BATCH; 2010-2014 REG. No.

ANNA UNIVERSITY , CHENNAI. RESULTS OF NOV/DEC2011 FOR II YEAR EVEN SEM BEFORE REVALUATION- 19/08/12 II MECH A Name MA2266 ME2251 ME2252 ME2253 ME2254 ME2255 ME2256 ME2257 ME2258 MT-II HMT EMM SOM E&M M4 SM lab CAD MT - 2 B C C E D E E E E D B E E E C S C C C S A E A D E B E B E A C E B U C A C A C B C A C E E E C B I 1 49 1 48 47 97.92 30.00 63.83 432.00 396.00 91.67 C C C C D C D E C E E E U U C A E B D C D U C E E D E C E C D U E U E B E E D A U D C E C E E S I 6 49 1 48 42 87.50 B C B D E E E U E D C E C E B A B C C A B C E E B U C C E C C U U U D D U B B B E A C D B D C B I 6 49 1 48 42 87.50 B B C C C E D E D B B C D E B A E C B B B U D C C D B B E C C C D E C B C C E D U C C U E U U B I 5 49 1 48 43 89.58 E C C E E U D E E E C U E C C C U B B B C E C B U C E C U B B U C U C B E C C A U B A C A C A A I 8 49 1 48 40 83.33 E C B C E C E E E E C E E E C A D E D B C U D E U D C C U A B E C U B A E B E B U A C U C E E B I 6 49 1 48 42 87.50 S A A A A A A A A A S A B A A S A A A S S A S A U A A A U S S A A U S S S S A A A S S A S A A S I 3 49 1 48 45 93.75 A B A A A A S B B A S B A B S S S B B S A B A A B S S S U A S A A B S S A S A A S S S A S A A A I 1 49 1 48 47 97.92 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S B A A B A S A A S S A A A S S S A A S A S A A A A A A I 0 49 1 48 48 100.00

No. of arrear 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 0 3 1 6 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 0 1 1 0 9 PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS FAIL PASS PASS PASS FAIL FAIL FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL FAIL FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS FAIL FAIL PASS FAIL

1 40810114001 ABHISHEK S ANAND 2 40810114002 ALEXBASIL S 3 40810114003 AMARNATH N 4 40810114004 AMEER JOHN S 5 40810114005 ARUN T 6 40810114006 ARUNAGIRI VALLUVAN T 7 40810114007 ASHIR P 8 40810114008 ASHOK A 9 40810114009 CARTHICK KUMAR A 10 40810114010 CIJO GEORGE 11 40810114011 DENNIS P JOSE 12 40810114012 DHANAGOPAL P 13 40810114013 DHUSHYANDHAR SINGH D 14 40810114014 DINESHKUMAR N 15 40810114015 FAZEEH S V 16 40810114016 GANESH KUMAR R 17 40810114017 GIRIDHARAN V 18 40810114018 GNANAPRAKASH A 19 40810114019 GOKULAKANNAN A 20 40810114020 GOPINATH C 21 40810114021 GOWTHAM R 22 40810114022 GRACIYAN J 23 40810114023 GURUNATHAN R 24 40810114024 HARIDOSS R 25 40810114026 ILAKKIYAN J 26 40810114027 JAINULABUTHIN J 27 40810114028 JANA PRAKASH N 28 40810114029 JANAKIRAMAN V 29 40810114030 JAYAKRISHNAN R 30 40810114031 JAYAMOORTHY R 31 40810114032 JOYAL JOHN 32 40810114033 KAITHEPALLI VENKATESH 33 40810114034 KANNADHASAN R 34 40810114036 KARTHICK J 35 40810114037 MADHU S M H 36 40810114038 MARIA SAHAYA JEROME L 37 40810114039 MOHAMMED JAZEB SALEEM MOHAMMED TAHSEEN 38 40810114040 MUBARAK 39 40810114041 MOORTHI P 40 40810114043 MUTHURAJ K 41 40810114044 NANDAKUMAR GM 42 40810114045 NOLAKHA ADITYA JAIN 43 40810114301 ARUN KUMAR M 44 40810114302 FRANKLIN S 45 40810114303 KUBERAN S 46 40810114304 MANIKANDAN T 47 40810114305 MANO WINFRED J 48 40810114306 MURALI R 49 40810114501 ARULSELVAM V No. of fail No. of Students No. of Absent No..of appeared No. of pass Pass percentage No. of Pass pass percentage total scripts pass scripts

one arrear 11 two arrear 1 three arrear 3 more than three 35

BATCH; 2010-2014 REG. No.

ANNA UNIVERSITY , CHENNAI. RESULTS OF NOV/DEC2011 FOR II YEAR EVEN SEM BEFORE REVALUATION- 19/08/12 II MECH B Name MA2266 ME2251 ME2252 ME2253 ME2254 ME2255 ME2256 ME2257 ME2258 MT-II HMT EMM SOM E&M M4 SM lab CAD MT - 2 U D E E U B B B E B E B B A E S D B C A C A A A C B U B C U C B U U A E C C E E E E B E C U E C U 8 49 0 49 41 83.67 34.00 72.34 441.00 404.00 91.61 U D E E U C E B C C U B B B E A E C E C B C C A C C E A E U B E E E B U C E E E E E A A A E D B U 6 49 0 49 43 87.76 E C C E U D C U D B C C C B E B C B D C E A B B B B C C B B D E E E C U B E D D C D C C C C D B U 4 49 0 49 45 91.84 U E E E E B C D C C C B B C U B C B D C C C C E C B E E C E B B B C A E B C E C E E E E C U D D E 3 49 0 49 46 93.88 U D C D E B A A E A E A B A B A C A C B B C A A B A C B E U D U U U C U B B C D B D B C C C B A E 6 49 0 49 43 87.76 U E E D U A C D U D U B B C U B E B D B D E E E D C E D B D B B C C A E C D U E C E C E C U D C U 8 49 0 49 41 83.67 B A A A A S A S A A A S S A A S A A A A A S A A A S A A A A A A A A A B A A B A A A S A A A A S A 0 49 0 49 49 100.00 B A S A A A S A S A A S S S A S A S A S A A S A A S S A S A S A A U S U S S A A A S S S S A S S A 2 49 0 49 47 95.92 A A S A A A S S A A B A A A A A A A S A S S A A A S A S S A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A 0 49 0 49 49 100.00

No. of arrear 5 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 2 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 FAIL PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL FAIL PASS FAIL PASS PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS FAIL FAIL FAIL PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL

1 40810114046 PRADEEP D 2 40810114047 PRADEEP S 3 40810114048 PRASADH S 4 40810114049 PRASANTH R 5 40810114050 PRAVEEN J 6 40810114052 PRAVEEN S 7 40810114053 RAGAVAN B 8 40810114054 RAJASEKAR S D 9 40810114055 RAJESH KANNA P 10 40810114056 RAJESH KUMAR G 11 40810114057 RAJESH KUMAR M 12 40810114058 RAMAKRISHNAN S 13 40810114059 RAMALINGAM M 14 40810114060 RAMESH R 15 40810114061 RAMKUMAR S 16 40810114062 RANJITH KUMAR N 17 40810114063 RAVI KUMAR A 18 40810114064 SADEESHKUMAR S 19 40810114066 SARAVANAN S 20 40810114067 SATHISH G 21 40810114068 SELVAGANAPATHI S 22 40810114069 SELVAKUMAR D 23 40810114070 SENTHILKUMAR S 24 40810114071 SENTHILRAJ D 25 40810114072 SEYED MOHAMED H M 26 40810114073 SHAMALUDHEN K 27 40810114074 SHANMUGAM P 28 40810114075 SHRI SAIRAM J 29 40810114076 SINAN M P 30 40810114077 SUBASH R 31 40810114078 SUBBURAJA M 32 40810114079 SURESH C 33 40810114080 SURESH K 34 40810114081 THANIGAIVEL K 35 40810114082 UMAGANESH G 36 40810114083 VADIVEL M 37 40810114084 VENKATESH A 38 40810114085 VIGNESH R 39 40810114086 VIGNESH S 40 40810114087 VINOTHKUMAR K 41 40810114088 VIVEK L 42 40810114090 YUVARAJ E 43 40810114307 RAJASEKARAN S 44 40810114308 RAJIV C 45 40810114309 RAMACHANDRAN M 46 40810114310 RAMESH A 47 40810114311 SAKTHI THIRUMANICKAM V 48 40810114502 VISHNU PRIYEN R 49 40810114503 PRAVEEN KUMAR G K No. of fail No. of Students No. of Absent No..of appeared No. of pass Pass percentage No. of Pass pass percentage total scripts pass scripts

468 909.00 432 836.00 96.6443 0.919692

one arrear 5 two arrear 3 three arrear 3 more than three 39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.