‫*‬

‫חוק המחשבים )תיקון(‪ ,‬התשע"ב–‪2012‬‬
‫החלפת סעיף ‪6‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪ ,11995‬במקום סעיף ‪ 6‬יבוא‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬בחוק המחשבים‪ ,‬התשנ"ה–‬
‫"פעולות אסורות ‪.6‬‬
‫בתוכנה‬

‫א((‬

‫העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לבצע‬
‫פעולה מהפעולות המפורטות להלן‪ ,‬במטרה‬
‫‪:‬לבצען שלא כדין‪ ,‬דינו – מאסר שלוש שנים‬
‫שיבוש פעולתו התקינה של מחשב‬
‫;או הפרעה לשימוש בו‬

‫)‪(1‬‬

‫מחיקת חומר מחשב‪ ,‬גרימה‬
‫לשינוי בו‪ ,‬שיבושו בכל דרך אחרת או‬
‫;הפרעה לשימוש בו‬
‫)‪(2‬‬

‫פעולות שתוצאתן מידע כוזב או‬
‫;)פלט כוזב‪ ,‬כהגדרתם בסעיף ‪)3‬ב‬

‫)‪(3‬‬

‫חדירה לחומר מחשב‪ ,‬כהגדרתה‬
‫;בסעיף ‪ ,4‬הנמצא במחשב‬

‫)‪(4‬‬

‫האזנת סתר‪ ,‬כהגדרתה בחוק‬
‫‪1‬‬
‫‪1979‬‬
‫;‪2‬האזנת סתר‪ ,‬התשל"ט–‬
‫)‪(5‬‬

‫פגיעה בפרטיות כאמור בסעיף ‪2‬‬
‫לחוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א–‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪.‬‬
‫)‪(6‬‬

‫ב((‬

‫המפיץ או מציע לציבור‪ ,‬המעביר לאחר‪,‬‬
‫המחדיר למחשב של אחר או המתקין במחשב‬
‫של אחר סיסמא‪ ,‬קוד גישה או מידע דומה‪ ,‬כדי‬
‫שתבוצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף‬
‫‪.‬קטן )א( שלא כדין‪ ,‬דינו – מאסר שלוש שנים‬

‫*‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשע" ב )‪ 10‬ביולי ‪ ;(2012‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת–‬
‫‪ ,468‬מיום ב' בסיוון התשע"ב )‪ 23‬במאי ‪ ,(2012‬עמ' ‪.204‬‬
‫ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.366‬‬
‫ס"ח התשל"ט‪ ,‬עמ' ‪.118‬‬
‫ס"ח התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.128‬‬

‫ג((‬

‫המפיץ או מציע לציבור‪ ,‬המעביר לאחר‪,‬‬
‫המחדיר למחשב של אחר או המתקין במחשב‬
‫של אחר תוכנה או התקן אשר סוגלו לבצע‬
‫פעולה מהפעולות המנויות בסעיף קטן )א(‪,‬‬
‫כדי שתבוצע פעולה כאמור שלא כדין‪ ,‬דינו –‬
‫"‪.‬מאסר חמש שנים‬

‫בנימין נתניהו‬

‫יעקב נאמן‬

‫ראש הממשלה‬

‫שר המשפטים‬

‫שמעון פרס‬

‫ראובן ריבלין‬

‫נשיא המדינה‬

‫יושב ראש הכנסת‬