Céng hßa xa héi chñ nghÜa ViÖt Nam

ñy ban nh©n d©n Thµnh phè Hå ChÝ Minh

B¸o c¸o
nghiªn cøu kh¶ thi

Dù ¸n khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa

phÇn i
B¸o c¸o tãm t¾t

Thµnh phè Hå ChÝ Minh − 2001

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
ñy ban nh©n d©n Thµnh phè Hå ChÝ Minh

B¸o c¸o
nghiªn cøu kh¶ thi

Dù ¸n
khu xö lý n−íc th¶i
b×nh h−ng hßa

Chñ ®Çu t−
Ban qu¶n lý dù ¸n 415

c¬ quan lËp dù ¸n
C«ng ty thiÕt kÕ vµ t− vÊn
x©y dùng hµ néi

Thµnh phè Hå ChÝ Minh 08/2001

Môc lôc
b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi
Khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa

PhÇn i:

b¸o c¸o tãm t¾t

PhÇn ii:

b¸o c¸o chÝnh

PhÇn iii:

b¶n vÏ

PhÇn iv:

phô lôc

Phô lôc i:

c¸c v¨n b¶n

Phô lôc ii: kÕt qu¶ quan tr¾c chÊt l−îng n−íc vµ
l−u l−îng n−íc kªnh ®en
Phô lôc iii: kÕt qu¶ ®o ®¹t

Phô lôc Iv: kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh

Phô lôc V: PhÇn tµi chÝnh

....5.....................nguån g©y « nhiÔm nghiªm träng trong l−u vùc ............................................................................................ hiÖn tr¹ng x©y dùng vµ hiÖn tr¹ng hÖ thèng thãat n−íc l−u vùc kªnh ®en.......................................................... 3 1...........2.............. 16 ch−¬ng 4: c¸c th«ng sè tÝnh tãan..1................................................................................................................................................................................................3 Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý ®Ó thµnh lËp dù ¸n.. 20 4.......................................................................... 24 i ......................................... 2 1.......................................................................... 23 4...........................................................2 Quy ho¹ch sö dông ®Êt ....1.2 HÖ thèng tho¸t n−íc hiÖn h÷u..............................................................2 Bïn cña khu xö lý ..........2 quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng dù ¸n........... 6 2......................................................................................................................................................................................................2 §Þa h×nh .................. 14 3................3............2 Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng khu xö lý b×nh h−ng hßa..........2 c«ng suÊt khu xö lý.................................................................3 Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi Dù ¸n ............................................1 C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i.......4 Thñy v¨n ...............................................1...........................2 t×nh h×nh hiÖn tr¹ng ......................... 3 1....1 Quy ho¹ch d©n sè ................................ 9 2................................................................1...................................................................................................2 §Ò xuÊt cña ViÖn Quy ho¹ch §« thÞ ...... 14 3............ 5 ch−¬ng 2: nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn........... 10 ch−¬ng 3: quy häach ph¸t triÓn vïng dù ¸n 3.............. 14 3.................................. 14 3............................................................................................................................. 4 1................3 KhÝ t−îng .......................................................................................................... 6 2....................2 Môc tiªu phô................................................................................1 §Ò xuÊt cña C«ng ty Tho¸t n−íc §« thÞ ...................................................4 C¸c th«ng tin chung ................................................................................................................................................. 4.................................................5............................................2..............................................................................................5 §Þa chÊt c«ng tr×nh ...................................................................1................................................................................................................................................................................................... 6 2................................................................................................................2.......................1 Môc ®Ých cña dù ¸n .3 c¸c ph−¬ng ¸n cña khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa:...................... 2................................................................................................1 c¸c l−u vùc tho¸t n−íc thµnh phè hå chÝ minh...................................................................2 C¸c ph−¬ng ¸n................................ 20 4...............................................................2 ¤ nhiÔm ®Êt ..................................................................5............................Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Môc lôc Ch−¬ng 1: sù cÇn thiÕt vµ nh÷ng c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi 1...............................1 N−íc th¶i .................. 15 3.. 4 1.......3.................2......1................. 9 2................. 20 4................................................................................................................................................ 2 1...........................................................................................................................................................................................................1 VÞ trÝ ........................................................3...................................................................................................3................................ 15 3.......................................1 Lêi giíi thiÖu .........................................1 C¸c th«ng sè tÝnh to¸n vÒ chÊt l−îng n−íc th¶i kªnh §en.........................................................................................3 Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng khu xö lý................................................................................2.................................................... 2 1...... 23 4............................................2......................................................................................................................................................................................................................................................... 20 4..1...... 6 2...................................................................3 C¸c th«ng sè n−íc m−a.........5 Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña dù ¸n........................................................................1 D©n sè ........3 Quy ho¹ch tho¸t n−íc m−a vµ n−íc th¶i...1 c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ..................... 8 2......2...............................................................................3 Quy ho¹ch giao th«ng ...................... 1 1......................... 9 2................................. 3 1..........................................................................................................................................................2.................................................................................................................................... c«ng suÊt hÖ thèng vµ c¸c ph−¬ng ¸n cña khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa......................................................................1 nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn.................................. 14 3.............. 4 1................................................................................................ 20 4.................................1.....

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa

4.4

Nghiªn cøu kh¶ thi

ph−¬ng ¸n IA: .......................................................................................................................................... 25
4.4.1 Ph−¬ng ¸n IA gåm c¸c c«ng tr×nh ................................................................................................................................................... 25
4.4.2 Chøc n¨ng tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh ..................................................................................................................................... 25
4.4.3 CÊu t¹o thµnh hå............................................................................................................................................................................... 34
4.4.4 KiÓm tra kh¶ n¨ng xö lý c¸c hå........................................................................................................................................................ 34
4.4.5 ¦u khuyÕt ®iÓm cña ph−¬ng ¸n IA .................................................................................................................................................. 42

4.5

Ph−¬ng ¸n IB ............................................................................................................................................ 42
4.5.1 C¸c c«ng tr×nh trong ph−¬ng ¸n IB................................................................................................................................................. 42
4.5.2 Chøc n¨ng, tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh .................................................................................................................................... 43
4.5.3 CÊu t¹o thµnh hå............................................................................................................................................................................... 44
4.5.4 Nh÷ng c¶i tiÕn trong viÖc thiÕt kÕ c¸c hå: ....................................................................................................................................... 44
4.5.5 KiÓm tra kh¶ n¨ng xö lý c¸c hå........................................................................................................................................................ 44
4.5.6 ¦u khuyÕt ®iÓm cña ph−¬ng ¸n IB .................................................................................................................................................. 45

4.6

ph−¬ng ¸n iia .......................................................................................................................................... 53
4.6.1 Ph−¬ng ¸n IIA gåm c¸c c«ng tr×nh.................................................................................................................................................. 53
4.6.2 Chøc n¨ng, tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh .................................................................................................................................... 53

4.7

Ph−¬ng ¸n IIB .......................................................................................................................................... 56

4.8

Ph−¬ng ¸n III............................................................................................................................................ 56

ch−¬ng 5: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng
5.1

më ®Çu:........................................................................................................................................................ 63

5.2

tãm t¾t dù ¸n:........................................................................................................................................ 63

5.3

C¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p chÕ b¶o vÖ m«i tr−êng .............................................................. 64
5.3.1 LuËt B¶o vÖ M«i tr−êng .................................................................................................................................................................... 64
5.3.2 C¸c nghÞ ®Þnh vÒ m«i tr−êng ............................................................................................................................................................ 65
5.3.3 LuËt N−íc 1-1999.............................................................................................................................................................................. 65

5.4

Tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc, kh«ng khÝ ............................................................................. 65
5.4.1 C¸c tiªu chuÈn cña ViÖt Nam........................................................................................................................................................... 65

5.5

nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng..................................... 66

5.6

§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ................................................................................................... 66
5.6.1 Më ®Çu :............................................................................................................................................................................................. 66
5.6.2 C¸c t¸c ®éng bÊt lîi dµi h¹n ............................................................................................................................................................. 66
5.6.3 C¸c t¸c ®éng bÊt lîi ng¾n h¹n.......................................................................................................................................................... 66
5.6.4 §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng.......................................................................................................................................................... 67
5.6.5 KÕt luËn.............................................................................................................................................................................................. 69

ch−¬ng 6: c¸c ph−¬ng ¸n tæ chøc qu¶n lý
6.1

Tæ chøc hiÖn h÷u .................................................................................................................................. 70
6.1.1 C¸c së vµ ban qu¶n lý trùc thuéc UBND Thµnh phè ..................................................................................................................... 70
6.1.2 S¬ ®å tæ chøc Së Giao Th«ng C«ng Ch¸nh..................................................................................................................................... 70
6.1.3 S¬ då tæ chøc c«ng ty tho¸t n−íc ®« thÞ. ......................................................................................................................................... 71
6.1.4 S¬ ®å tæ chøc cña xÝ nghiÖp thãat n−íc ........................................................................................................................................... 72

6.2

Tæ chøc qu¶n lý.................................................................................................................................... 72
6.2.1 Chøc N¨ng:........................................................................................................................................................................................ 72
6.2.2 Tæ chøc............................................................................................................................................................................................... 72
6.2.3 Nh©n sù cña xÝ nghiÖp ...................................................................................................................................................................... 73
6.2.4 Tµi s¶n cña xÝ nghiÖp:....................................................................................................................................................................... 73

ii

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa

Nghiªn cøu kh¶ thi

ch−¬ng 7: nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c
7.1

Tho¸t n−íc m−a l−u vùc kªnh ®en........................................................................................... 74

7.2

§Òn bï gi¶i táa....................................................................................................................................... 74
7.2.1 KÕt qu¶ ®iÒu tra kinh tÕ x· héi ........................................................................................................................................................ 74
7.2.2 C¸c gi¶i ph¸p ®Òn bï dù kiÕn:.......................................................................................................................................................... 74

7.3

KÕt cÊu vµ nÒn mãng c«ng tr×nh............................................................................................... 76
7.3.1 C«ng tr×nh.......................................................................................................................................................................................... 76
7.3.2 NÒn vµ ®Êt ®¾p ................................................................................................................................................................................... 76

7.4

BiÖn ph¸p thi c«ng............................................................................................................................... 76

7,5

C«ng t¸c chuÈn bÞ vµ khëi ®éng c«ng tr×nh ..................................................................... 76
7.5.1 Khëi ®éng c«ng tr×nh ........................................................................................................................................................................ 76

7.6

C«ng t¸c ®µo t¹o: ............................................................................................................................... 77

7.7

C¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt khi vËn hµnh: ...................................................................................... 77

ch−¬ng 8: phÇn tµi chÝnh
8.1

Tæng vèn ®Çu t−.................................................................................................................................... 78

8.2

Kinh phÝ ®Çu t− c¸c ph−¬ng ¸n:................................................................................................... 79

8.3

ph©n tÝch kinh tÕ c¸c ph−¬ng ¸n .............................................................................................. 80

ch−¬ng 9: tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh
9.1

§Æc ®iÓm c«ng tr×nh .......................................................................................................................... 87

9.2

TiÕn ®é c«ng tr×nh: ............................................................................................................................ 87

9.3

Gãi thÇu:.................................................................................................................................................... 87

ch−¬ng 10: kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
10.1

KÕt luËn..................................................................................................................................................... 89

10.2

KiÕn nghÞ.................................................................................................................................................... 89

iii

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa

Nghiªn cøu kh¶ thi

Dù ¸n n©ng cÊp ®« thÞ vµ lµm s¹ch
kªnh t©n ho¸ - lß gèm
Ch−¬ng i
sù cÇn thiÕt vµ nh÷ng c¨n cø
®Ó lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi

1.1

Lêi giíi thiÖu
Dù ¸n "N©ng cÊp §« thÞ vµ Lµm s¹ch kªnh T©n Hãa - Lß Gèm" do Ban Qu¶n lý Dù
¸n 415 qu¶n lý vµ ®−îc ChÝnh phñ BØ tµi trî ®ang ®−îc triÓn khai ë Tp. HCM. M«i
tr−êng Tp. HCM bÞ « nhiÔm trÇm träng bëi chÊt th¶i r¾n vµ n−íc th¶i. Môc tiªu cña
Dù ¸n lµ c¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr−êng ®« thÞ, trong khu«n khæ l−u vùc kªnh T©n
Hãa- Lß Gèm, th«ng qua 7 chiÕn l−îc liªn ®íi (chÊt th¶i r¾n, n¾n dßng kªnh m−¬ng,
xö lý n−íc th¶i, t¨ng c−êng thÓ chÕ, chØnh trang ®« thÞ, n©ng cao ý thøc céng ®ång vµ
trî gióp kinh tÕ - x· héi).
§©y lµ mét c«ng tr×nh thÝ ®iÓm xö lý n−íc th¶i, môc tiªu chÝnh lµ nh»m t×m ra gi¶i
ph¸p kü thuËt phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña l−u vùc, cña thµnh phè còng nh−
cña c¶ n−íc trong xö lý n−íc th¶i ®« thÞ ®Ó c¶i thiÖn m«i tr−êng .
Sau c¸c nghiªn cøu ban ®Çu cña c¸c chuyªn gia BØ vµ ViÖt Nam, héi nghÞ liªn tÞch
võa qua ®· ®Ò nghÞ tµi trî cho mét tr¹m xö lý n−íc th¶i trªn c¬ së c«ng nghÖ hå kþhiÕu khÝ. MÆc dï lo¹i h×nh tr¹m xö lý nµy ®ßi hái vèn ®Çu t− thÊp nh−ng nã l¹i rÊt
h÷u hiÖu trong viÖc lµm s¹ch n−íc vµ lo¹i trõ c¸c nh©n tè mang mÇm bÖnh. C«ng
nghÖ nµy hoµn toµn phï hîp víi c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn vµ ®· ®−îc øng dông
thµnh c«ng ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi.
ý t−ëng ®Çu tiªn chØ giíi h¹n ë mét m« h×nh c«ng tr×nh hå hiÕu khÝ nhá n»m trong
vïng dù ¸n (Ph−êng 11, QuËn 6) ®Ó chøng minh kh¶ n¨ng lµm s¹ch n−íc vµ thu ®−îc
c¸c chØ tiªu ®Ó thiÕt kÕ. V× vÞ trÝ nµy kh«ng phï hîp, nªn cuèi cïng, mét vÞ trÝ tèt h¬n
®· ®−îc chän trong X· B×nh H−ng Hßa, QuËn B×nh Ch¸nh.
Khu vùc ®−îc chän lµm hå sinh häc lµ mét ao th¶ sen ®−îc dïng cho c¸c môc ®Ých
n«ng nghiÖp vµ còng lµ mét bÓ chøa n−íc m−a tù nhiªn. ñy ban Nh©n d©n Tp. HCM
®· quyÕt ®Þnh dµnh khu ®Êt nµy cho xö lý n−íc th¶i trong 20 n¨m tíi.
C¬ së trªn Dù ¸n tiÒn kh¶ thi: " Nghiªn cøu c«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i b»ng c«ng
nghÖ sinh häc kÕt hîp víi ch−¬ng tr×nh c¶i thiÖn vÖ sinh l−u vùc kªnh §en " do
chuyªn gia BØ thµnh lËp, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi " khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng
Hßa" sö dông c«ng nghÖ chuçi hå sinh häc nµy ®−îc so¹n th¶o theo quy ®Þnh hiÖn
hµnh cña nhµ n−íc ViÖt Nam víi hai yªu cÇu chñ yÕu:
Xö lý n−íc th¶i cho l−u vùc kªnh §en cho giai ®o¹n 2010 ®Õn 2020 .
KiÓm tra kh¶ n¨ng tho¸t n−íc m−a cña l−u vùc kªnh §en tõ sau CÇu Tr¾ng mµ kh«ng
cã hå sen ho¹t ®éng nh− mét dung tÝch ®iÒu hßa n−íc m−a
Nguån vèn ®Ó thùc thi Dù ¸n lµ nguån vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña chÝnh phñ
V−¬ng quèc BØ vµ vèn ®èi øng cña chÝnh phñ CHXHCN ViÖt Nam.
1

KÕt qu¶ quan tr¾c chÊt l−îng n−íc vµ ®o l−u l−îng n−íc kªnh §en tr×nh bµy trong phô lôc II.77 0. 2 .A 6.94 111. SS .57 395 110. COD.88 26.1 vµ b¶ng 1. so víi TCVN 5945-95 läai B th× c¸c th«ng sè « nhiÔm c¬ b¶n nh− BOD5.3 1. c¸c tói nhùa.34 5. L−u l−îng n−íc kªnh §en hiÖn nay ®· ®¹t c¸c trÞ sè: Qmin = 18.5 .B TCVN 5945-95 .48 384.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng khu xö lý b×nh h−ng hßa 1.800 7.07 265 110 6.20 217. Coliform.000 m3/ngµy N−íc th¶i kh«ng ®−îc xö lý ch¶y qua vïng d©n c− cïng víi r¸c th¶i.2.20 26.. 1 ChÊt l−îng n−íc kªnh ®en HiÖn tr¹ng kh¸c N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C¸c th«ng sè PH NhiÖt ®é T0c DO (mg/l) BOD5 (mg/l) COD (mg/l) Tæng N (mg/l) Tæng P (mg/l) Tæng SS (MNP/100ml) Coliform (MNP/100ml) Tiªu chuÈn th¶i Min T.000 m3/ngµy Qmax = 36. c¸c hép xèp t¹o nªn mét kªnh gäi lµ kªnh §en (víi n−íc ®en) cã c¸c th«ng sè nh− trong b¶ng 1.1 N−íc th¶i .39 162.53 29.60 90. cña n−íc kªnh §en cao h¬n tõ 2 ®Õn 4 lÇn vµ so víi TCVN 5945-95 lo¹i A th× cao h¬n tõ 5 ®Õn 11 lÇn.21 302. 1.70 0.69 1. B×nh Max TCVN 5945-95 .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi 1.2.9 40 2 50 100 60 6 100 10000 6-9 40 6 20 50 30 4 50 5000 Nh− vËy.90 21.000 5.60 27.76 3..nguån g©y « nhiÔm nghiªm träng trong l−u vùc N−íc th¶i ®−îc thu vµo mét sè tuyÕn cèng chung kh«ng hoµn chØnh vµ mét sè m−¬ng lé thiªn b»ng ®Êt tËp trung vÒ kªnh §en.2: B¶ng 1.000 m3/ngµy QTB = 25.04 1.2 ¤ nhiÔm ®Êt KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt ®¸y kªnh §en vµ ®¸y hå Sen cho thÊy hµm l−îng kim läai nÆng kh«ng ®¸ng kÓ.44 5.5 220.

kÌ vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng tiÒn xö lý c«ng nghiÖp.HCM vÒ viÖc duyÖt c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t− c¸c h¹ng môc thÝ ®iÓm cña Dù ¸n "N©ng cÊpvµ lµm s¹ch Kªnh T©n Hãa . 3/2001 cña Ban qu¶n lý Dù ¸n 415. . §ßan chuyªn gia ®¸nh gi¸ vÒ n−íc th¶i.ThÞ NghÌ (2000) - B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi l−u vùc kªnh Tµu Hò . Tp.kªnh TÎ.3 - Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Õn n¨m 2020. 5 x· B×nh H−ng Hßa. 10/2000. Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý ®Ó thµnh lËp dù ¸n 1. xö lý.§T ngµy 31/8/2000.UB .QuyÕt ®Þnh cña UBND Tp. 4. ®Êt cµng nghiªm träng. (2000) . NÕu d©n sè tiÕp tôc t¨ng lªn. khi yªu cÇu ®Çu t− cho h¹ tÇng cßn rÊt cao nhÊt lµ cho cÊp tho¸t n−íc.Lß gèm Thµnh phè Hå ChÝ Minh sè 5914/ Q§ .B¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi cña hÖ thèng hå n−íc th¶I æn ®Þnh ®Ó xö lý n−íc kªnh « nhiÔm. 6/2000.§iÒu kho¶n tham chiÕu lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ViÖt Nam.Lß gèm sè 3846/ UB . do vËy viÖc x©y dùng ngay mét khu xö lý n−íc th¶i cho l−u vùc kªnh §en v« cïng cÇn thiÕt. huyÖn B×nh Ch¸nh.Chñ qu¶n ®Çu t−: UBND Thµnh phè Hå ChÝ Minh - Chñ ®Çu t−: Ban Qu¶n lý Dù ¸n 415 3 . Quy ho¹ch tho¸t n−íc Thµnh phè Hå ChÝ Minh.3 Nghiªn cøu kh¶ thi Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng khu xö lý Trong t×nh h×nh hiÖn nay.Dù ¸n thuéc nghµnh: C¬ së h¹ tÇng ®« thÞ . .4 . MÆt kh¸c.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 1. Khi mµ khu d©n c− thuéc c¸c x· cña huyÖn B×nh Ch¸nh cã mËt ®é d©n c− cao nh− c¸c quËn kh¸c cña thµnh phè th× t×nh h×nh « nhiÔm n−íc. huyÖn B×nh Ch¸nh Tp. HCM.Th«ng b¸o cña UBND Thµnh phè Hå CHÝ Minh vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt khu vùc dù kiÕn thùc hiÖn khu xö lý "Hå sinh häc" B×nh H−ng Hßa thuéc Dù ¸n T©n Hãa .2. kh«ng khÝ.§Ò ¸n vÖ sinh vµ n©ng cÊp ®« thÞ kªnh T©n Hãa-Lß Gèm.§T ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2000 C¸c th«ng tin chung 1. . . .kªnh §«i . khi sè d©n trong khu vùc míi ®¹t 120. HCM . l¾ng.000 ng−êi mµ møc ®é « nhiÔm ®· v−ît qu¸ tiªu chuÈn cho phÐp nhiÒu lÇn. l−u l−îng n−íc th¶i ®Õn n¨m 2020 cã thÓ ®¹t ®Õn 46. tiªu chuÈn BOD5 cã thÓ t¨ng tõ 40g/ ng−êi/ ngµy hiÖn nay lªn 50g/ ng−êi/ ngµy vµo nh÷ng n¨m 20102015.§Ò ¸n hÖ thèng hå n−íc th¶i æn ®Þnh ®Ó xö lý n−íc th¶i ë BHH. B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi l−u vùc Nhiªu Léc .Tªn dù ¸n: Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa .000m3/ ngµy. 12/1999. kh¶ n¨ng ®Çu t− tõ nÒn kinh tÕ hiÖn nay cßn h¹n hÑp th× viÖc x©y dùng khu xö lý b»ng chuçi hå sinh häc t¹i x· B×nh H−ng Hßa hiÖn nay lµ hîp lý c¶ vÒ kü thuËt lÉn kinh tÕ.§Þa ®iÓm x©y dùng: Êp 3.

C¸c th«ng sè cña Dù ¸n theo b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi do DGIC . Nh÷ng xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã chÊt l−îng n−íc th¶i xÊu h¬n n−íc th¶i sinh ho¹t th× buéc nh÷ng xÝ nghiÖp nµy ph¶i xö lý tr−íc khi th¶i ra cèng ®« thÞ.5.000m3/ ngµy vµo n¨m 2020 .BTC vµ Ban Qu¶n lý Dù ¸n 415 lËp th¸ng 10/ 2000 + + + + + C«ng suÊt khu xö lý D©n sè cña l−u vùc n¨m 2010 Gi¸ c«ng tr×nh x©y dùng Chi phÝ ®Òn bï Chi phÝ ®µo t¹o vµ thiÕt bÞ v¨n phßng + Tæng kinh phÝ ®Çu t− : 46.900 triÖu ®ång : 42.5 Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña dù ¸n 1.1 Môc ®Ých cña dù ¸n ♦ Môc ®Ých chÝnh: .000 ng−êi : 2. ChÊt l−îng n−íc sau khi xö lý ph¶i ®¹t tiªu chuÈn TCVN 5945-95 víi: BOD5 ≤ 50mg/l COD ≤ 100mg/l Tæng N ≤ 60mg/l N-NH 4 ≤ 1mg/l Tæng P ≤ 6mg/l Tæng SS ≤ 100mg/l Coliform ≤ 10.016 m3/ ngµy :160.699 triÖu ®ång Tæng diÖn tÝch ®Êt sö dông F = 35.X©y dùng khu xö lý n−íc th¶i l−u vùc kªnh §en cã diÖn tÝch l−u vùc 785 ha cho giai ®o¹n 2003 ®Õn 2025 víi c«ng suÊt: Q = 20.000m3/ ngµy vµo n¨m 2003 Q = 46.000 MNP/ 100ml 4 .5 ÷9 BOD5 = 180 ÷ 220mg/l COD = 200 ÷ 300mg/l TSS = 200 ÷ 300mg/l ChÊt l−îng n−íc th¶i c«ng nghiÖp còng cã c¸c th«ng sè khèng chÕ t−¬ng ®−¬ng n−íc th¶i sinh ho¹t.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi .6ha Thêi gian tÝnh to¸n cña Dù ¸n vµ còng lµ thêi gian tån t¹i cña khu xö lý B×nh H−ng Hßa lµ tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2025. 1.380 triÖu ®ång : 319 triÖu ®ång : 71.ChÊt l−îng n−íc th¶i sinh ho¹t cã c¸c th«ng sè : PH = 6. Sau ®ã sÏ sö dông ®Êt nµy lµm c«ng viªn c©y xanh vµ cã hå c¶nh quan phôc vô cho môc ®Ých vui ch¬i gi¶i trÝ.

CH4. Ngoµi hai môc ®Ých nªu trªn. Môc tiªu phô lµ kiÓm tra kh¶ n¨ng tho¸t n−íc m−a cña l−u vùc khi sö dông hå sen lµm khu xö lý. cÊp vµ sö dông vèn ®èi øng cña ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n.000m3(tõ cèt 1. phª duyÖt. NÕu khu xö lý ®· sö dông hÕt diÖn tÝch hå th× hiÖn t−îng bèc h¬i vµ thÊm kh«ng x¶y ra vµ dßng kªnh tiÕp sau cèng CÇu Tr¾ng buéc ph¶i tÝnh víi l−u l−îng m−a Qmax. MÆt kh¸c. c¸c vÊn ®Ò vËn hµnh. 5. 4. 5 . Nghiªn cøu.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 1. c«ng nghÖ vµ kü thuËt. Khu xö lý cÇn cã vïng c¸ch ly tèi thiÓu víi yªu cÇu kh«ng khÝ cña vïng d©n c− gÇn khu xö lý kh«ng v−ît qu¸ tiªu chuÈn vÒ COx. qu¶n lý còng nh− c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh kh¸c. 1. Lµ c¨n cø ®Ó c¬ quan ban nghµnh chøc n¨ng trong thµnh phè lªn kÕ ho¹ch yÓm trî vµ phèi hîp víi nhau víi Ban Qu¶n lý Dù ¸n 415 ®Ó viÖc thùc hiÖn Dù ¸n ®−îc thuËn lîi. Kh«ng t¹o nªn nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c©y cá v« tæ chøc vµ ruåi muçi trªn c¸c hå. xem xÐt kü c¸c yÕu tè kh¶ thi hoÆc kh«ng kh¶ thi cña c¸c ®Ò xuÊt nµy vÒ c¸c khÝa c¹nh: quy ho¹ch ®« thÞ. Lµm c¨n cø cho viÖc chuÈn bÞ. hå Sen víi chøc n¨ng tù nhiªn.5. 3.2 Nghiªn cøu kh¶ thi Môc tiªu phô Do chuçi hå Sen hiÖn nay ngoµi chøc n¨ng n«ng nghiÖp lµ trång sen cßn cã t¸c dông ®iÒu hßa l−u l−îng n−íc th¶i. ®¸nh gi¸ c¸c ®Ò xuÊt kü thuËt vµ tµi chÝnh cña c¸c chuyªn gia BØ. H2S. CÇn gi¶i quyÕt tho¸t n−íc m−a cña l−u vùc kªnh §en vµ khu vùc d©n c− trong l−u vùc thuéc B×nh Ch¸nh hîp lý ®Ó tr¸nh óng ngËp. ®©y lµ mét hå ®IÒu hßa n−íc m−a.4) ®−îc sö dông ®Ó chøa l−îng n−íc m−a víi c−êng ®é cao ë c¸c phót ®Çu mçi trËn m−a.6 ®Õn 2. NH4 Kh«ng cho phÐp n−íc th¶i thÈm thÊu xuèng tÇng n−íc ngÇm cã chÊt l−îng tèt n»m d−íi ®¸y hå Sen.1 lµ hîp lý. VÒ mïa m−a mét dung tÝch hå kho¶ng 300. b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ViÖt Nam nµy (FSVN) cßn nh»m c¸c môc ®Ých sau ®©y: (trÝch tõ TOR cña Ban Qu¶n lý Dù ¸n 415) 1. 2.3 Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi Dù ¸n VÒ chÊt l−îng n−íc ®· xö lý: do kªnh Bµ Hom kh«ng ph¶i lµ kªnh cÊp n−íc cho ®« thÞ nªn yªu cÇu chÊt l−îng n−íc ®· xö lý nh− ®· nªu ë môc V. Lµm c¨n cø ®Ó UBND Thµnh phè Hå ChÝ Minh tæ chøc vµ phª duyÖt nh©n sù cho bé m¸y lµm viÖc cña Ban Qu¶n lý Dù ¸n.5. B¸o c¸o kh¶ thi cña ViÖt Nam lµ c¨n cø ®Ó UBND Thµnh phè Hå ChÝ Minh tr×nh chÝnh phñ cho phÐp sö dông ®Êt cÇn thiÕt vµ vèn ®èi øng cho viÖc thùc hiÖn Dù ¸n.

TuyÕn kªnh cã vïng håi quy lµ 785 ha. Ngoµi n−íc th¶i sinh ho¹t. huyÖn B×nh Ch¸nh. hiÖn tr¹ng x©y dùng Vµ hiÖn tr¹ng hÖ thèng tho¸t n−íc l−u vùc kªnh ®en 2.1 Nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn 2. Cã nhiÒu nghÜa trang ®an xen víi khu d©n c− trong khu vùc. th¸ng 10-1999.6ha. VÞ trÝ ®−îc ®Ò nghÞ x©y dùng tr¹m xö lý n−íc th¶i n»m trong ph−êng B×nh H−ng Hßa. kho¶ng 10%.1 m. Trªn thùc tÕ.1 VÞ trÝ Kªnh §en ch¶y tõ §«ng sang T©y. ®−êng T©n Kú-T©n Quý vµ ë phÝa §«ng nam lµ tØnh lé B×nh H−ng Hßa. VÒ ®Þa chÊt. Sù biÕn thiªn nhiÖt ®é chØ trong kho¶ng 5 ÷ 7oC nh− tr×nh bµy d−íi ®©y : + NhiÖt ®é trung b×nh trong n¨m 27oC + NhiÖt ®é cao nhÊt trong th¸ng (th¸ng 4) 35oC + NhiÖt ®é thÊp nhÊt trong th¸ng (th¸ng 12) 22oC 6 . n−íc th¶i c«ng nghiÖp còng ®æ vµo kªnh.1.045 m. ®Æc biÖt lµ nghÜa trang B×nh H−ng Hßa chiÕm mét khu vùc lín n»m ë §«ng b¾c vÞ trÝ ®−îc chän. vÞ trÝ lµ c¸c ao th¶ sen cña Êp 4. Tæng diÖn tÝch khu vùc. HiÖn nay mËt ®é x©y dùng t¹i vÞ trÝ cßn thÊp. c¸ch ®−êng An D−¬ng V−¬ng 450 m vµ c¸ch ®−êng T©n Kú -T©n Quý 300 m. h−¬ng lé sè 14. qua quËn T©n B×nh vµ huyÖn B×nh Ch¸nh. 2.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Ch−¬ng ii Nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn. ®−êng ©u C¬.000 d©n vµ g¸nh nÆng nµy cßn gia t¨ng víi tèc ®é ®« thÞ hãa cña khu vùc nµy. (xem b¸o c¸o Kh¶o s¸t §Þa chÊt hå sen B×nh H−ng Hßa. Phô lôc III). Vïng nµy n»m trong biªn giíi h−¬ng lé sè 2. hoµn toµn kh«ng cã c− d©n. khëi tõ ®−êng §éc LËp vµ chÊm døt ë kªnh 19-5. §o¹n chÝnh cña kªnh dµi 4.1 Kªnh §en tiÕp nhËn n−íc th¶i sinh ho¹t tõ 120. ®−êng T©n Kú-T©n Quý cho ®Õn +2 däc kªnh 19-5. ®−êng ©u C¬.6 kg/cm2.1.5m däc theo c¸c trôc lé chÝnh nh− h−¬ng lé 14. 2. lµ kho¶ng 35.3 KhÝ t−îng ♦ NhiÖt ®é NhiÖt ®é gi÷a c¸c th¸ng Ýt biÕn ®éng. Xem b¶n vÏ 2. vïng dù ¸n cã nh÷ng ®iÒu kiÖn t−¬ng tù nh− toµn quËn T©n B×nh — ®Êt phï sa cæ víi t¶i träng R ≥ 1. Kªnh §en ch¶y däc theo gi¶i ®Êt thÊp ë gi÷a vïng håi quy lµ mét tuyÕn thu n−íc tù nhiªn cña vïng håi quy víi cao ®é trung b×nh lµ 2.2 §Þa h×nh §Þa h×nh vïng håi quy biÕn thiªn tõ +4.1.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶n vÏ 2.1 7 .

5 ÷ 12. t¹i c¸c khu vùc däc theo kªnh m−¬ng vµ ao hå. C−êng ®é cao nhÊt cña bøc x¹ mÆt trêi trùc tiÕp lµ kho¶ng 0. 15.392 159 — Ngµy m−a trung b×nh hµng n¨m (ngµy) ♦ ChÕ ®é giã Cã hai h−íng giã chÝnh trong n¨m : • Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 6: H−íng giã khèng chÕ lµ §«ng nam víi tÇn sè 20 ÷ 40%.5 giê n¾ng vµ c−êng ®é n¾ng vµo buæi tr−a kho¶ng 100. • Tõ th¸ng 7 ®Õn th¸ng 12: H−íng giã khèng chÕ lµ T©y nam. cã hai thêi kú triÒu xuèng vµ hai thêi kú triÒu lªn. ♦ ♦ §é Èm trong kh«ng khÝ + §é Èm t−¬ng ®èi 75 — 85% + §é Èm tèi ®a tuyÖt ®èi (trong mïa m−a) 83 — 87% + 67 — 69% §é Èm tèi ®a tuyÖt ®èi (trong mïa kh«) Bøc x¹ mÆt trêi Sè giê n¾ng trong n¨m lµ 1. cã 2 thêi kú triÒu c−êng tïy thuéc chu kú mÆt tr¨ng trong c¸c ngµy 1. Trong thêi kú nµy.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa ♦ Nghiªn cøu kh¶ thi ChÕ ®é m−a L−îng m−a trung b×nh hµng n¨m t¹i tr¹m T©n S¬n NhÊt: B¶ng 2. 2. Hµng th¸ng. kªnh r¹ch trong thµnh phè ®−îc nèi kÕt víi nhau thµnh mét hÖ thèng víi mét quan hÖ kh¨ng khÝt trong chÕ ®é thñy v¨n vµ bÞ ¶nh h−ëng bëi chÕ ®é b¸n nhËt triÒu cña biÓn §«ng. 16.000 lux trong mïa kh«.4 Thñy v¨n ♦ ChÕ ®é thñy v¨n S«ng ngßi.42 ÷ 0.718 — L−îng m−a thÊp nhÊt (mm) trong nhiÒu n¨m (1958) 1.935 — L−îng m−a cao nhÊt (mm) trong nhiÒu n¨m (1980) 2.42 ÷ 0. Tuy nhiªn.1.46 cal/cm2/phót vµo th¸ng 2 vµ th¸ng 3 vµ kho¶ng 0. mùc n−íc ngÇm thÊp h¬n mÆt ®Êt. 3 vµ 14. giã §«ng (20%) vµ giã Nam (37%). vËn tèc giã cã trÞ sè cao nhÊt.5 m trong mïa m−a.1 L−îng m−a trung b×nh b×nh n¨m Gi¸ trÞ so s¸nh Tr¹m T©n S¬n NhÊt — L−îng m−a trung b×nh hµng n¨m (mm) 1. Hµng ngµy.500 giê hoÆc h¬n n÷a. VËn tèc giã trung b×nh lµ 2 ÷ 3 m/gi©y.56 cal/cm2/phót trong thêi gian tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 12. 17 cña ©m lÞch vµ 2 thêi kú triÒu thÊp gi÷a c¸c ngµy kÓ trªn. 2. ♦ N−íc ngÇm Mùc n−íc ngÇm cña c¶ thµnh phè vµ cña l−u vùc hoµn toµn æn ®Þnh.15 ÷ 0. 8 .2 m trong mïa kh« ®Õn 0. trÞ sè cao nhÊt ghi ®−îc vµo n¨m 1972 lµ 36 m/gi©y. víi chiÒu s©u trung b×nh tõ 0.9 ÷ 2. Mçi ngµy cã kho¶ng 11.

2 Líp ®Êt 1 2a 2b 3 4 5 6 C¸c chØ tiªu c¬ lý W% γg/cm3 e0 Wch (%) Wd Id B C(kg/cm3) ϕ(0) 14.1.bïn sÐt ch¶y: Líp (1) gåm bïn sÐt mµu x¸m ®en ph©n bè tõ mÆt ®Êt tíi ®é s©u 0. quËn T©n B×nh vµ mét phÇn cña ph−êng B×nh H−ng Hßa.273 ng−êi víi mËt ®é 144.28 0.30 0. 17. s¶n xuÊt bét tÈy röa.567 0. HiÖn tr¹ng ®−êng x¸ trong vïng håi quy 9 .1m.13 18. t¸i sinh nhùa. Líp 2a .5m.528 26 30 40 40 38 15 22 20 22 21 11 16 20 18 17 0.3 ng−êi/ha.9m.09 2.SÐt pha c¸t: mµu x¸m. Líp 4 . 18.2.9 . chÕ biÕn cao su.49 0. 16.13 8.8m cho hÕt chiÒu s©u hè khoan. §é s©u 0. 2. §é s©u 0.06 0. tr¹ng th¸i cøng. 4.6m.04 2.1 HiÖn tr¹ng x©y dùng ♦ D©n sè Vµo th¸ng 4 n¨m 1999 (Tæng ®iÒu tra d©n sè ngµy 01-04-1999) trong l−u vùc kªnh §en (bao gåm c¸c ph−êng 14.4m.90 19.07 <0 0.17 0-0.96 17. C¸c chØ tiªu c¬ lý ®Æc tr−ng cña c¸c líp ®Êt nµy ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: B¶ng 2.1. 5. §é s©u 4.2 T×nh h×nh hiÖn tr¹ng 2.38 0. tr¹ng th¸i chÆc võa.501 0.68 17.2m. Kh«ng thÓ tÝnh to¸n chÝnh x¸c l−îng n−íc th¶i c«ng nghiÖp mµ chØ cã thÓ −íc tÝnh l−îng n−íc nµy chiÕm kho¶ng 40% tæng l−u l−îng n−íc th¶i trong l−u vùc.25 2.05 2.8m. tr¹ng th¸i cøng.50 08 04' 27042' 14003' 13036' 14052' 22046' 0 Chi tiÕt xem phô lôc III 2. Líp 2b .SÐt lÉn s¹n laterite: mµu n©u ®á. bÒ dµy ®¹t tõ 0.5 Nghiªn cøu kh¶ thi §Þa chÊt c«ng tr×nh KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®· x¸c ®Þnh 07 ®¬n nguyªn ®Þa chÊt c«ng tr×nh tíi ®é s©u 5m lµ: 1. bÒ dµy ®¹t tíi 0.C¸t pha sÐt: mµu x¸m. bÒ dµy ®¹t tõ 1. ®èm n©u. §é s©u 3.0m.45 0.8m. Líp 6 . tÝnh dÎo trung b×nh.04 0-0.SÐt mµu x¸m ®èm vµng.7 .4m.797 0. 3. 7.501 0.565 0. N−íc th¶i c«ng nghiÖp: kh«ng mét xÝ nghiÖp hiÖn h÷u nµo cã bÊt cø mét biÖn ph¸p xö lý n−íc th¶i c«ng nghiÖp tr−íc khi x¶ vµo nguån tiÕp nhËn.17 2.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 2. bao b× vµ mét sè c¸c x−ëng söa ch÷a c¬ khÝ.§Êt sÐt: mµu x¸m ®èm vµng. bÒ dµy ®¹t tõ 0. chÕ biÕn thùc phÈm.08 0-0. §é s©u 2. C«ng nghiÖp: Cã ®Õn 40 xÝ nghiÖp võa vµ nhá n»m trong vïng Dù ¸n nh−: nhuém v¶i. Líp 1 . Líp 5 . 6.8m víi bÒ dµy ®¹t 1.9 2. huyÖn B×nh Ch¸nh) cã kho¶ng 113.sÐt pha c¸t: mµu x¸m vµng.30 2.0. §é s©u 4. Líp 3 .

Theo tµi liÖu cña C«ng ty Tho¸t n−íc §« thÞ th× chiÒu réng vµ chiÒu s©u trung b×nh ë tõng ®o¹n cña kªnh nh− sau : B¶ng 2. Tæng chiÒu dµi c¸c lo¹i ®−êng cèng trong c¶ vïng håi quy lµ 15.T©n Kú T©n Quý 8 — 10 1. hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i cÇn ®−îc ®Çu t− nhanh h¬n vµ ®ång bé víi quy ho¹ch x©y cÊt míi ®¸p øng ®−îc nhu cÇu tho¸t n−íc. xµ bÇn vèn vÉn ®−îc ®æ bõa b·i xuèng kªnh.5 C¸c ®o¹n kªnh §en 10 . V× vËy.2.685 m víi 714 hè ga c¸c kiÓu. lµm cho hÖ thèng giao th«ng ®Þa ph−¬ng hoµn h¶o h¬n. hoÆc ch¹y däc hai bªn bê kªnh.2 §−êng T©n Kú T©n Quý -kªnh 19-5 10 — 12 1.3 BÒ réng Kªnh §en ChiÒu réng trung b×nh (m) ChiÒu s©u trung b×nh (m) §−êng §éc LËp . HÖ thèng tho¸t n−íc th¶i trong khu vùc quËn T©n B×nh lµ hÖ thèng cèng chung vµ kh«ng cã mét tr¹m xö lý nµo. 3 vµ 4). Xem b¶n vÏ 2.0 §−êng An D−¬ng V−¬ng . HÖ thèng chung hiÖn h÷u ®−îc chia thµnh bèn cÊp (kªnh §en lµ cÊp 1 vµ hÖ thèng cèng chung hiÖn h÷u lµ c¸c 2. Khi ph¸t triÓn c¸c khu d©n c− míi. hÖ thèng nµy bÊt hîp lý vµ kh«ng phï hîp víi quy ho¹chv× kh«ng cã tuyÕn cèng chÝnh ®−a n−íc th¶i vµo kªnh khi ph¸t triÓn x©y cÊt.T©n Quý. HÖ thèng ®−êng nµy sÏ céng thªm cho hÖ thèng ®−êng ®Þa ph−¬ng mét tuyÕn ®−êng ngang nèi ®−êng §éc LËp víi ®−êng T©n Kú . V× vËy.2 ♦ Cèng cÊp 1 (kªnh §en ) Lßng kªnh cµng ngµy cµng hÑp vµ ®Çy ¾p nh÷ng r¸c r−ëi. chØnh trang. däc tuyÕn kªnh §en sÏ cã mét hÖ thèng ®−êng. nhÊt lµ ë n¬i cã cÇu b¾c ngang vµ c¸c x©y cÊt lÊn chiÕm. c¬ së h¹ tÇng cña chóng kh«ng ®−îc quan t©m ®Çy ®ñ hoÆc ®−îc ph¸t triÓn mét c¸ch v« tæ chøc chØ cèt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tøc thêi cña c− d©n trong tõng l« nhá. Thµnh phè ®ang cã quy ho¹ch triÓn khai hai c«ng t¸c : + X©y l¾p hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i trªn ®−êng T©n Kú T©n Quý. chØnh trang kªnh §en. hoÆc n»m ngay trªn tuyÕn cèng. vµ + N©ng cÊp. HÇu nh− toµn bé khu vùc huyÖn B×nh Ch¸nh kh«ng cã mét hÖ thèng tho¸t n−íc th¶i hoÆc n−íc m−a nµo. 2. nªn mét sè tuyÕn cèng ®· ®−îc ®Êu nèi t¹m bî vµo c¸c tuyÕn cèng hiÖn h÷u kh¸c.®−êng An D−¬ng V−¬ng 5—6 1.2 HÖ thèng tho¸t n−íc hiÖn h÷u ♦ M¹ng l−íi tho¸t n−íc M¹ng l−íi tho¸t n−íc th¶i trong l−u vùc cña dù ¸n cßn th−a víi chØ vµi tuyÕn cèng.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Sau khi ®−îc n©ng cÊp. Thµnh phè ®−îc më réng vµ tèc ®é ®« thÞ hãa cña quËn T©n B×nh rÊt nhanh víi hÇu hÕt lµ nhµ tù x©y cÊt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt vÒ nhµ ë vµ t¸i ®Þnh c− cña d©n ®Þa ph−¬ng còng nh− d©n tõ c¸c vïng kh¸c ®Õn. Tû lÖ c«ng t¸c cña hÖ thèng cèng trong vïng håi quy lµ 15% — qu¸ thÊp so víi mËt ®é cèng cÇn thiÕt cho vïng håi quy.

558 0.573 0.720 0. t−¬ng ®−¬ng 1. C¸c tuyÕn cèng chÝnh hiÖn h÷u hoÆc ®ang x©y l¾p gåm cã : + + + + + + + §−êng §éc LËp 1 tuyÕn cèng Ø1. Khu nam l−u vùc (quËn T©n B×nh) vµ toµn bé khu b¾c (B×nh H−ng Hßa. khã mµ tiÕn hµnh c«ng t¸c b¶o tr× th−êng xuyªn v× kh«ng ®©u cã ®−êng ®Ó vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh vµ n¹o vÐt. C¸c kÕt qu¶ ®−îc ®−a ra trong phô lôc III.446m3/s.16 1. H¬n n÷a.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi C¸c x©y cÊt lÊn chiÕm bõa b·i däc hai bê kªnh ®· c¶n trë rÊt lín cho dßng chÈy vµ trë thµnh nguyªn nh©n « nhiÔm nghiªm träng.43 VËn tèc dßng ch¶y ®¹t tõ 0. c¸c chÊt th¶i ®−îc x¶ th¼ng xuèng kªnh.200mm §−êng Thèng NhÊt 2 tuyÕn cèng Ø 800mm §−êng V−ên Lµi 2 tuyÕn cèng Ø 800mm §−êng Tr−¬ng VÜnh Ký 1 tuyÕn cèng Ø 800mm §−êng 27-3 1 tuyÕn cèng Ø 800mm HÖ thèng cèng Khu d©n c− Ph−êng 18 HÖ thèng cèng Khu tËp thÓ T©n Phó QuËn T©n B×nh §−êng cèng Ø600mm ë ®−êng T©n Kú T©n Quý tõ ®−êng C¸ch M¹ng Th¸ng 8 ®Õn cÇu XÐo — hiÖn nay.414 1.41 2.4 Dßng ch¶y Kªnh §en Mïa m−a (m3/s) L−u l−îng 28-31/8/2000 26- Mïa kh« (m3/s) 27-30/11/2000 26-29/12/2000 29/10/2000 30/12/2/2001 Qmin 0.395 0.446 0.000mm vµ Ø1.244 0.265 0.206m/gi©y.35 2. C¸c ®ît ®o dßng ch¶y kªnh §en trong n¨m 2000 vµ 2001 cho kÕt qu¶ nh− sau: B¶ng 2.931 0. C«ng ty Tho¸t n−íc §« thÞ ®ang x©y l¾p tuyÕn cèng hép nèi tõ cÇu XÐo ®Õn kªnh §en. Do thiÕu c¸c ph−¬ng tiÖn vÖ sinh.122 ®Õn 0. Nh− vËy ngµy kiÖt nhÊt ta cã: Qmin = 17 540m3/ngµy QTB = 25 000m3/ngµy Qmax = 32 570m3/ngµy Cßn nh÷ng ngµy kh¸c Ýt nhiÒu cã chÞu ¶nh h−ëng cña m−a nªn lªn ®Õn: Qmax 124 930m3/ngµy. L−u l−îng vµ tèc ®é trong kªnh §en: Ph−¬ng ph¸p ®o dßng ch¶y ®−îc m« t¶ chi tiÕt trong tµI liÖu"Theo dâi chÊt l−îng n−íc vµ ®o dßng ch¶y kªnh B×nh H−ng Hßa .881 0.290 Qmax 0.24 1. 11 . 3 vµ 4 HÖ thèng cèng trong l−u vùc kh«ng hoµn chØnh vµ nÕu xem xÐt ®Õn c¸c ®Êu nèi vµ h−íng dßng ch¶y th× cã mét sè tuyÕn cèng kh«ng hîp lý. B×nh Ch¸nh) hÇu nh− kh«ng cã tuyÕn cèng nµo.203 QTB 0.2000". ♦ Cèng cÊp 2.415 0.377 HÖ sè Kh 1.329 0.

5 C¸c tuyÕn cèng hiÖn h÷u trong l−u vùc Kªnh §o¹n kªnh Tõ ®−êng §éc LËp Æ®−êng An D−¬ng V−¬ng — B×nh Long Tõ ®−êng B×nh Long Æ ®−êng T©n Kú .5 400-1. C¸c tuyÕn cèng nµy chØ hiÖn h÷u ë khu d©n c− ph−êng 18 vµ khu tËp thÓ T©n Phó.5 1.0—1.T©n Quý Tõ ®−êng T©n Kú T©n Quý Æ kªnh 19-5 Toång Cèng Dµi (m) Réng (m) S©u (m) D (mm) Dµi (m) 1.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Kh«ng ®ñ c¸c tuyÕn cèng cÊp 3 vµ nhÊt lµ cÊp 4. MËt ®é cèng vµo kho¶ng 15.697 650 10-12 1.000 6.200 15.658 12 .200 293 4.045 5 — 12 1.3 m/ha ®èi víi tuyÕn cèng chÝnh (cÊp 2 vµ 3) vµ d−íi 20 m/ha ®èi víi toµn bé hÖ thèng. quËn T©n B×nh. B¶ng d−íi ®©y tãm t¾c hÖ thèng tho¸t n−íc hiÖn h÷u : B¶ng 2.668 1.750 8-10 1.0 400-600 8.2 800-1. kÓ c¶ tuyÕn cèng cÊp 4.645 5-6 1.

2 L−u vùc kªnh ®en 13 .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶nvÏ2.

14 . 16.2.¤ng B«ng . §−êng nµy sÏ khëi tõ ng· ba (Quèc lé 1 vµ h−¬ng lé 14)c¾t qua h−¬ng lé 2.BÕn NghÐ . Theo quy ho¹ch th× d©n sè vµ mËt ®é d©n sè vµo n¨m 2010 vµ 2020 sÏ nh− sau B¶ng 3.1 Quy ho¹ch d©n sè Theo kÕt qu¶ thèng kª d©n sè ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 1999.1 C¸c l−u vùc tho¸t n−íc thµnh phè hå chÝ minh Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã diÖn tÝch 2079 km2 gåm 17 quËn néi thµnh víi diÖn tÝch h¬n180 km2 vµ 5 huyÖn ngo¹i thµnh. 17.T©n Kú-T©n Quý vµ h−¬ng lé 13.Vµm ThuËn (11km2) B¾c Sµi gßn I (10km2) B¾c Sµi gßn II (7km2).3 Quy ho¹ch giao th«ng ♦ Ph¸t triÓn míi §−êng liªn Ph−êng: Ph−êng 14. mét sè ®Êt n«ng nghiÖp ®· chuyÓn thµnh ®Êt thæ c− mµ ®«i khi tr¸i h¼n víi Quy ho¹ch Tæng thÓ cña v¨n phßng KiÕn tróc s− Thµnh phè.010 (145.000) 2020 254 199.000) 2010 186 146. 3.ThÞ NghÌ (50km2) L−u vùc kªnh Tµu Hò .000) 3. kÓ c¶ l−u vùc Kªnh §en (11km2) L−u vùc Nam Sµi Gßn (8km2) L−u vùc Kªnh T©n Hãa .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Ch−¬ng iii Quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng dù ¸n Vµ quy ho¹ch tho¸t n−íc 3.1 Quy ho¹ch d©n sè N¨m MËt ®é d©n sè (ng/ha) D©n sè (ng−êi) 1999 144 113. 18-T©n B×nh.273 ng−êi vµ mËt ®é lµ 144.2.Lß Gãm (20km2) L−u vùc Tham L−¬ng . M¹ng l−íi kªnh r¹ch vµ s«ng ngßi chia diÖn tÝch thµnh phè trªn 5 triÖu d©n thµnh 5 l−u vùc tho¸t n−íc chÝnh: 3. §«ng Sµi gßn (12km2) Quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng dù ¸n 3.2 L−u vùc Nhiªu Léc .kªnh §«i .BÕn C¸t .3 ng−êi/ha.2 Quy ho¹ch sö dông ®Êt Toµn bé diÖn tÝch ®Êt cña quËn T©n B×nh lµ ®Êt thæ c− trong khi phÇn lín ®Êt cña huyÖn B×nh Ch¸nh lµ ®Êt n«ng nghiÖp. Lé giíi (hay lµ chØ giíi ®−êng ®á) cña con ®−êng míi nµy sÏ ®−îc ®Æt tªn lµ ®−êng CÇu XÐo dµi 30 m.930 (200.kªnh TÎ (50km2) L−u vùc T©y Sµi Gßn. d©n sè l−u vùc kªnh §en lµ 113.105 (120.2.273 2000 153 120. Víi tèc ®é ®« thÞ hãa nhanh.

793.3 Quy ho¹ch tho¸t n−íc m−a vµ n−íc th¶i 3.800 2. Lé giíi cña ®−êng nµy lµ 20 m.3.800 22.500VND ) 15 .000 Tæng chi phÝ cho viÖc c¶i t¹o.200 mm 1.5 m 1.1 §Ò xuÊt cña C«ng ty Tho¸t n−íc §« thÞ ♦ N©ng cÊp vµ më réng hÖ thèng tho¸t n−íc H−íng quy ho¹ch n©ng cÊp vµ më réng hÖ thèng tho¸t n−íc m−a vµ n−íc th¶i cho c¶ vïng håi quy nh− sau : QuËn T©n B×nh sÏ gi÷ l¹i hÖ thèng chung hiÖn h÷u v× c¸c kÕt cÊu nhµ cöa ®· hoµn toµn ph¸t triÓn. ♦ Më réng vµ nèi dµi ®−êng hiÖn h÷u - §−êng T©n Kú T©n Quý Lé giíi 30m - §−êng §éc LËp — T©n H−¬ng Lé giíi 25m - §−êng T©n Hång Lé giíi 20m 3.593.500 4.000 VND. §èi víi ngo¹i vi huyÖn B×nh Ch¸nh.000 mm 800 mm 600 mm 400 mm ChiÒu dµi (m) 3. sÏ xÊy l¾p mét hÖ thèng riªng víi c¸c tuyÕn cèng tho¸t n−íc m−a vµ c¸c tuyÕn cèng tho¸t n−íc th¶i.400 8. §−êng nèi Quèc lé 1 (Ph−êng 18.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Con ®−êng nhá tõ ng· ba T©n Kú T©n Quý ®Õn ®−êng B×nh Long råi ®Õn ®−êng Hßa B×nh nèi dµi (thuéc B×nh H−ng Hßa). quËn T©n B×nh) víi B×nh H−ng Hßa.100 2. c¬ së h¹ tÇng kh¸ hoµn chØnh vµ mÆt c¾t ®−êng kh«ng ®ñ chç cho viÖc x©y l¾p hai tuyÕn tho¸t n−íc.834 USD T−¬ng ®−¬ng: 229. ( 1USD = 14. Lé giíi cña ®−êng nµy lµ 25 m.000 mm 1. Sè l−îng cèng cÇn cho c¶i t¹o vµ/hoÆc x©y l¾p míi cho c¶ vïng håi quy (c¸c hÖ thèng cÊp hai vµ cÊp ba) −íc tÝnh vµo kho¶ng 80 km víi sè l−îng tõng lo¹i cèng nh− sau : B¶ng 3.8 m x 1.200 80.2 Quy ho¹ch c¸c tuyÕn cèng Lo¹i Cèng hép Cèng hép Cèng hép èng èng èng èng èng èng èng Toång §−êng kÝnh 2mx2m 2 m x 2.200 6. n©ng cÊp toµn bé hÖ thèng tho¸t n−íc cña vïng håi quy ®−îc dù to¸n lµ :15.500 mm 1.847.100 4.8 m 2.200 1.700 24.

UBND TP.2 §Ò xuÊt cña ViÖn Quy ho¹ch §« thÞ C¶i thiÖn hÖ thèng chung hiÖn h÷u vµ ph¸t triÓn hÖ thèng n−íc th¶i riªng.2m x 2. §o¹n kªnh cÇn ph¶i n¾n dßng dµi kho¶ng 850 m. X©y l¾p thiÕt bÞ n¾n dßng gÇn khu tr¹m b¬m víi chiÒu dµi tuyÕn cèng chuyÓn t¶i n−íc th¶i tõ thiÕt bÞ n¾n dßng ®Õn tr¹m b¬m lµ 100 m. Ph−¬ng ¸n I ®−îc thµnh phè chän cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau : Phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn RÎ tiÒn Phï hîp víi Dù ¸n 415 cña Ban Qu¶n lý Dù ¸n. N−íc th¶i ®· ®−a vµo hå Sen ®−îc chuyÓn ®i b»ng mét tuyÕn cèng ®−îc l¾p ®Æt däc theo kªnh cho ®Õn tr¹m b¬m. CÇn thiÕt ph¶i n¾n dßng kªnh v× nã kh«ng ®−îc qua khu xö lý. Tr¹m xö lý nµy ®−îc ®Ò nghÞ phôc vô cho : 16 .1 Dù to¸n kinh phÝ x©y l¾p lµ 803.194 USD.2m x 2. Ph−¬ng ¸n 2 Thay thÕ toµn bé ®o¹n m−¬ng hë tõ CÇu Tr¾ng ®Õn qu¸ tr¹m xö lý n−íc b»ng m−¬ng kÝn (chiÒu réng tuyÕn gi¶i táa nh− Ph−¬ng ¸n 1) víi mÆt c¾t lµ 3 x (2.UB – DA ngµy 06/10/2000 3.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa ♦ Nghiªn cøu kh¶ thi C¶i t¹o kªnh §en tõ ®−êng §éc LËp ®Õn kªnh 19-5: Tõ ®−êng §éc LËp ®Õn cÇu Tr¾ng sÏ x©y dùng c¸c cèng hép cã kÝch th−íc nh− trong b¶ng sau: B¶ng 3. ChiÒu dµi tuyÕn cèng chuyÓn t¶i lµ 935 m. C«ng t¸c x©y dùng vµ c«ng t¸c vËn hµnh ®¬n gi¶n .597 USD.3. T©n B×nh) hoÆc vÒ tr¹m xö lý n−íc th¶i trung t©m ®−îc ®Ò nghÞ ®Æt ë VÜnh Léc.237.2m TiÕp ®iÓm CÇu Tr¾ng Cèng hép 2 x 3. B¶n vÏ 3. HCM ®· phª duyÖt sè 6829/Q§ . ChiÒu réng tuyÕn ®−îc gi¶i táa ®Ó x©y dùng ®o¹n kªnh ®−îc n¾n (tr¸nh hå chøa) lµ 40 m (24 m mÆt kªnh vµ mçi bªn bê 8 m ®Ó lµm ®−êng b¶o vÖ kªnh). Dù to¸n kinh phÝ x©y l¾p lµ 3.3 Cèng hép tõ ®−êng §éc LËp ®Õn Kªnh 19-5 C¸c ®o¹n kªnh §en §iÓm ®Çu §iÓm cuèi C«ng viÖc ChiÒu réng t−¬ng lai cña kªnh §en 0 km km 0 + 530 m Cèng hép 2m x 2m km 0 + 530 m Cèng T©n H−¬ng Cèng hép 2 x 2m x 2m Cèng T©n H−¬ng TiÕp ®iÓm víi kªnh kh¸c Cèng hép 2 x 2.2 x 2.4m CÇu Tr¾ng Kªnh 19-5 M−¬ng hë 24 m §o¹n m−¬ng tõ cÇu Tr¾ng ®Õn kªnh 19-5 sÏ ®−îc c¶i t¹o theo hai ph−¬ng ¸n sau: Ph−¬ng ¸n 1 §o¹n kªnh §en ®−a n−íc th¶i vµo hå sinh häc lµ mét ®o¹n m−¬ng hë.5)m. kÓ c¶ viÖc x©y dùng mét tr¹m b¬m ®Ó ®Èy n−íc th¶i vÒ tr¹m xö lý n−íc th¶i ®Þa ph−¬ng (n»m trong Ph−êng 15.

H. vµ + Mét phÇn cña B×nh H−ng Hßa. + Tr¹m ®−îc dù kiÕn x©y dùng trong khu c«ng nghiÖp trªn diÖn tÝch 5 ha vµ víi c«ng xuÊt xö lý lµ 69.000m3/ngµy ®ªm. Q. B×nh Ch¸nh. + Khu c«ng nghiÖp (240 ha) thuéc Ph−êng 15. T©n B×nh. 18. 15. 16. 17.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi + C¸c khu d©n c− thuéc c¸c Ph−êng 14. 17 .

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶n vÏ 3.1 L−u vùc n−íc kªnh ®en 18 .

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶n vÏ 3.2 L−u vùc n−íc kªnh ®en 19 .

3 C¸c th«ng sè n−íc m−a §Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng tho¸t n−íc m−a l−u vùc kªnh §en theo ph−¬ng ph¸p c−êng ®é giíi h¹n theo biÓu ®å m−a víi chuçi quan tr¾c trªn 30 n¨m cña tr¹m T©n S¬n NhÊt vµ sÏ ¸p dông chu kú trµn cèng P = 3 cho cèng cÊp 2 vµ3.1 C¸c th«ng sè tÝnh to¸n 4. 4.1.6 ÷ 0.1.1 C¸c th«ng sè tÝnh to¸n vÒ chÊt l−îng n−íc th¶i kªnh §en N−íc vµo khu xö lý: BOD5 COD SS Coliform ≤ ≤ ≤ ≤ 200 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 26.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi Ch−¬ng iv C¸c th«ng sè tÝnh to¸n. c«ng suÊt hÖ thèng vµ c¸c ph−¬ng ¸n cña khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa 4. Dù ®o¸n sè d©n dïng n−íc giÕng sÏ gi¶m theo tû lÖ sau ®©y: 20 . cho kªnh tho¸t n−íc P = 5 vµ hÖ sè dßng ch¶y ϕ =0.7 4. Bµ Hom ch¶y qua nhiÒu vïng d©n c− ®«ng ®óc vµ còng cã thÓ lµ nguån n−íc cña c− d©n n«ng th«n. 4. do vËy bïn cña khu xö lý sau khi lµm kh« cã thÓ dïng lµm ph©n bãn mµ kh«ng cÇn xö lý bæ xung.2 Bïn cña khu xö lý NhiÒu mÉu ph©n tÝch kh«ng ph¸t hiÖn nguån kim lo¹i nÆng trong n−íc. cßn ë khu vùc phÝa T©y ®−êng B×nh Long thuéc quËn B×nh Ch¸nh hÇu hÕt ®Òu dïng n−íc giÕng tù ®ãng. §©y lµ møc phÊn ®Êu cña dù ¸n.2 c«ng suÊt khu xö lý ë khu vùc T©n B×nh tû lÖ d©n dïng n−íc giÕng kh¸ cao.000 MNP/100ml N−íc sau xö lý ®¹t tiªu chuÈn TCVN 5945-95 lµ: BOD5 ≤ 50 mg/l COD ≤ 100 mg/l SS ≤ 100 mg/l Tæng P ≤ 6mg/l Tæng N ≤ 60mg/l N (ammmoniac) ≤ 1mg/l C¸c chuyªn gia BØ ®Ò xuÊt xö lý theo TCVN 5942-95 lµ: BOD5 ≤ 25 mg/l COD ≤ 35 mg/l SS ≤ 80 mg/l Còng lµ hîp lý v× kªnh 19-5.1.

993 ≈ 20.000 ng x 0.000 Ghi chó: (*) .7 (*) 19.111 x 0.636 N−íc CN 12.2 Tiªu chuÈn n−ãc th¶i sinh häat dù kiÕn Khu vùc Lo¹i n−íc N¨m 2000 2005 2010 2020 2030 T©n B×nh N−íc SH (l/ng−êi/ngµy) 160 180 208 260 400 B×nh Ch¸nh N−íc th¶i (l/ng−êi/ngµy) 144 162 187 234 360 L−îng n−íc sinh ho¹t.111 N−íc CN 19.9 35.004 2020 N−íc sinh ho¹t 234l/ng/ngµyx200.218 2010 N−íc sinh ho¹t 187l/ng/ngµy146.31 10.893 30.000 ng x 0.6 14.1 Nghiªn cøu kh¶ thi TØ lÖ d©n dïng n−íc giÕng trong l−u vùc Khu vùc Tû lÖ d©n sè dïng n−íc giÕng 2000 2005 2010 2020 2030 T©n B×nh 42.1 Tõ ®Êy cã thÓ tÝnh c«ng suÊt khu xö lý B×nh H−ng Hßa nh− sau: B¶ng 4.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa B¶ng 4.5 28.6 7.Tû lÖ n−íc CN so víi n−íc SH L−îng n−íc CN tõ n¨m 2010 ®Õn 2020 sÏ kh«ng t¨ng lªn do c¸c c¬ së c«ng nghiÖp sÏ ®−îc quy ho¹ch vµo c¸c khu c«ng nghiÖp cña thµnh phè.HÖ sè thu gom n−íc th¶i (**) .75 35.100 x 0.65 12.893 45.3 0.0 Tuy nhiªn l−îng n−íc dïng trong sinh ho¹t cña khu vùc T©n B×nh theo ®iÒu tra kh«ng hÒ thÊp mµ cßn cao so víi c¸c quËn néi thµnh do ®ã l−îng n−íc sinh ho¹t th¶i ra còng cao: B¶ng 4.3 N¨m 2000 C«ng suÊt khu xö lý n−ãc th¶i Lo¹i n−íc C¸ch tÝnh C«ng suÊt (m3/ngµy) N−íc sinh ho¹t 162l/ng/ngµyx120.000 ≈ 30.100 N−íc CN 35.000 ng x 0.000 ≈ 46. l−îng n−íc th¶i ra tõ c¸c hé d©n vµ l−îng n−íc thu vµo hÖ thèng cèng dù kiÕn ®¹t 86% (kÓ c¶ l−îng n−íc ngÇm thÊm vµo ) ®−îc biÓu biÔn trong biÓu ®å 4. Theo sè liÖu thùc ®o l−u l−îng hiÖn nay vÒ mïa kh« phï hîp víi tÝnh to¸n trong b¶ng trªn.636 x 0. 21 .57 (**) 10.582 20.0 B×nh Ch¸nh 92 66 40 15 0.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi BiÓu ®å 4.1 BiÓu ®å dù b¸o l−u l−îng n−íc th¶i 22 .

cña mét Dù ¸n cô thÓ. ®iÒu kiÖn tù nhiªn..3 Nghiªn cøu kh¶ thi C¸c ph−¬ng ¸n cña khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa: 4. C«ng nghÖ nµy ¸p dông ë hÇu hÕt c¸c thµnh phè lín cña c¸c n−íc ph¸t triÓn. C«ng nghÖ nµy ®−îc sö dông nhiÒu ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. So s¸nh s¬ bé gi÷a hai nhãm c«ng nghÖ nµy ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: B¶ng 4. tr×nh ®é qu¶n lý. C¸c c«ng nghÖ xö lý cã thÓ chia lµm hai nhãm: ♦ C«ng nghÖ xö lý tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i - C«ng nghÖ hãa lý C«ng nghÖ hãa sinh C«ng nghÖ sinh häc hiÕu khÝ cã sö dông bïn ho¹t tÝnh C«ng nghÖ läc sinh häc C«ng nghÖ nhãm nµy ®¹t hiÖu qu¶ cao. rÎ tiÒn nh−ng tû lÖ sö dông ®Êt cao vµ chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn. ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai.v. läc vµ nu«i c¸ §¬n gi¶n Nhu cÇu ®Êt ®ai Ýt Ýt Ýt Ýt §Æc tÝnh §Æc tÝnh kü thuËt Kh¸ phøc t¹p Phøc t¹p Phøc t¹p Kh¸ phøc t¹p Kinh phÝ ®Çu t− Cao Kh¸ cao Cao Kh¸ cao Chi phÝ qu¶n lý Cao Kh¸ cao Cao Kh¸ cao Cao §¬n gi¶n ThÊp ThÊp Qu¸ cao §¬n gi¶n RÊt thÊp ThÊp 23 . cã thÓ ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè xö lý phô thuéc diÔn biÕn vÒ chÊt l−îng nh−ng gi¸ thµnh ®¾t vµ yªu cÇu tr×nh ®é x©y dùng. ng−êi th−a.v. yªu cÇu b¶o vÖ m«i tr−êng . qu¶n lý cao. cã ®Êt réng. ®iÒu kiÖn x©y dùng. x©y dùng vµ qu¶n lý kh«ng phøc t¹p. ♦ C«ng nghÖ xö lý ®¬n gi¶n - Chuçi hå sinh häc - Chuçi hå sinh häc kÕt hîp c¸nh ®ång t−íi. Canada vµ mét sè n−íc Ch©u ¢u khi viÖc gi¶m gi¸ thµnh lµ yªu cÇu hµng ®Çu. c¸nh ®ång läc vµ nu«i c¸ C«ng nghÖ nhãm nµy còng ®¹t hiÖu qu¶ theo yªu cÇu.4 Nhãm a b C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i C«ng nghÖ - Kh¶ n¨ng qu¶n lý Cao Cao RÊt cao Cao Hãa lý Hãa sinh Bïn ho¹t tÝnh Läc sinh häc §¬n gi¶n Chuçi hå sinh häc Chuçi hå SH kÕt hîp t−íi.1 C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i HiÖn nay cã qu¸ nhiÒu c«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i cã thÓ th¶o m·n mäi yªu cÇu lµm s¹ch mong muèn. sö dông ®Êt Ýt. VÊn ®Ò chÝnh lµ ph¶i chän ®−îc c«ng nghÖ nµo phï hîp víi c«ng suÊt. vèn ®Çu t−.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 4. tû lÖ rñi ro thÊp. gi¸ ®Êt rÎ nh−ng ®ång thêi c«ng nghÖ nµy còng ®−îc ¸p dông ë c¸c n−íc ph¸t triÓn nh− Hoa Kú.3. lµ c«ng nghÖ ®¬n gi¶n.

hå hiÕu khÝ. Hå Facultative (Hå hiÕu kþ khÝ) 7. Hå hiÕu khÝ 6. cã kÌ IIA ii C«ng nghÖ: Xö lý hiÕu khÝ cã sö dông bïn ho¹t tÝnh x· B×nh H−ng Hßa C«ng tr×nh: B»ng bª t«ng cèt thÐp IIB C«ng nghÖ: Xö lý hiÕu khÝ cã sö dông bïn ho¹t tÝnh x· VÜnh Léc C«ng tr×nh: B»ng bª t«ng cèt thÐp III 4. kh«ng kÌ I IB C«ng nghÖ:(Chuçi hå sinh häc) bÓ l¾ng c¸t. mçi ph−¬ng ¸n chÝnh gåm hai ph−¬ng ¸n phô. hå facultative. Nhµ ®Æt m¸y nÐn khÝ 10.3. §−êng néi bé 12. MÆt b»ng khu xö lý ®−îc tr×nh bµy trong b¶n vÏ 4. hå kþ x· B×nh H−ng Hßa khÝ. hå hiÕu khÝ. S©n ph¬i bïn 9. Tr¹m biÕn thÕ ngoµi trêi 11. cã thÓ chän cho Dù ¸n nµy hai ph−¬ng ¸n chÝnh. nh− tr×nh bµy trong b¶ng sau: B¶ng 4. Nhµ qu¶n lý Cao tr×nh cña ph−¬ng ¸n Ia xem b¶n vÏ 4. Hè t¸ch dßng 2. Hå lµm s¹ch triÖt ®Ó (Hå maturation) 8.2 C¸c ph−¬ng ¸n Tõ nh÷ng kh¸i niÖm trªn ®©y.4.1 4. Tr¹m b¬m d©ng n−íc 3.4 Giai ®äan I: dïng Ph−¬ng ¸n IB X· B×nh H−ng Hoµ Giai ®äan II: x©y dùng tiÕp theo Ph−¬ng ¸n IIB X· VÜnh Léc Ph−¬ng ¸n IA Ph−¬ng ¸n nµy sö dông c«ng nghÖ chuçi hå sinh häc vµ ®−îc tÝnh to¸n theo c¸c th«ng sè cña B¸o c¸o tiÒn kh¶ thi.5 C¸c ph−¬ng ¸n Ph−¬ng ¸n IA C«ng nghÖ §Þa ®iÓm C«ng nghÖ:(Chuçi hå sinh häc) hå l¾ng c¸t. hå kþ x· B×nh H−ng Hßa khÝ. 2 24 . Hå kþ khÝ 5. ®Æc tr−ng cho hai nhãm c«ng nghÖ . hå naturation C«ng tr×nh: B»ng ®Êt ®¾p.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi 4. Hå l¾ng c¸t 4. hå naturation C«ng tr×nh: B»ng ®Êt ®¾p.1 Ph−¬ng ¸n IA gåm c¸c c«ng tr×nh: 1.

25 . C¸t ®−îc chë ®i ®Ó san nÒn ë nh÷ng n¬i xa khu d©n c−.4) a) Sè l−îng b¬m vµ c«ng suÊt m¸y b¬m trôc vÝt :ChiÒu cao m¸y b¬m H = 6m b¬m n−íc tõ cèt -0. Tr¹m b¬m ho¹t ®éng d−íi t¸c dông cña c¸c tÝn hiÖu l−u l−îng vµ mùc n−íc b) Song ch¾n r¸c + §ît 1 ®Æt hai song ch¾n r¸c. 4. 1 dù phßng.3. + §ît 2 ®Æt thªm 1 song ch¾n r¸c n÷a vµ 2 lµm viÖc. Tèc ®é n−íc qua khe hë 0.ThÓ tÝch phÇn chøa c¸t lµ 8 m3.9.55m ♦ Tr¹m b¬m d©ng n−íc (h×nh 4. sö dông 1 xe ben 5 tÊn ®Ó vËn chuyÓn c¸t. hai cæng thu n−íc BxH = 1000 x 1200mm cã van t−êng ®iÒu tiÕt l−u l−îng ho¹t ®éng chñ yÕu vµo mïa m−a. Mçi ngµy dïng 1 chuyÕn xe 5 tÊn. Nh− vËy trong giai ®o¹n ®Çu sÏ ®Æt 3 m¸y b¬m trôc vÝt cã c«ng suÊt mçi b¬m lµ Q = 840m3/h.6m ÷ +1. 1 lµm viÖc.4. Do vËy ngay trong ph−¬ng ¸n nÇy còng sÏ dïng bÓ l¾ng c¸t b»ng bª t«ng cèt thÐp. Cèt ®¸y kªnh t¹i ®©y khèng chÕ -0.6 lªn +3.27m.Vs= 11 mm.3T/ngµy.5 m3/m2h.6m.8m vµ vÒ mïa hÌ +2.2 Chøc n¨ng.4m. Tõ ®Þnh luËt Stok. Thêi gian n−íc l−u l¹i trong bÓ kho¶n h¬n 3 phót.02m.2 m ♦ S©n ph¬i c¸t: SÏ sö dông mét s©n ph¬i c¸t nhá trong ph¹m vi khu xö lý cã diÖn tÝch 100 m2®Ó chøa c¸t trong 20-25 ngµy.8m/s vµ tæn thÊt qua song ch¾n lµ 0.6 ha th× sÏ kh«ng ®ñ ®Êt v× tæng diÖn tÝch cña c¸c hå trong ph−¬ng ¸n nµy ®· chiÕm tíi 34 ha vµ phÇn ®Êt cßn l¹i qu¸ manh món. Hè t¸ch dßng cã cÊu t¹o mét hè thu 20x2x4m.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 4. Trong 3 b¬m cã 2 b¬m cã dïng biÕn tÇn cho ®éng c¬. 1 dù phßng Song ch¾n r¸c cã kÝch th−íc BxH = 1x3m vãi sè khe lµ 30. SÏ cã song ch¾n r¸c tinh ë bÓ l¾ng c¸t. L−îng giã ®−a vµo bÓ l¾ng c¸t lµ 2. BÓ l¾ng c¸t cã kÝch th−íc: BxH L = 2x2.0m ÷ +2. SÏ kh«ng dïng m¸y nghiÒn r¸c mµ dïng xe ben kÝn ®Ó chë r¸c ®i c¸c b·i r¸c.6m dµi 13m cao 5m b»ng bª t«ng cèt thÐp.4m.4 – 0.1x15. tèc ®é l¾ng cña h¹t víi tû träng γ = 1.15 mm.Tr¹m b¬m cã 3 m¸ng réng 3. Tæng chiÒu cao bÓ l¾ng c¸t: H = 3. ♦ Hå l¾ng c¸t NÕu dïng hå l¾ng c¸t ph¶i cÇn mét diÖn tÝch gÇn 1. s©u tõ 2 ®Õn 2. Cèt ®¸y hè thu khèng chÕ -1.4 m3/ngµy hay3. ♦ BÓ l¾ng c¸t ngang cã sôc giã b»ng bª t«ng cèt thÐp BÓ l¾ng c¸t sÏ gi÷ l¹i c¸c h¹t cã ®−êng kÝnh lín h¬n 0. Mùc n−íc trong kªnh khèng chÕ vµo mïa kh« +1. tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh ♦ Hè t¸ch dßng Nghiªn cøu kh¶ thi §o¹n kªnh c¶i t¹o ®· ®−îc duyÖt ®Ó x©y dùng b»ng ®Êt réng 24m vµ 2 tuyÕn ®−êng réng 8m.8m. + L−îng r¸c lÊy tõ song ch¾n trong mét ngµy kho¶ng 4. bÒ réng khe hë 16mm.

6 C¸c th«ng sè tÝnh tãan hå ky khÝ C¸c nguån C¸c th«ng sè NhiÖt ®é trung b×nh T¶i träng bÒ mÆt T¶i träng thÓ tÝch Thêi gian l−u n−íc §é s©u cña hå HiÖu qu¶ xö lý PH BOD5 n−íc vµo Dung tÝch bïn BOD5 n−íc ra §¬n vÞ ®o ToC kgBOD/ha/ng kgBOD/m3/ng ngµy m % mg/l m3//n¨m mg/l Arthur (1983) WHO (1987) Metcalf & Eddy(1991) 20 TCN . nhuém.®é s©u c«ng t¸c 4m.v.6m. M¸ng dÉn n−íc tõ bÓ l¾ng c¸t vµo hå kþ khÝ M¸ng dÉn n−íc ch¹y däc thµnh gi÷a cña hå cã chiÒu dµi l = 177m. COD ®−îc xö lý trong hå kþ khÝ ®¹t tõ 50% ®Õn 80% vµ mét phÇn hµm l−îng cÆn ®−îc ph©n hñy ®¸ng kÓ ®Ó biÕn thµnh CO..51 84 Degremont (1989) 27 14. Cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau khi tÝnh hå kþ khÝ trªn thÕ giíi vµ ®−îc giíi thiÖu trong b¶ng sau: B¶ng 4. Tæn thÊt trong m¸ng: c.0006 x 177 = 1.01 20-50 2.1062m ≈ 0. b.51 4 70 27 12.11m èng dÉn n−íc Cã 44 èng dÉn n−íc D =150mm b»ng nhùa ®Æt c¸ch nhau 4 m ®Ó ph©n phèi n−íc vµo 2 hå kþ khÝ víi V=0.9 50-85 6. Thêi gian l−u n−íc kÐo dµi nªn BOD. B = 1000mm. Tæng diÖn tÝch hå F = 29. 26 . Dung tÝch hå kþ khÝ W=69000m3 chia thµnh hai hå nhá. thùc phÈm .05-0.80 ≈7 200 1.6 50 .mµ ho¹t ®éng cña c¸c tr¹m xö lý côc bé cña c¸c xÝ nghiÖp nµy kh«ng æn ®Þnh nªn n−íc th¶i kªnh §en cã nång ®é BOD. NhiÖt ®é nµy phï hîp cho c«ng nghÖ kþ khÝ h¬n lµ hiÕu khÝ..v.35 0. NH4.000 0.000 0.50 5.05 60 ≈7 60 Hå kþ khÝ ®−îc thiÕt kÕ víi c«ng só©t 46000m3/ngµy. Hå Nghiªn cøu kh¶ thi Hå kþ khÝ dïng ®Ó xö lý s¬ bé n−íc th¶i cã hµm l−îng h÷u c¬ cao d−íi d¹ng hßa tan hay d−íi d¹ng cÆn l¬ löng.2 60 100 ≈7 200 60 1.81m/s. CO2. C¸c th«ng sè cña hå ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 4. i = 0. H1 = 1100mm. ®é ®Çy H2=850mm. COD.3 0. cao h¬n c¸c l−u vùc kh¸c.5 2-3 60 .6 4 50 27 27 500 0. v. nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ò ¸n cã −u thÕ lµ diÖn tÝch ®Êt réng vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ còng nh− nhiÖt ®é n−íc trung b×nh t−¬ng ®èi cao T ≥ 270C. hãa chÊt v.01 20 .80 ≈7 200 ≈7 200 27 225-560 0. SS ..5 ngµy. thêi gian l−u n−íc lµ 1. Do trong l−u vùc kªnh §en cã nhiÒu xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp nh− dÖt. TiÕt diÖn m¸ng ®ñ ®Ó ph©n phèi l−u l−îng qtb = 46000x1.. ChiÒu s©u chøa bïn 0. V=0..Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa ♦ Hå kþ khÝ: a.5-7..03-0. CH4.25=57500m3/ngµy = 666l/s.4-4.67m/s. h = 0. taluy1:3.998m2.9.0006.

Hµm l−îng cÆn gi÷ l¹i trong hå kþ khÝ Hµm l−îng SS = 250mg/l. tÝnh cho 1 n¨m lµ 4197T/n¨m. 27 .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa d. Nghiªn cøu kh¶ thi V¸ch ng¨n bÓ kþ khÝ Hå kþ khÝ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ khi ®−îc ph©n lµm nhiÒu hå kÕ tiÕp nhau do tr¸nh ®−îc ¶nh h−ëng cña qu¸ tr×nh ph©n hñy bïn ®Õn qu¸ tr×nh «xy hãa BOD vµ COD ®ång thêi ch¾n giã ®Ó hå kh«ng bÞ t¹o sãng lµm gi¶m «xy vµ ¶nh h−ëng ®Õn bê hå. e. SÏ cÊu t¹o 1 v¸ch ng¨n b»ng bª t«ng cèt thÐp kh«ng chÞu lùc däc theo hå. Sè cÆn hót tõ hå kþ khÝ dù kiÕn lµ 2093.5T/n¨m Dù kiÕn kÕt qu¶ xö lý trong hå kþ khÝ víi T = 270C sÏ chØ ®¹t 60%.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶n vÏ 4.1 MÆt b»ng tr¹m b¬m 28 .

3 29 .2 Cao Tr×nh B¶n vÏ 4.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶n vÏ 4.

4 BÓ l¾ng c¸t 30 .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi MÆt c¾t tr¹m b¬m B¶n vÏ 4.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi 31 .

2m.K _ b 3 2-3 99. ChiÒu s©u chøa bïn 0. tæng diÖn tÝch hå F = 75131 m2.9.4 = 80 mg/l COD = 250 x 0.4 = 100 mg/l SS = 250 x 0.4 = 100 mg/l HiÖn nay trªn thÕ giíi cã nhiÒu c¸ch tÝnh to¸n hå hiÕu khÝ kh¸c nhau.8kgO2/kwh Nång ®é BOD cã thÓ ®¹t (mg/l) 10 HiÖu suÊt xö lý Fc (%) Sè l−îng Fc cã thÓ ®¹t Fc/100ml 1 a q .7 C¸c th«ng sè hå tÝnh tãan hå hiÕu khÝ C¸c nguån C¸c th«ng sè Arthur Reed Metcalf & Eddy 20TCN .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa ♦ a.9 50 Ghi chó: a) b) Theo Reedetal (1988): nÕu trén côc bé th× thêi gian l−u n−íc trong 5 hå lµ 8.C¸c chÊt h÷u c¬ phøc t¹p ®· chuyÓn thµnh d¹ng ®¬n gi¶n sau hå kþ khÝ sÏ phï hîp h¬n cho c¸c vi khuÈn hiÕu khÝ.9kg O2/kwh 1.5m. C¸c th«ng sè cña hå ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 4. cã thÓ tãm t¾t c¸c c¸ch tÝnh trong b¶ng sau: B¶ng 4.65=15.51 .®é s©u c«ng t¸c 2. Dung tÝch hå kþ khÝ W=138. cã thÓ chän thêi gian l−u n−íc t = 3 ngµy Hå hiÕu khÝ ®−îc thiÕt kÕ víi c«ng só©t 46000m3/ngµy.6mg/l hay 29.64 kgBOD/giê Hå sè 2: 80 x 0.6)h §é s©u cña hå (m) 4 0.9kgBOD/giê N−íc sau xö lý cã hµm l−îng BOD < 16.84 (1983) (1998) (1991) (1989) C«ng thøc t= n C i 1/ 4 [( ) _ 1] k Ce t= Thêi gian l−u n−íc (ngµy) 4 8.66 ngµy Tõ sè liÖu trªn. Nghiªn cøu kh¶ thi Hå hiÕu khÝ Hå N−íc th¶i sau khi lµm s¹ch ë hå kþ khÝ sÏ chuyÓn sang hå hiÕu khÝ.3 = 24 mgBOD/l hay 46 kgBOD/giê Hå sè 3: 24x0..66 (b) 4 N¨ng l−îng tiªu hao (w/m3hå) 4 4 3 HiÖu suÊt xö lý BOD (%) 95 1.3 (a) (3 . ViÖc bè trÝ c¸c hå hiÕu khÝ nèi tiÕp nhau thuËn lîi cho viÖc h×nh thµnh c¸c nhãm vi sinh vµ v× vËy qui tr×nh lµm s¹ch sÏ tèt h¬n vµ æn ®Þnh h¬n.3 ngµy Nh−ng nÕu trén trªn toµn diÖn tÝch th× thêi gian l−u n−íc chØ cÇn 0.00mg 32 .000m3 gåm mét hå lín vµ 2 hå nhá. M¸y nÐn khÝ: Dù kiÕn t¶i träng trong tõng hå: Hå sè 1: 80 mgBOD/l hay 154. b. thêi gian l−u n−íc lµ 3ngµy. ChÊt l−îng n−íc vµo hå: BOD = 200 x 0. taluy1:3.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa

-

Nghiªn cøu kh¶ thi

Hµm l−îng «xy cÇn thiÕt cho c¸c hå:
Hå sè 1: N = 390 kgO2/giê
Hå sè 2: N = 116 kgO2/giê
N = 75 kgO2/giê
Q0= 581 kgO2/giê
L−îng kh«ng khÝ cÇn thiÕt:
Hå sè :

-

Qkk = 192 m3/phót
Q = 45m3/phót
P = 55kw
H = 0,5kgf/cm2
Cã 4 m¸y lµm viÖc vµ 2 m¸y dù phßng

Chän m¸y nÐn:

Hå kþ hiÕu khÝ (Facultative ponds)

Sau hå hiÕu khÝ n−íc ®−îc chuyÓn qua hå kþ hiÕu khÝ lµ lo¹i hå cã t¶i träng bÒ mÆt rÊt
thÊp. Hå nµy cã t¸c dông h¹ thÊp tiÕp tôc BOD cßn l¹i sau hå hiÕu khÝ vµ gi¶m thiÓu F.c
trong n−íc vµ cho phÐp ph¸t triÓn mét quÇn thÓ rong t¶o mµ qóa tr×nh quang hîp sÏ t¹o nªn
«xy cÇn thiÕt cho vi sinh trong hå ®Ó lo¹i trõ BOD.
Trong b¸o c¸o tiÒn kh¶ thi cã sö dông hå kþ hiÕu khÝ, tuy nhiªn hiÖn nay trªn thÕ giíi
ch−a cã ph−¬ng ph¸p tÝnh hå kþ hiÕu khÝ sau hå hiÕu khÝ.
C¸c th«ng sè hå kþ hiÕu khÝ ®−îc tËp hîp trong b¶ng sau:
B¶ng 4.8
C¸c th«ng sè tÝnh tãan cña hå kþ hiÕu khÝ
Arthur (1983)

Reed & al (1998)

Sau hå
kþ khÝ

Kh«ng cã
hå kþ khÝ
ë tr−íc

Sau
hå kþ
khÝ

Kh«ng cã
hå kþ khÝ
ë tr−íc

(*)

(**)

(*)

(**)

C«ng thøc

Polpraset &
Agarwalla (1994)
Sau
hå kþ
khÝ

WHO

Kh«ng cã
hå kþ khÝ
ë tr−íc

20TCN51-86
Kh«ng cã
®iÒu kiÖn
(***)

T¶i träng bÒ mÆt (kgBOD/ha/ngµy)

480

480

286

268

480

480

Thêi gian l−u n−íc (ngµy)

2,7

6,75

4,85

4,85

2,7

>6,75

§é s©u (m)

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

HiÖu qña tÝnh to¸n xö lý BOD (%)

80

80

80

80

41-55

72-84

HiÖu qu¶ thùc tÕ (%)

41

L−îng BOD sau xö lý cã thÓ ®¹t
(mg/l)

15

313-777

150-350

1,8

1,5-2,0

55
36

15

36

Nh÷ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n theo c¸c c«ng thøc trªn phô thuéc vµo BOD cña n−íc vµo, nªn
trong b¸o c¸o tiÒn kh¶ thi c¸c chuyªn gia BØ cho thêi gian l−u n−íc lµ 3 ngµy.
Hå kþ hiÕu khÝ ®−îc thiÕt kÕ víi c«ng só©t 46000m3/ngµy, thêi gian l−u n−íc lµ
3ngµy,®é s©u c«ng t¸c 1,8m, taluy1:3. ChiÒu s©u chøa bïn 0,2m. Dung tÝch hå kþ hiÕu khÝ
W=138.000m3chia thµnh 3 hå nhá. tæng diÖn tÝch hå F = 93933 m2. C¸c th«ng sè cña hå
®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 4.12.

33

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa

Nghiªn cøu kh¶ thi

Hå hoµn thiÖn (Maturation)

N−íc th¶i sau khi ®· qua bÓ l¾ng c¸t, hå kþ khÝ, hå hiÕu khÝ vµ hå kþ hiÕu khÝ ®· ®−îc
lµm s¹ch mét c¸ch triÖt ®Ó cã thÓ tháa m·n tiªu chuÈn cÊp A vÒ BOD, COD. Tuy nhiªn ®iÒu
kiÖn thiªn nhiªn cã thÓ biÕn ®éng so víi nh÷ng tiªu chuÈn tÝnh to¸n nªn cÇn dïng hå
maturation nh− sau:
Hå hoµn thiÖn ®−îc thiÕt kÕ víi c«ng só©t 46000m3/ngµy, thêi gian l−u n−íc lµ 3
ngµy,®é s©u c«ng t¸c 1,5m, taluy1:3. Dung tÝch hå kþ khÝ W=138.000m3chia thµnh 5 hå
nhá. tæng diÖn tÝch hå F = 114886 m2. C¸c th«ng sè cña hå ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 4.9.
KÝch th−íc chi tiÕt c¸c hå xem b¶ng 4.9

S©n ph¬i bïn

§Ó lµm kh« bïn lÊy lªn tõ c¸c hå cã thÓ sö dông s©n ph¬i bïn th«ng th−êng cã cÊu t¹o
c¸c líp ®¸ vµ c¸t dµy 300 - 450mm.
Bïn ®−îc lµm kh« víi ®é Èm 60% trong 20 ngµy vÒ mïa kh« vµ 40 ngµy vÒ mïa m−a.
VÒ mïa m−a s©n ph¬i bïn cÇn cã m¸i che.
Dung tÝch bïn ®−îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn 0,04m3/ng-n¨m hay V = 0,04 x 200 000
= 8 000m3/n¨m. L−îng bïn cÇn hót tõ hå kþ khÝ lµ 40%: V = 8 000 x 0,4 = 3 200 m3/n¨m.
NÕu chØ hót 4 lÇn vÒ mïa kh«, mçi lÇn lµ 800m3 th× diÖn tÝch s©n ph¬i ®−îc tÝnh víi h= 0,2m
th× F = 4000m2. Thu håi bïn b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng. V«i bét cã thÓ trén víi bïn tr−íc
hoÆc sau khi thu håi ®Ó t¨ng chÊt l−îng vµ diÖt khuÈn triÖt ®Ó h¬n. Hµm l−îng bïn ®¹t
2094T/n¨m.

Nhµ ®Æt m¸y nÐn khÝ

Tæng sè m¸y nÐn khÝ:

n1 = 6 c¸i;

DiÖn tÝch nhµ: F = 170m2

Tr¹m biÕn thÕ ngoµi trêi vµ m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng

C«ng suÊt 450kw, ®iÖn thÕ 22/0.4 kW
§Æt 1 m¸y biÕn thÕ chung cho tr¹m b¬m, tr¹m khÝ nÐn, b¬m bïn vµ chiÕu s¸ng.
M¸y ph¸t ®iÖn 300KVA cho 4 m¸y nÐn khÝ vµ 2 m¸y b¬m

§−êng néi bé

Bê bao c¸c hè cã bÒ réng 5m lµ ®−êng néi bé. Mét con ®−êng ch¹y xuyªn khu xö lý, gÇn
chî cã bÒ réng 8m, dµi 300m, thay cho con ®−êng hiÖn h÷u nèi hai khu d©n c− §«ng vµ T©y
Bµu Sen

Nhµ qu¶n lý

Nhµ qu¶n lý 2 tÇng, t−êng g¹ch, m¸i t«n cã trÇn réng cã tæng diÖn tÝch 217m2.
4.4.3 CÊu t¹o thµnh hå

Víi taluy m = 1:3, thµnh hå sÏ ®−îc ®¾p b»ng ®Êt c¸t pha sÐt mµ kh«ng cã bÊt cø mét
h×nh thøc gia c−êng nµo. Dßng ch¶y trong hå kh«ng ®¸ng kÓ nªn kh«ng g©y sôt lón nhiÒu.
C¸c hå lín ®· ®−îc chia thµnh nh÷ng hå nhá, v× vËy sãng trong c¸c hå còng kh«ng ®¸ng kÓ.
BÒ réng mÆt thµnh hå lµ 5m, riªng ®−êng quy häach xuyªn qua khu xö lý cã bÒ réng 8 m .
4.4.4

KiÓm tra kh¶ n¨ng xö lý c¸c hå

a. Xö lý BOD ®¹t yªu cÇu. (xem b¶ng tæng hîp 4.10 )
b. Xö lý FC ®¹t yªu cÇu (xem b¶ng tæng hîp 4.10)
c. Tæng hîp th«ng sè c¸c hå ®−îc tr×nh bµy trong c¸c b¶ng 4.10, 4.11, 4.12
34

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa

Nghiªn cøu kh¶ thi

B¶ng Th«ng Sè C¸c Hå PAIA

B¶ng 4.9
C¸c Th«ng Sè

Hå kþ khÝ

C«ng suÊt khu xö lý(m3/ngµy)

Q=46.000

Q=46.000

Hå kþ hiÕu
khÝ
Q=46.000

Cèt mÆt ®Êt (m)

+1,6

+1,6m

+1,6m

+1,6m

Cèt thµnh c¸c hå t (m)

+3,8

+3,4

+3,0

+2,7

T l−u n−íc trong hå kþ khÝ (ng)

1,5

3

3

3

W= 69.000

W= 138.000

W=138 000

W= 138.000

2

3

3

5

Dung tÝch mét hå(m )

W=34.000

46.000

W=46 000

W=27.6003

ChiÒu s©u mÆt tho¸ng(m)

H1=0,4

H1= 0,4

H1=0,4

H1=0,4

Cèt mÆt tho¸ng(m)

+3,4

+3,1

+2,7

+2,3

ChiÒu s©u c«ng t¸c(m)

H2=4,0

H2=2,5

H2=1,8

H2=1,5

ChiÒu s©u chøa cÆn(m)

H3=0,6

H3=0,2

H3=0,2

H3=0,0

Cèt ®¸y hå

-1,2

+0,4

+0,7

+0,7

Taluy

m=1:3

m=1:3

m=1:3

m=1:3

BÒ réng hå ë ®Ønh thµnh hå(m)

A1=63,5

A1=120

A1=141

A1=118,3

BÒ réng ®¸y hå

A4=33,5

A4=101,4

A4=126,60

A4=106,9

BÒ dµi hå ë ®Ønh thµnh hå(m)

L1=190,5

L1=216,00

L1=200,00

L1=172,00

BÒ dµi ®¸y hå(m)

L4=160,5

L4=242,40

L4=185,80

L4=160,00

W2=69188

W2=69145

W2=46098

W2=27598

W3=6874

W3=37179

W3=4737

W3=0

3

Dung tÝch hå( m )
Sè hå
3

Dung tÝch phÇn c«ng t¸cm
Dung tÝch phÇn bïn, m

3

3

Hå hiÕu khÝ

BÒ réng hå nhá ë ®Ønh hå(m)

A1=65

BÒ réng hå nhá 뮸y

A4=46,4

BÒ dµi hå nhá ë ®Ønh hå(m)

L1=261

BÒ dµi ®¸y hå nhá(m)

Hå hßan
thiÖn
Q=46.000

L4=229,6
3

Dung tÝch hå nháphÇn c«ng t¸cm

W2=2x34570

3

Dung tÝchhå nhá phÇn bïn, m
BÒ réng hå
BÒ dµi hå hå(m)

W3=2x17131
R=146,4

R=268,6

R=441,00

R=623,7

D1=204,9

D1=274,6

D1=213,00

D1=184,20

3

W®µo=39610

W®µo=65924

W®µo=65744

W®µo=71271

3

W®¶p=19391

W®¶p=26843

W®¶p=21396

W®¾p=46464

10753,5

35826,72

71 825,34

85841

29997,36

75130,56

93 933

114885,56

413 572 769

663 975 142

662 688 781

892 267 469

ThÓ tÝch ®Êt ®µo m
ThÓ tÝch ®Êt ®¾p m

2

DiÖn tÝch ®¸y hå m

Tæng diÖn tÝchhå F1,,,, m
Tæng chi phÝ, ®ång

2

35

92 314012m2=31.54 Tæng 7.000 1.28 <5.000 3 1.7 Hå kþ khÝ Hå hiÕu khÝ Xö lý FC Xö lý BOD ChiÒu s©u H(m) Sè hå(n) 7 3.9=29998 60 200 80 ≈ 260 3 1x136.8x274.54 114885.2 2 69.0=64 0 200 200 2 2x73.6=37565.4ha 36 .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶ng 4.000 3 1.76 ≈ 260 2 F=AXB(m ) (mg/l) HiÖu suÊt xö lý (%) FC vµo (Ec/100ml) FC ra (Ec/100ml) 26.000 2x68.6=37565.000 3 2.4x244.2x204.5 4 138.3=30920 108x192=20695 206x206=42318 93933 Hå hoµn thiÖn 138.10 B¶ng tæng hîp th«ng sè c¸c hå vµ kÕt qu¶ xö lý PA -IA Lo¹i hå Th«ng sè Dung tÝch Thêi gian l−u n−íc (m3) T(ngµy) L¾ng c¸t 200.8 3 108x286.28 7513056 Hå kþ hiÕu khÝ 138.5 DiÖn tÝch HiÖu xuÊt xö lý BOD vµo (mg/l) BOD ra 4x60.5 5 26242 26464 7828 19570 34781.

11 Nghiªn cøu kh¶ thi B¶ng tæng hîp khèi l−îng ®µo.l−îng ®µo (m3) BÓ l¾ng c¸t K. ®¾p.314012 = 47988m2 - Khèi l−îng ®Êt ®µo: W1 = 272596 m3 - Khèi l−îng ®Êt ®¾p: W1 = 82131 m3 .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa B¶ng 4.8 = 38390 m3 .Khèi l−îng ®Êt ®¾p v−ên c©y: W1 = 47988 x 0.DiÖn tÝch ®Êt cßn l¹i: F2 = 362000.Khèi l−îng ®Êt thõa: W2 = 272596-120521=152075m3 37 .l−îng ®¾p (m3) Kinh phÝ (®ång) 100 3100 250 000 000 Hå kþ khÝ 39 610 19 391 431 573 000 Hå hiÕu khÝ 60 513 19 319 663 975 000 Hå kþ hiÕu khÝ 65 744 12 396 662 689 000 Hå Maturation 106 629 27 925 892 267 000 38 390 230 340 000 120 521 3 130 844 000 V−ên c©y Céng 272 596 Ghi chó Ghi chó: - Thµnh bÓ l¾ng c¸t b»ng bª t«ng cèt thÐp - §¬n gi¸: §µo ®Êt: 6 000 ®/m3 §¾p ®Êt: 10 000 ®/m3 KÌ: 95 000 ®/m3 Bª t«ng cèt thÐp: 1 500 000 ®/m3 . kÌ vµ kinh phÝ x©y dùng PA-IA K.Tæng diÖn tÝch c¸c hå F1 = 314012 m2 .

3 30920 108x192 20695 206x206 42318 93933 2.8 3 108x286.61 120 185 1.2x204.7 124 200 1.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa B¶ng 4.5x493.8 x 285 23 904 122.38 247 480 1.1x267.2x330.1 142 650 1.8 2 2 x 157 x 471 3 138 000 2.5 69 000 3 2 2 x70 x210 1 35 011 1.8 2 2x112.8x274.9 2 x 34 500 1 x128 x 218.3 0.174 128915 82 921 135 805 3 124 200 1.61 2x34572.5 69 000 4 2 2x73.5 3 2 x75.4274.54 114885.3 5 5x91.5 3 138000 1.4 x 285 57141 7786 2 2.12 B¶ng tæng hîp th«ng sè c¸c hå so víi ph−¬ng ¸n Ia §¬n vÞ Tæng diÖn tÝch Hå l¾ng c¸t Thêi gian nxAxB ThÓ tÝch DiÖn tÝch Hå kþ khÝ Thêi gian ThÓ tÝch H n nxAxB h bïn DiÖn tÝch Hå hiÕu khÝ Thêi gian ThÓ tÝch H n nxAxB nxV nxAxB nxV DiÖn tÝch Hå kþ hiÕu khÝ Thêi gian ThÓ tÝch H n AxB V1 AxB V2 AxB V3 DiÖn tÝch Hå hoµn thiÖn Thêi gian ThÓ tÝch H n nxAxB V1 V2 V3 V4 V5 DiÖn tÝch Nghiªn cøu kh¶ thi B¸o c¸o PGoethals 2/2000 373 526 TiÒn kh¶ thi 10/2000 297 205 B¸o c¸o GPetitzon 2/2001 315 004 Ph−¬ng ¸n Ia 333285 ngµy m xm m3 m2 0.54 38 .9 0.6 17 556 1.8 3 95 x 285 43 155 55.5 75131 2.25 2 x 50 x 193 11500 19338 39 091 20 475 9 100 28 535 31.25 4 x 28 x 112 11 500 160032 ngµy m3 m c¸i mxm m m2 1 46 000 4 2 2 x54.5 5 26242 26464 7828 18570 34781.62 120 520 1.3 mxm m2 160 204 ngµy m3 m c¸i ngµy m3 m c¸i m2 5 230 000 1.6 1x69145 2x68.75x155 0.6 29 998 ngµy m3 m c¸i mxm 5.1 x162.5 3 1 x136.5 2 2x164.9 1 x 69 000 61 267 3 138 000 2.3 5 3.9 x218.5 69 000 5 2 2x43.6 21 948 1.5 3 2 x 45 x 298 2 x 33 525 1 x 90 x 298 1 x 67 050 61 267 3 138 000 2.5 175 249 0.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶n vÏ 4.6 39 .5 MÆt b»ng tæng thÓ chuçi hå B¶n vÏ 4.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi MÆt c¾t däc hå kþ khÝ B¶n vÏ 4.7 MÆt b»ng nhµ qu¶n lý 40 .

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi 41 .

3/37. tÝnh b×nh qu©n 630 000®/m3 n−íc th¶i (ch−a kÓ ®Òn bï ®Êt) hay 1 500 000®/m3 (kÓ c¶ ®Òn bï ®Êt ®ai). ®−îc xö lý thËm chÝ cã thÓ ®¹t chØ tiªu n−íc th¶i lo¹i A. tÝnh b×nh qu©n 7. .. D©y chuyÒn c«ng nghÖ phøc t¹p ®Õn ®é kh«ng cÇn thiÕt v× sau hå kþ khÝ vµ hå hiÕu khÝ th× chøc n¨ng cña hå kþ hiÕu khÝ vµ maturation kh«ng kh¸c nhau nhiÒu kÓ c¶ kÕt cÊu hå. so víi c¸c c«ng nghÖ kh¸c cã thÓ ph¶i ®Çu t− 7 250 000®/m3. Thêi gian l−u n−íc còng qu¸ dµi kh«ng cÇn thiÕt. Dïng taluy hå 1:3 th× kh«ng cÇn kÌ. ChÝnh v× nh÷ng nh−îc ®iÓm trªn mµ nh÷ng ®Ò xuÊt bæ xung trong ph−¬ng ¸n IB sÏ lµm cho c«ng tr×nh trë nªn hoµn chØnh. Tr¹m b¬m d©ng n−íc 3. Khu vùc c¸ch ly nh− vËy lµ kh«ng an toµn vµ l−îng ®Êt chuyÓn ®i lµ qu¸ lín ¶nh h−ëng ®Õn kinh phÝ ®Çu t−. ♦ Nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña ph−¬ng ¸n Khu xö lý chiÕm mét diÖn tÝch qu¸ lín 33. Hå hoµn thiÖn 42 . Gi¸ thµnh khu xö lý rÎ. §©y lµ mét m« h×nh thÝ nghiÖm lý t−ëng cho c¸c khu xö lý t−ëng trong t−¬ng lai. Dung tÝch hå l¾ng c¸t víi T = 6h lµ qu¸ lín ë ®©y sÏ x¶y ra qu¸ tr×nh l¾ng kh«ng nh÷ng c¸t mµ c¶ c¸c cÆn h÷u c¬ lµm viÖc xö lý cÆn l¾ng trë lªn phøc t¹p. kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm s¹ch còng nh− ruåi muçi ph¸t triÓn. DiÖn tÝch hå qu¸ lín 33.2ha nªn sè ®Êt cßn l¹i sÏ qu¸ Ýt cho vïng c©y xanh c¸ch ly còng nh− c©n b»ng ®µo ®¾p. Kh¶ n¨ng xö lý Nit¬ yÕu v× pH thÊp vµ kh«ng cã c«ng tr×nh phï hîp cho viÖc xö lý Nit¬.4.5 ¦u khuyÕt ®iÓm cña ph−¬ng ¸n IA ♦ ¦u ®iÓm Nghiªn cøu kh¶ thi Ph−¬ng ¸n IA lµ ph−¬ng ¸n an toµn vÒ yªu cÇu xö lý v× ®· sö dông toµn bé c¸c c«ng nghÖ xö lý b»ng hå vµ cã thêi gian kÐo dµi h¬n 10 ngµy nªn c¸c th«ng sè nh− BOD..Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 4.5. Hå hiÕu khÝ 6.4m2/1m3 n−íc th¶i. H¬n n÷a nÕu kh«ng kÌ hå th× thµnh hå kþ khÝ. Do tÝnh ®a d¹ng vÒ c¸c hå nªn cã thÓ sö dông khu xö lý nµy ®Ó kiÓm tra c¸c th«ng sè xö lý trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam b»ng c¸ch lo¹i tõng hå hay côm hå ra khái d©y chuyÒn xö lý. hiÕu khÝ.3-34ha.. facultative vµ hoµn thiÖn cá sÏ mäc lªn. ViÖc trång c¸c lo¹i c©y hä cá l¸t cã d¹ng c«ng tr×nh xö lý cã gÝa thÓ tuy nhiªn c«ng ®Ó dän cá l¸t mÊt nhiÒu vµ khèi l−îng cá l¸t l¹i g©y « nhiÔm ë d¹ng kh¸c.5 Ph−¬ng ¸n IB Trong ph−¬ng ¸n IB sÏ sö dông c«ng nghÖ chuçi hå sinh häc nh−ng cã c©n nh¾c vµ chØ ®ñ ®Ó xö lý n−íc th¶i cho cÊp B.. Hå kþ khÝ 5. BÓ l¾ng c¸t 4. 4. tuy nhiªn ®èi víi hå hiÕu khÝ khi cã thæi giã vµ cã tuÇn hoµn n−íc th× dï m = 1:3 th× taluy vÉn bÞ s¹t lë. COD. Hè t¸ch dßng 2. FC. 4.1 C¸c c«ng tr×nh trong ph−¬ng ¸n IB 1.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi 7. §é s©u c«ng t¸c 3. Tæng diÖn tÝch hå F = 52164 m2. KÝch th−íc chi tiÕt c¸c hå xem b¶ng 4. §−êng néi bé 11.15. Tæng diÖn tÝch hå F = 124369 m2.14 C¸c th«ng sè cña hå ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 4. M¸y nÐn khÝ vµ ¸p lùc khÝ nh− trong ph−¬ng ¸n IA ♦ Hå hoµn thiÖn Trong ph−¬ng ¸n IB sÏ kh«ng dïng hå kþ hiÕu khÝ v× lý do sau: BOD sau hå hiÕu khÝ ®· gi¶m nhiÒu vµ sau hå maturation sÏ ®¹t tiªu chuÈn ®Ó x¶ ra nguån lo¹i B.5m nh−ng taluy1:1 cã kÌ b»ng bª t«ng vµ ®¸ chÎ.14 C¸c th«ng sè cña hå ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 4.15. ♦ Hå hiÕu khÝ LÊy theo ph−¬ng ¸n IA víi thêi gian l−u n−íc lµ 3 ngµy. §é s©u c«ng t¸c 4m nh−ng taluy1:1 cã kÌ b»ng bª t«ng vµ ®¸ chÎ.2 Chøc n¨ng.5 ngµy nh− ph−¬ng ¸n IA. tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh ♦ Hè t¸ch dßng (nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ Tr¹m b¬m d©ng n−íc (nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ BÓ l¾ng c¸t ngang(nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ S©n ph¬i c¸t (nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ Hå kþ khÝ Hå hoµn thiÖn ®−îc thiÕt kÕ víi c«ng só©t 46000m3/ngµy. Nhµ ®Æt m¸y nÐn khÝ 9. thêi gian l−u n−íc lµ 1. KÝch th−íc chi tiÕt c¸c hå xem b¶ng 4. CÊu t¹o hå kþ hiÕu khÝ vµ hå hoµn thiÖn gièng nhau. Mét Ýt hµm l−îng cÆn sÏ l¾ngë hå maturation ®Çu tiªn cÇn ph¶i hót hµng n¨m. Tæng diÖn tÝch hå F = 24655 m2.000m3 gåm hai hå lín mçi hå lín chia thµnh 2 hå nhá. Dung tÝch hå kþ khÝ W=69. BiÖn ph¸p ®Ó gi¶m N trong ph−¬ng ¸n nµy gåm: • • T¨ng PH cña n−íc ngay trong hå hiÕu khÝ . Tr¹m biÕn thÕ ngoµi trêi 10. taluy1:1 cã kÌ b»ng bª t«ng vµ ®¸ chÎ. S©n ph¬i bïn 8. Dung tÝch hå kþ khÝ W=164.000m3chia thµnh 5 hå nhá. Nhµ qu¶n lý 4. thêi gian l−u n−íc lµ 4 ngµy cã t¨ng so víi ph−¬ng ¸n IA.14 C¸c th«ng sè cña hå ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 4. §é s©u c«ng t¸c 1.8 m.15.5.000m3 gåm hai hå lín mçi hå lín chia thµnh 2 hå nhá. Dung tÝch hå kþ khÝ W=138. Riªng hµm l−îng N trong n−íc ë hå hoµn thiÖn cßn cao dï cã hå kþ hiÕu khÝ hay kh«ng. Hå hoµn thiÖn ®−îc thiÕt kÕ víi c«ng só©t 46000m3/ngµy. KÝch th−íc chi tiÕt c¸c hå xem b¶ng 4. CÊu t¹o côm läc sinh häc ®Ó xö lý N b»ng ®¸ d¨m D10mm víi thêi gian T=20phót ë cuèi hå hoµn thiÖn thø 4 43 .

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa ♦ S©n ph¬i bïn (nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ Nhµ ®Æt m¸y nÐn khÝ (nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ Tr¹m biÕn thÕ ngßai trêi (nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ §−êng néi bé (nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ Nhµ qu¶n lý (nh− ph−¬ng ¸n IA) 4.44 mg/l xuèng Ne = 1 mg/l cÇn pH = 6. • V¸ch ng¨n bïn trong hå kþ khÝ: sÏ t¹o 1 v¸ch ng¨n bïn ë ®¸y hå kþ khÝ ®Ó häat ®éng vi sinh thuËn lîi h¬n. víi thêi gian l−u n−íc lµ 3 ngµy ®Ó gi¶m Ni tõ 5.13. L−îng v«i cÇn thiÕt cho 1 ngµy kho¶ng 1 tÊn.5 lªn 7. N©ng PH tõ 6.76mg/l xuèng N = 1 mg/l cÇn PH = 6.5. §Ó kÕt hîp viÖc xö lý BOD trong hå hiÕu khÝ nªn thªm v«i vµo tr−íc hå hiÕu khÝ v× khi PH thÊp sÏ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i vi khuÈn trong ®ã cã vi khuÈn nitrit h¹n chÕ xö lý N. 4. n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông dung tÝch hå. HiÖu qu¶ xö lý sÏ ®−îc n©ng cao nhê häat tÝnh cña ®Êt bïn.6 x (pH .5.13) 44 .7 vµ N = 21.4+79.6cm cã kÝch th−íc: V=HxBxL=2 x (84. l¸t ®¸ chÎ ®Ó chèng sôt lë vµ thÊm qua thµnh hå còng nh− vµo n−íc ngÇm.10.5.3 CÊu t¹o thµnh hå Nghiªn cøu kh¶ thi Thµnh c¸c hå cña ph−¬ng ¸n IB cã taluy 1:1 ®Ó tiÕt kiÖm diÖn tÝch ®Êt khi hå cã cïng dung tÝch vµ cã kÌ b»ng bª t«ng cèt thÐp. 4.4 Nh÷ng c¶i tiÕn trong viÖc thiÕt kÕ c¸c hå: • Ph©n bæ ®Òu n−íc vµo vµ ra c¸c hå: c¸c m−¬ng dÉn n−íc th¼ng ch¹y däc theo thµnh hå vµ cã c¸c èng ®Ó ph©n bæ n−íc hå trªn tßan thÓ tÝch hå. sinh ruåi muçi vµ c«n trïng. • Khö H2S: sÏ t¹o nªn 1 líp n−íc giµu Oxy. KÌ hå cßn chèng cá l¸t ph¸t triÓn. c«ng suÊt mçi m¸y 3 kw ®Ó t¹o nªn 1 líp bïn mang nhiÒu vi khuÈn kþ khÝ. C¸c ph−¬ng ¸n cÊu t¹o thµnh hå ®−îc tr×nh bµy trong b¶n vÏ 4.4):2 x10 = 1638m3 Tæng hîp th«ng sè c¸c hå theo b¶ng 4.5 KiÓm tra kh¶ n¨ng xö lý c¸c hå KÕt qu¶ xö lý BOD vµ FC (xem b¶ng tæng hîp 4.15 4.6)]} Theo c«ng thøc trªn. • TuÇn hßan bïn trong hå kþ khÝ: ë ®¸y mçi hå kþ khÝ sÏ ®Æt 8 m¸y tuÇn hßan bïn.0 b»ng 20g v«i/m3 n−íc th¶i ngay tr−íc hå hiÕu khÝ.14 vµ 4. BÓ läc sinh häc: ë cuèi hå hoµn thiÖn t¹o mét líp läc sinh häc b»ng ®¸ ®−êng kÝnh d = 4 . máng trªn bÒ mÆt hå kþ khÝ ®Ó khö H2S • Khö N: KiÓm tra kh¶ n¨ng khö N cña c¸c hå: (theo Reed 1998) Ne = Ni x exp {-KT x [t + 60.6.88.

t¹o thªm O2.v.5. Do cã biÖn ph¸p gãp ph©n khö mïi trªn bÒ mÆt hå kþ khÝ. 45 . cã khu vùc c©y xanh réng 17.000m3 ®Êt tiÕt kiÖm gÇn 3 tØ ®ång.4ha võa ®Ó lµm vïng c¸ch ly. SS vµ FC. Do cã kÌ hå nªn kh«ng bÞ s¹t lë. ®Æc biÖt cã biÖn ph¸p c¶i tiÕn nh−: n©ng PH vµ cã líp läc sinh häc ë cuèi hå hßan thiÖn v. gi¶m thiÓu ruåi muçi trong khu xö lý. còng an toµn vÒ yªu cÇu xö lý v× ®· sö dông hîp lý chuçi hå sinh häc cã ®ñ thêi gian ®Ó gi¶i quyÕt BOD.3-2. nÕu cÇn biÕn ®éng c¸c th«ng sè cña hå nh− mét m« h×nh thÝ nghiÖm th× vÉn tiÕn hµnh thuËn lîi. cá kh«ng mäc tïy tiÖn. Khu vùc trång c©y xanh ®−îc t«n nÒn tõ 1. Ph−íng ¸n IB. võa lµm cho khÝ hËu trong khu vùc ®−îc c¶i thiÖn. Do cã cÊu t¹o gia c−êng ®¸y hå nªn hiÖn t−îng th©m nhËp n−íc th¶i vµo n−íc ngÇm kh«ng x¶y ra...6 lªn 2. COD. ♦ KhuyÕt ®iÓm Gi¸ thµnh cña khu xö lý cã cao h¬n ph−¬ng ¸n IA do chi phÝ kÌ c¸c hå.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 4.4m lµm gi¶m khèi l−îng ®Êt vËn chuyÓn 140..6 ¦u khuyÕt ®iÓm cña ph−¬ng ¸n IB ♦ ¦u ®iÓm Nghiªn cøu kh¶ thi Ph−íng ¸n IB.

000 Hå hßan thiÖn Q=46.2 -0.9 A4=48.000 Hå hiÕu khÝ Q=46.4 H1=0.9 W2=69158 W2=4x34549 W2=184067 W3=9194 W3=4x1798 W3=0 R=133.6m +1.6+261.364 ThÓ tÝch ®Êt ®µo m ThÓ tÝch ®Êt ®¾p m 2 DiÖn tÝch kÌ hå m Tæng diÖn tÝchhå F1.000 Cèt mÆt ®Êt (m) +1.164.500 34.3 A4=171.000 W= 138.5 BÒ dµi ®¸y hå(m) L4=160.7 L4=185.0 H2=3.6 H3=0.5 3 4 W= 69.081..4 +3..7 L1=193. m3 BÒ réng hå nhá ë ®Ønh hå(m) BÒ réng hå nhá 뮸y BÒ dµi hå nhá ë ®Ønh hå(m) BÒ dµi ®¸y hå nhá(m) Dung tÝch hå nháphÇn c«ng t¸cm3 Dung tÝchhå nhá phÇn bïn.6 3 Dung tÝch hå( m ) Sè hå 3 Dung tÝch phÇn c«ng t¸cm 3 Dung tÝch phÇn bïn.5 ChiÒu s©u c«ng t¸c(m) H2=4.082 3.4 L1=159+266+274.4+169.7 +0. m Tæng chi phÝ (®ång) 2 46 .5 A1=176+174+116 BÒ réng ®¸y hå A4=46.2 R=254.4+111.225.960.2 H3=0.000 2 4 5 Dung tÝch mét hå(m ) W=34.100 1.4 BÒ dµi hå ë ®Ønh thµnh hå(m) L1=170.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶ng Th«ng Sè C¸c Hå PAIB B¶ng 4.6 +1.500 W=36.13 C¸c Th«ng Sè C«ng suÊt khu xö lý(m3/ngµy) Hå kþ khÝ Q=46.8 ChiÒu s©u chøa cÆn(m) H3=0.0 Cèt ®¸y hå -1.641.0 +2.0 T lu níc trong hå kþ khÝ (ng) 1.5 H2=1..6m Cèt thµnh c¸c hå t (m) +3.627.000 W= 184.7 Taluy m=1:1 m=1:1 m=1:1 BÒ réng hå ë ®Ønh thµnh hå(m) A1= 56.8003 ChiÒu s©u mÆt tho¸ng(m) H1=0.2 L4=154.4 H1= 0.4 +3.8 +3.9 A1=56.1 D1=207 3 W®µo=45508 W®µo=105275 W®µo=119294 3 W®¶p=13015 W®¶p=14015 W®¾p=26457 6438 10283 8645 24655 52164 124369 1. m3 BÒ réng c¸c hå BÒ dµi hå hå(m) D1=185.4+269.4 Cèt mÆt tho¸ng(m) +3.

003 3 2 Hå kþ khÝ 69 000 1.2 0.A IB Th«ng sè Lo¹i hå Dung Xö lý BOD HiÖu suÊt xö lý (%) BOD vµo (mg/l) BOD ra (mg/l) 2x2x15.00 124369 Tæng 391 130.5 4 TÝch Xö lý FC DiÖn tÝch Hiªu suÊt xö lý FC vµo (Ec/100ml) FC ra (Ec/100ml) 26 000 - (%) - 4x63x207=52164 Hå hoµn thiÖn 184 000 4 1.8 5 16666.5 201 252 m2 <5.6x185.8 >99 260 16666.2 8.7 37004.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøu kh¶ thi B¶ng 4.8 27015.14 B¶ng tæng hîp th«ng sè c¸c hå vµ kÕt qu¶ xö lý .76 47 260 .5=62 - - - 2x66.1=246 55 60 200 80 80 80 16 50 16 8 ChiÒu s©u H (m) Sè hå (n) F = A x B(m2) (m3) Thêi gian l−u n−íc T(ngµy) BÓ l¾ng c¸t 130.P.5 4 2 Hå hiÕu khÝ 138 000 3 3.7 27015.

A IB K. kÌ vµ kinh phÝ x©y dùng .l−îng ®¾p (m3) 100 3 100 45 508 13 016 6 438 630 1 960 081 082 Hå hiÕu khÝ 105 275 14 015 10 283 1 262 3 641 164 000 Hå Maturation 119 294 26 457 8 645 1 815 4 524 938 766 Céng 270 177 56 588 25 366 BÓ l¾ng c¸t(*) Hå kþ khÝ K.ThÓ tÝch ®Êt thõa: F2 = 356 000 .DiÖn tÝch ®Êt cßn l¹i: §¾p ®Êt: 10 000 ®/m3 .l−îng BT (m3) Kinh phÝ K.201 252 = 154 750 m2 W2 = 270 177-(56 588+154 750)=58 839 m3(***) .15 Nghiªn cøu kh¶ thi B¶ng tæng hîp khèi l−îng ®µo.l−îng ®µo (m3) C«ng tr×nh 150 Ghi chó (®ång) 250 000 000(**) BÓ l¾ng c¸t b»ng BTCT 3 857 10 376 183 848 Ghi chó: (*) Thµnh bÓ l¾ng c¸t b»ng bª t«ng (**) §¬n gi¸: .l−îng kÌ (m2) K.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa B¶ng 4.ThÓ tÝch ®¾p v−ên c©y: W1 = 154 750 x 1.2 = 10 170 Khèi l−îng ®Êt thõa 58.P.Tæng diÖn tÝch c¸c hå §µo ®Êt: 6 000 ®/m3 . ®¾p. §Õn b−íc TKKT sÏ ®¸nh gi¸ chi tiÕt vµ l−îng c¸t sÏ ®−îc b¸n ®Ó thu tiÒn cho dù ¸n 48 .0 = 154 750 m3 KÌ: 95 000 ®/m3 Bª t«ng: 1 500 000 ®ång/m3 (***) F1 = 201 252 m2 .839m3 sÏ tÝnh vËn chuyÓn ®i n¬i kh¸c v× trong b−íc BCNCKT viÖc nghiªn cøu ®Þa chÊt ch−a chi tiÕt nªn kh«ng ®¸nh gi¸ ®−îc tØ lÖ c¸t vµ bïn.ThÓ tÝch ®Êt sÐt: W3 = (15 074 + 35 780)x 0.

8 3 108x286.8 16066.5 5 4 184 000 1.5 75131 3 138 000 3.38 247 480 1.5 2 2x164.62 120 520 1.5 69 000 4 2 2x66.6 29 998 1.25 2 x 50 x 193 11500 19338 0.1 142 650 1.9 2 x 34 500 1 x128 x 218.4 x 285 57141 77862 2.54 114885.8 2 2 x 157 x 471 3 138 000 2.9 x218.8x274.3 5 5x91.7 37004.5 3 2 x 45 x 298 2 x 33 525 1 x 90 x 298 1 x 67 050 61 267 3 138 000 2.5 69 000 5 2 2x43.2x330.8 x 285 23 904 122.9 1 x 69 000 61 267 3 138 000 2.6 1x69145 2x68.5 69 000 3 2 2 x70 x210 1 35 011 1.1x267.3 mxm m2 160 204 ngµy m3 m c¸i ngµy m3 m c¸i m2 5 230 000 1.7 124 200 1.5 186 365 ngµy mxm m3 m2 0.8 2 2x112.6 17 556 1.003 2x 2 x15.5 175 249 39 091 20 475 9 100 28 535 31 174 130 710 82 921 135 805 4x63x207 52164 3 124 200 1.5 69 000 4 2 2x73.3 5 3.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa B¶ng 4.1 0.16 B¶ng tæng hîp th«ng sè c¸c hå so víi ph−¬ng ¸n IA vµ IB §¬n vÞ Tæng diÖn tÝch Hå l¾ng c¸t Thêi gian nxAxB ThÓ tÝch DiÖn tÝch Hå kþ khÝ Thêi gian ThÓ tÝch H n nxAxB h bïn Tæng diÖn tÝch Hå hiÕu khÝ Thêi gian ThÓ tÝch H n nxAxB nxV nxAxB nxV Tæng diÖn tÝch Hå kþ hiÕu khÝ Thêi gian ThÓ tÝch H n AxB V1 AxB V2 AxB V3 DiÖn tÝch Hå hoµn thiÖn Thêi gian ThÓ tÝch H n nxAxB V1 V2 V3 V4 V5 DiÖn tÝch Nghiªn cøu kh¶ thi B¸o c¸o PGoethals 2/2000 373 526 TiÒn kh¶ thi 10/2000 297 205 B¸o c¸o GPetitzon 2/2001 315 004 Ph−¬ng ¸n Ia Ph−¬ng ¸n IB 333285 207 391 0.6x185.61 2x34572.61 120 185 1.3 0.5x493.1 x162.5 3 1 x136.8 3 95 x 285 43 155 55.75x155 0.6 24 655 ngµy m3 m c¸i mxm 5.25 4 x 28 x 112 11 500 160125 ngµy m3 m c¸i mxm m m2 1 46 000 4 2 2 x54.8 5 26242 26464 7828 18570 34781.54 16666.8 27015.2x204.5 3 2 x75.3 30920 108x192 20695 206x206 42318 93933 2.5 4 2.4274.6 21 948 1.00 124369 49 .7 17015.9 0.5 3 138000 1.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi B¶n vÏ sè 4.8 MÆt b»ng tæng thÓ chuçi hå 50 .

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi B¶n vÏ 4.9 Cao tr×nh c«ng tr×nh 51 .

10 Phãi c¶nh hå iB 52 .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi B¶n vÏ 4.

1 dù phßng. 53 . BÓ l¾ng ®ît I 5. BÓ l¾ng ®−îc trang bÞ m¸y cµo bïn. Nhµ ®Æt m¸y nÐn khÝ 12.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 4. BÓ tiÕp xóc khö trïng 8.Nång ®é chÊt l¬ löng trong n−íc vµo bÓ l¾ng CO = 250 mg/l . D = 26m. BÓ ph©n hñy bïn kþ khÝ 10.2 Chøc n¨ng. BÓ l¾ng ®ît II 7.6 Ph−¬ng ¸n IIa Ph−¬ng ¸n nµy sö dông c«ng nghÖ hiÕu khÝ cã tuÇn hoµn bïn ho¹t tÝnh lµ c«ng nghÖ phæ biÕn cho xö lý n−íc th¶i sinh ho¹t.1 Ph−¬ng ¸n IIA gåm c¸c c«ng tr×nh 1. . HiÖu qu¶ l¾ng cÆn l¬ löng: e =52% . Tr¹m biÕn thÕ ngoµi trêi 4. x©y dùng trªn mét diÖn tÝch nhá. H = 3m. Tr¹m b¬m d©ng n−íc 3. tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh ♦ Hè t¸ch dßng (nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ Tr¹m b¬m d©ng n−íc (nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ BÓ l¾ng c¸t ngangcã sôc giã (nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ S©n ph¬i c¸t( nh− ph−¬ng ¸n IA) ♦ BÓ l¾ng ly t©m ®ît I BÓ l¾ng ®ît I sÏ dïng bÓ l¾ng ly t©m ®Ó lo¹i c¸c t¹p chÊt ph©n t¸n th« vµ c¸c chÊt næi tiÕp tôc thu trªn bÒ mÆt..Nång ®é chÊt l¬ löng trong n−íc ra khái bÓ l¾ng C1 = 120 mg/l . BÓ thæi giã (Aeration) 6.6. .Tèc ®é l¾ng V = 1m/h. BÓ l¾ng c¸t ngang cã thæi giã 4.C«ng suÊt: Tèi ®a 2396 m3/h Tèi thiÓu Trung b×nh 1534 m3/h 1917 m3/h . C«ng tr×nh lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp. Hè t¸ch dßng 2. ThiÕt bÞ lµm kh« bïn 11. 4.BÓ l¾ng ly t©m ®ît I ®−îc thiÕt kÕ víi c«ng só©t 46000m3/ngµy.Sè l−îng bÓ l¾ng: 3 lµm viÖc.6. BÓ nÐn bïn 9.

l = 5 m. Khèi l−îng bïn ho¹t tÝnh tuÇn hoµn trong Aeroten: Qr = 18016m3/ngµy. cã b¬m khÝ nÐn. kh«ng lµm ng¨n phôc håi bïn. Thêi gian thæi khÝ t =5h. Hçn hîp bïn vµ n−íc th¶i qua bÓ l¾ng II. réng 150 mm cã tû träng 16% lµm viÖc liªn tôc víi c«ng suÊt 43 m3/Bel.764 m3/m2h< Imax = 10 m3/m2h Kh«ng khÝ ®−îc ph©n phèi b»ng c¸c hÖ thèng èng vµ c¸c èng ph©n phèi xèp (tube diffuser). 3 bÓ lµm viÖc vµ 1 bÓ dù phßng. cÊu tróc dßng ch¶y n−íc vµ bïn ho¹t tÝnh song song. ♦ Tr¹m Clo vµ bÓ tiÕp xóc: Tr¹m clo cã c«ng suÊt 20 kg/h. l−u l−îng 1 bÓ: 2396/3 = 799m3/h.h. Sè tube diffuser cho 1 ng¨n: m = 30 èng ♦ BÓ l¾ng ly t©m ®ît II Chän bÓ l¾ng ®ît II lµ bÓ ly t©m. Tæng l−îng bïn ho¹t tÝnh: TSS = 144133 kg/ngµy C−êng ®é khÝ: I =4. W = 2000m3 . BÓ l¾ng II còng ®−îc trang bÞ m¸y cµo bïn. dµiL = 42m Dïng lo¹i Tube diffiuser sucoflow .764 m3/m2h Imin = 3. ë bÓ Aeroten chØ thùc hiÖn qu¸ tr×nh oxy ho¸ nh÷ng chÊt h÷u c¬ dÔ bÞ oxy ho¸.8 m/h. Tæng dung tÝch bÓ: Wa = 2 396 x 5 = 11980 m3 Sè bÓ n = 4 Dung tÝch mçi bÓ: W1= 2995m3 Mçi bÓ cã 3 ng¨n réng 6m s©u 4 m.BÓ metan Khö n−íc cña bïn 54 . bïn tõ bÓ l¾ng II cho tuÇn hoµn trë l¹i bÓ Aeroten. ®−îc trang bÞ c¸c b×nh chøa 800kg/b×nh. ♦ C«ng tr×nh xö lý bïn: Qu¸ tr×nh xö lý bïn Sè l−îng vµ chÊt l−îng bïn BÓ nÐn bïn BÓ ph©n hñy kþ khÝ . Dïng Aeroten 1 bËc. L−îng bïn trong bÓ thæi giã dïng a = 2000 mg/l. cã träng l−îng 6 kg/chiÕc ®Æt c¸ch ®¸y 120 mm. BÓ tiÕp xóc ®−îc tÝnh víi thêi gian tiÕp xóc lµ 45 phót. C«ng suÊt Q = 2 396 m3/h BOD5 n−íc vµo bÓ Aeroten La = 160 mg/l BOD5 n−íc ra khái Aeroten Lt = 50 mg/l TrÞ sè La = 160 mg/l nghÜa lµ kh«ng lín.TS. V = 0. D =36m.5 m3/m2h< I = 4.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa ♦ BÓ thæi giã (Aeroten): Dïng bÓ Aeroten ®Ó lµm s¹ch sinh häc hoµn toµn cho n−íc th¶i sau bÓ l¾ng I.

khö n−íc vµ ñ ®Ó dïng lµm ph©n bãn. H = 3 m. CÇn gia nhiÖt tõ nåi h¬i ®Ó n©ng nhiÖt ®é cña bïn lªn trªn 530C f. mét bÓ lµm viÖc. Chóng ta chän d©y chuyÒn thø hai v× trong d©y chuyÒn nµy sau khi lµm kh«. bïn mét phÇn chuyÓn thµnh c¸c lo¹i khÝ (biogas) vµ bïn ®· ph©n huû.2 m3.17 8 401.2 BÓ nÐn bïn cña bÓ l¾ng I Bïn tõ bÓ l¾ng I mçi ngµy ®−a ra 6288. Chän 3 bÓ H = 5 m. Bïn sau bÓ l¾ng ®ît I ®−îc nÐn trong bÓ nÐn bïn theo ph−¬ng ph¸p träng lùc ®Ó tiÕt kiÖm ho¸ chÊt. NhiÖt ®é cña bïn vµo Tb = 270C.47 45. chuyÓn qua bÓ metan ®Ó ph©n huû kþ khÝ: W3 = 4014. Chän 2 bÓ ®−êng kÝnh D = 16 m. NhiÖt ®é ph©n huû T = 530C.97 kg/ngµy Q3 = 501. tØ träng cña bïn lµ 2%. BÓ mªtan Qu¸ tr×nh ph©n huû kþ khÝ x¶y ra trong bÓ metan.5 m3 víi tæng l−îng chÊt l¬ löng WSS=12577 kg/ngµy. b. 0. M¸y nÐn bïn sè 1 L−îng bïn tõ bÓ l¾ng II cÇn nÐn.20 L−îng bïn tÝnh theo giê max C¸c th«ng sè WSS (kg/ngµy) Q 3 Nång ®é bïn (%) L−îng bïn vµo bÓ nÐn bïn tõ bÓ l¾ng I 12 577 (m /ngµy) 6 288 L−îng bïn tõ bÓ nÐn bïn vµo bÓ metan 11 319 141 0.77 186.8 L−îng bïn tõ m¸y nÐn N1 vµo bÓ metan 3613. ThÓ tÝch bÓ metanWm = QT = 186.7 0.8 L−îng bïn quay vÒ tr¹m b¬m d©ng n−íc tõ bÓ nÐn bïn 1 257 6 147 0. Sè l−îng vµ chÊt l−îng bïn Tæng c©n b»ng vËt chÊt ®−îc tr×nh bµy trong s¬ ®å sau vµ tãm t¾t gåm: B¶ng 4. triÖt khuÈn. Quy tr×nh xö lý bïn ®−îc chän gåm bÓ nÐn bïn.87 0. D=18m.02 L−îng bïn vµo m¸y nÐn N1 tõ bÓ l¾ng II 4014 501.66 8 1 493 143 1 12 729xk 42 30 L−îng bïn tõ m¸y nÐn N1 vÒ bÓ l¾ng I Tæng l−îng bïn vµo bÓ metan L−îng bïn tõ m¸y nÐn 2 quay vÒ tr¹m b¬m d©ng n−íc Tæng l−îng bïn thµnh ph©n bãn c. c¸c m¸y nÐn bïn. Thêi gian ph©n huû 20 ngµy. hai cÊp. d. M¸y nÐn bïn sè 2 Bïn vµo bÓ metan ®−îc ph©n huû kþ khÝ. Q6 = 186. ®Ó xö lý bïn cã thÓ dïng d©y chuyÒn TH-DW lµ ph−¬ng ph¸p nÐn hoÆc lµm kh« bïn hoÆc TH-DG-DW-CP lµ ph−¬ng ph¸p nÐn.66 m3/ngµy e. bïn ®· ®−îc ph©n huû kh«ng cßn mïi vµ c¸c lo¹i khuÈn. Chóng ta nhËn ®−îc bïn ®· r¸o n−íc cã nång ®é 30 33% ®Ó lµm ph©n bãn.87 m3/ngµy Sö dông m¸y nÐn bïn trôc vÝt lµm viÖc trong 7 tiÕng ngµy víi c«ng suÊt: Q =63m3/h.09 14 932. 55 .66 x 20 = 3 733.5 456.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa a. Vµ l−îng bïn vµo bÓ mªtan: W6 = 14 932 kg/ngµy. ph©n huû bïn. mét bÓ dù phßng. Tæng l−îng bïn vµo: W3 = 14 932 kg/ngµy. ph©n huû bïn trong bÓ metan vµ xö lý nÐn bïn lµm ph©n bãn nh− trong s¬ ®å c«ng nghÖ. Qu¸ tr×nh xö lý bïn Trong s¬ ®å c«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i. Dù kiÕn nhËn ®−îc 9500kg/ngµy.

Cµng vÒ sau phô thu cµng lín cho phÐp hiÖn ®¹i hãa c«ng tr×nh. hiÖn ®¹i. hiÖn ®¹i h¬n th× khi hiÖn t¹i hãa dßng tiÒn tÖ cho ta bøc tranh kinh tÕ rÊt s¸ng sña. Trong giai ®äan ®Çu khi l−u l−îng n−íc thÊp. Dïng m¸y b¬m ¸p lùc thÊp cã c«ng suÊt vµ ¸p lùc nh− trong b¶ng 4.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa g. thiÕt bÞ nh− trong ph−¬ng ¸n IIA.2005 khi ®· chuyÓn khu vùc nµy thµnh khu vui ch¬i gi¶i trÝ cã hå n−íc lµm ®Ñp c¶nh quan vµ c¶i thiÖn vi khÝ hËu cña vïng.17 56 . B¶n vÏ 4. phô thu tiÒn n−íc Ýt chØ ®ñ trang tr¶i cho khu xö lý gi¶n ®¬n. S¶n xuÊt ®iÖn: C«ng suÊt ®iÖn cã thÓ ®¹t ®−îc: N =483 kW.7 Ph−¬ng ¸n IIB Ph−¬ng ¸n IIB chÝnh lµ ph−¬ng ¸n IIA. xö lý n−íc b»ng c«ng nghÖ hiÕu khÝ cã tuÇn hßan bïn häat tÝnh vµ xö lý bïn b»ng c«ng nghÖ kþ khÝ.9x0. cÇn xem xÐt phu¬ng ¸n III. Mét ®−êng èng dÉn b»ng bª t«ng cèt thÐp ¸p lôc thÊp D=1200mm sÏ dÉn n−íc sau tr¹m b¬m vÒ bÓ l¾ng c¸t cña khu xö lý ®Æt t¹i VÜnh Léc.7x0.4 = 3010m 3 / ngµy 1. B¶n vÏ 4. Ph−¬ng ¸n III chÝnh lµ ph−¬ng ¸n IB cho n¨m 2000 ®Õn 2025 lµ khu xö lý b»ng chuçi hå sinh häc ë B×nh H−ng Hßa vµ sau ®ã lµ ph−¬ng ¸n IIB cã khu xö lý t¹i VÜnh Léc kiªn cè.16 4. 4. hè t¸ch dßng vµ tr¹m b¬m d©ng n−íc. Ngo¹i trõ ®−êng èng dÉn D=1200mm khu xö lý VÜnh Léc cã kÕt cÊu. cïng quy m« nh−ng Ýt vèn ®Çu t− vÒ sau ®Çu t− tiÕp lín h¬n. hå t¸ch dßng vµ tr¹m b¬m mµ th«i. Khi ®ã t¹i B×nh H−ng Hßa chØ ®Ó l¹i c¸c cöa ch¾n dßng trªn kªnh §en. Tr−íc m¾t ®Æt m¸y 300kW C¸c c«ng tr×nh kh¸c nh−: nhµ ®Æt m¸y nÐn khi vµ tr¹m biÕn thÕ ngßai trêi t−¬ng tù nh− c¸c ph−¬ng ¸n trªn.25 B×nh khÝ ®−îc tÝnh ®Ó chøa l−îng khÝ s¶n sinh ra trong 12 h : D = 18m. L−îng khÝ sinh ra (tÝnh theo ph−¬ng ¸n tèi thiÓu): Wk = W3 x k 1 x k 2 x k 3 = h 14932x0.8 Ph−¬ng ¸n III §Ó cã thÓ biÕt ®−îc ph¶i gi¶i quyÕt n−íc th¶i nh− thÓ nµo sau n¨m 2002 .7 nh−ng kh«ng dïng b¬m trôc xo¾n. C«ng tr×nh b»ng bª t«ng cèt thÐp nh−ng ®Æt t¹i VÜnh Léc c¸ch B×nh H−ng Hßa 5km vÒ phÝa t©y. T¹i B×nh H−ng Hßa chØ ®Æt cöa ch¾n dßng. ChÝnh v× ®Çu t− trong giai ®äan ®Çu ®¬n gi¶n. H = 7m.

Ph−¬ng ¸n II 57 .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi B¶n vÏ 4.11 MÆt b»ng tr¹m xö lý.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi B¶n vÏ 4.12 Cao tr×nh c¸c cæng tr×nh 58 .

13 C©n b»ng vËt chÊt khu xö lý 59 .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi B¶n vÏ 4.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi B¶n vÏ 4.14 MÆt b»ng tæng thÓ ph−¬ng ¸n IIB 60 .

15 MÆt b»ng tæng thÓ ph−¬ng ¸n III 61 .Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi B¶n vÏ 3.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi 62 .

3 4 §¬n vÞ m Quy m« LxBxH=20x2. §ît sau +3. Khe hë 16mm Ch¾n c¸c lo¹i r¸c cã kÝch th−íc lín h¬n 20mm Gåm 3 b¬m c«ng suÊt ®ît §−a n−íc tõ cèt-0.0x4m Chøc n¨ng Thu 100% n−ãc th¶i vµo mïa kh« vµ mét phÇn n−íc hæn hîp vµo mïa m−a. mÆc dï mËt ®é kh«ng cao.000 MNP/ 100ml BOO ≤ 50mg/l COD ≤ 100 TSS ≤ 100 Tuy nhiªn dù ¸n nµy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm lµm cho viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng lµ v« cïng cÇn thiÕt. CH4. kÕt qu¶ cña khu xö lý sÏ lµm cho c¸c th«ng sè « nhiÔm trªn c¸c l−u vùc vµ c¸c kªnh nãi trªn gi¶m tõ: Xuèng cßn BOD ≥ 200mg/l COD ≥ 300mg/l TSS ≥ 250mg/l FC ≥ 110..Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa ch−¬ng v §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng 5.1 Quy m« c«ng tr×nh N0 1 C«ng tr×nh Hè t¸ch dßng 2 Song ch¾n r¸c mm th« Song ch¾n r¸c cì trung b×nh. rong t¶o ph¸t triÓn trong m«i tr−êng phó d−ìng nhiÖt ®íi nhanh ®Õn møc kh«ng thÓ xö lý hÕt. H2S.80 2020 lµ 46000m3/ngµy 63 . C«ng nghÖ xö lý lµ chuçi hå sinh häc mµ ®Æc biÖt lµ cã hå kþ khÝ. cã thÓ « nhiÔm kh«ng khÝ tõ: COx.. chuét.1 Më ®Çu: Dù ¸n khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa tù nã lµ mét dù ¸n c¶i t¹o m«i tr−êng v× n−íc Kªnh §en kh«ng ®−îc xö lý g©y « nhiÔm cho l−u vùc kªnh §en gåm 785ha vµ c¸c l−u vùc thuéc h¹ l−u nh− kªnh 19-5 ®æ vÒ Tham L−¬ng hoÆc vÒ s«ng Chî §Öm. 5. bä v.2 Tãm t¾t dù ¸n: Dù ¸n lµ mét khu xö lý n−íc th¶i c«ng suÊt ®Õn n¨m 2020 lµ Q= 46. do vËy cã thÓ g©y ra mïi h«i khã chÞu.20 lªn cèt ®Çu 30000m3/ngµy. Tr¹m b¬m t¨ng n−íc. NÕu kh«ng cã biÖn ph¸p xö lý th× c¸c c©y cá sÏ mäc quanh hå.v. Nh÷ng ®Æc ®iÓm gåm: khu xö lý n−íc th¶i ®−îc ®Æt trong mét vÞ trÝ mµ chung quanh cã d©n c− sinh sèng.000 m3/ngµy sö dông chuçi hå sinh häc. Ch¾n ch¾n lo¹i r¸c cã kÝch Khe hë 100mm th−íc lín. Khu vùc c¸ch ly Ýt. N−íc sÏ thÊm vµo lßng ®Êt th©m nhËp vµo nguån n−íc ngÇm ¶nh h−ëng ®Õn tµi nguyªn n−íc vµ lµ nguån n−íc hiÖn nay cña nh©n d©n trong vïng. Nh− vËy ®èi víi dù ¸n nµy ®¸nh gi¸ m«i tr−êng ng¾n h¹n trong x©y dùng vµ dµi h¹n trong qu¶n lý ®Òu quan träng. Ph−¬ng ¸n ®−îc chän lµ ph−íng ¸n IB gåm c¸c c«ng tr×nh chÝnh lµ: B¶ng 5. Nh− vËy cã thÓ sÏ chuyÓn tõ d¹ng « nhiÔm nµy sang d¹ng « nhiÔm kh¸c. NH4 vµ ph¸t sinh c«n trïng . Nh− vËy..

F=124369. 20kg Cl /h §Ó s¸t trïng khö n−íc.5ngµy TSS. 4000m2 Lµm kh« bïn ®¹t ®é Èm trªn 60% 3 40m N©ng pH cña n−íc th¶i vµ trén v«i víi bïn ®Ó æn ®Þnh. Ngßai nh÷ng c«ng tr×nh nªu trªn.3 C¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p chÕ b¶o vÖ m«i tr−êng 5.1 LuËt B¶o vÖ M«i tr−êng LuËt B¶o vÖ M«i tr−êng (LBVMT) ®· ®−îc Quèc héi N−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua t¹i Kú häp kho¸ IX ngµy 27-12-1993. 3 100m Trén v«i vµ ®ãng bao 2 ChiÕc Hót bïn trong c¸c hå b¬m vÒ s©n ph¬i bïn. T = 3 ngµy TSS cña n−íc sau hå kþ khÝ. §iÒu 40 cña LBVMT cho phÐp UBND thµnh phè thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc ®èi víi viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng. H=1.5kg/cm3 KhÝ ®−îc ph©n phèivµo hå hiÕu khÝ.5m .COD vµ T = 4 ngµy TSS 3 2500m TiÕp xóc ®Ó s¸t trïng . 2 hå F=24655 m . 2. LBVMT quy ®Þnh BKHCNMT vµ UBND c¸c tØnh. bao gåm chøc n¨ng kiÓm tra m«i tr−êng. §iÒu 2-11 cña LBVMT ®· x¸c ®Þnh ph¹m vi ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng (§GT§MT) lµ cÇn thiÕt cho bÊt kú mét dù ¸n nµo.15mm vµ cã l−íi ch¾n r¸c.8m Xö lý 50% BOD. hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng ®−îc thiÕt kÕ víi chøc n¨ng b¶o vÖ vµ trang trÝ ban ®ªm. Xö lý 80% BOD. COD vµ H=3. BÊt cø nguêi nµo chøng kiÕn sù cè vÒ m«i tr−êng ®Òu ph¶i th«ng b¸o cho UBND ®Þa ph−¬ng hoÆc c¬ quan gÇn nhÊt ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi.5x2x3. 64 . COD vµ T=1. §iÒu 30 quy ®Þnh UBND ®Þa ph−¬ng vµ Bé Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng (BKHCNMT) cã quyÒn buéc nh÷ng ng−êi g©y « nhiÔm ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thiÖt h¹i ®· g©y ra. trong khu xö lý ®−îc tæ chøc ®−êng néi bé.1 L¾ng c¸t cã d=0. 5. 3846m C¸ch ly víi sinh häat cña d©n quanh vïng. thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng lµ c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý b¶o vÖ m«i tr−êng. F= 52164m .3. Nh÷ng tæ chøc. Xö lý 60% BOD. 300KWA Khu xö lý ph¶i ®−îc lµm viÖc liªn tôc. 2 4 hè . 5 hå . 3 217m KiÓm tra c¸c th«ng sè xö lý th−êng xuyªn. H=4m.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 5 BÓ l¾ng c¸t 6 Hå kþ khÝ 7 Hå hiÕu khÝ 8 Hå hßan thiÖn 9 10 Hå tiÕp xóc S©n ph¬i bïn 11 Nhµ pha v«i 12 13 14 Nhµ Clo Nhµ xö lý bïn Xµ lan hót bïn 15 16 C©y xanh c¸chly Nhµ ®Æt m¸y nÐn khÝ Nhµ qu¶n lý thö nghiÖm M¸y ph¸t ®iÖn dù phßng Hµng rµo 17 18 19 LxBxH=15. c¸ nh©n g©y « nhiÔm còng ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc ®èi víi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng lµm suy tho¸i hoÆc « nhiÔm m«i tr−êng. NghÞ ®Þnh sè 175-CP ban hµnh ngµy 18-10-1994 h−íng dÉn thùc hiÖn luËt B¶o vÖ M«i tr−êng. 3 164709m Ch¾n giã vµ t¹o O2 3 170m ¸p lùc 0.

Ph¶i cã giÊy phÐp x¶ n−íc th¶i vµo kªnh.Tæ chøc.CÊm ®−a vµo nguån n−íc c¸c chÊt th¶i ®éc h¹i. nh»m h−íng dÉn thùc hiÖn LuËt B¶o vÖ M«i tr−êng 5. n−íc th¶i ch−a xö lý hoÆc xö lý ch−a ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp theo quy ®Þnh cña BKHCNMT. . tiÕp theo lµ NghÞ ®Þnh sè 175-CP ®· ®−îc ban hµnh ngµy 18-10-1994.UBND c¸c cÊp ph¶i cã quy ho¹ch tæng thÓ vÒ xö lý n−íc th¶i ®« thÞ.3. c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh m«i tr−êng ®Ó b¶o vÖ nguån n−íc sinh ho¹t. thi hµnh LuËt N−íc ®Ó ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn vÒ vÊn ®Ò x¶ n−íc th¶i ®−îc quy ®Þnh bëi BKHCNMT.Trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KTXH cña c¶ n−íc vµ tõng ®Þa ph−¬ng ph¶i cã kÕ ho¹ch phßng. .4 Tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc. LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ: trong luËt nµy cã ®Ò cËp ®Õn chÝnh s¸ch c¬ b¶n vÒ m«i tr−êng quèc gia Th«ng t− sè 490/1998/TT-BKHCNMT ban hµnh ngµy 29-4-1998 h−íng dÉn thñ tôc xem xÐt ®¸nh gi¸. chèng « nhiÔm nguån n−íc vµ kh«i phôc chÊt l−îng n−íc bÞ « nhiÔm. §iÒu 14: B¶o vÖ chÊt l−îng nguån n−íc sinh ho¹t . D−íi ®©y lµ mét sè tiªu chuÈn vÒ m«i tr−êng cã liªn quan ®Õn dù ¸n tho¸t n−íc ®« thÞ: 5. . 5. §iÒu 17: B¶o vÖ nguån n−íc ë ®« thÞ .C¸c c¬ së c«ng nghiÖp.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 5.CÊm x¶ n−íc th¶i.4. kh«ng khÝ Bé KHCNMT ®· ban hµnh rÊt nhiÒu tiªu chuÈn vÒ m«i tr−êng cho c¸c nguån n−íc vµ c¸c môc tiªu cña dù ¸n kh¸c nhau. §iÒu 13: B¶o vÖ chÊt l−îng n−íc: . Môc ®Ých cña LuËt nµy lµ nh»m b¶o vÖ c¸c tµi nguyªn n−íc khái bÞ « nhiÔm do c¸c ho¹t ®éng dù ¸n. nhµ m¸y. TCXD 66-1991: Quy ®Þnh yªu cÇu an toµn vËn hµnh hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc. TCVN 5525-1995: Tiªu chuÈn quy ®Þnh c¸c yªu cÇu ®Ó b¶o vÖ nguån n−íc ngÇm 65 .3 LuËt N−íc 1-1999 LuËt N−íc ®· ®−îc Quèc héi N−íc CHXH ViÖt Nam th«ng qua th¸ng 1-1999. . lßng dÉn vµ san lÊp kªnh. §iÒu 4: Qu¶n lý Tµi nguyªn n−íc: UBND c¸c cÊp chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh LuËt N−íc. TCVN 5524-1995: Tiªu chuÈn quy ®Þnh c¸c yªu cÇu ®Ó b¶o vÖ nguån n−íc mÆt. lßng dÉn.3.1 C¸c tiªu chuÈn cña ViÖt Nam TCXD 188-1996: Quy ®Þnh tiªu chuÈn n−íc th¶i ®« thÞ.2 C¸c nghÞ ®Þnh vÒ m«i tr−êng NghÞ ®Þnh sè 175-CP ®· ®−îc ban hµnh ngµy 18-10-1994 nh»m h−íng dÉn thùc hiÖn LuËt B¶o vÖ M«i tr−êng. n«ng tr¹i kh«ng ®−îc lµm « nhiÔm nguån n−íc. xÝ nghiÖp. ®−a c¸c chÊt th¶i g©y « nhiÔm vµo vïng b¶o hé vÖ sinh cña khu vùc lÊy n−íc sinh ho¹t.

. Kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn ruåi muçi trong khu vùc. 5.5 TCVN 5298-1995: Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt vÒ ®Æc ®iÓm. . ¶nh h−ëng ®Õn tµi nguyªn vµ m«i tr−êng. ph−¬ng thøc vµ sè l−îng trong viÖc sö dông n−íc th¶i vµ bïn .95 . Tõ nh÷ng th«ng tin trªn cã xuÊt hiÖn 2 vÊn ®Ò c¬ b¶n: 1. cña tr¹m b¬m lµm ¶nh h−ëng kh«ng khÝ khu vùc chung quanh.KhÝ th¶i: khÝ th¶i cña khu xö lý.3 C¸c t¸c ®éng bÊt lîi ng¾n h¹n - NgËp óng néi bé n¬i thi c«ng - KÑt xe khi thi c«ng trªn ®−êng hiÖn h÷u - Xe vËn t¶i bïn ®Êt lµm bÈn ®−êng phè - TiÕng ån.ChÊt r¾n: vËn t¶i chÊt r¾n nh− r¸c cña tr¹m b¬m.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 5. chÊt l−îng n−íc ngÇm. . TCVN 5942-1995: Quy ®Þnh tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc mÆt TCVN 5943-1995: Quy ®Þnh tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc biÓn TCVN 5944-1995: Quy ®Þnh tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc ngÇm. Nh÷ng t¸c ®éng xÊu dµi h¹n lµ do ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ. KiÓm tra kh¶ n¨ng thãat n−íc m−a sau khi Hå Sen ®−îc sö dông lµm hå xö lý n−íc th¶i. n−íc th¶i vÉn « nhiÔm m«i tr−êng l©u dµi ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng ®« thÞ. Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ®· ®−îc tr×nh bµy ë c¸c ch−¬ng trªn vÒ d©n sè. hiÖn tr¹ng kinh tÕ x· héi.6.N−íc ngÇm: kh¶ n¨ng th©m nhËp n−íc bÈn vµo nguån n−íc ngÇm.2 C¸c t¸c ®éng bÊt lîi dµi h¹n .N−íc m−a: kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt n−íc m−a khi dung tÝch ®iÒu hßa bÞ thu hÑp. 5. 5. sö dông ®Êt. n−íc th¶i pha lâang víi n−íc m−a nªn kh«ng thu gom hÕt n−íc th¶i mµ n−íc m−a vÉn bÞ nhiÔm bÈn. thiÕt bÞ kh«ng tèt th× ch¼ng nh÷ng kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ mµ cßn cã t¸c dông bÊt lîi ng¾n h¹n vµ dµi h¹n.6. . nh÷ng t¸c ®éng ng¾n h¹n do qu¶n lý thi c«ng c«ng tr×nh. n−íc bÈn xö lý kh«ng ®¹t tiªu chuÈn.6. c«ng nghÖ kh«ng thÝch hîp. TCVN 5945-1995: Quy ®Þnh tiªu chuÈn n−íc th¶i c«ng nghiÖp. N−íc ®· xö lý xong ph¶i ®¹t tiªu chuÈn TCVN 5945 .6 §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng 5.N−íc th¶i: thu gom kh«ng hÕt n−íc th¶i. ao hå vµ n−íc th¶i. khÝ hËu. TCVN 5937-1995: Quy ®Þnh tiªu chuÈn chÊt l−îng kh«ng khÝ. chÊn ®éng vµ bôi g©y ra do qu¶n lý thi c«ng kh«ng tèt 66 . c«ng t¸c thi c«ng kh«ng hîp lý. 2. Xö lý n−íc th¶i Kªnh §en cña l−u vùc 785ha thuéc T©n B×nh vµ B×nh Ch¸nh. bïn ®· xö lý Ýt nhiÒu lµm « nhiÔm ®−êng phè.Tuy nhiªn.1 Më ®Çu : ViÖc x©y dùng khu xö lý cã t¸c dông lµm s¹ch m«i tr−êng.95 thËm chÝ cã thÓ ®¹t TCVN 5942 .

5. Tuy nhiªn trong tÝnh tãan chØ lÊy 60%.000 Tháa m·n TCVN 5945 . kªnh 19-5. quan hÖ BOD/N/P cã tØ lÖ hîp lý. Møc ®é xö lý n−íc th¶i: N−íc th¶i xö lý kh«ng ®¹t tiªu chuÈn ♦ HËu qu¶ cã thÓ cã: TiÕp tôc g©y « nhiÔm kªnh §en vµ c¸c b−ng Êp II. ♦ BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu: Trong d©y chuyÒn xö lý ®· sö dông hå kþ khÝ víi thêi gian l−u n−íc T=1. Nh− vËy nguån N còng chØ ®ñ lµm chÊt dinh d−ìng cho c¸c lo¹i vi khuÈn kþ khÝ vµ hiÕu khÝ. 2. • Cuèi cïng vµo nh÷ng thêi ®iÓm sù cè t¹i hå tiÕp xóc sÏ t¨ng Clo ®Ó Oxy hãa N víi hµm l−îng 6-8mg/l • §èi víi FC theo tÝnh tãan th× sau khi qua hå ®¹t TCVN 5945 -95.6 trong hå hiÕu khÝ.4 §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng ♦ Nh÷ng t¸c ®éng dµi h¹n a.2m vµ dµi 16m. VÒ mïa kh« tßan bé n−íc th¶i ®−îc thu hÕt vµo khu xö lý. 1. Thu gom n−íc th¶i: ViÖc thu gom kh«ng hÕt n−íc th¶i vµo khu xö lý. nhÊt lµ ¶nh h−ëng ®Õn viÖc tån t¹i cña c¸c loµi thó quý hiÕm. COD ®−îc xö lý cã thÓ ®¹t ®Õn 85%.5 ngµy. N cã trong NH3 kh«ng thõa. kªnh vÒ s«ng Chî §Öm ¶nh h−ëng ®Õn sinh häat ®« thÞ vµ ®êi sèng nh©n d©n quanh vïng. ♦ HËu qu¶ cã thÓ cã: N−íc th¶i tiÕp tôc g©y « nhiÔm c¸c vïng h¹ l−u nh− kªnh 19-5 vµ kªnh dÉn vÒ s«ng Chî §Öm ch¶y qua nhiÒu khu d©n c− vµ còng cã thÓ lµ nguån n−íc cña vµi ®iÓm d©n c−. ViÖc pha lâang n−íc th¶i vµ n−íc m−a nh−ng kh«ng thu hÕt n−íc hçn hîp nµy. BOD COD TSS FC Tr−íc hå kþ khÝ 200 250 250 110.3m.95 ( thËm chÝ TCVN 5942 . chØ trong tr−êng hîp ph¸t sinh nhiÒu dÞch bÖnh míi dïng Clo víi hµm l−îng 3-5mg/l.Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o xö lý N ®¹t tiªu chuÈn cßn cã c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: • T¨ng thêi gian l−u n−íc trong c¸c hå th× N gi¶m.000 Sau hå kþ khÝ 80 100 100 Sau hå kþ khÝ 16 20 20 Sau hå hßan thiÖn 8 10 20 <10. cÊu t¹o líp läc trong hå hoµn thiÖn sÏ cã hiÖu qu¶ gi¶m N. N−íc th¶i. XÐt nguån n−íc kªnh §en. ♦ BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu: CÊu t¹o 1 hè thu réng 3.Khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµ n−íc T=270C BOD.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n sÏ kh«ng g©y ra t¸c déng lín lao nµo ®èi víi nguån tµi nguyªn sinh th¸i thiªn nhiªn trong khu vùc dù ¸n.6. • T¨ng pH>6. Xö lý trong hå hiÕu khÝ sau ®ã víi thêi gian l−u n−íc T=3 ngµy vµ dïng hÖ thèng cÊp khÝ nÐn víi ®é s©u >3m sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao ≥80% vµ hå hßan thiÖn T=4 ngµy víi hiÖu qu¶ tèi thiÓu 50% nh− vËy ®· cã.95) Trong qu¸ tr×nh xö lý mét th«ng sè th−êng ®Î ra nhiÒu tranh c·i lµ N trong NH3+. s©u 1. 67 . n−íc th¶i tiÕp tôc ch¶y theo kªnh §en vÒ c¸c l−u vùc h¹ l−u.

§èi víi H2S cßn l¹i còng nh− NH3.2. H2SO4 ®−îc trung hßa b»ng v«i trong hå hiÕu khÝ nhÇm n©ng PH lªn 6. Phun 1 líp n−íc s¹ch giµu O2 lÊy tõ cuèi hå hßan thiÖn lªn bÒ mÆt hå kþ khÝ b»ng èng chÊt dÎo th¶ næi trªn mÆt hå cã kháang c¸ch 10m. 2- C¸t ♦ T¸c ®éng dµi h¹n: C¸t thu håi ë bÓ l¾ng c¸t t−¬ng ®èi s¹ch do cã thæi giã.32% trong kh«ng khÝ. d. 68 . Lµm giµu O2 trong kh«ng khÝ b»ng c¸ch trång nhiÒu c©y xanh: C©y xanh t¹o O2 trong kh«ng khÝ vµ hÊp thô CO2. nÕu kh«ng xö lý g©y « nhiÔm sÏ ph¸t sinh c¸c lo¹i chuét bä. ®−îc gi÷ trªn s«ng ch¾n r¸c tÝch lòy h»ng ngµy. KhÝ H2S vµ CO2 (chñ yÕu lµ CO2): 300m3/ngµy Trªn diÖn tÝch hå lµ: 24655m3 trong ®ã l−îng kh«ng khÝ ®−îc táa ra tõ hå hiÕu khÝ lµ 250.000m3/ngµy. c¸c lo¹i tói mñ. KhÝ th¶i: C¸c lo¹i khÝ nh− COx. L−îng khÝ CH4 dù kiÕn bèc ra: 3000m3/ngµy. muçi. ♦ HËu qu¶ cã thÓ cã: Khèi l−îng r¸c kh«ng nhá.. C«n trïng: Kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn ruåi muçi vµ nh÷ng c«ng trïng kh¸c:T¸c ®éng dµi h¹n: do cã mÆt n−íc réng cã thÓ xuÊt hiÖn c©y cá ven bê nªn cã thÓ ph¸t triÓn ruåi. CO2 vµ CH4 sÏ ®−îc pha lâan trong kh«ng khÝ cña khu xö lý do l−îng kh«ng khÝ ®−îc cÊp qua hè hiÕu khÝ. « nhiÔm nguån n−íc vµ kh«ng khÝ. x¸c c¸c lo¹i ®éng vËt nhá. Mçi ngµy dù kiÕn cã ®Õn 4.7 ®Õn 7. ♦ Nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm: Do r¸c kh«ng ®¬n thuÇn thuéc lo¹i h÷u c¬ dÔ ph©n hñy nªn cÇn thu håi chë ®i ®æ ë b·i r¸c h»ng ngµy. N−íc chiÕt sÏ cho quay vÒ hå kþ khÝ. N−íc chiÕt tõ c¸t lµ n−íc bÈn. Tuy nhiªn viÖc khÈn tr−¬ng trång c©y xanh bao quanh hå lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó c¸c läai khÝ ®−îc bèc lªn cao. ChÊt r¾n: 1- R¸c th¶i: C¸c läai r¸c th¶i cã trong cèng nh− c©y cá.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi b. O2 th©m nhËp ®Ó t¹o nªn ph¶n øng:H2S + 2O2 → H2SO4. NÕu tÝnh thÓ tÝch th× c¸c läai khÝ chØ chiÕm thÓ tÝch 1. ♦ Gi¶m thiÓu « nhiÔm: Cã 1 s©n röa vµ ph¬i c¸t nhá F=100m2 ®Ó lµm s¹ch vµ r¸o n−íc sau ®ã vËn chuyÓn ®i san nÒn ë ngo¹i thµnh. 3. H2S vµ NH4 cã thÓ bèc ra tõ c¸c hå sinh häc nhÊt lµ hå kþ khÝ vµ hiÕu khÝ ®ã lµ t¸c ®éng dµi h¹n.Trång c©y thÊp trªn c¸c bê hå sÏ phãng thÝch nhiÒu O2 vµ hÊp thô CO2. ®ãn giã cã tèc ®é m¹nh h¬n lµm cho viÖc ph¸t t¸n cã hiÖu qu¶. c«n trïng vµ thËm chÝ lµ chuét víi sè l−îng lín. l−îng c¸t dù tÝnh tõ 4-8m3/ngµy. ♦ HËu qu¶ cã thÓ cã: Sè l−îng c¸t nhiÒu kh«ng cã chæ ®Ó chøa. H2S ®i qua líp n−íc nµy sÏ x¶y ra ph¶n øng trªn. ♦ HËu qu¶ cã thÓ cã: Trong c¸c läai khÝ nµy chØ cã H2S vµ NH3 lµ cã mïi khã chÞu vµ t¸c h¹i lªn søc kháe cã tiªu chuÈn h¹n chÕ.38m3 r¸c.. ♦ BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu:Ph©n phèi vµ thu n−íc th¶i cña hå kþ khÝ ®−îc thùc hiÖn ë ®é s©u 2m d−íi mùc n−íc lµm cho líp n−íc trªn mÆt Ýt dao ®éng.

5 KÕt luËn MÆc dï khu xö lý ®−îc x©y dùng trong vïng d©n c− nh−ng nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi ng¾n h¹n vµ dµi h¹n ®Õn m«i tr−êng lµ kh«ng ®¸ng kÓ. nh− vËy h¹n chÕ c©y cá. muçi thËm chÝ lµ chuét ph¸t triÓn th× cã thÓ l©y lan nhiÒu dÞch bÖnh nh−: sèt suÊt huyÕt. ♦ Nh÷ng t¸c ®éng ng¾n h¹n Nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi ng¾n h¹n lµ do qu¸ tr×nh thi c«ng t¹o nªn. CÊu t¹o c¸c hå vµ c©y xanh víi diÖn tÝch hîp lý. sèt rÐt thËm chÝ lµ dÞch h¹ch.v th× cã thÓ kh¾c phôc ®−îc nh÷ng t¸c ®éng nµy.. hÖ sè dßng ch¶y n©ng lªn vµ nÕu tÝnh P=3 cho cèng cÊp 2 vµ cÊp 3 vµ P=5 cho cèng chÝnh th× l−u l−îng t¹i CÇu Tr¾ng dù kiÕn 50 m3/s..Qu¶n lý c¸c hå tuyÖt ®èi s¹ch sÏ. kh«ng ®Ó n−íc tï ®éng. ♦ BiÖn ph¸p gi¶m thiÓu: §Þa tÇng t¹i ®©y chñ yÕu lµ ®Êt sÐt pha cã hÖ sè thÊm 8. Ng−îc l¹i sau khi cã khu xö lý th× m«i tr−êng ®−îc c¶i thiÖn nhiÒu vµ nhÊt lµ nh÷ng l−u vùc h¹ l−u sÏ cã dßng n−íc s¹ch ch¶y qua kh«ng g©y « nhiÔm nh− hiÖn nay. Tuy nhiªn trong dù ¸n. kh«ng ®Ó r¸c r−ìi tån t¹i trªn hå vµ trong hå.6. Bïn ®−îc l−u trong hå tõ 3 th¸ng ®Õn 6 th¸ng do vËy hÇu hÕt h÷u c¬ ®−îc ph©n hñy. V× vËy viÖc nu«i c¸ trong hå hßan thiÖn võa lµ ®iÒu kiªn cã thÓ võa lµ cÇn thiÕt. nªn viÖc th©m nhËp n−íc th¶i vµo ®Þa tÇng lµ kh«ng ®¸ng kÓ. N−íc ngÇm: N−ãc th¶i cã thÓ th©m nhËp vµo nguån n−íc ngÇm cã chÊt l−îng tèt ë ®é s©u d−íi 40m. Tuy nhiªn . thØnh tháang còng cÇn dïng c¸c chÕ phÈm vi sinh ®Ó h¹n chÕ nh−: ruåi muçi vµ c«n trïng. sau ®ã sö dông lµm ph©n . t−íi n−íc khi thi c«ng. ë ®¸y hå kþ khÝ vµ hiÕu khÝ nÒn sÏ ®−îc gia c−êng ®Ó n−íc kh«ng thÊm vµo n−íc ngÇm. do khu xö lý ®−îc x©y dùng ë hå Sen. muçi ph¸t triÓn. Khi ®« thÞ ph¸t triÓn. N−íc m−a: T¸c ®éng dµi h¹n: hÖ sè dßng ch¶y cña l−u vùc hiÖn ®ang cßn thÊp. ♦ HËu qu¶ cã thÓ cã: Khi Hå Sen kh«ng lµm chøc n¨ng ®iÒu hßa nh− hiÖn nay th× kªnh §en kh«ng t¶i hÕt l−u l−îng m−a vµ cã thÓ x¶y ra ngËp óng. Bïn tõ hå kþ khÝ: Bïn tån t¹i chñ yÕu ë hå kþ khÝ. L−u l−îng n−íc m−a ®o ®−îc hiÖn nay t¹i CÇu Tr¾ng ch−a ®−îc ®Çy ®ñ lµ 1.8x10-7 ®Õn 8. Khi ®· cã trén v«i nh÷ng vi khuÈn hiÕm hoi cßn l¹i còng bÞ tiªu diÖt. 5.5x10-8cm/s.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi ♦ HËu qu¶ cã thÓ cã: khi sè l−îng ruåi. ®Õn 1 giai ®äan thÝch hîp chuyÓn khu xö lý ®ang x©y dùng thµnh c«ng viªn c©y xanh dÔ dµng vµ khi ®ã c¸c c©y ®· cao lín cã gi¸ trÞ nh− 1 c«ng viªn cã thiªn nhiªn quý gi¸.446 m3/s. tæ chøc ®−êng ®i cho nh©n d©n v. Xe chë ®Êt cã b¹t che kÝn. ruåi. f. g. 69 . n¬i cã d©n c− th−a thít vµ cã c¸c biÖn ph¸p nh−: Cã t−êng c¸ch ly. Sau khi b¬m bïn lªn s©n ph¬i bïn. lµm kh« n−íc vµ ph¬i 20 ngµy ®Õn thËm chÝ 40 ngµy. Tuy nhiªn 1 hµm l−îng keo h÷u c¬ vµ v« c¬ vÉn cßn. ♦ BiÖn ph¸p gØam thiÓu: Kªnh t−¬ng lai cã bÒ réng B=24m tháa m·n cho viÖc thãat n−íc m−a l−u vùc vµ viÖc x©y dùng khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa sÏ kh«ng ¶nh h−ëng g× ®Õn thãat n−íc m−a. e. ♦ BiÖn ph¸p gØam thiÓu: do yªu cÇu nµy nªn dù ¸n ®· dµnh −u tiªn chän ph−¬ng ¸n hå cã kÌ bª t«ng vµ ®¸ chÎ kÝn thµnh tÊt c¶ c¸c hå. Khi bïn gi¶m ®é Èm chØ cßn 60-70% th× trén víi 10-20% v«i bét ch−a t«i vµ ñ kháang 10 ngµy. MÆc kh¸c. ♦ HËu qu¶ cã thÓ cã: Nguån n−íc ngÇm quý gi¸ cã thÓ bÞ « nhiÔm vµ kh«ng thÓ dïng lµm nguån n−íc ®−îc. tËp trung phÕ liÖu ®óng chæ.

2 S¬ ®å tæ chøc Së Giao Th«ng C«ng Ch¸nh Së Giao Th«ng Ch¸nh cã nhiÒu chøc n¨ng vµ cã tæ chøc nh− sau: Gi¸m ®èc Së Giao Th«ng C«ng Ch¸nh 6. c¸c xÝ nghiÖp tho¸t n−íc kh¸c phô tr¸ch viÖc duy tu b¶o d−ìng vµ qu¶n lý hÖ thèng tho¸t trong tõng l−u vùc kh¸c nhau. Hå ChÝ Minh ®Òu ®−îc C«ng Ty tho¸t n−íc ®« thÞ trùc thuéc Së Giao Th«ng C«ng Ch¸nh qu¶n lý.1. 6.1 Tæ chøc hiÖn h÷u 6.Lß Gèm Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. C«ng ty tho¸t n−íc ®« thÞ cña Thµnh Phè Hå ChÝ Minh trùc tiÕp qu¶n lý hÖ thèng tho¸t n−íc cña Thµnh Phè.1. 70 . Ban qu¶n lý dù ¸n 415 hiÖn nay ®ang trùc thuéc ñy Ban Nh©n D©n Thµnh Phè Hå ChÝ Minh céng t¸c víi c¬ quan hîp t¸c ph¸t triÓn cña V−¬ng Quèc BØ BADC ®Ó thùc hiÖn dù ¸n : N©ng cÊp ®« thÞ vµ lµm s¹ch kªnh T©n Hãa .1 C¸c së vµ ban qu¶n lý trùc thuéc UBND Thµnh phè Mäi hÖ thèng tho¸t n−íc cña TP. C¸c ban qu¶n lý c¸c dù ¸n tho¸t n−íc kh¸c trùc thuéc Së Giao Th«ng C«ng Ch¸nh nh− Ban Qu¶n Lý c¸c dù ¸n cÊp tho¸t n−íc (l−u vùc Nhiªu Léc ThÞ NghÌ) tuy nhiªn còng cã ban qu¶n lý trùc thuéc UBND Thµnh Phè nh− ban qu¶n lý Dù ¸n Kªnh §«i Kªnh TÎ.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Ch−¬ng VI c¸c ph−¬ng ¸n tæ chøc qu¶n lý 6.1. S¬ ®å tæ chøc cña C«ng ty ®−îc thÓ hiÖn nhu sau: Ngoµi xÝ nghiÖp t− vÊn vµ xÝ nghiÖp x©y dùng.3 Phã Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc C¸c tæ chøc lµm chøc n¨ng giao th«ng C¸c tæ chøc lµm chøc n¨ng x©y dùng vµ qu¶n lý c«ng tr×nh giao th«ng C¸c tæ chøc lµm chøc n¨ng c©y xanh vµ nu«i trång C¸c tæ chøc hµnh chÝnh vµ thanh tra C¸c tæ chøc lµm chøc n¨ng n©ng cÊp thãat n−íc S¬ då tæ chøc c«ng ty tho¸t n−íc ®« thÞ.

Tæ Chøc Phßng Tµi Vô Phßng Kü ThuËt .Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phßng KÕ Ho¹ch & Kü ThuËt XÝ NghiÖp T− VÊn X©y Dùng 6.4 XÝ NghiÖp Tho¸t N−íc sè 1 Phã Gi¸m §èc Ban Qu¶n Lý XÝ NghiÖp Tho¸t N−íc sè 2 Phßng Hµnh ChÝnh Tæ Chøc XÝ NghiÖp Tho¸t N−íc sè 3 Phßng Kinh TÕ Tµi ChÝnh XÝ NghiÖp Tho¸t N−íc sè 4 XÝ NghiÖp X©y Dùng S¬ ®å tæ chøc cña xÝ nghiÖp tho¸t n−íc Gi¸m §èc XÝ NghiÖp Phßng Gi¸m §èc Kinh TÕ Phßng Gi¸m §èc Kü ThuËt Phßng Hµnh Ch¸nh .1.KÕ Ho¹ch .VËt T− §éi Qu¶n Lý Cèng §éi B¶o D−ìng S÷a Ch÷a §éi Qu¶n Lý X©y dùng míi 71 .

1 Chøc N¨ng: Tæ chøc qu¶n lý l−u vùc B×nh H−ng Hßa cã diÖn tÝch 784ha vµ khu xö lý B×nh H−ng Hßa lµ mét bé phËn tÊt nhiªn cña c«ng ty tho¸t n−íc ®« thÞ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh d−íi sù chØ ®¹o vµ qu¶n lý kü thuËt vµ kinh tÕ cña C«ng Ty Tho¸t N−íc Thµnh Phè. tæ chøc cÇn thiÕt ®Ó qu¶n lý dù ¸n l−u vùc Kªnh §en vµ khu xö lý B×nh H−ng Hßa lµ mét xÝ nghiÖp tho¸t n−íc trùc thuéc C«ng Ty thãat n−íc §« ThÞ Thµnh Phè theo s¬ ®å sau: Gi¸m §èc XÝ NghiÖp Phßng Gi¸m §èc Kinh TÕ Phßng Gi¸m §èc Kü ThuËt Phßng Hµnh Ch¸nh .KÕ Ho¹ch . Chøc n¨ng cô thÓ - Theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty tho¸t n−íc ®« thÞ tæ chøc thùc hiÖn viÖc x©y dùng c¸c hÖ thèng cèng cÊp II vµ cÊp III. Chøc n¨ng chñ yÕu cña ®¬n vÞ lµ ph¸t triÓn vµ duy tu b¶o d−ìng hÖ thèng cèng vµ qu¶n lý khu xö lý B×nh H−ng Hßa trªn c¬ së c©n b»ng thu chi ®¶m b¶o khÊu hao ®Ó më réng vµ n©ng cÊp c«ng tr×nh. H¹ch to¸n thu chi theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty tho¸t n−íc ®« thÞ. 6.VËt T− §éi Qu¶n Lý Cèng §éi B¶o D−ìng S÷a Ch÷a §éi Qu¶n Lý KXL BHH 72 . H¹ch to¸n b¸o sæ.2. Qu¶n lý duy tu b¶o d−ìng hÖ thèng cèng trong l−u vùc.2 Tæ chøc qu¶n lý 6.2 Tæ chøc Thèng nhÊt theo tæ chøc cña C«ng Ty Thãat n−íc §« ThÞ Thµnh Phè .2.Tæ Chøc Phßng Tµi Vô Phßng Kü ThuËt . Qu¶n lý khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 6.

400 1.vËt t−: 5. Phßng tæ chøc: 7. §éi qu¶n lý hÖ thèng cèng 9. Phã gi¸m ®èc kinh tÕ: kü s− kinh tÕ 4.000. Phßng tµi vô 6.3 Nh©n sù cña xÝ nghiÖp 1.200. 73 .000 ®ång nguån vèn dù ¸n chØ ®¹t 920.5m3 Xe t¶i tù ®æ 5 tÊn Xe t¶i nhá Sè l−îng §¬n gi¸ (triÖu ®ång) T. §éi duy tu b¶o d−ìng 10. Phßng kü thuËt . diÖn tÝch tæng céng 217m2 C¸c trang thiÕt bÞ cña xÝ nghiÖp Sè 1 2 3 Lo¹i thiÕt bÞ Xe hót bïn 3. Gi¸m ®èc kü s− C«ng nghÖ m«i tr−êng hoÆc kü s− kinh tÕ 2.kÕ ho¹ch .400 500 420 1. TiÒn (triÖu ®ång) 1 2 2 1.000 840 Ghi Chó Trong sè 3. Phßng thÝ nghiÖm: 8.2.4 Tµi s¶n cña xÝ nghiÖp: V¨n phßng xÝ nghiÖp: §Æt t¹i khu xö lý B×nh H−ng Hßa.000. §éi qu¶n lý khu xö lý Tæng céng 1 1 1 4 3 4 3 11 10 18 56 ng−êi 6.2.000 ®ång phÇn cßn l¹i do C«ng Ty C«ng Tr×nh ®« thÞ ®iÒu phèi.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa 6. Phã Gi¸m §èc kü thuËt: Kü s− c«ng nghÖ hoÆc m«i tr−êng 3.

(môc 2 ®iÒu 1) Tuy nhiªn.CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i khi nhµ n−íc thu håi ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng. H=6m. HiÖn nay 37. HÇu hÕt c¸c khu nhµ nµy ®−îc x©y dùng kh«ng cã giÊy phÐp vµ kh«ng theo quy ®Þnh cña thµnh phè. ViÖc c¶i t¹o kªnh ®en theo dù ¸n cña c«ng ty tho¸t n−íc thµnh phè cã bÒ réng kªnh 24m vµ 2 tuyÕn ®−êng 2 bªn mçi tuyÕn réng 8m. 74 . Víi l−u l−îng nµy th× tiÕt diÖn ®· thiÕt kÕ hoµn toµn kh«ng bÐ tuy nhiªn cÇn xem xÐt tiÕt diÖn vµ ®é dèc h¹ l−u kªnh ®en. ViÖc ®Òn bï khu ®Êt nµy trªn nguyªn t¾c lµ ®Òn theo NghÞ §Þnh cña chÝnh phñ sè 22/1998/N§ . lîi Ých quèc gia.8 nh− vËy n−íc m−a vµ n−íc th¶i kh«ng dÔ vµo khu xö lý ®−îc. Do vËy n−íc m−a vµ n−íc th¶i 1 ph©n l−u vùc thuéc B×nh Ch¸nh kh«ng ®æ vµo ®−îc kªnh §en.21ha trong ®ã dïng trong c«ng tr×nh xö lý lµ 35. C«ng suÊt tr¹m b¬m dù kiÕn Q=2m3/s.2. Tæng céng bÒ réng kªnh vµ ®−êng lµ 40m.3 100 ThuÕ ®Êt vµ thuÕ n«ng nghiÖp rÊt thÊp.2 §Èt bá hoang 3 3. kÕt qu¶ ®iÒu tra kinh tÕ x· héi cho thÊy.7 Céng 81 100 Thu nhËp cña c¸c hé tõ ho¹t ®éng n«ng nghiÖp trong vïng dù ¸n kh¸ cao.6ha vµ 2. h¬n n÷a 1/3 trong sè chñ ®Êt(25 ng−êi) kh«ng ph¶i tr¶ thuÕ n«ng nghiÖp.1 Tho¸t n−íc m−a l−u vùc Kªnh §en Khi ®· x©y dùng khu xö lý B×nh H−ng Hßa. c¸c hé ®Òu ®· ®−îc chÝnh quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Theo tÝnh to¸n cña c«ng ty tho¸t n−íc ®« thÞ kªnh ®en tr¹m B×nh H−ng Hßa cã Q=23. cèt ®Ønh thµnh hå thÊp nhÊt lµ +2.2 Môc ®Ých sö dông Môc ®Ých sö dông ®Êt Sè ng−êi TØ lÖ N«ng nghiÖp 77 95.1 T×nh tr¹ng sö dông ®Êt T×nh tr¹ng sö dông Sè m¶nh ®Êt Chñ ®Êt trùc tiÕp canh t¸c 78 Chñ ®Êt cho ng−êi kh¸c thuª ®Êt 52 §Êt bá hoang hoÆc dïng vµo môc ®Ých kh¸c 15 Céng 145 TØ lÖ 53.7 cao nhÊt lµ +3.1 KÕt qu¶ ®iÒu tra kinh tÕ x· héi Tæng diÖn tÝch ®Êt lµ 37. an ninh. t×nh tr¹ng sö dông vµ canh t¸c nh− sau: B¶ng 7.2 §Òn bï gi¶i táa 7.8 35.1ha dïng cho viÖc x©y dùng chî vµ c¸c khu d©n c− cã c«ng tr×nh h¹ tÇng ®Çy ®ñ. B¶ng 7. ®−êng cã cèt trung b×nh lµ 3.1 S¶n xuÊt TTCN 1 1.31m3/s.2m. Do cã khu xö lý nªn vïng Hå Sen vèn lµ Hå ®iÒu hßa cã dung tÝch kho¶ng 30000m3 ®Ó chøa n−íc m−a l−îng n−íc nµy ph¶i ®−îc th¶i theo kªnh ®en thuéc huyÖn B×nh Ch¸nh cÇn cã mét tr¹m b¬m ®Ó b¬m vµo kªnh ®en.21ha ®Êt nµy lµ c¸c ao sen thuéc ph¹m vi ®Êt c«ng nghiÖp ®−îc bao quanh bëi nhiÒu nhãm nhµ x©y dùng lén xén víi chÊt l−îng thÊp.9 10. lîi Ých c«ng céng. Còng cÇn nghiªn cøu quy ho¹ch tho¸t n−íc phÇn l−u vùc kªnh ®en thuéc B×nh Ch¸nh khi t¹o kªnh ®en 7.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Ch−¬ng vII nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c 7.

500.000.000 1.000 Céng Sè hé 19 19 26 14 78 TØ lÖ 24. Ho¹t ®éng chÝnh cña n«ng d©n trong vïng dù ¸n lµ trång sen víi thu nhËp cao. Qua ®iÒu tra.87 .3 24.Theo kh¶ n¨ng sinh lîi nÕu cho thuª K3 = 1.000. ViÖc ®iÒu tra kinh tÕ x· héi cho thÊy: 1.60. Tuy nhiªn còng cÇn l−u ý r»ng 40% ng−êi ng−êi sö dông ®Êt kh«ng cã thu nhËp nµo kh¸c ngoµi ho¹t ®éng t¹i vïng dù ¸n.000 41. t−¬ng ®−¬ng víi møc thu nhËp trung b×nh cña d©n néi thµnh.000.733 = 41.000 ®ång hay 3. ♦ C¸c kháan trî cÊp: B¶ng 7.4 18.000.300/®ång/m2 HÖ sè K: KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng tæng hîp sau: B¶ng 7.3 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng n«ng nghiÖp Thu nhËp h»ng n¨m/hé D−íi 21.5 N0 C¸c kháan trî cÊp TiÒn trî cÊp Sè hé 1 2 3 4 Trî cÊp do chuyÓn ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt Trî cÊp ®µo t¹o Chi phÝ chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp Trî cÊp ®êi sèng 5 Trî cÊp TBLS Céng 42 7 36 78 L« ng−êi 137 14 118 225 Trî cÊp b×nh qu©n 1.3 33.740 133.7 ng−êi th× thu nhËp ng−êi/hé/th¸ng ®¹t 578.8 .4 1 2 3 4 C¸c hÖ sè K C¸ch tÝnh HÖ sè K .000 59.000x117.516. 7.1 .Theo gi¸ ®Êt ®« thÞ liÒn kÒ K4= 6.HCM: Gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp h¹ng 1 lµ: 19.000 ®ång C¸c trî cÊp. 3. 2.3 C¸c gi¶i ph¸p ®Òn bï dù kiÕn: ♦ §Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt b»ng tiÒn: Gi¸ ®Êt: Thùc hiÖn theo 22/1998/N§-CP ngµy 24/4/1998.000 ®ång 21.948.Theo gi¸ chuyÓn nh−îng thùc tÕ K1 = 24.000.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa B¶ng 7.000.000 Trªn 60.000 .Theo kh¶ n¨ng sinh lîi nÕu trång sen K2=3.912. NÕu quy m« mçi hé lµ 6.000 ®ång. trõ vµi tr−êng hîp cã ph¶n øng kh«ng thuËn lîi cßn nãi chung ng−êi sö dông ®Êt chÊp nhËn viÖc gi¶i táa mét c¸ch b×nh tØnh vµ kh«ng cã vÎ lo l¾ng vÒ vÊn ®Ò nµy.0 100 Thu nhËp trung b×nh hé/n¨m lµ 46.000 ®ång/hé/th¸ng.733 ®ång/m2 Chi phÝ ®Òn bï: 356. CÇn l−u ý ®Õn viÖc ®Òn bï cho ng−êi sö dông ®Êt v× lý do s¶n xuÊt bÞ ®×nh trÖ.000.000 1.830 34.000.510 XÐt ®iÒu kiÖn cô thÓ cña gi¸ ®Êt vïng dù ¸n kiÕn nghÞ ®Òn bï víi gi¸ 117.2. CÇn cã ch−¬ng tr×nh hç trî kh«i phôc ho¹t ®éng kinh tÕ cho ng−êi sö dông v× gi¸ ®Òn ®Êt n«ng nghiÖp qu¸ thÊp.000 1.000 V¨n b¶n KiÕn nghÞ KiÕn nghÞ KiÕn nghÞ 05/Q§ -UBQL§T 05/Q§ -UBQL§T Céng (triÖu ®ång) 137 21 118 225 10 541 75 .000 .92 Gi¸ ®Òn bï ®ång/m2 480.876.000.000 10 10 1.000. 87/CP ngµy 17/8/1994 vµ 05/Q§-UB -QL§T ngµy 4/1/1995 cña UB ND TP.40.

3.000 USD 7.942 LÊy trßn = 47.832. 7.3453.000.5% Dù phßng 10% = 42.3 KÕt cÊu vµ nÒn mãng c«ng tr×nh 7. 76 .220 = 4.757.1 Khëi ®éng c«ng tr×nh ♦ Khëi ®éng tõng côm c«ng tr×nh : Ngay trong ®ît ®Çu víi c«ng suÊt 20000m3/ngµy chØ vËn hµnh 1 côm c«ng tr×nh gåm: 1Hå kþ khÝ. kÓ c¶ tr¹m b¬m lÉn ®ª quanh c¸c hå.722 47. 7. Thi c«ng c¸c hå cã thÓ tiÕn hµnh hßan tßan b»ng m¸y. Trong b−íc thiÕt kÕ kü thuËt sÏ tiÕn hµnh säan th¶o h−íng dÉn vËn hµnh vµ qu¶n lý.1 C«ng tr×nh C¸c c«ng tr×nh trong ph−¬ng ¸n ®−îc chän kÕt cÊu chñ yÕu b»ng bª t«ng cèt thÐp kh«ng lín còng kh«ng phøc t¹p vµ b»ng ®Êt ®¾p.5.399.090.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa ♦ Tæng chi phÝ gåm: Chi phÝ ®Òn bï trî cÊp PhÝ diÒu hµnh ®Òn bï gi¶i táa 1% PhÝ gi¸m s¸t ®Òn bï gi¶i táa 0. Sau khi gi¶i phãng mÆt b»ng vµo ®Çu mïa kh« dïng xe g¹t ®Êt chuyÓn líp ®Êt h÷u c¬ ë ®¸y hå ®Ó san hå cho vïng c©y xanh 7.000 = 424.3. ChuyÓn dÞch Kªnh §en hiÖn h÷u theo ph−¬ng ¸n ®−îc duyÖt. 2Hå hiÕu khÝ vµ tßan bé 5 Hå hßan thiÖn. Trong thêi gian khëi ®éng c«ng tr×nh hiÖu qu¶ xö lý sinh häc ch−a ®¹t ®−îc kÕt qu¶ tÝnh to¸n.740 43. C¶i t¹o Kªnh §en cÇn tiÕn hµnh trong mïa kh«.480 = 212.5 C«ng t¸c chuÈn bÞ vµ khëi ®éng c«ng tr×nh TÇm quan träng cña viÖc khëi ®éng c«ng tr×nh: Chuçi hå sinh häc ®−îc lµm viÖc dùa trªn sù chuyÓn hãa c¸c chÊt h÷u c¬ hßa tan vµ kh«ng hßa tan b»ng vi sinh thµnh chÊt r¾n sinh häc vµ v« c¬ cã thÓ l¾ng ®−îc. Khi côm c«ng tr×nh ®Çu tiªn ®¹t c¸c th«ng sè tÝnh tãan míi tiÕp tôc khëi ®éng c¸c c«ng tr×nh tiÕp theo.000 ®ång T−¬ng ®−¬ng = 3.075.160. Do vËy cÇn thêi gian ®Ó khëi déng c«ng tr×nh. nh×n chung mãng c«ng tr×nh ®−îc ®Æt trªn nÒn ®Êt cã c¸c th«ng sè kü thuËt ®¶m b¶o mµ kh«ng cÇn nh÷ng biÖn ph¸p gia c−êng ®Æc biÖt. C¸c loµi vi sinh ®−a vµo c«ng tr×nh ®Ó t¹o nguån ban ®Çu nh−ng vÒ c¬ b¶n vÉn ph¶i ph¸t triÓn c¸c läai vi sinh trong chÝnh tõng c«ng tr×nh . CÇn hßan thiÖn xong m−¬ng b»ng ®Êt cã cÊu t¹o cöa ch¾n dßng vµ hè t¸ch dßng råi míi më n−íc Kªnh §en vµo. §¸y 2 hå kþ khÝ vµ hiÕu khÝ sÏ ®−îc gia c−êng ®Ó chèng thªm.309.948.4 BiÖn ph¸p thi c«ng TuyÓn chän líp ®Êt cã tØ lÖ sÐt cao ®Ó ®¾p thµnh hå.539. tuy nhiªn ngay trong giai ®äan nµy cÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau: 7. §Êt ®¾p thµnh hå sÏ sö dông ®Êt t¹i chæ lµ sÐt pha c¸t.2 NÒn vµ ®Êt ®¾p C¸c th«ng sè cña nÒn ®−îc tr×nh bµy trong phô lôc ®Þa chÊt c«ng tr×nh.400.269.

Líp båi d−ìng c«ng nh©n: vËn hµnh hÖ thèng thãat n−íc. mçi lÇn 4 mÉu gåm: n−ãc vµo. 3.7 C¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt khi vËn hµnh: TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®Òu ®−îc x©y l¾p trong khu xö lý. Tuy nhiªn cÇn tæ chøc 3 líp båi d−ìng: 1.6 triÖu ®ång 7. mçi xe 3 m3 th× cÇn 90 ngµy víi chi phÝ 144 triÖu ®ång. Tæng kinh phÝ dù tÝnh 50 triÖu ®ång Ghi chó: Tßan bé kinh phÝ vËn hµnh kh«ng v−ît qu¸ 600 triÖu ®ång ®−îc tÝnh tõ kinh phÝ qu¶n lý.8 triÖu ®ång ♦ Khëi ®éng Hå hiÕu khÝ: NÕu kh«ng bæ sung bïn hiÕu khÝ th× thêi gian khëi ®éng lµ 40 ngµy. keo tô b»ng phÌn trong 70 ngµyvíi chi phÝ 289. ♦ Khëi ®éng Hå hßan thiÖn: Kh«ng cã chi phÝ bæ sung ♦ KiÓm nghiÖm n−íc khi khëi ®éng Mçi ngµy cÇn kiÓm nghiÖm 1 lÇn. riªng thiÕt bÞ pha hãa chÊt. sau Hå hiÕu khÝ vµ Hå hßan thiÖn t¹i phßng thÝ nghiÖm cña khu xö lý. §Ó hç trî cho viÖc l¾ng bïn ë d¹ng keo trong thêi gian ®Çu sö dông ph−¬ng ph¸p hãa häc.Tæng chi phÝ cho hå kþ khÝ=483. mµ bïn trong n−íc th¶i vµ bïn ®−îc cung cÊp tõ nguån kh¸c rÊt h¹n chÕ v× vËy chØ nªn khëi ®éng 1 côm c«ng tr×nh. Líp båi d−ìng c«ng nh©n: vËn hµnh khu xö lý gåm c¸c hå sinh häc.8 triÖu ®ång. NÕu mçi ngµy bæ sung 20 xe . sau Hå kþ khÝ.8 triÖu ®ång. 2. thïng trén bïn tù häai cÇn trang bÞ thªm khi khëi ®éng c«ng tr×nh . nÕu cã bæ sung bïn th× thêi gian rót cßn 22 ngµy víi chi phÝ lµ 8.8+48=540. còng cã thÓ kiÕn nghÞ dïng cho chi phÝ nµy. 77 .6 C«ng t¸c ®µo t¹o: Nhu cÇu nh©n sù nh− ®· tr×nh bµy ë ch−¬ng vÒ tæ chøc. Líp båi d−ìng c¸c kü s− cÊp thãat n−íc vµ m«i tr−êng vµ c¸c kü s− vi sinh vÒ chuyªn ®Ò hå sinh häc. trong ®ã ®Æc biÖt l−u ý vÒ c¸c kü s− cÊp thãat n−íc m«i tr−êng vµ c¸c kü s− vi sinh. 7. Tæng chi phÝ cho c«ng t¸c khëi ®éng: t=483.Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi Hai côm c«ng tr×nh Hå kþ khÝ vµ hå hiÕu khÝ chØ lµm viÖc cã hiÖu qu¶ khi bïn trong c¸c hå nµy ®¹t ®−îc nång ®é yªu cÇu. Chi phÝ thÝ nghiÖm chØ tÝnh cho hãa chÊt lµ 48 triÖu.8+8. NÕu kinh phÝ dù phßng trong giai ®äan x©y dùng kh«ng dïng hÕt. ♦ Khëi ®éng Hå kþ khÝ: NÕu kh«ng bæ sung bïn kþ khÝ th× thêi gian khëi ®éng hå kþ khÝ cÇn 430 ngµy.

1 Tæng vèn ®Çu t− Vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña V−¬ng Quèc BØ ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh lµ T−¬ng ®−¬ng: 2.400.000 VN§ T−¬ng ®−¬ng: 5.000.000 USD (Hèi ®o¸i: 1USD = 14.500 VN§) 78 .000.160.000 USD 29.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Ch−¬ng viii PhÇn tµI chÝnh 8.400.000 VN§ Vèn ®èi øng ®Òn bï gi¶i táa: T−¬ng ®−¬ng: 3.160.000.000.000 VN§ Tæng céng: 76.000 USD 47.

000 19.Gi¸ n−íc VN§/m3 .715.005.000.220 1.000 .029.143 1.031.600 .539.12.940 12.213.000 665.588.139.837.600 270.480.000 4.995.600.000.480.324.000 900.000 12.395.000.000 Nguån thu .139.080.990.620 256.Dù ¸n n©ng cÊp ®« thÞ vµ lµm s¹ch kªnh T©n Hãa .600 349.280.213.000 3.358.040.254.910.834.400.000 665.204.000 -BiÕn phÝ VN§ 3.600 30.137.741.500 1. VN§ 22.910.031.044.400.741.142 25.000 Céng 69.620 270.Th©y thÓ VN§ 1.440 17.899.000.341.000.897.080.715.006.922.947.000 900.040.143 Céng 5.137.000 47.Lß Gèm 8.964.758.000.029.600.820.000 900.044.031.000 5.862 3070 .455.720 6.324.480.500 1.3566 3830 – 12.2 Kinh phÝ ®Çu t− c¸c ph−¬ng ¸N §¬n vÞ tÝnh: TØ VN§ N0 Th«ng sè §¬n vÞ Ph−¬ng ¸n IA IB IIA IIB III Tæng kinh phÝ ®Çu t− .600.080.940 11.269.500 Chi phÝ qu¶n lý hµng n¨m .9798 900.890.Kinh phÝ ®Õn bï VN§ 47.000 5.257.997.Kinh phÝ x©y dùng.057.000 900.000.715.254.503.582 2260-3358 2400 .400.910.087.620 256.254 78.§Þnh phÝ VN§ 1.Thu kh¸c VN§ Thêi gian tÝnh to¸n N¨m 25 25 50 79 50 50 .297.220 1.000 47.336.000 1.224 4030 .000.254 30.091.837.995.600 271.000 3.539.000 665.299.000 1.

8..254 2260 3358 PAIB 78.6 vµ 8.198.Lß Gèm 8. chóng ta sÏ ®¹t ®−îc IRR=8% víi gi¸ n−íc ban ®Çu lµ 2400 ®ång/m3 thay v× 3830 ®ång/m3 cña ph−¬ng ¸n IIA vµ 4030 ®ång/m3 cña ph−¬ng ¸n IIB.18. kh«ng cã kÌ chèng thÊm.506.4..15 TÝnh to¸n chi tiÕt cña c¸c ph−¬ng ¸n kh¸c ®−îc tr×nh bµy trong phô lôc. 80 . nªn cÇn chän ph−¬ng ¸n IB cã cïng sè l·i.5. tÝnh kinh tÕ c¸c ph−¬ng ¸n theo ph−¬ng ¸n hiÖn gi¸ th× phÇn xuÊt ®Çu t− cµng lín nÕu ®−a ®−îc vÒ t−¬ng lai th× cµng cã lîi. C«ng tr×nh cña ph−¬ng ¸n IA vµ IB kh«ng kiªn cè. Gi¸ n−íc tuy cã cao h¬n nh−ng kh«ng ®¸ng kÓ.715. 8. dßng ®êi dù ¸n chØ xÐt ®−îc 20 n¨m nªn cã ph−¬ng ¸n IIA vµ IIB.758.620 2400 3566 Tæng l·i(triÖu ®ång) 81. §ång thêi cã thÓ chÊp nhËn thÊt thu phÝ tiÒn n−íc ®Õn 28% nh− trong b¶ng 8.Dù ¸n n©ng cÊp ®« thÞ vµ lµm s¹ch kªnh T©n Hãa .000 79. Hai ph−¬ng ¸n nµy kh«ng c©n ®èi ®−îc thu chi nªn kh«ng thÓ chän. Do vËy vµo c¸c n¨m 2022-2024 ®Ó x©y dùng khu xö lý hiÖn ®¹i.044. Chi phÝ vÒ kinh tÕ ®Çu t− c¸c kho¶ng thu chi.000 Nh−ng do ph−¬ng ¸n IA kh«ng cã vïng ®Öm. m« h×nh tµi chÝnh vµ dßng tiÒn tÖ cña ph−¬ng ¸n IB ®−îc tr×nh bµy trong c¸c b¶ng 8. Nh− vËy c¶ vÒ kü thuËt lÉn kinh tÕ ph−¬ng ¸n IB sÏ lµ ph−¬ng ¸n ®−îc chän.395.3 Ph©n tÝch kinh tÕ c¸c ph−¬ng ¸n Ph−¬ng ¸n IA vµ ph−¬ng ¸n IB lµ hai ph−¬ng ¸n cã nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ chÊp nhËn ®−îc Ph−¬ng ¸n Tæng ®Çu t− Gi¸ n−íc(®ång/m3) 2005 2025 PAIA 69.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi 81 .

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi 82 .

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi 83 .

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi 84 .

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi 85 .

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi 86 .

3. DiÖn tÝch x©y dùng réng. hç trî kü thuËt vµ theo dâi thi c«ng : 1 gãi - §Êu thÇu cung cÊp thiÕt bÞ : 1 gãi - §Êu thÇu thi c«ng : 1 gãi 87 . yªu cÇu gi¶i táa ®Òn bï lín nh−ng kh«ng qu¸ phøc t¹p cã thÓ tiÕn hµnh trong nöa n¨m.3Gãi thÇu: - §Êu thÇu t− vÊn. C«ng t¸c ®Êu thÇu thiÕt kÕ. 2.1 §Æc ®iÓm c«ng tr×nh Khu xö lý B×nh H−ng Hßa dïng chuçi hå sinh häc cã c¸c ®Æc ®iÓm vÒ x©y dùng: 1. CÇn hßan thiÖn khu c©y xanh sím ®Ó khi c«ng tr×nh ®i vµo ho¹t ®éng th× ®· h×nh thµnh ®−îc khu c¸ch ly. thi c«ng vµ chuÈn bÞ x©y dùng ®Õn 11/2002 2. 5. C«ng t¸c x©y dùng tõ 11/2002 ®Õn 12/2004 3. 9.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa ch−¬ng ix tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh 9. C«ng t¸c ®µo. §©y lµ c«ng tr×nh viÖn trî cña chÝnh phñ BØ v× vËy viÖc phèi hîp gi÷a BTC vµ PMU cÇn kÞp thêi vµ chÆt chÏ. C«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp Ýt. ®Êp ®Êt vµ kÌ kh¸ lín cÇn tranh thñ thi c«ng c¬ giíi trong mïa kh« ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian b¬m n−íc vµ cã chÊt l−îng tèt. C«ng t¸c vËn hµnh b¾t ®Çu tõ 1/2005 ®Õn 6/2005 9. kü thuËt kh«ng qu¸ phøc t¹p cã thÓ thi c«ng nhanh. 4.2 TiÕn ®é c«ng tr×nh: 1.

Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi B¶ng tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh 7 88 .

3. Nh÷ng biÖn ph¸p c¶i tiÕn vµnh ®ai c©y xanh gi¶m thiÓu ®−îc ¶nh h−ëng m«i tr−êng ®Õn khu vùc d©n c− chung quanh.1 KÕt luËn 1. Hè hiÕu khÝ vµ Hå hßan thiÖn ®¶m b¶o ®¹t tiªu chuÈn xö lý n−íc th¶i cña nhµ n−íc ViÖt Nam. 2. Ph−¬ng ¸n III vµ giai ®äan ®Çu lµ ph−¬ng ¸n IB lµ ph−¬ng ¸n ®−îc chän. 2. Xö lý n−íc th¶i b»ng chuçi hå sinh häc gåm c¸c c«ng tr×nh: BÓ l¾ng c¸t. VÒ kinh tÕ ph−¬ng ¸n nµy còng thÓ hiÖn tÝnh −u viÖt vµ cã thÓ c©n b»ng thu chi trong dßng ®êi dù ¸n 50 n¨m. 3. Cho phÐp ®¬n vÞ qu¶n lý kh«ng hßan tr¶ vèn ng©n s¸ch còng nh− vèn viÖn trî kh«ng hßan l¹i. Hå kþ khÝ. Cho phÐp thùc hiÖn c«ng t¸c ®Òn bï gi¶i táa ngay trong quý IV/2001.2 KiÕn nghÞ 1. Ph−¬ng ph¸p tÝnh hiÖn gi¸ ph¶n ¶nh tÝnh hîp lý cña tiÕn ®é ®Çu t− vµ tÝnh hiÖn ®¹i cña c«ng tr×nh vÜnh cöu. §¬n vÞ thiÕt kÕ cña n−íc ngßai vµ trong n−íc ph¶i lµ ®¬n vÞ cã kinh nghiÖm trong viÖc thiÕt kÕ hå sinh häc. 89 . 10. hîp lý vÒ kü thuËt tr−íc m¾t lÉn l©u dµi.Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa ch−¬ng x KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 10.

...................................... I nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn ...........10 ch−¬ng iii: quy häach ph¸t triÓn vïng dù ¸n I..............................................1 Môc ®Ých cña dù ¸n .........................................................5 §Þa chÊt c«ng tr×nh ................................................ 20 I...........................................24 i ......................................................2 II............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 II.. 14 II quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng dù ¸n .............................................................. 14 II............................................................................................................. 1 II sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng khu xö lý b×nh h−ng hßa ......................................................................2 Quy ho¹ch sö dông ®Êt............................................................................................................9 II t×nh h×nh hiÖn tr¹ng......................................................................................................................3 III nh÷ng c¨n cø ph¸p lý ®Ó thµnh lËp dù ¸n .............14 II.................................1 HiÖn tr¹ng x©y dùng..............16 ch−¬ng iv: c¸c th«ng sè tÝnh tãan...................................3 KhÝ t−îng ......................20 I...............20 I.......................8 I.............................20 II c«ng suÊt khu xö lý...........................................................................................6 I........................................ 9 II.........3 HÖ thèng tho¸t n−íc hiÖn h÷u................5 ch−¬ng ii: nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn............................................................2 Bïn cña khu xö lý .............................................................................................................................1 VÞ trÝ ..4 V.................................................................................................................................................... 3 IV c¸c th«ng tin chung........................... hiÖn tr¹ng x©y dùng vµ hiÖn tr¹ng hÖ thèng thãat n−íc l−u vùc kªnh ®en............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... I c¸c th«ng sè tÝnh to¸n...........................................................14 III Quy ho¹ch tho¸t n−íc m−a vµ n−íc th¶i.............3 C¸c th«ng sè n−íc m−a...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14 II.................................................2 §Þa h×nh ............................................... 15 III.................. 23 III.............................................................................9 II............................................................................................................2 Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi Dù ¸n...........................................................................................Lß Gèm Môc lôc Ch−¬ng I: sù cÇn thiÕt vµ nh÷ng c¨n cø ®Ó lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi I Lêi giíi thiÖu .........................................................................................................................................9 II.......................................................23 III.........................................................................................................................................4 Thñy v¨n .....1 C¸c th«ng sè tÝnh to¸n vÒ chÊt l−îng n−íc th¶i kªnh §en.3 Quy ho¹ch giao th«ng .................................................................................................................................................................................................................................................................6 I.........................................2 II...........................................................................................................3 Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng khu xö lý ................................................ 4 V..... 20 III c¸c ph−¬ng ¸n cña khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa: .........................................................................................................................................................................................................1 C«ng nghÖ xö lý n−íc th¶i.........................................................................................................1 N−íc th¶i ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 V môc ®Ých vµ yªu cÇu cña dù ¸n............................................................................................................................................. c¸c l−u vùc tho¸t n−íc thµnh phè hå chÝ minh..........2 C¸c ph−¬ng ¸n ..............................................................................................................................................................................................................6 I................................................................................ 6 I...2 D©n sè................................................................ c«ng suÊt hÖ thèng vµ c¸c ph−¬ng ¸n cña khu xö lý n−íc th¶i b×nh h−ng hßa....1 Quy ho¹ch d©n sè ..........................................................................................nguån g©y « nhiÔm nghiªm träng trong l−u vùc ................................................2 §Ò xuÊt cña ViÖn Quy ho¹ch §« thÞ .....................15 III...............................1 §Ò xuÊt cña C«ng ty Tho¸t n−íc §« thÞ .............................................................................................................................................................................................................2 ¤ nhiÔm ®Êt..........Dù ¸n n©ng cÊp ®« thÞ vµ lµm s¹ch kªnh T©n Hãa ..............................................................................................................

............................................................................72 II..........................................................................................1 C¸c c«ng tr×nh trong ph−¬ng ¸n IB..................................................................70 I........2 Chøc n¨ng...............................................................................................................................................................................................................73 II.........................................................................................66 VI............65 III..........................................................................................................................................................2 Chøc n¨ng................ kh«ng khÝ ......................2 C¸c nghÞ ®Þnh vÒ m«i tr−êng ..5 KiÓm tra kh¶ n¨ng xö lý c¸c hå................................................................................................................................................................4 §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng .................53 VI....................................................................................................................................................................................................................................................................... 64 III................................................................43 V..................................................................................................................................1 C¸c së vµ ban qu¶n lý trùc thuéc UBND Thµnh phè .....................................72 II..........................................................................................................................2 Chøc n¨ng.............. 56 VIIIPh−¬ng 56 ¸n III ch−¬ng v: ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng I më ®Çu:.........................................1 LuËt B¶o vÖ M«i tr−êng.............................................................................................................44 V............................................1 Chøc N¨ng: .....................................................................................................................70 I.....................................................................................................................42 V.3 S¬ då tæ chøc c«ng ty tho¸t n−íc ®« thÞ..............................................................6 ¦u khuyÕt ®iÓm cña ph−¬ng ¸n IB .............................................1 C¸c tiªu chuÈn cña ViÖt Nam .................................................................64 III......................................................................42 V Ph−¬ng ¸n IB ..44 V..........66 VI.......................................................................................... 65 IV...................................................................................................................................53 VII Ph−¬ng ¸n IIB .......................................................69 ch−¬ng vi: c¸c ph−¬ng ¸n tæ chøc qu¶n lý I Tæ chøc hiÖn h÷u ...................4 KiÓm tra kh¶ n¨ng xö lý c¸c hå ..................................................................................................... tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh.34 IV.................................................................................................3 CÊu t¹o thµnh hå ............................3 C¸c t¸c ®éng bÊt lîi ng¾n h¹n ...................................................................................................................................................................................................................5 ¦u khuyÕt ®iÓm cña ph−¬ng ¸n IA ........................................................................................................................................................................................................................................................................Nghiªn cøukh¶ thi Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa IV ph−¬ng ¸n iA.............................................................................................................. 24 IV.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................67 VI............... 72 II.............................................................................................2 C¸c t¸c ®éng bÊt lîi dµi h¹n ......... 42 V............................4 Nh÷ng c¶i tiÕn trong viÖc thiÕt kÕ c¸c hå: ........................................................71 II Tæ chøc qu¶n lý...................................................................................................1 Ph−¬ng ¸n IIA gåm c¸c c«ng tr×nh...................................................................24 IV.................................................................................. .............................................................73 ii ...4 S¬ ®å tæ chøc cña xÝ nghiÖp thãat n−íc .................................................................................................70 I..........................................................................................................................................................................................................................4 Tµi s¶n cña xÝ nghiÖp: ............................. 66 VI...................................3 Nh©n sù cña xÝ nghiÖp.......... 63 III C¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p chÕ b¶o vÖ m«i tr−êng.................................................................2 S¬ ®å tæ chøc Së Giao Th«ng C«ng Ch¸nh....66 VI...........................................................................................................................................5 KÕt luËn ....65 V nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng...............................................................................................1 Ph−¬ng ¸n IA gåm c¸c c«ng tr×nh: .................................................................. 66 VI §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng..........................34 IV...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................65 IV Tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc.......................1 Më ®Çu : ................... tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh .....................................................................................................25 IV...........................................................................................44 V............................2 Tæ chøc .......................................................................................................................................... 63 II tãm t¾t dù ¸n:.....................................................3 LuËt N−íc 1-1999............. 70 I......................................................................................................3 CÊu t¹o thµnh hå........................................... tÝnh to¸n vµ cÊu t¹o c«ng tr×nh ....................................45 VI ph−¬ng ¸n iia....................................... 53 VI.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................ 76 III...........................Error! Bookmark not defined................................................................................................ 76 V.....14 ...................1 KÕt qu¶ ®iÒu tra kinh tÕ x· héi .........2 Ph−¬ng ¸n IB.................................Error! Bookmark not defined....... III......Error! Bookmark not defined........................................ 89 iii ............................................................. Error! Bookmark not defined........................................................................................................................................................................5 Dßng tiÒn tÖ ph−¬ng ¸n IIIA: Xem b¶ng 8.........................3 Dßng tiÒn tÖ ph−¬ng ¸n IIB: .... III.........................................................................1 C«ng tr×nh............................................................................. Error! Bookmark not defined....................... 87 III Gãi thÇu:.......Error! Bookmark not defined............ 74 I............................................................................Error! Bookmark not defined.............................................................................................................................2 NÒn vµ ®Êt ®¾p ........1 Khëi ®éng c«ng tr×nh .............................................2 C¸c gi¶i ph¸p ®Òn bï dù kiÕn:........... 76 V C«ng t¸c chuÈn bÞ vµ khëi ®éng c«ng tr×nh ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Error! Bookmark not defined..........................Error! Bookmark not defined..............................................................................................................2 Dßng tiÒn tÖ ph−¬ng ¸n IB: Xem b¶ng 8............................74 I...................................................................... Error! Bookmark not defined...........................................Dù ¸n Khu xö lý n−íc th¶i B×nh H−ng Hßa Nghiªn cøukh¶ thi ch−¬ng vii: nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c I Tho¸t n−íc m−a l−u vùc kªnh ®en......................................................... 87 ch−¬ng x: kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ I KÕt luËn ...............................1 Ph−¬ng ¸n IA..........................................................................................................1 Dßng tiÒn tÖ ph−¬ng ¸n IA: Xem b¶ng 8..........................................76 III.............................................................................................17 ..............4 Dßng tiÒn tÖ ph−¬ng ¸n III: ............................................................................................... III.................................................................................................................................................................................76 IV BiÖn ph¸p thi c«ng........................................... 74 II §Òn bï gi¶i táa ............15 ............................................................................................ 77 VII C¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt khi vËn hµnh:.........................4 Ph−¬ng ¸n IIB ...... III Dßng tiÒn tÖ ................................. 89 II KiÕn nghÞ ...................................................................................................................Error! Bookmark not defined............................ II...........................76 VI C«ng t¸c ®µo t¹o:................................................................................................................................5 Ph−¬ng ¸n III ..................................Error! Bookmark not defined...................... 77 ch−¬ng viii: phÇn tµi chÝnh I Tæng vèn ®Çu t−........................ ch−¬ng ix: tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh I §Æc ®iÓm c«ng tr×nh ..... II Kinh phÝ ®Çu t− c¸c ph−¬ng ¸n:............................................................ II............................................................ II......................................................................................75 III KÕt cÊu vµ nÒn mãng c«ng tr×nh ............................. II......................................................................................................... IV Ph©n tÝch kinh tÕ c¸c ph−¬ng ¸n .................3 Ph−¬ng ¸n IIA ...........................................................................................................Error! Bookmark not defined.......................................................... II................................................................ III..................... Error! Bookmark not defined......................................................................................... III...................................................................... 87 II TiÕn ®é c«ng tr×nh: .................................................................................................................

Dù ¸n n©ng cÊp ®« thÞ vµ lµm s¹ch kªnh T©n Hãa .Lß Gèm i .