ðáp án ðề ñại số tuyến tính 2011 – Ca 2.

Thang ñiểm: câu 1, 2, 5, 6: 1.5 ñiểm, các câu còn lại 1 ñiểm.
Nếu cách làm ñúng, ñáp án sai, thì vẫn cho ñiểm tùy theo mức ñộ.

Câu 1:
3 3 3 2
cos sin
2 12 12 3
i
z i
i
π π − | | | | | |
= = − + −
| | |
− \ ¹ \ ¹ \ ¹


10
10
2 2
3 2
12 12
cos sin , 0,1,..., 9
2 10 10
k k
z i k
π π
π π
| | | | | |
− + − +
| | |
⇒ = + =
| | |
| | |
|
\ ¹ \ ¹ \ ¹


Câu 2:
7 3 6
AX 3 9 1 3
3 12 5
I B
− − | |
|
= − = − −
|
|
− − −
\ ¹
( )
1
3 1 1 7 3 6 33 2 10
. 3 1 1 0 9 1 3 16 4 3
1 0 1 3 12 5 10 9 1
X A I B

− − − − − | || | | |
| | |
⇒ = − = − − − = −
| | |
| | |
− − − − − −
\ ¹\ ¹ \ ¹

Câu 3: ( ) ( ) 1, 1, 4 || || , 25 5 v u v u v u v u − = − ⇒ − = − − = =
Câu 4: Viết ở dạng ma trận:
1 4
2 4
3 4
4
1 1 1 2 0 1 1 1 2 0
2 1 3 5 0 0 1 1 1 0
2 7 4 8 13 0 0 0 2 4 0
5 3 7 12 0 0 0 0 0 0
x x
x x
x x
x R
( = − − − ( − − ( ¦
( ( ( ¦
= − − − − −
¦
( ( (
→ ⇒
´
( ( (
= − − −
¦
( ( (
¦
− − ∈
( ( ( ¹ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Câu 5: Gọi P là ma trận chuyển cơ sở từ E sang E
1
. Tìm P ta giải hệ:
1 1 1 1 1 1
1 1 0 2 1 1
1 0 1 1 2 1
(
(
(
(
¸ ¸
suy ra
2 2 1
0 1 0
1 0 0
P
(
(
= −
(
( −
¸ ¸
suy ra ma trận của f trong cơ sở E
1
là:
1
2 1 3
1 1 2
6 3 11
B P AP

− (
(
= = − −
(
( −
¸ ¸

Câu 6: Ta có: ( ) ( ) 1,1, 2 0, 1, 2,1 0 f f = = suy ra (1,1,2)
T
và (1,2,1)
T
là 2 VTR ứng với TR 0 λ =
( ) ( ) 1,1, 0 1,1, 0 f = − nên (1,1,0)
T
là VTR ứng với TR 1 λ = −
Vì 3 vecto (1,1,2)
T
, (1,2,1)
T
, (1,1,0)
T
có hạng bằng 3 nên:
( ) ( )
( )
0
1
1,1, 2 , 1, 2,1
1,1, 0
T T
T
E
E
λ
λ
=
=−
¦
=
¦
´
= ¦
¹

(không còn trị riêng khác nữa)
Câu 7:
2 2
2
1 3 2 3 3
15 8 32
2
2 2 15 15
x
f x x x x x
| | | |
= − + + + −
| |
\ ¹ \ ¹

Phép biến ñổi:
1 1 2 3
2 2 3
3 3
1 19
2 15
8
15
x y y y
x y y
x y
¦
= + −
¦
¦
¦
= −
´
¦
= ¦
¦
¹
Dạng chính tắc:
2 2 2
1 2 3
15 32
2
2 15
f y y y = + −

Hoặc phép biến ñổi
2
1 1 3
2 2 3
3 3
2
8
15
¦
= − +
¦
¦
¦
= +
´
¦
= ¦
¦
¹
x
y x x
y x x
y x


Câu 8: ta có:
2 2
1 1 2 2
, A X X A X X = = nên X
1
,X
2
là 2 vecto riêng ứng với TR λ=1 của A
2
, do ñó X
1
,X
2

cũng là 2 vecto riêng ứng với TR λ=1 của ma trận A
100
.
Vì X
1
,X
2
ñltt nên A
100
không còn TR nào khác. Vây:
( )
100
1 1 2
, E A X X
λ=
=