You are on page 1of 476

BOSNA I HERCEGOVINA

Predsjednitvo Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOGZAKONAOBUDETUINSTITUCIJABIHI
MEUNARODNIHOBAVEZABIHZA2012.GODINU

Sarajevo,april2012.godine

Na osnovu lana IV. 4. a), b) i c) i lana VIII. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna
skuptina Bosne i Hercegovine na ___ . sjednici Predstavnikog doma, odranoj __________2012.
godine, i na ___ . sjednici Doma naroda, odranoj ______________2012.godine, usvojila je:
ZAKON
O BUDETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEUNARODNIH OBAVEZA
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU

lan 1.
(Struktura Budeta institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine za 2012. godinu)
Budet institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu (u daljnjem tekstu: Budet) sastoji se:
DIO PRVI: BILANS PRIHODA I RASHODA:
- Bilans prihoda po izvorima i namjenama;
- Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama;
- Bilans uravnoteenosti prihoda i rashoda.
DIO DRUGI:
DRUGI RASPORED PRIHODA I RASHODA:
RASHODA
- Raspored rashoda po budetskim korisnicima;
- Pregledi namjenske strukture rashoda budetskih korisnika;
- Direktni transferi i rezervisanja;
- Pregled zaposlenih u 2011. sa planiranom dinamikom zapoljavanja u 2012. godini;
- Pregled viegodinjih kapitalnih ulaganja.
DIO TREI: SERVISIRANJE SPOLJNOG DUGA
DIO ETVRTI: IZVRENJE BUDETA
DIO PETI: ZAVRNE ODREDBE

DIO PRVI: BILANS PRIHODA I RASHODA


lan 2.
Bilans prihoda i rashoda za 2012. godinu utvruje se kako slijedi:
BILANS PRIHODA PO IZVORIMA I NAMJENAMA
Tabela 1.

R.b.

IZVORI I NAMJENA PRIHODA


1

A
I

Ekon.

BUDET

Poveanje/

Projekcija

kod
(KONTO)
2

za
2011
3

smanjenje
(5-3)
4

prihoda
za 2012.
5

PRIHODI I POMOI ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiH


7100

689,000,000

61,000,000

750,000,000

689,000,000

109

7200

121,700,784

61,000,000
2,081,216

750,000,000

NEPOREZNI PRIHODI

POREZNI PRIHODI

123,782,000

102

1.Prihodi od taksi i naknada


1.1 Prihodi od administrativnih taksi u BiH
1.2. Prihodi od administrativnih taksi u DKP mrei
1.3. Prihodi od knjiica za pasoe u BiH
1.4. Prihodi od knjiica za pasoe u DKP mrei

7220

34,960,514
16,836,939
9,129,592
7,590,552
1,403,431

3,099,486
-836,939
2,920,408
569,448
446,569

38,060,000
16,000,000
12,050,000
8,160,000
1,850,000

109
95
132
108
132

2.Prihodi od posebnih naknada i taksi


2.1.Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (takse i naknade)
2.2.Doprinosi za koritenje spektra frekvencija
2.3.Prihodi od taksi za prelete preko BiH (BH DCA)

7220

45,989,963
10,460,075
12,233,753
9,454,232

-9,866,963
-2,795,075
466,247
-6,843,232

36,123,000
7,665,000
12,700,000
2,611,000

79
73
104
28

676,000

676,000

794,300

200,000
-74,300

200,000
720,000

91

5,135,196

50,804

5,186,000

101

Prihodi sa JR UNO za finansiranje Institucija BiH

II

2.4. Prihodi iz lana 13. stav (1) taka c. i d. Zakona o vazduhoplovstvu BiH (BH DCA)
2.5. Prihodi iz lana 13. stav (1) taka e. Zakona o vazduhoplovstvu BiH (BH DCA)
2.6.Prihodi od Agencije za potanski promet Bosne i Herecegovine
2.7. Prihodi od izdavanja linih dokumenata i registarskih tablica (IDDEEA)
2.8. Prihodi od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
3.Prihodi od vlastite djelatnosti
3.1.Prihodi Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
3.2.Prihodi Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
3.3. Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
3.4.Prihodi Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine
3.5..Prihodi Slube za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
3.6.Prihodi Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine
3.7.Prihodi Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
3.8.Prihodi Instituta za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
3.9.Prihodi Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine
4. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica UIO
5. Prihodi iz dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine
6. Vanredni prihodi
6.1. Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika
6.2. Ostali vanredni prihodi

III

TEKUE POMOI U NOVANOM OBLIKU

7220

7220
7320
7350

7310

1. Donacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( za 2011. godinu razni donatori, a u
2012. godini Vlada Kuvajta u iznosu od 300.000 KM, UAE u iznosu 160.000 KM i Turska agencija za
saradnju i razvoj u iznosu od 97.000 KM)

7,912,407

-1,547,407

6,365,000

80

2,678,966
43,178
1,321,305
776,466
272,452
679,375
-37,571
110,285
-544,315
57,791
150,611
5,092,577
926,539
-698,130
1,624,669

14,418,000
2,526,000
1,600,000
2,401,000
1,084,000
2,500,000
192,000
410,000
3,495,000
210,000
4,000,000
25,000,000
6,181,000
2,500,000
3,681,000

123
102
574
148
134
137
84
137
87
138
104
126
118
78
179

18,416,549

-6,217,549

12,199,000

66

557,000

608,670

-51,670

2,033,434

-2,033,434

3.Donacija Ureda za veterinarstvo (za 2011. godinu razni donatori, a u 2012. godini donacija vedske i
R. Kipra za izgradnju objekata za potrebe granine veterinarske inspekcije u iznosu 548.000 KM i
donacija vedske za poboljanje uslova za trgovinu ivotinjama i proizvodima za Ured za veterinarstvo
u iznosu od 2.988.000 KM)

3,457,733

78,267

3,536,000

187,718
4,753,754

-87,718
-3,028,754

100,000
1,725,000

154,511

-93,511

61,000

13,000

13,000

8. Donacija VSTS-u
9. Donacija Austrijske razvojne agencije Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeenja kvaliteta
10. Donacija SEERA-EI (Istraivaki prostor za elektronsku infrastrukturu u Jugoistonooj Evropi)
Ministarstvu komunikacija i prometa
11. Donacija Austrijske razvojne agencije Direkciji za ekonomsko planiranje
12. Donacija iz Fonda za reformu javne uprave
13. Donacija UNESCO Agencija za antidoping kontrolu
14. Donacija Mninsitarstu finansija i trezora kraljevine Holandije, Vlade vedske, Minsitarstva vanjskih
poslova Holandije, te Austrijske razvojne agencije (ADA)

15. Donacija Evropske komisije za projekat "South-East European Digital Television (SEE Digi.TV)"
Regulatornoj agenciji za komunikacije
16. Donacija Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
17. Donacija Direkciji za evropske integracije
18. Donacija Ministarstvu civilnih poslova
19. Donacija Agenciji za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje
20. DOnacija Ministarstvu sigurnosti
21. Donacija Obavjetajno - sigurnosnoj agenciji
22. Ostale donacije

109

11,739,034
2,482,822
278,695
1,624,534
811,548
1,820,625
229,571
299,715
4,039,315
152,209
3,849,389
19,907,423
5,254,461
3,198,130
2,056,331

2.Donacija za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

4.Donacija Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine ( za 2011. godinu razni donatori, a u 2012. godini
donacija Vlade Brko Distrikt u iznosu od 100.000 KM)

IV
V

Index
(5/3x100)
6

352,049

-202,049

150,000

1,963,706

2,036,294

4,000,000

17,000

17,000

663,039

1,238,961

1,902,000

138,000

138,000

53

1,601,974
427,319
608,387
189,356
149,272
251,225
1,014,402

PRIHODI FONDA ZA POVRATAK - UDRUENA SREDSTVA

500,000

PRIHODI OD GSM LICENCI

600,000

UKUPNO A - PRIHODI (I-V)

830,217,333

55,763,667

885,981,000
31,797,000

OSTALO FINANSIRANJE I PRIMICI

VI

Preneseni viak sredstava iz prethodnih godina

20,850,000

10,947,000

VII

Prenesena namjenska sredstva ostvarena kroz budete prethodnih godina, a


koja su utroena u 2011. godini

53,362,208

-53,362,208

570,459

-382,459

188,000

19,534,000

19,534,000

VIII Primici od prodaje stalnih sredstava


Makrofinasijska pomo Evropske komisije

107

33

IX
Kreditna sredstva i donacije za kupovinu zgrada za smjetaj institucija BiH
(Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Istono Sarajevo i Mostar)

5,300,000

Primici od prodaje objekta kasarna "Maral Tito"


UKUPNO B - FINANSIRANJE (VI-X)
UKUPNI PRIHODI, FINANSIRANJE I PRIMICI NA RASPOLAGANJU
INSTITUCIJAMA BIH ( A + B )

7,200,000

7,200,000

74,782,667

-10,763,667

64,019,000

86

905,000,000

45,000,000

950,000,000

105

PRIHODI ZA SERVIS VANJSKOG DUGA BiH


1. Federacija BiH
2. Republika Srpska
3.Brko Distrikt
4.Dravne institucije

214,837,958
123,996,234
118,937
1,862,364

UKUPNO C (1+2+3+4)
UKUPNI PRIHODI I FINANSIRANJE ZA INSTITUCIJE BiH I
SERVISIRANJE MEUNARODNIH OBAVEZA BiH ( A + B + C )

64,750,042
36,780,766
32,063
2,549,636

279,588,000
160,777,000
151,000
4,412,000

130
130
127
237

340,815,493

104,112,507

444,928,000

131

1,245,815,493

149,112,507

1,394,928,000

112

ZBIRNI BILANS RASHODA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA


Tabela 2.
Budet za 2012. godinu

R.b
r.

Vrsta rashoda

Ekon. kod

Budet za 2011.

(7-3)
I TEKUI IZDACI

Index

Poveanje/ Smanjenje
(7/3)*100

820,708,666

-7,441,666

813,267,000

99
101

1 Bruto plate i naknade

611100

522,218,737

2,698,263

524,917,000

2 Naknade trokova zaposlenih

611200

125,926,187

-15,391,187

110,535,000

88

3 Putni trokovi
4 Izdaci telefonskih i potanskih usluga

613100
613200

16,555,238
9,813,489

-1,871,238
-1,251,489

14,684,000
8,562,000

89
87

5 Izdaci za energiju i komunalne usluge

613300

19,266,728

550,272

19,817,000

103

6 Nabavka materijala

613400

22,365,297

5,315,703

27,681,000

124
119

7 Izdaci za usluge prevoza i goriva

613500

9,248,702

1,792,298

11,041,000

8 Trokovi zakupa

613600

29,077,282

-619,282

28,458,000

98

9 Izdaci za tekue odravanje

613700

19,936,846

-2,511,846

17,425,000

87

10 Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa

613800

2,327,869

-14,869

2,313,000

99

11 Ugovorene i druge posebne usluge

613900

43,972,291

3,861,709

47,834,000

109

16,813,170

52,896,830

69,710,000

415

26,925

522,075

549,000

2,039

II KAPITALNI IZDACI
1 Nabavka zemljita

821100

2 Nabavka graevina

821200

4,208,079

20,415,921

24,624,000

585

3 Nabavka opreme
p

821300

8,728,661

26,829,339

35,558,000

407

4 Nabavka ostalih stalnih sredstava

821400

36,000

36,000

5 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

821500

3,435,786

1,479,214

4,915,000

143

6 Rekonstrukcija i investiciono odravanje

821600

413,719

3,614,281

4,028,000

974

III TEKUI GRANTOVI

614000

40,971,563

-10,291,563

30,680,000

75

IV KAPITALNI GRANTOVI

615000

934,398

1,150,602

2,085,000

223

V IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE

616000

UKUPNO BUDETSKI KORISNICI


VI Direktni transferi sa JRT
VII Rezervisanja
A UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH
B SERVISIRANJE SPOLJNOG DUGA
UKUPNI RASHODI ZA INSTITUCIJA BiH I
V SERVISIRANJE MEUNARODNIH OBAVEZA BiH (A +
B)

1,411,357

-714,357

697,000

49

880,839,154

35,599,846

916,439,000

104

15,644,343

14,249,657

29,894,000

191

8,516,503

-4,849,503

3,667,000

43

905,000,000

45,000,000

950,000,000

105

340,815,493

104,112,507

444,928,000

131

1,245,815,493

149,112,507

1,394,928,000

104

BILANS URAVNOTEENOSTI PRIHODA , PRIMITAKA I FINANSIRANJA SA RASHODIMA I IZDACIMA


Tabela 2.a.

Vrsta rashoda

Budeta

Poveanje/

Budet

za

smanjenje

za

Index

2011

(5-3)

2012

(5/3)*100

UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE

1,245,815,493

149,112,507

1,394,928,000

112

UKUPNO RASHODI I IZDACI

1,245,815,493

149,112,507

1,394,928,000

112

RAZLIKA (I-II)

DIO DRUGI: RASPORED PRIHODA I RASHODA


lan 3.
Raspored ukupnih rashoda po budetskim korisnicima i namjenski raspored rashoda po ekonomskim kategorijama za 2012. godinu utvruje se
RASPORED RASHODA PO BUDETSKIM KORISNICIMA
Tabela 3.
Index
R.br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Budetski korisnik

Budet za 2011. godinu

Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine


Predsjednitvo Bosne i Hercegovine
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuilatvo Bosne i Hercegovine
Pravobranilatvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Generalni sekretarijat Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za evropske integracije
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine


13.
14. Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje za
16. rtve genocida iz 1995. godine
17. Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
18. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine


Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje
krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka
Bosne i Hercegovine
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

35.
36.
37.
38.
39
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika


Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut
i za mjeriteljstvo
j i lj
Bosne i Hercegovine
i
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i zapoljavanje Bosne i Hercegovine
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u poljoprivredi i
49. ruralnom razvoju
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine


Odbor dravne slube za albe
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavkama
Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje

Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini


59.
60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i
62. Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
63. Hercegovine
64. Agencija za zatitu linih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
65. obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u
66. Bosni i Hercegovini
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
68. Agencija za policijsku podrku
69. Agencija za antidoping kontrolu
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
72. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73. Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH
74. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
UKUPNO BUDETSKI KORISNICI

Poveanje/ Smanjenje
(6-2)
5

Budet za 2012.
(6/2)*100
7

15,209,198
7,690,217
293,366,003
10,824,511
5,086,517
12,119,419
8,527,598
1,020,818
2,645,743
2,667,492
3,979,345
55,025,512

-476,198
377,783
11,480,997
-2,468,511
101,483
1,971,581
431,402
-18,818
-257,743
1,176,508
199,655
-708,512

14,733,000
8,068,000
304,847,000
8,356,000
5,188,000
14,091,000
8,959,000
1,002,000
2,388,000
3,844,000
4,179,000
54,317,000

97
105
104
77
102
116
105
98
90
144
105
99

6,409,099
1,582,581

215,901
-57,581

6,625,000
1,525,000

103
96

7,167,620

645,380

7,813,000

109

777,763
1,556,544

-43,763
-81,544

734,000
1,475,000

94
95

8,240,672
8,656,701
5,684,109
6,882,327
84,200,551
6,545,511

5,247,328
-2,619,701
2,118,891
3,215,673
15,004,449
4,419,489

13,488,000
6,037,000
7,803,000
10,098,000
99,205,000
10,965,000

164
70
137
147
118
168

11,332,938
9,732,082
29,795,693
71,852,747
10,923,788

2,878,000
3,109,062
-1,472,082
-864,693
196,253
3,683,212

2,878,000
14,442,000
8,260,000
28,931,000
72,049,000
14,607,000

127
85
97
100
134

13,646,294
6,336,667
12,549,068
2,843,510
3,553,434

6,606,706
-307,667
315,932
701,490
5,205,566

20,253,000
6,029,000
12,865,000
3,545,000
8,759,000

148
95
103
125
246

1,366,628
1,163,974
3,812,539
1,347,796
3 9 499
3,795,499
1,807,004
1,005,023
602,146
30,969,002
1,018,822
763,470
1,780,349
38,920,042
1,152,096

-57,628
-49,974
4,526,461
204
-1,385,499
1 38 499
-72,004
33,977
49,854
2,151,998
-33,822
-35,470
-73,349
-38,481,042
-42,096

1,309,000
1,114,000
8,339,000
1,348,000
2 410 000
2,410,000
1,735,000
1,039,000
652,000
33,121,000
985,000
728,000
1,707,000
439,000
1,110,000

96
96
219
100
63
96
103
108
107
97
95
96
1
96

529,000

529,000

8,057,018
421,832
1,076,151
653,215
866,618
1,070,666
3,156,030
557,546
1,287,577

891,982
-22,832
-151
-33,215
48,382
-666
-90,030
-21,546
-2,577

8,949,000
399,000
1,076,000
620,000
915,000
1,070,000
3,066,000
536,000
1,285,000

111
95
100
95
106
100
97
96
100

387,372
3,658,493
908,530

-18,372
1,822,507
-26,530

369,000
5,481,000
882,000

95
150
97

1,475,523

-323,523

1,152,000

78

1,572,052
1,037,269

-305,052
30,731

1,267,000
1,068,000

81
103

787,745

-36,745

751,000

95

987,776
4,422,865
1,373,930
612,745
896,786
1,879,938
25,159,864

-6,776
646,135
231,070
-15,745
166,214
2,563,062
2,377,136

981,000
5,069,000
1,605,000
597,000
1,063,000
4,443,000
27,537,000

99
115
117
97
119
236
109

348,417

101,583

450,000

129

246,734
880,839,154

638,266
35,599,846

885,000
916,439,000

359
104

Index
R.br.

Budetski korisnik

Budet za 2011. godinu

99991 DIREKTNI TRANSFERI SA JEDINSTVENOG RAUNA TREZORA


1 lanarine BiH u meunarodnim organizacijama
2 Izdvojena sredstva za povlaenje IPA fondova
3 Bankarski trokovi i negativne kursne razlike
4 Isplata obaveza po pravosnanim sudskim presudama
5 Sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine
6 Prostorno-projektna dokumentacija Koridor Vc
7

(6-2)
5

Budet za 2012.
(6/2)*100
7

3,908,366
2,450,230
1,353,387
2,357,363
152,792
3,525,948

-8,366
4,753,770
646,613
1,642,637
17,208
-3,525,948

3,900,000
7,204,000
2,000,000
4,000,000
170,000

100
294
148
170
111

145,905

-55,905

90,000

62

30,000

30,000

15,644,343

14,249,657

29,894,000

191

7,153,301
497,487
865,715
8,516,503

-3,486,301
-497,487
-865,715
-4,849,503

3,667,000

51

3,667,000

43

UKUPNO BUDETSKI KORISNICI

880,839,154

35,599,846

916,439,000

104

UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH

905,000,000

45,000,000

950,000,000

105

8
9

Uee institucija BiH u finansiranju rada Fiskalnog savjeta


Uee institucija BiH u finansiranju rada Koordinacijskog odbora
centralne harmonizacijskih jedinica u BiH
Projekat obnove i rekonstrukcije HiPERB

10

Jedinica za sprovedbu projekta sanacije psihijatrijske klinike


"Podromanija" Sokolac

11

Sredstva za smjetaj institucija BiH ukupne vrijednosti 20.000.000 KM


(Sarajevo i Tuzla 10.000.000 KM, Mostar 6.000.000 KM, Banja Luka i
Istono Sarajevo 4.000.000 KM) kao viegodinja kapitalna ulaganja

1,053,714
696,638

12,500,000

UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI SA JRT


99992
1
2
3

Poveanje/ Smanjenje

REZERVISANJA
Tekua rezerva
Rezervisanja za kapitalna ulaganja
Rezervisanje za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici
UKUPNO REZERVISANJA

1. PARLAMENTARNA SKUPTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

15,209,198

-847,198

14,362,000

Bruto plate i naknade

611100

10,398,944

-920,944

9,478,000

94
91

Naknade trokova zaposlenih

611200

1,987,687

220,313

2,208,000

111

Putni trokovi

613100

511,090

170,910

682,000

133

Izdaci telefonskih i potanskih usluga

613200

187,970

-54,970

133,000

71

Izdaci za energiju i komunalne usluge

613300

Nabavka materijala

613400

72,009

-5,009

67,000

93

Izdaci za usluge prevoza i goriva

613500

86,887

-17,887

69,000

79

Trokovi zakupa

613600

Izdaci za tekue odravanje

613700

131,124

-13,124

118,000

90

Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa

613800

24,052

-1,052

23,000

96

Ugovorene i druge posebne usluge

613900

1,809,435

-225,435

1,584,000

88

371,000

371,000

371,000

371,000

-476,198

14,733,000

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita

821100

Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava

821200
821300
821400

Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821600

UKUPNO

15,209,198

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena donatorska sredstva u iznosu od 14.088 KM na ekonomskoj kategoriji 6139.

97

2. PREDSJEDNITVO BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

7,690,217
3,639,301
733,974
732,364
272,946
166,461
129,079
267,128
276,570
355,120
79,352
1,037,922

7,690,217

-272,217
-181,301
18,026
-63,364
-89,946
-19,461
-1,079
-35,128
58,430
-80,120
-5,352
127,078

7,418,000
3,458,000
752,000
669,000
183,000
147,000
128,000
232,000
335,000
275,000
74,000
1,165,000

650,000

650,000

650,000

650,000

377,783

8,068,000

96
95
102
91
67
88
99
87
121
77
93
112

105

3. MINISTARSTVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

292,383,615
189,969,964
56,411,307
4,146,270
822,715
8,873,489
6,285,141
2,298,144
8,824,944
9,694,356
399,359
4,657,926
4,473

-11,595,615
1,976,036
-10,307,307
-1,226,270
-175,715
-149,489
1,367,859
2,141,856
-25,944
-3,663,356
-38,359
-1,494,926
3,157,527

280,788,000
191,946,000
46,104,000
2,920,000
647,000
8,724,000
7,653,000
4,440,000
8,799,000
6,031,000
361,000
3,163,000
3,162,000

96
101
82
70
79
98
122
193
100
62
90
68
70,691

821100
821200
821300
821400
821600

4,473

1,590,527

1,595,000

35,658

1,567,000

1,567,000

977,915

19,919,085

20,897,000

19,917,000

19,917,000

TEKUI GRANTOVI
Tekui grantovi drugim nivoima vlasti - implementacija
Zakona o dopunama Zakona o slubi u Oruanim snagama
Bosne i Hercegovine

614100

Udruivanje
d i j sredstava
d
u NATO Trust Fundd - Projekat
j k
zbrinjavanja otputenog personala OS BiH

614700

UKUPNO

100

977,915

2,085

980,000

100

293,366,003

11,480,997

304,847,000

104

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena donatorska sredstva u iznosu 14.473 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 8213 - 4.473 KM i 6139 10.000 KM.

4. VISOKO SUDSKO I TUILAKO VIJEE BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

8,547,475
4,813,173
502,543
307,819
116,407
94,502
132,195
65,007
180
533,275
104,809
1,877,565

-2,405,475
-738,173
6,457
-46,819
-42,407
45,498
-31,195
-5,007
4,820
-8,275
-91,809
-1,498,565

6,142,000
4,075,000
509,000
261,000
74,000
140,000
101,000
60,000
5,000
525,000
13,000
379,000

72
85
101
85
64
148
76
92
2,778
98
12
20

1,342,638

-1,267,638

1,139,000

85

1,342,638

-203,638

1,139,000

85

934,398

140,602

1,075,000

115

934 398
934,398

140 602
140,602

1 075 000
1,075,000

115

10,824,511

-4,646,511

8,356,000

77

KAPITALNI GRANTOVI
Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Grant iz
donacije ICT/CMS

615100

Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Informatizacija


i jaanje kapaciteta Pravosudnih institucija u Bosni i
Hercegovini

615100

UKUPNO

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 6.409.039 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 1.882.518 KM, 6112 - 67.127 KM, 6131 - 102.607 KM, 6132 - 10.086 KM, 6134 - 108.849 KM, 6135 - 13.456 KM, 6136 - 180 KM, 6137 - 70.395 KM, 6138 103.307 KM, 6139 - 1.773.478 KM, 8213 - 1.342.638 KM i 6151 - 934.398 KM.
U budetu za 2012. godinu ukljuene su donacije u ukupnom iznosu od 1.725.000 KM (Vlada vicarske 942.347 KM i Europske komisije 782.653 KM) i to na
sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 - 951.717 KM, 6112 - 73.980 KM, 6131 - 102.370 KM, 6132 - 15.824 KM, 6133 - 12.000 KM, 6134 - 67.722 KM, 6135 16.867 KM, 6136 - 4.728 KM, 6137 - 26.000 KM, 6138 - 10.000 KM, 6139 - 306.292 KM, 8213 - 38.731 KM i 6150 - 98.769 KM. U budetu za 2012. godinu
ukljuena je i nabavka motorih vozila, ekonomska kategorija 8213, koja se finansira iz primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od 37.000 KM.

10

5. USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

5,086,517
3,910,980
696,349
67,051
82,040
87,683
62,468
19,046

-48,517
103,020
-11,349
-8,051
-8,040
-9,683
-8,468
954

5,038,000
4,014,000
685,000
59,000
74,000
78,000
54,000
20,000

99
103
98
88
90
89
86
105

98,282
8,962
53,656

-85,282
1,038
-22,656

13,000
10,000
31,000

13
112
58

150,000

150,000

UKUPNO
5,086,517
483
5,188,000
NAPOMENA: U budetu za 2012. godinu ukljuena je i nabavka motorih vozila, ekonomska kategorija 8213, koja se dijelom finansira iz primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od
22.000 KM.

11

102

6. SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821500
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

12,119,419
8,574,036
525,205
15,780
155,938
231,681
82,838
6,692

1,671,581
827,964
1,795
1,220
-3,938
15,319
4,162
1,308

13,791,000
9,402,000
527,000
17,000
152,000
247,000
87,000
8,000

114
110
100
108
97
107
105
120

14,390
2,049
2,510,810

34,610
3,951
785,190

49,000
6,000
3,296,000

341
293
131

300,000

250,000

50,000
12,119,419

12

1,971,581

14,091,000

116

7. TUILATVO BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

8,527,598
6,741,317
476,134
194,608
96,004
56,613
54,758
35,130

420,402
505,683
-16,134
-12,608
-21,004
-5,613
40,242
1,870

8,948,000
7,247,000
460,000
182,000
75,000
51,000
95,000
37,000

105
108
97
94
78
90
173
105

63,311
8,691
801,032

-10,311
-691
-61,032

53,000
8,000
740,000

84
92
92

11,000

11,000

11,000

11,000

431,402

8,959,000

8,527,598

13

105

8. PRAVOBRANILATVO BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,020,818
743,151
115,410
45,437
25,804
239
19,886
11,578
5,562
10,016
1,418
42,317

-25,818
-12,151
2,590
-14,437
-8,804
-239
-886
422
438
1,984
582
4,683

995,000
731,000
118,000
31,000
17,000

97
98
102
68
66

19,000
12,000
6,000
12,000
2,000
47,000

96
104
108
120
141
111

7,000

7,000

1,020,818

14

-18,818

1,002,000

98

9. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

2,637,573
1,711,785
233,999
81,151
58,007
19,285
37,888
31,741
256,724
28,438
6,899
171,656

-249,573
-26,785
-57,999
-10,151
-3,007
715
-4,888
-5,741
-1,724
-5,438
101
-134,656

8,170

-8,170

8,170

-8,170

2,645,743

-257,743

2,388,000
1,685,000
176,000
71,000
55,000
20,000
33,000
26,000
255,000
23,000
7,000
37,000

91
98
75
87
95
104
87
82
99
81
101
22

2,388,000

90

NAPOMENA: U budetu za 2011 godinu ukljuena su donatorska sredstva iznosu 172.333 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 12.868 KM, 6112 - 2.454 KM, 6131 - 1.319 KM, 6134 - 4.854 KM, 6135 - 50 KM, 6136 - 13.000 KM, 6137 - 1.446 KM, 6139 - 128.173 KM i 8213 8.169 KM.

15

10. GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

2,667,492
1,553,553
243,691
109,980
91,986

580,508
530,447
68,309
33,020
-6,986

3,248,000
2,084,000
312,000
143,000
85,000

122
134
128
130
92

22,816
67,288
15,113
108,283
7,182
447,600

-816
-1,288
4,887
71,717
14,818
-133,600

22,000
66,000
20,000
180,000
22,000
314,000

96
98
132
166
306
70

596,000

596,000

596,000

596,000

1,176,508

3,844,000

2,667,492

NAPOMENA: U budetu za 2012. godinu ukljuena je i nabavka motorih vozila, ekonomska kategorija 8213, koja se djelimino finansira iz
primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od 4.000 KM.

16

144

11. DIREKCIJA ZA EVOPSKE INTEGRACIJE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

3,973,372
2,486,258
308,169
198,475
65,705
2,971
25,160
12,332
271,443
15,197
5,612
582,050

-380,372
209,742
-43,169
-113,475
-9,705
-2,971
-6,160
-2,332
-31,443
8,803
-1,612
-388,050

3,593,000
2,696,000
265,000
85,000
56,000

90
108
86
43
85

19,000
10,000
240,000
24,000
4,000
194,000

76
81
88
158
71
33

5,973

580,027

586,000

9,811

5,973

580,027

586,000

9,811

3,979,345

199,655

4,179,000

105

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 478.551 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 613180.429 KM, 6132 - 6.155 KM, 6133 - 2.971 KM, 6134 - 4.136 KM, 6135 - 1.821 KM, 6136 - 25.648 KM, 6137 - 1.606 KM, 6138 - 1.143 KM, 6139 348.669 KM i 8213 - 5.973 KM.
U budetu za 2012.
2012 godinu ukljuena je i nabavka motorih vozila
vozila, ekonomska kategorija 8213,
8213 koja se djelimino finansira iz primitaka od
prodaje motornih vozila u iznosu od 18.000 KM.

17

12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

53,218,520
24,903,591
12,189,285
1,790,087
1,518,000
1,402,957
401,638
607,643
5,339,874
558,703
487,409
4,019,333

-1,131,520
-522,591
-362,285
-100,087
-258,000
199,043
3,362
72,357
13,126
44,297
-10,409
-210,333

52,087,000
24,381,000
11,827,000
1,690,000
1,260,000
1,602,000
405,000
680,000
5,353,000
603,000
477,000
3,809,000

98
98
97
94
83
114
101
112
100
108
98
95

1,806,992

2,230,000
30,000
200,000
350,000

123

1,130,783
317,999

423,008
30,000
-930,783
32,001

358,210

1,291,790

1,650,000

461

55,025,512

-708,512

54,317,000

99

18
110

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva iz viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u ukupnom
iznosu od 1.806.992 KM, i to na sledeim ekonomskim kategorijama: 8212 - 1.130.783 KM, 8213 - 317.999 KM i 8216 - 358.210 KM.
U budetu za 2012.
2012 godinu ukljuena donatorska sredstva u ukupnom iznosu od 557.000
557 000 KM (Vlada Kuvajta 300.000
300 000 KM,
KM Turska 97.000
97 000 KM i
UAE 160.000 KM) i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 - 250.000 KM, 6136 - 197.000 KM i 6112 - 110.000 KM.

18

13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

TEKUI GRANTOVI
Podrka sajamskim manifestacijama u zemlji
Podrka sajamskim manifestacijama i prezentacijama bh.
privrede i inostranstvu
UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

6,409,099
4,675,780
725,229
263,514
118,810
111,020
56,855
69,236
139,139
48,464
14,906
186,146

215,901
320,220
74,771
-75,514
-22,810
5,980
-5,855
-9,236
-139
-4,464
-4,906
-62,146

6,625,000
4,996,000
800,000
188,000
96,000
117,000
51,000
60,000
139,000
44,000
10,000
124,000

103
107
110
71
81
105
90
87
100
91
67
67

6,409,099

215,901

6,625,000

103

614300
614300

19

14. AGENCIJA ZA PROMOCIJU STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,582,581

-57,581

1,525,000

96

881,829
179,179
41,997
42,420
20,358
9,402
15,199
248,822
9,397
3,761
130,217

-20,829
-77,179
-7,997
-13,420
642
2,598
-1,199
-822
603
-761
60,783

861,000
102,000
34,000
29,000
21,000
12,000
14,000
248,000
10,000
3,000
191,000

98
57
81
68
103
128
92
100
106
80
147

1,582,581

-57,581

1,525,000

96

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

TEKUI GRANTOVI

614000

Fond za podrku stranim investitorima

614300

UKUPNO

20

15. URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

6,899,080
1,845,851
330,202
126,875
106,741
43,974
1,206,700
70,726
437,839
90,782
15,621
2,623,769

286,920
16,149
-38,202
-875
-2,741
16,026
113,300
-8,726
-27,839
-16,782
-2,621
239,231

7,186,000
1,862,000
292,000
126,000
104,000
60,000
1,320,000
62,000
410,000
74,000
13,000
2,863,000

104
101
88
99
97
136
109
88
94
82
83
109

268,540
24,000
14,849
229,691

358,460
-24,000
-14,849
397,309

627,000

233

627,000

273

7,167,620

645,380

7,813,000

109

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u ukupnom iznosu od 3.085.692 KM, na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131 1.541 KM, 6132 - 4.669 KM, 6133 - 1.103 KM, 6134 - 889.802 KM, 6136 - 32.031 KM, 6138 - 364 KM, 6139 - 1.887.642 KM, 8211 - 24.000 KM, 8212 - 14.849
KM 8213 - 229.691 KM.
U bbudetu
d
za 2012
2012. godini
di i ukljuena
klj
su donatorska
d
k sredstva
d

vedske
d k iR
R.Kipra
Ki
za projekat
j k "Izgradnja
"I
d j standardizovanih
d di
ih objekata
bj k
za potrebe
b granine
i
veterinarske inspekcije" u iznosu od 547.632 KM i donaciju vedske za projekat "Poboljanje uslova za trgovinu ivotinjama i proizvodima" u iznosu od
2.988.505 KM. Sredstva od ove dvije donacije planirana su na sledeim ekonomskim kategorijama: 6132 - 5.000 KM, 6134 - 1.110.000 KM, 6139 - 1.881.137
KM, 8213 - 540.000 KM.

21

16. MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOARI SPOMEN OBILJEJE I MEZARJE ZA RTVE GENOCIDA IZ 1995.GODINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

821100
821200
821300
821400
821500

Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

UKUPNO

673,202
473,241
100,415
6,803
4,162
40,061
8,418
8,305

-47,202
-6,241
-20,415
-2,803
-162
-4,061
-2,418
-1,305

626,000
467,000
80,000
4,000
4,000
36,000
6,000
7,000

93
99
80
59
96
90
71
84

14,517
2,524
14,756

-5,517
476
-4,756

9,000
3,000
10,000

62
119
68

104,561

3,439

108,000

103

27,000

27,000

104,561

-104,561
81,000

81,000

777,763

-43,763

734,000

94

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu od 109.057 KM u to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6134 - 299
KM 6137 - 33.689
KM,
689 KM
KM, 6139 - 508 KM i 8251 - 104
104.561KM
561KM

22

17. KONKURENCIJSKO VIJEE BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,556,544
1,108,989
135,762
39,037
27,100
17,710
8,927
7,183
165,910
2,656
2,346
40,924

1,556,544

23

-112,544
-115,989
-8,762
3,963
-6,100
-710
1,073
817
90
2,344
654
10,076

1,444,000
993,000
127,000
43,000
21,000
17,000
10,000
8,000
166,000
5,000
3,000
51,000

31,000

31,000

31,000

31,000

-81,544

1,475,000

93
90
94
110
77
96
112
111
100
188
128
125

95

18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821500
821600

TEKUI GRANTOVI
Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

614300

SEETO projekat - kontribucija

614300

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

4,717,789
3,013,413
496,058
278,130
139,028
8,403
79,812
95,826
50,769
168,124
23,263
364,963

130,211
198,587
4,942
-45,130
-32,028
6,597
9,188
-29,826
22,231
62,876
-1,263
-65,963

4,848,000
3,212,000
501,000
233,000
107,000
15,000
89,000
66,000
73,000
231,000
22,000
299,000

103
107
101
84
77
179
112
69
144
137
95
82

3,214,291

5,066,709

8,281,000

258

17,316

79,684
4,024,000

97,000
4,024,000

560

3,196,975

713,025
250,000

3,910,000
250,000

122

308,592
238,592

50,408
408

359,000
239,000

116
100

70,000

50,000

120,000

171

8,240,672

5,247,328

13,488,000

164

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva (SEERA EI - Istraivaki prostor za elektronsku infrastrukturu u Jugoistinoj
Europi) u iznosu od 44.337 KM na ekonomskoj kategoriji 6139, namjenska sredstva programa posebne namjene "Obiljeavanje plovnog puta rijeke Save" u
iznosu od 17.316 KM na ekonomskoj kategoriji 8212, namjenska sredstva akumuliranog vika prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije
BiH za "Microsoft" licence i "Premier podrke" u iznosu od 3.196.975 KM na ekonomskoj kategoriji 8215.
U budetu za 2012. godinu ukljuena je donacija (SEERA EI - Istraivaki prostor za elektronsku infrastrukturu u Jugoistinoj Europi) u iznosu od 12.766 KM,
i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131- 4.000 KM i 6139 - 8.766 KM.

24

19. DIREKCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
Povrat kredita

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
616000

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabava stalnih sredstavau obliku prava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821500
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

8,400,415
2,109,676
607,893
410,131
129,701
311,217
43,459
69,990
1,773,211
172,070
59,646
1,302,064
1,411,357

-2,663,415
-31,676
-68,893
42,869
-9,701
-216,217
44,541
24,010
-913,211
-18,070
-37,646
-68,064
-1,411,357

5,737,000
2,078,000
539,000
453,000
120,000
95,000
88,000
94,000
860,000
154,000
22,000
1,234,000

68
98
89
110
93
31
202
134
48
89
37
95

256,286

43,714

300,000

117

256,286

42,714

299,000

117

1,000

1,000

-2,619,701

6,037,000

8,656,701

70

NAPOMENA: U budetu za 2011. ggodinu ukljuena


j
su namjenska
j
sredstva od preleta
p
u iznosu od 4.463.074 KM i to na sljedeim
j
ekonomskim kategorijama:
g j
6111 - 165.241 KM, 6112 - 302.200 KM, 6131 - 390.941 KM, 6132 - 93.243 KM, 6133 - 69.370 KM, 6134 - 42.010 KM, 6135 - 62.454 KM, 6136 - 724.577 KM,
6137 - 51.164 KM, 6138 - 19.812 KM, 6139 - 1.130.705 KM i 616000 - 1.411.357 KM i sredstva BH ATM projekta u iznosu od 2.411.646 KM i to na sljedeim
ekonomskim kategorijama: 6111 - 409.877 KM, 6112 - 58.270 KM, 6131 - 19.190 KM, 6132 - 36.458 KM, 6133 - 241.847 KM, 6134 - 1.449 KM, 6135 - 7.536
KM, 6136 - 1.048.634 KM, 6137 - 120.906 KM, 6138 - 39.834 KM, 6139 - 171.359 i 8213 - 256.286 KM.
U budetu za 2012. godinu predviena su sredstva od preleta u iznosu od 2.024.000 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 - 174.000 KM, 6112 108.000 KM, 6131 - 180.000 KM, 6132 - 51.000 KM, 6133 - 55.000 KM, 6134 - 14.000 KM, 6135 - 34.000 KM, 6136 - 245.000 KM, 6137 - 50.000 KM, 6138 13.000 KM, 6139 - 927.000 KM, 8213 - 172.000 KM i 8215 - 1.000 KM, takoer je iz sredstava od preleta predvieno i finansiranje BH ATM projekat u iznosa
od 587.000 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 - 399.000 KM, 6112 - 136.000 KM, 6131 - 25.000 KM, 6132 - 17.000 KM, 6134 - 3.000 KM i
6135 - 7.000 KM. Predvieni su prihodi iz lana 13. stav (1) taka c., d. i e. Zakona o vazduhoplovstvu BiH (BH DCA) u iznosu od 876.000 KM iz koji se
finansiraju sljedee ekonomske kategorije: 6112 - 60.000 KM, 6131 - 230.000 KM, 6132 - 51.000 KM, 6134 - 40.000 KM, 6135 - 53.000 KM, 6137 - 54.000 KM,
6139 - 261.000 KM i 8213 - 127.000 KM.

25

20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

5,639,189
3,882,529
533,750
427,787
136,263
115,844
52,644
46,369
61,380
42,484
61,390
278,749

283,811
65,471
-71,750
2,213
1,737
19,156
4,356
10,631
-380
191,516
8,610
52,251

5,923,000
3,948,000
462,000
430,000
138,000
135,000
57,000
57,000
61,000
234,000
70,000
331,000

105
102
87
101
101
117
108
123
99
551
114
119

44,920

1,835,080

1,880,000

4,185

44,920

1,835,080

1,880,000

4,185

5,684,109

2,118,891

7,803,000

137

NAPOMENA:U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva od rasporeenog vika prihoda Regulatorne agencije za komunikacije u iznosu od
44.920 KM i to na ekonomskoj kategoriji 8213.
U budetu za 2012. godunu ukljuena donacija Evropske komisije za projekat "South-East European Digital Television (SEE Digi.TV)" u iznosu od 138.085
KM, i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131- 39.800 KM, 6132-500 KM, 6133-500 KM, 6134-5.400 KM, 6135-3.850 KM, 6136-1.000 KM, 6137-550
KM, 6138-2.785 i 6139 - 83.700 KM.

26

21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

6,859,185
4,636,379
745,547
196,149
243,654
1,732
73,014
36,785
183,698
188,507
5,064
548,656

696,815
88,621
-46,547
51,851
-34,654
-732
-9,014
-5,785
4,302
59,493
-1,064
590,344

7,556,000
4,725,000
699,000
248,000
209,000
1,000
64,000
31,000
188,000
248,000
4,000
1,139,000

110
102
94
126
86
58
88
84
102
132
79
208

23,142

2,518,858

2,542,000

10,984

23,142

2,518,858

2,542,000

10,984

6,882,327

3,215,673

10,098,000

147

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 308.915 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131 - 3.810 KM,
6132 - 31 KM, 6134 - 717 KM, 6136 - 5.355 KM, 6139 - 275.860 KM i 8213 - 23.142 KM.
U budetu za 2012. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 1.902.227 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131 - 81.323 KM, 6132 - 2.650
KM, 6136 - 3.500 KM, 6139 - 294.907 KM i 8213 - 1.519.847 KM.

27

22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

82,822,032
58,969,333
10,768,859
418,171
1,969,013
1,898,469
842,394
869,322
1,692,571
974,064
188,337
4,231,499

-3,777,032
-1,284,333
-1,815,859
-102,171
-225,013
-166,469
-71,394
-82,322
-174,571
25,936
30,663
88,501

79,045,000
57,685,000
8,953,000
316,000
1,744,000
1,732,000
771,000
787,000
1,518,000
1,000,000
219,000
4,320,000

95
98
83
76
89
91
92
91
90
103
116
102

1,378,519

18,781,481
519,000
17,257,990
1,060,000

20,160,000
519,000
18,581,000
1,060,000

1,462

99,205,000

118

1,323,010

55,509

-55,509

84,200,551

15,004,449

1,404

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu od
1.378.519 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama 8212 - 1.323.010 KM i 8216 - 55.509 KM.

28

23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

5,635,542
3,052,904
390,269
316,689
114,870
62,081
173,205
124,092
118,813
128,261
14,473
1,139,885

TEKUI GRANTOVI

909,969

54,458
198,096
82,731
-29,689
-4,870
43,919
44,795
13,908
16,187
-14,261
-1,473
-294,885

5,690,000
3,251,000
473,000
287,000
110,000
106,000
218,000
138,000
135,000
114,000
13,000
845,000

395,000

395,000

395,000

395,000

3,970,031

4,880,000

Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskih mirovnog


sporazuma

614200

Grantovi Crveni krst BiH

614300

150,000

150,000

Grantovi NVO - zatita rtava

614300

60,000

60,000

Grantovi romskim NVO


Grant podrka za potrebe rada Meureligijskog vijea u
BiH

614300

75,000

75,000

614300

100,000

100,000

Finansiranje aktivnosti Jevrejske zajednice - Dani sjeanja


na holokaust

614300

15,000

15,000

Rjeavanje problema Roma u oblastima zapoljavanja,


stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zatite

614300

2,950,000

2,950,000

Podrka Savjetu za osobe sa invaliditetom

614300

30,000

30,000

Grant iz donacije SDC SWISS-"GENDER"

614300

195,583

-195,583

Norveka donacija - Projekat protiv trgovine ljudima

614300

5,000

-5,000

Implementacija Gender Akcionog plana u BiH-SIDA

614300

278,288

-278,288

Grant Austrijska agencija za razvoj (ADA) -"GENDER"

614300

UKUPNO

101
106
121
91
96
171
126
111
114
89
90
74

536

1,500,000

431,098

-431,098

6,545,511

4,419,489

10,965,000

168

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljucene su donatorska sredstva u iznosu 1.762.419 KM i to na slijedeim ekonomskim kategorijama: 6112 - 4.900
KM, 6131 - 211.424 KM, 6132 - 1.821 KM, 6134 - 22.268 KM, 6135 - 250 KM, 6136 - 1.688 KM, 6137 - 53.752 KM, 6138 - 1.171 KM, 6139 - 555.178 KM i 6134 909.967 KM.

29

24. JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVRENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BiH

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za inostrane kamate

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
616200

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

UKUPNO

1,037,000

1,037,000

18,000
12,000

18,000
12,000

6,000
7,000
28,000
2,000
2,000
265,000
697,000

6,000
7,000
28,000
2,000
2,000
265,000
697,000

1,841,000

1,841,000

1,835,000
6,000

1,835,000
6,000

2,878,000

2,878,000

NAPOMENA: Novi korisnik ije se finansiranje tokom 2011. godine vrilo u okviru Ministarstva pravde

30

25. MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za inostrane kamate

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
616200

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava

821100
821200
821300
821400

Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

11,097,524
5,733,831
1,195,277
256,176
140,521
214,463
138,544
159,572
34,030
123,056
17,808
3,084,246

2,435,476
305,169
110,723
17,824
-10,521
9,537
111,456
-15,572
9,970
25,944
5,192
1,865,754

13,533,000
6,039,000
1,306,000
274,000
130,000
224,000
250,000
144,000
44,000
149,000
23,000
4,950,000

122
105
109
107
93
104
180
90
129
121
129
160

235,414

379,586

615,000

261

235,414

-235,414
575,000

575,000

TEKUI GRANTOVI
Grantovi u inostranstvo -godinja kontribucija u skladu s
Meunarodnim sporazumom o uspostavljanju Regionalne
p
-ReSPA
kole za dravnu upravu
UKUPNO

6614700
700
11,332,938

40,000

40,000

294,000

294,000

294,000
9 ,000

294,000
9 ,000

3,109,062

14,442,000

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja "Izgradnja Dravnog zavoda za
izvrenje krivinih sankcija" iz prethodne godine u iznosu od 235.414 KM na ekonomskoj kategoriji 8212.
U budeta za 2012. godinu ukljuena je i nabavka motorih vozila, ekonomska kategorija 8213, koja se djelimino finansira iz primitaka od
prodaje motornih vozila u iznosu od 75.000 KM.

31

127

26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

7,688,830
4,925,005
795,043
400,723
192,962
36,601
148,866
141,776
164,041
198,590
17,160
668,063

194,170
-6,005
-102,043
-52,723
-45,962
-28,601
-58,866
-35,776
4,959
373,410
-1,160
146,937

7,883,000
4,919,000
693,000
348,000
147,000
8,000
90,000
106,000
169,000
572,000
16,000
815,000

103
100
87
87
76
22
60
75
103
288
93
122

2,043,252

-1,866,252

177,000

550,709
1,492,543

-550,709
-1,315,543

177,000

12

TEKUI GRANTOVI

614000

200,000

200,000

Grantovi neprofitnim organizacijama - smjestaj rtava


trgovine ljudima

614300

200,000

200,000

Sveobuhvatan pristup rjeavanju problema djeije


pornografije

614300
-1,472,082

8,260,000

UKUPNO

9,732,082

85

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu
2.043.252 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 8212 - 550.709 KM i 8213 - 1.492.543 KM i donatorska sredstva u iznosu 123.039 KM
na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6112 - 546 KM, 6133 - 27.562 KM, 6134 - 31.975 KM, 6135 - 11.546 KM, 6137 - 181 KM, 6138 - 129 KM
i 6139 - 51.100 KM.

32

27. DRAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZATITU

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita

821100

Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

28,529,949
19,912,170
3,470,222
750,977
335,489
832,236
521,332
599,257
917,456
537,189
74,769
578,852

-1,098,949
-393,170
-220,222
-239,977
511
1,764
-161,332
-97,257
-43,456
-75,189
231
129,148

27,431,000
19,519,000
3,250,000
511,000
336,000
834,000
360,000
502,000
874,000
462,000
75,000
708,000

96
98
94
68
100
100
69
84
95
86
100
122

1,265,744

234,256

1,500,000

119

910,921
354,823

-410,921
645,177

500,000
1,000,000

55
282

29,795,693

-864,693

28,931,000

97

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu
1.265.744 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 8212 - 910.921 KM i 8213 - 354.823 KM.

33

28. GRANINA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

71,852,747
53,486,074
12,789,000
367,256
420,000
610,000
938,074
1,280,000
629,178
800,533
203,000
329,632

71,852,747

34

-2,439,747
-1,114,074
-1,576,000
-88,256
-80,000
-52,000
593,926
-220,000
40,822
145,467
-23,000
-66,632

69,413,000
52,372,000
11,213,000
279,000
340,000
558,000
1,532,000
1,060,000
670,000
946,000
180,000
263,000

2,636,000

2,636,000

70,000
2,530,000
36,000

70,000
2,530,000
36,000

196,253

72,049,000

97
98
88
76
81
91
163
83
106
118
89
80

100

29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

10,595,467
3,872,117
741,354
312,359
156,725
2,475
4,982,296
72,185
24,064
81,856
12,374
337,662

-565,467
93,883
-126,354
-64,359
-26,725
2,525
-516,296
5,815
2,936
-5,856
3,626
65,338

10,030,000
3,966,000
615,000
248,000
130,000
5,000
4,466,000
78,000
27,000
76,000
16,000
403,000

95
102
83
79
83
202
90
108
112
93
129
119

13,090

513,910

527,000

4,026

13,090

513,910

527,000

4,026

3,734,769

4,050,000

1,285

2,400,000

2,400,000

TEKUI GRANTOVI
Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u BiH

315,231
614300

Meunarodna kulturna saradnja

614300

480,000

480,000

Podrka tehnikoj kulturi i inovatorstvu u BiH


Centar za obuku pasa

614300
614300

130,000

130,000

Sufinansiranje sportskih manifestacija


Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata
za sredstva iz fonda EU-FP7

614300

1,040,000

1,040,000

614300

Grant iz donacije Seminar -UNESCO

614300

60,520

-60,520

Grant iz donacije UNESCO Steak


Donacija Evropske komisije za formiranje i funkcionisanje
centra za mobilnost

614300

140,114

-140,114

UKUPNO

614300

114,597

-114,597

10,923,788

3,683,212

14,607,000

134

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjensa sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu od
99.990 KM na ekonomskoj kategoriji 6139 i donatorska sredstva u iznosu od 612.419 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 - 63.682
KM, 6112 - 6.778 KM, 6131 - 92.574 KM, 6132 - 512 KM, 6134 - 1.598 KM, 6135 - 262 KM, 6137 - 20 KM, 6138 - 189 KM, 6139 - 118.483 KM,
6140 - 315.231 KM i 8213 - 13.090 KM.

35

30. AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821500
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

11,234,676
3,459,883
669,997
166,948
151,975
135,521
2,627,685
127,554
2,130,046
1,531,940
16,193
216,934

1,587,324
98,117
-68,997
20,052
5,025
9,479
635,315
-5,554
113,954
734,060
1,807
44,066

12,822,000
3,558,000
601,000
187,000
157,000
145,000
3,263,000
122,000
2,244,000
2,266,000
18,000
261,000

114
103
90
112
103
107
124
96
105
148
111
120

2,411,618

5,019,382

7,431,000

308

2,277,368

4,149,632

6,427,000

282

134,250

869,750

1,004,000

748

13,646,294

6,606,706

20,253,000

148

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu od 316.834 KM na ekonomskoj kategoriji 8213, namjenska
sredstva
d
viegodinjih
i di jih kapitalnih
k i l ih ulaganja
l
j iz
i prethodne
h d godine
di "Projekta
"P j k digitalnih
di i l ih tahografa"
h
f " u iznosu
i
1.935.314
1 935 314 KM i to na ekonomskim
k
ki
kategorijama: 8213 - 1.801.064 KM i 8215 - 134.250 KM i namjenska sredstava viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine "Projekta
proirenja SDH mree za prenos podataka" u iznosu 159.470 KM na ekonomskoj kategoriji 8213.

36

31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI BHMAC

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

6,336,667
4,126,413
694,893
53,496
127,714
110,074
264,359
285,205
400,219
124,121
66,267
83,906

6,336,667

-319,667
-123,413
-30,893
-9,496
-22,714
-74
-45,359
-56,205
1,781
4,879
-3,267
-34,906

6,017,000
4,003,000
664,000
44,000
105,000
110,000
219,000
229,000
402,000
129,000
63,000
49,000

12,000

12,000

12,000

12,000

-307,667

6,029,000

95
97
96
82
82
100
83
80
100
104
95
58

NAPOMENA: U budetu za 2012. godinu ukljuena je i nabavka opreme, ekonomska kategorija 8213, koja se u cjelosti finansira iz primitaka
od prodaje motornih vozila u iznosu od 12.000 KM.

37

95

32. SLUBA ZA ZAJEDNIKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE


Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

12,190,466
5,995,668
1,689,065
7,807
64,423
2,197,213
1,075,786
29,257
118,375
891,035
4,976
116,861

674,534
529,332
-168,065
5,193
6,577
453,787
-24,786
3,743
11,625
-126,035
5,024
-21,861

358,602

-358,602

358,602

-358,602

12,549,068

315,932

12,865,000
6,525,000
1,521,000
13,000
71,000
2,651,000
1,051,000
33,000
130,000
765,000
10,000
95,000

106
109
90
167
110
121
98
113
110
86
201
81

12,865,000

103

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu
358.602 KM na ekonomskoj kategoriji 8213.

38

33. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava

821100
821200
821300
821400

Nabava stalnih sredstava u obliku prava


Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821500
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

2,843,510
1,936,488
332,882
103,553
34,809
38,585
37,697
29,035
230,422
37,518
3,449
59,072

2,843,510

39

626,490
518,512
44,118
43,447
10,191
6,415
-4,697
8,965
5,578
6,482
6,551
-19,072

3,470,000
2,455,000
377,000
147,000
45,000
45,000
33,000
38,000
236,000
44,000
10,000
40,000

75,000

75,000

75,000

75,000

701,490

3,545,000

122
127
113
142
129
117
88
131
102
117
290
68

125

34. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

3,455,110
2,490,869
318,639
53,958
68,381
65,858
88,855
20,960
148,452
13,388
3,793
181,957

3,823,890
264,131
44,361
57,042
91,619
3,142
1,664,145
2,040
150,548
17,612
207
1,529,043

7,279,000
2,755,000
363,000
111,000
160,000
69,000
1,753,000
23,000
299,000
31,000
4,000
1,711,000

211
111
114
206
234
105
1,973
110
201
232
105
940

98,324

1,381,676

1,480,000

1,505

98,324

991,676

1,090,000

1,109

390,000

390,000

3,553,434

5,205,566

8,759,000

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 150.738 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama:
6131 - 4.620 KM, 6132 - 2.386 KM, 6134 - 57.915 KM, 6135 - 140 KM, 6136 - 3.072 KM, 6139 - 82.605 KM i namjenska sredstva viegodinjih
kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu 98.324 KM na ekonomskoj kategoriji 8213 .

40

246

35. KOMISIJA ZA OUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,364,840
675,522
149,264
52,274
31,233
27,262
17,929
5,920
121,390
14,967
3,137
265,942

-85,840
37,478
7,736
-20,274
-14,233
-2,262
-2,929
-920
-390
-1,967
-137
-87,942

1,279,000
713,000
157,000
32,000
17,000
25,000
15,000
5,000
121,000
13,000
3,000
178,000

94
106
105
61
54
92
84
84
100
87
96
67

1,788

28,212

30,000

1,678

1,788

28,212

30,000

1,678

1,366,628

-57,628

1,309,000

96

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljunjna su donatorska sredstva u iznosu od 35.818KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama:
6131 - 1.382 KM, 6134 - 2.693 KM, 6134 - 213 KM, 6137 - 3 KM, 6139 - 29.742 KM i 8213 - 1.788 KM.

41

36. AGENCIJA ZA DRAVNU SLUBU BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje
UKUPNO

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,163,974
718,036
80,554
6,560
45,047

-54,974
-4,036
-4,554
-560
953

1,109,000
714,000
76,000
6,000
46,000

95
99
94
91
102

20,494

506

21,000

102

43,852
2,000

-852
2,000
1,000
-49,431

43,000
4,000
1,000
198,000

98
200

5,000

5,000

5,000

5,000

-49,974

1,114,000

247,431

821100
821200
821300
821400
821600
1,163,974

42

80

96

37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

3,791,643

4,066,357

7,858,000

207

2,614,247
305,145
111,340
70,795
53,795
63,184
14,534
220,289
58,974
4,293
275,047

478,753
178,855
240,660
3,205
1,205
487,816
7,466
711
-974
5,707
2,662,953

3,093,000
484,000
352,000
74,000
55,000
551,000
22,000
221,000
58,000
10,000
2,938,000

118
159
316
105
102
872
151
100
98
233
1,068

20,896

460,104

481,000

2,302

20,896

150,000
310,104

150,000
331,000

1,584

3,812,539

4,526,461

8,339,000

219

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 127.878 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama:
6131 - 1.207 KM, 6134 - 153 KM, 6137 - 6.736 KM, 6139 - 98.886 KM i 8213 - 20.896 KM.
j
donacija
j Vlade Brko Distrikta u iznosu od 100.000 KM i to na ekonomskojj kategoriji
g j 6139 - 100.000 KM.
U budetu za 2012. ggodinu ukljuena
U budetu za 2012. godinu ukljuena je i nabavka motorih vozila, ekonomska kategorija 8213, koja se djelimino finansira iz primitaka od
prodaje motornih vozila u iznosu od 13.000 KM.

43

38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava

821100
821200
821300
821400

Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,347,796
924,503
127,414
49,904
17,757
18,616
27,064
3,913
100,722
10,094
1,821
65,988

204
55,497
-6,414
-9,904
243
4,384
-8,064
1,087
-722
-1,094
179
-34,988

1,348,000
980,000
121,000
40,000
18,000
23,000
19,000
5,000
100,000
9,000
2,000
31,000

100
106
95
80
101
124
70
128
99
89
110
47

1,347,796

204

1,348,000

100

44

39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

2,193,057
1,305,919
184,780
114,999
40,885
60,427
38,907
14,764
193,785
57,689
2,858
178,044

216,943
-7,919
-28,780
-19,999
-8,885
-6,427
-6,907
-1,764
61,215
-24,689
-858
261,956

1,602,442

-1,602,442

1,602,442

-1,602,442

3,795,499

-1,385,499

2,410,000
1,298,000
156,000
95,000
32,000
54,000
32,000
13,000
255,000
33,000
2,000
440,000

110
99
84
83
78
89
82
88
132
57
70
247

2,410,000

63

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva na ekonomskoj kategoriji 8213 u iznosu od 1.602.441 KM.

45

40. INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNITVO BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,807,004
1,157,928
195,830
85,238
27,069
42,114
34,897
7,010
217,314
2,309
1,308
35,987

-72,004
-12,928
-22,830
-1,238
3,931
-3,114
14,103
-3,010
-59,314
4,691
-308
8,013

1,735,000
1,145,000
173,000
84,000
31,000
39,000
49,000
4,000
158,000
7,000
1,000
44,000

96
99
88
99
115
93
140
57
73
303
76
122

1,807,004

-72,004

1,735,000

96

46

41. INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,005,023
599,182
75,210
64,348
12,907
34,529
5,347
5,217
153,464
1,545
986
52,288

1,005,023

47

27,977
20,818
-13,210
6,652
-1,907
-2,529
3,653
-217
3,536
455
14
10,712

1,033,000
620,000
62,000
71,000
11,000
32,000
9,000
5,000
157,000
2,000
1,000
63,000

6,000

6,000

6,000

6,000

33,977

1,039,000

103
103
82
110
85
93
168
96
102
129
101
120

103

42. ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

UKUPNO

48

602,146
429,061
73,346
18,127
8,473
3,300
19,290
5,026

49,854
44,939
8,654
-1,127
527
700
-1,290
-26

652,000
474,000
82,000
17,000
9,000
4,000
18,000
5,000

108
110
112
94
106
121
93
99

7,541
869
37,113

-541
131
-2,113

7,000
1,000
35,000

93
115
94

602,146

49,854

652,000

108

43. OBAVJETAJNO SIGURNOSNA AGENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

30,929,107
21,198,544
4,544,660
441,091
402,897
425,988
137,782
696,451
543,062
712,706
190,929
1,634,997

-1,408,107
-578,544
-520,660
-88,091
-42,897
104,012
-11,782
549
5,938
-10,706
48,071
-313,997

29,521,000
20,620,000
4,024,000
353,000
360,000
530,000
126,000
697,000
549,000
702,000
239,000
1,321,000

95
97
89
80
89
124
91
100
101
98
125
81

39,895

3,560,105

3,600,000

9,024

39,895

3,560,105

3,600,000

9,024

30,969,002

2,151,998

33,121,000

107

NAPOMENA: U budet za 2011. godinu ukljuena donatorska sredstva u iznosu od 270.119 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama:
6131 - 5.300 KM, 6134 - 15.014 KM, 6137 - 97.473 KM i 6139 - 152.332 KM i namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz
prethodne godine u iznosu od 39.895 KM na ekonomskoj kategoriji 8213.

49

44. UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZATITU ZDRAVLJA BILJA

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,018,822
500,702
108,182
31,799
23,463
15,428
18,918
15,849
142,918
14,794
4,926
141,843

-33,822
31,298
-1,182
-2,799
-1,463
4,572
-7,918
151
-8,918
-4,794
-926
-41,843

985,000
532,000
107,000
29,000
22,000
20,000
11,000
16,000
134,000
10,000
4,000
100,000

97
106
99
91
94
130
58
101
94
68
81
71

1,018,822

-33,822

985,000

97

50

45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRITEM BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

763,470
542,164
82,590
14,298
11,591
14,341
6,858
7,561
42,120
9,062
1,949
30,936

UKUPNO

763,470

51

-41,470
-1,164
-9,590
-4,298
-2,591
-1,341
-1,858
-1,561
880
-3,062
51
-16,936

722,000
541,000
73,000
10,000
9,000
13,000
5,000
6,000
43,000
6,000
2,000
14,000

6,000

6,000

6,000

6,000

-35,470

728,000

95
100
88
70
78
91
73
79
102
66
103
45

95

46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE


Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,780,349
1,076,128
194,508
34,640
26,864
27,358
26,233
22,285
105,270
38,209
4,991
223,863

-73,349
-31,128
-3,508
-5,640
-3,864
1,642
-3,233
-285
-270
4,791
5,009
-36,863

1,707,000
1,045,000
191,000
29,000
23,000
29,000
23,000
22,000
105,000
43,000
10,000
187,000

96
97
98
84
86
106
88
99
100
113
200
84

1,780,349

-73,349

1,707,000

96

52

47. FOND ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE


Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

TEKUI GRANTOVI
Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskih mirovnog
sporazuma
UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

460,186
337,887
52,273
5,846
13,245
1,474
7,564
13,318
11,300
7,162
2,119
7,998

38,459,856
614200

-25,186
-4,887
-10,273
-846
-245
-1,474
436
-3,318
-5,300
3,838
881
-3,998

435,000
333,000
42,000
5,000
13,000

95
99
80
86
98

8,000
10,000
6,000
11,000
3,000
4,000

106
75
53
154
142
50

4,000

4,000

4,000

4,000

-38,459,856

38,459,856

-38,459,856

38,920,042

-38,481,042

439,000

NAPOMENA U bbudetu
NAPOMENA:
d t za 2011
2011. godinu
di ukljuena
klj
su udruena
d
sredstva
d t (Fi
(Finansiranje
i j prava iz
i Aneksa
A k VII iz
i Dejtonskog
D jt k mirovnog
i
sporazuma
ukljuujui i Prioritetno elektrificiranje za potrebe realiziovanog povratka) u ukupnom iznosu 38.459.856 KM na ekonomskoj kategoriji 6142.

53

48. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOLJAVANJE BOSNE I HRECEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,152,096
815,853
90,512
101,398
35,403
12,823
7,474
17,920

-52,096
-15,853
-19,512
-13,398
-11,403
8,177
7,526
-2,920

1,100,000
800,000
71,000
88,000
24,000
21,000
15,000
15,000

95
98
78
87
68
164
201
84

20,876
6,300
43,537

2,124
-300
-6,537

23,000
6,000
37,000

110
95
85

10,000

10,000

10,000

10,000

-42,096

1,110,000

1,152,096

54

96

49.URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SISTEMA PLAANJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

UKUPNO

454,000
259,000
42,000
14,000
11,000
17,000
3,000
11,000
59,000
4,000
3,000
31,000

454,000
259,000
42,000
14,000
11,000
17,000
3,000
11,000
59,000
4,000
3,000
31,000

75,000

75,000

75,000

75,000

529,000

529,000

NAPOMENA: Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju poeo je sa radom u 2011. godini za iji
su rad odobrena sredstva iz budetske rezerve u iznosu od 184.500 KM.

55

50. SLUBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

8,057,018
5,669,588
919,849
175,704
153,497
176,120
189,434
129,762
377,584
51,317
16,710
197,453

8,057,018

56

-169,018
-14,588
-97,849
-33,704
-33,497
19,880
21,566
-23,762
416
24,683
-1,710
-30,453

7,888,000
5,655,000
822,000
142,000
120,000
196,000
211,000
106,000
378,000
76,000
15,000
167,000

1,061,000

1,061,000

1,000,000
61,000

1,000,000
61,000

891,982

8,949,000

98
100
89
81
78
111
111
82
100
148
90
85

111

51. ODBOR DRAVNE SLUBE ZA ALBE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

421,832
253,567
81,843

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

395,000
244,000
42,000
8,000
10,000

94
96
51

12,486

-26,832
-9,567
-39,843
8,000
-2,486

4,165

-1,165

3,000

72

43,058
999

1,942
3,001
1,000
12,286

45,000
4,000
1,000
38,000

105
400

4,000

4,000

4,000

4,000

-22,832

399,000

25,714

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

421,832

57

80

148

95

52. KOMISIJA ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,076,151
743,259
126,477
13,248
19,251
9,413
5,295
13,968
108,960
14,080
3,349
18,851

-151
-21,259
38,523
-5,248
-7,251
1,587
-1,295
32
40
-5,080
-349
149

1,076,000
722,000
165,000
8,000
12,000
11,000
4,000
14,000
109,000
9,000
3,000
19,000

100
97
130
60
62
117
76
100
100
64
90
101

1,076,151

-151

1,076,000

100

58

53. URED ZA ZAKONODAVSTVO

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

UKUPNO

59

653,215
520,084
78,802
4,119
11,765

-33,215
-7,084
-802
-2,119
-7,765

620,000
513,000
78,000
2,000
4,000

95
99
99
49
34

3,778
5,629

-2,778
-629

1,000
5,000

26
89

5,234
1,113
22,691

-3,234
-113
-8,691

2,000
1,000
14,000

38
90
62

653,215

-33,215

620,000

95

54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

UKUPNO

60

866,618
598,852
66,553
4,915
27,872
13,898
7,457
4,060
108,974
4,959
1,813
27,265

48,382
49,148
-4,553
-915
-13,872
-1,898
-2,457
-3,060
-20,974
13,041
-813
34,735

915,000
648,000
62,000
4,000
14,000
12,000
5,000
1,000
88,000
18,000
1,000
62,000

106
108
93
81
50
86
67
25
81
363
55
227

866,618

48,382

915,000

106

55. URED ZA RAZMATRANJE ALBI PO JAVNIM NABAVKAMA

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,070,666
684,490
88,110
4,320
49,612
21,480
7,120
12,434
152,054
4,230
2,992
43,824

1,070,666

61

-30,666
-17,490
3,890
-320
-2,612
520
1,880
566
-54
770
8
-17,824

1,040,000
667,000
92,000
4,000
47,000
22,000
9,000
13,000
152,000
5,000
3,000
26,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-666

1,070,000

97
97
104
93
95
102
126
105
100
118
100
59

100

56. INSTITUT ZA NESTALA LICA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

3,156,030
1,224,227
205,085
78,375
56,640
30,089
34,571
99,540
121,341
47,004
19,952
1,239,206

KAPITALNI GRANTOVI
Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Grant
tuilatvima

615100

Kapitalni grantovi pojedincima - Grant za ukop


ekshumiranih

615200

UKUPNO

3 156 030
3,156,030

62

-1,106,030
2,773
-42,085
-375
-12,640
911
2,429
-9,540
17,659
-5,004
48
-1,060,206

2,050,000
1,227,000
163,000
78,000
44,000
31,000
37,000
90,000
139,000
42,000
20,000
179,000

6,000

6,000

6,000

6,000

1,010,000

1,010,000

600,000

600,000

410,000

410,000

-90,030
90 030

3 066 000
3,066,000

65
100
79
100
78
103
107
90
115
89
100
14

97

57. AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava

821100
821200
821300
821400

Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

UKUPNO

63

557,546
314,119
32,983
17,721
12,368
9,993
2,046
4,032
56,745
6,056
1,857
99,626

-21,546
8,881
-983
-5,721
-5,368
7
-1,046
-32
255
-2,056
143
-15,626

536,000
323,000
32,000
12,000
7,000
10,000
1,000
4,000
57,000
4,000
2,000
84,000

96
103
97
68
57
100
49
99
100
66
108
84

557,546

-21,546

536,000

96

58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
4

(5/3)*100
6

1,287,577
703,544
76,506
59,629
21,546
18,949
9,686
5,917
171,652
6,687
2,331
211,130

-2,577
-20,544
-12,506
16,371
-2,546
5,051
3,314
-917
33,348
-2,687
669
-22,130

1,285,000
683,000
64,000
76,000
19,000
24,000
13,000
5,000
205,000
4,000
3,000
189,000

100
97
84
127
88
127
134
85
119
60
129
90

1,287,577

-2,577

1,285,000

100

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 202.785 KM i to na sljiedeim ekonomskim kategorijama :
6131 - 13.912 KM, 6134 - 1.144 KM, 6135 - 464 KM i 6139 - 187.265 KM.
U iznos budeta za 2012. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 149.909 KM (PROJEKAT ADA) i to na slijedeim ekonomskim
kategorijama: 6131 - 21.175 KM, 6134 - 2.768 KM, 6135 - 536 KM, 6138-645KM, 6139 - 124.785KM.

64

59. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA ZATITU POTROAA U BOSNI I HERCEGOVINI

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

387,372
247,899
46,594
4,908
8,450
1,236
4,492
9,816
26,639
7,239
3,679
26,420

UKUPNO

387,372

65

-20,372
14,101
-10,594
92
-1,450
-1,236
3,508
-1,816
-26,639
2,761
-2,679
3,580

367,000
262,000
36,000
5,000
7,000

95
106
77
102
83

8,000
8,000

178
81

10,000
1,000
30,000

138
27
114

2,000

2,000

2,000

2,000

-18,372

369,000

95

60. URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

3,653,124
924,718
125,829
21,964
28,729
24,020
22,484
5,963
144,000
8,115
1,505
2,345,797

1,808,876
-13,718
-16,829
-2,964
-8,729
-3,020
-1,484
-963
-1,115
495
1,857,203

5,462,000
911,000
109,000
19,000
20,000
21,000
21,000
5,000
144,000
7,000
2,000
4,203,000

150
99
87
87
70
87
93
84
100
86
133
179

5,369

13,631

19,000

354

5,369

13,631

19,000

354

3,658,493

1,822,507

5,481,000

150

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u ukupnom iznosu od 2.288.306KM i to ekonomskim kategorijama
6139 - 2.282.937 KM i 8213 - 5.369 KM.
U budetu za 2012. godinu ukljuena su donatorska sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000 KM (donatorska sredstva se odnose na sredstva iz
Fonda za reformu javne uprave) na ekonomskom kodu 6139 - 4.000.000 KM.

66

61. AGENCIJA ZA POTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

908,530
582,261
104,428
17,930
19,898
17,543
7,714
10,611
115,512
8,134
5,126
19,373

UKUPNO

908,530

67

-34,530
-47,261
-27,428
3,070
2,102
3,457
4,286
7,389
488
4,866
1,874
12,627

874,000
535,000
77,000
21,000
22,000
21,000
12,000
18,000
116,000
13,000
7,000
32,000

8,000

8,000

8,000

8,000

-26,530

882,000

96
92
74
117
111
120
156
170
100
160
137
165

97

62. AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OBEZBJEENJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,342,068
538,742
104,514
75,441
22,121
10,801
19,986
21,106
136,589
11,719
7,617
393,432

-190,068
-11,742
13,486
-14,441
-3,121
199
-2,986
-106
-14,589
6,281
383
-163,432

133,455

-133,455

133,455

-133,455

1,475,523

-323,523

1,152,000
527,000
118,000
61,000
19,000
11,000
17,000
21,000
122,000
18,000
8,000
230,000

86
98
113
81
86
102
85
99
89
154
105
58

1,152,000

78

NAPOMENA:U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u ukupnom iznosu od 337.867 KM na sljedeim ekonomskim
kategorijama: 6131 - 34.903 KM, 6132 - 136 KM, 6134 - 8.705 KM, 6136 - 855 KM, 6138 - 1.821 KM, 6139 - 157.992 KM i 8213 - 133.455 KM
U budetu za 2012. godini ukljuena donatorska sredstva Austrijske razvojne agencije za projekat "Podrka uspostavljanju i funkcionisanju
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanja kvaliteta" u ukupnom iznosu od 60.631 KM, i to na sljedeim ekonomskim kategorijama:
6131 - 10.000 KM, 6132 - 470 KM, 6134 - 5.794 KM, 6137 - 331 KM i 6139 - 44.036 KM.

68

63. AGENCIJA ZA PREDKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,572,052
862,149
112,326
49,060
21,448
1,522
5,580
10,861
189,358
3,218
4,591
311,939

-305,052
-11,149
5,674
-29,060
-1,448
-522
8,420
1,139
-58,358
3,782
409
-223,939

1,267,000
851,000
118,000
20,000
20,000
1,000
14,000
12,000
131,000
7,000
5,000
88,000

81
99
105
41
93
66
251
110
69
218
109
28

1,572,052

-305,052

1,267,000

81

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u ukupnom iznosu od 256.219 KM na sljedeim ekonomskim
kategorijama: 6111 - 22.972 KM, 6112 - 3.572 KM, 6131 - 21.603 KM, 6134 - 1.691 KM, 6139 - 205.881 KM i 6136 - 500 KM.

69

64. AGENCIJA ZA ZATITU LINIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,037,269
670,091
111,803
17,730
21,714

30,731
50,909
-17,803
11,270
-3,714

1,068,000
721,000
94,000
29,000
18,000

103
108
84
164
83

27,363
9,650
128,466
6,903
2,686
40,863

-18,363
3,350
-10,466
8,097
314
7,137

9,000
13,000
118,000
15,000
3,000
48,000

33
135
92
217
112
117

1,037,269

30,731

1,068,000

103

70

65. CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

UKUPNO

71

787,745
427,754
85,495
32,314
18,784

-36,745
-6,754
-5,495
-5,314
-5,784

751,000
421,000
80,000
27,000
13,000

95
98
94
84
69

14,129
10,559
88,850
5,440
3,477
100,943

-4,129
1,441
-4,850
1,560
523
-7,943

10,000
12,000
84,000
7,000
4,000
93,000

71
114
95
129
115
92

787,745

-36,745

751,000

95

66. DRAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU BEZBJEDNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

987,776
537,025
76,581
37,309
30,213
24,000
12,571
19,234
138,825
12,232
8,891
90,895

UKUPNO

987,776

72

-41,776
-26,025
12,419
-5,309
-6,213
-2,000
10,429
-3,234
175
4,768
-891
-25,895

946,000
511,000
89,000
32,000
24,000
22,000
23,000
16,000
139,000
17,000
8,000
65,000

35,000

35,000

35,000

35,000

-6,776

981,000

96
95
116
86
79
92
183
83
100
139
90
72

99

67. AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

4,326,091

-7,091

4,319,000

100

Bruto plate i naknade

611100

2,309,979

28,021

2,338,000

101

Naknade trokova zaposlenih

611200

356,752

15,248

372,000

104

Putni trokovi

613100

127,240

-240

127,000

100

Izdaci telefonskih i potanskih usluga

613200

90,076

924

91,000

101

Izdaci za energiju i komunalne usluge

613300

136,781

21,219

158,000

116

Nabavka materijala

613400

395,692

-59,692

336,000

85

Izdaci za usluge prevoza i goriva


Trokovi zakupa

613500
613600

30,604
30,093

9,396
-2,093

40,000
28,000

131
93

Izdaci za tekue odravanje

613700

413,557

-23,557

390,000

94

Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa


Ugovorene i druge posebne usluge
KAPITALNI IZDACI

613800
613900

5,069
430,248
96,774

1,931
1,752
653,226

7,000
432,000
750,000

138
100
775

Nabavka zemljita

821100

Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821200
821300
821400
821600

96,774

653,226

750,000

775

4,422,865

646,135

5,069,000

115

UKUPNO

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva drugih nivoa vlasti - RS u ukupnom iznosu od 189.041 KM i to na
sljedeim ekonomskim kategorijama: 6137 - 92.267 KM i 8213 - 96.774 KM.

73

68. AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRKU

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje
UKUPNO

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,373,930
949,485
147,336
41,029
20,294
4,641
18,394
12,917
135,106
9,235
4,801
30,692

821100
821200
821300
821400
821600
1,373,930

74

211,070
145,515
6,664
1,971
5,706
4,359
8,606
3,083
14,894
15,765
1,199
3,308
20,000

1,585,000
1,095,000
154,000
43,000
26,000
9,000
27,000
16,000
150,000
25,000
6,000
34,000
20,000

20,000

20,000

231,070

1,605,000

115
115
105
105
128
194
147
124
111
271
125
111

117

69. AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

612,745
275,618
28,950
52,647
15,366
6,094
23,862
18,028
27,062
9,701
4,934
150,483

-15,745
-11,618
4,050
-6,647
2,634
-94
7,138
2,972
3,938
3,299
66
-21,483

597,000
264,000
33,000
46,000
18,000
6,000
31,000
21,000
31,000
13,000
5,000
129,000

97
96
114
87
117
98
130
116
115
134
101
86

612,745

-15,745

597,000

97

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu je ukljuena donatorska sredstva u iznosu od 11.672 KM na ekonomskoj kategoriji 6139.
U budetu za 2012. godinu ukljuena donatorska sredstva u iznosu 17.400 KM i to na sledeim ekonomskim kategorijama: 6134 - 300 KM, 6136 1.400 KM i 6139 - 15.700 KM.

75

70. AGENCIJA ZA FORENZIKA ISPITIVANJA I VJETAENJA

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

896,786
481,287
99,286
12,472
12,694
73,788
29,229
9,485

118,214
134,713
19,714
8,528
3,306
212
7,771
12,515

1,015,000
616,000
119,000
21,000
16,000
74,000
37,000
22,000

113
128
120
168
126
100
127
232

118,518
3,692
56,335

-54,518
2,308
-16,335
48,000

64,000
6,000
40,000
48,000

54
163
71

48,000

48,000

166,214

1,063,000

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

896,786

76

119

71. AGENCIJA ZA KOLOVANJE I STRUNO OSPOSOBLJAVANJE KADROVA

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje
UKUPNO

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
821100
821200
821300
821400

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

1,851,936
1,000,278
181,288
17,874
16,548
39,129
172,520
29,613
75,000
241,657
4,870
73,159
28,002
2,925
25,077

231,064
182,722
40,712
8,126
452
10,871
161,480
1,387
5,000
-203,657
2,130
21,841
2,331,998
-2,925
2,060,923
274,000

2,083,000
1,183,000
222,000
26,000
17,000
50,000
334,000
31,000
80,000
38,000
7,000
95,000
2,360,000

112
118
122
145
103
128
194
105
107
16
144
130
8,428

2,086,000
274,000

8,318

1,879,938

2,563,062

4,443,000

236

821600

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjensa sredstva biegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu od
28.002 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 8211 - 2.925 KM i 8212 - 25.077 KM.

77

72. DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

25,159,864
18,475,922
4,237,338
1,343,000
123,685
100,000
202,707
270,848
78,411
191,201
41,752
95,000

25,159,864

78

1,244,136
364,078
-399,338
-95,000
-1,685
160,000
998,293
106,152
44,589
28,799
48,248
-10,000

26,404,000
18,840,000
3,838,000
1,248,000
122,000
260,000
1,201,000
377,000
123,000
220,000
90,000
85,000

1,133,000

1,133,000

105,000
1,028,000

105,000
1,028,000

2,377,136

27,537,000

105
102
91
93
99
260
592
139
157
115
216
89

109

73. CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BIH

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

821100
821200
821300
821400
821600

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

UKUPNO

348,417
197,379
27,498
10,704
10,599

97,583
59,621
8,502
7,296
401

446,000
257,000
36,000
18,000
11,000

128
130
131
168
104

2,450
5,162
68,672
2,366
1,662
21,925

4,550
2,838
-1,672
4,634
338
11,075

7,000
8,000
67,000
7,000
2,000
33,000

286
155
98
296
120
151

4,000

4,000

4,000

4,000

101,583

450,000

348,417

79

129

74. AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

Vrsta rashoda

Ekon. kod

TEKUI IZDACI
Bruto plate i naknade
Naknade trokova zaposlenih
Putni trokovi
Izdaci telefonskih i potanskih usluga
Izdaci za energiju i komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Trokovi zakupa
Izdaci za tekue odravanje
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
KAPITALNI IZDACI
Nabavka zemljita
Nabavka graevina
Nabavka opreme
Nabavka ostalih stalnih sredstava
Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

Budet za 2011. godinu

Poveanje/ Smanjenje

Budet za 2012. godinu

Index

(7-3)
6

(7/3)*100
8

246,734
96,249
6,405
5,075
1,921

611100
611200
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

6,431
2,685
70
127,898

821100
821200
821300
821400
821600

UKUPNO

246,734

80

445,266
253,751
78,595
24,925
13,079
23,000
6,569
18,315
67,000
6,930
9,000
-55,898

692,000
350,000
85,000
30,000
15,000
23,000
13,000
21,000
67,000
7,000
9,000
72,000

193,000

193,000

193,000

193,000

638,266

885,000

280
364
1,327
591
781
202
782
10,000
56

359

PREGLED ZAPOSLENIH U 2011. SA PLANIRANOM DINAMIKOM ZAPOLJAVANJA U 2012. GODINI


Tabela 4
Broj
zaposlenih

D i n a m i k a z a p o l j a v a nj a
R.b.

Naziv institucije

01.01. - 31.12.2012. godine

Broj zaposlenih na
Broj zaposlenih
dan
30.06.2011.
31.12.2011.godine
I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine*


Predsjednitvo Bosne i Hercegovine
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuilatvo Bosne i Hercegovine
Pravobranilatvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Generalni sekretarijat Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za evropske integracije
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

203

98

99

9,451

10,009

-17

133

126

-8

91

90

216

216

186

184

19

20

58

56

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

13

199

31.12.2012.

216
99
20

-9

10,012
121
90

12

16

1
3
-1

256
195

20
56

52

57

88

91

-1

520

499

172

172

29

29

-1

73

73

22

22

70
5

97

520

184

30
74

Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine


Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine**
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

25

28

108

105

77

74

114

122

22
-2
3

-1

-2

2
-1

28
1

111
74

-2
1

167

165

2,417

2,444

98

99

126

173
2,445

115

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih
24.
25.
26.
27.
28.
29.

mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

0
1

15

247

226

224

188

187

697

732

2,285

2,271

-2

143

144

150

150

182

183

-2

401

403

48

46

78

78

24

25

23

23

93

93

37

39

52

53

50

51

20

20

-1

17

17

692

685

-1

19

20

18

19

19

38

38

38

12

13

13

30

30

221

222

191
732
1

-3

-3

2,271
148

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine


30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC


Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine***
Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
A
Agencija
ij za statistiku
i ik Bosne
B
i Hercegovine
H
i
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine****
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i zapoljavanje Bosne i Hercegovine
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u poljorivredi, ishrani i ruralnom razvitku Bosne i
Hercegovine
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavkama
Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini
Ured koordinatora za reformu javne uprave
Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeenje kvaliteta Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine
Agencija za zatitu linih podataka u Bosni i Hercegovini

3
1

155
-1

183
408

11
20
-1

57

12

-32

25
23

-1

-1

10

-1

114

40
53
51

21
-1

-1

-2

-1

-1

20
-1

685
23

30
8

11

224
6

14

14

19

19

21

20

17

17

51

52

11

11

25

22

38

37

12

12

23

19

26

27

23

22

15

14

78

-2
-1

14

1
1

19
1

23
17

-1

51

24

11

-1

36
12

-1

20

-1

27

24

Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini


65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost u Bosni i Hercegovini


Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
Agencija za policijsku podrku
Agencija za antidoping kontrolu
Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova

72

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

73

Centralana harmonizacijska jedinica

19

18

101

98

36

36

19

22

36

43

818

816

15
18

-1
1

-1

-1

98
38
8

25

12

828

46

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije


3
UKUPNO
21,509
22,100
6
35
NAPOMENA:
* U koloni u kojoj je iskazan broj zaposlenih 31.12.2011. godine kod Parlamentarne skuptine BiH nije ukljueno 7 poslanika i delegata po isteku mandata.
74

32

84

16

12
67

** Kod Direkcije za civilno vazduhoplovstvo oekivani broj zaposlenih na 31.12.2011. godine i broj zaposlenih u 2012. godini ukljuuje zaposlene na sprovoenju BHATM projekta.
*** Kod Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u 12. mjesecu 2012. godine e prestati raditi 32 zaposlenika zbog okonanja projekta Izbori 2012.
**** U koloni broj zaposlenih 31.12.2011.godine kod OSA-e dodano je 6 zaposlenika koji se odnose na oficire za vezu u DKP-ovima, a za isti broj umanjen je broj zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova

81

7
37

18

-4

-16

15
22,384

PREGLED VIEGODINJIH PROJEKATA


Tabela 5
Period do kraja 2011. godine
BUDETSKA SREDSTVA

Naziv institucije

NAZIV PROJEKTA

Visoki sudsko i
Informatizacija i jaanje kapaciteta
4 tuilako vijee
Pravosudnih institucija u BiH
Bosne i Hercegovine

Ministarstvo
komunikacija i
prometa Bosne i
Hercegovine

3=
4+5+6+7+8+9+10+11+12+
13+14+15+16+17+18+19

IZVRENJE OD
POETKA
REALIZACIJE
PROJEKTA
ZAKLJUNO SA
31.12.2010.
GODINE

IZVRENJE U
2011. GODINI

IZVRENJE OD
POETKA
REALIZACIJE
PROJEKTA
ZAKLJUNO SA
31.12.2010.
GODINE

IZVRENJE U
2011. GODINI2

PROJICIRANA
UTROENA
DONATORSKA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2011.

BUDET ZA
2012.GODINU

10

11

12

13

2,249,205

2,000,000

3,520,494

1,000,000

4,000,000

6,750,000

4,000,000

5,500,000

13,100,000

13,218,699

7,334,849

Projekat digitalizacije

36,934,000

400,000

UKUPNO:

51,869,100

2,507,886

1,378,517

2,507,886

1,323,009

11,443,898

55,508

3,020,100

Uprava za indirektno Izgradnja objekata za regionalne


22 oporezivanje Bosne i centre Sarajevo, Banja Luka, Mostar i
Hercegovine
Tuzla

48,793,492

Rekonstrukcija graninih prelaza


Vardite, Uvac,Gorica, Deleua i
Uljebi
Jedinica za
implementaciju
projekta izgradnje
Zavoda za izvrenje
kaznenih sankcija,
Izgradnja dravnog zatvora BiH
pritvora i drugih
mjera BiH

3,075,608

4,575,849

120,100

1,806,991

DONACIJE I
KREDITI
DRUGI IZVORI
(ukljuujui
FINANSIRANJA
prenos
(ukljuujui prenos
neutroenih
neutroenih
sredstava iz
sredstava iz 2011.
2011. godine u
godine u 2012.
2012. godinu)
godinu) 4

PROJICIRANA
UTROENA
KREDITNA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2011.

13,061,500

2014. i naredne godine

Prenos neutroenih
sredstava iz
2011.godine) 3

6,464,823

Pripremni radovi-dozvole i saglasnosti


za GP Bijaa,Gradika, Neum I,
Neum II

2013. godina

DONACIJE,KREDITI I DRUGI
IZVORI

19,930,471

Ministarstvo vanjskih Kupovina, opremanje, rekonstrukcija


i investicono odravanje objekata u
12 poslova Bosne i
DKP mrei
Hercegovine

18

UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA

2012. godina

14

BUDET

DONACIJE I DRUGI IZVORI


FINANSIRANJA5

KREDIT

BUDET 6

DONACIJE I DRUGI
IZVORI FINAANSIRANJA6

KREDIT

15

16

17

18

19

21

3,919,660

6,784,000

14,463,998

77,450,865

3,159,280

235,413

2,542,579

4,842,827

UKUPNO:

9,900,254

783,651

2,043,252

655,473

2,484,133

Izgradnja Azilantskog centra

5,022,295

783,651

550,709

Uspostava operativnokomunikacijskog Centra 112

4,877,959

13,100,000

13,218,699

3,324,911

1,835,000

23,763,335

37,747,519

2,933,745

4,000,000

5,500,000

7,200,000

7,200,000

24

Ministarstvo
26 sigurnosti Bosne i
Hercegovine

Dravna agencija za
istrage i zatitu
27

Izgradnja i opremanje centralne


zgrade Dravne agencije za istrage i
zatitu

Infrastruktura prostornih podataka


Ministarstvo civilnih
BiH, faza I uspostava mree
29 poslova Bosne i
permanentnih GPS (GNSS) stanica
Hercegovine
BiH-BIHPOS

23,901,315

1,492,543

21,018,320

1,000,000

754,190

655,473

1,729,943

1,265,743

1,617,252

99,990

550,010

UKUPNO:

25,719,767

4,116,829

159,469

8,740,994

SDH sistem prenosa

21,740,347

4,102,964

159,469

8,740,994

1,935,313

517,621

1,000,000

4,036,474

2,933,745

1,000,000

350,000

316,799

83

570,121

3,586,473

570,121

2,310,000

2,056,473
1,780,000

3,760,000

Period do kraja 2011. godine

Naziv institucije

NAZIV PROJEKTA

30

IDDEEA

UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA

3=
4+5+6+7+8+9+10+11+12+
13+14+15+16+17+18+19

Inicijalna sredstva za izradu


izvoakog projekta na osnovu kojeg
e se izgraditi i opremiti zgrada za
smjetaj IDDEEA-e u Banja Luci u
skladu s Odlukom Vijea ministara
od 28.07.2011. (2010-2012 god.)

1,150,000

IZVRENJE OD
POETKA
REALIZACIJE
PROJEKTA
ZAKLJUNO SA
31.12.2010.
GODINE

Projekt digitalni tahografi

2,829,420

Projekat izgradnje jedinstvenog


izbornog informacijskog sistema
Bosne i Hercegovine

3,255,147

529,101

Agencija za
37 statistiku Bosne i
Hercegovine

Popis stanovnitva, domainstava i


stanova

9,325,660

69,981

UKUPNO:
Kupovina specijalne opreme
Obavjetajno43 sigurnosna agencija Obnova voznog parka
Bosne i Hercegovine
Adaptacija i opremanja zgrade "Zrak"

17,322,337

6,691,756

7,680,346

3,625,125

5,641,991

3,066,631

UKUPNO:

7,125,000

Izgradnja glavnog sjedita Slube za


poslove sa strancima i Terenskog
centra Sarajevo

6,525,000

Sluba za poslove sa
strancima

Izgradnja Centra (sklonita) za


smjetaj stranaca rtava trgovine
ljudima

IZVRENJE U
2011. GODINI

IZVRENJE OD
POETKA
REALIZACIJE
PROJEKTA
ZAKLJUNO SA
31.12.2010.
GODINE

IZVRENJE U
2011. GODINI2

13,865

Centralana izborna
34
komisija

50

2012. godina

2013. godina

98,323

39,894

Prenos neutroenih
sredstava iz
2011.godine) 3

PROJICIRANA
UTROENA
KREDITNA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2011.

PROJICIRANA
UTROENA
DONATORSKA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2011.

BUDET ZA
2012.GODINU

10

11

12

DONACIJE I
KREDITI
DRUGI IZVORI
(ukljuujui
FINANSIRANJA
prenos
(ukljuujui prenos
neutroenih
neutroenih
sredstava iz
sredstava iz 2011.
2011. godine u
godine u 2012.
2012. godinu)
godinu) 4

13

BUDET

DONACIJE I DRUGI IZVORI


FINANSIRANJA5

KREDIT

BUDET 6

DONACIJE I DRUGI
IZVORI FINAANSIRANJA6

KREDIT

15

16

17

18

19

21

14

136,135

1,000,000

1,935,313

64,687

276,473

276,473

596,274

303,723

985,000

742,726

930,019

4,414,000

3,911,660

3,500,000

55,221

35,466

55,221
39,894

35,466

4,000,000

100,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

Agencija za
kolovanje i struno Nabava zemljita i izgradnja objekta
za smjetaj Agencije
osposobljavanje
kadrova

Direktni transferi

Projekt smjetaja institucija BiH: u


Sarajevu i Tuzli 10.000.000 KM,
Banja Luci i Istonom Sarajevu
4.000.000 KM i Mostaru 6.000.000
KM

276,474

2,825,000

5,500,000

4,000,000
0

3,200,000

1,000,000

2,800,000

2,725,000

400,000

100,000

2,086,000

3,600,090

600,000
100,000

71

7,000,000

2,000,000

0
0

2014. i naredne godine

DONACIJE,KREDITI I DRUGI
IZVORI

BUDETSKA SREDSTVA

980,538

8,194,446
28 002
28,002

1 499 816
1,499,816

12,500,000

20,000,000

7,500,000

UKUPNO
324,989,862
53,076,476
7,155,594
15,859,422
3,242,281
37,649,347
0
6,144,237
49,356,473
40,879,234
37,747,519
43,317,988
5,500,000
0
19,561,290
NAPOMENA 1: U ovoj Tabeli, kolona za budet 2012. godine (kolona 12) je sastavni dio Zakona o budetu institucija BiH za 2012. godinu (iznosi ukljueni u pojedinane budete korisnika), dok su ostale kolone, ukljuujui iznose za 2013. i 2014. godinu i dalje okvirni i bit e predmet auriranja u godinjim budetima za naredne godine.
NAPOMENA 2: U koloni 7-Izvrenje donatorskih, kreditnih i sredstava iz drugih izvora kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka sredstva u iznosu od 1.935.313 KM odnose se na utroak sredstava iz vika prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije.
NAPOMENA 3: U koloni 8- (Prenos neutroenih sredstava) kod Ministarstva komunikacija i prometa sredstva u iznosu od 6.784.000 KM, te kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u iznosu od 646.87 KM odnose se na prenesena sredstva vika prihoda nad rashodoma Regulatorne agencije za komunikaicje.

NAPOMENA 4: U kolon 13- (Donacije i drugo izvori finansiranja ) u iznosu od 3.911.660 KM kod Agencije za statistiku BiH odnosi se na donaciju u opremi iz projekta IPA 2009, a kod Minsitarstva komunikacija i prometa iznos od 3.000.000 KM se odnosi na sredstva vika prihoda nad rashodima RAK-a, te iznos od 3.750.000 KM sredstva od Univerzalnih mobilnih
telekomunikacijskih sistema (UMTS)
NAPOMENA 5: Iznos u koloni 16 kod Ministarstva komunikacija i prometa odnose se na sredstva iz vika prihoda i rashoda RAK-a u iznosu od 3.000.000 KM i sredstava od UMTS dozvola u ioznosu od 2.500.000 KM
NAPOMENA 6: Iznos u koloni 18 kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka odnosi se na trau za 2014 godinu u iznosu od 1.500.000 KM , a iznos od 2.260.000 KM na 2015. godinu.Kod ostalih korisnika iznosi se odnose na 2014. godinu
NAPOMENA 7: Iznos u koloni 19 kod Ministarstva komunikacija i prometa odnosi se na sredstva od vika prihoda i rashoda RAK-a u iznosu od 3.000.000 KM i sredstava od UMTS dozvola u ioznosu od 2.500.000 KM

83

:
3.


3.

..

2011.

2012.


2012.

Poveanje/smanjenje
u odnosu na usvojeni
budet za 2011.
godinu

7(6-2)

, ( ) ( 2011. ,
, 2012. ) Q
. 4 7 , .
1.

15,209,198

15,235,000

16,442,000

15,467,000

3.

4.

5.

6.

7,690,217

293,366,003

10,824,511

7,690,000

293,351,000

6,178,000

9,320,000

351,164,000

8,960,000

8,191,000

296,928,000

8,385,000

5,086,517

5,087,000

5,570,000

5,188,000

12,119,419

12,118,000

16,349,000

14,213,000

7.

8,527,598

8,528,000

9,509,000

9,117,000

8.

1,020,818

1,020,000

1,408,000

1,034,000

7 (105.000 ), 14.000
, 100.000 , 80.000 210.000
4 52.500 . 10 %
308.000 . 15.03.2012. 158.000
: 75.000 , 16.000 ,
38.000 , 7.000 22.000

257,802

, , . 13.03.2012. 350.000
( ).
2.

500,783

(10 ) 322.000 70.000 ,


2.000 , 3.000 ,
600.000 . 10%
304.000 . 15.03.2012. 178.000 : 32.000 ,
19.000 , 69.000 , 24.000
34.000

30.12.2011. 300
, , 0,5 %.
.
2 .
10.02.2012. 3,2 . .
, .
, , ,
, .
2010., 2011. 2012.
29,3 . .

(593 )
, , 9
( 2012. ),
, 1.000.000
593 . 29.300.000 2010,
2011. 2012. .
,

. : 29,3 , 4,5 ,
3 2,5 (13.03.2012.).
10% 3.848.000 . 15.03.2012.
4.135.293 : 3.418.038 ,
94.225 , 89.119 , 456.151 77.760
.

2012. .
: " " 47.000 (

); " "
11.000 ( ,

); " " 188.000 (
90.000 ,
80.000 , 17.500 ); "
" 1.000 ( 900 . ,

); " " 1.024.000 "
" 976.000 ( "
" ,
, );
-2,439,511 " " 40.000 ( 6.600 , 18.700 ;
2011. . 150.000 (13.03.2012.)

6 ( 156.000 9.000 ,
8.000 ) 60.000 .
50.000 (
), 100.000 2012. ,
55.000 - .
2 . ( ),
,
,
. 10% (
) 155.000 . 15.03.2012.
25.495 : 9.754 , 576 ,
6.750 , 4.095 4.320

3,561,997

7 ( 156.000 , 25.000 ) .
10% 41.000 . 15.03.2012.
9.315 : 1.260 ,
4.500 , 2.115 1.440
101,483
31.12.2011. 223 216, 2012. 31.12.2011. 223 216,
.
2012.
,
. 33

, 24.(4)
2012. ( 33 ( 24. 4,
) 758.000 , 58.000 , 4.000 ,
2012. . 30.000
15.000 , 33.000 , 11.000 , 2012. .
. 0,3 ,
1.000 , 4.000 , 2.817.000 ( "
" 2.783.316 ), 450.000
1,5 0,2 (13.03.2012.)
50.000 .
10%
63.000 . 15.03.2012. 42.466 :
37.169 , 547 , 2.570 ,
720 1.460
2,093,581
9 (, ,
). 50.000
. 22.000 ,
339,582 . 34.000 , 19.000 , 70.000 .
70.150 , 13.500, 5.000 ,
10% 141.000 . 15.03.2012.
6.500 , 26.000 281.000 . 56.824 : 36.250 , 3.270 ,

9.900 , 3.240 4.164
.
589,402 , , 3 10.000 .
4 ( 140.000 , 66.000
),
12.000 ; 5.000 , 5.000 , 1.000 ;
4.000 , 10.000 ;
100.000 . 10%
16.000 . 15.03.2012. 16.134 : 7.318 ,
350 , 5.265 , 1.149
13.000 , :
2.052 .
5000 , 2000 , 4.500 ,
13,182 11.246 7000 .

..

2011.

2012.


2012.

Poveanje/smanjenje
u odnosu na usvojeni
budet za 2011.
godinu

7(6-2)

2,645,743

2,474,000

3,261,000

2,456,000

10.

2,667,492

2,667,000

4,153,000

3,994,000

11.

3,979,345

3,500,000

4,539,000

4,296,000

55,025,512

53,218,000

55,780,000

54,261,000

6,409,099

6,410,000

7,147,000

6,849,000

9.

12.

13.
14.

15.

1,582,581

7,167,620

1,583,000

7,619,000

3 622 000
3,622,000

8,169,000

1 565 000
1,565,000

7,650,000

16 443.000 , 59.000 ,
25.000 , 16.000 , 5.000 ,
20.000 , 9.000 ,
9.000 , 6.000 , 27.000 ,
28.000 , 16.000 , 4.000 , 20.000
2011. .
, 9.000 , 24.000 , 9.000 ,
5.000 , 20.000 . ,
12.000 ( ). 10%
25.000 . 15.03.2012. 30.000 :
21.000 , 1.000 , 4.000 ,
3.000 1.000 .
-189,743
26.000
9.000 , 72.000 .. 1.000.000
486.000 - . 07.03.2012 .
2011. - -.
10% 98.000 .
(10
15.03.2012. 61.000 : 22.000 ,
4 ).
1.000 , 18.000 , 6.000
613.000 .
14.000 .
1,326,508 07.03.2012. 14 .
, 5
. 20.000 ,

100.000 ,
, 22. 000 .
130.
. 10%
46.000 . 15.03.2012. 55.000 :
38.000 , 3.000 , 7.000 ,
1.000 6000 .
316,655
300.000 ,
1.150.000 , .
10% 1.132.000
280.000
. 387.396 : 165.096 ,
, 50.000 ,
37.800 , 40.500 144.000 .
200.000 , 500.000
.
1.450.000 0,3 1,15 . (12.03.2012.)
2011. ( 1,8 .
-764,512 ) 0,9 . .
22 6 ,
- . (21.03.2012)
241.000 31.000 ( 16 )
5 .
3
.
10% 67.000 . 15.03.2012.
84.506 : 54.986 , 5.481 ,
11.430 , 5.049 7.560 .
439,901

15.03.2012.
2011 .
17 581 2011.
-17,581
300.000
. (
)

482,380

1 ( 15.000 2.000 ), 1,583,000 . 15.03.2012. 19.040 : 8.790 ,


900 , 6.000 , 1.350
2.000 .

2 36.000
25.000 . 550.000
300.000 -

. 10%
150.000 . 15.03.2012. 53.073 :
27.558 , 4.050 , 12.150 ,
5.175 4.140 .

2011. 27.000 81.000 (12.03.2012.)


-
1995.

16.

777,763

670,000

1,211,000

758,000

-19,763
15.03.2012. 2011. .

17.

1,556,544

1,557,000

1,657,000

1,519,000

18.

8,240,672

5,261,000

13,957,000

13,618,000

3 30.000 , 11.000 ,
443.000
. 30.000 27.000
(, 6 , 5 ). 670.000 . 10%
8.000 . 15.03.2012. 11.912 : 10.692 ,
500 , 720 .
100.000
10% 19.000 .
15.03.2012. 19.175 : 8.204 ,
1.620 , 5.355 , 756
3.240 .

-37,544

: 2012.
. 20.000 (
), 176.000 250.000 (
), 70.000 (
, 9001/2008,
), 97.000 (
, -),
24.000 ( , , ), 4.000.000 (
(
) ),
3.892.790 ( ) 17.500 ( w-
). - (
5,377,328 ) 12.766 .

, (7.900.000 )
-,
,
( ), -,
, (
), .
4 (
58.000 , 11.000 ) 20.000 ,
60.000 .
. 10%
103.000 . 15.03.2012. 87.363 :
41.958 , 6.255 , 21.600 ,
6.750 10.800 .

..

2011.

2012.


2012.

Poveanje/smanjenje
u odnosu na usvojeni
budet za 2011.
godinu

7(6-2)

19.

20.

21.

22.

23.

8,656,701

5,684,109

6,882,327

84,200,551

6,545,511


,
24.

25.

5,570,000

5,779,000

8,476,000

82,982,000

4,784,000

2,918,000

11,332,938

11,097,000

9,699,000

8,068,000

10,619,000

107,986,000

48,181,000

2,918,000

20,818,000

6,132,000

7,959,000

10,341,000

101,911,000

9,546,000

2,878,000

14,176,000

: 17
(). 01. 2012.
, ,
, 65.

, 104. 12.
2009. :
, ,

. 17
612.000 .

: 22 ( 286.000 , 69.000 ,
85.000 , 3.000 , 6.000 , 1.000 ,
1.000 15.000 ) 3.050.000
(
-.
,
). 15.03.2012.
29. 822 ,
,
.

-2,524,701

: 11 181.000 , 16.000 , 17.000 ,


5.000 , 190.000 ( 160.000
, ,
, , ,
w . ., W www.., , w
, www.. 30.000 ), 1.880.000 (
1.724.000 , , 98.000
, , , w , . 58.000 ).
"-
( .)" 138.000 . :
2,274,891 . .

, (610.000 )
(570.000 ). 1.902.227 .
. : 2011. 308.915
2011. 6.573.412 , 2012. 8.476.000
3,458,673 1.902.227 .
2012. , ( ) 1.000.000
2011. , , ,
13.100.000 . .
6.000.000 (07.03.2012.)

11 - (). (). 15.03.2012.


38.813 , ,
, -. (
2012. 11 6).
70.000
11 6.

:

.
10% 178.000 . 15.03.2012.
100.000 : 65.000 , 5.000 ,
13.000 , 3.000 14.000 .
76 53
( 777.000 , 230.000 ),
1.100.000 ,
13.100.000 , ,
14 . .
1.000.000 ( 480.000 )
. 1.000.000 .
10% 827.000 . 15.03.2012.
1.141.000 : 995.000 , 3.000 ,
56.000 , 74.000 13.000 .

17,710,449
5 , ,
, , 2012 .
3.380.000 ( 2011 .

35.000.000
3.233.000 ( ).
2011. 18.110.234 .
(
, -,
.) ,
2012.
. 6 150.000

000
.

10% 174
174.000
.
15.03.2012. 78.000 : 46.000 ,
2.000 , 14.000 , 10.000
6.000 .

2011. .
1,8 .
, 5
227.000 , 38.000 , 28.000 , 18.000 ,
29.000 , 6.000 ( ).

40.000

.
.
0,61 . 6
0,33 . ; 0,15 ,
0,04 . . -
2011. 0,29 . . 1 (

) (12.03.2012.)

31 7 , 15
9 ( 24 - 387.000
117.000 )
(15 ) 100.000 ,
120.000 , (
3.550.000 2012.
245.000 2011.
. 2.500.000
294.000 , .
10% 209.000 . 15.03.2012.
119.983 : 82.708 , 2.970 ,
14.775 , 14.130 5.400 .

3,000,489

2,878,000

2,843,062

..

2011.

2012.


2012.

Poveanje/smanjenje
u odnosu na usvojeni
budet za 2011.
godinu

7(6-2)

26.

27.

28.

29.

,

30.

9,732,082

29,795,693

71,852,747

10,923,788

7,565,000

28,530,000

71,853,000

10,212,000

10,306,000

31,526,000

89,928,000

16,055,000

8,343,000

29,778,000

74,510,000

15,066,000

13,646,294

11,292,000

21,447,000

20,442,000

31.

6,336,667

6,349,000

6,349,000

6,161,000

32.

12,549,068

12,190,000

19,900,000

13,253,000

2,843,510

3,545,000

3,545,000

3,526,000

0,4 .
,
, , , ,
.
1 50.000 ,
80.000 , 47.000 , "
0,2 . "
2011. 1,4 . , 2011.
2 . .

191 31.12.2011. 187


( 2010. 215 ,
( )
191). 100.000
17.000 .
2010.
. 13 ( 232.000
, 77.000 ), 160.000 , (
, 2011. 1.000.000
112, 1.729.943 .
10% 242.000 . 15.03.2012.
134.199 : 62.739, 11.880 ,
25.650 , 10.530 23.400 .

1.500.000 . 500.000 ,
. 1.000.000 ,
. 2011.
2011. 1,3 . .

44 ( ) 2012.
( 1.216.000, 90.000 ), 40
1.886.000 148.000 ),
2 100.000 . 10%,
, 378.000 . 15.03.2012. 373.948 :
273.058 , 8.865 , 41.850 ,
42.615 7.560 .

,

2.530.000 ( , ) (70.000
). 36.0000
:

100 ( 1.209.000 310.000 ),


184.000 ,
900.000 . 3.000.000
( )
, - 26
967.000 , 15 1.050.000 ,
15 - ,
50% 921.000 ,
445.000 - .
4.000.000 1.000.000 .
10%, , 594.000 . 15.03.2012.
1.022.999 : 833.279 ,
9.000 , 38.250 , 110.070 32.400
.

27.000 , 5.050.000
( , , , 2011. )

6 ( 255.000 , 91.000 . 7
300.000 , 120.000 ,
.
10%, , 121.000 .15.03.2012. 101.432 :
53.282 , 5.850 , 22.500 ,
8.100 11.700 .

-1,389,082

-17,693

2,657,253

4,142,212
:
,
-,
) 27 (
: 2 ,
401 000
000 ) 16
000
401.000
, 116
116.000
16.000
48.439 , 9.970 , 3 85.056
(). 10%, ,
, 13.531 . 2.149.000 ( 420.000
324.000 . 15.03.2012. 102.891 : 66.117 ,

3.150 , 15.750 , 10.854
2012. ), 3.900.000 (
7.020 .
, ) 2.310.000 (

), 180.000 (3 ( 120.000 ) 1 ( 60.000
), 1.000.000 (

.

6,795,706 . .
.
2012. 2011.
15.03.2012. , 2011. .
12.000 .
10%, , 100.000 .
(21.03.2012.) 2012.
15.03.2012. 113.000 : 59.000 ,
.
1.000 , 27.000 , 23.000
3.000 .
-175,667
( 500.000 ),
( 4.263.000

244.000 , 84.000 , 25.000 ,
, .
500.000 , 500.000 , 160.000 ,
20.000 , 400.000 - 2.330.000 -).
.
980.000 ,
. 410.000 405.000 ,
100.000 , 100.000 , 100.000 ,
. 10%,
, 112.000 . 15.03.2012. 177.000 :
160.000 , 10.000 , 3.000 4.000
.
703,932

06.09.2011. 29.09.2011. .

33.

682,490

15.03.2012. 19.380 .

..

2011.

2012.


2012.

Poveanje/smanjenje
u odnosu na usvojeni
budet za 2011.
godinu

7(6-2)

4.300.000, 985.000
390.000.

34.

3,553,434

3,305,000

8,981,000

8,891,000

4.300.00
( 32 , 1
), . ,
, 2012. 985.000 ,
303.723 .
. 10%,
, 31.000 . 15.03.2012.
59.000 : 38.000 , 3.000 ,
9.000 , 3.000 6.000 .

5,337,566
, ,
,
, , .

35.

1,366,628

1,331,000

1,473,000

1,335,000

36.

1,163,974

1,166,000

1,166,000

1,150,000

37.

3,812,539

3,785,000

9,567,000

8,476,000

38.

1,347,796

1,348,000

1,583,000

1,396,000

39.

3,795,499

2,192,000

3,327,000

2,478,000

40.

1,807,004

1,808,000

1,848,000

1,788,000

41.

1,005,023

1,004,000

1,099,000

1,067,000

42.

602,146

602,000

672,000

663,000

39.000 , 3.000 (
5 , 27. 2007.
5 . 5. 4.
,
. 21.02.2012.
(
03.09.2002. 14.12.2010. ). 1. 2012.
, - 2012. .)
20.000 .
70.000 ;
30.000 . 10%,
, 34.000 . 15.03.2012. 14.739 : 7.989 ,
1.800 , 4.500 , 450 .

-31,628

2011. .
-13,974 2011. , 10% .
: 1 ( 24.361 ,
2.796 ). 100.000 .
: 522.000 ( 238.362
, 20 , 284.109 ), 186.000 (
, 143.400 , 42.100
), 270.000 , 10.000 , 496.000 ,
10.000 , 5.000 ,
3.802.000 , 150.000 ( ), 331.000
( 100.000 , - 200.000 . 31.000 (
13.000 , ).
20 ,
326.221, 31.000 .
, 5.424.779 .
( ) 3.911.660
2011. 930.019 (5.424.779+3.911.660+930.019)
2012. 10.266.458 ( 39. , 2012..
10.494.461. 38.
, , , ,
,
, 60 .

10%, , 28.000 .
15.03.2012 14.474 :
7.897 , 267 , 4.750
1.560 .
20
, . 5.425.000
2012.
() . ( 37.)
. 1
-
. (12.03.2012.)
. 10%,
1 , 31.000 .
15.03.2012 53.928 : 37.366 , 2.700
, 8.910 ,952
4.000 .

4,663,461

1 1 .
48,204 27.03.12. 2 40.000 , 7.000

2 ( 50.000 , 7.000 ), 21.000


, 2.000 ; 1.000 , 16.000
7.000 , 80.000
34.000 . 10%, ,
15.000 . 15.03.2012 16.179 :
11.134 , 800 , 3.725 ,520
.

6 ( 130.000 , 15.000 )
60.000 , 540.000 ,
- . 10%,
, 80.000 . 15.03.2012 25.438
2011 ( : 15.529 , 3.600 , 3.600
1.6 .) 2.153.000 , 2012 2.582.000 . 390.000 ,1.269 1440 .
- .20/10- 31.8.2010..
-1,317,499 820.000 , 269.000 .
4 ( 34.000 , 6.000 ).
10%, , 28.000 . 15.03.2012
19.200 : 15.050 , 1.200
, 1.500 ,250
1200 .
2011. . 15.03.2012.
-19,004 2011. , 10% .
10%, , 22.000 .
15.03.2012 11.565 :
7.155 , 1.260 , 1.440 ,450
1260 .

2.000. 2
61,977 42.000 .

,
2 41.000 , 2
29.000 (
,
). 15.03.2012. 2011. ,
60,854 10% .

2 29.000 . 2

41.000 . 10%, ,
11.000 . 15.03.2012 9.000 :
7.000 , 1.000 , 1.000 .

..

2011.

2012.


2012.

Poveanje/smanjenje
u odnosu na usvojeni
budet za 2011.
godinu

7(6-2)

( ,
"" )
3,1 .
,
, , , .
, 60.000
. (21.03.2012.) 500.000 .
43.

44.

30,969,002

1,018,822

30,660,000

1,020,000

39,110,000

1,365,000

33,977,000

1,001,000

1.800.000 .
1,5 1,5
. (12.03.2012.).
10%, , 493.000 .
15.03.2012 340.000 : 241.000 ,
7.000 , 72.000
20.000.

3,007,998

3000 ( ), 10.000
. 15.03.2012. 2011. ,
-17,822 10% .

8 168.000 , 35.000 ,
12.000 , 97.000
, .
20.000 . 10.000
, 3.000
. 10%,
, 24.000 . 15.03.2012 19.627
: 7.789 , 820 , 7.250
,1.400 2.368 .

2 ( 18.000 , 4.000 ), 8.000 .


10%, , 8.000 .
15.03.2012 8.645 :
5.900 , 306 , 1.827 ,612 .
45.

46.

47.

48.

763,470

801,000

754,000

1,780,349

1,776,000

2,039,000

1,755,000

38,920,042

462,000

462,000

454,000

1,152,09649.

50.

764,000

8,057,018

1,152,000

1,322,000

1,136,000

565,000

565,000

542,000

8,058,000

11,562,000

9,179,000

-9,470

/
. 5.03.2012.
-25,349 2011. , 10% .

2011. 4.000 .
15.03.2012. 2011. ,
-38,466,042 10% .

10.000 . 10.000
( ), 4000

, 10.000

((
2007-16,096 ), 1000 .

542,000 , 2011. .

52.

53.

421,832

423,000

480,000

409,000

1,076,151

1,076,000

1,131,000

1,111,000

653,215

654,000

688,000

644,000

10%, , 6.000 .
15.03.2012 7.000 :
5.000 ,1.000 ,1.000 .

5 79.000 , 29.000 ,
4.000 , 6.000 , , 1.000 ,
16.000 . 10.000 , 10.000
, 4.000 , 1.000 , 10.000
. 10%, , 27.000
. 15.03.2012 23.644 :
9.707 , 3.124 ,

6.732 ,1.405

2.675 .
2012. )
, 20.000 , 60.000 .
10%
. 15.03.2012 3.227 3.227
,

15 ( 275.000 , 48.000 ).
100.000 100.000 (
2012. , 2011.
100.000 .
.
() 2012. 2.725.000 . ,
" "- ,
, .
).
10% 118.000 .
23 . ,
15.03.2012 117.000 :
, , 2012.
83.000 , 2000 , 16.000 ,11.000
. . 1.700,00 . 61.000 ,

5.000 .
.,
. 1
1,121,982 (12.03.2012.)

2012. 2011. 2011.


42.497,88, .
51.

3 33.000 , 20.000 ,
2.000 , 2.000 , 2.000 ,
2.000 , 2.000 , 2.000
. 157.000 ( 80.000

, 77.000
).
10%, , 41.000 . 15.03.2012 20.792
: 12.512 , 850 , 4.150
,2.200 1.080 .

-12,832

1
57.000 . 10%
11.000 . 15.03.2012 7.384 :
2.144 , 200 , 3.690 , 0
1.350 .
8.000 . 2
. 10%
18.000 . 15.03.2012 12.468 :
4.363 , 150 , 6000 , 1.405
550 .

34,849 2
15.03.2012. 2011. ,
10% .
5.000 , 5.000 .
2.000 , 4.000 , 5.000 ,
3.000 , 5.000 5.000 .
- .
10% 4.000 15.03.2012 11.228
: 9.111 , 153 , 1.464
, 500 .

-9,215

10

..

2011.

2012.


2012.

Poveanje/smanjenje
u odnosu na usvojeni
budet za 2011.
godinu

7(6-2)

2 , 2011.,
. ,

54.

55.

866,618

1,070,666

866,000

1,071,000

1,020,000

1,305,000

950,000

1,099,000

56.

3,156,030

3,159,000

3,728,000

3,121,000

57.

557,546

559,000

600,000

550,000

58.

1,287,577

1,235,000

1,475,000

1,313,000

387,372

388,000

388,000

381,000

3,658,493

5,371,000

5,696,000

5,506,000

908,530

909,000

909,000

905,00059.

60.

61.

83,382

, ,
,
28,334 .

2 49.000 , 8.000 ,
5.000 , 4.000 , 3.000 ,
3.000 , 35.000 , 15.000
, 57.000 . 18.000 (),
5.000 , 2.000 , (,
) 30.000 . 10%
14.000 . 15.03.2012 13.563 :
5.886 , 180 , 5.088 , 1.185
1.224 .

4 73.000 , 10.000 ,
80.000 ( ), 400.000 (
, 1.010.000
). 6.000 () .
10% 51.000 .
15.03.2012 42.732 :
6.000 .15.03.2012. 17.932 , 400 , 12.500 , 9.300
-35,030 2011. , 10% . 2.600 .
12.000 , 2.000 , 3.000 ,
9.000 , 1.000 , 12.000
2.000 . 10% 12.000 .
15.03.2012 7.310 :
3.290 , 410 , 2.000 , 410
1.200 .
15.03.2012. 2011. ,
-7,546 10% .

2011. 203.000 , 2012.


150.000 , 2011. 53.000
25,423 . 15.03.2012. ADA, SDC DIFID.

10% 6.000 .
15.03.2012 7.000 : 3.000 ,
2.000 , 1.000 1.000 .
6 ( 130.000 , 26.000 ).
2011. 2,3 . , 4.000.000 .
10%
2012. 4 . .
2011. 2012. , 153.000 31.000 . 15.03.2012 16.673 :
12 293
096

531
, 753 , 3
3.096
,
150.000 . 12.293

( ) 19.000 (,

1,847,507 ).

2011. . 720.000
. 15.03.2012. 2011. , 10% 14.000 .
15.03.2012 4.288 .
-3,530 10% .

1,199,000

1,416,000

1,181,000

63.

1,572,052

1,316,000

1,316,000

1,302,000

2011. 256.000 .
2012. . 15.03.2012.
-270,052 2011. , 10% .

64.

1,037,269

1,040,000

1,514,000

1,101,00065.

787,745

788,000

884,000

773,000

5 121.000 ,
5.000 . 10%
13.000 15.03.2012 12.000 :
8.000 , 4.000 .

15.03.2012. 2011. ,
-6,372 10% .

1,475,523
,

: 4.000 , 2.000 ,
3.000 , 15.000 , 5.000
7.000 . 2011.
50.000 , 2.000 , 15.000 ,
50.000 .
.
10% 19.000 . 15.03.2012
9.433 : 8.441 , 79
, 858 , 55 .

2011. 338.000 , 2012.


61.000 , 20.000
2011. . 15.03.2012. 2011. ,
-294,523 10% .

62.

11 85.000 , 36.000 ,
20.000 , 5.000 , 30.000 ,
21.000 . 10% 32.000
. 15.03.2012 17.719 :
8.569 , 900 , 4.750 , 2.100
1.400 .

10% 16.000 .
15.03.2012 13.908 : 9.748 ,
1.000 , 2.100 , 1.060 .
7 ( 85.000 , 20.000 ).
-106.000
21.000 .
30.000 , 10.000 , 25.000 , 10.000 ,
46.000 , 15.000 ,
3.000 (
), 50.000 , - 35.000 ,
26.000 . 23.000
. 10% 16.000 .
15.03.2012 17.033 : 9.734
, 974 , 2.925 , 1.400
2.000 .

, ,
, , ,
63,731

3000 ( 2011. ), 2000


, 1000 , 4.000
-14,745 . W86

11

4 51.000 , 13.000 ,
1.000 , 6.000 , 10.000 , 5.000 .
10% 18.000 .
15.03.2012 14.536 : 5.311
, 550 , 4.650 , 1285
2.740 .

..

2011.

2012.


2012.

Poveanje/smanjenje
u odnosu na usvojeni
budet za 2011.
godinu

7(6-2)


66.

987,776

988,000

1,223,000

1,004,000


67.

4,422,865

4,233,000

5,563,000

5,132,000

68.

1,373,930

1,373,000

1,785,000

1,649,000

69.

612,745

620,000

869,000

609,000

70.

896,786

898,000

5,502,000

1,086,000

6 117.000 , 28.000 ,
1.000 , 2.000 , 2.000 ,
2.000 , 14.000 , 15.000 .
12.000 , 7.000 ,
35.000 . 10%
23.000 . 15.03.2012 14.442
, : 6.517, 810 , 3.150
, 990 2.975 .
16,224 , .
9 ( 170.000 , 25.000 ).
100.000 , 25.000
, 260.000 ,
.
, .
10% 179.000 .
50.000 , 60.000 , 100.000
15.03.2012 56.799 : 37.809, 3.600
100.000 - -
, 5.850 , 4140
, 75.000
5.400 .
Q . 750.000
709,135
10.000 , 10.000 , 5.000 ,
10.000 , 3.000 , 10.000 ,
1.000 , 12.000 , 30.000 .
, .
1.373.000
10% 22.000 . 15.03.2012
2012. .
23.000 : 12.000, 1.000
, 2011 7 ,
, 6.000 , 1.000
6 . 2012
3.000 .
1.373.000 ,
18. , ,
68.000 6 .
2012 412.000 .
,
301.000
275,070 20.000 .

5 76.616 , 18.400 .
68.940 , 50.000 .
30.000 3.600
. .
2011. 17.000 . 15.03.2012. 10% 27.000 . 15.03.2012 9.644
: 2.344 , 1.100
2011. , 10%
, 2.400 , 2.100 1.700 .
-3,745 .
2012. 2011.
21 ,
2011. , . 22 2
, , 2012. 80.000
.,
20.000 ( ).
( , 16 ( 436.000 42.000 ), , , .).
1.900.000 ,
: 850.000 ,
. 10%
- 930.000 , 1.200.000 . ,
24.000 15.03.2012 14.000
(

6000 1.000
1 000 , 4.000
4 000
:
6000,
2012. 2011. ) , 2.000 1.000 . 15.03.2012.

1.700.000
.
300.000 .
. ,

. 2011.
(-),
(10%)

189,214

12

..

2011.

2012.


2012.

Poveanje/smanjenje
u odnosu na usvojeni
budet za 2011.
godinu

7(6-2)


71.

72.

73.

1,879,938

1,851,000

6,342,000

2,085,000

25,159,864

25,158,000

31,389,000

27,832,000

348,417

348,000

462,000

459,000

1,373,000
825,202,000

1,373,000
1,093,563,000

876,000
916,631,000


74.
246,734

880,839,154
99991

3,908,366
. 35288


2,450,230

1,353,387

2,357,363

152,792-
3,525,948

145,905

1,053,714

Jedinica za sprovedbu projekta sanacije psihijatrijske
klinike "Podromanija" Sokolac
696,638

20.000.000 ( 6.000.000
, 4.000.000 10.000.000
)

99992
15,644,343

7,153,301
497,487

6 ( 97.000 18.000 ),
10.000 , 100.000 (
), 20.000 , 25.000 .
, 2012. 3.585.816 ,
2011. 980.538 .
5 1.4.2011. 9 1.7.2011..
, 2012.

, 2012.
(, , , ).
, .
. 2011. .
1 , ,
, -
35.000 ,
, 2012.),
.
.
150.000 . 2.172.000 .
,
10% 61.000 .
2011. 44 ,
15.03.2012. 26.000 :
,
17.000 , 1.000 , 1.000 , 3.000
50 5
4000 .
. .
5.000 ,
.
2011.,
.18(33) .. ,
.
,
,,
: 10.000,00 ,
5.000,00 5.000,00 . 2012. .
: : 37.000 , 3.000,00 ,
- 185.000,00 ,(- 35 , 150.000 .
, ( ,
35 000 ).
2.000,00 , 8.000 , 30.000,00
205,062 . 9.000,00
55 . 34
12 ( 210.000 , 60.000 ,
2011. . 2011. , 446.000 20.000 (22 ),
2012.. 12 . ,
6 234.000 ,
55 , 2012. .
23 1.150.000 . 15.03.2012
.
378.000 : 300.000 , 25.000
(1.500.000 ),
, 9.000 , 40.000 4.000
. :
.
,
, .

.
115.582 , 7.020
. ,
,
6 ( -).
2,672,136 . 13.03.2012. 0,4 1 .
110,583

15.03.2012 3.000
( 2011. ):
24 . 150.000
). 336.000
94.000 . 15.03.2012. 4.000

629,266 . 2011.
35,791,846

3,900,000

-8,366

7,554,000
2,000,000
4,000,000
170,000

5,103,770
646,613
1,642,637
17,208
916,439,000
177,124,000
-3,525,948

90,000

-55,905

30,000

30,000
-1,053,714

-696,638

12,500,000
30,244,000

12,500,000
14,599,657

6,672,000

-481,301
-497,487

6,672,000
916,631,000
953,547,000

-1,844,503
35,791,846
48,547,000

-865,715

865,715
8,516,503
880,839,154
905,000,000

13

PLAE
R.br.

Proraunski korisnik
1

1. Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


2. Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
3. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
4.
5.
6.
7.
8.

Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine


Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
9. Hercegovine

Nacrt prorauna
za 2011. godinu
2

Izvrenje I-VI
2011.
3

Postotak
izvrenja

Poveanje/
Smanjenje

(3/2)*100
4

(6-2)
5

Prvobitni zahtjev
Proraun za
Proraun za 2012.
korisnika
2012. godinu bez
godinu
(ukljucujuci
upoljavanja
Aneks ako ga
(3+6)
ima)
6

Index (bez
uposljavanja)
(6/3)*100

Index
(6/3)*100
7

10,398,944
3,639,301
189,969,964

5,057,431
1,825,518
93,571,883

49
50
49

-920,944
-181,301
1,976,036

10,063,000
3,959,727
202,275,037

9,564,000
3,758,000
193,545,000

9,849,000
3,552,000
196,814,000

9,478,000
3,458,000
191,946,000

95
98
104

4,813,173
3,910,980
8,574,036
6,741,317
743,151

2,337,298
1,913,207
4,263,697
3,354,271
368,854

49
49
50
50
50

-738,173
103,020
827,964
505,683
-12,151

4,190,050
4,271,000
9,621,693
7,399,882
900,000

4,145,000
4,149,000
9,012,000
7,356,000
922,000

4,033,000
4,014,000
9,012,000
7,043,000
753,000

4,075,000
4,014,000
9,402,000
7,247,000
731,000

84
103
105
104
101

1,711,785

855,895

50

-26,785

2,240,149

2,005,000

1,737,000

1,685,000

101

10. Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine


11. Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne
13. i Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i
14. Hercegovini
15. Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i
16. mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
17. Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine

1,553,553
2,486,258
24,903,591

752,882
1,216,298
12,491,875

48
49
50

530,447
209,742
-522,591

2,220,872
3,032,804
25,838,903

2,121,000
2,804,000
25,462,000

1,657,000
2,721,000
24,700,000

2,084,000
2,696,000
24,381,000

107
109
99

4,675,780

2,318,070

50

320,220

5,152,921

4,967,000

4,890,000

4,996,000

105

881,829
1,845,851

436,992
895,834

50
49

-20,829
16,149

1,120,200
2,141,429

978,000
1,976,000

890,000
1,956,000

861,000
1,862,000

101
106

473,241
1,108,989

236,365
575,620

50
52

-6,241
-115,989

617,000
1,023,852

486,000
1,024,000

481,000
1,024,000

467,000
993,000

102
92

18.
19.
20.
21.
22.

3,013,413
2,109,676
3,882,529
4,636,379
58,969,333

1,498,561
969,528
1,924,223
2,313,778
29,288,367

50
46
50
50
50

198,587
-31,676
65,471
88,621
-1,284,333

3,532,265
2,486,556
4,366,443
5,366,000
60,419,307

3,419,000
1,790,000
4,166,000
5,050,000
60,206,000

3,302,000
1,732,000
3,956,000
4,676,000
59,420,000

3,212,000
2,078,000
3,948,000
4,725,000
57,685,000

110
82
102
101
101

3,052,904

1,514,870

50

198,096

3,317,575

3,147,000

3,094,000

3,251,000

101

0 #DIV/0!
2,844,522
50
2,441,401
50
9,810,375
49
26,868,935
50
1,935,894
50
1,692,752
49

0
305,169
-6,005
-393,170
-1,114,074
93,883
98,117

0
6,622,600
5,270,000
21,403,328
56,260,000
4,344,514
4,112,345

0
6,518,000
5,007,000
19,472,000
55,856,000
4,046,000
3,654,000

0
5,763,000
5,078,000
20,113,000
53,958,000
3,951,000
3,605,000

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine


Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
23. Hercegovine
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za


izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta

0
5,733,831
4,925,005
19,912,170
53,486,074
3,872,117
3,459,883

0 #DIV/0!
6,039,000
101
4,919,000
103
19,519,000
101
52,372,000
101
3,966,000
102
3,558,000
104

31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC


Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i
Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH

4,126,413

2,056,940

50

-123,413

4,271,800

4,256,000

4,148,000

4,003,000

101

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

5,995,668
1,936,488
2,490,869
675,522
718,036
2,614,247
924,503
1,305,919

2,979,467
974,496
1,254,546
326,563
351,474
1,304,693
455,966
650,892

50
50
50
48
49
50
49
50

529,332
518,512
264,131
37,478
-4,036
478,753
55,497
-7,919

7,750,000
2,455,483
3,081,803
686,082
784,000
3,348,928
1,037,250
1,532,286

6,466,000
2,455,000
3,025,000
704,000
764,000
3,026,000
994,000
1,352,000

6,534,000
2,455,000
2,514,000
696,000
742,000
2,672,000
943,000
1,350,000

6,525,000
2,455,000
2,755,000
713,000
714,000
3,093,000
980,000
1,298,000

109
127
101
103
103
102
102
103

40. Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine


41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
42. Arhiv Bosne i Hercegovine

1,157,928
599,182
429,061

584,677
298,717
213,838

50
50
50

-12,928
20,818
44,939

1,341,980
739,244
565,788

1,259,000
659,000
498,000

1,180,000
603,000
418,000

1,145,000
620,000
474,000

102
101
97

Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine


Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaanja u
poljoprivredi i ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i
Hercegovini
Ured koordinatora za reformu javne uprave
Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Bosne i Hercegovine
Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i
Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
sigurnost u Bosni i Hercegovini
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
Hercegovine
Agencija za policijsku potporu
Agencija za antidoping kontrolu
Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja

21,198,544
500,702
542,164
1,076,128
337,887
815,853

10,677,782
251,697
265,913
537,908
167,866
387,241

50
50
49
50
50
47

-578,544
31,298
-1,164
-31,128
-4,887
-15,853

21,800,000
755,509
649,376
1,197,190
396,000
911,000

21,465,000
574,000
635,000
1,159,000
367,000
803,000

21,197,000
529,000
558,000
1,077,000
344,000
816,000

20,620,000
532,000
541,000
1,045,000
333,000
800,000

100
106
103
100
102
100

0 #DIV/0!
2,806,488
50
131,588
52
371,240
50
255,501
49
296,493
50
340,167
50
604,622
49
149,670
48
366,870
52

259,000
-14,588
-9,567
-21,259
-7,084
49,148
-17,490
2,773
8,881
-20,544

0
6,295,148
298,221
1,019,102
714,747
725,000
734,658
1,367,990
331,600
938,578

0
5,952,000
265,000
1,019,000
607,000
693,000
730,000
1,345,000
332,000
933,000

268,000
5,828,000
251,000
746,000
529,000
631,000
687,000
1,265,000
333,000
703,000

71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova


72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
74 protiv korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

0
5,669,588
253,567
743,259
520,084
598,852
684,490
1,224,227
314,119
703,544

259,000 #DIV/0!
5,655,000
103
244,000
99
722,000
100
513,000
102
648,000
105
667,000
100
1,227,000
103
323,000
106
683,000
100

247,899
924,718
582,261

125,314
468,625
283,475

51
51
49

14,101
-13,718
-47,261

270,585
1,140,925
679,847

246,000
1,139,000
680,000

271,000
926,000
551,000

262,000
911,000
535,000

109
100
95

538,742

295,848

55

-11,742

791,317

718,000

543,000

527,000

101

862,149

421,510

49

-11,149

1,051,228

880,000

877,000

851,000

102

670,091

338,376

50

50,909

938,932

724,000

722,000

721,000

108
101

427,754

217,312

51

-6,754

548,202

448,000

434,000

421,000

537,025

275,933

51

-26,025

647,742

612,000

527,000

511,000

98

2,309,979
949,485
275,618
481,287

1,185,770
450,885
141,727
208,554

51
47
51
43

28,021
145,515
-11,618
134,713

3,143,817
1,219,312
361,310
962,331

2,597,000
1,117,000
332,000
888,000

2,361,000
1,125,000
273,000
550,000

2,338,000
1,095,000
264,000
616,000

102
118
99
114

1,000,278
18,475,922
197,379

441,777
9,021,192
90,798

44
49
46

182,722
364,078
59,621

1,343,342
23,156,000
385,000

1,255,000
21,680,000
336,000

1,219,000
19,127,000
226,000

1,183,000
18,840,000
257,000

122
104
115

96,249
522,218,737

0
258,605,607

0
50

253,751
1,309,140
2,698,263 567,247,245

564,000
543,158,000

604,000
350,000
534,127,000 524,917,000

628
102

NAKNADE
R.br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proraunski korisnik

Nacrt
prorauna za
2011. godinu

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine

9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine


10. Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
11. Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
13. Hercegovine
14. Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini
15. Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i
16. mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
17. Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
18.
19.
20.
21.
22.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine


Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine


Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za
24. izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
26. Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
27. Dravna agencija za istrage i zatitu
28. Granina policija Bosne i Hercegovine
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
30. Direkcija za implementiranje CIPS projekta
31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
40
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Izvrenje I-VI
2011.

(3/2)*100
4

899,581
347,090
24,978,424
289,622
415,550
318,935
275,239
52,569

2,208,000
752,000
46,104,000
509,000
685,000
527,000
460,000
118,000

121
111
97
106
98
107
109
117

277,975

237,000

213,000

176,000

91

32,309
15,831
-113,285

401,858
380,000
12,834,114

391,000
347,000
11,756,000

276,000
324,000
12,076,000

312,000
265,000
11,827,000

113
105
99

725,229

300,115

41

84,771

884,342

836,000

810,000

800,000

112

179,179
330,202

73,273
137,742

41
42

-58,179
43,798

223,200
417,215

127,000
378,000

121,000
374,000

102,000
292,000

68
113

100,415
135,762

41,379
57,322

41
42

585
12,238

141,000
147,578

103,000
148,000

101,000
148,000

80,000
127,000

101
109

496,058
607,893
533,750
745,547
10,768,859

215,336
185,526
221,576
306,333
4,510,889

43
31
42
41
42

86,942
-157,893
-11,750
46,453
105,141

674,170
516,000
572,922
879,000
11,246,308

647,000
519,000
556,000
827,000
11,202,000

583,000
450,000
522,000
792,000
10,874,000

501,000
539,000
462,000
699,000
8,953,000

118
74
98
106
101

390,269

158,452

41

76,731

519,790

482,000

467,000

473,000

120

0
1,195,277
795,043
3,470,222
12,789,000
741,354
669,997
694,893

0
486,740
326,545
1,461,584
5,217,954
296,374
269,546
278,969

0
41
41
42
41
40
40
40

0
138,723
1,957
304,778
132,000
-62,354
56,003
90,107

0
1,479,000
893,035
4,033,090
13,400,000
1,023,486
827,215
815,000

0
1,472,000
853,000
3,542,000
13,226,000
969,000
739,000
834,000

0
1,334,000
797,000
3,775,000
12,921,000
679,000
726,000
785,000

0 #DIV/0!
1,306,000
112
693,000
100
3,250,000
109
11,213,000
101
615,000
92
601,000
108
664,000
113

711,393
42
142,035
43
134,349
42
65,725
44
31,929
40
123,196
40
49,940
39
61,976
34
85,869
44
85 869
31,965
43
30,485
42
2,094,030
46
45,798
42
32,837
40
84,033
43
19,851
38
33,668
37
0 #DIV/0!
383,628
42
18,762
23
57,689
46
31,873
40
25,614
38
41,138
47
81,735
40
11,808
36
33,223
43

60,935
44,118
21,361
36,736
11,446
65,855
25,586
2,220
10,170
10 170
-3,210
12,654
-660
13,818
5,410
25,492
-1,273
488
49,000
42,151
-34,843
6,523
16,198
5,447
890
-7,085
7,017
3,494

2,235,500
377,217
471,306
206,282
98,700
557,957
161,000
204,364
236,294
236 294
91,903
105,928
4,550,000
167,530
108,345
257,371
67,000
115,000
0
1,078,450
66,049
195,358
142,943
91,000
150,636
195,824
39,500
107,926

1,785,000
377,000
464,000
191,000
96,000
425,000
156,000
187,000
219,000
219 000
75,000
97,000
4,454,000
133,000
105,000
245,000
59,000
98,000
0
1,006,000
63,000
192,000
123,000
85,000
138,000
196,000
40,000
107,000

1,750,000
377,000
340,000
186,000
92,000
371,000
153,000
187,000
206,000
206 000
72,000
86,000
4,544,000
122,000
88,000
220,000
51,000
91,000
49,000
962,000
47,000
133,000
95,000
72,000
89,000
198,000
40,000
80,000

1,521,000
104
377,000
113
363,000
107
157,000
125
76,000
114
484,000
122
121,000
120
156,000
101
173,000
105
173 000
62,000
96
82,000
117
4,024,000
100
107,000
113
73,000
107
191,000
113
42,000
98
71,000
101
42,000 #DIV/0!
822,000
105
42,000
57
165,000
105
78,000
121
62,000
108
92,000
101
163,000
97
32,000
121
64,000
105

-4,594
5,171
-16,428

50,144
164,203
122,242

48,000
164,000
117,000

42,000
131,000
88,000

67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

356,752

144,829

147,336
28,950
99,286
181,288

61,476
11,943
34,569
70,077

4,237,338
27,498

UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

2,396,000
813,000
54,952,000
533,000
685,000
560,000
519,000
135,000

-20,999

68.
69.
70.
71.

72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela


73 Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
74 korupcije

2,475,000
860,000
58,379,000
542,000
736,000
560,000
535,000
170,000

37

38,957

Agencija za policijsku potporu


Agencija za antidoping kontrolu
Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova

2,506,000
878,000
59,722,245
543,198
774,000
641,683
525,118
170,000

(6/2)*100
7

43
35
48

32,420

66.

(6/2)*100
6

Index

86,432

85,495

65.

408,313
79,026
-1,459,307
30,457
-11,349
34,795
42,866
19,590

Index (bez
uposljavanja)

104,422
107,193
5,800,196

76,581

62.

45
47
44
58
60
61
58
46

Proraun za
2012. godinu

233,999

1,689,065
332,882
318,639
149,264
80,554
305,145
127,414
184,780
195,830
195 830
75,210
73,346
4,544,660
108,182
82,590
194,508
52,273
90,512
0
919,849
81,843
126,477
78,802
66,553
88,110
205,085
32,983
76,506

63.
64.

(6-2)
5

Proraun za
Prvobitni zahtjev 2012. godinu bez
korisnika
upoljavanja
(ukljucujuci Aneks
ako ga ima)
(3+6)

243,691
308,169
12,189,285

Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine


Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut
i Hercegovine
I tit t za intelektualno
i t l kt l vlasnitvo
l it Bosne
B
H
i
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
poljoprivredi i ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i
Hercegovini
Ured koordinatora za reformu javne uprave
Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
Hercegovine
Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti
visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
sigurnost u Bosni i Hercegovini

59.
60.
61.

Poveanje/
Smanjenje

izvrenja

1,987,687
733,974
56,411,307
502,543
696,349
525,205
476,134
115,410

Postotak
izvrenja

46,594
125,829
104,428

19,153
54,448
60,066

41
43
58

36,000
109,000
77,000

90
104
84

104,514

50,896

49

35,486

181,420

168,000

140,000

118,000

134

112,326
111,803

45,251
43,098

40
39

24,674
4,197

164,033
171,107

141,000
139,000

137,000
116,000

118,000
94,000

122
104

46

8,505

133,801

108,000

94,000

80,000

110

42

26,419

136,058

116,000

103,000

89,000

134

41

93,248

550,005

478,000

450,000

372,000

126

42
41
35
39

32,664
9,050
14,714
73,712

195,224
56,458
223,720
273,822

171,000
52,000
200,000
279,000

180,000
38,000
114,000
255,000

154,000
33,000
119,000
222,000

122
131
115
141

1,834,617
11,741

43
43

67,662
8,502

5,341,000
70,000

4,873,000
57,000

4,305,000
36,000

3,838,000
36,000

102
131

6,405

162,595

286,700

138,000

169,000

85,000

2,639

125,926,187

55,198,998

44

913,813

138,545,862

132,813,000

126,840,000 110,535,000

101

PUTNI TROKOVI
R.br.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
9. Hercegovine

511,090
732,364
4,146,270
307,819
67,051
15,780
194,608
45,437
81,151

10. Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine


11. Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
13. Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i
14. Hercegovini
15. Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i
16. mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
17. Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine

109,980
198,475
1,790,087
263,514
41,997
126,875

18.
19.
20.
21.
22.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine


Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
23. Hercegovine

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za


izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta

31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC


Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i
32. Hercegovine
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
34. Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
35. Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
36. Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
39. Institut za mjeriteljstvo BiH
40. Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
42. Arhiv Bosne i Hercegovine
43. Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
44. Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
45. Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine
48. Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
49. poljoprivredi i ruralnom razvoju
50. Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
51. Odbor dravne slube za albe
52. Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
53. Ured za zakonodavstvo
54. Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
55. Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
56. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
58. Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i
59. Hercegovini
60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje
62. kvalitete Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje
63. Bosne i Hercegovine
Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i
64. Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti
65. visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
66. sigurnost u Bosni i Hercegovini
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
67. Hercegovine
68. Agencija za policijsku potporu
69. Agencija za antidoping kontrolu
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
74 protiv korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

Izvrenje I-VI
2011.

101,328
332,162
1,576,328
134,737
41,357
5,587
46,784
22,800

Postotak
izvrenja
izvrenja
4

Poveanje/
Smanjenje
5

Prvobitni zahtjev Proraun za 2012.


Proraun za 2012.
korisnika
godinu bez
godinu
(ukljucujuci
upoljavanja
6

520,000
765,000
3,149,000
280,000
67,000
16,000
136,000
22,000

Index (bez
uposljavanja)

20
45
38
44
62
35
24
50

8,910
32,636
-997,270
-27,819
-51
220
-58,608
-23,437

995,000
767,000
5,590,523
397,770
90,000
58,800
169,800
48,000

1,051,000
767,000
5,571,000
398,000
90,000
59,000
170,000
48,000

682,000
669,000
2,920,000
261,000
59,000
17,000
182,000
31,000

34,342

42

-9,151

147,900

124,000

72,000

71,000

30,935
113,057
926,488

28
57
52

20
-173,475
-160,087

305,000
217,800
1,900,000

255,000
150,000
1,900,000

110,000
25,000
1,630,000

143,000
85,000
1,690,000

113,447

43

-113,514

315,000

300,000

150,000

188,000

29,214
62,940

70
50

-6,997
17,125

70,000
143,500

70,000
144,000

35,000
144,000

34,000
126,000

6,803
39,037

2,905
24,327

43
62

-2,803
10,963

12,000
59,550

10,000
50,000

4,000
50,000

4,000
43,000

278,130
410,131
427,787
196,149
418,171

139,375
182,111
198,922
93,339
157,897

50
44
47
48
38

-13,130
19,869
2,213
75,851
-63,171

479,200
690,000
500,000
363,000
509,000

479,000
690,000
430,000
363,000
509,000

265,000
430,000
430,000
272,000
355,000

233,000
453,000
430,000
248,000
316,000

316,689

155,479

49

-247,689

258,000

241,000

69,000

287,000

0
256,176
400,723
750,977
367,256
312,359
166,948

0
118,678
182,412
350,357
133,690
155,194
84,061

#DIV/0!
46
46
47
36
50
50

18,000
-20,176
-723
-250,977
-47,256
-58,359
44,052

32,600
321,750
473,000
717,900
350,000
308,000
255,950

18,000
322,000
473,000
588,000
350,000
308,000
256,000

18,000
236,000
400,000
500,000
320,000
254,000
211,000

18,000
274,000
348,000
511,000
279,000
248,000
187,000

53,496

24,406

46

-8,496

82,200

75,000

45,000

44,000

7,807
103,553
53,958
52,274
6,560
111,340
49,904
114,999
85,238
64,348
18,127
441,091
31,799
14,298
34,640
5,846
101,398
0
175,704
0
13,248
4,119
4,915
4,320
78,375
17,721
59,629

3,675
72,365
29,225
25,165
3,338
50,627
17,938
48,214
24,536
29,437
6,491
280,384
11,394
6,172
13,236
2,327
48,720
0
43,093
0
8,008
2,678
3,380
3,284
32,345
9,048
28,154

47
70
54
48
51
45
36
42
29
46
36
64
36
43
38
40
48
#DIV/0!
25
#DIV/0!
60
65
69
76
41
51
47

193
43,447
-17,958
-14,274
440
-16,340
-8,904
-4,999
-238
-10,348
-127
-41,091
-1,799
-3,298
-4,640
-846
-398
14,000
-49,704
9,000
-5,248
-4,119
-915
-320
-375
-5,721
6,371

20,000
147,273
122,000
110,410
17,000
300,000
63,700
160,000
84,500
117,099
33,000
520,000
55,000
24,500
74,500
15,000
114,000
0
194,000
8,500
42,000
10,000
16,000
25,000
123,500
24,000
80,000

20,000
147,000
120,000
108,000
17,000
250,000
64,000
160,000
85,000
110,000
33,000
520,000
52,000
25,000
75,000
15,000
108,000
0
191,000
9,000
33,000
10,000
15,000
25,000
119,000
24,000
84,000

8,000
147,000
36,000
38,000
7,000
95,000
41,000
110,000
85,000
54,000
18,000
400,000
30,000
11,000
30,000
5,000
101,000
14,000
126,000
9,000
8,000
0
4,000
4,000
78,000
12,000
66,000

13,000
147,000
111,000
32,000
6,000
352,000
40,000
95,000
84,000
71,000
17,000
353,000
29,000
10,000
29,000
5,000
88,000
14,000
142,000
8,000
8,000
2,000
4,000
4,000
78,000
12,000
76,000

4,908
21,964
17,930

3,889
9,591
827

79
44
5

92
36
3,070

7,000
37,500
21,700

7,000
38,000
22,000

5,000
22,000
21,000

5,000
19,000
21,000

75,441

39,239

52

-13,441

102,000

82,000

62,000

61,000

49,060

17,278

35

-28,060

35,600

36,000

21,000

20,000

17,730

8,948

50

-4,730

116,000

87,000

13,000

29,000

32,314

19,633

61

-4,314

60,000

50,000

28,000

27,000

37,309

12,021

32

-309

60,000

46,000

37,000

32,000

127,240
41,029
52,647
12,472

67,160
21,964
26,287
3,281

53
54
50
26

18,760
-41,029
-5,647
3,528

303,000
58,500
70,450
94,000

288,000
59,000
70,000
89,000

146,000
0
47,000
16,000

127,000
43,000
46,000
21,000

17,874
1,343,000
10,704

6,785
606,326
8,021

38
48
75

12,126
-693,000
-10,704

65,000
1,400,000
32,000

55,000
1,400,000
32,000

30,000
650,000
0

26,000
1,248,000
18,000

24,925

80,500

59,000

30,000

30,000

44 -2,910,238

21,672,475

21,098,000

13,645,000

14,684,000

5,075

666

16,555,238

7,229,809

Index
7

102
104
76
91
100
101
70
48
89
100
13
91
57
83
113
59
128
95
105
101
139
85
22

#DIV/0!
92
100
67
87
81
126
84
102
142
67
73
107
85
82
96
100
84
99
91
94
77
87
86
100
#DIV/0!
72
#DIV/0!
60
0
81
93
100
68
111
102
100
117
82
43
73
87
99
115
0
89
128
168
48
0
591
82

IZDACI TELEFONSKIH I POTANSKIH USLUGA


Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

Poveanje/
Smanjenje

Prvobitni
zahtjev
korisnika
(ukljucujuci
Aneks ako ga
ima)

Proraun za
2012. godinu bez
upoljavanja

Proraun za
2012. godinu

Index (bez
uposljavanja)

Index

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

187,970
272,946
822,715

77,457
125,937
353,282

41
46
43

2,030
7,054
-4,715

207,000
332,000
956,962

207,000
332,000
957,000

190,000
280,000
818,000

133,000
183,000
647,000

101
103
99

116,407
82,040
155,938
96,004
25,804

56,150
40,893
74,875
45,249
12,357

48
50
48
47
48

-28,407
4,960
1,062
-16,004
-804

124,024
90,000
183,900
93,000
24,000

124,000
90,000
184,000
93,000
24,000

88,000
87,000
157,000
80,000
25,000

74,000
74,000
152,000
75,000
17,000

76
106
101
83
97
102

1. Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


2. Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
3. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i
4. Hercegovine
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine
6. Sud Bosne i Hercegovine
7. Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
8. Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
9. Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i
10. Hercegovine
11. Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
13. Bosne i Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i
14. Hercegovini
15. Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen
16. obiljeje i mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
17. Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
18. Hercegovine
19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
20. Regulatorna agencija za komunikacije
21. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

izvrenja

(3/2)*100
4

(6-2)
5

(3+6)

(6/2)*100
6

(6/2)*100
7

58,007

24,225

42

993

90,763

91,000

59,000

55,000

91,986

41,221

45

-1,986

126,000

116,000

90,000

85,000

98

65,705

32,536

50

4,295

72,580

73,000

70,000

56,000

107

1,518,000

753,460

50

-118,000

1,335,708

1,306,000

1,400,000

1,260,000

92

118,810

57,925

49

-38,810

136,000

126,000

80,000

96,000

67

42,420
106,741

21,116
51,199

50
48

-7,420
21,259

48,000
128,000

48,000
128,000

35,000
128,000

29,000
104,000

83
120

4,162
27,100

1,961
13,304

47
49

-162
1,900

9,000
40,029

7,000
30,000

4,000
29,000

4,000
21,000

96
107

139,028

69,623

50

3,972

158,200

156,000

143,000

107,000

103

129,701
136,263

65,473
72,049

50
53

-26,701
1,737

135,000
180,000

135,000
180,000

103,000
138,000

120,000
138,000

79
101

243,654

123,953

51

2,346

304,000

304,000

246,000

209,000

101

1,969,013

976,908

50

30,987

2,020,000

2,020,000

2,000,000

1,744,000

102

114,870

57,373

50

-9,870

155,000

155,000

105,000

110,000

91

0
140,521
192,962
335,489
420,000
156,725
151,975

0
69,704
92,880
149,493
189,845
74,897
78,204

#DIV/0!
50
48
45
45
48
51

12,000
479
-962
511
0
13,275
40,025

12,500
155,310
214,000
308,000
400,000
187,000
191,500

12,000
155,000
214,000
274,000
400,000
187,000
192,000

12,000
141,000
192,000
336,000
420,000
170,000
192,000

12,000
130,000
147,000
336,000
340,000
130,000
157,000

#DIV/0!
100
100
100
100
108
126

127,714

66,055

52

4,286

124,000

142,000

132,000

105,000

103

64,423
34,809

32,413
17,152

50
49

-423
10,191

150,000
45,000

100,000
45,000

64,000
45,000

71,000
45,000

99
129

Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine


Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH

68,381
31,233
45,047
70,795
17,757
40,885

38,949
15,998
23,582
37,552
8,578
19,469

57
51
52
53
48
48

-5,381
-8,233
5,953
10,205
3,243
-885

189,000
34,000
53,000
210,000
25,900
48,000

187,000
34,000
53,000
135,000
26,000
48,000

63,000
23,000
51,000
81,000
21,000
40,000

160,000
17,000
46,000
74,000
18,000
32,000

92
74
113
114
118
98

40. Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine


41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
42. Arhiv Bosne i Hercegovine

27,069
12,907
8,473

13,409
6,484
4,403

50
50
52

4,931
93
527

32,000
17,329
9,000

32,000
17,000
9,000

32,000
13,000
9,000

31,000
11,000
9,000

118
101
106

43. Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine

22. Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
23. Hercegovine
Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda
za izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera
24. BiH
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
26. Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
27. Dravna agencija za istrage i zatitu
28. Granina policija Bosne i Hercegovine
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
30. Direkcija za implementiranje CIPS projekta
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini
31. BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i
32. Hercegovine
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
34.
35.
36.
37.
38.
39.

402,897

205,140

51

-2,897

430,000

430,000

400,000

360,000

99

44. Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja

23,463

12,403

53

5,537

41,500

37,000

29,000

22,000

124

45. Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine


46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine

11,591
26,864
13,245

5,399
14,486
6,422

47
54
48

409
136
755

14,000
37,500
18,000

14,000
38,000
18,000

12,000
27,000
14,000

9,000
23,000
13,000

104
101
106

48. Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine


Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaanja
49. u poljoprivredi i ruralnom razvoju

35,403

17,301

153,497
12,486
19,251
11,765
27,872
49,612
56,640
12,368
21,546

74,800
6,281
9,259
6,085
14,248
22,684
23,663
6,135
10,402

8,450
28,729
19,898

4,586
14,503
10,581

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine


Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i
Hercegovini
Ured koordinatora za reformu javne uprave
Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje
obrazovanje Bosne i Hercegovine
Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i
Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i
nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
Hercegovine

49

-403

60,000

39,000

35,000

24,000

11,000

11,000

11,000

49
50
48
52
51
46
42
50
48

-12,497
3,514
-1,251
-5,765
-10,872
3,388
360
-3,368
454

177,000
18,200
20,930
20,900
34,000
61,860
59,000
13,500
37,000

177,000
17,000
21,000
19,000
33,000
62,000
59,000
13,000
27,000

141,000
16,000
18,000
6,000
17,000
53,000
57,000
9,000
22,000

120,000
10,000
12,000
4,000
14,000
47,000
44,000
7,000
19,000

92
128
94
51
61
107
101
73
102

54
50
53

550
-2,729
2,102

11,500
37,000
29,000

12,000
37,000
29,000

9,000
26,000
22,000

7,000
20,000
22,000

107
91
111

#DIV/0!

99
#DIV/0!

22,121

10,841

49

1,879

32,500

33,000

24,000

19,000

108

21,448

10,215

48

552

27,500

28,000

22,000

20,000

103
106

21,714

9,612

44

1,286

55,320

43,000

23,000

18,000

18,784

10,146

54

-784

31,000

30,000

18,000

13,000

96

30,213

16,030

53

-213

35,000

34,000

30,000

24,000

99
120

90,076

45,110

50

17,924

150,000

145,000

108,000

91,000

68. Agencija za policijsku potporu

20,294

10,170

50

-20,294

45,500

45,000

26,000

69. Agencija za antidoping kontrolu

15,366

7,274

47

5,634

26,650

27,000

21,000

18,000

137

70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja


Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje
71. kadrova

12,694

5,730

45

3,306

35,700

31,000

16,000

16,000

126

16,548

8,011

48

3,452

42,000

34,000

20,000

17,000

121

123,685

42,567

34

6,315

180,000

180,000

130,000

122,000

105

10,599

5,440

51

-4,599

15,000

15,000

6,000

11,000

57

1,921
99,813,489
813 489

0
44,733,117
733 117

0
48

13,079
-64,489
-64
489

26,000
11,177,765
11
177 765

20,000
10,895,000
10
895 000

15,000
99,749,000
749 000

15,000
88,562,000
562 000

781
99

72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela


73 Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
74 protiv korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

IZDACI ZA ENERGIJU I KOMUNALNE USLUGE


Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.
R.br
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna za
2011. godinu

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje za
rtve genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine


20. Regulatorna agencija za komunikacije
21. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
22. Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje
24. krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
26. Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
27. Dravna agencija za istrage i zatitu
28. Granina policija Bosne i Hercegovine
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
30. Direkcija za implementiranje CIPS projekta
31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC

Poveanje/
Smanjenje

Proraun za
Prvobitni zahtjev
2012. godinu bez
korisnika
upoljavanja
(ukljucujuci
Aneks ako ga
ima)
(3+6)

izvrenja

(3/2)*100
4

(6-2)
5

Proraun za
2012. godinu

Index (bez
uposljavanja)

Index

(6/2)*100

(6/2)*100
7

0
166,461
8,873,489
94,502
87,683
231,681
56,613
239
19,285
0
2,971
1,402,957

0
70,067
3,175,967
37,580
47,404
116,622
27,319
806
10,014
0
1,648
655,111

#DIV/0!
42
36
40
54
50
48
337
52
#DIV/0!
55
47

0
-19,461
-149,489
45,498
-9,683
15,319
-5,613
-239
715
0
-2,971
199,043

56,400
175,000
10,462,842
152,500
90,000
293,500
56,500
9,000
29,280
0
0
1,711,000

0
175,000
10,318,000
153,000
90,000
294,000
57,000
0
29,000
0
0
1,711,000

0
163,000
8,206,000
107,000
87,000
241,000
57,000
0
20,000
0
0
1,500,000

0 #DIV/0!
147,000
98
8,724,000
92
140,000
113
78,000
99
247,000
104
51,000
101
0
0
20,000
104
0 #DIV/0!
0
0
1,602,000
107

111,020
20,358
43,974

59,807
10,133
18,341

54
50
42

5,980
642
16,026

170,000
20,400
54,247

170,000
20,000
54,000

105,000
21,000
67,000

117,000
21,000
60,000

95
103
152

40,061
17,710
8,403

13,790
9,476
4,507

34
54
54

-4,061
-710
6,597

50,000
21,300
11,900

45,000
21,000
12,000

40,000
19,000
17,000

36,000
17,000
15,000

100
107
202

311,217
115,844
1,732

159,170
69,522
1,119

51
60
65

-216,217
19,156
-732

139,000
160,000
3,500

139,000
160,000
4,000

99,000
118,000
1,000

95,000
135,000
1,000

32
102
58

1,898,469
62,081

890,278
30,189

47
49

-166,469
43,919

1,807,000
177,135

1,807,000
177,000

1,925,000
62,000

1,732,000
106,000

101
100

0
214,463
36,601
832,236
610,000
2,475
135,521

0
98,319
23,484
418,703
313,987
968
53,987

#DIV/0!
46
64
50
51
39
40

0
9,537
-28,601
1,764
-52,000
2,525
9,479

0
210,810
45,000
866,000
600,000
10,000
161,040

0
241,000
45,000
845,000
600,000
10,000
161,000

0
214,000
9,000
832,000
620,000
6,000
161,000

0 #DIV/0!
224,000
100
8,000
25
834,000
100
558,000
102
5,000
242
145,000
119

110,074

54,324

49

-74

130,000

130,000

110,000

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine


Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
I i za akreditiranje
Institut
k di i j Bosne
B
i Hercegovine
H
i
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija
za rad i upoljavanje
Bosne isustava
Hercegovine
Ured za harmonizaciju
i koordinaciju
plaanja u poljoprivredi i

2,197,213
38,585
65,858
27,262
0
53,795
18,616
60,427
42,114
34 529
34,529
3,300
425,988
15,428
14,341
27,358
1,474
12,823

1,158,272
20,333
34,830
14,402
0
27,039
9,874
30,775
24,060
15 853
15,853
1,590
274,078
9,180
7,736
15,229
1,474
6,343

53
53
53
53
#DIV/0!
50
53
51
57
46
48
64
60
54
56
100
49

453,787
6,415
3,142
-2,262
0
1,205
4,384
-6,427
-3,114
-2,529
2 529
700
104,012
4,572
-1,341
1,642
-1,474
8,177

3,100,000
45,000
86,000
29,200
0
75,000
23,000
70,000
40,000
53 300
53,300
6,500
512,000
33,500
17,000
36,000
0
16,000

2,315,000
45,000
86,000
27,000
0
75,000
23,000
70,000
36,000
53 000
53,000
7,000
512,000
34,000
17,000
36,000
0
16,000

1,598,000
45,000
68,000
28,000
0
61,000
23,000
60,000
39,000
36 000
36,000
4,000
430,000
20,000
15,000
29,000
0
13,000

2,651,000
73
45,000
117
69,000
103
25,000
103
0 #DIV/0!
55,000
113
23,000
124
54,000
99
39,000
93
32 000
32,000
104
4,000
121
530,000
101
20,000
130
13,000
105
29,000
106
0
0
21,000
101

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini
Ured koordinatora za reformu javne uprave
Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i
Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
Hercegovine
Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u
Bosni i Hercegovini
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
Agencija za policijsku potporu
Agencija za antidoping kontrolu
Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Sredinja harmonizacijska jedinica

0
176,120
0
9,413
0
13,898
21,480
30,089
9,993
18,949
1,236
24,020
17,543

0
91,742
0
5,162
0
7,501
9,438
15,595
5,321
10,459
1,012
11,787
8,657

#DIV/0!
52
#DIV/0!
55
#DIV/0!
54
44
52
53
55
82
49
49

17,000
19,880
0
1,587
0
-1,898
520
911
7
5,051
-1,236
-3,020
3,457

0
207,000
0
12,000
0
18,500
26,200
40,200
11,000
24,000
0
26,500
29,061

0
207,000
0
12,000
0
19,000
26,000
40,000
10,000
24,000
0
27,000
29,000

17,000
165,000
0
11,000
0
13,000
24,000
31,000
10,000
22,000
0
23,000
21,000

17,000 #DIV/0!
196,000
94
0 #DIV/0!
11,000
117
0 #DIV/0!
12,000
94
22,000
112
31,000
103
10,000
100
24,000
116
0
0
21,000
96
21,000
120

10,801

6,066

56

199

19,000

19,000

11,000

1,522
0

996
0

65
#DIV/0!

-522
0

1,300
0

1,000
0

1,000
0

1,000
66
0 #DIV/0!

15,000

0 #DIV/0!

24,000
136,781
4,641
6,094
73,788
39,129
100,000
0

14,452
51,477
1,734
1,800
36,296
5,991
55,218
0

60
38
37
30
49
15
55

-2,000
21,219
4,359
-94
212
10,871
160,000
0

30,000
240,000
15,000
8,000
101,000
82,000
123,000
0

30,000
215,000
15,000
8,000
100,000
75,000
123,000
0

24,000
176,000
0
7,000
76,000
55,000
227,000
0

22,000
100
158,000
129
9,000
0
6,000
115
74,000
103
50,000
141
260,000
227
0 #DIV/0!

0
19,266,728

0
8,364,414

0
43

23,000
550,272

33,000
22,721,615

23,000
21,823,000

23,000
18,213,000

23,000 #DIV/0!
19,817,000
95

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72
73

74 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije


UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

#DIV/0!

110,000

11,000

100

102

NABAVA MATERIJALA
Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine

9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine


10. Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
11. Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
14. Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini
15. Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje za rtve
16. genocida iz 1995. godine

Poveanje/ Smanjenje

izvrenja

(3/2)*100
4

(6-2)
5

Proraun za
Prvobitni zahtjev 2012. godinu bez
korisnika
upoljavanja
(ukljucujuci
Aneks ako ga ima)
(3+6)

Proraun za
2012. godinu

Index (bez
uposljavanja)

(6/2)*100
6

72,009
129,079
6,285,141
132,195
62,468
82,838
54,758
19,886

30,513
61,043
1,605,416
51,760
15,232
40,125
0
7,617

42
47
26
39
24
48
0
38

-5,009
-1,079
1,367,859
-31,195
-8,468
4,162
40,242
-886

100,000
170,000
24,282,123
131,829
70,000
151,200
174,700
17,000

100,000
170,000
19,603,000
132,000
70,000
151,000
175,000
17,000

75,000
130,000
6,378,000
94,000
60,000
86,000
101,000
15,000

67,000
128,000
7,653,000
101,000
54,000
87,000
95,000
19,000

37,888
22,816

11,961
3,602

32
16

-4,888
-816

88,870
30,000

73,000
20,000

33,000
20,000

33,000
22,000

25,160

5,638

22

-6,160

28,820

29,000

21,000

19,000

401,638

202,723

50

3,362

578,500

579,000

450,000

405,000

56,855

7,415

13

-5,855

74,000

60,000

45,000

51,000

9,402
1,206,700

4,792
767,314

51
64

2,598
113,300

18,000
1,469,040

18,000
1,469,000

12,000
1,343,000

12,000
1,320,000

8,418

2,115

25

-2,418

18,000

18,000

7,000

6,000

17. Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine


18. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

8,927
79,812

890
25,558

10
32

1,073
9,188

17,000
166,870

7,000
167,000

11,000
99,000

10,000
89,000

19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

43,459

25,974

60

44,541

74,000

74,000

88,000

88,000

20. Regulatorna agencija za komunikacije

52,644

13,136

25

4,356

90,000

90,000

57,000

57,000

21. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

73,014

32,651

45

-9,014

136,500

137,000

71,000

64,000

842,394
173,205
0
138,544
148,866

245,769
53,030
0
58,527
64,154

29
31
#DIV/0!
42
43

-71,394
44,795
6,000
111,456
-58,866

1,356,000
357,000
5,600
241,150
167,000

1,356,000
357,000
6,000
237,000
170,000

857,000
121,000
6,000
139,000
100,000

771,000
218,000
6,000
250,000
90,000

22.
23.
24.
25.
26.

Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje krivinih
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine

27. Dravna agencija za istrage i zatitu

521,332

86,887

17

-161,332

521,682

213,000

356,000

360,000

28. Granina policija Bosne i Hercegovine


29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

938,074
4,982,296

149,984
1,142,232

16
23

593,926
-516,296

1,760,000
4,497,800

1,760,000
4,498,000

616,000
4,466,000

1,532,000
4,466,000

30.
31.
32.
33.
34.
35.

2,627,685
264,359
1,075,786
37,697
88,855
17,929

570,175
57,857
468,526
12,610
55,901
11,593

22
22
44
33
63
65

635,315
-45,359
-24,786
-4,697
1,664,145
-2,929

3,302,650
268,400
2,150,000
33,000
1,796,000
34,000

3,303,000
261,000
1,700,000
33,000
1,790,000
34,000

1,159,000
219,000
1,076,000
33,000
10,000
17,000

3,263,000
219,000
1,051,000
33,000
1,753,000
15,000

Direkcija za implementiranje CIPS projekta


Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika

36. Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine

20,494

1,006

506

23,800

24,000

21,000

21,000

37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

63,184

22,630

36

487,816

750,000

120,000

61,000

551,000

38.
39.
40.
41.

27,064
38,907
34,897
5,347

546
6,085
1,234
1,674

2
16
4
31

-8,064
-6,907
14,103
3,653

35,700
49,000
43,191
15,262

36,000
49,000
43,000
15,000

19,000
35,000
49,000
8,000

19,000
32,000
49,000
9,000

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine


Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine

42. Arhiv Bosne i Hercegovine

19,290

93

-1,290

30,000

30,000

18,000

18,000

137,782

77,106

56

-11,782

135,000

135,000

140,000

126,000

44 Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja


44.

18 918
18,918

3 770
3,770

20

-7 918
-7,918

41 500
41,500

42 000
42,000

11 000
11,000

11 000
11,000

45. Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine

6,858

624

-1,858

8,000

8,000

6,000

5,000

26,233

2,418

-3,233

38,000

38,000

23,000

23,000

47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine

7,564

2,133

28

436

10,000

10,000

8,000

8,000

48. Agencija
za rad i upoljavanje
Bosne isustava
Hercegovine
Ured za harmonizaciju
i koordinaciju
plaanja u poljoprivredi i
49. ruralnom razvoju

7,474

594

7,526

45,000

35,000

7,000

15,000

#DIV/0!

3,000

3,000

3,000

189,434

107,738

57

21,566

322,000

322,000

137,000

211,000

43. Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine

46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

50. Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine


51. Odbor dravne slube za albe
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine


Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje

59. Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini


60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i
62. Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
63. Hercegovine
64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
65. obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i
66. Hercegovini
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
68. Agencija za policijsku potporu
69. Agencija za antidoping kontrolu
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
74 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

4,165

393

-1,165

6,000

5,000

3,000

3,000

5,295
3,778
7,457
7,120
34,571
2,046
9,686

1,557
3,277
67
730
14,533
216
3,720

29
87
1
10
42
11
38

-1,295
-2,778
-2,457
1,880
2,429
-1,046
3,314

11,500
12,221
15,000
19,500
55,000
4,300
22,000

11,000
11,000
14,000
20,000
55,000
4,000
22,000

4,000
1,000
5,000
8,000
37,000
1,000
11,000

4,000
1,000
5,000
9,000
37,000
1,000
13,000

4,492
22,484
7,714

447
5,363
501

10
24
6

3,508
-1,484
4,286

9,000
29,072
17,000

9,000
29,000
17,000

8,000
23,000
12,000

8,000
21,000
12,000

19,986

12,142

61

-2,986

38,200

39,000

17,000

17,000

5,580
27,363

2,497
1,012

45
4

8,420
-18,363

58,500
40,400

59,000
36,000

14,000
10,000

14,000
9,000

14,129

10,538

75

-4,129

30,000

25,000

10,000

10,000

12,571
395,692
18,394
23,862
29,229
172,520
202,707
2,450
6,431
22,365,297

2,573
124,052
8,003
3,620
7,422
14,268
28,647
2,061
0
6,368,010

20
31
44
15
25
8
14
84
0
28

10,429
-59,692
8,606
7,138
7,771
161,480
998,293
4,550
6,569
5,315,703

40,000
647,978
40,000
47,250
134,000
936,636
832,400
33,000
20,000
49,022,144

30,000
605,000
40,000
45,000
93,000
722,000
832,000
31,000
13,000
42,551,000

13,000
323,000
0
31,000
17,000
50,000
93,000
0
13,000
19,621,000

23,000
336,000
27,000
31,000
37,000
334,000
1,201,000
7,000
13,000
27,681,000

Index

(6/2)*100
7

104
101
101
71
96
104
184
75
87
88
83
112
79
128
111
83
123
124
202
108
97
102
70
#DIV/0!
100
67
68
66
90
44
83
100
88
11
95
102
97
70
90
140
150
93
102
58
87
88
106
94
#DIV/0!
72
72
76
26
67
112
107
49
114
178
102
156
85
251
37
71
103
82
0
130
58
29
46
0
202
88

IZDACI ZA USLUGE PRIJEVOZA I GORIVA


Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne
Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje
za rtve genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
poljoprivredi i ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje

59. Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini


60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
62. Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne
63. Hercegovine
64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
65. obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u
66. Bosni i Hercegovini
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
68. Agencija za policijsku potporu
69. Agencija za antidoping kontrolu
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
74 korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

Postotak
izvrenja

Poveanje/
Smanjenje

izvrenja

(3/2)*100
4

(6-2)
5

Prvobitni
zahtjev
korisnika
(ukljucujuci
Aneks ako ga
ima)

Proraun za 2012.
Proraun za 2012.
godinu bez
godinu
upoljavanja

(3+6)

Index (bez
uposljavanja)

(6/2)*100
6

86,887
267,128
2,298,144
65,007
19,046
6,692
35,130
11,578
31,741
67,288
12,332
607,643

29,172
120,530
1,159,035
28,329
9,622
3,429
23,344
4,948
11,157
34,767
6,846
312,665

34
45
50
44
51
51
66
43
35
52
56
51

-17,887
-35,128
2,141,856
-5,007
954
1,308
1,870
422
-5,741
-1,288
-2,332
72,357

83,000
220,000
7,150,126
72,217
20,000
15,000
59,000
15,000
60,320
80,000
13,300
899,000

83,000
220,000
6,960,000
72,000
20,000
15,000
59,000
15,000
47,000
70,000
13,000
839,000

84,000
273,000
4,535,000
69,000
25,000
9,000
37,000
12,000
29,000
70,000
12,000
800,000

69,000
232,000
4,440,000
60,000
20,000
8,000
37,000
12,000
26,000
66,000
10,000
680,000

69,236
15,199
70,726

32,440
6,310
31,859

47
42
45

-9,236
-1,199
-8,726

74,000
16,000
75,300

74,000
16,000
75,000

55,000
15,000
75,000

60,000
14,000
62,000

8,305
7,183
95,826
69,990
46,369
36,785
869,322
124,092
0
159,572
141,776
599,257
1,280,000
72,185
127,554
285,205
29,257
29,035
20,960
5,920
0
14,534
3,913
14,764
7,010
5,217
5,026
696,451
15,849
7,561
22,285
13,318
17,920
0
129,762
0
13,968
5,629
4,060
12,434
99,540
4,032
5,917

3,226
2,787
45,219
26,911
20,059
18,626
391,098
50,600
0
84,415
50,394
210,499
520,000
39,398
57,951
128,152
12,569
15,349
9,732
2,209
0
7,087
1,338
7,086
1,607
2,194
3,183
342,112
9,673
3,534
10,851
8,723
5,999
0
60,041
0
6,561
2,844
1,054
5,762
45,808
1,461
3,356

39
39
47
38
43
51
45
41
#DIV/0!
53
36
35
41
55
45
45
43
53
46
37
#DIV/0!
49
34
48
23
42
63
49
61
47
49
65
33
#DIV/0!
46
#DIV/0!
47
51
26
46
46
36
57

-1,305
817
-29,826
24,010
10,631
-5,785
-82,322
13,908
7,000
-15,572
-35,776
-97,257
-220,000
5,815
-5,554
-56,205
3,743
8,965
2,040
-920
0
7,466
1,087
-1,764
-3,010
-217
-26
549
151
-1,561
-285
-3,318
-2,920
11,000
-23,762
0
32
-629
-3,060
566
-9,540
-32
-917

12,000
7,500
121,500
86,000
70,000
48,000
911,000
154,000
6,600
174,700
125,000
536,000
1,200,000
90,000
148,100
290,000
40,000
38,000
32,000
18,000
500
235,000
6,100
18,000
4,000
9,275
9,000
770,000
23,000
8,500
25,000
15,000
15,000
0
161,200
0
16,500
12,000
6,000
20,000
98,000
4,500
7,955

12,000
8,000
115,000
86,000
70,000
48,000
911,000
154,000
6,000
175,000
125,000
391,000
1,200,000
90,000
148,000
290,000
40,000
38,000
32,000
18,000
1,000
35,000
6,000
18,000
4,000
10,000
9,000
742,000
23,000
9,000
35,000
15,000
15,000
0
161,000
0
17,000
12,000
6,000
20,000
92,000
5,000
8,000

9,000
10,000
82,000
86,000
52,000
38,000
957,000
104,000
7,000
165,000
130,000
500,000
1,000,000
96,000
148,000
252,000
29,000
38,000
23,000
6,000
0
14,000
6,000
16,000
5,000
6,000
5,000
704,000
17,000
8,000
24,000
11,000
18,000
11,000
107,000
0
15,000
6,000
1,000
16,000
100,000
5,000
6,000

7,000
8,000
66,000
94,000
57,000
31,000
787,000
138,000
7,000
144,000
106,000
502,000
1,060,000
78,000
122,000
229,000
33,000
38,000
23,000
5,000
0
22,000
5,000
13,000
4,000
5,000
5,000
697,000
16,000
6,000
22,000
10,000
15,000
11,000
106,000
0
14,000
5,000
1,000
13,000
90,000
4,000
5,000

9,816

5,212

53

-1,816

10,000

10,000

9,000

8,000

5,963
10,611

2,913
5,503

49
52

-963
7,389

8,100
20,000

8,000
20,000

7,000
18,000

5,000
18,000

21,106

9,567

45

-106

28,000

28,000

23,000

21,000

10,861

4,163

38

1,139

21,000

21,000

13,000

12,000

9,650

4,167

43

3,350

25,100

22,000

10,000

13,000

10,559

5,159

49

1,441

24,000

20,000

13,000

12,000

19,234
30,604
12,917
18,028
9,485

8,328
13,837
5,891
8,273
4,329

43
45
46
46
46

-3,234
9,396
3,083
2,972
12,515

28,000
81,000
22,000
24,800
39,500

22,000
81,000
22,000
25,000
40,000

19,000
49,000
0
23,000
16,000

16,000
40,000
16,000
21,000
22,000

29,613

13,817

47

1,387

38,500

39,000

38,000

31,000

270,848
5,162

126,193
2,506

47
49

106,152
2,838

398,200
21,000

398,000
21,000

297,000
0

377,000
8,000

2,685
9,248,702

0
4,253,779

0
46

18,315
2,240,298

38,000
15,252,393

21,000
14,576,000

21,000
11,489,000

21,000
11,041,000

Index

(6/2)*100
7

97
102
197
106
131
134
105
104
91
104
97
132
79
99
106
108
139
86
123
112
103
110
84
#DIV/0!
103
92
83
78
133
116
88
99
131
110
101
#DIV/0!
96
153
108
71
115
99
101
107
106
108
83
100
#DIV/0!
82
#DIV/0!
107
107
25
129
100
124
101
92
117
170
109
120
104
123
99
160
0
128
169
128
110
0
782
124

TROKOVI ZAKUPA
Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje
za rtve genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo zap ljudska prava
i Hercegovine j
j p i jizbjeglice
g Bosne
j
krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje
Bosne
j
j i Hercegovine
p
j
poljoprivredi i ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje

59. Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini


60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
62. Bosne i Hercegovine
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72
73

Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i


Hercegovine
Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u
Bosni i Hercegovini

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine


Agencija za policijsku potporu
Agencija za antidoping kontrolu
Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
74 korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI

KORISNICI

Postotak
izvrenja

Poveanje/ Smanjenje

izvrenja

(3/2)*100
4

Prvobitni zahtjev
korisnika
(ukljucujuci Aneks
ako ga ima)

(6-2)
5

Proraun za 2012.
godinu bez
upoljavanja

Proraun za 2012.
godinu

(3+6)

Index (bez
uposljavanja)

(6/2)*100
6

Index

(6/2)*100
7

0
276,570
8,824,944
180
0
0
0
5,562
256,724
15,113
271,443
5,339,874

0
142,382
4,276,535
210
0
0
0
2,562
117,925
4,940
136,520
2,549,960

#DIV/0!
51
48
117
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
46
46
33
50
48

0
58,430
-25,944
4,820
0
0
0
438
-1,724
4,887
-31,443
13,126

0
270,000
10,387,721
4,728
0
500
0
6,000
266,760
25,000
269,400
5,290,442

0
270,000
10,388,000
5,000
0
1,000
0
6,000
267,000
15,000
259,000
5,123,000

0
280,000
8,799,000
5,000
0
0
0
6,000
243,000
15,000
231,000
5,353,000

0
335,000
8,799,000
5,000
0
0
0
6,000
255,000
20,000
240,000
5,353,000

#DIV/0!
101
100
2,778
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
108
95
99
85
100

139,139
248,822
437,839

69,435
124,692
209,250

50
50
48

-139
-822
-27,839

140,000
261,000
409,599

140,000
248,000
410,000

139,000
248,000
410,000

139,000
248,000
410,000

100
100
94

0
165,910
50,769
1,773,211
61,380
183,698
1,692,571
118,813
0
34,030
164,041
917,456
629,178
24,064
2,130,046
400,219
118,375
230,422
148,452
121,390
43,852
220,289
100,722
193,785
217,314
153,464
0
543,062
142,918
42,120
105,270
11,300
0
0
377,584
43,058
108,960
0
108,974
152,054
121,341
56,745
171,652

0
82,955
25,384
817,545
31,985
65,060
833,415
63,947
0
10,934
76,249
449,118
290,442
11,066
1,081,703
200,110
74,174
114,525
74,487
60,695
20,660
109,770
51,004
81,675
123,557
71,726
0
269,073
76,509
21,060
52,785
6,800
0
0
188,559
21,681
54,480
0
54,487
76,027
60,414
28,372
87,412

#DIV/0!
50
50
46
52
35
49
54
#DIV/0!
32
46
49
46
46
51
50
63
50
50
50
47
50
51
42
57
47
#DIV/0!
50
54
50
50
60
#DIV/0!
#DIV/0!
50
50
50
#DIV/0!
50
50
50
50
51

0
90
22,231
-913,211
-380
4,302
-174,571
16,187
28,000
9,970
4,959
-43,456
40,822
2,936
113,954
1,781
11,625
5,578
150,548
-390
-852
711
-722
61,215
-59,314
3,536
0
5,938
-8,918
880
-270
-5,300
0
59,000
416
1,942
40
0
-20,974
-54
17,659
255
33,348

0
165,918
73,050
852,000
60,000
215,000
1,661,000
137,000
30,600
71,400
169,000
925,000
630,000
24,200
2,207,800
403,000
200,000
236,000
299,500
121,390
60,000
683,000
99,500
255,000
157,715
170,500
0
551,000
166,200
44,300
106,000
7,500
0
0
379,000
48,000
108,960
0
88,500
197,000
125,000
66,000
168,480

0
166,000
73,000
852,000
60,000
215,000
1,661,000
137,000
28,000
71,000
169,000
860,000
690,000
27,000
2,208,000
403,000
150,000
236,000
300,000
121,000
60,000
243,000
100,000
255,000
158,000
171,000
0
551,000
166,000
44,000
105,000
8,000
6,000
0
379,000
45,000
109,000
0
89,000
197,000
125,000
66,000
168,000

0
166,000
53,000
860,000
61,000
188,000
1,518,000
105,000
28,000
20,000
169,000
874,000
670,000
27,000
2,244,000
402,000
118,000
236,000
145,000
121,000
43,000
221,000
100,000
255,000
158,000
157,000
0
549,000
134,000
42,000
105,000
6,000
0
59,000
378,000
45,000
109,000
0
88,000
152,000
139,000
57,000
168,000

0
166,000
73,000
860,000
61,000
188,000
1,518,000
135,000
28,000
44,000
169,000
874,000
670,000
27,000
2,244,000
402,000
130,000
236,000
299,000
121,000
43,000
221,000
100,000
255,000
158,000
157,000
0
549,000
134,000
43,000
105,000
6,000
0
59,000
378,000
45,000
109,000
0
88,000
152,000
139,000
57,000
205,000

#DIV/0!
100
104
48
99
102
90
88
#DIV/0!
59
103
95
106
112
105
100
100
102
98
100
98
100
99
132
73
102
#DIV/0!
101
94
100
100
53
#DIV/0!
#DIV/0!
100
105
100
#DIV/0!
81
100
115
100
98

26,639
144,000
115,512

21,084
72,000
57,256

79
50
50

-26,639
0
488

0
145,000
120,000

0
145,000
120,000

0
144,000
116,000

0
144,000
116,000

0
100
100

136,589

68,979

51

-14,589

126,680

127,000

122,000

122,000

89

189,358
128,466

106,024
64,233

56
50

-58,358
-10,466

143,500
165,000

144,000
164,000

131,000
118,000

131,000
118,000

69
92

88,850

43,228

49

-4,850

131,200

94,000

84,000

84,000

95

138,825

69,648

50

175

160,000

142,000

139,000

139,000

100

30,093
135,106
27,062
0
75,000
78,411
68,672

14,188
67,552
12,636
0
37,500
37,548
35,222

0
0
47
0
50
48
51

-2,093
14,894
3,938
0
5,000
44,589
-1,672

42,500
150,000
31,500
0
100,000
121,900
67,000

28,000
150,000
32,000
0
90,000
122,000
67,000

28,000
68,000
31,000
0
75,000
7,000
67,000

28,000
93
150,000
50
31,000
115
0 #DIV/0!
80,000
100
123,000
9
67,000
98

0
29,077,282

0
14,161,354

0
49

67,000
-619,282

143,210
30,942,153

84,000
30,113,000

67,000
27,896,000

67,000 #DIV/0!
28,458,000
96

IZDACI ZA TEKUE ODRAVANJE


Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Hercegovine
izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
poljoprivredi i ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini

58. Direkcija za ekonomsko planiranje


59. Hercegovini
60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje
62. kvalitete Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje
63. Bosne i Hercegovine
64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti
65. visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
66. sigurnost u Bosni i Hercegovini
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
67. Hercegovine
68. Agencija za policijsku potporu
69. Agencija za antidoping kontrolu
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
74 korupcije

Postotak izvrenja Poveanje/ Smanjenje


izvrenja

(3/2)*100
4

131,124
355,120
9,694,356
533,275
98,282
14,390
63,311
10,016
28,438
108,283
15,197
558,703
48,464
9,397
90,782
14,517
2,656
168,124
172,070
42,484
188,507
974,064
128,261
0
123,056
198,590
537,189
800,533
81,856
1,531,940
124,121
891,035
37,518
13,388
14,967
2,000
58,974
10,094
57,689
2,309
1,545
7,541
712,706
14,794
9,062
38,209
7,162
20,876
0
51,317
999
14,080
5,234
4,959
4,230
47,004
6,056

40,477
95,755
3,841,460
76,525
10,973
6,109
8,498
3,553
4,433
56,356
7,797
269,984
13,778
3,369
38,633
5,962
1,032
23,178
66,602
21,692
168,779
294,858
45,504
0
62,442
31,575
195,434
227,934
33,143
588,545
46,524
305,780
17,326
7,906
7,347
755
25,421
2,267
7,701
339
101
1,079
299,991
5,510
4,708
17,900
3,308
6,811
0
24,615
0
5,298
2,312
305
647
21,040
2,883

6,687
7,239
8,115

Prvobitni zahtjev
korisnika
(ukljucujuci Aneks
ako ga ima)

(6-2)
5

31
27
40
14
11
42
13
35
16
52
51
48
28
36
43
41
39
14
39
51
90
30
35

Proraun za 2012.
Proraun za 2012.
godinu bez
godinu
upoljavanja

(3+6)

Index (bez
uposljavanja)

(6/2)*100
6

48
0
38
44
6
15
45
48

-13,124
-80,120
-3,663,356
-8,275
-85,282
34,610
-10,311
1,984
-5,438
71,717
8,803
44,297
-4,464
603
-16,782
-5,517
2,344
62,876
-18,070
191,516
59,493
25,936
-14,261
2,000
25,944
373,410
-75,189
145,467
-5,856
734,060
4,879
-126,035
6,482
17,612
-1,967
2,000
-974
-1,094
-24,689
4,691
455
-541
-10,706
-4,794
-3,062
4,791
3,838
2,124
4,000
24,683
3,001
-5,080
-3,234
13,041
770
-5,004
-2,056

116,000
343,000
10,810,413
775,368
44,000
54,700
35,000
17,300
45,680
259,100
23,240
645,000
80,000
8,000
81,666
37,000
12,500
76,850
175,500
300,000
370,000
880,000
172,000
5,000
164,044
250,000
445,000
1,000,000
76,000
2,486,600
167,500
1,357,000
44,000
72,000
19,000
9,500
130,000
16,000
145,000
3,000
3,700
17,000
740,000
31,500
10,000
51,000
14,000
46,000
0
97,000
4,000
13,000
11,489
37,000
15,000
44,000
5,000

116,000
343,000
10,251,000
775,000
44,000
55,000
35,000
17,000
41,000
217,000
23,000
645,000
70,000
8,000
82,000
37,000
8,000
72,000
176,000
300,000
370,000
880,000
172,000
2,000
27,000
250,000
366,000
1,000,000
76,000
2,487,000
160,000
1,250,000
44,000
58,000
19,000
10,000
130,000
16,000
145,000
3,000
2,000
17,000
700,000
31,000
10,000
51,000
14,000
34,000
0
97,000
4,000
13,000
11,000
95,000
15,000
44,000
5,000

131,000
305,000
4,666,000
392,000
15,000
50,000
29,000
8,000
23,000
110,000
22,000
670,000
14,000
10,000
82,000
10,000
6,000
61,000
160,000
44,000
192,000
1,111,000
65,000
2,000
155,000
96,000
462,000
800,000
84,000
2,487,000
129,000
891,000
44,000
17,000
15,000
4,000
64,000
9,000
37,000
7,000
2,000
7,000
610,000
10,000
7,000
43,000
11,000
21,000
4,000
45,000
4,000
9,000
0
20,000
5,000
42,000
4,000

118,000
275,000
6,031,000
525,000
13,000
49,000
53,000
12,000
23,000
180,000
24,000
603,000
44,000
10,000
74,000
9,000
5,000
231,000
154,000
234,000
248,000
1,000,000
114,000
2,000
149,000
572,000
462,000
946,000
76,000
2,266,000
129,000
765,000
44,000
31,000
13,000
4,000
58,000
9,000
33,000
7,000
2,000
7,000
702,000
10,000
6,000
43,000
11,000
23,000
4,000
76,000
4,000
9,000
2,000
18,000
5,000
42,000
4,000

5,082
2,063
2,276

76
28
28

-2,687
2,761
-1,115

5,960
7,900
9,700

6,000
8,000
10,000

5,000
10,000
8,000

4,000
10,000
7,000

#DIV/0!
51
16
36
28
40
38
37
34
46
59
49
38
43
22
13
15
7
14
42
37
52
47
46
33
#DIV/0!

8,134

4,325

53

4,866

16,992

17,000

13,000

13,000

11,719

6,079

52

6,281

27,700

28,000

18,000

18,000

3,218

669

21

3,782

10,700

11,000

7,000

7,000

6,903

1,948

28

8,097

50,800

34,000

7,000

15,000

5,440

2,924

54

1,560

20,200

20,000

7,000

7,000

12,232

4,064

33

4,768

48,700

30,000

12,000

17,000

413,557
9,235
9,701
118,518

89,580
2,453
2,146
13,493

22
27
22
11

-23,557
15,765
3,299
-54,518

445,000
38,500
12,850
80,000

445,000
38,000
15,000
60,000

173,000
0
13,000
59,000

390,000
25,000
13,000
64,000

241,657
191,201
2,366

11,093
96,845
925

5
51
39

-203,657
28,799
4,634

86,500
252,000
12,000

62,000
252,000
12,000

20,000
193,000
0

38,000
220,000
7,000

70

6,930

12,000

7,000

7,000

7,000

UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

19,936,846

7,308,219

37

-2,511,846

24,029,152

22,978,000

14,875,000

17,425,000

Index

(6/2)*100
7

100
86
48
74
15
347
46
80
81
102
145
120
29
106
90
69
226
36
93
104
102
114
51
#DIV/0!
126
48
86
100
103
162
104
100
117
127
100
200
109
89
64
303
129
93
86
68
77
113
154
101
#DIV/0!
88
400
64
0
403
118
89
66
75
138
99
160
154
218
101
129
98
42
0
134
50
8
101
0
10,000

75

IZDACI ZA OSIGURANJE I TROKOVE PLATNOG PROMETA


Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

Proraun za
Poveanje/ Smanjenje Prvobitni zahtjev 2012. godinu
korisnika
bez
(ukljucujuci
Aneks ako ga
ima)
(6-2)
(3+6)
5

izvrenja

(3/2)*100
4

Proraun za
2012. godinu

Index (bez
uposljavanja)

(6/2)*100
6

Index

(6/2)*100
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine

24,052
79,352
399,359
104,809
8,962
2,049
8,691
1,418

2,884
36,196
119,123
61,225
5,846
669
6,679
0

12
46
30
58
65
33
77
0

-1,052
-5,352
-38,359
-91,809
1,038
3,951
-691
582

32,000
110,000
503,660
22,300
10,000
7,600
15,000
1,700

32,000
110,000
500,000
22,000
10,000
8,000
15,000
2,000

26,000
82,000
401,000
12,000
11,000
7,000
9,000
1,000

23,000
74,000
361,000
13,000
10,000
6,000
8,000
2,000

26,000
82,000
401,000
12,000
11,000
7,000
9,000
1,000

9.
10.
11.
12.

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine


Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i
mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

6,899
7,182
5,612
487,409

2,397
628
2,543
273,863

35
9
45
56

101
14,818
-1,612
-10,409

18,520
20,000
6,400
580,000

18,000
20,000
6,000
580,000

7,000
20,000
5,000
530,000

7,000
22,000
4,000
477,000

7,000
20,000
5,000
530,000

14,906
3,761
15,621

6,717
2,459
2,849

45
65
18

-4,906
-761
-2,621

20,000
5,000
14,220

20,000
5,000
14,000

7,000
3,000
14,000

10,000
3,000
13,000

7,000
3,000
14,000

2,524
2,346
23,263
59,646
61,390
5,064
188,337

0
187
5,765
15,950
49,715
3,238
33,003

0
8
25
27
81
64
18

476
654
-1,263
-37,646
8,610
-1,064
30,663

3,000
3,273
28,900
36,000
95,000
10,000
265,000

3,000
2,000
29,000
36,000
95,000
10,000
265,000

3,000
3,000
24,000
23,000
70,000
5,000
243,000

3,000
3,000
22,000
22,000
70,000
4,000
219,000

3,000
3,000
24,000
23,000
70,000
5,000
243,000

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine


Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za
24. izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
26. Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
27. Dravna agencija za istrage i zatitu
28. Granina policija Bosne i Hercegovine
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
30. Direkcija za implementiranje CIPS projekta
31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC

14,473

6,466

45

-1,473

31,000

31,000

13,000

13,000

13,000

0
17,808
17,160
74,769
203,000
12,374
16,193
66,267

0
8,826
5,877
28,853
85,771
5,173
10,081
31,949

#DIV/0!
50
34
39
42
42
62
48

2,000
5,192
-1,160
231
-23,000
3,626
1,807
-3,267

2,200
26,600
21,000
67,500
180,000
34,000
33,300
73,000

1,000
0
21,000
62,000
180,000
34,000
20,000
75,000

2,000
26,000
18,000
75,000
200,000
18,000
20,000
63,000

2,000
23,000
16,000
75,000
180,000
16,000
18,000
63,000

2,000
26,000
18,000
75,000
200,000
18,000
20,000
63,000

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

4,976
3,449
3,793
3,137
0
4,293
1,821
2,858
1,308
986
869
190,929
4,926
1,949
4,991
2,119
6,300
0
16,710
0
3,349
1,113
1,813
2,992
19,952

2,952
111
1,585
231
0
2,089
1,100
1,480
1,303
40
548
78,549
4,232
1,233
4,990
1,516
202
0
9,233
0
1,494
742
0
450
7,591

59
3
42
7
#DIV/0!
49
60
52
100
4
63
41
86
63
100
72
3
#DIV/0!
55
#DIV/0!
45
67
0
15
38

5,024
6,551
207
-137
1,000
5,707
179
-858
-308
14
131
48,071
-926
51
5,009
881
-300
3,000
-1,710
1,000
-349
-113
-813
8
48

35,000
10,000
8,000
4,500
500
42,000
2,900
15,000
1,320
2,000
2,000
240,000
6,500
3,200
10,000
4,000
15,000
0
35,500
100
5,000
1,700
2,000
3,300
10,000

35,000
10,000
8,000
5,000
1,000
32,000
3,000
15,000
1,000
2,000
2,000
240,000
7,000
3,000
14,000
4,000
14,000
0
36,000
1,000
5,000
2,000
2,000
3,000
10,000

5,000
10,000
5,000
3,000
1,000
5,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
196,000
4,000
2,000
10,000
3,000
6,000
3,000
17,000
1,000
3,000
1,000
1,000
3,000
20,000

10,000
10,000
4,000
3,000
1,000
10,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
239,000
4,000
2,000
10,000
3,000
6,000
3,000
15,000
1,000
3,000
1,000
1,000
3,000
20,000

5,000
10,000
5,000
3,000
1,000
5,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
196,000
4,000
2,000
10,000
3,000
6,000
3,000
17,000
1,000
3,000
1,000
1,000
3,000
20,000

1,857
2,331

1,586
2,102

85
90

143
669

2,500
3,821

2,000
4,000

2,000
3,000

2,000
3,000

2,000
3,000

3,679
1,505
5,126

3,401
611
223

92
41
4

-2,679
495
1,874

3,000
2,500
8,500

3,000
3,000
9,000

1,000
2,000
7,000

1,000
2,000
7,000

1,000
2,000
7,000

7,617

1,134

15

383

12,000

12,000

8,000

8,000

8,000

4,591

409

7,000

7,000

5,000

5,000

5,000

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine


Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
poljoprivredi i ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine

57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini


58. Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i
59. Hercegovini
60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
62. Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
63. Hercegovine
64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti
65. visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
66. sigurnost u Bosni i Hercegovini

2,686

1,396

52

314

7,950

6,000

3,000

3,000

3,000

3,477

1,317

38

523

5,150

4,000

4,000

4,000

4,000

8,891

2,948

33

-891

10,000

10,000

9,000

8,000

9,000

67.
68.
69.
70.

5,069
4,801
4,934
3,692

4,971
136
3,130
52

98
3
63
1

1,931
1,199
66
2,308

9,000
7,500
7,500
11,500

9,000
8,000
8,000
12,000

8,000
0
5,000
4,000

7,000
6,000
5,000
6,000

8,000
0
5,000
4,000

4,870
41,752
1,662

2,990
17,697
98

61
42
6

2,130
48,248
338

8,500
49,300
10,000

9,000
49,000
7,000

8,000
42,000
0

7,000
90,000
2,000

8,000
42,000
0

0
2,327,869

0
980,395

0
42

9,000
39,131

12,000
2,913,414

10,000
2,853,000

9,000
2,367,000

9,000
2,313,000

9,000
2,367,000

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine


Agencija za policijsku potporu
Agencija za antidoping kontrolu
Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja

71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova


72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
74 korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE


Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

Proraunski korisnik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje za
rtve genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje
krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaanja u poljoprivredi i
ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje

59. Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini


60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i
62. Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
63. Hercegovine
64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
65. obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u
66. Bosni i Hercegovini
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
68. Agencija za policijsku potporu
69. Agencija za antidoping kontrolu
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
74 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

Postotak
izvrenja

Poveanje/
Smanjenje

izvrenja

(3/2)*100
4

(6-2)
5

Proraun za
Prvobitni zahtjev
2012. godinu bez
korisnika
upoljavanja
(ukljucujuci
Aneks ako ga
ima)
(3+6)

Proraun za
2012. godinu

Index (bez
uposljavanja)

(6/2)*100
6

1,809,435
1,037,922
4,657,926
1,877,565
53,656
2,510,810
801,032
42,317
171,656
447,600
582,050
4,019,333

851,877
420,255
1,381,312
946,340
29,869
768,780
111,459
16,586
63,282
219,257
317,995
2,060,080

47
40
30
50
56
31
14
39
37
49
55
51

-225,435
127,078
-1,494,926
-1,498,565
-22,656
785,190
-61,032
4,683
-134,656
-133,600
-388,050
-210,333

2,215,600
1,065,273
5,315,713
593,516
60,000
4,821,424
897,000
47,000
113,470
834,970
837,686
3,982,000

1,919,000
1,065,000
5,293,000
594,000
60,000
4,697,000
897,000
47,000
85,000
477,000
384,000
3,983,000

1,488,000
1,047,000
2,899,000
391,000
36,000
1,980,000
516,000
43,000
38,000
299,000
69,000
4,059,000

1,584,000
1,165,000
3,163,000
379,000
31,000
3,296,000
740,000
47,000
37,000
314,000
194,000
3,809,000

186,146
130,217
2,623,769

78,963
63,529
723,448

42
49
28

-62,146
60,783
239,231

253,737
156,700
2,906,922

210,000
231,000
2,893,000

115,000
193,000
2,399,000

124,000
191,000
2,863,000

14,756
40,924
364,963
1,302,064
278,749
548,656
4,231,499
1,139,885

8,026
21,883
149,210
542,098
121,453
198,719
1,809,485
512,471

54
53
41
42
44
36
43
45

-4,756
10,076
-65,963
-68,064
52,251
590,344
88,501
-294,885

25,000
163,500
588,159
1,385,944
380,000
996,000
4,380,385
1,111,500

25,000
54,000
588,000
1,367,000
380,000
426,000
3,532,000
1,080,000

11,000
60,000
273,000
1,239,000
331,000
475,000
3,562,000
579,000

10,000
51,000
299,000
1,234,000
331,000
1,139,000
4,320,000
845,000

0
3,084,246
668,063
578,852
329,632
337,662
216,934
83,906
116,861
59,072
181,957
265,942
247,431
275,047
65,988
178
044
178,044
35,987
52,288
37,113
1,634,997
141,843
30,936
223,863
7,998
43,537

0
1,809,925
299,762
268,719
122,270
115,436
143,743
39,508
64,643
14,838
121,138
123,811
109,473
84,967
29,724
53
855
53,855
10,901
28,017
10,925
458,604
65,833
11,163
77,830
5,911
20,971

#DIV/0!
59
45
46
37
34
66
47
55
25
67
47
44
31
45
30
30
54
29
28
46
36
35
74
48

265,000
1,865,754
146,937
129,148
-66,632
65,338
44,066
-34,906
-21,861
-19,072
1,529,043
-87,942
-49,431
2,662,953
-34,988
261
956
261,956
8,013
10,712
-2,113
-313,997
-41,843
-16,936
-36,863
-3,998
-6,537

228,500
7,021,636
1,274,000
849,500
380,000
380,000
298,200
90,700
195,000
40,000
1,762,391
423,136
466,000
33,996,112
99,950
200
000
200,000
45,000
69,288
39,784
1,560,000
169,271
23,779
486,558
10,000
72,000

229,000
4,979,000
836,000
495,000
380,000
290,000
298,000
90,000
170,000
40,000
1,762,000
305,000
473,000
340,000
100,000
232
000
232,000
32,000
79,000
43,000
1,560,000
173,000
27,000
521,000
10,000
58,000

265,000
2,904,000
576,000
707,000
328,000
461,000
298,000
52,000
117,000
40,000
84,000
198,000
200,000
140,000
31,000
100
000
100,000
46,000
46,000
36,000
1,490,000
114,000
15,000
188,000
5,000
44,000

265,000
4,950,000
815,000
708,000
263,000
403,000
261,000
49,000
95,000
40,000
1,711,000
178,000
198,000
2,938,000
31,000
440
000
440,000
44,000
63,000
35,000
1,321,000
100,000
14,000
187,000
4,000
37,000

0
197,453
25,714
18,851
22,691
27,265
43,824
1,239,206
99,626
211,130

0
82,641
10,061
10,532
10,587
4,993
16,225
479,895
49,516
69,103

#DIV/0!
42
39
56
47
18
37
39
50
33

31,000
-30,453
12,286
149
-8,691
34,735
-17,824
-1,060,206
-15,626
-22,130

0
246,402
33,930
67,810
23,000
59,000
77,846
191,000
105,200
310,280

0
246,000
33,000
40,000
23,000
54,000
95,000
191,000
104,000
486,000

31,000
152,000
43,000
20,000
16,000
14,000
30,000
182,000
86,000
149,000

31,000
167,000
38,000
19,000
14,000
62,000
26,000
179,000
84,000
189,000

26,420

12,472

47

3,580

38,871

39,000

31,000

30,000

2,345,797
19,373

640,084
7,668

27
40

1,857,203
12,627

4,215,500
34,014

4,216,000
34,000

4,059,000
32,000

4,203,000
32,000

393,432

176,357

45

-163,432

263,683

264,000

231,000

230,000

311,939
40,863

184,901
15,019

59
37

-223,939
7,137

120,100
153,391

120,000
107,000

88,000
18,000

88,000
48,000

100,943

48,338

48

-7,943

148,447

138,000

96,000

93,000

90,895
430,248
30,692
150,483
56,335
73,159
95,000
21,925

37,939
156,588
11,193
45,944
30,141
24,788
43,679
13,259

42
36
36
31
54
34
46
60

-25,895
1,752
3,308
-21,483
-16,335
21,841
-10,000
11,075

154,000
802,700
53,000
205,231
202,249
172,700
143,200
90,000

140,000
763,000
53,000
205,000
167,000
144,000
143,000
75,000

75,000
411,000
0
131,000
30,000
81,000
87,000
13,000

65,000
432,000
34,000
129,000
40,000
95,000
85,000
33,000

127,898
43,972,291

61,197
17,751,464

0
40

-55,898
3,861,709

73,500
91,297,358

47,000
51,736,000

72,000
36,765,000

72,000
47,834,000

Index

(6/2)*100
7

82
101
62
21
67
79
64
102
22
67
12
101
62
148
91
75
147
75
95
119
87
84
51
#DIV/0!
94
86
122
100
137
137
62
100
68
46
74
81
51
47
56
128
88
97
91
80
48
84
63
101
#DIV/0!
77
167
106
71
51
68
15
86
71
117
173
165
59
28
44
95
83
96
0
87
53
111
92
59
56
84

IZDACI ZA INOZEMNE KAMATE


Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje za
rtve genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje
krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaanja u poljoprivredi i
ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje

Poveanje/
Smanjenje

izvrenja

(3/2)*100
4

0
0

0
0

(6-2)
5

0
0

Proraun za
Prvobitni zahtjev
2012. godinu bez
korisnika
upoljavanja
(ukljucujuci
Aneks ako ga
ima)
(3+6)

Proraun za
2012. godinu

Index (bez
uposljavanja)

(6/2)*100
6

697,000
0

700,000
0

697,000
0

697,000
0

697,000

697,000

700,000

697,000

697,000

697,000

59. Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini


60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i
62. Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
63. Hercegovine
64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
65. obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u
66. Bosni i Hercegovini
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
68. Agencija za policijsku potporu
69. Agencija za antidoping kontrolu
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
74 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

#DIV/0!

Index

(6/2)*100
7

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

MATERIJALNI IZDACI
Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

Proraunski korisnik

1.
10.
11.
12.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine


Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

Postotak
izvrenja

Poveanje/
Smanjenje

izvrenja

(3/2)*100
4

Prvobitni zahtjev
korisnika (ukljucujuci
Aneks ako ga ima)

(6-2)
5

Proraun za 2012.
godinu bez
upoljavanja

Proraun za 2012.
godinu

(3+6)

Index (bez
uposljavanja)

(6/2)*100
6

Index

(6/2)*100
7

2,822,567
870,248
1,178,945
16,125,644

1,133,708
391,706
624,580
8,004,334

40
45
53
50

-308,567
-136,248
-723,945
266,356

3,805,000
1,680,070
1,469,226
16,921,650

3,508,000
1,190,000
937,000
16,666,000

2,514,000
734,000
455,000
16,392,000

2,676,000
852,000
632,000
15,879,000

89
84
39
102

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine


13.
14. Agencija za promidbu stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje za
16. rtve genocida iz 1995. godine
17. Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
18. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
2. Predsjednitvo Bosne i Hercegovine
20. Regulatorna agencija za komunikacije
21. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
22. Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

1,008,090
521,573
4,723,027

439,927
265,614
1,905,833

44
51
40

-298,090
50,427
-61,027

1,262,737
603,100
5,282,494

1,170,000
664,000
5,269,000

710,000
572,000
4,662,000

829,000
562,000
5,032,000

70
110
99

99,546
311,793
1,208,318
4,271,489
3,316,942
1,222,910
1,477,259
13,083,840

37,985
156,841
487,819
1,901,834
1,404,327
598,533
705,484
5,632,711

38
50
40
45
42
49
48
43

-11,546
42,207
-191,318
-1,183,489
8,058
78,090
10,741
-555,840

166,000
490,570
1,704,629
3,573,444
3,452,273
1,835,000
2,446,000
13,789,385

157,000
346,000
1,691,000
3,555,000
3,452,000
1,765,000
1,877,000
12,941,000

88,000
354,000
1,017,000
3,088,000
3,325,000
1,301,000
1,488,000
12,528,000

79,000
324,000
1,135,000
3,120,000
3,208,000
1,513,000
2,132,000
12,407,000

88
114
84
72
100
106
101
96

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine


krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine

2,192,369
0
4,168,416
1,968,782
5,147,557
5,577,673
5,981,996
46,002,344

975,059
0
2,321,770
826,787
2,158,063
2,033,923
1,577,507
17,488,458

44
#DIV/0!
56
42
42
36
26
38

-969,369
1,037,000
-168,416
-278,782
-505,557
-603,673
-399,996
-6,151,344

2,552,635
1,023,600
8,387,400
2,738,000
5,236,582
6,500,000
5,607,000
75,460,083

2,504,000
999,000
6,207,000
2,303,000
4,094,000
6,560,000
5,520,000
69,841,000

1,223,000
1,037,000
4,000,000
1,690,000
4,642,000
4,974,000
5,582,000
39,851,000

1,966,000
56
1,037,000 #DIV/0!
6,188,000
96
2,271,000
86
4,662,000
90
5,828,000
89
5,449,000
93
42,738,000
87

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
4.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
5.
50.
51.
52.

Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka


Bosne i Hercegovine
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
j Bosne i Hercegovine
g
Institut za akreditiranje
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
ruralnom razvoju
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine

7,104,796
1,515,361
4,505,733
574,140
645,602
540,054
365,384
872,251
295,879
702,358
3,231,759
453,246
330,631
,
99,739
5,185,903
409,938
138,716
509,713
70,026
245,731
0
479,188
1,467,581
86,422
206,415

2,668,450
648,885
2,123,004
284,609
373,753
261,451
158,814
367,182
122,369
256,340
1,392,856
200,946
155,526
,
28,312
2,285,037
198,504
61,629
209,725
38,614
106,941
0
201,196
682,462
38,416
102,351

38
43
47
50
58
48
43
42
41
36
43
44
47
28
44
48
44
41
55
44
#DIV/0!
42
47
44
50

-184,796
-111,361
-599,733
63,860
-194,602
-91,054
-38,384
-130,251
-43,879
-47,358
-1,793,759
-31,246
-7,631
,
-1,739
-266,903
-40,938
-20,716
-30,713
-7,026
-731
153,000
-91,188
-199,581
34,578
-9,415

9,085,140
1,628,800
7,247,000
638,273
4,366,891
793,636
630,300
36,421,112
372,750
960,000
2,274,252
410,726
457,753
,
146,284
5,458,000
567,971
153,279
864,558
93,500
383,000
0
474,000
1,819,102
118,730
297,700

9,073,000
1,626,000
5,780,000
638,000
4,343,000
671,000
639,000
1,360,000
374,000
992,000
2,275,000
394,000
459,000
,
150,000
5,390,000
565,000
157,000
913,000
94,000
325,000
0
474,000
1,816,000
114,000
261,000

6,920,000
1,404,000
3,906,000
638,000
451,000
449,000
327,000
742,000
252,000
655,000
1,438,000
422,000
323,000
,
98,000
4,919,000
369,000
118,000
479,000
63,000
245,000
153,000
388,000
1,268,000
121,000
197,000

8,663,000
97
1,350,000
93
4,819,000
87
638,000
111
4,161,000
70
409,000
83
319,000
89
4,281,000
85
247,000
85
956,000
93
1,558,000
44
417,000
93
351,000
,
98
96,000
98
4,877,000
95
346,000
90
108,000
85
471,000
94
60,000
90
229,000
100
153,000 #DIV/0!
339,000
81
1,411,000
86
109,000
140
189,000
95

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje

54,329
201,213
298,066
1,726,718
210,444
507,527

28,525
86,035
135,247
700,884
104,538
219,790

53
43
45
41
50
43

-24,329
-38,213
-3,066
-1,040,718
-24,444
-55,527

91,310
276,000
445,706
745,700
236,000
659,496

88,000
327,000
463,000
735,000
233,000
829,000

30,000
163,000
295,000
686,000
186,000
452,000

29,000
205,000
281,000
660,000
181,000
538,000

55
81
99
40
88
89

92,879
3,020,178
2,602,577

54,166
1,016,196
759,128

58
34
29

-19,879
-474,178
1,711,423

87,271
5,586,624
4,510,872

88,000
5,464,000
4,513,000

73,000
2,546,000
4,314,000

69,000
3,862,000
4,442,000

79
84
166

Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini


59.
6. Sud Bosne i Hercegovine
60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i
62.
Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
63. Hercegovine
64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
65. obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u
66. Bosni i Hercegovini
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
68. Agencija za policijsku potporu
69. Agencija za antidoping kontrolu
7. Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
72. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

221,841

95,541

43

40,159

296,267

297,000

262,000

262,000

118

698,812

330,404

47

-182,812

649,763

632,000

516,000

507,000

74

597,577
255,375

326,743
106,335

55
42

-295,577
-53,375

425,200
613,961

427,000
499,000

302,000
202,000

298,000
253,000

51
79

274,496

141,283

51

-14,496

464,997

381,000

260,000

250,000

95

374,170
1,659,360
277,109
308,177
1,310,147
316,213
670,370
2,446,604

168,003
566,963
129,096
111,110
269,332
100,744
125,243
1,054,720

45
34
47
36
21
32
19
43

-16,170
-237,360
-209,109
823
-345,147
-82,213
-293,370
-720,604

565,700
2,721,178
430,000
434,231
1,500,000
697,949
1,531,836
3,500,000

484,000
2,579,000
430,000
435,000
1,501,000
592,000
1,230,000
3,499,000

358,000
1,422,000
68,000
309,000
965,000
234,000
377,000
1,726,000

346,000
1,609,000
336,000
300,000
1,241,000
280,000
678,000
3,726,000

96
86
25
100
74
74
56
71

73. Sredinja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH

123,540

67,532

55

-37,540

280,000

260,000

86,000

153,000

70

74. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije


8. Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine

144,080
162,257
691,789

61,863
71,229
279,736

43
44
40

112,920
-30,257
-167,789

438,210
185,000
861,563

284,000
176,000
775,000

257,000
132,000
524,000

257,000
146,000
527,000

178
81
76

172 563 742


172,563,742

71 150 561
71,150,561

#DIV/0!
41

0
17 246 742
-17,246,742

269 884 469


269,884,469

219 320 000


219,320,000

155 317 000


155,317,000

178 512 000


178,512,000

#DIV/0!
90

UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

..

2011.

2012

1.
2.
3.

4.

5
5.

6.

0
0
4,473

, , , , ,
650,000 ,
3,162,000 1.595.000 : 605.000

1.139.000 39.000 (
), 1.024.000
"
1,139,000 " (
) : 561.000 ,
64.000 , 351.000 ,
48.000. 40.000 :
18.000 , 7.000 ,
1.000 , 14.000 . 37.000
.
150 000
150,000

500.000 : 71.000 ,
215.000 , 36.000 ,
120.000 , 3.000 , 5.000
300,000 - . - 50.000 .

1,342,638

7.
8.
9.

0
0
8,170

10.
11.

0
5,973

12.

2011 2012. 250.000 ,


371,000 16.000 ,

1,806,992


11,000 .
7,000
0
25.000 , ( -) 495.000 , 2
596,000 72.000 ( 36.000 ), 4.000
586,000 , ,
30.000
, 200.000
, 50.000
, 500.000

2,230,000

..

2011.

2012


13.
14.

15.
-
16. 1995.

17.

0
0

268,540

2012. 540.000 .
87.000 : 20.000 , 5000
627,000 58.000 .

104,561

108,000

18.

19.

20.

21.

0
0

3,214,291

256,286

3.680 , 12.500 , 3 . 2.220


31,000 , 30 2.600 10.000.

8.281.000 : 97.000 ,
( ) 4.000.000 , ( w) 18.000 , ( ) 3.893.000 ,
( ) 250.000
8,281,000 , 23.000 .
300.000

300 000 :

(
(

, )
65.000 , 25.000 ,
( ) 60.000
, 90.000 , 5.000 , 3.000
, ( ) 1.000 , ,
52.000 . :

300,000 .13.

44,920

1.880.000 : 1.724.000 ,
95.000 , 3.000 ,
51.000 , 7.000 . :
.
1,880,000 .

23,142

1.520.000 .
1.022.000 :
620.000 (610.000 ),
2,542,000 400.000 , 2.000 .

..

2011.

2012

22.

1,378,519

23.


24. ,

13.100.000 .
1.060.000 , ,
, , , .
6.000.000
20,160,000 .
, , , ,
395,000 .
,
1.835.000
- 2012. 6.000
1,841,000
6
334.000 , 150.000 ,
59.000 , ,
72.000 .
40.000

25.

235,414

615,000
1
50.000 , 80.000 ,
47.000

26.

27.

28.
29.

2,043,252

1,265,744

0
13,090

177,000
500.000
. :
-499.500; -113.000 ; 247.500 ; -34.5000 ; 40.000
1,500,000 ; 58.000 .
13.019.000 ,
3.000.000 .
2.636.000 ,
2,636,000 .
527,000 ( )

..

2011.

2012

,
30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.

2,411,618

0
358,602

98,324
1,788
0

20,896
0
1,602,442
0
0
0

39,895
0

7.431.000 : 23.000 ,
4.000 , 4.000 ,
6.000 , 4.000 ,
3.900.000 , ( 3 1 )
180.000 , 1.000.000 ,
7,431,000 - 2.310.000 .

12,000 ,
0

75,000 (,) .
985.000 (430.000 , 555.000 ),
1,480,000 105.000 , 390.000.
30,000 ,
5,000 5.000
481.000 :
31.000 (
(

13.000 ),
: 100.000 ,
200.000 ,
481,000 150.000
0
0
0
6,000
0
2012.
6.000.000 (2.000.000 , 1.000.000
3.000.000
). 2011.

. , ,
,
. 2012.
100.000 .
3,600,000
0

..

2011.

2012

45.
46.
47.

0
0
0

48.


49.

50.
51.
52.
53.
54.

0
0
0
0
0

w
( ,,, ,),
6,000 , -.
0
4,000 .
10,000 ( )
9000, 20.000,
75,000 1000, 5000 1 40000.

: 28.000 20
, 2.500,00 ,
, 10.500 ,
20.000,00
, .
1,061,000
4,000 3 w
0
0
0

55.
55

56.
57.

0
0
0

58.

59.

2,000

60.

61.

62.
,
63.
64.

65.

66.

5,369

30,000
30
000

6,000
0


19,000 ,
8.000 : 4.000 ,
8,000 1.000 , 3.000 .

133,455

0
0

0
0

35,000

..

2011.

2012

67.

96,774

68.
69.

0
0

70.

6.400 , 1.400 ,
230.000 , 22.200 ,
750,000 490.000
2011.
,
20,000
0

,
.
48,000
, , (
,

35 000 ). , ,
,

71.

72
72.


73.

74.

28,002

2,360,000

1 133 000
1,133,000

: 105.000 , (569.880),
21.900 , 66.400 ;
19.500 , 302.500 w, 197.500
, 48.500 , 1.900 , 60.140

4,000 , ,

0
16,813,170

193,000
69,710,000

NABAVA ZEMLJITA
R
.
bR.br.
r
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
3 12.
4 13.
5 14.
6 15.
7 16.
8 17.
9 18.
0 19.
20.
2 21.
3 22.
4 23.
5 24.
6 25.
7 26.
8 27.
9 28.
0 29.
30.
2 31.
3 32.
4 33.
5 34.
6 35.
7 36.
8 37.
9 38.
0 39.
40.
2 41.
3 42.
4 43.
5 44.
6 45.
7 46.
8 47.
9 48.
0 49.
50.
2 51.
3 52.
4 53.
5 54.
6 55.
7 56.
8 57.
9 58.
0 59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72
73
74

Proraunski korisnik

Nacrt
prorauna za
2011. godinu

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
g
j za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
g
Agencija
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini
Ured koordinatora za reformu javne uprave
Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine
Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Hercegovini
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
Agencija za policijsku potporu
Agencija za antidoping kontrolu
Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.

Poveanje/
Smanjenje

izvrenja

(3/2)*100
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2,925
0
0
0
26,925

0
0
0
0
0
0
2,925
0
0
0
2,925

(6-2)
5

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Proraun za
Prvobitni
Proraun za
Index (bez
2012. godinu
zahtjev
2012. godinu uposljavanja)
bez
korisnika
(ukljucujuci
Aneks ako ga
(3+6)
(6/2)*100
ima)
6

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
519,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
11

0
0
0
0
0
0
-2,925
0
0
0
-26,925

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
519,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1,928

Index

(6/2)*100
7

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0

NABAVA GRAEVINA
Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje za rtve
genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama

(3/2)*100
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,130,783
0
0
14,849

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
17,316
0
0
0
1,323,010
0
0
235,414
550,709
910,921
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
41,901
0
0
71,158
354,728
11,583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

56. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine

57.
58.
59.
60.
61.

Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini


Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovin
Ured koordinatora za reformu javne uprave
Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i
62. Hercegovine

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

63. Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine


64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovin
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u
65. Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i
66. Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i
66. Hercegovini
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovin
68. Agencija za policijsku potporu
69. Agencija za antidoping kontrolu
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
74 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcij
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Proraun za
Poveanje/ Smanjenje Prvobitni zahtjev 2012. godinu bez
korisnika
upoljavanja
(ukljucujuci
Aneks ako ga
ima)
(6-2)
(3+6)
5

izvrenja

Proraun za
2012. godinu

Index (bez
uposljavanja)

Index

(6/2)*100

(6/2)*100
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,130,783
0
0
-14,849

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,400,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,900,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
256
#DIV/0!
#DIV/0!
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
-17,316
0
0
0
-1,323,010
0
1,835,000
-235,414
-550,709
-910,921
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
62,600
3,050,000
0
0
12,300,000
0
1,835,000
0
0
2,200,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
0
0
0
0
0
0
2,825,000
0
0
0
0
0

0
0
63,000
0
0
0
12,581,000
0
1,835,000
0
0
2,200,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
0
0
0
0
0
0
2,825,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,835,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
364
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
951
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
242
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0

0
0

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
0
0
0
25,077
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
3,585,816
55,000
0
0

0
0
0
0
3,586,000
55,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
14,300
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

4,208,079

479,370

0
0
0
0
-25,077
0
0
0
0
-2,373,079

34,313,416

32,045,000

1,835,000

762

0
#DIV/0!
#DIV/0!
0

0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3
#DIV/0!
#DIV/0!
30
64
1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
11

0
#DIV/0!
#DIV/0!
0

0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0

0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
44

NABAVA OSTALIH STALNIH SREDSTAVA


Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo
Bosne i Hercegovine
j
j
p

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

(3/2)*100
4

(6-2)
5

Proraun za
Prvobitni
2012. godinu
zahtjev
bez
korisnika
(ukljucujuci
Aneks ako ga
ima)
(3+6)

Proraun za
Index (bez
2012. godinu uposljavanja)

Index

(6/2)*100

(6/2)*100
7

Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih
poslova
Bosne i Hercegovine
j
g
i Hercegovine
g
j
p
g j
Hercegovini
Ured za jveterinarstvo Bosni i Hercegovinip
j j
mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine


Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

0
0
0
0

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0

0
0

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
14,000
0
0

0
0
0
0
14,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

22. Uprava za neizravno


oporezivanje
i Hercegovine
j
p
jBosne
g
23. Hercegovine

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Poveanje/ Smanjenje

izvrenja

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za


izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta

31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC


Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i
32. Hercegovine
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
34. Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
35. Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
36. Agencija
ij za dravnu
d
slubu
l b Bosne i Hercegovine
i
37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
39. Institut za mjeriteljstvo BiH

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
/
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
/
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
/
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

63.
64.
65.
66.
66.
67.
68.
69.
70.

Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine


Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje
Bosne
j
j i Hercegovine
p
j
poljoprivredi i ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcijaj za ekonomsko planiranjep
Hercegovini
Ured koordinatora za reformu javne uprave
Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
kvalitete Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Bosne i Hercegovine
Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i
Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti
visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
sigurnost u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
sigurnost u Bosni i Hercegovini
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
Hercegovine
Agencija za policijsku potporu
Agencija za antidoping kontrolu
Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja

71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova


72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
74 protiv korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
0
0
0

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0

14
000
14,000

14
000
14,000

#DIV/0!

#DIV/0!

Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Hercegovine

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine


Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
i Hercegovine
Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
i mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine

18. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

(3/2)*100
4

0
0
4,473
1,342,638
0
0
0
0
8,170
0
5,973
317,999
0
0
229,691
0
0

0
0
0
791,791
0
0
0
0
0
0
4,893
49,678
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

256,286
44,920
23,142

0
22,460
0

22. Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
23. Hercegovine

0
0
1,492,543
354,823
0
13,090
2,277,368

0
0
0
9,083
0
5,520
1,500,322

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

358,602
0
98,324
1,788
0
20,896
0
1,602,442

0
0
0
1,788
0
6,980
0
0

0
0
0
39,895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,369
0
133,455
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,281
0
40,856
0

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za


izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta

31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC


Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i
32. Hercegovine
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
34. Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
35. Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
36. Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
39. Institut za mjeriteljstvo BiH
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine


Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
poljoprivredi i ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje
Hercegovini
Ured koordinatora za reformu javne uprave
Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
kvalitete Bosne i Hercegovine
Bosne i Hercegovine
Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i
Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
sigurnost u Bosni i Hercegovini
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
Hercegovine
Agencija za policijsku potporu
Agencija za antidoping kontrolu
Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja

71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova


72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
74 protiv korupcije
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
74 protiv korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

Prvobitni
zahtjev
korisnika
(ukljucujuci
Aneks ako ga
ima)

(6-2)
5

0
59
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
82
16
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!

19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine


20. Regulatorna agencija za komunikacije
21. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Poveanje/
Smanjenje

izvrenja

Proraun za 2012.
Proraun za 2012.
godinu bez
godinu
upoljavanja

(3+6)

Index (bez
uposljavanja)

Index

(6/2)*100

(6/2)*100
7

#DIV/0!
#DIV/0!
305,567
89
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
404
#DIV/0!
9,208
63
#DIV/0!
#DIV/0!
331
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
16,857
6
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
16
#DIV/0!
#DIV/0!
273
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

476,000
0
749,527
-1,267,638
0
0
1,000
0
-8,170
0
-5,973
-267,999
0
0
397,309
0
31,000

1,308,000
700,000
17,937,253
1,162,669
160,000
446,502
100,000
32,000
80,465
441,300
680,200
400,000
107,000
79,500
780,000
27,100
55,000

613,000
500,000
13,668,000
1,199,000
130,000
447,000
100,000
19,000
33,000
521,000
550,000
200,000
59,000
27,000
760,000
27,000
42,000

476,000
0
754,000
75,000
0
0
1,000
0
0
0
0
50,000
0
0
627,000
0
31,000

10,807,210

4,057,000

42,714
-44,920
1,496,858

300,000
1,910,000
1,771,000

300,000
1,910,000
1,276,000

299,000
0
1,520,000

#DIV/0!

160,000

3,060,000

160,000

160,000

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

125,000

205,000

#DIV/0!

#DIV/0!

46,000
0
-1,492,543
-354,823
0
-13,090
-2,240,368

50,000
755,500
800,000
2,000,000
986,000
150,000
2,709,900

28,000
54,000
800,000
300,000
986,000
84,000
2,670,000

46,000
0
0
0
0
0
37,000

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

54
85
#DIV/0!
642
117

#DIV/0!

12,000

173,400

173,000

12,000

#DIV/0!

#DIV/0!

-358,602
75,000
-98,324
-1,788
5,000
-20,896
0
-1,602,442

1,555,000
75,000
1,100,000
100,000
25,000
100,000
20,000
600,000

410,000
75,000
1,085,000
100,000
25,000
113,000
20,000
600,000

0
75,000
0
0
5,000
0
0
0

114
#DIV/0!
1,103
5,593
#DIV/0!
541
#DIV/0!
37

0
6,000
0
-39,895
0
0
0
4,000
0
95,000
0
4,000
0
0
0
0
0
0
0
2,000
-5,369
8,000
-133,455
0

30,000
23,100
5,000
3,100,000
24,990
15,000
10,000
49,000
70,000
1,308,000
500,300
4,000
0
160,000
70,000
30,000
89,000
2,000
10,000
50,000
9,000
31,644
97,500
30,000

30,000
12,000
5,000
3,100,000
25,000
15,000
10,000
49,000
26,000
0
437,000
4,000
0
120,000
23,000
30,000
89,000
2,000
5,000
50,000
9,000
32,000
13,000
30,000

0
6,000
0
0
0
0
0
4,000
0
95,000
0
4,000
0
0
0
0
0
0
0
2,000
0
8,000
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
7,770
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
168
#DIV/0!
10
#DIV/0!

50,000

49,000

0
50
0

0
3
#DIV/0!
42
66

0
#DIV/0!
0
100
#DIV/0!
33
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
117
#DIV/0!
31
#DIV/0!
#DIV/0!

117
4,252
5,514

117
0
6,568

0
0
0
2

0
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0

#DIV/0!

15,000

6,000

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

48,500

30,000

#DIV/0!

#DIV/0!

96,774
0
0
0

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

-96,774
0
0
0

1,000,000
50,000
25,000
3,781,000

786,000
50,000
24,000
366,000

0
0
0
0

812
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0

214,184
1,945,000
15,000

239,000
1,945,000
15,000

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

343,000

477,000

104,000

343,000

193,000

0
-4,098,661

67,009,217

42,056,000

4,630,000

482

53

8,728,661

2,439,652

#DIV/0!
28

R.br.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.

izvrenja
(3/2)*100

3.

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine


Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
18. Hercegovine

821,300

4,473

821,300

43. Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine


30. Direkcija za implementiranje CIPS projekta

821,300
821,300

39,895
2,277,368

5
277

22.
72
20.
21.

Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine


Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

821,300
821,300
821,300
821,300

0
0
44,920
23,142

0
0
5
3

4.
34.
28.
26.

Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine


Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
Hercegovine
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine
Institut za mjeriteljstvo BiH

821,300
821,300
821,300
821,300

1,342,638
98,324
0
1,492,543

163
12
0
182

821,300
821,300
821,300
821,300
821,300

96,774
229,691
0
0
1,602,442

12
28
0
0
195

11. Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine


j
j
Generalno tajnitvo
Vijea
ministara Bosne i
10. Hercegovine
2. Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
6. Sud Bosne i Hercegovine
50. Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i
32. Hercegovine
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja

821,300

5,973

821,300
821,300
821,300
821,300

0
0
0
0

0
0
0
0

821,300
821,300

358,602
0

44
0

19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine


27. Dravna agencija za istrage i zatitu

821,300
821,300

256,286
354,823

31
43

71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
23. Hercegovine
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini
31. BHMAC
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine
53. Ured za zakonodavstvo
37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
74 protiv korupcije
7. Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
35. Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
56. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine

821,300

821,300
821,300

0
317,999

0
39

821,300
821,300
821,300
821,300

0
0
0
20,896

0
0
0
3

821,300
821,300
821,300
821,300
821,300
821,300

0
0
1,788
0
13,090
0

0
0
0
0
2
0

67.
15.
25.
1.
39.

Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaanja u


49. poljoprivredi i ruralnom razvoju
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
13. Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i
59. Hercegovini
68. Agencija za policijsku potporu
47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i
64. Hercegovini
17. Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
9. Hercegovine
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
40. Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
55. Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje
63. Bosne i Hercegovine
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
66. sigurnost u Bosni i Hercegovini
Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za
24. izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i
14. Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje
16. i mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
48. Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
36. Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
44. Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
69. Agencija za antidoping kontrolu
54. Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
8. Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
45. Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje
62. kvalitete Bosne i Hercegovine
41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz
65. oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
42. Arhiv Bosne i Hercegovine
58. Direkcija za ekonomsko planiranje
51. Odbor dravne slube za albe
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
52. Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
74 protiv korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

821,300

821,300

821,300
821,300
821,300

0
0
0

0
0
0

821,300
821,300

0
0

0
0

821,300
821,300

8,170
0

1
0

821,300
821,300

0
0

0
0

821,300

821,300

821,300

821,300

821,300
821,300
821,300
821,300
821,300
821,300
821,300
821,300

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

821,300
821,300

0
0

0
0

821,300
821,300
821,300
821,300

133,455
0
0
5,369

16
0
0
1

821,300
821,300
821,300
821,300
821,300
821,300

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

60,776,200

8,728,661

#DIV/0!
14

Poveanje/
Smanjenje
(6-2)
5

Prvobitni
zahtjev
korisnika
(ukljucujuci
Aneks ako ga

Proraun za 2012.
Proraun za 2012.
godinu bez
godinu
upoljavanja
(3+6)

Index (bez
uposljavanja)

Index

(6/2)*100

(6/2)*100

12,846,700

17,937,253

13,668,000

2,184

1,664

3,235,700

10,807,210

4,057,000

1,316

494

2,278,700
1,848,700

0
0

3,100,000
2,709,900

3,100,000
2,670,000

377
330

377
325

-661,300
1,123,700
1,088,700
454,700

0
0
0
0

3,060,000
1,945,000
1,910,000
1,771,000

160,000
1,945,000
1,910,000
1,276,000

373
237
233
216

19
237
233
155

377,700
263,700
164,700
-21,300

0
0
0
0

1,162,669
1,100,000
986,000
800,000

1,199,000
1,085,000
986,000
800,000

142
134
120
97

146
132
120
97

-35,300
-61,300
-767,300
-208,300
-221,300

0
0
0
0
0

1,000,000
780,000
755,500
1,308,000
600,000

786,000
760,000
54,000
613,000
600,000

122
95
92
159
73

96
93
7
75
73

-271,300

680,200

550,000

83

67

-300,300
-321,300
-374,300
-384,300

0
0
0
0

441,300
700,000
446,502
500,300

521,000
500,000
447,000
437,000

54
85
54
61

63
61
54
53

-411,300
-455,300

0
0

1,555,000
3,781,000

410,000
366,000

189
460

50
45

-521,300
-521,300

0
0

300,000
2,000,000

300,000
300,000

37
244

37
37

-582,300

214,184

239,000

26

29

-616,300
-621,300

0
0

125,000
400,000

205,000
200,000

15
49

25
24

-648,300
-691,300
-701,300
-708,300

0
0
0
0

173,400
160,000
160,000
100,000

173,000
130,000
120,000
113,000

21
19
19
12

21
16
15
14

-717,300
-721,300
-721,300
-732,300
-737,300
-746,300

0
0
0
0
0
0

477,000
100,000
100,000
89,000
150,000
75,000

104,000
100,000
100,000
89,000
84,000
75,000

58
12
12
11
18
9

13
12
12
11
10
9

-821,300

1,308,000

159

-762,300

107,000

59,000

13

-771,300
-771,300
-772,300

0
0
0

50,000
50,000
49,000

50,000
50,000
49,000

6
6
6

6
6
6

-772,300
-779,300

0
0

50,000
55,000

49,000
42,000

6
7

6
5

-788,300
-789,300

0
0

80,465
31,644

33,000
32,000

10
4

4
4

-791,300
-791,300

0
0

30,000
30,000

30,000
30,000

4
4

4
4

-791,300

30,000

30,000

-791,300

48,500

30,000

-793,300

50,000

28,000

-794,300

79,500

27,000

10

-794,300
-795,300
-796,300
-796,300
-797,300
797,300
-798,300
-801,300
-802,300

0
0
0
0
0
0
0
0

27,100
70,000
25,000
24,990
25,000
70,000
20,000
32,000

27,000
26,000
25,000
25,000
24,000
23,000
20,000
19,000

3
9
3
3
3
9
2
4

3
3
3
3
3
3
2
2

-806,300
-806,300

0
0

15,000
15,000

15,000
15,000

2
2

2
2

-808,300
-809,300
-811,300
-812,300

0
0
0
0

97,500
23,100
10,000
9,000

13,000
12,000
10,000
9,000

12
3
1
1

2
1
1
1

-815,300
-816,300
-816,300
-817,300
-819,300
-821,300

0
0
0
0
0
0

15,000
5,000
10,000
4,000
2,000
0

6,000
5,000
5,000
4,000
2,000
0

2
1
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0

0
-18,720,200

67,009,217

42,056,000

110

69

NABAVA STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA


8215
Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

Poveanje/
Smanjenje

Proraun za
Prvobitni
2012. godinu
zahtjev
bez
korisnika
(ukljucujuci upoljavanja
Aneks ako ga
ima)
(3+6)

izvrenja

Index

(6/2)*100

(6/2)*100
7

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3,498
0
0

0
0
0
0
0
3,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

10. Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine


11. Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
13. Hercegovine

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0

0
0

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0

0
0

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

-3,196,975
0
0
0
0

3,904,790
0
0
0
0

3,905,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0

122
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
-130,250

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2,204,400

0
1,004,000

0
4,000

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
748

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

14. Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini


15. Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i
16. mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
17. Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
18.
19.
20.
21.
22.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine


Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
23. Hercegovine

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za


izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta

3,196,975

134,250

31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC


Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i
32. Hercegovine
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
34. Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
35. Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
36. Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
39. Institut za mjeriteljstvo BiH
40. Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
42. Arhiv Bosne i Hercegovine
43. Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
44. Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
45. Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine
48. Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
49. poljoprivredi i ruralnom razvoju
50. Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
51. Odbor dravne slube za albe
52. Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
53. Ured za zakonodavstvo
54. Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
55. Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
56. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
58. Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i
59. Hercegovini
60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje
62. kvalitete Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje
63. Bosne i Hercegovine
64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti
65. visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
66. sigurnost u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
66. sigurnost u Bosni i Hercegovini
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
67. Hercegovine
68. Agencija za policijsku potporu
69. Agencija za antidoping kontrolu
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73 Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
74 korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

(6-2)
5

Index (bez
uposljavanja)

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
9. Hercegovine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(3/2)*100
4

Proraun za
2012. godinu

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
147

#DIV/0!

#DIV/0!
3,331,225

0
-3,327,225 6,112,688

4,912,000

4,000

REKONSTRUKCIJA I INVESTICIJSKO ODRAVANJE

R.br.

Proraunski korisnik

Nacrt
prorauna za
2011. godinu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine

9.
10.
11.
12.

Izvrenje I-VI
2011.

Postotak
izvrenja

Poveanje/ Smanjenje

izvrenja

(3/2)*100
4

Prvobitni zahtjev Proraun za


korisnika
2012. godinu bez
upoljavanja

(6-2)
5

Proraun za
2012. godinu

Index (bez
uposljavanja)

(3+6)

(6/2)*100
6

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
7,425,800
0
0
50,000
0
0

0
0
5,563,000
0
0
50,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine


Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovin
Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovin
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i
mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

0
0
0
358,210

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
-358,210

0
0
0
200,000

0
0
0
100,000

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
28

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
55,509

92,837
0
0
0
0
0
55,508

0
0
0
0
0
0
-55,509

473,000
0
550,000
0
0
0
0

473,000
0
450,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

#DIV/0!

#DIV/0!

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Povjerenstvo za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
93,975
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

0
3,590,000
0
0
0
0
0
0

0
3,590,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine


Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
Dravno regulatorno povjerenstvo za elektrinu energiju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovin
Direkcija za ekonomsko planiranje

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,125,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 800 000
1,800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,735,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 800 000
1,800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

59. Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini


60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete
62. Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
63. Hercegovine
64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovin
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti
65. visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost
66. u Bosni i Hercegovini

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0

0
0

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine


Agencija za policijsku potporu
Agencija za antidoping kontrolu
Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
74. korupcije

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
300,000
0
0
0

0
0
0
300,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
-413,719

17,513,800

15,061,000

#DIV/0!
#DIV/0!
3,640

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

413,719

242,320

59

Index

(6/2)*100
7

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0

TEKUI GRANTOVI
Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna za
2011. godinu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
13. Hercegovine
14. Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini

Poveanje/ Smanjenje

izvrenja
(3/2)*100
4

(6/2)*100
7

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0

200,000
2,000,000

200,000
2,000,000

0
0

0 #DIV/0!
0 #DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

0
0
308,592
0
0
0
0
909,969
0
0
0
0
0
315,231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,459,856
0
0

0
0
0
0
0
0
0
121,857
0
0
0
0
0
200,634
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,606,910
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
50,408
0
0
0
0
-909,969
0
0
0
0
0
-315,231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-38,459,856
0
0

0
0
380,000
0
0
0
0
3,485,000
0
294,000
100,000
0
0
5,550,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
609,919,000
0
0

0
0
380,000
0
0
0
0
3,485,000
0
294,000
100,000
0
0
5,550,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
359,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50. Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine


51. Odbor dravne slube za albe
52. Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovin

0
0
0

0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!

53. Ured za zakonodavstvo

#DIV/0!

0 #DIV/0!

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

0
0

0
0

0
0

0
0

0 #DIV/0!
0 #DIV/0!

62.
63.
64.
65.
66.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72
73

74 Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije


UKUPNO PRORAUNSKI KORISNICI

0
0

(6/2)*100
6

0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
20,897,000
100
0
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!

Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine


Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini
Ured koordinatora za reformu javne uprave
Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i
Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
Hercegovine
Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u
Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u
Bosni i Hercegovini
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
Agencija za policijsku potporu
Agencija za antidoping kontrolu
Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Sredinja harmonizacijska jedinica

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

(3+6)

Index

0
0
980,000

47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine


48. Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine
49. ruralnom razvoju

0
0
0
0
0
0
0
0

(6-2)
5

Index (bez
uposljavanja)

0
0
13,510,000

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

#DIV/0!
#DIV/0!

Proraun za 2012.
godinu

0
0
1,000,000

Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje za


rtve genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Direkcija za implementiranje CIPS projekta
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo BiH
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

0
0
0

Proraun za 2012.
godinu bez
upoljavanja

0
0
2,085
-934,398
0
0
0
0
0
0
0
0

15. Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini

0
0
977,915
934,398
0
0
0
0
0
0
0
0

Prvobitni zahtjev
korisnika
(ukljucujuci Aneks
ako ga ima)

0
0

0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
13
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
64
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
48
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
359,000
0
0
0
0
4,880,000
0
294,000
200,000
0
0
4,050,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
116
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

41,905,961

18,929,401

45

0
-40,566,961

622,928,000

25,519,000

1,339,000

30,680,000

#DIV/0!
3

0
0
0
0
0
#DIV/0!

KAPITALNI GRANTOVI
R
.
bR.br.
r
.

Postotak
izvrenja

Izvrenje I-VI
2011.
Proraunski korisnik

Nacrt prorauna za
2011. godinu

7 1. Parlamentarna skuptina Bosne i Hecregovine


8 2. Predsjednitvo Bosne i Hecregovine
9 3. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i
5 9. Hercegovine
0 4.
5.
2 6.
3 7.
4 8.

izvrenja
(3/2)*100
4

Poveanje/ Smanjenje

138,674

(6-2)
5

Proraun za
Prvobitni zahtjev
2012. godinu bez
korisnika
upoljavanja
(ukljucujuci
Aneks ako ga
ima)
(3+6)

Proraun za
2012. godinu

Index (bez
uposljavanja)

(6/2)*100
6

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

-80,120
-3,663,356
-8,275

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
34,610
-10,311
1,984
-5,438

Index

(6/2)*100
7
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
1,074,831

1,075,000

99,000

1,075,000

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

71,717

#DIV/0!

Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine


Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

8,803
44,297
-4,464

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

603

#DIV/0!

0 14. Agencija za promidbu stranih ulaganja Bosni i Hercegovini


15. Ured za veterinarstvo Bosni i Hercegovini
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i
2 16. mezarje za rtve genocida iz 1995. godine
3 17. Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine

#DIV/0!
#DIV/0!

-16,782
-5,517

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

2,344
62,876

#DIV/0!
#DIV/0!

6 10.
7 11.
8 12.
9 13.

4 18. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

#DIV/0!

-18,070

#DIV/0!

5 19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine


6 20. Regulatorna agencija za komunikacije
7 21. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

191,516
59,493
25,936

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

8 22. Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
9 23. Hercegovine
Povjerenstvo za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i
0 24. izbjeglica
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
2 26. Ministarstvosigurnosti Bosne i Hercegovine
3 27. Dravna agencija za istrage i zatitu
4 28. Granina policija Bosne i Hercegovine
5 29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
6 30. Direkcija za implementiranje CIPS projekta

#DIV/0!

-14,261

#DIV/0!

#DIV/0!

2,000

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

25,944
373,410
-75,189
145,467
-5,856
734,060
1,781

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

7 31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC


Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i
8 32.
32 Hercegovine
H
i
9 33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
0 34. Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
35. Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
2 36. Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
3 37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
4 38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
5 39. Institut za mjeriteljstvo BiH

#DIV/0!

-126,035

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

6 482
6,482
17,612
-1,967
2,000
-974
-1,094
-24,689
4,691

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

6 40. Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine


7 41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
8 42. Arhiv Bosne i Hercegovine

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

455
-541
-10,706

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

9 43.
0 44.
45.
46.
47.
48.

Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine


Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

-4,794
-3,062
4,791
3,838
2,124
4,000

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Dravno regulatorno povjerenstvo za elektrinu energiju


Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Povjerenstvo za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine
Ured za razmatranje albi po javnim nabavama
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini
Direkcija za ekonomsko planiranje
Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i
Hercegovini
Ured koordinatora za reformu javne uprave
Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje
kvalitete Bosne i Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Bosne i Hercegovine

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

24,683
3,001
-5,080
-3,234
13,041
770
-5,004
1,010,000
-2,687
2,761

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

-1,115
1,874
-2,986

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

1,600,000

1,100,000

1,010,000

1,010,000

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

3,782

#DIV/0!

#DIV/0!

8,097

#DIV/0!

64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini


Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti
65. visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu
66. sigurnost u Bosni i Hercegovini
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
67. Hercegovine
68. Agencija za policijsku potporu
69. Agencija za antidoping kontrolu
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja

#DIV/0!

1,560

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova


72. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
73. Sredinja harmonizacijska jedinica
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
74. korupcije

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

63.

UKUPNO PRORAUNSKI
KORISNICI

#DIV/0!
#DIV/0!

138,674

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

4,768

#DIV/0!

#REF!

#REF!

#DIV/0!

2,674,831

2,175,000

1,109,000

2,085,000

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

UKUPNI IZDACI PO KORISNIKU - PROVJERA POMOCNIH TABELA


Izvrenje I-VI
2011.
R.br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Proraunski korisnik

Nacrt prorauna
za 2011. godinu

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine


Predsjednitvo Bosne i Hercegovine
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tuiteljstvo Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine
Generalno tajnitvo Vijea ministara Bosne i Hercegovine
Direkcija za europske integracije
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
Agencija za promidbu stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje za rtve
genocida iz 1995. godine
Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine
Regulatorna agencija za komunikacije
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
3
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje krivinih


sankcija, pritvora i drugih mjera BiH
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Dravna agencija za istrage i zatitu
Granina policija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Bosne i Hercegovine
Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC
Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine
Sredinje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
Povjerenstvo za ouvanje nacionalnih spomenika
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine
A
ij za statistiku
i ik Bosne i Hercegovine
i
Agencija
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine
Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine
Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine
Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Agencija za rad i upoljavanje Bosne i Hercegovine

49.
50.
51.
52.
53.
54.

Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaanja u poljoprivredi i


ruralnom razvoju
Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine
Odbor dravne slube za albe
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine
Ured za zakonodavstvo
Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine

Postotak
izvrenja

Poveanje/
Smanjenje

izvrenja

(3/2)*100
4

Prvobitni zahtjev
korisnika
(ukljucujuci Aneks
ako ga ima)

(6-2)
5

Proraun za 2012.
godinu bez
upoljavanja

Proraun za 2012.
godinu

(3+6)

Index (bez
uposljavanja
)

(6/2)*100
6

Index

(6/2)*100
7

15,209,198
5,243,523
248,542,604
23,718,396
5,615,419
9,620,814
11,940,478
958,107
2,265,747
3,005,562
7,071,889
42,216,810
6,623,919
2,538,267
15,528,433

7,090,720
2,564,314
119,174,887
11,561,719
2,768,684
4,848,246
5,535,343
459,408
1,099,168
1,345,123
3,230,218
19,746,076
3,216,718
1,215,749
6,666,287

47
49
48
49
49
50
46
48
49
45
46
47
49
48
43

25,802
-144,523
5,412,396
-2,586,396
-206,419
523,186
284,522
17,893
38,253
-55,562
-938,889
-2,065,810
377,081
-39,267
-43,433

17,682,000
7,217,797
289,829,561
23,892,398
6,467,737
11,366,476
13,307,494
1,268,000
3,089,159
4,768,659
7,666,448
45,125,290
8,179,263
5,868,900
17,128,029

16,160,000
6,308,000
285,602,000
23,627,000
6,185,000
10,736,000
13,260,000
1,268,000
2,621,000
4,724,000
7,256,000
43,870,000
7,827,000
5,009,000
16,055,000

15,235,000
5,099,000
253,955,000
21,132,000
5,409,000
10,144,000
12,225,000
976,000
2,304,000
2,950,000
6,133,000
40,151,000
7,001,000
2,499,000
15,485,000

106
120
115
100
110
112
111
132
116
157
103
104
118
197
103

100
97
102
89
96
105
102
102
102
98
87
95
106
98
100

2,870,586
1,244,751
11,200,770
4,942,637
9,608,756
10,982,741
77,098,707
50,355,486

1,345,640
632,942
4,035,667
1,981,841
4,326,322
4,654,034
35,474,172
19,283,637

47
51
36
40
45
42
46
38

-1,065,586
995,249
-2,956,770
-770,637
-488,756
979,259
-1,062,707
-6,943,486

3,810,735
2,250,030
28,298,435
9,090,556
12,085,947
14,516,000
93,432,615
82,907,448

3,593,000
2,213,000
19,128,000
4,912,000
10,726,000
13,713,000
90,188,000
77,160,000

1,805,000
2,240,000
8,244,000
4,172,000
9,120,000
11,962,000
76,036,000
43,412,000

125
178
171
99
112
125
117
153

63
180
74
84
95
109
99
86

7,104,796
8,679,883
12,269,033
25,222,276
66,920,676
5,481,846
6,906,882
5,693,557
8,339,214
2,971,728
6,139,591
1,279,820
1,129,221
3
040 02
3,040,027
6,237,820
3,503,079
1,492,474
1,184,105
572,433
26,028,830
608,884
1,103,942
2,738,217
38,936,438
1,112,780

2,668,450
4,051,305
5,245,678
11,577,234
32,460,642
2,699,873
3,715,409
2,703,091
3,813,229
1,372,871
2,781,751
595,022
538,929
1
463 181
1,463,181
2,790,943
911,372
732,175
540,407
282,937
12,878,753
297,495
499,946
1,304,403
18,833,043
523,260

38
47
43
46
49
49
54
47
46
46
45
46
48
48
45
26
49
46
49
49
49
45
48
48
47

1,696,204
-178,883
-2,488,033
-696,276
409,324
-402,846
-2,207,882
-6,557
196,786
590,272
-1,847,591
24,180
32,779
100
9 3
100,973
-222,820
-1,597,079
11,526
-24,105
-5,433
-42,830
195,116
-69,942
-173,217
-38,416,438
-8,780

10,970,140
14,369,900
14,310,035
30,274,691
78,026,891
11,861,636
10,484,160
41,681,312
15,038,250
3,867,700
6,927,361
1,403,090
1,365,453
44,153,169
1 3 169
6,676,250
2,904,621
1,761,553
1,718,805
770,216
34,633,000
948,029
1,246,721
3,283,663
610,549,730
1,393,700

10,936,000
13,554,000
12,540,000
26,152,000
77,425,000
11,320,000
8,706,000
6,623,000
11,770,000
3,899,000
6,849,000
1,389,000
1,344,000
33,714,000
14 000
6,560,000
2,704,000
1,665,000
1,659,000
694,000
34,144,000
732,000
1,229,000
3,230,000
589,000
1,188,000

8,801,000
8,501,000
9,781,000
24,526,000
67,330,000
5,079,000
4,699,000
5,687,000
8,536,000
3,562,000
4,292,000
1,304,000
1,162,000
33,141,000
141 000
6,015,000
1,906,000
1,504,000
1,160,000
567,000
25,986,000
804,000
1,034,000
2,565,000
520,000
1,104,000

154
156
102
104
116
206
126
116
141
131
112
109
119
122
105
77
112
140
121
131
120
111
118
2
107

124
98
80
97
101
93
68
100
102
120
70
102
103
103
96
54
101
98
99
100
132
94
94
1
99

54,329
6,790,650
633,476
2,596,454
809,330
1,172,932

28,525
3,276,151
285,597
1,129,813
391,912
541,897

53
48
45
44
48
46

387,671
162,350
-36,476
-1,031,454
670
-17,932

1,399,310
10,974,898
813,976
1,960,160
1,253,690
1,545,496

88,000
10,547,000
795,000
1,946,000
1,083,000
1,630,000

442,000
6,953,000
597,000
1,565,000
810,000
1,155,000

162
155
125
75
134
139

814
102
94
60
100
98

55. Ured za razmatranje albi po javnim nabavama


56. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini

865,479
4,449,490
2,949,679

435,471
1,702,553
920,606

50
38
31

-16,479
569,510
1,737,321

1,002,565
8,839,438
4,883,972

986,000
8,194,000
4,887,000

849,000
5,019,000
4,687,000

114
184
166

98
113
159

58. Direkcija za ekonomsko planiranje

1,001,891

495,634

49

43,109

1,352,771

1,342,000

1,045,000

134

104

59. Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini


60. Ured koordinatora za reformu javne uprave
61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine
Agencija za razvitak visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i
62. Hercegovine
Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i
63. Hercegovine
64. Agencija za zatitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog
65. obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i
66. Hercegovini
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
68. Agencija za policijsku potporu
69. Agencija za antidoping kontrolu
70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja
71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova
72. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

993,305
1,653,493
942,064

474,871
856,097
449,876

48
52
48

-162,305
-294,493
-93,064

1,020,492
1,739,328
1,447,694

976,000
1,739,000
1,328,000

831,000
1,359,000
849,000

98
105
141

84
82
90

73. Sredinja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija i trezora BiH


74. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
UKUPNO PRORAUNSKI

KORISNICI

1,051,207

528,883

50

-108,207

1,535,234

1,280,000

943,000

122

90

1,348,645
2,441,254

634,764
948,437

47
39

23,355
-181,254

1,810,961
3,881,217

1,535,000
3,491,000

1,372,000
2,260,000

114
143

102
93

790,358

385,365

49

-194,358

1,127,003

992,000

596,000

126

75

921,783
4,073,652
1,413,034
974,938
3,027,177
1,333,108
22,857,340

419,463
1,599,931
613,105
278,913
1,297,843
582,311
10,917,672

46
39
43
29
43
44
48

17,217
-297,652
125,966
-286,938
-637,177
226,892
831,660

1,266,531
6,193,822
2,162,485
1,974,604
8,767,051
5,697,164
30,935,210

1,193,000
5,362,000
1,930,000
1,638,000
5,253,000
5,619,000
28,837,000

939,000
3,776,000
1,539,000
688,000
2,390,000
1,560,000
23,689,000

129
132
137
168
174
421
126

102
93
109
71
79
117
104

387,134

173,768

45

6,866

655,000

584,000

394,000

151

102

794,443

279,736

35

845,557

2,934,403

1,581,000

1,640,000

199

206

879,427,797

407,187,508

46

-54,225,797

1,727,043,529

1,017,592,000

825,202,000

116

94

lan 3.a)
(1) Do izmjene lana 9. stav 2. Ustava Bosne i Hercegovine nee biti smanjenja plaa
uposlenim u institucijama BiH.
(2) U budetskoj 2012. godini nee biti prijema novouposlenih u dravnim institucijama
BiH.
DIO TREI- SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA
lan 4.
(Obaveze i struktura obaveza vanjskog duga)
(1) Obaveze za servisiranje vanjskog duga utvruju se u iznosu od 445.625.000 KM.
Struktura obaveza po kreditorima i izvorima za servisiranje vanjskog duga utvruju
se kako slijedi:
ZBIRNI PLAN OTPLATE OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

od toga
Red. br.

Kreditor

Iznos
3

Federacija
BiH
4

Republika
Srpska

Distrikt
Brko

Dravne
institucije
7

EBRD

86.966.000

51.574.000

31.725.000

3.667.000

Londonski klub

75.054.000

48.965.000

26.089.000

IMF

65.544.000

43.696.000

21.848.000

Svjetska banka -IDA

48.030.000

33.268.000

14.762.000

Svjetska banka -IBRD

45.668.000

22.212.000

23.456.000

EIB

43.011.000

23.324.000

19.687.000

Pariki Klub

30.169.000

21.396.000

8.773.000

Evropska komisija

8.787.000

5.176.000

3.611.000

Fortis banka - ABN AMRO

3.510.000

3.510.000

10

Saudijski razvojni fond

2.924.000

2.924.000

11

Vlada Japana

2.795.000

2.345.000

450.000

12

IFAD

2.278.000

1.411.000

867.000

13

CEB
Kraljevina panije

1.961.000

512.000

453.000

39.000

957.000

14

1.602.000

1.598.000

4.000

15

Koreja (Exim Bank)

1.598.000

837.000

761.000

16

OPEC

1.580.000

1.516.000

64.000

0
0

17

KfW

818.000

649.000

169.000

18

UniCreditBank Austria

772.000

538.000

129.000

105.000

19

Vlada Belgije

387.000

65.000

80.000

242.000

20

Raiffeisen bank A.G.

383.000

190.000

193.000

21

Kuvajtski fond

360.000

360.000

22

Bawag

208.000

208.000

424.405.000

266.274.000

153.121.000

144.000

4.866.000

UKUPNO
Kor.faktor (5% )

21.220.000

13.314.000

7.656.000

7.000

243.000

SVEUKUPNO

445.625.000

279.588.000

160.777.000

151.000

5.109.000

(2) Sredstva za otplatu EBRD kredita u iznosu od 3.667.000 KM obezbjeuju se iz


sredstava od preleta koja e biti doznaena od strane Agencije za pruanje usluga u
vazdunoj plovidbi Bosne i Hercegovine, pravnog lica van budeta institucija Bosne
i Hercegovine.
(3) Sredstva u iznosu od 697.000 KM odnose se na plaanje kamate po kreditu Razvojne
banke Vijea Evrope (CEB), za izgradnju Dravnog zavoda za izvrenje krivinih
sankcija i drugih mjera. Rashodi u navedenom iznosu evidentirani su kod budetskog
korisnika Jedinica za implementaciju projekta izgradnje zavoda za izvrenje
kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

84

DIO ETVRTI - IZVRENJE BUDETA


lan 5.
(Finansiranje tijela ili organa koje nema status budetskog korisnika)
Tijelo ili organ koje nema status budetskog korisnika finansira se putem budetskog
korisnika u ijem se sastavu nalazi.
lan 6.
(Tekue podrke u novanom obliku)
(1) Tekue podrke u novanom obliku obuhvataju donacije i grantove.
(2) Budetski korisnik duan je o odobrenoj pomoi obavijestiti Ministarstvo finansija i
trezora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora BiH).
(3) Transfer sredstava na osnovu tekue podrke uplauje se na osnovu instrukcija koje
donosi Ministarstvo finansija i trezora BiH.
lan 7.
(Podrke u nenovanom obliku)
(1) Podrke u nenovanom obliku su nematerijalna sredstva, oprema i materijal za
obavljanje djelatnosti budetskog korisnika.
(2) Budetski korisnik evidentira pomo u nenovanom obliku u Glavnu knjigu trezora i
pomone knjige stalnih sredstava i inventara.
lan 8.
(Namjenski prihod i primitak)
(1) Akumulirani namjenski prihod i primitak ostvaren u prethodnim godinama koji nije
utroen za programirane namjene do kraja 2011. godine prenosi se u 2012. godinu za istu
namjenu.
(2) Namjenska sredstva na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne
telekomunikacijske sisteme iz 2011. godine prenose se u 2012. godinu do iznosa
nerealizovanih sredstava.
(3) Namjenu prenesenih sredstava u 2012. godinu iz stava (2) ovog lana kao i po osnovu
prihoda ostvarenih na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske
sisteme u 2012. godini utvruje Vijee ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Vijee ministara BiH) na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH Odlukom o
upotrebi istih.
lan 9.
(Kapitalni izdaci, viegodinji projekti tekui grantovi i
izdvojena sredstva za povlaenje IPA fondova)
(1) Kapitalni izdaci iskazani u projekcijama budeta po budetskim korisnicima smatraju
se okvirnima. Izmjenu namjenske strukture Kapitalnih izdataka budetski korisnik
usaglaava sa Ministarstvom finansija i trezora BiH .
(2) Primici koje budetski korisnici ostvare od prodaje opreme ukljuujui i motorna
vozila mogu koristiti za nabavku opreme istih namjena u vrijednosti veoj od iznosa
planiranog u okviru rashoda za predmetne namjene.
(3) Viegodinji projekti sadrani u Pregledu viegodinjih projekata u budetima
usvojenim u prethodnim godinama prenose se u 2012. godinu do iznosa nerealizovanih
sredstava za iste namjene.
(4) Vijee ministara BiH moe posebnom odlukom privremeno preusmjeriti rezervisana
sredstva za viegodinja kapitalna ulaganja iz prethodnih godina za realizaciju viegodinjih
kapitalnih ulaganja odobrenih od strane Vijea ministara BiH u 2012. godini, ukoliko
dinamika realizacije ovih sredstava bude bra od planiranih.

85

(5) Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:


Ministarstvo civilnih poslova BiH), Vijea ministara BiH utvrdie kriterije za raspored
sredstava namijenjenih za tekue grantove koji se odnose na: "Sufinansiranja projekata u
oblasti kulture u Bosni i Hercegovini", "Meunarodnu saradnju u podruju kulture",
"Podrku tehnikoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini", "Sufinansiranje sportskih
manifestacija".
(6) Koritenje grantova iji korisnici nisu unaprijed definisani ovim zakonom, regulisae
se odlukom Vijea ministara BiH.
(7) Budetski korisnici u ijem su budetu odobrena sredstva za tekue grantove duni su
obavijestiti korisnika o obavezi izvjetavanja o namjenskom utroku dodijeljenih sredstava.
U okviru svojih periodinih izvjetaja budetski korisnici preko kojih se realizuju ovi
grantovi duni su dostaviti izvjetaje o namjenskom utroku ovih sredstava u rokovima
propisanim lanom 22. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", br. 61/04 i 49/09) (u daljem tekstu: Zakon o finansiranju), a na osnovu
izvjetaja krajnjih korisnika tekuih grantova.
(8) Izdvojena sredstva za sufinansiranje projekata iz IPA fondova planirana u okviru
direktnih transfera, prenesena sredstva za ove namjene iz prethodnih godina na projektima
korisnika, prenose se do iznosa nerealizovanih sredstava zapoetih projekata u 2012. godinu
za iste namjene. Nain prenosa i evidentiranja sredstava za ove namjene vrie se na osnovu
instrukcije Ministarstva finansija i trezora BiH.
lan 10.
(Rjeavanje prioritetnog smjetaja institucija Bosne i Hercegovine)
(1)
Sredstva za finansiranje rjeavanja prioritetnog smjetaja i opremanje objekata
institucija Bosne i Hercegovine u Banjaluci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Istonom Sarajevu
koristie se za kupovinu/nabavku novih objekata za smjetaj institucija BiH vezanih za
viegodinja kapitalna ulaganja po odobrenim programima i odlukama Vijea ministara BiH
u ukupnom iznosu 20.000.000KM, od ega: Sarajevo i Tuzla 10.000.000 KM, Mostar
6.000.000 KM, te Banja Luka i Istono Sarajevo 4.000.000 KM.
(2)
Sredstva iz stava (1) ovog lana u iznosu od 7.200.000 KM obezbjeuju se od
primitaka od prodaje bive kasarne Maral Tito, te kreditnih sredstava, donacija u ukupnom
iznosu od 5.300.000 KM i preusmjeravanja shodno lanu 9. stava (4) ovog zakona.
lan 11.
(Nabavka zgrade za smjetaj
Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine)
(1) Finansiranje nabavke zgrade za smjetaj Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i
Hercegovine u Banjaluci izvrie se iz sredstava ostvarenih od prihoda od taksi za
prelete preko Bosne i Hercegovine.
(2) Odluku o visini sredstava za namjene iz stava (1) ovog lana donijee Vijee ministara
na prijedlog Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
lan 12.
(Programi posebne namjene)
Rashode posebnih namjena za koje je zakonom ili odgovarajuim aktom utvrena obaveza
posebnog praenja i evidentiranja, za donacije koje su donatori uslovljavali posebnim
izvjetavanjem, kao i za rashode posebnih namjena koje predloe budetski korisnici,
Ministarstvo finansija i trezora BiH voditi e kao Programe posebne namjene.
lan 13.
(Koritenje budetske rezerve)
Vijee ministara BiH odluuje o korienju budetske rezerve, na prijedlog nadlenog
budetskog korisnika i uz prethodno pribavljanje miljenja Ministarstva finansija i trezora
BiH, a u skladu sa lanom 17. Zakona o finansiranju.
86

lan 14.
(Odravanje budetske ravnotee)
(1) Budetski korisnik obavezan je Ministarstvu finansija i trezora BiH dostaviti godinji
plan dinamike rashoda, iskazan po mjesecima, najkasnije 15 dana od dana objave ovoga
zakona u "Slubenom glasniku BiH".
(2) Analitike projekcije rashoda iskazuju se i usklauju s namjenom rashoda, po
sintetinim kontima u sklopu svih kategorija (tekui izdaci, kapitalni izdaci, tekue donacije
i programi posebne namjene).
(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu planova iz st. (1) i (2) ovoga lana,
izrauje dinamiki plan prihoda i rashoda za izvrenje budeta.
(4) Izvrenje u dijelu rashoda operativno se usklauje s dinamikom ostvarenja prihoda
predvienih budetom.
(5) Ministarstvo finansija i trezora BiH sa budetskim korisnikom usaglaava realizovanje
posebnih programa, koje je uslovljeno ostvarenim obimom namjenskih prihoda.
lan 15.
(Prestrukturiranje rashoda u budetu)
(1) Ministarstvo finansija i trezora BiH moe, na zahtjev budetskog korisnika,
donijeti odluku o prestrukturiranju njegovih rashoda, unutar ukupnog iznosa odobrenog
u budetu, budetskog korisnika.
(2) U roku od dva mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, Ministarstvo finansija
i trezora BiH duno je utvrditi posebnu proceduru kojom e regulisati prestrukturiranje
rashoda unutar ukupnog iznosa odobrenog u budetu budetskog korisnika.
lan 16.
(Procedure za planiranje budeta, stvaranje obaveza, evidentiranje i koritenje
sredstava)
Procedure za planiranje budeta, stvaranje obaveza, njihove isplate, kao i mehanizmi revizije
i kontrole, ureuju se Zakonom o finansiranju, Zakonom o reviziji institucija Bosne i
Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", broj 12/06) i ovim zakonom.
lan 17.
(Interne procedure za stvaranje obaveza)
(1) Budetski korisnik obavezan je utvrditi interne procedure za stvaranje obaveza.
(2) Internim procedurama iz stava (1) ovoga lana posebno se utvruju postupci, procedure
i odgovorne osobe za prijavu, unos i odobravanje obaveza budetskog korisnika i dostavljaju
se Ministarstvu finansija i trezora BiH ukoliko nisu ranije dostavljene.
lan 18.
(Rashodi budetskih korisnika)
(1) Obaveze za rashode budetskih korisnika evidentiraju se prema sljedeoj klasifikaciji:
a) bruto plate i naknade i naknade trokova zaposlenih;
b) materijalni izdatak, specificiran po analitikim kontima;
c) kapitalni izdatak;
d) otplata vanjskog duga;
e) tekui i kapitalni grantovi;
f) odobreni transfer iz budetske rezerve.
(2) Osnove za evidentiranje obaveza za rashode na osnovu bruto plata i naknada i naknada
trokova zaposlenih su:
a) zakon i propisi osnovani na zakonu kojima se reguliu bruto plate i naknade i
naknade trokova zaposlenih;
b) pravilnik o unutranjoj organizaciji budetkog korisnika;
87

c) obraunska lista bruto plata i naknada i naknada trokova zaposlenih,

ovjerene od odgovorne osobe budetskog korisnika.


(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH nadzire provoenje zakona i propisa na osnovu
zakona kojim se reguliu plate, kao i provoenje politike plata zaposlenih u institucijama
Bosne i Hercegovine.
(4) Osnove za evidentiranje obaveza za rashode na osnovu materijalnih i kapitalnih
izdataka su:
a) raun za nabavku sredstava, robe i usluga;
b) ugovor;
c) ostali finansijski dokumenti.
(5) Plaanje obaveza za kapitalni izdatak izvrie se nakon dostave dokumentacije o
provedenoj proceduri nabavke u sluaju da pojedinana vrijednost nabavke premauje iznos
utvren lanom 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Slubeni
glasnik Bosne i Hercegovine, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10).
lan 19.
(Finansiranje prava iz Aneksa VII iz Dejtonskog mirovnog sporazuma)
(1) Sredstva za rjeavanje problema finansiranja prava iz Aneksa VII iz Dejtonskih
mirovnog sporazuma odobrena u usvojenim budetima prethodnim godinama troie se na
osnovu odobrenih programa-projekata do iznosa nerealizovanih sredstava iz prethodne
godine, iskazanih u izvjetaju o izvrenju budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu 18.110.234,38 KM, dok potraivanja
od entiteta iznose ukupno 5.041.455 KM, od ega Federalno ministarstvo raseljenih lica i
izbjeglica duno doznaiti ukupno 700.000 KM, a Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
Republike Srpske duno doznaiti 4.341.455 KM.
(2) Sredstva za implementaciju Revidirane strategije za sprovoenje Aneksa VII Dejtonskog
mirovnog sporazuma se obezbjeuju udruivanjem sredstava iz budeta institucija Bosne i
Hercegovine, entiteta i Brko Distrikta, a ista se dodjeljuju na projekte u skladu sa
sporazumima o udruivanju sredstava za ove namjene zakljuenih u tekuoj i u prethodnim
godinama, na osnovu kriterija koje utvuje Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i
izbjeglica u skladu sa lanom XVI Aneksa VII Opteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i
Hercgovini.
(3) Dodatna sredstva za implementaciju pojedinih projekata izraenih na osnovu Strategije iz
stava 2. ovog lana obezbjedie se iz sredstava kredita.
(4) Dodatna sredstva za implementaciju pojedinih projekata izraenih na osnovu Strategije iz
stava 2. ovog lana obezbjedie se iz donacija na osnovu bilateralnih i multilateralnih
ugovora sa donatorima.
(5) Za evidenciju priliva i izvrenih plaanja za namjene utvrene ovim lanom Ministarstvo
finansija i trezora BiH donijee posebnu instrukciju.
lan 20.
(Planirani transferi sredstava GSM operatera za Koridor Vc, kapitalni izdaci vezani za
izmirenja obaveza prema finansiranju pripreme i izgradnje putne infrastrukture i
projekte razvoja sektora telekomunikacija)
(1)
Planirani transferi sredstava koje GSM operateri uplauju, prema instrukcijama
Ministarstva finansija i trezora BiH, za izmirenje obaveza izrade projektne dokumentacije za
Koridor Vc u 2012. godini iznose 2.000.000 KM.
(2)
Planirani transferi sredstava koje GSM operateri uplauju na ime dodjeljenih dozvola
za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme u 2012. godini iznose 17.602.470 KM, a
koristie se za namjene utvrene Odlukom Vijea ministara BiH o upotrebi istih, u skladu sa
lanom 7. ovog zakona.
(3) Sredstva za ove namjene izdvojena su na namjenskom raunu u okviru Jedinstvenog
rauna trezora kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.
88

(4)
Transfere s namjenskog rauna iz stava (2) ovoga lana za izmirenje obaveza prema
ugovaraima vri Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu uredne dokumentacije koju
dostavlja Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.
(5)
Transferi sredstava na osnovu izmirenja obaveza prema dobavljaima prikazuju se
kao direktni transferi s Jedinstvenog rauna trezora i imaju tretman kapitalnih izdataka.
(6)
Evidencija priliva i izvrenih plaanja iz st. (1) i (2) ovog lana vodi se kao program
posebne namjene kod budetskog korisnika.
(7)
Izvjetaj o realizaciji ugovora za transfere iz st. (1) i (2) ovog lana priprema
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i ono je sastavni dio periodinih izvjetaja o
izvrenju Budeta.
(8)
U roku od dva mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, Ministarstvo
finansija i trezora BiH duno je donijeti posebne instrukcije kojima e regulisati realizaciju
sredstava planiranih transfera iz ovog lana.
lan 21.
(Servisiranje vanjskog duga)
(1) Sredstva namijenjena servisiranju vanjskog duga obezbjeuju se u skladu sa odredbama
Zakona o zaduivanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br.
52/05 i 103/09), Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09), Zakona o uplatama na
Jedinstveni raun i raspodjeli prihoda ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07 i 49/09) i
Zakona o finansiranju.
(2) Prenos sredstava za servisiranje vanjskog duga Federacije Bosne i Hercegovine,
Republike Srpske i Brko Distrikta, sa Jedinstvenog rauna Uprave za indirektno
oporezivanje Bosne i Hercegovine vri se na osnovu Plana otplate obaveza za 2012. godinu.
DIO PETI - ZAVRNE ODREDBE
lan 22.
(Stupanje na snagu Zakona)
Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slubenom glasniku BiH".
PSBiH broj _____________
_______________________
Sarajevo
Predsjedavajui
Predstavnikog doma
Parlamentarne skuptine BiH

Predsjedavajui
Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH

89

O B R A Z L O E Nj E
1. Ustavni osnov
Ustavni osnov za donoenje ovog zakona sadran je u lanu III 1. e) Ustava
Bosne i Hercegovine, kojim je predvieno da je u nadlenosti institucija Bosne i
Hecegovine finansiranje institucija i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine,
lanu IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine koji propisuje da Parlamentarna skuptina
donosi zakone, lanu IV 4. b) Ustava Bosne i Hercegovine koji propisuje da
Parlamentarna skuptina odluuje o izvorima i iznosu sredstava za rad institucija Bosne
i Hercegovine i za meunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, lanu IV 4. c) Ustava
Bosne i Hercegovine koji predvia da je Parlamentarna skuptina nadlena za
odobravanje budeta institucija Bosne i Hercegovine, kao i lanu VIII 1. Ustava Bosne
i Hercegovine, prema kojem Parlamentarna skuptina svake godine, na prijedlog
Predsjednitva, usvaja budet kojim se finansiraju trokovi potrebni za izvravanje
nadlenosti institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i
Hercegovine.
2. Razlozi donoenja Zakona i objanjenja rjeenja u Zakonu
Donoenje Zakona proizilazi iz Ustava Bosne i Hercegovine, kojim je za svaku
godinu propisana obaveza donoenja Budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, kao i lana 10. Zakona o finansiranju
institucija Bosne i Hercegovine.
Obrazloenje rjeenja u Prijedlogu zakona:
-

U lanu 1. Nacrta zakona utvren je sadraj Prijedloga zakona, koji je


metodoloki podijeljen u pet dijelova: bilans prihoda i rashoda, rasporeivanje
prihoda i rashoda, servisiranje vanjskog duga, izvrenje budeta, zavrne
odredbe;
U lanu 2. Nacrta zakona prikazana je tabelarno bilans prihoda po izvorima i
namjenama, zbirni bilans rashoda po ekonomskim kategorijama, bilans
uravnoteenosti prihoda i rashoda;
U lanu 3. Nacrta zakona prikazano je tabelarno Rasporeivanje rashoda po
budetskim korisnicima i to: zbirno po budetskim korisnicima i analitiki za
svakog budetskog korisnika; Direktni transferi sa JRT i Rezervisanja i to:
Rezervisanja za kapitalna ulaganja i Rezervisanja za nove institucije, te Pregled
zaposlenih u 2011. godini s planiranom dinamikom zapoljavanja u 2012.
godini i Pregled viegodinjih projekata. Ovim lanom se takoe predvia da se
Sredstva za otplatu EBRD kredita u iznosu od 3.667.000KM obezbjeuju iz
sredstava od preleta koja e biti doznaena od strane Agencije za pruanje
usluga u vazdunoj plovidbi Bosne i Hercegovine, pravnog lica van budeta
institucija Bosne i Hercegovine. Sredstva u iznosu od 697.000 KM odnose se
na plaanje kamate po kreditu Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB), za
izgradnju Dravnog zavoda za izvrenje krivinih sankcija i drugih mjera.
Rashodi u navedenom iznosu evidentirani su kod budetskog korisnika Jedinica
za implementaciju projekta izgradnje zavoda za izvrenje kaznenih sankcija,
pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine;

90

U lanu 4. Nacrta zakona utvreno je servisiranje vanjskog duga, sa zbirnim


planom otplate obaveza Bosne i Hercegovine;
U lanu 5. Nacrta zakona propisano je da se tijelo ili organ koje nema status
budetskog korisnika finansira putem budetskog korisnika u ijem se sastavu
nalazi;
U lanu 6. Nacrta zakona propisano je ta obuhvataju tekue podrke u
novanom obliku, obaveznost budetskog korisnika da obavijesti Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine o odobrenoj podrci i da se transfer
sredstava po osnovu tekue podrke uplauje na osnovu instrukcija koje donosi
Ministarstvo finansija i trezora BiH;
U lanu 7. Nacrta zakona propisano je ta obuhvata podrka u nenovanom
obliku i obaveznost budetskog korisnika da evidentira podrku u nenovanom
obliku u Glavnu knjigu trezora;
U lanu 8. Nacrta zakona predvieno je da se akumulirani namjenski prihod
ostvaren u prethodnim godinama koji ne bude utroen za programirane namjene
do kraja 2011. godine prenosi u 2012. godinu za istu namjenu. Osim toga,
namjenska sredstva na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne
telekomunikacijske sisteme iz 2011. godine prenose se u 2012. godinu do
iznosa nerealizovanih sredstava. Namjenu prenesenih sredstava u 2012. godinu
kao i sredstava po osnovu prihoda ostvarenih na ime dodjeljenih dozvola za
Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme u 2012. godini utvruje
Vijee ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva komunikacija i
prometa BiH Odlukom o upotrebi istih;
U lanu 9. Nacrta zakona propisano je da se kapitalni izdaci iskazani u
projekcijama budeta po budetskim korisnicima smatraju okvirnima, a da
izmjenu namjenske strukture Kapitalnih izdataka budetski korisnik usaglaava
sa Ministarstvom finansija i trezora BiH . Osim toga, ovim lanom se predvia
da se primici koje budetski korisnici ostvare od prodaje opreme ukljuujui i
motorna vozila mogu koristiti za nabavku opreme istih namjena u vrijednosti
veoj od iznosa planiranog u okviru rashoda za predmetne namjene.
Viegodinji projekti sadrani u Pregledu viegodinjih projekata u budetima
usvojenim u prethodnim godinama prenose se u 2012. godinu do iznosa
nerealizovanih sredstava za iste namjene. Istim lanom se propisuje da Vijee
ministara BiH, moe posebnom odlukom privremeno preusmjeriti rezervisana
sredstva za viegodinja kapitalna ulaganja iz prethodnih godina za realizaciju
viegodinjih kapitalnih ulaganja odobrenih od strane Vijea ministara BiH u
2012. godini, ukoliko dinamika realizacije ovih sredstava bude bra od
planiranih. Istom odredbom propisuje se da na prijedlog Ministarstva civilnih
poslova Bosne i Hercegovine, Vijee ministara BiH utvrdie kriterije za
raspored sredstava namijenjenih za tekue grantove koji se odnose na:
"Sufinansiranja projekata u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini",
"Meunarodnu saradnju u podruju kulture", "Podrku tehnikoj kulturi i
inovatorstvu u Bosni i Hercegovini", "Sufinansiranje sportskih manifestacija",
dok koritenje grantova iji korisnici nisu unaprijed definisani ovim zakonom,
regulisae se odlukom Vijea ministara BiH.
Budetski korisnici u ijem su budetu odobrena sredstva za tekue grantove
duni su obavijestiti korisnika o obavezi izvjetavanja o namjenskom utroku
dodijeljenih sredstava.U okviru svojih periodinih izvjetaja budetski korisnici
preko kojih se realizuju ovi grantovi duni su dostaviti izvjetaje o namjenskom

91

utroku ovih sredstava u rokovima propisanim lanom 22. Zakona o


finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 61/04
i 49/09) (u daljem tekstu: Zakon o finansiranju), a na osnovu izvjetaja krajnjih
korisnika tekuih grantova.
Izdvojena sredstva za sufinansiranje projekata iz IPA fondova planirana u
okviru direktnih transfera, prenesena sredstva za ove namjene iz prethodnih
godina na projektima korisnika, prenose se do iznosa nerealizovanih sredstava
zapoetih projekata u 2012. godinu za iste namjene. Nain prenosa i
evidentiranja sredstava za ove namjene vrie se na osnovu instrukcije
Ministarstva finansija i trezora BiH.
U lanu 10. Sredstva za finansiranje rjeavanja prioritetnog smjetaja i
opremanje objekata institucija Bosne i Hercegovine u Banjaluci, Sarajevu,
Mostaru, Tuzli i Istonom Sarajevu koristie se za kupovinu/nabavku novih
objekata za smjetaj institucija BiH vezanih za viegodinja kapitalna ulaganja
po odobrenim programima i odlukama Vijea ministara BiH u ukupnom iznosu
20.000.000KM, od ega: Sarajevo i Tuzla 10.000.000 KM, Mostar 6.000.000
KM, te Banja Luka i Istono Sarajevo 4.000.000 KM. Sredstva u iznosu od
7.200.000KM obezbjeuju se od primitaka od prodaje bive kasarne Maral
Tito, te kreditnih sredstava, donacija u ukupnom iznosu od 5.300.000KM i
preusmjeravanja shodno lanu 9. stava (3) ovog zakona.
U lanu 11. Nacrta zakona propisano je da e se finansiranje nabavke zgrade za
smjetaj Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine u Banjaluci
izvrie se iz sredstava ostvarenih od prihoda od taksi za prelete preko Bosne i
Hercegovine, a da e Odluku o visini sredstava za namjene iz stava donijeti
Vijee ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine.
U lanu 12. Nacrta zakona propisano je da e se rashodi posebnih namjena, kao
i donacije uslovljene posebnim izvjetavanjem od strane donatora voditi kao
programi posebne namjene, te je obavezno posebno praenje i evidencija istih;
U lanu 13. Nacrta zakona propisano je da Vijee ministara BiH odluuje o
korienju budetske rezerve, na prijedlog nadlenog budetskog korisnika i uz
prethodno pribavljanje miljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, a u skladu
sa lanom 17. Zakona o finansiranju. Osim toga, Vijee ministara BiH
posebnom e odlukom prenijeti ovlaenja predsjedavajuem i zamjenicima
predsjedavajueg za interventno korienje 4% od iznosa tekue rezerve
iskazane u Rasporedu prihoda po budetskim korisnicima - Tabela 3., na
osnovu kriterija koje utvrdi predsjedavajui i zamjenici predsjedavajueg
Vijea ministara BiH pojedinano.
Koritenje budetske rezerve za novo zapoljavanje za koje sredstva nisu
obezbijeena ovim zakonom odobrava Vijee ministara BiH posebnom
odlukom.;
U lanu 14. Nacrta zakona propisano je da je budetski korisnik obavezan
Ministarstvu finansija i trezora BiH dostaviti godinji plan dinamike rashoda,
iskazan po mjesecima, najkasnije 15 dana od dana objave ovoga zakona u
"Slubenom glasniku BiH", te da se analitike projekcije rashoda iskazuju se i
usklauju s namjenom rashoda, po sintetinim kontima u sklopu svih kategorija
(tekui izdaci, kapitalni izdaci, tekue donacije i programi posebne namjene).
Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu planova iz ovoga lana, izrauje
dinamiki plan prihoda i rashoda za izvrenje budeta, a izvrenje u dijelu
rashoda operativno se usklauje s dinamikom ostvarenja prihoda predvienih
92

budetom. Ministarstvo finansija i trezora BiH sa budetskim korisnikom


usaglaava realizovanje posebnih programa, koje je uslovljeno ostvarenim
obimom namjenskih prihoda.
U lanu 15. Nacrta zakona regulie se da Ministarstvo finansija i trezora BiH
moe, na zahtjev budetskog korisnika, donijeti odluku o prestrukturiranju
njegovih rashoda, unutar ukupnog iznosa odobrenog u budetu budetskog
korisnika, a da je u roku od dva mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga
Zakona, Ministarstvo finansija i trezora BiH duno utvrditi posebnu proceduru
kojom e regulisati prestrukturiranje rashoda unutar ukupnog iznosa odobrenog
u budetu budetskog korisnika.;
U lanu 16. Nacrta zakona regulie se Procedure za planiranje budeta,
stvaranje obaveza, njihove isplate, kao i mehanizmi revizije i kontrole, ureuju
se Zakonom o finansiranju, Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH", broj 12/06) i ovim zakonom;
U lanu 17. Nacrta zakona propisano je da budetski korisnik obavezan je
utvrditi interne procedure za stvaranje obaveza, kojima se posebno utvruju
postupci, procedure i odgovorna lica za prijavu, unos i odobravanje obaveza
budetskog korisnika i dostavljaju se Ministarstvu finansija i trezora BiH
ukoliko nisu ranije dostavljene;
U lanu 18. Nacrta zakona propisano je da se obaveze za rashode budetskih
korisnika evidentiraju se prema utvrenoj klasifikaciji te navode osnove za
evidentiranje obaveza za rashode po osnovi bruto plata i naknada i naknada
trokova zaposlenih. Osim toga, precizira se da Ministarstvo finansija i trezora
BiH nadzire provoenje zakona i propisa na osnovu zakona kojim se reguliu
plate, kao i provoenje politike plata zaposlenih u institucijama Bosne i
Hercegovine. Istim lanom se propisuju osnove za evidentiranje obaveza za
rashode po osnovu materijalnih i kapitalnih, a da e se plaanje obaveza za
kapitalni izdatak izvriti nakon dostave dokumentacije o provedenoj proceduri
nabavke u sluaju da pojedinana vrijednost nabavke premauje iznos utvren
lanom 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
(Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09 i 60/10);
U lanu 19. Nacrta zakona propisano je da sredstva za rjeavanje problema
finansiranja prava iz Aneksa VII iz Dejtonskih mirovnog sporazuma odobrena
u usvojenim budetima prethodnim godinama troie se na osnovu odobrenih
programa-projekata do iznosa nerealizovanih sredstava iz prethodne godine,
iskazanih u izvjetaju o izvrenju budeta institucija Bosne i Hercegovine i
meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu 18.110.234,38 KM, dok
potraivanja od entiteta iznose ukupno 5.041.455 KM, od ega Federalno
ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica duno doznaiti ukupno 700.000 KM, a
Ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske duno doznaiti
4.341.455 KM. Sredstva za implementaciju Revidirane strategije za
sprovoenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma se obezbjeuju
udruivanjem sredstava iz budeta institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i
Brko Distrikta, a ista se dodjeljuju na projekte u skladu sa sporazumima o
udruivanju sredstava za ove namjene zakljuenih u tekuoj i u prethodnim
godinama, na osnovu kriterija koje utvuje Komisija za imovinske zahtjeve
raseljenih lica i izbjeglica u skladu sa lanom XVI Aneksa VII Opteg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercgovini. Dodatna sredstva za implementaciju
pojedinih projekata izraenih na osnovu predmetne Strategije iz stava 2. ovog
93

U lanu 20. Nacrta zakona propisano je da planirani transferi sredstava koje


GSM operateri uplauju, prema instrukcijama Ministarstva finansija i trezora
BiH, za izmirenje obaveza izrade projektne dokumentacije za Koridor Vc u
2012. godini iznose 2.000.000 KM, te da planirani transferi sredstava koje
GSM operateri uplauju na ime dodjeljenih dozvola za Univerzalne mobilne
telekomunikacijske sisteme u 2012. godini iznose 17.602.470 KM, a koristie
se za namjene utvrene Odlukom Vijea ministara BiH o upotrebi istih, u
skladu sa lanom 7. ovog zakona stav (3). Sredstva za ove namjene izdvojena
su na namjenskom raunu u okviru Jedinstvenog rauna trezora kod Centralne
banke Bosne i Hercegovine. Osim toga, transfere s namjenskog rauna iz stava
(2) ovoga lana za izmirenje obaveza prema ugovaraima vri Ministarstvo
finansija i trezora BiH, na osnovu uredne dokumentacije koju dostavlja
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, a transferi sredstava na osnovu
izmirenja obaveza prema dobavljaima prikazuju se se kao direktni transferi s
Jedinstvenog rauna trezora i imaju tretman kapitalnih izdataka.
Evidencija priliva i izvrenih plaanja iz st. (1) i (2) ovog lana vodi se kao
program posebne namjene kod budetskog korisnika, dok se Izvjetaj o
realizaciji ugovora za transfere iz st. (1) i (2) ovog lana priprema Ministarstvo
komunikacija i prometa BiH i ono je sastavni dio periodinih izvjetaja o
izvrenju Budeta. Ovim lanom se predvia da e u roku od dva mjeseca
nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, Ministarstvo finansija i trezora BiH
duno je donijeti posebne instrukcije kojima e regulisati realizaciju sredstava
planiranih transfera iz ovog lana.
U lanu 21. Nacrta zakona utvruje se nain obezbjeenja sredstava za vanjski
dug, gdje je precizirano da se sredstva namijenjena servisiranju vanjskog duga
obezbjeuju u skladu sa odredbama Zakona o zaduivanju, dugu i garancijama
Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 52/05 i 103/09), Zakona o
sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik
BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09), Zakona o uplatama na Jedinstveni
raun i raspodjeli prihoda ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07 i 49/09) i
Zakona o finansiranju. Prenos sredstava za servisiranje vanjskog duga
Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brko Distrikta, sa
Jedinstvenog rauna Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
vri se na osnovu Plana otplate obaveza za 2012. godinu.
U lanu 22. Prijedloga zakona utvreno je stupanje na snagu Zakona.

3. Usklaenost Zakona sa evropskim zakonodavstvom


Ne postoji pravno naslijee (acquis communitaire) u ovoj oblasti, te se nije ni
vrilo usaglaavanje sa evropskim zakonodavstvom.
4. Provoenje i nain obezbjeenja potivanja Zakona
Provoenje ovog zakona obezbjedie se neposredno njegovom primjenom,
primjenom Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik
BiH, br. 61/04 i 49/09), primjenom drugih zakona i podzakonskih akta koje donosi
94

Vijee ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i


Hercegovine, procedurama i postupcima koje donose Ministarstvo finansija i trezora
Bosne i Hercegovine i budetski korisnici, kao i mehanizmima interne kontrole i
revizije i kontrolom finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine, od strane
Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.
Potivanje Zakona obezbjeuje Ministarstvo finansija i trezora Bosne i
Hercegovine, koje je nadleno za pripremu i izvrenje Budeta, provoenjem
postupaka putem Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) i voenjem
Glavne knjige trezora.
5. Finansijska sredstva za provoenje Zakona
Za provoenje Zakona nije potrebno obezbijediti posebna sredstva u budetu
institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012.
godinu, obzirom da provoenje Zakona obezbjeuje Ministarstvo finansija i trezora
Bosne i Hercegovine sa svojim postojeim kapacitetima.
6. Konsultacije tokom izrade Zakona
Tokom izrade Zakona obavljena su konsultacije sa nadlenim entitetskim
organima i budetskim korisnicima.

95

OBRAZLOENJE
SADRAJA NACRTA BUDETA INSTITUCIJA BOSNE I
HERCEGOVINE I MEUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I
HERCEGOVINE
ZA 2012. GODINU

april 2012. godine

96

1. SAETAK OBRAZLOENJA SADRAJA BUDETA


Polazna osnova za sainjavanje Nacrta budeta institucija BiH za 2012. godinu su:
-

odredbe Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine,


sainjavanje, sadraj i donoenje budeta;

mjere tednje institucija BiH koje je Fiskalni savjet BiH dogovorio u okviru Stand by
aranmana sa Meunarodnim monetarnim fondom, a Vijee ministara BiH usvojio
(umanjenje osnovice za plate, toplog obroka i regresa);

operativna uputstva za pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz budeta, date u novim


instrukcijama za pripremu budetskih zahtjeva za 2012. godinu, koje je Ministarstvo
finansija i trezora uputilo svim institucijama BiH sredinom februara 2012. godine (kojim se
od korisnika trailo da uz zahtjeve dostave i plan rada institucije za 2012. godinu, shodno
zakljucima 56. sjednice Predstavnikog doma Paralamentarne skuptine BiH, te da
dostave i ugovore o zakupu);

rashodi budetskih korisnika u okviru usvojenog Zakona o budetu institucija BiH i


meunaradnih obaveza BiH za 2011. godinu;

dostavljeni prijedlozi zahtjeva za odobrenje rashoda institucijama BiH iz budeta za 2012.


godinu,

zakljuak sa sjednice Fiskalnog vijea odrane 14.03.2012. godine, kojim je utvren


Globalni fiskalni okvir bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2012.-2014.
godina i kojim se institucijama Bosne i Hercegovine utvruje okvir u ukupnom iznosu od
950.000.000 KM, kao i dodjela sredstava za finansiranje sa jedinstvenog rauna Uprave za
indirektno oporezivanje u iznosu od 750.000.000 KM, te

smjernice usvojene na 5. sjednici Vijea ministara odranoj 30.03.2012. godine odnosno


05.04.2012. godine, koje obuhvataju: smanjenje osnovice za obraun plata za 4,5%
(smanjenje sa 498,10 KM na 475,69 KM) osim zaposlenim kojima je osnovna plata manja
od 500 KM, te izuzimajui Ured za reviziju kao i odreenu kategoriju strunog osoblja u
pravosudnim institucijama, te zaposlenim u diplomatsko-konzularnim predstavnitvima ije
se plate obraunavaju shodno Pravilniku o platama, dodacima i naknadama osoblja u DKPovima, smanjenjem naknade za topli obrok za 1 KM dnevno (sa dosadanjih 8 KM na 7 KM
dnevno), smanjenjem regresa za 50% (sa 586 KM na 293 KM), smanjenjem dnevnica u
inostrastvu za 10%, smanjenjem trokova mobilnih telefona za 50%, smanjenjem trokova
reprezentacije za 20%, te smanjenja trokova nabavke goriva za 10%, te dodatnog
smanjenja naknade za topli obrok za 1 KM dnevno (da ista nakon umanjenja iznosi 6 KM
dnevno). Donesen je zakljuak da se iz sredstava uteda po ovom osnov,u te iz sredstava
rezerve dodjele dodatna sredstva: Ministarstvu odbrane 1.700.000 KM, Ministarstvu za
ljudska prava i izbjeglice 1.500.000 KM (tekui grant Sprovedba prava iz Aneksa VII
Dejtonskog mirovnog sporazuma), Dravnoj agenciji za istrage i zatitu 500.000 KM, te
Direkciji za koordinaciju policijskih tijela 500.000 KM. Osim navedenog donesen je i
zakljuak o dodjeli sredstava Predsjednitvu BiH 330.000 KM za organizaiju UNECO
samita iji e domain biti Predsjednitvo BiH u saradnji sa Vijeem ministara BiH na temu
Vjersko i kuturno-istorijsko nasljee kao osnova intenzivnije saradnje meu dravama,
Ministarstvu pravde 400.000 KM, Ministarstvu civilnih poslova 400.000 KM i Ministarstvu
vanjske trogivne 120.000 KM. Osim navedenog dogovoreno je da se 1.000.000 KM

97

koje se odnose na

sredstava tekueg granta Sprovedba prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazum
preusmjere na tekue i kapitalne izdatke Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
Napominjemo da kod budetskih korisnika koji su planirali finansiranje rashoda iz
namjenskih sredstava (prihodi od preleta, donacije, udruena sredstva i sl.) nije izvreno
umanjenje materijalnih trokova zbog uspostave budetske ravnotee. Osim navedenog nije
izvreno umanjenje materijalnih trokova niti rashoda koji se finansiraju iz budetskih
sredstava, a dio su specifinih projekata (popis stanovnitva, nabavka registarskih tabosoba,
nabavka pasoa, optinski izbori i sl.)
Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2012. godini iznose 950.000.000 KM i u
odnosu na budet institucija BiH za 2011. godinu vei su za 45.000.000 KM ili 5%, dok
servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 444.928.000 KM i vee je za 104.112.507 KM ili 31% u
odnosu na budet institucija BiH za 2011. godinu. Napominjeno da je prema planu otplate iznos
za servisiranje vanjskog duga 445.625.000 KM, a da je isti u tabeli broj 1 Bilans prihoda i
rashoda i tabeli broj 3 Raspored prihoda i rashoda umanjen za iznos 697.000 KM (kamate na
kredit Razvojne banke Vijea Evrope za izgradnju Dravnog zavoda) koji je evidentiran u
okviru rashoda budetskog korisnika Jedinice za implementaciju izgradnje Dravnog zavoda i
izvrenje krivinih sankcija i drugiih mjera BiH.
U Tabeli broj 1 iznijet je pregled prihoda, primitaka i finansiranja za 2012. godinu, i to:

750.000.000 KM od indirektnih poreza, to predstavlja rast od 61.000.000 KM ili 9%


vie u odnosu na budet za 2011. godinu;
123.782.000 KM od neporeznih prihoda, to predstavlja rast od 2.081.216 KM ili 2% u
odnosu na 2011. godinu, koji su uglavnom rezulat rasta prihoda od dobiti Centralne
banke Bosne i Hercegovine za 5.092.577 KM ili 26%, a na osnovu aurirane procjene
Centralne banke Bosne, rasta vlastitih prihoda od 2.678.966 KM ii 23%, prihoda od taksi
i naknada za 3.099.486 KM ili 9%, prihodi od poreskih i kontrolnih markica Uprave za
indirektno oporezivanje za 150.611 KM ili 4%, te planiranog rasta vanrednih prihoda za
926.539 KM ili 18%. Treba napomenuti da je na prihodovnoj strani Nacrta budeta za
2012. godinu planiran i novi izvor prihoda (u kategoriji prihoda od posebnih naknada i
taksi), shodno lanu 13. Zakona o vazduhoplovstvu BiH koji su namjenski i koriste se za
finansiranje Direkcije za civilno vazduhoplovstvo, u ukupnom iznosu od 876.000 KM.
S druge strane, znatnije smanjenje u iznosu do 10.742.963 KM ili 23% (iskljuujui ve
pomenuti novi izvor prihoda kod BHDCA) prisutno je kod planiranih prihoda od
posebnih taksi i naknada, uglavnom zbog planiranja manjeg iznosa na prihodima
Regulatorne agencije za komunikacije, prihoda od taksi za prelete kod Direkcije za
civilno vazduhoplovstvo (kao rezultat injenice da u nacrt budeta institucija BiH za
2012. godinu nisu ukljuene aktivnosti na
sprovedbi strategije BHATM koje su
prenesene na novoformirano preduzee - Agenciju za pruanje usluga u vazdunoj
plovidbi Bosne i Hercegovine, a to ukljuuje i dio prihoda od preleta), te prihoda
Agencije za lijekove i medicinska sredstva zbog injenice da se rjeenja za plasman lijeka
izdaju na period vaenja od pet godina, a s obzirom na veliki broj rjeenja koja su izdata
ili su primljeni zahtjevi za 2011. godinu.;
12.199.000 KM od tekuih pomoi u novanom obliku, to predstavlja pad od 6.217.549
KM ili 34% u odnosu na 2011. godinu, a na osnovu podataka dostavljenih od strane
korisnika. Smanjenje je uglavnom posljedica neplaniranja, odnosno smanjenja donacija
kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Visoko sudskog i tuilakog vijea,
Instituta za mjeriteljstvo, Obavjetajno-sigurnosne agencije, te ostalih donacija. S druge
strane, poveanje iznosa donacija prisutno je kod Minstarstva finansija i trezora, Ureda za
98

reformu javne uprave, Ureda za veterinarstvo, Regulatorne agencije za komunikacije, te


Agencije za antidoping kontrolu;
31.797.000 KM prenesenog vika sredstava iz prethodnih godina to predstavlja
poveanje od 10.947.000 KM ili 52%;
188.000 KM primitaka od prodaje stalnih sredstava to predstavlja pad od 302.459 KM ili
67% u odnosu na 2011. godinu,
19.534.000 KM kreditnih sredstava (makrofinansijska pomo Evropske komsije)
5.300.000 KM namjenskih kreditnih i donatorskih sredstava za finansiranje
nabavke/kupovine zgrada za smjetaj institucija Bosne i Hercegovine i
7.200.000 KM sredstava od prodaje objekta kasarne Maral Tito

Prilikom pripreme nacrta budeta za 2012. godinu, Ministarstvo finansija i trezora BiH se vodilo
sljedeim prioritetima:
I. izgradnja dravnih funkcija vezanih za ispunjavanje uslova za Evropsko partnerstvo
II. prilagodba programa i aktivnosti Ministarstva odbrane i drugih resornih ministarstava
ukljuenih u implementaciju prijema BiH u Partnerstvo za mir (PfP) i pristupanje NATO-u;
III. planiranog zapoljavanja 291 osobe (kod Parlamentarne skuptine, Ministarstva odbrane, Suda,
Tuilatva, Generalnog sekretarijata Vijea ministara, Direkcije za evropske integracije,
Ministarstva vanjskih poslova, Minsitarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Agencije za
promociju stranih ulaganja u BiH, Ureda za veterinarstvo, Ministarstva komunikacija i prometa,
Regulatorne agencije za komunikacije, Ministarstva finansija i trezora, Uprave za indirektno
oporezivanje, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva pravde, Ministarstva
sigurnosti, Ministarstva civilnih poslova, Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i
razmjenu podataka, Centra za uklanjanje mina u BiH, Slube za zajednike poslove institucija
BiH, Ureda za reviziju institucija BiH, Agencije za statistiku BiH, Instituta za standardizaciju,
Instituta za akreditiranje, Arhiva BiH, Uprave BiH za zatitu zdravlja bilja, Ureda za
harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH,
Slube za poslove sa strancima, Agencije za javne nabavke BiH, Direkcije za ekonomsko
planiranje, Institucije ombudsmena za zatitu potroaa, Agencije za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za zatitu linih podataka u BiH, Centra za
informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u BiH, Agencije za
policijsku podrku, Agencije za forenzika ispitivanja i vjetaenja, Agencije za kolovanje i
struno osposobljavanje kadrova, Centralne harmonizacijske jedinice i Agencije za prevenciju
korupcije o koordinaciju borbe protiv korupcije. Zapoljavanje je planirano kod institucija kod
kojih je prisutan prijem izabranih imenovanih osoba kao i zaposlenih kojih su poeli sa radom u
prvom kvartalu 2012. godine, te kod institucija koje u 2012. godini oekuje realizacije
planiranih zadataka (pripremne aktivnosti shodno Zakonu o popisu stanovnitva domainstava
u BiH, tranzicija Ureda registrara, opinski izbor i sl.). S druge strane, kod Visoko sudskog i
tuilakog vijea 5 osoba (zbog finansiranja plata i naknada ovih osoba u 2011. godine iz
donatorskih sredstava), Instituta za nestale osobe 1 zaposleni (zbog isteka pripravnikog staa),
te Ureda koordinatora za reformu javne uprave 1 (zbog odlaska na neplaeno odsustvo).
IV. osiguranje dijela sredstava za viegodinja ulaganja budetskih korisnika
V. osiguranje sredstava za nove budetske korisnike
VI. osiguranje sredstava za tranziciju pravosua BiH
VII. osiguranje sredstava za smjetaj institucija BiH (u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Istonom
Sarajevu i Mostaru.)
Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u budetu za 2012. godinu iznose
1.394.928.000 KM i u odnosu na 2011. godinu vei su za 12%, odnosno 149.112.507 KM.

99

U Tabeli 2. iznijeta je struktura ukupnih rashoda u 2012. godini:


1. ukupni rashodi institucija BiH iznose 950.000.000 KM i u odnosu na 2011. godinu vei
su za 45.000.000 KM KM ili 5% i
2. servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 444.928.000 KM i vei su za 104.112.507 KM ili
31% u odnosu na 2011. godinu uz napomenu da je prema planu otplate iznos za
servisiranje vanjskog duga 445.625.000 KM, te da je isti u tabeli rasopred rashoda po
budetskim korisnicima umanjen za iznos od 697.000 KM koji je evidentiran kod
budetskog korisnika Jedinice za implementaciju izgradnje Dravnog zavoda i izvrenje
krivinih sankcija i drugiih mjera BiH, a isti se odnosi na kamatu na kredit razvojne
banke Vijea Evrope za izgradnju Dravnog zavoda.
Unutar rashoda institucija BiH, struktura se odnosi na:

tekue izdatke u iznosu od 813.267.000 KM, koji su u odnosu na 2011. godinu manji za
7.441.666 KM ili 1%;
kapitalne izdatke u iznosu od 69.710.000 KM, koji su vei za 52.896.830 KM ili 315%;
tekue grantove u iznosu od 30.680.000 KM, koji su manji za 10.291.563 KM ili 25%, a
odnose se uglavnom na implementaciju Zakona o dopunama Zakona o slubi u Oruanim
snagama BiH, participiranje u trokovima institucija od znaaja za BiH iz oblasti kulture,
sporta, nauke i tehnikog stvaralatva, izvravanja zadataka za BiH u meunarodnim
organizacijama i institucijama, te sredstva za finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog
mirovnog sporazuma;
kapitalne grantove u iznosu od 2.085.000 KM koji su u odnsou na 2011. vei za 1.150.602
KM ili 123%, a odnose se na grantove u okviru viegodinjih ulaganja za jaanje
informatizacije pravosudnih isntiutcija BiH kod Visoko sudskog i tuilakog vijea, te za
ekshumaciju i grantove tuilatvina na niim nivoima vlasti kod Instituta za nestale osobe;
direktne transfere sa Jedinstvenog rauna trezora u iznosu od 29.894.000 KM, koji su vei
za 14.249.657 KM ili 91%, a poveanje se odnosi na planirana sredstva za rjeenje
smjetaja institucija BiH u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Istonom Sarajevu i Mostaru, te
sredstava za povlaenje IPA fondova
rezervisanja u iznosu od 3.667.000 KM, koja su manja za 4.849.503 KM ili 57% u odnosu
na 2011. godinu, odnosno iznose 0,4% rashoda institucija BiH.

Bruto plate i naknade su planirane u iznosu od 524.917.000 KM i u odnosu na 2011. godinu vee
su za 2.698.263 KM ili 1% kao rezultat smanjenja osnovice za obraun plate za 4,5%, te
planiranog prijema 291 zaposlena.
Najznaajnije poveanje ove kategorije trokova u odnosu na budet za 2011. godinu prisutno je
kod sljedeih korisnika:
o

Kod Ministarstva odbrane BiH poveanje od 1.976.000 KM gdje je, u odnosu na broj
zaposlenih na dan 31.12.2011. godine (shodno podacima iz sistema obrauna plata)
evidentno poveanje ukupnog broja zaposlenih za 3 osoba. Meutim, krajem decembra
2011. godine izvren je prijem 300 vojnika za koje je u 2012. godinu planirana plata za
cijelu godinu, to je (bez obzira na smanjenje osnovice za obraun plate) uz planirano
inovanje, te poveanje radnog staa za 0,5% za sve zaposlene rezultovalo poveanjem
ukupnog iznosa ove kategorije trokova.

100

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Kod Suda BiH poveanje od 828.000 KM ili 10% zbog planiranog prijema 40 zaposlenih
od kojih najvei broj strunog osoblja na koje se smanjenje osnovice za obraun plate nije
odnosilo;
Kod Generalnog sekretarijata Vijea ministara poveanje od 530.000 KM ili 34% zbog
planiranog prijema 13 zaposlenih od kojih 10 imenovanih i izabranih osoba;
Kod Slube za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine poveanje od 529.000
KM ili 9% zbog planiranog prijema 5 zaposlenih kao i usklaivanja platnih razreda za
srednju strunu spremu shodno Metodologiji za razvrstavanje radnih mjesta srednje strune
spreme u platne razrede utvrene Zakonom o platama i naknadama u Institucijama BiH
(Slubeni glasnik BiH, broj 31/10)
Kod Ureda za reviziju institucija BiH poveanje od 519.000 KM ili 27% usljed planiranog
prijema 11 zaposlenih, kao i injenice da se kod ove institucije nije vrilo umanjenje
osnovice za obraun plate zbog nezavisnosti institucije;
kod Tuilatva BiH poveanje od 506.000 KM ili 8% zbog planiranog prijema 11
zaposlenih od kojih se 9 odnosi na sudsko osoblje, kao i planiranog porasta plate shodno
lanu 6. Zakonu o platama i drugim naknadama u sudskim i pravosudnim institucijama na
nivou BiH;
Kod Agencije za statistiku poveanje od 479.000 KM ili 18% usljed planiranog prijema 21
zaposlenog zbog predstojeih pripremnih aktivnosti na popisu stanovnitva, domainstava i
stanova;
Kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela poveanje u iznosu od 364.000 KM ili 2%
zbog planiranog prijema 12 zaposlenih, kao i planiranog inovanja, te poveanja staa za
0,5% za sve zaposlene;
Kod Ministarastva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa poveanje od 320.000 KM ili 7%
zbog planiranog prijema 12 zaposlenih;
Kod Ministarstva pravde poveanje od 305.000 KM ili 1% zbog planiranog prijema 23
zaposlena od kojih 15 sudskih poosobajaca i 6 imenovanih i izabranih osoba;
Kod Centralne izborne komisije poveanje od 264.000 KM ili 11% zbog planiranog
angamana 32 osoba za rad na odreeno vrijeme ( u trajanju od 8 mjeseci) zbog odravanja
optinskih izbora;
Kod Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u poljoprivredi i ruralnom
razvoju u iznosu od 259.000 KM, usljed injenice da se radi o novom korisniku za ije su
finansiranje u 2011. godini obezbjeena sredstva iz tekue rezerve i kod kojeg je u 2012.
godini planiran prijem 8 zaposlenih.
Kod Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (novi korisnik)
poveanje od 254.000 KM zbog planiranog prijema 12 zaposlenih;
Kod Direkcije za evropske integracije poveanje od 210.000 KM ili 8% zbog planiranog
prijema 6 zaposlenih.
Kod Ministarstva komunikacija i prometa poveanje od 199.000 KM ili 7% zbog
planiranog prijema 6 zaposlenih od kojih 1 izabrano i imenovana osoba, a 5 zaposlenih
poeli sa radom u februaru 2012. godine;
Kod Ministarstva za ljudska prava poveanje u iznosu od 198.000 KM ili 6% zbog
planiranog prijema 16 zaposlenih,
Kod Agecije za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova u iznosu od 183.000 KM ili
18% zbog planiranog prijema 3 zaposlena, internog premjetaja te izmjene dinamike
zapoljavanja (prijem zaposlenih tokom 2011. godinu za koje su sredstva planirana za
cijelu 2012. godinu);
Kod Agencije za policijsku podrku poveanje u iznosu od 146.000 KM ili 15% zbog
planiranog prijema 2 zaposlena, te izmjene dinamike zapoljavanja (prijem zaposlenih
tokom 2011. godinu za koje su sredstva planirana za cijelu 2012. godinu);

101

o
o
o

Kod Agencije za forenzika ispitivanja i vjetaenja poveanje u iznosu od 135.000 KM ili


28% zbog planiranog prijema 3 zaposlena, te izmjene dinamike zapoljavanja (prijem
zaposlenih tokom 2011. godinu za koje su sredstva planirana za cijelu 2012. godinu);
Kod Ustavnog suda BiH poveanje u iznosu od 103.000 KM ili 3% zbog planiranja
stimulacije i poveanja radnog staa za sve zaposlene, kao i injenice da se kod ove
institucije nije vrilo smanjenje osnovice za obraun plate;
Kod ostalih 17 korisnika prisutno je ukupno poveanje u iznosu od 685.000 KM

S druge strane, kod sljedeih korisnika evidentno je smanjenje bruto plata i naknada u ukupnom
iznosu od 6.373.000 KM:
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

Uprave za indirektno oporezivanje smanjenje od 1.284.000 KM ili 2% zbog smanjenja


osnovice za obraun plate za 4,5%;
Granine policije smanjenje od 1.114.000 KM ili 2% zbog smanjenja osnovice za obraun
plate za 4,5%;
Parlamentarne skuptine BiH smanjenje u iznosu od 921.000 KM ili 9% prvenstveno zbog
smanjenja osnovice za obraun plate kao i zbog injenice da je u 2011. godini bilo vie
korisnika koji su primali platu nakon isteka mandata, te im je to pravo isteklo, a planiran je
prijem 13 zaposlenih;
Visoko sudskog i tuilakog vijea smanjenje od 738.000 KM ili 15% zbog prestanka
radnog odnosa za zaposlene ija su se primanja finansirala iz donatorskih sredstava (5
zaposlenih);
Obavjetajno sigurnosne agencije smanjenje od 579.000 KM ili 3% zbog smanjenja
osnovice za obraun plate za 4,5%;
Ministarstva vanjskih poslova smanjenje u iznosu od 523.000 KM ili 2% zbog injenice da
je krajem 2011. godine dolo do smanjenja broja zaposlenih za 31 lice, a korisnik planira
prijem 21 dodatno zaposlenog tokom 2012. godini, kao i zbog smanjenja osnovice za
obraun plate za 4,5%, a koje se nije primjenjivalo na zaposlene u diplomatsko
konzularnim predstavnivima;
Dravne agencije za istrage i zatitu smanjenje u iznosu od 393.000 KM ili 2% usljed
smanjenja osnovice za obraun plate;
Predsjednitva BiH smanjenje u iznosu od 181.000 KM ili 5% zbog injenice da je u 2011.
godini bio jedan korisnik prava na primanje plate nakon isteka mandata, kao i zbog
smanjenja osnovice za obraun plate.
Kod Centra za uklanjanje mina smanjenje od 123.000 KM ili 3% zbog smanjenja osnovice
za obraun plate;
Konkurencijsko vijee BiH smanjenje u iznosu od 116.000 KM ili 10% zbog prestanka
prava na primanje plate nakon isteka mandata koje je isteklo u avgustu 2011. godine,
Kod preostalih korisnika ukupno smanjenje planiranih sredstava na kategoriji plata i
naknada iznosi 400.000 KM.

Naknade trokova zaposlenih u 2012. godini planirane su iznosu od 110.535.000 KM i u odnosu


na budet za 2011. godinu, manje su za 15.391.000 KM ili 12% Na pad iznosa naknada trokova
zaposlenih najvei uticaj imalo je smanjenje naknade za godinji odmor za 50% kod svih
korisnika, smanjenje toplog obroka za 2 KM, smanjenje naknade za odvojeni ivot za 25%, te
dodatne restrikcije u planiranju neredovnih naknada i dalje poboljanje procesa planiranja budeta
kod korisnika.
Najvei iznos smanjenja prisutan je kod korisnika sa veim brojem zaposlenih:

102

o
o
o
o
o

Ministarstva odbrane BiH smanjenje u iznosu od 10.307.000 KM ili 18% u odnosu na


budet za 2011. godinu je osim navedenog i rezultat smanjenja planiranog iznosa na:
naknadama za trokove edukacije i naknada za vojno-diplomatske predstavnike, naknada
kadetima, te poreza i doprinosa na naknade trokova zaposlenih, a sve na osnovu izvrenja
istih trokova u ranijem periodu. S druge strane, kod Ministarstva odbrane je u odnosu na
budet za 2011. godinu planirano vie sredstava za angaovanje pripadnika Oruanih
snaga BiH u mirovnim misijama (poveanje od 1.954.000 KM), te naknada za prevoz na
posao i sa posla, te naknada za sluaj bolesti;
Uprave za indirektno oporezivanje smanjenje u iznosu od 1816.000 KM ili 17%;
Granine policije smanjenje u iznosu od 1.576.000 KM ili 12%;
Obavjetajno-sigurnosne agencije smanjenje od 521.000 KM ili 11%;
Ministarstva vanjskih poslova smanjenje u iznosu od 362.000 KM ili 3%;
Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u iznosu od 399.000 KM ili 9%

S druge strane, kod sljedeih korisnika evidentno je poveanje ukupnog iznosa naknada
trokova zaposlenih:
o
o
o
o
o
o
o

Parlamentarne skuptine BiH poveanje u iznosu od 220.000 KM ili 11% zbog planirnaog
prijema 13 novih zaposlenih;
Agencije za statistiku poveanje u iznosu od 179.000 KM ili 59% zbog planiranog prijema
21 zaposlenog;
Ministarstva pravde poveanje u iznosu od 111.000 KM ili 9% zbog planiranog prijema 23
zaposlena
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice poveanje u iznosu od 83.000 KM ili 21% zbog
planiranog prijema 16 zaposlenih.
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa poveanje u iznosu od 75.000 KM ili
10% zbog planiranog prijema 12 zaposlenih;
Generalnog sekretarijata Vijea ministara poveanje u iznosu od 68.000 KM ili 28% zbog
planiranog prijema 13 zaposlenih;
Centralne izborne komisije poveanje u iznosu od 44.000 KM ili 14% zbog planiranog
angamana 32 za rad na odreeno vrijeme u trajanju od 8 mjeseci (odravanje optinskih
izbora);

Ukupni materijalni trokovi u budetu za 2012. godinu iznose 177.815.000 KM i u odnosu na


budet za 2011. godinu vei su za 5.251.000 KM ili 3%. Znaajnije poveanje materijalnih
trokova prisutno je kod Centralne izborne komisije (poveanje u iznosu od 3.515.000 KM ) zbog
finansiranja trokova optinskih izbora, Agencije za statistiku (poveanje u iznosu od 3.409.000
KM) zbog pripremnih aktivnosti popisa stanovnitava, domainstava i stanova, te Minstarstva
pravde (poveanje u iznosu od 2.020.000 KM) zbog planiranja veeg iznosa na trokovima
pritvorenika suda BiH, te Ureda za veterinarstvo ( poveanje u iznosu od 309.000 KM) za potrebe
laboratorijskog materijala.
S druge strane, smanjenje ove kategorije trokova je prisutno kod veine institucija, a rezultat je
umanjenja iznosa istih (osim trokova zakupa) kod svih korisnika za 10% kao i dodatnog
smanjenja trokova reprezentacije za 20%, izdataka za PTT usluge mobilne telefone za 50%,
izdataka za gorivo za 10%, te izdataka za dnevnice u inostranstvu za 10%. Najvee smanjenje
ovih trokova evidentno je kod Ministarstva odbrane (smanjenje za 3.264.000 KM ili 13%) zbog
znatnog smanjenja trokova odravanjaa i nabavke materijala, Visoko sudskog i tuilakog vijea
(smanjene 1.674.000 KM ili 56%) zbog injenice da je planirano manje donatorskih sredstava
kojima se finansiraju ugovorene usluge u 2012. u odnosu na 2001. godinu.

103

Ukoliko poredimo ukupne tekue grantove, oni u budetu za 2012. godinu iznose 30.680.000 KM
i manji su za 10.292.000 KM ili 25%, a odnose se na: implementaciju Zakona o dopunama
Zakona o slubi u Oruanim snagama BiH u iznosu od 19.917.000 KM (u skladu sa zakljucima
sa 5. sjednice Vijea ministara odrane 30.03.2012. godine planirana je isplata penzija za 2012.
godinu otutenim pripadnicima Oruanih snaga BiH zakljuno sa 31.03.2012. godine), na
participiranje u trokovima institucija od znaaja za BiH iz oblasti kulture, sporta, nauke i
tehnikog stvaralatva, te izvravanja zadataka za BiH u meunarodnim organizacijama i
institucijama, te finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Kapitalni grantovi u nacrtu budeta za 2012. godinu planirani su u iznosu od 2.085.000 KM i u
odnosu na 2011. godinu vei su za 123%, a odnose se na grantove kod Instituta za nestala osoba
(za grantove drugim nivoima vlasti i grantove pojedincima za ekshumacije), te kod Visokog
sudskog i tuilakog vijea kao dio viegodinjeg ulaganja za informatizaciju i jaanje kapaciteta
pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko poredimo ukupne kapitalne izdatke koji u nacrtu budeta za 2012. godinu iznose
69.710.000 KM, dolazi do poveanja od 315% u odnosu na budet 2011. godine u (poveanje za
52.897.000 KM).
Viegodinjim projektima obuhvaena su viegodinja ulaganja u iznosu od od 49.356.473 KM, i
to kod sljedeih korisnika:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

2.000.000 kod Visoko sudskog i tuilakog vijea BiH za informatizaciju i jaanje


kapaciteta pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini
4.000.000 KM kod Ministarstva komunikacija i prometa za projekat digitalizacije
13.100.000 KM kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH za
centara Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar
1.835.000 KM kod Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje
krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera za izgradnju dravnog zatvora
350.000 KM kod Ministarstva civilnih poslova za Infrastrukturu prostornih podataka BiH,
faza I uspostava mree permanentnih GPS (GNSS) stanica BiH-BIHPOS
3.586.473 KM kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka
(za projekt SDH sistem prenosa 2.310.000 KM, inicijalna sredstva za izradu izvoakog
projekta na osnovu kojeg e se izgraditi i opremiti zgrada za smjetaj Agencije u Banja
Luci shodno odluci Vijea ministara od 28.07.2011. godine u iznosu od 1.000.000 KM, te
273.473 KM za projekt digiralnih tahografa)
985.000 KM kod Centralne izborne komisije BiH za projekt Izgradnje jedinstvenog
izbornog informacijskog sistema Bosne i Hercegovine
4.414.000 KM kod Agencije za statistiku BiH za projekt popisa stanovnitva, domainstava
i stanova
3.500.000 KM kod Obavjetajno-sigurnosne agencije BiH (2.000.000 KM za kupovinu
specijalne opreme i 1.500.000 KM za obnovu voznog parka)
1.000.000 KM KM kod Slube za poslove sa stancima za izgradnju glavnog sjedita Slube
i terenskog centra Sarajevo
2.086.000 KM kod Agencije za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova za izgradnju
objekta za smjetaj Agencije;
12.500.000 KM na direktnim transferima sredstva za smjetaj institucija BiH u Sarajevu,
Tuzli, Banja Luci, Istonom Sarajevu i Mostaru.

104

2. OSNOVNE NAPOMENE
Polazna osnova za sainjavanje nacrta budeta institucija BiH za 2012. godinu su:
-

odredbe Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, koje se odnose na


sainjavanje, sadraj i donoenje budeta;
mjere tednje institucija BiH koje je Fiskalno vijee BiH dogovorilo u okviru Stand by
aranmana sa Meunarodnim monetarnim fondom, a Vijee ministara BiH usvojilo
(umanjenje osnovice za plate, toplog obroka i regresa);
operativna uputstva za pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz budeta, date u novim
instrukcijama za pripremu budtskih zahtjeva za 2012. godinu, koje je Ministarstvo
finansija i trezora uputilo svim institucijama BiH sredinom februara 2012. godine (kojim se
od korisnika trailo da uz zahtjeve dostave i plan rada institucije za 2012. godinu), shodno
zakljucima 56. sjednice Predstavnikog doma Paralamentarne skuptine BiH, te da
dostave i ugovore o zakupu;
rashodi budetskih korisnika u okviru usvojenog Zakona o budetu institucija BiH i
meunaradnih obaveza BiH za 2011. godinu;
dostavljeni prijedlozi zahtjeva za odobrenje rashoda institucijama BiH iz budeta za 2012.
godinu,
zakljuak sa sjednice Fiskalnog vijea odrane 14.03.2012. godine, kojim je utvren
Globalni fiskalni okvir bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2012.-2014.
godina, institucijama Bosne i Hercegovine se utvruje okvir u ukupnom iznosu od
950.000.000 KM, kao i dodjela sredstava za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine sa
jedinstvenog rauna Uprave za indirektno oporezivanje u iznosu od 750.000.000 KM, te
smjernice usvojene na 5. sjednici Vijea ministara odranoj 30.03.2012. godine odnosno
05.04.2012. godine, koje obuhvataju: smanjenje osnovice za obraun plata za 4,5%
(smanjenje sa 498,10 KM na 475,69 KM) osim zaposlenim kojima je osnovna plata manja
od 500 KM, te izuzimajui Ured za reviziju kao i odreenu kategoriju strunog osoblja u
pravisudnim institucijama, te zaposlenim u diplomatsko-konzularnim predstavnitvima ije
se plate obraunavaju shodno Pravilniku o platama, dodacima i naknadama osoblja u DKPovima, smanjenjem naknade za topli obrok za 1 KM dnevno (sa dosadanjih 8 KM na 7 KM
dnevno), smanjenjem regresa za 50% (sa 586 KM na 293 KM), smanjenjem dnevnica u
inostrastvu za 10%, smanjenjem trokova mobilnih telefona za 50%, smanjenjem trokova
reprezentacije za 20%, te smanjenja trokova nabavke goriva za 10%, te dodatnog
smanjenja naknade za topli obrok za 1 KM dnevno (da ista nakon umanjenja iznosi 6 KM
dnevno). Donesen je zakljuak da se iz sredstava uteda po ovom osnovu, te iz sredstava
rezerve dodjele dodatna sredstva: Ministarstvu odbrane 1.700.000 KM, Ministarstvu za
ljudska prava i izbjeglice 1.500.000 KM (tekui grant Sprovedba prava iz Aneksa VII
Dejtonskog mirovnog sporazuma), Dravnoj agenciji za istrage i zatitu 500.000 KM, te
Direkciji za koordinaciju policijskih tijela 500.000 KM. Osim navedenog donesen je i
zakljuak o dodjeli sredstava Predsjednitvu BiH 330.000 KM za organizaiju UNECO
samita iji e domaim biti Predsjednitvo BiH u saradnji sa Vijeem ministara BiH na
temu Vjersko i kuturno-istorijsko nasljee kao osnova intenzivnije saradnje meu
dravama, Ministarstvu pravde 400.000 KM, Ministarstvu civilnih poslova 400.000 KM i
Ministarstvu vanjske trogivne 120.000 KM. Osim navedenog dogovoreno je da se
1.000.000 KM sredstava tekueg granta Sprovedba prava iz Aneksa VII Dejtonskog
mirovnog sporazum preusmjere na tekue i kapitalne izdatke Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice.
Napominjemo da kod budetskih korisnika koji su planirali finansiranje rashoda iz
namjenskih sredstava (prihodi od preleta, donacije, udruena sredstva i sl.) nije izvreno
105

umanjenje materijalnih trokova zbog uspostave budetske ravnotee. Osim navedenog nije
izvreno umanjenje materijalnih trokova niti rashoda koji se finansiraju iz budetskih
sredstava, a dio su specifinih projekata (popis stanovnitva, nabavka registarskih tabosoba,
nabavka pasoa, optinski izbori i sl.)
Osnovna postavka projekcija budeta na svim nivoima vlasti je prilagoavanje ekonomskoj
realnosti, to znai svoenje ukupne javne potronje na nivo koju omoguavaju realno mogui
prihodi.
Istovremeno, ukupno raspoloivi prihodi moraju osigurati sprovoenje institucijskih reformi
dinamikom koja je realno provodiva sa stanovita tehnikih i materijalnih pretpostavki. To
podrazumijeva jasno definisanje prioriteta, kako kratkoronih, tako i srednjoronih, jer ukupno
raspoloiva domaa sredstva nisu dovoljna za istovremeno provoenje sveobuhvatnih reformi na
svim nivoima vlasti u BiH.
Uzimajui u obzir realne izvore prihoda i zahtjeve budetskih korisnika za finansiranje u 2012.
godini projekcije budeta institucija BiH za 2012. godinu trebaju obezbjediti:
-

usklaenost ukupnog obima rashoda i izdataka sa realno moguim obimom prihoda,


primitaka i finansiranja;
maksimizacija stepena efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti u planiranju i troenju
budeskih sredstava;
lociranje odgovornosti za neracionalna troenja i odstupanja od planskih proporcija izmeu
prihoda i rashoda budeta u svim fazama izvrenja.

Usklaivanje ukupnog obima rashoda sa realno ostvarivim prihodima u 2012. godini nije se
moglo obezbjediti bez znaajnih korekcija zahtjeva budeskih korisnika, utvrivanja prioriteta
izvrenja zadataka i aktivnosti u okviru raspoloivih sredstava i svakog mogueg prolongiranja
ovih aktivnosti u narednim godinama, te identifikacije moguih uteda na rashodima.
Naime, i pored viestrukog upuivanja o maksimalnoj racionalizaciji rashoda koje je Ministarstvo
finansija i trezora BiH uputilo korisnicima u okviru dodatne instrukcije (koja je dostavljena u
februaru 2012. godine), zahtjevi budetskih korisnika bili su za 212.724.000 KM odnosno 24%
vii u odnosu na budet za 2011. godinu.
Nakon izvrene analize zahtjeva korisnika i uzimajui u obzir najprioritetnije zadatke koje e se
realizovati od strane istitucija BiH u 2012. godini, okvir za finansiranje institucija BiH sveden je
iznos od 950.000.000 KM.
Na ovaj nain sredstva koja nisu obuhvaena predloenim okvirom (u okviru iznosa dodjeljenog
budetskim korisnicima) iznose 176.916.000 KM.
U postupku projekcije budeta po korisnicima (Pregled namjenske strukture rashoda budetskih
korisnika), u obzir su uzete sljedee generalne postavke:
-

rashodi budetskih korisnika u okviru usvojenog Zakona o budetu institucija BiH i


meunaradnih obaveza BiH za 2011. godinu;
zahtjevi budetskih korisnika za sredstvima budeta 2012. godine;
dinamika zapoljavanja u 2012. godini (odobreno prioritetno zapoljavanje 291
osoba),

106

mjere tednje institucija BiH koje je Fiskalno vijee BiH dogovorilo u okviru Stand by
aranmana sa Meunarodnim monetarnim fondom, a Vijee ministara BiH usvojilo
(umanjenje osnovice za plate, toplog obroka i regresa);
zakljuak sa sjednice Fiskalnog vijea odrane 14.03.2012. godine, kojim je utvren
Globalni fiskalni okvir bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2012.-2014.
godina, institucijama Bosne i Hercegovine se utvruje okvir u ukupnom iznosu od
950.000.000 KM, kao i dodjela sredstava za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine sa
jedinstvenog rauna Uprave za indirektno oporezivanje u iznosu od 750.000.000 KM, te
smjernice usvojene na 5. sjednici Vijea ministara odranoj 30.03.2012. godine odnosno
05.04.2012. godine, koje obuhvataju: smanjenje osnovice za obraun plata za 4,5%
(smanjenje sa 498,10 KM na 475,69 KM) osim zaposlenim kojima je osnovna plata manja
od 500 KM, te izuzimajui Ured za reviziju kao i odreenu kategoriju strunog osoblja u
pravisudnim institucijama, te zaposlenim u diplomatsko-konzularnim predstavnitvima ije
se plate obraunavaju shodno Pravilniku o platama, dodacima i naknadama osoblja u DKPovima, smanjenjem naknade za topli obrok za 1 KM dnevno (sa dosadanjih 8 KM na 7 KM
dnevno), smanjenjem regresa za 50% (sa 586 KM na 293 KM), smanjenjem dnevnica u
inostrastvu za 10%, smanjenjem trokova mobilnih telefona za 50%, smanjenjem trokova
reprezentacije za 20%, te smanjenja trokova nabavke goriva za 10%, te dodatnog
smanjenja naknade za topli obrok za 1 KM dnevno (da ista nakon umanjenja iznosi 6 KM
dnevno). Donesen je zakljuak da se iz sredstava uteda po ovom osnovu, te iz sredstava
rezerve dodjele dodatna sredstva: Ministarstvu odbrane 1.700.000 KM, Ministarstvu za
ludska prava i izbjeglice 1.500.000 KM (tekui grant Sprovedba prava iz Aneksa VII
Dejtonskog mirovnog sporazuma), Dravnoj agenciji za istrage i zatitu 500.000 KM, te
Direkciji za koordinaciju policijskih tijela 500.000 KM. Osim navedenog donesen je i
zakljuak o dodjeli sredstava Predsjednitvu BiH 330.000 KM za organizaiju UNECO
samita iji e domain biti Predsjednitvo BiH u saradnji sa Vijeem ministara BiH na temu
Vjersko i kuturno-istorijsko nasljee kao osnova intenzivnije saradnje meu dravama,
Ministarstvu pravde 400.000 KM, Ministarstvu civilnih poslova 400.000 KM i Ministarstvu
vanjske trogivne 120.000 KM. Osim navedenog dogovoreno je da se 1.000.000 KM
sredstava tekueg granta Sprovedba prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazum
preusmjere na tekue i kapitalne izdatke Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
Napominjemo da kod budetskih korisnika koji su planirali finansiranje rashoda iz
namjenskih sredstava (prihodi od preleta, donacije, udruena sredstva i sl.) nije izvreno
umanjenje materijalnih trokova zbog uspostave budetske ravnotee. Osim navedenog nije
izvreno umanjenje materijalnih trokova niti rashoda koji se finansiraju iz budetskih
sredstava, a dio su specifinih projekata (popis stanovnitva, nabavka registarskih tabosoba,
nabavka pasoa, optinski izbori i sl.)

Obrazloenja budeta institucija BiH i meunarodnih obaveza BiH ine dva dijela i to:
I Obrazloenja finansiranja institucija BiH
II Obrazloenja servisiranja vanjskog duga BiH

3. MAKROEKONOMSKI TRENDOVI I PROJEKCIJE


Na osnovu makroekonomskih pokazatelja i projekcija izraenih od strane Direkcije za
ekonomsko planiranje Vijea ministara BiH, Odsjeka za makroekonomsku analizu pri Upravnom

107

odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH koji procjenjuje ukupne prihode od indirektnih
poreza na Jedinstvenom raunu Uprave za indirektno oporezivanje.
Upravo je projekcija prihoda od indirektnih poreza najznaajnija za budet institucija BiH, s
obzirom da prihodi od indirektnih poreza ini 79% ukupnih prihoda institucija BiH u nacrtu
budeta za 2012 godinu (iskljuujui sponjni dug), tj. od ukupnih 950.000.000 KM prihoda i
primitaka institucija BiH u 2012. godini, 750.000.000 KM su prihodi od indirektnih poreza.
Projekcija ostalih prihoda institucija BiH (direktni prihodi institucija BiH) se pripremaju na
osnovu analize ostvarenih prihoda u proteklim godinama i oekivane realizacije direktnih prihoda
u posmatranom periodu projicirane od strane korisnika koji ostvaruju prihode i Ministarstva
finansija i trezora BiH.
U sledeoj tabeli iznijete su makroekonomske projekcije za period od 2011. do 2014. godine, koje
je u oktobru 2011. godine pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje. U daljem tekstu iznijeto
je popratno kratko obrazloenje osnovnih pretpostavki za makroekonomske projekcije za 2011. i
2012. godine dostavljenih od strane Direkcije za ekonomsko planiranje u oktobru 2011. godine.

Pokazatelj
Nominalni BDP u mil KM
Nominalni rast u %
BDP deflator (prethodna godina = 100)
Realni BDP u mil KM (prethodna godina = 100)

Zvanini podaci
2009
2010
27.895
27.955

2011
29.238

Projekcije
2012
2013
30.656 32.707

2014
35.306

0,8%
101,1
27.604

0,2%
99,2
28.178

4,6%
102,1
28.629

4,8%
102,7
29.848

6,7%
102,6
31.893

7,9%
103
34.263

1,8%
0,5%

1,0%
2,1%

2,4%
4,0%

2,1%
1,9%

4,0%
1,8%

4,8%
1,6%

27.608

27.864

29.418

30.835

32.379

34.158

Vladina potronja u mil KM

5.734

5.780

5.895

6.131

6.376

6.647

Privatna potronja u mil KM

21.874

22.084

23.523

24.704

26.003

27.512

Investicije u mil KM
Vladine investicije u mil KM
Privatne investicije u mil KM
Nacionalna bruto tednja u % BDP-a
Vladina tednja u % BDP-a
Privatna tednja u % BDP-a
Bilans tekueg rauna u mil KM
Bilans tekueg rauna u % BDP-a

5.838
748
5.204
15,6%
1,2%
16,7%
1.490
5,3%

5.420
634
4.710
14,5%
1,1%
15,7%
1.362
4,9%

6.191
698
5.411
12,7%
1,0%
11,7%
2.464
8,4%

6.909
823
5.999
12,9%
1,5%
11,4%
2.946
9,6%

8.028
947
6.990
14,5%
1,5%
13,0%
3.271
10,0%

9.407
1.060
8.252
16,8%
1,5%
15,3%
3.479
9,9%

Nominalni rast uvoza u %


Nominalni rast izvoza u %

22,9%
15,0%

9,3%
18,9%

14,8%
12,1%

7,9%
5,9%

9,5%
10,1%

9,7%
11,2%

Realni rast u %
Inflacija mjerena indeksom potroakih cijena u %
Potronja u mil KM

108

3.1. Projekcije ekonomskog rasta


Dinamika bh. ekonomskog rasta je u velikoj mjeri odreena kretanjima u EU i neposrednom
okruenju. Faktori kao to su izvozna tranja i kretanja svjetskih cijena, trite rada zemalja sa
brojnom bh. dijasporom i sezonskim radnicima iz BiH, te stanje globalnih finansijskih trita kroz
svoj uticaj na izvoz, domau potronju i investicije dominiraju bh. ekonomskim kretanjima.
Njihov pad tokom svjetske ekonomske krize je doveo i do opteg pada bh. ekonomske aktivnosti
od 1,8% 1 u 2009. praenog skromnim realnim rastom od 1,1% 2010. godine. Iako je rast EU
ekonomije od 2% u 2010. bio vaan faktor skoka realnog rasta bh. izvoza od 17,5% 2 , ozbiljnije
pokretanje ukupnog bh. ekonomskog rasta je zapoelo tek u 2011. kada se oekuje ukupan realni
rast od 2,41%. Uprkos oekivanoj stagnaciji EU ekonomije u 2012., projicira se da bi rast bh.
ekonomije trebao biti tek donekle usporen sa neto niom stopom od 2,09%.
Ovaj rast bi trebao biti noen rastom privatne potronje i investicija uz negativan doprinos rastu
vanjskog sektora. Projicirani ekonomski rast za EU 27 od 1,6% u 2011. godini, te svega 0,6% u
2012 3 . godini je inio vanu pretpostavku makroekonomskih projekcija za BiH. Obzirom da je
EU glavni trgovinski partner ne samo Bosne i Hercegovine nego i ostalih ekonomija iz
neposrednog okruenja, EU ekonomska kretanja prije svega utiu na bh. izvoznu tranju.
Shodno navedenom, projicira se realni rast bh. robnog izvoza od 5,9% u 2011. godini, te svega
3,2% u 2012 godini. Rast bh. izvozne, ali i uvozne tranje bi u 2011. godini trebao biti praen
nastavkom dvocifrenog rasta svjetskih cijena energenata metala i prehrambenih proizvoda, te
njihovim padom u 2012. godini.
Dvogodinji realni pad privatne potronje od 3,9% u 2009., te 1% u 2010 bi trebao biti praen
projiciranim rastom od priblino 3% u 2011. godini. Uprkos oekivanoj stagnaciji raspoloivog
dohotka domainstava usljed stagnacije zaposlenosti i realnih plata, te skromnom porastu
vanjskih priliva, oekuje se da bi zbog smanjenja sklonosti tednji, privatna potronja u 2012.
trebala nastaviti rasti stopom neto jaom u odnosu na 2011. godinu. S druge strane, pogoravanje
ekonomske situacije u EU bi trebalo znatno vie ugroziti rast investicija u 2012. godini. Ovo bi se
moglo manifestovati ne samo kroz oteano finansiranje zbog oslabljenog priliva vanjskog
kapitala, nego i kroz oslabljene poslovne rezultate velikog broja preduzea uzrokovane skromnim
rastom izvoza. Jaanje domae tranje u 2011. i 2012. godini bi, obzirom na skroman realni rast
izvoza, trebalo rezultovati brim rastom uvoza u odnosu na rast izvoza, te u skladu s tim, rastom
vanjskotrgovinskog deficita od priblino 10% ( nakon dvocifrenog pada u 2009. i 2010. godini).
Slino kao i kod EU projekcija, rizici osnovnog makroekonomskog scenarija za BiH su uglavnom
usmjereni nadole. Oni se zapravo u velikoj mjeri tiu negativnih rizika za EU projekcije u smislu
eventualne recesije tokom 2012. godine. U sluaju ovakvog razvoja situacije, u narednom periodu
bi se mogla ponoviti deavanja iz 2009. i 2010. godine, kada je u BiH zabiljeen pad privatne
potronje, investicija, uvoza i izvoza uzrokovan padom izvozne tranje, proizvodnje,
zaposlenosti, vanjskih tekuih i kapitalnih priliva i sl.

1
Pad od 1,8% u 2009. se odnosi na BDP mjeren rashodovnim pristupom dok je prema proizvodnom pristupu taj pad
iznosio 2,95%.
2
Izvor BDP mjeren rashodovnim pristupom preliminarni rezultati Agencije za statistiku BiH.

Projekcije DG ECFIN-a, jesen 2011.

109

4. PROCJENA PRIHODA BUDETA INSTITUCIJA BiH


Zbirni poredbeni pregled projekcije prihoda u 2011. i 2012. godini dat je u Tabeli broj 1.
BILANS PRIHODA PO IZVORIMA I NAMJENAMA
4.1. Prihodi sa Jedinstvenog rauna Uprave za indirektno oporezivanje BiH za finansiranje
institucija BiH
Prihodi od indirektnih poreza odnosno prilivi za finansiranje institucija BiH sa jedinstvenog
rauna Uprave za indirektno oporezivanje BiH planiraju se u iznosu od 750.000.000 KM, a
osiguravaju se dnevnom raspodjelom prikupljenih prihoda na Jedinstveni raun Uprave za
indirektno oporezivanje. U odnosu na budet 2011. godine, planirani iznos ovih prihoda u 2012.
godini je vei za 61.000.000 KM, odnosno 9% (Tabela 1, dio A-I).
Prihodi institucija BiH od indirektnih poreza (prihodi s Jedinstvenog rauna Uprave za indirektno
oporezivanje BiH) za 2011. godinu u ovom dokumentu ustanovljeni su kao razlika izmeu
minimalnog nivoa rashoda institucija BiH s jedne, te vlastitih prihoda institucija BiH s druge
strane.
4.2. Procjena neporeznih prihoda
Ukupno procijenjeni prihodi od administrativnih taksi (Tabela 1, dio A-II taka 1) za 2012.
godinu iznose 38.060.000 KM, a procjena je zasnovana na ostvarenju ovih prihoda u 2010. godini
i 2011. godini, gdje je prisutan podbaaj u ostvarenju ovih prihoda u odnosu na plan), te
dostavljenim procjenama za 2012. godinu od strane Ministarstva civilnih poslova BiH i
Ministarstva vanjskih poslova BiH.
Struktura prihoda od administrativnih taksi je sljedea:
1. Prihodi od administrativnih taksi u BiH
2. Prihodi od administrativnih taksi u inostranstvu
3. Prihodi od knjiica za pasoe u BiH
4. Prihodi od knjiica za pasoe u inostranstvu
UKUPNO

Budet 2011.
16.836.939
9.129.592
7.590.552
1.403.431
34.960.514

Procjena 2012.
16.000.000
12.050.000
8.160.000
1.850.000
38.060.000

Prihodi od posebnih naknada i taksi u ukupnom iznosu od 36.144.000 KM odnose se na:


-

prihode od tehnikih taksi za tekue finansiranje Regulatorne agencije za komunikacije u


iznosu od 7.665.000 KM;
- doprinose za koritenje spektra frekvencija u iznosu od 12.700.000 KM;
- prihode BH DCA od preleta preko BiH u iznosu od 2.611.000 KM;
- prihode BH DCA shodno lanu 13. Zakona o civilnom vazduhoplovstvu u ukupnom iznosu
od 876.000 KM;
- prihode od Agencije za potanski promet BiH u iznosu od 720.000 KM;
- prihode od izdavanja linih dokumenata (line karte i vozake dozvole) i registarskih
tabosoba kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH u
iznosu od 5.186.000 KM, te
- prihode Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u iznosu od 6.365.000 KM.
Fakturisanje doprinosa za koritenje spektra frekvencija vri Regulatorna agencija za
komunikacije na osnovu Odluke Vijea ministara i uputstva Ministarstva finansija i trezora BiH.
110

Prihodi od vlastite djelatnosti za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 14.418.000 KM


obuhvataju prihode institucija BiH, koje su planirane prihode iskazale u svojim prijedlozima
budeta za 2012. godinu, a iste planiraju ostvariti u vlastitoj djelatnosti. Pregled planiranih
prihoda po institucijama prikazan je u Bilansu prihoda po izvorima i namjenama (Tabela 1 dio
A. pod II taka 3.)
Prihodi od poreznih i kontrolnih markica Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Prihodi
iz dobiti Centralne banke BiH
Prihode od poreznih i kontrolnih markica ostvaruje Uprava za indirektno oporezivanje BiH
svojom djelatnou, a u 2012. godini projiciraju se u iznosu od 4.000.000 KM, odnosno planirani
su u iznosu veem za 4% shodno projekciji dostavljenoj od strane Uprave za indirektno
oporezivanje BiH.
Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH planiraju se u iznosu od 25.000.000 KM, to je za
5.092.577 KM vie u odnosu na 2011. godinu, a na osnovu preliminarnih procjena Centralne
banke BiH dostavljenih u avgustu 2011. godine.
Vanredni prihodi
Vanredni prihodi za 2012. godinu procjenjuju se u iznosu od 6.181.000 KM, od ega:
-

iznos od 2.500.000 KM se odnosi na kamate i procijenjene pozitivne kursne razlike i


iznos od 3.681.000 KM odnosi se na ostale vanredne prihode.

4.3. Tekue pomoi u novanom obliku


Tekuim pomoima u novanom obliku (Tabela 1, dio A. pod III) obuhvaene su namjenske
donacije kao podrka pojedinim institucijama BiH i iste su planirane na osnovu dostavljenih
podataka budetskih korisnika, u iznosu od 12.199.000 KM odnosno manje za 6.217.549 KM ili
34% u odnosu na 2011. godinu.
4.4. Ostalo finansiranje i primici
Primici od prodaje stalnih sredstava
Primici od prodaje stalnih sredstava se planiraju u ukupnom iznosu od 188.000 KM i to kod
sljedeih korisnika:
Visoko sudsko i tuilako vijee BiH
37.000 KM
Ustavni sud BiH
22.000 KM
Generalni sekretarijat Vijea ministara
4.000 KM
Direkcija za evropske integracije
18.000 KM
Ministarstvo pravde BiH
75.000 KM
Centar za uklanjanje mina u BiH
12.000 KM
Agencija za statistiku BiH
13.000 KM
Ured za zakonodavstvo
7.000 KM

111

5. RASHODI BUDETA INSTITUCIJA BiH


5.1. Utvrivanje budetskog okvira prihoda i rashoda institucija BiH
Zbirni pregled rashoda po ekonomskim kategorijama dat je u Tabeli 2, a raspored rashoda po
budetskim korisnicima u Tabeli 3.
Prilikom pripreme Nacrta budeta za 2012. godinu, Ministarstvo finansija i trezora BiH je uzelo u
obzir sljedee prioritete:
I. Izgradnja dravnih funkcija vezanih za ispunjavanje uslova za Evropsko partnerstvo. Ovo
namee osnivanje novih institucija, jaanje postojeih i tranzicije nadlenosti s entiteta.
Dokument Evropsko partnerstvo navodi da je kljuni kratkoroni cilj BiH:
osigurati da ministarstva i institucije na dravnom nivou budu adekvatno
finansirani, operativni i propisno opremljeni, posebno u pogledu prostorija i
zaposlenih
I prologodinji Izvjetaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine (objavljen u
oktobru 2011. godine) navodi da, izmeu ostalog, nedovoljna sredstva usporavaju reforme
institucija na dravnom nivou.
II. Prilagoenje programa i aktivnosti Ministarstva odbrane BiH i drugih resornih ministarstava
ukljuenih u implementaciju prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i
pristupanje NATO-u.
III. Planiranog prioritetnog zapoljavanja 291 osobe (kod Parlamentarne skuptine, Ministarstva
odbrane, Suda, Tuilatva, Generalnog sekretarijata Vijea ministara, Direkcije za evropske
integracije, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,
Agencije za promociju stranih ulaganja u BiH, Ureda za veterinarstvo, Ministarstva
komunikacija i prometa, Regulatorne agencije za komunikacije, Ministarstva finansija i trezora,
Uprave za indirektno oporezivanje, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva
pravde, Ministarstva sigurnosti, Ministarstva civilnih poslova, Agencije za identifikacione
dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, Centra za uklanjanje mina u BiH, Slube za
zajednike poslove institucija BiH, Ureda za reviziju institucija BiH, Agencije za statistiku
BiH, Instituta za standardizaciju, Instituta za akreditiranje, Arhiva BiH, Uprave BiH za zatitu
zdravlja bilja, Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u poljoprivredi, ishrani i
ruralnom razvoju BiH, Slube za poslove sa strancima, Agencije za javne nabavke BiH,
Direkcije za ekonomsko planiranje, Institucije ombudsmena za zatitu potroaa, Agencije za
razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za zatitu linih podataka u BiH,
Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblati visokog obrazovanja u BiH,
Agencije za policijsku podrku, Agencije za forenzika ispitivanja i vjetaenja, Agencije za
kolovanje i struno osposobljavanje kadrova, Centralne harmonizacijeske jedinice i Agencije
za prevenciju korupcije o koordinaciju borbe protiv korupcije. Zapoljavanje je planirano kod
institucija kod kojih je prisutan prijem izabranih imenovanih osoba kao i zaposlenih kojih su
poeli sa radom u prvom kvartalu 2012. godine, te kod intitucija koje u 2012. godini oekuje
realizacije planiranih zadataka (pripremne aktivnosti shodno Zakonu o popisu stanovnitva
domainstava u BiH, tranzicija Ureda registrara, opinski izbor i sl.). S druge strane, kod
Visoko sudskog i tuilakog vijea 5 osoba (zbog finansiranja plata i naknada ovih osoba u
2011. godine iz donatorskih sredstvima), Instituta za nestale osobe 1 zaposleni (zbog isteka
pripravnikog staa), te Ureda koordinatora za reformu javne uprave 1 (zbog odlaska na
neplaeno odsustvo).
112

IV. Osiguranje dijela sredstava za viegodinja ulaganja budetskih korisnika, te najnunije


zanavljanje dotrajale opreme kao i najnuniju rekonstrukciju i adaptaciju;
V. Osiguranje sredstava za nove budetske korisnike i to Jedinice za implementaciju projekta
izgradnje Zavoda za izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH ije je
finansiranje u 2011. godini bilo u okviru Ministarstva pravde BiH i Ureda za harmonizaciju i
koordinaciju sistema plaanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za koju su inicijalna sredstva
za funkcionisanje osiguranja iz budetske rezerve tokom 2011. godini, a puna implementacija
oekuje se tokom 2012. godine. Osim toga iz stavke tekue rezerve mogue je finansiranje
novih institucije obzirom da je u postupku donoenja i usvajanja vie zakona, ija
implementacija e takoe traiti formiranje novih organa i tijela na nivou BiH ili u okviru
postojeih korisnika;
VI. Osiguranje sredstava za implementaciju Zakona o dopunama Zakona o slubi u Oruanim
snagama BiH za period 2010. - 31.03.2012. godine shodno zakljuku sa 5. sjednice Vijea
ministara od 30.03.2012. godine;
VII. Osiguranje sredstava za tranziciju pravosua BiH;
VIII. Osiguranje sredstava za smjeta institucija BiH (u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Istonom
Sarajevu i Mostaru);
Ministarstvo finansija i trezora BiH je u okviru operativnih uputstava za pripreme zahtjeva za
dodjelu sredstava iz budeta od korisnika trailo da uz zahtjeve dostave i planove rada institucije
za 2012. godinu na osnovu kojih su pripremani budetski zahtjevi, a shodno zakljucima
Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine BiH. Od 74 budetska korisnika planove rada za
2012. godinu na osnovu kojih su pripremani zahtjevi za budetska sredstva, 7 korisnika nije iste
dostavilo i to: Parlamentarna skuptina BiH, Predsjednitvo BiH, Ministarstvo vanjskih poslova
BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema
plaanja u poljoprivredni, ishrani i ruralnom razvoju BiH, Agencija za potanski promet BiH i
Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH.
Osim pomenutog, pri procjeni rashoda za 2012. godinu, koriteni su analitiki pokazatelji
izvrenja rashoda u 2010. godini i 2011. godini.
-

U Nacrtu Dokumenta okvirnog budeta institucija Bosne i Hercegovine za period od 2012.


do 2014. godine (koji je poslan Vijea ministara BiH u prvoj polovini mjeseca avgusta
2011. godine, ali nije razmatran), preliminarno je utvrena gornja granica rashoda institucija
Bosne i Hercegovine u 2012. godini u iznosu od 1.072.000.000 KM, dok su ukupni rashodi
institucija BiH u ovom nacrtu budeta planirani u ukupnom iznosu od 950.000.000 KM.
Smanjenje ukupnog iznosa rashoda rezultat je planiranja prijema 291 zaposlenih, dok je
nacrtom DOB-planirano zapoljavanje 900, svoenje nivoa rashoda samo na finansiranje
prioritetnih zadataka koji oekuju institucije BIH u 2012. godini kao i ve pomenutog
smanjenja shodno smjernicama usvojenim na 5. sjednici Vijea ministara BiH odranoj
30.03.2012. godine odnosno 05.04.2012. godine, koje obuhvataju: smanjenje osnovice za
obraun plata za 4,5% (sa 498,10 KM na 475,69 KM) osim zaposlenim kojima je osnovna
plata manja od 500 KM, te izuzimajui Ured za reviziju kao i odreenu kategoriju strunog
osoblja u pravisudnim institucijama, kao i zaposlenih u diplomatsko-konzularnim
predstavnitvima ije se plate obraunavaju shodno Pravilniku o platama, dodacima i
naknadama osoblja u DKP-ovima, smanjenjem naknade za topli obrok za 1 KM dnevno (sa
dosadanjih 8 KM na 7 KM dnevno), smanjenjem regresa za 50% (sa 586 KM na 293 KM),
smanjenjem dnevnica u inostrastvu za 10%, smanjenjem trokova mobilnih telefona za
50%, smanjenjem trokova reprezentacije za 20%, smanjenja trokova nabavke goriva za
10%), te dodatnog smanjenja naknade za topli obrok za 1 KM dnevno (sa 7 KM na 6 KM).

113

Okvir budeta za finansiranje institucija BiH u 2012. godini iznosi 950.000.000 KM, to je u
odnosu na 2011. godinu poveanje od 5%. Izvori finansiranja su:
-

prihodi sa Jedinstvenog rauna Uprave za indirektno oporezivanje BiH (indirektni porezi) u


iznosu od 750.000.000 KM ili 79%;
neporeski prihodi institucija BiH u iznosu od 123.782.000 KM ili 13%;
tekue pomoi u novanom obliku u iznosu od 12.199.000 KM ili 1,3%;
kreditna sredstva makrofinansijske pomoi Evropske komisije u iznosu od 19.534.000 KM
ili 2,1%
preneseni viak sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 31.797.000 KM ili 3,3%
kreditna sredstva i donacije za kupovinu zgrada za smjetaj institucija BiH u Sarajevu,
Tuzli, Banja Luci, Istonom Sarajevu i Mostaru u iznosu 5.300.000 KM ili 0,5%
primici od prodaje objekta kasarna Maral Tito u iznosu od 7.200.000 KM ili 0,8%
primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 188.000 KM.

I pored viestrukog upuivanja o maksimalnoj racionalizaciji rashoda koje je Ministarstvo


finansija i trezora BiH uputilo korisnicima u okviru dodatne instrukcije (koja je dostavljena u
februaru 2012. godine), zahtjevi budetskih korisnika bili su za 211.949.000 KM odnosno 24%
vie u odnosu na budet za 2011. godinu.
Nakon izvrene analize zahtjeva korisnika i uzimajui u obzir najprioritetnije zadatke koje e se
realizovati od strane istitucija BiH u 2012. godini, okvir za finansiranje instiutcija BiH sveden je
iznos od 950.000.000 KM.
Na ovaj nain sredstva koja nisu obuhvaena predloenim okvirom (u okviru iznosa dodjeljenog
budetskim korisnicima) iznose 177.124.000 KM i odnosi se na sljedee institucije:
1. Parlamentarna skuptina BiH 1.709.000 KM
2. Predsjednitvo 1.252.000 KM
3. Ministarstvo odbrane 46.317.000 KM
4. Visoko sudsko i tuilako vijee 604.000 KM
5. Ustavni sud BiH 382.000 KM
6. Sud 2.258.000 KM
7. Tuilatvo 550.000 KM
8. Pravobranilatvo 406.000 KM
9. Institucija ombudsmena za ljudska prava 873.000 KM
10. Generalni sekretarijat Vijea ministara 309.000 KM
11. Direkcija za evropske integracije 360.000 KM
12. Ministarstvo vanjskih poslova 1.463.000 KM
13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 522.000 KM
14. Agencija za promociju stranih investicija u BiH 2.097.000 KM
15. Ured za veterinarstvo 356.000 KM
16. Memorijalni centar Srebrenica 477.000 KM
17. Konkurecijsko vijee 182.000 KM
18. Ministarstvo komunikacija i prometa 469.000 KM
19. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo 3.662.000 KM
20. Regulatorna agencija za komunikacije 265.000 KM
21. Ministarstvo finansija i trezora 521.000 KM
22. Uprava za indirektno oporezivanje 8.781.000 KM
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 37.216.000 KM
114

24. Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Dravnog zavoda za izvrenje krivinih


sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 40.000 KM
25. Ministarstvo pravde 6.376.000 KM
26. Ministarstvo sigurnosti BiH 2.046.000 KM
27. Dravna agencija za istrage i zatitu 2.595.000 KM
28. Granina policija 17.879.000 KM
29. Ministarstvo civilnih poslova 1.448.000 KM
30. Agencija
za
identifikaciona
dokumenta,
evidenciju
i
razmjenu
podataka
1.194.000 KM
31. Centar za uklanjanje mina u BiH 320.000 KM
32. Sluba za zajednike poslove institucija BiH 7.035.000 KM
33. Centralna izborna komisija 222.000 KM
34. Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika 164.000 KM
35. Agencija za dravnu slubu 52.000 KM
36. Agencija za statistiku 1.228.000 KM
37. Institut za standardizaciju 235.000 KM
38. Institut za mjeriteljstvo 917.000 KM
39. Institut za intelektualno vlasnitvo 113.000 KM
40. Institut za akreditiranje 60.000 KM
41. Arhiv BiH 20.000 KM
42. Obavjetajno-sigurnosna agencija BiH 5.989.000 KM
43. Uprava BiH za zatitu zdravlja bilja 380.000 KM
44. Agencija za nadzor nad tritem 73.000 KM
45. Agencija za sigurnost hrane 332.000 KM
46. Fond za povratak 23.000 KM
47. Agencija za rad i zapoljavnaje 212.000 KM
48. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja
u ruralnom razvoju 36.000 KM
49. Sluba za poslove sa strancima 2.613.000 KM
50. Odbor dravne slube za albe 81.000 KM
51. Komisija za koncesije 55.000 KM
52. Ured za zakonodavstvo 68.000 KM
53. Agencija za javne nabavke 105.000 KM
54. Ured za razmatranje albi 235.000 KM
55. Institut za nestale osobe BiH 662.000 KM
56. Agencija za osiguranje u BiH 64.000 KM
57. Direkcija za ekonomsko planiranje 190.000 KM
58. Institucija ombudsmena za zatititu potroaa 19.000 KM
59. Ured koordinatora za reformu javne uprave 215.000 KM
60. Agencija za potanski promet BiH 27.000 KM
61. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta 264.000 KM
62. Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje 49.000 KM
63. Agencija za zatitu linih podataka u BiH 446.000 KM
64. Centar za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u BiH 133.000 KM
65. Dravna regulatorna agencija za nuklearnu sigurnost u BiH 242.000 KM
66. Agencija za lijekove i medicinska sredstva 494.000 KM
67. Agecnija za polcijsku podrku 180.000 KM
68. Agencija za antidoping kontrolu 272.000 KM
69. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja 4.439.000 KM
70. Agencija za kolovnaje i stuno osposobljavanje kadrova 1.899.000 KM
71. Direkcija za koordinaciju polcijskih tijela 3.852.000 KM
115

72. Centralna harmonizacijska jedinica 12.000 KM


73. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije 488.000 KM
Kod veine navedenih korisnika iznos koji nije odobren odnosi se na planirana nova
zapoljavanja (iznad broja planiranog ovim nacrtom budeta), nabavku motornih vozila te iznosi
po osnovu umanjenja osnovice za plate, naknade za regres , naknade za topli obrok, naknade za
odvojeni ivot,materijalnih trokova (osim trokova zakupa) za 10%, a nakon toga ve navedena
umanjenja (naknada za koritenje godinjeg odmora, trokovi dnevnica u inostranstvu, trokovi
mobilnih telefona, trokova nabavke goriva, te trokovi reprezentacije).
Kod sljedeih korisnika, osim navedenog razlozi su, kako slijedi:
-

Ministarstvo odbrane BiH ukupan iznos sredstava koji nije odobren 46.317.000 KM
od ega se 9.383.000 KM odnosi na implementaciju Zakona o dopunama Zakona o slubi
u Oruanim snagama BiH, umanjenje za plate i naknade 593 vojnika i 9 dravnih
slubenika (5.969.000 KM), smanjenje nabavke materijala za 5.500.000 KM, tekueg
odravanja 3.000.000 KM i rekontrukcije i investicionog odravanja za 2.500.000 KM;

Sud BiH u iznosu od 2.258.000 KM od ega 1.530.000 KM ugovorene usluge, 300.000


bruto plate i naknade, 200.000 KM nabavka opreme;

Agencija za promociju stranih ulaganja u iznosu od 2.097.000 KM od ega 2.000.000


KM tekueg granta Fond za podrku stranim investitorima;

Uprava za indirektno oporezivanje 8.781.000 KM od ega nabavka uniformi


1.100.000 KM, 73 zaposlena (plate i naknade 1.007.000 KM), te nabavka opreme
1.000.000 KM;

Ministarstvo sigurnosti 2.046.000 KM od ega viegodinja kapitalnih ulaganja


1.000.000 KM-Izgradnja Operativnog centra 112 zbog injenice da korisnik raspolae
sredstvima prenesenim iz ranijeg perioda, te plate i naknade za dodatno zaposlene u
iznosu od 426.000 KM;

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u iznosu od 37.216.000 KM od ega za


tekui grant Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i grant
Prioritetna elektrifikacija u ukupnom iznosu od 36.733.000 KM. Na sastanku sa
predstavnicima Fonda za povratak BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,
(odranog u septembru 2011. godine) ponovljen je raniji stav Ministarstva finansija i
trezora BiH (a koji je bio i dio Slubene zabiljeka sa sastanka sa predstavnicima
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Fonda za povratak BiH u vezi budetskog
zahtjeva za 2011. godinu od 01. 09. 2010. godine, kao i dio Obrazloenja Nacrta i
Prijedloga Zakona o budetu institucija BiH i meunarodnih obaveza BiH za 2011.
godinu) da, obzirom da u okviru usvojene Strategije za provoenje Aneksa VII
Dejtonskog mirovnog sporazuma nije izvrena detaljna procjena potrebnih sredstava za
naknadu tete (koja je ukljuena u Strategiju, ali iznosi nisu definisani) te obzirom da
usvojena Strategija nije definisala izvore sredstava ni za povratak (definisana su ukupno
potrebna sredstva za povratak, ali ne i izvori sredstava), da Ministarstvo za ljudska prava
i izbjeglice BiH, u saradnji sa Komisijom za izbjeglice i raseljna osoba i Fondom za
povratak BiH treba donijeti detaljan Akcioni plan finansijske implementacije Strategije,
sa definisanim izvorima sredstava za povratak i naknade tete za imovinu (ukljuujui do
sada utroena sredstva, kao i sredstva obezbjeena iz tekuih i ranijih godina, a koja nisu
116

utroena, dok e se za naredni period definisati izvori sredstava, ukljuujui sredstva iz


budeta svih nivoa vlasti, donacije, te kreditna sredstva), koji bi bio usvojen od strane
Vijea ministara BiH, te eventualno relevantnih entitetskih tijela. Dalje, stav Ministarstva
finansija i trezora BiH je da je u okviru Akcionog plana potrebno definisati detaljan
dugoroni mehanizam planiranja i izvrenja granta za Povratak (ukljuujui sredstva za
naknadu tete u buduem periodu) i granta za elektrifikaciju.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je na sastanku upoznalo predstavnike
Ministarstva finansija i trezora BiH da je stav Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
BiH da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nije nadleno za sainjavanje
Akcionog plana o izvorima finansiranja Strategije. Dalje, Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice BiH je stava da trenutni Akcioni plan ve sadri detaljan plan povratka po
entitetima, optinama, krajnjim korisnicima i godinama sa iskazanim finansijskim
potrebama, to Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH smatra da je dovoljno
detaljan Akcioni plan za sprovoenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Obzirom na neusaglaenost stavova navedenih u prethodna dva stava, te obzirom i na
ogranienost ukupnih raspoloivih sredstava za budet institucija BiH u 2012. godini
Ministarstvo finansija i trezora BiH je informisalo Ministarstvo za ljudska prava i
izbjeglice BiH i Fond za povratak BiH da sredstva za implementaciju Strategije povratka
ne mogu biti ukljuena u Nacrt budeta za 2012. godinu, te e se aneks zahtjeva koji se
odnosi na grant Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma,
biti dostavljen Vijeu ministara BiH, Predsjednitvu BiH i Parlamentarnoj skuptini BiH
kao dodatni zahtjev za koji sredstva nisu dostatna u okviru redovnog budetskog okvira
institucija BiH.
-

Dravna agencija za istrage i zatitu u iznosu od 2.595.000 KM od ega plate i


naknade za 81 zaposlenog u iznosu od 952.000 KM i motornih vozila u iznosu od
100.000 KM;

Granine policije BiH u iznosu od 17.879.000 KM od ega 3.000.000 KM na ime


viegodinjih kapitalnih ulaganja za izgradnju terenskih centara, plate i naknade za 100
poosobajaca u iznosu od 1.519.000 KM, kapitalna ulaganja-nabavka opreme 7.400.000
KM (ukljuujui nabavku motornih vozila, policijske opreme, fotografske i kompjuterske
opreme), te nabavka materijala u iznosu od 965.000 KM;

Sluba za zajednike poslove institucija BiH u iznosu od 7.035.000 KM od ega


trokovi preuzimanja zgrade Predsjednitva BiH u iznosu od 4.263.000 KM, nabavka
graevina u iznosu od 980.000 KM, nabavka opreme 410.000 KM, rekonstrukcija i
investiciono odravanje 405.000 KM, te materijalnih trokova za 300.000 KM;

Agencija za statistiku u iznosu od 1.228.000 KM od ega 1.000.000 KM na ugovorenih


uslugama za popis stanovnitva, domainstava i stanova imajui u vidu odredbe lana 38.
Zakona o popisu stanovnitva, domainstava i stanova u BiH(Slubeni glasnik BiH,
broj 10/12) kojim je propisano da se namjenska sredstva za finansiranje poslova i
zadataka popisa obezbjeuju iz budeta BiH, entiteta,brko Distrikta, meunarodnih
donacija i drugih izvora, a ministri finansija BiH, entiteta, i direktor Direkcije za finansije
Brko Distrikta BiH ili Fiskalno vijee BiH, posebnim e sporazumom urediti plan
finansiranja u roku od 60 dana od dana stupanja ovog Zakona.

117

Obavjetajno-sigurnosna agencija BiH u iznosu od 5.989.000 KM od ega 1.800.000


KM za viegodinja kapitalna ulaganja (nadogradnja zgrade u Banja Luci i izgradnja
centra za obuku), nabavka opreme za 1.500.000 KM, te prolongiranje adaptacije zgrade
Zrak za narednu godinu u iznosu od 1.000.000 KM;

Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja u iznosu od 4.439.000 KM od ega


oprema u iznosu od 3.600.000 KM (ukljuujui nabavku laobratorijske opreme u iznosu
od 3.082.000 KM) i 300.000 KM na rekonstrukciji i investicionom odravanju, te bruto
plate i nakande za 16 novih zaposlenih u iznosu od 478.000 KM;

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u iznosu od 3.852.000 KM od ega bruto


plate i naknade zaposlenih za 22 osoba u iznosu od 446.000 KM, nabavka motornih
vozila i druge opreme u iznosu od 1.884.000 KM, te nabavke materijala u iznosu od
400.000 KM.

Ukoliko se gore pomenuti neusuglaeni iznosi zahtjeva (u ukupnom iznosu od 177.124.000


KM) prihvataju djelimino ili u cjelini u proceduri usvajanja budeta od strane Vijea
ministara BiH, Predsjednitva BiH i/ili Parlamentarne skuptine BiH, za taj iznos se trebaju
poveati izvorni prihodi, i to Prihodi sa Jedinstvenog rauna Uprave za indirektno
oporezivanje za finansiranje institucija BiH.
5.2. Krai osvrt na budete pojedinih institucija BiH
Ukupni rashodi korisnika u Nacrtu budeta za 2012. godinu iznose 916.439.000 KM i u odnosu
na 2011. godinu vei su za 4%, odnosno 35.600.000 KM.
Najznaajnija smanjenja budeta su, prvenstveno zbog uvaavanja injenice ograniavanja
ukupnih javnih rashoda i prihoda Bosne i Hercegovine, ali i zbog smanjenja obima njihove
aktivnosti i/ili nadlenosti u 2012. godini, zabiljeena su kod sljedeih korisnika:
o Kod Fonda za povratak Bosne i Hercegovine je ukupan budet u Prijedlogu za 2012. godinu
smanjen za 38.481.000 KM ili 99% u odnosu na budet za 2011. godine zbog toga to
korisnik nije u svom zahtjevu za 2012. godinu iskazao finansiranje prava iz Aneksa VII
Dejtonskog mirovnog sporazuma,
o Kod Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine je ukupan budet u
Prijedlogu za 2012. godinu smanjen za 2.620.000 KM ili 30% u odnosu na budet za 2011.
godinu (zbog injenice da je dalje sprovoenje strategije BH ATM, prvenstveno u dijelu
materijalnih izdataka, preneseno na novoformirano preduzee - Agenciju za pruanje usluga
u vazdunoj plovidbi Bosne i Hercegovine),
o Kod Visoko sudskog i tuilakog vijea Bosne i Hercegovine je ukupan budet u Prijedlogu
za 2012. godinu smanjen za 2.469.000 KM ili 23% u odnosu na budet za 2011. godinu
(prvenstveno zbog injenice da su u budet za 2011. godinu ukljuena donatorska sredstva u
iznosu od 6.409.000 KM, dok su u Nacrtu za 2012. godinu ukljuena donatorska sredstva u
iznosu od 1.725.000 KM),
o Kod Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine je ukupan budet u Prijedlogu za 2012.
godinu smanjen za 1.472.000 KM ili 15% u odnosu na budet za 2011. godinu
(prevenstveno zbog injenice da su u budet za 2011. godinu ukljuena viegodinja
kapitalna ulaganja u iznosu 2.043.000 KM),
o Kod Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je ukupan budet u Prijedlogu za 2012.
godinu smanjen za 1.385.000 KM ili 37% u odnosu na budet za 2011. godinu (zbog
118

injenice da su u budet za 2011. godinu ukljuena donatorska sredstva u iznosu od


1.602.000 KM),
S druge strane, ukupan budet je povean kod korisnika kod kojih se u 2012. godini planiraju
dodatne aktivnosti i/ili kapitalni izdaci koji nisu bili obuhvaeni budetom za 2011. godinu.
Kod sljedeih 15 korisnika dolazi do zbirnog poveanja budeta u iznosu od 74.588.000 KM u
odnosu na budeta 2011. godine:
o

Kod Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u Prijedlogu budeta za 2012.


godinu planirano je poveanje u iznosu od 15.004.000 KM ili 18% u odnosu na budet za
2011. godinu uglavnom usred poveanja kapitalnih izdataka u iznosu od 18.781.000 KM,
odnosno ista iznose 20.160.000 KM od ega se iznos od 13.100.000 KM odnosi na
viegodinja kapitalna ulaganja Izgradnja objekata za regionalne centre (Banja Luka,
Sarajevo, Tuzla i Mostar), iznos od 6.000.000 KM odnosi se na izmjetanje puteva kod
graninog prelaza Gradika, dok se iznos od 1.060.000 KM odnosi na nabavku opreme
(najvei dio se odnosi na nabavku softvera 602.000 KM).
Kod Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, u Prijedlogu budeta za 2012. godinu
planirano je poveanje u iznosu od 11.481.000 KM ili 4% u odnosu na budet za 2011.
godinu, uglavnom usljed tekueg granta drugim nivoima vlasti -Implementacija Zakona o
dopunama Zakona o slubi u Oruanim snagama BiH u iznosu od 19.917.000 KM, od ovog
iznosa 3.128.000 KM odnosi se na penzije za 2012. godinu (u skladu sa zakljucima sa 5.
sjednice Vijea ministara odrane 30.03.2012. godine planirana je isplata penzija za 2012.
godinu otutenim pripadnicima Oruanih snaga BiH zakljuno sa 31.03.2012. godine), dok
se iznos od 16.789.000 KM odnosi se na penzije za 2010. i 2011. godinu.

Kod Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i


Hercegovin u Prijedlogu budeta za 2012. godinu planirano je poveanje od 6.607.000 KM
ili 48% u odnosu na budet za 2011. godinu uglavnom usred poveanja kapitalnih izdataka
u iznosu od 5.019.000 KM ili 208% , odnosno ista iznose 7.431.000 KM od ega se iznos od
2.310.000 KM odnosi na viegodinja kapitalna ulaganja Projekat proirenja SDH mree za
prenos podataka, iznos od 3.900.000 KM odnosi se na nabavku opreme za personalizaciju i
softvera koji je potrebno nabaviti za uspostavljanje sistema izdavanja e-LK i VD za
proizvodnju nove generacije identifikacionih dokumenata, a na osnovu usvojenog Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o linoj karti dravljana BiH, iznos od 1.000.000 KM odnosi
se na viegodinji kapitalni projekat Inicijalna sredstva za izradu izvoakog projekta na
osnovu kojeg e se izgraditi i opremiti zgrada za smjetaj IDDEEA-e u Banja Luci u skladu
sa Odlukom Vijea ministara od 28.07.2011. godine, dok se iznos od 221.000 KM odnosi
na nabavku opreme (najvei dio se odnosi na nabavku motrornih vozila i to 180.000 KM 3
dostavna automobila i 1 terenski automobil).
Poveanje na tekuim izdacima u iznosu od 1.587.000 KM ili 14% najveim dijelom odnosi
se na poveanje stavke bruto plata i naknada u iznosu od 98.000 KM (zbog planiranog
prijema 5 zaposlenih u 2012. godini), nabavke materijala u iznosu od 635.000 KM zbog
nabavke nepersonalizovanih registarskih tablica i izdatke za tekue odravanje u iznosu od
734.000 KM (radi odravanja opreme, servera, vozila, printera, raunarske opreme,
odravanje sistema i aplikacija, licenci, kao i poveanja instalisane nove opreme).

Kod Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u Prijedlogu budeta za


2012. godinu planirano je poveanje u iznosu od 5.247.000 KM ili 64% u odnosu na budet
za 2011. godinu uglavnom usred poveanja kapitalnih izdataka u iznosu od 5.067.000 KM
ili 158% odnosno ista iznose 8.281.000 KM od ega se najvei dio odnosi na: 97.000 KM
119

na pribavljanje potrebnih saglasnosti za izgradnju zgrade za Regulatorni odbor eljeznica sa


sjeditem u Doboju, 4.000.000 KM
na viegodinji kapitalni projekat Projekat
digitalizacije, 3.893.000 KM na projekat nabavke MICROSOFT licenci, 250.000 KM na
izradu, postavljanje i odravanje saobraajnih znakova na graninim prelazima.
Poveanje na tekuim izdacima u iznosu od 130.000 KM najveim dijelom odnosi se na
poveanje stavke bruto plata i naknada zaposlenih u iznosu od 204.000 KM (zbog
planiranog prijema 6 zaposlenih u 2012. godini).
o

Kod Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u Prijedlogu budeta za 2012. godinu
planirano je poveanje u iznosu od 5.206.000 KM ili 146% u odnosu na budet za 2011.
godinu, zbog odravanja optinskih izbora u 2012. godini to je razlog poveanja potrebnih
sredstava za bruto plate i naknade trokova zaposlenih u iznosu 404.000 KM (zbog
planiranog zapoljavanja 32 osoba koja e biti privremeno zaposlene za potrebe izbora), te
materijalne trokove u iznosu 3.676.000 KM (zbog izdataka za nabavku papira i usluga
tampanja i pakovanja glasakih listia, ugovorenih i drugih posebnih usluge zbog
planiranog angaovanja osoba na tri mjeseca za potrebe prebrojavanja listia, te
angaovanja volontera i saradnika za usluge lektorisanja, vodia, prevodilaca, pomonog
osoblja, te osiguranja), nabavci opreme 105.000 KM. Dok se iznos na kapitalnim izdacima
od 1.375.000 KM odnosi na viegodinji kapitalni projekat Projekat izgradnje jedinstvenog
izbornog informacijskog sistema Bosne i Hercegovine u iznosu od 985.000 KM i na
rekonstrukciju i investiciono odravanje u iznosu od 390.000 KM.

Kod Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u Prijedlogu budeta za


2012. godinu planirano je poveanje u iznosu od 4.419.000 KM ili 68% u odnosu na budet
za 2011. godinu, poveanje je evidnetno na bruto platama i naknadama zaposlenih u iznosu
od 281.000 KM zbog planiranog prijema 16 zaposlenih u 2012. godini, te na tekuim
grantovima neprofitnim organizacijama u iznosu 3.970.000 KM.

Kod Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u Prijedlogu budeta za 2012. godinu


planirano je poveanje od 4.526.000 KM ili 119% u odnosu na budet za 2011. godinu,
prvenstveno zbog sprovoenja popisa stanovnitva, domainstava i stanova u BiH. Pored
planiranih sredstava za popis stanovnitva, domainstava i stanova u BiH u iznosu od
4.414.000 KM, planiran je prijem 20 zaposlenih te su u odnosu na budeta za 2011. godinu
izdvajanja za bruto plate i naknade zaposlenih vea za 312.000 KM kao i nabavka opreme u
iznosu 31.000 KM i odnosi se na nabavku automobila koja se djelimino finansira iz
primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od 13.000 KM.

Kod Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u Prijedlogu budeta za 2012.


godinu planirano je poveanje u iznosu od 3.683.000 KM ili 34% u odnosu na budet za
2011. godinu, prvenstveno zbog poveanja na kategoriji tekuih grantova u iznosu od
3.735.000 KM odnosno isti iznose 4.050.000 KM i to: sufinansiranje projekata u oblasti
kulture u BiH u iznosu 2.400.000 KM, meunarodna kulturna saradnja u iznosu 480.000
KM, podrka tehnikoj kulturi i inovatorstvu u BiH u iznosu 130.000 KM, sufinansiranje
sportskih manifestacija u iznosu od 1.040.000 KM.

Kod Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u Prijedlogu budeta za 2012.


godinu planirano je poveanje u iznosu od 3.216.000 KM ili 47% u odnosu na budet za
2011. godinu, prvenstveno zbog planiranih donatorskih sredstava u Nacrtu budeta za 2012.
godinu u iznosu od 1.902.000 KM, ali i zbog planiranog prijem 8 zaposlenih te su u odnosu
na budeta za 2011. godinu izdvajanja za bruto plate i naknade vea za 89.000 KM,
poveanje u iznosu od 590.000 KM na ugovorenim uslugama prvenstveno odnosi na
120

odravanje softverskog paketa za obraun i isplatu plata i naknada i upravljanje ljudskim


resursima u Oruanim snagama Bosne i Hercegovine u iznosu od 570.000 KM.
Poveanje na kapitalnim izdacima u iznosu od 2.519.000 KM odnosi se na donatorska
sredstva u iznosu od 1.520.000 KM, dok se iznos od 1.022.000 KM odnosi na nabavku
softverskog paketa za obraun i isplatu plata i naknada i upravljanje ljudskim resursima u
Oruanim snagama Bosne i Hercegovine u iznosu 610.000 KM, dok se iznos 10.000 KM
odnosi za ISFU licence, iznos od 400.000 KM za nabavku opreme za za ISFU (serveri i
raunarska oprema), a iznos od 1.500 KM za nabavku skenera.
o

Kod Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u Prijedlogu budeta za 2012. godinu


planirano je poveanje u iznosu od 3.109.000 KM ili 27% u odnosu na budet za 2011.
godinu.
Ovo poveanje prvenstveno je rezultat poveanja na ugovorenim uslugama u iznosu od
1.866.000 KM (zbog poveanja trokova pritvorenika Suda Bosne i Hercegovine), kao i
planiranog prijema 23 zaposlenika te su u odnosu na budeta za 2011. godinu izdvajanja za
bruto platama i naknadama zaposlenih vea za iznos od 416.000 KM. Dok se iznos
poveanja od 380.000 KM na kapitalnim izdacima odnosi na prvenstveno na obnavljanje
motornih vozila sudske policije u iznosu od 335.000 KM, dok se iznos od 294.000 KM, na
tekuim grantovima, odnosi se na godinju kontribuciju na osnovu meunarodnog
sporazuma o uspostavljanju Regionalne kole za dravnu upravu-ReSPA.

Kod Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje krivinih sankcija,


pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine u Prijedlogu budeta za 2012. godinu planirana
su sredstva u iznosu od 2.878.000 KM. Radi se o novom korisniku koji se u 2011. godini
finansirao iz sredstava Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Kod Agencije za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova u Prijedlogu budeta za 2012.


godinu planirano je poveanje u iznosu od 2.563.000 KM ili 136% u odnosu na budet za
2011. godinu. Ovo poveanje je prvenstveno se odnosi na poveanje kapitalnih izdataka u
iznosu od 2.332.000 KM i to zbog viegodinja kapitalna ulaganja Nabava zemljita i
izgradnja objekta za smjetaj Agencije u iznosu od 2.086.000 KM , iznos od 150.000 KM
odnosi se na nabavku autobusa, nabavka motornog vozila u iznosu od 35.000 KM (zamjena
vozila koje je izgorjelo 2011. godine a za koje je korisnik naplatio sredstva od osguravajueg
drutva u iznosu od 35.000 KM), a iznos od 89.000 KM se odnosi na nabavku
najprioritetnije opreme.

Kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u Prijedlogu budeta za 2012. godinu


planirano je poveanje u iznosu od 2.377.000 KM ili 9% u odnosu na budet za 2011.
godinu, prvenstveno na nabavci materijala u iznosu od 998.000 KM (za najneophodniju
nabavku uniformi), te na kapitalnim izdacima u iznosu od 1.133.000 KM (iznos od 105.000
KM odnosi se na nabavku policijskih kuica i 1.028.000 KM za nabavku najneophodnije
opreme).

Kod Obavjetajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine u Prijedlogu budeta za 2012.


godinu planirano je poveanje u iznosu od 2.152.000 KM ili 7% u odnosu na budet za
2011. godinu, prvenstveno zbog viegodinjih kapitalnih ulaganja Kupovina specijalne
opreme u iznosu od 2.000.000 KM i Obnova voznog parka u iznosu od 1.500.000 KM,
dok se iznos od 100.000 KM odnosi na obanavljanje najneophodnije opreme.

Kod Regulatorne agencije za komunikacije u Prijedlogu budeta za 2012. godinu planirano


je poveanje u iznosu od 2.119.000 KM ili 37% u odnosu na budet za 2011. godinu,
121

5.3. Struktura budeta institucija BiH


U Tabeli 2. Zbirni bilans rashoda po ekonomskim kategorijama iznijet je:
a) struktura ukupnih rashoda u 2012. godini:
1. ukupni rashodi institucija BiH iznose 950.000.000 KM, to u odnosu na budet za 2011.
godinu predstavlja poveanje od 5% i
2. servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 444.928.000 KM i vei su za 104.112.507 KM ili
31% u odnosu na 2011. godinu uz napomenu da je prema planu otplate iznos za
servisiranje vanjskog duga 445.625.000 KM, te da je isti u tabeli rasopred rashoda po
budetskim korisnicima umanjen za iznos od 697.000 KM koji je evidentiran kod
budetskog korisnika Jedinice za implementaciju izgradnje Dravnog zavoda i izvrenje
krivinih sankcija i drugiih mjera BiH, a isti se odnosi na kamatu na kredit Razvojne
banke Vijea Evrope za izdradnju Dravnog zavoda.
b) unutar rashoda institucija BiH, struktura se odnosi na:

tekue izdatke u iznosu od 813.267.000 KM, koji su u odnosu na 2011. godinu manji za
7.442.000 KM ili 1%;
kapitalne izdatke u iznosu od 69.710.000 KM, koji su vei za 52.897.000 KM ili 315%;
tekue grantove u iznosu od 30.680.000 KM, koji su manji za 10.292.000 KM ili 25%, a
odnose se na implementaciju Zakona o dopunama Zakona o slubi u Oruanim snagama
BiH (period 2010.-31.03.2012. godine), participiranje u trokovima institucija od znaaja
za BiH iz oblasti kulture, sporta, nauke i tehnikog stvaralatva, te izvravanja zadataka za
BiH u meunarodnim organizacijama i institucijama, te sredstva za finansiranje prava iz
Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma;
kapitalne grantove u iznosu od 2.085.000 KM koji su u odnosu na 2011. vei za 1.150.602
KM ili 123%, a odnose se na grantove u okviru viegodinjih ulaganja za jaanje
informatizacije pravosudnih isntiutcija BiH kod Visokog sudskog i tuilakog svjeta, te za
ekshumaciju i grantove tuilatvina na niim nivoima vlasti kod Instituta za nestala osoba;
izdatke za kamate u iznosu od 697.000 KM, a odnose se na kamate za kredit Razvojen
banke Vijea Evrope za finansiranje izgradnje Dravnog zavoda
direktne transfere sa Jedinstvenog rauna trezora u iznosu od 29.894.000 KM, koji su vei
za 14.249.657 KM ili 91%, a poveanje se odnosi na planirana sredstva za rjeenje
smjetaja institucija BiH u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Istonom Sarajevu i Mostaru), te
sredstava za povlaenje IPA fondova
rezervisanja u iznosu od 3.667.000 KM, koja su manja za 4.850.000 KM ili 57% u odnosu
na 2011. godinu, odnosno iznose 0,4% rashoda institucija BiH.

122

5.4. Krai osvrt na rashode budeta po ekonomskim kategorijama i vrstama izdataka


U daljem tekstu dat je osvrt na zbirne kategorije rashoda prikazane u Tabeli 2. Zbirni bilans
rashoda po ekonomskim kategorijama, u dijelu I Tekui izdaci.
Bruto plate i naknade su planirane u iznosu od 524.917.000 KM i u odnosu na 2011. godinu vee
su za 2.698.000 KM ili 1% kao rezultat smanjenja osnovice za obraun plate za 4,5%, te
planiranog prijema 291 zaposlena.
Najznaajnije poveanje ove kategorije trokova u odnosu na budet za 2011. godinu prisutno je
kod sljedeih korisnika:
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o

Kod Ministarstva odbrane BiH poveanje od 1.976.000 KM gdje je, u odnosu na broj
zaposlenih na dan 31.12.2011. godine (shodno podacima iz sistema obrauna plata)
evidentno poveanje ukupnog broja zaposlenih za 3 osoba. Meutim, krajem decembra
2011. godine izvren je prijem 300 vojnika za koje je u 2012. godinu planirana plata za
cijelu godinu, to je (bez obzira na smanjenje osnovice za obraun plate) uz planirano
inovanje, te poveanje radnog staa za 0,5% za sve zaposlene rezultovalo poveanjem
ukupnog iznosa ove kategorije trokova.
Kod Suda BiH poveanje od 828.000 KM ili 10% zbog planiranog prijema 40 zaposlenih
od kojih najvei broj strunog osoblja na koje se smanjenje osnovice za obraun plate nije
odnosilo;
Kod Generalnog sekretarijata Vijea ministara poveanje od 530.000 KM ili 34% zbog
planiranog prijema 13 zaposlenih od kojih 10 imenovanih i izabranih osoba;
Kod Slube za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine poveanje od 529.000
KM ili 9% zbog planiranog prijema 5 zaposlenih kao i usklaivanja platnih razreda za
srednju strunu spremu shodno Metodologiji za razvrstavanje radnih mjesta srednje strune
spreme u platne razrede utvrene Zakonom o platama i naknadama u Institucijama BiH
(Slubeni glasnik BiH, broj 31/10)
Kod Ureda za reviziju institucija BiH poveanje od 519.000 KM ili 27% usljed planiranog
prijema 11 zaposlenih, kao i injenice da se kod ove institucije nije vrilo umanjenje
osnovice za obraun plate zbog nezavisnosti institucije;
kod Tuilatva BiH poveanje od 506.000 KM ili 8% zbog planiranog prijema 11
zaposlenih od kojih se 9 odnosi na sudsko osoblje, kao i planiranog porasta plate shodno
lanu 6. Zakonu o platama i drugim naknadama u sudskim i pravosudnim institucijama na
nivou BiH;
Kod Agencije za statistiku poveanje od 479.000 KM ili 18% usljed planiranog prijema 21
zaposlenog zbog predstojeih pripremnih aktivnosti na popisu stanovnitva, domainstava i
stanova;
Kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela poveanje u iznosu od 364.000 KM ili 2%
zbog planiranog prijema 12 zaposlenih, kao i planiranog inovanja, te poveanja staa za
0,5% za sve zaposlene;
Kod Ministarastva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa poveanje od 320.000 KM ili 7%
zbog planiranog prijema 12 zaposlenih;
Kod Ministarstva pravde poveanje od 305.000 KM ili 1% zbog planiranog prijema 23
zaposlena od kojih 15 sudskih poosobajaca i 6 imenovanih i izabranih osoba;
Kod Centralne izborne komisije poveanje od 264.000 KM ili 11% zbog planiranog
angamana 32 osoba za rad na odreeno vrijeme ( u trajanju od 8 mjeseci) zbog odravanja
optinskih izbora;

123

o
o
o
o
o

o
o
o
o

Kod Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u poljoprivredi i ruralnom


razvoju u iznosu od 259.000 KM, usljed injenice da se radi o novom korisniku za ije su
finansiranje u 2011. godini obezbjeena sredstva iz tekue rezerve i kod kojeg je u 2012.
godini planiran prijem 8 zaposlenih.
Kod Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (novi korisnik)
poveanje od 254.000 KM zbog planiranog prijema 12 zaposlenih;
Kod Direkcije za evropske integracije poveanje od 210.000 KM ili 8% zbog planiranog
prijema 6 zaposlenih.
Kod Ministarstva komunikacija i prometa poveanje od 199.000 KM ili 7% zbog
planiranog prijema 6 zaposlenih od kojih 1 izabrano i imenovano lice, a 5 zaposlenih poeli
sa radom u februaru 2012. godine;
Kod Ministarstva za ljudska prava poveanje u iznosu od 198.000 KM ili 6% zbog
planiranog prijema 16 zaposlenih,
Kod Agecije za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova u iznosu od 183.000 KM ili
18% zbog planiranog prijema 3 zaposlena, internog premjetaja te izmjene dinamike
zapoljavanja (prijem zaposlenih tokom 2011. godinu za koje su sredstva planirana za
cijelu 2012. godinu);
Kod Agencije za policijsku podrku poveanje u iznosu od 146.000 KM ili 15% zbog
planiranog prijema 2 zaposlena, te izmjene dinamike zapoljavanja (prijem zaposlenih
tokom 2011. godinu za koje su sredstva planirana za cijelu 2012. godinu);
Kod Agencije za forenzika ispitivanja i vjetaenja poveanje u iznosu od 135.000 KM ili
28% zbog planiranog prijema 3 zaposlena, te izmjene dinamike zapoljavanja (prijem
zaposlenih tokom 2011. godinu za koje su sredstva planirana za cijelu 2012. godinu);
Kod Ustavnog suda BiH poveanje u iznosu od 103.000 KM ili 3% zbog planiranja
stimulacije i poveanja radnog staa za sve zaposlene, kao i injenice da se kod ove
institucije nije vrilo smanjenje osnovice za obraun plate;
Kod ostalih 17 korisnika prisutno je ukupno poveanje u iznosu od 764.000 KM

S druge strane, kod sljedeih korisnika evidentno je smanjenje bruto plata i naknada u ukupnom
iznosu od 6.373.000 KM:
o
o
o

o
o
o

Uprave za indirektno oporezivanje smanjenje od 1.284.000 KM ili 2% zbog smanjenja


osnovice za obraun plate za 4,5%;
Granine policije smanjenje od 1.114.000 KM ili 2% zbog smanjenja osnovice za obraun
plate za 4,5%;
Parlamentarne skuptine BiH smanjenje u iznosu od 921.000 KM ili 9% prvenstveno zbog
smanjenja osnovice za obraun plate kao i zbog injenice da je u 2011. godini bilo vie
korisnika koji su primali platu nakon isteka mandata, te im je to pravo isteklo, a planiran je
prijem 13 zaposlenih;
Visoko sudskog i tuilakog vijea smanjenje od 738.000 KM ili 15% zbog prestanka
radnog odnosa za zaposlene ija su se primanja finansirala iz donatorskih sredstava (5
zaposlenih);
Obavjetajno sigurnosne agencije smanjenje od 579.000 KM ili 3% zbog smanjenja
osnovice za obraun plate za 4,5%;
Ministarstva vanjskih poslova smanjenje u iznosu od 523.000 KM ili 2% zbog injenice da
je krajem 2011. godine dolo do smanjenja broja zaposlenih za 31 lice, a korisnik planira
prijem 21 dodatno zaposlenog tokom 2012. godini, kao i zbog smanjenja osnovice za
obraun plate za 4,5%, a koje se nije primjenjivalo na zaposlene u diplomatsko
konzularnim predstavnivima;
Dravne agencije za istrage i zatitu smanjenje u iznosu od 393.000 KM ili 2% usljed
smanjenja osnovice za obraun plate;
124

o
o
o
o

Predsjednitva BiH smanjenje u iznosu od 181.000 KM ili 5% zbog injenice da je u 2011.


godini bio jedan korisnik prava na primanje plate nakon isteka mandata, kao i zbog
smanjenja osnovice za obraun plate.
Kod Centra za uklanjanje mina smanjenje od 123.000 KM ili 3% zbog smanjenja osnovice
za obraun plate;
Konkurecijsko vijee BiH smanjenje u iznosu od 116.000 KM ili 10% zbog prestanka
prava na primanje plate nakon isteka mandata koje je isteklo u avgustu 2011. godine,
Kod preostalih korisnika ukupno smanjenje planiranih sredstava na kategoriji plata i
naknada iznosi 685.000 KM.

Naknade trokova zaposlenih u 2012. godini planirane su iznosu od 110.535.000 KM i u odnosu


na budet za 2011. godinu, manje su za 15.391.000 KM ili 15% Na pad iznosa naknada trokova
zaposlenih najvei uticaj imalo je smanjenje naknade za godinji odmor za 50% kod svih
korisnika, smanjenje toplog obroka za 2 KM, smanjenje naknade za odvojeni ivot za 25%, te
dodatne restrikcije u planiranju neredovnih naknada i dalje poboljanje procesa planiranja
budeta kod korisnika.
Najvei iznos smanjenja prisutan je kod korisnika sa veim brojem zaposlenih:
o

o
o
o
o
o

Ministarstva odbrane BiH smanjenje u iznosu od 10.307.000 KM ili 18% u odnosu na


budet za 2011. godinu je osim navedenog i rezultat smanjenja planiranog iznosa na:
naknadama za trokove edukacije i naknada za vojno-diplomatske predstavnike, naknada
kadetima, te poreza i doprinosa na naknade trokova zaposlenih, a sve na osnovu izvrenja
istih trokova u ranijem periodu. S druge strane, kod Ministarstva odbrane je u odnosu na
budet za 2011. godinu planirano vie sredstava za angaovanje pripadnika Oruanih
snaga BiH u mirovnim misijama (poveanje od 1.954.000 KM), te naknada za prevoz na
posao i sa posla, te naknada za sluaj bolesti;
Uprave za indirektno oporezivanje smanjenje u iznosu od 1816.000 KM ili 17%;
Granine policije smanjenje u iznosu od 1.576.000 KM ili 12%;
Obavjetajno-sigurnosne agencije smanjenje od 521.000 KM ili 11%;
Ministarstva vanjskih poslova smanjenje u iznosu od 362.000 KM ili 3%;
Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u iznosu od 399.000 KM ili 9%

S druge strane, kod sljedeih korisnika evidentno je poveanje ukupnog iznosa naknada
trokova zaposlenih:
o
o
o
o
o
o
o

Parlamentarne skuptine BiH poveanje u iznosu od 220.000 KM ili 11% zbog planirnaog
prijema 13 novih zaposlenih;
Agencije za statistiku poveanje u iznosu od 179.000 KM ili 59% zbog planiranog prijema
21 zaposlenog;
Ministarstva pravde poveanje u iznosu od 111.000 KM ili 9% zbog planiranog prijema 23
zaposlena
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa poveanje u iznosu od 75.000 KM ili
10% zbog planiranog prijema 12 zaposlenih;
Generalnog sekretarijata Vijea ministara poveanje u iznosu od 68.000 KM ili 28% zbog
planiranog prijema 13 zaposlenih;
Centralne izborne komisije poveanje u iznosu od 44.000 KM ili 14% zbog planiranog
angamana 32 za rad na odreeno vrijeme u trajanju od 8 mjeseci (odravanje optinskih
izbora);
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice poveanje u iznosu od 83.000 KM ili 21% zbog
planiranog prijema 16 zaposlenih itd.
125

Ukupni materijalni trokovi u budetu za 2012. godinu iznose 177.815.000 KM i u odnosu na


budet za 2011. godinu vei su za 5.251..000 KM ili 3%. Znaajnije poveanje materijalnih
trokova prisutno je kod Centralne izborne komisije (poveanje u iznosu od 3.515.000 KM ) zbog
finansiranja trokova optinskih izbora, Agencije za statistiku (poveanje u iznosu od 3.409.000
KM) zbog pripremnih aktivnosti popisa stanovnitava, domainstava i stanova, te Minstarstva
pravde (poveanje u iznosu od 2.020.000 KM) zbog planiranja veeg iznosa na trokovima
pritvorenika suda BiH, te Ureda za veterinarstvo ( poveanje u iznosu od 309.000 KM) za potrebe
laboratorijskog materijala.
S druge strane, smanjenje ove kategorije trokova je prisutno kod veine institucija, a rezultat je
umanjenja iznosa istih (osim trokova zakupa) kod svih korisnika za 10% kao i dodatnog
smanjenja trokova reprezentacije za 20%, izdataka za PTT usluge mobilne telefone za 50%,
izdataka za gorivo za 10%, te izdataka za dnevnice u inostranstvu za 10%. Najvee smanjenje
ovih trokova evidentno je kod Ministarstva odbrane (smanjenje za 3.264.000 KM ili 13%) zbog
znatnog smanjenja trokova odravanja i nabavke materijala, Visoko sudskog i tuilakog vijea
(smanjenje 1.674.000 KM ili 56%) zbog injenice da je planirano manje donatorskih sredstava
kojima se finansiraju ugovorene usluge u 2012. u odnosu na 2011. godinu.
U daljem tekstu dat je osvrt na pojedine kategorije unutar materijalnih trokova.
Ukupni putni trokovi planirani u Nacrtu budeta za 2012. godinu iznose 14.684.000 KM i u
odnosu na budet za 2011. godinu manji su za 1.871.000 KM ili 11%. Ovo umanjanje dijelom je
rezultat primjene Odluke o izmjeni Odluke o visini dnevnica za slubena putovanja zaposlenima
u institucijama Bosne i Hercegovine, koju je donio Vijee ministara Bosne i Hercegovine na
sjednici odranoj 21. decembra 2011. godine, kojom se visina dnevnice za slubena putovanja na
teritoriji BiH umanjuje sa 50,00 KM na iznos od 25,00 KM. Do umanjenja je dolo i zbog krajnje
racionalizacije planiranja sredstava na ovoj poziciji kao i smanjenja trokova dnevnica u
inostranstvu za 10% shodno smjernicama sa 5. sjednice Vijea minsitara od 30.03.2012. godine.
Najvee strukturalno uee u odnosu na ukupne trokove ove kategorije imaju sljedei korisnici:
o Ministarstva odbrane BiH u iznosu od 2.920.000 KM ili 20%. Ovako visok procenat
uea rezultat je planiranja putnih trokova na osnovu Sporazuma Individualni
partnerski program (IPP) sa NATO-om, ostalih NATO i PfP dogaaja (planirani na
osnovu iskustvenih pokazatelja o broju dogaaja i uesnika), bilateralno-multilateralnih
sporazuma, sporazuma o subregionalnoj kontroli naoruanja (meunarodne inspekcije u
i van BiH), plana deminiranja za narednu godinu, plana obuke po potpisanim
sporazumima sa partnerskim zemljama, iskustvenih pokazatelja angaovanja personala
na terenu (redovni zadaci i kontrole), te implementacije dijela partnerskih ciljeva,
o

Ministarstvo vanjskih poslova BiH u iznosu od 1.690.000 KM ili 12% , to je rezultat


procjene putnih trokova baziranih na dosadanjem iskustvu, planiranim aktivnostima i
oekivanom broju putovanja vezanih za izvrenje zadataka, kao i injenice da se dio
ovih trokova ostvaruje u DKP, gdje negativni efekti ekonomske krize i izmjene kursa
valuta imaju direktan uticaj na njihovu visinu,

Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u iznosu od 1.248.000 KM ili 9% zbog


potrebe razmjene iskustava i sprovoenja zakonskih obaveza Direkcije, kao i promocije
Bosne i Hercegovine i njeno pridruivanje euroatlanskim integracijama u sektoru
sigurnosti, a dio planiranih sredstava odnosi se na putne trokove VIP linosti i objekata,

126

Parlamentarne skuptina BiH u iznosu od 682.000 KM ili 5%, kao rezultat planiranja
aktivnosti u okviru nadlenosti institucije,

Predsjednitva BiH u iznosu od 669.000 KM ili 5%, to je bazirano na planiranim


aktivnostima i radnim zadacima,
Dravne agencije za istrage i zatitu u iznosu od 511.000 KM ili 5%,
Direkcije za civilno vazduhoplovstvo u iznosu od 453.000 KM ili 3%,
Regulatorne agencije za komunikacije u iznosu od 430.000 KM ili 3%,
Obavjetajno sigurnosne agencije u iznosu od 353.000 KM ili 2 %,
Agencije za statistiku BiH u ioznosu od 352.000 KM ili 2%, te ostalih korisnika sa
ukupnim ueem od 37%.

o
o
o
o
o

Zbog donesene Odluke o izmjeni Odluke o visini dnevnica za slubena putovanja u zemlji
zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i racionalnog planiranja sredstava, u
Nacrtu budeta za 2012. godine u odnosu na budet 2011. godine uglavnom je dolo do
smanjenja na ovoj kategoriji osim kod sljedeih korisnika:
o
o
o
o
o

Agecije za statistiku u iznosu od 241.000 KM (poveanje prvenstveno nastalo zbog


planiranog popisa domainstava i stanova u BiH),
Parlamentarna skuptina BiH u iznosu od 170.000 KM,
Centralna izborna komisija u iznosu od 57.000 KM (zbog planiranog odravanja
optinskih izbora u 2012. godini)
Ministarstvo finansija i trezora BiH u iznosu od 52.000 (iz sredstva donacije u 2012.
godini),
Generalni sekretarijat BiH u iznosu od 33.000 KM, te u manjem iznosu kod jo nekoliko
institucija.

Potrebno je naglasiti da je u Nacrtu budeta za 2012. godinu zbog navedenih razloga dolo do
znaajnog smanjenja ovih trokova u odnosu na budet za 2011. godine kod sljedeih korisnika:
o Ministarstva odbrane BiH (1.226.000 KM), Dravne agencije za istrage i zatitu
(240.000 KM), Direkcije za evropske integracije (113.000 KM), Uprave za indirektno
oporezivanje (102.000 KM), Ministarstva vanjskih poslova BiH (100.000 KM),
Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (95.000 KM), Granine policija (88.000 KM),
Obavjetajno-sigurnosne agencija u BiH (88.000 KM), Ministarstva vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa (76.000 KM).
Izdaci za telefonske i potanske usluge planirani su u iznosu od 8.562.000 KM i u odnosu na
budet za 2011. godinu manji su za 1.251.000 KM ili 13%. Znaajna smanjenja izdataka za
telefonske i potanske usluge evidentne su kod Ministarstva vanjskih poslova BiH u iznosu od
258.000 KM ili 17%, Uprave za indirektno oporezivanje u iznosu od 225.000 KM ili 11% i
Ministarstva odbrane BiH smanjenje u iznosu od 176.000 KM ili 21%, a razlozi samnjenja su
prvenstveno zbog uvaavanja injenice ograniavanja ukupnih prihoda i rashoda BiH.
S druge strane, znaajnije poveanja izdataka za telefonske i potanske usluge evidentno je kod
sledeih korisnika:

127

o Centralne izborne komisije BiH u iznosu od 92.000 KM ili 134% zbog odravanja lokalnih
izbora u 2012. godini, a najvee poveanje je na stavci izdaci za potanske usluge
o Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Jedinice za
implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih
mjera BiH i Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u poljoprivredi i
ruralnom razvoju u ukupnom inosu od 36.000 KM jer su u pitanju novoosnovane
institucije.
Izdaci za energiju i komunalne usluge u 2012. godini planirani su u iznosu od 19.817.000 KM i u
odnosu na budet za 2011. godinu vei su za 3% ili 550.000 KM. Znatnije poveanje ovih
trokova evidentno je kod sljedeih korisnika:
o Kod Slube za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine su planirana sredstva u
iznosu 2.651.000 KM to je poveanje od 453.787 KM ili 21% zbog preuzimanja objekta u
Mostaru, zgrade Slubenog lista BiH u Sarajevu, kao i uzimajui u obzir poveanje cijene
elektrine energije u 2011. godini.
o Kod Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine su planirana sredstva u iznosu
1.602.000 KM to je poveanje od 199.043 KM ili 14%. Razlog planiranog poveanja je
preuzimanje odreenih objekata koji su sukcesijom imovine bive SFRJ pripali DKP mrei
MVP-a BiH te je za njihovo odravanje potrebno planirati sredstva i na ovoj stavci.
o Kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela poveanje od 160.000 KM ili 160% zbog
planiranih reijskih trokova za dio Direkcije koji je smjeten u prostoru zgrade Studentskih
domova, a za koje se ne plaa ugovor o zakupu.
o Kod Obavjetajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine su planirana sredstva u iznosu
530.000 KM poveanja od 104.012 KM ili 24% uglavnom zbog injenice da je jedna
organizacijska jedinica Agencije preselila u vee prostorije.
o S druge strane, najvei iznos smanjenja izdataka za elektrinu energiju i komunalne usluge
prisutan je kod Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, gdje dolazi do
smanjenja od 216.217 KM ili 69% a zbog zbog injenice da e se dalje provoenje strategije
BHATM prenijeti na novoformirano preduzee - Agenciju za pruanje usluga u vazdunoj
plovidbi Bosne i Hercegovine. Osim navedene Agencije, veina institucija ima smanjenje na
izdacima za elektrinu energiju i komunalne usluge zbog linearnog smanjenja materijalnih
trokova od 10% svim institucijama, a u cilju svoenja ukupnih rashoda u zadati fiskalni
okvir.
Izdaci za nabavku materijala planirani su u iznosu od 27.681.000 KM, to u odnosu na 2011.
godinu predstavlja poveanje za 5.136.000 KM ili 24%. Znaajnije poveanje ovih trokova
prisutno je kod sljedeih korisnika:
o kod Centralne izborne komisije BiH su planirana sredstva u iznosu od 1.753.000 KM to je
poveanje u odnosu na budet 2011. godine od 1.664.145 KM, a odnosi se na odravanje
opinskih izbora u 2012. godini.

128

o Kod Ministarstva odbrane su planirana sredstva u iznosu od 7.653.000 KM to je za


1.367.859 KM ili 22% vie u odnosu na budet 2011. godine. Najvei dio traenih sredstava
se odnosi na nabavku hrane, nabavku uniformi i nabavku vojnog materijala.
o Kod Direkcije za kordinaciju policijskih tijela su planirana sredstva u iznosu 1.201.000 KM
dok je budetom za 2011. godinu odobreno 202.707 KM. Rije je o novoosnovanoj
instituciji, pa poreenje sa prethodnom godinom nije relevantno. Veina traenih sredstava
se odnosi na nabavku uniformi.
o kod Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH su planirana
sredstva u iznosu od 3.263.000 KM to je za 635.315 KM ili 24% vie u odnosu na budet
2011. godine. Veina planiranih izdataka se odnosi na nabavku nepersonalizovanih
registarskih oznaka, te nabavku obrazaca potvrde o vlasnitvu i potvrde o registraciji.
o Kod Granine policije su planirana sredstva u iznosu 1.532.000 KM to je za 593.926 KM,
odnosno 63% vie u odnosu na budet 2011. godine. Najvei dio traenih sredstava se
odnosi na nabavku uniformi.
o kod Ureda za veterinarstvo BiH su planirana sredstva u iznosu od 1.320.000 KM to je
poveanje od 113.300 KM ili 9%, u odnosu na budet 2011. godine. Veina traenih
sredstava se odnosi na nabavku labaratorijskog materijala te materijala za obiljeavanje
stoke.
S druge strane, najvei iznos smanjenja izdataka za nabavku materijala evidentan je kod
Ministarstva civilnih poslova BiH (smanjenje od 516.000 KM ili 10%) zbog planiranja manjeg
iznosa sredstava na stavci nabavka putnih isprava jer je ovogodinji ugovor o isporuci putnih
isprava koji je potpisan sa dobavljaem manji za 500.000 KM u odnosu na prologodinji, te kod
Dravne agencije za istrage i zatitu (smanjenje od 161.000 KM) usljed manjeg planiranog iznosa
sredstava za nabavku materijala za jevni red i bezbjednost.
Izdaci za usluge prevoza i goriva planirani su u iznosu od 11.041.000 KM i u odnosu na budet
za 2011. godinu vei su za 1.792.000 KM ili 19%. Najvei iznos porasta ove kategorije trokova
prisutan je kod sljedeih korisnika:
o kod Ministarstva odbrane BiH dolazi do poveanja od 2.142.000 KM ili 93% u odnosu na
2011.godinu. Razlog ovolikog poveanja je injenica da je budet za 2011. godinu usvojen
na osnovu izvrenja, sa presjekom na dan 10.02.2012 godine, a da je nakon toga budetski
korisnik knjiio trokove na ovoj kategoriji u iznosu od 3.227.000 KM tako da je stvarno
izvrenje za 2011. godinu na ovoj kategoriji 5.525.000 KM , te je na ovoj kategoriji
evidentno smanjenje.
o kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela dolazi do poveanja od 106.000 KM ili 39%,
koje se najveim dijelom odnosi na trokove goriva koji proizilaze iz poslova pratnje i
obezbjeenja osoba i objekata.
o kod Ministarstva vanjskih poslova BiH dolazi do poveanja od 72.000 KM ili 12% zbog
planiranog povratka osoba iz Diplomatsko - konzularnih predstavnitava u 2012. godini.
Naime, 50 osoba stie uslove za povratak (od kojih 23 ambasadora i konzula), na osnovu
ega su planirani trokovi preseljenja i selidbe.
S druge strane, znaajnije smanjenje izdataka za usluge prevoza i goriva evidentno je kod
Granine policije BiH, gdje je smanjenje 220.000 KM ili 17% i kod Dravne agencije za istrage i
129

zatitu, gdje je smanjenje 97.000 KM ili 26%, a razlog smanjenja kod obje institucije je zbog
planiranja manjeg iznosa na stavci dizel i benzin.
Trokovi zakupa planirani su u iznosu od 28.458.000 KM i u odnosu na budet za 2011. godinu
manji su za 619.000 KM ili 2%. Smanjenje ove kategorije trokova rezultat je planiranja manjeg
iznosa kod sljedeih korisnika:
o kod Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH (smanjenje od 913.000 KM) zbog injenice
da e se dalje sprovoenje strategije BHATM prenijeti na novoformirano preduzee Agenciju za pruanje usluga u vazdunoj plovidbi Bosne i Hercegovine.
o kod Uprave za indirektno oporezivanje (smanjenje od 175.000 KM) zbog smanjenja
trokova zakupa zgrada u odnosu na budet za 2011.godinu
o kod Instituta za intelektualno vlasnitvo BiH, Agencije za predkolsko, osnovno i srednje
obrazovanje BiH, Institucije ombudsmena za zatitu potroaa u BiH i Agencije za javne
nabavke BiH (ukupno smanjenje od 163.000 KM) zbog preseljenja ovih institucija odnosno
njihovih organizacijskih dijelova u objekat za smjetaj institucija BiH u Mostaru koji je
nabavljen tokom 2011. godine. Treba napomenuti da e finansijski efekat preseljenja
institucija u novi objekat biti znatno vei ako se uzme u obzir da su korisnici plaali zakup za
zakupljeni prostor koji su koristili za trenutni broj zaposlenih, a da im je u zajednikom
objektu dodijeljen prostor u skladu sa brojem zaposlenih po vaeim pravilnicima.
S druge strane, znaajnije poveanje ovih trokova u odnosu na 2011. godinu evidentno je kod:
o Centralne izborne komisije BiH poveanje od 151.000 KM ili 101% zbog odravanja
optinskih izbora, a odnosi se na: iznajmljivanje prostora za glavno sredite za prebrojavanje,
koji se odlukom Centralne izborne komisije BiH formira u izbornoj godini; zakup sale za
odravanje konferencije ACEEEO; te unajmljivanje opreme (raunara, namjetaja i vozila za
prevoz posmatraa na izborima i gostiju konferencije).
o Agencije za identifikaciona dokumenata, evidenciju i razmjenu podataka porast od 114.000
KM ili 5 % u odnosu na budet za 2011. godinu zbog porasta trokova na stavci
unajmljivanje tornjeva, releja i antenskih stubova, a poveanje se odnosi na odravanje SDH
mree prenosa podataka.
o Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije poveanje od 67.000
KM, radi se o novoosnovanoj Agenciji koja u svom budetu za 2011.godinu nije imala
izdatke na ovoj kategoriji
o Instituta za mjeriteljstvo BiH poveanje od 61.000 KM ili 32% zbog zakljuivanja novog
ugovora o zakupu
Izdaci za tekue odravanje u 2012. godini planirani su u iznosu od 17.425.000 KM i u odnosu
na budet za 2011. godinu manji su za 2.512.000 KM ili 13%. Najvee smanjenje ovih trokova
biljei se kod:
o Ministarstva odbrane BiH u iznosu od 3.663.000 KM ili 38% prvenstveno zbog uvaavanja
injenice ograniavanja ukupnih rashoda institucija BiH
130

o Agencije za kolovanje i struno usavravanje kadrova u iznosu od 204.000 KM ili 84%


zbog injenice da je u 2011. godini izvreno odravanje objekta u kojem je smjetena
Agencija, te nisu potrebna sredstva za ovu namjenu u 2012. godini.
o Slube za zajednike poslove BiH u iznosu od 126.000 KM ili 14% prvenstveno zbog
uvaavanja injenice ograniavanja ukupnih rashoda institucija BiH
S druge strane, znaajnije poveanje ovih trokova u odnosu na budet za 2011. godinu evidentno
je kod:
o Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (poveanje od
734.000 KM ili 48%) zbog planiranog veeg iznosa za usluge opravki i odravanja laserskih
maina i opreme radi odravanja opreme, servera, vozila, printera, raunarske opreme,
odravanje sistema i aplikacija, licenci, kao i poveanja instalisane nove opreme
o Ministarstva sigurnosti poveanje u iznosu od 373.000 KM ili 188%, a porast se odnosi na
trokove odravanja opreme za AFIS i TETRA sistem koja je donirana od strane Evropske
komisije i kojoj je istekao garantni rok
o Regulatorne agencije za komunikacije poveanje od 192.000 KM ili 451%, zbog usluge
opravke, odravanja i kalibracije monitoring opreme, kao i popravku stubova i kontejnera u
kojima se nalaze monitoring stanice
o Granine policije poveanje od 145.000 KM ili 18%, zbog planiranja ruenja zgrade stare
kole u Grahovu i izgradnja magacina u TU Istok Viegrad
Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa u 2012. godini planirani su u iznosu od 2.313.000
KM, to je u odnosu na budet za 2011. godinu smanjenje od 15.000 KM ili 1%. Najvei iznos
smanjenja prisutan je kod:
o Visoko sudskog i tuilakog vijea BiH u iznosu od 92.000 KM zbog injenice da u 2012.
godini nije planirana stavka kolektivnog osiguranja koja je planirana u 2011. godini i ista se
finansirala iz donatorskih sredstava.
o Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH u iznosu od 38.000 KM, zbog injenice da e se
dalje sprovoenje strategije BHATM prenijeti na novoformirano preduzee- Agenciju za
pruanje usluga u vazdunoj plovidbi Bosne i Hercegovine.
S druge strane, znaajnije poveanje ovih trokova u odnosu na budet za 2011. godinu
evidentno je kod:
o Obavjetajno-sigurnosne agencije BiH u iznosu od 48.000 KM prvenstveno zbog planirane
nabavke novih motornih vozila iz viegodinjih kapitalnih ulaganja
o Uprave za indirektno oporezivanje BiH u iznosu od 31.000 KM zbog planiranja veeg
iznosa za kolektivno osiguranje zaposlenih.
Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge u 2012. godini planirani su u iznosu od 47.834.000
KM, to je u odnosu na usvojeni budet za 2011. godinu poveanje od 3.862.000 KM ili 9%:
Poveanje ovih trokova uglavnom je rezultat poveanja kod sljedeih korisnika:
131

o Agencije za statistiku u iznosu od 2.663.000 KM usljed planiraniranih trokova u vezi sa


pripremom provoenja popisa stanovnitva, domainstava i stanova u BiH.
o Ministarstva pravde u iznosu od 1.866.000 KM najveim dijelom zbog poveanja trokova
pritvorenika Suda BiH.
o Ureda koordinatora za reformu javne uprave u iznosu od 1.857.000 KM zbog ukljuivanja u
budet planirane donacije iz Fonda za reformu javne uprave u iznosu od 4.000.000 KM, a
time i trokova koji e se finansirati iz donacije.
o Centralne izborne komisije BiH u iznosu od 1.529.000 KM zbog odravanja optinskih
izbora, a uglavnom na stavkama usluga medija, tampanja, ugovora o djelu (planirano
angaovanje osoba za potrebe prebrojavanja u glavnom centru, te angaovanje volontera,
saradnika za usluge lektorisanja, vodia, prevodilaca, pomonog osoblja, te osiguranja za
potrebe konferencije)
o Suda BiH u iznosu od 785.000 KM, prvenstveno zbog dodatnih potreba za pravnim
uslugama, te prenosa ugovorenih usluga za predmete Odsjeka I i II sa budeta Ureda
registrara na budet Suda BiH i prenosa finansiranja odsjeka za podrku svjedocima sa
budeta Ureda registrara na budet Sud BiH.
o Ministarstva finansija i trezora BiH u iznosu od 590.000 KM najveim dijelom usljed
planiranih trokova odravanja softverskog paketa za obraun i isplatu plata i naknada i
upravljanje ljudskim potencijalima u Oruanim snagama Bosne i Hercegovine.
o Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje krivinih sankcija,
pritvora i drugih mjera BiH u iznosu od 265.000 KM usljed injenice da se radi o novom
budetskom korisniku ije se finansiranje tokom 2011. godine vrilo u okviru Ministarstva
pravde.
o Instituta za mjeriteljstvo BiH u iznosu od 262.000 KM prvenstveno zbog planiranih trokova
strunih usluga. Radi se o obavezi po ugovoru iz 2010.godine,a odnosi se na usluge strune
obuke za rad u labaratorijama Instituta.
o Ureda za veterinarstvo u iznosu od 239.000 KM najveim dijelom usljed planiranih trokova
za praenje rezidua odreenih tvari u ivim ivotinjama i u proizvodima ivotinjskog
porijekla.
o Ministarstva sigurnosti BiH u iznosu od 147.000 KM zbog planiranih trokova upuivanja
oficira za vezu u Hag, Brisel, Beograd, Zagreb i Podgoricu, te za financiranje imenovanog
eksperta, dravnog slubenika Ministarstva sigurnosti, u Regionalnom centru MARRI.
S druge strane, znaajnije smanjenje ovih trokova u odnosu na 2011. godinu evidentno je kod:
o Visoko sudskog i tuilakog vijea BiH u iznosu od 1.499.000 KM usljed smanjenog iznosa
planiranih donatorskih sredstava u odnosu na usvojeni budet za 2011. godinu.
o Ministarstva odbrane BiH u iznosu od 1.495.000 KM najveim dijelom usljed racionalnijeg
planiranja trokova repretentacije i ostalih nespomenuih usliga i dabina.

132

o Instituta za nestale osobe BiH u iznosu od 1.060.000 KM najveim dijelom zbog planiranja
trokova ekshumacije i pokopa na ketegoriji kapitalni grantovi, a koji su u 2011. godini
evidentirani na ugovorenim i drugim posebnim uslugama, shodno preporuci Ureda za
reviziju institucija BiH.
o Direkcije za evropske integracije u iznosu od 388.000 KM usljed injenice da su budetom
za 2011. godini obuhvaena donatorska sredsta, koja nisu palnirana u 2012. godini.
o Obavjetajno sigurnosne agencije BiH u iznosu od 314.000 KM usljed injenice da su
budetom za 2011. godini obuhvaena donatorska sredsta, koja nisu planirana u 2012.
godini, te restriktivnog pristupa planiranju svih trokova, a posebno trokova reprezentacije.
o Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u iznosu od 295.000 KM zbog uvaavanja
injenice ogranienosti ukupnog okvira prihoda i rashoda u 2012. godini, te restriktivnog
pristupa planiranju trokova reprezentacije.
o Parlamentarne skuptine BiH u iznosu od 225.000 KM zbog uvaavanja injenice
ogranienosti ukupnog okvira prihoda i rashoda u 2012. godini.
o Agencije za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje u iznosu od 224.000 KM usljed
injenice da su budetom za 2011. godini obuhvaena donatorska sredsta, koja nisu
palnirana u 2012. godini
o Ministarstva vanjskih poslova BiH u iznosu od 210.000 KM zbog uvaavanja injenice
ogranienosti ukupnog okvira prihoda i rashoda u 2012. godini.
U ukupnom iznosu za ugovorene i druge posebne usluge od 47.361.000 KM participiraju:
o izdaci za ostale nespomenute usluge u iznosu od 7.930.000 KM (poveanje od 18% u odnosu
na budet za 2011. godinu), to ini 17% ukupnih izdataka za ugovorene i druge posebne
usluge
o izdaci za strune usluge u iznosu od 6.830.000 KM (rast od 105%), to ini 14% ukupnih
izdataka za ugovorene i druge posebne usluge
o izdaci za ugovorene usluge po osnovu ugovora o djelu, za privremene i povremene poslove i
porezi i doprinosi za ugovorene usluge u iznosu od 7.880.000 KM (pad od 14%), to ini
16% ukupnih izdataka za ugovorene i druge posebne usluge
o izdaci za tampanje poreskih markica u iznosu od 3.600.000 KM (rast od 2%), to ini 8%
ukupnih izdataka za ugovorene i druge posebne usluge
o pravne usluge u iznosu od 3.101.000 KM (rast od 4%), to ini 7% ukupnih izdataka za
ugovorene i druge posebne usluge
o izdaci za usluge reprezentacije u iznosu od 2.277.000 KM (pad od 27%), to ini 5%
ukupnih izdataka za ugovorene i druge posebne usluge
o ostale medicinske i labaratorijske usluge u iznosu od 2.224.000 KM (rast od 16%), to ini
5% ukupnih izdataka za ugovorene i druge posebne usluge

133

o usluge tampanja u iznosu od 2.198.000 KM (rast od 175%), to ini 5% ukupnih izdataka za


ugovorene i druge posebne usluge
o usluge primarne zdravstvene zatite u iznosu od 1.680.000 KM (pad od 29%), to ini 4%
ukupnih izdataka za ugovorene i druge posebne usluge
o usluge strtunog obrazovanja u iznosu od 1.537.000 KM (rast od 14%), to ini 3% ukupnih
izdataka za ugovorene i druge posebne usluge
Izdaci za kamate na kredite planirane su u iznosu od 697.000 KM, to je za 714.000 KM
manje u odnosu na budet za 2011. godinu, a odnose se na kamate za kredit za izgradnju
Dravnog zatvora kod Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje
kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.
Tekui grantovi kao strukturalni rashod predstavljaju tekue izdatke, ali se posebno iskazuju, radi
praenja njihove realizacije (strogo namjenski) i procedura za njihovo angaiovanje. Tekui
grantovi predstavljaju samo transfer sredstava iz budeta korisniku granta, koji finansiranje dijela
trokova svojih programskih aktivnosti iz budeta institucija BiH zasniva na osnovu zakona,
odluka i drugih akata Parlamentarne skuptine BiH, Predsjednitva BiH ili Vijea ministara BiH.
Ukoliko poredimo ukupne tekue grantove, oni u Prijedlogu budeta za 2012. godinu iznose
30.680.000 KM i manji su za 10.292.000 KM ili 25% u odnosu na budet za 2011. godinu.
Planiranih 30.680.000 KM tekuih grantova u Prijedlogu budeta za 2012. godinu su rasporeeni
na 16 tekuih grantova kod 6 korisnika, i to na sljedei nain:
o

20.897.000 KM kod Ministarstva odbrane BiH, i to za :


Grantovi drugim nivoima vlasti -Implementacija Zakona o dopunama Zakona
o slubi u Oruanim snagama BiH za period 2010.-31.03.2012. godine (19.917.000
KM);
Grantove meunarodnim organizacijama NATO Trust fund 980.000 KM

359.000 KM kod Ministarstva komunikacija i prometa BiH, i to za:


Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (239.000 KM)
SEETO projekt-kontribucija (120.000 KM).

4.880.000 KM kod Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, i to za:


Grantovi pojedincima -Provedba Aneksa VII Dejtonskog
mirovnog sporazuma (1.500.000 KM)
Grantove Crveni krst (150.000 KM)
Grantove nevladinim organizacijama za zatitu rtava (60.000 KM)
Grantove romskim nevladinim organizacijama (75.000 KM)
Meureligijsko vijee (100.000 KM)
Jevrejsku zajednicu (15.000 KM)
Rjeavanje problema Roma u oblastima zapoljavanja, stambenog zbrinjavanja i
zdravstvene zatite (2.950.000.000 KM)
Podrku Vijeu za osobe sa invaliditetom (30.000 KM)

294.000 KM kod Ministarstva pravde BiH za grantove u inostranstvu:

134

Godinja kontribucija u skladu sa Meunarodnim sporazumom o uspostavljanju


Regionalne kole za dravnu upravu ReSPA (294.000 KM)

200.000 KM kod Ministarstva sigurnosti BiH, i to za:


Grantove neprofitnim organizacijama - smjetaj rtava trgovine ljudima (200.000
KM).

4.050.000 KM kod Ministarstva civilnih poslova BiH, i to za:


Podrka Programu sufinansiranja institucija kulture (2.400.000 KM)
Meunarodnu kulturnu saradnju (480.000 KM)
Podrka tehnikoj kulturi i inovatorstvu u BiH (130.000 KM)
Sufinansiranje sportskih manifestacija (1.040.000 KM)

Nazivi namjena grantova i iznosi su pojedinano iskazani u Tabeli 3. Raspored rashoda po


budetskim korisnicima, za gore navedene institucije BiH.
Kapitalni grantovi su u Prijedlogu budeta za 2012. godinu planirani u iznosu od 2.085.000 KM,
to u odnosu na 2011. godinu predstavlja poveanje od 1.150.602 KM . Poveanje u odnosu na
2011. godinu rezultat je planiranja kapitalnih grantova drugim nivoima vlasti grant tuilatvima
i grant za ukop ekshumiranih, Instituta za nestala osoba BiH u iznosu od 1.010.000 KM koji je u
2011 godini knjien na kategoriji ekonomski kod 613900- Ugovorene i druge posebne usluge.
Kapitalna ulaganja u 2012. godini planirana su u ukupnom iznosu od 69.710.000 KM, to u
odnosu na usvojeni budet za 2011. godinu predstavlja poveanje za 52.897.000 KM ili 315%.
U strukturi kapitalnih ulaganja najvee uee ima nabavka opreme u iznosu od 35.558.000 KM
ili 51%, zatim nabavka graevina u iznosu od 24.624.000 KM ili 35,4%, nabavka stalnih
sredstava u obliku prava u iznosu od 4.915.000 KM ili 7,1%, rekonstrukcija i investicijsko
odravanje u iznosu od 4.028.000 KM ili 5,8%, nabavka zemljita u iznosu od 549.000 KM ili
0,7%, te nabavka ostalih stalnih sredstava u iznosu od 36.000 KM.
U 2012. godini planirana su sredstva za nabavku zemljita u iznosu od 549.000 KM i to kod
Uprave za indirektno oporezivanje BiH u iznosu od 519.000 za zemljite za izgradnju
regionalnog centra Banja Luka, te 30.000 KM kod Ministarstva vanjskih poslova BiH za izradu
elaborata za pripremu zemljita za izgradnju ambasada i rezidencija u Sarajevu.
Nabavka graevina planirana je u iznosu od 24.624.000 KM i u odnosu na 2011. godinu vea je
za 20.416.000 KM, a najvee strukturalno uee je kod sljedeih korisnika:
o

Uprave za indirektno oporezivanje BiH participira u ovoj kategoriji sa 75,45 % ili 18.581.000
KM. Razlog je planirana izgradnja regionalnih centara Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla
u iznosu od 12.581.000 KM i 6.000.000 KM za premjetanje puteva na graninom prelazu
Gradika (kao dio viegodinjeg kapitalnog ulaganja);

kod Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje kaznenih sankcija,


pritvora i drugih mjera za izgradnju dravnog zatvora (novi korisnik) ukljuen je iznos od
1.835.000 KM ili 7,45 % koji je planiran za izgradnju dravnog zatvora (dio viegodinjeg
kapitalnog projekta koji je ranije bio kod Ministarstva pravde);

135

kod Agencije za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova planiran je iznos 2.086.000 KM


ili 8,5% ukupnog iznosa za kupovinu/nabavku graevina za izgradnju objekta za smjetaj
Agencije u Mostaru kao dio usvojenog viegodinjeg projekta;

kod Slube za poslove sa strancima iznos planiran od 1.000.000 KM ini 4,1% uea, a
iznos predstavlja inicijalni iznos za izgradnju Terenskog centra Sarajevo, koji je dio
usvojenog viegodinjeg kapitalnog ulaganja;

kod Dravne agencije za istrage i zatitu planirano je 500.000 KM ( 2%) za izgradnju objekta
za smjetaj Jedinice za specijalnu podrku;

kod ostalih korisnika 622.000 KM ili 2,5% ukupno planiranih sredtava na stavci nabavke
kupovine graevina.

Nabavka opreme planirana je u Prijedloga budeta za 2012. godinu u iznosu od 35.558.000


KM, to je za 26.829.000 KM ili 307% vie u odnosu na budet za 2011. godinu. Najvee
strukturalno uee je kod sljedeih korisnika:
o

Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiHprojekta u


iznosu od 6.427.000 KM ili 18,2% . Planirana su sredstva u iznosu od 3.900.000 KM (za
nabavku opreme za proizvodnju nove generacije identifikacionih dokumenata, linih karti i
vozakih dozvola), 2.310.000 KM (za realizaciju viegodinjeg kapitalnog projekta SDH za
nabavku i proizvodnju nove generacije identifikacionih dokumenata, linih karti i vozakih
dozvola), te iznosu od 180.000 za nabavku vozila (tri dostavna i jedno terensko).

Ministarstva komunikacija i transporta u iznosu od 4.024.000 KM, ili 11,4 % Sredstva se


uglavnom odnose na planiranje nabavke opreme za realizaciju dvije faze projekta
digitalizacije, koje su dio viegodinjeg projekta (planirana trana za 2012. godinu u iznosu
od 4.000.000 KM).

Obavjetajno- bezbjednosne agencije u iznosu od 3.600.000 KM ili 10,2%, planirana


sredstva se odnose na dio usvojenog viegodinjeg projekta (2.000.000 KM za nabavku
specijalne opreme, 1.500.000 KM za nabavku vozila kao dio usvojenog viegodinjeg
projekta), te 100.000 KM za nabavku ostale opreme neophodne za funkcionisanje Agencije;

Ministarstva finansija i trezora u iznosu od 2.542.000 KM ili 7,2% od ega se iznos od


610.000 KM odnosi na planiranu nabavku softverskog paketa za obraun i isplatu plata i
naknada i upravljanje ljudskim resursima u Oruanim snagama Bosne i Hercegovine, 10.000
KM za ISFU licence, 400.000 KM za nabavku opreme za za ISFU (serveri i raunarska
oprema), a iznos od 1.520.000 KM se odnosi na donatorska sredstva.

Granine policije u iznosu od 2.530.000 KM ili 7,1% . Planirana sredstva se odnose na


nabavku najprioritetnije opreme za neometan rad (ukljuujui nabavku kombi vozila, te
polcijske opreme) .

Regulatorne agencije za komunikacije u iznosu od od 1.880.000 KM ili 5,3% KM ( za


izgradnju mree monitoring stanica 1.724.000 KM, softveri i pomoni pribor 98.000 KM, za
doradu aplikacija, softvera, veb registra, kalkulatora tarifa i sl. u iznosu od 58.000 KM,

136

Ministarstva odbrane BiH u iznosu od 1.595.000 KM ili 4,5% sredstva planirana Za nabavku
deminerske opreme, te ostale opreme neophodne za rad Ministarstva;

Visokog sudskog i tuilakog vijea u iznosu od 1.139.000 KM ili 3,2% od ega je


1.024.000 KM za nabavku opreme planirane u okviru projekta Viegodinjih kapitalnih
ulaganja "Informatizacija i jaanje kapaciteta Pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini".

Centralne izborne komisije u iznosu od 1.090.000 KM ili 3% . Iznos od 985.000 KM se


odnosi na dio viegodinjih kapitalnih ulaganja, a preostali planirani iznos odnosi se na
nabavku nune opreme za potrebe provoenja izbora.

Uprave za indirektno oporezivanje u iznosu od 1.060.000 KM ili 3%. Planirano za nabavku


najneophodnije opreme za normalan rad i funkcionisanje.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u iznosu od 1.028.000 KM ili 2,9%. Planirano za


nabavku najneophodnije opreme za normalan rad i funkcionisanje.

Agencija za istrage i zatitu u iznosu od 1.000.000 KM ili 2,8% . Planirani iznos odnosi se
uglavnom na nabavku policijske opreme koja je neophodna za rad Agencije.

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava u Prijedlogu budeta za 2012. godinu planirana je u
iznosu od 4.915.000 KM kod:
o

Ministarstva komunikacija i transporta planiran asu sredstva u iznosu od 3.910.000 KM za


nabavku Microsoft licenci;

Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH za


studije
izvodljivosti, projektne pripreme i projektiranje u iznosu od 1.000.000 KM (za trokove
revizije projekta i plaanje dijela nakande za pribavljanje odobrenja za graenje i rente za
ureenje gradskog graevinskog zemljita za objekt za smjetaj Agencije u Banja Luci u
skladu sa odlkom Vijea ministara od 28.07.2011. godine), te za nabavku licenci za koritenje
zemljita i patenata u iznosu od 4.000 KM, te

Direkcije za civilno vazduhoplovstvo u iznosu od 1.000 KM za navku licenci.

Rekonstrukcija i investicijsko odravanje planirani su u Prijedlogu budetu za 2012. godinu u


iznosu od 4.028.000 KM. Planirani iznos se odnosi na sljedee korisnike:
o
o
o
o
o

Ministarstvo vanjskih poslova u iznosu od 1.650.000 KM za odravanje objekata u


vlasnitvu Bosne i Hercegovine
Ministarstva odbrane BiH u iznosu 1.567.000 KM (za sanaciju i rekostrukciju vojnih
objekata, uvezivanje objekata u sistem centralnog grijanja, izgradnja nove kotlovnice za
objekat 10, remont helikoptera i ostale opreme)
Centralna izborna komisija planirana u iznosu 390.000 KM za rekonstrukciku krova
zgrade i fasade
Ministarstva komunikacija i transporta BiH u iznosu od 250.000 KM za izradu,
postavljanje i odravanje saobraajnih znakova na graninim prelazima
Memorijalni centar Srebrenica u iznosu od 81.000 KM za rekonstrukciju druge faze
izgradnje Memorijalnog centra Srebrenica

137

kod ostalih korisnika 90.000 KM planirana su sredstva na stavci rekonstrukcija i


investiciono odravanje.

Viegodinjim projektima obuhvaena su viegodinja ulaganja u iznosu od 49.356.473 KM, i to


kod sljedeih korisnika:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

2.000.000 kod Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH za informatizaciju i jaanje


kapaciteta pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini
4.000.000 KM kod Ministarstva komunikacija i transporta za projekat digitalizacije
13.100.000 KM kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH za izgradnju regionalnih
centara Sarajevo, Tuzla, Banja Luka i Mostar
1.835.000 KM kod Jedinice za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje
krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera za izgradnju dravnog zatvora
350.000 KM kod Ministarstva civilnih poslova za Infrastrukturu prostornih podataka BiH,
faza I uspostava mree permanentnih GPS (GNSS) stanica BiH-BIHPOS
3.586.473 KM kod Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka
(za projekt SDH sistem prenosa 2.310.000 KM, inicijalna sredstva za izradu izvoakog
projekta na osnovu kojeg e se izgraditi i opremiti zgrada za smjetaj Agencije u Banja
Luci shodno odluci Vijea ministara od 28.07.2011. godine u iznosu od 1.000.000 KM, te
273.473 KM za projekt digiralnih tahografa)
985.000 KM kod Centralne izborne komisije BiH za projekt Izgradnje jedinstvenog
izbornog informacijskog sistema Bosne i Hercegovine
4.414.000 KM kod Agencije za statistiku BiH za projekt popisa stanovnitva, domainstava
i stanova
3.500.000 KM kod Obavjetajno-sigurnosneagencije BiH (2.000.000 KM za kupovinu
specijalne opreme i 1.500.000 KM za obnovu voznog parka)
1.000.000 KM KM kod Slube za poslove sa stancima za izgradnju glavnog sjedita Slube
i terenskog centra Sarajevo
2.086.000 KM kod Agencije za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova za izgradnju
objekta za smjetaj Agencije;
12.500.000 KM na direktnim transferima sredstva za smjetaj institucija BiH u Sarajevu,
Tuzli, Banja Luci, Istonom Sarajevu i Mostaru.

Direktni transferi planirani su u iznosu od 29.894.000 KM i u odnosu na 2011. godinu, a


poveanje se odnosi na:
o izdvojena sredstva za povlaenje IPA fondova za 4.753.770 KM ili 194%, (na osnovu
podataka budetskih korisnika koje je konsolidovao odsjek za Dravni fond Sektora za
trezorsko poslovanje Ministarstva finansija i trezora uz koordinaciju sa delegacijom
Evropske unije u Sarajevu). Napominjemo da se navedeni ukupni iznos za ove namjene u
Nacrtu budeta za 2012. godinu u iznosu od 7.204.000 KM odnosi na izdvojena sredstva za
finansiranje IPA projekta institucija BiH.
o isplatu obaveza po pravosnanim sudskim presudama za 1.642.637 KM ili 70% (na osnovu
izvrenja u 2010. i 2011. godini, te procjene Pravobranilatva BiH)
o bankarske trokove i negativne kursne razlike za 646.613 KM ili 48% (na osnovu izvrenja
u 2010. godini i 2011. godini i procjene Sektora za trezorsko poslovanje)
o obezbjeenje sredstava za smjetaj institucija BiH u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Istonom
Sarajevu i Mostaru u iznosu od 12.500.000 KM
o uee institucija BiH u finansiranju rada Koordinacionog odbora Centralne harmonizacijske
jedinice BiH u iznosu od 30.000 KM

138

S druge strane, prisutno je smanjenje sljedeih stavki direktnih transfera:


o lanarine BiH u meunarodnim organizacijama smanjenje za 8.366 KM (planiranje na
osnovu projekcije dostavljene od strane Ministarstva vanjskih poslova)
o prostrono-projektna dokumentaicja koridor Vc za 3.525.948 KM
o uee institucija BiH u finansiranju rada Fiskalnog vijea za 55.905 KM ili 38%
Ukupna rezervisanja u Prijedlogu budeta za 2012. godinu planirana su u iznosu od 3.492.000
KM (na stavci tekue rezerve) i u odnosu na budet 2011. godine manja su za 59% ili 5.024.503
KM, te ine 0,4% ukupnog iznosa za finansiranje institucija BiH.
Operativno koritenje sredstava rezervisanja moe se vriti samo na osnovu posebnih odluka
Vijea ministara BiH.
2. PREGLED ZAPOSLENIH
Pregled zaposlenih u institucijama BiH po budetskim korisnicima dat je u Tabeli 4.
PRILOG:

DODATAK OBRAZLOENjU SADRAJA BUDETA INSTITUCIJA BOSNE I


HERCEGOVINE I MEUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2012. GODINU: Pregled zahtjeva korisnika po programskoj klasifikaciji

139

DODATAK OBRAZLOENJU SADRAJA NACRTA


BUDETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I
MEUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2012. GODINU

140

PREGLED ZAHTJEVA KORISNIKA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I MJERE


UINKA
U skladu sa najuspjenijim praksama razvijenih zapadnih zemalja i naporima meunarodne zajednice
u BiH , u proteklih nekoliko godina u implementaciji je reforma budetskog procesa na svim nivoima
vlasti u BiH. Ova reforma rezultirala je uvoenjem Dokumenta okvirnog budeta (DOB), kao
dokumenta srednjeronog pristupa planiranju i izradi budeta, koji se priprema za trogodinje
razdoblje na nivou institucija BiH, na entitetskim i kantonalnim nivoima, te u Brko Distriktu.
Nadalje, ova reforma je rezulultirala i usuglaavanje kalendarskih rokova za puno implementiranje
srednjeronog pristupa planiranju i izradi budeta na svim nivoima vlasti u BiH.
Jedan od bitnih elemenata reforme je i izrada programskog budeta, kao budeta zasnovanog na
ciljevima i rezultatima aktivnosti budetskih korisnika. U skladu sa navedenim, usvajanjem Zakona o
izmjenama i dopuna Zakona o finansiranju institucija BiH (Slubeni glasnik BiH, broj 49/09) se u
zakonske procedure uveo i pojam programskog budeta - lanom 6. Zakona o finansiranju propisuju
se da Ministarstvo finansija i trezora uz Nacrt budeta Vijeu ministara BiH i Parlamentarnoj
skuptini kao dodatne informacije uz obrazloenje budeta dostavlja i tabele pregleda zahtjeva
budetskih korisnika u programskom formatu, a u cilju pruanja detaljnih informacija o budetskim
zahtjevima korisnika Vijeu ministara BiH i Parlamentarnoj skuptini BiH.
Ministarstvo finansija i trezora BiH od 2010. godine kroz Instrukciju za pripremu zahtjeva za dodjelu
sredstava iz budeta institucija BiH, od budetskih korisnika zahtjeva da svoj zahtjev za budet
pripreme i u formatu programskog budeta, tj. da raspodijele ukupno dodijeljena sredstva iz budeta
po programima aktivnosti korisnika.
Program je definisan kao jednostavno grupisanje slinih usluga ili aktivnosti koje poduzima budetski
korisnik sa zajednikim stratekim ili operativnim ciljem. Grupisanje po programima omoguuje
budetskim korisnicima da utvrde koje aktivnosti se poduzimaju da bi se ostvario strateki cilj
institucije i eljeni rezultat. Nadalje, od budetskih korisnika se trailo da dostave sljedee informacije
za svoju organizaciju:

Strateki cilj (koji krajnji rezultat ili uinak pokuava postii korisnik?)
Program i operativni cilj (teini zadaci i aktivnosti koje korisnik obavlja u cilju ostvarivanja
krajnjeg rezultata?)
Trokovi programa prema ekonomskim kategorijama (koliko kota da se obezbijede proizvodi
i usluge koje korisnik prua, tj. da se program sprovede?)
Mjere rezultata rada korisnika (koje mjere uinka koristi organizacija kako bi mjerila napredak
ili postignua?)
Odgovorne osobe za rezultate programa (ko je rukovodilac programa, tj. ko je odgovoran za
uinke?).

U okviru Projekta jaanja upravljanja javnim finansijama u BiH koji finansira Ured za meunarodni razvoj Vlade Velike
Britanije (DFID pripremljen je i Referentni prirunik za lanove Parlamentarne skuptine o planiranju i izradi budeta
na nivou institucija BiH, koji je Ministarstvo finansija i trezora predalo Parlamentarnoj skuptini u februarui 2008. godine,
a u kojem je, izmeu ostalog, detaljnije obrazloena tema programskog budeta.

141

Napominje se da je najtei, ali najvaniji cilj reforme upravljanja javnim finansijama bolje povezati
alokaciju budetskih sredstava sa prioritetnim politikama vlada, odnosno ekonomskim i socijalnim
ciljevima zemlje. Ovo se postie putem uvoenja programskog budetiranja zasnovanog na ciljevima i
rezultatima aktivnosti budetskih korisnika. Dakle, programsko budetiranje je najkompleksniji, ali i
najvaniji cilj reforme, ije uvoenje je i u najrazvijenijim zemljama trajalo i do deceniju.
Obzirom da se u BiH i dalje radi o poetnoj fazi reforme pripreme dokumenata programskog budeta,
dostavljeni dokumenti budetskih korisnika, generalno govorei, nisu dostigli najvii nivo kvalitete
posebno u smislu mjerenja rezultata rada i efikasnosti programa. Budetskim korisnicima e biti
potrebno nekoliko godina da formiraju baze podataka, prije nego to budu u mogunosti u potpunosti i
precizno mjeriti uinke svojih aktivnosti. Meutim, u odnosu na prethodne godine u ovom
budetskom ciklusa ostvaren je do sada daleko najvei napredak u smislu programskog budetiranja, a
kao posljedica intenzivne obuke i tehnike pomoi koje je Ministarstvo finansija i trezora BiH uz
tehniku pomo DFID-ovog Projekta jaanja upravljanja javnim finansijama u BiH (SPEM III) pruilo
budetskim korisnicima u 2009. i 2010. godini.
U oktobru 2009. godine i oktobru 2010. godine odrani su cjelodnevni seminari na koje su pozvani
finansijski slubenici i rukovodioci svih budetskih korisnika na temu Planiranje i izvjetavanje o
izvrenju budeta institucija BiH. Seminaru je 2009. godine prisustvovalo oko 150 zaposlenih iz 69
budetskih korisnika, a 2010. godine oko 170 zaposlenih iz 72 budetska korisnika. Cilj seminara
(koji e se odravati svake godine) je intenziviranje saradnje izmeu MFiT-a i korisnika, kako bi se
dodatno ista unaprijedila i poboljao budet, davanje pregleda tekueg i najave narednog budetskog
ciklusa, te upoznavanje korisnika sa najeim problemima i grekama kako u budetskim zahtjevima,
tako i u izvjetajima o izvrenju budeta. Obzirom da je generalno najvei nedostatak budetskih
zahtjeva dio koji se odnosi na programsko budetiranje, poseban naglasak stavljen je na principe
programskog budetiranja.
Pored ovih generalnih seminara, Sektor za budet uz tehniku pomo SPEM Projekta u periodu od
decembra 2009. do aprila 2010. godine organizovao je zvaninu individualnu tehniku pomo svim
budetskim korisnicima na nivou institucija BiH, u cilju poboljanja programskog budeta koji su
korisnici dostavlili u okviru ciklusa pripreme budeta za 2011. i 2012. godinu.
Odrani su individualni sastanci sa svakom od institucija BiH, na kojim su korisniku prezentovani
prijedlozi podjele budeta po programima i mogue mjere uinka na osnovu meunarodnih iskustava
i konkretne dokumentacije dostavljene od strane korisnika (zakonskih i podzakonskih akata koji
definiu rad korisnika, kao i svih stratekih dokumenata u oblastima odgovornosti i nadlenosti datog
korisnika). Na sastanke su pozvani slubenici za finansije, a u cilju kvalitetnih konsultacija, u pozivu
je naglaeno da trebaju prisustvovati i rukovodioci institucije, odnosno rukovodioci programa.

2 U skladu sa zakljucima oba doma Parlamentarne skuptine BiH, dostavljenih Ministarstvu finansija i trezora BiH od
strane Predsjedavajueg Predstavnikog doma Parlamentarne skuptine BiH u dopisu Broj: 01-50-1-15-48/90 od 19. marta
2009. godine, kojim se Ministarstvo finansija i trezora BiH obavezuje da saini plan obuke zaposlenih u institucijama BiH iz
oblasti planiranja, izvrenja i izvjetavanje budeta.

142

U toku sastanaka predstavnici MFT-a i SPEM projekta su predstavnicima korisnika iznijeli optu
ocjenu kvalitete postojeeg programskog budeta institucije, te izmjene koje isti zahtjeva. Dakle,
svakom korisniku je prezentiran i predat dokument Analiza i preporuke za unaprjeenje
programskog budeta (Predloeni model programskog budeta). U tim dokumentima data je detaljna
razrada ovih programa, predloeni operativni ciljevi i predloene mjere uinka. Naglaeno je da Nacrt
modela programskog budeta daje smjernice koje rukovodstvo korisnika moe uzeti u obzir u smislu
unaprjeenja kvalitete programskog budeta u okviru narednog budetskog ciklusa, dok konanu
odluku o programskoj strukturi i pripremu zahtjeva za budetskim sredstvima u okviru Instrukcija br.
1 i Instrukcija br. 2 donosi rukovodioc svake institucije. Napominje se da je oko 90% korisnika
dostavilo zahtjeve sa programskom strukturom koja je u skladu sa predloenim modelom.
Pored ovih sastanaka, svakom korisniku data je mogunost da se, ukoliko se ukae potreba, a na
inicijativu korisnika, organizuju dodatni sastanci sa rukovodiocima korisnika radi daljnjeg
obrazloenja predloenih programskih budeta.
Konano, pored generalnog seminara, individualnih sastanaka i dodatnih sastanaka za institucije koje
su to traile, Sektor za budet (uz tehniku pomo SPEM Projekta) je korisnicima pruio mogunost i
da dostave nacrtni popunjeni zahtjev, a kako bi dobili komentare i ispravili greke prije slanja
zvaninih zahtjeva.
Kao to je to bio sluaj i u drugim zemljama u periodu modernizacije procesa pripreme budeta,
budetskim korisnicima e biti potrebno nekoliko godina da formiraju baze podataka i u proces
planiranja budeta aktivnije ukljue rukovodioce programa i same ministre/direktore korisnika, prije
nego to budu u mogunosti u potpunosti i precizno mjeriti i ciljati uinke svojih aktivnosti. U skladu
sa navedenim nedostacima, Ministarstvo finansija i trezora BiH je gornje granice rashoda odredilo na
osnovu ekonomskih kategorija, a ne na osnovu programa.
U skladu sa gore pomenutim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija
BiH u 2009. godini, definisano je da Ministarstvo finansija i trezora uz Nacrt budeta Vijeu ministara
BiH i Parlamentarnoj skuptini kao dodatne informacije dostavlja i tabele u programskom formatu
koje korisnici dostavljaju u okviru Instrukcija br. 2. U proceduri usvajanja budeta institucija BiH za
2010. godinu Ministarstvo finansija i trezora BiH je Parlamentarnoj skuptini uputilo zahtjeve
korisnika u programskom formatu, a u proceduri usvajanja budeta institucija BiH za 2011. godinu po
prvi put su se slali i podaci o mjerama uinka iskazani u korisnikim zahtjevima.
U narednim godinama oekuje se da e se dalje poboljati kvalitet dostavljenih informacija od strane
budetskih korisnika i u smislu definisanja i mjerenja uinka i trokovne opravdanosti programa i
aktivnosti budetskih korisnika institucija BiH.

Definicija programskog budeta


Budeti se tradicionalno planiraju na osnovu ulaznih elemenata - sredstava potrebnih za finansiranje
pojedinih trokova, definisanim prema ekonomskoj klasifikaciji. Drugim rijeima, budet se korisniku
dodjeljuje na osnovu toga koliko mu je sredstava potrebno za plate, materijalne trokove, kapitalna
ulaganja ili transfere. S druge strane, postoji manjak informacija o tome ta e se uraditi, kakva usluga
pruiti i kakvi e se rezultati postii sa dodjeljenim sredstvima, posebno kada je rije o sredstvima
dodjeljenim za finansiranje tekuih trokova.

143

Kroz programski budet informacije se predstavljaju na nain kojim se uspostavlja jasna veza izmeu
nivoa dodjeljenih budetskih sredstava i programa koje provode budetski korisnici, a koji bi trebali
biti u direktnoj vezi sa definisanim ciljevima politika Vijea ministara BiH.
Jednostavno reeno, priprema budeta u programskom formatu je proces u kojem se sredstva
raspodjeljuju na programe aktivnosti korisnika, od kojih svaki sadri jasno definisane ciljeve i
rezultate koji se planiraju postii sa dodjeljenim sredstvima. Sam program nastaje jednostavno
grupisanjem slinih aktivnosti koje obavlja budetski korisnik, a koje imaju zajedniki strateki i/ili
operativni cilj. Dakle, kroz format programskog budeta od korisnika se zahtjeva da precizira ta se
poduzima kako bi se ostvarili planirani ciljevi i postigli eljeni rezultati, te prikae koliko e
ostvarivanje datog cilja kotati budet.
Najrazvijenije zemlje su uvele programske budete, pomou kojih se postie jasnija slika izmeu
vladinih stratekih prioriteta i njihovog troka. Obzirom na izuzetnu sloenost ove reforme, potpuno
uvoenje je i u najrazvijenim zemljama trajalo i vie od decenije.
Bosna i Hercegovina se jo uvijek nalazi u poetnoj fazi uvoenja koncepta programskog budeta, to
se ogleda i u samoj kvaliteti dostavljenih dokumenata.
Za punu implementaciju ovakvog pristupa planiranju budeta potrebno je dosta vremena, kako bi se
obezbijedile sve tehnike pretpostavke, a sami budetski korisnici stekli potrebno iskustvo u pripremi
i dostavljanju informacija u ovakvom formatu.
Osim osiguranja niza tehnikih pretpostavki (ukljuujui izmjene zakona, adekvatan raunarski
software za planiranje i praenje izvrenja budeta u programskom formatu, bazu podataka za praenje
aktivnosti i rezultata itd.), programski budet zahtjeva promjenu naina razmiljanja ne samo meu
osobama zaduenim za finansije korisnika i osobljem Ministarstva finansija i trezora, nego i meu
rukovodiocima programa.
U poetnim fazama uvoenja programskog budeta kvaliteta informacija nije na optimalnom nivou za
donoenje kvalitetnih odluka o raspodjeli budeta i obino odraava nedostatak razumijevanja ili
nemogunosti promjene ukorijenjenog naina razmiljanja da se za planiranje budeta kao polazni
osnov koriste procjene trokova za plate i operativne trokove, umjesto planiranih rezultata programa.
Stoga se oekuje da e i u BiH, kao to se desilo u svim drugim zemljama, biti potrebno dui period da
se u potpunosti uvede planiranje budeta na osnovu programa i mjera uinka.
Zato je programski budet vaan?
Budet je primarni instrument kojim vlada raspolae u implementaciji svojih politika. Naime, on
predstavlja sredstvo kojim se vladini strateki ciljevi pretvaraju u usluge, programe i aktivnosti kojima
e biti odgovoreno na socijalne i ekonomske potrebe graana.
Dokumenti programskog budeta omoguavaju budetskim korisnicima da bolje prezentiraju kako e
sredstva biti koritena, a vladi i parlamentu da donose kvalitetnije odluke o prioritetima raspodjele
ogranienih sredstava prema aktivnostima i uincima. Nadalje, planiranje budeta zasnovano na
programskom formatu poboljava transparentnost odluka o dodjeli sredstava i poveava odgovornost
vlade i rukovoditelja javnog sektora za uinke i rezultate budetske potronje.
Struktura Dokumenata programskog budeta
Dokumenti programskog budeta su struktuirani kako bi se dali odgovori na sljedea pitanja:
144

Koje rezultate budetski korisnik eli da postigne sredstvima iz budeta?


- To je strateki cilj/evi budetskog korisnika.
ta budetski korisnik ini kako bi se postigli rezultati?
- Ovo su programi i usluge koje se pruaju i njihov operativni cilj/evi.
Koliko je sredstava dodjeljeno na svaki program?
- Ova sredstva su okvirno raspodjeljena na svaki od programa prema ekonomskoj
klasifikaciji.
Kako se mjere rezultati i uinkovitost programa i aktivnosti?
- To su mjere uinka i ciljevi uinka budetskog korisnika koje omoguavaju vladi,
parlamentu, kao i javnosti da procjene da li je program bio uspjean ili ne i da li su
postignuti strateki i operativni ciljevi.
Ko je odgovoran za rezultate programa?
- Odgovoran je rukovodioc programa.

Odgovorima na ova pitanja formiraju se svi dijelovi programskog budeta. Ako budetski korisnik
moe odgovoriti na ova pitanja, znai da je sainio osnov programskog budet za svoju instituciju.

Analiza Dokumenta programskog budeta institucija BiH za 2012. godinu

Ministarstvo finansija i trezora BiH je sredinom jula 2011. godine svim budetskim korisnicima
poslalo Instrukciju za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budeta institucija BiH za 2012.
godinu, u okviru koje se od budetskih korisnika zahtjevalo da svoj zahtjev za budet za 2012. godinu
pripreme i u formatu programskog budeta, tj. da raspodijele ukupno dodijeljena sredstva iz budeta
po programima aktivnosti korisnika.
Na osnovu Zakljuka Vijea ministara Bosne i Hercegovine, broj 05-07-1-366-2/12 od 14.02.2012.
godine sa 1. sjednice odrane dana 13.02.2012. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH je
zadueno da pripremi i dostavi novu Instrukciju za kreiranje budeta za 2012. godinu sa uputstvima
za pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava iz budeta za 2012. godinu (projekciju budeta za 2012.
godinu) . Kroz ovu Instrukciju takoe je zahtjevano dostavljanje budetskog zahtjeva u pogramskom
formatu.
Analiza pogramske strukture i mjera uinka korisnika uraena je na osnovu ispravnosti i kvaliteta
programskog formata zahtjeva i mjera uinka, te tehnike ispravnosti zahtjeva u mjesecu septembru
2011. godine, odnosno u redovnoj budetskoj proceduri.
Nivo analize koju je izvrilo Ministarstvo finansija i trezora je, svakako, zavisila od kvaliteta
informacija koje su dostavili budetski korisnici. Ovo je ve peta godina pripreme Tabela prioriteta
budetskih korisnika i evidentno je poboljanje kvaliteta dostavljenih dokumenata u odnosu na
prethodne godine.
Meutim, budui da je naelo programskog budetiranja tek uvedeno u BiH, kvalitet informacija
dostavljenih od strane korisnika jo uvijek nije na optimalnom nivou, posebno u smislu mjerenja
rezultata rada i efikasnosti programa.

145

Svi vidovi obuke i tehnike pomoi koje je Sektor za budet uz tehniku pomo SPEM Projekta pruio
korisnicima su rezultirali znatnim unaprjeenjem kvalitete korisnikih zahtjeva koje su korisnici
dostavili Ministarstvu finansija i trezora BiH kao ulazne podatke za pripremu budeta za 2012. godinu.
I pored toga, i dalje postoji razlika u kvalitetu informacija koje su dostavljali budetski korisnici. Iako
ima dokaza o daljnjoj poveanoj svijesti od strane budetskih korisnika u smislu sveobuhvatnosti
informacija na osnovu kojih se prua obrazloenje o zahtjevima za finansiranjem, takvi zahtjevi su,
jo uvijek, u velikoj mjeri usmjereni ka troku po ulaznim elementima to se daje kao obrazloenje,
umjesto da se isti usmjere na rezultate koji e se postii i strateke ciljeve politika. Ogranienja
rashoda budetskih korisnika u ovom budetu za 2012. godinu se, stoga, u velikoj mjeri zasnovane na
ogranienosti raspoloivih prihoda, uz prilagodbe za poznate budetske pritiske i odluke iz oblasti
politika.
Treba napomenuti da su svi dostavljeni tehniki pogreni zahtjevi vraeni korisnicima sa uputstvima o
ispravkama i, ukoliko je bilo potrebno, korisnicima je pruena dodatna pomo prilikom ispravki.
Najvaniji element programskog budeta jesu mjere uinka. Ujedno, ovo predstavlja i najtei element
prilikom izrade programskog budeta. Mjere uinka su pokazatelji uspjenosti programa budetskog
korisnika. To su mjerljivi, trajni pokazatelji ostvarenih direktnih rezultata i krajnjih efekata aktivnosti
budetskog korisnika.
I ove godine, i pored gore spomenutih znaajnih napredaka u smislu programskog budetiranja u
zahtjevima, kod jednog broja korisnika dolo je do greaka i/ili nejasnoa u prikazu mjera uinka (to
se mora uzeti u obzir prilikom analize programskih budeta korisnika datih u Prilogu), od kojih su
najei sljedei:

Osnovni problem koji se javio kod pokuaja identifikovanih mjera uinka jeste nedostatak
podataka - kako istorijskih podataka o direktnim rezultatima aktivnosti budetskih korisnika (uslijed
nepostojanja internog sistema praenja rada u okviru samih budetskih korisnika), tako i statistikih
podataka na osnovu kojih bi se pratilo ostvarenje krajnjih rezultata pojedinih programa (poevi od
podataka o stanovnitvu, ekonomskim kretanjima, stopi kriminala itd.). Dio problema lei u samoj
prirodi nadlenosti institucija BiH, koje se, uglavnom, svode na koordinaciju i izvravanje
administrativnih funkcija, s vrlo malo direktnog kontakta s krajnjim korisnicima, tj. graanima. Stoga
e budetskim korisnicima biti potrebno nekoliko godina da formiraju baze podataka, prije nego to
budu u mogunosti u potpunosti i precizno mjeriti uinke svojih aktivnosti. Ono to je bilo bitno za
budetske korisnike u ovim prvim godinama implementacije programskog budeta jeste identifikovati
adekvatne pokazatelje uspjenosti za svaki program, kako bi u narednom periodu poeli sakupljati
relevantne podatke za praenje istih.

Kod odreivanja operativnog cilja manji broj korisnika nije jasno razgraniio operativne od
stratekih ciljeva budetskog korisnika. Stratekim ciljem iskazuje se to budetski korisnik eli
postii dugorono. S druge strane, operativni (ili programski) ciljevi su posebni, mjerljivi iskazi onoga
to se namjerava postii sa sredstvima dodijeljenim za taj program.

Najee greke u korisnikim zahtjevima u dijelu mjera uinaka se biljee kod korisnika koji
su definisali nedovoljno konkretne mjere (npr. broj aktivnosti ili broj dopisa, te troak po
aktivnosti/dopisu, to ne daje najrelevatnije informacije o kvalitetu i obimu rada) ije kvantifikacije
ne daju informaciju o stvarnom uinku. Posebno est sluaj je definisanja rezultata u vidu broja
usvojenih zakona ili perioda potrebnog za usvajanje zakona, to nije najadekvatniji pokazatelj, jer ne
daje informaciju o stepenu kompleksnosti, kvaliteta i korisnosti zakona, a i pogreno implicira da je
146

vanije stalno usvajanje novih zakona od stvarnog uticaja zakona na graane, odnosno ciljnu grupu
legislative.

Neki korisnici su definisali mjere za koje nisu naveli kvantifikaciju, niti mogui nain
mjerenja u budunosti (npr. transparentno upravljanje ili potpora upravljanju). Tako se kod nekih
korisnika u mjestima predvienim za kvantifikaciju mjera navodi tekst ili su polja nepopunjena. S
druge strane, neki korisnici su kvantifikovali mjere, ali nisu naveli nain mjerenja.

Potrebno je naglasiti da je Ministarstvo finansija i trezora u instrukcijama i u okviru sastanaka


i obuka uputilo korisnike da trebaju odabrati najrelavantnije od predloenih pokazatelja (3-5 izlaznih
rezultata, 1-3 krajnjih rezultata i 1-3 rezultata efikasnosti), koji najadekvatnije prikazuju rad
zaposlenih na programu, te se fokusirati na razvoj odgovarajueg sistema praenja ostvarenih rezultata
na jedan strukturiran nain i da isti u maksimalnoj mjeri iskoristi u procesu donoenja odluka. Dakle,
pri analizi progamskih budeta i mjera uinka datih u prilogu (a posebno mjera efikasnosti), potrebno
je uzeti u obzir da su korisnici upueni na iskazivanje najvanijih indikativnih mjera uinaka rada, te
da nisu prikazane sve nihove detaljne aktivnosti (obzirom da se uvodi budetiranje tzasnovano na
programima, a ne budetiranje temeljeno na aktivnostima, to je jo detaljniji nain budetiranja).

Kod nekih korisnika nazivi mjera uinka su nedovoljno jasni (posebno u okviru krajnjih
rezultata koje sadre postotne procjene, a gdje nije dovoljno jasno obrazloeno u odnosu na ta se
postotci definiu).

Kod pojedinih korisnika, ne postoji direktna veza izmeu izlaznih, krajnjih rezultata i/ili mjera
efikasnosti. Pored toga, kod korisnika koji su vrili samoprocjenu kvalita rada i/ili dokumenata, u
nekim sluaju kvaliteta se za sve godine i oblasti ocjenjuje kao stopostotna, to moe biti sluaj samo
ukoliko nema nikakvog prostora za napredak.

Neki korisnici su definisali ili vie rukovodioca za jedan program ili imaju istog rukovodioca
za sve programe (trebao bi se definisati po jedan rukovodioc za svaki program).

Kod nekih korisnika efikasnost nije ispravno izraunata, odnosno raunata je ili jedna mjera za
sve izlazne rezultate zajedno (to je pogreno ukoliko se radi o izlaznim rezultatima koji nisu
uporedivi i ne mogu se zbrajati) ili je ukupan troak programa dijeljen sa svakom od mjera efikasnosti
pojedinano, na taj nain trokovi se dupliraju, odnosno troak je precijenjen za svaki od rezultata).
Uputa Ministarstva finansija i trezora BiH je da se u sluaju vie mjera efikasnosti, izraun vri tako
to se napravi procentualna procjena koliko se vremena ili trokova programa odnosi na pojedini
izlazni rezultat, te se zatim taj dio trokova programa podijeli sa broje izlaznih rezultata. Ukoliko se
vie neuporedivih (po trokovima i vremenu) izlaznih rezultata sabira u izraunu efikasnosti ne dobija
se realan pokazatelj, dok se u sluaju kada se svaki izlazni rezultat posebno dijeli sa ukupnim trokom
programa javlja dupliranje trokova.

Druga vrsta greki pri izraunu mjera efikasnosti se odnosi na korisnike koji su kao osnovu
trokova koristili samo pojedine trokove programe (umjesto svih) ili su davali mjere efikasnosti na
osnovu nekih drugih procjena, a ne u vezi sa trokom programa.

Vei broj korisnika ne dostavlja dovoljno obrazloenja ni za ekonomsku, a posebno za


programsku klasifikaciju uz zahtjev za budetskim sredstvima. Dostavljena obrazloenja se ee
zasnivaju na podacima o prethodnim izvrenjima, a rijee na konkretnim namjenama i rezultatima koji
se ele postii.

Manji broj korisnika je pogreno izlazne rezultate definisao kao krajnje ili obratno.
147

Osoblje Ministarstva finansija i trezora BiH je u priloenim programskim zahtjevima korisnika vrilo
samo manje tehnike ispravke matematikih greaka i/ili naziva mjera gdje je to bilo mogue (jasno
vidljive greke).
Openito govorei, najozbiljniji nedostaci Tabela prioriteta budetskih korisnika dostavljenih
Ministarstvu finansija i trezora i dalje proizlaze iz injenice da su na njihovoj izradi bili, uglavnom,
angaovani zaposlenici koji rade na finansijsko-materijalnim poslovima korisnika. Ovo je posljedica
dosadanjeg shvaanja budeta, kao prostog plana potronje po pojedinim kategorijama ekonomske
klasifikacije. Meutim, dokumenti programskog budeta prikazuju cijenu kotanja pojedinih ciljeva
budetskih korisnika, te rezultate koji se uz dana budetska sredstva mogu ostvariti. Stoga je za izradu
kvalitetnog programskog budeta neophodno aktivno uee svih rukovodioca u okviru institucije.
Kao posljedica intenzivne tehnike pomoi Ministarstva finansija i trezora BiH , ove godine je dolo
do daljeg poveanja uee rukovodioca u proces planiranja budeta. Najpovoljnija situacija je kod
korisnika gdje postoji kvalitetna saradnja i strunost i kod finansijskog osoblja i kod rukovodioca.
U analizi konanih dostavljenih korisnikih zahtjeva ustanovljeno je da oko 93% korisnika (69 od 74)
pripremilo zahtjeve sa kvalitetnom programskom strukturom i dobro definisanim mjerama uinka, od
kojih su veina kvantifikovane.
Kao korisnici sa tehniki najkvalitetnijim zahtjevima identifikovano je deventaest korisnika: Generalni
sekretarijat Vijea ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosni
i Hercegovini, Memorijalni centar Srebrenica, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i
Hercegovine, Dravna agencija za istrage i zatitu, Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju
i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, Sluba za
zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine, Centraln izborna komisija Bosne i Hercegovine,
Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine,
Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine, Fond za povratak Bosne i Hercegovine, Sluba
za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine,
Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i
obezbjeenje kvaliteta Bosne i Hercegovine, Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz
oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i
Hercegovine, te Agencija za antidoping kontrolu, Ove dokumente uglavom karakterie: (I) kvalitetna
programska struktura, (II) jasno definisani strateki i operativni ciljevi, (III) identifikovane i
kvantitativno iskazane adekvatne mjere uinka, (IV) ukupni trokovi korisnika precizno podijeljeni po
programima i u okviru svakog programa po ekonomskoj klasifikaciji, te (V) dovoljno detaljno
objanjeni novi zahtjevi za potronju.
Kao to je to bio sluaj i u drugim zemljama u periodu moderniziranja procesa pripreme budeta,
budetskim korisnicima e biti potrebno nekoliko godina da formiraju baze podataka i proces
planiranja budeta aktivnije ukljue rukovodioce programa i same ministre/direktore korisnika, prije
nego to budu u mogunosti u potpunosti i precizno mjeriti uinke svojih aktivnosti.
Sljedei korak u zvaninom uvoenju programskog budetiranja kao sastavnog dijela usvojenih
budeta u BiH mora biti implementacija informacionog sistema za budetsko planiranje, koje e
omoguiti automatizovan proces pripreme budeta po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji i
kontrolu izvrenja budeta po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

148

Poetak implementacije informacionog sistema se oekuje u 2012. godini na dravnoj i entitetskim


nivoima, a bie finansiran iz donatorskih sredstvima putem Projekta Ureda koordinatora za reformu
javne uprave (PARCO). U okviru implementacije informacionog sistema planirana je i sveobuhvatna
obuka osoblja ministarstava finansija, kao i budetskih korisnika.
Obzirom na opsenost navedene reforme, najraniji mogui rok za zvanino uvoenje programske
klasifikacije u usvojene budete i sistem kontrole izvravanja je oko etiri godine.
Puna implementacija programskog budeta trebalao bi omoguiti efikasniju, uinkovitiju i
transparentniju potronju javnih sredstava i obezbijediti da poreski obveznici u Bosni i Hercegovini
dobiju adekvatne javne programe i aktivnosti za uloeni novac.

3 Uz tehniku pomo Projekta jaanja upravljanja javnim finansijama u BiH (SPEM III), koji je finansiran od strane Ureda
Vlade Velike Britanije za meunarodni razvoj (DFID).

Zakljuak

Dokumenti koji se nalaze u priloenom Pregledu zahtjeva korisnika po programskoj klasifikaciji za


svrhu imaju dodatno informisanje Savjeta ministara BiH i Parlamentarne skuptine BiH u procesu
usvajanja budeta za 2012. godinu.

149

Korisnici se moraju odmaknuti od tradicionalnog procesa planiranja budeta koji raspodjeljuje


sredstva na osnovu ulaznih elemenata (procjenjuje sredstva po ekonomskim kategorijama) ka procjeni
sredstava na osnovu ciljeva politika i eljenih izlaznih rezultata. U ovom budetskom ciklusu ostvaren
je znatan napredak u ovom smislu u odnosu na ranije godine.
Budui da je princip programskog budetiranja tek uveden u BiH, kvalitet informacija dostavljenih od
strane korisnika jo uvijek nije na optimalnom nivou, posebno u smislu mjerenja rezultata rada i
efikasnosti programa. Budetskim korisnicima e biti potrebno nekoliko godina da formiraju baze
podataka i proces planiranja budeta aktivnije ukljue rukovodioca programa i same ministre/direktore
korisnika, prije nego to budu u mogunosti u potpunosti i precizno mjeriti uinke svojih aktivnosti.
Ministarstvo finansija i trezora BiH programsku strukturu i mjere uinka korisnika analiziralo je na
osnovu ispravnosti i kvaliteta programskog formata zahtjeva i mjera uinka, te tehnike ispravnosti
zahtjeva u mjesecu septembru 2011. godine.
Napominjemo da je Vijee ministara na svojoj 1. sjednici odranoj dana 13.02.2012. godine donio
Zakljuak broj: 05-07-1-366-2/12 od 14.02.2012. godine, kojim se Ministarstvo finansija i trezora BiH
zaduuje da pripremi i dostavi novu Instrukciju sa uputstvima za pripremu zahtjeva za dodjelu
sredstava iz budeta za 2012. godinu.
Ministarstvo finansija i trezora BiH je na osnovu navedenog zakljuka krajem februara 2012. godine
svim budetskim korisnicima uputilo novu Instrukciju broj 2, a budetski korisnici su na osnovu
dostavljene instrukcije bili duni da svoje zahtjeve dostave uvaavajui ogranienja ukupnih javnih
rashoda i prihoda u BiH.
Zbog potrebe hitnog upuivanja nacrta budeta za 2012. godinu u proceduru usvajanja nije izvreno
usklaivanje sa dodijeljenim iznosom sredstava u nacrtu budeta, tako da je programski budet
iskazan kao ukupan zahtjev po programima aktivnosti budetskih korisnika, te iz tog razloga ga
dostavljamo kao informaciju Vijeu ministara BiH, Predsjednitvu BiH i Parlamentarnoj skuptini. Iz
navedenog razloga Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine nije izvrilo analizu tehnike
ispravnosti dostavljenih zahtjeva budetskih korisnika u programskom formatu.
Obzirom na jo uvijek ranu fazu uvoenja programskog budetiranja, kvalitet zahtjeva u programskom
formatu nije uticao na nivo sredstava dodjeljenih korisnicima u nacrtu budeta za 2012. godinu, te
podaci slue iskljuivo kao orijentacioni prvi podaci o programima i mjerama uinka korisnika.
U narednim godinama oekuje se dalje poboljanje kvaliteta dostavljenih informacija od strane
budetskih korisnika i u smislu definisanja i mjerenja uinka i trokovne opravdanosti programa i
aktivnosti budetskih korisnika institucija BiH.

150

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


PARLAMENTARNA SKUPTINA BIH

Institucija:

Unaprijediti ivotni standard naroda i graana Bosne i Hercegovine i ispuniti sve


neophodne uslove za ulazak BiH u Evropsku uniju putem efikasnog i uinkovitog
razmatranja i usvajanja politika i zakona i nadzora nad radom Vijea ministara BiH

Strateki cilj budetskog


korisnika:

Tabela 9
PROGRAM 1: Razmatranje i usvajanje politika i zakona i
nadzor nad radom Vijea ministara-poslanici i delegati sa
klubovima, odborima i Vijeem nacionalnih manjina

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

611000 Bruto plate i naknade

KM 9.355.775
KM 5.009.850

KM 9.948.130
KM 6.583.146

KM 10.357.114
KM 6.135.595

2012.

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 1.552.794

KM 1.391.380

KM 1.756.959

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 2.561.615

KM 1.973.604

KM 2.254.560

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 231.516

Broj zaposlenih na programu


Operativni ciljevi:

KM 210.000

50

66

71

Obezbjediti efektivan i efikasan proces razmatranja i usvajanja zakona i politika, kao i nadzor nad
radom Vijea ministara BiH

Rukovodilac program a:

Kolegij oba Doma, Predsjedavajui klubova,Predsjedavajui Vijea nacionalnih manjina

Pravno uporite:

Ustav BiH, Zakon o plocijskim strukturama BiH, Odluka o finansiranju klubova, Zakon o nacionalnim
manjinama

Predloene aktivnosti:

Odravanje sjednica Domova i radnih tijela

MJERE UINKA PROGRAMA 1


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

2010.

2011.

2012.

Broj sjednica Parlamentarne skuptine

24

27

50

Broj usvojenih zakona

27

13

70

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Broj zakona usaglaenih sa evropskim


pruenih usluga po ciljnu grupu) Procenat zakona upuenih u
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

Prosjeni trokovi po poslaniku


Sk ti trokovi po usvojenom
Indikativni
k

41%

33%

60%

KM 0

KM 0

KM 181.704

KM 346.510

KM 765.241

KM 147.959

klj k

PROGRAM 2: Administrativna, logistika i struna podrka


Parlamentarnoj skuptini BiH - Sekrtetarijat PSBIH
611000 Bruto plate i naknade

Izvrenje

Budet

2010.

2011.

Zahtjev
2012.

KM 6.943.119

KM 5.261.068

KM 6.085.208

KM 3.887.060

KM 3.815.798

KM 4.068.228

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 598.784

KM 596.307

KM 653.230

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 901.899

KM 848.963

KM 912.750

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 1.555.376

Broj zaposlenih na programu


Operativni ciljevi:

145

KM 451.000

144

152

Pruiti strunu pomo i podrku lanovima Parlamentarne skuptine BiH u obavljanju njihovih

Rukovoditelj program a:

Ferid Buljubai

Pravno uporite:

Odluka o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skuptine BiH

Predloene aktivnosti:

Aktivnosti u funkciji pruanja administrativne, logistike i strune podrke poslanicima i delegatima radi
Ostv areno
Oekivani rezultati
Mjere uinka
2010.
2011.
2012.
16
Broj izvjetaja i istraivanja preduzetih
za poslanike

MJERE UINKA PROGRAMA 2


Izlazni (izravni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Postotak provedenih mjera iz plana


rada Sekretarijata

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Napredak po kljunim pokazateljima


pruenih usluga po ciljnu grupu) Koordinacija i dostavljanje kvalitetnog
budetskog zahtjeva Parlamentarne
skuptine u utvrenom roku

151

90%

92%

95%

90%

92%

95%

80%

85%

90%

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Ukuppni troak programa


Administrativna, logistika i struna
Troak programa Administrativna,
logistika i struna podrka
Parlamentarnoj skuptini BiH po
poslaniku

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME (m oraju biti jednaki iznosim a u


Tabeli 1)

KM 0,43

KM 0,35

KM 0,37

KM 121.809

KM 92.299

KM 106.758

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 16.298.894 KM 15.209.198 KM 16.442.322


611000 Bruto plate i naknade

KM 8.896.910

KM 10.398.944

KM 10.203.823

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 2.151.578

KM 1.987.687

KM 2.410.189

613000 Izdaci za m aterijal i usluge

KM 3.463.514

KM 2.822.567

KM 3.167.310

KM 0

KM 0

KM 0

KM 1.786.892

KM 0

KM 661.000

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

152

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


Institucija:

PREDSJEDNITVO BOSNE I HERCEGOVINE


Strateki cilj budetskog
korisnika:

Predstavljanje suvereniteta i odbrana interesa naroda u Bosni i Hercegovini, promoviranje


demokratske stabilnosti i mira, te rad na meunarodnim integracijama BiH putem:
1. Voenja vanjske politike
2. Voenja ustavno-pravnih poslova
3. Voenja odbrambene politike

Tabela 9
Izvrenje
2010.

PROGRAM 1: Predsjednitvo Bosne i Hercegovine

Budet
2011.

KM 6.084.458
KM 2.715.520

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge

Zahtjev
2012.

KM 5.944.578
KM 3.041.664

KM 7.040.000
KM 3.275.455

KM 342.794

KM 392.633

KM 511.411

KM 2.510.157

KM 2.510.281

KM 2.435.134

KM 515.987

KM 0

KM 818.000

87

87

106

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu
Operativni ciljevi:

1. Voenje vanjske politike BiH kako bi se omoguile evropske i transatlantske integracije i meunarodnu
promociju BiH kroz:
a. Definisanje principa, uputa i prioriteta vanjske politike BiH
b. Imenovanje ambasadora i drugih meunarodnih predstavnika BiH
c. Predstavljanje BiH u meunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i traenje lanstva u onim
meunarodnim organizacijama i institucijama za koje PBIH procijeni da su od znaaja za dravu
d. Voenje pregovora za zakljuenje meunarodnih ugovora, otkazivanje i ratifikovanje ugovora
e. Koordinaciju sa meunarodnim organizacijama
f. Nadgledanje rada oficira za vezu BiH
g. Aktivnosti na ouvanju nacionalnih spomenike putem nadlene Komisija i Ministarstva civilnih poslova i
drugih nadleih institucija za ouvanje nacionalnih spomenika
2. Voenje ustavno-pravnih poslova u sljedeim oblastima:
a. Ratifikacija odluka Parlamentarne skuptine
b. Izvrenje odluka Parlamentarne skuptine
c. Imenovanje i postavljenje dravnih funkconera
d. Usvajanje prijedloga budeta Institicija BIH i meunarodnih obaveza BIH
3. Voenje odbrambene politike BiH kako bi se omoguio i promovirao mir putem vrhovne civilne komande i
kontrole nad Oruanim snagama

Rukovodilac program a:

lanovi Predsjednitva Bosne i Hercegovine

Pravno uporite:

Ustav BiH

Predloene aktivnosti:

Redovne i vanredne sjednice Predsjednitva, protokolarni susreti sa domaim i stranim zvaninicima, prisustvo
meunarodnim konferencijama, samitima, forumima, pokroviteljstva i sl.

MJERE UINKA PROGRAMA 1


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz provoenja
program a)

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i


pruenih usluga po ciljnu grupu)

Ostv areno

Mjere uinka

Broj usvojenih materijala/zakljuaka u oblasti vanjske


politike, ustavno-pravnih poslovai i odbrambene politike

413

Broj delegacija drugih zemalja u posjeti


Predsjednitvu BIH i broj delegacija Predsjednitva
BIH u posjeti drugim zemljama

285

Broj organizovanih dogaaja

550

Ukupan broj pokrenutih, prihvaenih i ratifikovanih


bilateralnih/multilateralnih sporazuma/konvencija na
snazi kategoriziranih po po tipu (npr. ekonomski,
sigurnosni)

266

100%

Prosjean troak po odranoj sjednici Predsjednitva


BiH
Prosjean troak po obavljenoj meunarodnoj posjeti
Prosjean troak po primljenoj meunarodnoj delegaciji

153

2011.
26

Broj sjednica Predsjednitva

Postotak popunjenih ambasadorskih mjesta

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Oekivani rezultati

2010.

2012.

Operativni ciljevi:

Saradnja sa ICTY

Rukovodilac program a:

Oficiri za vezu pred ICTY

Pravno uporite:

Odluka o statusu oficira za vezu pred ICTY "Sl. glasnik" broj: 19/2001 i Odluka o izmjeni i dopuni odluke o statusu oficira za
vezu pred ICTY "Sl. glasnik" broj: 29/2001

Predloene aktivnosti:

Saradnja sa ICTY

MJERE UINKA PROGRAMA 2

Ostv areno

Mjere uinka

Oekivani rezultati

2010.

2011.

2012.

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

Izlazni (direktni ) rezultati


(proizvodi i usluge iz provoenja
program a)
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Zadovoljstvo ICTY-a saradnjom sa
pruenih usluga po ciljnu grupu) Uredima

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME (m oraju biti jednaki iznosim a u


Tabeli 1)

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za m aterijal i usluge
614000 Tekui grantovi
821000 Kapitalna ulaganja

154

KM 7.912.688

KM 7.690.217

KM 8.990.000

KM 3.300.775

KM 3.639.301

KM 3.874.000

KM 689.003

KM 733.974

KM 883.000

KM 3.317.038

KM 3.316.942

KM 3.333.000

KM 0

KM 0

KM 0

KM 605.872

KM 0

KM 900.000

UKUPAN ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


Institucija:

MINISTARSTVO ODBRANE BIH

Strateki cilj budetskog


korisnika:

Razvoj i unaprjeenje sistema odbrane i priutivih oruanih snaga, pod civilnom komandom i Parlamentarnim
nadzorom, sposobnih da izvravaju zakonom definirane zadatke,
Stvaranje pretpostavki i ukljuivanje u NATO, EU i druge Evropske i Evroatlantske integracione tokove i
strukture,
Pruanje vojne pomoi i saradnja sa civilnim organima,
I
j
j

d
ih b
bl i db

Tabela 9

Izvrenje

Program 1: VOJNA ODBRANA

2010.

611100 Bruto plate i naknade

Budet

Zahtjev

2011.

2012.

KM 301.477.458

KM 272.885.593

KM 329.573.633

KM 187.279.472

KM 181.707.470

KM 194.811.092

611200 Naknade trokova zaposlenih

KM 54.838.687

KM 48.352.864

KM 48.062.357

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 53.917.784

KM 41.847.344

KM 50.866.684

KM 977.915

KM 977.915

KM 30.280.000

KM 4.463.600

KM 0

KM 5.553.500

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu
Operativni ciljevi:

8.614
9.661
10.255
Razvoj i unaprjeenje sistema odbrane i priutivih oruanih snaga, pod civilnom komandom i Parlamentarnim
nadzorom, sposobnih da izvravaju zakonom definirane zadatke,
Stvaranje pretpostavki i ukljuivanje u NATO, EU i druge Evropske i Evroatlantske integracione tokove i
strukture,

Rukovodilac program a:

Generalpukovnik Miladin Miloji, naelnik Z OS BiH (Zajedniki tab Oruanih snaga BiH)

Pravno uporite:

Zakon o odbrani BiH (Slubeni glasnik BiH broj: 88/05 od 20.12.2009. godine);
Zakon o slubi u OS BiH (Slubeni glasnik BiH broj: 88/05 od 20.12.2009. godine i broj: 53/07 od
16.07.2007.);
Politika sistema za upravljanje personalom u MO BiH i OS BiH broj: 10-02-3-5592/07 od 14.12.2007. godine;
Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH broj: 50/08 od
23.06.2008. godine);
Zakon o deminiranju, (Slubeni glasnik BiH broj: 05/02 od 12.03.2002. godine)
Odluka o visini, nainu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla u
institucijama Bosne i Hercegovine (Vijee ministara broj. 235/08 od 29.12.2008. godine);
Odluka o posebnim dodacima na platu za PVL (profesionalna vojna lica ) u MO i OS BiH (Vijee ministara broj.
213/08 od 03.12.2008. godine).
Pravilnik o upuivanju pripadnika OS BiH u mirovne misije i misije podrke miru, broj:07-02-3-4276/08 od
08.07.08.
Pravilnik o kolovanju i usavravanju pripadnika MO BiH i OS BiH, 04-02-4052/06 od 28.07.06.g.
Pravilnik o vojnim letaima i letakoj slubi u MO BiH i OS BiH, 06-03-8-2858/ od 21.06.07.g.
Doktrina o obuci OS BiH, broj:04-50-828/04 od 29.04.2004.godine.

Predloene aktivnosti:

Unaprjeenje sistema upravljanja ljudskim resursima, ukljuujui sistem profesionalnog razvoja i upravljanja
karijerom, te unapreenje sistema prijema u vojnu slubu,
Obuka, dostizanje zahtjevnih standarda, kondiciranje i periodina provjera obuenosti Oruanih snaga BiH,
Snabdijevanje Oruanih snaga BiH i odravanje objekata, infrastrukture i tehnike,
Standardizacija i modernizacija naoruanja i vojne opreme,
Implementacija NATO normi u oblasti skladitenja naoruanja i vojne opreme, te upravljanje i odravanje
objekata i infrastrukture,
Implementacija sistema tranzicija personala institucija odbrane,
Izrada koncepata i planova pomoi civilnim organima i razvoj sposobnosti za pruanje pomoi,
Izrada i auriranje dokumenata u sistemu odbrambenog planiranja,
Uspostava obavjetajno-sigurnosnog sistema prema priutivom modelu koji e odgovarati unutranjim i
globalnim izazovima, te vojno-obavjetajna podrka misijama OS BiH,
Izgradnja stacionarnih sistema komandovanja i kontrole i opremanje OS BiH sa mobilnim sistemima K2, razvoj
sistema K3 za potrebe zatite i upravljanja zranim prostorom, kao i upravljanje i zanavljanje administracije i

odravanje postojeih sistema K4.

155

MJERE UINKA PROGRAMA 1


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Ostv areno

Mjere uinka

Oekivani rezultati

2010.

2011.

2012.

Broj dokumenata vezanih za analizu


organizacije, strukture i misije OS BiH

Broj provedenih ocjenjivanja


sposobnosti

900

Broj obuenih vojnika na osnovnoj


obuci

10

10

Broj kurseva (oficirski, podoficirski,


jeziki i specijalistiki) na teritoriji u BiH

15

16

Broj realiziranih partnerskih ciljeva sa


visokim finansijskim efektima

11

11

100%

100%

Stepen opremljenosti jedinica


deklarisanih za NATO voene
operacije

20%

20%

Stepen realizacije Partnerskih ciljeva


prema godinjem dinamikom planu
realizacije

85%

85%

KM 962

KM 962

Prosjean troak po vjebi (COO)

KM 20.860

KM 20.860

Prosjean troak po vjebi rotacije

KM 173.600

KM 173.600

KM 23.500

KM 23.500

Broj simulacija (vjeba, I faza)

Broj rotacija (vjebi, II faza)

Krajnji rezultati (uticajproizvoda i Stepen realizacije godinjeg Programa


pruenih usluga po ciljnu grupu) rada

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Prosjean troak po obuenom vojniku


osnovne obuke (COO)

Prosjean troak po kursu na lokaciji u


BiH

Program 2: OPERACIJE KOLEKTIVNE SIGURNOSTI

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 3.609.396

KM 5.611.029

KM 0

KM 0

KM 0

611200 Naknade trokova zaposlenih

KM 2.500.000

KM 5.311.029

KM 5.311.029

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 300.000

611100 Bruto plate i naknade

KM 5.619.529

KM 1.109.396

KM 300.000

614000 Tekui grantovi

KM 0

KM 0

KM 0

821000 Kapitalna ulaganja

KM 0

KM 0

KM 8.500

60

71

71

Broj zaposlenih na programu


Operativni ciljevi:

Prihvatanje koncepta kolektivne sigurnosti kao osnovnog odbrambenog opredjeljenja,


Aktivan doprinos kolektivnoj sigurnosti putem uea u NATO i UN voenim operacijama, te drugim
meunarodno odobrenim operacijama podrke miru,
Razvoj posebnih sposobnosti-unitavanje NUS-a, vojna policija, transportni kapaciteti helikopterskih jedinica,
Sposobnost suprotstavljanja asimetrinim prijetnjama i poboljanje sistema logistike podrke snagama u
operacijama izvan zemlje
Rukovodilac program a:

Generalpukovnik Miladin Miloji, naelnik Z OS BiH (Zajedniki tab Oruanih snaga BiH)

156

Pravno uporite:

Zakon o ueu pripadnika OS BiH, policijskih slubenika i dravnih slubenika u operacijama podrke miru
("Slubeni glasnik BiH" broj: 14/05 od 14.03.2005. godine);
Pravilnik o upuivanju pripadnika OS BiH u mirovne misije i misije podrke miru, broj: 07-02-3-4276/08 od
08.07.2008. godine,
Privremena odluka o visini mjesene naknade za angaman pripadnika Ministarstva odbrane i Oruanih snaga
BiH za angaovanje u operacijama podrke miru i drugim aktivnostima u inostranstvu u organizaciji Ujedinjenih
nacija br: 10-16-1099/11 od 04.03.2011. godine,
Privremena odluka o visini dnevne naknade za angaman pripadnika Ministarstva odbrane i Oruanih snaga
BiH u misiji snaga meunarodne sigurnosne pomoi ISAF u Islamskoj Republici Avganistan broj: 10-03-104471/10 od 11.10.2010. godine

Predloene aktivnosti:

Obuka, dostizanje standarda obuenosti, kondiciranje i periodina provjera jedinica u pripremi za misiju; Prihvatanje
koncepta kolektivne sigurnosti kao temeljnog odbrambenog opredjeljenja;
Aktivan doprinos kolektivnoj sigurnosti putem uea u NATO i UN voenim i drugim meunarodno odobrenim
operacijama podrke miru;
Sposobnost suprotstavljanja asimetrinim prijetnjama;
Poboljanje sistema logistike podrke snagama u operacijama izvan zemlje;
Opremanje jedinice u misiji mobilnim funkcionalnim sistemima i servisima komandovanja i kontrole.
Izvoenje operacija kolektivne sigurnosti

MJERE UINKA PROGRAMA 2


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Ostv areno

Mjere uinka

Oekivani rezultati

2010.

2011.

2012.
75

71

100%

100%

KM 4.225

KM 4.225

Prosjeni godinji troak opremanja po


osobi

KM 0

KM 120

Prosjena godinja visina naknade po


osobi

KM 74.803

KM 74.803

Broj osoba u operacijama kolektivne


sigurnosti

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Realizovati misiju


pruenih usluga po ciljnu grupu)
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

Prosjeni godinji operativni trokovi


po osobi

Program 3: MEUNARODNA SARADNJA

611100 Bruto plate i naknade


611200 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge
614000 Tekui grantovi
821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu

Operativni ciljevi:

Pomonik ministra Zoran ajinovi

Pravno uporite:

Pravilnik o plaama i naknadama za VDI,


Dokumenti NATO i PfP,
Potpisani meunarodni sporazumi i dokumenti.

Zahtjev

2011.

2012.

KM 4.946.033

KM 4.474.633

KM 4.304.633

KM 1.042.763

KM 1.222.494

KM 1.122.494

KM 87.203

KM 1.357.139

KM 1.287.139

KM 3.763.625

KM 1.895.000

KM 1.895.000

KM 0

KM 0

KM 0

KM 52.442

KM 0

KM 0

19

Vojno-diplomatsko predstavljanje BiH u inostranstvu, Realizacija aktivnosti iz dokumenata PARP, IPAPIPP, Realizacija
dogaaja iz sporazuma bilateralno-multilateralne saradnje i realizacija meunarodnih sporazuma o subregionalnoj
kontroli naoruanja (inspekcije), sufinansiranje PfP centra za obuku u Butmiru - (PSOTC)

157

Budet

2010.

16
18
VDP predstavljanje,
Ispunjavanje obaveza MO i OS BiH po dokumentima: Proces planiranja i revizije (PARP) , Individualni akcioni
partnerski plan (IPAP), Individualni partnerski program (IPP), Interni dijalog (ID),
Realizacija Programa bilateralno-multilateralne saradnje,
Realizacija ratificiranih meunarodnih sporazuma i konvencija.

Rukovodilac program a:

Predloene aktivnosti:

Izvrenje

MJERE UINKA PROGRAMA 3


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Ostv areno

Mjere uinka

Oekivani rezultati

2010.

2011.

2012.
3

Broj uesnika NATO i PfP

600

600

Broj aktivnosti bilateralno-multilateralne


saradnje

165

165

Broj dogaaja po sporazumima o


subregionalnoj kontroli i meunarodnim
inspekcijama

22

22

Broj VDP (vojno-diplomatskih


predstavnika)

19

19

85%

85%

100%
100%

100%
100%

KM 717

KM 717

KM 7.065

KM 7.065

KM 180.730

KM 180.730

Broj auriranih dokumenata po NATO i


PfP (Partnerstvo za mir)

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Stepen implementacije IPP (Individualni


pruenih usluga po ciljnu grupu) partnerski program)
Stepen implementacije dogaaja
bilateralno-multilateralne saradnje

Stepen realizacije dogaaja o


subregionalnoj kontroli i meunarodnim
inspekcijama
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

Prosjeni trokovi NATO i PfP po


uesniku
Prosjeni trokovi bilateralnomultilateralne saradnje po aktivnosti
Prosjeni trokovi vojnog i vojnodiplomatskog predstavljanja po
predstavniku
Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 14.725.480

KM 10.380.275

KM 11.666.205

611100 Bruto plate i naknade

KM 9.344.173

KM 7.040.000

KM 7.306.315

611200 Naknade trokova zaposlenih

KM 1.679.951

KM 1.390.275

KM 1.534.640

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 3.129.126

KM 1.950.000

KM 2.725.250

KM 0

KM 0

KM 0

KM 572.230

KM 0

KM 100.000

Program 4: ADMINISTRACIJA

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu
Operativni ciljevi:

Rukovodilac program a:

332
259
269
Osiguranje pravovremenog i kvalitetnog upravljanja ljudskim i materijalnim resursima kroz donoenje i implementaciju
stratekih i planskih dokumenata i implementaciju zakonskih i podzakonskih akata i uvoenje jedinstvenog sistema
identifikacije i kodifikacije sredstava na upotrebi u MO i OS BiH u skladu sa NATO standardima.
Sekretar MO BIH Muhamed Smaji

158

Pravno uporite:

Zakon o odbrani BiH (Slubeni glasnik BiH broj: 88/05 od 20.12.2009. godine);
Zakon o slubi u OS BiH (Slubeni glasnik BiH broj: 88/05 od 20.12.2009. godine i broj: 53/07 od 16.07.2007.);
Zkon o platama i naknadama u institucijama BiH
Program rada MO i BiH
Politika MO BiH - Sistem upravljanja odravanjem
Planovi i politike infrastrukturnog osiguranja
Program rada Savjeta ministara
Plan nabavki Sektora za nabavku i logistiku
Ostali podzakonski akti i interni propisi MO BiH (politike, procedure, pravilnici)

Predloene aktivnosti:

Razvijanje planova, procedura i ostalih internih akata i propisa; Upravljanje personalom; Ugovaranje i nabavka
MS za potrebe MO i OS BiH; Standardizacija i kodifikacija materijalnih sredstava (MS) na upotrebi u MO i OS
BiH; Tekue odravanje materijalno-tehnikih sredstava (MTS); Odravanje infrastrukturnih objekata;
Obavjetajno - sigurnosni rad; Telekomunikacijska i informatika podrka;

MJERE UINKA PROGRAMA 4


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Ostv areno

Mjere uinka

Oekivani rezultati

2010.

2011.

2012.

Broj stratekih i planskih dokumenata


za analizu strategije i organizacije
odbrambenog sistema

102

102

100%

100%

29%

29%

KM 2.337

KM 2.337

Broj obuenih lica


Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Stepen implementacije Programa rada
pruenih usluga po ciljnu grupu)
Procenat osoblja koje je prolo obuku

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Prosjean troak po obuenom licu

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME

Budet

2010.

2011.

Zahtjev
2012.

KM 324.758.367

KM 293.351.530

KM 351.164.000

KM 197.666.408

KM 189.969.964

KM 203.239.901

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 59.105.841

KM 56.411.307

KM 56.195.165

613000 Izdaci za m aterijal i usluge

KM 61.919.931

KM 45.992.344

KM 55.786.934

KM 977.915

KM 977.915

KM 30.280.000

KM 5.088.272

KM 0

KM 5.662.000

9.022

10.009

10.614

611000 Bruto plate i naknade

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH

159

Izvrenje

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


VISOKO SUDSKO I TUILAKO VIJEE BOSNE I HERCEGOVINE
Izvrenje
2010.

PROGRAM 1: Upravljanje oblasti pravosua BiH

Budet
2011.

KM 3.352.147
KM 857.610

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih

Zahtjev
2012.

KM 1.389.181
KM 793.845

KM 2.565.175
KM 1.215.563

KM 279.296

KM 337.056

KM 355.277

KM 1.405.132

KM 258.280

KM 456.062

614000 Tekui grantovi

KM 515.369

KM 0

KM 98.769

821000 Kapitalna ulaganja

KM 294.739

KM 0

KM 38.731

32

20

30

613000 Izdaci za materijal i usluge

Broj zaposlenih na programu


Operativni ciljevi:

1)
2)
3)
4)

Rukovodilac program a:

Amra Jaarevi

Pravno uporite:

Zakon o visokom sudskom i tuilakom vijeu BiH; Poslovnik VSTV BiH; Zakon o slobodi pristupa
informacijama BiH;
1) Redovno odravanje sjednica Vijea i donoenje odluka od znaaja za VSTV i sektor pravosua;
2) Nadzor nad radom i finansiranjem sudova i tuilatava;
3) Davanje miljenja na nacrte zakona i propisa i vanijih pitanja koja mogu uticati na pravosue i p

Predloene aktivnosti:

MJERE UINKA PROGRAMA 1


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

osigurati efikasno upravljanje radom VSTV-a i sektorom pravosua u BiH;


poveati efikasnost rada sudova i tuilatava;
unaprijediti i odravati nezavisnost, strukturu i adekvatno finansiranje pravosua;
unaprijediti profesionalnu saradnju i r

2010.

Broj odranih sjednica

2011.

2012.

16

15

15

Broj odranih sastanaka


Predsjednitva i Vijea

30

35

35

Broj odranih sastanaka


Predsjednitva i Vijea

20

20

20

Broj odranih sastanaka stalnih


komisija i radnih grupa Vijea

35

35

35

Broj pripremljenih materijala, pravnih


analiza i miljenja

60

60

60

Broj donesenih i izraenih odluka


Vijea

500

500

500

Broj provedenih aktivnosti utvrenih


godinjim programom rada

571

758

758

Broj provedenih aktivnosti utvrenih


stratekim planom Vijea

111

162

101

110

105

78

220

220

220

378

378

378

10

10

1560

1560

1560

880

880

880

330

330

330

1650

1650

1650

Broj provedenih aktivnosti usvojenih


strategijom sektora pravosudja
Broj koordiniranih sastanaka i
konferencija u oblasti pravosudja
Broj upranjenih pozicija u pravosudju
Broj objavljenih konkursa
Broj kandidata
Broj organiziranih intervjua
Broj nacrta prijedloga za imenovanje
nosioca pravosudne funkcije
Broj unosa u bazu podataka o
nosiocima pravosudne funkcije

160

Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Funkcionalan rad i efikasno ostvareni


pruenih usluga po ciljnu grupu) zadaci i ciljevi Vijea
Unaprijeen sistem imenovanja;

85%

100%

100%

n/a*

n/a

n/a

Uspostavljen kvalitetan partnerski


odnos sa sudovima i tuilatvima, kao
i poboljan ugled rada Vijea i
pravosudnih organa u javnostima;

n/a

n/a

n/a

Poveana efikasnost sudova i


tuiilatava;

n/a

n/a

n/a

Uspostavljena profesionalna saradnja


sa profesionalnom i izvrnom vlau,
kao i meunarodnim organizacijama u
BiH;

90%

100%

100%

Popuna upranjenih mjesta na svim


nivoima u pravosuu.

92%

100%

100%

Kvalitetno organizirane sjednice i


pripremljeni materijali i odluke Vijea

100% **

100%

100%

* Vijee je donio Pravilnik o unaprijeenju postupka odabira i intervjuisanja kandidata te je osnovana radna
grupa koja radi na uvoenju pismenog testiranja kandidata koji se prvi put prijavljuju na poziciju u pravosuu
(u skladu sa Stratekim planom V
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

Efikasno upravljanje radom VSTV-a i


Sektorom pravosua u BiH

PROGRAM 2:Sprijeavanje povreda dunosti nosilaca


pravosudne funkcije (Ured disciplinskog tuioca)

KM 180

KM 208

KM 212

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 339.540

KM 420.482

KM 419.001

KM 313.256

KM 385.367

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 15.715

KM 15.605

KM 388.228
KM 15.000

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 10.569

KM 19.510

KM 15.773

614000 Tekui grantovi

KM 0

KM 0

KM 0

821000 Kapitalna ulaganja

KM 0

KM 0

KM 0

10

10

611000 Bruto plate i naknade

Broj zaposlenih na programu


Operativni ciljevi:

Ured disciplinskog tuioca postupa po pritubama ili na vlastitu inicijativu i ima cilj da:
1. Procjeni pravnu valjanost pritubi,
2. istrauje navode pritubi protiv nosilaca pravosudne funkcije, te da priprema disciplinske tube na
osnovu ovih istraga;

Rukovodilac program a:

Arben Murtezi, v.d. Glavnog disciplinskog tuioca

Pravno uporite:

Zakon o visokom sudskom i tuilakom vijeu BiH, Poslovnik VSTV BiH

Predloene aktivnosti:

(1) prijem, pregled i obrada pritubi; (2) pokretanje disciplinskih postupaka i zastupanje disciplinskih
tubi; (3) kadrovsko jaanje i unapreenje unutranje organizacije UDT-a; (4) kontinuirano razvijanje
svijesti kod sudaca, tuilaca i strunih suradn

MJERE UINKA PROGRAMA 2


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

2010.

Broj primljenih pritubi

1085

1100

1100

Broj obraenih i zatvorenih pritubi

1319

1200

1200

N/A

N/A

N/A

17

18

18

9*

16

16

N/A

N/A

N/A

KM 141

KM 188

KM 198

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i (1) Prosjean period potreban za


pruenih usluga po ciljnu grupu) obradu pritubi
(2) Broj pokrenutih disciplinskih
postupaka
(3) Broj sluajeva utvrene
disciplinske odgovornosti
(4) Kvalitet rada UDT-a ocijenjen od
strane podnosilaca pritubi
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

Obraene pritube i provedeni


postupci

161

Oekivani rezultati
2011.
2012.

Ostv areno

Mjere uinka

Program 3: Pruanje podrke pravosudnoj zajednici


611000 Bruto plate i naknade
612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 5.414.960

KM 5.493.919

KM 4.653.120

KM 2.201.012

KM 2.584.276

KM 1.771.213

KM 90.657

KM 107.592

KM 104.800

KM 951.374

KM 1.766.889

KM 840.422

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 0

KM 0

KM 976.062

KM 2.171.917

KM 1.035.162

KM 1.023.938

64

75

59

Broj zaposlenih na programu


Operativni ciljevi:

Rukovodilac program a:

Pruanje podrke pravosudnoj zajednici kroz: 1. razvijanje, odravanje i auriranje baze sudskih odluka
i druge relevantne pravne dokumentacije 2. pruanje podrke i smjernica entitetskim centrima za
edukaciju sudija i tuilaca
1) Analizirati efikasnost i
Vera Bjelogrli, ef Centra za sudsku dokumentaciju, Rusmir abeta, ef Odjela za pravosudnu upravu,
Sulejman Veli, ef Odjela za IKT, Damir Bali, analitiar u Odjelu za budet

Pravno uporite:

Zakon o Visokom sudskom i tuilakom vijeu BiH, Strateki plan VSTV-a 2010. - 2013. Zakon o VSTSu, Strateki plan VSTS 2010-2013. g Zakon o VSTS-u, Pravilnik o unutranjem sudskom poslovanju,
Strategija za razvoj sektor pravosua u BiH i Strateki plan

Predloene aktivnosti:

1. prikupljanje i obrada sudskih odluka, te njihova indeksacija i unos u bazu sudskih odluka CSD-a 2.
promocija web stranice CSD-a i baze sudskih odluka unutar pravosudne zajednice 3. koordinacija
pitanja u vezi sa edukacijom sudaca i tuitlaca iz nadlen

MJERE UINKA PROGRAMA 3

2010.

Izlazni (direktni) rezultati (proizvo Unos sudskih odluka u bazu CSDa

2655

1000

1000

200

100

100

15

17

17

Polugodinji statistiki izvjetaj o radu


sudova i tuilatava.

Analiza ocjenjivanja rada nosilaca


pravosudne funkcije.

Nacrti miljenja VSTV-a po


prigovorima na godinje ocjene rada.

10

10

10

Nabavka i isporuka IKT opreme i


softvera za VSTV, sudove i tuilatva

92

92

92

Razvoj softvera za potrebe


pravosudnog informacionig sistema

92

92

92

Implementacija razvijenih ili nabavljenih


softverskih rjeenja u pravosuu BiH

92

92

92

Broj novih korisnika baze sudskih


odluka
Broj memoranduma iz oblasti edukacije
Analiza rada sudova i tuilatava
Analiza sa preporukama o primjeni
smjernica EC-a za efikasnost
pravosua
Pripremljene odluke VSTV
Godinji statistiki izvjetaj o radu
sudova i tuilatava.

Nabavka i isporuka IKT opreme i


softvera za potrebe primanog,
rezervnog i reg. data centara

162

Oekivani rezultati
2011.
2012.

Ostv areno

Mjere uinka

Odravanje svih komponenti


pravosudnog informacionog sistema

92

92

92

Dopisi upueni pravosudnim i ostalim


inst. koji se odnose na budete

195

194

194

14

14

5770

6770

7770

585

685

785

Odluka u vezi sa prezentiranom


analizom rada sudova i tuilaca

Odluka u vezi prijedloga CEPEJa

15

15

15

Dostavljeni podaci po pojedinanim


zahtjevima za obradu stat.podataka

10

15

18

Usvojena miljenja po prigovorima


sudija i tu. na godinje ocjene rada

10

10

10

Isporuena i instalirana oprema u


VSTV, sudove i tuilatva

n/a *

n/a *

n/a *

Transparentnije upravljanje sa
predmetima

n/a *

n/a *

n/a *

Uspostavljen jedinstven sistem IKT


podrke

n/a *

n/a *

n/a *

Korisnici pravosud.IS osposobljeni za


rad

n/a *

n/a *

n/a *

2,70%

min 2,5 %

min 2,5 %

KM 937

KM 1.616

KM 2.199

Odrani sastanci koji se odnose na


budete sudova i tuilatava
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Ukupan broj sudskih odluka u bazi
pruenih usluga po ciljnu grupu) CSDa
Ukupan broj korisnika baze sudskih
odluka
Broj smjernica/odluka u vezi edukacije
sudija i tuilaca

Odluka u vezi zahtjeva sudova za


produenje mandata
Usvojen godinji i polugodinji
statistiki izvjetaj

Apsolutno odstupanje usvojenih


budeta sud.i tu. od procjena VSTVa

-14,50%

Uee pravosudnih u ukupnim


budetima u BiH
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

Pruena podrka pravosudnoj


zajednici

Program 4: Pruanje strune, adm inistrativne, finansijske i tehnike


podrke VSTV-u BiH
611000 Bruto plate i naknade
612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge
614000 Tekui grantovi
821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 1.494.141

KM 1.633.758

KM 1.658.068

KM 860.961

KM 920.510

KM 928.910

KM 83.663

KM 76.189

KM 67.348

KM 433.610

KM 529.559

KM 525.310

KM 0

KM 0

KM 0

KM 115.907

KM 107.500

KM 136.500

29

29

28

Operativni ciljevi:

1. Pruanje strune podrke VSTV-u osiguravanjem blagovremenih, tanih i aurnih informacija koje su
potrebne za donoenje odluka i razvoj politika VSTV-a
2. Unaprijeeni odnosi VSTV-a s pravosudnim institucijama, partnerima i javnou
3.Pruanje podrke

Rukovodilac program a:

Muhamed Tulumovi

163

Pravno uporite:

Zakon o visokom sudskom i tuilakom vijeu BiH, Poslovnik VSTS BiH

Predloene aktivnosti:

1. Koordiniranje pripreme i revidiranje Stratekog plana VSTS-a te Plana implementacije, praenje i


izvjetavanje provedbe Stratekog plana
2. Koordiniranje pripreme Godinjeg izvjetaja VSTV-a
3. Koordiniranje pripreme Plana rada Sekretarijata i izvjetav

MJERE UINKA PROGRAMA 4


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

2010.

2011.

2012.

Auriranje stratekog plana i Plana


implementacije

14

14

14

Koordiniranje pripreme God. Izvjetaja


VSTV-a

26

26

26

Koordiniranje pripreme Plana rada


Sekretarijata

10

10

10

Izvjetavanje Vijea i odjela Sekr. O


najboljim evropskim praksama na
stratekom nivou

Izvjetavanje o obavezama koje


proizilaze iz procesa pridruivanja EU

Koordiniranje pripreme projektnih


prijedloga

Izvjetavanje u vezi provedbe


Strategije reforme sektora pravde u
BiH

36

36

36

Organizovanje dogaaja

17

29

27

264

150

150

Ceremonije imenovanja

15

10

10

Aktivnosti vezano za pripremu,


distribuciju i prezentiranje godinjeg
izvjetaja VSTV-a

22

22

22

357

100

100

45

30

30

2832

3000

3000

385

400

400

2440

2500

2500

125

130

130

27

25

25

Izrada publikacija i promotivnih


materijala
Aktivnosti vezano za WEB stranicu
VSTV-a

Odgovori na upite medija


Aktivnosti vezane za ZOSPI
Planiranje, izvrenje i izvjetavanje
budeta VSTV-a i budeta projekata
Nabavke roba, usluga i radova
Zapoljavanje, obuke i evidencije
zaposlenih
Ostala administrativna podrka
Tehnika podrka

164

Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Auriran strateki plan, plan


pruenih usluga po ciljnu grupu) implementacije
Usvojen Godinji izvjetaj VSTV-a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prihvaeni izvjetaji o obavezama iz


pridruivanja EU

100%

100%

100%

Usvojeni projektni prijedlozi

100%

100%

100%

Dostavljeni izvjetaji vezano za


provedbu Strategije za reformu
sektora pravde

100%

100%

100%

Informisana pravosudna zajednica,


zakonodavna i izvrna vlast,
strukovna udruenja i javnost o
aktivnostima VSTV-a

n/a

n/a

n/a

Poveana dostupnost informacija o


instituciji i radu sudova i tuilatava

n/a

n/a

n/a

Osigurana dosljedna primjena ZOSPIai unaprijeena transparentnost rada


VSTV-a

n/a

n/a

n/a

100%

100%

100%

Budet izvren i sve nabavke


provedene

96%

100%

100%

Popunjen plan zapoljavanja


najkvalitetnijim kadrovima, te svi
kadrovi obueni i sve evidencije
aurne

96%

100%

100%

100%

100%

100%

KM 225

KM 269

KM 269

Sva administrativna i tehnika podrka


pruena
Pruana administrativna, finansijske i
tehnike podrka VSTV-u

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za m aterijal i usluge
614000 Tekui grantovi
821000 Kapitalna ulaganja
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH

165

100%

Usvojen Plan rada Sekretarijata

Koordiniran i dostavljen kvalitetan


budetski zahtjev VSTV-a te
budetski zahtjev donatorima u
utvrenom roku

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

100%

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 10.600.789

KM 8.937.339

KM 8.957.906

KM 4.232.839

KM 4.683.998

KM 4.303.914

KM 469.331

KM 536.441

KM 542.425

KM 2.800.686

KM 2.574.238

KM 1.837.567

KM 515.369

KM 0

KM 1.074.831

KM 2.582.564

KM 1.142.662

KM 1.199.169

KM 134

KM 134

KM 127


Institucija:
Strateki cilj budetskog
korisnika:

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE


Zatita ustavnosti i zatita ljudskih prava i osnovnih sloboda. Rjeavanje zahtjeva
za ocjenu ustavnosti i apelacija u razumnom roku prema standardima Evropskog
suda za ljudska prava
Tabela 9
Izvrenje
2010.

PROGRAM 1: (unijeti naziv programa)

Budet
2011.

Zahtjev
2012.

KM 5.157.790
KM 3.789.954

KM 5.086.517
KM 3.910.980

KM 5.569.000
KM 4.173.348

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 700.936

KM 696.349

KM 710.712

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 527.758

KM 479.188

KM 534.940

KM 139.142

KM 0

KM 150.000

611000 Bruto plae i naknade

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu
Operativni ciljevi:

91
90
97
Rjeavanje zahtjeva za ocjenu ustavnosti i apelacija u razumnom roku prema standardima Evropskog
suda za ljudska prava

Rukovodilac program a:

Zdravko urii

Pravno uporite:

Ustav Bih, Pravila Suda

Predloene aktivnosti:

Redovna analiza prakse Evropskog suda za ljudska prava; Izmjena i dopuna pravila Ustavnog suda,
Edukacija savjetnika i strunih saradnika. Saradnja sa redovnim sudovima i promoviranje i zatita
ljudskih prava kroz razmjenu iskustava i edukaciju;Intenziviranje meunarodne saradnje; Ulaganje u
infrastrukturu

MJERE UINKA PROGRAMA 1

Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

2010.

2011.

2012.

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

Izlazni (direktni) rezultati


(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i
pruenih usluga po ciljnu grupu)
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)
UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME (m oraju biti jednaki iznosim a
u Tabeli 1)

KM 5.086.517

KM 5.569.000

KM 3.789.954

KM 3.910.980

KM 4.173.348

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 700.936

KM 696.349

KM 710.712

613000 Izdaci za m aterijal i usluge

KM 527.758

KM 479.188

KM 534.940

KM 0

KM 0

KM 0

KM 139.142

KM 0

KM 150.000

91

90

97

611000 Bruto plae i naknade

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH

166

KM 5.157.790

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


SUD BOSNE I HERCEGOVINE
Strateki cilj budetskog korisnika:

U cilju jaanja povjerenja graana BiH u pravosudni sistem, osigurati efikasno


ostvarivanje nadlenosti drave BiH i potivanje ljudskih prava i vladavine zakona na
cijeloj teritoriji putem krivine, upravne i apelacione nadlenosti.
Izvrenje
2010.

PROGRAM 1: SUDIJE

KM 6.503.208
KM 4.435.200

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge
821000 Kapitalna ulaganja

Zahtjev
2012.

KM 5.925.475
KM 4.389.500

KM 5.736.279
KM 4.389.500

KM 144.992

KM 126.155

KM 130.000

KM 1.910.083

KM 1.409.820

KM 1.216.779

614000 Tekui grantovi

KM 0

KM 0

KM 0

KM 12.933

KM 0

KM 0

KM 48

KM 54

KM 54

Broj zaposlenih na programu


Operativni ciljevi:

Budet
2011.

Procesuiranje kaznenih djela ratnih zloina, genocida, zloina protiv ovjenosti i kaznenih djela opteg
i privrednog kriminaliteta kojima se ugroava susuverenitet i teritorijalni integritet drave BiH. Provoenje
postupaka ocjene zakonitosti pojedinanih i optih izvrnih akata, rjeavanje sukoba nadlenosti sudova
i odluivanje u konanici po tubama. Odluivanje po redovnim i vanrednim pravnim lijekovima te
rjeavanje predmeta u vezi krenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Rukovodilac program a:

MEDDIDA KRESO - PREDSJEDNIK SUDA

Pravno uporite:

Zakon o Sudu BiH (slubena preiena verzija Sl. Glasnik br. 49/09), Zakon o platama i dr.
nakanadama u sud. i tu.ustanovama na nivou BiH (Sl. Glasnik br. 90/05), Prijedlog izmjena i dopuna
istog zakona ( odluka Vijea ministara) Krivini zakon BiH (Sl. Glasnik br. 03/03, 32/03, 37/03, 54/04,
61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 08/10), Zakon o krivinom postupku BiH Sl. Glasnik 61/04, 46/06,
53/06, 76/06), Odluka Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH od 14. 12.
2009. godine,
Voenja postupka pred Sudom BiH kroz sve faze - rad u prvostupanjskim i drugostupanjskim vijeima
(prethodno sasluanje, sporazumni postupak priznanja krivnje, glavna rasprava, donoenje presuda,
rjeenja po prijedlozima stranaka, albama na presude, i sl.) edukacije i struna usavravanja,
instrukcije i sl.

Predloene aktivnosti:

MJERE UINKA PROGRAMA 1


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Mjere uinka

2010.

2011.

2012.

br. obraenih predmeta - krivina


nadlenost

2040

2220

2416

br. obraenih predmeta - upravna


nadlenost

5345

5880

6468

br. obraenih predmeta - apelaciona


nadlenost

1140

1140

1140

0,80

0,80

0,80

0,43

0,43

0,43

0,90

0,90

0,90

3188

KM 2.669

KM 2.374

prosjean ukupan troak programa po


obraenom predmetu - upravna
nadlenost

1217

KM 1.008

KM 887

prosjean ukupan troak programa po


obraenom predmetu - apelaciona
nadlenost

5705

KM 5.198

KM 5.032

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i procenat rijeenih predmeta - krivina


pruenih usluga po ciljnu grupu) nadlenost

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Oekivani rezultati

Ostv areno

procenat rijeenih predmeta - upravna


nadlenost
procenat rijeenih predmeta apelaciona nadlenost
prosjean ukupan troak programa po
obraenom predmetu - krivina
nadlenost

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 2.794.565

KM 2.704.967

KM 3.300.457

KM 1.875.000

KM 1.886.432

KM 2.137.792

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 187.132

KM 237.435

KM 241.783

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 709.988

KM 581.100

KM 829.972

KM 0

KM 0

KM 0

KM 22.445

KM 0

KM 90.910

87

87

93

PROGRAM 2: ZAJEDNIKI SEKRETARIJAT


611000 Bruto plate i naknade

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu
Operativni ciljevi:

Rukovodilac program a:

167 i relevantan sistem stratekog upravljanja i administracije kako


Osigurati pravovremen, visokokvalitetan
bi se u potpunosti na to efikasniji nain mogla ostvariti misija i mandat Suda u nadlenosti rada Odjela
III, Krivinog i Apelacionog odjeljenja i Upravnog odjeljenja.
VAHIDA JEVTI - GENERALNI SEKRETAR SUDA

Operativni ciljevi:

Osigurati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan sistem stratekog upravljanja i administracije kako


bi se u potpunosti na to efikasniji nain mogla ostvariti misija i mandat Suda u nadlenosti rada Odjela
III, Krivinog i Apelacionog odjeljenja i Upravnog odjeljenja.

Rukovodilac program a:

VAHIDA JEVTI - GENERALNI SEKRETAR SUDA

Pravno uporite:

Zakon o Sudu BiH (slubena preiena verzija Sl. Glasnik br. 49/09), Zakon o platama i dr.
nakanadama u sud. i tu.ustanovama na nivou BiH (Sl. Glasnik br. 90/05), Prijedlog izmjena i dopuna
istog zakona(Odluka Vijea ministara sa 145. sjednice), Zakon o platama i naknadama u institucijama
BiH (Sl. glasnik BiH br. 50/08, 35/09, 75/09), Poslovnik o radu Suda BiH (Sl. Glasnik BiH br. 82/05)

Predloene aktivnosti:

Izrada optih i pojedinanih akata Suda; poslovi pisarnice; personalni poslovi, informatiko-tehniki
poslovi, daktilografski poslovi, kurirski i drugi opti poslovi; izrada tekuih finansijskih budeta i analiza
na godinjem i trogodinjem nivou, raunovodstveni, knjigovodstveni i drugi materijalno-finansijski
poslovi kao i poslovi kontrole i nadzora nad troenjem budetskih sredstava;

MJERE UINKA PROGRAMA 2


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

2010.

Broj obraenih predmeta Odjela III krivinog i apelacionog odjeljenja, te


Upravnog odjeljenja

7325

8057

8863

3886

4274

4701

KM 382

KM 336

KM 372

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Broj pravomonih presuda Odjela III pruenih usluga po ciljnu grupu) krivinog i apelacionog odjeljenja, te
Upravnog odjeljenja
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

Oekivani rezultati
2011.
2012.

Ostv areno

Mjere uinka

prosjean ukupan troak programa po


pokazatelju izlaznog rezultata

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 1.956.616

KM 3.488.977

KM 7.313.264

KM 1.319.028

KM 2.298.104

KM 3.242.533

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 176.378

KM 161.615

KM 246.535

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 439.112

KM 1.029.258

KM 3.415.106

Program 3: URED REGISTRARA


611000 Bruto plate i naknade

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu

KM 0

KM 0

KM 0

KM 22.098

KM 0

KM 409.090

82

82

109

Operativni ciljevi:

Osigurati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan sistem stratekog upravljanja i administracije kako


bi se u potpunosti na to efikasniji nain mogla ostvariti misija i mandat Suda u nadlenosti rada Odjela I
za ratne zloine i Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, Krivinog i
Apelacionog odjeljenja ukljuujui pruanje pomoi meunarodnim sudijama.

Rukovodilac program a:

BILJANA POTPARI-LIPA

Pravno uporite:

Sporazum izmeu visokog predstavnika za BiH i BiH o Uredu registrar Odsjeka I za ratne zloine i
Odsjeka II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivinog i Apelacionog odjeljenja
Suda BiH, te Posebnog odjeljenja za ratne zloine i Posebnog odjeljenja za organizirani kriminal,
privredni kriminal i korupciju Tuilatva BiH, kao i o uspostavi Tranzicijskog vijea od 26. septembra
2006. godine (kojim se zamjenjuje prethodni Sporazum od 01.12.2004. godine), Preporuke Tranzicijskog
vijea iz 2008. godine, Zakon o Sudu BiH (slubena preiena verzija Sl. Glasnik br. 49/09), Odluka
Visokog predstavnika o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH od 14. 12. 2009. god

Predloene aktivnosti:

Poslovi organizacije i koordinacije u svim fazama sudskog postupka; prijem, procesuiranje, arhiviranje i
distribuciju dokumenata, predmeta i svih sudskih spisa; automatska alokacija predmeta, voenje i
distribucija rasporeda suenja i koritenja sudnica; izrada nacrta svih vrsta odluka, a to ukljuuje i
pomo pri izradi presuda, poslovi pomoi u istraivanju pravnih pitanja u oblasti domaeg i
meunarodnog prava; pruanje podrke svjedocima.

168

MJERE UINKA PROGRAMA 3


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i
pruenih usluga po ciljnu grupu)

Oekivani rezultati
2011.
2012.

Ostv areno

Mjere uinka

2010.

Broj obraenih predmeta Odjela I i II krivinog i apelacionog odjeljenja

1203

1324

1456

974

1071

1178

KM 1.626

KM 2.635

KM 5.023

Broj pravomonih presuda Odjela I i II krivinog i apelacionog odjeljenja

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 11.254.389 KM 12.119.419 KM 16.350.000


611000 Bruto plate i naknade
612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za m aterijal i usluge
614000 Tekui grantovi
821000 Kapitalna ulaganja
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH

169

KM 7.629.228

KM 8.574.036

KM 508.502

KM 525.205

KM 9.769.825
KM 618.318

KM 3.059.183

KM 3.020.178

KM 5.461.857

KM 0

KM 0

KM 0

KM 57.476

KM 0

KM 500.000

KM 217

KM 223

KM 256

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


Institucija:
Strateki cilj budetskog
korisnika:

TUILATVO -TUITELJSTVO BIH


Sprovoditi funkcionalan pravosudni sistem uz potivanje vladavine prava u Bosni i
Hercegovini, potujui ljudska prava i osnovne slobode, te profesionalno voenje
istraga u skladu sa uspostavljenim krivinim postupcima u slijedeim oblastima:
Krivina djela iz KZ BiH,Opti kriminal, meunarodna saradnja i terorizam ,
Organizirani kriminal ,Ratni zloin.
Tabela 9
Izvrenje
2010.

PROGRAM 1: ODJEL III


Odjel III -meunarodna pravna pomo, terorizam i ostala krivina djela iz
nadlenosti Tuilatva -Tuiteljstva BiH, koja nisu u nadlenosti Odjela I i
Odjela II.

Budet
2011.

Zahtjev
2012.

KM 867.877
KM 793.800

KM 879.334
KM 797.040

KM 875.560
KM 810.000

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 18.900

KM 18.900

KM 18.900

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 45.905

KM 63.394

KM 46.660

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 9.272

9
9
Broj zaposlenih na programu
Sprovoenje istraga i podizanje optunica protiv poinitelja svih vidova kriminala iz nadlenosti Tuilatva Operativni ciljevi:
Tuiteljstva BiH koja nisu u nadlenosti posebnih odjela u Tuilatvu -Tuiteljstvu BiH, posebno u oblasti
terorizma privrednog kriminala i korupcije, te pruanje pravne pomoi , ekstradicije, transfer osoba i ostali
vidovi meunarodne saradnje.
Jadranka Lokmi Misiraa
Rukovodilac program a:

Pravno uporite:

Zakon o Tuilatvu Bosne i Hercegovine, Krivini zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o krivinom postupku
Bosne i Hercegovine, i ostali zakoni kojima su propisana krivina djela iz nadlenosti Suda i Tuilatva BiH i
Pravilnik o unutranjoj organizaciji i poslovanju Tuilatva Bosne i Hercegovine.

Predloene aktivnosti:

Otkrivanje i gonjenje uinilaca krivinih djela, postupanje po zamolnicama drugih drava i saradnja na polju
krivinog prava sa drugim dravama, meunarodna saradnja preko kontakt take u Tuilatvu u sklopu mree
tuilaca June Evrope, poveana saradnja sa tuilatvima u regiji u cilju primjene dodatnog protokolaEvropske
konvencije o pruanju pravne pomoi.

MJERE UINKA PROGRAMA 1


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz sprovoenja
programa)

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i


pruenih usluga po ciljnu grupu)

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Ostv areno

Mjere uinka

Oekivani rezultati

2010.

2011.

2012.

broj istraga u okv iru nadlenosti Odjela III u


roku od godine dana
broj istraga prenesenih iz prethodnog perioda

361

370

370

303

305

310

broj podignutih optunica u okv iru


nadlenosti Odjela III
broj presuda u okv iru nadlenosti Odjela III

244

255

260

241

255

260

procenat obav ljenih istraga u okv iru


nadlenosti Odjela III u odnosu na ukupan
broj istraga u Tuilatv u

25%

25%

25%

procenat istraga u okv iru nadlenosti Odjela


III koje su rezultirale podizanjem optunice

37%

38%

38%

proceanat istraga u okv iru nadlenosti


Odjela III koje su rezultirale presudama

36%

38%

38%

KM 1.307

KM 1.303

KM 1.288

prosjean troak po istrazi u okv iru


nadlenosti odjela III

PROGRAM 2: POOK

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 964.308

KM 977.038

KM 972.844

KM 882.000

KM 885.600

KM 900.000

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 21.000

KM 21.000

KM 21.000

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 51.005

KM 70.438

KM 51.844

10

10

Odjel II-Organizirani kriminal, privredni kriminal i korupcija (Odjel II i Udarna


gupa za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH.

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 10.303

Broj zaposlenih na programu

10

170

Operativni ciljevi:
Rukovodilac program a:

Sprovoenje istraga i podizanje optunica protiv poinitelja svih vidova organizovanog kriminala, privrednog
kriminala i korupcije.
Boo Mihajlovi

Pravno uporite:

Zakon o Tuilatvu Bosne i Hercegovine, Krivini zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o krivinom postupku
Bosne i Hercegovine i Pravilnik o unutranjoj organizaciji i poslovanju Tuilatva Bosne i Hercegovine, Interni
pravilnik o unutranjoj organizaciji POOk-a.

Predloene aktivnosti:

Ispitivanje i gonjenje poinilaca krivinih dijela, organizovanog kriminala, privrednog kriminala i korupcije
predvienim zakonom kad je za ta djela predviena nadlenost Suda BiH, uz maksimizaciju povrata sredstava
na osnovu protivpravno steene imovinske koristi.

MJERE UINKA PROGRAMA 2


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz sprovoenja
programa)

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i


pruenih usluga po ciljnu grupu)

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Ostv areno

Mjere uinka

Oekivani rezultati
2011.
2012.

2010.

broj istraga u okv iru nadlenosti Odjela II

273

275

275

broj istraga prenesenih iz prethodnog perioda

608

610

610

broj podignutih optunica u okv iru


nadlenosti Odjela II
broj presuda u okv iru nadlenosti Odjela II

134

140

145

106

110

110

procenat obav ljenih istraga u okv iru


nadlenosti Odjela II u odnosu na ukupan
broj istraga u Tuilatv u
procenat istraga u okv iru nadlenosti Odjela
II koje su rezultirale podizanjem optunice
proceanat istraga u okv iru nadlenosti
Odjela II koje su rezultirale presudama
prosjean troak po istrazi u okv iru
nadlenosti Odjela II

33%

33%

33%

15%

16%

16%

12%

12%

12%

KM 1.095

KM 1.104

KM 1.099

Program 3: RATNI ZLOIN


Ratni zloin (Odjel I i Odjel za podrku Tuilatvu -Tuiteljstvu BiH koji prua
administrativnu, logistiku i operativnu podrku Posebnom odjelu za ratne
zloine).

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 1.350.030

KM 1.963.261

KM 2.520.600

KM 1.234.800

KM 1.416.960

KM 1.597.500

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 29.400

KM 33.600

KM 39.900

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 71.407

KM 512.701

KM 883.200

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 14.423

Broj zaposlenih na programu


Operativni ciljevi:

14
16
19
Sprovoenje istraga i podizanje optunica protiv poinitelja ratnog zloina, poinitelja genocida, zloina protiv
ovjenosti, ratnih zloina i krenja zakona i obiaja ratovanja.
Vesna Budimir

Rukovodilac program a:
Pravno uporite:
Predloene aktivnosti:
MJERE UINKA PROGRAMA 3
Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz sprovoenja
programa)

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i


pruenih usluga po ciljnu grupu)

Zakon o Tuilatvu Bosne i Hercegovine, Krivini zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o krivinom postupku
Bosne i Hercegovine i Pravilnik o unutranjoj organizaciji i poslovanju Tuilatva Bosne i Hercegovine.
Ispitivanje i gonjenje poinilaca krivinih djela ratnih zloina.
Ostv areno

Mjere uinka
broj istraga u okv iru nadlenosti odjela za
RZ

154

160

160

1011

1015

1015

broj podignutih optunica u okv iru


nadlenosti odjela za RZ

45

50

55

broj presuda u okv iru nadlenosti odjela za


RZ
procenat obav ljenih istraga u okv iru
nadlenosti Odjela I u odnosu na ukupan
broj istraga u Tuilatv u

23

25

25

43%

43%

43%

4%

4%

5%

broj istraga prenesenih iz prethodnog perioda

procenat istrage u okv iru nadlenosti odjela


za RZ koje su rezultirale podizanjem
t i podignutih optunica u okv iru
procenat

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

nadlenosti odjela za RZ koje su rezultirale


prosjean troak po istrazi u okv iru
nadlenosti Odjela za RZ

171

Oekivani rezultati
2011.
2012.

2010.

51%

50%

45%

KM 1.159

KM 1.671

KM 2.145

Program 4: ADMINISTRACIJA
Struna podrka i administracija(Kabinet glavnog tuioca, Sekretar, Ured
sekretara,Odjel za pravne i opte poslove,Odjel za finansijsko materijaln
poslove,Odjel za odnose s javnou,Odjel za IT poslove,Odjel za registrar i
arhivu)
612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 3.863.004

KM 4.707.965

KM 5.139.279

KM 2.615.129

KM 3.641.716

KM 4.063.909

KM 328.259

KM 402.634

KM 450.673

KM 765.079

KM 663.615

KM 563.697

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 154.537

KM 61.000

Broj zaposlenih na programu


Operativni ciljevi:

154
151
157
Osigurati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan sistem stratekog upravljanja i administracije kako bi se u
potpunosti i na to efikasniji nain mogla ostvariti misija i mandat organizacije.
Olivera uri

Rukovodilac program a:
Pravno uporite:

Zakon o Tuilatvu Bosne i Hercegovine, Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, Pravilnik o
unutranjoj organizaciji i poslovanju Tuilatva Bosne i Hercegovine.
logistika i podrka u radu svim odjelima Tuilatva -Tuiteljstva BiH

Predloene aktivnosti:
MJERE UINKA PROGRAMA 4
Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz sprovoenja
programa)

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i


pruenih usluga po ciljnu grupu)

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Ostv areno

Mjere uinka
broj zaprimljenih i otpremljenih pismena

2011.

2012.

39633

40000

40200

broj zav renih predmeta administrativ ne


prirode
broj proslijeenih inf ormacija za medije

3165

3200

3250

260

270

280

broj prov jera u raspoloiv im bazama

5090

5100

5100

koordinacija i dostav ljanje kv alitetnog


budetskog zahtjev a Tuilatv a -Tuiteljstv a

80%

85%

90%

potpuna opsluenost u administrativ nom


dijelu kroz aktiv nosti u programu struna
podrka i administracija

85%

90%

95%

KM 20.658

KM 25.312

KM 26.355

0,55

0,55

0,54

napredak u smislu plana rada Tuilatv a Tuiteljstv a BiH

troak programa Struna podrka i


administracija po zaposlenom u Tuilatv u Tuiteljstv u BiH
troak programa struna podrka i
administracija u odnosu na budet
Tuilatv a -Tuiteljstv a BiH

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 7.045.219

KM 8.527.598

KM 9.508.283

KM 5.525.729

KM 6.741.316

KM 7.371.409

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 397.559

KM 476.134

KM 530.473

613000 Izdaci za m aterijal i usluge

KM 933.396

KM 1.310.148

KM 1.545.401

611000 Bruto plae i naknade

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH

172

Oekivani rezultati

2010.

KM 0

KM 0

KM 0

KM 188.535

KM 0

KM 61.000

KM 187

KM 186

KM 195

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


Institucija:

PRAVOBRANILATVO BOSNE I HERCEGOVINE


Strateki cilj
budetskog korisnika:

Efikasna zakonska zatita Bosne i Hercegovine i zastupanjem u pogledu


zatite njenih Ustavom utvenih nadlenosti, interesa i prava.
Tabela 9
Izvrenje
Budet
Zahtjev
PROGRAM 1: PROGRAM NOSIOCA PRAVOBRANILAKE
2010.
2011.
2012.
FUNKCIJE
KM 685.538
KM 506.685

611000 Bruto plae i naknade

KM 760.802
KM 573.188

KM 805.000
KM 686.437

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 69.657

KM 78.693

KM 147.247

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 92.988

KM 108.921

KM 134.610

KM 16.208

KM 0

KM 53.500

10

10

614000 Tekui grantovi

KM 0

821000 Kapitalna ulaganja


Broj zaposlenih na programu
Operativni ciljevi:

13
1. zastupanje i poslovi pravne zatite u oblasti imovine,
2.zastupanje u upravnim stvarima,
3.zastupanje pred meunarodnim sudovima, sudovima dr. drava, meunarodnim arbitaama i
tijelima dr. drava,
4.zastupanje pred Ustavnim sudom,
5.pruanje strune pomoi i davanje miljanja o rjeavanju imovinsko-pravnih pitanja,prije
zajkjuenja ugovora o kupoprodaji,zamjeni,zakupu,prijenosu na privremeno ili trajno koritenje
stvari,uz naknadu ili bez naknade,ugovora o koncesiji,ugovora o graenju i udruivanju sredstava
za graenje,ukljuujui miljenja o imovinsko-pravnih ugovorima sa stranim pravnim licima, te
podnoenje Sudu BiH tube za utvrivanje nitavnost.

Rukovodilac program a:

MEDINA VILI

Pravno uporite:

Zakon o Pravobranilatvu BiH (Sl.list BiH br:8/02,10/02,44/04)

Predloene aktivnosti:

Vre poslove pravnog savjetovanja zakonskog zastupnika pred svim zakonskim tijelima, poslove
pravne zatite, imovine i imovinskih interesa BiH i njenih institucija, javnih agencija.

MJERE UINKA PROGRAMA 1

Mjere uinka

PARNINI PREDMETI
Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz sprovoenja
programa)
PRAVNA MILJENJA

2010.

2011.

2012.

731

900

2500

1792

2500

3500

IZVRNI PREDMETI

533

800

1200

UPRAVNI PREDMETI

20

50

100

PREDMETI PRED
USTAVNIM SUDOM

53

80

130

20

11

17

35

17%

20%

20%

100%

100%

100%

broj rjeenih/broj rjeenih izvrnih premeta

23%

26%

26%

broj rjeenih/broj primljenih upravnih


predmeta

20%

25%

25%

4%

8%

8%

0%

4%

4%

27%

31%

31%

ukupan broj presuda u korist BiH/ukupan broj


rjeenih parninih predmeta

42%

50%

50%

ukupan broj presuda u korist BiH/ukupan broj


rjeenih izvrnih predmeta

10%

15%

15%

ukupan broj presuda u korist BiH/ukupan broj


rjeenih upravnih predmeta 173

0%

4%

4%

ukupan broj presuda u korist BiH/ukupan broj


rjeenih predmeta pred Ustavnim sudom

50%

60%

60%

ukupan broj presuda u korist BiH/ukupan broj


rjeenih adhezioni predmeta

0%

6%

6%

ELEMENTI INOSTRANOSTI
ADHEZIONI PREDMETI
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda broj rjeenih/broj primljenih parninih
i pruenih usluga po ciljnu grupu) predmeta
broj rjeenih/broj primljenih pravnih miljenja

broj rjeenih/broj primljenih predmeta pred


Ustavnim sudom
broj rjeenih/broj primljenih predmeta element
inostranosti
broj rjeenih/broj primljenih adhezioni
predmeta

Oekivani rezultati

Ostv areno

Efikasnost (troak po jedinici


i l
l
)

ukupan broj presuda u korist BiH/ukupan broj


rjeenih upravnih predmeta

0%

4%

4%

ukupan broj presuda u korist BiH/ukupan broj


rjeenih predmeta pred Ustavnim sudom

50%

60%

60%

ukupan broj presuda u korist BiH/ukupan broj


rjeenih adhezioni predmeta

0%

6%

6%

ukupan broj presuda u korist BiH/ukupan broj


rjeenih predmeta el. Inostranosti

0%

10%

10%

KM 385

KM 347

KM 132

KM 97

KM 77

KM 59

troak po izvrnom predmetu


troak po upravnom predmetu
troak po predmetu pred Ustavnim sudom

KM 327

KM 242

KM 171

KM 686

KM 304

KM 161

KM 647

KM 476

KM 310

troak po predmeta element inostranosti

KM 686

KM 127

KM 40

troak po adhezionom predmetu

KM 623

KM 448

KM 230

troak po parninom predmetu


troak po pravnom miljenju

PROGRAM 2: ADMINISTRATIVNO-TEHNIKA I MATERIJALNOFINANSIJSKA PODRKA


611000 Bruto plae i naknade

Izvrenje

Budet

2010.

Zahtjev

2011.

2012.

KM 279.540

KM 260.016

KM 387.453

KM 169.373

KM 169.962

KM 207.127

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 40.951

KM 36.717

KM 53.881

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 60.664

KM 53.337

KM 72.945

KM 8.551

KM 0

KM 53.500

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

Broj zaposlenih na programu


10
10
11
Osigurati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan sistem stratekog upravljanja i administracije
Operativni ciljevi:
kako bi se u potpunosti i na to efikasniji nain mogla ostavriti misija i mandat organizacije
Rukovodilac program a:

HODI ELMA

Pravno uporite:

Zakon o Pravobranilatvu BiH (Sl.list BiH br:8/02,10/02,44/04)

Vre poslove u okviru administrativno-tehnike i materijalno-finansijske podrke


Ostv areno
Oekivani rezultati
MJERE UINKA PROGRAMA 2
Mjere uinka
2010.
2011.
2012.
ANALIZE, IZVJETAJI I INFORMACIJE O
38
40
Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz sprovoenja UTROKU BUDETA ZA MFiT BiH
92
100
NALOZI ZA TREZOR ZA PLAANJE I
programa)
KNJIENJE
Predloene aktivnosti:

JAVNE NABAVKA I OTVORENI POSTUPCI


BROJ PRIPREMLJENIH ZAPISNIKA S
SASTANKA
PBiH - PREDMETI UPRAVE
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda dostavljanje zahtjeva u utvrenom roku
i pruenih usluga po ciljnu grupu)
kvalitet
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

Troak programa po zaposlenom

110

17

21

24

10

10

476

550

600

90%

100%

100%

95%

100%

100%

KM 41

KM 52

KM 47

Troak programa/ukupan troak

KM 446

KM 470

KM 457

Troak programa/ukupan troak za plate i


naknade

KM 270

KM 284

KM 288

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 965.077 KM 1.020.818

KM 1.409.247

611000 Bruto plae i naknade

KM 676.059

KM 743.151

KM 893.564

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 110.608

KM 115.410

KM 201.128

613000 Izdaci za m aterijal i usluge

KM 153.652

KM 162.258

KM 207.555

KM 0

KM 0

KM 0

KM 24.759

KM 0

KM 107.000

KM 20

KM 20

KM 24

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH

174

40

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


Institucija:
Strateki cilj Budetskog
korisnika:

INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BIH


Razviti jak nacionalni mehanizam koji e osigurati najvii nivo meunarodno
priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, promovisanjem dobre uprave i
vladavine prava, te zatite i slobode fizikih i pravnih lica, kako je garantovano
Ustavom BiH i meunarodnim sporazumima.
Tablica 9

PROGRAM 1: Zatita ljudskih prava


(Ombudsmeni i ostalo pravno osoblje po Odsjecima)

Izvrenje
2010.

Budet
2011.

KM 1.602.254
KM 1.002.436

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge

Zahtjev
2012.

KM 1.387.406
KM 970.000

KM 1.847.773
KM 1.270.431

KM 80.852

KM 108.996

KM 156.561

KM 417.703

KM 308.410

KM 402.301

614000 Tekui grantovi


KM 101.263

821000 Kapitalna ulaganja


Broj zaposlenih na programu
Operativni ciljevi:

Rukovodilac program a:
Pravno uporite:

KM 18.480

26

21

33

Razmatranje predmeta, odnosno prijave za krenje ljudskih prava, koji se odnose na slabo
funkcionisanje ili povrede ljudskih prava i sloboda poinjene od bilo kojeg organa, poduzimanj
opsene istrage, djelovanje po prijemu allbe ili ex officio, te pruanja preporuka za pojedinane ili
opte mjere.
Ombudsmeni BIH
Zakon o ombudsmenu za ljudska prava (Slubeni glasnik BiH broj: 32/00, 19/02 ,35/04 i 32 /06) ,
Pravila za funkcionisanje Institucije ombudsmena BIH ("Slubeni glasnik BiH45/04) i lan II.1 Ustava
BiH i poglavlja prvo dio B lan 4.,5.i 6. aneksa 6.Deytonskog mirovnog sporazuma

Predloene aktivnosti:
MJERE UINKA PROGRAMA 1

Ostv areno

Mjere uinka

Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi broj primljenih albi


i usluge iz sprovoenja program a) Broj pruenih informacija u kontaktu
sa strankama koje se obraaju
Instituciji
Krajnji rezultati (utjecaj proizvoda i prosjean period koji je nephodan da
rjei predmet mjeseci
pruenih usluga po ciljnu grupu)
Nivo ostvarene informiranosti
stranaka nakon obraanja Instituciji

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

procenat rjeenih predmeta koji su


zatvoreni
Prosjean troak po broju pruenih
informacija
Prosjean troak po broju zatvorenih
predmeta

PROGRAM 2: Jaanje kapaciteta Institucije Struna podrka i administracija (Kabinet ombudsmana,


Sluba za finansijske i opte poslove

Oekivani rezultati

2010.

2011.

5287

6500

7600

48500

61500

73000

88%

90%

93%

51%

53%

55%

KM 20

KM 14

KM 15

KM 121

KM 85

KM 97

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2011.

2012.

2010.

2012.

KM 1.105.122

KM 1.086.000

KM 1.320.676

611000 Bruto plate i naknade

KM 610.000

KM 728.917

KM 870.277

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 108.000

KM 122.549

KM 109.286

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 340.000

KM 234.534

KM 331.113

614000 Tekui grantovi


KM 47.122

821000 Kapitalna ulaganja


Broj zaposlenih na programu

32

175

KM 10.000

35

37

Operativni ciljevi:

Osigurati pravovremen, visokokvalitetn i relevantan sistem strune podrke i administracije kako bi se


u potpunosti i na to efikasniji nain mogla ostvariti misija i mandat organizacije.

Rukovodilac program a:

Ombudsmeni BIH

Pravno uporite:

Interni akti Institucije

Predloene aktivnosti:
Ostv areno

2010.

Oekivani rezultati
2011.
2012.

48500

61500

73000

broj ulaznih akata

1791

2600

3000

broj izlaznih akata

669

930

1055

Nivo zadovoljstva stranka koje se


obraaju instituciji vezano za prijem

90%

92%

94%

Nivo kvaliteta obrade dostavljenih


ulaznih akata
Nivo kvaliteta materijala i analiza
dostavljenim ombudsmenima

79%

81%

83%

85%

88%

90%

Troak programa Struna podrka

KM 21

KM 16

KM 16

Troak obrade kvaliteta obrade


ulaznog akta

KM 31

KM 21

KM 22

Troak po pripremljenom materijalu

KM 75

KM 52

KM 60

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

MJERE UINKA PROGRAMA 2

Mjere uinka

Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi Broj ostvarenih kontakata sa


i usluge iz sprovoenja program a) strankama koje se obraaju Instituciji

Krajnji rezultati (utjecaj proizvoda i


pruenih usluga po ciljnu grupu)

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Program 3: Jaanje kapaciteta u primjeni Zakona o zabrani


diskriminacije

2012.

KM 0

KM 0

KM 91.825
KM 39.164

611000 Bruto plate i naknade

KM 6.572

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 41.699

613000 Izdaci za materijal i usluge


614000 Tekui grantovi

KM 4.390

821000 Kapitalna ulaganja


Broj zaposlenih na programu

Operativni ciljevi:

zatita od rasne diskriminacije, Institucija Ombudsmena BiH nema registrovanih pojedinanih albi

Rukovodilac program a:

Ombudsmeni BIH

Pravno uporite:

Zakon o zabrani diskriminacije

Predloene aktivnosti:
MJERE UINKA PROGRAMA 3

Ostv areno

Mjere uinka

2010.

Oekivani rezultati
2011.
2012.

Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi


i usluge iz sprovoenja program a)
Krajnji rezultati (utjecaj proizvoda i
pruenih usluga po ciljnu grupu)
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 2.707.376 KM 2.473.406
KM 1.698.917

KM 2.179.872

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 188.852

KM 231.545

KM 272.419

613000 Izdaci za m aterijal i usluge

KM 757.703

KM 542.944

KM 775.113

KM 0

KM 0

KM 0

KM 148.385

KM 0

KM 32.870

KM 58

KM 56

KM 72

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
UKUPAN BROJ zaposlenih

176

KM 3.260.274

KM 1.612.436

611000 Bruto plate i naknade

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


Institucija:

GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEA MINISTARA BIH


Strateki cilj budetskog
korisnika:

Tabela 9
PROGRAM 1: Kancelarija predsjedavajueg Vijeea
ministara BiH

Izvrenje
2010.

Budet
2011.

KM 1.048.818
KM 473.103

611000 Bruto plate i naknade

Zahtjev
2012.

KM 742.649
KM 295.960

KM 1.518.143
KM 802.735

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 108.540

KM 61.924

KM 188.208

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 465.776

KM 384.765

KM 437.900

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 1.399

Broj zaposlenih na programu

KM 89.300

21

Operativni ciljevi:

Ostvarivanje kvalitetnih i uinkovitih politika i odluka institucija BiH putem:


1. utvrivanja
politike rada Vijea ministara, prioriteta i dinamike u radu Vijea ministara, a posebno usklaivanje i
praenje aktivnosti institucija vlast u BiH vezanih za integriranje BiH u EU. 2. osiguranja saradnje
izmeu Vijeea ministara i vlada entiteta i niih nivoa vlast; 3. sazivanje i predsjedanje sjednicama
Vijea ministara; 4. provedba odluka Vijea ministara 5. potpisivanja odluka, drugih akata, prijedloga,
miljenja, izjanjenja i inicijativa koje donosi Vijee ministara i dostavljljanje istih Parlamentarnoj
skuptini i Predsjednitvu BiH

Rukovodilac program a:

Tanja Kneevi

Pravno uporite:

Odluka Vijeea ministara BiH

Predloene aktivnosti:

Prati provoenje programa rada Vijea ministara, prati provoenje Odluka Vijea ministara, koordinira
rad s generalnim sekretarijatom i Direkcijom za evropske integracije, planira aktivnost
predsjedavajueg Vijeea ministara, priprema informativno-analitike i druge materijale za potrebe
predsjedavajueg Vijea ministara, obavlja direktnu komunikaciju s graanima (upit, predstavke, albe,
pisma, elektronska pota) za potrebe predsjedavajueg, ostvaruje saradnju s Parlamentarnom
skuptinom BiH, Predsjednitvom BiH, ministarstvima i drugim organima uprave BiH, vladama entiteta i
Brko distrikta BiH, te obavlja i druge strune i administrativne poslove za potrebe predsjedavajueg
Vijea ministara.

MJERE UINKA PROGRAMA 1

Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

2010.

Broj odranih sjednica Vijea


Izlazni (direktnih) rezultati
(proizvodi i usluge iz provoenja ministarai i broj odranih sjednica
Fiskalnog savjeta ukupno
program a)

2011.

2012.

37

31

50

Broj materijala upuen Parlamentarnoj


skuptiniBiH/Predsjednitvu BiH
ukupnan pokazatelj

296

200

210

Broj pitanja poslanika upuenih Vijeu


ministara

180

160

170

96

80

85

Broj materijala razmatranih/usvojenih


od strane Vijea ministara

1129

919

1000

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i pProsjean period potreban za slanje


odgovora na pitanja poslanika
upuenih Vijeu ministara

20 dana

20 dana

20 dana

Broj zakljuaka Parlamentarne


skuptine koji se upuuju na
realizaciju Vijeu ministara

Prosjean period potreban za


realizaciju zakljuaka i slanje izvjetaja
Parlamentarnoj skuptini o realizaciji
zakljuaka Parlamentarne skuptine
koji se upiuju na realizaciju Vijeu
ministara

177

Od mjesec dana do
est mjeseci zavisno
od prirode
zaklju aka

Od mjesec dana do Od mjesec dana do est


est mjeseci zavisno mjeseci zavisno od
prirode zaklju aka
od prirode
zaklju aka

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Kvalitet materijala upuenih


Parlamentaranoj skuptini, odgovora
na poslanika pitanja i realizacije
zakljuaka Parlamentarane skuptine
mjeren povratnim informacijam od
strane parlamentarne skuptine BiH

95%

95%

95%

Kvalitet rada Vijea ministara ocijenjen


od strane relevantnih meunarodnih
institucija

90%

90%

90%

KM 14.173

KM 11.978

KM 7.104

Prosjean troak po
materijalu/odgovoru upuenom
Parlamentarnoj skuptini
BIH/Predsjednitvu BiH

KM 354

KM 371

KM 338

Prosjean troak po materijalu


razmatranom/usvojenom od strane
Vijea ministara BIH

KM 372

KM 323

KM 284

Prosjean troak po broju odranih


sjednica Vijea ministara i Fiskalnog
savjeta

PROGRAM 2: Organizaciona i administrativna podrka


radu Vijeea ministara BiH

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 1.700.420

KM 1.786.879

KM 2.485.177

KM 1.129.415

KM 1.257.593

KM 1.370.425

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 159.221

KM 177.024

KM 201.645

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 402.314

KM 352.262

KM 406.727

611000 Bruto plate i naknade

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 9.470

Broj zaposlenih na programu

44

KM 506.380

48

Operativni ciljevi:

Pruanje organizacione i tehnike podrke radu Vijeeu ministara putem:


1. pripreme sjednica Vijea ministra i sastanaka odbora i drugih tijela Vijea ministara, voenje
zapisnika sa istih i voenje evidencija
2. informisanje javnosti, aurairanje Web-a omoguena transparentnost rada Vijea ministara.
3. organizovanje protokolarnih aktivnosti
4. obavljanja drugih optih i tehnikih poslova, te materijalno-finansijskih poslova za Ured
predsjedavajueg i tijela Vijea ministara

Rukovodilac program a:

Zvonimir Kutlea

49

Pravno uporite:

Zakon o Vijeeu ministara Bosne i Hercegovine

Predloene aktivnosti:

Priprema sjednica i sastanaka, voenje zapisnika sa sjednica i provoenje odluka Vijea ministara
Bosne i Hercegovine, odbora za unutranju politiku i ekonomiju i drugih radnih tijela Vijea ministara,
voenje evidencija, informisanje javnosti, protokol, administrativne, ope i tehnike poslove, materijalno
finansijske poslove i druge poslove koje mu odlukom dodijeli Vijee ministara.

MJERE UINKA PROGRAMA 2

2010.

Izlazni (izravni) rezultati (proizvod Broj Obavijesti o zakljucima i


Odlukama Vijea ministara koje su
proslijeene institucijama BiH

1194

980

1200

32

25

60

Broj pripremljenih
saoptenja/materijala za javnost i
medije o radu Vijea ministara i
predsjedavajueg VM

698

520

650

Broj oranizovanih prijema, sveanosti i


potpisivanja protokola

194

100

185

Broj organiziranih press konferencija,


izjava i intervjua predsjedavajueg
Vijea ministara

178

Oekivani rezultati
2011.
2012.

Ostv areno

Mjere uinka

Broj sainjenih dokumenata i izvjetaja


u vezi budeta Generalnog
sekretarijata (ukljuujui Kancelariju
predsjedavajueg)-zahtjevi, analize,
izvjetaji i informacije o utroku
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i pProsjean period potreban za
realizaciju Obavijesti o zakljucima i
Odlukama Vijea ministara koje su
proslijeene institucijama BiH

15

Od 15 dana do tri
Od 15 dana do tri
mjeseca zavisno od mjeseca zavisno od
prirode zaklju aka
prirode zaklju aka

Kvalitet organiziranih press


konferencija, izjava i intervjua
predsjedavajueg Vijea ministara i
ministara mjeren ocjenama
predsjedavajueg VM i ministara te
ocjenama medija

17

Od 15 dana do tri
mjeseca zavisno od
prirode zaklju aka

100%

100%

100%

90%

95%

95%

100%

100%

100%

90%

95%

95%

Prosjean troak po broju Obavijesti o


zakljucima i Odlukama Vijeea
ministara koje su proslijeene
institucijama BiH

KM 427

KM 547

KM 459

Prosjean troak po pripremljenom


saoptenju/materijalu za javnost i
medije

KM 487

KM 687

KM 565

Prosjean troak po oranizovanom


prijemu/sveanosti/potpisivanju
protokola

KM 1.753

KM 3.574

KM 1.986

Prosjean troak po broju sainjenih


dokumenata i izvjetaja u vezi
budeta Generalnog sekretarijata
(ukljuujui Kancelariju
predsjedavajueg)-zahtjevi, analize,
izvjetaji i informacije o utroku
budeta

KM 34.008

KM 31.533

KM 32.419

Kvalitet pripremljenih
saoptenja/materijala za javnost i
medije o radu Vijea ministara i
predsjedavajueg VM, mjeren od
strane medija
Kvalitet oranizovanih prijema,
sveanosti i potpisivanja protokola,
mjeren od strane uesnika
Koordinacija i dostavljanje kvalitetnog
budetskog zahtjeva Generalnog
sekretarijata (ukljuujui Kancelariju
predsjedavajueg) u utvrenom roku

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

17

Program 3: albeno vijee pri Vijeeu m inistara BiH

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 72.149

KM 76.259

KM 80.000

KM 72.149

KM 76.259

KM 80.000

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge
614000 Tekui grantovi
821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu
Operativni ciljevi:

Rjeavanje po albama u drugostepenom upravnom postupku organa uprave BiH

Rukovodilac program a:

Hamdo Tinjak

Pravno uporite:

Odluka Vijeea ministara BiH

Predloene aktivnosti:

Odluivanje po albama na prvostepena rjeenja organa uprave Bosne i Hercegovine, ukoliko zakonom
za odluivanje po albi nije utvrena nadlenost nekog drugog organa.

179

MJERE UINKA PROGRAMA 3

Oekivani rezultati
2011.
2012.

Ostv areno

Mjere uinka

2010.

Broj primljenih albi u drugostepenom


Izlazni (izravni) rezultati
(proizvodi i usluge iz provoenja upravnom postupku
program a)
Broj rijeenih albi u drugostepenom
upravnom postupku
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Prosjean period potreban za rjeenje
pruenih usluga po ciljnu grupu) albe
Postotak rijeenih albi u odnosu na
primljene
Prosjean troak po rijeenoj albi
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

Program 4: Kom isija za dravnu im ovinu pri Vijeu m inistara BiH

611

480

480

392

480

480

45 dana

30 dana

30 dana

64%

100%

100%

KM 184

KM 159

KM 125

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 128.174

KM 61.705

KM 70.000

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 9.564

KM 4.743

KM 5.700

KM 118.610

KM 56.962

KM 64.300

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu
Operativni ciljevi:

Izrada kriterija za utvrivanje dravne imovine i njenu raspodjelu izmeu Bosne i Hercegovine, entiteta i
Brko Distikta, te donoenje propisa o upravljanju tom imovinom, predlaganje nacrta zakona o pravima
vlasnitva i upravljanja dravnom imovinom

Rukovodilac program a:

Zvonimir Kutlea

Pravno uporite:

Odluka Vijeea ministara BiH

Predloene aktivnosti:

Odluivanje o izuzimanju od privremene zabrane raspolaganja dravnom imovinom i izrada


podzakonskih akata i smjernice.

MJERE UINKA PROGRAMA 4

2010.

2011.

Broj zaprimljenih predmeta koje


Izlazni (izravni) rezultati
(proizvodi i usluge iz provoenja Komisija priprema
program a)
Broj rijeenih predmeta

Troak po rijeenim predmetima

Program 5: Uee Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izlobi EXPO2010 angaj, NR Kina

100

80

158

130

80

90%

95%

95%

100%

100%

100%

KM 811

KM 475

KM 750

Izvrenje

Budet

2010.

2011.

KM 4.689.600

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 4.689.600

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu

180

2012.

77

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Kvalitet rijeenih zahtjeva


pruenih usluga po ciljnu grupu)
Ocjena kvaliteta rada od strane Vijea
ministara
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

Zahtjev
2012.
KM 0

KM 0


Operativni ciljevi:
Rukovodilac program a:

Uee BiH na Svjetskoj izlobi EXPO - 2010 angaj


Zoran Jovanovi

Pravno uporite:

Odluka Vijeea ministara BiH iz 2007. godine

Predloene aktivnosti:

Zavretak izgradnje Paviljona te opremanje Paviljona. Izbor i trening osoblja za rad u Paviljonu. Prevoz
izlobenih materijala u i iz NR Kine, prevoz i smjetaj osoblja u i iz NR Kine, te organizacija kulturnih i
privrednih aktivnosti.

MJERE UINKA PROGRAMA 5

2010.

2011.

2012.

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

Broj odranih kulturnih, privrednih,


Izlazni (izravni) rezultati
(proizvodi i usluge iz provoenja turistikih i ostalih aktivnosti vezanih
za realizaciju Expo 2010
program a)

50

Broj kvadrata za Paviljon

1000

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Zadovoljsto posjetilaca organizacijom


pruenih usluga po ciljnu grupu) ovih aktivnost
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

95%

Prosjean troak po opremljenom


kvadratu Paviljona

KM 1.407

Prosjean troak po pripremljenim


aktivnostima

KM 65.654

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME (m oraju biti jednaki iznosim a u


Tabeli 1)

KM 7.639.161 KM 2.667.492
611000 Bruto plate i naknade
612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za m aterijal i usluge
614000 Tekui grantovi
821000 Kapitalna ulaganja
UKUPAN BROJ UPOSLENIH

181

KM 4.153.320

KM 1.602.518

KM 1.553.553

KM 277.325

KM 243.691

KM 2.173.160
KM 395.553

KM 5.748.449

KM 870.248

KM 908.927

KM 0

KM 0

KM 0

KM 10.869

KM 0

KM 595.680

52

57

70

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


Institucija:

DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE


Strateki cilj budetskog
korisnika:
Koordinirati i voditi proces integracije BiH u EU u ime Vijea ministara putem: 1) koordiniranja poslova za usklaivanje
pravnog sistema BiH sa standardima za pristupanje EU; 2) koordinacije i nadzora provedbi odluka koje donose
nadlena tijela i institucije BiH, entiteta i BDBiH u odnosu na sve aktivnosti potrebne za evropske integracije; 3)
koordinacije pomoi EU BiH; 4) sprovoenja sporazuma o integraciji i akcionih planova; 5) promocije procesa evropskih
integracija u zemlji i inostranstvu; 6) obuke dravnih slubenika na svim niovima iz podruja evropskih integracija

Tabela 9
PROGRAM 1: Usklaivanje propisa BiH sa propisim a EU i izrada
nacionalne verzije acquis com m unautaire-a (prevoenje
zakonodavstva EU) te koordinacija prevoenja propisa BiH na

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 806.555

KM 627.888

KM 909.054

KM461.669

KM 546.430

KM 621.157

KM57.829

KM 67.729

KM 73.950

KM268.941

KM 155.245

KM 173.987

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge
614000 Tekui grantovi

KM 0

821000 Kapitalna ulaganja

KM 39.960

KM18.117

Broj zaposlenih na programu

21

20

17

Operativni ciljevi:

1. Koordinacija aktivnosti na nivou Bosne i Hercegovine u procesu usklaivanja pravnog sistema Bosne i Hercegovine sa
acquis-em; 2. Izraen i usvojen Program integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju; 3. Aktivnosti Sektora u
Privremenom odboru i Pododborima; 4. Kvalitetna primjena Odluke o instrumentima za usklaivanje zakonodavstva Bosne i
Hercegovine s pravnom teevinom (acquis-em) Evropske unije (usvojena na 142. Sjednici Vijea ministara 25. januara 2011.);
5. Kvalitetna primjena metodologije usklaivanja propisa s pravom EU; 6. Koordinacija procesa prevoenja i redaktura prevoda
prioritetnih dijelova acquis-a te koordinacija prevoenja propisa BiH na engleski jezik; 7. Razvijanje i usklaivanje terminologije
koja proizilazi iz prevoda acquis-a i drugih dokumenata iz podruja evropskih integracija; 8. Obuka prevodilaca i drugih
strunjaka koji uestvuju u procesu prevoenja; 9.Izrada prirunika za prevoenje zakonodavstva BiH sa jezika u slubenoj
upotrebi u BiH na engleski jezik.

Rukovodilac program a:

Amela Alihodi i Biljana Ivanovi

Pravno uporite:

Odluka o Direkciji za evropske integracije ("SG BIH" broj 41/03); Odluka o instrumentima za usklaivanje zakonodavstva Bosne i
Hercegovine s pravnom teevinom (acquis-em) Evropske unije (usvojena na 142. Sjednici Vije a ministara 25. januara 2011.)

Predloene aktivnosti:

1. Obav ljanje kontinuiranih aktiv nosti na uspostav ljanju koordinacije na niv ou Bosne i Hercegov ine za usklaiv anje zakonodav stv a; 2. Kontinuirana
saradnja sa nadlenim institucijama, kao i kontinuiran rad na identif ikaciji acquis-a; 3. Kontinuirane aktiv nosti u smislu auriranog dostav ljanja
podataka o izv renom usklaiv anju prav nih propisa; 4. Pruanje strune pomoi institucijama u primjeni Odluke o instrumentima za usklaiv anje
zakonodav stv a Bosne i Hercegov ine s prav nom teev inom (acquis-em) Ev ropske unije putem obuka o popunjav anju instrumenata za
usklaiv anje; 5. Uee u radnim grupama za izradu propisa koji se usklauju s prav om EU; pruanje strune pomoi, konsultacije i saradnja u
postupku pripreme i izrade propisa; 6. Prev oenje prioritetnih dijelov a acquis-a neophodnih za usklaiv anje zakonodav stv a BiH sa acquis-em; 7.
Koordinacija prev oenja i redaktura prev oda prioritetnih propisa BiH na engleski jezik; 8. Saradnja sa institucijama ukljuenim u ostale dijelov e
procesa prev oenja; 9. Lingv istika redaktura prev oda; 10. Izrada glosara za pojedine oblasti acquis-a; 11. Koordinacija razv ijanja i usklaiv anja
terminologije koja proizilazi iz prev oda acquis-a; 12. Izrada i uprav ljanje terminolokom bazom na internetu; 13.Organizov anje obuka za prev odioce i
druge strunjake koji uestv uju u procesu prev oenja; 14. Preduzimanje sv ih potrebnih aktiv nosti za izradu prirunika za prev oenje
zakonodav stv a BiH na engleski jezik

MJERE UINKA PROGRAMA 1


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Mjere uinka

2010.

Broj prevedenih kartica, prevodnih


jedinica u prevodnoj memoriji i
registru prevoda i lingvistiki
revidiranih kartica
Broj izraenih glosara (THT)
Broj usklaenih termina
Broj terminolokih jedinica u
terminolokoj bazi
Broj obuenih prevodilaca

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Kvalitet prevoda mjeren od strane


pruenih usluga po ciljnu grupu) korisnika prevedenih dokumenata i od
strane nezavisnih eksperata

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Kvalitet izraenih glosara i


terminologije mjeren od strane
korisnika i eksperata
Prosjean troak po rezbroju
prevedenih kartica, prevodnih
jedinica u prevodnoj memoriji i
registru prevoda i lingvistiki
revidiranih kartica
Prosjean troak po broju izraenih
glosara, usklaenih termina i
terminolokih jedinica
Prosjean troak po broj obuenih
prevodilaca

182

Oekivani rezultati

Ostv areno

2011.

2012.

8700

18000

19300

65

70

80

530

1000

5000

7500

10000

25

30

45

80%

80%

80%

90%

90%

100%

KM46

KM17

KM23

KM72

KM35

KM37

KM923

KM911

KM897

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

PROGRAM 2: Koordinacija pomoi EU


611000 Bruto plate i naknade
612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 1.138.665

KM 1.000.227

KM 1.121.445

KM 651.767

KM 710.359

KM 799.069

KM 81.640

KM 88.048

KM 99.222

KM 379.681

KM 201.819

KM 193.795

614000 Tekui grantovi

KM 0

821000 Kapitalna ulaganja

KM 25.577

Broj zaposlenih na programu

24

KM 29.360

26

30

Operativni ciljevi:

Koordiniranje planiranja, dodjele, implementacije i monitoring programa pomoi EU (Evropske unije i drava lanica EU) Bosni i
Hercegovini i pripreme za uvoenje decentralizovanog sistema upravljanja pomoi EU (DIS)

Rukovoditelj program a:

Zara Halilovi

Pravno uporite:

Odluka o Direkciji za evropske integracije ("SG BIH" broj 41/03)

Predloene aktivnosti:

Odsjek za drav ni program pomoi Ev ropske unije BiH:


1. Aktiv nosti realizacije procesa godinjeg programiranja IPA komponente I, pomo u tranziciji i izgradnji institucija to ukljuuje: (1) izradu
stratekih dokumenata za programiranje, te koordinaciju konsultacionog procesa u izradi Viegodinjeg indikativ nog planskog dokumenta (MIPD);
(2) planiranje i uprav ljanje godinjim procesima programiranja; (3) organizov anje obuka za v oditelje projekata i entitetske programere; (4) uee na
PPC i PMC sastancima sa ciljem identif ikacije idejnih projekata, prioritizacije, izrade istih i usaglaav anja sa delegacijom EU; (5) ocjenu kv aliteta
idejnih projekata; 2. Aktiv nost praenja postojeih projekata kroz uee u ev aluacijskim komitetima i Uprav nim odborina za praenje projekata;
3. Aktiv nosti v ezane za izgradnju odriv ih kapaciteta neophodnih za puno preuzimanje odgov ornosti nad f unkcionisanjem sistema DIS-a u
oblastima programiranja, monitoringa i ev aluacije; 4. Uee na regionalnim koordinacionim sastancima Viekorisnike IPA-e. Konsultacije
relev antnih BiH institucija i lanov a radnih grupa za Viekorisniku IPA u f azi izrade idejnih projekata i Viekorisnikog v iegodinjeg indikativ nog
planskog dokumenta; 5. Aktiv nosti podrke nadlenim institucijama s ciljem njihov og upoznav anja sa Inv esticijskim okv irom za Zapadni Balkan
(WBIF), te prikupljanje i prioritizacija idjenih projekata i njihov o dostav ljanje relev antnim tijelima; 6. Priprema i podnoenje izv jetaja za potrebe
Vijea ministara, Drav nog IPA Koordinatora i drugih tijela i institucija u BiH, kao i za Ev ropsku komisiju.
II Odsjek za prekogranine, meunarodne i posebne programe pomoi Ev ropske unije BiH
1. Koordinacija uea BiH i operativ ni rad na implementaciji sv ih 6 programa prekogranine/ transnacionalne saradnje iz okv ira druge komponente
IPA-e, ukljuujui slijedee aktiv nosti: (1) Uee u pripremi i objav ljiv anje poziv a za podnoenje projektnih prijedloga; (2) Uee u radu i
organizacija bilateralnih sastanaka i sastanaka zajednikih monitoring komiteta; (3) Uee u radu Zajednikih ev aluacionih komiteta za izbor
projekata koji e se f inansirati kroz jav ne poziv e za podnoenje projektnih prijedloga za tri bilateralna programa prekogranine saradnje; (4)
Koordinacija uea BiH partnera u stratekim projektima u okv iru ov ih 6 programa; (5) Uprav ljanje mreom Zajednikih tehnikih sekretarijata i
antena programa prekogranine saradnje i uz njihov u podrku, implementacija niza aktiv nosti na irenju inf ormacija o programima prekogranine
saradnje i jaanju kapaciteta za apsorpciju f ondov a iz okv ira druge komponente IPA-e u BiH (organizacija raznih v rsta skupov a na terenu:
seminari, konf erencije, obuke itd.); (6) Apliciranje i implementacija direktnih grantov a Ev ropske komisije DEI-u za pokriv anje administrativ nih i
operativ nih trokov a u implementaciji ov ih programa (IPA TA); (7) Priprema i podnoenje godinjih izv jetaja o napretku u implementaciji tri
bilateralna programa, za Ev ropsku komisiju i Drav nog IPA koordinatora; (8) Uspostav ljanje prv og niv oa kontrole u BiH i inf o pointa za IPA
Jadranski program prekogranine saradnje; 2. Rev izija Odluke o uspostav ljanju Drav nog tijela za prekograninu saradnju; 3. Razrada i
implementacija Akcionog plana za decentralizaciju uprav ljanja f ondov ima iz okv ira druge komponente IPA-e (u saradnji sa CFCU i uz podrku EU
CORIN projekta); 4. Implementacija Akcionog komunikacijskog plana za programe prekogranine saradnje (horizontalne aktiv nosti na niv ou DEI-a).
III Odsjek za bilateralnu pomo zemalja Ev ropske unije BiH
1. Razmjena inf ormacija izmeu bilateralnih donatora (strateki planski dokumenti, raspoloiv i budeti za BiH, prioritetni sektori interv encije,
modaliteti implementacije i dr.), DEI i v oditelja projekata iz institucija BiH (razni planski dokumenti, liste prioriteta, drugi izv ori f inansiranja i sl.); 2.
Koordinacija pripreme projektnih prijedloga za f inansiranje od strane bilateralnih donatora; 3. Inf ormisanje predstav nika institucija v lasti,
potencijalnih aplikanata i jav nosti openito o bilateralnim programima zemalja lanica EU
IV Odsjek za pruanje podrke za uee BiH u Programima Zajednice
1. Aktiv nosti podrke ueu BiH u programima Zajednice, to ukljuuje: (1) koordinaciju i praenje uea BiH u programima Zajednice; (2)
podrku nadlenim instutucijama u v ezi pristupanja i uea u programima Zajednice; (3) inf ormisanje o Programima Zajednice predstav nika
institucija v lasti, potencijalnih aplikanata i jav nosti openito; (4) pripremu i distribuiranje inf ormacija i inf ormativ nih materijala; (5) organiziranje
obuka i inf ormativ nih dogaaja; (6) priprema i podnoenje izv jetajao ueu BiH u Programima Zajednice za potrebe Vijea ministara, Drav nog
IPA Koordinatora i drugih tijela i institucija u BiH.
V Odsjek za monitoring i ev aluaciju (OME)
1. Izrada detaljnog radnog plana implementacije obav eza Odsjeka za monitoring i ev aluaciju u skladu sa rev idiranom v erzijom mape puta za DIS; 2.
Izrada obav ezujuih prav nih dokumenata neophodnih za uspostav ljanje struktura i f unkcija DIS-a u oblasti monitoring i ev aluacije; 3. Organizacija
tematskih edukacija i obuka u oblasti monitoringa i ev aluacije za sv e strane (institucije) koje e aktiv no uestv ov ati i doprinositi f unkcionisanju
sistema DIS-a i to za slijedee osoblje iz oblasti monitoringa, ev aluacije, kao i odreenih zajednikih tematskih cijelina u kojima v lasnitv o dijele

183

MJERE UINKA PROGRAMA 2


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Mjere uinka

Oekivani rezultati

Ostv areno

2010.

2011.

2012.

47

56

99

12

10

10

11

20

60%

70%

Procenat interesa BiH institucija za


uee u novim prezentovanim
Programima Zajednice iskazano kroz
pisma interesa i potpisivanje
memoranduma o razumijevanju.

50%

50%

50%

Procenat projektnih prijedloga


pripremljenih u BiH institucijama koji
su uvrsteni u programske dokumente
bilateralnih donatora sa kojima je
ranije DEI dogovorila saradnju

20%

35%

40%

Broj projekata i poziva za podnoenje


projektnih prijedloga u okviru IPA
komponenti I, II
Broj prezentacija koordinacionih
sastanaka, obuka, analiza i
informativnih materijala, u cilju
pruanja podrke uea i
pristupanju programima Zajednice.
Broj pripremljenih zbirnih izvjetaja i
plenarnih sastanaka za praenje
realizacije projekata u okviru
komponente I i broj pravnih
dokumenata (internih pravilnika) za
uspostavljanje funkcija i struktura
DIS-a

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Procenat usvojenih projekata za


pruenih usluga po ciljnu grupu) finansiranje iz IPA komponente I i
Viekorisnike IPA-e

Procenat preporuka pripremljenih od


strane DEI u vezi osiguranja
nesmetane realizacije koje su
prihvaene od nadlenih organa i
institucija u BiH.
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

40%

Prosjean troak po broju projekata i


poziva za podnoenje projektnih
prijedloga
Prosjean troak po aktivnostima
vezanih za podrku ueu i
pristupanju programima Zajednice
Prosjean troak po aktivnostima
vezanih za preenja realizacije
projekata i uspostavljanje funkcija i
struktura DIS-a

KM16.959

KM10.717

KM7.363

KM28.467

KM15.003

KM11.214

KM22.732

KM14.018

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

Program 3: Strategija integracija BiH u EU


611000 Bruto plate i naknade
612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 569.333

KM 368.496

KM 1.152.689

KM 325.884

KM 327.858

KM 414.105

KM 40.820

KM 40.638

KM 49.300

KM 189.841

KM 93.147

KM 189.325

614000 Tekui grantovi

KM 0

821000 Kapitalna ulaganja

KM 12.788

Broj zaposlenih na programu

12

KM 499.960

12

14

Operativni ciljevi:

1. Unaprijeivati sistem koordinacije u procesu EI


2. Izrada programa integrisanja BiH u Evropsku uniju te njegovo redovno auriranje
3. Izvjetavanje o napretku BiH u procesu evropskih integracija kroz izradu Priloga institucija BiH za redovni godinji Izvjetaj o
napretku i izvjetaje o ispunjavanju planiranih aktivnosti iz Programa integrisanja BiH u EU
4. Koordinacija aktivnosti na unaprijeenju izrade Procjena uticaja propisa (RIA) kao i priprema analitikih dokumenata iz oblasti
evropskih integracija

Rukovoditelj program a:

Darija Ramljak

184

Pravno uporite:

Odluka o Direkciji za evropske integracije ("SG BIH" broj 41/03)

Predloene aktivnosti:

1. Unaprijeiv ati sistem koordinacije u procesu EI


Aktiv nija koordinacija rada Komisije za ev ropske integracije u sastav u Priv remenog odbora sa radnim grupama u sastav u pododbora; uee u
aktiv nostima radnih grupa za ev ropske integracije u sastav u pododbora iz PS/SSP-a, te priprema dokumenata za diskusiju za sastanke
Priv remenog odbora i pododbora; uspostav ljanje zajednikih tijela koja se trebaju uspostav iti nakon ratif ikacije/stupanja na snagu SSP-a, to
pretpostav lja uspostav u dodatnih struktura na politikom i tehnikom niv ou (Vijee za stabilizaciju i pridruiv anje, Parlamentarni odbor za
stabilizaciju i pridruiv anje, radne grupe po poglav ljima acquis-a radi budueg obav eznog screening-a); jaanje koordinacije (uspostav ljanje
f unkcionalnih v eza) izmeu politikih i tehnikih struktura u skladu sa strukturom koju predv ia SSP; priprema sv ih niv oa jav ne uprav e u BiH za
odgov ore na Upitnik; priprema jav ne uprav e za f azu screening-a i pregov ore o pristupanju EU.
2. Izv jetav anje o napretku BiH u procesu ev ropskih integracija kroz izradu Priloga institucija BiH za redov ni godinji Izv jetaj o napretku i
izv jetaje o ispunjav anju planiranih aktiv nosti iz Programa integrisanja BiH u EU.
U skladu sa ustaljenom metodologijom izrade Priloga institucija BiH, (u junu i septembru) DEI izrauje nacrt Priloga institucija BiH za Godinji
izv jetaj o napretku BiH. Prijedlog Nacrta se dostav lja institucijama na razmatranje a zatim se Nacrt aurira i dopunjav a sa komentarima koje
dostav e nadlene institucije. Kompletiran dokument se alje Sav jetu ministara BiH na usv ajanje, a nakon prev oenja i Ev ropskoj komisiji u skladu
sa zadatim rokov ima.
Nakon usv ajanja Programa integrisanja BiH u EU, Direkcija za ev ropske integracije e, u skladu sa dogov orenom dinamikom, izv jetav ati Sav jet
ministara BiH o realizaciji planiranih aktiv nosti iz ov og dokumenta.
4. Koordinacija aktiv nosti na unaprijeenju izrade Procjena uticaja propisa (RIA) kao i priprema analitikih dokumenata iz oblasti ev ropskih
integracija
Imajui u v idu da Jedinstv ena prav ila za izradu prav nih propisa u institucijama BiH kau da bi nacrti zakona trebali biti dopunjeni sa procjenom
uticaja propisa, DEI ima namjeru dodatno promov isati izradu RIA u oblasti ev ropskih integracija. U zav isnosti od raspoloiv ih f inansijskih
sredstav a (kao i sredstav a iz projekata tehnike pomoi) DEI planira da uradi odreeni broj RIA u domenu ev ropskih integracija. Takoe, DEI e
izraditi odreeni broj analitikih dokumenata koji e adresirati kljune probleme (zahtjev e) koji se tiu pribliav anja BiH Ev ropskoj uniji, sa ciljem
upozorav anja na posljedice koje Bosni i Hercegov ini donose odreene f aze pristupanja i ev entualnim prijedlozima za usv ajanje dobre prakse onih
zemalja koje su ostv arile v ei stepen napretka u procesu pristupanja EU, a sa ciljem dobijanja jasnije slike o cijelom procesu.
Izrada programa integrisanja BiH u Ev ropsku uniju te njegov o redov no auriranje
U procesu ev ropskih integracija BiH, u toku 2012. godine, oekuje se f inaliziranje Programa integrisanja koji se moe posmatrati kao cjelov it
planski dokument usklaiv anja domaeg zakonodav stv a sa acquis-em i izgradnje institucionalnih kapaciteta, sa jasno def inisanim nadlenostima i
rokov ima za preuzimanjem obav eza koje nam predstoje na putu u EU. Program integrisanja e objediniti plan sprov oenja Sporazuma o stabilizaciji
i pridruiv anju i akcioni plan realizacije prioriteta Ev ropskog partnerstv a. Program integrisanja e biti redov no rev idiran, uzimajui u obzir komentare
Ev ropske komisije, konstantnu dogradnju acquis-a na niv ou EU, kao i unaprijeeno znanje i snaenje sv ijesti o znaaju procesa ev ropskih
integracija u Bosni i Hercegov ini. Za izradu Programa integrisanja neophodna je i snana inf ormatika podrka. Baze podataka, koje podrav aju
Program integrisanja, treba da obezbijede jasnu v ezu izmeu prav a EU i domaeg prav nog poretka, kao i ukljuenost sv ih aktera u procesu izrade i
sprov oenja PI-a.

MJERE UINKA PROGRAMA 3


Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Mjere uinka

2010.

Broj odravanih sastanaka


Privremenog odbora, pododbora,
Odbora, Vijea i Parlamentarnog
odbora godinje
Program integrisanja (aurirana i
revidirana verzija)

Broj dokumenata vezanih za


izvjetavanje o napretku BiH u
procesu EI
Broj pripremljenih analitikih
dokumenata i izraenih Procjena
uticaja propisa (RIA)
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Sistem koordinacije izmeu DEI i
pruenih usluga po ciljnu grupu) institucija BiH i DEI sa delegacijom EU

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Koordinacija svih aktivnosti izmeu


drave, entiteta, kantona i Brko
Distrikta vezana za provedbu
Programa integrisanja
Pruanje relevantnih ulaznih
informacija za godinje ocjenjivanje
napretka BiH na putu evropskih
integracija
Kvalitet usvojenih zakona kojima je
prethodila izrada RIA-e
Prosjean troak po broju odravanih
sastanaka Privremenog odbora,
pododbora, Odbora, Vijea i
Parlamentarnog odbora godinje
Prosjean troak po broju
dokumenata vezanih za izvjetavanje
o napretku BiH u procesu EI
Prosjean troak po broj pripremljenih
analitikih dokumenata i izraenih
Procjena uticaja propisa (RIA)

185

Oekivani rezultati

Ostv areno

2011.

2012.

10

17

80%

80%

100%

100%

80%

80%

100%

80%

80%

100%

KM28.467

KM14.740

KM27.122

KM24.400

KM15.793

KM49.401

KM56.933

KM18.425

KM38.423

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

Program 4: Strateko upravljanje i adm inistracija


611000 Bruto plate i naknade

KM 1.043.777

KM 767.700

KM 1.009.828

KM 597.453

KM 683.038

KM 739.473

KM 74.837

KM 84.662

KM 88.035

KM 348.041

KM 194.057

KM 162.961

612000 Naknade trokova zaposlenih


613000 Izdaci za materijal i usluge
614000 Tekui grantovi

KM 0

821000 Kapitalna ulaganja

KM 23.445

Broj zaposlenih na programu

KM 19.360

22

25

25

Operativni ciljevi:

Osigurati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan sistem stratekog upravljanja i administracije kako bi se u potpunosti i na to
efikasniji nain mogla ostvariti misija i mandat organizacije.

Rukovoditelj program a:

Nevenka Savi, Jelka Grbi

Pravno uporite:

Odluka o Direkciji za evropske integracije ("SG BIH" broj 41/03)

Predloene aktivnosti:

Aktivnosti direktora Direkcije: obavljanje poslova rukovodnog karaktera; predstavljanje Direkcije; odgovornost za obavljanje
zadataka utvrenih zakonom i odlukama Vije a ministara Bosne i Hercegovine; odgovornost za koritenje finansijskih,
materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Direkciji. Aktivnosti kabineta direktora Direkcije: obavljanje poslova neophodnih za
ostvarivanje funkcija, programa i plana rada direktora; praenje i analiza razvoja politika i strategije EU po svim aspektima od
zna aja za BiH i Zapadni Balkan; praenje i analiza napredovanja procesa evropskih integracija u drugim tranzicijskim
zemljama, kao i njihovu praksu i iskustva; poslovi u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Evropskom komisijom i drugim tijelima EU,
kao i drugim meunarodnim organizacijama relevantnim za proces evropskih integracija; organizacija javnih nastupa direktora,
press konferencija, intervjua; protokolarne aktivnosti. Aktivnosti Sektora za opte i zajednike poslove: pruanje podrke ostalim
organizacionim cjelinama u Direkciji; zakonito i transparentno obavljanje finansijsko-raunovodstvenih poslova; obavljanje
pravnih poslova, poslova upravljanja ljudskim potencijalima, i radno pravnim pitanjima dravnih slubenika i namjetenika;
planiranje, razvoj i odravanje informaciono-dokumentacionih sistema; kvalitetno i aurno administriranje, distribucija i
arhiviranje pote u Direkciji; funkcionisanje voznog parka

MJERE UINKA PROGRAMA 4

Mjere uinka

Oekivani rezultati

Ostv areno

2010.

2011.

2012.

Struna i tehnika priprema


sastanaka koje organizira direktor
Pripreme za sjednice Vijea ministara

269

270

270

30

35

35

Pripreme sastanaka Kolegija DEI


Organizacija i priprema javnih
nastupa (konferencije, seminari),
Intervencije informatike podrke i
biblioteke usluge
Broj sainjenih dokumenata u vezi
budeta DEI-a i projekata, zahtjevi,
Broj sainjenih dokumenata u vezi
obavljanja pravnih poslova, poslova
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Predstavljanje DEI u okviru Vijea
pruenih usluga po ciljnu grupu) ministara
Predstvaljanje DEI prema
institucijama u BiH i stranim dravama
Predstavljanje DEI prema NVOsektoru, akademskoj zajednici i iroj
Nivo zadovoljstva uposlenih sa
menadmentom /administracijom DEI
Koordinacija aktivnosti unutar DEI

40

40

40

44

45

45

1200

1300

1400

1600

1600

1700

700

750

800

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Izlazni (izravni) rezultati


(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

efikasna

Troak stratekog upravljanja i


administracije po uposlenom
Broj uposlenih na ovom programu kao
% ukupnog broja uposlenih u DEI-u

Program 5: Prom ocija procesa evropskih integracija i obuka


dravnih slubenika na svim nivoim a u BiH iz podruja evropskih
integracija

efikasna

efikasna

KM 12.576

KM 8.436

KM 10.411

27%

27%

26%

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 379.555

KM 245.664

KM 345.725

KM 217.256

KM 218.572

KM 207.052

KM 27.213

KM 27.092

KM 24.650

KM 126.560

KM 62.098

KM 94.662

614000 Tekui grantovi

KM 0

821000 Kapitalna ulaganja

KM 8.526

Broj zaposlenih na programu

186

KM 19.360

Operativni ciljevi:

Organizovanje aurne i svrsishodne promocije procesa evropskih integracija u zemlji i inostranstvu putem:
- Informativno-promotivnih aktivnosti
- Objava publikacija na temu evropskih integracija
- Ureenja internet stranice
- Organizovanja i koordiniranja obuka dravnih slubenika iz oblasti EI

Rukovoditelj program a:

Jesenka Hadajlija, Denana ivalj

Pravno uporite:
Predloene aktivnosti:

Odluka o Direkciji za evropske integracije ("SG BIH" broj 41/03)


1. Kontinuirano provoditi informativno-promotivne aktivnosti i realizovati Akcioni planove za 2012, 2013 i 2014, koji proizlaze iz
Komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji; 2. Unaprijediti
saradnju sa Vijeem ministara BiH, Parlamentarnom skuptinom BiH, te sa svim nivoima administracije u Bosni i Hercegovini; 3.
Promocija procesa evropskih integracija na univerzitetima i u nevladinim organizacijama; 4. Izdavanje publikacija; 5. Promocija
aktivnosti DEI i procesa evropskih integracija BiH prema zemljama lanicama EU, institucijama EU i meunarodnim
organizacijma; 6. Organizirati seminare i druge vidove edukativnih aktivnosti u cilju realizacije Plana i programa obrazovanja iz
oblasti evropskih integracije za slubenike iz institucija sa dravnog i entitetskih nivoa prema programu iz sljedeih tematskih
cjelina:
Tematska cjelina 1. oblast strategije integrisanja,
Tematska cjelina 2. koordinacija pomoi,
Tematska cjelina 3. harmonizacija zakonodavstva.

MJERE UINKA PROGRAMA 5


Izlazni (izravni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Mjere uinka

Oekivani rezultati

Ostv areno

2010.

2011.

Broj pripremljenih materijala s ciljem


informativno-promidbenih aktivnosti

2012.

120

160

160

30

48

48

1000

1200

1300

55

70

80

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Realizacija Akcionih planova za 2012,


pruenih usluga po ciljnu grupu) 2013 i 2014 koji proizlaze iz Kom.
strategije za informisanje javnosti o
procesu pristupanja BiH EU

80%

100%

100%

Kvalitet i broj pripremljenih materijala s


ciljem informativno-promotivnih
aktivnosti i organizovanih medijskih
promocija (skala od 1-5, gdje 1
predstavlja najniu a 5 najviu
ocjenu)

KM 759

KM 354

KM 349

KM 148

KM 123

KM 121

Broj organizovanih medijskih


promocija
Broj uesnika na organizovanim
obukama
Broj odranih obuka

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

Prosjean troak po broju


pripremljenih materijala za
promidbene aktivnosti i
organizovanih medijskih promocija
Prosjean troak po broju uesnika
na organizovanim obukama

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME (m oraju biti jednaki iznosim a u


Tabeli 1)

Izvrenje

Budet

2010.

2011.

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za m aterijal i usluge
614000 Tekui grantovi
821000 Kapitalna ulaganja
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH

187

Zahtjev
2012.

KM 3.937.885

KM 3.500.793

KM 4.538.742

KM 2.254.029

KM 2.486.258

KM 2.780.855

KM 282.340

KM 308.169

KM 335.157

KM 1.313.064

KM 706.366

KM 814.730

KM 0

KM 0

KM 0

KM 88.453

KM 0

KM 608.000

83

91

97

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


Institucija:

Ministarstvo vanjskih poslova biH


Strateki cilj budetskog
korisnika:

Predstavljanje i afirmacija BiH u svijetuu skladu sa utvrenom vanjskom politikom Predsjednitva BiH , a u cilju politikog i
ekonomskog razvoja i ukljuenja BiH u relevantne meunarodne organizacije i asocijacije

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 18.263.371

KM 18.094.297

KM 18.742.297

611000 Bruto plae i naknade

KM 8.188.723

KM 8.467.221

KM 8.398.120

612000 Naknade trokova uposlenih

KM 3.922.241

KM 4.144.357

KM 4.105.947

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 5.863.407

KM 5.482.719

KM 5.673.230

PROGRAM 1: Bilateralni odnosi

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 289.000

Broj uposlenih na programu

Operativni ciljevi:
Rukovoditelj program a:

KM 565.000

184

181

181

Unapreenje bilateralnih odnosa sa zemljama od stratekog znaaja za BiH, doprinos napretku kroz procese euroatlantskih integracija i
promocija BiH kao partnera u meunarodnim odnosima
Dilberovi Edin

Pravno uporite:

Zakon o ministarstvima i ostalim administrativnim tijelima BiH, Zakon o vijeu ministara BiH,Strategije i Odluke Predsjednitva BiH iz
oblasti vanjske politike, Zakon o vanjskim poslovima

Predloene aktivnosti:

Implementiranje principa , uputa i prioriteta vanjske politike BiH na transparentan nain;zastupanje BiH u okviru bilateralnih
posjeta;pregovaranje u svrhu postizanja meunarodnih ugovora, pripremanje i prihvatanje konvencija i drugih meunarodnih
dokumenata;podrka privrednicima iz BiH u nastupu na vanjskim tritima.
Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

MJERE UINKA PROGRAMA 1

2010.
Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

Broj delegacija iz drugih zemalja BiH-bilateralne posjete

broj bh delegacija u posjeti drugim zemljama, bilateralne


posjete
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Napredak u fazi pregovaranja radi postizanja vanjskopolitikih
pruenih usluga po ciljnu grupu) ciljeva
procjena koristi od bilateralnih posjeta radi postizanja
sporazuma
Efikasnost (troak po jedinici
Prosjean troak strane delegacije po posjeti BiH
izlaznog rezultata)
Prosjean troak bh delegacije inostranstvu

2011.

2012.

53

89

90

36

86

92

90%

95%

100%

85%

90%

100%

KM 19.851

KM 19.994

KM 41.650

KM 79.406

KM 79.975

KM 82.839

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 16.115.539

KM 11.175.889

KM 11.820.389

611000 Bruto plae i naknade

KM 7.225.344

KM 5.229.754

KM 5.187.074

612000 Naknade trokova uposlenih

KM 3.460.801

KM 2.559.750

KM 2.536.026

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 5.173.594

KM 3.386.385

KM 3.542.289

PROGRAM 2: Multilateralni odnosi

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 255.800

Broj uposlenih na programu

88

KM 555.000

88

Operativni ciljevi:

Napredak kroz procese evropskih i transatlantskih interacija i meunarodna promocija Bosne i Hercegovine.

Rukovoditelj program a:

Mandi Branimir

Pravno uporite:

Zakon o ministarstvima i ostalim administrativnim tijelima BiH, Zakon o vijeu ministara BiH,Strategije i Odluke Predsjednitva BiH iz
oblasti vanjske politike, Zakon o vanjskim poslovima
Implementiranje principa, uputa i prioriteta vanjske politike na transparentan nain, zastupanje BiH pred meunarodnim, regionalnim i
evropskim organizacijama i institucijama, uee BiH u multilateralnim aktivnostima, posebno u sklopu sistema UN, Vijea evrope,
OSCE, NATO, OIC i dr., koordinacija sa meunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama, pregovaranje u svrhu postizanja
meunarodnih ugovora.

Predloene aktivnosti:

188

88

Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

MJERE UINKA PROGRAMA 2

2010.
Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz

Broj multilateralnih susreta radi ispunjavanja meunarodnih


obaveza

2012.

42

47

50

Nacrt-godinji nacionalni
program ANP

Ispunjavanje uslova za
MAP status 100%

MAP status

Implementacija SSP/PS
80%

Okon anje procedureratifikacija SSP-Nastavak


implementacije PS

Aplikacija za lanstvodobojanje upitnika 80 %

Prosjean troak po multilateralnom susretu

KM 306.963

KM 190.228

KM 189.126

Prosjean troak po ukupno uposlenom na programu

KM 183.131

KM 126.999

KM 134.323

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Ukupan napredak kod evroatlantskih integracija


pruenih usluga po ciljnu grupu)
Implementacija SSP

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

2011.

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 8.609.506

KM 13.304.630

KM 13.927.130

611000 Bruto plae i naknade

KM 3.853.517

KM 6.225.898

KM 6.175.088

612000 Naknade trokova uposlenih

KM 1.845.760

KM 3.047.321

KM 3.019.079

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 2.759.250

KM 4.031.411

KM 4.177.963

Program 3: Meunarodnopravni i konzularni poslovi

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 150.979

Broj uposlenih na programu

KM 555.000

118

116

116

Operativni ciljevi:

Osiguranje sistema uinkovite zatite interesa i prava graana BiH u inostranstvu

Rukovoditelj program a:

Perkovi Zoran

Pravno uporite:

Zakon o ministarstvima i ostalim administrativnim tijelma BiH, svi zakoni i podzakonski akti koji reguliu meunarodno pravnu i
konzularnu problematiku, Beka konvencija o konzularnim odnosima

Predloene aktivnosti:

Poslovi i zadaci koji se odnose na meunarodno-pravna i konzularna pitanja, organizacija i priprema konzularnaih predstavnitava BiH
za konzularne djelatnosti u inostranstvu, inicijative za ureivanje konzularnih pitanja sa drugim dravama,
Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

MJERE UINKA PROGRAMA 3

2010.
Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
sprovoenja program a)

2011.

Broj i vrsta izdtih viza


Broj izdatih pasoa

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Zadovoljstvo bh graana u inostranstvu sa pruenim


pruenih usluga po ciljnu grupu) uslugama
Zadovoljstvo stranaka sa pruenim uslugama
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

2012.

9284

9000

9000

31830

35000

45000

96%

96%

97%

100%

96%

96%

Prosjean troak po izdatoj vizi

KM 278

KM 443

KM 464

Prosjean troak po izdatom pasou

KM 189

KM 266

KM 217

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 10.873.159

KM 10.643.704

KM 11.290.704

611000 Bruto plae i naknade

KM 4.816.895

KM 4.980.718

KM 4.940.070

612000 Naknade trokova uposlenih

KM 2.307.201

KM 2.437.857

KM 2.415.264

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 3.449.063

KM 3.225.129

KM 3.380.370

Program 4: Strateko upravljanje, podrka i adm inistracija

614000 Tekui grantovi

KM 50.000

821000 Kapitalna ulaganja

KM 250.000

Broj uposlenih na programu

137

KM 555.000

135

Operativni ciljevi:

Osiguranje pravovremenog, visokokvalitetnog i relevantnog sistema stratekog upravljanja i administracije kako bi se to potpunije i
efikasnije mogla ostvariti misija i mandat MVP.

135

Rukovoditelj program a:

Adnan Hadikapetanovi, sekretar MVP i Haris Lukovac, pomonik ministra za opte poslove

Pravno uporite:

Zakon o ministarstvima i ostalim administrativnim tijelima BiH, Zakon o vijeu ministara BiH,Budet MVP u skladu sa Zakonom o
izvrenju budeta institucija BiH i mrunarodnih obaveza BiH za svaku budetsku godinu,Pravilnik o unutranjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o platama i drugi zakonski i podzakonski akti i pravilnici koji reguliu ovu problematiku.

Predloene aktivnosti:

Puna podrka MVP kroz planiranje i osiguranje odgovarajuih kadrovskih i materijalno-financijskih resursa i njihove alokacije prema
prioritetima.Rukovoenje i uprvljanje resursima. Kontrola rada u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.Tehniko administrativni
poslovi.

189


MJERE UINKA PROGRAMA 4

Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

2010.
Broj sainjenih dokumenata i izvjetaja u vezi budeta MVP.
Izlazni (direktni) rezultati
(proizvodi i usluge iz
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i Koordinacija i dostavljanje kvalitetnog budetskog zahtjeva
pruenih usluga po ciljnu grupu) MVP u utvrenom roku.
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

2012.

15

14

14

zadovoljavajua

zadovoljavaju a

dobra

Rashodi ovog programa kao postotak ukupnih rshoda MVP

20%

20%

20%

Broj uposlenih kao postotak ukupnog broja uposlenih.

26%

26%

26%

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME

Izvrenje

Budet

2010.

2011.

Zahtjev
2012.

KM 53.861.575

KM 53.218.520

KM 55.780.520

611000 Bruto plae i naknade

KM 24.084.479

KM 24.903.591

KM 24.700.352

612000 Naknade trokova uposlenih

KM 11.536.003

KM 12.189.285

KM 12.076.316

613000 Izdaci za m aterijal i usluge

KM 17.245.314

KM 16.125.644

KM 16.773.852

KM 50.000

KM 0

KM 0

KM 945.779

KM 0

KM 2.230.000

KM 527

KM 520

KM 520

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH

190

2011.

UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU


Ministarstvo vanjsk e trgovine i ek onomsk ih odnosa BiH

Institucija:
Strateki cilj budetskog
korisnika:

Tabela 9
Program1. Poljoprivreda, prehrana, umarstvo i ruralni
razvoj

Izvrenje
2010.

Budet
2011.

KM 761.473
KM 417.752

611000 Bruto plate i naknade


612000 Naknade trokova zaposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge

Zahtjev
2012.

KM 756.274
KM 434.847

KM 756.274
KM 454.737

KM 75.476

KM 73.248

KM 81.802

KM 268.245

KM 248.179

KM 219.735

22

22

22

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja
Broj zaposlenih na programu

Poveanje efektivnosti i efikasnosti rada u cilju:


- Uspostavljanja potrebnih institucionalnih kapaciteta, mehanizama za koordinaciju i implementaciju
na svim nivoima za osiguranje razvoja i integrisanja sektora poljoprivrede u EU (europskoj uniji) i
globalno trite.
- Osiguranja usklaenosti mjera domae podrke izmeu entiteta i sa EU mehanizmima.
Uspostavljanje potrebnih institucionalnih kapaciteta, mehanizama za koordinaciju i implementaciju
na svim nivoima za osiguranje razvoja i integrisanja sektora poljoprivrede u EU i globalno trite.
- Poboljanje kvaliteta i sigurnosti domaih proizvoda i stvaranje konkurentne prednosti u
proizvodnji, preradi i trgovini.
- Osiguranje usklaenosti mjera domae podrke izmeu entiteta i sa EU mehanizmima.
- Poboljanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora BiH putem mjera indirektne
podrke za proizvodnju i preradu.
- Diverzifikacija ruralnih aktivnosti i poboljanje kvaliteta ivota u ruralnim podrujima.
Rukovodilac program a:

Duan Nekovi , Pomonik ministra

Pravno uporite:

Zakon o poljoprivredi prehrani i ruralnom razvoju


Izvjetaj o napretku BiH za 2010. godinu
Pravilnik o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Dravna razvojna strategija
Strateki plan i Operativni program BiH za harmonizaciju poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja
Odluka o uspostavljanju Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u
poljoprivredi,prehrani i ruralnom razvoju
Europsko partnerstvo za BiH 2008

191

Predloene aktivnosti:

Zapoljavanje dodatnih lica u skladu sa Pravilnikom, a koji e biti angaovanoi na poslovima:


- preuzimanja acquis-a,
- harmonizacije mjera podrke i uspostavljanju usklaene IPARD (IPA-ina komponenta ruralnog
razvoja) strukture za upravljanje programima ruralnog razvoja,
- uspostavljanju informacionog sistema u poljoprivredi .
- Vrenje
i koordinisanje usklaivanja zakonodavstva u sektoru poljoprivrede sa propisima EU i obavezama
proisteklim potpisivanjem meunarodnih sporazuma
-. Redovno koordinisanje aktivnosti i priprema izvjetaja prema EC (europska komisija)
- Realizacija obaveza iz Sporazuma CEFTA 2006
- Koordinacija aktivnosti u vezi sa pristupanjem i lanstvom BiH u WTO ( Svjetska trgovinska
organizacija)
- Koordinacija aktivnosti u vezi sa zakljuivanjem bilateralnih meunarodnih sporazuma u oblasti
poljoprivrede
- Izrada sektorskih stratekih dokumenata
- Uspostavljanje informacionog sistema u poljoprivredi
- Uspostavljanje usklaene IPARD strukture za upravljanje programima ruralnog razvoja
- Planiranje i koordinacija meunarodne donatorske pomoi u sektoru poljoprivrede, prehrane i
ruralnog razvoja
-. Koordinacija rada dravnih agencija za veterinarstvo, zatitu biljaka i sigurnosti hrane
- Koordinacija procesom utvrivanja standarda za kvalitet usluga pruaoca savjetodavnih usluga i
savjetodavnih slubi
- Koordinacija procesima oko uspostavljanja jedinstvenih procedura rada i mjera inspekcijskog
nadzora u sektoru poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u entitetima i Brko Distriktu
- Unapredjenje institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta i mehanizama rada

MJERE UINKA PROGRAMA 1

2010.

2012.
2

85

90

100

40%

70%

100%

60%

60%

70%

KM 8.376

KM 7.562

KM 7.184

stepen harmonizacije mjera direktne


podrke gazdinstvima i mjera ruralnog
razvoja
Procenat aplikanata kojima su
odobrena sredstva podrke ruralnom
razvoju u okviru harmoniziranih mjera
Nivo usaglaenosti zakonodavstva
BiH u oblasti poljoprivrede sa EU
legislativom
Efikasnost (troak po jedinici
izlaznog rezultata)

2011.
2

Izlazni (direktni) rezultati (proizvodi Dodatni broj izraenih zakonskih i


i usluge iz sprovoenja program a) podzakonskih akata

Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i


pruenih usluga po ciljnu grupu)

Oekivani rezultati

Ostv areno

Mjere uinka

trokovi po jednom dodatno izraenom


zakonskom aktu

Program 2 .Ekonomski razvoj i preduzetnitvo

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 632.252

KM 628.092

KM 851.920

KM 457.017

KM 481.605

KM 654.714

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 59.797

KM 58.018

KM 103.092

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 98.438

KM 88.469

KM 94.114

17

25

611000 Bruto plate i naknade

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 17.000

Broj zaposlenih na programu

17

Operativni ciljevi:

Podizanje javne svijesti graana o znaenju i ulozi potroaa na tritu

Rukovoditelj program a:

Dragan Milovi, Pomonik ministra

192

Pravno uporite:

Zakon o zatiti potroaa Zakon o nadzoru nad tritem, zakon o optoj sigurnosti proizvoda.

Predloene aktivnosti:

Uspostavljanje zakonskog okvira za unapreenje poslovnog okruenja MSP-a(mala i srednja


poduzea),Izrada zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti zatite potroaa i konkurencije i
nadzora nad tritem;Priprema i donoenje tehnikih propisa"novog pristupa" EU kroz rad Komiteta
za tehnike propise BiH,Izrada propisa iz oblasti sistema ocjenjivanja usklaenosti, aktivnosti
vezane za notificiranje za ocjenjivanje usklaenosti prema EU.

MJERE UINKA PROGRAMA 2

Oekivani rezultati
2011.
2012.

Ostv areno

Mjere uinka

2010.

Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi i Broj zakljuenih meunarodnih


ugovora o saradnji u oblasti MSP-a
usluge iz sprovoenja program a)

KM 632.252

KM 89.503

KM 104.682

Broj izraenih propisa za ocjenjivanje


usklaenosti
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i
pruenih usluga po ciljnu grupu)

Stopa poveanja broja MSP-a

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

trokovi po izraenom propisu za


ocjenjivanje usklaenosti

Stopa poveanja izvoza MSP-a na


trite EU

Program 3. Unapreenje vanjske trgovine i inostranih


ulaganja u BiH i nadzor nad tritem namjenske industrije

Izvrenje

Budet

2010.

Zahtjev

2011.

2012.

KM 1.017.341

KM 1.012.637

KM 1.096.498

611000 Bruto plate i naknade

KM 776.443

KM 808.909

KM 902.515

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 133.168

KM 129.816

KM 159.324

KM 90.730

KM 73.912

KM 34.659

28

28

613000 Izdaci za materijal i usluge


614000 Tekui grantovi
821000 Kapitalna ulaganja

KM 17.000

Broj zaposlenih na programu

29

Operativni ciljevi:

Unaprijediti vanjskotrgovinsko poslovanje i privui strane investitore putem:1.primjena meunarodnih


standarda u zatiti domae proizvodnje od prekomjernog, subvencionisanog i dampikog
uvoza;2.promocije i unapreenja stranih ulaganja u BiH u cilju privlaenja stranih
investitora;3.usvajanja novih zakona u procesu prikljuenja EU;4.Efikasnog regulisanja proizvodnje i
prometa roba od stratekog znaaja;5.Efikasnog sistema unapreenja i promocije izvoza;6.Efikasnog
sistema koordinacije u procesu prikljuenja EU.
Rukovoditelj program a:

Dragia Meki, Pomonik ministra

Pravno uporite:

Zakon o vanjskotrgovinskoj politici BiH, Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH,Zakon o
proizvodnji naoruanja i vojne opreme,Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od
strateke vanosti za BiH, Zakon o ispitivanju, igosanju i obiljeavanju runog vatrenog oruja i
municije,strategija razvoja i promocije izvoza BiH.

Predloene aktivnosti:

Rjeavanje podnesenih zahtjeva za utvrivanjem subvencionisanog, dampinkog i prekomjernog


uvoza, izdavanje rjeenja za promet pojedinim vrstama roba-lijekova, poslovi vezani za detamane i
davanje odgovora vezanih za miljenje i tumaenje propisa iz oblasti vanjskotrgovinske
politike;Izdavanje dozvola za vanjskotrgovinski promet roba od strateke vaznostiza BiH, kao i
izmjena propisa i sklapanje sporazuma koji se odnosa na proizvodnju i promet stratekih
roba,kvartalno voenje evidencije stranih ulaganja po rjeenju registracionog suda,koordinacija
razvoja, implementacije i monitoring BiH izvozne strategije putem Izvoznog vijea;Dizajn,
koordinacija, monitoring i evaluacija implementacije dravnih grant ema usmjerenih podrci novih i
postojeih izvoznika, praenje realizacije usvojenih mjera i aktivnosti iz Strategije razvoja i
promocije izvoza; koordinacija aktivnosti vezanih za programe pomoi EU;koordinacija iz oblasti
strategija i politika europskih integracija;usklaivanje pravnog sisatema BiH sa acquis-em u skladu
sa ustavnim nadlenostima, kao i prevoenja acquis-a.

193

MJERE UINKA PROGRAMA 3

Oekivani rezultati
2011.
2012.

Ostv areno

Mjere uinka

2010.

Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi i Broj sastanaka Izvoznog savjeta


usluge iz sprovoenja program a)
broj izdatih isprava za
vanjskotrgovinski promet oruja,vojne
opreme i roba dvojne i posebne
namjene
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i
pruenih usluga po ciljnu grupu)

% implementiranih mjera iz akcionog


plana izvozne strategije BiH

Efikasnost (troak po jedinici


izlaznog rezultata)

troak po izdatoj ispravi za


vanjskotrgovinski promet oruja, vojne
opreme i roba dvojne i posebne
namjene

Program 4 Unapreenje meunarodnih trgovinskih odnosa

10

12

14

408

430

450

30%

30%

40%

KM 2.419

KM 2.284

KM 2.180

Izvrenje

Budet

Zahtjev

2010.

2011.

2012.

KM 693.031

KM 692.182

KM 692.182

KM 509.359

KM 533.039

KM 557.420

612000 Naknade trokova zaposlenih

KM 75.194

KM 73.248

KM 81.802

613000 Izdaci za materijal i usluge

KM 91.478

KM 85.895

KM 52.960

19

22

611000 Bruto plate i naknade

614000 Tekui grantovi


821000 Kapitalna ulaganja

KM 17.000

Broj zaposlenih na programu

19

Operativni ciljevi:

Jaanje bilateralne trgovinske saradnje i kreiranje pravnog i poslovnog okruenja za BH privrednike,


te domae i strane ulagae;ukljuivanje BiH u meunarodni multilateralni sistem uspostavljen u
okviru WTO,integracija BiH u EU trite i trita EU integracija;analitika podrka vanjskotrgovinske
i carinske politike BiH i jaanje meunarodnih trgovinskih odnosa.

Rukovoditelj program a:

Mithat Sali, pomonik ministra

Pravno uporite:

Sporazum o pridruivanju EU, EFTA ( europska asocijacija za slobodnu trgovinu), sporazum u okviru
WTO-a

Predloene aktivnosti:

Zakljuivanje i izvrenje meunarodnih trgovinskih sporazuma;pregovori za pristupanje BiH u WTO i


izvrenje predpristupnih obaveza,provedba SSP-a, pregovori za prikljuenje u EU, provewe CEFTA
2006(Sporazum o slobodnoj trgovini centralne Europe); zakljuivanje i provedba EFTa; izrada
mjesenih kvartalnih i godinjih analiza, te davanje analitike podrke u oblasti vanjskotrgovinske
razmjene.

MJERE UINKA PROGRAMA 4

2010.

Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi i Broj novozakljuenih trgovinskih


usluge iz sprovoenja program a)
Broj uraenih analiza
Krajnji rezultati (uticaj proizvoda i
pruenih usluga po ciljnu grupu)

Stepen ispunjenja oba