You are on page 1of 3

QUY TRNH THUC HIN 1 EVENT D c kin, d nh hay cng tri qua cc cng chun bi co bn.

C th tam chia quy trnh t chc su kin thnh nhm cc cng vic nh nhu sau: evemchannel everything in event Quy trnh t chc ki_n 1. Nhn thng tin khch hng/cip trn (Briefing) Thng qua buc nhn Brief hay RFP (Request for proposal) tt cp trn (di vi nhng nguri lm Event cho chnh cng ty mnh(In house Event) hay Khch hng (di vi Event Agency), ngui lrn Event c duqc nhng thng tin ce bn: dich, lv do t chtc kin, thri gian, s lutcyng tham gia, di tutcyng tharn cc yu cu di vri Event... t d s xc dinh duqc hutng di cho cng vic t chtc kin ca mnh. 2. Hnh thnh Concept v Theme Concept l 5' ch dgn ca su kin, thung duqc ngui lm Event v nhu linh hn ca Event cho nn buc hnh thnh Concept cho Event rt quan trng. Sau khi d c Concept, ngui ta s pht trin duqc Theme (Ch d Event), nhrng hiu ng phn nhn nhu thit k s dung trong chuorng trnh, vic trang tri, hoat dng Event sao cho ph vi Concept d dinh ra. Ni thm v Theme, nu Concept l Linh hn th Theme l Din mao Event. Theme chi phi ton b ni dung v cc hoat dng f Event. Bnh bo s c bi Vit gii thch hon khi nim Concept v Theme, nhung ban c th tam hiu 2 khi nim ny qua v sau: Event ra mt nhn hiu nurc gii kht dnh cho teen, Concept c th l Lun trn dy nng lurng sng, cn Theme th phi th hin duqc 5'/ t Trn dy nng luc_mgd, c th qua cc gam mu nrc tr trung, qua hnh nh cc chng trai c gi cng trn sc sng trn backdrop, poster. . ., qua cc tr chori trong Event tht tr khe, nng dng. B c duoc Concept v Theme, ngui ta phi trn cc thng tin v Bc dim sn phm, thng dip ca sn phm, vn ha v hnh vi tiu dng khch hng, v muc tiu truyn thng ca su kin. Qu trnh cng nhau ngoi pht trin cc $1 tung v Concept v Theme ngui ta goi l Brainstorm. 3. Vit k (Planning proposal) T Concept, ngui ta phat trin ra nhiu Y turng (Idea), tuy phin cc Y tung ny`phi xoay quanh 5'/ tung dao l Concept. V sau khi pht trin duorc cc 5'/ ri th nguri ta phc tho k hoach (proposal) dua trn Y turng Proposal tt phi ra cho khch hng/cp trn bc tranh mang tinh kh thi v vic th1_rc hin Event d: Y turng, muc tiu, ni dung chuorng trnh, qu trnh thuc hin, k hoach truyn thng, cch thc do hiu qu... Ban c th thm bi Vit hung dn Vit Proposal tai dy. Mt phn khng th thiu na l lp tr kinh phi (nu lm cho cng ty), hay Bo gi (lm cho khch hng). 4. Thuyt trnh k hogch (Proposal Presentation) Sau khi d c trong tay k hoach, cc thit k v ton ngn sch cho kin, ban bt du cho buc khch hng/Cp trn d Present (thuyt trnh) k hoach ca mnh. Thng qua vic thuyt trnh, ban phi lm cho ngui nghe hnh dung duqc tin trnh th1_Ic hin k hoach s nhu th no, mtc d kh thi ra Sao, s khch hng/cp trn di hi ban cho hcp thy duqc cor s dnh gi, do hiu qu m kin mang lai cho hg. Nu kin m ban thuyt trnh dp ng duqc mong dqi ca hcp, v yu cu t chc, mc d kh thi, chi phi, hg s chp thun cho ban tin hnh. 5. T5 chrc trin khai (Execution) B t Chae mm khai met k beach, du rien di hai han phi cfs nhn su tlm nien. Nu l nguri trong cng ty, ban cn huy dng Team/phng ban mnh, nhr h trr ca phng ban khc d hin, di khi ban cn phi thu ngoi d c nguri h ban th1_Ic hin. Nu f mt Agency, vic ny hn d c quy trnh ring v c nhng nhn duorc phn cng trch tng phn dira trn chuyn mn mnh: B@ phn trch khch hng (Account), b phn Thit k (Design), B phn Y tung (Creative), B phn Sn xut (Production), B@ phn Ti chnh (Finance), B@ phn truyn thng doi ngoai (PR-Media). . . Nhim ca ban - mt ngui qun 15'/ du n, cu the l qun chnh Event ny, l kt ndi cc b phn nhm th1_rc hin thng sut kin. Ban s phi ln cc bng m t, phn cng cng vic, (checklist), tien d (schedule) c cc thri han (deadline) cu the. .. tht chi tiet va) gim st, dn ddc cng vic ca tng b phn nhm dm bo cng tc chun bi tht tt. kin (Pre-Event) s c rt nhiu hang muc cn phi tin hnh: T kho st da dim, Xin giy php, thit k, sn Xut cho dn thu nhn su, gii tri vn ngh, dn dung lp dt (set up), truyn thng cho chuorng trnh, sp vic mri khch, phuong tin di lai, (nu

c), tng duyt (rehearsal). .. v ban s phi tht chu do v nghim tc d hon thnh. Ngoi ra cn phi du phng cc ri ro, su c c th Xy ra d c bin php ng bin ph na. Trung kin (At-Event), vi vai tr Trung du n, ban s l du no chi huy mi hoa_1t dng. Mt ngui chi huy tt s bit cch vn hnh gung my ca mnh sun s, dem lai mt Event lm hi lng ngui tham ln Cng ty/Khch hng. Mei vic nhu vy chua phi d kt thc m c c ni cng vic cn gii quyt ngay sau Event (Post-Event): Ngay tai hin trung, chng ta s phi thu dgn, bn giao da diem cho ch da diem, tr lai cc thit bi, vt dung thu mua t nh cung cp, c the phi cng nhm lm Event (Event team) n mng sau khi t chc thnh cng (thm ch l khng thnh eng C6 th vn phi dai hg met chu). 6. Dnh gi, tfng kt v bo co (Evaluation and Report) vi ngy sau d chng ta phi lm cc vic sau d gri bo co tng kt cho khch hng v tng kt, quyt ton vri cng ty: Quyt ton chi phi, cc hang pht sinh thm tnh ton th lao, thung phat cho nhn su trong chucmg trnh. Tng kt lai nhng g d lm dugc, chua lm duqc, do lung hiu qu chucrng trnh: bao nhiu ngui tham bao nhiu ngui dng ki/ mua hng (nu c), phn hi ma 119 Cng tc qung co, truyn thng: Bao nhiu banner d duqc treo, bao nhiu phori d pht, pht f du, bao nhiu bi PR d dugc dua ln bo. .. Cc hnh nh bo co, cc link... dnh km Trong Event team cng cn t chc hep tng kt, rt kinh nghim. .. cng srm cng tt ngay sau Event v diu ny rt quan treng d chng ta c nhng Event tip theo duqc ci thin theo chiu hung tt hon. Nhu vy l chng ta d tri qua tt c cc cng doan trong vic th1_rc hin mt kn. Nhlrng trn thuc t, nhng g phi lm cho mt su kiin khng chi gi trong mt, hai trang giy, m n l hng tn cng vic ca nguyn mt tp th. Ni ngn gn, dng sau mt Event, c rt nhiu tht d lm. (Bi dng trn WWw.EventChannel.vn)