You are on page 1of 22

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

chng vi : XUAT BAN VE 2D T MO HNH 3D ( generative drafting )


i/ To cc hnh chiu ca vt th 3d 1/ Gii thiu generative drafting workbench v m 1 chi tit part
Generative Drafting Workbench cung cp mt h thng cc cng c rt a dng to cc i tng 2D. Generative Drafting Workbench cho php chng ta chiu cc i tng 3D xung mt phng theo nhiu gc khc nhau, cho php ct cc i tng 3D theo nhiu mt ct phc tp. Cc i tng chiu v cc mt ct 2D c mi lin h thng minh vi vt th 3D.Vi Generative Drafting Workbench ta cng c th to cc i tng 2D theo cch v thng thng.

2/ Tao hnh chieu ng ( Front View )


Front View . (M file: GenDrafting_part.CATPart) - To mt bn Drawing mi. - Trn menu chn Window > Vertically. - Trong Generative Drafting Workbench, Click Front View trn thanh cng c Projection. - Click vo mt Plane trn Part Design Workbench xc nh mt phng chiu. - Trn bn v Drawing1, xut hin hnh chiu v mt hnh trn cha cc mi tn mu xanh. - Click vo cc mi tn xoay i tng theo cc hng khc nhau. - Click vo hnh trn nh gia hnh trn mu xanh hoc Click ra khong trng trn mn hnh c nh v tr ca hnh chiu.

Ch : xc nh mt phng chiu, ta c th chn mt trong cc cch sau: Plane, mt im v mt ng thng, 3 im, 2 cnh, 2 im v 1 cnh. GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 97 SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY Advanced front view - Click Advanced front view . trn thanh cng c. Hp thoi View Parameters xut hin.

- Nhp tn v t l bn v, Click OK ng hp thoi. - Click vo mt Plane trn Part Design Workbench xc nh mt phng chiu. - Click vo hnh trn nh gia hnh trn mu xanh hoc Click ra khong trng trn mn hnh c nh v tr ca hnh chiu.

Creating front view with local axis system (To hnh chiu ng vi h trc ta a phng). Bnh thng, khi to cc hnh chiu, h trc ta trong hnh chiu c ly trng vi h trc ta ca vt th 3D trong Part Design Workbench. Tuy nhin chng ta c th to hnh chiu vi h trc ta do ta t nh ngha. - Click Front View trn thanh cng c Projection. - Trn Specification Tree chn Axis System.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 98

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

- Click vo mt Plane trn Part Design Workbench xc nh mt phng chiu.

- Click vo hnh trn nh gia hnh trn mu xanh hoc Click ra khong trng trn mn hnh c nh v tr ca hnh chiu.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 99

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 100

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY Chn mt lc nhiu i tng chiu. (M file: Product_Balloon.CATProduct) - Click View trn thanh cng c Projection. - Chn mt i tng hoc dng Ctrl chn mt lc nhiu i tng chiu.

- Chn mt phng chiu. - Click ra khong trng trn mn hnh c nh v tr hnh chiu.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 101

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY Chiu cc im v ng t m hnh 3D. (M file: PointSketch.CATPart) - Trn menu chn Tools ->Options -> Mechanical Design -> Drafting -> Generation tab. Tch vo Project 3D vireframe v Project 3D Points.

- Click View trn thanh cng c Projection. - Xc nh mt phng chiu. - Click vo hnh trn nh gia hnh trn mu xanh hoc Click ra khong trng trn mn hnh c nh v tr ca hnh chiu.

3/ Tao hnh chieu vuong goc ( Projection View )


(M file: GenDrafting_front_view.CATDrawing) - Click Projection View trn thanh cng c.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 102

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

- Di chut n v tr thch hp, Click ln mn hnh to hnh chiu.

4/ Chiu 1 m hnh c to t sheet metal workbench ( Unfolder View )


Cng c Unfolded View dng chiu mt m hnh c to t Sheet Meltal Workbench. (M file: GenDrafting_sheet_metal.CATPart) - Click Unfolded View trn thanh cng c. - Click vo mt mt phng xc nh mt phng chiu. - Click ln khong trng trn mn hnh xc nh v tr ca hnh chiu.

5 / To hnh chiu trc o ( Isometric View )


(M file: GenDrafting_part02.CATPart) - Trong Generative Drafting Workbench, Click Isometric View - Click vo m hnh 3D. - Click ln khong trng trn bn v to hnh chiu. GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 103 .

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

- Click ln mn hnh hon thnh lnh chiu.

6/ To hnh chiu ph ( Auxiliry View )


(M file: GenDrafting_part.CATDrawing) - Click Auxiliary View trn thanh cng c. - Click im th nht xc nh mt phng ct. - Click im th hai xc nh mt phng ct.

- Di chut n v tr thch hp, Click ln mn hnh t hnh chiu.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 104

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

7/ To hnh chiu mt ct ( Offset Section View )


(M file: GenDrafting_section_view02). - Click Offset Section View trn thanh cng c. - Click vo mt im to mt phng ct. - Click vo im th hai hoc Double Click kt thc vic to mt phng ct. - Di chut n im thch hp v Click ln mn hnh t mt ct.

8/ To hnh chiu mt ct t mt mt phng ct ca m hnh 3D (Offset Section Cut )


(Lm tng t nh Offset Section View) GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 105 SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

Ch : Offset Section View v Offset Section Cut cho php ta s dng mt phng ct l mt mt phng trong m hnh 3D. (M file: GenDrafting_part.CATPart & GenDrafting_front_view.CATDrawing). - Trn menu chn Window > Tile Vertically. - Click Offset Section View trn thanh cng c. - Chn mt phng ct bng cch Click ln mt mt phng ca vt th.

- Di chut n im thch hp v Click ln mn hnh t mt ct.

9/ Dng thng hng hnh chiu v hnh ct ( Aligned Section View/Cut )


(M file: GenDrafting_aligned_view02.CATDrawing). - Aligned Section View hoc Align Seciton cut . - Click vo mt im to mt phng ct. - Click vo cc im tip theo hoc Double Click kt thc vic to mt phng ct. - Di chut n im thch hp v Click ln mn hnh t mt ct. GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 106 SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

10/ To hnh chiu chi tit (Quick Detail View Profile & Quick Detail View )
(M file: GenDrafting_isometric_view.CATDrawing) - Click Quick Detail View Profile trn thanh cng c. - Click vo cc im lin tip to mt a gic.(Nu dng Quick Detail View th to mt hnh trn) - Double Click kt thc vic to a gic.

- Di chut v Click ln v tr thch hp to hnh chiu.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 107

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

- Ta c th sa li Profile va to bng cch Double Click ln n.

11/ Ct 1 hnh chiu ( Clipping View & Clipping View Profile )


- Click vo Clipping View Profile trn thanh cng c. - Click vo cc im lin tip to mt a gic.(Nu dng Clipping View th to mt hnh trn) - Double Click kt thc vic to a gic. - Mun tr li trng thi ban u, Click chut phi ln View chn Isometric View Object > Unclip.

12/ B bt i tng ( Broken View )


(M file: GenDrafting_part_Broken_View.CATDrawing) - Click Broken View trn thanh cng c. - Click to im th nht ca ng thng ct. - Click to im th hai ca ng thng ct. - Di chut n v tr thch hp v Click to ng thng ct th hai. - Click mt ln na ln mn hnh kt thc lnh. Ch : Sau khi to xong ng thng th nht, trn mn hnh xut hin mt ng thng c cha nhng on thng mu bo cho ta bit nhng v tr khng c php t ng thng ct th hai.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 108

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

13/ Tao hnh cat trch ( Breakout View )


(M file: GenDrafting_part.CATDrawing) - Click Breakout View trn thanh cng c. - Click to im th nht ca khung hnh ct. - Click vo cc im tip theo to khung hnh ct. - Double Click hoc Click vo im th nht ng kn, kt thc vic to khung hnh ct. Chng trnh hin ln hp thoi 3D Viewer.

- Trong hp thoi 3D Viewer c hai ng thng mu xanh. ng thng c nt t cho ta bit hng quan st vt th, ng thng th hai nt lin cho ta bit v tr ct ca vt th. C th Click v di chuyn ng thng nt lin thay i v tr ct ca vt th. Click OK kt thc lnh.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 109

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

ii/ chnh sa cc khung nhn 1/ Di chuyn 1 khung nhn ( Moving a View )


(M file: GenDrafting_part_Move_View02.CATDrawing) - Click chut vo khung nhn cn di chuyn. - Ko v th vo v tr khc.

Ch : Khi cc khung nhn c cc mi lin h vi nhau, khi ko khung nhn chnh th cc khung nhn kia s di chuyn theo. (M file: GenDrafting_part_Move_View02.CATDrawing)

2/ To mi quan h v v tr ( Set Relative Positioning )


(M file: GenDrafting_part_positioningview.CATDrawing) - Click chut phi ln Isometric View, chn Set Relative Position. Trn Isometric View xut hin ng thng nh hng.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 110

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

- Click chut vo ng thng, gi v r chut Isometric View di chuyn theo phng ca ng thng theo hng di chut. - Click vo im mu xanh cui ng thng, gi v r chut, Isometric View di chuyn theo mt qu o hnh trn, c bn knh bng chiu di ng thng, tm quay l im hnh vung mu en u kia ca ng thng. - Click vo im hnh xung mu en, im ny s nhp nhy, Click vo mt im khc di chuyn im mu en ny n im . - Click vo ng thng nh hng, ng thng ny cng nhp nhy, Click vo mt ng thng khc cho ng thng nh hng trng vi ng thng .

3/ C lp 1 khung nhn ( Isolating Generated View )


Mt khung nhn c to ra s c mi quan h vi vt th 3D dng to nn khung nhn. Cng c Isolate c chc nng ct t mi lin h ny, v bin mt bn v Genarative thnh bn v Interactive. - Click chut phi ln khung nhn. GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 111 SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY - Chn *Object > Isolate. - Mt hp thoi cnh bo xut hin. - Click vo OK tip tc thc hin lnh.

4/ Phc hi li cc phn t b xa ( Restoring Delected Elements )


(M file: GenDrafting_Restore_Deleted.CATDrawing) - Xa b hnh ellipse trong bn v. - Click chut phi ln khung nhn chn *Object > Restore Deleted. - Trong dng Command line g: C: Force Update. Bn v phc hi li trng thi u. Ch : Phn bit lnh Restore Deleted v lnh Undo.

5/ Kha 1 khung nhn ( Locking a View )


Cng c kha khung nhn c tc dng d nguyn trng thi ca khung nhn. Khung nhn sau khi b kha s khng th xa hay thay i c. Cng c ny c bit hu ch khi thay i m hnh 3D m khng mun thay i hnh chiu ca n. - Click chut phi ln khung nhn. - Chn Properties, hp thoi Properties xut hin. - Trong hp thoi Properties tch vo Lock View. - OK.

6/ Ph v mi quan h v tr ca cc khung nhn ( Not Aligning a View )


(M file: GenDrafting_part.CATDrawing) Khi to nhiu khung nhn cng mt lc, cc khung nhn s c mi quan h v v tr vi nhau. Khi di chuyn cc khung nhn ph, n s chu nh hng ca khung nhn chnh. GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 112 SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY V d: Khung nhn Left View, Right View, Rear View ch c th di chuyn theo phng ngang nu khung nhn chnh l Front View.

Cng c Do Not Aligne View cho php ta tm thi ph v mi quan h v tr ca cc khung nhn. - Click chut phi ln khung nhn. - Chn View Positioning > Do not Align View.

7/ Thay i t l 1 khung nhn ( Scaling a View )


(M file: GenDrafting_detailview_scale.CATDrawing) - Click chut phi ln khung nhn. - Chn Properties, hp thoi Properties xut hin. - Nhp t l mi vo Scale.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 113

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

8/ Thay i tn khung nhn ( Rename a View )


(M file: GenDrafting_part_Rename_View.CATDrawing) - Click chut phi vo khung nhn. - Chn Properties. - Nhp tn mi ca khung nhn vo View Name.

9/ Thay i li kiu dng ca cc ng k hiu ( Callout Graphism )


(M file: GenDrafting_part_Callout.CATDrawing) - Click chut phi ln hnh trn A (Detail View A) v mt ct B-B trn Front View. - Chn Properties, hp thoi Properties xut hin.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 114

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

- Trong hp thoi Properties ta c th chn cc kiu ng k hiu ct trch v k hiu mt ct.

- Double Click vo ng trn A (Detail View), ng trn chuyn sang trng thi c th di chuyn c. GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 115 SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY - Di chuyn ng trn thay i v tr quan st i tng. - Click vo Replace Profile thay i ng trn c bng mt ng trn mi. - Click End Profile Edition kt thc lnh.

10/ Thay i cc i tng ct trong View ( Overloading Element Properties )


(M file: Product_Balloon2.CATDrawing) - Click chut phi ln Section View A-A. - Chn Section view A-A object > Overload properties, hp thoi Characteristics xut hin.

- Chn i tng ct mun chnh sa. - Click vo Edit, hp thoi Editor xut hin.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 116

SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

- Hp thoi Editor cho ta mt s la chn. + Cut in section views: Th hin mt ct trong View hay khng. + Use when projecting: C s dng i tng khi chiu hay khng. + Represented with hidden lines: C th hin cc ng khut hay khng. + Shown: Hin i tng hay khng.

11/ Thay oi tuyen anh ( Modifying A Pattern )


- Click vo vt liu. - Click vo Pattern trn thanh cng c Graphics Properties. Hp thoi Pattern xut hin. - Chn loi vt liu, Click Ok thc hin lnh.

III / TAO KCH THT 1 / Tao kch tht cho ban ve ( Generating Dimensions )
(M file: GenDrafting_front_view.CATDrawing & GenDrafting_part.CATPart) - Click Generating Dimensions trn thanh cng c Generation. - Cc Dimention t ng c to trn View v Hp thoi Generated Dimension Analyze xut hin.

- Hp thoi ny cho php phn tch cc Constraint v Dimensions trong bn v 3D v 2D. - Click OK ng hp thoi. Ch : Khi Click vo cc Dimension trn View th Dimension tng ng trn m hnh 3D xut hin.

2 / Tao kch tht theo tng bc (Generating Dimensions step by step )


(M file: GenDrafting_part.CATDrawing) - Click Generating dimensions step by step xut hin. GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 117 trn thanh cng c Generation. Hp thoi Step by Step SVTH : BUI THIEN THI

E TAI TOT NGHIEP : NG DUNG CATIA TRONG THIET KE & MO PHONG CAC C CAU MAY

- Click vo Next Dimension Generation bt u to cc dimensions. - Time Out: Nhp thi gian gia cc ln to dimension. - Visualization in 3D: Cho php quan st dimension trong m hnh 3D.

3 / Sap xep kch tht ( Positioning Dimensions )


(M file: GenDrafting_part_positioningdim.CATDrawing) - Click Dimension Positioning trn thanh cng c. - Cc dimension t ng c sp xp v v tr thch hp.

GVHD : Th.S MAI C AI HOANG DUY 118

SVTH : BUI THIEN THI