1/download gói ns-allinone-2.33.taz.

gz copy vào home/user/ mở terminal --------Cài gói này trước cho chắc: $ sudo apt-get install libxmu-dev Cài NS2 $ tar -xzvf ns-allinone-2.33.tar.gz $ cd ns-allinone-2.33 $ ./install -------đợi cài đặt xong, không có lỗi nào xảy ra... sửa file sau: $ gedit ~/.bashrc hiện ra 1 file text: điền đoạn này vào cuối file: (nhớ sửa user thành tên máy) # LD_LIBRARY_PATH OTCL_LIB=/home/user/ns-allinone-2.33/otcl-1.13 NS2_LIB=/home/user/ns-allinone-2.33/lib X11_LIB=/usr/X11R6/lib USR_LOCAL_LIB=/usr/local/lib export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$OTCL_LIB:$NS2_LIB:$X11_LIB: $USR_LOCAL_LIB # TCL_LIBRARY TCL_LIB=/home/user/ns-allinone-2.33/tcl8.4.18/library USR_LIB=/usr/lib export TCL_LIBRARY=$TCL_LIB:$USR_LIB # PATH XGRAPH=/home/user/ns-allinone-2.33/bin:/home/user/ns/ns-allinone2.33/tcl8.4.18/unix:/home/user/ns-allinone-2.33/tk8.4.18/unix NS=/home/user/ns-allinone-2.33/ns-2.33/ NAM=/home/user/ns-allinone-2.33/nam-1.13/ PATH=$PATH:$XGRAPH:$NS:$NAM --------------save lại sau đó tiến hành cập nhật file trên: $ source ~/.bashrc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful