju strah, tamu, haos, kontrolu i konfuziju, sada poĉinju da se polariziraju i odabiru strane. Oni koji rade sa niţim vibracionim poljima reći će vam da ste vi vještice ili Ċavoli zato što predstavljate nešto što oni ne razumiju. Vi predstavljate promjene a morate imati na umu da se većina ljudi na smrt boji promjena. Jedan od kurioziteta u vezi ljudske svijesti je vjerovanje da je ona stabilno utvrĊena. Vi ste progutali taj koncept zajedno sa udicom, najlonom i olovom. Tako vi teţite tome; vi mislite da ako nemate stabilnost i sigurnost, ko ste vi to onda? Da moţda nećete moći egzistirati, da će vas to moţda uništiti. Mi vam govorimo o mnogim ljudima koje vi poznajete; neki ĉak mogu biti i ĉlanovi vaše familije. Vi ćete morati da razvijete ogromnu koliĉinu strpljenja i razumijevanja za one koji osjete tu energiju a ne budu ţeljeli da odgovore na nju na onaj naĉin koji će za njih biti od koristi. Vi ćete morati postati veoma popustljivi – moţda ćete ĉak dozvoliti drugima da se sami unište tako da mogu nauĉiti šta je to vrijednost ţivota.
100

Ĉak iako ljudska bića nisu toga svjesna na površinskom nivou svoje svijesti, vi znate u najdubljim dijelovima svog bića da se krećete iz jedne egzistencije u drugu i skupljate iskustva tako da vaša duša moţe razumjeti i preraditi te podatke kako bi vam dala jedan pogled na realnost. Jednog dana vi ćete biti u stanju da skenirate ţivote u kojima je vaša duša egzistirala i drţati energiju te duše isto kao što bi ste drţali jedan kristal, posmatraćete njene raznolike površine i iskre u njenoj unutrašnjosti, osjećati i poznavati taj identitet. Kad budete u stanju da uĉinite to s vašom dušom, vaša duša će onda moći da se spoji sa drugim oblicima inteligencije ĉiji je ona dio ali što ona sada još uvijek ne razumijeva. Mi vas sada rasteţemo. Ţelimo da vas potpuno zbunimo tako da se vi naelektrišete. Onda ćete koristiti svoju radoznalost da vas ona povede u podruĉja o kojima ne samo da nikada niste razmišljali nego ĉak niste ni znali da uopšte mogu postojati. To je naša namjera – da dosegnete jedan viši nivo gdje ćete biti u stanju da stvarate jedan novi poredak identiteta hrabro, s humorom i sa samopouzdanjem. Sve stvari su frekvencije. Kad bi vi znali koliko brzo napredujete, moţda bi poţeljeli da sjednete na stolicu, uhvatite se za glavu i kaţete, "Ja to ne mogu da uradim. Sve to je stvarno previše za mene." Vi stalno spuštate zavjesu dolje i pravite se kao da normalno ţivite svoj ţivot i kao da se ništa ne dešava dok se neprestano nadograĊujete svim vrstama promjena koje vas trebaju primaći bliţe višim dimenzijama. Razmislite o tome i osjećajte ono što ćete postići u jednom svom ţivotnom vijeku. U idućih deset do dvadeset godina, vi ćete se preobraćati od gustih fiziĉkih stvorenja u stvorenja od svjetlosti, u Dobu Svjetlosti. Da li moţete zamisliti tako nešto? Sve sto vi radite, ĉak i kad jedete picu, vodi vas prema tom mjestu na jedan perfektno boţanstven naĉin. U jednom momentu vi ćete razumjeti vaţnost svakog dogaĊaja u kojem ste uĉestvovali kao i integritet cjeline. U filmu The Karate Kid, onaj djeĉak je veoma nestripljiv prilikom uĉenja karatea. On pronalazi majstora a nije ni svjestan toga da ga je pronašao. Njemu majstor nalaţe da radi stvari za koje ovaj smatra da su one samo gubitak vremena. On ne razumije da svaki komadić koji uĉi ĉini jednu veću cjelinu. Vi ste kao to dijete. Svi dijelovi sada poĉinju da se slaţu ali zbog vizije vašeg ega, vi u ovo vrijeme ne razumijete da oni ĉine jednu veću cjelinu. Vi ćete biti rasporeĊeni na zadatke i uvidjećete da će sve ono što traţite biti vaše. To je ona dobra vijest. Budite svjesni i uĉite kako da prepoznate kad vaša volja uzurpira boţansku volju i Boţanski Plan – kada se previše opterećujete zato što se nerazumno ponašate. Pogledajte se u ogledalo i vidite kako izgledate. Pogledajte u svoje oĉi zato što su vaše oĉi indikator za vaše cijelo fiziĉko tijelo. Da li su one jasne? Da li ste u stanju jasno da pogledate unazad? Da li je vaše lice zgrĉeno, iscrpljeno ili opušteno? Kako se vaše tijelo osjeća? Da li ste u stanju da sjednete i opustite se? Da li ste u stanju da ispravite svoje tijelo ili osjećate potrebu da se pognete prema naprijed? Da li ste se zgrbili zato što ne moţete da drţite energiju u vašem tijelu – tako da se vaše tijelo stalno grli i uvija zato što ne zna šta da radi? Da li stalno pucketate prstima ili grizete nokte? Postoji mnogo znakova koje moţete posmatrati. Moţete pogledati oko sebe i vidjeti ko nije u stanju da integriše energiju. Kad dovedete tu energiju u svoje tijelo i budete u stanju da je zadrţite, vaše tijelo će poĉeti da osjeća lakoću. Vaša koţa će postati vitalnija ili moţda vaša kosa. Vaša kosa je odliĉan
101

pokazatelj vašeg zdravstvenog stanja. Zdrav razum je, naravno, jedan od vaših najboljih drugara s kojim se moţete druţiti. Zdrav razum će vam reći šta je ispravno a šta pogrešno. Povremeno ćete primjetiti da ta energija postaje prevelika i da niste mirni i usredsreĊeni. To će se dešavati svakome od vas u nekim momentima. Na neki naĉin: osjećati ćete kao da se previše toga dešava: biće previše podataka koji se trebaju preraditi, previše ljudi s kojim će se priĉati, i previše drugih stvari koje će se dešavati. Kad se to dogodi onda morate misliti o sebi kao o nekom elektricnom ureĊaju i iskljuĉiti se. Isto kao da ste toster, jednostavno se iskljuĉite tako da moţete biti van upotrebe. U takvim vremenima, ono što će vam više od svega biti potrebno, to je odmor. Neki od vas će trebati velike koliĉine sna u nekim razliĉitim vremenskim periodima. Nemojte misliti da postajete lijeni, pa da se ljutite sami na sebe; jednostavno prihvatite to tako. Doći će momenti kad će neki od vas ţeljeti da spavaju i po 18 sati. Učinite to. To je potrebno. Vi nemate pojma o zemljama u koje putujete i o onom poslu koji se obavlja na vašem tijelu dok vi spavate. To je vrijeme kada ste vi iskljuĉeni iz ove realnosti a punjeni energijom i poduĉavani iz drugih realnosti. Mostovi i vaše oĉi, otvoriće se izmeĊu tih realnosti a onda ćete poĉeti da vidite i nosite to pamćenje. Kad idete u kineski restoran, vi jedete kinesku hranu; ne poruĉujete hamburger. Kad idete u italijanski restoran, tamo ćete naruĉiti lazanje. Ovaj restoran koji se zove Zemlja posjeduje jedno fiziĉko tijelo, tako i vi ovdje morate de djelujete iz tog fizičkog tijela. Mi govorimo koristeći se jednostavnim pojmovima tako da nas moţete lakše shvatiti. Nije bitno to koliko su luckaste ove naše metafore, mi jednostavno ţelimo da vi to shvatite. Tako, vi se nalazite ovdje u restoranu Zemlja, naseljavate Zemljino tijelo, zato što je to ono što je ovdje dostupno. Ovdje se ne sevira ništa drugo, nikakva prazna obećanja. Vi ćete u ovaj restoran Zemlja donjeti nove recepture – recepte koji su već bili periodiĉno isprobavani, i koji su se pokazali ispravnim ali ne svuda, nego tu i tamo. Zapamtite, Zemlja je bila zapeĉaćena prije mnogo eona. Zemlja je bila stvorena da bude jedna stvar a onda je nakon miliona godina postojanja potpuno izbaĉena s kolosijeka. Mnogi od vas ste se ovdje inkarnirali u mnogo uzastopnih navrata i postali stvarno frustrirani, zato što stvaki put kad ste se inkarnirali imali ste namjeru da uradite nešto, ali pola od tih puta vi ste zaboravljali šta je to. Neki od vas su bili u stanju da dostignu nivo majstora na ovoj planeti i da se uzvinu odatle uz pomoć procesa uskrsnuća ili ascenzije. Neki od vas su se zaloţili da budu ovdje u ono vrijeme kada se ova karantinska izolovanost privede kraju. Zbog vas i mnogih drugih koji se nalaze na ovoj planeti ili okruţuju ovu planetu, ovaj sadašnji vremenski period je i bio roĊen. Pomoć vam sada stiţe kroz sve ţivotne avenije, meĊutim drugi ne mogu da obavljaju posao za vas zato što ste vi stvorili ţivot na takav naĉin da se jedna vrsta mora samo-motivisati i evoluirati da bi bila opunomoćena. Oni od vas koji imaju nevjerovatno mnogo znanja odluĉili su da se inkarniraju u ovu vrstu da bi svojim primjerom osnaţili i podstakli ostale koji to ne bi mogli uĉiniti sami. Vi stvarate nove puteve bivstvovanja emitujući ono ko ste vi. Kad se skupite u nekoj prostoriji zbog seanse ĉanelinga, vi neprestano traţite da vas podsjećamo i ohrabrujemo na tom vašem putu. Neki od vas smatraju da neće uspjeti bez ohrabrenja. To mi razumijemo. To je i razlog zašto smo mi ovdje sada za vas, većinu vremena i s jednim ogromnim strpljenjem. Mi ţelimo da vam damo mogućnost da poloţite svoje pravo na ono što vi jeste.
102

Jedna od krajnjih realnosti na ovoj planeti koju vaša vrsta mora razumijeti, jedan od najvećih izazova s kojim ste se susreli, to je ono što se podrazumijeva pod smrću. Mi vas moţemo ubijediti u mnoge stvari ali nam je teško da vas ubijedimo u to da vi ne morate umrijeti. U ovo vrijeme, vi ne morate fiziĉki da ostavite svoje tijelo iza sebe na ovoj planeti. Da li moţete zamisliti tako nešto, da ćete vi jednostavno promijeniti brzinu vibracija svog fiziĉkog bića i uzeti svoje tijelo sa sobom zato što ćete presloţiti svoju molekularnu strukturu? Ostvarenje uskrsnuća i završetak vaše avanture ovdje moguće je za mnoge vrste na ovoj planeti. Neki od vas su već bili uskrsnuli s ove planete a onda ste se vratili nazad da to opet uĉinite i pokaţete put. Bila je to veliĉanstvena pustolovina izaći odavdje uz pomoć procesa ascenzije. To je traţilo mnogo ţivotnih vijekova treninga, jednog za drugim, da bi se vi tome posvetili. Da bi ste to uĉinili morali ste ţivjeti u društvima koja nisu bila materijalna i ţivjeti u velikoj blizini prirode. Sada ste vi koji ste to već uĉinili i koji ste s tim upoznati, došli nazad. Vaš zadatak je da uskrsnete sa ove planete kako bi bili prihvaćeni, bukvalno, od strane više kosmologije matiĉnih brodova. Vi ćete se uspeti u gradove od svjetlosti i bićete u stanju da boravite u tim drugim realnostima koje se nalaze svuda oko vas, za koje vi jednostavno ne dozvoljavate svojim oĉima treće dimenzije da ih vide. Vi ćete obaviti taj svoj zadatak na Zemlji i Zemlja će doţivjeti svoju tranziciju. Ona će biti jedan prekrasan dragulj u ovom univerzumu. Moţda ćete se zadrţati još par godina kako bi pomogli ponovnoj izgradnji i obnovi te nove Zemlje. MeĊutim, nakon nekog vremena, vi ćete poţeljeti da preduzmete nove misije u transformiranju nekih drugih svjetova. Zapamtite, vi ste odmetnici i vi volite uzbuĊenja. Tako ćete vi najvjerovatnije ostaviti ovu planetu drugima da njoj uţivaju a vi ćete nastaviti dalje sa nekom svojom novom misijom. Ascenzija je cilj ove planete. Doći će ĉas kad će to biti jedini naĉin za ljude koji ţive na ovoj planeti da je napuste. Kad jednom odete s ove planete, ići ćete na mnoga druga mjesta. Vi ćete pokazati sebi i ostatku svoje vrste da to tijelo, ta stvar koja se ĉini tako teškom za kontrolisati, da je to u stvari rezultat jedne boţanske simfonije i da vi, u svojoj svijesti, moţete s njim uĉiniti bilo šta da poţelite. Bilo šta. XVII Poglavlje Jezik Svjetlosti Avatari i majstori su sada proţeli mreţni sistem ovog svijeta, donoseći sa sobom njihov liĉni alat za poduĉavanje. Alat koji se koristi na ovoj planeti spada u artifakte koji nisu iz vaše dimenzije, simboliĉne forme koje bukvalno imaju svoj vlastiti ţivot. One tvore ono što je poznato kao Jezik Svjetlosti. Vi ste implantirani s jednom strukturom, geometrijskom formom, koja podstiĉe odreĊene informacije unutar vas. Ona takoĊe potpomaţe, za one koji rade s vama, slanje informacija direktno u vaše biće. Velika većina vas je implantirana, a ako niste sada onda ćete uskoro biti ukoliko izaberete to da se otvorite i uskladite. Nitko nije implantiran ko to nije izabrao. Ta struktura jezika svjetlosti je jedan naĉin primanja informacija i energije da bi se potpomogao vaš razvoj. To je jedna metoda uĉenja bez potrebe da se to ĉini uz pomoć knjiga ili vašeg intelekta. Ona ukljuĉuje otvaranje sebe vjerovanju da stvarno postoji jedna hijerarhija, ogromna i izvan vaših mogućnosti shvatanja, koja radi sa ĉovjeĉanstvom još od njegovog
103

poĉetka. Ta hijerarhija radi s ljubavlju, ona njeguje ono što vi jeste i u stanju je da vidi kroz vremenske mehanizme koji su šifrirani u planeti da je svijest spremna za evolutivni skok. Postoji oko 144,000 ĉlanova ove duhovne hijerarhije koja je upletena u mreţni sistem ove planete u ovom vremenu. Svaki majstor ima svoj vlastiti peĉat koji predstavlja jedan dio Jezika Svjetlosti, a vi imate 144,000 energetskih peĉata koji će na kraju biti uljeveni u unutrašnjost vašeg bića. Na poĉetku, vi ćete raditi sa dvanaest formi koje je tijelo u stanju da izdrţi. Mnogo kasnije, kada doĊe do transformacije, doći će i do infuzije cjelokupnih 144 000 simboliĉkih jeziĉkih struktura kroz vaše biće. To će biti jedan razvoj koje se ne moţe objasniti u ovom ţivotnom vijeku. Ta mutacija predstavlja jedan proces koji se odvija unutar vas koji će vam dozvoliti da se prebacite u jednu drugu doţivljajnu oblast. Svaka osoba na ovoj planeti ima potencijal da se pokrene kroz ovu mutaciju. Mnogi će zaustaviti ovaj proces zato što oni ţele da se usklade sa višom sviješću. Kad ste svjesni toga ko ste vi, to je jedna stvar. Kad postanete svjesni boţanske svijesti koja sije svoje sjeme na ovoj planeti – jednog ogromnog intelekta, koji voli i koji radi s vama – i kada prizivate tu svijest sa ţeljom da postanete jedan njen dio, tada vi budete implantirani sa geometrijskim oblicima. Te forme koje se implantiraju dolaze u raznim oblicima kao što je piramidalna struktura. Zašto je piramida toliko vaţna? Na ovoj planeti i kroz cijeli kosmos, piramidalna struktura se koristi kako bi predstavila jedno ogromno jedinstvo svijesti. To je struktura koja je najteţa za napraviti sa svim svojim mnogobrojnim aspektima, a to je i struktura perfekcije. To je jedna struktura koja skuplja energiju sa Zemlje i šalje je napolje. Geometrijski oblici lopte i spirale takoĊe će biti implantirani u vas. Spirala je omiljena kod mnogih od vas zato što ste vi boravili unutar mnogih kultura i društava gdje je spirala korišena kako bi se saopštile mnoge ideje. TakoĊe će biti implantirane strukture paralelnih linija i prizme. A, naravno, tu će biti i struktura Merkaba vozila, koja je jedna peto-strana figura. Ta petostrana figura predstavlja figuru ljudskog bića u svom najneograniĉenijem stanju, potpuno slobodnog ĉovjeka. Neki od vas poznaju to kao simboliĉni oblik po imenu merkaba vozilo. To je crteţ ĉovjeka bez ikakvih ograniĉenja. To je ljudsko biće koje je sposobno da leti, što je nešto što većina vas misli da vi to ne moţete. Taj implant dolazi onda kada se istinski posvetite neĉemu što prethodno nije bilo moguće. Koji će implant biti implantiran u vas zavisiće prije svega od vašeg zahtjeva za usklaĊivanjem. To će takoĊe zavisiti od vašeg vjerovanja u to da su ti entiteti odluĉili da vam stoje na raspolaganju ukoliko vi odluĉite da stojite njima na raspolaganju. Kad poĉnete da se otvarate i dozvolite onome što nazivate ĉudima ili veliĉanstvenim dogaĊajima da se manifestuju u vašem ţivotu, oni će to poĉeti. Mnogi od vas će poĉeti sa implantom kruga zato što on predstavlja Boţju-formu jedinstva i cjelokupnosti. Neki od vas će izabrati da implantiraju piramidalnu strukturu jer ste imali mnogo ţivotnih vijekova sa otkrivenim ili još uvijek neotkrivenim piramidama na cijeloj ovoj
104

planeti. Vi mislite da je ova realnost poznata, meĊutim, postoje mnoge stvari koje su još uvijek neotkrivene zato što se one kliţu iz jedne realnosti u drugu. Duboko u dţunglama, postoji mnogo zakopanih piramida iznad nasipa zemlje. Postoji još mnogo ĉuda za otkrivanje. Oni od vas koji su voljni da povjeruju da granice stvarno ne postoje biće u stanju da uzmu merkaba strukturu i pokrenu se van ove planete dok još uvijek ţive na njoj. Ţelja da uĉinite to mora postojati u vama ukoliko ćete biti implantirani sa Merkabom. Neki od vas su već pokušali da putuju s tim i vi znate kako se to moţe koristiti u vašem biću. Kada vi iskreno pozovete Merkabu k sebi i voljni ste da dobijete osjećaj šta to stvarno znaĉi – biti neograniĉena svijest koja putuje s vašim tijelom, a da pri tome vaše tijelo ne napušta ovu planetu – to je momenat kada će doći do implantiranja. Merkaba nije najviši implant, kao što ni ne postoje najviši i najniţi implanti. Do implantiranja dolazi onda kada to odgovara vašem liĉnom razvitku. Jednom kad postanete implantirani, doći će do jednog neprekidnog procesa dolaska novih formi u vaše biće. Vi ne izabirete svjesno te forme koje će biti implantirane u vas. MeĊutim, vi izabirete ţivot kojeg imate i koji vas otvara ka strukturama Jezika Svjetlosti. Vi svakog dana izabirete ono što je za vas vaţno. To je vaš pristup tim formama. Kroz taj brak energija, na kraju ćete svi vi sadrţavati ovaj alfabet svjetlosti unutar vaših bića i taj alfabet svjetlosti će vas poduĉavati. Ako ste sanjali geometrijske oblike, onda je to indikacija da ti oblici rade s vama. Ili ste moţda voljeli prouĉavati geometriju u školi. Ako ţelite znati ĉime ste implantirani, onda vidite koji vam oblici najĉešće padaju na pamet ili vam izgledaju većim od ostalih. Postoje i mnogi oblici koji ĉak nemaju ni svoje ime. Biće i takvih oblika koje ćete moći prepoznati i koji će kasnije promijeniti svoj oblik u formu koju vaša svijest neće biti u stanju prepoznati. Spirala je jedna od osnovnih formi geometrije Jezika Svjetlosti. To je jedan most, uĉenje po samom sebi. Njen oblik je kodiran informacijama i kada putujete spiralom, to vam se moţe ĉiniti kao beskrajno. To vam pokazuje da je putovanje po unutrašnjosti vašeg bića beskrajno, isto kao i putovanje izvan vašeg bića. Vi ćete, kao vrsta, biti u stanju da razdvojite svoju svijest, moći ćete ići u oba pravca tako da svijest moţe da se poveţe. Krećući na beskonaĉno putovanje unutar vas i beskonaĉno putovanje izvan vas, vi ćete se prikljuĉiti jednoj povezanoj spirali u kojoj se nalazi univerzalna istina. Mi smo rekli da ćelije vašeg tijela sadrţe istoriju cijelog univerzuma. U najboljem sluĉaju, vi ćete spoznati postojanje ove zlatne biblioteke unutar vas za vrijeme ovog ţivotnog vijeka i nauĉiti kako da ĉitate ono što se tamo nalazi. Praćenje unutrašnje spirale je jedan dio tog putovanja. Trik je u tome, da se ide u oba pravca, unutra i napolje, kako bi se shvatilo da je to jedno te isto. Spirale postoje u mnogim dimenzijama. Kad vizualizirate spiralu, vi osjećate da je poznajete ali ipak, vi u poĉetku poznajete samo jedan njen aspekt. Kad poĉnete da odrastate sa spiralom, shvatićete da ona ima toliko mnogo dimenzija da vi moţete provesti ostatak beskonaĉnosti – koristeći vaše pojmove, prouĉavajuće je. Ona raste. Spirala je kljuĉ za dosezanje onoga što se nalazi unutar vas. Vaša DNA je u obliku spirale. Spirale su svuda oko vas, a Jezik Svjetlosti putuje po svjetlošću-kodiranim vlaknima koja se takoĊe oblikuju u spiralnu formu. To je nešto što ima doţivljajnu suštinu i to će za vas rasti. U vašim meditacijama, osjećajte kako vas nosi spirala isto kao kad bi jahali na nekom
105

tornadu. Vizualizirajte sebe kako vidite jednu spiralu koja vam se pribliţava kao neki tornado. Onda, umjesto da bjeţite od njega, ostanite tu i osjetite kako vas on zahvata u svoju unutrašnjost. Uzjašite ga, to su jedna vrata za druge realitete. Ovi geometrijski oblici i forme Jezika Svjetlosti predstavljaju jedan skup doţivljaja individua koje su se inkarnirale na ovoj planeti, kršile i prevazilazile zakone ĉovjeĉanstva, budile se ka visokim sposobnostima, a onda se manifestovale u vidu jezika i geometrijskih komponenti. Nekad su na ovoj planeti te energije postojale kao ljudi i ţene. Oni su evoluirali sebe u te geometrijske simbole tako da oni postoje u toj sferi aktivnosti isto kao što i vi postojite u vašem tijelu. Ti entiteti egzistiraju u jednom jeziĉkom sistemu ili geometrijskom sistemu. Postoje univerzumi takvih sistema, a u ovim vremenima vi dobijate posjete iz tih univerzuma. Postoje i krugovi i drugi geometrijski oblici koji se postavljaju u ţitna polja i koji su vama sada neobjašnjivi. Te oznake/utisnuća ili imprinti, predstavljaju frekvencije a ne neki proces ili radnju. Postoji jedna pjesma ili priĉa ili jezik koji se implantira na površinu Zemlje uz pomoć jeziĉkih simbola. Ti simboli dolaze kako bi ostvarili jednu odreĊenu frekvenciju i njihov broj će se povećavati. Na kraju krajeva, neki od vas će graditi i kuće u geometrijskim oblicima koji nisu samo pravougaonici ili kocke. Mnoge nastambe na Plejadama nemaju oblike koji su vama znani, a tamo je poznato to da oblici i uglovi drţe energiju. U astrologiji je poznato to da odreĊeni uglovi imaju energetske taĉke i da se odreĊene stvari dešavaju u odreĊenim uglovima. Isto tako je i sa geometrijskim oblicima. Velika piramida je sva u vezi s korištenjem uglova i oblika. Energija se skuplja u uglovima i geometrijskim oblicima i u formama, a vi moţete nauĉiti kako da pravite te oblike i ţivite u njima ili oko njih. Energije se formiraju i prenose na taj naĉin. Vi ćete takoĊe otkriti da odreĊene energije imaju odreĊenu moć, a da neki uglovi mogu biti neprijatni za vas kad boravite u njima. Ponekad je bolje spavati u centru sobe nego da stavite svoj krevet u ugao od devedeset stepeni, zato što uglovi od devedeset stepeni „zakljuĉavaju‟ energiju. U centru sobe, energija teĉe oko vas. U tro-dimenzionalnoj realnosti, mnogi portali se otvaraju kako bi omogućili evoluciju na Zemlji. Jedno vrijeme, ova planeta je bila zapeĉaćena i stavljena u karantin, zato što su ovdje postojale neke sile koje su ratovale. Na ovoj planeti je bilo nevjerovatno velikih ratova, a neki tragovi tih ratova još uvijek postoje u vidu potpuno pustih podruĉja na ovoj planeti. To je bilo vrijeme haosa i konfuzije, kada su Bogovi Stvaratelji ratovali protiv Bogova Stvartelja. Za vrijeme poslednjeg talasa ratova, prije nekih deset do dvanaest hiljada godina, Zemlja je bila zapeĉaćena zato što su bića koja su djelovala na bazi svjetlosti izguba tu bitku. Znate, svjetlost ne pobjeĊuje uvijek. Svjetlost nije uvijek pobjednik u onom smislu kako vi gledate na pobjednike, jer svjetlost mora uĉiti kako da se integriše sa svim dijelovima sebe. PraStvaratelj je u svim stvarima, a svjetlost i mrak su dijelovi Pra-Stvaratelja. Odatle, svjetlost mora u sebi integrirati i mraĉne dijelove sebe. Vrijeme je orkestriralo i povezivalo dogaĊaje. Jedan odreĊen broj vremenskih ciklusa morao je da proĊe nakon tih poslednjih ratova, da bi se nakon toga energetski portali na ovoj planeti mogli ponovo otvoriti, tako da svjetlost moţe ponovo ući. To je upravo ovaj vremenski period. Svjetlost se sada navodi da još jednom doĊe na ovu planetu i ona se povećava svakog dana. Da bi ta energija mogla napraviti svoj put kroz vašu svijest, ona se mora smjestiti na ovoj planeti.
106

Inteligencija se probija u obliku talasa koji obrazuju geometrijske oblike na Zemlji. Ne radi se o tome da neki svemirski brod sleti dole, napravi znak u ţitu tokom noći i onda odleti. Iako neki krugovi jesu nastali usljed slijetanja letjelica, inteligencija se moţe zamaskirati u koji god oblik ona to ţeli, a inteligencija veoma ĉesto dolazi u obliku talasa. Doći će vrijeme kada će Zemlju zapljusnuti jedan talas svjetlosti. Inteligencija je izvan govorne rijeĉi i izvan pisane rijeĉi, jer je to frekvencija koja ponekad dolazi u geometrijskim oblicima. Pitagora je nazirao samo konture svega toga, ali njegovu geometriju drugi nisu mogli razumjeti. Geometrija je jedna evoluirana inteligencija, skup doţivljaja koji mogu prenjeti ogromne koliĉine informacija. U stvari, znakovi u ţitu se prave po cijeloj ovoj planeti uz pomoć zvuka koji je iznad ljudskih frekvencija, kako bi se implantirali ti jeziĉki oblici. U poĉetku, u mnogo navrata, ti oblici su bili krugovi. Oni će onda evoluirati u trouglove, linije i mnoge druge stvari. Ti znakovi u ţitu najzastupljeniji su u Engleskoj i po cijeloj Evropi. MeĊutim, njih takoĊe ima i na podruĉju koje je prije bilo poznato kao Sovjetski Savez i Juţna Amerika. Oni se ĉak pojavljuju i u SAD, mada se neki ljudi trude da se to prikrije. Mi znamo da neke od vaših radio i TV kuća planiraju uskoro da naprave emisije o tim znakovima u ţitu. Vidjećemo koliko će se oni praviti da ništa ne znaju o njima. To će biti interesantno. Ti geometrijski oblici su kao hijeroglifi. Hijeroglifi i piktogrami rezbareni u kamenu na ovoj planeti podrazumijevaju sliĉnu manifestaciju inteligencije. Drugim rijeĉima, ukoliko bi neko ĉitao hijeroglife urezane u Rozeta Kamenu (Rosetta Stone, prim. prev.) ti hijeroglifi bi mu govorili jednu stvar. Kad bi se neko uspjeo sjetiti tajnog jezika sveštenika, ti hijeroglifi bi mu priĉali jednu drugu priĉu. A kad bi neko bio u stanju da razumije jezik Bogova Stvaratelja, onda bi mu ti hijeroglifi govorili nešto potpuno drugaĉije. Ti krugovi i drugi geometrijski oblici koji se postavljaju na Zemlju su tu kako bi vam pomogli da odrţite svoju frekvenciju i da njome upravljate i kako bi vas ohrabrili da ţivite svoju svjetlost. Oni vam stavljaju na raspolaganje frekvencijsku informaciju na jedan veoma suptilan naĉin, a niko ih još uvijek ne moţe potpuno objasniti. Ti geometrijski oblici su svi povezani jedan s drugim, a ako bi se oni pojavili svi zajedno i odjednom na ţitnom polju nekog farmera, onda bi im se sigurno nešto odmah desilo. Oni su rasporeĊeni od jednog do drugog kontinenta a oni pokreću jedan pojas frekvencija oko ove planete koji će pomoći da se aktivira mreţni sistem Zemlje. Oni će vam omogućiti da se ne osjećate toliko ĉudno u vezi sa svim onim što znate i da se osjećate ugodnije kako bude dolazilo do promjena u frekvencijama. To je samo malo od onoga što znakovi u ţitu rade. Oni su priliĉno interesantni. Mnogi od njih su dizajnirani i konstruisani od strane onih koje neki nazivaju „Ascended Masters‟. O njima takoĊe postoji jedan vic. Vi morate razumjeti to da neka bića, kako postaju razvijenija, tako razvijaju i jedan ogroman smisao za humor. Oni vide humor u svim stvarima. Kao što smo rekli, geometrijski oblici i forme su nosioci inteligencije. Oni su frekvencijski talasi koji se mogu modulirati i mijenjati. Geometrijski oblici koji dolaze na Zemlju su nešto sliĉno energetskim kapijama ili energetskim („hijero‟)glifima. Oni sadrţe inteligenciju i sastavljeni su tako da poveţu i
107

naprave jednu inteligentnu energetsku mreţu oko ove planete. Ta energetska mreţa će imati jednu frekvenciju koju će ĉovjeĉanstvo moći koristiti da bi evoluiralo. U ovo vrijeme, ovaj jezik još uvijek nije potpuno prisutan na ovoj planeti. Ti glifi dolaze na Zemlju kao rezultat jednog odreĊenog razvitka svijesti. Oni rade na mjestima koja su tzv. vorteksni centri, koji ih sada privlaĉe unutra. Preko milijardu godina, otkako je Zemlja u orbiti, ovi su centri bili su prekriveni i zakopani. Neki od njih su postali latentni, a mnogi od njih se sada ponovo bude zato što plomba oko ove planete poĉinje da se kida. Znakovi u ţitu su jedan vanjski izraz svijesti. Oni dolaze u vašu realnost kako bi vam pokazali da racionalni um ne moţe kontrolisati sve podatke, bez obzira koliko bi on to volio. Ta dogaĊanja se ukrštaju sa kodiranjem svijesti svih ljudskih bića. Kad god se realnost ne moţe objasniti, u svijesti se formira jedna nova prostorija. Znakovi u ţitu su potpuno van logiĉkog uma. Odatle, oni prisiljavaju ljude da prošire svoj koncenzusni pogled na svijet, jer realnost, onakva kakva je prije bila dizajnirana, ne moţe obuhvatiti te dogaĊaje kao jednu mogućnost. Oni su okidaĉ. Oni navode realnost na to da se ona pokrene izvan svojih vlastitih granica. Postoji odreĊeni broj razloga za postojanje znakova u ţitu. U suštini, oni postoje da bi natjerali ovu realnost da se pokrene – da vas navedu na to da osjećate a ne da razmišljate. Većina onih koji istraţuju te znakove, razmišljaju ih, umjesto da ih osjećaju. Velika Britanija je zasuta njima zato što, u globalu, Britanci imaju veoma logiĉki orjentisanu svijest. MeĊutim, u podruĉje Britanskih Ostrva utisnuto je mnogo megalitskih spirala i kamenih oblika koji su intezivno utiskivali u stanovništvo intuitivne sposobnosti. Taj fenomen ne sadrţi u sebi nikakvu logiku. On navodi jedno logiĉki orjentisano društvo da prizna nešto što nema smisla, a to se radi na jedan zabavan i oĉigledan naĉin bez stvaranja prijetnje bilo ĉijem pogledu na realnost. Ukoliko bi negdje došlo do spuštanja svemirskih letjelica, došlo bi do uznemirenja ljudi. Kad se koncentriĉni krugovi poloţe u jedno ţitno polje a njihove stabljike se pri tome ne lome i ne umiru, onda se niko previše ne uzbuĊuje. Da li sada razumijete kako se ove energije igraju s vama? Neke stvari treba raditi tako da se pri tome ne preopterećuju vaša strujna kola. Taj jezik se uvodi na ovu planetu kao jedna priĉa, - jedan glif informacija koji sadrţi jednu frekvenciju, kako bi vam pomogao da vi odrţite svoju vlastitu frekvenciju. Kako se vi budite, tako je i drugima lakše da vas proĉitaju i prepoznaju. Vi se cijelo vrijeme nalazite pod nadzorom jer postoje ureĊaji koji prate evoluciju i lokaciju svijesti. Kad svijest jednom dostigne odreĊeni stupanj, dovodi se pomoć izvana kako bi se osnovale druge ţivotne oblasti te frekvencije. Drugim rijeĉima, recimo, vi otvorite jedan restoran i on postane veoma popularan. Vi njime upravljate, odrţavate ga i prodajete dobru hranu. Onda vam neko doĊe i kaţe, "Šta misliš o lancu tih restorana? Hajde da te posvuda proširimo.” Ti geometrijski oblici vam pomaţu da proširite frekvenciju posvuda po ovoj planeti i da tu frekvenciju odrţavate. Oni vas podiţu i dovode do jednog novog nivoa dostignuća. Poglavlje XVIII - Simfonije Svjesnosti
108

Svjetlo vas informira. Ono vas podiţe, jer kad ste informirani, vi se osjećate moćnije. Kad niste informirani, vi se osjećate nemoćno. Zvuk je drugi naĉin za prijenos informacija, jer on je dio svjetla. Vama se moţe ĉiniti da su zvuk i svjetlo dvije razliĉite stvari, jer iz vašeg ugla gledišta vi vidite svjetlo oĉima, a zvuk ĉujete ušima. Budući da koristite dva odvojena podruĉja vašeg tijela da percipirate zvuk i svjetlo, ĉini se da su zvuk i svjetlo takodjer razdvojeni. Oni su zapravo jako povezani. Oni su uvijeni jedno u drugo jer oboje nose informaciju. U mnogim strukturama koje su izgradjene na ovom planetu, pogotovo u starim i prastarim svetim gradjevinama, informacije su pohranjene u kamenu. Na isti naĉin je informacija pohranjena u vašim kostima i u vašoj skeletnoj formi. Kad vi dozvolite zvuku da se kreće kroz vas, on otkljuĉava prolaz i dozvoljava informaciji da poĉne teĉi i preplavi vaše tijelo. Takodjer, zvuk prodire u tlo, utjeĉe na vibracije Zemlje i dozvoljava prestrukturiranje molekularnog poretka informacija. Oni od vas, koji u radu sa drugima (njihovim tijelima) koriste zvuk, takodjer dovode time do molekularnog prestrukturiranja i stvaraju otvor da bi informacija mogla teĉi i preplaviti tijelo. Ovaj naĉin rada će postati sve dublji i dublji. U Tibetu, gdje su majstori, koji su bili u stanju da transcendiraju stvarnost umrli, njihova tijela su bila saĉuvana i ĉuvana da se raspadnu kroz prirodni proces, jer njihova skeletna forma je bila jako senzibilna na frekvencije. Informacije su pohranjene u kostima i u kamenju. U nekim mjestima u Tibetu, gdje se u nekim monaškim sektama njihov kontinuitet moţe pratiti ĉak tisuće godina unatrag, pohranjene su lobanje starih majstora. Oni imaju tajne prostore u kojima se drţe te lobanje. Kad netko udje u te prostore, taj netko moţe pomoću zvuka odrediti kolika je bila inteligencija ljudi kojima su jednom pripadale te lubanje. Razumijete li vi zašto su dizajnirane kristalne lobanje? Kristalne strukture su kao holografski kompjuter, oni mogu jednom razvijenom ĉovjeku ili ĉovjeku koji je sa tom frekvencijom sinhroniziran, odaslati nevjerojatnu koliĉinu informacija. One su dizajnirane kao lobanje da bi sluţile kao kod u razumijevanju vaše vlastitite lobanje kao i za razumjevanje da su vaše kosti vrlo dragocjene. Zvuk je orudje za transformaciju. Ĉuvari Frekvencije, a to je ono što vi trebate postati, uĉe kako da moduliraju frekvenciju koju oni drţe kroz zvuk. Zvuk moţe prodrijeti kroz bilo koju tvar, pokretati molekule i preslagavati realnosti. U starom Egiptu, ankh, ili simobol koji je predstavljao ţivot je zapravo bio modulator frekvencije. On je bio korišten od individua koji su bili majstori u ĉuvanju frekvencije. Ankh je sliĉan akustiĉkoj vilici i moţe preusmjeravati zvuk. To je naĉin na koji je bio korišten prije mnogo vremena. Prije nego što budete u stanju da koristite zvuk kao i stari Egipćani, vi ćete morati pokazati i demonstrirati vaš integritet. Vi ćete morati proći kroz inicijaciju ili testiranje da bi se vidjelo da li ste besprijekorni i da li
109

vam moţe biti povjereno posjedovanje ovakve moći. Ovaj planet još nije zreo za to da se ovakva vrsta energije moţe dati u bilo ĉije ruke. Kad bi vi mogli ovu vrstu rada već sada izvoditi na sebi, vaš ţivot ne bi bio siguran, jer oko vas bi se našlo jako puno onih koji bi htjeli da zloupotrijebe vaš talent. Vama će biti dane mogućnosti tek kad budete zreli za njih. Vi moţete dakako, poĉeti raditi sa zvukom, dozvoljavajući mu da se igra sa vašim tijelom. Centrirajte se, oĉisitite svoj um i dozvolite tonovima da prolaze kroz vas. Stare škole misterija su radile sa zvukom na ovaj naĉin i to je jako moćna tehnika, kad se radi u grupi. Za nekoliko godina, još u ovom desetljeću, vi ćete se zaĉuditi rezultatima vaših kooperativnih zvukova ili simfonija svjesnosti koje će se same izvoditi. Kad vi zajedno proizvodite zvukove, vama će biti pokazano ono što vi moţete uraditi, bez da ste do tad znali da vi to moţete. Vi ćete nauĉiti kako da koristite i kultivirate ovu energiju da bi kreirali vaš vlastiti ankh. Kad vi djetetu kupite plastelin, dijete ne zna ispoĉetka što sve iz toga moţe stvoriti, tako da vi poĉnete radeći male kuglice ili špagete, da dijete vidi koje su mogućnosti u plastelinu. Nakon što se dijete igralo neko vrijeme s tim, otkrit će svoj vlastiti smisao za kreativnost. Kreativna forma zvuka vam je za poĉetak pokazana kao potencijal. Vi ste vodjeni i orkestrirani kroz upotrebu zvuka. S vremenom, vi ćete samo otkriti stvari koje zvuk moţe postići. Onda ćete postati smjeliji i uĉit ćete što zvuk moţe kreirati. Energije se uvode na ovaj naĉin, tako da postoji sigurnost, da se ne zloupotrijebe, da se vi ne preiscrpite ili ne pretjerate zbog vašeg entuzijazma. Vi ćete otići jako daleko koristeći zvuk, nakon što ste radili s njim neko vrijeme. To je kao da je jedno moćno orudje dano jednom djetetu. Bez odgovarajuće svjesnosti vi bi mogli raditi stvari bez obzira na konzekvence onoga što radite. Razmislite o tome što zvuk radi na stadionima ili auditorijima. Navijanje za jednu grupu te urlanje stvaraju jednu odredjenu atmosferu. Kad vi u grupi stvarate jedan zvuk zajedno, vi stvarate vašu vlastitu atmosferu. Vi dozvoljavate tada odredjenim energijama da se izraţavaju kroz vaše tijelo kao kroz instrument. Vi odbacujete vaša već stvorena mišljenja i dozvoljavate razliĉitim melodijama i energijama da koriste vaše fiziĉko tijelo kao mogućnost da se prezentiraju na planeti. Zapravo, vi doţivljavate ţivotnu snagu tih energija kojima vi dozvoljavate da se izraze kroz vas samih. Vi postajete kanali. Upravo kao što ovaj naš kanal (misli se na Barbaru Marciniak, op.prev.) dozvoljava da dodjemo u vašu stvarnost kroz njeno tijelo, vi dozvoljavate vibracijama da kroz vaša tijela i s vašom pomoći dodju na planetu u svom punom sjaju. Vi poradjate nešto. Vi ostvarujete mogućnost i jedna energija iskorištava tu mogućnost. Emocija, jer ona donosi osjećaj i povezuje vas sa osjećajem, dozvoljava vam da prepoznate razliĉita stanja svjesnosti. Logiĉki um vam ne dozvoljava da prepoznate stanja svjesnosti jer on se ĉvrsto drţi za svoj vlastiti identitet. Logiĉki um je zakljuĉan u granice ega i ne ţeli priznati druga podruĉja. Osjećaj, s druge strane uvijek priznaje druga podruĉja jer vi preko osjećaja znate razlikovati. Vi moţete ĉitati znakove i definicije pomoću energije koju vi zovete osjećaj. To je zapravo jedna vibracija. Zvuk proizvodi stanja emocionalnih osjećaja. Kad vi kreirate harmonije zvukova, to podsjeća vaše tijelo na nešto. To podsjeća vaše tijelo na SVJETLO, duboku KOZMIĈKU LJUBAV i na DRUGE
110

SVJETOVE. Vaše tijelo ponekad obuzme radost a ponekad silna nadmoćna tuga. Ono traţi i nalazi frekvenciju za kojom je ĉeznulo, a na koju ga je podsjetio zvuk. Kada vi dozvolite da zvuk svira na vašem tijelu, otkriti ćete jednu dugo dugo traţenu frekvenciju. Ova frekvencija je povezana sa razvojem DNA spirala u vašem tijelu. Zvuk je prenosnik koji vas povezuje sa višim chakrama izvan vašeg tijela, jer vi nemate naĉina na koji ćete im pristupiti logiĉki. Vi morate pristupiti svim frekvencijama i chakrama kroz vaš osjećaj, a zvuk će vas povezati sa vašim osjećajem koji će vam dozvoliti da razumijete informaciju. Kad bi zvuk mogao biti naslikan, vi bi ga ushićeno promatrali. Postoje realnosti gdje je zvuk stvarno slikovito predstavljen. Vi osjećate kretnju i jezik zvuka kad vi talasate vaše tijelo ili pokrećete vaše ruke. Vi doţivljavate bogatstvo ovog oblika komunikacije i kako su sve stvari multidimenzionalne samo osjećajući zvuk kako se izraţava. On ima svoj vlastiti jezik i ima svoju vlastitu formu. Zvuk nosi izvjesnu frekvenciju, a tijelo prepoznaje frekvenciju. Tijelo je kodirano da odgovara na prihvatljivost frekvencije. Veliki muziĉari kao Beethoven i Mozart su bili kodirani da unesu stabilnu informaciju, jer su oni primili harmonije zvuka u vremenima kad je na ovoj planeti vladala velika tama. Da bi u ljudskoj svijesti izvjesno sjećanje ostalo budno, niţe vibracije zvuka su bile prevedene i tako usadjene u umove ovih velikana. Zvuk će evoluirati. Ljudska bića mogu postati instrumenti za zvuk, sami proizvodeći zvukove i tonove. Ljudska bića postaju flaute, piano, harfa, oboa i tuba. Oni dozvoljavaju energijama da koriste njihova fiziĉka tijela da kreiraju raznolikost zvukova kojima oni ne upravljaju i ne kontroliraju njihov domet. Duhovni svijet svira, a ljudi samo promatraju njihovo prisustvovanje toj simfoniji koju oni i svi ostali izvode. To ide priliĉno duboko. Ove harmonije mogu biti korištene na razliĉite naĉine, jer harmonija moţe razviti mnoge stvari. Jedna od stvari koja je vaţna za korištenje ovih harmonija je da se mora biti jako tih, kad su te harmonije gotove. Harmonije mjenjaju nešto; one otvaraju prolaz. Izvjesne kombinacije zvukova svirane na ĉovjeĉjem tijelu otkljuĉavaju informacije i frekvencije inteligencije. Ako ste tihi jedan duţi period nakon harmonija, to vam onda dozvoljava da koristite vaše tijelo kao uredjaj da bi primili i apsorbirali frekvencije i da koristite vaše disanje da bi se doveli u jedno ekstatiĉno stanje. Kad vi proizvodite zvukove i tonove sa drugima, vi imate pristup grupnoj svijesti, što prije tog proizvodjenja zvuka nije sluĉaj. To je jedan gigantiĉan skok u svjesnosti. Kljuĉna rijeĉ je HARMONIJA. Kad cijeli planet bude mogao stvoriti harmoniju misli, cijeli planet će se promjeniti. Za TO vi radite. VI ćete odašiljati frekvenciju i taj zvuk će se rasprostaniti. On će postati oĉajniĉka bol i ĉeţnja za povrat harmoniji u ljudskoj rasi – povratak snazi grupne svijesti i simultanog oslobadjanja iskonske snage u svakom individualno.
111

Ono što vi namjeravate uĉiniti sa zvukom je od neopisive vaţnosti. Ako niste jasni u svojim namjerama, zvuk se moţe uljuljati i narasti daleko iznad svojeg primarnog kapaciteta. On se poduplava i uĉetverostruĉuje sa svojom vlastitom snagom. Za vas je jako vaţno da imate jasnu namjeru i ono što vam je u cilju sa zvukom. To je broj jedan i to je primarno. Broj dva je da zvuk oslobadja energiju. Zvuk kreira jedan stojni val u kojem se frekvencije sumiraju. Ova energija moţe biti upravljena na nešto ili prema neĉemu. Vi ste sigurno ĉuli o onima koji su marširali oko grada Jericho. Marširali su danima i kreirali su stojni val. Val je s vremenom u sebi nakupio toliko energije, da su gradski zidovi implodirali. Kad urodjenici plešu, tresu se i kreću u krugovima oni kreairaju energiju ovakvog vala. Kad vi stvarate zvuk u krugu ili polukrugu jednog stupa svjetlosti, vi tada kreirate jedan stup koji moţe uĉiniti puno više stvari nego što ste vi ikada pomislili. Taj stup je sposoban kreirati eksplozije i uništavanje i stvaranje mnogih realnosti. Kod ratniĉkih plemena, ratniĉki ples se izvodio kod onih koji su se spremali u bitku. Zajedniĉka i namjerna invokacija je bila da im se pridruţe nefiziĉke sile. Ratnici su koristili ovaj naĉin da bi pobjedili protivnike, tako što su stvorili prolaz, dozvolili energiji da teĉe kroz taj prolaz i onda stvorili stojni val. Kad vi ĉujete zvuk kao ratni pokliĉ, vi se sjećate neugodnih stvari i da je tu korišten zvuk jer je jako moćan. To ĉini da se drugi osjećaju neugodno jer ih podsjeća na odgovornost zvuka. Neki od vas se uţasavaju zvuka, neki se uţasavaju svog vlastitog glasa kada priĉaju i da zatraţe sa jasnoćom ono što ţele. Vi svi imate staniĉnu memoriju o tome što zvuk moţe postići i mogućnost onoga što se moţe postići sa zvukom je za mnoge od vas jednostavno razorno. Zvuk vas moţe odvesti u podruĉja gdje razum ne moţe. Vaš intelekt teţi tome da kategorizira, ali vi ne moţete kategorizirati zvuk, vi ga jednostavno morate doţivjeti. Zloupotreba se dešava kroz namjeru. Vi moţete otkriti moć zvuka i onda ga koristiti za manipulaciju drugima. Što vi osjećate kad ţivite u gradu i ĉujete sirene? Strah. To je zloupotreba zvuka i na taj naĉin se mjenjaju vaše frekvencije. To je vrlo primitivan naĉin za mjenjanje frekvencija. Oni koji proizvode zvuk znaju koji su njegovi rezultati na ljudsku psihu. On je neskladan, smeta i odvraća vam paţnju od neĉeg drugog. Ta frekvencija je kao brava, ona je hipnotizirajuća, ona drţi vašu inteligenciju i vašu svijest zatoĉene. To je kao da se vaša inteligencija ne moţe koncentrirati ni na što drugo. To je kao da ste u zatvoru, jer zvuk zatvara vašu svijest tako da postane ovisna o jednoj vibraciji ili zakljuĉana na jednoj vibraciji i ne traţi više ništa drugo. Ĉovjek postane jednostavno podjarmljen. Mislite takodjer na vaše televizore ili na zvuk koji dolazi iz drugih elektriĉnih uredjaja. Uvijek izaziva ljutnju kad se posmatraju razliĉite forme frekvencijske kontrole i kad se vidi kakvi su moćni saveznici, kao npr. zvuk korišteni da vas se kontrolira. U mnogim ljudima se stvara jako puno ljutnje, nemira i uzbudjenja kad oni ĉuju o skrivenim uredjajima koji se koriste za manipulaciju svjesnosti. Mi dijelimo ove stvari s vama iz mnogo razloga. Ultimativna svrha je da se vi dovedete do veće snage, moći i samostalnosti. Vi morate shvatiti da vi niste nemoćni niti u jednoj situaciji i da je vaš um taj koje je vaše najkreativnije orudje.
112

VAŠ UM I VAŠE MISLI KREIRAJU VAŠE ISKUSTVO, BEZ OBZIRA KOJA METODA I KOJA TEHNOLOGIJA JE KORIŠTENA. Oni koji u svojoj vlastitoj stvarnosti djeluju sa nepogrešivim vodstvom, posvećeni harmoniji i posvećeni svjetlosti, oni se udruţuju sa njihovim dimenzionalnim partnerima koji rade upravo istu stvar. Vi stvarate mostove svjetlosti i vi drţite svjetlosno kodirana vlakna kao potporanj i kao otvorene portale. Oni koji su nagradjeni sa razumjevanjem, da su oni pozvani da koriste zvuk kao dio njihovog posla i koji prepoznaju taj poziv i odgovore na njega će evoluirati rapidnom brzinom. Oni od vas, koji se tako rapidno razvijaju će jednog dana biti pozvani da predstavljaju mnoge ljude, da predstavljaju svjetska okupljanja svjesnosti i da promjene postojeću frekvenciju sa svojim zvukom. Poglavlje XIX - Rasplamsajte unutarnji Plamen Planeta teţi da uspostavi balans u sebi. Budući da je “Sebstvo” (self) jedan sklop, sastavljen od svih stvari, izvjesna harmoniĉna vibracija je ta koja balansira sva vaša vanzemaljska, multidimenzionalna, muška i ţenska Sebstva. (selves) Vi ste nevjerovatno kompletna i cjelokupna bića, što vi sada poĉinjate i shvaćati. Dozvolite sebi da se rascvjetate i da postanete ova potpuna cjelovitost. Nitko vas u tome ne prijeĉi, osim vas samih. Ako vi dozvolite ovo ispunjenje i završetak, vas oĉekuju takvi vidici i perspektive, koji su potpuno izvan dosega vaše mašte. Vi upravo otkrivate da vi trebate vaše emocionalno tijelo i da vi trebate OBOJE, vašu ţenstvenost i vašu muţevnost. Vi trebate sve vaše talente, da bi preţivjeli i da bi shvatili što se upravo razotkriva i razvija na planeti. Molimo vas, shvatite OZBILJNOST vremena u kojem ţivite. Kao što mi provodimo vrijeme sa svakim od vas, tako ćete vi po redu biti testirani i kad dodje pravo vrijeme - postavljeni da uĉite mnoge druge. Kroz osjećaj, vi moţete otkriti puno više, jer vi teţite tome da u vama nešto razriješite i da u vama nešto upotpunite. Da pokaţete sebi koliko ste ne-cjeloviti, vi ste stvorili situaciju neopisive razdvojenosti, koja vam izgleda kao da je izvan vas. Vama se ĉini kao da vaša drama ima nekakve veze sa vrlo moćnim ĉovjekom protiv vrlo moćne ţene. Koje od to dvoje će biti ţrtva? Tko je u pravu, a tko u krivu? Što nam ova vjeĉna drama zapravo hoće reći? Kakvo je ovo vanjsko ogledalo koje reflektira ono što se dešava u vama unutra? Kad vi pristupate multidimenzionalnosti, vi morate stopiti “muškost” i “ţenskost”. Vi nećete prestati kod razdvojenosti ili borbe izmedju muškaraca i ţena koja se vodi već tisućama godina. Tko stvara ovu razdvojenost izmedju muškaraca i ţena? To su Bogovi Stvaratelji, koji su za vas ovaj obrazac postavili i pokrenuli ove frekvencije, iz
113

drugih uglova gledišta. Ova priĉa razdvojenosti im je jako dobro sluţila, upravo zbog kaosa i uništenja koje je stvorila. Muška vibracija je došla na vlast u zadnjih 5 000 godina. Da bi polako shvatili, tko su oni, oni su se kompletno i totalno razdvojili od svega što je prije toga bilo na moći: matrijahalni pokret i ţene. Ţene djeluju tradicionalno kroz podruĉja intuicije i osjećaja. Muškarci su takodjer bili nositelji intuicije i osjećaja, nebrojeno puno puta, ali u ovoj najnovijoj razdvojenosti, oni u sebi nisu uzeli osjećaje. Došlo je do ogromnog raskola i muškarci i ţene na ovoj planeti su upali u ogroman konflikt. Zašto se ovo desilo? Pa, to je bila zamka. Postavljeno je kao zamka od Bogova Stvaratelja koji su preuzeli planet i invadirali ovu realnost – tako se hraneći, odraţavajući se na ţivotu, funkcionirajući i prehranjujući sebe emocionalnim kaosom, previranjima i meteţem. Ovaj planet je već bio potĉinjen svim mogućim vrstama planova i aktiviteta, orkestriranih da bi stvorili ĉim više emocionalnog kaosa i meteţa. Ĉim je više ljudi involvirano u ove aktivitete, tim veći je i potencijal emocionalnog kaosa i previranja. Bogovi Stvaratelji su inicirali ove aktivitete da bi vam “smjestili” da vi radite jedni protiv drugih. Da bi vi razbili ovaj sistem, kao što i je vaš zadatak, vi morate promjeniti mnoge razdvajajuće strukture koje su postavljene. Bilo kakva separacija koja postoji, bilo to izmedju muškarca i ţene, crnca ili bijelca, Orijentalca i Kavkasca – vi to morate promjeniti. Vi ste kao ĉlan Obitelji Svjetla došli na planetu s namjerom da postavili sebe u arhetipiĉne situacije. Kao što smo mi rekli, vi ste to uradili, da bi shvatili mase i da bi preobratili (transmutirali) energiju za njih, tako da tu energiju kao prvo transmutirate u SEBI. Jednom kad postignete izljeĉenje ili povezanost, vi to preuzimate na sebe i ne iscjeljujete samo sebe, vi iscjeljujete VRSTU i MASOVNU PSIHU. Odvojite se od vaših liĉnih drama i shvatite kako je sve simboliĉno. Pogledajte sebe kao ţensko biće, tragajući za svojim identitetom i primjetite kako se ĉini da vam muški identitet konstantno suprotstavlja. Vi morate otkriti kako da unutar sebe dovedete ove identitete jedno ka drugom. Kada se ovo spajanje dogodi unutar vas, ono će se automatski dalje nastaviti i izvan vas. Vaše putovanje po ovom planetu sadrţi u sebi i zadatak da iscijelite dominaciju muškog nad ţenskim. Vi ne morate to što radite i što vam se dešava uzeti osobno i nositi to kao teret, kao da se tiĉe liĉno vas. To se ne tiĉe liĉno vas, to je univerzalno. Svatko od vas u sebi nosi energije, da bi ih razriješio u sklopu vašeg kolektivnog iskustva. Kao ĉlanovi Obitelji Svjetla, vi, SVATKO od vas imate svoje reinkarnacijske bombonĉiće – stvari koje vas najviše personificiraju i stvari koje vi smatrate stimulirajućima. Zbog toga ste vi svi razliĉiti. Kao ĉlan Obitelji Svjetla, vi se morate razgranati ili razdijeliti da bi shvatili što to znaĉi biti ĉovjek. Vi morate prekriti kompletan spektar iskustava, tako da moţete razumijeti na
114

staniĉnom nivou koliko mora biti transmutirano, koliko duboko ide taj osjećaj nemoći i bespomoćnosti i koliko je energija Boginje izgubljena i sakrivena od svjesnosti vrste. Sjetite se, vi ste bića koja ste frekvencijski zadrţana u vašem napretku i vaš zadatak je da dovedete ljudska bića na poziciju gdje su oni balansirani da mogu SVJESNO UBRZATI svoju evoluciju. Kad ste zaustavljeni u evoluciji manipulacijom frekvencije i manipulacijom DNA, tu onda postoji samo jedna frekvencija koja se moţe odašiljati. Tu dolazi do borbe sa samim sobom i stvari se ĉine razdvojenije. Ĉim vi postajete cjelovitiji, vi više ne razdvajate stvari na takav naĉin, vi vidite da su sve stvari samo dio iskustva. Nekad se vi toliko izgubite u tom iskustvu bivanja ĉovjekom, tako da zaboravite zašto ste došli ovamo. Kao ĉlan Obitelji Svjetla, vi ste došli ovamo da se transmutirate za vrstu. Ĉim se vi više i više odvajate od vaših drama i ĉim više postajete emocionlano nevezani, vi se nećete više osjećati uhvaćeno i nećete se više osjećati kao njihove ţrtve. Vi ćete razumjeti da vi imate posla sa energetskim kolektivom. Tako da, kolektivno gledajući, ĉim spoznate to u sebi, moći ćete odašiljati jednu novu vibraciju, sa kojom će se harmonizirati i ţene i muškarci. Svaki put, kad vi osjećate da ste napravili pomak, vi i jeste napravili pomak. Nemojte omalovaţavati korake koje ste poduzeli. Vi ponekad omalovaţavate sebe, kad pogledate na vaše ponašanje i osudjujete sebe i druge kao loše. Pogledajte radje kako vi moţete profitirati od svega. Konflikt, koji prevladava, je zapravo konflikt izmedju muškog i ţenskog u vama. VI niste otkrili kako da stopite muške i ţenske dijelove sebe i oko vas su milioni sa istim konfliktom unutar sebe.Budite milostivi i velikodušni prema sebi. Dok vi izgradjujete kooperaciju izmedju vaših muških i ţenskih dijelova unutar sebe, vi ćete biti u stanju da razvijete kooperacije i da radite jedni s drugima na planeti i kooperacije da radite sa bićima koja će doći iz svemira, koji su svi dijelovi VAS. Vi svi morate postati vaš vlastiti vladar. Dok se vi mjenjate, vi trebate jedno mjesto za sebe u kojem moţete djelovati, bez da se osjećate obavezni prema nekom drugom. U isto vrijeme, vi ne moţete traţiti nešto od nekog drugog, bez da njemu dozvolite da ima isto pravo. Vi redefinirate na mnoge naĉine cijeli koncept veza i kooperacije. Veza je kooperacija. To je dogovorena kooperacija frekevencija ili stapljanje frekvencijske modulacije. Mnogi od vaših starih naĉina, na koje ste se ophodili jedni prema drugima će postati jako iritantni jer vi otkrivate frekvenciju slobode. Vaš zadatak je da vuĉete tu frekvenciju slobode na planetu. Naravno, vi ćete je prvo vući u vaš vlastiti ţivot, u obitelj i vaše veze. Idealno, vi ćete nauĉiti kako da budete slobodni, a ipak vezani u velikom broju veza, relacija, kontakata i poznanstava u ţivotu. Na nesreću, na ovom planetu, jedna veza podrazumijeva vlasništvo. Kad se muškarac i ţena vjenĉaju, mladenkin otac daje tradicionalno mladenku. Drugim rijeĉima, ta muška figura mora “predati” kćer. Kod vas postoje nevjerovatno puno oĉekivanja od onog drugog, kako da se ponaša unutar te veze. Razjasnite sami sebi što vi zapravo smatrate pod “vezom” i to će olakšati na duge staze mnoge stvari. Kao što ne postoji vlasništvo u roditeljstvu, tako ne postoji niti vlasništvo u
115

jednoj vezi. Vi stojite jedno s drugim u vezi, kad vi razmjenjujete energiju naprijed i natrag. Idealno, u svim tim vezama i relacijama postoji komunikacija. Muška vibracija je predala svoju moć, upravo kao i ţenska. Oni je predaju vladama koje kaţu: “Hej, odi i ugrozi svoj ţivot! Odi i bori se za nas i pucaj za nas! Ako budeš ranjen, mi ćemo se malo pobrinut za tebe u bolnici i dat‟ ćemo ti nešto malo novca. Ma što ima veze, samo ti „ajde!”, i muškarci to slušaju. Taj lanac poslušnosti i predavanja moći jedne individue je tako kompletan. Vi otvarate vaše osjećajne centre. Muškarci teţe tome da imaju veće blokove u njihovim osjećajnim centrima nego ţene. Energija je u muškarcu jednostavno zaglavljena, jer se kretala od prve chakre, ka drugoj i tu je stala. Osjećajni centar u muškoj vibraciji nije aktiviran. Ovo je dio eksperimenta koje se dešava već zadnjih 4000 ili 5000 godina. Ţenska energija, koja osjeća i donosi ţivot na planetu i reprezentira kreativnost se premjestila u podredjenu poziciju, da bi muška vibracija imala mogućnost da vodi svijet bez osjećaja. Mi ţelimo da vi dobijete malo širu sliku. Mi promatramo kretanje svjesnosti. Ţenska svjesnost, koja je nositelj magije i intuitivnosti, sloţila se da preda to znaĉenje ţenstvenosti, ne samo ţenstvenosti – fiziĉki, nego svjesnosti o tome tko su ţene. Mnoge urodjeniĉke kulture koje su ţivjele na Zemlji i koje su znale stvari o ţivotu su bile vrlo “ţenske”. Sjetite se, ţena dovodi literarno ţivot na planetu, jer ţivot dolazi iz ţenskog tijela. Ţena nosi stoga osjećaje, jer ne moţe se na planetu donositi ţivot i ne osjećati ništa, osim ako se ne prikljuĉite patrijarhalnom pokretu koji kreira droge da vas omamljuju i otupljuju na osjećaje. Ako vi ne osjećate ţivot, vi ne cijenite ţivot. Ako vi osjećate ţivot i sudjelujete u kreaciji i donošenju ţivota, vi više cijenite ţivot, jer vi znate nešto o njemu. Patrijarhalni pokret je sebe u zadnjih 5000 godina odmaknuo od procesa poradjanja, tako da se je mogao posvetiti eksperimentiranju sa ratovima i konstantnom uništavanju ĉovjeĉanstva. Energija je namjerno blokirana u muškarcu. Kao što smo mi rekli, muška energija je vrlo zaglavila. Mi ne pokazujemo prstom ni na koga. Ali mi kaţemo, da je generalno gledajući energija muškog roda na planeti vrlo zaglavljena u podruĉju druge chakre - u genitalnom podruĉju. Ţene, vi ste zaglavljene u podruĉju vrata, jer vi ste se sloţile prije 4000 ili 5000 godina da zašutite o magiji i intuiciji i o tome što ste vi reprezentirale i znale o tome kao jedan dio “blizanske vatre”. (twin flame) Ta “blizanska vatra” je “muško” i “ţensko” koje egzistira u JEDNOM tijelu, bez obzira jeste li vi muškarac ili ţena. Patrijarhalno društvo je bilo vodjeno od muškog aspekta “Sebstva” (self), koje ste vi svi bili. Vi ste svi eksperimentirali sa svjesnosti i uĉili sami sebe o tome što za vas najbolje funkcionira, kao pripremu za ovo vrijeme, kad će se taj plamen – “blizanska vatra” razbuktati u vašem tijelu. U ovo vrijeme, blizanska vatra nije traţena kao partner izvan vas, nego vi morate shvatiti da mora doći do integracije vašeg muškog i vašeg ţenskog dijela sebe u vama samima i kao zrelost svega onoga što ste vi do sada uradili.
116

Nakon što ste integrirali muške i ţenske dijelove unutar sebe i aktivirali vašu vlastitu blizansku vatru, onda kad vi budete traţili partnera, vi ćete traţiti nekog ko je KOMPLETAN, ne samo nekog koji bi u vama ispunio potrebu i manjak koje vi do sada niste spoznali, niste sami sebi priznali i niste SAMI SEBI ispunili. Tokom ovih perioda promjena, ţene će morati da otvore njihova grla i da daju sebi dozvoli da govore. A muškarci, vaš izazov u razumijevanju ţena i drugih muškaraca je da poĉnete da osjećate i da dozvolite i integrirate vaše osjećaje u seksualnosti u vašim vezama. Mnogi muškarci sada imaju teškoća sa ţenama. Ţene izludjuju muškarce. To je istina. Ono što vam mi sugeriramo – za mušku vibraciju, a takodjer i za ţensku koja radi na muškom aspektu sebe je da se vi trebate “pomaknuti u osjećaj” dok dijelite vašu seksualnost. Pomaknite se u emocionalnost stvari, radije nego da doţivljavate mehaniĉku seksualnost i stimulaciju fiziĉkog tijela. Postoji i emocionalna stimulacija kojoj treba emocionalna predanost i emocionalno povjerenje. Elektromagnetski gledajući, ovakva emocionalna stimulacija će u vama otvoriti jednu frekvenciju. Ova frekvencija, koju reprezentira seksualnost vas podsjeća na vaše boţansko porijeklo. Muškarci su zatvorili njihov osjećajni centar, da bi iskusili vladanje na ovoj planeti. Muškarac je bio u stanju da zapoĉne rat i da ubija i da dominira na planeti, jer je on zatvorio svoj osjećajni centar. Ţena se sloţila da zatvori svoj centar za govor, tako da bi muškarac imao priliku da iskusi kako je biti odgovoran za jedan sistem. Sve ovo dolazi sada do jedne toĉke stabilizacije i izjednaĉavanja. Ţena je poĉela otvarati svoje grlo prije nekih 30 godina i poĉela je koristiti priliku da govori kad je to “došlo u modu”. Problem je da su mnoge ţene završile tako što su zatvorile njihove osjećajne centre, ĉim su otvorile njihove centre za govor. Tako su postale iste kao i muškarci. Ali, potreban je balans. Sada ţena osjeća potrebu da probudi ţenski princip u sebi. Ona je u ţenskom tijelu i ovladala je korištenjem muške vibracije u sebi. Ona je otišla u svijet i osjeća se moćno. Ona moţe šetati po ulicama, bez vela na njenom licu, ona moţe odluĉiti da li se ţeli ili ne ţeli vjenĉati. Ona je njeno vlastito vlasništvo. Ona je u ovoj zemlji odgovorna za njene vlastite odluke. Ona je poĉela da se “omekšava” i da budi onaj dio sebe koji je hrani i koji joj donosi ţivot. Dok upotpunjava sebe sa svojim muškim i ţenskim dijelovima sebe i kad dozvoljava sebi da iskusi evoluiranje DNA, ona odašilje ovu frekvenciju. Ova frekvecnija će na planeti postati dominirajuća. Neophodno je potrebno da muškarci otvore njihove osjećajne centre. To je slijedeći korak kroz koji muškarci moraju proći da bi uspostavili balans sa ţenama. Ovo će se za muškarce desiti jako brzo. Ovo neće biti 30-ogodišnji proces, jer muškarci se sada u ovo vrijeme u njihovoj populaciji kreću ka globalnoj zbunjenosti. Muškarci shvaćaju da se njima ne svidja ono što se dešava u svijetu i oni dovode autoritete u pitanje. U jednoj toĉki, ove frekvencije će postati dominirajuće. Onda, na primjer, će se desiti da jedan muškarac eksperimentira na ţivotinjama u laboratoriju i da se njegov osjećajni centar trenutno
117

i kompletno otvori. On će osjetiti svu bol koju osjeća ta ţivotinja i sve ono što je on radio postaje odvratan izvor gadjenja i gnušanja. On će se okrenut i izaći iz laboratorija i više se nikad neće vratiti, jer će biti potresen. Ovo će se desiti muškoj vibraciji. Mi smo rekli da će se muška vibracija transformirati u vrlo kratkom vremenskom periodu. Mi vam nećemo reći zašto i kako, jer će neki od vas to smatrati strahovitim. Pa ipak, mi ćemo reći da ĉim valovi nastave dolaziti, doći će do nezaustavljivog jednostranog rasta svijesti u populaciji. U jednom odredjenom momentu će muškarci biti u najţešćoj bitci da vladaju svojim osjećajima, jer osjećajni centar će biti aktiviran. To će se desiti ili polako ili će se otvorit eksplozivno u jednom trenu. Ţene će u isto vrijeme biti pogodjene otvaranjem njihove srĉane chakre, tako da mogu suosjećati sa muškarcima, kad vide da njihovi muškarci osjećaju. MI ovdje govorimo o masovnim dogadjajima iniciranih valovima Svjetla koji će aktivirati ljude. Ţenska energija koja osjeća i povezuje ţivot sa ţivotom se budi u svima. Ţene moraju redefinirati njihove ideje o ţenstvenosti i snazi. One moraju otkriti kako je to biti jak kao ţena, kao što muškarci moraju otkriti kako je biti ranjiv kao muškarac. Koji je aspekt muškarca umiljat kad je on ranjiv? Koji je aspekt ţene umiljat kad je ona osnaţena od same sebe, kad je ona ţenska verzija snage i moći, a ne muška verzija. Ţene su nosile oko svojih energetskih polja tvrdi oklop, one su se time štitile. Sada, one će razviti istinsku emocionalnu snagu. Tvrdi vanjski oklop će nestati, a svjetlosno tijelo će zraĉiti iz srca. Boginje i Bogovi se slaţu i rade sa tom energijom. Zakljuĉeno je da se drama razvjie na ovaj naĉin. Stare priĉe su zakopane i zatrpane, priĉe o magiji ţenskog, stvaralaĉkog, onoga što je u stanju da poradja, onog što je u stanju da drţi u sebi misteriju krvi – ţivotne snage – i one koje je u stanju da taj ţivot donese natrag na Zemlju. Gdje su priĉe o Boginji - onoj koja voli, osjeća i hrani? Muška populacija je takodjer imala u sebi energiju Boginje i imala je potebu za njom. Da bi se vašu planetu u zadnjih nekoliko tisuća godina bolje kontroliralo, vama su dani svi mogući mitovi o vanzemaljcima. Oni su osnovali sve vaše religijske institucije. Mi smo vam rekli da ste vi jedan eksperiment. U odredjena vremena, eksperiment je bio udiţuć i pun ljubavi, ali u nedavnim vremenima taj eksperiment se preobratio u nevjerojatan truleţ. VI, kao ĉlanovi Obitelji Svjetla, vi ste došli da bi ponovo invadirali ovaj planet i ponovo dovukli svjetlost na planetu, tako da u ovu glupost od separacije i rata više nikada ne bude bilo vjerovano. Muškarac i ţena su bili kreirani da jedno drugo nadopunjuju, a ne da stoje jedno drugom nasuprot. Sjetite se: osjećaj je emocija.Emocija je KLJUĈ da odete sa ovog planeta, EMOCIJA JE KLJUĈ da otkrijete vaše multidimenzionalne dijelove sebe, da ih iscijelite i da postanete jedno. Emocija je kljuĉ za aktiviranje Zemlje kao ţivuće Biblioteke, kroz što će biti aktivirano i od uništenja saĉuvano jedno vrijedno podruĉje egzistencije. Sa muškarcima i partrijarhalnim
118

društvom na ĉelu odgovornosti za ovu planetu i sa ţenama u podzemlju, ĉak niti u zaledju, separacija je bila glavna tema i osjećaji su jednostavno bili baĉeni na stranu, bili su oznaĉeni kao loši i nisu bili poţeljni. Vi ste postali automati, koji su igrali one uloge koje su vam dane da bi vas drţalo odvojenima. Tako da vi nemate nikakvu kolekciju snaţnih i moćnih ţena da se na njih ugledate. VI nemate ništa u smislu primjera koji vam moţe sluţiti kao uzor snaţne i moćne ţenstvenosti. Tako da muškarci teţe da budu muţevni, a ţene teţe tome da se osnaţe i opunomoće kroz jednu mušku vibraciju, jer vi nemate nikakvu jasnu sliku jedne snaţne i moćne ţene. ALI, vi si morate sami stvoriti takvu sliku. Poĉnite tako što ćete shvatiti bogatstvo energije koju ţenska verzija sebe ima, koju intuiciju, prijemĉljivost, kreativnost, suosjećanje i prehranjivanje. Vi upravo otkrivate koje je tu bogatstvo identiteta prisutno, koje je dugo vremena bilo diskreditirano. Ako ste vi ţena, vi ste ţivuća forma ove esencije. Muškarci moraju tek otkriti njihovu formu Boginje untar njih samih, gdje Boginja unutar njih susreće Boga. Iz istog razloga je i pogled na muškost poremećen. VI jednostavno nemate primjera jednog jakog, snaţnog, a osjećajućeg muškarca. Društvo je obiljeţilo muškarce koji osjećaju kao slabiće. Ali, sada, muškarci poĉinju promatrati njihove emocije i govoriti: “Hej, ja ovo osjećam” i znaju da su oni i dalje muškarci. Tako da muškarci i ţene oboje stvaraju njihove uzore za snagu i moć i integrirane verzije muţevnosti i ţenstvenosti. Ovi modeli dolaze sada i oni dolaze jako brzo. Vrijeme razdvojenosti je gotovo. Kao što smo vam mi rekli, vi ne traţite izvan sebe partnera vaše blizanske vatre. Ono što vi traţite je integracija ţenske i muške esencije unutar vas samih. Ove dvije esencije ĉine jednu cjelinu. Cjelokupni ljudi teţe tome da se poveţu sa drugim cjelokupnim ljudima u vezama koje su bazirane na povjerenju, ţudnji i izboru. Veze nisu više bazirane na: «Trebam te u mom ţivotu da me upotpuniš i da mi daš vrijednost.» Vi postajete kompletni u sebi samima i radite s nekim drugim tko je takodjer kompletan u sebi i tko nudi da otkrijete jedan kompletno novi teritorij za istraţivanja. Kad vi u sebi spojite ta dva plamena, vi prepoznajte intuitivni, senzitivni dio Boginje u vama koji donosi ţivot, kao što prepoznajete i dio koji je snaţan, moćan, racionalan i intelektualan. Jedan dio koji je jako prizemljen, a jedan koji je jako spiritualan. Kad vi stopite te energije zajedno u sebi samima, za vas će biti od primarne vaţnosti da nadjete nekog tko u sebi ima iste kvalitete. Vama jednstavno neće odgovarati netko ko nije integriran i ĉitav. Vi ćete automatski sebi privući ljude koji su cjeloviti i to će se dešavati bez po muke. Vi ćete biti u stanju da se poveţete i “zakaĉite” jedno za drugo iz ţudnje i iz prepoznavanja, a ne iz nuţde. Vi ćete dostići nešto na što niste do sada nikada ni pomišljali u niti jednoj vezi prije toga i vi ćete vašoj vezi dati jednu sasvim nov obraz, jednu povezanost, jednu totalno novu definiciju. Vi ćete postati vaš vlastiti uzor za ovu novu vrstu veze.
119

Mnogi od vas će otkriti da je institucije braka beznaĉajna. Jednostavno neće odgovarati onome što vi znate i onome kako vi ţelite da ţivite Budući da se vi svi nalazite na putu da integrirate vaše polaritete, doći će uvijek nanovo do poteškoća i do teških tema. Dobro došli u teška vremena, jer ona mogu biti vaš najveći uĉitelj. Ostanite fokusirani na vaš vlastiti razvoj, vaš put i vas samih, a ne na to što drugi rade. Pozovite vaše unutranje i muško i ţensko i poĉnite dijalog izmedju njih, tako da oni mogu raditi u partnerstvu i harmoniji. Dajte sami sebi jako puno ljubavi i ohrabrenja. Dogovorite sastanak sami sa sobom i recite si : “Hej, volim, te. Ti si prekrasan, ti si predivan, ti si jednostavno broj 1, ti si najbolji na svijetu!” Kad vi sami sebi ukaţete ĉast da ste dostojni i da zasluţujete vašu vlastitu ljubav, kao da ste neki kralj ili kraljica kojem se iskazuju najviše poĉasti, tada se SVE MJENJA. Snaga i integracija postaju vaši, jer vi VJERUJETE U SEBE i VI VOLITE TO TKO STE VI. KAD VI POĈNETE da VJERUJETE U SEBE i da VOLITE SEBE, sve se MJENJA, sve poĉima ići onako kako vi to ţelite. Najteţe za najveći broj vas je da poĉnete vjerovati da vi zasluţujete ljubav i da se posvetite tome da to poĉnete vjerovati i prakticirati. Nitko drugi vas nikada ne mora voljeti. VI niste ovdje da bi išli unaokolo i skupljali ljubav od drugih ljudi, te da bi tako uvjerili sebe da ste vi toga vrijedni. VI STE OVDJE da bi ovladali jednim jako teškim zadatkom u jednom tamnom sistemu koji vam daje jako malo stimulacije i jako malo informacija o tome kako stvari zbilja stoje i o stvarnoj istini. Vi ste tu da uradite nemoguće. Ako se posvetite tome da volite sami sebe i ako stavite ovu posvetu na prvo mjesto od ĉega ćete poĉeti svaki dan, sve ostalo se dešava samo po sebi. Vi postajete cijeli i kompletni. Onda ste spremni za jednu duboku vezu sa nekim drugim tko je takodjer cjelovit i kompletan, a ta vas veza moţe odvesti u neistraţena podruĉja. XX Poglavlje Seksualnost - Most ka Višim Nivoima Svjesnosti

Kad je vaša Biblioteka bila uništena i razbacana i DNA rastrgana tako da su ostala samo dva lanca sa veoma malo informacija i memorije, seksualnost je ostavljena netaknuta u fiziĉkom tijelu. To je zadrţano kao forma reprodukcije, naravno i kao forma za bića da ostanu u kontaktu sa svojom esencijom i da se manifestiraju u ţivot. Duboko u mehanizmu seksualnosti je
120

frekvencija koja moţe da se dostigne, frekvencija za kojom ţude i koja je pogrešno interpretirana od mnogih ljudi. To se zove orgazam. Orgazam je izgubio svoju originalnu svrhu. Vaše tijelo je zaboravilo kosmiĉki orgazam za koji je bilo sposobno zato što vas je društvo uĉilo hiljadu i hiljadu godina kako je seksualnost loša. Vi ste bili uĉeni ovo da bi bili kontrolirani i da bi vas onemogućili da traţite slobodu kroz seksualnost. Seksualnost vas spaja sa frekvencijom ekstaze koja vas spaja sa Boţanskim izvorom i informacijama. Seksualnosti je dato loše ime na ovoj planeti i to loše ime je saĉuvano u vašoj staniĉnoj memoriji. To nije samo iz ovog ţivota, to je iz hiljada godina varanja i pogrešnog interpretiranja.Veoma je vaţno da se oĉistite od negativne predstave o seksualnosti, a isto tako da iskusite i isprobate kako iskoristiti seksualnu energiju i seksualno izraţavanje u vašoj višedimenzionalnoj prirodi. Seksualni dijelovi tijela su avenije zadovoljstva koje kreiraju frekvencije koje stimulišu i lijeĉe tijelo i potencijalno vode do spoznaje svog višeg spiritualnog dijela. Seksualnost je pogrešno shvaćena na ovoj planeti, kad se razmjeni izmedju dvije osobe, veoma rijetka je namjera da se sa tim spoji spiritualnost. Seksualnost podiţe spiritualnost koja je slobodna i koja vidi sebe kao kreatora. Mada, veoma rijetko je seksualnost upotrebljavana kao most da vas odvede do višeg nivoa svjesnosti. Mi smo priĉali sa velikim brojem individua koje su unijele svjetlost u svoj ţivot. Nakon nalaţenja odgovarajućeg partnera u monogamnoj situaciji, oni su bili u stanju da dostignu veoma visoke stupnjeve postojanja. Monogamija je u većini sluĉajeva najbolja za vas zbog vaših vibracija. Kad imate mnogo partnera, vi naginjete da budete manje iskreni i da skrivate ko ste, vi dijelite malo tamo, malo ovamo i svuda rasipate svoje sjeme. Najbolje je biti sa jednom osobom, ali to ne znaĉi sa istom osobom zauvijek. Budite vijerni i otvoreni i djelite sa osobom sa kojom ste i idite najdalje što moţete sa njom. Ako to bude cio ţivot onda je to divno. Ako ne bude i ako dodjete u situaciju kada više ne komunicirate i sluţite jedno drugom ili osjećate da veza neće moći da ostvari pomak, prekinite tu vezu i nadjite partnera koji će odgovarati vašoj vibraciji. Kada ste u vezi "jedan prema jedan", vi onda formirate povjerenje. Većina vas ima teškoću vjerovanja sebi zato što nemate u sebi uzor za vjerovanje. Vi moţete da nauĉite da vjerujete u vezi, zato što veza djeluje kao ogledalo vas pokazujući vam što vi ne moţete vidjeti sa vašeg stanovišta. To će vam pokazati vaše unutarnje ja kroz vaše spoljašnje ja ili djelovanje kad otvorite komunikaciju u seksualnosti i duboku intimnost i kad prestanete koristiti seksulanost kao odvraćanje paţnje od bliskosti. Mnogi od vas su koristili seksulanost za odvraćanje paţnje od bliskosti i naĉin da izbjegnu intimnost radije nego da je izgrade. Umjesto da istraţite jedno drugo intimno i spiritualno vi ste ugasili center za osjećanja, stavili oklop i imate plitak, genitalni seks zato što je jako zastrašujuće i previše intenzivno da idete u dubinu cijelog tijela i osjetite punu duhovnu vezu. Ponekad vruć sex je divan ali mi kaţemo da ima mnogo više od toga. Ima mnogo, mnogo više od toga i niko vas ne zadrţava od toga sem vas samih i vaših vjerovanja i strahova da skinete sve maske i zidove. Mnogi vaši strahovi su bazirani na onome što ste vi kreirali za sebe i šta ste uradili drugima u
121

svom seksualnom ţivotu.Vaša seksualna istorija utiĉe na svaki dio vaše duše pa sve što muĉi vašu dušu se manifestuje i objavljuje kroz tijelo. Vi ne ţelite da vidite ovo ponekad jer je previše bolno i što to osudjujete kao loše. Prestanite osudjivati i postanite neutralni za sve što ste uradili bez obzira šta god otkrijete, bez obzira koliko je to loše bilo, bez obzira koliko teško izgleda i bez obzira koliko nasilja je ukljuĉeno. Shvatite da je vaša svrha bila da prikupite informacije i shvatite sebe. Seksualnost je frekvencija. Ona predstavlja ono što nije uzeto od vas, iako je vaša istorija, memorija i identitet uzet i razbijen. Naĉin na koji ste vi ostali netaknuti sa mogućnosti da otkrijete tko ste bili je kroz seksualno iskustvo.Naravno, vi niste nikada uĉeni ovome. Mi ćemo morati da pogodimo crkvu sa ovim, pa izvinite vi koji ste ĉlanovi crkve. Crkva je postala organiziran posao da kontroliše religiju i spiritualni napredak i da kreira poslove, hijerarhiju i klubove.Veoma su rijetke crkve koje su imale ideju davanja informacija ljudima. Vi ne mislite o religiji kao neĉemu što vas informiše, zar ne? Svaka religija koja daje informacije je religija koja operira na vibraciji istine. Spiritualni realiteti su mjesta postojanja od kojih je ljudsko tijelo odvojeno. Zato što je seksualnost bila jedna od mogućnosti da se vrati ta memorija ili da se konektuje sa spiritualnim dijelom sebe i spiritualnim kreatorom ili da se nadje put ka duhovnim relanostima koje su zakljuĉane za vas, crkve su smislile da promovišu seksualnost za produţavanje vrste.One su uĉile da je jedini razlog za seksualnost da se proizvedu nova ljudska bića. Seksualnost je promovisana kao nešto jako loše. Ţenama je bilo reĉeno da je seksualnost nešto što one moraju da podnesu da bi sluţile muškarce i da one nemaju kontrolu oko procesa radjanja. Ţene su vjerovale ovo, pa ĉak i do današnjeg dana vi vjerujete da nemate kontrolu oko tog dijela svog tijela. Vi trebate da shvatite da jedino vi odluĉujete hoćete li roditi dijete ili ne. Ovo nije toliko komplikovana stvar kao što ste mislili.Odluka i namjera je to što donosi iskustvo vašem biću. Vi kontrolirate hoćete li imati bebu ili ne. Da je ţena imala ovu mogućnost posljednjih hiljadu godina i da je mogla da istraţi njen seksualni ţivot bez straha da će imati bebu, moţda bi ţena i muškarac otkrili da su mnogo slobodniji nego što im je bilo reĉeno. Otkriće viših frekvencija seksualnosti dolazi iz ljubavnog iskustva. Nema nikakve veze sa relacijom ili da li si heteroseksualan ili homoseksulan. To ima jedino veze sa ĉinjenicom da dva ljudska bića daju zadovoljstvo jedno drugom na naĉin koji moţe da otvori frekvencije svjesnosti. Vi ste pokupili previše ideja šta je odgovarajuće a šta nije odgovarajuće kroz seksualno ispoljavanje. Ljubav je esencija koja treba da se kreira u svim relacijama. Ako volite i poštujete nekoga, nema veze koja je kompozicija vaše kompaktnosti. Ono što je vaţno je vibracija ljubavi i kako doţivjeti tu ljubav, koja bi u idealnom sluĉaju bila najbolje izgradjena u integraciji muškarca i ţene i napravila "twin flame" (moţe se prevesti: vatra koja je identiĉna ili duplirana spajanjem dviju energija). Idealno, seksualnost se ispoljava kroz osjećanja. Treća i ĉetvrta ĉakra spajaju vas sa emocionalnim i suosjećajnim dijelom vas što vas opet veţe sa vašim duševnim bićem. Spiritualno biće je dio vas koje je multidimenzionalno i kroz koje vi postojite u više formi istovremeno. Vaš posao, zadatak i duţnost je da postanete svjesni svih ovih realnosti u
122

identitetu koji ste vi. Kada ste svjesni, moţete pristupiti razliĉitim frekvencijama, sjetiti se ko ste i promjeniti vibraciju ovog Univerzuma. Mi volimo da priĉamo o seksualnosti zato što je ona misteriozna na ovoj planeti. Odredjene mistiĉne škole su ĉuvale znanje o korištenju potencijala seksualnosti u tajnosti. Vi ste elektromagnetna bića i kada se susretnete sa drugim bićem vi spajate vaše elektromagnetne frekvencije zajedno. Kada su vaše frekvencije u tonu i spojene frekvencijom ljubavi nevjerovatne stvari mogu da se dese. Hiljadama godina unazad kada je društvo bilo više matrijarhalnog karaktera u odredjenim krajevima planete, energija boginja je dolazila na zemlju i manifestovala se kroz neke osobe. Ţena je shvatala njenu snagu, njenu intuiciju, njen osjećajni centar, njenu vezu i njenu ţelju da stvara ţivot. Ona je takodje shvatala da ona ne mora nikada da ostane trudna ako to nije bila njena ţelja da se desi. Da bi patrijarhalno društvo došlo u punu snagu i da bi zemlja promjenila nivo svjesnosti, ţenska energija je morala da se unazadi. Dakle, ţenska snaga, energija i shvatanje seksualnosti je potisnuto. U moderno vrijeme, zadnjih dvije hiljade godina, na ovoj planeti došlo se do vjerovanja da su ţene vjerovale da one nemaju kontrolu kada mogu imati djecu, da je seksualnost loša i bolesna i uĉeno je da sex moţe biti vodjen samo unutar braĉnih prava itd. Sve ovo je bio samo marketinški program. Neke od današnjih marketing programa pokušavaju da kreiraju još veći strah od seksualnosti i ispoljavanja sekslualnosti kroz promociju straha od Side, herpesa i mnogih drugih stvari. Vi proĉitate ove stvari u novinama i postajete uplašeni od vlastitig ispoljavanja, uplašeni od vlastite intuicije i uplašeni od vaše liĉne radosti. Da li razumijete? Prije nego što je DNA bila preuredjena, naĉin na koji su su mnogi dostigli više realnosti i bili u mogućnosti da dostignu frkevencije van ove planete je bilo kroz elektromagnetnu vezu ljubavi. Oni su kreirali nešto poput raketnog iskustva koje ih je podiglo u druge sisteme realnosti. Ovo je jedna od najĉuvanijih tajni na ovoj planeti. Mnogi od tih sa kojim smo priĉali su imali apsolutno duboko iskustvo seksualnosti.Mi bi ţeljeli da ukaţemo da mi ne pravimo razlike ili kritikujemo s kim ste u vezi i savjetujemo da vi isto napustite takvu vrstu kritikovanja. To je stari program. Mi priĉamo o dva bića koja su se spojila na bilo koji naĉin koji je odgovarajući njima da se spoje i kreiraju ljubav, zato što ona dijele ljubav. Kada integritet i ljubav nedostaje u spajanju ljudskih tijela, tada ljudska bića ne misle dobro njihovom iskustvu. To kreira razne vrste loših posljedica u fiziĉkom tijelu. Vi ste ostavljeni sa frekvencijom isustva orgazma da bi mogli da se sjetite svog višeg identiteta. Kada se ova energija ili istorija o sebi oslobodi i vi otkrijete tko ste, vi ćete ujediniti mnoga tijela svog višedimenzionalnog postojanja u svojoj fiziĉkoj formi. Da bi dobili potpun efekt ovog ujedinjenja , dozvolite da se dvanest spirala uklope u vaše tijelo i dozvolite da se svjetlošću kodirana vlakna (filaments) prerasporede. Ovaj proces je povezan sa mentalnim tijelom koje je naravno povezano sa fiziĉkim tijelom. Emocionalno tijelo, koje je povezano sa spiritualnim tijelom je tijelo koga bi svako ţelio preskoĉiti. Vi kaţete "Ja ţelim da napredujem. Ja ţelim rapidnu akceleraciju, ali ja ne ţelim da idem kroz osjećajni centar da bi to uradio.
123

Vi ste konektirani sa vašim multidimenzionalnim bićima kroz svoja osjećanja i u vašim osjećanjima je mjesto gdje ste vi primarno zakoĉeni. Shvatite da vaše "stvari" dolaze sa razlogom (ono što se izlijeva iz vaših osjećanja, prim. prev.). Mnogi od vas bi najradije da zapalite neke "stvari" i bacite u smeće kao nešto jako ruţno i što nije dio vas.Ove nagomilane "stvari" su tamne sjenke vašeg postojanja koje ne volite i ne ţelite da prihvatite o sebi. Mi shvatamo da ponekad, kad nešto dodje na površinu, vi registrujete to i kaţete "Ja mrzim ovaj dio sebe, i ja bih najradije završio sa tim i stavio ispod tepiha i zaboravio da postoji. "Ja sam završio sa ovom stvari ." U stvari vaše "stvari" i vaši problemi su riznica blaga vašeg ţivota. To je kako vi uĉite. Vi ste se sloţili da mutirate, da vaše tijelo napunite sa svjetlošću i da rodite Obitelj Svjetlosti na ovoj planeti. Pošto je Svjetlost informacija vi morate da se suoĉite sa svim stvarima koje sakrivate od sebe. Seksualnost je primarni problem pošto je to tajni dio vas dio od koga se skrivate. Društvo vam je reklo "Ovo je dobro, ovo je loše, vi treba da radite to i to. Ko vam je dao te zakone. Ko vam je zapravo dao i jedan od zakona. Vi se osjećate zatoĉeni zato što ne moţete ĉitati simbole jezika koji govorite sami sebi. Mnogi od vas vole vaše priĉe zato što vam privlaĉe paţnju. Ako nemate priĉu, ko će priĉati sa vama. Posmatrajte svoje tijelo i vidite šta vas to uĉi. U idealnom sluĉaju, vi ćete izlijeĉiti rane i kreirati mjesto veće komfornosti i radosti kad nauĉite da boravite kompletnije u vašem tijelu i kad budete imali novu identifikaciju vaše seksualnosti. Seksualnost je kljuĉ. To su vrata ka većim realnostima svjesnosti. Kad predefinirate sebe i kada svjetlosno kodirani elementi vama daju novu definicju vas samih, vi ćete promjeniti i to ko ste vi seksualno. Seksualnost se mora podići za sve vas i mi moţemo reći iz iskustva, to je dio od koga se najviše plašite u ovo vrijeme. Mi vam garantujemo biće mnogo strasnijih dijelova kasnije. Ako ste zapeli na ideji ljubavi i ne moţete shvatiti šta se dešava sa tim, vaš problem je da vi traţite ljubav van sebe. Vi traţite nekoga drugog da da znaĉenje vašem ţivotu i da vas ocijeni. Ako nemate tu osobu vi postajete ljuti i osjećate se bezvrijedni. To je model sa kojim ste odrasli, što su vam vaši roditelji i društvo pokazali. Mi smo vam rekli mnogo puta da najvaţnija stvar je da volite sebe i poštujete Zemlju. Ali vi to zaboravljate i traţite sljedeću vezu da vas napravi kompletnim. Vi se osjećate da ste bez veze manje znaĉajan i prihvaćen sugradjanin. Onda se osjećate usamljenim. Vi morate da nauĉite da budete sami. Samoća je jednostavno samo stanje svijesti. Vi niste nikada, nikada sami.Vi imate veliki broj entiteta oko vas. Ako prestanete ţaliti sami sebe, vi ćete shvatiti da ima toliko informacija koje vam se šalju da ćete ţeljeti da budete sami da bi mogli da primite kontakt. Kad volite sebe i prestanete komplicirati sa potrebom da vas neko voli, vi ste u stanju da prihvatite ono što neko drugi nudi. Vaţno je da vi cijenite sami sebe tako da se ne zadovoljite nekom zamaskiranom ljubavlju. Ako odluĉite da traţite partnera ili da vibrirate sa nekim i kada ne dobijete to što ste traţili ne ţalite se i ne traţite da se osoba promjeni onako kako vama odgovara. Ako ste postavili vrijednosti za sebe i niste ih kreirali, onda jednostavno promjenite realnost i nastavite sami dok ne sretnete nekoga ko će reflektirati vaše vrijednosti. Za svo vrijeme, vibrirajte u ljubavi ka sebi, poštujte sebe i shvatite da je ovo put o sopstvenom
124

otkrivanju u vezi prema drugima. Nije samo oko muţeva i ţena. Putovanje je i oko poštovanja vašeg fiziĉkog tijela i originalnosti vašeg bića kad dotaknete ţivote mnogih drugih. Dozvolite da radite na sebi i da napredujete. Vi se svi plašite da budete intimni sa sobom i da ostanete sami sa sobom. Jednom kad razvijete intimnost, tišinu, ljubav prema sebi i kontrolu vaše energije, tada će te ţeljeti da podijelite aspekt vaše intimnosti sa nekim drugim. Seksualnost moţe da bude vrlo konfuzna u ovo vrijeme jer vi povećavate i uĉite o vašoj frekvenciji. Kad spojite tijela pa ĉak i kada zagrlite jedno drugo vi izmjenjujute frekvenciju. Kad imate seksualno iskustvo, dolazi do hormonskog oslobadjanja unutar vašeg tijela. Hormoni bude odredjene energije unutar ćelija i dešava se prenošenje esencije jedne osobe u esenciju druge osobe. Zato kad imate seksualno iskustvo sa nekim ne moţete osloboditi njegovu ili njenu energiju iz svog sistema. Iako ne ţelite da budete sa tom osobom, seksualno iskustvo ostaje sa vama jer ste imali elektomagnetsku izmjenu energija. Vi prolazite kroz modulaciju frekvencije i uĉite kako da povećate svoju frekvenciju do mjesta stabilnih (pouzdanih) informacija, ljubavi prema sebi i intimnosti prema sebi. Zato, moţe biti jako konfuzno a ponekad i zastrašujuće da uzmete ovu osjetljivu ĉinjenicu koju uĉite o sebi i spojite sa nekim drugim. Što god postajete svjesniji sve više ste u kontroli vašeg tijela, gdje da ga ukljuĉite, gdje da ga postavite a pogotovo sa kime da se mješate seksualno. Ako će seksualno izraţavanje podrţati vaše vlastito razvijanje, vi ćete automatski kreirati to iskustvo i biti spremni za to.Shvatite da će tokom procesa vlastitog razvijanja veoma ĉesto naići period seksualne neaktivnosti. Ako se spajate sa nekim i kemijski izmjenjujete sa nekim ko vam se ne dopada vi uzimate njihovo smeće jer razmjenjujete energije intimno. Ponekad ćete biti sklonjeni od takve razmjene. Moţda ćete misliti "O moj boţe šta se dešava, Da li starim. Da li se hladim? To nije sluĉaj. Vi moţete da nauĉite da koristite energije koje će vas seksualno stimulisati bez da je razmjenjujete sa nekim drugim. Umjesto da postajete kaotiĉni i "ludi", vi moţete da istraţite te energije kroz praktikovanje umjetnosti masturbacije, znajući da je potpuno dozvoljeno i u redu to raditi. Ili moţete da jednostavno posmatrate seksualnu uzbudjenost i odluĉite šta ćete uraditi sa njom. Moţete reći " Dobro, Ja ne namjeravam da reagujem na ovo. Hajde da vidim gdje će ova energija otići." Uzmite energiju i dozvolite da se penje uz vaše tijelo i iskoristite je u drugim dijelovima. Vi morate doći do taĉke gdje morate oboţavati i voljeti sebe kao da drţite sebe kao malu bebu u vlastitim rukama, znajući da ćete uraditi najbolje za sebe. Mnogi od vas odvraćaju sami sebi paţnju od sebe. Nadjite mjesto mira i tišine gdje moţete naći odgovore. Vi ne moţete naći odgovore okrećući telefon ĉitav dan i raspitujući se okolo kod drugih. Ako to pokušate, to znaĉi da traţite odgovore van sebe. Kad nauĉite kako da se okrenete ka unutra za odgovore, vaše unutrašnje Ja (self) će poĉeti da priĉa. Obiĉno vi ne moţete ĉuti jer ste zarobljeni u modelu ponašanja da vi znate da se trebate promjeniti ali ne ţelite da se promjenite jer ne znate tko ćete biti poslije. Iskreno, vi ste uplašeni sebe. Ovo je vrlo karakteristiĉna stvar. Vi ste uplašeni da niste kompletni, ali vi ţelite jako da budete kompletni. Zato vi kaţete "Ja sam kompletan, Ja sam suveren, Meni treba netko drugi. Meni se dopada netko. Oh, ne, Ja ne mogu da gledam, Ja se previše plašim, meni nitko ne treba, meni netko treba. "
125

I tako idete napriijed. I nazad. Nauĉite da smirite vaš Um. Nauĉite da budete u kontroli vaše energije. Šta to znaĉi? To znaĉi da gdje god ste, posmatrate sebe u kakvoj vam je pozi tijelo, kako koristite ruke, da li se ponavljate iznova i iznova, da li priĉate ili ĉutite. Nauĉite da se promatrate bez da se optuţujete. Nauĉite da gledate i da se samokorigujete kroz saznanje kakvi bi ţeljeti da budete a ne kakvi ste sada. Nauĉite da smirite um. Frekvencija se prenosi sa osobe na osobu u sluĉaju da postoji ljubavna konekcija. Ljubavna konekcija ne znaĉi da ćete se vi naslanjati jedno na drugo vjeĉno. To jednostavno znaĉi da ste vi u vezi sve dok vi osjećate da je veza odgovarajuća, dok poštujete jedno drugo i dok se energije razmjenjuju i dozvoljavate da energije teku kroz otvorene kanale. Kad ne volite jedan drugog i kad niste povezani nema razmjene, kanali se ne otvore. To ne znaĉi da vi ne moţete imati dobar sex nego jednostavno da kanali nisu otvoreni. Kako se elektriĉni impuls povećava sve više i više, orgazmiĉko isustvo se podiţe do većih visina zato što nervni sistem moţe da podnese veće frekvencije. Nervni sistem će odrediti kako vi ispoljavate sebe i kako se osjećate. Ako imate loše razvijen nervni sistem, vaše seksualno iskustvo će biti limitirano zato što nervni sistem prenosi elektriĉne signale. Ograzmiĉko iskustvo doprinosi ozdravljenju i proĉišćenju fiziĉkog tijela. Vremenom, nećete biti u stanju da budete sa nekim ko ne vibriira na istom naponu kao i vi. Jednostavno nećete se slagati jedan sa drugim. To bi bilo da pokušate da stavite stopalo broj 9 u cipelu broj 2. Nećete se slagati jer nećete biti u stanju da se stopite vibracijski. Vi ćete na kraju shvatiti znaĉaj hranjenja vibracija kad se poĉnete povezivati seksualno. Povezivanje seksualno je samo jedan od naĉina spajanja sa ljudima koji se kreću istom ili kompatibilnom naponu. Vaša realnost je veoma interesantna zato što imate mnogo znakova u vašem svijetu. Kad idete u stranu zemlju vaši elektriĉni uredjaji ne rade. Oni ne funkcioniraju i treba vam adapter. Bilo bi veoma stresno kad bi se morali adaptirati na vibraciju u seksualnom odnosu koja nije vaša. To bi bilo jako stresno. Potrošili bi svu energiju da kreirate adapter. Tada bi sebe uskratili i ne bi si dali dozvolu da idete dalje. Šezdesete su oznaĉile otvaranje ere seksulanog istraţivanja. U jednom momentu se model promjenio. Mnogo energije koja je bila na planeti u to vrijeme se pomiješalo sa eksprimentisanjem uzimanja droga i drugih opijajućih supstanci što je dovelo do kracije novog modela koji vas je odvojio od predhodne generacije. Ograniĉenja su se momentalno promjenila.Vi ste se odvojili od generacije koja je vjerovala u rat i niste se osjećali generacijom koja je svoju seksualnu ekspresiju izraţavala u mraku sa nevjerovatno mnogo odjeće na sebi. Vi ste prekinuli jedan model na mnogo naĉina i postavili nove trendove i kreirali nove vidove postojanja. Bilo je prekrasno. "Oh, moj Boţe, slobodan sex i ljubav i pokazivanje tijela", rekli ste. Sada je vrijeme za jednu novu revoluciju kroz koju će te postati vibraciono povezani za osobu. Više neće biti odvraćanja paţnje od seksualnosti i pretvaranja da ste vi seksualno slobodni i da moţete to da ispoljavate. To je jednostavno tjelesni aerobik u zoni seksualnosti. Mi ţelimo da vi udjete u aerobik vibracije duha. Dubina dvoje ljudi koji se povezuju na ovaj
126

naĉin je ono što vama treba i za ĉim ĉeznete. Ako ste uplašeni od toga to je zato što nemate još uzor za to. Vi si morate stvoriti jedan uzor. Vi morate vjerovati da će kosmiĉka energija donijeti novi pomak vezano sa vašim ţeljama i da će vas odvesti na sljedeći korak u razumijevanju sebe. Vi ćete se sjetiti sa jasnom ĉistoćom vaše ekspresije seksulanosti u razliĉitm manipulacijama kroz realnosti - kada ste bili i ţena i muškarac i kada ste istraţili seksualnost u svakom aspektu. Potrebna je hrabrost da uradite to. Ako ima i jedna oblast u kojoj vi optuţujete sebe i u kojoj je planeta uradila veliko optuţivanje je sex. Vi imate neke konaĉne ideje šta je u seksu dozvoljeno a šta ne. Dakle, mnogi od vas bi bili šokirani da se sjete šta su sve radili sa njihovom seksualnošću. Shvatite da na ovoj planeti, seksualnost je uvijek bila veza sa višim frekvencijama. Iako je mnogo informacija uništeno i razbacano po tijelu, potencijal da kreirate ţivot, podsjeća vas da kompletno shvatite, ko ste vi u suštini vašeg bica i u središtu onoga što jeste. Seksualna vibracija je vaša veza sa kosmiĉkim identitetom, ali je cijeli koncept kompletno pogrešno prihvaćen i izgubljen. Mi jednostavno kaţemo da postoji veća priĉa i da je ona mnogo interesantnija, nego što se iko usuĊuje da povjeruje. Postoje oni koji nisu ţeljeli da vi budete u tonu sa tim frekvencijama zbog straha da su vas te frekvencije mogle odvesti u zone oslobodjenja gdje bi ste mogli poĉeti povezivati stvari. Seksualnost je ostavljena kao frekvencija da vi plovite po njoj kroz nervni sistem i spojite sa višim Umom izlazeći van tijela. Ako ste znali da je ovo izlaz napolje , tko bi vas mogao kontrolirati i manipulirati. Populacija se mora oĉistiti od negativne kontonacije i osudjivanja koje je obojilo vaše seksualno iskustvo kroz vremena.Vi se morate izmiriti sa seksom da bi ste integrirali frekvencije i identitet. Stvari su bile manipulisane i postavljene su limitacije tako da bi se istina o seksualnosti sakrila od vas. Vama je bilo reĉeno da vi moţete stvoriti novi ţivot i imati orgazam, ali vam nije reĉeno da moţete otvoriti veće frekvencije sa tim. Vi moţete sa tim doći u kontakt i koristiti to kao metodu za sjećanje o tome tko ste vi i da promjenite vibracijsku frekvenciju vašeg tijela. U nekoliko sljedećih godina, vaša ekspresija seksualnosti će imati jednu potpuno novu dimenziju. Vi ćete se promjeniti i napredovati, imajući u vidu da imate partnera ko je voljan da podje istim pravcem i da je otvoren. Ali ako ste sa nekim ko hoće da se igra odbijanja ili izbjegavanja, vi nećete stići nigdje. Poglavlje XXI - Vaša Obaveza i Vaša Posveta da evoluirate u 3D

Iz našeg ugla gledanja, vi svi imate znanje, vi samo treba da aktivirate vašu memoriju unutar vašeg bića. Mi smo primjetili da neki od vas, iz vašeg ugla poimanja vape za pomoći i govore: "Mi trebamo pomoć i navodjenje." Hajde da onda predloţimo put kojim definitivno moţete ići - formulu koja će djelovati. Ta formula je krajnje jednostavna. Na vama je, da u svakom momentu i svakog dana, iznova i iznova postavite sa jasnoćom to što ţelite da iskusite. Moţda to što ţelite spada u kategoriju nemogućeg prema neĉijim drugim ograniĉenjima ili
127

prema neĉijim drugim limitacijama. Sa osjećajem da to zasluţujete i sa milosti prema sebi, otkrijte unutar sebe ono što vas ĉini sretnim. Ono što ĉini da se osjećate lako, da se osjećate povezani i da se osjećate ţivi. Šta je to što vi ţelite, a što će istovremeno donijeti mir na planeti, dok ste vi zaokupirani vašim vlastitim bićem? Šta god da su ove stvari, poĉnite da ih ţelite. Pozovite ih sebi govoreći: "Namjeravam da iskusim harmoniĉan naĉin ţivota. Namjeravam da iskusim zdravlje i energiju koja će me voditi u kreativne doţivljaje. Namjeravam da sam situiran i da hrana, krov nad glavom i sve stvari koje su mi potrebne da iskusim ţivot meni budu dane u velikoj koliĉini i da ja tu koliĉinu proslijedjujem i dijelim s drugima." Ovo nisu ideje koje ste vi bili uĉeni da mislite. Dva do tri puta dnevno posvetite mali dio vašeg vremena tome da vam postane jasno što ţelite. Svaki dan otvorite energije u svom tijelu i iznad vašeg tijela pozivajući frekvenciju svjetla. Zamislite zraku svjetlosti koja prolazi kroz 12 ĉakri, sedam unutar vašeg tijela i 5 van vašeg tijela. Ove ĉakre su informacioni centri ili vorteksi koji kad se aktiviraju poĉinju da osciluju. Kad oni osciluju, oni kreiraju pokrete unutar vašeg tijela koji aktiviraju svjetlošću kodirana vlakna da se poveţu i formiraju 12 evoluirajućih spirala u tijelu. Vrlo je vaţno za svakoga tko ţeli da bude u kompletnoj harmoniji sa svojim fiziĉkim bićem da praktikuje redovno neki vid dubokog disanja. Ovo je program gdje je udisaj vrlo vaţan, kisik se unosi u tijelo i dešava se oksidacija. Sljedeća aktivnost koju preporuĉujemo za one koji ţele da povećaju energetske vibracije u tijelu je okretanje. Pomjerajte se sa lijeve na desnu stranu, okrećući se oko sebe i fokusirajući pogled na palac, brojeći i okretajući se. Mi predlaţemo da se vi okrećete 33 puta najmanje jednom dnevno. Vi moţete da dostignete 33 okretaja veoma sporo. Ako ste u mogućnosti da dostignete 33 okretaja, tri puta dnevno, tako da se okrećete 99 puta dnevno, vidjećemo koliko ćete dugo ostati na ovoj planeti ili barem u ovoj dimenziji. Kad završite okretanje, bez obzira koliko ste obrtaja napravili, stavite svoje dlanove zajedno ispred grudi. Spojite ih, drţeći svoje oĉi otvorene i balansirajte sa stopalima razmaknutim u nivou ramena tako da se osjećate usidreni, a da još osjećate okretanje u isto vrijeme. Ovo jako ubrzava okretanje ĉakri unutar vašeg tijela, što znaĉajno ubrzava nivo na kome vi moţete primiti i interpretirati informacije. Dakle, metode koje se koriste su namjera, disanje, svjelost i okretanje. Dodati ćemo još nešto. Pošto ste vi elektronska bića koja mijenjaju svoju frekvenciju velikom brzinom, mi predlaţemo da pijete dosta vode, svjeţe vode, ĉiste vode. Voda se ponaša kao provodnik. Ona odrţava vas sistem otvorenim i provodljivim. Ima jos mnogo drugih stvari koje moţete nauĉiti. Nauĉite da imate iskustvo sa promjenjenim stanjima svijesti, a da se ne osjećate da nemate kontrolu.
128

Razvijate ta stanja i koristite ta stanja da prikupite informacije, da promjenite moguće vjerojatnosti, da se krećete na koridorima vremena i da promijenite svoje vlastite ţivote. Onda izadjite iz njih sa poštovanjem prema znanju kako da svojom voljom koristite ta promjenjena stanja. Kad nauĉite ovo, ubrzanje će biti apsolutno fenomenalno. Kad bude mnogo svjesnosti na planeti koje imaju takve mogućnosti, cijeli netvork koji organizuje i prati ljudsku svjesnost se mijenja. Više energije će doći na planetu zato što će tu biti oni koji mogu da je prihvate i drţe. Svatko moţe da nauĉi da prihvati i poštuje ovu energiju, zato što ona mora da bude smještena u vas. To je poput izvora nafte. Kakva bi bila korist od izvora nafte ako su neiskorišćeni i ako se rasipaju na sve strane. Jako malo, one bi samo kreirale nered. Ali , kada vi dobijete Zemljina blaga kao što su izvori nafte ili izvori prirodnog gasa ili vodopadi i kombinujete ih sa svojom voljom, vi kreirate svrhu ili oblik usmjeravanja energije. Onda se onima koji usmjeravaju ove prirodne resurse energije dogadja izobilje i bogatstvo. Najvaţniji aspekt ovog cijelog procesa usmjeravanja i skladištenja energije je da se vrednuje Zemlja i njeno iskustvo prije svega. Vama je u ovo doba dan jedan nevjerovatan prirodni resurs, a vi trebate da se na njega prikljuĉite i da ga usmjerite. Tada ćete vi biti veoma bogate individue u podruĉju dostupnosti i ovladavanja. Mnogi od vas ţele dostići višlje nivoe realnosti i ostati tamo, zaboravljajući da je vaš zadatak ovdje i na Zemlji. Vi morate nauĉiti da ostanete uzemljeni. Potreba da ostanete uzemljeni je nešto što mnogi od vas ne razumiju. Vi ćete ubrzo otkriti da ako se pomjerite u više i više vibracije i ako nemate stvari koje će vas prizemljiti i spojiti svjetove u jedno, vi moţete imati teškoća sa nervnim sistemom. Kad se frekvencija promjeni i više svjetla dodje u tijelo, tipiĉno "ljudsko vozilo" poĉinje da prima mnogo više informacija. Ponekad vi osjećate veliku dosadu ţivjeći u ovom svijetu i ţelite samo biti na nivou primanja informacija i zaboraviti ono što vi smatrate zemaljskim ţivotom. Ako niste uzemljeni vi nećete biti u stanju da prihvatite, integrirate i koristite informacije. To moţe jednostavno prepuniti vaš sistem i vi nećete biti u stanju da to što primate prevedete i da ostanete mirni. Vi morate biti u stanju balansirati mnogo svjetova u isto vrijeme. Kako ćete ovo uraditi? Namjerom, praktikovanjem i odlukom. Uzemljavanje dozvoljava svjetovima da se stope i dozvoljava vama da pristupite mnogim svjetovima. To vam dozvoljava da osjećate energetske talase i da preusmjerite ove energetske talase na ono mjesto i onda kad vam to treba da postanete superhumano biće. Dobar naĉin da se prizemljite ja da odete napolje i da sjedite na zemlji. Idite i sjedite u prirodi. Stojite i sjedite pored drveta neko vrijeme. Sjedite na suncu i ĉitajte knjigu dok vas sunce obasjava ili idite na plivanje ili stavite vaše noge u vodu.
129

Ovo su elementi. Ovi elementi stvaraju zemlju tako da ih moţete osjećati. Kad budete napredovali i kad se vaša cijela populacija pomjeri bliţe stapaljanju dimenzija, vaš nervni system će morati moći prevesti sve ove informacije koje će promjeniti vaše shvatanje ovog svijeta. Ovo vrijeme dolazi. Prošle godine, informacije koje vi znate već godinama postale su javne. Mnogo više ljudi koji nisu bili zainteresovani za bića na drugim planetama ili za liĉno napredovanje postali su zainteresovani ili barem svjesni ovih stvari. Oni su svjesni da postoji rastući napredak. I da se nešto mijenja u svijetu, ne samo u Americi. Sada postoji konflikt u energijama, koji vi moţete nazvati ili okršaj ili velika bitka. Bitka će postojati zato što je ovo borba ĉija će frekvencija prevladati svijetom i tko će posjedovati, manipulirati i obuĉavati vašu frekvenciju. Tko ste vi kao frekvencija prerušena u ljudski oblik i koji je vaš specifiĉan posao koji treba da odradite u ovo vrijeme? Od neophodne je potrebe da znate tko ste vi i šta vi radite kad to radite. Kako vi postajete više interdimenzionalni i multidimenzionalni i kako se frekvencija mijenja i energija ubrzava, vaše tijelo prolazi kroz drastiĉne promjene i nervni sistem - prenosioc informacija mora s time da izadje na kraj. Vi morate da nauĉite da rukujete sa više realnosti u isto vrijeme, da shvatite što to radite i da prevede tu informaciju planeti Zemlji. Vi ne biste bili ovdje da nije bilo vaţno da vi uzemljite informacije i energiju u Zemlju. Dakle, kad god se osjetite elektrizirani ili napunjeni energijom, shvatite da ste vi u promjenjenom stanju svijesti. Shvatite takodje koliko mnogo promjenjenih stanja svijesti postoje i da morate usmjeriti sebe da budete provodnik poput velikog cjevovoda. Kad znate da ste u promjenjenom stanju svijesti i da su vam date informacije, energija ozdravljenja ili uzdizanja - ponašajte se kao cjevovod. Napunite se energijom i postanite svjesni da ste u multidimenzionalnom izrazu. Registrirajte to ali ne analizirajte. Samo dozvolite energiji da se filtrira kroz vas u Zemlju i to će sve imati mnogo više smisla kasnije. Vi moţete otkriti vaše emocionalno tijelo tako što ćete reći da vjerujete da se emocijama moţe vjerovati. Izjasnite se da vi vjerujete da su emocije dobre, da su sigurne, da vas one mogu odvesti negdje, da su one od znaĉaja i da one nisu samo smetnja ili izvor nesporazuma. Svaki put kad se emocije oslobode u vama pogledajte šta one rade za vas ili vama. Kad se vi svadjate sa vašim djetetom i vaše dijete vrišti na vas i poslije se osjećate loše i plaĉete, pogledajte u svoje emocije. Šta emocije rade za vas? Kad god imate emocionalne reakcije vi pristupate informacijama iz razliĉitih realnosti. Pronadjite tu frekvenciju i zadrţite je.
130

Postoji univerzalno vjerovanje da su emocije ne mogu kontrolirati. To nije taĉno. Vi moţete kontrolirati emocije i vi ne morate izgubiti kontrolu. Emocije mogu biti frekvencije unutar vas kroz koje vi osjećate dubinu i srţ vašeg bića. Iako, netko moţe gledati u vas i misliti da se sa vama ništa ne dešava. To ne znaĉi da ih vi blokirate, to jednostavno znaĉi da ste vi odredili naĉin da osjećate emociju i da se ne osjećate loše ili dobro oko toga nego jednostavno da shvatite da vi to osjećate. Pogledajte šta moţete uraditi sa emocijama. Gdje vas one vode? Koji je sljedeći korak? Razdvojite se od tog dogadjaja koji je donio emociju. To će nekima od vas pomoći. Tjelesno vjeţbanje će vam pomoći da osjetite olakšanje. Vi koristite mišiće i tkivo kao oklop da pokrije vaš kostur. Ovo tkivo je postalo kompaktno i duboko zakopano i ĉuva ono što je u kosturu da izadje na površinu. Vi ţelite da dobijete pristup informacijama koje su u kostima, zato što su kosti mjesto gdje su saĉuvane priĉe, dok se blokade drţe u tkivu. Vi morate da idete kroz sve ove slojeve da bi našli istinu unutar vašeg tijela. Vaš nacrt ili plan zbog kojeg ste došli na ovu planetu i što treba da postignete poĉinje da bude nadraţen kako mu se pribliţavate. Ovo je kao igra koju ste igrali kao djeca, vi bi ste krili nešto i kad bi netko došao blizu vi biste rekli "toplo". Vaše tijelo postaje nadraţeno kad vaš nacrt poĉinje da preuzima komandu i odvede vas van vašeg logiĉkog uma u iskustvo. To je zato što se vi poĉinjete poklapati sa vašom svrhom. Vaše tijelo, ne vaš um, uzima unutra informacije. Ako dozvolite vašim emocijama da imaju mnogo slobodniju vladavinu, vi ćete imati veće zadovoljavajuće iskustvo nego kada kritikujete vaše emocije ili kad ne razumijete kroz što prolazite ili kad pokušate da ih kontrolirate. Vama trebaju vaše emocije.Mi ne moţemo dovoljno to da naglasimo. Neki od vas su ponosni što nemaju emocije. To više neće moći da funkcionira jer ćete shvatiti da će vas ono na što ste ponosni – uništiti. Vi moţete osjećati da ste sa svojim roditeljima razriješili sve stvari. Bilo bi mnogo taĉnije reći da ste imali više razumijevanja nego što je bilo moguće u dato vrijeme. Kad iskusite neki vid tjelesnog vjeţbanja ili rada sa kristalima ili kad kreirate pomak k višim niovima, vi ćete vidjeti mnogo cjelovitiju sliku. Informacije su saĉuvane i zapisane u kamenu. Informacije su takodje zapisane u kostima. To je zašto je znaĉajno da se radi na kosturu, zato što to drţi mnoga vaša iskustva tokom ţivota. Neka stvari izadju napolje i ne morate kritikovati sebe što ste mislili da ste završili sa nekim dogadjajima u ţivotu. Recite, "Ovo je divno. Ima još mnogo ovdje, volim to." Iskoristite ovo iskustvo, kao da otkrivate rudnik zlata, kao da otkrivate da ste vi ponovo rodjeni kao bogataš. Sve kroz šta vi prolazite je ono za što ste vi odluĉili da kroz to prodjete. Vi ne znate koliko vi stvari ĉistite. Vi otvarate puteve svjesnosti ne samo za vas nego za cijelu planetu. Dobra stvar je što ovo što
131

sada ĉistite je lakši sluĉaj. Neke stvari koje će doći poslije su mnogo bizarnije, ali vi ćete biti toliko iskusni, da to neće praviti neku razliku. Sve se dešava u pravo vrijeme. Sadašnja promjena je evolucija prikljuĉivanja unutarnjih podataka u vanjske podatke. Ĉišćenje koje se odvija je pristupanje svim emocionalnim tijelima od kojih ste vi bili uplašeni da ih koristite. Vi morate pristupiti svom emocionalnom tijelu da bi pristupili spiritualnom. Kao što smo rekli, mentalno i fiziĉko tijelo idu ruku pod ruku, dok emocionalno i spiritualno tijelo idu ruku pod ruku. Vi morate pristupiti nefiziĉkom svijetu kroz vaše emocije, zato što je spiritualno tijelo nefiziĉko, a vi ste zatvoreni u fiziĉkoj realnosti. Ljudska bića teţe tome da vole njihove drame toliko da se izgube u procesu prerade. Prerada moţe postati njihov naĉin ţivota. Ovo nije korisno. Nije baš "cool" da uvijek preradjujete i govorite ljudima "Nemoj me zvati, ja preradjujem, duboko sam u mojim stvarima, ne mogu da pronadjem izlaz iz ovoga." Da, vaša liĉna drama treba da se ispita. Da, vaša liĉna drama je kao banket za hranjenje samog sebe. Ali, jedite hranu i idite sa svojim ţivotom i napravite sebi drugi banket. Nemojte se drţati ovih dragulja vaše prošlosti i biti uplašeni ako razriješite probleme, vi onda nećete imati išta drugo uzbudjujuće u vašim ţivotima.Bilo bi dobro preradjivati u malim koracima. Ljudski tijelo se razvija i mijenja. Ono moţe vjerovati da su mu potrebne odgovarajuće kombinacije hranjivih materija zato što ste tako uĉeni. Idealno bi bilo da u ovom momentu zaboravite što ste uĉili. Slušajte vaše tijelo i neka vam vaše tijelo kaţe što ono ţeli. Mi pretpostavljamo da su mnogi od vas promjenili ukus za stvari koje volite jesti. Vi se ne osjećate ugodno da jedete što ste prije jeli, zato što vibracije odredredjene hrane nisu kompatibilne sa vama. U mesnoj industriji, kao što znate, krave, svinje i ţivad nisu hranjena hrana. Oni ţive u malom prostoru i mnogi od njih nikada ne vide svjetlost dana. Mnogi od njih su jedni na drugima zato što ţive u malim redovima metalnih kutija. To je kako se oni uzgajaju. Oni se hrane steroidima i antibioticima. Oni se ne uzgajaju sa ljubavlju. Kad ih vode na klanje, takodje se ne ubijaju sa ljubavlju. Tako da vi uzimate i probavljate sve ove vibracije. Sjetite se da sve stvari postoje kao vibracija. Ţivotinje su postavljene na planetu da budu vaši prijatelji, da ţive na zemlji, da vas hrane i da vam pruţe zaštitu ako je moguće. Ovo je trebalo da bude radjeno sa ljubavlju. Ako ţivite na farmi i gajite svoje sopstvene piliće ili svinje i hranite ih i kada dodje vrijeme da završe ţivot, ako radite to sa ljubavlju i suosjećanjem, to je u redu. Vi date kvalitet ţivota njima i onda se ţivotinje recikliraju i daju kvalitet ţivota vama. Ovo bi bilo idealno. Ovo je bila realnost za dugo vrijeme na ovoj planeti. Ovo više nije realnost.
132

Budite svjesni vibracije unutar svih stvari. Neka vaše tijelo govori što ţeli. Dozvolite sebi da budete voljni da se mjenjate, zato što će se vaše tijelo dok pokušava da poveća frekvenciju i gradi svjetlosno tijelo odvojiti od odredjene hrane. Izrazite namjeru da ţelite da promjenite vaše prehrambene navike i izrazite namjeru da stvari dodju vama. Mi naglašavamo iznova i iznova da ste vi mnogo više od fiziĉkih bića. Vi postojite u mnogim realnostima i vi imate veliki broj vodiĉa. Dakle, svatko od vas mora postati mnogo jasniji u svojim namjerama. Ono što ţelite - iskaţite i recite: "Ja ţelim da napredujem, ja ţelim da promijenim naĉin ishrane. Ţelim da imam veći stepen intuicije." Budite JASNI u to ime šta namjeravate. Rijeĉi:"JA NAMJERAVAM" imaju neopisivu moć. Istinito zdravlje bi se sastojalo od 12 kompletno mutiranih i evoluiranih spirala unutar vašeg tijela, koje bi aktivirale pun kapacitet mozga. Bit će potrebno vremena da se svih 12 spirala kompletno aktivira, iako one mogu biti ukljuĉene. Neki od vas ih osjećaju kao ukljuĉene ali ne i aktivirane. Kad su one u aktivaciji, cijeli mozak je ukljuĉen i vi ste genije. Vi znate sve, vi imate telepatiju i vi ste vlasnik Ţivuće Biblioteke. Vi imate kartu da pristupite bilo kom tipu informacija saĉuvane bilo gdje na planeti. Ako teţite iĉemu, mi vas molimo da postanete besprijekoran Ĉuvar Frekvencije. Drţite unutar sebe znanje i informacije najvećeg reda, reda bezgraniĉnog bića. Stvorite tu frekvenciju, da bude dostupna svuda oko vas - jednostavno ţivjeći je, šetajući se ulicama, kupujući i odmarajući se naveĉer na vašim jastucima, znajući tko ste vi. Doći će vrijeme kad nećete više morati traţiti informacije van sebe. U to vrijeme, mi i drugi kao mi, doći će da vas aktiviraju, da vas skupe zajedno i grupiraju da bi vi mogli reflektirati jedno drugo i elektromagnetski napajati jedno drugo. Kad mi radimo sa vama, mi kreiramo iskre svjetlosti koje dozvoljavaju otvaranje. Kad se ta otvaranja dese unutar vas, vi vibrirate takvom frekvencijom, da utiĉete na sve okolo vas. Kad god se desi da nešto "klikne" sa nekim drugim od vas, vi odašiljate frekvenciju raspoznavanja i drugi ljudi je pokupe. To je kako raste grupni um. Ovo se dogadja bez vašeg racionalnog razumijevanja ili potrebe da to jasno shvatite, zato što se to dogadja elektromagnetski unutar tijela. Vaša energija raste upravo onoliko koliko vi moţete da izdrţite. Svatko mora aktivirati multidimenzionalnost u sebi. Jedan dio sebe donosi odluku i kaţe:"U redu, ja ţelim da idem u multidimenzionalno iskustvo. Šta ja ţelim da radim?" Prvo mora da se stvori ţelja. Ţelja je spoznaja koja vas dovodi u taj trenutak. Onda morate odluĉiti što ţelite sa tom ţeljom. VI je moţete sutra već zaboraviti.
133

Da bi strukturirali tu ţelju i demonstrirali da ste doista ozbiljni, uĉestvujte u dogadjajima, akcijama, ritualima i ceremonijama koje će pokazati vašu ozbiljnu namjeru. Onda ţivite na takav naĉin da šaljete signal da vi to doista ţelite. Ovo moţe biti kao ţivuća i hodajuća molitva. Crkva uĉi ljude da se mole i da mole odredjene Bogove za ono što oni ţele ili za oproštaj. Mi predlaţemo ţivuću molitvu, jedan proces u kojem svaki vas trenutak ima znaĉenje i vodi vas na osnovu vašeg ponašanja i vaše koncentracije na ono što ţelite k onome za što se molite. Ţiva molitva ukljuĉuje vrlo svjesnu namjeru u vezi predmeta u vašoj realnosti: imajući oltar, imajući svete stvari i nemajući ništa u vašoj realnosti što nema znaĉenje za vas. Mi znamo da prijedlog da nemate ništa u vašoj realnosti što nema znaĉenje za vas stvara zemljotres u nekima od vas. Ali koliko vas se suoĉava sa stvarima koje ne ţelite u vašim ţivotima, da li je to kaput koji je nošen posljednjih 15 godina, koji ima nekoliko rupa od moljaca ispod ramena ili partner koga ste vodali okolo za 35 godina koji ima više od nekoliko rupa od moljaca. Izazov je da se oslobodite od svega u vašem ţivotu što nema znaĉenje za vas, da, ovo je od esencijalne vaţnosti. Postavljanje oltara je dobar okvir za aktiviranje rituala. Ritual budi celularnu memoriju i podsjeća vas na stara uĉenja koja su saĉuvana unutar vas. To dovodi ta uĉenja u vašu aktivnu memoriju. Ritual će vas staviti u SADA i odvesti vas iz JEDNOG proširenog i produţenog SADA do DRUGOG, uz poštovanje aspekata Majke Zemlje koji imaju liĉno znaĉenje. Vi kreirate liĉno znaĉenje sami za sebe. Sve stvari postaju neko biće zato što je je neko odluĉio da ih energetizira. Sve moţe biti energetizirano. To ovisi o snazi individualnog uma da aktivira volju i da je koristi da transformira realnost. Nema nikoga na planeti Zemlji u ovo vrijeme tko nije podstaknut impulsom da napreduje. Nitko bez tog impulsa nije došao ovdje. Svi portali koji su se otvorili i nacrti koji su postavljeni za ovo vrijeme bili su uvjetovani radom u pravcu samo-motivisanja, samo-ekspanzije i rapidne evolucije. SAMA OVA KNJIGA je process i aktivator. Kodovi su sakriveni u ovoj knjizi. Mi vas ohrabrujemo da se ponašate u skladu sa impulsima koji vam šapuću u uho govoreći: "Vi ste dio Obitelji Svjetlosti i Zemlja je Ţivuća Biblioteka." Mi ćemo vas izazivati i pomagati govoreći da za ovo postoje mnoge nagrade. Ĉak i kad mi ne garantiramo da će izazov ikada prestati, postoji jedan nivo nadmoći koji ćete vi postići. Uĉite da ĉitate simbole i pratite impulse do najvećeg mogućeg zakljuĉka. Biti multidimenzionalan, znaĉi otvoriti kanale, okrenuti pozive razliĉitim frekvencijama i onda primiti transmisiju znanja.
134

Nema dovoljno rijeĉi u trenutnom rijeĉniku da se opišu osjećaji nefiziĉkog realiteta. "Spirit" o kojem mi priĉamo obuhvata mnogo ideja. U biti, on se svodi na sve ono što nije fiziĉko ili unutar treće dimenzije. Vi moţete uporediti ovaj izazov sa skokom na trampolinu i skakanjem do jednog TAKO visokog skoka, nakon kojeg vi više nikada nećete dodirnuti trampolin ponovo. Vi skaĉete i skaĉete i onda odete za zlatom koje će vas poslati u podruĉje Duhovnog Svijeta. Vi se time ne gubite, ne uništavate i vaše molekule nisu raspršene. Ovo je jednostavno skok koji su svi stari šamani praktikovali na Zemlji i odrţavali kao potencijalni naĉin povezivanja inteligentnih formi i pomaganja evolucije ljudske rase. Multidimenzionalnost je za naš naĉin ţivota. Mi smo shvatili da je dio izazova kao uĉitelja je da prenesemo naš naĉin ţivota u sisteme koji evoluiraju. Da vas smirimo, to je proces prema kojem se vi krećete, (ukoliko se u medjuvremenu ne pozdravite sa planetom) iako to kako ćete ga vi doţivjeti zavisi od vas samih. Mi ţelimo da vi odete do ruba litice, da iskoraknete naprijed i da stojite u vazduhu ispred ruba litice. Mi ţelimo da vi budete tamo vani. Mi ţelimo da vi prepoznate odmetnika u vama: onog koji zna i koji će razbiti naširoko ovu realnost i uspostaviti jedan potpuno novi obrazac svjesnosti. Ovo neće biti uradjeno od jednog svjetskog vodje, ovo će biti uradjeno od vas masovno, jer mase su za to spremne. U ovo vrijeme, Ĉuvari Svjetlosti su na ovoj planeti u milionima. Sve što trebate je da evoluirate sebe. Vaš rad je u ovo vrijeme veoma intezivno povezan sa samim sobom, sa vašim fiziĉkim tijelom. Vaše unutarnje ja (Self) dozvoljava da igrate ovu igru u ovo vrijeme. Volite sebe, poštujte se, slavite se i vodite brigu o sebi, govorite dobro o sebi i namjeravajte da vaše unutarnje ja (Self) funkcionira sa optimalnim kapacitetom. Ovo je sve što vi trebate raditi, da bi bili otvoreni za povezivanje sa Vašom Obitelji Svjetlosti. Onda budite spremni da saznate koga je Svjetlo već srelo, sa kim će vas Svjetlo upoznati i tko sve Svjetlo zapravo je. Ljubav je ono što doţivljavate kad odete iza svjetlosti. Vi trebate svjetlost, koje je informacija, da bi pristupili ovoj ljubavi. Bez frekvencije informacije, frekvencija ljubavi je pogrešno interpretirana. Ako frekvencija ljubavi dodje prva, bez frekvencije svjetlosti, vi mislite da je ljubav izvan vas, umjesto da ste TO VI SAMI. Onda radite ono što su ljudi vjekovima radili na ovoj planeti: vi oboţavate i idolizirate i
135

mislite da je ljubav NEGDJE VANI, a ne da je TU UNUTRA. Mi smo odluĉili da dodjemo na ovu planetu i da djelujemo prvo sa svjetlom informirajući vas, snaţeći vas i potpaljujući vaš nacrt u skladu s informacijama sadrţanim u njemu. Sada kad ste informirani i kad razumijete što će se tokom multidimenionalne infuzije svjetlosti dešavati sa vašim identitetom, vi ćete poĉeti doţivljavati frekvenciju ljubavi koja će dozvoliti da svoju ljubav proširite na druge verzije svog multidimenzionalnog Ja i kreirate masovno ozdravljenje svjesnosti na mnogim nivoima. Iskustva koje ćete vi imati u ovim realitetima aktivnosti mogu biti jako snaţna. Oni će vas promijeniti neopisivo i vi ćete hodati unaokolo sa smiješkom od uha do uha drugima a drugi će se pitati: što se to s vama dogadja? Vi ćete se ovako osjećati zato što ćete biti u frekvenciji ekstaze. Vi ćete biti u vibraciji povezanosti i svatko i sve što budete privlaĉili sebi će biti dio te vibracije. Sve što nije u rezonanciji sa ovom frekvencijom neće moći doći ni blizu vas. Zapravo, kad vi vibrirate na višljim frekvencijama, sve što nije u tim frekvencijama vas neće ĉak ni vidjeti. Kad vi operirate u frekvenciji informacija spojenih sa kreacijom i ljubavi, vi ćete biti postavljeni da radite – da širite tu frekvenciju - ne da vi to radite za druge, nego dozvoljavajući drugima da osjećaju vašu frekvenciju kad dodju u kontakt sa vama. Vi svi ste od neprocjenjive vrijednosti, znate li to? Oni od vas koji ovladaju ovim stvarima, a nema razloga da vi svi ne ovladate, biće vrlo traţeni ovih dana. Vi ćete biti gledani kao superiorno biće. Bilo kako bilo, ne radi se o tome da se vi odvojite od ostatka populacije. Vaše je mjesto u populaciji i da ih uĉite i da im pokaţete kako i oni mogu uĉiniti istu stvar. Frekvencije se trebaju dati slobodno i trebaju biti dijeljene slobodno tako da svatko otkrije za sebe što moţe. To je naĉin na koji će ova planeta evoluirati. Poglavlje XXII – Galaktiĉki Plimni Val Svjetlosti

Svjesnost se budi medju masama na ovoj planeti. Suma svih dogadjaja koji se ubrzavaju i razvijaju se uliva u svaĉiju realnost. Ovi dogadjaji su kordinirani i dizajnirani da vas kolektivno dovedu, kao vrstu do ove nove oktave izraţavanja svjetlosti. Ova infuzija galaktiĉkog vala svjetlosti dolazi iz budućnosti kroz portale koje otvarate na Zemlji ako pratite i ponesete sebe putovanjem i priĉom koju smo mi podijeli sa vama.
136

Mase se bude. Vi vidite njih oko vas i osjećate buku i grmljenje svjesnosti, unutrašnja Zemlja se mijenja, što će uistinu oznaĉiti otvaranje prolaza za cijelu civilizaciju. Sa ogromnom podrškom od strane naših uĉitelja, mi smo prezentirali informacije ovoj planeti za koje mi osjećamo da uskladjuju naše namjere i ujedinjavaju naše energije. Mi osjećamo da smo mi u ovom vremenu dali jasnu poruku, inspirativnu poruku koja nosi valove istine. To je poruka da izazove, da probudi i pozove dio Sebe koji je skriven i koji je leţao uspavan. Mi osjećamo da će material koji smo podijelili sa vama kroz ovu knjigu, da probudi u vama ono što vi već znate. On je tu da vam donese shvatanje o razliĉitim verzijama vaše iluzorne realnosti koja vam je prodata i da shvatite koja vaša uloga u tome moţe biti. Mi smo stimulirali svakoga od vas sa provokativnim porukama za razmišljanje. Naša namjera je bila da pomjerimo svakoga od vas iz mjesta, a ne da se osjećate loše. Vi moţete sebe dovesti u neugodno stanje, mi vas podrţavamo da nadjete utjehu. Mi vas takodje podrţavamo da se popnete nekoliko planinskih nivoa svjesnosti unutar sebe, da odete na novo mjesto utjehe i da pronadjete doline vjeĉne mladosti, vjeĉne vitalnosti i neprestanog izraţavanja kreativnosti. Tamo ćete vi naći nove vidike svjesnosti i galaktiĉki Val Svjetlosti iz budućnosti. Naša je namjera u prenošenju ove finalne poruke u poglavlju 22, finalnom poglavlju, da iskoristimo vibraciju broja 22, kljuĉnog broja. Ovaj broj je povezan sa utiskivanjem i prenošenjem u ovu verziju fiziĉke realnosti jednog kljuĉnog uĉenja - poruke koja sadrţi jednu šifru. Poruka nije samo u naĉinu na koji su rijeĉi povezane zajedno: tu su slojevi informacija skriveni u sustavu i razotkrivanju ove knjige. Ideje su prezentirane, javljaju se konflikti, predloţena su rješenja i inspiracija probija svoj put, vodeći vas uvijek do krajnje predanosti da inspirišete sebe. Mi osjećamo da ćete vi imati koristi od ove orkestracije koje smo mi uzrokovali iza kulisa. Postoji proces razumijevanja koji ova knjiga prezentuje. Tamo gdje izgleda da je bio kaos i konfuzija i tamo gdje izgleda da su se stvari rasule, to rasulo je stvorilo svoj vlastiti red. Ovaj red je sumiran u ovoj konaĉnoj poruci pod brojem 22. U ovoj finalnoj poruci mi govorimo dušama i srcima svakoga od vas. Mi od vas traţimo da ĉujete poziv, da ga prepoznate i da iskoraĉite naprijed kao ĉlan Obitelji Svjetlosti. Imajte snage u svim danima koje ţivite na ovoj planeti da ţivite tu svjetlost i da je podijelite sa svima koje susrećete. Ovo ne znaĉi da propovijedate ili prodajete tu svjetlost. To znaĉi da ţivite Svjetlost za koju znate da vi jeste, da otkrijete u jednostavnosti svog bića svrhu vaše egzistencije, da se rascvjetate s tim i pre-zasadite ovo mjesto koje je Planeta Zemlja u njegovom najdubljem vremenu prijelaza. Proces pomjeranja u više oktave razumijevanja - ovo povezivanje dimenzija i kreiranje novih teritorija će voditi svakog kroz novo shvatanje smrti.
137

Vaša svjetlost će biti traţena. Vaša svjetlost predstavlja ono što vi znate. Ova knjiga ima mnogo naĉina, kroz dizajn i kroz kodove koje vi niste mogli prepoznati, da vas podsjeti u ovim finalnim stranicama da vi znate to sve o ĉemu mi govorimo i da je to sve unutar vas. Sad je vrijeme za vas da podijelite otkrića i ĉuda funkcioniranja ovog "fiziĉkog vozila", vašeg tijela u ovim vremenima promjena i prijelaza koje ukljuĉuju smrt svijeta kakvog vi znate. Gdje god je smrt, tamo je uvijek i rodjenje, nešto umre, nešto novo se rodi. Dok se ova planeta pomjera bliţe tim danima velikih promjena, svatko od vas će biti pozvan da bude i da se dokaţe kao stup svjetlosti. Vi ćete pokazati put u vrijeme kad ljudi budu oĉajni zato što stari naĉini više nisu rješenje, oni se više ne uklapaju i ne odgovaraju. Mi smo sugerisali u ovoj knjizi da svjetlost donosi dosta ovog kaosa na planeti. Dakle, tokom tih vremena, vaši talenti će biti potrebni. Vi ne moţete da bjeţite i da se sakrijete, vi ste potrebni da se probijete kroz društvo i da doneste alternativne naĉine postojanja. Vi ste potrebni da podijelite svoja uvjerenja u kreiranju realnosti vašim mislima i da pokaţete drugima kako ovo radi kroz izlijeĉivanje i kreiranje novih ideala civilizacija i kooperacija. Kako dani poĉnu da se razmotavaju, objaviti će se stara proroĉanstva, kao da postaju ţiva. Ova stara proroĉanstva biće mnogo raznobojnija i imaće njihove vlastite verzije kad budu uĉili ovu planetu njihove najveće lekcije. Kako evoluirate, vi ćete nositi dalje to što znate, vi ćete to dijeliti i ţivjeti to. Vi postajete veći Nositelj ili veći Izraz Svjetla. Kroz ovaj process, vi ćete vidjeti, da ćete u nekoliko sljedećih godina biti katapultirani brzinom većom od brzine svjetla s tim što vi znate. Mogućnosti, talenti i informacije koje će doći do vas su jednostavno unutar vas. Mi ćemo vas podsjetiti da postoji Galaktiĉki plimni Val Svjetlosti iz budućnosti koji dolazi k vašoj planeti i da će se ovo ukrštavanje osjećati masovno u godini 1993. Biće kao da cijela planeta ima jednostrani porast svjesnosti. Val treba da bude gigantski da bi djelovao na sve mase koje su zakljuĉane u kontroli frekvencije. Vi, Obitelj Svjetlosti, koji ste ovdje u milionima, koji stvarate mjesto u vašim tijelima za ovaj galaktiĉki val, vi ćete omogućiti da se svjetlost probije kroz prvi sloj svjetlosnog tijela masovno za sve. Svjetlosno tijelo je tijelo koje drţi kompletnu transformaciju za vrste. Ono će biti u mogućnosti da organizuje realnosti kroz pomjeranje svjesnosti uz namjeru od jednog pogleda do drugog, poput okretanja stanica na televizoru. Svjetlosno tijelo će sadrţavati sve ove kodirane informacije i biti u stanju da sve ove kodirane informacije prevede voljom. Ono će komunicirati unutar dimenzije i interdimenzionalno. Sjetite se, materija je jednostavno svjetlost koja je zarobljena.
138

Kako gradite svoje svjetlosno tijelo, vi dozvoljavate da se molekularna struktura reorganizuje i da se oslobode spone koje vas drţe za odredjene aspekte materijalnosti tako da vaše duhovno razumijavanje moţe biti više u skladu sa vašim svakodnevnim ţivotom. Izgradnja svjetlosnog tijela je omogućavanje manje zarobljene materije da se manifestira i dozvoli svjetlu koje je slobodnije u izraţavanju i traţenju svog vlastitog izvora, da postanete ko vi, u stvari, jeste, tako da niste previše ĉvrsti. Kad podignete svoj nivo vibracija, vi postajete svjetlosno tijelo. Vi ćete bukvalno primjetiti promjene u tijelu. Vaše tijelo će postati vitalnije, mlaĊe, više hranjeno u vašem vlastitom biću i definitivno procesor velikog broja informacija. Postaće super-biće. Gradjenje svjetlosnog tijela ukljuĉuje postajanje super-bića. Pomijeranje trajanja staniĉnog tijela kroz podmladjivanje i produţivanje ćelijskog ţivota se ponovo vraća u modu. Ovo je dio kreiranja svjetlosnog tijela, tijela koji nije tako gusto, koje nije samo-uništavajuće, koje se samo stvara i koje se samo puni. To je ono za ĉime vi teţite. Vi biste bili vaše svjetlosno tijelo i vi biste to osjećali, da vaš logiĉki Um nije toliko zabrinut oko toga da li je to moguće i da vam društvo ne govori da je to nemoguće. Mi ne moţemo dovoljno da naglasimo da vi treba da prestanete slušati društvo. Ovo će biti jedna od najteţih stvari za vas da uradite i jedan od vaših najvećih prijeloma koji ćete ostvariti. Vi imate vaše društveno JA i vaše duhovno JA i vi morate odluĉiti koje od njih je za vas svetije. Koje je za vaš izvor autoriteta? Dozvolite da vaše intuitivno Ja postane vaš autoritet. Dozvolite svom intuitivnom JA da bude zastavniĉar za vaše iskustvo, iskustvo koje nitko drugi neće cijeniti. Vaše iskustvo potiće od zadatka za kojeg znate, iako ga se ne sjećate uvijek. Ako pristupite prema svemu što znate sa stavom da postoji Boţanski red i Boţanski smisao, bez da VAŠ Ego to uvijek razumije, vi ćete se pomijerati kroz realnosti vrlo brzo. Biće dosta razliĉitih naĉina za osjećanje ovog galaktiĉkog vala svjetlosti. Definitivno, on će katapultirati svakoga u veću verziju njihovih najvećih mogućnosti. Ovo, je naravno izbor svake osobe. Naše finalne rijeĉi ukljuĉuju zahvalnost svakome od vas koji prepozna izvor svjetlosti koji je dio vašeg identiteta i koji vas je naveo da proĉitate ovu knjigu i da slijedite tihi šapat koji odzvanja niz zlatne spirale kroz koridore vašeg vlastitog bića. Mi vas poštujemo, mi vas poznajemo i cijenimo vašu vrijednost i mi smo ovdje da vam pomognemo. Mi smo svi ovdje kao Obitelj Svjetlosti da donesemo taj izbor i tu slobodu da napreduju ponovo na ovoj planeti, da ih dovedemo na ovo mjesto gdje će sjati kao dio Ţive Biblioteke, kao jedna nova Zvijezda, nova Svjetlost na horizontu mnogih svjesnih osjećajnih svjetova.
139

Mi ĉekamo u budućnosti da vaša prošlost sretne i presijeće našu sadašnjost i da podigne ĉitavo Postojanje na jednu novu oktavu, do najveće oktave Postojanja. Naše je veliko zadovoljstvo da u ovom procesu imamo vašu pomoć.

140

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful