Pidato Pembawa Acara Tahlilan dalam Bahasa Jawa Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Alhamdulllahilladzi anzala sakinata fiiqulubil mu'minin liyazdaadu iimanan ma'aa immanihim. Asyhadu anlaa ilaaha ilallaah wahdahu laa syari kalah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warosulu la nabiyya ba'dah. Allohumma sholli 'ala sayyidina Muhammad, wa'ala alihi wasohbihi waman tabi'ahum biihsanin ilaa yaumiddin. qoolallahu ta'ala fil qur'anil kariim, a'udzubillaahi minashaitonirrojiim, bismillah hirrohmaanirrohiim :

amma ba'du : almukarrom poro alim, poro kyai, soho poro ustadz, ingkang kawulo mulya aken poro sepuh pini sepuh, ingkang kawulo mulya aken poro hadirin sedoyo jamaah tahlil, wabil khusus shohibul bait, shohibul hajat, Bapak ..........sekeluarga alhamdulillah, monggo kito aturan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah SWT kanthi ucapan Alhamdulillahirobbil 'aalamiin, ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kulo panjenengan sedoyo, dene menopo kulo panjenengan sedoyo saget angrawuhi jamaah rutin wonten dalemipun Bapak ...... kanthi kawontenan sehat wal afiat mboten wonten rubedo menopo-menopo, Mugimugi kehadiran kulo panjenengan sedoyo estu-estu dicatet kalian Allah SWT dadoso amalan hasanah fiddini waddunya wal aakhirah, Amin 2X sak lajengipun sholawat lan salam monggo kito aturaken dumateng junjungan kito kanjeng nabi Muhammad SAW, biqouli Allahumma sholli 'alaa Muhammad... ingkang sampun paring pitedah dumateng kulo panjenengan sedoyo arupi diinul Islam, arupi agami Islam, Mugi2 dalu menika ngantos akhir hayat kulo panjenengan sedoyo tetep netepi agami Islam, lan mbenjang wonten yaumil qiyaamah, kulo panjenengan sedoyo dadoso umatipun Muhammad ingkang angsal syafaatipun kanjeng nabi Muhammad SAW. Amin 2X yaa robbal 'alamin ... Bapak-bapak poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken, dalu menika Bapak .... kagungan hajat inggih punika, kirim doa dumateng leluhuripun ingkang asma : 1. Almarhum Bapak..... 2. Almarhum Bapak..... 3. Almarhumah Ibu..... 4. ................... lan 5. ................... Bapak-bapak poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken, dalu menika pembacaan yasin lan tahlil kulo pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak ..... lan mangke dipun tutup do'a kalian panjenenganipun Bapak ..... Monggo pakempalan dalu menika kito mulai kanthi pembukaan ummul qur'an shurotul fatihah... Bismillahirrohmaanirrohim, ila hadrotin nabi mustofa Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam wa'ala alihi wasohbihi wa azwajihi wadhurriyya tihi ajma'in, ALFAATIHAH... Saklajengipun waosan yasin lan tahlilipun, dumateng panjenenganipun Bapak .... kawulo aturan.. PEMBACAAN YASIN DAN TAHLIL PEMBACAAN DOA ISTIRAHAT Assalamu'alaikum Wr.Wb. Bapak-bapak poro rawuh ingkang kawulo mulyaaken, mekaten kolo wau waosan yasin, tahlil, lan doa sampun kolo lan panjenengan lampahi kanthi lancar lan gangsar, Mugi-Mugi, menopo ingkang dados niat lan hajatipun Bapak ...... estu-estu dipun terami kalian Allah SWT. Amin ...

nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kirang langkung atur kulo dumateng panjenengan sedoyo. “Yaitu. Assalamu'alaikum Wr. ... Allahumma sholli alaa Muhammad. Dan dari ayat yang mulia ini Al-Imam Asy-Syafi’iy bersama para ulama yang mengikutinya telah mengeluarkan hukum : “Bahwa bacaan Qur‟an tidak akan sampai hadiah pahalanya kepada orang yang telah mati. shohibul hajat. Kulo piyambak. sebagaimana seseorang tidak akan memikul dosa orang lain demikian juga seorang tidak akan memperoleh ganjaran (pahala) kecuali apa-apa yang telah ia usahakan untuk dirinya sendiri. Akhiru kalam. karena bacaan tersebut bukan dari amal dan usaha mereka”. pinaraan ugi hidangan mboten nocoki dumateng panjenengan jedoyo. lan nyuwun ngapunten mbok bilih anggenipun paring panghormatan. Dari sini kita mengetahui.. billahi taufiq wal hidayah.Atas Nami shohibul bait.. “Artinya : Bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian amalan itu akan dinukil oleh tabi‟in dan tabi‟ut tabi‟in termasuk Syafi‟iy di dalamnya yang beritanya akan mencapai derajat mutawatir atau sekurang-kurangnya masyhur. adalah perbuatan yang sama sekali tidak berdalil bahkan menyalahi Al-Qur‟an sendiri dan Sunnah dan perbuatan para shahabat. Membaca Qur‟an untuk orang yang telah mati hatta untuk orang tua dan menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada mereka. Dan dalam masalah peribadatan hanya terbatas pada dalil tidak boleh dipalingkan dengan bermacam qiyas dan ra‟yu (pikiran)” [2] Telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bapak . Maka tidaklah boleh berpaling (menyalahi) perjalanan salaf. Kalau ada. Karena sesungguhnya kaum salaf itu lebih utama dan lebih sempurna” [Dari Kitab Al-Ikhtiyaaraat Ilmiyyah] Keterangan di atas menunjukkan kepada kita bahwa bacaan Al-Qur‟an bukan untuk orang yang telah mati akan tetapi untuk orang yang hidup. “Tidak menjadi kebiasaan salaf. Wb. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang mengambil dari Al-Imam Asy-Syafi‟iy yang dengan tegas mengatakan bahwa bacaan Qur‟an tidak akan sampai kepada orang yang telah mati. apabila mereka shalat sunnat atau puasa sunnat atau haji sunnat atau mereka membaca Qur‟an lalu mereka menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mati dari kaum muslimin. mereka sama sekali tidak pernah mengamalkannya sedikitpun. ngaturaken agunging panuwun atas kerawuhan lan doa kulo panjenengan sami. bahwa membaca Qur‟an untuk orang yang telah mati tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam. Kalau sekiranya perbuatan itu baik tentu para shahabat telah mendahului kita mengamalkannya [1].... Dan tidak pernah dinukil dari seorangpun shahabat (bahwa mereka pernah mengirim bacaan Qur‟an kepada orang yang telah mati). tentulah para shahabat yang pertama mengamalkannya sebelum orang lain. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam tidak pernah mensyariatkan umatnya (untuk menghadiahkan bacaan Qur‟an kepada orang yang telah mati) dan tidak juga pernah menggemarkannya atau memberikan petunjuk kepada mereka baik dengan nash (dalil yang tegas dan terang) dan tidak juga dengan isyarat (sampai-sampai dalil isyarat pun tidak ada). Hukum Membaca Al-Qur’an Untuk Mayit Bersama Al-Imam Syafi’i Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdat Firman Allah Jalla wa „Alaa. Kenyataan yang ada sebaliknya. selaku pranoto acoro. Dan bahwasanya manusia tidak akan memperoleh (kebaikan) kecuali apa yang telah ia usahakan” [An-Najm : 38-39] Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat di atas. Demikian juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak pernah diamalkan oleh kaum salaf.

[2]. [4]. Al-Qur‟an juga memberikan penjelasan dari petunjuk tersebut yang merupakan dalil dan hujjah. Al-Qur‟an itu hidayah/petunjuk bagi manusia [3].Adapaun yang menyalahi Al-Kitab ialah. KESIMPULAN [1]. [2]. Kalau Qur‟an itu boleh dibacakan untuk orang-orang yang telah mati tentulah Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam tidak menyamakan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Qur‟an dengan kuburan! Dan tentulah Nabi yang mulia Shallallahu „alaihi wa sallam akan bersabda : “Jadikanlah rumahrumah kamu seperti kuburan!!!”. “Artinya : Bulan ramadlan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur‟an sebagai petunjuk bagi manusia dan baiyinaat (penjelasan-penjelasan yang merupakan dalil-dalil dan hujjah yang terang) dari petunjuk tersebut dan sebagai Al-Furqan” [Al-Baqarah : 185] [5]. Bahwa para shahabat adalah aslam (yang paling taslim atau menyerah kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya) dan a‟lam (yang paling mengetahui tentang agama Islam) dan ahkam (yang paling mengetahui tentang hukum dan paling tepat hukumnya). mengerjakan perintahNya dan menjauhi laranganNya dan lain-lain?. Saya berkata : “Inilah rahasia yang besar dan hikmah yang dalam bahwa tidak ada seorangpun shahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam masalah membacakan Qur‟an kepada orang-orang yang telah mati dan menghadiahkan pahala bacaannya hatta untuk orang tua mereka sendiri. Dengan demikian perbuatan tersebut tidak ragu lagi adalah BID’AH MUNKAR. Kalau sekiranya perbuatan itu baik tentulah para shahabat telah mendahului kita mengamalkannya (Laukana khairan lasabakuna ilaihi)”. puasa nadzar dan haji untuk orang tua mereka yang telah wafat. Membaca Al-Qur‟an untuk orang yang telah mati dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit bertentangan dengan Al-Qur‟an sendiri dan sunnah Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam bersama ijma‟ para shahabat. kita perlu mengetahui kaidah besar tentang para shahabat. Kenapa mereka tidak bertanya tentang Qur‟an atau shalat atau dzikir atau mengirim Al-Fatihah untuk orang tua mereka yang telah wafat? Jawabnya. Rumah yang tidak dikerjakan ibadah di dalamnya seperti shalat sunat dan tilawah (membaca) Al-Qur‟an. “Artinya : Dari Abu Hurairah : “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : “Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan. Sekali lagi kita memahami dari sunnah nabawiah bahwa Qur‟an bukanlah bacaan untuk orang-orang yang telah mati. Oleh karena itu mereka sangat mengetahui bahwa bacaan Qur‟an bukan untuk orang-orang yang telah mati akan tetapi bacaan untuk orang yang hidup. Di mana mereka bertanya tentang sedekah. Adapun sunnah terlalu banyak haditsnya yang tidak memungkinkan bagi saya menurunkan satu persatu kecuali satu hadits di bawah ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Al-Qur‟an juga sebagai Al-Furqan pembela antara yang hak dengan yang batil. . Mungkinkah orang-orang yang telah mati itu dapat mengambil hidayah Al-Qur‟an. Mafhumnya (yang dapat dipahami) bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Qur‟an apalagi menamatkannya…? [3]. Nabi samakan dengan kuburan. Bahwa Al-Qur‟an bacaan untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah” [Hadits Shahih riwayat Muslim 2/188] Hadits ini memberikan pelajaran yang tinggi kepada kita di antaranya: [1]. Sungguh benar apa yang telah dikatakan Ibnu Katsir : “Tidak dinukil dari seorangpun shahabat bahwa mereka pernah mengirim bacaan Qur‟an kepada orang-orang yang telah mati. Firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala. [1]. Di dalam Al-Qur‟an penuh dengan larangan dan perintah. Bahwa Al-Qur‟an untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang telah mati. “Artinya : Agar supaya Al-Qur‟an itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup” [Yasin : 70] [2]. Karena amalan tersebut tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam maupun pada zaman shahabat. Dan lain-lain masih banyak lagi yang semuanya itu menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur‟an adalah untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati.

Penerbit Tasjilat Al-Ikhlas. …………………… sekeluarga. para kiyai. Ammaa ba‟du. Cetakan Pertama 1422/2001M] __________ Foote Note [1]. Dan para shahabat tidak pernah mengamalkannya sedikit pun juga.Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam tidak pernah memerintahkannya hatta dengan isyarat. contoh berikut ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. 1. Peganglah kuat-kuat kaidah yang besar ini! Bahwa setiap amal kalau itu baik dan masuk ke dalam ajaran Islam tentulah diamalakan lebih dahulu oleh para shahabat. A KAD NIKAH ‫ب سـم هللا ال رحمن ال رح يم‬ : ‫ل م ن ا س م ا ا ا ال حمد هلل ال قائ ل‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ال ا هللا حد‬ ‫دا‬ ‫ال ا‬ ‫ناا ا‬ ‫يد ا حمد‬ ‫حم‬ ‫م با‬ ‫ل بي م‬ ‫ل‬ ‫االي ا‬ ‫لس‬ ‫ر‬ ‫ل ال م‬ ‫حمدا د‬ ‫ا م ين‬ ‫دا‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اب د‬ Bismillaahirrahmaanirrahiim. Membaca Al-Qur‟an untuk orang yang telah mati menghilangkan sebagian dari maksud diturunkannya Al-Qur‟an. pada keluarganya. wa min aayaatihii an khalaqalakum min anfusikum azwaajaa. [Disalin dari buku Hukum Tahlilan (Selamatan Kematian) Menurut Empat Madzhab dan Hukum Membaca Al-Qur‟an Untuk Mayit Bersama Imam Syafi‟iy. ………………. Menurut Imam Syafi‟iy bacaan Qur‟an tidak akan sampai kepada orang-orang yang telah mati. alhamdulillaahilqaa-il . Allaahumma shalli wa sallim wa baarik „alaa sayyidinaa muhammadin wa „alaa aalihii wa shahbihii ajma‟iin. ………………. kalau ada sesuatu amal yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin akan tetapi para shahabat tidak pernah mengamalkannya. Kuburan bukan tempat membaca Al-Qur‟an apalagi menamatkannya. maka amal tersebut jelas tidak baik dan bukan dari Islam.. dan kepada ummatnya hingga akhir zaman. [4]. Mafhumnya. menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara pelaksanaan akdun nikah antara: Sdr. innafii dzalika laaayaatilliqaumiyyatafakkaruun. dengan Sdi. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. litaskunuu ilaihaa wa ja‟ala bainakum mawaddatawwarahmah. putra Bp. bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Kami atas nama shohibul hajah Bp. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. wa asyhadu anna muhammadan „abduhuu wa rasuuluh. Di dalam kaidah ushul yang telah disepakati “apabila nash (dalil) telah datang batallah segala ra‟yu/pikiran pemandu acara kegiatan keagamaan. para sahabatnya. yang insyaallah akan segera dilaksanakan. [5]. Almukarromun para „alim ulama. [3]. . [2]. Penulis Abdul Hakim bin Amir Abdat (Abu Unaisah). ibu-ibu.… Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang menunjukkan tandatanda kebesaranNya dengan menjadikan kita hidup berpasang-pasangan yang diliputi dengan rahmat. ……………………..

dalam pelaksanaan akdun nikah ini . putra Bp. dalam pelaksanaan Walimatul Urus ini . sekeluarga. 3. aamiin. ……………………. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw.. para kiyai. 2. Wassalamu‟alaikum Wr. Pembukaan Tawassul Pasrah Wali dan Prosesi Akdun Nikah yang dilanjutkan dengan Do‟a Penyerahan Maskawin diiringi sholawat Nabi Istirahat Penutup (KUA) Alhamdulillah Usai sudah pelaksanaan Akdun Nikah ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT. ………………………………… Perlu kami sampaikan bahwa Akdun Nikah kedua mempelai telah dilaksanakan ………… Jam ……. 3. kami susun acara-acara sbb: 1. para sahabatnya. alhamdulillaahilqaa-il . ……………………. …………………….Hadirin yang berbahagia. Teriring do‟a semoga kesejahteraan. bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Pembukaan Tawassul Mauidhah Hasanah Pembacaan sholawat nabi diiringi hadrah . wa asyhadu anna muhammadan „abduhuu wa rasuuluh. pada keluarganya. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah.. 2. dan do‟a Bapak-bapak dan Saudara-saudara. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik „alaa sayyidinaa muhammadin wa „alaa aalihii wa shahbihii ajma‟iin. dan kepada ummatnya hingga akhir zaman. mudah-mudahan barokahnya tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada kedua mempelai. 2. 6. innafii dzalika laaayaatilliqaumiyyatafakkaruun. WALIMATUL URUS ‫ب سـم هللا ال رحمن ال رح يم‬ ‫ل م نا س ما ا ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ال ا هللا حد‬ ‫ناا ا‬ ‫دا‬ : ‫حم الحمد هلل القائل‬ ‫ال ا‬ ‫يد ا حمد‬ ‫ل بي م‬ ‫م با‬ ‫ل‬ ‫االي ا‬ ‫ل ال م‬ ‫لس‬ ‫لق‬ ‫حمدا د‬ ‫ا م ين‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫دا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اب د‬ Bismillaahirrahmaanirrahiim. menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Walimatul Urus atas pernikahan putra-putrinya : Sdi. wa min aayaatihii an khalaqalakum min anfusikum azwaajaa. pembacaan Sholawat Nabi. Serta mohon ma‟af atas segala kekurangan yang ada. WIB Untuk itu kami mohon bantuan barokah Fatihah. Wb. kami susun acara-acara sbb: 1. Hadirin yang berbahagia. 4. keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. 5. litaskunuu ilaihaa wa ja‟ala bainakum mawaddatawwarahmah. 4. Billahittaufiq wal hidayah.… Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang menunjukkan tandatanda kebesaranNya dengan menjadikan kita hidup berpasang-pasangan yang diliputi dengan rahmat. Kami atas nama shohibul hajah menyampaikan terima kasih pada para hadirin yang telah ikut menyaksikan dan memberikan do‟a retu dalam pelaksanaan Akdun Nikah ini. Ammaa ba‟du. dan mudah-mudahan pula kedua mempelai ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan nikmat fiddunya wal akhiroh. Almukarromun para „alim ulama. dengan Sdr. Kami atas nama shohibul hajah Bp.

Kami atas nama shohibul bait Bp/Ibu. diberikan kesabaran. wa asyhadu anna muhammadan „abduhuu wa rasuuluh. aamiin yaa robbal „alamiin. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik „alaa sayyidinaa muhammadin wa „alaa aalihii wa shahbihii ajma‟iin.5. mudah-mudahan barokahnya tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada almarhum / mah ………………. kami susun acara-acara sbb: 1. para sahabatnya. Billahittaufiq wal hidayah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang menciptakan hidup dan mati. dan kepada ummatnya hingga akhir zaman. Istirahat 7. alhamdulillaahilladzii khalaqalhayaata wal mauut. dalam pelaksanaan Sambung Do‟a ini . Wb. pembacaan surah Yaasiiin. Do‟a 6. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. Hari meninggalnya : Almarhum / mah ……………………………… Untuk itu kami mohon bantuan barokah Fatihah. Pembukaan 2. mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini akan membuahkan rahmat dan nikmat fiddunya wal akhirah. ……………………. Serta bagi kita semua. bapak-bapak dan saudara-saudara jam‟iyah tahlil yang dimulyakan Allah. TAHLILAN ‫ب سـم هللا ال رحمن ال رح يم‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ال ا هللا حد‬ ‫دا‬ ‫ل ال م ا‬ ‫حمدا د‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫يد ا حمد‬ ‫الحي‬ ‫الحمدهلل ال‬ ‫م با‬ ‫ل‬ ‫ح ا م ين‬ ‫ا اب د‬ Bismillaahirrahmaanirrahiim. Teriring do‟a semoga kesejahteraan. 3. Pembacaan Surah Yaasiiin . Almukarromun para „alim ulama. Demikian pula semoga keluarga yang ditinggalkannya senantiasa diberikan kekuatan iman dan islam. aamiin. sekeluarga. Penutup Alhamdulillah Usai sudah pelaksanaan Walimatul Urus ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT. dan do‟a Bapak-bapak dan Saudara-saudara. dijembarkan kuburnya. Wassalamu‟alaikum Wr. dan mudah-mudahan pula kedua mempelai ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan nikmat fiddunya wal akhiroh. keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. diterangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dari ummat nabi Muhammad saw. para kiyai. Hadirin yang jam‟iyah tahlil yang dimulyakan Allah. Tawassul 3. Ammaa ba‟du. Serta mohon ma‟af atas segala kekurangan yang ada. Kami atas nama shohibul hajah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. ketabahan dan tetep tawakkal kepada Allah SWT. Dengan harapan mudah-mudahan almarhum / mah senantiasa mendapatkan ampunan Allah. pada keluarganya.. menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Sambung Do‟a bertepatan dengan …….

dan kepada ummatnya hingga akhir zaman. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. Hadirin yang yang dimulyakan Allah. Billahittaufiq wal hidayah. para kiyai. 7. semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT. para sahabatnya. aamiin yaa robbal „alamiin. aamiin. 9. . Kami atas nama ……………………. pada keluarganya. Do‟a 6. Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. 2. Teriring do‟a semoga kesejahteraan. Ammaa ba‟du. Wb. alhamdulillaahilladzii arsala rasuulahuu bil hudaa wa diinilhaqqi liyuzhhirahuu „aladdiinikullih. Kami atas nama shohibul bait menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. Pembukaan Tawassul Pembacaan ayat suci Al Qur‟an Pembacaan Shalawat Nabi oleh Santri Mauidhah Hasanah Pembacaan Shalawat diiringi Hadrah Do‟a Istirahat Penutup Alhamdulillah Usai sudah pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah. 6.. kami susun acaraacara sbb: 1.4. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik „alaa sayyidinaa muhammadin wa „alaa aalihii wa shahbihii ajma‟iin. wa asyhadu anna muhammadan „abduhuu wa rasuuluh. ibu-ibu. 5. 4. Serta mohon ma‟af atas segala kekurangan yang ada. menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. 4. yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah. dalam pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi ini . ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dengan agama yang benar. MAULID NABI ‫ب سـم هللا ال رحمن ال رح يم‬ ‫ل بال د‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ال ا هللا حد‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫م با‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل ال م‬ ‫ا‬ ‫الحمد هلل ال‬ ‫حمدا د‬ ‫ن الح‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫لي ر‬ ‫الد ن‬ ‫يد ا حمد‬ ‫ح ا م ين‬ ‫ا اب د‬ Bismillaahirrahmaanirrahiim. 3. Wassalamu‟alaikum Wr. keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Penutup Alhamdulillah Usai sudah pelaksanaan Sambung Do‟a ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT. Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. Almukarromun para „alim ulama. Pelaksanaan Tahlil 5. 8.

aamiin. yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ammaa ba‟du. ibu-ibu. Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. dan kepada ummatnya hingga akhir zaman. 2. alhamdulillaahilladzii asraa bi‟abdihii lailan minal masjidilharaam ilal masjidil aqshaalladzii baaraknaa haulahuu linuriyahuu min aayaatinaa innahuu huwassamii‟ul bashiir. 5. Billahittaufiq wal hidayah. 9. para kiyai.Serta mohon ma‟af atas segala kekurangan yang ada. Almukarromun para „alim ulama. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah diberkahi sekelilingnya dengan memmperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaranNya. 6. Pembukaan Tawassul Pembacaan ayat suci Al Qur‟an Pembacaan Shalawat Nabi oleh Santri Mauidhah Hasanah Pembacaan Shalawat diiringi Hadrah Do‟a Istirahat Penutup Alhamdulillah Usai sudah pelaksanaan Peringatan Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw. 3. Wb. Wassalamu‟alaikum Wr. Hadirin yang yang dimulyakan Allah. semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT. ISRA‟ MI‟RAJ ‫ب سـم هللا ال رحمن ال رح يم‬ ‫ن ا ا اا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫اح ل ل ر‬ ‫با‬ ‫دا‬ ‫ال‬ ‫ال ا‬ ‫ا ر ب د لي ن المس دالحرا ال المس د ا‬ ‫يد ا حمد‬ ‫م با‬ ‫ل‬ ‫ل ال م‬ ‫الحمدهلل ال‬ ‫السمي‬ ‫يرال‬ ‫ب‬ ‫دا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ال ا هللا حد‬ ‫حمدا د‬ ‫ا م ين‬ ‫ا اب د‬ Bismillaahirrahmaanirrahiim. ini. menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Peringatan Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. kami susun acara-acara sbb: 1. . bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah. Dengan harapan mudah-mudahan peringatan Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad saw. aamiin yaa robbal „alamiin. aamiin. 7. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik „alaa sayyidinaa muhammadin wa „alaa aalihii wa shahbihii ajma‟iin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. 8. 4. keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua.. pada keluarganya. wa asyhadu anna muhammadan „abduhuu wa rasuuluh. 5. Teriring do‟a semoga kesejahteraan. Teriring do‟a semoga kesejahteraan. Serta mohon ma‟af atas segala kekurangan yang ada. para sahabatnya. dalam pelaksanaan Peringatan Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad ini . Kami atas nama …………………….

Wassalamu‟alaikum Wr. terutama berupa nikmatul iman dan islam. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah. Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamu‟alaikum Wr. Do‟a Istirahat Penutup Alhamdulillah Usai sudah pelaksanaan tasyakkuran ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatanNya kepada kita semua. 8. 7. 3. Ammaa ba‟du.. semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT. pada keluarganya. 4. SUNATAN ‫ب سـم هللا ال رحمن ال رح يم‬ ‫ا سا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ال ا هللا حد‬ ‫دا‬ ‫ال ا‬ ‫يد ا حمد‬ ‫م با‬ ‫ل‬ ‫م الحمد هلل ال‬ ‫ل ال م‬ ‫ق‬ ‫اح سن‬ ‫دا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫حمدا د‬ ‫ا م ين‬ ‫ا اب د‬ . wa asyhadu anna muhammadan „abduhuu wa rasuuluh.. aamiin. para sahabatnya. Teriring do‟a semoga kesejahteraan. dan kepada ummatnya hingga akhir zaman. Wb. Kami atas nama ……………………. keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua.Billahittaufiq wal hidayah. 5. para kiyai. alhamdulillaahilladzii an‟amanaa bini‟matil iimaani wal islaam. 7. dalam pelaksanaan tasyakkuran ini . Allaahumma shalli wa sallim wa baarik „alaa sayyidinaa muhammadin wa „alaa aalihii wa shahbihii ajma‟iin. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. TINGKEBAN. KELAHIRAN ANAK. 6. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. Pembukaan Tawassul Pembacaan ayat suci Al Qur‟an Mauidhah Hasanah ………………………………. bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah. Wb. SELAPANAN. Serta mohon ma‟af atas segala kekurangan yang ada. 2. Almukarromun para „alim ulama. SUKURAN/SELAMETAN ‫ب سـم هللا ال رحمن ال رح يم‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ال ا هللا حد‬ ‫دا‬ ‫ال ا‬ ‫يد ا حمد‬ ‫م با‬ ‫ل‬ ‫ا م ا ب م ا ما‬ ‫ل ال م‬ ‫الحمد هلل ال‬ ‫دا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫حمدا د‬ ‫ا م ين‬ ‫ا اب د‬ Bismillaahirrahmaanirrahiim. 6. Billahittaufiq wal hidayah. Hadirin yang yang dimulyakan Allah. aamiin yaa robbal „alamiin. menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara tasyakkuran atas ………………………………. kami susun acara-acara sbb: 1.

para sahabatnya. wabil khusus dumateng Bapak Bupati Wonosobo Bpk. kami susun acara-acara sbb: 1.. awit limpahan Rohmat taufiq sedhoyo Hidayahipun Allah ing wekdal ndalu meniko kulo lan panjenengan taseh saget makempal wonten ing majlis ingkang mubarrok meniko. Serta mohon ma‟af atas segala kekurangan yang ada.Wonten pangarsanipun Al-Karim Ibnil Karim Shohibul Fadlilah Wal Karomah __________________________________lan sedoyo keluarga soho dzuriyahipun . Wb. Teriring do‟a semoga kesejahteraan. mugi-mugi pakempalan puniko kacatet dening Allah minongko amal kesaenan. 7. Ammaa ba‟du.Kaping sepisan monggo kulo dereaken samiyo Muji Syukur wonten ngarsani Ngayunan Dalem Gusti Allah Swt. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah. menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara : ………………………………. Almukarromun para „alim ulama. Hadirin-Hadirot ingkang tansah kito mulyaaken. Wassalamu‟alaikum Wr. Alhamduliilahirobbil „alamiin. bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah. semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT. Hadirin yang yang dimulyakan Allah. Pembukaan Tawassul Pembacaan ayat suci Al Qur‟an Mauidhah Hasanah ………………………………. ‫ب سى هللا ان زحًٍ ان زح يى ان حًد هلل رب ان عان ً يٍ و ان ص الة وان س الو ع هي ا شزف االَ ب ياء و ان ًز س ه يٍ س يدَ ا يحًد‬ ‫وع هي ان ّ و صح بّ اجً ع يٍ ايا ب عد‬ . 4. 5. alhamdulillaahilladzii khalaqal insaana fii ahsani taqwiim. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik „alaa sayyidinaa muhammadin wa „alaa aalihii wa shahbihii ajma‟iin. aamiin. para kiyai. pada keluarganya. Billahittaufiq wal hidayah. Do‟a Istirahat Penutup Alhamdulillah Usai sudah pelaksanaan acara ……………………….Bismillaahirrahmaanirrahiim. aamiin yaa robbal „alamiin. keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. 6. 8. amiin Allohumma Amiin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. 2. TEKS MC BAHASA JAWA Ditulis pada 16/04/2010 Assalamu‟alaikum wr. Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. Salawat serto salam mugio tansah kaunjukaken wonten ngayunan dalem Nabi Agung Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan kita manusia dengan sebaik-baik ciptaan. 3.Poro pejabat pemerintah sahe sipil menopo TNI ingkang tansah kawulo hormati. wb. ini. Kami atas nama ……………………. mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa‟atipun mbenjang wonten ing yaumil qiyamah. . Allohumma Amin. Ahmad Naufa(hehe) . kanti Waosan Tahmid. wa asyhadu anna muhammadan „abduhuu wa rasuuluh. dalam pelaksanaan tasyakkuran ini . dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.

Adicoro ingkang kaping kalih waosan ayat-ayat suci AlQuran soho Sholawat nabi. Hadirin-hadirot ingkang kito mulyaaken Monggo sesarengan acara Sewelasan Soho Penutupan Mujahadah Kholwat kito bikak mawi waosan ummul Kitab : ‫ِ ص هي هللا ع ه يّ و س هى وب كزايت س هطاٌ االون ياء ان ش يخ ع بد ان قادر ن ز ضاء هللا ت عان ي ون ش فاعت ر سول ان م‬ ‫ان ج ي الَ ي ر ضي هللا ع ُّ وع هي يا َ وى ان س هف ان صان ح وع هي يا َ وى ان حا ضزوٌ وان حا ضزاث ف ي ْذا ان ًج هس وع هي‬ …… ‫ك م َ يت صان حت ان فات حت‬ Kalajengaken adicoro inkang kaping kalih Wahosan ayat-ayat suci Al-Qur‟an soho Shalawat Nabi Muhamamd SAW. Kalajengaken sambutan ingkang kaping kalih saking ________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. . Aminangkani Adicoro ingkang kapisan inggih puniko Pembukaan. saking kula sedoyo lepat awal tumugi akhir nyuwun agunging pangapunten. Kaljengaken adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah Tahlil ingkang bade dipun pimpin dening _________________________ wekdal soho papan kito aturaken. ingkang badhe dipun astho dening __________________________ wekdal soho papan kito aturaken.. ananging sak derengipun. Kanti waosan doa kolonembi aminangkani paripurnaninipun adicoro sewelasan soho penutupan mujahadah kholwat. Sambutan ingkang kaping sepisan aminangkani Panitia ingkang bade dipun asto dening _________________________________________ wekdal soho papan kito aturaken. Adicoro ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan. Adicoro ingkang kaping gangsal Mau‟idlotul khasanah Adicoro ingkang kaping enem penutup kanti do‟a. Adicoro ingkang kaping tigo Mujahadah. keparenga kula aminangkani pranoto adicoro maosaken menggah runtutipun adicoro ingkang bade kalampah.Monggo adicoro pengetan Maulid Nabi Muhammad SAW kito milai. Wallohul Muwaffiq Ila Aqwamit Thorieq Wassalamu‟alaikum Wr Wb. Hadirin-Hadirot rohimmakumulloh Kito lajengaken adicoro ingkang kaping gangsal Mau‟idlotul Khasanah soho doanipun ingkang bade dipun asto dening ________________________________________________ dumateng panjenenganipun wekdal soho papan kito aturaken.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful