COMENTARI D'UN TEXT LITERARI 1. Introducció: treballeu el context: 1.

1 L’obra d’on procedeix el text, l’autor, el corrent estètic i l′època de l’autor. 1.2 El receptor real o destinatari (intratextual), la motivació literària de l’escrit. 1.3 El gènere, el subgènere i el tipus de composició poètica. 2. Tipologia textual. 3. Contingut temàtic. 2.1 Sentit del títol 2.2 Tema del text 2.3 Argument 2.4 Divisió en parts i justificar-les. 2.5 Anàlisi dels personatges: • Caracterització directa o indirecta. • Descripció física • Descripció psicològica • Actuació • Personatge pla o rodó • Funció: principal / secundari / fugaç 2.6 Temps 2.7 Escenari/espai 2.8 Punt de vista narratiu: • En 1ª persona • En 3ª persona: • Narrador omniscient / Narrador objectiu. 3. Estructura de text (forma) • Poesia o prosa • Organització gramatical (oració simple / juxtaposició /coordinació / subordinació) • Funcions del llenguatge i modalitats de la frase (asseverativa, interrogativa…) • Freqüència de les categories morfològiques. • Estudi de la mètrica • Compte sil·làbic / Cesura / Rima / Versos catalans / Estrofes. • Recursos literaris (comparació, metàfora, hipèrbole, repetició, ironia, antítesi, sinestèsia, intertextualitat...) 4. Relació entre contingut i forma. 5. Conclusió 3.1 Valoració objectiva del text 3.2 Opinió personal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful