วิธีทําวัตรสวดมนต ตอนเชา

(เมื่อหัวหนาจุดเทียน ธูป พึงนั่งคุกเขาประนมมือพรอมกัน หัวหนานําใหวาตามดังตอไปนี้)

คําบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ
อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป
ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.08-4438 3850-1 , 0-2331 5064-7 , 0-2730 6881-2 www.homhuan.com

คํานมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
(กราบ)

ปุพพะภาคะนะมะการะ
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะ
มะการัง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม
พุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.08-4438 3850-1 , 0-2331 5064-7 , 0-2730 6881-2 www.homhuan.com

พุทธาภิถุติ
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ
(รับ) โยโส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชา
จะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิท,ู อะนุตตะโร ปุริสะทัม
มะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา, โย อิมัง
โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง, สัสสะมะณะ
พราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิ
กัตวา ปะเวเทสิ, โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยา
ณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง, สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะ
ริปุณณัง ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ, ตะมะหัง ภะ
คะวันตัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมา
มิ ฯ (กราบ)

อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.08-4438 3850-1 , 0-2331 5064-7 , 0-2730 6881-2 www.homhuan.com

0-2730 6881-2 www.homhuan.ธัมมาภิถุติ (นํา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ (รับ) โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม. ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระ สา นะมามิ ฯ (กราบ) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.com .08-4438 3850-1 . 0-2331 5064-7 . โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ. สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก.

0-2730 6881-2 www. อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิ กะระณี โย. สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.homhuan. อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.08-4438 3850-1 . 0-2331 5064-7 . เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.com .สังฆาภิถุติ (นํา) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส ฯ (รับ) โย โส สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ. อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะฯ ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ ตะ มะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ ฯ (กราบ และ นั่งพับเพียบ) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา. ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ.

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา (นํา) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะปะริกิตตะนะ ปาฐัญจะ ภะณามะเส ฯ (ถาจะสวดครึ่งเดียว คือลงแค ปะภาวะสิทธิยา ไมตอ อิธะตะถา คะโต ก็นําเพียงครึ่งเดียววา หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณา มะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ) (รับ) พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว โยจจันตะสุทธัพ พะระญาณะโลจะโน โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก วันทา มิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง สังโฆ สุเขตตาภยะติเขตตะสัญญิโต โย ทิฏฐะสันโต สุคะตา นุโพธะโก โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง วัตถุต ตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพ พุปททะวา มาโหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยาฯ (ถามีเวลาพอ ใหสวด สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ ตอไป) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.homhuan.08-4438 3850-1 . 0-2730 6881-2 www. 0-2331 5064-7 .com .

อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. เวทะนา อะนิจจา. รูปูปาทานักขันโธ.homhuan. สัญญา อะนิจ จา. เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ. เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี. สังขิตเตนะ ปญจุปาทา นักขันธา ทุกขา. อัปปเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปจฉัง นะ ละภะติ ตัมป ทุกขัง. สังขารา อะนิจจา.08-4438 3850-1 . เสยยะถีทัง. เวทะนา อะนัตตา. ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิ โก อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต. วิญญาณูปาทานักขันโธ. สัญูปาทานักขันโธ. 0-2730 6881-2 www. รูปง อะนิจจัง. เยสัง ปะริญญายะ. เวทะนูปา ทานักขันโธ. สังขารูปาทานักขันโธ. สังขารา อะนัตตา. สัญญา อะนัตตา. วิญญาณัง อะนิจจัง. 0-2331 5064-7 . พะหุลา ปะ วัตตะติ. รูปง อะนัตตา.com . ธะระมาโน โส ภะคะวา. โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาป ทุกขา.สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปนโน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ. มะยันตัง ธัมมัง สุตวา เอวัง ชานามะ ชาติป ทุกขา ชะราป ทุกขา มะระณัมป ทุก ขัง.

ทุกโขติณณา ทุกขะปะเรตา. ตัง โน พรัหมะจะริยัง อิมัสสะ เก วะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุฯ (ถึงที่ขีดเสนใต “คฤหัสถ” พึงเวนเสีย แลวสวดแทนดวยบทวา) จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา ธัมมัญ จะ ภิกขุสังฆัญจะ ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง ยะถาสะติ ยะถาพะลัง มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปชชามะ สา สา โน ปะฏิปตติ อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ยะ สังวัตตะตุ ฯ (อนึ่ง ถาสตรีสวด เต มะยัง นั้น ใหเปลี่ยนเปน ตา มะยัง) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. ภิกขูนัง สิกขา สาชีวะสะมา ปนนา. สัทธา อะคารัสมา อะนะคาริยัง ปพพะชิตา . 0-2730 6881-2 www. จิระปะรินิพพุตัมป ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง. โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ. 0-2331 5064-7 . ตัสมิง ภะคะวะติ พรัหมะจะริยัง จะรามะ. เต มะยัง (ทานหญิงวา ตา มะยัง) โอติณณามะ หะ ชาติ ยา ชะรามะระเณนะ.com . อัปเปวะนามิ มัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปญญาเยถาติ.วิญญาณัง อะนัตตา สัพเพ สังขารา อะนิจจา.homhuan.08-4438 3850-1 . สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ.

com . 0-2331 5064-7 .homhuan. ยาตรา จะ เม ภะวิ สสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนายะ วิหิงสุ ปะระติยา พรัห มะจะริยานุคคะหายะ อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ.ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะวิธี (นํา) หันทะ มะยัง ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณา มะ เส ฯ (รับ) ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรัง ปะฏิเสวามิ ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ ฑังสะมะกะ สะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ ยาวะเทวะ หิริโกปนะปะฏิจฏาทะนัตถัง (ขอวาดวยบิณฑบาต) ปะฏิสังขา โยนิโส ปณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ เนวะ ทะวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ. 0-2730 6881-2 www.08-4438 3850-1 .

08-4438 3850-1 . 0-2331 5064-7 . ยาวะเทวะ อุปปนนานัง เวยยาพาธิกานัง เว ทะนานัง ปะฏิฆาตายะ อัพยาปชฌะปะระมะตายาติ ฯ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.com . 0-2730 6881-2 www.homhuan.(ขอวาดวยเสนาสนะ) ปะฏิสังขา โยนิโส เสนาสะนัง ปะฏิเสวามิ ยาวะเทวะ สีตัส สะ ปะฏิฆาตายะ อุณหัสสะ ปะฏิฆาตายะ ฑังสะมะกะสะวา ตาตะปะสิ ริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ ยาวะเทวะ อุตุ ปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัลลานารามัตถัง ฯ (ขอวาดวยคิลานเภสัช) ปะฏิสังขา โยนิโส คิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขารัง ปะฏิ เสวามิ.

0-2331 5064-7 .com .homhuan.ธาตุปะฏิกูละปจเวกขะณะวิธี (นํา) หันทะ มะยัง ธาตุ ปะฏิกูละปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ (รับ) ยะถาปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง ยะทิ ทัง จีวะรัง ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญฯ สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ อิมัง ปูติกายัง ปตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติฯ ยะถาปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุ มัตตะเมเวตัง ยะทิทัง ปณฑะปาโต ฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนายัง ปณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย อิมัง ปูติ กายัง ปตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ ฯ ยะถาปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุ มัตตะเมเวตัง ยะทิทัง เสนาสะนัง ฯ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. 0-2730 6881-2 www.08-4438 3850-1 .

ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุ มัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิ คุจฉะนียานิ อิมัง ปูติกายัง ปตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชา ยันติฯ ยะถาปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุ มัตตะเมเวตัง ยะทิทัง คิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขาโรฯ ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล ธาตุมัตตะโก นิสสัตโต นิชชีโว สุญโญ ฯ สัพโพ ปะนายัง คิลานะปจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะ ชิคุจฉะนีโย อิมัง ปูติกายัง ปตวา อะติวิยะ ชิคุจฉะนีโย ชายะติ ฯ (เมื่อจบบท ตังขะณิกะปจจะเวกขะณะวิธี แลว มีการสวดมนตบทตางๆ เชาละ ๑ บท บาง ๒ บทบาง หมุนเวียนกันไป แลวจึงขึ้นบท ปตติทานะคาถาตอไปนี้เปนบทสุดทาย) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.08-4438 3850-1 . 0-2730 6881-2 www.homhuan. 0-2331 5064-7 .com .

ปตติทานะคาถา (นํา) หันทะ มะยัง ปตติทานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ (รับ) ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี ถูเป ฆะเร โพธิ ฆะเร ตะหิง ตะหิง ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล เถรา จะ มัชฌา นะวะ กา จะ ภิกขะโว สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต ชะลาพุชา เยป จะ อัณฑะสัมภะวา สังเสทะชาตา อะถะโว ปะปาติกา นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต สัพเพป ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยังฯ ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพป ธัมมะจาริโน วุฑฒิง สัมปาปุเณย ยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต ฯ (บางแหงสวดตอวา) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.08-4438 3850-1 . 0-2331 5064-7 . 0-2730 6881-2 www.homhuan.com .

ไม ชื่อวาเปนบรรพชิต สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต. 0-2730 6881-2 www. พระพุทธเจา ทั้งหลาย ตรัสวาพระนิพพานเปนเยี่ยม นะ หิ ปพพะชิโต ปะรูปะฆาตี.08-4438 3850-1 .com . ไมชื่อวาเปนสมณะเลย อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. 0-2331 5064-7 . ผูเบียดเบียนผูอื่น.homhuan.(ปะสันนา โหนตุ สัพเพป ปาณิโน พุทธะสาสะเน สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ วุฑฒิภาวายะ สัต ตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง มาตา ปตา จะ อัตระชัง นิจ จัง รักขันติ ปุตตะกัง เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทาฯ) โอวาทปาฏิโมกข (นํา) หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา. ความอดทน คือความอด กลั้น เปนตบะอยางยิ่ง นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา. ผูลางผลาญผูอื่น.

การไมเขาไปลางผลาญกัน หนึ่ง ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร.com . การนอนการนั่งอันสงัด หนึ่ง อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. 0-2730 6881-2 www. ความเปนผูรูประมาณใน โภชนาหาร หนึ่ง ปนตัญจะ สะยะนาสะนัง.เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี้เปนคําสอนของ พระพุทธเจาทั้งหลาย สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง การไมทําบาปทั้งปวง หนึ่ง กุสะลัสสูปะสัมปะทา การบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอม หนึ่ง สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การกลั่นจิตของตนใหผอง แผว หนึ่ง เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี้เปนคําสอนของ พระพุทธเจาทั้งหลาย อะนูปะวาโท. ความสํารวมในพระปาฏิ โมกข หนึ่ง มัตตัญุตา จะ ภัตตัสมิง.08-4438 3850-1 .homhuan. การไมเขาไปวารายกัน หนึ่ง อะนูปะฆาโต. 0-2331 5064-7 .

0-2331 5064-7 .08-4438 3850-1 . การประกอบความเพียรในอธิ จิต หนึ่ง เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี้เปนคําสอนของ พระพุทธเจาทั้งหลาย ฯ (จบทําวัตรเชา) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.com . 0-2730 6881-2 www.homhuan.อะธิจิตเต จะ อาโยโค.

สังฆัง นะมามิ. สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม. สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆ. 0-2331 5064-7 . (กราบครั้งที่สองแลวกลาววา) ธัมโม เม นาโถ. (กราบครั้งที่สามแลวกลาววา) สังโฆ เม นาโถ. พระสงฆเปนที่พึ่งของเราฯ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. พระพุทธเจาเปนที่พึ่งของเรา. พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.08-4438 3850-1 . ธัมมัง นะมัสสามิ.com .ทําวัตรเชาจบแลว ใหทุกคนสํารวมใจนั่งคุกเขาประนมมือขึ้น พรอมกัน เพื่อสวดมนตระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ครั้น ประธานกลาวนํา ทุกคนก็วาตามโดยพรอมเพรียงกัน ดังตอไปนี้ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา.homhuan. (กราบครั้งที่หนึ่งแลวกลาววา) พุทโธ เม นาโถ. 0-2730 6881-2 www. พระธรรมเปนที่พึ่งของเรา.

วิธีทําวัตรสวดมนตตอนเย็น (เมื่อหัวหนาจุดเทียน ธูป พึงนั่งคุกเขาประนมมือพรอมกัน หัวหนานําใหวาตามที ละตอนเหมือนทําวัตรเชา) คําบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม สุปะฏิปนโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปเตหิ อะภิปูชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตป ปจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา อิเม สักกาเร ทุคคะตะปณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.homhuan.com .08-4438 3850-1 . 0-2730 6881-2 www. 0-2331 5064-7 .

homhuan. 0-2730 6881-2 www.คํานมัสการพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.com . 0-2331 5064-7 .08-4438 3850-1 .

อะระหันตัง สัมมา สัมพุทธัง ยัง ภะคะวันตัง อุททิส สะ ปพพะชิตา. ยะถาระหัง อา โรปเตหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยิตวา อะภิวาทะนัง กะริมหา.08-4438 3850-1 . ยัสมิง ภะคะวะติ พรัหมะจะริยัง จะรามะ. ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง.ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา. 0-2730 6881-2 www. 0-2331 5064-7 . หันทะทานิ มะยัง ตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อะภิคายิตุง ปุพพะภาคะนะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะติ นะยัญจะ กะโรมะเส ฯ) (รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัม พุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.homhuan.พุทธานุสสติ (นํา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะ มะ การัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส ฯ (บางแหงนําวา .com .

อะนุตตะโร ปุ ริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ พุทธาภิคีติ (นํา) หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เสฯ (รับ) พุทธะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต สุทธา ภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะ มะลังวะ สูโร วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง ปะฐะมา นุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง พุทธัสสาหัสมิ ทาโส วะ พุทโธ เม สามิกิสสะโร พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชี วิตัญจิทัง วันทันโตหัง จะริสสามิ พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. วิชชา จะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิ ทู.homhuan. 0-2730 6881-2 www. อิติป โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ.com . 0-2331 5064-7 .08-4438 3850-1 .ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติ สัทโท อัพภุคคะโต.

0-2730 6881-2 www. 0-2331 5064-7 .com .homhuan.เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน พุทธัง เม วันทะมาเนนะ ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ สัพเพป อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสาฯ (กราบหมอบศรีษะลงอยูกับพื้นพรอมกับกลาววา) กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะ กะตัง มะยา ยัง พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง กาลัน ตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ ฯ (นั่งคุกเขาวา) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.08-4438 3850-1 .

0-2331 5064-7 . สันทิ ฏฐิโก อะกาลิ โก เอหิปสสิโก.com .ธัมมานุสสติ (นํา) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ (รับ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม.homhuan. 0-2730 6881-2 www. โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหี ติ ฯ ธัมมาภิคีติ (นํา) หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ (รับ) สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย โย มัคคะ ปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะ ทะธาริธารี วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง ทุติยานุสสะ ติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง ธัมมัสสาหัสมิ ทาโส วะ ธัมโม เม สามิกิสสะโร ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง วันทันโตหัง จะริสสามิ ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง นัตถิ เม สะ ระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเช อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.08-4438 3850-1 .

0-2730 6881-2 www. 0-2331 5064-7 .08-4438 3850-1 .com .นะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ สัพเพป อันตะรายา เม มาเหสุง ตัส สะ เตชะสา ฯ (กราบหมอบศรีษะลงอยูกับพื้นพรอมกับกลาววา) กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา ธัมเม กุกัมมัง ปะ กะตัง มะยา ยัง ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะ ยันตัง กาลัน ตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ (นั่งคุกเขาวา) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.homhuan.

สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะ กะสังโฆ.com .สังฆานุสสติ (นํา) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส ฯ (รับ) สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ. 0-2730 6881-2 www.08-4438 3850-1 . อาหุเนยโย ปาหุเนย โย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย. 0-2331 5064-7 . อุชุปะฏิ ปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ. ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะ ลา. เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ. ญายะปะฏิปนโน ภะคะ วะโต สาวะกะสังโฆ. อะนุตตะรัง ปุญญักเขต ตัง โลกัสสาติ ฯ สังฆาภิคีติ (นํา) หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส ฯ (รับ) สัทธัมมะโช สุปะฏิปตติคุณาทิยุตโต โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต วันทามะหัง ตะมะริยา นะ คะณัง สุสุทธัง สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.homhuan.

com .08-4438 3850-1 .มุตตะมัง ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง สังฆัสสาหัสมิ ทาโส วะ สังโฆ เม สามิกิสสะโร สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง วันทันโตหัง จะริสสามิ สังฆัสโสปะฏิปนนะตัง นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุ สา สะเน สังฆัง เม วันทะมาเนนะ ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ สัพเพป อันตะรายา เม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา ฯ (กราบหมอบศรีษะลงอยูกับพื้นพรอมกับกลาววา) กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา สังเฆ กุกัมมัง ปะ กะตัง มะยา ยัง สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ (นั่งพับเพียบ) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. 0-2331 5064-7 . 0-2730 6881-2 www.homhuan.

ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ. ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา ยัง เสนาสะนัง ปะริภุต ตัง.08-4438 3850-1 .อะตีตะปจจะเวกขะณะวิธี (นํา) หันทะ มะยัง อะตีตะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เสฯ (รับ) อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา ยัง จีวะรัง ปะริภุต ตัง. 0-2730 6881-2 www.homhuan. อุณหัสสะ ปะฏิ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. อิติ ปุ ราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุป ปาเทสสามิ. โส เนวะทวายะ นะ มะทายะ นะ มัณฑะนายะ นะ วิภูสะนายะ. ยาวะเทวะ หิริโกปนะปะฏิจฉาทะนัตถัง ฯ อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา โย ปณฑะปาโต ปะริ ภุตโต. ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา ยาปะนา ยะ วิหิงสุปะระติยา พรัหมะจะริยานุคคะหายะ. ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ. ตัง ยาวะเทวะ สีตัสสะ ปะฏิฆาตายะ. อุณหัสสะ ปะฏิ ฆาตายะ. 0-2331 5064-7 .com .

homhuan. อัพยาปชฌะปะระมะ ตายาติ ฯ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. โส ยาวะเทวะ อุปปนนานัง เวย ยาพาธิกานัง เวทะนานัง ปะฏิฆาตายะ. 0-2331 5064-7 .com .08-4438 3850-1 . ฑังสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะปะสัมผัสสานัง ปะฏิฆาตายะ ยาวะเทวะ อุตุปะริสสะยะวิโนทะนัง ปะฏิสัล ลานารามัตถัง ฯ อัชชะ มะยา อะปจจะเวกขิตวา โย คิลานะปจจะยะเภสัช ชะปะริกขาโร ปะริ ภุตโต. 0-2730 6881-2 www.ฆาตายะ.

homhuan.08-4438 3850-1 .com . 0-2730 6881-2 www.กรวดนํ้าอิมินา (นํา) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส ฯ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปชฌายา คุณุตตะรา อาจาริ ยูปะการา จะ มาตาปตา จะ ญาตะกา ปยา มะมัง สุริโย จันทิ มา ราชา คุณะวันตา นะราป จะ พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาป จะ สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม สุ ขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปง ปาเปถะ โว มะตังฯ อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ ขิปปาหัง สุ ละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชา โต ภะเว ภะเว อุชุจิตตัง สะติปญญา สัลเลโข วีริยัมหินา มา รา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วีริเยสุ เม พุทโธ ทีปะวะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม นาโถ ปจเจกะพุท โธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง เตโสตตะมานุภาเวนะ มา โรกาสัง ละภันตุ มาฯ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. 0-2331 5064-7 .

ยัง กัมมัง กะริสสันติ.08-4438 3850-1 .homhuan. เรามีความเจ็บ เปนธรรมดา ยังไมลวงพนความเจ็บไปได. ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ. 0-2730 6881-2 www. เรามีความแก เปนธรรมดา ยังไมลวงพนความแกไปได. 0-2331 5064-7 . เรามีความตาย เปนธรรมดา ยังไมลวงพนความตายไปได. สัพเพ ปเยหิ นานาภาโว วินาภาโว. กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา. ดีหรือชั่วก็ตาม.อภิณหะปจจะเวกขะณะปาฐะ (นํา) หันทะ มะยัง อภิณหะปจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณา มะ เสฯ (รับ) ชะรา ธัมโมมหิ ชะรัง อะนะตีโต. ใครทํากรรมใดไว. พะยาธิธัมโมมหิ พะยาธิง อะนะตีโต.com . เราจะตองพลัด พรากจากของรักของชอบใจดวยกันหมดทั้งสิ้น. ตนจะตองเปนผูรับผลของ กรรมนั้น ฯ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต.

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา ความเลี้ยงชีวิตของเรา เนื่องดวยผูอื่น เราควรทําตัวใหเขาเลี้ยงงาย ๓.08-4438 3850-1 . 0-2331 5064-7 . 0-2730 6881-2 www.หลักธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐ ประการ ๑.com . บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา บัดนี้เรามีเพศตางจาก คฤหัสถแลว อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราตองทําอาการ กิริยานั้นๆ ๒. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา ตัวของเราเอง ติเตียนตัว เราเองโดยศีลไดหรือไม ๕. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา อาการกายวาจาอยางอื่น ที่เราตองทําใหดีขึ้นไปกวานี้ ยังมีอยูอีก ไมใชเพียงเทานี้ ๔.homhuan. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา ผูร ูใครครวญแลวติเตียน เราโดยศีลไดหรือไม อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.

08-4438 3850-1 .homhuan. 0-2730 6881-2 www. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา วันคืนลวงไปๆ บัดนี้เรา ทําอะไรอยู ๙.๖. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา คุณวิเศษของเรามีอยู หรือไม ที่จะใหเราเปนผูไมเกอเขิน ในเวลาเพื่อนบรรพชิต ถามในกาลภายหลัง (จบทําวัตรเย็น) อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีกรรมเปนของตัว เราทําดีจักไดดี ทําชั่วจักไดชั่ว ๘. 0-2331 5064-7 .com . บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา เราจะตองพลัดพรากจาก ของรักของชอบใจทั้งนั้น ๗. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ วา เรายินดีในที่สงัดหรือไม ๑๐.

ธัมมัง นะมัสสามิ. (กราบครั้งที่หนึ่งแลวกลาววา) พุทโธ เม นาโถ.com .ทําวัตรเย็นจบแลว ใหทุกคนสํารวมใจนั่งคุกเขาประนม มือขึ้นพรอมกัน เพื่อสวดมนตระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ครั้นประธานกลาวนํา ทุกคนก็วาตามโดยพรอมเพรียงกัน ดังตอไปนี้ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา. สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวกสังโฆ. 0-2331 5064-7 . ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม. 0-2730 6881-2 www.homhuan. พระธรรมเปนที่พึ่งของเรา. (กราบครั้งที่สองแลวกลาววา) ธัมโม เม นาโถ. (กราบครั้งที่สามแลวกลาววา) สังโฆ เม นาโถ. พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. พระพุทธเจาเปนที่พึ่งของเรา. สังฆัง นะมามิ. พระสงฆเปนที่พึ่งของเราฯ อภินันทนาการจาก ชุดปฏิบัติธรรม “หอมหวล” โทร.08-4438 3850-1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful