You are on page 1of 60

B GIO DC V O TO

TRNG CAO NG CNG NGHIP - DT MAY THI TRANG H NI TRUNG TM KHO TH TIN HC NGOI NG
o0o

MN: Qun tr mng


TI: Xy dng h thng mng cho doanh nhip nh

Ging vin hng dn : Trn ng Nhn Sinh vin thc hin : Nguyn Quc Giang Lp : CDT1-K5

H Ni, Ngy 1 thng 12 nm 2011

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

MC LC
I/ YU CU D N, GII PHP CHO D N ........................................ 3
1. Yu cu d n ........................................................................................ 3 2. Phn tch d n ....................................................................................... 3 a. Gii php cho h thng mng ca doanh nghip ................................. 3 b. Qun l h thng mng tp trung (Domain Controller) ...................... 4 c. Cp IP ng cho cc my trm, s dng dch v DHCP .................... 5 d. Qun l d liu tp trung (File Server)................................................ 5 e. In n (Print Server) .............................................................................. 6

II/ CI T, CU HNH MY CH ......................................................... 6


1. Ci t Active Directory ........................................................................ 6 a. Nng cp ln Domain Controller ......................................................... 6 b. Gia nhp my trm vo Domain kim tra ....................................... 15 2. To Group v User cho Domain ............................................................ 17 a. To ti khon ngi dng .................................................................... 20 b. To ti khon nhm ............................................................................. 21 c. Phn quyn truy nhp Domain cho User ............................................. 22 3. Ci t v cu hnh DHCP ..................................................................... 26 a. Chng thc dch v DHCP trong Active Directory ............................ 27 b. Cu hnh dch v DHCP ...................................................................... 27 c. Kim tra dch v ti my trm ............................................................. 33 4. Cu hnh File Server .............................................................................. 35 5. Ci t v chia s my in ....................................................................... 47 a. Ci t Print Server ............................................................................. 47 b. Chia s, phn quyn cho my in .......................................................... 55

KT LUN ...................................................................................................59

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

I/ YU CU D N, GII PHP CHO D N


1. Yu cu d n
Mt doanh nghip cn s dng mt h thng mng my tnh phc v cho vic vn hnh sn xut v kinh doanh sn phm. Doanh nghip c Ban Gim c gm 1 Gim c v 2 Ph Gim c, v c 4 phng ban gm Phng vt t, Phng Hnh chnh, phng kinh doanh v phng k ton. Cc my tnh s dng h iu hnh Windows XP nhn vin lm vic. Mt my ch s dng h iu hnh Windows Server 2003 qun l cc my tnh khc trong mng. Doanh nghip cng s dng mt my in in n ti liu v my in c chia s cho cc nhn vin u c th s dng. H thng mng kt ni Internet bng mt ng truyn ADSL. i vi my ch, yu cu chi tit nh sau:
Ci t dch v Active Directory iu khin vng (domain controller),

to ti khon ngi dng v phn quyn cho ngi dng. Ci t DHCP cp IP ng cho cc my trm trong mng. Cu hnh File Server to cc th mc dng chung v phn quyn truy cp vo cc th mc. Cu hnh Printer Server, ci t v chia s my in trong mng.

2. Phn tch d n
a.

Gii php cho h thng mng ca doanh nghip

Xy dng h thng mng Domain qun l User v d liu tp trung. m bo h thng mng vn hnh mt cch trn tru, p ng tt c yu cu ca trung tm. H thng mng cn phi c tnh linh hot cao, c th b sung thm my tnh v cc thnh phn mng nhanh chng m khng mt nhiu thi gian v chi ph.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

M hnh s dng my tnh ca mt doanh nghip nh nh sau:

BAN GIM C

PHNG VT T

PHNG HNH CHNH

PHNG KINH DOANH

PHNG K TON

Theo yu cu bi ton th c th xc nh m hnh mng ca doanh nghip l m hnh Client Server do , s dng mt my ch Server do nhn vin qun tr mng qun l, my ch s dng h iu hnh Windows Server 2003, cn cc my trm trong mng th s dng h iu hnh Windows XP3, cc my trm l cc my ca ban Gim c v cc phng ban lin quan. S dng my ch chia s d liu v my in. H thng mng s dng ng truyn Internet thng qua mt ng truyn ADSL. Nh vy, c th hnh dung m hnh mng ca doanh nghip nh sau:
INTERNET

Printer

IP: 100.168.100.10

Ban Gim c

Server

Modem ADSL

P.Vt t

P.Hnh chnh

P.K ton

P.Kinh doanh

H1: M hnh mng trong doanh nghip

b. Qun l h thng mng tp trung (Client Server)


SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 4

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

- Cu trc Active Directory: c thit k bao gm mt Forest v mt Domain, trong Domain c mt Domain Controller hot ng. Ci t dch v Active Directory vi hot ng ca Domain Controller nhm qun l d liu trong mng c tp trung. D liu chung ca doanh nghip s c lu tr my ch, cc my trm nu mun ly d liu th phi ng nhp vo my ch bng mt ti khon m ngi Qun tr mng cp cho vi mt s quyn hn nht nh, ng vi chc v, cp bc ca c nhn trong doanh nghip. Vic ng nhp ny c thc hin gin tip t cc my Client. - M hnh User Group: Cc Group c xy dng theo tng phng ban hoc b phn. Mi phng ban hoc b phn c mt hoc nhiu Global Group.

c. Cp IP ng cho cc my trm, s dng dch v DHCP (Dynamic Host Confguration Protocol)


DHCP t ng cung cp a ch IP n cc thit b mng t mt hoc nhiu DHCP Server. D trong mt mng nh hoc mng ln, DHCP thc s hu ch, gip cho vic thm mt my tnh mi vo mng mt cch d dng v hiu qu.

d. Qun l d liu tp trung: (File Server Database Server)


Trong lnh vc my tnh, File Server l mt my tnh lin kt vi h thng mng c mc ch chnh l cung cp ni lu tr d liu cho cc my tnh khc trong h thng mng. Vai tr ny ni bt nht khi File Server vn hnh trong h thng mng Domain (Client Server). Cc file server thng t khi x l cc tnh ton, iu ny gip cho h thng hot ng nhanh nht c th m bo nhu cu lu tr d liu t cc client. Cc d liu lu trn File Server c th l ti liu, hnh nh, m thanh, video, database, File Server l ni cha d liu ca tt c cc phng ban trong trung tm, gip cho d liu c qun l tp trung, trnh phn tn, gip cho vic backup v restore d dng v nhanh chng.
SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 5

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

e. In n (Print Server)
Print Server l mt my tnh hoc mt thit b kt ni mt hoc nhiu my in v cc Client thng qua h thng mng, c th chp nhn cc yu cu in n v chuyn n my in thch hp. Cc phng ban c th in n mt cch d dng cc ti liu thng qua Print Server. Ngoi ra, nhn vin cng ty t Internet cng c th in n bng my in ti trung tm thng qua dch v Internet Printing.

II/ CI T V CU HNH MY CH
1. Ci t Active Directory
a. Nng cp ln Domain Controller
ci t Active directory, trc ht, ta phi ci t Component trong h iu hnh Windows Server 2003 cho my ch. my Server tin hnh nh sau: Kch chut vo Start chn Administrative Tool/Add or Remove Programs, ca s Add or Remove Programs hin ra, chn mc Add/Remove Windows Components.

H2. Ci t Components cho server SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 6

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Ca s Windows Components Wizard hin ra, tch chn Networking Services, nhn nt Details (xem H2) kim tra xem cc mc Networking Services c tch ht cha, nu c mc no cha c nh du th tch vo sau nhn OK, ca s Windows Components Wizard nhn Next, h thng s t ng copy v ci t dch v, cui cng nhn Finish. Nh vy, Components c ci t xong, v n lc ny ta c th ci t v cu hnh cc dch v cho Server. Trc khi cu hnh Active Directory cn phi ci t IP tnh cho my ch. Kch chut vo Start, chn Control Panel/ Network Connections/ Local Area Connection, ca s Local Area Connection Status hin ra chn Properties, sau double click chut vo mc Internet Protocol (TCP/IP).

H3: Chn Property, bouble click vo Internet Protocol (TCP/IP) vo ca s bn cnh

in a ch IP vo cc ca s Internet Protocol (TCP/IP) Property nh hnh H4, y ta s t a ch lp A, h thng mng ca doanh nghip s ly di a chi IP 100.168.100.10/8, v Defaut gateway t IP l 100.168.100.1. Sau khi hon thnh vic t IP, nhn OK. Nh vy my ch c t a ch IP.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H4: t IP cho my ch

Sau khi t a chi IP cho my ch, ta tin hnh ci cu hnh dch v Active Directory, vo Start, chn Run, g lnh Dcpromo, ti ca s Active Directory Installation Wizad nhn Next tip tc (Hnh H5).

H5: Nhn Next bt u nng cp Active Directory

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Chng trnh xut hin hp thoi cnh bo: DOS, Windows 95 v Win NT SP3 tr v trc s b loi khi min Active Directory da trn Windows Server 2003. Chn Next tip tc (xem hnh H6).

H6: Nhn Next loi b cc h iu hnh trc Windows 2003

Trong hp thoi Domain Controller Type, v chng ta mi bt u nng cp Active Directory, trc cha c Domain Controller cho nn ta tch chn mc Domain Controller for a New Domain, sau nhn Next tip tc (H7).

H7: Chn Domain controller for a new domain sau nhn Next

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

hp thoi tip theo, chn mc Domain in a new forest to mi mt Domain u tin trong mt rng mi. Sau nhn Next tip tc (H8).

H8: Chn Domain in a new forest to domain u tin

Hp thoi New Domain Name yu cu nhp tn DNS y cn xy dng, nhp tn DNS l phuchai.com. Sau nhn Next qua bc tip theo.

H9: in tn DNS y ca Domain SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 10

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Hp thoi NetBIOS Domain Name, yu cu cho bit tn Domain theo chun Net BIOS tng thch vi cc my Windows NT. mc nh v Next qua bc tip.

H10: Mc nh gi tr, nhn Next tip tc

Hp thoi Database and Log Locations cho php ch nh v tr lu tr database Acive Directory v cc tp tin Log. Chp nhn gi tr mc nh, nhn Next tip tc.

H11: chp nhn gi tr mc nh, nhn Next SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 11

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Hp thoi Shared System Volume cho php nh v tr ca th mc SYSVOL. Th mc ny phai nm trn mt NTFS5 Volume. Chp nhn gi tr mc nh v nhn Next (H12).

H12: Mc nh v tr lu SYSVOL, nhn Next

Hp thoi tip theo, chn la chn th hai h thng t ng ci t v cu hnh dch v DNS cho my, sau nhn Next.

H13: Chn la chn th hai t ng ci t v cu hnh DNS

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

12

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Hp thoi Permissinos, chn Permissions comparetible only with Windows 2000 or Windows 2003 operating systems. V h thng ca chng ta chi c cc Server ca 2000 v 2003.

H14: Chn la chn th hai, nhn Next tip tc

Hp thoi Directory Services Restore Mode Administrator Password, ch nh mt khu trong trng hp Server phi khi ng vo ch Directory Services Restore Mode. Nhn Next tip tc.

H15: Ch nh mt khu trong trng hp Server phi khi ng vo Restore Mode SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 13

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Hp thoi Summany hin ra, trnh by tt cc cc thng tin chn. Nhn Next bt u thc hin qu trnh ci t khi tt c u chnh xc.

H16: Nhn Next khi cc thng tin u chnh xc

Hp thoi Configuring Active Directory cho bit qu trnh ci t ang thc hin. Qu trnh ny chim nhiu thi gian. Chng trnh ci t cng yu cu cung cp ngun ci t Windows Server 2003 tin hnh sao chp nu khng tm thy.

H17: Qu trnh ci t c tin hnh

Sau khi qu trnh ci t kt thc, hp thoi Completing the Active Directory Installation Wizard xut hin. Nhn chn Finish kt thc.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

14

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H18: Chn Finish kt thc qu trnh ci t

Cui cng, phi khi ng li my th cc thng tin ci t mi bt u c hiu lc. Nhn chn nt Restart Now khi ng li. Qu trnh thng cp kt thc.

b. Gia nhp my trm vo Domain kim tra


Sau khi cu hnh Active Directory, kim tra hot ng ca Domain Controller, ta tin hnh ng nhp cc b vo my trm (c th dng trc tip ti khon administrator ng nhp). Cc bc tin hnh nh sau: Ti my trm, t IP cho my, cc bc t IP tng t nh t IP cho Server lm phn trn, y ta s t IP cho my trm kim tra l 100.168.100.20. IP cng lp A v cng Default gateway, Preferred DNS Server vi my Server.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

15

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H19: t IP t my trm join my trm vo Domain

Sau khi t a ch IP cho my trm, thc hin gia nhp vo Domain t my trm. Chut phi vo My Computer, chn Properties, chn tip tab Computer Name, click vo mc change thay i min gia nhp. Ti y, tch chn Member of Domain, nhp tn min ca mng cn gia nhp vo .

H20: Chn Member of Domain, nhp tn domain

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

16

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

My trm da trn min khai bo tm n Domain Controller gn nht v gia nhp vo mng, Server s yu cu xc thc vi mt ti khon ngi dng cp min c quyn qun tr, nhp tn v mt khu ca ngi qun tr gia nhp. Cc my trm khc khi mun truy cp vo Domain cung phi lm tng t

H21: Nhp tn v mt khu ca Admin gia nhp

Sau khi xc thc chnh xc v h thng chp nhn my trm ny gia nhp vo min th h thng xut hin thng bo thnh cng v yu cu Reboot li ng nhp vo mng. Khi my trm khi ng li, hp thoi Log on to Windows c thm mt mc l Log on to, cho php chn mt trong hai phn l PHUCHAI v this computer, chn PHUCHAI gia nhp vo Domain bng ti khon ca Admin.

2. To Group v User cho Domain


Sau khi thng cp Active Directory, tin hnh to mi cc Nhm (Groups) v cc ti khon ngi dng (Users). Theo kt qu phn tch phn trc, ta c th chia h thng s dng my tnh ca doanh nghip Phc Hi c th chia lm 5 Group l cc Group: Ban Gim c, Phng Vt t, Phng Hnh chnh, Phng Kinh doanh v Phng K ton. Ban Gim c bao gm 1 Gim c v 2 Ph

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

17

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Gim c, cc phng ban c Trng Phng, Ph Phng v cc nhn vin trc thuc cc phng. Vic phn quyn truy cp my ch ca cc nhn vin trong Doanh nghip nh sau: Ban Gim c c th truy cp vo h thng my ch bt c thi gian no v bt c a im no, cc trng phng th c th truy cp vo gi hnh chnh tt c cc ngy trong tun, cn cc nhn vin th ch c th truy cp vo h thng my ch trong gi hnh chnh t th 2 n th 7, tr ban gim c, cn li cc nhn vin khc ch c th truy cp vo h thng my ch bng my tnh cc b ca doanh nghip hoc cc my tnh xc nh sn, cc User u phi thay i mt khu ngay ln ng nhp u tin. Trc khi to Group v User, ta phi chnh sa thit lp password policy cho User bng cch vo Start, chn Administrative Tool/Domain Security Policy, trong hp thoi Default Domain Security Settings chn Account Policies/ Password Policy, double click vo cc mc trong Password Policy chnh sa, cc mc c t nh hnh H22. Vic chnh sa ny d dng trong vic to mt khu ca User.

H22: Chnh sa thit lp Password Policy cho User

Tng t, ta cng vo Start /Administrative Tool v chn mc Domain Controller Security Policy /Account Policies /Password Policy chnh sa

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

18

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

thit lp ch an ninh cho Domain Controller, cc thit lp tng t nh vic thit lp trong Domain Security Policy lm trn.

H23: Thit lp ch an ninh cho Domain Controller

Sau khi hon tt thit lp ch an ninh, vo Start chn Run, g vo cu lnh: gpupdate /force v nhn OK refesh nhng thit lp ci t.

H24: G lnh gpupdate /force

H25: H thng t ng refresh lu nhng thit lp va to SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 19

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

a/ To ti khon ngi dng (User): Ti my Server chn Start/Administrative Tool/Active Directory Users and Computers, ca s hin th tip theo chn vo Domain ca h thng l phuchai.com, sau chn mc Users. to mi mt User, chut phi chn New/User (H26).

H26: Chut phi chn New/ User to mi mt User

Ca s New Object User hin ra, nhp thng tin ca User vo cc ,ba u tin c th b trng, sau nhn Next tip tc.

H27: Nhp thng tin ca User, sau nhn Next SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 20

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Tip theo, nhp mt khu cho User, tch chn User must change password at next logon, thit t cho User phi thay i mt khu khi ng nhp ln u tin, nu nh trc khng chnh sa thit lp Password Policy th bc ny h thng c th s bo li do t mt khu khng ng vi mc nh thit lp Password Policy.

H28: Nhp mt khu cho User, sau nhn Next

Sau nhn Finish, v ti khon User c to mi, tng t i vi cc ti khon khc cng thc hin cc bc trn. b/ To ti khon nhm (Group): Cng trong mc User chut phi, chn New/ Group. Hp thoi tip theo nhp tn nhm l Ban Giam Doc vo Group Name, pre-Windows 2000 s t ng pht sinh, chn loi nhm Group scope l Global, sau nhn OK (H29), vic to mt nhm hon thnh. Thc hin tng t i vi cc nhm Phng ban khc.

H29: To mi Group Ban Giam Doc SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 21

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

thm User vo Group ta ch vic double click vo Group ri chn Tab Members, click chn Add, sau nhp tn ca User vo trng, nhn nt Check Name kim tra User c ng hay khng! Nu nh chng ta qun tn User c th chn Advances, chn Find Now, sau tm v chn User mun thm vo Group, nhn OK v Apply sau khi hon thnh. Hnh H30 minh ha vic thm User vo Group Ban Giam Doc, cc Group khc tin hnh tng t .

H30: Thm User vo Group

Cng c th lm theo cch th hai bng cch double click vo tn User v chn Tab Member of, sau nhp tn Group, nhn Check Name kim tra hoc chn Advances/ Find Now sau tm v chn tn Group tng ng. c/ Phn quyn truy nhp Domain cho User Nh phn tch trn, cc thnh vin Ban Gim c s c quyn truy cp vo Domain ti mi thi im, v mi my tnh. Cc Trng phng v Ph phng th c th truy cp trong gi hnh chnh vo tt c cc ngy trong tun , cc nhn vin th ch c ng nhp trong gi hnh chnh t th 2 n th 7, hai loi i tng ny ch c ng nhp bng my tnh cc b ca doanh nghip hoc my tnh do ngi qun tr mng xc nh trc.
SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 22

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Qu trnh ny thc hin ln lt tng User, ngi qun tr s ln lt cp quyn truy cp vo h thng cho mi User . Di y s minh ha vic cp quyn cho mt nhn vin trong doanh nghip, cc thnh vin khc tin hnh tng t . Chng hn cp quyn truy cp cho nhn vin tn l L Th Hng, chc v l Trng phng k ton, cc bc tin hnh nh sau: cng trong mc User ca Domain phuchai.com double click vo tn User Le Thi Huong, hp thoi Le Thi Huong Properties xut hin, chn tab Account, ti y chn tip mc Logon Hours thit lp thi gian truy cp cho nhn vin ny.

H31: Chn mc Logon Hours thit lp thi gian truy cp

Trong hp thoi Logon Hours for Le Thi Huong, ty chnh thi gian truy cp vo h thng bng cch qut chn vng thi gian ng vi i tng sau tch chn Logon Permitted mc nh, sau nhn OK. Le Thi Huong l trng phng cho nn thi gian truy cp l vo gi hnh chnh tt c cc ngy trong tun . i vi cc i tng thuc Ban Gim c th vng Logon Permitted (vng mu xanh) s chn tt c cc . i vi cc nhn vin th vng chn s khng c ngy Ch Nht.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

23

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H32: Chn vng thi gian, sau tch chn Logon Permitted

Cng ti hp thoi Le Thi Huong Properties, chn mc Log On To thit lp phng tin truy cp. Tch chn The following computers, sau nhp tn my tnh mun cho gia nhp vo Domain, ri nhn nt Add cho php. Le Thi Huong c php truy cp vo h thng Domain bng my trm ti doanh nghip, l my tnh hin nhn vin ny ang s dng cng ty c tn l TPketoan, v mt my tnh c nhn c tn l Lethihuong (H33). Sau khi hon thnh nhn OK v Apply .

H33: Nhp tn my tnh cho php truy cp sau nhn Add cho php

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

24

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Thc hin tng t i vi cc nhn vin khc, ring Ban Gim c th trong mc ny s tch chn All computer cho php truy cp vo h thng Domain bng mi my tnh. Kim tra ti my trm: By gi ta s kim tra User Le Thi Huong gia nhp vo h thng Domain t my trm . Mt iu cn ch l my tnh ng nhp vo phi l my tnh c tn l Lethihuong hoc TPketoan (iu ny bt buc bi nh phn tch phn trn, User Le Thi Huong ch c ng nhp vo Domain bng my tnh c tn my l mt trong hai tn trn, nu ng nhp my tnh khc th s khng c php). Nhp tn User v mt khu ca nhn vin L Th Hng, mc Log on to chn PHUCHAI ng nhp vo Domain phuchai.com. Sau khi nhn nt OK ng nhp, h thng s hin ra thng bo User phi i mt khu trong ln u tin ng nhp (H34), nh vy l ti khon ca User Le Thi Huong c chp nhn, v iu cn lm by gi l thay i mt khu ca User ng nhp vo Domain. Nhn OK chp nhn thay i mt khu.

H34: Yu cu thay i mt khu trong ln u tin ng nhp

Sau khi thay i mt khu (H35), h thng s bo Your password has been changed, nhn OK truy cp vo Domain, nu thi im ng nhp l thi gian cho php (t 6 gi sang n 6 gi ti) th h thng s cho php User ny

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

25

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

ng nhp vo Domain, ngc li nu nh thi im ng nhp khng phi l thi gian cho php th h thng s khng cho php User ny ng nhp (H36).

H35: Thay i mt khu

H36: ng nhp khng ng thi gian quy nh

Cc User khc khi truy cp vo h thng cng phi lm tng t nh trn .

3. Ci t v cu hnh DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) dch v cp IP ng cho my trm


DHCP l mt giao thc cu hnh t ng a ch IP. My tnh c cu hnh mt cch t ng v th s gim vic can thip vo h thng mng. N cung cp mt database trung tm theo di tt c cc my tnh trong h thng mng. Mc ch quan trng nht l trnh trng hp hai my tnh khc nhau li c cng a ch IP . Nu khng c DHCP, cc my ch c th cu hnh IP bng cch th cng . Ngoi vic cung cp a ch IP, DHCP cn cung cp thng tin cu hnh khc, c th nh DNS . Hin nay DHCP c 2 version: cho IPv4 v IPv6.
SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 26

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Vic ci t DHCP l vic ci t Components cho my Server cng vic ny ta lm phn u, cho nn dch v DHCP c ci t . a/ Chng thc dch v DHCP trong Active Directory: Nu my tnh Windows Server 2003 chy dch v DHCP, m trn li lm vic trong mt Domain (c th l mt Server thnh vin bnh thng hoc l mt my iu khin vng), dch v mun csao th hot ng bnh thng th phi c chng thc bng Active Directory. Mc ch ca vic chng thc ny l khng cho cc Server hoc my trm khng c chng thc lm nh hng n hot ng mng . Ch c nhng Windows 2003 DHCP Server c chng thc mi c php hot ng trn mng . Trong trng hp my Windows Server 2003 lm DHCP Server khng nm trong mt Domain th cng khng cn phi chng thc trong Active Diretory. C th s dng cng c DHCP tin hnh vic chng thc mt DHCP Server . Cc bc tin hnh nh sau: Chn Start/Administrative Tool/DHCP, trong bn tri ca ca s DHCP, chn Server nh chng thc ( y Server ca chng ta l Server phuchai.com), sau chn Menu Action/Authorize . i mt lc, chn li Action/Refresh . By gi DHCP c chng thc, biu tng k bn tn Server l mt mi tn mu xanh hng ln (thay v mt mi tn mu hng xung). b/ Cu hnh dch v DHCP. Thc hin cc bc sau to mt Scope cp pht a ch (i vi trng hp ny ta s chia thnh 5 Scope, bao gm 1 Scope dnh cho Ban Gim c, 4 Scope cn li dnh cho 4 Phng tng ng): To Scope cp pht a ch cho Ban Gim c (gm 3 ngi, v vy s chn a ch t 100.168.100.15 n 100.168.100.19). Chn Start/Administrative Tool/DHCP, trong ca s DHCP chut phi ln biu tng Server phuchai.com v chn mc New Scope trong popup menu (H37). Ca s New scope Wizad hin ra, nhn chn Next tip tc.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

27

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H37: Chut phi vo tn server chn New Scope to mt Scope cp pht a ch

Trong hp thoi Scope Name, nhp vo tn v ch thch, gip cho vic nhn din Scope ny. Sau nhn chn Next.

H38: Nhp tn v ch thch cho Scope

Hp thoi IP Address Range xut hin, nhp a ch IP vo a ch bt u v kt thc ca danh sch a ch cp pht. Sau ch nh subnet mask bng cch cho bit s bit 1 hoc nhp vo chui s. Sau chn Next. Chng ta s ly di IP t 100.168. 100.20 n 100.168.100.29 cp cho Ban Gim c. IP
SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 28

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

t 100.168.100.11 n 100.168.100.19 s dnh trong trng hp h thng pht sinh thm Server. Chnh sa subnet mask thu hp di IP (H39).

H39: Nhp a ch IP u v cui cho Scope

Trong hp thoi Add Exclusions, nhp vo di a ch s c loi ra khi nhm a ch c ch nh trn. Cc a ch ny dng t cho cc my tnh dng IP tnh hoc dnh cho mc ch khc. y chng ta s loi ra di IP t 100.168.20 n 100.168.100.24. Sau nhn nt Add thm vo danh sch. Nhn Next tip tc.

H40: Nhp vo di IP s c loi khi nhm IP c ch nh SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 29

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Trong hp thoi Lease Duration, chnh sa thit lp thi gian cho cc my trm c th s dng IP ny, ht thi gian th h thng s t ng cp mt IP khc trong di IP c ch nh trn cho my trm. mc nh sau nhn Next.

H41: Thit lp thi gian thay i IP mi cho my trm

Hp thoi Configure DHCP Options xut hin, mc nh, sau nhn Next.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

30

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H42: ng cu hnh cc ty chn ph bin

Trong hp thoi Router (Default Gateway), nhp a ch IP ca Default gateway m cc my DHCP Client s dng v nhn Add, sau nhn Next. a ch default gateway l 100.168.100.1

H43: Add a ch default gateway cho cc my trm s dng

Trong hp thoi Domain Name and DNS Server, cho bit tn Domain v a ch IP ca DNS server dng phn gii tn m DHCP cn s dng. tn Domain l phuchai.com v IP DNS l 100.168.100.10. Nhn Next sau khi hon thnh.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

31

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H44: Nhp tn Domain v IP DNS m cc my DHCP Client s dng

Hp thoi WIN SERVER hin ra, dch v WINS t c s dng do c th b qua, nhn Next sang bc tip theo. Trong hp thoi Active Scope xut hin, chn mc Yes, I want to activate this scope now kch hot Scope, sau nhn Next.

H45: Cho php kch hot Scope

Trong hp thoi Complete the New Scope Wizard, nhn chn Finish kt thc. Vic to mt Scope cp pht IP ng cho Ban Gim c hon thnh, tin hnh tng t i vi cc Group phng ban, 4 phng ban cn li s cp pht s IP l 50 v di IP cp pht cho cc phng ban nh sau:
Phng Hnh Chnh, t: 101.168.100.30 n 101.168.100.79. Phng Kinh doanh, t: 102.168.100.80 n 102.168.100.129. Phng K ton, t: 103.168.100.130 n 103.168.100.179. Phng vt t, t: 104.168.100.180 n 104.168.100.229.

By gi s tin hnh cu hnh cc ty chn DHCP, chut phi ln mc Server Options, chn Cofigure Options, ri tin hnh 3 bc sau:
SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 32

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Tm n Router, tch chn v nhp a ch IP ca defualt gateway l 100.168.100.1 vo IP address, sau nhn nt Add. Tm n DNS Server, tch chn v nhp a ch IP ca DNS Server l 100.168.100.10 vo IP address, sau nhn Add. Tm n DNS Domain Name, tch chn v nhp tn domain l phuchai.com vo String value.

Sau khi hon thnh cc bc trn, nhn Apply v OK.


H46: Cu hnh ty chn DHCP

c. Kim tra dch v ti my trm


Kim tra dch v DHCP my trm. my trm, ng nhp vo domain bng ti khon administrator v thay i a ch IP thnh IP ng c th kch hot DHCP my Client, ti ca s Internet Protocol (TCP/IP) Properties tch chn hai mc: Obtain an IP address automatically v Obtain DNS server address automatically sau nhn OK kch hot ch nhn IP ng t DHCP ca domain phuchai.com.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

33

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H47: Ci t nhn IP ng cho my trm

Sau khi thit lp ch nhn IP t ng, ta s kim tra xem my trm nhn c IP t ng t DHCP ca Domain hay cha. Click chut vo Start, chn Run, ca s comment hin ra, ln lt g vo cc dng lnh: ipconfig cu lnh ny s hin th kt qu l a ch IP mc nh ca my, ipconfig /release cu lnh ny s xa i a ch IP mc nh , v ipconfig /renew cu lnh thm mi t ng mt a ch IP (xem H48, H49).

H48: Kim tra hot ng ca DHCP t my trm

Tin hnh cc bc tng t i vi my trm th hai, ta s c kt qu l my s nhn a ch IP l 100.168.100.26, cng nm trong di a ch IP m ta cp pht (H49). i vi cc my trm khc cng tin hnh tng t nh trn. Sau khi tin hnh cc cng vic trn, th ti my Server, ta kch chn vo th mc Address Leases ca Scope tng ng to trc , v ti y, bn phi cnh n s xut hin tn cc my trm v a ch IP ca cc my ,
SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 34

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

iu chng t rng cc my trm c tn c cp a ch IP v hin ti ang truy cp vo domain, trong trng hp my trm gia nhp Domain v nhn IP ng t DHCP, th ta chut phi vo Address Leases v chn refresh lm ti th mc, sau kt qu s hin ra bn cnh(xem H50).

H49: Kim tra hot ng ca DHCP ti my trm th hai

H50: Kim tra ti my Server

4. Cu hnh File Server (qun l th mc dng chung)


SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 35

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

S dng Domain trong doanh nghip ch yu l qun l d liu tp trung, gip phn quyn s dng ti nguyn trn mng cho mi User trong doanh nghip, c nhng ti liu m c th nhn vin ny c php xem hoc thay i, cn nhn vin khc th li khng c php. Cc bc tin hnh nh sau: To th mc dng chung a cng ca my Server, tn th mc l DATA chng hn, trong th mc DATA to tip cc th mc, vi tng cp quyn nh sau:
Th mc CHUNG l th mc dng chung cho tt c cc nhn vin,

nhn vin no cng c php xem, thm mi nhng khng c xa i, ch c Administrator hoc l Ban gim c mi c quyn xa.
Th mc BAN GIAM DOC l th mc dnh ring cho Ban Gim c

s dng.
Th mc PHONG HANH CHINH l th mc dnh cho nhn vin ca

phng hnh chnh s dng.


Th mc PHONG KE TOAN l th mc dnh cho nhn vin ca

phng k ton.
Th mc PHONG KINH DOANH l th mc dnh cho nhn vin ca

phng kinh doanh.


Th mc PHONG VAT TU l th mc dnh cho nhn vin ca phng

vt t.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

36

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H51: To cc th mc dng chung

Theo yu cu ca bi th User l nhn vin ch c Sau , s tin hnh phn quyn s dng cc th mc cho cc Users v Groups. Ban gim c c th truy cp vo tt c cc th mc, cho nn ta s cp quyn cho Ban gim c ti th mc cha l th mc DATA. Cc bc nh sau: Chut phi ln th mc DATA, chn Sharing and Security, tab Sharing tch chn Share this folder, sau nhn chut chn Permissions.

H52: Chn mc Share this folder cho php chia s th mc ny

Ti Permissions for DATA, click Add thm Group Ban Giam Doc, ng thi Remove Group Everyone. Sau tch chn Allow record Full Control, chp nhn cho Group ny c th thay i d liu bn trong th mc.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

37

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H53: Cho php Group c th tc v i vi d liu bn trong th mc

tab Security, click vo nt Add thm mi mt User hoc Group, y l thm Group Ban Giam Doc, g tn Ban Giam Doc vo Enter the object names to select, sau nhn Check Names kim tra, nu tn nhp vo khng ng vi tn to th h thng s bo li v phi nhp li. Hoc cng c th tm th cng bng cch nhn vo Advanced/Find Now, sau tm n tn Group hoc User mun thm vo, ri nhn OK, cc kt qu ng s l cc tn c gch chn (H54).

H54: G tn hoc nhn vo advanced thm User/Group

Ti hp thoi DATA Properties chn vo Group Ban Giam Doc tip n trong mc Permissions for Ban Giam Doc tch chn Allow mc Full Control cho php nhm ny c th thay i hoc chnh sa d liu bn trong th mc DATA (H55). Chn tip vo Advanced sau b du tch Allow inheritable permissions from ti ca s Advanced Security Settings for DATA(H56). Nhn Apply ri OK sau khi hon thnh, vic phn quyn th mc Gim dng c chung cho Ban hon thnh .

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

38

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H55: Tch chn Allow mc Full Control

H56: B du tch cc , sau nhn Apply v OK

i vi cc User v Group khc th phc tp hn mt cht, i vi cc trng phng hoc ph phng th c th ton quyn truy cp vo th mc dng chung ca phng mnh, ng thi c quyn ch xem v c thng tin th mc dng chung ca cc phng khc; cc nhn vin ch c quyn xem v c i vi th mc dng cho phng mnh v khng c quyn g vi cc phng khc, nhn vin ch c th xa nhng th m do chnh mnh to ra v khng xa c nhng d liu khc. Ta s phn quyn cho cc User trng, ph phng v nhn vin ti cc th mc tng ng trong th mc DATA. Th mc CHUNG l th mc dnh cho tt c mi nhn vin, thc hin chia s th mc ny nh sau: Chut phi vo tn th mc CHUNG, chn Sharing and Security, tch chn Share this folder ti tab Sharing, sau nhn chn tip Permissions thit lp i tng cn chia s (H57).
SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 39

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Ti hp thoi Permissions for CHUNG nhm mc nh l Everyone v th mc ny dnh cho tt c cc nhn vin s dng. Sau tch chn Allow Full Control cho php ngi dng c th c v thay i d liu bn trong (H58).

H57: Tch chn Share this folder sau nhn chn Permissions

H58: Mc nh Everyone, tch chn Allow Full Control

Ti tab Security nhn nt Add thm cc Group ca cc phng ban vo danh sch chia s ca th mc, quyn hn ca cc User trong Group i vi th
SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 40

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

mc ny l ngoi cc quyn c(read) mc nh, th cn c quyn vit(Write) tc l thm mi, ch khng c quyn thay i (Modify), c ngha l mi Group s tch chn Allow vo Write cho php ngi dng thm mi d liu (H59).

H59: Nhn Add thm Group, tch chn Allow vo Write

Tip theo chn Advanced, sau b du tch dng Allow inheritable permissions from trong hp thoi Advanced Security for CHUNG, sau khi b du tch th hp thoi Security hin ra, nhn chn Copy.

H60: B du tch hai dng bn di, sau chn Copy hp thoi Security SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 41

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Sau khi thit lp xong, nhn Apply v OK kt thc qu trnh. i vi cc th mc ca cc phng ban, ta tin hnh vic phn quyn nh sau: Th mc PHONG HANH CHINH: chut phi vo tn th mc, chn Sharing and Security, chn Share this folder tab Sharing, sau nhn chn Permissions, ti hp thoi Permissions for Remove Group Everyone, Add Group Phong Hanh Chinh v cc User l cc trng, ph phng ca cc phng ban khc, mi User, Group tch chn Allow vo mc Full Control, nhn Apply v OK sau khi hon thnh.

H61:Add Group Phong Hanh Chinh v User ca cc trng ph phng khc

Ti tab Security nhn Add thm User ca cc nhn vin thuc phng Hnh Chnh v cc User trng, ph phng ca cc phng ban khc. Do yu cu t ra l cc nhn vin ch c quyn xa nhng d liu m mnh to ra khng c xa d liu ca ngi khc, do vy phi thm tng User ca Phng Hnh Chnh trong tab Security thit lp. Cc thit lp nh sau:

i vi trng phng v ph hng ca phng Hnh chnh th c php

xem v thay i d liu trong th mc ca phng mnh, v th ti mi User, ta nhp chut vo tn User v tch chn Allow vo Full Control mc Permissions for bn di (H62).
SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 42

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

i vi nhn vin ca phng Hnh chnh th ch c quyn xa i nhng

d liu m mnh to v khng c php xa d liu ca ngi khc, v th nhp chut vo tn User ca cc nhn vin v chn Allow vo Write cho php User thm mi d liu, chnh sa s liu v khng c xa d liu ca ngi khc (H63). i vi cc trng, ph phng ca cc phong ban khc th mc nh, cho php cc User ny ch xem v c d liu ca phng.

H62: i vi trng, ph phng Hnh chnh, tch chn Allow vo Full Control

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

43

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H63: Nhn vin thuc phng th tch chn Allow Write

Thc hin tng t i vi 3 th mc ca 3 phng ban cn li, ring cc trng phng v ph phng th c quyn xem v c d liu ca cc phng ban khc, do vy khi phn quyn, ngoi vic thm cc User ca hng ban tng ng th cn phi thm User ca cc trng phng v ph phng ca cc phong ban khc, thc hin phn quyn nh phn quyn cho th mc PHONG HANH CHINH trn. Kim tra hot ng truy cp vo th mc trong Domain ca cc User, tin hnh kim tra bng ti khon nvhanhchinh1.

H64: Kim tra truy cp th mc ti my trm

Sau khi ng nhp vo Domain, click chut vo Start, chn Run, g a ch IP ca Domain vo, sau nhn OK, a ch IP ca Domain l 100.168.100.10.

H65: G a ch IP ca Domain

Hp thoi ca Domain xut hin vi cc th mc c chia s.


SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 44

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H66: Cc th mc chia s c hin th

Khi click vo th mc phong ke toan hoc cc th mc ca cc phng khc th bo li.

H67: H thng bo li khi click vo th mc phong ke toan

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

45

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Click vo th mc phong hanh chinh kt qu l c cho php.

H68: Truy nhp vo th mc phong hanh chinh

Trong th mc phong hanh chinh, nhn vin ny c th to mi d liu ca mnh.

H69: Nhn vin c th thm mi d liu ca mnh

V tt nhin cng s xa c nhng g mnh to trong th mc.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

46

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H70: C th xa i nhng d liu to

Cn khi xa cc d liu khc, th h thng s bo li do khng c cp quyn.

H71: H thng bo li khi xa th mc khen thuong

5. Ci t v chia s my in (Print Server)


a/ Ci t Print Server
My in s c t phng vn th v c gn trc tip vo mt my tnh c tn l gianglh, trc khi ci t Print Server th phi m bo my in c ci t my gianglh. Do my tnh gianglh cm trc tip my in cho nn phi dng dch v DHCP cp IP tnh cho my tnh ny. IP t cho my gianglh l 100.168.100.20, IP nm trong di IP loi ra khng cp cho Ban Gim c. Cng vic tin hnh nh sau: Trong hp thoi DHCP, ti Scope Ban Giam Doc, chut phi vo Reservations chn New Reservation.

H72: Chn New Reservations


SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 47

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Tip theo nhp thng s vo hp thoi New Reservation nh H73, ring thng s MAC Address th ta s ly my gianglh thng qua lnh ipconfig /all trong ca s Command Prompt (mi my s c mt a ch MAC Address khc nhau). Sau nhn nt Add v Close.

H73: in tn, IP, v MAC Address vo cc tng ng

Sau khi nhn Refresh, th mc Address Leases s hin ra a ch IP va to, v a ch ny c th s dng.


H74: a ch IP c kch hot

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

48

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

V my gianglh, s nhn a ch IP l 100.168.100.20 nh thit lp trong dch v DHCP my Server.

H75: My trm nhn a ch IP tnh do DHCP cp

By gi s tin hnh ci t my in my trm gianglh. Click chut vo Start, chn Printers and Faxes, sau kch p chut vo Add Printer hp thoi Printers and Faxes, mn hnh tip theo nhn chn Next.

H76: Nhn Next qua bc tip Hp thoi Local or Network Printer tch chn Local printer attached to this computer, v b du check Automatically detect bn di v ta mi ch to my in logic, sau nhn Next.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

49

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H77: Chn Local printer attached to this computer

Trong hp thoi Select a printer Port chn Use the following port l LPT1, y l cng kt ni thng thng ca cc loi my in. Nhn Next tip tc.

H78: Chn cng kt ni l LPT1

Trong hp thoi Install Printer Software chn tn my in m mnh mun ci t, chng hn y ta chn my in l HP v tn my in l HP 7550 Plus, nhn Next tip tc.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

50

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H79:Chn loi my in v tn my in tng ng

Hp thoi Name Your Printer mc nh, nhn Next qua bc tip theo.

H80 : Mc nh my in, nhn Next tip tc tn

Trong ca s Printer Sharing chn mc Share name, mc nh tn my in chia s, nhn Next tip tc

H81: Chn mc Share name

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

51

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Hp thoi Location and Comment c th b qua, nhn Next tip tc.

H82: Nhn Next tip tc

Hp thoi Print Test Page chn No v mi ch ci t my in dng logic.

H83:Chn No v mi ch ci t my in dang logic

Hp thoi Completing the Add Printer Wizard nhn Finish kt thc ci t. Khi ci t xong, trong hp thoi Printers and Faxes ta thy biu tng my in HP 7550 Plus v c Share, my in trng thi sn sng, nu c my in vt l th s thc hin in n c ngay.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

52

Bi tp ln mn: Qun tr mng H84: Kt qu sau khi ci t

GVHD: Trn ng Nhn

Tip theo, ta s ci t Print Server ti my ch, click chut vo Start, chn Administrative tool, chn tip Manager Your Server , trong hp thoi Manager Your Server chn Add or remove a role, sau nhn Next hp thoi Preliminary Steps. i mt lc, hp thoi Server Role xut hin, nhn chn Print server, sau nhn Next.

H85: Chn Print server ri nhn Next

Hp thoi tip theo tch chn mc Windows 2000 ang Windows XP clients only v cc my Client ch s dng Windows XP. Sau nhn Next.

H86: Tch chn ty chn th nht SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 53

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Ti hp thoi

Summary of Selections nhn Next tip tc. Sau , h thng s thc hin vic ci t my in, ti hp thoi Welcome to the Add Printer Wizard tip tc nhn Next. Ti hp thoi Local or Network Printer tch chn vo A network printer, , v my in c cm my khc, khng phi l my ch.

H87: Chn ty chn th hai

Ti hp thoi Specify a printer tch chn Connect to this printer v g vo tn my tnh gn my in v tn my in vo Name. Thc hin nh H88. Sau nhn Next.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

54

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H88: Nhp tn my in ci t my gianglh

Ti Completing the Add Printer Wizard b du tch dng Restart the wizard to add another printer, sau nhn Finish. Kt thc qu trnh ci t Print Server.

H89: B du tch Restart the wizard to add another printer

Ti my Server, vo Start, chn Printer and Faxes, ta s thy biu tng my in HP 7550 Plus t my gianglh c hin th (H90). Kim tra ti my trm, t my mt nhn vin c a ch IP DHCP ng g lnh ping, kt qu l kt ni c (H91). Nh vy, vic ci t v chia s Print Server hon thnh.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

55

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H90: Tn my in c hin th ti my Server

H91: Kim tra ti my trm nvhanhchinh1

b/ Chia s, phn quyn cho my in


chia s cho my in, ti my Server, trong hp thoi Printer and Faxes, chut phi ln tn my in, chn Sharing, ti tab Sharing, tch chn Share this printer, v tch chn vo List in the directory, chn Aditional Driver tch chn cc phin bn windows cho php chia s my in (thng thng th cc my trm thng s dng windows XP). Sau chn nh cung cp thit b my in thch hp.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

56

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H92: Tch chn hare this printer

Ti tab Security, mc nh cho Everyone c quyn in, Administrator v User ti my gn vo my in (Power User) c quyn qun l my in cng nh qun l ti liu in. Ti tab Port chn Add port thm mt cng TCP/IP trong trng hp my in c cng RJ45. Ti hp thoi xut hin sau , chn Standard TCP/IP Port, sau nhn chn New Port.

H93: Thm mi cng TCP/IP chun

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

57

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

Hp thoi Welcome to the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard nhn Next. Ti hp thoi Add Port, nhp a ch IP vo Printer Name or IP Address

H94: Nhp a ch IP cho Printer

Hp thoi Additional Port Information Required mc nh, nhn Next. Hp thoi Completing the add nhn Finish. Phn quyn s dng my in cho User: To thm mt my in logic ti my gianglh, cc bc to tng t nh lm trn, nhng my in ny t tn l Manager, sau ti my Server thm mi printer Manager thng qua Network, mc ch l cp quyn cho nhng User qun l. Sau khi ci t c hai my in logic, tin hnh phn quyn cho User nh sau:Chut phi ln my in c tn mc nh HP 7750 Plus, chn Properties, chn tab Advanced, trong Priority nhp s 99, sau Apply, OK (H95). Tng t i vi my in Manager , trong Piority ta nhp s 1. Mc ch ca vic ny l phn quyn cho cc User trong doanh nghip, s c nhp trong Priority cng ln th u tin cng thp v ngc li. Do , khi thc hin cp quyn, i vi cc my ca cc nhn vin qun l nh Ban gim c hay trng, ph phng th ta s Connect n Printer Manager, cn cc User nhn vin th Connect n Printer kia. Nh vy, trong qu trnh lm vic, cc User qun l s c u tin in n trc.
SV: Nguyn Quc Giang Lp: CDT1-K5 58

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

H95: Nhp s 99 vo Priority

By gi, ti my ca Ban Gim c, hoc trng phng, vo Start chn Run, g vo a ch IP ca my gianglh: \\100.168.100.20, sau chn tn my in Manager, cau chut phi, chn Connect, h thng s t ng Connect ti my in my gianglh.

H96: Chut phi ln tn my Manager, chn Connect

Ngc li, i vi cc User nhn vin, ta chn vo tn my in HP 7550Pl sau chut phi v chn Connect.

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

59

Bi tp ln mn: Qun tr mng

GVHD: Trn ng Nhn

KT LUN
Vic thit k, xy dng h thng mng my tnh l mt cng on ht sc kh khn, c th thit k nn mt h thng mng hon chnh ng thi c khoa hc, i hi ngi thit k phi c t duy cng nh kin thc v n. H thng mng chy tt hay khng, duy tr c lu hay khng, thng xuyn gp trc trc hay l t, iu phn ln u bt ngun t vic thit k h thng mng c khoa hc hay l khng. Lp t h thng mng lm sao cho d qun l, d nng cp v hn ch s c ti mc thp nht, ng thi m bo tnh bo mt cao, l c mt vn i hi ngi thit k phi ht sc ch . Qua mt thi gian tm hiu, cng vi kin thc hc c v c s hng dn ca thy gio, em hon thnh bi tp ca mnh, ng thi cng m mang thm kin thc v mn hc Qun Tr mng, gip ch cho bn thn sau ny. Tuy nhin, trong qu trnh thc hin bi tp s khng trnh khi nhng sai lm nht nh, cng nh nhng thiu st trong qu trnh thc hin d n ca mnh, rt mong c s gp ca thy gio v bn c ! Em xin cm n !

SV: Nguyn Quc Giang

Lp: CDT1-K5

60