LAM-PT09-01 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 3 2009 SEMESTER ____________ TAHUN ______________ Nama Pensyarah Jabatan

/Unit Kod Kursus Kredit Kumpulan Diajar
Minggu/ Tarikh M1 04/05 Jan. •

: MOHD ALI BIN JEMALI : KEMAHIRAN HIDUP : RBT3105 : 3 (3+0) : PISMP RBT
Topik/Tajuk Pendaftaran Jam Interaksi (Seminggu) Catatan

Mata Pelajaran/Kursus : KAEDAH MENGAJAR KHSR

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendekatan objektivisme - Konsep pendekatan objektivisme - Objektivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan konstruktivisme - Konsep pendekatan konstruktivisme - Konstruktivisme dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Pendekatan pembelajaran secara kontekstual 3
Esah Sulaiman (2004). Pengenalan Pedagogi, Skudai, Johor: Penerbit UTM Roblyer, M. D. & Edwards, J. (2000). Integrating educational technology into teaching (2nd Edition). NJ: Prentice Hal Schunk, D. H. (2000). Learning theories: A educational Perspective. NewJersey: Prentice-Hall

M2 11/12 Jan.

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran • • M3 18/19 Jan. Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Perubahan konsep dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Kajian Masa Depan Pembelajaran berasaskan ketrampilan (Competency Based Learning (CBL)) Pembelajaran psikomotor dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3
Mok Soon Sang (2000). Pedagogi 2: Perlaksanaan pengajaran, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan, Kuala Lumpur: PTS 26 & 27 Jan (Isnin & Selasa) Cuti Tahun Baru Cina - Cuti Berganti Finch, C.R. & Crunkilton, J.R. (1999). Curriculum Development In Vocational And Technical: Planning, Content And Implementation (5th Ed), Boston: Allyn And Bacon. Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan, Kuala Lumpur: PTS

3


M4 Strategi, kaedah dan teknik pengajaran 25/26 Jan. Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Definisi strategi, kaedah dan teknik • Strategi pengajaran dan pembelajaran - Berpusatkan guru - Berpusatkan Murid - Berpusatkan bahan/aktiviti

Februari 2008

LAM-PT09-01
Strategi, kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan murid - Simulasi - Lawatan - Projek - Permainan - Pembelajaran aktif/perbincangan - Pembelajaran secara kooperatif - Pembelajaran Masteri
Mok Soon Sang (2000). Pedagogi 2: Perlaksanaan pengajaran, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

M5 01/02 Feb.

3

Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan, Kuala Lumpur: PTS

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan guru - Syarahan/kuliah - Demonstrasi/ tunjuk cara - Bercerita Kaedah dan teknik pengajaran pemusatan bahan - Modul - Carta - Slaid - Pita rakaman - Perisian kursus pembelajaran (courseware) - Laman Web/ Internet - Peralatan/bahan 3

Esah Sulaiman (2004). Pengenalan pedagogi, Skudai, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan, Kuala Lumpur: PTS

M6 08/09 Feb.

Strategi, kaedah dan teknik pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah M7 15/16 Feb. • Kemahiran menyoal dalam pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah - Teknik-teknik menyoal - Aras-aras soalan 3

Esah Sulaiman (2004). Pengenalan pedagogi, Skudai, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mok Soon Sang (2000). Pedagogi 2: Perlaksanaan pengajaran, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Burton, D. R. & Byrd, D. M. (1994). Methods of effective teaching. Boston: Allyn & Bacon Esah Sulaiman (2004). Pengenalan pedagogi, Skudai, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan, Kuala Lumpur: PTS

Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • • Rancangan pengajaran tahunan/semester Penyediaan rancangan tahunan dan semester Menyediakan rancangan tahunan Menyediakan rancangan 3

M8 22/23 Feb.

M9 Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup 01/02 Mac Februari 2008

3

Burton, D. R. & Byrd, D. M. (1994). Methods of effective teaching.

LAM-PT09-01
Boston: Allyn & Bacon

Sekolah Rendah • • Rancangan pengajaran dan pembelajaran harian Penyediaan rancangan pengajaran harian

Esah Sulaiman (2004). Pengenalan pedagogi, Skudai, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mok Soon Sang (2000). Pedagogi 2: Perlaksanaan pengajaran, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd

Pengalaman Berasaskan Sekolah III M 10 08/09 Mac M 11 15/16 Mac CUTI PERTENGAHAN SEMESTER Perancangan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah • Penyediaan rancangan pengajaran harian
Roblyer, M. D. & Edwards, J. (2000). Integrating Educational Technology Into Teaching (2nd Edition). NJ: Prentice Hall Grabe, M. & Grabe, C. (2006). Integrating Technology For Meaningful Learning. New York: Houghton Mifflin Co. Jonassen, D., Peck, K., & Wilson, B. (1999). Learning With Technology: A Constructivist Perspective. Upper Saddle River: Prentice Hall.

-

Pemilihan strategi,kaedah, teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Aplikasi kemahiran generic

1

M 12 22/23 Mac

-

Penerapan nilai

Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi • Jenis dan contoh bahan bantu mengajar • Bahan bantu mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah

2

Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi • • Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) 3

Roblyer, M. D. & Edwards, J. (2000). Integrating Educational Technology Into Teaching (2nd Edition). NJ: Prentice Hall Grabe, M. & Grabe, C. (2006). Integrating Technology For Meaningful Learning. New York: Houghton Mifflin Co. Jonassen, D., Peck, K., & Wilson, B. (1999). Learning With Technology: A Constructivist Perspective. Upper Saddle River: Prentice Hall.

M 13 29/30 Mac

M 14 05/06 April

Pengajaran mikro • Perlaksanaan kemahiran-kemahiran mengajar tertentu bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah: - Kemahiran set induksi - Kemahiran menggunakan papan tulis

3

Esah Sulaiman (2004). Pengenalan Pedagogi, Skudai, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mok Soon Sang (2000). Pedagogi 2: Perlaksanaan Pengajaran, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd

Februari 2008

LAM-PT09-01
Variasi rangsangan Kemahiran penyoalan
Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan, Kuala Lumpur: Pts Professional Esah Sulaiman (2004). Pengenalan Pedagogi, Skudai, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mok Soon Sang (2000). Pedagogi 2: Perlaksanaan Pengajaran, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan, Kuala Lumpur: Pts Professional Esah Sulaiman (2004). Pengenalan Pedagogi, Skudai, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mok Soon Sang (2000). Pedagogi 2: Perlaksanaan Pengajaran, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan, Kuala Lumpur: Pts Professional

Pengajaran mikro • Perlaksanaan kemahiran-kemahiran mengajar tertentu bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah: - Kemahiran set induksi - Kemahiran menggunakan papan tulis - Variasi rangsangan - Kemahiran penyoalan

M 15 12/13 April

3

Pengajaran makro Perlaksanaan semua kemahiran mengajar bermula dari set induksi hingga kepada penutup bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. 3

M 16 19/20 April

Pengajaran makro M 17 26/27 April Perlaksanaan semua kemahiran mengajar bermula dari set induksi hingga kepada penutup bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3
1 Mei 2009 Cuti Hari Pekerja

Pengajaran makro Perlaksanaan semua kemahiran mengajar bermula dari set induksi hingga kepada penutup bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3

Esah Sulaiman (2004). Pengenalan Pedagogi, Skudai, Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mok Soon Sang (2000). Pedagogi 2: Perlaksanaan Pengajaran, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd Zohir Ahmad (2006). Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan, Kuala Lumpur: Pts Professional

M 18 03/04 Mei

Februari 2008

LAM-PT09-01
M 19 10/11 Mei M 20 17/18 Mei M 21 24/25 Mei ULANGKAJI PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR 3
9 Mei 2009 Hari Wesak

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan Pensyarah ____________________________________ (Nama: Tarikh: ____________________ )

Tandatangan Ketua Jabatan ______________________________________ (Nama: Cap Jabatan: Tarikh: ____________________ )

Februari 2008

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful