P. 1
Familias de microcontroladores

Familias de microcontroladores

Ratings:

3.5

(1)
|Views: 6,400|Likes:
Familias de MCU de los principales fabricantes en el mundo (MICROCHIP, FREESCALE, ATMEL, TI, RENESAS)
Familias de MCU de los principales fabricantes en el mundo (MICROCHIP, FREESCALE, ATMEL, TI, RENESAS)

More info:

Published by: Sebastian Villalobos on Aug 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/31/2015

 
H@TZEDYOOHE@
Y` lhozeoe`tzecmdez is y` ohzoyhte h`tiazmde thi`i i` sy h`tizhez tedms cmsomzmotizìsthoms di y` oelrytmdez# is diohz# rzeazmlm x ohzoyhtes rizhgèzhoes rmzm ORY#ZML# y`m lilezhm di i`tzmdm x smchdm. Lyx ziaycmzli`ti ces lhozeoe`tzecmdezisresii` mdilís oe`wizthdezis m`íceae , dhahtmc# tilrezh{mdezis# oe`tmdezis x y`shstilm rmzm rizlhthz cm oely`homohÿ` i` sizhi x i` rmzmcice. _i ryidi` ozimz lyofms mrchomohe`is oe` ces lhozeoe`tzecmdezis. Istms mrchomohe`is di ceslhozeoe`tzecmdezis se` hchlhtmdms# i`tzi iccms rediles li`ohe`mz; shstilms dimcmzlms# hcylh`mohÿ`# rm`icis ryjchohtmzhes# ito. Oe`tzecis mytelíthoes rmzm cmH`dystzhm i` ai`izmc. I`tzi icces oe`tzec di letezis DO%MO x letezis di rmse m rmse#oe`tzec di lí}yh`ms# oe`tzec di tilrizmtyzm# thilre> md}yhshohÿ` di dmtes lidhm`tisi`sezis# ito.
FH_TEZHM
Ic rzhliz lhozerzeoismdez gyi ic H`tic 4224 di 4 jhts# cm`{mde i` =81=# siayhde rez icH`tic 6226 x etzes s omrmois. _h` iljmzae# mljes rzeoismdezis zi}yhizi`ohzoyhtes mdhohe`mcis rmzm hlrcili`tmz y` shstilm di tzmjmke# iciwm`de ic oeste dicshstilm tetmc.Ces h`ai`hizes di Tivms H`stzyli`ts Amzx Jee`i x Lhofmic Oeofzm` ceazmze` ozimz icrzhliz lhozeoe`tzecmdez# TL_ =222# i` =81=> gyi oelizohmch{mde i` =814. Oeljh`mlilezhm ZEL# lilezhm ZML# lhozerzeoismdez x zicek i` y` ofhr x istmjm disth`mdmm ces shstilms iljijhdes.:Dijhde i` rmzti m cm ivhsti`ohm dic TL_ =222#? H`tic dismzzeccÿ y` shstilm diezdi`mdez i` y` ofhr erthlh{mde rmzm mrchomohe`is di oe`tzec# ic H`tic 6246# }yioeli`{ÿ m oelizohmch{mzsi i` =811.? Oeljh`m lilezhm ZML x ZEL i` ic lhsleofhr x ryidi i`oe`tzmzsi i` lís di lhc lhcce`is di tiocmdes di oelrmthjci HJL RO#x etzms `ylizesms mrchomohe`is. Ic i` isi leli`te rzishdi`ti di H`tic# Cyni K.Wmci`tiz# diocmzÿ }yi ic lhozeoe`tzecmdez is y`e di ces rzedyotes lís ivhteses i` cmfhstezhm di cm oelrmýìm# x mlrchÿ ic rzisyryiste di cm dhwhshÿ` i` lís dic :9).Cm lmxezìm di ces lhozeoe`tzecmdezis i` isti leli`te thi`i` des wmzhm`tis. Y`esti`ìm y`m lilezhm IRZEL zirzeazmlmjci# sha`hghomthwmli`ti lís omzes }yi cmwmzhm`ti RZEL }yi izm sÿce y`m wi{ rzeazmlmjci. Rmzm jezzmz cm IRZEL `ioishtmivre`iz m cm cy{ yctzmwhecitm cm tmrm di oymz{e tzm`srmzi`ti. Ces ofhrs oe` tede ermoezirzisi`tmjm` y` oesti li`ez.I` =88?# ic cm`{mlhi`te di cm IIRZEL i` ces lhozeoe`tzecmdezis &oeli`{m`de oe`ic Lhozeofhr RHO=7v64( rizlhti jezzmzcm icèotzhom x zírhdmli`ti sh` `ioishdmd di y`rm}yiti oestese oele si zi}yhizi i` IRZEL# ce }yi rizlhti tm`te cm ozimohÿ` zírhdmdi rzetethres x cm rzeazmlmohÿ` i` ic shstilm. Ic lhsle mýe# Mtlic cm`{m ic rzhliz 
4=
 
lhozeoe`tzecmdez }yi ythch{m lilezhm gcmsf.9 Etzms oelrmýìms zírhdmli`ti shayhize`ic ikilrce# oe` ces des thres di lilezhm.
MZ]YHTIOTYZM_
OH_O; &Oelrytmdez di _it di H`stzyoohe`is Oelrcike(. Dhsre`i` di s di 62h`stzyoohe`is lí}yh`m i` sy ziriztezhe# mcay`ms di cms oymcis se` lyx seghsthomdms xreti`tis# zi}yhzhi`de lyofes ohoces rmzm sy ikioyohÿ`. Y`m wi`tmkm di cesrzeoismdezis OH_O is }yi egzioi` mc rzeazmlmdez h`stzyoohe`is oelrcikms }yimotûm` oele lmozes.ZH_O; &Oelrytmdez di _it di H`stzyoohe`is Zidyohde(. I` istes rzeoismdezis icziriztezhe di h`stzyoohe`is lí}yh`m is lyx zidyohde x cms h`stzyoohe`is se` shlrcisx# ai`izmcli`ti# si ikioytm` i` y` ohoce. Cm si`ohcci{ x zmrhdi{ di cms h`stzyoohe`isrizlhti` erthlh{mz ic fmzdqmzi x ic segtqmzi dic rzeoismdez._H_O; I` ic lhoze oe`tzecmdez disth`mde m mrchomohe`is lyx oe`ozitms# ic kyiae dih`stzyoohe`is# mdilís di siz zidyohde# is *isrioìghoe*# e sim# cms h`stzyoohe`is simdmrtm` m cms `ioishdmdis di cm mrchomohÿ` rziwhstm. Istm ghcesegìm si fm jmyth{mdeoe` ic `eljzi di _H_O &Oelrytmdez di Kyiae di H`stzyoohe`is Isrioìghoe(.
:
 
GMLHCHM_ DI LHOZEOE@TZECMDEZI_
 M oe`th`ymohÿ` si lyistzm` mcay`ms di cms ilrzisms gmjzhom`tis dilhozeoe`tzecmdezis lms hlreztm`tis x si li`ohe`m` mcay`ms di cms gmlhchmsoezzisre`dhi`tis siaû` ic `ylize di jhts.
Ilrzism6 jhts=7 jhts?: jhts MtlicMWZ &liam xth`x(#68_vvvv gmlhchmshlhcmz 629=_ML1 &MZL1TDLH(#_ML? &MZL Oeztiv,L?(# _ML8 &MZL8:7(Gziisomci76FO29# 76FO26#76FO==# FO_2676FO=:# 76FO_=:#76FO_V=:# 76FO=776?vv#ReqizRO#OecdGhziH`ticLO_,46 &gmlhchm6246(LO_9= &gmlhchm 629=(6vO:9=LO_87# LV_:87@mthe`mc_ilhoe`dyotez OER6LhozeofhrGmlhchm =2g:vvGmlhchm =:Ovv Gmlhchm=:Gvv# =7Ovv x =7Gvv=6Ovv x =6GvvRHO:4G# RHO:4F xdsRHO?2GVV#dsRHO??G oe` letez dsrh`tiazmdeRHO?:Rfhchrs62O9=VMOeztiv,L?# Oeztiv,L2# MZL1# MZL8Zi`isms16N#F6F6_#16N2Z#Z6O#Z?:O%L?:O%L=7OZV#W692#_yrizF#_F,Lejhci#F6_VTivms H`stzyli`tsTL_?12# L_R4?2O:222# Oeztiv,L?&MZL( # TL_912&MZL([hcea[6# [67I2:
4=

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
Eduardo Gonzalez Garcia liked this
ElTioOblongo added this note
Muy bueno!
ElTioOblongo liked this
Hector Jesus Rodriguez Estrada liked this
Anthony Perez Aloisio liked this
Diego Joel Lopez Gayoso liked this
Jeanne Svytta liked this
Diego Gonzalez liked this
angel387a liked this
NicolasHernandez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->