BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải

: Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.

BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a nước nguyên chất. b alcol etylic c dung dịch sacarozơ d dung dịch axit sunfuric trong nước. 2/ Sự điện ly là : a Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong dung môi ,hoặc trong nước b Quá trình phân li thành ion của các muối trong dungdịch . c Quá trình phân li thành ion của các chất có liên kết ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy d Quá trình phân li thành ion của các chất khi hòa tan trong nước hoặc các chất ở trạng thái nóng chảy. 3/ Trong dãy các chất sau dãy chất nào đều chứa các chất điện li: a Cl2 , N2 , NaCl , HClO3 , K2Cr2O7, CaSO4, NH3. b NaHCO3 , HCl , CH3CH2OH, BaSO4 , BaCl2. c C6H6 , C6H5ONa , C2H5OK , HF d H2S , H2SO4,H2SO3 , KClO , CaCO3, BaSO4 , AgCl 4/ Các chất nào sau đây không dẫn điện: a HI trong dung môi benzen. b Dung dịch rượu etyllic trong CCl4. c KOH và MgCl2 nóng chảy . d KCl rắn , khan., NaOH , khí HCl . 5/ Chất nào dưới đây khi tan trong nước không phân ly trong nước cho các ion : a KCl . KClO3 , NaOH. b Đường glucozơ :C6H12O6 c Axit axetic , axit clohdric. d BaSO4, CaCO3 , PbS. 6/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a MgCO3(r) Mg2+ +CO32-. b MgCO3 = Mg2+ +CO32-.

M

r

Ù B

I

M Â T

-

H T

T P

M B

-D T

L K A

K A

Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM

1

HO42H+ + PO43-.2+0.H2PO4H+ + HPO42.7. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 13/ Cho dung dịch H2S . Trong đó tổng nồng độ các ion là 0.. Vậy trong dung dịch có những chất nào :( Không tính dung môi ) Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 2 . d MgCO3 Mg2+ +CO32-.4.. Vậy tổng số ion do nó tạo ra trong dung dịch là : a3 b4 c3 d Tất cả đều đúng BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.1 c a= (0.8 mol/l .16M .7 ):2 = 0. b H2SO4 2H+ + SO42-..Fe(OH)2+ Fe3+ +OH-.3M d 0.7 ) = 1. 8/ Chất điện ly mạnh có độ điện ly là : a 0  1 b  1 c  0 d 1 9/ Chất điện ly yếu có độ điện ly là : a  1 b 0 c 0.1):2 = 0..35.: 0.3M c 0. SO42. Vậy a = ? a a= (0.5M 12/ Cho dung dịch H2SO3 . 0. H2SO4 2H+ + SO42c H3PO4 H+ + H2PO4. Na+ .5M . 11/ Dung dịch A được tạo thành từ hai muối có nồng độ mol/l của phân tử trong dung dịch bằng nhau .Cl.Vậy nồng độ các ion là : a 0. d 0    1 10/ Cho dung dịch A có các ion sau : Cu2+ : a mol .5 d Kết quả khác .4 mol . 0.4 +0.c MgCO3 Mg2+ +CO32-. 0. 7/ Phương trình điện ly nào dưới đây diễn tả đúng sự điện ly biết rằng chúng là chất ít tan: a Fe(OH)3 Fe(OH)2+ +OH-. 0.Biết trong dung dịch A có chứa các ion sau :Ba2+ .15M . Cl.25 M .7 mol .2 +0. Fe(OH)2+ Fe(OH)2+ +OH.48Mb 0.4.75 b a= (0.: 0. d NaCl Na+ + Cl.

BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.a S2. 0.0996M b 0. c S2.04 M . HS-. 20/ NaF là chất điện li mạnh .06 .125M .0999 M c 0.4M .0.. 0.35M d 2.0. nồng độ các chất được sắp xếp theo trật tự nào sau đây thì đúng : a H2S] > [H+] >[HS-] >[S2-] b S2-] > [H+] >[HS-] >[H2S] c S2-] > [H2S>[HS-] >[H+] d S2-] > [H+] >[H2S] >[HS-]. 0.. d H2S .0001M .02 . 0.0002M .097 M d 0.125M .0565M.25M d 0.0.2M là : a 0.05625M..5625M. b 0.5M c 2. 0.14 ) là : a 2.0. Vậy nồng độ [H+] và [H2SO4] là : a 0.15M 16/ Trộn 150 ml dung dịch CaCl2 0. b Chủ yếu là S2.0.15M với 250 ml dung dịch FeCl3 0. 0.2M c 0.09 19/ Dung dịch Axit H2S .8 M.06 b 0.0.2% .02 . 0. HS-.25M 18/ Số mol của các ion có trong 150ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.15M .85M b 2. 14/ Cho dung dich CH3COOH 0. ion H+ có nồng độ lớn nhất .4875 M c 0.475 M 17/ Nồng độ các ion có trong dung dịch KOH14 % ( D= 1.4875 M. các ion H+ và S2. HS-.04 . H2S . 0.45 M b 0. 0.4M . 0.06 d 0..4M .0. H2S .2 có độ điện li là 0.0980M 15/ Trong dung dịch Axit sunfuric có [SO42-] = 0. HF là chất điện ly yếu vậy bằng phương pháp thực nghiệm nào dưới đây để chứng minh đều đó : a So sánh độ tan của hai dung trên cùng nồng độ.Vậy nồng độ các chất trong dung dịch là : a 0.0004 .2 M Vậy nồng độ các ion trong dung dịch là : a 0.0. H+ . H+ .125M .0.0002M . d 0.03 c 0.2M.05625M. H+ . 0. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 3 .

a chất điện ly . không có cực c chất không điện ly . Al(OH)2+ AlOH2+ +OH-... . 23/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước . c CH3COOH CH3COO.KPO42K+ + PO43-. .(5).(2). cộng hoá trị có cực .. b So sánh độ hằng số Kcb của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l. cốc 2 có dung dịch màu lam. chất không điện ly . K2PO4KPO42. sự điện ly ...... M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 4 ... cộng hoá trị có cực .. 22/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là . b FeS Fe2+ +S2-. ion .chất không điện ly .. không có cực. sự điện ly . Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là . sự điện ly .+K+ ..hoặc liên kết . Liên kết hoá học trong chất không điện li là .chất không điện ly . ion . không có cực b chất điện ly ..Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là ... c So sánh độ dẫn điện của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l d So sánh độ điện ly  của hai dung dịch trên có cùng nồng độ mol/l.(1)... ion .hoặc .(4).+ H+. chất điện ly .. d K3PO4 K+ +K2PO4. . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. ion . 21/ Phương trình điện li nào sau đây đúng : a Al(OH)3 Al(OH)2+ + OH.Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu nâu .....(7)..... sự điện ly .(6) . cộng hoá trị d chất điện ly ..(3) . Liên kết hoá học trong chất điện ly là ... AlOH2+ Al3+ +OH-.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347... cộng hoá trị có cực . cốc 1 không dẫn điện .

24/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) . k thay đổi đổic M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 5 . c (1) .b. b Cốc 1 có dung dịch màu nâu .9 gam chất rắn. và d mol NO3. cốc 1 không dẫn điện . c=0.01 .005 c 2a+2b . b mol Mg2+ . Biểu thức liên hệ giữa các số a. Cl.. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. y lần lượt là: a 0.(2) dẫn điện do có sự điện ly.(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện. (2) : Rượu Etylic . 0.01 d c+d-2a-2b= 0 b= 0. d Cốc 1 có dung dịch màu lam . b= 0. d (1) không dẫn điện .1mol . SO42.d và giá trị của b khi a =0.2 .01.25 d 0. k thay đổi. cốc 2 có dung dịch màu nâu.03 là a 2a+2b-c-d =0 . Vậy các giá trị của x . b=0.015 b 2a+ 2b = c+d . dung dịch HCl trong nước (2). d= 0. cốc 2 có dung dịch màu lam.15.3 27/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl .15 c 0. cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. (3) : axit axetic . 0. c mol Cl. Al3+ : 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.c.2 b 0.c-d=0 .( x mol ) . 0.02 26/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0. k không  không đổi . b= 0.. Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp . cốc 1 . b  không đổi . đều có nồng độ mol/l là 0. 0. b (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly . cốc 2 có dung dịch màu nâu. 25/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ . cốc 1 không dẫn điện .1M . c Cốc 1 có dung dịch màu lam . (4) : Kalisunfat .( y mol ) . cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly.Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 1>2>3>4 b 4>1>3>2 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 28/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  thay đổi .(2) dẫn điện do có sự điện ly.(2) dẫn điện do có sự điện ly.1 .3 . Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46.2 mol .

5H2O.. Những kết luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6.[HNO2]0 = 0. d Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ 34/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit . 10-19 phân tử HNO2 và 3.6% ( D= 1g/ml) .Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước . k không đổi 29/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  thay đổi .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.60. 31/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5.(1) . a  = 3% . k không đổi. [HNO2]0 = 0.09l/l 32/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0. c [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH.64.10 mol/l d  = 5% . b  không đổi . k không đổi. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 6 .1 mol/l c  =6% . b  = 6% . a (1) nước là axit . b (2) nước là axit . (3) nước là chât oxy hoá.  =1. (2) nước là trung tính. d  thay đổi . CuSO4 + 5H2O CuSO4. k thay đổi.10 mol/l.1023. bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl.0% . a 10-4 mol/l b 10-3 mol/l c 10-2 mol/l d 10-1 mol/l 33/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b C%HCOOH > C% CH3COOH. k thay đổi. 30/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a giảm b thay đổi c không đổi d tăng. c  không đổi .(3) .. [HNO2]0 = 0. d  thay đổi .00.1018 ion NO2.[HNO2]0 = 0. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH.

c (3) nước là bazơ (4) nước là axit.10-4 c 7. K2SO4 d Na2SO4 .1. NaCl 0. b 1.01mol 40/ Tích số tan của nước sẽ tăng lên khi tăng : a áp suất b [H+] c Nhiệt độ d [OH-] M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A 41/ pH của dung dịch CH3COOH 0.15 mol d 0.10-3 (mol/l) c 1.Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a NaCl hoặc K2SO4 .0 lít dung dịch axit HF có 4.18 mol. K3PO4 0.4. Tính K của axit flohidric :( Bài này chú ý) a -4 a 6.Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl . 35/ Trong 2.10-3 (mol/l) d 1.1M .12 mol . c NaCl .hoặc NaCl .1M .1M phải : a <1 b> 1 c =1. K2SO4) a 0. b Na2SO4 .09 mol .10-4 (mol/l) 37/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0.05M . 0. KCl .5 .10-4 36/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1.10M.18 mol c 0.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.5M .69.3M.10-2 (mol/l) .5M . c 0. d (1) : Nước là Bazơ.92. 0.78.25. 0.96. 0.10 b 6.05. K2SO4 39/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0. 0.. b 0125 mol .15 . d >1 nhưng < 7 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 7 .05M . d 6.3. NaCl 0. 0. Biết  = 8% . 0. 0. KCl 0. KCl 0.475.01mol.10-5 . (3) nước là axit.2 d 0.6 .0 gam HF nguyên chất .2 38/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0. KCl . a 1. Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0. Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0.1M .10-5 .15.25 b 0.

2M.10-14 .12. Tính pH của nước tinh khiết ở 370C. Trong y học giá trị của K được lấy làm chuẩn ở nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C hay 3100K vì vậy tích số tan của nước là Kw370c = 2. Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 8 . d [H2SO4] =0.35 a 3. a 5. [OH-]= 10-2 mol/l.34 d 3.45 47/ Khi pha loãng dung dịch axit sunfuric đặc ta thấy độ dẫn điện của dung dịch tăng dần lên sau đó giảm dần là do :Biết axit sunfuric có K1 =  .54 c 5. 46/ Cho m gam Na vào B Vậy m có giá trị r : là M b 4.5 lít dung dịch có pH = 13 .092 % có khối lượng riêng D=1. Sự điện ly của axit được chấp nhận là hoàn toàn Vậy nồng độ mol/l của H2SO4 và [OH-] là : a [H2SO4] =0.2M. c [H2SO4] =0. [OH-]= 10-12 mol/l.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. [OH-]= 10-2 mol/l.10-14.1M.1M . Ù nước ta thu được 1. [OH-]= 10-12 mol/l. 44/ Một dung dịch axit fomic 0. 42/ 10ml dung dịch HCl có pH= 3 thêm vào đó Vml nước cất thì thu được dung dịch có pH = 4 .5 . pH của dung dịch là : a2 b 1.hay 2980K .8 d 7.56 b7 c 6. c4 d3 45/ Trong hoá học nhiệt độ chuẩn được chọn trong phòng thí nghiệm là 250C . b [H2SO4] =0. Vậy V là : a 90ml b 110ml c 100ml d 50ml 43/ Một dung dịch axit sunfuric có pH=2 . K2 =10-2 ở điều kiện đang xét : I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A   5% .vì vậy tích số tan của nước Kw 250c = 1.

B r 49/ Cho dung dịch Axit HA 0.10 . c Ban đầu do  giảm khi pha loãng . khi sự điện li xảy ra một phần thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . b pHHA > pHHX. c [H+]HA > [H+]HX 50/ Cho dung dịch HCl 0.1M có K= 1. Zn IT là kim laọi tác dụng Ù được với cả axit và bazơ.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. nếu M thêm và dung dịch muối Natri axetat thì phản ứng xảy ra : B vơi axit vừa phản ứng với a Phản ứng chậm lại do Zn vùă phản ứng T muối axetat P H b Phản ứng chậm lại do [H ] giảm xuống vì CH COO + T H CH COOH M c Phản ứng rất nhanh vì muối axetat là chất xúc tác vừa tác dụng với  axit . ba zơ d Phản ứng nhanh hơn vì Natri axetat là chất có mối trường bazơ . tiếp tục pha loãng dung dịch dẫn điện mạnh hơn b Ban đầu do  =1 khi pha loãng . tiếp tục pha loãng thì nồng độ ion giảm xuống độ dẫn điện giảm . dung dịch axit HX 0. Kết luận nào sau đây sai về hai dung dịch trên: + + 3 3 -4 -5 L K A K A a pHHA < pHHX. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion tăng thêm nữa .nồng độ các ion trong dung dịch giảm . d Tính axit của HA > HX. khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . dung dịch HCl 0.10 .1M có pH1 .01M có pH2 vậy kết luận nào sau đây sai: Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 9 . khi sự điện li xảy ra hoàn toàn thì nồng độ ion không tăng thêm nữa . tiếp tục pha loãng mọi chất điện ly đều như vậy. tiếp tục pha loãng sự dẫn điện kém đi d Ban đầu do  tăng khi pha loãng . a Ban đầu do  không khi pha loãng .1M M có K= 4.nồng độ các ion trong dung dịch tăng .nồng độ các ion trong dung dịch tăng .nồng độ các ion trong dung dịch tăng . -D T 48/ Viên kẽm đang tác dụng với dung dịch axit sun furic loãng .

00 .55 a 12.10 .5M .10-4 57/ Dung dịch axit fomic 0.66.46% d 14.48 b 12.3 P H 54/ Đimetyl amin : (C H ) NH .70 7 BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347.10 d 1. d pH1 =1 < pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2. 2.1 d 2. CH COONa .9 .275. 1.Tính pH của dung dịch có Đimetylamin 1.7 d 2.10 .67. c 1.2 b 1.34.145. c pH1 =1 > pH2= 2 nên nồng độ [OH-]1 < [OH-]2. NH Cl . b 2.25 b  pH =0 c  pH >0 d  pH<0 -5 -2 -4 a Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 10 .01M .45 I T0. B KCl NaHSO T a 3.007M có pH=3 .56 Â d 12.007M có pH=3 .001mol HCl và 1 lít dung dịch axit fomic thì  pH của dung dịch là : a  pH = -0. 1. -D 53/ Cho các dung dich sau dung dịch nào sốT dung dịch có pH > 7 và số dung dịch có pH lần lượt là: Na CO .54% b 14.28% c 14.55% r M 56/ Dung dịch axit fomic 0.M .4 c 4.Tk = 5.00 c 2.15.a pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 < [H+]2.00 1. M c 12.Vậy 55/ Dung dịch axit fomic Ù B a 14. b pH1 =1 <pH2= 2 nên nồng độ [H+]1 >[H+]2.01M có pH lần lượt là : a 1. 51/ Cho dung dịch CH3COOH0.00 .10 b 0. Khi thêm 0. dung dịch HCl 0.1M có pH2 vậy kết luận nào sau đây đúng: a pH1 =pH2 b pH2-pH1 =1 c pH1< pH2 d pH1 > pH2 52/ dung dịch HCl 0.007M có pH=3 . dung dịch H2SO4 0.1M có pH1 .Vậy K = ? 2 3 3 4 4 -4 2 5 2 b L K A K A  ? a 1.

H2O . b Na2SO4 c HCO3. Al3+ . Na2CO3 b ... CH3COONH4. Cu(OH)2 ..Cu(OH)2 . b Na2SO4 c AlO2. Al2O3 .. CH3COONH4. Na2CO3. AlO2. Na2SO4 . Be(OH)2 . 61/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. NH4Cl . H2O . AlO2. HSO4. Chất và ion có tính lưỡng tính là : a AlO2. Cu(OH)2 . Na2CO3 . Be(OH)2 . ZnO . CH3COONH4. Na2CO3.. Al2O3 . AlO2. NH4Cl . CH3COONH4. Be(OH)2 .. NH4Cl . H2O . Be(OH)2 . H2O .. Al3+ 60/ Cho các chất và các ion sau : HCO3. d HSO4. Al3+ .. Na2CO3 . Al2O3 .. Na2SO4 . Na2CO3. ZnO .. Cu(OH)2 . NH4Cl .. Al3+. Al3+. Al2O3 . HSO4.. AlO2. H2O . ZnO . HSO4. H2O . Be(OH)2 .. Cu(OH)2 . Chất và ion có tính bazơ : a HCO3. Al3+ . Na2SO4 . Na2CO3. Chất và ion có tính axit : a Cu(OH)2 . 59/ Cho các chất và các ion sau : HCO3.. Al2O3 . ZnO .... CH3COONH4.. c Na2SO4 d HCO3.HSO4. CH3COONH4 . Al3+ . Al3+ d HCO3. NH4Cl . Al2O3 .. d Cu(OH)2 . Al2O3 . M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 11 . Be(OH)2 . H2O . NH4Cl .. CH3COONH4.. b HSO4. H2O . Chất và ion có tính trung tính là: : a AlO2. NH4Cl . Be(OH)2 .. AlO2. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. NH4Cl . HSO4.. Na2SO4 .. Na2CO3 .58/ Cho các chất và các ion sau : HCO3.Na2SO4 c Cu(OH)2 . Be(OH)2 . Al2O3 . CH3COONH4 .HSO4.

X = AlCl .X . d7 69/ Dung dịch AlCl3 có pH =? a8 b 12 c 3. X 67/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . Y5 = NaCl . X = CH COONa .X . X = AlCl . X = CH COONa . Y = NaCl . X = CH COONa Ù B aX bX dX r CO có pH= ? c X 68/ Dung dịch Na M 2 3 4 4 5 2 5 2 4 1 4 3 5 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2. Y4 = NaHSO4 .Dung dịch có pH =7 = FeSO . X . Y5 = NaCl . X d X .25 d9 70/ Dung dịch NaHCO3 là chất lưỡng tính nên pH = ? a4 b6 c9 d7 2 3 Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 12 .X . 63/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat . bX X . Dung có pH > 7 là : a Y1 . b Y5 c Y2 d Y1 1 2 3 K .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. Y3 = Na2CO3 . 65/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = -D . X T P 66/ Cho dung dịch có chứa các chất sau : X = NaCl . 4 3 1. 62/ Cho các dung dịch sau : Y1= Natriaxetat .Dung dịch có pH < M 7: B aX X . Dung có pH = 7 là : a Y4. Y c Y . 3 7 3 6 5 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 2 4 2. Y4. X NaCl T = FeSO . cX X .Y4 c Y2 .Y = 64/ Cho các dung dịch sau : Y = Natriaxetat . 4 3 1. d X . X = NH T >7: aX .Y dY . Y4 = NaHSO4 . X = Na CO . 3 3 4 6 1 2 2 3 3 4 4 3 5 4 6 3 4 1 3 2 a6 b1 c 12.Y2= Amoniclorua . X H Cl . Y bY .Y = Amoniclorua A L Na CO . Y = NaHSO . X = Na CO . X b X X ÂM .Y2= Amoniclorua . X = AlCl .X . X = Na CO . X I T . Dung có pH < 7K : là A aY .Dung dịch có pH = FeSO . Y . Y3 b Y1. Y3 d Y3 . Y3 = Na2CO3 . X = NH Cl . X = NH Cl . X c X .

d có màu hồng . không màu. màu đỏ d có màu hồng . màu xanh c không thay đổi . không màu. màu xanh e có màu hồng . không màu 73/ Dung dịch Na2CO3 có phản ứng bazơ vì : a Na+ +OHNaOH.+H2O 2H+ +CO32-.+H2O HCO3. 71/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu xanh . màu xanh b có màu hồng .AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl b AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . Na2SO3 có pH=7. g có màu xanh .BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. màu xanh c có màu hồng . b có màu hồng . d CO32.+OH74/ Dung dịch AlCl3 có môi trường axit vì có quá trình: a AlCl3 + H2O AlOHCl22++HCl . không màu f có màu xanh .+H2O HCO3. NaHSO4 . K2CO3 .+OHc CO32. Al(OH)2Cl+ + H2O Al(OH)3 +HCl c AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl d AlCl3 + 3H2O Al3+ +3HCl 75/ Trong các câu sau câu nào sai: a Dung dịch Na2SO4. CH3NH3Cl có pH < 7 M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 13 . b CO32. không màu 72/ Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch Na2CO3 thì hiện tượng xảy ra là : a có màu hồng . màu đỏ.AlOHCl22+ +H2O Al(OH)2Cl+ + HCl . b Dung dịch FeSO4. không màu.**1/00034 Cho dung dịch Phenolphtalein và quỳ tìm lần lượt vào dung dịch AlCl3 thì hiện tượng xảy ra là : h có màu hồng .

Cl. CH3NH3+.. Na+.. OH. d Dung dịch Na2SO4. NO3-. M r Ù B I M Â T - H T T P M B -D T L K A K A Biên soạn trên phần mềm Emp-Test của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân TpHCM 14 . KHS . K+. b NH4+.BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT & NÂNG CAO PHẦN SỰ ĐIỆN LY-ACID-BAZ-pH Biên soạn & hướng dẫn giải : Thầy Bùi Tâm – THPT Buôn Ma ThuộtCell-phone: 0914041165-Home phone: 220347. c Fe3+ . OH. Na2SO3 có pH>7 76/ Các ion nào trong tập hợp sau tôn tại đồng thời trong cùng một dung dịch: a Na+. Cl-.>7 . NaOH có pH . HCO3-. d Cu2+. Fe3+. Ca2+. OH. Al3+.NO3. c Dung dịch NaHCO3 .... NO3-. K2CO3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful