NORMATIV PENTRU ADAPTAREA CLĂDIRILOR CIVILE ŞI SPAŢIULUI URBAN AFERENT LA EXIGENŢELE PERSOANELOR CU HANDICAP

INDICATIV: NP 051/2001

INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE Şl TEHNICĂ DE CALCUL ÎN CONSTRUCŢII IPCT-SA

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTULUI ŞI LOCUINŢEI

NORMATIV PENTRU ADAPTAREA CLĂDIRILOR CIVILE ŞI SPAŢIULUI URBAN AFERENT LA EXIGENŢELE PERSOANELOR CU HANDICAP
INDICATIV: NP 051/2001

Elaborat de:

IPCT S.A.

Str.Tudor Arghezi nr.21 70132 - Bucureşti Tel. 210 79 00 Fax 212 35 36; 210 07 19 Dr. ing. Dan Căpăţînă Ing. Şerban Stănescu Ing. Cristian Bălan Ing. Victoria Plăeşu Arh. Alina Gheorghiu Arh. Ioana Atanasescu Arh. Ioana Atanasescu Arh Doroteia Cocheci Arh. Mariana Tăbăcaru - CCCF Fil. Proiectare Arh. Mara Chiriacescu - PRODOMUS - SA

DIRECTOR GENERAL: DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: DIRECTOR TEHNIC: DIRECTOR CERCETARE: DIRECTOR DEP. ARHITECTURĂ: RESPONSABIL LUCRARE: ELABORATORI:

Avizat de: • DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII DIRECTOR GENERAL: RESPONSABIL: Ing. Ion Stănescu Ing. Eugenia Hintea

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR Şl LOCUINŢEI

ORDINUL
Nr. 649 Din 25.04.2001

în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr.10, privind calitatea în construcţii,

Având în vedere avizul Consiliului Tehnico-Ştiinţific nr. 151/01.09.2000,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001, - privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, emite următorul
ORDIN:

Art. 1.- Se aprobă "Normativul pentru adaptarea clădirilor civile si spaţiului urban aferent, la exigenţele persoanelor cu handicap", Indicativ NP-051/2001, anexă la prezentul ordin*. Art. 2.- (1) Prezentul ordin intră in vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării sale in Monitorul Oficial al României. (2) Cu data intrării in vigoare a prezentului ordin, "Normativul pentru adaptarea construcţiilor de locuit, a construcţiilor publice la cerinţele persoanelor handicapate", indicativ CPH1-93, îşi încetează aplicabilitatea. Art. 3.- Direcţia Generală Tehnică în Construcţii, va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. MINISTRU
MIRON TUDOR MITREA

*Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi, de către Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii - IPCT-SA

CUPRINS
1. GENERALITĂŢI

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
2.

Obiect Domeniu de aplicare şi condiţii de utilizare Referinţe Definiţii Tabele sintetice
CERINŢA DE CALITATE SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

2.1. 2.1.(A) 2.1.(B) 2.1.(C)

CRITERII Şl NIVELURI DE PERFORMANŢĂ Spaţiul urban Clădiri civile - prevederi comune Clădiri civile - prevederi specifice - dimensiuni şi echipamente

ANEXE

IMAGINI EXEMPLIFICATIVE A1. A2. A3. A4. A5. Dimensiuni antropodinamice Spaţiul urban aferent clădirilor Clădiri de locuit şi clădiri publice - părţi comune Clădiri de locuit şi clădiri publice - părţi specifice Adaptabilitate (adaptarea clădirilor existente)

NORMATIV PENTRU ADAPTAREA CLĂDIRILOR CIVILE Şl SPAŢIULUI URBAN AFERENT, LA EXIGENŢELE PERSOANELOR CU HANDICAP

INDICATIV NP 051-2001 ÎNLOCUIEŞTE CPH1-93

1.

GENERALITĂŢI
OBIECT

1.1. 1.1.1.

Prezentul normativ stabileşte condiţiile minime de calitate corespunzătoare exigenţelor utilizatorilor (persoane cu handicap) din clădirile civile (clădiri de locuit şi clădiri publice) şi spaţiul urban aferent acestora, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 (Legea calităţii în construcţii). Exigenţele specifice persoanelor cu handicap, avute în vedere în prezentul normativ, sunt cele referitoare la cerinţa de "siguranţă în exploatare". Condiţiile minime de calitate corespunzătoare exigenţelor utilizatorilor, trebuie realizate şi menţinute la aceiaşi parametri, pe întreaga durată de existenţă a clădirilor şi spaţiului urban aferent, pe care aceştia îl folosesc. Categoriile de utilizatori ale căror exigenţe sunt stabilite în prezentul normativ, sunt: Aprobat de:
MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE TRANSPORTURILOR Şl LOCUINŢEI cu ordinul nr: 649/25.04.2001

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Elaborator:
INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE Şl TEHNICĂ DE CALCUL ÎN CONSTRUCŢII IPCT-SA

1

a. persoane cu deficienţe mecanice şi motrice ale membrelor • cu dificultăţi de mers • blocaţi în scaun rulant • cu dificultăţi de mişcare a braţelor b. persoane cu deficienţe ale aparatului ocular • cu vedere slabă • fără vedere c. persoane cu deficienţe auditive • cu auz slab • fără auz
1.2.
1.2.1.

DOMENIUL DE APLICARE Şl CONDIŢII DE UTILIZARE

Prevederile prezentului normativ se aplică la proiectarea investiţiilor noi pentru clădiri de locuit, clădiri publice şi spaţiul urban aferent acestora, conform legislaţiei în vigoare şi are caracter de recomandare în caz de modernizare, reamenajare, consolidare sau reparare a investiţiilor existente. Prevederile prezentului normativ vor fi avute în vedere de către elaboratorii proiectelor tehnice din domeniul clădirilor civile, de către organismele de administraţie centrală şi teritorială, inclusiv alte persoane fizice sau juridice care iniţiază investiţii în domeniu, precum şi de către specialiştii verificatori de proiecte şi experţi atestaţi. În funcţie de categoria de importanţă a investiţiei ce se va proiecta, se vor adopta valori ale parametrilor la nivelul impus de respectiva încadrare, dar în nici un caz inferioare celor prevăzute în prezentul normativ. La modernizarea, reamenajarea, consolidarea şi repararea construcţiilor existente, în cazul în care nu este posibilă respectarea unor niveluri de performanţă stabilite în prezentul normativ, se vor adopta, pe cât posibil, măsuri compensatorii de protecţie.
2

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

La proiectarea clădirilor civile se vor respecta, pe lângă prevederile prezentului normativ, toate reglementările tehnice specifice domeniului, în vigoare la data proiectării.
REFERINŢE

1.3.

Legea 10/1995- Legea privind calitatea în construcţii. CE 1-95 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere ai cerinţei de siguranţă în exploatare

1.4.

DEFINIŢII

Persoane cu dificultăţi la mers (semiambulanţi) persoane care nu se deplasează fără ajutor şi nu pot depăşi diferenţe mari de nivel. Persoane blocate în scaun rulant - persoane cu autonomie relativă în mişcare, (pl. 5÷7) Persoane cu dificultăţi de mişcare a braţelor - persoane care se folosesc greu de membrele superioare având o rază limitată de acţiune. Persoane cu vedere slabă - persoane cu un câmp de vedere limitat şi/sau care percep numai contraste puternice sau contururile obiectelor. Persoane fără vedere - persoane care depind numai de informaţii acustice sau tactile (sistem Braille). Persoane cu auzul slab - persoane tributare aparatelor acustice, echipamentelor optice şi instalaţiilor colective de ascultare.
3

Persoane fără auz - persoane tributare total echipamentelor optice Scaun rulant - scaun utilizat de persoanele ce nu se pot deplasa singure (a se vedea pl. nr. 3)
1.5. TABELE SINTETICE

privind măsuri de protecţie pentru persoane cu handicap
TABEL 1. - Măsuri generale TABEL 2. - Măsuri cu privire la SPAŢIUL URBAN TABEL 3. - Măsuri cu privire la CLĂDIRI CIVILE - prevederi comune TABEL 4. - Măsuri cu privire la CLĂDIRI CIVILE - prevederi specifice

4

TABEL 1

MĂSURI DE PROTECŢIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
MĂSURI GENERALE CU PRIVIRE LA INDIVIDUALE

LOCUINŢE

CLĂDIRI PUBLICE SPAŢII COMERCIALE PIETONALE CIRCULAŢII SPORTULUI CIRCULAŢII

SPAŢIU URBAN

COLECTIVE

DESTINATE

RUTIERE

MUZEE, EXPOZIŢII, BIBLIOTECI

TURISTICE

ÎNVĂMÂNT

CU DEFICIENŢE MECANICE ŞI MOTORICE ALE MEMBRELOR

1.1 CU DIFICULTĂŢI LA MERS

1.2. BLOCAŢI ÎN SCAUNUL RULANT

-ACCES -SCĂRI -RAMPE -BALUSTRADE -MÂINI CURENTE -GOLURI UŞI -DENIVELĂRI -SPAŢII MANEVRARE -CIRCULAŢII -GRUPURI SANITARE -FERESTRE -BALCOANE, LOGII -COMENZI, SEMNALIZĂRI -DIMENSIUNI ŞI ECHIPAMENTE -COMENZI (ACCESORII, PÂRGHII) -LOCURI CU FOC DESCHIS -PARAPEŢI

- ACCESE ÎN CLĂDIRI - SPAŢII MANEVRĂ - DENIVELĂRI - GOLURI UŞI - CIRCULAŢII ORIZONTALE - CIRCULAŢII VERTICALE - ACCESORII, BARE SPRIJIN - COMENZI SEMNALIZĂRI - RAMPE - BALUSTRADE, MÂINI CURENTE - DIMENSIUNI ŞI ECHIPAMENTE

- REFUGII - PANTE - SPAŢII MANEVRĂ - IEŞINDURI - GOLURI - TRAVERSĂRI - INDICATOARE - SEMNALIZĂRI - PASAJE SUBTERANE (STAŢII METROU) - PARCAJE - STAŢIONĂRI - MOBILIER URBAN

1.

1.3. CU DIFICULTĂŢI DE MIŞCARE A BRAŢELOR

-COMENZI (ACCESORII, PÂRGHII) - LOCURI CU FOC DESCHIS - POZIŢIONARE ECHIPAMENTE ŞI MOBILIER - PARAPEŢI

- BALUSTRADE - PARAPEŢI - PANTE

2.1. CU VEDERE SLABĂ

-SEMNALIZĂRI AUDIOVIZUALE -INDICATOARE -AFIŞAJE -GHIDAJE -ECHIPAMENTE

DEFICIENŢE APARAT OCULAR

- SEMNALIZĂRI AUDIO- VIZUALE
- INDICATOARE - TABLOURI AFIŞAJ - GHIDAJE - ECHIPAMENTE

- SEMNALIZĂRI AUDIO- VIZUALE
- INDICATOARE - TABLOURI AFIŞAJ - GHIDAJE - ECHIPAMENTE

DEFICIENŢE AUDITIVE

2.

2.2. FĂRĂ VEDERE - SEMNALIZĂRI VIZUALE, SONORE - INDICATOARE - TABLOURI AFIŞAJ - SEMNALIZĂRI VIZUALE, SONORE - INDICATOARE - TABLOURI AFIŞAJ - SEMNALIZĂRI VIZUALE, SONORE - INDICATOARE - TABLOURI AFIŞAJ

3.1. CU AUZ SLAB

3.2. FĂRĂ AUZ 3.

5

MOBILIER URBAN

STAŢII URBANE

CATEGORIILE DE PERSOANE CU HANDICAP

TABEL 2

MĂSURI DE PROTECŢIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
PANTA %
DENIVELARE (praguri trepte) max. admisă (m)

DIMENSIUNI (m)
( m) (m) (m)

ÎNĂLŢIME MÂNĂ CURENTA (m)

SPAŢIU ODIHNĂ

Lungime

SPAŢIU MANEVRĂ

BALUSTRADA

SPAŢIUL URBAN
- TROTUAR CIRCULAŢIE PIETONALĂ -RAMPE -SCĂRI -TREPTE La 30° -PARCAJE La 60° Paralel cu trotuarul -GARAJE - TRAVERSĂRI STRĂZI -AUTOBUZ. TROLEU, TRAMVAI -METROU -PORTICURI - BĂNCI. SCAUNE MOBILIER URBAN -CUTII POŞTALE - CABINE TELEFON - GRUPURI SANITARE - INDICATOARE, AFIŞAJ 0,025 0,025 0,025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0,025

<20cm

>20cm

max. 2

max. 5 max. 15 max. 15* max. 15* max. 15* max. 8 (max.5)

max.6,00 (max. 10,00) max.10 tr min 1,20 5,00 5,00 5,00

1,50 min. 1,20 rec. 1,50 min 1,20 rec.1,50 3,50 3,00 3,00 1,50 1,60 1,60 1,60

min. 2.10
_

min. 1,20 rec. 1,50 min.”l” scară

1,50x1,50

0,90 0,90-1,00 0,90-1,00

0,90-1,00 0,90-1,00

Copii şi persoane în scaun rulant

pentru denivelare

Înălţime

Lăţime

MĂSURI CU PRIVIRE LA

TRANSVERSALĂ

LONGITUDINALĂ

OBSERVAŢII

îNĂLŢIME

MINIM

Adulţi

0,60-0,75 0,60-0,75

vezi cap 2. 1. (A) 1 vezicap.2.1.(A)2 *cu condiţia 2h + l = 62÷64 vezi cap 2. 1 (A) 1.5 a.e cap.2.1(A)1.6.b cap.2.1.(A)4.1. * racord cu trotuarul vezi cap.2.1. (A)4.2. Vezi cap.2.1.(A)1.5.f.g cap.2.1.(A)1.6.a vezi cap. 2.1 (A)3

-

-

_

1,20 1,20
1,20 1,20 1,50x1,50

5-8

13-15*

1,50x1,50

0,90

-

-

CIRCULAŢIE RUTIERĂ

min.2.10 0,48÷0,53 1,00÷1,20

max. 15* max. 10

1,25 (1,20) 1,80 (2,30)

STAŢII URBANE

-

1,50x1,50 0,90 1,50 1,50

-

-

vezi cap 2.1 (A)5.1. vezi cap.2.1.(A)5.2. vezi cap.2.1.(A)5.3. vezi cap.2.1.(A)5.4. * înălţime cadran vezi cap.2.1.(A)5.5. vezi cap. 2.1. (A)5.6.

0,025 0,025

0,80 (1,20) 0,90 (0,90)

-

1,20*

min. 2,10 (max 0,30)

-

-

-

-

6

TABEL 3

MĂSURI DE PROTECŢIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
SPAŢIU DIHNĂ (m) DENIVELARE (praguri trepte) max. admisă (m) Copii şi persosne In scun pentru denivelare ÎNĂLŢIME BALUSTRADA PARAPET MĂSURI CU PRIVIRE LA SPAŢIU MINIM MANEVRA (m) (m) PANTA % DIMENSIUNI (m) ÎNĂLŢIME MANA CURENTA rulant OBSERVAŢII

Lungime

Lăţime

<20cm max.15

>20cm max.8 rec. 5

PREVEDERI COMUNE -RAMPA -SCARA ACCESUL IN CLĂDIRI -TREPTE clăd. loc. - PLATFORMĂ clăd. publ. -COPERTINA -UŞA -GRĂTAR PICIOARE -WINDFANG/HOL -TRASEE CIRCULAŢIE, (CORIDOARE) CIRCULAŢIA IN INTERIORUL CLĂDIRII - ÎNCĂPERI - LOGII, BALCOANE clăd. loc. -SCĂRI -TREPTE -RAMPE clăd.loc. -ASCENSOR -UŞI - FERESTRE clăd. publ. clăd. publ.

Adulţi

CLĂDIRI CIVILE

Înălţime

0,025 0.025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025

max.10 tr. min. 1,20 min. 1,20 min. 1,50 min. 2,00 -

min.1,20 min 1,20 max.0,34 min. 1,20 min.1,50 min 1,50

max. 0,1 6 min. 0,15 min. 0,15 min. 2,10

min.1,20 min.”l” scară

1,50X1,50 1,50x1,50 1,50x1,50

0,90-1,00 0,90-1,00

0,90-1,00 0,90-1,00

0,60-0,75 0,60-0,75

max.15 -

max.8 (max.5)

min.”l” scară min.”l” scară

0,90-1,00 0,90-1,00

0,90-1,00 0,90-1,00

0,60-0,75 0,60-0,75

vezi cap 2.1.(B)1.1. cap.2.1.(B)1.2.c cap 2.1.(B)1.3; cap 2.2. (B)1.4.a cap 2.1. (B)1.5. vezi cap. 2.1.(B)1.2b cap. 2.1.(B)1.3 cap. 2.1.(C)3.1.b vezi cap.2.1.(B)1.4.b vezi cap.2.1(B)1.2.d vezi cap.2.1.(B)1 .5.b vezi cap.2. 1(C)1.1. şi cap.2. 1(C)3.1. vezi cap 2.1.(B)2 vezi cap 2.1.(B)3.1.

0,60÷0,90 0,90-1,00 0,90-1,00

0,90-1,00 0,90-1,00

0,60-0,75 0,60-0,75

min.0,80 2,10 rec. 0,90 orificii de min 0,015 x 0,015

max.16tr. rec. 10 tr. max.16tr.

min. 0,90 (min. 1,20)

min. 2,00 (min 2,10)

min. 1,50 min. 1,00 min. 1,20 max. 0,34 min.1,20 min 0,80 (rec. 1,10) min.1,40 min.0,80 rec 0.90 -

min. 2,00 min 2,10 max. 0,16

1,50x1,50 1,50x1.50 (1,80 x2.10) 1,50x1,50

0,025 0,025 0,025 -

vezi cap 2.1.(B)4

max.6,00 (max.10,00) min. 1,35 (rec. 1,40) min 1,50

min. 1,20

0,90-1,00

0,90-1,00

0,60-0,75

2.10 -

-

-

0,60÷0,90

-

-

vezi cap 2.1.(B)5

-

-

vezi cap 2.1.(B)2.8d vezi cap 2.1.(B)3.1. şi cap. 2.1. (B) 2.10

-

7

TABEL4

MĂSURI DE PROTECŢIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
SPAŢIU MINIM MANEVRA PANTA % CĂI CIRCULAŢII (m)
MĂSURI CU PRIVIRE LA

(m)

DIMENSIUNI (m)

Lungime

Înălţime

Lăţime

PĂRŢI COMUNE

HOLUL DE INTRARE

1%

min. 2, 00

min. 1,50 min. 1,50 min. 1,50 (min. 1,20)

- ÎNCĂPERE GHENA GUNOI -VESTIBUL (SAS) CLĂDIRI DE LOCUIT - BUCĂTĂRIA SI LOCUL DE LUAT MASA -CAMERA DE BAIE -GRUP SANITAR -DORMITOR -CAMERA DE ZI - SPATII DEPOZITARE -ACCES. CIRCULAŢII - GRUPURI SANITARE -VESTIARE - DUSURI - PISCINE CLĂDIRI PUBLICE -TRIBUNE SPECTATORI -CAMERA CAZARE -CONSTR. TURISM -CLĂDIRI ÎNVĂŢĂMÂNT -CAMERA BAIE - SALA MESE - HOL - CIRCULAŢII - SĂLI CLASA - AMFITEATRU - BIBLIOTECI - SPAŢII COMERCIALE (autoservire)

-

_

1.50X1,50

min. 0,90 min. 0,90 în jur pat min. 0,90

1,50X1,50 1,50X1, 50

min 0,80 rec 0,90 min. 0,80 min. 0,80 min. 0,80 min. 0,80 min. 0,80 min. 0,80 min. 0,80 min. 0,80 min. 0,80 int. min. 0,90 ext. min. 0,80 min. 0,80 min. 0,80 min. 0,90 min. 0,90 min. 0,60 min. 0,80 min. 0,90 min. 0,95 ext. min.0,85 int. min. 0,85 min. 0,80 rec. 0,90 min. 0,80 rec. 0,90

UŞI

PREVEDERI SPECIFICE

NUMĂR LOCURI SCAUN RULANT

GOLURI

CLĂDIRI CIVILE

OBSERVAŢII

min. 1 cab.WC adaptată min. 1 cabină adaptată min 1 duş adaptat min. 1 bazin adaptat 1 loc/50 spect. dar min.2 loc.

vezi cap.2.1(B)1.2.d cap 2.1(C)1.1 vezi cap.2.1(C)2.1 vezi cap.2.1(C)2.2 vezi cap.21(C)2.3 vezi cap.2.1(C)2.4 vezi cap.2.1(C)2.5 vezi cap.2.1(C)2.6

-

APARTAMENTUL

-

1,50X1,50 1,50x1,50 min. 1,40 (1,10÷1,20) 1,50x1,50 1.50x1,50* min1,20* rec.1,50* 1,20÷1.50* 1,50x1,50 1,50x1,50 1,50X1,50 0,80x1,35 1.50x1,50

-

min. 1,20 (min. 2,00)

min. 0,90

vezi cap.2.1(C)2.7 vezi cap.2.1(C)3.1 * în faţa cabinei vezi cap. 2. 1(C)3.2 * în faţa cabinei vezi cap2.1(C)3.3 * în faţa cabinei vezi cap2.1(C)3.4 vezi cap.2.1(C)3.5 vezi cap.2.1(C)3.6 vezi cap.2.1(C)3.7.1 vezi cap.2.1(C)3.7.2 vezi cap.2.1(C)3.7.3 vezi cap.2.1(C)3.8.1 vezi cap.2.1(C)3.8.2 vezi cap. 2.1(0)3.8.3 vezi cap.2. 1(C)3.9

1% 5% pentru accces bazin max.8% rec.5%

min. 1,20 min. 0,90

min. 1,30 min. 1,05

min. 0,90 min. 0,90 min. 0,90 în jur pat

-

min 3,00

dimensiuni loc scaun min.0,90x1,40 (rec. 1,10x1,40)

- max 5 % 5-8%

dimensiuni loc la masă min. 1,35x0,80

-

1 loc/25 mese dar min. 2 loc

min. 0,90 0,90-1,00

-

1,50x1,50 1,50x1.50 1,50X1,50 1,50x1,50

1 loc/50 elevi dar min. 2 loc

-loc {2.00x1 ,00} acces lateral scaun {1 ,50x1 ,00 } acces frontal dimensiuni loc scaun – min. 0,80x1,35

0,90÷1,00

-

-

-

-

-

8

2.

CERINŢA DE CALITATE "SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE"
CRITERII Şl NIVELURI DE PERFORMANŢĂ

2.1.

Cerinţa privind "siguranţa în exploatare" presupune protecţia utilizatorilor (persoane cu handicap conf. cap. 1.1.4) împotriva riscului de accidentare în timpul exploatării normale a spaţiului din interiorul clădirilor civile (de locuit şi publice) precum şi a spaţiului urban aferent acestora.
2.1.(A) SPAŢIUL URBAN

2.1.(A)1.

Siguranţa circulaţiei în plan orizontal presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidentare prin: alunecare

2.1.(A)1.1.

a. stratul de uzură va fi astfel rezolvat încât să împiedice căderea prin alunecare, chiar şi pe vreme ploioasă. • coeficient de frecare COF = min. 0,4 b. panta trotuarului va fi: • max. 2 % în sens transversal • max. 5 % în sens longitudinal
2.1.(A)1.2. împiedicare

a. diferenţa de nivel admisă (dacă nu se poate evita): • max. 2,5 cm b. stratul de uzură al căii de circulaţie trebuie să fie astfel realizat încât să nu permită pătrunderea bastonului sau a roţii căruciorului în suprafaţa acestuia, respectiv: 1. nu se vor utiliza materiale ce se pot deforma la acţiuni verticale (nisip, pietriş, etc.)

9

2. rosturile din pavaj sau orificiile de la grătarele pentru ape pluviale trebuie să fie de: • max. 1,5 cm
2.1.(A)1.3. coliziune cu obstacol lateral sau frontal

a. lăţimea liberă de trecere în zona pietonală va fi: • 0,70-0,90 m - pentru persoane cu handicap locomotor sau vârstnice, ce se deplasează cu ajutorul unui baston sau a unei cârje. • 1,10-1,20 m - pentru o persoană, ce se deplasează în scaun rulant. • 1,80-2,50 m - pentru două persoane în scaun rulant, ce se deplasează în sensuri opuse. b. lăţimea liberă a trotuarului (pl. nr. 14) va fi: • l = 1,50 m (în caz că nu este posibil, se va asigura o lăţime de minimum 1,00 m) c. dimensiunea zonei de circulaţie la schimbare de direcţie şi la intersecţii va fi: • min. 1,50 x 1,50 m (recomandat 1,50 x 1,80 m) d. înălţimea liberă de trecere pe sub obstacole izolate va fi: • min.2,10m e. pentru persoane nevăzătoare se vor realiza benzi de ghidaj (l = 0,80-1,20m) din alte materiale, cu sonoritate diferită, şi diferit colorate decât restul suprafeţei pietonale. (pl. nr. 12 şi 13) f. pe căile pietonale se va evita amplasarea de obstacole izolate.
2.1.(A)1.4. cădere pe timp de furtună

a. pe parcursul căilor pietonale, din spaţii deschise, se vor prevedea puncte de sprijin (grilaje sau balustrade -pl. nr. 12) la înălţimea de:

10

• h = 0,90÷1,00 m având mână curentă inclusiv la: • h = 0,60÷0,75 (pentru copii şi persoane în scaun rulant) 2.1.(A)1.5. coliziune cu vehicule în mişcare a. căile pietonale se vor separa clar de cele carosabile (inclusiv de parcaje) b. înălţimea trotuarului va fi: • max. 0,20 m c. trecerea de la nivelul trotuarului la cel ai carosabilului se va face prin rampe având: • panta-max. 15% • lăţimea - min. 1,20 m (recomandat 1,50 m) d. în zonele cu trafic intens se vor prevedea balustrade de protecţie la marginea trotuarului (h = 0,90 m) e. ieşirile din garaje sau parcaje vor fi bine marcate şi semnalizate f. pentru traversare se vor prevedea marcaje vizibile precum şi semnale vizuale şi sonore cu acţionare manuală (h = max. 1,00 m) - pl. nr. 20 g. pe parcursul benzii pentru traversare nu se vor prevedea elemente cu potenţial de accidentare (guri de scurgere, capace canale etc.) 2.1.(A)1.6. oboseală excesivă a. la străzi cu lăţime mai mare de 4 fluxuri se vor prevedea, pe traseul benzii de traversare, zone pentru odihnă şi manevră (min. 1,50 x 1,50 m), astfel rezolvate încât să nu existe pericol de accidentare. b. distanţa dintre parcaj şi locuinţă va fi: • max. 40,00 m

11

2.1.(A)2.

Siguranţa cu privire la rampe şi trepte exterioare (în parcuri, grădini, spaţii pietonale) presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidentare prin: oboseală excesivă

2.1.(A)2.1.

a. lungimea rampei până la zona de odihnă va fi: • max. 10,00 m - pentru rampe fără trepte (plan înclinat cu panta < 5%-pl. nr. 15 • max.6,00 m - pentru rampe fără trepte (plan înclinat cu panta 5÷8 %) - pl. nr. 15 • max.3,00 m - pentru rampe de scară (cca. 10 trepte) b. zona de odihnă va avea lăţimea de: • min. 1,20 m (recomandat 1,50 m) c. dimensiunile treptelor vor respecta relaţia: • 2 h + l = 62÷64 cm cu condiţia • h = 13÷15 cm d. panta rampei (plan înclinat) va fi: • max. 8 % - pentru denivelări > 20 cm • max. 15 % - pentru denivelări < 20 cm
2.1.(A)2.2. cădere împiedicare

a. schimbările de nivel trebuie atenţionate prin marcaje vizibile b. finisajul scărilor va fi astfel rezolvat încât marginea treptelor să fie clar vizibilă, să nu se confunde cu desenul de pe suprafaţa orizontală a treptei. c. la denivelări mai mari de 0,20 m se vor prevedea bariere de protecţie (h = 0,90÷1,00m) având mână curentă inclusiv la h = 0,60÷0,75 m, astfel rezolvate încât să nu permită alunecarea în gol a bastonului sau a roţii căruciorului (pl. nr.12) d. treptele vor fi astfel conformate încât să se evite împiedicarea prin agăţare cu vârful piciorului (pl. nr. 45)
12

2.1.(A)2.3.

coliziune

a. lăţimea rampei (cu şi fără trepte) va fi: • min. 1,20 m (recomandat 1,50 m)
2.1.(A)2.4. alunecare

a. finisajul treptelor şi rampelor va fi astfel realizat încât să se evite alunecarea b. treptele vor fi astfel rezolvate încât să se evite staţionarea apei şi formarea unui strat de gheaţă
2.1.(A)3.

Siguranţa cu privire la refugii (autobuz, troleibuz, tramvai) staţii metrou presupune protecţia utilizatorilor împotriva riscului de accidentare prin:
alunecare

2.1.(A)3.1.

a. stratul de uzură al refugiilor va fi astfel rezolvat încât să se evite alunecarea.
2.1.(A)3.2. împiedicare

a. refugiile vor fi astfel rezolvate încât accesul în mijlocul de transport să se facă comod, fără efort şi risc de cădere prin împiedicare (pl. nr. 21). b. diferenţa de nivel admisă (dacă nu se poate evita) va fi: • max. 2,5 cm astfel rezolvată încât să se evite împiedicarea.
2.1.(A)3.3. coliziune

a. lăţimea zonelor de acces în mijloacele de transport trebuie să fie:
• min. 1,60 m b. trecerea minimă între compostoare (metrou) trebuie să fie: • l = min. 0,80 m
13

2.1.(A)3.4.

lipsă de orientare

a. refugiile trebuie astfel realizate şi iluminate încât să fie remarcate de la distanţă. b. pentru persoane nevăzătoare, se vor prevedea benzi de circulaţie (l = 0,80 - 1,20 m) realizate din materiale cu sonoritate diferită de cea a restului peronului, care să conducă direct spre accesul în mijlocul de transport (pl. nr. 13)
2.1.(A)3.5. oboseală excesivă

a. staţiile mijloacelor de transport suprateran vor fi amplasate în apropierea zonelor de acces în clădirile publice. b. accesul la refugiu se va asigura prin rampe cu panta de max. 10 %. c. accesul în staţiile de metrou se va rezolva: 1. în cazul diferenţelor mici de nivel, - prin rampe cu panta de max. 8 % - prin telerampe - în staţiile existente 2. în cazul diferenţelor mari de nivel, - prin "mont-charge" oblic, cu viteză redusă de deplasare - prin platforme tip "mont-charge" având dimensiunea de min. 1,00 x 1,30 m - prin ascensoare având dimensiunea de min. 0,80 x 1,35 (recomandat 1,10 x 1,40 m) d. înălţimea ghişeelor de bilete trebuie să fie: • h = 0,90 m - distribuţie manuală • h = max. 1,20 m - distribuţie automată e. înălţimea compostoarelor - (metrou) trebuie să fie de: • h = max. 1,20 m

14

2.1.(A)4. 2.1.(A)4.1.

Siguranţa cu privire la parcaje şi garaje parcaje (pl. nr. 16÷18) a. la 50 locuri de parcare normale se va prevedea un loc de parcare pentru persoane cu handicap, dar minim 2 locuri de parcare marcate corespunzător şi dimensionate astfel: 1. locuri de parcare paralele cu trotuarul: • 3,00 x 5,00 m - din care 1,20 m pentru zona de transfer (spaţiu manevră) 2. locuri de parcare înclinate: • la 30° - min. 3,50 x 5,00 m • la 60° - min. 3,00 x 5,00 m b. panta rampei de racord cu trotuarul va fi de: • max. 15 %

2.1.(A)4.2.

garaje (pl. nr. 19)

a. garajul trebuie astfel rezolvat încât să asigure, pe una din laturile maşinii, un spaţiu de 1,20 m pentru circulaţia unui scaun rulant. b. se va asigura o legătură directă între garaj şi locuinţă printr-o uşă având I = min. 0,80 m. 2.1.(A)5. Siguranţa cu privire la mobilierul urban presupune protecţia utilizatorilor în timpul utilizării acestuia astfel: 2.1.(A)5.1. Porticuri, chioşcuri a. înălţimea liberă de trecere trebuie să fie de: • h = min. 2,10 m b. denivelarea admisă faţă de cota terenului (dacă nu se poate evita) • max. 2,5 cm
15

c. stratul de uzură al pavajului - va fi realizat din materiale care să împiedice alunecarea d. se va asigura un spaţiu de manevră de: • min. 1,50 x 1,50 m e. se vor asigura bare de sprijin la: • h = 0,90 m
2.1.(A)5.2. Bănci şi scaune

a. înălţimea şezutului va fi la: • h = min. 0,48÷0,53 m b. înclinarea spătarului va fi de: • 105°
2.1.(A)5.3. Cutii poştale

a. fantele de introducere a scrisorilor vor fi la: • h = 1,00÷1,20 m b. se va asigura un spaţiu liber în faţa cutiei, de: • l = min. 0,90 m
2.1.(A)5.4. Cabine telefonice (pl. nr. 22)

a. la o baterie de telefoane, cel puţin o cabină va fi adaptată la necesităţile persoanelor în scaun rulant. b. dimensiunile minime ale cabinei, în funcţie de utilizare, vor fi: • 1,25 x 0,90 m, sau • 1,20 x 1,20 m c. uşa cabinei va avea lăţimea liberă de: • l = min. 0,80 m d. aparatul va fi poziţionat ia: • h = 1,10 m (cadran h = 1,20 m)
16

e. etajera pentru cartea de telefon va fi montată la: • h = 0,80m
f. se va asigura un spaţiu liber în faţa cabinei, de: • l = min. 1,50 m 2.1.(A)5.5. Grupuri sanitare publice

a. la un grup sanitar, cel puţin o cabină va fi adaptată la necesităţile persoanelor în scaun rulant. b. dimensiunile minime ale cabinei, în funcţie de utilizare, vor fi: • 0,90 x 1,80 m - acces frontal • 0,90 x 2,30 m - acces dorsal • 1,50 x 1,50 m - acces lateral c. uşa se va deschide spre exterior şi va avea lăţimea liberă de: • l = min. 0,80 m d. obiectele sanitare vor fi agăţate, sau vor avea soclu adâncit şi vor fi montate la: • hwc = 0,48÷0,53 m • hlavoar = 0,80 m • hpisoar = 0,30÷ 0,50 m e. se va asigura un spaţiu liber în faţa cabinei, de: • l = 1,50 m
2.1.(A)5.6. Panouri indicatoare, reclame (pl. nr. 24)

a. partea inferioară a panourilor va fi poziţionată la: • h = min. 2,10 m, sau • h = max. 0,30 m

17

2. 1 .(B) 2.1.(B)1.

CLĂDIRI CIVILE - PREVEDERI COMUNE Siguranţa cu privire la accesul în clădire

presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidentare prin:
oboseală excesivă

2.1 .(B)1.1.

a. accesul pe platforma de intrare în clădire se face inclusiv prin intermediul unei rampe ce va avea panta de: • max. 15 % pentru denivelări < 20 cm • max. 8 % (recomandat 5 %) pentru denivelări > 20 cm b. treptele scării de acces vor respecta relaţia: • 2 h + l = 62 ÷64 cu condiţia: • h = max. 16 cm • l = max. 34 cm (recomandat 15 x 32; 16 x 30) c. numărul treptelor până la zona de odihnă trebuie să fie de: • max. 10 (cca. 3,00 m)
2.1. (B)1.2. coliziune

a. accesul în clădire trebuie retras din circulaţia pietonală exterioară (cazul clădirilor la stradă) b. în faţa uşii de acces în clădire se va prevedea o platformă (pl. nr. 27 şi 28) având: 1. pentru uşă cu deschidere interioară • min.1,20 x 1,20 m (rec. 1,20 x 1,40) - acces frontal • min.1,20 x 1,60 m (rec. 1,40 x 1,40) - acces lateral • min.1,50 x 1,50 m - rotaţie completă cărucior (dimensiune minimă de manevră, pentru acces în clădiri publice) 2. pentru uşă cu deschidere exterioară: • min. „l” uşă + 0,60 m x 1,40 m (rec.1,70) - acces frontal • min. „l” uşă + 0,80 m (rec. 1,30) x 1,40 - acces lateral
18

3. înălţimea platformei va fi de: • min. 0,15 m c. lăţimea liberă a scării/rampei de intrare va fi de: • min. 1,20 m d. lăţimea liberă a golului de uşă (pl. nr. 30-32) va fi de: • min. 0,80 m - pentru max.50 persoane • min. 0,90 m - pentru 51-100 persoane • min 1 ,00 m - acces lateral cărucior (dacă spaţiul din faţa uşii nu permite manevrarea căruciorului) • min.1,40m (0,80÷0,60)-pentru mai mult de 100 persoane
2.1.(B)1.3. cădere în gol

a. pentru denivelări mai mari de 0,20 m, rampele, scările şi platformele de acces vor fi prevăzute cu parapet/ balustradă de protecţie (h = 0,90÷1,00 m) astfel alcătuit încât să împiedice căderea, precum şi alunecarea în gol a bastonului sau a roţii căruciorului, şi având mână curentă inclusiv la h = 0,60÷0,75 m (pl. nr. 26)
2.1. (B)1.4. alunecare

a. finisajul scărilor, rampelor, podestelor de acces în clădire, va fi astfel realizat încât să împiedice alunecarea chiar şi pe vreme umedă. b. deasupra platformei de acces în clădire se va prevedea o copertină de protecţie împotriva intemperiilor, având dimensiunea de: • min. 1,50 x 2,00 m
2.1 .(B)1.5. împiedicare

a. treptele vor fi astfel conformate încât să se evite împiedicarea prin agăţare cu vârful piciorului (pl. nr. 45) b. grătarul pentru curăţat încălţămintea va avea orificii de: • max. 1,5 x 1,5 cm
19

c. pragul uşii va fi de max. 2,5 cm (se recomandă ca cel puţin una din intrările în clădire să nu aibă prag, sau să fie preluat prin pantă de max. 15 %) - pl. nr. 33
2.1.(B)1.6. lovire de părţile superioare

a. înălţimea liberă de trecere pe sub proeminenţe joase va fi • h = min. 2,10 m
2.1.(B)2. Siguranţa cu privire la circulaţia interioară presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidentare prin: lipsă de orientare

2.1.(B)2.1.

a. traseul căilor de circulaţie va fi fluent, liber şi comod b. în holul de intrare şi pe parcursul căilor de circulaţie din clădiri vor fi asigurate semnale vizuale şi/sau auditive pentru dirijarea circulaţiei, pentru atenţionarea schimbărilor de nivel, a schimbărilor de funcţiuni, a obstacolelor etc. (după caz) prin: • benzi directoare (l = 20 cm) amplasate la h = 1,00 ÷ 1,60 m în culori contrastante cu fondul, • benzi directoare (0,80÷1,20 m) prevăzute în pardoseală (realizate din materiale diferite, ca aspect şi sonoritate, decât restul pardoselii) pentru persoane nevăzătoare, • semnale grafice clare şi uşor vizibile (culori contrastante, litere de h = 1,5 cm) • sisteme informaţionale sonore şi/sau sistem Braille.
2.1.(B)2.2. alunecare

a. stratul de uzură al pardoselilor trebuie astfel realizat încât să se evite alunecarea chiar şi în condiţii de umezeală • coeficient de frecare = min. 0,4 b. pe traseele de circulaţie (în clădirile publice) se vor asigura, de la caz la caz, bare de sprijin la: • h = 0,90÷1,00 m - pentru adulţi ce se pot deplasa singuri • h = 0,60÷0,75 m - pentru copii şi persoane în scaun rulant
20

2.1.(B)2.3.

împiedicare

a. denivelările admise (în caz că nu pot fi evitate) vor fi de: • max. 2,5 cm astfel rezolvate încât să se evite împiedicarea. b. pragurile dintre încăperi, mai mari de 2,5 cm (dacă este cazul), vor fi preluate prin pante de max. 15 %. c. nu se admit trepte izolate (denivelări de o treaptă). 2.1.(B)2.4. contactul cu proeminenţe joase a. înălţimea liberă de trecere, pe sub obstacole izolate măsurată de la stratul finit al pardoselii va fi: • min. 2,10 m - în clădiri publice • min. 2,00 m - în clădiri de locuit • min. 1,90 m - în mansarde şi subsoluri 2.1.(B)2.5. contactul cu elemente verticale laterale - pe căile de circulaţie a. suprafeţele pereţilor nu trebuie să prezinte proeminenţe, muchii ascuţite, sau alte surse de lovire, agăţare, rănire. b. pe traseele de circulaţie, partea inferioară a pereţilor şi uşilor, pe înălţimea de 0,40 m, (pl. nr. 31) va fi protejată cu materiale rezistente la lovire cu piciorul, sau cu roata căruciorului. 2.1.(B)2.6. contactul cu suprafeţe transparente a. uşile, ferestrele şi pereţii vitraţi cu parapet mai mic de 0,60 m, sau fără parapet, se vor semnaliza cu marcaje de atenţionare: • amplasate între 0,70÷1,50 m de la sol, • având diametrul sau lăţimea de cca. 20 cm. 2.1.(B)2.7. contactul cu uşi care se deschid a. amplasarea şi sensul de deschidere al uşilor trebuie astfel rezolvate încât:
21

• să nu limiteze sau să împiedice circulaţia, • să nu se lovească între ele (la deschiderea simultană), • să nu lovească persoane care îşi desfăşoară activitatea. b. nu se recomandă utilizarea uşilor batante, iar în caz că există (în clădirile publice) vor fi semnalizate cu marcaje de atenţionare idem cap. 2.1.(B)2.6. 2.1.(B)2.8. coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente a. lăţimea liberă de circulaţie (pl. 40 şi 78) trebuie să fie de: • min. 0,80 m - circulaţie cărucior cu însoţitor • min. 0,90 m - circulaţie cărucior fără însoţitor • min. 1,00 m - circulaţie în unghi drept • min. 1,20 m - circulaţie cărucior cu însoţitor + o persoană în lateral • min. 1,40 m - circulaţie cărucior cu însoţitor + o persoană în mers normal • min. 1,50 m - circulaţie cărucior fără însoţitor + o persoană în mers normal • min. 1,60 m - circulaţie 2 cărucioare (cu însoţitor) în sens opus • min. 1,70 m - circulaţie 2 cărucioare (unul cu însoţitor şi unul fără) în sens opus • min. 1,80 m - circulaţie 2 cărucioare fără însoţitor • min.1,50 x 1,50 m - rotaţie completă cărucior (spaţiu ce trebuie asigurat la intersecţii, în faţa uşilor şi pe parcursul oricărei căi de circulaţie mai mică de 1,50 m) - pl. nr. 35, 39,40 b. lăţimea liberă a coridoarelor va fi de: • min. 0,90 m - în clădiri de locuit • min. 1,20 m - în clădiri publice (se poate reduce la 0,90 m dacă debuşează într-un spaţiu ce facilitează manevrarea scaunului rulant - pl. nr. 35, 39, 40, dar numai în cazul în care condiţiile de funcţionalitate ale clădirii permit acest lucru) c. piesele de mobilier sau echipamentele adiacente căilor de circulaţie, nu trebuie să prezinte colţuri, muchii ascuţite sau
22

alte surse de agăţare, lovire, rănire. d. uşile interioare (pl. nr. 31, 32 şi 35) vor avea lăţimea liberă de: • min. 0,80 m - pentru < 50 persoane şi încăperi cu S < 30 m2 • min. 0,90 m - pentru 51÷100 persoane • min. 1 00 m - acces lateral cărucior (dacă spaţiul din faţa uşii nu permite manevrarea căruciorului) • min. 1,40 m (0,80 ÷ 0,60) - pentru > 100 persoane e. în fiecare încăpere se va asigura un spaţiu de manevră pentru scaunul rulant, de min. 1,50 x 1,50 m 2.1.(B)2.9. producere de panică a. căile de evacuare se vor atenţiona prin marcaje clar vizibile b. toate uşile căilor de evacuare se vor deschide în sensul evacuării c. se vor asigura sisteme de alarmă vizuale şi auditive 2.1.(B)2.10. efort excesiv a. dispozitivele de acţionare, comandă, semnalizare vor fi astfel poziţionate încât să poată fi utilizate fără efort, inclusiv de persoanele blocate în scaun rulant şi nu vor fi prevăzute cu încuietori • clanţă uşi - h = 0,40÷1,00 m (pl. nr. 31, 32) • cremoane ferestre – h= 0,80÷1,20 m (pl. nr. 37) • butoane alarmă - h = 1,00÷1,40 m (pl. nr. 75) - Φ = 4-5 cm 2.1.(B)3. Siguranţa cu privire la schimbările de nivel (terase, logii balcoane, galerii, ferestre) presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidentare prin:

23

2.1.(B)3.1.

cădere de la un nivel la altul

a. la denivelări mai mari de 0,20 m se vor prevedea parapete (balustrade) de protecţie (h = 0,60 ÷ 0,90 m) fiind corespunzător conformate, astfel încât să se evite pericolul de cădere în gol, iar pe înălţimea de 0,30 ÷ 0,60 vor fi astfel realizate încât să se evite blocarea piciorului sau roţii scaunului rulant, la un eventual contact cu suprafaţa parapetului/balustradei (pl. nr. 38) b. lăţimea logiilor şi balcoanelor va fi de min.1,50 m pentru manevră cărucior c. pentru persoanelor blocate în scaun rulant ferestrele vor avea parapet de max. 0,70 m (pl. nr. 36, 37)
2.1. (B)4. Siguranţa cu privire la deplasarea pe scări şi rampe presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidentare prin: oboseală excesivă

2.1.(B)4.1.

a. raportul între trepte şi contratrepte trebuie să respecte relaţia: • 2h+l= 62÷64 cm cu condiţia: • h = max.16cm • l = max. 34 cm (recomandat 16 x 30 sau 15 x 32) b. lungimea rampei (cu şi fără trepte) până la zona de odihnă, trebuie să fie: • max. 10,00 m - pentru rampe cu panta < 5 % • max. 6,00 m - pentru rampe cu panta 5÷8 % (pl. 12, 15) (zona de odihnă - min. 1,20 m - recomandat 1,50 m) • max. 16 trepte (recomandat 10 trepte) - pentru scară c. panta rampei (fără trepte) trebuie să fie: • max. 15 % - pentru denivelări < 20 cm • max. 8 % (recomandat 5 %) - pentru denivelări > 20 cm

24

2.1.(B)4.2.

cădere în gol

a. schimbările de pantă trebuie să fie bine atenţionate şi corespunzător luminate, inclusiv în timpul nopţii. b. scările, rampele, podestele vor fi prevăzute cu parapet/balustradă de protecţie (h= 0,90-1,00 m) astfel: • pentru scări/rampe cu l < 1,20 m, o balustradă pe latura expusă, (pentru scări în spirală - pe ambele laturi) • pentru scări/rampe cu l > 1,20 m câte o balustrada pe ambele laturi. c. balustradele vor avea câte două rânduri de mâini curente care trebuie astfel poziţionate şi conformate încât să fie uşor de cuprins cu palma, şi anume: • h - 0,90÷1,00 m - adulţi care se pot deplasa singuri • h = 0,60÷0,75 m - copii şi persoane în scaun rulant (pl. nr. 12 şi 45) • Φ = 4÷5 cm (pl. nr. 46)
• la distanţă faţă de perete (dacă este cazul) de min. 6,5 cm - (pl. nr. 46)

• continuată cu cca. 30 cm pe orizontală (la pornire şi oprire) - pl. nr. 26, 44 d. dacă scara/rampa este distanţată de perete, se va prevedea o bordură (h = max.10 cm), pentru oprirea cârjei sau piciorului (în cazul în care nu există balustradă corespunzător conformată) e. nu se recomandă scări cu trepte balansate. 2.1.(B)4.3. alunecare a. finisajul scărilor şi rampelor va fi astfel realizat încât să se împiedice alunecarea. b. scările şi rampele vor fi prevăzute, pe părţile laterale libere (nemărginite de pereţi), cu rebord (h = max.10 cm) pentru a împiedica alunecarea bastonului, roţii căruciorului, piciorului (pl. 12, 26, 44) în cazul în care balustrada nu este
25

astfel conformată corespunzătoare.
2.1.(B).4.4. împiedicare

încât

asigure

protecţie

a. nu se recomandă utilizarea treptelor deschise (fără contratreaptă) sau a treptelor cu profil ieşind (pl. nr. 45) b. se vor prevedea min. 3 trepte.
2.1.(B)4.5. coliziune

a. lăţimea liberă a scărilor/rampelor şi podestelor va fi, în clădiri de locuit: • min.1,00 m • min. 1,20 m - scară/rampă liberă (nemărginită de pereţi) • min. 1,30 m - scară/rampă mărginită de un perete • min. 1,40 m - scară/rampă mărginită de doi pereţi
2.1.(B)4.6. lovire la partea superioară

a. înălţimea liberă de circulaţie (inclusiv sub scară) va fi: • min. 2,10 m - în clădiri publice • min. 2,00 m - în clădiri de locuit • min. 1,90 m - în mansarde şi subsoluri
2.1.(B)5. Siguranţa cu privire la deplasarea cu mijloace de transport mecanizate

presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidentare prin:

2.1.(B)5.1.

dificultate în utilizare, oboseală

a. una din cabinele bateriei de lifturi trebuie să fie astfel dimensionată şi conformată încât să fie utilizată inclusiv de persoane blocate în scaun rulant • dimensiunea cabinei va fi de - min. 0,80 x 1,35 - (rec. 1,10 x 1,40 m) - locuinţe (pl. 49) - min. 1,40 x 1,50 m - clădiri publice
26

• în interiorul cabinei se va prevedea: - bară de sprijin (h = 0,90 m) - scaun rabatabil (h = 0,50 m) • lăţimea liberă a golului de uşă va fi de: - min. 0,80 m - locuinţe - min. 0,90 m - clădiri publice b. în caz că nu există ascensor se va utiliza • platformă mobilă (pl. 50, 51) • escalator individual (montat pe scări) pl. 50, 51 • transportor electromecanic autonom comandat şi manevrat de însoţitor
2.1.(B).5.2. creare de panică

a. în interiorul cabinei este necesară prevederea unui telefon sau interfon, sau cel puţin a unui sistem eficient de alarmare acustică şi/sau optică. b. butonul de acţionare pentru pornire, oprire, alarmă, va fi amplasat la h = max.1,20 m. c. uşile vor fi glisante, cu deschidere/închidere automată.
2.1.(B)5.3. împiedicare la urcare/coborâre

a. diferenţa de nivel admisibilă, între cabină şi palier va fi de: • max. ±2,5 cm
2.1.(B)5.4. coliziune

a. în faţa liftului se va asigura un spaţiu de: - min. 1,50 x 1,50 m - caz general - min. 1,80 x 2,10 m - transport targa
2.1 .(B)6. Siguranţa cu privire la riscuri provenite din instalaţii presupune asigurarea protecţiei împotriva riscului de accidentare prin:

27

2.1.(B)6.1.

arsură, opărire

a. temperatura suprafeţelor accesibile şi temperatura apei calde menajere va fi de: • max.60°C b. corpurile de încălzire cu temperatură mai mare de 60° vor fi amplasate în nişe şi/sau închise cu măşti de protecţie
2.1.(B)6.2. efort excesiv

a. poziţionarea accesoriilor de instalaţii (pl. 75÷77) va fi astfel rezolvată încât acţionarea acestora să se facă fără efort, respectiv: • robinete h = 0,90÷1,20 m •întrerupătoare/comutatoare h = 1,20 m • prize h = 0,40÷1,20 m • tablou electric h = 1,20÷1,40 m • bec sursă locală h = 1,50 m • butoane semnalizare h = 1,00÷1,40 m • reglaj corpuri încălzire h = 0,40÷1,40 m

28

2. 1 .(C).

CLĂDIRI CIVILE - PREVEDERI SPECIFICE DIMENSIUNI Şl ECHIPAMENTE PĂRŢI COMUNE

2.1. (C)1. 2.1. (C)1.1.

Holul de intrare în clădire

a. trebuie să permită accesul, deplasarea şi staţionarea în condiţii de siguranţă b. suprafaţa necesară • lăţime-min. 1,50 m • adâncime - min. 2,00 m c. pentru a se putea utiliza în condiţii de siguranţă atât ziua cât şi noaptea, se va asigura atât lumină naturală cât şi lumină artificială corespunzătoare d. se vor semnaliza vizual/auditiv-direcţiile principale, schimbările de nivel, de funcţiuni etc. e. mobilierul şi echipamentele specifice trebuie să asigure condiţii de siguranţă în utilizare, printr-o poziţionare corespunzătoare, astfel: • dispozitive de comandă • compostor • bănci, locuri de odihnă • disc telefon public • masă/tejghea corespondenţă • cutii corespondenţă • ghişeu informare (pl. nr. 29) • panouri afişaj -h= 1,40 m -h = 1,20 m - h = 0,48÷0,53 m -h = 1,20 m - h = 0,80 m -h = 0,90÷1,20m -h=1,10 m -h= 1,00÷1,60 m - h = 0,40 m

29

• jardiniere

30

2.1.(C)2. 2.1.(C)2.1.

CLĂDIRI DE LOCUIT încăpere pentru ghena de gunoi

a. se va prevedea Ia acelaşi nivel cu apartamentul, astfel amplasată încât să poată fi utilizată şi de persoane blocate în scaun rulant • lăţime încăpere = min. 1,50 m b. înălţimea de amplasare a golului de aruncare a gunoiului va fi: • h = max.1,00m c. golul de aerisire a încăperii va avea: • hp= 1,10m d. încăperea va fi luminată inclusiv noaptea (max.100 Ix) 2.1.(C)2.2. Vestibulul, sasul a. lăţimea necesară a încăperilor este: • min. 1,50 m- vestibul • min.1,20m- sas b. se va asigura lumina artificială inclusiv noaptea (max.100 lx) • nu este obligatorie lumina naturală 2.1.(C)2.3. Bucătăria şi locul de luat masa (pl. nr. 52÷55)

a. configuraţia optimă a bucătăriei este în formă de L sau U b. se va asigura un spaţiu liber de manevră scaun rulant, de: • min. 1,50 x 1,50 m, dar: - se admite un spaţiu liber de circulaţie, având: • l = min. 1,35 m - un front de lucru în consolă + un perete liber sau un front de lucru normal • l = 1,10-1,20 m - mobilier în consolă (pe ambele laturi)

30

c. planurile de lucru vor fi la acelaşi nivel, având: • h = 0,80 m (max. 0,85) d. corpurile dulapurilor vor avea:
• h = 0,40÷1,40m

• l = 0,40 m (corp suspendat) • l = 0,60 m (corp inferior) e. frigiderul va avea rafturile poziţionate la:
• h = 0,40 ÷ 1,40 m

f. toate piesele de mobilier vor avea bare de sprijin. g. se recomandă utilizarea plitelor cu gaze sau electrice cu deconectare automată. h. toate aparatele electrocasnice trebuie să fie prevăzute cu indicatoare optice de control. i. robineţii vor fi în sistem pârghie. j. se va asigura iluminat general şi iluminat local (becul va fi la h = 1,50 m) k. întrerupătoarele şi prizele vor fi amplasate vizibil la: • h = 1,20 m - întrerupătoare
• h = 0,40÷1,20 m -prize

l. spaţiul necesar unui loc pentru scaun rulant la masă trebuie să fie: • min. 0,80x 1,35-pl. nr. 55
2.1.(C)2.4. Camera de baie (pl. nr. 56÷59, 63, 64)

a. se va asigura un spaţiu liber de manevră scaun rulant • min. 1,50 x 1.50 m b. obiectele sanitare, mobilierul şi echipamentele vor fi dispuse în afara spaţiului de manevră astfel: • lavoar - h = 0,80 m • bideu - h = 0,50 m (cu robinet sistem pârghie, amplasat pe bideu)
31

• vas WC - h = 0,48 + 0,53 m - h = max.1,40m • cuva duşului - la nivelul pardoselii - 0,80 x 0,80 m • duşul - h= max. 1,40 m • robinet duş -h = 1,00m • cada de baie - h = 0,50 m va avea la partea inferioară o retragere (h = 10 cm) • robineţi baie - h = 0,90 -1,00 m - amplasaţi pe latura lungă • bare de sprijin - h = 1,30 - amplasate la baie şi duş şi fixate pe pereţi, pardoseală sau tavan (după caz) c. prizele şi întrerupătoarele se vor amplasa în exteriorul camerei de baie, pe peretele din dreptul clanţei la: • h = 0,40÷1,20 m - pentru prize • h = 1,20 m - pentru întrerupătoare/comutatoare 2.1.(C)2.5. Grupul sanitar (WC) - suplimentar (pl .nr. 60+62) a. trebuie astfel rezolvat încât să asigure utilizarea inclusiv a persoanelor blocate în scaun rulant, ce se pot deplasa frontal, lateral sau dorsal. b. lăţimea liberă a căii de circulaţie în încăpere va fi: • min.0,90 m c. se vor asigura bare de susţinere, pe pereţii laterali, la • h= 0,75 - 0,80 m 2.1.(C)2.6. Dormitorul şi camera de zi (pl. nr. 34, 65÷69) a. trebuie asigurată circulaţia şi manevrarea în orice direcţie, evitând impactul cu piesele de mobilier.

b. se va asigura un spaţiu de manevră în fiecare încăpere, de: • min. 1,50 x 1,50 m c. mobilierul şi aparatura trebuie dispuse la cote corespunzătoare utilizării, în afara spaţiilor de manevră.

32

d. lăţimea de circulaţie în jurul patului va fi de: • min. 0,90 m e. dimensiuni mobilier, înălţimi de montaj accesorii: • pat - h = 0,50 m (patul va fi dotat cu mânere, bare ajutătoare fixe, montate deasupra patului - h = 1,50 m) • blat masă - h = 0,80 m • rafturi - h = 0,40 ÷ 1,40 m • scaun, fotoliu - h = 0,43 ÷ 0,53 m f. soclurile pieselor de mobilier vor fi retrase pe înălţimea de • h = 0,15m 2.1.(C)2.7. Spaţii depozitare (dulapuri, debarale, cămări) - pl. nr. 72÷74 a. vor fi astfel rezolvate şi mobilate încât să permită utilizarea fără efort a acestora. b. spaţiul din faţa dulapurilor • l = min. 1,40 m (50 uşă ÷ 90 spaţiu) - uşi rabatabile • l = 1,10 -1,20 m - uşi glisante c. dimensiuni mobilier - înălţimi de montaj • rafturi - h = 0,40÷1,40 m • bară haine - h = 1,30 m • dulap -l =max. 0,60 m d. se va asigura un nivel minim de iluminare (max.100 Ix) inclusiv noaptea. e. se vor asigura bare de sprijin la: • h = 0,90 m

33

2.1.(C)3. 2.1 .(C)3.1.

CLĂDIRI PUBLICE Acces, circulaţii

a. în sălile aglomerate (conferinţe, teatre, cinematografe, săli sport etc.) va fi prevăzută o intrare separată pentru persoane cu handicap. b. în faţa uşii de acces în clădire, se va asigura un spaţiu liber de: • min. 1,50 x 1,50 m c. zonele de distribuţie a mai multor circulaţii verticale şi/sau orizontale (pl. nr. 47,48) vor avea: • suprafaţa - min. 6,00 m2 • lăţimea - min. 2,00 m d. în faţa uşilor de pe traseele de circulaţie se va asigura un spaţiu de manevră (pl. nr. 35) de: • min. 1,50 x 1,50 m
2.1.(C)3.2. Grupuri sanitare (pl. nr. 60÷62, 82) a. în toate clădirile publice în fiecare grup sanitar pentru public se va asigura minimum o cabină WC (indicată cu simbol caracteristic) adaptată la necesităţile persoanelor blocate în scaun rulant, echipată cu vas WC, lavoar, oglindă, accesorii, bare de susţinere orizontale şi verticale b. în faţa cabinei de WC se va asigura un spaţiu de manevră de: • min.1,50x 1,50 m c. lăţimea liberă a căii de circulaţie în cabină va fi de: • min. 0,90 m d. înălţimi şi distanţe de montaj - obiecte sanitare • vas WC montat la: - h = 0,48÷0,53 m

34

- buton apă, montat la: -h =1,20 m - d = 0,12 m (lateral de vas) - bară sprijin verticală, montată la: - d = 0,30 - 0,35 m (de bordul vasului) - mâner sprijin orizontal, montat la: - d = 0,40 - 0,45 m (de bordul vasului) - h = 0,75 - 0,80 m (de la pardoseală) - lavoar, montat la: - h = 0,80 - 0,85 m - robinet (tip pârghie) montat la: - h = 0,90 m (tip pârghie) (supapa de pornire a apei va fi montată în pardoseală,în faţa lavoarului) e. echipamentul de ventilaţie va fi astfel rezolvat încât să funcţioneze la deschiderea şi respectiv închiderea uşii. f. se va asigura un sistem de alarmă auditiv şi vizual (sonerie + bec) la: - h = 1,20m 2.1.(C)3.3. Vestiare (de pe terenuri sportive, săli de sport, piscine etc.) pl. nr. 84 a. vestiarele de pe terenuri sportive, săli sport etc. vor avea minimum o cabină adaptată la necesităţile persoanelor blocate în scaun rulant.

b. dimensiunea cabinei de vestiar va fi de:
• min.1,20 x 1,30 m (uşa deschisă spre exterior) c. spaţiul din faţa cabinei • min.1,20 m (optim 1,50 m) d. se vor asigura bare de sprijin la: • h = 0,90 m

e. se vor echipa cu instalaţii de ventilare mecanică/condiţionare.

35

f. se va asigura un sistem de alarmă auditiv şi vizual.
2.1.(C)3.4. Duşuri (de pe terenuri sportive, săli de sport, piscine etc.) -

pl. nr. 84

a. duşurile de pe terenuri sportive, săli de sport etc. vor avea minimum o încăpere de duş, adaptate la necesităţile persoanelor blocate în scaun rulant. b. dimensiunea cabinei va fi de: • min. 0,90x 1,05 m c. spaţiul de manevră în faţa cabinei va fi de: • 1,20÷1,50 m d. dimensiuni şi înălţimi montaj-obiecte sanitare • cuvă duş - 0,80 m x 0,80 m • duşul -h = max.1,40m • robinet duş - h = max. 1,10 m • scaun mobil/banchetă - h = 0,48 ÷ 0,53 m • bară orizontală de sprijin - h = 0,90 m e. cabinele vor fi echipate cu instalaţii de uscare rapidă.
2.1.(C)3.5. Piscine (pl. nr. 85)

a. în cazul existenţei mai multor bazine, cel puţin unul trebuie să fie accesibil persoanelor vârstnice şi cu handicap. b. bazinul va avea adâncimea adaptată la necesităţile persoanelor cu handicap. c. rebordul bazinului va avea muchiile rotunjite. d. accesul la bazin se va face prin intermediul unor rampe (grătare) amovibile, racordate la rebordul bazinului (panta 5 %)

36

e. accesul în bazin se va face: • cu ajutorul unui scaun mobil autonom, montat pe cric electric, sau/şi • prin intermediul unei scări (cu trepte joase, profite rotunjite) sau rampe (panta 5 %) prevăzute cu mână curentă (corespunzător conformată) şi racordată la nivelul scaunului rulant. f. bazinul va fi prevăzut perimetral cu o bară de susţinere (Φ 4-5 cm). g. rigola din jurul bazinului va fi acoperită cu un grătar având ochiuri de max.1,5 cm. h. se vor asigura sisteme de semnalizare auditive şi vizuale.
2.1.(C)3.6. Tribune pentru spectatori (pl. nr. 86) (săli de sport, de spectacol, reuniuni etc.)

a. accesul la locurile special amenajate pentru persoane cu handicap motor, trebuie să fie facil, pe un traseu continuu în plan, orizontal sau în pantă de max.8 % (recomandat 5 %). b. dirijarea circulaţiei se va face prin semnalizări vizuale şi sonore (şi/ sau în sistem Braille). c. traseele de circulaţie pentru persoane nevăzătoare (l =min.0,90 m) vor fi vizibil demarcate de restul pardoselii prin finisaje diferite ca structură, culoare şi sonoritate. d. pe parcursul traseelor în pantă se vor asigura spaţii orizontale de manevră şi odihnă (1,50 x 1,50 m) la max. 6,00 m (respectiv 10,00 m) distanţă (vezi cap. 2.1(8)4.1.b) e. la schimbarea de direcţie (90°) se vor prevedea platforme orizontale de 1,80 x 1,80 m.

37

f. pe traseele de circulaţie se vor asigura bare de sprijin h = 0,90 m cu 2 rânduri de mâini curente la h = 0,90 şi h = 0,60 m. g. locurile special amenajate se vor rezerva în funcţie de capacitatea sălii şi anume: • câte 1 loc la fiecare 50 spectatori dar, • min. 2 locuri. h. dimensiuni şi mod de amplasare locuri: • locuri fixe pentru semiambulant - hşezut = 0,48 - 0,53 m (cu suport pentru braţe) amplasate fie la capătul rândurilor, fie în spatele acestora pe suprafaţă orizontală (poziţii recomandate, pentru a nu se afecta vizibilitatea celorlalţi spectatori aceste scaune fiind mai înalte ca cele obişnuite) • locuri pentru scaunul cu rotile - platformă orizontală de 1,10 x 1,40 m (min.0,90 x 1,40 ) cu o zonă liberă anterioară sau posterioară de 1,00 m (min.0,90 m) pentru manevră, amplasate la capetele rândurilor dacă panta este < 5 % şi în spatele sau în faţa rândurilor (la partea superioară sau inferioară a gradenelor) dacă panta este > 5 %. i. numărul locurilor rezervate va fi par (inclusiv pentru însoţitor). j. pentru sălile existente, asigurarea locurilor se va face, (de la caz la caz) în funcţie de posibilităţi, prin desfiinţarea unor locuri normale. 2.1.(C)3.7. Construcţii turistice (hoteluri, moteluri, restaurante)

2.1.(C).3.7.1. Camera de cazare (pl. nr. 87) a. lăţimea camerei va fi: • l = min.3,00 m b. se va asigura o circulaţie în jurul patului de: • l = min.0,90 m
38

c. circulaţia dintre pat (latura scurtă) şi perete, se recomanda a fi: • l = 1,20 m d. se va asigura o rotaţie completă pentru cărucior, în fiecare încăpere, de:
• min.1,50x 1,50 m

e. dimensiunile dulapurilor (rafturilor) vor fi: • l = 0,30 m - acces frontal - scaun rulant. • l = 0,60 m - acces laterai - scaun rulant. • h = 0,60 ÷1,60 m - pentru persoane semiambulante. • h = 0,40 ÷1,40 m - pentru persoane în scaun rulant. f. numărul încăperilor adaptate, în funcţie de capacitatea hotelului motelului vor fi pentru: • capacitate 20 cam. -1 cam.adaptată. • capacitate 50 cam. - 2 cam.adaptate. • pentru fiecare 50 cam. în plus, se va prevedea câte o cameră adaptată.
2.1.(C)3.7.2. Camera de baie (pl. nr. 87)

a. accesul se va asigura direct din dormitor şi din vestibul, b. uşa va fi glisantă sau cu deschidere exterioară. b. uşa va fi glisantă sau cu deschidere exterioară c. înălţimi de montaj-obiecte sanitare: • cuvă dus - 0,80 x 0,80 m - fără rebord • suprafaţă liberă pentru manevră lângă cuvă -0,80 x 1,35 m • duş - h = max.1,40 m, la d = 0,30 m de perete • robinet - h = max.1,10m • scaun duş - h = 0,48÷0,53 m • bară orizontală de susţinere - h = 0,90 m • cadă baie - h = 0,50 m • spaţiu liber în lungul căzii - l = 0,80 m • scaun reglabil - h = 0,50 m • robineţi (pe latura lungă) - h = 0,90÷1,10 m

39

• bare de susţinere - h = 1,30 m • bideu - h = 0,50÷0,60 m (montat în consolă) • lavoar - h = 0,80 -0,85 2.1.(C)3.7.3. Sala de mese (pl. nr. 55) a. se va asigura o circulaţie comodă, fără efort şi în condiţii de siguranţă. b. traseul de circulaţie spre locurile special adaptate va avea • l = min.0,90 m c. se va asigura un spaţiu liber de rotaţie, de: • min.1,50x 1,50 m (la intrare şi la intersecţia traseelor principale de circulaţie dintre mese) d. spaţiul necesar unui loc (scaun rulant) la masă, inclusiv spaţiu de circulaţie şi manevră (în spatele scaunului) va fi: • min.0,80x1,35m e. înălţimea mesei va fi: • h = 0,80 m
2.1.(C)3.8. Clădiri pentru învăţământ

2.1.(C)3.8.1. Spaţii comune (hol, circulaţii, grup sanitar) a. lăţimea scărilor/rampelor va fi pentru: • un flux - 0,90 m • 2 fluxuri -1,10 m • 3 fluxuri -1,60 m • 4 fluxuri -2,10 m • 5 fluxuri - 2,50 m b. mâna curentă va fi poziţionată la: • h = 0,90÷1,00 m - adulţi ce se pot deplasa singuri • h = 0,60÷0,75 m - copii şi persoane în scaun rulant

40

c. uşile vor avea lăţimea de: • l = min. 0,95 m - uşi exterioare • l = min. 0,85 m - uşi interioare (pentru încăperi < 30 mp) dar: • min.0,95 m - pentru < 100 persoane • min.1,40 m (0,80 ÷ 0,60) - pentru > 100 persoane d. sistemul de acţionare al uşii - (recomandat pârghie) va fi poziţionat la: • h = 0,75 m e. coridoarele vor avea lăţimea de: • l = 0,90-1,00 m f. la fiecare grup sanitar se va asigura o cabină adaptată • conf. 2.1.(C)3.2. g. echipamentul electric va fi poziţionat astfel: • întrerupător h = 1,00 m • prize h = 0,40 m ÷1,00 m h. în clădirile şcolare fără ascensor, clasele frecventate de copii cu deficienţe de deplasare vor fi amplasate la parter.
2,1.(C)3.8.2. Săli de clasă, amfiteatru

a. accesul la locurile special amenajate trebuie să fie facil, pe un traseu continuu, dimensionat şi conformat corespunzător utilizării şi de către persoane cu handicap. b. spaţiul pentru cărucior rulant va fi prevăzut: • la marginea rândului, lângă circulaţia majoră a clasei/amfiteatrului, perpendicular pe circulaţia practicabilă dintre rânduri - pentru pantă 0÷5 % - acces frontal - 1 ,00 x 1 ,50 m - acces lateral - 1 ,00 x 2,00 m • în spatele sau în faţa rândurilor - pentru panta > 5 % - spaţiu orizontal - 1,00 x 1,50 m

41

c. mobilierul pentru semiambulanţi va fi: • scaun/bancă - h = 0,45 m (este recomandată amplasarea acestora în spatele rândurilor, din cauza înălţimii mai mari) • masa (inclusiv pentru cei în scaun rulant) - h = 0,80 m d. numărul locurilor, în funcţie de capacitatea sălii, trebuie să fie; • câte un loc la fiecare 50 elevi dar: • min.2 locuri e. instituţiile de învăţământ vor avea în dotare piese de mobilier şi echipamente adecvate tuturor categoriilor de handicapaţi (scaune, mese, maşini de scris,casetofoane, materiale Braille etc.)
2.1.(C)3.8.3. Biblioteci

a. circulaţia va fi astfel organizată încât deplasarea unui scaun rulant să se poată face în orice direcţie, fără efort şi în condiţii de siguranţă, cu asigurarea unui spaţiu de manevră de: • min. 1,50 x 1,50 m b. mobilierul va fi poziţionat astfel: • ghişeul de informare - h = 0,80 m • rafturi fixe pentru cărţi - acces frontal - h = 0,70 ÷ 1,30 m - acces lateral - h = 0,40 ÷ 1,40 m • rafturi mobile pentru cărţi -h = 0,40÷1,40m • masă studiu - h = 0,80 m c. spaţiul necesar unui loc (scaun rulant) la masă, inclusiv spaţiu de circulaţie (în spatele scaunului) va fi: • min.0,80x1,35m

42

2.1.(C)3.9.

Spaţii comerciale cu autoservire (pl. nr. 88, 89) a. accesul şi circulaţia trebuie să se facă în condiţii de siguranţă, cu asigurarea spaţiilor de manevră în fiecare încăpere, de: • min. 1,50 x 1,50 m b. spaţiul de trecere prin faţa casei de marcat va fi: • l = 0,90÷1,00m c. dimensiunile mobilierului specific va fi: • etajere pentru produse - h = 0,40 ÷1,40 m • tejghele de glisare tăvi - h = 0,80 - l = 0,60 • blatul mesei - h = 0,80

43

ANEXE

IMAGINI EXEMPLIFICATIVE

A1. DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE A2. SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR A3. CLĂDIRI DE LOCUIT Şl CLĂDIRI PUBLICE - PĂRŢI COMUNE A4. CLĂDIRI DE LOCUIT Şl CLĂDIRI PUBLICE - PĂRŢI SPECIFICE A5. ADAPTABILITATE (ADAPTAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE)

44

ANEXA A1
DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE

45

DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
FELUL HANDICAPULUI
UTILIZATORI -OBIECTE AJUTĂTOARE - NATURA DEPLASĂRILOR

PROBLEME DE MOBILITATE mersul încetinit

FELUL HANDICAPULUI

• oboseală • fractură • amputare • semiplegie • tulburări cardiace

OBI ECTE AJUTĂTCARE VÂRSTA PENTRU MERS

• baston • baston englez • cârje • tetrapod

toate vârstele şi vârsta a 4-a )

Deplasarea cu ajutorul roţilor

•paraplegie •semiplegie •tetraplegte • myopatie

• scaunul rulant „universal” - cu comanda pe fiecare roata - cu comanda pe o roata - cu comanda electronica -cu motoare electrice -cu baterii • triciclul electric • cărucioarele pe 3 roti pt. transportul mărfurilor

•toate vârstele

• oboseala • paraplegie • semiplegie • tetraplegie • myopatie

toate vârstele, în special vârsta a-4 -a

PL.NR. 1

46

DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
FELUL HANDICAPULUI
UTILIZATORI– OBIECTE AJUTĂTOARE

PL.NR. 2

47

DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
ACCESORII PERSOANE VÂRSTA A III-A CU DIFICULTĂŢI DE MERS
UTILIZATORI– OBIECTE AJUTĂTOARE

PL.NR. 3

48

DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT
UTILIZATORI– POSIBILITĂŢI DE MIŞCARE ÎN PLAN ORIZONTAL

PL.NR. 4

49

DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE PENTRU PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT

PL.NR. 5 50

DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE PENTRU PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT

PL.NR. 6 51

DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE PENTRU PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT

PL.NR. 7

52

DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE PENTRU PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT

PL.NR. 8

53

DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE VÂRSTA A III-A
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE

PL.NR. 9

54

DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE
PERSOANE VÂRSTA A III-A
UTILIZATORI– DIMENSIUNI ANTROPODINAMICE

PL.NR. 10

55

56

ANEXA A 2
SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR

57

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA PIETONALĂ
TROTUARE ŞI RAMPE

PL.NR. 11 58

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA PIETONALĂ
TROTUARE ŞI RAMPE

PL.NR. 12 59

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA PIETONALĂ
TROTUAR

PL.NR. 13

60

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA PIETONALĂ
TROTUARE ŞI RAMPE

PL.NR. 14 61

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA PIETONALĂ
RAMPE

PL.NR. 15 62

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA RUTIERĂ
PARCAJE

PL.NR. 16 63

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA RUTIERĂ
PARCAJE

PL.NR. 17 64

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA RUTIERĂ
PARCAJE

PL.NR. 18 65

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA RUTIERĂ
GARAJE

PL.NR. 19 66

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
CIRCULAŢIA RUTIERĂ
TRAVERSĂRI DE STRĂZI

PL.NR. 20 67

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
STAŢII URBANE

PL.NR. 21 68

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
MOBILIER URBANE
CABINELE TELEFONICE

PL.NR. 22 69

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
MOBILIER URBAN
INDICATOARELE, TABLOURILE DE AFIŞAJ

PL.NR. 23 70

SPAŢIUL URBAN AFERENT CLĂDIRILOR
MOBILIER URBAN
INDICATOARELE, TABLOURILE DE AFIŞAJ

PL.NR. 24 71

56

ANEXA A 3
CLĂDIRI DE LOCUIT Şl CLĂDIRI PUBLICE - PĂRŢI COMUNE

73

CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
ACCESE ÎN CLĂDIRI
SCĂRI

PL.NR. 25

74

CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
ACCESE ÎN CLĂDIRI
SCĂRI

PL.NR. 26

75

CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
ACCESE ÎN CLĂDIRI
SPAŢII DE MANEVRĂ

PL.NR. 27

76

CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
ACCESE ÎN CLĂDIRI
SPAŢII DE MANEVRĂ

PL.NR. 28

77

CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
HOLUL DE INTRARE
MOBILIERUL HOLULUI

PL.NR. 29

78

CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
UŞA ACCESE

PL.NR. 30

79

CLĂDIRI DE LOCUIT Şl PUBLICE - PĂRŢI COMUNE
UŞA

PL.NR. 31

80

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE– PĂRŢI COMUNE
UŞA

PL.NR. 32

81

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE– PĂRŢI COMUNE
UŞA
PRAGURI

PL.NR. 33

82

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE– PĂRŢI COMUNE
UŞA
DEGAJAMENTE ÎN FAŢA UŞILOR

PL.NR. 34

83

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE-PĂRŢI COMUNE
UŞA
DEGAJAMENTE ÎN FAŢA UŞILOR

PL.NR. 35 84

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE-PĂRŢI COMUNE
FERESTRE

– TIPURI DE FERESTRE ADMISE PENTRU PERSOANELE HANDICAPATE ŞI VÂRSTA A III-A

- ÎNĂLŢIMEA PARAPETULUI ŞI A CREMONULUI PENTRU PERSOANE BLOCATE ÎN SCAUNUL RULANT PL.NR. 36

85

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE-PĂRŢI COMUNE
FERESTRE

PL.NR. 37

86

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI PUBLICE-PĂRŢI COMUNE
BALCOANE, LOGII

PL.NR. 38

87

CLĂDIRI DE LOCUIT
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII ORIZONTALE– DEGAJAMENTE, SUPRALĂRGIRI

PL.NR. 39

88

CLĂDIRI DE LOCUIT
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII ORIZONTALE– CORIDOARE

PL.NR. 40

89

CLĂDIRI DE LOCUIT
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII ORIZONTALE– DEGAJAMENTE, SUPRALĂRGIRI

PL.NR. 41 90

CLĂDIRI DE LOCUIT
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII ORIZONTALE– CORIDOARE

PL.NR. 42 91

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII ORIZONTALE – TRECERI PE SUB SCĂRI

ACCESUL PE SUB SCARĂ E CONTRAINDICAT – ÎN ACEST CAZ SE PREVEDE O BALUSTRADĂ PÂNĂ LA H ═ 2.10 m

– ÎNCHIDEREA SPAŢIULUI DE SUB SCARĂ PÂNĂ H ═ 2.10 m

PL.NR. 43

92

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 44

93

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 45

94

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI

PL.NR. 46

95

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 47

96

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

ÎN FAŢA ASCENSOARELOR O PLATFORMĂ DE 2,00X3,00 m NECESARĂ MANEVRĂRII SCANULUI RULANT ŞI PENTRU DESCHIDEREA UŞILOR

– ESTE RECOMANDABIL CA NUMĂRUL DE TREPTE SĂ FIE EGAL LA TOATE RAMPELE

– CÂND LĂŢIMEA RAMPEI ESTE MAI MARE DE 1,20 m, SE PREVEDE MÂNA CURENTĂ PE AMBELE PĂRŢI ALE RAMPEI

PL.NR. 48

97

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 49

98

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 50

99

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ÎN CLĂDIRI
CIRCULAŢII VERTICALE

PL.NR. 51

100

ANEXA A 4
CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE– PĂRŢI SPECIFICE

101

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BUCĂTĂRIA ŞI LOCUL DE LUAT MASA

PL.NR. 52

102

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BUCĂTĂRIA ŞI LOCUL DE LUAT MASA

A. FRONT DE LUCRU PE O LATURĂ A BUCĂTĂRIEI SCAUNUL RULANT POATE – MOBILIER PE PICIOARE CIRCULA PE SUB CHIUVETĂ (TREBUIE SĂ AIBE SOCLUL RETRAS)

B. FRONT DE LUCRU PE DOUĂ LATURI PARALELE ALE BUCĂTĂRIEI – MOBILIER PE PICIOARE – MOBILIER SUSPENDAT

PL.NR. 53 103

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BUCĂTĂRIA ŞI LOCUL DE LUAT MASA

PL.NR. 54

104

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BUCĂTĂRIA ŞI LOCUL DE LUAT MASA

PL.NR. 55

105

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 56

106

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 57

107

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI– BARE AJUTĂTOARE DE SPRIJIN

PL.NR. 58

108

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 59

109

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 60

110

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 61

111

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI

PL.NR. 62

112

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
BĂI– ACCESORII SANITARE

PL.NR. 63

113

CLĂDIRI DE LOCUIT ŞI CLĂDIRI PUBLICE
GRUPURI SANITARE
BĂI– ACCESORII SANITARE

PL.NR. 64

114

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DORMITORUL

PL.NR. 65

115

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DORMITORUL

PL.NR. 66

116

CLĂDIRILE DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DORMITORUL

PL.NR. 67

117

CLĂDIRILE DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DORMITORUL

PL.NR. 68

118

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DORMITORUL

PL.NR. 69

119

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
CAMERA DE ZI

PL.NR. 70

120

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
CAMERA DE ZI

PL.NR. 71

121

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
ZONA DE DEPOZITARE

PL.NR. 72

122

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
ZONA DE DEPOZITARE

PL.NR. 73

123

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
ZONA DE DEPOZITARE

PL.NR. 74

124

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DISPOZITIVE DE COMANDĂ– ACCESORII ELECTRICE

PL.NR. 75

125

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DISPOZITIVE DE COMANDĂ– ACCESORII ELECTRICE

PL.NR. 76

126

CLĂDIRI DE LOCUIT
APARTAMENTUL
DISPOZITIVE DE COMANDĂ– ACCESORII ELECTRICE

PL.NR. 77

127

CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ORIZONTALE
CORIDOARE

PL.NR. 78

128

CLĂDIRI PUBLICE
CIRCULAŢII ORIZONTALE
CORIDOARE

PL.NR. 79

129

CLĂDIRI PUBLICE
GRUPURI SANITARE
DUŞURI ŞI BĂI

PL.NR. 80

130

CLĂDIRI PUBLICE
GRUPURI SANITARE
DUŞURI

PL.NR. 81

131

CLĂDIRI PUBLICE
GRUPURI SANITARE

PL.NR. 82

132

CLĂDIRI PUBLICE
GRUPURI SANITARE
BĂI

PL.NR. 83

133

CLĂDIRI PUBLICE
VESTIARE

PL.NR. 84

134

CLĂDIRI PUBLICE
CLĂDIRI DESTINATE SPORTULUI
PISCINA

PL.NR. 85

135

CLĂDIRI PUBLICE
TRIBUNE PENTRU SPECTATORI

PL.NR. 86

136

CLĂDIRI PUBLICE
CONSTRUCŢII TURISTICE
HOTELURI, MOTELURI

PL.NR. 87

137

CLĂDIRI PUBLICE
SPAŢII COMERCIALE
AUTOSERVIRE

PL.NR. 88

138

CLĂDIRI PUBLICE
SPAŢII COMERCIALE
RESTAURANTE, BAR

PL.NR. 89

139

140

ANEXA A 5
ADAPTABILITATE (ADAPTAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE)

141

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 90

142

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 91

143

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 92

144

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 93

145

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 94

146

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 95

147

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 96

148

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 97

149

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 98

150

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 99

151

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT

PL.NR. 100

152

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 101

153

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 102

154

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 103

155

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 104

156

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 105

157

ADAPTABILITATE
ADAPTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT ŞI CLĂDIRILOR PUBLICE

PL.NR. 106

158