You are on page 1of 30

Jak jsem se pokouel

vrtit MS Windows

aneb trnit cesta k notebooku bez OS Windows


Martin crysman Zahradnk
copyleft 2011/2012 | ver. 1.17

Jak jsem se pokouel vrtit MS Windows


aneb trnit cesta k notebooku bez OS Windows
Autor: Martin crysman Zahradnk Datum: 2011/092012/06 Verze 1.17, posledn pravy: 2013-04-25 Citace: ZAHRADNK, Martin crysman. Jak jsem se pokouel vrtit MS Windows: aneb trnit cesta k notebooku bez OS Windows. Verze 1.17. Dostupn z: http://www.scribd.com/my_document_collections/3772777 Uveden prce (dlo) podlh licenci Creative Commons Uvete autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported Texty vyly v ervnu 2012 jako seril Jak jsem se pokouel vrtit MS Windows na serveru ROOT.CZ Informace nejen ze svta Linuxu, kde se v zpt staly nejtenjmi a nejdiskutovanjmi lnky (ervenervenec 2012).

Obsah
Prolog.............................................................................................................................................................4 Kapitola I. Zrozen problmu.....................................................................................................................5 Kapitola II. Prvn kontakt............................................................................................................................7 Kapitola III. bitva zan.............................................................................................................................9 Kapitola IV. poznej svho neptele.........................................................................................................14 Kapitola V. prohrl jsem bitvu, vlka pokrauje.....................................................................................19 Kapitola VI. zapojen ad......................................................................................................................20 Reakce OI..............................................................................................................................................21 Reakce OHS...........................................................................................................................................21 Reakce SOS..............................................................................................................................................23 Souasn stav na trhu s notebooky ..........................................................................................................24 Strun shrnut cel kauzy..........................................................................................................................26 Epilog............................................................................................................................................................28 Podkovn...................................................................................................................................................29 Doporuen odkazy a reference................................................................................................................30

Historie zmn
1.17 Plon grafy nahrazeny sloupcovmi grafy pouit plonho grafu bylo nesprvn. Datov (seln) k dnm zmnm nedolo. Dky za upozornn diskutujcmu teni.

Seznam ilustrac
Ilustrace 1: celkov poet notebook (25. 10. 2011)......................................................................................................................................................5 Ilustrace 2: celkov poet 13" notebook (25. 10. 2011)......................................................................................................................................................5 Ilustrace 3: nabdka notebook vybranch prodejc (25. 10. 2011)......................................................................................................................................................6 Ilustrace 4: nabdka 13" notebook vybranch prodejc (25. 10. 2011)......................................................................................................................................................6 Ilustrace 5: jak vypadala pvodn EULA (zdroj: www.ripper.profitux.cz).........................................................................................................................7 Ilustrace 6: chybjc monost nesouhlasm i monost peruit instalaci (zdroj: www.selfadhesivelabels.com)................................................................................................................8 Ilustrace 7: Zdrazovn dleitosti zkaznka a jeho poteb na webu ACERu.........................................12 Ilustrace 8: asov osa komunikace se spolenost ACER............................................................................19 Ilustrace 9: celkov poet 13" notebook (konec kvtna 2012).........................................................................................................................................24 Ilustrace 10: celkov poet notebook (konec kvtna 2012).........................................................................................................................................24 Ilustrace 11: nabdka 13 notebook vybranch prodejc (konec kvtna 2012).........................................................................................................................................25 Ilustrace 12: nabdka notebook vybranch prodejc (konec kvtna 2012).........................................................................................................................................25

Prolog

Prolog
Dlouh lta jsem byl spokojenm vlastnkem notebooku ACER TM4652 nejen proto, ale tak z finannch dvod, jsem byl pomrn neastn, kdy na jae roku 2011 nadeel as jeho odchodu do vnch ipovi, a vyvstala tedy zdnliv triviln otzka, m e to chybjc stroj nahradit (?) Ml jsem nkolik poadavk men notebook dobrho vkonu s matnm displayem, nadstandardn vdr baterie, bez operanho systmu (dle jen OS), a za dobrou cenu kter se vak ukzaly dohromady nereln. S faktem, e nelze vechny tyto parametry slouit, jsem se smil pomrn rychle a rozhodl jsem se pro zachovn "dobr ceny" obtovat poadavek "matn display". Z nabdky 13" notebook na eskm trhu mi v kvtnu 2011, kdy jsem zleitost zaal eit, vypadl jedin (!) notebook bez OS (konkrtn ASUS U36JC-RX269), kter byl navc paradoxn dra, ne jeho vkonnj konkurenti avak s licenc na MS Windows. Vechny ostatn 13" modely byly prodvny vhradn s njakou verz OS od Microsoftu (Windows), kter jsem ovem nechtl, nebo jsem chtl instalovat GNU/Linux. V tuto chvli jsem tuil, e m za notebookem bez OS Windows ek jet dlouh cesta. Netuil jsem ale, jak moc bude dlouh a nron.

Kapitola I. Zrozen problmu

Kapitola I. Zrozen problmu


Tedy, protoe notebook bez OS vyhovujc mm poadavkm na trhu nebyl, rozhodl jsem se koupit notebook s OS Windows, a Windows pot na zklad licennho ujednn (EULA) vrtit, co byla monost, o kter jsem se dozvdl od kolegy z prce. Alternativu "kup si notebook s OS Windows (i pesto, e ho nechce) a nee to", jsem zamtl pro jej implicitn a zejmou nesmyslnost pestoe je nkolikansobn rychlej a jednodu. Zamtl jsem a zamtm ji nejen proto, e je nesmysln (pro bych ml platit za nco, co je pro m nepotebn a nechci to?), ale tak proto, e zvolenm tto varianty bych pmo podpoil nezdravost trhu vyznaujc se spolenmi monopolizujcmi snahami Microsoftu a vrobc/prodejc pota, i jejich ignorac viz grafy porovnn nabdky notebook s OS Windows a bez nho z konce jna 2011.

Ilustrace 1: celkov poet notebook (25. 10. 2011)

Ilustrace 2: celkov poet 13" notebook (25. 10. 2011)

Hardware a software jsou dv zcela samostatn, na sob nijak nezvisl vci. Pravdou sice je, e pro plnohodnotnou prci na PC potebuji operan systm, nicmn, v dnen dob je na trhu ada OS, kter lze pro prci na PC vyut vtina z nich je dokonce zdarma (Ubuntu, Fedora, Gentoo, Mint) Neexistuje tedy podle m dvod, pro by se notebooky mly prodvat tm vhradn (viz piloen grafy) prv s jednm navc komernm (!) operanm systmem. A i kdybych nepouval OS GNU/Linux, klidn mohu ji z dvjka vlastnit plnohodnotnou penositelnou (tedy provozovatelnou na libovolnm jednom potai) ne-OEM licenci MS Windows, kter je mi ale v tuto chvli k niemu, kdy mi trn situace vnucuje ke kadmu novmu notebooku novou licenci od spolenosti Microsoft. Tato nov licence jist nco stoj, protoe ji nkdo nkde musel s njakmi nklady "vyrobit". Kdybych ml parafrzovat znm text od dvojice Svrk/Uhl, trn situace nm podbz toto: "Opoutjte star vci pro nov! Zvlt kdy jste momentln v nouzi" Situace v zahradnictv: pro jsem nucen ke kad konvi si zaplatit i pracovn rukavice? Co kdy mi nevyhovuj? Co kdy u mm jedny doma? Pro mm platit za nco, co nechci a nevyuiji?!

Kapitola I. Zrozen problmu

nabdka notebook u 4 velkch prodejc


1000 800 600
ks

nabdka 13" notebook u 4 velkch prodejc


140 120 100

400 200 0 czc.cz 100mega TSBohemia Alza.cz


prodejce

bez OS/free OS s MS Windows

80
ks

60 40 20 0 czc.cz 100mega TSBohemia


prodejce

bez OS/free OS s MS Windows

Alza.cz

Ilustrace 3: nabdka notebook vybranch prodejc (25. 10. 2011)

Ilustrace 4: nabdka 13" notebook vybranch prodejc (25. 10. 2011)

Chpu, e vtina lid chce pota s pedinstalovanm OS Nech se tedy prodvaj potae s pedinstalovanm OS pro ale nemm mt monost nechtn OS vrtit a zskat zpt st penz? J chci pece koupit hardware, nikoli hardware PLUS software. Takovou situaci na trhu, kdy jsem nucen si koupit oboj, povauji za nesprvnou, nezdravou a neefektivn, snahy Microsoftu a vrobc/prodejc pota za monopolizujc.

Kapitola II. Prvn kontakt

Kapitola II. Prvn kontakt


Protoe jsem tuil, e s vrcenm OS Windows budou problmy (kdo nkdy jako jednotlivec elil velk firm jist v pro j si tm kdysi proel u ve sporu s TELECOMem), rozhodl jsem se dn vyzbrojit znalostmi, odkazy a zprostedkovanmi zkuenostmi lid z rznch kout svta1 (slva zatm jet svobodnmu Internetu!), a teprve pot vyrazit ke koupi. Po proten ady lnk, diskusnch fr, webovch strnek a delm vybrn jsem si opt vybral notebook od ACERu, nebo jednak nejlpe sploval m poadavky, a jednak jsem byl se svm pedchozm ACERem opravdu spokojen do okamiku smrti cca 5 let intenzvnho pouvn povauji za nadstandard. E-mailem jsem se u jednoho z nejvtch prodejc pota v R (Czech Computer) ujistil, e opravdu nen mon notebooky v nabdce upravovat (tedy nikoli z hlediska ne/instalovanho OS), take nen jin monosti, ne si notebook od ACERu zakoupit se zbytenou licenc MS Windows 7 Home Premium. Na konci ervna 2011 si tedy odnm dom krabici s npisem "NB ACER Aspire 3750G" Po zapnut potae se objevil oekvan text licennho ujednn (EULA) mezi mnou a spolenost Microsoft, ve kterm dle zkuenost lid na internetovch frech, ze kterch jsem erpal informace, ml hned z kraje stt pro n ppad zcela zsadn odstavec: "By using the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not use the software. Instead, contact the manufacturer or installer to determine their return policy for a refund or credit."
Ilustrace 5: jak vypadala pvodn EULA (zdroj: www.ripper.profitux.cz)

esky:

"Pouitm softwaru pijmte tyto podmnky. Pokud je nepijmte, software nepouvejte. Msto toho se obrate na prodejce nebo instaltora a zjistte jeho zsady nhrad ve form penz i zbo ." Tak se tak stalo, ale ne docela. Oekvan text sice byl hned na zatku cel EULA, nicmn doba pokroila, a odstavec se lehce zmnil: "By using the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not use the software. Instead, contact the manufacturer or installer to determine its return policy. You must comply with that policy, which might limit your rights or require you to return the entire system on which the software is installed." esky: "Pouitm softwaru pijmte tyto podmnky. Pokud je nepijmte, software nepouvejte. Msto toho se obrate na prodejce nebo instaltora a zjistte jeho zsady poskytovn nhrady. Tyto zsady muste dodret, co me znamenat omezen vaich prv i nutnost vrtit cel systm, v nm je software instalovn."
1 viz Doporuen odkazy a reference nkde na konci dokumentu/lnku primrn inspirac pro m byla zdokumentovan zkuenost pana K. Prala 7

Kapitola II. Prvn kontakt

Znn licenc najdete zde: http://www. microsoft. com/About/Legal/EN/US/IntellectualProperty/UseTerms/Default. aspx "Nutnost vrtit cel systm " (?!) Tedy, stle jet mohu v ppad nesouhlasu s EULA kontaktovat vrobce potae s dost o vrcen MS Windows, ten ale nyn me ode mne poadovat vrcen celho potae, co byla prvn vc, kter m znervznila. Aha, take Microsoft spolen s vrobci pota zejm usoudili, e narstajc poet pokus2 o vrcen MS Windows je nebezpen fenomn, a rozhodli se v zjmu zachovn monopolu nastavit politiku vrcen tak, e v ppad, e nesouhlaste s tm, aby na Vaem potai byl MS Windows, holt muste vrtit cel pota (nebo se smit s faktem, e jste zaplatili za nco, co nechcete). Ilustrace 6: chybjc monost nesouhlasm i Ihned vzpt m natvala druh vc a to chybjc (zdroj: www.selfadhesivelabels.com) tlatko "nesouhlasm", pop. jin monost, jak projevit nesouhlas s EULA a instalaci MS Windows peruit. Pekvapen koukm, jak je Microsoft dobe vyzbrojen, pronesu pr vt o drzosti okoennch sprostmi slovy, a vypnm pota "natvrdo" delm podrenm tlatka pro za/vypnut potae, nebo nic jinho mi nezbv 3
monost peruit instalaci

2 viz nap. rozcestnk na tchto strnkch http://aful.org/communiques/court-paris-ufc-darty 3 Ne, ani po kliknut na ipku zpt v levm hornm rohu jsem se nedoklikal k monosti vyjden nesouhlasu s licenc a vypnut potae. 8

Kapitola III. bitva zan

Kapitola III. bitva zan


8.7.2011 jsem tedy pes oficiln webov formul technick podpory (nebo jsem pedpokldal, e tak bude odpov jistj, ne kdybych poslal e-mail, kter se me ztratit apod.) kontaktoval spolenost ACER s tm, e jsem koupil pota s MS Windows, kter jsem ale nechtl (koupit 13" notebook bez OS nebylo mono jak mi i e-mailem potvrdil tak sm "Acer Support") a e tedy chci uplatnit prvo na vrcen OS Windows dle EULA (End User Licence Agreement licenn podmnky), a jak e jsou tedy podmnky spolenosti ACER. K e-mailu jsem pihodil pr relevantnch odkaz tkajcch se "Windows tax" i "Windows refund"4, a dovolil si ocitovat z ACER webu pas o tom, jak jsou pro-zkazanick firma a jak je pro n orientace na pn a spokojenost zkaznka prioritou5, a e doufm, e se dohodneme na njakm uspokojivm een nejen pro ns (j a ACER), ale pro ns vechny. Zde je originl znn mho servisnho poadavku: ------------ Pvodn zprva -----------Od: <do_not_reply@acer-euro.com> Pedmt: Poadavek na servis vrobku Acer vrobn slo :LXRGV02023116029826500 Datum: 08.7.2011 16:06:38 ---------------------------------------Ven/ , V poadavek na zazen : LXRGV02023116029826500 byl pijat Vae slo servisnho ppadu je: 6167588G Zvada : -- Tento e-mail je uren pro obchodn oddlen spolenosti Acer -Dobr den, nedvno jsem si u prodejce Czech Computer s.r.o. zakoupil v notebook Acer Aspire 3750G, protoe to je pesn ten typ 13" notebooku, kter jsem hledal. Jedinou vadou na krse je pedinstalovan OS Windows 7 od Microsoftu. Vdl jsem, e chci notebook bez OS, nebo hodlm pouvat Linux. Ani Czech Computer, ani Alza (pedn prodejci pota v R) mi vak nebyli schopni nabdnout srovnateln notebook bez OS. Tak jsem kontaktoval pmo vs, Acer, kde jste mi potvrdili, e srovnateln notebook bez OS skuten nenabzte. A co he, ve srovnateln cenovo-vkonnostn kategorii je nenabz ani dn jin prodejce, o kterm je mi znmo. Jedin model, kter by pipadal v vahu je ASUS U36JC-RX269, kter je ovem o 4 tisce dra a m mj. hor grafiku a men disk. Mimo to,
4 tak se problmu k v zahrani - viz kapitola Doporuen odkazy a reference 5 http://www.webcitation.org/60Jzw3dId 9

Kapitola III. bitva zan mj minul notebook byl taky Acer, se kterm jsem byl velmi spokojen, tedy nemm (zatm) dvod kupovat si primrn notebooky jin znaky. *Na zklad licennch podmnek (EULA) - viz ne, kter jsem si peetl pi prvnm sputn potae, se vs tedy ptm, jak jsou vae zsady poskytovn nhrady za nechtnou a nevyuitou licenci Windows 7 Home Premium. S licenc jsem toti nesouhlasil a instalaci peruil.* Doufm, e najdeme spolen jin een, ne vrtit "cel systm", nebo notebooky Acer se mi lb a velmi m mrz, e nenabzte verze bez OS (pro??) Nutno upozornit, e nejsem sm, komu vad, e pedn vrobci notebook vnucuj uivatelm komern operan systm - tento fenomn je znm jako tzv. Windows tax (da z Windows). Vnucuj/vnucujete ho dle mho nzoru tm a neetickm zpsobem - EULA ji dokonce ani neumouje dt "nesouhlasm", musel jsem pota vypnout, abych uplatnil sv, v licenci explicitn uveden, prvo na nepokraovn v instalaci. Existuje ada ppad (viz nap. Google: "windows refund", z nich nkter se eily (spn) i soudn - viz nap. zde [http://aful.org/communiques/court-paris-ufc-darty], zde [http://ripper.profitux.cz/windows_refund/odkazy.html] i esk ppad zde [http://www.abclinuxu.cz/blog/kamil_paral/2008/8/vraceni-licence-windowsu-lenovo-cr]. Vzhledem k tomu, e dle vaeho oficilnho stanoviska [http://www.acer-group.com/public/index/services.htm] je "jednou z vaich zkladnch hodnot je prozkaznick pstup'" a e "Acer v v umstn prvn priority na naslouchn a uspokojovn poteb zkaznk", doufm, e se nejen dohodneme my (j a Acer) na uspokojivm een pro ns pro oba, ale e hlavn Acer pehodnot globln svou politiku vnucovn jedinho operanho systmu bez monosti vbru, aby lidi nebyli nuceni pst tyto zdlouhav a nron e-maily. Rozumm tomu, e vtina lid chce Windows. Nevm ale, pro by ti, co je nechtj, mli bt diskriminovni (?) Dkuji S pozdravem Martin Zahradnk --10

Kapitola III. bitva zan Relevantn st licence Microsoft: "...Pouitm softwaru pijmte tyto podmnky. Pokud je nepijmte, software nepouvejte. Msto toho se obrate na prodejce nebo instaltora a zjistte jeho zsady poskytovn nhrady. Tyto zsady muste dodret, co me znamenat omezen vaich prv i nutnost vrtit cel systm, v nm je software instalovn..." [viz http://www.microsoft.com/About/Legal/EN/US/IntellectualProperty/UseTerms /Default.aspx] Relevantn st licence Acer (v etin jsem ji nenael): "...BY INSTALLING THE ACCOMPANYING SOFTWARE OR ANY PORTION THEREOF, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT CONTINUE THE INSTALLATION PROCESS AND IMMEDIATELY DELETE ALL INSTALLED FILES, IF ANY, OF THE ACCOMPANYING SOFTWARE FROM YOUR COMPUTER SYSTEM..." [viz http://www.acer.com/worldwide/support/swa.htm] Servisn stedisko ACER je rychl, a tak mi zhy odpovdli, e zleitost pedali obchodnmu oddlen. 13.7. jsem (po 5 dnech), nicmn, stle jet od obchodnho oddlen ACER neml dnou odpov, a tak jsem svj poadavek urgoval nebo ACER na svch strnkch technick podpory garantuje odpov do druhho pracovnho dne: -------- Original Message -------Subject: Date: From: Re: Poadavek na servis vrobku Acer vrobn slo :LXRGV02023116029826500 Wed, 13 Jul 2011 10:22:11 +0200 (CEST) Crysman <Crysman@seznam.cz>

To: do_not_reply@acer-euro.com Dobr den, chtl bych urgovat tuto zleitost. Mt doma nov pota, na kterm mi b jen Linux bootnut z Flash disku, kter po kadm vypnut musm konfigurovat znovu. To nen dobr. Potebuji vdt, jak mm dle postupovat. Dkuji mnohokrt Martin Zahradnk Odpov pila obratem: v ppad se stle e, jakmile zskme vce informac, budeme Vs kontaktovat. OK, tedy ekme...

11

Kapitola III. bitva zan Za cca msc, dne 12.8. jsem (po 35 dnech) stle jet neml odpov (!) tedy jsem 15.8. zaloil nov servisn poadavek pes formul technick podpory ACER, kde jsem vyjdil nespokojenost s tm, e jsem ji 2x psal a dosud nemm odpov, a to e je podle m na e-mail nehorzn dlouho, e vty na jejich webu typu "...Acer believes in placing first priority on listening and satisfying customer needs..."

Ilustrace 7: Zdrazovn dleitosti zkaznka a jeho poteb na webu ACERu

psob v tomto kontextu ponkud przdn, atd. Zde je originl dalho mho poadavku ve stejn vci: -------- Original Message -------Subject: Poadavek na servis vrobku Acer vrobn slo :LXRGV02023116029826500 Date: Mon, 15 Aug 2011 15:51:07 +0200 (CEST) From: do_not_reply@acer-euro.com To: crysman@seznam.cz Ven/ , V poadavek na zazen : LXRGV02023116029826500 byl pijat Vae slo servisnho ppadu je: 6279150G Zvada : Dobr den, -- tento e-mail je uren primrn obchodnmu oddlen spolenosti Acer -ji od 8.7.2011 se s vmi (spolenost Acer) snam vyeit problm s licenc a ne-instalac MS Windows. 2x jste mi ji odpovdli, e "se ppad e" - viz ppady . 6167588G a 6181741G.
12

Kapitola III. bitva zan

Bohuel, dnes je ji 12.8., a stle jsem od vs jet nedostal kloudnou odpov. Jak tomu mm, prosm, rozumt? Vdl jsem, e to bude - vzhledem k povaze ppadu - trvat dlouho, neb tyto ppady se vtina vrobc sna co nejvce zdrovat (viz ada podobnch ppad zdokumentovanch rzn na webu), nicmn, msc u je, myslm, na e-mailovou odpov nehorzn dlouh doba. Jak mm rozumt vaemu "prozkaznickm pstupu"? - viz http://www.webcitation.org/60Jzw3dId - pedevm vty typu "...Acer believes in placing first priority on listening and satisfying customer needs..." psob v tomto kontextu ponkud przdn. Produkty spolenosti Acer se mi lb, mm s nimi dobr zkuenosti, Acer jsem doporuoval i nkolika znmm, neb pomr kvalita-cena-vkon je vborn. Nevm, pro takovouto ignorac pokozujete svj goodwill a dobr jmno firmy (??) Technici ze servisnho (kam te pu) odpovdaj dn do druhho dne, pesn jak proklamujete na webu. Nevm, pro to obchodnkm trv ticetinsobn dlouho (?) Vzhledem k tomu, e tmto kanlem se zejm een nedokm, prosm, zda byste nebyli tak laskavi, a neposlali mi pmo kontakt na njakho ve postavenho zstupce obchodnho oddlen, abych mohl tento ppad uzavt a hlavn, vyeit svj problm s msc zakoupenm potaem, kter de facto nemu normln pouvat. Velmi se vm omlouvm za nazloben tn, ale v postup mi jednodue nepijde pro-zkaznick. Doufm, e se jedn jen o njak nedorozumn, e to prost nkde zapadlo i tak nco - to se me stt, a e se ve ji brzo vysvtl a uzave, a u to dopadne jakkoli. Tohle vae komunikan ticho je dosti morn... S pozdravem Martin crysman Zahradnk Technici v servisnm stedisku byli jako obvykle rychl a odepsali obratem, e mj dotaz se stle zpracovv a e jet nemaj vce informac, e e-mail byl optovn peposln na obchodn oddlen, e v, e ve bude vyeeno co nejdve, a e dkuj za pochopen. OK, tedy znovu ekme...

13

Kapitola IV. poznej svho neptele

Kapitola IV. poznej svho neptele


16.8.2011 mi konen (po 39 dnech) pila odpov z obchodnho oddlen: -------- Original Message -------Subject: Date: From: Acer Aspire 3750G Tue, 16 Aug 2011 10:14:07 +0200 (CEST) <jmno vyjmuto>

Reply-To: <jmno vyjmuto> To: crysman@seznam.cz Ven pane Zahradnku, dovolte mi reagovat na V dotaz tkajc se na nabdky model u ady Aspire. Nae znaka se sna nabdkou oslovit co nejir spektrum zkaznk, proto mme modely rozdleny do modelovch tchto ad. adu Aspire, kterou oslovujeme domc uivatele s drazem na vysok vkon a uivatelsk komfort. adu Travelmate, kde je kladen draz na mobilitu a kompatibilitu v korportnch prostedch. U posledn jmenovan ady nabzme nkter modely bez operanho systmu, aby byla mon integrace u zkaznka na jeho firemn multilicenci. Modely Aspire jak vyplv z jejch clen jsou pro domc uivatele, kde se multilicence nevyskytuj, tud nem smysl nabzet notebook bez operanho systmu. U vech naich vrobk vak nabzme monost v ppad, e neodsouhlaste licenn podmnky vrtit operan systm do 30 dn po zakoupen notebooku , kdy tuto slubu provdme v naem servisnm stedisku v Brn. Vm e Vm tento email dostaten zodpov Vae otzky a zrove doufm, e nm i nadle zachovte pze. S pozdravem / Best Regards <jmno vyjmuto> Acer Czech Republic No, tak toto m pochopiteln vytoilo a to pedevm z tchto dvod: Pan JG z mho pohledu nesmysln argumentoval njakmi modelovmi adami, co je irelevantn, nebo j chci 13 notebook bez OS, co mi dn ada nezajist. Zcela zavdjc je informace, e se v domcnostech multilicence nevyskytuj docela by m zajmalo, kde na to piel. Sm jednu penositelnou licenci vlastnm, stejn tak nap. moje ptelkyn take evidentn se penositeln licence v domcnostech vyskytuj, a pan JG nepe celou pravdu. Nape, e mm monost OS vrtit do 30 dn po zakoupen notebooku a to sice a pot, co 30 dn od zakoupen notebooku uplynulo vinou neopodstatnnch asovch prodlev ze strany ACERu!
14

Kapitola IV. poznej svho neptele

Tedy 22.8. odepisuji: -------- Original Message -------Subject: Date: From: Re: Acer Aspire 3750G Mon, 22 Aug 2011 15:13:09 +0200 (CEST) Crysman <Crysman@seznam.cz>

To: <jmno vyjmuto>

Dobr den, pane <jmno vyjmuto> pedn, jak u jsem psal dve, ve Va nabdce nen (minimln v dob vbru nebyl) 13" notebook bez OS, take rozdlen na "ady" je irelevantn, pokud chci 13" notebook. Za druh, pete: > Modely Aspire jak vyplv z jejch clen jsou pro domc uivatele, kde > se multilicence nevyskytuj, tud nem smysl nabzet notebook bez > operanho systmu. To je samozejm nesmysl. Mon se v domcnostech nevyskytuj multilicence, to mete mt pravdu - a asi i mte - ale rozhodn se vyskytuj penositeln licence. Sm jednu takovou vlastnm, a nap. moje ptelkyn taky. Plnohodnotn ne-OEM licence jde nainstalovat na libovoln pota - cituji: "...Software smte pevst a instalovat jej v jinm potai. Takov pota se pak stv licencovanm potaem. Tuto operaci nesmte provst s clem sdlet tuto licenci mezi potai..." (viz licence Microsoftu - nap. zde http://www.microsoft.com/About/Legal/EN/US/IntellectualProperty/UseTerms/Default.aspx ) Jist uznte, e kupovat si pota s OS, kdy u OS mte dn koupen, je logick a ekonomick nesmysl. Stejn tak v ppad, e OS od firmy Microsoft nechcete vbec - na co byste v demokratickm svt mli mt pln prvo. Pi souasn irok nabdce OS nen divu, e stle vce lid OS Windows nepotebuje i nechce - zrovna jako j. A konen za tet, pete: > U vech naich vrobk vak nabzme monost v ppad, e neodsouhlaste > licenn podmnky vrtit operan systm do 30 dn po zakoupen notebooku, > kdy tuto slubu provdme v naem servisnm stedisku v Brn. Toto m, takkajc, zvedlo ze idle. Tuto odpov mi polete a pot, co uplynulo 30 dn od
15

Kapitola IV. poznej svho neptele doby, co jsem PC koupil? Pot, co jsem spolenost Acer 2x urgoval o vyjden - ve v dostatenm asovm pedstihu?! Pedpokldm, e vzhledem k extrmnmu zpodn odpovdi z va (spol. Acer) strany mm na vrcen stle prvo, nebo je to pouze vinou spolenosti Acer, e jsem se o tto monosti od vs nedozvdl vas - a to ani po opakovanm upomnn - viz sla servisnch ppad 6167588G (8.7.) a 6181741G (13.7.) Hodlm tto monosti vyut - jen jet potebuji vdt, jak bude ve refundace. Nov OEM licence v e-shopech stoj cca 2000 K (viz nap. http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=70092). Chpu, e vy (Acer), jakoto velkoodbratel, mte jist podstatn vhodnj podmnky, neli koncov zkaznk, take nepedpokldm, e byste nabzeli refundaci v tto vi. Zrove ale nepedpokldm smnou sumu 200 K...

Dkuji za odpov Martin Zahradnk PS: omlouvm se, e odepisuji a 6. den, byl jsem na cestch...

ekal jsem 10 dn, dn odpov nepila. A tak jsem byl 1.9. nucen znovu pst upomnkov e-mail: -------- Original Message -------Subject: Date: From: Re: <jmno vyjmuto> is out of the office. Thu, 01 Sep 2011 00:31:30 +0200 (CEST) Crysman <Crysman@seznam.cz>

To: <jmno vyjmuto> Dobr den, prosm, pokud mete, odpovzte na mj e-mail, kter jsem poslal ped 10 dny (22.8.) dkuji Martin Zahradnk PS: To, jak nevkusn to cel probh, nekladu za vinu Vm osobn, ale spolenosti Acer jako celku. Neberte si to, prosm, osobn.

> ------------ Pvodn zprva -----------> Od: <jmno vyjmuto> > Pedmt: <jmno vyjmuto> is out of the office. > Datum: 22.8.2011 18:45:39 > ---------------------------------------16

Kapitola IV. poznej svho neptele > > I will be out of the office starting 22.08.2011 and will not return until > 24.08.2011. > Tentokrte pan JG odpovd ihned obratem: > ------------ Pvodn zprva -----------> Od: <jmno vyjmuto> > Pedmt: Re: <jmno vyjmuto> is out of the office. > Datum: 01.9.2011 08:16:26 > ---------------------------------------> Vazeny pane Zahradnik, > spolecnost Acer dovazi notebooky predevsim s predinstalovanym operacnim > systemem Windows. Po noteboocich bez operacniho systemu neni dostatecne > velka poptavka, proto dovazime jen urcite rady. > Je mi lito, ze Vami vybrane zarizeni bylo prave s Windows, nicmene byla to > Vase volba a notebook jste si dobrovolne zakoupil. Kdyz nyni uvedu priklad > z automobiloveho prumyslu - kdyz si kupujete auto, taky si u vyrobce > nestezujete, ze model ktery jste si koupil ma klimatizaci, ale vy by jste > radeji misto klimatizace mel v aute radio... Stejny princip plati i v > tomto pripade. > > Pokud se zarizenim nejste spokojeny, muzete notebook vratit a spolecnost > Acer vam vyplati castku, kterou jste za zarizeni zaplatil. > > S pozdravem / Best Regards > <jmno vyjmuto> > Acer Czech Republic Aha, take zatmco posledn mi bylo nabdnuto OS Windows vrtit, tak nyn pot, co se ukazuje, e o vrcen opravdu stojm je mi vysvtlovno, e nemu mt msto klimatizace rdio (?!) Kdy u zstaneme u tohoto nevhodnho pirovnn (nebo u auta je oboj HW) to je opravdu problm si koupit auto bez klimatizace i bez rdia? i v njak dan kombinaci? J mm za to, e by to neml bt problm ale mon jsem mimo (?), nebo o auta se nezajmm. Tehdy, u dost unaven a rozhoen, rezignovan odepisuji: -------- Original Message -------Subject: Date: From: Re: Re: <jmno vyjmuto> is out of the office. Thu, 01 Sep 2011 18:26:02 +0200 (CEST) Crysman <Crysman@seznam.cz>

To: <jmno vyjmuto>


17

Kapitola IV. poznej svho neptele

Dobr den, ano, notebook jsem si zakoupil a vdl jsem, e tam bude MS Windows, nicmn, Vae srovnn s automobilem je lich. U klimatizace v automobilu toti nen EULA (licenn podmnky), podle kterch mm nrok na to, abych s vrobcem eil postup pro vrcen. Vtah z EULA jsem citoval ji ve svch dvjch e-mailech, ale ocituji ho znovu: "...Pouitm softwaru pijmte tyto podmnky. Pokud je nepijmte, software nepouvejte. Msto toho se obrate na prodejce nebo instaltora a zjistte jeho zsady poskytovn nhrady. Tyto zsady muste dodret, co me znamenat omezen vaich prv i nutnost vrtit cel systm, v nm je software instalovn..." [viz http://www.microsoft.com/About/Legal/EN/US/IntellectualProperty/UseTerms/Default.aspx ] Pokud nejsem spokojen se zazenm... J jsem se zazenm spokojen. S m spokojen rozhodn nejsem, je politika vnucovn operanho systmu a monopolizace trhu Microsoftem, kterouto vrobci tmto zpsobem podporuj. Navc se celou dobu prost jen snam uplatnit sv zkonn prvo - viz licence. Vy jste se (Acer) nakonec t rozhodli vyut svho prva - viz "...me znamenat omezen vaich prv i nutnost vrtit cel systm, v nm je software instalovn...", co akceptuji. Nicmn, o celm ppadu se jet poradm s Uadem pro ochranu hospodsk soute, Sdruenm pro ochranu spotebitel i eskou obchodn inspekc, nebo situace na trhu nen zdrav - ostatn, nen to poprvn, co Microsoft vykazuje znmky monopolnho jednn (nyn za solidn podpory vrobc pota)... Vm, e nejde jen o problm spolenosti Acer, toto nen moje kick vprava proti Aceru - vtina vaich konkurent by se velmi pravdpodobn chovala stejn i podobn - co samozejm celou situaci na trhu jet vce zhoruje. Dodnes mi nikdo neobjasnil, co me bt tak sloitho na tom prodat notebook bez operanho systmu (?) Ve Va metafoe - pro nejde nikde v R koupit jedin Opel Corsa bez klimatizace (klimatizace dodvan vhradn jednm vrobcem)?! Mon pecijen notebook vrtm (pestoe jsem s nm paradoxn spokojen) a zkusm se poohldnout po jinm modelu - pravdpodobn na jinm, ne eskm trhu... Dkuji Vm za poskytnut informace. Servisn stedisko se nachz v Brn - Slatin na ulici Tuanka, je to tak sprvn? S pozdravem Martin Zahradnk Dle u probhla jen krtk komunikace o tom, kdy a kde pesn notebook ACER vrtit, co jsem tak v polovin z 2011 po vce ne 70 dnech od zakoupen udlal. stku za notebook mi ovem nevyplatila spolenost ACER, jak mi bylo eeno, nbr jsem po vrcen notebooku musel ekat, a mi pijde potou njak dopis, na zklad kterho jsem musel jet osobn jt za prodejcem (!), kde jsem notebook koupil, a tam teprve dostat penze nazpt, pestoe mi bylo eeno, e penze mi vyplat spolenost ACER (viz odpov obchodnho z 1.9.2011).

18

Kapitola V. prohrl jsem bitvu, vlka pokrauje...

Kapitola V. prohrl jsem bitvu, vlka pokrauje...


Vzhledem k tomu, e cel zleitost trvala tak dlouho (celkem 59 dn do finln dohody s obchodnm oddlenm), tak jsem po konenm vrcen notebooku pi novm przkumu zjistil, e na trhu se k m velk radosti u objevil 13 notebook bez OS s poadovanmi parametry, nikoliv vak od spolenosti ACER, nbr ASUS. Tedy od jna 2011 jsem spokojenm majitelem notebooku ASUS U36SD, na kterm pi bhu OS Xubuntu 11.04 vznikla konen podoba tohoto textu.

asov osa komunikace mezi crysmanem a spolenost ACER


odpovdm obchodnmu odd. 1. urgence kontakt tech. podp. ACER kvli vrcen MS Windows
25.6.2011 dny

3. urgence nikdo neodpovd... odpovdm obchodnmu odd.

2. urgence nov servisn poadavek stle dn odpov


16.8.2011

5.9.2011
60 70 80

0
0 10 20 30 40 50

52 dny odpov z tech. podp., e pedaj obchodnmu odpov z tech. podp., e stle se e, e znovu pedaj obch. odd. 1. odpov z obchodnho odd. (e mu zadat o refundaci do 30 dn od koup) odpov z obch. odd. (e mu vrtit jedin cel notebook) odpov z obch. odd. (jak odstoupit od smlouvy)

koup novho ACERu 3750G

odpov z tech. podp., e se e

Ilustrace 8: asov osa komunikace se spolenost ACER

Protoe jsem byl nakonec z pro m dodnes neakceptovatelnch dvod donucen cel pota vrtit (pestoe jsem s nm byl jinak spokojen), rozhodl jsem se celou zleitost posunout o rove ve tedy oslovit relevantn ady.

19

Kapitola VI. zapojen ad

Kapitola VI. zapojen ad


Jak jsem sliboval v jednom z mch poslednch e-mail obchodnmu oddlen spolenosti ACER, s problmem a dost o pomoc jsem kontaktoval i vechny tam zmnn instituce, tedy Uad pro ochranu hospodsk soute (OHS), Sdruen pro ochranu spotebitel (SOS) a eskou obchodn inspekc (OI). Od zapojen ad jsem si sliboval nkolik vc jednak jsem chtl znt nzor nezvisl a odborn strany, druhak m zajmalo, zda by mi nkdo z nich byl schopen a ochoten v mm boji proti Golii pomoci. Tedy jsem na konci jna (kolem 26.10.2011) vem elektronicky doruil tento dopis: Dobr den, v nedvn dob jsem byl po dlouhch peripetich se spolenost ACER nucen vrtit mnou od nich zakoupen notebook, protoe jsem nesouhlasil s licennmi podmnkami (EULA) mezi mnou a spolenost Microsoft, kter se objevily pi prvnm sputn potae. Obchodn oddlen spolenosti ACER mi (mimochodem po zcela nepimen dlouh dob) nenabdlo jinou monost, ne vrtit cel pota - pestoe jsem chtl jen nhradu za nechtn MS Windows. Obracm se na vs s dost o pomoc i vysvtlen tto trn nezdrav situace: jako spotebitel chtjc si zakoupit men (13") notebook bez OS (operanho systmu) nemm tm dnou monost tak uinit. V dob, kdy jsem koupil notebook ACER, jsem ml dokonce prv jednu jedinou mn znmou monost - notebook bez OS od spolenosti ASUS, bohuel parametry nevyhovujc mm poadavkm. Situace s notebooky obecn nen o nic lep - viz piloen grafy. Ptm se, jak je mon, e trh je zcela ovldn Microsoftem, a e na to vrobci/prodejci pota pistupuj? Hardware a software jsou dv zcela samostatn, na sob nijak nezvisl vci. Pravdou sice je, e pro plnohodnotnou prci na PC potebuji operan systm, nicmn, v dnen dob je na trhu ada OS, kter lze pro prci na PC vyut vtina z nich je dokonce zdarma (Ubuntu, Fedora, Gentoo, Mint...) Neexistuje tedy podle m dvod, pro by se notebooky mly prodvat tm vhradn (viz piloen grafy) prv s jednm - navc komernm (!) - operanm systmem?! A i kdybych nepouval OS Linux, klidn mohu vlastnit penositelnou (tedy provozovatelnou na libovolnm jednom potai) licenci MS Windows, kter je mi ale vlastn k niemu, kdy mi trn situace vnucuje ke kadmu novmu notebooku novou licenci od spolenosti Microsoft (kter jist nco stoj, protoe ji nkdo nkde musel s njakmi nklady "vyrobit")! Situace v zahradnictv: pro jsem nucen ke kad konvi si zaplatit i pracovn rukavice? Co kdy mi nevyhovuj? Co kdy u mm troje doma? Pro mm platit za nco, co nechci a nevyuiji? Chpu, e vtina lid chce pota s pedinstalovanm OS... Nech se tedy prodvaj potae s pedinstalovanm OS - pro ale nemm mt monost nechtn OS vrtit a zskat zpt st penz? J chci koupit hardware, nikoli harware PLUS software. Takovou situaci na trhu, kdy jsem nucen si koupit oboj, povauji za nesprvnou, nezdravou a neefektivn, a snahy Microsoftu a vrobc/prodejc pota za monopolizujc. Pro m Microsoft ve svch podmnkch (EULA) k Windows 7 novou formulaci: "...Pouitm softwaru pijmte tyto podmnky. Pokud je nepijmte, software nepouvejte. Msto toho
20

Kapitola VI. zapojen ad

se obrate na prodejce nebo instaltora a zjistte jeho zsady poskytovn nhrady. Tyto zsady muste dodret, co me znamenat omezen vaich prv i nutnost vrtit cel systm, v nm je software instalovn..."? Konkrtn "Nutnost vrtit cel systm"? Dve tam nic takovho nebylo - viz EULA k MS Windows XP Professional: "... Pokud nesouhlaste s tmito licennmi podmnkami (EULA), nesmte pouvat i koprovat SOFTWARE, a ml/a byste promptn kontaktovat vrobce pro instrukce, jak vrtit nepouit/ produkt/y v souladu s vrobcovmi zsadami o poskytnut nhrady..." " Cel znn obou licenc v anglickm originle viz zde: http://www.microsoft.com/About/Legal/EN/US/IntellectualProperty/UseTerms/Default.aspx
Dkuji za vae vyjden a ppadnou pomoc s bojem proti tomuto nedoucmu jevu - v souasn dob pi podrobn lnek popisujc celou problematiku, kter hodlm zveejnit na Internetu, nkolika eskch potaovch serverech (prozatm mm domluvenu spoluprci se serverem root.cz) a kdy se zada, tak i v tisku/asopise. Vae stanovisko by (nejen mn) mohlo pomoci... Jakkoli dotazy rd zodpovm. S pozdravem Martin crysman Zahradnk

K e-mailu jsem pipojil stejn grafy a zdrojov tabulky, jak jste mli monost bhem ten tohoto pbhu ze zatku zhldnout.

Reakce OI
Nejrychlej byli na OI (esk obchodn inspekci) odepsali u 3.11.2011. Bohuel, rychlost odpovdi korespondovala s kvalitou, a tak jsem se jen dozvdl, e

...se jedn o ucelenou nabdku, jej neoddlitelnou soust je i operan systm


,e

Proti takov nabdce nelze z pohledu OI nic namtat


,a e tedy

jednn prodvajcch nenapluje znaky deliktnho jednn, kter by svou podstatou nleelo do dozorov psobnosti OI.
Zde najdete cel vyjden OI. Inu, tady zd se vbec nepochopili i se ani neobtovali pochopit podstatu problmu . Budi, s tm maj problmy i v jinch zemch viz Doporuen odkazy a reference. Dokonce se ani neobtovali vyjdit se k tomu, pro a jakm zpsobem Microsoft zmnil EULA i jak e to je s tmi multilicencemi. Nezbvalo tedy ne doufat v lep pstup zbylch instituc...

Reakce OHS
Kdy u jsem pestval doufat, tak nakonec 6.2.2012 (po 3 mscch) odpovdli z OHS (ad pro ochranu hospodsk soute). Narozdl od OI si dali s odpovd vce zleet, co by jen kvantitativn dokazuj i 3 strany dokumentu ve srovnn s jednou stranou u OI. Nicmn, kvalitativn pli k posunu nedolo. Co jsem se dozvdl? Nejprve jsem se dozvdl, e jsem se obrtil na sprvnou instituci:

21

Kapitola VI. zapojen ad [povinnost adu...] ochrana soute na trhu vrobk a slueb proti jejmu vylouen, omezen, jinmu naruen nebo ohroen, jednak dohodami soutitel, zneuitm dominantnho postaven soutitel nebo spojenm soutitel. Potom, e u se tmto problmem zabvali, Pokud se tk distribunho systmu spolenosti Microsoft, ad na zklad vsledk dvjho eten [] a e... Koncov zkaznk, kter si kupuje hardware s produkty spolenosti Microsoft pedinstalovanmi DOEM nebo COEM vrobcem, zskv pmou licenci koncovho uivatele od DOEM vrobce, ppadn COEM vrobce, a nikoli od spolenosti Microsoft. ...a tedy... ad nezjistil, e by spolenost Microsoft zavazovala vrobce HW sestav k instalaci operanho systmu do jimi distribuovanch pota (Spolenost Microsoft se v roce 1994 zavzala vi Evropsk komisi neuzavrat s vrobci pvodnho vybaven dn licenn smlouvy, jejich ustanoven by zakazovala nebo omezovala jejich monost licencovat, prodvat nebo it jakkoli operan systmy jinch vrobc ne spolenosti Microsoft. ) No, a te to zan bt zajmav: K Va nmitce vzanho prodeje operanho systmu a HW sestav, ad dle uvd, e vnucovan vrobek nesm s poadovanm plnnm souviset vcn ani podle obchodnch zvyklost. V danm ppad vak uveden podmnky naplnny nejsou, nebo operan systm je nezbytn k pln funknosti osobnho potae. No, ale to j pece vm, i jsem jim to psal ( ...Pravdou sice je, e pro plnohodnotnou prci na PC potebuji operan systm, nicmn, v dnen dob je na trhu ada OS, kter lze pro prci na PC vyut vtina z nich je dokonce zdarma... ) Pro nereaguj na skutenost, e existuje ada alternativnch OS? Pro mi odepisuj tm, e nap nco, co jsem napsal u sm?! Dle p, e: [ad...] zjistil, e na trhu jsou nabzeny tak notebooky bez jakhokoliv nainstalovanho operanho systmu, nebo s jinm operanm systmem ne Windows. Spotebitel maj dle v ppad zakoupen HW s operanm systmem Windows monost odmtnout licenci za tento software a obdret tzv. refundaci od prodejce. O konkrtnch podmnkch poskytovn tchto nhrad rozhoduje prodejce i vrobce notebooku. adu vak v tto souvislosti nepslu jakkoliv zasahovat do soukromoprvnch spor. Stejn jako ve vdy to jsem jim taky psal, dokonce s podrobnmi grafy a tabulkami. (etl to nkdo?) Pro nijak nekomentuj skutenost, e Microsoft zmnil EULA tak, e ...tyto zsady muste dodret, co me znamenat nutnost vrtit cel systm ? Dle p, e: Skutenost, e na trhu pevauj notebooky s danm pedinstalovanm operanm systmem je tedy odrazem poptvky, kdy pevn st spotebitel poaduje notebooky prv s operanm systmem dan spolenosti. Odkud berou informaci, e spotebitel poaduj notebooky s OS od Microsoftu? Na to byl njak przkum? Jak, kdy, kdo ho dlal, a kde byl uveejnn? Mm oprvnn dvod povaovat toto tvrzen pouze za domnnku, nikoliv fakt odpovdajc skutenosti.

22

Kapitola VI. zapojen ad J se tak domnvm, e vtina lid chce Windows, ale: 1. to jsem jim pece psal (etl to nkdo?) 2. nijak tuto hypotzu (by zejm oprvnnou) nepodloili 3. menina, kter OS Windows nechce, pece nemus bt utlaovna a nucena do koup neho, co nechce. Stejn tak lid, co ji licenci na OS Windows vlastn viz mj pvodn dopis. Dle p o tom, jak distribun systm spolenosti Microsoft byl pedmtem eten tak dalch soutnch ad v Evrop (Ah, kupodivu... pro asi?), jak na to reagovali atd. Zvrem p, e: [] proetenm Vaeho podntu nebylo zjitno naruen hospodsk soute , jeho posouzen by spadalo do psobnosti adu (S ohledem na teritoriln rozsah monho poruen soutnch pedpis, kdy popsanm chovnm mohou bt podstatn doteny vce ne ti lensk stty EU, je k posouzen namtanho chovn pslun Evropsk komise, jak vyplv z Oznmen Komise . 2004/C 101/03 o spoluprci v rmci st soutnch ad. ). V tomto PDF najdete cel vyjden OHS.

Reakce SOS
SOS mi a doposud neodpovdli. To jim, nicmn, nemm za zl, nebo jde o neziskovku, kter v dob, kdy jsem jim psal, mla na svm webu informace o tom, kolik zleitost vyizuj a kolik e moc maj prce a e pros o trplivost atd. + informace o tom, co dlat, pokud nco chci rychleji (eho jsem j nevyuil). V souasn dob je dokonce innost SOS pozastavena, provoz nkterch st zajiuje SOS JmK.

23

Souasn stav na trhu s notebooky

Souasn stav na trhu s notebooky


Vzhledem k tomu, e od zrozen problmu uplynul u skoro rok, a od m analzy trhu pl roku, rozhodl jsem se zmapovat po pl roce stejnm zpsobem trh znovu. Takto to dopadlo:

celkov poet 13" notebook na trhu u 4 velkch prodejc


8

bez OS/free OS s MS Windows

361

Ilustrace 9: celkov poet 13" notebook (konec kvtna 2012)

celkov poet notebook na trhu u 4 velkch prodejc


214

bez OS/free OS s MS Windows

2666

Ilustrace 10: celkov poet notebook (konec kvtna 2012)

24

Souasn stav na trhu s notebooky

nabdka 13" notebook u 4 velkch prodejc


140 120 100 80
ks

60 40 20 0 czc.cz 100mega TSBohemia


prodejce

bez OS/free OS s MS Windows

Alza.cz

Ilustrace 11: nabdka 13 notebook vybranch prodejc (konec kvtna 2012)

nabdka notebook u 4 velkch prodejc


1000 800 600
ks

400 200 0 czc.cz 100mega TSBohemia Alza.cz


prodejce

bez OS/free OS s MS Windows

Ilustrace 12: nabdka notebook vybranch prodejc (konec kvtna 2012)

Jak vidno, situace se pli nezmnila, problm je stle aktuln.

25

Strun shrnut cel kauzy

Strun shrnut cel kauzy


Protoe, jak vyplynulo z internetov diskuse pod lnky na serveru root.cz, pro nkter tene je celkov text pli dlouh, pokusm se zde v nkolika mlo bodech napsat krtk shrnut: 1. Chtl jsem na jae 2011 koupit vkonn 13 notebook bez OS MS Windows. 2. Po prozkoumn eskho trhu jsem zjistil, e v nabdce je jedin 13 notebook bez OS, kter je ale bohuel paradoxn dra a he vybaven ne jeho konkurenti s MS Windows. 3. Oslovil jsem prodejce Czech computer a spolenost ACER, zda mi jsou schopni dodat notebook bez OS pr ne. 4. Protoe notebook jsem poteboval, z ve popsanch dvod jsem byl donucen koupit si notebook (nakonec ACER) s MS Windows, kter jsem ale na zklad podmnek licennho ujednn (EULA) chtl vrtit co je legitimn monost uveden v licenci. 5. Pi prvnm sputn PC jsem zjistil, e podmnky v EULA byly oproti situaci, kterou jsem oekval na zklad zkuenost jinch lid zmnny, a to takovm zpsobem, aby vrtit nechtn MS Windows bylo v podstat nemon. 6. Kontaktoval jsem spolenost ACER pes oficiln formul technick podpory s tm, e bych na zklad EULA rd zjistil jejich podmnky refundace (vrcen MS Windows) a toto sv prvo uplatnil. 7. Kdy se obchodnci dlouho k tmatu nevyjdili (technici odepsali hned, e pedaj obchodnmu), zleitost jsem urgoval. 8. Kdy se stle neozvali (to u bylo dle ne msc od pvodn dosti), zaloil jsem nov servisn poadavek s urgenc pedchozho e si myslm, e u to je teda fakt dlouho, a e dm znovu o odpov, a e: ...postup mi jednodue nepijde pro-zkaznick. Doufm, e se jedn jen o njak nedorozumn, e to prost nkde zapadlo i tak nco - to se me stt, a e se ve ji brzo vysvtl a uzave, a u to dopadne jakkoli. Tohle vae komunikan ticho je dosti morn... 9. Po 39 dnech (!) od zaloen dosti a 2 urgencch mi konen pila odpov z obchodnho oddlen, e: ...U vech naich vrobk vak nabzme monost v ppad, e neodsouhlaste licenn podmnky vrtit operan systm do 30 dn po zakoupen notebooku... 10. Odpovdl jsem, pro e mi toto p a po uplynut onch 30 dn, a e hodlm tohoto i nadle vyut, a mi nap vi refundace. 11. Kdy ani po 10 dnech nikdo nereagoval, zleitost jsem opt byl nucen urgovat. 12. Bylo mi obratem (v rozporu s pedchozm e-mailem) odpovzeno, e nemu mt msto klimatizace rdio (tedy e se nic refundovat nebude), a e pokud nejsem s notebookem spokojen, mu ho vrtit, a e ACER mi vyplat stku, kterou jsem za nho utratil. 13. Odpovdl jsem, e si stle nerozumme, e j pece jsem spokojen s notebookem, ne vak s tm, e je na nm MS Windows, kter j dle EULA mm monost vrtit, a e tedy akceptuji jejich rozhodnut donutit m vrtit cel pota, a jak a kde to mm udlat, ale e kontaktuji pslun ady (OI, SOS, OHS) a o cel vci se s nimi poradm. 14. Notebook jsem nakonec vrtil v servisnm stedisku v Brn. stku za notebook mi ale nevyplatila spolenost ACER, jak mi bylo avizovno, nbr jsem musel ekat na dopis, se kterm
26

Strun shrnut cel kauzy jsem jet musel jt za prodejcem, kde jsem notebook koupil, a nechat si to proplatit tam. 15. Kontaktoval jsem ve zmnn ady. 16. Jejich odpovdi jsem ji pomrn strun popsal v kapitole VI. Na celm ppadu mi nejvce vadilo to komunikan ticho, hra ACERu na mrtvho brouka to, e zvolili strategii nechme ho vycukat, mon ho to pejde... takovch floutk tu u pr bylo... . Pro nenapsali zrovna nco o podmnkch refundace? Windows vrtit lze, a v nsledujcm, e ne? Pro v jednom e-mailu ekli, e MS

Mrz m, e ani obchodnk ACERu, ani OI a OHS nepochopili i se ani nesnaili pochopit podstatu problmu, pestoe jsem uvedl pomrn podrobn a jasn informace, motivace a vysvtlen, vetn relevantnch odkaz. Cel ppad nen o pr stovkch za vrcen OS proto jsem to cel opravdu neabsolvoval, jde o princip, prva6 a svobody ns vech. Prosm tene, co maj zjem o hodnotnou diskusi i chtj tma pochopit v cel sv hloubce, aby si peetli cel text, ne jen zde uveden vtah, nebo se tu mohly ztratit nkter dleit detaily.

6 Tm nemyslm souasnou legislativu, mm na mysli skuten mon prva jednotlivce vyplvajc z etiky a morlky, jaksi implicitn sprvnosti. Zkony (definovny explicitn) jsou a budou vdy jen chabm piblenm se tomuto optimlnmu stavu. 27

Epilog

Epilog
Inu... bojovat se zkostnatlmi nabubelmi giganty dcmi se pravidlem penze a na prvnm mst je obtn. Protoe relativn nejlep odpov mi pila od OHS, chtl bych je kontaktovat znovu po uveejnn tohoto lnku budu se z nich snait dostat odpovdi na m ve uveden otzky a celou zleitost nkam dle posunout. Pokud to nezabere, budu si mon stovat u Evropsk komise uvidme, kolik mi zbude tady po tom vem sil a chuti. Ideln by bylo, kdyby nkdo pevzal tafetu... Klovmi otzkami v cel vci jsou: 1. Pro je tm nemon si koupit notebook bez OS, pro si musm koupit MS Windows, pop. pro nelze OS Windows vrtit a dostat zpt st penz, kdy existuje dlouh ada skvle funknch dostupnch alternativ (nap. GNU/Linux). 2. Pro mi Microsoft a vrobci pota vnucuj pi koupi novho potae vdy novou licenci na OS, kdy u nap. jednu licenci Windows (za kterou jsem dn zaplatil) legln vlastnm? 3. Pro se ani ady zajmajc se o trh a konkurenn boj nezaobraj tm, e Microsoft zmnil licenn podmnky (EULA) tak, e nyn, pokud nechcete MS Windows, muste vrtit cel pota? Jinmi slovy: nemte ji jinou monost ne si dan notebook koupit prv s MS Windows. Pipomnm, e u konkurence si nepomete viz grafy a situace na trhu. 4. Pro je tak sloit domhat se svho, navc v EULA explicitn uvedenho, prva? Dodrujete podmnky stanoven jak Microsoftem, tak vrobci pota, dte se jimi, a pesto je s vmi zachzeno jako s nkm, kdo chce jen prudit (viz tak ostatn ppady v sekci Doporuen odkazy a reference) Rd bych tak zdraznil, stejn jako jsem to tehdy psal i onomu zstupci obchodnho oddlen, e toto nen dn taen proti spolenosti ACER. Problm se tk tm vech prodejc notebook v esk republice. Pokud vte o njakm, kter se chov jinak, napite a u do diskuse pod zvren dl serilu, nebo pmo mn na e-mail. Je mrzut, e prodejci, namsto aby to vzali jako pleitost uspokojit nemal segment na trhu, k zleitosti pistupuj jako k hrozb. Vyzvm vs vechny, co se vs tento problm tak tk, abyste se pidali k nm do tohoto nerovnho boje. Neznm lep zpsob jak s nimi bojovat, ne pouvat jejich jazyk a zpsoby tedy vytvoit silnou NEpoptvku po noteboocch s OS Windows a naopak vytvoit siln tlak a poptvku po noteboocch bez OS, pop. njakou voln dostupnou alternativou (nap. GNU/Linux). Tuto poptvku je teba vytvoit tak, aby byla etn zaznamenna jinak se spousta lid tv, e poptvka po potach bez Windows neexistuje i se bl nule (najdou se i nadenci, co tvrd, e GNU/Linux a podobn operan systmy nikdo nechce). Pedevm apeluji na zamstnance velkch GNU/Linuxovch distribuc (SuSe, RedHat/Fedora, Ubuntu...) - prosimvs, pro by spolenosti vyvjejc a pouvajc na svch firemnch potach tm vhradn GNU/Linux a vy, jejich zamstnanci, mli vyhazovat penze za nechtn a zbyten licence MS Windows?! Nepijde vm to kdy u ne absurdn zbyten, neefektivn a neekonomick? Spotebitel, nenechejme se utiskovat a nkam tlait jen proto, e oni maj moc a penze protoe pokud to umonme, mra tisku a tlaku se bude jen zvtovat... Dkuji za v zjem Martin crysman Zahradnk crysman@seznam.cz www.crysmanovo.blogspot.com
28

Podkovn

Podkovn
Velmi dkuji panu Kamilu Pralovi, z jeho ppadu jsem erpal cenn informace. Stejn tak dkuji lidem jako nap. uivatel dumblog, Scruffy i DarkThinker, kte si tak vybrali nronou cestu odporu proti semi-dikttu nadnrodnch gigant (viz i dal odkazy v zvru). Dle dkuji vem rozumn a konstruktivn diskutujcm uivatelm pod lnky na serveru root.cz, hlavn (ale nejen) tm, co se postavili za m (resp. za relevanci a vnost problmu) pi nronch diskusch s pznivci mlen, manipulace a polopravd. Tak dkuji sv ptelkyni a nkolika dalm lidem za morln podporu, a fredaktorovi Petru Krmovi za to, e mi umonil texty zveejnit na serveru root.cz. Tak dkuji spolenosti ASUS a jejm distribunm partnerm za to, e jsem na eskm trhu mohl sehnat 14 notebook bez OS MS Windows. Toto sv dky jsem t spolenosti ASUS zaslal pes jejich oficiln formul technick podpory, kde mi po krtk vmn e-mail bylo eeno, e m informace budou pedny veden, tedy snad opravdu byly. Myslm, e je dleit, aby (nejen) vrobci a dodavatel HW dostvali i pozitivn zptnou vazbu, pokud nco dlaj dobe.

29

Doporuen odkazy a reference

Doporuen odkazy a reference


Vrcen licence Windows u Lenovo R http://www.webcitation.org/65k1ZVDRc Navraceni (refundace) licence Win7 Lenovu http://www.webcitation.org/68f5QSdKu Dotaz: Zkuenosti s vracenm penz za Windows s IBM/Lenovo v R? http://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/show/169352 dost o oficiln vyjden http://ripper.profitux.cz/windows_refund/16. 6.08-zadost_o_oficialni_vyjadreni.txt PC-Windows bundling, first hearing at TGI in Paris: UFC Que Choisir against Darty http://www.webcitation.org/65k19JJJn I've installed Linux, now give me my Windows refund http://forums.fedoraforum.org/showthread.php? t=139627&page=1&pp=15 EU complaint concerning the forced sale of Microsoft OS with notebooks in Belgium and other EU countries http://mail.fsfeurope.org/pipermail/discussion/2006-June/006084.html Attempting to get a Refund for not accepting the Windows Vista EULA http://forums.anandtech.com/showthread.php? t=286035 Software-Hardware Bundling Not Accepted In France http://www.edri.org/edrigram/number10.3/software-hardware-bundling-illegal Surprises Inside Microsoft Vista's EULA, http://www.securityfocus.com/columnists/420 Uiten rozcestnk ohledn vracen MS Windows http://www.webcitation.org/65k1JXxQq Jak jsou podmnky pro vzan prodeje? http://www.dolceta.eu/ceska-republika/Mod1/Jake-jsou-podminky-pro-vazane.html

Odkazy na instituce: esk obchodn inspekce http://www.coi.cz/cs/ ad pro ochranu hospodsk soute http://www.compet.cz/ Sdruen obrany spotebitel http://www.spotrebitele.info/ Sdruen eskch spotebitel http://www.konzument.cz/

30