Giảng viên: Th.

S Phạm Bạch Dƣơng

Giới thiệu môn học
Tổng thời gian: 45 tiết (3 tiết/tuần) Nội dung:
  

Các khái niệm về cơ điện tử. Các thành phần cơ bản của một hệ thống cơ điện tử. Thiết kế một hệ thống cơ điện tử.
Nắm được các định nghĩa về hệ thống cơ điện tử. Nhận biết được cấu tạo của một hệ thống cơ điện tử. Có khả năng thiết kế các hệ thống cơ điện tử đơn giản.

Kiến thức đạt được:
  

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

2

Quy định chung
Điểm
 

Giữa kỳ: Cuối kỳ: Giữa kỳ: Cuối kỳ:

40% 60% Bài tập, tiểu luận nhóm. Thi viết. (60’, Open book)

Kiểm tra
 

Contest

Thi giữa các nhóm với nhau, tính điểm giữa kỳ.

Quiz
 

Tính vào điểm cuối kỳ. Số lượng quiz: 3-4.
http://www.hcmute.edu.vn 3

20/08/2012

Tài liệu tham khảo
THE MECHATRONICS HANDBOOK - Robert H. Bishop Download link: http://tinyurl.com/cnhvan Một số tài liệu khác: Essentials of Mechatronics – John Billingsley Mechatronics Sourcebook – Newton C. Braga Download link: http://tinyurl.com/cqw9kh

Any other internet open sources.
20/08/2012 http://www.hcmute.edu.vn 4

BÀI MỞ ĐẦU
Cơ điện tử?

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

5

ĐỊNH NGHĨA
Mechatronics (or Mechanical and Electronics Engineering) is the combination of mechanical engineering, electronic engineering and computer engineering. The purpose of this interdisciplinary engineering field is the study of automata from an engineering perspective and serves the purposes of controlling advanced hybrid systems. The word itself is a portmanteau of 'Mechanics' and 'Electronics'.

Source: Wikipedia
20/08/2012 http://www.hcmute.edu.vn 6

ĐỊNH NGHĨA (tt)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

7

ĐỊNH NGHĨA (tt)
elecTRONic MECHAnic Mechatronic (Cơ điện tử)

informatICS

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

8

ĐỊNH NGHĨA (tt)
Mechatronics (Cô ñieän töû) laø moät lónh vöïc ña ngaønh cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, hình thaønh töø caùc ngaønh kinh ñieån nhö Cô khí, Kyõ thuaät ñieän-ñieän töû vaø Khoa hoïc tính toaùn-tin hoïc.
Truyeàn ñoäng Cô - Thuûy - Khí Caûm bieán Ño löôøng Truyeàn ñoäng Ñieän Kyõ thuaät ñieänñieän töû

Cô khí cheá taïo maùy

Mechatronics
Cô ñieän töû
K.Thuaät Vi xöû lyùù

K.Thuaät ñieàu Khieån vaø Ñieàu chænh

Khoa hoïc tính toaùnTin hoïc
20/08/2012 http://www.hcmute.edu.vn 9

ĐỊNH NGHĨA (tt)
Định nghĩa Cơ điện tử (theo Prof. Kevin Craig University of Marquette-US)
Cảm biến Cơ cấu chấp hành

Cơ khí

Cơ điện tử

Máy vi tính

Vật liệu thông minh

Vi điện tử

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

10

ĐỊNH NGHĨA (tt)
Cơ điện tử thường được định nghĩa là cách tư duy hoặc phương pháp và không phải là công nghệ

“Cơ điện tử là sự phối hợp tăng cường của cơ khí chính xác, điều khiển điện tử, công nghệ thông tin và tư duy hệ thống trong thiết kế sản phẩm và quá trình sản xuất “
(Từ “Mechatronic, Electronics in products and processes" Bradley, Dawson et. al, Chapman and Hall Verlag, London 1991)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

11

ĐỊNH NGHĨA (tt)
Mechatronics at San Jose State University USA
"...simply the application of the latest techniques in precision mechanical engineering, controls theory, computer science, and electronics to the design process to create more functional and adaptable products."

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

12

ĐỊNH NGHĨA (tt)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

13

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Swinburne University of Technology (Australia)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

14

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Centro de Formacao Profissional, Fidelis Reis (Brazil)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

15

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Universidad del Bio Bio (Chile)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

16

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Southeast University, Nanjing (China)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

17

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Central University (Czech Republic)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

18

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Institut Universitaire Professionnaise, Brest (France)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

19

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Berufsforderungswerk Graf Bismark, Gelsenkirchen (Germany)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

20

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Dunaferr (Hungary)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

21

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
University of Tel Aviv (Israel)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

22

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
IT IS, Copernico (Italy)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

23

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Kyushu Institute of Technology (Japan)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

24

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Chang Won Junior College

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

25

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
ADTEC Kulim (Malaysia)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

26

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
MBO College Almere (Netherlands)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

27

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Instituto Superior de Engenhaira de Lisboa (Portugal)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

28

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
Escuela Tecnica Las Palmas (Spain)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

29

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
University of Wisconsin at Madison (USA)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

30

HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN THẾ GIỚI
University of Technical Education HCMC - Vietnam)

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

31

TỔNG KẾT

20/08/2012

http://www.hcmute.edu.vn

32

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful