You are on page 1of 8

aÉÑÂeÉÏ

======
ËUrÉÉ Måü aÉÑÂeÉÏ oÉQåû cÉÉåSÕ jÉå. EqÉU? 55 xÉÉsÉ . oÉÑQèQûÉ oÉQûÉ WûUÉqÉÏ jÉÉ. ApÉÏ iÉMü lÉ eÉÉlÉå ÌMüiÉlÉÉåqÉ MüÉå
cWûÉåS cÉÑMüÉ jÉÉ, aÉÉlÉÉ ÍxÉZÉÉlÉå
MåüoÉWûÉlÉå. ExÉMüÐ EqÉU MüÉ oÉQûÉ AÉrÉSÉ jÉÉ. MüÉåD xÉÉåcÉ pÉÏ lÉWûÏ xÉMüiÉÉjÉÉ ÌMü 55 xÉÉsÉ MüÉ oÉÑQèQûÉ
CiÉlÉÉ WûUÉÇD WûÉåaÉÉ.
ËUrÉÉ mÉU ExÉMüÐ lÉÄeÉU jÉÏ, ÌoÉsMÑüsÉ mÉWûsÉå ÌSlÉ xÉå. uÉæxÉå ËUrÉÉ jÉÏ pÉÏ eÉÉlÉSÉU qÉÉsÉ. oÉQûÏ qÉÉxÉÑqÉ, xÉÑlSU
,xÉåYxÉÏ. sÉåÌMülÉ sÉQûMüÐ oÉQûÏ vÉUÏÄTü jÉÏ. lÉÉ eÉÉlÉå ÌMüiÉlÉå sÉQûMåü ExÉ mÉU ÌÄTüSÉ jÉå . ËUrÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉå
pÉÉuÉ lÉWûÏ SåiÉÏ jÉÏ. LãxÉå qÉåqÉ aÉÑÂeÉÏ eÉæxÉå oÉÑQèQåû ÌMü YrÉÉ AÉãMüÉiÉ.
sÉåÌMülÉ aÉÑÂeÉÏ lÉå cÉÑSÉD Måü qÉÉqÉsÉå qÉåqÉ WûÉU qÉÉlÉlÉÉ lÉWûÏ xÉÏZÉÉ jÉÉ. aÉÑÂeÉÏ AmÉlÉå AÉmÉ MüÉå UÉeÉ MümÉÑU
xÉqÉfÉiÉå jÉå.
ËUrÉÉ LMü 18xÉÉsÉ MüÐ qÉxiÉ eÉuÉÉlÉ sÉQûMüÐ jÉÏ. eÉuÉÉlÉÏ qÉåqÉ ApÉÏ ApÉÏ MüSqÉ UZÉÉ jÉÉ. xÉWåûsÉÏrÉÉåqÉ xÉå
xÉåYxÉ Måü oÉÉUå qÉåqÉ oÉWÒûiÉ xÉÑlÉÉ jÉÉ.
MüpÉÏ MüpÉÏ UÉiÉ MüÉå ExÉå rÉÉåÌlÉ qÉåqÉ AeÉÏoÉ xÉÏ ZÉÑeÉsÉÏ WûÉåiÉÏ jÉÏ. uÉÉå AmÉlÉå qÉqqÉå SoÉÉ MüU AÉãU cÉÑiÉ
UaÉQû MüU oÉQûÏ EiÉåÎeÉiÉ WûÉå eÉiÉÏ jÉÏ.
mÉU uÉÉå LMü oÉQûÏ xÉqqÉÉlÉlÉÏrÉ mÉUÏuÉÉU MüÐ sÉQûMüÐ jÉÏ, eÉWûÉqÉ vÉÉSÏ Måü mÉWûsÉå xÉåYxÉ Måü oÉÉUå qÉåqÉ xÉÉåcÉlÉÉ
pÉÏ mÉÉmÉ jÉÉ. AmÉlÉå qÉkrÉqÉuÉaÉÏïrÉ xÉqxMüÉUÉåqÉ Måü MüÉUhÉ uÉÉå ClÉ xÉpÉÏ MüÉå mÉÉmÉ xÉqÉfÉiÉÏ jÉÏ.
ËUrÉÉ lÉå ApÉÏ ApÉÏ aÉÉlÉÉ xÉÏZÉlÉÉ vÉÑÂ ÌMürÉÉ jÉÉ. UÉåeÉ ËUrÉÉ vÉÉqÉ 7 oÉeÉå aÉÉlÉÉ xÉÏZÉlÉå AÉiÉÏ jÉÏ. ExÉMåü
xÉÉjÉ SÉå sÉQûÌMürÉÉqÉ AÉæU AÉiÉÏ jÉÏ. UåWûÉlÉÉ AÉæU eÉÑsÉÏ.
UåWûÉlÉÉ MüÉ oÉÉmÉ aÉUÏoÉ jÉÉ, ExÉ mÉU 7 oÉccÉå . ÌÄTüU pÉÏ ÌMüxÉÏ iÉUWû eÉÏuÉlÉ MüÐ aÉÉQûÏ ZÉÏqcÉ UWûÉ jÉÉ.
UåWûÉlÉÉ oÉWÒûiÉ AcNûÉ aÉÉiÉÏ jÉÏ. aÉÑÂeÉÏ ÌMü SrÉÉ jÉÏ ÌMü uÉå ExÉå qÉÑÄniÉ qÉåqÉ ÍxÉZÉÉiÉå jÉå. UåWûÉlÉÉ pÉÏ rÉå AcNåû
xÉå eÉÉlÉiÉÏ jÉÏ. ExÉå AmÉlÉÏ aÉUÏoÉÏ MüÉå SÕU MüUlÉÉ jÉÉ. oÉQûÏ aÉÌrÉMüÉ oÉlÉlÉÉ jÉÉ. ExÉå SÒaÉÉï EixÉuÉ AÉæU
aÉlÉåvÉ EixÉuÉ qÉåqÉ aÉÉMüU jÉÉåQûÉ ClÉÉqÉ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ jÉÉ. sÉåÌMülÉ ExÉMüÉ xÉmÉlÉÉ sÉiÉÉ , AÉvÉÉ eÉæxÉÉ oÉlÉlÉÉ
jÉÉ. CxÉÏ ÍsÉrÉå uÉÉå aÉÑÂeÉÏ Måü mÉÉxÉ AÉrÉÏ jÉÏ. ExÉMüÉ WÒûxlÉ SåZÉ MüU aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉå qÉÑÄniÉ qÉåqÉ ÍxÉZÉÉlÉÉ
vÉÑ ÌMürÉÉ jÉÉ. UåWûÉlÉÉ aÉÑÂeÉÏ ÌMü lÉÄeÉU MüÉå AcNåû xÉå mÉWûcÉÉlÉiÉÏ jÉÏ. uÉÉå MüÉåD oÉccÉÏ lÉWûÏ jÉÏ. ExÉlÉå MüD
oÉÉU AmÉlÉå qÉÉqÉ oÉÉmÉ MüÉå cÉÑSÉD MüUiÉå WÒûL SåZÉÉ jÉÉ. ExÉå AoSÒsÉ MüD oÉÉU AlkÉåUå qÉåqÉ mÉMüQû MüU SoÉÉ
cÉÑMüÉ jÉÉ. eÉoÉ ExÉMåü qÉSÉïlÉå WûÉjÉÉåqÉ lÉå cÉÑcÉÏrÉÉqÉ qÉxÉsÉÏ jÉÏ , ExÉMüÐ cÉÑiÉ mÉÑUÏ aÉÏsÉÏ WûÉå aÉrÉÏ jÉÏ. ExÉå
LåxÉÉ sÉaÉÉiÉÉ jÉÉ MüÉåD ExÉå mÉMüQû MüU ZÉÑoÉ qÉxÉsÉå. sÉåÌMülÉ AoSÒsÉ AÉæU ExÉå MüpÉÏ cÉÑSÉD MüÉ qÉÉæMüÉ lÉWûÏ
ÍqÉsÉ mÉÉrÉÉ jÉÉ. aÉÑÂeÉÏ eÉoÉ ExÉMüÐ iÉlÉÏ WÒûD cÉÑcÉÏrÉÉåqÉ MüÉå bÉÑUiÉå jÉå iÉÉå ExÉå oÉQûÉ AcNûÉ sÉaÉiÉÉ jÉÉ. MüD
oÉÉU aÉÑÂeÉÏ oÉWûÉlÉå xÉå ExÉMåü oÉSlÉ mÉU WûÉjÉ LU cÉÑMåü jÉå. eÉoÉ pÉÏ aÉÑÂeÉÏ ExÉMåü mÉÏPû mÉU WûÉjÉ ÄTåüUåiÉå iÉÉå
ExÉMåü iÉlÉ oÉSlÉ qÉåqÉ AÉaÉ sÉaÉ eÉÉiÉÏ.
ExÉ ÌSlÉ oÉWÒûiÉ oÉUÏvÉ WûÉå UWûÏ jÉÏ.UåWûÉlÉÉ eÉoÉ aÉÑÂeÉÏ Måü rÉWûÉqÉ mÉWÒûcÉÏ iÉÉå mÉÔUÏ pÉÏaÉ aÉrÉÏ jÉÏ. UåWûÉlÉÉ Måü
WÒûxlÉ MüÉå aÉÏsÉå MümÉQûÉåqÉ qÉåqÉ SåZÉ aÉÑÂeÉÏ MüÉ sÉlQû ZÉQûÉ ÈAÉålÉå sÉaÉÉ.
" AUå UåWûÉlÉÉ iÉÑ iÉÉå mÉÑUÏ pÉÏaÉ aÉD Wæû. " aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉMüÐ oÉQåû oÉQåû qÉqqÉÉåqÉ MüÉå ZÉÉlÉå uÉsÉÏ lÉÄeÉUÉåqÉ xÉå
SåZÉiÉå WÒûL MüWûÉ.
" cÉsÉÉå eÉsÉSÏ xÉå MümÉQåû oÉSsÉ sÉÉå lÉWûÏ iÉÉå PûlQû sÉaÉ eÉrÉåaÉÏ."
UåWûÉlÉÉ MüÉ xÉsÉuÉÉU MÑüiÉÉï mÉÔUÏ iÉUWû xÉå pÉÏaÉ MüU ExÉMåü oÉSlÉ xÉå ÍcÉmÉMü aÉrÉÉ jÉÉ. ExÉMüÐ eÉÉqbÉå , aÉÉlQû
,qÉqqÉå AÉæU aÉÉåUÉ aÉÉåUÉ oÉSlÉ mÉÑUÉ ÌSZÉ UWûÉ jÉÉ.
"lÉWûÏ aÉÑÂeÉÏ qÉæ PûÏMü WÒûqÉ " UåWûÉlÉÉ lÉå AmÉlÉå eÉuÉÉlÉ vÉUÏU MüÉå NÒûmÉÉlÉå MüÉ AxÉÄTüsÉ mÉërÉÉxÉ MüUiÉå WÒûL
MüWûÉ.
iÉoÉ iÉMü aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉå LMü iÉÉåÍsÉrÉÉ AÉæU AmÉlÉÉ LMü vÉOïû SåiÉå WÒûL MüWûÉ ApÉÏ rÉå mÉWûlÉ sÉÉå AÉæU AmÉlÉå
MümÉQûÉåqÉ MüÉå xÉÑZÉÉ sÉÉå.
PûÏMü Wæû aÉÑÂeÉÏ. UåWûÉlÉÉ oÉåQûÂqÉ qÉåqÉ MümÉQåû oÉSsÉ lÉå aÉrÉÏ. ExÉMüÐ cÉQèQûÏ AÉæU oÉëÉ pÉÏ mÉÑUÏ aÉÏsÉÏ ÈAÉå
aÉrÉÏ jÉÏ ExÉlÉå mÉWûsÉå AmÉlÉÉ MÑüiÉÉï
ÌlÉMüsÉÉ AÉæU ÌÄTüU xÉsÉuÉÉU aÉÑÂeÉÏ MüÐ ÈAÉåsÉ xÉå xÉoÉ lÉÄeÉÉUÉ SåZÉ UWåû jÉå. UåWûÉlÉÉ MüÉsÉÏ cÉQèQûÏ AÉæU
MüÉÍsÉ oÉëÉ qÉåqÉ MürÉÉqÉiÉ sÉaÉ UWûÏ jÉÏ.
iÉpÉÏ UåWûÉlÉÉ SUuÉÉeÉå Måü mÉÉxÉ MÑüNû WûsÉcÉsÉ SåZÉ MüU xÉqÉfÉ aÉrÉÏ MüÐ aÉÑÂeÉÏ SåZÉ UWåû WæûqÉ. ExÉlÉå SUuÉÉeÉå
mÉU AmÉlÉÉ MÑüiÉÉï OûÉqaÉ ÌSrÉÉ .
aÉÑÂeÉÏ MüÉ lÉÄeÉÉUÉ oÉlS WûÉå aÉrÉÉ.
UåWûÉlÉÉ lÉå vÉOïû mÉWûlÉÉ ExÉqÉåqÉ ExÉMüÐ eÉÉqbÉå mÉÑUÏ ÌSZÉ UWûÏ jÉÏ . ExÉlÉå lÉÏcÉå iÉÉåÍsÉrÉÉ sÉmÉåOûÉ AÉæU oÉÉWûU
AÉD.
aÉÑÂeÉÏ iÉoÉ iÉMü iÉrÉ MüU cÉÑMåü jÉå MüÐ AÉeÉ CxÉ sÉQûMüÐ MüÉå cÉÉåSlÉÉ Wæû. AÉAÉå UåWûÉlÉÉ rÉWûÉqÉ oÉæPûÉå .
AÉeÉ xÉÉåÄTåü mÉU oÉæPûiÉå WæûqÉ. UåWûÉlÉÉ
vÉqÉÉïiÉÏ xÉMÑücÉÉiÉÏ aÉÑÂeÉÏ Måü mÉÉxÉ AÉMüU oÉæPû aÉrÉÏ.
aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉMüÉ WûÉjÉ AmÉlÉå WûÉjÉÉåqÉ qÉåqÉ sÉåMüU MüWûÉ , AUå iÉÑÇWûÉUå WûÉjÉ iÉÉå oÉWÒûiÉ PûlQåû WûÉå UWåû WæûqÉ.
AÉAÉå qÉæqÉ aÉUqÉ MüU SåiÉÉ WÒûqÉ.
aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉMåü WûÉjÉ qÉxÉsÉlÉå vÉÑÂ MüU ÌSrÉÉ.
lÉWûÏ aÉÑÂeÉÏ PûÏMü Wæû. UåWûÉlÉÉ lÉå AmÉlÉÉ WûÉjÉ NÒûQûÉ ÍsÉrÉÉ.
AÉåMåü PûÏMü Wæû. aÉÑÂeÉÏ jÉÉåQåû lÉÉUÉeÉ WûÉå aÉrÉå. aÉÑÂeÉÏ lÉå MüWûÉ AÉeÉ WûÉqÉÉåïÌlÉrÉqÉ oÉeÉÉAÉå. mÉU aÉÑÂeÉÏ qÉÑfÉå
lÉWûÏ AÉiÉÉ . cÉsÉÉå qÉæ ÍxÉZÉiÉÉ
WÒûqÉ. aÉÑÂeÉÏ lÉå LMü WûÉjÉ ExÉMåü ÌmÉPû mÉU UZÉ MüU ExÉå AmÉlÉå mÉÉxÉ ZÉÏqcÉ ÍsÉrÉÉ. AoÉ UåWûÉlÉÉ Måü SÉålÉÉåqÉ
WûÉjÉ WûÉqÉÉåïÌlÉrÉqÉ mÉU AÉæU aÉÑÂeÉÏ MüÉ LMü WûÉjÉ ExÉMüÐ ÌmÉPû mÉU AÉæU SÒxÉUÉ ExÉÌMü eÉÉqbÉ mÉU jÉÉ.
UåWûÉlÉÉ eÉoÉ pÉÏ fÉÑMüiÉÏ jÉÏ iÉÉå ExÉMåü qÉqqÉå SåZÉ MüU aÉÑÂeÉÏ MüÐ AÉWû ÌlÉMüsÉ eÉÉiÉÏ jÉÏ. AoÉ aÉÑÂeÉÏ MüÉ
WûÉjÉ ExÉMüÐ eÉÉqbÉÉåqÉ mÉU cÉsÉ UWûÉ
jÉÉ. UåWûÉlÉÉ pÉÏ cÉÑmÉ oÉæPûÏ jÉÏ . aÉÑÂeÉÏ MüÉ WûÉjÉ AoÉ iÉÉåÍsÉrÉå Måü lÉÏcÉå eÉÉlÉå MüÐ MüÉåvÉÏvÉ qÉåqÉ jÉÉ, SÒxÉUÉ
MülkÉÉåqÉ mÉU AÉæU ÌmÉPû mÉU cÉsÉ UWûÉ jÉÉ. aÉÑÂeÉÏ MüÐ WûUMüiÉåqÉ UåWûÉlÉÉ Måü vÉUÏU qÉåqÉ AÉaÉ sÉaÉÉ UWûÏ jÉÏ.
ÌÄTüU pÉÏ uÉÉå cÉÑmÉ cÉÉmÉ WûÉqÉÉåïÌlÉrÉqÉ oÉeÉÉ UWûÏ jÉÏ.
aÉÑÂeÉÏ MüÉ WûÉjÉ AoÉ iÉÉåÍsÉrÉå Måü AlSU eÉÉ cÉÑMüÉ jÉÉ eÉæxÉå WûÏ aÉÑÂeÉÏ lÉå UåWûÉlÉÉ MüÐ mÉælOûÏ NÒûAÉ . UåWûÉlÉÉ
ZÉQûÏ WûÉå aÉrÉÏ . aÉÑÂeÉÏ rÉå AÉmÉ YrÉÉ MüU UWåû WæûqÉ. qÉæ bÉU eÉÉ UWûÏ ÈEqÉ.
PûÏMü Wæû UåWûÉlÉÉ sÉåÌMülÉ rÉå rÉÉS UZÉÉå ÌMü AÉeÉ iÉÑÇ qÉÑfÉå mrÉÉxÉÉ NûÉåQû MüU aÉrÉÏ iÉÉå MüsÉ xÉå qÉiÉ AÉlÉÉ.
MüsÉ xÉå iÉÑÇWûÉUÏ mÉRûÉD oÉlS. xÉÉåcÉ sÉÉå.
UåWûÉlÉÉ kÉqÉï xÉqMüOû qÉåqÉ mÉQû aÉrÉÏ. ExÉå xÉÉåcÉ qÉåqÉ mÉQûÉ SåZÉ aÉÑÂeÉÏ AÉaÉå oÉRåû AÉæU ExÉå oÉÉWûÉåqÉ qÉåqÉ pÉU
ÍsÉrÉÉ. AÉæU ExÉå cÉÑqÉlÉå sÉaÉå. UåWûÉlÉÉ lÉå jÉÉåQûÉ AÉæU ÌuÉUÉåkÉ ÌMürÉÉ. aÉÑÂeÉÏ bÉU mÉU xÉoÉ UÉWû SåZÉiÉå WûÉåqaÉå.
msÉÏÄeÉ qÉÑfÉå eÉÉlÉå SÉå. UåWûÉlÉÉ iÉÑÇWûÉUå AooÉÉ MüÉå TüÉålÉ MüU SÉå ÌMü oÉÉËUvÉ Måü MüÉUhÉ jÉÉåÌQû SåU WûÉå eÉrÉåaÉÏ
.aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉMåü EUÉåeÉÉåqÉ MüÉå vÉOïû Måü EmÉU xÉå qÉxÉsÉiÉå WÒûA MüWûÉ. UåWûÉlÉÉ Måü vÉUÏU qÉåqÉ AÉaÉ sÉaÉ UWûÏ
jÉÏ ExÉlÉå rÉå ZÉåsÉ oÉWÒûiÉ SåZÉÉ jÉÉ AÉæU AÉeÉ ZÉåsÉlÉå MüÉ qÉÉæMüÉ pÉÏ jÉÉ. aÉÑÂeÉÏ MüÉå lÉUÉeÉ pÉÏ lÉWûÏ MüU
xÉMüiÉÏ jÉÏ .
AÉãMåü mÉU qÉÑfÉå NûÉåQûÉå iÉÉå iÉoÉ iÉÉå ÄTüÉålÉ MüU mÉÉFqaÉÏ. UåWûÉlÉÉ eÉoÉ ÄTüÉålÉ MüU UWûÏ jÉÏ iÉoÉ aÉÑÂeÉÏ xÉÉUå
SUuÉÉeÉå oÉlS MüU AÉrÉå. UåWûÉlÉÉ lÉå eÉæxÉå
WûÏ ÄTüÉålÉ UZÉÉ aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉå oÉÉWûÉåqÉ qÉåqÉ pÉU ÍsÉrÉÉ . UåWûÉlÉÉ lÉå aÉÑÂeÉÏ MüÉå mÉÑhÉï AÉiqÉxÉqÉmÉïhÉ MüU ÌSrÉÉ
jÉÉ. ExÉMåü vÉUÏU mÉU aÉÑÂeÉÏ Måü WûÉjÉ
AÉaÉ sÉaÉÉ UWåû jÉå. ExÉMåü WûÉåqPûÉåqÉ mÉU aÉÑÂeÉÏ Måü WûÉåqPû jÉå . MüÉåqÉsÉ oÉSlÉ aÉÑÂeÉÏ ÌMü oÉÉWûÉåqÉ qÉåqÉ MæüS
jÉÉ . aÉÑÂeÉÏ Måü WûÉjÉ iÉÉæÍsÉrÉå MüÉå ZÉÉåsÉ UWåû jÉå . aÉÑÂeÉÏ ExÉå oÉåQûÃqÉ qÉåqÉ sÉå AÉrÉå. ExÉMüÐ vÉOïû mÉMüQû
sÉÏ AÉæU oÉÉåsÉå qÉåUÏ eÉÉlÉ vÉOïû EiÉÉUÉå. UåWûÉlÉÉ MüÉå oÉWÒûiÉ vÉqÉï AÉrÉÏ uÉWû qÉÑWû ÍNûmÉÉ MüU ÌoÉxiÉU mÉU oÉæPû
aÉrÉÏ. aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉMüÉ vÉOïû EiÉÉU ÌSrÉÉ. MüÉÍsÉ oÉëÉ qÉåqÉ ExÉMåü EUÉåeÉ oÉQåû qÉxiÉ sÉaÉ UWåû jÉå. AoÉ aÉÑÂeÉÏ
lÉå
iÉÉåÍsÉrÉÉ pÉÏ EiÉÉU ÌSrÉÉ. AÉæU UåWûÉlÉÉ MüÉå ÌoÉxiÉU mÉU ÍsÉOûÉ ÌSrÉÉ. UåWûÉlÉÉ lÉå qÉÑWû ÍNûmÉÉ MüU UZÉÉ jÉÉ. mÉWûsÉÏ
oÉÉU ÌMüxÉÏ qÉSï Måü xÉÉqÉlÉå ÌlÉuÉïx§É WûÉå UWûÏ jÉÏ. eÉÉqbÉåqÉ eÉÉåQû MüU UZÉÏ jÉÏ . aÉÑÂeÉÏ lÉå eÉæxÉå WûÏ ExÉå
NûÉåQûÉ uÉWû mÉåOû Måü oÉsÉ xÉÉå aÉrÉÏ. CkÉU aÉÑÂeÉÏ mÉÑËU iÉUWû ÌlÉuÉïx§É WûÉå aÉrÉå. UåWûÉlÉÉ MüÉå LåxÉå sÉåOûÉ SåZÉ MüU
oÉÉåsÉå vÉqÉÉïiÉÏ YrÉÉåqÉ
WûÉå qÉåUÏ eÉÉlÉ.AÉæU ExÉÌMü aÉÉlQû mÉU WûÉjÉ UZÉ ÌSrÉÉ. aÉÑÂeÉÏ MüÉ AoÉ
krÉÉlÉ aÉrÉÉ ÌMü sÉQûMüÐ ÌMü aÉÉlQû pÉÏ eÉÉåUSÉU jÉÏ. aÉÑÂeÉÏ qÉÑfÉå vÉUqÉ
AÉiÉÏ Wæû.

SåZÉÉã qÉæ iÉÑÇWûÉUÉ aÉÑÂ WÒûqÉ. aÉÑÂ xÉå vÉqÉÉïlÉÉ MæüxÉÉ. AÉAÉå AÉeÉ WÒûqÉ
LMü WûÉå eÉÉLqÉ . aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉMåü mÉÏPû mÉU WûÉjÉ UZÉ MüU oÉëÉ Måü WÒûMü MüÉå
ZÉÉåsÉ ÌSrÉÉ.

lÉWûÏ aÉÑÂeÉÏ msÉÏeÉ NûÉåQû ÌSÎeÉrÉå.

lÉWûÏ qÉåUÏ eÉÉlÉ rÉå iÉÉå qÉåUÏ aÉÑÂS¤ÉÏhÉÉ Wæû . oÉÉåsÉÉå SÉåaÉÏ lÉÉ. qÉæ
iÉÑÇWåû sÉiÉÉ AÉvÉÉ eÉæxÉÉ oÉlÉÉ SÒqaÉÉ.

lÉWûÏ aÉÑÂeÉÏ qÉÑfÉå NûÉåQû SÉå msÉÏeÉ.

AÉUå LåxÉå MæüxÉå NûÉåQû SÒqÉ qÉåUÏ eÉÉlÉ MüÉå AÉæU SåZÉÉå iÉÑÇ lÉÉ lÉÉ MüU UWûÏ
WûÉå AÉæU iÉÑÇWûÉUÏ cÉÑiÉ ÈAÉqÉ ÈAÉqÉ MüU UWûÏ Wæû SåZÉÉå MæüxÉÏ ÌaÉsÉÏ WûÉå UWûÏ
Wæû . aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉÌMü cÉQèQûÏ mÉU EqaÉsÉÏ UaÉQèiÉå WÒûL MüWûÉ.

aÉÑÂeÉÏ EqaÉsÉÏ sÉaÉiÉå WûÏ UåWûÉlÉÉ ÍcÉWÒûqMü mÉQûÏ. aÉÑÂeÉÏ AoÉ ExÉMåü mÉÉxÉ
sÉåOû aÉrÉå AÉæU ExÉMåü bÉlÉå oÉÉsÉÉåqÉ qÉåqÉ AmÉlÉÉ xÉU NûÏmÉÉ ÍsÉrÉÉ. AoÉ
UåWûÉlÉÉ Måü vÉUÏU mÉU cÉÑqoÉlÉÉåqÉ ÌMü oÉUÏvÉ WûÉålÉå sÉaÉÏ. aÉÑÂeÉÏ MüÉ LMü
WûÉjÉ UåWûÉlÉÉ ÌMü cÉQèQûÏ ÌlÉMüÉsÉlÉå sÉaÉÉ. UåWûÉlÉÉ bÉoÉUÉ MüU mÉsÉOû
aÉD AÉæU oÉæPû aÉrÉÏ "lÉWûÏ aÉÑÂeÉÏ".
sÉåÌMülÉ CxÉ qÉåqÉ ExÉÌMü oÉëÉ ÌlÉMüsÉ aÉÌrÉ AÉæU SÉålÉÉåqÉ MüoÉÑiÉU AÉeÉÉS WûÉå aÉrÉå.
ExÉMåü aÉÉåUå aÉÉåUå qÉqqÉå SåZÉ MüU iÉÉå SåuÉiÉÉAÉåqÉ Måü pÉÏ WûÉåvÉ EQû xÉMüiÉå
jÉå. ElÉ SÉå MüoÉÑiÉUÉåqÉ MüÉå ÌMüxÉÏ xÉWûÉUå MüÐ eÉÃUiÉ lÉWûÏ jÉÏ . SÉålÉÉå
cÉÑÍcÉrÉÉqÉ iÉlÉå WÒûD jÉÏ . aÉÑÂeÉÏ Måü pÉÏ WûÉåvÉ EQû aÉrÉå LMü mÉsÉ ElWåû MÑüNû
xÉÑfÉÉ ÈC lÉWûÏ YrÉÉ MüUlÉÉ Wæû?

CkÉU UåWûÉlÉÉ lÉå aÉÑÂeÉÏ Mü sÉlQû SåZÉÉ iÉÉå AÉuÉMü UWû aÉrÉÏ . aÉÑÂeÉÏ
MüÉ sÉlQû ZÉQûÉ ExÉMåü WÒûxlÉ MüÉå xÉsÉÉÍqÉ Så UWûÉ jÉÉ.

UåWûÉlÉÉ MüÉå eÉoÉ krÉÉlÉ AÉrÉÉ AÉæU SåZÉÉ MüÐ aÉÑÂeÉÏ ExÉMåü qÉqqÉå SåZÉ
UWåû WæûqÉ iÉÉå uÉÉå vÉqÉÉï aÉrÉÏ AÉæU AmÉlÉÏ NûÉiÉÏ mÉæUÉåqÉ xÉå ÍNûmÉÉ sÉÏ.
aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉMüÉ cÉåWûUÉ AmÉlÉå WûÉjÉÉåqÉ qÉåqÉ sÉå ÍsÉrÉÉ . "UåWûÉlÉÉ aÉÑÂ
AÉæU ÍvÉwrÉ Måü xÉÇoÉlkÉ qÉåqÉ MüÉåD mÉSÉï qÉiÉ UZÉÉå . "

aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉMåü ÈAÉåqPûÉåqÉ MüÉå AmÉlÉå WûÉåqPûÉåqÉ qÉåqÉ pÉU ÍsÉrÉÉ.
AoÉ UåWûÉlÉÉ pÉÏ ZÉÑsÉ UWûÏ jÉÏ ExÉlÉå pÉÏ aÉÑÂeÉÏ Måü cÉÑqoÉlÉÉãqÉ MüÉ AcNûÉ
eÉuÉÉoÉ ÌSrÉÉ.

AoÉ aÉÑÂeÉÏ ExÉMåü aÉSïlÉ mÉU cÉÑqÉ UWåû jÉå ElÉMåü WûÉåqPû UåWûÉlÉÉ Måü
vÉUÏU mÉU AÉaÉ sÉaÉÉ UWåû jÉå . UåWûÉlÉÉ MüÉå sÉaÉ UWûÉ jÉÉ eÉæxÉå WûU
ÌMüxÉ LMü AlaÉÉUÉ WûÉå.

AcÉÉlÉMü UåWûÉlÉÉ MüÉå LåxÉå sÉaÉÉ Måü ExÉMåü qÉqqÉÉåqÉ mÉU ÌMüxÉÏ lÉå MüUålOû
sÉaÉÉ ÌSrÉÉ WûÉå . aÉÑÂeÉÏ ExÉMåü qÉqqÉÉåqÉ MüÉå cÉÑxÉ UWåû jÉå MüÉOû UWåû jÉå
AÉæU LMü WûÉjÉ xÉå qÉxÉsÉ UWåû jÉå . UåWûÉlÉÉ Måü qÉÑqWû xÉå AÉWåûqÉ ÌlÉMüsÉlÉå
sÉaÉÏ . ÍxÉ ÍxÉ ÍxÉ WûÉrÉ aÉÑÂeÉÏ YrÉ MüU UWåû WûÉå msÉÏeÉ qÉÑfÉå MæüxÉÉ MæüxÉÉ
WûÉå UWûÉ Wæû. qÉiÉ MüUÉå msÉÏeÉ. sÉåÌMülÉ aÉÑÂeÉÏ eÉÉlÉiÉå jÉå MüÐ AxÉsÉ qÉæ uÉÉå
lÉÉ lÉWûÏ ÈAÉqÉ MüWû UWûÏ jÉÏ.

UåWûÉlÉÉ qÉeÉÉ AÉUWûÉ Wæû lÉÉ?

eÉÏ aÉÑÂeÉÏ.

AÉæU cÉÑxÉÔqÉ ?

ÎeÉ aÉÑÂeÉÏ
WûÉrÉ ÍxÉ ÍxÉ ÍxÉ ÍxÉ AÉWû AÉWû . AssÉÉ qÉæ qÉU eÉÉEqaÉÏ.

AoÉ aÉÑÂ ExÉÌMü lÉÍpÉ mÉU oÉqÉ oÉUxÉÉ UWåû jÉå UåWûÉlÉÉ ÌoÉxiÉU mÉU
sÉåOûÏ AmÉÉU xÉÑZÉ Måü xÉÉaÉU qÉåqÉ aÉÉåiÉå sÉaÉÉ UWûÏ jÉÏ .

mÉU eÉæxÉå WûÏ aÉÑÂeÉÏ Mü WûÉjÉ ExÉMüÐ mÉælOûÏ mÉU mÉWÒûcÉÉ uÉWû AmÉlÉå
mÉæUÉåqÉ MüÉå ÌoÉxiÉU mÉU UaÉQûlÉå sÉaÉÏ.

aÉÑÂ oÉQûÉ mÉWÒûqcÉÉ WÒûAÉ ÎZÉsÉÉQûÏ jÉÉ . ExÉlÉå ExÉÌMü mÉælOûÏ EiÉÉUlÉÏ
vÉÑ MüÐ CxÉ oÉÉU UåWûÉlÉÉ lÉå aÉÉlQû EmÉU MüU Måü mÉælOûÏ EiÉÉUlÉå SÏ.
AoÉ YrÉÉ xÉÏlÉ jÉÉ 57 xÉÉsÉ MüÉ aÉÑ AÉæU 17 xÉÉsÉ ÌMü UåWûÉlÉÉ . aÉÑ ÌMü
ÌMüxqÉiÉ mÉU iÉÉå SåuÉiÉÉ pÉÏ UvMü MüUiÉå WûÉåqaÉå. 17 xÉÉsÉ MüÐ MÑüquÉÉUÏ ,
WÒûxlÉ ÌMü SåuÉÏ AÉeÉ aÉÑÂ Måü xÉÉqÉlÉå lÉalÉ sÉåOûÏ jÉÏ . AÉæU AoÉ uÉWû SÒÌlÉrÉÉ
Måü CxÉ xÉoÉxÉå mÉÑUÉlÉå ZÉåsÉ qÉåqÉ ZÉåsÉlÉå MüÉå mÉÑUÏ iÉUWû iÉrÉÉU jÉÏ .
UåWûÉlÉÉ ÌMü cÉQèQûÏ ExÉMåü rÉÉåÌlÉ UxÉ xÉå xÉUÉoÉÉåU ÍjÉ . UåWûÉlÉÉ MüÐ
eÉÉqbÉåqÉ AoÉ pÉÏ oÉlS ÍjÉ mÉU aÉÑ MüÉå rÉå SUuÉÉeÉÉ ZÉÉåsÉlÉÉ AcNåû xÉå
AÉiÉÉ jÉÉ. UåWûÉlÉÉ MüÐ cÉÔiÉ mÉU NûÉåOûÏ NûÉåOûÏ fÉÉqOåû jÉÏ. ExÉMüÐ MÑüuÉÉqÉëÏ
cÉÔiÉ xÉå UxÉ ÌlÉMüsÉ UWûÉ jÉÉ.

aÉÑÂ lÉå AmÉÌlÉ EqaÉsÉÏ AoÉ ExÉÌMü cÉÑiÉ mÉU UaÉQûlÉÏ vÉÑÂ MüU SÏ .
UåWûÉlÉÉ AoÉ iÉÉå xÉÉiÉuÉåqÉ AÉxÉqÉÉlÉ mÉU mÉWÒûcÉ aÉrÉÏ, ExÉå MüpÉÏ CiÉlÉÉ
qÉeÉÉ lÉWûÏ AÉrÉÉ jÉÉ. aÉÑ AoÉ ExÉå xÉlxÉÉU Mü xÉoÉxÉå mrÉÉUÉ urÉÌ£ü
sÉaÉ UWûÉ jÉÉ.

aÉÑ Måü EqaÉÍsÉ AoÉ kÉÏUå kÉÏUå rÉÉåÌlÉ qÉåqÉ bÉÑxÉiÉÏ eÉÉ UWûÏ jÉÏ. UåWûÉlÉÉ
ÌMü eÉÉqbÉåqÉ pÉÏ ZÉÑsÉiÉÏ eÉÉ UWûÏ jÉÏ.

WûÉrÉ ÍxÉ ÍxÉ ÍxÉ ÍxÉ AÉWû AÉWû . AssÉÉ qÉæ qÉU eÉÉEqaÉÏ. rÉÉåÌlÉ xÉå UxÉ oÉWû
UWûÉ jÉÉ.

AoÉ aÉÑÂeÉÏ AÉæU UåWûÉlÉÉ UåQûÏ jÉå . aÉÑÂeÉÏ UåWûÉlÉÉ Måü cÉÑiÉ Måü mÉÉxÉ
oÉæPû cÉÑMåü jÉå. UåWûÉlÉÉ ÌMü OûÉqaÉå ÄTæüsÉÏ WÒûD jÉÏ. MÑüsÉ ÍqÉsÉÉ MüU
MüÉqÉSåuÉ MüÐ mÉÑeÉÉ MüÐ mÉÑUÏ iÉærÉÉUÏ WûÉå cÉÔMüÐ jÉÏ .

aÉÑÂeÉÏ Mü sÉlQû AmÉlÉå ÌoÉsÉ qÉåqÉ eÉÉlÉå MüÉå oÉåiÉÉoÉ jÉÉ. aÉÑÂeÉÏ qÉÑZÉ
qÉæjÉÑlÉ mÉxÉlS MüUiÉå jÉå mÉU MüccÉÏ MüsÉÏ MüÉå ÄTÑüsÉ oÉlÉÉlÉå Måü oÉÉS ÌWû rÉå
xÉoÉ MüUlÉå MüÉ iÉrÉ ÌMürÉÉ.
UåWûÉlÉÉ qÉåUÏ eÉÉlÉ AoÉ WûÇ iÉÑÇ LMü WûÉålÉå uÉsÉå WæûqÉ iÉÑÇ iÉærÉÉU WûÉå.
aÉÑÂeÉÏ UåWûÉlÉÉ ÌMü cÉÑiÉ mÉU AmÉlÉÉ sÉlQû UaÉQûiÉå WÒûL oÉÉåsÉå.

aÉÑÂeÉÏ oÉWÒûiÉ SSï WûÉåaÉÉ . qÉÑfÉå QûU sÉaÉiÉÉ Wæû.

iÉÑÇWåû QûU sÉaÉiÉÉ Wæû AÉæU iÉÑÇWûÉUÏ cÉÑiÉ TüQèÄTüQûÉ UWûÏ Wæû qÉåUÉ sÉlQû
sÉålÉå MüÉå .

AÉæU xÉcÉ qÉåqÉ UåWûÉlÉÉ ÌMü cÉÑiÉ mÉÑËU UxÉ xÉå xÉUÉoÉÉåU ÍjÉ AÉæU sÉmÉ sÉmÉÉ
UWûÏ jÉÏ.

aÉÑÂeÉÏ lÉå kÉÏUå kÉÏUå sÉlQû cÉÑiÉ qÉåqÉ QûÉsÉlÉÉ vÉÑÂ ÌMürÉÉ. mÉWûsÉå
kÉYMåü qÉåqÉ UåWûÉlÉÉ cÉÏZÉ mÉQûÏ . "WûÉrÉ aÉÑÂeÉÏ qÉåËU ÄTüOû eÉÉrÉåaÉÏ NûÉåQû SÉå
qÉÑfÉå"

aÉÑÂeÉÏ lÉå SÒxSUÉ kÉYMüÉ ÌSrÉÉ AÉæU AÉkÉÉ sÉlQû AlSU WûÉåaÉrÉÉ.
UåWûÉlÉÉ SSï Måü qÉÉUå UÉålÉå sÉÌaÉ . "aÉÑÂeÉÏ SSï WûÉå UWûÉ Wæû msÉÏeÉ
ÌlÉMüÉsÉÉå oÉÉWûU qÉåUÏ TüOû eÉÉrÉåaÉÏ."

aÉÑÂeÉÏ lÉå ExÉMåü WûÉåqPûÉåqÉ mÉU mÉlÉå WûÉåqPû UZÉ ÌSrÉå AÉæU MüWûÉ qÉåËU eÉÉlÉ
MÑüNû lÉWûÏ WûÉåaÉÉ rÉå SSï jÉÉåQûÏ SåU Mü qÉå¼ÉlÉ Wæû. aÉÑÂeÉÏ AoÉ ÍxÉÄTïü
AÉkÉÉ sÉlQû AlSU oÉÉWûU MüU UWåû jÉå . UåWûÉlÉÉ MüÉå AoÉ qÉeÉÉ AÉUWûÉ
jÉÉ. aÉÑÂeÉÏ Måü WûÉjÉ ExÉMåü qÉqqÉå qÉxÉsÉ UWåû jÉå .

AoÉ aÉÑÂeÉÏ lÉå AÎliÉqÉ kÉYMüÉ sÉaÉÉrÉÉ AÉæU sÉlQû mÉÑUÉ AlSU jÉÉ .

UåWûÉlÉÉ eÉÉåU xÉå cÉÏZÉÏ " WûÉrÉ AssÉÉ aÉÑÂeÉÏ qÉæ qÉU eÉÉEqaÉÏ."

AoÉ aÉÑÂeÉÏ lÉå kÉÏUå kÉÏUå kÉYMåü sÉaÉÉlÉå vÉÑÂ ÌMürÉå .

" WûÉrÉ aÉÑÂeÉÏ SSï WûÉåiÉÉ Wæû"

" qÉåUÏ eÉÉlÉ rÉå qÉåUÏ aÉÑÂ SYvÉÏhÉÉ Wæû"

aÉÑÂeÉÏ Mü sÉlQû AoÉ AlSU oÉWûU WûÉå UWûÉ jÉÉ.

UåWûÉlÉÉ MüÉå ÍpÉ AoÉ qÉeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ.


AoÉ ExÉMüÐ SSï pÉUÏ cÉÏZÉåqÉ E¨ÉåeÉlÉÉ qÉå oÉSsÉ aÉÌrÉ jÉÏ.

AÉ AÉ AÉ AÉ xÉÏ xÉÏ . AÉWû AÉWû AÉWû AÉWû AÉWû AÉWû.

aÉÑÂeÉÏ AoÉ iÉåeÉ iÉåeÉ MüUÉå oÉQûÉ qÉeÉÉ AÉUWûÉ Wæû. AÉæU iÉåeÉ aÉÑÂeÉÏ . WûÉrÉ
qÉæ qÉU aÉÌrÉ.

UåWûÉlÉÉ qÉåUÏ eÉÉlÉ iÉÑ oÉWÒûiÉ AcNûÏ Wæû. iÉÑlÉã qÉåUÏ LMü xÉÉsÉ ÌMü pÉÑZÉ ÍqÉOûÉ
SÏ. iÉÑ qÉåËU UÉÌlÉ Wæû

oÉÉåsÉÉåaÉå qÉæ cÉÑSÉD Måü ÍsÉrÉå WûÉÎeÉU


UWÒûlaÉÏ . AÉæU iÉåeÉ AÉæU iÉåeÉ WûrÉ qÉÑfÉå YrÉÉ WûÉå UWûÉ Wæû .
UåWûÉlÉÉ Måü WûÉjÉ aÉÑÂeÉÏ ÌMü mÉÏPû mÉU oÉkÉ aÉrÉå jÉå . UåWûÉlÉÉ Måü
SÉålÉÉåqÉ mÉæU aÉÑÂeÉÏ Måü MüqÉU xÉå ÍsÉmÉOû aÉrÉå jÉå. SÉålÉÉåqÉ LMü WûÉålÉå Måü ÍsÉrÉå
qÉUå eÉÉ UWåû jÉå. lÉÉ EqÉU Mü pÉåS UWûÉ lÉÉ kÉUqÉ MüÉ . jÉÉ iÉÉå
oÉxÉ LMü sÉlQû AÉæU LMü cÉÑiÉ.

aÉÑÂeÉÏ MüÍpÉ UåWûÉlÉÉ Måü WûÉåqPûÉåqÉ MüÉå cÉÑxÉ iÉå MüÍpÉ ExÉMåü qÉqqÉå cÉÑxiÉå.
kÉYMüÉåqÉ ÌMü aÉiÉÏ oÉRûiÉÏ eÉÉ UWûÏ jÉÏ.

qÉåqÉ mÉWÒûlcÉ aÉrÉÏ . ExÉÌMü rÉÉåÌlÉ ÌMü qÉÉlxÉ mÉåÍvÉrÉÉqÉ ÍxÉMÑüS aÉÌrÉ AÉæU
aÉÑÂeÉÏ Måü sÉlQû MüÉå eÉMüQû ÍsÉrÉ .ExÉå AÉåUaÉÉeÉqÉ AÉ aÉrÉÉ jÉÉ. E¨ÉåeÉlÉÉ
Måü qÉUå cÉÏZÉlÉå sÉÌaÉ.AÉæU iÉåeÉ aÉÑÂeÉÏ iÉåeÉ , WûÉrÉ qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ AcNûÉ sÉaÉ
UWûÉ Wæû. msÉÏeÉ cÉÉåSÉå qÉÑeÉå , AÉæU iÉåeÉ .UåWûÉlÉÉ E¨ÉåeÉlÉÉ xÉå mÉaÉsÉ WûÉå
aÉÌrÉ. aÉÑÂeÉÏ ExÉå SåZÉMüU AÉæU mÉÉaÉsÉ WûÉå aÉrÉå AÉæU fÉQûlÉå sÉaÉå. ElÉMåü
ÌuÉrÉï ÌMü ÌmÉcÉMüÉUÏ UåWûÉlÉÉ ÌMü cÉÑiÉ MüÉå xÉUÉoÉÉåU MüU aÉÌrÉ.

UåWûÉlÉÉ lÉå MüpÉÏ pÉÏ CiÉlÉå xÉÑZÉ ÌMü MüsmÉlÉÉ lÉWûÏ ÌMü jÉÏ. aÉÑÂeÉÏ
ÌlÉRûÉsÉ WûÉåMüU UåWûÉlÉÉ mÉU mÉSå UWåû .

UåWûÉlÉÉ ÌMü cÉÑiÉå xÉå ZÉÔlÉ ÌlÉMüsÉ UWûÉ jÉÉ. aÉÑÂeÉÏ ÌlÉ ExÉå mÉÉåqNûÉ .
UåWûÉlÉÉ MüÉå AoÉ aÉÑÂeÉÏ xÉå MüÉåC vÉqÉï lÉWûÏ sÉaÉ UWûÏ jÉÏ.

ExÉMåü xÉÉUå oÉÉsÉ AxiÉ uÉrÉxiÉ WûÉå aÉrÉå jÉå .UåWûÉlÉÉ lÉå AmÉlÉå MümÉQåû
mÉWûlÉå AÉæU eÉÉlÉå sÉÌaÉ. aÉÑÂeÉÏ MüÉå LåxÉÉ sÉaÉÉ eÉæxÉå MüÉåC ÌmÉërÉ uÉxiÉÔ
WûÉjÉ xÉå ÌlÉMüsÉ UWûÏ WûÉå.

UåWûÉlÉÉ lÉå aÉÑÂeÉÏ Måü ÈAÉåqPûÉãqÉ mÉU AmlÉå ÈAÉåqPû UZÉ ÌSrÉå . 5 ÍqÉÌlÉOû iÉMü
SÉålÉÉå cÉÑxÉiÉå UWåû iÉoÉ UåWûÉlÉÉ lÉå MüWûÉ aÉÑÂeÉÏ AoÉ iÉÉå eÉÉlÉÉ ÌWû WûÉåaÉÉ

UåWûÉlÉÉ Måü eÉÉlÉå Måü oÉÉS aÉÑÂeÉÏ AoÉ eÉÑsÉÏ AÉæU ËUrÉÉ MüÉå cÉÉåSlÉå ÌMü
eÉÑaÉÉS sÉaÉÉlÉå sÉaÉå.
=======================================================
==============