30 வைக  ல

!
ெவஜிடப ெரா
ேதைவயானைவ: ெபாயாக நகிய ேகா - அைர க!, #ட-மிளகா& - 1,
()வய ேகர - அைர க!, ெவ*-காய+ - 1, உ!-, எ/ெண& ேதைவயான அள1, சீ ரக45, மிள#45 - தலா ஒ) 78 , ச!பா4தி 5 :த 6.
ெச&:ைற: #டமிளகா&, ெவ*-காய4ைத ெபாயாக நகி ெகாள1+.
இத?ட , ()வய ேகர, நகிய ேகா, சீ ரக45, மிள#45, உ!ேச@4( ேலசாக எ/ெண& வA வதக1+. ஒBெவா) ச!பா4திய
ேமC+ இDத கலைவைய ெகாEச+ பர4தி, 'ேரா' ெச&ய1+. கா&கறி
சா!படாம அட+ ப#+ #ழDைதகட இDத ெவஜிடப ெராைய
ெநாய சா!பA வAவா@க.
******************************************************************
ச@கைரவளI இயா!ப+
ேதைவயானைவ: ேவகைவ4( ேதா உJ4த ச@கைரவளIகிழ*# - 4,
5 ெவல+ - ஒ) க!, வ4த :DதிJ (/Aக - ஒ) ேடப8 ,
ேத*கா& ()வ - 3 ேடப8 .
ெச&:ைற: ேவகைவ4த கிழ*ைக ந றாக மசி4( ெகாள1+. இத?ட
5 ெவல4ைத
ேச@4(, கயலாம ந றாக! பைசD( ெகாள1+.
இைத ஓம!ெபா அ
சி ேபாA பழிD(, :DதிJ (/Aக, ேத*கா&
()வ 5வ சா!பட1+.
***********************************************************
எ NA
ேதைவயானைவ: ெவைள எ - 2 ேடப8 , NA - ஒ)
பாெக, ெபாயாக நகிய ெவ*காய+ - அைர க!, ெபாயாக நகிய
#டமிளகா&, ேகர, பP  - தலா கா க!, 8/A - 4 ப, நQளவாகி
நகிய ப
ைசமிளகா& - 2, ெபாயாக நகிய ெகா4தமலி - 2
ேடப8 , உ!-, எ/ெண& - ேதைவயான அள1, .
ெச&:ைற: ெகாதி#+ நQJ NAைஸ ேபாA 2 நிமிட+ ெகாதிக
வட1+. பற# வக, #ளI@Dத நQJ அலசி, சிறி( ேநர+ ஆறவட1+.
கடாய எ/ெண& வA, கா&Dத(+ எைள! ேபாA வக1+. பற#
ெவ*காய+, ப
ைசமிளகா&, 8/A. உ!- ேச@4( வதகி, நகிய
கா&கறிகைள ேச@4( 2 நிமிட+ வதக1+. இ!ேபா( ஆற ைவ4(ள
NAைஸ ேச@4(, ேமC+ 2 நிமிட+ கிளறி, ெகா4தமலி 5வ
பJமாற1+.

*********************************************************
ெவஜிடப ேமேரானI
ேதைவயானைவ: ேவக ைவ4த ேமேரானI - 2 க!, எ/ெண& - ஒ றைர
ேடப8 , ேவக ைவ4( உதி@4த ேசாள+ - அைர க!, ெவ*காய+ - 1,
#டமிளகா& - 1, 8/A - 6 :த 7 ப, ெபJய தகாளI - 1, உ!- ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: ெவ*காய+, #டமிளகா&, தகாளIைய ெபாயாக நக1+.
கடாய எ/ெண& ஊVறி, கா&Dத(+ ெவ*காய+, 8/ைட ேச@4(
வதக1+. பற# ேசாள+, #டமிளகா&, தகாளI ேச@4( ேமC+ சிறி(
ேநர+ வதக1+. ந றாக வத*கிய(+, ேவக ைவ4(ள ேமேரானI, உ!ேச@4( 2 நிமிட+ கிளறி இறக1+. தகாளI சாWட Wட
Wட பJமாற1+.
***********************************************************
ேகர-ெகா4தமலி ைர
ேதைவயானைவ: வ4த சாத+ - 2 க!, ()வய ேகர - அைர க!,
ெபாயாக நகிய பP  - கா க!, சீ ரக+, எ - தலா ஒ)
ேடப8 , கடைல!ப)!- - ஒ) ேடப8 , மிள# - அைர
ேடப8 , பைட - ஒ) சிறிய (/A, ெபாயாக நகிய
ெகா4தமலி - ஒ) ைக!ப, எ/ெண&, உ!- - ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: சீ ரக+, எ, கடைல!ப)!-, மிள#, பைடைய சிறி(
எ/ெணய வ4( ெபா4( ெகாள1+. கடாய எ/ெண& வA,
கா&Dத(+ கா&கறிகைள ேபாA வதக1+. ந றாக வத*கிய(+,
சாத4ைத ேச@க1+. அதி வ4( அைர4த ெபா, உ!-, ெகா4தமலி
ேச@4( 2 நிமிட+ கிளறி இறக1+.
*********************************************************
பPX ெச னா
ேதைவயானைவ: ஊற ைவ4( ேவக ைவ4த ெவைள ெகா/ைடகடைல ஒ) க!, பPX ()வ - அைர க!, நகிய ெவளJ (/Aக - கா
க!, நQளவாகி கீ றிய ப
ைசமிளகா& - 2, கA#, உY4த+ப)!-,
கடைல!ப)!- - தலா ஒ) ேடப8 , எCமி
ைச சா - ஒ)
ேடப8 , நகிய ெகா4தமலி - 2 ேடப 8 , எ/ெண&, உ!- ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: கடாய எ/ெண& வA, கா&Dத(+ கA#, உY4த+ப)!-,
கடைல!ப)!- ேபாA தாளIக1+. அதி ேவக ைவ4த கடைல,

ைசமிளகா&, பPX ()வைல ேச@4( வதக1+. ந றாக வத*கிய(+,
நகிய ெவளJ, ெகா4தமலி, உ!- ேச@4(, எCமி
ைச சா கலD(
பJமாற1+.

**********************************************************
உ)ைளகிழ*# ஃ!ைரA ைர
ேதைவயானைவ: ேவக ைவ4( ேதா உJ4( ச(ர*களாக நகிய
உ)ைளகிழ*# - 2 க! (எ/ெணய ெமாெமா!பாக வ4(
ெகாள1+), இEசி - 8/A வ]( - ஒ) 78 , ெவ*காய+ - 1,
நQளவாகி நகிய ப
ைசமிளகா& - 2 அல( 3, சாத+ - 2 க!, சீ ரக+ ஒ) 78 , உ!- - ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: ெவ*காய4ைத ெபாயாக நக1+. கடாய எ/ெண&
ஊVறி, கா&Dத(+ சீ ரக4ைத! ேபாA ெவக வட1+. அதி இEசி 8/A வ]ைத
ேச@4( வதக1+. பற# ெவ*காய4ைத! ேபாA
ெபா னIறமா#+வைர வதகி, ப
ைசமிளகா& ேச@4( ேலசாக வதக1+.
அதி வ4( ைவ4(ள சாத+, உ!- ேச@4( 2 நிமிட+ கிளறி,
இற#+ேபா( வ4த உ)ைளகிழ*# (/Aகைள
ேச@4( கிளறி
பJமாற1+.
*************************************************************
பாதா பJயாண
ேதைவயானைவ: பாதா (மளIைக கைடகளI கிைட#+) - ஒ) க!, சீ 
- 2 ேடப8 , பJயாண மசாலா - ஒ) 78 , #டமிளகா&, ெபJய
ெவ*காய+ - தலா 1 (ெமலியதாக நQளவாகி நகி ெகாள1+),
இEசி - 8/A வ](, - ஒ) 78 , ெவ/ெண& - சிறிதள1, உ!- ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: கடாய ெவ/ெண& ேபாA உ)கி, இEசி - 8/A வ](
ேச@4( 2 நிமிட+ வதக1+. அதி நகிய #டமிளகா&, ெவ*காய+
ேச@4( ேமC+ சிறி( ேநர+ வதக1+. பாதாைவ ெகாதி#+ நQJ
ேபாA 3 நிமிட+ ேவக வA பற# வய வட1+. இைத #ளI@Dத நQJ
அலசி சிறி( ேநர+ ஆற வட1+.
ஆறிய பாதாைவ கடாய வத*கி ெகா/)#+ கா^ட ேச@4(,
உ!-, பJயாண மசாலா ேச@4( கிளற1+. ()வய சீ ைஸ 5வ
பJமாற1+.
****************************************************************
ேகா(ைம ரைவ - கீ ைர ெபா*க
ேதைவயானைவ: வ4த ேகா(ைம ரைவ - ஒ றைர க!, பய4த+ப)!- அைர க!, ெபாயாக நகிய கீ ைர - ஒ) க!, ெந& - ஒ) ேடப8 ,
சீ ரக+, மிள# - ஒ) ேடப8 , ()வய இEசி - ஒ) ேடப8 ,
நQளவாகி கீ றிய ப
ைசமிளகா& - 2 :த 3, கா&Dத மிளகா& - 2,
ெப)*காய45 - அைர 78 , கறிேவ!பைல - சிறிதள1, த/ண@Q - 5

க!, உ!- - ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: அ கனமான பா4திர4தி த/ண@Q ஊVறி, உ!- ேபாA
ெகாதிக வட1+. இதி ேகா(ைம ரைவ, பய4த+ப)!ைப ேச@4( கிளறி,
5 நிமிட+ ேவக வA தனIேய ைவக1+.
கடாய ெந& ஊVறி, கா&Dத(+ சீ ரக+, மிள#, கா&Dத மிளகா&,
ெப)*காய45, இEசி, ப
ைசமிளகா&, கறிேவ!பைல, கீ ைரைய
ேச@4(
3 நிமிட+ வதக1+. கீ ைர ந # வத*கிய(+ ேவக ைவ4(ள ேகா(ைம
ரைவ - ப)!- கலைவைய ெகா, 2 நிமிட+ கிளறி இறக1+.
************************************************************
தகாளI ேதாைச
ேதைவயானைவ: -]*கலJசி - ஒ/ேணகா க!, (வர+ப)!- - 2
ேடப8 , தகாளI - 2 (ெபாயாக நக1+), ேத*கா& ()வ - 2
ேடப8 , கா&Dத மிளகா& - 3, ெவல45 - 2 ேடப8 ,
ெகா4தமலி - சிறிதள1, எ/ெண&, உ!- - ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: அJசி, ப)!ைப ஒ) மண ேநர+ ஊற ைவக 1+. ஊறிய(+
இத?ட தகாளI, மிளகா&, ெவல45, ேத*கா& ()வ ேச@4(
உ!-! ேபாA அைரக1+. இதி ெகா4தமலி ேச@4( ேதாைசயாக
வா@க1+.
****************************************************************
ெவஜிடப க! பெர
ேதைவயானைவ: உ)ைளகிழ*# - 2 (ேவகைவ4( மசி4( ெகாள1+),

ைச படாண, ()வய ேகர, ெபாயாக நகிய ெவ*காய+ - தலா
கா க!, மிள#45 - கா ேடப8 , மிளகா&45 - ஒ)
ேடப8 , பெர ைல - 10, எ/ெண&, உ!- - ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: கடாய எ/ைண ஊVறி, கா&Dத(+ ெவ*காய+, ேகர,

ைச படாண, உ)ைளகிழ*ைக ேச@4( 3 நிமிட+ வதகி, உ!-,
மிள#45, மிளகா&45 ேச@க1+. பெரைட த/ணJ
Q
அ]4தி,
பழிD( எA4(, ந றாக! பைசD( ெகாள1+.இதி சிறி( எA4( உ),
கி/ண+ ேபால ெச&(, நAவ வதகிய கா&கைள ைவ4( `, மிதமான
தQய எ/ெணய ெபாJக1+.
*****************************************************************
ேசமியா பேகாடா
ேதைவயானைவ: ேசமியா - ஒ) க!, ெபாயாக நகிய ெவ*காய+ - 1,
ெபாயாக நகிய ப
ைசமிளகா& - 2 78 , ேசாளமா1 - ஒ)
ேடப8 , :DதிJ - சிறிதள1, எ/ெண&, உ!- - ேதைவயான அள1.

ெச&:ைற: அ கனமான பா4திர4தி த/ணைர
Q
ெகாதிக ைவ4(, அதி
ேசமியாைவ ேபாA, 2 நிமிட+ ேவக வட1+. பற#, த/ணைர
Q
வக
#ளI@Dத நQரா அலசி, சிறி(ேநர+ ஆற வட1+.
இதி ப
ைசமிளகா&, ெவ*காய+, :DதிJ (/Aக, ேசாளமா1, உ!ேச@4(! பைசD( aடான எ/ெணய கிளI! ேபாA ெபாJக1+.
**************************************************************
ெவஜிடப NA a!
ேதைவயானைவ: ேகர ()வ - அைர க!, ெபா-யாக நகிய ேகா,
தகாளI - தலா அைர க!, பJ* ஆனIய - 2 (ெபாயாக நக1+),
நQளவாகி ெமலியதாக நகிய #டமிளகா& - அைர க!, NA அைர பாெக, த/ண@Q - 4 :த 5 க!, ேசாளமா1 ஒ) ேடப8 ,
உ!-, மிள#45, எ/ெண& - ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: கடாய எ/ெண& வA, கா&Dத(+ நகிய கா&கைள
ேச@4( சிறி( ேநர+ வதக1+. பற#, NAைஸ^+ த/ணைர^+
Q
ேச@4( ெகாதிக வட1+.
ேசாளமாைவ சிறி( த/ணJ
Q
கைர4(, இத?ட ேச@க1+.
மிள#45Y+, உ!-+ ேச@4( ந றாக கலD(, கி/ண*களI ஊVறி
பJமாற1+.
****************************************************************
ேமேரானI ெவஜிடப சால
ேதைவயானைவ: ேவக ைவ4த ேமேரானI - 2 க!, பJ* ஆனIய - 2
(ெபாயாக நக1+), #டமிளகா& - 1 (ெபாயாக நக1+), சிறிய
ச(ர*களாக நகிய தகாளI - அைர க!, உதி@4த வ
Q ேசாள+ - அைர
க!, ேவக ைவ4த படாண - கா க!, எCமி
ைச சா - 2 ேடப8 ,
ச@கைர - ஒ) ேடப8 , உ!-, மிள#45 - ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: ஒ) பா4திர4தி நகிய கா&க, ேசாள+, படாணைய
ேபாA ந றாக கலக1+. பற#, ேவக ைவ4த ேமேரானIைய ேச@க1+.
இதி, எCமி
ைச சா, ச@கைர, உ!-, மிள#45 ேச@4( ஃபJஜி
ைவ4( பJமாற1+.
****************************************************************
உ)ைளகிழ*# சால
ேதைவயானைவ: உ)ைளகிழ*# - 4 (ேவக ைவ4(, ேதா உJ4(
ச(ர*களாக நகி ெகாள1+), ெபாயாக நகிய ெலb இைல ஒ) க!, சீ  b!க - 2 (சிறிய (/Aகளாக நக1+), பெர

(/Aக - 4, பா - ஒ) ேடப8 , தகாளI ெக
ச! - ஒ)
ேடப8 ,
ெச&:ைற: பெர (/Aகைள ச(ர (/Aகளாக ெவ, ெபா னIறமாக
வ4( ெகாள1+. ஒ) ெபJய பா4திர4தி உ)ைளகிழ*#,
#டமிளகா&, ெலb இைல-கைள ேபாA, ேரா ெச&த பெர
(/Aக, சீ , தகாளI ெக
ச!, பா ேச@4( ந றாக கிளறி இறக1+.
வ)!ப!-படா உ!-, மிள#45 ேச@4( ெகாளலா+.
**********************************************************
ப -ந ப@க@
ேதைவயானைவ: உ)ைளகிழ*# - 2 (ேவகைவ4( ேதா உJக1+),
ேகர ()வ - அைர க!, ெவ*காய+ - 2 (ெமலிய (/Aகளாக
நக1+), பாதா+, :DதிJ, ேவ@கடைல, ெபாAகடைல நா #+ சம
அள1 எA4( ஒ றிர/டாக ெபா4த( - அைர க!, ெபாயாக நகிய
ெகா4தமலி - 2 ேடப8 , ெவ/ெண& - 2 ேடப78 , ப - 6,
உ!- - சிறிதள1.
ெச&:ைற: கா&கறிகைள கலD( ெகாள1+. ப ைன பாதியாக ெவ
ெகாள1+. அத ேம சிறி( ெவ/ெண& தட1+. ேமேல கா&கறி
கலைவய உ!- கலD( பர4த1+. இத ேம ஒ) ேடப8 ெபா4த
ப)!- கலைவைய^+, ெகா4தமலி இைலைய^+ 5வ1+.
இைத பாதி ப னா ` #ழDைத-கY# ெகாAக1+.
**************************************************************
ேபப ஆC சா
ேதைவயானைவ: ேவக ைவ4( ேதா உJ4த ேபப உ)ைளகிழ*# - 10
:த 15, ெவ*காய+ - 1, #டமிளகா& - 1, தகாளI - 1, எCமி
ைச
சா
- ஒ) ேடப78 , ச@கைர - அைர 78 , சா மசாலா - ஒ)
78 , ெபாயாக நகிய ெகா4தமலி - ேடப8 , உ!- சிறிதள1.
ெச&:ைற: ெவ*காய+, #டமிளகா&, தகாளIைய ெபாயாக நகி
ெகாள1+. ஒ) பா4திர4தி எலா ெபா)கைள^+ ேபாA, ந றாக
கலக1+. இைத கி/ண*களI ேபாA, சா மசாலா 5வ பJமாற1+.
***************************************************************
ெச னா சா
ேதைவயானைவ: ேவக ைவ4த ெவைள ெகா/ைட கடைல - ஒ றைர க!,
ெபாயாக நகிய பன Q@ - அைர க!, ெவளJகா& - 1 (ெபாயாக
நக1+), பJ* ஆனIய - 1, தகாளI ெக
ச! - 2 ேடப8 , சா

மசாலா - ஒ) 78 , ெபாயாக நகிய ெகா4தமலி - ஒ)
ேடப8 ,
ெச&:ைற: பன Q@, ெவளJகா&, பJ* ஆனIய , தகாளI ெக
ச!ைப
ேவக ைவ4த கடைல^ட கலக1+. இதி சா மசாலா, ெகா4தமலி
5வ கி/ண*களI பJமாற1+.
***************************************************************
ஓ வைட
ேதைவயானைவ: ஓ - :கா க!, கடைல!ப)!- - கா க!,
ெவ*காய+ - 1 (ெபாயாக நகிய(), மிளகா&45 - அைர 78 ,
ெபாயாக நகிய ப
ைசமிளகா& - ஒ) 78 , ெபாயாக நகிய
ெகா4தமலி - ஒ) ேடப8 , பா - அைர க!, எ/ெண&, உ!- ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: கடைல!ப)!ைப அைர மண ேநர+ ஊற ைவ4( கரகர!பாக
அைரக1+. இத?ட ஓ, ெவ*காய+, மிளகா&45, ப
ைசமிளகா&,
ெகா4தமலி ேச@4(, பாைல ஊVறி மி)(வாக கலக1+.
கடாய எ/ெண& கா&Dத(+, மா1 கலைவைய வைடகளாக4 த
ெபா னIறமாக ெபாJக1+.
**************************************************************** 
வ
Q கா@ - ஓ கி
ச
ேதைவயானைவ: ஓ - ஒ) க! (மிஸிய ப1டராக1+), கA# அைர 78 , கா&Dத மிளகா& -2, கடைல!ப)!-, உY4த+ப)!- - தலா
ஒ) 78 , கறிேவ!பைல - சிறிதள1, ெவ*காய+ - 1, தகாளI - 1,
த/ண@Q - 2 க!, ேவக ைவ4( உதி@4த வ
Q கா@ - அைர க!,
எCமி
ைச சா - ஒ றைர ேடப8 , எ/ெண&, உ!- - ேதைவயான
அள1.
ெச&:ைற: ெவ*காய+, தகாளIைய ெபாயாக நக1+. கடாய
எ/ெண& வA, கா&Dத(+ கAைக! ேபாட1+. கA# ெவ4த(+
உY4த+ப)!-, கடைல!ப)!-, கா&Dத மிளகா&, கறிேவ!பைல ேபாA
ெபா னIறமாக வக1+. இதி ெவ*காய4ைத
ேச@4( வதகி, உ!-,
த/ண@Q ேச@4( ெகாதிக வட1+.
பற#, இதி ேசாள :4(கைள^+ தகாளIைய^+ ேச@4( ெகாதிக
வட1+. ஒ) ெகாதி வDத(+, ஓைஸ ஒ) ைகயா 5வ ெகா/ேட ம
ைகயா உ!-மா கிளவ(ேபால கிளற1+. இறகி ைவ4(, எCமி
ைச
சா, ெகா4தமலி ேச@4( aடாக பJமாற1+.
*********************************************************
உ)ைள கி

ேதைவயானைவ: உ)ைளகிழ*# - 4 (ேவக ைவ4(, ேதா உJக1+),

ைச படாண - அைர க!, ெபாயாக நகிய ெகா4தமலி - ஒ)
ேடப8 , மிளகா&45 - அைர 78 , சா மசாலா - ஒ) 78 ,
எCமி
ைச சா - ஒ) 78 , எ/ெண& - 2 ேடப8 , உ!- ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: உ)ைளகிழ*#ட மVற ெபா)கைள கலD(, வைட ேபா
தட1+. இைத பெக கடரா சிறிய (/Aகளாக ெவட1+.
'ஃ!ைரய* பா '- எ/ெண& ஊVறி, ெவய (/Aகைள மிதமான தQய
வ4( எAக1+.
************************************************************
ேடாஃ! ந
ேதைவயானைவ: ைமதா - ஒ) க!, ச@கைர - அைர க!, ஈ - அைர
78 , ேபகி* ப1ட@ - கா 78 , உ)-கிய ெவ/ெண& - 2
ேடப8 , ச@கைர45 - அைர க!, த/ண@Q கலDத பா - கா க!,
எ/ெண& - ெபாJக ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: பாைல ேலசாக aடாகி, ஆற வட1+. இதி ஈைட^+
ச@கைரைய^+ ேபாA ந றாக கலகி, 15 நிமிட+ ஊறவட1+.
ைமதா1ட ேபகி* ப1ட@, ெவ/ெண& ேச@4( ைகய ஒடாத
அள1# ெகயாக பைசய1+. இைத ெமலிய (ணய ` 20 நிமிட+
ஊற வட1+.
ஊறிய மாவலி)D( சிறி( எA4(, ச!பா4திேபால ேத&4(, சிறிய வட
`யா ெவட1+. இைத எ/ெணய ெபாJ4ெதAக1+. ேலசாக
ஆறிய(+, ச@கைர45ளI -ர பJமாற1+.
******************************************************
ஃ!ெரd ெவe சா/வ

ேதைவயானைவ: ஹா டா ேரா (பெர கைடகளI கிைட#+) - 2
:த 4 (இ( நQளவாகி ப ேபா இ)#+), ேகர, பPX ()வ ஒ றைர க!, எCமி
ைச சா - 2 ேடப8 , ெலb இைல சிறிதள1, சீ  ()வ - ஒ) ேடப8 , உ!-, மிள#45 ேதைவயான அள1, ெவ/ெண& - ஒ) ேடப8 .
ெச&:ைற: ஒ) பா4திர4தி ேகர, பPX ()வ, மிள#45, உ!-,
எCமி
ைச சா ேச@4( ந றாக கலக1+. ஹா டா ேராைல
நQளவாகி பாதியாக நக1+. கீ gபாதிய சிறி( ெவ/ெண& தடவ,
அத ேம ஒ) ெலb இைலைய பர4த1+. அத ேம சீ ைஸ பர!ப,
கா&கறி கலைவைய ைவ4(, ேமேல மபாதி ேராலா ` பJமாற1+.

**************************************************************
ஜா+ வ
Q
ேதைவயானைவ: ெபJய பெர (/Aக - 4, ெவ/ெண& - சிறிதள1,
ஏதாவ( ஒ) பழ ஜா+ - ேதைவயான அள1.
ெச&:ைற: பெர ஓர*கைள ெவட1+. ஓBெவா) பெர (/C+
ெவ/ெணைய4 தடவ1+. இத ேம ஜாைம தடவ, பா&ேபால W)ட1+.
இைத சிறிய (/Aகளாகி பJமாற1+.
இேதேபால பெர ேம ()வய பன Qைர 5வ, அத ேம ஏதாவ( ஒ)
சனIைய தடவ^+ சா!படலா+.
***************************************************************
ஓ கெல
ேதைவயானைவ: ஓ - ஒ றைர க!, உ)ைளகிழ*# - 2 (ேவக
ைவ4(, ேதா உJ4(, மசிக1+), ()வய பன Q@ - கா க!,
மிளகா&45 - அைர 78 , ஆ+a@ ப1ட@ - கா 78 , ெபாயாக
நகிய ெகா4தமலி - 2 ேடப8 , ()வய ேகர - 2 ேடப8 ,
எCமி
ைச சா - கா ேடப8 , உ!- - ேதைவயான அள1,
ெச&:ைற: ஒ றைர க! ஓஸி அைர க! ஓைஸ தனIேய எA4(
ைவக1+. மVற ெபா)கYட ஒ) க! ஓைஸ கலD( ேலசாக
பைசய1+. இைத சிறிய உ)/ைடகளாக (அ) ப4த வவ4தி ெச&ய1+.
மi தி ஓைஸ த பர!ப1+. அதி உ)ய ஓைஸ, -ர எAக1+.
இைத 'ஃ!ைரய* பா '- 2 (அ) 3 ேடப8 எ/ெணய வ4(
எAக1+.
தகாளI (அ) -தினா ெதா#ட பJமாற1+.
***************************************************************
பெக தமாகா
ேதைவயானைவ: ஏதாவ( ஒ) பெக - ஒ) பாெக, பா - ஒ) க!,
ச@கைர - கா க!, கட@A ப1ட@ - ஒ) ேடப8 , ெவ/ெண& - 6
ேடப8 , ெவனIலா எச  - ஒ) 78 , மிெம&A - அைர க!,
:DதிJ45 - 2 ேடப8 ,
ெச&:ைற: பாலி கட@A ப1டைர கைர4( ெகாதிக வட1+. இ(
ெகயான(+, ெவ/ெண&, மிெம&A, ச@கைர, எச  ேச@க1+.
பெகைட ெபா4(, ஒ) ேரய பர!ப 1+. இத ேம க-ட@A
கலைவைய ஊVற1+. :DதிJ45 5வ பJமாற1+.
********************************************************
ஆரEW பழ சாத+

ேதைவயானைவ: ப
சJசி - ஒ) க!, ஆரEW பழ+ - 4, ச@கைர - 4
78 , மEச5 - கா 78 , மிளகா&45 - அைர 78 ,
ெபாயாக நகிய ஆரEW ேதா - ஒ) 78 , கிரா+- - 3 (நWக1+),
ஏலகா&45-அைர 78 , பைட45 - அைர 78 , ெந& - ஒ)
ேடப8 .
ெச&:ைற: ஆரEW பழ4ைத சா எA4(, அைத அJசி^ட கலD(
சாதமாக ெச&ய1+. பற# ஒ) கடாய ெந& ஊVறி, கா&Dத(+ ஆரEW
ேதாைல ேபாA வதக1+. சிறி( வத*கி ய(+ மVற ெபாகைள ேச@4(
ஒ):ைற கிளற1+. இதி ஆரEW சாத4ைத ேபாA உ!-, ச@கைர
ேச@4( கிளறி aடாக பJமாற1+.
*************************************************************
மா+பழ சாெல
ேதைவயானைவ: ேதா சீ வ ெபாயாக நகிய மா+பழ (/Aக - 2 க!,
மEச கல@ - ஒ) ேடப8 , ெவ/ெண& - ஒ) ேடப8 ,
மிெம&A - கா க!, பா ப1ட@ - 3 78 , ச@கைர - கா க!.
ெச&:ைற: கடாய ெவ/ெணைய ேபாA, உ)கிய(+ மா+பழ
(/Aகைள ேபாA, 2 நிமிட+ வதக1+. பற# ச@கைர, மிெம&A,
பா ப1ட@, கல@ ேச@4( ெகயாக கிளறி, சிறி( ஆறிய(+ சாெல
வவ4தி உ) ைவக1+.
*************************************************************
கட@A - பழ ெஜலி -*
ேதைவயானைவ: பெக ேக ெபா (ேபகJய கிைட#+) - 2 க!,
ச@கைர த/ண@Q - 2 ேடப8 , வாைழ!பழ+, ஆ!ப (/Aக - ஒ)
க!, கட@A ப1ட@ (மளIைக கைடகளI கிைட#+) - 6 78 ,
ச@கைர - 4 ேடப8 , பா - 3 க!, ெஜலி கிறிட
(பா@ெம  ேடா@களI கிைட#+) - ஒ) சிறிய பாெக, த/ண@Q 2 க!.
ெச&:ைற: வட வவ பா4திர4தி அய பெக ேக ெபாைய
பர!ப1+. இத ேம ச@கைர த/ண@Q ெதளI4( ேலசாக அ]4த1+.
பாைல ெகாதிக ைவ4( அதி கட@A ப1டைர சிறி( த/ணJ
Q
கைர4( ஊVறி, ச@கைர ேச@4( ெகாதிக வட1+. பா ெகயான(+
அA!பலி)D( இறகி, ந றாக ஆறவA, பழ4(/Aகைள ேச@க1+.
இைத பெக 5ளI ேம பரவலாக ஊVற1+. ஒ) பா4திர4தி 2 க!
த/ணைர
Q
ஊVறி, ெகாதிக வA அதி ெஜலி கிறிடைஸ கைரய
வA, இறகி சிறி( ேநர+ ஆற வட1+. இைத பழ கட@A கலைவ ேம
பரவலாக ஊVற1+. பJஜி ைவ4(, ந றாக 'ெச' ஆன(+

(/Aகளாகி பJமாற1+.
********************************************************** 
வ
Q ேமேரானI
ேதைவயானைவ: ேமேரானI (மளIைக கைடகளI கிைட#+) - ஒ) க!,
ச@கைர45, ேத*கா& ()வ - தலா கா க!, ெச@J, திராைச, j
ஃ!X - 4 ேடப8 ,
ெச&:ைற: ெகாதி#+ த/ணJ
Q
ேமேரானIைய 5 நிமிட+ ேவக வட1+
(ைகயா ெதாடா அ:*#+ பத4தி). த/ணைர
Q
வய வA, #ளI@Dத
நQரா அலசி, 10 நிமிட+ ஆற வட1+. ந றாக ஆறிய(+ அதி
ச@கைர45, ேத*கா& ()வ, பழ (/Aகைள ேச@4(! பJமாற1+.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful