Solo 1; Violino, Basso

Score

ESSERCIZII MUSICI
Dodeci Soli
e

Dodeci Trii
`a

diversi stromenti

Georg Philipp Telemann
1681 - 1767

Published by Johan Tufvesson.
Non-commercial copying welcome
Revision : 1.9

9 . Telemann (1681-1767) ‹ Andante ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê Violino ˇ 2 S G › I2S ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê ˇ ˇ ˇ ‹ 4 2 3 G2 ‹ › I2 ˇ ˜ ˇ ˇ 4ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ÈÈÊˇ ŽŻŽŻ Ê ˇ ˇ ˇ 4ˇ Ľ Ľ Ł6 Ł 5 ‹ I ˇ › 2 6 ^ ˇ ˇ G2 ˇ ˇ ˇ > ˇ ˆˇ É I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ Ţ Ãà ĽĽ Ű › 2 Ű Z7 ˇ ˆˇ ˇ G2 É ‹ Ľ I2 4ˇ Ľ ˇ ĽĽ ˇ 4ˇ › 7 ˇ 4ˇ Ľ \Ľ ˇ ˇ ˇ ˆˇ ˇ É É 9 \ 9 c 1999 Johan Tufvesson 6 ^ É ˇ ơ ˇ 2ˇ ˇ Ű 5 2ˇ` ˇ ííˇ 6 6 4 ˇ 4ˇ 6 6 5 6ˇ` ˇ ĄĄ ČČ ó ˇ ó ˇ ^ 6 Ï ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ íí ? 6 6 5 6 \ 4 ˇ ˇ ˇ ˆˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ľ É ˇ 4ˇ Ï ˇ ˇ ŢŢ ˇ 6ˇ„ ˇ „ ˇ Ä Ä ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ » ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ = ˇ Ê ÊÇÇ 3 Ð ˇ ˇ Ðˇ Ð Ðˇ ˇ ? ? 6 4 7 ˇ ˜ ˇ ˇ 4ˇ ˝ ˇ 6ˇ „ ˇ ˇ „ ˇ ˇ ˇ Ä Ä ŽŻŽŻ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ ĽĽ Ãà ČČ \6 6 6 6 ^5 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ? 6 ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ˜ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ È È Ê Ê Ž ŽŻ Ż ˇ 6ˇ ˇ 4ˇ ĽĽ Ł ^ ^5Ł6 ˇ > ˇ ˇ 6ˇ @ 6ˇ ˇ ˇ G2 ˇ ˇ Ð Ð ÈÉ ÈÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ? ˇ ( ˇ ˇ ˇ Ł Ł É ąąˇ ˇ É ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? \ 5 Non-commercial copying welcome http://www. P.se/∼tuben/scores/telesszi ˇ( ˇ ˇ ĽĽ ĽĽ ˇ ˇ 7 Revision : 1.2 Solo 1 G.lysator.liu.

9 . Ä G ˇ.se/∼tuben/scores/telesszi Revision : 1. Ä Ä Ä I2 ˇ 6 ˇ ˆˇ ˇ ÈÉÈÉ Ð Ð Ê É ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ơ ˇ ? ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ Ł Ł ćˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ê I2 ˇ › ˇ ˇ ÉÉ fiˇ ˇ ˇ ˚ ˇ fi ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ Ř Ř ÕÕ ˇ ˇ 6ˇ ˇ Ŕ Ŕ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇ ˇ ČČ I2 ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ ? 6 6 ˇ ˇ Ł Ł ˇ 5 3 ó óˇ 6 › 3 3 3 ˇ3˜ ˇ ˇ ˇ ˇ Ãà ˜ ‹ 19 ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ÁÁ ˇ ˚ ˇ ˇ9 ˇ ˇ ` G2 ˇ ˚ ˇ ˇ 9 ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ 9 ˇ ˇ Ð Ð ˇ ˇ 3 3 I2 ˇ ˇ ˇ ? 6 c 1999 Johan Tufvesson ˇ ˇ 6 ˇ ? ˇ ˇ 6 5 ˇ 6 5 ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ł ó Ł < ˇ > > < 6 Non-commercial copying welcome http://www.3 ‹ 11 ˇfi ˇ ˇ ˚ ˇ ˇfi ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ĹĹ G2 › 6 ¯ ˇ ‹ 13 ˇ G2 ˇ ˇ ˇ 7 6 ˇ ˇ ˇ Ê Ê ˇ ˇ ˇ 4 2 ˇ 6 › ˇ Z › ˇ ˇ 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? 6 5 ˇ 6ˇ ˇ ğ ğ 6 ˇ » ˇ˘ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ `ˇ ÊÊÇÇ ČČĄĄ 3 ˇ ˇ ? 6 4 ˇ Ãà ˇ ˇ 6 ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ť à ˇ Ű ŰŤ à 6 6 „ˇ ˇ „ ˇ „ „ ˇ ˆ ˆ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ fiˇ ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ Ä Ä Ä Ä Ä Ä 2 ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ^4 ˇ 2 ‹ 17 ˇ G2 I2 2ˇ ^4 > 6 fi ‹ 15 fi ˆ ˇ ˇ 6ˆ ˇ ˆ ˇ ˆ ˇ 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ 2ˇ ˇ 6 ˇ ˇ .liu.lysator.

ˇ ^ > ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇĘ ˇ ˇ æ ˇ 4ˇ ˘ ˇ ? ^ 4 ‹ 13 fiˇ G2 ˇ 4ˇ < ˇ › I2 ˇ > fi `ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇĞ ˇ ˇ 4ˇ < ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇĞ ˇ ˇ ç ˇ ç ˙ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˙ ˇ ˇ ? ˇ > ? ş ^ ^ 6 6 4 ˇ ˇ `ˇ ÈÈ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 7 ˇ ˇ ÈÈ 6ˇ ^ Ł Ł ÈÈ ‹ 16 ˇ ˇ ˇ ÉÉ ÈÈ È ˇ ˇ ˇ ŋ È ˇ 6ˇ 6 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ G2 ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï È È ˇ ÉÉ ş Ŕ Ŕ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 6 ˇ 6ˇ ˇ ? ˇ ÖÖˇ ˇş Ŕ › ^ ^ 6 6 6 6 5 7 ^ 4 c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome http://www.ÄÄ 6 ‹ 10 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ » 6ˇ ˇ ˇ 6ˇ » ˇ ˇ ˇ 2 6ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ G ÄÄ ˇ ˇ ˇ 4 I2 6ˇ 4ˇ ˇ( ˇ ˇ ( 6ˇ 6ˇ ˇ ˇ ? ? › ÄÄ ^ 7 7 6 7 6 5 ^\36 6 6 5 ˇ 6 6 fi ^ ˇ ˇ ˇ 4ˇ .se/∼tuben/scores/telesszi Revision : 1.liu.lysator.9 .4 Allegro ‹ ‹ › G2S ˇ` ˇ ˇ - I2S = ˇ ˇ» ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ˇ ÈÊ ? ÈÊ ˇ ˇ ˇ ˇ» ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĆĆĎ ˇ Ł Ď Ł = = ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ É G2 ÉÉ ˇ É ŋ ŋ ŋ ŋ I = 2 › ˇ 4 ˇ ˇ` ˇ ˇ» ˇ 6ˇ ĹĹ ˇ » 6ˇ ˇ ˇ ÈÈ Ê Ê ? 6 ^ 6 ˇ ˇ ˇ Ê ? Ê ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ» ˇ ˇ ĹĹ ˇ 6ˇ ¨ ˇ ˇ 6 5 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ G2 ŐŐ ? ˇ « ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ I2 ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ Ê ˇ ˇ È È Ê ÄÄ ˇ Ř ? › ‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇ« ˇ ˇ 7 6 5 6 6 6 5 6 4 3 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .

ŐŐ ? Z6 6 4 6 6 Z 6 Z65 2 4 2ˇ ˜ ˇ ‹ 32 ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ ÈÈ ÈÈ ğ G ÉÉ ğ I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ › 2? 6 Z 6 4 c 1999 Johan Tufvesson ˇ ˇ ÄÄ 4ˇ ğ ğ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ Ř Z \4 6 2 ? ˇ ˇ « ˇ 2ˇ ÈÊ ÈÊ ˇ ˇ » 2ˇ ĹĹ 6 Z 6 ˇ Z65 ˇ@ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ Ř 2ˇ ˇ 6 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇŞ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ť 4ˇ ? ÄÄ ÄÄ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ÈÈ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ÉÉ 6 Z 6 7 6 6 6 Z \ 4 Non-commercial copying welcome http://www.9 .liu.se/∼tuben/scores/telesszi 5 Revision : 1.5 ‹ 19 G2 ˇ ˇ– ˇ ? ĹĹ ˇ I2 ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ř Ê Ê › Ř ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ– ˇ ˇ ˇ ˇ > ? ˇ ˇ ˇ ÊÊ ˇ ˇ˝ ? ĹĹ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ł Ê Ł Ê 6 6 ˇ ˇ« ˇ ˇ ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇ ? ŐŐ ÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ‹ 21 “ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ ˇ I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ð Ð > ? Ãà › 6 6 6 5 ‹ 24 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ ˇ ˇ G2 ? ĹĹ ÊÊ Ł Ł Ê I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? › 6 6 ‹ 26 2ˇ G2 - ˇ I2 ˇ ˇ 2ˇ ˇ › Z6 ‹ 29 ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ G2 ˇ« ˇ I2 ˇŐŐ › 6 ˇ ˇ– ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ? 6 ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉ ? 6 Z65 ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ Ŕ ÈÈ ÈÈ ğğ Ŕ ÉÉ ğ ğ ˇ ˇ ˇ » 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ .lysator.

lysator.Ï Ï Ï Ï Ï ó Ï Ï Ï ó š ? ˇ š › ş ˇ ş ^ 6 Z 6 5 6 6 \ 4 ‹ 38 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇfi ˇ ˇ ˇ .6 ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ« ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‹ 35 ÉÉ ˇ ˇ š È ˇ ˇ G2 ˇ ˇ È2Èˇ ˇ È š ˇ š4šˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ĺ Ĺ È È ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ I2 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .se/∼tuben/scores/telesszi Revision : 1.4ˇ3: ˇ ˇ ˙ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? \ ŋ6 ŋ > ‹ 47 ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ G2 ˇ 4ˇ I2 ˇ ˇ ğ ğ ğ ğ › ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ» ˇ 4ˇ . ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ fiˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ 8 ˇ ˇ.ó óˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 5 3 ˇ ˇ Ŕ Ŕ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6 ? ˇ( ˇ ˇ– ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ– ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ– ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6 c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome http://www.ˇ38 ˇ( 3 ˘ ¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ I2 ˇ ˇ > ? ó Ï Ï Ï Ï \ > ? \ ó ? › 6 4 6 6 ‹ 41 ˇfi G2 ˇ ˇ ˚ ˇ › I2 ˇ \ 5 ‹ 44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ» ˇ 4ˇ 2 G ? ÉÉ ĹĹ ˇ » ˇ 4ˇ ˇ ˇ I2 ˇ ÈÈÊ ? Ê › 6 \6 6 6 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ - ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ 4ˇ3: .liu.ˇ ˇ 8 ˇ G2 ˇ 3 ˇ ( ˇ38 .9 .ĹĹ ¨ ˇ » ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ» ˇ ĹĹ ˇ 6 5 ˇ 2ˇ ? .ççˇ ĽĽ ˇ – ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ I2 ˇ ˇ › ˇ \6 6 5 ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ » 4ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ ˇ ˇ È È ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ď ÈÈÊ Ê Ď \ 6 6 6 6 \6 ‹ 50 ˇ G2 ˇ ŋ6 ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ŋˇ ˇ ˇ ˇ - ˇ ŋ6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ĹĹ ŋˇ `ˇ ˇ - \ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê Ł ÈÈÊ 4 2 6 à ÃÁÁ ˇ` ˇ ˇ ìì ˇ ˇ ˇ ˇ š\ š ˇ 4 6 4 ˇ ˇ ? .

liu.9 .7 ‹ 52 ˇ ˇ ` ˇ 2 ˇ ˇ ˇ ˇ G ˇ Ť ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .ĹĹ ˇ 6 ˇ 4 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  ÃÃ Ä Ä ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ł Ł ˇ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ» ˇ ˇ ˇ ÈÊ ÈÊ 6 6 3 7 6 Non-commercial copying welcome http://www.lysator.se/∼tuben/scores/telesszi ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ÉÈÈˇ ÉÉ É ˇ ˇ ˇ ŽŽ òòˇ Ï şˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ˇ > ˇ 6 4 ˇ 5 3 Revision : 1.ˇ ¸ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ » I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ÉÉ › 6 5 ? ˇ ˇ» ˇ ĹĹ 6 ‹ 55 G2 ˇ ˇ ˇ— ˇ I2 ˇ ˇ — ˇ ĹĹ › 6 6 ‹ 57 G2 ˇ ˇ -6 ˇ 6 5 5 6 6 3 7 6 4 4 2 6ˇ ğ ˇ ğ ˇ 7 6 ˚ ˇ ˇfi ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ & ˇ ˇ 6ˇ ¯ ˇ ˇ > ? > 6 5 6 4 `ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ È È ˇ Ç ˇ ˇ ˇ ŐŐ ˇ 6ˇ ¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ř ˇ ? Ő Ř Ő ÈÈ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ Ê Ê I ˇ ˇ ˇ › 2 ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉ ÈÈ É ˇ Ł Ł ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ‹ 65 ` G2 ˇ 6 c 1999 Johan Tufvesson 7 3 6 ˇ ˇ ˇ ŢŢ ŢŢ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‹ 62 ˇ ˇ 6ˇˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 2 G ˇ ů ˇ 6ˇ ¯ ˇ I2 ˇ ? > › 5 3 - 6 5 6 5 ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇfi ˇ ˝ ˇ 6ˇ 2 6 4 ˇ ˇ ˇ– ˇ ˇ ˇ ˇŢ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŢŢ ŻŻ ˇ ? - ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ I2 ˇ  ŠŁ Å Ł › 6 6 5 «ˇ ‹ 59 ˇ ˇ « ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ G2 ˇ ˇ ğ I2 ˇ ˇ ğ 4ˇ ˇ ˇ ğ ˇ ? ğ › ğ ˇ ğ ^4 6 7 7 6 ˇ ˇ ˇ» ˇ .

6 5 Z ˇ ˇ– ˇ ÈÈ ? 6ˇ ( ˇ Non-commercial copying welcome http://www.se/∼tuben/scores/telesszi 6 ^ˇ 5( \ ˇ( \ ˇ ˇ – 6ˇ ÈÈ ˇ ˇ ˇ -6 6 ^ Revision : 1.lysator.ˇ` 6ˇ ˇ ˇ \ \6 6 6 4 6 5 ? ˇ 1 ˇ ` ? @ ñòñò ˇ \ -6 7 6 6 5 ˇ ´ˇ ˇ ˇ– ˇ ĹĹ ˇ` ? ˇ( ˇ( ˇ \ Z ˇ 4ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ– ˇ ĹĹ ? ? ˇ( ˇ - ˇ` ? - 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` 4ĞĞˇ ˆ ˇ Ł Ł `ˇ ˇ ˇ 2ˇ ¯ ˇ ˇ 6 ˇ ˇ` G2 `ˇ 2 ˇ 4ˇ ^7 ˇ ? ? 6 5 9 I - ˇ ( 4ˇ 6 ‹ ˇ 6 ? 4ˇ ^ˇ 5\( \6 ˇ( ˇ ˇ ˇ \6 Ř Ř ŊŊ ˇ Śˇ ˇ` 3 7 I2 ˇ \6 \4 7 5 ‹ @ 3 ˇ ” ˇ `ˇ ˇ 6” ˇ ÁÁ Ä Ä ÁÁ 4ˇ` Ä Ä Ř Ř ŊŊ ˇ Š ˇ 6ˇ` ˇ` `ˇ 7 ˇ( ˇ ˇ( ˇ 7 5 \ 4 ˇ` 6ˇ ( \6 2 3 ‹ 6 ˇ ”ˇ ? @ ÔÓÓÔ ˇ ˇ ? ? ˇ( ˇ 6 5 ˇ 4ˇ \6 6 ? ? ˇ( ? ˇ 1 ˇ 4´ ˇ ˇ ˇ` ŞŞ Ű Ű 2ˇ ˇ .9 .liu.8 Siciliana ‹ G2 12 8 ˇ ˇ ( ˇ` I2 12 ˇ` 8 › ĹĞĞĹ ĽĞĞĽˇ ÃÁÁˇÃ ÔÔ ? @ ˇ Ą ˇ `ˇ ˇ Ą ˇ` Ś ˇ ˇ ˇ Ď ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ ˇ< ˇ ˇ ? ? ˇ( ˇ ˇ( ˇ ‹ 4 2 ˇ G2 3 › 6ˇ ¯ ´ˇ 6ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 6ˇ` - I2 `ˇ 6 4 ˇ( ˇ \4 6 ^64 \ 5 G ˙ ` 2 4ˇ › I2 4ˇ ˇ „ˇ ÍÍ Ð Ð 4ˇ` ˇ( ˇ ˇ ? ` ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ` G2 ˇ` › > ˇ - › ? 6 6 4 ˙ ˇ 4ˆ ˇ ÁÁ Ä Ä - c 1999 Johan Tufvesson ˇ ˇ` - ˇ( ^„ ˇ ˇ` 6ˇ ÁÁ Ä Ä Ä Ä ÁÁ .

se/∼tuben/scores/telesszi 6 4 ˇ ( ˇ` 5 \ 4ˇ ˇ( ˇ - 6 7 5 Ö ÓÓ `ˇ Ö ˇ Šˇ ˙ 4Çǡ ˆ ˇ Ê Ê 3 c 1999 Johan Tufvesson ˇ ˇ - 6 5 Ř Ř ŊŊ 6ˇ` ˇ Šˇ ˇ` 4 Ł Ł ĞĞˇ 2ˇ` Šˇ ˇ` - ˇ 6ˇ ( 4ˇ \6 6 ˇ3 5 4 2 ^ ^ ˇ 4´ ˇ `ˇ ˇ ´ ˇ `ˇ ˇ ” ˇ ÁÁ ÇÇ Ä Ä È È ÁÁ Ä Ä ? @ ˇ` 6 5 ? 7 - Z - - ˇ 4ˇ > ˇ ˇ ˇ˝ ˇ ÔÔ ˇ( ˇ 6 ˇ ˇ( ˇ 6 5 ˇ` ˇ( ˇ ˇ 6ˇ - ˇ ˇ 6 ˇ ˇ ÎÎ ÏÏ ˇ Ä ÁÁˇ Ä Ä ˇ „ ˇ `ˇ Ä ÁÁ Š ˇ ˇ` ˇ Š ˇ ? @ ÓÓÔÔ 4ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( 6ˇ \4 6 \.lysator.9 .9 ‹ 11 ˇ ˚ G2 ˇ 2ˇ ÎÎ ˇ I2 ˇ › ˇ ˇ( ˇ Z6 6 6 I2 6ˇ › 6 5 ? ˇ( ˇ 7 ^ ? 6ˇ 6 I2 4ˇ ‹ 17 ˇ ˜ 4ˇ G2 I ˇ › 2 › ‹ 19 G2 5 4 4ˇ` 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ? 4ˇ 7 ˇ ˇ ( 6ˇ > ˇ` - ` - ˇ 4ˇ ˇ( ˇ \64 ? 4ˇ Z7 Ä Ä ˇ` ÁÁˇ 4Ć ˇ ¸ ˇ ˇ( ˇ 6 -\ @ ˇ( ˇ ? 4ˇ `ˇ - \ 7 ? 7 5 Ä Ä ÁÁ ˇ` ˇ Š ˇ ˇ` `ˇ ˇ ˇ ÁÁ Ä Ä \ ˇ 6 Non-commercial copying welcome http://www.liu.6 6 6 5 \ \6 A I2 ˇ 6ˇ - ˇ ˇ 5 \ 6 5 6 5 ˇ ( 6ˇ ˇ ´ˇ ÇÇ ? @ ÈÈ ˇ ˇ ˇ - 6 ` ˇ` ˇ( ˇ( ˇ ˇ ˆˇ @ ÈÇÇÈ ˇ ‹ 15 ˇ ˇ ˇ ˘ 4ˇ ˇ G2 › ˇ( ˇ 5 ‹ 13 ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ G2 ˇ ˆˇ ˇ` Ř ŊŊ Ř ˇ " ˇ ˇ` ŊŊ Ř Ř ˇ( ˇ ? ` > ` > Revision : 1.

10 Allegro ‹ G2 12 8 - fiˇ ˇ ˇ ˇ > ˇ ˇ fiˇ ˇ ˇ ˇ > ˇ ˇ ČČ ÉÉ ĽĽ ÉÉ I2 12 ˇ` ˇ › 8 ? `ˇ ˇ` fiˇ ˇ ˇ ˇ .liu.2ˇ .ˇ .se/∼tuben/scores/telesszi Revision : 1.2ˇ ˇ ˇ Ş ˇ 6ˇ ˇ Ş ˇ ˇ ˇ ˇ E `ˇ ` > <` ` Zˇ 6 ` > 4 Non-commercial copying welcome http://www. ɡ É ˇ ÉÉ ˇ ˇŰ ˇ ? ? ˇ ( Ľ Ľ `ˇ ˇ` 6 ˇ` 6 4 ˇ ˇ` 5 3 2ˇ - D ˇ ˝ ˇ ˇ $ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ: ˇ 6ˇ ˇ : ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ : ˇ 6ˇ 6ˇ ˇ : ˇ G2 ˇ ˇ : ˇ Ïˇ ˇ ˇ ˇ : ˇ ÛÛ ˇ Ï ˇ `ˇ ˇ I2 `ˇ ` `ˇ ` ` ` ` ˇ ˇ ˇ ( ˇ` > > > ˇ` ^ > › ^4 ^ 6 6 6 \6 ^ ‹ 3 6ˇ ˇ - ‹ 2 ˇ H ( ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ 6ˇ 6ˇ G2 6ˇ Ö Ö Ê Ê ˇ 6ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ 4ˇ ˘ ˇ - I2 ˇ` ` ˇ ( ˇ` › 6 ` ˇ` ˇ` > ˇ ˝ ˇ ˝ ˝ G2 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ ‹ 8 I ` › 2> ˇ` \ ` > I `ˇ › 2 `ˇ 6 c 1999 Johan Tufvesson `˘ ^ 4ˇ ˇ ˇ ˇ \ - G 6 `ˇ \4 \ 2 ˝ ˇ 4ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ `ˇ ˇ` 6 ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ « ˇ 6ˇ ˇ « ˇ Ő ˇ ˇ ŐŐ ŐŐ ŐŐ ˇ Ş ‹ 11 G2 > 6 6 ˇ 6 5 \ ˇ` ˇ` ˇ` 6 `ˇ ˇ` 6 5 `˘ Ő š˜ ˇ ` ˇ 2ˇ š ˜6ˇ ` ˇ ˇ Ő š ˇ 6 ˇ š .9 .lysator.

šˇ 6ˇ ` ˇ ˇ ˇ` <` 6 ˇ` 6 ˇ .ˇ 6ˇ - ˇ ( 2ˇ ˇ .ˇ = ˜ ˇ ˇ .se/∼tuben/scores/telesszi ? ? 7 ? ? 7 5 Revision : 1.2ˇ `ˇ ^4 \4 6 2 `ˇ ^4 ˇ` 2ˇ` ^4 6 2 2 ˛ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ‹ 20 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 6ˇ G 6ˇ` - ? ? .Z 6 ^ › ˇ = 5 I2 2ˇ` ˇ = > ‹ 17 2ˇ G2 2ˇ ˇ.ˇ › I2 <` ˇ ššˇˆ ˇ ´ ˇ .2ˇ - ` ˇ` 7 ^ I2 2ˇ ˇ - ˇ ^ ˇ - 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ  6ˇ Ď Ď 6 2 Ď ‹ 22 2ˇ ˇ  ˇ Ď ˇ 6ˇ ˇ` 2 G Ä Ä ˇ Ů ^ ? ? ˇ( Ł Ł ء Ű Ř Űˇ ˇ  6ˇ ˇ ˇ 6ˇ ğ ˇ ˇ ˇů ˇ ˇÇ Ď Ď I ˇ › 2 ˇ `ˇ Z ˇ ˇ Z Z6 4 ˇ7 ˇ ˇ ˇ( Ř Ř 5 ^ ^ ˇ - ˇ` 6 `ˇ ˇ` 6 4 6 ŔŔ ŢŢ ˇ ‹ 24 ŢŢ ŻŻ Żˇ Żˇ Ż ŻŻˇ ˇ Ż ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ – G2 ˇ ˇ ţ ˇ ˇ Å ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ ě 4ˇ ˇ ţ ˇ ( ˇ ˇ Å ˇ Å 6ˇ `ˇ 6ˇ 6ˇ Å ĽĽ ˇ` ˇ` I `ˇ ˇ` 4ˇ` ˇ` ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ` ` ˇ 2 6ˇ › -6 6 -^ ^ \ 6 6 6 6 6 4 c 1999 Johan Tufvesson 5 5 Non-commercial copying welcome http://www.11 ‹ 14 G2 ˇ ˇ ˇ .2ˇ .9 . ˇ ˇ ˇ .ˇ › ˇ ˇ 2ˇ . ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ` Z ˇ ˇ ˇ - . ˇ 6ˇ ˇ .lysator.ˇ 6ˇ 2ˇ ˇ.2ˇ ˇ. ˇ 6ˇ ˇ .liu.

óóˇ ˇ ş .óóˇ ˇşş ş ˇ `ˇ ` `ˇ ˇ ˇ` ˇ 2ˇ` ˇ` ? ? ? ? \7 6 6 7 5 6 4 \ \ 2 âA ˆ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ âA ˇ ` ˇ 4 ˇ ÉÉ ˇ – ˇ` ˆ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ` Č Č Č Č Č Č ĽĽ ČČ ČČ ČČ 2ˇ 8 ˇ ˇ Ţ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ` 2ˇ` ` ˇ` ˇ` ` ˇ` ˇ` > > 4ˇ ` \4 6 Z Z5 Z7 \6 6 5 6 4 2 5 Z5 ` ´ – – ˇ ÉÉ ˇ – 2ˇ ˇ – ˇ 4ˇ ˇ – ˇ ˇ ˇ – 4ˇ ˇ ˇÉˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ – 4ˇ É ˇ ˇ Ţ 4ˇ ˇ ˇ ÉÉ ÉÉ ÉÉ `ˇ ? ? ˇĽ Ľ ÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ` 4 ˇ ` ` ` ˇ ( > > > ˇ ˇ( ˇ` ˇ` ˇ` 7 ? ? .ˇ ˇ ˇĽĽ Ãà `ˇ ` ˇ ` ˇ ˇ` ˇ` ` ˇ 6 ˇ: ˇ ˇ ĽĽ ` > ˇ ‹ 39 ˇ ˇ – ˇ G2 ÉÉ e ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ e 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ e ˇ e 4ˇ .se/∼tuben/scores/telesszi 7 Revision : 1.ÉÉ - I2 6ˇ` `ˇ 6 ‹ 33 ˇ ˇ – ˇ G2 ĽĽ ˇ– ˇ I2 ˇÉÉ › 6 ‹ 36 ÉÉ G2 4ˇ ˇ Ţ ˇ › › I2 ˇ` 7 \ 6 ` ˇ` ^ 7 ‹ 42 G2 5 4 fiˇ ˇ 4ˇ ˇ ¸ ˇ ˇ ˇ ˇ ÏÏ ˇ şT ş I2 `ˇ ` `ˇ > › > 4ˇ` 3 6 ` ˇ` ˇ` \ 5 4 7 ˇ ˇ » ˇ ˇfi ˇ 4ˇ ˇ ¸ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ŻD ÉÉ ÏÏ Ż `ˇ ` `ˇ 6ˇ` > \6 5 >\ 4ˇ` ^6 \ 7 `ˇ ? ? ˇ( ^5 \ 6 4 ˇ ˇ » ˇ 6ˇfi ˇ 4ˇ ˇ ¸ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ » ˇ ÉÉ áá ˇ ŋD ÉÉ ŋ ` `ˇ 4ˇ` > ˇ` ˇ` 5 c 1999 Johan Tufvesson 6ˇ` Non-commercial copying welcome http://www.lysator.6 6 6 5 \ \ 4 – ˇ 6ˇ ˝ ˇ ˇ` ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ – 4ˇ ˇ 4ˇ ˝ ˇ ˇ` ¨ 4ˇ ˇ 6ˇÉˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˝ ˇ `ˇ ¨ 4ˇ ˇ É .liu.12 ‹ 26 fi Ãà ĽĽ fi Ãà ) 6ˇ ˇ ˇfi 6ˇ ˇ 2 7 G ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ž ĽĽ Ãà ` `ˇ I2 7 ˇ ` ` ˇ 6ˇ` > ? › 6 ˇ ‹ 30 ˇfi ˇ ˇ ˇ .9 . ˇ ˇ ˇ ˇ – ˇ G2 Ãà ĽĽ ÉÉ ? ? `ˇ I2 ˇ` 4ˇ ` ˇ › ˇ - à ( ˇ fiˇ ˇ ˇ: ˇ ˇ ˇ ˇ» ˇ ˇ fiˇ à ˇ ˇ ĽĽ ÉÉ ? ? .

9 .2ˇ ˇ C ˇ ˇ Ţ Ż Ŕ Ţ ğ ˇ Ż ğ ğ Ŕ ğ ˇ` ˇ` ˇ` `ˇ 6ˇ` ˇ` ˇ` ^ 6 6 6 6 4 5 Non-commercial copying welcome http://www. ˇ ˇ Ö 5 ‹ 55 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ # ˇ 2 G .`ˇ ` `ˇ ˇ Z6 6 6 6 6 ^5 \ 5 4 fiˇ ˇ ˇ ˇ ff ɡ É ˇ ÉÉ ˝ ˇ ˇŢ ˇ ? ? ˇ ( ˇ ˇ. ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ .13 ‹ 45 ˇ – ˇ ˇ – G2 É6ˇÉˇ ÉÉ6ˇ 4ˇ` I2 ˇ` › ˇfi ˇ ˇ ˇ < ˇ ˇ ˇfi ˇ ˇ ČČ ÉÉ ĽĽ `ˇ `ˇ ˇ` ‹ 48 G2 ˇ 4ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ( ˇ( ˇ` `ˇ ˇ` `ˇ \ 6 6 › I ˇ ˇ 6ˇ – ˇ ˇ ( `ˇ ¨ 6ˇ ˇ ( ˇ` ? ? ˇ ÉÉ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ.lysator.ò ˇ 8 `ˇ Żˇ Ż <` 6ˇ ˇ 6ˇ . ˇ ˇ ˇ ( ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇ` `ˇ ˇ 2ˇ `ˇ 2ˇ` ˇ` ˇ` ` ˇ 5 6 6 6 2 3 4 5 ‹ 51 ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ „ ˇ Ő G2 I2 `ˇ ˇ` ˇ` ˇ` › `ˇ 6 6 ˇ ˇ„ ˇ ˇ ˇ„ ˇ ˇ„ ˇ Ő Ő ˇ Ő `ˇ ˘` B 6 5 ‹ 58 G2 šš˜ ˇ ˆ ˇ` 6ˇ ˇ I IJ IJ ˇ 6ˇ ˇ 2 › ^ˇ 7 Œ 4 2 ´ ˇ » ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ ˇ » ˇ ˇ` ˇÉÉ » ˇ ˇ É É ? ? ˇ( ÉÉ ÉÉ ÉÉ ÉÉ ĽĽ ˇ ˇ Ţޡ ˇ 2ˇ ˇ ` ˇ ˇ ` ˇ ˇ ( ` 6ˇ : 6ˇ > ˇ ˇť ˇ` ? ? `ˇ ‹ 61 ˇ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ C Ŕ G2 ˇŻ Ż ğ ğ Ŕ I2 `ˇ ˇ` ˇ` 6 ˇ 6ˇ $ òò ˇ 8 `ˇ ˇ IJ Żˇ Ż ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ . ˇ IJ ˇ Ö ^ˇ 7 Œ 3 5 3 4 2 › 5 ššˇˆ ˇ ˆ ˇ` ˇ 6 4 6 ˇ ˇ " Ő´ Ő ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ òˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` .se/∼tuben/scores/telesszi 3 5 4 5 ˇ ˇˇ C ˇ ˇ ˇ `ˇ 7 ? ? ğ ğ ˇ ( ˇ ˇ ( `ˇ ? ? 7 6 6 5 Revision : 1.òò ˇ 6 ˇ I2 <` ` ` ˇ > › 7 ˇ< ˇ ˇ ÉÉ ˇ` 6 4 c 1999 Johan Tufvesson ˇ ˇ# ˇ ˇ ˇ3 ˇ Ţ Ż Ţ Ż ˇ` ˇ` 6 6 5 6 5 6 6 ˇˇ C ˇ ˇ ˇ « ˇ ˇ ˇ # ˇ 6ˇ ˇ 3 ˇ ˇ ˇ..ˇ 6ˇ Š ˇ 9ˇ ` <` ˘` ˇ` A ˇ` `> > ˇ C ˇ ˇ ˇ òˇ .liu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful