Επιστροφή χρημάτων με την κάθε αγορά

Εξάσκηση του συστήματος
ο εισηγητής σας
Herbert Teissel

Ανταμοιβές Lyoness
1. Άμεζη απψδοζη (1-2%)

Σι σημαίνει αυτό για εζάρ σαν καταναλωτές;

Ε΢ΕΙ΢

Δηήζηα έμνδα*
Γιαηποθή
Δνέπγεια
Ένδςζη / πποζυπική πεπ.
Καωζιμα
Γιακοπέρ/σψμπι
Έπιπλα
Γιαζκέδαζη
Σηλεθυνία / internet

΢ύλνιν εμόδωλ
Άλλα έξοδα (ενοίκια, δάνεια)
Δηήζην ζύλνιν εμόδωλ :

΢ημερινές επιστροφές

2.286 €
1.224 €
1.188 €
1.080 €
927 €
891 €
837 €
711 €

LYONESS
22,86 €
12,24 €
23,76 €
10,80 €
18,54 €
18,82 €
16,74 €
14,22 €

9.144 €
5.562 €
14.706 €

0€

Άμεσες επιστροφές LYONESS 137,98 €

΢ΤΜΒΟΤΛΗ : μεταβίβαση στον λογαριασμό θέσεων
* ΢ύμφωνα με μία στατιστική στην Αυστρία (Πυγή: http://www.statistik.at/web_de/static/ergebnisse_im_ueberblick_monatliche_verbrauchsausgaben_200405_020259.pdf
08-09-2008) σχετικά με δαπάνες των νοικοκυριών το 2004/20005 κάθε νοικοκυριό στην Αυστρία ξόδεψε περίπου 2.540 Ευρώ μηνιαίως για να καλύψει τις καθημερινές
του ανάγκες. Εάν από αυτές της δαπάνες καλυφτούν μόνο τα 30% (762 Ευρώ) από αγορές μέσο των δυνατοτήτων της οποίες προσφέρει η Lyoness τότε μπορούμε να
έχουμε το έξης αποτέλεσμα.

Ανταμοιβές Lyoness
1. Άμεζη απψδοζη (1-2%)
2. Μπψνοςρ θιλίαρ (2 x 0,5%)

Lyoness Μπψνοςρ θιλίαρ

10

50

Άμεσοι

Έμμεσοι

91.440

0,5% για εσάς

0,5% για εσάς

457 €

457.200

+

ετησίως

2.286 € = 2.743 €

Μπόνους Υιλίας
Ε΢ΕΙ΢

0,5 % επί ηωλ αγνξώλ

Άμεσοι

Άμεσοι

Άμεσοι

Άμεσοι

Άμεσοι

Άμεσοι

0,5 % επί ηωλ αγνξώλ

Έμμεσοι

Έμμεσοι

Έμμεσοι

Έμμεσοι

Έμμεσοι

Έμμεσοι

Ανταμοιβές Lyoness
1. Άμεζη απψδοζη (1-2%)
2. Μπψνοςρ θιλίαρ (2 x 0,5%)
3. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ αγοπέρ
(ΔK I έυρ ΔK V μεηπηηοίρ ζε ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό)

Διανομή ηυν εκπτώσεων

Άμεζη απψδοζη 1-2 %
Άμεζο Μπψνοςρ θιλίαρ 0,5 %

Έμμεζο Μπψνοςρ θιλίαρ 0,5 %
Πιζηυηικά ςπψλοιπα αγοπϊν ζηο
«λογαπιαζμψ θέζευν»
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΔ΢ΔΩΝ

KE΢

Lyoness KE΢
(Κωδικός εμπορικής συναλλαγής)

Πώς προκύπτει μια θέση στο σύστημα
μέσω αγορών;
Αγορά 500 €

Πιζηυηικψ ςπψλοιπο
σπημάηυν ζηο
«λογαπιαζμψ θέζευν»

35 €

Αγοπά 300 €

1 Θέση
στο σύστημα

Πιζηυηικψ ςπψλοιπο
σπημάηυν ζηο
«λογαπιαζμψ θέζευν»

15 €

Σι είναι μία θέση στο σύστημα;
Πιζηυηικά ςπψλοιπα από τις
αγορές σας (θέση)

Μπορώ να κάνω αγορές με αυτή τη θέση;

ΟΥΙ

Παίρνετε αυτά τα 50 € αμέσως;

ΟΥΙ

Ποιο στόχο έχει μία θέση στο σύστημα;

Σοποθέηηζη ηυν θέζευν ζε έναν
δςαδικψ μαθημαηικψ πίνακα ( MATRIX )
35

35
35

35

35
Προσωπικές θέσεις
Θέσεις από Άμεσους

Θέσεις από Έμμεσους
Θέσεις από Ε..Ε..Έμμεσους

35

Ανταμοιβές Lyoness
1.Άμεζη απψδοζη (1-2%)
2.Μπψνοςρ θιλίαρ (2 x 0,5%)
3.Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ αγοπέρ
(ΔK I έυρ ΔK V μεηπηηοίρ ζε ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό )
4.Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ πποκαηαβολή
(ΔK I έυρ ΔK V πίζηυζη ζηον «ινγαξηαζκό αγνξώλ»)

΢ύγκριση αγορών
Αγορές
Einkauf
35
35
Προκαταβολή
35
35

+ 450 €,- Πρόσθετη επιβάρυνση
= 500 €,- Αξία κοςπονιοω

Ρίσκο = 0

Σοποθέηηζη ηυν θέζευν ζε έναν
δςαδικψ μαθημαηικψ πίνακα ( MATRIX )
..... απψ πποκαηαβολή

..... απψ αγοπέρ

θέζη η οποία δημιοςπγήθηκε
απψ αγοπέρ η απψ πποκαηαβολέρ

....προκαταβολή
πολλαπλών θέσεων

35

35
Προσωπικές θέσεις
Θέσεις από Άμεσους
Θέσεις από Έμμεσους
Θέσεις από Ε..Ε..Έμμεσους

.....απψ
πποκαηαβολή

Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν
απψ αγοπέρ / Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ
θέζευν απψ πποκαηαβολή
Θέση μέσω
προκαταβολής

Θέση μέσω αγορών

35

ΕΚ Ι
35/35
ΕΚ ΙΙ 30/30
ΕΚ ΙΙΙ 25/25
ΕΚ ΙV 25/25
EK V 25/25

35

ΕΚ Ι
35/35
ΕΚ ΙΙ 30/30
ΕΚ ΙΙΙ 25/25
ΕΚ ΙV 25/25
EK V 25/25

35

35
Ανταμοιβή
(μετρητοίς στον
τραπεζικό σας
λογαριασμό )

Ανταμοιβή
(πίζηυζη ζηον
«λογαπιαζμψ
αγοπϊν»)

Ανταμοιβές Lyoness
1. Άμεζη απψδοζη (1-2%)
2. Μπψνοςρ θιλίαρ (2 x 0,5%)
3. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ αγοπέρ
(ΔK I έυρ ΔK V μεηπηηοίρ ζε ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό)
4. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ πποκαηαβολή
(ΔK I έυρ ΔK V πίζηυζη ζηον «ινγαξηαζκό αγνξώλ»)

5. Ππομήθεια ζςζηήμαηορ (ΔK I έυρ ΔK V)

Με ηιρ παπακάηυ πποχποθέζειρ

4 άμεζοι ζςνεπγάηερ/πελάηερ
με 1 θέζη ο καθέναρ

Ε΢ΕΙ΢

Με ηοςλάσιζηον 4 άμεζοςρ ζςνεπγάηερ/πελάηερ
και ηοςλάσιζηον 1 θέζη (δημιοςπγημένη μέζυ
αγοπϊν ή απψ πποκαηαβολή και ανεξάπηηηα ζε
πια ΔΚ) ο καθέναρ ηοςρ ζηον δςαδικψ πίνακα ηηρ
Lyoness.

έσεηε δικαίυμα για:
•Ππομήθεια ζςζηήμαηορ (ΔK I έυρ ΔK V)
•Μπψνοςρ ζςνεπγαηϊν(18,75% + 6,25%)
•Θέζειρ- Μπψνοςρ (παθηηικψ ειζψδημα)
•Ανηαμοιβή επί ηυν βαθμϊν καπιέπαρ
•Δπισειπημαηικψ Μπψνοςρ (8 επίπεδα)

(8 επίπεδα)

Άμεσοι

Άμεσοι

Άμεσοι

Άμεσοι

Σοποθέηηζη ηυν θέζευν ζηον δςαδικψ
μαθημαηικψ πίνακα ηηρ LYONESS
35

35
35

35

35
Προσωπικές θέσεις
Θέσεις από Άμεσους
Θέσεις από Έμμεσους
Θέσεις από Ε..Ε..Έμμεσους

35

Κλιμακυηή αποπληπυμή (εβδομαδιαία)
Παπάδειγμα ζηην ΔK I
Δθψζον αποκηήζαηε ηο δικαίυμα για ηην ππομήθεια ζςζηήμαηορ ηψηε:

Πάνω

Κάτω

3
5
10
15
20
25
35

3
5
10
15
20
25
35

+ Προμήθεια ΢υστήματος 132 €
8€
12 €
16 €
24 €
32 €
40 €
450 €

Αληακνηβή 450€ κεηξεηνίο, ή
ζηνλ «ινγαξηαζκό αγνξώλ»

Οι 5 Δπισειπημαηικέρ Καηηγοπίερ
(ΔΚ 1 έυρ ΔΚ 5)
Η διαθοπέρ μεηαξω ηυν πένηε
Δπισειπημαηικϊν Καηηγοπιϊν:
• Σο ωτορ ηος ποζοω για ηην
δημιοςπγία μίαρ θέζηρ
(απψ 50 € έυρ και 4.000 €)

ΕK I

ΕK II

ΕK III

• Σο πλήθορ ηυν θέζευν πος
ακολοςθοων μια θέζη μέσπι ηην
ολοκλήπυζη ηηρ
(25 ή 30 ή 35 θέζειρ,πάνυ/κάηυ)

• Σο ωτορ ηηρ ανηαμοιβήρ πος
πποκωπηει (450 € έυρ 16.000 €)

ΕK IV

ΕK V

Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ αγοπέρ,
Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ πποκαηαβολέρ
& ππομήθεια ζςζηήμαηορ
ΕK

ΕK I

αγορών /
προκαταβολή

50,-

=

ΕK II

150,-

=

ΕK III

400,-

=

ΕK IV

€ 1.200,-

=

ΕK V

€ 4.000,-

=

Θέση

Επίτευξη
35
35
30

30
25
25

25
25
25

25

Μετά από ολική
επίτευξη

/
/
/
/
/

Ανταμοιβές Lyoness
1. Άμεζη απψδοζη (1-2%)
2. Μπψνοςρ θιλίαρ (2 x 0,5%)
3. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ αγοπέρ
(ΔK I έυρ ΔK V μεηπηηοίρ ζε ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό)
4. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ πποκαηαβολή
(ΔK I έυρ ΔK V πίζηυζη ζηον «ινγαξηαζκό αγνξώλ»)
5. Ππομήθεια ζςζηήμαηορ (ΔK I έυρ ΔK V)
6. Μπψνοςρ ζςνεπγαηϊν(18,75% + 6,25%)

Μπόνους συνεργατών απψ τις
προμήθειες συστήματος ηυν άμεσων
και έμμεσων ΢υνεργατών σας

18,75% Μπόνους
άμεσων συνεργατών

6,25% Μπόνους
έμμεσων συνεργατών

Μπόνους άμεσων συνεργατών (18,75%)
Ένα από τους άμεσους ΢υνεργάτες σας
λαμβάνει σ΄αυτή την εβδομάδα
παραγωγής Προμήθειες ΢υστήματος
ύψους 1.000 € ,-

Λαμβάνετε το άμεσο Μπόνους
συνεργατών ύψους 187,50 € σε

ρευστό.

18,75% Μπόνους άμεσων
συνεργατών

Μπόνους έμμεσων συνεργατών (6,25%)

Ένας από τους έμμεσους ΢υνεργάτες
σας λαμβάνει σ΄αυτή την εβδομάδα
παραγωγής προμήθειες ΢υστήματος
ύψους 1.000€ ,-

Λαμβάνετε το έμμεσο Μπόνους
συνεργατών ύψους 62,50 € σε
ρευστό.
6,25% Μπόνους έμμεσων
συνεργατών

Ανταμοιβές Lyoness
1. Άμεζη απψδοζη (1-2%)
2. Μπψνοςρ θιλίαρ (2 x 0,5%)
3. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ αγοπέρ
(ΔK I έυρ ΔK V μεηπηηοίρ ζε ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό)
4. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ πποκαηαβολή
(ΔK I έυρ ΔK V πίζηυζη ζηον «ινγαξηαζκό αγνξώλ»)
5. Ππομήθεια ζςζηήμαηορ (ΔK I έυρ ΔK V)
6. Μπψνοςρ ζςνεπγαηϊν (18,75% + 6,25%)
7. Θέζειρ-Μπψνοςρ (παθηηικψ ειζψδημα)

Θέζεηο κπόλνπο

Επόμενες θέσεις

Θέζεηο κπόλνπο (ΘΜΠ)

Πάνυ

Κάηυ

5

5

1 ΘΜΠ ζηην εςπυπαφκή Matrix

10

10

1 ΘΜΠ ζηην πποζυπική Matrix

15

15

1 ΘΜΠ ζηην εθνική Matrix

20

20

1 ΘΜΠ ζηην εςπυπαφκή Matrix

Σι είναι οι θέζειρ μπψνοςρ;
• Ππιμ απψδοζηρ για: 5/5, 10/10, 15/15, 20/20
• ΢ςμπληπϊνοςν κενέρ θέζειρ και επιηασωνοςν ηο ζωζηημα!
• Αξιολψγηζη: ψπυρ οι θέζειρ απψ αγοπέρ ή απψ πποκαηαβολέρ
• Έσοςν δικαίυμα για πλήπη ππομήθεια ζςζηήμαηορ!
(Γεν παπάγοςν ηιρ ανηαμοιβέρ ολοκλήπυζηρ θέζευν και δεν παπάγοςν πψνηοςρ καπιέπαρ)

• Οι θέζειρ μπψνοςρ επιηπέποςν παθηηικψ ειζψδημα!
• Σο μεπίδιψ ζαρ ζηην εθνική και εςπυπαφκή Ανάπηςξη!

• Οι Θέζειρ μπψνοςρ βεληιϊνοςν ηην ανάπηςξη ηηρ επισείπηζηρ ζαρ!

Πποζυπική, Δθνική και
Δςπυπαφκή Matrix
ΕK I – IV

Πποζυπικέρ Θέζειρ μπψνοςρ πάνηα
ζε: 10 / 10

Θέση μπόνους

10

10

Δθνικέρ θέζειρ μπψνοςρ πάνηα
ζε: 15 / 15

030

030
030

030
030

030
030

Πξώηε Θέζε
ηεο ρώξαο

030
030

030

Θέζε
κπόλνπο

Δςπυπαφκή θέζη μπψνοςρ
πάνηα ζε : 5/5 (20/20)

Ππϊηη Θέζη
Δςπυπαφκή Matrix

Θέση
μπόνους

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ I
Bonus
άμεζων
΢σνεργαηών

Bonus
Έμμεζων
΢σνεργαηών

1.50 €

0,50 €

1bθ στην ΕM

2.25 €

0,75 €

16,00 €

1bθ στην ΠM

3.00 €

1,00 €

15/15

24,00 €

1bθ στην ΕθM

4.50 €

1,50 €

20/20

32,00 €

1bθ στην ΕM

6,00 €

2,00 €

25/25

40,00 €

7,50 €

2,50 €

Προμήθεια ζσζηήμαηος ζσνολικά

132,00 €

24,75 €

8,25 €

Δσαδική Αναλογία πάνω-κάηω

Προμήθεια
ζσζηήμαηος

3/3

8,00 €

5/5

12,00 €

10/10

Bonus θέζεις bθ

35/35  Αληακνηβή νινθιήξωζεο ζέζεο κε 450,00€
κεηξεηνίο ζε ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό ή πίζηωζε ζηνλ «ινγαξηαζκό αγνξώλ»
ΚΑΙ
ΜΔΣΑΒΑ΢Η ΢ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
bζ = Bonus θέζη

ΔM=Δςπυπαφκή Matrix

ΠM=Πποζυπική Matrix

ΔΘM=Δθνική Matrix

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ II
Bonus
άμεζων
΢σνεργαηών

Bonus
Έμμεζων
΢σνεργαηών

4.50 €

1,50 €

1bθ στην ΕM

6.75 €

2,25 €

48,00 €

1bθ στην ΠM

9.00 €

3,00 €

15/15

72,00 €

1bθ στην ΕθM

13.50 €

4,50 €

20/20

96,00 €

1bθ στην ΕM

18,00 €

6,00 €

25/25

120,00 €

22,50 €

7,50 €

Προμήθεια ζσζηήμαηος
ζσνολικά

396,00 €

74,25 €

24,75 €

Δσαδική Αναλογία πάνωκάηω

Προμήθεια
ζσζηήμαηος

3/3

24,00 €

5/5

36,00 €

10/10

Bonus θέζεις bθ

30/30  Αληακνηβή νινθιήξωζεο ζέζεο κε 850,00€
κεηξεηνίο ζε ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό ή πίζηωζε ζηνλ «ινγαξηαζκό αγνξώλ»
ΚΑΙ
ΜΔΣΑΒΑ΢Η ΢ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ
bζ = Bonus θέζη

ΔM=Δςπυπαφκή Matrix

ΠM=Πποζυπική Matrix

ΔΘM=Δθνική Matrix

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ III
Bonus
άμεζων
΢σνεργαηών

Bonus
Έμμεζων
΢σνεργαηών

15.00 €

5,00 €

Δσαδική Αναλογία πάνω-κάηω

Προμήθεια
ζσζηήμαηος

3/3

80,00 €

5/5

120,00 €

1bθ στην ΕM

22.50 €

7,50 €

10/10

160,00 €

1bθ στην ΠM

30.00 €

10,00 €

15/15

240,00 €

1bθ στην ΕθM

45.00 €

15,00 €

20/20

320,00 €

1bθ στην ΕM

60,00 €

20,00 €

25/25

400,00 €

75,00 €

25,00 €

Προμήθεια ζσζηήμαηος
ζσνολικά

1.320,00 €

247,50 €

82,50 €

Bonus θέζεις bθ

25/25  Αληακνηβή νινθιήξωζεο ζέζεο κε 1.600,00€
κεηξεηνίο ζε ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό ή πίζηωζε ζηνλ «ινγαξηαζκό αγνξώλ»
ΚΑΙ
ΜΔΣΑΒΑ΢Η ΢ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ
bζ = Bonus θέζη

ΔM=Δςπυπαφκή Matrix

ΠM=Πποζυπική Matrix

ΔΘM=Δθνική Matrix

Ανταμοιβές Lyoness
1. Άμεζη απψδοζη (1-2%)
2. Μπψνοςρ θιλίαρ (2 x 0,5%)
3. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ αγοπέρ
(ΔK I έυρ ΔK V μεηπηηοίρ ζε ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό)

4. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ πποκαηαβολή
(ΔK I έυρ ΔK V πίζηυζη ζηον «ινγαξηαζκό αγνξώλ»)
5. Ππομήθεια ζςζηήμαηορ (ΔK I έυρ ΔK V)
6. Μπψνοςρ ζςνεπγαηϊν (18,75% + 6,25%)
7. Θέζειρ-Μπψνοςρ (παθηηικψ ειζψδημα)
8. Μεηάβαζη ηυν θέζευν ζηην επψμενη ΔΚ

Μεηάβαζη θέζευν ζε μεγαλωηεπη ΔK
Επόμενες θέσεις

Μεηάβαζε ζέζεωλ

Πάνυ

Κάηυ

ΕK I

35

35

στην επιχειρηματική κατηγορία II

ΕK II

30

30

στην επιχειρηματική κατηγορία III

ΕK III

25

25

στην επιχειρηματική κατηγορία IV

ΕK IV

25

25

στην επιχειρηματική κατηγορία V

ΕK V

25

25

--

Μεηάβαζη θέσεων (ΕK I > ΕK II >
ΕK III > ΕK IV > ΕK V)
• Αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις σας από την προηγούμενη
κατηγορία
• Αξιολψγηζη: ψπυρ οι θέζειρ απψ αγοπέρ ή απψ πποκαηαβολή
• Έσοςν δικαίυμα για πλήπη ππομήθεια ζςζηήμαηορ!
(Γεν παπάγοςν ηιρ ανηαμοιβέρ ολοκλήπυζηρ θέζευν και δεν παπάγοςν βαθμοωρ καπιέπαρ)

• Δπιπλέον ανάπηςξη ζε εθνικψ και εςπυπαφκψ επίπεδο!
• ΢ας στηρίζουν στην ανάπηςξη της επιχείρησής σας!

Ανταμοιβές Lyoness
1. Άμεζη απψδοζη (1-2%)
2. Μπψνοςρ θιλίαρ (2 x 0,5%)
3. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ αγοπέρ
(ΔK I έυρ ΔK V μεηπηηοίρ ζε ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό)
4. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ πποκαηαβολή
(ΔK I έυρ ΔK V πίζηυζη ζηον «ινγαξηαζκό αγνξώλ»)
5. Ππομήθεια ζςζηήμαηορ (ΔK I έυρ ΔK V πάνηα ηοιρ μεηπηηοίρ)

6. Μπψνοςρ ζςνεπγαηϊν (18,75%+6,25% πάνηα ηοιρ μεηπηηοίρ)
7. Θέζειρ- Μπψνοςρ (παθηηικψ ειζψδημα)
8. Μεηάβαζη ηυν θέζευν ζηην επψμενη ΔΚ

9. Ανηαμοιβή επί ηυν βαθμϊν καπιέπαρ (8 επίπεδα)

ΚΑΡΙΔΡΑ – ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΒΑΘΜΩΝ

ΔΚ

Νούμερο
Θέσεων

Βαθμός(οί)
Καριέρας/ανά θέζη

Θέζειρ απψ Αγοπέρ/
Πποκαηαβολή

I

από 10001

50,00 €

1

II

από 20001

150,00 €

3

III

από 30001

400,00 €

8

IV

από 40001

1.200,00

24

V

από 50001

4.000,00

80

ΚΑΡΙΔΡΑ – 8 επίπεδα ανηαμοιβϊν
President Team

Advisor Team

8. Επίπεδο
7. Επίπεδο

6. Επίπεδο

Founders Team
4. Επίπεδο
3. Επίπεδο
1. Επίπεδο
PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

συνολικοί βαθμοί
100

2. Επίπεδο
PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

LYONESS
CH - Ρολόι

LYONESS
Φαρτοφύλακας
LYONESS Σσάντα

συνολικοί βαθμοί
200

συνολικοί βαθμοί
500

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

NOKIA
Comunicator

συνολικοί βαθμοί
1.200

5. Επίπεδο
PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

SONY
Notebook

συνολικοί βαθμοί
3.200

προσωπικοί βαθμοί προσωπικοί βαθμοί προσωπικοί βαθμοί προσωπικοί βαθμοί προσωπικοί βαθμοί
20
20
20
-

€ ανά βαθμό
1,250

€ ανά βαθμό
1,625

€ ανά βαθμό
1,875

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
200 €

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
500 €

€ ανά βαθμό
2,125
Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
1.200 €

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

LYONESS
Φρυσό ρολόι

συνολικοί βαθμοί
8.000

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

Μερίδιο από
το εθνικό τζίρο

συνολικοί βαθμοί
20.000

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

Μερίδιο από
το διεθνές τζίρο

συνολικοί βαθμοί
50.000

προσωπικοί βαθμοί προσωπικοί βαθμοί προσωπικοί βαθμοί
-

€ ανά βαθμό
2,375

€ ανά βαθμό
2,625

€ ανά βαθμό
2,875

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
3.000 €

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
8.000 €

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
20.000 €

€ ανά βαθμό
3,125
Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
50.000 €

Πποζυπικοί βαθμοί + oμαδικοί βαθμοί =
ζςνολικοί βαθμοί
Δ΢ΔΙ΢

Προσωπικοί βαθμοί
Ομαδικοί βαθμοί

΢υνολικοί βαθμοί

Άμεζορ

Άμεζορ

Έμμεζορ

Άμεζορ

Άμεζορ

ΔΠΙΣΔΤΞΗ / ΔΠΙΒΔΒΑΙΩ΢Η
1. Μήνα = Δπίηεςξη
2. Μήνα = Δπιβεβαίυζη (Ξεκίνημα ηυν ανηαμοιβϊν ηος επιπέδος)
Παπάηαζη ηηρ διαμονήρ ζε ένα επίπεδο
Μέζα ζε 3 μήνερ ππέπει, ηοςλάσιζηον μια θψπα να
επιβεβαιυθοων οι απαιηοωμενοι βαθμοί ηος
επίπεδος
(Η διαμονή ζηο επίπεδο θα παπαηαθεί για ηπειρ
μήνερ)
Δπίηεςξη

Δπιβεβαίυζη

Μήναρ
Μάιορ

Μήναρ
Ιοωνιορ

Μήναρ
Ιοωλιορ

Μήναρ
Αωγοςζηορ

Μήναρ
΢επηέμβπιορ

Ανταμοιβές Lyoness
1. Άμεζη απψδοζη (1-2%)

2. Μπψνοςρ θιλίαρ (2 x 0,5%)
3. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ αγοπέρ
(ΔK I έυρ ΔK V μεηπηηοίρ ζε ηξαπεδηθό ζαο ινγαξηαζκό)

4. Ανηαμοιβή ολοκλήπυζηρ θέζευν απψ πποκαηαβολή
(ΔK I έυρ ΔK V πίζηυζη ζηον «ινγαξηαζκό αγνξώλ»)
5. Ππομήθεια ζςζηήμαηορ (ΔK I έυρ ΔK V πάνηα ηοιρ μεηπηηοίρ)

6. Μπψνοςρ ζςνεπγαηϊν (18,75%+6,25% πάνηα ηοιρ μεηπηηοίρ)
7. Θέζειρ- Μπψνοςρ (παθηηικψ ειζψδημα)
8. Μεηάβαζη ηυν θέζευν ζηην επψμενη ΔΚ
9. Ανηαμοιβή επί ηυν βαθμϊν καπιέπαρ (8 επίπεδα)
10.Δπισειπημαηικψ Μπψνοςρ (8 επίπεδα)

Δπισειπημαηικψ Μπψνοςρ
President Team
Advisor Team

8 Επίπεδο
7 Επίπεδο
6 Επίπεδο

Founders Team

5 Επίπεδο
4 Επίπεδο

3 Επίπεδο
2 Επίπεδο
1 Επίπεδο
PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

συνολικοί βαθμοί
100
προσωπικοί βαθμοί
20
€ ανά βαθμό
1,250

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

LYONESS
CH - Ρολόι

LYONESS
Φαρτοφύλακας
LYONESS Σσάντα

NOKIA
Comunicator

συνολικοί βαθμοί
200

συνολικοί βαθμοί
500

συνολικοί βαθμοί
1.200

προσωπικοί βαθμοί
20

προσωπικοί βαθμοί
-

προσωπικοί βαθμοί
20
€ ανά βαθμό
1,625
Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
200 €

€ ανά βαθμό
1,875
Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
500 €

€ ανά βαθμό
2,125
Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
1.200 €

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

SONY
Notebook

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

LYONESS
Φρυσό ρολόι

ένα μερίδιο από
το εθνικό τζίρο

συνολικοί βαθμοί
3.200

συνολικοί βαθμοί
8.000

συνολικοί βαθμοί
20.000

προσωπικοί βαθμοί
-

προσωπικοί βαθμοί
-

προσωπικοί βαθμοί
-

€ ανά βαθμό
2,375

€ ανά βαθμό
2,625

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
3.000 €

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
8.000 €

€ ανά βαθμό
2,875
Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
20.000 €

Δπιβεβαίυζη επιπέδος = Δπισειπημαηικψ Μπψνοςρ

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

ένα μερίδιο από
το εθνικό τζίρο
συνολικοί βαθμοί
20.000
προσωπικοί βαθμοί
€ ανά βαθμό
3,125
Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
50.000€

Δπισειπημαηικψ Μπψνοςρ
President Team
Advisor Team

8 Επίπεδο

7 Επίπεδο

Founders Team

6 Επίπεδο
5 Επίπεδο
4 Επίπεδο

3 Επίπεδο
2 Επίπεδο
1 Επίπεδο
PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

συνολικοί βαθμοί
100
προσωπικοί βαθμοί
20
€ ανά βαθμό
1,250

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

LYONESS
CH - Ρολόι

LYONESS
Φαρτοφύλακας
LYONESS Σσάντα

συνολικοί βαθμοί
200

συνολικοί βαθμοί
500

προσωπικοί βαθμοί
20

προσωπικοί βαθμοί
20

€ ανά βαθμό
1,625

€ ανά βαθμό
1,875

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
200 €

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
500 €

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

NOKIA
Comunicator

συνολικοί βαθμοί
1.200
προσωπικοί βαθμοί
-

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

SONY
Notebook
συνολικοί βαθμοί
3.200
προσωπικοί βαθμοί
-

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

LYONESS
Φρυσό ρολόι

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

ένα μερίδιο από
το εθνικό τζίρο

PIN
Επαγγελματική
Κάρτα
Πιστοποιητικό

ένα μερίδιο από
το εθνικό τζίρο

συνολικοί βαθμοί
8.000

συνολικοί βαθμοί
20.000

συνολικοί βαθμοί
20.000

προσωπικοί βαθμοί
-

προσωπικοί βαθμοί
-

προσωπικοί βαθμοί
-

€ ανά βαθμό
2,125

€ ανά βαθμό
2,375

€ ανά βαθμό
2,625

€ ανά βαθμό
2,875

Επιχειρηματικό
μπόνους
μηνιαίως1.200 €

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
3.000 €

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
8.000 €

Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
20.000 €

€ ανά βαθμό
3,125
Επιχειρηματικό
μπόνους μηνιαίως
50.000€

Δπισειπημαηικψ Μπψνοςρ για ηο επιβεβαιυμένο επίπεδο 4  1.200,00 €

΢τρατηγική
Ανάπτυξη στρατηγικής Lyoness Ελλάδα:
1.

100 Επιχειρηματικοί ΢υνεργάτες με Επιχειρηματικό πακέτο (2000€) -

1ο Εθνική ΢υνάντηση
2.

300 Επιχειρηματικοί ΢υνεργάτες με Επιχειρηματικό πακέτο (2000€)

όπως και ανάπτυξη δικτύου με Πακέτο πελατών (350€, 800€)
3.

Άνοιγμα του Ελληνικού υποκαταστήματος της Lyoness – Ξεκίνημα της

ελληνικής ιστοσελίδας www.lyoness.gr, έντυπο υλικό στα Ελληνικά
4.

Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου σε όλη την Ελλάδα με Επιχειρηματικούς

αλλά και πελατειακούς συνεργάτες – συγχρόνως ανάπτυξη εμπορικών
συνεργασιών / μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων
5.

Διαφημιστική εκστρατεία και εξάπλωση της κάρτας πελάτη

΢τρατηγική
Ανάπτυξη της προσωπικής επιχείρησης Lyoness:
1.

4 ή περισσότερους προσωπικούς Επιχειρηματικούς ΢υνεργάτες

2.

Αυτούς τους 4 ή περισσότερους προσωπικούς Επιχειρηματικούς
συνεργάτες να βοηθηθούν ώστε να αποκτήσουν γρήγορα πλήρη
δικαιώματα προμηθειών (ο καθένας 4 προσωπικούς συνεργάτες)

1.

Ηγετική καθοδήγηση και εκπαίδευση των Επιχειρηματικών ΢υνεργατών

2.

΢ωστή τοποθέτηση στον προσωπικό μαθηματικό πίνακα (Matrix)

3.

Σοποθέτηση στόν Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο μαθηματικό
Πίνακα (Matrix)

6.

ΠΕΛΑΣΕ΢

Lyoness Europe

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗ΢ΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑ΢
Κώστας Μεσσήνης
info@internetconsultants.gr , gladia26@gmail.com
Σηλεφωνο Επικοινωνιας : 6982074839 , 2645025943
Και viva number 211 850 4158

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful