You are on page 1of 30

.T..

Makina Fakltesi

Makina ve malat Mhendislii Programlar Staj Uygulama Esaslar

.T.. Makina Fakltesi Staj Komisyonu

NDEKLER

1. Ynetim yaplanmas 2. Grev tanmlar 3. Stajlar 3.1. 1. Grup Staj (MAK200) 3.2. 2. Grup Staj 3.3. 3. Grup Staj 3.4. Uzun Dnem Staj 3.5. Yurtdnda Staj 4. Staj Takvimi 5. Staj ncesi ve sonras yaplacak ilemler 6. Stajlar ile ilgili genel dzenlemeler 7. AP, yatay ve dikey gei rencileri iin staj dzenlemeleri 8. Stajlarn Deerlendirilmesi 9. Emniyeti ile ilgili hususlar 10. letiim Bilgileri 11. Ekler

Sayfa 2 3 4 5 5 5 6 6 7 10 11 13 14 15 24 25

1. YNETM YAPILANMASI

Makina Fakltesi, Makina ve malat Mhendislii Programlar rencilerinin, renim sreleri boyunca zorunlu olarak yapacaklar stajlar aada (ekil 1) belirtilen ynetim plan erevesinde gerekletirilir. Her birim, kendi grev ve sorumluluklar dahilinde almalarn yrtr. Bu grev ve sorumluluklar bir sonraki blmde ifade edilmitir. renciler, stajla ilgili dokman ve bilgilere Staj Ofisi veya Makina Fakltesi web sitesinden ulaabilirler.

ekil 1. Staj ynetim organizasyonu

2. GREV TANIMLARI
.T.. MAKNA FAKLTES DEKANLII Staj faaliyetlerinin en st yneticisidir. Stajlarn esaslara uygun olarak yaplmasn denetler, stajla ilgili grevlendirmeleri yapar, uzun dnem stajlar iin endstri ile ibirliini koordine eder. STAJ KOMSYONU Makina ve malat Programlarnn staj esaslarn hazrlar ve .T.. Makina Fakltesi Ynetim Kuruluna teklif eder. Yaplan stajlarn esaslara uygunluunu deerlendirir ve sonular ilan eder. Stajlarda grev alacak personeli .T.. Makina Fakltesi Dekanlna teklif eder. Her Bahar dnemi iinde, stajlar ile ilgili bilgilendirme toplants dzenler. MAK200 MAK200 Koordinatrl: renci Staj Atlyeleri (Talal malat, Kaynak, Dkm) ve imalat d istasyonlar (lme ve teknik resim) arasndaki koordinasyonu salar, rencilerin dnemlere gre gruplarn oluturur, staj sonularn bir snavla deerlendirerek baar notunu sisteme girer. RENC ATLYELER MAK200 Talal malat Atlye Sorumlusu: Atlye iindeki faaliyet istasyonlarnn ve grevlendirilen personelin planlamasn yapar. Atlyenin eitim ve i gvenlii bakmndan devamlln salar. Stajlarn sonunda istasyonlardaki grevlilerle birlikte deerlendirmeleri yapar ve MAK200 koordinatrne iletir. STAJ OFS Staj ile ilgili dokman ve belgelerin rencilere ulatrlmasn salar, staj defterlerini toplar, staj deerlendirme sonularn sisteme girer. Stajla ilgili renci bavurularn alr. Staj sigorta ilemleri iin gerekli prosedr uygular ve devamlln takip eder.

3. STAJLAR
Makina ve malat Mhendislii Program rencileri aadaki ak diyagram (ekil 2) paralelinde, zorunlu stajlarn tamamlayarak mezuniyet hakk kazanrlar.

ekil 2. Staj iin ak diyagram 4

3.1. 1. GRUP STAJ (MAK200)


Fakltemiz bnyesindeki atlyelerde MAK 200 kodu ile kredisiz ders eklinde yaplmaktadr. Bu staj, Yl inde yapmay tercih eden renciler Bahar yarylnda yapar. Dier renciler Final Snavlarndan sonraki ilk Pazartesi stajlarna balarlar. renciler aada belirtilen her bir istasyonda 2 i gn teorik ve pratik uygulama yapar. %100 Devam istenen ders sonunda rencilerin, hazrladklar raporlar incelenerek BAARDI BAARAMADI eklinde deerlendirilir. Torna 1-2 Freze 1-2 Planya lme-nceleme Teknik Resim Kaynak Dkm

3.2. 2. GRUP STAJ


1.Grup Stajn tamamlayan renciler bu staj 20 i gn sreyle yapmakla ykmldr. 1 hafta (5 i gn) letme ve Organizasyon departmanlarnda, letme ve Organizasyon; letmenin tantm, Trkiye ekonomisindeki yeri, ynetim plan, personel durumu, maliyet analizi, fabrika yerleim plan, ambarlama, pazarlama ve satn alma ve varsa AR-GE departmanlarnda yaplr. 3 hafta (15 i gn ) letmenin imalat servislerindeki, imalat veya montaj hattnda malat ve montaj; Tesiste kullanlan talal, talasz imalat yntemlerinin incelenip renilmesi, mamul imalat tekniklerinin takip edilerek pratik yaplmas, yar mamul, mamul montaj, kalite kontrol ilemleri ve bunlarn gerekletirilmesidir.

3.3. 3. GRUP STAJ


1.ve 2.Grup stajlarn tamamlayan renciler bu staj 20 i gn sreyle yapmakla ykmldr. rencinin tercihen seecei kol esas olacak ekilde ilgili fabrika veya kurulularda 20 i gn yaplr. 1 hafta ( 5 i gn ) iletme veya fabrikann projelendirme, rn gelitirme ve varsa AR-GE departmanlarnda Proje ve Ar-GE; Staj yaplan iletmenin proje ve varsa AR-GE departmanlarnda aktif olarak almalara katlmaktr. 3 hafta (15 i gn ) imalat departmanlarnda malat; malat blmnde yaplacak almalar, tesisin imalat konusuna bal olarak farkllklar gsterebilir. ncelikle yaplan ana retimin ak emas, retim yntemi ve teknikleri incelenecektir. malatta kullanlan ana ve yardmc makinalar ve cihazlar
5

incelenecek, varsa mamul montaj konularnda almalar yaplacak, kalite kontrol bakm teknii ilemleri de incelenecektir.

3.4. UZUN DNEM STAJ


Uzun dnem stajlar 3. Snfn sonunda yaplan en az 6 hafta veya tm eim dnemi boyunca devam eden, i deneyim stajlar olarak dnlmelidir. Buna gre; 6. yaryl tamamlam renciler 3. Grup stajn Fakltemizin ibirlii yapm olduu firmalarla uzun dnemli olarak yapabilirler. Yaz okulunda sadece 1 ders alan renciler, firmann da onay ile uzun dnem staj yapabilirler. Staj rencinin pratik almalar yapmasn tevik eder. niversiteler ise eitim ve akademik almalarn yapld kurumlardr. Bu nedenle niversitelerde yaplacak olan proje bazl uzun dnem stajlar kabul edilmez.

Uzun Dnem Staj iin Fakltemizin ibirlii yapt baz firmalar Arelik BSH Bosch Mercedes Toyota Otomotiv 6 Hafta 10 Hafta 10 Hafta 11 Ay (PEP) 8 Hafta

3.5. YURT DIINDA STAJ


Yurt dnda stajn yapmak isteyen renciler, yukarda belirtilen esaslar erevesinde stajlarn tamamlamakla ykmldr. Yurt dnda staj olanan renci kendisi salar. Stajn yurt dnda yapmak isteyen rencilere ngilizce olarak staj ieriklerini belirten yazl evrak verilir. 6. yaryl tamamlam renciler, bir kurumda uzun sreli bir projede grev alarak stajlarn tamamlayabilirler. Ancak 4. yaryl sonunda bu ekilde yaplacak stajlar renci alt yaps yeterli olmad iin kabul edilmez. Staj defterleri Trke ve ngilizce olarak doldurulabilir, ancak 1 sayfa Trke zet hazrlanmaldr.

4. STAJ TAKVM

Makina ve malat Mhendislii Programlar rencileri in Yllk Staj Faaliyet Takvimi 1.Grup Staj ( MAK 200 ) 1.Yl iinde yapmak isteyenler
2.Yl iinde yapmak isteyenlerin tercih formlarn vermesi 3.Yl iinde staj yapacaklarn ilan 4.Staja balama 5. Staj almalar 6.Staj Bitimi MAK 200 SINAV 7.Final Snavlar 8.Yaz dnemi staj balangc 9.Staj almalar 10.Staj sonu 11. 1. Grup Staj ( MAK 200 ) staj sonularnn ilan Finallerin ardndan ilk Pazartesi 16 i gn 16.gn SINAV GYY Ekim Sonu** BYY* Kayt (Res105 n art) BYY 1. Hafta BYY.1-2.hafta BYY 2.hafta BYY 2-14 haftalar aras BYY 14.hafta Cuma

* BYY Bahar Yaryl

*GYY Gz Yaryl

Aklamalar:
1. Grup staj yapacak rencilerin RES 105 dersini alm olmalar, MAK 200 dersine kayt olabilmeleri iin n arttr. BYY da otomasyondan MAK 200e kayt olan renciler, renci atlyesinden alacaklar yl ii staj tercih formalarn doldurarak Atlye efliine verirler. renciler en az iki yarm gn veya bir tam gn tercih yaparlar. Tercih formlar koordinatrlk ve atlye efliince deerlendirilerek staj alma gnleri ve devam edecek renci listeleri ilan edilir. Tercih formu vermeyenlerin tamam 1.grup stajlarn zorunlu olarak finalleri takip eden ilk Pazartesiden balayarak 16 i gn sreyle yaparlar. Stajn son gn MAK 200 snav yaplr. Her iki grup iin stajn ilk gnnde i gvenlii ve atlyede alma kurallar eitimi yaplr. 7

2.Grup Staj:
MAK 200 dersini alarak 1.grup stajn tamamlayanlar yaparlar. Staj yaplacak yerlerin aranmaya balanmas Staj kontenjanlarnn duyurulmas Staj almalar hakknda bilgi toplants Staj yerleri bildirimleri Staj evraklarnn temini Staja balama ve biti sigorta ilemleri Akademik tatil Staja balama-- bitirme Staj defter ve evraklarnn teslimi Staj sonularnn ilan Staj sonularna itiraz Kesin staj sonularnn ilan Finaller sonu- GYY balangc GYY 1.- 4. haftalar aras GYY sonu GYY sonu 2 hafta BYY balangc Bahar YY balangc BYY boyunca BYY 6. Hafta BYY sonuna kadar BYY 8.-14.haftalar aras Finallerden sonraki 2 hafta

Aklamalar: renciler staj yerlerini kendileri mmkn olduunca erken aramaya balamaldr. Faklteye salanan kontenjanlar BYY boyunca komisyona ulatka ilan edilir. Kriterlere uygun renciler staj ofisince seilip ve kurumla birlikte renciye de bildirilir. renciler staj evraklarn fakltenin web sayfasndan temin edebilirler. Staj bitiminde evraklar eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Staj sonular sistemden mezuniyetime ne kald sorgusu ile grlebilir.

3.Grup Staj: MAK 200 dersini alarak 1.grup stajn ve 2. Grup stajlarn tamamlayanlar yaparlar.
Staj yaplacak yerlerin aranmaya balanmas Staj kontenjanlarnn duyurulmas Staj almalar hakknda bilgi toplants Staj yerleri bildirimleri Staj evraklarnn temini Staja balama ve biti sigorta ilemleri Akademik tatil Staja balama-- bitirme Staj defter ve evraklarnn teslimi Staj sonularnn ilan Staj sonularna itiraz Kesin staj sonularnn ilan Finaller sonu- GYY balangc GYY 1.- 4. haftalar aras GYY sonu GYY 1.final haftas GYY 2. Final Haftas Bahar YY balangc BYY boyunca BYY 6. Hafta BYY sonuna kadar BYY 8.-14.haftalar aras Finallerden sonraki 2 hafta

Aklamalar: renciler staj yerlerini kendileri mmkn olduunca erken aramaya balamaldr. Faklteye salanan kontenjanlar BYY boyunca komisyona ulatka ilan edilir. Kriterlere uygun renciler staj ofisince seilip ve kurumla birlikte renciye de bildirilir. renciler staj evraklarn fakltenin web sayfasndan temin edebilirler. Staj bitiminde evraklar eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Staj sonular sistemden mezuniyetime ne kald sorgusu ile grlebilir.

5. STAJ NCES VE SONRASI YAPILACAK LEMLER


1. Faklte tarafndan firmaya yazlacak Staj Sigorta Ykmllk Yazsnn alnarak firmaya ulatrlmas. 2. Bu belge karl firmadan alnacak staj tarihlerini belirten Staj Kabul Yazsnn Faklte Staj Ofisine, staja balamadan en ge 15 gn nce aada belirtilen belgeler ile birlikte teslim edilmesi. 3. Sigorta ilemleri iin gerekli belgeler: renci Staj Belgesi, Nfus Czdan fotokopisi, TC Kimlik numaras, nceden sigorta girii yaplm ise sigorta numaras ve allan i yeri adres ve unvan bilgileri.

4. Staja Balama Belgesinin staj baladktan sonra en ge 5 i gn iinde Faklteye fakslanmas. 5. Staj Biti Belgesinin staj bitiminden sonra en ge 5 i gn iinde Faklteye ulatrmas. 6. Staj Defterinin yeni Eitim-retim Ylnn balangcndan itibaren bir ay ierisinde Faklte Staj Ofisine teslim edilmesi.

NOT: Anlan staj belgelerinden bazlarna ait birer rnek 11. Ekler ksmnda verilmitir. Tm staj dokmanlarna, Makina Fakltesi web sitesinin Belge Ynetim Sistemi linki kullanlarak ulalabilir.

10

6. STAJLARLA LGL GENEL DZENLEMELER

renciler, stajlarn tamamlarken ayrca aadaki hususlara da dikkat etmekle ykmldrler. 1. Devam mecburiyeti olmayan, yalnz bitirme almas veya 1 dersi kalm son snf rencileri Akademik Yl ierisinde staj yapabilirler. Dier renciler iin staj dnemi Akademik Tatil dnemidir. 2. 2. ve 3. Grup stajlar mmkn olduunca farkl kurulularda yaplmaldr. Ayn kurulularda staj yapmak iin kurumun byk bir firma (rn: ARELK, TOFA, BSH, OYAK RENAULT vb.) olmas veya en az 20 mhendis ve 150 ii istihdam eden bir kurulu olmals gereklidir. 3. Kk iletmelerde staj yaplrken, mutlaka mhendis bulunmasna dikkat edilmelidir. 4. Staj ok zel koullar dnda (salk sorunlar, kaza vb), kesintisiz olarak balanp bitirilmelidir. 5. Bir staj farkl iki kuruluta yaplamaz. (rnein, 10 gn bir iletmede, 10 gn baka bir iletmede gibi) 6. Tekstil ile ilgili iletmelerde staj yaplmamaldr. 7. Mhendislik brolarnda (proje, tesisat brolar gibi) yaplan stajlar kabul edilmez. 8. Otomotiv servislerinde yaplan stajlar kabul edilmez. 9. Staj defterlerinin doldurulmas, onaylatlmas ve staj brosuna teslimi Faklte Staj Komisyonunun belirledii esaslar erevesinde yaplr. 10. Staj yaplan kuruluun ak adresi, staj sorumlusunun unvan ve ismi, defter ve belgelerdeki ayrlan yerlere mutlaka yazlmaldr. 11. Stajn balang ve biti tarihleri Staj Defterindeki ayrlan yerlere mutlaka yazlmaldr. 12. Staj yaplan kuruluun onaylayaca ksmlar eksik braklmamaldr 13. Yaplan stajn komisyon tarafndan deerlendirmeye alnabilmesi iin, stajn yapld iletmenin olumlu gr olmaldr. 14. Staj defterlerinin deerlendirilmesi, Staj Komisyonu tarafndan yaplr ve sonular Staj Ofisince sisteme girilerek ilan edilir. 15. Staj komisyonu, yaplan staj ksmen veya tamamen reddedebilir. Staj sonular, ilan edildikten sonraki 15 gn ierisinde renciler tarafndan herhangi bir itiraz olmazsa kesinletirilir. Kabul edilmeyen stajlar tekrar yaplr.

11

STAJ YAPILACAK KURUMUN SEM Staj yaplacak olan iletme veya fabrikalar, renciler tarafndan veya Fakltemize salanan Staj Kontenjanlar ile bulunabilir. Firmalarn, Fakltemize salad staj kontenjanlar ve bavuru tarihleri, ilgili pano ve web zerinden duyurulur. rencilerin genellikle staj iin tercih ettii firmalara rnekler; Mercedes Benz, Ford Otosan, Temsa, Toyota Otomotiv, Aygaz, Mas Pompa, Is San. A., Beko A., Arelik A., Dirinler Makina, HMS Makina, Zorlu Enerji A., Alarko, Kalekalp, Paabahe, TD Tersane, Borusan, Tofa A., Vis Vana, Tusa Motor, Otokar A, Plasbak Plastik, Anadolu Motor, Delphi, Bosch, Akkardan A., Kor Dk. Mak. A., Hema A., Kale Altnay A., Asil elik A., VESTEL, Konya eker A., Aksa A., Anadolu Cam, ET Bakr, OYAK Renault, THY, ISUZU, TVASA, Assan A.. Stajlar rencinin pratik almalar yapmasn tevik eder. niversiteler ise eitim ve akademik almalarn yapld kurumlardr. Bu nedenle niversitelerde yaplacak olan proje bazl uzun veya normal dnem stajlar kabul edilmez.

12

7. AP, YATAY VE DKEY GE RENCLER N STAJ DZENLEMELER


Yatay, dikey gei ve AP rencilerinin staj esaslar .T.. Makina Fakltesi Ynetim Kurulunun 6 Nisan 2010 tarihli ve 197 sayl toplantsnda grlm ve aadaki ekli ile kabul edilmitir. .T.. Makina Fakltesi Ynetim Kurulunun Yatay, dikey gei ve AP rencilerinin staj esaslar ile ilgili karar: 1. AP rencileri, kendi Anadal Programlarnda yaptklar stajlarn yannda Makina Fakltesinde ngrlen 2 ayr (2. ve 3.grup) staj da yaparlar. Bu renciler, istedikleri takdirde 6. yaryl sonunda .T.. Makina Fakltesi Staj Esaslarna uygun olarak yapacaklar uzun dnem stajn (en az 8 hafta) 2. ve 3. grup stajlar olarak sunabilirler. 2. Yatay Gei rencileri ayet Makine Mhendislii programndan gei yapm iseler, gei yaptklar niversiteden yaptklar stajlarn konularn ierir bir belgeyi staj komisyonuna sunarak, bu stajlardan muafiyet talep edebilirler. Staj Komisyonu, sunulan belgeleri inceleyerek stajn gn ve ierik bakmndan yeterliliine karar verir. renciler, staj komisyonunun deerlendirmesine bal olarak belirlenen stajlar yapmak zorundadrlar. Makina Mhendislii dnda kalan dier programlardan yatay gei yapm renciler iin muafiyet sz konusu deildir. 3. Fakltemize Dikey geile gelen renciler staj esaslarnda belirtilen 2 ayr (2. ve 3.grup) staj yaparlar. Sonu olarak fakltemize gelen, gelecek olan AP, yandal, yatay gei ve dikey gei rencileri sadece MAK200 dersine kayt olarak 1. grup stajn muafiyetini alrlar, Makina Mhendislii programlar hari dier programlardan gei yapm renciler 2. ve 3. grup stajlarn T Makina Fakltesi staj esaslarna uygun olarak yapmak zorundadrlar.

13

8. STAJLARIN DEERLENDRLMES
rencilerin stajlar, Staj Ofisine teslim edilen staj defter ve evraklarnn ilgili esaslara gre Staj Komisyonu tarafndan incelenerek deerlendirilir. Yaplan bu deerlendirme sonucunda Staj Komisyonu bir staj ksmen veya tamamen reddedebilir. Kabul edilen stajlar, Akademik Takvim planna bal olarak sistemde ilan edilir. Ksmen veya tamamen reddedilen stajlar Fakltemiz iindeki staj ve ilan panolarnda rencilere bildirilir. rencilerin stajlarnn tamamen ya da ksmen reddedilme nedenlerin bazlar: Firma yetersizlii, Tarihlerde uyumsuzluk,(tarih yazlmam, tarihlerde hatalar) Stajn bir Mhendis gzetiminde yaplmam olmas, Yukarda belirtilen staj esaslarna uygun olmayan veya eksik staj ierikleri, Staj onaylayan kiinin ya da kurumun ak unvan ve isminin olmamas, Akademik dnem iinde yaplm olmas.

14

9. EMNYET
Fakltemiz bnyesindeki atlyelerde yaplacak stajlarda uyulmas gerekli i emniyeti kural ve dzenlemeleri aada verilmitir. renciler, bu gvenlik kurallarn staja balamadan nce dikkatlice okuyup, her maddeyi anladn ve bu kurallara staj sresince uyacana dair bir belgeyi imzalayarak ilgililere veya grevlilere teslim etmek zorundadrlar.

GVENLK KURALARI
1- iin istenilen giysi ve kiisel korunma aralar her zaman mutlaka kullanlmaldr. 2- Tm gvenlik iaretlerine mutlaka uyulmaldr. 3- yeri eviniz gibi temiz tutulmaldr. 4- Tm alet, tehizat ve makineler, emniyetli bir ekil de iletilmelidir. 5- Tm alet, tehizat ve makineler, yetkili personel tarafndan veya onun denetimi altnda kullanlp, iletilmelidir. 6- irkete zarar verebilecek her ey, ilgilisine bildirilmelidir. 7- Elektrik tehizat ve makinelerin tamir, dzeltme, deitirme ve ayarlarn yetkili personel dnda kimse yapamaz. 8- Tm kaza ve yaralanmalar derhal bildirilmelidir. 9- Kavga, aka, koma, sarholuk ve alkol kullanm, irket kurallarna gre yasaktr. 10- Kendinizin ve birlikte altnz kiilerin zarar grmesini nlemek iin, gvenli bir ekilde hareket etmelisiniz.

15

TAKIM TEZGHLARI ATLYES GENEL EMNYET TEDBRLER 1- Her trl tezgh alet ve avadanlklarn amacna uygun kullanlmas renilmelidir.
2- alma sahasna giren ksmlar uygun dzende olmal, kesici aletlerle, l aletleri ile birbirinden uzak tutulmaldr. 3- Bir i maksad ile kullanlan takmlar i bitiminden sonra ait olduklar yere konulmal 4- Atlyede Babo dolalmamal, tezghlara yaslanarak allmamal, tezghta sohbet ve aka yaplmamal. 5- alan tezghlar, yalamamal, temizlememeli, l alnmamal veya onarlmamal. 6- Her hangi bir tezgh altrlmadan nce i parasnn ve kesici aletlerin emniyetli olarak baland kontrol edilmeli. 7- Atlye zemininin kvrlm veya paralanm metal talalarndan ve artk paralardan temizlenmeli. 8- Bir tezghta iki renci bulunuyor ise sadece biri tezghta almal dieri alana mdahale etmemelidir. 9- Uzun veya ar bir gereci tarken yardm istenmeli, kaldrlmada tedbirli olmal, yk srtla deil bacak adaleleri ile kaldrlmaldr. 10 - in cinsine gre koruyucu yz maskeleri kullanlmal. 11- e uygun elbise seilmeli, bol yrtk veya saakl elbise giymemeli, kravatlar emniyete alnmal, mmknse taklmamal. 12Yzk, saat ve bilezik gibi ss eyalar alr haldeki tezghlara taklabileceinden emniyet e alnmal mmknse taklmamal.

13- Atlyede yerler ya, gres ve dier svlardan temizlenmeli. 14- Tezghlar aras mesafeler ve ara geitler her an ak olmal 15- Malzemelere takmlara veya mamullere taklp dmeyecek ekilde depo edilmeli. 16- Artk gereler zel kutulara konulmal. 17- Tezghlar topraklanm olmal, elektrik kaa var ise yetkilie bildirilmeli. 18- alan tezghn sigortas atm, tezgh tek fazla alyor veya hi almyor olabilir yetkiliye haber verilmeli. 19- Tezghn alteri bozuk ise yetkiliye bildirilmeli arza renci tarafnda giderilmemeli. 20- Bilinmeyen bir sebeple tezghta arza olabilir, yetkiliye bildirilmeli.

16

TORNA TEZGHININ EMNYET TEDBRLER


1-Torna tezghnn altrlmas bilinmiyorsa, dme ve kollar rastgele kurcalamayn. Yetkililere sorarak reniniz. 2-Tezgh altrlmadan nce: a) Ya seviyesini kontrol ediniz. b) Aynann fener miline balant cvatalarnn skl olduun kontrol ediniz, vidal ise elinizle sola doru dndrn. c) Kalemin katere ve katerlie balandn kontrol ediniz. d) Ayna ayaklarn elle kontrol ederek spiral vidadan, kurtulmadn gzlemleyiniz. e) Otomatik kollarn boa alnz. 3-Tezghn banda sohbet etmeyiniz ve tezgha yaslanarak altrmaynz. 4- Torna tezgh alrken karsnda durmaynz. 5- parasnn, tezghtan frlamamas iin iyi balaynz. 6-alan tezghn bandan ayrlmaynz. 7-Tezgh aynasnn skma anahtar, kater ve kalem skma anahtarlar etrafa zarar vermeyecek durumda bulundurunuz. 8-Tezgh alrken devir ve ilerleme ayar kollar ile oynamaynz. 9-Tezgh alrken l almaynz ve yalamaynz. 10-Elinizi ve parmaklarnz dnen hareketli ksmlarndan uzak tutunuz. 11-Tezghn altrlmasn veya durdurulmasn bakasna yaptrmaynz. 12-Talalardan korunmak iin kalkan veya kafes koruyucular kullannz. 13-Uzun talalar elle tutmaynz. Tala ekme kancas kullannz. 14-Etrafndaki fazla malzemeyi almay engellemeyecek konumda bulundurunuz. 15-Dklen yalar kayp dmemek iin siliniz. nce aa talayla temizleyiniz. fener mili

TORNA TEZGHININ ALITIRILMASI


1- Fener milinin n ksmna eitli aynalarn balanmasna imkn salayan biimde verilmi veya bir ksmna gen profilli vida ekilmi fener mili eksenine gre salgy azalt. 2- paralar fener miline aynalar veya puntalar yardmyla bala. 3- Kalemler fener mili eksenine gre hareketli puntaya taklan dner punta yardmyla merkezlenerek katerlie balanr. 4- Tezghn elektrik dmesine baslarak sisteme akmn gelmesi salanr. Tala miline bal olan kol yardmyla ayna (fener mili) ne veya arkaya doru dndrlmesi salanr. (Hareket ift ynldr)
17

5- Yzey tornalamada; Boyuna arabayla ilerleme, enine arabayla tala derinlii verilir. a. Aln tornalamada: Boyuna araba tala derinlii verilir; enine araba ile ilerleme salanr. 6- Uzun paralarda hareketli punta ile destek salanr. 7- Hareketli punta yardm ile delik delinir. 8- Devir ve ilerleme fener mili ve norton kutusu zerindeki gstergelerin iaret ettii kollar yardmyla salanr. 9- Di amak iin tala kaldrmada kullanlan otomatik devreden karlarak ana mili makasla harekete geirilir.

18

FREZE TEZGHININ EMNYET TEDBRLER


1- Freze tezghnn altrlmas bilinmiyor ise, dme ve kollar rastgele kurcalamayn, yetkililere sorarak reniniz. 2- Tezgh altrlmadan nce: a) Tezghn ya seviyesini kontrol ediniz. b) Otomatik kollar boa alnz. c) Tabla, araba ve konsolun skma cvatalarna baknz, gevetiniz ve anahtarlarn bulunduklar konumlar kontrol ediniz. d) Tezgha bal olan balklarn (niversal, Dik, Eksantrik) balant cvatalar ile cvatalarnn sklm olduunu kontrol ediniz. e) Tezgha balanm kesici saplamalarn ektirildiini ve kontrol somunun skldn kontrol ediniz. 3- Freze tezghnn avadanlklar ve takmlar ok olduundan her takmn yerinde almay engellemeyecek ekilde muhafaza edildiini kontrol ediniz. 4- Tezgh banda sohbet etmeyiniz ve tezgha yaslanarak almaynz. 5- Tezgh alrken talan kma ynnn tersinde durunuz. (Karsnda durmaynz.) 6- parasnn tezghtan frlamamas iin iyi balaynz. 7- alan tezghn bandan ayrlmaynz. 8- Balklarn, i parasnn, kesicilerin balanmasnda kullanlan anahtarlar etrafa zarar vermeyecek ekilde bulundurunuz. 9- Tezgh alrken devir ve ilerleme ayar kollarnda oynamaynz. 10- Tezgh alrken l almaynz ve yalamaynz. 11- Tezgh alrken elinizi ve parmaklarnz tezgahn dnen ve hareketli ksmlarndan uzak tutunuz. 12- Tezghn altrlmasn ve durdurulmasn bakasna yaptrmaynz. 13- Talalardan korunmak iin kalkan veya kafes koruyucular kullannz. 14- Tezghn etrafndaki bulundurunuz. fazla malzemeyi almay engellemeyecek konumda

15- Tezghn etrafna dklen yalar alrken kayp dmemek iin siliniz, ince aa talayla temizleyiniz.

FREZE TEZGHININ ALITIRILMASI


Freze tezghn altrlmadan nce elle veya otomatik olarak baz kontrollerin yaplmas gerekir. Freze mili hareket ettirilmeden nce sras ile yaplmas gerekli ilemler unlardr.

19

1- Freze milinin dakikadaki devir says, tezghn gvdesi zerindeki kollar uygun konumlara getirmek suretiyle temin edilir. Freze tezghlarnn zerinde malzeme cinsine gre ve freze apna gre, devir saysn gsteren izelge vardr. 2- parasnn konumu ve tala derinlii konsolun ykseltilmesi veya alaltlmas ile dzenlenir. Dey ilerleme iin bir el tekerinden veya koldan yararlanlr. Dey hareketten nce konsol tespit kolu gevetilmelidir. Dey hareket elle saland gibi, otomatik olarak da yaplr. 3- Freze el tekerleri ve kollar zerinde mikrometrik bilezikler vardr, blntleri iyi bilinmelidir. 4- Enine hareket iin, enine ilerleme el tekerinden yararlanlr. Bu ayarlama, i parasn frezenin altnda istenilen konuma getirmek iin yaplr. Enine hareket otomatik olarak da yaplr. 5- Tablann boyuna hareketinin temini iin, tabla el tekerinden faydalanlr. Tablann iki ucunda da el tekeri vardr. Tabla otomatik olarak da ilerler. 6- Freze tezghlarnda enine, boyuna ve dey otomatik hareketlerini snrlayan dayamalar (anahtarlar) vardr. Ayarlanabilir zelliktedir. 7- Fener milinin dnme ynn deitiren alter ana pano zerinde olup kesme durumuna gre kullanlacak duruma getirilir. 8- Boyuna, enine ve dey konumda hzl ilerlemeyi salayan kol yardmyla ksa zamanda ie yaklam salanr.

20

VARGEL TEZGHININ EMNYET TEDBBRLER


1-Vargel tezghnn altrlmasn bilmiyorsanz dme ve kollarn rastgele kurcalamayn. Yetkilisine sorarak reniniz. 2-Tezgh altrmadan nce: a) Otomatikleri boa alnz. b) Baln aa seviyesini kontrol ediniz. c) Tezghn ya seviyesini kontrol ediniz. 3-Tezgha yaslanarak altrmaynz. 4-Vargel tezgh alrken karsnda durmaynz. 5- parasnn, tezghtan frlamamas iin iyi balaynz. 6- alan tezghn, banda ayrlmaynz. 7-Tezgh ve mengene kollarn etrafa zarar vermeyecek durumda bulundurunuz. 8- Kurs ayarnda kilitleme somununun sklmasna dikkat ediniz. 9- Talalardan korunmak iin kalkan veya kafes koruyucular kullannz. 10-Tezgh alrken herhangi bir ayarlama yapmaynz ve l almaynz.

VARGEL TEZGHININ ALITIRILMASI


1- Paralar zerinde tayan, saa ve sola elle veya otomatik olarak hareket eden, i paralarn zerine dorudan, cvata ve pabular yardmyla mengenelerle veya zel balama aparatlar ile balayan tezgh tablasna sahiptir. Tezgh tablasna desteklik yapan dayama kollar ykseklik ayarlandktan sonra sarkmalarn nlemek iin somunlar sklmaldr. 2- parasna tala derinlii siperle vargel kalemi tayan ksmdr. Paso verildikten sonra ayarnn bozulmamas iin skma vidas sklarak sabitlenir. 3- Siper, bala baldr, baln zerinde kurs ayar yapma mili bulunur. Ayar yaparken balk kolu gevetilmelidir. lemin sonunda bu kolun sklmas unutulmamaldr. 4- Tezghn elektrik dmesine baslarak baln ayarlanan kurs boyunca gidip gelmesi salanr. 5- Tabla otomatik altrma kolu ntr durumdan saa ve sola evrilerek tablay otomatik olarak harekete geirir.

21

MATKAP TEZGHININ EMNYET TEDBRLER


1- Matkap tezgahnn altrlmas bilinmiyor ise dme ve kollar rastgele kurcalamayn. Yetkililere sorarak reniniz. 2- Tezgh altrlmadan nce: a) Tezghn ya seviyesini kontrol ediniz. b) Otomatik kollar boa alnz. c) Orta tablann skma cvatasn gevetiniz ve alma yksekliine getiriniz. d) Fener mili mors lsn tespit ediniz ve gerekli mors kovanlar temin ediniz. e) Kullanlacak mandrenlerin azlarn kontrol ediniz. 3- Matkap tezgah kesici takmlarn, balama elemanlarn ve anahtarlar ayr koyunuz. 4- Tezgh banda sohbet etmeyiniz ve tezgh ta dik alnz. 5- Matkap tezghnn kapasitesinin zerinde matkap balamaynz. 6- Tezgh alrken elinizle talalar temizlemeyiniz. 7- parasnn tezghtan frlamamas iin iyi balaynz. 8- nce; ksa veya sa paralarn delerken ii kesinlikle balama vastalaryla sabitleyiniz. 9- Tezgh alrken devir ve ilerleme ayar kollarndan oynamaynz. 10- Tezgh alrken l almaynz. 11- Tezgh tablasn delmemek iin i parasnn altna destek koyunuz. 12- Tezghn altrlmasn ve durdurulmasn bakasna yaptrmaynz. 13- Tezghn etrafndaki fazla malzemeyi almay engellemeyecek konumda bulundurunuz. 14- Tezghn etrafna dklen yalar veya soutma svlarn alrken kayp dmemek iin siliniz ve aa talayla temizleyiniz. yerlere

MATKAP TEZGHININ ALITIRLMASI


1- Tezgh tabanna bal stunun ortasnda bulunan tabla yardm ile malzeme kesiciye 90

veya herhangi bir ada balanabilecek zelliktedir. 2- Stunun st ksmnda bir dayamayla sabitlenmi kendi evresinde 360 dnebilen ve skma cvatalar ile istenilen yerden sabitlenebilen zellie sabittir. Bala mandren yardmyla matkaplar balanr. 3- Mandrenler mors koniine sahip olup morslar iin eitli llerde kovanlar vardr. 4- paras tablaya, direk mengeneler veya i kalplaryla balanr. 5- Tezghn elektrik dmesine baslarak fener milinin dnmesi salanr, bu tezgahlarda dnme ift ynldr.
22

6- lerleme elle veya otomatik olarak yaplabilir. Otomatik olarak yaplmas isteniyor ise ilerleme kavramas yukarya kaldrarak ve volan zerindeki somun sklarak hareket salanr. Durdurulmas ters ilemi gerektirir.

TA MAKNALARININ EMNYET TEDBRLER


1- Zmpara tanda alrken, gzlk kullannz. 2- Talama sonunda ellerinizi temizlemeden gzlerinize srmeyiniz. 3- Zmpara ta dayamasn, ta dnerken ayarlamaynz. 4- Ta yzeyi ile dayama tablas aras 2-3 mm den fazla ak brakmaynz. 5- Zmpara tana tutulan paray ok kuvvetli bastrmaynz. 6- Ta yzeyindeki bozukluklar trtl, topa veya elmasla gideriniz. 7- Haznesinde srekli soutma svs bulundurunuz.

TA MOTORUNUN ALITIRILMASI
1- Motor ift kldr, milin bir tarafna sert, bir tarafna yumuak ta taklmtr milin bir taraf sa dier taraf ise sol halisli vidadan olumutur, bylece dnerken vidalar skma grevi yapacaktr. 2- Tan dmesini evirerek saat ibresinin ters ynnde dndne baknz. 3- Talar motor miline taklrken delik aplarn kontrol ediniz, bykse kurun dkerek delii ileyiniz. 4- Talarn statik ve dinamik kontrollerini yapnz, tata atlak var ise talar takmaynz.

23

10. LETM
Staj ile ilgili akademik ve idari personelin iletiim bilgileri aada yer almaktadr. Buraya yaplacak mracaatlarda 2. Blmde yer alan grev tanmlarnn gz nnde bulundurulmas gerekmektedir. Aksi takdirde mracaatlar dikkate alnmayacaktr.

Staj Komisyonu
sim Y.Do.Dr. Vedat TEMZ Y.Do.Dr. Zeynep PARLAR Y.Do.Dr. Mustafa BAKKAL r.Gr. Yusuf Z. KOCABAL Tek. Kenan YCEL Grev Bakan ye (Makina) ye (malat) ye (Yrtc) ye E-posta: temizv@itu.edu.tr parlarze@itu.edu.tr bakkalmu@itu.edu.tr kocabal@itu.edu.tr Dahili tel. 2481 2444 2775 2457 2515

Staj ile ilgili dier akademik ve idari personelin iletiim bilgileri sim r. Gr. Okay OTLU Mh. Vedat GNE Tek. brahim AKIN Tek. Mehmet NEHR Grev MAK200 lme Teknii Tedarik Sor. Torna Tek. --E-posta: otluo@itu.edu.tr Dahili tel. 2447 2515 2515 2515

Staj Ofisi (renci Brosu indedir)


sim Hamza CAN Grev Ofis grevlisi E-posta: hamzacan@itu.edu.tr Dahili tel. 2416

24

EKLER: 1

25

EKLER: 2

26

EKLER: 3 STAJ DEFTER 1. SAYFASI (renci tarafndan btn bo alanlar mutlaka doldurulmaldr.)

27

EKLER: 4 STAJ DEFTER SAYFASI (stenildii kadar oaltlabilir. 20 sayfadan az olmamaldr.)

28

EKLER: 5- STAJ DEFTER SON SAYFASI (Firma tarafndan btn bo alanlar mutlaka doldurulup, onaylanmaldr.)

29