You are on page 1of 1

Nhit lit cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh trng HBK H Ni

ON TNCS H CH MINH TP. H NI


BCH TRNG HBK H NI
BCH LC VIN IN T - VIN THNG
----------o0o---------

H Ni, ngy 22 thng 08 nm 2012.

THNG BO
(V/v thu on ph t I nm hc 2012- 2013)
Knh gi: BCH cc chi on trc thuc Vin in T - Vin Thng
Cn c vo quyt nh v mc thu np on ph bt u t ngy 01 thng 01 nm
2011 ca TW on l: 2000/1sv/1 thng.

Cn c vo k hoch hot ng ca LC Vin in T - Vin Thng trong vic


thc hin cng tc on v phong tro thanh nin sinh vin nm hc 2012 2013.
Ban chp hnh Lin Chi on Vin in T - Vin Thng hp ngy 21 thng 08 nm
2012, quyt nh:

- i vi cc chi on K54, do nm hc 2013 2014 cc on vin thuc cc chi


on ny s hc nm cui, cc on vin s tp trung hc v sinh hot on theo cc
lp chuyn , l t chc lp khc vi chi on hin ti. iu dn n vic thu
on ph ca cc on vin gp nhiu kh khn. to iu kin cho cc on vin
K54 hon thnh nhim v ng on ph trong nm hc 2013 2014, BCH LC
quyt nh thu mc on ph 48000VN/1SV/2nm i vi cc on vin thuc
K54.

- i vi cc chi on K55, K56, BCH LC quyt nh thu mc on ph


24000VN/1SV/nm i vi cc on vin thuc Chi on.
thc hin quyt nh ca BCH LC ngh cc B th cc Chi on trc thuc t
chc thu b sung on ph cc on vin cha np, bt u t ngy nhn thng bo ny, v
np v LC Vin in t Vin thng (np cho Trn Th Thanh Huyn Lp in t
2 - K54, T : 01663823611) theo lch sau: t 8h30 n 11h00 th 3 v th 5 hng tun,
ti phng 414 C9. Hn cui 22/10/ 2012. Sau t ny, chng ti s cht s lng, v
khng chp nhn bt c trng hp no np mun.
Lu : Nhng on vin khng np on ph s gp phi kh khn khi lm th tc ra
trng, nn ngh cc B th Chi on n c, nhc nh cc on vin trong Chi on.
T/M BCH LC VIN IN T - VIN THNG
B th

Phm Mnh Hng