Sadece1lira katkılarıyla ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 JOS E RAOUL CAPABLANCA'NI N HAYATI

-------------------------------------------------------------------------------------------- 5 CAP ABLANCA'NIN KATILDIĞI TURNUV ALAR VE ALDIĞI SONUÇLAR ------------------------------------------------ 6 CAP ABLANCA'NIN YAP TIĞI MAÇLAR VE ALDI ĞI SONUÇLAR ------------------------------------------------------------ 6 SATRANÇ NASIL OYNANIR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 TaĢların Hareketi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 TaĢ Alma -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Piyonun Vezir Olması -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Rok ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Mat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Beraberlik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Tutulan TaĢ Oynanır ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Oyunların Yazılması ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BÖLÜM 1-) SATRANCIN ESASLARI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 KISIM 1-) TEMEL ĠLKELER: OYUN SONLARI, OYUN ORTASI ve AÇILIġLAR -------------------------------------- 10 1- BA ZI BASĠT MA TLAR----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 2- PĠYONLA R -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3- PĠYONLU OY UN SONLA RI -------------------------------------------------------------------------------------------- 12 4- OYUN ORTASINDA KAZA NCA GÖTÜRE N DURUMLAR ------------------------------------------------- 14 5- ALE TLE RĠN BAĞINTILI DEĞE RLE RĠ------------------------------------------------------------------------------ 15 6- AÇILIġLA RIN GE NEL S TRA TE JĠSĠ--------------------------------------------------------------------------------- 15 7- MERKE ZĠN KONTROLÜ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 8. TUZAKLA R-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 KISIM 2-) OYUN SONU ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER ĠLKELER ----------------------------------------------------------------------------- 19 9- TEMEL BĠR ĠLKE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 10. KLASĠK BĠR OY UN SONU -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 11. GEÇE R BĠR PĠYON ELDE ETMEK -------------------------------------------------------------------------------- 20 12. HANGĠ P ĠYONUN ÖNCE VE ZĠR OLACA ĞINI BULMAK -------------------------------------------------- 20 13. OPPOZĠSYON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 14. AT VE FĠLĠN BAĞINTILI DEĞERLERĠ --------------------------------------------------------------------------- 23 15. AT VE FĠL ĠLE MAT E TMEK ------------------------------------------------------------------------------------------ 25 16. KALEYE KARġI VE ZĠR------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 OYUN ORTASINDA BĠR KAZANÇ YOLU BULMA K ------------------------------------------------------------------------------ 28 17. ATLARIN YARDIMI OLMAKS IZIN HÜCUM -------------------------------------------------------------------- 28 18. ATLARLA YAPILA N SALDIRILAR --------------------------------------------------------------------------------- 29 19. ĠNDĠREK T SALDIRIYLA KA ZA NMAK ---------------------------------------------------------------------------- 29 KISIM 3-) GENEL TEORĠ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 20. ĠNĠS ĠYA TĠF - GiriĢimi elde bulundurmak ------------------------------------------------------------------------- 31 -1-

21. KÜTLE HALĠNDE DOĞRUDAN SALDIRI ----------------------------------------------------------------------- 31 22. SALDIRI TE HDĠDĠNĠN GÜCÜ---------------------------------------------------------------------------------------- 32 23. ĠNĠS ĠYA TĠFĠ TE RK ETMEK ------------------------------------------------------------------------------------------- 34 24. ALE TLE RĠN SAVAġ ALANI ĠLE ĠLGĠS ĠNĠ KESMEK -------------------------------------------------------- 36 25- ÖRNEK BĠR OY UNUN ANALĠZĠ ------------------------------------------------------------------------------------ 38 KISIM 4-) OYUN SONU STRATEJĠSĠ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 26- DĠĞER KANA TTA N ANĠ HÜCUM ---------------------------------------------------------------------------------- 42 27- EMĠN B ĠR DURUMDA N DOĞAN TE HLĠKELE R ------------------------------------------------------------- 45 28- P ĠYONLAR VE TEK KALE OYUN SONU ----------------------------------------------------------------------- 45 29- ZOR BĠR OY UN SONU: ĠKĠ KALE VE PĠYONLA R ---------------------------------------------------------- 47 30- KALE, FĠL VE PĠYONLARA KARġ I; KALE, AT VE PĠYONLA R ---------------------------------------- 51 KISIM 5-) AÇILIġ VE OYUN ORTASI HAKKINDA TAMAMLAYI CI BĠLGĠ ----------------------------------------------- 53 31- P ĠYONLAR HAKKINDA BA ZI ÖNEMLĠ NOK TA LAR ------------------------------------------------------- 53 32- ĠSPANYOL AÇILIġININ ÇEġĠTLĠ GELĠġMELERĠ------------------------------------------------------------ 53 33- ZAY IF KARELE RĠN E TKĠLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------- 55 BÖLÜM 2-) AÇIKLAMALI OYUNLAR --------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 OYUN 1- KABUL EDĠLMEYEN VE ZĠR GAMB ĠTĠ ------------------------------------------------------------------ 58 OYUN 2- KABUL EDĠLMEYEN VE ZĠR GAMB ĠTĠ ------------------------------------------------------------------ 59 OYUN 3- DÜZE NSĠZ SAV UNMA ---------------------------------------------------------------------------------------- 61 OYUN 4- FRANS IZ SAVUNMASI---------------------------------------------------------------------------------------- 62 OYUN 5- ĠSPANYOL AÇILIġI --------------------------------------------------------------------------------------------- 65 OYUN 6- FRANS IZ SAVUNMASI---------------------------------------------------------------------------------------- 67 OYUN 7- ĠSPANYOL AÇILIġI --------------------------------------------------------------------------------------------- 70 OYUN 8- MERKE Z A ÇILIġ I ------------------------------------------------------------------------------------------------ 71 OYUN 9- KABUL EDĠLMEYEN VE ZĠR GAMB ĠTĠ ------------------------------------------------------------------ 74 OYUN 10- PETROFF SAV UNMAS I ------------------------------------------------------------------------------------ 76 OYUN 11- ĠSPANY OL AÇILIġ I ------------------------------------------------------------------------------------------- 78 OYUN 12- FRA NSIZ SAVUNMAS I-------------------------------------------------------------------------------------- 79 OYUN 13- ĠSPANY OL AÇILIġ I ------------------------------------------------------------------------------------------- 81 OYUN 14- KABUL EDĠLMEYE N VEZĠR GAMBĠTĠ ---------------------------------------------------------------- 84 EK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 CAP ABLANCA'NIN S EÇME OYUNLARI ---------------------------------------------------------------------------------------------- 86 CAPABLANCA - R. H. SCOTT-------------------------------------------------------------------------------------------- 86 CAPABLANCA - Dr. Em. LASKER -------------------------------------------------------------------------------------- 87 S. TARTAKOWER - CAPABLANCA ------------------------------------------------------------------------------------ 89 GOTTHILE - CAPABLA NCA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 90 CAPABLANCA - H. MA TTISON ------------------------------------------------------------------------------------------ 92 CAPABLANCA - TORRES -------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 CAPABLANCA - H. S TEINER --------------------------------------------------------------------------------------------- 93 CAPABLANCA - G. LÖWENFIS H --------------------------------------------------------------------------------------- 94 CAPABLANCA - SĠR G. THOMAS -------------------------------------------------------------------------------------- 95 -2-

CAPABLANCA - ROSSOLIMO ------------------------------------------------------------------------------------------- 96

-3-

ÖNSÖZ
Altıncı yüzyılda Hindistan'da doğan satranç, tüccarlarla Ġran'a geçti. Yedinci yüzyılda Araplar Ġran'ı alınca satranç Arap topraklarında yayılmaya baĢladı. Arap akıncıları ile birlikte Kuzey Afrika'dan Ġspanya'ya geçen s atranç ortaçağda Ģövalyelerin gözde oyunu oldu. Arap ve A vrupa el yazmalarından sonra Ġspanyol Lucena'nın ilk basılı satranç kitabında ( 1497) satranca eklenen yeni kurallar aç ıklandı: Vezirin ve filin hareket alanlarının geniĢletilmesi, rok, geçerken alma, erin vezir olmas ı. Böylece günümüze kadar değiĢmeden gelen kuralları ile dinamik, ustalık ve incelik dolu, bilgiye dayanan modern satra nç dönemi baĢladı ve sat ranç, Ġspanya'dan sonra, Ġtalya, Fransa, Almany a, Amerika BirleĢik Devletleri ve Rusya'da hızla yaygınlaĢmaya baĢladı. On dokuzuncu yüzyıl sonlarında satranc ın ilk büyük yıldızları belirdi: Anderssen, Morphy, Rubinstein ve St einitz. Güçlü oyunc uların katıldığı turnuvalar yapıldı: 1851 Londra, 1857 New York, 1883 Londra, 1889 Hastings ve Saint Petersburg. Ġlk dünya satranç birincisi sayılan Steinitz'den sonra, Yirminci yüzyılın baĢlarında Lasker, Capabalanca, Alekhine ve Euwe, Ġkinci Dünya SavaĢından sonraki yıllarda, Bot vinnik, Smyslov, Tal, Petrosian, Spassky, Fischer, Karpov, Kasparov, Khalifman ve Anand dünya satranç birincisi unvanının sahibi oldular. Böylece, olimpiyatlar, turnuvalar, uluslararas ı karĢılaĢmalar, dünya birincil iği maçları, turnuva kuralları, oyunların yazılması, oyunların ve bilgilerin binlerce kitapta toplanması, s atranç saati, oyuncuların sınıflandırılması ve herkese aç ık satranç kulüpleri ile bir spor dalı olan satrancın bu özelliği en belirgin Ģekilde ortaya çıkmıĢ oldu. Federal Almanya Spor Federasyonu BaĢkanı Willi Weyer 1977 yılında Satranç Federasyonunun Yüzüncü kuruluĢ yıldönümünde Ģöyle demiĢti: Satranç, sporda bulunduğu belirtilen hemen hemen bütün özelliklere sahip olduğu gibi baĢka spor dallarında b ulunmayan baz ı yararlar gösterir. Mantıklı düĢünmeyi öğretir, kombinasyon zevkini arttırır, yarat ıcılığı uyandırır, tehlikeyi göze alma yeteneğini geliĢtirir, karar verme gücünü kazandırır, kendini ve baĢkalarını eleĢtirmeye alıĢtırır, sabrı ve güveni güçl endirir. Böylece satranççı iyi bir sporcunun tüm özelliklerini ve gerilim içinde tüm zihin ve irade güçlerini kazanabilir. Satranç teorik ve pratik açıdan bugünkü yüksek düzeye ulaĢmasını büyük ölçüde spor ruhuna borçludur. Satranç her zaman spor değildi, fakat günümüzde ortaya çıkan amaç ve değiĢen kurallar içinde spor olmuĢtur. Türkiye Satranç Federasyonunun ve onu oluĢturan s atranç derneklerinin öncülüğünde, satranç bugün öz ellikle gençler arasında yaygınlaĢ ıyor. Ġl birinciliklerinden baĢlayarak seçilen oy uncular aras ında Türkiye Birinciliği, gençler, küçükler ve bayanlar sınıfında Türkiye birincilikleri, üniversite birincilikleri, liseler arası bireysel ve takımlı t urnuvalar, özel t urnuvalar yapılmaktadır. Sat rançta ilerlemek isteyen kiĢiler binlerce satranç kitabındaki bilgilerden, deneylerden, oyunlardan yararlanmak zorundadır. Bu, yeni yetiĢenler için olduğu kadar, usta satranççılar için de geçerlidir. Elinizdeki kitap bunların en iyilerinden biridir. En önemli özelliği geçen zaman içinde yeniliğinde n hiçbir Ģey kaybetmemiĢ olmas ıdır. Dünya dillerinden çoğuna çevrilmiĢ ve bazı ülkelerde defalarca bas ılmıĢtır. Eski dünya satranç birincilerinden Capablanca'nın bu eseri yeni baĢlayanlardan usta oyunc ulara kadar, her düzeydeki satranççıya bir Ģeyler öğretebilecek niteliktedir. Satranç öğrenmek isteyenler için kitabın baĢına bir bölüm eklenmiĢtir. Kitabın son bölümünde gene aslında olmayan Capablanca'nın seçme oyunları yer almaktadır. Capablanca'nın ölümsüz eseri bu bas ılıĢta yeniden gözden geçirilerek, oyunlar ve aç ıklamaları Uluslararası Satranç Federasyonu'nun kabul ettiği yazılıĢ Ģekli ile yeniden düzenlenmiĢtir. Bu yazılıĢ Ģekli satranççılarımız tarafından da kullanıldığından ve ayrıca oyunlar ve açıklamaların as ıl devam yolları siyah harflerle dizildiğinden kitap kolaylıkla izlenebilecektir. Kitabın ülkemizde satrancın geliĢmesine katkıda bulunac ağını umuy oruz . YAYI NEVĠ

-4-

JOSE RAOUL CAPABLANCA'NIN HAYATI
Satranç tarihini incelediğimiz zaman aynı dönemde yaĢamıĢ satrançç ılar arasında yüceleĢmiĢ üç kiĢinin adını görürüz. Lasker, Capablanca ve Alekhine. Bu üç satranç ustası arasında s eçim yapmak kiĢilere göre değiĢir. Bazılarına göre en büyük usta Lasker'dir. Çünkü Lasker yıllarca en güçlü turnuvalarda derece almayı sürdürmüĢ, diğer ustaların oyundaki k uvvetlerini kaybettikleri yaĢlarda bile o büyük baĢarılar kazanmıĢtır. Baz ılarına göre en büyük usta Alekhine'dir. Çünkü Alekhine'in oyunlarında satranç en yüksek düzeye ulaĢmıĢ, güzel ve derin kombinezonları bütün satranççıları büyülemiĢtir. En büyük usta olarak Capablanca'yı seçenler ise Ģunu ileri sürüyorlar. Capablanca için satranç ana dilini konuĢmak kadar basit ve tabii bir iĢti. Diğer ustaların uzun analizlerden sonra bulabildiği en kuvvetli hamleleri o ilk bak ıĢta görüyordu. O derece yetenekliydi ki açılıĢlarda bilgisi olmadığı halde zamanın büyük ustalarını kolaylıkla yenmiĢti. Jose Raoul Capablanca 19 A ralık 1888'de Küba'da Havana'da doğdu. O zamanlar ünlü Havana satranç kulübü birçok ustaları kendine çek en bir yerdi . Steinitz ve Tchigorin dünya birinciliği maç ını orada yapmıĢlardı. Henüz dört yaĢında iken ilk oyununu babasına karĢı kazanan Capablanca sekiz yaĢında Havana satranç kulübüne girdi. Kısa bir süre içinde kulübün en kuvvetli oyuncularını yenebilecek bir hale gelen Capablanca 12 yaĢında iken Küba birincisi Corzo ile maç yaptı ve onu 7 -5 yenerek Küba birincisi unvanını kazandı. Capablanca 1904 yılında New York'a gelerek Colombia Üniversitesine girdi ve aynı zamanda ünlü Manhattan satranç kulübüne devam etmey e baĢladı. 1910 yılında Amerika birincisi Frank J. Marshall ile karĢılaĢarak 8-1 gibi büyük farkla k azanınca dünya satranççılarının gözleri genç Kübalının üzerine çevrildi . 1911 yılında San Sebastian'da o zamana kadar y apılan turnuvaların en büyüğü düzenlenmiĢti . Turnuvaya katılabilmek için en az iki turnuvada hiç olmazsa üçüncü dereceyi kazanmıĢ olmak gerekiyordu. Turnuvaya Rubinstein, Vidmar, Marshall, Nimzovitch, Schlechter, Tarrasch, Bernstein, Spielman, Teichman, Janowski, Maroczy, Burn, Duras ve Leonhart katıldılar. Dünya birincisi Emmanuel Lasker gelememiĢti: Mars hall'a karĢ ı büyük baĢarıs ı göz önüne alınarak Capablanca da turnuvaya çağrıldı ve turnuvay ı birincilikle bitirdi . Artık Capablanca, Rubinstein ve Lasker dünyanın en büyük oyuncuları sayılıyorlardı. Capablanc a'nın haklı olarak istediği dünya birinciliği maç ı, araya savaĢ yıllarının girmesi nedeniyle 1921 yılında Havana'da yapılabildi . Kübalı satranççı, rakibi Lasker'i 4-0 yenerek dünya satranç birincisi oldu. Bu maçta Capablanca çok güzel oynadığı halde, Lasker hakkında ayn ı Ģey söylenemez. Sık ınt ılarla geçen savaĢ yılları Lasker'i etkilemiĢ ve oyununun niteliği düĢmüĢtü. Bundan sonra da birçok turnuvaya katılan ve parlak sonuçlar alan Capablanca 1927 y ılında New York'ta yapılan dörtlü turnuvada birinci oldu ve aynı yılın eylül ayında kendisini düny a birinciliği için maça çağırmıĢ bulunan Alek hine ile çarpıĢmağa baĢladı. Fakat bütün satranç dünyas ının ĢaĢkınlık bak ıĢları alt ında maçı 6-3 kaybederek unvanını Alek hine'e bıraktı. Daha önce yaptıkları çeĢitli karĢ ılaĢmalarda Capablanca Alekhine'i birçok defa yenmiĢ olduğundan kimse bu maçı Alekhine'in kazanacağını sanmıyordu. Birçok satranç ustasının kanaati Ģudur ki Capablanca doğuĢtan mevcut olan yeteneğini çalıĢmak suretiyle geliĢtirmiĢ olsaydı dünyanın gelmiĢ geçmiĢ en büyük satranç ustası unvanını söz götürmez bir biçimde alac ak ve belki de hiç yenilmeyecekti . Capablanca Alekhine ile yeni bir maç yapmak için çok uğraĢtı ise de baĢaramadı. Bu arada baz ı turnuvalarda iyi sonuçlar elde etti. Fakat artık oyunu eski güc ünü kaybetmiĢti, bazı oyunlarını zaman sıkıĢması yüzünden kaybetmey e baĢlamıĢtı. Capablanca yalnız satrançtaki ustalığı ile değil, aynı zamanda yakıĢıklığı,kibarlığı ve nazikliği ile ün yapmıĢtı. Colombia üniversitesinde iki yıl okuduktan sonra eğitimi bırakmasına rağmen yeteneğini değerlendiren Küba hükümeti ona dolgun aylıkla diplomatik bir görev vererek geçim derdinden kurtarmıĢ ve çeĢitli ülkelere gitmesine imkan vermiĢti. Gerek kiĢiliği ve gerekse oyunu ile pek çok dost kazanmıĢ olan Capablanca 8 Mart 1942'de büyük baĢ arılarına sahne olmuĢ bulunan Manhattan satranç kulübünde kalp krizi geçirdi ve ert esi gün öldü. Otopside Capablanca'nın beyninin normalden büyük ve üzerindeki kıvrımların da daha fazla olduğu görülmüĢtür.

-5-

CAPABLANCA'NIN KATILDIĞI TURNUVALAR VE ALDIĞI SONUÇLAR
Turnuva New York 1910 New York 1911 San Sebastian 1911 New York 1913 Havana 1913 New York 1913 Petersburg 1914 New York 1914 New York 1915 New York 1916 New York 1918 Hasting 1919 Londra 1922 New York 1924 Moskova 1925 L. Hopatkong 1926 New York 1927 Berlin 1928 Bad Kissingen 1928 BudapeĢte 1928 Ramsgate 1929 Karlbad 1929 BudapeĢte 1929 Barselona 1929 Hastings 1930-31 New York 1931 Hastings 1934-35 Moskova 1935 Margate 1935 Margate 1936 Moskova 1936 Nottingham 1936 Semmering 1937 Paris 1938 A.V.R.O. 1938 Margate 1939 Buenos Aires 1939 Genel Toplam Derece 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2-3 1 1 2 1 4 4 2 2 1 1-2 3-4 1 7 2-3 + 7 8 6 10 8 13 10 11 12 12 9 10 11 10 9 4 8 5 4 5 4 10 8 13 5 9 4 7 6 5 8 7 2 6 2 4 6 278 0 1 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 4 0 0 26 = 0 3 7 2 4 0 6 0 2 4 3 1 4 9 9 4 12 7 6 4 3 9 5 1 3 2 3 10 2 4 10 6 11 4 8 5 4 177 Toplam 7 9,5 9,5 11 10 13 13 11 13 14 10,5 10,5 13 14,5 13,5 6 14 8,5 7 7 5,5 14,5 10,5 13,5 6,5 10 5,5 12 7 7 13 10 7,5 8 6 6,5 8

CAPABLANCA'NIN YAPTIĞI MAÇLAR VE ALDIĞI SONUÇLAR
+ Corzo 1900 Marshall 1909 Kostich 1919 Em. Lasker 1921 Alekhine 1927 Euwe 1932 Genel Toplam 4 8 5 4 3 2 26 2 1 0 0 6 0 9 = 6 14 0 14 25 8 67

-6-

SATRANÇ NASIL OYNANIR
Satranç iki kiĢi arasında ve kare Ģeklinde bir satranç tahtas ı üzerinde oynanır. Satranç tahtas ı beyaz (açık renk) ve siyah (koy u renk ) eĢit büyüklükte ve bir beyaz, bir siyah sıralanmıĢ 64 kareden oluĢur. Satranç tahtas ı her oyuncunun sağına beyaz gelecek Ģekilde konulur. Her oyuncunun 16 taĢ ı vardır: Bir ġah, bir Vezir, iki Kale, iki Fil, iki At ve sekiz piyon. Oyunun amac ı rakip Ģahı almak yani mat etmektir. Oyuna beyazlar baĢlar, fakat önce taĢların nas ıl hareket ettiğini görelim. Taşların Hareketi Satranç taĢlarının her birinin ay rı hareketi vardır. TaĢların hareket yönleri, gidebilecekleri kareler aĢağıda boĢ satranç taht asını temsil eden diyagramlarda ayrı ayrı gösterilmiĢtir. ġAH, bitiĢiğindeki karelere gidebilir. KALE, yatay ve dikey olarak ilerler. FĠL, çapraz hareket eder. Filler oyun boyunca aynı renk karelerde kalırlar. VEZĠR, dikey, yatay ve çapraz gider. AT, L Ģeklinde bir hareketle üç kare sıçrama Ģeklinde gider. TaĢların üzerinden atlayabilir. PĠYON, bulunduğu sütunda ileriye doğru bir kare harek et eder. Ancak baĢlangıç yerlerinde bulunan piyonlar istenirse iki kare ilerletilebilir.

Taş Alma TaĢ alma, alınan taĢın satranç tahtası dıĢına çıkarılması ve alan taĢın onun yerine konulmasıdır. Bir taĢın gidebileceği karelerde rakip bir taĢ vars a, onu alabilir. TaĢ alma zorunlu değildir. TaĢlar, (at hariç) kendi taĢlarının ve rakip taĢların üzerinden atlamazlar. Piyonlar çapraz olarak taĢ alır. Dikey olarak ilerlemekte olan piyon önündeki karenin sağ ve solundaki karelerde bulunan taĢları alabilir. Geçerken alma, piyonlara özgü bir taĢ alma Ģeklidir. BaĢlangıç yerinde bulunan bir piyon iki hamle ilerletildiğinde rakip piyonun taĢ alma alanından geçerse, rakip piyon bu piyonu, hemen yapmak Ģartıyla, alabilir. Geçerk en alma, diyagramda c ve d sütunlarında gösterilmiĢtir c sütununda baĢlangıç yerinde bulunan piyon iki k are ilerletildiğinde d sütununda bulunan beyaz piyon onu alabilir ve ok iĢareti ile belirtilen kareye geçer. Beyaz, hamle sırası kendisine geldiğinde geçerken alma hakkını kullanmazsa sonraki hamlelerde bunu yapamaz. Piyonun Vezir Olması Son yatık sıraya ulaĢan piyon, piyon olarak kalamaz, oyuncu onu kendi renginden Ģahtan baĢka bir taĢa yükseltir. Bu Ģekilde bir oyuncu birden fazla vezire, ikiden fazla kaleye, ata ya da file sahip olabilir. Rok Rok yapma, Ģah ile kalelerden bir aras ındaki bir harekettir, Ģahın iki kare birde hareket edebildiği tek -7-

hamlesi olarak kabul edilir ve Ģöyle yapılır: ġ ah, kalelerden birine doğru iki kare ilerletilir, kale de Ģahın üzerinden atlatılarak bitiĢiğindeki kareye konur. Rokun amacı, Ģahı rakip taĢların saldırıs ından uzak bir yere götürmek ve kaleyi oyuna sokmaktır. Rok yapmak, aĢağıda sayılan hallerde mümkün değildir: a) ġah ya da kale ile daha önce hamle yapılmıĢsa, b) ġahın bulunduğu, geçeceği ve gideceği kareler rakip taĢların tehdidi alt ında bulunuyorsa, c) ġah ile kale arasında bir taĢ vars a, Bir oyunc u rok yaparken önce kaleye dokunurs a bu hareket hatalıdır, ancak rok geçerlidir; Ģah ve kaleye aynı zamanda dokunur ve rokun mümkün olmadığı anlaĢılırsa, oyuncu Ģah ile hamle yapmak zorundadır. Bu durumda Ģahın kurala uygun bir hamlesi yoksa, yapılan hata geçersizdir. Mat Satrançta amaç Ģahı mat etmektir. ġah mat edilince oyun sona erer. Rakip Ģahın bulunduğu kareyi taĢlarından biri ile tehdit eden oyuncu rakibini Ģah! diyerek uyarır. ġahı tehdit edilen oyuncu, Ģahın yerini değiĢtirmek, tehdit eden t aĢı almak ya da tehdidi yapan taĢ ile Ģah arasında kendi t aĢlarından birini getirmek zorundadır. Kısaca, Ģah tehdidi yapılacak ilk hamlede etkisiz hale getirilmelidir. Bu yapılamadığı takdirde Ģah mat olur ve oyun biter. Kendi Ģahını Ģah tehdidinden koruyan bir taĢ, rakip Ģahı Ģah ile tehdit edebilir. Beraberlik AĢağıdaki hallerden birinin meydana gelmesi ile, oyun berabere sonuçlanmıĢ sayılır: 1- Hamle sırası kendisinde olan oyuncu, Ģahı tehdit altında olmadığı halde, kurallara uygun hiç bir hamle yapamıyorsa, (P at durumu) 2- Her iki oyuncu aralarında anlaĢmıĢlarsa, 3- Oyunc ulardan biri, aynı durumun üç defa tekrarlandığını ileri sürmüĢse, 4- Oyunculardan biri taĢ almadan ya da piyon hamlesi yapmadan arka ark aya en az 50 hamle oynandığını kanıtlamıĢsa, Turnuvalarda zaman s ıkıĢmas ı nedeniyle oyunlarını yazamamıĢ olan bir oyuncu son iki maddeye dayanarak beraberlik isteğinde bulunamaz. Tutulan Taş Oynanır Hamle sırası kendisinde olan oyuncu taĢlarından birine dok unursa onu oynamak, rakibin taĢlarından birine dokunursa onu almak zorundadır. Eğer tutulan taĢ oynanamıyorsa ya da alınamıyorsa,bunun bir sonucu yoktur. Oyuncu tuttuğu taĢ ı elinden bırakmadıkça onu herhangi bir kareye koyabilir. TaĢları düzeltmek amac ıyla tutmak isteyen oyuncu rakibine önceden düzeltiyorum diyerek haber vermelidir. Oyunların Yazılması Satrançta oyunların nasıl yazıldığını bilmek bazı yararlar sağlar: Turnuvalarda oyunların yazılmas ı zorunludur. Ġlerlemek için kitap ve dergilerde yayınlanan bilgileri ve oy unları izlemek gerekir. Her oyuncu kendi oyunlarını zaman zaman inceleyerek hatalarını öğrenmelidir. Bu kitapta Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) 1977 yılında Ocak 1981'den geçerli olmak üzere kabul ettiği ve Türkiye Satranç Federasyonunun yayınladığı kitaplarda uyguladığı yaz ılıĢ Ģekli kullanılmıĢtır. Satranç tahtas ının sol köĢesinden baĢlanarak sekiz sütun a, b, c, d, e, f, g harfleri ile, sekiz sıra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları ile belirtilmiĢtir. Buna göre, herhangi bir kare, örneğin, a5, e3, g7 Ģeklinde belirlenir. Bir taĢla yapılan hamleyi belirtmek için önce oynanan taĢın ilk harfi, sonra gittiği kare yazılır . Örneğin, Fg7, filin bulunduğu kareden g7 karesine, ġe2, Ģahın bulunduğu kareden e2 karesine gittiğini belirtir. Piyon hamlelerini belirtmek için yalnız gittiği karenin adı kullanılır. Örnek: e4, d3, a5. TaĢ alma, taĢ alanın ilk harfi, x iĢareti ve gittiği yani alınan taĢın bulunduğu karenin belirtilmesi ile yazılır: Örnek: Kxd4, kalenin bulunduğu kareden d4 karesine giderek bu karede bulunan rakip taĢı aldığını gösterir. Piyonun taĢ alması, bulunduğu sütunun harfinin ve x iĢaretinden sonra gittiği yani aldığı taĢın bulunduğu karenin belirtilmesi ile yazılır. Örnek: exd4, gxf4, cxb5. Aynı cinsten iki taĢ (iki kale, iki at) aynı kareye gidebiliyorsa hareketleri Ģöyle yazılır: a) Önce taĢ ın ilk harfi, sonra bulunduğu sütun, daha sonra gittiği kare yazılır. f8 ve a8 karelerinde bulunan iki kaleden birincisi d8 karesine oynatılıyorsa bu hamle Kfd8, diğeri Kad8 Ģeklinde yazılır. -8-

b) Aynı cinsten iki taĢ aynı sütunda ise, önce oynanan taĢın ilk harfi sonra bulunduğu sıranın numaras ı, daha sonra gittiği kare yaz ılır. d2 ve d4 karelerinde bulunan iki attan biri f3 k aresine oynat ılıyorsa bu hamle A2f3 ya da A4f3 Ģeklinde yazılır. Bu hamleler taĢ alarak yapıldığı takdirde aynı hamleler Kfxd8, Kaxd8, A2xf3, A4xf3 Ģeklinde yazılır. Son s ıray a ulaĢan piyonun vezir, k ale, at ya da fil olması yeni taĢın ilk harfi ile belirtilir. Örnek: g8V, c8K, a1A, d1F. FIDE 'nin bu kararında oyunların yazılmas ında kullanılan kısaltmalar Ģ öyle açıklanmıĢtır: 0-0 küçük rok, 0-0-0 büyük rok, x taĢ alma, + Ģah uyarıs ı, ++ mat, e. p. geçerken alma. Kitap ve dergilerde oyunların açıklanması sırasında bazı iĢ aretler kullanılır. Bunların baĢlıcaları Ģunlardır: ! çok iyi hamle, !! mükemmel bir hamle, ? zay ıf bir hamle, ?? büyük bir hata, !? dikkate değer bir hamle, ?! değeri Ģüpheli bir hamle. Ümit ÜNKAN

-9-

BÖLÜM 1-) SATRANCIN ESASLARI KISIM 1-) TEMEL ĠLKELER: OYUN SONLARI, OYUN ORTASI ve AÇILIġLAR
1- BAZI BASĠT MATLAR Örnek 1- ġaha karĢ ı Ģah ve kale ile oyun sonu. [Şekil 1] Kural Ģudur: Rakip Ģahı tahtanın herhangi bir tarafındaki son sıraya kadar kovalamak . Bu durumda beyazın ilk hamlesi olan K a7 hamlesi rakip Ģahı sekizinci yatık s ırayı hapsetmekle kalenin kuvvetini gösterir . Matı çabucak yapabilmek için Ģöyle devam edilir; 1. Ka7 ġg8 2. ġg2 Mat yapabilecek durumu elde etmek için Ģah ve kalenin ortak hareketi gerekir. Yeni baĢlay anların takip edecekleri genel ilke Ģudur: Kendi Ģahımızı mümkün olduğu kadar rakip Ģah ile aynı yat ık sırada ya da bu örnekte olduğu gibi aynı dik sütunda tutmak. Bu suretle Ģah altıncı yatık sıraya getirilince Ģahı artık rakip Ģah ile aynı dik sütunda değil, fak at rakip Ģahın bulunduğu dik sütunun yanındaki merkeze doğru olan dik sütunda tutmalıdır. 2. ... ġf8 3. ġf3 ġe8 4. ġe4 ġd8 5. ġd5 ġc8 6. ġd6 Burada ġc6 oynamak iyi değildir, ç ünkü siyah Ģah tekrar d8 karesine döner ve mat yapmak daha uzun sürer. Fakat eğer Ģimdi Ģah d8 karesine giderse o zaman kale a8’den Ģah diyerek mat eder. 6. ... ġb8 7. Kc7 ġa8 8. ġc6 ġb8 9. ġb6 ġa8 10. Kc8++. BaĢlangıçtaki durumdan mata kadar on hamle yapılmıĢtır: BeĢinci hamlede siyah ġe8 oynasa idi genel kurala uygun olarak beyaz o zaman Ģöyle devam ederdi; 6. ġd6 ġf8 (amaç siyah Ģahı beyaz Ģahın önüne gelmeğe mec bur ettikten sonra K a8 oynayarak matı yapmaktır) 7. ġe6 ġ g8 8. ġf6 ġh8 9. ġg6 ġg8 10. Ka8++. Örnek 2[Şekil 2]

Bu durumda siyah Ģah tahtanın ortasında olduğundan takip edilecek en iyi yol beyaz Ģahı ileri sürmektir: 1. ġe2 ġd5 2. ġe3 Kale daha oyuna girmediğinden Ģahı tahtanın merkezine doğru, fakat rakip Ģahın önüne değil yan t arafına doğru sürmelidir, çünkü Ģimdi siyah Ģah e5 karesine giderse kale tarafından Kh5+ hamlesi ile geri atılır. E ğer bunun yerine 2. ... ġc4 o zaman yine 3. Kh5 oynanır ve eğer Ģimdi 3. ... ġb4 4. ġd3, yine eğer 3. ... ġc3 4. Kh4, bu suretle siyah Ģah mümkün olduğu kadar dar bir sahaya sıkıĢt ırılmıĢ olur. ġimdi oyun Ģöyle devam edebilir: 4. ... ġc2 5. Kc4+ ġb3 6. ġd3 ġb2 7. Kb4+ ġa3 8. ġc3 ġa2 burada beyaz Ģahın hem kaleyi korumak hem de rakip Ģahın hareket sahasını daraltmak için nasıl oynadığına dikkat edilmelidir. ġimdi artık beyaz üç hamlede mat eder: 9. Ka4+ ġb1 10. Kale a dik sütunu üzerinde herhangi bir yere giderek siyah Ģahı beyaz Ģahın önüne gelmeye zorlar, 10. ... ġc1 11. Ka1++. Matı yapmak için on bir hamle yeterli olmuĢtur. Ve zannıma göre herhangi bir durumda yirmi hamleden önce mat yapılabilir. Monoton bile olsa yeni baĢlayanların aletleri doğru oynamayı öğrenmeleri için böyle Ģeylerde pratik yapmaları faydalıdır. Örnek 3[Şekil 3]

ġimdi Ģaha karĢı Ģah ile iki fil oyun sonunu görelim: Siyah Ģah köĢede olduğundan beyaz 1. Fd3 ġg7 2. Fg5 ġf7 3. Ff5, oynay arak siyah Ģahı dar bir sahaya sık ıĢtırabilir. Eğer baĢlangıçta siyah Ģah taht anın ortasında veya son yatık sıradan uzakta ise bey az Ģah yaklaĢtırılmalıdır. Ve sonra da fillerin yardımı ile siyah Ģahın hareket sahasını mümkün olduğu kadar daraltmalıdır. ġimdi Ģöyle devam edebiliriz: 3. ... ġg7 4. ġf2 bu finalde mat yapabilmek için hasım Ģahı tahtanın yalnız kenarına değil aynı zamanda köĢeye de sık ıĢtırmak gerekir. Beyaz Ģah altınc ı yatık sıraya ve aynı zamanda son iki dik sütundan birine getirilmelidir. Örneğimizde bu haneler h6, g6, f7 ve f8 haneleridir. h6 ve g6 en yak ınları olduğundan bey az Ģah bunlardan birine gidebilir. -10-

4. ... ġf7 5. ġg3 ġg7 6. ġh4 ġf7 7. ġh5 ġg7 8. Fg6 ġ g8 9. ġ h6 ġ f8. ġimdi beyazlar fillerin birisini oynayıp hamleyi siyah Ģaha geçirecek onu geri gitmeye zorlamalıdır; 10. Fh5 ġg8 11. Fe7 ġ h8. Burada yapılacak Ģey; beyaz fili siyah Ģaha, sonraki hamlede g8 k aresine geldiği zaman Ģah diyebilec ek bir duruma sokmaktır: 12. Fg4 ġg8 13. Fe6+ ġh8 14. Ff6++. Bu mat on dört hamlede yapılmıĢtır ve herhangi bir durumda otuz hamleden önce yapılabilir. Bu türlü bütün oyun s onlarında pat olmamasına dikkat etmek gerekir. Yine bu son finalde rakip Ģahın tahtanın kenarına kovalanmasının yeterli olmay ıp mat yapabilmek için köĢeye s ıkıĢtırılması gerektiğini hatırlatırız . Tabii hangi köĢe olursa olsun sonuç aynıdır. Örnek 4[Şekil 4]

ġimdi Ģaha karĢ ı Ģah ve vezir oyun sorununu inceleyelim: Vezir, kale ve filin kuvvetini taĢıdığından bu mat en kolayı olup on hamleden önce yapılabilir. AĢağıdaki örneği alalım: Önce veziri oynayarak siyah Ģahın hareket kabiliyetini mümkün olduğu kadar azaltalım; 1. Vc6 ġd4 2. ġd2. Bu suretle Ģahın gidecek yalnız bir karesi kalmıĢ olur. 2. ... ġe5 3. ġe3 ġ f5 4. Vd6 ġ g5 (eğer siyah ġ g4 oynarsa V g6+) 5. Ve6 ġh4 (5. ... ġh5 6. ġf4 ve bir sonraki hamlede mat ) 6. Vg6 ġh3 7. ġf3 Ģah oynar 8. Vezir mat eder. Bu oyun sonunda da kale oyun sonunda olduğu gibi siyah Ģah tahtanın kenarına kovalanmalıdır. Fakat vezir kaleden çok daha kuvvetli olduğundan izlenen yol daha kolay ve kısadır. Bu gördüğümüz üç basit oyun s onunda kural aynıdır. Fakat her birinde Ģahın yardımına ihtiyaç vardır. ġahın yardımı olmaksızın mat yapabilmek için en az iki kale gerekir. 2- PĠYONLAR Bir piyon, oyunda k azanabilecek en küçük maddi üstünlüktür ve tahtada yalnız Ģahlar ile bir piyon kaldığı zaman çok defa oyunu kazanmaya yeterli olur. Genel olarak Ģu kuralı koyabiliriz: Kazanmak için Ģah, arada bir kare olmak üzere kendi kendi piyonunun önünde olmalıdır. Eğer rakip Ģah piyonun tam karĢısında yer almıĢ ise oyunu kazanmak mümkün olmaz . Örnek 5[Şekil 5]

Bu durumda oyun beraberedir. Siyah için yapılacak, Ģey, Ģahı daima piyonun önünde tutmaya çalıĢmaktır. Eğer, örneğimizde olduğu gibi beyaz Ģahın durumundan dolayı bu yapılamaz ise, o zaman siyah Ģahı beyaz Ģahın tam önünde bulundurmak gerekir. Oyun Ģöyle devam eder: 1. e3 ġe5 2. ġ d3 ġ d5. B u çok önemli bir hamledir. Ġleride görüleceği gibi diğer herhangi bir hamle oyunun kaybedilmesine sebep olur. Siyah Ģah piyona yakın tutulamadığından, mümkün olduğu kadar ilerde ve ay nı zamanda beyaz Ģahın önünde bulundurulmalıdır. 3. e4+ ġ e5 4. ġe3 ġe6 5. ġ f4 ġf6. Durum yine aynıdır. Beyaz Ģah ilerledikçe siyah Ģah, piyona yaklaĢamayacağından, beyaz Ģahın önünde yer alır. 6. e5+ ġ e6 7. ġe4 ġe7 8. ġd5 ġd7 9. e6+ ġe7 10. ġe5 ġe8 11. ġd6 ġd8. E ğer Ģimdi beyaz, piyonu sürerse siyah Ģah piyonun önüne geç er. Bu suretle beyaz, ya piyonu feda etmek zorunda kalır ya da ġe6 oynar ve pat olur. Piyonu sürecek yerde beyazlar Ģahı geri çekerse o zaman Ģ ah piyonunun önünde yer alır ve geri gitmeye zorlandığı zaman piyonun önüne geçecek Ģekilde veya bey az Ģah ilerlerse karĢ ısına gelecek Ģekilde geriler. Bu savunma çok önemli olup okuyuc u bun u bütün ayrıntıları ile öğrenmelidir. Ġlerideki ilkelerin anlaĢ ılması için de buna gerek vardır. Birçok tecrübesiz oyuncular benzer durumlarda bu bilgiye sahip olmadıklarından oyunu kaybetmiĢlerdir. Örnek 6[Şekil 6]

Bu durumda bey az kazanır, çünkü piyonu n önünde yer almıĢtır ve ikisi aras ında bir s ıra mevcuttur. Ġzlenecek yöntem Ģudur: -11-

ġahı, piyonu t ehlikeye sokmaksız ın mümkün olduğu kadar ilerletmeli ve kaybetmek tehlikesi olmadıkça piyonu asla ileri sürmemelidir. 1. ġe4 ġe6 Siyah, beyaz Ģahın ilerlemesine izin vermiyor. Bundan dolayı beyazlar piyonu sürerek siyah Ģahı geri gitmeye mecbur eder. Ondan sonra da Ģahı ileri sürer: 2. e3 ġf6 3. ġd5 ġe7 Eğer siyah 3. ... ġf5 oynarsa o zaman beyaz, piyonu e4 karesine sürmek zorundadır, çünkü aksi takdirde siyah ġ e4 oynayarak piyonu kazanır. Fakat siyahlar böyle yapmadığından beyaz ın piyonu ilerleyecek yerde Ģahını ilerletmesi daha iyidir. Çünkü piy on tehlikede değildir. 4. ġe5 ġd7 5. ġf6 ġe8 ġimdi artık beyaz piyon çok geride olduğundan Ģahın himayesine getirilmelidir. 6. e4 ġd7 ġimdi ġf7 oynamak iyi değildir, çünk ü siyah ġd6 oynar ve beyaz piyonu korumak için Ģah ile geri gitmeye mecbur olur. Bundan dolayı: 7. e5 ġe8 Eğer siyah Ģah baĢka yere giderse beyazlar ġ f7 ve sonra da e6, e7 ve e8 oynayabilir. Çünkü bütün bu kareler beyaz Ģahın kont rolü alt ındadır. Siyah, buna engel olmaya çalıĢtığından beyaz, rakip Ģahı uzaklaĢtırmaya ve aynı zamanda kendi Ģahını piyonun önünde bulundurmay a çalıĢır. 8. ġe6 Piyon e6 oy nanırsa oy un berabere biter, çünkü siyah ġf8 oynar ve beĢinci örnektekine benzer bir durum has ıl olur. 8. ... ġf8 9. ġd7 ġimdi art ık siyah Ģah uzaklaĢmaya mecburdur. Beyaz piyon e8 karesine giderek vezir olur ve beyaz kazanır. Bu oyun sonu da bir öncekine benzer ve yine aynı sebeplerden dolay ı diğer kısımlar a baĢlamadan önce iyice anlaĢ ılması gerekir. 3- PĠYONLU OYUN SONLARI ġimdi okuyucuya kazanç yolunu göstermek için bire karĢı iki ve ikiye karĢ ı üç piyonlu oy un sonlarına ait iki örnek vereceğiz. Örnek 7[Şekil 7] Bu durumda beyaz 1. f6 oynayarak kazanam az, çünkü siyah kendisine oyunu kaybettirecek olan gxf6 hamlesini yapmaz, fakat 1. ... ġg8 oynarsa, 2. fxg7 ġxg7 ile oyun daha önce gösterildiği gibi berabere biter ya da 2. f7+ ġf8 ile beyaz, piyonu vezir yapamaz. Ve yine 2. ġe7 gx f6 3. ġxf6 ġ f8 beraberlik. Fakat beyaz diyagramda gösterilen durumda Ģöyle oynayarak kazanabilir: 1. ġd7 ġ g8 2. ġe7 ġh8 3. f6 gxf6 (3. … ġg8 4. f7+ ġh8 5. f8V++.) 4. ġf7 f5 5. g7+ ġh7 6. g8V+ ġh6 7. Vg6++. Örnek 8[Şekil 8]

Sağdaki durumda beyaz 1. f5 oynay arak kazanabilir. Siyahın en iyi cevabı g6'dır. (Okuyucu bunu araĢtırmalıdır.) Beyaz 1. g5 hamlesi ile kazanamaz, çünkü g6 ve beraberlik . (Bunun nedeni Ģimdiye kadar gösterdiğimiz Ģah ve piyon oyun sonlarına yön veren oppozisyon ilkesi olup bu konu ileride ayrıntılı olarak anlatılac aktır.) Beyaz 1. ġe4 ile de kazanabilir: 1. ġe4 ġ e6 (1. ... g6 2. ġ d4 ġe6 3. ġc5 ġ f6 4. ġd6 ġf7 5. g5 ġg7 6. ġe7 ġg8 7. ġf6 ġe7 ġg8 7. ġf6 ġh7 8. ġf7 ve beyazlar piyonu kazanır.) 2. f5+ ġf6 3. ġf4 g6. (Bu piyon sürülmediği takdirde yedinci örnekteki durum oluĢur.) 4. g5+ ġf7 5. f6 ġe6 6. ġe4 ġf7 7. ġe5 ġf8. -12-

Beyaz f6 karesindeki piyonu vezir yapamaz. (Niçin olduğunu bulunuz), fakat bu piyonu feda ederek diğer piyonu ve oyunu kazanır: 8. f7 ġxf7 9. ġd6 ġf8 10. ġe6 ġg7 11. ġe7 ġg8 12. ġf6 ġh7 13. ġf7 ġh8 14. ġxg6 ġg8. Siyahlar hâlâ karĢı k oyabilir. Kaz anmanın biricik yolu burada gösterilendir. Bunu tecrübe ile araĢtırabiliriz: 15. ġh6 (15. ġf6 ġh7 ve kazanmak için Ģah geri dönmek zorundadır. Çünkü 16. g6+ ġh8 ve beraberlik) ġh8 16. g6 ġg8 17. g7 ġ f7 18. ġh7 ve beyaz piyon vezir olur. Bu kadar basit görünen bu oyun sonu ile okuyuc uya, tahtada pek az t aĢ kalmıĢ olmas ına rağmen ilgili bir rakibe karĢı oynadığı zaman karĢ ılaĢacağı büyük güçlükler hakkında bir fikir verilebilir. Bundan dolay ı satrançta gerçek bir usta olmak için bu basit ilkelere büyük bir önem vermek gerekir. Örnek 9[Şekil 9] Bu oyun sonunda beyaz ilk hamlede herhangi bir piyonu sürerek kazanabilir. Fakat bir sakınca olmadığı takdirde Ģu genel kuralı izlemek yararlıdır: Önce karĢıs ında rakip piyonu olmayan piyon sürülmelidir. 1. f5 ġe7 1. ... g6 2. f6 ve yukarıda gösterilenlere benzer bir durum elde ederiz . 1. ... h6 2. g5 2. ġe5 ġf7 3. g5 ġe7 3. ... g6 4. f6 ve 3. ... h6 4. g6+ her iki halde de daha önce incelenmiĢ olan durumlara benzer durumlar oluĢur. 4. h5 Ve sonra da g6 ile daha önce gösterilen oyun sonları elde edilir. Siyah 4. ... g6 oynarsa, 5. hxg6 hxg6 6. f6+ ile sonuç değiĢmez. ġimdiye kadar piyonların t ahtanın yalnız bir tarafında olması halini inceledik . ġimdi de tahtanın her iki tarafında da piyonların bulunduğu durumları inceleyelim: Örnek 10[Şekil 10] Bu gibi durumlarda genel kural Ģudur: Kuvvetlerimizin fazla olduğu tarafta derhal harekete geçmeliyiz . O halde: 1. g4 Genellikle karĢ ısında rakip piyonu bulunmayan piyonu ilerlemek daha iyidir. 1. ... a5 Siyahlar diğer k anatta ilerliyor. ġimdi beyaz bu piyonu durdurup durdurmamay ı düĢünebilir. Bu durumda her devam yolu kazanır. Fakat genellikle rakip Ģah çok uzakta olduğu zaman piyonu durdurmak gerekir. 2. a4 ġf6 3. h4 ġe6 3. ... ġg6 ile basit bir hesap gösteriyor ki beyaz Ģahı ile öbür kanada gidip a5 karesindeki rakip piyonunu alır ve geriye kalan tek piyonunu siyahtan çok önce vezir yapabilir. 4. g5 ġf7 5. ġf5 ġg7 6. h5 ġf7. 6. ... h6 7. g6 ve sonra da iki piyon birbirini rakip Ģaha karĢı koruyabileceğinden (çünkü siyah Ģ ah bir piyonu alırsa diğerini yakalayamaz) beyaz diğer kanada giderek siyahın orada bulunan piyonunu alır . 7. ġe5 ġimdi artık Ģah ile öbür kanada gidip siyah piyonu alarak oradaki beyaz piyonu vezir yapmanı n -13-

zamanı gelmiĢtir. Bu kural buna benzer bütün oyun sonlarında yürürlükte olup okuyucu tarafından bu örnekte ve kendisinin bulabileceği diğer örneklerde inc elenmelidir. 4- OYUN ORTASINDA KAZANCA GÖTÜREN DURUMLAR ġimdiye kadar gösterilenleri iyice öğrendikten sonra okuy ucu Ģüphesiz ki bütün taĢlarla gerçek bir oyun oynamak isteğindedir. Fakat aç ılıĢlara baĢlamadan önc e oyun s ıras ında meydana gelen baz ı kombinez onları inceley eceğiz. Bunlar okuyucuya iyi oynanınca sat ranc ın ne kadar güzel bir oyun olduğu hakkında bir fikir verecektir. Örnek 11[Şekil 11] Hamle siyahındır, beyazın Vh6 oynayıp sonra da g7 karesinden mat etmekle tehdit ettiğini düĢünerek siyah bu durumda 1. ... Ke8 oynar ve beyazı Ke1 mat ile tehdit eder. Buna karĢ ı ise beyaz gerçek tehdidini meydana koyuyor: 1. ... Ke8 2. Vxh7x ġxh7 3. Kh3+ ġg8 4. Kh8++. Aynı tipten bu kombinezon daha karıĢık bir durumdan da meydana gelebilir. Örnek 12[Şekil 12]

Beyazın bir aleti eksiktir ve bu aleti hemen kazanamadığı takdirde oyunu kaybedebilir. Bundan dolayı bey az Ģöyle devam eder: 1. Axc6 Fg5 Siyah at ı alamaz, çünkü beyaz Vxh7+ ve Kh3+ oy nar ve sonra da mat eder. 2. Ae7+ Vxe7 Eğer; 2. ... Fxe7 3. Vxh7+ ġxh7 4. Kh3+ ve Kh8++. 3. Kxe7. Fxe7 4. Vd7 ve beyazlar fillerden birisini de kazanarak kale ve file karĢ ı vezir ve fille kalıp oyunu kolaylıkla kazanır. Bu iki örnek rok yapt ıktan s onra g piyonunu bir kare sürmenin sakıncalarını gösteriyor. Örnek 13[Şekil 13]

Bu durumda da ilginç bir kombinezon vardır. Eğer beyaz Ģimdiki durumdan istifade ederek bir Ģey sağlayamaz ise siyahlar at a karĢı kale ile kazanır. Gerçekten beyaz birkaç hamlede mat eder: 1. Af6+ gxf6. Zorunlu, yoksa Vxh7++. 2. Vg3+ ġh8 3. Fxf6++. Örnek 14Aynı tipte gösterilmiĢtir. [Şekil 14] bir k ombinezon daha karıĢık bir örnekte aĢağıda

1. Fxd7 Vxd7. Fxe4'e karĢı beyaz Vc3 ile hem mat ve hem de vezir tehdidi yaptığından kazanır. 2. Af6+ gxf6 3. Kg3+ ġh8 4. Fxf6++. Örnek 15[Şekil 15]

AĢağıdaki kombinezona da çok rastlanır. Burada beyazın bir piyonu ve bir de kalesi eksiktir. Buna rağmen çabucak kazanır: 1. Fxh7+ ġxh7 (eğer 1. ... ġh8 2. Vh5 g6 3. Vh6 ve kazanır) -14-

2. Vh5+ ġg8 3. Ag5 ve siyah için h7'deki mata engel olmanın tek yolu Ve4 oynayarak veziri feda etmek olduğundan beyaz kaleye karĢı vezirle kazanır. Örnek 16[Şekil 16]

Aynı tipte bir kombinezon, daha karıĢık bir durumda da yapilabilir: Beyaz Ģöyle oynar: 1. Axe7+ (bu hamle diyagonali ile açar) Fxe7 (h7'de fil fedas ından sonra atın g5 karesine gelmesine engel olmak için) 2. Kxe7 Axe7 en iyisi, 3. Fxh7+ ġx7 (3. ... ġh8 4. Vh5 g6 5. Fxg6+ ġg7 6. Vh7+ ġf6 7. g5+ ġe6 8. Fxf7+ Kxf7 9. Ve4 mat) 4. Vh5+ ġg8 5. Ag5 Kc8 6. Vh7+ ġ f8 7. Vh8+ Ag8 8. Ah7+ ġe7 9. Ke1+ ġd8 10. Vxg8++. Bu kombinezon uzun olup birçok devam yolları olduğundan oyuna yeni baĢlayan bir okuyucu tarafından kavranması zordur. Fakat kombinezonun tipini bilmekle okuy ucu, benzer durumlarda aynı Ģekilde parlak bir saldırıya geçebilir. Yine görülüyor ki büt ün bu kombinezonlarda es as, zayıf bir noktaya yöneltilen aletlerin birbirleri ile olan ahenkli iĢbirliğidir. 5- ALETLERĠN BAĞINTILI DEĞERLERĠ AçılıĢların asıl ilkelerine girmeden önce okuyucuya aletlerin bağınt ılı (izafi) değerleri hakkında bir fikir vermek faydalı olur. B unu gösteren tam ve doğru bir tablo y oktur ve yapılacak biricik Ģey aletleri ayrı ayrı incelemektir. At ile fil teorik olarak aynı kuvvett e sayılmakla beraber kanaatimce birçok hallerde fil daha kuvvetlidir. V e yine çok iyi bilinir ki iki fil hemen hemen daima iki attan kuvvetlidir. Piyonlara karĢ ı da fil attan kuvvetlidir. Kaleye karĢı piyonlarla fil, kaleye karĢı piyonlarla attan daha kuvvetlidir. Bir fil ve bir kale, bir at ve kaleden üstündür, fakat vezir ile at vezir ile filden kuvvetli olabilir. Bir fil çok defa üç piyondan kıymetlidir. Fakat at için bu ender olarak böyle olup ve hatta at üç piyon değerinde bile olmay abilir. Bir kale, bir at ve iki piyon veya bir fil ve iki piyon değerindedir. Fakat önce de söylendiği gibi fil kaleye karĢı attan daha iyidir. Ġki kale vezirden biraz daha kuvvetlidir. Fakat iki at ve bir filden biraz daha zay ıft ır, iki fil ve bi r attan ise, iki at ve bir filden olduğundan daha zayıftır. Aletler değiĢildikçe atın kuvveti azalır, fakat kaleninki çoğalır. Oyun ortas ında tamamen bir savunma aleti olan Ģah, bütün aletler sahadan çekilince bir saldırı aleti olur. Ve hatta bazen bir iki küçük alet mevc utken bile Ģah saldırı amac ı ile kullanılabilir. Oy un sonuna gelince Ģahın hareketi büyük bir önem kazanır. 6- AÇILIġLARIN GENEL STRATEJĠSĠ Asıl ilke Ģudur: Aletleri çabucak geliĢtirip olabildiğince hızla oyuna sokmak . Oyuna baĢlarken yapılabilecek hamlelerden 1. e4 ya da 1. d4 hamleleri vezir ve file yol açarlar. Bundan dolayı teorik olarak bu iki hamlenin en iyi baĢlangıç hamleleri olmas ı gerekir, çünkü diğer hiç bir baĢlangıç hamlesi iki aletin de yolunu açamaz. Örnek 17Örneğin oyuna Ģöyle baĢlayalım: 1. e4 e5 2. Af3 Bu hamle hem geliĢme ve hem de bir hücum hamlesidir. Siyah da aynı tarzda bir hamle ile karĢılık verir (A f6) ya da, 2. ... Ac6 oynayarak hem piyonu korur ve hem de atını geliĢtirmiĢ olur. 3. Ac3 Af6 Bu iki hamle de geliĢme hamleleridir. 4. Fb5 Atlardan hiç olmazsa birini çıkarmadan bu filin oy nanmamas ı uygun olur. Öncelikle Ģah atı çıkarılmalıdır. Fil burada c4 karesine de çıkarılabilir. Fakat mümkün oldukça geliĢme ve saldırıyı birleĢtirmek tercih olunur. 4. ... Fb4 -15-

Siyah da aynı Ģekilde oynayarak önce fil ile c3't eki atı alıp sonra da e4 piyonunu almakla tehdit ediyor. 5. 0-0. Bu hamle dolaylı olarak 5. ... Fxc3 hamlesine engel oluyor ki analizle bu hamlenin kötü olduğu görülebilir. Aynı zamanda kale merkezde hareket e geçmeye hazırlanmıĢtır ve bu da çok önemlidir. 5. ... 0-0 Siyah da aynı düĢünceyi izliyor. 6. d3 d6 Bu hamlelerle iki amaç düĢünülmüĢtür: ġahın önündeki piyonu korumak ve vezir filine diyagonali açmak . 7. Fg5 [Şekil 17] Bu çok kuvvetli hamle ile oyun ortasına giriyoruz. 8. Ad5 hamlesi ile baĢlayan ve beyaz ı kazanca götüren bir kombinezon mevcuttur. Bu tehdit siyahları aynı Ģeyi yapmaktan men eder. (eğer siyah Fg4 oynarsa kaybedeceğini gösteren uzun bir analiz vardır ). Bundan dolay ı siyah 7. ... Fxc3 oynamak zorundadır. Bu suretle üç Ģey dikkatimizi çeker; Birincisi, bu açılıĢta geliĢmenin tamamlanmas ı için yedi hamle yet erli olmuĢtur. (Baz ı çok özel hallerde bu on ila on iki hamle sürebilir, kural olarak sekiz hamle yeterlidir. ) Ġkincisi, siyahlar fili at ile değiĢmek zorunda kalmıĢtır, fakat buna karĢ ılık beyazların a2 piyonu ayrılmıĢ bir piyondur ve c2 ve c3 piyonları da dubledir. (Bu, oyunun baĢında beyaz için avant ajlıdır. Çünkü piyonlar tahtanın merkezine doğru duble olmuĢlardır.) Üç üncüsü, beyaz bu değiĢmeden sonra d4 hanesini kontrol etmek için bir piyon daha getirmiĢ oluyor ve siyahı s avunmaya zorlayarak giriĢimi elde tutuyor ki bu da tecrübelerin gösterdiğine göre Ģüphe götürmez bir üstünlüktür. Y ukarıda izah edilen stratejik ilkeler bütün aç ılıĢlar için aynıdır, y alnız bunların taktik uygulamaları duruma göre değiĢir. Daha ileri gitmeden önce okuyucunun zihnine yerleĢmesi gereken Ģu önemli noktayı belirtmek isterim: GeliĢme tamamlamadan önce, hiç bir aletle, maddi kazanç sağlanması ya da hareket serbe stliği için kesinlikle gerekmedikçe bir defadan fazla oynanmamalıdır. Bütün bunlardan baĢka yeni baĢlayanların Ģunu da aklında tutmas ı gerekir: Atları fillerden önce çıkarınız. 7- MERKEZĠN KONTROLÜ Satranç taht asının e4, d4, e5, d5 kareleri merkez kareleridir ve bu karelerin kontrolüne merkezin kontrolü denir. Merkezin kontrolü çok önemlidir. B u karelerden en az birini ve belki de üç tanesi kontrol altında bulundurmadan hiç bir kuvvetli saldırı baĢarıyla sonuçlanamaz . AçılıĢtaki manevraların birçoğundan amaç, giriĢimi sağlayan merkez kontrolüdür. Bazı hamleler serisinin amacı bu olduğundan bu gibi hamleleri anlamak için bu hususu hat ırlamak gerekir. Kitapta ilerledikçe bu noktalara daha fazla temas edeceğim. ġimdiki halde baz ı aç ılıĢları tetkik ederek genel ilkelere göre bu aç ılıĢ hamlelerini izah edeceğim. Bu suretle oyuncu bunlar hakkında doğru bir fikir edinerek yeni ve güç durumlarla karĢ ılaĢtığı zaman doğru yolu daha kolaylıkla bulabilecektir. Örnek 181. e4 e5 2. Af3 d6 Bu zayıf bir hamledir. Siyah hemen savunmaya geçiyor. Ġlke olarak da hamle yanlıĢtır, çünkü açılıĢta mümkün olduğu takdirde piyonlar yerine aletleri oynamalıdır. 3. d4 Beyaz hemen saldırıya geçecek merkezi kontrol etmeye ve kuvvetlerini yerleĢtirmek için saha kazanmaya uğraĢıyor. 3. ... Ad7 Siyah merkezi bırakmak istemiyor ve bu hamleyi daha tabii olan Ac6 hamlesine tercih ediyor, c6 karesi atın geliĢmesi için normal olan yerdir. Ġlkeler bak ımından da siyahın hamlesi yanlıĢtır, çünk ü bu hamle -16-

ile c8 deki filin yolu t ıkanıyor. Ad7 hamlesi siyah aletlerin hareketini sağlayacak yerde aksine onları büsbütün sıkıĢtırmaktadır. 4. Fc4 h6 Siyah yaptığı z ayıf hamlelerin zararını görmeye baĢlamaktadır. Siyah tarafından yapılan bu gibi bir hamle o açılıĢın kötülüğüne bir delildir. Çünkü beyaz Ag5 oynamakla tehdit etmekte idi. Siyah buna 4. ... Fe7 hamlesi ile de engel olamazdı: çünkü 5. dxe5 Axe5 (eğer 5. ... dxe5 6. Vd5) 6. Axe5 dxe5 7. Vh5 beyaz bir piyon kazandığı gibi çok sağlam bir duruma da geçer. 5. Ac3 Agf6 6. Fe3 Fe7 7. Ve2 Görülüyor ki beyaz henüz rok yapmıyor. Bunun sebebi de önce aletlerini oyuna sokarak rakibi tehdide devam etmek istemesidir. Aynı zamanda siyah, vezirine yer açmak için c6 oynamak zorundadır, çünkü beyaz Kd1 ve sonra da dxe5 ile tehdit etmektedir. Siyahın diğer herhangi bir hamlesi onu sonunda exd4 oynamaya mecbur ederek merkezi beyaza terk etmek zorunda bırakır. 7. ... c6 8. Kd1 Vc7 9. 0-0 Bu son hamle ile beyaz geliĢmesini tamamlar. Siyahın durumu ise sıkıĢıktır. Basit bir inceleme beyazın durumunun çok sağlam olduğunu gösterir. Durumunda hiç bir zayıflık olmadığı gibi aletleri de rakibin durumuna hücum için gereken herhangi bir manevrayı yapmaya hazırdır. Oyuncu bu örneği dikkatle incelemelidir. B u örnek bazen roku geciktirmenin de mümkün ve avantajlı olduğunu gösterir. B uradaki hamleleri hiç bir aç ılıĢ kitabına müracaat etmeksizin aklıma geldiği gibi verdim . Bundan dolayı tarafımdan verilen bu hamlelerin standart açılıĢlara uygun olup olmadığını bilmiyorum, fakat kitabın henüz bu kısmında iken okuyucunun daha ileride anlayabileceği fazla teknik ayrıntılara girmek doğru değildir. Örnek 191. e4 e5 2. Af3 d6 3. d4 Fg4 Bu hamle de gördüğümüz kurallardan birine aykırı olduğundan fenadır. Bu kurala göre filleri çıkarmaz dan önce en az ından bir atın çıkarılmıĢ olmas ı gerekir. Ġkinci mahzur da fıli at ile değiĢmektir ki bu da açılıĢta genellikle fenadır, ta ki buna karĢılık bir üstünlük sağlayabilsin. 4. dxe5 Fxf3 4. ... dxe5 bir piyon kaybettirir. 5. Vxf3 dxe5 6. Fc4 Vf6 Af6, Vb3 ile beyazlar bir piyon kazanır. 7. Vb3 b6 8. Ac3 c6 [Şekil 18]

Ad5 hamlesine engel olur. Siyahın vezirden baĢka hiç bir taĢ ı geliĢmemiĢtir. Beyazların ise bir at ı ve fili geliĢmiĢ olup siyahın son hamlesine rağmen A d5 oy nayarak bir üstünlük sağlayabilir. Okuyucu bu durumdan doğabilecek, çeĢitli devam yollarını analiz etmelidir. Oyunu az bilen okuyucularımızın faydalanmaları için bu analizi kısaca gösterelim: 9. Ad5! cxd5 10. Fb5+ ġe7 (eğer 10. ... Ad7 11. Fxd7+ ġxd7 12. Vxd5+ beyazlar kaleyi kazanır.) -17-

11. Vxd5 beyaz aleti geri alır. (Çeviren) Bu örnekler daha önce belirtilen kuralların pratikteki uygulamasını göstermektedir. Okuyucu oyun baĢında piyonlarla değil aletlerle oynamaya dikkat etmelidir. Öz ellikle bazı yeni baĢlayanların yaptığı gibi a3 veya b3 hamlelerini oynamamalıdır. 8. TUZAKLAR ġimdi, oyun baĢlarında kaçınılması gereken bazı tuz aklara ait örnekler vereceğim. Birçok tecrübesiz oyuncunun aç ılıĢlarda bu tuzaklara düĢtükleri görülmüĢtür. Örnek 20[Şekil 19] Beyaz Ģöyle oynuyor: 1. dxe5 Axe5 Siyahın piyonla alması gerekir. 2. Axe5 Fxd1 3. Fxf7+ ġe7 4. Ad5++. Örnek 21[Şekil 20]

Hamle sırası kendilerinde olan siyahın e6 oynamas ı gerekir. Varsayalım ki siyah Af6 oynamıĢ olsun, o zaman Ģöyle oynar: 1. Fxf7+ Ae5 hamlesi de beyaza üstünlük sağlar, çünkü eğer 1. ... Fxd1 2. Fxf7++. Fh5 hamlesi de buna engel olamaz, çünkü beyaz vezir fili alır, 1. ... Fe6 hamlesi ise siyahın durumunu bozar. Beyazın yaptığı Fx f7+ hamlesi derhal bir maddi üstünlük sağlar. Yeni baĢlayanlar teorik bir durum üstünlüğü sağlamak yoluna sapacak yerde böyle fırsatlardan derhal faydalanmalıdır. 1. ... ġxf7 2. Ae5+ ġah oynar 3. Axg4 Beyaz, bir piyon kazandığı gibi durumu da daha iyidir. Satrançta daha birçok tuzaklar mevcut olup hatta bunlara ait bir kitap bile yazılmıĢtır. Yukarıda verilen tip, en genel olanıdır.

-18-

KISIM 2-) OYUN SONU ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER ĠLKELER
ġimdi tekrar oy un sonuna dönerek birkaç ilkeyi daha araĢtıracağız . Sonra yine oyun ort asına döneceğiz ve daha sonra tekrar açılıĢları inceleyerek yavaĢ yavaĢ satranc ın her kısmından bir parça öğrenmek suretiyle ilerleyeceğiz. Bu suretle bilgimiz sağlam temellere dayanmıĢ olacaktır. 9- TEMEL BĠR ĠLKE Yukarıda gösterilen durumda bey az, bu gibi durumlarda geçerli olan Ģu temel ilkeye uygun olarak 1. b4 hamlesi ile oyunu berabere yapabilir. KarĢ ısında rakip piyonu bulunmay an piyonu sürmelidir. Fakat varsayalım ki bey az ya bu ilkeyi bilmediğinden ya da değerini tak dir etmediğinden 1. a4 oynamıĢ olsun, o zaman siyah 1. ... a5 oynayarak kazanır. Çünkü bu hamle ile yüksek satranç stratejisinin temel ilkelerinden birini uyguluyor ki bu ilke Ģudur: Bir Ģeyle iki Ģeyi bağlamak. Bu durumda bir siyah piyon iki bey az piyonu tutmuĢ oluyor. Bu ilke çeĢitli Ģekillerde uygulanabilir ve satranç ustasının önemli silahlarından biridir. Örnek 22Verilen örnek bunun y eterinc e bir kanıtıdır. Ana devam yolunun bir kaç hamlesini gösterelim: 1. a4 a5 2. ġg2 ġf4 (En iyi hamle budur, neden olduğunu bulunuz.) 3. b4 axb4 -en iyisi4. a5 b3 5. a6 b2 6. a7 b1V 7. a8V Ve4+ 8. Vxe4 ġxe4 [Şekil 22] Bu hamlelerden sonra oy un siyah için kazanılmıĢ bir durum alır. Ve bu durum, ġah ve piyon finallerinin klâsik durumlarından biridir. Bu finaldeki ana düĢünceyi bilmeyenlere anlatmaya çalıĢacağım. 10. KLASĠK BĠ R OYUN SONU Örnek 23Bu durumda beyaz ın en iyi savunması h2’deki piyonu sürmemektir. Piyon sürülürse oyunu kazanmak siyah için daha kolaydır. B eyaz, piyonu sürmediği z aman siyahın oyunu kazanma plânı üç bölüme ayrılabilir. Birincisi, piyonların durumunu bozmaksız ın Ģahı h3 hanesine getirmektir. (Piyonların henüz hareket ettirilmemesi noktası çok önemlidir, çünkü oy unu kazanmak için siyah en arkadaki piyonu beyaz Ģahın durumuna bağlı olarak bir vey a iki kare ileriye sürecektir.) 1. ġg3 ġe3 2. ġg2 eğer 2. ġg4 ġf2 3. h4 g6 ve kazanır. 2. ... ġf4 3. ġf2 ġg4 4. ġg2 ġh4 5. ġg1 ġh3 Kazanma planının ilk bölümü bitmiĢtir. Ġkinci bölüm daha kısa olup, siyahın h6 karesindeki piyonu h4 karesine sürmesinden ibarettir. 6. ġh1 h5 -19[Şekil 23]

7. ġg1 h4 Böylece ikinci bölüm de biter. Üçüncü bölümde ise siyah, g7’deki piyonun hareketini öyle düzenlemelidir ki beyaz Ģah, h1 karesinde olduğu z aman bu piyon g3 karesine sürülsün, aksi takdirde oyun pat olur. Diyagramdaki durumda hamle beyazda olduğundan siyahın piyonu iki hamle sürmesi gerekir. Eğer hamle siyaht a olsaydı o zaman beyaz Ģah g1 karesinde olduğundan piy onun bir kare sürülmesi gerekirdi. [Şekil 24] 8. ġh1 g5 9. ġg1 g4 10. ġh1 g3 11. hxg3 eğer ġg1 g2 11. ... hxg3 12. ġg1 g2 13. ġf2 ġh2ve kazanır. -Eğer siyah sekizinci hamlede g5 yerine g6 oynasaydı o zaman oyunun berabere bitec eğini inc eleyiniz .Okuyucu bu analitik yoldan öğrenmeğe çalıĢmalıdır. Böylece her hangi bir pozisyonda, mantıksal olarak düĢünmeye alıĢır. Bu örnek üç bölüme ay ırmaya ve her bölümün ana noktalarını anlatmaya elveriĢli olduğundan çok iyi bir eksersizdir. Basit oppozisyonu incelemeden önce iki Ģeye daha göz gezdirec eğiz. 11. GEÇER BĠR PĠ YON ELDE ETMEK Üç veya daha fazla piyon, Ģekilde görüldüğü gibi birbirinin karĢısında bulunursa t araflardan birisi için daima geçer piyon elde etmek olanağı vardır. Örnek 24[Şekil 25]

Yukarıdaki durumda geçer bir piyon elde etmek için ortadaki piyonu sürmek gereklidir. 1. b6 axb6 eğer cxb6 a6 2. c6 bxc6 3. a6 Ve bu durumda beyaz piyon daha çabuk vezir olac ağından beyaz kazanır. Eğer hamle siyahta ols a idi Ģöyle oynayabilirdi: 1. ... b6 2. cxb6 cxb6 Burada siyah için geçer bir piyon elde etmeğe çalıĢmak doğru değildir, çünkü bey az piyon daha önce vezir olur. 3. axb6 axb6 ve oyun doğru oynanırsa berabere biter. Okuyucu bunu incelemelidir. 12. HANGĠ PĠYONUN ÖNCE VEZĠ R OLACAĞI NI BULMAK Eğer iki piyon vezir olmaya adaysa hangisinin daha önce vezir olacağını hes aplayarak bulabiliriz . Örnek 25[Şekil 26]

Bu durumda ilk hamle kimde ise o kazanır Yapılacak ilk Ģey karĢı Ģahın vezir olacak olan piyona yetiĢip yetiĢmeyeceğini hesaplamaktır. E ğer bu durumda olduğu gibi Ģahın y etiĢmesine olanak yoksa o zaman hangi piyonun daha önce vezir olacağını hesaplamalıdır. Bu durumda her iki piyon da vezir olmuyor ise de ilk vezir olan has ım veziri alacak durumda bulunmaktadır: 1. a4 h5 -20-

2. a5 h4 3. b6 axb6 ġimdi burada ufak bir hesap yapmak gereklidir, eğer beyazlar karĢı piyonu alırsa o zaman yapacağı vezir, siyahın vezir çıkacağı kareyi kontrol edemez . Bu nedenle beyaz Ģöyle devam eder: 4. a6 h3 5. a7 h2 6. a8V ve kazanır. Okuyucu buna benzer basit finaller üzerinde eksersiz yaparak doğru hesap y apmaya alıĢmalıdır. ġu noktayı da belirtmek isterim ki kitap yalnız baĢ ına oyunu öğretmez, bir rehber görevini de görür. Oyunu iyi öğrenmek için ise tecrübeye ihtiyaç vardır. 13. OPPOZĠSYON ġahları oynamak zorunlu olduğunda oyunculardan biri Ģahını Ģekilde görülen duruma benzer bir duruma getirir ve rakibi geri çekilmeğe zorunlu kılarsa “bu avantajı elde eden oyuncu oppozisyonu kazanmıĢt ır”, denir. Örnek 26[Şekil 27]

Varsayalım ki bu durumda beyaz 1. ġd4 oynasın. ġimdi siyah ya ġd6 oynay arak hasım Ģahın geçmesine engel olur ya da ġf5 ile öbür tarafa geçer. ġahların t am birbirinin k arĢıs ında olduğuna ve aralarındaki kare sayıs ının tek bulunduğuna -Bu örnekte birdikkat etmelidir. Bu durumdaki oppozisyona Direkt Oppozisyon denilir. Eğer oppozisyon aĢağıdaki soldaki gibi olursa buna da Yak ın Diyagonal Oppozisyon denir. [Şekil 28] AĢağıda sağdaki Ģekil ise Yakın Yandan Oppozisyonu gösteriyor. [Şekil 29]

Pratikte bunların hepsi aynıdır. ġahların her ikisi de aynı renkteki karelerdedir, aralarında daima bir kare boĢtur ve en son oy namıĢ olan oyuncu oppozisyonu kazanmıĢtır. ġimdi okuyucu her üç resimde Ģahları aynı sırada ve diyagonalde olmak üzere birer kare geriletirse o zaman uzak oppozisyonları elde etmiĢ oluruz. Oppozisyon çok önemli olup kimi durumlarda matematikle çözülebilen karıĢ ık durumlar da olabilir. Fakat Ģimdiki halde okuyucu en basit Ģekilleri araĢtırmalıdır. (ġimdiye kadar gösterilmiĢ olan Ģah ve piyon finallerinde bir çok yakın oppozisyon örnekleri vardır.) Bütün basit oppozisyonlarda Ģu kural vardır; ġahlar aynı hat üzerinde ise ve onları ayıran kare adedi çift ise hamle kendisinde olan oyuncu oppozi syonu kazanır. Örnek 27[Şekil 30]

AĢağıdaki örnek oppozisyonun büy ük önemini gösterir. Durum pek basit olup tahtada kalan taĢ adedi pek azdır. Oyun tecrübesiz bir oyuncuy a beraberlik gibi görünebilirse de oyunu hamle s ıras ı kendisinde olan taraf kazanır. Dikkat ediniz ki Ģahlar tam birbirinin karĢısındadırlar ve aralarındaki kare sayıs ı çifttir. Bu gibi durumlarda kazanmak için takip edilecek yol dikey olarak ilerlemektir: 1. ġe2 ġe7 2. ġe3 ġe6 3. ġe4 ġf6 ġimdi beyaz isterse ġd5 oynay ıp kendi Ģahı ile öbür tarafa geçer ya da ġf4 ile oppozisyonu muhafaz a eder. Hesap gösteriyor ki bunlardan ġd5 hamlesi oyunu berabere yapıyor, bundan dolayı beyaz Ģöyle devam eder: -21-

4. ġf4 ġg6 eğer 4 … ġe6 5. ġg5 ve kazanır. 5. ġe5 ġg7 30 ġimdi yine hes aplayarak görebiliriz ki beyaz, siyahın b5 piyonunu alarak oyun u kazanır. Yukarıda verilen devam yolunda beyaz ın kazanç yolu göreli olarak basittir, fakat siyahın daha karıĢ ık savunmaları da vardır. Yeniden baĢlayalım: 1. ġe2 ġd8 Ģimdi eğer 2. ġd3 ġd7 ya da 2. ġe3 ġe7 ve her iki halde de siyah oppozisyonu kazanır (çünkü Ģahlar doğrudan doğruy a birbirlerinin karĢ ısında olursa ve aralarındaki kare say ısı tek ise en son oynamıĢ olan oyuncu oppozisyonu kazanır). Kazanmak için bey az Ģah ilerlemelidir. ġahın ilerleyeceği bir tek doğru yer olup orası da f3 karesidir. Bundan dolayı eğer rakip, bu örnekteki gibi bir bekleme hamlesi y aparsa Ģahların aras ında bir dik ya da yatık sütun b ırak acak Ģekilde ilerlemek gerekir. ġu halde: 2. ġf3 ġe7 ġimdi ilerlemek doğru değildir, çünkü siyah Ģah beyazın tam karĢısına geçerek oppozisyonu elde eder. O halde beyaz Ģimdi siyahın ilk hamlesine benzer bir hamle yapmalıdır: 3. ġe3 ve durum aynı örneğin ilk devam yolunda gösterilen durumun aynı olur. Okuyucu oppozisyonun bütün örneklerinde Ģahı doğru olarak oynamağa alıĢmalıdır, çünkü bu genellikle oyunun kazanılmas ına ya da kaybedilmesine neden olabilir. Örnek 28[Şekil 31] AĢağıdaki pozisyon, oppozisyonun s avunmadaki büyük değerini gösterir. Beyaz ın bir piyonu eksiktir ve oyunu kaybetmiĢ görünüyor, ama Ģöyle oynayarak beraberliği sağlayabilir: 1. ġh1 Piyonların konumu beyazın yakın oppozisyonu muhafaza etmesine uygun olmadığından uzak oppozisyonu temi ne uğraĢıy or: Gerçekten eğer 1. ġ f1 (yakın oppozisyon) ġd2 2. ġ f2,ġd3 ve beyaz emniyeti için gerekli olan yakın yandan oppozisyonu s ürdüremez, çünkü f3 karesinde bir piyon mevc uttur . Fakat 1. ġh1 hamlesinden sonra ise oyun berabere biter 1. ... ġd2 2. ġh2 ġd3 3. ġh3! ġe2 4. ġg2 ġe3 5. ġg3 ġd4 6. ġg4 Bu hamle ile beyaz, piyona hücum ederek siyahı 6. ... ġe3 oynamağa mecbur eder ve sonra da gösterildiği gibi tekrar g3 karesine giderek oppozisyonu korur. Tekrar orijinal duruma dönelim: 1. ġh1 g4 Beyaz fxg4 oynayamaz çünkü o zaman e4 ve siyah kazanır, Ģu halde: 2. ġg2 ġd2 eğer 2. ... gxf3 3. ġxf3 ve sonra da ġe4 ile oyun berabere biter 3. fxg4 e4 Basit bir hesap, her iki tarafın da vezir yapacağını ve bu Ģekilde oyunu berabere bitireceğini gösterir. Eğer oyunc u bu kitapta Ģimdiye k adar verdiğim Ģah ve piyon finallerini tekrar gözden geçirirse 1 görür ki

1

Bkz. 3- PĠYONLU OYUN SONLARI

-22-

bunların hepsinde oppozisyonun çok büyük bir önemi vardır. Piyonların konumunun kazancı sağladığı durumlar dıĢ ında, bütün Ģah ve piyon finallerinde oppozisyon k azanca götüren tek yoldur. 14. AT V E FĠLĠN BAĞINTILI DEĞERLERĠ Bu konuya girmezden önce Ģunu söyleyelim ki yalnız baĢına iki at mat yapamaz . Rakibin bir ya da daha fazla piyonu bulunduğu baz ı özel durumlar dıĢında! Örnek 29[Şekil 32]

Sağdaki durumda siyah Ģahın köĢede bulunmas ına rağmen beyaz kazanamaz. Fakat siyahın bir de piyonu bulunduğu aĢağıdaki durumda hamle ister kendisinde olsun veya olmasın beyaz oyunu kazanır: [Şekil 33] 1. Ag6 h4 Beyazlar piyonu alamaz, çünkü o zaman yukarıda söylendiği gibi oyun berabere biter. 2. Ae5 h3 3. Ac6 h2 4. Ab5 h1V 5. Ac7++. Satrançtaki bu tuhaf durumun nedeni Ģudur: Siyahın harek et ettirecek bir piyonu olmadığı t akdirde beyazlar siyah Ģahı iki atla ancak pat durumuna sokabilirler. Örnek 30Bir fili ve bir de piyonu fazla olmasına rağmen beyaz aĢağıdaki durumda kazanamaz. [Şekil 34] Eğer vezir olacak piyon kale piyonu olup vezir çıkacağı kare filin aksi renginde ise ve rakip Ģah da piyonun önünde yer almıĢ ise filin hiç bir değeri yoktur. Piyonun vezir olmas ına engel olmak için siyah Ģahın köĢeden uzaklaĢmamak Ģart ı ile hareket etmesi yeterlidir. Örnek 31[Şekil 35]

AĢağıdaki durumda beyaz, hamle kendisinde olsun olmasın oyunu kazanır. En zor devam yolunu inceleyelim: 1. ... ġh2 2. Ag4+ ġh1 3. ġf1 g5 4. ġf2 h2 5. Ae3 g4 6. Af1 g3+ 7. Axg3++. Bu özel durumlar gördükten sonra çeĢitli durumlarda at ve filin değerlerini inceleyebiliriz. Amatörler genellikle atın filden daha güçlü olduğunu sanırlar. Bunun nedeni de atın fil gibi yalnız bir renkte kalmayıp her iki renkli karelere de gidebilmesidir. Ancak, Ģu sürekli unut ulur ki, herhangi bir anda at, yalnızca bir renge gidebilir! Atı bir kanattan diğerine götürmek için daha uzun zaman gereklidir. Aynı zamanda aĢağıdaki örnekte görüldüğü gibi fil at ı hapsedebilir, at ise fili hapsedemez. [Şekil 36] Örnek 32Oyuncu zayıf olduğu oranda attan kork ar, fakat oyununu ilerlettikçe filin değerini daha iyi anlar ve file göre atın değeri de gözünden düĢer. Diğer bir çok Ģeylerde olduğu gibi bu noktada da bu günün satranç -23-

ustaları eski kuĢakların ustalarından daha ileridedir. Bir süre önce Pillsbury ve Tchigorin gbi baz ı büyükustalar bile at ı file tercih etmiĢlerse de bugün yukarıda yapılan karĢ ılaĢtırmaları kabul etmeyecek bir usta hemen hemen yok gibidir. Örnek 33Bu durum atın file tercih edilebileceği hemen hemen tek durumdur. [Şekil 37] Bu gibi durumlara «t ıkalı durum» denir ve burada piyonlar tahtanın yalnız bir tarafındadır. (Eğer tahtanın iki tarafında da piyonlar olmuĢ olsa idi fil yerine ata sahip olmanın bir avantajı kalmazdı). Bu durumda siyahın kazanma Ģansı çoktur. Tabii beyazın bütün piyonlarının fil ile aynı renkli karelerde olması da aleyhinedir. Bu da oyunc ular tarafından çoklukla yapılan bir hatadır. Oyun sonunda t akip edilecek doğru yol, piyonları genellikle filin aksi rengindeki karelerde bulundurmaktır. Eğer piyonlar fil ile aynı renkte karelerde bulunuyorsa filin hareket yeteneği bu piyonlarca, k ısıtlanır ve bundan dolayı da filin değeri azalır, çünk ü; bir aletin değeri, genellikle kumanda ettiği karelerin adedi ile ölçülebilir. Bu konuda iken Ģu noktayı da belirtmek isterim ki piyonları, rakip fil ile aynı renkte olan karelerde bulundurmalıdır ve bu özellikle piyonlar geçer piyon olup Ģah tarafından savunuldukları zaman yapılmalıdır . Ġlke olarak Ģunu söyleyebiliriz: Rakibin fili varsa piyonlarınızı rakibin fili ile aynı renkteki karelerde bulundurunuz . E ğer sizin filiniz varsa rakibin fili olsun ya da olmasın piyonlarınızı daima kendi fiilinizin aksi rengindeki karelerde bulundurunuz. Örnek 34AĢağıdaki durumda piyonlar tahtanın yalnız bir yanındadır ve fil ya da ata sahip olmanın bir avantajı yoktur. Oyunun doğal sonucu beraberliktir. [Şekil 38] Örnek 35ġimdi yukarıdaki durumda taht anın diğer yanına da üçer piyon ekleyelim. Böylece tahtanın her iki tarafında da piyonlar bulunsun. ġimdi at yerine filin olması daha avantajlıdır. Fakat siyah dikkatli oynars a oyun yine berabere biter. File sahip olmanın avantajı Ģuradadır ki; fil merkezdeki bir durumdan taht anın her iki kanadına kumanda edebilir ve bir kanattan diğerine kolayca geçirilebilir. [Şekil 39] Örnek 36AĢağıdaki durumda ise file sahip olan tarafın esaslı bir avantajı vardır. Her iki tarafın da sahip olduğu piyon adedi eĢit ise de kanatlarda ki piyon adedi değiĢiktir; Ģah kanadında beyaz ın ikiye karĢı üç, vezir kanadında ise siyahın ikiye karĢ ı üç piy onu vardır. Beyazın kazanma Ģansı iyi olup beraberliği sağlamak için siyahın çok iyi oynaması gereklidir. [Şekil 40]

-24-

Örnek 37Buradaki durumda fili olan tarafın avant ajı mutlaktır. [Şekil 41] Tahtanın her iki tarafında da piyonlar bulunduğu gibi beyazın, h2 deki ve siyahın a7 deki piyonları geçer piyonlardır. Siyahın bu oyunu berabere bırakmas ı olası olsa bile bu çok güçtür. Örnek 38Bu durumda [Şekil 42] da siyahın beraberliği sağlaması çok zordur.

Okuyucu bu durumları dikkatle incelemelidir. Zannıma göre verilen örnekler okuyucunun at ile filin bağıl değerlerini anlamasına yardım edecektir. Bu gibi durumlarda avantajdan yararlanma yoluna gelinc e bu daha çok deneyim ile öğrenilir. Fakat Ģunu söyleyebilirim ki bu gibi durumlarda izlenecek yol, benzer durumların hepsinde aynı olup genellikle Ģudur: ġahı t ahtanın merkezine ya da geçer piyonlara veya saldırıya uğramas ı olas ı olan piyonlara doğru ilerletiniz ve tehlikey e düĢmemek Ģartı ile geçer piy onları zaman geçirmeden sürünüz. KliĢe bir oyun tarz ı vermek yanlıĢ olur. Her final baĢka olup rakibin planını karĢılayacak Ģekilde idare edilir, gelecekteki durumu düĢünerek hesaplayabilmek sonuca ulaĢabilme yetisini gösterir. 15. AT V E FĠL ĠLE MAT ETMEK Oyun ortasına ve oyun baĢ ına tekrar dönmeden önce bir at ve bir fil ile nasıl mat yapıldığını ve vezirin kaleye karĢı nasıl kazandığını görelim. Bir at ve fil ile mat, ancak rakip Ģahın filin rengindeki köĢeye sıkıĢtırılmas ı ile olas ıdır. Örnek 39Bu örnekte matı ancak a1 ya da h8 karelerinin birinde yapmak olasıdır. Bu finali iki bölüme ayırabiliriz. Ġlk bölümde rakip Ģahı son yatık sütuna sıkıĢt ırmak gerekir. Burada da, buna benzer durumlarda genellikle yapıldığı gibi Ģahı tahtanın merkezine doğru ilerlemekle iĢe baĢlarız: [Şekil 43] 1. ġe2 ġd7 Siyah Ģah matı zorlaĢtırmak için beyaz renkli köĢeye doğru kaçıyor. 2. ġd3 ġc6 3. Ff4 ġd5 4. Ae2 ġc5 5. Ac3 ġb4 6. ġd4 ġa5 7. ġc5 ġa6 8. ġc6 ġa7 9. Ad5 ġa8 [Şekil 44]

ġahın beyaz köĢeye gitmesi ile iĢin birinci bölümü bitmiĢtir. ĠĢin ikinci bölümünde ise Ģahı mat edebilmek için a8 den a1 karesine ya da h8 karesine kovalamak gerekir. Bu durumda a1 karesine kovalamak daha kısa sürer. 10. Ab6+ ġa7 11. Pc7 ġa6 12. Fb8 ġa5 13. Ad5 ġa4 Siyah Ģah h1 karesine kaçmağa çalıĢıyor. Beyaz bunu iki Ģekilde önleyebilir; -25-

Birincisi, 14. Fe5 ġb3 15. Ae3, iledir. Benim burada gösterdiğini diğer yol ise daha metodik olduğundan ve bu gibi oyun sonlarında Ģahı olanak verdiğince fazla kullanmak prensibine uyduğundan okuyucunun öğrenmesi için daha iyidir: 14. ġc5! ġb3 15. Ab4 ġc3 16. Ff4 ġb3 17. e5 ġa4 18. ġc4 ġa5 19. Fc7+ ġa4 20. Ad3 ġa3 21. Fb6 ġa4 22. Ab2+ ġa3 23. ġc3 ġa2 24. ġc2 ġa3 25. Fc5+ ġa2 26. Ad3 ġa1 27. Fb4 ġa2 28. Ac1+ ġa1 29. Fc3++. Bu finalin uz un olduğu görülüyor. Dikkat edilecek iki önemli nokta vardır: ġ ahın kovalamaya yakından k atılmas ı ve filin renginin aksi olan karelerin at ve Ģah tarafından k ontrolü. Okuyuc unun metodik olarak bu finale çalıĢması t avsiye olunur, çünkü bu, aletlerin gerçek güçleriyle ilgili ç ok iyi bir fiki r verdiği gibi oyunun kurallarına göre de matın elli hamlede yapılabilmesi gerektiğinden ilerisini görmeğe alıĢmak için yardımcı olur. 16. KALEYE KARġI VEZĠ R Piyonlar olmadığı zaman bu en çetin oyun sonlarından biridir. Bir çok savunma olanağı var olup bu olanaklar iyi kullanılırsa mat ı, yönetmeliğin izin verdiği elli hamle zarfında ancak iyi oyuncular yapabilir . (Yönetmeliğe göre bir oyuncu oyunun her hangi anında rakibinden kendisini elli hamlede mat etmesini isteyebilir, Ģu kadar ki bir alet alındığı ya da bir piyon hareket ettiğinde saymaya baĢtan baĢlanır.) Örnek 40Bu durum, siyahın genellikle baĢarı kazandığı standart bir durumdur. [Şekil 45] ġimdi hamle beyazdadır. Eğer hamle siyahta olsa idi sorun basitti, çünkü siyah kaleyi Ģahtan uzaklaĢtırmağa zorunlu olduğundan (neden olduğunu bulunuz) vezir kaleyi kolayca kazanabilirdi. Bundan Ģu sonucu ç ıkarırız ki kaleyi rakip Ģahtan uzaklaĢtırmak gerekir. Bunun için de Ģekildeki durumu hamle siyahta olmak üzere t ekrar oluĢturmamız gerekir. Ne yapmak gerektiğini bilince izlenecek yolu bulmak da kolaylaĢır. 1. Ve5+ 1. Va6 iyi değildir, çünkü Kc7+,ġb6,Kc6+,3. ġxc6 ve oyun pat olur. (Deneyimsiz oyuncular genellikle bu tuzağa düĢerler) 1. ... ġa8 ya da a7 2. Va1+ ġb8 3. Va5 Bir kaç hamlede amacımıza ulaĢtık ve bu Ģekilde birinci bölüm biter. ġimdi ikinci bölüme gelelim: Kale yalnızca beyaz karelere gidebilir aksi takdirde vezir «Ģah» diyerek hemen kaleyi alır. -26-

3. ... Kb3 4. Ve5+ ġa8 -en iyisi5. Vh8+ ġa7 6. Vg7+ ġa8 7. Vg8+ Kb8 8. Va2++. (Okuyucu 3. ... Kb8 4. Ve5+ ġa7 oynandığı zaman nas ıl kazanıldığını bulmalıdır.) Örnek 41Burada izlenecek yol da hemen aynıdır. Hatırda tutulması gerekenler Ģunlardır: Ani mat tehdidi yaparak kalenin b8 karesine gelmesine engel olmak ve yine aynı biçimde siyah Ģahın a6 ve c8 k arelerine gitmesini önlemektir. [Şekil 46] Örnek 42ġimdi daha zor bir durmu inceleyelim: [Şekil 47] Bu durum bir çok oyuncuyu aldatabilir. Çünkü; en aç ık hamle en iyi hamle değildir. Örneğin Ģöyle baĢlayalım: 1. Ve5+ ġf8 2. ġg6 Kd7 bu tek savunma hamlesi olup çok güçlüdür. Ve beyaz ın oyununu zorlaĢtırır; örneğin 3. Ve6 Kg7+ 4. ġf6 Kg6+ ve beraberliktir. Beyaz, 3. Vc5+ ile de hemen kazanamaz; çünkü 3. ... ġe8 4. ġf6 Kd6+! ve beyaz Ģahı geri gitmek zorunda kalır. Durumun zorluklarını gördükten sonra geri dönelim. En iyi hamle Ģudur: 1. Vg5+! ġh8 eğer ġh7 2. Vg6+ ġh8 3. ġh6! 2. Ve5+! ġh7-en iyisi3. ġg5 Ka7! -en iyisieğer 3. ... Kg7+ 4. ġf6 ve durum, örnek 40 ile 41’deki durumlara benzer. 4. Ve4+ ġg8 5. Vc4+ ġh7 6. ġf6+ Kg7 7. Vh4+ ġg8 8. Vh5 ve sonuçta 40’ınc ı örnekteki durumu, hamle siyahta olmak üzere elde ederiz . Tekrar geri dönelim. 1. Vg5+ ġf8 2. Vd8+ ġg7 3. ġg5 Kf3 Kale için Ģahtan uzakta en iyi yerdir. 3. … ġh7 4. Vd4. Kg7+ 5. ġf6 hamlelerinden sonra durum gösterilenlere benzer. 4. Vd4+ ġf8 5. ġg6 5. Vd6+ ġg7 6. V e5+ ġ f8 7. ġg6 hamlelerinden sonra da bey azlar k aleyi kazanabilir fakat 5. ġg6 hamlesi bu gibi oyun sonlarındaki inceliği göstermek için verilmiĢtir. ġimdi beyazlar d karesinden mat ile tehdit ediyor. -27-

5. ... Kg3+ 6. ġf6 Kf3+ 7. ġe6 Kh3 çünkü beyaz h8 karesinden mat ile tehdit etmiĢtir. 8. Vf4+ ve bir hamle sonrada beyazlar kaleyi alır. Bu örnekte, uzaktan ve diyagonal olarak Ģaha yapılan hücumların, kazanma manevrasının aslını oluĢturduğuna dikkat ediniz. ġah ile vezir, baĢka baĢka hatlarda bulundurulmuĢtur. Okuyucu bu pozisyonlar üzerinde dikkatle durarak kitapta gösterilmeyen devam yollarını da incelemelidir. Gelecek bölümü okumadan önc e Ģimdiye kadar yaz ılanları tekrar gözden geçirmek yararlı olur.

OYUN ORTASINDA BĠR KAZANÇ YOLU BULMAK
ġimdi kendi partilerimden aldığım ve kazanç yoluna götü ren bir kaç pozisyon vereceğim . Bu amaç için, benzer durumlarda tekrar oluĢması olas ı tipik pozisyonları . seçtim. Bir çoğunun hat ırda tutulması zor olmakla birlikte bu gibi pozisyonları bilmenin büyük fay dası vardır. Çünk ü okuyucunun, bu gibi pozisyonları bilmeden akla gelmesi zor olan doğru hamleyi bulmasına yarar. 17. ATLARI N YARDIMI OLMAKSI ZI N HÜCUM Örnek 43Hamle siyahtadır ve bir atı ve piyonu eksik olduğundan oyunu derhal kazanmak zorundadır. Siyah Ģöyle oynar: [Şekil 48] 1. … Kdg8! 2. Kf2 eğer 2. Vxe7 Kxg2+ 3. ġh1 Fd5 ve siyah birkaç hamlede mat eder. 2 … Kxg2 3. ġf1 Fc4+ 4. Axc4 Kg1 mat Örnek 44[Şekil 49]

Siyah son hamlede e3 oynamıĢtır, bunun amacı beyaz ın K a5 t ehdidine karĢ ı V f4+ oynayarak ve sürekli Ģah diyerek oyunu berabere yapmaktır. Fakat beyaz ın daha kuvvetli bir hamlesi olup üç hamlede mat eder: 1. Kxa7+ Vxa7 2. Ka5 Siyah oynar 3. beyaz mat eder. Örnek 45[Şekil 50] Beyazların durumu çok güz eldir, fakat siyahlar savunma düzenini sağlamlaĢtırmadan önce biraz da madd î avant aj elde etmeleri gereklidir. Bundan dolayı bey az oyuna Ģöyle devam eder: 1. Kxh6! g7x h6 2. Fxh6+ ġe7 eğer 2. … Axh6 3. Kxh6 ve siyahın durumu ümitsizdir. 3. Vh7+ ġe8 4. Vxh6+ ġd7 5. Vh7+ Ve7 6. Ff8 Vxh7 7. Kxh7+ ġe8 -28-

8. Kxa7 terk. Bu örneklerde hücum, kale ve fillerin vezire yardımı ile yapılmıĢtır. Hücuma atlar kat ılmamıĢtır. ġimdi atların da saldırıda önemli bir rol oynadığı bazı örnekler vereceğiz. 18. ATLARLA YAPILAN S ALDIRILAR Örnek 46[Şekil 51] olduğundan saldırıya devam etmek Beyazın iki piyonu eksik zorundadır. Oyun Ģöyle devam eder: 1. Afxg7 Ac5 Bu beyazın kazanmasını kolaylaĢt ıran bir hatadır. Siyah 1. ... Axg7 oynamalı idi ki o zamanda oyun Ģöyle devam ederdi: 2. Af6+ ġg6 3. Axd7 f6 -en iyisi- 4. e5 ġ f7 5. Axe5 Ke7 6. Ae4 ve siyah sonuçta kaybeder. 2 Örnek 47[Şekil 52]

Bu ve buna benzer durumlarda fil fedası tipik kombinezonlardan olup pratik oyunda buna s ık sık rastlandığından okuyucu bu durumu dikkatle incelemelidir. Oyun Ģöyle devam eder: 1. Fxh7+ ġxh7 2. Ag5+ ġg6 En iyi savunma budur. Eğer 2. ... ġh6 3. Axf7+ ve beyazlar veziri kazanır. -V ezirin veziri tehdit ettiğine dikkat ediniz.- ve eğer yine 2. ... ġg8 3. Vh5 ve beyaz ın saldırısına karĢ ı durulamaz. 3. Vg4 f5 4. Vg3 ġh6 ve sonuçta beyaz kazanır. 19. ĠNDĠ REKT SALDI RIYLA KAZANMAK ġimdiye kadar verdiğimiz örneklerde saldırı Ģiddetli olup doğrudan doğruya rakip Ģah durumuna yöneltilmiĢti. Fakat genellikle oyun ortas ı saldırıları bir pozisyona, aletlere ve hattâ piyonlara karĢı yapılabilir. Aynı güçte iki oyuncu arasında bir piyon kazancı bile partinin kazanılmasına yeterli olabilir. Bundan dolay ı bu gibi pozisyonların analizi çok önemlidir. AĢağıda, saldırı hedefinin, bir piyon kazanarak sonuçta oyunu kazanmak olduğu iki durumu inceley eceğiz . Örnek 48[Şekil 53]

Siyahın bir piyonu eksiktir ve beyaz Ģaha karĢ ı Ģiddetli bir hücum da yoktur. Fakat siyah aletlerin konumu çok iyi olup hareketleri serbesttir ve siyahlar bütün aletlerinin hareketini birleĢtirerek yalnız piyonu geri almakla kalmayıp daha iyi bir oyun da elde edebilir. Okuyucu bu durumu ve gelecek hamleleri dikkatle inc elemelidir. Çünkü burada kuvvetlerin birbirine bağlı olarak idaresindeki doğru yolu göreceğiz . Oyun Ģöyle devam eder: 1. ... Ka8 2. a4 beyazın en iyi hamlesi b3 olup siyahlar buna karĢı 2. … Axd2 3. Vxd2 ve K a3 oynayarak neticede a2 piyonunu kazandıkları gibi ufak bir durum avantajı da elde edebilirdi . Beyazın oynadığı hamle siyahın iĢini kolaylaĢtırmaktadır. 2. ... Axd2 3. Vxd2 Vc4

2

Bu partinin tamamı, J. R. Capablanca'nın «Mychess career> isimli eserinde yer almaktadır. (Parti II)

-29-

4. Kfd1 Keb8 Siyah, Fxc3 oynayarak piyonu geri al abilirdi, fakat daha baĢka olanaklar görerek vezir kanadındaki baskıyı arttırıyor. Diğer tehditler yanında Kxb2 tehdidi de vardır. 5. Ve3 Kb4 Fd4 ile değiĢmeden kazançlı çıkmak tehtidi. 6. Vg5 Vc5+ 7. ġh1 Fd4 Bu hamle at ı tehdit ettiğinden beyaz ı kalite kaybetmeğe zorlar. 8. Kxd4 Vd4 9. Kd1 Vc4 ve siyahlar piyonu da geri alır. Örnek 49[Şekil 54]

Bu durumu inc elersek görürüz ki siyahın, Ģah durumunun açık olması ve a 8’deki kalesinin henüz oyuna girmemiĢ bulunmas ı gibi iki zayıflığı vardır. E ğer hamle siyahta olsa idi vezir kanadında ikiye karĢı üç piyonu bulunması ve filin uzun diyagonale egemen olması dolayısıyla siyahın oyunu daha iyi olabilirdi. Fakat hamle bey azdadır ve beyaz iki yol takip edebilir. Açık olan Fc4 hamlesi iyi bir hamledir. Çünkü 1. Fc4, Kad8 2. b4 hamlelerinden sonra siyahın oyunu zorlaĢır, fak at siyahın durumunu alt üst ettiği gibi bir piyon k azanan ve beyaza üstün bir durum temin eden diğer bir hamle vardır ki bu da 1. Ad4! hamlesidir. Oyun Ģöyle devam eder: 1. Ad4 cxd4 2. Kxc6 Ab4 Beyaz Fc4 tehdidini yaptığından siyahın daha iyi bir hamlesi yoktur. 3. Fc4+ ġh8 4. Ke6 d3 5. Kxd3 ve beyaz bir piyon kazandığı gibi üstün duruma da geçer. Bu örnekler okuyucuyu ç eĢitli tip kombinezonlara alıĢtırmak için verilmiĢtir. Bundan baĢka bu örneklerin, iyi bir oyuncuda mutlaka bulunması gereken imgeleme yeteneğini de arttırmasını dilerim. Bütün bu oyun ort ası durumlarında okuy ucunun Ģu noktayı hatırda tutması gereklidir:. Fırsat çıkar çıkmaz bütün aletler gereğinde kütle halinde eyleme geçerler ve bütün aletler adeta bir makine hassa siyeti ile hareketlerini birbirlerine uydururlar. Eğer bu, verilen örneklerde tamamen böyle olmamıĢ ise bile yukarıdaki satırlar ideal bir oyun ortasının nas ıl oynanmas ı gerektiğini anlat ır. ***

-30-

KISIM 3-) GENEL TEORĠ
AçılıĢ tekniğine girmezden önce, aç ılıĢların, oyunun diğer kıs ımları ile olan bağlantıs ını anlamak için biraz genel teoriden söz açmak yararlı olacaktır. 20. ĠNĠSĠYATĠF - Giri Ģimi elde bulundurmak Aletler tahtaya dizildiğinde her iki tarafın da aynı durum ve aynı miktarda aleti vardır. Fakat oyuna beyazlar baĢladığından hamlenin kendilerinde olması, inisiyatifin beyazda bulunması demektir ki bu da diğer Ģeyler eĢit olduğu zaman bir avantaj teĢkil eder. Bu avantaj olabildiğince uzun zaman elde bulundurulmalı ve ancak yerine maddî veya pozisyon avantajı elde edildiğinde terk edilmelidir. Beyaz, Ģimdiye kadar söylenen ilkelere uygun olarak aletlerini olabildiğince çabuk oyuna sokar ve aynı zamanda baskı yaparak rakibin geliĢimini güçleĢtirmeğe çalıĢ ır. B eyaz ilk önce merkezi kontrol etmeğe çalıĢ ır ve buna, rakibini rahatsız etmeğe devam ederek pozisyon avantajını kazanıncaya kadar devam eder. Uygun koĢullar altında maddi bir avantaj elde edip rakibin hücumlarına karĢı koyacağına inandığında beyaz inisiyatifi bırakabilir ve bundan sonra da materyal fazlalığı dolayıs ıyla inisiyatifi tekrar elde ett iği zaman zaferi kazanır. Bu son söz açıktır, çünkü oyunu kazanmak için rakip Ģah kaçamayacağı bir yere sıkıĢtırılmalıdır. Aletler doğru olarak açıldığında elde edilen pozisyonlar çeĢitlidir; rakip Ģaha karĢı bir saldırı durumunda olabilir, ya da zaten avantajlı olan bir durum daha avantajlı bir Ģekle sokulabilir ve yine insiyatifi kısa veya uz un bir zaman için terk ederek maddi bir avantaj kazanılabilir. 21. KÜTLE HALĠNDE DOĞRUDAN SALDIRI Her Ģeyden evvel böyle bir saldırı, baĢarıy ı garanti etmek amac ıyla yeterli bir kuvvetle yapılmalıdır. Hiç bir zaman zaferden yeterince emin olmadıkça rakip Ģaha karĢı doğrudan saldırı yapılmamalıdır, çünkü bu gibi saldırıların baĢarıya ulaĢamaması saldıran tarafın yenilgisine neden olur. Örnek 50[Şekil 55] Doğrudan Ģaha karĢ ı yapılan baĢarılı bir saldırı örneği aĢ ağıda gösterilmiĢtir: Bu durumda beyaz Fc2 hamlesi ile üstün durumunu koruyabilir. Ancak, bunun yerine rakip Ģaha karĢ ı baĢarısından kuĢku duymadığı bir hücumu tercih ediyor. Oyun Ģöyle devam eder.3 12. Fxh7+ ġxh7 13. Ag5+ ġg6 14. Vg4 f5 En iyi hamledir, e5 hamlesi hemen yenilgiye neden olur? Örneğin: 14. ... e5 15. Ae6+ ġf6 16. f4! e4 17. Vg5+ ġxe6 18. Ve5+ ġd7 19. Kfd1+ Ad3 20. Axe5, ġc6 (eğer ġ e8, Ad6+ ve veziri kazanır) 21. Kxd3, Vxd3 22. Kc1+ ġb6 (eğer ġ d7 iki hamlede mat olur) 23. Vc7+ ve beĢ. hamlede mat olur. 15. Vg3 ġh6 16. Vh4+ ġg6 17. Vh7+ ġf6 18. e4 Ag6 19. exf5 exf5 20. Kad1 Ad3 21. Vh3 Adf4 22. Vg3 Vc7 23. Kfe1 Ae2+ Bu hata derhal kaybettirir. Fakat oyun nasıl olsa kurtarılamazdı; örneğin 23. ... Fe6 24. Kxe6+ Axe6 25. Ad5++. 24. Kxe2 Vxc7
3 Bundan sonra, bir satranç ustasının düĢüncesinde doğan devam yollarıyla okuyucunun alıĢması için oyunlar ve notlar vereceğiz. Her ne kadar bütün hamleleri anlamasa bile okuyucunun, bu hamlelerin tartıĢmasından yararlanabilecek bir düzeye yükseldiğini varsayıyoruz.

-31-

25. Ah7+ ġf7 26. hxc7 Kh8 27. Ag5+ ġf6 28. f4 terk. Örnek 51[Şekil 56] Buna benzer bir baĢka örnek daha verelim: Yukarıdaki durumda daha basit olan Axe5 hamlesi kazanır. Fakat beyaz karıĢık ve güzel oyun aramaktadır. Pozisyonun bütün olanaklarını önceden s ezmeğe yarayan gerçek bir büyükusta oyununun geniĢ deneyimlerini edinmeden böyle oynamak hayli tehlikelidir. 1914 yılın St. P etersburg da güzel oyun armağanını kazanmıĢ olan bu oyun Ģöyle devam etmiĢtir: 21. Fh4 Vd7 22. Ac8 Vxc6 23. Vd8+ Ve8 eğer ġf7 24. Ad6+ ġ oynar 25. mat 24. Fe7+ ġf7 25. Ad6+ ġg6 26. Ah4+ ġh5 eğer 26. ... ġh6 27. Adf5+ ġh5 28. Axg7+ ġh6 29. Ahf5+ ġg6 30. Vd6+ ve gelecek hamlede mat. 27. Axe8 Kxd8 28. Axg7+ ġh6 29. Agf5+ ġh5 30. h3! Kombinezon, 21. Fh4 hamlesi ile baĢlamıĢtır. Beyaz hâlâ mat ile tehdit ediyor. Siyah bunu ancak bütün kazancını geri veri p üç piyon da zarar ederek önleyebilir. Okuyucu bu s aldırıların var olan bütün aletlerle yapıldığına ve bazı devam yollarında hücuma katılan son aletin rakibi yere serdiğine dikkat etm elidir. Bu da önc eden söylenmiĢ olan Ģu ilkenin uygulamas ını gösterir: Doğrudan Ģaha karĢı yapılan Ģiddetli saldırıyla baĢarıyı garanti etmek için bütün kuvvetlerle kitle halinde yapılmalıdır. Savunma her ne pahasına olursa olsun kırılmalıdır. Taarruz geri çekilemez, çünkü bu takdirde yenilgi mutlaktır. 22. SALDIRI TEHDĠDĠNĠ N GÜCÜ Doğrudan saldırı için fırs at yoksa rakibin durumundaki zayıflığı artırmaya çaba göstermelidir, ya da hiç bir zayıflık yoksa böyle bir zay ıflık yaratmaya çalıĢmalıdı r. Bir tehdit yapmak daima avantajlıdır. Fakat böyle tehditler hemen bir Ģey kazanmak olası ise gerçekleĢtirilmelidir. Çünkü tehdidi korumak, rakibi buna engel olmak için kuvvet bulundurmağa zorlar ve o bundan dolayı diğer noktadaki baĢka bir tehdidi görmeyebilir. Ya da ona engel olmaya olanak bulamaz. Fakat tehdit bir defa uygulandıktan sonra art ık ortadan kalkar ve rakip tüm dikkatini kendi oyununa verebilir. Bu tipteki oyunda en iyi ve baĢarılı manevralardan biri de bir tarafa gösteriĢ yapıp rakibin kuvvetlerini o tarafa çektikten sonra kendi aletlerimizin hareket serbestisinden faydalanarak kuvvetlerimizi derhal diğer bir tarafa gönderip rakibimizin savunma için gereken kuvvetleri getirmesine zaman bırakmaksız ın o tarafı parçalamaktır. Pozisyon oyununun iyi bir örneği aĢağıda verilmiĢtir: Örnek 521913 yılında Havana'da Uluslararası Büyük ustalar Turnuvasında oynanmıĢtır. (Fransız açılıĢı) Beyaz: J.R. Capablanca Siyah: R. Blanco. 1. e4 e6 2. d4 d5 -32-

3. Ac3 dxe4 4. Axe4 Ad7 5. Af3 Agf6 6. Axf6+ Axf6 7. Ae5 [Şekil 57] Bu hamle bana ilk defa Venezüella'nın kuvvetli amatörlerin den M. Ayala tarafından gösterilmiĢti. Bunun amacı bu devam yolunda siyah vezir filinin b6 ve Fb7 Ģeklindeki aç ılımına engel olmakt ır. Genellikle baĢlangıçta diğer aletleri çıkmadan aynı aletle iki defa oy namak iyi değildir. Bu hamlenin tek sakıncası bu olup, diğer noktalardan öneriye değer bir hamledir.

7. ... Fd6 8. Vf3 [Şekil 58] Fg5 belki daha iyidir. Vf3 hamlesi rakibe, yararlanamadığı bir firsat veriyor. 8. … c6 Burada doğru hamle c5 idi. Bu hamle oyunu karıĢtıracağı gibi beyazın oyununu da zorlaĢtıracaktı. Yapılan hamle ile siyah bir Ģey elde edemiy or ve savunma pozisyonuna giriyor. Çünkü siyahın saklamağa çalıĢt ığı Fxe5 ve sonra da Va5+ tehdidini önlemek kolaydır. 9. c3 0-0 10. Fg5 Fe7 ġimdi siyahın filini geri çekmeğe zorunlu olması aç ınım plânının hatalı olduğunu gösterir. Siyahın çok zaman kay betmesinden yararlanan beyaz aletlerini hiç bir engele uğramadan en iyi saldırı durumuna sokuyor. 11. Fd3 Ae8 Diğer bir olanak da Ad5 hamlesi idi. Aksi taktirde beyaz oynayarak siyahı g6 oynamağa zorlay ıp Ģah kanadını tehlikeli Ģ ekilde zay ıflatacaktı. (h6 hamlesi beyaza Fxh6 ile fili feda etmek olanağını verdiğinden iyi değildir.) 12. Vh3 f5 Beyaz artık ak ın edemiy orsa da siyah, pozisyonunu zayıflatan bir hamle yapmak zorunda k almıĢtır ve beyazın bu zayıflıktan istifade etmektir. (Siyahın e6 piyonu zayıftır) ġimdi okuyucu önce öğretilen ilkelerin bu oyunda nasıl uygulandığını görecektir. Her hamlenin amacı, zayıf Ģah piyonunu savunulamaz bir hale sokmak veya beyazın pozisyonunu diğer noktalarda pekiĢtirmek için, piyonu savunmaya çalıĢan rakip aletlerinin hareketsizliğinden yararlanmaktadır. 13. Fxe7 Vxe7 14. 0-0 Kf6 15. Kfe1 Ad6 16. Ke2 Fd7 Fil sonunda aktif bir saldırı aleti olarak değil fakat kaleye yol vermek için oyuna çık ıyor. 17. Kae1 Ke8 18. c4 Af7 [Şekil 59]

Kurnazca bir hamle! e5 hamlesine engel olmağa çalıĢt ığı gibi beyazı Axd7 ve sonra da Fxf5 oynamay a teĢ vik ediyor ki aĢağıdaki analizin gösterdiği gibi bu da beyaz için iyi değildir. 19. Axd7 Vxd7 20. Fx f5 A g5 21. Vg4 Kxf5 22. h4 h5 23. V f5 exf5 Kxe8+ ġ h7 25. hxg5 Vxd4. Ancak bu gibi durumlarda bir atak hattı kapanırsa bir di ğeri açılır ve bu oyunun da aĢağıda göreceğimiz gibi bu kuralın dıĢında kalmamıĢtır. -33-

19. d5! Axe5 Beyazın çeĢitli tehditlerine karĢ ı en iyi hamle gibi görünüyor. Beyaz fil sonunda c4 karesinden e6 piyonuna atak olanağı elde edec eğinden c6xd5 hamlesi daha kötü idi. 20. Kxe5 g6 21. Vh4 ġg7 22. Vd4 c5 kaçınılmaz, çünkü beyaz d5xe6 ve aynı zamanda Vxf5 tehdidini yapmıĢtır: 23. Vc3 b6 Vd6 daha iyi idi. Bununla beraber siyah hem piyonu hem de sağlam bir durum k azanac ağını düĢünerek beyaz ın d5xe6 oynamasını istiyor. Siyahın bu düĢüncesinin doğru olmadığı aĢağıda görülmektedir. ġunu da eklemeliyim ki kanaatimce siyahın durumu s avunulamaz, çünkü bütün aletleri bir piyonu korumakla meĢguldür ve beyaz ın aletleri ise istediği hareket etmekte serbesttir. 23. dxe6 Fc8 25. Fe2! Mutlak ve z amanında bir manevradır. Bu fil d5 karesine gelince siyah aletlerin hepsi iĢe yaramaz duruma gelir. 25. ... Fxe6 26. Ff3 ġf7 27. Fd5 Vd6 ġimdi görülüyor ki büt ün siyah aletler bağlıdır ve iĢi bitirmek için beyazın en kıs a yolu bulması k almıĢtır. Bundan sonra beyaz, vezirini h6 karesine yerleĢtirmeğe ve sonra da h2 piyonunu h5 karesine sürerek siyah Ģahı koruyan piyonları kırmaya çalıĢ ır. 28. Ve3 Ke7 eğer 28. ... f4 29. Vh3 h5 30. Vh4,Ke7 31. Vg5 ġg7 32. h4 Vd7 33. g3 f4xg3 34. f4 ve siyah az sonra ümitsiz bir duruma düĢer, çünkü beyaz h5 oynayıp sonra da uy gun bir zamanda Kxe6 oynayarak kazanma manevrasını hazırlay ıncaya kadar siyah aletleri ile boĢ gidip gelmeler yapmak sorundadır. 29. Vh6 ġg8 30. h4 a6 31. h5 f4 32. hxg6 hxg6 33. Kxe6 terk. Beyazın bu partideki oyunu için Dr. Em. Lasker Ģöyle demiĢtir; «Eğer beyazın oyunu dikkatle analiz edilirse düzeltme gerektiren bir nokta bulunamaz». Genellikle basit gibi görünen bu gibi partiler gerçekte en çekiĢmeli olanlarıdır. Bu gibi durumlarda kusursuz oynamak, alet fedası ile doğrudan doğruya Ģaha yapılan hücumlarda kusursuz oynamaktan daha zordur. 23. ĠNĠSĠYATĠFĠ TERK ETMEK Üçüncü bir tip oyun da Ģudur; maddi avantaj kazandıktan sonra yapacak baĢka bir Ģey yoksa hasmın saldırıs ına bir süre day anmak ve bu atak püskürtüldükten sonra da çabucak bütün kuvvetlerle harekete geçip alet kazanmağa çalıĢmakt ır. Bu tipte oynama ait iyi bir örnek aĢağıda verilmiĢtir. Örnek 53Havana Uluslararası B üyükustalar t urnuvası 1913 (Ġspanyol açılıĢı Bey az: J.R. Capablanca. Siyah: D. Janowski) 1. e4 e5 2. Af3 Ac6 3. Fb5 Af6 4. 0-0 d6 -34[Şekil 60]

5. Fxc6+ bxc6 6. d4 Fe7 7. Ac3 Burada belki 7. d4xe5 daha iyidir, fakat o zaman bu devam yolunu pek iyi bilmediğimden iyi olduğunu bildiğim bu hamleyi oynadım. 7. ... Ad7 8. dxe5 dxe5 9. Ve2 0-0 10. Kd1 Fd6 11. Fg5 Ve8 12. Ah4 g6 Zaman kazanıp saldırıya geçebilmek için siyah kalite feda ediyor. Beyazın yapacağı tek Ģey, kaliteyi kazandıktan sonra fırtınaya göğüs germeğe ç alıĢmak ve tehlikeyi savuĢturduktan sonra da alet üstünlüğünden faydalanmak için bütün kuvvetlerle derhal hareket e geçmektir. 13. Fh6 Ac5 14. Kd2 Kb8 15. Ad1 Kb4 Beyazı c4 oynamağa zorlayıp d4 hanesini zayıflatt ıktan sonra at ı oraya yerleĢtirmek için. Bunlar ancak bir büyükustanın kullanabileceği taktiklerdir. 16. c4 Ae6 17. Fxf8 Vxf8 18. Ae3 Af3 daha iyi idi. 18. ... Ad4 19. Vd1 c5 Beyazın kale ile at ı alıp kaliteyi geri vermesine, fakat bir piyon kazanıp durumunu düzeltmesine engel olmak için. 20. b3 Kb8 [Şekil 61]
4

Kaleyi sıkıĢtırmadan Fb7 oynamak içindir. Siyahın pozisyon avantajı için bütün oyun boyunca yaptığı manevra takdire değer. Kaybetmesinin nedeni ise karĢ ılığında tek piyon bile almaksız ın yapılan kalite fedasının sağlam bir savunmaya karĢı baĢarılı olamamasıdır. 21. Af3 f5 22. exf5 gxf5 [Şekil 62]

Durum beyaz için tehlikeli olmağa baĢlamıĢtır. Çünkü siyahın atağı maksimum gücüne eriĢmektedir. Fakat bundan sonra iyi hazırlanmıĢ olan beyaz karĢı atağa geçerek alet üstünlüğü sayesinde avant ajı elde edecektir. 23. Af1 f4 24. Axd4 cxd4 25. Vh5 Fb7 26. Ke1 c5
4 Piyon durumundaki bozukluktan ileri gelip rakibin, aletlerini piyonlarla kovamayacağımız Ģekilde yerleĢtirebileceği karelere zayıf kareler denir. AĢağıdaki diyagramda siyahın f6 ve h6 kareleri zayıf tır, çünkü beyaz buralara gereğinde piyon ya da aletlerle destekleyebileceği at veya filler yerleĢtir ebilir.

-35-

Siyah, Ke8 oynayamazdı, çünkü Kxd4. Bundan baĢka siyah e4 oynamağa hazırlanmak istiyor Bu durumda beyaz ın hemen Kexe5 oynamas ı iyi değildir, fakat yavaĢ yavaĢ bu hamleye hazırlanmaktadır. Bundan sonra kaleyi bir fil ve ona feda ederek siyahın plânlarını alt üst edip bir piyon kazançla iĢin içinden çıkacaktır. Beyazın bütün savunma manevras ı bu esasa dayanmaktadır. 27. f3 Ke8 28. Kde2 Ke6 [Şekil 63]

ġimdi siyah kale de oyuna giriyor, fak at beyaz hazırdır ve art ık kaliteyi geri vermenin zamanı gelmiĢtir. 29. Kxe5 Fxe5 30. Kxe5 Kh6 31. Ve8 Vxe8 32. Kxe8+ ġf7 33. Ke5 Kc6 34. Ad2 Kf5+ hamlesi her halde daha iyi idi. Bu at hamlesi ümit ettiğim kadar kuvvetli çıkmadı. 34. ... ġf6 35. Kd5 Ke6 36. Ae4+ ġe7 Kxe4 hamlesi siyaha oy unu kaybettirir. 37. Kxc5 d3! Çok güzel!. Beyaz Kc7+ oynayamaz, çünkü; ġd8 Kxb7 Kxe4 siyah kazanır. 38. ġf2 Fxe4 39. fxe4 Kxe4 40. Kd5 Ke3 [Şekil 64]

Bu finali kazanmak çok zordur. Bu noktada oyun t atil edilmezden önce beyaz son hamlesini yapmaya zorunluydu. 41. b4 Ke4 42. Kxd3 Kxc4 43. Kh3 Kxb4 44. Kxh7+ ġf6 45. Kxa7 ġf5 46. ġf3 Kb2 47. Ka5+ ġf6 48. Ka4 ġg5 49. Kxf4 Kxb2 50. h4+ ġh5 51. Kf5+ ġh6 52. g4 terk. ġimdiki halde açılıĢ ve oyun ortası ile meĢgul olduğumuzdan ve bu finalin zor oluĢ undan do!ay ı üzerinde fazla durmadım. Finaller ayrıca incelenecektir. 24. ALETLERĠN SAV Aġ ALANI ĠLE ĠLGĠSĠNĠ KESMEK Bir büyükustanın oyunu genellikle rakibin aletlerinden birinin gerçek arbedenin oluĢtuğu alanla ilgisini kesme amacını taĢır. Genellikle bir fil ya da at hareket edemez duruma getirilir. Bu gibi hallerde o andan sonra oyunun kazanıldığını söyleyebiliriz, çünkü bütün pratik amaçlar için taraflardan birinin bir aleti fazladır. -36-

Bunun çok iyi bir örneğini aĢağıdaki oyunda görüyoruz. Örnek 541919 yılı Hastings Zafer Turnuvasında oynanmıĢtır. (Dört at oyunu) Beyaz: W. Winter Siyah J.R. Capablanca. 1. e4 e5 2. Af3 Ac6 3. Ac3 Af6 4. Fb5 Fb4 5. 0-0 0-0 6. Fxc6 Birçok oyunda baĢarıyla uyguladığım Niemzowitch devam yoludur. Bu beyazlara çok sağlam bir oyun sağlar. Niemzowitch'e göre beyazlar z amanında d4 oynayarak kalelerine bir hat açar ve aynı zamanda atını da f5 karesine yerleĢtirince kazanca götüren bir durum elde eder. Onun düĢüncesine göre siyah, beyaz atın f5 karesine yerleĢmesine engel olmaya kalkars a baĢka taraftan oyununu zay ıflatmak zorun dadır. B unun doğru olup olmadığı kanıta gereksinim duymakla birlikte, bence bu hamle çok iyidir. Fakat diğer taraftan siyah da aletlerini rahatça geliĢtirebilir. Bu devam yolunda Beyaz, Siyahın geliĢmesine engel olac ak yerde sağlam bir durum elde etmeye çalıĢarak zamanı gelince saldırıya geçer. 6. ... dxc6 bxc6 hamlesinin Beyaza daha iyi bir oyun sağladığı birçok oyundan anlaĢılmıĢtır. 7. d3 Fd6 8. Fg5 Bu hamle açılıĢtaki amaca uygun değildir. Bu devam yolunda beyazın genel stratejik planı h3 ve s onra da g4 oynamak ve c3 karesindeki atı e2 -g3 veya d1-e3 yolundan f5 karesine yerleĢtirmektir. Ve sonra mümkün olursa diğer at ı, gereği halinde h4, g3 veya e3 karesine getirip f5 atına bağlamaktır. Beyaz Ģah bazen g1 karesinde kalır, bazen de g3 k aresine götürülürse de çok defa Ģah h1 karesine gider. Sonuçta ekseriya f4 hamlesi ile gerç ek saldırı bazen doğrudan doğruya Ģ aha karĢı yapıldığı gibi bazen de aletlerin çoğu değiĢtirildikten sonra durum üstünlüğü kazanmaya yarar. 8. ... h6 9. Fh4 c5 [Şekil 65]

Bu hamle d4 hamlesine engel olmakla beraber aynı zamanda beyazı Ad5 oynamaya özendiren bir t uzaktır. Siyahın planı zamanı gelince g5 oynayarak at ve veziri beyaz filin açmazından kurtarmaktır. 10. Ad5 Beyaz tuzağa düĢüyor. Bu hamle deneyimsizliği gösterir. Beyaz, benim deney ve kuvvetimdeki bir oyuncunun zararlı olsa böyle bir hamley e asla izin vermeyeceğini düĢünmeli idi. 10. ... g5 [Şekil 66]

Bu hamleden sonra beyaz oyunu kaybetmiĢtir. Axg5 oynarsa Axd5 cevabı üzerine bir alet kaybeder. Bundan dolayı beyaz ın Ax f6 hamlesinden önce ya da sonra Fg3 oynaması gerekir ki bu da görüleceği gibi aleyhine sonuçlanacaktır. 11. Axf6+ Vxf6 12. Fg3 Fg4 13. h3 Fxf3 14. Vxf3 Vxf3 -37-

15. gxf3 f6

[Şekil 67]

Basit bir inceleme gösteriyor ki pratik bakımdan beyazın bir fili eksiktir. Fili serbestlemek belki bir piyon fedası ile dahi mümkün değildir. Bu, piyondan baĢka zaman kaybını da gerektirir. ġimdi siyah bütün enerjisini vezir kanadına döndürerek üstünlüğü sayesinde kesin sonuc u elde edecektir. Okuyucuya bu gibi bir oyunu kazanmanın ne kadar kolay olduğunu göstermek için oyunun devamı aĢağıda verilmiĢtir. 16. ġg2 a5 17. a4 ġf7 18. Kh1 ġe6 19. h4 Kfb8 ġah kanadına dikkat etmeye gerek yoktur, çünkü piyonları değiĢerek h s ütununu açmakla beyaz bir Ģey elde edemez. 20. hxg5 hxg5 21. b3 c6 22. Ka2 b5 23. Kha1 c4 Eğer beyaz feda edilen piy onu alırsa siyah onu, bxc4 hamlesinden sonra Kb4 oynayarak hemen geri alır. 24. axb5 cxb3 25. cxb3 Kxb5 26. Ka4 Kxb3 27. d4 Kb5 28. Kc4 Kb4 29. Kxc6 Kxd4 30. terk. 25- ÖRNEK BĠR OYUNUN ANALĠ ZĠ Kendi oyunlarımdan birkaç ını notlarımla birlikte verdikten sonra incelemek üzere, Ġngiltere'nin en iyi oyuncularından Sir George Thomas tarafından Mr. F.F.L. Alexander'a k arĢı 1919-1920 kıĢ ında Londra Satranç K ulübü Birinciliğinde oy nayan bir oyunu veriyorum. Sir George Thomas ricam üzerine oyuna alt notları benim için yazıp gerekli gördüğüm ekleri yapmam için bana vermiĢtir. Parantez içinde olan Sir George Thomas'ın notları bu Ģekilde benimkilerden ayrılmıĢtır. Örnek 55Kabul edilmeyen vezir gambiti (Parantez içindeki notlar Sir George Thomas'ındır). Beyaz Mr. F.F.L. Alexander. Siyah: Sir George Thomas. 1. d4 d5 2. Af3 Af6 3. c4 e6 4. Ac3 Abd7 5. Fg5 c6 6. e3 Va5 [Şekil 68]

(Siyahın savunmasının esaslarından biri de beyaz vezir atına, dxc4 oynadıktan sonra Ae4 ile taarruz etmektir. Fakat Ad2 hamlesi belki de tehdidi önleyen kuvvetli bir hamledir.) Bundan baĢka siyahın bu savunmasının iki sebebi vardır, birincisi bunun öbür s avunmalar k adar oynanmamıĢ olmas ından dolayı daha az bilinmesi, diğeri siyahların at ve file karĢı iki file k almasıdır ki bu da genellikle bir üstünlük demektir. 7. Fxf6 Axf6 -38-

8. a3 Ae4 9. Vb3 Fe7 Buras ı fil için iyi bir geliĢme yeri değildir. Bu fil d6 karesine ç ıkarılmalı idi. Oyun baĢında zaman unsuru çok önemli olduğundan oyuncular geliĢmeye çok dikkat edip aletlerini doğru yerlere yerleĢtirmelidirler. 10. Fd3 Axc3 11. bxc3 dxc4 12. Fxc4 Ff6 (Beyaz at ın e5 karesine gelmesini istemedim. Çünkü aksi takdirde at ı oradan kovmam için f6 oynayıp e6 piyonunu zayıflatmam gerekecekti.) Ayni Ģey Fd6 oy nayarak yapılabilirdi, bu da daha önce filin e7 yerine d6 karesine çıkarılmas ı gerektiği hakkındaki fikrimin doğruluğunu gösterir. 13. 0-0 Diğer bir olanak da önce e4, e5 ve sonra da 0-0 oynamaktı. Beyaz bu suretle giriĢimi elde etmekle beraber kendi piyon durum unu epeyce zayıflatacaktı ve sonuçta büt ün ümidini Ģaha karĢı yapılacak bir hücuma bağlamak zorunda kalabilirdi. Bu hamle oyunun dönüm noktasıdır ve bu gibi durumlarda oyun, oyunc unun oyun tarzına ve karakterine göre Ģekil alır. 13. ... 0-0 14. e4 e5 15. d5 (Beyaz, 15. Kfd1 oynayarak merkezde karıĢmayı sonraya bırakabilirdi. Filimi c5 karesine yerleĢtirmek istediğimden beyazın d piyonunun ilerlemesini zaten arzu etmiĢtim.) Bu hamle ile beyaz durumun değerini anlamadığını gösteriyor. Beyazın tek üstünlüğü siyah vezir filinin geliĢmemiĢ olmasıdır. Bundan dolayı filin geliĢmesini önleyen bir plan yapması, eğer bu mümkün olmazsa fili oyuna sokabilmek için siyahı, piyon durumunu zay ıflatmaya mecbur etmesi gerekir . Bu maksat için de üç hamle tetkike değ er. Birincisi; a4 ile beyaz filin Ģimdiki durumunu sağlamlaĢtırmaktır ki buna siyah Vc7 ile cevap verir. Ġkincisi; 16. dxe5 Fxe5 17. Axe5 Vxe5 18. Fxf5+ oynayabilmek için kalelerden birini d1 karesine getirmek. Siyahın bu tehdide cevabı Fg4’dür. Üçüncüsü ise h3 oynayarak Fg4 hamlesine engel olmak ve kalelerden birini d1 karesine getirmek biraz önce söylenen tehditten dolayı siyahı b5 oynamay a mecbur edip vezir kanadındaki siyah piyonları zay ıflatmaktır. Bu suretle h3 hamlesi beyazın amacını sağlayabilirdi. Bunun yerine yapılan d5 hamlesi bey az filin yolunu tık adığı gibi siyahın geliĢmesini de kolaylaĢtırıyor. Bundan sonra beyaz savunmaya geçmiĢ oluyor. Artık oyunun ilginç tarafı siyahın atak oyunudur. 15. ... Vc7 16. Fd3 (Siyah vezir kanadının geliĢmesini kolaylaĢtırdığından bu hamle de yanlıĢ görünüyor. Çünkü bundan önce siyah, dcx6 ve sonra da Fd5 yüzünden b6 oynayamıyordu). 16. ... b6 17. c4 Fb7 18. Kfc1 (Bu hamle, Kab1 ve sonra da c5 oynamak amac ı ile yapılmıĢtır. Fakat bu siyahın zaten yapmak istediği Fe7-c5 hamlesine yine bir neden oluĢturuyor. ) 18. ... Fe7 19. Kc2 Fc5 20. Vb2 f6 (Belki de burada f5 hamlesini haz ırlamak için 20. Kfe8 oynamak daha iyi idi). B urada siyahın oyunu zayıf ve kuvvetsiz olup aynı zamanda plansız dır. Böyle durumlar oy unda idaresi güç olanlardır. Bu gibi hallerde oyuncu, baĢarı vaat eden geniĢ ölçüde plan yapmalıdır ve bu planı elindeki araçlarla uygulamaya koyabilmelidir. Durumun incelenmesinden anlaĢılıyor ki siyahın en iyi Ģansı kuvvetlerini beyaz ın merkezine karĢı bir hücum için yığıp bu hücumdan sonra da Ģaha karĢ ı doğrudan doğruya taarruz etmektir. Bundan dolay ı, f5 oy namak amacıyla önce Kae8 oynamas ı gerekirdi. Beyaz bu plana engel olmayı baĢarırsa beyazın -39[Şekil 69]

kuvvetlerini bu amaç için Ģah kanadına yığmıĢ bulunmasından faydalanar ak hücumu hemen vezir kanadına çevirip kalelerine bir sütun açması gerekirdi. Ġki filin büyük kuvvetinden dolayı bu da siyahın üstünlük kazanmas ına neden olurdu. 21. Kab1 Kad8 22. a4 Fa6 23. Kd1 Beyaz kale hamleleriyle aç ıkça zaman kaybediyor. 23. ... Kfe8 24. Vb3 (Ah4 ve Fe2 hamlelerinden sonra veziri öbür tarafa geçirmek için) 24. ... Kd6 25. Ah4 g6 26. Fe2 26. … cxd5 (Beyazlar fili g4 üzerinden e6 k aresine getirmek istediğinden bu değiĢmenin lüzumlu olduğunu düĢündüm. Piyonu c4 deki piyon il e alınca fiilleri değiĢtirerek vezir kanadındaki bire karĢ ı iki piyonuma güvendim. ġahına karĢ ı Ģiddetli bir taarruza neden oluĢturacağı için e4 piyonu ile piyonu alacağını sanmadım.) Siyahın bu düĢüncesinin yanlıĢ olduğu kanaatindeyim. Eğer beyaz onun düĢündüğü gibi c 4 piyonu ile asla idi vezir kanadında kusursuz ca destekleyebileceği bir geçer piyon elde edec eğinden siyahın kendi piyon durumu daha fena olac aktı. O zaman siyahın tek üstünlüğünü durumu fena olan bir ata karĢ ılık iyi yerleĢtirilmiĢ bir fil oluĢturacaktı ki bu gibi durumlarda fil attan kuvvetlidir. Siyah bütün bunlara Fe8 oynayarak engel olabilirdi, ç ünkü eğer o zaman beyazlar Vg3 oynarsa siyah cxd5 oynayabilirdi veya beyazlar piyonu c4 piyonu ile alamazdı. -Eğer alırsa siyah Fxf2+ oynayarak kalite kazanırdı.27. exd5 e4 28. g3 e3 Bu hamleyi beğenmedim. Önce f5, g5, f4 oynayıp sonra da veziri d7, f7 ya da gerekirse baĢka bir kareye yerleĢtirdikten sonra bu hamleyi oynamak daha iyi idi. Bu hamle c5 deki filin önünü kapatıyor ve beyazın durumunu emniyet e sokuyor. Çünkü kuvvetli bir taarruz hamlesi olmakla beraber izole bir hamle olup etkili bir devamı yoktur. Kural olarak bu gibi ilerlemeler ancak aletlerin destekleyici hareketi mümkün olduğu zaman yapılmalıdır. 29. f4 Fc8 30. Af3 Ff5 31. Kb2 Ke4 32. ġg2 Vc8 33. Ag1 g5 (ġimdi 34. Ff3 gx f4 35. Fxe4 Fxe4+ ve siyahın hücumu kazanca götürür). 34. fxg5 fxg5 35. Kf1 g4 Burada Kh6 da oynanabilirdi ki buna karĢ ı da beyaz ın tek cevabı ġh1 hamlesidir. Artık durum siyah için kazanılmıĢ olup yalnız doğru yolu bulmak meselesi kalmıĢtır. ġimdi son taarruz Sir George Thomas tarafından yanlıĢsız olarak idare ediliyor: 36. Fd3 K f6 37. Ae2 Vf8 [Şekil 71] [Şekil 70]

(Beyazın f1 kalesini tehdit ederek Fxe4 hamlesine engel oluyor. Bundan dolay ı bey az, kaleyi korumak zorundadır.) E ğer 38. A f4 e2 39. Axe2 Kxe2 40. Kxe2 Fe4+ !! 41. Fxe4 -40-

(en iyisi) Kx f1 ve beyaz ın durumu ümitsizdir. Fakat 38. A f4 hamlesinden sonra siyahlar V h6 ve bey az da 39. Vc2 oynarsa o zaman meydana gelecek olan durumdaki çok güzel ve olağanüstü bir kazanç yolunu okuyucularıma sunarım. Siyahın ilk hamlesi 39. ... Vh3+!!! olup devamını incelenmek üzere ok uyucuya bırakıyorum. 38. K2b1 Vh6 39. Vc2 (ġimdiye kadar alınamayan kaleyi iki kuvvetle tehdit ediyor ve h2 piyonunu savunmaya hazırlanıyor.) Beyaz, kale ya da fili alırsa birk aç hamlede mat olur. 39. ... Vh3+ 40. ġh1 Kxc4!! [Şekil 72] (Eğer 40. ... Kh6 41. Ag1 Vxg3 42. Vg2 Bundan dolayı siyahlar veziri savunmadan uzaklaĢtırmaya çalıĢ ıyorlar.) Çok güzel bir hamle! ve hücuma devam için en iyi yol. 41. Vxc4 (Burada en iyi savunma Kxf5 idi, fakat o zaman da siyahın kale ve ata karĢı veziri kalırdı.) 41. ... Fxd3 (Kh6 iyi değildir, çünkü beyaz d6+ oynar.) 42. Kxf6 (Eğer 24. Vxd3 Kh6 ve kazanır). 42. … Fxc4 43. Af4 e2! [Şekil 73]

(Siyah vezirin kaçac ak yeri olmamakla beraber, bey azın onu almaya zamanı yoktur). 44. Kc1 Vf1+ 45. terk. Oyunun bitiriliĢ Ģekli çok güzeldir.

-41-

KISIM 4-) OYUN SONU STRATEJĠSĠ
ġimdi bir defa daha oyun sonlarına dönelim. Janowski ile olan oyunumu (Örnek 53) incelemek zahmetine katlanmıĢ olan okuyucu bunun büyük önemini anlamıĢtır. Ġspanyol açılıĢı gibi yavaĢ bir açılıĢın normal devam yollarında iken rakibim birdenbire kalite feda ederek oyunu ilginç bir Ģekle sokmuĢtu . Tabii kaliteyi kabul ettim. Bundan sonra meydana gelen çetin mücadelede rakibimin çok güzel manevrası ile çok tehlikeli bir t aarruza karĢı kendimi savunma zorunda kalmıĢtım. Sonunda kazancımı geri verip aletlerin birçoğunu değiĢebilec eğim zaman geldi ve oyun sonu için aç ık bir üstünlük kazandım. Fakat bu oyun sonu ilk bakıĢta görüldüğü gibi basit çıkmadı ve sonunda -belki de benim yapt ığım zayıf bir hamle yüzünden kazanç yolunu bulmak çok zorlaĢtı. Eğer zayıf bir oyun sonu oy uncusu olsa idim oyun belki de berabere bitecekti ve büt ün evvelki gayretlerim boĢa gidecekti. Maalesef birç ok oyuncular oyun sonlarında zayıft ırlar. Bu hal bazen birinci sınıf ustalarda bile görülür. Bu vesile ile Ģunu da söylemek isterim ki son altmıĢ y ılın dünya Ģampiy onları oyun sonlarında çok kuvvetli idiler: Morpy, Steinitz ve Dr. Lasker, ünvanlarını taĢıdıkları müddetçe oyun sonlarında bunlardan kuvvetli oyuncu yoktu. 26- DĠĞER KANATTAN ANĠ HÜCUM Daha önce genel teoriden bahsederken baz en oyunu kazanmak için; önce bir tarafa taarruz etmek, sonra da aletlerin hareket serbestliğinden faydalanarak taarruzu çabucak bir taraft an öbür tarafa nakletmek ve rakip tarafın taarruzu durdurmak için yeterli kuvvet getirmesine meydan kalmadan yarıp geçmek gerektiğini söylemiĢtim. Bu oyun ortas ı ilkesi aynı Ģekilde bazen oyun sonlarında da uy gulanabilir. Örnek 56[Şekil 74] Siyahlarla oynayan ben Ģöyle devam ettim: 1. ... Ke4+ 2. Ke2 Ka4 3. Ka2 h5 Biraz sonra görüldüğü gibi bu hamleden amaç, h4 oynayarak ilerideki oyunlar için rakibin Ģah kanadındaki piyonları yerine mıhlamaktır. Siyah kolayca görüyor ki beyazın amacı Ģahı b3 k aresine getirerek iki ayrılmıĢ ve zayıf piyonu müdafaa edip kaleleri serbestlemektir. Buna karĢı siyah, taarruzu zamanında Ģah kanadına döndürerek kalelerini daha fazla olan hareket serbestliğinden faydalandırmak için bir plan yapıyor. 4. Kd1 Kda5 Beyazı, Ka1 oynamaya zorlayıp iki kalesini de bağlamak için. 5. Kda1 h4 6. ġd2 ġg7 7. ġc2 Kg5 Siyah hücumu Ģah kanadına çeviriyor. 8. Kg1 Oyunu kay bettiren tehlikeli bir hata. Beyaz ġb3 oynamalı idi, siyah buna 8. ... Kaa5 ile cevap verecekti. 9. f3 hamlesinden sonra siyah belki Ģahını g3 karesine yerleĢtirerek zaferi elde edebilirdi . 8. ... Kf4 Artık Kb5+ yüzünden siyah Ģah b3 karesine gidemez . 9. ġd3 Kf3+ 10. ġe2 Eğer gx f3 Kxg1 ve sonra da Kh1 i1e siyah kazanır. 10. ... Kxh3. Siyahlar birkaç hamlede kazanır. Örnek 57Oyun sonunda aletleri daha iĢlek olan tarafın üstünlüğünü gösteren bu örnek 1913 Havana Ustalar Turnuvası'nda oynanan Capablanc a-Kupchik oyunundan alınmıĢtır. Oyunun tamamı ve notlar turnuva kitabında bulunabilir. Yukarıdaki durumda beyazın tek üstünlüğü aç ık sütunu tutmuĢ olması ve hamlenin kendisinde bulunmas ıdır ki bu da giriĢimi sağlar. V ezir kanadındaki piyonların birbirine bağlı olması gibi ufak -42-

bir üstünlüğü daha vardır. Siyahın a7 piyonu ise ay rılmıĢ bir piyondur. Geçen oyun sonunda olduğu gibi burada da takip edilecek doğru y ol kaleleri ileri sürüp bunlardan hiç olmazsa bir tanesini tahtanın bir tarafına kolayca nakledec ek durumda bulundurmak ve bu suretle hasmın kalelerinin serbestçe hareketlerine engel olmaktır. Genel teoride bunun anlamı Ģudur. Rakibi yormaya devam ediniz; onu ağır taĢları ile piyonlarını korumaya zorlayınız . Eğer zayıf bir nokta sı varsa onu daha fazla zayıflatmaya çalıĢınız ya da baĢka tarafta diğer bir zayıflık çıkarınız. Bu suretle rakibin durumu er geç bozulmaya mahkumdur. Eğer rakibin takviye edebileceği bir zayıflığı varsa baĢka yerde bir zayıflık yaratmaya çalıĢınız . Diyagramdaki durumdan itibaren oyun Ģöyle devam eder: [Şekil 75] 1. Ke4 Kfe8 Beyazın manevras ını tekrarlıy or ve açık hatt ı kontrol etmesine engel olmak istiyor. 2. Kae1 Ke6 3. K1e3 Kce8 4. ġf1 ġf8 Siyahlar beyazın taarruz etmeye karar vereceği noktaya yakın bulundurmak amacı ile Ģahı taht anın merkezine getirmek istiyor. Bu hamle bu gibi oyun sonlarında Ģahın, tahtanın ortasında bulunması bakımından doğrudur. Fakat siyah beyazın izlerini takip etmekten baĢka bir Ģey yapmamaktadır. Daha iyi bir Ģey tavsiye etmek de güçtür. Eğer 4. ... d5 5. Kg4+ ve sonra da ġ e2 hamlesi siyahı fena bir durumda bırakır. E ğer. ... f5 5. Kd4 Kxe3? 6. fxe3 Kxe3 7. ġf2 K 7 8. Ka4 ve beyaz a7 piyonunu kazanarak vezir kanadından fazla bir piyon elde eder. Siyahın Ģah kanadındaki üç piyonu beyazın iki piyonu ile tutabilir. 5. ġe2 ġe7 6. Ka4 Ka8 Okuyucu, siyahın aynı manevra ile geçen oyun sonundaki duruma benzer bir duruma sürüklendiğine dikkat etmelidir. 7. Ka5! Bu hamlede birçok amaçlar gizlidir. Ġki hamle sürülebilecek tek piyon olan d7 piyonundan baĢka siyahın büt ün diğer piyonları yerinde mıhlanmıĢtır. B u hamle ile özellikle siyah f6 piyonun ilerlemesine engel olunuyor ve beyaz f3 piyonunu f4 ve f5 karelerine sürmekle tehdit ediyor. Bu tehdit siyahı d5 oynamaya zorlamaktadır ki, sebebi birazdan görüleceği gibi, beyazın istediği de budur. 7. ... d5 8. c4! ġd6 Bu hamle zorunludur. Piyonu kurtarmak için yapılacak diğer bir hamle dxc4 hamlesidir ki bu da siyah piyonları izole eder ve zayıflatır. Eğer 8. ... d4 9. Ke4 ġd6 10. b4! Ke5 11. Ka6 ve siyahın oyunu ümitsizdir. 9. c5+ ġd7 10. d4 f5 Bu hamle Kh6 tehdidi ile beyazları k aleleri değiĢmeye zorladığından kuvvetli görünüy or; fakat gerçekte bir Ģey sağlamamaktadır. Siyahın en iyi Ģansı Kg8 oy namakt ı. 11. Kxe6 fxe6 12. f4 Buraya kadar beyaz ın oyunu kusursuzdu. Fakat son hamle zayıftır. Siyah a7 veya c7 piyonlarından birini almak için Ka6 hamlesi daha iyi idi . 12. ... ġc8 13. ġd2 [Şekil 76]

Tekrar fena bir hamle. 13. Ka3 hamlesi yapılmalı idi: Çünkü eğer 13. ... Kb8 14. b3 ġb7 15. b4 ġa8 16. Kb3. beyaz ın kazanma Ģans ı çok iyi idi ve hatta kanaatimce oyun kazanılmıĢ olurdu. 13. ... ġb7 -43-

Siyah biricik fırsatı kaçırıyor, Kb8 hamlesi oyunu beraberliğe götürdü. 14. Ka3 Kg8 15. Kh3 Kg7 16. ġe2 ġa6 17. Kh6 Ke7 18. ġd3 ġb7 ġah ile geri dönüp e6 piyonunu korumak ve bu snretle kalesini serbestletmek istiyor. Fakat bu faydasız ve sadece beyazın biraz ilerdeki zayıf oyunu siyaha beraberlik Ģansı vermiĢtir. 19. h4 ġc8 20. Kh5 Siyahın açık sütunu kontrol etmesine engel olmak için. 20. ... ġd7 21. Kg5 Kf7 22. ġc3 ġc8 Beyazlar Ģahı b4 yolu ile a6 karesine götürmek istediğinden siyah Ģah bu taraft a kalmak zorundadır. 23. ġb4 Kf6 24. ġa5 ġb7 25. a4 a6 26. h5 Kh6 Siyahlar için beklemekten baĢka yapacak bir Ģey yoktu. Yapılan hamle beyaz kaleyi, bağlıyorsa da bu sadece bir hamle içindir. 27. b4 Kf6 [Şekil 77]

Siyahın yapabileceği diğer bir hamle ġa7 olup buna karĢı beyaz Kg7 ve hatta b5 oynayabilirdi. 28. b5 Siyaha mücadele imkanını veren zayıf bir hamle. Bu oyun sonunda da birçok oyunc uların yaptığı gibi durumun güç olduğu ve özenli oynamak gerektiği zaman beyaz en iyi hamleleri yapmakta, fakat durumu üstünleĢtiği zaman eski özeni göstermemektedir. Tabiatiyle bu Ģekilde oyundan sonuç beklenemez . Doğru hamle 28. Kg7 idi. 28. ... axb5 29. axb5 Kf8! 30. Kg7 Ka8+ 31. ġb4 cxb5 32. ġxb5 Ka2 33. c6+ ġb8 34. Kxh7 Kb2+ 35. ġa5 Ka2+ 36. ġb4 Kxf2 Bu hamle ile siyahlar son beraberlik fırsat ını elden kaçırıyor. Kb2+ ile beyazlar devamlı Ģahdan kurtulmak için ġc3 oynamaya zorlanarak herhalde beraberlik sağlay abilirdi. Yalnız Ģunu da söylemek isterim ki rakibim o zaman çok genç ve tecrübesiz bir oyuncu idi ve bundan dolayı ettiği mücadele takdire değer. 37. Ke7 Kxf4 Kb2+ ve sonra Kh2 daha iyi idi. 38. h6! Kxd4+ -44-

39. ġb5 Kd1 40. h7 Kb1+ 41. ġc5 Kc1+ 42. ġd4 Kd1+ 43. ġe5 Ke1+ 44. ġf6 Kh1 45. Ke8+ ġa7 46. h8V Kxh8 47. Kxh8 ġb6 48. ġxe6 ġxc6 49. ġxf5 ġc5 50. ġe5 terk. Bu olayın sonu zay ıf hamleler y apmanın ne kadar kolay olduğunu; ustaların oyunlarında bile s ık sık hata yapıldığını ve fırsatların kaçırıldığını gösteriyor. Anlıyoruz ki büyük bir alet üstünlüğü olmadıkça iyi bir durumda bile bir oyuncu ne kadar kuvvetli olursa olsun dikkatini bir hamle bile gevĢetmemelidir. 27- EMĠN BĠR DURUMDAN DOĞAN TEHLĠ KELER Örnek 58Yukarıda söylenenlere iyi bir örnek, aynı turnuvada Marshall ile Kupchick arasında oynanan iki oyundan birinin oyun sonudur. (Havana 1913) Açıktır ki yukarıdaki durumda Marshall (beyaz) büyük zorluklar altındadır. Bir piyon kaybetmek üzere olduğu gibi durumu da fenadır ve bu oyundan bekleyebileceği tek Ģey beraberliktir. Ancak ümit edilmeyen bir Ģey olsun ki bu da olmuĢtur. Siyah, bir piyonu fazla olduğundan durumunu güven içinde görerek çok dikkatsiz oynamıĢ ve tehlikeyi görmeyerek oyunu kaybetmiĢtir. Ne olduğunu görelim: [Şekil 78] 1. g4 Kxa2 Bu yapılan, hataların birincisidir. Siyahlar, piyonu derhal almak mümkün olduğunu görerek hemen at ılıyor ve daha iyi bir hamle olup olmadığını düĢünmüyor. Doğru hamle K f2+ idi. Bundan sonra ġ g3'e karĢı Kxa2 oynayabilirdi. ġe4'e karĢ ı ise Ke5+ ve sonra Kxa2. 2. Kd1 Ka4+ Bu ikinci hata olup oyunu kaybettirecek kadar tehlikelidir. Doğru hamle f5 oynay ıp beyazın piyonlarını ayırmak ve biraz dan görüleceği gibi tehlikede olan siyah Ģaha yol açmaktı. 3. Kd4 Kaa5 Bu da üçüncü ve kesin hatadır. Siyahın en iyi hamlesi Kga5 idi. Yapılan hamleden sonra artık savunma kalmamıĢ ve siyah oyunu kaybetmiĢtir. Basit görünen oyun sonlarının bile ne kadar dikkatli oynanması gerektiğini görüyoruz. KazanılmıĢ bir durumu olan siyah kendini üç hamle sonra oyunu kaybetmiĢ durumda bulmuĢtur. 4. Kdd8 Kg7 Eğer 4. ... f5 5. Kh8 ġg6 6. Kcg8+ ġf6 7. Kxh6+ Kg6 8. g5 + ġe7 9. Khxg6 fxg6 10. Kg7 ġ e8 11. Kxg6 ve kolayca kazanır. 5.h4 h5 6. Kh8+ terk. Nedeni aç ıktır. 6. ... ġg6 7. gxh5 Kxh5 8. Kxh5 ġxh5 9. Kh8 ve sonra 10. h5++. 28- PĠYONLAR VE TEK KALE OYUN SONU Okuyucu Ģimdiye kadar iki kale ve piy onlar oyun sonunun çok zor olduğunu herhalde anlamıĢtır. Aynı Ģey tek kale ve piyonlar oyun sonu için de doğrudur. Pratik oyunda iki kale ve piyonlar oyun sonuna çok rastlanmaz. Fakat tek kale ve piyonlar oyun sonu satrançta en fazla rastlanan oyun sonudur. Bu kadar sık -45-

rastlanmasına rağmen bunda usta olan ancak birkaç kiĢidir. Bu oyun sonları çoğunlukla çok zor olup basit görünmelere rağmen son derec e karıĢ ıktır. 1909-1910 Manhattan Satranç Kulübü Birinciliğinde, Marshall ve Rosenthal arasında oynanmıĢ olan bir oyunu aĢağıda örnek olarak veriyoruz. Örnek 59[Şekil 79] Marshall bu durumda Kc7+ oynayarak kazanabilirdi. Fakat f6 oynadı ve siyaha beraberliği sağlamak imkanını verdi. ġans eseri, siyah, beraberlik hamlesini görmeyerek fena oynadı ve oyunu kaybetti. Eğer siyah durumu kavramıĢ olsa idi Kd6 oynay arak beraberliği sağlayabilirdi! 1. f6 Kd6! [Şekil 80]

ġimdi beyazın iki devam yolu vardır:(a) f7 ya da (b) Kc7+ (a) 2. f7 Kd8! 3. Kh5+ ġc4 Sonunda beyaz, siyahın piyonu için kaleyi feda etmek zorunda kalır. (b) 2. Kc7+ ġd4! 3. f7 Kg6+ Çok önemli bir hamledir. 3. ... Kf6 4. Ke7 kazanır. 4. ġf1 Kf6 5. Kb7 ġc3 Sonunda beyaz, kaleyi feda etmek zorunda kalır ya da devamlı Ģah diyerek oyunu berabere yapar. Hepsi bu kadar olsaydı bu oyun sonunun fazla değeri olmazdı. Fakat diğer ilginç imkanlar da vardır. ġimdi, örneğin, varsayalım ki: 1. f6 Kd6 2. f7 hamlesinden sonra siyah tek beraberlik hamlesinin Kd8 olduğunu görmemiĢ olsun, o zaman aĢağıdaki durumu elde ederdik: ġimdi oynanabilecek iki hamle daha vardır: (a) Kg6+ ya da (b) Kf6 Bunları ay rı ayrı inceleyelim: (a) 1. ... Kg6+ 2. ġf3 Kf6 3. ġe3 Ke6+ b3, Kh5+ hamlesi ile beyaz kazanır; çünkü Ģah geri giderse, Kh6, ileri giderse Kh4+ ve sonra Kf4 . 4. ġd3 Kf6 Eğer Kd6+, ġe4 ve kazanır. 5. Kh5+ ġah oynar 6. Kh6 kazanır. (b) 1. ... Kf6 2. Kg7! ġc4 b3, Kg3 ile bey az, ya piyonu alır, ya da K f3 oynayarak sonunda oyunu kazanır. 3. h4 b3 4. Kg4 ġah oynar 5. Kg3. Beyaz duruma göre ya piyonu alarak ya da Kf3 oynayarak kazanır. ġimdi tekrar bir önc eki diyagramdaki duruma dönelim ve vars ayalım ki 1. f6 K d6 2. Kc5+ hamlelerinden sonra siyah, ġd4 hamlesinin beraberliğe götüren tek hamle olduğunu fark edemiyerek bunun yerine ġb6 oynamıĢ olsun; bu hamleden sonra aĢağıdaki durumu elde ederiz: ġimdi en iyi devam yolu Ģudur: [Şekil 81] 3. f7 Kg6+ (en iyisi) -46-

4. ġf1 Kf6 5. Ke7! ġc5 (en iyisi) Beyaz Ke6+ ile tehdit etmiĢtir. 6. ġe2 b3 En iyi hamle budur. ġc4, beyaz h4 ya da ġ e3 hamleleri ile kazanır. Bunlardan s onuncusu daha kolaydır. 7. Ke3 b2 (en iyisi) 8. Kb3 Kxf7 9. Kxb2 Kh7 10. Kd2 Kxh2 11. ġe3 [Şekil 82] Elde ettiğimiz durum beyazlar tarafından kazanılmıĢtır; çünkü rakip Ģah ve piyon aras ında iki sütun mevcuttur, siyah Ģah piyondan kale vasıtas ı ile ayrılmaktadır ve siyah kale dikey sütundan Ģah demeye baĢlamadan önce piyon dördüncü yat ık sıraya sürülebilir. Bu s on Ģart çok önemlidir; eğer siyah kale h1 k aresinde olsa idi o zaman devamlı Ģah diyerek veya z amanında K f1 oynayarak piyonun ilerlemesine engel olabilirdi. Durumun beyaz için neden kaz anılmıĢ olduğunu anlattıktan sonra, doğru devam yolunu bulmaya okuyucularımıza bırakıyoruz. Basit gibi görünen bir oyun sonunda birçok karıĢ ık ve z or durumlar elde ettik . Bu da okuyucuya her türlü oyun sonlarının, özellikle kale ve piyon oyun sonlarının iyice öğrenilmesi gerektiğini gösterir. 29- ZOR BĠ R OYUN SONU: ĠKĠ KALE VE PĠYONLAR AçılıĢlar gibi oy un s onlarını da öğrenmenin en iyi y olunun ustaların oyunlarını incelemek olduğu kanaatindeyiz. Bundan dolayı iki kale ve piyonlar oyun sonuna ait iki örnek daha veriyoruz. Bu oyun sonuna daha önce de söylendiği gibi çok sık rastgelinmez. Fakat yazar bu oyun sonlarını genellikle olduğundan daha çok oynamıĢtır. Bunu daha önce verilenlere (Örnek 56 ve 57) karĢılaĢt ırmak ve dikkatle incelemek suretiyle okuyucu, Ģüphesiz, bu gibi durumlarda takip edilmesi gereken yolu öğrenebilir. Bütün bu gibi oyun sonlarında takip edilecek yollar birbirine benzer. Örnek 601910 New York Eyalet Birinciliği, Capablanca - Kreymborg oyunundan: [Şekil 83] Hamle siyahtadır. Bu gibi durumlarda oy unu berabere bırakmanın kolay olduğunu düĢünerek (siyahın amacı sadece beraberliği sağlamaktı) bir bekleme politikası t akip etmeğe baĢladı. Böyle bir oyun Ģekli çok defa yenilgiye neden olduğundan iyi değildir. Bu gibi durumlarda en iyi savunma giriĢimi ele alıp rakibi savunmaya zorlamaktır. 1. ... Kae8 Bu ilk hamle yanlıĢ olup, hiç bir Ģey sağlamaz. Siyahın a5 oynaması gerekti ve sonra da beyaz b3 oynamadığı takdirde a4 oynayarak vezir kanadını bağlamalı idi. Ancak bundan sonra kaleleri ile ne gibi gösteriler yapıp beyaz kaleleri meĢ gul edeceğini düĢünebilirdi. 2. Kd4 Bu hamle sadece siyahın f4 oynamasına engel olmakla kalmıyor, aynı zamanda b3 hamlesi ile tehdit ediyor ki siyah cxb3 oynadıktan sonra tek veya, çift kale ile a7 piyonuna hüc um edecektir. 2. ... Kf6 Belki de Kg6 ve sonra da Kg2 hamleleri ile Ģah kanadında atılım içindir. 3. b3 cxb3+ 4. axb3 ġf7 5. ġd3 -47-

Siyahı Ke7 hamlesi ile savunmaya zorlamak için Ģimdi Ka1 oynanmalı idi. Fakat beyaz, planını hemen aç ığa vurarak siyahın durumunun fenalığını anlamasını istemiyor. Bundan dolay ı vezir kanadındaki piyonlara hücum edecekmiĢ gibi görünerek bu hamleyi yapıyor. 5. ... Ke7 6. Ka1 ġe6 Bu bir hatadır ve siyah, tehlikenin fark ında değildir. Burada g5 oynayarak Kh6 tehdidini yapması ve beyaz h2 piyonuna yapacağı bir karĢı hüc um ile vezir kanadı piyonlarına k arĢı geliĢmekte olan taarruzu durdurması gerekir. 7. Ka6 Kc7 Siyahlar ġd6 oynayamaz dı, çünk ü c4 hamlesi en azından bir piyon k azanır. Hiç bir iĢe yaramadıktan baĢka durumu daha ümitsiz bir hale sokan ġe6 hamlesinin fenalığını görüyoruz . 8. Kda4 g5 ġimdi bu hamle mecburidir. Fakat biraz geç kalmıĢt ır. 8. ... Kff7 oynayamazdı, çünk ü f4 hamlesinden sonra siyahın oyunu tamamen köt ürüm bir hale gelir. Siyah art ık tehlikeyi anlamıĢtır ve Ģah k anadında karĢ ı harekete geçerek oyunu kurtarmağa çalıĢmaktadır. Fakat bunu daha önc e yapmak gerekti. Beyaz Kxa7 ve sonra da Kh6 ile siyahlar piyonu üstün bir duruma geri alır. 9. h4! g4 Siyah Ģimdi pek fena bir durumdadır. Eğer 9 ... gxh4 oynasa idi,10. Kxh4 hamlesinden sonra durumu zorlaĢırdı, çünkü Ģah ile geri gidemiyeceği gibi kaleler ile de pek bir Ģey yapamaz dı. O zaman, 10. h6 oynamak zorunda kalacağından, beyaz buna 11. b4 ile c evap vererek sonra da b5 ile bir piyon kazanmak tehdidini yapabilirdi, ya da bu yeterli değilse ġd4 oynayarak beyaz Ģahı c5 ya da e5 karesine yerleĢtirebilirdi. 10. ġe2 10. … gxf3+ Siyah yine h5 oynayamaz, çünkü f4 den sonra oy unu bağlanır. Siyah h7 piy onunun ilerlemesi beyaz h4 piyonunu emniyete sokar ve sonunda f6 karesindeki kale f7 karesine giderek a7 piyonunu korumak zorunda kalır. Bu da a7 piy onu yüz ünden Ģahın d7 karesine gidememesi ile sonuçlanır ve siyah piyonların hiç birisi ilerliyemez. Diğer taraftan beyaz b4 oynayarak b5 ile bir piyon kazanma tehdidi yapabilir. Ya da önce ġ d4 ve sonra da daha iyisi yoksa, zamanı gelince b5 oynar. Bu s ırada siyah için kaleleri oynayarak bekleme hamleleri yapmaktan baĢka yapacak bir Ģey kalmaz . Bu sıkıĢtırma sistemini Örnek 57 ile karĢılaĢtırırsanız aradaki benzerliği görürsünüz. 11. ġxf3 Kff7 12. ġe2 Her halde yanlıĢ. Hemen b4 oynamak en doğrusu idi. Y apılan hamle siyaha beraberlik imkanını vermektedir. 12. ... ġd6 13. b4 Kb7 Eğer beyaz 12. b4 oynas a idi bu hamleye imkan k almazdı, çünkü beyaz, siyahın ġd6 hamlesine hemen b5 ile cevap verebilirdi. 14. h5 [Şekil 85] Ġyi değil. f4 hamlesi kazancı zorlayan en iyi hamle idi, o zaman 14. ... Kg7 15. h5 Kg2+ 16. ġd3 Kh2 17. Kxa7 Kxa7 18. Kxa7 Kxh5 19. Ka6 beyaz ın kazanma Ģansı iyidir. 14. ... h6 Siyah son fırsatı kaçırıyor. f4 hamlesi beraberliği sağlardı. Çünkü, 15. exf4 Kbe7+ ! 16. ġf1 Kxf4 17. Kxa7 Ke3! 15. f4 Kg7 16. ġd3 Kge7 -48[Şekil 84]

17. Ka1 Kg7 18. ġd4 Kg2 19. K6a2 Kbg7 Kgg7 hamlesi ile daha iyi bir savunma yapılabilir; fakat siyah artık ne yapsa oyunu kaybetmiĢtir . (Bunun incelenmesini okuyucuya bırakıyorum.) 20. ġd3! Kxa2 21. Kxa2 Ke7 Artık hiç bir Ģey fay da vermez. 21. ... Kg1 22. Ka6 Kd1+ 23. ġc2 Kh1 24. b5 Kxh5 25. Kxc6+ ġd7 26. Ka6 ve Beyaz kolayca kazanır. 22. Kg2 Ke6 23. Kg7 Ke7 24. Kg8 c5 Siyahlar ümitsizdir. Artık piyonları savunmaya imkan kalmadığını görüy or. 25. Kg6+ Ke6 26. bxc5+ ġd7 27. Kg7+ ġc6 28. Kxa7 ġxc5 29. Kf7 terk. Örnek 61- Capablanca - Janowski oyunundan alınmıĢtır. New York Ulusal Turnuvas ı 1913. [Şekil 86] Siyahın oyunundaki zay ıflık c7 ve c6 piyonlarının duble olmas ıdır. Bu piyonların ilerlemesine imkan yoktur, çünkü siyah b6 oynarsa beyaz derhal b4 ile cevap verecektir. Beyazın planları buna dayanmaktadır. Siyahın vezir kanadı piyonlarının ilerlemesine engel olduktan sonra Ģahını e3 karesine getirecektir. Zamanı gelince de d4, e5 ve g5 oy nayarak piy onları değiĢecek ve Ģah kanadında bir geçer piyon elde edecektir. Bu planın oyun esnasında tatbik edildiğini ve beyazın kazanma Ģansını bu yolla elde ettiğini göreceğiz . Oyun beyazın Ģah kanadında kazancı sağlayan bir geçer piyon elde etmesi esası üzerine cereyan etmiĢtir. 1. g4 Zamanı gelince g5 oynamağa haz ırlıktır. 1. ... b6 Siyahlar c5 oynamak istiyor. Beyaz ise buna engel oluyor. 2. b4! ġb7 Siyah Ģah, tehlikenin belirdiği Ģah kanadına gitmeli idi. 3. ġf2 b5 Bu hamleden maksat ġb6, a5 ve sonra axb4 oynayarak kale için bir hat açmak ve beyaz ın Ģah kanadındaki ilerlemesini vezir kan adında karĢı bir hareketle önlemeye çalıĢmaktır. Fakat beyaz buna de engel oluyor: 4. a4! Kd4 Eğer siyah bxa4 oynasa idi, büt ün vezir kanadındaki piyonları birbirinden ayrılmıĢ olacaktı ve beyaz kaybedilen piyonu kalelerden herhangi birisi a sütununa girerek geri alabilirdi. 5. Kb1 Ke5 Siyah yine c5 oynamak istiyor, fakat kolayca görülüyor ki beyaz buna engel olabilir ve y apılan hamle tehlikeli bir zaman kaybından baĢka bir Ģey değildir. Siyahlar Ģahı derhal öbür kanada götürmeli idi. 6. ġe3 Kd7 7. a5 -49-

Beyazın stratejik planının ilk kısmı yapılmıĢtır. Bütün pratik amaçlar için siyahın vezir kanadındaki piyonları bağlanmıĢt ır. 7. ... Ke6 Eğer Kxf5, gxf5 ile beyaz çok kuvvetli bir merk ez elde eder. Fakat belki de siyah için bu en iyi savunma idi. 8. Kbf1 Kde7 9. g5 fxg5 10. Kxg5 [Şekil 87] Beyazın stratejik planının ikinci kısmı da sona ermiĢtir. Elde edilen üstünlüğün, oyunu kazanmağa yeterli olup olmadığına bakalım: Beyazın geçer bir piyonu olduktan baĢka Ģahı da tahtanın merkezinde hakim bir durumdadır; piyonların ileri hareketini destekliyebileceği gibi icabında c5 karesine de gidebilir veyahutta tehlike anında Ģah kanadını tak viye edebilir. Bundan baĢka beyaz kalelerden biri aç ık sütuna hakimdir. Bütün bunlarla beyaz ın durumu üstün olup kazanma Ģans ı çok iy idir. 10. ... Kh6 11. Kg3 Kbe6 d4 hamlesine engel olmak için. Bundan baĢka piyonların hareketine engel olacağından kaleyi kendi piyonların önünde bulundurmak istemiyor. 12. h4 g6 13. Kg5 h6 Beyazlar h5 tehdidini yapıyor. Siyah, sonuçta bu piyonu almak zoru nda kalacağından, beyazlar kalelerini çiftleyerek izole piyonu kazanabilir. Yapılan hamlenin sadece beyaza faydas ı vardır, bundan dolay ı siyahın yapacağı en iyi Ģey bir bekleme hamlesi idi. Ke5 hamlesi de faydalı değildir, çünk ü beyaz Kf8, Ke1 ve K gxe5 Ģeklinde devam ederdi ki, siyah hangi kaleyi alırsa alsın beyaz rahat bir oyun elde eder. (Okuyucu bu devam yollarını dikkatle incelemelidir.) 14. Kg4 Kg7 15. d4 ġc8 16. Kf8+ ġb7 ġd7 hamlesi de pek yardım etmezdi, fakat siyah Ģahını daha önc e bu amaç için oyn adığından planına bağlı kalıp bu hamleyi yapmalı idi. 17. e5 g5 18. ġe4 Kee7 19. hxg5 hxg5 20. Kf5 ġc8 21. Kgxg5 Kh7 22. Kh5 ġd7 23. Kxh7 Kxh7 24. Kf8 Kh4+ 25. ġd3 Kh3+ 26. ġd2 c5 27. bxc5 Ka3 28. d5 terk. Bütün bu oyun sonlarındaki kazanma metodu, rakibin kalelerini bir veya daha fazla piyonu korumağa zorlayarak kendi kalelerini serbestçe hareketini sağlamaktan ibarettir. Bu genel bir kural olup, oyunun herhangi bir k ısmına uygulanabilir. Kuralın genel ifadesi Ģudur: KarĢı tarafı tehdit ederek serbestçe ma nevra yapabilmek. Çok önemli olan bir nokta daha vardır; kazanan t arafın eldeki mevc ut imkanlarla yapabileceği genel bir stratejik planı mevcuttur. B una karĢ ılık kaybeden tarafın hiç bir planı mevcut olmay ıp durumun gerektirdiğine göre hareket etmiĢtir. -50-

30- KALE, FĠL VE PĠYONLARA KARġI; KALE, AT V E PĠYONLAR ġimdi kale, fil ve piyonlara karĢı kale, at ve piyonların bulunduğu bir oyun sonunu inceleyeceğiz ve göreceğiz ki kale burada da bazen önceden verilen oyun sonlarında kullanıldığı gibi kullanılmaktadır . Örnek 621907 Lasker-Marshall Ģampiyonluk maç ının ilk oyunundan alınmıĢtır. Bu durumda hamle siyahlardadır. Yeni baĢlayanlara durum beraberlik gibi görünürse de ilerlemiĢ oyuncular derhal anlarlar ki siyahın kazanma Ģansı fazladır. Çünkü giriĢim siyahtadır, beyazın vezir kanadı geliĢmemiĢtir. Bu gibi durumlarda fil, attan daha iyidir (Ondördüncü kısma bakınız). Beyazın kale ile atı oyuna sokmas ı zaman alacaktır ve siyah bu zamanı bir üstünlük kazanmak için kullanabilir. Siyahın iki devam yolu mec uttur: Birçok oyuncuların seçeceği en açık yol piyonu derhal c5 ve c4 karelerine sürerek aynı zamanda kale ile f8 karesinde Ģah demek ve siyah fil ile gereken hamleleri yapmaktır. Diğeri ise siyahın s eçtiği devam yoludur; bu da kaleyi daha önce gösterilen oyun sonlarında olduğu gibi kullanmak yani beyaz ı daima bir Ģeyi savunmaya zorlamak, beyaz at ve k alenin hareketini sınırlamak ve aynı zamanda kendi kale ve filinin serbestçe hareket etmesini sağlamaktır. 1. ... Kb8 Bu hamle b3 hamlesini zorladığından bu kareyi ata kapat ır. 2. b3 Kb5 Kaleyi Ģah kanadındaki piyonlara taarruz etmek üzere harekete geçiriyor ve beyaz Ģahı savunma için o kanada gitmeğe zorlayarak siyah vezir kanadındaki piyonların durumunu daha emin bir hale sokuyor . 3. c4 Kh5 4. ġg1 c5 Beyaz atın hareket sahasının çok daraldığına dikkat ediniz, Ad2 hamlesinden sonra beyazın kendi piyonları yolunu kapamaktadır. 5. Ad2 ġf7 6. Kf1+ Bu hiç bir Ģey sağlamaz. Yalnız siyah Ģahı gitmek istediği yere gönderir ve bundan dolay ı çok fena bir hamledir. a3 en iyi hamle idi. 6. ... ġe7 7. a3 Kh6 Siyahlar hücumu maddi üstünlüğe ve iyi duruma sahip oldukları vezir kanadına çeviriyor. 8. h4 Ka6 Bu kale manevralarının geçen oyun sonlarındakine benzediğine dikkat ediniz . 9. Ka1 Fg4 Atı sıkıĢtırıyor ve bütün Ģah kanadını bağlıyor. 10. ġf2 ġe6 Beyaz, Af3 oynayamazdı, çünkü Fxf3 ve sonra da ġe5 ile siyah bir piyon kazanır. Bunun sebebi Kf6+ hamlesine engel olamamas ıdır. 11. a4 ġe5 12. ġg2 Kf6 13. Ke1 d3 14. Kf1 ġd4 ġimdi Ģah, beyaz piyonlara saldırıy or. Yakında her Ģey sona erec ektir. 15. Kxf6 gxf6 16. ġf2 c6 -51[Şekil 88]

Bunun amac ı hamle zorunluluğunu beyaza geçirerek onu Ģah ya da at ı oynamaya zorlamaktır. 17. a5 a6 18. Af1 ġxe4 19. ġe1 Fe2 20. Ad2+ ġe3 21. Ab1 f5 22. Ad2 h5 23. Ab1 ġf3 24. Ac3 ġxg3 25. Aa4 f4 26. Axc5 f3 27. Ae4+ ġf4 Kazanca göt üren en kıs a yoldur Beyaz oyunu terk etmeli idi. 28. Ad6 c5 29. b4 cxb4 30. c5 b3 31. Ac4 ġg3 32. Ae3 b2 33. terk. Siyahlar böyle bir oy un sonunun nas ıl oynanacağını gösteren çok iyi bir örnek vermiĢtir.

-52-

KISIM 5-) AÇILIġ VE OYUN ORTASI HAKKINDA T AMAMLAYICI BĠLGĠ
31- PĠYONLAR HAKKINDA BAZI ÖNEMLĠ NOKTALAR AçılıĢ ve oyun ortası durumlarına tek rar dönmeden önce piyon durumları hakkında baz ı noktaları gözden geçirmek faydalı olur. Çünkü bunlar baz ı hamlelerin ve baĢlangıç devam yollarının anlaĢılmasına yaradığı gibi, oyun ortası manevralarına da neden oluĢturur. Örnek 63[Şekil 89]

Diyagramdaki durumda siyah piyon yapısı çok fenadır. c7 piyonu geri kalmıĢtır ve beyazlar aç ık sütunu kullanarak kuvvetlerini bu zayıf noktaya yöneltebilir. c5 karesi beyazın kont rolü altında olup buraya yerleĢtirilebilecek beyaz bir alet buradan kovulamaz. Bundan dolay ı siyah, o aleti değiĢmek zorundadır ki bu da her zaman mümkün değildir ve mümkün olduğu zamanlarda bile faydalı değildir. Aynı Ģey siyahın e6, f7 ve g6 piyonlarının meydana getirdiği f6 zayıf karesi için de doğrudur. Bu gibi piyon durumları her zaman felakete neden olur ve bundan dolayı önüne geçilmelidir. Örnek 64[Şekil 90] Bu durumda beyaz merkez piyonları hücum ve siyah merkez piyonları savunma durumundadır. Bu gibi bir piyon durumu Frans ız savunmasında meydana gelir. Böyle durumlarda beyazlar çoğunlukla f4 ve f5 hamleleri ile kısa rok yapmıĢ olan siyah Ģaha karĢ ı Ģiddetli bir taarruza giriĢir. B una engel olmak ve giriĢimi ele alıp maddi üstünl ük kazanmak için siyahlar c5 oy nar ve sonra da eğer bey azlar c3 ile merkez piyonunu savunmaya kalkars a cxd4 Ģeklinde devam ederek siyah aletlerini d4 piyonuna karĢı hücuma geçirir. Bu taarruz, beyazın siyah Ģaha yapt ığı taarruzu kırmak için beyazın merkezi ne yapılmalıdır. Yine hat ırlat alım ki kitabın baĢ ında da söylendiği gibi Ģaha karĢı baĢarılı bir taarruz yapabilmek için merkezin kontrolü Ģarttır. Ġki veya daha fazla piyon ay nı yat ık sırada ve yanyana bulundukları zaman en kuvvetlidir. Buna göre merkez piyonları e4 ve d4 karelerinde yanyana bulundukları z aman kuvvetleri en fazladır. ĠĢte bundan dolay ı bu piyonlardan herhangi birini beĢinci yatık sütuna sürmek meselesinde çok dikkatli olmak gerekir. Bu iki piyondan birinin sürülmesi çoğunlukla oyunun bundan sonra takip edeceği yolu çizer. Ġncelemeye değer diğer bir mesele de yanyana veya y alnız olarak ayrılmıĢ bulunan geçer piyonlardır. Bir geçer piyon çok kuvvetli vey a çok zayıftır. Bu zayıflık veya kuvvetli oluĢ, piyon ilerledikçe artar ve ay nı zamanda taht ada mevc ut bulunan aletlerin say ısına doğrudan doğruya bağlıdır. Bu son durum için genel olarak Ģöyle denebilir: Tahtadaki aletlerin sayısı azaldıkça geçer piyonun kuvveti artar. Bütün bunları zihnimize yerleĢtirdikten sonra tekrar açılıĢlara ve oyun ort asına döneceğiz. Oyunları baĢlangıçtan sonuna kadar genel ilkelere uygun olarak dikkatle inceleyeceğiz . Bu amaç için mümkün olduğu kadar kendi oy unlarımı kullanacağım. B unun sebebi kendi oyunlarımın bu ilkelerin uy gulanmas ını daha iyi gösterdiği kanaatinde olduğumdan ileri gelmeyip kendi oyunlarımı baĢkalarınınkinden daha iyi bildiğimden daha açık anlatmanın mümkün olacağını düĢündüğüm içindir. 32- ĠSPANYOL AÇILIġININ ÇEġĠTLĠ GELĠġMELERĠ Bazı oyun baĢlangıç devam yollarının ve oyun ortası manevralarının çoğ unlukla Ģimdiye k adar gösterilmemiĢ olan basit ilkelere dayandığı, aĢağıdaki örnekte kolayca görülebilir. Örnek 651. e4 e5 2. Af3 Ac6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Af6 5. 0-0 Axe4 6. d4 b5 7. Fb3 d5 -53-

8. dxe5 Fe6 9. c3 Fe7 10. Ke1 Ac5 11. Fc2 Fg4 12. Abd2 0-0 13. Ab3 Ae6 Buraya k adar oynanan hamleler Ġspanyol açılıĢının tanınmıĢ bir devam yoludur ve Janowski-Lasker, Paris 1912 oyununun ilk hamleleridir. 14. Vd3 g6 ġimdi oyunun devam ettiğini ve beyazın atlardan birini z amanında d4 karesine getirerek her iki at ı da değiĢmeğe zorladığını ve sonra da her iki fil de değiĢilerek aĢağıdaki durumun elde edildiğini varsayalım. (BaĢta Salwe olmak üzere birk aç oyuncuy a karĢ ı oynarken ben de Polonya'nın Lodz Ģehrinde buna benzer bir durum elde etmiĢ ve oyunu kazanmıĢtım). [Şekil 91] ġimdi burada siyahın c7 piyonu geriye kalmıĢtır ve c5 karesine de sürülemez. Bu gibi durumlarda oyun teorik bak ımdan kaybedilmiĢtir, denilebilir ve pratikte birinci sınıf bir usta bu oyunu siyahlara karĢ ı kazanabilir. Birkaç hamle sonra oyun kolaylıkla [Şekil 92]’deki durumu alabilir: Bu durumda siyah aletler bağlanmıĢtır, denir. Eğer beyaz Vc3 oynarsa siyah bir piyon kaybetmemek için V d7 oy namak zorundadır ve eğer beyaz tekrar Va3 oynarsa, siyah yerine bir piyon kaybetmemek için Vb7 oynamağa mecburdur. Bu suretle siyahın oy unu beyaza bağlı olmuĢ oluy or ki bu sırada beyaz piyonlar rahatça f4 ve g4 karelerine sürülebilir. Siyahlar f5 hamlesine engel olmak için f5 oy namak zorundadır. Sonunda [Şekil 93]’deki durumu elde ederiz. Örnek 66[Şekil 94]

Bu durumdan itibaren oyun Ģöyle devam edebilir: 1. gxf5 gx f5 2. Vf3 Vd7 Beyazlar Vxd5 oynayarak bir piyon kazanmak tehdidi yapmıĢtır: Siyah 2. ... Kf8 oynayamaz, çünkü beyaz 3. Kxc6 oynayarak en azından bir piyon kazanır. 3. K5c2 Kg6 4. Kg2 ġh8 5. Kcg1 Kcg8 6. Vh5 Kxg2 7. Kxg2 Kxg2 8. ġxg2 Vg7+ 9. ġh2 Vg6 10. Vxg6 hxg6 11. b4 ve bey az kazanır. ġimdi tekrar varsayalım ki geçen diyagramdaki durumda hamle siyahta olsun ve Kf8 oynasın. Buna karĢı beyaz Örneğin V f3 oynayarak f4 piyonunu korur ve Kxc6 tehdidini yapar ve sonra da Ģahını g3 karesine getirerek zamanı gelince geç en örnekte olduğu gibi yarma hareketi yapabilir. Beyaz, diyagramdaki durumu da elde edebilir. Bu suretle siyah Kc8 oynamağa z orlanır ve beyaz Vc2 ve ġf3 hamleleri ile siyah -54-

fxg4 oynamağa zorlayarak daha büyük bir üstünlük kazanır. Bu örneklerdeki durumlar dikkatle incelenirse görülür ki beyazın daha serbest manevra yapmak üstünlüğü olduktan baĢka e5 piyonunun etkisi daha çok büyüktür. Bu da piyonun hakim durumdan ileri gelmektedir. e5 piyonu serbest bir piy on olup bütün aletler değiĢildikten sonra beyazın büt ün manevralarının esasını bu piyonun ilerlemesi oluĢturur. Okuyucunun zihninde canlandırabilmesi için hamleleri göstermeksizin durumları veriyorum . Böylece plan yapmasını öğrenerek ustalar sınıfına yükselebilir ve bu türlü pratiklerden büyük yararlar sağlayabilirler. 33- ZAYIF KARELERĠN ETKĠLERĠ Zayıf kareler ismini verdiğimiz karelerin etkileri Blanco'ya karĢı olan oyunumda ( Örnek 52) gösterilmiĢti. Orada e5 karesine yerleĢtirilen aletlerin yapt ığı etkiyi görmüĢtük . Örnek 67Bu noktayı daha fazla aç ıklamak için Ģimdi 1913 Havana uluslararası ustalar turnuvas ında oynanan bir oyunu vereceğim (K abul edilmeyen vezir gambiti) Beyaz: D. Janowski. Siyah: A. Kupchik. 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Ac3 Af6 4. Fg5 Fe7 5. e3 Abd7 6. Fd3 dxc4 7. Fxc4 Ab6 d5 karesine bir at yerleĢtirilmek fikri ile oynanmıĢtır. Fakat buraya diğer at yerleĢtirileceğinden bu manevra mant ıki görünmüyor. b6 karesindeki at c8 filinin geliĢmesine engel olmaktan baĢka bir iĢe yaramamaktadır. Önce 0-0, sonra da c5 oynamak daha iyi idi. Bu devam yolunda beyazlarla nasıl oynamak gerektiğine dair güzel bir örnek görmek için 1914 St Peters burg Turnuvası'nda oynanan Janowski Rubinstein oyununa bak ınız. 8. Fd3 Belki burada Fb3 oynamak daha iyi idi, çünkü 8. ... Afd5 9. Fxe7 Vxe7 hamlelerinden sonra hemen e4 oynamak mümkün olurdu. 8. ... Afd5 9. Fxe7 Vxe7 10. Af3 Eğer Ģimdi beyaz fil daha önce söylendiği gibi b3 k aresinde bulunsa idi hemen e4 oynamak mümkün olurdu. Bu hamle Ģimdi yapılamaz, çünkü siyah Af4 oynayarak hem g2 piy onunu ve hem de beyaz fili tehdit eder. Bu açılıĢta çok önemli bir sebep olmadan beyaz Ģah filinin değiĢtirilmemesi gerektiğinden e4 hamlesi yapılmaz. 10. ... 0-0 11. 0-0 Fd7 12. Kc1 [Şekil 95] Beyazın geliĢmesi mükemmel olup Ģimdi Axd5 Ax d5; e4 ve Kxc7 hamleleri ile piyon kazanmak tehdidini yapıyor. 12. ... c6 Siyahın piyonu korumak için bu hamleyi yapmaya mecbur olması açılıĢının fenalığını göstermek için yeterlidir. Önce Fd7 oy namıĢ ve sonra da kendi filinin hareket sahas ını tıkamıĢtır. Bu filin etkisi Ģimdilik bir piyondan fazla değildir ve nasıl olup da taarruza geçebilec eğini görmek güçtür. Bundan baĢka kolayca görülüyor ki beyaz biraz sonra atlarını e5 ve c5 karelerine yerleĢtirecektir. Siyah, bu atları kovmay ı baĢarsa bile oyununu tehlikeli surette zayıflatmadan bunu yapamaz . Bütün bu sebeplerden dolay ı siyah savunma durumuna geçmezden önce Axc3 oynayarak hiç olmazsa bu atların birisinden kurtulmalı idi . Tahta üzerindeki aletlerin sayıs ı azaldıkça bu gibi kötü durumlardan kurtulmak ihtimali artar. -55-

13. Ae4 f5 Bu hamleyi yapmak intihar etmek gibi bir Ģeydir. Çünkü zayıflayan e5 karesine yerleĢen bir at ı ortadan kovmak imkansız bir hal alacaktır. Eğer siyah böyle bir hamle yapmak istiyorsa beyaz atın c5 karesine gitmesine engel olmak için bunu hiç olmazsa daha önc e yapmalı idi. 14. Ac5 Fe8 15. Ae5[Şekil 96] Beyaz atların, bilhassa e5 atının durumu idealdir ve ilk bakıĢta duruma hakim oldukları görülüyor. ġimdi beyaz için yapılacak Ģey bu durumdan azami derecede fay dalanmaktır ki bunu da birazdan göreceğiz . 15. ... Kb8 Bunu Ad7 hamlesi takip etmedikçe bu hamlenin bir anlamı yoktur. Bu da yapılmadığına göre siyah sonradan yaptığı gibi Kc8 oynamalı idi. 16. Ke1 Kf6 17. Vf3 Kh6 18. Vg3 Kc8 Beyazlar Af7 vey a Ag4 ile kalite kazanmak tehdidini yapmıĢlardı. 19. f3 Kc7 20. a3 ġh8 21. h3 Belki de bu kadar ihtiyata lüzum yoktur. Fakat beyaz taarruzunu hazırlamak için yeter derecede zamanı olduğunu düĢünerek baĢlamadan önce her tarafı emniyete almak istiyor. 21. ... g5 22. e4 f4 23. Vf2 Ae3 [Şekil 97]

Bunun yerine Af6 oy nayarak sonra da Ad7 ile beyaz atlardan kurtulmak daha iyi idi. 24. Kxe3 Kaleyi at ve piyona feda eden beyaz çok kuvvetli bir durum elde ediyor. 24. ... fxe3 25. Vxe3 Ac8 Ad7 oynayarak beyaz atlardan birisini değiĢmek daha iyi idi. Fakat buna karĢı da beyazın iyi devam yolları mevcuttur ki bunlardan biri de Ģudur: Acxd7 Fx d7; Vxg5 Vxg5; A f7+ ġg7; Axg5 ve kaliteye karĢılık iki piyon ve üstün bir durumla beyaz kolayca kazanır. 26. Ag4 Kg6 27. e5 Kg7 28. Fc4 Ff7 Bütün bu hamleler z orunludur. Kolayca görüleceği gibi siyahın durumu büsbütün sık ıĢmaktadır. Beyazın 24'üncü hamleden sonraki manevraları dikkate değer. 29. Af6 Ab6 Bu at oyunda hiç bir Ģey yapmamıĢtır. 30. Ace4 h6 31. h4 Ad5 32. Vd2 Kg6 33. hxg5 Vf8 -56-

Eğer hxg5 ġf2 ve siyahın durumu ümitsizdir. 34. f4 Ae7 35. g4 hxg5 36. fxg5 terk. Yapılacak bir Ģey kalmamıĢtır. Eğer Fg8, Vh2+ ġg7; Fxe6. Okuyucu Ģuna dikkat etmelidir ki diğer üstünlükler aras ında beyazlar siyah k areleri ve bilhassa e5 ve c5 karelerini büt ün oyun devamınca kontrol etmiĢlerdir. Bundan sonra kazanılmıĢ ve kaybedilmiĢ oyunlarımdan oluĢan bir kolleksiyon vereceğim . B unlar geçen say falarda anlatılmıĢ olan genel ilkelerin uygulamas ını gösterecektir.

-57-

BÖLÜM 2-) AÇIKLAM ALI OYUNLAR
OYUN 1- KABUL EDĠLMEYEN V EZĠR GAMBĠTĠ 1909 Maçı F. J. Marshall - J.R. Capablanca 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Ac3 Af6 4. Fg5 Fe7 5. e3 Ae4 Bu devam yolunu maç sırasında önce iki defa daha oynamıĢ ve iyi sonuçlar elde etmiĢtim . Bu oyunu kaybetmeme rağmen bunu, taktiklerimi değiĢtirdiğim son oy una kadar oynadım . Bunun sebebi bu aç ılıĢtaki çeĢitli devam yollarını bilme ihtiyacım ve 1907 yılında Dr. E. Lasker'in aynı aç ılıĢla Marshall'a karĢı baĢarılı sonuçlar almıĢ olması idi. Dr. Lasker bu kadar s ık oynadığı için bu savunmanın iyi olmas ı gerektiğini düĢündüm. Burada güdülen fikir birkaç alet değiĢerek oy un s onunda baĢarı vadeden bir durum elde etmektir. Genel ilkeler bak ımından ise bu hamle yanlıĢtır, çünkü aynı at iki alet değiĢilmesine rağm en oyunun baĢ ında üç defa oynanmaktadır. Vezir gambitini birçok devam yollarında olduğu gibi bunda da esas zorluk siyah vezir filinin yavaĢ geliĢmesidir. Bu devam yolunda emniyetle oynayıp oynamayacağı henüz cevap verilmemiĢ bir sorun olup bu kitabın konusu dıĢındadır. ġunu da eklemeliyim ki bugün baĢka bir geliĢme yolunu tercih etmekteyim, fakat ileride belki tekrar bu devam yoluna dönebilirim. 6. Fxe7 Vxe7 7. Fd3 Birazdan göreceğimiz nedenden dolay ı cxd5 hamlesi daha iyi idi. 7. ... Axc3 8. bxc3 Ad7 ġimdi dxc4 daha iyi idi. Çünkü 8. ... dxc4 9. Fxc4 b6 ve sonra Fb7 hamleleri ile siyahlar kuvvetli bir durum elde ederdi. (Bu devam yolu için maçın 11. oyununa bakınız.) 9. Af3 0-0 Artık 9. ... dxc4 10. Fxc4 b6 hamleleri iyi değildir. Fb5 hamlesi, Ae5 yüzünden Fb7 hamlesine engel olur. 10. cxd5 exd5 11. Vb3 Af6 12. a4 c5 Vezir kanadında piyon üstünlüğü sağlamak amacı ile oy nanmıĢtır. Fakat siyahın vezir kanadındaki piyon durumunu bozduğundan bu hamlenin iyi olduğu Ģüphelidir. Daha emin bir oy un c6 oynamak idi. 13. Va3 b6 [Şekil 98]

Bu hamle karĢ ılığında hiç bir Ģey temin etmeksizin siyahları a5 hamlesi ile baĢlayan daha Ģiddetli bir hücum karĢısında bırakıyor. Eğer ay nı oyunu bugün oynasa idim, Ke8 oynardım. Bunu 14. Vxc5 Vxc5 hamlesi takip edecekti ve zamanına göre siyahlar piyonu geri alabilirdi. Eğer bunun yerine beyaz, 14. dxc5 oynarsa Fg4 hamlesi siyaha, çok iyi bir oyun temin eder. 14. a5 Fb7 15. 0-0 Vc7 16. Kfb1 Ad7 [Şekil 99]

Siyahın durumu kötü olup belki de nas ıl olsa oy unu kaybedecekti . Fakat bu hamle durumu büsbütün kötüleĢtirmiĢtir. Beyazın Ff5 hamlesini gerçekten görmedim. Bu tehdidin -58-

mevcut olduğu hiç aklıma gelmedi. Siyahın en iyi hamlesi 16. ... Kfb8 idi. Eğer bu hamle de kaybederse diğer herhangi bir hamle nasıl ols a kaybederdi. 17. Ff5 Kfc8 Çok fena. Af6 hamlesi biricik ümit idi. 18. Fxd7 Vxd7 19. a6 Fc6 20. dxc5 bxc5 21. Vxc5 Kab8 Oyun kaybedilmiĢtir. Bundan dolayı her hamlenin değeri aynıdır. 22. Kxb8 Kxb8 23. Ae5 Vf5 24. f4 Kb6 25. Vxb6! terk. 25. Axc6 Kb1+ hamlesi oyunu berabere yapardı. Beyazın yaptığı hamle güzel olup, oyunu derhal bitiriyor. Marshall'ın güzel bir oyunu. OYUN 2- KABUL EDĠLMEYEN V EZĠR GAMBĠTĠ San Sebastian 1911 A. K. Rubinstein-J.R. Capablanc a 1. d4 d5 2. Af3 c5 3. c4 e6 4. cxd5 exd5 5. Ac3 Ac6 6. g3 Fe6 Bu devam yolunda normal hamle A f6’dır. Beyazın oynadığı devam yolu ilk defa Schlechter tarafından oyuna sokulmuĢ ve sonra da Rubinstein bunun üzerinde çalıĢmıĢtır. Burada güdülen fikir, izole olan siyah d5 piyonuna karĢı beyaz aletleri yavaĢ yavaĢ yöneltmektir. Buradaki haml eyi yapmakla iyi bilinen bir oyun tarzından uzaklaĢmak istedim. Bu bir geliĢme hamlesi olup fillerden önce atların çıkması meselesi hariç, genel ilkelere ayk ırı değildir. 7. Fg2 Fe7 8. 0-0 Kc8 [Şekil 100]

Bu devam yolunun normal gidiĢini değiĢtirmek için oynadığım bu hamle iyi sonuç vermedi. Siyahın Ģah atı henüz oyuna girmediğinden, teorik olarak da bu hamlenin yanlıĢ olması gerekir. Ag5 hamlesinden sonra e6 filinin değiĢilmesi ile baĢlayan taarruzu henüz öğrenmemiĢtim. Bundan dolayı Fg5 vey a Ag5 hamleleri ne engel olmak için Ah6 veya h6 oynamak gerekir. 9. dxc5 Fxc5 10. Ag5 Af6 11. Axe6 fxe6 12. Fh3 Ve7 13. Fg5 0-0 Bu bir hatadır. Kaleyi filin bulunduğu diyagonalden çekmek ve d5 piyonunu desteklemek için Kd8 oynamak gerekti. Beyaz Ģimdiye kadar siyahın yapt ığı zayıf geliĢme hamlelerinden faydalanmamıĢtır. Fakat Ģimdi yapılan hamleye beyazlar çok ince bir kombinezonla karĢ ılık veriyor. Ben bu kombinezonu görmüĢ fakat karĢ ı koyabileceğimi zannetmiĢtim.

-59-

14. Fxf6 Vxf6

[Şekil 101]

Bana normal bir oyun sağlayabil ecek gibi görünen gx f6 hamlesi aklımdan geçti, fakat beyazın kombinezonunu yanlıĢ zannettiğimden bu hamleyi yapt ım. 15. Axd5! Vh6 16. ġg2! [Şekil 102]

ĠĢte bu hamle aklıma gelmemiĢti. Rubinstein'in Fg2 oynayacağını zannetmiĢ ve buna karĢı da aĢağıdaki güzel kombinezonla oyunu kazanmayı tasarlamıĢtım: 16. Fg2 Ae5! 17. A f4 (E ğer Kc1 Vxc1!!, Vxc1 Fxf2 ve kazanır.) Ag4 18. h3 Axf2 19. Kxf2+ 20. ġxf2 g5 ve siyahların kazanması gerekir. Kritiklerin bu kombinezonu görmemiĢ olmaları tuhaftır. Onlar sadece benim, beyazın 17. Vc1 hamlesini görmediğimi zannetmiĢlerdi. 16. ... Kcd8. Beyaz ın son hamlesinden sonra, benim için s onuca katlanmaktan baĢka çare kalmamıĢtır. 17. Vc1! exd5 18. Vxc5 Vd2 19. Vb5 Ad4 20. Vd3 Vxd3 21. exd3 Kfe8 22. Kac1 Bu hamle siyaha Ģans vermektedir. Beyazın Kfe1 oy namas ı gerekirdi. Bundan sonra 22. ... Ac2 23. Kxe8+ Kxe8 24. Kc1 K e2 25. ġ f1 A d4 (eğer 25. ... Kd2 26. Fe6+ ġ f8 27. Fx d5 ve kazanır) 26. Kc8+ ġ f7 27. Kc7+ Ke7 28. Kc5 ve kazanır. 22. ... Kd6 23. Kfe1 Kxe1 24. Kxe1 Kb6 25. Ke5 Kxb2 26. Kxd5 Ac6 27. Fe6+ ġf8 28. Kf5+ ġe8 29. Ff7+ ġd7 30. Fc4 [Şekil 103] 30. ... a6 Fena bir hamle olup siyahın ufak beraberlik Ģansını da ortadan kaldırıyor, çünkü görüleceği üzere bu hamle bir tempo kay bı demektir. Doğru hamle ġd6 idi. Eğer Kb5 Kxb5; Fxb5 Ad4 ve b5 hamlelerinden sonra beyaz ın beraberliği sağlamas ı güçleĢir. Çünkü siyah at ın durumu hakimdir. Ve vezir kanadında bir fazla piyonu da vardır. Beyaz Ģah ise tahtanın kenarındadır. 31. Kf7+ ġd6 32. Kxg7 b5 33. Fg8 a5 34. Kxh7 a4 35. h4 b4 36. Kh6+ ġc5 37. Kh5+ ġb6 38. Fd5 [Şekil 104] -60-

Son üç hamlesi ile beyaz, siyahlara tek rar beraberlik Ģansı veriyor. Son hamleden önce Fc4 hamlesi ile kolaylıkla kazanırdı. Yapılan hamle bir hatadır, fak at beyazın talihine siyah bundan istifade edemiyor. 38. ... b3 Kxa2 hamlesi, beyaz için kazancı hemen hemen imk ansız k ılardı. O zaman beyazın en iyi devam yolu Ģu idi: 39. Fc4 Kc2 40. Kb5+ ġc7 41. Fd5 a3 42. h5 a2 43. Fxa2 Kxa2 ve bundan sonra bir kazanç yolu varsa, bunu bulmak çok zordur, çünkü 44. h6 ka6 hamlesi her halde beraberliği sağlar. 39. axb3 a3 40. Fxc6 Kxb3 Eğer 40. ... a2 41. Kb5+ ġa6 42. Kb8. 41. Fd5 a2 42. Kh6+ terk. Oyun sonunu iki usta da iyi oynamıĢlardır. Oyunun en güzel noktası Rubinstein'in 14. Fxf6 hamlesi ile baĢlayan zarif kombinez onudur. OYUN 3- DÜZENSĠ Z SAVUNMA Havana 1913 D. Janowski - Capablanca 1. d4 Af6 2. Af3 d6 3. Fg5 Abd7 4. e3 e5 5. Ac3 c6 6. Fd3 Fe7 7. Ve2 Va5 8. 0-0 Af8 9. Kfd1 Fg4 Sonuç olarak siyah tam bir geliĢme elde etmek üzeredir. Bu düzensiz açılıĢtan amaç beyazların kitap bilgisinden yararlanmasına engel olmaktır. Bu oyun oynandığı zaman bu savunma sistemi vezir piyonu oyununun diğer devam yolları kadar iyi bilinmiyordu. Savunmanın s ağlam olup olmadığı konusu ispata muhtaçtır. Bunun iyi noktaları, esaslı bir z ayıflık göstermeksiz in merk ezi olduğu gibi bırakması ve gizli manevralar için yeter derecede fırsat vermesidir. Fena tarafları is e, siyahın geliĢmesinin uzun sürmesidir. Bundan dolayı beyazların bu zamanı gizli bir taarruza hazırlamak için kullanacağını veya geliĢme üstünlüğü ile siyahın tam geliĢmesine engel olmaya çalıĢacağını eğer bunu yapamazsa maddi üstünlük sağlamay a uğraĢacağını varsayabiliriz. 10. h3 Fh5 11. dxe5 dxe5 12. Ae4[Şekil 105] 12. ... Axe4 Çok tehlikeli bir hata. Doğru hamle olan rok aklımdan geçmiĢti; 13. Fxf6 gxf6 14. Ag3 Fg6 15. Af5 hamlelerinden sonra beyazın oy un sonu için kazanca götüren bir durum elde edeceğini düĢünerek bundan vazgeçtim. Bu, doğru olsun veya olmas ın oyunun bütün k ısımlarının birbirine nasıl bağlı olduğunu ve birbirine olan etkisini gösterir. 13. Fxe7 ġxe7 14. Fxe4 Fg6 Ġyi değil. Doğru ve tabii olan hamle bütün siyah aletleri oyuna sokmak için Ae6 idi . Hemen Fxf3 oynamak da iyi idi. Çünkü bununla siyah e5 piyonuna k arĢı olan baskı az alacak ve oyunda sabitleĢecekti . Burada herhangi bir duruma yön veren basit mantıki sebeplere aykırı olarak oynamanın bir oyuncuyu ne dertlere sokabileceğini görüyoruz. Beyazın, tehlikeli bir hamle olan Ff5 hamlesini oynamasından korkmam bu fena hamleleri oynamama sebep olmuĢtur. -61-

15. Vc4 Ae6 16. b4 Vc7 17. Fxg6 hxg6 18. Ve4 ġf6 19. Kd3 h4 ve sonra da g4 ile taarruza devam etmek belki de daha kuvvetli idi. Siyahın zay ıf noktası e5 piyonu olup bu piyonu Ģah ile savunma zorundadır. Yapılan hamle, kaleleri çiftlemek ve sonra da bunlardan birini d6 ka resine yerleĢtirerek c5 e sürülecek bir piyonla desteklemek fik rine dayanmaktadır. Siyah buna ancak c5 oynamakla engel olabilir ki bu da d5 karesini zayıflatır. Siyah b6 hamlesi ile buna engel olabilirse de o zaman siyah vezir hem e5 ve hem de c6 piyonları nı korumak zorunda kalır. Fakat siyahlar, kaleleri değiĢmek teklifi yaparak beyazların planına engel olabilir. Bu s ebepten dolayı h4 hamlesi taarruza devam etmek için iyi yol olarak görünüyor. 19. ... Kad8 20. Kad1 g5 Bu hamle g6 hamlesini hazırlayarak siyahın durumunu emniyete almak içindir. Fak at siyah, maalesef bu plana bağlı kalmamıĢtır. 21. c4 Kxd3 g6 hamlesi oynansa idi siyahın durumu emniyete girerdi. 22. Kxd3 Kd8 Bir piyon kaybına neden olan çok tehlikeli bir hatadır. Doğru hamle g6 hamlesi olup siyaha çok iyi bir oyun sağlardı. Eğer bu hamle yapılsa idi oyun sonu için de siyah Ģahın durumu daha üstün olurdu. 23. Kxd8 Axd8 [Şekil 107] 24. h4 Birazdan görüleceği üzere bu hamle bir piyon kazanır. Siyahlar 24. ... Ae6 oynayamaz. 25. hxg5 axg5 26. Vh4 ve beyazlar bir at kazanır. 24. ... gxh4 25. Vxh4+ ġe6 26. Vg4+ ġf6 27. Vg5+ ġe6 28. Vxg7 Vd6 29. c5 Vd5 30. e4 Vd1+ 31. ġh2 f6 32. Vg4+! ġ e7 33. Axe5 Vxg4 34. Axg4 Ae6 35. e5 fxe5 36. Axe5 Ad4 Oyun birkaç hamle daha devam etti ve siyah, beyazların iki serb est piyonunu durdurmanın çaresi olmadığından oyunu terketti. OYUN 4- FRANSI Z SAVUNMASI St. Petersburg 1913 J.R. Capablanca - E.A. Snosko-Borowski 1. d4 e6 2. e4 d5 -62[Şekil 106]

3. Ac3 Af6 4. Fg5 Fb4 “Mc Cutcheon devam yolu.” Bundan amaç siyahların savunacak y erde giriĢ imi ellerine almaya çalıĢarak vezir kanadında harekete geçmesidir. Bu devam yolunda oyun ilginç bir Ģekil alır. 5. exd5 Bu oyun oynandığı sıralarda 5. e5 hamlesi moda idi. Fakat Ģimdi de o zaman yapt ığım gibi exd5 hamlesini daha kuvvetli sayıyorum. 5. ... Vxd5 Bu hamle exd5 hamlesine tercih olunur. Daha önce de söylediğim gibi bundan amaç , giriĢimi beyazdan alarak vezir kanadını bozmaktır. Fakat buna karĢ ı beyazlar da siyahın Ģah kanadını boz arak daha iyi bir durum elde eder. Kural olarak Ģunu söyleyebiliriz: ġah kanadında yapılan bir yarma hareketi, vezir kanadındaki bir yarma hareketinden daha önemlidir. 6. Fxf6 Fxc3+ 7. bxc3 gxf6 8. Af3 b6 Bu devam yolunda siyahın planı fili uzun diyagonale yerleĢtirerek kalelerin yardımı ile açık bulunan g sütunundan beyaz Ģaha karĢı Ģiddetli bir taarruza geçmektir. Bu plan düĢ ünülürken vezir kanadının bozulmuĢ olmasından dolayı beyazların küçük rok yapacağı varsay ılmıĢt ır. 9. Vd2 Fb7 10. Fe2 Ad7 11. c4 Vf5 12. 0-0-0 Bu orijinal hamleyi ilk defa Philadelphia'da Mr. Walter'e karĢı oynamıĢtım. Siyah fil olmadığından ve siyahın aletleri beyaz Ģaha taarruz etmeye haz ırlanmıĢ bulunduğundan siyahlar için beyaz Ģahın açık durumundan hemen fay dalanmak olanaksız dır. Ġki imkan incelenebilir. Önce, eğer siyahlar bu oyunda olduğu gibi büyük rok yaparsa taarruz tehlikesi yoktur. Eğer küçük rok yaparlars a siyah vezirin durumundan dolayı beyazlar daha önce hücuma geçer. Y apılan hamlenin doğurdugu taarruz olanaklarından baĢka, beyazlar bir hamle ile Ģahı emniyete çekip kalelerden birini oyuna sokuyor. Bu suretle ilerdeki planlarına devam etmek üzere birkaç tempo kazanıyor. 12. ... 0-0-0 13. Ve3 Khg8 14. g3 [Şekil 108] 14. … Va5 ġüphesiz ki bir hatadır, beyazın inc e karĢ ılığını görmüyor. Fakat ufak bir inceleme siyahın durumunun fena olduğunu gösterir. 15. Kd3! ġb8 16. Khd1 V f5 17. Ah4 Bu hamle at ı bir zaman için oyun dıĢı ettiğinden tenkit edilmiĢtir. Fakat Vg5 hamlesini zorlay arak f4 ile mühim bir tempo kazanılıyor. Bu hamle sadece beyazın durumunu sağlamlaĢtırmakla kalmayıp siyah veziri de uzaklaĢt ırır bir zaman için oyun dıĢında tutuyor. ġüphesiz ki vezir, attan çok daha değerlidir. Kazanılan zaman ve bey azın daha önemli aletlerinin elde ettiği hareket serbestliği de önemlidir. 17. ... Vg5 18. f4 Vg7 19. Ff3 Bu gibi durumlarda a6 ve c6 k arelerini kontrol eden ve savunma kuvveti fazla olan siyah filden -63-

kurtulmak üstünlük verir. 19. ... Kge8 20. Fxb7 ġxb7 21. c5! c6 Beyaz c6+ tehdidini yapmıĢtır. 22. Af3 V f8 [Şekil 109]

Atın d2 üz erinden e4 veya c4 yolu ile d6 karesine yerleĢmesine engel olmak için. Beyazın büy ük bir durum üstünlüğü olduğu kolayca görülür. 23. Ad2? Burada doğru hamle olan Kb3 hamlesini düĢündüm. Fakat bu yol bana yavaĢ göründüğünden dolayı vazgeçtim. 23. ... bxc5 24. Ac4 Ae4 veya Ab3 hamleleri, beyaz için üstünlük veren bir oyun sonu sağlay abilirdi. 24. ... Ab6 25. Aa5+ ġa8 26. dxc5 Ad5 27. Vd4 Kc8 [Şekil 110]

Eğer Kb8, 28. Ac6 Kbc8 29. Axa7 ve kazanır. 28. c4 Doğru hamle Ac4 idi. Fakat ben hâlâ parlak bir kombinezon aramakla meĢguldüm ve ileride d6 karesine yerleĢtireceğim bir piyonun oyunu kazanacağını düĢünüyordum. Siyahlar bu çok güç savunmayı baĢarıyla sürdürdüğünden dolay ı takdire değer. Siyahlar birçok defalar yanılabilirdi, fakat yirmi ikinci hamleden itibaren daima en iyi hamleyi oynamıĢtır. 28. … e5! 29. Vg1 e4 30. cxd5 exd3 31. d6 Ke2 32. d7 Kc2+ 33. ġb1 Kb8+ 34. Ab3 Ve7 35. Kxd3 Durum çok ilgi çekicidir ve kanımca burada da oyunu kazanmak için son fırsatı k açırdım . Eğer bu doğru ise 28’inci hamlede c4 oynarken güttüğüm fikrin yanlıĢ olmadığı meydana çıkar. Beyaz ın 35. Vd4! hamlesinden doğan ihtimalleri okuyucu inceleyebilir. Ben aĢ ağıdaki devam yollarını inceledim: 35. Vd4 Kxh2 (Kxc5; d8 ve kazanır) 36. Vxd3! Kd8 37. Va6 ġb8 -en iyisi- (Ve4+; ġa1 ġb8; Kb1 ve kazanır) 38. Vxc6 ve beyazlar oyunu hiç olmazsa berabere yapar. 35. ... Ke2 36. Vd4 Kd8 37. Va4 Ve4 38. Va6 ġb8 Bu basit hamley e karĢı yapacak bir Ģey yoktur. Çünkü beyaz Ad4 oy narsa siyahlar Vh1+ ile mat eder. 39. ġc1 Kxd7 -64[Şekil 111]

40. Ad4 Ke1+ 41. terk. Çok ilginç bir çarpıĢma. OYUN 5- ĠSPANYOL AÇILIġI St. Petersburg 1914 Dr. Em. Lasker – J.R. Capablanca 1. e4 e5 2. Af3 Ac6 3. Fb5 a6 4. Fxc6 Bu hamlenin amac ı vezirsiz bir oyun ortas ı sağlamaktır. Burada beyaz ın Ģ ah kanadında üç e karĢ ı dört piyonu mevcuttur. Siyahın diğer kanattaki piyon üstünlüğü, piyonların ın duble olması yüzünden biraz tesirini kaybeder. Buna karĢılık siyah, iki fil üstünlüğüne sahiptir. Beyazın ise yalnız bir fili kalmıĢtır. 4. ... dxc6 5. d4 exd4 6. Vxd4 Vxd4 7. Axd4 Fd6 Siyahın amac ı kısa rok yapmaktır. Bunun sebebi, siyah Ģahın zayıf tarafta kalıp ilerde beyaz piyonların bu k anatta ilerlemesine engel olmaktır. Teorik olarak bu doğru görülüyor ise de pratikte bunun en iyi sistem olup olmadığını ispat etmek güçtür. Okuyucu Ģuna dikkat etmelidir ki eğer büt ün aletler değiĢilmiĢ olsa idi beyazlar pratik bak ımından bir piy on üstünlüğüne sahip olup bundan dolay ı kazanılmıĢ bir oy un sonu elde ederlerdi. 8. Ac3 Ae7 Bu çok sağlam bir geliĢme tarz ıdır. Diğer Ģekillerde siyah at bu kadar çabuk ve iyi olarak oyuna sokulamazdı, e7 karesi bu devam yolunda siyah at için en iyi geliĢme karesidir, çünkü piyonların hareketine engel olmadığı gibi gerektiğinde g6 karesine de gidebilir. B undan baĢka c5 hamlesinden sonra c6 yolu ile bu at d4 karesine de gidebilir. 9. 0-0 0-0 10. f4 O zaman bu hamleyi zayıf bulm uĢtum ve Ģimdi de böyle düĢünüyorum. Bu hamle e4 piyonunu zayıflatıyor ve siyaha Fc5 oynayarak atı açmaza almak imkanını veriyor. 10. … Ke8 En iyi hamledir. Fc5, Fe3, Ad5 tehdidini yapıy or ve Ad5 vey a f5 tehdidi yüzünden beyaz ın Fe3 oynamas ına engel oluyo r. 11. Ab3 f6 b6, c5 ve Fb7 hamlelerinden sonra atı g6 karesine getirerek beyaz merkez piyonlarına hücuma hazırlıktır ki bu taarruz beyaz ı güç duruma sokabilir. 12. f5 [Şekil 112]

YanlıĢ olarak oyunu bu hamlenin kazandığı iddia edilmiĢtir. Fakat bu durumdan itibaren aynı oyunu oynamayı çok arzu ederdim. Sonunda kaybedilmiĢ bir durum elde etmeme benim ileride yaptığım çeĢitli hatalar sebep olmuĢtur. 12. ... b6 13. Ff4 [Şekil 113] 13. ... Fb7 Doğru değil. Doğru hamle Fxf4 idi. Buna karĢı Dr. Lasker aĢağıdaki devam yolunu veriyor: 13. ... Fxf4 14. Kxf4 c5 15. Kd1 Fb7 16, Kf2 Kad8 17. Kxd8 Kxd8 18. Kd2 Kxd2 19. Axd2 ve onun iddias ına göre beyaz ın durumu daha iyidir. Fakat Niemzovitch'in hemen oyundan s onra gösterdiği gibi Dr. Lasker'in devam yolunda verilen 16. ... Kad8 hamlesi en iyi devam yolu değildir. Eğer 16. -65-

Kac8! oynanırsa beyaz ın beraberliği sağlamas ı güçleĢir. Çünkü siyahın Ac6, Ae5 ve sonra da Ac4 oynamas ına kolayca engel olunamaz. Eğer beyaz bu manevraya engel olmak için atı b3 karesine getirirse o zaman da siyah at d4 karesine gider ve beyaz e4 piyonu hücum karĢ ısında kalır. Dr. Lasker'in devam yolunu ele alırsak mevcut olan üstünlük siyahın 19. ... Ac6 oynay ıp A b4 ve Ad4 tehditlerini yapmas ı ile kaybolur. Çünk ü bu tehditlerden hiç birine engel olunam az. Eğer beyaz 20. Ad5 oynarsa siyah da A d4 hamlesi ile hiç olmazsa beraberliği temin edebilir. Gerçekten 19. ... Ac6 hamlesi ile siyah ç eĢitli tehditler yaptığından beyazın bir veya daha fazla piyon kaybına nasıl engel olacağını görmek güçtür. 14. Fxd6 cxd6 15. Ad4 Tuhaft ır ki 13. ... Fb7 hamlesini oynarken bu hamleyi görmemiĢtim. Eğer görmüĢ olsa idim doğru hamle olan 13. ... Fxf4 hamlesini oynardım. 15. ... Kad8 Atın istilasına rağmen oyun henüz kaybedilmiĢ değildir. Siyahlar ilerde c5 ve sonra da d5 oynayabilir. 16. Ae6 Kd7 17. Kad1 [Şekil 114]

Bu durumda önce c5 ve sonra da d5 oynay arak beraberliği sağlamayı düĢünmüĢtüm. Fakat birdenbire 17. ... Ac8 oynayarak ilerde kaleyi, ata ve bir piyona feda edip beyaz ın e4 piyonunu daha fazla zayıflatmaya karar verdim. Bu planı durumun gereğine göre g5 hamlesinden önce ya da sonra uygulamayı düĢünmüĢtüm. ġimdi analiz edelim: 17. ... c5 eğer 18. Ad5 Fxd5 19. exd5 b5 ve dikkatli bir analiz gösteriyor ki siyahlar için korkacak bir Ģey yoktur. Bu durumda siyahın planı, at ı c8, b6, c4 ya da d7 yolu ile e5 karesisine yerleĢtirmek olacaktı. Yine 17. ... c4 18. Kf2 d5 19. exd5 Fxd5 20. Axd5 (en iyisi, çünkü Kfd2, Fxe6 ile siyah üstünlük kazanır) Kxd5 21. Kxd5 Axd5 ve siyahın oyun kaybetmesine neden yoktur. 17. ... Ac8 18. Kf2 b5 19. Kfd2 Kde7 20. b4 ġf7 21. a3 Fa8 Bu sefer hiç bir sebep olmaksız ın planımı tekrar değiĢtirdim. Eğer bunun yerine Ac8 oynadığım zaman düĢündüğüm gibi Kxe6 fxe6+; Kxe6 oynasa idim, zannımca beyazın bu oyunu kazanacağı çok Ģüpheli idi. Bu kazanç mümkün olsa bile her halde çok zor olacaktır. 22. ġf2 Ka7 23. g4 h6 24. Kd3 a5 25. h4 axb4 26. axb4 Kae7 Tabii bunun Ģimdi anlamı yoktur. Durumu fena olan siyah, hamle aramaktadır. Bunun yerine Ka3 oynayarak açık hattı kontrol etmek ve aynı zamanda Ab6-c4 tehdidini yapmak daha iyi idi. 27. ġf3 Kg8 28. ġf4 g6 Yine fena... Beyaz Ģahın orada iĢi olmadığından, beyazın son iki hamlesi zayıft ı. Beyaz 27'inci hamlede K g3 oynamalı idi. ġimdi siyah için y apacak Ģey ise, g5+ oynamaktı. Bu son fırsat ı da kaçırdıktan sonra her Ģey beyaz ın istediği gibi olup oyunu dikkatle bitiriyor. Siyah her hamle ile daha güç duruma giriyor. Artık benim bütün oyun devamında kararsız oynadığımı söylemekten baĢka açıklama yapmaya gerek yoktur . Bir plan yapıldığı zaman mümkünse uygulanması gerekir. Beyazın oy ununa gelince kanaatimce onuncu ve onikinci hamleleri çok zayıft ır. Bundan sonra yirmi yedinci hamleye kadar iyi oynadı. 27 ve 28 inci hamleleri de zayıftır. Beyazın oyununun devamı ise iyi olup belki de kusursuzdur. 29. Kg3 g5+ 30. ġf3 Ab6 -66-

31. hxg5 hxg5 32. Kh3 Kd7 33. ġg3! ġe8 34. Kdh1 Fb7 35. e5 dxe5 36. Ae4 Ad5 37. A6c5 Fc8 38. Axd7 Fxd7 39. Kh7 Kf8 40. Ka1 ġd8 41. Ka8+ Fc8 42. Ac5 terk. OYUN 6- FRANSI Z SAVUNMASI Rice Memorial Turnuvası 1916 O.Chajes - J. R. Capablanca 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Ac3 Af6 4. Fg5 Fb4 Frans ız savunmasının büt ün devam yolları aras ında en çok sevdiğim budur, çünkü bu, siyahlara giriĢimi elde etmek için daha fazla Ģans vermektedir. 5. e5 exd5 hamlesi kanaatimce en iyi hamle olmakla beraber yapılan hamlenin de çok iy i tarafları vardır. Fakat beyazın devam yolu hakkında da aynı Ģey söylenemez . 5. ... h6 6. Fd2 Fxc3 7. bxc3 Ae4 8. Vg4 ġf8 Bunun yerine yapılması mümkün olan g6 hamlesi, siyahın Ģah kanadını çok zayıflatır. Beyaz h4 oynayarak siyahı h5 oynamaya zorlar ve sonra da beyaz fil d3 karesine giderek zay ıflamıĢ olan g6 piyonunu tehdit eder. Yapılan hamle ile siyah rok yapmaktan vaz geçiyor, fakat beyaz ın merkezine ve vezir kanadına hücum için zaman kazanıyor. 9. Fc1 c5 Va5 tehdidini yaparak beyazın Fa3 tehdidine m ani oluyor. Bu da gösteriyor ki, beyazın son hamlesi t amamen bir zaman kay bı olup durumunu zayıflatmıĢtır. 10. Fd3 Va5 11. Ae2 cxd4 12. 0-0 dxc3 13. Fxe4 dxe4 14. Vxe4 Ac6 [Şekil 115]

Siyahlar, açılıĢta bir piyon kazanmıĢtır. Fakat geliĢmesi biraz geridir ve aksi renkli fillerden dolayı Ģimdiden siyahın kazanılmıĢ bir durum elde ettiği söylenemez . Fakat siyahın durumu daha iyidir, çünkü bir fazla piyonu olduktan baĢka beyazın e5 piyonunu da tehdit etmektedir ki bu da savunulmak zorundadır. Bundan dolayı siyah, atını e7 üzerinden d5 karesine getirmek için gereken zamanı kazanacaktır. -67-

At, d5 karesine yerleĢtirildikten sonra, fil de fırs at çıkar çıkmaz d7 yolu ile c6 karesine getirilecek ve siyahlar giriĢimi elde ederek oyuna devam yolunu tayin edecektir. 15. Kd1 Siyahlar, Ae7 oy narsa buna Axc3 ya da daha iyisi Fa3 hamlesi ile cevap vermek için. Fakat stratejik bakımından bu hamle zay ıft ır. Çünkü aletlerini vezir kanadına getirmekle beyazlar, siyahın Ģah kanadında tedbir almasından önce kesin bir taarruza geçmek Ģans ını kaybediyor. 15. ... g6 16. f4 ġg7 17. Fe3 Fa3 oynamak için a4 hamlesi daha iyi idi, çünkü beyaz fil, e3 karesinde savunmada kalacak yerde, açık diyagonalde daha iyi iĢ görürdü. 17. ... Ae7 18. Ff2 Ad5 Bu at, hakim durumundan dolayı t aarruza engel olmaktadır ve ondan kurtulmak imkanı da yoktur. Siyahlar onun arkas ında geliĢmelerini rahatça tamamlayabilirler. ġimdi oyun siyah tarafından strat ejik olarak kazanılmıĢtır. 19. Kd3 Fd7 20. Ad4 Kac8 21. Kg3 ġh7 22. h4 Khg8 23. h5 Vb4 Atı açmaza alıp icabında e7 ya da f8 k arelerine gidebilmek için. Gerçekte bütün bu t edbirlere lüz um yoktur. Çünkü beyaz ın taarruzu bir sonuç vermez. Belki de siyah, bütün bu tedbirleri bir tarafa bırak ıp V a4 ve sonra da f5 oynamalı idi. Sonradan bunu yapmıĢsa da durum Ģimdiki k adar elveriĢli olmamıĢtır. 24. Kh3[Şekil 116] 24. ... f5 Beyazın biraz dan ispat edeceği gibi en iyi hamle bu değildir. Vf8 hamlesi her Ģeye mani olabilirdi. Fakat siyah derhal insiyatifi elde etmek istediğinden karıĢ ık durumlara girmiĢtir. Buna rağmen birazdan görüleceği gibi bu hamle, oyunu kaybeden hamle değildir. 25. exf6 (geç erken) Axf6 26. hxg6+ Kxg6 [Şekil 117] 27. Kxh6+ Beyazlar bu hamle ile veziri kazanır. 27. ... ġxh6 28. Af5+ ex f5 29. Vxb4 Durum çok ilgi çekicidir. B eyaz Ģaha karĢı Ģiddetli bir t aarruza geçerek beyazların savunmasını k ısa bir zamanda kıracağımı düĢündüm. Bunu ancak önce Fc6 oynayarak onu g3 oynamaya zorlamak ve sonra da ġ h5 oynamak suretiyle yapabilirdim. Buna benzer bir plan uyguladımsa da önce Kcg8 oynay arak önemli bir hamle kaybettim ki bu da beyaza Kd1 oynamak fırs atını verdi. ġuna kanıy ım ki hemen Fc6 oynamak kesinlikle gerekliydi. Buna karĢ ı beyaz g3 oynamak zorunda idi ve siyah da buna önce de söylendiği gibi ġh5 ile karĢılık verecekti ve bu da en iyi devam yolu idi. (Bunun amacı Kh8 ve sonra da ġg4 oynayarak mat tehdidi yapmak ve durumun gereğine göre baĢka bir hamle oynamaktır. Bazı hallerde önce ġg4 oynamak daha iyi olabilirdi. ) Bundan sonra Ae4 hamlesi ile siyah hiç olmazsa beraberliği sağlayabilirdi . Bu durumda pek çok imkanlar mevcut olduğundan bunların hepsini vermek imkansızdır. Y ukarıda verilen devam yollarını -68-

analiz etmek, okuyucu için faydalı olur. 29. ... Kcg8 Yukarıda söylendiği gibi en iyi hamle Fc6 idi. 30. g3 Fc6 31. Kd1 ġh5 Planım yukarıda da anlattığım gibi Ģahı g4 karesine getirerek h8 den mat tehdidi yapmaktı. Fakat artık bu manevra geç kalmıĢtır. Çünkü bey az kale buna mani olmak için tam zamanında yetiĢmiĢtir. Bundan dolay ı yapılan hamle yerine, siyah hiç olmazsa Ae4 oynay arak beraberliği sağlamalıydı. Yapt ığı hamleden sonra ise roller değiĢmiĢ ve giriĢim beyaza geçmiĢtir ve Ģimdi siyah beraberliği sağlamaya uğraĢmak zorundadır. 32. Kd6 Fe4 Ae4 hamlesi yine en doğru hamle idi ve belki de beyazın en iyi oyununa karĢı beraberliği sağlamak için bu son fırsatt ı. 33. Vxc3 Ad5 34. Kxg6 ġxg6 Axc3, Kxg8, Axa2 hamlesi iyi değildi. 35. Ve5 ġf7 36. c4 Ke8 37. Vb2 Af6 38. Fd4 Kh8 39. Vb5 Kh1+ 40. ġf2 a6 41. Vb6 Kh2+ 42. ġe1 Ad7 43. Vd6 Fc6 44. g4 fxg4 45. f5 Kh1+ 46. ġd2 ġe8 47. f6 Kh7 48. Ve6+ ġf8 49. Fe3 K f7 50. Fh6+ ġg8 Bu oyunu seyredenler gibi, okuyucuların çoğu da Ģimdiye kadar neden oyunu terketmediğimi düĢünmüĢlerdir. B unun sebebi, oyunu kay bettiğimi bilmeme rağmen beyaz ın hemen hemen oynamak üzere olduğu aĢağıdaki devam yolunu oynamasını ümit ettiğim içindir: 51. Vxg4+ ġh7 52. V h5 Kxf6 53. Fe5+ ġg7 54. Fxf6+ ġx f6 beyaz, oyunu teorik olarak kazanmıĢ olmasına rağmen bu kazanc ı pratikte sağlamak kolay değildir. Eğer okuyucu buna inanmazsa bir ustaya karĢı beyazlarla oynayarak ne olac ağını görebilir. Rakibim iĢi sağlama bağlamak istediğinden, 51. Fg7 oynay arak aĢağıda görüldüğü gibi oyunu kazanmıĢtır. 51. Fg7 g3 52. ġe2 g2 53. ġf2 A f8 54. Vg4 Ad7 55. ġg1 a5 56. a4 Fxa4 57. Vh3 Kxf6 -69-

58. Fxf6 Axf6 59. Vxg2+ ġf8 60. Vxb7 Ve birkaç hamle sonra siyahlar terketmiĢtir. Oyun 25 inci hamleden sonra Chajes tarafından çok iyi oynanmıĢtır. Daha iyi durumda olan siyahın birçok fırsatlar kaç ırmasına rağmen, beyaz hiç bir fırsat ı kaçırmamıĢtır. OYUN 7- ĠSPANYOL AÇILIġI San Sebastian 1911 J.R. Capablanca - A. Burn 1. e4 e5 2. Af3 Ac6 3. Fb5 a6 4. Fa4 Af6 5. d3 Bu çok sağlam bir ç ıkıĢtır, o zaman bu açılıĢın çeĢitli devam yollarını iyi bilmediğimden bunu s ık sık oynardım. 5. ... d6 6. c3 Fe7 Bu devam yolunda g6 hamlesinden sonra bu fil g7 karesine çıkarılabilir. 7. Abd2 0-0 8. Af1 b5 9. Fc2 d5 10. Ve2 dxe4 11. dxe4 Fc5 Her halde e7 karesini, vezire ayırmak için oynanmıĢt ır. Fakat bu hamle henüz tavsiye edilemez. Doğru ve etkili hamle Fe6 idi. Bununla hem bir alet oyuna sokulmuĢ ve hem de Fc4 tehdidi yapılmıĢ olurdu ki, beyaz bunu durdurmak zorunda idi. 12. Fg5 Fe6 ġimdi art ık bu hamle o kadar etkili değildir. Çünkü beyazın c1 fili oyuna çıkmıĢtır ve c4 karesini savunmak için e3 karesine gidecek olan at, bu filin yolunu tık amaz. 13. Ae3 Ke8 14. 0-0 Ve7 [Şekil 119]

Bu hamle fenadır. Siyahın oyunu zaten iyi değildi. Siyah hiç olmazsa bunu oynamazdan önce fil ile atı almalı idi. 15. Ad5 Fxd5 16. exd5 Ab8 Bu atı d7 karesine getirerek öbür at ı savunmak ve e5 piyonunu korumak için. Fakat beyaz buna zaman bırakmadan üstün durumdan faydalanarak bir piyon kazanıyor. 17. a4 b4 Piyon kaybını nas ıl olsa önleyemeyeceğinden siyah, bu piyonu olduğu yerde feda edip durumunu sağlamlaĢtırmak için Ad7 oynamalı idi. Yapılan hamle sadece bir piyon kaybetmekle kalmayıp aynı zamanda siyahın durumunu çok zayıflatmaktadır. 18. cxb4 Fxb4 19. Fxf6 Vxf6 20. Ve4 Fd6 -70-

21. Vxh7+ ġf8 [Şekil 120] Bir piyonu fazla olan bütün aletleri harekete geçmiĢ bulunan beyaz, siyahlar geliĢmeyi bitirip aç ık olan h hattından yararlanarak beyaz Ģaha karĢ ı bir hücum giriĢimine geçmezden önce bu durumdan istifade etmek zorundadır. ġimdi yaptığı hamle ile beyaz bütün bu gibi taktikleri önlemektedir. 22. Ah4 Vh6 Bu hamle aĢağı yukarı zorunludur. Siyahlar Fxg6 tehlikesi yüzünden g6 oynayamazdı. B eyaz ise Vh8+ ve sonra da Af5+ ve Vxg7 tehdidini yapmakta idi. 23. Vxh6 gxh6 24. Af5 h5 25. Fd1 Ad7 26. Fxh5 Af6 27. Fe2 Axd5 28. Kfd1 Af4 29. Fc4 Ked8 30. h4 a5 Bir piyonu korumak için siyah zaman kaybetmek zorundadır. 31. g3 Ae6 32. Fxe6 fxe6 33. Ae3 Kdb8 34. Ac4 ġe7 Siyah ümitsizce çarpıĢmaktadır. Pratik bakımdan iki piyonu eksik olduğu gibi diğer piyonları da tek kalmıĢ olup bunları aletlerle korumak zorundadır. 35. Kac1 Ka7 Beyaz, Axd6 ve sonra Kc7+ tehdidi yapmıĢtır. 36. Ke1 ġf6 37. Ke4 Kb4 38. g4 Ka6 Eğer Kxa4?, Axd6 ile beyazlar bir alet kazanır. 39. Kc3 Fc5 40. Kf3+ ġg7 41. b3 Fd4 42. ġg2 Ka8 43. g5 Ka6 44. h5 Kxc4 45. bxc4 Kc6 46. g6 terk. OYUN 8- MERKEZ AÇILIġI Berlin 1913 J. Mieses - J.R. Capablanca 1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Vxd4 Ac6 4. Ve3 Af6 -71-

5. Ac3 Fb4 6. Fd2 0-0 7. 0-0-0 Ke8 Bu durumda Ke8 hamlesi yerine vezir filini açmak için çoğunlukla d6 oynanır. Benim fikrim ise beyaz ın e4 piyonunu y eterince tazyik ederek bu piyonu kazanmak ve bu suretle beyazın ufak durum üstünlüğüne maddi bir üstünlükle karĢılık vermekti. Bu planımın doğru olduğu kanısınday ım. KarĢ ı karĢıya kaldığım zorluk ise planımı kusurlu uy gulamamdan ileri gelmiĢtir. 8. Vg3 Axe4 9. Axe4 Kxe4 10. Ff4 [Şekil 121] 10. ... Vf6 Beyazın yaptığı piyonu geri alma tehdidi aletlerin geliĢmesini bitirmek için zaman k azanmak amac ını gütmektedir. Eğer siyahlar filin önünü açmak için d6 oynarsa o zaman beyazlar, 11. Fd3 Ke8 12. Af3 Ģeklinde devam ederek kısa bir zaman sonra siyah, Ģaha karĢı Ģiddetli bir taarruz a geçecektir. Yapılan hamle ile siyah bu kitapta gösterilen ilkelere uygun olarak giriĢimi eline almağa çalıĢ ıyor. 11. Ah3 Eğer, Fxc7, d6 ve beyazın fili tamamen s ıkıĢır ve bu fil eğer mümkün olsa bile ancak beyazın durumunun fena halde bozulmas ı pahasına kurtarılabilir. Yapılan hamle giriĢimi elde bulundurmak için aletleri derhal oyuna sokmak amac ını gütmektedir. 11. ... d6 ġimdi bu hamle sadece bir geliĢme hamlesi olmayıp aynı zamanda Fxh3 ile bir alet kazanmak tehdidini de yapmaktadır. 12. Fd3 Ad4 Bu hamle lüzumsuz yere oy unu karıĢtırmaktadır. Ke8 hamlesi en basiti olup sağlam bir hamle idi. 13. Fe3 [Şekil 122] 13. ... Fg4 Bu tehlikeli bir hatadır. Durum çok ilgi çekicidir ve siyah için tehlikeli görünmekte ise de gerçekten böyle değildir. Doğru hamle 13. Kg4 olup bundan sonra da oyun, Ģöyle devam ederdi: 14. Fxd4 Kxd4 15. c3 Fxc3 16. bxc3 Kg4 17. Ve3 (en iyisi) Vxc3+ 18. Fc2 Vxe3 19. fxe3 Kxg2 ve ata karĢılık dört piyon almıĢ olan siyahın oyunu daha iyi olurdu. Bundan baĢka bey azın bütün piyonları da yok edilmiĢ olacaktı. 14. Ag5! Kxe3 15. Vxg4! Ae2+ [Şekil 123] 16. Fxe2 Kxe2 17. Ae4! Kxe4 18. Vxe4 Vg5+ 19. f4 Vb5 20. c3 Fc5 21. Khe1 Vc6 22. Kd5 Vxc6 hamlesi ile beyaz, doğru oynamak Ģart ı ile kazancı s ağlayan kesin bir üstünlük elde edebilirdi . Fakat Mieses, kalite kazanmıĢ olmasına rağmen bir piyon eksiğine oy un sonunu oy namay a çekinmi Ģ ve vezirleri değiĢmeyerek taarruza devam etmeyi tercih etmiĢtir. Ġlk bakıĢta ve hatta dikkatli bir incelemeden sonra bile bu planda bir yanlıĢlık görülmemekle beraber gerçekte bu böyle değildir. Bu noktadan itibaren oyun yavaĢ yavaĢ siyahın lehine olarak geliĢecek ve bir kalite kazanmıĢ olmasına rağmen beyaz -72-

kaybedec ektir. 22. ... Vd7 23. f5 c6 24. Kd2 d5 [Şekil 124]

Bu andaki planım çok basit olup fili f6 karesine getirmekten ibarettir. Ondan sonra beyazların, Ģahıma karĢı yaptıkları taarruzu h6 oynayarak durdurmaya çalıĢacağım ve beyaz ın g5 oynamasına engel olacağım. ġahımı taarruzdan kurtardıktan sonra üçe karĢ ı dörtle çoğunluğa sahip olduğum vezir kanadı piyonlarımı ilerlet eceğim. B u ilerleme ve f6 daki filimin taarruz kuvveti bana kazanma Ģansını temin edecektir. 25. Vf3 Fe7 26. Kde2 Ff6 27. Vh5 h6 28. g4 ġh7 h4 hamlesine engel olmak içindir. Eğer beyaz Ģimdi h4 oynarsa g6 ve vezirin kaçacak yeri yoktur. ġimdi art ık Ģahımı emniyette varsayabilirim. Beyazlar veziri h3 yolu ile geri çekmek zorunda olduğundan siyahlar bu zamanı vezir kanadında ilerlemek için kullanabilir. 29. ġb1 Kd8 30. Kd1 c5 Savunmaya geçen beyazların stratejik bak ımdan kalelerini doğru olarak koyduğuna dikkat ediniz . Her iki kale de beyaz karelerde olup, siyah filin taarruzundan korunmaktadır. 31. Vh3 Va4 Bu hamle ile kaleye ve g4 piyonuna taarruz edilerek zaman kazanılıyor ve beyaz vezir bir an için h3 karesine bağlanıyor. B undan baĢka taarruz beyaz Ģaha yöneltildiğinden siyah vezirin artık yak ında bulunmas ı gerekir. Beyazların alet üstünlüğü olduğundan siyah baĢarılı olmak için bütün kuvvetleri ile taarruz etmek zorundadır. 32. Ked2 Ve4+ 33. ġa1 b5 Siyah Ģimdi b4 ile filin hareket sahas ını açmak ve aynı zamanda geçer ve piyon elde etmek tehdidini yapıyor. 34. Vg2 Va4 Vxd1+ yüzünden beyazlar, d5 piyonunu alamaz. 35. ġb1 b4 [Şekil 125]

Taarruz doğrudan doğruya beyaz Ģaha yapıldığından baskı gitgide artmaktadır. Durum Ģimdi çok ilginç ve zordur. Siyahın en iyi oyununa karĢ ı beyazın yeterli bir savunmas ı olup olmadığı Ģüphelidir. Bu durumda devam yolları çok ve güçtür. 36. cxb4 Vxb4 Siyah Ģimdi bir geçer piyon elde etmiĢtir ve siyah fil kuvvetli bir bask ı yapmaktadır. B eyazın 37. Kxd5 oynaması iyi değildir, çünk ü Kxd5 38. Kxd5 Fxb2 ve bey az Ve4+ tehdidi ile kaleyi kaybedeceğinden fili alamaz. Sonuç olarak siyah bir geçer piyon üstünlüğü ile kalır. 37. a3 Va4! 38. Kxd5 Kb8 39. K1d2 c4 40. Vg3 Kb3 41. Vd6 41. ... c3 -73[Şekil 126]

Bu durumda Fxb2 hamlesi de kazanır ki bu da beyaz ın oyunu tamamen kaybettiğini gösterir. Fakat bu gibi durumlarda en güzel hamle değil, fakat rakibi en kısa bir zamanda oyunu terke mecbur edecek en etkili hamle oynanmalıdır. 42. Kc2 cxb2 43. Kd3 Ve4! 44. Kd1 Kc3 45. terk. Çünk ü beyaz, Vd2 oynamak zorundadır ve siyah da buna Kxa3 hamlesi ile cevap verecektir. OYUN 9- KABUL EDĠLMEYEN V EZĠR GAMBĠTĠ Berlin 1913 J.R. Capablanca - R. Teichman 1. d4 d5 2. Af3 Af6 3. c4 e6 4. Fg5 Fe7 5. Ac3 Abd7 6. e3 0-0 7. Kc1 b6 8. cxd5 exd5 9. Fb5 Bu hamlenin kendi buluĢum olduğunu sanıyorum. Bunu oynamaktaki amac ım oyunun normal gidiĢini değiĢtirmek içindir. Va4 hamlesinden s onra bu fil, genellikle d3 ya da a6 karelerinden birine gider. Yapılan hamle ilkelere aykırı olmayan olağan bir geliĢme hamlesidir ve fena olmaması gerekir. 9. ... Fb7 10. 0-0 a6 11. Fa4 Kc8 12. Ve2 c5 13. dxc5 Axc5 bxc5, beyaz Kfd1 oy nayarak siyahın merkez piyonlarından birisini kazanmağa giriĢir. Yapılan hamlenin sakıncası ise d5 piyonunu terk ve dolayısıyla zay ıf bırakmas ıdır. Bu piyon saldırıya uğrayabilecek bir durumda bulunmaktadır. 14. Kfd1 Axa4 Diğer bir devam yolu da 14. ... b5 15. Fc2 b4 16. Aa4 Ace4 idi. 15. Axa4 b5 16. Kxc8 Vxc8 17. Ac3 Vc4 Siyahlar vezirleri değiĢip oyun sonunda iki fil ile kalmak istiyor. Fakat bu durumda fikir hatalıdır. Çünk ü b7’deki fili iĢlek değildir, ancak savunmak zorunda olduğu d5 piyonu feda edilerek bu fil oyuna sokulabilir. 18. Ad4 Kd4 hamlesi iyi değildir, çünkü Vxe2; Axe2 Kc8 ve siyahın Kc2 oynamas ına engel olacak iyi bir yol yoktur. 18. ... Vxe2 19. Acxe2! Atların birbirleri ile olan bağlant ısına dikkat ediniz. Bunlardan herhangi biri gerektiğinde d4 karesine gidebilecek Ģekilde konulmuĢtur. ġimdi beyazlar, açık sütunu ele geçirmek tehdidi yaptıklarından siyahın -74-

aĢağıdaki hamlesi zorunludur. 19. ... Kc8 [Şekil 127] Okuyucu bu durumu dikkatle incelemelidir. Ġlk bakıĢta önemli bir tehlike görülmemekle birlikte, beyazın göstereceği gibi, siyah oyunu kaybetmiĢtir, denilebilir. Eğer oyun bütün bütüne kaybedilmediyse bile savunma çok zordur. ġunu da eklemeliyim ki beyaz ın gelecek hamlesine karĢı hiç bir s avunma göremiyorum. 20. Af5 ġ f8 Eğer 20. ... Fd8 21. A d6 Kc7 22. Axb7 Kxb7 23. Fxf6 Fxf6 24. Kxd5 Kc7 25. Kd2 ve beyazlar bir piyon kazanır. Eğer 20. ... Fil baĢka yere giderse, Fxf6 ve siyahın Ģah kanadındaki piyonları duble ve izole olur. 21. Axe7 ġxe7 22. Ad4 g6 Beyaz, Af5+ tehdidini yaptığından bu hamle aĢağı yukarı zorunludur. Siyah atın, uğrayacağı açmazdan kurt ulması için, h7 piyonunu feda etmekten ya da kale ile aç ık sütunu bırakmaktan baĢka çare olmadığına dikkat ediniz. Açık hattı beyazın iĢgal etmesi, siyah hes abına çok fena olac aktır. 23. f3! [Şekil 128] 23. ... h6 Siyah açık sütunu terkeder etmez, beyazlar iĢgal edeceklerinden, siyah kale bu sütunda ileri geri gidip zaman geçirmekten baĢka bir Ģey yapamaz . Diğer taraftan beyaz ufak bir hazırlıktan sonra ġf2, g3 ve f4 yolu ile Ģahı e5 karesine getirmek tehdidini yapmaktadır. Bundan dolayı siyah için en iyisi piyonu feda ederek, atı serbestletmektedir. 24. Fxh6 Ad7 25. h4 Ac5 26. Ff4 Ae6 Siyahlar atları değiĢip ters renkli fillerle kalarak beraberliği s ağlamak istiyor. 27. Axe6 ġxe6 27. ... fxe6 hamlesine karĢı beyazlar fili e5 karesine yerteĢtirecekti. 28. Kd2 Kh8 [Şekil 129] Siyahlar, beyaz ın Fg3 oy namasını z orlamak istiyor. Piyonu korumak için g3 hamlesi iyi değildir; çünkü siyah d4 oynar ve beyazın e4 oynamak imkanı olmasına rağmen siyah fil oy una girer. Fakat birazdan görüleceği üzere siyahın yapt ığı hamle zay ıft ır. Siyahın en iyi Ģans ı b4 ve sonra da a5 oynamaktı. Bu sırada beyaz, g4 ve h5 oynayarak bir geçer piyon elde edebilirdi ki bu da iyi oynamak Ģartiyle oynu kazanmaya yeterlidir. 29. Kc2! Kc8 30. Kxc8 Fxc8 ġimdi aksi renkli filler bulunmas ına rağmen beyaz oyunu kazanmıĢtır. 31. ġf2 [Şekil 130] 31. ... d4 Bu hamle mecburidir. Aksi takdirde bey az, Ģah d4 yolu ile c5 karesine giderek siyahın vezir kanadındaki piyonlarını toplayacaktır. E ğer buna engel olmak için siyah Ģah c 6 karesine yerleĢirse bu sefer de beyaz, Ģah kanadına geçerek oradaki piyonları alabilir. 32. exd4 ġd5 33. ġe3 Fe6 34. ġd3 ġc6 -75-

35. a3 Ff5+ 36. ġe3 Fe6 37. Fe5 Hemen g4 oynamak siyahın f5 hamlesi yüzünden oyunun uzamas ına sebep olur. ġimdi beyaz Ģah f4 yolu ile ilerleyec ek ve g7 karesine yerleĢec ek olan fil de d4 ve b2 piyonlarını koruyacaktır. 37. ... ġd5 38. Fg7 terk. Okuyucu, art ık her nevi oyun sonunu iyi oynamanın önemini anlamıĢtır. Bu oyunda baĢlangıçtan itibaren beyaz ın amacı siyah d5 piyonunu izole etmek olmuĢtur. Bunu elde ettikten sonra beyaz diğer bir yerde, sonuçta kendisine bir piy on kazandıran durum üstünlüğü elde etmeyi baĢarmıĢt ır ve bundan sonra da oyun sonunu dikkatle oynayarak oyunu kazanmıĢtır. Bu oyun sonu dünyanın en iyi oyuncularından birine karĢı oynanmıĢ olması bakımından da önemlidir. OYUN 10- PETROF S AVUNMASI St. Petersburg 1914 J.R. Capablanca – F.J. Marshall 1. e4 e5 2. Af3 Af6 3. Axe5 d6 4. Af3 Axe4 5. Ve2 Ve7 6. d3 Af6 7. Fg5 Bu çok iyi bir hamle olup Morphy tarafından oy nanırdı. ġimdi siyahlar vezirleri değiĢirse geliĢme bakımından bir hamle geri kalmıĢ olacak ve beyaz dikkatle oynarsa siyahın oyunu sıkıĢ acaktır. 7. ... Fe6 O zamanlar Marshall bunun en iyi hamle olduğunu düĢ ünerek Vxe2+ hamlesine tercih etmiĢtir. 8. Ac3 h6 9. Fxf6 Vxf6 10. d4 Fe7 11. Vb5+! A d7 12. Fd3! [Şekil 131]

ġimdi bu açılıĢtan doğan sonuçları inceley ebiliriz : Beyazların hafif aletleri iyi geliĢmiĢtir. Vezir ise tuhaf bir y erde bulunmas ına rağmen tararruzdan uzakta bulunup bir piyona hücum etmektedir. Beyazlar rok yapmaya da haz ır olup durumları tehlikesizdir. Aletleri de rahatça manevra yapabilir. Siyahların ise iki fil üstünlüğü vardır. Fakat diğer taraft an aletleri sık ıĢık durumdadır ve siyah vezir taarruza uğrayabilir bir durumda olup kaçacak iyi bir yeri yoktur. e7 k aresindeki fil de s ıkıĢmıĢ olup vezirin yolunu kapatmakta ve vezir de bu filin geliĢmesine engel olmaktadır. Bundan baĢka siyahlar k ısa rok yapamaz, çünkü, Vxb7 Kb8; V e4 ve bu mat tehdidi ile beyazlar bir piyon k azanmıĢ olur. Siyahın büyük rok yapmas ı da iyi değildir. Çünkü Va5 hamlesi ile oyunu tehlikeye girer, buna karĢı siyah Fxa6 yüzünden a6 hamlesini ve A b5 hamlesi yüzünden de ġb8 hamlesini yapamaz . Bütün bunlardan dolay ı açılıĢ ın tamamen beyaz ın üstünlüğünde olduğunu söyleyebiliriz . 12. ... g5 Vezire yer aç ıyor ve g4 tehdidi yapıyor. 13. h3 0-0 Siyahlar oyunu serbestletip giriĢimi ele almak için bir piyon feda ediyor. Siyah için oynanacak baĢka bir hamle bulmak güçtür. Çünk ü beyazlar Ae4 tehdidi yapmakta idi. Siyah vezir g7 karesine kaçarsa o zaman da beyaz d5 Ff5; Axd6+ ve Fxf5 Ģeklinde devam edecekti. -76-

14. Vxb7 Kab8 15. Ve4 Vg7 16. b3 c5 Bu hamle beyaz ın merkezini yıkmak ve sonra da atı e5 karesine yerleĢtirmek beyaz Ģaha karĢ ı Ģiddetli bir taarruza geçmek için yapılmıĢtır. Fakat bütün buna benzer durumlarda olduğu gibi bu plan da suya düĢmüĢtür. Çünkü geliĢmesi geri kalmıĢ olup aletlerinin yerleri de iyi değildir. 17. 0-0 cxd4 18. Ad5! [Şekil 132] Bu basit hamle siyahın planını tamamen sonuçsuz bırakmaktadır. ġimdi artık siyah aletlerin arasındaki bağlılık kalmayac ak ve zayıf olan piyonlar da taarruza uğrayacaktır. 18. ... Fd8 19. Fc4 Ac5 20. Vxd4 Vxd4 Bir piyonu eksik olmas ına rağmen, vezirleri değiĢmeye mecbur olmas ı, siyahın oyunu kaybettiğini gösterir. 21. Axd4 Fxd5 22. Fxd5 Ff6 23. Kad1 Fxd4 Bu at çok tehlikeli idi. Fakat Ģimdi elde ettiğimiz oyun sonu filin, attan kuvvetli olduğu çeĢittendir ve bu da siyahın durumunu zorlaĢtırmaktadır. Oyunun bundan sonraki kısmı ilgi çekici olmayıp, Petroff savunmas ının bir devam yolunun incelenmesi bak ımından gösterdiği değer yüzünden buraya alınmıĢtır . Beyazın bazı zay ıf hamleleri yüzünden siyahlar altmıĢınc ı hamleye kadar dayanmıĢtır. Oyunu tamamlaınak için devamını aĢağıda veriyorum. 24. Kxd4 ġg7 25. Fc4 Kb6 26. Ke1 ġf6 27. f4 Ae6 28. fxg5+ hxg5 29. Kf1+ ġe7 30. Kg4 Kg8 31. Kf5 Kc6 32. h4 Kgc8 33. hxg5 Kc5 34. Fxe6 fxe6 35. Kxc5 Kxc5 36. g6 ġf8 37. Kc4 Ka5 38. a4 ġg7 39. Kc6 Kd5 40. Kc7+ ġxg6 41. Kxa7 Kd1+ 42. ġh2 d5 43. a5 Kc1 44. Kc7 Ka1 -77-

45. b4 Ka4 46. c3 d4 47. Kc6 dxc3 48. Kxc3 Kxb4 49. Ka3 Kb7 50. a6 Ka7 51. Ka5 ġf6 52. g4 ġe7 53. ġg3 ġd6 54. ġf4 ġc7 55. ġe5 ġd7 56. g5 ġe7 57. g6 ġf8 58. ġxe6 ġe8 59. g7 Kxg7 60. a7 Kg6+ 61. ġf5 terk. OYUN 11- ĠSPANYOL AÇILIġI St. Petersburg 1914 J.R. Capablanca - D. Janowski 1. e4 e5 2. Af3 Ac6 3. Fb5 a6 4. Fxc6 dxc6 5. Ac3 Bu hamleyi Alekhine ile birçok defalar incelemiĢtik . Alekhine, bunu o zamanlar genellikle oynanan d4 hamlesine tercih etmekteydi. Kendisi bu hamleyi sonraları bir turnuvada Dr. E. Lasker'e karĢı da oynayarak üstün bir durum elde etmeyi baĢarmıĢ, sonradan kaba bir hata yaparak bu oyunu kaybetmiĢtir. 5. ... Fc5 Bu durumda f6 hamlesi belki de en iyi hamledir. Yapılan hamleyi ben de beğenmiyorum. 6. d3 Fg4 7. Fe3 Fxe3 Bu hamle beyazlara f sütununu açmaktadır ve aynı zamanda merkezi kuvvetlendirmektedir. Fakat siyahlar herhalde bu fil ile ikinci bir hamle yapmak istememiĢlerdir. 8. fxe3 [Şekil 133] 8. Ve7 9. 0-0 0-0-0 Cesur ve tipik bir Janowski hamlesi. 10. Ve1 Ah6 ġimdi beyaz için yapılacak Ģey b2 piyonunu mümkün olduğu kadar çabuk b5 karesine sürmektir. Fakat hemen b4 oynanamaz, çünkü siyahlar vezirle bu piyonu alır. Önce a3, s onra da b4 oynarsa o zaman da a4 ve sonra da b5 oynamak için yine b4 piyonunu korumak zorundadır. Bundan dolayı beyazlar, ilk bakıĢta garip görünen fakat bu durumda yerinde olan bir hamle oynamıĢ ve bu sayede önce b4 ve hemen a4 ve b5 oynamak mümkün olmuĢtur. -78-

11. Kb1! f6 12. b4 Af7 13. a4 Fxf3 14. Kxf3 Beyazların hücumunu hafifletmek için siyahlar aletleri değiĢerek yalnız ağır aletleri oy unda bırakmak istiyor. Siyahlar bu hamleyi, Ag5 ve sonra da Ae6 oynamak için de yapmıĢ olabilir. 14. ... b6 Bu hamle vezir kanadındaki piyon durumunun bozulmasına engel olmak için oynanmıĢtır. Diğer bir imkan da b5 olup bu da ilk bak ıĢta fena gözükmektedir. 15. b5 cxb5 16. axb5 a5 17. Ad5 Vc5 18. c4 [Şekil 134] ġimdi beyaz atın durumu çok kuvvetlidir. Bunun arkas ından beyazlar, d4 ile siyah veziri kovup c5 oynamak imkanını kazanarak bir hücum düzenleyecektir. Dikkat edilecek bir nokta da siyahın bir at ve piyon karĢ ılığında kaleyi feda etmesine engel olmaktır. 18. ... Ag5 19. Kf2 Ae6 20. Vc3 Kd7 Beyaz ondokuzuncu hamlede Kf2 yerine Kf1 oynamıĢ olsaydı, siyah Ģimdi Kd7 yerine Kxd5; exd5 Vxe3+ ve sonra da Ac5 oynayarak kazanca göt üren bir durum elde edebilirdi. 21. Kd1 ġb7 Siyahın burada ġd8 oynamas ı çok daha iyi idi. Yapılan hamle oy unun çabuc ak kaybedilmesine sebep olmuĢtur. 22. d4 Vd6 23. Kc2 exd4 24. exd4 Af4 25. c5 Axd5 26. exd5 Vxd5 27. c6+ ġb8 28. cxd7 Vxd7 29. d5 Ke8 30. d6 cxd6 31. Vc6 terk OYUN 12- FRANSI Z SAV UNMASI New York 1918 J.R. Capablanc a - O. Chajes 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Ac3 Af6 4. Fd3 Bu hamle en çok oynanan hamle olmamakla beraber normal bir geliĢme hamlesi olduğundan fena olamaz. 4. ... dxe4 -79-

Bu durumda genellikle dxe4 yerine c5 oynanır. 5. Axe4 Abd7 6. Axf6+ Axf6 7. Af3 Fe7 8. Ve2 Bu hamle siyahın normal geliĢmesi olan b6 ve Fb7 hamlelerine engel olmak için oynanmıĢtır. Siyah Ģimdi 8. ... b6 oynarsa, 9. Fb5+ Fd7 10. Ae5 ile beyazlar önemli bir durum üstünlüğü elde eder. 8. ... 0-0 9. Fg5 h6 Siyahlar, Fxf6 ve sonra da Ve4 yüzünden b6 oynayamaz . 10. Fxf6 Fxf6 11. Ve4 g6 Bu hamle siyahın Ģah kanadını zay ıflatmaktadır. Doğru hamle Ke8 idi. 12. h4 [Şekil 136] 12. ... e5 Vezir filini hızla oyuna s okabilmek için bir piyon feda ediliyor. Fakat siyahlar feda edilen piyona karĢılık hiç bir Ģey elde edemediğinden bu hamle fenadır. Bunun yerine Vd5 oynamalı idi. O zaman oyun Ģöyle devam edebilirdi: 13. Vf4 Fg7 14. Vxc7 Fxd4 15. Axd4 Vxd4 16. 0-0-0 ve beyaz önemli bir durum üstünlüğü elde ederdi. Siyahın yaptığı hamle intihar etmek gibi bir Ģeydi. 13. dxe5 Ff5 14. Vf4 Fxd3 15. 0-0-0 Fg7 16. Kxd3 Ve7 17. Vc4 Siyah vezirin oyuna girmesine engel olmak için. 17. ... Kad8 18. Khd1 Ke1 oynayarak e6 tehdidi yapmak daha iyi idi. 18. ... Kxd3 19. Kxd3 Ke8 20. c3 c6 Eğer Fxe5, Axe5, Vxe5, Ke3. Bir piyonu eksik olan siyahlar çok iyi dayanıyor. 21. Ke3 Siyahın yapt ığı son hamleden s onra piyonu korumak zorunluluğu vardır; çünkü Fxe5, Axe5, Vxe5, Ke3 ve siyah Vb8 oynay arak kaleyi savunabilir. 21. ... c5 22. ġc2 b6 23. a4 ġimdi beyazın planı vezir kanadını bağlayarak piyon üstünlüğüne sahip olduğu Ģah kanadında serbestçe harekete geçmektir. 23. ... Vd7 24. Kd3 Vc8 -80[Şekil 135]

25. Ve4 Ve6 26. Kd5 ġf8 27. c4 ġg8 [Şekil 137]

Siyahlar en iyi savunma durum unda bey azın saldırısının nas ıl geliĢeceğini bekliyor. At, f2 piy onunun yolunu kapadığı için bu piyon e5 piyonunu desteklemek üzere hareket edememektedir. 28. b3 ġf8 29. ġd3 ġg8 30. Kd6 Vc8 31. Kd5 Ve6 32. g4 ġf8 33. Vf4 ġg8 34. Ve4 ġf8 [Şekil 138]

Siyahlar beklemekte ısrar ediyor. Görüyor ki h5; gxh5 gxh5 ve siyah vezir h3 karesine giderek beyazı güçlüğe uğratabilir. Bu durumda beyaz yapılacak tek Ģeyin Ģahı g3 karesine getirerek h4 ve g4 karelerini siyah vezire karĢı savunmak olduğunu göstermektedir. 35. ġe2 ġg8 36. ġf1 ġ f8 37. ġg2 ġg8 38. ġg3 ġf8 hazırdır. 39. h5 gxh5 39. ... g5'e karĢı V f5 ve beyazlar kazanc a götüren bir durum elde eder. 40. gxh5 Ve7 ġg8 hamlesine karĢ ı beyazlar Vg4 ile vezirleri değiĢmeye zorlayabilirdi ve bundan sonra mey dana gelecek durumda siyah fil bir iĢ göremiyeceğinden oyunu kolayca kazanabilirdi . 41. Vf5 ġg8 Siyahlar 42. Kd7 hamlesinin değerini ihmal ediyor. Buna karĢı en iyi savunma Kd8 idi. Bundan s onra beyaz ya Ģahı ilerletir ya da Ah4 oynayarak Ag6+ tehdidini yapabilirdi. 42. Kd7! Fxe5+ Bu hamle bir alet kaybına neden olur, fakat siyahın durumu nasıl olsa ümitsizdi . 43. ġg4 Vf6 44. Axe5 Vg7+ 45. ġf4 terk. OYUN 13- ĠSPANYOL AÇILIġI New York 1918 J.S. Morrison - J.R. Capablanca 1. e4 e5 2. Af3 Ac6 3. Fb5 d6 4. Ac3 Fd7 5. d4 exd4 -81[Şekil 139]

Artık beyaz Ģah istenilen yere yerleĢtirildiğinden beyaz hareket e

6. Axd4 g6 Ġspanyol aç ılıĢ ının bu savunmas ında filin g7 karesine geliĢmesi kanımca çok önemlidir. Bu fil uzun diyagonal boyunca büyük bir baskı yapmaktadır. Aynı zamanda rok yapıldıktan sonra bu filin ve Ģahın önündeki piyonların durumu savunma bakımından ç ok kuvvetlidir. B undan dolayı bu geliĢme tarzında fil azami kudretini göstermektedir. (Bu notu OYUN 7'deki Capablanca - Burn oyunundaki notla karĢılaĢtırınız.) 7. Af3 Fg7 8. Fg5 Af6 Ad5 yüzünden Ae7 iyi değildir. Diğer bir imk an da f6 sonra da A fe7 oynamaktı. Fakat bu durumda atın f6 karesinde bulunması daha iyidir. 9. Vd2 h6 10. Fh4 Bir görüĢ hatas ı. Beyazlar atı açmazda bulundurmak istiyor, fakat Ff4 oynayarak siyahın hemen rok yapmasına engel olmak daha iyi idi. 10. ... 0-0 11. 0-0-0 Cesurca fakat hatalı bir hamledir. Bey azlar belki de emniyeti gözönüne almaksızın kazanç veya kayıp için oynamaya karar vermiĢtir. ġimdi g7 karesindeki fil çok kuvvetli bir taarruz aleti durumuna geçmiĢtir. Ve siyah aletlerin stratejik konumu beyazlarınkinden daha iyi olduğundan siyah taarruza geçecektir . 11. ... Ke8 12. Khe1 [Şekil 140] Beyazlar vezir kalesini aç ık hat üzerinde tutmak istediğinden siyahın g5 ve Axe4 hamleleri ile tehdit ettiği e4 piyonunu diğer kale ile savunuyor. 12. ... g5! ġimdi kale merkezde olduğundan siyahlar rahatça ilerley ebilir, çünk ü Ģaha taarruz edebilmek için beyazlar kaleleri harekete geçirmek zorundadır ki siyahlar merkezi tazyik ettiği müddetçe bu da yapılamaz . 13. Fg3 Ah5 File büyük diyagonali açmak ve e5 hamlesine engel olmak içindir, eğer Ģimdi e5 oynanırsa, Axg3, hxg3, Axe5 v. s. ve siyahlar bir piyon kazanır. 14. Ad5 a6 Açmazdan kurtulup rahatça manevra yapabilmek için siyahlar fili kovuyor. 15. Fd3 Fe6 Taarruza hazırlıktır. Siyahın aletleri beyaz ın Ģah durumuna karĢ ı hücuma hazırlanıyor. 16. c3 [Şekil 141] Bu hamle ile beyaz sadece siyah filin sahasını daraltmakla kalmıyor, aynı zamanda Fc1, Vc2 ve sonra da e5 oynayarak Vh7+ tehdidini yapmak istiyor. 16. ... f5! Bu hamle ile baĢlayan t aarruzun amacı beyazın g3 filini kazanmak veya bu fili oyundan hariç kılmaktır. B una karĢ ı beyazın iyi bir savunmas ı yoktur. (Bu oyunu Hastings'de oynanmıĢ olan Winter - Capablanca oyunu ile karĢılaĢtırınız.) 17. h4 f4 [Şekil 142]

ġimdi fil oyun dıĢında k almıĢtır. Beyazlar aç ıkta bulunan siyah Ģaha karĢı Ģiddetli bir taarruza geçiyor ve hatta fili bile bu uğurda yerinde olarak feda ediy or. -82-

18. hxg5! hxg5 Fili almak tehlikelidir. Siyahın yapt ığı hamle bu fili oyun dıĢ ında kılmak içindir. 19. Kh1 Ff7 20. ġb1 Bu bir zaman kaybıdır. Fili ergeç h2 karesine çıkmak zorunda olduğundan beyaz bunu hemen yapmalı idi. Fakat bu durumda beyazın oyunu kurtarıp kurtaramıyacağı Ģüphelidir. 20. ... Ae5 21. Axe5 Kxe5 Bu atı ne ile almak gerektiğine karar vermek güçtür. Ġleride Ģaha yapılacak bir taarruz u desteklemek için kale ile almayı tercih ettim. 22. Fh2 A f6 [Şekil 143]

Beyaz fil geriye gittikten sonra siyahlar, ku vvetli bir durumu olan d5 atından kurtulmak istiyor. Bu at, f7 filinin taarruzuna engel olduğu gibi beyazın savunmas ının esas ını oluĢturmaktadır. 23. g3 Beyazlar filin önünü açmak istediği gibi karĢı taarruza geçmek için siyah piyonları da k ırmak istiyor. Diğer bir imkan da 23. Axf6+ Vx f6 idi ve buna karĢı da siyahların Ka5 ve Ve6 tehdidi vardı. Okuyucu Ģuna dikkat etmelidir ki siyahın, tek zayıf tarafı a8 k alesinin oyuna girmemiĢ bulunmas ıdır ve bu da beyaza dayanmayan devam imkânını vermektedir. 23. ... Axe4 24. Fxe4 Kxe4 25. gxf4 c6 26 Ae3 Diğer bir imkan da Ab4 oynamaktı. Fakat her ne ols a beyazlar, hücuma karĢı koyamazdı. Devam yolları çok fazla yer tutacağından bunların incelenmesini okuyucuya bırakıyorum. 26. ... Va5 27. c4 Vxd2 28. Kxd2 gxf4 29. Ag4 Fg6 Bu hamle Ģahı köĢeye sık ıĢtırıp mat ağına sokuyor. 30. ġa1 Kae8 Sonunda a8 kalesi oyuna giriyor. Mücadele biraz sonra bitecektir. 31. a3 Eğer Kxd6 Ke1+; Kd1 K1e2 31. ... Ke1+ 32. Kxe1 Kxe1+ 33. ġa2 Ff7 34. ġb3 d5 Oyunu bitirmenin en kıs a yolu. 35. Fxf4 dxc4+ 36. ġb4 c3 37. bxc3 Ke4+ 38. c4 Kxc4+ 39. ġa5 Kxf4 -83[Şekil 144]

40. Kd8+ ġh7 41. Kd7 Fe6 42. terk. Çok canlı bir oyun. OYUN 14- KABUL EDĠLMEYEN V EZĠR GAMBĠTĠ New York 1918 F.J. Marshall - J.R. Capablanca 1. d4 d5 2. Af3 Af6 3. c4 e6 4. Ac3 Abd7 5. Fg5 Fe7 6. e3 0-0 7. Kc1 c6 Bu savunma yolu vezir gambitine karĢ ı kullanılan en iyi savunma sistemlerinden biridir. Bu turnuvada aynı savunmayı Kostic'e karĢı oynamıĢt ım ve her halde Mars hall'da bunu bekliyordu. Ben savunma sistemlerimi sık sık değiĢtiririm, fakat bir turnuva s ırasında bunlardan biri iyi sonuç verirse onu uzun zaman oy namaya devam ederim. 8. Vc2 dxc4 9. Fxc4 Ad5 10. Fxe7 Vxe7 11. 0-0 Axc3 12. Vxc3 b6 Bu hamle, bu savunma sisteminin anahtarıdır. Birçok değiĢmelerle oyunu basitleĢtirdikten sonra, siyahlar Ģimdi vezir filini, durumlarında bir zay ıflık meydana getirmeksizin uzun diyagonalde geliĢtirebilirler. Vezir filinin doğru geliĢmesi, vezir gambitinde siyahın karĢ ılaĢtığı en önemli meseledir. 13. e4 Fb7 14. Kfe1 Kfd8 [Şekil 145]

Her iki taraf da geliĢmesini tamamlamıĢtır. Oy unun baĢlangıc ı bitmiĢ olup, oy un ortas ı baĢlamaktadır. Genellikle olduğu gibi beyazlar, merkez e hakimdir. Siyahlar ise kuvvetlerini ilk üç yatık sıraya yaymıĢ bulunup, zaman bulursa a8 kalesini c8 k aresine ve atını f6 karesine yerleĢtirdikten sonra c 5 oynayarak beyazın merkezini bozmay a ve b7 filinin hareket sahasını açmay a çalıĢacaktır. B u oyunda beyazlar merkezde ilerlemek suretiyle bu plana engel olmaya çalıĢıyor. Bu ilerleme dikkatle incelenirse gerçekte siyahın e6 piyonuna yapılan bir taarruz olduğu görülür. 15. d5 Ac5! [Şekil 146]

Kostic ile olan oyunumda bir dikkatsizlik sonucu Af8 oynamıĢtım . Marshall, kendisine karĢ ı da aynı Ģekilde oynay acağımı zannetmiĢti. Eğer bu yeni hamlemi analiz etmiĢ olsa idi, bu hamle il e siyahın çok iyi bir oy un elde edeceğini anlar ve bu devam yolunu her halde oy namaz dı. ġimdi siyah, sadece Axe4 ve sonra da cxd5 tehdidini de yapmaktadır. Durum çok ilginç olup birçok imkanlar mevcuttur. 16. dxe6 Axe6 17. Fxe6 Vxe6 Beyazın a2 piyonunu korumak için zaman kaybedeceğini ve bu sırada c5 hamlesi ile çok üstün bir durum elde edebilec eğimi düĢünmüĢtüm. Fakat görüleceği gibi rakibim bana küçük bir sürpriz haz ırlamıĢt ır. 18. Ad4! [Şekil 147] -84-

18. ... Ve5! 18. ... Vxa2 19. Ka1 ile beyazlar vezir kazanır. Oynanan hamle belki bu durumda en iyi hamledir. Açık olan hamle V d7 ile c6 piyonunu korumak idi ki buna karĢı beyaz 19. A f5 f6 20. Vg3 (Kcd1 ile tehdit) ġ h8 21. Kcd1 V f7 22. h4 hamleleri ile çok üstün bir duruma geçebilirdi. Yapılan hamle birazdan görüleceği gibi, siyaha en azından eĢit bir durum sağlamaktadır. 19. Axc6 Vxc3 20. Kxc3 Kd2 21. Kb1 Bu çok tehlikeli bir hatadır. Beyazlar, bir piyon fazla olduğundan durumlarının daha iyi olduğunu sanmakla birlikte, durum böyle değildir. Siyah kalenin d2'deki konumu, piyon kaybını telafi etmektedir. Bundan baĢka kale ile fil, kale ile attan daha kuvvetlidir. (Fil ve atın değerlerinin karĢılaĢtırıldığı 5- ALE TLERĠN BAĞINTILI DEĞE RLE RĠ bölümüne bak ınız) Tahtanın her iki tarafında piyonlar bulunduğundan daha uzağa gidebilen fil, attan üstündür. Bu oyun sonu filin büyük kuvvetini belirtecektir. Bundan dolayı beyaz için yapılacak en iyi Ģey aĢağıdaki hamlelerl e beraberliği sağlamaktı. 21. Ae7+ ġf8 22. Kc7 K e8 (Fxe4 iyi değildir, çünkü f3 ile beyaz iyi duruma geçer) 23. Kxb7 (en iyisi budur, eğer Ag6+ fxg6 ve Kxe4) Kxe7 24. Kb8+ Ke8 25. Kxe8+ ġxe8 ve doğru oynanmak Ģartıyla beyaz, oyunu berabere yapabilir. Ġlginç olan Ģudur ki bir piyonu fazla olmas ına rağmen, tehlikede olan taraf, beyazlardır. Bu analizi gördükten sonra siyahın 18. Ve5 hamlesinin değeri anlaĢ ılmaktadır. 21. ... Ke8 Bu kuvvetli hamle ile siyahlar, beyaz ın merkezine ve sonra da beyaz Ģaha karĢ ı saldırıya geçmektedir. f5 hamlesi yüzünden beyaz, 22. f3 oy namay a çekinmektedir. 22. e5 g5! [Şekil 148]

f4 hamlesine engel olmak içindir. Kxe5 yüzünden beyaz at yerinden kımıldayamamaktadır. 23. h4 Beyazlar bu hamle ile siyah piyon un durumunu bozarak piyonları zayıflatmak istiyor. 23. ... gxh4 Duble ve izole olmas ına rağmen bu piyon, kuvvetli bir baskı yapmaktadır: ġimdi siyah, Ke6 ve s onra da Kg6, h3 ve h2 hamleleri ile tehdit etmektedir. 24. Ke1 Beyazlar, yavaĢ ölüme artık dayanamamaktadır. Her t arafta mevc ut olan tehlikeyi, vezir kanadındaki piyonları feda ederek önlemek ve ileride Ģah kanadında giriĢim yaparak bu piyonları geri almak istemektedir . 24. ... Ke6! Bu hamle piyonu almaktan iyidir, çünkü Kg6 tehdidi yüzünden beyazlar, atı e1'deki kale ile de korumak zorundadır. 25. Kec1 ġg7 Kg6 hamlesine hazırlıktır. Oyun, Ģah kanadında sonuçlanacak ve tek kalmıĢ olan siyah duble piyonlar bu sonucu yaratacaklardır. 26. b4 b5 Atı savunup kaleleri serbest bırakacak olan b5 hamlesine engel olmak içindir. 27. a3 Kg6 28. ġf1 Ka2 [Şekil 149]

TaĢların olağanüstü konumuna dikkat ediniz. Beyazlar bir Ģey kaybetmeksizin hiç bir aleti oynayamazlar. En iyi Ģans 29. e6 oynamaktı. Fakat bu hamle ile de oyun sadece uzayacak ve sonunda beyaz yine kaybedecekti.

-85-

29. ġg1 h3 30. g3 a6 [Şekil 150] ġimdi taĢları bağlanmıĢ olan beyaz, hamle y apmak ve bir Ģey kaybetmek zorundadır. 31. e6 Kxe6 Beyaz Ģimdi bile atı oynayamaz, çünkü h2+; ġxh2 Kh6: ġg1 Kh1++. 32. g4 Kh6 33. f3 Eğer 22. g5 h2+ 34. ġh1 Kxc6 35. Kxc6 Kxa3 ve siyahlar kolayca kazanır. 33. ... Kd6 34. Ae7 Kdd2 35. Af5+ ġf6 36. Ah4 ġg5 37. Af5 Kg2+ 38. ġf1 h2 39. f4+ ġxf4 40. terk. Bu oyun sonu dikkatle incelemeye değer.

EK CAPABLANCA'NIN SEÇME OYUNLARI
(Oyunların analizleri, Ġngiliz Satranççılarından Golombek tarafından yapılmıĢ tır.) Vezir Gambiti CAP ABLANCA - R.H. SCOTT Hastings 1919 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Af3 Af6 4. e3 e6 5. Abd2 Abd7 6. Fd3 Fd6 Bu durumda Fe7 daha iyi idi, çünkü d6 da bulunan fil, beyaz at ve piyonların hücumuna uğrar; e7'de ise savunma için gereklidir. 7. 0-0 0-0 8. e4 dxe4 9. Axe4 Axe4 10. Fxe4 Af6? Tabii gibi görünen bu hamle bütünüyle yanlıĢ olup fili gitmek istediği yere göndermekten baĢka iĢe yaramaz ve siyahın geliĢmesini güçleĢtirir. Doğru hamle c5 olup, 11. Fc2 Vc7 12. Vd3 f5 13. Kd1 exd4 14. Vxd4 Fc5 15. Vh4 Af6 ve siyahın oyunu fena değildir. 11. Fc2 b6 12. Vd3 h6 Fg5 hamlesine engel olmak için. -86-

13. b3 Ve7 14. Fb2 Kd8 Eğer, 14. ... Fa3 15. Fxa3 Vxa3 16. Ae5 ve sonra Ag4. 15. Kad1 Fb7 16. Kfe1 Kac8 17. Ah4 Fb8 Artık siyahın oyunu kurtarmasına yetecek bir hamlesi yoktur. Eğer Vf8, d5 ve sonra Fxf6 ile beyaz, mat hücumuna geçer. 18. g3 ġf8 Hücumdan önce Capablanca durumunu sağlamlaĢtırıyor. Ġyi bir hamlesi olmayan siyah, Ģah ile gidip gelmeler yapt ığı sırada, beyaz iĢini bitirmeye hazırlanıyor. 19. Vf3 ġg8 20. Af5 Vc7 Siyah vezir, atın savunmasından ayrılmıĢtır. 21. Axh6+ ġf8 22. d5 cxd5 23. Fxf6 gx f6 Eğer gxh6, beyaz, fil ile kaleyi alacak yerde Vh5 ile mat hücumuna geçerdi . 24. Vxf6 ġe8 25. Kxe6+ fxe6 26. Vxe6+ ġf8 27. Vf6+ terk. Çünk ü iki hamlede mat vardır. Bu oyun Daily Mail Gazetesi'nin koymuĢ olduğu, yabanc ı ustaların bu turnuvada oy nadıkları en iyi oyun ödülünü kazanmıĢtır. Vezir Gambiti CAP ABLANCA - Dr. Em. LAS KER Düny a Birinciliği maç ının 11. oyunu, Havana 1924 1. d4 d5 2. Af3 e6 3. c4 Af6 4. Fg5 Abd7 5. e3 Fe7 6. Ac3 0-0 7. Kc1 Ke8 8. Vc2 c6 9. Fd3 Burada en kuvvetli hamle 9. a3 olup, siyah dxc4 oynadıktan sonra c4'deki fili a2 karesine çekmeye yarar. 9. ... dxc4 10. Fxc4 Ad5 11. Fxe7 Kxe7 Siyahın 7. ... Ke8 hamlesinin nedeni bu olmakla beraber, bu hamle doğru değildir. 11. ... Vxe7 12. 00 Axc3 13. Vxc3 e5 oynamalı idi. -87-

12. 0-0 Af8 13. Kfd1 Fd7 Savunma için fil e8 karesine getirilecektir. Siyah mümkün olduğu kadar sağlam bir durum elde etmek istemektedir. Fakat aletleri son iki yatık sırada olup, daha sonra aletlerini manevra ettirebilmek için zayıflatıc ı hamleler yapmak zorunda kalacaktır. Fili b7'de geliĢtirmekle Siyahın oyunu daha fena olurdu: 13. ... b6 14. a3 Fb7 15. b4 Kc8 16. Ve2 ve sonra da Fa6. 14. e4 Ab6 SıkıĢık durumu basitleĢtirmek için Axc3 daha iyi idi. Fakat Lasker baĢtan beri k arıĢık bir oyun sürdürmektedir. 15. Ff1! Bu hamle ve sonraki altı hamle rakibi sıkıĢt ırma yolu hakkında iyi bir ders oluĢturmaktadır. 15. ... Kc8 16. b4! c5 hamlesine sürekli olarak engel oluyor ve ileride atlarını z ayıf olan c5 ve d6 karelerine yerleĢtirme imkanını hazırlıy or. 16. ... Fe8 17. Vb3 Kec7 b5 ve d5 hamlelerine engel olmak için. 18. a4 Ag6 19. a5 Ad7 20. e5 Atını d6 karesine yerleĢtirmek için Siyaha d5 karesini açmaya razı olan Beyaz ın durumu doğru olarak değerlendirdiğini oyunun gidiĢi gösterecektir. 20. … b6 c5 ile yarma hareketine haz ırlık. 21. Ae4 Kb8 22. Vc3 Bu hamle tempo kaybına neden oluyor. 22. Va3 daha iyi idi. 22. ... Af4 23. Ad6 Ad5 24. Va3 f6 25. Axe8 Siyahın Fh5 tehdidinden dolayı bu filin alınmas ı zorunludur. 25. ... Vxe8 26. axb6 axb6 Siyahın Ģah kanadı piyonları zayıflamıĢtır. Axb6 ile de e6 piyonu çok zayıf kalır. 27. b5 Beyaz, vezir kanadında durumu aydınlattıktan sonra zayıflayan Ģah kanadına saldıracaktır. 27. ... Kbc8 28. bxc6 Kxc6 29. Kxc6 Kxc6 30. exf6 gxf6 31. Ke1 Burada Fb5 daha kuvvetli idi. -88-

31. ... Vc8 32. Ad2 Af8 33. Ae4 Vd8 34. h4 Siyah f5 35. Ad2 Kc3 36. Va1 Vg5 ile tehdit ediyordu. Fakat Ģimdi 34. ... f5 35. Fb5 Kc7 36. Ag5 Ke7 37. Fc4 Ke8 38. Vb3 ve Bey az kazanır. 34. ... Kc7 Bu hamleden sonra Siyah oyunu kaybediyor. h6 oynayarak f5 tehdidi yapılmalı idi, bundan sonra Beyazın oyunu kazanması kolay olmazdı. 35. Vb3 Fc4 ve sonra da Fxd5 exd5, Vxd5+ Vxd5, Axf6+ ile tehdit. 35. ... Kg7 36. g3 Ka7 37. Fc4 Ka5 38. Ac3 Axc3 39. Vxc3 ġf7 40. Ve3 Vd6 41. Ve4 Ka4 Bu hamle yenilgiyi çabuklaĢtıran bir hatadır. Ka7 ile Siyah daha fazla dayanabilirdi. Yapılan hamle ile siyah kale oyun dıĢında kalıyor. 42. Vb7+ ġg6 Eğer 42. ... Ve7 43. Vc6 Ka7 44. d5. 43. Vc8 Vb4 44. Kc1 Ve7 45. Fd3+ ġh6 45. ... f5 46. Fxf5+ ġf6 (eğer 46. ... exf5 47. Vc6+ ve Vxa4; eğer 46. ... ġxf5 47. Vc2+ ve Vxa4) 47. Kc7 Vd6 48. Kc6 ve kazanır. 46. Kc7 Ka1+ 47. ġg2 Vd6 48. Vxf8+ terk. 48. ... Vxf8 49. Kxh7++. ġah Gambiti S. TARTAKOWER - CAPABLANCA New York 1924 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Fe2 Bu hamle göründüğü kadar anlamsız değildir. Fil ileride f3 karesine getirilebilir. c4 karesi yerine e2 karesinde bulunan fil d5 ile hücuma uğramaktan da kurtulabilir. Fakat bütün bunlara rağmen siyahlar kuvvetli bir oyunla üstünlük elde edebilir. 3. ... d5! 4. exd5 Af6 5. c4 c6 -89-

6. d4 Fb4+ ! 7. ġf1 7. Fd2 Ae4! 8. Af3 (8. Fxb4 Vh4+ ve kazanır) Axd2 9. Abxd2 cxd5 ve Siyahın oyunu çok iyidir. 7. ... cxd5 8. Fxf4 dxc4 9. Fxb8 Ad5! Tartakower bu hamleyi görmemiĢtir. 9. ... Kxb8 10. Va4+ ile Beyaz, fili kazanırdı. ġimdi Siyah Ae3+ ile tehdid etmektedir. Beyaz, bundan dolayı 9. Fxb8 yerine Fxc4 oynamalıydı. 10. ġf2 10. Ff4 Vf6! ve gene Ae3+ tehdidi vardır. 10. ... Kxb8 11. Fxc4 0-0 12. Af3? Beyaz durumunun kötüleĢtiğinin fark ında değildir. Bunun yerine 12. Fxd5 Vxd5 13. Ac3 oynamalıydı. 12. ... Af6 13. Ac3 b5! 14. Fd3 Ag4+ 15. ġg1 Fb7 16. Ff5 Fxf3 17. gxf3 Ae3! Beyazın kabul etmek zorunda olduğu bu piyon fedas ı ile Siyah, Beyazın zayıf Ģah kanadına hücum için kuvvetlerini toplamak fırsatını kazanıy or. 18. Fxh7+ ġh8 19. Vd3 Fxc3 20. bxc3 Ad5 21. Fe4 A f4 22. Vd2 Vh4 23. ġf1 f5 24. Fc6 Kf6 25. d5 Kd8 26. Kd1 Kxc6 27. dxc6 Kxd2 28. Kxd2 Ae6 29. Kd6 Vc4+ 30. ġg2 Ve2+ 31. terk. 31. ġg1 Af4 ya da 31. ġg3 Ve5+. Vezir Hint Savunması GOTTHILE - CAPABLANCA Moskova 1925 1. d4 Af6 -90-

2. c4 e6 3. Af3 b6 4. g3 Fb7 5. Fg2 c5 Beyaza merkezde kontrol imkanını en fazla veren bu hamle yerine bugün Fb4+ ya da Fe7 hamleleri tercih ediliyor. 6. dxc5 Siyahın beĢinci hamlesini kuvvetlendiren zayıf bir devam yolu. Doğru hamle 6. d5 exd5 7. Ah4'dür. 6. ... Fxc5 7. Ac3 Ae4 8. Axe4 Fxe4 9. 0-0 Ac6 10. Ad2 Bu değiĢme de beyazın oyununu zayıflatır. 10. a3 a5 11. Ff4 daha iyi idi. 10. ... Fxg2 11. ġxg2 d5 12. Va4 Kc8 13. Ab3 Bunun yerine 13. cxd5 Vxd5+ 14. Ve4 ile oy unlar aĢağı yukarı eĢit olabilirdi. Beyaz bu fırsatı da kaçırıyor. 13. ... 0-0 14. Kd1 d4 Bu merkezi hamle ile siyah, oyunun kontrolunu eline geçiriyor. Bundan sonra, beyazlar, siyah piyonlarla sarılac ak ve g2'deki filin ortadan kalkmas ı ile zayıflayan beyaz Ģah hüc uma uğray acaktır. 15. Axc5 bxc5 16. a3 Vb6 17. Fd2 a5 Vxb2 ve Kab1 ile oyun hamle tekrarı ile berabere olurdu. 18. Vc2 e5 19. Kab1 f5 20. h3 h6 21. b3 Kb8 22. Kb2 Vb7! 23. ġh2 Eğer 23. f3 e4 24. fx e4 Ae5 ve siyah kazanca götüren bir hüc um elde eder. 23. ... Kbd8 Beyaz bu hamlenin arkasında gizlenen tehlikenin fark ında değildir. 24. b4? Çok fena! Bey az oyuna devam etmek istiyorsa Vb1 oynamalı idi. Siyah buna k arĢı e4 ve A e5 s onra d3 hamleleri ile kazanılmıĢ bir oyun elde ederdi. 24. ... d3 25. terk. Çünk ü, exd3 Ad4 25. Vc1 Af3+ -91-

Nimzovitch Savunmas ı CAP ABLANCA - H. MATTISON Karlsbad 1929 1. d4 Af6 2. c4 e6 3. Ac3 Fb4 4. Vc2 c5 5. dxc5 Ac6 6. Af3 Fxc5 7. Ff4 d5 8. e3 Va5 9. Fe2 Fb4? Bu hamle zaman kaybeder. Bunun yerine 0-0, daha iyisi e5 oynanmalı idi. 10. 0-0 Fxc3 11. bxc3 0-0 12. Kab1! Capablanca, bu tipik hamle ile derhal aç ık sütunu tutarak vezir kanadında siyahın oyununu sıkıĢtırıyor. 12. ... Va3 12. ... dxc4 13. Fxc4 a6 daha iyi idi. 13. Kfd1 b6 14. cxd5 Axd5 15. Ag5 f5 16. Ff3! Vc5 Bu hamle ile siyah, her iki atı da koruyor ve Kxd5 hamlesi ile baĢlayacak olan konbinezona engel oluyor; fakat kuvvetli gibi görünen bu hamle de artık kaybedilen zamanı telafi edemez . 17. c4 Abd4 Oyunu kurt arac ak bir hamle yoktur, örneğin: a) 17. ... Axf4 18. Kb5 Ve7 19. Fxc6 Vxg5 20. exf4 ve bir alet kazanır. b) 17. ... a6 18. Fd6 Vxd6 19. cxd5 Ab4 20. Vb3 Axd5 21. Kxd5 ve bir alet kazanır. c) 17. ... Af6 18. Fd6 ya da, d) 17. ... Kd8 18. Kb5 ve yine bir alet kazanır. 18. Vb3 e5 19. a3 Aa6 Eğer 19. ... exf4 20. axb4 ve c6'daki at da kaybolur. 20. Fxc6 terk. 20. … Vxc6 21. c5+ ġh8 22. Af7+ ġg8 23. Ah6+ ġh8 24. Vg8+ Kxg8 25. Af7++. Ġngiliz AçılıĢı CAP ABLANCA - TORRES Barselona 1929 1. Af3 Af6 2. c4 c5 3. d4 cxd4 4. Axd4 e5? -92-

Bu hamle ile siyah bir tempo kazanmakla birlikte d piyonu geri kald ığından hamle iyi değildir. 5. Ab5 Fb4+ Eğer 5. ... d5 6. cxd5 Axd5 7. Vxd5! 6. Fd2 Fxd2+ 7. Vxd2 0-0 8. A1c3 Aa6 9. g3 Ac5 10. Fg2 a6 11. Ad6 Va5 12. 0-0 Kb8 13. Kfd1 b5 14. cxb5 axb5 Beyazın durumu ideal olup bütün açık sütunlara ve diyagonallere hakimdir. Siyah kısa bir zamanda periĢan olacaktır. 15. Vg5 Aa4? Siyah, 15. ... h6 oynayarak e5 piyonunu feda etmek zorunda idi. ġimdi durum çok fenadır. 16. Af5 Ae8 17. Ah6+ ġh8 18. Ve7 Kg8 19. Axf7++. Dört At Oyunu CAP ABLANCA - H. STEINER Los Angeles 1933 1. e4 e5 2. Af3 Ac6 3. Ac3 Af6 4. Fb5 Fb4 5. 0-0 0-0 6. d3 d6 7. Fg5 Fxc3 8. bxc3 Ae7 9. Ah4! f4 hamlesini hazırlıyor ve Ag6 hamlesine engel oluyor. 9. ... c6 Eğer 9. ... Ag6 10. Axg6 hxg6 11. f4 ve beyaz f sütununda kuvvetli bir hücum elde eder. 10. Fc4 Fe6 11. Fxf6 gx f6 12. Fxe6 fxe6 13. Vg4+ ġf7 14. f4 Kg8 15. Vh5+ ġg7 -93-

16. fxe5 dxe5 17. Kxf6! Bu hamle ile güzel bir mat hücumu baĢlıyor. 17. ... ġxf6 18. Kf1+ Af5 19. Axf5! 19. exf5 üzerine siyah Ģah e7 yolu ile vezir kanadına kaçırdı. 19. ... exf5 20. Kxf5+ ġe7 21. Vf7+ ġd6 22. Kf6+ ġc5 Eğer 22. ... Vxf6 23. Vxf6+ ġd7 24. Vxe5 ve fazla e4 piyonu kolayca kazanır. 23. Vxb7 Vb4 mat ve Vxc6 mat ile tehdit. 23. ... Vb6 24. Kxc6+ Vxc6 25. Vb4++. Vezir Gambiti CAP ABLANCA - G. LÖW ENFISH Moskova 1935 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Af3 Af6 4. e3 e6 5. Ac3 Abd7 6. Fd3 dxc4 7. Fxc4 b5 8. Fd3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Axb5 Axe5 12. Axe5 axb5 13. Vf3 Fxb5+ hamlesinden çok daha kuvvetli olan bu hamle ilk defa Stahlberg tarafından Spielman'a karĢ ı oynanmıĢtır. 13. ... Ka5 Vf3 hamlesi il e ilk defa karĢılaĢan Löwenfisch bir saate yakın bir süre düĢündükten sonra bu zayıf hamleyi oynamıĢtır! Burada en iyi hamle Fb4+ hamlesi idi: 14. ġe2 K b8 15. Vg3 Vd6 16. A f3 Vxg3 17. hxg3 Fd7 hamlelerinden sonra beyaz ın üstünlüğü olmakla birlikte siyahın da bazı karĢ ı oyunları mevc uttur. 14. 0-0 Eğer 15. Ac6? Fb7 14. ... b4 -94-

15. Ff4 Fe7 16. Kfc1 0-0 17. Vh3! Beyaz bu hamle ile Ac6 tehdidini yaparak aynı zamanda siyah Ģaha karĢ ı hücuma haz ırlanıyor. 17. ... Kc5 Zorunlu, eğer 17. ... Fb7 18. Ag4 ve hem mat ve hem de Fc7 tehdidi vardır. 18. Kxc5 Fxc5 19. Fg5 h6 Eğer 19. ... g6 20. Ac6 Vc7 21. Fxf6 Vxf6 22. Vh6 20. Ag4! Capablanca güzel bir konbinezonla oyunu bitiriyor. Ġki hamlede mat olduğundan fil alınamaz. Beyaz Ģimdi Axh6+ ile tehdit ediyor. 20. ... Fe7 21. Fxf6! ġimdi 21. Axh6+ hamlesi yeterli değildir, çünkü gxh6 22. Vxh6 Ae4 23. Fxe7 Vxe7 24. Fxe4 f5 ve siyah mattan kurtulabilir. 21. ... gxf6 Eğer 21. ... Fxf6 22. Axh6+ gxh6 23. Vxh6 Ke8 24. Fh7+ v.s. 22. Axh6+ ġg7 23. Vg4+! ġ h8 Eğer 23. ... ġxh6 24. Vh4+ ve gelecek hamlede mat. 24. Vh5 ġg7 25. Axf7 Kh8 Eğer 25. ... Kxf7 26. Vh7+ ġf8 27. Vh8++. 26. Vg6+ terk. Bugoljuboff Savunması CAP ABLANCA - SĠR G. THOMAS Margate 1935 1. d4 Af6 2. c4 e6 3. Af3 Fb4+ 4. Fd2 Ve7 5. g3 b6 6. Fg2 Fb7 7. 0-0 Fxd2 8. Abxd2 d6 9. Va4+ c6 Siyah vezir kanadı piy onlarını zayıflatan ve beyaza derhal e4 oynama imkanını veren fena bir hamle . Bunun yerine Abd7 oynamalı idi. 10. e4 0-0 11. e5 Ae8 12. Kfe1 c5 -95-

13. exd6 Axd6 14. dxc5 bxc5 15. Va5 Ad7 16. b3 Kfd8 17. Kad1 Kac 8 18. Af1 Eğer Vxa7? Ka8. 18. ... a6 19. Ae3 Ab8 20. Ad5 Vf8 21. Ab6 Kc7 22. Aa4 Bu at, uzun bir manevra ile zayıf c5 piyonuna hücum edecek bir duruma getirilmiĢtir. 22. ... Kdc8 23. Ae5 Fxg2 24. ġxg2 Af5 Eğer 24. ... Ab7 25. Vb6 ve siyah kuvvetler paralize olur. 25. Ad3 Vd6 Siyahlar karĢı taarruza geçmek için sonunda c5 piyonunu feda ediyor. Fakat Capablanca en güzel ve en doğru hamleleri yaparak siyahlara bu imkanı da vermiyor. 26. Adxc5 Vc6+ 27. ġg1 h5 28. Ad3 h4 29. Ae5 Vb7 30. Vb6! Beyazın bütün tahtaya kumanda eder bir durumda bulunmas ı, siyaha herhangi bir hücum imk anını vermemektedir. 30. ... hxg3 31. hxg3 Va8 32. Kd8+ Kxd8 Bu hamle derhal oy unu kaybettiriyor, fakat 32. ... ġh7 33. Kxc8 Kxc8 34. Axf7 ile siyahın durumu bütünüyle ümitsizdir. 33. Vxc7 Kf8 34. Ab6! terk. Tahtadaki en uzun diyagonale hakim olmasına rağmen siyah vezirin gidecek yeri kalmamıĢtır. Vezir Gambiti CAP ABLANCA - ROSSOLIMO Paris 1938 1. d4 Af6 2. c4 e6 3. Ac3 d5 4. Fg5 Fe7 -96-

5. e3 0-0 6. Af3 Abd7 7. Kc1 c6 8. Fd3 h6 Normal devam yolu olan 8. ... dxc4 9. Fxc4 Ad5 daha iyidir. 9. Fh4 dxc4 10. Fxc4 b5 ġimdi 10. ... Ad5 hamlesine beyaz 11. Fg3! ile cevap verebilir. 11. Fd3 a6 12. a4! b4? Bu hamle ile c6 piyonu çok zayıflıyor. B unun y erine bxa4 oynamalı idi. Eğer 13. Vxa4 K b8 ve b2 piyonuna yapılan bask ı sayesinde c5 oynayabilirdi. 13. Axa4 Va5+ ile ilginç bir oyun meydana gelir: 14. Ad2 Fb4 15. Ac3 c5 16. Ab3 Vd8 17. 0-0 Fb7 18. Ae4 g5 19. Axf6+ Axf6 20. Fg3 cxd4, siyahın durumu gevĢek olmakla beraber fena değildir. 13. Ae4 Axe4 14. Fxe7 Axf2 15. Fxd8 15. ġxf2 hamlesi beyaz için fenadır, çünkü Vxe7 16. Kxc6 e5 ve siyah Ģiddetli bir hücuma geçer. 15. ... Axd1 16. ġxd1 Kxd8 17. Kxc6 Fb7? Burada siyah e5! hamlesi ile oyununu serbestletmek fırsat ını kaçırıyor. Beyaz dxe5 oynayamazdı. Çünk ü 18. Fb7 19. Kc7 Kx f3+ 20. gx f3 Axe5 ve siyahlar bir alet kazanırdı. e5 hamlesine karĢı beyaz ın en iyi cevabı Kd6 olup Fb7 hamlesine Ff5 ile karĢ ılık verecekti. 18. Kc7 Fxf3+ 19. gxf3 Ab6 Eğer 19. ... e5 20. Fe4 Kac8 21. Kxc8 Kxc8 22. Fb7. 20. Kc6 Axa4 21. ġc2 Kdb8 Ata kaçacak bir yer sağlamak için. 22. Ka1 b3+ 23. ġc1 Kb4 24. Fxa6 Ab6 25. ġd2 e5 Bu hamle ile baĢlayan kombinez onun hatalı olduğu görülecektir. Fakat 25. ... Ka4 26. Kxa4 Axa4 27. ġc1 hamlelerinden sonra oyun siyah için kaybedilmiĢ demektir. Çünkü b3 piyonu bir süre sonra kay bedilir ve bu açık durumda beyazın fili siyahın at ından çok daha kuvvetlidir. 26. dxe5 Ac4+ 27. ġc3 Axe5 28. Kc5 Kb6 29. Fd3! terk. Mat tehdidi yüzünden siyah ne Ģekilde oynarsa oynas ın bir alet kaybeder.

Son
-97-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful