-

,Fl
-

c z ,Fl ,Fl t' rt
F'

0

Fg

o F-{

-

?a ii ?B iEa
--

+u

v?

3-V Z

i Ei i ;i',e
: c

e 1 *=E a Z.g s . i F ++ i:;

r_:.

a+ at

€ u i € :eqi e
i: a Ee t s
z3 ? H

ac a aa f E
+

auL cE ia ? 'E, E 6;

*ErEiH
<1
8,
a

F! S .rBI 3
,3

o

E'

*

i{
!s P.

I e'€
o 6d i !n 9.

I il.

t

V1

t;s

- 2 ' ,r'

o s

gg$$g$
: : : : - ! {\

3',

'l-'

6 a

3:

s

:

Yi

EF
a\ .-. t

E,

iEis Eilii ir iiilEls tlra

g#s# #i z Fl ' ii*+* o sT .

I -t .ft\ ilis iiiag iiggggiiii iF 0a G .

.x.e:::{:.E :: 1i :. i* (r 3!.. a E 3 9. E i *ia a R. . P:s. S 6. NC :. N s g a=9 -4 a . F :. #E 3 : : . i F . Ft 'a.n a5 x o : : : = .' 6I! <: 1 !.? 3EE.i t?+ .g = e3 B. i B a t"E. 3 3d-= P +i' E =8.A g 5l c 7 =.i. g I Z r. ' N R- . E I3 E 5 =i* >-t ) t is s ( rF c i F :.t ". 3 . R' . : d i ' I -- ../: 32 t_.-g n E * 6 li x 3E = . I . :E"s. 8' g 3 ? == q 1 . i-.F * : = ts .-j iij._ 2z d i :9 -d {r ! i H 1.Ea3: : _ . i EBE e : . -.8 i iR i H _a .E g 2 =i ?. .' * E + =d I !== + A € F = = . t X ? B q "e 2 . i= i ) = g E € . ?d3 J goE. s= .1 lt . 6.: . i..'.

itla.ssi$l$gsiiigiii t. 7= .= i! :.qi:i ' aE ia. i :. : i: ? n.=3 s=.r o o o ' .CZ t." 24_73 E = ! : qa.4 +tiii*E i r.lti+ i .i . :l .: t:.ii'FgAail 1.." 2 e ..i ii i'iig.'i:rifficr.f ..? 2 . = ' c . l3 : : : F : t 3.Z .

FTBEsiEIFE r Ei i .ii€f:.l.1 c.Fii i s€i. s+i asii#liir u ti . .i *$ aEaffti ii FstEFi eircil*iEilEi ?i 'i$g.iFi{.liE$..gi..i ai. $ . i.* ir i i iiisiii +uiE.iiEf?** tElgiliEigiaia iBi i i fi F E g g[ .8tH$ a 5' - .jiilill.lii$ii.q*.

'3qiiiiii iF5.iiigiili €aiAiiii*lE.i5v. i .F..i.s.ir*iFF i . 13iii ' .isg*il i. i ri:. .+. i .+iE iiilii'a:BilEelii * Ei r. g i ri.ai . .iiia ei.E iv iri i e. +iiiitETtit11t.?.e.. ii.ri i i liiiiiiii Ei ii.. 1ttE€+ iiit. li .iiii . i ..'ii iiiiriiEii i ai Eg€ .! gi ig.€ i € iB r:ig:Esas.E.gi:i E .!i ii3 i i. geii i:iEii. i:] . i +..a$g. ii:i.5s: a i rl ii€iiiifit.. ii.1 fl a .i:i: t!.iigiiili i\Eit. ii liigiiiiaiaite i :r lia€ii:*?.iig e : g i +5 t i i i : F.g::. € .E?ag.+ziag E .i3 ig.Ef'i. .

if iiiii Eii. +za .=ii a i€iiE Ei li i li. gEli.i.3rfli ii siil.g i .ri*. zlxrt 3 a ' = iii.a:ie -E ig *. * i i .Fi. ili ig3 5i.E .:: iiiii .* i * gli.ti3ga.i: :. i:i :: i g ..gi. if3i. e l u : 6 f sl.:i?:E:.z=illliiig.H iqz ea =.$ 5ii 6*gg ri|EZ1.E. :i : .i€? iiitiiaieliili:. . .i: E f . " =Hg.at.ilEii.t._ s L s + c g f: 3 i F B : 3 . iiE 3 .=Ez F .:r l ' \ \. =a 'sli e + li.?.ai:=. ! ai5 ii i. : e .:.Eiii Li?*nlEAiil E? ii. ..E ii i = : E€ i .iiiE.iiE6e .F $isritir..i i i . qsi . si g5E . l $ t r E 3 + ..= a ' 1 i .f r i B ?s Er E:.:g: s :5 * i g E : : iiii: .5iF i ? Ei i +A B :i t!.s i E E a i r : i € ? : =€ 1 8 * ?=E Ei !'i tiflE: E 1 E+ ? 'gi+tiiiilii ii iiiii:iEi.

i**i*ry**ii s i i ii iiiiiii 'iiiigi 'ii'c giiiiEgigii giggi iii iiiEEEiiE .

: .I.. s s. .r" *--' s' -P r i : F i :.* ! g o 6'E B ? E. & s d i l :S S r e ^ ' S. e. I i I i E s r +^\ F i i r :1.::: siA: !:' - -Q. r (. i s FH$ i B .f i : =s \'r :i !r rriiiiit iia.e x l. € i' .f .a : .i z rw $ s - F O 'ir F . 3 3 te J i t S i6i t 5! N i- n..= E.. i.=iiii !a i i r:: E P e iR:s': * !oni: .di-. : k g. =N ti !:' H C E a= .r i:g H -:E i = g 9 i' I .c'tEi : r.]i.s :i" + iit i !" s ! \< : :: \ i: n'nd AS]::6i51..1: E .i!^-:..: U ni \': ! -.r i S - -. 15 =3 I : Q s : \ : :-:-:.: w .r ' s Fl Eril !'r" \. a * :: ligs'* * 5Esi 6 S r*ro>-:'i'q a:l {. * 5.

c. F.FE It 6. *F F !: l4 I B. :. P:. E F E a *:]T LA e. o3 g q . 4 'i3 L B aB ir ^l2 : i oe o FJ trEg P. L e ?P' 'oK. :.:: E:: t F r'3 =a 69. .EA BE' p 5 E ! g = = r 'c.U.. 5 a 4 a F 7 .€ P( . oe .t E.ai 5 B c E 3 F 6 '! o : =? '^ .R a ?= x . : h"o5_ r-i =. 6: 6 i 3 =.

E E . . tc €l:i3i eI'.iI€F :Fi .s€ ' i * l ::ga -?:>dBF ri*i.i B*eFg.+ if.t' X illE F - $:: a [..g i z z t er. ir.B t t:H 3x e . Za= {EF = ? ! + € S . FSia r. " * E € i P: T E... : s: 3.: a1pLi 1 e a. E4: 5 a: i i €F-lH 63== 4 6.* 6 *' F.!t.r i ai : :l = :: P E ='E .Z te ? .I P =.ai .t *^19 e-:xa.il= s . d "2i . #E:.o. ..isii iF iiiiiiiiiiiiFii F'ueF ile.E== . r1 ?.ll Na e 5!€E.9 = 1= :1 ^: Es i ' i3 t.o - . 9Ea+.iF i : =8s =" e e I? i! .ggiFitilti'iiiigFi !' => 7 +E E?. ..]{ t ! l ed . I t=?.F = ur I d 31 = i. :3 f a := o l'g oi . : Y.. g i7 i9lrilg '=7 . F I E 3fr e 5' l.?-. i H :*.H:H --fiEl=?" A i. a.g i.

tffii* .iii{lgl#*illl i giFfli iiFiiiE i-gie.i .. i #F i ssiilEiiiil?iii iiiiiEiiiEi '. ili**ia:giiiiiEiili.

gegFFFcFi$sE6* s FE5+ii €iFs + $ era+i?*t*rr i++iiicii+ i =5u-isdss i g gii gigaa*il ' ssl*g i iggiga . ** g.lri$$ifiEii. { ' F' rg pe..'liflFt irF$iA i{iiif='g.Ei f * .n * I 5€:EEFl. gi$ iF i' ! E .: E*E i i Eq*gFggEi$ iiFFifFEgI i Fii$Fi'ar E iaiEr$l$.

:5il.iiiiii iiiii:iii i.iiii . iii ylz . il. tz.* : 'ci iiiiiii.i i . i'r.= iE.f1.EE.if giliii:iii'iii .:i ..'ii.1fi +ii ii#iiri iiii.i=i i iii luinggl'Hffiililillirli i'ii. glllll lrliil i lliEEaileiEit ..?iii.

1gigEtiiE1al1rtsi ailiiaEiililltla*ilic .

I oF i^eZ 4 z irx 7 a E- 6 A Y .ir 1\ .iFii:lliii * !' .:.\- + 9.t:.q z 9 oa 5 Eo E- E s= a ? a o . il: -: I i' 3ir ir ! .?i i d. i* d t:s . F+E 5' 6.= n ..e F z OE E :' Fr ET ?! e*1.{ d .j : : : + -: -! !a -\ S q !'r-.: ' * 43: d- .F .i r !. E:* ' \* i { s .* s i 3 . S 3 < \'i -ks:a=-+ri.ro :ai.i 31 +*i3.-: a P -! Cllo z 26'i E i i s r . S i! i: i '{ :c..i.> \ ! ltl o 9d"i3 EEE 96 E I 6 ts' .-\5: R :'s'*e 1 5 !.! i A ^ \. E a! : :-:.:1 9i.* S ' !:!x 3 6 = . U "a ts..\ \N v :! --" 0 : ls{ R 3: i l ss i . li " t: J: :SiG n x:: a P .) S :. ik ! : *: i g li: t ! r o" !r' : -!? i n i' .: k: ri ::' 6. ' ! i H o9 .i i t * iE* 93.

!.: "n. >* 7 ?=a Eii9E rs.!1 : 1B a 6 T E. :P^l !3 . f . ?i dx 31! . E s'.aiz. : 14= l ! : .i r7 r tq i .1 ai : a Z 1 a " { . s :* 6 -' 5. ! ." a 9a 3 i".-?za 12.-= -:1 - iie Eie 3 o3' ? 'L 6X3 3P *i.?i q Fi :: d. a i i . -z d7. ue.5r I .I iiid .-r. . ! o !3 !A3 ?. P :22 4 3""' 'al'rz3' . --_ 3 e.9 = . ?l t dalF. lij =. qF' i.:. a I g a Et( r .9 il+ E=. A= + iiar f S ir l: E :!f F. FA BE. di 5. E I L ? A ?{.. .F di = - :.o E a. :o 5d3-i?n=E i .:e t=l zrZ " :f. li. 1. < EZ : . 581 t J &x 2:=E : : E .i !E 261 .-- . qeZ:. s 1: + I 9 1 . J= : 6:. :: = :t :! . 5 e 5.

E B E z.eii ts a d : .= *n9 a 6 L 9o i Yg s--v c6a :.li Fil*iiiiEi:.o --j o -o .i x e g di5' 5 E e AU 5' F' P. ! 6.glli.F! a 6' s d E 3 6X aA9.gs. 6 3 #ii Eiiiii*.z e i.il.i 'I z o e gglggti E Esg iisigsEgEgigs l t !': o FB.i?z .

gi$til ig is " .i iiiiiii il iiaii ig iiii EIfn ?FarEa iiriiiii'sigsfl. li* ffgiiFi E .lisiggl .F si iieElsFl.

:it ii: i' R * i ti i :s:i s::i : x Nir S i. = e t.5 i 'i i ::. a d c 3 i =?r. a5 ! z :l . _ E' ": E .. S ' i :. o . I s i . 'e . ::.r ip:... { : -t : -i a qZE S n94. i i 6 =! : & P ". 3'. 'ui. . c -= \ s : : ( . 3 g * .ili +i:i= i .::.:: !1 i s i : l < i: '?\ s !' I : z o . s J a 5 3 +. ::si ia+ ! r +iR.q 1:SiiiSriial sti:idi+i-t:.'irll :.:: : $! i: i ! i i .!- 3 7.*L t.:a:i \i.rJ s.ic .. =4 = ! 0 6 I = . *2 Fhi1 o:.S::. i i i : f x i i i. i i ! I I = :_ 3 t R a } d.? a 3 3 e U o . .. F E I .* -5:\? = ! .^t. . q F g 2 t t .i. :c Y = 3 :. e x.la ? e ?. F..: n = a l' z _oci .l x .\i .ni 6! r.=€.26 d ..r*: +.

.i E5i . .> 2 .9 -= .t* ri:*= I r . g f i + r .2 .B Eg ieF i i.ei+. s tE li.i E . l ' I r i l a r.ti.8 . .31EBH ! .E ."-r€.3 1 . . E r-i" *._i e ..raE..tel = a F ailgF€ :i: [ e i+i : :E: igi i =U= ' n. i t 6-E o P -X :'i il€i is 3E a:.ir IJ35PE ra 9 i 4 E iEi? r .!8 a a' l e z z g 9 a F . L g 2 o 3 a 9_ e E' 5 f ts Li B a iEEiil?iE I 1 $lltrtzi.. ir ': -*=*:'.+iiesiiii.:: ze 7 + i.V-!.Plr5P:. rq= :it. ' : l .a.4 .5!" ! 3 =1. 2 * :iiE[ +1e :ri ! i . q' il 3 6 3 E' 3 d 3 c 3 -. !....ii .4 . -.a 2ZZZa 6' E E q: 3' F F i: 5sA 3 i ii: i'5ni?5 ?6 '!=?= 5 a5 <: I tg 'g -' c l . J E R' € q E 3 IFEiii{ni ts E 6' it g 9. i .

. 3 1 .6 - a s..a n lTi d .:i1:. 1'1. r g: r i l.fi !.i ?!fra =. igsEliSg:!li3sEEi it iP?r . -<i "?iz i i :FH . i E j S5 iiEj F. + x E a : ..iii7 i l .: -:: . . ': eT E e e Tri i ? 4 r i a : i e i i c..iirl.d-ts. t.E iS l E d=*=+::7" ! s F:al:EEl '"t11:iic i. 3+l.r +=ei1 i :i e .:." i ?i: . e. =--:Te:iF.l. l' i i: iii: .€ 9il3.+F . 7' E &' 3$ 4 6^< B g E U 5' e ? 6 L..tx:i.i ? .6 = Z il.: t el E .:. s'! a. sE: r:? i i =i gE . i r...T lH i?3 '.i:.3 r .i.r. i liii$ E t t xE ai ?1 . 4...i 6 3::5 7 5 r E .: s d=..ij i *1 { ic i = -'t.P4* .g :5 .3. .iiT 2=?i^ F a:t::_ica: d ir€i.ii*i '2.:...iiii.illirlij: t -F I * 6 !e =i a :r =? . r . s I a E t B 5' i+tii+iiE$ e 3 i5 3 .3: *i t iEFE . crg t=! ii: Sii ! i E 4 ! F! B g o r F_ I " x i..i c!.{jif'.g F!i. : (1:.=. i: i2. ii .c 6 E t i.: g.E?E siaE r?.i{ =:i. if g . a a .! !.. 1.:. tfr t : i7 2 1 g : i 9. i ir1 . : . =r r : -* .zi:4.4 'o : ::.a!rx :i Z f. . . qiS liE l+iE i :a3ts .1iE i . . 1N.5= 3^1*^.... i ai. d 5F. r i 8..

si a: .: \: : i e\h i =: l. : i.* r. !. a.:::)d - ^j : \:.: i':ni :::!:6-6:) C: i f . n * i i :r:.s. *: :d - E= d.i f 1 -: =.t* i i :..0d z7 13 !i 1 '! : F ai : .n.\: : x . r: i*:.- r: -i ! i i l ' " ' i.it.S k i: :l t: : ..a ' i: :: I I I i1 ...: I : i : t --a lS I ^ a= si: i .. . * :::.l' : K. (\ - t' .=. < i : i_ .3' \::: sr.': .:. .is=.: .: i !. . !-. t : i: '4. d a.i i I: : I r F i r: i:'. I n .- - .

6 p G !? '{t !.o 3 2 .5 B E B 3o z g 3 a F' a'. 7 6 o 3 o lrl 4l -..' B 5 6 F -iR ti i ' f!. E rA 5 B TD'. s aa E T9 e F : a 9o e : tr o l:n 3 . 6 aD- o a o e 3 e e.6 x.! 6(: (t .

E a F. '?$. 3 ? E..!+ +r i . .:.r + * i 1i " Hd r= -= . . 3 .2. eEi. F i lq i. .i :-. 1 gE. a + 'at F o a Hloi .= = 1tt= 2.s. l T . 5 + 3 .E.E i 3. Ed ' j :.:. a d : t .:. i a i i.9.. : isrei .. <c a o F a I e ^= ait 3 ? t i !. ? ..g 'zi V a _i I:.:+iii i : .:34 : i i ? s = ^' = !.i . e.. .i= i' E 3 i.. E: . 2 :. 1 F t . a: r = -: . f .7t = !v3"?i.E 5' a E' E 3 B' 6' I 3 a c r 3 N.Igsq3. .3 8-:':.i - ' j .e lEiiig *risil R: a : . - . i f+ 3 . 2 !.!t E t!= .ar. .3.j?. L .:4. iiEe .ze3 o .

.ilt li {:jlt.. ! ' ..1 1 .i: .iig.l F' 5 !..tzTziz:l.igli I iggl .9_ 5.!. !. 6' 3 e +eFi$F*Fs .it. e a 3 3 e :r.. - an^!.?l = .a * i .:iii.. T:tt * il:rlietiii:i. .5 e .Q I 5" 6-i . ?$[?t$?p I E c.+.. . i3 e E = g13agie a l€iE@ z' io qE 3Ffr = F T : {? .' *l. B' i + ! i EI F . -g o6.l $ i i ? * 3 .+.e cF c >? t + 5 a 3 I a U i 9 : = l + 9I3 : 3 s g21 i iF $ fi 9 i ?-r'e .!. e .4 +:5 'L :E : F " g . 7!l2aa1't*i+?!tr'r !ii:g€ .7. e -E i w: € a 6' n' R 5 E D.ilrsii: T...ii i i?2?. * . :_ a E' a n t - E 3 i .?+ii :i.EF a+ iiii. iE iai?iF.E E : F a f l . E 6 G.: iri gE a..

.i.{il'ii i. i ii:i : i s l * i i r ':i r i l -: :i : : a .+ iit1!.iiEili i+{7ii\t iri .ii'iiil? ltt! .iiE: i 1t!:t1zfi .i: +i i i : : l t .l+r: : iii:!?zi! €r:i. iiri i * i i i i i i iii:i i i i :: . ! r ==i i i i : -.

:t g. t B € ^s a a s 2 *E 8< d3 t. E ts . V) 4 a : a E.3 oP g -:.a E g a E'ri. Ele 3. l'r O z: a 'Ei li OH a a ts E.! 5 o 3 a 3 rl E s.

z X . :V )i t.t. = ? ':i :i =. o ::a i * E li.i+ .iz=-t i7'.i1.: ."=:i.1. ! =i z = -!. .! 1-=n.. =. ..._ .i c -L _. a d i+iri!l: s:g:ifiiE ^ -E = 5 . 6 ?.2J-tl. -11?3"-=. Zi a . 4 t la i:. : '.-? i _ 3 i a !u"=?i.2 =. )a==. . ? .i i = == ' ? 1 :.i .==._ :::_ :.=_ : ==. .^ ri z.l z 2=.' " i 3 = -r. -? : = i : . . . l: ii-it.i .i i .: : i z .' ?. ..=.r i 1 i "il:Zilt:.t.=.'7==..i :.:.:. =. : i 7 :. :: 'z . := = .r. ' Z::= a+.1 -: ... '.i.F:. i?i i =i.izj!= a.Z: -..'-2= il' ^ .iaz =r r 1i ir t u ! : :.. + ? : . :.. '.' : i +.Z_ i 1 .' 1' .:=a i .i: :.i :. t .7 :.^ = ='. rn fli=i2"14* ? = -? -= : .. -?=-r +: ai t+L i E tt i.= z .7?+'2:=' = =-1 == Q z=ialT==7 .' e 1 = == l ..-E? p i . =i ti i7i.i.:_ 1i: *iit.| .='z : : ! iii. i* a : ."'.r!*E = i-: ?..1 =. -. z it .'=:.i :Zl i :"<. l.i.:t r^t? ::'+r.i o il. :t i I i .i -i . liE ..i :i . ?= :: i 1=i:=+':. ..::7 ::... a': i .. .:' : . : E 2 i _ _ =*i T i .': :-.:. I r 4a1 I:i .i'. i.:i+i= >L3 -": 7 _^. i : . ? 3 v i A : H.. r ..11?i:.. := 'i. d t : 7'. i i \ . i i. . .' : != j ---:: 2 =i +. : ! = _ =._i. : l i z i a: :i:i= iEr .. ' = +:i=22r.: !='1 i :'2Z :t:A i :zZ i Z' I. =i7 1i.::. '-: ..) '.:'. i2:.== =E._t? L :.+ i .Zr 7 ' tr t t i == = ? z _ ..:i 7i z i "=..':?ia .+ 1 i-. : = ia : " 1 .. r .' ' .= '.:aa.i . .! t . .. ?-.

F f =. E 5 ff iui"gir.i $ E :. & : : r$ 8 3 E e i e ei6 o t iF . r' dE' = * . Hg?E"qE :E1E i5.a . F i.5::. f.F t = i -" t E .**t::i ii s ..5 agFg$it i$F i -* e ! . F . E. a . F - sEs!?E .. i :. U-d E 6 **. i:.ggaF{f8i=tlEt =. * 6 I s -^.Rjsi. p a . F$ .t i N .o 3 E =qF{'..:cdi. P. .p . E: "ie.rg i E . E$ e. 3piiai.8 Ilil. =?zt7=!ts? gf.z -* _:.i a jcF^ E3 g o a + . E!3 s.. - i < e *E EZ :8.Eige':3?Jli af .E F + *2i F ri EE ta E sEsE 1$ 3 7 I ea a.'i id . 6 3 2 t Eq B E '' a a .1: q a :€ y l i .3. E p F I 6 q s..

.:T!.' .z : j.!!:'= a. : t .al:. a ia = :6 =l .. . r 6:: o3-o 1'j=_ !. . : ) 1 a 3 s a - H - =. 3 F : -5. =.Ji a 1 -a '' : i" a a --. t3:ir.i 4= : i1 i.ilzt. i! e t=)=: I = ! .: .:::! i.q 5 a ^ i . . 241a6 ' .z=. t !2 1 7 4 1-. - :. . = _ i : * :.1:rya? }ff1e?t u \_ .- : = : ei= .i:: lTiil*. = .Z .a ? i. : r: i: -a ? r-: 3l = .ti : = t ..?. E z : ti:=r' -i |+ r : t _: ' at . i :. 77: t ?.= =z - 'r i ! 4 . 7 ! . = !' " r. . .-= L !. i i :a ' .9 i!-='47i+ . j ? a = .8. : ^ . ? . i: a d: d' r ! 7':? = E. : .'!.iilili tzil l*.: .o'.. + P a .. r : = lr t'.:!+=i1 * 2 ' .-j . 7E ?= == =i2 E': l= i : a . 1". 'ii??i?:?i:?:?:?ir EzTE{t*i+!.* 4 1 =-t7?:z{ ": +l=i7 . a I5 -= i. =: ? ! :. ?a: a -:r1 =U :t'1:3 a-ta!:.7i l :. : = :f-..+ = -i + :! 3.!a ! a -.L .-? I!-:- : 4 r=== .Fi' ---.:1 : . aii 7i= .- 7 -r- til ::i i.

s v z 3 !: : 2 .iiir*i: r.' U >9 2 ts z 3 3 a- E 2d 77 I aa 3 3 '22 c . > 44 6 i 9.3 Zs=J:. .. a A'B e.'gi.i . 3 ' . s FFi .r l:l I 6 ..iii iE iii. !- a f?a 3 's.4 ! E q I ^ .. i .iii'ii{giiiiii€i. E. a: ze ? 4 -. tt B 2.irs. .r E*"_ 3 : N P c. Es e t-a a U H 5'g z e n .9 aX d 3E i q E d I i v nr 6 q eF .H *3 ? * B.2 . . . . 6 'F.9: * : 3 : " o =..? .' e FEI=" :: +..* ii9ii.E fi-_ r 9 .i5iiiiiiiii+giiiiis . tsF.i:E ?8 ?. ^d-5 6. el:lr. tB t 3 a' 7 a . ' *d .i =vl I t ei Eai .x E + 433 e 4r ^ 5 E = i 3 i t: i *.ais. 862a.

r. 3'. a 6. e I . a a 3 9B z ?..ili I'e 3 . g E F ts: Ro ?. 3.6 7 F.i?i=. i4ai:=:f.ii:tiiiin i s€i+f.8 -E i 3 g 3 E = 3 3 a i :' i d E. iirir+' i a I 3' d .=.giiiiiiiig i $ i iiiiiSi ii igii€i liii$iii. ? c 3 q I a . * 3U t 3 3 9. J E F 6 a L . 2. { ll11i:t'lz . 3 i .:i1'. € ? at= !.i'.iiii. q 0: o B : 'e 6 a E. Eipi ii ItE i rii.F : 6 !F 5 = ? - 3 6 . f "! e.

:7 i==k-_ . F E ZB i * 6-_ r.3 . 6 a 3 & 6 .dS . E '+ .7 s 3 . .i.ii iliia.lras?i Ba 5'n a6 go eo Ed + :rl 6 5' -9 a a .?EE=? d -= = :.q !9 9 '! :.ii. F.= a:P.= . s.P z j> : '.'1i*a i :gliio: . "= r**+ il i..t6 e . c d 1e E 4: al i -i ! r 3 .. E. E i. -':-^.= !' e: 5 b =' a P X A' siEs 9id + ^i)- !. 6 d '.+ " e :.: -=:=.+igi.. a ..' t '::. a A iiiiliigi'':iii n Z.: : . i =a z :..e : .:i? i: .:::. a:: e ? .le =2 5 e E.

a i .Sux 6.$ i :$i €*i r i !i i l :si :i l i $r |r iii$ i!i $ +ri i i g € g . z a 3 I a H' a 4-r o T e' 9 F I 6 e . 6 H t tll s o Er -2 E E. (a <d R a EE B o ? n6' 6 a s . i ^ $ R d I $ i :i i i : s : :* g isniii-liis r * t z I s $i i i i ti i i i ' i l i r e: i u iF{ .N g .i : &c B at >. .si t i i .

U A-F U P F U5 F' I . .' z 3 ?._e . 6 s z s '" d 9a aj b-i . a P 6. 3S a a ?'og i .) g '6t 6 !sg ^.i - i HE i +. at 5. i ^g 5.o z a 6. a e a " 2 i-i: 3 f 1+2! .iFiisiii$g. e 5 o*. 1 1. I I6 3 F .A & aB 3 6 B 3 2 6 -ct 2 p ? q ? t 3 5 J. 91:gP E i 3 3g.sai i t ! *. E aa 6 6 a a 3 E Z.s s1sg. a Lii:.' ' .g gl gsg$ltss I {: ea e q E.

= . :i3=t : =-1..1 . 'i 1711E.! iliai.= ' zi' i!? .-ilr " 9t. I ? ! E : s1 I . -) ! i 3 -!. t:::i j L lj ::.. u .p 6.:= .i i:1i=lZ=' =?1 : :: " = r: ii.lIi." r =. * d? dP < c =r$ !-j = E. : ^ .= = Z A X i= i4 : -3 ii" p ' . ir q :: F . .hc Y::..= i:. i .'.:.A 2 =!'.i..1 iii ??:?r .ij . .! oj -. = .ai: ie r ' \..q l =: )i z d ..E 1-. 1. 1i. -' a. .+a{:i .':. =: R A :1' . 7r ^2* 3 | 1:! q }.= 1 r F : ? 2_o= t r 3f 9t : Fi! = 27= = i?7?n = . a i s1 ...7 .i : z I E: +: f.t = ".... _ l .4'. E. o.a2.2 . .'4. j a I I !. jE e ? a ? s' ... f I . : ": = "=! i 3 t t.i ' = z = z * :.^ =. L' 't:. ::+a&2-zi. . E . :". l ! . -'! --a . = 4 ! . = :N . .r z.j I .: q a z = :::! :. = ? i= P t=r f .' 1:. r : I .==:: it*. F. ..x = i a . a -F' =' j ! .qr-i + -i n' It- 7F.. .!li+i . ? z ? a a a . i 3 .i D . = I ! ..t : .= c = 2 t _ = t ? '. = i. 3. D tr ?r R = :. r o l r . 2 a : ".::: .iia - {.'= t 3 r.? 1 4=i ::_ 1! =:5 e.: :!=34:= .{.-.6 E 1 .:L. i3 . i..X .: .j:i}i..j: E- q1i=ii i.1 2 = .' : q - t .J :4"+.!.:.:l'Z?i i*iEt' r r .. j i -i.i.Eili.6 : I: " *4 1 j ? *.:.. -..Ea 3 l= !: :'q. .i = t l F. i.

3 . i.i 3 i r :3 ? ==E^c=2"-=.+zV.E.t?:lAiii. :-_r. + :ii N 3 9. +: !. .. i :t? . t 5=:= 2: 6..rii l1liill lgtg'lii z e7.5:gE.1 u.?tzi = = :1 :_ tr i 3..'..-3 i . l iF ' ? = i : : iz a ' -:-?iEi:g.: 3 :: a F a d-i = e g 3 -+i€ : T. : : i :.6 ! : 6o. L. _ =.b3 o r . i i r :a:ii.. i : i =3i .:1 i tV iiiri!-=i. e n.._ 7 = b ? . "2: +1?i3E : 6. il 2 = i2 7 . + ii. o.v(i - :.ti+*i.lB' q r i s i : 3 tst pl 1 3 5' .a3 3 AB :3 : ! P.a' )"e s--i t .ii. i. all 4 " Z=": . .1 9 . i *g :i ? F= _=! . . 4t . .o= 6._ ' I c i ? ..F F 3: . i. p. * -' _ . i l i -1Cii= : !.:{=.+ E _ V _ 9 . r .li a ii -- ii. u= : = 1_ '= . 2: | .

s*al A.= E 2 a -E i: 3 Et.i tiiii:ii?ii+i ?{+ i1!! ii +iiti i+1T.3 .::. [ = d i' : = :.' . i F3j E 3 33-3 !3 -rg r.3 :..F + + t 1 .i . . l q+ . ' i l . ? = A 3 6 6 : r - a c a 'e 9o *it 6dF r .tis!T2 0J ri . ! i.s=+ iiqiii.::.' _t.. E:C -.1a.x + t= ? 3 j = .-orP 9i ai j 9H ..' e 5 .i) E. i!' E 3'.. l i i aEh I i ai L 3. .i.9 i lSgqqEq.J{iii 'ii I i.. 3'.i .i 1 i.i.r. + a E ti l i * c € te . i 1 i q s A : +i * lFll. -. i:riiiiiii :ti ?t: r:i li 3 o. ra l ' I i :" :E " . 3.ra { . 7 = -.r E l :i5 :. q S e iia i: .+ .1i. i i 1:g=3.T* .Ii = l1iiis.i E g -= f.:.d 3 7 E e6' . 5 ? .. 4 : g g + E i .A t = -' : c c 6 : a ge I bt 5_fE E E gtt:!geT _ A F 6.=t. 6 : .? ETiizz.'3 e3 : z ? 4 \ .= . | fr i e i 'F . q h- ga ? c 6" e.tV' iiiiiiilii I+rztili i i'ai .iI.

%aE.::'..A j * 9 E . 11-3Hd ! r .j. iEAi ii FT: ii € 3 ts.:. F51a aE n 5 I f € .. Xl : .liEEii.@.E.: f i '! :F e d.P t r'a . ! .. ?i t:.n qq! =. . illEit!1ri:i siaiiBsii liiiA?Eia'.€ d E i=. t9 =F 3 & . E E :. -9 9Y 9!.7 z: i' ?"2 1 s 3 =1. =A iE F =. E g s B r . *d 4 1 3 :r a . ZZ=2 Fi f x 3 J.i 2 "*Z :i t3:6r: i + 6. B 'E R € ' = . F a4i g t 2.i" d4 '". 9:^r! 7:4 *rf i.. 6 -! 'li.i Q i ? i. tx.. .* t =E 3 -d i.. .. s. q i 7_. F. E :nt!i :--. g . rE-f i.i: F = = = -.: i a : e iE s o g f.31_!.> T s:tiFl*li Y _:. N.3.o ui?ieiii aa.'. 3.tc :i fi .! . aF. 3 . f. i :: E fj- it = .s: Al*N. * !.3 ! r v.F =: i a1X l "6': -- a -_.i q oq : :3 -6 E: .

= E $ j -. e. -= . g' d r tcc.:. : 9e z (h Fl o 6 -F e 5' . F .:E < .:rt jr a a .r -o A C 6 . -F.ca a .-..si 2 7 v 7 7 7 = 4 2 :4 1 3 a r e F.o : i' {s s iiii.. i i$!iiiiiriiii:l iiaii i : iii.E A A .S $ i - $ 'a iiit iii : i i *? i t *i i! iiii i i : *4. =.t z 4= *R H ? g .. .i lili$ $ il' i i :l i: :! d l! : : itsii* ..a: i -:te ECE3 . E U z Z s \- 3. A ..< .atiiis---r:i i i * l .. E t $3 o E ' -U'.

9.a! l i. E -. ' *i:sr r i i z + =z :i i z e . -:- .ie:E a 96. i. 1:e: =iiiii r> > !:r nii':i l. e :i t1 s 2: " i g. -5' 3 a q B E 3 .{rt ?. . 5 3 b 'g 5g z ts : B t r=s+! ts 4 ! 3 E 3 3'.' 'iiE'l:. .+.e ii e aza=oti 3o:dE:.:3 .i:ii :E: "= Ei'si :e+$ 9. E. I a i. :: s.i'i=i=.E: .r=:i 1. s ia i i. . :1 d d a 6 . t i iz: i " ? + i 1i r ..EiEiitaltas r z 3 .i l .Fa3*ii iEj:. i3.i i. }=5iT Cii* .g{$' i?+ a . fil.i+. .:t= 3 E.ue rr Ii =z s6a_*7 ?.r. E. .* i li=il.i[$i=li.EirF +iaFirF+c5i.i' ? ? a iisii: i. * i i : ? i :iu1rll. . . -=' ii?i=r +arJi.jr! E sE. .iEiFaii. ! = € i . a +. .itq?= ? g * i i i E l* = : it ES :.d Fi.= s :' 1 E i = : ! 1i ."6'd l . 9.! i?.a H 3 t .ri iaa.i+E 1i-eriEc ? _ i { = _ 1 i i . 2i ?* : a: i t r i.

?t=! R Fi E.E R +. . = liig. E!FE:'F q S.=: i s F'i i . . ar ? :..$ -! F= E *.a: : t' 6 ^ :3 q 5iF : + .iaiis rgliFliigiiriis ig Ff: F! . i !.'t sqq! g g. g&\ r. .'xq :_ R : 3 * 9: 6' l. 1!1[{11! #-jiz 11lg? ?? laaai 1 l11ai1?11 i l1' u 9TFR l : I i'F-E !-o 6 =.3 e i :a. : P10: i ..ggli?gg1gg[i!ll1l1 . z>. - ^i i .Fiistffi .E 'ss i a 3 '€ 6' :.

- a 2p I 99 ots a g..ii1 l! iiilgi*! 9v-i r a ii =Llii.3:i?i e ry ixliaili.2*.Ei3EA+Aa 4 F 9i = = nF d : : i: r I !:' g" iEi:." ii +sxa li ?iziitliiiiffi=:?iiAA ' iiF i ii\ii:.1.- *4? .triti. l : l A.iiiA?i . FE.ai:i 5 il . 5 : i8 .1ZZTiz :.'-Eii gi?i='!.i s = i : Fs !i + i F ' 5 -= qr i r T t€+ i i f { :.1J z* * i . :1 z *K.a a . r iii : i. = : *: . + .=7:=t'.}.f4!i q. :.a e .'iu+ # I : s e -r.i.i iii i F.1 :E i . 5.::: :i.!:6 =i . F *El t'.lr q .i. 3 $ 1.T.igaii: i.i . u EiiilXili ri. '..

? iiil +2:z'i izZ iii ..ai. t iIi1i:iiiiiIii{. 7 :.:. * 6 i t.il Eitt1liz1z.a.iii7= ? .l :i3.ii .\vz +iiaiflli{i i! i+i = .ii iita. ?li i i+.?ir. i?gc: :'ti . = I e z d F 'a a q 6 7 ta ts l z F E1 g r E 9. It!.t ' .. i=t-...€i? zilr igi + .tz1z i * F iiII*.i =."ia?aii.1 u gil.vze zi i.r.rieia.i: r_=F !iaa+ :E i i ?iai t €lai i.iii .aai i+ . ?l :A. a E L 6 =.i. .

iIi:'i:'li' i .S . = 3 .stli !r=ti*i:*.+ SidSirt:f\e.e.s lS r Fl p il :!5 $St sl i s i F i l: + .d.E FE 1q= 6ae = Y 6 r.' N {='Ii + R I € : . i:!F:i* 3$ iire. i. B.i l * :.:E B: lii^.g € 33 7a F1 \] = irlii$i=t$Eii i t*eFBisiiEsiS:.i$ *r r ii i . ' ii. $i : t i I S t .+ *iE .

. : Ff i Qt .l q [. € 5 5 3 i .Ea l5 q i 13 g€.: i ? EiiE t A N s rf oai't9:'E:2E. a o .:3 g$gi.E :35? i'=: o *iiP!6a" F 5 g :.qr 1 H F TEi Ti EEe.iE+Er.nt .5 c 1 i H '?. i t €F:E $.!.E 1i:a .. sfEi .9 a: a a n_:Fa' z Es. 'E :riF F i F s r s .s E. E F l s l g € s E? ' d .H i !. Bi =+ti lE = ?: isF 3 a l :H :i 6 l i . : :R -! 3 a. i E i E . 3 E E . B d e zE tE:1 1 3 :.s:Eg 3 F F ? .

iiii: i . I lriiilils -.Fi lfl -$il [i i x€ 3* 'i: ieir.Eiii'aie* .r .. gsc i € " aBii ii F F E . E?il€i ?iiiiaii i+ i iE[F tEis i#a:iFrEnc.i..ii .E':aEaiiAliiiil..4i - i:i$+ !3 i. clt {ii'++a.igi! i S.Fg Eti Fg. ge S r-a::t i5 i €ii$iii rrgg l. .: 3: i .i + b i i .

= r i1.:iltiii iii =t . .: : .iili' it3 iE=E. i:+!. = ii.iia: E+q =iiiEEi+iEi.:s T +v\silg is i +l:. i l:sir: ?.aie?i €:ili iiii.:EE: EsiAE 3 i:...?1i?ril aaiiiEiiEiie i..€ giEii. '.r'irtl| iE. *: i: : t .z.E?ia Z Eirifi.tai+.i. ie*.a rtzz..i'+i:i l iii iiir?iiliil ii... i +i.Ei€li iiifi.

i' ..gi i#llliffi .gffsl i t#i .

i I $il?i!1!1| lla?1l 111|!111 lE?iEal?iaiaiAaai ssii ii liiiriiiiii#ilii€ lsii.gilgiigiae .

o I . -i - r : -S ' :. . i S:.J pr o o iJ EE T s F a s- .l d E i = .l z r.i i 0 E z 3 h.)-ti":\ ' i i 'l i.j - 13 : =-: z I q }.3 ^=t i3= = ==E' ^ n.:i 'tii:i:SsI1::I iEi r+ *ri i: i l{ € . S iiliirlrt$:RS i{igtS:d i* . x : ^ ! F i i i r r $ Ei = q R ! i c S.3 I-ui:' t'.:Si::ilsliiS IIi.-t ! iR <. g?.

gsiFiiliiiisgitiiialg t o N G' G .

ifE. ?i=+i s l:I. i .E g=i:g=if . g : . 1 i . F .-= .i :i _i F ? :i i ? HECI + ::: E [ .i .ii}81 .: i r 5 * ..E .+i z z :i i ::g.-. ii. . €q : + F ": : 1 = = +:: i { t e i = .7 E?2 ?Vtsi=. = i E ..E....nii 3fl. ..-::at+*t|Eiiaa.9.s F.i.ei F i n .: +? I ' g: #ir = Ece i t i .i.? = .1.iq Ai. !i : * l'+ gl" . i ' = i e E i Fi_.i'1s.3 FE . .=d''3-6s . Eei =lF .i i t:=: :i1ffi'i ia:..' " .r! i*€: iar 3 i--?z 6 ..7i: .: .EA-i eZ72:.j.:? :p-' H-." .3 . lligiq!ilgil:3'i..-r *i : g..11: i 3 .EsEiirii iiiiEiEs iiiiigiis iiggii + . . . €.:l+iai i i " . " 'ei . - it .i : i: ia.i 5 i ! t z3 i .is{.:=. ii :g i :g e r :BE te 7 ? F| . if .

. o -: 3 li I r €i a ! !i . d : i !^. = s :-- s s .' $Siii: ii iiii ir s:] r= E":. : s! _i * i i '= U j uii$ i:r :.ii=:ii!ii e".i {r :i€ iii::1: iiiiIiirii*i: i iF:ji r$i* i' F !:E i i i ti s! iiiiii$ :ii i5 i . .lt!:Fai!'.i i € i i $i i i + .i ti :tl^:::.: ! a-t r: ^ 3$.:3-* .:r r i i i:ii $i:iii$ i iiii ii.i I :i K :i ii :i1il r r i : : s i i il: !S la ..:. lr i5F S- tii t. : : : .:Cli: in d8 : j !ril. ! i!'i:i iSd S ! i. + io i r I iisl I { I * If . i.' : i { :: I ! €.:iii:: i*.:r:r:iiEiii "ad* . :i :::i 'i ii ss in + . g :i.i.i $i: i . i iiii= .5 !.Ei i $ii T i s i .ii ir$iISA iT. .i i i:Sf ..

Efl F fEi+Eeg laig e =$[FggEFiFF$g € R.g.' 6.=i= +t{lFe*rEEi* giEiEFgfii#egiE'c girF5f. 3r'.t € zz N G . g .liFFi.

?iiiii i_!i.ffiillst sssig' isgsitF sgiiiir ' #r#ieiiiciri*i= iiilis iiriiiiiiii liiir ? .i::?::i . utt lui!i.

.. 3..ii i iii. S :' '= s r i^= iir:i" ' S ii! ii*s = : r iiF S: i i.* : i € s (n d a N G F ot o I . ' r i.i*=. i : -: z lii:ii:ii1 n I i: i.- [: F l $ .o .

F ld.z+?{'t.r{?$llZ1izz s) iF t .. ? q .::i. :i :'n- i :i = ! ? P -! . <- s ii l a{. s t.d F. t : + s:*F r.4. s s i r: I i i i l i i 3 ...a 3^\ i 3i! \ .lailliiyytffzzl1t I.1= .i '.i : .. .+ !i : i :i i *l i i i l i i iiiiis:iiii i iqi:.laiE.

E B. $ $ sfi :g E 3gef r Ha = .EFg$gFi$$EFFiIIii g$ F**i= =[g i . ..{ ' $ .P. $Eh H s fat N € (\ rs o ..$gt+$k gF F .gF F Fi.. i'gFF$Ei$ia'gg='€ Ei F E EI q$i.

=^ : |t'lztlttZ:Zr111i1uttl i zi7r'lt t1' ilt$1.3 i.i l ' i i .t ii{llzLzrz ltrtii+. =.' : -3 i i !i : -=Z. / . li zz+ii Trii . i'.\i' E ' t?iTTi li ii1:7i=-i' i gigaigiEsiaiatiisig .

iiiiiilg'iili tt*Tlg:i tztt*?= gi ii li i. I .It''+*: I iliiili il.

siEaglgssaE?las igliliEiEl lEiiiiiaE liiiigEiiiiilg ggEElgli rE sElEEila[llilE Esll$t* .

:r:-' ..i...'.i.'r?tt'-=".:::.1 i'=-' '::i'ij.'1:. li i ...tal 1=:i:==ii:: .=i .=1i i ...=1.a':li i t 1l-V .'.t'-.. Z 7 {il1il{i''*fzzEz'Y\ ..':l-"=tl=-: ' "ili i.?:72=..:=.'.:tiii 'ra|!2 t.

I $$iifs$$$r$.$i a nlii iiiiiiE[Eiiei a ii i i. E s. s o €' <\ d - .EfFi$EiEFEiiiiEg F g+.FgFaFFi gFiiEffEi B .j z $ist$ss:ii$iisus ii s i ' t i r $ ri Sii.o a : : is !!a $ i i i s i=i i .'.

.+ ...1{i*it=1i.:==ri1iAlt:11.i:..1i{. ={.1ittl+i.'t::'1 tii:.lg.:t.!1i.gliiggiiEEE\Eiz\ Z1i.

.tz=*1! rr-iyzwiliE.i:i.i1:'.:.+t:ii+.1111.1#!11f.rr'.1t111 i =Zl:'tu i :17:.i' iz1!.?fi1wE . t: .

ri= EiiiEig'a'?IzEffi'iiiii ..:7!i'rit.'ii11i'1.i:.'= i11i1i#r.{i'=.1.:..t.

= t".ii7 t : r : =.?..Irl. . t r ilt .t .1. ' rt.. ll :. "' .=/- 7ni7 ? ii 7i"t "'i tz " =. . =': r r .r .. ' _! = 4.:Z t .'.'' .i"=.i .' .. .. r.=V 1 2 _ c i =: 1 = 1 ! ..l':.'..':= z .. c'.a?Z:t .. ...771 .-'.. z p9 =. = ' .. -? '==. t:= = I j.i _==ili=:iil q+ ? 7iiZ1 i.V .ri..!i-. i i |= ..a t i? 7_?i :ti 717X i E i 2 . " a -. '. 77.. t.. l..'-1 2 =..-_3-.=i-z_11.:=V ?i .'"-'.1 7 1 _ i l '." . . _ '.?:i1 4.1 i tr' .. " : : t =..:3 i E ?!i 7':=..= 3. =7i27'. .=.it.?=ii= z.: :3 = 2 7 i ' ..= .t .= ?i '' :r1.=7= .'.7.t .rri.L i ... z.ii.7= 1 I t' .t ..9 =1i7a717=.. i 7 . -7= ?:"i7'-7-=-7 .? .i t_ ." ..a .. -2 =?i.2+=-'.t.1tr7 t t .t rt '" i:t"'.:E a 2.iit ?: =' : i 1.i =. .l .

.

T{:.'zwzwz=#if .ti..i1Tt7.ii+.::iit1=1 ..#ilit11t .i1l.r*""1'z'f'Wft{Er 1t::.

11 *'T++i=+i#*ii#:+i1 .t.ir*Ltt+t+111i1.

g iil'l*asl ciriaEia .ii:i iEali }giillllilili'?i liiiiii iiliai'slE?ii E EEisaaiii .ilriasiaiaiila.

:t'."it=t *'-rJ*r*i!igiigigii'e1 .*fiT1ZV112 'F1!tii!i1?11g111f lill:'1r.ii.ti:'1.

s F* g t$ i F .: iii$ $ s Bt $gs5iis: i$SFtSc$ .:". s $ $v r J.I EgIEgEE e$iggi*ig s* i $ $$ 3 3 '*$ $ i I:- s s.

ss li s. €FEuluea*EaF gfa a i : ra "? a !. € (\ $ass EEF es a*.8.I 'F] .i *eli$iigi g.r ' "* 11" E .u ga3tii +F[ FFsE. s - .5* i P !.. + i E 5E: 6 a - : c.

cerluri. T€ alispiaci.i si mA b atr de 1 i accebt cu drag tte deciziilt' sfind ci sun ti&i" st n& schinb' Suntin sigt|'. a lncapacitat€ade a-li lua singur apirarea.al Accidente E*rcz $abtonut uine &rc a. An incredereh prccesnl Ne-acceptare sine." Respingcrc victii.i nd acceptchiar aici Si G'tt lidttuic) Adi4ii (dePendenle) Fritiwri in tottlic. Negarca ProLa cine e$tialcrgic? prici pulcri. Problenede stomac. gandireProsioasca' 9i ruqbos3i.PROBLEMA CAUZEPROBABILE Ginduri carefermentcazd asupra qi dureriiot disprefului rdzbunArilor NOULTIPAR CANDIRE DE ingdtlui gatndurilor nele sAfe lihere.'a li'diesc in momenlulprezent Llecare cllpd e'ht td Akg si-mi vddptrrprkl tutoarc. IricE. Suntin sigu . Md ibetc ti md aqtob' yorbesccu Selttilele si iubire Expir Lunaa estc bwd $i prieteno&ti Sutll octotb Sunt tmpAcatcu in sigurcn1d. dn cTeal asla. lieculul e termi at. Acestcopi! este(lorit ti binevenitti iubit cu dragoste addrcA Descopdr aLamcAl de ninunut sunt Abg sA mA iubesc.. Rebeliune impotriva autoridlilor Credinta viole4n. barE josnica Atitudini dcgradate.Mai bine mor decarsi mA scbimb. R€siilngdc de sine.Acceptvid!4 trccut. de Sunto exprurie Difin& a yielii. Md iuberc .de a fi inadccvat cio.Nu ttii curl str te iube$ti Magic ta faPlulca ai luat decizia $e$ili.Jull wtl- Aciditite (vczi: Ulccr digcstiv. Gur!) Afte (vezr:C:lndida. in FricA.sunl tnpacal. Alcoolism Alensfetidi (ResPralre wfumirosiioarc) Alergii . . SuntinpAcal a z I Accidentcercbral (Atac cercbml) l'c dai biiut..Frici. Copil crrc sc simlc oedori! cl sttrin cdr. Fugi de {ineinsuli Frica. dc La ce bun?Sentiment zndArnrdc vinovA$e.i runld. Impotrivirc.Ulccrc) Res?irLiher depli .e ti eu nat adaptez utor ld tlou. Fricdacapara- nap e schinhrj..

irunati expresiea riefii. Zbor. sineSitespingcre lnnci de clibcmfc. Dorintade Pedcapsi Viro!. dcun ceea(a fftnu. Su t Liher Sunti bi'e MA iefl c! drogoste. dar.te!eSi i birca.lz6: -!1':: : r_i::r' \cgarcn proprieifiinlc irici u" dlrscIa Ll. tli lali nrintea moari.Retuarl a t Amigdaliti (vczi: Durcrc in gig.lesne o tIi etibetaz uYoinli ticortfortabiL i1 tte\Die viufi de totceeacenu tuli a111 Tn?ul meu E binesA k eliberczi.diesc huLhie tn oriceaspeLt ietii ncle.Lipsi de bucuric.! ?. Ihlu: r.(vczi: I'roblcnc fcminine.SMt liber lredttltl s Lt!lt$ Si e tennukt Ateg sd mAiubesc sd mi a\rob in si prcz(t1t notircnhtl l .Inflexibilitate vinovdlic. Pfoblcrnc mcnstruale) Amelerli (Vertigo) Nu dor€9tj ili femcic.nta. si Atitudinca. Nu tc simli dcslul de bun.fru n1 ri. cu drugostesi Frica..A tugi de viati. Cer cerecccacc tr sc cuvlnc.gindirc inprA$dati.nebinepenttu ntinesi.4d si sn fiu v4el o 'i .da.Iricn dc viali. Md bucft de cinesunt. phtiwl pel Jecl i ori.". E.llel blctttu ti occelldren. ]Uspu l ld iithired din Amo4ir€ (P rcstczic) Te ablii dc la drugoste oonsidci ii afc. pdratsit tanai de aceleluollri este tle carenu ai am nenie Lascu drttgostusA se ducd tot fetu' tul.4n.Aticdcstulde b n Nu sunt Mancirnnl (PruriiAnal) i .e nonent_ Suntbinecentratr^i plin le pace i ri. Crcdinli putcmici in incapac..Stnto |/.lefcn dc clF (vezi:Hcmoroizi) Menicin lcgit : clr cecacc nu Sangerarc Fisllrld ano-rcctaii' Vczi'siirrgerafe a Eliminarcincomplcln gunoiului A siAagilat de gunoilrltfcculului dc Scntimcnt vinovilc relativla Ren1ulciri lrccill. al \ L. $i E l)i e pe ru nnte sd tt.Te dissi placi.hiea llste dreptul neu din a{tere sn de a-li ha singu apirafea$i de a pnnesc ceeace am trcvoie.. Incapaciiatca ici singuf si-ti apararca_ hrlelisantd. u liul si rokxo"d de tnle luut intltle(und lrezenk E I"ti inpiniiSlsc sunn e.:i iitc \atli! cLLSuttl ltluu1Il !rcct utu t:'u elnt Aleg ti naies( .

L :ti i]\eles. Protcjaren sinc. .{]??-€! ai a rEai r . Md iubesc ti nd aprob.qi Crrb Ii td p:adat.. Su t iu si. I4ata e bu il.\i annaniein nine i[Sut.. lricli. Crcez lloi. Md itbesc Si. Nu e ici un tisc in a a|cd senti' ntante.Buc rilt t tgc Sunt pritt uLie ckfe!. t'ierdcrea apetitului Arsuri Tl?nsporla bucuriavielii .\d simtSi sd n Aiescviala. 'I(-inporrive$i sentimentelor. Manie. Yi4t e ocntibtu" ti re.::i€- ::_ . Desensibilizrlla eului.captahile.w -i vdd toltl cu drogoste $i intelegeft. .leschitl Md ielii. tugade sinc sau tugade viall Sunt tcn:fi in lhiwrs. Suntocntlt.Nu ai incrcdcrc curgerea in in $i procesul vicfii. lmi pun toate expet ie leLe rielii it1 Degele atuitice Dorinlade a pcdcpsi. Nu doresc fie sd Capilkl acestu esteoctntit tti iubit.'Ib simfi suSrumat.i ii1ktcdiulnleuitlcotiutdk. vina pe Dai a]!ii. heau. Ai ncvoicdc pmtcclie. Alee sd.teh.ntlvielii.fu libe. Md itltcsc ti mti uprob. Cotilul ucestu e:te bike|enit Ii c tuga dc l'amjlic.. inibutit.Blocar€a afluenlei bimlui. s Apftil -ilxcesiv Frici. Suntin siguranta.i n inc|ederci ptocc.ti puce.Ili judccie'noliilc. Fricede viala.i protei.Lste binesAsinqi. Sutlt prapriu meg aubfitdte. l-csimti victinizat- Artriti reumatoidi Criticdasculitila adresa aulo telilor 'Ic simli oprimat.trl|ld.a nle i a. Frici.-.ndtprcb..Nu ai dc ircredercin viali. S tt ocrotit. . . Dragoste inabu$itoare.ti..le hucufie.E$tiforios.Arderc. Incapacitatea a rcspimpentru dc line inslr!i. SuntoL]otil MA rclL\ezti lasialu sn c tgd (u huc|ric : o -l o Apendiciti Ficl. iq $-ri- CllicErr.Enoliile ilele salt .1rc bitaie u ninii p!c. Este bine pentru mine uLun sA inli iau rcsposabilit teu pla)priei Dtele vieli.{ftrit: :. pltu.: -aslr la bebelu$i copji $i Frici de viali. PlAus opri1.l I{eritsd mAli x hinc.

Hipcwcntilalie) in l ci. Aleg sA vdd btu! cu o Bisici Btrticide febr. Frici.bescti md apmb.iG Atacuri d{rasfiriere (vczi: Problcme rcspirltrorii. Md iubescqi nA aprcb. in sigurunl1.Pierde!€. Nu ai incrcdcre procesul Ene bine si devii udtlt. eliberat de trcan. Malnutrita elnoFoiahscr. Fac totut cdt pol ea de bine.t dragoste neut. Toh estebine.nsr dcstalde bun".rri. lrletg upr cu valul ielii SiJiecarc noud experienld.lti C i5t I|iGi tus iib i i'. &ntln 'l'wfttqn. irlepenite. ti bucarie.Iimic core{t" Si. Mi thilc. in Borh Alrletnr O ddiF $npnrds€tti planeta. ini pasd de mine.Lt-aFiE! & sir. un copil csft nu frce .nainte. pentru ci nA nbesc. Bosls Lou cehrig Bolla lui AddiFn (vezi:probleme adrenale) Borh lui Bright (vezi: Nefriti) vezi: Siiboci et*!.. Urd de3ine. Ai rirnasblocatin copilaric. 'Supurcz. S nt .Erm cate. ngi'4t b FWra na apr-ftG Ca@ic nnai ca &q..o!'te. Iofill estebine.t ir. Te sin{i c.Nu te simii desttldebun.Fricl solidifica€. Lunea este vielii. llclianea Divind ti dtw$ te peiece contlnuu. Conccplesi idei intrrite (invcchito). LipsAdc proteclie emolionab.Un ratat.Suntocrolit. li-c frici sn le expriffi. Crceznumai experienleplsnice. Suntdeschis ti Bitituri (Lapicior saula mAni) intArite 1elii Pirji de gandire agilat cu incdFifenare durerile de trecntulLri. : ! o Vederi RczistenF. Sunthttnunat. sm t Iiber. L r r E \ei!4. tcDsiuncingustc.' cuvintcminioAse. Sn totat adecvatin orice Boala lui Crohn (Enterita regiorali) Md A. !:ste bine sA vdd si si expeinente2 ldei uai ti cii noi. Refuzde a Sunttotul deschit cdtte vilili.zl Heryes sinplcx) Bittrturi impotrivire. hcrala ini intnJesc .Senilitate) Irflttca si privesrivirla in fGF. (vezi:Demenl!. Toni a intimplA in secrenla potriyitd firytfrau. IngriFrarc. tt gt qnm!"a S@t i.. (v.

Scntimcnt a fi cople{ii. l'otul estehine. tixla ufi iubtste Borla lui l'irkinsolt (vczi: 1-remlll paralitic) lrricn$i o dofirlar flrlcmica d. d.ederc nl. i t ui Cus hii g (vezi: P)cblcorc Gdfcnale) ilczcchilibrumcrlrl.Hcrpcs gcnilal.t utl yiita| ou ti sigtlt I'ni a(cept cu rlrago.ic.rrdqtub. Nu 1csinli in sigrranl"i. corcepre t1&st coful ut? ptakclia DirikLi $i in sociale in legi faisc.: . Soala lui Pfeiffrr Boalr psihicn Boli alc copiliiriei Vezi:I{ononuclcoz.1le i glotu)t!. . Lipsi de spcraLrti. Crc(]inli in calendarc..41. uorh liri l'aget Sclrlimenlul ru n i cristlinici o . natu ^te nk. Oecz aLu. Ii Leretll 9i . ca Bucuria dirrc. eryimaki SiptiniiA. \4ni sexuaie.Ni1ra:rri Dr'. pe4eLtleticit sti ltu er. Srntb culi. Accept nunai gA duri c ? Dt(i sutlin Si ni lac ld ni sinn bi e.. Auloinvinuircsi o icfibilii iil.Comporlarc estehcanjurat dc tltasrltt.dcrtr pini c.r Vezi:Ncbunie. llali cronicc iloii vcncricc(vezi: SIDA.titlc )^icLt Ii. ilni cchili\/e: cLt drdgo\tc]Iiutet.sci la adnllii dirjunri lor. i avcacon!ol pcntrutor $i loli.i injun nrcu. Rcfuzulde a ic schimba.t sutit lllal ith.opilarc.l cii s]t'lt it sisu penln nine ti an nnfi. Crezrl ci organcle gcnirale surt picitoasesar murdarc. Ce[uri Sitipctc. tlrivinrrre. Nevoicde pcdeapsi. Frici dc viito.i i o al. . Boal} iui Hunlisgton Lds trt urtttolLtl it toi! Ua^'er.lndslinglcnlr nlai arc sfb viclii stanln si fezistc.Catcodrdprea licuti. c 'I '= lloala lui Hodgkin a ..tt uyil irki si tt Alnosierii familiali .\te Si bucutie sexu(litateu si lodul ei rie eryri mare. Supfaproduolic i.rti cA sLt t sptUinn ttu fiuld pe cii car bazi pcrlfLr cor\tr r!ic.nllanali.prccesullkNii. AbrznL rproapclurYftar sd rrfi sthirtb ti sA e\olu?z. !1legtx ttn gAnd ti (aft md lu. Go orca. riutd cu dt agd'te.ntltli Stttt itrpLicat L. Suitt Sunt dcstulCebat.i tnlp . d)u c!.l. rcbnrdca sAli dor.Sililis) Bratele Rcprc?inU capacitatea abilitntea jnti titl ti ilti"ry. llron!itn (!czi: Probtemc respira ror') Derlal pace Si dmo ie it interioru! uleu.t e'peie tele de $i dc a linc experienlclc viclii.sc ti. O alcrgafc valcarcr. de zdrobit. .aLclc .tmr fi dcslu!de bun . sd nn \r t)it1t..ruzr etbrt|luiri cslcuilali rleBifii tcrtni a 11 acccllat pclrtrr a nLrfi c:rtabil ]{cseniilnerl si i schinbi pc cci dh jlrr. Mi reltjkz tti.

i plntAIe hx. La ce bun. Suntliber Chclire Mn Su h sisurunld. nlrmaisi ia.viitor intunecal.ttci.it)ld.Md i e$ Si li apreLiezpe Dtinati pe cei ditl itnlmeu. Iiber ti in totalitate. din iipermit acun tlfttgostei prcpfi! bt meaininfi si rntulece ceexcerAd Alegpacal Tbi ete binen] ILofta nrc!.rndidozd (vczi:Alie.etecnre onent. tinla ete et.lj hniepe tr ntitlesA c l ned te ft\tl\eEd ti se debaruleazd de tot ce t1uii este Bursite \ I cancer \-y .ma . Chist tibros .]i bu il1\. 6'rclt Celultn IncafEcitttea sJ te u4i irEinlc c1. T€nsiunc. Rimdi agelat obstaAi colele9i picdicil€trccululuidifi l61i si nergi inainlc. Oamcnicrfc $1io ler ti.rlc) Minie otfdvitoarc adresa Ia unol personrle. le pe toatdlune .a Buboi (vczi: Irun'nc. Md iert pe nitte instoni.FoartccxigcntSincan creztlorin rclatiilepe|sonale. 1t simli inpriiliat. \4aDicinibusiti. Multi frustrare $i manic. R.Frici dc a-li alcgeproprjadireclie.Nu ai incrcdere proc€sul viclii. in lrolezi lollrl. Md itLbes': ntd rp]Li) sl C.. Suntiuhit ti hftinit si:fltslr t de in\dsi Yiale. Iert toate experienlelede it4d trcc te. indece lie. Resentimeni de lungaduuti. incercisdcon Frici.Vaisnracrl de minc". Dorilta de a batcpc chcvn. Candida) lnti lau hie si liu tut &ea ce pat \A liu ti urt it bt cee cp este m. rcprimat:. sau cu ochii) in6riti cn viala n-o si O credinlA iasi birc pentrutine.a\ Durereadancn. lovc$tipe cci pc careii vczi.mei blocatin durcrialepimei de copihrii. Dorintasi ii Cherafita (vczirProblcmc Maniecxtfema..I bucnric. nedrepia!i Lus ttctulul sd se dlrci si ii pernil tu|prlui s. Pofli tlli.\te de tre (d. .clascuns a1 durcriicarcmdnancidin tinc. nhesc n1a ti apn$. cichr rr_n ncbunesc i0dopare si solire a de cu rrii dc sinc. Scc.d]t uspect d '= '= ?' 2 Bulimia Tcroarcftra spcmold.lles ucu sA inhalazi ni evi44.tA ehhuez (:Lt dklgo. Yialand iuhetteti eu iubescrala.uie /ttttpt cu erdbda. Aleg sdrni unplu lutnct nea tLt buctnie. Aht incrcdere i'1 ri.

Chistnri

A dcruh acelafivccbi $i duruos lilm. Inhelii durcri.Cre$Lcrc fulsA. RepfczinliaLril'talca a dc cxprina cxrotiilcin n1od

Fil tela llin nnnea n(xt tr tt tninunate, paltnt ?ii au ak s \d b fuc u;Lt.tuld iubesc. Sur! lihlr si fac si citLile Llftgarte! ti h curtu nt oti& ptula prcptiei t ele 1 ni. lubesciqn.

'::

Circulalie

z

Vczi: Ijroblcrne vezicxurinafi cu irt'ccljerrrin i Ciilperci vaginlili (vczi: Ca'rdidx) Corpscle pfopf RcLregarca iilor ncccsitili.Nn .4leaecun sn nA spiiitl ttisi tlti stpott htHn hlodiubitar i \e:te/. Hip, hip Utukln $te LrcLrie ii

Ioarti lnrpul iir pcrfccrcchilibru. fo{a m.,jori ii rri$cArca iDainte. Frici de a mcrgcinaintcin dccizijlc mari,impodante. Njnic citrc carcsd Drer€j inainle,si speri.

Sud rtft-u echilibtu perlicL trfiL t]tilc inaintein ialA (u 1t$uinfi $i ul v.selie, l0 atu:e yANId. Alunecusat(u noile erperietlte, noile dircctii ti rchrnbnt|

Coatele (vczi: inoheiehrri)

Rcpfezirri schimbarca dircclici$i acceplarc3 nol expcrente. a

Co16lcroi

inrindarcacaralclorbucLrrici bucuna frici dc a accelia

,1lcg\n iubercviatq.Cttlllelc tneia E ie buutie su t lary deschite. bine

Cclici

cnc[lrilarc mcnula,ncribdare, irnpfejLrr v1r|c

C.tilrt acest( rAspunden hni la drasotteti kLgAuluri & iuhb?. Su t pa e di\ titnul fi cugerca perin )tllinea .fedn a ,,ielii.Tat perfecd, Dh,nfi. ^te

Reprczinttr u$uriDla Ncsiguranfi. C,Jliln(\ezi: Coion, si lntestinc, Cok r cu mlrcns, cu carcLa'si sc duci cccace s-a sfir$it. Coliti spasiici) Colifi spastici (vezi: {nlcstinc, Coiiti,Colon, Colonclr nlircut Coloanavcrtcbraln Colon

Ncs;r,umnli. E bi e pe tru ntiile sd r'Aies.. I/k4u Fncadc a le !libcrJ. ini |a dt totdea na ceeuce enl evtie. Totulelte hi e. Suporlflexibil al vielii. de Sunt spriiinit ti suslitlut viqd. Lus ctLu$utinldstitleLe ceedce nll tni mni ene de ici u| lolos. Ticcuttl
!4 dut, $i eu stll't Iibet.

Colon cu nucns (',ez': Colita,Colon,lntesiine, Coliti spaslici)

dc Straturidepuse gandui vechi$i canalul conilzc, careblochcazd eliminrii. Tc bildce$tiir nimolLrl cleiosal lreculxlui. Irrici. A tugi dc ccvasaudc circvr.

Elihere.;i dizolr tra:unl.,4n o gl)ndr'e tkird. ndietc tu prezenl, in

'j

o

Cl'mn

Te inodutit l cu ptateclic ti iubire. Crcetn LLtl spali de ri,ldeure pentnl

s
(,

e
, ..1

lviioi crplozii de menie. Conjunctivitn Manie $i frustrarc cceace le uili la in viali. dc Retuzulde a te dcbarrsa idei Blocatin trecut.ilncori. iovcchite. zgarcenic.

hni calnez gaitdu]ile

luti senitL

'i yiLt{cu ochii nbitii. Itristi o solulie anxrtbasi ti.1cui1 o tccept. notl|, in tinp ce l.)s recutul si pLece, ptualpit ti ritdl tine Ia mine. ii pe* Itit vielii sd curgi priu nirc. gAtdwile;i Imi calDrcz suntterin.

Consiipafie

Cosuri (vezi:Conrcdoanc) Mici enrpliidc manie. la Manic ii frustrare nedreptatlc Crnmps scriitontlui ale (Sindrom TunelCaryian) aparente vielii. de (veziinchcielu.a mainii)

,lleg acun sd creeza vi6lA carc ette *.selii ti abundenti. SMt relurut

Crampe

lcfsirirc Iiic,. Tc afucicr anrin- Md rcla\ez ti-i dal! tuie nntii"teit 0orl::r:r lc ti.u dairltunnrl. lrici. Oprireaprocesului.
Ant nkr"rlek a(totit. Mat tclue: itllrlocesul yielii. Su"l

Crampe abdominile

Crampe de la gazc

Inclo$larel'rid. Idei nedigcfate.

$i lds |iap sn cu.gd ri]j

Crci€r

Rcprczinticorrpulcftrl, panouldc

],u sunt operatonl iubitar al nintii

Crczuf computerizalc i grcsit. lncApnliDare. Itelrzu] de a schilrlba $abloanelc vcchi. Corbarea cokxrneivrrlebrale (CifozaScoliozli) (vczi:Umeriroiunzi)

Erte i4ot pentn ni e sd rcpft) granez computerul nlii4ii nel... lbati ritty este.\.:hinbffe $i nitned ea le rcAnoie$e coitinuu Md elibercz le t.nie ticile. An a.LDl incftclere h prccesul vietii. Stju c;t vi.4a e penr.u mine. Srl|.! drc.pt ti nAndru, cu dngostt.

hcapacitatca a alLnicca de impfc, unAcu suportu! viclii. Irici fi inccrcarea a remane de agdtat in idei invcchitc. ai ircrcderein Nu viali. LipsAde inregrilate. Lips, dc curajal convingerii.

;

Dogctel€ Degetul nrarc

Rcprezinridetatiile vietii. Reprezintaintelectul qi ing.ijo_ llepleziDtiego-ul$i frjce. Reprczintimania$i sexllalitatca.

Sunt inpacat c (let.tiite yielii. Mi tea mea estelinirtitat. Sunt in siguran&.

o ,l

- Ardtitoftl DegctLrl 1nijlociu -Inclarut

!,

Sutit conirrabil

cu sefiklitatea nea.

l{cprezinta nniunca doliul,sufer_ &ott Si impdcat Si iubitol. rnla. Reprezintifarnitia$i apa.entele_ Rcprezin6detaliileviitorului. Un reluz dc a privi luDeain fali a$acum cste.Manie$i lipsi .lc spcranla. Sunteu inlu"ji cufanitia vielii. T.xlE&raliitz seleglensr@d tu t t dte. Su t it laai cetmai Wtt ivit penttll ntne;t sunt in siguruntd in once

Degctulmic Degetcie ia picioarc dc Demcnt,(vczi:Boata Alzheimer Senjtita!e)

Depresie

Minie pe carcsimfi cd nu ai drcDnrl Mery-kun nai depd!1e d. lri!:ile $i sd o ri. FEr; spera f!.

ptupt 'Jii,!"'" '"'"'"",' tni uecz ia

JtFr'**
l|Et|.lc-lFa
Hd.4dtuz ftunt6*@zilidcoi

fJE-r.raoDiarec

LhdN..al rb rii @ ric & dlcc.F A Frici: Rcspingcrc. lua-ola fugiCeeace hghit, asinilarca ti eli lin ,ca sunth pe4ectii ottine Sunt

Dl"$i -Probleme(vezi: Tritamentde cmal)

Reprezintidcciziile. dc Indecizie lung:idurnti. logio de Iicapacitatca a analiza ideile$i a lua o decizie SirnFc! vialanu le sprijjni, nu te Ned€cis. susjine. ini iau decbiilebazatpe pritlcipiu! adeitrului Sisu t liniStit, ttiitll| ?a nunai Ltclht eu potriviti se?etercce yiala imi.tulline toatead durile; de rnd uceea, iubesc md aPtob;i totul si

(Dcplasare dc DiscopRtie disc)

Dism€noree femininc, (vczi: Problemc frobleme mcnstnralc)

Miinie impot.ivaproprieipcrs@ne lnii i besc tt1lpul. Md iubesc ini i betc taate cicLuile. Tot'l estebtue UrAimpotrivatrupului,sau inrpoliva femeilor

I)istrofie muscuiarl

,,Nu nreriti si dcvii adLrit".

Merg mui deptde d{. !nrlitatrile ptlrilttih, ,lei Sut]tliho.ltlJiu cel nut but) eu .are pot li. .tzez p4ce Lnnolted ntea, i0- ttllptl Dle! Ell.!!n uceust4. llu sun ptnata t! drtorjt.tteu in iun?a h.a SLnt hlrit?t. strtt plil rle ),itLtui, trgic t;i rte e

: 'J

i)ize'rlcric

Frici $i lnanicinrcns:. Cfcdirta ci tcii suri!puii sa lc atace. vor riul. ili

:

Ilacil.lln

Otrcsirxrcti lipsi dc spemnta. Con!ruclie meniali, tc tragija o pitrlc$i te inicriorizczi. Dor,inlidc retragerc. Lisali-Dli in pacc. Vjnovatic. Virovilia cauLi;ntot-

I)Ardeialii, fiori r€ci,

Sunt pxlejat.]^i in lisutunlti h ai(:e ulo"ta . D|lgo\kta itca,ioffii t ulti ptrrejeazi. nr "ki bine. este JId iuhe.\c :ti ntii dprah. Md yAd pc nti"e ti tfd c"Jitt c o&ii itlhirii.

Dur€re

Dureri de cap (vczi: N,'figrcnc)

Invalidffeaproprieipcrsoanc. AulocrificA. Frici.

Dlibercz trccutul .u.lragoste. Ei sultt /ib?rii eu wnt iihet: Ibtut e.\tebi]te .t.un., n initta ned.

r
tur€re in gat (r czl: Arnigdtlna) Dureri, junglriuri N,r Tii iD tine clvinte nlanioase. 1c simli in slarcsi tc cxprxni. 'I anieiLi Tanjesli dupi dr.tgostcdupiio imbri!$are. Eczcm,! carc Anlrgonism ili ir rcsp'ralir. Brrpliirnentalc. Pdceuti ffmo iQ, rogostea blcuSi riu sitldrl'.iesc nine;i n1di (r'tli') jotiri. Sunt protejat$i in sigoa ld. De hu inie las ttecuhl si le dkct1. L bbtepettt u nine sAmd elihercz. eliberezde bate rc.rr'ictiile ti ^4d s0tlibersAliue. iubitor MA iubesL j ii aprch. StLttt ti

Edcm (vczi: lietiDerca lichidclo! Umllarc) EmfizelI' (nulmonrr)

Cc saupc cine nlr vrei si lasi si se duci?

viala.Nu merili Irict dc a absorbi si triietli.

sa Este drcptul neu din a:Jtere bdi('c tiber din ?tin. l besc'tiqa. Mit

Eneelalomicliti miatgic; Iindomctdozl

Vezi:ViNsui ]]pstcin-BalT dezamagire fius NosigufanF, ti lra.e.hlocriegti iubircadc sire cu carcda vinafc allii. zrhriirO.rmcni Suntin ucela$ tinp putenicd,ri txrlctivd. E nitlutlut sd lii fenei?. MA iubesc ntA sint i dinitn. ti

i resetd. Un sentiment cliuuirc de $i zbatcrc. lal & lirc $. in gsriot.l D''rgo6te paq ti Me i ct'' e tot ce (vezi:Hepati .i-ni recltnoscprop a valoare.cfi veseli sunl Mii rclarcz. Exp n uea ce Expnn b curia de a trdi Si imt petmit st nd. diverse de Blocajin Procesul FricA. ttata Ilxcrcscente a Exoftrlmi{i Fata Vezi: Probleme ochii cu ReprezinticecB aritim lumii. Ardere.S nt ve$n. Vezi: Crampede la gaze Manie si ftuslrare. T€ simti rdu. Dai vina pc allii penfir iimitarea Si lipsa de b\lc\ttjc din viaF ta.rf. Re$ingcrca vielii. elibcrare.iedat vielii de in. bt. Hrinc$rj$i intrelii durcrileacelea vechi. I I I cronic A rc Dhnsea deveni! l gi\ in Lo-r Cise$ri timpulnod panur. hFeaa*cMdrir'|[ r. siguranli Tblulesteb'rclucruri.Clidc$tif cscntimeDrc. ce Linii dcscendonte fald. Md iubesc mdaptobAn increderc Pmasta Melancolie.Probleme Galbinarc) Ategsd rdiesc printFun lot Jetchit ti rr itiEs t3a Ctt d'agastea 4 rr€rltrol SAerc Iierus si dispoitlic'u{. D?rin .0744 6{4o 6o i llnuresis rpflepste o Siml l pemoculiei. foloresti ca sete inieli fe nnc\ ast! hqrli. in Rcsertiment inrpotdvavjelii_ Minie. AIeg sd vU yiala caliind etet d. Autoviolenltr. naq $te Wntru nne' Fhtuln(vezi:Brtboi) Flatulenti Fl€bitd 3 . Sunt su/icient de hun.tin no| tdndi Sutt expi*ia rtcorcasd si calnd a pdcii gi a dtueisiel -LiDii dcscendente Febri rI--r-t*itE I-oculmaniei. Estc bine sdlit eu. B'lc'rlia c'rrye libefi prin nine 4cun ti sunt i picut cu liala' Suntin sigwanld An hcrcdete totald in pnc^ul ietii.g-qA YFa.procesul cd nd {ilna Sunt lui*a"i". tuur tlifi ptin tlbfecarc nome l al Jiecdrei zi."tii.a turiei 5i a $tali' ilor prlmitive.vin {tc la pc ganduri dcscendente nrinte.

coDlinut dc Calcacxprimirii. Crcdinlcslagnantc. intelegerc. Cingii singcrindc lrobil}mc cu gingjilc dccizide Incapicitatca aJi suslinc {hri ilc.t. Viali firfi tir)16. Ciocotire.1n incrcderc ti intotdeaunaxe pelrece ncliu ea pati|itd in t'iaf.a*'-ad€ ircl6n'Fnn-* 'd. leturc.i ci 1bu(utiile h i.t me .Sentiment Md iubssc nd aprcb. c ? ) r . Sunt in siguSi de pieire. ta5-f--G* il-IH.i t Fungus iurunculc (vczi:B!boi) Expriw t*agoste .gAnduri annonbuse g tas bucltria si cirgd liberd prin mine.i bucurie $i sunt Aleg acuD. Gastriti (vezjil.::==:::::: tls a t-)/l/-. Fierbere.de s15r9it.roblcme Incertitl ine prelungiti. Co./-/.eset. Manie.lPcsitne Mn aplec ti ung ca usutinli :ri tot este .leschid . Yr&. Su)nitnpdcIt. inecarca bucuricicu gandudotriviloare. \.N. Vezi:Probleme osoase.lloi. Trdiesc la cele mdi inohe stsndar(le cu dragosteSi bucurie.* turi) -Prcblcmc Rcprczin6 mirddt sau o_|tl.a$.tte bine pe tru nine sd md bucur ci sexule pdcat. Md btrcw de u bil. decisivtlini cluc o Sunt persoanii pnnn tu &Pnl ti ntu s sll deciziik Ego incapi{inat$i mAndru' dc lncapacitalca a tc indoi. Ttiiesc in Dtone tul prezent.Crcdinla I:. de pft'pri np ttrtp.x-u ccdezr' ln LipsI dc bucruie deciziileluatc in viafi. tutlcrihil $i cu'sd. CRnal creaiF Get Cnicrhr) inima. Gangrcnn Morbiditate rnentald. Parlcner insens.Lati ifccutuisi guvcrncze ziuade azi. Fricn Inflexibilitrlc. €ftttttt'. i{efuz de a ie clibcm de lrccur. l'rici. !-luierulpiciorului ('l ibtu) I'racturi Frigiditafc Clasilicarea idealLrrilor Fluicrele picioarelor rcprezin!istandardul de viati. l{encgarea pHccrii. fricd de rafi.

iki Contot?z gdndurite. Vczi:Nodulin gat penlrua fi o Nevoiade pcdeapsi Meit sd nd b cur de vir\d.^Frica poatc. ini evrin crcativitatee.un ccmn fi. de Rcprezintii exibililatea.at- / i / ^ /'t- / - -Problcrnc(vczii Dufere ir gat) lncapacilatea iei sjngur sd-ii apirarea.J : G6tintcpenit (vezi: hoblemc clr SAt l) Getul (prrtea cervii:rli) incApii[ancre ncenduplecar. ActivitatccarcpoDre$te attomal. imi iubescsetudli- Sensibilitate exageflE. l/dd toatepA4ile nei pmbtene cu . heau sd evoluezsi si dcrin rcspdntabil penttu pmpria nea via& li iert pe ceilatti ti ini ctee2 aclltn ptopria ial. Suntnear tnrate cdi de a t'elea Si oface titctttile. Su t in siguttuld.flcxibilitute $i u$urinlii. S nt in sigtranld. fl AbititatDa . I)laipAtanare. aari/d-f.Adesea reprezinli frici li arati evoia de protcclic. Accepl pe toalepldcerile carc le olbrdviala. Creariviratc grumatt. Suhtputerca cleatoi " din lumea a Clands Pifuitari Rcprczinld centrulcontrolului. s Rcfil7 sAtc sclirnbi. . N e nici o problenit dacAfac gmiigic. Reirzul dca vedea altcpi4i alc jnfl pfoblemei. hni nu apnrurea cu tryuri li. Suntintoldedunaepirut ti in sigumnld. Glandele Rcprezinticentrcde staionarc.Manie si ingli$tn.lil L--*.-ia & -a 2 E -F c * Cl€znc histericus Globus Gonorer (vezi: Boli venerice) (vezi:Supranondcral) Glcznclcrcf'rczintd abilitat6 de a primi plEcerile. Ittca tA nfi yhimb. pel'rlfumarueascuDsa $t impotrivirea de a iena. exibillmrc.tuntinpdcat a! viqa. MinteaSi ttxtput fie tunthperfect echilibru.Md erytin liber si ck hucurie. E.n afa eu sdjl. dc a vcdeacc sepctreseJa spetc. lni iuhesc tntpt . S nt pntej1t de dftgstea Dirind.t r tbftbri V€zi: Mono Eleozt . !j spui pircrea.ttebite sd vezi altc puncte de o .

i.cu rubirc. D-rr-H_'id#a'bF!!tu'-. penltu tot ceeace vrcausi fIccliberezi.l ktALtu pe nropilIbtitde Suntettt iubirc Si iert cu u. fJric impotrivatalAlui. Hdlci de manieincdpitenad inlporiva pirin!ilor :xi liu e t)iti u)i r\r i't). Ficatulestcidcaqul 9i a turiei. Congeslie in calcndarCredinla Pcrseculic. urii manie. impotriva hscrftilui.1.i A mut in ou Pdralsesc Hepatitr (vezi:Problemo ia ficat) .ti e sd trcc de linitdrile 'i 'I Soldurile a t {oapsele inpaclretau. ..-E-d $dtud" Te sitr{i Uts de.i spalill Simli ctrru e$tilisat in pace. Mitttea rca estecur1litd$ liberd .i--. Minie pertru ce f-a tbstretuzali hrnnirea.t) s Bralclc Burla i0bircace !i-a lbsl Mlnic Dentru refuzrii. Respingcrca idei saua de nei expcricnlc viaF. Sxnt i ' Surlt pdcor.ci de termene Predarc. Nevoiade a domina.pe turc o rtetu.tuce nu uti r. ntqie.eLalul . Iotlttitltago\tea.n) . in SLon ligurunid.uri.r"lte tinp . Adesca. Mi hrdnes.x 1))Dk t:tr\'.6 rtd. l-mida) crta (Podagra) Guturai alergic (vczl: Alergii) Hematochezia' H€moroizi(vezi:Anus) anorectale Vezi: Sangcrare Furie Md eliberezde tot ceeace ntt este de Fr.*icnntzEEu sunlpteru i a$oritatea in viala itca.Suntliber sdlu eu in$m| pmtejat ti in siguronld./ | / . viaF. Manic din copilarie.!edo*) (vezi. cu Md hrdnesc hrar'dspiritualdsi sunt s1tisJacut libet {i Yrca sd ie't trecuttl.A itictPdcrc in riclii. Frici dc errlolionalr. Neamplinit ddnmicit in Nerdtdarc. hlti vd.\utDlFi. Sutll in sigurunlditt orice donent. ideilornoi $i Reprezideingcmrca a hranci. &.arneteala { (]ripa Grra uuoi Frjci. Ti e fiici si te asemindtor iubit ii. Vczi lnfluenla. impotrivirela schimbarcFrice.Nu e niciun riscpe tru.ft)cesul creata. GrrF (B6h B. / -. cn imi a.Tt dine insumi s:iar cei dinjur una Sult1t cu INTREGUL rIEl'lI.

Ixprcsie crcatoarc incorccti. Dorinlade a da oslcun r€luz vina pc al(ii. Fric. e ici u rL\cPenru fiine sA sralt cine srt1t. Sunt impdcut cu afa.ijind. parte er dirl !eo*.rvctrlil. respirarorii) Probleme Hipoglic€mie Fric5. Crezurisocialc.Adesea. sacaiaii. iubesc tnd aprcb. niE i .tncredcre prcccs. Te simii rep mat. a avci griji de line insuli. Mi iubescsi aln inct?deret'nproce.Piturafolositl c do obiccifijci. SUNT destll de bwl Hiporglicemie Hip€r'metropie hllditl-dib dr h oFG Hip. Du$mlhrieimpotriva un!i.c ffi ?nf F Sunttn sigurat41 orlunde it U i]. Sul./-/- Hcrnia Rclatii pcrconalc flrpte. organ€lor Herpessimplcx(Hcrpes labialis) (vezi:Bi$ici dc fcbre) Herposulcerat (Herpes simplex) Hiperactivitate nrzi si fii sarcastic. Sunttu sigurt|lfd.i de tnpul t eu. t 'Supurczi' cuvintepe carcb zele nu le lasdsAiasI. dc mama. Conceplulneu . iu Nu ai.tnonnal ti natwul. .Eiorl.4legacu sA-nilAc ri la toaa$i Crcezo viald noud.-l 'iF.cu todfi Puterea. Vczi Diabet Vezi:Probleme ochi li Crceznunai e\perienle .let\e Dunnezeu mi sp.ar ca .lensiunc.lie (i'ezi : Atacuri dc asfixierc./ I a. str CnviDtc amarerima-1cncrostite. Suntminu at_ GAndesc yorbetc nunui yorbe de ii iubirc. mutti. Permitdcunl.ers./ ) -. Toati preshhea se dizalvd. Mitrte( meu6te ge tild tiarnk tnoosd. & reguli noi carc md sllslin in totalitate. RespinSerea genitalc. sugtumat. Pritr cipl lui nau Mxuul sd o\ereze cu uturinld ti bacun?.?.ini dAsqofl. HDotiroidistu (vezt: Tiroida) Hirsutism lmpoten{i . simti subpresiunc Te $i imebunit. ini suntnie i su'|. firi spcr3Dtd. vinovitie.Mi bucur de se alitatea mea. g'-i S-i.itm piritte iuhibt SuntacoperitctLdfttgoste li Nu apmbarc. dc CopLe$it necazu lc vielii. "a a Herp€s (gcnital Heryes Credinla masivi in vinovilia scxugenitals) aia SineYok de pedeapseRLiSine (vezi: Boli vcDefice) publicd.&tnt MA I liber {d fu eu insuni. Dai vina pc allii. Manieacopcrili. de Prcsitncscxlral[.impotrivircla schimbae.le viafi fericite in hlnea nea iubitaa. La ce bun? Te dai bitut.Crcdinla intr-un Dumnezcu carepcdeps€$le. Frictr.

. minteameu.Frici. venit de nicjunde A Si seva intoarcc niciundc.Dai vina pe xl1ii. Ini a meq bote in ritnlul dftgostei.ipsi dc bucuric. RispuDs unorgrnpuri(masc) dat ncgative unorcrczuri. aDxietale. Creativitate inAbu$iH SupAmtDc obiceipe sexulop s saupc ul1iubil. Infarct miocardic Inf€qie (vqzi:Infectievimld) Infecfie ln get (vezi: Anigdaliti) Infeciie urinnrtr (Cistiti. Gdnr mati. oroar€. Suntimpdcat. Credinli in efort ti stres. Inima (vezi: Sangele) -Probieme Problcmc rolionalcde-iungi e Bucurie.e zi. Md elibercz de tiparut din con$tiiqfi nea cotea cteaiacealtdcondilie_ hunl sa nd sthinb. Nu poatefi vindcca! acest in momentpin mijloacecxterioa&. Reprezinti centr iubidi Si sccuritdtii.nzLL_L-a_Z-Jz) lncontiftnfi ReVirsare emolidnaltr. Emotii sugrunalc.manie.a r*zi rW. ffita n a -ri}' "ste in Nc4 ca!tunti Inflamatii. T-e l*Frd:-h-) e--"-rffi dlif.B ctrie. rieulecu paceg b!rcurie. in neau sd simt.l./o iubiia.A) .S tlt liher de orice congeltie :au inluenld. Stoarecerea ultimei picalllride banbucririe inima. Aduc bucuia trupai in cenhil ininii nele.r-Fi*B Ri. lrLcut'icPe tit cx lnchistaNa dngoste buctriei sd caad prin dunt6.Nu e nici un scpentru tnincsn ni cxpfin enoliile. Diget ti asimilez toate noite expe Ccni dc groaz.in intedoi'casi activilm vrndecarea. Aleg sdtu i pdcatti amnniD| Binele mea curge acum libet: Exprin idei Di|ine.. dc zile ADi in careai linut emotiilcsubconiiol. $i Crcdinlain statistici. iritafii Manic ncexprimatd. Trebuic sAmergcm.etc.in favoarea din ilor. PicloncfriU) Iritarc.Mi! Mirucole $e intAnptd in feca.care se lnrAddcineazn. Erprim dragostepenr'u toli.encrvare. expenenlaneu de |iatd. prin trutul eu$iprin inimii. Frici. d pbzitiei. Atac de cord(lnfArct miocafdic)(vezi: Trombozd corona. (VeziSaDgelc). Mi duc it interiarul meu fi diab npanl care a creat aceastasi Iccepl aa n o lindeere Drin(i ti aSa elte! o ! Incurabil Indigestie tsrici instinctive. Mi iubey g nA aprcb. i i exprin enoliile pe ciii vercle $i Infiuenza(gripn) (vezi: lrobleme respirstorii) Suntmai preiux de crezu le unol eruplri. sm! de calendar.

La. crrdF i.: tr \rhunhden lia!. . . Virovilie. cu l'foblen1e labclc picioafelor ldi Dtilt inainte i |it'!n cu huc ) ie ./lsi ilez $i ob\orb tu u. Fici. tn hleleg.j: -3 inchcicturilc (\'czi: Ccnxnchl.Colon) Asimilare.l c.t ) -'1 /I/.Nu !1ei si lc dirc.cli.rca nlea esle (! ri tirtea tit mii schi. lunt itnPAtnt Sutt srIciolt le octuti!.nhctt timtuile Suntn1 intepencali Labelc picioarell)r cr Rcprczinliinlclcgef ncrs!r.i.a Liq. 2 o h i es lint t lgr os Reprczilrtielirninircaresturilor Fricadc a te debaMsa cecacc de cslevcchi$i n. .11ne( utt..l nea estunxhumut. Umen) dc R. Coate.L!inah. Md debansez le yechi dt Iibeturte. Absorb!ie.t vlala\' desirtc noj dcsprc insinc. nealt sd-ni schimb tuate tiwrele de ctiticisrt Mi iuhey ti tnl uptd\ .rmrrrunaor 5 3=:i:re 'l ras.licnl rniili inlt o aDumiti vral.l ziLta de tnAirc va awd griid de ed insA.f!llr: 9!!ErdtrsEi@d- l=: nt . ptterca . tulcPerilq. MAnieii liustrarclegate ni.minrt in 'itn') (vczi: Inflamalic) Err€.t cu drugolte ziue sd se ducd $i alunec A1b)! sonn liniflit.i usuJ inli Si ii spuii tbutui cLtbucl ie.r |rraicstcncccsar Este qar sd k: deharosezi.a int" (ea nai bwd inchcieturi scrantite (cntorsc) Manic ii inrunrivilD. Gilndirerigidi..i:a.tiin.prczinri schinlbilri d:r. A t tirh. lntoxicafie alimentnri Pcnni!iallorasAprciacomrolul.i abilitateu sd diger ki ceea u tine in culeu mea.t it1Dknl DitLtt ti nary inadeuu. Nr ai incredcre proccsul in vielij. in cu viali iii u$urinia carcsefac . le simli tirl aplrare. A]t1itlcfttlerc t:it prccevl ')ielii nn luce inkrtleauna sPrc bi"tle nert cel ui. Bliminftrc cu r]$urinli.j!'t t-.u sA-mi pentit sat a ninte lkxihih. ceilaltidesprc !-ricadc \iilor ii dc a 1Ir Pdii in inairrtc viali. Arlrita.1nn4i bt ceed ce ant e\Die sd tliu tti tlitnin cu --j c irteslitlc (vczi: Intcstinll1 g ros . .tc dc condiiiih c re te rliti in pfopriatr vrali. a -l Jl ! InsomniA .lta" (boli cr numo tcr.

a. Cer cu l4t1qmAsusline na.rvt.saudestulde Su t liher sd cer ceea ce dorcsc. i Mastitn Mastoidit. Resertim€nt impotrivaautoritilii. Te dai bittrl.md expitk_ Su. Este sulcient spaliu pentrll ni e ri c|ctt $i td nd schitnb. imi cer inupoi Pnpria put' aqrub. Incapacitare totali de a coni. Sunr inltundr i insDira! n nal tJQi .O credinli de lungnduraii in a nu fi destulde bun.--* O renunFrc. Vaginitn) Limbr O credinra fcmeilcsuntlipsite ca dc putereasupta scxuhi opns.le tout. .Refruul de a cxprimasontimentc u$ri ld cea cedarcsL.4d Leuccmia(vezi:Problcme Omori inspiratia mod brutal.unta viala.urintd. t (vezi: Problemefemjnine. An puterca Si rczistenla cuno. Si ti lete sd co4iunt oice in yi.l dc N. It Nu-!i.Mit irbcsc. idic deusupraorici1or linitd. Sunlo ouzAde ptce. :.1t Mi . aS lvlundib$lablocati Dodnladea conlrola Manic.Nu estenici un risc NA. I)c auzi cecacc sepetrecc. l unit $i echilibrat c! tot ce este ri4a.deca viuta tu !a! o Lepra Lotinul (Atac vasovagat) fricA. Nu poli rezisra. ini deltchidconttiinla la expa sitneu fielii. a-E-iadFlibcrtate si cu ini iauaparurca u. PuceaDlvind si annoniasdl6$liesc in mineti mi rtrcotioafi. Eu sunt putercL Mi bucur tlefeninilatea nea_ Suntlibefi. Suntin siguran@ Lupus(Erit€matosus) t M{lari! cu 10tal naium$i clr Dczcchiiibrut viaja.Sutlt cre. co Vczi: Problemc sirii. Dragnste.i ttdrnici& imbeltugatd a vietii nele. nu pofi vorbi. obicci seinlilneile la copii. Scurtcircuit. in La cu sangele) ce bun? Depd.d. lidomF An inoslee in pncert Yielii. I{ai bine rnori decatsi i! iei Propria MAflu oj tredeaPs. Dorinladc a nu Manje ii filrslrafc. Manieadrcsau unui partencr Reprezintiabilitalea a gustacu de bucuriedh placerile vielii.Lalirgiti (guttor) (vezi: Bron$ita) A$a de nranios.i n1A liber si in sigurusl..acozi spatiulmcntalst crcezio i-ondaiie lute$rca.frica infecteazdinlelegcrea. Md bucu. Este imi crceztaate eryenentele de rit4d. anarare.esclinitdrile din trecut in tibet tatearnonattuluide acun. dragoste$i bucufie. ci Frica de a ti spu e pAlcrc.tiseaua minte (icfiin) .i.

dlti i:Fi. Tinea podis) Fmstrarca a nu li acccptal. ini accept itltrcoga puta.frunt totte oiPerienlele nele de viald cu d' ug'tte. vietii.ticarie) Mincnrimi (Prtrrit) . NuJi placcde tinc Fricade allii. Probleme ieminine) Micoza cutanati (Tinen Respirrgcfea fbninirilii. Crcdinta organclc ci genitale li . Nu rc simti deshrl blur sau dc Md iubesc. Silrataexperientcle Un inGrzierilor' Iritaredilr cauza rtenlia rnodcopilircscde a aLmgc Dodrlc carcmcrgimpotrivavanRemutcare tului. iii lJoupetnlisiuned sd nery inbtte. NLrefli destulde blni ii etiberez pe toli de orice rini. ltar--q--a'b i @ ei t--. fl-tvla .i lccept paced $i resetiu |ietii. Iiala este wtfu Si c1t nine. l. Niri o perso.i4i (Po3E fi de vi{ii. Fricadc tr nu nrai fi doriti. Su. frict. Ncsaiis{icut.problernc Dismenorea. frit sE|a obic.M€llitus Mcningili spirali Vczii Diabet (ldndirc jnflamari$i manie impotdvaviclii. hte bine Micoza plartari (Micoza intcrdigitalii.Sunt AIegsi co.t tiber MA iubesc si ld tprcb.a* * tr-. F'rica dc imbltrinire.!nn!n. in drt cdJbnabil ufr. de lncapaciiatca a mergeinarnle dc cu u$urinti.i nthtrute.ciclibersti ftrin masturbar€). Mi iubescti uii apnh Ii laii pc allii sa-I inlre subpiele. Apucl 9i daudNmul.Ii itftescti tnd aprob.4j Dq€: & IF-. ViDovdtie. Sunt ethilibfttat Si inpitatd in toate s(hirtbdrile ciclurilor $i imi bitlecuvii tez truptl cu rlmgaste.i nfi aprub.ALrto-rcspingerc. String si inhala Tin 9i manuicsc.rcceprbltc pbcerele corp lui surt pacitoasc mudare. cu b urrc Si cu uttrinlit. sau meu cqJiitkl nontnte .Sutltittrytrcdl Si SuntinpAcal eract aLotaundesutlt hinele. MangAic To3lcciile dc a corfiunta Ciupcsc. Ini accep! stiindcd toate nevoile dotintelenli se hr iult itli Si Miinilc MAncirime (vczr: U. Ma iubesc t]tdnprob.aE n n ie. cu Vezi:Problemc ochii Irica. '-l o Mcnopauza pfoblemc : z I '- Mcnstrualie .tnd $i nici ufi hrcru au ptiere ot pra nea.e tufemeie. NliopiA Miros corporal pmteiat. afardsausd cr Malrcarime si iasA ligi departe.

n Dl-.ri rcu itira ost dtptcik eu Dtedinrt Nasul Picuri Plansinlc.tc ! ttr bine ura o cu h atie ijt indntitkrrc[ 'lle|g tt inukat.)r L cfitni copilife$li ViciiDi.r-a{ n!-$-. Mn i besc i n1Aapftciez.l'llins interror.t Aieg tcu sa nn hucur de |i(tlt nPtl Mit irbcsc ti nn aPnh i i recansc deviruta neawloare.Fd:i .. RecLnvst:. te maj Nu ingrijcttidc rine.! ri. arlo ReprczrDta rccunoairerea ldi tB . Serrtinent virovitie pcnrru de r!rcrunncanscmnStc.Ncvoicde pedcapsd. iD fi Plalgi dlrpi dregosle.inlrarea mcnr din fiLmuivielii. I'cbr a glandulnri) l. Ilcprczinli ibililarca noasrrd a de ne ni$ca iI viali.. lbtul estebitle .i (tbdc' na apftri?. nrul Tiriiesc Nit4a& pe u dans lerct. \r 1E fii s.n aici.4cestcatil ilcePe o vi1d nlit)trutta si feitifi.r iiaaE n. .t ni - Sangcrare -C ur gc lvli iubest ti nn matftgaiiutr u nod Inl! ndat Natterc pfopriavaloire Nu-!i recLrno$ti segacestui Rcpfezint.&ti \a !!r ftE: t!t. Nevoiade a li rccrnoscrl -]c simli . .licpfezmtapirisirca lllmr|lui viclii.t ici!5EnfrI f j. ]!lononnclcozN (tIon{J.drrr5 !i -ry. 2 i€.rt *:'. \zr.x. Lli icrt ti . Stl.lonlud (la degctutmare de la picior) Xl|ltcntrri Manicpertrx cii nu p!.imc$ri drrgostc!i aprecicre. M-ait elibeftlt tte tonte iritai te. Mu)chii Arali rezisrenla cxpcrjenle la noi.: nai tleptltte cu bucutie. ]a Mlnie iDtoa$i inirrntru.. Ccri ajulor. M.i ac&pt cti (t! sunl Put' e'?a crcabarc tu lwnau m.::.lit iuhesc aaht i-t1tot_ I'rica.lor erperiente alc yielii.s. i nm gryti nl \tinc E(! tlli. .qPdt Slat ar sryuraai. t:Atte oi ivele de experienln.rc-rccnnoscut ncbdgat scan l.. Aoalalui I'fciffer. oe :. Ljpsade bucuricin cxpclienlcle MA du.Dcschis oricejignirc.

Rcaclie crrLeeraii dczalnigirctj 1a z : N€liifa (vczi: Boala tLii ilrish0 Negi N{-. Nu ai incrcdere proccsul in vielii. La\ re. Rnzvritireinpotriva autoriti!ii. S nt in sigu. Am tucrcdelu cii viald sprijinit.o rornri. Blochczi canalcle colnrDicnrii.llitlt.<Noduli nodulin gat frustrarc rdnireln Elibercz tiparul de anAnarc dtu nde Rcscntimcnt.d7f Cllnotccuthae.plictiseala. larr*b ttdcdfr|i'+C. Credinla in ufalenic.u blrcurie.i S nt bhrcstruchrat Si echilihrrlt.g plantar (i" talpn). . rc!agerc.(t" cu itbi'e.nic chiaf la bazairletcgcrii tatc.-Dclbctc de na$crc lQrrric. S1n!it\ft&t & unte MDt cu. it lunea nea. Toht estebine. Suntitl sigwunfi.ttno exprinfirii Diri e ht fltu neLr y perec ahni actiunile por'r'it?.in legiture cu cariem..t neu tate gr aste|i1 putlct crent0r xl .t. fierderea rclaxez $i an it|crcrlere i curyetEati rnobilili{ii nrcrtilc. Separarc v.1 lttedtfi nn e i.. Md ti Mu$cltiinu se pot relaxa.iihtii Fietaj" a+. M.cderc$i Raspindcfrifi usfare dcsprc viitor lttut intd. . Reironl3ri Cat utlic cu usuritti.i.ta p(nr'Lt pix:csu! tnsh. i 1i (teschid inina Si creez t)unti conuni. Md lrbc indinte cu in.i 'fc conccntrczi n0maiasupn !5. . Osleoporozd) Obosealn Constringere presiune mcntali.u le e\dutie.olcntiric \jr!. dragostc Sunt ent ziasmotde |idfi si plin le e eryteti erttEidsn. Nervii Criza dc nervi Repf cziqldconrunicarea. si amorulprcpriu.rie fi tte yi\td este per It. nrcrcderc. Ai atessi lii :ri. Inspn la ndinton in ditle riala.i ptutesc :4m thlprcL a & pncesut tietii.ui dccc siprimest cu hucuie .i cunoLrtepnryri. impotrivirc. Mici cxprcsiidc ufi. er sunrauioritatea: pentrucd su'?t:titigunl caregAt este Oas€(v€zi: Schelet) rupluri/ ffacftri Rcprczintisirucfura l-lniversului. diformirifi (vezi: Osrcomielit6. Md exprin libet $i '1..o l. Lipsi de peniruceeace faci.A co micacu'l chitr. SL tt-dru8tltea tiJ|Lnuseleu ielii in c Nebunic(Boali psihici) A fugi de linnitic Evadarc.Nc alcsem singuri p. si llauac n voieeEcesului Jie al naL sd Irici. -Eire-*r.

\i nd aprob chiar acum. vrci sevezi.i vdd cu conlIt i une . Akg Nceu.Viitor intunccat.F(*L di.hLcuie. i n1PI egere. Acestcapil este aLu. Inspil vi4a in rizitmea tnca..Suntbucluc. Iett ucun penr cd veuu ltri ien. E bine penru ni esAfid. Frica$ te uili chiaf aici.l Copii {hemtita -Privirc incrxcisati(vezi: Cheratiti) -|F. cu Ochi manio$i.in prczent.c. Pemit iubirii dit propria. b-idri-ifYA.1irl(:onjuntd. Reftza sAvad. Mai dragoste.\te etcnii $i plitld le btrcwie.f) Claucom tblENeiertarc impietril-i. Mti eliberez de neloid sn ant newt drcptate.i blaMlele. Dod ta de a i lovi pc cei pe carcii vezi. atmonie.saucceace \ezi.mi iximii sn rindecetot ceeace vid.li lunl i nt o td eauna in siguranld. IDcapacirataa te uili inainlecu sd bucn|ic. binc ar muri decaise rdzbxnitor ierle.lor !i N!1lt4$gggr ravra!4.t illbesc si Nu -Ochi ro$ii (vcziiconlunc. vezi in propria l1d & dr plte ti bucurie. -Miopia (vczi de foarte aproape) -!xoftaimie Frica de viitor Accept indnnuea Divinat.Manic ti frustrarc. Totule bine h tunea nea.Sunt .. Scopuri incrnci|arc. Sunt tmpAcaL M.A fi laotacios.trcclrl. Md i'lhesc.lidtd la (:arcnki plucc o tqulslg-gIechii (vezi: -AstignratisLr z . LStenlte \a Jtu ctne su. . t'red acum sArli vadpnprie.fuF Cataracta natu e. Furic cxtrcmi. Nn vor sa vadi ce sc petr€ce in familic.pr'czcnt vi. Nu vlri sAvczi ce e injxrLrl teu.lhtn seteti p1)tetlie. Fr€siunedc la Cople$it dc dureride hnge duratd.."lrica dc a tc vcdea pc tinc insuli.lcu drugcste. livita) Organelegenitale Reprczinliprjncipiii€mnsc lin $i fbn1inin.A Ochii RcpfczinlicaprciiaieLl a vedea dc clar. Crcez ocu o.lt.

ti . Creativitrtca.. a--b LEEj=r !.dulceata vie!ii.1:. Reprczinld punctulde crealic. S t echilibrutdin fluetqamca cre.riai Dioiun ci sprijini.t.Ingnjorarca a nu fi . {G riEA-{F .1&F r tts. Osalpubic Otetar otiiYitor (planta: 'Ioxicodeudron) (iritarea pielii mult 1nai roa dccAlceade ulzicA. nrul estebine.ir. Su t in sigTanli Si l.l.r#iqqdli *r1b. O ncvoicdc a uni finrilia inlFun act de tubire.td lu\ penttut ine ihsnnL ti naft n1n spqi n pe cdi itbibarc si Sexuolitutted neu esteir sigoanlii putemiL.ii ]a$isi preia ini iau cu clrago.lr rc!. n.\unt. .ee: i':. e:iuctutd c]1n . z o Ostcopolozr(vezi: ScntimcDtui ru rn.lli exprin setltinetltele.:::3 Parnlizialui Bcll (vczi:Tremurparalitic.i: :. .) Ovarcl€ proleclia gcnitali. Iteprczinr. I'aralizie) Paralizic(vezi:Tremnr pamlitic) Prralizie cerebrali (Ccrcbral Pnlsy) (\. I)ai pulcrcaailora.atA ti h. Reprezinti Tc sinli f:ri apdrafe rulnerabii 9i la alacuri.M{i iei t Frica. l:ugi de o persoani saude o shualic.te pmprid meaerpft:)iea rietii. Suntinpdcat tu i an incrcderc hl pro.czi:Paralizic) Paraziti Nu e ni. ilti hthct( .stt:irutpoi.Ternafe.. viali. .1i lp|o|1.lcsL$l de Crc n4i butur. .esut|icli. S nt ton cu intregul rielii.i Lrt risc pentru nlitp si-.ia i\* cl :: a r:::s:: Controlextrcmasupra nanici. re tur5.lmpoirivire. Cei ditljur refecfi u Mi sentimentelebutlepe &rc le am penttu itine itsuni hberc $i apnb tot ceea putenlici in a fi o viclilni lenia(vicrmcjnlcsli11al) Credjnla a fr murdar. Ncajuloral I'a!a in 9i ati!udinilofaparen!e aliora.. t/i'ifu 1edesteLlulce.Ji rr. ColltriLui ld o rialai detro ilie unitit. Sunt petfed. Sunt total adcc|at tu ot ice situa!ie. pnpria nrca p erc ti elitllitl orie il eiet"4d. ale . Tc simli fifii spfijin. Nu vr'cisi-li cxpdmi scnlirncntelc.itl sigrang i proteSunt o Osteonielita (vezi: Manie$i f stmreia nrsi$istructtlravielii. iubitadre Si pasnicd.

da . Mal si nl sisunnfi saL eu liu Prcblcme {vczi:Udicarc. "rc|c.i*- individualiulca. . sd L|i e(hitihrez eneryio natulitd Iasi sc duci.liccue aspect \.r5.-!iind ci krul estebine in ---:-::.Ntl acunl nrairilzju". Picrderedc sarcini (Avort) spontan. iN{iiaptah si tletiziile nldc sttlt p"r e PIr cirrunt t. MAndde.te liwtca in r)illa ea se |etet\x! itnotleduna ncliu ed DiritlA patririfi.lb tl este bi]1e. li|i nerv. Blamarc.eriodontitn Manie la incapacitatca i lua dc dccizii. ingestia. Crcdiil:riD prcsiunc ti sfo{arc. ti capuhil.icio?rrcle 'liecutulesteldsd cu bucuie si s? duci.. firal : 'j o Parteasiinga o corlului RcprezintA rcccptivitatea. Gandurigrele. . I"ricl dc viilor' .{!srryfi' ttgic.ManclriIni) l.Oallrcrri feralcl.'icta e dutre. l'arcstezic Prrlca drcapti :l corptrlui Dai de la tinc irspre inafar6. Ne prolcjeaTd organ dc sirll. Tcarri vcche$r Frici. Nc poarta inaintcfir viald. Snn!rmeninlai ingropata. mana Strcs.tP te' parterdcjos (de h la Senunchi gleznd) Irica de viitor.:J {ao4Fa}al Ai rti'rts !3irri din copiline. fsoriasis.. ta!il. in discofthnli dc 1imp. . rnxicLale. :Ejt !:*! ct? .felncir. LiPsedc conin lli cetLtrcz signulliSi utc. i.inle cu itLt"(let" ti huatrie.r lrici. Pelit mal \/ PirFn la vezicabiliari Y-(Calcul bili65 Litiazn biliard) !.. cnergia mascul.i aS(suntti eu. Vczi: Bpilepsic Amirlciunc. E eryi| neu femi i i .a !r €rr -nr :! ar riD|' -6 irielz?etet ti anottinlete lte . cu !:a durl de wscli( ti pnce lrecuttt! estek!tdt $i uit& in trcetnn clipn svtt libt Pieloneliita Pitrderea echilibrului Vczi: hfcclie unnrfi.rfi este peniru it1e. Nu vrci sii tc n1i9!i Md ntitt i .i. ilit iuhest ti nn aprcb. i Gandirc prititiali. bdrbat. . n.ietii putenli.l t ?roteiez cu drugoslz. .ste nhtwux energia fcmirina. Su t inpaiL.pt p$fec' pnpnei nele ie[i Ibnt lste bi.tt si conib ahil cu al Sn! .

Sindromul TMO Problemecu rinichii ncrex$iii. Rcspingerca Prezentull.eez at ganduri de drugoste. Suntoct'otit.dczamigire. Md iubescti nd acceptla orice vAisd.tlid F F6ldi. l. Triiesc rit4d cu drugolle ti di]1 o ': rJ U Plexulsolar An increderch wcea meli intefiaani. E bine pentru ntine sd nA ingr|ey..xla luiUuihinsJ Pesimism..JaF*a4 LiniJtea tulleteas. ca un copilmic Reaclionozi Ru$ine. O#d--* a fic ro-ft. Problemecu vezicr urinarn (Cistita) wchi sa Cu canlbrt ti uturinti Las primesccu bucurienoulin se dud si Iiap nea. hri A.'i i telige la yielii.\ nt inpdctlt cu toate enotiile nete. Rini enrolronale cerora ii sc pcrnite nu I'ncnmonia (vczi: Problcme plimanii) cu . liecdre nonent in |ialn estu Problemede imbitranirc . careau ctedtaceasta iubescSi nat dprob. icest. . Md iubesc si md aprob.]J 3 P|nmini l'roblcme(vezi: tncumonia) AbililaLca a inspira line)viaF. . Md iubesc ti ni aprob. Elte dest pennt bli.i putemic. Reactiiinslinctive. l. pietrela rinichi nedidc Aglomerdri ndnie rdmase zolvald. leama dc a fii lLrinsllr. ale esenliale r ielii: dragoste fi Dorinlade Manic. 1 . l'rohleme adrenaie (vczi:tsoala Addison.t este h rtoment t\ou. Poliomi€litr Gctozicparalizanti. ^.Resentimcnt. rdzbunarc.d ene a nea. Frics dc a inspira in tineviall Nu mcrjli si riic$ti din p1in.pisscd invechiii Gandire Crezurisociale. Dodnla de a oprj pc cineva. Do1iu. Rtmei blocalin idei Anxietaie.tspir plindktea yielii. Su t tarc. Centrulputerii Itl\pir vialt in ni e in pefeo echilibru. tnpri l bine Si ptopia-ni libeflate. Suntin siSurallA a4i' In iala nea sepetrerei totdeuuna Diind potiritd. Jni u. Obositde viali. of'. De latrecarc uneu eqerienld de vialdprine\c iunai hine. virsale de frici fie lristele. $i Dispcrut. ADt cdpacitatea sd i. de (in Depresic.lbtorb cu lihertate ideite Ditine tlllrlute cu suful . Nu-li nraipasi de line.lt.E$ii . vrea sd schinh tiparclenele interiove Md candille.rr:-aA. lic vifsatedc bLrcxrie.dcopotivi.Estebinesi te nat rizezi prah' lni dizolr cu usurinldtaate Problemecu maxilarele (TempoMandibular Joint.'i-eteamdsi lati lucnrinvechitc. e '-l PlAns Lacrinilc suntrinl vietii. Crilicism. inlelept . --J-i-''. rilc se se duca.

P' oblcmcfemirine Renegarea oprieifi inlc. pf (vczij Amenorci,DismeRespingerea fbmirilnlii. norea. mo fibroasc, T Itespingcrea principiuluifbminin Lcucorea, lloblcmc mens, lruale,Vagnrila) Prostata I{eprczinla principiulmascnlin.

MA bucurde [eni itateanea. imi pluce sd li fe eie. imi iuhesc r.upul

c
: : U

Ini ac&pt

buctlf de ea_

"ulscultuitatea $i

md

frici mcntale carcslibcsclnasculi- Mi itlbescsi nn aprch. ini accel nilatcaTedaibnLut Prcsiune scxuaE pnprtu putere.Sphittl neu nnAne $' v'novitic. crczi in imbifanire. Prurit Prurit rnal Psoriasis (vezi:problenle pielea) cu Fricade a fi rdnit-Mininalizezi semnilicatia propriuluieu. Rcfuzul .lc a accepla rcsponsabilitalca pen, tru propriilcsenrimcnte. Suntreceptiv I.t bu.u ile vi4ii. Meril ti accett tot ce ette mai hn in finti. MA iubcsc,ti ni aprcl). Vezi:Mnncirimi

i'uncte albe kte grisimo, !c iaral

lvti acceptca l:iindltunousi ti

SLr9-Fr.k-

Rrhitism Gtrmui€reg orselor) Riceli, guturai (boli lle sistemuluir$pirrtor superior) (vezi: Problemccu respimpa)

Malnut.ilieemolionali.Lipsadc dragoste de securitalc. $i

Suntin siguranld $i su t hrd it de insdti dmgaeeu Utiit etsul ui.

Ii Nrnit acumninlii nekt sd se Prca multe lucrui se peilec in tinp. Confuzie dczordine reluree $i td liei pdce.Clontatea acela$i $i menuli. Durerimici. Tipul de ti nmonia su t ir i teriotul neu ti trei ori in credinld: ,,R6cescde ficcarciarne . F ici. Legaturi. de Sentiment incituia.e. impotrivaproManie$i vinovntie priei persoane. Frici. Fricede moarlc.Lipsddc Md iefi si alegsd nd iuhtsc.

Rtni (vezi:Lovituri,

Tnierui)
Rdo de marc (vezi:R6r de ma$ini)

Suntin totaLt sisurattlA in U ire/l. Suntinp1catpft.tltind?ni.Ahl

Riu de ma$ni

de Frici. Lcga&rn.Sentimcnt inci-

Ma.m$c cu u; infi h tin? si spali . Md inconjoafi nwnai

t

g

ltdu de miscare(Riu de mar{r)

l.rici. irricade a nu avcacontrol.

An inatdeuuni contnl asuptegAn durilor nele. Suntin siguft tlat.Md

o
-3

-

Rect Regurgitare(Iagai€I) Frici. H5piie$riviataprearcDcde. Ette ti tp ;i bc pentut tot ceeace v,eau sd fac. Suntinpiicet.

Respira{ia

Reprezintiabilitatea a inspjra de in tinc viali. Fricade a rai deptin. Sunt it1sisurat4n. jni iubesc ,-i4a

..pfoblelno respirarorii (vczi:BronSiu.RiceaiS, lrlse, Gripd) -problcmede rcspiralie (vez: Alacde asfixrere. Hipenentilalie) Respiratieneplicut mi'rrsitoar€ (vezi:Alenafbtida)

Frica saurefuzsa inspiriviali comflcl.Simliuneon nu aj ca {]repnllsi ocupispaljulba chiar nici dreprulsi exigti. Menio$i gAnduri rizbunarc. de Experjente rreclteadunate.

Este dreptul tneu]ohlj dit p n na;terc sd hdies. liber;^i la naiman. Su t den de hbit. Ateg acum sd tfiielc iata din pliu. Las cu dragostetrecut sA se (tuci. Aleg ld ddu Slasnronoiiubirii.

tsE
{vzi

CblF-t-rt--d
Eh L-d-c) Lipsede Te simfi victimizat. cronicr. Amereciune dragostc. Resentiment.

Stur-n-<4.
imi crcezpmpriile expenengde viald. Pentru.:d md iuhesc md aprobpe si nete nlhe;i pe ceikUi, eryerientele dei di ce in ce nai bune.

R€umrtism

RAie(Scabie)

Le Gandireinfcclatd. pemlili altora Su t exprcsiavie, iubitaare ;i veseld a ltielii. Stlr,tpropria meapersoand. si-!i iitrc subpiele. Oasele reprezintislrutturavielii structurii. laic. Sfi ramarea lpocrizie. Fricade bani 9i dc viitor. Slt\t puternic;i sotkl.Su bine

Scheletul(vczi:Oasele)

Sciatica

Mi nut intt-o staremai hund.Binele pestetot, iaf eu surltir1sigmeueste

Sclerodermie

lroteclia propricipersoare in impotrivavielii. Nu ai incredere insuli ct estialaturide line $i t'ne d po! se ai grijAdc tinc.

MA rcLrxeztatal, pentru ci acum Stiu Atn i1 cn sunt in siguranld. incrcdere rialn $i an inLrcde,z nt nine.

Sclorozramiotrofic{ latcrtE (Boair Lou Gehr;g's,Atrofie muscuItrn) S(lerozain plici

Nu doreslis5-Ji acceplipropria valoore. Negarca succcsului.

Stiu Li rult vdlabs. Este hute pe tnt .tn en succes.L'ula mai Lubellc. ".ine

o

Minle inJepcniti, inimaimpiolita, voir{6 dc fier, inflcxibjlitale. lricl.

Pin alegerea gAndutilor iubitoat.e ti resele, cftez a lwne i!fiitoatu ti w.teki. Sunt ocrotit ;i lihct:

!

Scoliozn

Vezi:Umerirotunzi,Curbarea

S€nilitate(vezj:Boala Aizhcimcr)

intoarcere ala zisasiglrmntia la copiliriei.Ncvoiede irgri.jircSidc atenlie- formdde coDlrol,tsupra O celordjnjurul tir. EvadareReftz inctpd{anat te dezbari si dc vechiiabloane

Pnteclie Dirind SigutamA. Puk Inteligentu (rthc|lutui oruftxtzA h bute i|elele yielii.

Sforiitni

hni elibercz n]xea de tot ceeu ce u arati ca dngosteu ti vetelii. MA n l din trecut i iou, pbaspdt Si tital. Su"t o exprclie Diri i ti tugnilit:d n yielii. Md bu.to l(: sexuah.ned nea I't.i hucur dc k, Le& Le runt. Md iuber.

SIDA

Negarca sine.Senlinentdo dc vinovnle sexual6. Crcdiniaputef nic5in ,,4ilu fi dcstulde bun '

E€
Sitrdrotrlpre-mer$lrual (PMS)

*tl-i'*r'+

tB-har-so-

Prciau ocum conmh ninlii nele si Permiliconirzieise domncascn. Dai prlcrca influcnlelorcxterioare al.rielii nele. Sunt o [eneie puter nicd ti dinamicA! Fiecarc Parte ( fcminin a Respingere proccsnlui &tpu lui neu lind io neazA p ed ect

Sinucidere

Vczi viatdnumaii0 alb $i negru' Retuzsevczi alii scapare.

Traiescit tuutd nmltittL.linearle po\t bilitdli. Existd i'ltotdeauna o ]tto .1!le. Sunth sigurunli. Declat cn paea ti atnoni.l siihsuiesc in nine $i nd nro iaafi in orice nonenL Tatul estebine Sunt b curia rielii, etPt itllAl { Si pti

cu Sinuzit{ (problcme sinnsurile)

Iritareimpotrivauneipe$oanel cinevaapropiat.

SAnge

din Rcprezinlibuouria organism. libcfi. curgand

(vezi: Lipsadc brcufic. Lipsadc clrcucu Pfoblcme sAngelc lalie de idei.

Llci

oi ;i resele cift|lld lihet in

.iti inibu$e$ti suprimidragostea.La cc bur. Prinesc rriddruiesc hra a htFun Suntliberd sa! eu insdni ti Ie per. dureri (Mastjra) E--d $. an inci"dete nt pncesut t. oricumn{ si iasdnimic. Lipsadc dragoste copilarie. in ai incredere Procesul Md iubesc mAaprcb.!c|nt sd trdiesc in PREZENTUL ttrttinuu rcse|.d' d sd Ma elibeta.---\ Manie frusrrare. Atzg. Sunttn sisu nld in Stiu cii t'iIfa A sprijini itltotdeau]1a Nc strangdtm gendurile cu ftlca.iclii. jn c -hipotensiv z l. Probleme cnlo!ionale nerezolvare de foartcmult !imp.lucrurile" aceloadin lrecui. noduli. nd rclarez ti LLs se via4 ducd. SSngersre Singemr€ano-rectata (Hematoch€zia) r . Las trcc tul sd se ducA Suktliber sA nd mitc inainte. -Problemela sani chisturifi broase. ltala este o 'nea Suntbtrcurin vielii.liu tnit celo alli sdfe cine sunt.tdc t. Numi mai stajiin spinarcl FricAde bani. Vinovilie. Los ru t)ucutietrcaiut tn se dud. tiranici. anxietate. Blocat in toate .Lipsede suPol1 financiar grabe. Spatele Problemecu spatele partea sus(ce icala) de vielii suportul RcprezintA Lipsadc suportemolionalTe / simli ne-iubit. Prorcctie cxagera$. Buclrriccarcse scurye alam_i Manie. exprinAnd I primind int. ti niea se pettet unai acliuni r _--r. cu dragoste itl inima An incr€derein procesul ])iefii.ti litn perlect. Senii RepreziniS matenitate$i ingrijirc. Matemitate exagerata prea (esti mamoasi).Nnde? \ 1)?zefti ni e o oui! afi. intre rupcrea irinirii. Cutg. lti@ mn ti spiji i ti nd iube$te. pcsinjsm.El -inchogare -hipertensiv Curgerca bucuricicsleinchjsi. Frici.B.iala bune $i potriyite pentru mine. Nu zbatere. Este bine pent'-u toli sd e|oluAn. in Defetism. Ea are g4jA de bt ceeace 4m neroie Suntintr-o nesfirsitd cdldtarie prin etenitate$i am sufcie t timP Conunic cu itlima nel btul estebine -parteadin mijloc (lombartsacrala) nervoasi Star€ .*. AtitudineaxtoritarS. vietii..

este GA durile lnele iuhitadrc imi inu pitstrcazi sisle. Suntitl sigttrunld. Tinnitus Refuz dc a asculta. !'ric. $i AscuhDirnul Si md bucurde kn teea ce aud.ede a tc debaiasade gandrri menioase Purulentc.:u tat (:c ': q . Pedeapsi pcnlrua nu fi urmatpro. Frici. NesigumIrla.ie sine.tprob.a idcile. li(ti"t hK1-rl?abivit.UlccrpcpLic. Asc t ctt drasoste de wceu meaintetu)rri.Nu li auzi incnpiFnare voceainterioara. . la tiDtpultor. tmposibilitatea a :rsimila dc noxt.. Hipeairoidism. Xti tubescti nki .|In lt t rteezpnp.liecare T ut Yiatu in t trcgul ei nd l\nbi hine.it. curcle$i sA viiklece pdrlitiui a tru?uhli nteulii a . l'nre hranaSpaimii. respingcre.Niciodatinll reuSesc vreau si fac Cind imi fac cceace vin€ ii nie randul?" . incipdlanare. Tiiet'uri (vczi: Lovituri. auzi?Nu ma mr' batclila cap. prjile talcreguli. Diger viala al usurintat nop e\te de acok! at ni e. RAni) Creezo iqA pl[ d Lteprcnie i e Tlbnft (vezi: Mandibuli blocaei) O n€vo. Lns sn Ptece tot ceeace nn se dsean| d itl)iii ini depd:.hesc mn aprcb. p 'firoidt (vezi:Gu$a. de non. Aciditatc. Md asctlt cu drugaste in A increderc Spitin neu Superior.bl Sterililrtc Fricaiiirnporfivife proccsul la vrctl]SAt] ru ai rcvoicsiilrcci prin cxpcdcnla a li pilrinlc.ri. lit|l lste ltinc Sat inryiiat at prop ite nele.l.litez oll in liecarcnwnetlt at lircntei zile..ia ptotectie lltti tu. Irugi d€ senlimentc. Sunl intdleutn h loul totti. sunt lna .iyit.ul nitor pxten r Sunti sipnanfi $i i LirLnml txl ti faru nea. !i b--Flt.tld si' sd nd spele. 2 Surzenie Ilcspingcrc.: Stomac problene(vezi:castrir. Ce ru vrei s. izotarc. ncvoiede proteclie. Ulcet Suprapond€ral(vcli: Grrsimc) Digel'. de t]]t intrelerc h pta(e'u/ ri4ii.Cauli inplinirea. A.ts i nente Sut'li siguftnttit aici mrte . HiDotiroidism) sa Umilire.e Pennit iuhirii din PmPiI meu i i.e'c "echilelimititi )i i"ti pemit aa|n sA nfi ?x7rin liher li Ticuri nervoase zba!i t€ri dc mulchi Tinus Glanda) de Frice-Sentimentul a fi LrrmAril de cci din jur clanda principaba sistemului imunilar Te simli atacatde vialiToli suntlmpotnvamea.

vedeli mdl Ascultali-m6!" !'rica dc un Pitinte. din Crezuribine inradrcinate sunt dislruse. Ulcere(vezi:Aciditate. Uneri (vezi:incheicturi) . Palsy. creezo lune wseld ti pas icd.t in?Acat cu rnineinsuni Surt ninunst it MA iubesc md aPrcb Suttt PA]i cal. Boalalui Parkinson) Trombozi coronari (vozi:Alac de cord) Te simli singur$i speriat.erzidin cauza cgoismului. in cure sd Tumori Md ellberezcu dtrtgostede trecut Si tmi itldrept atenlia cAtue aceastit nouAzi. Totulestebine.. Poscsiv.Ce m scadin tine pe dinauniru? de noastra a abililatea Reprezinte purtacu bucurieexPcrienlele din vielii. Su. sunt Nu dcstulde bun. Cl6de$ti rem!5care. Md debarasez sablonul din mine de cafe a atras aceastaexpeienld de vitqd.Credinla nu estidcstuldc bun. Tonl estebine. lbn este o Tr€mur peralit'ic(vczi: Gandui paralizante. N-o si reu$esc niciodate. ihi creezo bazAso dd pentru ntine $i penttu\. Rtrzbunarc.UlcerO .iafi mea.Gatao candsn ii mullume$li pe toticd Fricd. MA iubescti mA aPrcb. Tumori fibroaseti chisturi gi Alimentarea intrelinerea durerii unui pa$enerO ioviturddatl eului feminin. Creeznumai bine in yiala nea.. AIegca tatte ctezrile nele sd nd srlslind cu bucurie. Uni|ersul nd sprijind i tatalitdte.Tratamentde canal la dinte (vezi:dinli) Nu nai poti mugca nimic.i) t resTuse(vczi: Problcme piratorii) Udarea patului in somn (ts copii) (Enuresis) Dorinlade a latrala lutne:. Te p. stonacul.Nu fac dcstul. Hrtrnegti durerivechi 9i $ocuri. Suntcaln. Noi t'acem vialt o noasl|i. Cerebral molit. Tatulestebine. tu # . Problcme Ulcerdigestiv. ai impof ]t Bell's Palsy.de obiceide ta15.Convingerea nu esti desul de bun. prin atitudinea povard hat in sedmd aPrccialin cele Sunt $i nai poziti'e modur| Suntiubit Copilula&sta esterdzut cu comPasirne i lelegerc' Si drugoste. v T[berculozi lubincla-mdSi aprub6*lu-t1i!. ci Frice. Suntun libet aqetdtor $i experimentezcu usurinq Si bucurie lucnri S nt na cu intreagu iatd. cenduri crude. Akg sa pemit tutmr exPeneklor elede |iali sd fe wsele $i Pline de Ulcer dig€stiv(vezr: cll Probleme Acjdiralo.

Iuhe\: l'iala.i 4ufi ti sltstitje.!pL. (-G * dr1 {.(6! F |'Etu cxreda) Ureirita (inllarnarcnuretrci) Urticaria (vezi: Mancittmt) U1€rul Vagirtit. Fruslrarc. . -U---iF r-e* i a-b* tribsirl &i Uftch !!.Lnt. e:Fntl Mi uoer ll tu bucttric. Penrlt cn qtn 'Ibttll rslc irtederc h ltoLesuL f ie!)i.'.iqrti jt L'tt :r'. Idci intirn Iric6. . Disprdul unuipiriDte..IL tilz in br\trie.i auto aprcbafta pe carc le arl Pen. ! o E$ti blocarin gandire.i usor. dde\ir ti tt. sirnticoplciil $i dc Aftcptandsi cadi dixbnL s^rc sensibil frca l-ricirSi tcrsiLnle.aducpuced i trecTe to|ito] al cas. minanci propriul I{i 'cu'.at ui e it$nni. Staitua ai it lrlLPulDleu Cci rlinjv oglintlesc ilrogoned . ascrnse.1$ r tE E. Viri sexuala.in a/i|d pnteiaL firn 'rsc. vinapc rllii. Rctincre fluide) dc Umflitura (nodul) in git (GlobusHistericus) I'orli nccazurite vielii. ungbiade la picior crescuti iniuntru Grija ti vinovilie rcfefirorIa drcp_ Este drepttt r ?u Divin sn ini iu tul leu de a tc mi$cainaintc.{dt isc ot ryurintd ?linte idei. frici ||lci din tiinlar ici.-{ii:.r crcaliviLalii RcprcTioti unui Paricncr' MAlie irnpotdva Aulo PcdcPsric. l4i budo ti. (l!. (vezi:l'foblcnc I-cxcorc:') ftminjl1e. lni ca (illc uqn viala nea cu buculte si cu tltttri fi.i Ct?tz ttunai etNrienle |e\!k nt E$li supdratDai ln1oiii lnarioase.e i)i l\"tea . Sta drcpt Si liher Mn itlbesci tnn 1phb.:iiil. tig nntd.E * umcri mhrnzi(vezi: Cu6area coloanei vertebrale) Unflare (vezi:Edem. hi.t sefltrtLli Siai iDtFosLuatie carco uri$li Pc Ic Dcscurajlre. FAri ajutof $i {ird speranli.{{. A. Nu e nici u ritc penttu nine sal c'?sc nate. ptoprid. Su t in siguranf. s z v t Unghiile roaderea unghiiior Rcprczinrd prorccljc. SLnt it:.Iircctie in ietd. An incrcttcte ci r. de Urechile .i. SL.tiesc ti .iatan. Nu ai incredere procesll iD vielii. Sunttihet: Reprezinticapaciratea a auzi. ter. Yiab meaderi e tat Duti bun| Gnnd"ile ete cwg tiber . dCrr! F|adt "' SuE! s ccrttu aI nbi.i ciruj Varicelt (Zonr Zoster) Sunt rehxflt ti inPicot.

Iert cu usurinld.unine insami.! Vertigo Vlruiul epstein-Baru Vezi:Ameteau pestelimitelecuiva. Sunt bun ti gentil L. Nu din Micile obstacole viattr. Totul E vontut3( Respinger€ violeng e ideilor Frica Diger viala frrd pericol Si cu d€nou. Sunt binecuvanbL Vulvr Zgeriet rl . Md iube:c si am sd nd rcconpensezcu gA dui de a r' *l 2 v o Vittligo V0nItni Tesimli totalinafaralu€rurilotdin Suntchial in centrul vietii Si sunt jur Nu apa4ii. e Sentimentul viala te sfegie. Scurgerea intreguluisuport intcrior viiis destaes. Suntrecunoscdtor pentru generozitatea vielii cdtre mine. Nu e nici o ptobletud sdfi yulnerubil. facipade grup. bucuie. Md iubescSi md bucw de mine. din Autopedepsire. total conectattn Drugoste.ctrtu etti pigubit. e ca ci o ingelltorie. Numai bihe vine la mine $i Reprezifi ldneabilirate. A impinge Fdcadea nu fi destuldebun.

s$ss$i"s{-i 3 t :'. !i i .' * =i r.* jR $i $ F ? :t i -t i$gi + i$ii$$$I' 1 i *.o :.: i i d S. :. n i i l: *A e d a \ * t € & F. -X i i. * I :' i t:i s i "gi .ii G \' o.ts =E $ s ilr'iF 3 * i s i i$ E::iiF t [ *i F : i.g t tEs !! + e :.

-::_ I ! zz{zi1fi111tzE{ffa z .!alzi?z#zz7i .l z =Ti1.

AG N: trl F .X\ E \JQ q: z:.

'iiE la t r: riai Fl F..5 .T3JTE H S E'C '=-=?E*!EiE.F. ' .R. EiiEEgsiFii: iu E .U E 6 4I Eoa€: . l E a :s .*tq € E E6A S E . O {/! +:i n *E*3 g EF'3 ij.&= E 9:5.3. = = a €. 7 € .i :' .:a.. F . 3 € . i 5n 9d-{ 6 E : e i? : P ?. . : .. EdBr q 3 v> f a€: E 3 . E.t g . iiFEEe$sEIie .l E e geg3 . at $EFe'aE..* a 6EiiEe e:'. P' ts .g a c :..g EBix f :i c ! d: : i Fd 6F.

i sgif .rff gasaaslss#sir 9l?iiiiliii aigllial .'I'fllgxii|#|i| giiil.

'=i:'T i ili?1.Z ..itt:: z*122i .gsia ir:liiiri aisisliF *iig.117 i1:'' i::1i.iiiffi 11#_\rtfii+w.

i" = i.= &t I:! .{ t. :::>zi:\i i#liVzfV.1 ::l.ilgi.:7i = .riiii: t l.Zi:l'iiii=ii : :=!.1:ii ?1..i . ..'j2ai.ir .iii ffisil iisii u >.t1|1.22.'. = ..t:11.:: i ... iii ss sis. +i i =-r:.r: 1:=i1i = .iii:.j i:i lliii....'. ^ ?z ? i i :.. 1.i1..:ii=i: i..:1.''.izl!. i ai1i'=: ZZZZZ I i :Z zj. i i .. a>. ..8 . t:Z:ii:+ i..l I i _rl=.t.?: zt : .-| |rt?= ':-i .i .. . .. 'z =?i=z?..i 1 =.'t ii.i:i.i t!it. '.

: a. t r: l == ..: . i .. ne t. -: r't : =: a-=.. t. 'i - r. a i..= :. P I t a: I a = .7 i1. 74 ?. . t /.i v t'^- .. ' ! . 6a = -: 'E -a - ?.E'4 2 a :)e..1 =7 = G..i ..7 ?J a " : 7. r !:5? + d v ' |2 b {. ! .: ' 67'i " a a 2 4 . . j . El uri . z.. ! t ' j. ^ :. 7 " i 2 i .: A 1' '-: - .'iggaiiElllisgiB 2 €c .. = . -= = a a= . 7= i .ss iigiii igi.ii "E. .iili:i2. ir . 7 1 : : a - : a.14 !+22+. . . t - L. 2.. '7 =.=:i:i ). 2 /.7 71 i:..r=2. " .-''.= : L. l. o ri: . * ? i 3P=q '34 /.. : a '' i'. = = . .:.E..:-E= 7 . =: = . ' ... .r 2 1 ' t ' 6 ? > = 1 4 . .. iF : 7.. +: . .. i i r ?1 i 2 " :. i. " = : ".-.? : 1v-ii+ t L} ?2"l e t7 )' " . : ": =.it. a 6 = o z e o r -=i .' . '' a !. c . ' au.^ . j:. t .. 1 . .3. i t.'u= :.= o"" X - - : :. 1=. e. .. '.. 't_ ? = i i . c ! 3 A < :.. =. a. - b. .t c d."= ii . : .:. :.:2. -. . I -: ' a! - . R: it 3= . -: : =! ='--.=:.i7 z:ii'-.: zf i:. -. 2 ii=i>r+.1":"=' :.==_ " ? rt.. . ? :.t " '.a : i Z'.'r !+?.'.

.A 3€ ?lllli lil?iiffi 1l iala11 ra'!{ia1iarzyttzZt .3:::! : : 6 .3 : 9 P C ! J .5 21. F. i . X r .. Eir:' -I F i: i e.. 3 F . f qa . | i t + .E ? i ? e E _ i or." .ii1 2 !i i a E =? :::'.z .( ?i .!l: 1t=7_ .Jlialit i.S + .: i 5 ! 1 I ! 9n. I i .1.l j .ol:l?i3E5.isii.1*3*+ 3. c.22.+ . =|ir=. * r = x3 i.* t == ? 1e - r i . = E3: ci .+ = it T5. - a .' -=n_i. ...ir + j j5 *..P . ai : 3: l i l i . i ..a 7 j j.! '.2?3 r9 . A F. P s ? :.ag 2.

=.:.1!:i#*t.=ri. .=ff'z{zz'iiEg ggggsii tigg Egfii lgEs t*t+ftzziVlz\lzlzry =..

iaiEsiiia?iiEiig ti?ariissls#i ?TfftEtwl{*t€z1afil .

H a 6 r.22 z 1" . -64SoB oc < .s \ \ -."o: iF. * 1. Eit \ i .1.! = -a !. i a *:g -. I i F:= a az4.i .!d2i o l-.tr . | 2 = 9' = : z ..iE.

* '&.iiiii::i i i . lliiiill lilliilll li$li & s ]' .: . i.i :: ii i :R I lo ii : ' : \ f ai 5 i' qa i itilli ti. la I ! i i i i $ i : : i i ++::s: i:i:-:::.i l i 5 i !: ti. i. l != := :i : i : i : j + i Ii i: <.i r :i i i . -.i i :. : r:i::i.'::: I i.--l c ?i -: =ij Ti ' .rl :' i i z U = :lr:ril::di. s *.ililiiliii i lii i i s $ti ii* x >. a : :^" -i d. t i : i .

t+: 9d: 6s i ' iE rd i t 21 r-. i 4 E i . - !1 E: Z.+ i: .Tiiq.'I ii ii :.4 e ". . : .*" + :itieisi. " .: :.1 l 9 . jl t. i e c..: .a i i . :i 5 ] _ F . i sl aZ Ai : . ='. .ii f I i c t s... lir l: : q . t_€ E : : 9 o i' a . 4.? ii{ r 5 1 i -:0) .C s :5. 5 ii I . f i ! .! t: r ii ie i! ii i a lt : i : z i. .i i i :: : .F 1 r i i . s e. jfi': s B N a' R' ..iilQ 5r.. I e .]i ::r :i^ iQ*.= zoq !n AF 'e9 '^ g a T '6 ea a :- :i .::gii' iss.4 { ! :i P: lt3 .* i'piiii i17i.6i t^:i {{ii::dt* ir*ii.. = e G G tl .) n? q n<ia. i E : L ! i .E i iPlilsi+ 8 F .: Z : il q =1 a: e i aa.r y J . \ ! . 'i i t': i Fq .? i z t!il € = .i l r iiiie 4 z ' . ?1 I : ] + 5 !54 .. il ' i-tii 1iP.i:1:iq ! !: -.. T E i. 1) .. :4 ."ji i "EF r*i l :'i l i S i l l q j r. A d ia : r' a - F-":'ER <€ A.r i is " iE a! : 3 s..ig'5i i3 ? : a ? E < =.i i 'i g:f o <n: iii. s..: t. ! i 1 .i i j i =l il u .

g :.ilEr 8 .H+5 1. F A i .a * <\- .$ g *i i i rl gE € i i A $r .3i s Ei ' .n $ . E*i F y F :..6F B g i 3 e : . g Fi : { Ee i.{ts55Fis \ $g: F a F+ E e N I\ \ g--ri{e:Pet s i:.

- i:.. .:til.i ' ' r : .' -- = ' :: ^: o CL 5' . _r-.: :i ':j i ::i .. rJ ^: 4":= i . .':r..:i . -::.' i r: : : ii. = -It < d.. . : l?. . " _ . ai: il:-i. it il: .. S l': i:: ir-ii. : if .:: 1 l. : .:l r i .-i=... : . 1..--: i=-: . . . : . .:. .. ir . i.ii. I : . . .:: : .. t '.1 . .':l. ..'C. ' ..r :: i'.: ... .-: -. - :.-..= ..- . = ' l: : i ::-=!=....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful