1

æ ¿em:oÐ og:æ mæocm ææocæ o:æ cæ ÐmæO oO:æc (CKDu) o gæg o¿:m oæoæa
æeÐO:æ (WHO) Ð:Oæ:Ð - tæ:O:eæcmI
¡çocc coe - eo:O:oc a:ac oea Dæ - o8oe` _coçac æo æ8¤aÏc:oc a¯aec
oo:e O:_:cDo8 æo c_eø:coøc coo8 qeac, o_:c oæsco æeD¯:ac- ¬aO:
æD0æo_acc.
c_e O:oc:O c_e O:oc:O c_e O:oc:O c_e O:oc:O - -- - ca o ca o ca o ca o- -- -8 88 8 , ,, , 20!! 20!! 20!! 20!!
_co: e:ç æo _sO c_:cO_ Ocæ qOo:_ !o-70 qco caeoøoca qOe Oaoca
!o° c o_a: oa:ec oocOc a ocec Ocec oo:ecc oe:_o: D q:c.
Ocæ qO 40 c O:D, oe:Dc:oao Oæo !0 cc Oc: ac:_ø co© qcc oo:ec
O:_Ço8 O:De qOç:aec q:c. c±e oæ:caO_c ao:Ooøc De ç oo:ec O:_Ço8
qOç:ae O:D coc.
oee Ocec oo:ec O:__ø co© æo e:o:øaoea ¤o coc æc ec : æee q:æac
æo c:O©c8 ¡o_ ce:øcc cc coc.

Ocec æço: De æo c æ:¯c coccc cccOc a oee æDoa e Ocec oo:ec q:c
Oa ¤O oca cc. o8 Oa occ o_a:oea q:c ce æ:¯c Oaoa ,
q:æac
c:O©c8
Ocec De æoc c±e oæ:ca

oee ccOc æ_c æ_c æ_c æ_c: ¤_: occ q:acac coa c±e oæ:caO_ eø:cec ¤O
íDoaeoca OcecO_c De æoc q:æac æo c:O©c8) c_¤çO a cec o:eOc
æcæ coo8 qOaoc:Oc ¡çocc coe.

c:a a:e q:c ccOc c:_acc o:c ¡ceaa ccOo e:ae qcoOao oD. cc ce:ç
De coæoc c_ De _Oo cccDe cO_occ ¡o_ c:ec ooc Oa qco o8 coçaO_
COc Oa cac:Ooe oæscocc cocacc Oa ¤O qO¯:oøc ocoo.

oçOa O:oc:O oçOa O:oc:O oçOa O:oc:O oçOa O:oc:O - -- - icoc: icoc: icoc: icoc: 8¤o o 8¤o o 8¤o o 8¤o o- -- -7, 7, 7, 7, 20!! 20!! 20!! 20!!
coæoc c_c oocO cç¯c c_c ¤:o o_:o cco:a Do8 cOøc:Occ , a _ec:O
c_ c:co ca o_a: oa:ec oocOca ocecaO:c:c c:Ooæa aæ ccc:occ
oa:e:c Ocec oo:eoc æOc:Occ æ_c: ¤:_ Dc oc c_ c:Dc: coa
c_o¤:¯a:ac æo oæ:cac oc:oo:oO_ eø:cec ¤O O:D coe æço: ¡cea
ccOo e:ae qcoOao oD.

eo: oæsco q:ecce: _coçæ _¤: ç q:c coç DD¯ c:oaOO_ æoc:ecOc q:cO
qoacc qç:_ qe:coeaO_ ç ç:cccOoca o8 caac ao:coøc c oe æço: ocD
c:_a, e¯o c:_a, æo çe c:_a _c:ce:oe æcæ c_ ccc.
2

20!! Oæo qOæ:acc oco cc oc:ca: æcæ c_ cc qco oee coçaO_ cac:Oc
q:c oO©a cOca _e oæsco cocac æ_c: ¤_: 20!2 Oæo c_ o:c ¡ceaa oec
oc:ca: cc:Oc a:eDc ccc.

De æoc e__Oo coæoc c_ cco:a De ¤occ_ oæsco coca eøa:Oc q:c
coc. o8 æço: aæ ccOo e:ae ce:ç De co:ø co8co:O ç oæsco e:cÐ
eøa:Occ q:ç çea ¤O qO¯:oøc coe. çec:_a Oaoca ço:ø æe:ccc æo
q:oÔc caa eøa:Occ oee ccOc ee c:ça qco coçaoc cc:cec æeOo¯a
O:cc_oO_c ç æ±ø:cec ¤_c:ec q:c coc.

ocOa O:oc:O ocOa O:oc:O ocOa O:oc:O ocOa O:oc:O- -- - oc¤oO:o 20!2 oc¤oO:o 20!2 oc¤oO:o 20!2 oc¤oO:o 20!2

oee Ocec oo:ec (CKDu) O:__a oo:ea qco 40o oçoacoe ec: æ:8c_
coce:oOa _:7 q:c ccc_.

ec : æ:8c_O_a oo° c 1ug/g creatinine ce:øcc Oc: c:O©c8 o_:oc oe
D q:c. íe:c c:_a Dço:cec cooceø qaO 0.o -! ug/g creatinine
ce:øocç c:O©c8 a æ: Ocec o:a De q:oo&.)

ec : æ:8c_O_a o8° c 2! ug/g creatinine ce:øcc Oc: q:æac a8 De
æoc e__Oo oe D q:c. í21 ug/g creatinine ce:øcc Oc: ec:O_ q:æac
oeOa e0co8 ç Ocec cccO_c o:a De q:oia qco cc qOæ:aoc
Ocec qcoøcc ooc oD.)

q:æaa Oaoca oee Ocec oo:eaoea 88° c ce:øcc q:æac æo
c:O©c8 ca De æoc e__Oo oçce oo: ccc De æoc e0coea
ec :O_a cc coc.

Ocec oo:ea ç q:cÐO _co: e:ç coçaoc cooceøcc æoc:e O cac:Ooea
00° c ce:øccoe oæocæO_ ¡o_ q:æac ce:øcc oeD q:c. íæeOoÏc ocO_
æço: cc e0ce 0.02 ug/g o_æ æ_cc)

ce cac:Ooea 04° c ce:øccoe acoc:cO_ ¡o_ q:æac ce:øcc oe D q:c.
íæeOoÏc ocO_ æço: cc e0ce 0.08 ug/g o_æ æ_cc)

@c oco q¯ocaO_a c:O©c8 æço: ¡o_ ao:Ooøcc c_¤ç çcc ¡çocc
oco:øç oee cooceøoca cOa ccOcc oo_ oa:Dc. O:DoD cac:O c:O©c8
æço: ao:Ooøc De a ooçac _coe qeccíæcccc aoo ¤o co_: cccc 2.5ug)
q:æaa qecc Dc.
3


Ocec oo:eaoe c_ ccOca 08 c cO_ æço: coceøcc c:cac ocoø. ¡a
00°ce c_c cOo_a oo: ¡c: ¡o_ cOo_a cc c Dc. c:ac c_oc cO_ ¤:o
o_:o aæ: q:cOa De ccOc O:D coec ooc Dc o:c c. o8 aæ: cO_ c_c ç
_co: e:ç c_:c oca_ co oea c:co ca ¤:o o_:o a æ: q:c Oa Ocec oo:ec
æço: ooc c:oc Dc o:c c.

aooça aooça aooça aooça

1. @c oco O:oc: 2 eea ¡çocc co c¤ a ooça cc:cec coe

2. ¤o c:oaDc æoc:e cOoca c cO oc c _c oea ca c_o¤:¯a:ac æo
oc:oo:oO_ eø:cec ¤O c:ea coo8 O:c c_oO_ accec coe.


3. c±eoæ:ca eca q:c Oa oæsco coca c_¤ç eocac:O ç:aOc coo8
O:cc_oO_c çcc coe oe:Dca, c±e oæ:ca oO__a æo c:æ_ _ea ç q:cÐ
cac:O ¡_cc co oea oæsco q¯o:ca O:cæcoa çcc c_ ccc.

4. cac:Oc coæ_ c:ac c_c _¤: ço8 Oo:c±c ac cec c_ c cc. c:ac c_oc
c:_æc8, e:eaæc8 æo cO_ ce:ø æço: a oø:cc o_aO: çc cc c.


5. q:c:8 q:cooDç O0oc:o:O_ OcecO_c De æoc ise¯ í_ç:-aristolochia) qcee
Oa aæ: c c_¤ç q:cooDç ooOçoOo:a æo cac:O ç:aOc c_ ccc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful