TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ CẦU DẦM TIẾT DIỆN CHỮ I, T, SUPER-T

AUTOMATION DESIGN THE BEAMS BRIDGE SECTION I,T AND SUPER-T SVTH : Nguyễn Hữu Trường Trần Đình Hoàng Nguyễn Trần Thành Nhân
: 06X3B, 06X3A, 06X3A Khoa: Xây dựng Cầu đường

Lớp

CBHD Khoa

:TS. Hoàng Phương Hoa : Quản lý dự án
TÓM TẮT

Đề tài này là một phần mềm chọn tiết diện và thiết kế cầu dầm tiết diện chữ I, T, Super-T được viết trên nền của phần mềm Visual Basic 6.0. Trong chương trình bao gồm quá trình tính toán đầy đủ các bước thiết kế kỹ thuật của cầu dầm chữ I, T, Super-T. Ngoài ra còn có một chương trình tự động hóa chọn tiết diện đối với cầu dầm chữ I và tự động tra bảng để chọn β (hệ số xét đến bê tông nứt chéo truyền lực kéo), θ (góc nghiên của ứng suất nén chéo). ABSTRACT This topic is a software section and select the design for I, T, Super-T beams is written in Visual Basic 6.0 software. In the course of the program including the steps to calculate fully the technical design of the bridge I, T, Super-T beams. There is also an automation program to select the section of Ibeams and bridge inspection table to automatically select β (coefficient of cracked concrete consider cross-media traction), θ (inclination of diagonal compressive stress)

1.Mở đầu 1.1. Đặt vấn đề: Hiện nay, song song với sự phát triển của các phần mềm thiết kế kết cấu trên thế giới như Sap, Midas, ANSYS, ABAQUS… cũng có nhiều phần mềm khác để giải quyết các bài toán thiết kế các công trình cầu. Tuy nhiên, việc được sử dụng các phần mềm đó cũng cần phải có những điều kiện nhất định. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải xây dựng một phần mềm thiết kế và kiểm toán kết cấu cầu cho riêng Việt Nam mà chúng ta có thể sử dụng giao diện Tiếng Việt, đơn giản dễ sử dụng. Chương trình Chọn tiết diện và Thiết kế cầu dầm chữ I, T, Super-T là một chương trình đáp ứng một phần đối với yêu cầu trên. Visual Basic là phần mềm của Microsoft. Ưu điểm khi dùng Visual Basic là tiết kiệm thời gian và công sức so với các ngôn ngữ lập trình khác khi xây dựng một ứng dụng. Visual Basic gắn với khái niệm lập trình trực quan. Visual Basic cho phép ta chỉnh sửa đơn giản, nhanh chóng về màu sắc, kích thước, hình dạng của các đối tượng có mặt trong ứng dụng. Đề tài là sự vận dụng phầm mềm Visual Basic vào việc chọn tiết diện và tính toán thiết kế cầu dầm chữ I, T, Super-T. 1.2. Mục đích nghiên cứu: -Tìm hiểu sâu về quá trình thiết kế và kiểm toán cầu dầm chữ I, T, Super-T ; -Tìm hiểu và biết cách viết một chương trình làm phần mềm; -Thay công việc tính toán thủ công chuyển thành tính toán bằng máy; -Thiết kế tiết diện tối ưu nhất của dầm. 1.3. Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu tổng hợp các tài liệu về phần mềm Visual Basic, cách viết chương trình bằng phần mềm Visual Basic.

- Nghiên cứu quá trình thiết kế kỹ thuật cầu dầm tiết diện chữ I, T, Super-T . 1.4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Thiết kế cầu dầm giản đơn tiết diện chữ I, T, Super-T và phần mềm Visual Basic. - Phạm vi nghiên cứu: Thiết kế cầu dầm BTCT DUL tiết diện chữ I căng sau, chữ T căng sau và Super-T căng trước theo tiêu chuẩn 22TCN272-05. 2. Nội dung 2.1. Trình tự thiết kế 2.1.1. Trình tự thiết kế tổng quát cho toàn bộ chương trình
1. Bắt đầu tính

2. Nhập số liệu

3. Tính toán các tham số thiết kế

4. Tính toán nội lực cho các mặt cắt thiết kế

5. Tính toán và bố trí cáp DUL

6. Tính toán lại các tham số thiết kế

7. Kiểm toán kết cấu

Sai

Đúng
8. Tạo báo cáo

1. Bắt đầu tính: Khởi động chương trình 2. Nhập số liệu: Hình học, vật liệu, tải trọng, lan can tay vịn, khổ cầu… 3. Tính toán các tham số thiết kế: Đặc trưng hình học, hệ số làn xe, hệ số phân bố hoạt tải, hệ số điều chỉnh nội lực. 4. Tính toán nội lực cho các mặt cắt thiết kế: Tính toán nội lực do tỉnh tải, hoạt tải. Tổ hợp nội lực theo các trạng thái giới hạn. 5. Tính toán bố trí cáp Dư ứng lực: Tính toán diện tích cáp Dư ứng lực, Tính toán diện tích cáp Dư ứng lực tối thiểu, bố trí cáp Dư ứng lực trên mặt cắt ngang dầm. 6. Tính toán lại các tham số thiết kê: Tính toán đặt trưng hình học của dầm theo các giai đoạn thi công có xét đến cáp Dư ứng lực. Tính toán các mất mát Dư ứng lực. 7. Kiểm toán kết cấu: Kiểm toán ứng suất dầm theo giai đoạn thi công và khai thác. Kiểm toán độ võng của dầm với hoạt tải. Kiểm toán uốn, cắt, xoắn của dầm. Kiểm toán hàm lượng cốt thép. 8. Tạo báo cáo: Thông báo Đạt hoặc Không đạt đối với dần thiết kê 9. Kết thúc chương trình khi thỏa mản đạt

9. Kết thúc

Hình 1: Trình tự tổng quát thiết kế cầu

2.1.2. Trình tự thiết kế chọn tiết diện tối ưu cho dầm chữ I:
1.Bắt đầu tính Nhập số liệu Tổng tiền = 1012

A

ps =98.71

b1 =300 b3 =300 Tạo bộ ngẫu nhiên b2, h1, h2, h3,h4, h5

Tính toán theo mục 2.1.1

Tính tổng tiền

Tổng tiền min > tổng tiền Kiểm tra các điều kiện của cầu BT DUL

Sai

Tổng tiền min = tổng tiền

Đúng

Lấy bộ ngẫu nhiên

b3

=b3+25

Đúng

b3

<=500 Sai

Đúng b1 1 =b +10 b1 <=710 Sai A <=140 ps Đúng A =A ps + ps 41.29

Sai b1, b2, b3, h1, h2, h3,h4, h5, A
ps

Kết thúc

Hình 2. Sơ đồ khối chọn tiết diện tối ưu

2.1.3. Trình tự tính θ , β:

Bắt đầu tính

- Deta ban đầu - Đường kính cốt thép đai

Deta = Deta bđ

Deta =

Tính toán Epxilon, beta, deta

i =  Deta – Deta bđ 

i > 0.1 Sai
Deta, Beta

Đúng

Kết thúc
Hình 3. Sơ đồ khối tính toán chọn θ và β 2.2. Các bước chạy chương trình: 2.2.1. Thiết kế cầu dầm chữ I: a) Nhập số liệu đầu vào: Sau khi chọn dầm chữ I , tiếp tục chọn mục 1.So lieu dau vao sẽ xuất hiện trang chọn số liệu đầu vào như sau Điền đầy đủ các thông tin trong các mục Nhập số liệu đầu vào, Tính chất vật liệu và chọn Loại lan can-Tay vịn. Trong phần chọn Loại lan can – Tay vịn có bốn mẫu lan can hay dùng và khi nhắp vào nút Ảnh các loại lan can sẽ cho ra hình ảnh cụ thể về kích thước của 1 trong 4 loại lan can Hình 4. Chọn tiết diện dầm chọn ở trên. Sau khi chọn xong tiếp tục nhắp vào nút Next ở bên phải dưới góc màn hình để qua phần tiếp theo

b) Chọn tiết diện dầm Có thể chọn dầm theo tiết diện của AASHTO, hoặc cho máy tự động chọn tiết diện (riêng phần này sẽ được trình bày sau), hoặc người dùng có thể tự nhập tiết diên như mình mong muốn trong Hình 4 Bấm vào nút Nhấp nhiều lần để chọn Nb, S và Sh mong muốn Bấm vào nút Next để tới phần tiếp theo hoặc chọn nút Back để trở lại phần trước. c) Tính nội lực trong dầm: Ở bước này lần lượt nhấp chuột vào các nút Click 1 cho đến Click 6. Chương trình sẽ tính toán đặc trưng hình học của tiết diện dầm. Tính toán hệ số phân bố ngang cho moomen và lực cắt của các dầm. Đồng thời tính toán tĩnh tải tác dụng lên dầm. Sau khi tổ hợp nội lực theo các trạng thái giới hạn chương trình sẽ tự động chọn cho chúng ta số bó cáp của dầm trong và dầm biên Người dùng có thể tính toán, kiểm tra các nội lực, đặc trưng hình học, mất mát, kiểm tra các trạng thái giới hạn tại một vị trí x bất kỳ bằng cách nhập giá trị x(mm) tại vị trí muốn kiểm tra. Trong chương trình nếu người sử dụng không chọn tính toán tại các giá trị này, chương trình mặc định cho ra kết quả tại vị trí gối cầu. Bấm vào nút Next đê tới phần tiếp theo hoặc chọn nút Back để trở lại phần trước. d) Tính mất mát ứng suất: Tương tự như bước trên ta lần lượt nhấn vào các nút từ Click 1 đến Click 3. Riêng bắt đầu từ phần Tính mất mát ứng suất của các dầm thì phải chọn loại dầm trong hay dầm biên. Lưu ý: Bắt đầu từ bước này khi đã chọn loại dầm nào (dầm trong hoặc dầm biên) thì các bước tiếp theo người dùng cần phải chọn đúng loại dầm đã chọn trước để thiết kế. Nhấn vào nút Chi tiết bố trí cáp DUL xuất hiện cách bố trí cáp trong hình dưới Bấm vào nút Next đê tới phần tiếp theo hoặc chọn nút Back để trở lại phần trước. e) Kiểm tra trạng thái giới hạn cường độ 1: Chọn loại dầm sau đó tương tự nhấn Click 1 rồi đến Click 2 Bấm vào nút Next đê tới phần tiếp theo hoặc chọn nút Back để trở lại phần trước. f) Kiểm tra trạng thái sử dụng và độ võng Tương tự ta chọn loại dầm và Click 1 đến Click 2.Nhấn vào nút End để quay về trang chủ ban đầu hoặc chọn nút Back để trở lại phần trước. g) Chọn β , θ : Ở bước Tính cốt đai và Kiểm toán lực cắt theo trạng thái giới hạn cường độ 1 nếu người dùng không muốn máy chon β, θ thì có thể tra bảng nhanh ở mục chọn Beta-Deta. Nhập giá trị ε và V/fcd sau đó nhấn nút Click sẽ cho ra kết quả của β, θ cần tra. 2.2.2. Thiết kế cầu dầm chữ T, Super-T: Tương tự như cầu dầm chữ I ta cũng sẽ trải qua các bước như trên từ Số liệu đầu vào cho đến kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng. Mặc dù, nội dung cần kiểm tra của các loại dầm có thể khác nhau (trường hợp cấu tạo thép khi thiết kế dầm Super T). Tuy nhiên, giao diện bằng tiếng Việt sẽ nhanh chóng giúp cho người sử dụng vẫn có thể tính toán thiết kế theo như chỉ dẫn trên màn hình. 2.2.3. Tự động hóa chọn tiết diện tối ưu đối với dầm tiết diện chữ I: Ở mục chọn tiết diện dầm chữ I như đã nêu ở mục 2.2.2-b phần mềm tính toán còn có một phần là tự động chọn tiết diện dầm. Trong phần Chọn tiết diện dầm theo AASHTO-thiết kế có mục 2.Tự động chọn tiết diện dầm. Sau khi nhập số liệu ban đầu vào qua phần này người dùng có thể cho máy tự động

chon các kích thước dầm để được một kích thước dầm tối ưu nhất Bước 1: Nhắp nút Nhấp nhiều lần để chọn Nb, S và Sh mong muốn Bước 2: Nhắp vào nút Click (nằm trong khoanh tròn) sau vài giây thì sẽ xuất hiện chữ ok lúc đó quá trình chạy của máy đã kết thúc và người dụng sẽ có được kết quả về kích thước dầm thỏa mãn tất cả các điều kiện cần kiểm tra và tối ưu nhất. 2.3. Quá trình nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu nhóm tác giả đã tạo ra nhiều bản phần mềm khác nhau và được nâng cấp lên dần trong quá trình thiết kế. Ban đầu chỉ viết chương trình tính toán cho một loại dầm tiết diện chữ I. Tiếp đến là quá trình nâng cấp dần dần phần mềm với giao diện thuận tiện hơn, quá trình tính toán nhanh hơn và quan trọng hơn là nâng cấp thêm 3 nội dung tính toán. Đó là tính toán cầu dầm chữ T, Super-T và tự động tra bảng chọn các hệ số β, θ . Đồng thời hoàn thiện phần tính cầu dầm tiết diện chữ I và tự động hóa chọn tiết diện I. Phần mềm sẽ được cung cấp để các bạn sinh viên tham khảo kiểm tra tính toán thiêt kế của mình khi làm các đồ án môn học hoặc đồ án tốt nghiệp. Giao diện chính của chương trình tính được giới thiệu trong. Đề nghị độc giả liên hệ với Khoa Xây dựng Cầu Đường theo địa chỉ khoaxdcd@dut.udn.vn hoặc thành viên của nhóm tác giả trandinhhoang.xdcd@gmail.com để biết thêm chi tiết và cung cấp phần mềm tính toán thiết kế. Trong tương lai sẽ còn nhiều bản nâng cấp và cập nhật nữa để ngày càng hoàn thiện hơn phần mềm này. 3. Kết luận Đề tài nghiên cứu viết chương trình thiết kế cầu dầm tiết diện chữ I, T, Super-T trước hết trong môi trường sinh viên có thể giúp kiểm tra nhanh đồ án môn học Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực và đồ án tốt nghiệp… Ngoài ra khi được hoàn thiện đưa vào thực tế thì có thể phục vụ nhanh cho công tác thiết kế kiểm tra các cầu dầm tiết diện chữ I, chữ T và Super-T trên đường bộ. Phần mềm với giao diện gần gũi bằng tiếng Việt, sử dụng đơn giản có thể dùng cho mọi người. Hướng phát triển của đề tài nghiên cứu này là xây dựng hoàn thiện phần mềm thiết kế cầu không chỉ là cầu dầm tiết diện chữ I, T, Super-T mà còn có thể là rất nhiều cầu lớn nhỏ khác nhằm mục đích phục vụ cho công tác thiết kế và nghiên cứu. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Th.S Lê Văn Lạc, Th.S Nguyễn Duy Thảo, Thiết kế cầu bê tông cốt thép [2] GS. TS. Lê Đình Tâm, Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô [3] GS. TS Nguyễn Viết Trung, Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, Super-T bê tông cốt thép dư ứng lực [4] GS. TS Nguyễn Viết Trung, Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm Super-T [5] Bộ giao thông vận tải, Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05 [6] Nguyễn Sơn Hải, Lập trình với Visual Basic 6.0 [7] FPT Software Solution, Giáo trình đào tạo Visual Basic 6.0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful