You are on page 1of 23

TECHNICK UNIVERZITA V KOICIACH

Prjmy obc z miestnych dan a podielovch dan od roku 2005 po roku 2010

Jana Dukov 2010

Obsah
1. 2. a) vod .................................................................................................................................... 3 Miestne dane ....................................................................................................................... 4 Da z nehnutenosti ........................................................................................................ 5 Da za uvanie verejnho priestranstva ......................................................................... 9 Da za predajn automaty ............................................................................................. 10 Da za nevhern hracie prstroje ................................................................................. 10 Da za vjazd a zotrvanie motorovho vozidla v historickej asti mesta ....................... 11 b) Da za psa ....................................................................................................................... 9 c) d) Da za ubytovanie ......................................................................................................... 10 e) f) g)

h) Da za jadrov zariadenie ............................................................................................. 11 3. Miestne poplatky ............................................................................................................... 12 Da z motorovch vozidiel................................................................................................... 12 4. 5. a) Zmena sadzieb miestnych dan ......................................................................................... 13 Prjmy obc z miestnych dan ............................................................................................ 20 Vvoj priemernch sadzieb dan z nehnutenost ......................................................... 20 Da za predajn automaty ............................................................................................. 20 Podielov dane .................................................................................................................. 21 Zver ................................................................................................................................. 22 Zdroj .................................................................................................................................. 23 b) Da z motorovch vozidiel ........................................................................................... 20 c) 6. 7. 8.

1. vod
V naej prci sa zameriavame na sledovanie vvoja prjmov obc z miestnych dan a poplatkovch dan od roku 2005 po roku 2010 v Slovenskej republike. V prvej asti prce sme popsali jednotliv miestne dane. V sasnosti rozliujeme 8 druhov miestnych dan, ktor tvoria as prjmov jednotlivch obc na Slovensku. Zkonom uren sadzby ostali poas tchto rokov nezmenen, iba pri prechode na eura boli prepotane na aktulnu menu. Tto zmenu sme znzornili v dvoch tabukch. V druhej asti sme zachytvali vvoj prjmov obc z vybranch miestnych dan a poplatkovch dan poas sledovanch rokov.

2. Miestne dane
Miestne dane s novm nstrojom v naej daovej sstave, a to aj napriek tomu, e ich zavedenie predvdal u zkon o obecnom zariaden (11 ods. 4 psm. d, zkona . 369/1990 Zb.) ale u najm spomnan lnok 59 ods. 1 stavy SR. Systm miestnych dan upravuje zkon o miestnych daniach. V slade s tmto zkonom treba rozliova: miestne dane, o ukladan ktorch rozhoduje obec a miestne dane, ukladan ktorch rozhoduje VC Da z nehnutenosti Da za psa Da za uvanie verejnho priestranstva Da za ubytovanie Da za predajn automaty Da za nevhern hracie prstroje Da za vjazd a zotrvanie motorovho vozidla v historickej asti mesta Da za jadrov zariadenie

Medzi miestne dane, ktor me uklada obec zaraujeme:

Tieto miestne dane nahradili dovtedy ukladan miestne poplatky, s istmi zmenami v ich prvnej kontrukcii. Dolo k tomu, e miestne poplatky sa premenili na miestne dane. Medzi miestne dane, ktor me uklada VC zaraujeme da z motorovch vozidiel. Prvna prava miestnych dan sa vyznauje najm tmito charakteristickmi znakmi: Zaviedla fakultatvnos ukladania a vyberania miestnych dan zo strany obci, resp. VC, o v praxi znamen, e tieto subjekty ich mu na zklade zkona a vybera , zkon im vak obligatrnos ich ukladania nestanovuje Dolo k posilneniu prvomoc a samostatnosti obc, resp. VC pri rozhodovan o zaveden a vyberan miestnych dan. Sadzby miestnych dan nemaj stanoven horn hranicu (s vnimkou pri dani z nehnutenosti) s tm, e obce sam rozhodn o konkrtnej sadzbe dan na svojom zem. Vytvra sa tm priestor na zvenie a stabilizciu vlastnch finannch zdrojov nevyhnutnch na zabezpeenie loh, ktor plnia orgny zemnej samosprvy Okrem uvedench miestnych dan, ktor v sasnosti tvoria sstavu platieb, nemu obce, resp. VC uklada a vybera in platby charakteru miestnych dan
4

uklada

Zdaovacm obdobm u viny miestnych dan je kalendrny rok. Netka sa to dane za uvanie verejnho priestranstva, dane za ubytovanie a dane za vjazd a zotrvanie motorovho vozidla v historickej asti mesta, u ktorch zdaovacie obdobie ur sprvca obce

Zdrazuje sa vznam veobecne zvznho nariadenia obce, resp. VC, ktor m by urujce pri uplatovan miestnych dan v praxi

a) Da z nehnutenosti
Patr medzi majetkov dane. Ide zrove o da relnu, tzn. povinnos ju plati vznik na zklade vlastnckeho, njomnho alebo sprvcovskho vzahu bez ohadu na to, i vlastnk, prp. sprvca nehnutenosti m dostaton prjem na jej hradu. Da z pozemkov Da zo stavieb Da z bytov a nebytovch priestorov v bytovom dome

Da z pozemkov
Daovnkom dane z pozemku je vlastnk pozemku a sprvca pozemku vo vlastnctve ttu, VC alebo obce zapsan v katastri nehnutenost. Daovnkom dane z pozemkov je: fyzick osoba alebo prvnick osoba, ktorej boli pridelen na obhospodarovanie nhradn pozemky vylenen z pdneho fondu uvanho prvnickou osobou a do vykonania pozemkovch prav, njomca, ak: njomn vzah k pozemku trv alebo m trva najmenej p rokov a njomca zapsan v katastri, m v njme pozemky spravovan Slovenskm pozemkovm fondom, m v njme nhradn pozemky daovnka, ktorm je fyzick osoba alebo prvnick osoba, ktorej boli pridelen na obhospodarovanie nhradn pozemky vylenen z pdneho fondu uvanho prvnickou osobou a do prav. vykonania pozemkovch je

Daovnkom dane je osoba, ktor skutone uva pozemok. Tto prvna prava daovnka tejto dane je dleit najm preto, e na Slovensku ete stle existuj nejasnosti v katastri nehnutenost svisiace s vlastnckymi vzahmi k pozemkom. Pokia je pozemok v spoluvlastnctve viacerch daovnkov, je daovnkom kad z nich poda vky svojho spoluvlastnckeho podielu. Plat, e ak sa vetci spoluvlastnci dohodn, daovnkov dane z pozemku zastupuje jeden z nich a ostatn spoluvlastnci za da ruia do vky svojho podielu na dani. Predmetom zdanenia s vetky pozemky na naom zem, ktor sa lenia na: orn pdu, chmenice, vinice, ovocn sady trval trvne porasty zhrady lesn pozemky, na ktorch s hospodrske lesy, rybnky s chovom rb a ostatn hospodrsky vyuvan vodn plochy, zastavan plochy a ndvoria, stavebn pozemky, ostatn plochy, okrem stavebnch pozemkov.

Na zaradenie pozemku do prslunej skupiny je urujce zaradenie pozemku poda katastra, ak zkon neustanovuje inak. Pre zaradenie lesnho pozemku do kategrie lesa je urujci lesn hospodrsky pln. Predmetom dane z pozemkov nie s asti zastavanch plch a ndvor, ktor s zastavan stavbami, ktor s predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov, pozemky alebo ich asti, na ktorch s postaven pozemn komunikcie s vnimkou verejnch elovch komunikci, a eleznin drhy, pozemky alebo ich asti zastavan stavbami, ktor nie s predmetom dane zo stavieb pri ornej pde, chmeniciach, viniciach, ovocnch sadoch a trvalch trvnych porastoch, hodnota pozemku bez porastov uren vynsobenm vmery pozemkov v m2 a hodnoty pdy za 1 m2 uvedenej v prlohe . 1, pri lesnch pozemkoch, na ktorch s hospodrske lesy a pri rybnkoch s chovom rb a ostatnch hospodrsky vyuvanch vodnch plochch hodnota pozemku uren vynsobenm vmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 poda platnch predpisov o stanoven veobecnej hodnoty majetku,

Zkladom dane je:

Pri ostanch pozemkoch (zhrady, zastavan plochy a ndvoria, stavebn pozemky, ostatn plochy) hodnota pozemku uren vynsobenm vmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prlohe . 2.

Sprvca dane me veobecne zvznm nariadenm zni alebo zvi ron sadzbu dane s innosou od 1. janura prslunho zdaovacieho obdobia, uri sadzby dane rzne pre jednotliv druhy pozemkov alebo pre jednotliv katastrlne zemia. Takto uren ron sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnu 20-nsobok najniej ronej sadzby dane z pozemkov urenej sprvcom dane vo veobecne zvznom nariaden. Ron sadzba dane za pozemky funkne spojen so stavbou jadrovho zariadenia nesmie presiahnu 100-nsobok ronej sadzby dane.

Da zo stavieb
Daovnk dane je vlastnk stavby alebo sprvca stavby vo vlastnctve ttu, alebo sprvca stavby vo vlastnctve obce, alebo sprvca stavby vo vlastnctve VC. Pri prenajatch stavbch spravovanch Slovenskm pozemkovm fondom, je daovnkom njomca. Ak nemono uri daovnka, daovnkom je FO alebo PO, ktor stavbu skutone uva. ak je stavba v spoluvlastnctve viacerch daovnkov, daovnkom dane zo stavieb je kad spoluvlastnk poda vky svojho spoluvlastnckeho podielu. Ak sa spoluvlastnci dohodn, daovnkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatn spoluvlastnci za da ruia do vky svojho spoluvlastnckeho podielu. Predmet dane stavby na naom zem, ktor maj jedno alebo viac nadzemnch podla alebo podzemnch podla alebo ich asti spojen so zemou pevnm zkladom. elovo tieto stavby zkon len na stavby na bvanie, stavby na ponohospodrsku produkciu, stavby rekreanch a zhradkrskych cht, samostatne stajace gare, priemyseln stavby, stavby na ostatn podnikanie a pod. Predmetom dane zo stavieb nie s stavby: s bytmi alebo nebytovmi priestormi, ktor s predmetom dane z bytov, priehrad, vodovodov, kanalizci, zariaden na ochranu pred povodami a rozvodov tepelnej energie.

Zkladom dane zo stavieb je vmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pdorys stavby na rovni najrozsiahlejej nadzemnej asti stavby, priom sa do zastavanej plochy nezapotava prenievajca as strenej kontrukcie stavby. Sprvca dane me veobecne zvznm nariadenm zni alebo zvi ron sadzbu dane s innosou od 1. janura prslunho zdaovacieho obdobia, me uri rzne sadzby dane pre jednotliv druhy stavieb. Takto uren ron sadzba dane zo stavieb pri stavbch nesmie presiahnu 40-nsobok najniej ronej sadzby dane zo stavieb urenej sprvcom dane vo VZN. Ak stavba sli na viacer ely, da sa vypota ako set pomernch ast dane. Pomern as dane sa vypota ako sin zastavanej plochy stavby, pomernej asti zkladu dane a sadzby dane na prslun el vyuitia stavby. Pomern as zkladu dane sa zist ako pomer podlahovej plochy asti stavby vyuvanej na jednotliv el vyuitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

Da z bytov
Daovnkom dane z bytov: je vlastnk bytu alebo nebytovho priestoru alebo sprvca bytu alebo nebytovho priestoru vo vlastnctve ttu, sprvca bytu alebo nebytovho priestoru vo vlastnctve obce, alebo sprvca bytu alebo nebytovho priestoru vo vlastnctve vyieho zemnho celku.

Ak s byty alebo nebytov priestory v spoluvlastnctve viacerch daovnkov, daovnkom dane z bytov je kad spoluvlastnk poda vky svojho spoluvlastnckeho podielu. Ak sa spoluvlastnci dohodn, daovnkom dane z bytov je jeden z nich a ostatn spoluvlastnci za da ruia do vky svojho spoluvlastnckeho podielu. Predmet dane s byty a nebytov priestory, v ktorom aspo jeden byt alebo nebytov priestor nadobudli do vlastnctva FO alebo PO. Zklad dane z bytov je vmera podlahovej plochy bytu alebo nebytovho priestoru v m2. ron sadzbu dane z bytov alebo nebytovch priestorov me sprvca dane veobecne zvznm nariadenm zni alebo zvi s innosou od 1. janura prslunho zdaovacieho obdobia.

Sadzba dane

b) Da za psa
Predmet dane je pes star ako 6 mesiacov chovan FO alebo PO. pes chovan na vedeck ely, pes umiestnen v tulku zvierat a pes so pecilnym vcvikom, ktorho vlastn alebo pouva oban s akm zdravotnm postihnutm. Daovnk je FO alebo PO, ktor je vlastnkom alebo driteom psa, ak sa ned preukza kto je psa vlastn. Zkladom dane je poet psov. ur obec za jednho psa a kalendrny rok.

Predmetom nie je

Sadzba dane Daov povinnos vznik prvm dom kalendrneho mesiaca nasledujceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zanik prvm dom mesiaca nasledujceho po mesiaci, v ktorom daovnk u nie je vlastnkom alebo driteom psa.

c) Da za uvanie verejnho priestranstva


Predmet dane je osobitn uvanie verejnho priestranstva a doasn parkovanie motorovho vozidla na vyhradenom priestore verejnho priestranstva. Verejnm priestranstvom s verejnosti prstupn pozemky vo vlastnctve obce. Pod osobitnm uvanm verejnho priestranstva rozumieme umiestnenie stavebnho zariadenia, predajnho zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku, umiestnenie skldky, trval parkovisko vozidla mimo strenho parkoviska a pod. Daovnk je FO alebo PO, ktor verejn priestranstvo pouva. je vmera uvanho verejnho priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto. ur obec za kad aj zaat m2 osobitne uvanho verejnho priestranstva a kad aj zaat de a za doasn parkovanie motorovho vozidla za kad aj zaat hodinu a jedno parkovacie miesto.
9

Zkladom dane

Sadza dane

Daov povinnos vznik zaatm uvania verejnho priestranstva a zanik skonenm uvania verejnho priestranstva.

d) Da za ubytovanie
Predmet dane je odplatne prechodn ubytovanie FO v ubytovacom zariaden. Daovnk je FO, ktor sa v zariaden odplatne prechodne ubytuje. je poet prenocovan. ur obec na osobu a prenocovanie.

Zklad dane

Sadzba dane Platiteom dane je prevdzkovate zariadenia, ktor odplatn prechodn ubytovanie poskytuje.

e) Da za predajn automaty
Predmet dane prstroje a automaty, ktor vydvaj tovar za odplatu. Daovnk je FO alebo PO, ktor predajn automaty prevdzkuje. poet predajnch automatov. ur obec za jeden predajn automat a kalendrny rok.

Zklad dane

Sadzba dane Daov povinnos vznik dom zaatia prevdzkovania predajnch automatov a zanik dom skonenia ich prevdzkovania.

f) Da za nevhern hracie prstroje


Predmet dane prstroje, ktor sa spaj alebo prevdzkuj za odplatu, priom tieto hracie prstroje nevydvaj pean vhru a s prevdzkovan v priestoroch prstupnch verejnosti. Nevhern hracie prstroje s elektronick prstroje na potaov hry, mechanick prstroje, elektronick prstroje, automaty a in zariadenia na zbavn hry. Daovnk je FO alebo PO, ktor nevhern hracie prstroje prevdzkuje.
10

Zklad dane je poet nevhernch hracch prstrojov. ur obec za jeden nevhern hrac prstroj a kalendrny rok.

Sadzba dane

g) Da za vjazd a zotrvanie motorovho vozidla v historickej asti mesta


Predmet dane vjazd a zotrvanie motorovho vozidla v historickej asti mesta. vjazd a zotrvanie motorovho vozidla v historickej asti mesta pri innostiach spojench s ochranou zdravia, majetku a verejnho poriadku. Daovnk je FO alebo PO, ktor je driteom motorovho vozidla. Platiteom dane je vodi motorovho vozidla, ktor vojde a zdruje sa v historickej asti mesta. Zklad dane je poet dn vjazdu a zotrvania v historickej asti mesta. ur obec za motorov vozidlo a kad aj zaat de vjazdu a zotrvania v historickej asti mesta. Sadzba dane sa me uri aj paulnou sumou za vjazd motorovho vozidla do historickej asti mesta bez ohadu na poet dn zotrvania v tejto asti mesta. Daov povinnos vznik dom vjazdu motorovho vozidla do historickej asti mesta a zotrvania motorovho vozidla v historickej asti mesta.

Premetom dane nie je

Sadzba dane

h) Da za jadrov zariadenie
Predmet dane za jadrov zariadenie je jadrov zariadenie, v ktorom prebieha tiepna reakcia a vyrba a elektrick energia, a to aj as kalendrneho roka. Daovnk dane je prevdzkovate jadrovho zariadenia.

Zklad dane
11

vmera katastrlneho zemia obce v m2, ktor sa nachdza v oblasti ohrozenia jadrovm zariadenm.

Sadzba dane je v obciach, ktorch zastavan zemie alebo jeho as sa nachdza v oblasti ohrozenia jadrovm zariadenm uren poda vzdialenosti od zdroja. Daov povinnos vznik dom zaatia skobnej prevdzky jadrovho zariadenia a zanik dom vyvezenia jadrovho paliva z poslednho reaktora jadrovho zariadenia.

3. Miestne poplatky
Upravuje zkon o miestnych daniach. Miestny poplatok za komunlne odpady a drobn stavebn odpady je kontruovan ako obligatrny miestny poplatok, ktor sa vyber za odpady vznikajce na zem obce. Poplatnkom, ktor plat poplatok je FO, ktor m v obci trval pobyt alebo prechodn pobyt alebo ktor je na zem obce oprvnen uva alebo uva byt alebo objekt, ktor nie je stavbou, alebo zhradu, vinicu, ovocn sad a pod. PO, ktor je oprvnen uva alebo uva nehnutenos nachdzajcu sa na zem obce na in el ako podnikanie. Podnikate, ktor je oprvnen uva alebo uva nehnutenos nachdzajcu sa na zem obce na ely podnikania. Poplatnkom nie je osoba, ktorej oprvnenie uva nehnutenos vyplva z povahy prvneho vzahu s poplatnkom, ak na jeho zklade naprklad uva priestory nehnutenosti vyhraden prechodn ubytovanie v zariaden na to urenom, je hospitalizovan v zariaden poskytujcom sluby zdravotnej starostlivosti a pod. Ak tak obec ustanov vo veobecne zvznom nariaden, poplatok od poplatnka v ustanovenej vke pre obec vyber a za vybran poplatok ru: Vlastnk nehnutenosti Sprvca, ak je vlastnkom nehnutenosti tt, VC alebo obec

Da z motorovch vozidiel
Predmet dane motorov vozidlo a prpojn vozidlo, ktor mono zaradi do kategrie vozidiel M, N a O a pouva sa na podnikanie a m pridelen v Slovenskej republike evidenn slo,

12

osobitn evidenn slo alebo zvltne evidenn slo, alebo nie je evidovan v Slovenskej republike. Daovnk je fyzick osoba alebo prvnick osoba alebo jej organizan zloka zapsan do obchodnho registra, ktor pouva vozidlo na podnikanie. Oslobodenie od dane vozidlo vyuvan VC, do ktorho rozpotu plynie da z motorovch vozidiel, vozidlo diplomatickch misi a konzulrnych radov, ak je zaruen vzjomnos. VC me vo VZN zni da na vozidlo pouvan ako vozidlo zchrannej zdravotnej sluby, vozidlo poiarnej ochrany, vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy, vozidlo sliace na skobn alebo in jazdy, ktor m pridelen zvltne evidenn slo a pod. Zklad dane zdvihov objem motora v cm3 a pri itkovom vozidle a autobuse ich celkov hmotnos v tonch a poet nprav.

4. Zmena sadzieb miestnych dan


Sadzby miestnych dan a poplatkov v sledovanch rokoch 2005-2008 ostali nezmenen. V roku 2009 po prijat eura boli prepotan zo slovenskej koruny na euro. Tieto zmeny sme nartli v nasledujcich tabukch:

Tabuka: 2005-2008
pozemky na 0,25 %, ktor zem SR bez hodnota pozemku me obec vo zastavanch 6 bez porastov 7 VZN zni alebo 8 plch zvi 1 Sk/m2 za kad aj zaat m2 sadzbu me obec vo VZN zni alebo zvi

Da z pozemkov

Miestne Da z Da zo stavby dane 582/2004 nehnu- stavieb zem SR Z. z. tenost 2010

na vmera 10 plochy v m2

zastavanej 11

12

Da z bytov a nebytovch priestorov

1 Sk / m2 za byty a vmera podlahovej kad aj zaat nebytov plochy bytu alebo m2 priestory v 14 nebytovho priestoru v 15 16 bytovom dome m2 obec me vo

13

VZN sadzbu zni alebo zvi max. 40-nsobne ur obec v slovenskch korunch za psa 24 25 v kalendrnom roku

Da za psa

pes star ako poet psov 6 mesiacov 22

Da za uvanie verejnho priestranstva

ur obec osobitn v slovenskch uvanie korunch za verejnho vmera uvanho uvanie kadho priestranstva verejnho priestranstva aj zaatho a doasn 30 32 2 33 v m2 m verejnho parkovanie priestranstva a vozidla vo ver. kad aj zaat Priestranstve de odplatn prechodn ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom poet prenocovan 37 zariaden ( 2 vyhlky . 277/2008 Z. z.)

Da za ubytovanie

ur obec v slovenskch korunch na 39 40 osobu a prenocovanie

Da predajn automaty

582/2004 Z. z. prstroje a automaty, ktor vydvaj tovar za odplatu za a s v poet priestoroch 44 automatov prstupnch verejnosti s vnimkou automatov na cestovn lstky elektronick prstroje na potaov hry,

ur obec v slovenskch predajnch korunch za 1 46 47 predajn automat a kalendrny rok

Da za nevhern hracie prstroje

ur obec mechanick v slovenskch prstroje, poet nevhernch korunch za 1 elektronick 52 hracch prstrojov 54 nevhern hrac 55 prstroje, prstroj a automaty a in kalendrny rok zariadenia na zbavn hry, ktor sa

14

spaj alebo prevdzkuj za odplatu, priom nevydvaj pean vhru a s prevdzkovan v priestoroch prstupnch verejnosti ur obec v slovenskch vjazd a korunch za zotrvanie poet dn vjazdu a motorov vozidlo motorovho zotrvania motorovho a kad aj zaat vozidla v 60 vozidla v historickej asti 62 de vjazdu 63 historickej asti mesta a zotrvania, mesta me by uren aj paulnou sumou vmera katastrlneho jadrov zemia obce v m2, poda zariadenie, v ktor sa nachdza v vzdialenosti ktorom oblasti ohrozenia od zdroja prebieha jadrovm zariadenm v v trochpsmach: tiepna reakcia 67 Mochovciach a 69 70 0,12 Sk/m2, a vyrba sa Jaslovskch 0,04 Sk/m2 elektrick Bohuniciach,schvlenej a 0,02 Sk/m2 energia radom jadrovho dozoru SR 0,10 Sk 1,60 SK za 1 liter alebo dm3 alebo 0,20 SK 5 Sk za 1 kg

Da za vjazd a zotrvanie motorovho vozidla v historickej asti mesta

Da za jadrov zariadenie

Miestny poplatok za komunlne odpady a drobn stavebn odpady

komunlne odpady okrem elektroodpadov a drobn stavebn 77 odpady, ktor vznikaj na zem obce

0,20 Sk 3,30 78 Sk za 1 osobu a kalendrny de, ak nie je v obci zaveden mnostvov zber

Da z motorovch vozidiel

motorov vozidlo a prpojn vozidlo kategrie M, N 84 a O, ktor sa pouva v SR na podnikanie alebo na

pri osobnom da me zavies automobile VC zdvihov objem a sadzby dane 3 motora v cm ur pri itkovom vo VZN vozidle a 87 autobuse ich cel Bratislavsk kraj kov hmotnos v tonch a poet Trnavsk kraj

15

innosti, z ktorch plynce prjmy s predmetom dane z prjmov

nprav Treniansky Nitriansky kraj kraj

Banskobystrick kraj ilinsk Preovsk Koick kraj kraj kraj

Zdroj: (1) vlastn spracovanie

16

Tabuka: 2008-2009
pozemky na 0,25 %, ktor zem SR bez hodnota pozemku me obec vo zastavanch 6 bez porastov 7 VZN zni alebo 8 plch zvi 0,033 eura/m2 za kad aj zaat zastavanej m2 11 12 sadzbu me obec vo VZN zni alebo zvi 0,033 eura / m2 za kad aj zaat m2

Da z pozemkov

Da z nehnutenost

Da zo stavieb

582/2004 Z. z.

stavby zem SR

na vmera 10 plochy v m2

Da z bytov a nebytovch priestorov

byty a vmera podlahovej nebytov plochy bytu alebo priestory v 14 nebytovho priestoru v 15 obec me vo 16 VZN sadzbu zni bytovom dome m2 alebo zvi max. 40-nsobne pes star ako poet psov 6 mesiacov 22 ur obec v eurch zapsa v 24 25 kalendrnom roku

Miestne dane 2010

Da za psa

Da za uvanie verejnho priestranstva

osobitn uvanie verejnho priestranstva

ur obec v eurch za uvanie kadho vmera uvanho aj zaatho verejnho priestranstva 30 32 m2verejnho 33 2 vm priestranstva a kad aj zaat de

odplatn 582/2004 prechodn Z. z. ubytovanie fyzickej osoby Da za ubytovanie v ubytovacom poet prenocovan 37 zariaden ( 2 vyhlky . 277/2008 Z. z.) prstroje a automaty, ktor vydvaj poet tovar za 44 automatov odplatu a s v priestoroch

ur obec v eurch na 39 osobu a 40 prenocovanie

Da predajn automaty

za

ur obec predajnch v eurch za 1 46 predajn automat 47 a kalendrny rok

17

prstupnch verejnosti s vnimkou automatov na cestovn lstky elektronick prstroje na potaov hry, mechanick prstroje, elektronick prstroje, automaty a in zariadenia na zbavn hry, Da za nevhern hracie prstroje

ur obec v eurch za 1 poet nevhernch nevhern hrac ktor sa 52 hracch prstrojov 54 55 prstroj a spaj alebo kalendrny rok prevdzkuj za odplatu, priom nevydvaj pean vhru a s prevdzkovan v priestoroch prstupnch verejnosti ur obec v eurch za vjazd a motorov vozidlo zotrvanie poet dn vjazdu a a kad aj zaat motorovho zotrvania motorovho de vjazdu vozidla v 60 vozidla v historickej asti 62 63 a zotrvania, historickej asti mesta me by uren mesta aj paulnou sumou vmera katastrlneho jadrov zemia obce v m2, poda zariadenie, v ktor sa nachdza v vzdialenosti ktorom oblasti ohrozenia od zdroja prebieha jadrovm zariadenm v v trochpsmach: tiepna reakcia 67 Mochovciach a 69 0,0039 eura/m2, 70 a vyrba sa Jaslovskch 0,0013 eura/m2 elektrick Bohuniciach,schvlenej a 0,0006 energia radom jadrovho eura/m2 dozoru SR komunlne odpady okrem elektroodpadov 77 a drobn 0,0033 eura 0,0531 eura za 1 liter alebo 78 dm3 alebo

Da za vjazd a zotrvanie motorovho vozidla v historickej asti mesta

Da za jadrov zariadenie

Miestny poplatok za komunlne odpady a drobn stavebn odpady

18

stavebn odpady, ktor vznikaj na zem obce

0,0066 eura 0,1659 eura za 1 kg 0,0066 eura 0,1095 eura za 1 osobu a kalendrny de, ak nie je v obci zaveden mnostvov zber da me zavies VC a sadzby dane ur vo VZN

Da z motorovch vozidiel

motorov vozidlo a prpojn vozidlo kategrie M, N a O, ktor sa pouva v SR na podnikanie 84 alebo na innosti, z ktorch plynce prjmy s predmetom dane z prjmov

Bratislavsk kraj pri osobnom automobile Trnavsk kraj zdvihov objem motora v cm3 Treniansky kraj pri itkovom vozidle a Nitriansky kraj) autobuse ich cel 87 kov hmotnos v Banskobystrick tonch a poet kraj nprav ilinsk Preovsk Koick kraj kraj kraj

Zdroj: (1)

19

5. Prjmy obc z miestnych dan


a) Vvoj priemernch sadzieb dan z nehnutenost
Sadzby dan z nehnutenost v 84 okresnch mestch sa v roku 2010 znili v porovnan so sadzbami v roku 2009 v priemere o 0,71%. To viedlo k tomu, e sme sa dostali pod rove z roku 2008. Na druhej strane sadzby na tento rok sa nezmenili v 46 mestch. Dvodom toho, me by skutonos, e rok 2010 je volebnm rokom. (2)

Zdroj: (2) Z grafu vidno, e medzi rokmi 2004 a 2005 sadzby vzrstli najprudie, lebo od roku 2004 mohli obce prvkrt urova ich vku. Od roku 2006 do roku 2007 sa rast vrazne spomalil a od roku 2008 sa ich priemern vka ustlila. (2)

b) Da z motorovch vozidiel
Hne po reforme v roku 2005 Banskobystrick a Treniansky kraj stanovili najvyie sadzby dane z motorovch vozidiel. Ostatn kraje SR stanovili niie sadzby. Dnes, po uplynut piatich rokoch v Nitrianskom, Trenianskom a v Trnavskom kraji meme zaznamena najvyie dane tohto typu miestnych dan.

c) Da za predajn automaty
Tto da sa zvila a niekokonsobne od roku 2004.

20

6. Podielov dane
Miestne samosprvy a obce okrem miestnych dan maj prjem aj z podielovch dan. Podielov dane a miestne dane s uren hlavne na financovanie originlnych kompetenci obc. Od 1. janura 2005 je do ich rozpotov rozdeovan len jedna podielov da da z prjmov fyzickch osb a to vo vke 70,3%. Objemovo aj percentulne sa tto da stva najvznamnejm prjmom rozpotov obc. V roku 2009 z prjmov obc 78,7% predstavovala da z prjmov fyzickch osb, 13% da z nehnutenost, 8% da za pecifick sluby a 0,3% za sankcie. Celkov prjem vychdzalo na 1,8 mld. Eur. (3) V roku 2010 dolo ku zneniu podielovch dan. Toto znenie bolo vsledkom hospodrskej krzy, kee nezamestnanos sa zvila a platy sa znili. Po porovnvan vnosu dane z prjmov fyzickch osb s vnosmi z roku 2009 zistme znenie o 30%. Vaka mimoriadnej dotcii zo ttneho rozpotu (33 milinov eur) mohli obce zmierni tento nedostatok. tt doteraz nezverejnil prognzy daovch prjmov na tento rok. (4)

21

7. Zver
V prci sme sa zaoberali prjmami obc z podielovch dan a miestnych dan. Naprklad pri daniach z nehnutenosti sme zistili, e sadzby vzrstli najprudie medzi rokmi 2004 a 2005. Od roku 2006 sa ich rast mierne spomalil. Pri dani z motorovch vozidiel sme zaznamenali najvyie dane v Nitrianskom, Trenianskom a Trnavskom kraji. Pri podielovch daniach sme sa zaoberali daou z prjmov fyzickch osb. Tto da patr medzi najvznamnejie prjmy rozpotov obc. Zaujalo ns, e v roku 2009 tvorila da z prjmov fyzickch osb a 78,7% z prjmov obc. Avak v roku 2010 dolo k zneniu podielovch dan. V porovnan s rokom 2009 a o 30%.

22

8. Zdroj:
1. Ekonomick a prvne informcie. Sadzby dan v SR. [Online] 2010. [Dtum: 30. 11 2010.] http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=/Main/TArticles.ascx&phContent=/Main/Art icleShow.ascx&CatID=67&ArtID=2700. 2. Podnikatesk aliancia Slovenska. Dane z nehnutenost v roku 2010 nepatrne poklesli. Podnikatesk aliancia Slovenska. [Online] 27. 01 2010 . [Dtum: 15. 11 2010.] http://www.alianciapas.sk/menu_projekty_dan_z_nehnutelnosti_2010.htm. 3. Maruinec, Jn. Systm miestnych dan na Slovensku. [Online] 23. 11 2008. [Dtum: 22. 11 2010.] http://www.mesa10.sk/subory/System_miestnych_dani_na_Slovensku_Marusinec.pdf. 4. Majersk, Ivan. Obce sa zadluj, aby preili. [Online] 21. 6 2010. [Dtum: 30. 11 2010.] http://spravy.pravda.sk/obce-sa-zadlzuju-aby-prezili-dgk/sk_domace.asp?c=A100621_085626_sk_domace_p29. 5. Babk, Vladimr. Dane a daov prvo I. Koice: Aprilla s.r.o., 2008. ISBN 978-8089346-05-9

23