Pagalalala

Bayan muling magtipon,

awitan ang Panginoon,

sa piging sariwain

pagliligtas N’ya sa atin.

Bayan ating alalahanin

panahong tayo’y inalipin

nang Ngalan N’ya’y ating sambitin

paanong di tayo lingapin (koro)

Sa piging sariwain pagliligtas N’ya sa atin

O Hesus. hilumin Mo O Hesus. hilumin Mo Aking sugatang puso Nang aking mahango Kapwa kong kasimbigo Hapis at pait Iyong patamisin At hagkan ang sakit Nang magningas ang rikit (KORO) Aking sugatang diwa't katawan Ay gawing daan Ng 'Yong kaligtasan (KORO) .

Osana sa kaitaasan . Osana sa kaitaasan Osana.SANTO Santo. santo. santo D’yos makapangyarihan Puspos ng l’walhati ang langit at lupa Osana sa kaitaasan Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon Osana.

Ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay.com/carol-banawa-panunumpa-lyrics. Mananatiling ikaw pa rin Ikaw lamang ang pangakong mahalin . Ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay [ Lyrics from: http://www. At mapapawi ang takot sa 'kin Pangakong walang hanggan Ikaw lamang ang pangakong susundin Sa takbo sakdal.lyricsty.html ] At mapapawi ang takot sa 'kin 'Pagkat taglay lakas mong angkin Ikaw ang siyang pag-ibig ko Asahan mo ang katapatan ko Kahit ang puso ko'y nalulumbay.Ikaw lamang ang pangakong mahalin Sa sumpang sa'yo magpakailan pa man Yakapin mon'g bawat sandali. liwanagan ang daan Yakapin mong bawat sandali.

Ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay.Sa sumpang sa iyo magpakailan pa man Yakapin mo'ng bawat sandali. At mapapawi ang takot sa 'kin Pangakong walang hanggan At mapapawi ang takot sa 'kin Pagkat taglay lakas mong angkin .

Unang Alay Kunin at tanggapin ang alay na ito mga biyayang nagmula sa pagpapala mo tanda ng bawat pusong ‘pagkat inibig Mo ngayo’y nananalig. nagmamahal sa yo. Lahat ng mga lungkot ligaya’t pagsubok lahat ng lakas at kahinaan ko Iaalay kong lahat buong pagkatao ito ay isusunod sa ‘yo. . 1. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo pagkaing nagbibigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas inuming nagbibigay lakas. 2.

PAPURI SA DIYOS Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan (2x) Sa mga taong kinalulugdan N'ya Pinupuri Ka namin. ipinagbubunyi Ka naming Pinasasalamatan Ka naming Dahil sa dakila Mong angking kapurihan Panginoong Diyos hari ng langit Diyos Amang makapangyarihan sa lahat Panginoong Hesukristo. dinarangal Ka naming Sinasamba Ka namin. bugtong na anak Panginoong Diyos Kordero ng Diyos Anak ng Ama Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos sa kaitaasan .

ng Diyos Ama. maawa Ka sa amin Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos sa kaitaasan Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataastaasan Ikaw lamang O Hesukristo ang Panginoon Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos sa kaitaasan .Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka. sa amin lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin Mo ang aming kahilingan Tanggapin Mo ang aming kahilingan Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama maawa Ka. Amen. Maawa Ka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful