You are on page 1of 14

NHNG IU CN BIT SAU THNG RAMADAN

:
Alhamdulillah, t n Allah ng m rng ci lng ca nhng
ngi c c tin, bi c c tin mi lm cho chng ta bit knh s Allah
v s lm cho Ngi hi lng trong mun ca Ngi. T n Ngi ng
Cao C Qu Phi vi tt c mi n phc, s tt p, bnh an v tin tng
m Ngi ban. Ti xin tuyn th khng c Thng no xng ng
c th phng m ch c Allah duy nht khng c i tc hay cng tc
cng Ngi, Ngi s hu tt c li t n, quyn qun l v Ngi c kh
nng trn tt c mi vic. Ti xin chng nhn rng v Nabi, v Rosul, v
Thin S, nh Lnh o v l tm gng cao qu ca chng ta, l
Muhammad bin Abdillah, cu xin Allah ban bnh an v phc lnh n cho
Ngi, Ngi kt ni tht cht cng ng Muslim li v rt nhit
quyt trong vic kt ni , t Ngi Allah lm cho nhn loi thun phc
Ngi duy nht, v v Ngi chng ta phi on kt tn gio Islam tr
nn hng mnh, cu bnh an n cho gia quyn ca Ngi c Allah
la chn, cng ton th bng hu trong sng ca Ngi, Amma Ba'd:
Anh ch em Muslim thn mn! Chng ta tng hi nhau: "Bao gi
thng Ramadan n?" v ri thng Ramadan - mt v khch rng lng
cng n vi chng ta, v khch ny mang n cho cng ng chng ta
bit bao iu hng phc, bit bao iu n phc, bit bao s thng xt,
bit bao s tha th v bit bao ngi c cu ri ra khi Ha ngc
Cn ngy i l Eid al Fitr l mt s bo hiu thng Ramadan
bc qua v nhng ch cho thng Shawwal chim v, trong ngy i l
Eid al Fitr mi ngi chng ta ai ny u vui mng sung sng nhng
mi ngi c ngh khc nhau. C ngi vui mng ngh rng hon
Chanlyislam

thnh nhim v, nhng bn cnh cng c nhiu ngi ngm ngi nc


mt tun ri bi khng bit mai ny c cn c hi n cho thng
Ramadan ca nm ti hay khng? Cho nn, trong s vui sng c
chia ra lm hai nhm ngi:
Nhm ngi th nht vui mng v trc b c gnh nng ca
s nhn chay i kht ban ngy v mt mi au chn khi ng dng
l Taroweeh ban m.
Nhm ngi th hai th hn h vui v v nh hng phc ca Allah
m h hon thnh c s nhn chay thng Ramadan, h vui
mng trong s hi vng l Allah s xa b ti li ca h trc kia
c trong sch tm hn.
Cho nn, d l nim vui nhng hai nim vui ny hon ton khc
nhau ging nh s khc bit gia tri v t. V nim vui th ba l
c nhng ngi Muslim bit c c ba c hi qu bu do v khch
Ramadan mang n tng h nh sau:
a) Th nht:))((:

Nabi ni: Ai nhn chay trong thng Ramadan bng s tin tng v
k vng c phn thng t Allah s c tha th cho tt c ti li
phm. Hadith do Al-Bukhory v Muslim ghi li.
b) Th hai:))

((

Nabi ni: Ai hnh o (nh dng l Solah Taroweeh, c


Qur'an...) trong thng Ramadan bng s tin tng v k vng c
phn thng t Allah s c tha th cho tt c ti li phm.
Hadith do Al-Bukhory v Muslim ghi li.
c) Th ba:


))((:

Nabi ni: Ai hnh o (nh dng l Solah Taroweeh, c Qur'an...)


vo m nh mnh bng s tin tng v k vng c phn thng t
Allah s c tha th cho tt c ti li phm. Hadith do AlBukhory v Muslim ghi li.
y l n phc th nht ca m nh mnh cn n phc th
hai, Allah phn trong Qur'an nh sau:


3 :
Chanlyislam 2

Qu tht, TA ban n (Qur'an) xung vo mt m nh mnh *


V iu g cho Ngi (Muhammad) bit m nh mnh l g ? *
m nh mnh tt hn mt ngn thng bnh thng Al-Qodr: 1- 3
Mt ngn thng tng ng bng tm mi ba nm bn thng,
chng ta hy suy ngh cuc i chng ta sng c nhiu nm? Vy m
ch cn chng ta hnh o trong mt m duy nht li c n phc tt
hn ngn thng khng c m nh mnh. Trn y l ba c hi qu bu
m Ramadan mang n cho cng ng Muslim nhng nay qua ri
khng cn c hi na, cu xin Allah ban cho chng ta tui th c
hng nhiu v nhiu hn na thng Ramadan hng phc vo nhng nm
k tip.
ng vy, Ramadan nm nay b chng ta ra i v li bit
bao l nim vui ni bun hay s nui tic trong s thm c phi chi
thng Ramadan cn mnh c c hi i thm b con thn tc, c c
hi nghe nhng mu chuyn ngn trc gi x chay, c c hi c nghe
ging Qur'an trong gi gii lao Taroweeh... v sau thng Ramadan quyn
s ghi chp ti li c trng tro sch s, c ngi c xa i rt nhiu
ti li phm, c ngi th trc hay sau Ramadan th chng c g thay
i c v c ngi ti li b ghi thm trng trng ip ip, h chng
hng c g Ramadan ngoi s kh chu v bc bi trong ngi. Hy
cng nhau lng nghe nhng v tin nhn c hnh trc kia ni: "Phn
thng ca vic thin l vic thin ni tip sau , cho nn nhng ai lm
vic thin ri tip tc lm nhng vic thin khc ni lin sau qu y
l du hiu ca s chp nhn vic thin trc. Tng t th ai lm vic
thin sau tr li lm vic xu th l du hiu ca s khng chp
nhn vic thin lm trc ." Trch t b La-to-if Al-Ma-a'-rif quyn
1 trang 244.
Anh ch em Muslim thn mn! L ngi Muslim c c tin tht s
khng ch tn th Allah trong thng Ramadan ngc li lun lun tn th
Allah mi ni mi lc, mi thi im v c i ngi bi loi ngui v
loi ma qu c to ha l tn th Allah, tn th Thng ca
nhn loi, ng sng mi khng bao gi cht:
:

V TA (Allah) khng to ha ra loi Jin v loi ngi ngoi tr


tn th TA Al-Zariyat: 56 58.
V l Allah phn bo cho Nabi Muhammad cng nh tt
c ngi Muslim mt mnh lnh:
:

Chanlyislam 3

(Hi Muhammad) hy tn th Thng ca Ngi cho n khi


ci cht n vi Ngi Al-Hijr: 99 v Allah phn chng khc:
:

Hi nhng ngi c c tin! Hy tht s knh s Allah v ng bao


gi cht ngoi tr cc ngi l ngi Muslim. Ali Imron: 102.

S nhn chay Ramadan tuy qua nhng khng ng ngha l s


nhn chay chm ht bi ngoi s nhn chay bt buc trong thng
Ramadan, Islam cn khuyn khch nn nhn chay thm 6 ngy ca thng
Shawwal m
mt Hadith soheh ghi li nh sau:(( :. ))


ng Abu Ayyub Al-Ansory thut li Nabi c ni: "Ai nhn chay
thng Ramadan xong ri nhn tip thm su ngy trong thng Shuwaal (thng mi sau Ramadan) th ging nh y nhn c nm trn."
Hadith do Muslim ghi li.
Nh bit mi vic lm c hnh, mi s hnh o ca ngi
Muslim u c nhn ln t mi n by mi ln hoc nhiu hn th
na ty lng nh tm ca mi ngi, cho nn chng ta nhn chay mt
thng th n phc tng ng nh nhn chay mi thng, nu chng ta
ch cn nhn thm su ngy ca thng Shu-waal (khng cn nhn lin
tc, min sao nhn 6 ngy trong thng Shawwal l c) th n phc
s c tng thm hai thng cho mt nm, nn nh ch c tnh trong
thng Shu-waal m thi cn nhng thng khc th khng.

CU HI C T RA
Hi: Nhng ai cn thiu nhng ngy nhn chay ca thng
Ramadan th c c php nhn chay (sunnah) su ngy ca thng
Shu-waal trc ri sau mi nhn chay tr li nhng ngy cn thiu
ca thng Ramadan?
p: Vn ny th khng c, chng ta phi nhn b tr li
nhng ngy cn thiu trong thng Ramadan trc ri sau mi tip tc
nhn chay (sunnah) thm su ngy ca thng Shu-waal, bi s nhn chay
bt buc cha lm trn th khng th b qua mt bn m nhn chay
Sunnah trc c, v Nabi c ni: "Ai nhn chay thng Ramadan
Chanlyislam 4

hon tt xong ri m nhn chay tip thm su ngy trong thng Shuwaal th ging nh y nhn c nm trn."
Ngoi ra, Nabi cn khuyn khch chng ta nn nhn chay vo
ngy th hai v th nm trong tun nh Ngi tng ni:

((
.))

ng Abu Huroiroh thut li Nabi ni : "Tt c vic lm c
trnh ln (cho Allah) vo ngy th hai v th nm, Ta thch vic lm
ca Ta c trnh ln trong lc Ta ang nhn chay." Hadith do AlTirmizy ghi li.
Nabi tng khuyn bo ba ngi bng hu ca Ngi l ng
Abu Huroiroh - Abu Zar v Abu Al-Dara nn nhn chay vo ba
ngy 13, 14 v 15 ca mi thng (tnh theo lch Islam).
Nabi cn khuyn khch cc bn hu ca Ngi nn hnh o v
lm vic thin tht nhiu vo mi ngy u ca thng 12 (Zul
Hajjah - lch Islam), v Ngi cng khuyn khch nn nhn chay
ngy mng 9 (tc ngy nhng ngi i lm Hajj ang c mt ti
vng t Arafat), s nhn chay ny ch i vi nhng ai khng i
lm Hajj, cn ai i lm Hajj th khng c php nhn chay vo
ngy Arafat. S nhn chay ngy Arafat c Nabi gii thch nh
sau:. ))

((

"Ai nhn chay ngy Arafat s c Allah xa ti nm nay v nm ti."


Hadith do Ahmad ghi li.
Ngoi ra nhn chay cn c khuyn khch mt s thi gian khc
nh sau :
Trong thng mt (Muharam - lch Islam) c nhc trong Hadith
sau y:

(( :

:

.))
ng Abu Huroiroh thut li li Nabi : "S nhn chay tt nht sau
thng Ramadan l thng Muharram (thng mt lch Islam)." Soheeh
Muslim.
Trong thng Muharram c Nabi khuyn khch nn nhn chay vo
ngy Ashuro (tc ngy mng 10 thng Muharram), s c Allah xa b
ti li ca nm va qua m Nabi ni nh sau:

Chanlyislam 5
(( :


.))

ng Abu Qotadah k li c ngi n hi Nabi v s n phc ca
vic nhn chay vo ngy Ashuro th c Nabi p rng: "Qu tht,
theo Ta bit rng s c Allah xa sch ti li ca nm trc." Hadith
do Muslim ghi li.
B Ayshah k v s nhn chay Sunnah ca Nabi nh sau:


(( :
))

.)0011()0791(

"Trc kia, Rosul thng nhn chay trn thng Sha'baan, Ngi nhn
chay hu nh trn thng, ch c s t (ngy Ngi khng nhn) m thi."
Hadith s 1970 do Al-Bukhory ghi li v Hadith s 1156 do Muslim ghi
li.
Nhng s nhn chay Sunnah tt nht l nhn chay mt ngy v x
chay mt ngy nh Nabi Dawud nhn.
Tng t th, dng l Solah Taroweeh Ramadan tuy kt thc
nhng khng phi l chm ht, ngc li dng l Solah Sunnah cn
mi cho n ngy tn th nh c khuyn khch qua nhng
Hadith sau:

))
(( :
:

.
ng Abu Huroiroh thut li li Nabi : "L Solah (Sunnah) tt nht
sau (nm) l Solah bt buc l l Solah (Sunnah) trong m."
Soheeh Muslim. Nabi ni Hadith khc:

(())

:
.
Thng ca chng ta h gii vo mt phn ba cui cng ca mi
m, khi y Ngi hi: Ai cu xin TA s c TA p li, ai thnh cu
TA s c TA chp thun v ai cu xin TA tha th s c TA tha
th Hadith do Al-Bukhory v Muslim ghi li.
Anh ch em Muslim thn mn! Allah rng lng nhn t ban
thng khng tnh ton cho ngi Muslim, Ngi to rt nhiu c hi
cho h v lun li mi gi h n vi nhng c hi nh ch dng l
Solah nm ln trong ngy m nhng li c hng nm mi ln, cng
vi l Solah ny ngi Muslim s c cu ri khi ha ngc v b
Chanlyislam 6

p s l l, s xt ca l Solah bt buc nm ln Nabi khuyn


khch nn thng xuyn dng l Solah Sunnah Rowatib:


:
(( :
))

"Ai dng l Solah (Sunnah) mi hai Rakat s c Allah xy cho


mt ngi nh trn thin ng: Bn Rakak trc Zuhr (c mi hai
Rakat cho salam mt ln) - hai Rakak sau Zuhr, hai Rakak sau
Magrib, hai Rakak sau Isha v hai Rakak trc Fajr." Hadith do AlTirmizy ghi li t b A-y-shah .
i vi ai khng kp dng l Solah Rowatib ny trc l Solah th c
th dng b li sau l Solah nh Nabi hi lng cho bng hu ca
mnh lm trc mt Ngi.
Trong nhng l Solah Sunnah c Solah Witr gm t nht mt
Rakat v nhiu nht l mi mt Rakat, tc dng l nguyn theo
s lng l v thi gian t sau gi Solah Isha n gi Fajr, y l
l nguyn Solah m Nabi khuyn khch mi ngi nn thi
hnh bng li ni v hnh ng ca Ngi qua Hadith:

:(( :

))

.
ng Jabir thut li li Nabi : "Ai lo s khng thc c vo cui
m th hy dng l Solah Witr ngay u hm v ai khng nh rng
thc c cui m th hy dng l Solah Witr cui m, bi l
Solah vo cui m l nhn chng bin h v y l iu tt nht."
Hadith do Muslim ghi li.
Solah Witr l Sunnah Muakkadah (tc Nabi lm hu nh
khng b) v ai qun dng l Solah Witr trong m hoc do mt mi th
dng b li theo s lng chn vo sng hm sau th d thng xuyn
dng Solah Witr ba Rakat th dng bn, nu thng dng mi mt
Rakat th dng mi hai nh b Ayshah k li. Cn ua Qunut
trong Solah Witr khng phi l iu bt buc m ch l Sunnah, khng
nn ua Qunut thng xuyn m nn thnh thong l tt nht.
Trong nhng iu Sunnah khuyn khch nn lm thng xuyn l
nhng li tng nim sau nm bui dng l Solah bt buc, v nhng li
tng nim nh sau:
Chanlyislam 7

o Mi ln cho salam ca bui l Solah xong th ni ba ln cu sau


y:


))
((

(As-tagh-fi-rul-loh)
ngha: Cu xin Allah tha th ti li ca b ti.

o K tip c cu sau y mt ln:
.
((
.

.

))

(Ol-lo-hum-ma an-tas sa-lam wa min-kas sa-lam ta-ba-rak-ta ya zal


ja-la-li wal ik-rom. La i-la-ha il-lol-lo-hu wah-da-hu la sha-ry-ka-lah,
la-hul mul-ku wa la-hul ham-du wa hu-wa a'-la kul-li shay-in qo-dir.
Ol-lo-hum-ma la ma-ni-a' li-ma a'-toi-ta, wa la ma-tuy-ya li-ma mana-ta, wa la yan-fa-u' zal jad-di min-kal jad. La i-la-ha il-lol-lo-hu
wah-da-hu la sha-ry-ka-lah, la-hul mul-ku wa la-hul ham-du wa huwa a'-la kul-li shay-in qo-dir. La hu-la wa la qu-wa-ta il-la bil-lah.
La i-la-ha il-lol-lo-hu wa la na'-bu-du il-la i-yah, la-hun ne'-mah wa
la-hul fodl, wa la-huth tha-na-ul ha-san. La i-la-ha il-lol-lo-hu mukhli-si-na-la-hud din, wa lu ka-ri-hal ka-fi-run)
ngha: (Tha Allah! Ngi l ng Bnh An v s bnh an c
n t Ngi, hi ng c quyn uy v i v rng lng, Ngi ban s
may mn v hnh phc. Khng c Thng no xng ng c th
phng m ch c Allah duy nht, khng t hp Ngi vi bt c ai hay vt
g, mi quyn lc, mi li ca ngi u l ca Ngi v Ngi c kh nng
trn tt c mi vic. Tha Allah! s khng c uy quyn no ngn cn vi
nhng g Ngi ban pht cng khng c quyn th no ban pht trong
khi Ngi ngn cm v cng khng c s giu c no gip c bn
thn y i vi Ngi (ngoi tr nhng vic lm tt p). Khng c
Thng no xng ng c th phng m ch c Allah duy nht,
khng t hp Ngi vi bt c ai hay vt g, mi quyn lc, mi li ca
ngi u l ca Ngi v Ngi c kh nng trn tt c mi vic. Khng c
s chuyn ng no chuyn ng v cng khng c quyn lc no pht
huy ngoi tr Allah mun. Khng c Thng no xng ng c th
phng m ch c Allah duy nht, chng ti khng tn th (bt c thn
linh no) ngoi tr Ngi, mi hng n, mi s u i v mi li ca ngi

Chanlyislam 8

tn dng tt p u l ca Ngi. Khng c Thng no xng ng


c th phng m ch c Allah duy nht, thnh tm th phng Ngi cho
d c b bn ngoi o ght b.) Do Al-Bukhary v Muslim ghi li.
o c mi cu sau y ba mi ba ln:

))
((

(Sub-ha-nol-lah)
ngha: Vinh quang thay Allah!

))
((

(Al-hamdu-lillah)
ngha: Mi li ca ngi u knh dng Allah!

))
((

(Allahu Akbar)
ngha: Allah tht v i!
o V c thm cu sau y mt ln cho chn mt trm:

))


((

(La i-la-ha il-lol-lo-hu wah-da-hu la sha-ry-ka lah, la-hul mulku wa la-hul ham-du, wa hu-wa a'-la ku-li shay-in qo-dir)
ngha: Khng c Thng no xng ng c th phng m
ch c Allah duy nht, khng t hp Ngi vi bt c ai hay vt g, mi
quyn lc, mi li ca ngi u l ca Ngi v Ngi c kh nng trn tt
c mi vic.
V Rosul ni: "Ai tng nim nh th sau mi ln Solah th y s
c xa i tt c li lm phm cho d c nhiu nh bt bin."
Hadith do Muslim ghi li.
o Cn trong khi ly nc Wuu th Nabi ni: Ai ly nc Wuu
tht hon ho ri
ni cu
sau y:

((

))((

s c Allah cho m tm cnh ca ca thin ng, y i vo bt c ca
no y mun. Hadith do Muslim ghi li.
ngha: {Ti xin tuyn th khng c Thng no xng ng
c th phng m ch c Allah duy nht m khng c i tc hay cng
tc cng Ngi, v chng nhn rng Muhammad l b ti v cng l v
Thin S ca Ngi. Tha Allah! Cu xin Ngi hy bin b ti thnh mt
trong nhng ngi thnh tht sm hi v hy bin b ti nm trong nhng
ngi sch s.}
Chanlyislam 9

Phin m: Ash-ha-u al la i-la-ha il-lol-lo-hu wah-da-hu la shary-ka lah, wa ash-ha-u anh-na mu-ham-ma-anh ab-u-hu wa rosu-luh. Ol-lo-hum-maj a'l-ny mi-nat tu-wa-bin, waj-a'l-ny mi-nal
mu-ta-toh-hi-rin.
Allah chng nhng ban thng rng lng cho nhng ngi dng
l nguyn Solah v nhn chay m cn ban thng trng hu cho nhng ai
chi dng ti sn c c cho gia nh, ngi thn v ngay bn thn y nh
c nhc trong Hadith:


))


(( :
.

Nabi ni : "Khng mt ngi c c tin no b th lm hi lng


Allah m li khng c Ngi ban thng v s b th ." Hadith do
Imam Al-Bukhory v Imam Muslim ghi li. Nabi ni Hadith khc:(( :
. ))

ng Anas bin Malik thut li li Nabi : "Chc chn Allah s hi


lng v mt b ti n ung xong ri t n Allah v thc n, thc ung
." Hadith do Imam Muslim ghi li. Nabi ni Hadith khc:(( :
:

))

.
ng Abu Huroiroh thut li li Nabi : "Ngi h tr gip ph
n ga chng v ngi ngho ging nh ngi i thnh chin v chnh
ngha ca Allah hoc ging nh ngi nhn chay khng bao gi x v
ging nh ngi ng dng l Solah khng mt mi." Hadith do Imam
Al-Bukhory v Imam Muslim ghi li.
Anh ch em Muslim thn mn! Ngoi nhng iu lit k trn
cn c rt nhiu nhng ngng ca tt p khc hy cn rng m, vy ai
l ngi mun tm n v bc vo? L mt ngi Muslim c c tin
tht th tin tng vo Allah v ngy phn xt pha trc h s lm nh
li gio hun ca Nabi :

(( :))
.
Chanlyislam 10

ng Abu Ya'la Shad-daad bin us thut li li Nabi : "Qu tht,


ngi thng minh l ngi bit tnh ton cho bn thn v lun u t
cho nhng g sau ci cht, cn ngi bt lc l ngi ch bit lm (ti
li) theo s thch ca bn thn ri tng tng ho huyn s c
Allah (tha th, c vo thin ng nhng li khng sm hi, khng
bit quay li)." Hadith do Imam Al-Tirmizy v Ibnu Majah ghi li.

Hi nhng ngi c c tin! Hy ci ngi, hy qu li v hy tn


th Thng (Allah) ca cc ngi v hy lm iu thin may
ra cc ngi c chin thng. Al-Haj: 77.
Hy dnh trn cuc i, c thi gian cn sng hnh o tn th
Allah trc khi mt c hi ri m tng c tr li trn gian ln na:

Cho n khi mt k trong chng (nhm ngi Kafir) i din vi


ci cht, y tha thit cu khn: "Ly Thng ca b ti, xin cho b
ti c tr li (trn gian) * Hi vng b ti s lm iu c hnh m
b ti b xt." Khng bao gi, chng ch ni th thi v trc mt
chng l mt ni Bar-zakh ni m chng b hnh pht cho n ngy
phc sinh. Al-Muminun: 99 100.

Anh ch em Muslim thn mn! Hy t n Allah cho tht nhiu v


nhng hng n c Ngi ban b cho nhng b ti ca Ngi. Ngi
hnh phc tht s l ngi lun lun knh s Allah, h bit lo s ngy
phn x, h bit rng Allah lun lun gim st h trong mi hon cnh,
mi ni h ang v h bit ch c Allah l ng duy nht cu ri h ra
khi ha ngc vi ci nng rt d di gp by mi ln so vi la chng
ta ang s dng. Di h su su thm, thc n dnh sn cho ngi ha
ngc l Zaqqum (mt loi cy mc ln t y ha ngc hnh dng gai gc
nh u ca Shayton), thc ung ca h l mu m, thc n v thc ung
ny khng lm h i cng khng lm kht. Ngc li, nhng thc
n v ung ny s lm cho rut gan ca h t ra thnh tng khc
tng khc mt, lc h s m c c cht tc khc mi hng thot
Chanlyislam 11

khi nhng hnh pht au n kia, nhng khng h s khng th cht


c v h s b hnh pht nh th mi mi i i khng siu thot v
mi ngy cng nng hn. Cn ngi hnh phc tht s l ngi chin
thng t c danh hiu thin ng hng th, mt nim vui bao la
bi ngi ca thin ng khng bao gi gp phi chuyn bun hay lo
lng - bc dc, h c cuc sng t do mun g c ny v c Allah
ban cho h nhiu phn thng v hn.
Chng ta hy th ngh li xem bao nhiu ngi mi nm ngoi y
cng chng ta d l tt nhng hm nay h an phn di m, tt c mi
ngi mi c th ch trong m mt mnh m thi ch khng mt ai c
th gip hay khng mt ngi c th ngi no c th ng ra bin
h, ni khng phi ai mun n l n ai mun khng l khng.
Ngc li l ni bt buc mi ngi phi n ging nh nhng ngi
trc ra i. Cho nn, ch c da hn vo trn gian ri b la gt.
Kt tip, hy th ngh xem chng ta s ra sao sau chuyn i kinh hong
kia v khi n ngy phc sinh n tt c c phc sinh sng li chui ln
t t, chn khng giy dp, c th khng qun o, con tim s hy cn
i mt th lo u, nam n c tp trung li mt ni.


- :

Mt khi ting tht inh tai ca ngy tn th xy n * Ngy mi


ngi s chy b anh em ca mnh * B c cha m * B lun v v
con ci * Ngy , mi ngi t lo u cho bn thn lm y qun
lng mi chuyn A'basa: 34 37.
S kinh hong ca ngy tn th lm cho mi ngi khng ai cn
quan tm iu g na c, mi bn thn c mt quyn s c nhn t tay
phi hoc tay tri ty theo vic lm ca mi ngi, cn cn cng l c
t ra, cy cu c bt ngang ha ngc m mi ngi u phi i ngang,
c ngi c bnh an qua bn kia b, c ngi b ri xung ha ngc v
c li gi: ri ngi ny tht hnh phc cn ngi kia tht l bt hnh.
Cu xin Allah chp nhn tt c mi vic lm tt p v s hnh o
ca tt c chng ta cng ton th ngi Muslim d ang sng hay
cht. Cu xin Allah ban cho tt c c chin thng ni thin ng vnh
cu v c thot khi s hnh pht au n ca ha ngc. Amin.
Anh ch em Muslim thn mn! Hy bit rng Allah h lnh bo
chng ta lm mt vic ri chnh Ngi l ng bt u vi li phn:


:
Chanlyislam 12

Qu tht, Allah v Thin Thn ca Ngi u Solawat cho Nabi, hi


nhng ngi c c tin hy Solawat cho Ngi tht nhiu. AlAhzaab: 56.
Nabi ni:.))

((

"Ai Solawat cho Ta mt ln s c Allah ban cho y mi ln." Hadith


do Muslim ghi li.

"Tha Allah! Cu xin hy ban s bnh an v phc lnh cho Nabi


Muhammad v dng tc ca Ngi ging nh Ngi ban cho Nabi
Ibrohim v dng tc ca Ngi. Qu thc, Ngi l ng Ti Cao v
Rng Lng."

"Tha Allah! Cu xin Ngi hy lm hng mnh o Islam v ngi


Muslim v hy h thp s a thn, ngi th a thn v k th ca tn
gio."
."Tha Allah! Cu xin hy dung th ti cho chng ti vi nhng ti li
qua v sau ny, v nhng ti li m chng ti cn giu gim hoc
truyn b, nhng ti li phm nhiu ln, v v nhng ti li m
Ngi bit r hn chng ti. Ngi l ng bt u cng l ng kt
thc, khng c Thng no xng ng c th phng m ch c
Ngi."


.


"Tha Allah! Qu thc, chng ti cu xin Ngi che ch trnh khi s
keo kit, bn tin, nhc nht, trnh khi s yu t khi v gi, trnh
khi s th thch ca adjal v trnh khi s hnh pht di m."


.

Chanlyislam 13

"Tha Allah! Qu tht, Ngi l ng Lng rt thng yu s tha


th, cu xin hy tha th cho b ti."


.

"Tha Allah! Xin hy ci thin tn gio ca chng ti cho chng ti
n l iu bo v chng ti, xin hy ci thin trn gian cho chng ti
n l s sng ca chng ti, xin hy ci thin ngy sau cho chng ti
n l ni chng ti phi tr v, xin hy ban cho chng ti thm mi
iu tt p trong cuc sng v xin hy ban cho ci cht l s nh
nhng cho chng ti trnh c mi iu xu."

.
"Tha Allah! Chng ti cu xin Ngi che ch trnh khi mi kin thc
v b, con tim khng bit knh s (Ngi), tm lng tham lam v li cu
xin khng c chp nhn."

"Tha Allah! Chng ti cu xin Ngi ban cho s hng dn, lng knh
s (Ngi), mnh lnh v giu c."


Tha Allah! Hy ban cho chng ti tt c mi iu tt lnh trn
gian v i sau. V hy bo v chng ti khi hnh pht ca ha
ngc.

V li ni cui cng ca chng ta l t n Allah, ng Cha t ca v tr


v mun loi.

Bin son: Abu Hisaan Ibnu Ysa


Chanlyislam 14