You are on page 1of 395

Worldwide websites of

The Official Website of The New Life Mission

The New Life Mission

www.nlmission.com or www.bjnewlife.org

Please find your vernacular websites below. You can download Christian e-books and request Christian books for free. Feel free to visit our websites below right now!
www.nlmafghanistan.com www.nlmafrikaans.com www.nlmalbania.com www.nlmamharic.com www.nlmangola.com www.nlmarabemirates.com www.nlmarabic.com www.nlmargentina.com www.nlmarmenia.com www.nlmaruba.com www.nlmaustralia.com www.nlmaustria.com www.nlmbahamas.com www.nlmbahrain.com www.nlmbangladesh.com www.nlmbelarus.com www.nlmbelgium.com www.nlmbengali.com www.nlmbenin.com www.nlmbhutan.com www.nlmbolivia.com www.nlmbotswana.com www.nlmbrasil.com www.nlmbriton.com www.nlmbrunei.com www.nlmbulgalia.com www.nlmburkinafaso.com www.nlmburundi.com www.nlmcameroon.com www.nlmcanada.com www.nlmcebuano.com www.nlmchichewa.com www.nlmchile.com www.nlmchin.com www.nlmchina.com www.nlmcolombia.com www.nlmcongo.com www.nlmcostarica.com www.nlmcotedivoire.com www.nlmcroatia.com www.nlmczech.com www.nlmdenmark.com www.nlmdioula.com www.nlmdominica.com www.nlmdutch.com www.nlmecuador.com www.nlmegypt.com www.nlmelsalvador.com www.nlmequatorialguinea.com www.nlmethiopia.com www.nlmfinland.com www.nlmfrance.com www.nlmfrench.com www.nlmgabon.com www.nlmgeorgian.com www.nlmgerman.com www.nlmgermany.com www.nlmghana.com www.nlmgreek.com www.nlmgrenada.com www.nlmguatemala.com

F G

Some of these websites may not work because they are still under construction.

MGA SULOD

Worldwide websites of
H I

The New Life Mission


www.nlmsouthafrica.com www.nlmspain.com www.nlmspanish.com www.nlmsrilanka.com www.nlmsuriname.com www.nlmswahili.com www.nlmswaziland.com www.nlmsweden.com www.nlmswiss.com www.nlmtagalog.com www.nlmtaiwan.com www.nlmtamil.com www.nlmtanzania.com www.nlmtelugu.com www.nlmthailand.com www.nlmtogo.com www.nlmtonga.com www.nlmturkey.com www.nlmuganda.com www.nlmukraine.com www.nlmurdu.com www.nlmusa.com www.nlmvenezuela.com www.nlmvietnam.com www.nlmzambia.com www.nlmzimbabwe.com www.nlmzou.com

J K

L M

www.nlmgujarati.com www.nlmhaiti.com www.nlmhindi.com www.nlmholland.com www.nlmhonduras.com www.nlmhungary.com www.nlm-india.com www.nlmindonesia.com www.nlmiran.com www.nlmiraq.com www.nlmisrael.com www.nlmitaly.com www.nlmjamaica.com www.nlmjapan.com www.nlmjavanese.com www.nlmkannada.com www.nlmkazakhstan.com www.nlmkenya.com www.nlmkhmer.com www.nlmkirghiz.com www.nlmkirundi.com www.nlmkorea.com www.nlmlatvia.com www.nlmluganda.com www.nlmluo.com www.nlmmadi.com www.nlmmalagasy.com www.nlmmalayalam.com www.nlmmalaysia.com www.nlmmarathi.com

Q R
S

www.nlmmauritius.com www.nlmmexico.com www.nlmmindat.com www.nlmmizo.com www.nlmmoldova.com www.nlmmongolia.com www.nlmmyanmar.com www.nlmnepal.com www.nlmnewzealand.com www.nlmnigeria.com www.nlmnorthkorea.com www.nlmnorway.com www.nlmpakistan.com www.nlmpanama.com www.nlmperu.com www.nlmphilippines.com www.nlmpoland.com www.nlmportugal.com www.nlmportuguese.com www.nlmprcongo.com www.nlmqatar.com www.nlmromania.com www.nlmrussia.com www.nlmsaudiarabia.com www.nlmserbian.com www.nlmshona.com www.nlmsingapore.com www.nlmslovakia.com www.nlmslovene.com www.nlmsolomon.com

MGA SULOD

Sa Bug-os Kinasingkasing, Kita Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig kang Jesus


Ang Ginoo mikuha sa kasal-anan sa tibuok katawhan sa makausa ug pinaagi sa bautismo nga nadawat gikan kang Juan Bautista, ug Siya nag-ula og dugo didto sa Krus, namatay nga mahulipon, ug nga nabanhaw gikan sa kamatayon. Ingon nga nakadawat sa bautismo nga gihatatg ni Juan Bautista, ang Ginoo nahimong Manluluwas nga nagluwas kanato gikan sa kasal-anan sa tibuok kalibutan. Busa, ang mga Kristohanon karon kinahanglan maghunahuna ug mosalig kang Jesus sa kadugtungan sa pagministeryo ni Juan Bautista. Sa laing pagkasulti, mahitungod kang Kristo Jesus nga nagaluwas sa katawhan gikan sa sala sa kalibutan, kamo ug ako kinahanglan mahibalo ug mosalig diha sa pagminiateryo ni Juan Bautista diin siya nakasalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus sa makausa ug alang sa tanan. Aron paghimo niini, kita kinahanglan una nga moamgo nga si Jesus mao ang magbubuhat sa pagministeryo nga nagtuman sa tibuok pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista sumala sa gipahayag diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang tanang mga Kristohanon nga nagakinabuhi niining adlawa ug katuigana kinahanglan mahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus. Kita karon kinahanglan mobalik ngadto sa Pulong sa Ginoo, ug unya kita kinahanglan maghunahuna ngano nga dihay pagministeryo ni Juan Bautista ug mosalig niini. Kita karon kinahanglan mosulod ngadto sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus, ug unya kita kinahanglan mopabag-o sa atong kasamtangang pagtuo sa dugang pa. Ingon nga nakahimo sa ingon, ang tanang mga nagakinabuhi niining yutaa kinahanglan magpaabut sa pag-abut sa adlaw nga silang tanan mahibalo sa pagkamatarung sa Dios. Ang ingon nga pagtuo mao ang pagtuman sa kabubut-on sa Dios kinsa hingpit. Tagsulat
MGA SULOD

Ang Kalambigitan Taliwala Sa Pagministeryo ni JESUS ug Sa iya ni JUAN BAUTISTA Nga Nahitala diha Sa Upat ka mga Ebanghelyo

Ang Kalambigitan Taliwala Sa Pagministeryo ni JESUS ug Sa iya ni JUAN BAUTISTA Nga Nahitala diha Sa Upat ka mga Ebanghelyo
Katungod sa sinulat 2008 sa Hephzibah Publishing House Katungod sa pagpanag-iya gitagana. Walay bahin niini nga libro ang igahulad o ipadala sa bisan unsang pormaha o paagiha, elektronika o minakina, lakip ang hinulagway, nirekord, o sa bisan unsang tipiganan sa kasayuran ug kapaagihan sa pagbawi, kon walay sinulat nga pagtugot sa nanag-iya sa katungod sa sinulat. Ang Kasulatan nga gikutloan niini nga libro mao Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia ISBN 89-8314-823-3

PAUL C. JONG
Hephzibah Publishing House
Usa ka Pag-alagad sa THE NEW LIFE MISSION SEOUL, KOREA

MGA SULOD

Talaan sa mga Sulod


Pasiuna ---------------------------------------------------- 7 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista (Marcos 1:1-2) ---------------------------------------- 16 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan (Mateo 11:1-14) -------------------------------------- 34 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung (Mateo 17:1-13) -------------------------------------- 67 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista! (Lucas 1:17-23) --------------------------------------- 97 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios (Juan 1:1-14) ---------------------------------------- 126 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios? (Juan 1:30-36) --------------------------------------- 152 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo? (Juan 3:22-36) --------------------------------------- 178 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus (Mateo 3:1-17) -------------------------------------- 208 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan (Mateo 21:32) --------------------------------------- 221 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan (Mateo 3:13-17) ------------------------------------- 268 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw (Marcos 1:1-5) -------------------------------------- 306 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista (Lucas 1:1-17) --------------------------------------- 361

Panid Kobre

7 Pasiuna

Pasiuna
Ang Bag-ong Testamento nagasugod uban sa Upat ka mga Ebanghelyo, nga mao ang, mga Ebanghelyo nila Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Ang tanang Upat ka mga Ebanghelyo naghisgot ug sa hingpit nagtala sa pagministeryo ni Juan Bautista. Kini tungod kay ang iyang pagministeryo mahinungdanon kaayo. Kon walay pagsabot sa pagministeryo ni Juan Bautista, kita dili makaangkon nga nahibalo sa pagministeryo ni Kristo Jesus. Kon mao, kita makapangutana sa atong mga kaugalingong, Ang pagministeryo ba ni Juan Bautista nga nahitala diha sa Upat ka mga Ebanghelyo ingon niana kamahinungdanong? Nagatumbok kang Juan Bautista, bisan si Jesus nagingon nga, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi (Mateo 11:14). Mao nga, si Juan Bautista mao ang tawo nga natawo niining yutaa aron mohimo sa pinasahi nga pagministeryo. Si

Jesus usab nag-ingon nga, Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog (Mateo 11:12). Kini tinuod tungod kay si Juan Bautista natawo niining yutaa, ug sa dihang siya mibautismo kang Kristo Jesus, ang kasasl-anan niining kalibutana nasalibay ngadto Kaniya. Mao nga, si Jesus nakakuha sa kasal-anan niining kalibutana sa makausa. Pinaagi sa pagtugot niini nga mahimo, ang Ginoo mitugot niadtong mosalig diha sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus sa pagsulod sa Langit pinaagi sa pagdawat sa paghinlo sa kasal-anan. Kini mao ang kahulugan sa pagpanunod diha sa yugto sa Kasulatan gikan sa Mateo kapitulo 11, mga bersikulo 12-14. Kamo ba mosalig nga ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang Kamatuoran? Kon kamo nagsalig, kini nagkahulugan nga kamo nahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus sa hingpit. Apan, daghang mga Kristohanon ang

MGA SULOD

8 Pasiuna

wala makasabot sa pagministeryo ni Juan Bautista wala mahibalo sa ebanghelyo nga Kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu, ug sila nagpadayon sa ilang kinabuhi sa pagtuo uban lamang sa dakung tinguha sa ilang unod. Bisan pa nga tagaw, ang mao nga katawhan wala gani maningkamot sa paghibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista nga nahisulat diha sa Upat ka mga Ebangheylo. Mao nga, ang pagministeryo ni Juan Bautista dugay nang gisalikway bisan diha sa mga Kristohanon nga nag-angkon nga nagsalig kang Jesus. Tingali tungod niini nga katarungan, nga akong nakita nga dili kaayo daghang katawhan ang nasibot sa pagministeryo ni Juan Bautista niining mga adlawa. Mao nga, ang katawhan mikiling sa pagtan-aw nga nahinulong niadtong adunay kasibot niini nga hilisgutan. Kini tungod kay daghang katawhan ang wala magtagad mahitungod sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus sa dugay na nga panahon. Adunay Kristohanong mga panuglo nga naghimo sa daghang katawhan nga mohunahuna niini nga sa

walay pagduhaduha husto. Mao nga, ang mga Kristohanon karon nagpadayon sa pagkinabuhi nga tagaw sa pagministeryo ni Juan Bautista. Sila mao kadtong nagpadayon sa pagtuo nga unodnon ug makibalaod. Tungod kay ang katawhan niining kalibutana dugay nang nagakinabuhi uban sa kalibutanon ug unodnong mapasigarbuhong salabutan, sila walay mahimo gawas sa pagsunod sa dalan ngadto sa kalaglagan. Ako mosaksi sa pagministeryo ni Juan Bautista nga nahitala diha sa Upat ka mga Ebanghelyo. Ako walay mahimo gawas nga mosaksi usab sa pagministeryo ni Kristo Jesus. Ako walay mahimo gawas sa pagpadayon niini nga buluhaton hangtud nga ang tanang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan mahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus. Aron sa tukma makasabot sa pagministeryo ni Jesus, ang usa ka tawo nagkinahanglan nga mobaton sa husto nga pagsabot sa pagministeryo ni Juan Bautista. Sa bisan unsa nga paagi, ako nangandoy nga kamo sa mapainubsanon

MGA SULOD

9 Pasiuna

modawat sa pagsaksi niining duha ka mga pagministeryo pinaagi sa pagtandi niini uban sa Pulong sa Dios. Ako dili maningkamot sa pagsaksi sa kasamtangang mga doktrina sa Kristyanismo. Inay, ako mosaksi hinuon sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus nga nahisulat diha sa Upat ka mga Ebanghelyo sa tukma sumala sa Pulong sa Dios.

Ang Ginoo Namulong Kanato nga Labing Kusganon mahitungod sa Kamahinungdanon sa Pagministeryo ni Juan Bautista
Karon, ang katawhan kinahanglan modawat diha sa ilang mga kasingkasing sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus, ug mao nga, molakaw ngadto sa trono sa grasya ug masul-uban sa grasya sa Dios. Kon kamo motuyo sa pagbalik ngadto kang Kristo Jesus, kamo kinahanglan una nga mahibalo ug modawat sa pagministeryo ni Juan Bautista. Kon

kamo maningkamot sa pagsabot sa pagministeryo ni Jesus nga walay husto nga pagsabot sa pagministeryo ni Juan Bautista, kamo mahulog ngadto sa daghang mga sayop ug masaypanon nga kasakit. Kamo kinahanglan dili mohimo sa pagministeryo ni Kristo Jesus nga walay kapuslanan pinaagi sa pagsalikway sa pagministeryo ni Juan Bautista. Karon, kamo ba adunay husto nga pagsabot sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus? Kon adunay nagpabilin nga kasal-anan sa inyong kasingkasing bisan pa man sa inyong pagtuo diha sa pagministeryo ni Kristo Jesus, nan tin-aw nga kamo wala mahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista. Ang Ginoo namulong kanatong tanan mahitungod sa panginahanglan alang sa pagministeryo ni Juan Bautista. Ang Bibliya nagaingon nga kon kamo ug ako dili mosalig diha sa pagministeryo ni Juan Bautista ug manugakod niini, adunay nagahulat nga makalilisang nga paghukom alang niana nga sala. Ang atong mga kasingkasing nagiyahan ngadto kang Kristo Jesus tungod kay adunay gugma sa Dios ug ang

MGA SULOD

10 Pasiuna

pagministeryo ni Juan Bautista.

Karon, Ako Buot Mangutana sa mga Kristohanon Karon Kon Unsa ka Daku sa Ilang Kahibalo mahitungod sa Pagministeryo ni Juan Bautista
Ako adunay dakung pagduda sa pagtuo sa mga Kristohanon karon. Kon sila maningkamot sa pagsabot sa pagministeryo ni Kristo Jesus nga walay kahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista, sila mosulod sa makalilisang nga kahaw-ang, kaguliyang, ug kangitngit. Sa laing pagkasulti, sila magpabilin ingon nga mga buang. Apan, tungod kay sila magpadayon sa pagangkon karon nga nagsalig diha sa pagministeryo ni Kristo Jesus nga walay kahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista, ako mibati nga gibaatan. Ako walay kapilian gawas sa pagpagula niini nga Kamatuoran. Ako moingon ngadto sa maong tagaw nga mga Kristohanon: Kamo wala makamatngon sa inyong

kaugalingon nga nahimutang sa kahimtang sa walay paghibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista. Unsa ang iynogn paghunahuna mahitungod sa pagministeryo ni Juan Bautista? Mahitungod sa pagdawat sa kaluwasan pinaagi sa pagsalig kang Jesus, kamo tingali nagahunahuna nga dili igsapayan kon kamo ba nahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista o wala? Kita kinahanglan maghunahuna mahitungod sa katarungan ngano nga ang Dios nagsulat diha sa Libro sa Malaquias kapitulo 4 diha sa Daang Testamento, Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, (Malaquias 4:5). Kini nagaingon nga ang Dios sa kinabubut-on mopadala kang Elias sa Iyang gitakda nga panahon. Unya kita makapangutana nga, Ngano nga ang Dios mipadala kang Juan Bautista nganhi niining yutaa? Kita kinahanglan makasabot nga ang Dios nga Amahan nagsaad sa pagpadala kang Elias niining yutaa una kay sa pagpakatawo ni Kristo Jesus. Si Jesus nagpamatuod nga si Juan Bautista mao si Elias nga moabut sumala sa saad sa Dios, ingon nga kini nahisulat:

MGA SULOD

11 Pasiuna

Ania karon, akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, Sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova. Hiusahon niya Ang mga ginikanan ug ang mga anak Aron dili Ko laglagon ang inyong nasud (Malaquias 4:5-6). Unsa kaha ka maayo kon ang mga Kristohanon karon makasabot nga kini nga yugto namulong mahitungod kang Juan Bautista? Sila dayon makadawat sa daghang mga panalangin atubangan sa Dios. Apan, kasagaran sa mga Kristohanon karong mga adlawa nawad-an sa mga panalangin sa Dios tungod kay wala sa tugob makasabot niini nga yugto, busa, ako mowali niini nga tinuod sa subli-subli. Ngano nga ang Ginoo diha sa yugto sa itaas miingon nga Siya mopadala kang profeta Elias sa dili pa mopahamtang sa paghukom niining kalibutana? Giingon nga ang profeta sa Dios nga si Elias moanhi niining yutaa, mogiya sa kasingkasing sa Dios nganhi

kanato ug usab mogiya kanato nga sama sa dagway sa Dios ngadto sa Dios. Atong makita kining mga pulonga sa tagna nga nagakatuman diha sa pagminsiteryo ni Juan Bautista nga makita diha sa Bag-ong Testamento. Ang sulod niining libroha, Ang Kalambigitan taliwala sa Pagministeryo ni Jesus ug Sa iya ni Juan Bautista nga Nahitala diha sa Upat ka mga Ebanghelyo, moabiyo ug dakung tabang sa Kristohanong mga makasasala kinsa nahibalo ug nagsalig diha sa dugo lamang ni Kristo didto sa Krus. Kini usab mopatin-aw diha kanila kon unsa gayud ang tinuod nga pagministeryo sa Dios. Tungod kay sila wala magtagad sa pagminsiteryo ni Juan Bautista ug milihay niini, sila misalig lamang sa dugo didto sa Krus hangtud karon. Busa, sila wala makadawat sa tinuod nga panalangin sa Dios nga gibubo pinaagi kang Kristo Jesus. Dili ba kamo usa kanila? Nan, kamo kinahanglan nga mahimong mga magtutuo sa gugma sa Dios ug sa Iyang pagkamatarung pinaagi sa pagkaamgo sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa

MGA SULOD

12 Pasiuna

pagministeryo ni Jesus sukad karon. Kamo kinahanglan mohatag balik sa himaya ngadto sa Dios ug magtinguha sa pagdawat sa walay kuto nga panalangin sa Dios pinaagi sa pagsulod ngadto niining duha ka mga pagministeryo nga gilangkuban sa pagkamatarung sa Dios.

Adunay Katawhan Niining mga Adlawa nga Misulay Pagbaliktad sa Pagministeryo ni Juan Bautista ngadto sa Pagkawalay Kahulugan
Kini tungod kay ang maong katawhan naghunahuna nga si Juan Bautista ug ang iyang pagministeryo mga kapakyasan. Sila wala makasabot sa pagminsiteryo ni Juan Bautista sa tukma. Dugang pa, sila wala gani maningkamot sa paghibalo niini. Sila nagaingon nga si Juan Bautista, inay sa tukma nga pag-ila kang Kristo Jesus, nagduhaduha pa Kaniya, nga nahulog ngadto sa panulay. Sila moingon nga ang mga yugto sa Mateo 11:2-3

naggiya kanila sa paghunahuna nga ingon niana. Kini nahisulat sa Mateo 11:2-3, Ug sa pagkadungog ni Juan didto sa bilanggoan mahitungod sa mga nabuhat ni Kristo, iyang gipaadtoan siyag mga tinun-an niya aron sa pagpangutananga nanag-ingon Kaniya, Ikaw ba kadtong monahi, o magapaabut pa ba kamig lain? Uban niini nga mga yugto ingon nga pasikaranan, sila nag-angkon nga si Juan Bautista nagduhaduha kang Kristo Jesus, inay sa pagsalig Kaniya ingon nga mao ang Manluluwas, apan kana sa bug-os dili mao ang nahitabo. Si Juan Bautista wala magduhaduha kang Jesus ingon nga Manluluwas. Inay, siya buot mopadala sa tanan niyang mga disipulo ngadto kang Jesus aron paghimo kanila nga mga disipulo ni Jesus. Si Andres ug Juan maoy nahitabo. Ako naghunahuna nga adunay daghang mga gahian nga mga disipulo nga wala motuman sa ilang nabilanggo nga magtutudlo nga misulti kanila sa pag-adto kang Kristo Jesus ug mosalig Kaniya. Ako nakasiguro nga si Jaun Bautista buot mopadala sa iyang gahian nga mga disipulo

MGA SULOD

13 Pasiuna

ngadto kang Jesus sa wala pa ang iyang kamatayon. Kamo ba kabahin sa panon nga nagduhaduha sa pagminsiteryo ni Juan Bautista ug sa iyang pagtuo? Ang pagtuo ug ang pagministeryo ni Juan Bautista nagapakita nga siya maoy usa ka tawo nga nagsalig diha sa pagkaDios ni Jesus ug sa Iyang pagkaManluluwas, ug ilabi na nga maoy usa ka tawo nga misalibay sa sala sa kalibutan ngadto kang Jesus. Siya dili usa ka dili magtutuo. Sa katugbang, siya maoy usa ka tawo nga nagsalig sa pagkaDios ni Kristo Jesus ug sa Iyang pagkanating Karnero sa Dios ug ang usa nga naghatag kang Jesus sa bautismo gigiyahan sa Balaang Espiritu. Busa, ktia nahibalo nga siya misulti niadtong mga pulonga tungod kay siya buot mogiya sa iyang mga disipulo ngadto kang Kristo Jesus. Kadto tungod kay siya nahibalo nga siya mamatay nga sinakit sa dili madugay ug mobalik ngadto sa Dios. Adunay katawhan nga wala mahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa gihapon, naningkamot sa dili pagpakabana niini. Sa tinuod,

sila mga buang. Sila kinahanglan dili maghimo sa ingon. Kon kamo buot mosalig kang Kristo Jesus nga mianhi pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ignon nga mao ang Manluluwas, labaw sa tanan, kamo kinahanglan mahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista ug moila nga siya mao ang sinugo nga gipadala sa Dios. Kamo kinahanglan mahinumdom nga siya mao ang alagad sa Dios nga nagsalibay sa kasal-anan niining kalibutana sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa paghatag kang Kristo Jesus sa bautismo. Kini nga buhat dili usa ka butang nga iyang nahimo sa binuotbuot sa iyang kaugalingon; apan inay, siya naghatag kang Kristo Jesus sa bautismo sumala sa kabubut-on sa Dios nga Amahan. Tungod kay si Juan Bautista misalibay sa ksal-anan niinig kalibutana ngadto kang Kristo Jesus, siya mipadayon sa pagsaksi niana nga matuod nganhi kanato sa pagkasunod nga adlaw sa bautismo ni Jesus pinaagi sa pag-ingon, Ug sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya, ug siya miingon, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa

MGA SULOD

14 Pasiuna

Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29). Siya mao ang tawo nga naghatag kang Jesus sa bautismo sa pagsalibay sa kasal-anan niining kalibutana ngadto kang Jesus sa makausa didto sa Suba sa Jordan. Usab, siya mihingpit sa pagministeryo ni Elias nga gisaad nga ipadala diha sa Libro sa Malaquias kapitulo 3 ug 4 sa Daang Testamento. Kamo kinahanglan mahinumdom sa Pulong ni Jesus diin Siya nag-ingon, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi, (Mateo 11:14). Managsama diha sa Daang Testamento ug ingon man usab diha sa Bag-ong Testamento, si Jesus naghisgot mahitungod kang Juan Bautista ingon nga Elias nga gihisgutan diha sa Daang Testamento ug sa kamahinungdanon sa iyang pagministeryo. Busa, kon kamo nga nagsalig kang Kristo Jesus ingon nga Manluluwas nagsalikway sa iyang pagministeryo, nan kamo kinahanlan nga moliso ug magbaton sa husto nga pagtuo. Diha sa Libro sa Malaquias kapitulo 4, bersikulo 6, ang Ginoo nag-ingon nga

Siya sa walay pagpihig mopahamtang og paghukom ngadto niadtong dili mobalik ngadto sa Ginoo pinaagi sa wala pagtagad sa iyang pagministeryo alang sa ilang kasal-anan. Usab diha sa Bibliya, si Jesus nagaingon nga si Juan Bautista maoy usa ka tawo nga nagpadayon sa labing mahinungdanong pagminsiteryo. Ang yugto diha sa Ebanghelyo sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 12 nagaingon, Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog, ug kini nga yugto naghisgot mahitungod kang Juan Bautista nga nagahimo sa buhat sa pagsalibay sa kasal-anan niining kalibutana pinaagi sa paghatag kang Kristo Jesus sa bautismo ug usab mahitungod sa pagkaadto ni Jesus sa Krus tungod sa pagkuha sa kasal-anan niining kalibutana sa makausa pinaagi sa pagdawat sa bautismo. Mao nga, si Juan Bautista nakasaksi pinaagi sa pagtan-aw kang Jesus nga nagaingon, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha

MGA SULOD

15 Pasiuna

sa sala sa kalibutan! Kini mao ang Kamatuoran nga sa tin-aw gihisgutan sa Bibliya diha sa Daang Testamento ug sa Bag-ong Testamento. Sa makausa pa ako moingon kaninyo: Ang katawhan nga wala magtagad sa pagminsiteryo ni Juan Bautista makadawat sa makalilisang nga paghukom gikan sa Dios. Buot ako nga kamo motisok sa inyong alimpatakan nga ang Ginoo naghisgot sa tibuok Kamatuoran sa kaluwasan diha sa Upat ka mga Ebanghelyo. Kon ang usa ka tawo magasalikway sa pagminsiteyo ni Juan Bautista nga nahisulat diha sa Upat ka mga Ebanghelyo, nan kanang maong tawo dili sa tukma makadawat sa pagministeryo ni Kristo Jesus. Karon kitang tanan kinahanglan moamgo sa kamahinungdanon sa pagministeryo ni Juan Bautista ug mahimong magmapasalamaton pinaagi sa pagtuo alang sa pagkamatarung sa Dios nga gihingpit diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang pagministeryo ni Juan Bautista ug ang pagministeryo ni Jesus maoy mga bililhon ug gikinahanglan nga

mga pagministeryo alang sa atong kaluwasan. Pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kitang tanan kinahanglan mahimong mao kadtong magkinabuhi diha sa atong pagtuo nga magadawat sa mga panalangin sa Dios pinaagi sa pagkab-ot sa kapasayloan sa kasal-anan ug pagsulod ngadto sa kabubut-on sa Dios. Ako naglaum nga kamo karon mao kadtong mapasalamaton pinaagi sa pagtuo alang kang Kristo Jesus, nga mianhi pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ug alang sa pagministeryo ni Juan Bautista nga sa matinumanon naghimo sa pagministeryo sa Dios. Ako naglaum nga ang tanang milagrosohong mga panalangin sa Dios maanaa kaninyo! Hunyo 30, 2006 Paul C. Jong, Tagsulat

MGA SULOD

PAGPANUDLO 1

MGA SULOD

17 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista

Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista


< Marcos 1:1-2 > Sinugdan sa Maayong Balita mahitungod kang Kristo Jesus, ang Anak sa Dios. Ingon sa nahisulat diha sa basahon ni Isaias nga profeta: Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga mag-una Kanimo, siya mao ang magaandam sa Imong dalan.

Si Juan Bautista Nagaandam sa Dalan sa Ginoo


Ang Marcos 1:2 nagaingon, Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga mag-

una Kanimo, siya mao ang magaandam sa Imong dalan. Akong mga masigkamagtutuo, kamo makakaplag sa pagkamatarung sa Dios lamang kon kamo mosalindot sa inyong gihunahuna ug mosunod sa Bibliya ingon nga Pulong sa Dios nga mogiya kaninyo. Busa kon kamo mobasa sa Pulong sa Dios, kamo kinahanglan mobasa niini human mobiya sa inyong kaugalingong mga panghunahuna ug unodnong mga tinguha. Niana lamang nga kamo makaamgo ug mosalig diha sa kabubut-on sa Dios nga Iyang buot tumanon. Ang mao gihapon nga baruganan sa yugto sa Kasulatan karong adlawa ang usab ikadapat. Sa diha nga kamo mosalindot sa inyong unodnong mga panghunahuna ug mosunod sa Pulong sa Dios ingon nga kini mogiya kaninyo nga kamo sa tukma makasabot sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus. Ang sinugo nga gipadala sa Dios una kang Jesus walay lain gawas kang Juan Bautista. Ngano nga ang Dios nagsulti sa Mateo 11:10-11 nga Siya mipadala kang Juan Bautista nganhi kaninyo ug kanako?

MGA SULOD

18 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista Ngano nga si Juan Bautista nag-usa og unom ka mga bulan kay kang Kristo Jesus sa pagpakatawo niiing yutaa? Ang katarungan niini mao nga aron si Juan motuman sa iyang katungdanan ingon nga Labawng Sacerdote sa Daang Testamento niini yutaa. Ang lain pang katarungan mao ang nga aron siya makasalibay sa kasal-anan sa katawhan ngadto kang Kristo Jesus, ang nating Karnero sa Dios. Ingon nga kaliwat ni Aaron ang labawng Sacerdote sa Daang Testamento, si Juan Bautista gipadala aron pagtuman sa pagkasacerdote sa iyang banay pinaagi sa kabubut-on sa Dios. Unom ka bulan sa wala pa si Jesus gipanamkon ni Birhin nga Maria, si Juan Bautista gipapanamkon sa Dios sa sabakan ni Elisabet, usa ka kaliwat ni Aaron nga Labawng Sacerdote. Kini nahimo alang sa pagkamatarung sa Dios, aron ikasalibay ang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Kristo Jesus. Ang Ebanghelyo ni Lucas nagpaila-ila kang Juan Bautista ingon nga anak ni Zacarias, usa sa mga sacerdote gikan sa bahin ni Abias. Kini nagkahulugan nga ang amahan ni Juan Bautista nga mao si Zacarias, natawo gikan sa bahin ni Abias, usa sa mga apo ni Aaron nga Labawng Sacerdote. Ang bahin ni Abias dinhi nagtumbok sa iyang kaliwatan. Sa laing pagkasulti, kini nagatumbok sa kaliwatan ni Aaron nga Labawng Sacerdote. Sa dihang ang kaliwatan ni Aaron misanay, si Haring David mitukod sa pagbanusbanus nga han-ay ssa pagkasacerdote, ug ang kaliwatan ni Aaron, mitanyag sumala niini nga han-ay. Kini nga mga anak ni Aaron, nga pulos gikan sa banay sa Labawng Sacerdote, makaministeryo ingon nga mga sacerdote nga pagbanusbanus sulod sa 15 ka mga adlaw sumala sa ilang matagka bahin. Ang kaliwatan ni Aaron sa matinud-anon mituman sa ilang pagministeryo ingon nga mga sacerdote alang sa katawhan sa Israel; ang uban ingon nga Labawng mga Sacerdote ug ang uban ingon nga yanong mga sacerdote. Kana tungod kay ang Dios naghatag sa kahigayonan ug panalangin sa pagpangalagad ingon nga mga sacerdote sa kaliwatan lamang ni Aaron.

MGA SULOD

19 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista Ang kalig-onan niini makita sa 1 Cronicas 24:119; kitang tanan mopakli ngadto niini nga yugto: Ang mga pagbanusbanus sa mga anak nga lalake ni Aaron mao kini: Ang mga anak nga lalake ni Aaron: si Nadab ug si Abiu, Eleazar ug si Ithamar. Apan si Nadab ug si Abiu namatay una sa ilang amahan, ug walay mga anak: busa si Eleazar ug si Ithamar naghimo sa katungdanan sa sacerdote. Ug si David uban kang Sadoc sa mga anak nga lalake ni Eleazar, ug si Ahimelech sa mga anak nga lalake ni Ithamar, nagbahin kanila sumala sa ilang pagkasunodsunod sa ilang katungdanan. Ug diha pay daghang mga tawong pangulo nga nakita sa mga anak nga lalake ni Eleazar kay sa mga anak nga lalake ni Ithamar; ug sa ingon niana sila nabahin: sa mga anak nga lalake ni Eleazar dihay napulo ug unom, nga pangulo sa mga balay sa mga amahan; ug sa mga anak nga lalake ni Ithamar, sumala sa mga balay sa ilang mga amahan, walo. Mao kini ang ilang pagkabahinbahin pinaagi sa pagpapalad, usa ka bahin uban sa lain; kay dihay mga principe sa balaang puloy-anan, ug mga principe sa Dios, sa mga anak nga lalake ni Eleazar, ug sa mga anak nga lalake ni Ithamar. Ug si Semeias ang anak nga lalake ni Nathanael nga escriba, nga sa mga Levihanon, nagsulat kanila sa atubangan sa hari, ug sa mga principe, ug kang Sadoc nga sacerdote, ug kang Ahimelech anak nga lalake ni Abiathar, ug sa mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa mga sacerdote, ug sa mga Levihanon; usa ka balay sa mga amahan gikuha alang kang Eleazar, ug usa gikuha alang kang Ithamar. Karon ang unang palad migula ngadto kang Joiarib, ang ikaduha ngadto kang Jedaia. Ang ikatolo ngadto kang Harim, ang ikaupat ngadto kang Seorim, Ang ikalima ngadto kang Malchias, ang ikaunom ngadto kang Mijamin, Ang ikapito ngadto kang Cos, ang ikawalo ngadto kang Abias, Ang ikasiyam ngadto kang Jesua, ang ikapulo ngadto kang Sechania, Ang ikanapulo ug usa ngadto kang Eliasib, ang ikanapulo ug duha ngadto kang Jacim, Ang ikanapulo ug tulo ngadto kang Uppa, ang ikanapulo ug upat ngadto kang Isebeab,

MGA SULOD

20 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista Ang ikanapulo ug lima ngadto kang Bilga, ang ikanapulo ug unom ngadto kang Immer, Ang ikanapulo ug pito ngadto kang Hezir, ang ikanapulo ug walo ngadto kang Aphses. Ang ikanapulo ug siyam ngadto kang Pethaia, ang ikakaluhaan ngadto kang Heseskel, Ang ikakaluhaan ug usa ngadto kang Jachim, ang ikakaluhaan ug duha ngadto kang Hamul, Ang ikakaluhaan ug tulo ngadto kang Delaia, ang ikakaluhaan ug upat ngadto kang Maazia. Kini mao ang pagsunodsunod kanila sumala sa ilang katungdanan, sa pagsulod sa balay ni Jehova sumala sa tulomanon nga gihatag kanila sa ilang amahan nga si Aaron, ingon nga si Jehova, ang Dios sa Israel, nagsugo kaniya. Moadto usab kita sa asoy sa Adlaw sa Pagpasiguli sa dihang ang katawhan sa Israel mitanyag sa ilang tinuig nga mga paghalad ngadto sa Dios. Kini nga talan-awon gisaysay diha sa Levitico 16:29-34: Pagahuptan ninyo kini ingon nga balaod nga walay katapusan: sa bulan nga ikapito, sa ikapulo ka adlaw sa bulan, pagasakiton ninyo ang inyong mga kalag, ug walay bisan unsa nga bulohaton nga pagabuhaton ninyo, bisan ang molupyo, bisan ang dumuluong nga nagapuyo sa taliwala ninyo: Kay niining adlawa pagabuhaton ang pagtabon-sa-sala alang kaninyo aron sa paghinlo kaninyo; mamahinlo kamo gikan sa tanan ninyo nga mga sala sa atubangan ni Jehova. Kini maoy usa ka adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pahulay alang kaninyo, ug pagasakiton ninyo ang inyong mga kalag; kini maoy usa ka balaod nga walay katapusan. Ug ang sacerdote nga pagadihugan, ug nga pagapanalanginan aron mahimo nga sacerdote nga ilis sa iyang amahan, magahimo sa pagtabon-sa-sala ug magabisti siya sa mga bisti nga lino, bisan ang mga bisti nga balaan: Ug buhaton niya ang pagtabon-sa-sala sa balaang puloy-anan, ug magabuhat siya sa pagtabon-sa-sala alang sa balong-balong nga pagatiguman, ug alang sa halaran; ug magabuhat siya sa pagtabon-sa-sala alang sa mga sacerdote, ug alang sa tibook nga katawohan sa katilingban. Ug kini pagahuptan ninyo

MGA SULOD

21 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista nga balaod nga walay katapusan, sa pagbuhat sa pagtabon-sa-sala alang sa mga anak sa Israel tungod sa tanan nila nga mga sala, sa makausa sulod sa tuig. Ug gibuhat niya ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. Kamo kinahanglan moamgo dinhi nga ang kaliwatan ni Aaron maoy gipiyalan sa Dios sa katungdanan sa Labawng Sacerdote sa kahangturan. Kini sa walay katapusan walay pagkabalhin nga balaod sa dios alang sa kaliwatan ni Aaron nga motuman sa katungdanan sa Labawng Sacerdote. Alang sa kapasig-ulian sa katawhan sa Israel, ang dios naghimo sa Labawng Sacerdote nga motanyag sa mga halad alang sa sala matag tuig sa ikanapulo nga adlaw sa ikapitong bulan. Human sa molipas ang katuigan sa Daang Testamento, ug ang katuigan sa Bag-ong testamento nagsugod, si Juan Bautista natawo sa banay ni Aaron nga labawng Sacerdote aron pagtuman sa pagministeryo sa pagsalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Kristo Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Pagbutang og kalainana, nga ang papel ni Juan Bautista mao ang pagtuman sa katungdanan sa katapusang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento.

Ang Marcos 1:1-2 Nagahisgot sa mga Pagminsiteryo ni Juan Bautista


Kini nahisulat sa Lucas 1:5, Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, dihay usa ka sacerdote nga ginganlan si Zacarias, sa laray ni Abias; ug siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elisabet. Kini nga yugto nagahisgot nga ang duha si Zacarias ug ang iyang asawa nga si Elisabet mga kaliwatan ni Aaron. Nga kita kinahanglan moamgo dinhi ug mosalig nga kini pag-asoy mao ang pagministeryo ni Juan bautista ug sa tinago nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Si Juan Bautista natawo gikan kang Zacarias ug Elisabet, ug kining duruha iya sa banay ni Aaron, ang

MGA SULOD

22 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista unang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento. Ang Dios naghimo kang Juan Bautista nga matawo gikan Zacarias ug sa iyang asawa aron nga si Juan, una sa tanan, makapanunod sa katungdanan sa Labawng Sacerdote niining yutaa. Ingon nga representante sa katawhan nga mobautismo kang Jesus, si Juan Bautista mituman sa katungdanan sa katapusang sacerdote sa katuigan sa Daang Testamento. Kini mao ang pag-abiyo sa katubsanan nga makita diha kang Kristo Jesus, ug sa buluhataon sa matarung pakigsaad sa Dios nga makita niini nga pag-abiyo ug sa Iyang kahimuot. Si Juan Bautista mao ang alagaad sa Dios nga mibarug sumala sa pag-abiyo sa katubsanan ni Kristo Jesus. Sa laing pagkasulti, kadto maoy nahisumala sa kabubut-on sa Dios gna si Juan Bautista natawo diha sa banay ni Aaron aron pagtuman sa katungdanan sa katapusang Labawng Sacerdote dinhi sa yuta. Ingon nga natawo diha sa banay ni Aaron, si Juan Bautista nagministeryo ingon nga Labawng Sacerdote sa tanang katawhan. Dinhi kita kinahanglan mosusi sa iyang papel sa labing kinuti ug mokab-ot sanapiho nga pagsabot. Niana lamang nga kita sa tukma makasalig diha sa pagministeryo ni Kristo Jesus nga mianhi sa pagluwas kanato gikan sa tanang kasalanan niining kalibutana. Bisan pa nga kita kanunay maghunahuna mahitungod kang Jesus ingon nga Manluluwas sa katawhan, kon maghisgot kang Elias nga umalabut, nga gihisgutan sa Malaquias kapitulo 4 diha sa Daang Testamento, kita sa tinuod walay kalainan. Aron pagdayo ngano nga kini gikinahanglan alang sa matag Kristohanon niining katapusang kapanahonan sa pagsabot sa pagministeryo ni Juan Bautista, kita kinahanglan nga sa makausa pag moliso ngadto sa Pulong sa Dios. Kita kinahanglan moila sa kadugtungan taliwala sa pagminsiteryo ni Juan Bautista ug sa iya ni Jesus. Kon walay kadugtungan taliwala sa pagminsiteryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus, nan kita wala untay katarungan nga masibot pa diha sa pagministeryo ni Juan Bautista. Apan, adunay

MGA SULOD

23 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista katarungan nga kita masibot diha kang Juan Bautista. Kana tungod kay ang iyang pagministeryo sa tinuod nahilambigit sa pagministeryo ni Jesus. Kini labing tinuod karon tungod kay ang mga kasingkasing sa daghang mga Kristohanon sa gihapon wala pa sa hingpit nahugasan gikan sa sala, ug tungod sa panginahanglan sa mga kristohanon palibot sa kalibutan sa tinuod nga pagbalik ngadto kang Kristo Jesus nga mitungha pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Epiritu. Kon maghisgot sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa iya ni Jesus, kini sa bug-os gikinahanglan nga kita mahibalo ug mosalig diha sa katarungan nga si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista. Niana lamang nga kita makasabot sa katarungan ngano nga si Jesus miula sa Iyang dugo didto sa Krus alang kanato human mabautismohi ni Juan. Si Juan Bautista maoy sinugo sa Dios nga gipadala niining yutaa pinaagi sa Dios nga Amahan nga halus kadungan sa Iyang pagpadala kang Kristo Jesus nga Iyang Anak. Ingon nga katapusang Labawng Sacerdote sa katuigan sa Daang Testamento, si Juan mituman niini nga pagministeryo pinaagi sa pagbautismo kang Jesus. Kana maoy hinungdan ngano nga ang Dios miingon sa Marcos 1:2, Ingon sa nahisulat diha sa basahon ni Isaias nga profeta: Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga mag-una Kanimo, siya mao ang magaandam sa Imong dalan. Kamo kinahanglan moamgo dinhi nga ang mga magsusulat sa Upat ka mga Ebanghelyo sa Bag-ong Testamento pulos mihatag og pagtagad ngadto sa pagministeryo ni Juan Bautista una sa wala pa mohisgot mahitungod kang Kristo Jesus. Si Marcos, nga disipulo ni Jesus, mipailaila una sa pagministeryo ni Juan Bautista, nga nagasalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus. Kana tungod kay si Marcos nahibalo nga si Juan Bautista kinahanglan mosalibay sa tanang kasalanan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Kini tungod kay si Juan Bautista mao ang tawo nga mosalibay sa kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa bautismo. Busa nagkutlo sa yugto gikan sa Daang

MGA SULOD

24 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista Testamento, si Marcos nagaingon nga si Juan Bautista mao ang alagad sa Dios nga gitagana nang daan sumala sa Iyang pag-abiyo. Ang katarungan niini kon kitang tanan makasabot sa pagministeryo ni Juan Bautista sa tukma kita makasabot usab ug makasalig diha sa pagministeryo ni Jesus. Si Juan Bautista mao ang sinugo sa Dios nga Amahan nga gipadala niining yutaa unom ka mga bulan nga una kay kang Jesus. Sa laing pagkasulti, siya pinadala sa Dios aron pagsalibay sa kasal-anan niining kalibutana ngadto kang Jesus. Gipili sa Dios diha sa Labawng mga Sacerdote sa Daang Testamento, si Juan Bautista maoy alagad sa Dios nga misalibay sa tanang kasal-anan niining kalibutana ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, ug mao nga mituman sa iyang pagkasacerdote. Busa, ang iyang pagministeryo maoy usa nga bulahan, ug siya maoy alagad sa Dios nga midala sa mahinungdanong papel sa pagtuman sa pagkamatarung sa Dios. Si Juan Bautista maoy usa nga bulahan, uban kang Jesus, gikinahanglan aron pagtuman sa tibuok pagkamatarung sa Dios (Mateo 3:15). Siya, sa laing pagkasulti, alagad sa Dios nga naghimo niini sa tin-aw nahibaloan nga si Jesus nahimong Manluluwas sa tanang mga makasasala. Mao nga, kita kinahanglan dili mapakyas sa pagmatikod sa tinuod nga ang tanang mga magsusulat sa Upat ka mga Ebanghelyo nagpailaila sa pagministeryo ni Juan Bautista sa wala pa ang pagministeryo ni Jesus. Sa dili pa mohibalo mahitungod sa pagministeryo ni Jesus, ang tanan kanato kinahanglan una nga moamgo sa kamahinungdanon sa pagministeryo ni Juan Bautista. Sa espirituhanon ug sa tinuod, si Juan Bautista mao ang pinadala sa Dios nga gipadala gikan sa Gingharian sa Langit. Pinaagi sa pagministeryo ni Juan Bautista, nga mianhi gikan sa Gingharian sa Langit sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios, nga kita makasabot sa pagministeryo ni Kristo Jesus sa tukma. Kon kita adunay husto nga pagsabot sa pagministeryo ni Juan Bautista, nan kita usab sayon makasabot nga si Jesus midala sa kasal-anan sa

MGA SULOD

25 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista katawhan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, kini mao nga nahimong atong Manluluwas. Busa atong makita nga ang Upat ka mga Ebanghelyo diha sa Bag-ong Testamento sa walay pagkapaling nagsulat mahitungod sa pagministeryo ni Juan Bautista, ang alagad sa Dios. Ngano nga ang Dios nagpadala kang Juan Bautista, ang kaliwat ni Aaron, sa wala pa ipadala ni Jesus sa sinugdanan sa kapanahonan sa Bag-ong Testamento? Kini nagapakita nga ang sama lamang kang Aaron nga Labawng Sacerdote, nga misalibay sa tanang tinuig nga kasal-anan sa katawhan sa Israel ngadto sa kanding nga dinakdakan pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot sa ulo niini sa katuigan sa Daang Testamento, si Juan Bautista mao ang tawo nga misalibay sa tanang kasal-anan niining kalibutana ngadto kang Jesus sa makausa ug alang sa tanan sa katuigan sa Bag-ong Testamento. Ang Levitico 16:21 nagaingon, Ug igabutang ni Aaron ang duruha ka kamot niya sa ibabaw sa ulo sa kanding nga buhi, ug igasugid niya sa ibabaw niini ang tanan nga kasal-anan sa mga anak sa Israel, ug ang tanan nila nga mga paglapas, bisan pa ang tanan nila nga mga sala; ug kini igabutang niya sa ibabaw sa ulo sa kanding, ug igapadala kini ngadto sa kamingawan pinaagi sa kamot sa usa ka tawo nga tinudlo alang niini. Diha sa Bag-ong Testamento, ang kaambas niini nga yugto mao ang pagministeryo ni Juan Bautista. Ug ang bautismo ni Jesus nagpasabot sa kamahinungdanon niini nga pagministeryo. Tugoti ako sa paghulagway niini nga punto uban sa kalibutanong sanglitanan. Atong ibutang nga ang usa ka batan-on nahasulod sa pagpangalagad militar ug mopailalum sas pagbansaybansay. Siya dili mahimong usa ka maayong sundalo sa pagsugod, apan sa kadugayan. Maingon man usab, si Jesus wala mokuha sa kasal-anan sa katawhan sukad sa higayon sa Iyang pagkahimugo, apan inay, Siya midala kanila sa edad nga 30 pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, ug kana maoy hinungdan ngano nga Siya

MGA SULOD

26 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista nahimong tinuod nga Manluluwas. Busa kadto tungod kay si Jesus mipas-an sa kasal-anan sa kalibutan nga Siya gilansang sa Krus aron pagpasiguli kanila. Ang halad nga mananap sas Daang Testamento nahimong halad sa pagpasig-uli pinaagi sa pagdawat sa tinuig nga kasal-anan sa mga Israelihanon sa tingub pinaagi sa pagtapion sa mga kamot sa Labawng Sacerdote. Maingon man usab, si Juan Bautista mituman sa mahinungdanong tahas sa pagsalibay sa kasal-anan niining kalibutana ngadto sa halad nga ginganlag Kristo Jesus, ang nating karnero sa Dios, pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Nagatumbok niini nga Kamatuoran, ang Hebreohanon 10:1 nagaingon, Kay maingon nga ang kasugoan aduna man lamay landong sa mga maayong butang nga umalabut, ug wala makabaton sa katinuod niining mga butanga, kini dili arang makahingpit sa mga managpanuol, pinaagi sa mao rang mga halad nga kanunayng ginahalad tuig-tuig. Ang Bibliya usab nagaingon sa Isaias 40:3, Ang tingog sa usa nga nagasinggit: Andama ninyo sa kamingawan ang dalan ni Jehova; himoang patag sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. Ang Dios nga Amahan nagaingon nga Siya misalibay sa tanang kasalanan sa kalibutan ngadto sa Iyang Anak nga si Jesus sa makausa ug alang sa tanan pinaagi kang Juan Bautista. Ang matag sala niining kalibutana nasalibay ngadto sa ulo ni Jesus pinaagi sa bautismo nga gihatag ni Juan Bautista. Sa wala pa Siya ilansang sa Krus, si Jesus mipas-an sa kasal-anan niining kalibutana pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista.

Ang Bag-ong Testamento Diay Nagapailaila sa Pagministeryo ni Juan Bautista sa wala pa ang Pagministeryo ni Jesus sa Sinugdanan sa Matag Usa sa Upat ka mga Ebanghelyo
Ingon nga kini nahisulat sa Daang Testamento, si Juan Bautista mao ang sinugo sa Dios. Karon, hinuon, adunay kahilig sa paglitok nga ang mga

MGA SULOD

27 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista nanagwali sa ebanghelyo dili motagad kang Juan Bautista ug sa Iyang pagministeryo. Kini usa ka dakung espirituhanong malimbungon nga panabot ug usa ka daku kaayo nga suliran. Kini sama lamang sa wala pagpakabana sa kaalam sa Dios ug sa Iyang plano sa paghatag sa tanang katawhan sa kinabuhing walay katapusan. Apan, kamo kinahanglan moila nga pinaagi sa tugob nga pagsabot lamang ug pagsalig diha sa pagministeryo ni Juan Bautista nga kamo makaamgo nga si Kristo Jesus sa tinuod mao ang tinuod nga Manluluwas sa katawhan. Kon kamo magministeryo nga wala niini nga kahibalo, kaalam, ug pagtuo, kamo dili gayud makaministeryo sa tukma. Kamo mahimo lamang nga kalibutanong relihiyoso nga nagtuman nga nagawali lamang sa bagal samtang nagabiya sa unod sa ebanghelyo ssa tubig ug sa Espiritu. Kon walay pagtudlo mahitungod sa papel ni Juan Bautista ngadto sa katilingban, walay magwawali nga makagiya kanila ngadto kang Kristo Jesus nga mianhi pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kini walay lain gawas sa paghatag sa haw-ang nga pagpanudlo. Niini nga kahayag, kasagaran sa mga Kristohanon karon ang nagaangkon nga nagsalig kang Jesus nga sa sa tinuod nagapadayon sa ilang pagkinabuhi sa pagtuo nga walay pag-amgo sa tinago sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kini maoy hinungdan ngano nga sila bisan nagasalig kang Jesus ingon nga ilang manluluwas, ang ilagn kasal-anan wala mahanaw ug sila sa gihapon nagpabilin nga sa kahangturan tinunglo. Ang pagtuo sa maong katawhan walay kapuslanan, ug sila nakahimo sa limbong sa pagdugta sa Kristyanismo ngadto sa yanong kalibutanong relihiyon nga kini unta modala sa kinabuhing walay katapusan. Ingon nga sangputanan, adunay daghang mga Kristohanon karong mga adlawa ang moingon nga sila sa gihapon adunay sala bisan kon sila nag-angkon nga nagsalig kang Jesus. Alang niini nga katawhan, ang matag usa makasasala bisan pa kon siya nagasalig kang Jesus o wala. Tungod kay ang tanang kalibutanong katawhan ug mga Kristohanon kanunay masalaypon sa ilang mga

MGA SULOD

28 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista espiritu, walay makabulag kanila. Kon adunay may kalahian, kini mao lamang nga ang ubang mga makasasala mahibalo sa ilang kasal-anan samtang ang uban wala mahibalo; ingon nga silang tanan pulos nagkinabuhi ingon nga mga makasasala, sila managsama. Unsa dayon ang punto sa pagsalig kang Jesus? Kon kamo wala mahibalo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ug wala mosalig niini, nan kamo walay kalahian gikan sa matag usa pa nga tagaw sa pagkamatarung sa Dios nga gituman ni Kristo Jesus. Kamo ba adunay pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu karon? Alang niadtong nagasalig karon nga si Kristo Jesus mao ang ilang Manluluwas kinsa mianhi pinaagi pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, sila ba mga makasasala o katawhan nga matarung? Ang mga magwawali karon sa ebanghelyo moingon nga si bisan kinsa makaadto sa Langit pinaagi sa pagsalig lamang kang Jesus nga binuta, bisan kon walay paghibalo sa bisan unsang mga butanga mahitungod sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ingon nga sangputanan, ang dili maihap nga katawhan sa gihapon nagpabilin nga mga makasasala. Kining tanan tungod sa buta sa espirituhanon nga mga pangulo. Kini tungod kay sila wala maghinulsol. Unsaon sa mga Kristohanon katon sa pag-ingon nga sila nagsalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas nga walay kahibalo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Si Jesus mismo misaksi kang Juan Bautista diha sa Bibliya, nga nagapamatuod, Si Juan Bautista nagtultol sa dalan sa pagkamatarung. Busa niini, si bisan kinsa ba makakab-ot sa tinuod nga paghugas sa iyang kasal-anan pinaagi lamang sa pag-ingon nga siya nagasalig kang Jesus sa walay kondisyon? Adunay bay usa ka ministro nga wala mahibalo sa pagminsteryo ni Juan Bautista nga sa tinuod moingon nga siya nahibalo ug mosalig kang Jesus sa tukma? Wala, lagi wala. Kana maoy hinungdan ngano nga kita kinahanglan sa tin-aw mosabot sa pagministeryo ni Juan Bautista ug ingon man sa pagministeryo ni Jesus. Ang Mateo 21:32 nagaingon, Kay kaninyo

MGA SULOD

29 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista mianhi si Juan nga nagtultol sa dalan sa pagkamatarung, ug wala kamo motuo kaniya, apan ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye mituo kaniya; ug bisan pa sa nakita na ninyo kini, wala gihapon kamo maghinulsol sa kaulahiay ug wala motuo kaniya. Ang Kristyanismo karon nanghambug lamang sa ilang hataas nga kasaysayan. Tungod kay ang Kristohanong mga pangulo karon wala sa tinuod mahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista sa kalambigitan uban sa pagministeryo ni Jesus, bisan pa nga sila naningkamot pag-ayo sa pagsangyaw, kadtong ilang nasangyawan dili makapamunga sa bunga sa kaluwasan. Makasusubong tan-awon nga kasagaran sa mga Kristohanon walay ideya kon giunsa sa ilang kasalanan sa pagkapapas, ingon sa nahisulat dinhi: Ang Akong katawohan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo: Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, Igasalikway Ko usab ikaw, aron ikaw dili mahimong sacerdote Kanako: Sanglit imong hingkalimtan ang Kasugoan sa imong Dios, Ako usab mahikalimot sa imong mga anak (Oseas 4:6). Tugoti ako sa pasugilon kaninyo sa usa ka sugilanon dinhi. Dugay na kaayo, didto sa sa usa ka hilit nga baryo, adunay duha ka mga magsuong lalaki nga sa hingpit walay hibangkaagan. Ang magulang mibiya sa iyang baryong natawhan aron pagpangita og trabaho, apan siya miuli aron pagpabakasyon. Usa ka adlaw sa wala pa ang Adlaw sa Paghatag Pasalamat, siya misuroy uban sa iyang manghud nga lalaki sa duol nga bungtud. Ingon nga kadto tinglarag sa mga dahon, adunay daghang mga bandera nga nagpasidaan sa sunodg sa kalasangan. Busa ang magsuon nakahibalag sa usa ka bandera nga gibitay taliwala sa diha ka mga poste sa dagitan, uban sa mabasa nga Magbantay sa Sunog nga gisulat sa pula diha sa puti nga likuran. Ang manghud nakakita kon giunsa sa iyang magulang sa paghiuli nga hingpit tawong nausab human sa dugayng pagkawala, nga

MGA SULOD

30 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista namistig tarung subay sa urog, ug busa siya naghunahuna nga ang magulang nahibalo kon unsa ang gisulti sa bandera. Uban niini nga pagdahom siya nangutana sa iyang magulang, Unsay giingon sa pasidaan? Ang magulang sa tinuod walay ideya unsa ang giingon sa maong pasidaan, apan tungod kay ang iyang manghud nangutana kaniya, siya mibati nga siya mohatag sa tubag aron pagluwas sa iyang panagway. Busa siya mitan-aw sa palibut, ug tungod kay ang bandera gibitay taliwala sa duha ka mga poste, siya misulti sa iyang manghud nga, Ang pasidaan nagaingon nga poste sa dagitab. Nalipay, ang manghud milumpat sa pagdayo sa iyang magulang, nga miingon, waw, masinabuton ka kaayo! Apan taudtaud, sila nakitag laing bandera. Niining higayona, ang pasidaan mabasa nga Magbantay sa Sunog sa Lasang. Ang manghud, lagi, walay alamag kon unsa ang gisulti niini tungod kay siya sa hingpit walay hibangkaagan. Busa siya nangutana na usab sa iyang magulang, Unsa gisulti niini nga pasidaan? ang magulang mihatag sa iyang manghud sa maong pinatuo nga tubag, apan karon ang manghud nangutana na usab kaniya sa makausa pa. Busa siya naghunahuna kon unsa ang isulti. Siya dayon mihulagway nga kini adunay usa pa ka pulong kay niadtong kaganina, ug busa siya miingon, Ang pasidaan mabasas nga laing poste sa dagitab. Sa makausa pa, ang manghud nalipay. Samtang nagapadayon sa ilang paglakaw, sila naghisgot mahitungod kon unsa ang nagakahitabo sa ilang mga kinabuhi samtang sial nagkabulagay, nga nag-ambitay sa higayon sa ilang kalipay ug kasubanan. Apan sila nakahibalag na usab og laing pasidaan. Niining higayon: Pagbantay sa Sunog sa Lasang. Busa ang manghud nangutana na usab mahitungod sa pasidaan, nga nagaingon, Unsa ang gisulti niini nga pasidaan? ang magulang dayon naghunahuna mahitungod niini ug miingon, Kini nagaingon lain pang poste sa dagitab. Sila nagpadayon sa pagbaktas. Samtang sila nagapadayon, sila nakahibalag na usab og laing

MGA SULOD

31 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista pasidaan. Niining panahuna kini mabasa nga, Pagmaminatngonon Pag-ayo sa Sunog sa Lasang. Busa ang manghud nangutana sa makausa pa, Unsa ang gisulti niini nga bandera? Ang magulang namalandong mahitungod niini ug unya miingon, Kini nagaingon nga, daghan pang mga poste sa dagitab. Sa makausa pa ang manghud nalipay uban sa iyang igsuon ug miingon kaniya, Ikaw daghag nahibaloan! Gusto ko nga imong iuban kon ikaw mobiya sa balay! Nagpadayon sa ilang paglakaw, sila nakahibalag og usa pa ka pasidaan nga adunay daghang mga titik. Kini nag-ingon, Tan-awa Pag-usab ang Kalayo nga Bag-o pa Lamang Ninyong Gipalong. Busa ang manghud nangutana pag-usab, Unsa ang gisulti sa pasidaan niining higayona? Ang tanang miagi nga mga tubag nagtuyoktuyok diha sa poste sa dagitab, ug busa unsay iyang gihunahuna nga gisulti sa magulang niining higayona? Siya miingon, Kini nagaingon, Kini lain pang poste sa dagitab. Busa niini nga paagi, ang magulang nakapahimuot sa iyang manghud. Lakip niadtong nagawali sa ebanghelyo karon, aduna usay daghang katawhan nga sama lamang niining magulang sa atong sugilanon. Bisan pa nga sila wala mahibalo sa tukma kon giunsa ni Jesus sa pagpas-an sa ilang kasal-anan, sila sa gihapon mamugos sa binuta nga tungod kay ang Dios naghigugma kanila ug naghalad sa Iyang kaugalingon alang kanila, sila nangaluwas pinaagi sa pagsalig lamang sa Krus ni Jesus. Apan kini sa hingpit sayop. Kamo makasabot sa pasidaan lamang kon kamo nahibalo sa mga titik ug kahulugan niini. Kita makakab-ot sa husto nga pagsabot sa ebangheylo sa tubig ug sa Espiritu lamang kon kita adunay husto nga kahibalo kang Juan Bautista. Karon, kita makasalig kang Jesus pinaagi kang Juan Bautista, nga, pinaagi sa pagsaksi ni Juan Bautista sumala sa nahisulat sa Kasulatan. Si Juan misaksi kon kinsa si Jesus, unsa ang kasal-anan nga Iyang gidala, giunsa Niya sila sa pagdala, giunsa Niya sa pagkahimong Anak sa Dios, ug kon giunsa Niya sa

MGA SULOD

32 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista pagpas-an sa tanan natong kasal-anan. Si Apostol Juan ug Juan Bautista dili usa ka tawo. Si Apostol Juan maoy usa ka disipulo ni Jesus samtang si Juan Bautista maoy sinugo sa Dios, ug representante sa katawhan, nga kaliwat ni Aaron, ang ulahing profeta sa tawhanong kaliwat ug ang katapusang Labawng Sacerdote. Juan 1:7, sa unsa pa kamo ug ako misalig kang Jesus sa tukma? Gihatagan niini nga tinuod nga kita wala pa gayud makakita kang Jesus, ug nga kitang tanan gikan sa managkalahing kultura, ug relihyosong mga kaagi, unsaon kaha nato sa pagsalig kang Jesus ingon nga atong Manluluwas gawas kon kita nahibalo sa pagministeryo nga gituman ni Juan Bautista? Kon kita wala pa mahibalo kanus-a sa tukma ang atong kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus, kon si Juan Bautista wala pa mopamatuod nga siya misalibay sa kasal-anan sa kalibutan uban sa atong kaugalingong kasal-anan ngadto kang Jesus, nan unsaon kaha nato sa pagsalig kang Jesus ingon nga Manluluwas? Kon wala pa si Juan Bautista, ang mag-uugmad sa ebanghelyo, kita ba kaha nakasalig kang Jesus ingon nga atong Manluluwas? Dili ba nga sa diha lamang nga kita misusi sa patukuranan sa plano sa Dios sa kaluwasan nga kita sa tinuod makakaplag kon si Kristo Jesus ba sa tinuod atong Manluluwas o dili? Dili ba sa diha lamang nga kita mahibalo sa tukma kon kanus-a, giunsa, ug pinaagi kang kinsa nga ang

Si Juan Bautista Mao ang Alagad sa Dios nga Gipadala sa Amahan


Kini nahisulat sa Juan 1:6-7: Dihay usa ka tawo nga ginganlan si Juan nga pinadala gikan sa Dios. Siya mianhi sa pagsaksi, sa pagpanghimatuod mahitungod sa kahayag, aron ang tanan motuo pinaagi kaniya. Si Apostol Juan nagapamatuod dinhi nga dihay usa ka tawo nga gipadala gikan sa Dios nga ginganlag Juan, ug nga pinaagi sa iyang pagsaksi nga kita mosalig kang Kristo Jesus. Kon wala ang pagsaksi ni Juan Bautista nga gihisgutan sa

MGA SULOD

33 Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista inyong kasal-anan ug akong kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus nga kita sa tinuod makasalig Kaniya? Dili ba kini mapugsanon sa nagakaigo? Akong mga masigkamagtutuo, ang mga Kristohanon nga nagsalig na kang Jesus kinahanglan usab makasabot sa pagministeryo ni Juan Bautista. Ang pagkahimong pangulo sa baryo, ang usa ka tawo kinahanglan adunay hibangkaagan. Ang paghimo sa usa ka tawong walay hibangkaagan nga usa ka pangulo mopakanat lamang sa kahasol. Dili lamang nga kining tawhana lamang ang mahasol, apan ang tibuok baryo usab moantus ingon nga sangputanan. Akong mga masigkamagtutuo, sa diha lamang nga kamo makasabot sa pagministeryo ni Juan Bautista nga gipadala sa Dios nga kamo sa tinud-anay maluwas gikan sa sala. Kamo kinahanglan makaamgo nga sa dihang kamo misalig kang Jesus, sa dihang kamo midawat ug misalig nga Siya nahimong inyong Manluluwas, kamo sa inyong kaugalingon maluwas ug ang inyong kaluwasan dili mahimong kinaraan. Kon kita adunay ingon nga pagtuo, kita makapamatuod uban sa atong kaugalingong mga ngabil nga si Jesus sa tinuod nagluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan tungod kay siya naghigugma kanatong tana. Dili ba kamo uyon? Ingon nga ang kahibalo mahinugndanon sa paghimo sa bisan unsang butang, kamo kinahanglan moamgo nga si Juan Bautista mitultol sa dalan sa pagkamatarung, ug kamo kinahanglan makaamgo nga si Jesus midala sas atong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan. Dili ba nga niini lamang nga kita mosalig kang Jesus ingon nga atong Manluluwas? Si Juan Bautista mao ang alagad sa Dios nga misalibay sa kasal-anan niining kalibutana ngadto kang Jesus, ug siya mao ang katapusang Labawng Sacerdote sa katuigan sa Daang Testamento. Kitang tanan kinahanglan mamalandong sa pagministeryo ni Juan Bautista nga nahidugtong sa pagministeryo ni Kristo Jesus, mosabot niini nga kalambigitan, ug mopiho sa atong mga salabutan sa pagsalig Kaniya.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 2

MGA SULOD

35 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

Si Juan Bautista Dili Kapakyasan


< Mateo 11:1-14 > Ug sa nakatapus na si Jesus paghatag og mga tugon ngadto sa Iyang napulog-duha ka mga tinun-an, Siya milakaw gikan didto aron sa pagpanudlo ug pagwali sa mga lungsod nila. Ug sa pagkadungog ni Juan didto sa bilanggoan mahitungod sa mga nabuhat ni Kristo, iyang gipaadtoan Siyag mga tinun-an niya aron sa pagpangutana nga nanag-ingon Kaniya, Ikaw ba kadtong moanhi, o magapaabut pa ba kamig lain? Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, Adtoa ug suginli ninyo si Juan sa mga butang nga inyong nadungog ug nakita: ang mga buta makakita na, ug ang mga bakul makalakaw na, ug ang mga sanlahon nangahinlo, ug ang mga bungol makabati na, ug ang mga patay

gipamanhaw, ug ang mga kabus gikawalihan na sa maayong balita. Ug bulahan ang tawo nga dili makakaplag dinhi Kanako sa kahigayonan nga makapasibug kaniya gikan Kanako. Ug sa paglakaw na nila, si Jesus misugod sa pagsulti ngadto sa mga panon sa katawhan mahitungod kang Juan. Siya miingon kanila: Unsa bay inyong giadto aron tan-awon didto sa mga awaaw? Ang usa ba ka bagakay nga ginakusokuso sa hangin? Nan, nganong miadto man kamo didto? Aron ba sa pagtan-aw sa usa ka tawo nga nagsul-ob og luho nga mga bisti? Tan-awa, ang managsul-ob og luho nga mga bisti anaa sa mga balay sa mga hari. Apan ngano lagi nga miadto man kamo? Aron ba pagtan-aw sa usa ka profeta? Oo, sultihan Ko kamo, ug labaw pa gani sa profeta. Kay kini siya mao man ang gihisgutan sa nahisulat nga nagaingon: Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga magauna Kanimo; Siya mao ang magaandam sa Imong dalan sa

MGA SULOD

36 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

atubangan Mo. Sa pagkatinuod, magaingon Ako kaninyo, nga sa mga gianak ug babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista; ngani, ang labing gamay diha sa gingharian sa langit daku pa kay kaniya. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Kay ang tanang mga profeta ug ang kasugoan nanaghimog mga profesiya hangtud kang Juan; ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi.

Kita Mosabot sa Pagministeryo ni Juan Bautista


Sa tukma unsa nga pagministeryo ang gituman ni Juan Bautista sa wala pa si Jesus? Daghang mga Kristohanon karon ang wala makasabot kang Juan Bautista sa tukma, ug busa sila nagkinahanglan sa

pagtan-aw pag-usab kaniya aron pagsabot kaniya ug pagdayo sa iyang pagministeryo sa tukma. Ang tanan kanato nagkinahanglan nga maadunay tukma nga pagbsabot ug pagdayo sa kalambigitan taliwala sa pagministeryo ni Jesus ug kang Juan Bautista. Pinaagi sa tukma nga pagsabot niini nga kalambigitan, kamo nagkinahanglan sa pagkuha sa unang kasinatian sa pagdawat sa kapasayloan sa inyong kasal-anan pinaagi sa pagtuo. Sa yugto sa Kasulatan karong adlawa, si Kristo Jesus nag-ingon ngadto sa mga disipulo ni Juan Bautista, Adtoa ug suginli ninyo si Juan sa mga butang nga inyong nadungog ug nakita: ang mga buta makakita na, ug ang mga bakul makalakaw na, ug ang mga sanlahon nangahinlo, ug ang mga bungol makabati na, ug ang mga patay gipamanhaw, ug ang mga kabus gikawalihan na sa maayong balita. Sa tinuod, ang buta nga nakahibalag kang Jesus naablihan sa iyang mga mata, ang bakul nakatindog ug nakalakaw, ug ang gigamhan sa demonyo nahimong gawasnon gikan sa pagkaginamhan sa mga demonyo sa

MGA SULOD

37 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

dihang sila nakahibalag kang Jesus, ug ang ebanghelyo sa Langit gikawali ngadto sa mga kabus. Unsa ang angayan nato nga amgohan una dinhi mao nga ang pagministeryo ni Jesus naglakip sa buhat sa pagbuka sa mga mata sa buta. Niini nga katuigan ug panahon, sa laing pagkasualti, ang atong Ginoo naghatag kanato sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ang tinuod nga ebanghelyo nga nagbukas sa mga mata sa mga makasasala kinsa naglatagaw diha sa kangitngit. Sa wala pa mahibalag si Kristo Jesus, ang matag usa adunay sala diha sa iyang kasingkasing ug nga espirituhanong nabuta atubangan sa Dios. Kita, usab, wala mahibalo sa pagkatinuod sa ebnaghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ni makasabot kinsa gayud si Jesus, ug kitang tana wala makaamgo sa atong kaugalingong kasal-anan ug sa atong ikamatay nga mga sangputanan tungod niini nga kasal-anan. Ug kita walay kasibot diha sa tinuod nga ebanghelyo nga Pulong sa tubig ug sa Espiritu, ang Kamatuoran sa kaluwasan nga gihatag ni Jesus kanato.

Apan, daghang katawhan ang karon nakadungog sa gamhanan nga ebanghelyo nga pulong sa tubig ug sa Espiritu, ug pinaagi sa pagpahiluna ilang pagtuo niini nga ebanghelyo nga Pulong, ang ilang espirituhanong mga mata nangabuka ug sila nakakaplag sa Kamatuoran nga nakapahimo kanila nga nangaluwas gikan sa tanan nilang kasal-anan. Kadtong nahibalo ug mosalig niining lunsaynga ebanghelyo karon nakakaplag sa Kamatuoran sa kapasayloan sa sala nga wala nila mahibalo kaniadto: Ang ilang mga mata sa pagtuo nangabuka, ug sila nakahimo sa buluhaton sa Dios. Ingon nga kini anaa sa inyong mga mata sa unod nga kita makakita sa tanang mga butang niining kalibutana, kita karon makakita na sa espirituhanong kalibutan nga masanagon human ang atong espirituhanong mga mata nabuka pinaagi sa atong pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kini mao kon giunsa sa usa ka tawo sa pagkab-ot sa pagsabot nga an pagministeryo ni Jesus maoy pagministeryo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

MGA SULOD

38 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

Tungod sa atong kasal-anan, kamo ug ako nahimong espirituhanong mga buta ug bakul, nga dili gani makaita sa pagministeryo sa Dios ni makahimo sa Iyang buluhaton. Sa laing pagkasaulti, kita usab nahimong mga makasasala kinsa nagpadulong ngadto sa pagkahinukman sa empeyerno. Apan, si Kristo Jesus mianhi niining yutaa, gibautismohan ni Juan Bautista, nag-ula sa Iyang dugo didto sa Krus, ug mao nga nakatuman sa mga buluhaton nga nagpasaylo sa tanan kasal-anan sa kalibutan. Busa, bisan kinsa nga mosalig niini nga Kamatuoran makasinati nga ang tanan niyang kasal-anan sa hingpit mabanlas. Si Kristo Jesus nagbanlas sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa tinuod nga pag-anhi niining yutaa, ingon nga gibautismohan ni Juan Bautista, ug nga nag-ula sa Iyang dugo didto sa Krus. Bisan karon, ang maong mga buhat sa Dios nagpadayon sa pagkatuman nga matahom kaayo dinhi sa mga kasingkasing sa tanang mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Uban sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu, ang

atong Ginoo nagbuka sa espirituhanong mga mata sa mga Iyang mga magtutuo, ug Siya naghimo kanato, kinsa nahimong espirituhanong mga bakul, sa pagbangon ug pagtindog diha sa atong mga tiil. Kita kinahanglan nga makaamgo dinhi nga kon kita maningkamot sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios bisan kon alay pagtuo diha sa ebnaghelyo sa tubig ug sa Espiritu, sa bug-os walay kaayohan kon unsa man alang sa atong mga lawas ug mga espiritu. Kadtong sa gihapon wala makadawat sa kapasayloan sa ilan kasal-anan sa kanunay maghunahuna, Ako kinahanlan magkinabuhi nga mahiyason. Ako kinahanglan magmaayo ngadto sa matag usa. Apan walay usa nga labi pang sarang sa pagkab-ot niini, sa paghimo kon unsa ang maayo ug mahiyason. Sa wala pa kita mahibalo sa ebanghelyo nga tubig ug sa Espiritu, kita adunay sala sa atong mga kasingkasing ug mao nga kitang tanan nahimong mga makasasala, ug usab, kita wala mahibalo kon sama sa unsa ang matarung buhat sa Dios, ni makahimo niini. Apan, tungod kay ang atong Ginoo midawat sa anan

MGA SULOD

39 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

natong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa Iyang bautismo, ug tungod kay Siya nagbanlas man kanila uban sa dugo nga Iyang giula didto sa Krus samtang nagpas-an sa kasal-anan sa kalibutan, kita nangaluwas gikan sa tanan natong kasal-anan. Kini tungod kay si Kristo Jesus nagluwas kanato gikan sa atong kasal-anan pinaagi sa gahum sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nga kita karon makainabuhi sumala sa kabubut-on sa Dios. Kita karon sarang sa paghimo sa matag usa pa sa pagtilaw usab sa gahum niining tinuod nga ebanghelyo ug maluwas. Pinaagi sa pagdalag bag-ong kinabuhi pinaagi sa Kamatuoran sa kaluwasan nganha kaninyo ug kanako kinsa sa espirituhanon nangabakul, si Kristo Jesus naghimo kanato nga maluwas gikan sa tanan natong kasal-anan ug sa tanan natong mga tunglo. Unsa ang gisulti ni Jesus dinhi, mao nga ang mga sanlahon nahinloan ug ang bungol nakadungog; ang nangamatay nangabanhaw, karon usab natuman dinhi sa tanan natong mga kasingkasing nga mosalig

diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kaniadto, ingon nga kita mga makasasala, kita usab nahimong espirituhanong mga sanlahon. Niadtong panahona ang atong mga kasingkasing sa tin-aw adunay sala, ug kita mahinloan gikan sa tanan natong kasal-anan, gawas kon atong ipahiluna ang atong pagtuo niining tinuod nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang atong Ginoo usab nag-ingon nga ang bungol nakadungog. Sa dihang kita mga makasasala pa, kita wala makasabot sa Pulong sa Dios bisan kon kita nakadungog niini. Apan karon, tungod kay kita nasul-uban na man uban sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu pinaagi sa pagpahiluna sa aton pagtuo niini, kita makasabot na sa Pulong sa Dios, makakuha sa tinuod nga kahulugan niini, ug mosalig niini sa bug-os nga kasingkasing. Ang matag usa sa tibuok kalibutan karon nagkinabhi ilalum sa espirituhanong kagutom ug kauhaw. Sila nag-antus gikan sa ilang espirituhanong kabungol ug kabakul. Apan ang Gingoo sa gihapon nagahatag kanila sa kahigayonan sa pagkaayo sa

MGA SULOD

40 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagtugot kanato sa pagali sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espititu ngadto kanila. Kita kinahanglan maluoy kanila. Kita nagkinahanlan nga mahinundom nga sa dihang kita wala mahibalo nini nga ebanghelyo sa kaluwasan, ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kita walay katagbawan kon unsa man, ug nga kita usab walay mahimo gawas sa pagkinabuhi uban sa atong kasalanan nga nagpabilin dinhi sa atong mga kasingkasing. Kita kinahanglan dili mahikalimot sa Iyang maluluy-on nga grasya nga naghimo sa mga makasasala ngadto sa pagkamatarung. Sa ingon, unsa ang gipamulong sa atong Ginoo ngadto sa mga disipulo ni Juan Bautista mahitungod sa mga katingalahan nga Iyang gihimo sa tinuod mao nga aron sila mahibalo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang tinuod nga Manluluwas ug Mesiyas nga umalabut. Ang uban tingali moingon nga samtang si Juan Bautista nabilanggo, siya gisulayan ug nahimong maduhaduhaon kon si Jesus ba mao ang Mesiyas nga

umalabut, ug nga kini maoy hinungdan ngano nga siya nagpadala sa iyang mga disipulo ngadto kang Jesus. Apan kini sa bug-os dili maoy nahitabo. Kinsa si Juan Bautista? Siya maoy labin daku sa tanang gipanganak og babaye. Siya gani labing daku pa kay ni bisan kinsa nga alagad sa Dios. Sa laing pagkasulti, kini dili tungod kay si Juan Bautista wala mosalig kang Jesus nga siya nagpadala sa iyang mga disipulo ngadto Knaiya ug mangutana, Ikaw ba ang Usa nga umalabut? Sa katugbang, siya karon nagtudlo sa iyang mga disipulo, aron nga sila mahibalo kinsa gayud si Jesus. Si Juan Bautista nahibalo na ug misalig nga si Jesus mao ang Manluluwas ug ang Anak sa Dios; labaw pa niini, siya nakadungog na sa pagpamatuod sa Dios nga Amahan sa dihang iyang gibautismohan si Kristo Jesus didto sa Suba sa Jordan (Mateo 3:17), ug siya mismo sa iyang kaugalingon nahimong saksi na nagpamatuod kang Jesus. Kadto tungod kay daghan sa iyang mga disipulo ang wala mahibalo kang Jesus sa tukma nga si Juan Bautista mipadala

MGA SULOD

41 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

kanila ngadto kang Jesus, aron tudloan sila nga si Kristo Jesus mao ang Manluluwas nga umalabut. Gani pa man, human si Juan Bautista mahibalo nga si Kristo Jesus mao an Mesiyas nga umalabut, siya misulay sa pag-undang sa iyang pagministeryo ug mipadala sa iyang mga disipulo ngadto sa Ginoo. Aron pagpadayag kang Jesus ngadto sa Israel, si Juan gani nag-ingon pa, Siya [Jesus] kinahanglan magatubo, samtang ako kinahanglan magakunhod (Juan 3:30). Sama pananglitan kang Andres, ang igsuon ni Simon Pedro, tataw nga disipulo ni Juan, apan siya nagsunod sa Ginoo human makadungog sa pagsaksi Juan kang Jesus (Juan 1:40). Apan ang mga tigpanaway karon kang Juan Bautista nagasulti sa tanang mga matang sa walay sentido, bisan nga sila gani wala mahibalo kaniya, nanag-angkon nga, si Juan Bautista maoy usa ka kapakyasan. Siya nahulog ngadto sa pagsulay ug napakyas sa pagsalig kang Jesus. Ang iyang pagtuo napusgay samtang siya nabilanggo. Apan akong mga masigkamagtutuo, kamo

kinahanlan dili magduhaduha sa pagtuo ni Juan Bautista. Si Juan Bautista u si Jesus adunay ilang kaugalingong mga katungdanan nga ilang gisaluhan sa pagtuman diha sa pag-abiyo sa Dios nga Amahan. Kini mao ang pagbautismo ug pagpabautismo, ang mga pagministeryo nga nagtuman sa pagkamatarung sa Dios. Kini maoy hinungdan nga si Jesus ug si Juan Bautista nagpamatud-anay sa mga pagministeryo sa usag usa. Ang Mateo 11:7-9 nagapahayag nga, Ug sa paglakaw na nila, si Jesus misugod sa pagsulti ngadto sa mga panon sa katawhan mahitungod kang Juan. Siya miingon kanila: Unsa bay inyong giadto aron tan-awon didto sa mga awaaw? Ang usa ba ka bagakay nga ginakusokuso sa hangin? Nan, nganong miadto man kamo didto? Aron ba sa pagtan-aw sa usa ka tawo nga nagsul-ob og luho nga mga bisti? Tanawa, ang managsul-ob og luho nga mga bisti anaa sa mga balay sa mga hari. Apan ngano lagi nga miadto man kamo? Aron ba pagtan-aw sa usa ka profeta? Oo, sultihan Ko kamo, ug labaw pa gani sa profeta.

MGA SULOD

42 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

Si Jesus nag-ingon dinhi, Nganong nangadto man kamo sa kamingawan? Aron pagtan-aw sa usa ka profeta? Kon mao, husto kamo. Magaingon Ako kaninyo nga si Juan Bautista labaw pa sa usa ka profeta. Unya si Jesus dayon misaysay kang Juan Bautista pinaagi sa pagsangpit sa Malaquias 3:1 diha sa Kasulatan. Ang Mateo 11:10 maoy usa ka yugto nga nagkutlo sa Malaquias 3:1. Niini si Jesus nag-ingon, Kay kini siya mao man ang gihisgutan sa nahisulat nga nagaingon: Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga magauna Kanimo; siya mao ang magaandam sa Imong dalan sa atubangan Mo. Nga nagasangpit sa yugto nga nahisulat sa Malaquias 3:1, sa laing pagkasulti, si Jesus mismo sa Iyang kaugalingon nagpamatuod nga si Juan Bautista maoy pinadala sa Dios kinsa gipadala sa wala pa mismo si Jesus. Kinsa ang pinadala sa Dios nga nahisulat sa Malaquias 3:1? Kini walay lain gawas kang Juan Bautista. Ang Malaquias 4:5-6 usab nagapunting nga

ang pinadala sa Malaquias 3:1Igapadala Ko ang Akong magsasangyawnagatumbok ngadto sa walay lain gawas kang Juan Bautista. Sa Mateo 11:11, si Jesus nag-ingon, Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa mga gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista; ngani, ang labing gamay diha sa gingharian sa langit daku pa kay kaniya. Ngano nga ang atong Ginoo nagsulti niini kanato? Nganong Siya miingon nga si Juan Bautista maoy labing daku sa tanang mga gianak og babaye? Si Jesus nagasulti kanato dinhi nga si Juan Bautista maoy pinadala sa Dios nga gitagna diha sa Daang Testamento, ug nga siya ang representante sa katawhan. Kini nga yugto nagapadayon uan sa laing malisud nga hugpong sa mga pulong: Apan ang labing gamay diha sa gingharian sa langit daku pa kay kaniya. Daghang bakakon nga mga magtutudlo ang naghukom kang Juan Bautista ignon nga kapakyasan

MGA SULOD

43 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

pinaagi niini nga hugpong sa mga pulong. Sila moingon nga, Tungod kay si Juan maduhaduhaon mahitungod sa pagkaMesiyas ni Jesus, siya gibanana sa Ginoo ingon nga gamay. Apan kini sa bug-os walay sentido. Inay, unsa ang tinuod nga gisulti ni Jesus dinhi mao nga bisan pa nga si Juan Bautista usa ka representante sa katawhan, sa espirituhanong pagkasulti, siya maoy mapainubsanon nga tawo nga dili ikatandi ngadto sa mga nahimong kaugalingong mga anak sa Dios. Sa laing pagkasulti, bisan pa nga si Juan Bautista mao ang representante sa tanang tawhanong mga nilalang diha sa unod, siya dili ikatandi ngadto sa natawo pag-usab. A tinuod, si Juan maoy labing daku gikan sa tawhanong panlantaw. Siya gibayaw ingon nga Nazarino, ug nagkinabuhi sa tihik nga kinabuhi sa kamingawan nga nagakaon og mga dulon ug ihalas nga dugos. Gikan sa bantawan sa tawhanong pagkamatarung, sa pagkatinuod siya maoy labing daku. Apan kining tawhanong pagkmatarung walay kapuslanan kon kini itandi ngadto sa pagkamatarung

sa Dios, nga gihatag ngadto sa matag usa kinsa makasulod sa Iyang Gingharian pinaagi sa pagtuo. Ug tungod kay kadtong nahimong katawhan sa Gingharian sa Langit pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nakadawat man sa pagkamatarung sa Dios, sila labing daku kay ni bisan kinsa nga nag-agad lamang sa iyang kaugalingong pagkamatarung. Ang usa ka tawo mahimong representante sa katawhan niining yutaa diha sa unod, apan siya labing gamay kay niadtong nahimong katawhan sa Dios pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Busa, sa dihang si Jesus nag-ingon, Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog, Siya nagsulti sa ingon tungod kay si Juan Bautista nagbautismo Kaniya sa makausa ug mao nga nakasalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Sa ingon, si Juan Bautista maoy katapusang Labawng Sacerdote ug profeta sa Daang Testamento,

MGA SULOD

44 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

ug ang iyang pagministeryo natapos sa dihang mibautismo kang Jesus ug nagsaksi Kaniya. Si Jesus nagasulti kanato, sa laing pagkasualti, nga ang tanang mga butang sa Daang Testamento natapos uban sa Iyang kaugalingong pagpakita ug sa pagpakita ni Juan Bautista, ug uban sa pagministeryo ni Juan sa pagbautismo kang Jesus. Pagbutang og kalainan, gikan sa panahon nga si Juan Bautista u si Jesus mianhi niining kalibutana, ang tibuok pagkamatarung sa Dios natuman. Kini tungod kay si Jesus mianhi niining yutaa ug nga gibautismohan ni Juan nga ang katuigan sa Bag-ong Testamento nabuksan sukad niadto. Kini nga katuigan sa Bag-ong Testamento maoy katuigan sa ebanghelyo sa gahum, ug kini mao ang kapanahonan diin bisan kinsa nga mosalig niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritiu makadawat sa kapasayloan sa sala ug mahimong kaugalingon anak sa Dios. Ingon nga ang katuigan sa Daang Testamento milngtad hangtud sa kaadlawan ni Juan Bautista, sa dihang si Kristo Jesus mianhi niining yutaa, mikuha sa kasal-

anan sa katawhan uban sa Iyang bautismo, nag-ula sa Iyang dugo, ug nagpasaylo sa tanan natong kasalanan, mao nga ang mga ganghaan sa Langit naabli nga halapad alang niadtong tanan nga mosalig niini nga Kamatuoran. Ingon nga si Jeuss mikuha sa tanang kasal-anan a matag usa niining yutaa pinagi sa papagbautismo, ang katuigan sa Bag-ong Testamento nagsugod dayon. Ang tanang mga Pulong sa tagna aa Daang Testamento nangatuman pinaagi kang Juan Bautista ug ni Kristo Jesus. Si Kristo Jesus midawat sa tanang kasal-anan sa katawhan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, nag-ula sa Iyang dugo didto sa Krus, ug mao nga nakapapas sa tanang kasal-anan niining kalibutana. Kini maoy hinungdan ngano nga ang atong Ginoo nag-ingon nga sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtud karon ang Gingharian sa Langit nag-antus sa pagpanglugos. Kini tungod kay si Jesus midawat a kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagdawat sa Iyang bautismo gikan kang Juan Bautista nga bisan kinsa ang

MGA SULOD

45 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

mosalig niini nga Kamatuoran karon makasulod na sa Langit pinaagi sa pagtuo. Pagbutang og kalainan, kini tungod kay si Juan Bautista nagsalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi niini nga bautismo nga nakuha ni Jesus ang tanang kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan. Tungod kay si Juan Bautista natawo sa kaliwatan sa banay ni Aaron nga Labawng Sacerdote, siya nakatuman sa iyang papel sa pagsalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus ingon nga katapusang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento. Nga bisan kinsa nga mosalig niini nga Kamatuoran karon makasulod na sa Langit pinaagi sa pagtuo tungod kay si Juan Bautista nakasalibay na sa tanan kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, ug kini tungod kay si Jesus mikuha niini nga kasal-anan sa kalibutan nga ang katuigan sa kaluwasan sa katawhan karon misubang nganhi kanato. Uban niining laing daku nga makasaysayanong panghitabo, ang katuigan sa Daang

Testamento natapos, ug ang katuigan sa Bag-ong Testamento nagsugod. Ug si Jesus mituman sa Iyang pagministeryo ingon nga atong Manluluwas ngadto sa kahingpitan pinaagi sa pagkuha sa tanan natong kasalanan sa katawhan uban sa Iyang bautismo, pag-ula sa Iyang dugo, ug pagbangon pag-usab gikan sa kamatayon. Busa, ang bag-o nga katuigan nabuksan alang niadtong tanan nga mosalig diha sa bautismo nga gihatag ni Juan Bautista kang Jesus, diin ang Gingharian sa Langit nagaantus sa pagpanglugos. Ang Gingharian sa Langit sa tinuod dili makuha pinaagi sa pagpamugos uban sa kusog sa unod. Unsa, dayon, ang espirituhanong kahulugan niini nga yugto? Mao kini: si Jesus nagasulti kanato sa tinago sa Langit, nga tungod kay Siya midawat sa tanang kasal-anan niining kalibutana sa dihang si Juan Bautista nagbautismo Kaniya ug sa dihang Siya usab midawat niini nga bautismo, ug tungod kay Siya gilansang sa Krus, nag-ula sa Iyang dugo, ug mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, nga ang si bisan kinsa karon makahimo pagpanag-iya sa Langit

MGA SULOD

46 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

pinaagi sa pagsalig niini nga ebanghelyo. Ang atong Ginoo nag-inon, Kay ang tanang mga profeta ug ang kasugoan nanaghimog mga profesiya hangtud kang Juan. Sa laing pagkasulti, ang mga tagna sa Daang Testamento milungtad hangtud sa mga adlaw ni Juan Bautista. Lagi, labing tukma nga moingon nga ang katuigan sa Daang Testamento milungtad hangtud sa pagkatawo ni Jesus. Apan kini sa tukma kon si Juan Bautista mibautismo kang Jesus nga ang mga tagna sa Daang Testamento sa espirituhanon nangatuman.

Ang Elias nga Moabut Walay Lain Kundili Kining Tawhana, si Juan Bautista
Si Jesus nag-ingon sa Mateo 11:14, Kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi. Kini nga yugto nagasulti kanato nga pinadla sa Dios nga gisulat sa Malaquias 3:1 ug 4:5-6 nagatumbok sa walay lain gawas kang Juan Bautista. Tungod kay si

Juan Bautista mao ang representante sa katawhan, ang labing daku sa tanan niadtong mga gianak og babaye, kini nagkahulugan nga siya daku kay sa tanang mga profeta sa Daang Testamento. Si Juan Bautista maoy usa ka alagad kinsa daku kay ni bisan kinsang uban nga mga alagad sa Dios sama kang Moises, Elias, Jeremias, Ezequil, ug Daniel. Sa dihang Siya mianhi niining yutaa, iyang gituman ang iyang papel ingon nga profeta, ug ingon nga representante sa katawhan, Siya usab mituman sa Iyang papel ingon nga maoy katapusang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento. Kadto tungod kay si Juan Bautista mibautismo kang Jesus didto sa Suba sa Jordan nga ang tanang kasal-anan sa katawhan nasalibay ngadto kang Jesus sa makausa ug alang sa tanan. Ang tanan nga mga tagna sa Daang Testamento, sa laing pagkasulti, nangatuman sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus. Busa, kitang tanan kinahanglan nga makaamgo ug mosalig nga ang papel ni Juan Bautista maoy bug-

MGA SULOD

47 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

os gikinahanglan kaayo ngadto sa buhat sa kaluwasan sa katawhan. Ang pagministeryo ni Juan Bautista maoy nagdala sa papel nga nagtabang sa dihang si Kristo Jesus nagatuman sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang tanan kanato kinahanglan makaamgo nga ang pagdawt sa Iyang bautismo gikan kang Juan Bautista nga si Jesus nakatuman sa mga tagna sa Daang Testamento. Kon maghisgot sa pag-abiyo sa Dios alang sa kaluwsan sa katawhan, kitang tanan kinahanlan mahibalo ug mosalig, sa walay pagkapakyas, kon unsa kalalum kini nga Kamatuoran. Unsa an akong ginasaysay kaninyo dinhi mao ang kalambigitan taliwala sa pagministeryo ni Jesus ug sa iya ni Juan Bautista. Sa panginahanglan, kini nga mga pagministeryo ni Jesus ug Juan Bautista maoy nagtuman sa kabubut-on sa Dios nga Amahan sa panaghiusa. Ug kon wala pa si Juan Bautista nakasaksi kang Jesus ingon nga Manluluwas, ug kon wala pa niya ikasalibay ang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya pinaagi sa pagbautistmo Kaniya, si Jesus dili

unsa makatuman sa Iyang pagministeryo nga nagpapas sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Kini tungod kay si Jesus gisaksihan ni Juan Bautista ingon nga nating Karnero sa Dios kinsa magadala sa sala sa kalibutan nga kita nangaluwas gikan sa atong kasal-anan pinaagi sa pagsalig niini. Kini mao kon giunsa ninyo ug nako sa pagkahinlo gikan sa tanan natong kasal-anan karon pinaagi sa pagpahiluna sa atong pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kita makasalig diha sa tinuod nga ebanghelyo sa bug-os kon kita mosalig sa bug-os diha sa yugto sa Kasulatan nga nagasaysay kon kinsa si Juan Bautista. Aron paghimo sa ingon, kita kinahanglan nga moabli sa Bibliya sa Malaquias 3:1, mopalig-on pag-usab niini nga yugto uban sa atong mga mata, ug unya mosalig nga kini nga pinadala sa Dios walay lain kundili sa Juan Bautista. Niini lamang nga kita usab magmasaligon sa pagwali ug pagsaysay sa papel ni Juan Bautista ug kang Jesus kon kita mopamatuod nga sa ebanghleyo nga gahum a tubig ug sa Espiritu

MGA SULOD

48 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

ngadto sa matag usa. Ang Malaquias 3:1 nagpahayag, Ania karon, Ako nagapadala sa Akong sinugo, ug siya magaandam sa dalan sa atubagan Ko: ug ang Ginoo nga inyong gipangita moabut sa hinanali sa Iyang templo; ug ang sinugo sa tugon, si kinsa inyong gitinguha, ania karon, Siya moabut na, nagaingon si Jehova sa mga panon. Kinsa ang pinadala dinhi niini nga yugto? Ang ginoo sa mga panon nag-ingon dinhi nga Siya mopadala sa Iyang alagad niinin kalibutana, ug diha sa Mateo 11:10 sa Bag-ong Testamento, si Jesus mismo sa Iyang kaugalingon nagpamatuod niini nga yugto sa Daang Testamento. Kon atong itandi kining duha ka mga yugto sa usag usa, kita makakita sa tinaw nga ang sinugo sa Dios walay lain kundili sa Juan Bautista kinsa giaksihan mismo ni Jesus. Kinsa sa inyong pagtuo si Juan Bautista? Ang pinadala sa Dios, kinsa Iyang gisaad nga ipadala kanato sa Daang Testamento, mao si Juan Bautista.

Ang Pagministeryo Nga sa Bug-os Gikinahanglan aron Pagpapas sa Kasal-anan Niining Kalibutana
Atong basahon ang ulahi nga bahin sa Malaquias 3:1 pag-usab: Ug ang Ginoo nga inyong gipangita moabut sa hinanali sa Iyang templo; ug ang sinugo sa tugon, si kinsa inyong gitinguha, ania karon, Siya moabut na. Ang Pinadala sa pakigsaad nga gitagna dinhi nagtumbok kang Kristo Jesus. Busa ang tagna sa Daang Testamento maoy gituman ni Juan Bautista ug ni Kristo Jesus ingon nga sila gipadala niining yutaa sumala sa kabubut-on sa Dios nga Amahan. Kini nga yugto nagdugtong ngadto sa laing tagna sa nagaingon, Ania karon, ang usa ka ulay manamkon, ug magaanak og usa ka Anak nga lalake, ug pagatawgon ang Iyang ngalan Emmanuel (Isaias 7:14). Ug lain pa usab sa Isaias 53:5, kini nahisulat, Apan Siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, Siya napangos tungod sa atong mga kasal-anan; ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw Niya; ug tungod

MGA SULOD

49 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

sa Iyang mga labod kita nangaayo. Kini nagasulti kanato nga si Kristo Jesus, ang Anak sa Dios nga gisaad diha sa Daang Testamento, moanhi niining yutaa ug mohinlo sa tanang sala sa katawhan sama kaputi sa nyebe. Ang Dios nagpadayon sa pagsulti sa Malaquias 3:2-3, Apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa Iyang pag-anhi? ug kinsa ang mangatubang kon Siya mopakita na? Kay Siya sama sa kalayo sa magtutunaw, ug sama sa sabon sa manlalaba: Ug Siya molingkod ingon sa magtutunaw ug mag-uulay sa salapi, ug Iyang putlion ang mga anak nga lalake ni Levi, ug ulayon sila ingon sa pag-ulay sa bulawan ug sa salapi; ug sila managhalad kang Jehova sa mga halad diha sa pagkamatarung. Ingon nga ang Dios nagsaad kanato uban niini nga yugto, Siya moputli sa mga anak nga lalaki ni Levi, ug moulay kanila ingon sa bulawan ug salapi, aron nga sila mohalad ngadto sa Ginoo sa usa ka halad sa pagkamatarung, kini nga Pulong sa saad sa tinuod natuman na karon.

Sa Bag-ong Testamento, ingon nga si Kristo Jesus mikuha sa tanang kasal-anan niining kalibutana pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista ug nag-ula sa Iyang dugo, Siya mituman sa atong kaluwasan gikan sa tanan natong kasal-anan. Kini nga yugto namulong sa gahum sa kapasayloan sa tanang kasal-anan sa katawhan nga sa pagkatinuod gituman ni Kristo Jesus pinaagi sa pagpabautismo kang Juan ug pag-ula sa Iyang dugo. Ang Dios nag-ingon sa Malaquias 3:2, Apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa Iyang pag-anhi? Ug kinsa ang mangatubang kon Siya mopakita na? Kinsa ang makabarug batok kang Kristo Jesus kon Siya moanhi niining yutaa? Kinsa ang makasanta Kaniya gikan sa pagtuman sa Iyang pagministeryo nga nagpasaylo sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pag-anhi niining yutaa, sa pagpabautismo kang Juan, ug pag-ula sa Iyang dugo? Sa makausa, ang katawhan midakop kang Jesus ug misulay sa pagpatay Kaniya pinaagi sa pagtukmod Kaniya ngadto sa pangpang, apan Siya naglakaw

MGA SULOD

50 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

uban sa dakung kadungganan nga miagi sa taliwala nila (Lucas 4:28-30). Kita kinahanglan mahibalo Kaniya ingon nga matahom nga Dios mismo sa Iyang kaugalingon. Ang atong Ginoo mikuha sa atong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu, mipapas kanilang tanan uban sa gahum niini nga ebanghelyo pinaagi sa Iyang pagpalansang sa Krus, ug mobalik pag-usab aron pagkuha niadtong mosalig niini. Kinsa diha sa mga magtutuo, dayon, ang malagmit makabarug atubangan sa Dios niining Adlaw sa Paghukom? Kini nahisulat, Ug kinsa ang mangatubang kon Siya mopakita na? Kadto lamang nakadawat sa kapasayloan sa ilan kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ang makabarug sa Iyang atubangan. Walay lain pa nga makabarug sa Iyang atubangan. Kon kita mobarug atubangan kang Kristo Jesus niining adlawa uban sa tanan natong kasal-anan nga nagpabilin dinhi kanato, kitang tanan mangalaglag.

Ang Malaquias 3:2 nagaingon, Kay Siya sama sa kalayo sa magtutunaw, ug sama sa sabon sa manlalaba. Kinsa Siya dinhi? Si Kristo Jesus ang bugtong Manluluwas kinsa nagpapas sa kasal-anan sa katawhan sama sa kalayo sa magtutunaw ug sabon sa manlalaba. Kini nga yugto nagatagna, sa laing pagkasulti, nga si Kristo Jesus mobanlas sa kasal-anan sa matag usa pinaagi sa pagpabautismo, ug nga Siya mohinlo sa mga kasingkasing sa matag usa pinaagi sa pag-ula sa Iyang dugo. Akong mga masigkamagtutuo, sa dihang ang atong Ginoo mianhi niining yutaa, Siya mikuha sa tanan kasal-anan sa katawhan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagdawat sa Iyang bautismo gikan kang Juan Bautista. Ug Iyang gidala kining mga salaa sa kalibutan ngadto sa Krus, gilansang sa Krus, namatay didto sa Krus, mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, ug nga mao nga nakaluwas kanato gikan sa kasal-anan sa kalibutan ug sa ilang paghukom. Kini mao kon giunsa ni Kristo Jesus pagpapas sa kasal-anan sa matag usa. Si Jesus mao ang

MGA SULOD

51 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

Manluluwas kinsa sa makausa mihinlo sa tanang kasal-anan sa matag usa nga mosalig sa Dios, sama sa sabon sa usa ka manlalaba. Ingon nga ang atong mga bisti mahinloan pag-ayo kon ato silang labhan uban sa sabon, si bisan kinsa nga mosalig diha sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu makabanlas sa tanan niyang kasal-anan, ug siya mapahilikay gikan sa iyang paghukom sa sala. Ang matag usa nga mosalig diha sa ebanghleyo sa tubig ug sa Espiritu mapasaylo gikan sa tanan nilang kasalanan ngadto sa hingpit nga kahingpitan. Apan bisan pa niini, ang dili maihap nga gidaghanon sa mga Kristohanon sa gihapon adunay sala diha sa ilang mga kasingkasing bisan pa nga sila nag-angkon nga nagsalig kang Kristo Jesus ingon nga ilang Manluluwas, tungod kay sila wala mahibalo sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu. Dili ang tanan lugas sa bulawan niining yutaa lunsay. Aron himuon silang 100% nga lunsayng bulawan, sila kinahanlan una nga ulayon. Aron paghimo sa ingon, ang mga lugas sa bulawan ibutang

sa hudno ug initon uban sa nagdilaab nga kalayo sa ubos. Kon ang mga lugas hingpit na nga matunaw, ang tanang pagkahugaw niini molutaw, Lamang sa diha nga kini nga mga kahugawan matangtang uban sa husto nga mga kagamitan nga ang mga lugas mahimong lunsay nga bulawan; kon sila dili makuha, nan kini dili lunsay nga bulawan. Maingon man usab, ingon nga kining lugas sa mga bulawan moagi pinaagi sa kapaagihan sa pagputli nga motangtang sa tanan nga kahugawan, kini tungod kay si Jesus mikuha sa tanan kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan ug nag-ula sa Iyang dugo alang kanato mao nga ang tanan natong kasal-anan sa kalibutan sa hingpit napapas. Pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghleyo sa tubig ug sa Espiritu nga ang tanan kanato napapasan sa atong kasal-anan. Ang Malaquias 3:3 nagpadayon sa pag-ingon, Ug Siya molingkod ingon sa magtutunaw ug maguulay sa salapi, ug iyang putlion ang mga anak nga lalake ni Levi, ug ulayon sila ingon sa pag-ulay sa bulawan ug sa salapi; ug sila managhalad kang

MGA SULOD

52 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

Jehova sa mga halad diha sa pagkamatarung. Kini nagasulti kanato nga ang Ginoo nagputli sa mga anak ni Levi gikan sa ilang kasal-anan. Sa espirituhanong pagkasulti, ang mga anak ni Levi dinhi nagtumbok ngadto sa mga santos nga nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang katawhan sa Israel naglangkob sa napulog duha ka mga banay: Si Jacob adunay naplulog duha ka mga anak nga lalaki, ug ang mga kaliwatan niini nga mga anak naglangkob sa napulog duha ka mga banay sa Israel. Niini nga mga banay, ang mga kaliwatan ni Levi maoy pinasahing gipili aron pagalagad sa Dios ingon nga mga sacerdote kinsa sa kinatibuk-an naggugol sa ilang mga kaugalingon ngadto sa mga tulumanon diha sa Tabernakulo. Busa kini lamang nga mga kaliwatan ni Levi ang mahimong mga sacerdote atubangan sa Dios. Ug ang Dios naghinlo una sa ilang kasal-anan pinaagi sa kapaagihan sa paghalad sa Tabernakulo. Maingon man usab, sa katuigan karon usab, ang Dios naghimo sa Iyang mga magtutuo sa pag-alagad

Kaniya pinaagi sa paghugas una sa tanan nilang kasalanan diha sa ilang mga kasingkasing uban sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu, ingon sa bulaan nga giulay ug ingon sa mga bisti nga gilabhan uban sa sabon aron mahimong hingpit nga maputi. Ang Dios nag-ingon sa malaquias 3:3, Ug sila managhalad kang Jehova sa mga halad diha sa pagkamatarung. Ang atong Ginoo mianhi niining yutaa ug uban sa pagtabang ni Juan Bautista, Siya midawat sa atong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo, nag-ula sa Iyang dugo, ug mao nga nakapapas kanilang tanan. Si Juan Bautista misalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagbautismo Kaniya, ug si Kristo Jesus, pinaagi sa pagdawat niini nga kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagdawat niini nga bautismo gikan kang Juan Bautista, pagpakamatay didto sa Krus, ug pagbangon pag-usab gikan sa kamatayon, sa hingpit nakahugas sa tanang kasal-anan sa katawhan. Ang matag usa niini nga kalibutan kinsa mosalig sa Dios ug niini nga

MGA SULOD

53 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu, sa walay pagtagad kon siya ba nakulangan o wala, sa hingpit mapasaylo gikan sa tanan niyang kasal-anan pinaagi sa gahum sa bautismo ug pag-ula sa dugo sa atong Ginoo. Tungod kay si Jesus gibautismohan ug nag-ula sa Iyang dugo alang kanato, Siya nakabanlas sa tanan natong kasal-anan ngadto sa kahingpitan. Pinaagi sa pagpabautismo kan Juan ug pag-ula sa Iyang dugo, si Jesus nagbanlas sa kasal-anan sa katawhan ingong nga sila gilatagan. Ang atong Ginoo nagbanlas sa tanan natong kasal-anan ingon ka maputi sa nyebe, ingon nga ang mga bisti labhan uban sa sabon. Ang atong Ginoo, sa laing pagkasulti, naghinlo sa tanan natong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan uban sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang atong Ginoo mianhi niining yutaa ug mikuha sa atong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista. Ang pagsalig sa ingon wala magpasabot nga si Juan Bautista laing Manluluwas alang kanato. Si Juan Bautista mao ang katapusang

profeta sa Daang Testamento ug an representante sa katawhan, ug siya maong katapusang yutan-ong Labawng Sacerdote kinsa gipadala niining kalibutana aron pagtuman sa tanang Pulong sa tagna sa Daang Testamento, ug ilabi na sa tagna mahitungod kang Elias nga umalabut. Ingon nga si Juan Bautista, kinsa mianhi niining yutaa unom ka mga bulan nga una kay sa pag-abut ni Kristo Jesus, naghatag og bautismo kang Jesus, ang tanang kasal-anan niining kalibutana nasalibay ngadto Kaniya. Busa, ang tanang mga tagna sa Daang Testamento mahitungod kang Jesus sa hingpit nangatuman uban sa pagpakita ni Juan Bautista, sa bauismo nga iyang gihatag kang Jesus, ug pinaagi sa pagpalansang sa Krus, kamatayon, ug pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Sa dihang si Jesus mianhi niining yutaa, Siya sa hingpit mipapas sa tanan kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagdawat kanila pinaagi sa Iyang bautismo. Pinaagi sa pagkuha sa kasal-anan sa kalibutan, sa pagpakamatay didto sa Krus, ug pagbangon pag-usab gikan sa kamatayon, si Jesus

MGA SULOD

54 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

nahimong atong hingpit nga Manluluwas. Karon, bisan kinsa nga mosalig niini nga Kamatuoran maluwas gikan sa tanan niyang kasal-anan. Ug pinaagi sa pagkahimong atong Manlauluwas, si Jesus mituman sa kabubut-on sa Dios nga Amahan ngadto sa kahingpitan. Kitang tanan kinahanglan mahibalo sa kamatuoran nga kadto pinaagi sa matabangon nga papel ni Juan Bautista nga si Jesus nakakuha sa kasal-anan sa kalibutan. Ang tanan kanato kinahanglan makaamgo kon unsa ka gikinahanglan ang papel sa pagministeryo ni Juan Bautista ug si Jesus nagdala sa papel alang sa kapasayloan sa sala, ug kita kinahanglan nga mosalig niini. Dugang pa niini, kita usab nagkinahanglan sa pag-ila ug pagsalig nga kadto maoy pagpapas sa tanan kasal-anan sa katawhan nga si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista. Kita kinahanglan mosalig nga kadto tungod kay si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista nga Siya nakaula sa Iyang dugo didto sa Krus, ug mao nga nakabanlas sa tanan natong kasal-anan. Diha sa

ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang katumanan sa mga tagna sa Daang Testamento, ug ang pag-abiyo sa kaluwasan nga nagtuman sa kabubut-on sa Dios nga Amahan makita. Ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu gisundan sa gikinahanglan kaayo nga papel ni Juan Bautista, ug kini nga ebanghelyo naglangkob sa Kamatuoran nga pinaagi niini nga papel ni Juan Bautista, si Jesus nakatuman sa tanang Pulong sa Daang Testamento, ug mao nga nahimong, sa makausa ug alang sa tanan, nga hingpit nga Manluluwas alang sa tanan nga mosalig niini. Uban niini nga papel ni Juan Bautista, sa laing pagkasulti, si Kristo Jesus nagtuman sa tanang mga saad sa Daang Testamento. Kita kinahanglan mosalig nga si Jesus, pinaagi sa pagpabautismo, nagbanlas sa tanan natong kasalanan sa kalibutan ug sa hingpit naglatag sa kasalanan sa matag usa, ingon ka maputi sa nyebe. Akong mga masigkamagtutuo, mosalig ba kamo niini? Mosalig ba kamo nga si Kristo Jesus naghinlo sa tanan natong kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa

MGA SULOD

55 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

pagpabautismo ug pag-ula sa Iyang dugo? Si Jesus sa tinuod midawat sa tanang kasal-anan sa katawhan ug nagbanlas kanilang tanan pinaagi sa pagdawat sa Iyang bautismo gikan kang Juan Bautista. Uban niini nga bautismo, si Jesus midawat sa sala sa matag usa niining kalibutana, nga walay gilikatan, nagbanlas kanilan tanan, ug nga gihukman alang kanilang tanan. Sa dihang si Jesus mianhi niining yutaa, Siya wala mamuhat nga nag-inusa ra sa Iyang kaugalingon, apan aron pagkuha sa kasal-anan sa kalibutan ingon nga katumanan sa tanang Pulong sa Daang Testamento, Siya gibautismohan ni Juan Bautista, ang yutan-ong Labawng Sacerdote. Pinaagi sa pagdawat niini nga bautismo Siya nakatuman sa tanang mga tagna sa pagpasig-uli diha sa Daang Testamento uban sa Iyang kaugalingong lawas. Kadto tungod sa bautismo aron pagdawat sa kasalanan sa katawhan, nakaula sa Iyang dugo, ug mibangon gikan sa kamatayon nga si Jesus sa sa kahangturan nakabanlas sa tanan kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan. Kini maoy ebanghelyo sa

tubig ug sa Espiritu. Uban niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, si Jesus nakapahid nga hinlo sa tanang kasal-anan sa matag tinuod nga magtutuo. Pinaagi sa Iyang bautismo, si Jesus midawat sa tanang kasal-anan sa kalibuta nga walay bisan usa nga paglikat, midala kanilang tanan ngadto sa krus, ug nag-ula sa Iyang dugo ngadto sa kamatayon aron mahukman alang niini nga kasal-anan, mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, ug mao nga nakabanlas sa tanan natong kasal-anan ingon ka maputi sa nyebe sa makausa ug alang sa tanan. Kamong tanan ba mosalig niini? Sa Mateo 11, sa dihang si Juan Bautista nagpadala sa iyang mga disipulo ngadto kang Jesus, Siya mitubag sa ilang mga pangutana ug mipabalik knaila ngadto kang Juan, ug unya misulti niining mosunod ngadto sa duot sa katawhan: Unsay inyong giadto sa kamingawan aron tan-awon? Usa ka bagakay? Usa ka tawo nga nagsul-ob og luho nga bisti? O usa ka profeta? Oo, inyong makita ang Akong profeta nga Akong gipadala. Siya walay lain

MGA SULOD

56 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

gawas kang Juan Bautista. Siya mao ang labing daku sa tanang gianak og babaye. Siya mao ang representante sa katawhan. Apan siya nga labing gamay didto sa Gingharian sa Langit daku pa kay kaniya. Si Juan Bautista mao ang representante sa katawhan, apan kon siya motungha diha sa pagkamatarung sa Dios lamang, siya gamay kay ni bisan kinsa sa mga nangatawo pag-usab. Unya si Jesus dayon miingon, Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista hangtud karon, ang Gingharian sa Langit nag-antus sa pagpanglugos, ug ang atong Ginoo nagpadayon sa pagsulti, Ang paglugos pinaagig kusog. Kini nga yugto wala magpasabot nga ang kusgan molupig sa mga magbalantay sa Langit, moabli sa mga ganghaan niini, ug mopugos sa ilang kaugalingon sa pagsulod. Karon mao na ang panahon nga ang ebanghlyo sa tubig ug sa Espiritu mopakita sa hupong nga gahum.

Walay usa nga makasulod sa Gingharian sa Langit gawas sa nangatawo pag-usab nga nakahinlo sa tanan nilang kasal-anan pinagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu (Juan 3:5). Pagbutang og kalainan, kita makasulod sa Gingharian sa Dios lamang pinaagi sa pagsalig niini nga ebanghelyo nga pagministeryo sa tubig ug sa Espiritu. Kini maoy hinungdan ngano nga si Jesus nagingon nga ang panahon sa pagsulod sa Langit nagsugod sa kaadlawan ni Juan Bautista. Tungod kay si Juan Bautista nagsalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, si Jesus sa tinuod midawat kanilang tanan, ug tungod niini, ang atong Ginoo midawat sa tanan natong kasal-anan, mibanlas kanilang tanan, ug midala sa tanan nilang paghukom ngadto sa Krus. Bisan kinsa nga mosalig niini nga Kamatuoran makadawat sa kapasayloan sa iyang kasal-anan sa tukma tngod kau siya nagasalig sa ingon, ug siya makasulod sa Langit pinaagi niini nga pagtuo. Unsa ang gisulti ni Jesus dinhi wala magpasabot nga

MGA SULOD

57 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

ang Langit maoy dapit diin ang kusgan lamang diha sa unod ang makasulod. Halayo gikan niini, Siya nagpasabot sa pagsulti kanato nga ang katawhan lamang nga adunay pagtuo nga mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ang makasulod sa Langit. Ang katawhan nga wala mahibalo sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu maduhaduhaon sa yugto sa Mateo 11:12, nga nagaingon, Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Sila nalibog niini, sa paghunahuna nga, Dili ba ang mga manglulugaos mga tulisan? Kon nagasulti dinhi nga ang Gingharian sa Langit nagaantus sa pagpanglugos, kini nagtumbok sa atong madayganon nga pagtuo diha sa pagkamatarung sa Dios nga nakahimo kanato sa pagkuha sa Langit ingon nga ato. Kini nagasulti kanato, sa laing pagkasulti, nga kadtong adunay pagtuo diha sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu makahimo sa pag-angkon sa Langit. Pinaagi sa

pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu atubangan sa Dios, ug pinaagi lamang niini nga pagtuo, nga kita mahimong sa Gingharian sa Langit nga atong kaugalingon. Kita dili makasulod sa Langit uban sa atong pagkamatarung. Kon kita mobarug atubangan sa Dios lamang uban sa atong kasugalingong mga katakus ug mga pagkadili takus, walay usa kanato nga makabarug nga tanol didto. Apan, kon atong isulob ang Iyang hingpit nga pagkamatarung pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kita dayon magmadayganon sa pagsulod sa Langit ug makabarug atubangan sa Dios (Galacia 3:27). Ang matag usa nga mosalig diha sa ebanghelyo nga Pulong sa tubig ug sa Espiritu makahimo sa Langit nga ila. Kumusta man usab kamo dayon? Dili ba kamo buot mohimo sa Gingharian sa Langit nga inyo, pinaagi sa pagphiluna sa inyong pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Kamo ba nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu hangtud karon? Kamo ba nagsalig diha sa pagministeryo ni Jesus ug sa pagministeryo ni Juan

MGA SULOD

58 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

Bautista aron paghimo sa Langit nga mainyo? Bisan kinsa nga wala maghimo sa Langit nga iyang kaugalingon napakyas sa paghimo sa tukma tungod kay wala niya ipahiluna ang iyang pagtuo diha sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu. Kamo kinahanglan nga mosalig niini nga Kamatuoran. Ang Kamatuoran nga nakahimo kaninyo sa pagsulod sa Langit walay lain kundili ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang pagtuo niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang uyok sa Kristohanong pagtuo, tungod kay kita gipakamatarung pinaagi sa pagtuo u sa pagtuo lamang. Kini nagasulti kanato nga tungod kay si Juan Bautista nakasalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, ug tungod kay si Jesus midawat niining tanang kasal-anan pinaagi kang Juan Bautista pinaagi sa pagdawat niini nga bautismo, Siya nakapapas sa kasal-anan niadtong tanan nga mosalig Kaniya, sama lamang sa mga bisti nga gilabhan uban sa sabon ug gilatagan. Pinaagi sa pagpabautismo kan Juan ug pag-ula sa Iyang dugo, an

atong Ginoo sa sa tuman ug sa hingpit mipahid sa tanan natong kasal-anan, sama nga sila gilatagan. Kini maoy hinungdan nga ang matag usa nga mosalig diha sa papel ni Juan Bautista ug sa bautismo ug sa pag-ula sa dugo ni Jesus ingon nga Kamatuoran sa kapasayloan sa sala nahinloan sa tanan niyang kasal-anan pinaagi sa pagtuo ug makasulod sa Gingharian sa Langit. Kini nga Gingharian sa Langit mahiadto sa manglulugos sa pagtuo, ang nanaghupot sa madayganon nga pagtuo. Kini nga kapasayloan sa sala madawat pinaagi sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ug kita makasulod sa Langit pinaagi sa pagsalig nga si Jesus mao ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon, nga Siya mao ang Dios nga naglalang kanato, nga Siya mao ang atong Manluluwas, ug nga Siya sa labing tuman ug labing hingpit nagpapas sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo. Kini pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga kita nahimong mga anak sa Dios ug mga walay sala. Si Jesus ug si Juan Bautista maoy mga naghimo niini nga may kalagmitan aron nga kita

MGA SULOD

59 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

makasulod sa Gingharian sa Langit pinaagi sa pagtuo. Kamo ba mosalig niini? Alang niadtong adunay sala diha sa ilang mga kasingkasing karon, tngod kay sila walay pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga sila nagpabilin nga masalaypon. Silang tanan, wala lamang magdumili sa pag-ila sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, apan usab sila nagtungina sa labing uyok nga kamahinungdanon ni Juan Bautista. Kita kinahanglan sa makaamgo niini nga ang pagkapakyas sa paghibalo kang Juan Bautista kinsa namuhat uban kang Jesus sa pagsalibay sa atong kasalpanan ngadto Kaniya, o sa pag-ila kaniya ingon nga kapakyasan, sa tinuod sama sa pagtungina kang Jesus ug pagsalikway sa kaluwasan. Ang mao nga katawhan sa gihapon nagpabilin sa ilang kasal-anan bisan pa nga sila nag-angkon nga nagsalig kang Jesus, ug sila sa gihapon nagsalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas laman nga binuta. Kini nga mga makasasala kansang mga kasingkasing sa gihapon nagpabilin nga masalaypon mosalig sumala

sa ilang kaugaliangong masuhituhon nga mga panghunahuna, ug kini maoy hinungdan ngano nga ang ilang mga kasingkasing wala pa mahinloi, ug ngano nga sila nagpadayon sa pagpakigbisug uban sa ilang kasal-anan. Dili pa lamang dugay, ako giduolan sa usa ka Kristohanong hugpong nga nagsaway kang Juan Bautista ingon nga kapakyasan, ang tanan nagsumikad sa yugto sa Bibliya karong adlawa. Ang ilang pangatarungan mao nga tungod kay si Juan Bautista nagpadala sa iyan mga disipulo ngadto kang Jesus ug misuna Kaniya, Ikaw ba ang Usa nga umalabut, ug mangita pa ba kamig lain? kini nagkahulugan lamang nga si Juan Bautista nagduhaduha nga si Jesus mao ang Manluluwas. Sila wala makalikay gawas nga hingpit nasayop sa pagsabot sa mga pulong ni Juan tungod kay sila nagila kaniya nga napakyas, ug kini maoy hinungdan nga sila naghimo sa maong pag-angkon. Kon ang usa ka tawo wala makasabot sa papel ni Juan Bautista ug kon unsa kamahinungdanon ang

MGA SULOD

60 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

iyang pagministeryo, siya mopadulong sa pagsangko uban sa maong sayop nga pagsabot. Kon kining mga tawhana pa adunay bisan diyot nga pagsabot sa Daang Testamento, ug kon sila nakahibalo pa unta nga ang pagministeryo ni Juan Bautista gitagna ug nasulat sa kinuti diha sa Libro sa Malaquias, dili unta sila makakab-ot niining malimbungon nga paghubad. Mao gihapon kanato, usab. Kon wala pa nato masabti sa tukma ang papel ni Juan Bautista ug ang pagministeryo ni Jesus, wala unta nato masabti ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kon kini pa sa tnmuod ang nahitabo, unsa ka makalilisang unta sa sangputanan niini? Ang ubang mga disipulo ni Juan sa gihapon wala mosalig kang Jesus ingon nga ilang Mesiyas nga umalabut. Maoy hinungdan nga si Juan Bautista mipadala sa iyang mga disipulo ngadto kang Jesus aron nga sila mismo sa ilang kaugalingon makakita kinsa si Jesus, makadungog sa Iyang tingod uban sa ulang mga dalunggan, ug mosalig Kaniya ug mosunod Kaniya. Kon ang usa ka tawo wala

makasabot sa pagministeryo ni Juan Bautista, siya dili makasabot sa tinuod nga ebanghelyo, ug kon siya dili makasabot sa tukma niini nga ebanghelyo, siya dili mahibalo kang Jesus sa tukma, ug ingon nga sangputanan, siya sa katapusan mahimulag gikan sa Kamatuoran ug mosangko sa pagkadili sarang sa pagsalig sa bisan unsa pa nga kamatuoran. Kini maoy hinungdan nga ang yugto sa Malaquias mahinungdanon kaayo. Lagi, ang matag yugto diha sa tibuok Daang Testamento mahinungdanon, apan ang Libro sa Malaquias sa labing makahuluganon, tungod kay kini nagatagna sa pag-abut ni Jesus ug ang pag-abut ni Juan Bautista, ang alagad sa Dios kinsa nagbautismo kang Jesus. Uban niini nga Libro sa Malaquias nga ang mga tagna sa Daang Testamento natapos. Human kang Profeta Malaquias, walay alagad sa Dios nga mipakita sulod sa 400 ka mga tuig. Human lamang niini nga lak-ang nga si Juan Bautista nagpakita. Diin siya mopakita? Siya nagpakita didto sa kamingawan. Ingon na nagpakita sa iyang

MGA SULOD

61 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

kaugalingon, si Juan Bautista nagsinggit ngadto sa mga Israelihanon sa iyang panahon, Paghinulsol, kamong mga anak sa mga bitin! Siya maoy alagad sa Dios kinsa nagsul-ob uban sa balahibo sa kamelyo, ug nagkaon sa mga dulon ug ihalas nga dugos. Si Juan Bautista mao ang tinuod nga pinadala sa Dios. Ang tanan kaninyo kinahanglan adunay lig-on nga pagsabot sa tinuod nga si Juan Bautista nagtuman sa iyang papel, nga mao ang pagbautismo kang Jesus. Ang mga tagna mahitungod kay Juan Bautista gisulat sa Libro sa Malaquias ug sa Libro ni Isaias. Nagakutlo sa Isaias 40:3, ang Mateo 3:3 nagapahayag nga, Ang tingog sa nagasinggit diha sa mga awaaw: Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tul-ira ninyo ang Iyang mga agianan. Ingon sa atong makita niini nga mga tagna, kini nahisulat nga si Juan Bautista moanhi niining yutaa, ug nga Siya ug si Kristo Jesus dungan nga mopapas sa tanang kasal-anan niining kalibutana. Ang atong Ginoo nag-ingon sa Malaquiasnga Siya mohinlo sa mga anak nga lalaki ni Levi. Kini

nagkahulugan nga Siya sa tuman ug sa labing hingpit mopapas sa tanang kasal-anan niadtong mosalig diha sa ebanghelyo nga pagministeryo sa tubig ug sa Espiritu. Ang atong Ginoo nagatagna, sa laing pagkasulti, nga kini mao kon unsaon kita Niya nga makahatag sa halad sa pagkamatarung ngadto sa Dios, ug unsay makapahimo kanato sa pagkuha ug paghalad niining atong pagtuo, ang pagtuo diha sa Kamatuoran nga ang Dios nagpapas sa atong kasalanan, ingon nga atong kaugalingong halad alang Kaniya. Si Jesus mismo sa Iyang kaugalingon nag-ingon sa Mateo 11:13, Kay ang tanang mga profeta ug ang kasugoan nanaghimog mga profesiya hangtud kang Juan. Ang mga tagna sa Daang Testamento milungtad hagtud nga ang papel ni Juan Bautista nahuman. Ang Daang Testamento nagtagna kon unsaon ni Jesus sa pag-anhi niining yutaa ug kon unsaon Niya sa pagkuha atong kasal-anan, ug kining Daang Testamento nalungtad hangtud sa mga adlaw ni Juan. Ingon nga kining Juan nagbautismo kang

MGA SULOD

62 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

Jesus ug si Jesus midawat niini nga bautismo, Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa katawhan ug mao nga nakaluwas kanato gikan sa atong kasal-anan. Ingon nga si Jesus sa tinuod mikuha sa tanan natong kasal-anan aron sa pagtuman sa tanang mga tagna sa Daang Testamento, ang Bag-ong Testamento nagsugod sa pagkatuman. Busa, sa diha nga kita mosalig niini nga Pulong sa Daan ug Bag-ong mga Testamento nga kita mangaluwas. Si Jesus nagpadayon sa pag-ingon sa bersikulo 14, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi. Ang Profeta Elias nga umalabut nga gitagna sa Libro sa Malaquias walay lain kundili si Juan Bautista. Sa wala dayoy pagduhaduha, apan kini tin-aw lamang sama sa kristal, nga kita kinahanglan magmaya sa pagdawat sa Pulong niini nga tagna, ang Pulong sa katumanan niini nga tagna, dinhi sa atong mga kasingkasing. Ang ubang katawhan tingali dayon mangutana, Hain kining Elias nga piho nga nasangpit sa tagna sa Daang Testamento? Mopakli kita ngadto sa

Malaquias 4:5-6 alang sa tubag niini. Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova. Hiusahon niya ang mga ginikanan ug mga anak aron dili Ko laglagon ang inyong nasud (Malaquias 4:5-6). Kon nagaingon dinhi, Sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova, kini nagkahulugan nga sa dili pa ang pag-abut sa Adlaw sa Paghukom. Busa ang Dios nag-ingon dinhi nga Siya mopadala niining Elias sa dili pa moabut ang Adlaw sa Paghukom, ug diha sa Mateo 11:14, sa laing bahin, si Jesus nag-ingon, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi. Ang duha ka mga yugto nagahisgot sa usa ra ka Elias nga umalabut. Kinsa siya nga gihisgutan dayon ni Jesus dinhi? Kini sa piho mao si Juan Bautista. Ang Daang Testamento maoy mahitungod sa Pulong sa tagna ug saad, ug ang Bag-ong Testamento maoy mahitungod sa katumanan niini nga Pulong sa tagna ug saad.

MGA SULOD

63 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

Ingon nga ang Dios nagsaad sa pagpadala kang Elias, si Juan Bautista natawo niiing yutaa unom ka mga bulan nga una kay sa pagpakatawo ni Jesus. Unsa pa gayud, siya natawo pinaagi sa kahibulungan nga buhat sa pag-abiyo sa Dios. Si Juan wala lamang matawo ngadto sa usa kayano nga panimalay, apan siya natawo didto sa balay sa usa ka Labawng Sacerdote. Ang iyang amahan, si Zacarias, maoy usa ka kaliwatan ni Aaron (Lucas 1:5). Kini nagkahulugan nga si Juan Bautista mismo sa iyang kaugalingon usab nahisakop ngadto sa balay ni Aaron ang Labawng Sacerdote. Ang atong Ginoo mao ang Dios kinsa sa tinuod nagatuman sa tanang mga butang nga Iyang gisaad ngadto sa Iyang mga alagad tukma sumala sa Iyang mga saad, ug tungod sa Iyang pagkamatinumanon, Siya nagsugod sa Iyang buhat sa kaluwasan uban sa pagpakatawo ni Juan Bautista, ingon sa Iyang gisaad didto sa Daang Testamento. Sa Libro sa Levitico diha sa Daang Testamento, ang Dios nagsaad sa katawhan sa Israel nga Siya mopasaylo sa ilang kasal-anan kon ang Labawng

Sacerdote makasalibay na sa ilang kasal-anan ngadto sa halad nga mananap pinagi sa pagtapiion sa iyang mga kamot ngadto sa ulo niini, mogulgol sa tutunlan niini ug mokuha sa dugo, mobutang sa dugo niini ngadto sa mga sungay sa halaran sa halad nga sinunog ug mobubo niini diha sa yuta, modala sa dugo ngadto sa Labing Balaan sa Santuwaryo sa Dios, ug mobisibis niini ngadto sa sidlakan sa Arka sa Pagpamatuod (Levitico 16). Ang Dios nagsaad nga kini mao kon unsaon Niya sa pagpasaylo sa kasal-anan sa katawhan. Tukma sumala niini nga tagna, si Kristo Jesus sa tinuod mianhi niining yutaa, midawat sa atong kasalanan pinaagi sa pagpabautismo kan Juan Bautista, gihukman alang sa atong kasal-anan pinaagi sa pagpakamatay didto sa Krus, ug mao na nakapapas sa tanan natong kasal-anan nga hinlo. Pinaagi sa paghimo niining tanang mga butanga, Siya nahimong atong Manluluwas. Unsay inyong giadto sa kamingawan aron tanawon? Aron pagtan-aw og bagakay? Usa ka tawo nga

MGA SULOD

64 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

nagsul-og og luho nga bisti? O sa pagtan-aw sa usa ka profeta? Kamo husto kon kamo moadto aron pagtan-aw sa alagad sa Dios. Didto sa kamingawan atua ang representante sa katawhan, ug niini nga kamingawan kamo makakita kang Juan Bautista, ang labing daku sa tanan mga tawo. Siya walay lain kundili si Elias. Ako nagsaad sa pagpadala kaninyo sa Akong alagad nga si Elias, ug kini nga Elias mao si Juan Bautista. Si Juan Bautista kadtong nagtuman sa papel ni Elias. Si Juan maoy alagad sa Dios kinsa nakapahimo sa tanan nga makasulod sa Iyang Gingharian pinaagi sa pagtigom kanilang tanan nganhi Kanako ug nagapamatuod knailang tanan, si Kristo Jesus mao ang Anak sa Dios, ang Manluluwas kinsa midawat sa tanang kasal-anan sa katawhan, namatay didto sa Krus, mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, ug mao nga nakaluwas sa katawhan gikan sa ilang kasal-anan. Siya mao ang Mesiyas. Sa dihang si Juan Bautista mianhi niining yutaa, siya nagtuman sa duha ka mga mahinungdanon nga mga pagministeryo: Iyang gisalibay ang atong kasal-

anan ngadto kang Kristo Jesus, ug siya nagsaksi sa atong Manluluwas. Unsa ka kahibulongan kini nga mga pagministeryo? Pinaagi sa pagtabang ni Juan Bautista, si Jesus nakatuman sa Pulong sa saad. Kita karon makaamgo na pinaagi kang Juan Bautista nga si Jesus nakatuman sa tanan nga Pulong sa Daang Testamento, ang pagpamatuod ni Juan nagpalig-on pag-usab kon giunsa ni Jesus pagtuman kining tanan nga Pulong sa Daang Testamento, ug nga ang Dios sa matinud-anon naghingpit sa atong kaluwasan pinaagi sa mga pagministeryo ni Jesus ug Juan Bautista. Pinaagi kang Juan Bautista, kita makasabot nga siya ug si Jesus natuman sa saad sa Dios. Mosalig ba kamo niini? Kini maoy hinungdan nga sa dihang kita mowali sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kita dili makalikat sa papel ni Juan Bautista. Kon adunay usa ka tawo nga moingon nga si Juan Bautista usa ka kapakyasan, o mopakakubos sa iyang pagkamahinungdanon, nan siya dili alagad sa Dios, ni usa sa Iyang katawhan.

MGA SULOD

65 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

Akong mga masigkamagtutuo, pinaagi sa pagpabautismo ug pag-ula sa Iyang dugo, si Jesus nagpapas sa tanan natong kasal-anan nga hinlo. Kamong tanan tingali nahibalo unsa ang gipasabot sa paglatag, ilabi na kon kamo mga babaye. Konm kamo manglaba, unsa ang mahitabo kon inyong ilatag ang inyong mga bisti? Sila mahimong magilakon sa kaputi. Kini maoy gitawag nga paglatag. Sa wala pa ang modernong Korya, ang katawhan naanad sa pagbutang og lehiya aron paglaba sa namansahan nga mga bisti. Niadtong mga adlawa, ang mga Koryano magsul-ob lamang sa maputi nga mga bisti, mao nga ang Korya gitawag nga usa ka nasud sa putig mga bisti. Kining maputi nga mga bisit, lagi, dali kaayo nga mabulingan ug modalag. Sila dayon mobutang niini nga mga bisti sa usa ka daku nga kulon uban sa lehiya ingon nga paglatag ug pabukalan. Human niini, ilang haunon ang mga bisti, ug labhan pag-usab sa sabon, unya palopalohan. Ang mga bisti dayon moputi kaayo. Ingon niini, si Jesus nagpapas sa tanan natong kasalanan sa ingon ka hingpit, salamat sa tinuod nga Iyang

gikuha ang atong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, ug namatay didto sa Krus alang kanato. Siya nakapahid kanilang tanan, nga wala nay nahibilin nga angayng tangtangon. Siya nakapapas sa tanan natong kasal-anan sa hingpit ug sa dayon. Kini mao kon giunsa ni Jesus sa pagkahimong atong Manluluwas. Kadto maoy mahitungod sa labing mahinungdanon kaayo nga yugto gikan sa Mateo 11:1-14. Kon kita sa tinuod mopamatuod sa ebanghelyo ngadto sa ubang mga kalag, kita kanunay mosil-ip pinaagi niini nga yugto sa dinalian nga paagi, apan ako nagssalig nga kamo kinahanglan nga adunay kinuti nga pagsabot niini nga yugto aron ang inyong pagtuo mapalig-on pa gayud diha sa inyong mga kasingkasing. Kini nga pagtuo nga anaa kaninyo ug kanako sa tinud-anay bililhon. Dili lamang kay pipila laman ka katawhan ang daghang mga nasud ang nangatawo pagusab pinaagi niini nga Pulong. Adunay daghang mga kalag sa tibuok kalibutan ang nakadawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kining tanang mga tawhana ug

MGA SULOD

66 Si Juan Bautista Dili Kapakyasan

kita usab nakadawat sa kapasayloan sa sala pinaagi sa pagsalig diha sa mga pagministeryo ni Juan Bautista ug ni Jesus. Kamo dili gayud maulaw niini nga pagtuo. Sa katugbang, kini nga pagtuo gitahud ug dungganon kaayo nga kitang tanan makawali niini sa wala gani bisan diyut nga pagduhaduha. Ako makasangyaw niini nga Kamatuoran ngadto sa matag usa sa tibuok kalibutan uban sa dakung pagsalig. Ako makasinggit niini sa lanog nga tingog ngadto sa matag pastor ug sa mga teyologo niining tibuok kalibutan: Ang matag usa, bisan kon kisan, kinahanlan mahibalo sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu ug mosalig niini. Kita nga nangatawo pag-usab dili hingpit sa atong unod, apan sa espirituhanon, kita maoy labing matarung niining tibuok kalibutan. Ako nagsalig niini. Ako nagsalig nga an atong pagtuo maoy labing daku nga pagtuo dinhi sa kalibutan ug kini sa bug-os walay ikasaway. Ako nagsalig nga kita maoy Espirituhanong mga Levihanon, ug nga ingon nga ang mga Levihanon naghinlo sa tibuok nasud sa

Israel pinaagi sa pagtuo, kita nga mga matarung mahimong Labawng mga Sacerdote ug nga nagahatag sa halad sa pagkamatarung ngadto sa Dios aron paghinlo sa tanan katawhan sa kalibutan uban sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Akong mga masigkamagtutuo, kamo ba gayud nagsalig diha sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu? Ang pagtanyag niining tinuod nga pagtuo ngadto sa Dios maoy pagtanyag Kaniya sa atong tukma ug lunsay nga halad. Kini nga pagtuo diha sa ebanghelyo nga gahum sa tubig ug sa Espiritu maoy pagtuo nga nakapahimo kanato sa pagkuha sa Langit ingon nga ato; niini nga pagtuo ang makahimo kanato nga mga galamiton sa pagkamatarung; ug kini maoy pagtuo nga makahimo kanato nga may kalagmitan nga kita mahimong ma mabubuhat sa Dios. Kini nga matang sa pagtuo maoy labing tukma nga halad ngadto sa Dios. Ako mohatag sa tanan nakong mga pagpasalamat ngadto sa Dios sa paghatag kanato sa maong pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 3

MGA SULOD

68 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung


< Mateo 17:1-13 > Ug tapus sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus uban Kaniya sila si Pedro ug si Santiago ug si Juan nga igsuon ni Santiago, ug Iyang gipangulohan sila sa pagtungas sa usa ka hataas nga bukid nga silasila ra didto. Ug didto, sa ilang atubangan, nausab ang Iyang dagway; ang Iyang nawong midan-ag sama sa Adlaw, ug ang Iyang mga sapot miputi sama sa kahayag. Ug tan-awa, mitungha kanila si Moises ug si Elias nga nagpakigsulti Kaniya. Ug si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo gayud nga ania kami dinhi; kon gusto Ka, magbuhat ako dinhig tulo ka payag, usa alang Kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Ug samtang nagsulti pa

siya, tan-awa, usa ka masilaw nga panganod mitabon kanila, ug gikan sa panganod dihay usa ka tingog nga nag-ingon, Mao kini ang Akong Anak nga pinalangga, nga Kaniya may kalipay Ako; patalinghugi ninyo Siya. Sa pagkabati niini sa mga tinun-an, mihapa sila nga natugob sa kalisang. Apan giduol sila ni Jesus ug gihikap sila Niya nga nag-ingon, Bangon ug ayaw kamo kalisang. Ug sa pagyahat pa nila sa ilang mga mata, wala silay laing nakita kundili si Jesus lamang. Ug sa nanaglugsong sila sa bukid, gibaoran sila ni Jesus nga nag-ingon, Ayaw ninyo isugilon ang panan-awon kang bisan kinsa, hangtud nga ang Anak sa Tawo mabanhaw na gikan sa mga patay. Ug gipangutana Siya sa mga tinun-an nga nanag-ingon, Nan, nganong magaingon man ang mga escriba nga si Elias kinahanglan kuno nga mouna usa sa pag-anhi? Ug kanila mitubag Siya nga nag-ingon, Tinuod nga si Elias kinahanglan magaanhi, ug igapasiuli niya ang tanang mga butang; apan sultihan Ko

MGA SULOD

69 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

kamo nga si Elias nahianhi na, ug wala sila makaila kaniya, hinunoa ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. Sa sama nga kaagi ang Anak sa Tawo magaantus diha sa ilang mga kamot. Ug ang mga tinun-an nakasabot nga nagsulti Siya kanila mahitungod kang Juan nga Bautista.

Ang yugto sa Kasulatan karon nagagikan sa Mateo 17:1-13. Dinhi giingon nga si Jesus mikuha sa tulo sa Iyang mga disipulo, nga sila si Pedro, si Santiago, ug Juan, ug migiya kanila ngadto sa habug nga bukid. Usa ka makahingangha ang nahitabo didto. Si Moises ug Elias ang mikunsad gikan sa Langit. Ug ang sapot ni Jesus nahimong masulaw nga kaputi, ug ang Iyang dagway sa hingpit nausab usab. Si Jesus nakighinabi uban kang Moises ug Elias. Sa dihang si Pedro nakakita niini, siya miingon nga madamguhon, Maghimo kita og tulo ka mga tabernakulo: ang usa alang Kanimo, usa alang kang

Moises, ug ang usa alang kang Elias. Buot kami nga mohimog tulo ka mga tabernakulo ug magapuyo uban Kanimo. Unya ang mabaga nga panganod mitabon sa kalangit ug ang tingog namulong gikan sa panganod, Mao kini ang Akong Anak nga pinalangga, nga Kaniya may kalipay Ako; patalinghugi ninyo Siya! Si Pedro, Santiago, ug ang iyang igsuon nga si Juan mitungas ngadto sa bukid uban kang Jesus, ug sa dihang sila nahiabot sa pungkay kalit nga nausab ang panagway ni Jesus ug si Elias ug Moises mikunsad ug nakighinabi Kaniya. Unya ang langit natabonan sa panganod ug ang usa ka tingog nagingon, Mao kini ang Akong Anak nga pinalangga, nga Kaniya may kalipay Ako. Palatinghugi ninyo Siya! Inyong mahulagway unsa ka katingad-an kadto nga talan-awon. Ngano dayon nga si Jesus nagpakita sa mga disipulo sa maong talan-awon? Si Jesus mitugot nga sila makakita Kaniya nga makigsulti uban kang Elias ug Moises, apan unsa ang gipasabot niini nga panghitabo?

MGA SULOD

70 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

Ang bersikulo 2 nagaingon dinhi, Ug didto, sa ilang atubangan, nausab ang Iyang dagway; ang Iyang nawong midan-ag sama sa Adlaw, ug ang Iyang mga sapot miputi sama sa kahayag. Diha sa Daniel, kini nahisulat nga, Ug sila nga mga manggialamon modan-ag ingon sa kahayag sa hawan sa kalangitan; ug sila nga makakabig sa daghanan ngadto sa pagkamatarung, mangahimong sama sa mga bitoon sa mga katuigan nga walay katapusan (Daniel 12:3). Ang Bibliya nagasulat dinhi nga ang sapot ni Jesus nahimong maputi sama sa kahayag. Ang Dios nagasaad kanato nga Siya mousab kanato sa katapusang adlaw, ingon nga si Jesus nausab. Busa kon kita mausab niadtong adlawa, kita mahisama sa nabalhin nga Jesus. Kita modan-ag ingon sa Adlaw sa adlaw. Kon ang atong Ginoo mobalik, kita mabanhaw ug matugob sa kalipay ug ako nakasiguro nga ang atong mga dagway mausab sama niini niadtong panahona. Kana maoy hinungdan ngano nga si Jesus midala sa Iyang mga disipulo ngadto sa bukid ug mipakita niini nga mga butang

ngadto kanila. Human makapakita niining mga butangan ngadto sa Iyang mga disipulo didto sa bukid, si Jesus mipina kanila sa ilang paglugsong gikan sa bukid. Sumala sa nahisulat sa bersikulo 9, Ug sa nanaglugsong sila sa bukid, gibaoran sila ni Jesus nga nag-ingon, Ayaw ninyo isugilon ang panan-awon kang bisan kinsa, hangtud nga ang Anak sa Tawo mabanhaw na gikan sa mga patay. Ang mga disipulo dayon nangutana kang Jesus, Nan, nganong magaingon man ang mga escriba nga si Elias kinahanglan kuno nga mouna usa sa pag-anhi? Ang Bibliya dayon nagpadayon sa pag-ingon, Ug kanila mitubag Siya nga nag-ingon, Tinuod nga si Elias kinahanglan magaanhi, ug igapasiuli niya ang tanang mga butang; apan sultihan Ko kamo nga si Elias nahianhi na, ug wala sila makaila kaniya, hinunoa ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. Sa sama nga kaagi ang Anak sa Tawo magaantus diha sa ilang mga kamot. Ug ang mga tinun-an nakasabot nga nagsulti Siya kanila mahitungod kang Juan nga Bautista.

MGA SULOD

71 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

Ang mga disipulo nahibulong diha sa ilang mga salabutan, Ginoo, ang tanang mga butang gikan sa Kasulatan matuman uban sa Imong bautismo, pagpalansang sa Krus, ug pagkabanhaw, apan ngano nga ang mga escriba moingon nga si Elias moanhi pag-una? Ang Kasulatan nasulat nga dugay na, ug ang mga magsusulat nagaangkon nga, Aron ang atong Ginoo makahingpit sa tagna sa Daang Testamento, si Elias kinahanglan una nga moabut. Sila milantugi nga sa diha lamang nga si Elias mokanaug nga ang kaluwasan sa katawhan matuman ug ang tanang mga butang nga gisaad sa Dios mapabalik. Ang pagpabalik sa tanang mga butang nagtumbok ngato sa tinuod nga pinaagi sa pagpadala sa Manluluwas, ang Dios mopahilikay sa kaliwatan ni Adan, nga giabug gikan sa Tanaman sa Eden tungod sa sala, ug mohimo kanila nga Iyang mga anak sa makausa pa. Sa laing pagkasulti, ang mga disipulo misulti ngadto kang Jesus, Ang mga escriba moingon nga si Elias kinahanglan mouna sa pag-abut aron matuman

kini nga kaluwasan, aron nga ang tanang Imong gipamulong sa hingpit mapabalik, ug aron kami maluwas gikan sa kasal-anan ug mapabalik ngadto sa pagkakatawhan sa Dios. Kinsa dayon si Elias? Si Jesus mitubag kanila nga nagaingon, Apan sultihan Ko kamo nga si Elias nahianhi na, ug wala sila makaila kaniya, hinunoa ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. Sa laing pagkasulti, ang Dios mipadala na kang Elias, apan ang katawhan wala mosalig kaniya sa ilang kinaugalingon. Si Jesus dayon midugang, Sa sama nga kaagi ang Anak sa Tawo magaantus diha sa ilang mga kamot, nga nagapaila nga sama lamang kang Juan Bautista nga miantus pag-ayo niinign yutaa, maingon man si Jsus usab moantus. Sa dihang nakadungog niini ang Iyang mga disipulo, sila sa katapusan nakaamgo, Oy, busa si Juan Bautista mao si Elias! Ang bersikulo 13 nagaingon, Ug ang mga tinun-an nakasabot nga nagsulti Siya kanila mahitungod kang Juan nga Bautista. Si Juan Bautista mao ang Elias nga gisaad sa Dios nga ipadala diha sa Libro sa Malaquias sa

MGA SULOD

72 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

Daang Testamento. Mopakli dayon kita ngadto sa Malaquias. Sa katapusan nga kapitulo sa Daang Testamento, sa dili pa ang Mateo, kini nahisulat sa Malaquias 4:1-3: Kay, ania karon, ang adlaw moabut na, nga nagasunog daw hudno; ug ang tanang mga palabilabihon, ug ang tanang nanagbuhat sa kadautan mangahimong tuod sa balili; ug ang adlaw nga moabut magasunog kanila, nagaingon si Jehova sa mga panon, nga kini dili magbilin kanila bisan gamut, ni sanga. Apan kaninyo nga may kahadlok sa Akong ngalan, ang adlaw sa pagkamatarung mosubang nga adunay kaluwasan sa Iyang mga pako; ug kamo manggula, ug managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating baka sa toril. Ug pagatamakan ninyo ang mga dautan; kay sila mangahimong abo sa ilalum sa mga lapa-lapa sa inyong mga tiil, sa adlaw nga Akong pagahimuon kini, nagaingon si Jehova sa mga panon. Siya dayon nagpadayon sa pag-ingon sa Malaquias 4:4-6: Hinumdumi ninyo ang Kasugoan ni Moises ang

Akong alagad, nga Akong gisugo kaniya didto sa Horeb alang sa tibuok nga Israel, bisan ang kabalaoran ug ang mga tulomanon. Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova. Hiusahon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili Ko laglagon ang inyong nasud. Ang Dios nagsaad nga Siya mopadala sa Iyang alagad nga si Profeta Elias nga mouna Kaniya sa pagabut sa kalibutan. Siya miingon nga is Elias mopabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak, ug ang mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa ilang mga amahan. Kini sa tukma mao ang angayan nga buhaton sa usa ka Labawng Sacerdote. Kini mao ang katungdanan sa Labawng Sacerdote sa pagbalhin sa kasingkasing pinaagi sa pagtanyag og mga halad ngadto Kaniya. Ang kapungot sa Dios nahagit sa dihang ang Iyang katawhan nakahimog sala sa Iyang atubangan, ug maoy buhat sas Labawng Sacerdote ang pag-usab sa nasuko nga kasingkasing sa Dios ngadto sa

MGA SULOD

73 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

pagkamaluly-ong kasingkasing. Sa laing pagkasulti, ang Labawng Sacerdote maoy nagtuman niining papel sa tigpataliwala sa pag-usab sa kasingkasing sa Dios nga maluoy niini nga katawhan. Kini usab maoy iyang tulumanon ang pagpabalik sa mga kasingkasing sa katawhan nga mibiya sa Dios balik ngadto Kaniya. Kini mao ang mga katungdanan sa labawng Sacerdote nga motanyag sa mga halad ngadto sa Dios alang sa dapit sa Iyang katawhan. Ang Dios nag-ingon nga Siya mopadala kang Profeta Elias, ug si Elias maoy motuman niini nga katungdanan pinaagi sa pag-anhi niining yutaa. Kanus-a man dayon siya moanhi? Ang Dios nagsaad nga Siya mopadala kaniya kon ang paghukom magakahaduol na, ingon sa nahisulat, Aron dili Ko laglagon ang inyong nasud. Si Elias moanhi ug motuman sa iyang papel ingon gna tigpataliwala aron paggiya sa mga kasingkasing sa katawhan balik ngadto sa Dios ug sa kasingkasing sa Dios ngadto kanila. Apan ang Bibliya usab nagaingon nga kon ang katawhan dili mamati sa mga pulong sa umalabut

nga Elias, napakyas sa pagpabalik sa ilang mga kasingkasing ngadto sa Dios, ug wala mosalig Kaniya, nan ang Dios molaglag niining yutaa. Siya mopahid kanila ug motambug kanila ngadto sa nagdilaab nga hudno. Si Jesus mitungha sa nawong ug nawong uban kang Moises ug kang Elias diha sa yugto sa Kasulatan nga atong gibasa karong adlawa. Siya mihibalag kanila didto sa habug nga bukid ug nakighinabi uban kanila. Kini nga pagbatbat bug-os nga gikinahanglan sa atong kaluwasan. Si Moises mao ang representante sa Balaod. Human modawat sa Balaod sa Dios, si Moises usab midawat sa kapaagihan sa paghalad didto sa tabernakulo, nga naghimo sa iyang katawhan sa pagdawat sa kapasayloan sa kasal-anan gikan sa Dios. Ang Dios namulong ngadto kang Moises sa linawas. Busa ang lima ka mga Libro ni Moises, ang Unang Lima ka mga Libro, sa bug-os kasaligan. Niining lima ka mga Libro nga Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, ug Deuteronomeo, ang Dios naghisgot mahitungod sa

MGA SULOD

74 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

Iyang mga panalangin ngadto sa katawhan sa Israel ug sa tibuok katawhan pinaagi kang Moises, ug Siya nagtagna nga si Kristo Jesus moanhi niining yutaa ug moluwas sa katawhan. Kini pulos nahisulod diha sa Unang lima ka mga Libro nga ang matag usa diha sa Daang Testamento modawat sa kapasayloan sa sala pinaagi sa kapaagihan sa paghalad sa Tabernakulo. Dili sukwahi sa mga gikinahanglan niini nga kapaagihan sa paghalad sa Tabernakulo, si Kristo Jesus mianhi niinign ytuaa ug mipapas sa tanang kasal-anan sa katawhan sa makausa ug alang sa tanan. Ang Dios namulong sa tanang mga butang pinaagi kang Moises. Unsa dayon ang gisulti kanato sa nahibiling mga libro sa Daang Testamento, gikan sa Josue ngadto sa Malaquias? Sila nagsulti kanato sa, Pagbantay sa Balaod sa Dios. Kon ikamo mosimba sa gma diosdios ug dili motuman sa Balaod, nan ang Dios mohukom kaninyo. Gikan sa Libro ni Josue ug padayon, ang Daang Testamento naghisgot mahitungod sa liyo sa sala ug sa paghinulsol nga

gilatas sa katawhan sa Israel, nga nagatala kon giunsa nila pag-antus sa kapakyas sa pagtuman sa Balaod, giunsa nila sa paghinulsol, ug giunsa nila pagkahulog pag-usab ngadto sa sala. Ingon niini, ang Unang lima ka mga Libro naglangkob sa bug-os nga patukuranan sa kaluwasan. Kamo tingali dayon makasabot karon kon ngano nga si Jesus mitungaw ngadto sa bukid ug mipatawag kang Moises ug Elias aron sa pagpakighinabi kanila. Si Elias mao ang alagad sa Dios nga naggiya sa nanagsimbag mga diosdios nga katawhan sa Israel pagpabalik ngadto sa Ginoo, nga nagapamatuod kanila, nga Ang Dios mao ang tinuod nga Dios. Si Jehova nga Dios mao ang tinuod nga Dios. Apan, ang Elias nga gitagna diha sa Libro sa Malaquias nga moabut una kay sa Ginoo aron pag-andam sa Iyang dalan, nagtumbok ngadto sa walay lain gawas kang Juan Bautista, nga gisaksihan ni Jesus ingon nga labing daku sa tanan nga gipanganak sa kababayenan (Mateo 11:11). Si Jesus nag-ingon sa Mateo 11:14, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si

MGA SULOD

75 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

Elias nga magaanhi, ug Siya usab miingon sa Mateo 11:11-12, Sa pagkatinuod, magaingon Ako kaninyo, nga sa mga gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista; ngani, ang labing gamay diha sa gingharian sa langit daku pa kay kaniya. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Ngano nga ang Gingharian sa Langit nag-antus sa pagpamugos sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista? Kana tungod kay ang tanang kasal-anan sa katawhan nasalibay ngadto kang Jesus pinaagi sa bautismo nga gihatag ni Juan Bautista ngadto kang Jesus. Kana maoy hinungdan nga kadtong nagsalig nga ang tanan nilang kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus pinaagi kang Juan Bautista miilog sa Langit sa pinugos. Sa laing pagkasulti, sila mosulod sa Langit pinaagi sa pagtuo. Ang bersikulo 14 nagaingon, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi, Kinsa ang giingon ni Jesus nga Elias?

Kadto mao si Juan Bautista. Sa laing pagkasulti, kini nga Elias maoy usa ka tawo nga sa bug-os dili ikasalikway ug gikinahanglan alang sa atong kaluwasan, ug siya walay lain gawas kang Juan Bautista. Sa diha lamang nga kini nga Elias mianhi nga ang kasal-anan sa matag usa nasalibay ngadto kang Jesus, mao nga nakahimo sa matag usa nga walay sala. Sa laing pagkasulti, si Juan Bautista, nga mao si Elias, migiya sa matag usa balik ngadto sa presensya sa Dios pinaagi sa pagbautismo kang Jesus ug mao nga nakasalibay sa tanang kasalanan ngadto Kaniya. Ingon nga si Juan Bautista misalibay sa kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus ug mao nga nakatanyag sa halad alang sa ilang dapit, siya nakatuman sa iyang papel ingon nga Elias. Nagatumbok kang Juan Bautista, ang Lucas 1:17 nagaingon, Ug siya magauna Kaniya diha sa espiritu ug sa gahum ni Elias, aron sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung, aron sa pagtagana alang sa Ginoo

MGA SULOD

76 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

usa ka katawhan nga inandam. Kadto mao si Zacarias, ang amahan ni Juan Bautista, ang nagtagna sa wala pa si Juan matawo. Ang pagtapos sa atong kaluwasan mao ang katumanan sa tanang Balaod ug kamandoan sa kapaagihan sa paghalad nga gipamulong sa Dios pinaagi kang Moises. Pinaagi sa pagpadala kang Kristo Jesus nga Iyang Anak nganhi sa yuta, ang Dios nga Amahan nagluwas kanato, nga pulos nadestino sa empeyerno tungod sa atong kapakyasan sa pagtuman sa Balaod. Sa dihang si Jesus mianhi niining yutaa, Siya midawat sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, ug ingon nga nakapas-an sa tanang kasalanan sa kalibutan, si Jesus miadto sa Krus ug nga gilansang hangtud sa kamatayon, mao nga nakaluwas kanatong tanan. Kana mao kon giunsa nato sa pagdawat sa atong kaluwasan. Ug kana maoy hiungdan ngano nga si Jesus, si Moises, ug Elias dili ikasalikway sa inyo ug akong kaluwasan. Sila sa bugos mahinungdanong bahin alang sa paghingpit sa

kaluwasan, kana maoy alang sa pagpahibalik sa husto nga kalambigitan uban sa Dios. Kana maoy hinungdan ngano nga si Jesus mitawag kang Elias ug Moises ug nakighinabi uban kanila. Ang mga didispulo nangutanan kang Jesus, sa pag-ingon, Ang mga escriba moingon nga ang tanang mga butang igapabalik, si Elias kinahanglan moabut pag-una. Unsa dayon ang imong ikasulti? Busa si Jesus miingon kanila, Si Elias miabut na. Apan sila wala motuo kaniya, ug inay mitagad kaniya sa bisan unsa nga paagi sigun sa ilang gusto. Siya walay lain gawas ni Juan Bautista nga nagbautismo Kanako. Ang katawhan napakyas sa pag-ila kang Juan Bautista ug wala mosalig kon unsa ang ilang nahimo alang kanila. Ang Mateo 21:23-27 nagapadayon sa pagsulti niining mosunod mahitungod kay Juan Bautista: Ug sa pagsulod Niya sa templo, ang mga sacerdote nga punoan ug ang mga ansyano sa lungsod miduol Kaniya samtang nagpanudlo Siya, ug miingon sila Kaniya, Pinaagi ba sa unsang kagahum gibuhat Mo

MGA SULOD

77 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

kining mga butanga, ug kinsa may naghatag Kanimo sa maong kagahum? Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, Aduna usab Akoy ipangutana kaninyo; ug kon inyo Akong tug-anan niini, nan, tug-anan Ko usab kamo pinaagi sa unsang kagahum gibuhat Ko kining mga butanga. Ang pamautismo ni Juan, diin ba kadto gikan? Gikan ba sa langit o gikan ba sa mga tawo? Ug ilang gitulotimbang kini tali sa ilang kaugalingon nga nanag-ingon, Kon moingon kita, Gikan sa langit, moingon Siya kanato, Nan, nganong wala man lagi ninyo siya tuohi? Ug kon moingon kita, Gikan sa tawo, mahadlok kita sa katawhan, kay ang tanan miila man nga si Juan profeta. Busa si Jesus gitubag nila nga nanag-ingon, Ambut lang. Ug Siya miingon kanila, Dili Ko usab kamo tug-anan pinaagi sa unsang kagahum gibuhat Ko kining mga butanga. Niining panahona, si Jesus miadto sa Templo ug nagatudlo ssa katawhan didto. Ang labawng mga sacerdote, ang mga escriba, ug ang mga ansyano niadtong panahona dayon nanggula aron pagsudya

kang Jesus, ug misalikway sa Iyang mga pagtulon-an. Sila misaway Kaniya nga binagis, nga nagaingon, Sa unsa nga katungod nga ikaw nanudlo sa katawhan sulod sa Templo sa Dios? Kinsa ang naghatag kanimo sa maong katungod? Sa Israel, gawas sa mga magtutudlo sa Balaod nga gitawag og mga Rabino, walay laing makapangahas sa pagtudlo sa sulod sa Templo. Kana maoy hinungdan ngano nga sila nagahagit kang Jesus, nga nanag-inon, Gikan kang kinsa Ikaw nakadawat niini nga katungod? Kana ba gikan sa labawng mga sacerdote? Gikan sa mga ansyano? Kon dili, nan Ikaw ba nagatudlo sa imong kinaugalingong katungod? Kinsa ang naghatag kanimo sa maong katungod? Apan, inay sa pagtubag kanila sa lahos, si Jesus miingon, Ako adunay pangutana usab kaninyo; kon kamo makatubag sa akong pangutana, nan ako usab motubag sa inyong pangutana. Unya si Jesus nangutana sa labawng mga sacerdote ug mga ansyano, Kang kinsa gikan ang bautismo ni Juan? Kini ba gikan sa Langit o gikan sa mga tawo? Si Juan

MGA SULOD

78 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

namautismo sa katawhan, ug Siya usab mibautismo Kanako. Kini ba nga bautismo dayon gikan sa katungod nga inyong gitugot? Kamo ba mihatag kaniya niini nga katungod? O ang Dios ba ang naghatag kaniya niini nga katungod? Kinsay nagtugot niini? Kini ba gikan sa Langit, o kamo sa inyong kaugalingon nagtugot niini? Ang mga escriba nahibalo nga kon sila motubag nga, Kadto gikan sa Langit, si Jesus dayon moingon kanila, Ngano dayon nga kamo wala mosalig diha sa buhat ni Juan Bautista? Sa laing bahin, kon sila moingon, Kini gikan sa tawo, nan kini sama lamang sa paglimud nga si Juan Bautista maoy alagad sa Dios, diin ang panon mobato kanila. Busa sa ilang kahadlok, sila miingon lamang nga, Wala kami mahibalo. Sila mitubag nga ingon niini tungod kay ang tanang katawhan sa Israel niadtong panahona nahibalo ug nagsalig nga si Juan maoy alagad sa Dios. Busa si Jesus miingon ngadto sa mga escriba, Nan dili kinahanglan nga Ako mosulti kaninyo kon pinaagi sa unsa nga katungod nga Akon

namulong sa katawhan. Si Jesus dayon migamit og laing sanglitanan, nga nagaingon, Unsay inyong paghunahuna niini? Usa ka tawo may duha ka anak nga lalaki, ug miadto siya sa usa ug miingon kaniya, Anak, umadto ka ug pagbuhat didto sa parasan karon. Ug ang anak mitubag, Dili ko. Apan sa ulahi nagbasul siya ug miadto. Ug ang tawo miadto sa ikaduhang anak ug iyang gisultihan siya sa ingon, ug siya mitubag kaniya, Moadto ako, Tay, apan wala siya moadto. Hain man niining duruha ang nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan? Sila miingon, Ang nahiuna (Mateo 21:28-31). Ug si Jesus mibadlong kanila, nga nagaingon, Sa pagkatinuod, magaingon Ako kaninyo, nga ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye managsulod sa gingharian sa Dios una pa kay kaninyo. Kay kaninyo mianhi si Juan nga nagtultol sa dalan sa pagkamatarung, ug wala kamo motuo kaniya, apan ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye mituo kaniya; ug bisan pa sa

MGA SULOD

79 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

nakita na ninyo kini, wala gihapon kamo maghinulsol sa kaulahiay ug wala motuo kaniya (Mateo 21:31-32). Ingon niini, si Jesus misaksi kang Juan, nga nagaingon ngadto sa mga escriba ug sa labawng mga sacerdote nga ang mga maniningil sa buhis ug mga bardot makasulod sa Gingharian sa Langit nga una pa kay kanila, tungod kay kini nga katawhan nagsalig kang Juan, samtang ang labawng mga sacerdote ug mga ansyano wala mosalig kaniya, bisan pa nga si Juan mitultol sa dalan sa pagkamatarung. Unsa ang gisulti ni Jesus dinhi? Siya miingon, Si Juan mianha kaninyo nga nagatultol sa dalan sa pagkamatarung. Kini nagkahulugan nga si Juan Bautista mianhi alang sa matarung buhat nga makapamatarung sa katawhan. Siya gipadala niining yutaa alang sa buhat nga makahimo sa katawhan nga makadawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan, ug siya mituman niini nga buhat pinaagi sa pagpamautismo sa katawhan ug kang Jesus. Apan bisan pa niini, ang Judio nga mga pangulo niadtong

panahona wala mosalig nga ang Dios nga Amahan nagpadala kang Juan Bautista aron pagtuman niini nga buhat sa pagpapas sa kasal-anan sa matag-usa, ni sila mosalig diha sa iyang bautismo. Kana maoy hinungdan ngano nga si Jesus mibadlong kanila. Dugang pa niini, si Jesus usab misulti kanila nga, Ang mga maniningil sa buhis ug mga bardot makasulod sa Gingharian sa Langit nga una pa kay kaninyo. Ang mga maniningil sa buhis ug mga bardot misalig kang Juan. Sila misalig nga si Juan Bautista maoy alagad sa Dios, ug nga pinaagi sa pagbautismo kang Jesus, siya nakasalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ug mibanlas kanila. Unsa ang kahulugan sa bautismo ni Juan? Ang pulong bautismo nagkahulugan sa pagbanlas kanila. Sama sa pagtapion sa mga kamot sa Daang Testamento, ang bautismo maoy pagtapion sa usa ka tawo sa iyang mga kamot diha sa laing tawo ug motuslob kaniya diha sa tubig. Sa dihang ikatapion na ang mga kamot, ang sala masalibay ngadto niini. Kini nga katukuran gitukod sa Dios ug busa kini

MGA SULOD

80 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

masangputon alang sa matag usa. Kon imong ipatapion sa iyang mga kamot ang usa ka tawong gigamhan sa demonyo diha sa imong ulo, ang iyang demonyo masalibay nganha kanimo. Kon ang usa ka tawo mosulay sa pagpanultig mga pinulongan, ang laing tao nga manultig mga pinulongan tungod sa paggahum sa demonyo motapion sa iyang mga kamot ngadto sa ulo sa laing tawo ug mag-ampo. Nan ang demonyo matunol ngadto nianang maong tawo ug ang usa nga midawat sa pagtapion sa mga kamot mosugod ussab sa pagpanultig mga pinulongan gikan sa paggahum sa demonyo. Kon ang usa ka tawo mamati sa mga pagpanudlo nga giwali sa tawong gigamhan sa demonyo, kini may kahilig nga siya mosugod sa pagsulti usab og mga pinulongan. Ang mao nga katawhan motambug sa ilang mga kaugalingong ngadto sa kalit nga pagsuyla, manultig mga pinulongan nga mainiton, moligid diha sa salug, ug mohimo sa tanang matang sa kabanha. Kanang tanan tungod sa demonyo nga mosulod kanila. Pinaagi niana, ang dautang mga espiritu nga

migahum sa usa lain pang tawo mosulod usab kanila. Ingon niini, ang pagtapion sa mga kamot nagkahulugan sa pagbalhin. Akong mga masigkamagtutuo, ang pulong bautismo nagkahulugan, una sa tanan, paghugas sa atong kasal-anan. Aron pagtawag sa tanan aron magpabautismo, si Juan miingon, Hugasi ang tanan ninyong kasal-anan. Kamo kinahanglan mahugasan gikan sa inyong kasal-anan. Alang sa katawhan sa Israel, si Juan Bautista naghatag sa bautismo sa paghinulsol nga naghimo kanila nga makadawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan (Marcos 1:4), apan Siya usab mibautismo kang Jesus, ug kini nga bautismo mao ang bautismo nga nagsalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus. Ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista mao ang bautismo nga nagbanlas sa kasalanan sa matag usa. Kana maoy hinungdan nga ang bautismo nagkahulugan nga, aron mahugasan, aron ikalubong, ug aron ikasalibay ngadto. Akong mga masigkamagtutuo, unsa ang angayng

MGA SULOD

81 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

buhaton alang sa tong kasal-anan aron mabanlas? Aron nga ang atong kasal-anan mabanlas, kini sa bug-os gikinahanglan nga si Juan mitapion sa iyang mga kamot ngadto kang Jesus ug misalibay sa tanang kasal-anan sa tibuok tawhanong kaliwat ngadto Kaniya. Unsa dayon ang nahitabo sa sa dihang ang atong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus? Tungod kay si jesus midawat na man sa tanan natong kasal-anan, Siya nagpakamatay ug gilubong sa yuta. Kana maoy hinungdan ngano nga si Jesus, human mopas-an sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagpabautismo, miadto sa Krus ingon nga nating Karnero sa Dios ug namatay alang sa atong dapit. Ug kana maoy hinungdan ngano nga si Jesus gilubong. Si Jesus nangutana, Unsa ang bautismo ni Juan? apan ang relihiyosong mga pangulo sa israel wala magtagad sa bautismo ni Juan. Busa si Jesus miingon kanila, Si Juan mianhi niining yutaa nga nagatultol sa dalan sa pagkamatarung, ug samtang ang mga maniningil sa buhis ug mga bardot misalig kaniya, kamo wala maghinulsol ug mosalig kaniya

bisan pa nga kamo nakakita kaniya. Kamo moadto lahos sa empeyerno. Ingon nga kini nahisulat sa Malaquias, sa katapusang adlaw kamo itambug ngadto sa tungatunga sa nagdilaab nga hudno, nga nahimutang diha sa tungatunga sa hilabihan nga kapungot. Ang Dios mopadala kang Profeta Elias ug siya mopabalik sa mga kasingkasing sa Amahan ngadto sa ilang mga anakkana mao, ang kasingkasing sa Dios ngadto sa Iyang mga anak. Unsaon? Kini pinaagi sa pagpadala kang Juan Bautista, ang representante sa katawhan ug ang labing daku niadtong tanan nga gipanganak sa kababayen-an. Pinaagi sa pagbautismo kang Jesus, ang Anak sa Dios ug ang atong Manluluwas, si Juan Bautista misalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Kristo. Pinaagi niini, si Juan mipasimang sa kapungot sa Dios nga gitagana kanato ngadto hinuon kang Kristo Jesus nga Iyang Anak, ug naghimo niini nga ang tanan kanato nga dili makaduol sa Dios tungod sa atong kasal-anan, sa madayganon makaduol sa

MGA SULOD

82 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

iyang presensya pinaagi sa pagsalig niini nga Kamatuoran. Pinaagi sa pagsalig niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Epiritu, nga si Juan Bautista misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, ug nga si Jesus mipas-an niining tanang kasal-anan ug nga gihukman alang kanila didto sa Krus, ang katawhan karon makaduol na sa pagbarug atubangan sa Dios. Ang Dios naghimo kang Juan Bautista nga motuman sa iyang papel ingon nga tawo nga may kaakuhan alang sa bautismo ni Jesus, aron nga ang Dios maluoy niadtong tanan nga mosalig kang Kristo Jesus ug siha sa pagministeryo ni Juan Bautista ug modawat kanila ingon nga Iyang kaugalingong mga anak. Sa laing pagkasulti, si Juan Bautista nagdala sa papel sa pagkatigpataliwala. Kini nasulat nga, Siya mopabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak. Ingon nga katapusang sacerdote sa Daang Testamento, si Juan Bautista sa hingpit mituman niini nga papel ingon nga tigpataliwala.

Ang Dios nagtukdo sa katukuran sa kapaagihan sa paghalad ug nahimo niini nga mahibaloan sa katawhan sa Israel pinaagi kang Moises. Busa ang tanang mga Israelihanon mitanyag sa ilang mga halad ngadto sa Dios pinasikad sa baruganan sa representasyon, ug ania si Juan Bautista, nga nagtuman sa iyang katungdanan ignon nga ilang katapusang Labawng Sacerdote. Siya mao ang representante sa katawhan, ang labing daku sa tanan nga gipanganak sa kababayen-an. Si Jesus miingon nga ang Langit nag-antus sa mga pagpanglugos sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista. Kini nagkahulugan nga si Juan Bautista mao ang katapusang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento nga nagtuman sa bantayanan nga papel sa pagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa nating Karnero sa Dios aron pag-abli sa ganghaan sa Langit. Ang Dios nagsaad sa pagpasala kang Elias, ug kini nga Elias walay lain gawas kang Juan Bautista. Ang Dios nag-ingon nga si Elias mopabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa ilang mga

MGA SULOD

83 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

anak, ug ang mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa mga amahan. Si Juan Bautista mitanyag sa dayon nga halad alang sa atong dapit. Diha sa Daang Testamento, ang katawhan sa Israel nagdala sa ilang halad nga mga mananap ug ang Labawng Sacerdote mohalad niini alang sa ilang dapit, apan karon kini nga halad nausab. Ang Anak sa Dios mismo sa Iyang kaugalingon nahimong atong panghimayad. Ug si Juan Bautista, ang katapusang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento, misalibay sa tanang kasal-anan ssa katawhan ngadto sa Anak sa Dios. Pinaagi niini nga bautismo nga gihatag ni Juan Bautista, si Jesus midawat sa tanang kasal-anan sa katawhan. Ingon nga si Juan Bautista mituman sa iyang papel aron pagbungkag sa paril sa sala nga nag-ulang sa katawhan gikan sa Dios nga Amahan, Siya mipabalik sa kasingkasing sa Amahan ngadto sa mga anak, ug ang mga kasingkasing sa mga anak ngadto sa Amahan. Busa, ang matag usa makadawat sa kapasayloan sa sa iyang kasal-anan kon siya mosalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo

didto sa Krus. Ang Dios naghimong hingpit walay sala niadtong tanan nga mosalig niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Epiritu, nga nagasangyaw nga si Jesus midawat sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista, ug nga Siya nagpapas kanilang tanan. Ingon nga kini nahisulat nga, Si Juan nagatultol sa dalan sa pagkamatarung, si Juan Bautista naghimo sa iyang papel sa pagsalibay sa kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Apan, bisan kon unsaon nato sa pagsinggit nga ang mata sala nasalibay na ngadto kang Jesus pinaagi kang Juan Bautista, ang katawhan karon sa yano dili mosalig. Kini mayubiton kaayo! Unsa ka tin-aw sa pagsaksi ni Juan Bautista diha sa Bibliya? Walay lain gawas kang Juan Bautista ang giuyonan kaayo ni Jesus. Si Juan mao ang gihatagan ni Jesus mismo sa Iyang linawas nga timri sa pag-uyon. Pinaagi kang Juan Bautista nga si Jesus mipas-an sa tanang kasalanan sa katawhan. Si Jesus wala moingon, Akong pas-anon ang inyong kasal-anan sa Akong

MGA SULOD

84 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

kaugalingon. Ingon nga ang kasal-anan sa mga Israelihanon sa Daang Testamento nasalibay ngadto sa ilang halad nga mananap pinaagi sa Labawng Sacerdtoe nga walay pagkapakyas, maingon man usab si Jesus mianhi niining yutaa ingon nga nating Karnero sa Dios ug ingon nga atong kaugalingong halad nga inihaw, Siya midawat sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa bautismo nga gihatag ni Juan Bautista. Kini matin-aw kaayon ingon sa bildo. Apan bisan pa niini, ang katawhan sa gihapon wala mosalig niini. Sa dihang si Jesus dinhi sa yuta, ang relihiyosong mga pangulo niadtong panahona, ang mga escriba sa Balaod, ug mga ansyano sa mga Israelihanon wala lamang mosalikway sa pagsalig kang Jesus, apan sila usab wala mosalig kon unsa ang nahimo ni Juan alang kanila. Sila mibarug batuk sa pagministeryo ni Juan. Apan ang mga bardot ug mga maniningil sa buhis misalig. Sa laing pagkasulti, ang mga bardot ug mga maniningil sa buhis giluwas pag-una sa Dios tungod kay sila nagsallig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Bisan karon, hinuon, kasagaran sa

mga Kristohanon ang sa gihapon wala mosalig niini nga ebanghelyo. Sa dihang si Jesus dinhi niining yutaa, ang mga Fariseo ug mga escriba miadto aron pagtan-aw Kaniya gikan sa Jerusalem ug nangutana Kaniya, Ngano nga ang imong mga disipulo wala magtuman sa katunulan sa atong katigulangan? Ngano nga sila mokaon nga wala unay pagpanghunaw? Sila mihukom sa mga disipulo tungod lamang kay sila nangaon nga walay pagpanghunaw. Sila mibiaybiay kang Jesus, nga nagaingon, Pinaagi sa pagtan-aw lamang sa Imong mga disipulo, among makita nga Ikaw tawo usab nga nagbansiwag. Ikaw, usab maoy usa ka tawo nga wala magtuman sa Balaod. Ikaw sa hingpit ubos sa atong barahan. Busa si Jesus misaway kanila, nga nagaingon, Unsa ang nagasulod sa baba dili makapahugaw sa tawo. Ang pagkadautan nga nagagula sa iyang kasingkasing ang makapahugaw kaniya. Gikan sa kasingkasing sa tawo nagagula ang napulog duha ka mga sala lakip ang dautang mga panghunahuna, ug kini nga mogula sa

MGA SULOD

85 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

baba ang makapahugaw sa tawo. Tungod lamang kay ang usa ka tawo mokaon nga walay pagpanghunaw, kini walay magpasabot nga siya nahugawan. Unya ang mga escriba ug mga Fariseo, nga nagtuman sa katunulan sa katigulangan mibiaybiya kang Jesus, nga nagaingon, Ikaw ug ang Imong mga disipulo sa hingpit makaluluoy. Ikaw mahugaw kaayo nga kamo walay mahimo Kanimo. Unsaon ni bisan kinsa nga pagkaon nga walay pagpanghunaw? Ang katunulan gikan sa atong mga katigulangan sa tin-aw nagbuot nga ang matag usa kinahanglan sa walay pagtuis manghunaw ug manghimasa sa matag higayon nga siya mouli gikan sa gawas, ug kini nagmando kanato sa pagtuman niini nga katunulan, apan Ikaw misalikway sa pagsunod niini. Sila mihinaway kang Jesus pinasikad lamang sa salingkapaw nga mga butang. Busa si Jesus mibadlong kanila nga, nagaingon, Kamo ba nag-angkon nga nagtuman sa Balaod? Ang balaod nagmando kaninyo sa pagtahud sa inyong mga ginikanan ug moamuma kanila, apan kamo ba sa tinuod naghimo niini? Kamo ba sa tinuod wala

molapas sa Balaod, nga nagahunahuna nga kamo dili na motanyag sa bisan unsang butang ngadto sa inyong mga ginikanan sa yanong pag-ingon nga, Bisan unsa nga kaayohan nga inyong nadawat gikan kanako maoy Corban (kana maoy, usa ka gasa sa Dios)? Kini ba maoy pagtuman sa balaod? Wala ba kamo mag-usab sa kasugoan sa Dios ngadto sa kasugoan sa mga tawo, ug kamo ba wala mosalig niini hinuon karon? Kamo nahadlok sa Dios sa hingpit nga kakawang, kay bisan kamo nag-angkon nga nagsalig sa Dios, kamo naghimo sa ingon sa kasugoan sa tawo. Si Jesus dayon miingon, Busa kon ang usa ka tawong buta mogiya sa laing buta, silang duha mangahulog ngadto sa gahung. Kini nga katunulan sa katigulangan nagatumbok ngadto sa hinimog tawo nga mga doktrina. Bisan karon daghang mga Kristohanon ang moingon nga, Siguroa ang pagsulod sa dagkung simbahan. Paniguro nga ang simbahan nga imong sudlan narehistro ilalum sa Ministeryo sa Katunulan ug Turismo. Ug siguroa ang pagtambong sa simbahan

MGA SULOD

86 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

kansang mga doktrina sa tin-aw natukod. Sa laktud, kamo kinahanglan nga motambong sa simbahan nga iya sa dakung hut-ong ug nga giila usab sa kalibutanong katawhan. Kamo kinahanglan tudloan sa maopng simbahan ug mosalig diha sa Pulong sumala kon unsa ang gitudlo niini. Kining tanan kawang ang pagsalig diha sa Dios ug pagkahadlok Kaniya pinasikad sa maong kasugoan sa mga tawo. Bisan pa kon kinsa ang magtudlo sa unsa, kini ba ikatandi bisan sa usa ka hugpong sa mga pulong nga gipamulong sa Dios? Ang tawhanong mga pagtulonpan sa hingpit walay kapuslanan. Apan ang mga Kristohanong mga pangulo karon mopailaum sa hataas nga litaniya nga nagatal kon kinsa ang nagsulti sa unsa, nagasulti sa ktilingban nga, Si Calvin nagsulti niini, si Luther nagsulti niana; si Livingston nagsulti niini, si Abraham Kuyper nagsulti niana; si Hegel ug Kant nagsulti niini, samtang si Confucius, Mencius, ug Socrates nagsulti niana. Kini mao ang gisulti ni John Stott gikan sa Britanya, ug kana maoy gisulti ni Abraham Lincoln gikan sa US, ug giunsa

niya pagsalig ug sa paggiya sa iyang kinabuhi sa pagtuo. Kining tanan sa hingpit kawang ang pagtudlo nga ingon niini, pagkat-on nga ingon niini, ug paglakaw nga ingon niini. Unsa ang labing mahinungdanon mao kon unsa ang sa tinuod gisulti sa Bibliya. Unsa ang gisulti sa Pulong sa Dios sa duha ka mga Testamento maoy sa tinuod mahinungdanon. Si Jesus nag-ingon nga si Juan Bautista mao si Elias nga umalabut, ug nga siya mao ang labing daku sa tanan nga gipanganak sa kababayen-an. Sa dihang ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon nagaingon nga si Juan Bautista misalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, ug nga kini mao ang paris sa kapaagihan sa paghalad, nan kita kinahanglan mosalig sa ingon ug motudlo sa nahisumala. Kini mao ang gipasabot sa pagpamati ug pagsalig diha sa kasugoan sa Dios ug sa Iyang Pulong, ug pinaagi sa pagsalig niini nga Pulong sa Dios nga kita naluwas. Kini sa bug-os angayan alang kanato ang pagpamati sa Dios sumala niini nga

MGA SULOD

87 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

Pulong. Kana mao ang dalan sa pagkahadlok sa Dios. Walay laing binuang pa kay sa pagpahalapad lamang sa mga doktrina na wala gani paghibalo sa Pulong sa Dios sa tukma. Si John Calvin ba nga gikan sa Pransya nahibalo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nga Pulong sa Dios? Ang Pransya maoy dapit diin natawo kining higante sa teyolohika, apan ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nagasulod sa Pransya karon. Ang mga Pransyano nga katawhan wala kaayo masuhito sa Korea, apan atong kuhaon kini nga kahigayonan nga mailhan nila sa tin-aw. Sila moila nga ang Koreya dili na Nasud sa mga Ermitanyo apan usa ka nasud sa mga nanagsunod sa tinuod nga pagtuo. Bisan pa nga si Juan mitultol sa dalan sa pagkamatarung, daghang mga Kristohanon ang wala mosalig niini. Sila wala mosalig nga si Juan Bautista mao ang Elias nga gisaad sa Dios nga ipadala sa katapusang katuigan. Ang katawhan naghisgot kang Juan Bautista ingon nga kapakyasan, nga nagaingon, Si Juan kapakyasan. Ngano man? Tungod kay iyang

gipaputol ang iyang ulo sa naghagit nga Hari nga si Herodes. Apan si Juan Bautista dili kapakyasan. Kon si Juan Bautista kapakyasan pa, nan maingon usab si Jesus mahimong kapakyasan, ingon nga ang Dios nga Amahan nagpadala kang Juan Bautista niining yutaa unom ka mga bulan nga una kang Jesus. Ang Amahan dayon mipadala kang Jesus nganhi niining yutaa unom ka mga bulan human matawo si Juan Bautista. Ug sa diha nga ang duha pulos nag-edad og 30, si Juan mibautismo kang Jesus, ug si Jesus midawat niini nga bautismo. Kana mao kon giunsa sa Dios nga amahan sa pagbutang sa kasal-anan sa kalibutan diha kang Jesus. Ingon nga gihatagan niini, kon napakyas pa si Juan Bautista, nan maingon man ang pagministeryo sa kaluwasan ni Jesus napakyas, ug ang Dios nga amahan nga nagpadala kanila usab napakyas. Pinaagi kang Moises diha sa Daang Testamento, ang Dios namulong sa balaod sa katawhan nga nahulog ngadto sa sala, ang kapaagihan sa paghalad nga nagpapas sa sala, ug ang 613 ka mga mando ug

MGA SULOD

88 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

kasugoan nga tumanon sa katawhan. Ang tanan nasulod siha sa balaod, gikan sa kapaagihan sa paghalad ngadto sa balaod sa kaluwasan ug sa balaod sa paghukom. Ang Dios nagsaad sa pagpasala klang Elias. Ug sumala sa Iyang gisaad, Siya mipadala kang Elias. Unom ka mga bulan human mopadala kang Elias, ang Dios mipadala kang Jesus nganhi niining yutaa. Ug pinaagi kang Elias, Siya misalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus. Si Jesus midawat sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi kang Elias. Si Elias misalibay sa tanang kasal-anan ngadto kang Jesus. Si Jesus nag-ingon, Kay angay kanato ang pagtuman sa tibuok pagkamatarun. Tukma ang paghimo sa matag usa nga walay sala ug sa pagluwas sa tanang katawhan niining kalibutana gikan sa tanan nilang kasal-ana. Tungod kay si Jesus midawat sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi kang Juan Bautista pinaagi sa pagpabautismo, ug tungod kay si Juan Bautista misalibay niini nga kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus, pinaagi kang Juan Bautista, nga mao si

Elias nga moabut, ug kang Jesus, nga nahimong nating Karnero nga halad, nga ang Dios mipapas sa tanang kasal-anan sa katawhan. Apan bisan pa niini, ang katawhan sa gihapon wala mosalig niini nga tinuod. Bisan diha sa katuigan sa Bag-ong Testamento, adunay daghan nga wala moila kang Juan Bautista, ug mao nga wala maluwas. Kamo ba nakadungog na mahitungod sa mga email nga atong nakuha gikan sa usa ka misyonaryo sa Aprika? Sa dihang kini nga misyonaryo nakabasa sa usa sa atong mga libro, siya misupak. Siya miingon kanamo, Kini nga libro nagaingon nga si Juan Bautista misalibay sa akong kasal-anan ngadto kang Jesus, apan ang pagpangkon gantung ra kaayo nga dili nako madawat. Ako dili makauyon uban sa sulod niini nga libro. Siya tingali tawong walay pailub, tungod kay siya mipadala niining unang sulat sa pagsupak bisan wala pa makahuman sa tibuok libro. Unya human sa pipila ka mga adlaw, siya misulat kanato pag-usab, nga nagaingon, Ako adunay balaang balita nga ipahat. Siya sa tinuod wala pa

MGA SULOD

89 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

makahuman sa pagbasa sa libro sa dihang siya misulat kanato sa unang higayon. Human makabasa sa atong libro og diyutay ug mipakli sa unang bahin, siyia misulti kanato nga, Ako dili makauyon niini, apan karon nga siya mibasa og dugang, siya sa tinudanay nakasabot kon mahitungod sa unsa kining maong libro. Busa human makabasa og dugang, siya mipadala kanato sa laing sulat nga nagaingon, Buot ako nga mopahat sa usa ka labing balaan nga balita uban kaninyo. Ako, usab, uyon sa inyong baruganan mahitugnod sa bautismo ni Jesus, nga ang Dios misalibay sa atong kasal-anan ngadto Kaniya pinaagi kang Juan Bautista. Ug ang akong kasal-anan usab nasalibay. Ako karon wala nay sala. Daghang katawhan sa langyaw ang karon miuyon uban kanato nga ingon niini. Sila nagasugid nga bisan pa nga sila nagsalig diha kang Jesus sulod sa dugay nang panahon, kini maoy unang higayon nga sila nakadungog sa maong ebanghelyo. Ako dayong gisulat sa akong libro nga, Gawas sa mga sinulat sa mga disipulo ni Jesus, kini mao ang unang libro sa

tibuok kalibutan nga nasudlan sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kini nga katawhan wala mobabag niini nga hilisgutan. Sila nagauyon uban sa ilang pagpakahilum. Ug bisan niining higayona, dagahang katawhan ang nagasugid human makabasa sa atong mga libro nga, Ako wala gayud makabasa og libro nga ingon niini diha sa Kristyanismo. Sila modawat nga si Juan Bautista misalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus. Sila modawat nganha sa ilang mga kasingkasing nga si Jesus midawat sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi kang Juan Bautista. Sila modawat niining tanan bisan human makabasa sa usa lamang ka libro. Kaniadto, samtang kini nga Pulong sa ebanghelyo dili kaayo sinati kanila, sila tingali maghunahuna nga kini nasubrahan, apan unsa ang nahitabo sa kadugayan sa dihang ang ebanghelyo gisaysay pinasikad sa Bibliya? Sila makadawat niini. Busa karon ang dili maihap nga mga langyaw ang nangatawo pag-usab. Bisan niining higayona, angadunay mga bag-ong magtutuo nga nangatawo pag-ussab. Diha sa ilang mga lawak ug mga

MGA SULOD

90 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

kaligoanan, ang dili maihap nga katawhan ang nagabasa sa atong mga libro uban sa mata sa pagtuo ug sila karon nagsalig diha sa ebanghelyo, nga nagasulati sa ilang kaugalingong nga, Nan ako wala nay sala. Kini sa tukma sumala sa gisulti sa Bibliya. Unya sila mosulat kanato, Ako buot nga mopahat sa usa ka dakung balita uban kaninyo. Ako uyon nga si Jesus mipas-an sa tanan nakong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo. Ang tibuok tawhanong kaliwat miuyon nga si Jesus midala sa atong kasal-anan ngadto sa Krus ug nga gilansang sa Krus. Bisan ang Yawa nagauyon niini. Apan ang ubang katawhan sa gihapon modaut kanako, nga moingon, Ngano man na si Pastor Jong lamang ang nahibalo mahitungod niini? Ngano nga siya lamang ang naghisgot mahitungod niini sa tanang panahon? Ngano nga siya lamang ang nakakita sa maong mga butang diha sa Bibliya? Kini ba lamang ang nakakita niining mga butanga? Ako wala mangita kanila; ang akong gihimo mao lamang ang pagbasa sa Bibliya. Sa dihang ang tibuok Bibliya

naghisgot naghisgot mahitungod niini nga kaluwasan, dili ba kini piho nga ako makakita sa kaluwasan, bisan kon ako wala maningkamot sa pagpangita niini? Sa dihang ako nagsugod sa pagbasa sa Bibliya, ako nakabasa og daghan. Ako mibasa hangtud nga ako napuno. Unsas ang akong gisulti mao nga ako nahibalo sa Bibliya sama sa gitawag og mga batid sa Bibliya. Ang matag usa sa tibuok kalibutan nga mosalig diha sa Dios maksalig diha sa bautismo sa pagkamatarung nga gihatag ni Juan kang Jesus, ang dalan sa pagkamatarung, tungod kay kini nga pulos tin-aw kaayo. Kini mao ang gihisgutan sa Bibliya ug kini mao ang gitagna diha sa Daang Testamento. Kini nahisulat nga, Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova. Hiusahon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili Ko laglagon ang inyong nasud. Ang katawhan karon namalik ngadto sa Dios diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ingon nga si Juan Bautista misalibay

MGA SULOD

91 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, ingon nga siya mibalhin sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto Kaniya, ang buhaton na lamang sa mga makasasala karon mao ang pagbalik ngadto sa Dios pinaagi sa pagsalig niini. Dili ba usab kita mobalik ngadto sa dios? Dili ba kita moingon nga kita nagsalig? Lagi kita nagsalig. Kon wala pa si Juan Bautista mobuhat niini nga buluhaton, bisan ang kamatayon ni Jesus mahimong walay kapuslanan. Ang kaluwasan mahimong dili makab-ot, bisan kon unsa ka kusganon kita tingali sa pagsalig, bisan kon unsaon nato sa paghilak, unsaon nato sa pagtahan sa atong mga kaugalingon sa pagkasinakit, bisan unsaon nato sa pagtanyag sa atong salapi, o kon giunsa tingali nato sa pag-algad sa uban. Sa katapusan, kita matgbasol laman sama kang Juda, nga magaingon, Ngano nga misalig pa man ako? Maayo pa unta nga ako wala mosalig! Ako nangandoy nga ako wala na lamang unta matawo! Apan, si Juan Bautista misalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto kang

Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, ug kana maoy hinungdan ngano nga kita makasalig sa madayganon atubangan sa Dios. Akong mga masigkamagtutuo, si Juan nagtultol sa dalan sa pagkamatarung nga nagahimo kanato nga mga galamiton sa apgkamatarung. Si Jesus midawat ssa tanang nilang kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo aron nga ang aktawhan unta makadawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan. Pinaagi sa pagdawat niini nga bautismo gikan kang Juan, si Jesus mipapas sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan, gilansang sa Krus hangtud sa kamatayon, ug nagluwas kanato. Kon ang Pulong nagaingon nga kini mao ang nahitabo, nan kitang tanan kinahanglan mosalig sa ingon. Si Jesus mipatawag kang Moise ug kang Elias. Ug Siya nakigsulti uban kanila. Bisan pa nga kini wala mahisulat sa Bibliya sa tukma kon unsa ang ilang gihisgutan, tin-aw nga ang tulo nanaghinabi sa ussag usa. Si Moises dinhi nagrepresentar sa Balaod.

MGA SULOD

92 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

Kumusta man si elias dayon? Siya nagarepresenta sa Labawng Sacerdote. Siya ang labing daku nga sacerdote sa tanan niadtong mga gipanganak sa kababayen-ankana mao nga, siya mao ang representante. Ang Bibliya kanunay mohisgot sa yuta. Ang yuta nagatumbok sa mga kasingkasing sa katawhan. Kini nagtumbok sa ilang mga espiritu. Unsa ang gisulti sa katapusang bersikulo sa Malaquias? Kini nagaingon, Aron dili Ko laglagon ang inyong nasud. Kini nagkahulugan nga ang Diso mobubo sa Iyang kapungot sa tanang niadtong dili mosalig diha sa Kamatuoran sa kaluwasan. Kamo tingali maghunahuna ngano nga ako nagasulti niini sa sublisubli nga kamong tanan nagsalig na man. Apan ako nagasulti niini pag-usab tungo kay aduna sa gihapoy daghan nga wala mosalig. Ang tanang mga butang wala pa matapos nga kamo lamang ang nakadawat sa kapasayloan sa inyong kasal-anan, apan adunay pay dagahan kaayong mga kalag nga atong tulubagon. Ang tibuok tawhanong kaliwat

kinahanglan mosalig niini. Adunay daghang katawhan nga nagsugod sa pagsalig niini dili pa lamang dugay. Ako magpadayon sa pagmantala sa atong mantalaang ebanghelyo bisan kon unsa ka taas ang pagsaka sa bili sa papel. Ako nakasiguro nga daghan nga nakakita sa atong mantalaan sa sinulagma ang mobasa niini sa pinanid ug magpanon ngadto sa atong simbahan, nga moingon, Usa dinhi palihug giyahi ako. Ako mianhi nga buot mamati sa Pulong. Ako walay ideya nga adunay ingon nga Pulong diha sa Bibliya. Dili pa lamang dugay, ang atong mga santos sa Iglesia sa Daejeon miduaw sa usa ka babaye nga nagpadagan sa usa ka salon patahuman ug mihatag kaniya sa atong mantalaan. Human kini nga manggugupit nakabasa sa atong mantalaan, siya mibilin niini ibabaw sa talad kapihan sa buhatan. Usa sa iyang mga kleyente mibasa sa atong mantalaan samtang nagahulat sa iyang panahon, ug unya miingon ngadto sa manggugupit, nahibalo ka ba kon hain kini nga simbahan? Makagiya ba ikaw kanako

MGA SULOD

93 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

ngadto niini nga dapit diin ang ingon ka kahibulongan nga Pulong giwali? Ako nahimong Kristohanon sa dugay na nga panahon, apan ang akong kasal-anan sa gihapon wala mahanaw. Mahimo ba nga imo akong giyahan ngadto niini nga simbahan? Busa ingon nga siya nakaabut pinaagi sa telepono, ang pastor sa Iglesia sa Daejeon nagwali sa ebanghelyo ngadto kaniya, ug sa pagkadungog niini, siya midawat sa kapasayloan sa iyang kasal-anan. Akong mga masigkamagtutuo, ang Pulong sa Dios dili gayud mahanaw. Kini magpabilin tukma kon unsa kini sa kahangturan. Ang labing bililhon nga balita niining kalibutana mao ang Pulong nga nagasangyaw nga si Juan misalibay sa atong kasalanan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, nga si Jesus mipas-an sa tanang kasal-anan sa kalibutan ug midala niini ngadto sa Krus, nga Siya namatay alang niini ug mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, ug mao nga Siya nakaluwas kanatong tanan. Kini maouy labing matahom nga balita ug ang labing ikalipay nga balita; kini adunay kahibulongan

nga gahum sama sa denamita; ug kini maoy hone nga labing matahom kay sa bisan unsa nga hone. Kamo ba mosalig sa ingon, akong mga masigkamagtutuo? O kamo ba sa sinulagma nasumhan nga ako kanunay nagbalikbalik sa sama nga mga pulong sa matag karon ug unya? Ang akong mga pagpanudlo naandan nga hatag-as pa kay niini. Kon sila gayud taas sila molungtad hangtud sa tulo ka mg takna. Ako sa tinuod mahunahunaon niining mga adlawa. Kon ako magwali sa tanang mga butang nga ania sa akong salabutan, ako mamulong sa tulo o upat ka mga takna. Busa kon itandi sa miagi, karong mga adlawa ang akong mga pagpanudlo kasarangan lamang. Akong mga masigkamagtutuo, kamo makawali niini nga Kamatuoran sa tubig gu sa Espiritu lamang kon kamo mahibalo niini sa inyong kaugalingon. Kamo ba nakawali na sa ebanghelyo kaniadto? Kon kamo mosulay sa pagwali sa ebnaghelyo, dili ba kaha kamo mahudtan sa mga pulong? Lamang kon kamo mamati sa Pulong sa Dios sa tanang kinuti niini, ug mokompirma niini ug mahibalo niini sa tanang

MGA SULOD

94 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

maayong pagkahashas, nga kamo makawali sa ebanghelyo sa makita sa matag higayon nga si bisan kinsa mohagit kaninyo sa Pulong, mopatahan kaniya, ug makaluwas sa iyang kalag. Pilion ba ninyo nga maluwas sa inyong kaugalingon lamang ug magtanog sa kahibalo sa Kamatuoran nga imo lamang? Kon ako naghimo sa ingon, ako mihunong na unta sa pagalagad sa ebanghelyo nga dugay na sa akong pagkadawat sa kapasayloan sa akong kasal-anan. Kon ako miundang sa pag-alagad sa ebanghelyo human makadawa niini, nan sa pagkakaron ako tingali nahimo nga direktor sa usa ka dakung balay alampoanan nga gidumala sa nagmatuto nakong inahan. Unya malagmit dayon nga ang uban kaninyo moadto sa akong balay alampoanan sa pag-ampo. Giabiabi ka. Unsa ang nakapasulod kanimo dinhi? Ako mianhi aron sa pag-ampo. Sulod niana nga lawak aron sa pag-ampo; makagamit ka niana nga lawak. Ikaw dayon mamudlat niana nga lawak ug mobutang sa imong kaugalingon sa dakung pag-antus nga maningkamot sa pagpuasa. Ang katawhan nga

moduaw sa usa ka balay alampoanan kanunay buot nga ang direktor niini motapion sa iyang mga kamot kanila. Kadtong nagdumala sa mga balay alampoanan kanunay mosuna og daghang halad pinaagi sa pagtapion lamang sa ilang mga kamot makausa. Sila makahimog tinunilada nga salapi. Apan kon nagtak-om lamang ako inay sa pagwali niini nga ebanghelyo, nan dili ba kaha kamong tanan nagapadulong ngadto sa empeyerno karon? Kon ako wala pa mohimo niini nga buluhaton, nan ang Dios mohimo sa laing tao sa pagbuhat niini, tungod kay Siya adunay gahum sa paghimo bisan niini nga bato ngadto sa pagkakaliwat ni Abraham. Apan, ako dili makasukol sa kabubut-on sa Dios ug kana maoy hinungdan ngano nga ako nagawali sa ebangheylo sa tubig ug sa Espiritu. Kini mao ang katarungan ngano nga ako nagpunay og wali sa ebangheylo sa tubig ug sa Espiritu kaninyo sa matag karon ug unya. Ako motambag kaninyo usab sa pagwali niini nga ebanghelyo ngadto sa uban sa makita nga kinuti, inay sa pagkinabuhi lamang alang

MGA SULOD

95 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

sa inyong kaugalingon. Isulat kon unsa ang inyong nabati sa yugto sa kasulatan karong adlawa sa kinatibuk-an niini, ikompirma kon unsa kini, ug iwali kini ngadto sa uban kon unsa kini. Tan-awa kon ang ubang katahan ba dayon makadawat sa kapasayloan sa iyang kasal-anan o dili. Siya sa pagkatinuod makadawat niini. Kon siya mapasaylo sa tanan niyang kasal-anan tungod kanimo, nan ang gingharian sa Dios mokanaug usab, nganha sa iyang kasingkasing. Tingali ang uban kaninyo karon gikapuyan na kaayo niining taknaa sa pagsimba, ingon nga kamo nagpatuyang pagdula og putbol karong hapona. Ako nakadungog nga ang atong mga igsuong babaye maayo usab sa putbol. Ako mahimong usa ka maayong pangunahang magdudula kon ako magdula og putbol, apan karong mga adlawa ako wala nay kusog sa pagpakigdula og putbol uban kaninyo. Akong gigugol ang daghan sa akong mga panahon sa pagtil-og sa akong lawas balik ngadto sa kahimsug, ug busa niining mga adlawa, ako makagula lamang

sa pagwali panagsa. Ang akong panglawas talandugon na kaayo sa paglihoklihok. Tungod sa kahuyang sa akong panglawas niining bag-o, ako mapasalamaton nga makatindog sa inyong atubangan aron sa pagwali sa Pulong. Sa tinuod, ang Dios naghimo sa walay kalagmitan ngadto sa pagkalagmit. Akong mga masigkamagtutuo, dili ba ang matag tawo niining kalibutana mosalig sa gipamatud-an ni Juan Bautista? Ngano nga ang katawhan dili moslig niini, bisan kon ang Bibliya nagtin-aw niini nga si Juan mitultol sa dalan sa pagkamatarung? Ang matag usa kinahanglan mosalig sa pagpamatuod ug pagministeryo ni Juan. Ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga gituman ni Juan Bautista nga gituman uban kang Jesus mao ang dalan sa kaluwasan nga ang matag usa sa tibuok kalibutan kinahanglan mosalig. Si Juan Bautista mitultol sa dalan sa pagkamatarung ug nagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Ug mao nga pinagi sa pagdawat niini nga kasal-anan sa kalbiutan ug pagpakamatay didto sa Krus, si Jesus

MGA SULOD

96 Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung

nagluwas kanatong tanan gikan sa atong kasal-anan. Ang matag usa kinahanglan mosalig niini nga kaluwasan ug niini nga dalan ngadto sa Gingharian sa Langit. Kamo ug ako usab, ang tanan kanato kinahanglan mokab-ot sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Ang matag usa nga mosalig diha kang Jesus kinahanglan mosalig niining tanan nga walay pagpihig. Ang kaluwasan dili makab-ot pinaagi sa pagsalig diha sa Krus lamang. Kinahanglan gayud ang bug-os nga pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kana mao ang buot nakong ipahat uban kaninyong tanan. Kumusta man usab dayon kamo? Kamo ba mosalig niini nga ebanghelyo? Kamo tingali nakadungog na niini nga Pulong gatusan ug libohan ka mga higayon, apan kon kamo sa gihapon wala malipay niini nga ebanghelyo, nan kamo kinahanglan maulaw sa inyong kaugalingon atubangan sa Dios. Sa dihang si Jesus mismo sa Iyang kaugalingon mouyon niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, unsaon nato sa dili pagkalipay

niini? Akong mga masigkamagtutuo, ako naghangyo kaninyong tanan sa pagkalipay niini nga ebanghelyo. Kamo kinahanglan nga magtuman niini nga matinudanon. Ug kamo kinahanglan mosalig niini uban sa inyong kasingkasing.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 4

MGA SULOD

98 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!


< Lucas 1:17-23 > Ug siya magauna Kaniya diha sa espiritu ug sa gahum ni Elias, aron sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung, aron sa pagtagana alang sa Ginoo usa ka katawhan nga inandam. Ug si Zacarias miingon sa manolunda, Unsaon ko man pagpakaila nga mahimo kini? Kay ako tigulang na ug ang akong asawa taas na kaayog panuigon. Ang manolunda mitubag kaniya, Ako mao si Gabriel nga anaa magtindugan sa atubangan sa Dios, ug ako gipadala aron sa pagsulti kanimo ug sa pagsugilon kanimo niining maayong balita. Ug tan-awa, maamang ikaw ug dili makasulti

hangtud sa adlaw nga mahitabo na kining mga butanga, kay wala man ikaw motuo sa akong mga pulong nga pagatumanon ra unya sa ilang tagal nga panahon. Ug ang mga tawo nagpaabut kang Zacarias, ug sila nahibulong sa iyang pagdugay sa sulod sa templo. Ug sa paghigula niya, siya dili na makasulti kanila, ug ilang nasabut nga siya nakakitag panan-awon sulod sa templo; ug siya nagpadayon sa pagsinyas kanila ug nagpabilin nga amang. Ug sa pagkatapus na sa panahon sa iyang pag-alagad, siya mipauli sa iyang balay. < Lucas 1:67-80 > Ug si Zacarias nga iyang amahan napuno sa Espiritu Santo ug naghimog usa ka profesiya nga nag-ingon, Dalaygon ang Ginoong Dios sa Israel, tungod kay Iyang giduaw ug gitubos ang Iyang katawhan, ug alang kanato Iyang gipatindog ang usa ka gamhaang Manluluwas diha sa kaliwatan ni David nga Iyang alagad, sumala sa Iyang gisulti pinaagi sa baba sa Iyang mga balaang profeta

MGA SULOD

99 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

sukad pa sa karaang panahon, nga kita pagaluwason gikan sa atong mga kaaway, ug gikan sa kamot sa tanang nagadumot kanato; aron sa pagtuman sa kaluoy nga Iyang gisaad ngadto sa atong mga ginikanan, ug sa paghinumdom sa Iyang balaang pakigsaad, sa panumpa nga Iyang gihimo ngadto kang Abrahan nga atong amahan, aron sa pagtugot kanato nga kita, ingon nga linuwas gikan sa kamot sa atong mga kaaway, magaalagad unta Kaniya sa walay pagkahadlok, diha sa kabalaanon ug pagkamatarung, sa Iyang atubangan, sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon; kay ikaw mao man ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa Iyang mga dalan, sa paghatag ngadto sa Iyang katawhan sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan diha sa kapasayloan sa ilang mga sala, pinasikad sa malumong kaluoy sa atong Dios, inigbanagbanag unya kanato sa adlaw gikan sa kahitas-an aron sa paghatag og kahayag

ngadto sa mga nagalingkod sa ug sa landong sa kamatayon, aron sa pagmando sa atong mga tiil ngadto sa dalan sa pakigdait. Ug ang bata midaku ug nahimong kusgan sa espiritu, ug siya didto magpuyo sa mga awaaw hangtud sa adlaw sa iyang pagpadayag ngadto sa Israel.

Unsa nga Buhat ang Gihimo ni Juan Bautista?


Ang ebanghelyo sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 17 nagatala nga si Juan Bautista maoy usa ka tawo nga mitungha diha sa espiritu ug gahum ni Elias ug naghimo sa buluhaton sa pagdala sa katawhan balik ngato sa Dios atubangan sa presensya sa Ginoo. Si Juan Bautista lahi kay sa ubang katawhan sukad sa pagkatawo. Kita nga yanong katawhan magminyo ug manganak nga tinuyo o dili tinuyo samtang ang panahon moligid. Apan si Juan Bautista maoy usa ka tawo kansang pagkahimugo gitagna nang daan ug giabiyo diha sa Daang Testamento. Kini nagaingon

MGA SULOD

100 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

nga si Juan Bautista moanhi kanato diha sa espiritu ug gahum ni Elias. Ang Ebanghelyo sa Lucas kapitulo 1 nagatala sa kinuti mahitungod sa pagpakatawo ni Juan Bautista. Kini nahisulat nga, Ug si Zacarias nga iyang amahan napuno sa Espiritu Santo ug naghimog usa ka profesiya nga nag-ingon, Dalaygon ang Ginoong Dios sa Israel, tungod kay Iyang giduaw ug gitubos ang Iyang katawhan, ug alang kanato Iyang gipatindog ang usa ka gamhaang Manluluwas diha sa kaliwatan ni David nga Iyang alagad, sumala sa Iyang gisulti pinaagi sa baba sa Iyang mga balaang profeta sukad pa sa karaang panahon, nga kita pagaluwason gikan sa atong mga kaaway, ug gikan sa kamot sa tanang nagadumot kanato; aron sa pagtuman sa kaluoy nga Iyang gisaad ngadto sa atong mga ginikanan, ug sa paghinumdom sa Iyang balaang pakigsaad, sa panumpa nga Iyang gihimo ngadto kang Abrahan nga atong amahan, aron sa pagtugot kanato nga kita, ingon nga linuwas gikan sa kamot sa atong mga kaaway, magaalagad unta

Kaniya sa walay pagkahadlok, diha sa kabalaanon ug pagkamatarung, sa Iyang atubangan, sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi(Lucas 1:67-75). Ang Pulong nahitala dinhi mao ang tagna ni Zacarias. Ingon nga napuno sa Balaang Espiritu, siya nagtagna mahitungod kang Jesus nga moabut ingon nga Manluluwas ug kang Juan Bautista, ang paryente ni Jeuss diha sa unod, nga moabut ingon nga representante sa katawhan. Kini nagkahulugan nga si Juan Bautista mianhi sa kalibutan ug nagluwas kanato gikan sa mga kamot sa atong kaaway, sa mga kamot sa Yawa, pinaagi sa saksi sa iyang pagministeryo ug naghimo kanato nga mabuhi uban sa pagkabalaan ug pagkamatarung sa kahangturan nga walay pagkahadlok. Ang Ginoo mikuha sa tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya pinaagi sa bautismo ug naghimo kanato nga makaalagad sa dios pinaagi sa paghimo kanato nga tinud-anayng balaan. Ang ginoo misul-ob kanato uban sa pagkamatarung sa Dios ug naghimo kanato nga makaalagad sa Dios sa kahangturan nga walay sala. Si Jesus mitungha

MGA SULOD

101 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

niining kalibutana ug midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista ug namatay didto sa Krus ug nabanhaw gikan sa kamatayon, ug naghatag sa grasya sa kaluwasn nga mohimo ni bisan kinsa nga sa tinud-anay mosalig niini nga kamatuoran nga walay sala. Ang Ebanghelyo sa Lucas kapitulo 1 nagasulat mahitungod sa buhat ni Juan Bautista nga nagdala sa usa ka mahinungdanong papel sa maong grasya ug kaluwasan sa Ginoo. Kita kinahanglan makasabot sa kahulugan diha sa Pulong nga nahitala diha sa Ebanghelyo sa Lucas kapitulo 1 mga bersikulo 76-79. Kini nagaingon nga, Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon; kay ikaw mao man ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa Iyang mga dalan, sa paghatag ngadto sa Iyang katawhan sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan diha sa kapasayloan sa ilang mga sala, pinasikad sa malumong kaluoy sa atong Dios, inigbanagbanag unya kanato sa adlaw gikan sa kahitas-an aron sa paghatag og kahayag ngadto sa mga nagalingkod sa ug sa landong sa

kamatayon, aron sa pagmando sa atong mga tiil ngadto sa dalan sa pakigdait. Kinsa ang mohimo sa maong buluhaton? Si Juan Bautista. Kini nagaingon nga si Juan Bautista pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon atubangan sa Dios ug nga siya moadto sa atubangan sa Ginoo ug mohimo sa katawhan nga makasabot sa kaluwasan nga nakab-ot pinaagi sa kapasayloan sa kasal-anan. Kini nagasulti kanato nga si Juan Bautista motultol sa dalan sa kaluwasan nga magdala sa kapasayloan sa sala ngadto sa katawhan sa Dios. Busa, kini nagaingon nga, Inigbanagbanag unya kanato sa adlaw gikan sa kahitas-an aron sa paghatag og kahayag ngadto sa mga nagalingkod sa ug sa landong sa kamatayon. Ang kahayag sa Kamatuoran nga makahimo kanato nga makaalagad sa Dios mokunsad sa atong mga kasingkasing pinaagi sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista nga nagbalhin sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Siya nagadan-ag sa kahayag sa Dios sa kaluwasan ngadto sa tanang

MGA SULOD

102 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

katawhan nga nagkinabuhi niining mangitngit nga kalibutan ug mogiya kanila ngadto sa kahayag. Pianagi sa unsa ug kang kinsa ang katawhan nagiyahan ngadto sa kahayag sa kinabuhi? Ang katawhan nagiyahan sa pagministeryo ug pagsaksi ni Juan Bautista. Unya kinsa ang gissaksihan ni Juan Bautista? Siya nagasaksi sa buhat ni Kristo Jesus. Ang bersikulo 76 nagaingon nga, Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon. Kini nagkahulugan nga si Juan Bautista ilhon ingon nga sa tinud-anay dakung profeta sa tanang katawhan. Ang Kasulatan naglatid sa pagkakatawo ni Jesus ug ni Juan bautista ingon nga tagna ug kita nakakita niana nga tagna nga sa tinuod natuman. Si Jesus Dios mismo sa Iyang kaugalingon. Apan siya mao ang Manluluwas nga napuno sa gugma kinsa mitungha aron pagluwas kanato gikan sa kasalanan sa kalibutan nga nasul-uban sa tawhanong unod nga Iyang nilalang bisan pa nga Siyia Dios. Ug si Juan Bautista mao ang tawo nga naghimo sa pagministeryo sama kang Elias nga nahitala sa Libro

sa Malaquias diha sa Daang Testamento. Sila maoy mga inandam nga mga alagad atubangan sa Dios. Sila mao ang mga matarung nga mga alagad sa Dios nga Amahan nga gitagna diha sa Kasulatan. Ako wala moingon nga alagad sa mapangulipason nga panabot, apan akong gipasabot nga si Jesus naghimo sa matarung buhat diha sa mga mata sa Dios ingon nga Anak sa Dios nga Amahan. Dihay daghang ubang mga profeta sama kang Moises ug Isaias, apan silang tanan ba gitagna diha sa Kasulatan nga moabut sama lamang kang Juan Bautista nga gitagnang moabut? Wala. Sila wala tagnaa. Ang mao nga katawhan nangatawo diha sa unod pinaagi sa ilang mga ginikanan sama sa yanong katawhan, apan ang Dios nagapakita sa Iyang kaugalingon kanila ug mihupot kanila ug migamit kanila sumala sa panginahanglan sa Ginoo sa ilang mga panahon. Apan si Juan Bautista nga nagpakita siha sa Bag-ong Testamento, nga naghatag og bautismo kang Jesus, mao ang Dios nga gitagna sa profeta diha sa Daang Testamento.

MGA SULOD

103 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

Ug atong makita pianagi sa Pulong sa Dios nga nahitala diha sa Kasulatan nga si Juan Bautista sama kang Elias diha sa Daang Testamento. Atong tanawon ang Pulong gikan sa libro sa Malaquias diha sa Daang Testamento. Kini nagaingon, Kay, ania karon, ang adlaw moabut na, Nga nagasunog daw hudno; Ug ang tanang mga palabilabihon, ug ang tanang nanagbuhat sa kadautan mangahimong tuod sa balili; Ug ang adlaw nga moabut magasunog kanila, Nagaingon si Jehova sa mga panon, Nga kini dili magbilin kanila bisan gamut, ni sanga. Apan kaninyo nga may kahadlok sa Akong ngalan, Ang adlaw sa pagkamatarung mosubang Nga adunay kaluwasan sa Iyang mga pako; Ug kamo manggula, Ug managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating baka sa toril. Ug pagatamakan ninyo ang mga dautan; Kay sila mangahimong abo sa ilalum sa mga

lapa-lapa sa inyong mga tiil, Sa adlaw nga Akong pagahimuon kini, Nagaingon si Jehova sa mga panon. Hinumdumi ninyo ang Kasugoan ni Moises ang Akong alagad, Nga Akong gisugo kaniya didto sa Horeb alang sa tibuok nga Israel, Bisan ang kabalaoran ug ang mga tulomanon. Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, Sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova. Hiusahon niya Ang mga ginikanan ug ang mga anak Aron dili Ko laglagon ang inyong nasud (Malaquias 4:1-6). Ang Dios nag-ingon nga Siya mopadala kang Profeta Elias ngadto sa katawhan sa dili pa moabut ang makalilisang nga paghukom sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan atol sa katapusang panahon.

MGA SULOD

104 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

Si Juan Bautista mao ang Elias Nga Gisaad sa Dios nga Ipadala
Ang Bibliya nagaingon nga, Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna (Malaquias 4:5), ug si Elias nga gihisgutan dinhi mao si Juan Bautista nga nagasaksi mahitungod kang Jesus. Atong tan-awon ang Pulong nga gipamulong ni Jesus sa Mateo 11:14. Kini nagaingon, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi. Atong makita niini nga bersikulo nga si Jesus mismo sa Iyang kaugaingon misaksi usab mahitungod kay Juan Bautista. Si Jesus misaksi sa linawas nga si Elias, ang usa nga gisaad sa Dios nga ipadala diha sa Libro sa Malaquias sa Daang Testamento, maoy Juan Bautista nga sa tinuod mitungha diha sa katuigan sa Bag-ong Testamento. Sa laing pagkasulti, si Juan Bautista nga mao si Elias nga moabut mohimo kanatong tanan nga mobalik ngadto sa Dios diha sa Bag-ong Testamento, sumala sa Pulong nga nag-ingon nga siya moabut ug

mohimo sa kasingkasing sa mga amahan nga pagpabalik ngadto sa mga anak ug ang kasingkasing sa mga anak ngadto sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Mateo 11:14 nagaingon nga, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi. Kinsa si Elias? Si Jehova nga Dios nag-ingon diha sa libro sa Malaquias nga Siya mopadala kang Profeta Elias sa dili pa moabut ang katapusan sa kalibutan ug nga si bisan kinsa nga motuman sa iyang pulong makadawat sa kaluwasan ug niadtong mosalikway sa iyang pulong malaglag. Ang Kasulatan nag-ingon nga Siya mipadala kang Juan Bautista kinsa mao kining Profeta Elias nga moabut alang sa tanang mga makasasala tungoa kay sa katapusan adunay makalilisang nga adlaw sa katapusan sa kalibautan ug adunay paghukom. Apan daghang katawhan ang wala mahibalo nga si Profeta Elias sa Daang Testamento dinhi na diha sa pagkatawo ni Juan Bautista. Kana maoy hinungdan ngano nga ang mga escriba ug ang mga Fariseo ug ang katawhan sa Israel nangutana kang Jesus, Ang

MGA SULOD

105 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

Kasulatan nag-ingon nga si Elias moabut sa dili pa si Jesus. Nan kinsa si Elias? Ang katawhang Israelihanon sa tinuod naghulat sa Elias nga gisaad sa Ginoong Dios nga ipadala. Busa, ang Ginoo nagingon nga, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi (Mateo 11:14). Kinsa dayon si Elias? Kini mao si Juan Bautista nga nagbautismo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 10 nagaingon, Kay kini siya mao man ang gihisgutan sa nahisulat nga nagaingon: Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga magauna Kanimo; siya mao ang magaandam sa Imong dalan sa atubangan Mo. Kini nga Pulong gikutlo gikan sa Malaquias 3:1 diha sa Daang Testamento. Kini mao ang Pulong sa tagna nga nahisgutan diha sa Daang Testamento. Si Jesus mikutlo sa Pulong nga natagna na diha sa Daang Testamento ug nagsulti nga kini nga Pulong naghisgot mahitungod kang Juan Bautista.

Si Juan Bautista Mao ang Representante sa Katawhan


Ang Ginoo nagsaksi nga, Sa pagkatinuod, magaingon Ako kaninyo, nga sa mga gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista (Mateo 11:11). Ingon niini, ang Kasulatan nagtala nga ang tawo nga atong gitawag og Juan Bautista mao ang representante sa tibuok katawhan. Si Juan Bautista mao si Elias nga gisulti sa Daang Testamento nga moabut ug kining Juan Bautista mao ang representante sa tibuok katawhan. Ang usa ka tawo mahimong mangutanan kanako, Hain sa Kasulatan ang linitokan nga Juan Bautista nga representante sa katawhan? Si Jesus nag-ingon nga, Sa pagkatinuod, magaingon Ako kaninyo, nga sa mga gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista; ngani, ang labing gamay diha sa gingharian sa langit daku pa kay kaniya (Mateo 11:11). Kana

MGA SULOD

106 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

maoy hinungdan nga kita moingon nga si Juan mao ang representante sa katawhan. Pinaagi sa pagbautismo kang Kristo Jesus, ang representante sa tanang katawhan mibalhin sa kasal-anan sa tibuok katawhan ngadto kang Kristo Jesus ug mituman sa pagkamatarung sa Dios. Ang Kasulatan nagpadayon sa pagsulti nga, Ngani, ang labing gamay diha sa gingharian sa langit daku pa kay kaniya. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Kay ang tanang mga profeta ug ang kasugoan nanaghimog mga profesiya hangtud kang Juan; ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi. Kini nga Pulong nagaingon nga ang katungod nga mayaon sa mga matarung didto sa Langit daku kaayo nga bisan ang representante sa katawhan walay bili didto sa Langit. Si Juan Bautista gitagna nang daan nga dugay na. Tugoti ako sa pagsubli niini. Ang tagna sa Malaquias

3:1 nagapahayag nga, Ania karon, Ako nagapadala sa Akong sinugo. Kini nga sinugo nagtumbok kang Juan Bautista nga moabut sa umalabut. Sumala sa atong makita diha sa Pulong sa Dios nga nagaingon nga, Ug siya magaandam sa dalan sa atubagan Ko: Ug ang Ginoo nga inyong gipangita moabut sa hinanali sa Iyang templo (Malaquias 3:1), ang Dios nagsaad na nga Siya mopadala kang Elias ang alagad sa dios sa pagdan-ag sa Iyang dalan sa dili pa si Kristo Jesus moabut ug Siya nagahisgot mahitungod sa papel ni Juan Bautista nga nagabalhin sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Ang Dios mao ang Usa nga namulong pinaagi sa profeta diha sa Libro sa Malaquias nga Siya mopadala kang Jesus nga manluluwas ug kang Juan Bautista nga mobalhin sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus. Kinsa ang tawo nga gisulti sa Dios nga Iyang ipadala? Kini mao ang espirituhanong Elias, si Juan Bautista nga adunay espiritu ni Elias. Kana maoy hinungdan ngano nga kini gisulat diha sa Ebanghelyo

MGA SULOD

107 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

sa Lucas kapitulo 1 mga bersikulo 76-77, Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon; kay ikaw mao man ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa Iyang mga dalan, sa paghatag ngadto sa Iyang katawhan sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan diha sa kapasayloan sa ilang mga sala. Siya miingon sa paghatag ngadto sa Iyang katawhan sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan diha sa kapasayloan sa ilang mga sala aron pagsulti mahitungod sa pagministeryo ug pagsaksi ni Juan Bautista. Ikaw, bata nga gihisgutan dinhi nagpunting kang Juan Bautista nga mao ang representante sa tanang katawhan sa tibuok kabuhatan. Kini maoy giingon nga si Juan Bautista mao ang espirituhanong Labawng Sacerdote nga nagarepresenta sa tibuok katawhan. Kini nagkahulugan nga kini nga bata mailhan nato, nga katawhan sa Ginoo, ang kaluwasan pinaagi sa kapasayloan sa sala. Dili lamang ang tanang kasal-anan sa mga Israelihanon apan usab ang tanang kasal-anan sa

kalibutan gipapas sa dihang si Juan Bautista mibalhin kanila ngadto kang Kristo Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya nga mitungha niining kalibutana aron pagpasig-uli kanila. Ug siya misaksi sa tinuod. Siya miingon, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios! (Juan 1:36). Si Juan Bautista naghimo sa katawhan nga nagtinguha sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios nga mosalig diha sa Dios pinaagi sa paghimo kanila nga makasabot nga si Jesus mikuha na sa tanang kasal-anan sa katawhan sa makausa pinaagi sa bautismo nga iyang gihatag. Kini nagasulti kanato kon giunsa sa Ginoo sa katapusan sa paghimo kanato nga makadawat sa kaluwasan gikan sa tanang kasal-anan pinaagi sa pagtin-aw kon kinahanglan unsaon nato sa pagsabot ug pagsalig kang Jesus samtang kita nagtinguha sa pagsalig kang Jesus ingon nga Manluluwas. Kita nga misalig kang Jesus ingon nga Manluluwas nakadawat sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus tungod kay si Juan Bautista mibalhin sa tanan natong kasal-anan ngadto

MGA SULOD

108 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

kang Jesus sa makausa pinaagi sa paghimo og bautismo diha sa ulo ni Jesus. Ang ingon nga pagtuo mao ang pagtuo sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga gihisgutan sa Kasulatan. Giingon nga si Juan Bautista moabut sa paghatag ngadto sa Iyang katawhan sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan. Kitang tawhanon nakakat-on sa tinuod nga dalan sa kaluwasan, nga si Kristo Jesus, pinaagi sa pagsaksi ni Juan Bautista, pinaagi sa buhat ni Juan sa pagbalhin sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus, ug pinaagi kaniya nagatuman sa papel sa Labawng Sacerdote niining kalibutana. Kita nakasalig kang Jesus ingon nga atong Manluluwas pinaagi sa iyang pagministeryo. Kita nakasalig nga si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios nga midala sa tanang kasalanan sa kalibutan ngadto Kaniya. Si Juan Bautista misaksi nga si Jesus mikuha sa kasal-anan sa tibuok katawhan ngadto sa Kaniya pinaagi sa bautismo nga nadawat gikan kang Juan Bautista. Kining tanan nahitabo sa tukma sumala sa Daang Testamento nga

gisaad sa Dios. Ang Dios nagsaad sa pagpasala kang Juan Bautista nanhi niining kalibutana ug ang Malaquias kapitulo 4 nagatala nga, Hiusahon niya Ang mga ginikanan ug ang mga anak. Bisan kinsa makabalhin sa iyang kasal-anan ngadto kang Kristo Jesus sa makausa kon siya makasabot lamang ug mosalig sa papel ni Juan Bautista. Ang bugtong butang nga buhaton sa usa ka tawo mao ang pagsabot ug pagsalig sa kahibulongan nga halad ug sa kahingpitan sa kaluwasan ni Kristo Jesus nga gipakita pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Unya siya makahibalag sa Kamatuoran nga mohatag sa kapasayloan gikan sa tanang kasalanan. Ang Dios nagsaad sa pagpadala kang Juan Bautista nga mao ang espirituhanong Elias nga motuman sa tibuok kaluwasan. Si Juan Bautista natawo sa panimalay ni Zacarias, ang usa sa mga kaliwat ni aaron nga Labawng Sacerdote, 6 ka mga bulan sa wala pa si Jesus motungha niining kalibutana. Si Elisabet, ang

MGA SULOD

109 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

asawa ni Zacarias, tigulang na kaayo ug siya anaa na sa panuigon nga walay kalagmitan nga magsabak og usa ka bata. Busa, unsa sa inyong paghunahuna ang gibati sa iyang bana? Siya nahingangha kaayo ug wala makatingog ug siya dili makatuo diha sa Pulong sa Ginoo. Siya dili makita nga matinuohon diha sa mga mata sa Dios. Giingon nga kadto maoy hinungdan ngano nga si Zacarias naamang ug siya nakasulti lamang human matuman sa hingpit ang tagna sa Dios. Ang Dios nagsulti kaniya nga maamang hangtud nga kining buhata mahuman ug mao nga siya naamang sa kasamtangan. Ug human sa 6 ka mga bulan, ang Dios nagpadala sa manulonda nga si Gabriel ngadto sa Birhin nga si Maria ug naghatag kaniya sa Pulong nga mahimong paglaum alang sa tanang katawhan. Kadro mao ang Pulong nga siya manamkon kang Kristo Jesus. Si Juan Bautista natawo sa panimalay ni Aaron ug si Jesus natawo sa panimalay ni David sa unod. Ang Dios buot motuman sa tanang mga saad nga gipamulong diha sa Daang Testamento. Busa, ang

manulonda miadto kang Zacarias, ang kaliwat ni Aaron, sa dihang siya ang nangalagad sa pagkasacerdote sumala sa han-ay. Kini nagaingon nga, Ug si Elisabet nga imong asawa magaanak og usa ka bata nga lalaki alang kanimo, ug paganganlan mo siyag Juan. Ug ang arkaanghel nga si Gabriel mipakita kang Maria, nga usa ka birhin gikan sa harianong banay ni David, ug miingon, Ug tan-awa, magasamkon ikaw ug igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus. Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga Anak sa Labing Halangdon; ug Kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa Iyang amahan nga si David, ug Iyang pagaharian ang banay ni Jacob hangtud sa kahangturan; ug walay pagkatapus ang Iyang gingharian (Lucas 1:31-33). Unya si Maria miingon ngadto sa manulonda, Unsaon ba pagkahimo niini nga wala man akoy bana? Ang manolunda mitubag kaniya, Pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo, ug pagalandungan ikaw sa gahum sa labing Halangdon; tungod niini, ang bata nga matawo paganganlan nga

MGA SULOD

110 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

balaan, ang Anak sa Dios (Lucas 1:34-35). Ug ang manulonda mipadayon sa pag-ingon nga, Ug Tanawa, ang imong paryenti nga si Elisabet, bisan sa iyang kagulangon, nagasamkon usab ug usa ka bata nga lalaki; ug kini karon mao na ang ikaunom ka bulan kaniya nga giingong apuli. Kay sa Dios walay butang nga dili mahimo. Ug si Maria miingon, Tan-awa, ako ulipon sa Ginoo. Matuman unta kanako kanang imong giingon. Ug ang manolunda mipahawa kaniya (Lucas 1:36-38). Unya si Maria misugid, Tan-awa, ako ulipon sa Ginoo. Matuman unta kanako kanang imong giingon. Kini maoy pag-ingon nga ang Pulong natuman sa tukma sas dihang si Maria midawat sa Pulong sa Dios. Si Kristo Jesus gipanamkon diha sa tagoangkan ni Maria pinaagi sa pagtuo tukma sumala sa Pulong sa manulonda nga si Gabriel ug sa Pulong sa tagna diha sa Daang Testamento. Sa ingon, kita kinahanglan mahibalo nga si Jesus ug Juan Bautista gitagana nang daan sumala sa pag-abiyo sa Dios aron pagluwas sa tanang katawhan gikan sa sala bisan sa

wala pa sila mangatawo. Si Juan Bautista nagtudlo nga siya sa linawas mibalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus alang kanatong tanan nga mosalig kang Jesus ingon nga Manluluwas sa umalabut. Ang ebanghelyo sa Mateo 3:15 nagaingon nga, Si Jesus mitubag kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ug siya mitugot na lang. ug kini nagkahulugan nga si Jesus midawat sa bautismo pinaagi kang Juan Bautista. Ang pagdawat ni Jesus sa bautismo gikan kang Juan Bautista mao ang pagtuman sa matarung buhat sa Dios nga siya mopapas sa tanan natong kasal-anan. Kita mao ang katawhan nga midawat sa kapasayloan sa sala gikan sa Dios, ug kadto mao si Juan Bautista nga mihimo sa buhat sa pagbalhin sa kasal-anan sa kalibutan sa hingpit ngadto kang Kristo Jesus. Kinsa ang mibalhin sa kasal-anan sa mga makasasala ngadto kang Jesus? Si Juan Bautista mibalhin sa kasal-anan ngadto kang Jesus. Si Jesus

MGA SULOD

111 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

nga mituman sa tibuok pagkamatarung mituman niining tanan pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Si Juan Bautista mihimo sa buhat sa pagbalhin sa kasal-anan sa tibuok katawhan sa makausa pinaagi sa pagbautismo kang Jesus. Si Juan Bautista mibalhin sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus pinagi sa pagbautismo. Si Jesus midawat sa kasal-anan sa katawhan sa makausa pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista. Kini mao ang Kamatuoran sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga nagahatag kanato sa kapasayloan sa kasal-anan. Si Jesus mipapas sa tanang kasal-anan sa katawhan. Unya giunsa Niya sa pagtuman niini nga buhat? Si Jesus mao ang halad nga nating Karnero sa dios nga miadto sa Krus mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto sa Iyang kaugalingon sa makausa pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista ignon nga gamayng Karnero sa Dios ug nabanhaw gikan sa kamatayon. Mao nga, kadtong mosalig diha sa pagkamatarung ni Jesus karon

mosugid sa maong pagtuo ngadto sa Dios. Ang mao nga katawhan moingon nga sila nangaluwas na gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagsalig diha sa ilang kasingkasing sa Kamatuoran sa kapasayloan sa kasal-anan nga gituman ni Juan Bautista ug ni Jesus. Ang nagsubang nga adlaw nagpakita kanato gikan sa itaas pinaagi niini nga buhat ug kita nakapuyo diha sa kahayag, kana man, nga diha sa pagkamatarung sa Dios. Kita nakadawat sa kaluwasan gikan sa sala pinaagi sa pagsalig ug pagsabot sa gugma sa Dios nga nagpasaylo sa kasalanan sa kalibutan pinaagi sa bautismo nga gihatag ni Juan Bautista ngadto kang Jesus. Busa, kamo ug ako nga nagsalig niini nga tinuod nahimong katawhan nga wala nay sala bisan unsa pa.

Ayaw Ipakaubos si Juan Bautista ug ang Iyang Pagministeryo


Bisan diha sa katawhan nga nag-angkon nga

MGA SULOD

112 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

nagsalig kang Jesus ingon nga manluluwas, dili daghan ang adunay maayo nga pagsabot kang Juan Bautista ug sa iyang pagministeryo. Ang katawhan nakaila lamang kang Juan Bautista ingon nga usa ka tawo nga sili kaayo mahinungdanon. Apan ang Ebanghelyo sa Lucas nagaingon nga si Juan Bautista pagatawgon nga dakung profeta. Si Juan Bautista labing daku kay kang Moises o Abraham. Ang Ginoo mismo sas Iyang kaugalingong nag-ingon, Sa pagkatinuod, magaingon Ako kaninyo, nga sa mga gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista (Mateo 11:11). Ug Siya usab nag-ingon, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi (Mateo 11:14). Usa sa mga pagministeryo ni Juan Bautista atubangan sa Dios mao ang paghimo sa mga Israelihanon nga moliso gikan sa pag-alagad sa mga diosdios sa mga Hentil ug mobalik ngadto sa Dios. Tungod niini, siya naghimo sa pagpamautismo sa paghinulsol ngadto sa katawhan. Ug siya sa linawas

naghimo sa bautismo nga nagbalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus. Busa, kita kinahanglan makasabot sa tinuod. Si Juan Bautista mianhi aron sa paghimo sa bautismo nga nagtuman sa pagkamatarung sa Dios samtang siya nagapamautismo sa katawhan didto sa Suba sa Jordan. Atong tan-awon ang Pulong gikan sa Ebanghelyo sa Mateo kapitulo 3. Kini nagaingon, Ug niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan Kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagingon, Ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismohan, ug Ikaw na hinuon ang mianhi kanako? Si Jesus mitubag kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ug siya mitugot na lang. Ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa, nabukas ang kalangitan ug Iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw Niya; ug ania karon,

MGA SULOD

113 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako (Matthew 3:13-17). Kini mao ang talan-awon sa paghatag ni Juan Bautista og bautismo ngadto kang Kristo Jesus. Apan sa wala pa kini mahitabo, si Juan Bautista nagasinggit didto sa kamingawan alang sa katawhan sa paghinulsol. Siya misinggit ngadto sa katawhan, Paghinulsol! Kamo, nga mga anak sa bitin! ang ilang kahimtang sa katilingban sa kalibutan dili kaayo mahinungdanon kaniya. Siya mao ang tawo nga nagsinggit alang sa paghinulsol bisan pa man sa ilang kahimtang sa kalibutan tungod kay siya mao ang alagad sa Dios. Kana maoy hinungdan nga siya nakasinggit, Paghinulsol! Kamo, nga mga anak sa bitin! Kamo mahulog ngadto sa kalayo sa empeyerno gawas kon kamo moliso ug maghinulsol. Ang katawhan namati kang Juan Butista nga nagsinggit ug nagabadlong kanila tungod sa ilang kasal-anan, ug miamgo sa kasal-anan sa ilang mga kasingkasing ug nagsugod sa pagpabalik sa ilang

mga kasingkasing ngadto sa Dios. Ug sila namalik ngadto sa dios ug naghinulsol, nga nagaingon, Dios ako nakasala sa ingon niini ug ingon niana nga kasalanan. Sila nagbasol sa pag-alagad sa mga diosdios sa Hentil, ug nangayo sa kapasyloan gikan sa Dios ug midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Si Juan Bautista misinggit, Kamo kinahanglan makadawat sa paghinlo sa sala ug mobalik ngadto sa Dios, ug naghimo sa pagpamautismo sa ilang paghinulsol. Siya mihimo sa bautismo sa paghinulsola ug naghimo sa katawhan nga mobalik ngadto sa Dios. Ug kinsa ang miadto kaniya sa Suba sa Jordan niadtong panahona? Si Jesus ang gamayng Karnero sa Dios miadto kaniya. Si Kristo Jesus ang tinuod nga Diso sa linawas miadto kang Juan Bautista ingon nga nating karnero sa Dios nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang kaugalingon. Si Jesus sa katapusan buot modawat sas bautismo gikan kang Juan Bautista. Ang Kasulatan nag-ingon, Ug niadtong

MGA SULOD

114 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya (Mateo 3:13), apan si Juan misulay pagsanta Kaniya. Nagaingon dinhi, Apan Kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, Ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismohan, ug Ikaw na hinuon ang mianhi kanako? (Mateo 3:14). Unya si Jesus mimando kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Unya siya mihatag og bautismo ngadto kang Jesus (Mateo 3:15). Ug si Jesus sa katapusan midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Si Jesus misulti kang Juan Bautista sa pagbautismo Kaniya ug unya siya midawat sa bautismo. Ug unsa ang gipasabot niini? Kadto mao ang pagbalhin sa tanan natong kasal-anan. Si Juan nagabalhin sa kasal-anan sa katawhan ug si Jesus mikuha sa sala. Kadto mao ang buhat sa pagtuman sa pagkamatarung sa Dios. Karon, giunsa ni Jesus sa pagtuman sa buhat sa

pagpapas sa tanan natong kasal-anan sa makausa? Si Juan Bautista mibautismo kang Jesus ug si Jesus midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista aron pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan. Si Juan Bautista ug si Jesus buot mohinlo sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagbalhin kanila ngadto kang jesus. Kini mao ang buhat sa pagkuha sa kasal-anan sa tibuok katawhan sa makausa ni Juan Bautista nga nagabautismo kang Jesus ug si Jesus nagadawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Ang Ginoo nagmando kang Juan sa pagtugot niini nga mahitabo aron pagtuman niini nga buluhaton. Si Jesus nag-ingon, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung (Mateo 3:15). Kini nagaingon nga si Jeuss miadto kang Juan Bautista ug buot modawat sa bautismo, Kay angay kanato nagkahulugan nga kadto tukma aron pagtuman sa tibuok tanol nga pagkamatarung sa Dios pinaagi sa padawat sa bautismo gikan kang Juan. Si Jesus nag-

MGA SULOD

115 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

ingon nga Siya miabut ingon nga halad nga nating karnero motuman sa pagkamatarung sa Dios sa hingpit pinaagi sa pagkuha sa kasal-anan sa tibuok katawhan sa makausa pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista, ang representante sa tanang katawhan. Mao nga ang tanan kanato kinahanglan mahibalo sa tinuod. Kon kita buot mosalig sa kapasayloan sa kasalanan pinaagi sa pagsalig kang Jesus ignon nga Manluluwas, kita kinahanglan unsa nga makasabot ug mosalig diha sa tinuod nga si Juan Bautista mibalhin sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus ug nga si Jesus midawat sa tanan natong kasalanan ngadto sa Iyang lawas sa makausa ug alang sa tanan. Kini nahibulat nga, Kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. si Jesus midawat sa tanang kasalanan sa katawhan pinaagi kang Juan Bautista. Si Jesus nagaingon nga ang buhat sa pagkiha sa tanan natong kasal-anan sa makausa pinaagi niini nga buhat mao ang tukma kaayo. Si Juan Bautista mibautismo

kang Jesus aron pagbalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kaniya ug si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan. Busa, kita nga nagsaslig niini nga Kamatuoran makadawat sa kapasayloan sa sala pinaagi sa pagtuo. Ang kahulugan sa kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung (Mateo 3:15) natuman. Ang tibuok pagkamatarung sa Dios alang sa katawhan nga gihisgutan dinhi mao ang buhat ni Jesus sa pagpapas sa tanan natong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista ug pag-ula sa Iyang dugo. Ang pagdawat ni Jesus sa bautismo mao ang buhat sa pagtuman sa pagkamatarung sa Dios. Kamo ug ako sa orihinal walay mahimo gawas sa pag-adto sa empeyerno tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kita sa orihinal walay mahimo gawas nga malaglag tungod sa atong kasal-anan. Apan si Jesus ug si Juan Bautista namuhat nga ambahan aron paghatag sa bautismo ug pagdawat sa bautismo aron paghimo sa buhat sa pagtuman sa

MGA SULOD

116 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

pagkamatarung sa Dios. Si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya sa makausa pinaagi sa bautismo. Siya nag-ingon nga, Kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Kay angay kanato nagkahulugan nga ang tanang mga makasasala makadawat sa kaluwasan gikan sa sala pinaagi sa pagtuo pinaagi sa maong kapaagihan sama sa pagbautismo ni Juan Bautista kang Jesus ug pagdawat ni Jesus sa bautismo. Ang yugto kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung nagkahulugan nga ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista gikinahanglan alang sa atong kaluwasan. Ang pagdawat ni Jesus sa bautismo gikan kang Juan Bautista nagasulti kanato nga kini dili mahimo kon wala kini nga paagi. Si Jesus nagaingon nga Siya ug si Juan Bautista kinahanglan mobuhat sa builuhaton sa pagpasaylo sa kasal-anan sa tanang katawhan, pinaagi sa pagdawat ni Jesus sa kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo, ug si Juan Bautista kinahanglan

mohimo sa pagbautismo sa pagbalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Ang Ginoo nagaingon nga Siya modawat sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi kang Juan Bautista ug mahimong halad nga inihaw alang sa kasal-anan. Ang nating Karnero sa Dios ug si Juan Bautista naghimo sa buhat sa pagbalhin ug pagdawat sa atong kasal-anan aron pagtuman sa pagkamatarung sa Dios. Kini mao ang kahulugan sa Pulong Kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Si Jesus mianhi niingi kalibutana ug midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista aron mahimong nating Karnero sa nga mikuha sa tanan natong kasal-anan. Si Jesus mituman sa tibuok pagkamatarung sa Dios nga nagpapas sa tanang kasal-anan sa katawhan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pag-anhi niining kalibutana ingon nga dayon nga halad sa katubsanan ug nagadawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Sama lamang nga ang sala nabalhin ngadto sa halad nga inihaw sa dihang sila mitapion sa ialng mga kamot diha sa halad sa Daang

MGA SULOD

117 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

Testamento, ingon nga ang Labawng Sacerdote mibalhin sa tanang kasal-anan sa usa ka tuig sa mga Israelihanon ngadto sa halad nga nating karnero pinaagi sa kapaagihan sa pagtapion sa mga kamot. Ang ginoo nagpapas sa tanan natong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan sulod sa 33 ka mga tuig sa Iyang kinabuhi. Siya mipapas sa tanang kasal-anan sa tanang katawhan sa kalibutan nga nagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios. Kamo ba mosalig niini? Kini ang gisulti sa Kasulatan, Si Jesus mitubag kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ug siya mitugot na lang. Ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa, nabukas ang kalangitan ug Iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw Niya; ug ania karon, usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako (Matthew 3:15-17). Si Jesus midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Kini alang lamang sa paghinlo sa atong kasal-anan. Ang

pagdawat ni Jesus sa bautismo gikan kang Juan mao ang paghinlo sa kasal-anan sa katawhan.

Ang Bibliya nagaingon nga si Juan Bautista Pagatawgon nga Profeta sa Labing Halangdon
Ang yugto sa Kasulatan nagaingon nga, Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon (Lucas 1:76). Ug human si Juan Bautista mibalhin sa kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa bautismo, siya miingon, Tanawa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29). Si Juan Bautista mao ang labing daku nga profeta sa kalibutan. Ug siya mao ang representante sa katawhan. Siya mao ang labing daku sa tanan nga mg gipanganak sa kababayen-an. Siya mao ang tawo nga nagtuman sa kaakuhan sa Labawng Sacerdote nga nagbalhin sa kasal-anan sa tanang mga Israelihanon ngadto kang Jesus. Si Juan Bautista naghimo niini

MGA SULOD

118 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

nga buluhaton alang kanato ug alang sa pagkamatarung sa Dios. Ug si Jesus naghimo sa buhat sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan ug mikuha sa kasal-anan sa kalibutan aron pagluwas kaninyo ug kanato gikan sa kasal-anan sa kalibutan. Nagaingon nga si Jesus midawat sa bautismo gikan kang Juan. Nga ang pagdawat ni Jesus sa bautismo gikan kang Juan nagkahulugan nga siya mikuha sa tanang kasal-anan sa makausa. Kini nagaingon nga ang Ginoo nagpapas na sa tanan natong kasal-anan. Ang Pulong nagaingon nga ang Ginoo naghinlo sa atong kasal-anan, ug nga siya nagpapas sa tanan natong kasal-anan niana nga paagi. Kamo ba ug ako adunay sala kon kita mosalig niini nga tinuod? Wala, wala kita makasala. Ang pagdawat ni Jesus sa bautismo gikan kang Juan nagkahulugan nga siya mikuha sa tanan natong kasal-anan sa makausa. Ug nga si Jesus namatay didto sa Krus uban sa ksal-anan sa kalibutan nagaingon nga si Jesus midawat sa bautismo gikan kang Juan ug midawat sa silpi tungod sa sala ingon nga halad nga

inihaw alang sa tanang katawhan aron pagluwas kaninyo ug kanako gikan sa kasal-anan sa kalibutan. Ang Ginoo midawat sa bautismo ug nabanhaw gikan sa kamatayon ug mianhi pag-usab kanato. Ang pagkabanhaw ni Jesus nagkahulugan nga Siya sa hingpit nagluwas kaninyo ug kanato gikan sa kasalanan ug nga Siya nagdala kanato balik sa kinabuhi niadtong sa makausa nangamatay. Nga ang pagdawat ni Jesus sa bautismo nagpaila nga si Jesus mikuha sa tanan antong kasal-anan ngadto Kaniya. Kini nagkahulugan nga ang tanan natong kasal-anan nabalhin ngadto ang Jesus pinaagi sa bautismo ni Juan Bautista. Sa dihang si Jesus mikawas gikan sa tubig human modawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista, kalit ang tingog miabot gikan sa langit, nga nagaingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako. Ang Dios nga Amahan sa linawas misaksi nga si Jesus, nga midawat sa bautismo gikan kang Juan, mao ang Iyang Anak. Busa Siya miingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya

MGA SULOD

119 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

may kalipay Ako. Kamo karon nakasabot ngano nga si Jesus midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista, dili ba? Aron pagpapas sa tanan natong kasal-anan, si Juan Bautista naghimo sa bautismo ngadto kang Jesus ug mibalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus ug si Jesus midawat sa bautismo aron pagdawat sa tanang kasal-anan sa katawhan. Ngano nga si Juan Bautista mibautismo kang Jesus? Si Jesus midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista aron paghimo kanato nga walay sala sa dihang kita walay mahimo gawas nga mamatay ug mahulog ngadto sa nagdilaab nga kalayo sa empeyerno tungod sa atong kaugalingong kasal-anan. Si Jesus ang nating Karnero sa Dios midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Ang Dios nga Amahan nagsaksi nga, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako. Ang Dios nagaingon nga si Jesus, nga mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhn pinaagi sa pagdawat sa bautismo, karon mao ang Iyang Anak, ang Anak sa Dios nga Amahan.

Ang Dios mao ang Dios nga Balaang Amahan, Jesus nga Anak sa Amahan, ug ang Balaang Espiritu. Kining tulo ka mga tawo maoy usa ra ka Dios kanato. Ang matag usa niining tulo ka mga Tawo adunay managkalahi nga kaakuhan, apan silang tanan usa ka Tawo ug usa ka Dios. Si Jesus gipanamkon ngadto sa lawas ni Maria pinaagi sa Balaang Espiritu. Busa, si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang Tawo nga nagpadala sa Anak sa Dios nga Amahan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Balaang Espiritu maoy usa ra ka Balaan nga Dios alang kanato. Ang matag Tawo sa Dios sa tulo ka mga persona adunay managkalahi nga katungdanan, apan silang tanan usa lamang ka Dios alang kanato. Ingon nga ang anak natawo sa tawhanon usa usab ka tawo, ang Anak sa Dios nga Amahan sa masukaranon Dios usab. Ang Dios mao ang Balaang Espiritu. Kita kinahanglan dili maghunahuna sa Dios pinaagi sa unod tungod kay Siya mao ang Espiritu. Siya nanganak kang Jesus pinaagi sa Pulong ingon nga Siya naglalang sa tibuok kabuhatan pinaagi sa Pulong. Si Jesus nga midawat sa bautismo

MGA SULOD

120 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

gikan kang Juan Bautista mao ang Anak sa Dios nga Amahan, ug si Jesus mao ang Dios kanato. Kini nagkahulugan nga Siya mao ang atong Manluluwas. Si Jesus nahimong atong Manluluwas niini nga paagi. Ang Lucas 1:78-79 nagapahayag nga, Pinasikad sa malumong kaluoy sa atong Dios, Inigbanagbanag unya kanato sa adlaw gikan sa kahitas-an; Aron sa paghatag og kahayag ngadto sa mga nagalingkud ug sa landong sa kamatayon, Aron sa pagmando sa atong mga tiil ngadto sa dalan sa pakigdait. Si Juan Bautista mianhi kanato ug misaksi nga ang tibuok pagkamatarung natuman pinaagi sa pagbautismo kang Jesus. Si Juan Bautista nagasaksi mahitungod kang Jesus nga midawat sa bautismo diha sa porma sa pagtapion sa mga kamot. Ang Ebanghelyo sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29 nagaingon, Tan-awa, mao kana ang nating karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! Siya nagaingon nga si Jesus mao ang atong Manluluwas.

Siya mituman sa tagna, Inigbanagbanag unya kanato sa adlaw gikan sa kahitas-an; aron sa paghatag og kahayag ngadto sa mga nagalingkud ug sa landong sa kamatayon, pinaagi sa pagsaksi nga si Jesus maoy Usa nga mokuha sa tanan natong kasal-anan ug nga Siya mao ang Manluluwas nga mokuha sa tanan natong kasal-anan alang sa tong dapit ug moantus ingon nga halad. Sa ingon, ang katawhan nahimong mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo pinaagi sa pagsaksi ni Juan. Ingon nga mga kaliwat ni Adan, kita sa tinuod kinahanglan moantus sa kalaglagan. Kita makaluluoy nga katawhan nga walay mahimo gawas sa pagkamatay nga magalingkud sa landong sa kamatayon. Kamo ug ako, ug ang tanang katawhan, pulos tawhanong mga nilalang nga naanad sa pagkinabuhi diha sa kangitngit sa kaulawan ug malaya sa kamatayon tungod sa kasal-anan dinhi sa atong mga kasingkasing. Apan ang Dios naluoy sa maong mga makasasala ug migiya kanila ngadto sa kahayag sa kamatuoran pinaagi sa pagpadala kang

MGA SULOD

121 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

Juan Bautista niining kalibutana aron paghimo sa bautismo ngadto kang Jesus, nga nagbalhin sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus. Pinaagi sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa tanang katawhan ngadto Kaniya niana nga paagi, si Jesus naghimo kanatong mga magtutuo nga makapuyo diha sa kahayag pinaagi sa pagkaluwas gikan sa tanan natong kasal-anan. Si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa tibuok katawhan pinagi sa bautismo ug nahimong atong Manluluwas tungod sa buhat ni Juan Bautista. Ang banagbanag gikan sa itaas modan-ag nganhi kanato tungod kay si Juan Bautista naghimo sa buhat sa kapasayloan sa sala pinaagi sa pagbalhin sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus. Kini nagkahulugan nga kita nakapuyo diha sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagsalig sa pagkamatarung sa Dios. Kita nakadawat sa kaluwasan gikan sa sala pinaagi sa pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios. Kini walay kalagmitan ang paghibalo nga si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya sa

makausa nga walay paghibalo sa papel sa bautismo ni Jesus nga gihimo ni Jaun Bautista. Kita dili makasulti sa bisan unsa mahitungod kang Jesus nga mianhi pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu kon kita dili mahibalo sa papel ni Juan Bautista bisan pa nga kita moingon nga ktia nagsalig diha sa tanang Pulong sa 66 ka mga Libro sa Bibliya. Kita kinahanglan mahibalo ug mosalig niini nga tinuod nga ang Dios nagpadala niining duha ka mga matarung mga alagad niining kalibutana ug kita nakadawat sa kapasayloan sa kasal-anan tungod kay ang buhat sa pagpapas sa tanan natong kasal-anan nahingpit pinaagi niining duha ka mga tawo. Kita kinahanglan makasabot niini nga tinuod ug mosalig niini tungod kay si Juan Bautista mipapas sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagbalhin sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus ug si Jesus mihimo sa buhat sa pagbanlas sa atong kasal-anan nga hinlo pinaagi sa pagdawat sa bautismo. Kita kinahanglan sa tinud-anay adunay malipayon nga kasingkasing nga sama sa himno nga

MGA SULOD

122 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

atong giawit kon moabut ang Pasko, Kalipay sa kalibutan, ang Ginoo nahiabut! Itugot nga ang yuta modawat sa iyang Hari. Ang Ginoo naghimo kaninyo ug kanako nga walay sala pinaagi sa pagandam kang Juan Bautista ug sa katapusan nagadawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Siya mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan niana nga paagi ug Siya midawat sa silpi alang sa kasalanan alang sa atong dapit pinaagi sa pagpalansang ngadto sa Krus, nabanhaw sas ikatulo ka adlaw human sa Iyang kamatayon, ug nagalingkud sa tuong kamot sa trono sa Dios nga Amahan hangtud karon. Kana maoy hinungdan ngano nga kita mohatag sa matinuoron nga mga pagpasalamat ug himaya ngadto sa Ginoo nga mianhi niining kalibutana mga 2000 ka mga tuig na ang miagi ug nagluwas kanato nga nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu gikan sa kasal-anan sa kalibutan. Ako buot gayud nga kamo makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang kapasayloan

sa atong kasal-anan nagaagad diha sa Pulong sa Dios, dili atong pagbati. Ang inyong kasingkasing nga magkainit sa iyang kaugalingon dili gayud mahimong kalig-onan sa inyong kaluwasan. Kini nahisulat sa Bibliya nga sa sinugdanan ang Dios naglalang sa mga langit ug sa yuta, ug ang yuta walay porma ug haw-ang, ang kangitngit diha sa ibabaw sa kahiladman, ug ang Espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa mga tubig. Giunsa ug hain ang Espiritu sa Dios mamuhat? Kini nagapamuhat ibabaw sa mga tubig. Siya mamuhat kon kita mosalig diha sa Pulong. Ang Dios dili gayud mamuhat diha sa tawo nga wala mowali sa Pulong sa Dios kon unsa kini ug dili mosalig diha sa Pulong kon unsa kini. Ang maong tawo walay Balaang Espiritu diha kaniya bisan kon unsa ka makatarunganon siya nga nagaangkon nga siya nakadawat sa kaluwasan. Diha sa mga Kristohanon niining kalibutana, akong nakita nga daghan ang walay Balaang Espiritu bisan pa nga sila moingon nga sila nakadawat sa kapasayloan sa kasal-anan diha sa ilang

MGA SULOD

123 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

kaugalingong mga paagi. Kon ako magtan-aw sa katawhan, ako makaila sa katawhan nga adunay Balaang Espiritu gikan sa katawhan nga walay balaang Espiritu. Bisan pa man kon unsa sila ka larino manulti mahitungod sa ilang pagtuo, ako nahibalo sa tanang mga butang mahitungod kanila kon ako makigsulti kanila ug mamati kanila sa makausa. Ang katawhan nga adunay Balaang Espiritu diha sa ilang mga kasignkasing makasulti sa tanang mga butang uban sa Kasulatan, apan ang katawhan nga walay Balaang Espiritu dili makasulti sa bisan unsang mga butang kon inyong kuhaon ang kwaderno. Ngano man? Kini tungod kay sila walay Balaang Espiritu sa sulod sa ilang kasingkasing. Kita makasulti sa kamatuoran lamang kon kita adunay Dios sa sulod nato. Kamo makadawat sa kaluwasan kon kamo mosalig lamang diha sa Pulong sa atong mga kasingkasing. Unya, ang Balaang Espiritu mobutang sa timri diha sa inyong kasingkasing. Husto! Ang inyong pagtuo husto. Kamo husto. Kamo mga matarung. Siya namuhat nga ingon niana.

Minahal nga mga santos, kamo kinahanglan makasabot sa tin-aw sa papel ni Juan Bautista. Kamo kinahanglan makasabot sa katarungan ngano nga si Juan Bautista natawo nga 6 ka mga bulan nga una kay kang Jesus; ngano nga si Juan Bautista mibautismo kang Jesus; ngano nga si Juan Bautista nagsulti nga si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios nga midala sa kasal-anan sa kalibutan; ngano nga si Jesus miingon, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung; ug ngano nga si Jesus midawat sa bautismo. Ug kamo kinahanglan mosalig niining tanang mga katarungan sa pagkamatinud-anon. Ang Balaang Espiritu mouyon sa inyong kasingkasing nga moingon, Husto! Ang inyong pagtuo husto kon kamo mosalig sumala sa Pulong sa walay pagtagad sa inyong pagbati. Si bisan kinsa makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan kon siya mosalig lamang diha sa ebanghelyo nga Pulong sa kamatuoran sa lunsay, bisan pa man kon siya usa ka Koryano o usa ka langyaw. Dili igsapayan kon siya

MGA SULOD

124 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

ba adunay daghang kahibalo mahitungod sa Dios o wala. Ang Balaang Kasulatan mopuyo diha sa iyang kasingkasing kon siya lamang mowali sa Pulong sa tukma kon unsa kini ug mosalig diha sa Pulong sa tukma kon unsa kini. Ako nakakita sa maong mga butang sa daghang mga higayon. Giingon nga ang Balaang Espiritu mikunsad gikan sa itaas sa dihang si Pedro nagawali sa Pulong ug kini tinuod tungod kay kini nga Pulong mao ang Pulong sa Kamatuoran. Giunsa ninyo pagsalig maoy mahinungdanon. Kamo ba misalig diha sa papel ni Juan Bautista? Kamo ba misalig kang Jesus? Kamo ba misalig nga si Jesus misulbad sa suliran sa sala sa makausa pinaagi sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagdawat sa bautismo? Kamo ba misalig nga ang Dios naghimo kanato nga walay sala pinaagi sa pagbalhin ni Juan Bautista sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus? Ang kapasayloan sa atong kasalanan natuman pinaagi sa papel ni Juan Bautista ug Jesus. Kita mosalig lamang ug mahibalo niini. Ang pagpaningkamot sa pagdawat sa

kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagsalig kang Jesus nga nagluwas kanato gikan sa sala samtang nagwagtang sa papel ni Juan Bautista mao ang pagsalig sa katunga lamang nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang atong pagtuo kinahanglan dili ingon niana. Kita kinahanglan maadunay pagtuo sa pagsalig sa hingpit nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Tungod kay kamo nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kamo ba adunay sala? Kamo wala nay sala. Kamo nahimong walay sala pinaagi sa buhat nga nahimo ni Juan Bautista ug ni Jesus ug pinaagi sa pagsalig niini. Wala ba kita magpakasala matag adlaw? Unsa ka kulangan kita? Kamo ba nahibalo nga kita, sa atong mga kaugalingon, mga maluya kaayo? Ang Ginoo nagluwas kanato sa dihang kita walay nahimo gawas nga nakasala ug sa dihang kita walay nahimo gawas nga kita moadto sa empeyerno tungod sa kasal-anan. Unsa ka mapasalamaton kita niana? Kini maong kaluwasan. Ako sa tinuod mohatag og

MGA SULOD

125 Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista!

mga pagpasalamat ngadto sa Dios sa makausa pa. Kita makaduol nga ambahan dinhi ug motanyag sa pagsimba, makapamati sa Pulong, makaalagad sa ebanghelyo, makaalagaad sa Ginoo, ug makasunod sa Ginoo atubangan sa Dios tungod kay ang Ginoo nagluwas kanato, tungod kay Siya naghatag sa kapasayloan sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi kang Juan Bautista. Walay bisan unsa nga katarungan sa pagsunod ug pagsalig diha sa Ginoo kon kita dili alang niini nga kaluwasan. Kita dili makakuha sa dakkung gahum niining kalibutana pinaagi sa pagsalig ug pagsunod sa Ginoo nga walay pagsalig sa Iyang bautismo. Ug ang atong pagtuo mahimong walay kapuslanan kon kita sa gihapon adunay sala dinhi kanato. Ang ekonomiya ug ang kinaiyanhong kalikupan niining kalibutana mahulog sa pagkagusbat. Apan ang Iglesia sa Dios mowali sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga malig-on bisan kon kining kalibutana mahugno. Ako nagsalig nga aduna pay daghang

katawhan nga sa gihapon maluwas gikan sa sala pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ako mohatag sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios. Ang yugto sa Kasulatan karong adlawa nagaingon, Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon; kay ikaw mao man ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa Iyang mga dalan, sa paghatag ngadto sa Iyang katawhan sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan diha sa kapasayloan sa ilang mga sala. Ang Dios nagpadala sa Iyang alagad nga si Juan Bautista ug nagbautismo kang Jesus ug nagtudlo kanato sa Kamatuoran sa kaluwasan tungod sa Iyang kaluoy. Ang Ginoo midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista ug gibitay didto sa Krus ug naghatag kanato sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa Iyang bililhong dugo. Kita mohatag og mga pagpasalamat ngadto sa Dios ug mosalig kaniya tungod kay kita nagsalig niini nga tinuod.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 5

MGA SULOD

127 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios


< Juan 1:1-14 > Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug Dios ang Pulong. Kini Siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi Kaniya; ug niadtong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi Kaniya. Diha Kaniya ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tawo. Ug ang kahayag nagadan-ag sa taliwala sa kangitngitan, ug ang kangitngitan wala makabuntog Kaniya. Dihay usa ka tawo nga ginganlan si Juan nga pinadala gikan sa Dios. Siya mianhi sa pagsaksi, sa pagpanghimatuod mahitungod sa Kahayag, aron ang tanan motuo pinaagi kaniya. Kini siya dili mao ang Kahayag, hinunoa Siya mianhi aron sa

pagpanghimatuod mahitungod sa Kahayag. Ang matuod nga Kahayag nga nagaiwag sa matag-usa ka tawo, kini nagsingabut sa kalibutan. Ug Siya dinhi na sa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi Kaniya, ngani ang kalibutan wala makaila Kaniya. Siya nahiabut diha sa Iyang kaugalingon, ngani ang Iyang mga tawo wala modawat Kaniya. Apan sa tanang midawat Kaniya, sa tanang mituo sa Iyang ngalan, kanila naghatag Siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nangatawo dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundili sa Dios. Ug ang Pulong nahimong tawo ug ipon kanamo mipuyo Siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran; ug among nakita ang Iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa Bugtong Anak gikan sa Amahan.

Ang Ebanghelyo ni Juan, ang tulo ka mga Libro sa 1, 2, ug 3 Juan, ug ang libro sa Pinadayag maoy mga Kasulatan nga gisulat ni Apostol Juan. Pinaagi

MGA SULOD

128 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

niini nga Kasulatan, atong makita kon ingon sa unsa ang pagtuo ni Apostol Juan, usab sama sa unsa ang pagtuo sa mga didipulo ni Jesus. Si Apostol Juan misalig nga si Jesus mao ang Dios nga naglalang sa tibuok kabuhatan ug kanatong katawhan, ug nga ang Dios mao ang iyang Manluluwas ug ang Manluluwas sa tanang katawhan. Kita kinahanglan usab nga aduna niini nga matang sa pagtuo. Ang ubang katawhan mosalig nga ang Bibliya gisulat sa mga tawo, busa sila mohimakak sa pagkatim-os ug pagkatinuod niini. Apan ang mga tawo nga nagsulat sa Bibliya dili mao ang mga magsusulat apan nanagsulat, sa ingon, sila igo lamang misulat sa Pulong sa Dios. Kon sudlayon ang Daan ug Bag-ong mga Testamento, adunay mga 3,800 ka mga higayon diin ang linitokan nga Ang Dios nag-ingon gigamit sa Bibliya. Kini gipamatud-an sa tibuok Bibliya nga ang mga magsusulat sa Kasulatan wala magsulat sa ilang kaugalingong mga kasinatian ug mga panghunahuna, apan sila nagsulat unsa ang gisulti sa Dios ug misulat kon unsa ang Iyang gisulti kanila

nga isulat. Ang Bibliya gisulat sulod sa 1,600 ka mga tuig, sukad sa 1500 BC, nga mga 3,500 ka mga tuig ang miagi, hangtud sa 100 AD. Mga 40 ka mga magsusulat sa Kasulatan ang nagsulat sa Bibliya diha sa managkalahi nga mga dapit lakip sa Lawis sa Sinai, Israel, Babelonia, nagkadaiyang kayutaan sa Asya Minor, Roma, gagmayng mga Isla sa Medeteranya, ug uban pa. Ang matang sa mga kaagi sa mga magsusulat sa Kasulatan usab managkalahi, gikan sa mga batid, mga profeta, mga heneral, mga hari, mga mag-uuma, mga mangingisda, usa ka mananambal, usa ka maniningil sa buhis, ug uban pa. Apan niining kalibutana, aduna lamay usa ka tomo nga gisulat niining tanang katawhan gikan sa managkalahi nga mga kagikan sulod sa dugay kaayo nga panahon, ug kini mao ang Bibliya. Unsa ang labi pang kahibulungan mao nga bisan pa man sa tinuod nga ang Bilbiya gitala sa maong managkalahi nga katawhan sulod sa hataas nga panahon, ang sulod niini managsama nga nagtumong kang Jesus. Kini nagpamatuod nga ang Bibliya mao

MGA SULOD

129 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

ang Pulong sa Dios nga gihatag sa Dios kanato, ug nga kini mao ang Kamatuoran nga gisulat sa Iyang mga alagad sa Daan ug Bag-ong mga Testamento. Sa laing pagkasulti, ang Bibliya dili mga pulong sa mga tawo nga gisulat sumala sa ilang kaugalingong kabubut-on, apan kini Pulong sa Dios nga gihatud nganhi kanato pinaagi sa mga kamot sa mga tawo nga gidasig sa Balaang Espiritu. Ang pagkabug-os gikinahanglan nga kita makasabot sa tin-aw kon giunsa sa pagsulat ang Bibliya, ug mosalig nga kini nga Pulong sa Kasulatan maoy gisulti sa Dios nga Pulong nga gihatud nganhi kanato. Ang tinuod nga pagtuo diha sa Dios mosugod kon kita mosalig nga ang tanang mga Pulong nga nahisulat sa Bibliya mao ang Pulong sa Dios.

Si Jesus Naglalang sa mga Langit ug sa Yuta


Sa yugto sa Kasulatan karong adlawa, si Apostol Juan namulong pinaagi sa pagtuo, nga nagakutlo sa

Pulong sa Dios gikan sa Genesis kapitulo uno. Siya namulong mahitungod sa masukaranong uyok ni Kristo Jesus. Kini Siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi Kaniya; ug niadtong mga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi Kaniya (Juan 1:2-3). Sukad sa sinugdanan, sa higayon nga ang Dios nga Amahan mipiho sa paglalang niini nga kabuhatan, si Kristo Jesus nga Iyang Anak mismo sa Iyang kaugalingon Maglalalang na. Kini nga yugto nga gipahayag ni Apostol Juan nagtin-aw niini nga si Jesus mao ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon sukad sa sinugdanan. Kana maoy hinungdan ngano nga siya miingon nga walay nangahimo kon wala pa si Jesus. Sa laing pagkasulti, samtang si Kristo Jesus mao ang Manluluwas alang kanato, tungod kay Siya mao ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon, Siya usab mao ang Maglalalang nga naghimo sa kabuhatan ug sa tanang mga butang niini. Sa dihang gilalang ang kalibutan, kini nahimo tukma sumala kon unsa ang gisulti sa Maglalang, nga si Kristo Jesus.

MGA SULOD

130 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

Mopakli kita dinhi sa Genesis 1:1-5. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta awaaw ug walay sulod; ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman; ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. Ug miingon ang Dios: Mahimo ang kahayag ug diha ang kahayag. Ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo; ug gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit. Ug gihinganlan sa Dios ang kahayag nga Adlaw, ug ang kangitngit gihinganlan niya nga Gabii: ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, usa ka adlaw (Genesis 1:1-5). Kini mao kon giunsa ni Jesus sa paglalang sa kalangitan ug sa yuta. Ang kabuhatan wala motungha sumala sa kasagarang gihunahuna nga gipasikad sa pangagpas sa ebolusyon, apan kini nahimo pinaagi sa kusganong Pulong ni Kristo Jesus. Ang pangagpas sa ebolusyon mao ang hinunahuna nga panabot nga ang usa ka seyulo mitungha usa ka adlaw niana ug sa inanay nahimong porma sa kinabuhi sulod sa hataas nga panahon.

Apan unsaon sa kinabuhi sa kalit nga pagsubol nga ingon niini gikan sa wala? Ang Dios lamang ang makalalang sa kinabuhi. Mobalik kita sa Genesis 1:2. Sa wala pa ang Dios molalang sa mga langit ug sa yuta, ang yuta walay porma, ug ang kangitnit diha sa nawong sa kahiladman. Ug ang Espiritu sa Dios nagalihok ibabaw sa nawong sa mga tubig. Ang Espiritu sa Dios dinhi nagtumbok sa walay laing gawas sa Balaang Espiritu. Kini nagkahulugan nga ingon nga ang kasingkasing sa matag makasasala walay porma ug walay laing butang gawas sa kalibug ug lamukat, ang Balaang Espiritu dili pa makakunsad niini.

Ang Dios Magadan-ag sa Kahayag sa Kinabuhi Niiining Masamok nga Kalibutan


Kini nahisulat nga, Ug miingon ang Dios: Mahimo ang kahayag ug diha ang kahayag. Ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini mayo (Genesis 1:3-4).

MGA SULOD

131 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

Bisan pa nga kini nga yugto nagasaysay sa pag-umol sa kabuhatan ug sa sangputanan niini, kini usab nagpasabot nga si Kristo Jesus moanhi niining yutaa aron pagluwas kaninyo ug kanako gikan sa kasalanan sa kalibutan. Sa sinugdanan, si Kristo Jesus midan-ag sa kahayag sa mga panalangin niini nga yuta nga gigamhan lamang sa kangitngit. Ang kahayag nahimo sa Iyang usa ka paglitok lamang, nga nagamando nga maadunay kahayag sa masamok nga kalibutan. Ang walay porma ug awaaw nga yuta dinhi nagtumbok sa planeta nga Yuta diin kamo ug ako nagakinabuhi. Sa espirituhanong pagkasulti, kini usab nagtumbok sa inyo ug akong mga kasingkasing. Kini nagkahulugan nga sukad sa higayon nga kita nangatawo niining kalibutana, ang atong mga kasingkasing walay porma, haw-ang, ug naglugitom sa kangitngit. Sa laing pagkasulti, kitang tanan nangatawo ignon nga mga makasasala. Bisan pa nga ang atong Ginoo naglalang niining matahom nga kabuhtan, ang tawhanong kasingkasing nalibug ug

haw-ang tungod kang Satanas. Ang kabuhatan walay mga bitoon, ug walay bisan unsang butang niining planeta nga Yutawalay mga tanom, walay mga kahoy, walay mga bunga, wala tanan. Ang hingpit nga kangitngit lamang ug kalibug ang nagpatigbabaw. Kini nga kangitngit nagtumbok sa kasingkasing sa matag usa nga nangatawo ingon nga masalaypong kaliwatan ni Adan. Ang tawhanong kasingkasing ug kining kalibutana giharian sa kalibug ug kangitngit, apan sa dihang ang Dios nag-ingon, Mahimo ang kahayag, ang kahayag sa kaluwasan nakasulod nganhi sa kasingkasing sa tawo, ug ang Dios nakakita nga kini nga kahayag maayo. Ang Dios naglain sa kahayag gikan sa kangitngit, nga nagatawag sa kahayag nga adlaw ug sa kangitngit nga gabii, ug ingon nga ang kagabhion ug ang kabuntagon miabut, kadto mao ang unang adlaw. Ang Dios nga Amahan mikuha sa kinatibuk-ang unom ka mga adlaw aron paglalang niini nga kabuhatan, ug sa tibuok niini nga panahon ug sa tanan Niyang buhat, Siya mihimo niiini uban sa

MGA SULOD

132 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

Iyang Anak nga si Kristo Jesus. Kini nga Kristo Jesus mao ang Usa nga mianhi niining yutaa ingon nga Tawo aron pagluwas kaninyo ug kanato gikan sa kasal-anan sa kalibutan: Siya midawat sa atong kasalanan ngadto sa Iyang lawas pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, midala sa paghukom sa atong kasal-anan alang sa tong dapit, mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, ug mao nga nakaaninag sa atong mga kasingkasing uban sa tinuod nga kahayag sa kaluwasan. Pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, si Kristo Jesus naghimo kanato nga Iyang mga magtutuo nga katawhan sa Dios. Siya naglalang sa kalangitan ug sa yuta ug Siya nagluwas usab kanato. Siya mao ang Hari sa mga hari ug ang atong Manluluwas. Pinaagi kang Kristo Jesus nga kining kalibutana naluwas gikan sa sala.

Kamo Kinahanglan Adunay Husto nga Pagtuo, Nga Nahibalo Nga Si Jesus Dios mismo sa Iyang Kaugalingon
Kamo ug ako kinahanglan dili maghunahuna kang Kristo Jesus ingon nga sama nga nilalang kanato. Ni kita motandi Kaniya sa maong mga manggialamon sama kang Budha, Confucius, Mencius, o Socrates nga nagkinabuhi niining kalibutana sa hamubo lamang nga panahon. Kini sa bug-os gikinahanglan nga kamo moamgo ug mosalig nga si Kristo Jesus mao ang Dios nga naglalang niini nga kabuhatan ug sa tanang mga butang niini. Siya nga naglalang kaninyo ug kanako, nga naghimo kanato nga mangatawo gikan sa tagoangkan sa atong gma inahan ug mitubo, kinsa mao ang nagmando sa atong kinabuhi ug kamatayon, kinsa mao ang Alpa ug ang Omega, kinsa naghatag kanato sa mga panalangin sa kapasayloan sa kasalanan ug kinsa nagtugot kanato sa pagmaya sa walay katapusang kalipay didto sa LangitSiya walay lain gawas kang Jesus, nga Dios mismo sa Iyang

MGA SULOD

133 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

kaugalingon. Ang atong pagtuo kinahanglan manukad diha sa husto nga pag-ila nga ang Ginoo mao ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon nga momando sa mga panalangin ug mga tunglo sa tawo. Ang pagtuo ni Apostol Juan ingon niini nga siya nakasabot ug misalig kang Kristo Jesus sa tukma. Siya nagsalig nga si Kristo Jesus uban sa Dios nga Amahan sukad sa sinugdanan, nga kini nga kabuhatan ug ang tanang mga butang gilalang pinaagi kang Jesus, ug nga ang tanang mga makasasala makadawat sa kapasayloan sa sala pinaagi sa pagsalig Kaniya nga mianhi pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Kini nga pagtuo ni Apostol Juan sa bug-os gikinahanglan alang kaninyo ug kanako usab karon. Si Kristo Jesus mao ang Dios nga naglalang sa kabuhatan ug sa tanang mga butang, ug Siya mao ang inyong Agalon ug akong Agalon. Kamo kinahanglan mosabot sa tin-aw dinhi nga si Kristo Jesus nagdala sa matag usa nga matawo niining yutaa. Kamo kinahanglan usab mosalig nga alang sa inyong kaayohan, Siya midawat ngadto sa

Iyang kaugalingon sa inyong kasal-anan pinaagi sa pagpabutismo kang Juan Bautista, namatay didto sa Krus, mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, ug mao nga nakapasalyo sa inyong kasal-anan. Ang paghibalo ug pagsalig nga si Kristo Jesus mao ang Maglalalang ug ang Manluluwas sas katawhan maoy mahitungod sa tinuod nga pagtuo. Kini mao kon unsaon nato sa pagsabot kon kinsa ang Ginoo, ug kana mao kon unsaon nato sa pagsalig Kaniya uban sa bug-os natong mga kasingkasing. Dihay daghang mga manggialamon niining yutaa. Ang ubang kanila adunay dagkung mga damgo, ug kasagaran kanila mitahan sa ilang kaugalingong mga kinabuhi aron pagtuman sa ilang hamili nga mga mithi. Apan, kini nga katawhan dili langitnon, ni sila mga manluluwas. Bisan unsa pa ka daku sa ilang mga nahimo tingali, sa katapusan, sila yano Niyang mga nilalang sa mga mata sa Dios, ug sila wala magdala sa bisan unsang masukaranon nga mga kaayohan sa atong mga kalag. Tingali sila nagdala sa daghang mga lumalabay nga katagbawan

MGA SULOD

134 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

ngadto sa katawhan sa kalibutan, apan sila napakyas sa pagdala sa walay katapusang mga panalangin sa kaluwasan. Ni sila nakahatag kanato sa mahimayaong kadato sa Gingharian sa Langit. Si Apostol Juan sa tin-aw nagapakita nga si Kristo Jesus mao ang bugtong Manluluwas sa katawhan. Si Kristo Jesus naghimo sa kalibutan, ug walay usa nga nahimo nga wala Siya. Ang Bibliya sa makausa pa nagpakita kanato nga ang atong labing tukma nga pagtuo mao ang paghibalo ug pagsalig nga si Kristo Jesus mao ang Manluluwas.

Kinsa ang Naglalang Niini nga Kabuhatan ug sa Tanang mga Butang?


Kinsa ang naghimo kanimo ug kanako, nanamkon kanato sa tagoangkan sa atong mga inahan ug naghimo kanato nga matawo niining kalibutan, mipatubo kanato ug nagmando sa atong mosunod nga mga kinabuhi? Kinsa ang naghatag kanato sa mga

panalangin sa kaluwasan ug nagpiho sa atong kaugmaon? Si Jesus. Si Kristo Jesus ang Manluluwas sa katawhan. Ang ngalan nga Kristo Jesus nagkahulugan nga Manluluwas ug ang Hari sa mga hari. Si Kristo Jesus nga mao ang Ginoo ug ang hari sa tibuok kabuhatan ug sa tanang mga panon niini. Siya mao ang bugtong Dios nga nagpapas sa tanan natong kasal-anan ug kalapasan ug naghatag kanato sa kinabuhi sa unod ug sa kinabuhing walay katapusan sa kalag. Kita kinahanglan moila kang Kristo Jesus ingon nga Dios sa nilalang ug ang Manluluwas sa katawhan, kita kinahanglan mosalig sa ingon. Si Apostol Juan nahibalo ug nagsalig nga si Kristo Jesus mao ang Dios mismo sa Iyang kaugalingong, ug ang Manluluwas ug Anak sa Dios. Kita ba usab nagsalig nga ingon niini? Kon kamo wala mahibalo nga si Kristo Jesus mao ang bugtong Maglalalang ug ang Manluluwas, nan bisan sukad karon kamo kinahanglan mosabot niini ug mosalig sa ingon. Dili lamang kamo, apan ang matag usa palibot sa kalibutan kinahanglan makaamgo niini. Si Apostol

MGA SULOD

135 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

Juan nag-ingon sa Juan 1:4, Diha kaniya ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag alang sa mga tawo. Sa diha nga ang Dios nagsulti nga mahimo ang kahayag diha sa mangitngit nga kalibutan, kini nga kahayag mitungha ug ang matanghagaong buhat sa kinabuhi mitumaw niining planetaha. Kon ang adlaw mahanaw ug wala nay kahayag, ang tanang buhing butang mamatay dili madugay sa paghugpa sa kangitngit. Kamo tingali dayon mangutana, Dili ba ang mga nilalang sa halalum nga dagat mabuhi nga walay kahayag? Dili, dili kana maoy nahitabo. Kana nga mga nilalang dili mabihi kon dili makakuhag pagkaon gikan sa enerhiya s adlaw. Kining tanang mga nilalang dili magtunhay kon dili pa tungod sa Pulong ni Kristo Jesus. Diin ang kahayag ug kangitngit mahanaw sa pagmando sa Pulong ni Kristo Jesus, ang bag-ong kinabuhi matawo, apan kon ang kahayag ni Kristo Jesus mahanaw ug ang kangitngit lamang ang magpabilin, walay laing maghulat gawas sa kamatayon.

Busa sa dihang si Kristo Jesus mismo sa Iyang kaugalingon, naghimo sa kabuhatan ug sa tanang mga panon niini, Siya mimando nga mahimo ang kahayag, ug ang kahayag sa tinuod mipakita gikan sa kangitngit ug ang bag-ong kinabuhi natawo pinaagi niini nga panalangin. Ingon nga si Kristo Jesus nagahatag sa bag-ong kinabuhi ngadto sa dapit diin diha lamay kangitngit pinaagi sa paghimo og kahayag, maingon man usab Siya naghatag kanato sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ug mao nga nakahimo kita sa pagdawat sa atong tinuod nga kaluwasan. Ingon niini, samtang ang kahayag nga gihimo sa Dios sa Genesis nagtumbok ngadto sa unang kahayag nga gilalang sa pagtukod sa kalibutan, kini usab nagtumbok ngadto sa kahayag sa kaluwasan nga atong nadawat pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

MGA SULOD

136 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

Kamo Ba Nahibalo sa Tinuod nga Tuyo Diin ang Bibliya Gisulat?


Bisan pa nga ang Bibliya sa tinuod nasudlan sa makasaysayanong katinuoran ug seyensyahanong mga kamatuoran, dili kini mao ang kinatung-ang mga tema. Ang tinuod nga tuyo diin ang Bibliya gisulat mao ang pagtumbok sa kasal-anan sa inyong mga kalag, aron pagsaysay sa ebanghelyo nga Pulong sa tubig ug sa Espiritu, ug aron pagdala sa tinuod nga kaluwasan niadtong mosalig diha sa kamatuoran ug mohimo kanila nga katawhan sa Dios. Kini nahisulat nga, Ug ang kahayag nagadan-ag sa taliwala sa kangitngitan, ug ang kangitngitan wala makabuntog kaniya (Juan 1:5). Si Jesus namulong sa Kamatuoran kagahapon, Siya nagasulti niini karon, ug Siya magpadayon sa pagsulti niini sa umalabut. Apan bisan pa niini, daghang katawhan ang sa gihapon wala sa tinuod mahibalo sa Dios sa tukma. Sila nasaag uban sa mga apan ug mga kon, nga moingon, Aw, adunay Dios sa tinuod, apan, . . .

Sila nahibalo nga adunay Maglalalang, apan sila dili makasalig Kaniya, ni makadawat sa Kamatuoran nga Iyang gihatag kanila. Sila mohimo niini bisan pa nga si Kristo Jesus buhi, nagadan-ag sa ebanghelyo nga kahayag sa kaluwasan ug nagamando sa tibuok kinaiyanhong han-ay sa mga butang. Kini tungod lamang kay ang Dios nagapabilin sa kinaiyanhong pag-abiyo ug han-ay nga ang tanang mga butang sa kabuhatan nagatunahy ug nga buhi. Apan daghang katawhan ang wala mahibalo kon kinsa ang Dios, ug sa tukma kon unsa ang ilang kalambigitan uban sa Dios. Busa lamang nga sila sa gihapon wala makatugkad sa kamatuoran sa kaluwasan nga miabut pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, apan sila pa gani naningkamot sa paghukom sa Dios pinasikad sa ilang kaugalingong tawhanong mga panghunahuna, nga nagaingon nga ang tanang mga butang nagsugod gikan sa tubig. Apan, akong mga masigkamagtutuo, ang kamatuoran sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo Jesus tin-aw kaayo. Ang tanang mga butang miabut gikan

MGA SULOD

137 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

kang Kristo Jesus, ug ang tanang mga butang kinahanglan mobalik ngadto sa magbubuhat sa katapusan, aron luwason o Iyang hukman, ug Iyang panalanginan o tungluhon. Apan ang katawhan wala makaamgo niini. Sila walay ideya kon unsa ka daku sa kaluwasan sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espititu nga gituman ni Jesus, kon giunsa niining gugmaha pagkabubo na nganhi kanato sa naghinupong pinaagi sa ebanghelyo nga Kamatuoran, ug kon giunsa ni Kristo pagluwas kanato ug pagsul-ob kanato sa Iyang gugma. Busa kadto gikinahanglan nga adunay daghang mga magtutudlo nga makatudlo sa ebanghelyo nga Kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu niadtong wala mahibalo niini. Si Moises nakadungog sa tingog sa Dios ug nga gibayaw sa Dios, ug siya nagtudlo sa Kamatuoran sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel. Maingon man usab, kita usab nagkinahanglan sa maong magtutudlo. Unom ka mga bulan sa wala pa si Jesus matawo niining yutaa, ang Dios nga Amahan nagpadala una sa usa ka tawo nga ginganlag Juan Bautista aron ang

katawhan makaamgo pinaagi kang Juan Bautista kon kinsa si Kristo Jesus, ug kon unsa ang Iyang nahimo alang kanila. Bisan pa nga kita tagaw kang Kristo Jesus nga Dios mismo sa Iyang kaugalingon, pinaagi pagpamatuod ni Juan Bautista, kita nakatugkad sa Kamatuoran, nga nagaamgo nga, Ay, mao kana si Kristo Jesus! Kini mao ang mga butang nga Iyang nahimo niining yutaa. Busa Siya nagpadayag sa gugma sa Dios ug kaluoy, ug Siya nagdala sa kaluwasan sa tawo ngato sa tanan niadtong nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

Si Juan Bautista, ang Tawo nga Gipadala gikan sa Dios


Kini nahisulat sa Juan 1:6-7, Dihay usa ka tawo nga ginganlan si Juan nga pinadala gikan sa Dios. Siya mianhi sa pagsaksi, sa pagpanghimatuod mahitungod sa kahayag, aron ang tanan motuo pinaagi kaniya. Sumala sa inyong nahibaloan, si

MGA SULOD

138 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

Apostol Juan ug Juan Bautista maoy duha ka managkalahi katawhan nga adunay sama nga ngalan. Sumala sa atong nakita nga ang magsusulat sa Kasulatan nga ang ngalan ni Marcos usab maoy Juan (Buhat 12:12), ang Juan maoy usa ka sagad kaayo nga ngalan niadtong mga adlawa. Kini sagad sa managkalahi nga katawhan nga adunay sama nga ngalan, sama sa Juan, Roberto, Juana, ug uban pa. Bisan pa nga sila pulos adunay sama nga naglan, ang Bibliya motawag sa nag-una nga Juan Bautista tungod kay siya mao ang usa nga mibautismo kang Jesus. Gawas sa pagkaparehas og ngalan, si Juan Bautista dili mao ang tawo nga si Apostol Juan, nga gitawag ni Kristo Jesus nga usa sa Iyang mga disipulo ug nagsaksi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Giingon nga, Siya mianhi sa pagsaksi, sa pagpanghimatuod mahitungod sa kahayag (Juan 1:7). Si Juan Bautista gipadala niining yutaa sa wala pa si Jesus ug misaksi sa Kahayag. Unsa ang gipasabot niini nga Kahayag? Sama lamang sa sanag sa adlaw nga gikinahanglan alang sa pagtubo sa tanang mga

buhing butang, si Kristo Jesus mao ang Kahayag nga momando sa matag kinabuhi ug moluwas sa matag usa. Ang papel ni Juan Bautista mao ang pagsaksi niini nga Kahayag. Bisan pa nga si Kristo Jesus sa masukaranon Dios mismo sa Iyang kaugalingon, Siya sa linawas mianhi niining yutaa ug nagpapas sa tanang kasal-anan alang kaninyo ug kanako nga nagakinabuhi diha sa sala. Ingon nga si Kristo Jesus midawat sa tanan natong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa Iyang bautismo ug namatay didto sa Krus alang sa atong dapit tungod niini nga kasal-anan, Siya mao ang Kahayag nga naghatag kanato sa bag-ong kinabuhi. Ang papel ni Juan Bautista mao ang pagsaksi niini nga pagministeryo ni Jesus. Siya misaksi sa tanang buhat sa kaluwasan nga gituman ni Kristo Jesus, nga nagapamatuod kon giunsa Niya sa pagkuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa tanang kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo, ug kon giunsa Niya pagpakamatay didto sa Krus samtang nagapas-an niini nga kasal-anan. Ingon niini, bisan pa nga kita midawat kang Kristo Jesus

MGA SULOD

139 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

ingon nga atong Manluluwas, kita dli gayud maadunay tinuod nga pagtuo kon kita mosalindot sa papel ni Juan Bautista. Apan, daghang katawhan ang nasayop sa paghunahuna nga si Juan Bautista kapakyasan. Sila naghunauna nga, Aw, siya mitungha lamang unom ka mga bulan nga una kay kang Kristo Jesus. Apan niini nga matang sa panghunahuna kamo dili gayud sa tukma makahibalag kang Kristo Jesus nga mitungha pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Aron sa tukma makasalig kang Kristo Jesus kinsa mitungha pinaagi sa tubig ug sa Espiritu, kamo kinahanglan mamati sa pagpamatuod sa bautismo nga gisaksihan ni Juan Bautista. Kon kini nga pagpamatuod husto, nan kamo kinahanglan mosalig niini. Ingon niini, si Juan Bautista mao ang mahinungdanon kaayo nga dagway. Si Apostol Juan nga nagsulat sa Ebanghelyo ni Juan usab nahibalo kinsa si Kristo Jesus kini tungod sa pagsaksi ni Juan Bautista. Siya nakaamgo nga si Kristo Jesus mao ang Mesiyas nga gipaabut sa Iyang katawhan, ug siya usab nakatugkad sa tinuod

nga kahulugan sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang kamatayon didto sa Krus. Tungod niini nga kamatuoran, bisan si Apostol Juan, nga disipulo ni Jesus, mihibalag kang Jesus ug nakasalig Kaniya pinaagi sa pagpamatuod ni Juan Bautista, unsa pa kaha kamahinungdanon niini nga pagpamatuod alang kaninyo ug kanako? Kon kia dili manumbaling sa papel ni Juan Bautista, kini sa yano walay kalagmitan kang kamo ug ako makahibalag sa Ginoo nga mianhi pinaagi sa ebangheylo sa tubig ug sa Espiritu. Kon walay pagsalig diha sa pagsaksi sa bautismo nga gihimo ni Juan Bautista, ang kaluwasan labi pang walay kalagmitan nga maabut kay sa usa ka kamelyo nga mulusot sa mata sa dagum ug sa usa ka dato nga makasulod sa Gingharian sa Dios. Si bisan kinsa nga wala mosalig diha sa pagpamatuod ni Juan Bautista dili makahibalag sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

MGA SULOD

140 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

Si Juan Bautista Misaksi sa Kahayag


Kinsa kini nga Kahayag? Kini mao si Kristo Jesus nga mitungha pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Kinsa ang tinuod nga Kahayag sa kaluwasan alang inyong kalag? Usab, kini mao si Kristo Jesus nga mitungha pinaagi sa tubig gu sa Espiritu. Si Kristo Jesus kinsa gisaksihan ni Juan Bautista. Apan, ang katawhan sa Israel niadtong panahona wala mosalig niini. Bisan pa nga ang kalibutan gihimo ni Jesus, ang Iyang katawhan wala modawat Kaniya sa Iyang pag-anhi sa niining yutaa. Bisan pa nga sila nagpaabut sa Mesiyas, sa dihang ang Manluluwas nga si Jesus sa tinuod miabut, sila wala mosalig Kaniya, tungod kay sila wala moila Kaniya. Si Juan Bautista nagpamatuod kanila, Walay lain gawas Kaniya mao ang nating Karnero sa Dios. Siya mao ang Anak sa Dios nga mikuha sa atong kasal-anan sama sa halad nga nating karnero sa Daang Testamento, mipapas kanila, ug mao nga naghimo kanato nga katawhan sa Dios ug nagtuman sa

Gingharian sa Dios. Siya mao ang Manluluwas sa katawhan. Siya mao ang Mesiyas nga inyong gihulat. Siya mao ang kaliwat ni Abraham nga mitungha pinagi sa banay ni Juda, ang usa sa napulog duha ka mga anak nga lalaki ni Jacob. Siya mao ang hari nga moabut sa Iyang gitakda nga panahon. Apan bisan pa niini, ang katawhan sa Israel sa gihapon wala mosalig. Ngano nga wala sila mosalig kaniadto? Sila wala mosalig tungod kay sila mihukom kang Jesus sa unodnong linitokan lamang uban sa ilang mga mata. Sama sa gamot sa uga nga yuta, dunay dyutay nga katahom diha sa dayag nga panagway ni Jesus. Si Jesus gisaysay nga sama sa usa ka gamot sa uga nga yuta (Isaias 53:2). Unsa unta, ang Iyang dayag nga panagway? Una, Siya tingali taas, ikaduha, Siya tingali niwang. Kon kamo motan-aw sa mga pinintura nga Kristo Jesus ingon gna gisukitsukit sa korte ni Pilato, kamo mahibulong kon unsa kapiyahok sa Iyang nawong tan-awon. Usa ka tawo nga bukugon nga dili kaibgan sa dayag nga panagwaykini mao si Jesus. Natawo sa Betlehem sumala sa gitagna ug

MGA SULOD

141 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

nagtubo sa Nazaret, si Jesus mikuha sa kasal-anan sa katawhan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabutismo kang Juan Bautista sa edad nga 30 aron pagtuman sa tibuok pagkamatarung sa Dios sumala sa Pulong. Apan, ang katawhan sa Israel wala mosalig kang Jesus. Sila wala mosalig bisan pa nga si Juan Bautita misaksi kanila, nga nagapamatuod nga, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29) Si Jesus mianhi niining yutaa sa linawas, apan ang katawhan sa Israel, ang Iyang kaugalingong katawhan, wala modawat Kaniya. Apan, si Apostol Juan nagpadayon sa pag-ingon nga, Apan sa tanang midawat Kaniya, sa tanang mituo sa Iyang ngalan, kanila naghatag Siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nangatawo dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundili sa Dios (Juan 1:12-13). Kini nga yugto maoy usa sa labing kinaham nga mga bersikulo sa Bibliya nga nasag-ulo sa mga Kristohanon. Apan sa tanang midawat

Kaniya, sa tanang mituo sa Iyang ngalan, kanila naghatag Siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios (Juan 1:12). Si Juan Bautista misaksi nga si Kristo Jesus, ang Kahayag, mianhi niining yutaa, midala sa tanan natong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan pianagi sa pagpabautismo, midala sa tanan ninyong kalibutanong kasal-anan ug sa akong kasal-anan ngadto sa Krus, gilansang sa Krus, nagula sa Iyang kinabuhi nga dugo, mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, ug mao nga nakaluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Si Apostol Juan usab miingon nga kadtong modawat nganha sa ilang mga kasingkasing kang Kristo Jesus nga mianhi pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ang Dios naghatag kanila sa katungod nga mahimong Iyang mga anak. Sa laing pagkasulti, ang Dios nga Amahan naghatag sa maong katungod niadtong mosalig kang Kristo Jesus nga mianhi pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kita kinahanglan mosalig nga ang Ginoo dili lamang Manluluwas sa nasud sa Israel, apan Siya

MGA SULOD

142 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

mao ang Mnaluluwas sa tibuok tawhanong kaliwat. Si Juan Bautista misaksi sa bautismo ni Kristo Jesus, sa Iyang dugo didto sa Krus, sa Iyang Kamatayon, ug sa Iyang pagkabanhaw. Busa, pinaagi sa pagtuo, ang matag usa niining kalibutana kinahanglan modawat kanila nganha sa ilang ma kasingkasing. Ang katungod nga mahimong mga anak sa Dios gihatag ngadto sa tanan nga nagsalig kang Kristo Jesus, nga gilansang sa Krus samtang nagapas-an sa kasal-anan sa kalibutan nga Iyang gidala pinaagi sa Iyang bautismo. Kita kinahanglan diay nga modawat niining tinuod nga Kahayag sa kaluwasan. Si Kristo Jesus midawat sa inyong kasal-anan ug sa akong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista. Ang bautismo ni Jesus gisaysay diha sa mateo 3:13-17 maoy nagbalhin sa inyong kasalanan ngadto kang Kristo Jesus, ug Siya midala niini nga kasal-anan ngadto sa Krus. Kamo kinahanglan makaamgo ug mosalig niana aron pagkuha sa inyong kasal-anan, si Jesus gibautismohan didto sa Suba sa Jordan sa wala pa Siya ilansang sa Krus. Kadto sa

diha nga si Jesus mipas-an sa ksal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo nga Siya nag-ula sa Iyang bililhon nga dugo didto sa Krus ug mibangon pagusab gikan sa kamatayon, mao nga nakadawal sa paghukom sa tanan ninyong kasal-anan alang sa inyong dapit. Busa kamo makakab-ot sa kaluwasan lamang kon kamo mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nga si Kristo nagluwas kaninyo niini nga paagi. Kamo kinahanglan modawat kang Kristo Jesus, ang Kahayag sa kaluwasan, nganha sa inyong mga kasingkasing uban sa tukma nga pagsabot sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kamo kinahanglan modawat Kaniya nganha sa inyong kasingkasing. Hinumdumi nga kadtong mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu maoy hatagan sa Dios sa katungod nga mahimong Iyang mga anak.

MGA SULOD

143 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

Kamo Ba Nakadawat na kang Kristo Jesus ingon nga Inyong Manluluwas?


Kamo ba moslig uban sa inyong kasingkasing nga si Jesus sa tinuod Hari sa mga hari ug inyong Manluluwas? Siya sa samang higayon atong Hari ug atong Profeta, ug sa samang higayon ang Labawng Sacerdote sa Gingharian sa Langit usab. Ang Ginoo mianhi niining yutaa nagpakatawo diha sa unod sa tawo, midala sa kasal-anan sa katawhan, dili diha sa halad nga mananap, apan diha sa Iyang kaugalingong lawas, namatay didto sa Krus, mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, ug mao nga nahimong atong tinuod nga Manluluwas. Siya nahimong Manluluwas sa tanan niadtong mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Niadtong mmosalig, ang Ginoo naghatag sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ako nagsalig niini nga Kamatuoran. Kamo ba usab moslig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Kamo ba midawat sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu diha sa inyong kasingkasing?

Kinsa dayon kadtong sa bug-os kinasingkasing modawat sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Ang katawhan nga modawat niini nga ebanghelyo nganha sa ilang mga kasingkasing mao kadtong modawat dayon sa pagkadugta sa ilang kaugalingong mga panghunahuna ug modawat sa dili matuis nga Pulong ni Kristo Jesus. Kita kinahanglan mosalig nga si Kristo Jesus nagluwas kanato pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu pinaagi sa pag-anhi niining yutaa; nga Siya mao ang Dios sa Iyang kaugalingon ug ang Ginoo sa kinabuhi nga naglalang sa kabuhatan ug sa anaa niini; nga Siya nanamkon kanato diha sa tagoangkan sa atong mga inahan ug naghimo kanato nga mangatawo niining yutaa, ug nga Siya nagpahilikay kanato gikan sa kamatayon pinaagi sa pagdala sa atong kasal-anan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista ug namatay didto sa Krus. Kon adunay usa nga dili moila niini, o dili mangandoy alang niini sa bug-os kinasingkasing, nan siya wala mosalig diha sa Kamatuoran. Ang ingon nga katawhan mamati

MGA SULOD

144 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

lamang uban sa ilang mga dalunggan ug motan-aw uban sa ilang mga mata, nga dili gayud uban sa ilang mga kasingkasing. Kon kamo sa gihapon dili mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu bisan pa nga kini dili makalibug nga katin-aw, nan kamo adunay gantung nga suliran. Kini nga katawhan dili makakab-ot sa pagbanlas sa sala gikan sa Dios, ug mao nga sila pagatungluhon. Aduna bay usa kaninyo nga naghunahuna nga ang pagkatinunglo sa Dios dili usa ka dakugn butang? Sa pinulongang Iningles, ang usa sa labing dautan nga mga pagpanungo mao ang pag-ingon nga, God damn so-and-so. Unsa ang anaa nga paglaum ni bisan kinsa kon siya tungluhon sa Dios? Siya wala nay paglaum. Ang usa ka tawo nga gitunglo sa Dios moa ang tawong makaluluoy nga dili na makakinabuhi niining kalibutana. Ang matag usa nagkinahanglan nga mapanalanginan sa Dios nga mabuhi. Usahay kamo tingali kasilagan sa uban, apan kamo dili gayud mahiadto sa empeyerno tungod niini. Apan, kon kamo tungluhon sa Dios.

Nan kamo mahimong makaluluoy kaayo nga ang pagkinabuhi niining kalibutana dili na maantus. Kon kamo kasilagan sa tawo tungod sa Dios, nan kini nga kasilag mahimong mobalik nganha kaninyo ingon nga mga panalangin, apan kon kamo dayegon sa tawo ug kasilagan sa Dios, nan kamo motuhoy ngadto sa inyong kaugalingong kalaglagan. Kamo ba buot matinunglo ug mawad-an sa bisan unsang gagmayng butang nga anaa kaninyo karon? Kon dili kini mao ang inyong gusto, nan kamo kinahanglan mosalig diha sa gipamulong sa Dios nga Pulong sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kamo kinahanglan nga mosalig uban sa bug-os ninyong kasingkasing nga si Kristo Jesus nga Kahayag nagahigugma kaninyo, ug nga Siya nagluwas kaninyo gikan sa tanan ninyong kasal-anan. Kamo mapanalanginan lamang kon kamo modawat ug mosalig niini nga Pulong sa kamatuoran, nga si Kristo Jesus nga naghimo sa kabuhatan ug sa tanang pagkapuno niini, ug kinsa inyong Ginoo, mao ang Mesiyas nga nagluwas kaninyo. Ang Bibliya nagaingo, Apan sa tanang midawat

MGA SULOD

145 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

Kaniya, sa tanang mituo sa Iyang ngalan, kanila naghatag Siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios (Juan 1:12). Kumusta man usab dayon kamo? Kamo ba sa tinuod nakadawat sa katungod nga mahimong anak pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Ang Dios mohatag kaninyo niini nga katungod sa dihang kamo mosalig diha sa ebanghelyo nga Pulong sa tubig ug sa Espiritu uban sa inyong kasingkasing. Bisan kinsa nga mosalig diha sa kaluwasan ni Kristo Jesus, sa Iyang gahum, ug sa Iyang gugma nahimong anak sa Dios. Pinaagi niini nga gahum sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga ang usa ka tawo mahimong anak sa Dios. Kon ang usa ka tawo mahimong anak sa Dios pinaagi sa pagtuo, nan siya adunay kagahum sa Dios. Bisan diha sa kalibutanong kalibutan, ang mga anak sa gamhanan binayaw nga magmaya sa nagakaigong mga kahigayonan. Tungod sa tinuod nga ang Dios mao ang atong Amahan, aduna bay katungod nga labaw pa sa atong ikamaya? Lagi wala! Busa mahinungdanon kaayo nga kamo modawat kang Jesus.

Kinsa ang inyong nadawat? Kang kinsa kamo sa tinuod nakadawat sa kalipay? Kon ang dumuluong moduaw kaninyo, kamo ba makadawat niining maong tawo nga malipayon? Dili, kamo dili malipay. Apan kon usa sa inyong mga kaila ang moduaw kaninyo, kamo ba modawat kaniya uban sa bukas nga mga bukton? Lagi kamo modawat. Si Jesus nagpapas sa tanan ninyong kasal-anan uban sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ug naghimo kaninyo nga anak sa Dios aron ngakamo makadawat sa langitnon ug yutan-ong mga panalangin. Dili ba dayon kamo modawat kang Jesus? Aduna pa bay laing katarungan nga kamo magduhaduha sa pagdawat kang Krsito Jesus diha sa inyong kasingkasing, nga Siya mao ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon nga naghigugma kaninyo? Ako motambag kaninyong tanan sa pagdawat kang Kristo Jesus diha sa kalipay pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, pinaagi sa pagsalig niini nga ebanghelyo.

MGA SULOD

146 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

Dumalaha ang Inyong Kinabuhi Uban kang Kristo Jesus


Samtang daghang katawhan niinign kalibutana nakasabot kang Jesus sa tukma ug modawat Kaniya nga malipayon pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, aduna usay daghang katawhan nga walay kasibot niini nga Kamatuoran ug dili modawat kang Jesus. Adunay panultihon sa Koreya nga nagaingon, Ang asin diha sa talad kan-anan moparat lamang kon kini gamiton sa linuto. Maingon man usab, kon kamo makadungog sa Pulong sa Dios nga nagaingon nga si Jesus mipapas sa atong kasal-anan alang kanato uban sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ug naghimo kanato nga mahimong mga anak sa Dios, kamo kinahanglan modala niini nga Pulong nganha sa inyong kasingkasing ug mosalig niini. Si Kristo Jesus naghatag kaninyo sa tanang mga panalanin niining yutaa ug sa Langit, apan kini sa diha lamang nga kamo moila Kaniya ingon nga inyong Manluluwas ug modawat Kaniya nganha sa inyong kasingkasing nga

kini nga mga panalangin sa tinuod mainyo. Kon kamo dili modawat Kaniya nganha sa inyong kasingkasing, kamo dili gayud makadawat niini nga mga panalangin. Aron paghulagway, atong ihulagway nga ang usa ka tawo nagapanalipod sa iyang kastilyo sa iyang kinaugalingon. Sa dihang ang mga manunulong moabut, walay paagi nga siya makabuntug kanila kon sila kusgan pa kay kaniya, binsa kon unsaon niya sa pagpaningkamot. Siya sa katapusan itambug pagawas sa kastilyo, mapildi sa tanan, ug mosagubang sa linawas nga kalaglagan. Ingon niini, kita kinahanlan dili modumala sa atong mga kinabuhi sa atong kinaugalingon lamang. Inay, kita kinahanglan modumala sa atong mga kinabuhi uban kang Kristo Jesus. Aron paghimo sa ingon, kita kinahanglan modawat Kaniya nganhi sa atong mga kasingkasing. Dili ang tagaw nga katawhan nga mosalig kang Kristo Jesus. Sa tugbang, ang maalamon ug alisto nga katawhan ang mosalig kang Jesus. Busa ako motambag kaninyong tanan sa pagsalig diha sa bautismo ni Kristo Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus, ang pagsalig nga Siya Dios

MGA SULOD

147 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

mismo sa Iyang kaugalingon ug inyong Manluluwas, ug aron sa tinud-anay dawaton Siya diha sa inyong kasingkasing. Hinumdumi nga ang walay katapusang mga panalangin sa Dios nagahulat kaninyo, kon lamang kamo modawat kang Kristo diha sa inyong kasingkasing. Si bisan kinsa nga dili mosalig sa ingon buang. Ang karaang Emperyo sa Inca naila tungod sa kadaghan sa gihuptan nga bulawan ug salapi. Ang bulawan ug salapi daghan kaayo nga ang mga Uropano nahingangha sa una nilang pagkakita sa emperyo. Apan bisan pa pagpanghambug sa dato nga katunulan, sa dihang ang mga Katsela misulong sa Emperyo sa Inca, kini nagum-os sa 200 lamang ka mga trupa. Tungod kay ang mga taga-Inca wala sukad makahibalag sa kasadpanong kaugmaran, sila nahaylo sa mga katsela, ug sila miabiabi kanila uban sa abli nga mga bukton. Sa ilang pagbiyahi latas sa Emperyo sa Inca ang mga Katsela nakakita kon unsa ka puno ang emperyo sa daghan kaayong bulawan, salapi, ug ubang bililhong mga mutya. Kinaiyanhon lamang sa ilang mga kasingkasing nga mahimong

hakug. Bisan pa nga ang Emperyo sa Inca nag-una sa kaugmaran, kini sa katapusan nasiak sa gahum sa mga Katsela. Kini mao ang sangputanan sa kapakyasan sa mga taga-Inca sa pagdayo sa bili sa bulawan ug pag-angkon niini, bisan pa nga kini dili katasalan. Ang bulawan walay lain gawas nga bato nga walay bili kon kamo dili mahibalo sa tinuod nga bili niini. Bisan kon kamo adunay daghan kaayong mga bulawan aron mabuhi sa nahibilin ninyong kinabuhi diha sa kaluho, kon kamo dili mahibalo sa bili niini, kining tanan walay kapuslanan. Unsa ang mahitabo kon kamo magpasagad sa inyong bulawan, nga walay pag-amgo sa kabililhon niini? Kamo mosangko sa pagkapildi niining tanan ngadto sa inyong mga kaaway. Kamo dili buot matunglo ug malaglag tungod sa inyong katagaw, nga dili makaila sa kasagabay nga mga trupa gikan sa trupa sa kaaway sama lamang sa mga taga-Inca nga wala makaiglain sa ilang mga kaaway gikan sa ilang mga higala. Kamo kinahanglan mahinumdom nga kon kamo dili molipay sa inyong kaugalingong

MGA SULOD

148 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

kalag, ug kamo dili makaamgo unsa ka bililhon nga mutya sa kinabuhi ang ebanghelyo ni Kristo Jesus sa tubig ug sa Espiritu, nan kamo makasubay diha sa dalan sa kalaglagan sama lamang sa Emperyo sa Inca nga nahanaw gikan sa nawong sa ytua taliwala sa pagpanghambug sa pagkanag-una sa kaugmaran. Aron pagluwas kaninyo gikan sa sala, si Kristo Jesus mianhi niining yutaa nagpakatawo diha sa unod sa tawo, mikuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa tanan ninyong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, namatay didto sa Krus, mibangon gikan sa kamatayon, ug mao nga nahimong inyong tinuod nga Manluluwas. Kon, taliwala niini, kamo wala gayud mosalig ni modawat nganha sa inyong kasingkasing kang Kristo Jesus, kinsa nagahatag sa daghang mga kaayohan nganha sa inyong kalag, ug kamo hinuon igo lamang nagtan-aw Kaniya ingon nga daw Siya wala kinahanglana sa inyong kinabuhi, nan halayo gikan sa pagkabinulahan, kamo matunglo lamang. Kamo moamgo kinsa gayud ang nagatindog diha sa inyong tampi, ug kamo kinahanglan moabli

sa inyong kasingkasing nganha sa inyong sagabay kinsa anaa aron sa pagtabang kaninyo. Kon kamo modawat ni bisan kinsa lamang, nan kamo tingali kalit makakaplag nga siya nahimo ninyo nga kaaway, nga naghana sa iyang espada nganha kaninyo ug nagkuha sa tanang butang gikan kaninyo. Kadtong wala mosalig sa Dios sama lamang sa mga anak sa bitin. Kumusta man usab dayon kamo? Kamo ba sa tinud-anay nahimong anak sa Gingharian sa Dios pinaagi sa bug-os kinasingkasing nga pagsalig kang Jesus? Kini sa bug-os gikinahanglan nga kamo moamgo nga ang tanang niadtong dili mosalig sa Dios inyong mga kaaway, ug nga samtang kamo kinahanglan mowali sa Pulong kanila ug maghulat kanila, kamo kinahanglan dili moipon kanila. Samtang nagawali sa Pulong sa Dios, ako usahay mahagit sa matarung nga kasuko sa tinuod nga adunay daghang Kristohanong mga pangulo niining yutaa nga wala mosalig sa Dios. Kini nga katawhan nanghambug mahitungod sa ilang papel sa kahibalo, kahimtang sa katilingban, ug kalibutanong mga

MGA SULOD

149 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

kahigayonan, apan sila ba adunay ideya nga ang maong tanang mga buhat madugta sa katapusan, ug nga sila mga hugaw nga biay lamang sa panan-aw sa Dios? Akong gma masigkamagtutuo, ang paghibalo ug pagsalig kang Kristo Jesus mao ang labing hamili nga butang nga mahimo sa tawo. Bisan kon walay paghibalo sa ebanghelyo ni Jesus sa tubig ug sa Espiritu, unsa ang malagmit ikapanghambug ni bisan kinsa? Ang pagpanghambug sa kalibutanong mga gahum nga walay paghibalo kang Jesus walay lain gawas nga usa ka hingpit binuang nga buhat. Akong mga masigkamagtutuo, ang pagsalig kang Kristo Jesus wala sa yano magpasabot nga pag-ila ug pagdawat Kaniya ingon nga Manluluwas aron lamang sa pagkab-ot sa yutan-ong mga panalangin. Ang bugtong paagi aron kita makadawat sa kapasayloan sa sala ug mahimong mga anak sa Dios mao ang pagdawat kang Kristo Jesus, nga mianhi nganhi kanato pinagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ingon nga atong Manluluwas. Kadtong kansang mga pag-ampo natubag niining yutaa mao

lamang kadtong nagaslig sa ebanghelyo ni Kristo Jesus sa tubig ug sa Espiritu. Sila lamang ang makadawat sa hinatag sa Dios nga mga panalangin ug makakita sa Iyang grasya ug himaya. Kadtong nakadawat kang Kristo diha sa ilang mga kasingkasing mao kadtong nahibalo ug mosalig nga si Kristo Jesus, kinsa mianhi kanato pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, mao ang Usa nga naghatag kanato sa kaluwasan. Kita kinahanglan karon moamgo niini nga Kamatuoran ug modawat kang Jesus nga Gamhanan uyamot nga Nilalang nganhi sa atong mga kasingkasing. Ang katungod nga mahimong mga anak sa Dios dili usa ka butang nga makab-ot pinasubay sa dugo sa unod. Ni kini makab-ot pinaagi sa paghagit sa tawhanong mga pagbati. Ni kini madawat gikan sa relihiyosong katunulan sa panimalay, o pinaagi sa pagingon nga, Tungod kay ang akong mga ginikanan nagsalig, ako usab mosalig kang Jesus. Ang Bibliya nagaingon nga ang mga anak sa Dios mao kadtong nangatawo pag-usab dili sa dugo, ni sa kabubut-on sa

MGA SULOD

150 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

unod, no sa kabubut-on sa tawo (Juan 1:13), pinaagi sa pagsalig diha sa ebangheylo sa tubig ug sa Espiritu (Juan 3:5). Kamo kinahanglan dili mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu alang sa kaayohan sa usa ka tawo, apan kamo kinahanglan mosalig niini tungod sa inyong kaugalingon pagpili. Kamo dili lamang makaingon nga, Sigi, ako kanunay mosalig alang kanimo. Ang akong panimalay Kristohanon, ug busa kini walay kalagmitan nga ako dili mosalig kang Jesus. Busa, dili mobulag sa among mga sakop sa panimalay, ako usab mosalig kang Jesus ug motambong sa simbahan. Inay, kamo kinahanglan nga mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu uban sa inyong kasingkasing, gikan sa inyong kaugalingong kabubut-on. Kini kinahanglan tungod sa inyong kaugalingong pagpili kon kamo mosalig nga si Jesus, kinsa mianhi pinaagi sa tubig ug sa Espiritu, nga inyong Manluluwas.

Kadtong Nangatawo Pag-usab sa Tubig ug sa Espiritu Magmaya sa Himaya uban sa Dios


Nga ang usa ka tawo nga natawo diha sa Dios nagkahulugan niining mosunod: ang Dios nga Amahan naghigugma pag-ayo sa kalibutan nga Siya mipadala sa Iyang Anak niining yutaa, ug pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, Siya nagluwas kaninyo ug kanako gikan sa kasal-anan sa kalibutan; ug kon kamo mosalig niini nga Kristo Jesus nga miabut gikan sa Dios nga Amahan ingon nga inyong Manluluwas, kamo nangatawo pag-usab ingon nga anak sa Dios. Kana mao kon giunsa kamo pagpanalangin sa Dios. Si Kristo Jesus nagsaad nga Siya moanhi niining yutaa ingon nga kaliwat sa babaye ug mahimong atong Manluluwas (Genesis 3:15). Sumala niini nga saad, Siya sa tinuod mianhi niining yutaa ug mituman sa tanan Niyang gisaad nga Pulong. Nga si Jesus natawo nga iya sa Dios nagkahulugan nga Siya mao ang Dios nga Nagpakatawo. Sa laing pagkasulti, ang balaan nga Dios natawo niining yutaa nga nagpakatawo diha sa unod sa tawo. Gikan sa Pulong sa Dios, kita

MGA SULOD

151 Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios

nakahibalag niini nga Krisot Jesus, ug kita nakaamgo nga Siya sa tinuod Anak sa Dios, ug usab nga pinaagi sa Iyang Anak, ang dios nga Amahan naghatag kaninyo ug kanako sa gasa sa kaluwasan nga mahimong Iyang mga anak. Kining tanang mga butanga nahitabo tungod sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga nagluwas kaninyo ug kanako. Pinaagi sa Iyang Pulong, ang Dios naghimo kanato nga mahibalo nga kini nga kaluwasan dili bakak, apan tinuod nga Kamatuoran, ug Siya naghimo kanato nga makasalig niini. Ako dili makawali sa bisan uns pang butang gawas sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Unsa ang kinatibuk-ang punto kon ako mamulong sa usa ka butang nga dili tinuod samtang ako nagatindog sa inyong atubangan karon? Kon kini maoy akong ginahimo, wala nay takna nga ingon kawalay hinungdan ug tinunglo sama niining taknaa. Kamo tingali dayon moingon nga, Kanaug gikan sa pulpito! Hunong sa pagwali karon! Ako makahimog maayong buhat kon ako magatindog luyo sa pulpito! Kon ako nagawali sa usa ka butang nga lahi gawas sa ebanghelyo nga Kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu, kamong tanan makasulti niini kanako. Akong mga masigkamagtutuo, kamo mga hanas sa tanang

butang gawas sa Pulong sa Dios. Ang matag usa kaninyo hanas sa laing butang, gikan sa panghiposhipos sa balay ngadto sa tulunghaan, alampat, pangatarungan, edukasyon, pag-ayo sa mga sakyanan ug uban pa. Ingon niini, kitang tanan hanas sa daghang kalibutanong mga bahin, apan unsa ang labing mahinungdanon mao nga kita mahimong mga hanas sa pagtuo nga mamati ug mosalig diha sa Pulong sa Dios, nga miabut pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ako naglaum ug nag-ampo nga kamo pulos modawat sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nganha sa inyong kasingkasing diha sa kalipay, modawat sa panalangin sa Dios diha sa kalipay, magkinabuhi diha sa kalipay, ug unya mobarug atubangan sa Dios sa katapusang adlaw. Kita, sa laktud, modawat sa paghugas sa kasal-anan ug sa malipayon magmaya sa himaya sa Dios sa atong mga kinabuhi. Modawat kita sa mga panalangin sa kaluwasan nga miabut pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kamo ba mosalig niini nga ebanghelyo, akong mga masigkamagtutuo? Nagapahiluna sa akong pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ako mohatag sa tanan nakong mga pagpasalamat ngadto sa Dios.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 6

MGA SULOD

153 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?


< Juan 1:30-36 > Mao kana Siya ang gihisgutan ko sa akong pag-ingon, Sunod kanako moanhi ang usa ka Tawo nga gikapahimutang na unahan kanako, kay Siya una pa man kanako. Ug ako gayud gani wala man masayud Kaniya; mao lamang nga mianhi ako nga nagpangbautismo sa tubig aron ikapadayag Siya ngadto sa Israel. Ug si Juan nagpanghimatuod nga nag-ingon, Nakita ko ang Espiritu nga mikunsad ingon og salampati gikan sa langit, ug kini nagpabilin diha Kaniya. Ako gayud wala masayud Kaniya, apan Siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig miingon kanako, Siya nga imong makita nga pagakunsaran ug pagapuy-an sa Espiritu, mao

kana Siya ang magapangbautismo diha sa Espiritu Santo. Ug ako nakakita ug gipanghimatuod ko nga kini Siya mao ang Anak sa Dios. Ug sa pagkasunod nga adlaw didto na usab si Juan nagtindog uban sa duha sa iyang mga tinun-an; ug siya mitan-aw kang Jesus samtang kini naglakaw, ug siya miingon, Tanawa, mao kana ang nating Karnero sa Dios!

Ang yugto sa Kasulatan karon nagagikan sa Juan 1:30-36. Ang alagad sa Dios nga nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu pulos nahibalo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios ug ang Manluluwas sa mga makasasala. Ingon niini, kadtong nahibalo gayud sa tinuod sa Dios ug mosalig Kaniya sa tukma makaamgo nga si Juan Bautista nagtuman sa bililhon ug gikinahanglan kaayo nga pagministeryo ingon nga usa ka alagad sa Dios.

MGA SULOD

154 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

Diha sa Katuigan sa Daang Testamento, Daghang mga Alagad ang sa Pinasahi Giandam aron Ipahinungod ngadto sa Dios
Ang mga taga-Nasaret sama kang samson maoy pinasahi giandam sa Dios bisan sa wala pa sila mangatawo aron ipahinungod ang ilang mga kinabuhi ngadto Kaniya. Sama niini nga mga tagaNasaret, si Juan, nga nagbautismo kang Jesus, usab usa natawo niining yutaa ingon nga tawo nga pinasahing giandam sa Dios bisan sa wala pa ipanamkon diha sa tagoangkan sa iyang inahan, nga si Elisabet. Busa sa dihang si Elisabet nanamkon kang Juan Bautista, ang usa ka manulonda nagsulti nga, Kay siya mahimo man nga bantugan sa atubangan sa Ginoo, ug siya dili magainom og bino ni sa ilimnong maisog ug siya mapuno sa Espiritu Santo, bisan sukad pa sa iyang pagkahimugso (Lucas 1:15). Kini nga yugto nagapakita nga, si Juan Bautista mao ang tawo nga pinasahing giandam ug gipili sa Dios.

Sa dihang si Juan Bautista nagtubo, ang Balaang Espiritu naghimo kaniya nga makaamgo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios aron nga siya makasaksi kang Kristo Jesus sa tukma. Busa siya misugid nga, Ako gayud wala masayud Kaniya, apan Siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig miingon kanako, Siya nga imong makita nga pagakunsaran ug pagapuy-an sa Espiritu, mao kana Siya ang magapangbautismo diha sa Espiritu Santo (Juan 1:33). Si Juan Bautista mao ang tawo nga gipiyalan sa usa ka pinasahi nga misyon gikan sa Dios. Sa wala pa niya itapion ang iyang mga kamot diha sa ulo ni Jesus aron pagbautismo Kaniya, si Juan Bautista midawat sa pagpadayag sa Balaang Espiritu nga nagaingon kaniya, Kon ikaw mobautismo sa katawhan, bisan kinsa nga kunsaran sa Balaang Espiritu mao ang anak sa Dios. Kini nahisulat nga, Ako gayud wala masayud Kaniya, apan Siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig miingon kanako, Siya nga imong makita nga pagakunsaran ug pagapuy-an sa Espiritu, mao kana

MGA SULOD

155 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

Siya ang magapangbautismo diha sa Espiritu Santo. Ug ako nakakita ug gipanghimatuod ko nga kini Siya mao ang Anak sa Dios (Juan 1:33-34). Busa si Juan Bautista nahimong tawo nga nakasalibay sa kasalanan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Ingon nga nakabautismo kang Jesus, si Juan Bautista dayon misaksi niini nga Jesus, nga nagaingon, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29). Ingon niini, si Juan Bautista nakapamatuod nga ang gibautismohan nga Jesus mao ang Anak sa Dios ug ang Manluluwas nga nagdala sa kasal-anan sa katawhan. Nagasaksi kang Jesus, si Juan Bautista nagingon: siya mao ang anak sa Dios, ang nating Karnero sa Dios ug ang Manluluwas nga gitagna sa tibuok katugian sa Daang Testamento. Ang anak sa Dios mianhi niining yutaa ingon nga tawo, midawat sa tanang kasal-anan sa katawhan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista, namatay didto sa

Krus, mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, ug misaksi sa Iyang kaugalingon, mao nga nakapakita nga Siya sa tinuod mao ang walay katapusang Manluluwas sa katawhan. Ingon nga kabahin sa iyang pagministeryo, si Juan Bautista misaksi niini, nga nagapamatuod nga si Kristo Jesus mipas-an sa kasal-anan sa katawhan, ug nga Siya miula sa Iyang dugo didto sa krus ug mibangon pag-usab gikan sa kamatayon. Sa dihang si Juan Bautista mibautismo kang Jesus, siya miila sa walay pagduhaduha nga si Jesus mao ang Anak sa Dios. Ang Dios mihimo niini nga malagmit nga ang matag usa nga mahibalo sa Iyang pagkamatrung nga mohimakak nga si Juan Bautista mao ang alagad sa Dios nga nagsalibay sa kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Sa laing pagkasulti, ang Dios nagsiguro nga ang tanan nga mosalig sa Iyang Anak makaamgo nga si Juan Bautista mao ang katapusang profeta sa Daang Testamento ug ang katapusang Labawng Sacerdote niining yutaa nga nagsalibay sa kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa

MGA SULOD

156 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

pagbautismo Kaniya. Kon adunay usa nga wala makaamgo niini, nan siya dili usa ka tawo nga magasalig diha sa Pulong sa Dios sa matinud-anon; ni siya usa ka tawo nga nakakita sa Manluluwas pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Aron kita maluwas gikan sa tanang kasal-anan niining kalibutana sumala sa nahisulat nga Pulong sa Kasulatan, kita kinahanglan makasabot nga ang pagministeryo ni Juan Bautista sa pagsalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus sa makausa ug alang sa tanan, ug kita kinahanglan mosalig niini nga pagministeryo. Si Apostol Juan, usa ka disipulo ni Jesus, nagapamatuod diha sa 1 Juan 5:5-8: Ug kinsa ba ang mananaug sa kalibutan kundili siya lamang nga nagatuo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? Si Kristo Jesus, mao kini Siya ang mianhi pinaagig tubig ug dugo; dili pinaagi sa tubig lamang, kundili pinaagi sa tubig ug sa dugo. Ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod niini, kay ang Espiritu mao man ang kamatuoran. Kay tulo man ang nagapamatuod

niini, nga mao ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo; ug kini silang tulo nagakauyon. Si Juan Bautista usab nagpamatuod niini nga Kamatuoran nga si Jesus midala sa kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagpabautismo, nga Siya mamatay aron pagpasig-uli alang sa tanan niadto nga kasal-anan, ug nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ingon niini, ang pagministeryo ni Juan Bautista ug ang pagministeryo ni Jesus sa tin-aw nagakalambigit. Ang pagministeryo ni Juan Bautista dili lamang aron pagsalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, apan usab aron sa pagsaksi kang Jesus sama niining mosunod: Si Kristo Jesus mao ang Manluluwas sa katawhan. Siya mao ang Manluluwas ug ang Mesiyas nga midala ug mibanlas sa tanang kasal-anan niining kalibutana sa makausa ug alang sa tanan. Bisan kinsa nga mosalig nga si Kristo Jesus kinsa mianhi niining yutaa mao ang Manluluwas maluwas gikan sa tanang kasal-anan. Pinaagi sa pagministeryo ni Juan Bautista ug ni Jesus, kita makakaplag sa tinuod nga

MGA SULOD

157 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

Kamatuoran sa kaluwasan, nga si Kristo Jesus mao ang atong Manluluwas. Kini diay dayon nakahimo nga kita naluwas pinaagi sa pagtuo karon. Kon kitang tanan sa tinuod mosalig diha sa Pulong sa Dios ug mosunod niini, nan kitang tanan mahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista, ug kini walay kalagmitan nga kita dili mosalig nga siya mao ang pinadala sa Dios nga alagad. Si Juan Bautista misaksi kang Jesus samtang Siya dinhi niining yutaa, nga nagapamatuos nga si Jesus mao ang Anak sa Dios ug ang Manluluwas sa katawhan. Apan dyutay lamang ang nakaamgo niini bisan pa man sa iyang pagpamatuod. Si Juan Bautista nagpamatuod sa Kamatuoran, nga nagaingon nga, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! Apan labi pang dyutay ra nga katawhan ang naghimo sa kalambigitan taliwala niini nga Kamatuoran ug sa pagministeryo ni Juan Bautista, ug labing dyutay pa ang nagsaslig niini. Kini tungod kay si Juan Bautista nga nagbautismo kang Jesus nga si Jesus nakakuha

ngadto sa Iyang kaugalingon sa kasal-anan sa katawhan sa makausa ug alang sa tanan. Sa wala pa ang pagbatbat gisulti sa yugto sa Kasulatan karong adlawa, si Juan Bautista mao ang bugtong usa nga nahibalo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios ug ang Manluluwas sa katawhan; ang tinuod nga Mesiyas nga midala sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi sa Iyang bautismo ug midala sa paghukom sa tanan niadto nga kasal-anan ngadto sa Krus.

Ang Pagpamatuod ni Juan Bautista Matinud-anon


Pinaaagi sa pagbautismo ni Jesus, si Juan Bautista misalibay sa kasal-anan niining kalibutana ngadto kang Jesus sa makausa ug alang sa tanan. Siya dayon misaksi niini nga Kamatuoran ngadto sa tanan nga mosalig kang Jesus ingon nga Manluluwas sa katawhan. Ang pagpamatuod ni Juan Bautista mao ang paghimo niini nga mahibaloan sa tanan gna si Jesus

MGA SULOD

158 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

midala sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagpabautismo kaniya. Siya mao ang usa kansang pagministeryo mao ang pagbautismo kang Jesus. Sa dihang si Juan Bautista nagabautismo sa katawhan didto sa Suba sa Jordan, si Jesus miadto kaniya ug nagtinguha sa pagdawat sa bautismo gikan kaniya. Si Jesus miingon kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung (Mateo 3:15). Si Kristo Jesus nagsulti niini aron pagdawat ngadto sa Iyang kaugalingon sa kasal-anan sa matag usa sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista. Sa dihang si Juan Bautist mibautismo kang Jesus, ang Balaang Espiritu mikunsad gikan sa langit sama sa salampati ug ang Dios nga Amahan nagpamatuod nga, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako. Si Juan Bautista wala lamang mohatag og bautismo kang Jesus nag nagtuman sa pagkamatarung sa Dios, apan usab siya naghimo

niini nga may kalagmitan alang kanato nga makaamgo, pinaagi sa iyang pagpamatuod, nga si Jesus mao ang atong tinuod nga Manluluwas. Ingon nga ang Dios nga Amahan nagmando kang Juan Bautista sa pagsalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus, ug ingon nga si Jesus midawat kanila pinaagi sa pagpabautismo, ang kabubut-on sa dios nga Amahan natuman, ug kana maoy hinungdan nga ang tanan kanato naluwas gikan sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Epiritu nga gihatag sa Ginoo. Si Jesus gipakita niining kalibutana pinaagi kang Juan Bautista. Kana maoy hinungdan ngano nga kita sa tinud-anay makasalig nga si Kristo Jesus, kinsa mianhi pinaagi sa tubig ug sa Espiritu, mao ang Manluluwas sa katawhan. Pagbutang og kalainan nga, si Juan Bautista misaksi kang Jesus aron pagpadayag Kaniya niining kalibutana ingon nga Manluluwas sa tibuok tawhanong kaliwat. Pinaagi niini nga pagpamatuod ni Juan Bautista, ang Dios naghimo kanato nga makaamgo ug mosalig

MGA SULOD

159 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

nga si Jesus mao ang Manluluwas nga midala sa tanan natong kasal-anan ug mibanlas kanila pinaagi sa pagpabautismo. Busa, karon malagmit na nga kamo ug ako, ug ang matag usa usab, makaamgo nga si Jesus mao ang Manluluwas sa katawhan. Ug pinaagi sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista ug sa dugo nga iyang giula didto sa Krus, kitang tanan adunay tinuod nga pagtuo. Tungod kay si Jesus mikuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa kasal-anan niining kalibutana sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, ug tungod kay Siya gilansang sa Krus aron pag-antus sa paghukom sa tanang kasalanan niining kalibutana samtang nagapas-an kanila, bisan kinsa nga mosalig niini karon matawo na pagusab sa tinud-anay ug mahimong usa sa kaugalingong katawhan sa Dios. Alang sa tanang katawhan nga mosalig kang Jesus, ang pag-amgo nga Siya mao ang Manluluwas nga nagpahilikay kanila gikan sa tanang kasal-anan niining kalibutana, si Jesus usab naghatag sa kalig-onan ug kasigurohan

nga si bisan kinsa nga mosalig diha sa Iyang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu sa tinuod nakakab-ot sa kapasayloan sa kasal-anan. Alang niadtong nagsalig diha sa bautismo ni Kristo Jesus pinaagi sa pagpamatuod ni Juan Bautistakana mao, nga kadtong mosalig nga si Jesus mao ang Anak sa Dios ug Dios mismo sa Iyang kaugalingon, nga Siya mipapas sa atong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo didto sa Suba sa Jordan, ug nga Siya mitapos sa tanan natong kasal-anan ug sa paghukom sa kasal-anan pinaagi sa pagpalansang sa Krus ug nahukman sa atong dapitang Dios naghimo niini nga may kalagmitan nga ang tanang ingon nga katawhan mangatawo pag-usab. Busa, kamo kinahanglan mosalig karon nga ang Dios nagpapas sa tanan ninyong kasal-anan ug nga kamo nangaluwas na pinaagi sa pagsalig niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Pinaagi sa Iyang Anak, ang Dios naghimo nga walay sala niadtong tanan nga mosalig diha sa

MGA SULOD

160 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ug nagluwas kanila gikan sala, bisan kon unsa ka dautan ug kulangan tingali sila. Kini nga Kamatuoran mao ang ebanghelyo nga Kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu. Kon si bisan kinsa mosalig diha sa ebanghelyo ni Jesus sa tubig ug sa Espiritu uban sa iyang kasingkasing, siya mahimong tawong walay sala. Bisan kinsa nga mosalig kang Jesus ingon nga Iyang Manluluwas mahimong walay sala, apan alang niadtong dili mosalig kang Kristo Jesus, nga mitungha pinaagi sa tubig ug sa Espiritu, sila magpabilin nga masalaypon. Ang matag usa mahimong tawong walay sala kon sila mosalig nga si Jesus, nga gisaksihan ni Juan Bautista, ug kinsa mitungha pinaagi sa tubig ug sa dugo, mao ang Manluluwas (1 Juan 5:6-8). Bisan unsa ka samokan, nakulangan, maluya, ug puno sa kasaypanan si bisan kinsa, kon siya mosalig kang Jesus ingon nga iyang Manluluwas ug diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, siya maluwas gikan sa tanang kasal-anan ug mahimong tawong matarung.

Ang katawhan walay mahimo gawas nga magpabilin sa gihapon nga masalaypon sa tukma tungod kau sila wala mosalig nga si Jesus mao ang Manluluwas nga nagpahilikay kanila gikan sa sala. Apan, alang niadtong mosalig nga si Jesus mao ang ilang Manluluwas nga mitungha pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ang tanan nilang kasal-anan sa hingpit napapas na. Kon kita sa tinuod mosalig kang Kristo Jesus ingon nga atong Manluluwas, nan kita kinahanglan makaamgo nga pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista didto sa Suba sa Jordan, si Jesus midala sa tanan natong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan ug mibanlas kanilang tanan.

Si Jesus Gibautismohan ni Juan Bautista didto sa Suba sa Jordan


Ang Mateo 3:13 nagaingon, Ug niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang

MGA SULOD

161 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Si Jesus miadto kang Juan Bautista aron bautismohan, ug miingon kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. (Mateo 3:15). Si Juan Bautista mao ang alagad sa diso nga Iyang gipadala, ug si Jesus, pinaagi sa pagpabautismo kang Juan, ang representante sa katawhan, midala sa tanan natong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan ug mibanlas kanila sa makausa. Busa, kadto mao ang pagkuha sa tanang kasal-anan niining kalibutana nga si Jesus nagtinguha nga mabautismohan ni Juan Bautista. Bisan pa nga si Juan Bautista midumili una pagbautismo kang Jesus, siya sa katapusan mitahan ug mibautismo kang Jesus sa pagpailalum sa Iyang mando, ug si Jesus nakadawat sa tanang kasal-anan niining kalibutana. Ingon niini, ingon nga si Juan Bautista nakatapion sa iyang mga kamot diha sa ulo ni Jesus ug mibautismo Kaniya, si Jesus nakadawat ngadto sa Iyang kaugalingon sa kasal-anan niining kalibutana pinaagi

sa pagdawat sa bautismo, nagpakamatay didto sa Krus, ug mibangon gikan sa kamatayon. Human mabautismohi ni Juan, Si Jesus mikawas gikan sa tubig, nga nagpasabot nga Siya mabanhaw human sa Iyang mapasig-ulion nga kamatayon didto sa Krus. Kadto sa tukma sumala sa Pulong sa Dios nga gisaad sa Daang Testamento. Ang bautismo nga nadawat ni Jesus diha sa Bag-ong Testamento mao ang katumanan sa tagna sa Daang Testamento nga nagpasabot sa kapaagihan sa paghalad: Aron pagpapas sa kasal-anan sa Iyang katawhan, ang Dios naanad sa pagbalhin sa ilang tinuig nga kasal-anan ngadto sa kanding nga dinakdakan sa dihang ang Labawng Sacerdote mitapion sa iyang mga kamot ngadto sa kandig nga dinakdakan sa Adlaw sa Pagpasig-uli. Busa ingon nga gibautismohan, si Jesus midala sa tanang kasal-anan sa katawhan ug mibanlas kanilang tanan. Sa pagkasunod nga adlaw human sa bautismo ni Jesus, sa dihang si Juan Bautista nakakita kang Jesus nga nagalakaw duol kaniya, siya miingon: Tan-awa,

MGA SULOD

162 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

katawhan! Tan-awa kanang Tawhana! Siya mao ang nating Karnero sa Dios nga nagadala sa kasal-anan sa kalibutan! Siya mao ang nating Karnero sa Dios. Siya mao ang Manluluwas sa katawhan nga nagapas-an sa kasal-anan sa kalibutan. Siya mao ang Manluluwas sa mga makasasala. Siya mao ang inyong Manluluwas, akong Manluluwas, ug ang Manluluwas sa tanang katawhan. Si Juan Bautista misaksi sa tinuod nga unod sa kaluwasan niini nga paagi. Siya nakapamatuod nga ingon niini tungod kay siya sa tinaw nahibalo kon kinsa si Jesus. Si Jesus sa tinuod mao ang nating Karnero sa Dios nga nagadala sa kasal-anan sa kalibutan. Sa dihang si Juan Bautista mibautismo kang Jesus, si Jesus nahimong, pinaagi kang Juan, nating karnero sa Dios nga midawat sa kasal-anan sa kalibutan. Kana maoy hinungdan ngano nga si Juan Bautista mipamatuod sa pagkasunod nga adlaw human sa bautismo ni Jesus, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29) Pinaagi sa pagpabautismo, si

Jesus midawat ngadto sa Iyang kaugalingon sa matag sala niining kalibutana, ug pinaagi s pag-ula sa Iyang dugo didto sa Krus ug ingon nga gihukman makausa, siya nakaluwas sa tibuok tawhanong kaliwat sa hingpit. Unsaon dayon nato sa pagkaadunay sala nga nahibilin? Tungod niini nga si Jesus midala sa tanang kasal-anan pinaagi sa Iyang pagpabautismo ug pagula sa Iyang bililhon nga dugo aron pagbayad nga impas sa mga balayrunon niini nga kasal-anan, unsaon nato sa pagkaaduna pay nahibilin nga sala sa kalibutan? Kon kamo dili mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nan ang inyong kasal-anan sa gihapon magpabilin nga wala matandog. Apan kon kamo sa tinuod mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nan kamo nahugasan na gikan sa tanan ninyong kasal-anan ug nakakab-ot na sa tubog nga kapasayloan sa kasal-anan. Naunsa kini pagkalagmit? Tungod kay kon si bisan kinsa adunay pagtuo nga mosalig nga si Jesus mipas-an sa kasalanan sa kalibutan pinaagi sa pagpabutismo kang Juan

MGA SULOD

163 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

Bautista, nan ang maong katawhan pulos nangaluwas na gikan sa sala sa walay kondisyon. Kini tungod kay ang atong kaluwasan gikan sa sala wala matuman pinaagi sa atong kaugalingon, apan kini natuman ngadto sa kahingpitan pinaagi sa Manluluwas mismo sa Iyang kaugalingon. Kon si bisan kinsa nga adunay bisan diyutay nga pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nan siya naluwas na gikan sa tanang kasal-anan. Busa walay usa nga dili makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan kon kining tawhana sa tinuod moila ug mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ug kang Jesus sa tukma. Si Jesus mianhi pinaagi sa tubig ug sa Espiritu, ug ang matag usa nga nahibalo ug mosalig Kaniya sa tukma nakadawat na sa kapasayloan sa kasal-anan. Sukad nga si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo, walay kalagmitan nga si bisan kinsa nga mosalig niini nga aduna pay sala nga nahibilin. Kon kamo sa gihapon adunay kasal-anan sa nga nahibilin nga wala matandog, kini tungod lamang

kay kamo wala moila kang Jesus, ni moamgo o mosalig nga si Jesus nahimong inyong kaugalingong panghimayad sa pagpasig-uli. Kon kamo sa tinuod mosalig kang Jesus, unsaon sa kasal-anan sa kalibutan pagpabilin diha kaninyo, nga si Jesus mikuha na man kanilang tanan? Kini walay kalagmitan! Busa kon kamo mosalig sa paghalad ni Jesus sa pagpasig-uli, nan kamo wala nay sala; apan kon kamo dili mosalig, nan kamo sa gihapon masalaypon.

Aron Matawo Pag-usab, Ang Matag usa Kinahanglan Makasabot ug Mosalig diha sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Dinihug nga mga Alagad
Pinaagi sa pagsalig kang Jesus ingon nga inyong Manluluwas nga kamo naluwas gikan sa salakon dili, nan kamo mosagubang sa paghukom sa sala. Bisan kon unsa ka kulangan, dautan, maluya, dugta,

MGA SULOD

164 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

mangtas, mapintas, ubos, ug talawan si bisan kinsa tingali, kon kining tawhana mosalig kang Jesus, nan siya wala nay sala. Ang matag usa nga nahimong walay sala kon sila nahibalo sa ebanghelyo ni Jesus sa tukma ug mosalig niini sa tukma. Kana maoy hinungdan nga mahinungdanon kaayo alang sa tanan ang paghibalo kang Jesus pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Unsaon dayon sa usa ka tawo sa paghibalo mahitungod kang Jesus? Ang usa ka tawo kinahanglan mahibalo ug mosalig una diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu aron paghibalo sa husto kon kinsa si Jesus. Ingon nga si Pedro nahibalo kang Jesus ug misugid, Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa Dios nga buhi (Mateo 16:16), kita usab mahibalo kang Jesus ug makasugid sa mosunod: Ginoo, Ikaw mao ang Kristo, ang Hari sa mga hari, ug ang Dios sa nilalang. Ikaw mao ang Dios mismo ug usab ang Anak sa buhi nga Dios. Ikaw mao ang Labawng Sacerdote sa langit, ang Profeta, ug ang Hari. Ikaw mao ang akong Dios, akong Hari, ang

Labawng Sacerdote sa gingharian sa Langit nga nagpapas sa tanan nakong kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan, ug ang tinuod nga Profeta nga nagtudlo kanako niini nga Kamatuoran. Ang tanan nga nakadawat na sa kapasayloan sa kasal-anan mosugid sa ilang pagtuo nga ingon niini. Human si Juan Bautista nahimong sinakit, ang katawhan niadtong panahona adunay daghang kahinulngan nga mga panghunahuna mahitungod kang Jesus. Ingon nga si Jesus mibanhaw sa patay ug miayo sa masakiton, daghang katawhan ang naghunahuna nga si Jesus mao si Juan Bautista. Si Haring Herodes, panaglit, naghunahuna, nga Si Juan Bautista nabanhaw! Si Jesus mao ang iyang pagpakatawo! Si Herodes nahadlok kaayo nga iyang gipatay si Juan Bautista. Ang uban miingon, Dili, si Jesus dili mao si Juan Bautista. Tingali hinuon siya si Elias. Si Elias mikayab ngadto sa Langit nga wala makatilaw og kamatayon; tingali siya mibalik pagusab. Si Elias lamang ang makahimo sa maong mga butang. Ug sa gihapon ang uban miingon, Dili,

MGA SULOD

165 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

kanang Tawhana dili si Elias. Siya mao ang maluluyon kaayo. Siya tingali hinuon si Jeremias. Bisan pa nga Siya bugnaw usahay, Siya masinabtanon sa tawo ug puno sa kaluoy. Tingali Siya si Jeremias, ang Profeta sa mga Luha. Nagkadaiyang katawhan ang managkalahi og panghunahuna mahitungod kang Jesus ug ang matag usa aduna iyang kaugalingong pagsabot. Apan si Jesus nangutana kang Pedro, Pedro, kinsa Ako sa imong paghunahuna? Unya si Pedro mitubag, Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa buhing Dios. Niining hamubo nga tubag ang tinuod nga pagtuo ni Pedro. Bisan pa nga si Pedro usa lamang ka yanong mangingisda, siya maoy tawo nga adunay ingon ka daku nga pagtuo nga iyang gitumbok ang tukma nga uyok ni Jesus uban sa iyang daklit nga tubag. Kadtong nagsalig kang Jesus sa tukma ingon nga ilang Manluluwas ang makasaysay sa uyok sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu sa tin-aw ug sa yano. Sila makaingon nga, Si Jesus nagpasaylo sa tanan nakong kasal-anan sama niini uban sa tubig ug

dugo. Sa dihang si Pedro misugid sa iyang pagtuo ngadto kang Jesus, si Jesus misulti kaniya, Bulahan ikaw, Simon nga anak ni Jonas, tungod kay ang unod ug dugo wala mopadayag niini diha kanimo, apan ang Akong Amahan nga atua sa langit. Sa laing pagkasulti, ang Dios nga Amahan ang nagpahibalo niini kang Pedro. Mao man usab alang kanato. Kon kita mowali sa Pulong sa dios ngadto sa katawhan, kinsa ang sa tinuod motudlo kanila? Sa inyong pagdawat niini nga ebanghelyo, kinsa ang nagtudlo niini nga Kamatuoran diha sa inyong kasingkainsg? Ang Ginoo mismo maoy nagtudlo kaninyo sa kamatuoran ug naghimo kaninyo nga makasalig niini, nga magaingon kaninyo, Mianhi pinaagi sa tubig ug sa dugo, Ako nagluwas kaninyo gikan sa tanang kasalanan. Kini mao ang Ginoo nga naghimo kanato nga makaamgo ug makasabot sa ebanghelyo nga Pulong sa tubig ug sa Espiritu. Daghang katawhan ang moingon nga sila nagsalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas,

MGA SULOD

166 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

apan kini pinasikad lamang sa ilang kaugalingong pagbati. Kini tungod kay sila walay husto nga kahibalo kang Jesus. Kini usa ka naandan nga talanawon sa Kristyanismo karon. Daghang katawhan ang nagsalig kang Jesus sa dinikada nga wala gani pagamgo nga Siya mao ang Manluluwas nga mianhi pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Sa dihang sila pangutan-on, Kinsa si Jesus nga inyong gisaligan? sila moingon nga, Aw, Ako nagsalig kang Jesus, apan ako wala mahibalo mahitungod niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Pinasikad kon sa unsa nga kahibalo nga kini nga katawhan nagsalig kang Jesus sulod sa dinikada na? sila nagsalig kang Jesus sumala sa ilang kaugalingong pagbati. Si Pedro nahibalo sa tukma kon kinsa si Jesus sa dihang siya misalig Kaniya. Siya nag-ingon nga, Ikaw mao si Kristo, ang Anak sa buhing Dios. Uban niini nga pagsugid, si Pedro nagaingon nga, Ikaw mao ang akong Dios. Akong Manluluwas, ug akong Profeta usab. Apan Ikaw usab mao ang Anak

sa Dios ug Dios mismo. Sa ingon si Pedro misalig kang Jesus uban sa husto nga kahibalo; apan karon, daghang mga Kristohanon nag-angkon nga nagsalig kang Jesus bisan pa nga sila sa gihaopon wala mahibalo sa Iyang pagkamatarung. Ang tanang mga Kristohanon nagaaangkon nga nagsalig kang Jesus kinahanglan karon mahibalo Kaniya sa tukma ug mosalig Kaniya sa tukma sumala sa Iyang Pulong. Sila kinahanglan usab nga adunay husto nga pagsabot kang Juan Bautista. Sila kinahanglan mahibalo sa daghang mga alagad sa Dios nga mipakita usab diha Daang Testamento. Ang kahibalo gikinahanglan kaayo sa matag bahin sa kinabuhi. Busa unsaon ni bisan kinsa dayon sa pagsalig kang Jesus kon siya tagaw? Ang panabot nga kamo maluwas samtang kamo mosalig kang Jesus, bisan pa nga kamo tagaw Kaniya, sa hingpit malimbongon atubangan sa Dios. Kini walay lain gawas nga kaugalingong panghunahuna sa tawo. Bisan pa nga kamo nagsalig kang Jesus, kon kamo dili moila sa pagkaDios ni Jesus, nga Siya sa masukaranon Dios

MGA SULOD

167 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

mismo sa Iyang kaugalingon, nan kining inyong pagtuo usab kawang. Kini tungod kay si Jesus mao ang Anak sa Dios nga Siya gibautismohan alang sa inyong kaayohan nga midawat niini nga kasal-anan sa kalibutan, ug milahutay sa Iyang pagministeryo sa pag-antus nga namatay didto sa Krus. Kini mao kon unsa ang nahimo sa Dios aron pagluwas sa mga makasasala gikan sa sala. Pinaagi sa pagsalig niini nga pagkamatarung sa Dios nga kita nahimong mga walay sala. Kon si Jesus usa lamang ka yanong tawo, nan kini dili lamang nga walay kalagmitan nga kita maluwas gikan sa sala. Apan si Jesus maila lamang unta ingon nga usa sa dagkung mga nabantug nga katawhan sa kalibutan. Kon kamo mosalig kang Jesus pinasikad sa kalibutanaong barahan nga ingon niini, nga magahunahuna Kaniya lamang ingon nga usa upat ka mga dagkung mga manggialamon, nan kamo dili maluwas gikan sa sala. Si Jesus Dios mismo sa Iyang kaugalingon. Siya mao ang manluluwas nga mianhi pinaagi sa

ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang anak lamang sa Dios ang mahimong Manluluwas sa tawhanogn kaliwat tungod kay ang matag usa nahulog ngadto sa pagpakasala. Kamo kinahanglan mosabot dinhin nga tungod lamang kay si Jesus Dios mismo sa Iyang kaugalingon inay nga tawo, nga ang Iyang bautismo pinaagi kang Juan Bautista ug ang Iyang kamatayon didto sa Krus masangputon alang kaninyo ug kanato ug alang niadtong tanan nga nagsalig Kaniya. Ang matag usa nga mosalig diha sa pagkamatarung ni Jesus uban sa kasingkasing mosangpot sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo, ug pinaagi uban niini nga pagtuo nga ang matag usa matawo pag-usab. Kamo kinahanglan siya nga mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug as Espiritu. Kadtong wala pa mangatawo pag-usab, bisan kon sila nag-angkon nga nagsalig kang Jesus, sa gihapon adunay kasal-anan nga wala matandog diha kanila. Alang sa maong katawhan, bisan pa nga si Juan Bautista misaksi kang Jesus ug nagpamatuod nga, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios,

MGA SULOD

168 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

nga magakuha sa sala sa kalibutan! kini nga Pulong sa Dios usa lamang ka yugto ug ang ilang kasal-anan sa gihapon nagpabilin nga wala matandog diha sa ilang mga espiritu. Tungod kay ang katawhan wala mosalig diha sa Pulong sa Dios nga mitungha pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espititu, ang kasal-anan sa kalibutan sa gihapon nagpabilin diha kanila. Tungod kay ang kasal-anan sa kalibutan anaa pa sa ilang mga kasingkasing, sila dili makaingon nga sila walay sala bisan pa nga sila nagsalig kang Jesus. Maingon man usab, tungod kay sila nagpadayon sa paghimo sa sala sa matag karon ug unya sa tibuok nilang mga kinabuhi, sila sa gihapon mga makasasala ug dili makaangkon nga katawhan nga matarung. Sa laing pagkasulti, tungod kay sila nagsalig kang Jesus nga walay tukma nga pagsabot sa Iyang pagkamatarung, sila sa gihapon mga makasasala, ug dili mahimong katawhan nga matarung; sila magkinabuhi ug mamatay nga ilubong ilalum sa kasal-anan sa kalibutan. Kon kamo adunay tukma nga kahibalo sa

pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagministeryo ni Jesus, ug kon kamo mosalig kanila sa tukma, na kamo mahimong katawhan nga walay sala bisan kon unsa ka kulangan tingali kamo, ug kamo usab sa dayag makasulti ni bisan kinsa nga kamo sa tinuod tawong matarung. Unsa ka lagmit nga kamo makasulti sa ingon? Kamo makaingon nga kamo matarung tungod kay kamo nagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios. Kini sa tukma tungod kay kamo nagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios nga kamo karon wala nay sala. Unsa, dayon, sa tawhanong mga nilalang sa pagpakatawo pag-usab? Si Jesus nag-ingon nga sila kinahanglan matawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu. Kini nagkahulugan nga kita mangatawo pag-usab pinaagi sa pagsalig nga si Jesus Dios mismo sa Iyang kaugalingon ug ang bililhon nga Anak sa Dios, nga Siya mao ang Manluluwas nga nagluwas sa mga makasasala pinaagi sa pagpabutismo ug pag-ula sa Iyang dugo, ug nga Siya mao ang Profeta nga nagtudlo kanatonga, pinaagi

MGA SULOD

169 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

sa pagsalig nga si Jesus nagluwas kanato pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista ug nagaula sa Iyang dugo didto sa Krus.

Ang Pagpakatawo Pag-usab Mao ang Pagdawat sa Kapasayloan sa Kasal-anan pinaagi sa Pagsalig diha sa Ebangheylo sa Tubig ug sa Espiritu
Diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ang tubig dinhi nagtumbok sa bautismo ni Jesus ug ang Espiritu nagpasabot nga si Jesus Dios mismo sa Iyang kaugalingon. Bisan pa nga si Jesus Dios mismo sa Iyang kaugalingon, kining gibayaw nga Dios sa linawas mikanaug nganhi sa yuta ingon nga Tawo, mikuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa atong kasalanan pinaagi sa pagpabautismo, ug nag-ula sa Iyang dugo didto sa Krus. Siya mao ang Manluluwas nga naghimong walay sala kanatong tanan nga mosalig Kaniya uban sa kasingkasing. Kita nangatawo pag-

usab pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo nga nadawat ni Jesus ug sa dugo nga Iyang giula ingon nga panghimayad sa pagpasig-uli. Ang atong kaluwasan nakab-ot pinaagi sa pagsalig nga si Jesus mao ang anak sa Dios ug Dios mismo sa Iyang kaugalingon, nga ang tanan natong kasal-anan nasalibay ngadto Kaniya pinaagi sa Iyang bautismo, ug nga Siya nag-ula sa Iyang bililhon nga dugo didto sa Krus aron pagpasig-uli niadtong tanang kasal-anan sa atong dapit. Ang pagsalig niini mao ang pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Epsiritu. Kana tungod kay si Jesus mao ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon ug atong Manluluwas. Ang katarungan ngano nga kita kinahanglan mosalig diha sa pagkaDios ni Jesus, nga si Jesus Dios mismo sa Iyang kaugalingon, mao nga tungod kay kita nagsalig nga ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon mianhi niining yutaa ingon nga atong Manluluwas nga Jesus, mikuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagdawat sa bautismo sa Iyang lawas, nag-ula sa tanang dugo nga diha sa Iyang lawas

MGA SULOD

170 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

didto sa Krus aron pagbanlas sa tanan natong kasalanan, ug mao nga nakaluwas gikan sa sala sa tanang nagsalig niini nga Kamatuoran. Walay lain gawas niini nga pagtuo maoy makahimo niini nga may kalagmitan nga ang matag usa matawo pag-usab. Ang Bibliya nagapahayag nga si Kristo Jesus mao ang Usa nga mianhi pinaagi sa tubig ug sa dugo (1 Juan 5:6). Ang tubig dinhi nagtumbok ngadto sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista, samtang ang dugo nagtumbok ngadto sa dugo ni Jesus nga giula didto sa Krus. Si Jesus nag-ingon nga gawas kon kita magpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu, kita dili makakita sa Gingharian sa Dios ni makasulod niini. Siya usab nag-ingon nga si bisan kinsa nga matawo pag-usab sa tubig ug sa Epsiritu ang makatawag sa Dios nga iyang kaugalingong Amahan. Ang Dios naghimo niini nga malagmit alang sa matag usa nga matawo pag-usab samtang siya magasalig diha sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista, diha sa Kamatuoran nga Siya mao ang Anak sa Dios, ug diha sa Iyang pagministeryo. Bisan kinsa

nga mosalig nga si Jesus nagbanlas sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista alang sa atong kaayohan matawo pag-usab. Sa laing pagkasulti, pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga ang tawo mahimong walay sala. Si Jesus nag-ingon nga ang tanan nga mosalig nga Siya mao ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon ug ilang Manluluwas, nga ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon nahimong ilang linawas nga Manluluwas, sila mahimong kaugalingong katawhan sa Dios. Ingon nga nangatawo pag-usab nga matarung katawhan, kamo ug ako kinahanglan karon sa dayag mopahayag sa tumong ug katukuran sa atong pagtuo ngadto sa matag usa, nga magaingon, Ako naluwas na gikan sa sala pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kini mao ang kahulugan sa pagpakatawo pag-usab pinaagi sa pagsalig kang Jesus. Ang usa ka tawo mahimong tawong matarung lamang kon siya sa walay pagkatuis natawo pag-usab pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga gihatag ni Jesus.

MGA SULOD

171 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

Ingon nga natawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu nagkahulugan nga, una sa tanan, nga kita nahinloan gikan sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagsalig nga si Jesus midawat sa tanan natong kasal-anan ug mibanlas kanila pinaagi sa pagpabautismo kang Juan. Kadtong mosalig nga ang tanan nilang kasal-anan nasalibay na ngadto sa ulo ni Jesus pinaagi kang Juan Bautista mao ang katawhan nga nakakab-ot sa hingpit nga kapasayloan sa kasalanan. Kini nga katawhan nangatawo pag-usab pinaagi sa pagsalig nga si Jesus mao ang Dios nga Espiritu, ug nga kining Jesus, nga midala sa tanan nilang kasal-anan ug nga gihukman alang kanila pinaagi sa pag-ula sa Iyang bililhon nga dugo didto sa Krus, mao ang Dios mismo sa Iyang kaugaligon. Usab, ang maong nga pagtuo nga nagasalig nga si Jesus, kinsa mianhi pinaagi sa bautismmo ug sa dugo aron pagluwas sa katawhan, dili usa ka yanong tawo apan Dios mismo sa Iyang kaugalingon. Si Jesus nagsulti sa Juan kapitulo 3 nga ang usa ka tawo makasulod sa Gingharian sa Dios ug

makakita niini lamang kon siya natawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu. Kanato nga nagsalig niini maoy mga nangatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu. Kon maghisgot sa pangutana kon unsaon ni bisan kinsa sa pagpakatawo pag-usab, ang tubag mao nga ang usa ka tawo matawo pag-usab pinaagi sa pagsalig nga si Jesus Dios mismo sa Iyang kaugalingon, nga Siya mianhi niiining yutaa nagpakatawo diha sa dagway sa tawo, nga Siya gibautismohan, nga Siya gihukman didto sa Krus, ug mao nga Siya nakaluwas sa tawo nga hingpit gikan sa tanang kasal-anan. Kadtong mosalig nga ang Dios nakaluwas sa matag usa gikan sa sala pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang nangatawo pag-usab nga katawhan. Sila karon nangatawo na pag-usab sa makausa pa. Ingon nga tawhanong nga nilalang, kita dili makalikay apan makakab-ot sa kamatayon tungod sa atong kasal-anan; apan pinaagi sa pagsalibay sa tanan niini nga kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi sa atong pagtuo sa Iyang bautismo ug sa Iyang dugo, ang tanan natong kasal-anan

MGA SULOD

172 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

napasaylo na sa dihang si Jesus nabautismohan. Sa dihang Siya namatay didto sa Krus, kita usab namatay sa makausa; ug sa dihang Siya mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, kita usab nangabanhaw sa kinabuhi uban kang Jesus. Busa ang pagsalig niining tanang mga butanga sa bug-os kinasingkasing mao ang pagtuo nga moluwas sa matag usa gikan sa sala. Apan, kadtong dili mosalig nga si Jesus mao ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon ug Anak sa Dios, ug nga si Jesus nagluwas kanato pinaagi sa tubig ug sa dugo, dili matawo pag-usab tungod kay ang ilang kasal-anan wala pa mabanlas. Lakip niadtong nagaangkon nga nagsalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas, kadtong nagsalig sa Iyang tubig ug sa dugo ang nangatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu. Apan adunay uban nga wala magsalig nga kini nga Jesus, nga nagbanlas sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa Iyang tubig ug sa dugo, walay lain gawas nga Dios mismo sa Iyang kaugalingon, ug nga kini nga Dios nagluwas kanila nga ingon niini. Ang ingon

nga katawhan wala pa matawo pag-usab. Kini nagkahulugan nga ang matag usa magapabilin nga makasasala lamang tungod kay siya wala mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Maoy padulnganan sa tawo nga matawo pag-usab ingon nga makasasala ug nga magpabilin nga makasasala hangtud sa katapusan sa iyang kinabuhi. Ang katawhan magpadayon nga mga makasasala tungod kay sila wala mosalig uban sa ilang mga kasingkasing diha sa kamatuoran sa kaluwasan nga si Jesus ilang Manluluwas mao ang anak sa Dios ug Dios mismo sa Iyang kaugalingon; nga kini nga Dios mianhi niining yutaa nagpakatawo diha sa unod sa tawo, nga Siya gibautismohan ug nag-ula sa Iyang dugo didto sa Krus, nga Siya mibangon gikan sa kamatayon pag-usab sa ikatulo ka adlaw, ug mao nga Siya naghimo kanila nga hingpit mga matarung ug naghimo kanila ngadto sa pagkakaugalingong katawhan sa Dios. Kini maoy hinungdan ngano nga ang tanan kanato kinahanglan mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ug mao nga

MGA SULOD

173 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

nakadawat sa kapasayloan sa kasal-anan ug mangatawo pag-usab. Kon ako moingon nga kamo kinahanglan maadunay pagtuo diha kang Jesus ingon nga inyong Manluluwas, kamo tingali maghunahunaa sa usa ka diwatahan nga pagtulon-an; ang maong tawo sa binuta nagsalig kang Jesus ingon nga Manluluwas nga walay bisan unsa nga pagsabot. Apan dili kini maoy akong gipasasbot. Ang husto nga pagtuo mao ang paghibalo nga tinuod nga Pulong sa Dios nga walay pagkapakyas ug mosalig niini uban niining tinaw nga pagsabot. Kini mao ang tinuod nga pagtuo, Aron paghulagway niini nga labing sayon, tugoti ako sa pagsaysay sa pagtuo uban sa mosunod nga sanglitanan. Atong ibutang nga kita nagdagan diha sa usa ka tren. Sa dihang kita nakasakay na, kita sa gihapon nagadagan bisan pa man kon kita nagalingkud diha sa tunga sa tren o diha sa katapusang sakyanan. Maingon man usab, kon kita nagalingkud diha sa unang sakyanan, o bisan diha mismo tapad sa

konduktor, kita sa gihapon nagadagan nga sama ra. Apan dili kita sa atong kaugalingon ang nagadagan. Kana mao ang tren ang nagdagan, ug kini modagan lamang sa iya ra tungod kay kini adunay makina. Ang ubang bahin sa tren modagan nga unayg lihok uban sa makita sa sakyanan ingon nga ang makinista momaniho lamang niini. Busa kon kita magsakay sa tren, kita makaabot sa atong padulnganan bisan pa man kon haing sakyanana kita nagalingkud. Sa dayag, sayop ang paghunahuna nga ang tren nagadagan sa iyang kaugalingon. Ang tren nga walay makina dili tren, apan usa lamang ka dakung hiwa sa biya nga puthaw. Ingon niini, ang pagtuo usab nagkinahanglan sa mapihuon nga patukuranan nga makagiya kanimo sama sa makita sa tren. Ang husto nga pagtuo mao ang pagsalig diha sa gahum sa uyok nga patukuranan sa bautismo ni Jesus, sa Iyang Krus, sa Iyang kamatayon, ug sa Iyang pagkabanhaw. Kon kamo mosalig diha kang Jesus sa binuta, nga walay pagsabot sa tukma kon giunsa kamo Niya sa

MGA SULOD

174 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

pagluwas pinaagi sa tubig ug sa dugo, nan ang inyong pagtuo dili maoy tinuod nga pagtuo. Kon kini dili mao ang inyong pagtuo, unsa dayon kini? Kini sama sa naggukod sa usa ka puti nga elepante. Ang pagsalig kang Jesus nga walay paghibalo sa tubig ujg sa Espiritu usab sama sa pagsalig diha sa pantasma. Kini walay kalahian gikan sa paghimo sa inyong kaugalingong hinimo nga dios ug nagyubo niini. Akong mga masigkamagtutuo, aron kamo mangatawo pag-usab gikan sa sala pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kamo kinahanglan maadunay husto nga pagsabot sa pagministeryo ni Jesus, ug kamo kinahanglan usab mosabot sa pagministeryo ni Juan Bautista sa tukma. Kon si Juan Bautista wala pa mahibalo kang Jesus ingon nga Manluluwas, nan karon, kita unta wala mapahigawas gikan sa sala. Kon si Juan Bautista wala pay dili matarug nga pagtuo nga siya misalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, unsaon kaha niya sa pagsaksi kang Jesus ngadto sa katawhan sa Israel,

nga magapamatuod nga si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios nga nagadala sa kasal-anan sa kalibutan? Siya dili unta makapamatuod niini gawas kon siya nahibalo sa tukma kon unsa ang iyang nahimo. Siya usab nagkinahanglan og kalig-onan sa pagsaksi. Unsa nga kalig-onan? Kinahanglan adunay kalig-onan sa Pulong sa pagpakita nga si Juan Bautista kinahanglan mosalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Kadtong aduna niini nga kalig-onan maoy nagbautismo kang Jesus aron pagsalibay sa tanan nilang kasal-anan ngadto Kaniya. Busa, ang usa ka makasasala matawo pag-usab lamang kon siya mosalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus; o kaha walay makasasala nga matawo pag-usab. Kon kamo buto mangatawo pag-usab, nan kamo kinahanglan makasabot sa ebanghelyo sa tubig ug as Espiritu sa tin-aw ug mosalig niini. Kon kamo mahibalo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ug mosalig niini sa tukma, kini mao ang pagtuo sa pagpakatawo pag-

MGA SULOD

175 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

usab gikan sa sala. Kamo kinahanglan moamgo nga si Jesus, Dios mismo sa Iyang kaugalingon, midala sa tanang kasal-anan sa katawhan niining kalibutan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagdawat sa bautismo ngadto sa Iyang lawas ingon nga Labawng Sacerdote sa Langit. Kamo kinahanglan usab moamgo nga si Jesus gihukman didto sa Krus sa makausa, ug na Siya mibangon pag-usab gikan sa kamatayon sa ikatulo nga adlaw. Kamo usab kinahanglan makaamgo nga Siya karon nagalingkud sa tuong kamot sa trono sa Dios nga Amahan. Si Jesus nagsaad kanato nga Siya mobalik aron pagkuha kanatong tanan nga, Iyang mga magtutuo. Kamo mangatawo pag-usab gikan sa sala lamang kon kamo makasabot ug mosalig kon unsa ang akong gisulti hangtud karon. Kon kamo hinuon nagsalig sa binuta nga si Jesus mao ang inyong Manluluwas nga walay paghibalo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga Iyang gihatag kaninyo, nan kamo dili mangatawo pag-usab. Kinsa ang dad-on ni Jesus ngadto sa Gingharian sa Langit? Siya mokuha lamang niadtong nangatawo pag-

usab sa pinaagi sa pagsalig siha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kinsa dayon nga nangatawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu? Mao kadtong nahibalo ug mosalig nga si Jesus mao ang Dios sa Iyang kaugalingon ug ang Anak sa Dios, nga ang tanan nilang kasal-anan ug ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Bautista, nga Siya mibanlas kanilang tanan, nga Siya gihukman pinaagi sa pag-ula sa Iyang dugo didto sa Krus, ug nga Siya mibangon pag-usab gikan sa kamatayonkini nga katawhan ang nangatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu nga gihisgutan ni Jesus. Kini mao ang subok nga mensahe sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ug kini mao ang Kamatuoran sa pagpakatawo pag-usab. Sa kaadlawan sa Daang Testamento, dihay usa ka profeta nga ginganlag Habakuk, ug ang Ginoo nagsulti pinaagi kaniya, Ania karon, ang Iyang kalag nagapaburot; kini dili matarung diha kaniya; apan ang matarung mabuhi tungod sa iyang pagtuo (Habakuk 2:4). Ang Tawhanong mga Nilalang ingon

MGA SULOD

176 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

nga garbuso sama kang Lucifer sukad nga ang iyang bisyuso nga hilo mitakboy kanilang tanan. Apan, kini nga yugto nagaingon nga bisan ang labing dautan mahimong matarung, ug kadtong nangahimong matarung magkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Kon kamo sa bug-os kinasingkasing mosalig nga si Jesus mao ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon, nga Siya midala sa inyong kasal-anan ug mibanlas kanila sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Bautista, nga Siya nahukman didto sa Krus alang sa inyong dapit, nga Siya mibangon pag-usab gikan sa kamatayon sa ikatulo nga adlaw, nga Siya nagalingkud sa tuong kamot sa Dios, ug nga Siya mobalik ingon nga Maghuhukom, nan kamo mangatawo pag-usab ug mahimong matarung nga katawhan pinaagi niini nga pagtuo. Kon kamo mosalig lamang niini nga paagi, ang Balaang Espiritu mosulod sa inyong kasingkasing ug motimri niini uban sa Iyang pag-uyon, nga moingon nga, Kamo nangatawo pag-usab. Kamo usa sa Akong katawhan. Kana mao kon giunsa kamo

pagkahimong walay sala pinaagi sa pagtuo. Ang matarung nga nangaluwas gikan sa sala pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu walay sala kon unsa man diha sa panan-aw sa Dios, bisan pa kon unsa tingali sila kakulangan. Sila wala nay sala diha sa pagtuo, ug sila usab walay sala sa tinuod. Bisan kon sila nakasala, sila sa gihapon magpabilin nga walay sala. Sila sa tinud-anay wala na gayuy sala. Kamo ba aduna pay sala dayon? Wala na, ang tanan ninyong kasal-anan nangahanaw. Kadtong wala mahibalo ni mosalig nga si Jesus mao ang Mnaluluwas nga nagpasaylo sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang Kristohanong mga erehis. Sa katugbang, kadtong sa tinud-anay nagsalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus mao ang tinuod nga mga Kristohanon nga walay sala. Ang matag usa nga mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu adunay husto nga kahibalo sa pagkamatarung sa Dios ug mosalig Kaniya sa tukma. Si Juan Bautista nahibalo kaayo kang Jesus. Kana

MGA SULOD

177 Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios?

maoy hinungdan ngano nga siya nakasaksi kang Jesus diha sa Juan 1:29, nga nagaingon, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! si Juan Bautista nagpamatuod nga wala nay sala sa kalibutan. Ang mga magtutuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Epsiritu usab nagpamatuod nga sila wala nay sala, apan kadtong wala mosalig niini nga ebanghelyo magpamatuod nga sila sa gihapon adunay kasal-anan nga wala matandug. Pinaagi sa yugto sa kasulatan karong adlawa gikan sa Juan 1:30-36, atong makita nga bisan kon kita nangatawo pag-usab o wala kini nag-agad kon kita ba nagsalig sa Dios pinaagi sa paghibalo sa Iyang pagkamatarung ni Jesus. Kita kinahanglan una nga mahibalo sa ebanghelyo nga kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu, ug kita kinahanglan mosalig niini nga Kamatuoran uban sa bug-os natong mga kasingkainsg. Ang pagsalig nga ingon niini mao ang husto nga pagtuo diha sa panan-aw sa Dios. Sa pagtak-op, ang paghibalo ug pagsalig diha sa

bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan, sa dugo nga Iyang giula didto sa Krus, ug sa grasya sa Iyang kamatayon ug pagkabanhawkini mao ang pagtuo nga sa tinuod moluwas kaninyo, ug kini mao ang Kamatuoran. Ako motambag kaninyong tanan sa pagsalig.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 7

MGA SULOD

179 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?


< Juan 3:22-36 > Tapus niini si Jesus ug ang Iyang mga tinunan miadto sa kayutaan sa Judea, ug didto mipabilin Siya uban kanila ug nagpangbautismo. Ug si Juan usab nagpangbautismo didto sa Enon duol sa Salim, kay didto daghan man ang mga tubig; ug ang mga tawo nangadto ug gibautismohan sila. Kay si Juan wala pa man ikabanlud sa bilanggoan. Ug nahitabo nga ang mga tinun-an ni Juan may gipakiglalis nga usa ka Judio mahitungod sa pagpanghinlo. Ug sila miadto kang Juan ug miingon kaniya, Rabi, kadtong tawo nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan, nga imo ganing gipanghimatud-an, kini Siya ania karon dinhi nagapangbautismo, ug ang tanang tawo nanugok ngadto Kaniya. Ug si Juan

mitubag, Walay tawo nga makadawat og bisan unsa gawas sa ihatag kaniya gikan sa langit. Kamo gayud makapanghimatuod sa akong pagingon, nga ako dili mao ang Kristo, kundili nga gipadala ako sa pag-una Kaniya. Ang naasawa iya sa nabana; ang higala sa nabana, nga nagatindog ug nagapatalinghug kaniya, kini siya nagakalipay ug daku tungod sa tingog sa nabana; busa kining akong kalipay hingpit na karon. Siya kinahanglan magatubo, samtang ako kinahanglan magakunhod. Siya nga gikan sa itaas, labaw sa tanan; siya nga gikan sa yuta iya sa yuta ug nagasulti pinasukad sa yuta. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Siya nagapanghimatuod sa Iyang nakita ug nadungog, ngani walay midawat sa Iyang panghimatuod. Ang magadawat sa Iyang panghimatuod magabutang sa iyang timaan niini, nga ang Dios matinuoron. Kay Siya nga gipadala sa Dios magasulti man sa mga pulong sa Dios, sanglit sa walay sukod ang Dios nagapanghatag man sa Espiritu. Ang Amahan nagahigugma sa

MGA SULOD

180 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

Anak, ug ang tanang mga butang gitugyan niya ngadto sa Iyang kamot. Ang mosalig sa Anak may kinabuhi nga dayon; apan ang dili mosugot sa Anak dili makatilawg kinabuhi, hinunoa ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.

Ang Papel ni Juan Bautista Nga Nagbautismo kang Jesus ug ang Tuyo sa Bautismo
Daghang katawhan karon ang wala mahibalo ngano nga si Jesus mianhi niining kalibutana ug midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Apan kita kinahanglan makasabot sa tin-aw sa tuyo sa bautismo nga nagadawat ni Jesus, kang Juan Bautista nga nagbautismo kang Jesus, ug sa kalambigitan taliwala niining duha ka mga tawo. Busa, ako buot mosusi una sa kaagi ug sa tuyo sa bautismo ni Jesus nga gihatag ni Juan Bautista didto sa Suba sa Jordan pinaagi sa magamit nga mga bersikulo sa Kasulatan. Ug aron paghimo sa ingon, kita kinahanglan mopakli

ngadto sa Ebanghelyo ni Mateo ug mosusi kang Juan Bautista nga nagbautismo kang Jesus. Ang talan-awon sa pagpamautsimo ni Juan Bautista sa katawhan makita diha sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 3 mga bersikulo 1-12. Ug kini nagaingon diha sa Ebanghelyo sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 3 nga, Kay kini siya mao ang gihisgutan sa profeta nga si Isaias sa iyang pag-ingon: Ang tingog sa nagasinggit diha sa mga awaaw: Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tul-ira ninyo ang Iyang mga agianan. Ug ang bersikulo 11 nagaingon, Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol; apan Siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa Iyang mga sapin dili ako takus sa pagbitbit; ang Iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Si Juan Bautista nagkinabuhi sa kinabuhi nga lahi kay sa uban pinaagi sa pag-adto sa kamingawan nga nagasul-ob sa mga bisti nga hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo ug nagakaon sa dulon ug dugos. Siya misaway

MGA SULOD

181 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

sa kasal-anan sa mga Israelihanon. Siya misulti kanila sa pagbalik ngadto sa Dios gikan sa sala sa pagsimba sa mga diosdios. Paghinulsol. Andama ang dalan sa Ginoo. Ang mensahe ni Juan mao nga ang mga Israelihanon kinahanglan moliso gikan sa pagsimba sa mga diosdios ug mangandam sa pagdawat sa Mesiyas tungod kay si Kristo Jesus ang Manluluwas sa tanang katawhan umalabut niining kalibutana. Si Juan Bautista mao ang alagad sa Dios nga gipadala niining kalibutana 6 ka mga bulan nga una kay kang Jesus. Siya nahibalo nga ang Manluluwas, ang Mesiyas, mokuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang kaugalingon pinaagi sa pagdawat sa bautismo sa umalabut ug mobanlas kanila. Busa, Siya nagwali ngadto sa daghang katawhan nga sila kinahanglan moikyas gikan sa masalaypong kinabuhi nga nahimulag sa Dios ug mobalik ngadto sa Dios pinaagi sa pagsalig kang Kristo Jesus. Ug daghang katawhan nga namati sa iyang pulong ang misugid sa ilang kasal-anan ug midawat sa bautismo sa paghinulsol pinaagi kang

Juan Bautista sa Suba sa Jordan. Adunay duha ka mga tumong sa bautismo ni Juan Bautista. Ang unang tumong mao ang paghimo sa katawhan nga moila sa ilang kasal-anan ug maghinulsol. Ug ang ikaduha, ang labing mahinungdanon nga tumong, mao ang paghimo kanila nga makadawat sa kapasayloan sa sala pinaagi sa pagsalig kang Kristo Jesus nga Manluluwas. Apan dihay daghang katawhan nga buot modawat sa bautismo lamang alang sa ilang kasamtangan kahamugaway, nga walay tin-aw nga pagsabot sa tuyo sa bautismo ni Juan Bautista. Sila mao ang mga Fariseo ug mga Saducio. Si Juan Bautista misulti kanila nga, Kamong anak sa mga bitin! Kinsa bay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagiw gikan sa kapungot nga umalabut? Sa ingon niana, pamunga kamog mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol, ug ayaw ninyo hunahunaa ang pagingon sa inyong kaugalingon, Si Abraham among amahan (Mateo 3:7-9). Ngadto sa katawhan diha sa lugay, sa katawhan nagasimba sa mga diosdios, ug

MGA SULOD

182 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

sa katawhan nga wala mosalig sa Dios ug inay nagsimba sa ubang mga Dios bisan pa nga sila mga Israelihanon, si Juan Bautista namulong niini nga pulong sa pasidaan, Dili lamang nga mohimo sa tulumanon ug mobalik gikan sa pagsimba sa mga diosdios ug mmosalig uban sa inyong kasingkasing kang Jesus nga mohinlo sa tanang kasal-anan sa makausa pinaagi sa pagpasig-uli sa inyong kasal-anan. Unsa ang tinuod nga paghinulsol? Ang tinuod nga paghinulsol mao ang pagbalik ngadto sa Dios gikan sa sayop nga dalan ug dili pagsalig nga nagagikan sa pagsalig sa dili husto nga ug kini mao ang pagdawat sa ebanghelyo sa kapasayloan sa sala nga gihatag ni Kristo Jesus. Si Juan Bautista mituman sa papel sa pagpabalik sa mga Israelihanon gikan sa sayop nga dalan ug naghimo kanila nga makahinulsol sa matinud-anon atubangan sa Dios ug Siya nakakita nang daan nga si Jesus mokuha sa kasal-anan sa tanang katawhan ngadto sa Iyang kaugalingon alang sa ilang dapit pinaagi sa pagpabautismo sa umalabut. Kana maoy hinungdan ngano nga siya nag-ingon nga

sila kinahanglan modawat sa kaluwasan gikan sa tanang kasal-anan pinaagi sa pagsalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas. Kini mao ang labing mahinungdanong punto nga gisinggit ni Juan Bautista didto sa kamingawan.

Kamo ba Mosalig Nga ang Bautismo nga Nadawat ni Jesus mao ang Bautismo nga Mikuha sa Tanan Natong Kasal-anan?
Ang unang butang nga gihimo ni Jesus atol sa Iyang pagkinabuhi alang sa kadaghanan mao ang pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista aron pagkuha sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto sa Iyang kaugalingon. Ug ang pultahan ngadto sa Langit naabli sa adlaw nga si Jesus midawat sa bautismo sa pagpasig-uli gikan kang Juan Bautista. Ang ebanghelyo sa Langit nga nagaingon nga kita makadawat sa kaluwasan gikan sa tanang kasal-anan pinaagi sa pagsalig kang Jesus ingon nga

MGA SULOD

183 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

Manluluwas nagsugod niadtong higayona. Busa, kita makaingon nga ang kinabuhi sa pag-alagad sa kadaghanan ni Jesus nagsugod gikan sa Iyang pagpabautismo. Ug ang talan-awon kang Jesus nga gibautismohan sa Mateo 3:15 mao ang sama nga kapaagihan sa pagtapion sa mga kamot diha sa kapaagihan sa paghalad sa Daang Testamento (Levitico 4:27-31, Levitico 1:1-3). Ang matag Pulong sa Bag-ong Testamento ug sa Daang Testamento diha sa Kasulatan adunay managkatukma nga bahin sumala sa nahitala diha sa Isaias 34:16, Susiha ninyo gikan sa basahon ni Jehova, ug basaha: walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban; kay ang Akong baba, kini nagsugo na ug ang Iyang Espiritu, maoy nagtigum kanila. Ang Labawng Sacerdote mibalhin sa kasal-anan sa katawhan ngadto sa kanding nga dinakdakan pinaagi sa pagtapion sa duha ka mga kamot sa ulo niini sa dihang maghalad sa halad nga mananap ngadto sa Dios diha sa Daang Testamento. Ang katugbang nga bahin diha sa Ba-ong Testamento

mao nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista, nga mao ang representante sa tanang katawhan ug ang kaliwat ni aaron ang Labawng Sacerdote. Ang buhat sa kaluwasan ni Jesus nga natuman pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu maoy kabubut-on sa Dios nga gitagna sukad sa kapanahonan sa Daang Testamento. Sumala sa akong giingon nga, ang katawhan sa Daang Testamento mibalhin sa kasal-anan sa usa ka adlaw o usa ka tuig ngadto sa halad nga mga mananap pinaagi sa pagtapion sa mga kamot. Ang katawhan nga nakahimog kasal-anan nakadawat sa kapaasyloan sa sala sa dihang ang mga mananap nga nagkuha sa kasal-anan makaula na sa dugo ug mamatay diha sa dapit sa mga makasasala. Sa sama nga paagi, si Jesus mianhi niining kalibutana sa sinugdanan sa katuigan sa Bag-ong Testamento ug mituman sa Pulong sa pagkuha sa kasal-anan sa tibuok katawhan ngadto sa Iyang kaugalingon sumala sa gitagna sa Isaias 53:1-7 pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan

MGA SULOD

184 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

Bautista alang sa dapit sa tanang mga makasasala. Unya unsa nga matang sa tawo si Juan Bautista nga nagbatuismo kang Jesus? Si Juan Bautista mao ang kaliwat ni Aaron nga gipili ingon nga Labawng Sacerdote ug siya nahimong representante sa katawhan nga ang Dios mismo nagpadala kaniya niining kalibutana ug siya mao ang alagad sa Dios nga gipadala niining kalibutana 6 ka mga bulan una kay kang Jesus aron pagsaksi sa Kamatuoran nga si Kristo Jesus moabut niining kalibutana ug mokuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kaniya. Ang tanan natong kasal-anan nabalhin na ngadto kang Jesus sa makausa pinaagi sa pagdawat ni Jesus sa bautismo pinaagi kang Juan Bautista sa A.D. 30. Ang paagi sa kapasyloan sa sala alang sa tanang mga makasasala naabli pinaagi niini nga buhat. Kita kinahanglan mobalik ngadto kang Jesus nga mao ang Ginoo sa ebanghelyo sa kapasayloan sa sala ug modawat sa paghinlo sa tanang kasal-anan sa makausa pinaagi sa pagsalig kang Jesus nga midawat sa

bautismo sa linawas ngadto sa Iyang unod aron pagluwas sa tanang mga makasasala, sa katawhan gikan sa sala.

Ang Tinuod nga Landong sa Paghinlo sa Sala Mao ang Pagtapion sa mga Kamot diha sa Daang Testamento ug Ang Tinuod nga Hulad mao ang Bautismo ni Jesus diha sa Bag-ong Testamento
Kita motan-aw pag-ayo sa bautismo ni Jesus nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Dinhi ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista nagkahulugan nga aron mahinloan, aron ikalubong, aron pagsalibay. Sumala sa gipasabot sa pulong, ang buhat sa pagdawat ni Jesus sa bautismo gikan kang Juan Bautista nagkahulugan nga Siya midawat sa kasal-anan sa kalibutan sa makausa. Busa, kini nagkahulugan nga, Ang tanang kasalanan sa kalibutan nabalhin ngadto kang Jesus.

MGA SULOD

185 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

Pinaagi niana nga bautismo, ang tanan natong kasalanan nabalhin ngadto kang Jesus ug ang tanang katawhan makadawat na sa paghinlo gikan sa sala. Aron pagsubli niini, ang kasal-anan sa kalibutan nabalhin na ngadto kang Jesus ug Siya mibayad sa bili sa kasal-anan sa atong dapit pinaagi sa pagpakamatay didto sa Krus tungod kay si Jesus midawat sa bautismo sa pagkuha sa kasal-anan, ug dungan niini si Jesus nakahatag sa panalangin sa kapasayloan sa kasal-anan ngadto sa tanang mosalig niini nga Kamatuoran. Ang pagbautismo ni Juan Bautista ngadto kang Jesus mao ang bautismo sa pagpasig-uli nga gihimo sa sama nga paagi sa pagtapion sa mga kamot sa Daang Testamento. Ang pagtapion sa mga kamot diha sa daang Testamento nagpasabot sa tinuod nga si Kristo Jesus moanhi niining kalibutana ug mohinlo sa tanang kasal-anan sa kalibutan sa makausa pinaagi sa pagdawat sa bautismo. Si Juan Bautista misaksi sa tinuod nga si Jesus mao ang Manluluwas pinaagi sa paghatag sa bautismo sa pagbalhin sa kasal-anan

ngadto kang Jesus, ug si Jesus nakaluwas kanato tanan gikan sa kasal-anan pinaagi sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto sa Iyang lawas pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista pinaagi sa pagtapion sa mga kamot. Ingon nga ang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento mitapion sa iyang mga kamot sa ulo sa kanding nga dinakdakan sa Adlaw sa Pagpasig-uli, si Juan Bautista sa Bag-ong Testamento mitapion sa iyang duha ka mga kamot sa ulo ni Jesus ug mihatag sa bautismo nga nagabalhin sa kasal-anan sa kalibutan. Sa pagkawas ni Jesus gikan sa tubig human sa lubos nga pagtuslob sa tubig ug nahuman ang pagbautismo, ang tingog sa Dios nga Amahan miabut gikan sa Langit. Ug ania karon, usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako (Mateo 3:17). Ang Dios nga Amahan misaksi sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan niini nga paagi. Ang tanang Pulong sa tagna, ang ebanghelyo sa kaluwasan, natuman pinaagi sa bautismo ni Jesus ug

MGA SULOD

186 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

sa Iyang dugo didto sa Krus. Ang Bag-ong Testamento nagapamatuo niini pinaagi sa Pulong. Ang tagna sa Daang Testamento nga si Kristo Jesus mokuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngasto sa Iyang kaugalingon natuman diha sa Bag-ong Testamento pinaagi sa pag-anhi ni Jesus niinig kalibutna ug midawat sa bautismo nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Ang nahitala nga Pulong sa Dios nagasaksi sa tinuod nga ang bautismoni Juan Bautista nga gihimo kang Jesus mao ang bautismo sa pagpasaylo sa nga nagbalhin sa kasal-anan sa tanang mga makasasala sa kalibutan, ug usab ang tinuod nga kadto mao ang bautismo sa pagpasig-uli nga nagtuman sa pagkamatarung sa Dios pinaagi kang Jesus nga nagakuha sa tanang kasal-anan sa katawhan sa makausa. Diha sa Mateo 3:15, atong tan-awon kon unsa ang gisulti ni Jesus niadtong panahon sa Siya midawat sa bautismo. Kini nahisulat nga, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok

pagkamatarung. (Mateo 3:15). Ang pulong kay angay maoy (hutos gar) sa Grego, nga nagkahulugan nga niini lamang knga paagi, o walay laing paagi gawas niini. Kini nga pulong nagapakita nga si Jesus mikuha sa kasal-anan sa katawhan ngadto Kaniya nga walay pagkabalik ug labing tukma pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan akng Juan Bautista. Busa, kini nagkahulugan nga ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista mao ang ang usa lamang ka paagi nga labing maayo ug angayan sa pagpasaylo sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Ang Kasulatan nagtala og daghan mahitungod sa maong Pulong sa tinuod nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang mga Kristohanon mohimo sa duha ka mga matang sa bautismo: ang bautismo pinaagi sa pagtuslob ug pinaagi sa pagbubo. Ang bautismo pinaagi sa pagbubo, ang sinayon nga porma sa pagbautismo nga gihimo sa atong panahon walay labot sa bautismo ni Jesus nga nagkuha sa kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan. Ang

MGA SULOD

187 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

pulong bautismo sa uyok nagkahulugan nga aron sa paghinlo sa atong kasal-anan. Apan, ang sinayon nga pagbautismo sa atong mga panahon nagkita lamang nga ang tawo nahimong binautismohan nga Kristohanon. Si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat. Ang sinayon nga bautismo sama lamang diha sa mga titik uban sa bautismo nga nadawat ni Jesus didto sa Suba sa Jordan, apan kini sa kinatibuk-an lahig sukod. Sama sa anaa sa Daang Testamento, ang tinuod nga bautismo nagbalhin sa kasal-anan sa katawhan ngasto sa halad nga mananap pinaagi sa pagtapion sa mga kamot sa ulo niini, ug ang atong Ginoo mikuha sa ksalanan sa katahwn sa makausa pinaagi sa pagdawat sa bautismo nga ingon sa porma sa pagtapion sa mga kamot pinaagi kang Juan Bautista. Si Jesus midawat sa maong bautismo gikan kang Juan Bautista ug mituman sa tibuok pagkamatarung pinaagi sa pagpalansang sa Krus uban sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Ang mga disipulo ni Jesus nga nagsalig niini nga tinuod misinggit ngadto sa

mga Judio, Busa, paghinulsol kamo, ug pamalik na kamo Kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay magaabut gikan sa atubangan sa Ginoo (Buhat 3:19). Ang paagi aron sa tinud-anan ang usa ka tawo mahimong walay sala mao nga pinaagi sa pagtuo sa pagsalig sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista ug sa dugo didto sa Krus. Si Jesus nga Manluluwas miadto sa Suba sa Jordan, midawat sa bautismo, ug mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto sa Iyang kaugalingon sa makausa pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat. Busa, ang Kasulatan nag-ingon nga kita nangatawo pag-usab pinaagi sa pagdawat sa kaluwasan gikan sa sala pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ni Jesus nga mikuha sa tanang kasal-anan sa tibuok katawhan ug sa dugo didto sa Krus nga nasudlan sa tinuod nga paghukom sa sala. Ang Pulong gikan sa Mateo 3:13-17 nagatala nga, Ug niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa

MGA SULOD

188 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, Ako mao ang may kinahanglan nga Imong pagabautismohan, ug Ikaw na hinuon ang mianhi kanako? Si Jesus mitubag kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ug siya mitugot na lang. Ug sa nabautismohan na si Jesus, Siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa, nabukas ang kalangitan ug Iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw Niya; ug ania karon, usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako. Diha sa Daang Testamento, ang katawhan mibalhin sa ilang kasal-anan ngadto sa halad nga mga mananap pinaagi sa pagtapion sa mga kamot, ug diha sa Bag-ong Testamento, si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan sa makausa pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa

pagtuman sa tibuok pagkamatarung gikan sa Mateo 3:15 nagkahulugan nga si Jesus mituman sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagdawat sa bautismo nga nagbanlas sa kasal-anan sa tanang katawhan. Mao nga Siya naghatag kanato sa kaluwasan sa kapasayloan sa sala. Ang Lucas kapitulo 1 nagaingon nga si Zacarias, nga amahan ni Juan Bautista, usa ka sacerdtoe gikan sa bahin ni Abias, nga apo ni Aaron. Ngano nga Dios nagpadala kang Juan Bautista nga kaliwat ni Aaron, nganhi niining kalibutan? Ang Dios nagpadala kang Juan Bautista ingon nga maoy mobalhin sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus. Ang matag Pulong diha sa Kasulatan adunay katugbang nga bahin (Isaias 34:16). Ang Levitico 16:29-30 naghisgot mahitungod sa tulumanon sa Adlaw sa Pagpasig-uli. Niadtong panahon, sila maggahin og usa ka adlaw sa usa ka tuig ug si Aaron ang Labawng Sacerdote nga mao ang representante sa mga Israelihanon mohimo sa pagtapion sa mga kamot sa pagpasaylo nga nagbalhin sa tanang kasal-anan sa

MGA SULOD

189 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

katawhan ngadto sa kanding nga dinakdakan. Aron si Jesus makatanyag sa dayon nga halad sumala sa kapaagihan sa paghalad, kinahanglan adunay usa ka tawo nga morepresenta sa katawhan sama kang Aaron sa Daang Testamtento, ug sa pagtuman niini nga papel, ang Dios mipadala kang Juan Bautista ngadto sa banay ni Aaron nga Labawng Sacerdote 6 ka mga bulan sa wala pa Niya ipadala si Jesus. Si Juan Bautista nga mianhi niining kalibutana sumala sa pagtawag sa Dios misinggit nga, paghinulsol, mga anak sa bitin, ug miingon nga, Ang Mesiyas moabut. Kadtong dili moliso gikan sa mga diosdios masunog sa dayon nga kalayo. Ang Buhat 3 bersikulo 19 nagapahayag nga, Busa, paghinulsol kamo, ug pamalik na kamo Kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, aron ang mga panahon sa kahayahay magaabut gikan sa atubangan sa Ginoo. Bisan dinhi, ang mga disipulo ni Jesus naghisgot mahitungod sa bautismo nga nagahinlo sa sala, nga ang adlaw sa pagpangilunhaw pinaagi sa paghinlo sa sala diha sa kasingkasing

matuman atubangan sa Ginoo kon sila mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kadtong mosalig diha sa bautismo sa paghinlo sa sala makadawat sa kaluwasan ug makakb-ot sa dayon nga kinabuhi pinaagi sa pagbalhin sa tanan nilang kasalanan ngadto kang Jesus tungod kay si Juan Bautista mihimo sa bautismo sa pagbalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus. Ang katawhan midawat sa paghinlo sa sala sa makausa pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ug sa dugo nga si Jesus mipasaylo sa kasal-anan sa tibuok katawhan. Mobalik kita ngadto sa talan-awon sa pagdawat ni Jesus sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Sa Mateo 3:14-16, atong makita nga si Jesus miduol kang Juan Bautista ug nagaingon, Bautismohi Ako. Unya, si Juan Bautista mibalibad niini nga pagkasulti nga, Unsaon nako sa pagbautismo Kanimo? Nganong miduol Ikaw kanako? Ako mao ang usa nga kinahanglan Imong bautismohan. Si Juan Bautista, nga nakaamgo kinsa si Jesus, wala una makasabot ngano nga ang ubos nga tawo sama sa iyang

MGA SULOD

190 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

kaugalingon mobautismo kang Jesus. Apan, sa katapusan, si Juan Bautista naghimo sa bautismo nga nagbalhin sa kasal-anan ngadto kang Jesus tungod kay siya nakaamgo sa tuyo sa buhat ni Jesus nga buot motuman pinaagi sa bautismo. Ang kaluwasan sa pagpasaylo sa kasal-anan sa tanang katawhan natuman pinaagi niini. Kini mao ang tinuod nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Si Juan Bautista nagsulti ngadto kang Jesus sa Mateo 3:14, Ako mao ang may kinahanglan nga Imong pagabautismohan, ug Ikaw na hinuon ang mianhi kanako? apan si Juan Bautista mibautismo kang Jesus ug mipakuha Kaniya sa tanang kasal-anan sa kalibutan aron pagtuman sa Pulong nga gitagna diha sa Daang Testamento. Busa, si Jesus nakakuha sa tanang kasal-anan ngadto Kaniya ug nahimong tinuod nga Manluluwas niining kalibutana. Ang tanang kasalanan niining kalibutana nahanaw pinaagi sa bautismo ni Jesus pinaagi kang Juan Bautista. Si Jesus mao ang Anak sa Dios mismo sa Iyang kaugalingong apan Siya wala moanhi niining

kalibutana aron mahimong hari niiining kalibutana. Inay, Siya mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa linawas nga pagdawat sa bautismo diha sa Iyang unod aron pagluwas sa tanang mga makasasala sa kalibutan gikan sa sala. Kana mao kon giunsa ni Jesus sa pagkahimong Manluluwas nga nagluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Ako buot nga kamo mahibalo ug mosalig nga aron si Jesus makaluwas kanato, si Jesus midawat una sa bautismo sa pagkuha sa kasal-anan sa kalibutan gikan kang Juan Bautista ug unya miadto sa Krus. Ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista mao ang klig-onan sa kapasayloan sa sala nga miako sa tanang kasal-anan sa tibuok katawhan. Ingon nga ang Dios nagbutang og balaod sa Daang Testamento nga ang kasal-anan sa katawhan nasalibay pinaagi sa pagtapion sa mga kamot diha sa ulo sa halad nga mga mananap, ang kasal-anan sa kalibutan nabalhin ngadto kang Jesus samtang Siya midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista ug, mao nga kita nakadawat sa panalangin sa

MGA SULOD

191 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagtuo. Si Jesus mituman sa saad sa Dios sa pagkuha sa kasal-anan pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan, ang representante sa katawhan. Bisa ang Kasulatan nagapamatuod sa tinuod nga ang bautismo nga nadawat ni Jesus diha sa Bag-ong Testamento mao ang bautismo sa pagbalhin sa kasal-anan sama sa pagtapion sa mga kamot diha sa Daang Testamento. Ang tanang katawhan sa kalibutan makabuhi gikan sa ilang kasal-anan lamang pinaagi sa pagsabot ug pagsalig nga ang bautismo ni Jesus ug ang dugo didto sa Krus naglangkob sa Kamatuoran sa pagkuha sa kasal-anan. Ang pagsabot niini nga kamatuoran mao ang dalan sa pagdawat sa kaluwasan gikan sa sala. Walay laing paagi.

Ang Bautismo sa Paghinlo sa Sala nga Nadawat ni Jesus


Diha sa Mateo kapitulo 3, atong makita ang

panagway ni Juan Bautista nga midumili kang Jesus nga naningkamot nga makadawat sa bautismo. Si Juan nag-ingon, Ako mao ang may kinahanglan nga Imong pagabautismohan, ug Ikaw na hinuon ang mianhi kanako? Si Jesus mitubag niini nga miingon kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Kini nga pulong nagkahulugan niining mosunod kon ato kining hubaron: Juan Bautista, ako kinahanglan mokuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan nganhi sa Akong kaugalingon pinaagi sa inyong bautismo aron ang katawhan niining kalibutana makadawat sa kapasayloan gikan sa tanan nilang kasal-anan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagsalig sa Akong bautismo nga nagakuha sa kasal-anan ug sa dugo nga Akong igaula. Busa, itugot kini, karon. Human mopailalum niini nga paagi, si Kristo Jesus midawat sa bautismo sa pagkuha sa sala gikan kang Juan Bautista ug ang ebanghelyo sa kapasayloan sa sala nagsugod niining

MGA SULOD

192 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

kalibutana sukad niadtong panahona. Ang tanang kasal-anan sa kalibutan nabalhin ngadto sa ulo ni Kristo Jesus niadtong panahona sa dihang si Juan Bautista mihimo sa pagbautismo sa pagkuha sa kasalanan ngadto kang Jesus. Ug kadtong tanan nga misalig diha sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa tubig ug sa Espiritu nga gihimo ni Jesus nahimong mga anak sa Dios nga Amahan tungod kay si Jesus mikuha sa kasal-anan namatay didto sa Krus alang sa atong dapit ug naglingkud sa tuong kamot sa trono sa Dios nga Amahan karon. Ang ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa tubig ug sa Espiritu nagsugod sukad nga si Kristo Jesus mianhi niining kalibutana ug midawat sa bautismo sa pagkuha sa kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya niini nga paagi. Si Apostol Pablo nagatala sa Galacia 3:27, Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Kristo gikasul-uban ug Kristo. Dili lamang kini, apan daghang mga bahin sa Kasulatan ang nagpamatuod usab sa bautismo ni Jesus nga

nagahinlo sa sala. Kita kinahanglan mosalig nga ang bautismo ni Jesus ug ang dugo didto Krus mao ang ebanghelyo sa paghinlo sa kasal-anan nga mohimo kanato nga mangatawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu.

Itugot Lang Kini karon


Sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 15, ang Ginoo nag-ingon, Kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Dinhi ang tibuok pagkamatarung nagpasabot sa bautismo ni Jesus nga mohimo sa tanang katawhan nga walay sala pinaagi sa pagkuha sa tanang kasal-anan ngadto Kaniya. Ang Kasulatan nagtala sa bautismo sa paghinlo sa sala pinaagi kang Jesus ingon nga bug-os nga pagkatanol o tibuok pagkamatarung sa Dios. Si Juan Bautista mibalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo kang Jesus dfiha sa porma sa pagtapion sa mga kamot ingon nga kini

MGA SULOD

193 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

gihimo diha sa ulo sa halad nga mananap sa Daang Testamento. Si Juan Bautista nga gipadala niining kalibutana ingon nga sacerdote nga nagarepresenta sa katawhan mikab-ot sa pakigsaad nga Pulong sa pagkuha sa kasal-anan pinaagi sa pagbalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus (Levitico kapitulo 16 ug 17), ug pinaagi niini ang tanang kasal-anan nasalibay ngadto sa ulo ni Jesus sumala sa tuyo sa Dios. Ako buot nga kamo modawat sa kamatuoran nga ang tanan ninyong kasal-anan usab nasalibay na ngadto kang Jesus. Ang bautismo sa pagsalibay sa sala pinaagi sa pagtapion sa duha ka mga kamot diha sa ulo ni Jesus mao ang tukma nga bautismo sa pagtapion sa mga kamot aron pagkuha sa kasal-anan matarung kaluwasan sa Dios. Si Jesus miluwas kanatong tanan kanato nga misalig diha sa bautismo ug sa dugo ug sa hingpit nagluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagdawat sa bautismo sa pagkuha sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagdawat sa bautismo sa pagkuha sa katawhan gikan kang Juan Bautista.

Ang mga Langit Naabli niadtong Higayona


Ang Mateo 3:16-17 nagaingon, Ug sa nabautismohan na si Jesus, Siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa, nabukas ang kalangitan ug Iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw Niya; ug ania karon, usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako. Ang pultahan sa Langit naabli sa dihang si Jesus midawat sa bautismo sa pagkuha sa kasal-anan sa kalibutan aron pag-atiman kanila sa minatarung. Mao dayon, nga daghang katawhan ang nakadawat sa grasya sa pagpatala ngadto sa Gingharian sa Langit pinaagi sa bautismo ni Jesus sa pagkuha sa sala ug sa dugo didto sa Krus. Si Jesus mituman sa ebanghelyo sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagdawat sa bautismo sa tubig didto sa Suba sa Jordan sa Bag-ong Testamento. Kadto mao ang katumanan sa saad sa Dios nga iyang gihimo libohan ka mga tuig atol sa

MGA SULOD

194 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

kapanahonan sa Daang Testamento. Ang tanang kasal-anan niining kalibutana nabalhin ngadto sa unod ni Jesus sa higayon nga si Jesus midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Kini nagkahulugan nga ang tanang kasal-anan sa katawhan napasaylo sumala sa kabubut-on sa Dios nga Amahan. Busa, ang tanang katawhan nakadawat sa kaluwasan gikan sa kasal-anan sa kalibutan. Si Jesus nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan midala sa atong kasal-anan ug miadto sa Krus didto sa Bungtod sa Golgota aron pagbayad sa bili alang sa atong kasal-anan bisan pa nga siya walay sala sa orihinal. Atol sa tulo ka mga tuig sa Iyang pagkinabuhi alang sa kadaghanan human makadawat sa bautismo, Siya nagwali sa ebanghelyo nga iyang gikuha ang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat. Siya nagwali sa ebanghelyo sa kamatuoran diha sa bautismo sa pagkuha sa sala ug sa dugo ngadto sa tanang mga makasasala sa bisan diin Siya miadto, nga nagaingon, Lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala. Diha sa

ebanghelyo sa Juan kapitulo 8 bersikulo 11, si Jesus nagsulti ngadto sa babaye nga naaktuhan nga nanapaw, Dili usab ako mohukom kanimog silot. Kini nagkahulugan nga Siya dili makahukom kaniy tungod kay Siya mikuha bisan sa diyutay nga sala sa pagpanapaw. Kini nagapasabot nga si Jesus nga mikuha sa tanang kasal-anan mao lamay bugtong Usa nga makadawat sa paghukom alang sa kasal-anan sa kalibutan. Atol sa 3 ka mga tuig sa pagkinabuhi alang sa kadaghanan, si Jesus misaksi ngadto sa mga makasasala nga nahasol ug gilup-og sa ilang kasal-anan nga ang ilang kasal-anan napasaylo na. Kini tungod kay Siya sa Iyang kaugalingon mao ang Manluluwas nga midawat sa kasal-anan sa mga makasasala pinaagi sa Iyang bautismo. Si Jesus nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iiyang lawas pinaagi sa bautismo sa pagkuha sa kasal-anan midawat sa makalilisang nga silpi didto sa Krus alang sa bili sa tanang kasalanan. Si Jesus naghunahuna mahitungod sa makalilisang nga kasakit sa silpi didto sa Krus nga

MGA SULOD

195 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

Iyang dawaton sumala sa Iyang gisulti ngadto sa Amahan, Amahan Ko, kon mahimo, isaylo kining kupa Kanako. Bisan pa nga ako mikuha sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa paagdawat sa bautismo, wala bay laing paagi gawas sa kamatayon? Sa ako nang gisulti sa pagpailaila niini nga pagpanudlo nga ang bautismo ni Jesus mao ang sama nga porma sa tulumanon sa pagtapion sa mga kamot diha sa Daang Testamento. Tungod kay sila kanunay mogulgol sa tutunlan sa mananap nga mikuha sa sala pinaagi sa pagtapion sa mga kamot ug motanyag sa dugo sa halad diha sa Daang Testamento, si Jesus mikuha sa kasal-anan sa katahan pinaagi sa bautismo diha sa sama nga paagi sa pagtapion sa mga kamot sa piho nga pag-ula sa dugo sa halad. Si Jesus nahibalo niinin ga porma sa sinugdanan, apan Siya usab nakasabot kon unsa ka makalilisang sa silpi didto sa Krus nga Iyang antuson sa umalabut tungod kay siya adunay sama nga lawas sa mga tawhanon. Si Jesus nag-ampo bisan hangtud nga ang singot nahimong dugo tungod sa kahadlok ug kasakit

tungod sa hilabihan nga pag-antus, apan si Jesus wala mamugos sa maong salabutan hangtud sa katapusan. Busa Siya mipalayo sa ikaduhang higayon ug nagampo, nga nagaingon, Ug sa ikaduha milakaw Siya pag-usab ug nag-ampo nga nag-ingon, Amahan Ko, kon ugaling dili man mahimo nga ikasaylo kini gawas kon Akong imnon, nan, maoy matuman ang Imong kabubut-on (Mateo 26:42). Unya, Siya miinom sa kupa sa silpi didto sa Krus sa pagkamatinumanon. Si Jesus nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang kaugalingon pinaagi sa Iyang bautismo mibayad sa bili alang sa sala pinaagi sa pagpakamatay didto sa Krus niadto nga paagi ug nagpahilikay sa tanang katawhan gikan sa tanan nilang kasal-anan ug nagluwas niadtong tanan nga mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig, sa dugo, ug sa Espiritu. Si Jesus namatay didto sa Krus alang sa dapit sa tanang katawhan tungod lamang kay Siya nakadawat sa bautismo. Sumala sa gisulti sa Kasulatan nga, Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon,

MGA SULOD

196 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo (Roma 6:23), si Jesus midawat nga mahulipon sa kamatayon nga ato untang antuson tungod kay ang bayad sa matag sala mao ang kamatayon. Ang Dios mituman sa kaluwasn pianagi kang Jesus sa Pulong sa pakigsaad ngadto sa katawhan nga mosalig sa Dios. Ang Dios nagsaad nga Siya mopadala sa manluluwas nga mokuha sa kasal-anan sa kalibutan pianagi sa bautismo sa pagtapion sa mga kamot, ug si Jesus midawat sa paghukom alang sa silpi sa kasal-anan sa kalibutan sa atong dapit didto sa Krus sumala sa kabubut-on sa Dios sumala sa Iyang gisulti, Amahan Ko, maoy matuman ang Imong kabubut-on. Gikan sa baruganan ni Satanas nga Yawa, sila nalupig sa kamatayon ni Jesus tungod kay ang suliran sa kasal-anan sa tibuok katawhan nasulbad ug ang dalan sa kaluwasan naablihan pinaagi sa kamatayon ni Jesus. Kana tungod kay ang suliran sa kasal-anan sa tibuok katawhan nasulbad na man ug ang tanang katawhan nga mahiadto unta sa empeyerno kon si

Jesus wala pa mamatay didto sa Krus. Kadto mao ang gusto ni Satanas nga Yawa. Kana maoy hinungdan ngano nga si Satanas nga yawa kanunay nagpaduol kang Jesus ug misulay kang Jesus aron nga Siya dili ikabitay didto sa Krus. Apan si Jesus wala matarug ug Siya sa katapusasn mituman niadto nga kaluwasan. Ug kini usab nagtuman sa Pulong sa Dios nga gipamulong ngadto kang Satanas nga yawa sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15, Ug ibutang ko ang panagkaaway Sa taliwala mo ug sa babaye, Ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat; Siya magasamad sa imong ulo, Ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Ang tanang tawhanong mga kaliwat ni Adan, ang kaliwatan sa unang tawo, apan si Jesus mao ang bugtong kaliwat sa babaye tungod kay Siya natawo kang Maria nga walay seksohanong kalambigitan uban sa tawo ug nga inay natawo lanang pinaagi sa

MGA SULOD

197 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

pagpanamkon sa Balaang Espiritu. Si Jesus mibabag sa buhat ni Satanas nga Yawa pinaagi sa pagkab-ot sa kaluwasan sa katawhan. Mao nga Siya misamad sa ulo ni Satanas nga Yawa. Ang tagna nga si Jesus moluwas kanato nakita sa tin-aw diha sa Libro sa mga Numeros sa Daang Testamento. Kini mao ang hitabo nga nahitabo sa dihang si Moises nag-ampo ngadto sa Dios sa pagluwas sa mga Israelihanon nga gipamaak sa mga bitin nga mapintas tungod sa paggumbol batok sa Dios samtang nagapuyo sa malisud nga kamingawan. Ang Dios mitubag sa pag-ampo ni Moises ug miingon, Magbuhat ka og usa ka bitin nga mapintas; ug kini ibutang mo sa ibabaw sa usa ka bandila; ug mahitabo nga bisan kinsa nga pahiton, sa diha nga motan-aw niini, mabuhi siya (Numeros 21:8). Si Moises misulti sa Pulong sa Dios ngadto sa mga Israleihanon nga nagakamatay sa kasakit gikan sa pinaakan sa bitin. Siya misulti kanila nga, Paminaw, nga Israelihanon! Tan-awa ang tumbaga nga bitin diha sa ibabaw sa palo. Kadtong motan-aw

sa tumbaga nga bitin sa palo mabuhi. Unya, kadtong nagsalig niini ug mitan-aw sa tumbaga nga bitin didto sa palo pulos napahigawas gikan sa sala sa paggumbol batok sa Dios ug nakadawat sa kaluwasan. Kini nga pagbatbat nagapadayag sa Pulong sa Dios nga nagaingon nga ang Ginoo mihukom na kang Satanas nga Yawa ug misulbad na sa suliran sa iyang lala pinaagi sa matarung buhat ni Jesus, kana mao ang Iyang matarung nga bautismo ug kamatayon didto sa Krus. Ug kini nga pagbatbat usab mao ang tagna nga si Jesus moabut sa kalibutan ug modawat sa bautismo sa pagpasig-uli ug modawat sa silpi alang sa sala sa dapit sa mga makasasala. Kamo karon nakadungog nga kadtong motan-aw sa bautismo sa paghinlo sa sala nga nadawat ni Jesus aron pagkuha sa kasal-anan ug sa dugo nga giula pinaagi sa Iyang kamatayon didto sa krus uban sa pagtuo mapahilikay gikan sa mga silpi alang sa tanan nilang kasal-anan. Ang tinuod nga ebanghelyo nga gihatag kanato sa Ginoo mao ang ebanghelyo nga nagaingon nga, Kita kinahanglan mosalig diha sa

MGA SULOD

198 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

Ginoo nga mianhi niining kalibutana ug mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagdawat sa bautismo sa pagkuha sa kasal-anan, miula sa dugo gikan sa kamatayon didto sa Krus alang sa bili niadto nga kasal-anan, ug nabanhaw pag-usab gikan sa kamatayon ug nagluwas kanato sa hingpit aron kita makadawat sa kaluwasan gikan sa tanang kasal-anan.

Kamo Mabuhi Kon Kamo Motan-aw Niana


Diha sa katawhan nga gipamaak sa bitin samtang nagagumbol batok sa Dios diha sa Libro sa Numeros, sa mga namati sa pulong ni Moises ug mitan-aw sa tumbaga nga bitin sa itaas sa palo nangaayo ang ilang mga samad nga pinaakan sa hingpit pinaagi sa pagtuo. Sa ingon, ang katawhan nga nagsalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus niining mga adlawa ang usab mangaayo sa hingpit gikan sa ilang kasal-anan ug sa mga silpi dihadiha; apan kadtong dili mosalig niini ang dili makadawat

sa kaluwasan gikan sa ilang kasal-anan sa sama nga paagi sa katawhan, nga sa magahi wala mosalig diha sa Pulong sa Dios ug wala motan-aw sa tumbaga nga bitin didto sa palo, sa katapusan nangamatay ingon nga ang lala sa bitin mikatay sa tibuok nilang lawas. Sumala sa gitala sa Pulong diha sa Juan 3:16 Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan ug ingon nga ang Pulong gikan sa Juan 3:14 nagaingon nga, Ug maingon nga ang halas giisa ni Moises didto sa kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang Anak sa Tawo, si Kristo Jesus nga mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang kaugalingon pinaagi sa Iyang bautismo sa pagpasig-uli kinahanglan igaisa sa itaaas didto sa Krus ug mao nga nakapasaylo sa tanan natong kasal-anan nga walay bisan unsa nga nahibilin. Ug kadtong mosalig niining tanan mahimong mga anak sa Dios ug makaadto sa Gingharian sa Langit. Si Jesus midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista sa paagio sa pagtapion sa mga kamot ug pag-ula og dugo, namatay didto sa

MGA SULOD

199 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

Krus uban sa kasal-anan sa kalibutan, ug nga nabanhaw gikan sa kamatayon. Ang tanang katawhan makadawat sa tinuod nga kaluwasan pinaagi sa pagtan-aw uban sa pagtuo kang Jesus nga nagluwas kanato pinaagi sa bautismo sa pagpasig-uli ug sa dugo didto sa Krus. Si Juan Bautista nag-ingon nga, Kamo sa inyong kaugalingon misaksi nga ako nag-ingon, Ako dili mao ang Kristo. Ug nga Ako dili mao ang Ginoo ug ako dili mao ang tinuod nga Manluluwas, si Kristo mao ang tinuod nga Manluluwas. Ako usa lamang sa Iyang mga alagad nga gipadala una kay Kaniya. Ako alagad sa Dios nga mobalhin sa kasalanan sa kalibutan ngadto kang Jesus ug si Jesus mao ang pamanhunon. Si Juan Bautista usab miingon nga, Ang naasawa iya sa nabana; ang higala sa nabana, nga nagatindog ug nagapatalinghug kaniya, kini siya nagakalipay ug daku tungod sa tingog sa nabana; busa kining akong kalipay hingpit na karon. Siya kinahanglan magatubo, samtang ako kinahanglan magakunhod (Juan 3:29-30). Ug si

Jesus nahimong atong tinuod nga Ginoo sumala niini nga saksi. Si Juan Bautista mibautismo kang Jesus ug mibalhin sa tanan natong kasal-anan ngadto sa ulo ni Jesus ug kadtong mosalig uban sa ilang mga kasingkasing kang Jesus nga midawat sa kasal-anan ug mibayad sa bili niini nga kasal-anan uban sa Iyang kamatayon makadawat sa kaluwsan gikan sa kasalanan ug makakab-ot sa panalangin sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios naghatag sa maong ebanghelyo sa bautismo sa Dios ug dugo nga mohimo sa tanang mga makasasala nga mahimong matarung pinaagi sa pagtuo. Pinaagi niini, kadtong tanan nga mosalig sa bautismo ni Jesus sa pagkuha sa sala ug sa dugo didto sa Krus makadawat sa kaluwasan. Kamo kinahanglan makadawat sa hingpit nga kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagsalig niini nga ebanghelyo diha sa inyong mga kasingkasing.

MGA SULOD

200 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

Ang Tinuod nga Pag-ampo Ikatanyag pinaagi sa Pagsalig diha sa Bautismo ni Jesus Nga Mohinlo sa Kasal-anan sa Kalibutan
Bisan ang mga alagad sa Dios dili lamang makabautismo o makaampo alang ni bisan kinsa. Sila moampop ug mobautismo lamang niadtong mosalig diha sa bautismo sa paghinlo sa sala ug sa dugo didto sa Krus ingon nga kalig-onan sa ilang pagtuo. Kon ang magbautismo nga ministro mobautismo sa natawo pagusab nga santos nga mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, siya mobutang una sa iyang mga kamot diha sa ulo sa santos ug moampo nga ingon niini, Dios, ako buot nga Ikaw mopanalangin niini nga igsuon sa lawas ug sa espiritu, aron siya makaalagad nga matinumanon sa tibuok niyang kinabuhi. Kini nga pag-ampo pinasikad sa panahom nga ang ministro ug ang usa nga nagadawat sa bautismo nagsalig diha sa ilang mga kasingkasing sa ebanghelyo sa bautsmo ug sa dugo ni Jesus.

Apan sa unsa nga katarungan nga ang katawhan modawat sa bautismo? Ang bautismo mao ang ilhanan nga ang tanan nakong kasal-anan nabalhin na ngadto kang Jesus pinaagi sa bautismo nga nadawat ni Jesus ug ako namatay uban kaniya sa dihang si Kristo Jesus namatay didto sa Krus ug ako nabanhaw uban Kaniya sa dihang si Jesus nabanhaw. Busa, sa kon ang usa ka tawo modawat sa bautismo nga sama sa bautismo nga nadawat ni Jesus, siya karon nagasugid nga siya nakadawat na sa kaluwasan pianagi sa hingpit nga pagsalig sa bautismo ni Jesus ug sa dugo nga giula ni Jesus didto sa Krus. Ang seremonya sa bautismo sa tubig gihimo alang niana nga katarungan. Kadtong mosalig diha sa ilang mga kasingkasing nga ang bautismo nga nadawat ni Jesus mao ang bautismo sa pagpasaylo sa ilang kasal-anan ang makadawat sa bautismo diha sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu. Kini tungod kay sila sa tinuod naluwas na gikan sa tanan nilang kasal-anan sa kalibutan. Ang tinuod nga tuyo sa tulumanon sa bautismo mao nga aron ang

MGA SULOD

201 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

gibautismohan makakompirma nga sila nahimo nang bag-o nga mga nilalang ug ang ilang daan nga mga pagkatawo namatay na. Ingon nga kini nahisulat sa 2 Corinto 5:17, Busa kon ang tawo anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat; ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa, ang bag-ong mga butang nahiabut na. Ang kinabuhi sa pagtuo human makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan kinahanglan anaa sa pagtuo sa pagsalig ug pagsunod sa tanang nahisulat nga Pulong sa Dios. Kita kinahanglan dili magkinabuhi sa atong pagtuo sumala sa atong panamtang nga mga pagbati. Ang tinuod nga pagtuo mobarug alang sa atong hugot nga pagtuo nga si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa bautismo sa pagkuha sa kasal-anan. Pinaagi sa bautismo gikan kang Juan Bautista, si Jesus mibanlas ug mikuha sa tanan natong kasal-anan ug nga sama ka daku ug kabaga sa panganod ug sa gabon. Ug siya midawat sa silpi didto sa Krus alang sa sala. Ug sulod sa tulo ka mga tuig sa wala pa Siya ilansang sa Krus,

Siya nagwali sa ebanghelyo ingon nga nating Karnero sa Dios, ug Siya usab nagpamatuod sa tinuod nga Siya mao ang Dios pinaagi sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios nga Amahan. Kita kinahanglan mosalig diha sa atong mga kasingkasing nga ang Ginoo mikuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa bautismo sa pagkuha sa sala ug magkinabuhi matag adlaw nga magakompirma niini pinaagi sa nahitala nga Pulong. Bisan pa nga ang usa ka tawo natawo pag-usab pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, siya makahunahuna nga, Unsaon nako sa pagkawalay sala nga ako dili man makapugogn gawas nga magpakasala matag adlaw, kon siya nagpadayon sa pagkinabuhi diha sa unodnong salabutan. Busa, kadtong nakadawat na sa kapasayloan sa kasal-anan kinahanglan mopapha sa ilang kaugalingong masuhituhon nga panghunahuna ug moalagad sa Dios pinaagi sa pagsalig diha sa Pulong sa Dios ug moalagad sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu samtang nagakinabuhi niining kalibutana. Kini mao

MGA SULOD

202 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

ang kinabuhi sa katawhan nga nakadawat na sa kapasayloan sa kasal-anan ug kini mao ang tinuod nga pagtuo. Si Juan Bautista nagpahayag nga si Jesus nga nagpasig-uli alang sa kasal-anan sa kalibutan mao ang nating Karnero sa Dios nga mokuha sa sala sa kalibutan (Juan 1:29), ug nga Siya midala sa kasalanan nga atong mahimo hangtud ugma ug ingon man sa kasal-anan nga atong nahimo hangtud karon. Ingon nga iyang saksi, ang tanang mnga gigikanan sa sala nga uban sa atong pagkatawo gikan sa tagoangkan sa atong mga inahan, ug ang tanang gagmay ug dagkung kasal-anan nga atong nahimo niining kalibutgana sukad sa atong pagkatawokining tanan nga kasal-anan nabalhin na ngadto kang Jesus sa higayon nga Siya midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Kita sa tinuod kinahanglan mosusi sa bautismo sa pagkuha sa sala nga nadawat ni Jesus pinaasgi sa Kasulatan ug modapat niini nga ebanghelyo sa atong inadlaw nga kinabuhi. Ug kita kinahanglan mosalig uban sa pagkompirma nga dili

lamang ang kasal-anan nga atong nahimo ang nabalhin ngadto kang Kristo Jesus, apan usab nga si Jesus midala sa tanang kasal-anan nga atong nahimo sa atong tibuok kinabuhi pinaagi sa bautismo sa pagpasig-uli. Ang kasal-anan nga atong nahimo sukad nga kita nangatawo, dili na angay nga isulti, ug ingon man sa kasal-anan nga atong mahimo sa umalabut pulos nangabalhin ngadto kang Jesus sa higayon nga si Jesus midawat sa bautismo mga 2000 ka mga tuig na ang miagi. Kini mao ang tinuod nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga gipadayag diha sa Pulong sa Dios. Kini mao ang tinuod nga ebanghelyo sa Langit. Kita kinahanglan makasabot ug mosalig niini nga ebanghelyo. Ang pagsalig niini mao ang tinuod nga pagtuo ug ang panalangin sa kaluwasan. Ang ebanghelyo sa Juan 1:29 nagapamatuo mahitugnod kang Jesus, Tan-awa! Mao kana ang nating Karnero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan! Ug ang Kasulatan usab nagsulti nga, Siya nagapanghimatuod sa Iyang nakita ug

MGA SULOD

203 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

nadungog, ngani walay midawat sa Iyang panghimatuod. Ang magadawat sa Iyang panghimatuod magabutang sa iyang timaan niini, nga ang Dios matinuoron (Juan 3:32-33). Kadtong nagsalig diha sa bautismo sa pasaylo sa sala ug sa dugo didto sa Krus ingon nga Kamatuoran makadawat sa kaluwasan gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Apan kadtong wala mahibalo sa tinuod nga ang ilang kasal-anan nabalhin na pianagi sa bautismo nga nadawat ni Jesus ug dili mosalig niini magpadayon sa pagsalig nga ang kasal-anan nga ilang nahimo sa mapinadayunon sa gihapon diha sa kanila ug mao nga mopadulong ngadto sa pultahan sa empeyerno. Tungod kay daghang katawhan ang sa gihapon wala mahibalo sa Kamatuoran sa bautismo nga nadawat ni Jesus ug sa dugo didto sa Krus, sila nalimbongan sa bakakon nga mga magtutudlo ug mao nga nagpabilin diha sa dili husto nga pagtuo. Sa paghunahuna sama sa ilang gihimo, nga kamo nakasala bisan pa nga kamo nagsalig kang Jesus maoy kalig-onan nga kamo nalimbongan ni Satanas

nga Yawa. Ang Yawa mosulti kanila nga, Unsaon sa pagkawala ninyo makasala nga kamo nakasala matag adlaw? Apan, bisan pa nga kamo tingali nahimong tawo nga nga adunay sala sa unodnong panghunahuna, kamo makadawat sa kapasayloan sa sala kon kamo mosalig diha sa Pulong sa Dios nga gipakita pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang abilidad sa Yawa molimbong sa katawhan nga walay pagtuo pinaagi sa pag-ingon nga, Ikaw usa ka makasasala tungod kay ikaw nanakasala matag adlaw. Apan kita makabuntog sa maong pagsulay sa Yawa kon kita nahimo nang katawhan nga walay sala pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus. Kamo ba sa gihapon naghunahuna nga kamo makasasala bisan pa nga kamo nagsalig kang Jesus? Kita nga nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu wala nay sala. Si Jesus mipapas sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug dugo. Sa tinuod kita dili gayud makaingon nga kita walay sala kon kita motan-aw sa mga butang nga

MGA SULOD

204 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

atong ginahimo samtanag nagakinabuhi niining kalibutana. Apan kita nakadawat sa tinuod nga kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagsalig sa Iyang kaluwasan pinaagi sa ebanghelyo sa bautismo ug sa dugo ni Jesus. Kita mahibalo nga walay sala dinhi kanato kon kita mosalig sa hingpit sa bautismo ni Jesus sa pagpasaylo sa sala ug sa dugo didto sa Krus. Kita moawit, Ako nakadawat sa kapasayloan sa sala. Kamo nakadawat sa kapasayloan sa sala pinaagi sa bautismo ni Jesus. Ako naluwas, Kamo naluwas ug buot mopahat sa ebanghelyo uban sa kadasig ug malipayong kasingkainsg. Kita gigiyahan sa Balaang Espiritu nga ingon niana. Ako mosubli sa tinuod nga ang tawo nga natawo na pag-usab wala nay sala tungod kay dihay bautismo ni Jesus sa pagpasig-uli ug ang katakos sa dugo. Ang atong mga kasingkasing naulipon sa kasal-anan sa wala pa kita mahibalo sa bautismo ni Jesus sa pagpasig-uli, apan unsaon nato sa pagkaaduna gihapoy sala dinhi kanato nga kita misalig na man nga ang tanan natong kasal-anan nabalhin na ngadto kang Jesus pinaagi sa

bautismo sa pasaylo ni Jesus? Sumala sa gisulti sa Pulong sa Roma 8:1 nga nagaingon, Busa, sila nga anaa kang Kristo Jesus dili na karon mga hinukman sa silot, ako buto nga kamo mahibalo nga wala nay sala kon unsa man dinhi kanato. Ang Pulong sa Dios nagakompirma sa kaluwasan ni Jesus pinaagi sa pag-ingon nga, Kini mao ang pakigsaad nga Akong pagahimuon uban kanila tapus niadtong mga adlawa, nagaingon ang Ginoo: Igabutang Ko ang Akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasingkasing, ug igasulat Ko kini diha sa ilang mga salabutan (Hebrews 10:16). Atong maamgohan nga kita wala nay sala kon kita mosalig diha sa bautismo sa kapasayloan sa kasal-anan nga nadawat ni Jesus ug sa dugo didto sa Krus; ug, mao nga, kining hinatag sa Dios nga ebanghelyo ngha naghimo kanato nga hingpit walay sala mahimong labi pang bililhon ug dili katasalan. Ang tinuod nga espirituhanong kinabuhi natinuod pinaagi sa pagtuo sa pagsalig diha sa nahitala nga Pulong sa Dios ug sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

MGA SULOD

205 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

Ang Tawo nga Mosalig sa Bautismo ni Jesus sa Pagpasig-uli ug sa Iyang Dugo didto sa Krus Dili Mahimong Makasasala pa Pag-usab
Kadtong mosalig diha sa bautismo nga nadawat ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus walay sala. Sa dihang ako wala mosalig sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu sa akong kasingkasing kaniadto, ang kasal-anan sa akong kasingkasing wala mahanaw bisan pa nga ako kanunay nagtanyag og mga pag-ampo sa paghinulsol. Apan usa ka adlaw, human makasabot sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus sa pagpasig-uli ug sa Krus, ako nakaamgo nga ang tanan nakong kasal-anan nangatangtang. Ang uban motanaw sa atong pagkausab ug mangutana nga ingon niini, Giunsa sa imong kasingkasing sa pagkahimong masanagon? Ug kon kita moingon nga, Kini tungod kay ako wala nay sala sa akong kasingkasing, sila moingon nga, Ikaw dayon makasala nga dili mapugngan kon ikaw walay sala! Kita motubag sa maong katawhan niining mosunod

nga paagi, Ayaw pagsultig ingon niana. Bisan pa nga ang katawhan mga nilalang nga walay mahimo gawas sa pagpakasala, si Jesus misulbad na sa tanang kasal-anan niining kalibutana pinaagi sa pagdawat sa bautismo sa pagpasaylo sa sala. Ako wala nay sala karon tungod kay ako nagsalig niini! Kana maoy hinungdan ngano nga ako adunay tinguha sa paghatag sa akong kaugalingon sa pagalagad sa ebanghelyo diha sa Iglesia, ug ang Dios nagtala sa Roma kapitulo 6 nga ang matag usa kinahanglan mohimo niini. Ako adunay tinguha sa paghimog matarung buhat tungod kay ako wala nay sala sa akong kasingkasing. Ang buhat sa Dios mao nga kita mosalig ug mowali sa gahum sa bautismo ni Jesus sa kapasayloan sa sala ug sa dugo, ug mao nga kita kinahanglan mowali sa ebanghelyo sa bautismo sa pagpasig-uli ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kita dili gayud mahimong mga makasasala pa pag-usab kon kita mosalig kang Jesus nga mao ang Ginoo sa bautismo sa pagpasig-uli. Kita kinahanglan mosalig sa kaluwasan sa bautismo sa pagpasaylo sa sala ug sa mapasig-ulion dugo sa Anak sa Dios ug kita kinahanglan magbantay niini nga pagtuo. Ako karon mapasalamaton!

MGA SULOD

206 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

Ako karon nakadawat na sa kaluwasan. Ako karon nahimo nang usa sa katawhan sa Dios! Ako karon tawong matarung! Haleluya! Kamo ba makahulagway sa malipayong panagway sa Dios samtang Siya nagtan-aw sa maong matang sa katawhan nga may pagtuo? Ang Kasulatan nagaingon, Nan, unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modagaya ang grasya? Palayo kana! Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagpakabuhi pa diha niana? (Roma 6:1-2). Ug usab kini nagaingon nga, Nan, unsa man? Magpakasala ba kita kay dili man kita ilalum sa kasugoan kundili ilalum sa grasya? Palayo kana! Wala ba kamo masayud nga kon itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa, kamo mga ulipon niya nga inyong ginasugot, mga ulipon nga iya sa sala nga nagahatud ngadto sa kamatayon, o iya sa pagkamasinugtanon nga nagahatud ngadto sa pagkamatarung? Apan salamat sa Dios nga kamong mga ulipon kaniadto sa sala karon nahimo na nga sa kinasingkasing mga masinugtanon sa sulondan sa tuluohan nga niini gitugyan ninyo ang inyong

kaugalingon, ug nga sa paghigawas ninyo gikan sa sala, kamo nahimong mga ulipon sa pagkamatarung. Nagasulti ako niining tinawhanong paagi tungod sa pagkadili hingpit sa inyong kinaiya. Kay maingon nga kaniadto inyong gitugyan ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa kahugawan ug ngadto sa labi ka labi pa kamasupilon, sa ingon usab karon, kinahanglan itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa pagkamatarung aron kini pagabalaanon (Roma 6:15-19).

Kinsa ang Modawat sa Balaang Espiritu sa Dios?


Kadtong modawat sa langitnong panalangin mao ang katawhan nga nakadawat sa kaluwasan gikan sa tanang kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ang ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo. Ang buhat kapitulo 2 mga bersikulo 38-39 nagatala kon giunsa sa katawhan sa pagdawat sa Balaang Espiritu: Unya si Pedro misulti kanila, Paghinulsol, ug pagpabautismo ang matag usa

MGA SULOD

207 Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo?

kaninyo sa ngalan ni Kristo Jesus alang sa kapasayloan sa kasal-anan; ug kamo makadawat sa gasa sa Balaang Espiritu. Tungod kay ang saad maoy alang kaninyo ug sa inyong mga anak, ug ngadto sa tanang atua sa layo, ang tanan nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Ang pagpabautismo diha sa ngalan ni Kristo Jesus nagkahulugan nga nagasalig nga Siya mikuha sa tanan natong kasal-anan ug mao nga nakadawat sa paghinlo sa sala pinaagi sa pagtuo. Kita makadawat sa Balaang Espiritu nga ihatag sa Dios ingon nga gasa kon kita mosalig sa bautismo ni Jesus nga nagkuha sa kasal-anan sa tibuok kalibutan ug sa Iyang dugo didto sa Krus. Ang Balaang Espiritu mokunsad sa atong mga kasingkasing sa higayon nga kita sa tin-aw mosalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus uban sa atong kasingkasing. Ang Balaang Espiritu sa Dios moabut sa mga kasingkasing sa nangatawo pag-usab sa higayon nga sila makasabot ug mosalig niini nga tinuod nga ang tanan nilang kasal-anan nabalhin na pinaagi sa bautismo Kristo Jesus ug nga ang tanan nilang paghukom nawala pinaagi sa silpi ni Jesus didto sa Krus. Busa, ang

Balaang Espiritu mopamatuod kanato ug moignon nga, Oo, husto kana kon kita mosalig diha sa bautismo ug sa dugo ni Jesus ingon nga Pulong sa atong kaluwasan. Ang Balaang Espiritu mopamatuod, Husto! Kamo wala nay sala. Kamo nagsalig nga si Jesus midawat sa bautismo aron pagpapas sa tanan ninyong kasal-anan ug nga ang Tawo nga nag-ula sa dugo didto sa Krus walay lain gawas sa Anak sa Dios. Kita kinahanglan karon mosalig dinhi sa atong mga kasingkasing sa Kamatuoran sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga nagaingon nga si Jesus midawat sa bautismo sa paghinlo sa sala ug nagluwas kanatong tanan pinaagi sa pagpakamatay didto sa Krus alang sa atong dapit. Unya kita mahibalo nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo sa sulod sa mga kasingkasing niadtong tanan nga mosalig diha sa bautismo sa pagkuha sa sala ug sa dugo didto sa Krus. Ako mohatag sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu uban sa bug-os nakong kasingkasing. Haleluya!

MGA SULOD

PAGPANUDLO 8

MGA SULOD

209 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus
< Mateo 3:1-17 > Ug niadtong mga adlawa mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga awaaw sa Judea. Siya nag-ingon, Paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit haduol na. Kay kini siya mao ang gihisgutan sa profeta nga si Isaias sa iyang pag-ingon: Ang tingog sa nagasinggit diha sa mga awaaw: Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tul-ira ninyo ang iyang mga agianan. Ug kini si Juan may bisti nga balhibo sa kamelyo ug usa ka bakus nga panit diha sa iyang

hawak, ug ang iyang kan-onon dulon ug dugos sa kagulangan. Ug nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem ug sa tibuok nga Judea ug sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. Ug didto sa suba sa Jordan iyang gibaustismohan sila, sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Apan sa pagtanaw niya nga daghan sa mga Fariseo ug sa mga Saduceo ang midugok aron sa pagpabautismo, siya miingon kanila, Kamong anak sa mga bitin! Kinsa bay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagiw gikan sa kapungot nga umalabut? Sa ingon niana, pamunga kamog mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol, ug ayaw ninyo hunahunaa ang pag-ingon sa inyong kaugalingon, Si Abraham among amahan; kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat ug mga anak alang kang Abraham gikan niining mga bato. Ug bisan gani karon ang wasay gikataon na diha sa gamut sa mga kahoy; ug busa ang matagusa ka kahoy nga wala mamungag maayong bunga, kini pagaputlon ug isalibay ngadto sa

MGA SULOD

210 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

kalayo. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol; apan Siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa Iyang mga sapin dili ako takus sa pagbitbit; ang Iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Ang Iyang paliran anaa na sa Iyang kamot; pagahinloan Niya ang Iyang giukan ug hiposon Niya ang Iyang trigo ngadto sa dapa, apan ang mga uhot Iyang pagasunogon sa kalayo nga dili arang mapalong. Ug niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, Ako mao ang may kinahanglan nga Imong pagabautismohan, ug Ikaw na hinuon ang mianhi kanako? Si Jesus mitubag kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ug siya mitugot na lang. Ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-

awa, nabukas ang kalangitan ug Iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon ug salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw Niya; ug ania karon, usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako.

Diha sa Bibliya, si Juan Bautista maoy labing mahinungdanon nga hulagway. Si Juan Bautista nagsinggit sa paghinulsol gikan sa katawhan sa Israel. Kita kinahanglan mahinumdom sa tukma sa buhat ni Jesus ug Juan Bautista. Si Jesus, kinsa mianhi niining kalibutana nagluwas sa katawhan, nagatuman sa kabubut-on sa Dios uban kang Juan Bautista. Si Juan Bautista ug si Jesus mianhi niining kalibutana ug mituman sa matarung nga mga buhat. Si Juan Bautista nag-awhag sa katawhan sa Israel sa pagbalik ngadto sa Dios. Atong makita sa Mateo 3:7 nga si Juan Bautista sa madayganon nangasaba sa mga Fariseo ug mga Saduceo sa pag-ingon:

MGA SULOD

211 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

Kamong anak sa mga bitin! Kinsa bay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagiw gikan sa kapungot nga umalabut? sa dihang siya nakakita kanila nga nagsingabot ngadto kaniya samtang siya nagapamautismo. Kini si Juan Bautista nangasaba sa katawhan sa Israel ingon nga profeta: Paghinulsol, kamong anak sa mga bitin! Si Juan Bautista usa ka profeta nga naghimog matarung mga buhat sa mga mata sa Dios ug nga maoy katapusang profeta sa katuigan sa Daang Testamento. Daghang ang nahibulong kon giunsa ni Juan Bautista, ingon nga profeta sa Dios, sa paglitok sa maong makalilisang nga linitokan ingon nga Anak sa mga bitin. Apan, ang Bibliya nagtala niini ug nagasulti kanato nga kadto maoy usa ka matarung buhat atubangan sa Dios. Ang tanang mga profeta kinahanglan katawhan nga mosinggit alang sa matarung buhat sa Dios. Ug dihay miabut nga lain pang Usa nga nagtuman sa matarung mga buhat gawas kang Juan Bautista. Kadto mao si Jesus. Diha sa Bibliya, ang mga Saduceo mga lugay.

Sila maoy mga lugay sa kalibutan. Sila nagbutang og dugang pagpasantop diha sa lugaynon niining kalibutana kay sa pag-alagad sa Dios. Apan, ang mga Fariseo maoy mga naandang relihiyosong mga pangulo. Sa samang higayon sila nag-ingon nga sila nagsalig sa Pulong sa Dios kon unsa kini, sila nagdumili kang Jesus. Ang Dios nahigawad sa hilabihan sa dihang Iyang nakita kining mga tawhana. Sa mga mata sa Dios, kini ba sila mga dautang tawo o dili? ang mga Fariseo ug mga Saduceo mga dautang katawhan sa mga mata sa Dios. Ang mga Fariseo wala mosalig kang Jesus ingon nga Mesias. Maoy hinungdan nga husto si Juan Bautista sa pagtawag kanila nga anak sa mga bitin. Si Juan Bautista wala mopahiuyon uban sa relihiyosong mga tawo niadtong panahona. Inay sa pagpahiuyon uban sa mga Fariseo ug mga Saduceo, siya naningkamot sa pagliso kanila pinaagi sa pagbadlong kanila ingon nga anak sa mga bitin. Si Juan Bautista nagtudlo sa katawhan kinsa namalik ngadto sa Dios

MGA SULOD

212 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

nga ang paghinulsol dili igo, apan sila nagkinahanglan nga maadunay mga bunga sa ilang paghinulsol, ug nga sila nagkinahanglan nga motalikud gikan sa dautan. Sama pananglitan, sila kinahanglan mouli ug mobayad sa tanang salapi nga ilang linupigan. Unya sila makabalik ngadto kaniya alang sa bautismo, ug mobalik ngadto sa Dios. Kon kita mamati sa iyang mga pag-angkon, kita makakita sa walay pagduhaduha nga siya alagad nga gipadala sa Dios. Mahitungod sa panahon nga si Juan Bautista mipakita mao ang panahon nga si Kristo Jesus nagsugod sa Iyang pag-alagad sa kadaghanan. Ang pagsangyaw ni Juan Bautista maoy pagtabang sa buhat ni Jesus. Niadtong panahona, wala pay alagad ang Dios sulod sa mga 400 ka mga tuig ngadto sa katawhan sa Israel. Busa, ang pagpadayag ni Juan Bautista maoy usa ka kahigayonan usab alang sa katawhan sa Israel nga makabati sa pangandam sa Dios ug sa tingog sa Dios. Si Juan Bautista nagsinggit: Anak sa mga bitin, paghinulsol ug pamalik ngadto sa Dios. Biya gikan sa

pagsimbag mga diosdios. Kamo kinahanglan nga mosalikway sa langyawng mga dios ug mobalik ngadto sa Dios aron makalikay sa paghukom sa Dios. Kadto maoy usa ka dakung panalangin ngadto sa katawhan sa Israel nga ang usa ka alagad sa Dios makabadlong ug motambag kanila sa ingon. Ang tibuok nasud sa Israel natay-og pinaagi sa singgit ni Juan Bautista. Ang milagro sa Labawng mga Sacerdote, sa mga Saduceo, ug mga Fariseo miadto kang Juan Bautista, paghinulsol ug pagpamalik ngadto sa Dios nahitabo. Si Juan Bautista nagpamatuod mahitungos sa mga kasarang ni Kristo Jesus, Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol; apan Siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa Iyang mga sapin dili ako takus sa pagbitbit; ang Iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Ang Iyang paliran anaa na sa Iyang kamot; pagahinloan Niya ang Iyang giukan ug hiposon Niya ang Iyang trigo ngadto sa dapa, apan ang mga uhot Iyang

MGA SULOD

213 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

pagasunogon sa kalayo nga dili arang mapalong (Mateo 3:11-12). Siya nagpamatuod nga siya mihimo sa buhat sa pagpaliso sa katawhan balik ngadto sa Dios pinaagi sa pagbadlong kanila, apan ang usa nga moabut human kaniya mobautismo kanila sa Balaang Espiritu ug sa kalayo. Si Juan Bautista nag-ingon nga ang katawhan nga nangatawo pag-usab pinaagi sa pagsalig kang Jesus tigumon ingon nga trigo ngadto sa Langit ug kadtong wala matawo pag-usab lainon uban sa nigo ingon nga tahop ug sunugon uban sa walay pagkapalong nga kalayo. Kita kinahanlan mahibalo nga si Juan Bautista nagsinggit alang sa paghinulsol diha sa Dios, ug nga si Kristo Jesus sa Iyang pag-anhi niining kalibutana, nakadawat sa bautismo kang Juan Bautista. Sumala sa Ebanghelyo ni Lucas, si Jesus mga 30 ang panuigon sa dihan Siya gibautismohan (Lucas 3:23). Dinhi, nganong si Jesus buot mabautismohan sa dihang Siya nag-edad og katloan? Ang katarungan nga anaa na sa mga katloan tungod kay ang usa ka

tawo kinahanglan nga moedad og katloan ka mga tuig aron makadala sa iyang mga tulumanon ingon nga Labawng Sacerdote. Ang Dios nag-ingon diha sa Daang Testamento nga ang mga anak sa Labawng Sacerdote adunay kasarang sa pagdala sa katungdanan kon sila moabut sa 30 nga pangidaron (Numeros 4:35). Maingon man usab, sa dihang si Jesus nag-edad og 30, Siya gibautismohan ni Juan Bautista. Ang katarungan nga si Jesus nakadawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista mao nga aron pagtuman sa tanang pagkamatarung sa Dios. Si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista aron pagkuha sa kasal-anan sa matag usa sa kalibutan. Apan, ang katawhan nalibug ug wala makasabot nganong si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista. Ang pagbautismo kang Jesus ni Juan Bautista maoy tinago nga gipadayag diha sa Bibliya. Daghang katawhan ang dili makasabot sa tinago sa bautismo ug masayop sa pagsabot nganong si Jesus gibautismohan. Sila naghunahuna nga kadto maoy

MGA SULOD

214 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

pagpakita og panig-ingnan o aron pagpakita sa pagpaubos. Kita kinahanglan mahibalo nga si Jesus mianhi niining kalibutana ug nga gibautismohan aron pagluwas sa matag usa dinhi sa kalibutan gikan sa iyang kasal-anan. Si Jesus nakatapos sa matarung buhat sa pagkuha sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista sa dihang Siya mianhi niining kalibutana. Ang matarung buhat mao nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista. Ang bautismo ni Jesus mao ang pagtuman sa tibuok pagkamatarung sa Dios ug mao ang kabubut-on sa Dios nga kahimut-an Niya. Ang atong Ginoo mianhi niining kalibutana aron pagluwas kanato gikan sa tanan natong kasal-anan. Siya gibautismohan aron pagkuha sa kasal-anan nimo ug nako sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo ug pag-ula sa dugo ngadto sa kamatayon alang kanato. Ang Ginoo mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan.

Sa Mateo 3:15, tibuok pagkamatarung nagkahulugan nga sa pagkuha ni Jesus sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan, ug ang pag-ula sa dugo hangtud sa kamatayon didto sa Krus. Niadtong panahona, si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan, tanan natong kasal-anan. Unsa ka palaran niini, ug unsa ka mapasalamaton kita? Mga masigkaKristohanon, kita ba nakahimog kasal-anan niining kalibutana o wala? Kita nakahimog kasal-anan. Kita ba nakahimo lamang sa dyutay nga kasal-anan dinhi ug didto? O kita ba nakasala pag-ayo? Ikaw nakahimog daghang kasalanan niining kalibutana, ug ang inyong kasal-anan nahilakip sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Si Jesus mikuha sa tanan kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, ug nag-ula sa dugo hangtud sa kamatayon didto sa Krus sa makausa ug alang sa tanan, ug mipahid sa kasal-anan ug sa paghukom. Unsaon nimo ug nako sa paghiapil niadtong walay

MGA SULOD

215 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

sala kon si Jesus wala pa mokuha sa tanang kasal-anan nimo ug nako sa makausa ug alang sa tanan? Kini nga Kamatuoran mao ang pagkamatarung nga gituman sa atong Ginoo pinaagi sa pagpabautismo ug pag-ula sa dugo sa dihang Siya mianhi niining kalibutana. Si Jesus mao ang Manluluwas kinsa mianhi niining kalibutana ingon nga Anak sa Dios ug miako sa kasal-anan sa kalibutan ug sa paghukom sa kasal-anan alang kanato.

Unsa Ang Kinahanglan Natong Hinumdoman


Samtang kita mosaulog sa Pasko niining tuiga, kita kinahanglan mahinumdom nga si Juan Bautista ug si Jesus nagtuman sa pagkamatarung sa Dios nga walay laing nakahimo. Samtang kita motimbaya sa Pasko, kita nagkinahanglan sa paghunahuna: unsaon nako sa pagsalmot diha sa buhat sa pagkamatarung samtang kita motimbaya sa Pasko, samtang kita mohinumdom sa atong Ginoo kinsa nagtuman sa pagkamatarung? inay kay sa unsaon nako sa

pagmaya? Unsaon nako sa paghimog maayong mga halandumon? Kita sa piho makahinumdom sa buhat ni Juan Bautista ug ni Jesus. Kita, usab, mao kadtong maghunahuna kang Jesus ug kang Juan Bautista kinsa nagtuman sa tibuok pagkamatarung niining Pasko. Ang atong mga kinabuhi kinahanglan igugol lamang sa pagpakatap niana nga pagkamatarung sa Dios. Human kita makadawat sa kapasayloan sa sala pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kita kinahanglan mopadayon sa paggiya sa kinabuhi nga mopakatap niini nga ebanghelyo. Maunsa kita kon kita dili motanyag sa atong kaugalingon niining matarung nga pagministeryo nga mopakatap sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Unsaon nato sa pagpaabut nga ang Dios mohatag kanato sa Iyang panalangin kon kita dili mosalmot niining matarung nga pagministeryo? Kita kinahanglan mosalmot tungod kay kita nahibalo nga si Jesus nagluwas kanato pinaagi sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa katawhan. Dili ba gikinahanglan ang pagpakatap sa tibuok kalibutan sa ebanghelyo sa

MGA SULOD

216 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

tubig ug sa Espiritu? Kita ba makahimog matarung mga buhat sumala sa unod? Kita ba makalikay sa paghimog kasal-anan pinaagi sa pagpaningkamot sa dili paghimo niini? Unsaon nato, nga mga nakulangan, sa pagkinabuhi sa matarung nga kinabuhi human makadawat sa kapasayloan sa sala? Dili ba mahimo pinaagi sa pagpakatap niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga nagluwas kanato gikan sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi kang Jesus kinsa mianhi niining kalibutana, midala sa tanang kasal-anan ngadto sa Krus, nag-ula sa dugo ug namatay aron nga Iyang makuha ang paghukom sa kasal-anan alang kanato? Unsa ang tinud-anay nga maayong buhat nga imo ug akong mahimo niining kalibutana? Ang Dios ba malipay pinaagi sa atong tukma nga kinaiya ug halandumong mga binuhatan? Ang labing matarung nga buhat alang kanato niining kalibutana mao ang pagpakatap sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Unsa ang matarung mao ang paggugol sa bug-os natong mga kasingkasing ug kabaskog ngadto sa pagpakatap

niining ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Bisan unsa man ang imong panagway, ang Dios malipay lamang kon ikaw moapil diha sa buhat sa pagpakatap sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Unsa ang kahulugan sa dihang si Jesus nagpabautismo Siya miingon: Kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung, ug siya mitugot na lang (Mateo 3:15). Kini maoy mga pulong sa pagpamatuod nga nagsulti kanato nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan nga atong nahimo pinaagi sa bautismo na Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista. Sa dihang si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista, ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto kang Jesus sa makausa alang sa tanan. Si Jesus midawat sa tanang kasal-anan sa kalibutan nga imo ug ako pinaagi sa Iyang bautismo sa makausa ug alang sa tanan. Kini mao kon giunsa sa lawas ni Jesus pagkuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan, ug kini mao kon giunsa kadto pagkahimo nga Siya nakasagubang sa paghukom ingon nga ang duha ka

MGA SULOD

217 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

mga kamot ug mga tiil gilansang didto sa Krus. Apan, kini wala magkahulugan nga ang sala diha sa Iyang kalag. Kamo kinahanglan makadawat sa kaluwasan pinaagi sa pagsalig nga si Jesus mianhi niining kalibutana ug mituman sa pagkamatarung sa Dios, ug nga si Juan Bautista usab miduyog niining dakung pagministeryo pinaagi sa pagsalibay sa kasalanan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot. Si Juan Bautista naghimo sa duha ka mga butang ingon nga alagad sa Dios, ang labing dakung representante sa tanang mga natawo gikan sa babaye. Ang una mao ang pagpunting sa pagkadautan sa matag usa. Siya nagsinggit alang ngadto sa katawhan sa pagbalik ngadto sa Dios pinaagi sa pagbadlong kanila, sa pag-ingon, Ang pag-alagad sa laing mga dios gawas sa Dios sala. Ang ikaduha mao ang pagbautismo kang Jesus aron pagsalibay sa kasalanan sa matag usa dinhi sa kalibutan. Kini mao ang pagkamatarung sa Dios nga alang kanimo ug kanako. Kini maoy labing pagkamatarung nga ang Ginoo

mianhi aron pagtuman dinhi sa kalibutan. Si Jesus mianhi niining kalibutana aron pagdawat sa kasal-anan nimo ug nako ug sa pagkuha kanila. Ug Iyang gidawat ang bautismo aron pagkuha sa kasalanan sa matag usa niining kalibutana, ang imong kasal-anan, ug kasal-anan sa imong kaliwatan, ug sa kasal-anan sa ilang mga kaliwatan, sa kasal-anan sa imong mga ginikanan, sa kasal-anan sa imong mga katigulangan, ang kasal-anan sa matag usa gikan sa kang Adan hangtud nga kining kalibutana maglungtad hangtud ssa katapusang adlaw, bisan pa nga kita wala mahibalo kanus-a ang yuta moundang sa pagtunhay. Si Jesus midawat sa bautismo aron pagpapas sa atong kasal-anan ug sa paghinlo kanato sa atong kasal-anan. Ang pulong aron bautismohan nagkahulugan nga sa paghinlo pinaagi sa pagtuslo o paglusbog, aron paghugas, aron paghinlo uban sa tubig, sa paghugas sa usa ka kaugalingon, o sa pagdigo. Busa, si Jesus gibautismohan aron pagkuha sa tanan kasal-anan sa kalibutan. Si Jesus naghinlo sa atong

MGA SULOD

218 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

kasal-anan pinaagi sa pagdawat sa kasal-anan pinaagi kang Juan Bautista. Ingon nga ang inyong mga bisti malabhan kon inyong labhan ang inyong mga bisti uban sa tubig, ingon nga ang inyong kahugawan mahinloan kon kamo maligo sa tubig, si Jesus mihinlo sa atong kasal-anan nga hinlo pinagi sa pagdawat sa bautismo ug mikuha sa tanan kasal-anan sa atong mga kasingkasing pinaagi kang Juan Bautista. Akong mga masigkaKristohanon, kamo ba mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Oo. Kamo ba mosalig nga ang Ginoo mianhi niining kalibutana, gibautismohan, ug namatay didto sa Krus aron pagutman sa pagkamatarung sa Dios? Samtang kita motimbaya sa Pasko, kita kinahanglan mahinumdom nga si Jesus nga atong Ginoo nagtuman sa pagkamatarung alang kanato. Giingon nga, Busa, kon magakaon kamo o magainom, o magabuhat sa bisan unsa, buhata ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios (1 Corinto 10:31). Samtang kita motimbaya sa Pasko, kita kinahanglan

mohinuktok kon unsa gayud ang tinud-any nga matarung, unsaon nato sa paggiya sa kinabuhi sa pagkamatarung, ug mosalig nga malig-on. Ikaw ug ako nagkinahanglan sa paghupot sa atong pagtuo kang Kristo Jesus niining kalibutana ug mobalik ngadto sa Dios sa dili madugay. Kita kinahanglan magkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga ania kanato niining kalibutana, magahimo sa matarung nga buhat. Unsa nga matang sa buhat ang atong gikinahanglan nga buhaton atubangan sa Dios? Kita kinahanglan maghunahuna sa pagkamtarung sa makausa. Sa dili pa kita makahunahuna sa mahitungod kon kita ba magkinabuhi o dili alang sa pagkamatarung sa Dios, kita kinahanglan maghunahuna una mahitungod sa pagkamatarung mismo. Ako mapasalamaton kaayog daku ngadto sa Dios samtang ako motimbaya niini nga pasko. Ug ako nangandoy nga kamo mohimo sa matarung butang. Unsa nga matang sa matarung nga butang ang inyong mahimo atubangan sa Dios? Kita ba makahimo sa bisan unsang maayong butang pinaagi sa paghimo

MGA SULOD

219 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

nga maayo uban sa atong unod? Ayaw paghunahuna niana. Ang pagpaningkamot sa paghimo sa matarung mga butang uban sa unod sama sa tore nga gitukod diha sa balas nga mahugno sa takulahaw. Bisan kon ikaw maayo sa tibuok nimong kinabuhi, kon ikaw nakahimog usa ka sayop nga lihok, ang tanang tawhanong pagkamatarung mapusgay. Ang tinuod nga pagkamatarung mao ang pagpakatap sa matag adlaw sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, diin ang Dios nagpahid sa tanan natong kasal-anan. Ang pagsalmot niining pagpakatap sa ebanghelyo maoy pagsalmot diha sa buhat sa Dios. Ikaw ug ako magkinabuhi alang sa usa ka tuyo niini nga buhat. Bisan kon ikaw namuhat alang sa usa ka kompaniya o sa imong kaugalingong patigayon, matarung alang kanimo ang paggugol sa imong kaugalingon niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kon ikaw dili makahimo niini sa imong kaugalingon, kini matarung pinaagi sa imong mga pag-ampo ug dyutayng mga galam-on. Bisan unsa ang imong gihimo, bisan nagkaon o nag-inom, ang

pagkinabuhi sa pagpakatap niini nga ebanghelyo maoy pagkamatarung. Mga masigkaKristohanon, bisan pa nga wala nato malukop ang Bibliya gikan sa usa ka bersikulo ngadto sa laing bersikulo, kamo mao kadtong sa kinatibuk-an nakadungog niining nga mga pulong. Ako nagsalig nga kamo nagsalig niini nga mga pulong sa Kamatuoran. Kamo ba nagsalig nga si Jesus mianhi niining kalibutana ug nagtuman sa tibuok pagkamatarung? Kamo ba nagsalig nga ang Ginoo nagtuman sa labing daku nga buhat nga nagpahid sa tanang kasal-anan, nimo ug nako? Oo. Palaran kaayo nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan, kita mapasalamaton kaayo nga Iyang gituman ang tibuok pagkamatarung. Unsa ka makasusubo kaha kon Siya mikuha sa ubang kasalanan ug wala mokuha sa uban? Apan, bisan unsa nga sala ang inyong nahimo, si Jesus mikuha niining tanan. Pagbaton sa malig-on nga pagtuo. Ako naglaum nga ikaw nakapahimuot sa Dios uban sa imong pagtuo ug naghimo sa matarung nga mga

MGA SULOD

220 Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus

buhat pinaagi sa imong pagtuo. Ako naglaum nga kamo nagkinabuhi pinaagi sa pagtuo. Ug ako naglaum nga kamo moadto sa Langit pinaagi sa inyong pagtuo. Ako naglaum nga ikaw maoy tawo nga walay sala pinaagi sa imong pagtuo. Ako naglaum ikaw maoy tawo nga modawat sa Balaang Espiritu pinaagi sa pagsalig diha sa tinuod nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ako sa tinud-anay magpasalamat sa Dios matag karon ug unya tungod kay ako nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Mga masigkaKristohanon, kamo ba mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Oo. Ako naglaum nga kamong tanan mao kadtong tinud-anay nga mosalig diha sa tinuod nga ebanghelyo samtang kita motimbaya sa Pasko. Haleluya!

MGA SULOD

PAGPANUDLO 9

MGA SULOD

222 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan
< Mateo 21:32 > Kay kaninyo mianhi si Juan nga nagtultol sa dalan sa pagkamatarung, ug wala kamo motuo kaniya, apan ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye mituo kaniya; ug bisan pa sa nakita na ninyo kini, wala gihapon kamo maghinulsol sa kaulahiay ug wala motuo kaniya.

Si Juan Bautista Nga Gipadala sa Dios


Kini gisulat mahitungod kang Juan Bautista diha

sa Ebanghelyo sa Juan kapitulo 1 mga bersikulo 6-7, Dihay usa ka tawo nga ginganlan si Juan nga pinadala gikan sa Dios. Siya mianhi sa pagsaksi, sa pagpanghimatuod mahitungod sa Kahayag, aron ang tanan motuo pinaagi kaniya. Niini nga yugto, si Apostol Juan nagasaksi sa mahinungdanon nga bautismo ni Juan Bautista nga gihatag ngadto kang Jesus mahitungod sa ebanghelyo sa kaluwasan. Si Jesus nagasulti mahitungod kang Juan Bautista, Siya mianhi sa pagsaksi, sa pagpanghimatuod mahitungod sa Kahayag. Siya misaksi niini nga yugto sa tinuod nga kadto walay lain gawas kang Juan Bautista nga misalibay ngadto Kaniya sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat. Si Juan Bautista misaksi ngadto kang Jesus aron aron ang tanan motuo pinaagi kaniya. Si Apostol Juan nagasulti kanato sa pagsaksi ni Juan Bautista nga ang tanang katawhan niining kalibutana makasalig sa Kamatuoran, nga nagapahayag, nga si Jesus nagluwas sa tanang mga makasasala pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat ug

MGA SULOD

223 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

sa dugo didto sa Krus. Sa laing pagkasulti, kini nga yugto nagkahulugan nga kon si Juan Bautista wala pa mosaksi sa kaluwasan sa tubig ug sa Espiritu, ang katawhan dili unta mahibalo sa kaluwasan diin si Jesus nagluwas sa mga makasasala pinaagi sa Iyang bautismo ug sa dugo didto sa Krus. Mao nga, ang pagtuo nga dili pinasikad sa kahibalo kon ngano nga si Juan Bautista mibautismo kang Jesus sa tinuod usa ka walay kapuslanan nga pagtuo. Busa, kadto lamang nakahibalag kang Jesus pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ang mahimong mga maghuhupot sa tukma nga pagtuo.

Unsa nga Matang sa Pagkatawo si Juan Bautista?


Ang sacerdote nga si Zacarias ug ang iyang asawa nga si Elisabet kinsa walay anak ug tingulang na kaayo, nanganak og usa ka bata ug mihingalan

kaniya nga Juan Bautista; kadto pinaagi sa pag-abiyo sa Dios, ug siya miawit og alawiton sa pagdayeg, Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon; kay ikaw mao man ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa Iyang mga dalan, sa paghatag ngadto sa Iyang katawhan sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan diha sa kapasayloan sa ilang mga sala (Lucas 1:76-77). Ingon nga profeta sa Labing Halangdon, ang representante sa tanang katawhan, si Juan Bautista misalibay sa tanang kasalanan sa kalibutan pinaagi sa pagbautismo kang Jesus ug pinaagi niini nakahimo sa katawhan nga mosalig kang Jesus pinaagi sa pagwali niini nga ebanghelyo diin ang katawhan makadawat sa kaluwasan. Kadto walay lain gawas niini nga profeta nga si Juan Bautista kinsa nagwali sa maayong balita aron pagpahibalo kanato nga kita nangaluwas na gikan sa paghukom tungod kay ang bautismo ni Jesus mao ang pagpasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan. Ang Dios nagpadala kang Juan Bautista nganhi niining kalibutana ingon nga representante sa tanang

MGA SULOD

224 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

katawhan aron paghimo sa buhat sa pagsalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus. Diha sa Lucas 1:78 atong makita ang katarungan, Pinasikad sa malumong kaluoy sa atong Dios, inigbanagbanag unya kanato sa adlaw gikan sa kahitas-an. Ang pulong inig nagkahulugan nga ang tanang katawhan moduol aron pagtan-aw sa kaluwasan pinaagi kang Juan Bautista, ingon sa nagasubang nga adlaw nga mosidlak gikan sa itaaas niadtong nagalingkud diha sa kangitngit ug diha sa landong sa kamatayon. Si Jesus nakapasig-uli alang sa tanang kasal-anan sa katawhan. Niining kalibutana, kinsa ang mogiya kanato ngadto sa dalan sa kalinaw? Siya mao si Kristo Jesus. Tungod kay si Juan Bautista misalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi sa bautismo nga iyang gihatag kang Jesus, siya naggiya kanato ngadto sa ebangheylo diin ang Ginoo mipasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan. Atong hibal-on sa labing piho kon kinsa si Juan Bautista gikan sa Kasulatan. Atong tan-awon sa

maampingon ang mga pulong sa Lucas 1:1-14. Sanglit daghan man ang nangako sa pagtagik ug kaasoyan mahitungod sa mga butang nga nahitabo sa taliwala namo, ingon sa pagbilin niini kanamo sa mga tawo nga sukad sa sinugdan mga saksi nga nagpakakita ug mga ministro sa pulong, giisip ko, maingon nga nasubay ko man sa hingpit ang kaagi sa tanan sukad sa sinugdan, nga daw maayo kanako usab ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong pagkahan-ay nga asoy, O labing hamili nga Teofilo, aron imong maila ang pagkatinuod sa mga butang nga gikasugilon kanimo. Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, dihay usa ka sacerdote nga ginganlan si Zacarias, sa laray ni Abias; ug siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elisabet. Sa atubangan sa Dios sila pulos mga matarung, dili masaway sa ilang paggawi diha sa tanang kasugoan ug kalagdaan sa Ginoo. Apan sila walay anak kay si Elisabet apuli man, ug silang duha tag-as na kaayog panuigon.

MGA SULOD

225 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

Ug samtang si Zacarias ingon nga sacerdote nag-alagad sa atubangan sa Dios, sa diha nga maoy nag-atiman ang iyang laray sumala sa nabatasan sa pagkasacerdote, siya maoy nahitungnan sa ripa aron sa pagsulod sa templo sa Ginoo ug sa paghalad sa insyenso. Ug didto sa gawas ang tibuok panon sa katawhan nag-ampo sa takna sa paghalad sa insyenso. Ug dihay mitungha kaniya nga usa ka manolunda sa Ginoo, nagtindog sa tuo sa halaran sa insyenso. Ug si Zacarias nakulbaan sa iyang pagkakita kaniya, ug giabut siyag kalisang. Apan ang manolunda miingon kaniya, Ayaw kalisang, Zacarias, kay ang imong pangamuyo nadungog, ug si Elisabet nga imong asawa magaanak og usa ka bata nga lalaki alang kanimo, ug paganganlan mo siyag Juan. Ug mabatonan mo ang kalipay ug pagmaya, ug daghan ang magakalipay sa iyang pagkatawo. Si Lucas, usa ka masigkamagbubuhat sa pagministeryo ni Apostol Pablo, naghatud niini ng ebanghelyo ngadto sa usa ka hentil nga ginganlag

Teofilo, usa ka tawong inila ang kahimtang. Tungod sa kakulang sa kahibalo niining tawhanaa sa Kasulatan, si Lucas misaysay kaniya sa kinuti mahitungod sa Bibliya, ug kadto maoy hinungdan ngano nga siya nagsugod sa pagsulat niini nga ebanghelyo diin si Juan Bautista mipakita niini nga talan-awon. Aron pagsaysay sa ebanghelyo sa kinatibuk-an niini, gikinahanglan nga si Lucas mosaysay sa kagikanan ni Juan Bautista ug sa kintui sa iyang pagkahimugso. Pinaagi niining mga pulonga, kita mosulay sa pagtan-aw ngadto sa pagkahimugso ni Juan Bautista ug sa iyang pagministeryo sa kinuti. Kon atong tan-awon ang mga yugto sa itaas nga mampingon, kita makakita sa yugto sa Kasulatan nga nagaingon, Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, dihay usa ka sacerdote nga ginganlan si Zacarias, sa laray ni Abias; ug siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elisabet (Lucas 1:5). Atong makita dinhi nga ang inahan ni Juan Bautista sa tin-aw usa ka

MGA SULOD

226 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

kaliwat ni Aaron, apan alang sa iyang amahan nga si Zacarias, kita kinahanglan mosulay sa paghulagway sa tukma hain nga laray gikan sa mga banay sa Israel siya natawo. Ang amahan ni Juan Bautista mao si Zacarias. Si Lucas nagsulat nga siya mao ang sacerdote gikan sa bahin ni Abias. Busa kinsa dayon kini si Abias, nga ginikanan sa sacerdote nga si Zacarias? Aton makita ang iyang ngalan nga nahitala diha sa Unang Libro sa Cronicas kapitulo 24 bersikulo 10, nga nagapahayag nga, Ang ikapito ngadto kang Cos, ang ikawalo ngadto kang Abias. Ang Dios naggiya sa katawhan sa Israel pinaagi sa pagpahiluna kang Moises ingon nga Iyang tigpataliwala, ug unya iyang gitudlo si Aaron, ang magulang nga igsuong lalaki ni Moises ingon nga Labawng Sacerdote sa mga anak sa Israel. Ang Dios mipadumala sa kaliwatan ni Aaron sa kapaagihan sa paghalad nga gipahigayon sa sulod sa Tabernakulo. Apan, si Nadab ug Abiu, ang duha ka mga anak ni Aaron, nangamatay sa dihang sila nagtanyag sa mapasipad-anong kalayo atubangan sa Dios sa

panahon sa paghalad (Numeros 26:61). Human sa kamatayon niining duha ka mga anak nga lalaki, ang laing duha ka mga anak nga lalaki ni Aaron, nga sila si Eleazar ug Itamar miako sa mga katungdanan sa pagkasacerdote. Dugang niini, atong makita kon giunsa sa mga kaliwat niining duha ka mga anak sa paglambo, apan sa mga adlaw ni David nahimong gikinahanglang lahugayon ang pagkasacerdote sa paghimo sa katungdanan didto sa tabernakulo ug sa pag-alagad sa Dios. Busa, uban sa gidaghanon sa mga kaliwatan ni Eleazar ug Itamar ingon nga pasikaranan, iyang gibahin ang mga sacerdote ngadto sa 24 ka mga hugpong. Ang sinulat nga saysay niini nga paglahugay mao kining mosunod; Ug si David uban kang Sadoc sa mga anak nga lalaki ni Eleazar, ug si Ahimelech sa mga anak nga lalaki ni Ithamar, nagbahin kanila sumala sa ilang pagkasunodsunod sa ilang katungdanan. Ug diha pay daghang mga tawong pangulo nga nakita sa mga anak nga lalaki ni Eleazar kay sa mga anak nga lalaki ni Ithamar; ug

MGA SULOD

227 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

sa ingon niana sila nabahin: sa mga anak nga lalaki ni Eleazar dihay napulo ug unom, nga pangulo sa mga balay sa mga amahan; ug sa mga anak nga lalaki ni Ithamar, sumala sa mga balay sa ilang mga amahan, walo. Mao kini ang ilang pagkabahinbahin pinaagi sa pagpapalad, usa ka bahin uban sa lain; kay dihay mga principe sa balaang puloy-anan, ug mga principe sa Dios, sa mga anak nga lalaki ni Eleazar, ug sa mga anak nga lalaki ni Ithamar (1 Cronicas 24:3-5), sama kang David mitakda sa pagbahinbahin sa pagkasacerdote nga magaalagad sa Dios sa sulod sa Tabernakulo. Lakip sa han-ay nga gitakda sumala sa atong makita dinhi, ang ikawalo ngadto kang Abias, nga sa tukma sama sa diha sa Unang Libro sa Cronicas kapitulo 24 bersikulo 10, nga mogiya kanato ngadto sa yugto nga karon atong nahisgutan sa itaas, dihay usa ka sacerdote nga ginganlan si Zacarias, sa laray ni Abias (Lucas 1:5). Si Lucas dayon nagpruweba kanato nga si Zacarias usa ka sacerdote gikan sa laray ni Abias diha sa kaliwatan sa Labawng Sacerdote nga

si Aaron. Si Elisabet usab gikan sa mga anak nga babaye ni Aaron. Busa atong makita nga si Juan Bautista sa tin-aw usa ka kaliwat sa labawng Sacerdote nga si Aaron (Lucas 1:5), nga natawo niining managtiayon. Kita kinahanglan nga makasabot nga si Lucas misaysay niini nga bahin sa hilabihan ka han-ay aron si Teofilo makasabot nga si juan Bautista misalibay sas sala sa kalibutan ngadto kang Jesus kinsa mao ang representante sa tanang katawhan. Karon atong sayron ang yugto sa Kasulatan diin kini nagapahayag nga ang kaliwatan sa banay ni Aaron midumala sa mga katungdanan sa Labawng Sacerdote.

Si Juan Bautista sa tin-aw Natawo diha sa Panimalay sa Labawng mga Sacerdote


Ang usa ka anak sa Labawng Sacerdote manunod sa mga katungdanan sa pagtanyag sa mga halad sa pagpasig-uli. Nagaingon sa Libro sa Numeros

MGA SULOD

228 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

kapitulo 20 mga bersikulo 28-29, Ug si Moises naghubo kang Aaron sa iyang mga bisti, ug iyang gibisti sila kang Eleazar nga iyang anak nga lalake: ug si Aaron namatay didto sa kinatumyan sa bukid, ug si Moises ug si Eleazar nanglugsong gikan sa bukid. Ug sa pagkakita sa tibuok nga katilingban nga si Aaron namatay nanagbalata sila alang kang Aaron sa katloan ka adlaw, bisan ang tibuok nga panimalay sa Israel. Ang Dios naghatag sa Labawng Pagkasacerdote sa nasud sa Israel ngadto kang Aaron ug sa iyang mga anak ug miinogn nga kini mahimong walay katapusan nga balaod (Levitico 16:34). Kana maoy hinungdan ngano nga si Aaron ug ang iyang mga anak midumala sa mga katungdanan sa pagtanyag sa mga halad, nga nagtubos sa kasalanan sa katawhan sa Israel atubangan sa Dios. Kini nahisulat sa Exodo 28:1-2, Ug dad-on mo duol kanimo si Aaron nga imong igsuon, ug ang iyang mga anak nga lalaki uban kaniya, gikan sa taliwala sa mga anak sa Israel, aron siya magaalagad Kanako sa katungdanan sa

pagkasacerdote, bisan si Aaron, si Nadab ug si Abiu, si Eleasar ug si Itamar, mga anak nga lalaki ni Aaron. Ug magbuhat ka og mga bisti nga balaan alang kang Aaron nga imong igsuon, alang sa himaya ug alang sa katahum. Usab sa Exodo 29:1-9 giingon ang mosunod: Ug kini mao ang pagabuhaton mo kanila aron sa pagbalaan kanila, aron sila mag-alagad Kanako sa katungdanan sa pagkasacerdote: Kumuha ka og usa ka laking nati sa baka, ug duruha ka karnero nga laki nga walay ikasaway, Ug tinapay nga walay levadura, ug mga tinapay nga malingin nga walay levadura nga sinaktan sa lana, ug mga tinapay nga manipis nga walay levadura nga dinihogan og lana; nga kini pagabuhaton mo gikan sa harina sa trigo: Ug igabutang mo kini sa usa ka bukag, ug dad-on mo kini nga sinulod sa bukag, uban ang laking baka ug ang duruha ka karnerong laki. Ug pagadad-on mo si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki sa pultahan sa balongbalong nga pagatiguman ug hugasan mo sila sa tubig. Ug

MGA SULOD

229 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

kuhaon mo ang mga bisti, ug isul-ob mo kang Aaron ang sinina nga hataas, ug ang kupo sa ephod, ug ang ephod, ug ang tabon sa dughan, ug baksan mo siya sa maayong pagkahabol nga bakus sa ephod. Ug ibutang mo ang mitra sa ibabaw sa iyang ulo, ug ibutang mo sa ibabaw sa mitra ang purongpurong nga balaan. Unya kumuha ka sa lana nga igdidihug, ug ibubo mo sa ibabaw sa iyang ulo, ug dihugan mo siya. Ug pagadadon mo ang iyang mga anak nga lalaki, ug sul-oban mo sila og mga bisti. Ug baksan mo sila sa mga bakus, si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalake, ug ibugkos mo kanila ang mga bonete; ug ila ang pagkasacerdote tungod sa tulomanon nga walay katapusan: ug pagagahinon mo si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki alang sa Dios. Busa, alang sa bahin sa nasud sa Israel, ang Dios nagtudlo sa balay ni Aaron, nga magulang nga lalaki ni Moises, aron da pagdumala sa mga katungdanan sa pagkaLabawng Sacerdote pinaagi sa pagtanyag sa halad sa adlaw sa Pagpasig-uli sa Dios. Walay paagi alang kanila nga mosupak niini ng akatungdanan.

Ang Dios namando nga ang pagkaLabawng Sacerdote sa balay ni Aaron kinahanglan mopailalum niining katungdanan sa pagkasacerdote. Kining pagkaLabawng Sacerdote dili usa ka butang nga si bisan kinsa nga makadumala niini. Ang Labawng mga Sacerdote lamang ang gitugotan sa pagsulod sa labing Balaang Dapit, ug kadto makausa lamang sa usa ka tuig sa pagministeryo sa mga katungdanan sa Labawng Sacerdote. Niana lamang nga sila mapasiguli sa bbalig usa ka tugi nga kasal-anan sa katawhan sa Israel, sa makausa ug alang sa tanan. Kana maoy hinungdan ngano nga ang Dios nagsulti ngadto kang Moises, Ug dad-on mo duol kanimo si Aaron nga imong igsuon, ug ang iyang mga anak nga lalaki uban kaniya, gikan sa taliwala sa mga anak sa Israel, aron siya magaalagad Kanako sa katungdanan sa pagkasacerdote, bisan si Aaron, si Nadab ug si Abiu, si Eleasar ug si Itamar, mga anak nga lalaki ni Aaron. Ug magbuhat ka og mga bisti nga balaan alang kang Aaron nga imong igsuon, alang sa himaya ug alang sa katahum (Exodo 28:1-2).

MGA SULOD

230 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

Ang tinuod nga si Aaron lamang ug ang iyang kaliwatan ang mahimong mga Labawng Sacerdote mao nga tungod sa walay katapusan pagtukod nga gitakda sa Dios. Ang Dios nagmando kang Aaron ug sa iyang kaliwatan sa pagdumala sa mga katungdanan sa pagkaLabawng Sacerdote sa kahangturan, sukad sa kaadlawan sa Daang Testamento hangtud sa pag-abut ni Jesus diha sa Bag-ong Testamento. Ang kaliwatan ni Aaron sukad niadto nagadumala sa mg katungdanan sa pagkaLabawng Sacerdote nga gilangkuban sa walay katapusang mando sa kaluwasan, kana mao, nga ang pagpasig-uli alang sa kasal-anan nga gitakda sa Dios. Kana maoy hinungdan ngano nga si Lucas nagasaysay kang Juan Bautista ingon nga katapusang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento pinaagi sa paghisgot sa tinuod nga si Zacarias maoy taawo nga gikan sa banay sa Labawng Sacerdote nga si Aaron. Busa, atong makita nga ang Daang Testamento mitapos sa dihang si Juan Bautista nga representante alang sa dapit sa tanang katawhan midumala sa buhat

sa pagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus, ug sukad niadto sa katuigan ni Jesus, ang katuigan sa grasya, nagsugod. Ang Dios namulong sa kasaysayan sa katawhan pinaagi sa pagbahin niini ngadto sa mga panahon o pamahinbahin.

Si Juan Bautista sa Tinuod Mibautismo kang Kristo Jesus


Tungod kay si Juan mibautismo kang Jesus, siya nailhan nga Juan Bautista. Unya, unsa ang gipasabot sa bautismo diha sa Bibliya? Ang bautismo, (baptisma) sa Grego nagkahulugan nga ingon nga gituslob. Ang pagbautismo, baptizo sa Grego nagkahulugan nga aron ituslob o ilubong ilalum sa tubig, aron paghinlo pinaagi sa pagtuslo ug paglubong, sa paghugas, aron hinloan pinaagi sa tubig, aron paghugas sa usa ka tawo, ug sa pagdigo. Kini usab nagkahulugan nga aron pagsalibay o

MGA SULOD

231 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

pagbalhin. Pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista ang tanan natong kasal-anan nasalibay ngato kang Jesus, ug si Jesus nahimong Manluluwas ngadto sa mga matinud-anon pinaagi sa pagkuha sa kasal-anan sa tibuok kalibutan, namatay alang sa ialng dapitalang sa pagbayad sa sala, ug ingon nga nabanhaw gikan sa kamatayon. Ang Ginoo midawat sa bautismo nga pinaagi niini Siya mikuha sa tanan natong kasal-anan alang sa atong dapit ug namatay didto sa Krus. Kadto tungod kay ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Tungod kay ang tulumanon nga bautismo gihimo diha sa porma sa pagtuslob ug pinaagi sa pagtapion sa mga kamot, kini usab gitawag ang tulumanon sa pagtuslob. Ang duha adunay sama nga kahulugan. Ang pulong bautismo usab nagkahulugan nga aron paghinlo. Ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista didto sa suba sa Jordan mao ang bautismo nga kapasayloan sa kasal-anan diin Siya mihinlo kanato gikan sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagkuha sa tanan kanila ngadto sa Iyang

kaugalingong lawas. Tungod kay ang tanang kasalanan sa katawhan nasalibay ngadto kang Jesus pinaagi Kaniya nga nagadawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista, kita nakadawat sa kaluwasan ug aron kita makasalig niini. Kon kita motan-aw sa halalum sa kahulugan sa bautismo nga nadawat ni Jesus, kita makakita sa upat ka mga kahulugan nga mao ang, aron paghinlo, aron pagtunol, aron pagbalhin, ug aron ikalubong. Aron nga ang katawhan sa Daang Testamento makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan, sila modala sa halad nga mga mananap nga walay ikasaway sama sa mga kanding, karnero ug baka ug uban pa, ug mopahiluna sa ilang mga kamot sa ulo niini nga mga mananap aron pagsalibay sa ilang kasal-anan ngadto niini. Kini sa tukma sama sa pagbautismo ( sa Grego) nga nadawat ni Jesus. Diha sa Daang Testamento, ang katawhan motapion sa ilang mga kamot diha sa ulo sa kanding aron pagsalibay sa kasal-anan ngadto niini, ug tungod kay ang kanding midawat niini nga kasal-anan, kini mipasig-uli sa

MGA SULOD

232 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagpakamatay inay sa makasasala. Diha sa Daang Testamento, si Aaron ang Labawng Sacerdote mirepresenta sa tanang mga anak sa Israel. Busa ingon nga representante sa tibuok nasud sa Israel, ang Labawng Sacerdote mibalhin sa tanan nilang kasal-anan pinagi sa pagtapion sa iyang mga kamot sa ulo sa kanding, ug pinaagi sa pagkuha sa dugo sa mananap pinaagi sa pagsamad sa tutunlan niini, ug unya ibutang ang dugo niini diha sa upat ka mga sungay sa halaran sa halad nga sinunog. Siya dayon motanyag sa halad sa sala sa Adlaw sa Pagpasig-uli atubangan sa Dios alang sa tanang katawhan. Diha sa Bag-ong Testamento, walay lain gawas kang Juan Bautista nga mao ang representante sa tanang katawhan. Sa sama nga pagkaagi, si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kan Juan Bautista, ug aron sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan sa tanang katawhan, Siya miula sa Iyang kaugalingong bililhong dugo ug namatay didto sa Krus. Dugang

niini, pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon, Siya moluwas niadtong mosalig Kaniya karon.

Ang Labing Daku diha sa Gipanganak sa Kababayen-an


Kon atong tan-awon ang Mateo 11:11, si Jesus misaksi kang Juan Bautista pinaagi sa pag-ingon nga, Sa mga gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa. si Juan Bautista misalibay sa kasal-anan sa kalibutan makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagbautismo kang Jesus sumala sa dayon nga mando nga gitakda sa Dios ingon nga Labawng Sacerdote sa tanang katawhan, sama lamang kang Aaron nga Labawng Sacerdote (Mateo 3:15). Si Juan Bautista adunay kasarang sa pagkahimong Labawng Sacerdote sa tanang katawhan. Kadto maoy hinungdan ngano nga kadto may kalagmitan nga si Juan Bautista, ingon nga katapusang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento, nakasalibay sa

MGA SULOD

233 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

kasal-anan sa tanang katawhan pinaagi sa pagbautismo kang Jesus. Sa makausa pa, aton tanawon ang sacerdote nga si Zacarias sa Bag-ong Testamento nga kaliwat sa balay ni Aaron, ug kita usab motan-aw sa kagikan sa Labawng Sacerdote ingon niining mosunod:

Diha sa Unang Libro sa Cronicas Kapitulo 24 Bersikulo 10...


Ang han-ay sa Labawng mga Sacerdote nga kaliwatan ni Aaron mitanyag sa tulumanon sa paghalad sumala sa gipakita kanato diha sa Daang Testamento, ug ang han-aw sa sacerdote nga si Abias mitungha ingon nga ikawalo nga bahin. Apan, diha sa Bag-ong Testamento ang sacerdote gipili sumala sa nabatasan sa pagkasacerdote, sumala sa atong makita gikan sa Ebangheylo ni Lucas kapitulo 1 bersikulo 9. Sama lamang sa Daang Testamento, ang tawo nga gipili dinhi mahimong

Labawng Sacerdote, nga mokuha sa pagkaLabawng Sacerdote sa Daang Testamento nga magadumala sa ilang mga katungdanan. Kini nga katunulan natunol gikan sa usa ka kaliwtan ngadto sa laing kaliwatan, nga nagasugod sukad sa mga adlaw sa Daang Testamento hangtud sa panahon ni Zacarias, nga amahan ni Juan Bautista. Si Zacarias mao ang Labawng Sacerdote nga natawo diha sa mga laray ni Abias, nga kaliwat ni Aaron. Sama lamang sa usa ka liyon nga makapanganak og nating liyon, ang Dios naghimo niini aron nga ang Labawng Sacerdote mogula lamang gikan sa banay ni Aaron, nga Labawng Sacerdote. Busa, si Juan Bautista nga gikan sa banay sa Labawng Sacerdote mikuha sa papel sa usa ka tigpataliwala; kini nga sacerdote motuman sa mga tagna mahitungod sa kaluwasan sa Dios sumala sa gisaad diha sa Daang Testamento, ug siya (si Juan) nga misalibay sa sala sa kalibutan ngadto kang Jesus mao ang labing daku sa mga gipanganak sa kababayen-an. Ang mga yugto sa Mateo 11:11-13 sa

MGA SULOD

234 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

tin-aw nagasaksi niini. Kana maoy hinungdan ngano nga si Jesus mitumbok nga si Juan Bautista, misaksi nga siya mao si Elias nga moabut sumala sa gitagna sa Daang Testamento (Malaquias 4:5).

Mga Pagpamatuod sa mga Apostoles mahitungod sa Bautismo ni Jesus nga Nagkuha sa Kasal-anan sa Katawhan
Ang bautismo nga nadawat ni Jesus mao ang pagpasig-uli alang sa sala, nga mao ang kasal-anan sa tibuok kalibutan. Ang dili ikalimud nga pruweba sa bautismo nga nadawat ni Jesus gipakita sa daghang mga higayon diha sa sinulat ni Pablo ug Pedro, lakip sa mga sinulat ni Juan. Atong tan-awon ang mga yugto sa kasultan mahitungo sa bautismo ni Jesus pinaagi sa mga Sinulat ni Pablo. Kita motan-aw una sa yugto gikan sa Roma 6:2-7. Palayo kana! Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagpakabuhi pa diha

niana? Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismohan ngadto kang Kristo Jesus gibautismohan man ngadto sa Iyang kamatayon? Busa, pinaagi sa bautismo gilubong kita uban Kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kay kon kita nahiusa man ngadto Kaniya diha sa usa ka kamatayon nga sama sa Iya, nan, mahiusa gayud usab kita ngadto Kaniya diha sa pagkabanhaw nga sama sa Iya. Kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatawo gilansang sa krus uban kang Kristo aron malaglag ang makasasala nga lawas, ug aron dili na kita maulipon sa sala. Kay ang tawong patay na nakagawas na gikan sa sala. Kon ang atong pagtuo mahisama sa pagtuo ni Apostol Pablo sa pagdawat sa Iyang bautismo, kita mahiusa uban kang Jesus. Kini mao ang pagtuo sa pagsalig diha sa ebnaghelyo nga ang bautismo ni Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan ug nagpasig-uli

MGA SULOD

235 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

alang kanilang tanan. Ang ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan nga gihisgutan diha sa Bibliya mao ang ebanghelyo as tubig ug sa dugo diin si Jesus midawt sa bautismo ug nga gilansang. Ang ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan nga gihisgutan diha sa Bibliya ug ingon nga gisaksihan sa mga Apostoles, nagasulti kanato nga si Jesus nagkuha sa tanang kasalanan sa kalibutan. Kita kinahanglan makasabot kon giunsa ni Apostol Pedro pagsalig ug pagsaysay sa bautismo ni Jesus? Diha sa 1 Pedro 3:21 siya nag-ingon, Agig hulad niini, ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kundili ingon nga pangamuyo diha sa atubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Si Apostol Pedro nagasulati kanato sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista nga hulad sa kaluwasan kon giunsa Niya pagpasig-uli alang sa atong kasal-anan. Dugang pa niini, si Apostol Juan nag-ingon nga,

Ug kinsa ba ang mananaug sa kalibutan kundili siya lamang nga nagatuo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios? Si Kristo Jesus, mao kini Siya ang mianhi pinaagig tubig ug dugo; dili pinaagi sa tubig lamang, kundili pinaagi sa tubig ug sa dugo. Ug ang Espiritu mao ang nagapamatuod niini, kay ang Espiritu mao man ang kamatuoran. Kay tulo man ang nagapamatuod niini, nga mao ang Espiritu, ang tubig, ug ang dugo; ug kini silang tulo nagakauyon (1 Juan 5:5-8). Si Apostol Juan nagasulti kanato dinhi nga kita modawat sa atong kaluwasan gikan sa Dios nga nagpasig-uli alang sa tanan natong kasalanan pinaagi sa pagbaton og pagtuo diha sa Manluluwas nga mianhi pinaagi sa tubig ug sa dugo.

Unsa ang Husto nga Pagtuo sa Pagsalig kang Kristo Jesus?


Maingon man, ang mga Apostoles nagsulti nga ang bautismo (tubig) nga nadawat ni Jesus ingon nga

MGA SULOD

236 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

hulad sa kaluwasan nga nagluwas sa mga makasasala, ug nga ang nangatawo pag-usab makabuntog sa kalibutan pinaagi sa pagsalig diha sa ebangheylo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan nga gihingpit pinaagi sa bautismo ug sa dugo ni Jesus. Busa, kini tin-aw nga adunay daku nga kalahian taliwala sa pagtuo nga gihuptan sa mga Apostoles ug sa pagtuo sa mga teyologo karong mga adlawa nga nagsalig lamang diha sa dugo didto sa Krus. Ang mga teyologo niining mga adlawa nagsalig lamang diha sa dugo ni Jesus, apan ang Bibliya nagapamatuod kanato nga ang mga makasasala makadawat lamang sa kaluwasan kon sila mosalig sa bautismo ni Jesus ug sa dugo didto sa Krus. Busa, kita kinahanglan nga magbaton sa husto nga kahibalo, ug mosalig dihsa ebanghelyo diin si Jesus mipasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug sa Iyang dugo. Ang bautismo nga nadawat ni Jesus ug ang dugo didto sa Krus maoy mga gikinahanglan nga mga kabahin alang sa paghingpit sa sa hingpit nga ebanghelyo. Kini

lamang nga ebangheylo ang makapasig-uli sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Diha sa Daan ug Bag-ong mga Testamento, gisulat nga ang ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan mao ang ebanghelyo sa bautismo ug sa dugo, ug kini lamang ang makapapas sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Si Mateo, nga usa ka disipuklo ni Jesus nagatala niini sa Mateo 3:15-16, Si Jesus mitubag kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ug siya mitugot na lang. Ug sa nabautismohan na si Jesus, Siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa, nabukas ang kalangitan ug Iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw Niya. Ang Dios nagasulti kanato dinhi nga ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Kini nagasaksi sa pagkamatarung sa kaluwasan nga gihingpit sa Dios pinaagi sa ebanghelyo diin ang atong kasal-anan

MGA SULOD

237 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

napasig-ulian. Pinaagi sa pagdawat sa Iyang bautismo, si Jesus mikuha sa kasal-anan sa katawhan niining kalibutana, ug misaksi sa Iyang kaluwasan sulod sa 3 ka mga tuig. Human niini nga panahon sa tulo ka mga tuig, Siya namatay didto sa Krus nga nagaula sa Iyang dugo ug Siya gibanhaw sa ikatulo nga adlaw. Pinaagi sa paghimo niini, Siya mihingpit sa kaluwasan alang niadtong tanan nga miasalig niini nga Kamatuoran, ug karon nagalingkud sa tuong kamot sa trono sa Dios nga Amahan. Dugang niini, ang mga disipulo ni Jesus nagapahayag nga, Mao man usab si Kristo, tapus makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tawo, motungha sa ikaduha dili labut sa sala, kundili sa pagluwas hinuon kanila nga sa matinguhaon gayud nagapaabut Kaniya (Hebreohanon 9:28). Kini nga yugto nagkahulugan nga ang Ginoo mopakita sa ikaduhang higayon ngadto lamang sa mga walay sala ug nga nagahulat Kaniya. Sa laing pagkasulti alang niadtong kinsa

pinaagi sa pagtuo, nakadawat sa kaluwasan pinaagi sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan pinaagi sa pagsalig diha sa bautismo nga nadawat ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus. Ug ania karon, usa ka tingog gikan sa langit nagingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako (Mateo 3:17). Kini nga yugto nagatumbok ngadto sa kamatuoran nga ang Usa diin ang tanang kasal-anan sa kalibutan gikabalhin pinaagi sa bautismo, ug nga nagpasig-uli alang niadto nga kasal-anan, walay lain gawas kang Jesus. Daghang mga teyologo ang walay kahibalo mahitungod niini nga Kamatuoran diin si Jesus nagpasig-uli alang sa kasal-anan sa tanang katawhan pinaagi sa Iyang bautismo ug dugo. Sila sa espirituhanong buta ug nga dili makadawat diha sa mga tubig diha sa kawanangan, nga mao ang lunsay nga Pulong. Tungod niini, ang katawhan adunay hanap nga pagtulon-an nga si Jesus mikuha sa kasalanan sa kalibutan apan kini nga matang sa panghunahuna nagagikan sa katagaw sa bautismo ni

MGA SULOD

238 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

Jesus ug sa kahulugan niini. Kita kinahanglan makasabot nga ang nasud sa Israel atol sa mga panahon sa Daang Testamento napahigawas gikan sa ilang kasal-anan pinaagi sa Labawng Sacerdote nga misalibay niining tanang kasal-anan pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot ngadto sa halad nga mananap, ug nga ang mananap namatay pinaagi sa pag-ula sa dugo niini inay kay kanila; mao nga si Jesus nagluwas sa katawhan sumala sa Iyang saad. Si Jesus mao ang halad nga nating Karnero diha sa Bag-ong Testamento. Busa, si Juan Bautista mao ang tawo nga representante sa tanang katawhan, ug siya mao ang mosalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus. Kadto mao ang katarungan ngano nga ang Dios nga Amahan nagpadala kang Juan Bautista niining yutaa 6 ka mga bulan sa wala pa ipadala si Jesus. Si Juan Bautista mao ang alagad sa Dios nga gitagna diha sa Libro sa Malaquias sa Daang Testamento. Siya walay lain gawas nga sinugo sa Dios nga gitagna diha sa Malaquias 3:1-3. Usab, kon

atong tan-awon ang Mateo 11:10-11 diha sa Bag-ong Testamento, ang Ginoo kinahanglan nga modawat sa bautismo aron nga Siya makakuha sa tanang kasalanan sa katawhan ingon nga ilang Manluluwas, ug kini mopasig-uli alang sa tanan nilang kasal-anan. Busa, si Jesus nagkinahanglan og usa ka alagad sa Dios nga mohatag Kaniya niining mahinungdanong bautismo. Kana mao ang katarungan nganno nga si Juan Bautista misalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa bautismo, ug pinaagi sa pagtuman sa mando ni Jesus, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung (Mateo 3:15). Ang halad nga karnero atol sa kaadlawan sa Daang Testamento namatay nga nagapas-an sa tanang kasal-anan sa usa ka tawo o usa ka nasud. Maingon man, si Kristo Jesus ang Anak sa Dios mianhi niining yutaa ug miabli sa katuigan sa Bagong Testamento, pinaagi sa pagpas-an sa kasal-anan sa kalibutan nga walay usa ka lama sa sala nga nahibilin, aron sa pagpasig-uli alang sa tanang kasal-

MGA SULOD

239 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

anan sa katawhan. Siya dayon nagpakamatay pinaagi sa pagpalansang sa Krus ingon nga bili sa pagpasiguli alang niadto nga kasal-anan. Aron nga si Jesus sa kahangturan makapahilikay sa katawhan gikan sa kasal-anan sa kalibutan, Siya mipasig-uli sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista ug unya nabanhaw human sa tulo ka mga adlaw human mamatay didto sa Krus. Ang Dios nagluwas gikan sa kasal-anan niadtong mosalig diha sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa dugo.

Si Juan Bautista sa Tinuod Sinugo sa Dios


Ang Mateo 11:11-14 nagasaksi kang Juan Bautista. Atong basahon ang Libro sa Mateo kapitulo 11:7 hangtud sa bersikulo 14: Ug sa paglakaw na nila, si Jesus misugod sa pagsulti ngadto sa mga panon sa katawhan mahitungod kang Juan. Siya miingon kanila: Unsa bay inyong giadto aron tan-

awon didto sa mga awaaw? Ang usa ba ka bagakay nga ginakusokuso sa hangin? Nan, nganong miadto man kamo didto? Aron ba sa pagtan-aw sa usa ka tawo nga nagsul-ob og luho nga mga bisti? Tan-awa, ang managsul-ob og luho nga mga bisti anaa sa mga balay sa mga hari. Apan ngano lagi nga miadto man kamo? Aron ba pagtan-aw sa usa ka profeta? Oo, sultihan Ko kamo, ug labaw pa gani sa profeta. Kay kini siya mao man ang gihisgutan sa nahisulat nga nagaingon: Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga magauna Kanimo; Siya mao ang magaandam sa Imong dalan sa atubangan Mo. Sa pagkatinuod, magaingon Ako kaninyo, nga sa mga gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista; ngani, ang labing gamay diha sa gingharian sa langit daku pa kay kaniya. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini

MGA SULOD

240 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Kay ang tanang mga profeta ug ang kasugoan nanaghimog mga profesiya hangtud kang Juan; ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi. Ang katawhan miadto sa kamingawan aron pagtan-aw kang Juan Bautista. Si Juan Bautista nagasinggit ngadto sa katawhan sa paghinulso. Si Jesus nakakita nga ang katawhan miadto aron sa pagtan-aw kang Juan Bautista ug miingon, Unsa bay inyong giadto aron tan-awon didto sa mga awaaw? Aron ba sa pagtan-aw sa usa ka tawo nga nagsul-ob og luho nga mga bisti? Tan-awa, ang managsul-ob og luho nga mga bisti anaa sa mga balay sa mga hari. Apan, si Juan Bautista nagapuyo didto sa kamingawan. Kining nga mga Pulong ni Jesus naghisgot sa Kamatuoran nga ang Dios nagbutang kang Juan Bautista dinhi ingon nga representante sa katahan, ug usab aron pagbautismo kang Jesus. Ingon nga si Jesus nagasaksi kang Juan Bautista Siya miingon,

Nganong miadto man kamo sa kamingawan? Ngano nga kamo miadto sa tawo nga nagasul-ob sa balhibo sa kamelyo, nga ingon ssa usa ka tawong luog? Unsay inyong giadto? Nakakita ba kamog tawo didto nga nagsul-ob sa luho nga mga bisti? Ang tawo nga ingon niini magpuyo sa balay sa hari. Apan, sultihan Ko kamo nga siya daku pa kay sa mga hari, ug nga Siya midugang pagsaksi kang Juan Bautista nga maoy labing daku sa mga gianak og babaye pinaagi sa pag-ingon nga, Nganong nangadto man kamo? Nagngandoy ba kamo nga makakita og profeta? Oo, sa tinuod siya labaw pa sa usa ka profeta. Diha sa kaadlawan sa Daang Testamento, ang mga profeta giila nga daku kay sa mga hari. Unya kinsa ang labing daku diha sa tanang mga profeta sa Daang Testamento? Siya walay lain gawas kang Juan Bautista. Si Jesus sa linawas misaksi nga si Juan Bautista mao ang representante sa tanang katawhan. Si Juan Bautismo mao ang alagad sa Dios, nga gipadala 6 ka mga bulan una kay sa pagkahimugso ni Jesus. Siya sa pinasahi gipadala aron pagsalibay sa

MGA SULOD

241 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Kana maoy hinungdan ngano nga ang Ginoo nag-ingon, Oo, sultihan Ko kamo, ug labaw pa gani sa profeta. Kay kini siya mao man ang gihisgutan sa nahisulat nga nagaingon:Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga magauna Kanimo; Siya mao ang magaandam sa Imong dalan sa atubangan Mo. Ang Bibliya sa tinaw nagasulat ug nagasaksi mahitungod kang Juan Bautista niini nga tinuod. Si Juan Bautista nga gisaysay ni Jesus nga ingon niini misaksi usab kang Jesus pinaagi sa pagkompirma nga, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29) si Juan Bautista kadtong nagsaksi kang Jesus pinaagi sa pagkompirma nga, Tan-awa! Si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan, ug Siya walay lain gawas nga Anak sa Dios; ug siya sa tinud-anay mao ang labing daku diha sa tanang mga profeta sa Bibliya. Gikaingon nga si Juan Bautista mao sa tinuod ang Labawng

Sacerdote tungod kay ang iyang mga ginikanan mga kaliwat ni Aaron. Kita nahibalo nga diha sa kapanahonan sa Daang Testamento ang Dios nagpili kang Aaron ingon nga Labawng Sacerdote sa Israel sulod sa 40 ka mga tuig. Kita usab kinahanglan mahibalo nga ang Dios sa walay katapusan nagpiyal niining pagkaLabawng Sacerdote ngadto sa tanan niyang kaliwatan, ug mao nga kinahanglan walay makulang sa pagsalig nga si Juan Bautista sa tinuod ang representante sa tanang katawhan, ug ingon nga sacerdote nga nagsalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus. Dugang pa niini si Ginoong Jesus nagsulit nga, Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog (Mateo 11:12). Kini nga yugto nagapakita nga si Jesus nahimong Manluluwas sa tanang katawhan pinaagi sa pagdawat sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi kang Juan Bautista. Si Jesus sa linawas misaksi sa tinuod nga si Juan

MGA SULOD

242 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

Bautista misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Ang mga Pulong sa Mateo 11:12 nagsaksi nga ang kasal-anan sa kalibutan, nga nahimo sa katawhan nasalibay na ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo ni Juan Bautista. Ang mga magtutuo diha sa ebanghelyo sa Langit nga ebanghelyo sa bautismo nga nadawat ni Jesus ug sa Iyang dugo, mosalig nga si Jesus miadto ug namatay didto sa Krus, sa hingpit mipas-an sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo.

Ang Pagpamatuod ni Zacarias


Ingon nga nakadungog sa mensahe sa manulonda nga ang Dios mohatag kaniya og usa ka anak ug nga wala mosalig una niini, si Zacarias gisilutan sa pagkaamang. Samtang ang panahon nagdagan ug nakakita sa Pulong sa Dios ingon nga natuman, siya mihingalan sa batang lalaki nga Juan sumala sa gimando kaniya sa manulonda. Niadto pa nga ang

iyang dila nahubaran ug siya nakasulti. Ingon nga napuno sa Balaang Espiritu, si Zacarias nagsugod sa pagdayeg sa Dios pianagi sa paglitok sa mosunod: Ug si Zacarias nga iyang amahan napuno sa Espiritu Santo ug naghimog usa ka profesiya nga nag-ingon, Dalaygon ang Ginoong Dios sa Israel, Tungod kay Iyang giduaw ug gitubos ang Iyang katawhan, Ug alang kanato Iyang gipatindog ang usa ka gamhaang Manluluwas Diha sa kaliwatan ni David nga Iyang alagad, Sumala sa Iyang gisulti pinaagi sa baba sa Iyang mga balaang profeta Sukad pa sa karaang panahon, Nga kita pagaluwason gikan sa atong mga kaaway, Ug gikan sa kamot sa tanang nagadumot kanato; Aron sa pagtuman sa kaluoy nga Iyang gisaad ngadto sa atong mga ginikanan, Ug sa paghinumdom sa Iyang balaang

MGA SULOD

243 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

pakigsaad, Aa panumpa nga Iyang gihimo ngadto kang Abrahan nga atong amahan, Aron sa pagtugot kanato nga kita, Ingon nga linuwas gikan sa kamot sa atong mga kaaway, Magaalagad unta Kaniya sa walay pagkahadlok, Diha sa kabalaanon ug pagkamatarung, Sa Iyang atubangan, sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon; Kay ikaw mao man ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa Iyang mga dalan, Sa paghatag ngadto sa Iyang katawhan sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan Diha sa kapasayloan sa ilang mga sala, Pinasikad sa malumong kaluoy sa atong Dios, Inigbanagbanag unya kanato sa adlaw gikan sa kahitas-an Aron sa paghatag ug kahayag ngadto sa mga

nagalingkod sa landong sa kamatayon, Aron sa pagmando sa atong mga tiil ngadto sa dalan sa pakigdait. Ug ang bata midaku ug nahimong kusgan sa espiritu, ug siya didto magpuyo sa mga awaaw hangtud sa adlaw sa iyang pagpadayag ngadto sa Israel (Lucas 1:67-80). Niini nga yugto ang amahan naghimo og mga pagtagna pinaagi sa Balaang Espiritu kon unsa nga matang sa profeta si Juan Bautista, ug unsaon niya sa pagpadayon sa pagkasacerdote. Siya usab mitagna nga si Juan Bautista mahimong alagad sa Dios. Siya mitagna nga, Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon; kay ikaw mao man ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa Iyang mga dalan, sa paghatag ngadto sa Iyang katawhan sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan diha sa kapasayloan sa ilang mga sala (Lucas 1:76-77). Kini nga yugto nagatagna mahitungod niini nga ebanghelyo. Pinaagi niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, si Juan Bautista nahimong usa ka saksi sa

MGA SULOD

244 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

Kamatuoran alang kanato nga sa tinud-anay mosalig kang Jesus. Si Juan Bautista misulti kanato nga kita nakadawat sa kapasayloan sa kasal-anan pianagi sa pagsalig sa bautismo ni Jesus ug sa dugo, nga mao ang pagpasig-uli alang sa atong kasal-anan. Aron pagpasig-uli sa tanan natong kasal-anan, si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista. Dugang niini, si Juan misaksi sa tinuod nga siya misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagbautismo kang Jesus. Sa laing pagkasulti, pinaagi sa iyang pagsaksi, si Juan Bautista naghimo kanato nga mahibalo mahitungod sa kaluwasan pinaagi sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan. Ang matag usa makadawat sa kaluwasan gikan sa ilang kasal-anan pinaagi sa pagsalig sa bautismo ni Jesus ug dugo. Dugang niini, pinaagi sa pagsaksi ni Juan Bautista, ang matag usa nahibalo nga si Jesus mao ang manluluwas nga nagpasig-uli alang sa tanan nilang kasal-anan. Kon ang katawhan wala pa mahibalo mahitungod sa ebanghelyo sa pagpasig-uli

alang sa kasal-anan nga gihatag ni Juan Bautista ngadto kang Jesus, unsaon sila sa pagka 100% nga piho nga si Jesus sa tinuod ilang Manluluwas? Kon ang katawhan walay kahibalo sa ebanghelyo nga Kamatuoran sa pagpasig-uli sa kasal-anan, wala untay kaluwasan ni kinabuhing walay katapusan alang kanila. Kon kamo mosalig kang Jesus nga walay paghibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista, ang inyong pagtuo mahimong dili hingpit nga pagtuo, ug kamo magapadayon sa dili hingpit nga Kristohanong pagkinabuhi. Kamo magahimo sa mga butang sama sa pagsalig diha sa mga doktrina sa iglesia ug diha sa teyologika. Apan, kon kamo adunay kahibalo kon kinsa si Juan Bautista sa tinuod ug sa kamatuoran kon unsa nga matang sa bautismo ang iyang gihatag ngadto kang jesus alang sa kaluwasan nga nagpasaylo alang sa kasal-anan sa katawhan, kamo maluwas gikan sa tanan ninyong kasal-anan pinaagi sa pagbaton og pagtuo niini nga Kamatuoran. Diha sa Libro sa Genesis, ang mga sugilanon

MGA SULOD

245 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

sukad sa mga adlaw ni adan ug Eva mga walay sala ug nagpadayon ngadto sa mga adlaw ni Abraham nga kaliwat ni Set ug ni Shem human si Adan ug Eva nakasala, hangtud sa mga adlaw sa kaliwatan ni Jacob. Diha sa Libro sa Exodo kita makakita sa sinugdanan sa mga adlaw nga ang Balaod gisulat. Human lamang sa paglabang sa Mapula nga Dagat nga ang mga Israelihanon nakadawat sa kasugoan sa dihang sila didto sa kamingawan sa Sala, ug sila nagkinabuhi sumala niadto nga mga Balaod. Atol niadtong mga adlawa sa Balaod nga ang Dios naghatag sa katawhan sa Israel sa kapaagihan sa paghalad sa Tabernakulo. Ang Dios mitugot kanila nga motanyag og mga halad diin ang Labawng Sacerdote mosalibay sa kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagtapion sa mga kamot diha sa ulo sa kanding nga dinakdakan, ug unya pinaagi sa kamatayon niining walay ikasaway nga halad nga inihaw inay sa masalaypong katawhan, nga ang pagpapsig-uli mahimo alang sa ilang kasal-anan. Kini nga katuigan sa Balaod miabut sa katapusan

uban sa pagsulod sa katuigan sa grasya nga mao, nga sa dihang si Jesus midawat sa Iyang bautismo. Ang tibuok kaluwasan nga gisaad pinaagi sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan atol katuigan sa Daang Testamento nga natapos uban sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista. Mao nga, pinaagi sa Iyang bautismo ug sa pag-ula sa Iyang dugo, ang kasal-anan sa tanang katawhan napasaylo, ug ang kaluwasan gikan sa sala sa hingpit natapos. Ang sacerdote nga si Zacarias gidungog sa Dios nga nagaingon kaniya nga Siya mohatag kaniya og usa ka anak nga lalaki. Apan, si Elisabet, ang asawa ni Zacarias tigulang na kaayo ug anaa sa edad nga dili na manganak. Kini makita nga daw walay kalagmitan sa usa ka tigulang nga babaye nga magsabak sumala sa tawhanong paagi sa panghunahuna. Apan sa gihapon, kini asawa ni Zacarias nagsabak ug nagsugod sa pagpakita sa sigun sa gisulti sa Dios. Unom ka mga bulan human niadto, ang Birhin nga si Maria usab nagsugod sa pagpakita. Ung usa ka manulonda mipakita kang Maria ug misulti kaniya sa ingon, Kumusta ka, babayeng hinatagan sa grasya, ang

MGA SULOD

246 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

Ginoo anaa uban kanimo! Dalaygon ikaw diha sa mga kababayen-an! ug si Maria mihapa ug miingon, Tanawa, ako ulipon sa Ginoo. Matuman unta kanako kanang imong giingon (Lucas 1:38). Ingon niini, pinaagi sa pagdawat sa grasya sa Dios, si Maria nakadawat sa panalangin sa pagpanganak kang Kristo Jesus. Kita kinahanglan mahibalo nga kini nga pagpanamkon ni Maria, kinsa birhin, matawag lamang nga usa ka panalangin gikan sa Dios. Apna, sa tinuuod kini nga pagpanamkon maoy usa ka butang nga salawayon ilalum sa balaod niadtong mohimog pagpanapaw sumala sa mga balaod sa mga Judio atol niadtong panahona. Ingon nga kadot nasubli, ug bisan karon, ang usa ka babaye nga walay bana nga manamkon maoy usa ka dakung pagkainayran. Malisud alang kanila ang pagkaminyo. Apan bisan pa niini ang grasya sa Dios gimaya ug dungog ni Maria, inay sa pagkahadlok nga moantus sa mga kasakit sa unod. Human mosugid sa iyang pagtuo, si Maria nagsugod sa pagpakita. Ang tinuod mao nga ang pagsamkon ni Maria kang Jesus mao ang nahimo

pinaagi sa balaang Espiritu sumala sa mensahe nga gihatud sa manulonda sa Dios. Mao nga, pinaagi sa lawas sa usa ka Birhin nga si Maria, si Kristo Jesus, nga atong Manluluwas natawo. Si Maria dili kabanay ni Aaron. Siya kabanay ni Juda. Si Jose, nga namalaye kang Maria, usab usa ka kabanay ni Juda. Busa, si Kristo Jesus natawo ngadto sa panimalay sa mga hari. Tungod kay si Kristo Jesus mao ang Hari, Siya motungha pinaagi sa balay sa mga hari. Sa sama nga kadugtungan sa pangatarungan, tungod kay si Juan Bautismo mitungha ingon nga katapusang Labawng Sacerdote, siya mitungha gikan sas balay sa Labawng mga Sacerdote, pinaagi sa kabanay ni Aaron. Ang Dios nagpadala kang Juan Bautista una kay kang Jesus, ang labing dakung profeta ug alagad sa Dios. Niini lamang nga paagi nga ang mga tagna sa Daang Testamento nangatuman, ug nahimong may kalagmitan nga kita makasalig diha sa Dios sa tukma nga paagi. Tungod kaay ang pagkaLabawng Sacerdote maoy usa nga gitakda sa Dios nga walay katapusan, ang kasal-anan sa kalibutan mosalibay

MGA SULOD

247 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

pinaagi sa bautismo nga gihatag ngadto kang Jesus pinaagi sa kaliwatan ni Aaron; mao nga Si Juan Bautista ingon nga katapusang Labawng Sacerdote sa katawhan ang naghimo niining mahinungdanong tahas. Si Aaron mao ang unang Labawng Sacedote sa Israel, ug ang magulang nga lalaki ni Moises. Ang Iyang apuhan sa tuhod mao si Levi (anak ni Jacob); ang iyang apuhan mao si Coath; ang iyang amahan mao si Amram; ang iyang inahan mao si Jocabed, ug ang iyang magulang nga babaye mao si Meriam (Exodo 6:16-20). Si Aaron adunay mga anak nga lalaki nga ginganlag Nadab, Abiu, Eleazar, ug Itamar (Exodo 6:23, Numeros 3:2). Sukad sa higayon nga si Moises nakadawat sa pagtawag sa pagpanghalin gikan sa Egipto gikan sa Dios, si Aaron mibulig kang Moises, nga hinay manulti ug yungit, busa si Aaron namulong alang sa iyang bahin (Exodo 4:10, 7:10). Dugang niini, sa diha nga ang seremonya sa paghimo sa pakigsaad taliwala sa Dios ug sa Israel gipahigayon didto sa Bukid sa Sinai, si Moises uban kang Aaron ug ang iyang duha ka mga anak ug ang

kapitoan ka mga ansyano sa Israel, nakakita sa Dios ug sila mikaon ug nag-inom didto. Kini nagapakita kanato sa tin-aw nga sila sa pormal nagarepresenta sa katawhan sa Israel (Exodo 24:1-11). Sukad sa higayon nga ang Dios nagmando kanila ssa pagtukod sa Tabernakulo alang sa mga anak sa Israel, si Aaron ug ang iyang upat ka mga anak nga lalaki nakadawat sa pagdihug gikan sa Dios ug pinaagi niini sila nakadawat sa pagkasacerdote, ingon nga gikonsagra (Exodo 8:41, 40:13-16). Si Aaron ingon nga unang Labawng Sacerdote sa Israel midumala sa pagkasacerdote sulod sa 40 ka mga tuig, ug tungod niadto nga katarungan, nga ang banay ni Ruben mialsa sa kagahum ni Aaron ingon nga Labawng Sacerdote. Busa atong makita sumala sa mando sa Dios, nga ang mga bulak sa almendras namuskad diha sa sungkod ni Aaron nga nagarepresenta sa banay ni Levi diha sa napulog duha ka mga banay nga nagpahimutang sa ilang mga sungkod; pinaagi niini kini nagpruweba kanila nga ang pagkasacerdote

MGA SULOD

248 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

gihatag sa Dios ngadto sa banay ni Aaron (Numeros 17:1-10). Sa dihang si Aaron namatay sa edad nga 123, ang mga bisti ni Aaron gisul-ob ni Eleazar nga iyang anak, ug si Eleazar nahimong Labawng Sacerdote sa dapit ni Aaron (Numeros 20:23-29). Ang magsusulat sa Libro sa mga Hebreohanon misaksi sa tinuod nga si Aaron mao ang Labawng Sacerdote sa yuta ug nga si Jesus mao ang Labawng Sacerdote sa Langit (Hebreohanon 7:11-28).

Tin-aw Nga si Juan Bautista mao ang Labawng Sacerdote nga Takus sa Pagbautismo kang Jesus Pinaagi sa Pagtapion sa Iyang mga Kamot sa Ulo ni Jesus aron Pagpasig-uli sa Kasal-anan sa Kalibutan
Si Jesus misaksi sa tinuod nga si Juan Bautismo mao ang representante sa tanang katawhan. Sumala sa nahisulat sa Mateo 11:10-11, Kay kini siya mao

man ang gihisgutan sa nahisulat nga nagaingon: Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga magauna Kanimo; siya mao ang magaandam sa Imong dalan sa atubangan Mo. Sa pagkatinuod, magaingon Ako kaninyo, nga sa mga gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista; ngani, ang labing gamay diha sa gingharian sa langit daku pa kay kaniya. Si Juan Bautista midumala sa pagkasacerdote sa pagsalibay sa kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus, kinsa mao ang nating Karnero nga halad sa Dios.

Ang Ganghaan sa Langit Naabli sukad sa Panahon ni Juan Bautista


Kon kita motakda sa pagbuhat sa usa ka buluhaton, kita mangandam sa atong kaugalingong sa kaisipan ug lawas sa pagbuhat sa usa ka buluhaton nga malampuson. Maingon man usab, aron pagpapas

MGA SULOD

249 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

sa sala sa kalibutan, ang Dios nag-andam kang Juan Bautista ingon nga unang bahin sa Iyang plano. Ania ang kalig-onan: Sinugdan sa Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios. Ingon sa nahisulat diha sa basahon ni Isaias nga profeta: Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga mag-una Kanimo, Siya mao ang magaandam sa Imong dalan; Ang tingog sa magasinggit diha sa mga awaaw: Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Tul-ira ninyo ang Iyang mga agianan Diha sa mga awaaw si Juan nga magbabautismo mitungha nga nagwali mahitungod sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala. Ug nangadto kaniya ang mga katawhan gikan sa tibuok yuta sa Judea, ug ang tanang tawo sa Jerusalem; ug sa suba sa Jordan iyang gibautismohan sila, sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Ug kini si Juan nagsul-ob ug bisti nga balhibo sa kamelyo ug may bakus nga panit diha sa iyang hawak, ug ang iyang

kan-onon dulon ug dugos sa kamingawan. Ug nagwali siya nga nag-ingon, Sa ulahi nako moabut ang labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa pagtikubo aron sa paghubad sa higut sa Iyang mga sapin dili ako takus. Ako nagbautismo kaninyo sa tubig, apan ang Iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo (Marcos 1:1-8). Atong tukion pag-ayo si Juan Bautista, ang magaandam sa ebanghelyo sa langit. Kon kita mobasa sa Libro sa Malaquia diha sa Daang Testamento aton makita nga ang mga sacerdote atol niadtong panahona sa hingit dugta. Tungod niini, walay sacerdote nga giuyonan sa panan-aw sa Dios diha sa mga Israelihanon sa wala pa moabut si Jesus mga 2,000 ka mga tuig na ang miagi. Ang mga sacerdote niadtong panahona dugta kaayo nga sila misalikway sa mga kalagdaan sa Pulong sa Dios, sama sa hinatag sa Dios nga kapaagihan sa paghalad ug sa Iyang Kasugoan. Kadto mao ang katarungan nga ang Dios mipadala og sacerdote, Iyang sinugo kinahanglan

MGA SULOD

250 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

matawo niining yutaa. Mao nga, ang Dios nagpadala sa Iyang sinugo, ug siya walay lain gawas kang Juan Bautista, ang mag-aandam sa ebanghelyo sa Langit. Si Juan Bautista gipadala niining yutaa 6 ka mga bulan sa wala pa si Jesus. Tungod kay ang Dios kanunay migamit sa representante nga sacerdote aron pagsalibay sa kasal-anan sa katawhan ngadto sa halad nga karnero, Siya mipadala kang Juan Bautista. Busa, atong makita nga ang Dios nagapadala kang Juan Bautista ug nagahimo kaniya nga representante nga sacerdote alang sa tanang katawhan. Tungod kay si Juan Bautista dili makaipon niining dugta nga mga sacerdote, siya nagkinabuhi nga nag-inusa ra didto sa kamingawan ug nag-aghat sa mga Israelihanon sa paghinulsol. Diha sa Ebanghelyo sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 2, atong mabasa kini, Ingon sa nahisulat diha sa basahon ni Isaias nga profeta: Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga maguna Kanimo. Dugang sa iyang pagsinggit didto sa kamingawan, siya usab nagasinggit alang sa bautismo sa paghinulsol nga mogiya kanila sa

pagdawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan. Kita kinahanglan makasabot nga adunay duha ka mga matang sa bautismo nga gihatag ni Juan. Ang unang matang mao ang bautismo sa paghinulsol nga iyang gihatag ngadto sa katawhan sa Israel, ug kadto mao ang paggiya sa katawhan nga mibiya sa Dios sa pagbalik ngadto kang Kristo, nga mao ang dayon nga panghimayad sa ilang kasal-anan. Ingon nga usa ka profeta, pinaagi sa paghimo sa katawhan nga makaamgo nga sila mga makasasala nga nagapadulong ngadto sa empeyerno, si Juan Bautista mihatag niini nga bautismo sa paghinulsol niadtong miila ug misugid sa ilang masalaypong pagtunhay. Ang katawhan nga nagapos sa ilang kasal-anan, miadto kang Juan Bautista, ug gibautismohan sa tubig ingon nga simbulo sa pagmatuod nga sila mga makasasala atubangan sa Dios. Ang ikaduha nga bautismo lahi gikan sa nahauna ingon nga kini gihimo sa dihang si Juan Bautista mibautismo kang Jesus, ug kini mao ang bautismo nga nagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan

MGA SULOD

251 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

ngadto sa lawas ni Jesus. Si Juan Bautista misaksi niadtong nakadawat sa bautismo sa paghinulsol atubangan sa Dios, ug sa pagsalig kang Jesus nga nagkuha sa ug nagdala sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang pagpabautismo. Sa dihang hapit na si Jesus modawat sa Iyang bautismo gikan kang Juan, Siya misulti kang Juan Bautista, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung (Mateo 3:15). Ingon sa nahisulat niini nga yugto, ang mga Pulong sa tagna sa Dios nga nagaingon nga si Jesus mokuha ug mopasig-uli sa kasal-anan sa katawhan natuman. Ang tanang katawhan nga mosalig kang Jesus kinahanglan mosalig sa bautismo ug sa dugo ni Jesus lakip sa ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan. Tungod kay si Juan Bautista, ang mag-aandam sa ebangheylo sa Langit, misalibay sa sala sa kalibutan ngadto kang Jesus alang sa dayon pinaagi sa pagbautismo Kaniya ingon nga pagpasig-uli alang sa kasal-anan sa kalibutan, si Juan Bautista naghimo

niini nga may kalagmitan nga kita makaadto sa Langit pinaagi sa pagbaton og pagtuo kang Jesus. Si Jesus dayon nahimong Dalan ngadto sa Langit. Kamo ba mmosalig niini? Diha sa Ebanghelyo sa Marcos kapitulo 1 mga bersikulo 14-15 gipahayag nga, Ug unya tapus sa pagdakop kang Juan, si Jesus miabut sa Galilea, nga nagwali sa Maayong Balita gikan sa Dios, ug nagingon, Ang panahon ania na gayud, ug ang gingharian sa Dios haduol na; paghinulsol kamo ug tumuo kamo sa Maayong Balita. Ang Ebanghelyo mao ang maayong balita, ug kini nagkahulugan nga euaggelion sa Grego. Ang balita nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagkuha kanila ngadto sa Iyang lawas sa dihang Iyang gidawat ang Iyang bautismo gikan kang Juan Bautista alang sa pagpasig-uli sa kasal-anan, mao ang ebanghelyo sa Langit. Ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto kang Jesus pinaagi kang Juan Bautista sa dihang si Jesus midawat sa Iyang bautismo. Ang mapasig-ulion nga ebanghelyo alang sa

MGA SULOD

252 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

kasal-anan sa katawhan mao ang ebanghelyo sa bautismo nga nadawat ni Jesus ug sa Iyang dugo didto sa Krus. Ang kasal-anan sa kalibutan nagtumobk ngadto sa kasal-anan sa tanang katawhan niining kalibutana. Ang tanang katawhan lakip kaninyo ug kanako, lakip sa inyong mga apo nga mangatawo sa umalabut. Ang inyong kasal-anan nagtumbok ngasto sa tanang kasal-anan sa inyong kaagi, kasamtangan ug sa umalabut (sila naglakip dili lamang sa kasal-anan nga nahimo sa miagi apan sa kasal-anan nga inyong mahimo sa umalabut), kining tanan pulos kasal-anan sa kalibutan. Ang kalibutan nga gihisgutan dinhi wala lamang magtumbok sa Yuta, apan sa sinugdan ug sa katapusan sa tibuok kabuhatan.

Si Juan Bautista Mianhi aron Pagwali sa Kamatuoran sa Pagpasig-uli alang sa Kasal-anan


Si Juan Bautista mianhi nga nagadala sa

Kamatuoran sa pagkamatarung, o diha sa Kamatuoran sa kaluwasan, nga pinaagi niini ang Dios mipasig-uli alang sa kasal-anan sa katawhan. Ingon nga kini nahisulat, Kay kaninyo mianhi si Juan nga nagtultol sa dalan sa pagkamatarung, ug wala kamo motuo kaniya, apan ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye mituo kaniya; ug bisan pa sa nakita na ninyo kini, wala gihapon kamo maghinulsol sa kaulahiay ug wala motuo kaniya (Mateo 21:32), Si Juan Bautista mianhi aron pagwali sa kamatuoran sa pagkamatarung. Si Juan Bautista mao ang profeta nga gipadala nganhi sa kalibutan sa Dios aron nga siya makagiya sa tanang katawhan dinhi sa pagkamatarung. Pinaagi sa pagsalibay sa kasal-anan sa tanang katawhan sa kalibutan ngadto kang Jesus, bisan kinsa nga mosalig niini nga Kamatuoran makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan. Pinaagi kaniya nga nakasaksi sa ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan, diin siya misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Ginoo, daghang katawhan ang nakadawat

MGA SULOD

253 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

sa kaluwasan gikan sa sala pinaagi sa pagsalig ug pagbaton og pagtuo niini nga Kamatuoran sa kaluwasan tungod kang Juan Bautista. Diha sa Mateo 21:32 atong mabasa nga, Kay kaninyo mianhi si Juan nga nagtultol sa dalan sa pagkamatarung, ug wala kamo motuo kaniya, apan ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye mituo kaniya; ug bisan pa sa nakita na ninyo kini, wala gihapon kamo maghinulsol sa kaulahiay ug wala motuo kaniya. Ang hugpong sa mga pulong dinhi, Kay kaninyo mianhi si Juan nga nagtultol sa dalan sa pagkamatarung, naghisgot sa buhat ni Juan Bautista, ang katapusan Labawng Sacerdote sa Daang Testamento (Mateo 11:13), nga nagsalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa bautismo. Ngano sa inyong paghunahuna nga ang mga maniningil og buhis ug ang mga bardot misalig diha sa bautismo ni Jesus diin si Juan Bautista nakasalibay sa kasal-anan sa kalibutan? Kita kinahanglan maghunahuna sa halalum sa makausa pa ngano nga ang

mga bardot ug ang mga maniningil sa buhis midawat sa kaluwasan gikan sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa pagbaton og pagtuo diha sa matarung nga buhat nga gihimo ni Kristo Jesus ug Juan Bautista. Unya, ngano nga daghan kaayo ang mga nag-antus sa kalaglagan pinaagi sa wala pagbaton og pagtuo niining matarung nga pagministeryo? Ang mga bardot ug ang mga maniningil sa buhis maoy sagad nga katawhan nga makahimog daghang kasal-anan. Kon si Juan Bautista wala pa mosalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus sa makausa ug alang sa tanan, kini nga mga bardot ug mga maniningil sa buhis dili unta kamadawat sa kaluwasan gikan sa ilang kasal-anan nga baga pa kay sa dampog ug sa mangiob nga panganod. Ang mga maniningil sa uhis ug mga bardot nagsalig diha sa ilang mga kasingkasing nga ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista mao ang bautismo alang sa pagpasig-uli alang sa tanan nilang kasal-anan, mao nga, sila nakadawat sa kaluwasan. Dugang niini, sila nagsalig nga si Jesus mao ang anak

MGA SULOD

254 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

sa Dios, ug nga sila nakadawat sa walay katapusasng kaluwasan pinaagi sa pagbaton og pagtuo nga si Jesus mao ang halad nga nating Karnero sa Dios nga gipadala aron pagluwas kanila gikan sa tanan nilang kasal-anan. Kon dili pa tungod sa papel nga gidala ni Juan Bautista niini nga ebanghelyo sa pagpasig-uli sa kasal-anan, kita dili unta makasalig kang Jesus ug makadawat sa kaluwasan. Kamo tingali moingon nga, ako dili mosalig diha sa bautismo ni Jesus, apan taliwala niini ako nagsalig kang Jesus. Kon kini maoy nahitabo, kamo ba naghunahuna nga si Jesus mahimong inyong manluluwas nga kamo walay pagtuo nga ang tanan ninyong kasal-anan napasig-ulian na pinaagi sa bautismo ni Jesus? Kon kana maoy nahitabo, nan si Jesus namatay nga wala makakuha sa tanan ninyong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo. Kamo ba sa matinud-anon naghunahuna nga kamo mangatawo pag-usab pinaagi sa pagsalig kang Jesus niini nga paagi? Minahal nga mga masigkamagtutuo, intawon hunahunaa pag-ayo

kini sa makausa pa. Aron pagpahilikay kanato gikan sa tanan natong sala ug silot, ang Dios mipadala kang Juan Bautista, ug Siya nagplano niini aron nga si Jesus makakuha sa tanan natong kasal-anan pinagi kang Juan Bautista. Kon ang Dios mipiho pa sa pagsalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo, nan kita dili gayud makadawat sa atong kaluwasan kon kita modumili niini nga pagpiho sa Dios. Kon kita mosupak niini nga ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug sa iyang dugo, nan kita sa piho dili matinubos nga katawhan. Inay, pinaagi sa pagsupak niini nga plano sa Dios kita mahimong katawhan nga madestino ngadto sa empeyerno. Ako maglaum nga kamong tanan maghunahuna pinaagi sa inyong kaugalingong pangatarungan mahitungod kon unsa ang tukma nga pagtuo o dili pinasikad niini nga Pulong sa Kamatuoran. Husto nga kamo modawat sa kaluwasan pinaagi sa pagsalig kang Jesus sumala sa plano nga gitakda sa

MGA SULOD

255 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

Dios. Sama sa unsa ang inyong mga pagbati karon? Ako naglaum nga kamo mosalindot sa tanan ninyong mga gihunahuna ug mosalig niini nga Kamatuoran nga ang tanan ninyong kasal-anan napasaylo na pinaagi sa bautismo ni Juan Bautista nga gihatag ngadto kang Jesus. Ako mag-ampo nga kamo mosalig diha sa kabubut-on sa Dios nga nagtinguha sa pagluwas kanato pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Kon kamo mosalig nga ang tanan ninyong kasalanan nasalibay na ngadto kang Jesus, kamo pagatawgon nga matarung, tungod kay kamo walay sala pinaagi sa pagtuo, ug ang matarung lamang nga katawhan nga nagsalig niini ang makaadto sa Langit sumala sa balaod sa grasya sa Dios. Kon kamo tingali dili makadawat niini nga kamatuoran nga ang tanan ninyong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus pinaagi kang Juan Bautista, nan kini nagkahulugan nga kamo nalibug sa kaluwasan sa Dios. Kamo ba magpadayon sa pagbarug batok ug modumili sa pagkamatarung ni Juan Bautista nga gihimo ngadto kang Jesus? Kon kamo mosupak niining dakung

panalangin, kini mahisama lamang sa pagsumili sa tanang mga plano sa Dios sa kinatibuk-an, ug kamo pinaagi sa paghimo niini mahimong dautan nga anak, magahion nga nagadumili sa Kamatuoran uban sa inyong kaugalingong salabutan. Ingon nga nakabautismo kang Jesus didto sa Suba sa Jordan, si Juan Bautista misaksi kang Jesus sa pagkasunod nga adlaw, nga nagasinggit sa makusog, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29) si Jesus midawat sa kasal-anan sa kalibutan ug 3 ka mga tuig human niini sioya namatay didto sa Krus nga nagabayad nga impas niini nga kasal-anan. Ang sala walay gibug-aton. Kini walay bulok, baho o tabas, ug kini dili mohimog bisan unsa nga tunog. Tungod kay ang usa ka tawo dili makamatikud niini pinaagi sa mga igbalati (atong panan-aw, panimhot, panilaw, pandungog ug hikap), kita dili makabati niini. Busa, ayaw sulayi sa pagsusi pinaagi sa imong mga igbalati o mga pagbati nga ang inyong kasal-anan nahanaw. Ang atong mga pagbati mausab

MGA SULOD

256 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

sa tanang mga panahon. Apan, tungod sa Pulong sa Dios, ang Kamatuoran ni Jesus nga nagpapas sa sala sa kalibutan dili mausab sa kahangturan. Ako nakasiguro nga kamo karon nagsalig diha sa Pulong sa kamatuoran diin si Juan Bautista misaksi pinaagi sa pag-ingon nga, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29) si Jesus nagsaksi sa 3 ka mga tuig pianagi sa pag-ingon, Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi (Juan 14:6), ug misaksi sa tinuod nga ang pagpsig-uli alang sa kasal-anan sa tanang katawhan mao ang bautismo nga nadawat ni Jesus ug ang Iyang dugo. Siya misulti kanato nga nagsalig sa pagkinabuhi sa kinabuhi sama sa Iyang mga disipulo, nga nagapakatap sa ebanghelyo sa bautismo ni Jesus ug dugo. Minahal nga mga masigkamagtutuo, si Profeta Isaias nag-ingon, Pagsulti kamo nga maluluy-on sa Jerusalem ug singgiti siya, nga ang iyang panahon sa gubat natapus na, nga ang iyang kasal-anan gipasaylo na, nga nakadawat siya og pinilo gikan sa

kamot ni Jehova tungod sa tanan niyang mga sala (Isaias 40:2). Oo, tinuod kini. Si Jesus nagluwas kanato pinaagi sa pagkuha sa inyong kasal-anan ingon man usab sa akong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista, namatay didto sa Krus ug nagabayad nga impas kanila, ug ingon nga nabanhaw gikan sa kamatayon. Ang unang butang nga gihimo sa Dios aron pagpasig-uli sa kasal-anan sa katawhan ug sa pagluwas kanato mao ang pagpadala kang Juan Bautista. Aron pagluwas sa mga makasasala gikan sa atong kasal-anan, ang Dios nagpadala kang Juan Bautista una nganhi kanato ingon nga sinugo sa Hari. Ang Bibliya nagakompirma niini. Diha sa Libro sa Malaquias sa Daang Testamento kapitulo 3 bersikulo 1 atong mabasa kini, Ania karon, Ako nagapadala sa Akong sinugo, ug siya magaandam sa dalan sa atubagan Ko: ug ang Ginoo nga inyong gipangita moabut sa hinanali sa Iyang templo; ug ang sinugo sa tugon, si kinsa inyong gitinguha, ania karon, siya moabut na, nagaingon si

MGA SULOD

257 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

Jehova sa mga panon. Sa wala pa ang Bag-ong Testamento ang Dios nagsaad sa pagpadala kang Juan Bautista, nga sinugo sa Dios diha sa Libro sa Malaquias. Ang Dios nagtugot nga kita makadawat sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan pinaagi kang Jesus pinaagi kang Juan Bautista nga Iyang alagad. Siya misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Kini mao ang paagi sa paghimo kanato nga makaandam sa dalan sa langit pianagi sa paghimo kanato nga makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan, ug kini mao ang bugtong paagi sa kaluwasan nga moluwas kanato. Busa walay laing dalan ngadto sa kaluwasan. Ang Ginoo nagingon, Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi (Juan 14:6). Tungod kay si Jesus mipasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan pinagi sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang batuismo ug pagpakamatay didto sa Krus mao ang dalan ug ang Kamatuoran nga nakahimo kanato sa pagdawat sa kaluwasan. Pinaagi sa

pagsalig niini nga nakakab-ot sa bag-ong kinabuhi. Kamo ba usab misalibay sa tanan ninyong kasal-anan ngadto kang Jesus sa dihang si Juan Bautista misalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus sa dihang siya mibautismo Kaniya? Kamo ba mosalig niini nga Kamatuoran? Kadtong tanan plano sa Dios, ug nga anagayan ngadto sa Maalam. Kita kinahanglan dili modumili niini, kamo dili gayud makasulod sa Gingharian sa Dios, bisan unsaon ninyo sa pagpaningkamot. Aron pagluwas kanato sa hingpit, ang Dios midawat sa Iyang bautismo pinaagi kang Juan Bautista ug mipasig-uli sa tanan natong kasal-anan. Ako naglaum nga kamo mosalig diha sa dalan sa kaluwasan nga giablihan ni Jesus. Ako naglaum nga walay usa kaninyo ang modumili sa dalan sa kinabuhi. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog (Mateo 11:12). ang nakaagum na sa mga paglugos nga gihisgutan dinhi nagkahulugan nga ang katawhan nga nagaslaig diha

MGA SULOD

258 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

sa tinuod nga ang tanang kasal-anan sa kalibutan nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang Siya midawat sa Iyang bautismo gikan kang Juan Bautista sa madayganon mosulod sa Gingharian sa Langit pinaagi sa pagtuo tungod kay sila walay bisan usan nga kasal-anan. Karon ang Gingharian sa Langit iya sa niadtong mga nagsalig nga ang kasal-anan sa kalibutan nasalibay na ngadto kang Jesus pinaagi kang Juan Bautista. Bisan kinsa nga mosalig diha sa ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan diin si Juan Bautismo misalibay sa tanang kaal-anan sa kalibutan nadto kang Jesus makadawat sa kaluwasan nga walay pagkapakyas. Mga masigkamagtutuo, kinsa ang usa ka tawo nga nagaandam sa dalan ngadto sa Gingharian sa Langit alang kanato? Ang Dios nag-ingon, Ania karon, Ako nagapadala sa Akong sinugo, ug siya magaandam sa dalan sa atubagan Ko. Kini nagkahulugan nga Iyang giandam nang daan si Juan Bautista aron nga kita makasulod sa Gingharian sa Langit. Pinaagi sa pahimo sa buhat sa pagsalibay sa atong kasal-anan

ngadto kang Kristo Jesus, si Juan Bautista naghimo kanato nga matarung nga walay bisan unsa nga sala ug mga anak sa Dios. Siya nag-andam alang kanato aron nga kita makasulod sa Gingharian sa Langit. Si Juan Bautista, mao ang sinugo sa Dios, nga nagandam sa dalan alang sa atong sapit, aron nga kita makasulod sa Gingharian sa Langit pinaagi sa pagkarepresentante sa matag usa kanato. Si Juan Bautista nag-andam sa dalan aron nga kitang tanang katawhan sa tinud-anay matawo pag-usab. Ug niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, Ako mao ang may kinahanglan nga Imong pagabautismohan, ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako? Si Jesus mitubag kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ug siya mitugot na lang. Ug sa nabautismohan na si Jesus, Siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa, nabukas ang kalangitan ug Iyang

MGA SULOD

259 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw Niya; ug ania karon, usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako (Mateo 3:13-17). Si Juan Bautista mihimo niining mahinungdanong matarung buhat. Ang pagminsiteryo ni Juan Bautismo diin siya nakasalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan niining kalibutan ngadto kang Jesus maoy sa tinuod matarung buhat. Kini mao ang ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan, ang pagkamatarung sa Dios, ug dalan ngato sa kaluwasan gisaksihan ni Juan. Aron kita makadawat sa kaluwasan, kita kinahanglan moamgo ug moalig dinhi sa atong mga kasingkasing sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang giula nga dugo, ug sa Iyang pagkabanhaw, nga naglangkub sa ebanghelyo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan. Dugang niini, si Jesus mihingpit sa pagkamatarung sa Dios uban sa Iyang bautismo. Si Jesus mihingpit sa atong kaluwasan pinaagi sa

pagkuha sa kasal-anan sa tibuok kalibutan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista, ug namatay didto sa Krus, human makapasig-uli alang niining tanan nga kasal-anan. Kon atong tan-awon ang Libro sa Hebreohanon, atong makita nga si Jesus mao ang Labawng Sacerdote sa langit sunod sa han-ay ni Melquisedec. Siya walay kagikanan, ug dili gani siya kaliwatan ni Aaron. Si Kristo Jesus dili usab kaliwatan ni Adan, apan inay, Siya mao ang Anak sa Dios. Dugang pa niini, tungod kay Siya mao ang aton Maglalalang ug ang Usa nga nagtawag sa Iyang kaugalingon nga Ako mao Ako, siya walay kagikan. Apan, bisan pa niini, Siya nagsalindot sa Iyang himaya sa langit ug mikanaug niining yutaa aron Siya makaluwas sa Iyang nilalang. Sa dihang ang Iyang nilalang naghingutas nga mabuhi human mahulog ngadto sa sala tungod sa pagsulay sa yawa, Siya mikanaug niining yutaa diha sa unod sa tawo ug midawat sa bautismo didto sa Suba sa Jordan aron pagluwas sa katawhan sa hingpit pinaagi sa pagpasig-uli alang sa

MGA SULOD

260 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

tanan nilang kasal-anan. Atong basahon karon ang Mateo 3:15 nga ambahan. Si Jesus mitubag kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ug siya mitugot na lang. Si Jesus mimando kang Juan Bautista, ang representante sa yuta, sa pagtugot sa paghimo karon! Si Juan Bautista mituman pinaagi sa pag-ingon nga, Oo, akong buhaton sama sa Imong giingon. Ingon niini, si Jesus miyuko sa Iyang ulo ngadto kang Juan ug siya mibautismo Kaniya. Ingon nga ang Labawng Sacerdote mihimo sa pagtapion sa mga kamot diha sa ulo sa kanding nga dinakdakan aron pagbalhin sa tanang tinuig nga kasal-anan sa mga Israelihanon, mao man usab sa tataw nga pagsundog diha sa Daang Testamento, maingon man, si Juan Bautista misalibay sa kasal-anan niining kalibutana ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya.

Ang Kaluwasan gikan sa Kasal-anan Gituman pinaagi sa Baruganan sa Representasyon


Kon ang usa ka nasud motimaan sa kasabutan uban sa laing nasud, kana nga kasabutan mahimong masangputon kon ang mga pangulo sa estado gikan sa duha ka mga nasud makatimaan niini nga kasabutan, nga nagarepresenta ang usag usa sa katawhan sa ilang isigkakaugalingong nasud. Sa samang paagi, ang atong kaluwasan sa lubos natuman ilalum sa baruganan sa representasyon. Nagarepresenta sa tanang katawhan-si Juan Bautista misalibay sa tanang kasal-anan ngadto kang Jesus. Kini mao kon giunsa ni Jesus sa pagdawat sa Iyang bautismo gikan kang Juan Bautista. Ang pulong bautismo adunay espirituhanong kahulugan nga mao ang, aron paghinlo, aron paglubong, aron pagtunol ug aron pagbalhin. Diha sa Daang Testamento kon ang usa ka makasasala mosalibay sa iyang kasal-anan ngadto sa kanding pinaagi sa

MGA SULOD

261 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

pagtapion sa mga kamot, kadto nga kasal-anan nasalibay na ngadto sa kanding, ug ang kanding magantus sa kamatayon aron pagpasig-uli alang niadtong kasal-anan inay sa makasasala. Diha sa Levitico 16:21, adunay usa ka yugto nga nagaingon, Ug igabutang ni Aaron ang duruha ka kamot niya sa ibabaw sa ulo sa kanding nga buhi, ug igasugid niya sa ibabaw niini ang tanan nga kasalanan sa mga anak sa Israel, ug ang tanan nila nga mga paglapas, bisan pa ang tanan nila nga mga sala; ug kini igabutang niya sa ibabaw sa ulo sa kanding, ug igapadala kini ngadto sa kamingawan pinaagi sa kamot sa usa ka tawo nga tinudlo alang niini. Sumala sa gisulti niini nga yugto, matag tuig sa Adlaw sa Pagpasig-uli, si Aaron mohimo sa pagtapion sa mga kamot pinaagi sa pagpahiluna sa duha ka mga kamot diha sa ulo sa kanding nga dinakdakan sumala sa baruganan sa representasyon alang sa dapit sa tanang katawhan, ug busa ang tanang kasal-anan sa katawhan sa Israel nasalibay ngadto sa kanding pinaagi sa pagtapion sa mga

kamot ni Aaron (Levitico 16:20-22). Karon ang pangutana, ang katawhan ba sa Israel adunay sala human sa hitabo? Wala, sila wala nay sala. Ilalum sa mao nga baruganan, pinaagi sa bautismo nga nadawat ni jesus gikan kang Juan Bautista, ang representante sa katawhan, ang kabubut-on sa Dios sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan sa tanang katawhan natuman. Diha sa Daang Testamento, ang kapaagihan sa paghalad nagdawat sa pagsalibay sa kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagdawat sa pagtapion sa duha ka mga kamot (Levitico 16:21). Maingon man usab, ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista didto sa suba sa Jordan (Mateo 3:13-17) mao ang sama nga pagtanayag sa halad sa pagpasiguli. Ang mga Pulong, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung (Mateo 3:15), adunay sama nga kahulugan sa Akong tumanon ang tibuok pagkamatarung niining kalibutana pinagi sa pagkuha ug pagbutang sa Akong likud sa tanang kasal-anan sa

MGA SULOD

262 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

kalibutan pinaagi sa pagdawat sa akong bautismo gikan kanimo. Dugang pa, Ang pagbuhat niini nagkahulugan nga Pinaagi sa imong paghatag Kanako sa bautismo, ug sa Akong pagdawat sa bautismo gikan kanimo. Ang mga pulong Ang pagbuhat niini, sumala sa gihisgutan dinhi maoy (hoo-tos gar) sa Heleniko o Grego. Dugang pa, nga kining mga pulonga adunay kahulugan nga, sa tukma niini nga paagi, labing tukma, o walay laing paagi gawas niini. Busa, ang hugpong sa mga pulong, Aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung, nagkahulugan nga kini angayan nga ako mokuha sa tanang kasalanan sa katawhan, sa labing tukma nga paagi o kapaagihan, ikaw nagahimo sa bautismo kanako ug ako midawat sa bautismo gikan kanimo. Pagbutang og kalainan nga, ang Ginoo nagaingon dinhi nga, Ang katawhan moadto sa empeyerno tungod sa ilang kasal-anan. Ang matag usa nagaantus karon tungod sa sala. Sila ginahulga sa Yawa. Tungod sa sala, sila dili makadawat niini nga panalangin. Busa

aron pagpanalangin sa katawhan aron nga sila makasulod sa Langit, sila kinahaglan modawat sa bautismo gikan kanimo. Ikaw kaliwat ni Aaron. Busa, ingon nga representante sa katawhan, ikaw kinahanglan mohimo ssa pagbautismo Kanako alng sa dapit sa matag usa. Ako modawat sa bautismo gikan kanimo. Pinaagi sa paghimo niini, ang tibuok pagkamatarung matuman niining kalibutana. Sa dihang si Jesus misulti kang Juan Bautista, Himoa kini nga bautismo Kanako, Si Juan Bautista mitubag, Oo Ginoo, Akong buhaton ang ingon, ug unya si Juan Bautista mitapion sa iyang duha ka mga kamot ngadto sa ulo ni Jesus ug unya mikuha kanila. Niadto bantayanan nga higayon, ang tanang kasalanan sa kalibutan nasalibay ngato kang Kristo Jesus nga walay gilikatan. Diha bay higayon nga si Jesus nakahimog sala? Wala, walay higayon. Tungod kay si Kristo Jesus gipanamkon pinagi sa Balaang Espiritu, Siya natawo nga walay sala. Si Jesus wala makasala samtang dinhi niining kalibutana. Kitang tawhanong mga

MGA SULOD

263 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

nilalang nangatawo uban sa sala, apan si Jesus wala matawo nga may sala. Samtang nagakinabuhi niining yutaa, si Jesus wala gayud makasala bisan usa ka gamay nga sala, si Siya nakahimog sayop. Nan, ngano kaha sa inyong paghunahuna nga si Jesus namatay pinaagi sa paglansang didto sa Krus? Sa dihang si Kristo Jesus nagsugod sa Iyang pagalagad sa alang sa kadaghanan, ang labing unang buhat nga Iyang nahimo mao ang pagtuman sa buhat sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagdawat sa bautismo didto sa Suba sa Jrodan. Pinaagi sa katapusang Labawng Sacerdote nga ginganlag Juan Bautista, kinsa mao ang representante sa tanang katawhan. Si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan. Kadto maoy hinungdan ngano nga Siya midawat sa paghukom ug namatay didto sa Krus. Kini maoy hiungndan ngano nga si Kristo Jesus, sa dihang Siya hapin na magsugod sa Iyang pag-alagad sa kadaghanan sulod sa 3 ka mga tuig, nagpasantop ingon nga sanglitanan sa dihang Siya nakakita sa usa ka babayeng mananapaw nga nag-ingon, Bisan Ako dili

makahukom kanimo. Bisan ako dili makapahamtang kanimog paghukom. Ako kinahanglan modawat sa imong paghukom. Ako kinahanglan mamatay didto sa Krus alang sa imong dapit. Didto sa Tanaman sa Getsemane, si Jesus miadto aron sa pag-ampo, Dili ang Akong kabubut-on, apan sumala sa Imong pagbuot. Sa pagsugod, Siya nagampo nga maluguton, Amahan, kon Imong kabubuton, isaylo kining kupa gikana Kanako. Apan sa wala madugay, Siya sa kinabubut-on mituman sa plano sa amahan sa kaluwasan. Bisan pa nga si Jesus buot molikay niini kon mahimmo lamang, ug diha sa kabubut-on sa Amahan, Siya mitugyan pinaagi sa pag-ingon, Dili ang Akong kabubut-on, apan sumala sa Imong pagbuot, ug dayon sa tin-aw miandam sa Iyang kasingkasing. Siya nahibalo nga kadto maoy kabubut-on sa Amahan nga Siya mamatay. Sukad niadto, siya gitaral ngadto sa korte ni Pilato, Siya gisakit, gilatus sa latus nga alang lamang sa mga mamumuno ilalum sa silot nga kamatayon, hangtud nga ang Iyang tibuok lawas nagkawataswatas, ug

MGA SULOD

264 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

bisan sa wala pa Siya ilansang sa Krus, Siya hapit na mamatay. Ang pangutana nga gipanugtana ni Pilato Kaniya mao nga, Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang Manluluwas? Ang Anak sa Dios? Si Jesus mitubag, Ako mao ang imong gihisgutan. Sumala sa imong giingon. Sa dihang si Pilato miingon, Kon Ikaw mosulti sa husto nga mga pulong, Ako Ikawng pagabuhian. Ako adunay kagahum sa paghimo sa ingon, apan si Jesus mitubag pinaagi sa pag-ingon kaniya, Wala unta ikaw ing kagahum batok Kanako kon wala ka pa hatagi niini gikan sa kahitas-an (Juan 19:11), ug nagpabilin nga hilum sama sa nating karnero atubangan sa iyang mang-aalut. Ngano kaha sa inyong paghunahuna nga si Jesus miantus niadto? Ang kamaturoan mao nga si Jesus miantus sa silot sa paglansang sa Krus nga mahulipon, tungod kay Siya mikuha na man sa tanang kasal-anan sa kalibutan sa dihang Siya gibautismohan. Sa dihang si Jesus midawat sa silot sa paglansang sa krus, niadtong higayona nga ang

pagpakig-away batok sa sala natapos. Niadto nga ang katawhan wala na mag-antus tungod sa sala. Niadto lamang nga ang katawhan napahigawas gikan sa sala ug mahimong gawasnon gikan sa pagkaulipon sa sala. Kini nahitabo diin si Jesus nagpakahilum, sama sa nating karnero nga gialutan. Kini mao ang ebanghelyo sa bautismo ug dugo ni Jesus nga nagpasig-uli alang sa tanang kasal-anan sa katawhan.

Ang Ginoo sa Hingpit Nagpasig-uli alang sa Tanang Kasal-anan sa Kalibutan


Si Juan misaksi kang Jesus sa pagkasunod nga adlawa human sa Iyang bautismo, diha sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 1 bersikulo 29 nga nagaingon, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! si Juan Bautista sa tin-aw mihatag sa bautismo kang Jesus nga nagpasi-uli alang sa kasal-anan sa katawhan. Sa dihang si Jesus naglakaw padulong

MGA SULOD

265 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

kang Juan Bautista sa pagkasunod nga adlaw human Siya mabautismohi, si Juan Bautista misaksi pinaagi sa pagsulti ngadto sa katawhan nga, Palihug tan-awa ninyo Siya. Siya mao ang nating Karnero sa Dios nga mikuha sa kasal-anan sa kalibutan. Kamo katawhan, tan-awa Siya! Siya mao ang nationg Karnero sa Dios mga magakuha sa kasal-anan sa kalibutan. Tungod kay Siya nakasalibay sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa bautismo, siya nakasaksi sa linawas sa tinuod nga si Jesus mao ang Manluluwas. Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29) Si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios nga mikuha sa kasal-anan sa kalibutan. Ang Anak sa Dios sa tinuod mianhi niining yutaa ug mikuha sa sala sa kalibutan. Sa Juan 1:35-36, si Juan Bautista misaksi pagusab ingon nga kini nagasulti, Ug sa pagkasunod nga adlaw didto na usab si Juan nagtindog uban sa duha sa iyang mga tinun-an; ug siya mitan-aw kang Jesus samtang kini naglakaw, ug siya miingon, Tan-

awa, mao kana ang nating karnero sa Dios! Ang nating Karnero nga gihisgutan dinhi mao ang linitokan kang Jesus ingon nga nating karnero, ingon nga hulip, nahimong halad inihaw alang sa tanang katawhan, sama lamang sa halad nga mananap diha sa Daang Testamento nga namatay alang sa dapit sa tanang mga Israelihanon. Alang sa dapit ninyo ug nako, ang Anak sa Dios, atong Maglalalang, mianhi niining yutaa ug mipapas sa atong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug nag-ula og dugo. Aron pagkuha ug pagpasig-uli alang sa atong kasal-anansa atong orihinal nga sala, umalabut nga kasal-anan, linawas nga kasalanan, ug ang tanang kalapasan, ug ang bisan unsang dautan nga kasal-anan nga mahimo sa matag usa ka tawo gikan sa mga adlaw sa Paglalang hangtud sa katapusan niining yutaa, si Jesus midawat sa Iyang bautismo gikan kang Juan ug nag-ula sa Iyang dugo didto sa Krus. Kita kinahanglan mahibalo nga mga 2000 ka mga tuig na ang miagi, si Jesus mipapas sa tanang kasal-anan

MGA SULOD

266 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

sa kalibutan. Kita sa kasamtangan nagagamit sa mga tuig sa kalendaryo pinasikad sa pagkatawo ni Kristo Jesus kinsa mao ang Agalon sa kasaysayan. Sumal sa inyong nahibaloan kaayo, kita nagtumbok sa mga petsa sa wala pa si Kristo ingon nga B.C. ug ang mga petsa human sa Iyang pagkatawo ingon nga A.D. (Anno Domini, kana mao nga, sa tuig sa atong Ginoo) Tungod kay sa A.D. 30, si Jesus mikuha sa kasalanan sa kalibutan sa hingpit pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista, si Juan Bautista mitumbok kang Jesus sa pagkasunod nga adlaw ug miingon, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29) Sa makausa pa sa pagkasunod nga adlaw si Juan Bautismo misaksi kang Jesus nga nagaingon, Tanawa, mao kana ang nating karnero sa Dios! (Juan 1:36) Si Juan Bautista misaksi sa ebanghelyo sa katubsanan alang sa kasal-anan pinaagi sa pag-ingon, si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan sa hingpit. Busa, ang atong pagpakig-away natapos. Kamo wala nay sala. Bisan kon unsa nga matang sa

sala ang inyo tingaling nahimo, ang Anak sa Dios mikuha niadtong tanang kasal-anan. Minahal nga mga masigkamagtutuo, ang Dios nagpasig-uli alang sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa bautismo ni Jesus. Human makasalibay sa tanan natong kasal-anan ngadto kang Jesus, si Juan Bautista misaksi niini pinaagi sa pag-ingon, Tanawa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29) si Juan Bautista misaksi niini nga Kamatuoran aron nga ang matag usa mosalig kang Jesus. Kini nahisulat nga, Siya mianhi sa pagsaksi, sa pagpanghimatuod mahitungod sa kahayag, aron ang tanan motuo pinaagi kaniya (Juan 1:7). Kini mao ang Pulong nga makita diha sa Ebanghelyo sa Juan. Kon dili pa tungod sa pagsaksi ni Juan Bautista, unsaon sa katawhan sa paghibalo kon si Jesus ba midala sa kasal-anan sa kalibutan o wala? Bisan pa nga ang Bibliya nagaingon nga si Jesus namatay alang sa tanan natong kasal-anan, si Juan Bautista ang nagpamatuod niini, Ingon nga nakakuha sa kasal-

MGA SULOD

267 Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan

anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo, si Jesus midala kanilang tanan ngadto sa Krus. Si Juan Bautista mao ang tulay nga nagdugtong sa Daang Testamento ug sa Bag-ong Testamento. Siya mao ang alagad sa Dios nga naghimo niini nga mahitabo nga ang tanang mga Pulong sa Daang Testamento matuman diha kang Jesus. Pinaagi sa pagsalig niini, ako nag-ampo nga kamo makadawat sa inyong dayon nga kaluwasan. Tungod sa pagsaksi ni Juan Bautista ug niadtong matinumanon, kini may kalagmitan alang sa katawhan nga mosalig nga ang bautismo nga nadawat ni Jesus mao ang bautismo nga nagakuha sa kasal-anan sa tanang katawhan; ug tungod niini, si Jesus miula sa Iyang bililhong dugo didto sa Krus. Ako motanyag sa akong mga pagpasalamat ngadto sa Dios sa pagtugot sa tanan natong kasalanan nga napasig-ulian pinaagi sa pagpadala kang Juan Bautista ug kang Jesus nganhi kanato.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 10

MGA SULOD

269 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan


< Mateo 3:13-17 > Ug niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan Kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, Ako mao ang may kinahanglan nga Imong pagabautismohan, ug Ikaw na hinuon ang mianhi kanako? Si Jesus mitubag kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ug siya mitugot na lang. Ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tanawa, nabukas ang kalangitan ug Iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon ug salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw

Niya; ug ania karon, usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako.

Bisan ang mga Kristohanon karon nag-angkon nga nagsalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas, daghan kanila ang wala mahibalo nga si Jesus mao ang Ginoo kinsa nagpahilikay kanato gikan sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Busa gikinahanglan diay nga mopruweba kanila, uban sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nga si Jesus sa tinuod ilang Manluluwas. Ingon nga ang tanan nangatawo ingon nga mga makasasala, aron mahugasan gikan sa tanan nilang kasal-anan, ang tanan kinahanglan mosalig diha sa ebnaghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Sa laing pagkasulti, aron matawo pag-usab, ug lamang sa dihang sila mosalig sa ingon nga sila makahibalag sa Ginoo. Bisan kon kita makadawat o dili sa kapasayloan sa atong kasalanan ug matawo pag-usab nag-agad kon kita ba

MGA SULOD

270 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

nahibalo ug mosalig kang Kristo Jesus sa husto. Alang kanato, ang labing mahinungdanon nga yawe sa pagkab-ot sa kamatuoran sa kapasayloan sa sala mao ang paghibalo ug pagsalig kon kinsa ang Ginoo ug unsa ang nahimo sa Ginoo. Sa dihang si Jesus nangutana sa Iyang mga disipulo, Kinsa ang inyong giingon nga Ako? Si Pedro mitubag sa pagingon, Ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Mao nga si Pedro nakasugid sa iyang tinuod nga pagtuo tungod kay siya gigiyahan ug gitudloan sa Dios nga Amahan sa pagkab-ot niini nga pagsabot. Karon, kita usab kinahanglan makakab-ot sa husto nga pagsabot sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ug sama kang Pedro, kita kinahanglan makahimo sa tinuod nga pagsugid sa pagtuo ngadto sa atong Ginoo. Unsa ang kinahanglan nato nga masabtan mao ang panginahanglan sa pag-ila ug pagsalig nga ang bautismo ni Jesus ug ang Iyang pagula sa dugo didto sa Krus maoy tukma nga halad nga gihimo sa atong Ginoo aron pagpas-an sa atong kasal-anan ug nahukman tungod niining mga salaa.

Kon kita mosalig sa ingon, kita sa bug-os mapahilikay gikan sa tanan natong kasal-anan. Ang Pulong sa Dios gipikas ngadto sa duha ka mga bahin: ang Daan ug ang Bag-ong mga Testamento. Ang Bag-ong Testamento mao ang katumanan sa mga tagna nga gisaad diha sa Daang Testamento. Ug kana usab mao ang tala sa matagnaong pagpahibalo sa bag-ong kalibutan nga moabut, nga gisaad sa Ginoo ngadto sa Iyang mga disipulo. Kining bag-ong kalibutan sa dili madugay tumanon kanato ni Kristo Jesus. Ang Daang Testamento usab maoy tinuod nga Pulong sa Dios nga nagtala sa tagna sa kaluwasan sa katawhan, nga ang Anak sa Dios moanhi niining yutaa, ug nga ingon nga ang mga kamot igatapion diha sa halad inihaw sa Daang Testamento ug ang dugo niini igaula, Siya mokuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa tanang kasalanan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, nag-ula sa Iyang dugo pinaagi sa pagpakamatay didto sa krus, ug mao nga nakaluwas sa tanang mga makasasala sa

MGA SULOD

271 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

kalibutan gikan sa ilang kasal-anan. Pinaagi sa kapaagihan sa paghalad nga gipakita idto sa tabernakulo, ang atong Ginoo nagpadayag kanato nga Siya mao ang Manluluwas kinsa motuman niini nga saad, ug nga Siya sa tinuod mikab-ot niini. Pagbutang og kalainan, ang tibuok Daang Testamento nakab-ot nga tukma hangtud sa Bag-ong Testamento pinaagi sa atong Ginoo nga si Kristo Jesus. Si Jesus naghatag kanato sa tinuod nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, aron nga kon kita mosalig Kaniya ingon nga atong Manluluwas, kitang tanan sa husto makasabot ug mosalig nga ang Manluluwas nga gitagna sa Daang Testamento nga moabut sa tinuod mao ang atong Ginoo nga si Kristo Jesus. Ang kapaagihan sa paghalad diha sa Daang Testamento maoy hagdanan sa pagpadayag sa Dios aron pagkab-ot sa tibuok kamatuoran sa Iyang kaluwasan, ug kini nakapahimo kanato sa pagdawat sa kapasayloan sa atong kasal-anan nga walay pagkatuis pinaagi sa pagsabot ug pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Si Jesus sa tinuod nagahimo

kanato sa pag-amgo nganong Siya kinahanglan bautismohan ni Juan Bautista, ug giunsa, tungod kay niini nga bautismo, Siya nakaula sa Iyang dugo pinaagi sa pagpakamatay didto sa Krus. Lamang sa diha nga kita makakab-ot sa husto nga pagsabot niini nga ebanghelyo sa kamatuoran nga kita sa tinud-anay maluwas ug mahimong kaugalingong katawhan sa Dios. Ang ebanghelyo sa kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu nga gihatag ni Jesus kanato maoy nakahimo kanato sa pagsabot sa husto ug mosalig sa Iyang pagalagad sa kadaghanan sa kaluwasan.

Kini Mao ang mga Pagministeryo sa Tubig ug sa Espiritu Nga Gituman Ni Jesus Sa Iyang Pag-anhi Niining Yutaa
Ang uyok nga Pulong sa Bag-ong Testamento mao kini: Sa pag-anhi niining yutaa, si Jesus mikuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat

MGA SULOD

272 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

gikan kang Juan Bautista, ug mao nga Siya nakabayad nga impas sa tanang mga balayrunon sa sala uban sa Iyang dugo. Ang kinabuhi ug kamatayon sa inyong kalag nagaagad kon kamo sa husto ba nakasabot ug mosalig niini nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ug, sa tinuod, ang tanang 39 ka mga libro sa Daang Testamento ug ang 27 ka mga libro sa Bag-ong Testamento nagsaysay sa kinuti niining kinauyokan nga kamatuoran sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang halad nga mananap nga gitanyag didto sa Tabernakulo sa Daang Testamento alang sa kasalanan sa katawhan sa Israel makabanlas sa ilang kasal-anan, tungod kay sila nagtapion sa ilang mga kamot sa mga ulo niini ug mihalad sa dugo ug unod ngadto sa Dios. Pinaagi lamang sa pagkab-ot sa matandiong pagsabot niining kapaagihan sa paghalad sa Daang Testamento ug sa bautismo ug pag-ula sa dugo ni Jesus diha sa Bag-ong Testamento nga kita usab makasabot sa husto sa kapasayloan sa atong kasal-anan ug mosalig niini. Sa laing pagkasulti,

sama sa halad nga karnero o kanding nga midawat sa tanang pagkadautan sa mga makasasala uban sa pagtapoion sa ilang mga kamot o sa mga kamot sa Labawng Sacerdote, kadto pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista nga si Jesus nakadawat sa atong kasal-anan sa kalibutan ug nag-ula sa Iyang dugo mao nga namatay didto sa Krus. Bisan pa nga kita wala mahibalo sa tanang mga kinuti sa Bibliya, kon kita makakuha sa tin-aw ug makita nga pagsabot sa bautismo ug pag-ula sa dugo ni Jesus diha sa Bag-ong Testamento kon itandi uban sa kapaagihan sa paghalad sa Daang Testamento, kita makadawat sa kapasayloan sa sala pinaagi sa pagtuo. Kita kinahanglan mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu aron makadawat sa kapasayloan sa sala nga gihatag sa Dios. Si Jesus nagsulat sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga makabanlas sa atanang kasalpanan sumala sa nahisulat sa Pulong sa Dios. Ngadto sa mga magtutuo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, Siya nagpiyal sa pagkasacerdote, aron nga ang matag usa

MGA SULOD

273 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

niining yutaa makabanlas sa iyang kasal-anan uban sa pagtuo. Diha sa Daang Testamento, kini nga pagkasasacerdote gisaad lamang ngadto sa mga kaliwatan ni Levi. Kini mao kadtong kaliwatan ni Levi kinsa gihatagan sa mga katungdanan sa pagpataliwala nga mobanlas sa kasal-anan sa mga Israelihanon ug motuman sa matarung nga gugma sa Dios. Sa ingon, kita nga mga magtututo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu kinahanglan mosabot sa kapaagihan sa paghalad sa Daang Testamento, ug mao nga makakabot sa labing halalum pa nga pagsabot sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang pagpalansang sa Krus aron pagtuman sa tukma niining pagkasacerdote atubangan sa Dios niining kautigan sa Bag-ong Testamento. 2005 na ka mga tuig karon sukad si Kristo Jesus natawo niining yutaa. Kining Jesus mianhi niining yutaa ingon nga Manluluwas, ug pinaagi sa pagdawat og bautismo gikan kang Juan Bautista ug ingon nga gilansang aron pag-ula sa Iyang dugo, Siya sa walay katapusan nakabanlas sa tanan natong kasal-anan. Busa, tukma lamang nga ang tuig sa pagkatawo ni

Jesus nahimong sukdanan sa nagsunodsunod nga talay sa kasaysayan sa kalibutan. Kini nagasimbulo sa tinuod nga ang sinugdanan sa tanang mga butang gikan kang Kristo Jesus, tungod kay samtang kita nagatunhay, si Kristo Jesus maoy Dios sa Iyang kaugalingon mismo kinsa naglalang niini nga kabuhatan ug ang manluluwas kinsa nagpapas sa tanan natong kasal-anan uban sa Iyang tubig ug dugo, ug Siya usab nagabarug sa kinapusoran sa kasaysayan sa kabuhatan.

Ang Yugto sa Kasulatan Karon Nagasulti Ba Kanato Mahitungod sa Pagsalibay sa Atong Kasal-anan?
Dinhi sa yugto sa kasulatan karon, kini nahisulat nga, Ug niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan Kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, Ako mao ang may

MGA SULOD

274 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

kinahanglan nga Imong pagabautismohan, ug Ikaw na hinuon ang mianhi kanako? Si Jesus mitubag kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ug siya mitugot na lang. Ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa, nabukas ang kalangitan ug Iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon ug salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw Niya; ug ania karon, usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako. Ang tanan kanato mga kaliwatan ni Adan, natawo uban sa napulog duha ka mga sambog sa sala sukad sa adlaw nga kita natawo nganhi niining kalibutana, ug mao nga kitang tanan walay kapilian gawas nga patyon tungod sa atong kasal-anan ug pagahukman tungod kanila atubangan sa Dios (Marcos 7:21-23). Kita dili makalikay gawas nga magkinabuhi nga talawan ug mamatay nga walay paglaum tungod sa atong kasal-anan, ug kitang tanan mopadulong

ngadto sa makalilisang nga kalayo sa empeyerno. Apan, si Jesus natawo niining kalibutana, sa dihang kita nag-ungaw sa dayon nga kalaglagan. Siya natawo nga nagpakita sa poagkaubos, aron pagpahilikay sa katawhan gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Kadto maoy pagpahilikay sa maong katawhan sama kanimo ug kanako gikan sa walay katapusan nga kasalanan sa kalibutan nga ang Ginoo mianhi niining yutaa nagpakatawo diha sa unod sa tawo. Sa dihang ang atong Ginoo miabut og 30, Iyang gipas-an ang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista didto sa Suba sa Jordan. Niadtong panahona, si Juan Bautista naghatag sa iyang pagpamautismo sa paghinulsol ngadto sa daghang mga Israelihanon nga naghimo kanila nga nakabalik ngadto sa Dios. Apan ang bautismo nga gihatag ni Juan Bautista ngadto kang Jesus mao ang pagtuman sa tibuok pagkamatarung sa Dios. Kadto maoy usa ka bautismo nga gihatag aron pagsalibay sa tanang kasal-anan niining kalibutana ngadto sa lawas ni Kristo Jesus, ang nating Karnero sa Dios.

MGA SULOD

275 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Si Juan Bautista mao ang representante sa katawhan (Mateo 11:11). Ug siya mao ang katapusang profeta sa Daang Testamento, ang bibliyanhong binalaod nga sacerdote kinsa natawo gikan sa panimalay sa Labawng Sacerdote, ug mao, nga nagministeryo ingon nga katapusang sacerdote sa katuigan sa Daang Testamento (Lucas 1:1-21). Busa, ang tanan kanato kinahanglan makasabot sa pagministeryo ni Juan Bautista nga walay pagkapakyas sa dili pa kita maningkamot sa pagsabot sa pagministeryo ni Jesus. Ang kamatuoran mao nga si Kristo Jesus midawat sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo nga nadawat gikan kang Juan Bautista. Kita kinahanglan makasabot niini nga kamatuoran ug mosalig niini. Lamang kon kita makakab-ot sa pinatidlom nga kahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista nga kita makasabot niini sa pakigdugtong uban sa pagministeryo ni Jesus ug sa ganid makasabot sa tibuok kamatuoran sa kapasayloan sa sala, sa tinuod nga pagpasig-uli. Ang Daan ug Bag-ong mga Testamento naghimo

sa halalum nga mga pagpanagna ug sa kinuti nga pagsaysay mahitungod sa pagministeryo ni Juan Bautista. Ang Mateo 11:11 nagasulat mahitungod kang Juan Bautista sa ingon niining mosunod: Sa mga gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista. Sa mga kapitulo 3 ug 4 sa Libro sa Malaquias diha sa Daang Testamento, kadto gitagna nga ang Dios mopadala kang Elias. Ang Malaquias 4:5 nagaingon, Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova, gisundan sa bersikulo 6, Hiusahon niya ang mga ginikanan ug ang mga anak aron dili Ko laglagon ang inyong nasud. Ang Bibliya nagasulti kanato nga kining Elias nga gitagna diha sa Libro sa Malaquias sa Daang Testamento walay lain kundili si Juan Bautista kinsa nagsalibay sa kasal-anan sa katawhan, ang kasal-anan sa kalibutan, ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Diha sa Bag-ong Testamento, si Jesus mismo sa

MGA SULOD

276 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Iyang kaugalingon nag-ingon nga si Juan Bautista maoy labing daku sa tanang gipanganak og babaye, ug ang Elias nga umalabut (Mateo 11:11-14). Unsa, dayon, ang papel nga gituman ni Juan Bautista sa iyang pag-anhi niining kalibutana? Ingon nga representante sa tanang katawhan, si Juan Bautista mao ang usa nga nagsalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Siya maoy usa nga nagtuman sa pagministeryo nga nagliso sa mga kasingkasing sa mga makasasala ngadto sa Dios, ug ingon man usab ang usa nga nagbautismo kang Jesus aton pagsalibay sa ksal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Ingon nga usa ka tawo ang natawo gikan sa kabanay ni Aaron ang Labawng Sacerdote pinaagi sa pag-abiyo sa Dios, si Juan Bautista sarang sa pagpadayon sa mga katungdanan sa Labawng Sacerdote (Lucas 1:1-10) Busa, si Juan Bautista maoy usa nga nagtuman sa iyang sacerdotehanong katungdanan sa pagsalibay sa kasal-anan sa matag usa ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo.

Ang katarungan nganong si Juan Bautista mianhi niining yutaa mao ang pagsalibay sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Ug si Juan Bautista maoy usa nga nabadlong sa katawhan kinsa mibiya sa Dios ug nagpamatuod kanila nga si Kristo Jesus mao ang Anak sa Dios, ang halad nga nating Karnero nga mopapas sa kasal-anan sa kalibutan uban sa Iyang bautismo ug pag-ula og dugo. Pinaagi sa pag-adto kang Juan Bautista ingon nga halad nga inihaw nga mowagtang sa kasal-anan niining kalibutana ug ingon nga iyang gibautimsohan, si Jesus nagtuman sa tagna mahitungod sa pagtapion sa mga kamot diha sa ulo sa mga halad inihaw nga nasulat diha sa Bibliya sa Levitico (Levitico 1:3-5). Kini maoy hinungdan nga si Juan Bautista mibautismo kang Jesus ug nagsalibay sa kasal-anan niining kalibutana ngadto Kaniya, ug mao nga nakatuman sa pagkamatarung sa Dios, sa kabubut-on sa Dios nga Amahan. Si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios kinsa midawat sa kasal-anan sa

MGA SULOD

277 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

matag usa niining kalibutana pinaagi sa pagpabautismo sa labing daku sa tanang mga gipanganak sa kababayen-an. Sa laing pagkasulti, si Jesus kadto nga buot modawat sa kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan nga Siya gibautismohan ni Juan Bautista. Sa dihang si Juan Bautista namautismo sa paghinulsol ngadto sa katawhan sa Israel, si Jesus miadto kaniya ug miingon, Bautismohi Ako. Angayan nga Ako imong bautismohan ug motuman sa tibuok pagkamatarung sa Dios (Mateo 3:15). Aron pagpas-an sa tanang kasal-anan niining kalibutana, si Jesus midawat sa Iyang bautismo gikan kang Juan Bautista, tungod kay kadto maoy bautismo diin Iyang gikuha ang tanang kasal-anan sa matag usa niining kalibutana. Pinaagi sa maong pagpas-an sa kasal-anan niining kalibutana pinagi sa niini nga bautismo nga nadawat gikan kang Juan Bautista, ug pinaagi sa pagpalansang aron pag-ula sa Iyang dugo hangtud sa kamatayon didto sa Krus ug pagbangon gikan sa kamatayon pag-usab human sa tulo ka mga

adlaw, si Jesus nahimong walay katapusang Manluluwas nga Dios. Maon nga, si Jesus gibautismohan tungod kay tukma alang Kaniya nga motuman sa kabubut-on sa Dios nga Amahan (Mateo 3:15). Ug kadto tungod niini nga kabubut-on sa Dios nga Amahan nga si Juan Bautista mibautismo Kaniya. Sa laing pagkasulti, si Jesus nakadawat sa espirituhanong pagtapion sa mga kamot ug nag-ula sa Iyang dugo sama sa halad inihaw sa Daang Testamento. Sa Levitico 16, atong makita ang duha ka halad nga mga kanding nga midawat sa tinuig nga kasal-anan sa katawhan sa Israel uban sa pagtapion sa mga kamot sa Labawng Sacerdote. Ingon lamang niini, si Jesus midawat sa tanang kasal-anan niining kalibutana sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista ug nag-ula sa Iyang bililhong dugo didto sa Krus. Busa si Jesus mao ang Manluluwas sa katawhan kinsa midawat sa ilang kasal-anan ngadto sa Iyang kaugalingong ulo pinaagi sa pagpabautismo.

MGA SULOD

278 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Si Jesus maoy bugtong Anak sa Dios nga Amahan, ug ang langitnong Labawng Sacerdote sa Gingharian sa Dios. Sa ingon, alang kang Juan Bautista, ang representante sa katawhan, aron pagtuman sa iyang pagkasacerdote ingon nga yutanong Labawng Sacerdote, siya nakighibalag kang Jesus ang Labawng Sacerdote sa Gingharian sa Langit ug mituman sa tibuok pagkamatarung sa Dios nga Amahan. Pinaagi sa bautismo ni Jesus, ang makiangayong gugma sa Dios natuman. Kinsa, dayon, ang labaw taliwala ni Juan Bautista ug ni Jesus? Lagi, si Jesus ang langitnong Labawng Sacerdote labaw kay kang Juan Bautista. Si Jesus labing gibayaw kay ni bisan kinsa pa, tungod kay Siya Dios mismo sa Iyang kaugalingon kinsa naglalang sa tibuok kabuhatan, ug Siya usab mao ang Anak sa Dios kinsa mianhi niining yutaa aron pagluwas sa katawhan gikan sa kasal-anan sa kalibutan. Aron pagluwas sa katawhan gikan sa kasal-anan sa kalibutan, si Jesus mianhi niining yutaa ug nga gibautismohan ni Juan Bautista. Si Jesus dili

usa ka yanong nilalang sama kanato. Diha sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista, adunay ehemplo ang Dios alang sa pinasahing buhat. Sa dihang si Jesus miduol kang Juan Bautista aron bautismohan, si Juan Bautista miingon kang Jesus, Ako mao ang may kinahanglan nga Imong pagabautismohan, ug Ikaw na hinuon ang mianhi kanako? Sumala sa atong makita, si Juan Bautista sa pagsugod mibalibad sa pagsalibay sa tanang kasal-anan ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya, apan sa katapusan siya wala makabalibad, tungod kay si Jesus mismo sa Iyang kaugalingong buot nga mabautismohan niya ug mao nga nakapas-an sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Busa si Jesus mimando kang Juan Bautista nga mobautismo Kaniya, sa pag-ingon, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung (Mateo 3:15). Sa wala pa si Kristo Jesus mabautismohi ni Juan Bautista, ang mga Hentil ug mga Judio usab pulos adunay kasal-anan sa ilang matag usa ka

MGA SULOD

279 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

kasingkasing, ug mao nga sila dili makalikay sa pagkahinukman ug malaglag tungod sa ilang kasalanan. Kita nahibalo pag-ayo nga ang matag usa dali malugti nga nilalang nga dili makalikay sa pagkalaglag tungod sa pagpakasala batok sa Dios niining kalibutana. Kini maoy hinungdan nga si Jesus mikuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa tanang kasalanan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista. Aron nga makuha ni Jesus ngadto sa Iyang kaugalingon ang tanang kasal-anan niini nga katawhan, Siya midawat gikan kang Juan Bautista sa bautismo nga motuman sa tibuok pagkamatarung sa Dios. Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung (Mateo 3:15). Dinhi, ang tibuok pagkamatarung maoy pa'san dikaiosuvnhn (pasan dikaiosunen) sa Grego. Kini nga pulong dikaiosune nagkahulugan nga ang labing maayo nga kahimtang o pagkamatarung, o pakig-angay. Ingon nga ang halad nga inihaw sa Daang Testamento nakapapas sa tanang kasal-anan sa mga

Israelihanon pinaagi sa pagpas-an kanilang tanan, diha sa Bag-ong Testamento, si Jesus mibanlas sa tanang kasal-anan sa tibuok katawhan pinaagi sa paganhi niining yutaa ug pagpas-an sa tanan nilang kasal-anan sa Iyang kaugalingon pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista. Sa masukaranon nga pagkasulti, si Jesus mianhi niining yutaa ingon nga nating Karnero sa Dios, ug pinaagi sa pagkahimong halad nga inihaw alang sa atong kaugalingong kasal-anan, Siya nagpahilikay kanato gikan sa kasal-anan niining kalibutana. Ang katarungan ngano nga ang Manluluwas nahimong tawo ug nagtinguha sa pagpabautismo kang Juan Bautista nag-agad diha sa katumanan sa pagkamatarung sa Dios. Si Jesus nag-ingon, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Sa espirituhanon, kini nagkahulugan, angayan alang Kanako nga mokuha nganhi sa Akong kaugalingon sa kasal-anan sa matag usa sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa

MGA SULOD

280 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

pagpabautismo kanimo ug pagbanlas kanilang tanan. Kini usab nagkahulugan nga ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista maoy katumanan sa pagtapion sa mga kamot sa Daang Testamento, nga, nahimong, nagkahulugan nga si Jesus sa tinuod midawat sa kasal-anan sa katawhan sa makausa ug alang sa tanan. Busa, kitang tanan kinahanglan maadunay pagtuo nga mahibalo ug mosalig diha sa kamatuoran nga gipakita diha s bautismo nga nadawat ni Jesus. Kita kinahanglan mahibalo sa sangputanan sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista ug sa Iyang pag-ula sa dugo didto sa Krus, ug kita kinahanglan makasabot ug mosalig niini sa husto. Ang Presbeteryanhong Iglesia nagahatag sa minugbo nga hubad sa bautismo, diin ang mga sumusunod niini pagabautismohan dili sa lubos nga paglusbog sa tubig, apan pinaagi sa pagwisik-wisik, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Diha sa Kasulatan, kini nga matang sa pagbautismo gihatag didto sa kayutaan nga nihit ang tubig, sama sa

kamingawan nga mga dapit. Kini mao kon giunsa, pananglitan, ni Felipe pagbautismo ang Etiopiahanong eunoco. Apan sa dihang si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista, Siya nagbarug sa suba sa Jordan nga tagahawak ang kalalum. Ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan maoy usa diin si Juan Bautista mitapion sa iyang duha ka mga kamot sa ulo ni Jesus, mituslob Kaniya diha sa tubig, ug mihabwa Kaniya. Kini nga bautismo maoy sama sa pagtapion sa mga kamot sa diha sa Daang Testamento, diin ang Labawng Sacerdote mosalibay sa kasal-anan sa mga Israelihanon pinaagi sa pagbutang sa iyang duha ka mga kamot sa ulo sa halad. Ang bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista mao ang bautismo nga diin Siya midawat sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagdala kanilang tanan. Unsa ang gipasabot sa matuod nga si Juan Bautista mibutang sa iyang mga kamot sa ulo ni Jesus aron pagbautismo Kaniya? Diha sa Daang Testamento, ang tulumanon sa pagtapion sa mga

MGA SULOD

281 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

kamot gihimo sa mosunod nga mga panghitabo: 1) aron pagsalibay sa kasal-anan sa usa ka tawo ngadto sa iyang halad inihaw (Levitico 1:1-10; 4:1-25); 2) aron pagkonsagra sa mga alagad sa Dios (Numeros 8:10, 27:18); ug 3) aron pagbalik sa pagbiaybiay ngadto sa nagbiaybiay (Levitico 24:14). Bisan kon unsa pa man ang nahitabo, ang pagtapion sa mga kamot maoy paagi sa pagsalibay sa usa ka butang ngadto. Kon ang usa ka alagad igakonsagra ingon nga usa ka pastor, pananglit, ang nag-una nga mga pastor motapion sa ilang mga kamot sa ulo niini, nga nagpasabot nga ang gihatag sa Dios nga gahum kanila ug mga gasa karon usab gikahatag ngadto sa bag-o nga pastor. Kini nagakahulugan nga uban sa pagtapion sa mga kamot, ang tanang mga gasa ug gahum nga gitugotan ngadto sa nag-unang mga pastor karon gibubo na ngadto sa bag-ong pastor usab. Apan, ang labing sagad nga kahimtang sa pagtapion sa mga kamot mao ang kapaagihan sa paghalad, nga gihimo aron pagsalibay sa kasal-anan

ngadto sa halad nga mananap. Ug buyon niini, ang katarungan nganong si Juan Bautista nagbutang sa iyang mga kamot sa ulo ni Jesus mao ang pagsalibay sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Kini maoy hinungdan nga hangtud karon, kon ang usa ka pastor mobawtismo sa mga magtutuo, sila walay pagkabalhin mobutang sa ilang mga kamot diha sa ilang mga ulo. Nganong kini gihimo? Kini maoy usa ka timailhan sa ilang pagtuo. Sa pagpakita nga sila mosalig nga si Jesus midala sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo, nga sila gibautismohan. Ingon nga maoy Manluluwas, si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, ang representante sa katawhan. Kini maoy sama sa Labawng Sacerdote sa Daang Testamento nga nagasalibay sa kasal-anan sa katawhan sa Israel ngadto sa halad pinaagi sa pagtapion sa iyang mga kamot sa ulo niini (Levitico 16:11). Ingon nga gibautismohan ni Juan Bautista, ang representante sa katawhan, si Jesus gituslob sa tubig

MGA SULOD

282 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

ug unya mikawas gikan niana. Sa espirituhanong pagkasulti, kini nagasimbulo sa tinuod nga tungod kay si Jesus mikuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa tanang kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, Siya sa katapusan nakapakamatay didto sa Krus, mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, ug mao nga nahimong hingpit nga Manluluwas. Kini nagasulti kanato nga si Jesus midawat sa kasal-anan niining kalibutana pinaagi sa Iyang bautismo, mipasan sa atong kasal-anan, ug nga gihukman tungod sa kasal-anan pinaagi sa pag-ula sa Iyang dugo hangtud sa kamatayon didto sa Krus. Sa laktud, ang bautismo ni Jesus pinaagi sa pagtapion sa mga kamot nagpasabot nga Siya midawat sa kasal-anan sa kalibutan, ang Iyang paglusbog ngadto sa tubig nagpaila sa Iyang kamatayon didto sa Krus, ug ang Iyang pagkawas gikan sa tubig nagpaila sa Iyang pagkabanhaw. Alang kanatong tanan, sa laing pagkasulti, si Jesus mituman sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa

mahulipon nga pagtagbaw sa mga gikinahanglan sa balaod sa sala ug kamatayon nga kita sa atong kaugalingon unta ang mohibalag. Kini maoy hinungdan nga ang Bibliya nagapahayag nga, Kay ang wala mahimo sa kasugoan nga nahuyang pinaagi sa unod, kini sa Dios nahimo, nga mao: nga sa pagpadala Niya sa Iyang kaugalingong Anak nga diha sa dagway sa usa ka masal-anon nga unod ug alang sa sala, ang sala diha sa unod Iyang gihukman sa silot, aron ang matarung nga gimbut-an sa kasugoan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod, kundili uyon sa Espiritu (Roma 8:3-4). Niining panahona, sa dihang si Jesus mikawas gikan sa tubig, ang Dios nga Amahan miabli sa ganghaan sa Langit ug miingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako (Mateo 3:17). Ang Dios nagplano nang daan sa pagpapas sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi sa Iyang Anak sa wala pa ang paglalang. Ug kini nga buhat gituman pinaagisa Iyang Anak pinaagi sa pag-

MGA SULOD

283 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

anhi niining yutaa, nga nagkuha sa kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, naga-ula sa Iyang dugo didto sa Krus hangtud sa kamatayon, ug mao nga sa hingpit nagapahigawas sa Iyang mga magtutuo gikan sa sala. Pinaagi sa pagpabautismo ug pag-ula sa Iyang dugo, ang atong Ginoo nagtuman sa tanang kabubut-on sa Dios sa makausa ug alang sa tanan. Busa, sa dihang si Jesus mituman sa kabubut-on sa Amahan pinaagi sa pagkuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa tanang kasal-anan sa katawhan uban sa Iyang bautismo, ang Dios nga Amahan nahimuot uban sa Iyang Anak nga si Jesus, sa pag-ingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako. Kini maoy hinungdan nga ang mga Kristohanon kinahanglan mosalig diha sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista, ug ingon man usab sa dugo nga giula ni Jesus didto sa Krus ingon nga panghimayad sa tanan natong kasalanan. Kini maoy hinungdan nga ang Dios nga Amahan miabli sa mga ganghaan sa Langit ug

miingon nga ang Usa nga gibautismohan karon mao ang Iyang Anak, kang kinsa Siya nalipay kaayo.

Tan-awa, mao kana ang Cordero sa Dios, Nga Magakuha sa Sala sa Kalibutan!
Karon sa pagpakli ngadto sa Juan 1:29, ikaw ug ako kinahanglan makasabot sa kalig-onan nga nagapruweba nga si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, ug kita kinahanglan mosalig niini uban sa atong mga kasingkasing. Si Juan Bautista, sa pagkakita kang Jesus kinsa Iyang gibautismohan nga nagapadulong ngadto kaniya sa pagkasunod nga adlaw human sa Iyang bautismo, nagpamatuod nga, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! Pagbutang og kalainan, nga si Juan Bautista nagpamatuod nga, walay lain gawas kang Jesus ang

MGA SULOD

284 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Manluluwas gayud sa katawhan, ang manluluwas kinsa midawat sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug kinsa moula sa Iyang dugo alang kanila. Sa pagkasunod nga adlaw, sa pagkakita kang Jesus pag-usab, si Juan Bautista nagpamatuod sa makausa pa, Tan-awa ang nating Karnero sa Dios! tungod kay si Jesus nabautismohan na ni Juan Bautista, ug karon nga Siya nakadawat na sa kasalanan sa kalibutan, Siya ikalansang na sa Krus ug makaula sa Iyang dugo. Kini maoy hinungdan nganong si Juan Bautista nagpamatuod, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! Kita kinahanglan makasabot sa kahulugan sa hugpong sa mga pulong sa sala sa kalibutan ug mopiho kon kita ba mosalig sa kamatuoran sa Iyang bautismo o dili. Unsa ang husto nga pagsabot sa sala sa kalibutan? Daghang katawhan ang sa kinatibuk-an naghunahuna nga ang kalibutan dinhi, sa kasamtangan pagkasulti, nagasunod sa ilang kaugalingong gamayng kalibutanmao kana, nga kon

unsa man ang ilang nahibaloan sukad sa panahon nga sila nangatawo hangtud sa ilang kasamtangang panahon. Apan ang husto nga pagsabot sa kasal-anan sa kalibutan nagkinahanglan nga kita moila sa kalibutan dinhi ingon nga ang malukpanong panahon sukad sa sinugdanan niini nga kabuhatan hangtud sa katapusan niini. Ako gisultihan nga ang ubang mga matang sa langaw mabuhi lamang sa ussa ka adlaw labing dugay. Alang sa maong mga insekto, ang pagkabuhi sulod sa 12 ka mga takna nagkahulugan sa pagkinabuhi sa katunga sa ilang pangidaron. Kon sila molungtad man og taas-taas, sila mosagubang na sa ilang pagkasalop, ug kon sila mabuhi hangtud sa 24 ka mga takna, sila nabuhi sa ilang tugob nga pangidaron. Busa sa kinaiyanhon, ang panabot nga ugma walay kahulugan alang kanila. Ingon niini, tungod kay kita mabuhi lamang sa 70-80 ka mga tuig, kita wala gayuy tin-aw nga pagsabot sa mga panabot sama sa kahangturan o walay katapusan. Apan, ang atong Ginoo ang

MGA SULOD

285 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Makagagahum sa tanan nga Dios nagasulti kanato: ang kalibutan mao ang panahon sukad sa sinugdanan niini nga kabuhatan ngadto sa adlaw nga kini matapos. Sa laing pagkasulti, ang atong pagsabot sa panahon piho nga lahi gikan sa kalibutanong panabot sa kalibutan nga gihisgutan sa Dios dinhi. Ang panahon sa kalibutan nga gihisgutan sa atong Ginoo maoy labing halapad kay sa atong panabot. Ang atong pagtuo kinahanglan ipasikad sa Pulong sa Dioskana mao, nga kita kinahanglan mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga nahisulat diha sa Pulong sa Dios. Busa, kon atong hunahunaon nga si Juan Bautista nag-ingon Ang nating Karnero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutano kon unsa ang gisulti mismo sa atong GinooKay angay kanato ang pagtuman sa tibuok pagkamatarungkita kinahanglan makasabot kanila nga nagpasabot nga si Jesus mikuha sa kasal-anan sa tanang tawhanong mga nilalang uban sa Iyang bautismo ug midala kanila ngadto sa Krus, ug kita kinahanglan nga mosalig

niini uban sa atong mga kasingkasing. Kanus-a ni Jesus gipas-an ang kasal-anan niini nga kalibutan? Si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan sa dihang Siya midawat sa tanang kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo didto sa Suba sa Jordan kang Juan Bautista. Ang hugpong sa mga pulong kay angay dinhi mao ang hutos gar sa Grego, nga nagakahulugan angay niini nga paagi, labing tukma, o walay laing paagi gawas niini. Kini nga pulong nagapakita nga si Jesus sa walay pagbakwi mikuha sa kasal-anan sa katawhan ngadto sa Iyang Kaniya pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista. Sa laing pagkasulti, si Jesus nakapapas sa kasal-anan sa kalibutan lamang sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Bautista nga walay pagkapakyas. Busa kita kinahanglan dili magusab-usab sa pagsabot sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang pag-ula og dugo ingon nga kapasayloan sa atong kasal-anan ug mosalig sa ingon. Uban niini nga kapaagihan sa pagsalibay sa

MGA SULOD

286 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus, diin si Juan Bautista nagtapion sa ilang mga kamot sa ulo ni Jesus, si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan, nag-ula sa Iyang dugo, ug mao nga nakahingpit sa atong pagpasig-uli ngadto sa kahingpitan. Kini maoy tuyo sa bautismo ni Jesus. Kita nakasabot nga diha Daang Testamento, ang pagtapion sa mga kamot ngadto sa halad nga inihaw ug ang pag-ula sa dugo nagakahulugan sa pagpasiguli sa mga Israelihanon. Maingon man usab, kita kinahanglan mosalig nga pinaagi sa Iyang bautismo, si Jesus nakabanlas sa kasal-anan sa matag usa pinaagi sa pagdawat sa kasal-anan sa kalibutan, ug nga kita nabalaan pinaagi sa paghalad sa lawas ni Kristo Jesus sa makausa ug alang sa tanan (Hebreohanon 10:10). Ang pulong bautismo, baftisma (baptisma) sa Grego, nagkahulugan nga ingon nga gituslob. Busa, aron pagbautismo sa linitok nagakahulugan nga pagtuslob o pag-unlod ilalum sa tubig. Aron mahimong tukma, kini nagkahulugan: 1)

aron paghinlo pinaagi sa pagtuslo o paglusbog, sa paghugas, aron paghiunlo uban sa tubig, aron paghugas sa kaugalingon sa usa ka tawo, pagdigo; 2) aron pagbuntog; 3) aron paglubong; ug 4) aron pagsalibay. Dinhi nagaagad ang katarungan ngano nga kamo kinahanglan makasabot sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu sa husto ug mosalig niini: Una sa tanan, ang tanan ninyong kasal-anan nasalibay ngato kang Jesus pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista. Tungod kay si Jesus midawat sa tanan natong kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo, ang tanan niadtong mosalig niini karon wala nay sala. Tungod kay pinaagi sa bautismo si Jesus nakabanlas na sa tanang kasal-anan sa kalibutan, wala nay sala. Si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios nga mikuha sa kasal-anan niining kalibutana. Kini nga kasal-anan sa kalibutan naglangkob sa tanang kasal-anan nga inyong nahimo sa inyong pagkabata ngadto sa inyong paghamtong ug niadtong inyong mahimo hangtud sa adlaw nga

MGA SULOD

287 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

kamo mamatay. Pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, si Jesus mituman sa tibuok pagkamatarung, nagapas-an niining tanang kasal-anan ug nagadala kanila ngadto sa Krus. Ikaduha, ang kahulugan sa paghugas nagapasabot nga ingon nga ang kasal-anan sa kalibutan nasalibay ngadto kang Jesus uban sa Iyang bautismo, sila pulos nabanlas. Ikatulo, ang kahulugan sa paglubong nagpasabot nga kon ang kasal-anan sa kalibutan ania pa kanato, kita unta mopas-an sa paghukom sa sala ug igatambug ngadto sa kalayo sa empeyerno, apan karon nga ang atong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus pinaagi sa atong pagtuo sa Iyang bautismo, si Jesus namatay alang sa atong kasal-anan sa atong dapit. Kini maoy hinungdan nganong si Jesus gibautismohan alang sa atong dapit, sa mahulipon gilansang sa Krus ug nagula sa dugo hangtud sa kamatayon alang sa atong dapit, gilubong alang sa atong dapit, ug mibangon pag-usab gikan sa kamatayon. Ingon nga nabautismohan, nalansang sa Krus, ug gilubong;

pinaagi sa pagbangon pag-usab gikan sa kamatayon; pinaagi sa paglingkud sa tuong kamot sa Dios nga Amahan; ug pinaagi sa pagtugot sa tanang mga makasasala nga mahibalo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, si Jesus nakahimo sa tanang mga mosalig niini sa pagdawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan pinaagi sa pagtuo. Sa dihang kita naluwas pinaagi sa pagsalig kang Jesus ingon nga Manluluwas, diha sa Iyang bautismo ug sa Iyang dugo didto sa Krus, nan kita sa tinuod mahimong kaugalingong mga anak sa Dios. Alang kanato, kini nagkahulugan nga ang atong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus. Tungod kay si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista ug nag-ula sa Iyang sugo didto sa Krus, ang atong kasal-anan dili na magpabilin dinhi kanato. Ang tanan natong kasalanan, sukad niadtong mga nahimo sa atong pagkabata ngadto sa nahimo sa pagkahamtong ug hangtud sa adlaw nga kita mamatay, pulos sa bug-os nasalibay ngadto sa lawas ni Jesus ug nga gihukman na. Kini tungod kay ang tanan natong kasal-anan

MGA SULOD

288 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

nasalibay na ngadto kang Jesus nga Siya nakaula sa Iyang dugo didto sa Krus alang sa atong dapit, namatay ug mibangon gikan sa kamatayon, ug mao nga nakahatag kanato sa bag-ong kinabuhi. Karon, kon kita mosalig niining Jesus ingon nga atong Manluluwas, nan kitang tanan mahimong walay sala. Kamo nga sukad karon nahibalo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nakasabot niini, ug mosalig niini uban sa kasingkasing pulos matarung. Kamo dili na mga makasasala. Kamo karon mga matarung na. Kini pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga kamo mahimong matarung. Kita dili makakab-ot sa atong kaluwasan uban sa atong kaugalingong mga paningkamot, tungod kay kita magpadayon sa pagkakulangan ug makahimog sala, apan ang Ginoo nagbanlas na sa tanan natong kasal-anan uban sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista ug sa dugo nga Iyang giula didto sa Krus. Busa pinaagi sa paghibalo sa kamatuoran nga ang kaluwasan magaabut nganha sa inyong mga kasingkasing.

Ang Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu Napruwebahan sa Kapaagihan sa Paghalad sa Tabernakulo sa Daang Testamento
Una sa tanan, tugoti ako sa hamubong pagsaysay sa sukaranang lawasnong latid sa Tabernakulo sa Daang Testamento. Ang Tabernakulo sa iyang kaugalingon gamay nga gambalay, apan kini gilibutan sa korte sa gawas nga gikural uban sa mga haligi ug mga salimbong sa pino nga linarang lino. Adunay ganghaan niini nga korte, ug pag-agi sa ganghaan, samtang ang usa ka tawo moduol sa Tabernakulo, didtoy nagbarug nga halaran sa halad nga sinunog, ug ang palanggana nga tumbaga makita luyo sa halaran. Ang Tabernakulo mismo gibahin ngadto sa duha ka mga bahin: ang Balaang Dapit ug ang Labing Balaan. Ang mga pultahan niini nga Balay sa Dios (usa alang sa Balaang Dapit ug laing usa alang sa Labing Balaan), maingon man usab ang ganghaan sa korte niini, pulos linara sa bughaw, morado, ug eskarlata nga tanod ug pino nga linarang lino.

MGA SULOD

289 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Nganong ang Dios naghimo sa tanang mga pultahan ug ganghaan sa Tabernakulo pinaagi sa paglara kanila uban niining bughaw, morado, ug eskarlata nga mga tanod ug pino nga linarang lino? Ang katarungan mao nga tungod kay pinaagi kanila, ang Dios nagsulti nang daan kon unsaon ni Jesus sa pag-anhi niining yutaa, mokuha sa kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa bautismo nga Iyang madawat gikan kang Juan Bautista, ug malansang sa Krus ug mag-ula sa Iyang dugo. Pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista ug pagpalansang sa Krus alang sa kasal-anan sa kalibutan, si Jesus mikuha sa Iyang lawas ingon nga halad nga inihaw alang kanato. Pinaagi sa pagsalig kang Jesus ingon nga Manluluwas, ang pinaagi sa pagsalig diha sa Pulong nagasulti kanato nga si Jesus kinsa nahimong bughaw, morado, ug eskarlata nga tanod mikuha sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo, kita sa makausa mapahilikay gikan sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagtuo. Si Jesus migamit

niining bughaw, morado, ug eskarlata nga tanod ug pino nga linarang lino alang sa pultahan sa Tabernakulo aron pagsulti kanato nga Siya mao ang Hari sa mga hari, ug nga Siya nagluwas kanato gikan sa atong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo ug pagpalansang. Ang bughaw, morado, ug eskarlata nga tanod ug ang pino nga linarang lino nga gigamit alang sa pultahan sa Tabernakulo walay lain gawas nga hulad sa kaluwasan, nagasulti kanato nga ang Ginoo nagluwas kanato sa hingpit (1 Pedro 3:21). Kini maoy hinungdan nga kon kita moabli sa ganghaan sa korte sa Tabernakulo ug mosulod, kita makakita sa palanggana nga tumbaga iniglabay sa halaran sa halad nga sinunog. Ang halaran sa halad nga sinunog nagapakita kanato sa balaod sa Dios sa hustisya sa dili pa ang Iyang balaod sa kaluwasan, nga kini gitudlo alang sa tawo nga mamatay sa makausa, apan human niini mao ang paghukom. Pinaagi sa halaran sa halad nga inihaw, sa laing pagkasulti, ang Dios nagapakita kanatong daan nga kita mahukman tungod sa atong kasal-anan. Kon kita

MGA SULOD

290 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

gayud mosalig kang Jesus ingon nga Manluluwas, nan kita kinahanglan makaamgo nga diha sa Daang Testamento, aron ang mga Israelihanon maluwas gikan sa tanan nilang kasal-anan ug sa paghukom sa sala, sila kinahanglan mosalibay sa ilang kasal-anan ngadto sa halad nga inihaw ug patyon kini atubangan sa halaran. Ingon niini, si Jesus mikuha sa kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismmo kang Juan Bautista, ug kini maoy hinungdan nga Siya nakapalansang ug nakaula sa Iyang dugo alang kanato. Sa pag-anhi niining yutaa, ang atong Ginoo mipas-an sa atong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista ug mipas-an sa tanan natong paghukom sa sala sa makausa ug alang sa tanan. Sa laktud, pinaagi sa pagpabautismo, pag-ula sa Iyang dugo, ug pagbangon gikan sa kamatayon pag-usab aron pagluwas kanato gikan sa atong kasal-anan ug paghukom, si Jesus nahimong atong tinuod nga Manluluwas.

Hain ang Atong Linawas nga Kasal-anan Karon Makita?


Unsa, dayon, ang kinahanglan atong buhaton mahitungod sa atong linawas nga kasal-anan nga atong padayon nga ginahimo sa matag adlaw samtang kita nagakinabuhi? Mga igsuong lalaki ug mga babaye, kon kita mahinumdom sa matag adlaw nga ang tanan natong kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan didto sa suba sa Jordan, kana mao, nga kon kita magpadayon sa pagsalig diha sa ebanghelyo nga Pulong sa tubig ug sa Espiritu uban sa atong mga kasingkasing, nan kita kanunay magapabilin nga walay sala. Nganon man? Tungod kay si Jesus, sa paghibalo nga kita makasala sa matag adlaw, mikuha sa tanang kasalanan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, midala kanila ngadto sa Krus, nag-ulab sa Iyang dugo samtang naghingutas, mibangon pagusab gikan sa kamatayon, ug mipapas kanilang tanan sa makausa.

MGA SULOD

291 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Apan, kini nga kamatuoran sa kaluwasan, ang ebanghelyo sa kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu, masangputon lamang kon kita sa tinud-anay makasabot niini ug mosalig niini uban sa tibuok natong mga kasingkasing. Kita mahimong hingpit nga walay sala lamang pinaagi sa paghinumdom ug pagsalig nga ang tanan natong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus ug nabanlas na sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Bautista, tungod kay kita nagpakasala matag adlaw. Kita nahugasan na gikan sa tanan natong orihinal nga sala ug linawas nga kasal-anan pinaagi sa atong pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Minahal nga mga masigkaKristohanon, kon kamo buot mapasaylo gikan sa tanan ninyong kasalanan, nan kamo kinahanglan makasabot ug mosalig nga ang tanan ninyong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan. Ug kamo kinahanglan kanunay mamalandong diha sa Pulong sa tinuod nga ebanghelyo, ilabi na sa matag higayon nga kamo makahimog kasamtangang kasal-

anan. Niana lamang nga ang inyong mga kasingkasing kanunay mahinloan, ug niana lamang nga ang kamo mahitakus sa pag-alagad sa matarung mga buhat sa Dios. Ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nagasulti kanato nga ang tanan natong kasalanan nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Bautista, ug nga Siya gihukman alang kanila didto sa Krus. Kini tungod sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga ang Bibliya mosulti kanato mahitungod sa kapasayloan sa sala. Ang tanan kanato kinahanglan moila ug mosalig diha sa Pulong sa Dios ingon nga kamatuoran. Kon kamo mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, nan walay kalagmitan nga kamo aduna pay sala. Kon kita gayud mosalig kang Kristo Jesus ingon nga Manluluwas, nan kita mao ang katawhan sa pagtuo nga mosalig nga si Jesus sa makausa mikuha ngadto sa Iyang kaugalingon sa tanang kasal-anan niining kalibutana, bisan kon unsa pa man sila, pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan Bautista. Ang bautismo nga nadawat ni Jesus

MGA SULOD

292 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

gikan kang Juan Bautista naghimo sa matag usa nga walay sala, ingon nga ang Libro sa mga taga Roma nagasulti kanato, Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala, mao man usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo daghan ang mahimong matarung (Roma 5:19). Samtang kita nagakinabuhi niining kalibutana, kita makasala matag adlaw. Ang ato bang tanang kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus? Ang tanan natong kasal-anan nasalibay na ngadto sa lawas ni Jesus dugay na nga panahon, kapin 2,000 ka mga tuig na ang miagi. Ang kasal-anan ba nga wala pa nato mahimo tungod sa atong mga kaluyahon sa umalabut uban nasalibay na ngadto kang Jesus, ug nga Siya gihukman tungod kanila usab? Kana husto. Kini ba dayon nagkahulugan nga mahimo na nga kita mohimo sa tanang matang sa pagpakasala sigun sa atong kapritso? Dili kana mao ang mahitabo. Bisan pa kadtong mga nangatawo na pag-usab pinaagi sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa

Espiritu, lagi, pulos mopadulong sa pagpakasala tungod sa ilang mga kaluyahon. Apan, sila sa gihapon kanunay makahinlo sa ilang mga kasingkasing sa tanang higayon pinaagi sa paghinuktok diha sa tinuod nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang katawhan makasala og daghan tungod sa ilang mga kaluyahon kay sa gikan sa ilang kinabubut-on. Busa, kon ang mga magtututo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu makasinati sa ilang mga kaluyahon, sila walay mahimo gawas sa pagpasalamat sa Ginoo sa labi pa gayud pinaagi sa pagbag-o sa ilang pagtuo diha sa Iyang bautismo ug sa pag-ula og dugo, tungod kay ang Ginoo nagbanlas sa tanan nilang kasal-anan uban sa Iyang bautismo ug sa Iyang dugo didto sa Krus ug nahukman tungod kanila. Karon sila dili na magapos sa sala, apan inay sila sa kinabubut-on moboluntaryo sa pagpakatap niini nga kamatuoran ngadto sa uban. Sa paghimo sa ingon, ang atong mga kasingkasing nagmaya pa gayud hinuon.

MGA SULOD

293 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Kumusta man usab ikaw dayon? Ikaw ba misalig nga aron pagpapas sa tanan ninyong kasalanan, si Jesus mianhi niining kalibutana, gibautismohan ni Juan Bautista, nag-ula sa Iyang dugo hangtud sa kamatayon, ug mibangon pag-usab gikan sa kamatayon? Oo, kita nagahatag sa atong mga pagpasalamat ngadto kang Jesus kinsa mianhi aron pagpapas sa atong kasal-anan sa hingpit. Ug Siya sa tinuod naghimo kanila nga hingpit nahanaw sa makausa ug alang sa tanan. Didto sa Tabernakulo sa Daang Testamento, sa pagsulod pinaagi sa ganghaan sa korte niini ug pagagi sa halaran sa halad nga sinunod, kita makakita sa palanggana nga tumbaga. Samtang ang mga sukod ug mga sangkaran gipiho alang sa tanang mga kagamitan sa Tabernakulo, walay usa nga gikutohan nga sukod ang gihatag alang niini nga palanggana nga tumbaga. Sa espirituhanong pagkasulti, kini nagasimbulo sa tinuod nga pinaagi sa pagpabautismo ug pag-ula sa Iyang dugo, si Jesus nagpapas sa tanang kasal-anan nga walay pagkuto sa gidaghanon.

Ingon niini, ang palanggana nga tumbaga walay kituhan nga makahugas sa tanan nilang kasal-anan. Kini naghupot sa gahum sa paghugas kanilang tanan. Kini nga palanggana hinimo sa tumbaga, nga nagpasabot nga ang tanang kasal-anan kinahanglan hukman. Apan kini gisudlan sa tubig aron paghugas sa mga kamot ug mga tiil sa mga sacerdote. Kini nagasulti kanato nga ang Ginoo sa hingpit nagbanlas sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo. Kon ang mga sacerdote sa Daang Testamento mohatag sa mga halad sa halaran sa halad nga sinunog, sila mabulingan sa tanang mga matang sa kahugaw, gikan sa dugo sa mananap ngadto sa mga tae, samtang sila mag-ihaw sa mga halad nga inihaw human sila motapion sa ilang mga kamot niini. Kadto uban sa tubig sa palanggan nga sila makapanghugas sa ilang kaugalingon sa maong mga hugaw. Ingon niini, kini nga palanggan sa tumbaga nagpasabot sa bautismo ni Jesus nga nagbanlas sa kahugawan sa sala. Ang tanan natong linawas nga kasal-anan nga atong nahimo niining kalibutana napapas na pinaagi sa

MGA SULOD

294 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

bautismo ni Jesus. Kini maoy gipadayag sa palanggana nga tumbaga. Pinaagi sa pagsalig niini nga kamatuoran, kita mapasaylo gikan sa tanan natong kasal-anan ug kanunay makakinabuhi uban sa hinlo nga mga tanlag sa kahangturan. Pila ka mga higayon nga si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista aron pagdawat sa kasal-anan niining kalibutana? Siya gibautismohan makausa lamang. Pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista makausa, si Jesus sa kahangturan nakabanlas sa tanang kasal-anan niining kalibutana sa hingpit. Nganong Siya gibautismohan makausa lamang? Tungod kay si Jesus maoy walay katapusang Anak sa Dios nga adunay gahum sa pagdawat sa tanang kasalanan sa kalibutan gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan niini makausa ug alang sa tanan uban sa Iyang bautismo. Sumala sa giingon ni Jesus, Ako mao ang Alpa ug ang Omega, siya mao ang Dios ang dayon nga Nilalang. Tungod kau si Jesus mao ang Anak sa walay katapusan nga Dios, Siya makahimo sa Iyang dayon nga kaluwasan makausa

ug alang sa tanan: Siya mianhi niining kalibutana makausa; mipas-an sa kasal-anan sa kalibutan tanan sa makausa pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista makausa; gilansang sa Krus ug nag-ula sa Iyang dugo makausa, ug mao nga nakabanlas sa tanan natong kasal-anan tanan sa makausa. Kita kinahanglan mahibalo sa ebanghelyo sa kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu ug mosalig kang Jesus ingon nga Manluluwas. Pinaagi sa pagpabautismo makausa nga si Jesus nakabanlas sa kasal-anan sa kalibutan. Ang inyong kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus makausa ug alang sa tanan sa dihang Siya gibautismohan. Pinaagi sa pagbautismo makausa, si Jesus nakatuman sa tibuok pagkamatarung sa Dios nga nagpapas sa kasal-anan sa kalibutan. Kamo kinahanglan makaamgo nga ang tanan ninyong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Ug kamo kinahanglan mosalig niini. Kamo walay mawala gikan sa pagsalig niini. Pinaagi sa atong pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga kita makadawat sa dayon nga kapasayloan sa atong kasal-anan.

MGA SULOD

295 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Kon inyong makita ang inyong kaugalingon nga nangamuyo kang Jesus sa pagpasaylo sa inyong kasal-anan matag adlaw, nan kamo kinahanglan mahibalo nga kamo wala pa matawo pag-usab. Ug kamo kinahanglan makasabot sa ebanghelyo sa kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu, ug kamo kinahanglan mosalig kang Jesus ingon nga inyong tinuod nga Manluluwas pag-usab sumala niini nga ebanghelyo. Ang mga pastor sa tibuok kalibutan, kinsa nangasayop sa pagsabot sa bautismo ni Jesus, kinahanglan usab mosalig Kaniya pag-usab. Daghang mga pasator ang walay husto nga pagsabot sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga nagbanlas sa ilang kasal-anan. Giunsa, dayon, ninyo sa paghunahuna nga kini ilang mahimo pagtabang sa uban sa pagdawat sa kapasayloan sa sala, nga sila gani sa ilang kaugalingon wala pa makadawat niini? Kon, sa sinulagma, kamo nagpatuo nga balaan lamang uban sa mga binuhatan ug makita nga ang inyong unod bisan ang inyong mga kasingkasing nagpabilin nga masalaypon, nan kamo sa yano mga tigpakaaron-

ingnon nga mga relihiyonista ug ang mga anak sa kalaglagan. Ang katawhan dili makadawat sa kapasayloan sa sala uban sa inyong tabang. Apan, ang inyong mga kalag mahimong gawasnon gikan sa tanan ninyong kasal-anan kon kamo makasabot sa kamatuoran sa kaluwasan gikan sa bakak nga mga relihiyon sa kalibutan uban sa pagtuo nga nahibalo ug mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Lamang kon kamo makasabot sa husto sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, sa Pulong sa Dios sa kinabuhi, ug mosalig niini nga husto diha sa inyong mga kasingkasing, nga ang tanan ninyong kasal-anan mabanlas. Apan ang dili maihap nga gidaghanon sa katawhan sa gihapon nagpabilin nga walay pagpanumbaling sa tinuod nga ang kasal-anan sa kalibutan nasalibay na ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Bautista. Busa, kamo sa inyong kaugalingon kinahanglan una nga sa mapainubsanon modawat sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nganha sa inyong mga kasingkasing pinaagi sa pagsalig niini. Si Jesus nag-ingon, Kay angay

MGA SULOD

296 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung (Mateo 3:15). Si Jesus mituman sa tibuok pagkamatarung sa Dios sa dihang Siya gibautismohan. Pinaagi niini nga bautismo nga Iyang nadawat, si Jesus midawat sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Uban niini nga bautismo, ang tanan ninyong kasal-anan usab gidawat ni Jesus. Dili ba kamo mao ang katawhan niining kalibutana? Lagi kamo. Dili ba ang inyong kasalanan nahilakip sa kasal-anan sa kalibutan? Lagi, sila nahilakip. Sa dihang kamo makaamgo niini, kamo mapahilikay pinaagi sa kamatuoran nga si Jesus mipas-an sa tanan ninyong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo. Ang pag-amgo nga kamo mga makasasala nga mopadulong ngadto sa pagkahinukman tungod sa inyong kasal-anan maoy tikanganan nga mogiya kaninyo sa pag-amgo nga ang inyong bugtong Manluluwas mao si Kristo Jesus mismo sa Iyang kaugalingon. Kamo ba miduol ngadto kang Kristo? O kamo ba sa gihapon nagabarug gawas kang Kristo? Kamo

kinahanglan sa tin-aw mahibalo hain sa tukma kamo nagbarug. Kamo maoy katawhan niining kalibutana. Ang inyong tanang kasal-anan ba dayon nasalibay ngadto kang Jesus o wala? Sila nasalibay. Kamo ba dayon modawat nga kadtong mga Kristohanon nga moingon Ginoo, ako sa gihapon usa ka makasasala, dili maoy nangatawo pag-usab nga mga santos? Bisan pa man sa pagsalig kang Jesus, sila wala makasabot nga ang atong kasal-anan nasalibay na ngadto kang Jesus pinagi sa Iyang bautismo, ug ingon nga sangputanan sila nagsalig lamang diha sa dugo didto sa Krus ug nga nanag-antus sa matag adlaw, nangamuyo sa Ginoo sa pagpasaylo sa ilang kasal-anan. Apan, unsa ang gisulti ni Apostol Pablo kanato? Siya nagsulti kanato nga, Pagkalipay kamo sa kanunay, pag-ampo kamo sa walay paghunong, pagmapasalamaton kamo sa tanang higayon; kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus, alang kaninyo (1 Tesalonica 5:16-18). Busa, kon kita magbakho ug mokupot ngadto sa Ginoo sa

MGA SULOD

297 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

makanunayon sa pagpangayo sa Iyang kapasayloan sa atong kasal-anan, ang atong gihimo mao lamang ang pagbiaybiay sa Iyang bautismo ug pag-ula sa dugo bisan pa nga kita miangkon nga kita misalig Kaniya. Kini nga matang sa pagtuo mao lamay insulto kang Jesus.

Ang Tanan Ba Kanato Mosalig diha sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu?


Si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista. Ang tanan natong kasal-anan nasalibay ngadto kang Jesus niadtong panahona sa makausa ug alang sa tanan. Sa pagkadawat sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo, si Jesus dayon nag-ula sa Iyang dugo ug namatay didto sa Krus. Ug Siya mibangon gikan sa kamatayon sa tulo ka mga adlaw ug karon nagalingkud sa tuong kamot sa trono sa Dios. Mahinungdanon kaayo nga kita mokab-ot una sa husto nga pagsabot kon si Jesus ba mikuha sa kasal-

anan sa kalibutan o wala, lakip ang inyong kasal-anan, sa dihang Siya gibautismohan. Pinaagi sa pagsabot sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ug pagsalig niini, kita kinahanglan nga mosanong ngadto sa kaluwasan sa Dios. Kita kinahanglan mosanong kon unsa ang gihimo sa Dios alang kanato, sa pag-ingon, Husto kana. Sa dihang ang Bibliya nagasulti kanato nga ang Ginoo mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo, kita kinahanglan nga mobiya sa atong kinaugalingong mga panghunahuna ug mosanong niini pinaagi sa pagsalig sa Pulong kon unsa kini. Kon ang Ginoo wala pa unta mokuha sa inyong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo, nan ang Iyang pag-ula og dugo didto sa Krus pulos unta makawang. Kita kinahanglan nga mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu uban sa atong mga kasingkasing. Ang Ginoo sa hingpit nagpapas sa tanan ninyong kasal-anan sa kalibutan. Ang pagtuo ug kaluwasan wala mag-agad sa inyong kaugalingong mga paningkamot. Ang inyong kaluwasan gikan sa sala nagaagad kon kamo ba

MGA SULOD

298 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

adunay pagtuo o wala nga mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga gihatag ni Jesus kanato. Kamo ba karon moila nga ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu maoy bugtong ebanghelyo, ug kamo ba karon buot modawat niini nga kamatuoran diha sa inyong kasingkasing? Nan, kamo kinahanglan mosugid sama niining mosunod: Ginoo, hangtud karong adlawa, ako wala mahibalo nga Ikaw mipasan sa kasal-anan sa kalibutan sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo; ako nasayop sa pagsabot ug nasayop sa pagsalig. Apan ako mopasalamat Kanimo sa paghimo kanako nga makaamgo, bisan karon, nga ako nasayop sa pagsabot sa Imong kaluwasan. Karon nga ako nakasabot ug nahibalo sa kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu, ako mosalig niini ug magpasalamat Kanimo tungod niini. Kamo, usab, kinahanglan karon makasabot sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, makaamgo nga kini dili alang kang kinsa pa kundili sa inyong

kaugalingon, ug dawata kini diha sa inyong mga kasingkasing sa ingon. Ang kanunay pag-ila sa kaluwasan anaa sa inyong mga kasingkasing kon unsa ang mahitungod sa pagtuo, ug kini mao ang pagtuo nga gipasukad diha sa husto nga pagsabot kang Jesus, ang usa nga makapahimo kaninyo nga modawat Kaniya diha sa inyong mga kasingkasing. Ug ang pagsalig niini nga kamatuoran maoy paagi nga kamo mahimong kaugalingong mga anak sa Dios, ang pagtuo nga mopasaylo kaninyo gikan sa tanan ninyong kasal-anan. Unsa ang inyong pagsabot sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, ug unsa ka tukma sa inyong pagsalig niini? Ang atong Ginoo nag-ingon, Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan (Juan 8:32). Kita kinahanglan moila sa ebanghelyo sa kamatuoran sa tuig ug sa Espiritu kon unsa kini. Kini mao ang pagtuo nga mosalig sa Dios. Siya nagluwas kanato gikan sa kasal-anan sa kalibutan uban sa Iyang tubig ug dugo. Tungod kay Siya nagluwas kanato gikan sa

MGA SULOD

299 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

kasal-anan sa kalibutan uban sa tubig ug sa Espiritu, kadtong tinud-anay nga mosalig niini atubangan sa Dios sa tinuod matawo pag-usab.

Kamo Ba sa Gihapon mga Mangungutang?


Si Jesus miingon sa Juan 3 nga gawas kon ang usa ka tawo matawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu, siya dili gayud makaadto sa Gingharian sa Langit, ni makakita niini. Ang pagpakatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu mahimo lamang kon kita mosalig diha sa bautismo ni Jesus, sa Iyang dugo didto sa Krus, ug sa kamatuoran nga Siya mao ang Anak sa Dios ug ang atong Manluluwas. Kamo ba mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Atong ibutang dinhi nga ang usa ka tawo nakatiponpon og tunga sa milyon ka mga dolyares nga utang. Sa tubo lamang bug-at na niya nga dadon. Alang sa yanong mga mamumuo, kini nga matang sa utang dili na nila mahusay. Ni kining

tawhana makabayad sa iyang utang, ug busa siya nabangkaruta ug nahanaw. Apan bisan pa nga siya mikalagiw bisan asang dapita ug maningkamot sa pagbayad sa iyang utang, siya ba makabayad bisan sa tubo, biyaan ang punoang kantidad? Ang nagpautang kaniya, sa pikas nga bahin, mogukod sa nagpasalig aron makuha pagbalik ang salapi, apan ang nagpasalig dili usab makabayad. Busa ang nagpautang, ingon walay tanlag, mogukod sa ginikanan, mohimo sa tanang mga matang sa pagpanghulga aron pagpugos kanila sa pagbayad sa utang. An mga ginikanan dili makaantus niini, ug busa ilang gibayaran ang nagpautang, ug sila nakakuha og resebo gikan kaniya. Ingon nga nakabayad nga impas sa nagpautang, ang amahan dayon nagsugod sa pagpangita sa iyang anak, kinsa sa walay pagduhaduha nagaantus sa lawas ug hunahuna. Iyang gipangita ang iyang sa bisan haing dapita sulod sa 10 ka mga tuig, apan sa gihapon siya wala makakita kaniya. Usa ka adlaw, human sa 12 ka mga tuig nga milabay, ang anak sa

MGA SULOD

300 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

katapusan miuli, nga nakatigom na og daghang salapi. Siya unang mingadto sa iyang amahan ug miingon, Nakatigom kog $400,000, apan sa gihapon ako kulangan og $100,000. Makapahulam ka ba kanako niini nga kantidad? Magpuyo ako dinhi uban kanimo ug maningkamot pag-ayo aron makabayad. Ang amahan dayon mogakus sa iyang anak uban sa luha, sa pag-ingon kaniya, Ako nang gibayaran ang tanan nimong utang! Wala ka nay angayng kabalak-an pa! Unsa kaha kadako sa imong pag-antus sulod niining panahona! Sa pagsulti sa anak nga ang iyang utang nabayaran na, ang amahan mipakita kaniya sa resebo. Ang anak natabunan uban sa pagkamapasalamaton, apan sa samang higayon siya mibati ingon nga siya nag-antus nga wala na diay kinahanglana, sa paghunahuna sa iyang kaugalingon nga, Sa milabayng 12 ka mga tuig, ako nagkinabuhi sa akaong kinabuhi ingon nga daw patay, wala higayon nga nagmalinawon, nga sa tinuod dili nako angay nga antuson. Ako nagkinabuhi ingon nga daw patay nga ako dili man unta. Wala lamang ako mahibalo. Ang

tanan nakong mga pag-antus pulos nakawang! Minahal nga mga masigkaKristohanon, kadtong naningkamot sa pagdawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan sa ilang kinaugalingon, bisan nga si Jesus nagpasaylo na sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug sa Krus, sa gihapon gisakit uban sa suliran sa sala, sama lamang niini nga anak. Pinaagi sa pagpabautismo, si Jesus mipapas na sa atong kasal-anan. Iya nang gikuha ang tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo, mipas-an sa tanang paghukom sa sala pinaagi sa pag-ula sa Iyang dugo didto sa Krus, ug mao nga nakaluwas kanato. Kamo ba karon nakaamgo niini? Nga kamo nagapos sa inyong kasal-anan tungod kay kamo wala mahibalo nga si Jesus mikuha na sa tanan ninyong kasal-anan sa dihang Siya gibautismohan. Si Jesus sa tinuod mikuha sa tanan ninyong kasal-anan. Saligi kini.

MGA SULOD

301 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Wala Nay Halad Alang sa Sala


Atong paklion karon ang Hebreohanon 10:1-18: Kay maingon nga ang kasugoan aduna man lamay landong sa mga maayong butang nga umalabut, ug wala makabaton sa katinuod niining mga butanga, kini dili arang makahingpit sa mga managpanuol, pinaagi sa mao rang mga halad nga kanunayng ginahalad tuig-tuig. Kon dili pa, dili ba gihunong na unta ang pagpanghalad niini? Kon ang mga magsisimba nahinlo pa sa makausa ug sa dayon, wala na unta silay pagbati nga may sala pa. Apan diha sa maong mga halad anaa ang tigpahinumdom og sala tuig-tuig. Kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga toro nga baka ug mga kanding makakuha sa mga sala. Tungod niana, sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan, Siya miingon: Ang mga halad-inihaw ug mga gasa wala Mo tinguhaa, Kundili usa ka lawas Kanako Imong gitagana. Sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad

tungod sa sala Ikaw walay kahimuot. Unya miingon Ako, Tan-awa, Ako mianhi sa pagtuman sa Imong kabubut-on, O Dios, Sumala sa nahisulat mahitungod Kanako diha sa basahon nga linukot. Sa Iyang pag-ingon sa unahan, Ikaw wala magtinguha ni may kahimuot sa mga halad-inihaw ug sa mga gasa ug sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad tungod sa sala (kini ginahalad tuman sa kasugoan), Siya midugang sa pag-ingon Tan-awa, Ako mianhi sa pagtuman sa Imong kabubut-on. Ang nahauna Iyang gibungkag aron ang ikaduha Iyang pagatukoron. Ug pinaagi sa maong kabubut-on kita nangahinlo gikan sa sala pinaagi sa makausa ra ug dayon nga paghalad sa lawas ni Kristo Jesus. Ug ang matag-usa ka sacerdote sa adlaw-adlaw anaa sa iyang pagpangalagad, sa pagsublisubli sa paghimo sa mao rang mga halad-inihaw nga dili gayud makawala sa mga sala. Apan sa nakahimo na si Kristo sa usa ra ka paghalad tungod sa sala alang sa tanang kapanahonan Siya milingkod sa tuo sa Dios, sa

MGA SULOD

302 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

pagpaabut sukad niadto hangtud nga ang Iyang mga kaaway pagahimuon nga tumbanan sa Iyang mga tiil. Kay pinaagi sa usa lamang ka paghalad Iyang gihingpit alang sa tanang kapanahonan sila nga mga gipanagbalaan. Ug ang Espiritu Santo usab nagapanghimatuod kanato; kay tapus Siya makaingon, Kini mao ang pakigsaad nga Akong pagahimuon uban kanila tapus niadtong mga adlawa, nagaingon ang Ginoo: Igabutang Ko ang Akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasingkasing, ug igasulat Ko kini diha sa ilang mga salabutan, Siya midugang sa pag-ingon, Ug ang ilang mga sala ug mga kasaypanan dili Ko na pagahinumduman. Kay sa diha nga mapasaylo na kini, wala na usab kinahanglana ang halad tungod sa sala. Ang yugto dinhi nagasulti nga ang Balaod mao ang landong sa mga maayong butang nga umalabut. Ingon nga ang pagsalibay sa tinuig nga kasal-anan uban sa pagtapion sa mga kamot diha sa Daang Testamento tinuod, maingon man usab tinuod nga si Jesus mianhi niining yutaa ug mikuha sa tanan natong kasal-anan sa

makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista. Ang Daang Testamento maoy landong sa Bag-ong Testamento. Ang mga landong magtunhay lamang kon adunay tinuod nga mga butang nga mohimo kanila. Ingon niini, ang kaluwasan sa Dios nga gipakita diha sa kapaagihan sa paghalad sa Daang Testamento natinuod pinaagi sa pagministeryo ni Kristo Jesus. Diha sa Daang Testamento, ang dili maihap nga gidaghanon sa mga karnero, mga kanding, ug mga salampati ang gipang-ihaw ug gihalad ngadto sa Dios. Apan wala kadtong dugo sa mga torong baka ug mga kanding makakuha sa hingpit sa kasal-anan. Ang walay katapusan nga kapasayloan sa sala gituman ni Jesus ang Labawng Sacerdote sa Langit. Kini maoy hinungdan nganong ang Ginoo mianhi niining kalibutana, gibautismohan, ug nag-ula sa Iyang dugo alang kanato. Sa pagtumbok kang Jesus, ang Libro sa Hebreohanon nagapahayag nga Siya mao ang Labawng sacerdote sa Langit. Diha sa Daang Testamento, ang

MGA SULOD

303 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

Labawng Sacerdote maoy mopasayloa sa kasal-anan sa mga Israelihanon pinaagi sa pagtanyag sa mga halad ngadto sa Dios alang sa ilang dapit. Ingon niini, ang atong Ginoo mianhi ingon nga Labawng Sacerdote sa Langit. Tan-awa, Ako mianhi sa pagtuman sa Imong kabubut-on, O Dios, sumala sa nahisulat mahitungod Kanako diha sa basahon nga linukot. Si Jesus mianhi aron pagtuman sa kabubut-on sa Dios nga Amahan. Unsa sa inyong hunahuna ang kabubut-on sa Dios nga Amahan? Kini mao ang pagluwas sa tanang tawhanong mga nilalang gikan sa ilang kasal-anan. Sa tinuod, wala pay tawhanong nilalang niini nga planeta nga makahimo sa kabubut-on sa Dios nga Amahan. Adunay Usa nga makahimo sa kabubut-on sa Amahan, ug kini walay lain gawas kang Jesus. Tungod kay si Jesus midawat sa tanan kasal-anan sa katawhan ug nagpapas kanilang tanan pinaagi sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios nga Amahan, ang Amahan karon makadawat na niadtong mosalig diha sa Iyang Anak ingon nga Iyang kaugalingong mga anak. Kini maoy kabubut-on sa Dios nga Amahan. Ang Iyang kabubut-

on, sa laing pagkasulti, mao ang pagpapas sa atong kasal-anan. Sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios nga Amahan, si Jesus mianhi niining yutaa, mikuha sa tanan kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo, nag-usa sa Iyang dugo ug namatay didto sa Krus, ug mao nga nakahatag kanato sa bag-ong kinabuhi. Kini maoy hinungdan nga ang atong Ginoo nag-ingon sa Hebreohanon 10:9, Tan-awa, Ako mianhi sa pagtuman sa Imong kabubut-on, O Dios. Ang bersikulo 9 nagapadayon sa pag-ingon, Ang nahauna Iyang gibungkag aron ang ikaduha Iyang pagatukoron. Ang kapaagihan sa paghalad sa Balaod wala makahatag sa dayon nga kaluwasan sa katawhan. Busa ang dios naghatag sa walay katapusan nga kaluwasan niadtong mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, dili sa Balaod. Makabanlas ba kita sa atong kasal-anan pinaagi sa paghimog mapuangorong mga buhat? O pinaagi sa paghatag og mga pag-ampo sa paghinulsol? O pinaagi sa paghatag og dagkung mga halad sa atong mga iglesia? Wala niini ang makabanlas sa atong

MGA SULOD

304 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

kasal-anan. Kita dili makadawat sa kapasayloan sa atong kasal-anan pinaagi sa atong kaugalingong maayong mga binuhatan. Kini maoy hinungdan nga ang atong Ginoo mianhi niining yutaa aron bautismohan ug mag-ula sa Iyang dugo. Ang Hebreohanon 10:10 nagaingon, Ug pinaagi sa maong kabubut-on kita nangahinlo gikan sa sala pinaagi sa makausa ra ug dayon nga paghalad sa lawas ni Kristo Jesus. Pinaagi sa pagpabautismo sa makausa, pagpakamatay didto sa Krus sa makausa, ug pagbangon pag-usab gikan sa kamatayon sa makausa, si Jesus nahimong Manluluwas kanato nga mosalig Kaniya. Minahal nga mga Kristohanon, gikinahanglan nga kamo moamgo nga kamo dili makadawat sa kapasayloan sa inyong kasal-anan pinaagi sa Balaod. Apan sa dihang kamo mosalig diha sa tubig ug sa dugo ni Jesus, ug nga Siya mao ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon, kamong tanan makasulod sa Langit. Aron mahanaw ang tanan natong kasal-anan, si Jesus nagtanyag sa walay katapusang halad uban sa

Iyang lawas pinaagi sa pagpabautismo ug pag-ula sa Iyang dugo. Pinaagi sa pag-anhi niining yutaa, ingon nga gibautismohan, namatay didto sa Krus, ug mibangon pag-usab gikan sa kamatayon, Siya nahimong dayon nga Manluluwas. Ang inyo bang kasal-anan sa dayon nasalibay ngadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan? Kini ba ang hinungdan nganong si Jesus miingon, Natapos na, sa dayon Niyang kamatay didto sa Krus? Ang Dios ba nagpahiluna sa Iyang balaod sa Espiritu sa kinabuhi dinhi sa atong mga kasingkasing ug mipapas sa tanan natong kasal-anan? Ang inyo bang pagtuo napahiluna diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Pinaagi sa pagsalig niini nga ebanghelyo kamo ba karon matarung na? o kamo ba sa gihapon nagpabilin nga mga makasasala? Kamong tanan matarung. Sa wala pa kamo makadungog sa Pulong, kamo sa tin-aw pulos mga makasasala, apan human sa pagkadungog niini, kamo nahimo na karon nga matarung, ug nagsul-ob sa bagong pagkatawo nga nabag-o bisan sa kahibalo

MGA SULOD

305 Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan

(Colosas 3:10). Unsaon dayon nato sa pagkabinautismohan ngadto kang Jesus? Pinaagi sa pagsalig diha sa matarung nga pagministeryo ni Jesus uban sa atong mga kasingkasing, kita mabautismohan uban Kaniya, mamatay uban Kaniya, ug mabanhaw uban Kaniya. Kini maoy ang masukaranong baruganan sa pagtuo nga mosalig uban sa kasingkasing. Minahal nga mga masigkaKristohanon, amgohan natong tanan nga walay laing paagi sa pagsulod sa Langit gawas nga pinaagi sa pagtuo; sabton natong tanan ug mosalig diha sa bautismo ni Jesus ug sa Iyang dugo, inay sa pagpaabong sa atong kinaugalingong pagkamatarung; ug pinaagi sa paghimo sa ingon, magpahugas kita nga hinlo gikan sa tanan natong kasal-anan. Uban sa akong pagtuo, ako mohatag sa walay kinutuban nga mga pagpasalamat ngadto sa Dios atubangan sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga Iyang gihatag kanato pinaagi sa atong Ginoo. Kini maoy akong labing matinuoron nga paglaum ug pag-

ampo nga ang matag usa kaninyo karon usab mahibalo ug makasabot, sa walay pagkapakyas, sa ebanghelyo sa kamatuoran sa tubig ug sa Espiritu nga gipadayag diha sa Mateo 3:13-17, ug mosalig niini uban sa inyong mga kasingkasing, aron kamong tanan mahimong kaugalingong katawhan sa Dios. Hinaut nga ang tanan Niyang mga panalangin magauban kaninyo!

MGA SULOD

PAGPANUDLO 11

MGA SULOD

307 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw


< Marcos 1:1-5 > Sinugdan sa Maayong Balita mahitungod kang Kristo Jesus, ang Anak sa Dios. Ingon sa nahisulat diha sa basahon ni Isaias nga profeta: Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga mag-una kanimo, Siya mao ang magaandam sa Imong dalan; Ang tingog sa magasinggit diha sa mga awaaw: Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Tul-ira ninyo ang iyang mga agianan Diha sa mga awaaw si Juan nga magbabautismo mitungha nga nagwali mahitungod sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala. Ug nangadto kaniya ang

mga katawhan gikan sa tibuok yuta sa Judea, ug ang tanang tawo sa Jerusalem; ug sa Suba sa Jordan iyang gibautismohan sila, sa pagsugid nila sa ilang mga sala.

Nakaila Ba Kamo Kang Juan Bautista nga Pinadala sa Dios?


Didto sa kamingawan, si Juan Bautista nagasangyaw sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa kasal-anan. Dili lamang kana, siya mao ang tawo nga mihimo sa bautismo kang Jesus nga nagabalhin ngadto kang Jesus sa kasal-anan sa tanang katawhan sa kalibutan. Tungod kay si Juan Bautista mao ang katapusang profeta sa kapanahonan sa Daang Testamento ug ang tawo nga natawo diha sa balay sa Labawng Sacerdote, siya mao ang alagad sa Dios nga mobalhin sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus pinaagi sa bautismo sumala sa kabubut-on sa Dios.

MGA SULOD

308 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Niadtong panahona nga si Juan Bautista natawo niining yutaa, ang katawhan sa Israel napuno sa pagsimba sa mga diosdios. Human sila mapuno sa sala pinaagi sa pagsimba sa mga diosdios, ang kasakit miabut, ug sila nagsugod sa paghulat alang sa gisaad nga Manluluwas nga moluwas kanila gikan sa kasakit. Ingon nga sila naglaum, ang Dios nga Amahan nagpadala kang Juan Bautista ug sa Iyang Anak, nga si Kristo Jesus, niining yutaa. Ang Dios nga Amahan nagpadala kang Juan Bautista unom ka mga bulan nga una sa wala pa Niya ipadala si Kristo Jesus niining yutaa aron sa pagluwas sa tanang mga makasasala gikan sa ilang kasal-anan. Si Juan Bautista mao ang tingog sa usa ka tawo nga nagasinggit didto sa kamingawan. Siya mao ang espirituhanong Elias nga gisaad diha sa Daang Testamento. Busa, kitang tanan kinahanglan mahimong katawhan nga mokat-on ug mosalig diha sa kabubuton sa Dios nga namuhat pinaag kang Juan Bautista. Ang Bibliya nagaingon nga si Juan Bautista gipadala

unom ka mga bulan sa wala pa si Jesus mianhi niinign yutaa. Ahng Dios adunay halalum nga gipasabot sa pagpadala kang Juan Bautista una kay kang Jesus. Sumala pa, nga kita kinahanglan maghunahuna sa labi pang kinuti, mahibalo, ug mosalig diha sa buhat ni Juan Bautista. Ang Dios nagpadala sa Iyang gikinahanglan nga mga alagad sa matag kaliwatan ug migiya sa Iyang katawhan diha sa dalan sa pagkamatarung. Siya wala mopadala sa Iyang mga profeta nga ingon niini sulod sa 400 ka mga tuig sa wala pa niya ipadala si Juan Bautista. Busa, ang katawhan sa Israel sa maluguton nagahulat alang sa pagpadayag sa alagad sa Dios nga mopakatap sa tinuod nga Pulong sa Dios. Sila nagkinabuhi sa taas nga panahon nga wala mamati sa Pulong nga giwali sa mga alagad sa Dios. Ang katawhan sa Israel gikapuyan tungod kay sa pagkawala diha sa mga alagad sa Dios nga mogiya kanila sa tukma pinaagi sa kabubut-on sa Dios ug sa Iyang Pulong. Sila miabut sa punto nga sila sa bug-os nanginahanglan sa usa ka matinud-anon nga alagad

MGA SULOD

309 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

nga pinadala sa Dios. Si Juan Bautista maoy usa ka tawo nga gipadala sa Dios niadtong panahona ngato sa katawhan sa Israel. Unom ka mga bulan human ang Dios nga Amahan mipadala kang Juan Bautista, Siya mipadala sa Iyang Anak, nga si Jesus nganhi niining kalibutana. Unya, si Kristo Jesus gipadala niining yutaa pinaagi sa kabubut-on sa Dios nga Amahan. Siya mao ang Anak sa Dios,. Nga atongDios, ug nga ang bug-os ug hingpit nga Manluluwas sa mga makasasala. Siya dili gayud usa ka nilalang nga sama kanato. Si Kristo Jesus mao ang sa tinuod Dios sa Iyang kaugalingon, ug Siya mao ang matinumanon nga bugtong Anak sa Dios nga nagpaubos sa Iyang kaugalingon. Si Kristo Jesus, nga miadto sa katawhan sa Israel, mao ang Magtutuman sa Kaluwasan ug nagluwas sa tanang katawhan gikan sa kasal-anan sa kalibutan. Siya mao ang Hari nga adunay dakukng kabubut-on sa pagtuman sa plano sa Dios nga Amahan ug mianhi niining yutaa diha sa labign ubos nga matang.

Ingon nga usa ka tawo nga nagasinggit sa kabubut-on sa Dios didto sa kamingawan, si Juan Bautista mao ang alagad sa dios nga, sa dihang miabut ang panahon aron pagtuman sa kabubut-on sa Dios nga Amahan, mihatag lamang sa bautismo nga nagbalhin sa tanang kasal-anan niining kalibutana ngadto kang Jesus. Sa wala pa niya himoa ang matarung buhat, siya nagkinabuhi pinaagi sa pagkaon sa mga dulon ug dugos didto sa kamingawan. Sa dihang ang katawhan sa Israel nga nag-alagad sa nagkadaiyang mga disodios sulod sa gatusan ka mga tuig nakadungog sa kabubut-on ug Pulong sa Dios pinaagi kang Juan Bautista, sila nagsugod sa pagpamati sa Pulong sa Dios. Busa, daghang katawhan sa Israel ang nahigmata sa ilang kasal-anan ug nagsugod sa pagpangandoy sa pagbalik ngadto kang Jehova. Mao nga, sila nagaandam sa pagdawat kang Jesus nga mohinlo sa kasal-anan sa katawhan sa makausa. Kini nahisulat nga, Sa mga gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay

MGA SULOD

310 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

kang Juan nga Bautista (Mateo 11:11). Siya mao ang katapusan profeta sa Daang Testamento nga nagarepresenta sa tanang katawhan. Siya mao ang tawo nga sarang sa paghimo niini nga mga katungdanan sa katapusang Labawng Sacerdote niining yutaa. Siya mao ang tawo nga mibalhin sa tanang kasal-anan niinign kalibutan pinaagi sa bautismo nga iyang ihatag ngadto kang Jesus. Sa pikas nga bahin, si Jesus, nga nagdawat sa tanang kasal-anan niining kalibutana sa makausa ug alang sa tanan, sa orihinal mao ang Anak sa Dios ug mao ang halad nga nating Karnero nga giandam sa Dios kinsa mianhi aron sa pagkuha sa tanang kasalanan sa kalibutana sa makausa ug alang sa tanan (Juan 1:29). Si Jesus nahimong tinuod nga Tigpataliwala taliwala sa tawo ug sa Dios. Tungod kay si Juan Bautista mao ang usa nga nagsaksi niini, ang Ginoo mitumbok kaniya ug miingon, Siya mao si Elias nga umalabut (Mateo 11:14). Si Juan Bautista, nga alagad sa Dios, mao ang tawo nga nagsaksi nga si Jesus mao ang nating Karnero sa

Dios nga miabut aron pag-ako sa kasal-anan sa kalibutan (Juan 1:29).

Si Juan Bautista miabut nganha Kaninyo sa Pag-abiyo sa Kaluwasan sa Dios


Ang pagkatawo ni Juan Bautista ug ang kaagi sa iyang panimalay gisaysay pag-ayo diha sa Lucas 1. Kon atong tan-awon ang pagpakatawo ni Juan Bautista pinaagi sa nahitala nga Pulong sa Dios, kita mahibalo nga si Juan Bautista natawo siha sa pinasahi nga buhat sa pag-abiyo sa kaluwasan sa Dios. Kita mohibalo una nga ang panimalay ni Juan Bautista natawo diha sa panimalay sa Labawng Sacerdote sa daang Testamento (1 Cronicas 24:1-19). Ang amahan ni Juan Bautista, nga si Zacarias, maoy gikan sa panimalay sa Labawng mga Sacerdote. Siya mao ang tawo nga walay lama naghimo sa iyang katungdanan sumala sa tanang kasugoan, kamandoan, ug mga reglamento sa Dios. Apan ang

MGA SULOD

311 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

iyang bugtong tinguha mao nga siya makabaton og usa ka anak nga lalaki tungod kay, si Elisabet nga iyang asawa, dili na magsabak. Unya usa ka adlaw, si Zacarias misulod ngadto sa sangtuwaryo aron paghimo sa mga katungdanan sa usa ka sacerdote diha sa han-aw sa iyang bahin, sumala sa nabatasan sa pagkasacerdote. Siya sa solemne osunog sa inseyenso alang sa katwhan sa Dios tungod kay ang iyang ripa mao man ang pagsunog sa inseyenso sa dihang siya miadto sa templo sa Ginoo (Lucas 1:9). Sa tukam niining panahona, ang Dios mipadala kang Gabriel ug mipahatud kaniya sa Iyang kabubut-on ngadto kang Zacarias: Ayaw kalisang, Zacarias, kay ang imong pangamuyo nadungog, ug si Elisabet nga imong asawa magaanak og usa ka bata nga lalaki alang kanimo, ug paganganlan mo siyag Juan (Lucas 1:13). Niadtong panahona, ang asawa ni Zacarias nga si Elisabet, tigulang na, ug si Zacarias dili makasalig niini, bisan pa nga ang sinugo sa Dios, ang manulonda nga si Gabriel, misulti kaniya. Busa, si

Zacarias nahimong amang, ug ang ubang mga sacerdote nangagpas nga tingalig siya nakakitag panan-awon didto sa templo, tungod kay siya nagpakita kanila nga nagpabiling dili makatingog (Lucas 1:20-22). Human niini, ang makapahibulong nga mga buhat Dios mitumaw niadto nga panimalay. Si Elisabet nagsabak sumala sa tagna ni manulondang Gabriel. Sa dihang ang bata natawo, ang panimalay buot mohingalan kaniya suon sa iyang amahan, nga si Zacarias nga kaliwat ni Aaron nga Labawng Sacerdote. Si Zacarias, kinsa hangtud niadtong panahona nagpabiling amang, nangayog papan ug misulat sa ngalan sa bata nga Juan. Ang matag usa naghunahuna nga kini kahinulngan tungod kay sila naanad sa paghingalan sa bag-ong matawo nga bata suon sa ngalan sa mga paryente niini niadtong panahona. Silang tanan naghunahuna nga kadto kahinulngan sa dihang siya mihingalan sa iyang anak nga Juan, apan ang dila ni Zacarias miluag ug siya napuno sa Balaang Espiritu ug nagsugod sa pagdayeg

MGA SULOD

312 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

sa Dios nga nagatagna nga ingon niini: Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Labing Halangdon; kay ikaw mao man ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan, sa paghatag ngadto sa iyang katawhan sa kahibalo mahitungod sa kaluwasan diha sa kapasayloan sa ilang mga sala, pinasikad sa malumong kaluoy sa atong Dios, inigbanagbanag unya kanato sa adlaw gikan sa kahitas-an aron sa paghatag og kahayag ngadto sa mga nagalingkod sa ug sa landong sa kamatayon, aron sa pagmando sa atong mga tiil ngadto sa dalan sa pakigdait (Lucas 1:76-79). Ang baba ni Zacarias naabli ug ang tingog sa pagdayeg gibayaw. Siya nagtagna sa kinabuhi ni Juan nga nagaingon, Kining bataa ako, apan siya alagad sa Dios nga gipadala sa Dios. O, anak nga hinatag sa Dios! Imong gidawat ang katudloan ingon nga profeta Niya nga halangdon kaayo. Ikaw magauna sa Ginoo ug mag-andam sa Iyang dalan, ug ang tanang katawhan makakat-on sa tinuod nga kaluwasan pinaagi sa kapasayloan sa kasal-anan sa

katawhan sa Ginoo. Niini nga paagi, si Juan Bautista mikuha sa katungdanan sa pagbalhin sa tanang kasal-anan niining yutaa ngadto kang Jesus ug nga natawo ngadto sa panimalay sa Labawng mga Sacerdote. Siya gipadala nganhi niining kalibutana ingon nga alagad sa Dios nga gikinahanglan sa tanang katawhan. Usab, ang Libro sa Malaquias diha sa Daang Testamento nagtagna kang Juan Bautista sa Bag-ong Testamento niining mosunod. Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova. (Malaquias 4:5). Sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw nga kining kalibutana masunod ingon sa hudno ug mahanaw, ang Dios nagsaad nga Siya mopadala niining yutaa sa usa sa Iyang mga alagad uban sa espiritu ug gahum nga sama kang Elias diha sa Daang Testamento. Siya mao ang alagad sa Dios nga moabut niinign yutaa diha sakatapusang panahon ug mohimo sa usa ka dakung buhat sa paghimo sa tanan nga mibiya sa

MGA SULOD

313 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Dios nga moablik ngadto sa Iyang sabakan. Diha sa Mateo 11:12-14, si Jesus nag-ingon, Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Kay ang tanang mga profeta ug ang kasugoan nanaghimog mga profesiya hangtud kang Juan; ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi. Siya nagpamatuod nga ang alagad sa Dios sama kang Elias nga gitagna diha sa Daang Testamento sa Bibliya mao si Juan Bautista. Ania karon, Ako nagapadala sa Akong sinugo, ug siya magaandam sa dalan sa atubagan Ko: ug ang Ginoo nga inyong gipangita moabut sa hinanali sa Iyang templo; ug ang sinugo sa tugon, si kinsa inyong gitinguha, ania karon, Siya moabut na, nagaingon si Jehova sa mga panon. Apan kinsa ang makapabilin sa adlaw sa Iyang pag-anhi? ug kinsa ang mangatubang kon Siya mopakita na? kay Siya sama sa kalayo sa magtutunaw, ug sama sa sabon sa manlalaba: Ug siya molingkod ingon sa magtutunaw

ug mag-uulay sa salapi, ug Iyang putlion ang mga anak nga lalake ni Levi, ug ulayon sila ingon sa pagulay sa bulawan ug sa salapi; ug sila managhalad kang Jehova sa mga halad diha sa pagkamatarung (Malaquias 3:1-3). Kini nagatumbok kang Juan Bautista sa Malaquias 3:1 diin kini nagaingon nga, Ania karon, Ako nagapadala sa Akong sinugo, ug siya magaandam sa dalan sa atubagan Ko. Kini usab nagtagna sa pagpakatawo ni Kristo Jesus sa dihang knii nag-ingon nga, ang Ginoo nga inyong gipangita moabut sa hinanali. Atong makita nga hiniusang pagministeryo ni Kristo Jesus ug ni Juan Bautista nagatuman sa pagkamatarung sa Dios nga nahitala sa Mateo 3:13-17. Busa, si Juan Bautista mao ang katapusang profeta sa Daang Testamento ug nga sarang sa paghimo sa buhat sa pagbalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus ingon nga alagad sa Dios nga sa espirituhanon sarang sa paghimo sa mga katungdanan sa Labawng Sacerdote. Ang Libro sa malaquias diha sa Daang Testamento nagtagna nga si

MGA SULOD

314 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Juan Bautista ug si Jesus moabut niining yutaa sa dili pa moabut ang katapusan sa kalibutana.

Si Juan Bautista Miabut niining Yutaa pinaagi sa Espiritu ug Gahum ni Elias


Diha sa Malaquias 4:5-6, kini nagaingon nga, Ania karon, Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna, sa dili pa moabut ang daku ug makalilisang nga adlaw ni Jehova. Hiusahon niya ang mga ginikanan ug mga anak aron dili Ko laglagon ng inyong nasud. Ug sa Mateo 11:14 sa Bag-ong Testamento, si Jesus nagpamatuod nga, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi. Unya, unsa ang gipasabot sa Akong ipadala si Elias sa dili pa ang adlaw sa kalaglagan niining kalibutana? Kini nagkahulugan nga ang Dios mopadala niining yutaa sa Iyang alagad nga mobalhin sa kasal-anan sa matag usa niining

kalibutana ngadto kang Kristo Jesus. Kini nga tinuod usab nahisulat diha sa Isaias 40:3 ingon nga Ang tingog sa usa nga nagasinggit: Andama ninyo sa kamingawan ang dalan ni Jehova; himoang patag sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. Kini nagatumbok kang Juan Bautista dinhi sa dihang kini nagaingon nga, Ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan. Ang 2 Hari nagatala sa asoy sa pagkayab ni Elias ingon niining mosunod: Ug nahitabo, sa diha nga sila nagpadayon pa gayud, ug nagsulti, ania karon, may mipakita nga usa ka karwahe sa kalayo, ug mga kabayo nga kalayo, nga nagbulag kanila ang usa sa usa; ug si Elias mikayab ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos. Ingon niini, si Elias usa ka porfeta sa Dios nga mikayab ngadto sa itaas sa Dios nga walay pag-antus sa kamatayon. Ang Dios nagsaad diha sa Bibliya nga Siya mopadala kang Elias, ug kini nagkahulugan nga Siya mopadala kang Juan Bautista nga mohimo sa buluhaton nga sama kang Elias. Siya mao si Juan Bautista nga mobautismo

MGA SULOD

315 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

kang Jesus ug mobalhin sa kasal-anan sa katawhan ngadto Kaniya tanan sa makausa diha sa Bag-ong Testamento. Si profeta Elias mao ang alagad sa Dios nga adunay daku kaayo nga gahum aron paghimo sa katawhan sa Israel nga mipalayo sa Dios tungod sa pagsimba sa diosdios nga napabalik ngadto Kaniya. Diha sa kapanahona sa Bag-ong Testamento, si Juan Bautista mao ang alagad sa Dios nga mibalhin sa tanan sa makausa sa kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus. Si Juan Bautista mao ang gipiyalan uban sa mga katungdanan sa Labawng Sacerdote. Gikan sa tanang katawhan nga nagakinabuhi niining yutaa, si Juan Bautista lamang ang gitudlo sa Dios, mao ang tawo nga hatagan niining buhata ug mohimo niini (Mateo 3:13-17).

Ang Pagministeryo ni Elias nga Nahisulat diha sa Daang Testamento


Kita makakita sa inila nga gahum ni Elias kon

atong itandi sa buhat ni Elias gikan sa Daang Testamento uban sa ubang mga profeta. Si Isaias diha sa Daang Testamento usab nagsulti sa katawhan sa pagbiya sa mga diosdios ug mobalik ngadto sa Dios, apan dili kaayo daghan ang katawhan nga namati sa iyang pagsinggit ug mibalik ngadto sa Dios. Si Jeremias, ang profeta sa mga luha, usab nagsulti sa katawhan sa kabubut-on sa Dios uban sa mga luha matag adlaw, apan dili daghan ang mga bunga sa iyang pagministeryo. Si profeta Ezequil usab nagsinggit alang sa iyang katawhan sa pagbiya sa ilang mga diosdios ug mobalik ngadto sa Dios, apan ang gidaghanon sa katawhan nga mibalik walay kahulugan. Apan, sama sa unsa ang buhat ni Elias? Siya mao ang tawo nga nakig-away ug midaug sa gubat sa pagtuo uban sa 850 ka hentil nga mga profeta aron sa pagpabalik sa katawhan ngadto sa Dios nga nagalagad ug nagsunod sa mga diosdios balik ngadto Kaniya. Siya mao ang tawo nga haduol kaayo sa Dios nga siya miduol Kaniya ug nag-ampo, ug kini

MGA SULOD

316 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

wala moulan sulod sa tulo og tunga ka mga tuig. Siya nagkinabuhi atol sa paghari ni Haring Ahab, ug si haring Ahab usa ka kontrabida nga hari sa Israel nga misalikway sa Dios ug nag-alagad sa mga diosdios. Si Elias maoy alagad sa Dios nga nag-ampo nga dili moulan sulod sa tulo ka mga tuig ug tunga aron sa pagpabalik sa mga kasingkasing ni Haring Ahab ug sa katawhan ngadto sa Dios. Human sa tulo ug tunga ka mga tuig sa hilabihan nga hulaw, si Haring Ahab mimando sa iyang kasundaluhan sa pagdala kang profeta Elias. Si Hari Ahab nag-ingon nga si Elias mao ang tawo nga naghasol sa Israel, apan sa tinuod, si Haring Ahab mao ang usa nga naghasol sa Dios ug sa katawhan sa Israel. Si Elias nagsugyot kang haring Ahab; nga siya buot mopakita kon kinsa ang tinuod nga Dios pinaagi sa pagpasundayag sa pagtuo. Siya nagsugyot nga nagaingon, Hangtud kanus-a ba nga magakiangkiang kamo sa taliwala sa duha ka daplin? Kon si Jehova Dios man, sumunod kamo Kaniya; apan kon si Baal nan sumunod kamo kaniya (1 Hari 18:21). Niadtong panahona didto sa bukid sa Carmel,

adunay 400 ka mga profeta ni Asera ug 450 ka mga profeta ni Baal. Si Elias misugyot nga sila mopadayag kon kinsa ang tinuod nga Dios taliwala ni Baal ug ni Jehova pinaagi sa usa ka pagpasundayag sa pagtuo. Siya misugyot nga, aron paghimo niana, ang tinuod nga Dios maoy motubag uban sa kalayo diha sa halad nga inihaw. Sa pagsugod, si Elias mao unta ang mapildi tungod kay siya nakig-away batok sa 850 ka mga hentil nga mga profeta nga nagsimba sa mga diosdios. Apan kinsa sa inyong paghunahuna ang midaug sa gubat sa pagtuo? Ang mga profeta ni Baal mitawag sa ngalan ni Baal gikan sa buntag hangtud sa udto, apan sila wala makadawat og tubag. Silang nanglukso palibot sa halaran ug sa maluguton nagtawag sa ngalan ni Baal. Apan sa paghiabut na sa kahaponon nga walay tubag, si Elias nagbiaybiay kanila nga nagaingon, Singgit og makusog kang Baal, tungod kay siya diostingali siya nahikatulog ug kinahanglan nga pukawon. Niini, ang mga profeta ni Baal naninggit sa labi pang makusog nga mga tingog ug gani misamad pa sa

MGA SULOD

317 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

ilang mga kaugalingon uban sa mga kutsilyo ug mga bangkaw aron pag-ula sa ilang dugo sumala sa ilang nabatasan, apan walay nahitabo hangtud sa panahon sa pagtanyag sa halad sa kagabhion. Niadtong panahona, turno na ni Elias sa pagpakita kon kinsa ang tinuod nga Dios. Siya naghimo og kanal palibot sa halaran ug mipuno niini og tubig. Siya mibubo og upat ka mga tadyaw nga tubig ug gibubo niini diha sa halad ug sa sugnod makatulo ka mga higayon, ug ang tubig mipuno sa tibuok halaran ug mipuno sa kanal. Mao nga sa dihang napuno na ang kanal og tubig, si Elias misugod sa pag-ampo. Pamation Mo ako, Oh Jehova, pamation Mo ako, aron nga kining katawohan mahibalo nga Ikaw mao si Jehova nga Dios, ug nga gipabalik Mo pag-usab ang ilang kasingkasing. Unya, ang kalayo sa Ginoo nga Dios miulan gikan sa Langit ug misunog sa halad, kahoy, mga bato, yuta, ug bisan sa tubig sa kanal. Ang Dios ni Elias ug ang iyang pagtuo milupig sa mga sacerdote

sa mga nanagsimba og mga diosdios. Ngano dayon nga si Elias buot nga adunay papasundayag pinaagi sa pagtuo diha sa Dios? Kadto tungod kay ang pagpakig-away usa ka espirituhaong pagkiggubat sa pagtuo, dili pagpakig-away sa dugo ug sa mga lawas. Ang tanang 850 ka mga profeta ug ang katawhan sa Israel nga misalig kang Baal ug kang Asera nakakita sa gahum sa buhing Dios niadtong panahona. Ang Dios nagpakita pinaagi kang Elias sa pagtuo nga Siya buhi ug nahimong katawhan sa Dios sa Israel. Sukad nga kini nga gahum sa Dios natuman atubangan sa mga mata sa hari sa Israel, wala nay usa nga nakasulti nga ang Ginoo nga Dios dili mao ang tinuod nga Dios. Sa unang higayon, si Haring Ahab nagbasol nga siya nagsalig kang Baal, ug ang katawhan sa Israel mibalik ngadto sa pagtuo ni Elias ug nagpangita sa ilang Dios. Tungod niini, si Elias gitawag nga labing gamhanan nga alagad nga nagdala sa katawhan sa Israel balik ngadto sa Dios. Si Juan Bautista mao ang alagd sa Dios nga aduna niini nga matang sa gahum sama kang Elias.

MGA SULOD

318 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Ingon nga si profeta Elias naghimo sa tanang katawhan sa Israel nga mobalik ngadto sa Dios diha sa mga panahon sa Daang Testamento, si Juan Bautista nakahimo sa buhat sa pagbalhin sa tanang kasal-anan niining kalibutana ngadto kang Jesus sa makausa pinaagi sa pagbautismo kang Jesus diha sa mga panahon sa Bag-ong Testamento. Siya nagpamatuod kang Jesus, nga nagaingon, Ug sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya, ug siya miingon, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! (Juan 1:29) Pinaagi sa paghimo sa ingon, ang tanang katawhan sa kalibutan makaduol na kang Kristo Jesus, kinsa mianhi pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, makadawat sa paghinlo sa ilang kasal-anan pinaagi sa pagtuo, ug mahimong mga anak sa Dios. Ang Dios nga Amahan nagpadala kang Juan Bautista unom ka mga bulan una kay kang Jesus ug mipaandam kaniya sa buhat sa pagsalibay sa tanang kasal-anan niining kalibutana ngadto Kaniya. Ang

tanang kasal-anan niining kalibutana nahinloan pinaagi sa papel ni Juan Bautista ug sa bautismo nga nadawat ni Jesus. Si Jesus nakadawat sa tanan ninyong kasal-anan ug sa akong kasal-anan sa makausa pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista, ug, ingon nga bili sa kasal-anan sa kalibutana, Siya gibitay didto sa Krus, nag-ula sa Iyang dugo, ug nakadawat sa paghukom alang sa tanan natong kasal-anan. Karon, ang katawhan nga mosalig diha sa papel ni Juan Bautista ug sa buhat ni Jesus nakadawat na sa kaluwasan gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan sa makausa. Si Elias, nga giingon sa Dios nga Iyang ipadala diha sa Malaquias sa Daang Testamento, walay lain gawas kang Juan Bautista (Mateo 11:14).

Si Juan Bautista Sarang sa Paghimo sa mga Katungdanan sa Katapusang Labawng Sacerdote Niining Yutaa
Kon si Juan Bautista wala pa matawo diha sa

MGA SULOD

319 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

banay ni Aaron nga Labawng Sacerdote, siya dili unta sarang sa paghimo sa sa mga katungdanan sa katapusang Labawng Sacerdote niining yutaa. Aron makahimo sa ingon, siya sa bug-os kinahanglan matawo diha sa banay ni Zacarias, nga kaliwat ni Aaron nga Labawng Sacerdote. Dihay panginahanglan sa mga panahon diha sa Daang Testamneto nga ang Labawng Sacerdote lamang ang makatapion sa iyang mga kamot diha sa walay ikasaway nga kading nga dinakdakan ug makabalhin ngadto niini sa kasal-anan nga nahimo sa mga Israelihanon sa miaging tuig. Si Juan Bautista natawo diha sa banay sa Labawng Sacerdote aron sa pagtuman sa Pulong sa tagna sa Daang Testamento. Si Juan Bautista natawo diha sa balay ni Aaron nga Labawng Sacerdote, ug siya nakarepresenta sa tanang katawhan, nakabautismo kang Kristo Jesus, ang nating Karnero sa Dios, ug nakabalhin sa tanang kasal-anan niining kalibutana ngadto Kaniya sa makausa. Apan karon adunay daghang mga Kristohanon nga nagpabilin nga mga makasala tungod kay sila nagsalig kang Jesus ingon

nga Manluluwas samtang wala manumbaling ug milikat sa papel ni Juan Bautista. Busa, kini nahitala ingon niining mosunod. Kay kaninyo mianhi si Juan nga nagtultol sa dalan sa pagkamatarung, ug wala kamo motuo kaniya, apan ang mga maniningil sa buhis ug ang mga dautang babaye mituo kaniya; ug bisan pa sa nakita na ninyo kini, wala gihapon kamo maghinulsol sa kaulahiay ug wala motuo kaniya (Mateo 21:32). Si Juan Bautista mianhi niining kalibutana, apan ang mga Fariseo ug Labawng mga Sacerdorte ug kadtong nagsalig kang Jesus karon wala mohatag og igong pagtagad sa iyang buhat. Niini nga kaliwatan karon, adunay daghang katawhan nga wala motagad ingon nga mahinungdanon ang pagministeryo ni Juan Bautista nga nagbalhin sa kasal-anan niining kalibutgana ngadto kang Jesus. Ang relihiyosong mga magtutuo nga wala mosalig niining mahinungdanong buhat ang dili gayud makahibalo sa tinago sa bautismo ni Jesus diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang kinabuhi sa pagtuo nga

MGA SULOD

320 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

nagkinabuhi nga walay pagsalig niining mahinungdanong buhat sama lamang sa nagbiaybiay sa pagkamatarung ni Jesus ug sa kabubut-on ug nagtigom sa Iyang kapungot. Karon, kini sa tinud-anay makasusubo nga butang nga bisan ang mga Kristohanon nga nagsalig nga si Jesus Dios sa tinuod nga kaluwasan wala mahibalo sa Kamatuoran nga nailhan nga ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ug mogiya sa ilang mga kinabuhi sa pagtuo taliwala sa bakak nga kamatuoran. Busa, kinsa dinhi sa yuta ang katawhan nga nahibalo ug nagsalig diha sa kamatuoran sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu diha sa kaadlawan ni Jesus? Sila mao ang mga naila nga mga makasasala sama sa mga bardot ug mga maniningil og buhis. Bisan karon, ang katawhan sa espirituhanong sama sa mga bardot ug mga maniningil sa buhis naningkamot sa paghibalo ug pagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios. Unsa nga matang sa katawhan ang mga bardot sa espirituhanon? Sila mao ang kaattwhan nga nagpakasala sumala sa kailibgon sa ilang unod ug nag-usik sa ilang mga kinabuhi.

Busa, kinsa ang mihimo sa kasal-anan nga nagsunod sa kailibgon sa unod? Ang kamatuoran mao nga ang tanan kanato naghimog malaw-ay ug makauulaw nga kasal-anan. Kita, usab, sama lamang sa mga bardot nga nagkinabuhi sa walay katapusang pagpakasala sa atong mga kasingkasing sumala sa kailibgon nga gitinguha sa atong unod. Apan aduna lamay pipila ka kaawhan niini nga kaliwatan ang miila diha sa ilang mga kasingkasing sa tinuod nga sila sama lamang sa mga bardot. Sa dihang sila moila nga sila mga umol sa sala atubangan sa Dios ug nagsalig nga si Jesus ug Juan Bautista mianhi kanato aron pagtuman sa dalan sa pagkamatarung sa Dios, ang tanan nilang kasal-anan mahinloan sa makausa. Bisan ang tanan kaninyo nga karon nahimong mga Kristonahaon nagkinahanglan sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig gu sa Espiritu atubangan sa Dios. Kana nga pagtuo mao ang pagsalig nga si Juan Bautista mibalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus sa makausa ug alang sa tanan sa dihang siya mibautismo Kaniya. Ang mahinungdanong

MGA SULOD

321 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

butang mao ang pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nagluwas kanato gikan sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Busa, kita kinahanglan mahibalo sa tinuod nga ang tanan natong kasal-anan nahinlo sa makausa sa dihang kita misalig nga si Jesus miako kanila pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Ang mga maniningil sa buhis diha sa mga panahon sa Bag-ong Testamento sa espirituhaon sama sa mga bardot, nagatingil sa mga buhis alang sa Romanang pamunoan nga nagmando sa Israel. Niadtong panahona, sila dugta kaayo nga kadto maoy ilang nabatasan nga kon sila makadawat og $1,000 nga buhis ibutang ang $300 niana ngadto sa ilang mga bulsa ug ibayad ang nahibiling $700 ngadto sa Roma. Apan sila usab, nahibalo sa ilang kaugalingong kasal-anan. Busa, dihay daghang mga maniningil og buhis ug mga bardot niadtong panahona nga nagsalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas. Apan ang mga Fariseo ug ang punoang sacerdote

wala gayud mosalig Kaniya. Sila namugos nga sila nagkinabuhi nga matarung pinaagi sa pagtuman sa Balaod sa Dios bisan pa nga sila nakulangan. Busa, sila midumili kang Juan Bautista nga miabut diha sa dalan sa pagkamatarung, ug sila midumili kang Jesus, namuhat ingon nga daw sila walay kasal-anan. Niini nga kaliwatan usab, ang dautang mga Kristohanon wala maningkamot sa paghibalo nga si Jesus mikuha sa tanan nilang kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista. Aduna usay daghang buangon nga Kristohanong mga pangulo nga wala mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu tungod kay sila nabalaka nga sila mawad-an sa kapanginabuhian. Ang mga Fariseo ug ang punoang mga sacerdote nga mga katungdanan nga hatag-as niadtong panahona nanabon sa ilang mga nawong uban sa hatag-as nga mga buktonan sa ilang mga bisti sa dihang sila makakitag mga makasasala, ug nanghambug sa ilang pagkabalaan. Bisan pa nga ang ilang mga kasingkasing naghunahuna nga sila nagtinarung niadto nga paagi aron nga dili

MGA SULOD

322 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

mahugawan, ug aron ang ubang katawhan motagad kanila nga balaan. Ang ilang mini nga mga batasan wala matapos didto; kini mikaylap pa gani pinaagi sa pag-adto sa kadalanan, nga nag-isa sa ilang duha ka mga kamot, ug nag-ampo diha sa balaang postura. Ginoo nga dios, intawon, luwasa kami. Tungod kay kamo nagaampo alang niining dautan nga katawhan, intawon kaluy-i sila ug luwasa sila. Apan sila sa tinuod espirituhanong mga tigpakaaron-ingnon ug maputi nga mga sam-ang. Sila nga nagatudlo sa Pulong sa Dios sa tinuod nagatindog batok sa Iyang pagkamatarung. Adunay daghan niadto nga matang sa katwhan niini usab nga kaliwatan. Sila mituyo sa dili pagsalig nga si Juan Bautista mibalhin sa kasal-anan niining kalibutana ngadto kang jesus tanan sa makausa pinaagi sa pagbatusimo Kaniya, ug nga si Jesus miako sa kasal-anan sa kalibutan tanan sa makausa. Sila wala lamang motuyo sa dili pagsalig sa ilang mga kaugalingon, apan usab sila mituyo sa pagbabag ug pagsanta sa katawhan nga naningkamot sa pagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu

nga pagkamatarung sa Dios. Apan tungod kay sila wala mosalig nga si Juan miabut pinaagi sa pagkamatarung, sila dili mapahigawas gikan sa paghukom sa Ginoo.

Si Juan Bautista Miduol Kanato pinaagi sa Dalan sa Pagkamatarung


Si Juan Bautista miduol kanato uban sa dalan sa pagkamatarung. Ang dalan sa pagkamatarung nga gidala ni Juan Bautista nagtumbok sa pagbalhin sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus ug nagluwas kanila gikan sa sala. Bisan kinsa nga nahibalo ug mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ingon nga pagkamatarung sa Dios makadawat sa kaluwasan gikan sa sala. Bisan pa kon kinsa kini o unsa nga kasal-anan ang ilang nahimo, ang matag usa kinahanglan makadawat sa paghinlo sa ilang kasal-anan pinaagi sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista. Aron pagtuman sa

MGA SULOD

323 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

pagkamatarung sa Dios, si Jesus midala ug naghinlo sa tanan natong kasal-anan, gilansang ug gibitay sa Krus, namatay, nabanhaw human sa tulo ka mga adlaw, ug nagluwas gikan sa sala niadtong tanan nga nagsalig. Kon kita dili mosalig dinhi sa atong mga kasingkasing diha kang Kristo Jesus nga mianhi pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, kita dili mahimong balaan nga katawhan sa Dios. Si Jesus midawat sa pagbalhin sa tanang kasalanan niining kalibutana sa makausa pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista, midala sa atong kasal-anan, gilansang didto sa Krus, ug namatay alang kanato. Busa, kita karon mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang pagtuo nga makahimo kanato sa tinud-anay nga paghinlo sa sala mao ang pagtuo nga mosalig nga, pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat, si Jesus mikuha sa tanan natong kasal-anan sa makausa, gilansang sa Krus, ug namatay didto sa Krus. Ang usa ka tawo nga wala mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Epsiritu ang dili gayud makaadto sa Langit. Walay

laing dalan nga kita makaadto sa Langit gawas sa pagsalig diha sa ebanaghelyo sa tubig ug sa Espiritu ug pagkahinlo sa atong kasal-anan. Apan ang mga Fariseo ug relihiyosong mga pangulo niadtong panahona nakig-aawy batok sa Kamatuoran sa kaluwasan tungod kay sila wala magsaslig nga si Jesus Dios. Aduna usay mga Kristohanon palibot nato karon nga sa walay kapuslanan nagsalig kang Jesus. Sila mao ang katawhan, nga bisan pa nga sila nagsalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas, nagagalam sa sala diha sa ilang mga kasingkasing. Si Juan Bautista mipakita nga una kay kanato, ingon nga dalan sa pagkamatarung sa Dios. Si Jesus mipakita sa mga maniningil og buhis ug mga bardot ug misulti kanila nga adunay 12 ka mga matang sa kasal-anan sa mga kasingkasing sa katawhan. Siya nagtudlo kanato sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga mohinlo sa atong kasal-anan. Ang Ginoo naghimo sa tanang katawhan sa pagdawat sa paghinlo gikan sa sala nga mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga nahimong

MGA SULOD

324 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

pagkamatarung sa Dios. Si Juan Bautista naghimo sa papel sa Labawng Sacerdote nga mibalhin sa kasalanan niinign kalibutana alang niatong nagsalig diha sa pagkamatarung sa Ginoo. Bisan karon, si Juan Bautista nag-una kaninyo ug kanako uban sa dalan sa Kamatuoran nga nasudlan sa pagkamatarung sa Dios. Ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang pagkamatarung sa Dios nga iyang gisaligan ug gipakatap. Kamo kinahanglan mosalig pinaagi sa pagtuo siha sa pagkamatarung sa Dios nga gituman ni Juan Bautista uban kang Jesus. Diha sa Bag-ong Testamento sa Bibliya, kini nahitala nga, Dihay usa ka tawo nga ginganlan si Juan nga pinadala gikan sa Dios. Siya mianhi sa pagsaksi, sa pagpanghimatuod mahitungod sa kahayag, aron ang tanan motuo pinaagi kaniya (Juan 1:6-7). Si Juan Bautista nagsaksi sa pagkamatarung ni Jesus, ug ang tanang katawhan makasalig kang Jesus ingon nga Manluluwas pinaagi ssa pagsaksi ni Juan Bautista. Kon si Juan Bautista wala pa mohimo sa papel sa pagbalhin sa kasal-anan

sa kalibutan ngadto kang Kristo Jesus pinaagi sa bautismo, unsaon nato sa pagsalig kang Jesus ingon nga atong Manluluwas ug makadawat sa paghinlo sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagtuo? Apan, kita wala makakita uban sa atong mga mata kang Jesus nga midawat sa bautismo gikan kang Juan o nagbitay ug namatay didto sa Krus, busa unsaon nato sa pagsalig niini? Ang Dios naghatag kanato sa Iyang Pulong; ang Iyang Pulong mao ang Bibliya. Kamo karon sa tin-aw mahibalo sa tinuod nga ang tanan ninyong kasal-anan nahiadto kang Jesus sa makausa pinaagi sa bautismo nga gihatag ni Juan Bautista Kaniya. Kita nahibalo nga ang tanan natong kasal-anan nahiadto kang Jesus pinaagi sa bautismo nga Iyang nadawat gikan kang Juan. Busa, giunsa niadtong nahibalo ug nagsalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas sa pagpabilin ingon nga mga makasasala? Unsaon sa tanang kasal-anan sa usa ka tawo sa pagkahinlo sa makausa kon siya dili mosalig nga ang atong kasal-anan pulos nahiadto kang Jesus

MGA SULOD

325 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

sas makausa sa dihang si Juan Bautista mibautismo Kaniya? Kon kamo dili mohibalo nga ang inyong kasal-anan nahiadto kang Jesus tungod kay kamo wala mahibalo sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu, unsaon ninyo sa pagkahigawas gikan sa tanan ninyong kasal-anan? Kon kamo dili mosalig kang Jesus ingon nga inyong Manluluwas ug mahibalo sa Iyang pagkamatarung, ang Iyang gugm mahimong walay kapuslanan diha kaninyo. Ang ugma ni Jesus ug ang dugo nahimong kinabuhi kaninyo ug kanako tungod kay Siya mikuha sa tanan natong kasal-anan sa makausa pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista ug pinaagi sa pagpakamatay didto sa Krus. Kon kita mahibalo ug mosalig niini nga pagkamatarung sa Dios, kita makadawat sa paghinlo sa tanan natong kasal-anan sa makausa pinaagi lamang niana nga pagtuo. Apan kon dili pa tungod sa gugma ni Jesus ug sa buhat ni Juan Bautista, wala untay paagi sa kasalanan natong misalig kang Jesus ingon nga atong manluluwas nga mahinloan.

Tungod kay ang katawhan wala mahibalo nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa makausa pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista, ang sala sa gihapon nagpabilin diha sa ilang mga kasingkasing bisan nga sila nagsalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas. Tungod kay sila wala mahibalo sa kahulugan sa bautismo nga nadawat ni Jesus gikan kang Juan Bautista, sila magpabilin ingon nga mga makasasala sa kahangturan, bisan kon sila buot mosalig kang Jesus ingon nga ilang Manluluwas o bisan kon sila nagsalig nga mainiton kaayo. Sila walay mahimo gawas nga magpadayon sa kinaiyanhong relihiyosong mga kinabuhi tungod kay kadto ng kasalanan sa gihapon magpabilin diha kanila. Sila nagkinabuhi matag adlaw nga walay paglaum nga makasulod sa langit, nga nagahulat lamang nga ang ilang kasal-anan mapasaylo. Si Jesus nagsangyaw nga, Siya mao ang Elias nga magaanhi. Atong makompirma pinaagi sa upat ka mga Ebanghelyo nga si Jaun Bautista mibalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Jesus. Kinsa ang

MGA SULOD

326 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Elias nga moabut nga gihisgutan diha sa Mateo 11:14 diin kini nagaingon, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi? Siya mao si Juan Bautista. Busa, kita kinahanglan mahibalo sa kahulugan niining mga pulonga: Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Kay ang tanang mga profeta ug ang kasugoan nanaghimog mga profesiya hangtud kang Juan; ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi. Ang may mga dalunggan nga makadungog, kinahanglan magpatalinghug (Mateo 11:12-15). Si Juan Bautista gitagna sa Daang Testamento, ug mao nga, kita mahibalo nga Siya mao ang tawo nga gipadala sa Dios. Kita mahibalo pinaagi sa Bibliya nga si Juan Bautista mao ang alagad sa Dios nga Iyang gipadala.

Kita Makasabot sa Buhat ni Jesus sa Husto ug Makaadto sa Langit Lamang Kon Kita Mosalig sa Tukma diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista
Kini nahitala diha sa Bibliya nga, Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos. Ang pagpanglugos nagtumbok sa paggamit sa lawasnong kusog aron pagdagmal sa usa ka tawo ug pagdaut sa usa ka butang. Nan, ngano nga ang Dios miinogn nga ang Gingharian sa Langit miantus sa mga pagpanglugos sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista? Ang papel ni Juan Bautista mahinungdanon kaayo sa pagtan-aw sumala sa sayon nga pagpahayag niini sa Bibliya. Ang tubag sayon. Ang panahon sukad sa sinugdanan mga panahon sa Daang Testamento ngadto sa panahon nga miabut si Kristo Jesus mao ang Katuigan sa Balaod. Ang mga tagna sa Katuigan sa Balaod nag-ingon nga is Jesus moabut niining

MGA SULOD

327 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

yutaa sa umalabut, mokuha sa tanang kasal-anan sa katawhan sa makausa, ug mohinlo kanila, ug si Jesus sa hingpit nakatuman niadtong mga butanga diha sa Bag-ong Testamento pinaagi sa bautismo nga gihatag Kaniya ni Juan Bautista. Busa, kini nahisulat nga ang matag usa nga mokuha sa Gingharian sa Langit pinaagi sa pagpanglugos pinaagi sa pagtuo diha sa pagkamatarung sa Dios mahimong sarang sa pagsulod sa Langit, bisan pa nga sila sa orihinal walay kasarang sa pagsulod sa Langit. Ang Katuigan sa Balaod nga gihisgutan sa Ginoo maoy hangtud sa panahon ni Juan Bautista. Ang panahon sa Bag-ong Testamento nagsugod sukad sa pagkatawo ni Jesus ug sa Iyang bautismo. Sukad nga ang Balaod naghatag kanato sa kahibalo sa sala, kita makaila sa atong kasal-anan ug mahibalo nga kita mga makasasala pinaagi sa paghatag sa Dios sa Balaod. Kita nahibalo sa pinaagi sa pagtuo nga si Jesus midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista, mikuha sa kasal-anan sa kalibutan sa makausa, ug gibitay ug namatay didto sa Krus. Busa, kita

makasulod sa ganghaan sa langit nga walay pagduhaduha pinaagi sa putli nga pagtuo diha sa pagkamatarung sa Dios. Tungod kay ang tanang kasal-anan nga gihisgutan sa Balaod nahiadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya ni Juan Bautista, kini nga mga pulong nangatuman: Kay ang tanang mga profeta ug ang kasugoan nanaghimog mga profesiya hangtud kang Juan. Si Jesus sa hingpit mituman sa kaluwasan pinaagi sa pagdawat sa tanang kasal-anan niining kalibutana pinaagi sa bautismo nga gihatag ni Juan Bautista. Si Jesus nag-ingon nga Siya motuman sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagdawat sa bautismo gikan kang Juan. Gikaingon nga ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang katapusang katumanan sa saad sa kaluwasan nga nahisulat diha sa Daang Testamento. Ang katawhan sa Israel diha sa kapanahonan sa Daang Testamento mitapion sa ilang mga kamot diha sa ulo sa halad nga inihaw, mibalhin sa ilang kasal-anan ngadto kanila, nag-ula sa ilang dugo, ug mitanyag kanila aton sa pagdawat sa kapasayloan sa kasal-anan

MGA SULOD

328 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

nga ilang nahimo atubangan sa Dios. Sa ingon, sukad nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan ngadto sa Iyang lawas pinaagi sa pagdawst sa bautismo gikan kang Juan bautista, Siya nahimong panghimayad alang sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pag-ula sa Iyang dugo didto sa Krus.

Diha sa Daang Testamento, Sila Motapion sa mga Kamot diha sa Halad nga walay Ikasaway ug Mobalhin sa Ilang Kasal-anan ngadto Niini aron Paghinlo sa Ilang Kasal-anan
Ang linitokan pagtapion sa mga kamot diha sa Daang Testamento adunay espirituhanong kahulugan nga pagbalik. Kita mahibalo nga ang pagtapion sa mga kamot adunay kahulugan sa pagbalik sa kasalanan pinaagi niini nga Pulong sa Levitico 1:3: Kon ang iyang halad maoy halad-nga-sinunog nga gikan sa mga baka, igahalad niya ang laki nga walay ikasaway; magahalad siya didto sa pultahan sa

balong-balong nga pagatiguman aron siya pagadawaton sa atubangan ni Jehova. Busa, ang katawhan sa Israel modala sa halad nga walay ikasaway atubangan sa Dios, mitapion sa ilang mga kamot niini, ug mibalhin sa ilang kasal-anan niini aron paghinlo kanila. Kana tungod kay kini nagaingon diha sa Pulong sa Dios nga ang paghimo sa ingon makahimo niini nga madawat. Ang pulong madawat nagkahulugan nga ang Dios malipayon nga modawat niana nga halad. Ang halad nga dawaton sa Dios mao ang halad nga inihaw nga midawat sa pagtapion sa mga kamot sa ulo niini. Ang paghalad nga malipayong dawaton sa Dios naghinlo sa kasal-anan sa maong tawo. Inay sa paghukom niana nga makasasala, ang Dios nakakita nga ang iyang kasal-anan nabalhin na ngadto sa halad nga inihaw, mmidawat sa halad, ug sa malipayon mihinlo sa kasal-anan nianang maong tawo. Ang tanang katawhan, nga kaliwatan ni Adan ug ni Eva nga nakahimo sa unang sala, pulos mga makasasala sukad sa panahon nga sila nangatawo. Sila

MGA SULOD

329 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

dili makasulbad sa ilang kaugalingong kasal-anan. Busa, ang Dios naghatag sa katawhan sa Israel diha sa kapanahonan sa Daang Testamento sa sa mga halad sa pagpasig-uli. Kadto nga mga halad mao ang mga halad nga inihaw nga modawat sa pagtapion sa mga kamot. Busa, ang Dios misulti kanila sa pagtapion sa ilang mga kamot diha sa ulo sa mananap aron paghinlo sa ilang kasal-anan. Siya namulong niini sa Levitico 1:3-4. Tungod kay ang Dios balaan, Ang suhol sa sala mao ang kamatayon (Roma 6:23). Apan kon ang katawhan mamatay diha sa sala, sila mahiadto sa empeyerno; tungod kay ang Dios dili buot niana, Siya nagahatag sa kapaagihan sa paghala alang sa pagpasig-uli sa kasal-anan diha sa mga panahon sa Daang Testamento nga nag-ingon nga ang katawhan kinahanglan motapion sa ilang mga kamot diha sa ulod sa halad nga inihaw. Mao nga ang Dios midawat sa dugo sa halad nga inihaw ingon nga suhol sa kasalanan sa katawhan ug mipahigawas kanila gikan sa tanan nilang kasal-anan. Mao kana ang paagi. Sukad sa sinugdanan sa

kalibutan, nga nagtuyo sa paghimo sa katawhan nga Iyang mga anak, ang Dios naghatag sa kapaagihan sa paghalad sa kaluwasan, nga gilangkuban sa pagtapion sa mga kamo ug sa pag-ula sa dugo. Busa, ang halad nga inihaw sa kaluwasan nga gitakda sa Dios kinahanglan una nga modawat sa pagtapion sa mga kamot aron sa pagdawat sa kasal-anan sa mga makasasla, ug kini dili makaklikay nga mag-ula sa dugo niini ug mamatay. Kana mao ang hustisya sa Dios ug Iyang gugma aron pagluwas sa mga makasasala. Kana tungod kay ang Dios nahibalo bisan sa wala pa ang paglalang sa kalibutan nga kitang katawhan mahulog ngadto sa masalaypong kahimtang pinaagi sa paghimog kalapasan. Busa, Siya nag-andam nang daan sa kapaagihan sa paghalad sa nating Karnero sa Dios nga mohinlo sa tanan natong kasal-anan, ug Siya naghulat kanato. Siya naghimo kanato nga matawo pag-usab ingon nga Iyang mga anak pinaagi sa atong pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang Dios naghatud sa Iyang makadasig nga kabubut-on aron

MGA SULOD

330 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

magkinabuhi kita uban kaniya sa kahangturan. Ang Dios wala motunol kanato ngadto sa kalaglagan sumal sa paghukom sa sala; aron pagluas kanato, Siya misulti kanato sa pagbalhin sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagtapion sa mga kamot ngadto sa nating Karnero sa Dios nga giandam. Bisan pa nga ang katwhan molapas sa kasugoan sa Dios ug kanunay nagpakasala, Siya miabli sa dala aron kita makadawat sa paghinlo sa atong kasal-anan sumala sas Iyang gibayaw nga tuyo sa paglalang ug atong kaluwasan. Siya nagtukod sa kapaagihan sa paghalad nga makahimo kanato nga makabalhin sa tanan natong kasal-anan ngadto sa halad nga inihaw pinaagi sa pagtapion sa mga kamot, ug pinaagi sa pagtuo. Ang Dios dili makasalibay sa kasal-anan ingon nga Siya wala makakita kanila, ug tungod kay Siya dili makabiya kanato nga mamatay tungod kay Siya mao ang Dios sa gugma, Siya moluwas kanato pinaagi sa halad nga nating Karnero alang sa atong kasal-anan ug pinaagi sa pagpatapion kanato sa atong mga kamot niini, moula sa dugo niini, ug modawat sa

paghinlo sa atong kasal-anan pinaagi sa pagtuo. Ang Dios naghatag kanato sa Balaod sa kaluwasan nga mituman sa hustisya ug kaluoy sa Dios sa makausa. Kini mao ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang Ginoo naghingpit niana nga hustisya ug gugma pinaagi sa pagkamatarung sa Dios. Ang katawhan mibalhin sa ilang kasal-anan ngadto sa halad nga mga mananap diha sa kapanahonan sa Daang Testamento, ug diha sa kapanahonan sa Bag-ong Testamento, si Jesus midawat sa pagbalhin sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo, nagluwas kanato, ug naghimo niadtong mosalig Kaniya nga mga anak sa Dios. Ang Dios nagtukod sa balaod sa pagtapion sa mga kamot ingon nga kapaagihan sa pagbalhin sa kasal-anan sa katawhan ngadto sa halad nga inihaw, ug nga ang dugo sa halad sa bug-os igaula tungod kay kini nagkuha sa kasal-anan sa katawhan human sa ilang pagtapion sa mga kamot.

MGA SULOD

331 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Ang Kasal-anan sa Katawhan Nahitala diha sa mga Papan sa Ilang Tanlag ug diha sa mga Libro sa Binuhatan
Kini nahitala nga, Ang sala sa Juda gisulat sa usa ka dagang nga puthaw, ug sa tumoy sa diyamante: gililok kini sa papan sa ilang kasingkasing ug sa mga sungay sa inyong mga halaran (Jeremias 17:1). Ang Juda dinhi nagrepresenta sa tanang katawhan. Sa laing pagkasulti, ang kasal-anan sa katawhan nahitala niadtong mg dapita. Ang mga pulong nasilsil diha sa papan sa ilang kasingkasing, ug diha sa mga sungay sa inyong mga halaran nagkahalugan nga ang kasalanan sa matag usa nahitala una diha sa mga papan sa ilang mga kasingkasing ug unya diha sa mga Libro sa mga Binuhatan, kana mao, ang mga Libro sa Paghukom (Pinadayag 20:12). Ang papan sa kasingkasing sa usa ka tawo nagatumbok sa iyang tanlag. Ang atong mga tanlag nagtala sa atong kasal-anan sa tukma ug sa kinuti usab

sa dagang nga puthaw ug sa tumoy sa diyamante. Bisan unsa ka daghan sa kasal-anan nga atong nahimo nga ang uban wala mahibalo, kita dili mapahigawas gikan sa pagkamakasasala tungod kay ang atong kasalanan nahitala diha sa atong mga tanlag. Busa, sa diha nga ang katawhan makasala, sila sa mapinadayonon maghunahuna mahitungod kanila, mobating sad-an tungod kanila, ug mabalaka mahtiiungo kanila. Apan tungod kay adunay kalainan kon giunsa sa pagbati sa katawhan nga sad-an, ang ubang katawhan magpadayon sa pagkinabuhi nga walay pagkaulaw ingon nga daw walay sayop nga ilang nahimo bisan pa nga sila nagpakasala. Apan kon ang uban motan-aw nga maampigon sa mga tanlag sa katawhan, adunay daghang sala nga nahitala diha. Ang ilang mga tanlag sa yano baga ug ang ilang mga kabubut-on kusgan kaato, busa sila dili lamang manumbaling sa ilang mga tanlag. Apan ang sala wala lamang mahitala diha sa papan sa kasingkasing. Sila usab nahitala diha sa mga Libro sa Paghhukom nga kanunayng abli diha sa atubangan sa Dios. Ingon nga kinahanglan adunay

MGA SULOD

332 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

duha o daghang mga saksi sa kalibutan aron nga adunay sangputanan, ang Dios nagtala sa kasal-anan sa katawhan diha sa mga papan sa ilang mga kaasingkasing ug diha sa mga Libro sa Paghukom. Ang dios nahibalo nga ang katawhan moduol Kaniya ug maningkamot sa pagtago sa ilang kasal-anan hangtud sa katapusan ug makig-away Kaniya, nga moingon, Ako wala makasala. Ako wala gayud makasala. Ikaw wala makakita kanako, dili ba? Ngano nga Ikaw nagasulti kanako nga ako adunay sala nga Ikaw wala man gani mahibalo kaayo? Busa, Siya nagtala sa ilang kasal-anan sadiha sa mga papan sa ilang mga kasingkasing ug, sa samang higayon, diha sa mga Libro sa Paghukom. Ang kasal-anan sa pagkatinuod nga nahitala uban sa dagang nga puthaw ug sa tumoy nga diyamente napapas kon ang usa ka tawo modawat sa kapasayloan sa tanan niyang kasal-anan pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Apan kadtong wala mosalig nga si Kristo Jesus mao ang ilang Manluluwas o nga si Juan Bautista mianhi uban sa

dalan sa pagkamatarung ugma damlag moantus sa makalilisang nga kapungont sa Dios tungod sa ilang kasal-anan. Ang katawhan nga ilalum sa tunglo tungod kay sila dili makadaat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan sa bug-os moadto sa empeyerno kon sila moduol sa Dios tungod kay ang ilang kasal-anan nahisulat diha sa mga papan sa ilang mga kasingkasing. Ingon nga kini nagasulti diha sa Bibliya nga sa ingon niana ang matag usa kanato magahatag unyag husay ngadto sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon (Roma 14:12), kita sa linawas mohatag sa asoy ngadto sa Dios sa tanan natong kaal-anan ingon nga sila gisilsil diha sa mga papan sa atong mga kasingkasing kon kita moduol Kaniya. Busa kamo tingali moingon nga, Ako si ginoong Kim gikan sa Republika sa Koreya. Ako natawo sa yuta ug nakasala sukad sa akong pagkahimugso. Ako nakahimo og daghang kasal-anan matag adlaw gikan sa buntag hangtud sa gabii nga maglisud ako sa pagsulti kanilang tanan. Dili kaayo daghan sa bata pa

MGA SULOD

333 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

ako, apan sa dihang ako nga 15 anyos, ako nakahimog kasal-anan nga lubos. Ako malipay kaayo nga nakasala apan ako milipas sa edad nga 20 ug nahimong 25, ang kasal-anan nagsugod sa pagtiponog sa akong tanlag. Ako adunay daghang kasal-anan nga dili na gani ako makahingalan sa matag usa ka sala nga akong nahimo. Sukad sa higayon nga ko natawo hangtud nga ako mamatay, gawas kon ako matulog, ako makasala sa bisan unsang higayon nga ang akon mga mata abli ugn mianhi nga ingon niini. Unya, ang Dios mangutana, Ikaw ba nahibalo ug misalig diha sa ebnaghelyo sa tubig ug sa Espiritu? Bisan ang maong tawo buot mamakak ug moingon nga siya misalig, siya makasulti sa kamatuoran, nga moingon, Wala, ako wala gani kasibot niana. Unya, ang Dios mangutana kanila sa laing mga butang. Busa, giunsa nimo sa pagsulbad ang sala diha sa imogn kasingkasing? Ako naningkamot sa matag paagi aron pagsulbad kanila, apan sila nagpabilin sa akong

kasingkaisng kon unsa sila. Unya, ang Dios moingon, Ikaw mahiadto sa empeyerno. Ako mahiadto sa empeyerno? Oo! Kadiyot lang, Dios, intawon Unsay kadiyot? Si bisan kinsa nga adunay sala kinahanglan moadto sa empeyerno. Busa, wala ba Nako ihatag ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu diin ang usa ka tawo makadawat sa kaluwasan gikan sa sala? Apan tungod kay wala ka man modawat niini, bisan Ako wala mahimo karon. Adyos, ug magkalipay ka didto sa empeyerno! Kon ang kasal-anan diha sa papan sa kasingkasing sa usa ka tawo wala mapapas samtang siya nagakinabuhi niining yutaa, siya dili makaadto sa Langit bisan pa kon kinsa siya. Kana nagpasabot nga siya moadto sa empeyerno kon ang kasal-anan diha sa papan sa iyang kasingkasing dili mahanaw, bisan pa kon siya nagsalig kang Jesus ingon nga iyang Manluluwas. Apan adunay katawhan nga maningkamot sa paglimbong ssa ilang mga tanlag

MGA SULOD

334 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

bisan samtang dila nagaduol sa Dios. Sila sa bug-os mamugos atubangan sa Dios nga sila walay sala. Kon kita motan-aw sa Pinadayag 20:12, kini nagaingon nga adunay duha ka mga matang sa mga libro kon kita moduol sa Dios. Ang usa mao ang Libro sa Kinabuhi ug ang uban mao ang mga Libro sa Paghukom. Ang mga Libro sa Paghukom mao ang mga Libro sa mga Binuhatan. Ang kasal-anan sa katawhan nahitala matag usa diha sa mga Libro sa mga Binuhatan, ug sila nagtapun-og sama sa bukid atubangan sa Dios. Apan tungod ang talaan lamang sa mga ngalan ang nahisulat diha sa Libro sa Kinabuhi, kini giingon nga dili ingon niana kadaku. Niana nga Libro nahitala kon kinsa ang natawo pagusab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu ug kon kinsa ang nakadawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan ug unsa nga mga matang sa mga ganti ang ihatag sa Dios kanila. Ang Dios nahibalo niining tanang mga butanga. Ang Dios nagtugyan og usa ka manulonda sa matag tawo ug ang manulonda magsunodsunod ug

mokuyog kanila ug motala sa tanan nilang mga lihok sa kinuti. Kini usab nahitala diha sa mateo nga ang matag usa adunay manulonda. Busa, tungod kay ang Dios modawat man sa taho sa tanang mga butang mahitungod kanato ug motan-aw sa tanang mga butang sa linawas, kita dili makalimbong Kaniya. Bisan kon kita buot molimbong sa atong mga tanlag pinaagi sa pagpamugos nga, Ako wala makasala, ang ingon dili katuohan nga mga pangatarungan dili magsilbi atubangan sa mga Libro sa mga Binuhatan nga nahitala sa Dios. Ang Dios nagtudlo sa kapaagihan sa paghalad alang sa kaayohan sa tawo ug mitugot kanila nga makadawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan.

MGA SULOD

335 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Ang Dios Mihatag sa Kapaagihan sa Paghalad diin ang Katawhan Makadawat sa Kaluwasan sa Pagpapas sa Kasal-anan nga Nahitala diha sa mga Papan sa mga Kasingkasing sa Katawhan ug sa mga Libro sa mga Binuhatan
Human ang katawhan sa kapanahonan sa Daang Testamento mibalhin sa ilang kasal-anan ngadto sa halad nga inihaw pinaagi sa pagtapion sa mga kamot sa ulo niini, sila mopatay niana nga mananap ug mosunog niini. Ang katawhan sa Israel mopasanay sa mga kanding ug mga karnero aron sila gamiton nga halad nga sinunog aron makadawat sa kapasyloan sa ilang kasal-anan atubangan sa Dios. Sa among nasud, ang katawhan mamuhi og daghang mga hayupan; apan kasagaran sa katawhan mohimo niini aron gamiton sa pagpanguma, pagpanapi, o gamiton nga pagkaon. Lagi, ang mga kanding ug karnero usab mahimong gamiton alang sa pagkaon sa katawhan sa Israel, apan sila gigamit sa paghalad. Human niana,

dihay karne nga ilain nga pagakan-on. Kon ang usa ka tawo mohalad makausa, kana ba nagpasabot nga siya dili na kinahanglan nga mohimo niana pag-usab? Dili, dili kana maoy nahitabo. Tungod kay ang mga Israelihanon nakahimog sala matag adlaw, sila motanyag matag adlaw. Dili ingnon nga ang maong tawo dili na makasala sa pagkaugma tungod kay siya nagtanyag sa halad karon. Dili ingnon nga ang maong tawo sa kahangturan nakadawat sa kapasayloan sa iyang kasal-anan tungod kay siya sa makausa lamang nagtapion sa ilang mga kamot diha sa karnero, migulgol sa tutunlan, ug mikuha sa dugo, ug nagpahiluna niini didto sa halaran sa halad nga sinunog aron itanyag ingon nga halad sa sala. Siya tingali naghunahuna nga, Ang tanang kasal-anan nga akong nahimo karon nahiadto sa karnero. Sa iyang pag-uli sa sa ilang balay, siya naningil niadtong dugay nang nakautang kaniya, ug dihadiha iyang gipaulanan sa iyang mga pag-abuso ngadto kaniya, mibunal kaniya, ug nakig-away kaniya. Busa ang

MGA SULOD

336 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

kasal-anan sa makausa pa nahitala diha sa papan sa iyang kasingkasing. Siya mao pa lamay paghiabot gikan nagtanyag sa halad, apan kon ang sala dihadiha mahitala sa papan sa iyang kasingkasing, siya walay mahimo gawas nga masuko sa iyang kaugalingon ug mahasol. Dili pa gani dugay nga ako nakapalit og balig $100 nga kanding, gitapin-an sa akong mga kamot, mibalhin sa atong kasla-anan ngadto niiini, mikuha sa dugo niini, ug mitanyag sa usa ka halad pinaagi sa pagpatay niini. Ako nakadawat sa kapasayloan sa akong kasalanan uban sa kalisud niadto nga paagi, apan ako nakasala na usab tungod niadtong tawhana. Karon ako walay kapilian gawas sa pagkuhag karnero gikan sa nataran niining higayona. Busa, siya mikuhag karnero pag-usab ug gidala ngadto sa Tabernakulo ug mohangyo sa usa ka sacerdote nga mohalad alang kaniya. Sa kapanahonan sa Daang Testamento, ang mga sacerdote kanunay diha sa pultahan sa Tabernakulo. Sila walay panahon sa pagpahulay. Kadto mao maoy gihimo sa mga sacerdote sa

kapanahonan sa Daang Testamento Dili ba bag-o pa lamang ikaw mianhi? Oo, ako kadto. Apan ako nakasala na usab. Ako mitanyag og halad ug sa akong pagpauli gaan na unta ang kasingkasing, apan nahibalo ka ba nga ako naningil apan wala ako bayare. Ako naningkamot sa pagpugong sa akong kaugalignon, apan ang tawo nanghagit kanako. Busa, wala gani ako mahibalo, nga ang ako diay kinumo milupad. Lagi, iya pong gipalupad ang iya nganhi kanako, ug labihan gyud ka dautan sa nahitabo. Ang mga kilat nangidlat palibot. Mao kadto nga, ako nakakuha sa kapasayloan sa akong kasal-anan ug nakahimo sa laing sa akong pagpauli, busa ako nagdala sa laing halad nga karnero. Lagi, kining usa, usab, usa ka karnero nga walay ikasaway. Hoy, intawon pugngi ang imong kaugalingon ug pagkinabuhi nga mahiyason. Malisud usab kini kanako. Tingali ako mamatay na. Igo na alang kanimo ang pagdala niini nga karnero, motapion sa imong mga kamot niini, ug mohatag niini kanako;

MGA SULOD

337 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

apan dili ba ang buhat human nianang tanan nagpabilin nga ako? Ako, ingon nga sacerdote nga nangatungdanan, mogulgol sa tutunlan niini, mopahiluna sa dugo diha sa mga sungay sa halaran sa mga halad nga sinunog, mohiwa sa panit ug molain sa unod, ug musunod niini uban sa kalayo. Pastilan, malisud kaayo nga daw ako mamatay na. Naglisud na gani ako kaayo niadtong una mong gidala nga mananap, pero, tawo, ikaw mibalik uban sa laing mananap. Tungod sa katawhan nga sama kanimo, walay adlaw nga ang aso sa Tabernakulo matapos. Oy, pasayloa ako, Sacerdote. Ako magmaampingon na sa umalabut. Samtang siya mipauli nga nanaad uban sa gaan nga kasingkasing nga dli na magpakasala pa, siya wala makalikay nga nakasala na usab. Dili ba kita mao ang katawhan nga nakahimo sa sama nga sala sa makaduha, makatulo, o bisan napulo pa ka mga higayon matag adlaw? Sa matag higayon nga kana mahitabo, kadto nga katawhan moadto sa Tabernakulo aron pagtanyag og halad.

Ako sa walay kaulaw mibalik. Niining panahona amumaha ang tanang mga butang sigun sa imong kaububt-on, akong Sacerdote! Unya, siya igo lamang mohatud sa karnero didto ug biyaan. Apan kon siya mipiyal bisan unsa ang iyang pagabuhaton ngadto sa sacerdote ug mohatag lamang sa karnero ug biyaan, kana nga paghalad mahimong sa hingpit walay bili. Kon ang sacerdote mipatay, ug mikaon sa karnero, ug kon siyia mitapion sa iyang mga kamot ngadto sa karnero alang sa iyang kaugalingong kasalanan, mikuh as dugo, ug nagpahiluna diha sa mga sungay sa halaran sa halad nga sinunog ug mibubo niini diha sa yuta, ang kasal-anan lamang sa sacerdote ang mapasaylo. Kon ang usa ka tawo buot mohimo sa iyang paghalad nga makawagtang sa iyang kasal-anan, siya sa bug-os motapion sa ilang mga kamo niini ug mobalhin sa iyang kaugalingong kasal-anan niini. Human niini, ang tanang kasal-anan siha sa mga Libro sa mga Binuhatan ug diha sa papan sa iyang kasaingkasing mapapas sumala sa balaong nga nagaingon nga, Ang suhol sa sala mao ang

MGA SULOD

338 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

kamatayon, ang paggulgol sa tutunlan sa karnero, pagkuha sa dugo niini hangtud nga kini mamatay, pagkuha sa dugo ug pagpahiluna ngadto sa upat ka mga sungay sa halaran sa halad nga sinunog, ug pagbubo sa nahibiling dugo diha sa yuta. Unsa nga sala ang anaa sa karnero sa tinuod? Unsa nga matang sa pamatasan o kalagdaan ang anaa sa karnero aron moila sa sala? Tungod kay ang mga mananap wala may mga kalag, sila walay mga tanlag o paghimatngon, busa sila wala makilag Balaod. Busa, walay halad nga mananap nga nakaila sa bisan unsa nga kasal-anan. Ang mga karnero sa yano mamatay tungod kay sila nakadawat sa kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagdawat sa pagtapion sa ilang mga kamot. Ang lubos tagaw nga karnero usa ka yanong gigamit sa Dios ingon nga hulip sa tawo aron pagluwas sa tawo; kanang mananapa wala makailag sala o adunay sala. Ang katawhan nga buot modawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan sa bug-os motapion sa ilang mga kamot diha sa halad nga mananap. Human sila

makatapion sa ilang mga kamot sa ulo niini ug makabalhin sa ilang kasal-anan niini, sila mopatay sa maong mananap. Busa, kon ang tawo wala motapion sa iyang mga kamot diha sa mananap ug mosalibay lamang niini ug mobiya, kini dili mahimong husto nga pagtanyag aron pagdawat sa kapasayloan sa kasal-anan. Kon ang usa ka tawo nga nagtuyo sa pagdawat sa kapasayloan sa iyang kasal-anan, siya sa bug-os motapion sa ilang mga kamot diha sa halad nga walay ikasaway ug mokuha sa dugo niini, mobutang nianang dugoa didto sa mga sungay sa halaran sa mga halad nga sinunog, mobubo sa nahibilin nga dugo diha sa yuta, ug sa katapusan, motanyag sa unod atubangan sa Dios, mosunog niini diha sa kalayo. Ang makasasala motapion sa iyang mga kamot diha sa ulo sa mananap ug mopatay niini sa iyang kaugaingon, apan ang sacerdote maoy mohimo sa uban. Tungod kay ang katawhan nagkiling sa pagpakasala sa daghang kapid-an ka mga higayon sa usa lamang ka adlaw, sila dili sarang sa pagtanyag sa

MGA SULOD

339 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

mga halad sa matag higayon nga sila makasala. Tungod kay ang tawo tingali mikuha ug mitanyag sa tulo ka mga karnero sama sa iyang mga halad kagahapon ug nga moadto sa Tabernakulo sa pagkasunod nga adlaw, usab, tingali siya makapatay sa 365 ka mga mananp sa usa ka tuig kon siya moadto sa tabernakulo sa labing minus makausa sa usa ka adlaw sulod sa usa ka tuig. Kon mao, mahudtan ang usa ka tawo sa mga karnero. Apan ang maong tawon tingali adunay tinguha sa paghunong sa pagtanyag og mga halad tungod kay siya motanyag og mga halad nga hasol sa matag adlaw ug makasala lang gihapon sa pagkaugma. Busa, siya motahan nga magaingon, ako makasala na usab ugma bisan pa nga ako motanyag sa halad karon tungod kay siya maghunahuan diha sa kahigawad nga, Ako dili maayo. Ako dili makahimo niini. Ako dili maayo! Tungod kay ang Dios nahibalo kaayo sa atong kaluyahon, Siya naghatag og paagi nga makapasaylo sa kasal-anan nga nahimo sa tanang mga Israelihanon sa usa ka tuig. Aron nga ang katawhan sa Israel

makadawat sa kapasayloan sa sala sa balig usa ka tuig, diha ka mga kanding ang gitagana. Ang Labawng Sacerdote, inay nga ang tanang mga makasasala, motapion sa ilang mga kamot diha sa ulo sa unang kanding ingon nga representante sa katawhan sa Israel atubangan sa Dios. Ug siya mokuha sa dugo pinaagi sa paggulgol sa tutunlan niini. Siya dayon mobisibis sa dugo makapito ka mga higayon diha sa sidlakan nga bahin sa Lingkuranan sa Kaluoy. Ginoo nga Dios! Tan-awa nining dugo. Ang mga pako sa mga manulonda nagtabon sa taklob sa Arka sa pakigsaad, ug ang Labawng Sacerdote mobisibis sa dugo ibabaw ug atubangan niini sa makapito ka mga higayon (Levitico 16:15-16). Duha ka mga halad nga mga kanding ang gikinahanglan alang sa pagtanyag sa Adlaw sa Pagpasig-uli. Ang usa gigamit diha sa halad diha sa Tabernakulo sa Dios. Sa dihang ang Labawng Sacerdote motapion sa iyang mga kamot sa ulo niini, mogulgol sa iyang tutunlan, ug mopatay niini, ang dugo mogula. Iya dayong kuhaon ang dugo ug

MGA SULOD

340 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

mosulod sa labing Balaang dapit aron pagbalaan niini ug sa tanang kagamitan. Human niini, ang Labawng Sacerdote motapion sa ilang mga kamot diha sa ulo sa nahibiling kanding, ang kanding nga dinakdakan, atubangan sa katawhan, ug ang usa ka tawo nga gipili nang daan modala niini ngadto sa kamingawan. Busa, kanang maong kanding nga dinakdakan nga napalayo sa tubig o sa mga balili, mag-agulo, nga maglatagaw, ug mamatay sa kagutom. Ang duha ka mga halad nga mananap gikinahanlan tungod kay ang halad nga inihaw himuon sa makaduha nga ingon niana. Kadto mao ang halad sa Adlaw sa Pagpasig-uli. Apan kini dili gayud, usa ka hingpit nga halad. Tungod kay sila motanyag sa ingon nga paghalad matag tuig, kadto mao ang halad nga nagpahinumdom kanila sa sala (Hebreohanon 10:3-4). Karon ang Dios buot motukod sa dayon, walay pagkabalhin nga halad sa kaluwasan inay kay sa dili hingpit nga mga halad nga igahalad sa sublisubli matag tuig. Busa, Siya nagsaad sa pagtanyag sa Iyang kaugalingon ingon nga dayon nga halad nga dili na kinahanglan pa sa halad alang sa sala.

Ang Dayon nga Halad sa Katubsanan nga Gihatag sa Dios Natuman ni Jesus Ingon nga Gibautismohan ni Juan Bautista
Ang Dios nagpahinumdom sa Iyang kaugalingon sa panginahanglan sa Labawng Sacerdote ug sa halad nga inihaw alang sa dayon nga halad tukma sumala sa balaod sa kaluwasan nga Iyang giplano bisan sa wala pa ang pagsugod sa kalibutan. Kadto mao ang pagministeryo ni Juan Bautista ug sa iya ni Jesus. Ang bautismon ga gihatag ni Juan Bautista kang jesus didto sa Suba sa Jordan maoy sama sa pagtapion sa mga kamot didto sa Daang Testamento. Sa laing pagkasulti, si Jesus, ingon nga halad nga nating Karnero nga walay ikasaway, mianhi niining yutaa ug midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista, ang representante sa katawhan. Niana nga paagi, Siya midawat sa kasal-anan sa tibuok kalibutan. Si Jesus, nga midawat sa pagbalhin sa sala, gibitay didto sa Krus ug midawat sa tanang paghukom alang niadtong tanang kasal-anan. Ang

MGA SULOD

341 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

hustisya sa Dios ug ang Iyang matarung nga paghukom natuman niining yutaa pinaagi sa pagtanyag ni Jesus niini nga halad. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Kay ang tanang mga profeta ug ang kasugoan nanaghimog mga profesiya hangtud kang Juan; ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi (Mateo 11:12-14). Si Juan Bautista dili lamang usa ka representante sa katawhan sa Israel; siya mao ang representante sa tanang katawhan. Siya mao ang gitawag nga labing dakung taawo sa tanang mga gianak sa kababayenan. Kon atong tan-awon ang Mateo 11:11, si Jesus nagtumbok kang Juan Bautista ug miingon, Sa pagkatinuod, magaingon Ako kaninyo, nga sa mga gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista; ngani, ang labing gamay diha sa gingharian sa langit daku pa kay kaniya. Ug Siya miingon nga

ang Gingharian sa Langit nakahiagom sa pagpanglugos sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista. Ang Daang Testamento maoy hangtud lamang kang Juan Bautista tungod kay siya mao ang katapusang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento. Ang kapanahonan sa Bag-ong Testamento nagsugod sa dihang si Juan Bautista mibarug diha sa utlanan taliwala sa mga panahon sa Daan ug Bag-ong mga Testamento ug mibalhin sa sala ngadto kang Jesus pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Sukad nga si Juan Bautista mibautismo kang Jesus ug mibalhin sa tanang kasal-anan ngadto Kaniya, giingon nga ang Gingharian sa Langit nahiagom sa mga pagpanglugos sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista. Sukad nga siya mibautismo kang Jesus ug mibalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya, siya nakasaksi nga, Tan-awa, mao kana ang nating Karnero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan! Ug ang Gingharian sa Langit miantus sa mga pagpamugos sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista, ug ang kaadlawan sa Bag-ong Testamento nagsugod.

MGA SULOD

342 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Kon atong tan-awon ang Mateo 3:13-15, kini nagaingon nga, Ug niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, Ako mao ang may kinahanglan nga Imong pagabautismohan, ug Ikaw na hinuon ang mianhi kanako? Si Jesus mitubag kaniya, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ug siya mitugot na lang. busa, atong hunahunaon sa makaduha. Si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista. Diin Siya gibautismohan? Siya gibautismohan didto sa Suba sa Jordan. Nganong Siya gibautismohan? Siya gibautismohan aron pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Sama sa mga pulong nga nagaingon, Tungod kay si Juan mianhi kaninyo diha sa dalan sa pagkamatarung, siya mibautismo kang Jesus ug si Jesus iyang gibatuismohan. Si Jesus gibautismohan aron pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Si Jesus ingon nga gibautismohan didto sa Suba sa Jordan

adunay kahulugan nga kadto aron nga Siya makatuman sa tibuok pagkamatarung. Ang katawhan sa kapanahona sa Daang Testamento misulod sa yuta sa Canaan pinaagi sa pagtabok sa Suba sa Jordan. Ang yuta sa Canaan nagkahulugan sa Yuta nga Gisaad, kana mao ang Langit. Busa, ang Suba sa Jordan usab nagkahulugan nga yuta sa kamatayon, busa kini nagkahulugan nga sila mitabok sa Suba sa Jordan aron paghibalag sa Dios nga didto sa Yuta nga Gisaad nga Canaan, nga Langit. Busa si Jesus gibautismohan ni Juan didto sa Suba sa Jordan aron pagtapos sa kasal-anan sa kamatayon. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos Si Juan Bautista nagsugod sa iyang pagministeryo sa dihang si Jesus mosugod na sa Iyang pagministeryo sa kadaghanan. Ang Unang butang nga gihimo ni Jesus sa Iyang pag-alagad sa kadaghanan sa pagkuha sa kasal-anan sa katawhan mao ang pagpabatuismo kang Juan. Si Jesus ingon

MGA SULOD

343 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

nga gibautismohan ni Juan nagadawat sa pagbalhin sa tanang kasal-anan sa katawhan uban sa tanan ninyong kasal-anan ug sa akong kasal-anan. Si Jesus midawat sa tanang kasal-anan niining kalibutana sa makausa ug alang sa tanan pinaagi sa pagpabautismo diha sa porma sa pagtapion sa mga kamot sumala sa kapaagihan sa paghalad diha sa Daang Testamento. Kinsa ang nagbautismo Kaniya? Si Juan Bautista, ang representante sa katawhan ug ang labign daku sa mga gianak sa kababayen-an, mibautismo Kaniya. Si Juan Bautista mao ang labing dakung tawo diha sa mga gianak sa kababayen-an. Sa dihang si Juan Bautista nag-edad og katloan niining yutaa, si Jesus usab katloan. Tungod kay si Jesus natawo unom ka mga bulan human ni Juan Bautista, Siya sa kalawas ulahi, apan si Jesus ug si Juan Bautista sa tin-aw nagtagbo ingon nga nating Karnero sa Dios ug representante sa katawhan. Si Jesus mitapos sa Iyang pribadong kinabuhi ug nagsugod sa Iyang pag-alagad sa kadaghanan sa dihang Siya nag-edad og katloan. Siya nagsugod sa

pagluwas sa tanang katawhan gikan sa sala pinaagi sa pagbautismo Kaniya. Kinsa ang gipangita ni Jesus aron mabautismohan? Si Jesus nagpangita kang Juan Bautista nga nagasinggit sa Suba sa Jordan, Paghinulsol, kamong mga anak sa bitin! Pamalik, magpahinlo niini nga tubig, ug mosalig diha sa manluluwas nga moabut! Sa katapusan, si Jesus mipaubos sa Iyang ulo ngadto kang Juan Bautista. Bautismohi Ako, kay angay alang kanato ang pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ikaw mao ang representante sa tanang katawhan, busa angay ang pagbalhin sa kasal-anan sa tanan katawhan nganhi Kanako pinaagi sa bautismo. Akong hinloan ang kasal-anan sa tanang katawhan kon mao silang ibalhin nganhi Kanako. Akong padawaton sa kaluwasan ang tanang katawhan nga mosalig sa pinaagi sa pagdawat sa tanang kasal-anan sa katawhan sa kalibutan ug pinaagi sa pagpakamatay didto sa Krus. Kini mao ang gugma sa kaluwasan sa Dios. Ang Dios nga Amahan mipadala Kanako niining yutaa aron pagkuha sa kasal-anan sa tanang

MGA SULOD

344 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

katawhan ug pagdawat sa paghukom inay kay kanila. Busa, ikaw kinahanglan mobautismo Kanako. Mao nga, si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista ug midawat sa pagbalhin sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Ang pulong bautismo nagkahulugan aron mahinloan. Ang bautismo usab nagkahulugan aron ilubong, aron ikatunol ang kasal-anan, ug sa pagbalhin. Maingon man, ang pagtapion sa mga kamot diha sa Daang Testamento usab nagkahulugan sa, pagbalhin, ang sala itunol, ug aron paglubong. Ang Daang Testamento nag-ingon nga ang sala matunol kon sila motapion sa ilang mga makot diha sa halad nga inihaw. Busa, ang Dios malipayon nga midawat sa dugo niadto nga halad. Ang Dios nag-ingon nga Siya midawat sa halad nga inihaw, busa ang halad nga inihaw gitanyag pinaagi sa pagtapion sa mga kamot ug uban sa dugo nga nakapalipay Kaniya. Ang Dios mipadala kang Jesus tungod kay Siya naghigugma kaato kanato sumala sa nahasulat nga, Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag Niya ang Iyang bugtong Anak,

aron ang tanan nga mosalig Kaniya dili malaglag, kundili may kinabuhing dayon (Juan 3:16). Kana tungod kay Siya dili makahimo sa katawhan nga adunay sala nga Iyang katawhan. Busa, ang Dios mibalhin sa tanang kasal-anan sa katawhan gikan kanila ngadto kang Jesus. Siya mipadala kang Jesus ug mitugot Kaniya nga mokuha sa tanang kasal-anan sa kalibutan aron sa paghimo kanato nga katawhan nga walay sala. Kita mahimong mga walay sala nga mga anak sa Dios tungod kay ang atong kasal-anan nahiadto na kang Jesus sa dihang Siya midawat sa bautismo gikan kang Juan Bautista. Siya mihimo sa tanang katawhan nga mahimong Iyang katawhan nga walay sala pinaagi sa ilang pagtuo sa dayon nga paghalad ni Jesus. Kana mao ang gugma sa Dios, pagkabalaan, ug hustisya. Busa, si Jesus nagpabautismo. Si Jesus miadto kang Juan Bautista sa dihang siya namautismo sa katawhan didto sa Suba sa Jordan. Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Bautismohi Ao

MGA SULOD

345 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

(Mateo 3:15). Unsaon nako sa pagbautismo Kanimo? Bisan pa nga an\ko mao ang labing dakung tawo diha sa mga gianak sa kababayen-an ug ang Dios naghatag kanato niini nga katungdanan, Ikaw labaw kay kanako. Ikaw mao ang Anak sa Dios, ug Ikaw mao ang akong Maglalalang. Busa, unsaon nako sa pagbautismo Kanimo? Unya, si Jesus mitubag, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Kini angayan aron pagwagtang sa kahugawan ug sala sa tanang katawhan pinaagi sa Akong pagpabautismo kanimo ug ikaw mobautismo Kanako. Ang pag-ingon nga Kay angay kanato ang pagutman sa tibuok pagkamatarun nagkahulugan nga si Jesus modawat sa tanang kasal-anan sa katawhan nagdto sa Iiyang lawas pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista. Si Juan Bautista mao ang representante sa katawhan ug ang tawo nga mohimo sa mga katungdanan sa Labawng Sacerdote

alang sa tanang katawhan. Ingon nga mao ang katapusang Labawng Sacerdote sa Daang Testamento, siya mibautismo kang Jesus aron pagbalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto Kaniya. Si Juan Bautista mao ang bugtong tawo nga sarang sa pagbautismo kang Jesus, ang nating Karnero sa Dios ug ang Anak sa Dios. Si Jesus gibautismohan sa Labawng Sacerdote sa yuta tungod kay Siya mao ang nating Karnero sa Dios nga mianhi aron pagwagtang sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Giila sa tibuok Daang Testamento, si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios nga mao ang halad sa pagpasig-uli, ug si Juan Bautista mao ang Labawng Sacerdote. Busa si Jesus nag-ingon, Ikaw mao ang tawo nga mobalhin sa tanang kasal-anan sa katawhan nganhi Kanako. Bautismohi Ako. Si Juan Bautista mibalibad kang Jesus sa Iyang pagsulti niana, apan si Jesus mimando, Himoa kini! Kay angay kanato ang pagtuman sa tibuok pagkamatarung. Ako nagmando kanimo. Bautismohi Ako. Ibalhin ang kasal-anan sa katawhan nganhi

MGA SULOD

346 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Kanako pinaagi sa pagbautismo Kanako uban sa bautismo sa pagtapion sa mga kamot. Pinaagi sa pagdawat sa bautismo sa pagtapion sa mga kamot nimo, Ako makadawat sa pagbalhin sa tanang kasalanan sa katawhan ug sa hingpit mahinloan niadtong tanang kasal-anan. Ang labing matarung nga buhat mao ang pagtisok sa tanang kasal-anan nganhi sa Akong lawas pinaagi sa pagpabautismo kanimo. Ako nakadawat sa paghukom inay sa tanang katawhan tungod niadtong natisok nga kasal-anan. Kini mao ang gugma sa Dios ug kaluwasan. Si Jesus mitambag kang Juan bautista sa pagtuman kaniya. Sumala pa nga, si Juan Bautista mibautismo Kaniya. Si Jesus miingon nga, Itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarung (Mateo 3:15). Dinhi, ang tibuok pagkamatarung sa Grego maoy (pasan dikaiosunen), nga nagkahulugan nga labing maayo nga kahimtang nga wala gayuy ikasaway.

Aron Paghinlo sa Tanan Natong Kasalanan, Kita Kinahanglan Mosalig diha sa Matarung mga Buhat nga Gihimo ni Jesus
Kita sama sa mga buhatan nga mopagula og sala sukad sa tong pagkahimugso. Kana tungod kay kita nakapanunod sa kasal-anan sa atong mga ginikanan sukad sa higayon nga kita diha pa sa tagoangkan sa aotng mga inahan. Kita nangatawo niining yutaa nga nakapanunod sa sala ni Adan ug Eva, ug nga mga gigikanan ug nanagpagula sa sala nga nahimo sa gatusan ka mga matang sa linawas nga kasal-anan hangtud nga kita mamatay. Kita mga nanagpagula sa kasal-anan sukad sa abatan ngadto sa lubnganan. Kinsa dayon ang Tawo nga moluwas sa maong masalaypon nga mga nilalang ug mohimo kanila nga matarung? Si Jesus, ang Anak sa Dios, nga gibautismohan ni Juan Bautista, miula sa Iyang dugo, ug namatay. Ang atong Ginoo nag-ingon nga mao lamang kadto ang labing tukma ug matarung nga paagi sa kaluwasan alang Kaniya nga

MGA SULOD

347 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

mabautismohan aron pagwagtang sa tanang kasal-ana sa katawhan sa makausa ug alang sa tanan. Si Juan mibalhin sa tanang kasal-anan sa katawhan ngadto kang Jesus, ug si Jesus midawat diha sa Iyang lawas sa tanang niadto nga kasal-anan sa katawhan pinaagi sa Iyang bautismo. Siya nag-ingon nga kadto maoy labing tukma nga paagi. Kita kinahanglan mosalig kon unsa ang Iyang gisulti. Uban niana, kita kinahanglan mosalig diha sa matarung mga buhat nga Iyang gihimo. Busa, kini nagaingon nga si Juan Bautista mianhi diha sa dalan sa pagkamatarung. Si Juan nagpakatap sa husto nga Kamatuoran. Kita buangon nga katawhan nga magpakasala hangtud sa adlaw nga kita mamatay. Apan, ang tanan natong kasal-anan nahiadto kang Jesus pinaagi kang Juan Bautista nga nagabautismo kang Jesus didto sa Suba Jordan, ang suba sa kamatayon. Pinaagi niini nga kapaagihan sa pagtapion sa mga kamot, si Jesus mituman sa tibuok pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagpabautismo. Sa wala pa kamo ug ako mangatawo

niining yutaa, ang atong Ginoo mianhi niining kalibutana ug mituman sa atong kaluwasan. Samtang nagtunhay pa ang kalibutan, ang katawhan nga diha sa pagkahisama sa dagway sa Dios mangatawo ug mangamatay, ug mangatawo ug mangamatay pag-usab. Ang tanang katawhan nakasala samtang sila buhi, ug sila sa katapusan mamatay. Kini mahitabo hangtud sa katapusan niining kalibutana. Si Jesus mianhi niining yutaa sa 1 AD aron pagluwas sa tanan niining masalaypong katawhan gikan sa ilang kasal-anan. Siya gibautismohan ni Juan aron pagluwas kaninyo ug kanako gikan sa sala. Si Jesus gibautismohan ug nagtuman sa tibuok pagkamatarung aron pagluwas kanatong tanan gikan sa sala. Siya nagtuman sa tibuiok pagkamatarung, nga mao, ang kapasayloan sa kasal-anan, pinaagi sa Iyang bautismo. Ang atong Ginoo nga si Kristo Jesus miako sa tanan ninyo ug sa akong kasal-anan pinaagi sa bautismo. Sa dihang si Jesus gibautismohan, ang tingog sa Dios, nga nahimuot, nadunggan gikan sa Langit, nga

MGA SULOD

348 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

nagaingon, Kini mao ang Akong Anak nga pinalangga; Kaniya may kalipay Ako. Ang Dios nagaingon nga, Siya mao ang Akong pinalangga nga Anak. Ang Akong Anak mohimo kaninyo nga walay sala pinaagi sa pagkuha sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi niini nga bautismo. Kita sa orihinal katawhan nga moadto sa empeyerno tungod sa atong kasal-anan, apan tungod kau kita nahimong katawhan nga moangkon sa Langit pinaagi sa pagtuo, kita sa espirituhanon nahimong namugos nga sa kusganon nagsalig diha sa buhat nga gihimo ni Jesus ug ni Juan Bautista.

Ingon sa Libreng Gihatag ni Jesus, Ako Maglaum nga Kamo Makadawat sa Libre
Usa ka adlaw, ako nakabaton sa mahalon nga relo sa mga bata. Ako buot nga mohatag niini ngadto sa usa ka bata ingon nga gasa, ug ingon nga ang mga butang nahitabo, tuko ka mga bata ang miagi sa akong kiliran.

Akong gitawag kadtong tulo ka mga bata. Hoy, mga bata, kadiyot lang. Oo, ginoo? Aniay akong relo ug buot kong ihatag sa usa kaninyo. Kinsa ang gusto niini? Ako naghunahuna nga silang tanan mangayo niini, apan kahinulngan kaayo, kay silang tulo pulos nagpanuko. Unya ang unang bata misulti. Dili gayud kana nimo ihatag. Ayawg pamakak; ug ako wala magkinahanglan hinuon niana. Unya siya nagbagolgol sa iyang kaugalingon. Walay libre. Kanang tawhana bakakon. Busa, akong gipagunitan ang relo ngadto ikaduhang bata. Siya nagpanuko apan midawat niini. Daw siya naghunahuna sa makadiyot, unya siya misulti ingon nga siya nagduhaduha. Imo ning kuhaog balik, dili ba? O isulti nimo sa matag usa nga ako kining gikawat, dili ba? Ako dili makahimo niini. Ang pagdawat sa usa ka butang gikan sa laing tawo nga libre makatalagmanon. Dili nako kini dawaton. Wala ako magkinahanglan niini.

MGA SULOD

349 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Akong nakita kining mga bataa nga sa kinabubuton dili modawat sa gasa bisan nga buot ko kini nga ihatag kanila ug miuli sa relo nga daw adunay kapait sa kasingkasing, namalandong kon ako ba masilag sa kalibutan nga naghimo kanila nga ingon niana. Unya, ang mga mata sa ikatulo nga bata naablig daku ug siya miingon. Ihatag kana kanako, palihug. Akong gidali pagtunol ang relo kaniya. Salamat kanimo, ginoo. Apan dili na nimo makuha ang imo nang gihatag. Kon imong bawion, sila moingon nga tugkan og mga sungay ang imong lubot. Kadtong bataa mibalhinbalhin pagtaud sa relo diha sa iyang wala nga bukton ug sa tuo nga bukton ug miayon niini. Ang akong kasingkasing nagaan sa unang higayon tungod sa ikatulo nga bata. Siya angayan kaayo ug gimahal ko tungod sa pagsdalig kanako sa dihang ako miingon nga ako kadtong ihatag nga libre, midawat niini ug nahimuot, ug misul-ob didto ug diri. Ang usa ka tawno nga kasingkasing nga

nagasalig diha sa Ginoo maoy sama sa kasingkasing niining ikatulo nga bata. Ang Langit maoy pagsalig kon unsa ang nahimo sa Ginoo alang kanato, ug sa mapasalamaton modawat niini; kita makasulod sa Langit pinaagi niana nga matang sa pagtuo. Ang buhaton sa tawo nga mobaton sa Gingharian sa Langit pinaagi sa pagtuo mao ang pagkamalipayon ug pagkamapasalamaton sa grasya sa Dios.

Ang Katawhan nga Mosalig sa Pulong sa Dios Diha sa Ilang mga Kasingkasing Mao ang mga Namugos nga Mikuha sa Gingharian sa Langit Pinaagi sa Kusog
Ang pagtuo sa katawhan nga mosulod sa Gingharian sa Langit pinaagi sa kusog maoy adunay pagtuo sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato. Kini nga pagto diha sa espirituhanong kamatuoran sa kaluwasan. Mga igsuong lalaki ug mga babaye, kamo ba nahinumdom sa Pulong sa mga taga-Rima nga

MGA SULOD

350 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

nagaingon nga, Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios? walay usa nga makadawat sa kaluwasan gikan sa sala pinaagi sa iyang mahiyasong mga binuhatan. Walay usa nga makapaduol sa Langit pinaasgi sa iyang kaugalingong mga kinaiya o kasarang. Ang tanang katawhan mga makasasala nga managsama, bisan kon sila nakahimog daghang kasal-anan o wala. Bisan kon unsa kamaayo sa ilang mga buhat, sila dili makabayad sa bili sa sala, ug sila dili gayud makaadto sa Langit pinaagi sa ilang mahiyasong mga binuhatan. Busa, kinsa dinhi sa yuta ang makaadto sa Langit? Sama sa pag-ingon sa Bibliya nga, Ang pagpamugos gihimo pinaagig kusog, ang katawhan lamang nga mosalig nga ang Ginoo nagpasaylo sa atong kasal-anan pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga makakuha ug makaangkon sa Gingharian sa Langit pinaagi sa pagtuo. Ang katawhan nga nakadawat sa kaluwasan gikan sa sala pinaagi sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu ang makasulod sa Gingharian sa Langit.

Ginoo! Ako nagsalig nga si Jesus mianhi niining yutaa aron pagluiwas kanamong mga makasasala, midawat sa bautismo sa pagtapion sa mga kamot gikan kang Juan Bautista aron pagkuha sa tanan namong kasal-anan sa makausa. Ikaw mianhi niining yutaa ug naghimo niini; nano nga ako dili man mosalig Kanimo? Ginoo, ako nagsalig. Ako mohatag og mga pagpasalamat tungod sa grasya sa kaluwasan diin Imong gipasaylo ang tanan nakong kasal-anan. Ang Dios mopahimuot ug molipay niadtong mokuha sa Gingharian sa Langit uban sa pagkamapasalamaton pinaagi sa pagtuo nga ingon niini. Ang Bibliya, nga mao ang Pulong sa Dios, dili gayud mamakak ug mao ang tinuod nga Kamatuoran. Kini walay pagkabalhin ug magpadayon sa ikatunol gikan sa sinugdanan sa kalibutan hangtud karon. Ang Bilbiya mao ang Pulong sa Dios. Unsa ang atong masaligan kon kita dili mosalig diha sa Pulong sa Dios? Sa tin-aw nasulat diha sa Pulong sa Dios nga si Jesus mituman sa tibuok pagkamatarung sa dihang Siya gibautismohan. Ang katawhan moadto sa

MGA SULOD

351 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

empeyerno tungod kay sila nakasasla. Apan nagaingon nga si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan sa katawhan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista. Ang Bibliya sukad sa sinugdanan ngadto sa katapusan nagaingon nga si Jesus naghimo sa tanang katawhan nga walay sala pinaagi sa Iyang bautismo. Human si Jesus midawat sa kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa pagpabautismo, Siya miula sa Iyang dugo didto sa Krus. Ang pagdawat ni Jesus sa agtapion sa mga kamot, ingon nga natuslob sa tubig, ug sa pagbangon nagtumbok sa pagdawat sa kasalanan sa katawhan, namatay didto sa Krus, ug ingon nga nabanhaw gikan sa kamatayon. Si Jesus sa linawas mikuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo, human niana gilansang sa Krus ug namatay, ug nga nabanhaw sa ikatulo ka adlaw human sa Iyang kamatayon. Siya karon nagalingkud sa tuong kamot sa trono sa Dios nga Amahan ug nagahatag sa mga pulong nga pruweba nga kamo wala nay sala ngadto sa katawhan nga mosalig kagn Kristo Jesus ingon nga ilang Manluluwas. Ang pag-

anhi ni Jesus sa yuta ug paghimo kanato nga walay sala maoy pagkamatarung sa Dios. Kini maoy kaluwasan sa Dios. Kamo kinahanglan mosalig niini nga tinuod diha sa inyong mga kasingkasing. Ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu mao ang kamatuoran nga kinahanglan maanaa sa inyo ug akong mga kasingkasing. Kamo kinahanglan mosalig diha sa inyong mga kasingkasing diha sa Pulong nga inyong nadungog hangtud karon. Kamo kinahanglan mokuha sa Gingharian sa Langit pinaagi sa kusog pinaagi sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kamo ug ako maoy katawhan nga mikuha sa Gingharian sa Langit pinaagi sa kusog pinaagi sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Kadto lamang mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig gu sa Espiritu diha sa ilang mga kasingkasing ang sa tinuod nakadawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan ang makaadto sa Gingharian sa Langit. Ang tanan ninyong kasal-anan nahiadto kang Kristo Jesus. Ug Siya midawat sa tanang paghukom alang niadtong kasal-anan inay kay kaninyo. Unya Siya nabanhaw sa

MGA SULOD

352 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

ikatulo nga adlaw human sa Iyang kamatayon, ug naglingkud sa tuong kamot sa trono sa Dios nga Amahan ug Siya naglingkud didto karon nagahulat sa Adlaw sa paghukom. Siya buhi. Ang Ginoo mianhi niining ytuaa diha sa undo sa tawo, gibautismohan, namatay didto sa Krus, ug nga nabanhaw sa ikatulo ka adlaw human sa Iyang kamatayon. Siya nagpamatuod sa Kamatuoran sulod sa 40 ka mga adlaw human Siya mabanhaw, ug bisan pa nga Siya nagkinabuhi sa hamubo nga kinabuhi nga 33 ka mga tuig niining kalibutana, Siya karon naglingkud sa tuong kamot sa Dios nga Amahan alang sa kahangturan. Didto, Siya nagaingon ngadto ni bisan kinsa nga mosalig diha sa iyang kasingkaisng sumala sa Pulong sa kaluwasan, Husto kana! Kana nga pagtuo husto. Kamo mao ang Akong katawhan. Sulod nganhi sa Gingharian sa Langit. Mga igsuong lalaki ug mga babaye! Ang tanan ninyo ug akong kasal-anan nahiadto kang Jesus pinaagi sa Iyang bautismo. Busa ang Dios nag-ingon nga sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista, ang

Gingharian sa Langit nahiagum sa mga paglugos. Siya miingon nga ang pagpanglugos ginahimo pinaagig kusog. Siya wala mangutana kon ngano nga sila mikuha niini pinaagig kusog; sa katugbang, Siya nagpasagad niini nga ilugon pinaagig kusog. Unsa ang ilang gikuha pinaagig kusog? Ang katawhan mahimong matarung pinaagi sa pagtuo ug mokuha sa Gingharian sa Langit pinaagig kusog nga nagaabut gikan niana nga pagtuo. Kana nagkahulugan nga sila makaangkon sa Gingharian sa Langit pinaagi sa pagtuo. Kini husto nga pagtuo. Bisan kon ang katawhan magbuhat sa asentismo aron pagphilayo sa ilang kaugalingon gikan sa sala, maningkamot sa dili pagpakasala, o motipunpon sa maayong mga binuhatan aron makaadto sa Gingharian sa Langit, kining tanan pulos mga pagpakaaron-ingnon. Walay tawo nga makahimo niana, bisan kon kinsa siya tungod kay ang tawo iya sa unod. Ang mga butang matapos nga dautan sa dili madugay bisan kon unsaon nato sa pagpangingkamot sa pagbuhat nga minatarung tungod kay kamo ug ako adunay maluya nga mga lawas.

MGA SULOD

353 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Ang atong mga lawas buot mokaon kon kita makakita sa usa ka butang nga lamian; sila buot mahimong labing maanyag bisan kon sila maanyag na, ug sila buot makadaghan kay sa uban. Ingon nga sama niini ka dili malipayon, walay panginahanglan sa kahakug sa lawas. Unsaon nato nga sama niana sa pagkinabuhi kon walay pagpakasala? Kini walay kalagmitan. Busa, kita kinahanglan mahimong matarung pinaagi sa pagtuo, sili sa atong mahiyanogn mga kinaiya. Kita kinahanglan mahimong mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo, makakuha sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagtuo, ug makasulod sa Gingharian sa Langit pinaagi sa pagtuo.

Ako Nakabalhin sa Tanan Nakong Kasalanan ngadto kang Jesus ug Nahimong Usa sa mga Matarung pinaagi sa Pagsalig diha sa Ebanghelyo sa Tubig ug sa Espiritu
Ang katawhan mahimong matarung pinaagi sa pagtuo diha sa ilang mga kasingkasing nga nagasalig

sama sa giingon sa Bibliya, Kay ang tawo magatuo diha sa iyang kasingkasing aron mamatarung siya; ug siya magasugid pinaagi sa iyang baba aron maluwas siya (Roma 10:10). Mga igsuong lalaki ug mga babaye, kamo ba gayud sa tinuod nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu diha sa iyong mga kasingkasing? Kamo ba nagsaslig nga ang tanan natong kasal-anan nahiadto kang Jesus? Kon mao, kamo matarung. Kamo wala nay sala. Kamo sili na makasala. Tungod kay si Jesus mianhi niining yutaa ug mikuha sa tanan ninyong kasal-anan, kalapasan, mga sayop, ug mga kakulangon sa makausa pinaagi sa pagpabautismo, kamo wala nay sala. Sama lamang kang Elias nga representante sa mga alagad sa Dios diha sa Daang Testamento nga nagrepresenta sa tanang katawhan niining kalibutana ingon nga alagad sa Dios, kinsa ang representante sa tanang katawhan? Siya mao si Juan Bautista. 2000 ka mga tuig na ang miagi, si Juan Bautista mibautismo kang Jesus alang sa inyong mga dapit mibalhin sa tanan natong kasal-anan ngadto Kaniya. Ang tanang

MGA SULOD

354 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

kasal-anan sa inyong mga katigulangan, sa inyong mga anak, ug sa mga anak sa inyong mga anak nahiadto Kaniya niadtong panahona. Ang inyong mga ginikanan usab katawhan sa kalibutana ug ingon man usab kamo. Ang matag usa nga matawo sa umalabut usab nahilakip sa katawhan sa kalibutan. Si Juan Bautista nagpahayag nga, Tan-awa! Mao kana ang nating Karnero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan! Unya, kini nga yugto nagkahulugan nga si Jesus mikuha sa tanang umalabut, kasamtangan, ug miagi nga kasal-anan sa katawhan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo. OK, atong ibutang nga kamo adunay orihinal nga sala sukad sa panahon nga kamo diha sa tagoangkan sa inyong mga inahan, nangatawo, ug nakasala hangtud kamo nag-edad ug napulo. Kadto bang tanan nga kasal-anan nahiadto kang Jesus o wala? Labi sila nahiadto Kaniya. Lagi dili lamang ang kasal-anan nga nahimo hangtud nga kamo nag napulo ang nahiadto kang Jesus apan usab ang tanang kasal-anan nga inyong mahimo sa nahibilin ninyong mga kinabuhi

ang nahiadto Kaniya. Tungod kay ang tanang kasalanan sa kalibutan nahiadto kang Jesus nga ingon niana, kamo wala nay sala. Kana mao nga, kon kamo mosalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Sa Juan 1:29, adunay saksi kang Jesus nga nagaingon, Tan-awa! Mao kana ang nating Karnero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan! si Juan Bautista nagsaksi niini sa pagkasunod nga adlaw human sa pagbautismo kang Jesus. Sama niini nga pagsaksi, si Jesus midawat sa tanang kasal-anan sa kalibutan pinaagi sa Iyang bautismo, midala niadtong tanan nga kasal-anan ngadto sa Krus, ug namatay didto. Ang kasal-anan nga anaa kaninyo sukad nga diha kamo sa tagoangkan sa inyong mga inahan ug sa kasal-anan nga inyong nahimo hangtud sa panahon nga kamo mamatay nahilakip diha sa kasal-anan sa kalibutan. Ang kasal-anan nga inyong nahimo nga walay mamatikdi ug namatikdan tungod kay kamo dili pa hingkud maoy kasal-anan sa kalibutan tungod kay inyo silang nahimo sa kalibutan. Ang tanang kasal-

MGA SULOD

355 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

anan maoy sala sa kalibutan; kadtong nahimo nga wala mamatikdi, kadtong nahimong namatikdan, kadtong nahimo sa tago ug kadtong nahimo sa dayag. Ang maong kasal-anan sa kalibutan nahiadto kang Jesus. Ang kasal-anan nga atong nahimo gikan sa usa hangtud sa 20, 30, 40, ug sa tanang atong mahimo hangtud nga kita mangamatay nasalibay na ngadto kang Jesus. Sila sa tin-aw nahiadto kang Jesus. Kita kinahanglan sa piho mahibalo ug mosalig dinhi sa atong mga kasingkasing diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu nga mowagtang sa tanan natong kasal-anan ug moangkon kita sa Gingharian sa Langit. Sa walay pagsapayan sa sekso ug edad, ang matag usa kinahanglan mahibalo niini nga tinuod ug momanggad niini sa iyang kasingkasing. Lagi, ako, usab, nagsalig niini nga Kamatuoran sa akong kasingkasing. Si Jesus nagpapas sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo kang Juan Bautista ug nagaula sa Iyang dugo ug namatay didto sa Krus. Kita kinahanglan mahibalo nga walay paagi sa pagdawat sa kapasayloan sa atong kasal-anan gawas sa ebanghelyo

sa tubig ug sa Espiritu. Ako mapasalamaton kaayo nga si Jesus lamang mikuha sa kasal-anan sa kalibutan. Atong ibutang nga kita nakasala sukad sa higayon nga kita usa ka tuig hangtud sa kita nag 30. Kini sa tinuod pungkay sa atong mga kinabuhi. Kon ang kinabuhi anaa na sa kinapungkayan, kita mokiling sa paghimog daghang pagpakasala. Ang pungkay sa kinabuhi mao ang pungkay sa sala. Dili lamang sa kasal-anan nga atong nahimo sa atong mga pungkay, apan usab sa kasal-anan nga atong mahimo hangtud nga kita mamatay, ug ingon man sa kasal-anan sa atong mga ginikanan ug sa kasal-anan sa atong mga anak, nahiadto kang Jesus. Ang kasal-anan ni Adan ug Eva usab nahiadto, ug sa tanang kasal-anan nga mahimo sa katawhan hangtud sa katapusang adlaw niining kalibutana nahiadto Kaniya. Sila nahiadto sa atong Ginoo nga si Kristo Jesus pinaagi sa pagtuo diha Kaniya. Ako dili makasulti sa tukma kon kanus-a o kon sa unsa nga adlaw nga si Jesus moabut, apan ang katapusan niining kalibutana sa tin-aw nagsingabut. Sa adlaw sa Iyang pag-abut, usa ka babaye ang sa

MGA SULOD

356 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

pagkatinuod manganak. Si Jesus gani mokuha sa kasal-anan sa bata nga matawo niadtong panahona. Tungod kay Siya mikuha niadtong nga kasal-anan, si bisan kinsa makadawat sa kapasayloan sa iyang kasal-anan pinaagi sa pagtuo diha sa iyang kasingkasing diha sa ebnaghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Busa, ang matag usa kinahanglan modawat sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa paghibalo ug pagsalig niini nga Kamatuoran. Ang Bibliya nagaingon nga, Kay ang tawo magatuo diha sa iyang kasingkasing aron mamatarung siya; ug siya magasugid pinaagi sa iyang baba aron maluwas siya (Roma 10:10). Kamo matarung. Sa pagtan-aw gikan sa panglantaw sa pagtuo, ang tanang katawhan sa kalibutan walay sala. Gikan sa tampi sa Dios, ang ilang kasal-anan nawagtang na. Apan sila nagpadayon sa paghambin og sala diha sa ilang mga kasingkasing tungod sa dili pagsalig niana. Ang Bibliya nagaingon, Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag Niya ang Iyang bugtong Anak, aron

ang tanan nga mosalig Kaniya dili malaglag, kundili may kinabuhing dayon (Juan 3:16). Ang Dios nagwagtang sa kasal-anan sa kalibutan aron nga ang katawhan makakab-ot sa kinabuhing walay katapusan tungod kay Siya naghigugma kanila. Siya nagluwas sa tanang katawhan aron nga walay usa ka tawo nga makadawat sa paghukom. Apan adunay daghang katawhan nga wala mahibalo niini. Adunay daghang mga Kristohanon karon ang wala mahibalo unsa ang ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Busa, sila sa gihapon nagpabilin nga mga makasasala sa matag adlaw. Kay ang tanang mga profeta ug ang kasugoan nanaghimog mga profesiya hangtud kang Juan; ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi (Mateo 11:13-14). Kamo karon kinahanglan mopahiluna sa inyong mga kasingkasing diha sa tinuod nga si Juan Bautista mao ang Elias nga umalabut, ug mosalig niana. Si Juan Bautista mao ang representante sa tanang katawhan, ang labing daku nga tawo diha sa mga gianak og babaye, ug ang alagad sa Dios nga mao si Elias nga moabut. Tungod

MGA SULOD

357 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

kay si Juan Bautista, ang representante sa katawhan, mibautismo kang Jesus ug mibalhin sa tanang kasalanan sa kalibutan ngadto kaniya, ang tanang katawhan nakadawat sa kapasayloan sa ilang kasal-anan sukad niadtong panahona hangtud karon. Si Jesus nga akong Manluluwas gibautismohan, midawat sa tanang nakong kasal-anan, midawat sa tanang paghukom alang niadto nga kasal-anan ug namatay didto sa Krus. Siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sukad sa Iyang kamatayon, ug nga karon buhi ug namati sa akong mga pag-ampo. Siya miwagtang sa tanan nakong kasal-anan. Siya mikuha kanilang tanan. Siya naghimo kanako nga tawong walay sala. Bisan pa nga ako dili matinumanon sama niini ug usa ka tawo nga makahimog sala hangtud nga ako mamatay, Siya naghimo kanako nga tawong walay sala. Kini nga akong pagtuo tinujod gayud. Kana tungod kay ang katawhan nga nagsalig niini nga tinuod diha sa ilang mga kasingkasing nakakab-ot sa kaluwasan. Ug ang Dios mituman na sa tibuok natong kaluwasan. Kini mao ang gisaad sa Dios ug

ang Iyang kaluwasan. Bisan kinsa nga mosalig niini nga Pulong diha sa iyang kasingkasing mahimong usa sa mga matarung ug adunay gahum sa pagkahimong anak sa Dios. Busa, ako naglaum nga kamo mosalig niini sa inyong mga kasingkasing karon. Ako naglaum nga kamo mokuha sa Gingharian sa Langit pinaagi sa pagtuo ug mahimong mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang Dios nag-ingon nga ang usa ka tawo mahimong tawong matarung pinaagi sa pagkinabuhi nga mahiyason. Sa katugbang, Siya nag-ingon nga, Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios, sila pagamatarungon pinaagi sa Iyang grasya ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus (Roma 3:23-24). Karon, kamo ug ako nahimong katawhan nga walay sala pinaagi sa kaluwasan sa atong Ginoo nga si Kristo Jesus. Ang inyo ug akong kasal-anan napasaylo na pinaagi sa pagtuo pinaagi sa buhat nga nahimo sa Ginoo. Ako nagsalig sa akong kasingkasing nga ang akong kasal-anan ug ang kasal-anan sa kalibutan

MGA SULOD

358 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

nahiadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Bautista. Kamo ba mosalig niini uban sa inyong mga kasingkasing? Adunay kasal-anan nga lubos mapula ug dagtum kay sa tinta diha sa inyong mga kasingkasing. Kini nga kasal-anan nahiadto kang Jesus sa dihang Siya gibautismohan ni Juan Bautista. Si Jesus mikuha sa tanang kasal-anan ninyo, nako, ug sa tanang kasal-anan sa katawhan sa kalibutan nga nmahimo sa tibuok natong mga kinabuhi, ug Siya miwagtang sa silot sa pagkatambug ngadto sa empeyerno pinaagi sa pagpalansang sa Krus ug namatay. Kita adunay kasal-anan sa atong mga kasingkasing, apan silang tanan nabalhin na ngadto sa ulo ni Jesus pinaagi sa bukton ni Juan Bautista pinaagi sa bautismo nga gihatag ni Juan Bautismo kang Jesus. Busa, hain na karon ang atong kasalanan? Sila atua na sa ulo ni Jesus. Ang kasal-anan nga diha sa inyo ug akong mga kasingkasing sa wala pa si Jesus mabautismohi ni Juan Bautista. Apan ang tanang kasal-anan sa kalibutan nahiadto kang Jesus pinaagi sa bukton ni Juan Bautista sa dihang siyia

mitapion sa ilang mga kamot diha sa Ulo ni Jesus. Sumala pa nga, ang inyong kasal-anan karon iya na ni Jesus ug sili na inyo. Mga igsuong lalaki ug mga babaye, si Jesus, nga walay sasla, mikuha sa tanan ninyo ug sa akong kasal-anan, midala kanila ngadto sa Krus, nag-ula sa Iyang dugo, ug namatay niini. Aron pagluwas kanato, ang usa ka Tawo nga wala makahimog sala gibautismohan ug nakadawat sa kasal-anan sa kalibutan. Aron sa pagbayad niana nga bilin, Siya midawat sa silot, nga nagaantus, ug paglutos sa kamatayon. Tungod kay Siya mikuha sa tanan natong kasal-anan pinaagi sa pagpabautismo, Siya gikalansang sa Krus, mibubo sa tanang dugo diha sa Iyang kaugatan, ug namatay. Si Jesus wala mobalibad sa pagtahan sa Iyang kinabuhi aron pagluwas sa atong mga kinabuhi. Kana mao kon unsa ka daku sa Iyang paghigugma kanato. Si Jesus miula sa Iyang dugo didto sa Krus tungod kay Siya midawat sa pagbalhin sa inyo ug akong kasal-anan pinaagi sa bautismo, ug Siya namatay tungod niana.

MGA SULOD

359 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo (Roma 6:23). Kini nagkahulugan nga kita nakakab-ot sa kinabuhing dayon pinaagi sa grasya sa Ginoo nga nagadawat, inay kay kanato, sa suhol sa sala, nga mao ang kamatayon. Kining tanan nahimo tungod sa pagbautismo ni Juan Bautista. Si Jesus nakaingon lamang nga, natapos na (Juan 19:30), tungod usab kay Siya miako sa tanang kasal-anan pinaagi sa Iyang bautismo ug nagtuman sa tibuok pagkamatarung. Si Jesus nabanhaw gikan sa lubnganan sa ikatulo nga adlaw human sa Iyang kamatayon. Siya mibangon gikan sa kamatayon. Ang nabanhaw nga Jesus sa maluguton nagsaksi sa buhat nga Iyang nahimo ug sa ebanghelyo sulod sa 40 ka mga adlaw. Ug Siya mikayab ngadto sa Langit atubangan sa mga mata sa daghang katawhan. Samtang nagasaka, ang Ginoo nagsaad nga Siya mobalik niining yutaa, nga

nagaingon, Ako mobalik sa samang pagkaagi sa inyong nakita sa Akong pag-adto sa Langit. Ang atong Ginoo moluwas sa katawhan nga mosalig diha sa ilang mga kasingkasing nga ang Gingharian sa Langit moantus sa pagpamugos sukad sa mga adlaw ni Juan Bautista. Siya nagatugot kanila nga makakab-ot sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha sa ilang mga kasingkasing ug wala na. Giunsa ninyo sa pagtuyo sa pagdawat sa kapasayloan sa inyong kasal-anan? Kamo ba makahimo niini pinaagi sa pagkinabuhi nga mahiyason? Dili, kamo dili makahimo. Bisan kon pila ka maayong mga butang ang inyong buhaton, kamo dili makawagtang bisan sa gamay ninyong sala. Kamo dili makahimo niini pinaagi sa bisan unsang mahiyasong binuhatan. Ingon nga ang Koryanong panultihon nagaingon nga, Walay maunongon nga anak kon ang tawo adunay laygay nga balatian. Bisan kon unsaon sa katawhan sa pag-ila sa usa ka tawo nga maayo, kon siya adunay dili maantus nga balatian sa taas nga panahon, siya motahan ug makapadayag sa iyang

MGA SULOD

360 Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw

tinuod nga masalaypong kinaiyahan. Bisan kon usaon sa usa ka tawo nga pagtago sa iyang tinuod nga kinaiyahan ug sa iyang linilong nga mga tuyo, ug moputos sa iyang dayag nga panagway diha sa pagkabalaan, ang tawo maoy usa ka nilalang nga sa katapusan mopadayag sa iyang tinuod nga kinaiyahan kon magkalisud. Kon kamo adunay bisan usa lamang ka butang nga maayo, ako naglaum nga kamo dili mahikalimot nga kamo adunay daghang bautang mga bahin niini. Busa, kamo kinahanglan nga maulaw sa inyong pagkamasalaypon. Kana mao kon unsa ang tawo. Si Jesus gibautismohan ni Juan Bautista ug miwagtang sa tanang kasal-anan ninyo, sa ako, ug sa tanang katawhan. Kon ang usa ka tawo dili mosalig nga si Juan Bautista mibautismo kang Jesus, kanang maong tawo nagasalig sa kawang bisan pa kon siya nagsallig kang Jesus. Ang asoy sa bautismo ni Jesus nahitala diha sa Upat ka mga Ebanghelyo. Kini nga tinuod labing mahinungdanon, ug kita kinahanglan sa bug-os mahibalo niini.

Mga igsuong lalaki ug mga babaye, ako naglaum nga kamo magkinabuhi pinaagi sa pagsalig diha sa inyong mga kasingkasing sumala kon unsa ang nahitala diha sa Pulong. Tungod kay ang Gingharian sa Langit mainyo sa unagn higayon, kamo kinahanglan mosalig sa gugma ni Jesus nga nagwagtang sa tanang kasal-anan sa inyong mga kasingkasing pinaagi sa Iyang bautismo, sa Krus, ug sa pagkabanhaw. Kamo wala nay kasal-anan tungod kay si Jesus nga Manluluwas naghinlo kanila pinaagi sa tubig ug sa dugo. Ako naglaum nga kamo sa pagkatinuod mosalig niini nga tinuod diha sa inyong mga kasingkasing. Ang katawhan nga nagsalig niini napahigawas gikan sa tanang kasal-anan ug nakadawat sa kaluwasan. Kini nga Kamatuoran mao ang Kamatuoran sa kapasayloan sa tanang kasal-anan nga gihisgutan pinaagi sa kapaagihan sa paghalad sa Tabernakulo. Ako mapasalamaton sa Dios nga nagluwas kanato nga adunay daghang kasal-anan.

MGA SULOD

PAGPANUDLO 12

MGA SULOD

362 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista


< Lucas 1:1-17 > Sanglit daghan man ang nangako sa pagtagik og kaasoyan mahitungod sa mga butang nga nahitabo sa taliwala namo, ingon sa pagbilin niini kanamo sa mga tawo nga sukad sa sinugdan mga saksi nga nagpakakita og mga ministro sa pulong, giisip ko, maingon nga nasubay ko man sa hingpit ang kaagi sa tanan sukad sa sinugdan, nga daw maayo kanako usab ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong pagkahan-ay nga asoy, O labing hamili nga Teofilo, aron imong maila ang pagkatinuod sa mga butang nga gikasugilon kanimo. Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, dihay usa ka sacerdote nga ginganlan si Zacarias, sa laray ni Abias; ug siya may asawa

nga usa sa mga kaliwat ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elisabet. Sa atubangan sa Dios sila pulos mga matarung, dili masaway sa ilang paggawi diha sa tanang kasugoan ug kalagdaan sa Ginoo. Apan sila walay anak kay si Elisabet apuli man, ug silang duha tag-as na kaayog panuigon. Ug samtang si Zacarias ingon nga sacerdote nagalagad sa atubangan sa Dios, sa diha nga maoy nag-atiman ang iyang laray sumala sa nabatasan sa pagkasacerdote, siya maoy nahitungnan sa ripa aron sa pagsulod sa templo sa Ginoo ug sa paghalad sa inseyenso. Ug didto sa gawas ang tibuok panon sa katawhan nag-ampo sa takna sa paghalad sa inseyenso. Ug dihay mitungha kaniya nga usa ka manolunda sa Ginoo, nagtindog sa tuo sa halaran sa inseyenso. Ug si Zacarias nakulbaan sa iyang pagkakita kaniya, ug giabut siyag kalisang. Apan ang manolunda miingon kaniya, Ayaw kalisang, Zacarias, kay ang imong pangamuyo nadungog, ug si Elisabet nga imong asawa magaanak og usa ka bata nga lalaki alang

MGA SULOD

363 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

kanimo, ug paganganlan mo siyag Juan. Ug mabatonan mo ang kalipay ug pagmaya, ug daghan ang magakalipay sa iyang pagkatawo; kay siya mahimo man nga bantugan sa atubangan sa Ginoo, ug siya dili magainom og bino ni sa ilimnong maisog ug siya mapuno sa Espiritu Santo, bisan sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ug daghan sa mga anak ni Israel ang iyang pabalikon ngadto sa Ginoo nga ilang Dios, ug siya magauna Kaniya diha sa espiritu ug sa gahum ni Elias, aron sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung, aron sa pagtagana alang sa Ginoo usa ka katawhan nga inandam.

Ako Mapasalamaton Nga ang Dios Naghatag Kanato sa Espirituhanong Pagkaon nga Hupong
Ako milibut dinhi ug didto aron sa pagpalit og usa ka pagpangkopya nga makina ug nakakita nga ang katawhan akupado kaayo nga naningkamot sa pagpangita sa usa ka butang nga makatagbaw kanila. Sila kabus kaayo sa espirituhanon bisan pa nga sila nagakinabuhi niining hupong sa materyalismo ug kadato nga katugian ug panahon. Sila tan-awon ingon sa katawhan nga naglatagaw sa kamingawan nga nagpangita og paagi nga makakuhag usa ka baso nga tubig tungod sa hilabihang kauhaw. Sila sa tinuod dato nga katawhan sa unodnon ug kalibutanon sa panglantaw, apan ako sa tinuod mibati nga sila tanawon kabus kaayo ug sinalikway samtang akong gitan-aw ang ilang mga kalag. Sa akong mga mata, sila katawhan nga nakig-away sa kamatayon tungod kay sila nag-antus sa kawad-on ug kagutom diha sa ilang mga espiritu; ang katawhan nga nagakamatay

MGA SULOD

364 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

sa hilabihan nga kagutom. Sa pagkakita kanila, ako nakaamgo sa kahulugan sa Pulong sa Dios, Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Sa dihang si Jesus gisulayan human magpuasa sa 40 ka mga adlaw, ang unang butang nga gitintal ni Satanas Kaniya mao ang pagkaon. Si Satanas, nga Yawa, nagdala og bato sa atubangan sa Dios ug miingon, Kon Ikaw Anak sa Dios, sugoa nga kining bato mahimong tinapay. Sa dihang si Satanas mitintal kang Jesus niana nga paagi, si Jesus mitubag, Nahisulat na: Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag-pulong nga magagula sa baba sa Dios ug miwakli kang Satanas. Siya nagaingon nga walay usa nga mabuhi pinaagi sa tinpaay lamang, ug ang tanang katawhan kinahanglan magkinabuhi pinaagi sa Pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ang tawhanon nagkinahanglan nga mokaon sa tinapay sa unod, apan ang matag usa kinahanglan mokaon sa Pulong sa Dios nga mao ang espirituhanong tinapay, uban sa tinapay alang sa unod

aron magmaya sa tinuod nga kinabuhi. Kita kinahanglan mahinumdom nga kita sa tinudanay makakinabuhi lamang kon kita mokaon sa tanang Pulong sa Dios ug mohatag og mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga ang Dios nga Amahan mihatag kanato sa inadlaw nga tinapay niining kalikbutana. Unsa ka mapasalamaton kita nga ang Dios nga Amahan usab naghatag kanato sa Iyang Pulong nga makaon sa espirituhanon uban sa pagtuo? Bisan karon, ako naghunahuna kon kita ba gayud nahibalo kon unsa ka bililhon sa tanang Pulong sa Dios kaninyo. Kita kinahanglan mahibalo nga adunay daghan kaayong katawhan nga wala makakaon sa Pulong sa Dios bisan pa nga sila buot mokaon. Kita kinahanglan maghunahuna kon unsa ka bulahan sa katawhan kita sa tinuod atubangan sa Dios samtang atong makita ang katawhan nga dili makakaon niining espirituhanong pagkaon. Kita kinahanglan magmapasalamaton tungod sa Pulong sa Dios. Kita makakaon sa Pulong sa Ginoo nga hupong uban sa pagtuo diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu,

MGA SULOD

365 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

apan kasagaran sa mga Kristohanon ang sa gihapon dili makakaon sa Pulong sa Dios uban sa pagtuo bisan pa nga sila buot mokaon. Ang Ginoo nagaingon nga ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Adunay ubang katawhan nga nagkinabuhi niining kalibutana nga walay paghibalo nga adunay Pulong sa Kamatuoran nga ang butang nga gikinahanglan sa matag usa mao ang Pulong sa Dios. Samtang ako naghunahuna kon unsa ka daghan sa katawhan nga naglatagaw dinhi ug didto nga walay pagkaon sa Pulong sa Dios, bisan pa nga sila nahibalo nga adunay Pulong sa Kamatuoran, ako nakaamgo sa makausa pa kon unsa ka daku gayud sa pagpanalangin sa Dios kanato. Ako nakaamgo sa makausa pa kon unsa ka bulahan sa tanang mga magtutuo sa Iglesia sa Dios, ang mga igsuong lalaki ug mga babaye sa atong Iglesia. Apan mosamot kita pagbati sa maong mga butang, mosamot nga kita nga mga magtutuo nga nagakinabuhi diha sa Iglesia sa Dios, kinahanglan

motan-aw sa atong mga kaugalingon ug mosud-ong kon kita ba gayud nagmapasalamaton mahitungod niini nga kamatuoran, ug kon kita ba sa tinuod nagakaon sa Pulong sa Dios ug kon kita ba dayon napuno sa pagpasalamat. Ako nagaingon nga ako nakahunahuna sa aakong kasingkasing nga ako kinahanglan motudlo niini nga pagkabililhon ngadto sa katawhan sa Iglesia tungod kay sila tingali maoy mga santos nga wala makasabot nga kining tanang mga butanga sama sa pagtawag sa ngalan nga Jehova diha sa Iglesia, pagtawag ni Ginoong Jesus, pag-awit sa mga pagdayeg alang sa buhat nga Iyang nahimo, paglitok sa mga pag-ampo Kaniya, pagbasa ug pagpamati sa Pulong ug pagpahat sa espirituhanong pagpakighugoyhugoy tinuod ba nga bililhon nga grasya sa Amahan. Kamo wala mahibalo kon unsa ka bililhong grasya kini nga kita makadungog sa Pulong karon. Ako nakaamgo kon unsa ka bililhon kin nga ako makatan-aw sa Pulong s adios ug makawali kaninyo nga ingon niini ug makadungog niini gkan kaninyo, ug uban maadunay pagpagkighugoyhugoy

MGA SULOD

366 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

uban sa mga santos sa atong Dios. Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Nan, kamo ba gayud mibating mapasalamaton ug naghunahuan nini nga bililhon nga kita nagkinabuhi pinaagi sa pagkaon sa Pulong sa Dios niini nga paagi? Ang Pulong sa Dios sa tinuod bililhon. Ang Pulong sa Dios sa kinatibuk-an lahi nga nibil kon itandi sa mga pulong nga gipamulong natong mga nilalang. Ang Kasulatan mao ang tala sa tanang pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios, ug mao nga kita magkinabuhi pinaagi sa Pulong sa Dios uban sa pagtuo. Kanato nga nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu kinahanglan labi na mokaon sa mga butang sa kalibutan tungod kay kita adunay unod. Apan, sa samang higayon, kita kinahanglan usab nga mokaon sa Pulong sa Dios samtang ang yanong katahan mokaon lamang sa mga butang sa kalibutan. Kita usab kinahanglan mokaon sa mga butang sa Langit tungod kay kita usab adunay espiritu. Ako mohatag

sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios sa paghatag sa maong mga panalangin nganhi kanatong tanan nga nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu.

Ako Usab, Adunay Hingpit nga Pagsabot sa Tanang mga Butang sukad sa Sinugdanan
Si Lucas mao ang tagsulat sa Ebanghelyo ni Lucas ug siya usa ka mananambal. Kining tawhana nga si Lucas nagtala sa Ebanghelyo sa Lucas ug sa mga Buhat sa mga Apostoles samtang nagasangyaw sa Ebanghelyo sa Ginoo uban kang Apostol Pablo. Ang Ebanghelyo ni Lucas ug ang mga Buhat sa mga Apostoles nahimong usa ka libro sa orihinal. Adunay usa ka tawo nga ginganlag Teofilo nga nagpakita dinhi, ug kita wala mahibalo kon kinsa kining Teofilo sa pagkakaron. Kon atong tan-awon ang mga Buhat sa mga Apostoles kapitulo 1 bersikulo 1, kini nagsugod Sa nahauna kong basahon, O Teofilo, naghisgot ako mahitungod sa tanang butang nga

MGA SULOD

367 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

gisugdan ni Jesus sa pagbuhat ug pagpanudlo Ug kini nagpadayon nga, Sanglit daghan man ang nangako sa pagtagik og kaasoyan mahitungod sa mga butang nga nahitabo sa taliwala namo, ingon sa pagbilin niini kanamo sa mga tawo nga sukad sa sinugdan mga saksi nga nagpakakita og mga ministro sa pulong, giisip ko, maingon nga nasubay ko man sa hingpit ang kaagi sa tanan sukad sa sinugdan, nga daw maayo kanako usab ang pagsulat alang kanimo sa usa ka maayong pagkahan-ay nga asoy, O labing hamili nga Teofilo, aron imong maila ang pagkatinuod sa mga butang nga gikasugilon kanimo. Mao nga, aron makita pinaagi niini nga yugto nga ang mga buhat sa mga mga Apostoles mao ang sinulat ni Lucas ngadto sa usa ka tawo nga ginganlag Teofilo. Si Teofilo tingali usa ka tawong labaw og kahimtang tungod kay siya gitawag nga labing hamili nga Teofilo, ug siya ingon nga nagsalig kang Jesus ingon nga Manluluwas usab. Samtang kita mopadayon, kini nagaingon, Sanglit daghan man

ang nangako sa pagtagik og kaasoyan mahitungod sa mga butang nga nahitabo sa taliwala namo, ingon sa pagbilin niini kanamo sa mga tawo nga sukad sa sinugdan mga saksi nga nagpakakita og mga ministro sa pulong (Lucas 1:1-2). Si Jesus adunay napulog duha ka mga disipulo ug sila katawhan nga nakasinati, nakadungog, ug nakakita kang Kristo Jesus sa tinuod uban sa unodnong mga mata ug sa espirituhanong mga mata. Sila nakigpahat uban sa ubang katawhan sa Pulong sa dios nga ilang nadungog. Sila nakigpahat niini sa tukma sumala kon unsa ang ilang nakita ug adunay daghang mga magbubuhat nga mipunit sa mga dagang aron sa pagtala niadtong tanang mga asoy sumala sa tinuod. Kining disipulo ni Jesus nga ginganlag Lucas usab naghunahuna nga kini maayo nga isulat ngadto sa labing hamili nga si Teofilo mahiutnog sa sunodsunod nga pagkahan-ay mahitungod kang Jesus sukad sa sinugdanan, nga nagaingon nga Siya usab nakakita niining tanang mga butanga sukad sa sinudganan sa kinuti. Si Lucas nag-ingon nga siya

MGA SULOD

368 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

nagahimo niini aron ang labing hamili nga si Teofilo mahibalo sa malig-on kon unsa ang iyang nahibaloan. Si Lucas, nga usa sa mga disipulo ni Kristo Jesus, nagsugod sa pagsulat mahitungod usab kang Kristo Jesus. Niadtong panahona, daghang katawhan ang nagapakatap asa huluhungihong nga ang katawhan nga nagsalig kang Kristo Jesus mga manunuyop og dugo. Sila nagaingon nga ang katawhan nga nagsalig kang Jesus mga manunuyop og dugo tungod kay sila nag-ingon nga sila nagkinabuhi pinaagi sa pag-inom og dugo. Si Lucas nagsulat pagsupak nga pulong aron pagwala sa walay kapuslanan nga mga huluhungihon. Siya nagaingon nga, sila sa tinuod dili manunuyop og dugo. Sila igo lamang naghinumdom sa dugo ni Kristo Jesus nga giula niining kalibutana uban sa bino. Sa ingon, kon ang usa ka tawo magbutangbutang sa Kamatuoran mahitungod kang Kristo Jesus ug mosulat og dautang mga butang, ug kon adunay ubang sinulatan sa dautang katawhan nga gisulat aron

pagdagmal sa mga Kristohanon sa Sayong Iglesia, si Lucas nagsulat sa pulong sa pagsupak alang sa katawhan nga sa tinuod nagsalig sa Dios sa tukma. Siya nagpruweba nga ang bakak nga pag-angkon dili tinuod ug mipadala niadto ngadto sa katawhan nga nagabutangbutang sa mga anak ni Kristo Jesus ug sa iladong katawhan sa tag-as og mga katungdanan. Siya mihimo niini aron pagsanta sa katawhan diha sa mga katungdanan sa kagamhanan gikan sa pagbasa sa mga pulong nga sinulat niadtong mga nagbutangbutang ug nagsalig sa yano diha sa ilang pulong ug mao nga nagalutos sa mga anak sa pagtuo. Daghang katawhan ang maadunay mga panghunahuna. Adunay katawhan niadtong panahona nga nagsalig sa maong walay kapuslanan nga mga huluhungihong, sa dautang pulong nga nagabuhagay palibot nga ang katawhan nga nagsalig kang Kristo Jesus mao ang katawhan nga nagkinabuhi pinaagi sa dugo sa tawhanong mga nilalang. Busa, sila nagaingon nga ang mao nga katawhan kinahanglan pamatyon. Adunay usa ka karaang panultihon nga

MGA SULOD

369 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

ang dagang labing kusgan kay sa espada. Mao nga, ang katawhan nga nagsalig kang Jesus misupak niini uban sa pulong nga naghimakak sa maong pagangkon. Ang katawhan sa kinaiyanhon mosalig sa bisan unsa nga libro kon unsa kini kon ilang mabasa. Kadto maoy hinungdan ngano nga si Lucas nagsulat niini nga Libro ngadto sa usa ka hataas og katungdanan nga ginganlag Teofilo. Ang tawo nga gitawag nga labing hamili nga Teofilo dinhi daw usa ka tawo nga nagsalig kang Kristo Jesus sumala sa akong gipasantop kaniadto. Tingali kana maoy hinungdan ngano nga si Lucas, nga disipulo ni Kristo Jesus, nag-ingon nga siya nahunahuna nga maayo ang pagsulat sa kinuti nga sulat mahitungod kang Kristo Jesus sukad sa sinugdanan ug gikan sa labing masukaranong mga butang nga iyang nahibaloan. Kadto mao ang pagkompirma sa nakatonan sa labing hamili nga si Teofilo. Ang labing hamili nga si Teofilo nakakat-on sa kamatuoran ug nagsalig niini. Busa si Lucas nagsulat kaniya mahitungod kang Kristo Jesus sa labing kinuti. Kini walay lain gawas sa

Ebanghelyo ni Lucas.

Si Juan Bautista Nga Natawo gikan sa Panimalay ni Aaron


Ang kasagarang tawag kang Juan nga nagbautismo kang Jesus maoy Juan Bautista aron pag-ila kaniya gikan sa Juan nga disipulo ni Jesus. Atong basahon ang Pulong gikan sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 1 mga bersikulo 5 ngadto sa 7. Kini nagaingon, Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, dihay usa ka sacerdote nga ginganlan si Zacarias, sa laray ni Abias; ug siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elisabet. Sa atubangan sa Dios sila pulos mga matarung, dili masaway sa ilang paggawi diha sa tanang kasugoan ug kalagdaan sa Ginoo. Apan sila walay anak kay si Elisabet apuli man, ug silang duha tag-as na kaayog panuigon (Lucas 1:5-7). Kini mao ang sugilanon gikan sa panahon ni

MGA SULOD

370 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

Haring Herodes sa Israel. Si Lucas nagtala sa kaagi sa pagkatawo ni Juan bautismo sa kinuti nga dugay na. Dihay usa ka sacerdote sa bahin ni Abias ug ang iyang ngalan mao si Zacarias ug ang iyang asawa ginganlag Elisabet. Kini nagaingon, Sa atubangan sa Dios sila pulos mga matarung, dili masaway sa ilang paggawi diha sa tanang kasugoan ug kalagdaan sa Ginoo. Ang bahin ni Abias nagtumbok ngadto sa kaliwatan ni Aaron nga Labawng Sacerdote. Atong tan-awon ang kagikanan ni Juan Bautista. Ang bahin sa mga sacerdote sa kaliwatan ni Aaron nahitala sa 1 Cronicas kapitulo 24. Atong tan-awon kini sa ambahan. Kini nagaingon, Ang mga pagbanusbanus sa mga anak nga lalaki ni Aaron mao kini: Ang mga anak nga lalaki ni Aaron: si Nadab ug si Abiu, Eleazar ug si Itamar. Apan si Nadab ug si Abiu namatay una sa ilang amahan, ug walay mga anak: busa si Eleazar ug si Itamar naghimo sa katungdanan sa sacerdote (1 Cronicas 24:1-2). Kini nahisulat nga si Aaron adunay upat ka mga anak

nga lalaki. Apan kini nagaingon nga si Nadab ang kamagulangan nga anak ni Aaron ug si Abiu namatay samtang nagahalad sa sayop nga kalayo atol sa paghalad ug nga si Eleazar ug Itamar maoy nangabilin nga mga anak nga lalaki. Sila mikuha sa pagkasacerdote ug mihimo sa buhat sa pagtanyag sa mga halad ngadto sa Dios. Sila naghimo niini nga buhat, ug diha mga ngalan sa 24 ka mga apo ni aaron gikan sa bersikulo 6: Ug si Semeias ang anak nga lalaki ni Nathanael nga escriba, nga sa mga Levihanon, nagsulat kanila sa atubangan sa hari, ug sa mga principe, ug kang Sadoc nga sacerdote, ug kang Ahimelech anak nga lalaki ni Abiathar, ug sa mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa mga sacerdote, ug sa mga Levihanon; usa ka balay sa mga amahan gikuha alang kang Eleazar, ug usa gikuha alang kang Itamar. Karon ang unang palad migula ngadto kang Joiarib, ang ikaduha ngadto kang Jedaia. Ang ikatulo ngadto kang Harim, ang ikaupat ngadto kang Seorim, Ang ikalima ngadto kang Malchias, ang

MGA SULOD

371 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

ikaunom ngadto kang Mijamin, Ang ikapito ngadto kang Cos, ang ikawalo ngadto kang Abias, Ang ikasiyam ngadto kang Jesua, ang ikapulo ngadto kang Sechania, Ang ikanapulo ug usa ngadto kang Eliasib, ang ikanapulo ug duha ngadto kang Jacim, Ang ikanapulo ug tulo ngadto kang Uppa, ang ikanapulo ug upat ngadto kang Isebeab, Ang ikanapulo ug lima ngadto kang Bilga, ang ikanapulo ug unom ngadto kang Immer, Ang ikanapulo ug pito ngadto kang Hezir, ang ikanapulo ug walo ngadto kang Aphses. Ang ikanapulo ug siyam ngadto kang Pethaia, ang ikakaluhaan ngadto kang Heseskel, Ang ikakaluhaan ug usa ngadto kang Jachim, ang ikakaluhaan ug duha ngadto kang Hamul, Ang ikakaluhaan ug tulo ngadto kang Delaia, ang ikakaluhaan ug upat ngadto kang Maazia. Kini mao ang pagsunodsunod kanila sumala sa ilang katungdanan, sa pagsulod sa balay ni Jehova sumala sa tulomanon nga gihatag kanila sa ilang amahan nga si Aaron, ingon nga si Jehova, ang Dios sa Israel, nagsugo kaniya (1 Cronicas 24:6-19).

Si haring David naghan-ay sa Levitikanhong Kapaagihan sa Pagkasacerdote tungod kay ang kaliwatan ni Aaron nagdaghan kaayo. Sila gihan-ay ngadto sa 24 ka mga bahin sumala sa mga panimalay sa 24 ka mga apo ni Aaron. Usa sa mga sacerdote gikan sa bahin sa Abias atol sa panahon ni Haring Herodes sa Israel diha sa Bag-ong Testamento ginganlag Zacarias. Si Zacarias usa ka kaliwat ni Aaron ang Labawng Sacerdote. Si Haring David naghimo sa pagbahinbahin sa pag-alagad sa katungdanan sa Tabernakulo sulod sa 15 ka mga adlaw, ug ang bahin ni Abias mipakita dinhi nga ika8 sa han-ay. Si Juan Bautista mipakita diha sa Ebanghelyo sa Lucas, ang yugto sa Kasulatan karong adlawa nagasulti kanato mahitungod sa kagikanan ni Juan Bautista gikan sa sinugdanan. Ako nagsulat sayo pa niini nga si Lucas naghunahuna nga kini maayo nga magpadalag sulat nga makasaysay sa kagikan sa ebanghelyo ngadto kang Teofilo. Busa, si Lucas sa tinaw nagpakita sa kagikanan ni Juan Bautista pinaagi sa

MGA SULOD

372 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

pagsulat nga dihay usa ka sacerdote nga ginganlag Zacarias, sa bahin ni Abias ug nga ang Iyang asawa sa mga anak nga babaye ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elisabet. Kini nagaingon nga si Elisabet usab kaliwatan ni Aaron. Kini nagkahulugan nga siya gipili gikan sa banay ni Aaron. Dinhi mipakita si Zacarias ug ang iyang asawa nga si Elisabet: Si Zacarias usa ka sacerdote gikan sa bahin ni Abias, ang apo ni Aaron nga Labawng Sacerdote. Si Elisabet usab usa ka kaliwat ni Aaron. Ang Kasulatan nagaingon nga silang duha matarung sa atubangan sa Dios. Kini nagaingon nga sila mao ang mga matarung nga nagalakaw nga walay ikasaway diha sa tibuok kasugoan ug kalagdaan sa Ginoo. Kini nga katawhan nagsalig kang Jehova nga Dios sa tinud-anay ug sa dalisay samtang sila nagalagad ug nagsunod sa Balaod sa Dios nga gitukod alang kanila sa Daang Testamento uban sa matinudanon nga kasingkasing. Ang daang Testamento nagaingon nga Kini nga katawhan kinahanglan motanyag sa halad sa pagpasig-uli alang sa balig usa

ka tuig nga sala uban sa giihaw nga kanding, ug sila nagsunod niini nga Balaod nga walay ikasaway. Ang Kasulatan nagtala, Walay matarung, wala, bisan usa (Roma 3:10). Kini nagaingon nga walay matarung gawas sa tawo nga nagdawat sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagsalig kang Jesus sulod sa balaod sa kinabuhi. Apan kining duha ka mga tawo gitawag nga matarung taliwala niining tanan. Kini nagkahulugan nga bisan atol sa kapanahonan sa Daang Testamento, kining duha ka mga tawo nagsalig nga ang Mesiyas nga umalabut ingon nga nating Karnero sa Dios sa halad sumala sa gisaad sa Dios mohatag kanila sa kapasayloan sa kasal-anan pinaagi sa pagkuha sa kasal-anan ngadto sa Iyang kaugalingon pinaagi sa bautismo ug mamatay nga mahulipon. Kana mao kon giunsa nila sa pagkahimong matarung atubangan sa Dios. Ang yugto sa Kasulatan karon nagaingon nga sila mga matarung, nga nagalakaw diha sa tanang kasugoan ug kalagdaan sa Ginoo nga walay ikasaway. Sila mga matarung diha sa ilang tinuod

MGA SULOD

373 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

nga paglakaw, dili lamang sa ilang mga pulong. Ug ang Kasulatan nag-ingon nga, Apan sila walay anak kay si Elisabet apuli man, ug silang duha tag-as na kaayog panuigon. Ug samtang si Zacarias ingon nga sacerdote nag-alagad sa atubangan sa Dios, sa diha nga maoy nag-atiman ang iyang laray sumala sa nabatasan sa pagkasacerdote, siya maoy nahitungnan sa ripa aron sa pagsulod sa templo sa Ginoo ug sa paghalad sa inseyenso. Ug didto sa gawas ang tibuok panon sa katawhan nag-ampo sa takna sa paghalad sa inseyenso. Ug dihay mitungha kaniya nga usa ka manolunda sa Ginoo, nagtindog sa tuo sa halaran sa inseyenso. Ug si Zacarias nakulbaan sa iyang pagkakita kaniya, ug giabut siyag kalisang. Apan ang manolunda miingon kaniya, Ayaw kalisang, Zacarias, kay ang imong pangamuyo nadungog, ug si Elisabet nga imong asawa magaanak og usa ka bata nga lalaki alang kanimo, ug paganganlan mo siyag Juan. Ug mabatonan mo ang kalipay ug pagmaya, ug daghan ang magakalipay sa iyang pagkatawo (Lucas 1:7-14). Sumala sa inyong makita, kining tigulang nga

magtiayon walay anak. Samtang siya miadto sa Templo sa Dios aron sa paghimo sa iyang katungdanan ingon nga sacerdote sumala sa han-ay sa bahin ug samtang siya nagatanyag sa halad, ang manulonda mipakita kang Zacarias niadtong higayon nga siya nagatanyag sa inseyenso. Si Zacarias tngali nag-ampo ngadto sa Dios alang sa iyang kaugalingong suliran samtang siya, lagi, nag-ampo alang sa katawhan sa dihang siya nag-ampo atubangan sa Dios. Dili ba kamo ug ako mag-ampo nga sama kaniya? Apan ang Kasulatan nagtala nga ang manulonda mipakita niadtong higayona ug miingon, Apan ang manolunda miingon kaniya, Ayaw kalisang, Zacarias, kay ang imong pangamuyo nadungog, ug si Elisabet nga imong asawa magaanak og usa ka bata nga lalaki alang kanimo, ug paganganlan mo siyag Juan. Ug mabatonan mo ang kalipay ug pagmaya, ug daghan ang magakalipay sa iyang pagkatawo; kay siya mahimo man nga bantugan sa atubangan sa Ginoo, ug siya dili magainom og bino ni sa ilimnong maisog

MGA SULOD

374 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

ug siya mapuno sa Espiritu Santo, bisan sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ug daghan sa mga anak ni Israel ang iyang pabalikon ngadto sa Ginoo nga ilang Dios, ug siya magauna Kaniya diha sa espiritu ug sa gahum ni Elias, aron sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung, aron sa pagtagana alang sa Ginoo usa ka katawhan nga inandam (Lucas 1:13-17). Ug ang manulonda misulti kang Zacarias nga ang Dios mohatag og usa ka anak nga lalaki kang Elisabet, apan si Zacarias wala mosalig niini. Ang Dios naghimo kang Zacarias nga amang aron pagpruweba niini tungod kay siya naghunahuna lamang uban sa tawhanong pangatarungan ug dili makasalig diha sa Pulong sa Ginoo. Busa, si Zacarias naamang hangtud nga ang bata natawo. Ang iyang baba naabli lamang human si Juan natawo. Ang manulonda nag-ingon nga ang Dios mohatag og usa ka bata nga lalaki ngadto kang Zacarias ug Elisabet ug nga ang iyang ngalan mao si Juan. Ang

manulonda usab nag-ingon nga si Zacarias magmaya ug malipay, ug daghang katawhan ang usab malipay sa iyang pagkatawo. Kini gisulat nga si Juan mahimong daku sa atubangan sa Ginoo ug siua mapuno sa Balaang Espiritu gikan sa sabakan ug mopabalik sa mga kaliwatan sa Israel ngadto sa Dios. Kini usab nagaingon nga siya moduol sa Ginoo uban sa espiritu ug gahum ni Elias ug mopabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak ug ang masinupakon ngadto sa kaalam sa matarung. Kini nagaingon nga ang Dios nagahatag kaniya sa espiritu ug gahum ni Profeta Elias. Ang representante nga profeta sa Daang Testamento giingon nga si Profeta Elias, ug diha sa Bag-ong Testamento nagaingon nga si Juan Bautista sama kang Elias. Sa diha nga ang mga Escriba nag-ingon nga si Elias moanhi ug mopabalik sa tanang mga butang sa dili pa ang Mesiyas moabut, si Jesus nagingon, Si Elias nahianhi na, ug wala sila makaila kaniya, hinunoa ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto (Mateo 17:12).

MGA SULOD

375 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

Sa dihang si Jesus nagsulti nga si Elias mianhi na, siya nagpasabot nga si Juan Bautista natawo niinign kalibutana uban sa espiritu ni Elias. Apan unsa ang gipasabot sa espiritu ni Elias dinhi? Kon kita makasabot kon unsa ang espiritu ni Elias, atong makita kon ngano nga si Juan Bautista mao ang representante sa tanang katawhan nga nag-andam sa dalan sa Ginoo. Si Moises mao ang representante sa Balaod diha sa Daang Testamento ug ang representante sa tanang mga profeta mao si Elias. Apan ang representante sa tanang katawhan mao si Juan Bautista nga adunay espiritu ni Elias. Atong makita ngano nga ang Kasulatan nagingon nga si Juan mianhi diha sa espiritu ni Elias kon kita magtuo mahitungod kang Elias nga profeta diha sa mga panahon sa Daang Testamento. Si Elias mao ang alagad sa Dios ug ang profeta gikan sa Gilead sa amihanang gingharian sa Israel. Niadtong panahona, ang Israel nabahin ngadto sa amihanang gingharian ug sa habagatang gingharian, ug si Haring Ahab nagmando sa amihanang gingharian sa Israel. Apan

si haring Ahab nagdala og usa ka hentil nga babaye ingon nga iyang asawa bisan pa nga siya usa ka Israelihanon nga mosimba sa Dios. Ang iyang asawa nga si Jezebel nagdala kang Baal ngadto sa iyang palasyo aron sa pagsimba niini ingon nga dios sa dihang siya miadto sa balay ni Ahab, ug ang mga Israelihanon nagsugod sa pagdawat ug pagsimba kang Baal nga gisimba sa ilang rayna nga si Jezebel. Ang Baal nagkahulugan nga ginoo ug kini usba mahubad ingon nga tag-iya. Kining lalaki nga dios kasagaran gisimba didto sa yuta sa Canaan niadtong panahona. Sila nagsalig nga si Baal mao ang diso nga naghimo sa yuta nga tabunok ug mabungahon ug naghimo sa hayopan nga mauswagon ug hupong. Bisan pa niana, kadto giila nga usa ka matang sa dios sa kalamboan. Kita usab adunay sama kang Baal nga mga diosdios sa atong mga nasud. Kita makakita sa sama kang Baal nga mga diosdios diha sa mga samang publiko, ug ang katawhan sa Koreya nagpatindog niini nga walay paghibalo sa kagikan sa hulagway. Si Baal mao ang dios nga nagdumala sa ani sa

MGA SULOD

376 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

yuta ug sa kalamboan sa mga hayupan, ug si Baal maoy gisimba sa kasagaranga mga mag-uuma. Ang ingon nga diosdios gilauman nga modumala sa pagpanguma ug hayupan ug ang yuta nga gihikyad sa tibuok kalibutan. Kini nga dios sa orihinal usa ka dios sa mga hentil, dili dios sa Israelihanong katawhan. Sila midala sa dios sa mga hentil nga si Baaln ug naghimo sa ubang mga matang sa hulagway niini, misimba niini, ug nag-ampo alang sa panalangin ug sa kaayohan sa tanang mga butang. Sila nag-ampo nga, Intawon hatagi akog mga anak. Intawon himoa nga ang ani hupong. Sa daghang mga higayon, si Jezebel, ang rayna ni haring Ahab, nagdala sa maong diosdios ngadto sa Israel. Sa pagsugod si Jezebel misimba niini nga butang uban sa iyang mga suluguong babaye, apan kini mikatay ug sa katapusan daghang katawhan ang misimba kang Baal. Ang gahum sa rayna daku pa kay sa inyong gihunahuna. Adunay panultihon nga nagaingon nga, Ang mga lalaki ang nagpalihok sa kalibutan; apan ang babaye mao ang nagpalihok sa

maong mga lalaki. Kon ang lalaki mao ang ulo, nan ang babaye kinahanglna mao ang liog. Ang ulo molihok niini nga paagi ug niana nga paagi kon ang liog molihok niini ug niana nga paagi. Kon ang ligo dili gusto molihok, nan ang ulo dili makahimo sa bisan unsang butang apan magpabilin lamang nga tikig bisan kon kini gusto nga molihok. Sama lamang, nga ang lalaki mosunod ug molihok kon ang babaye molihok. Sa ingon, si Rayna nga Jezebel mimando kang Haring Ahab sa iyang kabubut-on. Sunod niini, unsa ang nahitabo sa katapusan? Ang tibuok Israel nahimong usa ka naud nga nagsimba kang Baal. Karon ang Israel nahimong nasud nga nagsimba kang Baal nga diosdios, ang dios sa hentil, dili nasud nga nagsimba kang Jehova nga Dios. Ang profeta niadtong panahona ni haring Ahab mao si Elias. Ang unang profeta nga si Moises, nakadawat sa Balaod nga gihatag sa Dios kaniya didto sa Bukid sa Sinai ug nagsangyaw niini ngadto sa katawhan sa Israel. Siya nagsilsil sa Balaod diha mga papan sa bato ug gibutang kini sulod sa Arka ug

MGA SULOD

377 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

nagtudlo sa Israel kon unsa ang Balaod sa Dios. Si Elias mao ang profeta nga nagkinabuhi atol sa panahon ni haring Ahab dugay na kaayo human sa mga adlaw ni Moises. Niadtong panahona sa dihang si Jezebel ug ang katawhan sa Israel nagasimba kang Baal, si Elias nakakita niini nga kahimtang ug sa mabisugon nagpahayag sa kabubut-on sa Dios ug nakig-away batok kanila, nga nagaingon, Dili, si Baal dili Dios. Ang Baal nga adunay kahuluigan nga ginoo usa lamang ka diosdios ug kini dili mao ang tinuod nga dios. Ang pagsimba niini maoy usa ka dakung sala batok kang Jehova. Apan si Jezebel ug ang katawhan sa Israel nagpadayon sa pagpakasala ug mitawag kang Baal nga dios. Apan, si Elias nga nag-inusa ra dili makalupig sa libohan kanila. Si Elias nakadungog sa tingog sa Dios sa hilum ug nagtagna. Siya miadto sa katawhan ingon nga profeta ug mibadlong ug mitambag kanila. Apan si Elias sa katapusan nakasupak batok sa 850 ka mga profeta ni Baal ug kang Asera aron pagpruweba sa tinuod nga Dios sa

Israel sa dihang sila wala motahud sa Pulong sa Dios nga nagaingon nga kadto usa lamang ka tingog sa tawong panatiko. Siya nag-ingon nga, Si Jehova mao ang tinuod nga Dios. Karon, atong tan-awon kinsa ang tinuod nga Dios, ug misupak batok kanilang 850 batok sa 1. Siya nagsulti ngadto sa bakakon nga mga profeta nga, Unya miingon si Elias ngadto sa katawohan: Ako, bisan ako lamang, nga usa ka manalagna ni Jehova; apan ang mga manalagna ni Baal upat ka gatus ug kalim-an ka tawo. Busa pahatagi kami nila og duha ka laking baka; ug papilia sila og usa ka laking baka alang sa ilang kaugalingon, ug ipabahinbahin nila kini ug itungtong sa ibabaw sa tinapok nga kahoy, ug dili butangan sa kalayo ang ilalum, ug ako magaihaw sa lain nga laking baka ug magatungtong niini sa ibabaw sa tinapok nga kahoy ug dili butangan sa kalayo ang ilalum. Ug managtawag kamo sa ngalan sa inyong dios, ug ako magatawag sa ngalan ni Jehova: ug ang Dios nga magatubag pinaagi sa kalayo, siya mao ang Dios (1

MGA SULOD

378 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

Hari 18:22-24). Siya usab miawhag sa mga profeta ni Baal, Magpili kamo og usa ka laking baka nga inyo, ug andama kini pag-una; kay kamo daghan; ug magtawag kamo sa ngalan sa inyong dios, apan ayaw pagbutangi ang ilalum sa kalayo. Busa ang mga profeta ni Baal unang nag-andam sa halad ug nagasinggit nga mapinadayunon, Baal, O, among Ginoo nga Baal. Sa dihang kini wala magkita sa mga timailhan gilayon, sila mihiwahiwa sa ilang mga unod samtang sila nagatawag kang Baal. Apan walay timailhan ni Baal bisan pa nga sila naghilak hangtud sa kagabhion. Ang tubig diha pa gihapon ug ang baka nga giihaw ingon nga halad diha pa nga wala patandog. Si Elias nakakita niini ug miingon, Singgit pag kusog, kay siya man kaha ang dios; tingalig nahikatulog lamang ug kinahanglan nga pukawon. Busa ilang gipasakitan ang ilang mga kaugalingon ug milibot sa kanal ug nanagsinggit sa makusog nga walay kalauman sa kawang. Unya si Elias misulti ngadto sa katawhan, Duol kanako. Iyang giayo ang halaran sa Ginoo nga

binuhat sa napulog duha ka mga bato, ug mihimo sa kanal palibot sa halaran. Unya iyang gipahiluna pagayo ang mga sugnod, ug miingon, Pun-a og tubig ang upat ka mga tibud, ug ibubo kini diha sa halaran sa halad nga sinunog ug siha sa kahoy. Busa ang tubig nagdahinggay palibot sa halaran; ug iya usab nga gipuno ang kanal og tubig. Ug siya nag-ampo, Dungga ako, O Ginoo, dungga ako, aron kini nga katawhan mahibalo nga Ikaw maoang Ginoo nga Dios, ug nga Ikaw mopabalik sa ilang kasingkasing nganha Kanimo. Unya ang kalayo sa Ginoo miulan gikan sa langit ug kini misuyop sa tubig nga diha sa kanal sa dihang siya nag-ampo naina nga paagi. Unya Iyang gisunog ang halad nga sinunog uban sa kahoy diha sa bato nga halaran samtang ang tanang katawhan sa Israel nagatan-aw. Niadto lamang nga, si Elias nagpakita sa piho nga buhat sa Dios niini nga paagi, nga ang katawhan sa Israel nakaamgo, Si Jehova nga Dios mao ang tinuod nga Dios nga sa tinuod mohimo kanato nga molambo ug makahimo sa iyang mga

MGA SULOD

379 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

anak nga molambo, ug mohimo sa tanang mga butang nga molambo. Ang mao lamang ang bugtong Dios. Ang ilang mga kasingkasing naghinulsol ug namalik ngato sa sa atubangan sa Dios. Ang Kasulatan nagtumbok niana nga Ebangheylo sa Lucas kapitulo 1 mga bersikulo 16-17, nga nagaingon, Ug daghan sa mga anak ni Israel ang iyang pabalikon ngadto sa Ginoo nga ilang Dios, ug siya magauna kaniya diha sa espiritu ug sa gahum ni Elias, aron sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung, aron sa pagtagana alang sa Ginoo usa ka katawhan nga inandam. Kinsa ang usa nga sa tinuod migiya sa Israelihanong katawhan ngadto sa atubangan sa Dios? Si Isaias ug Ezequil lagi dagku nga mga profeta, apan ang profeta nga sa tinuod migiya sa mga kasingkasing niini nga katawhan nga kusganon mao si Elias. Si Elias maoy naghatag sa kaalam sa matarung ngadto sa mga masinupakon, migiya sa mga

Israelihanon sa pagsabot sa kabubut-on sa Dios, ug nagtudlo kanila unsa ang kabubut-on sa Dios. Ang Kasulatan nag-ingon nga si Juan Bautista, kinsa mao ang labing daku diha sa tanang tawhanong mga nilalang, ang labing daku niadtong mga gianak sa kababayen-an, ang mohimo niini nga bulhaton; dili ang mga dios. Kana maoy hinungdan ngano nga si Lucas nga disipulo ni Kristo Jesus mihisgot sa pagkatawo ni Juan Bautista uban sa kamahinungdanon ug miingon nga si Juan Bautista mao ang natawo uban sa espiritu ni Elias. Kon atong tan-awon ang Mateo kapitulo 11, kini nagaingon nga si Juan Bautista mao ang labing daku diha sa mga gianak sa kababayen-an. Atong basahon ang gikan sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 11 mga bersikulo 10 ngadto sa 14. Kini nagaingon, Kay kini siya mao man ang gihisgutan sa nahisulat nga nagaingon: Tan-awa, igapadala Ko ang Akong magsasangyaw nga magauna kanimo; siya mao ang magaandam sa Imong dalan sa atubangan Mo. Sa pagkatinuod, magaingon Ako kaninyo, nga sa mga

MGA SULOD

380 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

gianak og babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista; ngani, ang labing gamay diha sa gingharian sa langit daku pa kay kaniya. Sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista hangtud karon, ang gingharian sa langit nakaagum na sa mga paglugos, ug kini ginaagaw sa mga manglulugos pinaagig kusog. Kay ang tanang mga profeta ug ang kasugoan nanaghimog mga profesiya hangtud kang Juan; ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi. Ang Dios nagsaad diha sa Libro ni Malaquias sa Daang Testamento nga Siya mopadala sa usa ka tawo nga sama kang Elias (Malaquias 4:5). Ang Dios nagingon nga Siya mopadala sa usa ka tawo nga mogiya sa daghang katawhan ngadto sa Dios ug unya Siya mituman niini nga Pulong sa saad. Kining tawo nga gisaad sa Dios mao si Juan Bautista. Angginoo nagingon, Ug kon buot kamo motuo niini, siya mao si Elias nga magaanhi (Mateo 11:14). Daghang katawhan diha sa daang Testamento ang naghulat nga si Elias miabut. Ingon nga sila naghulat sa Mesiyas,

sila usab naghulat kang Elias nga mogiya kanila ngadto sa Mesiyas. Unya si Juan Bautista natawo sa kapanahonan sa sinugdanan sa Bag-ong Testamento. Si Juan Bautista natawo niining kalibutana diha sa espiritu ni Elias, ug ang Ginoo nag-andam kang Juan Bautista aron ang mga makasasala mobalik ngadto sa Dios, nga magapahilikay kanila gikan sa masalaypon nga kahimtang sa pagsimba kang Baal, ang bakak nga dios. Kana maoy hinungdan ngano nga si Lucas, nga disipulo ni Kristo Jesus, mitala sa ebanghelyo nga kinuti gikan sa sinugdanan diha sa Ebanghelyo ni Lucas. Bisan pa nga kita nahibalo kaayo mahitungod sa pagministeryo ni Juan Bautista tungod kay kita nakadungog ug nagsalig diha sa ebanghelyo sa tubig ug as Espiritu, adunay daghang katawhan nga sa gihapon wala mahibalo kaayo kon kinsa si Juan Bautista ug unsa ang iyang nahimo. Bisan ang Kristohanong mga magtutuo wala mahibalo mahitungod kang Juan Bautista nga gitala sa ingon kamahinungdanon nga paagi diha sa Kasulatan. Sila

MGA SULOD

381 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

wala mahibalo niini bisan pa nga sila mibasa sa Ebanghelyo ni Lucas, sa Ebanghelyo ni Mateo, sa Ebanghelyo ni Marcos, ug sa Ebanghelyo ni Juan, samtang si Juan Bautista nahitala uban sa dakung kamahinungdanon diha sa Kasulatan. Bisan pa nga ang Kasulatan naghisgot mahitungod kang Juan Bautista uban sa dakung kamahinungdanon, ang katawhan midawat niini sa salingkapaw nga pagtanaw kaniya, nga nagahunahuna, nga Si Juan Bautista usa lamang sa mga profeta ug mga alagad sa Dios. Sila mosulti lamang sa bisan unsa nga moabut sa ilang mga salabutan nga walay pagpaningkamot sa pagsabot sa husto mahitungod kaniya. Bisan ang Kristohanong mga pangulo nagasulti sa mga butang nga ingon niana. Kinsa ba gayud si baal? Si Baal nagrepresenta sa bakak nga dios niining kalibutana. Apan si Jehova nga Dios mao ang Usa nga nagtunhay pinaagi sa Iyang kaugalingon. Siya nag-ingon, Ako man ang mao Ako (Exodo 3:14). Kini nga Dios wala gilalang sa usa ka nilalang. Apan si Baal mao ang bunga sa hunahuna nga gilalang

gikan sa tawhanong mga panghunahuna. Ang katawhan mohimo niini ingon nga butang nga ilang pagasimbahon ug ampoan alang sa ilang kausbawan. Ang butang nga nilalang gikan sa panghunahuna sa mga nilalang sa Dios mao si Baal, ug kana mao ang diosdios. Kana mao ang relihiyon sa kalibutan. Kinsa ang atong Dios? Ang Dios nga atong gisaligan, ang Dios nga naglalang sa kabuhatan sumala sa nahitala sa Kasulatan, ang Dios sa Tulo ka mga Persona nga nagatunhay pinaagi sa Iyang kaugalingong kabubut-on ug gahum, mao si Jehova nga Dios. Pagbutang og kalainan, nga si Kristo Jesus mao ang atong Maglalalang. Aapn daghan kaayong katawhan sa kalibutan ang sa gihapon nagsalig kang Baal. Daghang katawhan niining kalibutana, bisan pa nga sila mga Kristohanon o dili, naghimo sa mga diosdios sa ilang kaugalingon uban sa ilang kaugalingong mga panghunahuna ug nagsalig kanila uban sa mapanganduyong mga panghunahuna. Ang sama nga kahimtang nahitabo usab sa panahon nga si Jesus natawo, ug unsa ang gihimo ni Juan Bautista

MGA SULOD

382 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

mao ang paghimo sa buluhaton sa profeta nga nailhan sa katawhan nga sa tinuod mao ang tinuod nga Dios. Si Juan Bautista mitungha diha sa espiritu ni Elias ug naghimo sa katawhan nga makaamgo kinsa ang tinuod nga Dios, ug mipabalik sa daghang katawhan ngadto sa kaalam sa matarung. Kinsa ang tinuod nga Dios? Ang Dios ba nga nagluwas kanato gikan sa sala mao ang tinuod nga Dios, o ang dios ba nga dili makaluwas bisan sa usa ka tawo gikan sa sala ang tinuod nga Dios? Ang dios nga dili makaluwas sa katawhan gikan sa sala ang dili gayud mahimong atong Dios? Apan dili pagpasulabi ang pag-ingon nga bisan karon ang mga Kristohanon sa tinuod nagatawag sa ilang dios nga si Baal, bisan pa nga sila motawag sa ngalan ni Jehova nga Dios uban sa ilang mga ngabil. Daghang katawhan ang nagpiho nga ang pagsalig kang Baal ingon nga paghimog matang sa pagsimba niini. Apan si Baal sa tinuod mahimong bisan unsa nga matang sa hulagway o kalihukan. Kini gani mahimo pa nga relihiyon o hut-ong. Kini nagkahulugan nga bisan sa

pagtukod sa bag-ong hut-ong diha sa Kristyanismo mahimong Baal sa mga sumusunod niini. Si Juan Bautista nga nagbautismo kang Kristo Jesus nagsaksi sa tin-aw mahitungod kang Kristo Jesus ngadto sa katawhan sa kalibutan. Si Juan Bautista nagsaksi sa tin-aw nga si Kristo Jesus mao ang atong Manluluwas. Si Juan Bautista nagsaksi sa tin-aw kon giunsa sa Ginoo sa pagkuha sa atong kasal-anan ngadto Kaniya alang kanato. Si Kristo Jesus nga atong gisaligan mao ang tinuod nga Dios. Ang kalibutan ba makapauswag kanato? Kini tingali tan-awon nga daw ang kalibutan makapauswag kanato, apan dili kana mao ang tinuod nga nahitabo. Ang Dios lamang ang makahimo kanato nga malipayon, makahimo kanato nga bulahan, ug makapauswag kanato. Ang Usa nga mogiya kanato sa mabulahan nga kinabuhi ug mohimo kanato magkinabuhi sulod sa tinuod nga kalipay walay lain gawas kang Jehova nga Dios; dili ang bisan unsa nga diosdios. Siya mao si Kristo Jesus nga atong gisaligan. Siya mao ang atong Manluluwas.

MGA SULOD

383 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

Kon kita motan-aw sa palibot, adunay daghan kaayong Kristohanong mga magtutuo niining adlawa ug katuigan. Apan ang ilang kasibot wala diha sa Dios, ug ang ilang kasibot hinuon sa tinuod diha sa ubang mga tawo, ubang mga hut-ong, ug ubang mga kahugpungan, bisan pa nga sila moingon nga sila nagsalig kang Kristo Jesus. Sila naghunahuna nga sila mabulahan kon sila mosimba nga ingon niana ug sila magmalambuon kon sila mokapyot niana. Sa espirituhanong pagkasulti, kana maoy pagsimba sa mga diosdios ug pagsimba sa dautang mga espiritu. Ang ilang mga kasingkasing anaa sa ilang mga patigayon, sila sa ilang masigkahut-ong, ngadto sa ubang tawhanong mga nilalang bisan pa nga sila moingon uban sa ilang mga ngabil nga, Ginoo, Ginoo. Ako nag-ingon nga ang pulong Baal nagkahulugan nga ginoo. Sila moingon nga, Ginoo, Ginoo ngadto kang Baal, ngadto sa mga nilalang, inay sa pagtawag sa Dios ingon nga Ginoo, ug magtinguha sa panalangin gikan sa mga nilalang sa Dios. Apan si Baal ba, na nilalang tawo, sa tinuod

makahimo sa katawhan Israelihanon nga bulahan? Si Baal dili makahimo ni bisan kinsa nga bulahan. Si Baal dili makahimo niining kalibutana nga bulahan. Si Baal nagpatuo lamang nga motabang sa katawhan ug igo lamang mokukho kanila ug mohimo kanila nga mahulog ngadto sa empeyerno, apan siya sa tinuod dili makahatag sa kalipay ngadto sa katawhan nga nagsimba kaniya hangtud sa katapusan. Bisan pa nga kini tan-awon daw siya nagahimo kanila nga malambuon, siya sa katapusan mogiya kanila ngadto sa kalayo sa empeyerno. Diha sa mga Kristohanon nga mga magtutuo karong adlawa, kadto wala pa sa tinud-anay makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan midawat kang Baal ingon nga ilang ginoo bisan pa nga sila nanagsinggit Ginoo, Ginoo. Ako nagaingon nga ang Baaln usab nagkahulugan nga ginoo. Kini nagkahulugan sa sama nga butang ingon nga adunay ingon ka malimbungon nga kasingkasing diha sa mga kasingkaisng sa Kristohanong mga magtutuo. Ako nagasulti nga ang mga Kristohanon adunay

MGA SULOD

384 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

kasingkasing sa pagbati sa mga butang, nga magasukod ug magahunahuna unsa nga mga butang nga mahimo sa kalibutan kanila ug unsa ang mahimo sa hut-ong kanila ug uban pa, inay sa pagbaton sa tinuod nga pagtuo diha sa Dios nga sa tinud-anay mopanalangin kanila. Ang Dios lamang mao ang aton Ginoo ug bugtong Dios ang makahatag kanato sa langitnong mga panalangin. Si Jehova lamang nga Dios ang makahatag kanato sa panalangin. Si Jehova nga Dios lamang ang makahimo niini. Kamo ba mosalig? Ang Dios lamang mao ang atong Ginoo.

Unsa ang Buhat ni Juan Bautista Niining Kalibutana


Ang buhat ni Juan Bautista mao ang pagsaksi ngadto sa tanang katawhan nga si Kristo Jesus lamang mao ang atong Manluluwas ug sa piho mohimo kanila nga makasabot kon giunsa ni Jesus sa pagpasaylo sa kasalanan sa kalibutan. Siya nagsulti kanato kon giunsa ni

Kristo Jesus sa pagkuha sa tanan natong kasal-anan, kon unsaon nato sa pagsalig kang Kristo Jesus nga mahimong mga anak sa Dios, ug unsaon nato sa pagsalig aron pagdawat sa langitnong mga panalangin. Lakip niadtong moingon nga sila nagsalig kang Jesus, adunay daghang katawhan ang sa tinuod nagasimba kang Baal. Kadtong mg Kristohanon nga walay Balaang Espiritu diha sa ilang mga kasingkasing mao kadto nga katawhan. Ang tanang katawhan nga wala makadawat sa kapasayloan sa kasal-anan maoy katawhan nga sa tinuod nagasimba gihapon kang Baal. Sila motawag Ginoo, Ginoo, apan sila wala sa tinuod magtagad kon unsa ang gisulti sa Ginoo. Sila igo lamang magaampo ngadto sa Dios uban sa madayganong kasingkasing nga mangayo sa panalangin ug sila dili buot mamati sa bisan unsa pa nga mga butang gikan sa Dios. Ang Dios maoy usa ka mahunahunaon nga Dios nga mosulti kanato sa tanang mga butang pinaagi sa Pulong sama sa kon unsaon nato sa pagdawat sa mga panalangin, ug unsa ang husto ug unsa ang sayop. Siya usab mao ang buhing Dios. Siya mogiya kanato uban sa Iyang Pulong

MGA SULOD

385 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

matag lakang ug mohatag ngadto sa masinupakon sa kaalam sa matarung, ug mohatag sa inamahan nga gugma ngadto sa masaligong mga anak. Ang atong Dios buhi bisan karon ug mogiya kanato ngadto sa tanol nga dalan ug mosulti kanato pinaagi sa Iglesia ug pinaagi sa mga nanag-una kanato sa pagtuo. Ang katawhan maghunahuna nga ang bakak nga dios nga si Baal o ang materyal nga kalamboan makahatag kanilag kalipay. Apan si Baal ang dili gayud makahatag og kalipay ngadto sa katawhan. Sa panahon nga ang tanang mga Israelihanon miliso ngadto kang Baal ug nagsimba kaniya, si Profeta Elias nagpruweba kon kinsa ang tinuod nga buhing Dios ug miliso sa mga masinupakon ngadto sa kaalam sa matarung. Kinsa ang ingon ka daku nga pangulo? Kadto mao si Elias nga moabut ug siya walay lain gawas kang Juan Bautista. Ang Kasulatan nag-ingon nga si Juan Bautista mogiya sa tanang katawhan ngadto kang Kristo Jesus ug ug ang tanang katawhan makasalig kang Kristo Jesus pinaagi sa iyang pagsaksi. Ang Bibliya nagahisgot mahitungod niini. Dili

pagpasulabi sa pagsulti ang pag-ingon nga ang dalaw ngadto sa inyong kaluwasan halayo kaayo kon kamo dili makasabot sa tin-aw unsa ang nahimo ni Juan Bautista. Ang katawhan nga molibot nga magaingon nga ang ingon niini ug ingon niana kulto ug ang katawhan nga wala modawat sa Pulong sa Dios tungod kay sila hambugan ug garbuso, bisan pa nga sila wala mahibalo sa bisan unsang mga butang mahitungod sa Kamatuoran, ang mao nga katawhan sa bug-os dili makadawat sa kaluwasan. Si Juan Bautista mao ang tawo nga sama kang Elias. Kamo nakakita kon giunsa ni Lucas pagsulat sa kinuti mahitungod kang Juan Bautista gikan sa iyang sinugdanan, dili ba? Siya naghatag kalig-onan nga ang usa nga natawo uban sa espiritu ug gahum ni Elias mao si Juan Bautista. Ang Kasulatan nagsaksi sa kinuti mahitungod kang Juan Bautista diha sa daghang mga bahin sa sublisubli. Kamo ba mosalig nga si Juan Bautista mao ang Elias? Ang yugto sa Kasulatan karon nagaingon, Siya [Juan Bautista] magauna Kaniya [Kristo Jesus] diha sa espiritu ug

MGA SULOD

386 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

sa gahum ni Elias, aron sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung, aron sa pagtagana alang sa Ginoo usa ka katawhan nga inandam. Si Juan Bautista nagsaksi kang Kristo Jesus ngadto sa kalibutan. Siya nagsaksi ngadto sa katawhan nga si Kristo Jesus lamang ang Dios sa Kamatuoran, ug naghimo sa buhat sa paghimo sa daghang katawhan nga makaliso ngadto sa kiliran sa Ginoo. Siya naghimo sa katawhan nga makadawat sa tinuod nga panalangin. Si Juan Bautista miandam sa iyang pagministeryo alang sa katawhan nga nagsalig diha sa pagkamatarung sa Dios, ug namuhat pag-ayo aron nga sila makabalik sa kalibutan sa mga matarung. Siya nagpuyo didto sa kamingawan, nagsul-ob sa balhibo sa kamelyo, ug ang iyang pagkaon mao ang mga dulon ug dugos. Si Juan Bautista mituboy sa katawhan nga nangandoy nga magkinabuhi alang sa Dios ug nagkinabuhi sa tinud-anay walay ikasaway, nagkinabuhi alang sa Dios, ug naggiya sa daghang

katawhan ngadto kang Kristo. Siya misaksi Kaniya hangtud sa katapusan. Siya wala lamang mohimo sa katawhan nga makadawat sa kapasayloan sa kasalanan, aapn usab naghimo sa kaliwatan sa pagtuo nga makaangkon sa husto nga pagtuo diha sa ilang mga kasingkasing alang sa Dios. Si Juan Bautista nagpakita kanato pinaagi sa iyang kinabuhi kon unsa gayud ang husto nga kinabuhi alang sa Dios. Siya sa tinuod usa ka tawong walay ikasaway. Giingon nga si Juan Bautista nagpuyo didto sa kamingawan. Siya wala magpuyo sa kalibutan. Walay sentido ang paghunahuna nga kita makaalagad sa Dios samtang nahisagol niining kalibutana uban sa atong kaugalingong mga panghunahuna. Kini nagpasabot nga walay sentido ang pagtan-aw sa ubang mga butang sa kalibutan nga labi pa ug mosawat kanila ingon nga labi pa bisan pa kon kita molitok uban sa atong mga ngabil nga kita nagsalig sa Dios. Nga siya mikaon sa dugos ug mga dulon sa kamingawan nagkahulugan nga siya mikaon lamang kon unsa ang gihatag sa Ginoo kaniya. Kini nagkahulugan nga kita nag-agad sa Dios samtang

MGA SULOD

387 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

nagakinabuhi niining kalibutana. Si Juan Bautista mao ang tinuod nga panig-ingnan sa mga magbubuhat sa Dios. Bisan pa nga kita nakulangan, kita kinahanglan usab nga mogugol sa atong mga kaugalingon ngadto sa Dios ug magkinabuhi alang Kaniya, ug nga kita kinahanglan mosaksi kang Kristo Jesus sa nahibilin natong mga kinabuhi. Kita kinahanglan nga magkinabuhi sa kinabuhi nga magadala pagbalik sa masinupakon, ang katawhan nga nahulog ngadto sa sala, ngadto sa kaalam sa matarung. Kita kinahanglan magkinabuhi sa kinabuhi nga nagapakita sa Ginoo, ang kinabuhi sa paghimo sa katawhan nga makadawat sa panalangin. Si Lucas usab nagsulti mahitungod niini nga kamatuoran. Pinaagi sa Pulong, kita nakasusi kon kinsa si Juan Bautista, si Profeta Elias nga moabut, sukad sa iyang pagkatawo sa kinuti. Kinsa si Juan Bautista? Siya mao si Elias sa Daang Testamento. Kinsa mao ang representante sa mga Israelihanon? Si Moises midawat sa Balaod sa Dios ug naghatud sa Balaod ngadto sa mga Israelihanon, apan ang tinuod nga representante sa

mga Israelihanon mao si Elias. Si Elias sa Daang Testamento nagkinabuhi sa iyang kinabuhi nga nagasaksi sa Dios nga nagadala sa mga Israelihanon balik ngadto sa Dios, ug unya mikayab ngadto sa Dios nga nagasakay sa karwahe nga kalayo.

Si Juan Bautista Mao ang Elias sa Moabut ug ang Representante sa Tanang Katawhan
Gawas sa pangutana kon sa unsa nga bahin ug sa unsa nga panimalay siya nahisakop, kita makakita sa usa ka butang sa tin-aw kon kita motan-aw sa pagkahimugso ni Juan Bautista. Ang tinuod mao nga si Juan Bautista mao ang tawo nga gipadala sa Dios. Ang iyang mga ginikanan tingulang na kaayo nga manganak. Busa, kini tin-aw nga siya wala matawo pinaagi sa tawhanong mga paagi o tawhanong gahum. Kini walay kalagmitan sukad sa sinugdanan. Busa ang Bibliya sa tin-aw nagapahayag, Dihay usa ka tawo nga ginganlan si Juan nga pinadala gikan sa

MGA SULOD

388 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

Dios (Juan 1:6). Si Juan Bautista natawo pinaagi sa pinasahi nga pag-abiyo, buhat, kusog, ug gahum sa Dios. Kini nahisulat nga daghang katawhan ang nagmaya sa iyang pagkahimugso, dili lamang ang iyang mga ginikanan. Ang pagkahimugso ni Juan Bautista mao ang panalangin ug kalipay usab alang kanato. Malisud alang kanato ang pagsalig kang Jesus ug kita biaybiayon pag-ayo sa Yawa kon si Juan wala pa matawo niining kalibutana. Kita nahibalo kang Kristo Jesus. Kon kita nahibalo lamang kang Krissto Jesus ug wala mahibalo kang Juan Bautista ug sa iyang mga pagministeryo, si Satanas nga Yawa motintal kanato sa pagkahulog ngadto sa sala pag-usab, ug kita mahimong matarung karong adlawa apan mga makasasala pagkaugma. Kita tingali maghunahuan nga kita makaadto sa langit kon kita namatay sa palarang adlaw kon ang atong pagtuo lig-on kaayo, ug maghunahuna nga kita mahiadto sa empeyerno kon kita namatay sa walay palad nga adlaw sa dihang ang atong pagtuo naluya. Dili kana tukma nga pagtuo. Busa, kita dili makadawat sa hingpit nga kapasayloan sa kasal-

anan kon kita dili mahibalo sa husto sa mga pagministeryo nga gituman ni Juan Bautista. Kini maoy pagkomporma sa usa ka tawo sa kapasayloan sa sala nga dili hingpit atubangan sa Ginoo. Kita kinahanglan mahibalo sa tin-aw sa papel nga gituman ni Juan Bautista. Kana maoy hinungdan ngano nga bisan ang Kasulatan nagtala niini sa kinuti gikan sa iyang sinugdanan. Kamo ba nakasabot kon unsa kamahinungdanon ang asoy nga gitala sa kinuti ni Lucas mahitungod kang Juan Bautista? Si Lucas nagtala sa makasaysayanong kamatuoran sa makuti tungod kay kini mahinungdanon kaayo. Atong maisip sa tukma sa dihang si Haring Herodes nagmando kon kita motan-aw niini sa makasaysayanon. Kini sa wala pa ug sa tapos na ang paganhi ni Kristo Jesus. Niadtong panahona sa dihang si Zacarias nga sacerdote nagasunog sa inseyenso, ang usa ka manulonda mipakita kaniya ug miiingon nga ang Ginoo mohatag kaniya sa usa ka bata ug nga ang bata paganganlan nga Juan. Ang manulonda nagsulti niini sa wala pa si Juan gipanamkon. Ang manulonda nagpanalangin kaniya ug

MGA SULOD

389 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

miingon nga si Juan modala sa daghang katawhan balik ngadto sa kaalam sa matarung. Nan kinsa kini si Juan Bautista? Ang Kasulatan nagtala nga si Juan mao ang usa nga umalabut diha sa espiritu ni Elias ug nga siya mao ang Elias nga umalabut. Busa, daghang kaatwhan ang mosalig kang Kristo Jesus pinaagi kaniya pinaagi sa pagkompirma nga si Juan Bautista, mao ang representante sa tanang katawhan ug ang Labawng Sacerdote, mihimo sa buhat sa pagbalhin sa kasal-anan sa kalibutan ngadto kang Kristo Jesus nga mianhi ingon nga halad nga nating Karnero. Si Juan Bautista misaksi nga si Kristo Jesus mao ang Manluluwas alang kanatong tanan. Ang tanang mga butang nga atong gisaligan pulos kawang kon kita wala mahibalo sa pagministeryo ni Juan Bautista ug sa pagkamatarung ni Jesus. Kita miingon lamang nga kita nagsalig gikan sa atong panglantaw, apan kita walay kalig-onan ug pruweba dinhi kanato nga ang Dios nagluwas kanato gikan sa kasal-anan sa kalibutan. Apan human pagsabot sa pagministeryo ni Juan Bautista, kita nakaamgo nga kita kinahanglan dili mokapyot ngadto sa Ginoo gikan sa atong panglantaw, apan nga si Kristo

Jesus nagluwas kanato pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ang pagsalig niini nga paagi mao ang husto nga pagtuo. Kon kita moingon nga kita nagsalig sa Dios nga walay paghibalo kang Juan Bautista, kita wala mosalig diha sa Ginoo sumala sa Iyang Pulong, apan kita hinuon nagsalig Kaniya gikan sa atong tawhanon panglantaw. Unsa ang mahitabo kon kita mosalig kang Jesus nga binuotbuot gikan sa atong kaugalingong panglantaw? Ang pagtuo mahulog kon ang atong pagtuo maluya ug kita dayon mahiadto sa empeyerno. Ang pagpakasala matag adlaw ug pagtanyag og mga pagampo sa paghinulsol matag adlaw sama sa gipiho sa kasagaran sa mga Kristohanon dili mao ang husto nga pagtuo. Ang pag-ingon nga, Ako misalig Kanimo gikan sa akong panglantaw ug maghupot niini dili mao ang tinuod nga pagtuo. Ang pagtuo sa paghupot niini mahimulag lamang kon ako maluya. Apan kon kita makasabot sa pagministeryo ni Juan Bautista sa husto, kita makasabot kon giuna ni Jesus pagkuh sa tanan natong kasal-anan ug mahibalo nga siya misaksi mahitungod kang Kristo Jesus. Siya usab nag-

MGA SULOD

390 Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista

ingon nga si Jesus mao ang nating Karnero sa Dios nga midala sa kasal-anan sa kalibutan ug usab mahibalo ug mosalig nga kita wala nay sala tungod kang Jesus. Ang Ginoo ug si Juan Bautista mipiho sa pagdala kanato ngadto sa Langit pinaagi ilang mabuligon nga pagministeryo. Busas, kita walay kapilian gawas sa pag-adto sa Langit bisan pa kon kita dili buot tungod kay sila namuhat pag-ayo alang niana. Si Jesus nagluwas kanato pinaagi sa pagtuman sa pagkamatarung sa Dios pinaagi sa Iyang bautismo. Kia nakadawat sa kaluwasan nga ingon niana. Ang Dios nagpiho sa pagluwas kanato gikan sa kasalanan sa kalibutan ug nagtuman niini pinaagi sa tubig, dugo, ug sa Balaang Espiritu (1 Juan 5:4-7). Ang Ginoo nagsaksi niini pinaagi kang Juan Bautista. Ngano nga si Juan Bautista natawo? Si Juan Bautista natawo niining kalibutana aron sa pagsaksi kang Kristo Jesus, aron paghimo sa daghang katawhan nga matarung, aron pagkompirma sa buhat ni Kristo Jesus, aron pagpadayag nga si Jesus mao ang tinuod nga Dios, aron pagsaksi nga si Jesus mao ang tinuod nga Dios nga naglalang sa kabuhatan, ug ang Ginoo nga nagluwas sa tanang

katawhan. Si Jesus mao ang nagpapas sa kasal-anan sa tanang tawhanong nilalang sa hingpit ug kini usab mao nga Jesus ang naglalang kanila. Si Juan Bautista mianhi niining kalibutana aron pagsaksi niining tanang mga kamatuoran. Ako sa tinuod mohatag sa akong mga pagpasalamat sa Ginoo nga mianhi kanato pinaagi sa ebanghelyo sa tubig ug sa Espiritu. Ako naghunahuna mahitungos kon unsa ang atong buhaton samtang kita magpadayon sa pagkinabuhi sa umalabut. Kita kinahanglang magdala sa daghang katawhan balik ngadto sa kaalam sa matarung, magkinabuhi sa kinabuhi nga magasaksi kang Kristo Jesus, mosaksi nga si Jesus mao ang tinuod nga Dios ug ang usa ug bugtong Dios nga midala sa tanang kasal-anan sa kalibutan. Ang Bibliya nagasulti kanato niini. Ako buot nga ang tanan kaninyo magkinabuhi sa ingon nga kinabuhi sa pagsaksi sama kang Juan Bautista. Ako sa tinud-anay buot nga kamo makadawat sa panalangin uban sa tabang sa Dios ug mapinadayunong pagkinabuhi sa kinabuhi sa usa ka magwawali sa nahibilin ninyong kinabuhi.

MGA SULOD

TheNewLifeMission

GIYA SA GUMAGAMI

?
Unsaon Pagbasa
Labing sayon nga Paagi sa Pagbasa

Panid Kobre

392 GIYA SA GUMAGAMIT

UNSAON PAGBASA
PAMANID SA TIBUOK LIBRO
Panid sa Panid Paglaktaw ngadto sa Panid

GIYA SA GUMAGAMIT

393 GIYA SA GUMAGAMIT

PANID SA PANID
Tapoyanang papan 1) Panid Paitaas / Tapoyanan Pagpaubos sa Panid Panid Paitaas = Miaging Panid, 2) Tapoyanang nagtudlo o = Miaging Panid, Tuplokan sa Menu sa Acrobat Reader = Miaging Panid, Dugtong = Miaging Panid, = Sunod Panid MGA SULOD = Adto sa Talaan sa mga Sulod = Sunod Panid o = Sunod Panid Panid Paubos = Sunod Panid

GIYA SA GUMAGAMIT

394 GIYA SA GUMAGAMIT

PAGLAKTAW NGADTO SA PANID


1) Tapoyanang papan Ctrl + N Tapoyanan : Ang numero sa panid nga buot nimong adtoan.

2) Bara Paglukon sa Acrobat Reader Ihagtok ug guyora ang bara paglukon hangtud nga ang numero sa panid diha sa natad sa numero motukma sa panid nga buot nimong adtoan.

GIYA SA GUMAGAMIT

395 GIYA SA GUMAGAMIT

LABING SAYON NGA PAAGI SA PAGBASA


Paggamit sa mga Timaan sa Libro
Ikaw makalihok nga masayon kon hain ang imong gusto pinaagi sa paggamit sa mga timaan sa libro - Pagpasundayag sa mga timaan sa libro: Iduot ang Tapoyanang F5 sa imong tapoyanang papan - Pagtago sa mga timaan sa libro: Iduot ang Tapoyanang F5 pag-usab

GIYA SA GUMAGAMIT