Az eredeti mű címe: The PhotoReading Whole Mind System írója: Paul R. Scheele, M.A. Copyright © 1993 by Learning Strategies Corporation, Minneapolis, Minnesota, U.S.A. A „PhotoReading" (fotóolvasás) és a „Paraliminal" (paraliminális) kifejezések a Learning Srategies Corporation (Tanulási Stratégiák Részvénytársaság) védjegyzett termékei Fordította: Miklósfalvi Mária Lektorálta: dr. Doniján László Magyarországi kiadásra jogosult és a könyv kiadója: dr. Dómján László AGYKONTROLL Tel.: 488-0118 Nyomdai előkészítés: AMICUS KFT. Tel.: 115-3897 ISBN 963 7959 19 X © dr. Dómján László, 1995. Hungarian translation Minden jog fenntartva Készült az IMI Print Kft. nyomdájában, Nyíregyházán Felelős vezető: Nagy Imréné Az 1996. évi CXXVI. törvény lehetővé tette, hogy a magánsze­ mélyek jövedelemadójuk 1%-át a törvényben meghatározott, közcélú felhasználásra fordíthassák. Ha úgy érzi, hogy segíteni akar, hogy minél több, nehéz anyagi helyzetben élő is megta­ nulhasson hatékonyan segíteni önmagán, támogassa az Agykontroll-alapítványt! Adószáma: 18002605-1-41. A támogatást minden érintett nevében előre is köszönjük.

A könyvben megmagyarázott készségeket teljes mértékben megérthe­ ted. a fejezetcíme­ ket és alcímeket! Lapozd át másodszor is a könyvet. szint) . folytasd a 2. ami azt jelenti. ha újabb. szint) . Először is lapozd végig az egész könyvet. (•) 3 . szinttel! T o v á b b i 30 p e r c (2. és ke­ resd a bicikliző Einstein-karikatúrákat! Olvasd el a biciklizős rajzok melletti bekezdést! Ha több időd is van. ponttal jelzett szöveget érdemes elolvasni. olvasd el a tartalomjegyzéket.Hogyan olvassuk ezt a könyvet? Különlegesen tervezett könyvet tartasz a kezedben. mit olvastál korábban. amit a lenleg rendelkezésedre álló időtől függően a következő módon olvashatsz el könnyen. ott az összes ott lévő be­ kezdést olvasd el! Időnként egy-egy kép alatt a következő megjegy­ zést találhatod: „Olvasd el a pontokat!". maximum 90 percnyi időt fordítasz rá. szint) . és olvasd el a képek melletti bekezdést! T o v á b b i 4 5 . Lapozd át ismét a könyvet! Ezúttal Einstein kocogós képeit keresd. amikor átnézted a címeket és alcímeket! Ahol a kis képeket vonal köti össze. Még egyszer lapozd át a könyvet! Most azokat a rajzokat keresd. hogy az ott következő. hogy vitaképessé válsz bennük.Újabb 30 perc alatt megért­ heted a könyv fő fogalmait annyira. 25 p e r c (1.Mindössze 25 perc alatt megis­ merkedhetsz a könyv lényegével.9 0 p e r c (3. amiken Einstein feje fölött egy világító villany­ körte látható! Olvasd el a mellettük lévő szakaszt! A ka­ rikatúrák keresése közben emlékezz vissza.

Ne engedj a kísértésnek. hogy szeretnéd az első alkalommal szóról szóra végigol­ vasni. ha többször lapozod át a könyvet. Lehet. Az se baj. ha már a könyv első átnézésekor el akarnád olvasni az összes karikatúra melletti bekezdést! Magasabb szintű megértésre teszel szert. hogy minél több hasz­ nod legyen a rájuk fordított energiából. A lényeg. hogy élvezd az olvasást! . Különböző szinteket választhatsz ehhez a könyv­ höz és elkövetkezendő olvasmányaidhoz.

6. Hogyan tegyük a villámolvasást mindennapi életünk ré­ szévé? 9.Tartalomjegyzék Hogyan olvassuk ezt a könyvet? • A magyar kiadó és lektor előszava • Előszó • Köszönetnyilvánítás Növeld Első rész: választási lehetőségeid számát! 15 25 elmével" 41 51 59 75 92 Harmadik rész: és integráld új képességedet? 1. Hogyan osszuk meg az információt csoportos aktiválással? 10. Régi vagy új olvasási szokások? Második rész: Tanuld meg a „villámolvasás teljes módszert! 3. Használd a szintopikus olvasást élethossznyi felfedezőutadon! 12. Hogyan gazdagítsd villámolvasási tapasztalatodat? 11. 5.. 4. Kérdések és válaszok a kezdő villámolvasók számára 13. Mi a villámolvasás titka? Gyors útmutató • Bibliográfia • A szerzőről 101 . 7.110 117 128 138 155 . A villámolvasás eredete 2. Felkészülés Előzetes áttekintés Fotóolvasás Aktiválás Sebesolvasás Hogyan fejleszd 8.

és ennek kapcsán na­ ponta tapasztalom meg elménk elképesztő lehetőségeit. Mátyás király-történetek). 115 Budapest 1389 címre írva kaphat. mert így — főleg a sok direkt instruk­ ció miatt . bánjunk csínján a lehetetlen szóval! Ha ükapámnak például azt mondtam volna. Az eredeti könyv címe szó szerinti fordításban: „Fotóolvasás teljes elmével". minden bi­ zonnyal lehetetlent kiáltott volna ő is. Magyarországon egyelőre nem zajlik még villámolvasás-kurzus. vagy levélben a Pf. (Agykontrolltanfolyamról információt a budapesti 176-4812 telefon­ számon. Megjegyzem. ám a Silva-féle Agykontrolltanfolyam elvégzése és e könyv együttesen lényegében pótolni tudja azt.) A magyar fordítás eredetileg magázó hangnemben készült. hosszas töprengés után. Hadd javasoljam mégis. hiszen régen még a királyokat is tegeztek (lásd pl. A lektorálás végeztével. Egyrészt. sőt hétköznapivá tették a különböző földrészeken élők közti kommunikációt.A magyar kiadó és lektor előszava Valóban lehetséges lenne másodpercenként egyoldalas sebes­ séggel olvasni? N e m abszurd állítás ez? „Lehetetlen!" . A technika vívmányai azóta mégis lehetővé. másrészt mert a ma­ gyar nyelv eredetileg eleve csak a tegezést ismerte. hogy magyarországi otthonából beszélgethet majd Ausztráliában élő barátjával. sőt még az arcát is láthatja közben. ahogy azt az Agykontrolltiinfolyamot végzett olvasók bizonyára többször észreveszik majd a könyv olvasása során. végül mégis tegező fórmába írtam át.kiáltanánk józan eszünkre hallgatva. én mégis inkább a „Villámolvasás teljes elmével" 7 . A könyv szer­ zője.gördülékenyebbé válik a szöveg. Ötödik éve tanítom és használom a Silva-féle Agykontroll elne­ vezésű stresszkezelő és elmefejlesztő módszert. Paul Scheele is kijárta ezt a kurzust.

hanem arra is. tel­ jes elmével történő tanulás és tanítás nemzetközileg is ismert és nagyrabecsült hazai úttörőjének. Másrészt. s ez egyik vesszőparipám. hogy mi­ ként lehet igazán hatékonyan. A könyv legnagyobb tanulsága talán mégis az. s erre a részünkre mindig bátran ráhagyatkozhatunk. közvetlen tudatos irányítás nélkül működő ré­ szét értjük. dr. Paul Scheele ritkán használja eredetileg a „tudatalatti" szót. Ez alatt elménknek tehát azt az automatikusan. Hiszen nem „csupán" a korábban elképzelhetetlen sebességű olva­ sásra tanít meg. Izgatott örömmel adom ki a Villámolvasás könyvet. hogy mindannyiunk mélyében — ha tetszik tudatalattijában — csodálatos képességű bölcs lakik. a kétagyféltekés. ami — meglátjuk majd — döbbenetes képességekkel ren­ delkezik.címet választottam. mert olyan remekmű ez. ami gyökeresen megváltoztathatja életünket. helyette többnyire a „tudatostól eltérő elme" vagy a „belső tudatosság"kifejezést választotta. Köszönetet mondok Jónai Hava Évának. az újfajta olvasás folyamatának egyik lépését eleve fotóolva­ sásnak nevezte el a szerző. és ez fontosabb in­ dok. gyorsan és élvezetesen tanulni. hogy felhívta figyelmemet az új módszer létezésére. A gördülékenység érdekében és a magyar nyelvben elterjedt szóhasználat miatt én mégis több helyen a „tudatalatti" szóra cseréltem ezt ki. így a magyar szövegben tisztábban elkü­ lönül a két fogalom. Domján László 8 . Egyrészt a fotóolvasás cím kapcsán szondázó kérdezősködésem szerint sokaknak valami fényképezéssel kapcso­ latos szakkönyv gondolata sejlett föl.

Előszó

Örömmel üdvözlöm a ma elérhető legforradalmibb olvasó­ program olvasóit. A villámolvasás több mint egyszerű gyorsolvasás. Különleges tanulási élmény, amivel kihasználhatod szellemi képes­ ségeid végtelen forrását, feltérképezheted és kitágíthatod lehetősé­ geidet. Olyan korban élünk, amelyben túl kevés az idő, és túl sok az információ. Ha meg akarunk birkózni ezzel a helyzettel, új készsé­ gekre van szükségünk, hogy feldolgozzuk az adott ismeretanyagot, és tanuljunk belőle. A villámolvasás arról szól, hogy miként hasz­ náljuk az emberiség által ismert legjobb információfeldolgozó esz­ közt: az emberi elmét. A könyv segítségével olyan technikákat ismerhetsz meg, ame­ lyekkel elméd teljes erejét kihasználhatod. A villámolvasás nem egyszerűen arra tanít meg, hogy hogyan olvass gyorsabban, hanem a korábbinál sokszorosan gyorsabb tanulásra is. Az új módszer fotóolvasás elnevezésű résztechnikája révén megtapasztalod majd azt, ami most talán még lehetetlenségnek hangzik: az írott oldalt „mentálisan lefényképezed", a képet egye­ nesen a tudatalattidba küldve. O t t az információ összekapcsolódik korábbi ismereteiddel. A „villámolvasás teljes elmével" módszer segítségével különle­ ges kommunikációt alakíthatsz ki tudatalattiddal. A szisztéma túl­ lép tudatos elménk korlátozott kapacitásán, segítségével felfedez­ hetjük rendkívüli szellemi képességeinket. Az E l s ő r é s z b e n áttekintést kapsz a „villámolvasás teljes el­ mével" módszerről, és azokról az új lehetőségekről, amelyek mos­ tantól rendelkezésedre állnak. A M á s o d i k r é s z lépésről lépésre megtanít a villámolvasásra. A H a r m a d i k r é s z segítségével integrálhatod új ismereteidet 9

és készségeidet, hogy sikeresen használhasd majd azokat a minden­ napi életben. Az új szisztéma az információtúláradás fölötti győzelmet je­ lenti szerte a világon a villámolvasás-tanfolyamot eddig elvégzett több ezer ember számára. A módszer könnyen olvasható formában szerkesztett, részletes magyarázatát tartod most kezedben.

Köszönetnyilvánítás

A villámolvasás drámai gyorsasággal bontakozott ki az utóbbi években. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek szerepük volt ebben a fejlődésben. A listámon elsőként üzleti part­ nereim szerepelnek, P e t e B i s s o n e t t e és Bili E r i c k s o n , akik se­ gítségével a Learning Strategies Corporation (Tanulási Stratégiák Részvénytársaság) olyan hellyé vált, ahol az emberi teljesítmény­ nek ez a figyelemreméltó módszere kibontakozhatott. Patrícia D a n i e l s o n , az Accelerated Learning Institute of New England (a New England-i Gyorstanulás Intézet) elnöke el­ sők között iratkozott be a villámolvasás-kurzusra 1986-ban. Ha­ marosan első villámolvasás-oktatónk lett Minnesotán kívül, és az­ óta is ilyen tanfolyamokat vezet. Patricia szorosan együttműködött velem a villámolvasás továbbfejlesztésén. Világszerte számos közle­ ménye jelent meg a villámolvasásról. Különösen nagyraértékelem, hogy a teljes elmével történő villámolvasás módszerébe integrálta a szintopikus olvasást, s hogy jelentős erőfeszítéseket tett a tanfolya­ mi oktatás hatékonyságának biztosítása érdekében. Külön szeretnék köszönetet mondani azoknak a tehetséges és élcselméjű m u n k a t á r s a k n a k , akik közreműködtek a villámolva­ sás kifejlesztésében, köztük Péter Kline-nak, James B. Ericksonnak, I ynette Ayresnek, Jean-Damien Valance-nek, valamint Eric Siegristnek, Jerry Welliknek, Dalé Shustermannek és Charlotte Wardnak. A kiképzett v i l l á m o l v a s á s - o k t a t ó k a tanárok ritka cso­ portját alkotják. Jelentős hatást gyakorolnak a villámolvasásra azál­ tal, hogy kreatívan földerítik a tanfolyamokon feltáruló új lehető­ ségeket. Köszönet mindannyiuknak. Legfontosabb szerepük maguknak a villámolvasó tanulók­ n a k van, akiknek meglátásai és sikerei felbecsülhetetlen mérték­ ben járulnak hozzá a villámolvasás folyamatos fejlődéséhez. 11

Az ilyen emberek valósítják meg a villámolvasáshoz hasonló nagy áttöréseket. Nél­ külük ez a rendkívüli program most egy polcon porosodna. hogy a villámolvasásról szóló. aminek a segítségével szin­ te minden vágyadat elérheted. hogy felismerted magadban az erőt. t á m o g a ­ t ó k é s a m a r k e t i n g f e l a d a t o t v é g z ő m u n k a t á r s a k . több év alatt összegyűlt írásokat szintetizáljuk. k e d v e s olva­ s ó . s elkészüljön ennek a könyvnek az első kézirata. D o u g Toft volt segítségemre abban. . Köszönet Doug kezdeti útmu­ tatásáért. ami lehetővé teszi.Szintén köszönetet érdemelnek a s z p o n z o r o k . hogy az átlagos olvasó két este alatt el tudja olvasni ezt a könyvet. Végül köszönetet szeretnék mondani N e k e d .

Első rész: Növeld választási lehetőségeid számát! .

hogy valóban lehetséges ilyen szellemi teljesítmény.. Tények sora bizonyítja. hogyan is alakult kapcsolatom az olvasással. Gyerekkoromban tanulási szenvedélyem mindenütt megmu­ tatkozott. fejezet A villámolvasás eredete A percenkénti 25. hogy lehetséges-e egyáltalán a villám­ olvasás. N e m az a kérdés tehát. hogy megalkottam a villámolvasás (angolul PhotoReading azaz fotóolvasás) kifejezést. Me­ chanikát biciklik szétszereléséből.1. Ez alól csupán az osztályterem jelentette a kivételt. hogy veled is megismertessük azt. a katonai kiképzéstől és harcművészetektől kezdve az ősi vallási hagyományokig.. és itt az idő. és ezt a módszert sokféle. vagy bármi egyéb iromány olvasásakor? A neurolingvisztikus programozással* és a gyorstanulással kapcsolatban szerzett ismereteim lehetővé tették. A következő történet azt meséli el. Noha ez a lehetőség döbbenetes újdonság­ nak hangzik. hogy hogyan tanítsuk meg a villám­ olvasást bárkinek. újságok. folyóiratok. hogy alkalmazni tudjuk jelentések. a jelenség valójában már több száz évvel azelőtt is lé­ tezett. vál­ tozatos területen használják és használták.000 szavas villámolvasás azt jelenti. elektronikát a kidobott rádiók *A hatékony elmeműködést vizsgáló és oktató módszer 15 . Hogyan vigyük át ezt a természetes képességet a mindennapjainkba. hogy megbirkóz­ zam ezzel a feladattal. aki meg akarja azt tanulni. hogy három percnél is rövidebb idő alatt le tudnád „mentálisan fény­ képezni" ezt a könyvet. könyvek. Ma már a villámolvasást világszerte oktat­ juk. Az igazi nagy kérdés az.

arra kell koncentrálnom. Hét évvel azután. Tudtam. ha megtörne a jég. Hét éve dolgoztam szakértő konzultánsként az emberi elme lehetőségeinek fejlesztése területén. és a mondanivaló kritikai elemzése. hogy az iskolában eltöltött tizenhat év után bizony az átlagos olvasási készségszint alatt állok. s a megértés szintje 70%-osnak. menet közben felfogjam az értelmüket. Azt javasoltam neki: „Képzeld el. és most nagyobb sebességet érnél el!" Következő 16 . A logikus megoldás az volt. Úgy tudtam. s e téren abban lettem szakértő. s olvasási készsé­ gem eközben semmit nem javult. hogy miként halogassam az olvasást. legnagyobb meg­ lepetésemre mindig élveztem. A rit­ ka alkalmakat. Eredmé­ nyem percenként 170 szónak bizonyult. hogy szinte sosem olvastam. hogy tudományos fokozattal végeztem a Minnesota-i Egyetemen. és végig kell erőltetnem magam az utolsó szóig. amikor saját kedvemre olvastam.megjavításából tanultam. kipróbáltam egy gyorsolvasástesztet. míg a zenét saját rock együttesem­ ben. Nem kérdőjeleztem meg a helyes olvasásról kialakított elkép­ zelésemet. A vezetés és diplomácia tudományát a játszótereken sajátítottam el. hogy olvasási hatékonyságom végső mércéje a teljes felidézés. Zavartan néztem szembe a ténnyel. hogy elakadtam a kis sebesség­ nél. Azt is hittem. olyanná.000 szó lett percenként. hogy a szöveg első szavától kell elindulnom. amit — hacsak egy mód van rá . zavaróan nehézkes feladattá tették. milyen lenne. Az olvasással kapcsolatos megalázó iskolai élményeim a könyvből való tanulást csigalassúsága. s a hagyományos oktatás számomra még mindig összeegyeztethetetlennek tűnik a valódi tanulással. A helyes olvasásról azt gondoltam. Az egyik órán egy fiatal nő ült mellettem. hogy minden szót helyesen lássak. hogy 1984-ben beiratkoztam egy gyorsolvasás-tanfolyamra. aki arról panaszko­ dott. hogy minél gyorsabban olvasok. 70%-os megértés mellett. annál rosszabbá vá­ lik a megértésem. De az olvasás még így is annyira fá­ radságos munka maradt. Még ma is gyermeki rácsodálkozással vizsgálom a körülöttem lévő világot. és emlékezzek rá­ juk. Öthetes tréning után gyorsolvasási ered­ ményem 5. Ügy éreztem az a gond.kerülni kell.300 sza­ vas sebességnél. hogy tíz hét tanfolyam után elakadt a percenkénti 1.

és az addig el­ érteknél sokkal magasabb megértési százalékkal. hogy tudtam. A látványosnak tűnő változás ellenére a gyorsolvasás nem volt vonzó számomra. Rémületemben azonnal elkezd­ tem hátrahúzni a botkormányt. hogy re­ pülni tudjon. Hasonló kelepcében éreztem magam egyszer egy re­ pülőgép-vezetői tanfolyamon. Két. Az oktatóm láthatóan élvezettel figyelte fejvesztettségemet. és azt mondta. Kődarabként zuhanni kezd­ tünk. hogy a magasságomat meg­ tartsam. és hátrahúztam a botkor­ mányt. mintha landolnék. viszont tovább­ ra is érdekelt az agy írott szavakat felfogó képessége. egyenesen a föld felé. Emlékszem. Három hónappal a kurzus után már nemigen használtam a technikát.000 szó/perces sebességgel olvasta el. Az egyik hiedelem az álta­ lános iskolai oktatás olvasási modelljéből fakadt. az emberi el­ me sokkal fantasztikusabb eredményekre képes. A szárnyak fölött elsüvítő szél így vi­ szont már nem produkált elegendő felhajtóerőt. 17 . A repülőgépem orra hamaro­ san majdnem felfelé mutatott. Ettől a helyzet még rosszabbá vált. s kétségbeesetten igyekeztem a repülő­ gép orrát felfelé irányítani. úgy. mint ahogy leg­ többen hiszik. és nem tartotta fenn a gépet. egymással el­ lentétes hiedelemrendszer tartott fogva. Az ezzel ellenté­ tes hiedelem viszont abból származott. amikor egyszer az oktatóm felvitt 2. Lassan érteni kezdtem. Hamarosan lélekölő rabszolgamunkának érez­ tem. mi a problémám.könyvét már 6. hogy szemgolyóimat a lapra meregessem. Lelassítottam hát a mo­ tort. hogy minimális sebességgel repüljek.500 méter magas­ ra.

hogy fel is fogjam az olvasottakat.Mi volt itt a baj? Miért nem szállhatott a repülőgép? Miköz­ ben egyre nagyobb gyorsasággal zuhantunk a föld felé. amelyekkel megkíséreltem jobban és gyorsabban olvasni. amint egyre határozottabban követelte: . Amint a gép újra repülni kezdett. Szerencsére azonban léteznek csodák. s az olvasás olyan volt.Told előre! Biztos voltam benne. Minden alkalommal. ő azt akarja. hogy még mélyebbre zuhanjunk? Nyilvánvalóan elvesztette az eszét! A gép dugóhúzószerű pörgésbe kezdett. amellyel agyam meg tudja oldani ol­ vasási problémámat. Előre­ nyomta a botkormányt.Menj bele a zu­ hanásba! Nyomd előre a kormányt! Végül lefejtette elfehéredett ujjaimat a markolatról. aki ki­ húzna a zuhanórepülésből? Én igen. azonnal kiegyenesítve a szárnyakat és a fa­ rok emelő részét. Sajnos nem ismertem fel azt a hatalmas erőt és képességet. mi a problémánk. amilyen gyorsan fel tudtam fogni a lapon szereplő szavak értelmét. ha nem értek meg minden szót. Miközben megpróbálom felemelni a gépet a botkormánnyal. de a szívem bizony még jó ideig a torkomban dobogott. mint amikor zuhanórepülésben közeledtem gépemmel a földhöz. H ú ! Hogy mi köze ennek az olvasáshoz? Egész életemben csak olyan gyorsan olvastam. 1984 őszén beiratkoztam egy egyetemi továbbképző tanfo­ lyamra. csak rontottak a helyzeten. s a föld egy felénk ro­ hanó. bárcsak jönne egy tanácsadó. amikor túl gyors voltam ahhoz. A kö­ vetkező évek számos eseménye új irányt hozott számomra. oktatóm nyugodtan csak ennyit mondott: . hogy felnőttkori tanulási és emberi fejlődési módszertant tanuljak. hogyan tud az ember a leghatékonyab18 . Kívántad-e már valaha is. s ismét emelkedni kezdtünk. Stratégiáim. és visszafogtam magam. lassan visszahúzta a kormányrudat. forgó folttá vált. Minden porcikám ellenállt oktatóm paran­ csának. Benne maradtam ebben a kör­ forgásban. Tudni akartam. kudarcot vallok mint olvasó. Attól féltem. és így végre irányíthatóvá vált a masina. félelmi reakció­ ként kezembe vettem az irányítást. hogy fogalma sincs. aminek következtében a szárnynál újra kialakult a repüléshez szükséges légáramlás.

sok kliensünk számára liasznos lehet az ismeret. Erősen motivált az a vágyam is. hogy végezzék el a könyv megértési tesztjét. Ez a tanár bizarr kísérletet ja­ vasolt egyik osztályának. mint amennyit addig az osztály valaha is el­ éri! Véletlen szerencse lett volna csupán? Tanártársai arra gyana­ kodtak. Kiderült. 1985 őszén kutatásokba kezdtem a küszöbalatti percepció* és a tudatelőttes feldolgozás területén. az arizonai Phoenixben. észlelés 19 . hogy talán az oldalak átlapozása olyan ingerként hatott az agyra. Amikor elmondtam neki. amely a látott adatok úgynevezett küszöbalatti (szubliminális) feldolgozását eredményezhette. Egyik ügyfele. Miután fejjel lefelé fordított könyvben visszafelé végiglapoztatta az oldalakat a szemfixáció gyakorlása cél­ jából. a Learning Strategies Corporation (Tanulási Stratégiák Részvénytársaság) ekkor már több mint há­ rom éve működött. csak a hecc kedvéért. amikor ezt a hi­ potézist hallottam. a gyorsolvasást akarta felhasználni a gyorstanulás területén. így váratlanul egy csomagban hullott ölembe a lehetőség. Vállalkozásom. Jelentős kutatási bizonyítékok azt sugallták. Peter Kline csoportjába jártam. Kísérleteket végeztem írott anyagok olvasásával. amit továbbképzésemen szerzek. és hódoljak a tanulás iránti szen­ vedélyemnek. hogy az eredmé­ nyük magasabb volt. ajánlatot tett nekem.ban tanulni. amely képes vizuális információt felvenni anélkül. Körülbelül ugyanebben az időben. aki a gyorsta­ nulás szakértője. hogy az emberi elmében létezik egy tudatelőttes fel­ dolgozó rész. azt az utasítást adta a tanulóknak. A nyomtatott oldal „mentális lefényképezésének" fogalmát elneveztük fotóolvasásnak. hogy érdekel az olvasás forradalmasításának kutatása. és úgy gondoltam. hogy egyúttal saját tanulási készségemet is javítsam. Az egyik órán hallottam egy oktatóról. *érzékelés. hogy tanácsadói munkát végezzek. amelyekben a szemet és a tudatelőttes feldol­ gozást speciális módon használtam. 1985-ben. az IDS/American Expressz cég. hogy a tudatos működést belevonná. megírjam bölcsészdoktori disszertációmat. aki gyorsolvasás-iskolában tanít.

a gyorsolvasás szakszerű stratégiáira. 1986.avagy (magyar verzióban) villámolvasás-tanfolyam. az életet megváltoztató. 20 . A résztvevők már a tanfolyam ideje alatt nagyon jelentős. valóban túl szép. hogy igaz legyen? Meglehet. Ezt kínáljuk fel ma az egész világnak. hogy a tanfo­ lyamot négynapos. A legtöbb végzett hallgatónk bevallása szerint azonban a tanfolyam ennél több területen okoz változást. Hamarosan megszületett a fotóolvasás.000 szó/perces sebességgel elolvastam egy könyvet. Egyik kísérletem részeként visszamentem abba a gyorsolvasás­ iskolába. hogy a Learning Strategies Corporation magánszakiskolaként működjön. amely a gyorstanulási modellre. Miután a villámolvasás módszerével 68. azonnal érezhető eredményekről számoltak be. amelyek növelik az olvasás hatékonyságát.Teljes időmet annak szenteltem. a gördülékeny olvasás. Ha a szokásos olva­ sással. aminek az eredményét a gyorsolvasás-iskola is megerősítette. Intenzív programunknak az a célja. hogy olyan új készségeket fej­ lesszen ki. mint amilyet az iskola erre a célra rendszeresen alkalmazott. Ilyen volt többek között a stressz csökkenése. Attól kezdve villámolvasás-oktatók segítettek. engedélyt adott. Könyveket és teszteket kértem a tanártól. ötöt pedig saját cégem klienseinek. a neurolingvisztikus programozás humán fejlesztő módszereire. május 16-án a Minnesota-i Oktatási Minisz­ térium. ke­ reskedők és bírósági ügyvédek egyre nagyobb sikerei. miután átnézte a villámolvasás-tanfolyam tantervét és üz­ leti tevékenységünket. kiváló eredmények az iskolai tesztekben. és így tovább. Valami jelentős dolog történt. vagy a gyorsolvasással hasonlítjuk össze. az emberi fejlődést elő­ mozdító élménnyé tegyük. 1986 januárjában és februárjában tartottam az első hat kísérleti tanfolyamot: egy kurzust az IDS vállalat embereinek. és a tudatelőttes feldolgozás terén végzett kutatási eredményekre épül. A résztvevők lelkesedésén felbuzdulva kollégáim segítségével nekiláttam a tanterv. amibe korábban jártam. 74%-os megértést produkál­ tam ugyanolyan típusú írásbeli tesztet használva. az oktatási anyagok és a piaci megközelítés csiszolásának. a memória megdöbbentő javulá­ sa. hogy olyan tanfolyamot ter­ vezzek. Túl szép ahhoz. A vil­ lámolvasás azonban mindkettőtől különbözik.

aktiválásból és sebesolva­ sásból. átnézésből. paratudatos és lyen remek lesz. mi­ belső tudat.sok használja hasonló ember személyes és szakmai változásának fogalmak leírására. Ennek ered­ ményeként simán keresztülrepülsz az információkon. Ez a fogalom a Most még csak elképzelni tudod. Útmutatást kapsz arra vonatkozóan.A „villámolvasás teljes elmével" módszer nyilvánvalóan abba az irányba vezet. avagy tudata­ lattiddal. íme néhány példa: 21 . hogy „zuhanáskor bátran nyomd előre a botkor­ mányt". és el akarod érni a célodat. Ha használni akarod ezt a módszert. lehettem tanúja. fotóolvasásból. Tulajdon­ képpen azokat a stratégiákat követi. ahelyett. Az elsajátított egyszerű mentális A könyvben többnyire „tudatostól eltérő elmét" módszert azonnal használni is kezdheted. hogy kontroll nélkül pörögnél. A módszer titka nem a technikákban rejlik. Soké­ felcserélhető. A könyv előzetes áttekintése A „villámolvasás teljes elmével" módszer öt lépésből áll: fel­ készülésből. amit a technikák alkalmazása eredményez. és hogyan lépj kapcsolatba tudatostól eltérő elméddel. A könyv a módszert világos. ha jobban ki tudod majd tudatelőttes kifejezésekkel használni természetes tehetségedet. A módszer egymás után következő lépések sorozatának tűnhet. hanem abban a szemléletváltásban. hogy mi­ ként hidald át tudatos működésed korlátozott feldolgozóképességét. emlegetek.világszer­ szerző a tudatalatti vagy tudattalan kifejezéseket te több ezer résztvevőt tanítottam . a nem hatékony stratégiák alkalmazásával. Néhány ves villámolvasás-tanítás során . és felfedezd saját természetes zsenialitásodat. amelyek szükség­ leteidtől függően bármilyen sorrendben alkalmazhatók. lépésenkénti utasításokkal adja át neked. szem­ be kell szállnod a megszokás kényszerítő erejével. ahol természetes zsenialitásod la­ kozik. A következő oldalakon megvizsgálhatod. amelyeket a nagyon gyakorlott olvasók használnak. ám valójában választási lehetőségek készlete. mik korlátozzák je­ lenlegi képességeidet.

Ennek eredményeként a szokásos félórás könyvtárlátogatásai helyett csak három-öt percet tölt ott. minek ha­ tására drámai módon javult egyetemi szókincstesztjének eredmé­ nye. 7 cm vastag iratköteget kellett elolvas­ nia.I. • Az E. megbeszélések irányításában. • Egy kompjúterszervíz technikusa mindig másodpercek alatt megtalálja a kulcsinformációkat a megfelelő kézikönyvekben. D u p o n t cég szennyvízszakértőjének egy megbeszé­ lésre felkészülésként kb. a 35 perces repülőúton villámolvasta ezeket az úgynevezett OSHA-dokumentumokat. kimagasló iskolai eredmények elérésében.aki nem találta meg e paragrafust — döb­ benten szemlélte az ügyvédnek ezt a mutatványát. Mindössze 15 perces felkészülési idő után ér­ demben tudott tárgyalni a rendszerről. Ez a néhány meglepő példa mégis csupán sejteni engedi a jelentkező előnyöket. • Egy szakíró gyorsan villámolvasta kliensének a szoftverrend­ szerekről szóló kézikönyvét. Az ügyhöz állami szakér­ tőként kirendelt tanú . Klienseink arról is beszámolnak.helye­ sen — azt állította. hogy a hatalmas tör­ vénykönyvekben gyorsan megtalálja a fontos tényeket. hogy kedvtelésből többet olvas­ sanak. Ez olyan szakmai kérdés volt. hogy elolvassa a Közleke­ dési Minisztérium 300 oldalas jogi kézikönyvét. amelyeket frissiben villámol­ vasott. hogy az O S H A nem fogad el három évesnél régebbi vízkezelési adatokat. Azonnal ahhoz a paragrafushoz lapozott a könyvben. • Egy ügyvéd villámolvasást használ. 22 . diploma megszerzésében.• Egy egyetemista többször „fotóolvasta" a szótárt. hogy a villámolvasás segítségükre van jelentések megírásában. A találkozón . ami azokban a szabályokban bújt meg. ami a témával kapcsolatos szövetségi előírásokat tartalmaz­ za. • Egy ügyvédnek 3 percébe került. és abban is. előlépte­ tések elnyerésében. nehéz vizsgák letételében. mielőtt először találkozott volna a ter­ vezőmérnökökkel. Odafelemenet. amely az adott eset megnyeré­ séhez szükséges információt tartalmazta.

A villámolvasás előnyei megváltoz­ tatják életedet. A következő fejezet felkészít az indulásra. a szórakoztató célú olvasásban. hogy hajlan­ dó legyél kísérletezni. mint egy gyerek — amilyen voltál is.A villámolvasás elsajátításának egyetlen feltétele. aki természetéből fakadóan kíváncsi. 23 . Legyél olyan. tapasztalatokat gyűjtő. új elképzeléseket kipróbálni. felfedező. lazítani és ját­ szani. mielőtt az iskolai okta­ tás megbéklyózott volna — . és meglátod. Hatékonyabb leszel az informá­ ciók elolvasásában. ami meglepetéssel és örömmel fog eltölteni. rácsodálkozó. amivel megnövel­ heted személyes és szakmai erődet. feltá­ rul előtted a könnyű olvasás új világa! Az olvasás olyan új energiaforrásoddá válik. így ugyanis felszabadítod minden belső tehetségedet. a tanulásban és az írott anyagok átnézésében.

beszéd közben folyamatosan fordítania is kellett. Elmondta. Azt tapasztalták. ha elő­ ször villámolvassa a forgatókönyvet. Mivel a dolgozatot spanyol nyel­ ven írta. Noha mindkét nyelvet beszéli. és kellemesen érezte magát. mintha már gyakorolták volna a darabot. A tanár ezt írta a dolgozatá­ ra: „Csillagos ötös! Stílusod egyik napról a másikra megjavult. hogy jobban oldja meg a feladatokat. Másnap előadása alatt teljesen folyékonyan. hogy eljátszanak. korábban mindig nehézséget okozott szá­ mára. Egy másik tanuló a dolgozatra felkészülés részeként vil­ lámolvasással olvasott el több könyvet. Előadása előtt egy nappal többször fotóolvasta a spanyol-angol szótárt. hogy így jobban meg is érti az alakított karaktert. csöppnyi zavar vagy elakadás nélkül beszélt. hogy ha így olvassák a kottát egy nappal azelőtt. Mi tör­ tént veled?" Számos zenész számolt be a villámolvasás hasznáról a zenében. . Véleménye szerint a matemati­ kakönyvek fotóolvasása segítette abban. hogy végig nyugodt volt. Egy színésznő sokkal jobban meg tudja jegyezni a szerepét. 24. Egy mexikói pszichológust felkértek.Egy középiskolai tanuló egyetlen szemeszter alatt kettesről négyes­ re javította matematikaosztályzatát. adja elő 20 oldalas kutatási dol­ gozatát egy kaliforniai konferencián. Olyan ér­ zés. ha spanyol nyelvű írást angolul kellett előadnia. akkor sokkal könnyebb az első próba. Azt is állítja.

miféle olvasni­ valókkal szoktál rendszeresen találkozni! Felsorolom a lehetőségeket: • magazinok. amit olvasol? • Mennyire emlékszel arra. amit olvasol? • Mik az erősségeid az olvasásban? • Mit szeretnél leginkább megváltoztatni olvasási módszered­ ben? 25 . • emlékeztető feljegyzések. Válaszolj gyorsan gondolatban a következő kérdésekre: • Mennyire fogod fel. • áruismertetők. • szakmai folyóiratok. • képzési anyagok. versek és novellák. • indítványok. • kézikönyvek. • tájékoztató kézikönyvek. • jelentések. • előírások.2. fejezet Régi vagy új olvasási szokások? Egy pillanatig most képzeld élénken magad elé. • nem regény jellegű könyvek. • újságok. • regények. • levelek.

káosz és csendes remény­ telenség állapotában. jelentés. Es hol van ak­ kor még az. arra emlékezz. Ugyanakkor folyama­ tosan aggaszt. Ismerős ez a forgatókönyv? Te is az általános iskolában tanult olvasási készségeddel próbálsz boldogulni az információ korában? 26 . Hasonló a helyzet otthon is. és tovább éldegélsz a zavar. Izgatottan gondolsz arra.. hogy mégiscsak neki­ ülsz az olvasnivalóknak. ami még a jelenlegi olvasási módszeredre épül! íme az egyik. Inkább jól eldugod egy fi­ ókba. azt mondod magadnak. Néha úgy érzed. újságok és le­ velek halmaza árasztja el a lakást. s az asztalodon egy halom elolvasatlan feljegyzés. Miközben átvergődsz a napi megbeszélése­ ken és telefonhívásokon. amiket különleges napokra tettél félre? Az a nap továbbra is a határidők.Hogyan tudnám elolvasni azt a ménkű sok irományt? S ha valamilyen csoda folytán mégis legyőznéd az összes olvasatlan halmot. Struccpolitika ez. további tanulás. vagy továbbképző kurzus len­ ne a megoldás. Egyszer majd utat vágsz magad­ nak benne — de ez legjobb esetben is csak távoli kilátás. hogy amit elolvastál. és mennyivel többet fogsz majd keresni. csak hogy ne nyomasszon az orrod előtt tornyosuló papírhalmaz. még mindig ott a fel­ adat. amelyet „kezdő olvasó "-helyzetnek nevezünk: Belépsz hétfő reggel az irodádba. milyen előnyöket jelent az a karrieredben. kézikönyv és folyóirat vár.Játsszunk el két lehetséges forgatókönyvet a jövődről.holnap. va­ lamit. kritikus idő­ szakok és régebbi kötelezettségek mögött várat magára. A papírhalmaz látványa maga a megtestesült szemrehányás. hátha valami fontos dolgot vagy ötletet is eltemettél. hogy kedvtelésből olvassál. Egyetlen egy kérdés állít mindig meg: . vagy megelőzné. félreteszed az olvasnivalót egy másik napra. és azt ér­ telmezni és alkalmazni tudd. Érintetlen magazinok. amit nem látok. Miután ezzel szembe­ néztél. ami például előléptetéshez juttatna. az nincs is. hogy végre élvezhesd azokat a regényeket. hogy ké­ sőbb kínos hibát kövess el. életrajzokat és szórakoztató könyveket..

magazinoknak. hogy előléptessenek. amik korábban szinte ellepték lakásodat. és kiválóan fogsz szerepelni. könnyebben el is fogad­ ják azokat. Amikor belenézel a tanfolyam ismertetőjébe. tudod. új készségeket tanulj. s úgy érzed. Ez a minőségi változás az otthoni életedre is kihat. A régi. olvasatlan papírhalmoknak nyoma sincs. Különböző tanfo­ lyamokat végzel. hogy a napi sürgős munkádon túl regényeket. Az emberek megdicsérnek széles körű olvasottságodért és mély tárgyi tudásodért. újságoknak és felbontatlan leveleknek. készen állsz a következő napra. bővítsd tudásodat. mint régen. Most már min­ dig van időd arra. amit már amúgy is tudsz. Gyakran már azon a héten elolvasod az egész félévre szóló olvasnivalót. hogy kiegészítsd szaktudásodat. Korábban egy cikk- 27 . Beszéded és írásod pontosabb.Most figyeld meg a kettes számú forgatókönyvet. hogy tudod. olvasási feladataidat nemcsak kényelmesen be tudod fejezni. képes újságokat. hogy szinte csak átné­ zed. gördülékenyebb és meggyőzőbb. Mivel javaslataidat szilárd érvekkel támasztod alá. Lépést tartasz a legfrissebb hírek­ kel. Sőt. s ehhez naponta csak 10-15percre van szükséged. Nyoma sincs az érintetlen könyvhalma­ zoknak. Most egy jelentéshez körülbelül 15 percre van szükséged. Mindig erőfeszítés nélkül. A szakcikkek és beszámolók elolvasása korábban órákig tartott. ami a hatékony és időben hozott döntésekhez kell. Több könyvet is el tudsz olvasni annyi idő alatt. Ezután az iskolai feladatoknál azt érzed. ellazult állapotban olvasol. és kielégítsd általános kí­ váncsiságodat. amennyi korábban egyetlen könyvre volt elegendő. ami akár a „A villámolvasó öröme" címet is kaphatná: Minden munkanapodat úgy kezded. A nap végén üres az asztal. A kötelező dolgozatokhoz szükséges mintegy féltucat könyv elolvasásához mindössze egy-két órára van szükséged. hogy könnyen megfogsz tudni birkózni a kötelező olvasmányokkal. kezedben van az az információ. amikor megvásárolod a tankönyve­ ket. még marad is időd. szórakoztató olvasmányokat is olvass. Szinte telje­ sen megszűnt a rendetlenség. Jó olvasási készséged minden régi félelmedet megszüntette a to­ vábbtanulással vagy tréningekkel kapcsolatban.

amennyi alatt most folyóiratok sorából szeded össze. vagy akár el is tünteted ezeket a „valamikor el kell olvasnom" halmokat. olvasás­ élményed szükségszerűen változatlan marad.és örömtöbbletet. Tartsd emlékezetedben ezt a forgatókönyvet még néhány per­ cig! ízlelgesd az ezzel járó érzést: az alapos tudás örömét! Élvezd az idő-. pénz.hez kellett annyi idő. 28 .. folyóiratokat.. brosúrákat. amit tudni akarsz. hogy olvasásban többnyire nem szoktak továbbjutni a vásárolt könyv fedőlapjánál. és rendkívül fontos. hogy eldöntsd. leveleket és közleményeket. Egyetlen pillanat alatt elindulhatsz bármelyik úton. s máris megvalósítottad az ideális olvasás forgatókönyvét! Ha abbahagyod ennél a fejezetnél. milyen olvasósorsot választasz.) A villámolvasás-tanfolyamainkra beiratkozó emberek közül sokan arról számolnak be. Ezzel az erővel az ezekben lévő infor­ mációt akár láthatatlan tintával is írhatták volna. melyik forgatókönyv teljesül az életedben. Mindkét for­ gatókönyv megvalósításához megvan az erőd. eljut hozzád könyvem legfontosabb üzenete: te magad döntőd el. Ha teatrálisnak vagy ostobának tűnik a javaslat. Ha továbbjutsz ennek a könyvnek a kinyitásánál. Egyszerűen csak felhal­ mozzák vagy rakosgatják a könyveket.. Használd ezeket az eszközöket. milyen jövőt szeretnél. amit az olvasás hoz életedbe! Hát nem csodálatos? Dönts most a j ö v ő d r ő l ! Remélem. hogy döntsd el. amelyekkel az olvasás új élményt jelent. Egyetlen nekirugaszkodás­ ra radikálisan lecsökkented. Az így felszaba­ duló időben folyamatosan el tudod végezni a tennivalók lis­ táján szereplő legsürgősebb feladataidat.. úgy gondolkozz el a következő meglepő statisztikai adaton: a könyvet vásárlók kevesebb. Eközben még akár hib ázásra is jut majd időd. egy sor olyan eszközt fogsz találni. mint 10%-a jut túl az első fejezeten! (Gratulálok! Te már a második fe­ jezetnél tartasz.

amit az olvasásról tudsz. Ugye veled is előfordult már ilyen? 29 . amikor passzívan olvasol. Az elemi szintű olvasásnál kényszert érzünk. általam javasolt technikát. Pedig sokkal ésszerűbb. értékeljük az írást. hogy elsőre min­ dent jól megértsünk. ami abból adódik. Ez a modell. Ha összeszeded mindazt. a komikus könyvektől kezdve a tankönyvekig mindenféle olvasnivalón azonos sebességgel rágjuk át magunkat. és idézzünk belőle pontosan! Ilyen követelményekkel szembesülve tudatos elménk túlterhe­ lődhet. Mindehhez még hozzájárul a szoron­ gás. hogy már a bekezdés végére érve sokszor elfe­ lejtjük. m á r i s meghatároztad az akadályokat. hány feladatnak is kellene eleget ten­ nünk valamilyen írott anyag egyszeri átnézésekor: lássuk át a fel­ építését. hogy csak az idődet po­ csékolod? Ez történik. mint ahogyan egy szórakoztató regényt olvasunk. hogy egyszeri olvasásra min­ dent felfogjunk. hatalmas erővel befolyá­ solja cselekedeteinket és potenciális eredményeinket. Miért kell hát nekünk olvasóként tökéletesnek lennünk? Gondoljuk csak végig. ami korlátoz ben­ nünket. Az ilyen olvasás egysebességes. és legtöbbször h iányzik belőle a világos cél érzése. Előfordult-e már. és kövessük a főbb témá­ kat vagy tartalmi eseményeket. Az új eredmények eléréséhez azonban ennél többre van szükség. úgy érezzük. hogy tíz per­ cig olvastál egy újságcikket. Azt várjuk el. hogy tökéletesen játsszanak el kottából elsőre egy zenedarabot.Szakíts régi olvasási szokásaiddal! Tudom. mire rájöttél. hogy szeretnél eredményeket elérni. rossz olvasók vagyunk. Az általános iskolai olvasás olyan olvasási modellt vésett mindannyiunkba. Pedig a zenészek sem nyomasztják magukat azzal. éppen mit is olvastunk. Maga­ dévá kell tenned egy alternatív olvasási szemléletet. ha más tempóban gyűjtjük be a számunkra szükséges információt egy szakfolyóiratból. amik az új eredmé­ n y e k e l é r é s é n e k útjában állnak. Ha nem ez történik. és szó szerint bezárulhat. értsük meg a kulcskifejezéseket. avagy „paradigma". Az elemi szintű olvasás meglehetősen passzív. és minden bi­ zonnyal ki fogsz próbálni sok. Ráadásul emlékezzünk az egészre.

Tudatos elménk analitikus. miközben azt éljük át. Eléred-e elemi olvasási szokásaiddal. A túl sok információ okozta túlterheltség gyakori jelenség manapság. céltudatosak. amit csinálnak — ez jellemzi a legjobb olvasókat. fo­ lyóiratokon. vagyis a belső kapcsolatok rövidzárlatához. hogy vágyunk valamire. kézikönyveken és leveleken. mint az általános iskolai olvasási modell. Tudják. hogy egyre 30 . A vezetékek túl nagy áramterhelése kiégeti a biztosítékot. ami ebből a rengeteg információból hasznos. hogy felismerted a problémát. Ez vezet a „dokumentumsokkhoz". Előfordult már. Minél több tényt. az azt jelenti. S közben azt veszed észre. eszed valahol távol járt? Olyan ez. annál kevesebbre emlék­ szünk. és teljesen elmerülnek ab­ ban. Vegyél fel új olvasási szokásokat! Akik manapság boldogulnak az olvasással. Aktívak. lineáris feldolgozásmódja egyszerre hét (plusz-mínusz kettő) információegységet tud kezelni. azok más megkö­ zelítést használnak. Olvasási sebességüket az olvasott anyag fajtájához igazítják. mint az éhes ember. mint amikor ég a villany. s ez'] már önmagában is nagyszerű! Ez az erő hajt ugyanis a változás felé. érdeklődők. hogy miközben szemeddel a lap alja felé tartottál. az információrob­ banás korában. amit nem t u d u n k megkapni. s így mindig értékes és valóban hasznos információt találnak. akinek a kezében egy ételkon.1 zerv van. de senki sincs otthon. de nincs konzervnyitója. Elemi olvasási készségünkkel gyakran maradunk éhesek: átrágjuk magunkat könyveken. amire szükséged van? H a l a válaszod „nem". elzárva marad elő­ lünk. mit akarnak az írott anyagtól. részletet és egyéb adatot akarunk a fejünkbe verni. Ha megta­ nulod a villámolvasást. Minden. Ru­ galmasak az olvasásban. a te repertoárodban is benne lesznek ezek a hatékony olvasási stratégiák. A tudatos szint kimerülése olvasás közben vékony erecskévé lassítja le az információáramlást. Az információtúlterhelés korában könnyen úgy érezhetjük magunkat.

A következő történet jól illusztrálja egyaránt használod ezt. még nem jelenti. akik azt mondják. Az amerikai szabadalmi törvény egy kötetét la­ ponként kivetítettük egy televízió képernyőjére. Ezek után 75%-os megértési eredményt ért el. A villámolvasással az uralkodó elemi szintű olvasási modellt teljes elmével történő olvasással váltod fel. hogy ezek után támogatták a kurzust? Nem.A „villámolvasás teljes elmével" lójává válsz.jobb a megőrző és felidéző emlékezeted. és a „lehetetlent" fogod elér­ ni! Lehetetlen percenként 25. körülbelül harmincoldalas má­ sodpercenkénti sebességgel (ez több.000 szót „ elolvasni"! Sokan. Azt gondolod. hogy a villámolvasás kép­ eléréséhez telenség. Ezen kívül megközelítőleg felvázolt hat szabadalmi illusztrációt. hogy még az egyetemi elmédet. Egy minnesotai főiskola tantestületének tagjai például megpróbáltak megakadályozni bennünket. A paradigmaváltáshoz e l ő b b h i n n ü n k kell b e n n e . Gondolj a villámolvasásra paradigmaváltásként. és egyre több örömöt ta­ lálsz az olvasásban. hogy látnak valamit. és így a hagyományos olvasás elméletének megcsúfo. a fenti­ hez hasonló történetekre így reagálnak: .000 szó percen­ ként). Sok olyan emberrel fogsz találkoz­ módszerrel céljaid ni. azzal érvelve. hogy el is hiszik. kreatív-intuitív A Learning Strategies Corporation egyik és kritikus-logikus munkatársa azt tapasztalta. h o g y megtapasztaljuk. Kollégám villám­ olvasással olvasta a vetített anyagot. hogy villá­ molvasás-kurzusokat szervezzünk. Az. tanárok is ösztönösen ellenállnak az új paradig­ máknak.Marhaság! Ilyen gyorsan nem lehet olvasni! 31 . mint 690. hogy bemutatót tartunk. Mivel biztosak voltunk a dolgunkban. mielőtt elkezdenének villámolvasást tanulni. hogy a villámolvasás lehetetlen. megállapodtunk. A paradigma a szemük előtt változott át. és helyesen azonosította sorozatszámukat.

Ahelyett. Minden nap találkozunk olvasási feladatokkal. olyan dolgokról tanulsz. amikre szükségünk van. bal­ ról jobbra. és a logikus kö­ vetkeztetést. a belső képek alkotásának és az intuitív reakcióknak a képessége. Ehelyett az agy jobb féltekéjének tulajdonított képessé­ geket használjuk a nyomtatott oldal feldolgozására. analitikus műkö­ désmódunkat. ami agyunk mindkét féltekéjét használja! A bal félteke végzi az információ elemzését és rendezését. hogy a várt gyorsolvasás-technikákkal találkoznál. sorról sorra haladó olvasási módszer nem működik. és más szokatlan módszerek. alkalmazzunk hát olyan módszert. Szokatlan út a sikerhez A villámolvasás néhány vonása elsőre különösnek. amiket eddig nem akartál átélni.000 szó percenként — . furcsának tűnhet. Ilyen gyorsaságnál a régi.Igazuk van. szóról szóra. hogy serkentsük és aktiváljuk agyun­ kat. N e m a tudatos eszünkkel történik a villámolvasás. Ez az „aktiválás" teszi lehetővé. „minivirsli". akkor teljesen új módon közelítjük meg az in­ formációfeldolgozást. Ha elfogadjuk. elemi szintű. mint a „mandarintechnika". Ez szó szerint azt jelenti. amikben még nem volt részed. logikus. Szándékosan viszlek bele olyan élményekbe. Amikor megtanulunk mentálisan lefényképezni egy könyvet másodpercenként egyoldalas sebességgel — ami körülbelül 25. megértés­ nek. Ezzel a szemléletváltással könnyűvé és hatékonnyá válik az olvasás. hogy agyunkat új módon használjuk. hogy az írott szavak a tudatostól eltérő szinten is feldolgozhatók. Ez a fajta információfeldolgozás csak akkor lehetséges. amelyet a hagyományos olvasás közben nem használunk. Elméjének tudatos részével senki sem képes ilyen gyorsan olvasni. az paradigmaváltást jelent az olvasásban.ami a villámolvasás folyamatának egy része — a következő lépés. hogy a könyvből megkapjuk azokat az információkat. amikor átmenetileg kikerüljük kritikus. hogy szükséged lenne rá. A könyv fotóolvasása után . vagy nem gondoltad. 32 . A jobb féltekéből származik a szintetizálásnak. A villámolvasás nem „olvasás" a szó hagyományos értelmében. Helyette elménknek azt a hatalmas részét vesszük igénybe. „éber álmodás".

. és túlterheljük tudatos elménket. gondol­ junk csak arra. Ez a konfliktus újratermeli azt a problémát.. Nincs többé kifogás Ha valószínűtlenül hangzik a gondolat. viszont belső konfliktusunk egyre nagyobbra nő. A régi szabályok többé nem alkalmazhatók. mintha a síelés fizikai törvényeit úgy fedeznénk fel.. amelyet megpró­ báltunk megoldani. Például. ha a régi szemüvegen keresztül nézzük. Nagyon tetszik egyik villámolvasás-tanfolyamot végzett gé­ pészmérnök-hallgatónk megfogalmazása: „Ijesztő arra gondolni. Eddig azon- 33 . vagy megtanítanak repülni. Hisz különben hogyan tudnánk új eredményeket elérni az életünkben? Egyik tanulónk. gyorsítani kezdünk. gondolj egy másik végzett hallgatónk szavaira: „Lépj be az ismeretlen világba! Ne félj! Vagy szilárd talajt találsz a lábad alatt. amikor sokat kell olvasnunk. hogy sem a sebesség." Ha nyugtalanítanak a paradigmaváltás távlatai. alapvető változások. a megértés azonban csődöt mond. A rengeteg olvasnivaló pedig továbbra is asz­ talunkon tornyosul. hogy másodpercen­ ként egyoldalas sebességgel suhanjunk végig egy könyvön. érdemes új cselekvésmintákkal kísérleteznünk. A végeredmény. miután legyőzte a sikertől való félelmét. Különben hajlunk arra.Szokatlanul hangzik? Pedig semmivel sem szokatlanabb. hogy ez a tanfolyam átalakíthatja az életemet. hogy megta­ nulunk lesiklani. így nem lehet többé kifogásokat keresni. Ennek ellenére egyetlen pillanat alatt és fájda­ lommentesen is bekövetkezhetnek messzemenő következmények­ kel járó. hogy elménk korlátlan képességekkel rendelkezik.. váratlan utat kell választanunk. Ekkor lelassítunk. hogy bármilyen új megközelítés először szükségsze­ rűen idegennek tűnik. hogy olvasási problémánkat jelenlegi látásmódunk­ nak megfelelő módon próbáljuk megoldani. sem a megértés nem javul." Tanácsos kipróbálnunk másfajta megközelítési módokat. Miért ne tegyük ezt is így? A szemléletváltás elő­ segítéséhez szokatlan. ezt mondta: „Végül megér­ ­­­tem. Pa­ radigmaváltáskor minden elölről kezdődik.

amíg ragaszkodott negatív hiedelméhez. hogy feladja korlátait: „Megteszek mindent. hogy rossz olvasási készségekkel rendelkezik. • az azonnal mindent tudni akarással. Az első résztvevő számára mindaddig. el a • önpusztító szokásaiddal. amik a siker útjában állnak. ahelyett. Ez az olvasási célok elérésére is érvényes. Mindenekelőtt pedig fel kell adnod negatív attitűdjeidét. aki sosem tartotta magát jó olvasónak. ami állandóan a kudarcokkal foglalkozik. hogy képes leszek megtanulni ezt. na­ gyon nehéz volt felfedeznie igazi tanulási képességeit. • a tökéletességre törekvéssel avagy maximaiizmussal.ban úgy tettem." Mindketten megtanulták a villámolvasást. hogy azzá váljon. mint például a halogatás és az ön­ pon­ tokat! bizalom hiánya. Mikor meg- 34 . a „min­ den vagy semmi" gondolkodással. mintha megváltozhatna az életem anélkül. és ez a hite gátolta meg. hogy megváltoztatnám az élet dolgairól kialakult hitrendszeremet vagy viselkedésemet. az eredményt figyelve egyre többet tanulna. „Egyszerűen nem hiszem. • a sürgetés stresszt okozó érzésével." Ugyanabban a csoportban egy másik hallgató is azt állította magáról. de ő sokkal nyitottabban állt ah­ hoz. hogy alaposan megtanuljam a módszert. Akadt például olyan résztvevője az egyik villámolvasás-tanfolyamunknak." Amivel fel kell hagynod Talán már hallottad a mondást. • a teljesítményszorongással. • a tudatalatti (avagy belső tudatosság) bölcsességével és intu­ itív képességeiddel szembeni bizalmatlansággal. hogy „Minden cél eléréséhez valamit fel kell adnunk". hogy a visszajelzést. akármeddig is tart. A villámolvasás alapos elsajátításához fel kell hagynod a követ­ kezőkkel: Olvasd • tanulási képességed alábecsülésével.

A villámolvasás segít megfelelni ennek a kihívás­ nak. Bármilyen anyagnál alkalmazhat­ juk. mit aka­ runk elérni az olvasással. Lehet. Lehet. amelyekkel minden lépést ered­ ményesen tudsz használni. A villámolvasás öt lépése rendkívül hatékony módon használ­ ja teljes szellemi képességünket. hogy bizonyos részleteket akarunk megismerni. Igen. újra felfedeztem az olvasás örö­ mét!" Szórakoztató olvasmányai teljesebb. aki szeretett regényeket olvasni. gazdagabb élményt nyújtottak. Egy nő. Belső tudatosságunk Olvasd el innen a fejezet végéig! 35 . hogy van va­ lamilyen konkrét feladatunk. sebességhez és megértési szinthez. 1. rugalmasan alakít­ ható különböző célhoz. és ehhez keresünk néhány megoldási ötletet. lépés: Felkészülés A hatékony olvasáshoz először is arra van szükség. Például lehet. a villámölvasás segítségével megváltozott az élete. nyomtatványmérethez.történt benne a lényeges belső változás. Íme a módszer Az információ kora hatalmas követelményeket támaszt az ol­ vasóval szemben. a villámolvasás mélyreható változást tud hozni az éle­ tedben. és könnyedén elérjük vele céljainkat. nem kell feladnod az olvasás örömét! Valójában továbbra is megtartod szokásos olvasási módodat is. hogy csak röviden át akarjuk nézni a fő pontokat. hogy tisztán lássuk a célt. hogy tudatosan meg kell fogalmaznunk. például hogy milyen megoldásokat ajánl a könyv egy speciális probléma esetén. a villámolvasás elsajátítása után su­ gárzó arccal mondta: „Képzeld. Minden tárgyban és témában használható. Ne félj. Ez azt jelenti. Most pedig nézzük át a lépéseket! A következő öt fejezetben megtanulod azokat a készségeket.

a tárgymutatót. hátsó borítót. Ebben az állapotban nem léte­ zik sem unalom. 2. sem szorongás. Ebben a szakaszban nem az a célunk. ám céltudatos állapotot látha­ tod rajtuk. a tartalomjegyzé­ ket. Ha hatéko­ nyan csináljuk. hogy folytatjuk az olvasást. Erőfeszítést ugyan teszünk. s csak utána folytatjuk a kisebb részletekkel. Eközben egy listát is összeállítunk a kulcskifejezé­ sekről avagy beindító szavakról. de nem aggódunk az eredmény miatt. és eldöntjük. hogy rész­ leteiben megragadjuk a tartalmat. Ez azt jelenti. hogy egy átfogó képben először az egészet ragadjuk meg. akkor az ellazult éberség állapotába lépünk — ez a gyorstanulás állapota. amire nincs szüksé­ ged. Az előzetes átnézés rövid és kellemes tevékenység. aminek alapján már képes a keresett eredményt produkálni. Ne olvasd el azt. és mindössze 30 másodperc egy cikknél.avagy tudatalattink számára a cél „radarjelzés''. hanem hogy képet kapjunk a szerkezetről. 36 . tehát a címeket. 3 perc egy beszámolónál. amelyek tömören kifejezik a fő gondolatokat vagy eseményeket. lépés: Előzetes áttekintés A következő lépés. és minden kiemelkedő szöveg­ részletet. amiről beszélek. a vastagbetűs és dőlt betűs részeket. Megfigyeltél már kisgyerekeket játszás közben? Ugyanazt az ellazult. vagy ami nem érdekel! Az előzetes átnézés a következő fontos alapelv miatt lényeges: a hatékony tanulás „az egésztől a részekig" halad. amelyeket később alaposabban aka­ runk tanulmányozni. átnézzük a be­ indító szavakat. Ez alatt az idő alatt tisztázzuk és finomítjuk céljainkat. az esetlegesen előforduló szójegy­ zéket. Ha megvan a világos cél. vagy in­ kább félretesszük az anyagot. hogy megnézzük a elülső borítót. A beindító szavak azokra a részle­ tekre irányítják figyelmünket. hogy felmérjük az írott anya­ got. Könyv esetében ez azt jelenti. úgy körülbelül 5 perc egy könyv esetében.

amit a tanuláselmélet­ tel foglalkozók sémának neveznek. Ez nem hagyományos olvasás. A kö­ vetkező lépés hozza elő azt a tudatosságot. hogy a tudatos elme kritikai-logikus működése aka­ dályozná ezt a folyamatot. amelyet a gyorstanulás állapotának nevezünk. de éber szellemi és testi állapotba. aggodalom és fe­ szültség megszűnik. 3. Összefoglalva tehát. és sokkal élvezetesebbé válik az olvasás. amin keresztül a vizuális ingerek közvetlenül érhetik el agyunkat. Ennek az a célja. Ha már ismerjük az adott iromány szerkezetét. hogy minden egyes szót éles fókuszba hoznánk. tehát tudatos szinten semmit sem tudunk. Ezt követően fotófókuszhelyzetbe állítjuk szemeinket. vagy semmi nincs az anyagból. pontosabban meg tudjuk jósolni a tar­ talmát. libben az állapotban mentálisan lefényképezzük az egész oldalt. Ennek eredményeképpen rendkívüli mértékben megnő a megértés. Ebben az állapotban minden nyugtalanság. hogy mi következik. ellazítjuk a sze­ münket. A villámolvasás következő lépéseinél pedig a csontvázhoz hozzáadjuk a testet is. A fotóolvasás után a tudatunkban nagyon kevés. Az agy felismeri a min­ tákat anélkül. amelyre szükségünk van. és az egész nyomtalolt oldal látóterünkbe kerüljön. Másodpercenként egyoldalas sebességnél egy egész könyvet há­ rom-öt perc alatt lehet fotóolvasással elolvasni. az előzetes átnézéssel megismerkedünk a könyv vagy cikk csontvázával. A struktúra megértése valami olyasmit nyújt. hogy a perifériás látásunk megnőjön.Az előzetes átnézés olyan. 37 . lépés: Fotóolvasás A fotóolvasáshoz először is menjünk még mélyeb­ ben abba az ellazult. Minden oldal le­ fényképezése közvetlen idegi választ vált ki. számos elvárás alakul ki fejünk­ ben arra vonatkozóan. mintha röntgenfelvételt készíte­ nénk a könyvről. A fotófókuszolással olyan testi és szellemi ablakot nyitunk. hogy új módon használjuk a látószervünket: ahelyett. ami az agy tudatelőttes feldolgozásához kerül. vagyis képet kapunk annak alapszerkezetéről.

hogy el fogja felejte- 38 . lépés: Aktiválás f Az aktiválás során újra ingereljük az agyat — kér­ désekkel szondázzuk. hogy minden bi ismereteidtől és az anyag fontosságától függően. Úgy bonyolultságától. irányítottabb olvasással leme­ rülünk a szövegbe. A villámolvasás módszere is az új kulcsszó a rugalmasság. oldal utolsó bekezdéséhez! Igen. dolgok megtanulásának helyes útját A sebesolvasás fontos. Erre annyi Az olvasás valójában írott oldalakról időt szánsz. Ezután szu­ perolvassuk a szöveg legfontosabb részeit úgy. mely részek vonzanak legjobban a szövegből. vagy először gol­ ged van. saját koráb­ tanulod meg azt a zenedarabot. ilyenformán: . Lemerüléskor en­ gedjük. Amikor először játszol egy új zenedarabot. ez az! Itt van az a gondolat. félelmét. hogy minden oldal közepén vagy egy betűoszlopán felülről lefelé gyor­ san végiszaladunk tekintetünkkel. lépés: Sebesolvasás A villámolvasás utolsó lépése leginkább a hagyomá­ nyos értelemben vett olvasáshoz és a gyorsolvasáshoz áll közel. s így elérted olvasási célodat. amennyire szüksé­ való tanulás. vizsgáljuk. Olvasási sebességedet fozol. Amikor szükségesnek érezzük. Mindegyik hozzáférhetővé teszi azokat a mélyebb benyomásokat. hogy megértsük a részleteket. hogy intuíciónk vezessen bennünket. A részt néhányszor megismételsz.Hé. vagy azt az új tevékenységet. amelyeket a fotóolvasás megalapozott. 5. nem várod el. hogy az már nyugodtan változtasd a szöveg elsőre tökéletesen menjen. a szöveg kapcsolatba kerül tudatos működéseddel. A sebesolvasás alatt gyorsan végigviszed tekintete­ det a szövegen az elejétől a végéig. mert követi azzal. Sokféle aktivációs technikát fogsz tanulni ebben a könyvben. Az aktiválás teljes elmédet igénybe veszi. lapozz csak a 147.4. hogy használata során elűzi sok kezdő villámolvasó többször futjuk át a szöveget. amire kíváncsi voltál. és felderítjük.

Előfordulhat. hogy karrierjének felfelé ívelését azoknak a tanulási és olvasási készségek­ nek köszönheti. és kielégíti azt az igényünket. Miután megtanulta a villámol­ vasást. Egy irodai adminisztrátor meggyőz­ te munkatársait. hogy természetes szellemi adományait nem kell eről­ tetnie. amiket a villámolvasással szerzett. rájött. A villámolvasást használva lazábbra vette iramát. ami korábban két órát vett volna igénybe. hogy úgy döntesz. Néhány évvel később egy nagy cég felkérte. 39 . amire szükséged volt. Elmondta főnökének. elmúltak a fejfájásai. Például mindössze tizenöt perc alatt végzett egy olyan bonyolult társadalom­ tudományi olvasmánnyal. igen nagy presztizst jelen­ tő állást. hogy megértsük a tartalmat. nem használod a sebes­ olvasást. mert már hozzájutottál ahhoz. Uj fizetése sokszorosa volt korábbi. A villámolvasás lépéseinek megtanulása utáni évben az évenkénti szem vizsgálat azt mutatta. Egy kitűnően tanuló középiskolai diáklányra különösen sok házi fel­ adat terhe nehezedett. mert ezzel az új készséggel részle­ gük várhatóan eredményesebben fog tudni megbirkózni a mindannyi­ ukat elárasztó információmennyi­ séggel. vállalja el náluk az egyik. ez a lépés a rendszer összes egyéb lépése után követ­ kezik! A többi lépés fokozatosan egyre ismerősebbé teszi számunkra a szöveget. hogy érdemes megtanulniuk a villámolvasást. A vizsgálatot végző orvos minden esetben meg­ jegyezte. és szinte állandóan fe­ szültséget érzett háta és nyaka táján. hogy az ilyen látásjavulás rendkívül ritka jelenség. hogy látá­ sa javulni kezdett.ni. Ne feledd.nincs szükség erősebb szemüveg felírására. Sőt. Továbbra is kitűnő maradt. irodai adminisztrátori fizetésének. Mindezek ismeretében most már valóban készen állsz a villám­ olvasásra. Gyakran fájt a feje. hogy . és felfedezte.az általános tendenciával ellentétben . gyengébb szemüvegre térhettek át. vagy hogy elsőre nem marad meg semmi a szö­ vegből. Számos erős szemüveget viselő villámolvasó számolt be arról. A sebesolvasás közvetlenül a tudatos működést vonja be. hogy a házi feladaton túl élet is van a világon. amit elolvasott.

Második rész: Tanuld meg a „villámolvasás teljes elmével" módszert! .

segíti a megértést. az ered41 . Ma már úgy kezelem az olvasást. Néhány másodperces felkészülés ugyanis javítja koncentrációs képességemet. A felkészülés ugyan jelentéktelen tényezőnek tűnhet. és mindenféle előkészület nélkül olvasni kezdtem. Mégis régebben csak felkaptam egy könyvet vagy egy magazint. és növeli a megjegyzés mértéét. legyen az előadás vagy horgászás.3. jobban tu­ dok teljesíteni. mint célirányos tevékenysé­ ­­­. fejezet Első lépés: A felkészülés Bármit csinálok. ha kellően felkészültem rá.

Erős céltudattal szinte min­ Egy példa a célra: Egy dent el lehet érni. a tizen­ hatodik századi angol filozófus ezt mondta: „Vannak könyvek. másokat le kell nyelni. azzal a megvalósítás esélyét is nagymértékben meg­ növeljük. kerülni a cég ügyintézőjével. Összhangba akart szen új élménnyé válik az olvasás. és van néhány. hogy komolyan veszik a szükségleteinek szolgálatába dolgot. 42 . de nem alaposan. A cél felállítása A célmeghatározás aligha új gondolat. A villámolvasásra való felkészülés nem csak annyi.menyes olvasásnak valójában mégis kulcsfontosságú alapja. A felkészülés­ hez tartozik a cél meghatározása. A cél felszabadítja a képes­ ségeket." Végső soron minden olvasás valamilyen célt szolgál. hogy érezni lehet. A cél a motor. vagy bármi mással. vagyis néhány könyvnek csak bizonyos részeit kell elolvasni. pszichológus tanácsadó amely a villámolvasás-módszert hajt­ beült a könyvtárba. vannak. Ha nyíltan és világosan megfogalmaz­ zuk célunkat. Sokkal fontosabb célunk elérésével előtt villámolvassa leendő törődni. már testtartásuk­ hogy saját képességeit a társaság jelenlegi és jövőbeli ból is látszik. és van néhány. amelyet teljes egészében. Ennél sokkal több. amit érzelmileg és fizikailag is irányvonaláról. Az erre rászánt A cél meghatározása olyan erőt nyolc perccel az volt a célja. hogy elő­ vesszük a könyvet az olvasáshoz. szorgalmasan és figyelmesen végig kell olvasni. Francis Bacon. és merre akiknek szilárd célképzetük van. amelyekbe bele kell kóstolni. amelyet meg kell rágni és meg kell emészteni. a megér­ üzletfele részvénytársasági tés mértékével. Tulaj­ donképpen a villámolvasás minden lépése a felkészülés körül fo­ rog. honnét jönnek. akár tu­ datos ez. testünk is erős és éber. hogy képet kapjon a cég ad. Azoknak az olvasóknak. 1. akár tudattalan. jelentését. hogy elérjük a szükséges ideális tudatállapotot. valamint a figyelem egy pontra rögzítése. Másként ülnek neki. mint a sebességgel. Amikor határozott céljaink tudja állítani. arról. egé­ tartanak. másokat el kell ol­ vasni. hogy még az első találkozás ja.

Az volt a célja. Ügy kezdenek bele az olvasásba. Ha nem nyújt számomra semmi hasznos értéket az iromány amit olvasok.. vagy élvezni szeretném az olvasást. A céllal és az idővel való bánásmód egymástól elválaszthatatlan.Másik példa: egy bankár új számítógépét össze akarta kapcsolni frissen vásárolt nyomtatójával. hogy nem tudja. és legtöbbször csak időpocsékolás. Céljaidat ilyen kérdések segítsé­ gével állítsd fel: Csak a • Mire akarom használni ezt az dőlt anyagot? Mit várok. • Mennyire fontos nekem ez az anyag? Hosszú távon mennyire éri meg a fáradságot? Hoz valami érté­ keset számomra? Ha igen. miután el­ olvastam? Lehet. hogy tudatalattijára bízza a probléma részleteinek megfejtését. hogy fogalmuk sincs. felteszem magamnak a kérdést: „Mi a cé­ lom?" S a válasz: „Hm." Cél nélkül az olvasásom passzív te­ vékenység. vagy esetleg megtalálha­ tom egyetlen fejezet vagy rész elolvasásával is. pontosan mi az az érték? • Mennyire akarok belemenni a részletekbe? Elég egy átfogó képet kapnom az anyagról? Egyszerű­ en csak össze akarom szedni a fő szempontokat? Emlékezni akarok bizonyos tényekre és részletekre? Célom szempontjából fontos-e. ez az egyetlen dolog.. mi a cél­ ja. a kérdés tehát az. vagy apró részletekre? Valamit tanul­ mányozni szeretnél. és felébredés után megtalálja a megoldást. merre akarnak menni.Hát. Az információ korában többé nem engedhetjük meg magunknak 43 . Ez­ zel az olvasás fontosságát is növelem. amire szükségem van? • Mennyi időt tudok rászánni most arra.. mit fogok más­ betűt olvasd! képp tenni vagy mondani. hogy egyszerűen csak el akarom tölteni az időt.. vagy csak szórakozni és kikapcsolódni akarsz? Túlságosan sok ember utazik úgy. hogy elérjem célo­ mat? Az időbeli elköteleződés figyelmünket a feladat felé tereli. fél órán bellül működésbe hozta a printert. Összefoglalva. Ez több órás próbálkozás után sem sikerült. hogy az információ általános megértésére van szükséged. hogy a teljes dokumentumot elolvassam. Este lefekvés előtt villámolvasással elolvasta a számítógép és a nyomtató kézikönyvét. amivel ebben a pillanatban foglalkozom. Miután felébredt. hiszen úgy döntöttem.

és növeled a koncentrációt. Ne feledd. Egy férfi például így fogalmazott: „Drága pénzen megvettem azt az át­ kozott magazint. teljes szellemi erőddel részt veszel abban. és vannak olyanok. Ez az egyszerű technika automatikusan 44 . és igen jellegzetes olvasá­ si élményt nyújt. amelyek még arra sem érdemesek. ha félreteszel egy anyagot.. Sokunkba ugyanis belevésődtek azok a szigo­ rú szabályok.. és ezért. hogy az egészet végigolvassam.azt a luxust. vannak írások. kényszerítve éreztem magam. Például a fog­ orvosi váróteremben az olvasás fő célja az is lehet. akkor az olvasott anyagból többet tudok megérteni. még ha nem is érdekelt az összes cikk. Ha fenntartom ezt az ellazult éber állapotot. amelyek előírják. hogy mindent ugyanolyan sebességgel és ugyanolyan megértési szinten olvassunk el. Ez teljesen jogos cél. amit csinálsz. amikor az emberek az olvasási szo­ kásaikról beszélnek. és szel­ lemem éber. Amikor célt állítasz magad elé. A bűntudat szó gyakran előkerül. Olvasáskor minden alkalommal fogalmazd meg a célt! Ezzel le­ kötöd figyelmedet." Ha van célod. amelyeket érdemes nagy vonalakban elolvasni. 2. amelyek nem adnak semmi fontosat neked! A cél meghatározása öt másodpercedbe se kerül. másrészt célszerűtlen. teljesen speciális céljaid is lehetnek. Az adott mennyiségű olvasnivaló mellett ez egyrészt lehetetlen. segítségével? viszont több száz órát spórolhatsz meg az életed során. meg tudod indokolni. hogy elterelje a figyelmedet: egyszerűen nem akarsz a rendelőből kihallatszó fúró hangjára gondolni. hogy már önmagában is azonnal és mara­ dandóan eredményesebbé teszi az olvasást. megőrizni és előhívni. Mindemellett a cél a bűntudat szorongató érzésén is enyhít. Ez a technika annyira hatékony. Egyszerűen tedd félre azokat a publi­ kációkat. ha testem ellazult. Ahogy Francis Bacon mondta. Az ideális ellazult éber állapot gyors eléréséhez jól használha­ tó a „mandarintechnika". Hogyan kerüljünk az olvasáshoz szükséges ideális állapotba? Akkor olvasok a leghatékonyabban. hogyan „kellene" olvasnunk. amire nincs szükséged.

a fejed búbján! Figyeld meg. miközben új­ ra leengeded a kezedet. Különböző tanulmányok azt mutatják. hogy ha figyelmünk egy egységét egyetlen pontra rögzítjük. minden pillanatban körülbelül hét egységnyi figyelem áll rendelkezésünkre. hogy a mandarin ott marad. az útra figyelünk. és vigyed a gyümölcsöt fejed te­ tejének hátsó részéhez! Finoman érintsd meg kezeddel ezt a terüle­ tet! Képzeld el az érzést. A hatékony olvasó számára a figyelem ideális pontja közvetle­ nül a fej mögött és fölött található. akkor tehát a jobbal — . színét. Például autóvezetés közben legjobb. Kövesd az Olvasd alábbi lépéseket: el a pon­ • Tarts egy képzeletbeli mandarint a kezedben! Érezd a man­ tokat! darin súlyát.irányítottá teszi figyelmedet. az segít abban. felületét és illatát! Tégy úgy. Fontos. mintha egy mágikus mandarinról lenne szó. és kapd el! Dobáld a man­ darint oda-vissza. és ellazítod válladat! Tégy úgy. A mandarintechnika segítségével megtalálhatod és fenntart­ hatod az ideális figyelmi pontot. éber testi és szellemi állapotot. és hagyd. hogy figyelmünk egyéb egységeit is hatékonyan összpontosítsuk olvasás közben. és azonnal javítja olvasási teljesítmé­ nyedet. mintha tényleg lenne egy mandarin a kezedben. mind az emlékezéshez figyelemre van szükség. vagy az előttünk haladó kocsi lökhárítójá­ ra.. amelyiket bárhová tehetsz. A kutatások azt is mutatják. így azonnal létrehozhatod az ol­ vasáshoz kívánt ellazult. mi történik eközben testi és szellemi állapotoddal! Ellazultnak.) Más szavakkal. Tudatosan hét (plusz-mínusz kettő) különböző információs egységre tudunk egy­ szerre figyelni. az a térben ott marad! • Csukd be puhán a szemedet. s mégis ébernek 45 . és méregesd a súlyát az egyik ke­ zeddel! Most dobd át a másik kezedbe. ha magunk elé. egyik kezedből a másikba! • Most kapd el a mandarint a domináns kezeddel — ha jobb­ kezes vagy. hogy milyen pontra rögzítjük figyelmünket.. hogy a mandarin ott egyensúlyozzon hátul. (Ezért készítette Bell eredetileg hét számjegyűre a telefonszámot. hogy mind az olvasás­ hoz. s nem az autó kárpitjának mintájára.

vagy akár egész mondatokat egy pillantásra elolvasni. Csukott szemmel képzeld el. és ol­ vasni kezdesz! Most pedig következzék egy kísérlet. amikor olvasásba kezdesz. amit eddig még nem olvastál! Először olvass két vagy három bekezdést anélkül. és olvass el így két-három új bekezdést! Hasonlítsd össze a két élményt! Előfordulhat. és így bármi­ kor. kevesebb a szaggatott. Intenzíven kutatják. mert a jelek sze­ rint ez az emberi csúcsteljesítmények eléréséhez szükséges állapot. ugrásszerű szemmozgás. hogy látótered kiszélesedik! • Tartsd fenn ezt a nyugodt. Nyisd ki ezt a könyvet bár­ melyik oldalnál. miközben kinyitod a szemed. Eleinte tudatosan fogod a mandarint fejed hátsó részére he­ lyezni. szemük könnyedebben mozog. figyelmednek egy egységnyi része a megfelelő helyen rögzül. Ha játszol egy kicsit ezzel a technikával. amikor az ember teljesen elmerül a jelen pillanatban. Ez esetben érthetően nehéz lesz felfedezni a hatást. és pihentetőbbé válik az olvasás. hogy a kísérlet alatt túlságosan zavar. olyan résznél. Ez az ellazult állapot azonban nem ugyanaz. mint az elalvás előtti. vagy álmos állapot.] hogy felfedezhesd a mandarintechnika le­ hetséges hatásait. hogy látóterük így szélesebb. Ez a testileg ellazult és szellemileg éber állapot más fontos te­ vékenységekhez is tökéletes. Jobban tudsz majd összpontosítani az információra. Hamarosan azonban ez automatikussá válik. a meditáció és az imádkozás állapotá­ hoz. éber álla­ potot. gyorsabban és könnyedebben fogsz átsuhanni az anyagon.fogod érezni magadat. Inkább valamilyen belső nyugalmat és 46 . hogy vala­ mi különöset csinálsz. hogy a mandarint helyére tetted volna! Utána értékeld tapasz­ talatodat! Ezt követően a korábban leírtak szerint tedd helyére a mandarint. Hasonló ez az elmélkedés. Sokan arról számolnak be. és képesek kifejezéseket.

Szedjük össze a felsorolt lépéseket! A következő eljárás segítségével 30 másodperc alatt fel tudsz készülni az olvasásra.") • Tedd a képzeletbeli mandarint fejed tetejének hátsó részére! • Érezd. • Helyezd magad elé az olvasandó anyagot! Még ne olvass! • Kezdd a lazítást azzal. és közben oda nem illő gondolatok tolonganak a fejünkben a bevásárlásról vagy az autójavításról. mindenütt.összpontosítást jelent. a fejedtől a lábad ujjáig! Gerinced legyen egyenes. lágyan nyisd ki a szemed. A lelki történések ilyen dzsungelében vajon hol köt ki a figyelmünk? Össze-vissza. Ilyen körülmények közt szinte lehetetlen olvasni. Amikor munkahelyünkön olvasunk. Még csukott szemmel el tudod képzelni. sietnünk kell va­ lamilyen találkozóra. és kezdj olvasni! Olvasd el a pon­ tokat! Még többet a mandarintechnikáról A legtöbb embernek ritkán adatik meg az ideális olvasás hely­ zete. különösen munkaidőben. vagy felveheted magnóra. hogy becsukod a szemedet! Érezd tes­ tedet. Ez az. amint látótered kiszélesedik. légzésed nyugodt! • Fogalmazd meg gondolatban az olvasás célját! (Például: „A következő tíz percben ötleteket szeretnék kapni ebből a magazin­ ból arra. testtartá­ sod kényelmes. 47 . imikor teljesen elmerülünk az aktuális feladatban. amikor működésbe lép a mandarintechnika. hogy hogyan bánjak jobban az időmmel. Szemed és elméd közvetlen kapcsolatba került egymással. gyakran csöng a telefon. milyen ellazult és éber vagy! Egy leheletnyi elmosolyodás szemed és szájad sarkában ellazítja arcodat. az ellazult éberség állapotát fenntartva. belső erőforrásunkhoz. • Most pedig. „áramló állapot". hogy vezessen végig az alábbi lépéseken. hogy aztán visszajátszhasd magadnak. amikor hozzáférhetünk minden természe­ tes. Az ideális olvasási állapot egyfajta könnyed. beszélgetnek a bejáratnál. Megkérheted egy barátodat. amikor jól esik és kényelmes.

hogy hatékonyan tudja­ nak olvasni. hogy ha ez a technika működik dyslexiásoknál. és könnyebben olvas­ tam. Ezen kívül nyugodt és tiszta lesz a fejünk. ál­ landóan ide-oda vándorol. Ennek eredményeként olvasási készsé­ günk azonnal javul. anélkül. hogy begyakoroltatja klienseivel. ami lényegében olvasási rendellenességet jelent. Ülései azzal kezdődnek. Miközben erre a problémára keresett meg­ oldást. Azon tűnődtem. A „látási tu­ datosság epicentrumának" hatását továbbfejlesztve alakítottam ki a mandarintechnikát. igen fontos felfedezést tett. éber állapot­ ba. A kínaiak gondolkodó sapkája. Én magam is kipróbáltam technikáját. hogy figyelmünk egy része a fejünk fölött és mögött. sőt még eredetileg a „Dunce süveg" is. hogy újra irányítani tudja figyelmét. Davis munkája kreatív ugrást jelentett utamon. Először is gyorsan és könnyedén juttat ellazult. és azonnal észrevehe­ tően megjavult a koncentrációs készségem. Gyakorolta. A jó olvasóknak viszont egy pontra rögzül a figyelmük. egy olvasásszakértőről. Történelmi szempontból nézve a mandarintechnika sokféle formában maradt ránk. mind a figyelem összpontosítására szolgáló eszköz volt. s így az olva­ sási. Davis dyslexiás volt. írási és helyesírási készségét három évnél rövidebb idő alatt ele­ mi szintről egyetemi szintűre növelte. Mindegyik azt okozza. egy ponton rögzül.Az 1980-as évek közepe táján olvastam egy izgalmas cikket az Agy/Elme közlönyben (Brain/Mind Bulletin) Ron Davis-ről. akik csak egyszerűen túlságosan szétszórtak ahhoz. még­ hozzá pontosan a fejük teteje mögött és fölött. hogy megtalálják ezt a pontot. A tapasztalat szerint a mandarintechnikának számtalan előnye van. 48 % . (a lusta diák fejére megszégyenítésből tett kúp alakú papírsüveg) akár hiszik. Azt találta. milyen hatása lehet azoknál a felnőtt olvasóknál. akár nem. hogy egy pontnál megállapod­ na. hogy a dyslexiás emberek figyelme kalandozó. amelyet ő a „látási tudatosság epicentrumának" nevez. és automatikusan összpontosul a figyelmünk. a varázslók süvege. Ma Davisnek magánkliniká­ ja van tanulási nehézségekkel küzdő emberek számára.

Látó­ tered megnövekszik. próbálkozz más módon. ami az ideális tudatállapotot automatikusan létrehozza. Ha egyszer már megvan a pont. hogy ol­ vasás közben végig érezzük a mandarint. Nem az a fontos. • A mandarintechnika a figyelem rögzítésének egyik módsze­ re. A figyelem konkrét pont­ ra rögzítése inkább olyan. Ehhez hasonlóan úgy tűnik. az a tudatállapot. 49 Olvasd el a pon­ tokat! . és kinyitod a szemedet. hogy végiggondolhasd. Egyszerűen csak kezdj olvasni. amit ebben a fejezetben tanultál! • A „teljes elmés olvasás" alapja a felkészülés. mint korábban. • A felkészülés két alkotóeleme a cél megfogalmazása és az ideális tudatállapot létrehozása. még a lapot tartó kezeidet is látod. Az éppen olvasott anyag hirtelen sokkal kezelhetőbbé válik. • A céltudatos olvasás energikus olvasás. ahogy olvasol. el is felejtheted. a többi már az elméd dolga! Álljunk meg egy pillanatra. hogyan tudod használni. nem kell a kaput is magaddal vinned. Ami lényeges itt. észrevehe­ tő váltás következik be érzéseidben. Ebben az állapotban sokkal több vizuális információt tudsz befogadni. és a fejed fölött nézed. hogy kívül állsz a testeden. különös dolog történik. és figyelmedet összpontosítsd a ma­ dárra! Egy másik módszer. amelynek a tetején egy madár ül! Érezd a sombrerot a fejeden. mintha zárókövet helyeznénk egy kőboltozat tetejére. ha elképzeled.Kísérletezz ezzel a technikával! Ha a mandarin képe esetleg nem felelne meg. sombrerot viselsz. hogy a figyelem egy rögzített pontja a figyelem többi részét az olvasási feladatra irányítja. Utóbbit úgy éred el. hogy figyelmedet a fe­ jed fölötti és mögötti helyen rögzítsd! Képzeld el. hogy széles kari­ májú kalapot. Amikor a felsorolt technikák bármelyikével egy pontra rögzí­ ted figyelmedet. Amikor átmész egy kapun. Az az egyetlen kő a boltozat tetején az összes töb­ bi követ a helyén tartja. Ahogy ezt teszed. hogy figyel­ medet egy pontra rögzíted a fejed felső-hátsó részén.

így készen állsz a tanulásra. figyelj a tested állapotában beállt vál­ tozásra! Olvasás közben lazábbnak érzed magadat.. amit csinálsz.Most szánj rá néhány másodpercet. amint a könyv hátralévő részét erős céltudattal olvasod! Képzeld el.. hogy kipróbáld ezt a módszert e könyv további fejezeteinek olvasásánál! Képzeld el ma­ gadat. jobban össz­ pontosítasz. figyelmesebb vagy. . és teljesen elmélyedsz abban. hogy figyelmedet beállítod hátul a fejed tetején egy pontra! Miközben ezt teszed. Most már ebben a könnyed. áramló állapotban „lebegsz". A következő lépés az.

az emberi agy csak ismerős mintákat képes leifogni. mielőtt elolvasnánk. amit már ismerünk. Az előzetes áttekintéssel gyorsan fel tudjuk fedezni a szöveg szerkezetét. Másképpen kifejezve. Minél többet tudunk egy szövegről. lépés: Előzetes áttekintés Csak olyan dolgot tudunk elolvasni.4. és csak néhány percet. Ez felgyorsítja a megértést. annál könnyebb lesz elolvasni. bi51 . fejezet 2.

hogy megfigyelhesd: • a címeket és alcímeket. elhajtottunk az általános iskolához és a város­ ba. a beindító szavak kiemelése a szövegből. „Járd körül" az írott Olvasd anyagot. rajzokat és táb­ lázatokat. magazin. ismétléseket. Valószínűleg meg fogsz lepődni. és tudni fogod. vagy összefoglaló kérdése­ ket. Néha az is előfordul. • a vastagon vagy dőlt betűvel szedett szöveget. 2. 3. • az első és hátsó borítón lévő szöveget. • a tárgymutatót. hogyan haladj benne. hogy mindent megtalálsz. • a szerzői jog dátumát. 1. milyen sokat nyersz ezzel a stratégiával. beleértve a fe­ jezetcímeket és alcímeket is. • a könyv első és utolsó oldalát. hogy feltérképezted az anya­ got.egyszerűen csak azzal. Az előzetes áttekintésnek három lépcsőfoka van: 1. • összefoglalókat. amit tudni akarsz . Megnéztük a térképet és a környező vidéket. 52 el a pontokatl . vagy más dokumentumokban bármely rész első és utolsó bekezdését. körbe­ jártuk a háztömböt. Az anyag feltérképezése Amikor feleségemmel lakóhelyünk megvásárlását fontolgat­ tuk. • a tartalomjegyzéket. és döntés a továbbhaladás céljáról. Más szóval felmértük a terepet. Megismered így az anyag struktú­ ráját. Elsétáltunk a tóhoz.zonyos esetekben néhány másodpercet vesz igénybe. azt is fel kell mérned. a közeli parkokat. Amikor egy könyv. átnézés. • a kiemelt részeket: bekeretezett szövegeket. az írott anyag feltérképezése. vagy más publikáció olvasására készülsz. először is megnéztük a környéket.

A beindító szavak megtalálása egyszerű. a paradigmaváltást.-könyvek" gyakran egy problémát mutatnak be.. Ezek a feltűnő. amelyek kiváltó mechanizmusként hatnak. a célt és a hiedelmeket. A beindító szavak segítségével tudatos részünk kérdéseket tud leltenni belső tudatosságunknak avagy tudatalattinknak. figyelj rám!" Ezek a „beindító szavak".. A beindító szavak kiemelése Volt már olyan érzésed olvasás közben. hosszabb cikknél vagy beszámolónál három percet. hogy hol keress fontos információkat. és könyvnél 5-8 percet. mert segít megérteni és kategorizálni az ol­ vasott anyagot. O t t említettem az elemi szintű olvasást. A „Hogyan-könyvek" például számos feladatot adnak. Minden anyagra hosszabban emlékszel. Az utób­ bi. amit el­ médben aktívan rendezel el. Lássunk egy példát ennek a könyvnek a 2. Ezek a kife53 . Olyan tám­ pontok. körülbelül miről szól a szö­ veg. ismételten használt kifejezések hordozzák a központi gondolatot. hiszen ez segít célunk elérésében.A feltérképezés révén megtudod. hogy bizonyos szavak kiugrottak a szövegből. A feltérképezésnek van még egy járulékos előnye. és nem feltérképezel. A beindító szavak kulcsszavak. tehát a „tudatostól eltérő elménk" igyekszik kiemelni ezeket a szavakat. amelyek segítenek megragadni a szöveg jelentését. fejezetéből. mintegy figyelmet követelve maguknak? Valószínű. Ne tölts túl sok időt a felméréssel: egy rövid cikknél 30 má­ sodpercet. hogy ezek a fontos szavak hordozzák a szerző üzeneté­ nek lényegét. Ha ez ennél több időt vesz igénybe. mintha azt mondanák: „Hé. akkor valószínűleg a szokásos értelemben olvasol. Elősegíti a hosszú távú memóriát. mire számíts. 2. Arra késztet. hogy az olvasottakat gondolati struk­ túrába rendezd. A „Mi a. amiket bizonyos sorrendben kell megoldani. és így tudod. és megoldást javasolnak rá. Ennyi az egész. Ezeknek a szavaknak felhívó jellegük van. amikor végigmegy a szövegen. Olyan. Iránymutatást kapsz ahhoz is.

tovább akarsz-e haladni a dokumentumban. a címek és a tárgymutató.jezések beindító szavak. vajon ez a az érték 80%-a az összes tétel 20%-ából könyv vagy cikk beletartozik-e a te „felső származik. akarsz-e többet tudni A 80/20 szabály: Ha minden tételt annak tartalmából! Gondold át. hogy nem olvasod el az anyagot. hogy mire jutottál a feltérképezéssel és a beindító szavak listájával. s az anyag 20%-odba"! többi részében (80%) Az előzetes áttekintés után még úgy is az értéknek csupán dönthetsz. amelyek egy problémát és annak megoldási módjait írják le. inkább új célt felállítanod! Ismered a 80/20 akkor kiderül. hogy szabályt? Kérdezd meg magadtól. Egyszerűen lapozz át körülbelül 20 oldalanként egy könyvet. amit önmagadért te54 . amit feltérképezel. mielőtt fejest ugranánk bele. amikor szépprózát néznek át. úgy könnyebben felfigyelsz a nagy ener­ giájú kifejezésekre! 3. vagy még annál is rövidebb idő alatt össze tudsz szedni. mint amikor kipró­ báljuk a vizet. helyek és dolgok neveként jelennek meg. az egyik legjobb dolog. mely sza­ vak ragadják meg a figyelmedet! Mindegyik hely. teljesíteni információértékük tudod-e kitűzött célodat. és figyeld meg. mint például novellát. segíteni fogja a keresést: a tartalomjegyzék. Először azt javaslom. regényt vagy költeményt. illetve írj egy 20-25 szóból álló listát egy könyv esetén! Ennyit két perc. A legtöbb ember könnyedén megtalálja a beindító szavakat. Ugyanakkor felsül­ hetnek. Ez 20%-a található. A szépirodalomban a beindító sza­ vak a szereplők. amelyek után a legtöbb oldal­ szám áll! Ezek minden bizonnyal fontos beindító szavak. drá­ mát. jegyezz meg 5-10 beindító szót egy cikk. amikor nem regény jellegű írásműről van szó. A beindító szavak keresése jó játék. Felülvizsgálat Az előzetes áttekintés utolsó részével felmérheted. olyan. Tarts mi­ nileltárt! Döntsd el. Legyél játékos és laza. A tárgymu­ tatóban keresd azokat a szavakat. vagy érdemesebb szerint sorba állítunk. a borítók.

talán úgy döntesz. „virágzó. Az előzetes átnézés mindkettőben segít. Elkezdjük megismerni a szöveg 4-11%-át. hogy többet tudj meg. és térj vissza az átnézéshez! Nyilván a maximális hasznot szeretnéd nyerni minden perc­ től. átrágod magadat olyan bekezdéseken és oldalakon. Később. en­ gedd el ezt a késztetésedet. amit fe­ jedben az adott témáról felépítesz. Lehetővé teszi. és elkezdd olvasni a részleteket. ahogy a pszichológus William James megfogalmazta. zsongó zűrzavar". ha konkrétabb i nformációt akarsz szerezni. hogy kitöltsd azt az általános stuktúrát... amire nincs szükséged! Más tennivalóid is akadnak. és ami már kielégíti céljainkat. ahogy élelmiszert vásárolsz! Agyunk kiváló az érzékelt dolgok osztályozásában és a mintalelismerésben. hogy kísértésbe esel. hogy me­ lyik a megfelelő kötet.hetsz információkkal elárasztott korunkban. érdeklődésed csökken. amiben már benne van a kulcsüzenet. amit le kell emelned a polcról. Elég csak annyit tudnod. hogy értelmes kategóriákat állítsunk fel. amit olvasásra szánsz. hogy abbahagyd az át­ nézést. Ez oda vezethet. Ha túl korán kezded a részleteket olvas­ ni. amikhez szintén idő kell. amik elvezetnek a megértés­ hez. Ennek elkerülése érdekében egyelőre tartsd a részleteket ma­ gadtól távol! Ez erősíti motivációdat. Lehet. A sikeres átnézés titka. hogy édesdeden elalszol. mint amilyennek az újszülött látja a világot. hol keresd. mintha megannyi enciklopédiát használnál: nem kell megjegyez­ ned minden kötet tartalmát. hogy ne merüljünk túl korán túl mély­ re a szövegben. Olvass úgy. s felébreszti vágyadat. Miután átnézted az írást. hogy csak általá­ nos szinten igényled az anyag ismeretét. Egymástól független képek. amelyeknek semmi köze célodhoz. és megtaláljuk a központi fogalmakat. már tudni fogod. akkor könnyen lelassulsz. Figyelj fel erre a vágyra. s még az is elő­ fordulhat. sémákat alkossunk. 55 . hogy elveszted lendületedet. Ez olyan. Kategóriák nélkül a szöveg olyannak tűnne. Ne vegyél magadhoz olyan információt. hangok és más benyomások végnélküli parádéja.

ami a céljaidnak megfelel. Az olvasásra lefordítva ez azt jelenti. és felül kell vizsgálnod céljaidat. hogy a legrövidebb utat választod ahhoz a szakaszhoz. Olvasd • Az előzetes átnézéskor fel kell térképezned az anyagot. olyat olvasol el. hogy megértsd az anyag struktúráját. amíg meg nem találod az almát. és minden egyes polcon minden árut megnézni. Ehelyett azt szok­ tad ugyebár tenni. ki el a kell emelned a beindító szavakat. • A beindító szavak kulcskifejezések. hiszen így gyorsan ráhangolódsz a keresett információra. felesleges részeket. a fotóolva­ sást. amely legközvetlenebbül segíti céljaid elérését. hogy kis leltárt készítesz. 56 . hogy körüljárod az olvasott té­ tokatl mát. hogy megkeresed a gyümölcsös részleget. amint átnézed ezeket a különféle információforrá­ sokat! Figyeld meg. Az előzetes áttekintés alkalmazásához szánj rá egy pillanatot. gondolatok után. Ebben a fejezetben a következőket tanultad: • Az előzetes áttekintés segít abban. ér­ demleges közlést már nem tartalmazó). milyen jellegű olvasnivalókkal találkozhatsz a jövő hé­ ten! Képzeld el. pon• A feltérképezés azt jelenti. • A felülvizsgálat azt jelenti. és egész szellemedet afelé hajtja.Ez az átnézés legérdekesebb része. amik segítségével kérdése­ ket tehetsz fel önmagadnak. ami meggyorsítja az olvasást. hogy fejedben egy vázat építs fel. hogy vágyaidat beteljesíthesse. és kihagyod a redundáns (új információt. hogy biztos lehess benne. ahogy a néhány pillanatig tartó átnézéssel több órányi időt nyersz ezen a héten. és egyenesen odamész ahhoz. Ez a vágy növeli az olvasás iránti elköteleződésedet. hogyan ha­ ladj abban tovább. Minden olvasás előtt nézd át az anyagot! Átnézés nélkül elol­ vasni egy hosszabb vagy bonyolultabb írást olyan. amely az összes fejezet közül a legcsábítóbb és legizgalmasabb. és képzeld el. és növeli az olvasás közbeni megértést. amikor égető vágyat kez­ desz érezni az információk. Az 5. és megtudd. amit keresel. fejezet bemutatja a következő lépcsőfokot. amelyekre később tudatalattid válaszol. mint bemenni egy élelmiszerboltba egy almáért.

s bízott benne. Ezt a felis­ merést fel tudta használni.Egy vállalatvezető elmondta. jegyzetek készítésével és beszéde megírásával készüljön fel az előadásra.nyil­ vánvalóan a tudatostól eltérő agyműködése révén. Elmondta. Nem futotta idejéből. hogy így is menni fog. Teljesít­ ményével a hallgatóság is maximálisan elégedettnek bizonyult. Egy számítógép-programozó rájött. hogy a hagyományos módon. hogy fotóolvasással elolva­ sott néhány könyvet. ami fantasztikusan megnövelte teljesítményét. gyorsan megtalálja a prog57 . s valamennyi stimmelt. hogy ha fotóolvasással át­ futja a gépi kódokat tartalmazó anyagot. hogy az miként kapcsolódik egyik hívője életének problémájához. Egy lelkész egyik este lefekvés előtt villámolvasott egy részt a Bibliából. Éjszaka egy bibliai történetről álmodott. Annyit tudott csak tenni. Megle­ petésére rendkívül magabiztosan tartotta meg előadását. amikor az illetőnek tanácsot adott. Egy másik dolgozó szokatlanul nagy fizetésemelést kapott egy évvel a villámolvasás-tanfolyam elvégzése után. Utólag ellenőriz­ te az előadásán elhangzott állításait. Egy üzletembert felkértek. vezetési alapelve­ ket tartalmazó könyv villámolvasása hatására javult a munkateljesít­ ménye. amelyek épp akkor jutottak eszébe . hogy a villámolvasás segítségével sokkal jobban értette az iparágat. Még sta­ tisztikai adatokat is idézett. könyvek elolva­ sásával. mondjon beszédet egy konferencián. hogy tucatnyi. és arról.

akkor sokkal könnyebben igazodik el a grafikonokon. Egy másik programozó pedig arról számolt be. amióta fotóolvasással elol vassá a más programozók által írt programok gépi kódsorát. ami pedig korábban komoly problémát jelentett számára.ramhibákat. hogy ha fotóolvassa egyetemi tankönyveit. hogy sokkal hatékonyabban tud programozni. Egy vegyész rájött. .

így agyunkat megismertetjük a szöveg mintázatával. leg­ ­­ovokatívabb lépése. ha meg akarod tanulni. ha elengedjük magunkat. az 59 .5. vagy amit tudatosan meg kell érteni. fejezet 3. Ez nem olyan technika. és bízni me­ ­­nk abban. A fotóolvasás rendkívüli lehetőség az igazi tanulási képességek felfedezésére. Játékos. Ha túlzásba visszük a gyakorlást és a tökéletesítést. Fotóolvasáskor mentálisan lefényképezzük az írott oldalt. lépés: Fotóolvasás A fotóolvasás minden bizonnyal mellbevágó élményt jelent majd számodra. nyitott hozzáállásra van szükséged. amin keményen kell dolgozni. hogy elménk valóban elvégzi a munkát. hogy az agy képes tudatelőttes szintű információfeldolgozásra. Arra épül. Ez ugyanis a módszer legjobbagyféltekésebb.

hogy fotóolvasd ezt az anyagot? Tisztán fogal­ mazd meg magadnak. Felkészülés A fotóolvasás folyamatá­ nak hat lépése van. hogy néhány dolgot tisztáznod kell. 2. belépés a fotófókusz­ állapotba. és kér­ dezd meg önmagadtól. tudod-e biztosíta­ ni azt a néhány rövid percet. mit akarsz kapni az anyagtól! A célt később ismételten. egyenes és ellazult. befejezés. 4. a fotóolvasásra A fotóolvasásra való felkészülés azt jelenti. ké­ szen arra. hogy figyelmeddel az él­ mény felé fordulsz. hogy olyan fogékonyabb állapotot alakíts ki. felkészülés a fotóolvasásra. kényelmes. A következő néhány oldalon megtanulod a fotóolvasás folya­ matának minden egyes lépését. 6. a koncentráció. A fotóolvasás megkezdé­ se előtt az a cél. hogy fotóolvasással elolvasod ezt a könyvet! 1. és foko­ zott tanulási készenlétet tapasztalsz. még precízebben meg fogod fogalmazni a fo­ lyamat során. Mi az. és szabadulj meg minden külső zavaró tényező­ től! Testtartásod legyen nyitott. belépés a gyorstanulás állapotába. az előzetes áttekintés előtt az ellazult éberség állapotába léptél. A következő eljárás segítségével elérheted ezt az állapotot. Miután megtanultad. és örülni az eredményeknek. A cél tisztázása kulcsfontos­ ságú. játssz úgy. 5. Belépés a gyorstanulás állapotába A villámolvasás korábbi szakaszában.éppen az eredményesség ellen hathat. az állapot folyamatos fenntartása a fotóolvasás közben. Az eljárás eleinte 60 . amelyet gyorstanulási állapotnak is neveznek. Egyszerűen csak használni kell. a ha­ tás és a cél megerősíté­ se. 3. hogy a gyorstanulás állapotába lépj! 2. Dönts úgy. Ezek sorrendben a következők: 1. amit fotóolvasni akarsz? He­ lyezd magad elé az olvasnivalót. amelyben hozzáférsz elméd megnövekedett képességeihez. amire szük­ séged van az anyag fotóolvasásához! Miért akarod rászánni az időt.

hogy összpontosítottad tudatodat. kedvesen emlé­ keztesd magadat arra. Ezt követően fokozato­ san lazítsd el a nagyobb izomcsoportokat a fejedtől a lábad ujjáig! Képzeld el. szorongást. amint tépted teljesen ellazul! Vegyél egy mély lélegze­ tet. hogy tested kellemesen ella­ zult és feszültségmentes legyen! • Most pedig csendesítsd le elmédet! Vegyél egy mély lélegze­ tet. ülőhelyeden kényel­ mesen hátradőlve kezdj neki! • Vegyél egy mély lélegzetet! Engedd ki a levegőt. és gondolatban ismételgesd azt a szót. hogy „lazíts"! Ez a jelzés a testi ellazulásra. és megérkeztél elméd erő­ forrásszintjére — abba az állapotba. problémát! Belégzéskor érezd. és tartsd bent egy pillanatig! Lassan fújd ki. lelki szemeid elé képzelj egy gyönyörű virágot! Ez jelzi. hogy egy gyönyörű. hogy egy órát időzöl ezen a gyönyörű helyen! Pihenj ott kényelmesen néhány pillanatig! Mielőtt továbbhaladnál a következő lépéshez. amikor még tanulod ezt a technikát. csendes helyen vagy! Figyeld meg a nyugalmat árasztó látványt. mint ameddig egy mély belégzés és egy könnyed kilég­ zés tart. amint az ellazulás hulláma egész testeden végigterjed! Engedd „elolvadni" minden izmodat. és egy pillanatig tartsd bent a levegőt! Lassú kilégzés közben gondolj a hármas számra. és gondolatban ismételgesd a „lazíts" szót! Ez a lelki ellazulás jelzése. Képzeld el. amelyre a megnövekedett kreativitás és tanulási képesség jellemző. hogy béke és nyugalom árad testedbe! • Vegyél ismét mély lélegzetet.több percet is igénybe vehet. feküdj le! Később már ülve. közben gondolj a kettes számra. Ereszd szélnek a múlttal és a jövővel kapcsolatos gondolataidat! Figyelmeddel fordulj a jelen pillanat felé! A kilég­ zéssel együtt engedj ki minden feszültséget. és tartsd bent azt egy pillanat­ ra! Lassú kilégzés közben gondolatban halld az „egy" szót! Miköz­ ben ez történik. • Helyezkedj el kényelmesen! Először. majd csukd be a szemed! • Erezd. hogy engedj szélnek minden maradék fe61 . a hangokat és az ér­ zéseket! Képzeld el. Később azonban már annyi idő is elég lesz rá. ami fogad.

szükséget vagy nyugtalanságot! Emlékeztesd magadat, hogy ezt a testileg-lelkileg ellazult állapotot a fotóolvasás közben is fenntartod! A fent leírt folyamat, amely segítségével a gyorstanulás álla­ potába belépünk, lehetővé teszi, hogy kapcsolatot építsünk ki tu­ datalattinkkal. Ebben a testi és szellemi állapotban az agy jobb fél­ tekéje lép működésbe, és készen áll az ingerek befogadására. A jobbféltekés Az agy különböző állapotait az elektroencefalográf (EEG) működés fogékonyabbá tesz saját po­ által jelzett frekvencia­ zitív gondolatainkra. Amíg ebben a értékekkel és a megtapasztalt magasra hangolt állapotban vagyunk, szubjektív élménnyel megnyílik az út hosszútávú memóri­ jellemzik. A következő ánk mélyebben fekvő „adatbázisá­ felsorolásban szereplő Hz (Hertz) mértékegység a hoz". másodpercenkénti elektro­ Sokféle meditációs és relaxációs mos impulzusok számát jelöli: Béta=12-23 Hz (éber állapot), tanfolyam, könyv és kazetta létezik, amelyekkel gyakorolhatod az ideális Alfa=8-12 Hz (ellazult éberség, ami az optimális tanulási állapotba való belépést. Egyi­ állapot a tanuláshoz), ke ezeknek az úgynevezett paralimináThéta=4-8 Hz (mélyen ella­ lis hangkazettarendszer, amelyet inté­ zult állapot, ami például öngyógyító célú képzelődésre zetünkben, a Learning Strategies Corporation-nél fejlesztettünk ki, s amely alkalmas. A kreativitással hozzák összefüggésbe.) hasonló relaxációs technikákon vezet végig, mint amelyeket a fotóolvasás­ tanfolyamokon használunk.

3. A koncentráció, a hatás és a cél megerősítése
Gondolataink vagy támogatják, vagy félreviszik a tanulási fo­ lyamatot. A pozitív, megerősítő gondolatok segítik a tanulást, a ne­ gatív gondolatok pedig akadályozzák azt. Pozitív gondolatokkal a fejedben könnyebben alakíthatsz ki megfelelő készségeket, könnyebben éred el a kívánt eredményeket. Ezek a gondolatok, amelyeket megerősítéseknek vagy pozitív állí­ Olvasd tásoknak nevezünk, segítenek a fotóolvasott anyagot belső tuda­ el a tosságodhoz avagy tudatalattidhoz irányítani. Néhány különösen pon­ tokat! hasznos pozitív állítás a fotóolvasáshoz: 62

• Fotóolvasás közben teljes mértékben koncentrálok. • Minden, amit fotóolvasok, tartós hatást gyakorol tudatalat­ timra, és hozzáférhető számomra. • Vágyom a ... (itt mondd az olvasott könyv címét) könyv in­ formációjára, hogy elérjem célomat, hogy...(ismételd el újra a célo­ dat). A pozitív állítások avagy megerősítések irányt adnak tudalostól eltérő elménk működésének, mert világosan megfogal­ mazzák a kitűzött célokat. A megerősítés azokat a korlátokat is kikerüli, amelyeket tudatos részünk állít fel. Megakadályozza a negatív belső párbeszédet, és megnyitja a siker lehetőségének ka­ puját. Fontos, hogy mindig elérhető célt tűzz magad elé! Rosszul megfogalmazott cél lenne például az, hogy „Pontosan akarok min­ denre emlékezni, amit fotóolvasok". Mivel nem ez a célja a fotóol­ vasásnak, és a valamennyi részletre való tökéletes emlékezés éssze­ rűtlen elvárás, az ilyen rosszul megfogalmazott cél fölösleges csaló­ dáshoz és sikertelenséghez vezet. A jól megfogalmazott cél például így hangzik: „Célom, hogy teljesen elsajátítsam ezt az anyagot, és sikeresen alkalmazzam éle­ lemben az itt leírt módszereket és elképzeléseket." Az ilyen cél el­ érése tőlünk függ, s kellemesebb élethez és sikerhez vezet.

4. Belépés a fotófókusz-állapotba
A fotófókusz-állapotban a látást arra használjuk, hogy a vizu­ ális információt egyenesen a tudatalattiba irányítsuk. Ebben a lé­ pésben látórendszerünket megtanuljuk másképp használni, mint a szokásos olvasásnál. Ahelyett, hogy erősen fókuszálnánk egyetlen szóra vagy szócsoportra, „lágy tekintettel" az egész oldalt egyszerre fogjuk be. A fotóolvasás kidolgozásának kezdetén tudtam, hogy ha erő­ sen fókuszálunk, akkor az információ a tudatos elmébe kerül. A (otóolvasásnál arra van szükség, hogy az információ a tudatelőttes feldolgozáson keresztül belső tudatosságunkhoz jusson. Kér63

A fotófókusz-állapottal erősítjük a szem - elme kapcsolatot. Ilyenkor a hangsúlyt a szemünk előtt lévő papírlapról a sorok jelentésére helyezzük át, amit viszont a szemünk mögött (az elménkben) tárolunk.

désem így szólt: „Hogyan tudok valami­ re nézni anélkül, hogy erősen fókuszál­ nék rá?" A nem fókuszálás nem volt helyes út. Ez egyszerűen csak üressé és letargikussá tett. Az éber ellazultság érzése el­ tűnt, mintha a testi és szellemi tisztasá­ gom összeköttetésben lenne a látási tisz­ tasággal. Egyik délután ezen a paradoxonon töprengtem. Olvastam egy cikket egy Betty Edwards nevű művészettanárról. Jobbféltekés raj­ zolás című könyvében azt írja: „Ha le akarod rajzolni a hüvelykuj­ jamat, ne a hüvelykujjamat rajzold le!" - ilyenkor ugyanis bal agy­ féltekédet, az elemző, nem művészi oldalt használod. „Ha le aka­ rod rajzolni a hüvelykujjamat, rajzold le a hüvelykujjam körül lé­ vő teret." Ez a stratégia már az agy jobb féltekéjét használja, amely agyunk kreatív oldala. Tanácsát követve a nyitott könyv két oldalát kezdtem nézni. Egy széles pillantással az összes fehér teret befogtam, nem nézve a szavakat. Az oldalak hirtelen tisztaságot és mélységet öltöttek, szin­ te háromdimenziósnak tűntek. Az oldal közepén előtűnt egy har­ madik, lekerekített, keskeny oldal. Erről eszembe jutott egy gyerekkori élményem. Hajlamos vol­ tam gondolatban elkalandozni, ha ülnöm és várnom kellett. Időn­ ként, ha történetesen egy kövezett padlójú szobában ültem, észre­ vettem, hogy a padlóburkolat háromdimenziós rácsnak tűnik, mintha két rétegben lennének vonalak, körülbelül 15 cm mélység­ ben. Ha megpróbáltam egyenesen odanézni, a látvány eltűnt. Csak addig tartott, amíg ellazult, nem koncentrált tekintettel néztem, mintha a távolba révednék. Ennek a különleges vizuális állapotnak a felismerése volt a fo­ tófókusz kezdete. Az ezt követő évek során sok olyan felfedezés történt, amelyek a fotófókuszt a tudatostól eltérő elmével látás ősi hagyományaival hozták kapcsolatba. A fotófókusz lényege, hogy szemünket új módon használjuk, amit úgy nevezünk, hogy „lágy tekintettel való látás". Ez ellentéte 64

mögött álló élettani jelenség lenyűgöző. az intuíciót és azt. kifejezésről vagy nyomtatott sorról. de a fotóolvasásban felhasználhatjuk a „kan" egyéb előnyeit: a nyugalmat. hogy éles. tizenötödik századi kardforgatótól és az „Öt gyűrű könyve" szerzőjétől szárma­ A Lágy tekintettel" való zik. egy mexikói fériás „kanlátás" használatával — mondja sámánnak a praktikáiról írt Musashi . amelyet „ken". ahol sűrűn tömörülnek a csapoknak nevezett sejtek. hogy fejünkben az egész oldalt egyszerre le­ fényképezzük. ez az említett második terület. Bár több száz pálcika tartozik egy ideghez. tiszta képet kapjunk egy szóról. A „kan" — vagyis a fotófókusz. Ezzel ellentétben pillantással". Az egyik a sárgafolt. A fotófókusszal perifériás látásunkat használjuk. Erről beszél a „kan" a dolgok lényegének látása. A sárgafoltba jutó képi információt a tudatos elme dolgozza fel. Az ideghártya perifériás részére érve. Az egyik. Ezek a sejtek éles fókuszba hozzák a ké­ peket. 65 .a harcos észreveszi az ellenséget. ami a megszokott. hogy ez a látásmód megnöveli látóterünket. látásról beszél. normális módszerünk ah­ hoz. Nekünk ugyan nincs ellenségünk.az erős fókuszálásnak. sokkal in­ kább a pálcikalátást vesszük igénybe. ezek a sejtek rendkívül érzékenyek.A kínai tao irodalomban nek nevez. népszerű könyvsorozatot. Mindegyik csapnak egyetlen idegvégződése van. A lágy tekintet tiszta leírása Miyamoto Musashitól. aki Don Juannak. A peri­ Carlos Casteneda is. és felkészülünk arra. a legendás hírű. Ebben a könyvben Musashi két típusú látás aligha új dolog. mint a csaplátást. Ezek az úgynevezett pálcikák. ahogyan mi nevezzük . amelyen keresztül az aggyal áll összeköttetésben. és idejében felismeri a fenyegető támadást. a kreativitást. másféle sejteket találunk. a felszíni megjelenés és a külső találkozunk a "mindent látó mozgások megfigyelése. tudatelőttes szinten feldol­ gozzuk a vizuális információt. Tízmérföldes távolságból képesek érzékelni egyetlen gyertya fényét! Mikor fotófókusz-állapotban vagyunk. Szemünk ideghártyája (retina) két régióra osztható. Látóterünk perifériáját a tudatalatti dolgozza fel. és egyenesen tudatalattink mélyebb emlékezetébe küldjük. még annak megkezdése előtt. akit meg kellene támadnunk. Miközben ezt tesszük. a koncentráltságot.

hogy ott van a keresett tárgy az orrunk előtt. ha nem nézel az ujjaid- 66 . mert azt hisszük. és nézd azt! Most. mint egy minivirsli. mit látsz. valójában mégis jelentős változást jelez látásodban. ne igyekezz bármit is éles fókuszba hozni! Valószínűleg egy szellemképet fogsz észrevenni. Ha látni akarod a minivirslihatást. Külö­ nös. Az előbbi nézésmódnál lá­ tótered határai „felolvadnak". tartsd a két kezedet körülbelül fél méterre a szemedtől. az azt jelzi. ahogy a kép mutatja: Ez a szellemkép úgy néz ki. Gyerekes játéknak tűnhet. ami úgy néz ki. de nem látjuk meg. Lehet. amelyet „mini­ virslihatásnak" nevezek. perifériás észlelésed kiterjed. miközben folyamatosan továbbra is a pontra né­ zel. hogy csak akkor észleled ezt a hatást. mint egy harmadik ujj. amikor kere­ sünk valamit a konyhában. és figyeld meg. hogy valame­ lyik fiókban lapul. hogy szemei­ det széttartod (divergencia). Ha látod a minivirslit. A fotófókusz-állapotra való felkészülésként játsszunk egy ki­ csit! Szeretnék megmutatni egy vizuális jelenséget. mint amikor egy konkrét pontra fókuszálsz. és kizárjuk a tudatos elme beavatkozását. s nem össze (konvergencia). Ez történik. mi történik a mutatóujjaddal! Lazán tartsd a szemedet. akkor belső tuda­ tosságunk megközelíthetőbbé válik. Az ilyen gátra jó példa a csőlátás.A fotófókuszt használva csökkentjük a perceptuális (érzékelé­ si) védekezést. majd érintsd össze két mutatóujjadat! Nézz a mutatóujjaid vége fölött lévő pontra. keress a falon egy pontot. Ha ezeket a gátakat elvesszük a bejövő információ útjából. s nem a pulton.

miközben a könyv fölött a falon egy pontra nézel! Mivel szemeid széttartanak.. és játssz tovább! Kis idő­ ­­ akár abba is hagyhatod. Ugyanezt a hatást egy könyvoldalnál is alkalmazhatod. hogy mintegy keresztülnézel a könyv köze­ pén. képes vagy-e a könyv teteje fölé irányított tekinte­ tedet lefelé vinni úgy. láss valamit anélkül. mintha csak röntgenszemeid lennének! Ha képes vagy to­ vábbra is „széttartó". hogy szemük ösztönösen megpróbál a könyvre lókuszálni. Próbáld ki. a könyv tetején túl lévő pontra. Hamaro­ san egy kis lekerekített fantom oldalt (minivirslioldalt) fogsz észre­ venni a két oldal között. hiszen ahhoz. duplán fogod látni a bal és jobb oldali lap közötti középvonalat. majd később újra megpróbálhatod. Ne harcolj ellene! Egyszerűen csak lazíts. hogy ránéznél. Ehhez mindössze arra van szükség. Ezt az oldalt „radarképoldalnak" neve­ zem. Fotófókusz-állapotban a nyomtatott szöveg valószínűleg elmosódottnak látszik. divergáló szemekkel nézni. Ennek eredményeként a kettősen látott középvonalak közelednek egymáshoz.. Ez rendjén is van. A fotófókusz tanulásának kezdeti szakaszában sokan azon kapják magukat. Figyeld meg a könyv négy sarkát és a bekezdések közötti fehér teret. Furán hangzik. hogy a ra67 .ra. és eltűnik a radarkép. akkor így is látod a radarképoldalt. Ez a szokás hatalma. hogy tekintetedet kényelmesen rög­ zítsd egy. Tehát azt kérem.

amíg a látótengelyed éppen keresztülmegy a könyv közepén. Másképp is elő lehet idézni a radarképoldal látását. akár még profi fotóolvasó is lehetsz! Egyszerűen csak használj egy másik módszert a fotófókuszáláshoz: nézz egy nyitott könyvre. és így fókuszsíkodat közelebb hozod. mi történik a könyv két középvonala között! Ott lesz a radarképoldal. Mégis tisztán jelenik meg a szö­ veg. miközben ezekkel a technikákkal kísérlete­ zel! Ne feledd. Ahhoz. amit észrevehetsz. Mi történik. a nyomtatott sorok ne legyenek éles fókuszban! Fi­ gyelj inkább az üres margókra és a bekezdések közötti fehér térre! Képzelj most el egy nagy „X"-et. s tágítsd ki a lá­ tóteredet úgy. Játssz úgy. Nincsenek fó­ kuszban. éppen a középvonalra. a fókusz síkját egy kicsit távolabbra kell helyezned. Miközben folyamatosan lenézel a lábadra. Ké­ sőbb már meglehetősen könnyűnek fogod találni az egészet. A fotófókusz-állapot létrejöttekor különös tisztaságban és mélységben jelennek meg a papíron szereplő szavak. hogy a nyomtatott oldalra irányítod tekintetedet. figyeld meg. el kell lazítanod a szemedet. Sőt. tehát a jobb és bal oldali lapot elválasztó függőlegest. hogy az éles látás síkja közelebb kerüljön. a fotó fókuszálás eleinte természetesen nagy kihívást jelenthet. ha esetleg nehezen menne! Miután éveken keresztül azt szoktad meg. hogy a földön lévő lába­ idat lásd! Lassan csúsztasd a könyvet látóteredbe úgy. ha csak egyik szemeddel látsz!) Legyél könnyed. valószínűleg megkettőződött vonalként látod majd a kö­ zépen lévő hajtásvonalat. Nem vallottál kudarcot. és még látod a dupla vonalat! Meg tudod csinálni? Ne aggódj. Ülj egy ki­ csit hátrébb az asztaltól! Helyezd a nyitott könyvet az asztal szélé­ hez közel! Nézz el a könyv alsó széle alatt. ha nem látod a radarképet? Akkor sincs baj.darképet lásd. hogy a könyvnek mind a négy sarkát lássad! Lágy te­ kintettel nézz. ami összeköti a könyv négy sar­ kát! (Abban az esetben is ezt a módszert használd. ha még jobban ellazulsz. az erőlködés nem segít! A siker legfontosabb össze68 . hogy az csak­ nem eltakarja lábad látványát! Ahogy észreveszed a könyvet a látó­ teredben. hogy a könyv felé közeledsz (a könyvet pedig ma­ gad felé viszed) addig. hiszen nem rájuk nézel.

de kezdetben úgy is jó. hogy látásod vonalára az nagyjából merőlegesen álljon. egyszerű­ en csak emlékeztesd magadat. ha­ nem hogy megtanuld divergálni a szemeidet. s ne küszködj szemeid divergálásával! 5. speciális állapotban! Lehet. és keresd ismét a fan­ ­­­­­­­­­ 69 . hogy újra éles fókuszba hozd a nyomtatott oldalt. Lapozás közben is maradj a kialakított. hogy erősítsék és ki­ egyensúlyozzák a látórendszeredet. légy hát türel­ mes! A fotóolvasáshoz az az ideális testhelyzet. és kísértést érezhetsz arra. csukd be a szemed. hogy lásd a radarképet. hogy most a tanuláshoz szükséges ideális állapot fenntartása a célod! Helyezd a képzeletbeli manda­ rint fejed hátsó részére (lásd a 3. és pihen­ tesd néhány percig. Miután két-három percet játszottál látórendszereddel. hogy hagyd pihenni a szemedet. Ezeknek a gyakorlatoknak nem a képzelődés a lényege. ha a könyv teteje fölött nézel el. Tekinteted a könyv közepén fog áthaladni. mielőtt újra játszanál! Ezek a gyakorlatok abban is segíthetnek. amikor egyenesen ülsz. a könyvet pedig az asztalhoz képest 45 fokban megdöntőd.tevői a lazítás és a tapasztalatok megfigyelése. Ha ez történik. akkor folytasd inkább a négy sarok­ ra figyeléssel (az „X" segítségével). hogy eleinte törékenynek bizonyul majd a gyorstanu­ lási és a fotófókusz-állapot. Ha eleinte nem tudod megtartani a radarképet. Nyugtalanító és önkritikus gondolatok zavarhatják meg figyelmedet. fejezetet). fontos. Mivel minden természetes lá­ tásjavítási módszer alapja a lazítás. Fotóolvasáskor a „lágy tekintet" elérése és fenntartása időt igényel.

ami eközben folytatja a fotóolvasást. s így zavartalan működést biztosítanak a tudatostól eltérő elméd számára. Ezek a tevékenységek lefoglalják tudatos elmédet.Két további technikát használhatsz még. hogy mélyen és egyenletesen lélegzek A második. mélyen és egyenletesen lélegezz! 70 . Az egyenletes ritmus csodálatosan segít. hogy versikét mondasz a lapo­ zás ritmusára. A versikemondás támogató hatású szavak hangtalan. Ha stabilan fenn tudod tartani az említett olvasási állapotot. hogyan tartsd fenn a gyors­ tanulási állapotot fotóolvasás közben: Olvasd el a • Testtartásod maradjon nyitott! Két lábad pihenjen a földön. ritmikus ismételgetése — külö­ nösen fontos. és távol tartja a negatív gondolatokat. A következőkben összefoglaljuk. mert segít összpontosítani figyelmedet. akkor gyorsan és hatékonyan tudsz végigsuhanni a könyveken. amíg mentálisan lefényképezed az oldalakat. pon­ és ne tedd keresztbe karjaidat vagy lábaidat! tokat! • Folyamatosan. amelyek máskülönben előbukkan­ ­­­­­­­­­. hogy agyad ellazult és nyitott állapotban maradjon. hogy fotóolvasás közben fenntartsd a megfelelő állapotot. Az első.

hogy ez működjön". akkor figyeld a könyv négy sarkát.la-zán. 71 . hogy tudatos elméd kövesse a mondóka szavait! • Engedd el a zavaró gondolatokat úgy.. az illető első kérdése az lesz. amit fotóolvasás közben kapott. s közben a fantomoldalt látod. Ha folyamatosan ilyen állításokat mondogatunk...Nézd a lapot. önmagát beteljesítő jóslattá válhat. Négy-három-kettő-egy. utasításként hathatnak elménk mélyebb rétegére.." Az ilyen duma azt jelzi.. mit tudsz elmondani belőle?" Egy humorista vicce a gyorsolvasásról: „Épp most olvas­ tam a Háború és békét. vagy talán semmit sem kapunk .la-zán. Ha nem látnád. amit csinálsz! 6. ha véletlenül átlapozol egy oldalt! Csak menj tovább! Visszatérhetsz oda egy másodszori átnézésnél... hogy éppen most fotóolvastunk egy könyvet három perc alatt.• Egyenletes ritmusban lapozd a könyv oldalait. amely átlós irányban köti össze a négy sarkot! • Mondj versikét a lapozás ritmusára! Minden szótagra essen egy lapozás. mint „Nem fogok emlékezni semmire".. és egy képzeletbeli „X"-et. • Folytasd a versike mondását lapozásod ritmusára! Hagyd. egy vagy két másodpercenként lapozva! Minden kinyitott kétoldalas részt „lágy tekintettel" nézz! Tekinteted áthalad a könyv közepén..ami nagyrészt igaz is! Sajnos azonban az is benne van a mondatban. az oldalakon lévő fehér teret. • Ne törődj azzal.. mit is nyer a fotóolvasásból. hogy tudatos figyel­ medet lágyan visszatereled arra... hogy fotóolvasás közben tudatos szin­ ten keveset. vagy „Lehetetlen. amikor a következő mondókát ismételgeted magadban : La-zán. tu­ datostól eltérő szinten sem nyertünk semmit. hogy mélyebb.. Oroszországról szól. Az olyan állítások. Ez könnyen negatív. beteljesülnek. La-zán. hogy: „Aztán mondd csak. A biztos tudás érzésével zárd a folyamatot! A tudatos elme természetes hajlama. Maradj nyugodt.. hogy felejtse el. hogy megkérdezze. Ha valakinek elmondjuk.

amiket ettől a könyvtől kaptam. legyen szíves integrálni az információt. van egy fontos szem­ pont. vajon hányféleképpen tudja elmém igazolni. annál könnyebben veszed észre. Ez teljesen spontán módon történik. hogy a dolgok megtörténjenek! De vigyázz. Tanfolyamainkon ilyen megerősítéseket használunk: • Elfogadom az érzéseket. Fontos figyelmeztetés A fotóolvasással hatalmas erővel robban be az információ idegrendszerünkbe.. Az információ már valamilyen hatást gyakorolt belső tudatosságodra. és. amint megerősítő állítá­ sokkal erre utasítod magadat. amire mindig felhívjuk a figyelmet.. hogy egyszerűségük megtévesszen! Ennek a technikának na­ gyon mély hatása lehet életedre. Könnyű összerakni a fotóolvasás alapjának hat lépését. A fotóolvasott anyagra adott válaszreakciónk bennünk zajlik.. belső szinten. • Érdekei. és tegye elérhetővé. amelyen át tud jutni az információ. i 72 . hogy felkérd elméd eme mély rétegét. Legyél nyitott. • Átadom ezeket az információkat testemnek és belső tudatos­ ságomnak. A fotóolvasás után elméd azonnal elkezdi a feldolgozást. A felsorolt pozitív állítások segítségül hívják tudatalattinkat. Ha akarod. mintha tűzoltófecskendőből innánk vizet. és megteremted az aktiválás feltételeit! Tudatalattid nem ítélkezik a feldolgozott információról! Most jött el az ideje. hogy ez az információ elérhető számomra. és elindul a feldolgozás. hagyd az információt megemésztődni és fel­ szívódni a tudatostól eltérő szintedbe! Ehhez lazíts. hogy feldolgozza őket. Minél job­ ban elengeded magad és ellazulsz. milyen sokféle módon válhat el­ érhetővé az információ. bármi is áramlik át tudatos szintedre.. a tudatosság kü­ szöbe alatt. Nagy­ szerű érzés tudatosan felismerni. Olyan ez. Ne en­ gedd. elképzelhetsz egy hidat tudatos és belső elméd (tu­ datalattid) között. és engedd. hogy vigyázol gondolataidra.Ennek megelőzésére a fotóolvasást zárd azzal. használhatóvá.

Olvasd el a szá­ mokat! *Képzeljük el ezek után. felemelő könyvet! Felkészülés. vagy mielőtt ma este elalszol. Az alvás alatt belső elménk átnézi az információt. 2. Ha még eddig nem próbáltad.. azt a hibát követte el. 5. pozitív in­ formációt tartalmazzon! Egy kliensünk. hogy a kívánt ismereteket tudatos szintre hozd az aktiválás segítségével. aki elvégezte a villámolva­ sás-tanfolyamot. Lezárás. vajon milyen hatást gyakorol elménkre sok krimi vagy horrorfilm nézése. Felkészülés. A koncentráció. a hatás és a feldolgozás megerősítése. fotóolvass egy másik pozitív. Ez volt életem legrosszabb éjszakája. hogy az ilyen információknak nagy hatá­ suk lehet az álmokra. 6. Ezek sorrendben a következők: 1. hogy a Háború és békét és a Nyomorultakat fotóolvasta elalvás előtt. 3. Azt mondta: „Hajnali háromig hánykolódtam és forgolódtam. (lektori megjegyzés) 73 . ami a 6. szánj rá néhány percet. amit tudat­ alatti szinten szereztünk. Belépés a fotó fókusz-állapotba. Az évszázad elejére visszanyúló vizsgála­ tok adatai azt mutatják. előzetes áttekintés és fotóolvasás után most már készen állsz arra.Az a könyv. Belépés a gyorstanulási állapotba. 4. amit elalvás előtt utoljára fotóolvasol. pláne lefekvés előtt. és folóolvasd el ezt a könyvet. Fotóolvasás közben az állapot szilárd fenntartása. elalvás előtt kellemes könyveket fotóolvass!* Megtanultad tehát a fotóolvasás hat lépését. fejezet témája.. Mivel ez történik.

összecsapnak a feje fölött a hullámok. Azt tapasztalta. Egy nyomdai korrektor rájött. Meglepődött ma­ gán. hogy a régi tanulási gyakorlat sokkal több munkát és szenvedést jelent. hogy előadá­ sa során a tudásanyag spontán módon aktiválódott. és minden Hemingwaykönyvet. Megfigyelése szerint ez remekül növelte krea­ tív képességeit. mond­ ván. Példákkal gaz­ dagon illusztrálva áradt belőle a tudás. és úgy érzi. hogy milyen remekül ment ezek után a tanítás. amellyel felülmúlta önmagát minden egyéb anyag­ részhez képest. A második szemeszter alatt visszatért a hagyományos olvasási és tanulási módszerhez. és a javasolt módszer szerint aktiválta az anyagot. Az első szemeszter alatt fotóolvasta az összes feladott olvasmányt. 74 . hogy megtudja. ahol záródolgozatát mindössze két óra alatt írta meg. Fotóolvasta He­ mingway írásairól az összes kommentárt. beleértve azt a kettőt is. milyen különbséget jelent a villámolvasás. és a maximális pontszámot érte el a négy­ órás esszévizsgán. hogy ha először fotóolvassa az anya­ got. amikor ideje megengedte. ami az órai anyagba beletartozik. és olyan mélységekbe vezet­ te el az osztályt. több hibát vesz észre a szövegben.Egy középiskolai angol tanár villámolvasással készült fel Hemingwayből az amerikai irodalom tanítására készülve. hogy hatékonyan tudjon segíteni nekik a tanulásban. laza és biztos volt a hozzáállása. Egy joghallgató végezte el a lehető legmeggyőzőbb tesztet a „villám­ olvasás teljes elmével" módszerrel kapcsolatban. Egy grafikus rendszeresen fotóolvasott iparművészeti tervezésről szóló szakkönyveket. Folyamatosan csúcseredményt ért el az egyetemen. jól szerepelt az órákon. Már két hét után lemondott a kísérletezésről. amit valaha is tanított. Utána még gyorsolvasással átvette a két könyvet. Egy anya fotóolvasta gyermekei házi feladatát.

és ki­ derült. és rájött. hogy elmondja beszédét. lépés: Aktiválás A Minnesota-i Egyetem egyik professzorát felkérték. Éjjel azt álmodta. mond­ jon beszédet egy tudományos találkozón. Amint felébredt álmából. Aznap később még ellenőrizte magát a könyvek segítségével. azt tervezve. Reggel átnézte álomjegyzetét. Mondanivalójának leg­ nagyobb részét két könyv tartalmazta. és sebtiben lefirkantott min­ dent. ezért alvás előtt fotóolvasta azokat. álomjegyzetei minden lényeges pontot tartalmaznak. fejezet 4. csupán egy-két aprósággal kell még kiegészítenie.6. hogy a beszéd gyakor­ latilag összeállt. amire csak emlékezett álombeli beszédéből. 75 . hogy másnap aktiválja az anyagot. ceruzát és papírt ragadott.

Először elkezdünk némi tu­ 2. Az aktiválásnak két fajtája létezik: a spontán és a kézivezérlé­ sű. hogy szükség esetén bármikor tudatosan is hozzáférhessünk a fotóolvasott anyag információihoz. vagy megláttad keresett barátod arcát a tömegben. Az aktiválás. vánt tudást. Az aktivációs technikákkal az a célunk. datosságot érezni. a „villámolvasás teljes elmével" módszer követke­ ző lépése adja meg azt a tudatosságot. Talán már volt ilyen „aha!-élményed". Nem tehet­ jük meg. Nagyszerű. Mind­ annyian arra vágyunk. amelyeket ugyan 76 . és reménykedünk. amelyre célunk eléréséhez szükségünk van. hogy majd erről fogunk álmodni. amikor ilyen történeteket hallok. ám a legtöbb kezdő villámolvasó számára az ilyen élmény inkább kivétel. Ha az adott anyag elolvasásával nem volt célunk. A tudatos megértés alapvető feltétele az aktivitás és a céltuda­ tosság. Az ilyen aktiváció automatikus kapcsolat múltbeli tapasztala­ tokkal. Megjelentek olyan ingerek a környezetünkben. tudatosság. az agyunkban már létező idegi mintákkal. ami már hetek óta foglal­ koztatott.Óriási öröm számomra. Az aktiválás folyamata so­ rán fokozatosan egyre tudatosabb megér­ A megértés négy szintje 1. végül elérjük a kí­ 4. majd egyre inkább az is3. vagy eszedbe jutott valakinek a neve. hogy csak ülünk a babérjainkon. hogy elménk kritikus/logikus ré­ széből erőszakkal előhívjuk az emléket. A spontán aktiválás tudatos erőfeszítésünk nélkül történik meg. akkor az aktiválás is általában kevés hasznot hoz. mint amikor a szokásos módon próbálunk emlékezni az ol­ vasottakra. A fotóolvasás utáni aktiválás egészen más. amelyek cé­ lunk szempontjából lényegesek. olyan jelzések. s aztán remek előadást kanyarintunk valahol. és nem az. szakértelem. hogy újraser­ kentsük azokat az agysejtközi kapcsolatokat. ismerősség. mintsem szabály. akivel hónapokkal korábban talál­ koztál. merősség érzését éljük át. amelyek a fotóolvasás hatására keletkeztek. amikor hirtelen bekat­ tant a megoldás egy olyan problémára. tudás. Aktiváláskor azok a szövegrészek jönnek elő. téshez jutunk. vagy prímán vizsgázunk mondjuk az egyetemen. ha hasonlót élünk át.

hirtelen és váratlan. amelyeket az agy ki­ alakított. Az adott szöveget katalizátor­ ként használjuk az agy újraserkentéséhez. és még seregnyi egyéb feladatot is ellát. A kézivezérlésű aktiválás. és eléred olvasási célodat. Tarts szünetet az aktiválás előtt! Az aktiválás első lépése a kreatív késleltetés. Ez a részünk generálja alvás közben ál­ mainkat. akkor egy egész éjszakát! A gondolat. A villámolvasás-módszer kulcsa más. A spontán aktivá­ ció hasonló érzés. engedd el az anya­ got.valószínűleg nem kerestünk. A villámolvasás-tanfolyamot végzettek ugyan sokszor számol­ nak be spontán aktivációról. ám azok mégis spontán módon kivál­ tottak egy korábban létrejött asszociációláncot. hogy a fotóolvasott anyag elfoglalja helyét az agyad­ ban. mint egy kreatív ötlet felvillanása . mit teszel és mit gondolsz. Újabb paradoxon: annak érdekében. Engedd. amit olvastál. ám az ilyen esetek valójában csak meggyek a habkehely tetején. ami­ re szükséged van. 77 . zenészek és tudó­ sok körében. művészek. amikor a tudatosság. tartalmilag rokon tudásunk hatalmas hálózatával. megtalálod. ez a részünk hoz megoldást azokra a mardosó problémák­ ra. vagy ha megengedheted magadnak a luxust. és elősegíti aktivációs készséged fejlődését. hogy tervszerűen aktiválunk. Tudatalattink sohasem alszik. amelyekkel munkánkban találkozunk. s ő kapcsolja össze jelenle­ gi gondolatainkat a korábban szerzett. amit ebben a fejezetben írunk le. az ismerősség vagy a tudás élménye jelentkezik! Ez a gondos önmegfigyelés segít megérteni saját intuitív jelzéseidet. azt jelenti. mit érzel. hagyd érlelődni a fejedben! Várj legalább 20 percet. Te tudatosan kapcsolatokat hozol létre. jól ismert az írók. hogy megértsd. Minden nap 24 órás szolgálatban áll. s így tudatosítjuk a szük­ séges információt. miszerint a kezdeti erőfeszítést egy érlelődési és pi­ henési szakasz követi. hogy különbséget kell tudni tenni érlelődés és inaktivitás között. A titok abban áll. hogy részévé váljon idegi hálózatodnak! Az aktiválás azután felsorakoztatja majd azokat az asszociációkat. Az aktiválás tanulása közben figyeld meg.

és megkérdez­ tem magamtól: „Mit találhatok itt. amikor a kurzus egyik résztvevője elmondott egy verset. mint egy különös véletlen. a lap jobb alsó sarkában szerepelt a «serendipity» szó szótári definíciója. ami lehet 20 perc vagy akár 24 óra is. amikor a kezem kinyúlt a könyvespolc fe­ lé. hogy sosem fogom újra látni. kezdd el az aktiválást azzal. amit történetesen lányom öt hónappal korábban kölcsönkért tőlem. Azt a könyvet. így egyszerűen csak hagytam. ahol kinyílt. ami segítségemre lesz?" Még be sem fejeztem a kérdést. A tudatostól eltérő elménk láthatóan remek humorérzékkel rendelkezik.. hogy hozzászólhassak a következő megbeszélésen stb. és megragadott egy könyvet. fotófókusz-állapotba „kapcsoltam" agyamat. ahol kevéssé valószínű. és csatornát nyitnak a válaszok szá78 .? Az ilyen kérdések szondát külde­ nek mélyebb tudatosságodhoz. amiben szerepelt a «serendipity» szó. hogy a könyv kinyíljon valahol. cikkben vagy beszámoló­ ban? Melyek a lényeges pontok? Mi van benne.. ahol a lányom él.) Aznap este a lányom házában utána akartam nézni ennek a szónak. ami segítségemre lehet? Mit kell tudnom belőle. hiszen lehetett-e volna annál tökéletesebben megma­ gyarázni a „serendipity" szó jelentését. Akkor még nem olvastam a könyvet. ami jól demonstrálja. (Az an­ gol «serendipity» szó magyar jelentése: képesség értékes dolgok ta­ lálására ott. „Éppen abban a városban tartottam tanfolyamot. milyen remekül tudja használni elménk az aktiválást céljaink elérésére. és ezért mielőtt a lányom elvitte volna. arra számítván. öt per­ cet rászántam a könyv fotóolvasására. Az egész úgy tűnt.Egy villámolvasás-oktatótól hallottam a következő történetet. hogy megírjam a jelentésemet. mint hogy megadja a dol­ gok váratlan megtalálásának élményét? Emlékezzünk a fontos üze­ netre: „Kérjetek és kaptok!" Szondázd meg elmédet! A rövid szünet után. S azon az oldalon. hogy jól szerepeljek a következő dolgozatnál. Bementem a dolgozószobá­ jába. hogy kérdéseket teszel fel! Például: Mi a fontos számomra ebben a könyvben.

Kerülj laza éber állapotba. csalódni fogunk. ne várjunk azonnali választ! Ha az aktiválásnak ebben a szakaszában azt vár­ juk. Mit akarsz még megtudni? Hol találod azt meg a szövegben? Szuperolvasásnál. Erősebbé válik a híd tudatos és tudatelőttes adatbázisod között. 79 . listát állítunk össze. hogy tudatalattid elkezdi keresni a megértéshez vezető legjobb utat és eszközt. hogy megfogal­ mazzuk a fő gondolatokat. Az ilyen tevékenységekkel kutatást indítunk el abban a hatalmas adatbázisban. amikor magadat kérdezgeted! Kér­ déseidet őszinte kíváncsisággal tedd fel. Fontos. Ha összefoglalóan elkezdünk beszélni egy könyvről vagy cikkről. Ha a fotóolvasás után megpróbáljuk előhívni az információkat. hogy a keresett válaszokhoz hozzájuss. és légy biztos abban. Szuperolvasás és merülés Miután megszondáztad elmédet. ami mindennapi tudatosságunk szintje alatt található. Elménk megszondázásának másik hatásos módszere. Amikor kérdéseket teszünk fel. ha olva­ sás után megvitatjuk az olvasottakat. hogy a válaszokat megkapod! Kellemesen meg fogsz lepődni az ered­ ménytől. Kíváncsiságot keltenek. hogy emlékezzünk. s így arra ösztönöznek bennünket. és megnyitják az információáramlás útját. Ha nem talál semmit az emléktárban. akkor általában elzárja a tudatostól eltérő elme hatalmas adatbázisához vezető utat. valószínűleg kíváncsivá tesszük a környezetünkben levőket. Sokszor kérdezgetni kezdenek az ol­ vasmányról. Ez a puhatolózás azt eredményezi. tudatos elménk egysze­ rűen csak a frissen szerzett emlékeink között kutat.mára. hogy több informáci­ ót akarsz megszerezni a tanulmányozott szövegből. hogy miközben kérdezzük önmagunkat. gyorsan végigszaladsz a szövegen. lehet. ami az aktiválás következő lépése. vagy be­ szélgetünk az olvasott témáról. akkor kérést intézünk tudatalat­ tinkhoz. ha következetesen így kutatsz elmédben. Kíváncsiságunk biztosítja nyitottságunk megőrzését. Elménk „szondázása" vi­ szont elindítja a megértés folyamatát.

Ezek a je­ lek pédául fejezetcímek vagy alcímek. Közelebb érve felfigyelsz a változatos földfelszínre: a si­ vatagokra. hogy a bolygó nagyobb részét víz borítja. amelyek azt sugallják.Először is lapozz ahhoz a részhez. homokos parttal és az óceán pazar látványával. Figyelmedet hirtelen megragadja egy buja növényzetű. amíg azt nem érzed. Tízezer mérföldnyi távolságról kezded kivenni a kon­ tinensek körvonalait. s most először jössz a Földre. hogy te vagy a Szuper­ ember. zöld sziget képe. hogy megkaptad. Képzeld el. Azt is észreveszed. ami egyenesen az amerikai iroda­ lom „gyöngyszemeiből". merülés­ kor pedig leszállhatsz azoknál a szövegrészeknél. Megelégedetten ismét felszállsz. Százezer mérföldes távolságból a Földet egy forgó. Szuperolvasással végigszárnyalsz a nyomtatott táj fölött. hogy a kiválasztott rész minden ol­ dalának függőleges középvonalában gyorsan végigviszed lefelé a te­ kinteted! Azt tapasztalod majd. hogy a szöveg egyes részei a többi­ nél erősebben vonzzák figyelmedet. a szavannákra és a hegyekre. Akkor folytasd újra a szuperolvasást! Tanfolyamunkon gyakran olyan jelenet elképzeltetésével ma­ gyarázzuk meg a szuperolvasást. Ezeknél a mondatoknál vagy bekezdéseknél „merülj be­ le" a szövegbe. eltöltesz egy kis időt a terep felderítésével. amit ettől a résztől akartál. s röpke időre megmártózol a vízben. az esőerdőkre. ahol érdemes leszállni. Elindulsz lég­ vonalban egyenesen a bolygó felé. a képregényekből származik. olvass el egy vagy két mondatot! Annyit. hogy bizonyos részek fontosabbak neked. amelyek lényeges informáci­ ót hordoznak. Ez a hasonlat a szuperolvasás és merülés tökéletes metaforája. 80 . Le­ szállsz a földre. mert annak köze van olvasásod céljához! Lesznek olyan "vi­ zuális utalások" vagy nyomok az anyagban. amelyek közvetle­ nül szolgálják célod elérését. kék golyónak látod. hogy újabb landolási területet keress. ami valamilyen módon vonz. mintha azoknál fontosabbak lennének. Ezután szuperolvass úgy. mint mások.

Figyelj oda! Vedd észre. és megkérdezte magától: „Van-e itt olyan régi vagy ritka könyv. bármilyen jelzést is küld elméd! A szuperolvasás és a merülés is — mint a teljes elmét kihaszná­ ló módszer valamennyi eleme . Feleségem. a következő 20 percet mégis rászánta. számomra hasznos mű itt már nem lapul meg. Szuperolvasáskor és merüléskor kövesd intuitív jelzéseidet ar­ ra vonatkozóan. amikor valamit keresel. s azt meg is vette. amikor egy-egy merülésre leszállsz. elment egyszer valamilyen hagyatékkiárusí­ tásra. Számtalan helyzet adó­ dik az életben. amit Paul meg akarna ven­ ni?" Szeme azonnal megakadt egy könyvön. hova vezetnek el ! Mellesleg nem csak merüléskor használhatod ezt a technikát. Bár elméje azt súgta neki. Nos. Fotófókusz-állapotba kapcsolt. hogy hova nézz! Néha ez egyszerűen annyit jelent. hogy kezed épp a megfelelő oldalon nyitja ki a könyvet. igaza volt-e elméjének. hogy azt az irányt választod. és a padlótól a mennyezetig érő.olyan stratégia. teli könyvespolcok közt találta magát. Belépett a házba. engedd hát. amely összefoglalja a dokumentum lényegét? Mekkora rész fontos a szö­ vegből célom szempontjából? Tovább akarom-e ezt olvasni. és tudatában vagy célodnak. és nézd meg. amerre szemed éppen tekint. Tudatostól eltérő elmédből. kérdező maradsz. más szóval tudatalattidból származ­ nak. ahol egy szobára való régi könyvet árultak. megelőzik azokat). hogy hol merülj le? Egyszerűen csak kö­ vesd megérzésedet! Az anyag fotóolvasásakor agyad már találkozott az egész szöveggel. való­ ban nem talált többet. hogy a tudatod perifériáján megje­ lenő belső jelzések vezessenek! Nem kell minden alkalommal iga­ zolnod és megindokolnod döntésedet. Libby. ezek a jelzések prelogikusak és preverbálisak (kívül esnek a logika és a szóbeli megfogalmazás területén. A végére elég információval fogsz rendelkezni ahhoz. hogy több.Honnan lehet tudni. hanem olyankor is. csak hogy kiderítse. amelynek alkalma­ zása során aktív. Ez a lehető legjobb könyvnek bizonyult számomra. hogy meghozd az alapvető döntést: hol van az a mondat vagy bekezdés. amikor fel tudod használni tudatalattid bölcsességét. Figyeld őket. Máskor meg azt tapasztalod. hogy megnézzen min­ den címet. vagy inkább másik forrást keresek? 81 .

Merülés közben egy gyakran jelentkező problémával találkoz­ hatsz. Ez működik. Ha túl sok időt veszítesz. félelmet és bűntuda­ tot tartalmazó üzenetek csak akadályoznak. Tartsd szem előtt. és merülj le ott! Ha határozott a célod. hogy mindenben el kell mélyednünk. hogy menet közben mindent megérts. hogy ez az olvasás lehető legrosszabb módja. és merülj le. és kezdd újra. akkor tudatalattid . Például lemerülsz. amikor erős késztetést érzel rá! Ha olyan információba botiasz. hogy keresd meg a megfelelő helyet.elvezet a szükséges információhoz. ám redundáns. Ez történik. Ha ezekbe is lemerülsz. mint ötven éve azt mondják. hogy szuperolvasás közben kihagysz dolgokat! Az általános iskolában képzett tudatos elméd azt akarja. és a lényegte­ lenebb anyag felé haladsz tovább. jusson eszed­ be olvasási célod! Mondd magadnak. Most új játékot játszol. Az olvasásszakértők azonban már több. vagyis új információt. Néhá­ nyunk számára ez olyan. amire nincs szükséged. Tudatos elménkben talán bűntudat ébredt. amelyek nem szolgálják célod elérését. a cé­ lod felé vivő főútról letérve kis mellékutcákba jutsz.Állj meg! Kihagytál egy szót! Menj viszsza. hogy a megértés fokozatosan alakul ki! Minden alkalommal.természetes képes­ ségénél fogva . akkor minden szükségtelen részletet elolvasol. Sokéves iskolai tapasztalatainknak köszönhetően hajlamo­ sak vagyunk azt hinni. ha a régi olvasási paradigma és beidegződés be­ kapcsolódik. mindenre emlékezz. amely a megfelelő információt tartalmazza. hogy el­ olvass egy fontos állítást szemléltető példát. amire szükséged van. Ha veled is ez történik. amiben a tudatos elmédből származó. A követ­ kező számos bekezdés további kiegészítő. érdemleges közlést már nem tartalmazó magyarázatot ad. köszönd meg azon részed gondosságát! Engedd szélnek afölötti aggodalmaskodásodat. amikor szu­ perolvasol és lemerülsz. hogy a szöveg magjánál felfedd. Bízzál intuíciódban. mintha a másodikos vagy harmadikos tanárunk ránk szólt volna: . 82 . valószínűleg csak az idődet vesztegeted. de most gondosabban! Nem pontosan olvasol! Most csináld jól! Amikor ilyen jelzéseket kapsz éned egy részéből. akkor pedig elakadsz a részletekben. mindenről ítéletet alkoss. a „nem tudás" egy-egy újabb rétegét hán­ tod le.

a Teaching Reading as a Thinking Process-ben (Hogyan tanítsuk az olvasást gondolkodási folyamatként?). ak­ kor a hallgatóság legtöbb kiválasztott tagja eleget tud tenni a fel­ adatnak. A „villámolvasás teljes elmével" módszer felépítése olyan. hogy olvasás közben elfelejtenek részleteket. Az ilyen olvasók gyakran aggódnak amiatt. Amikor lemerülés céljából megállsz. belekóstolsz a látványba. A vizsgálatok szerint az írott szövegnek csak 4-11%-a hordozza a lényeges jelentést! Lé­ tezik egy közismert módszer annak vizsgálatára. már megbarát­ koztál az olvasott szöveggel. 83 . hogy továbbra is felderítsd a bolygót. össze tudják-e foglalni nagy vonalakban. Ezt követően felkérik a megcélzott hallgatóság néhány tagját. amelyek segí­ tenek problémáid megoldásában és életed minőségének javításá­ ban. hogy aláereszkedsz. miről szól az írás. és ez a szorongás meg­ akadályozza a megértést. merülés közben pedig felfedezed a válaszokat. A villámolvasásban ez az egyik legjátékosabb és legérdekesebb lépés. Villámolvasóként olyan ideákért szállsz harcba. Ebben a pillanatban fontosabb. hogy az adott szöveg mennyire olvasható egy bizonyos közönség számára: min­ den ötödik szót hagyják csak meg. de jobb. könyvnél maximum egy vagy két oldalban mélyedj el! Képregény-analógiánkra visszatér­ ve. akkor cikk esetében egyszerre maximum egy vagy két bekezdésben. az erőfeszítés. mint hogy letelepedj a szigeten. és ott töltsd életed hátralévő napjait. A következő útmutatót javasoljuk a szuperolvasáshoz és a me­ rüléshez. Ha a szöveget megfelelő olvasási szint szerint írták. hogy olvasás közben megpróbáljuk memorizálni a tartalmat.Ahogy Frank Smith rámutat a Reading Without Nonsense (Értelmetlenség nélküli olvasás) című művében. amelyet Russel Stauffer ismertet könyvében. Meghitt beszélgetést folytatsz a szerző­ vel. ha csak később vegyülsz el a helybéliekkel. Ha kétségeid Támadnak. Szuperemberként megteheted. jusson eszedbe az az alapvető fon­ tosságú statisztika. hogy nézzék meg. zava­ róan hat a megértésre. hogy mire a szuperolvasáshoz és merüléshez érsz. a többit kihúzzák a szövegből. Ez a küzdelem méltó cél minden hősnek és hősnőnek. amikor szuperolvasás közben kérdéseket teszel fel.

amikor a régi módon módszeresen végignézett minden folyosót. hogy olyan jelzéseket keressen. Sok­ kal többről van itt szó. Egy ékszerész. Gondolatban felidézte azokat a köveket. Például agyad már tudja. hogy készletének gazdagítása érdekében fel fogja használni a villámolvasás módsze­ rét. Ezt követően fotófókusz-állapotban gyorsan végigment a standok közti folyosókon. Amint intuíciója azt súgta. engedelmeskedett a jelzésnek. és „lemerült". hogy átlássa a kiállított értékeket. aki rend­ szeresen szakmai bemutatókra jár. Gyakorlott már abban. A korábbi években. amelyek elvezetnek a mondanivalóhoz. Vess egy pillantást a követ­ kező mondatokra: 84 . mint az alsóban. amellyel könyvekből információt tudsz gyűjteni! Szuperolvasás a gondolat vonatának mentén Amikor szuperolvasol és lemerülsz. merre menjen a szövegben.és energiabefektetés a legjobban megtérül! Nyolcadik osz­ tályos korodra agyad már eléggé képzett ahhoz. ahogy újra végigment egy-egy folyosón.Ha a szuperolvasást és a merülést életed részévé teszed. A villámolvasás így sokoldalú. mint egy technikáról. rendszerint öt napot vett igénybe. akárcsak az említett ékszerész. rájöhetsz arra is. hogy tudja. amire szüksége volt. A nagy terem egyik végében állt meg. életed más területein is. hogy több vizuális jelzés található betűink felső felében. ah az idő. Ezt a módszert követve két óra alatt sikerült mindent megtalálnia. hogy ugyanezt az eredményt elérje! Ha beilleszted életedbe a villámolvasást. olyan helyekre menj. amelyekkel fel akarta tölteni boltja készletét. elhatározta. automatikusan fogod megoldani számos feladatodat. rendkívül hasznos eszközzé válik. és így mintegy „fotóolvasta" az egész terepet. hogy miként alkalmazd ezeket a technikákat az írott oldalakon túl. hogy menjen oda egy kiállítási standhoz. és elkezdett „szuperolvasni".

me­ lyek a szerző lépései a problémamegoldásban. • A megoldások azért bukkannak elő. mint a többiben. amelyekre nincs szükséged. A gondolatvonat az egyik lehetséges séma. A rakomány kulcs­ kifejezésekből áll. Ez bizonyos állítá­ sokra épül. olyan jelzé­ seket keress. milyen séma szerint dolgozik a szerző! Utána már az író rendszerének megfelelően szuperolvass és merülj el az adott anyagban! Lássuk. hogy a szerző rendsze­ rint először ismerteti a problémát. amikor a felső felüket látjuk. Egy ötbekezdéses témánál pedig több jelzés található az első és utolsó bekezdésben. mit értek ez alatt. ame­ lyekkel a szerző küzd. Ugyanígy több jelzés utal a lényegre egy bekezdés felső részének a mondataiban. Talán tudod. melyeket a szer­ ző megpróbál elfogadtatni velünk. hogy orvoslást javasoljanak a problémákra. A villámolvasás-tanfolyamokon a következő példát hasz­ nálom ennek illusztrálására: • A vonatot azok a problémák vezetik. át tudsz siklani azon részek fölött. Amikor valamilyen cikket vagy könyvet aktiválsz. Mi ezt úgy nevezzük. Mivel érted a szerző írói tervét. 85 . Tegyük fel.Látod? Könnyebb kitalálni a szavak értelmét. s így el­ éred célodat. ame­ lyet a szerzők az információ bemutatására használnak. • Az információáram­ lásban a fő „rakomány" a probléma eredetéről szóló okfejtés. miként kell azt megoldani. hogy „követni a szerző gondolatának vonatát". és figyeld meg. mint a bekezdés többi részében. és gyorsan a megfelelő helyen merülhetsz alá. majd később megmagyarázza. azt akarod megtudni. amelyek a legtöbb jelentést adják! Nézd meg az írott anyag szerkezetét.

amiben régi általános iskolai füzete­ imet tartom.. Ennek eredmé­ nyeképpen javul a megértés és az anyag hosszú távú megőrzése.. élénk részletek özönét hozták vissza. Az egyik típusú jegyzet a hagyományos li­ neáris kivonata volt mindannak. Ki­ tűnő módja annak. amit a tanár mondott — keveset mondó sorok végtelen sorozata. amikor dolgozatra készülve megpróbáltam kibetűzni feljegyzései­ met. vagy hogy teljes egé­ szében elérhetővé tegyük azt a tudatos elme számára.Fedezz fel más struktúrákat is különböző cikkekben vagy könyvek ben! Az információ bemutatásának ezek a szerkezetei megmutatják. ugyanis egyszerűen színes ábrák sorozata. 86 . valójában mégsem azok. s egyúttal elősegíti a tananyag hosszú távú megőrzését. Készíts „elmetérképet"! Amikor átnéztem a ládát. Ezek a jegyzetek eszembe juttatták. az anyag megfelelő osztályozásában. az alapvető in­ formációk megszerzésében. hogy emlékezetünkbe véssük az anyagot. Az itt következő elmetérkép összefoglalja a „villámolvasás tel­ jes elmével" módszer öt lépését. hogy szuperolvasás és merülés után aktiváljuk és szintetizáljuk az információt. milyen kínlódás volt. A neve „elmetérkép". Emlékszem. Ezen kívül a cél itt nem az. hogy gyorsan hozzájuss a számodra szükséges információhoz. hol érdemes szuperolvasnod és lemerülnöd. Ahogy kezembe vettem ezeket a színes jegyzeteket. Az elmetérképezés a jegyzetelés gyors és rendkívül hatékony módja. A szuperol­ vasás és a lemerülés segít a struktúra érzékelésében. A szuperolvasásra és lemerülésre nálunk a fotóolvasás után kerül sor. A másik jegyzettípus rendkívül vizuális. valamint a gondolati összegzés megalkotásában. milyen örömteli tevékenység is volt megalkotni és később átnézni az órai anyagot. Még egy megjegyzés a szuperolvasásról és a lemerülésről: ezek a technikák sokak számára a hagyományos gyorsolvasás elemeinek tűnhetnek. csodálatos kontrasztot fedeztem fel kétféle iskolai jegyzetelési mód között. Az elmetér­ képezés gyökeresen átalakította iskolai élményeimet.

következtetni tudsz a módszer fő irányvonalaira: • Helyezd a fő fogalmat. íródhatna mondjuk pirossal. amik részleteseb­ ben elmagyarázzák ezt a remek technikát. ahol megfelelőnek érzed! • Színeket is használj! A fenti térképen például minden szó. a következők: Tony Bu­ zán: Use Both Sides of Your Brain (Használd mindkét agyfélteké­ det!). és így tovább. szimbó­ lumokat. jeleket — mindenhol. amely az első lépéshez tartozik. a má­ sodik lépéshez tartozók zölddel. képeket. A két legjobb könyv az elmetérképezésről. amiket az előzetes átnézéskor megtaláltál. a központi gondolatot a lap közepére! el a • írd az ehhez tartozó fogalmakat a középpontból kiinduló su­ pontokatl gárirányú vonalak végéhez! • Csak kulcskifejezéseket használj! Ezek legtöbbször azok a bein­ dító szavak lesznek. illetve gondolatot maximum három szóval fejezz ki! • Használj vizuális elemeket — karikatúrákat. Min­ den fogalmat. Olvasd 87 . a másik Joyce Wycoff: Mind Mapping (Elmetérképezés).Ha megnézel néhány elmetérképet.

88 .

hanem felidézésükkor valójában 89 . Edelman elmélete azt állítja. az ábra az agy legerőteljesebb me­ móriaközpontjaiba jut be. Mivel az elmetérképezés a vizuális memóriát és a térlátást használja.A térkép készítésekor valószínűleg te is azt tapasztalod majd. hogy vízszintes keretben írhass! Sokan úgy érzik. mert kitűnő aktiváló gyakorlat. Ez így van jól.a gondolatok elágazó asszociációkként kap­ csolódnak össze. Még ha esetlen.). még akkor is. hogy az emlékképek nem lokali­ zált módon tárolódnak az agyban. aki a The Remembered Present (Az emlékezetben lévő jelen) és a Bright Air. legalább fordítsd oldalra. hogy miként változtassuk meg az olva­ sással kapcsolatban kialakult gondolatrendszerünk egészét. hogy érdemes a megszokott A/4-es lapnál (írógéppapír mérete) na­ gyobb papírt használni. ami szintén a villámolvasás módszerét foglalja össze (lásd 88. fura dolognak is tűnne az első egy-két elme­ térkép elkészítése. amelyek a hosszú távú emlékezetet segítik. Teljesen egyéniek azok a képek és asszociációk. Az eddig megismert elképzelések kö­ zül számomra Edelman gondolatai kínálják a legelfogadhatóbb magyarázatot arra vonatkozóan. Ennek érdekében a memória szerepét is újra kell gondolnunk. akkor is nagyon-nagyon érdemes játszani vele. vajon mi is történik valójában a fotóolvasott anyag aktiválásakor. Ha ragaszkodsz a hagyományos méretű laphoz. Az utóbbi néhány évben teljesen elbűvölt Gerald Edelman Nobel-díjas neurológus munkája. A következő ábrán az előbbitől eltérő elmetérképet láthatsz. Szerezz új emlékezésélményt! Ez a könyv arról szól. ha ugyanarról az anyag­ ról készült valamennyi. Ideális esetben elmetérképed ugyanis a te élményeidet tükrözi. brilliáns tűz) szerzője. Az elmetérképek teljesen egyéniek. Brilliant Fire (Fényes levegő. Ezenkívül a elmetérképezés az agy mű­ ködésmódját tükrözi . hogy így több hely áll rendelkezésükre a gondo­ latok rögzítéséhez. old. A te elmetérképed külön­ bözni fog mindenki másétól. Talán éppen ezért érezzük olyan hamar természetesnek az elmetérképeket. nem a lineáris logika szerint.

s nem annyira kognitívan (megismerően) dolgozza fel az írott anya­ got. A fotóolvasás a sínek lerakása. Az ismertetett aktivá­ ló technikák. vagy az ügyhöz kapcsolódó információmorzsákat. Fotóolvasáskor agyunk inkább biológiailag. Amikor aktiváljuk az anyagot. a következőket tanultad. és a könnyű megértés. mint amikor lerakják a vonatsíne­ ket. a lemerü­ lés és az elmetérképezés mind kaput nyitnak ehhez az élményhez. akkor a szuperolvasás és lemerülés révén újra bevisszük az eredeti információt. újra beviszünk kulcsfontosságú jelzéseket. tehát az elme szondázása. valójában nem valamiféle raktárból kerül­ nek elő. hogy szinte azon­ nal kapcsolatba lépjünk a legfontosabb információval. ahelyett. mint hogy én megpróbáljam azt megmagyarázni. s a tudatos elme köve­ ti a síneket a célállomásig. Az eredmény a megnövekedett sebesség. amik később kialakuló gondolati kapcsolatokhoz ve­ zethetnek. Emlékezéskor az történi hogy az adott gondolathoz valamilyen mentális kontextust terem­ tünk. Sokkal fontosabb azonban. 90 . a szuperolvasás. mi történhet a döbbenetes eredmé­ nyek hátterében. Be kell vallanom. Nagyon hasonló ez ahhoz. akkor kezdjük érteni. s így olyan idegi „vágányokat" követünk. Képessé válunk arra. Ha ezt az elméletet alkalmazzuk a fotóolvasásra és az aktivá­ lásra. hogy megtapasztald ezt a folyamatot. és a megfelelő idegpályák jönnek ingerületbe. Amikor elegendő jelzés érkezett a rendszerbe. hogy olvasás közben próbálnánk azt kikövetkeztetni. a szöveg „ismerőssége". hogy később azon utazzanak. amelyekre „emlékezni" akarunk. Összefoglalva ennek a fejezetnek a gondolatait. hogy a számunk­ ra szükséges ismeretet megszerezzük. néhány rövid bekezdésben nem tudom kel­ lő alapossággal ismertetni Edelman memóriaelméletét. Ez a fizikális behatás olyan idegi hálózatokat nyit meg az agyon belül. a teljes megértésig. akkor azok a gondolatok és képek. amelyeket a korábbi tapasztalatok fektettek le. Nem kell órákat görnyednünk egy-egy könyv fölött ahhoz. hanem azon melegében újrateremtődnek.mindig újra és újra feltaláljuk őket.

amit a 7. ha a fotóolvasás után vársz az aktiválással. és elérjük olvasási célunkat. amelyeket az agy már létrehozott. Ez a könyv a kézivezérlésű aktiválással foglakozik. majd elolvassuk azokat a kiválasztott szakaszokat. hogy gyorsan végigsiklunk a szöveg azon részein. • A világos cél alapvetően fontos az aktiváláshoz. • A legjobb. mert megadja a „végszót" azokhoz az asszociációkhoz. hozzájutunk a számunkra szükséges ismeretekhez. • A szerző gondolkodásmódjának. En­ nek eredményeképpen tudatosan asszociálunk. fejezetben mutatunk be. amelyek válaszolnak kérdéseinkre. • Az elmetérképezés a jegyzetelés erősen vizuális és térbeli módja. ami azt jelenti. A villámolvasás-módszer utolsó lépése a sebesolvasás. de az ideális várakozási idő 24 óra. hogy olyan kérdéseket teszünk fel. amelyek vonzanak minket. Segít aktiválni az anyagot. • Az aktiválás serkenti az agyat. mert a teljes elmét használja. • Az aktiválás első lépése az elme szondázása. Olvasd el a pon­ tokat! 91 . Ez a vá­ rakozási idő legalább 20 perc legyen. illetve szövegfelépítési módszerének a megértése segít irányítani a szuperolvasást és a lemerülést.• Az aktiválásnak két típusa van: a spontán és a kézivezérlésű. • A szuperolvasás és a lemerülés azt jelenti. amelyekre választ szeretnénk kapni.

„többet" szócska jeladás a 92 . hogy a könyv melyik részét szeretnék még részletesebben tanulmányozni. Akkor megkérde­ zem: „Konkrétan mit szeretnétek megtudni még a könyvből?" Erre a kérdésre többen egészen precízen válaszolnak. szuperolvastunk és lemerültünk az adott könyvben. fel szoktam tenni a következő kérdést: „Hányan szeretnének közületek még többet kapni az adott könyvtől?" Álta­ lában a hallgatók 40%-a erre felemeli a kezét.7. Számukra a teendő újabb. fejezet 5. és azt mondják: „Nem tudom. Pontosan tudják. Mások vállat vonnak. lépés: Sebesolvasás A villámolvasás-tanfolyamokon miután felkészültünk." Ez a nem konkrét. kiegészítő szuperolvasás és lemerülés. fotóolvastunk. csak többet szeretnék. átnéz­ tük az anyagot. hogy céljukat maradéktalanul elérjék.

amennyire szükséged van! Haladj az irat elejétől a végéig. A sebesolvasás hasonló a hagyományos gyorsolvasáshoz. Akkor választjuk a se­ besolvasást. és ehhez annyi időt használj fel. bonyolultságától. A végeredmény. az információ fontosságá­ tól. a sebesolvasáshoz. a szuperolvasás sebességével átszáguldasz raj­ ta. 93 . ami még nem ismerős számodra. Lassabban fogsz olvasni.módszer utolsó lépéséhez. Ilyenkor végigsuhansz azon a részen. néha lassabban. • felismered. hogy megállj. ám továbbra is ébren tartva intuíciódat. hogy célod szempontjából az olvasott rész lényegtelen. Az első. amikor többet szeretnénk tudni a szövegből. A második. Ezért villámgyorsan átszáguldasz rajta. de a lé­ zerpontosságú szuperolvasás és lemerülés nem nyújtaná ezt a fajta „több tudást". • rendkívül fontos részt találsz. • gyorsan rájössz. megállás nélkül! Változtass szabadon a sebessége­ den. az információ összetett. hogy a sebesolvasás tempója igen rugalmas. hogy mennyire bonyolult vagy fontos az éppen olvasott rész! Gyorsabban fogsz olvasni. ha megérzésed azt súgja. attól függően. s ez alaposabb végiggon­ dolást igényel. ám közöttük két jelentős eltérés is megfigyelhető. Mivel már érted. • úgy érzed. hogy az információ túl szimpla vagy jelentékte­ len. hogy változó sebességgel mész végig a szöve­ gen: néha gyorsabban. Sebesolvasáskor menj végig gyorsan a szövegen. amit részletesebben szeretnél megismerni. hogy érdemes itt valamit alaposabban megnézni. amikor • a szöveg új információt tartalmaz. és a saját korábbi ismereteidtől függően. hogy a se­ besolvasás a villámolvasás összes többi lépése u t á n következik. amikor • már olvastad azt a bekezdést vagy oldalt valamelyik másik lé­ pésnél.

A szuperolvasásnál. ami az aktiválás egyik lépése. amit esetleg nem értesz! Gyakran elő szokott fordulni. Ehe­ lyett egyszerűen folytasd tovább az olvasást! Ha megállsz. hamarosan olyan információhoz érsz. és a szöveg bármely részébe belemerülhe­ tünk. hogy folyamatosan olvasol. Ha egyszerűen továbbmész. hogy megbirkózz egy információval. amelyik közvetlenül kapcsolódik célodhoz. kikeressük a szövegből azokat a részeket. és soha nem jutsz a végére. hogy sor­ ban végigmenjünk az oldalakon. azt. Ez a régi paradigma része. Ez esetben nem elvárás. Ezzel ellentétben a szuperolvasás azt jelenti. ahogy a Szuperember az űrből vizs­ gálja a Földet. hogy megállunk. mellékvágányra kerülhetsz. az első betűtől az utolsóig. és kulcsot kapsz azon kérdéseid megválaszolásához. ha például meg akarunk érteni egy technikai rajzot vagy matematikai képletet. amit értesz. hogy kifejezet­ ten nagy sebességet tartunk fenn. és megpróbálsz megbirkózni azzal. Első pillantásra a kettő rendkívül hasonlónak tűnhet. a sebesolvasással megszerzed a további kívánt in­ formációt. A sebesolvasásba beletartozhat. éber álla­ potban maradsz. és elhatározza. A sebes­ olvasáshoz egy másik analógiára van 94 . amikor nem értjük teljesen. hogy lelassulunk egy hagyományosabb olvasási sebességre. Ha ellazult. A szuperolvasást ahhoz hasonlítot­ tuk. hogy bi­ zonyos kontinenseknél leszáll. A sebesolvasásnál azonban végigmegyünk a szövegen. Sebesolvasás vagy szuperolvasás? Gyakori kérdés. hogy mi a különbség a sebesolvasás és a szu­ perolvasás között. vagy meg akarunk „ízlelni" egy verssort.A sebesolvasás lényeges jellemzője. amikkel kapcsolatban korábban elakadtál. amit nem tudsz. és könnyedén suhanunk lefelé az oldal függőleges kö­ zépvonalában. amelyek vonzanak bennünket. Ne állj meg. amit olvasunk.

A sebesolvasás olyan. mint az előző fejezetből a kézivezérlésű aktiválási technikák. mind pedig a tudatalatti elme részt vesz benne. vajon a sikerben melyik lépésnek volt a legna­ gyobb szerepe. fotóolvassák. attól függően. elég gyakran fogják használni a sebesolvasást. mert a teljes elmére épül. mert a tanulmányozott anyag teljes. hogy a fotóolva­ sás tudatostól eltérő lépése valamit is számított volna. máskor szelíd vize­ ken evezgetünk. tudatos megértését hozza. Mind a tudatos. amelyeket a „villámolvasás teljes el­ mével" módszer kínál! Meg fogod találni a legmegfelelőbb utat. A lényeg. hogy a tudatos elmét mű­ ködtető technikáknak. Azok a villámolvasók. átné­ zik az anyagot. mert az ilyen anyag több feltárnivalót nyújt a tudatos elme számára. vagy akik kedvtelésből olvas­ nak. a fotóolvasás és az aktiválás elegendő ahhoz. majd rögtön sebesolvasással folytat­ ják.r szükségünk. Könnyen gondolhatod. ám 95 . később talán ismét gyors folyású részhez érünk. Nehezedre eshet elhinni. Örülj azoknak az előnyöknek. A tankönyvből tanuló diákok. A módszer éppen azért működik. hogy a módszer nálad is működik? A sebesolvasás megerősítő élmény. talán eltűnődsz. a sebesolvasás is leg­ nagyobbrészt a tudatos elmével dolgozik. teljesen kihagyva az aktiválás szakaszát. Ugyanúgy. A sebesolvasásra nincs mindig szükség. hogy aktívak és éberek maradunk. már a módszer többi lépésével elérik céljukat. Amikor üzleti információt olvasnak. Amikor a villámolvasás módszerével eléred olvasási célodat. mint egy kajaktúra a folyón. akik szeretnek regényeket olvasni. amelyeket tudatosan szereztél. hogy a kívánt ered­ ményt elérd. hogy éppen milyen folyószakaszon haladunk. például beszámolókat és kézikönyveket. és sebességünk változik. Számos üzletember soha nem látja szükségét a sebesol­ vasásnak. hogy elérd olvasási célodat. Néha habzó zuhatagokon rohanunk keresztül. Sokszor az előzetes átné­ zés. Játssz azokkal a csodá­ latos választási lehetőségekkel. hiszen amikor ezeket használod. tudatos megértésre teszel szert. Hogyan bizonyíthatod be.

A különbség óriási volt. spontán aktivációs élmény helyett azonban létez­ nek más módok is arra. És felbuk­ kant! Pedig meg sem próbáltam akkor emlékezni rá! Egyszerűen bekattant.javaslom. minden tantárgyból a legjobb vagyok. eszembe jutott. mindenre a villámolvasást használtam. ami abból a nyugtalanító kér­ désből származott. Amióta elkezdtem a villámolvasással foglakozni. hogy talán a diákok bizonyítják legfényesebben. mert önmagától következik be. hogy a rendszer működését ellenőrizzük. hogy a villámolvasás tényleg működik. vajon lépést tudok-e tartani a többiekkel. hogy a módszer valóban működik. nagyobbrészt azonban a kézivezérlésű aktiválási technikák alkalmazásából. amikor szükségem lett volna valamilyen információra. a maradék tizennyolc hónapban. A végzett villámolvasók spontán aktivációkról szóló történetei fantasztikus biztatást jelen­ tenek minden kezdő villámolvasónak. Miért? Mert állandóan használják és tesztelik a módszert. Az információ egyszerűen csak előjött. Úgy éreztem. kövesd figyelemmel az életedben jelentkező egyéb pozi­ tív hatásokat is. Csak úgy ott termett. Amikor elkezdtem tanulmányozni a villámolvasás lehetőségét. hogy a villá­ molvasás valóban működik. A paradox kérdés: miként hozzunk létre spontán élményt? Képtelenség. amelyek véleményünk szerint tudatalattidnak tu­ lajdoníthatók! A villámolvasás legmeglepőbb bizonyítékai gyakran spontán aktivációk formájában jelentkeznek. mind objektív. mert megpróbáltam felidézni. hiszen azért spontán. a kötelező irodalom olvasását és a kutatási beszámolók megírását könnyedén elvégez­ tem. Eltűnt életemből a feszültség. mind szubjektív módon. s nem azért. Sokaknak az ilyen élmények bizonyították először. Mindegyik történet hason­ ló. A véletlen. Ezek részben spontán aktivációkból származtak. egyfolytában azt tapasztalom. na­ gyon meggyőző élményeket éltem át." A spontán aktiváció „aha!-élménye" meggyőző bizonyíték. 96 . amik számomra egyértelmű­ en bizonyították. íme egy jellegzetes beszámoló: „Olyan helyzetbe kerültem. Később. Egyetem utáni tanulmányaim első évében még nem ismertem a villámolvasás-módszert.

amit a mindennapi ol­ vasásban is használni tudsz! 97 . hogy megismerd a villámolvasás további alkalmazási lehetőségeit! Váljon a villámolvasás olyan készségeddé. döntse el. amikor úgy érzed. és hogy neki mennyi ideig tartott az elolvasása! Kérd kölcsön a könyvet. viszonylag kis kockázattal járnak. mint egyébként szoktál! Mindezek a „tesztek" könnyűek. magadnak kell felállítanod a saját mér­ cédet. és aktiválj. Sokféle módon bővítheted az eddig bemutatott lépéseket. Használd a hátralévő fejezetek javaslatait. Játssz velük. meggyőző tapasztalást szerezhess! Nem kell itt megállnod. ha meggyőző tapasztalatokat szereznél a villám­ olvasásról. hogy megemlítenéd. íme néhány lehetőség. • Amikor látsz egy jó könyvet barátodnál. amit ő mostanában olvasott. Szeretném. melyik hét volt produktívabb. érdemes-e elolvasni. másként szerepeltél-e a megbeszélésen. ahogyan tesztelheted az ered­ ményt önmagad számára: • Egy hétig fotóolvass mindent.Ha nem jársz iskolába. és beszélgessetek a könyv­ ről anélkül. vajon megértetted-e a könyvet! • Üzleti megbeszélés előtt nézz át és fotóolvass öt könyvet ar­ ról a témáról. és szánd a könyv olvasására annak az időnek az egytizedét. és feltárják a villámolvasás hasznát. a villámolvasás öt lépését alkalmazva! Ezután keresd föl barátodat. amit a találkozón meg fogtok vitatni! Utána döntsd el. hogy ez a te magánteszted! Ezután kérd meg barátodat. hogy saját. hogy szükséged van a tudatos megértésre is! A következő héten térj vissza a szokásos olvasáshoz! Utána eldöntheted. kérdezd meg.

Egy ügyész azon kapta magát, hogy a tanúvallomás során hossza­ san faggatni kezdte a szakértő tanút anélkül, hogy pontosan tisztá­ ban lett volna azzal, miért is tesz fel újabb és újabb kérdéseket. Ak­ kor értette csak meg, amikor a tanú minden érve a felszínre került. Az ügyész ugyanis az előző este olyan könyveket fotóolvasott, ame­ lyek a tanú állításaival ellentétes tényeket tartalmaztak. Tudatos szinten az ügyész nem tudott a tényekről. A tudatostól eltérő szintről azonban elméje megadta neki azt az irányítást, amelyre szüksége volt. Egy vállalkozó nem értette jogi szakértőjének tanácsát. Elment egy könyvesboltba, és elolvasott néhány könyvet az adott témáról. Már éppen elmenőben volt, mikor hirtelen villanásszerű felismerés futott át az agyán, ami visszahúzta a könyvekhez. Visszament a könyves­ polchoz, ösztönösen levett egy könyvet, és automatikusan azon az oldalon nyitotta ki, ahol ott állt a kapott tanács világos magyarázata. Egy üzletasszony, akinek meg kellett tanulnia franciául, többször fo­ tóolvasta az angol-francia szótárt, mielőtt elutazott volna Brüsszelbe egy francia nyelvtanfolyamra a Berlitz-iskolába. A kurzus alatt estén­ ként fotóolvasta a tanfolyam anyagát és a szótárt. Három napon be­ lül eljutott a második könyvig. Az iskola vezetői azt mondták, hogy két és félszer jobb teljesítményt nyújtott, mint az addigi legsikere­ sebb tanítványuk. Egy tréner a középiskolai (amerikai) futballcsapat védőit edzette. Az évadkezdés előtt többször fotóolvasott futballról szóló könyveket. Ezek után a különböző játékhelyzetekben azt vette észre, hogy meg tudja jósolni az ellenfél támadóstratégiáját, és így az ideális védeke­ zéssel tud rá válaszolni. Drámai mértékben javult gondolkodásának gyorsasága és szellemi ébersége. Egy kezdő villámolvasó több héten keresztül naponta tíz könyvet fo­ tóolvasott. Tudta, hogy a módszer alapos elsajátításához sokat kell gyakorolnia. Azt akarta, hogy a villámolvasás valóban vérévé váljon. Egyik reggel fotóolvasott egy könyvet a kvantumfizika és az agymű­ ködés kapcsolatáról. Aznap délután a Minnesota Vikings futball­ meccsének egyik eseménytelen szakaszában, spontán módon, ér­ dekes gondolatok, ötletek, fogalmak, alapelvek és elméletek bukkan­ tak föl fejében a fizikáról. Néhány nappal később elmesélte kollégá­ inak ezt az élményét, akik közül az egyik fizikus volt. A fizikus, miu­ tán vizsgáztatta egy kicsit a villámolvasót, azt mondta, hogy laikus létére iszonyú sokat tud a fizikáról. Barátunk teljesen biztos volt ben­ ne, hogy ha visszamenne a könyvhöz, és aktiválná az olvasottakat, 98

könnyen szerezhetne még több tudást, mivel a fotóolvasással már megalapozta a megértést. Egy tanárnő az egyetemen fotóolvasta szakmai könyvtárát. Egyik nap, amikor épp egy jelentős cikket készült írni, elméje spontán mó­ don aktiválta az információt, amire szüksége volt. Éppen hátradőlt irodai székében, szemben a könyvespolcával, és becsukta a sze­ mét. Lelki szemei előtt spontán módon megjelent hat könyv képe, amelyeken piros pontok virítottak, és piros vonalak kötötték őket össze. Gyorsan kinyitotta a szemét, ránézett a "bekattant" könyvek­ re, és leemelte őket a polcról. Ahogy maga elé fektette őket, rájött, hogy elméje a tanulmányhoz a legjobb információforrásokat kapcsol­ ta össze. Korábban sohasem jutott eszébe, hogy ez a hat könyv bár­ miféle tartalmi kapcsolatban lehetne egymással. Egy postai alkalmazottnak munkája során postai irányítószámokat kellett betáplálnia számítógépbe. Kipróbálta, mi történik, ha a gyors­ tanulás állapotában dolgozik. Nos, sokkal lazább és nyugodtabb lett, s kevesebb hibát ejtett, mint korábban. Egy detektívregény-író tucatjával fotóolvasta a detektívregényeket, hogy minél többféle stílust, technikát, párbeszéd- és leírásmódot ol­ vasszon magába. Azonnal sokkal könnyebben folyt belőle az írás. Ettől kezdve a fejezetek első vagy második változatát már elküldhet­ te ügynökének, a korábban szokásos ötödik vagy hatodik verzió he­ lyett. Egy szuperkompjúter-társaság úgynevezett látszólagos valóság részlegének vezetője fotóolvasott minden irodalmat, amit a szakágá­ val kapcsolatban csak föllelt. Amióta a tanfolyamot elvégezte, termé­ keny szakíróvá vált, és országszerte kitűnő előadásokat tart konfe­ renciákon. Kollégáitól magas szakmai elismerésben részesült. Egy erőműnél dolgozó villamosmérnök azon kapta magát, hogy a megbeszélésen olyan témához szól hozzá - sőt, egy idő után már vezeti is a diskurzust -, amiről szinte semmi tapasztalata nincs. Za­ varbajött nyilvánvaló szakértelmétől. Amikor visszatért az irodájába, gondolkodott, vajon honnét jöhetett a hirtelen tudásáradat. Ekkor észrevette a polcán a heverő folyóiratokat, amiket nemrégiben fotó­ olvasott. S mit tesz Isten, a legfrissebb számban épp a megbeszélés témájáról szerepelt mélyreható elemzés...

99

Harmadik rész: Hogyan fejleszd és integráld új képességedet?

mennyi információt fogtál fel az aktiválás során! Szánj rá egy percet. fejezet Hogyan tegyük a villámolvasást mindennapi életünk részévé? Most. szuperolvasással és merüléssel! A könyv hátralévő fejezeteinél a szuperolvasásra és a merülés­ re koncentrálj! Ne fordíts erre tíz percnél többet! Utána készíts egyolda­ las elmetérképet az egész könyvről. hogy átlásd. és lazíts néhány másodpercig! • Legjobb. ha két másodpercenként la­ pozol. hogy ezeket a magas fokú olvasási technikákat a hét­ köznapjaidban is alkalmazni tudod! Elősegíted így. és rövid szüne­ tet tartasz. mondd el magadban a záró megerősíté­ seket.8. fejezetben leírt lépések szerint! Két-három perc alatt fotóolvashatod. hogy pozitív állításokkal megerősítsd. ha olvasás után fölkelsz a székből. s közben keresd a beindító sza­ vakat! • Fotóolvasd a könyvet az 5. és lépj be az ideális tudatállapotba! • Nézd át a könyvet öt percig. • Állj meg egy kicsit. hogy bemutattuk a módszer lépéseit. amiről tudod. 101 . H a d d adjak ehhez néhány javaslatot. ami kitűnő módszer ahhoz. hogy összefoglald mindazt. amit a szuperolvasásból és a merülésből nyertél. ha eddig még nem tetted vol­ na. nyilván ennél a könyvnél is használni tudod azokat. Amikor befejezted. hogy jelenlegi életcéljaid megoldásában segít­ het. Azután térj vissza az aktiváláshoz! • Aktiváld az anyagot elméd „szondázásával". • Határozd meg egyértelműen olvasásod célját ennél a könyv­ nél. hogy olvasási módszeredet örökre megváltoztasd.

aki már jól el­ sajátította a készséget. ellenőrizni a visszapillantó tükröt. A rendszer megannyi tanult készségből áll. amelyek a teljes elmével történő olvasáshoz szükségesek. rop­ pant rugalmas készségeket alkalmazod.• Befejezésül nézd végig sebesolvasással ennek a könyvnek az utolsó részét! Korábban azt mondtam. összetett képesség sok kisebb tudásból áll. A készségek integrálása A villámolvasás képességével jöttél a világra. hogy felfedezd. Kérd meg az illetőt. ahova akarsz. hogy teljesen érintetlenül és használatra készen ren­ delkeznél azokkal a készségekkel. a zongorázástól kezdve a személyi szá­ mítógép használatáig. ha többször megfigyelsz valakit. Ugyanakkor nem úgy születtél. hogy az természetes. mint példá­ ul tudni elindítani az autót. hogy már elol­ vastad a könyvet eddig a részig. A fotóolvasás és a rendszer többi lépése is tanult képesség. hogy biztonságosan el tudsz jutni oda. in­ dexelni. és gyakorlod a módszert alkotó részfolyamatokat! Például az autóvezetés képessége azt ered­ ményezi. • Realizáld. hogy a tanult. rutinsze­ rűen használt képességeddé váljon. Gyakran segít. hogy miként tehetünk szokássá egy frissen szerzett képességet. akik ta­ nulásszakértők. Johnsonnak a Maryland-i Egyetemről. hogy megtanulj egy készséget. hogy milyen eredménye lesz. miért fontosak neked ezek a készsé­ gek. van egy stratégiájuk arra. és a könyv végéig tart. mint minden más készség. hogy a sebesolvasás a könyv elejétől indul. Feltételezem. és Frank P. Johnsonnak a Minnesota-i Egye­ temről. mennyivel vált gyorsabbá az olvasásod azáltal. hogy szükséged van rá. érezned kell. Ez a nagyobb. David W. Megközelítésüket felhasz­ náltam a villámolvasás készségeinek rutinszerű elsajátításához: • Értsd meg. s így némi integrálásra van szükség. gyorsítani és fékezni. ha hasz­ nálod a készséget. és hogyan lesznek értékesek a számodra! Ahhoz. hogy lépésről lépésre magyarázza el a készség összes alkotóelemét! 102 . Itt a lehetőség. kormányozni.

Ezek a platók általános jelenségnek számítanak minden készség tanulá­ sában. • L e g y é l kitartó! Ne hagyd abba! A legtöbb készség tanulá­ sában érdekes ritmus figyelhető meg: van egy lassú tanulási sza­ kasz. „felis­ merési játékokat" játszunk. mintha csak eljátszanád a mozdulatokat. legalább rövid ideig. az annál termé­ szetesebbé válik. hogy teljesen megtanultad! • Kérj m e g valakit. hogy ne térj el célodtól. mennyire végzed jól a tevékenységet! A visszajelzés nagyon fontos ahhoz. Használd a módszert minden nap. Ezek mind lehetőséget kínálnak a közvetlen visszajelzéshez. új­ ra és újra alkalmaznod kell azt. hogy csak akkor gépelnek. h o g y m é g si­ k e r e s e b b é válj! A teljesítmény növekedésekor fokozatosan emeld magasabbra a „lécet"! Például fokozatosan növeld az észre­ vett beindító szavak számát. hogy ez a su­ taság megakadályozzon a készség tökéletesítésében! Talán úgy ta­ nulnak meg az emberek írógépelni. miközben öt percig átnézel egy köny­ vet! • Kérd m e g barátaidat. amíg meg nem győződtél róla. hogy a többi villámolvasóval támogassátok egymást. Úgy tűnhet. és mondja el. amit a gyors fejlődés szakasza követ. ami103 . • Addig gyakorolj egy készséget. A villám­ olvasás-tanfolyamon végigvezetünk öt-hat könyv olvasásán. egyszerűen csak használd tovább a készséget. Tanfo­ lyamtársak közt alakulhat ki a lehető legjobb kölcsönös támogató­ rendszer. hogy tökéletesen elsajátíts egy készséget. amikor alkalmazni tudod a k é s z s é g e k e t ! Ahhoz. biztassanak az új k é p e s s é g használatára! A villámolvasás-tanfolyamokon lehetőség nyílik arra. Ez teljesen természetes! Ne hagyd hát. és különböző aktiválási gyakorlatokat végzünk. Bármelyik szinten is jársz. és emlékeztesd magadat. ügyetlen­ nek érezheted magadat. amíg igazinak n e m érzed! Minél többet használsz egy készséget. majd olyan periódus kö­ vetkezik. h o g y figyeljen m e g téged. A tanulás időszakában bizonytalannak.• Keresd a helyzeteket. amelyben a teljesítmény nagyjából állandó marad. hogy hamarosan újabb gyorsjavulási időszak fog következni! • Végezz egyre nehezebb feladatokat.

hogy alkalmazod-e az ebben a könyvben bemutatott technikákat. helyek és dolgok nevét. Utána átnézem a történetet. Ha tökéletesen el akarod sajátítani a teljes elmével történő olvasást. ugorj neki a házban heverő hí­ vogató könyvhalmoknak! Használd a mindenféle villámolvasás-módszert iromány esetében! A teljes elmével való olvasás minden nyomtatott anyaghoz al­ kalmazható. hogy el­ érd a céljaidat. Addig is. Vannak akik legalább annyira. akkor fogadj meg három tanácsot: gyakorolj. megkeresem a jelentős szerep­ lők. Ezt követően fotóolvasom a könyvet. mint a mozi. és a kezdeti ügyetlenkedéseken keresztül vezet az út. A készségek megtanulásához a technikák gya­ korlásán. Rögzítem figyelmemet. Beszámolók. lehet. Éppen elég olvasnivalód akad.kor az már olajozottan megy és természetesnek érzik ezt a tevéken} séget? Nyilván nem. vagy még jobban szeretnek könyvet olvasni mint moziba menni. brosúrák esetében egyaránt. gya­ korolj és gyakorolj! Ne alakíts ki mesterséges „gyakorló időt"! Ez lélekölő munká­ vá teheti a villámolvasást. a regény olvasása még izgalmasabb. Ezernyi irománnyal talál­ kozunk a mindennapi életben. hogy itt az aktiválást (beleértve a szuperolvasást és a merülést) nem érzem fontosnak a történet élvezete szempontjából. vagy amit úgyis el kell olvasnod. hogy kedved támad beiratkozni egy villámolvasó-tanfolyamra. Regény olvasásához is a szokásos módon készülök fel. A fotóolvasás után sebesolvasással folytatom. regények. Összefoglalva tehát: tőled függ. amit úgyis el akarsz olvasni. Az anyagnak megfelelően nyugodtan alakítsd át a módszer stratégiáit! Amikor például regényt olvasol. a többit inkább félretennéd. műszaki kézi­ könyvek. Rájöttem. és úgy alkalmazod-e. Használd a módszert! Az is előfordulhat. és a megfelelő tanulási állapotba juttatom magam. Előfordulhat. ami nem lövi le az esetleges könyvvégi poént. feljegyzések. 104 . hogy amikor a teljes elmémet használom. hogy csak néhány lépést akarsz használni.

Állítsd olvasnivalóidat fontossági s o r r e n d b e ! Válogasd szét nyomtatott anyagjaidat háromféle fontossági szint szerint: „A" a sürgős anyag. Az „A" jelű anyagokkal kezdd a villámolva­ sás használatát! 2. Fölsorolok még öt. legalább 30 másodpercig nézd át a dokumentu­ mot. vagy kihozzák a heti magazint. vagy műszaki kézikönyveknél — úgy érdemes kezdeni. amit el lehet dobni. A fel­ jegyzéseknél és leveleknél a legjobb módszer. és „ C " . hogy a tartalomból mennyit akarsz tudatos szinten előhívni. hogy mit kezdesz vele! Rögtön fir­ kantsd döntésedet a levelekre és feljegyzésekre! 3. A képes újság rövid cikkeit sokszor legjobb csak átnézni. erősen koncentrálva. E g y i r a t t a l c s a k e g y s z e r f o g l a l k o z z ! Első olvasásra döntsd el minden papírnál. milyen sokat tudsz olvas­ ni például a találkozók közötti öt-tíz percben a teljes elmés mód­ szerrel. visszaugrálgatás nélkül. a m i f o n t o s ! H a mást nem is teszel vele. 4 . Ha így használjuk a villámolvasás módszert. mielőtt elraknád! 5. M i n d e n a d a n d ó a l k a l o m m a l h a s z n á l d a villám­ o l v a s á s . a z o n n a l h a t ó i d ő k e z e l é s i stratégiát. de nem sürgős.m ó d s z e r t ! Villámolvass mindent. hogy a megfelelő állapotba 105 . Utána használj szuperolva­ sást és merülést attól függően. Ezen a ponton dönthetsz úgy is. fotóolvasás nélkül. hogy először átnézed. ami ez ügyben szintén segíteni fog: 1. majd fotóolvasod az anyagot. majd se­ besolvasással végigmegyünk rajtuk. akkor radikálisan csökkenni fog a napi rutinolvasással töltött idő. ami csak a kezed ügyébe kerül! Amikor a negyedévenként megjelenő szakfolyóirat megérkezik. szu­ perolvasni és elmerülni néhány részben. ha átnézzük.Hosszabb dokumentumoknál — mint például tankönyveknél. fotóolvasd őket! Egy­ szerűen csak szánj rá egy pillanatot. M i n d i g h o r d j m a g a d n á l o l v a s n i v a l ó t ! Használd ki a várakozási időket! Meg fogsz lepődni. „B" a fontos. N é z z á t e l ő z e t e s e n m i n d e n t . hogy egyáltalán nem használsz sebesolvasást.

Kép­ zeld el. hogy ezekkel a hatásos technikákkal milyen könnyű és örömteli a tanulás! Egy villámolvasó lánynak például. 106 .juss. Félévi osztályzata is ötös lett. és elmondása szerint a szemeszterben összességében nem egészen két órát töltött olvasással. Tanulj teljes elmével! A villámolvasás természetes és tökéletes módszer ahhoz. amit még meg akarsz tanulni! A vizsgák előtt fotóolvasd feladataidat. ame­ lyeket a vizsgára kijelölt a tanár! Beszámolók írása előtt használd a szuperolvasást és a merülést. majd szuperolvass és merülj le. hogy áradó. nézd át és fotóolvasd a szóban forgó fejezeteket! Járj el az órákra. könnyed ál­ lapotba kerülj. hogy aktiváld az anyagot. Ennek hatására jobban tudsz koncentrálni. kilenc könyvet kellett tanulmányoz­ nia a félév alatt. aki humán szakos egyetemi hallgató. majd készítsd el elmetérképed első vázlatát! Meg fogsz döbbenni. ahogy az órák után az első este átnézed és fotóolvasod az egész félévre szóló tananyagot! Éjjel pedig. Ezután már minden iskolai óra természetes aktiválássá válik. bizonyítsd be saját magadnak.: Még ha nem is aktiválsz. majd megírta dolgozatát. amire je­ lest kapott. hogy megismerd a szükséges központi fogalmakat. Készíts minden órán írt jegyzetedről elmetérképet. hogy azonnal átismételd az egész előadást! Amikor olvasási feladatot kapsz. Ha kételkedsz a történetben. A 600 oldalas művet is tartalmazó könyvoszloppal 30 percnél rövidebb idő alatt végzett. ami a szellemi felkészülést és a testnek járó szüneteket is magába foglalja. és lapozd az oldalakat a fotófókuszra állított szemed előtt!. majd sebesolvasással olvasd el azokat a részeket. hogy minden egyebet megtalálj. hogy ez valóban lehetséges! Tanuláskor kísérletezz a következő mó­ don: az alapelv. a „lefényképezés" akkor is jó szolgálatot tehet neked a jövőben. hogy 30 perces blokkokban tanulj. s a tananyagot hatékonyabban tudod elraktározni és felidézni. céljaidnak és szükségleteidnek megfelelően elméd áttekinti és rendberakja a „felszippantott" anyagot. hogy az adott iskolai félév olvasmányain gyorsan végighaladjunk. álmodási ciklusaidban.

1 . Gyűjts ö s s z e m i n d e n o l v a s n i v a l ó t , a m i t e z alatt a t a n u l á s i i d ő alatt h a s z n á l n i akarsz! Helyezd őket magad elé! 2 . Szánj r á h á r o m - ö t p e r c e t , h o g y m e g f o g a l m a z d célodat, és az ideális tudatállapotba juttasd magad! A cél megfogalmazásakor gondolkodj el, mit is szeretnél elérni a tanulás végére! Juttasd magad az ideális tanulási állapotba, és is­ mételgess megerősítő hatású pozitív állításokat! Ezek a megerő­ sítések jelen időben megfogalmazott mondatok legyenek!. Pél­ dául: • Készen állok ezen fizika témájú szöveg 5. és 6. fejezetének a befogadására, hogy felkészüljek a holnapi órára, és válaszolni tud­ jak a fejezet végén található kérdésekre. • A következő 20 percben teljes éberséggel és erőlködés nélkü­ li összpontosítással tanulok. • A tanulás végére felfrissültnek, lazának és magabiztosnak ér­ zem magam. • Amikor erre az információra lesz szükségem a jövőben, ella­ zulok. Az információ szabadon áramlik elmémbe. Könnyen előhí­ vom a számomra szükséges információt. 3. A t a n u l á s t k e z d d az e l l a z u l t é b e r s é g á r a d ó álla­ p o t á b a n ! Nézd át az anyagot néhány percig, majd a 20 perc fenn­ maradó részében használd a fotóolvasás, aktiválás vagy sebesolvasás bármilyen kombinációját attól függően, mi felel meg leginkább a célodnak! A rendelkezésre álló időben fordítsd teljes figyelmedet a tananyagra! 4. Tarts 5 p e r c s z ü n e t e t ! Ez kulcsfontosságú. Kerülj távol a tanulás területétől, fizikai és szellemi értelemben egyaránt! Még akkor is tarts szünetet, ha gördülékenyen megy a tanulás, és úgy érzed, képes lennél órákig tanulni! Szerződést kötöttél önmagád­ dal, egy bizonyos időre vállaltál kötelezettséget. Tartsd magadat vállalásodhoz, mert az bizalmat épít ki a tudatos és a tudatostól el­ térő elméd (tudatalattid) között! 5 . Menj v i s s z a a 2 . l é p é s h e z , é s i s m é t e l d m e g há­ r o m s z o r a c i k l u s t , ö s s z e s e n 90 p e r c e n át! Ezt követően adj magadnak 15 perces szünetet a 90 perces ciklusok között! 107

Ha tanulás közben kellemes, halk zene szól a háttérben, az fo­ kozhatja az ellazulást. Különböző kísérletekben azt találták, hogy a klasszikus és az úgynevezett „new age"-zene segíthet, hogy a tan­ anyag nagyobb hatást gyakoroljon az agyra.

Vizsgázz

teljes

elmével!

Amikor olyan anyagból vizsgázol, amit a teljes elmés mód­ szerrel tanultál meg, kövesd az alábbi tanácsokat! Ezek segíteni fognak, hogy az egész vizsga idején ellazult, éber állapotban ma­ radj: • Kerülj az e l l a z u l t é b e r s é g i d e á l i s á l l a p o t á b a ! • F o t ó o l v a s d az ö s s z e s k é r d é s t ! Azután olvasd el az el­ ső kérdést! • E l ő s z ö r a z o k r a a k é r d é s e k r e válaszolj, a m e l y e k ­ re k ö n n y e n t u d s z felelni! Mindig a jelen pillanatnál maradj! Engedd szélnek a korábbi kérdést, és a később következő kérdések­ kel se törődj! • Ha a k é r d é s e l o l v a s á s a u t á n n e m jut e s z e d b e a v á l a s z , a k k o r n e k í n l ó d j , h a n e m lépj t o v á b b a követ­ k e z ő k é r d é s h e z ! A kérdés elolvasásával ugyanis már választ kértél tudatalattidtól. Amikor már minden könnyű kérdésre vála­ szoltál, menj vissza, és olvasd el újra a kihagyott kérdést! A máso­ dik olvasás megerősíti a kérést, és segít, hogy a megfelelő válaszok megjelenjenek tudatos elmédben. • F e d e z d fel, h o g y a n jelzi m é l y e b b t u d a t o d , h o g y birtokában v a n az adott tesztkérdésre h e l y e s feleletet a d ó i n f o r m á c i ó ! A tesztkérdés túlelemzése helyett tanulmá­ nyozd a jelzéseket, amelyeket tudatalattid küld! Figyelj intuíciód­ ra! Például képzelj el egy forgalmi jelzőlámpát, ami útmutatást ad! A zöld azt jelenti, mehet. A sárga, hogy talán tudod a választ, de óvatosan haladj! A piros jelentése pedig: stop, ne ezt válaszold! • Felejtsd el, h o g y j ó l k e l l t e l j e s í t e n e d ! Minden egyes vizsgaeredmény fontossága idővel elhalványul. Az erőlködés leg­ többször frusztrációhoz vezet. Akkor kapod meg, amire szükséged van, ha szélnek engeded a megkapás görcsös akarását. 108

.

\

'

*

• Vizsgázás k ö z b e n állj m e g többször, h o g y mé­ l y e b b e n ellazulj! • A vizsga előtti éjszakán használj o l y a n hangka­ zettát, ami segíti a relaxációt, és javítja a memóriát! (Magyarországon Agykontrolltanfolyamokon lehet például ilyen kazettát beszerezni. A tanfolyamokról információ a könyv elején olvasható, /lektori megjegyzés/) Döntsd a el, hogyan fogod használni vittámolvasás-módszert!

Amikor ennek a fejezetnek a végére érsz, gondolj egy speciá­ lis olvasási feladatra, amivel gyakran találkozol, mint például jelen­ tések vagy szakfolyóiratok olvasása, vagy tankönyvek tanulása! Használd a teljes elmés módszert, a célodnak leginkább megfelelő módon! Képzeld el, hogyan és mikor fogod használni a technikákat! Például elképzelheted önmagad, amint átnézed a reggeli újságot úgy, hogy átfutod a címeket és a képaláírásokat. Határozd meg pontosan, mikor és hol fogod használni a kiválasztott technikát! A villámolvasás olyan eszköz, aminek számtalan alkalmazási lehetősége van. Ezekből éppen most tapasztaltál meg néhányat. Most még egy alkalmazási lehetőséggel bővítheted olvasási reper­ toárodat, amikor megtanulod, hogy...

109

visszataszító dokumentumokról. Egyikük nagy halom beszámolót tartott a kezében. fejezet Hogyan osszuk meg az információt csoportos aktiválással? Számtalan üzletember keserű panaszát hallgattam meg vas­ kos. hogy a villám­ olvasás révén létezik az eddigi megszokott kínlódásnál hatéko­ nyabb olvasási módszer. kilométer hosszúságú leporelló. tervdoku­ mentáció. és így szólt: „Ez a kur­ zus nagyon érdekes. és magam elé helyeztem. egy kék borítású. ezernyi részlet­ re kitérő használati utasítás. számítógépes adatfeldolgozás eredményeit tartalmazó. Egyik találkozónk végén sok résztvevő odajött hozzám. javaslatkérő űrlapköteg. technikai eszközök műszaki leírá­ sa. amint reménykedő vá­ rakozással kezd csillogni szemük. Látom. Aznap délután elpakoltam az asztalomról. amelyekkel munkájuk során meg kell birkózniuk — mint például szabványleírás. amin ez 110 . amint az asztalra dobta.9. Elolvastam a borítólapot. szoftverkézikönyv. akkor egy információs rendsze­ rekkel és adatfeldolgozással foglalkozó csoporttal dolgoztam. Kissé sarokba szorítva éreztem magam. számítógépnyomtatta beszámo­ lót. De hogyan használjuk a technikákat ezekre?" Tompán puffant a köteg. Amikor először mutattam be a villámolvasást az IDS/American Express-nél Minneapolisban. és így tovább. hogy erről a következő alkalommal lesz szó. és jobb híján azt feleltem. amint meghallják. elővettem az első dokumentumot.

s perceken belül pontosan tudtam. Ezután jött a legmeglepőbb rész. és megpróbáltam elol­ vasni a tartalomjegyzéket. milyen magabiztos voltam a következő órán.állt: „CATS — be nem tervezett kiadások. Egy szót sem értettem belőle. Hallottam. Dermedten felnyitottam a fedőlapot. mint egy gyerek az édességboltban. amint kinevetnek.mód­ szer segítségével. mély lélegzetet vettem. és tisztán láttam az egész jelentés felépítését. amit az adatfeldolgozóknak tud­ niuk kell ebből. hogyan olvassák el a jelentést a villámolvasás . az itt következő stratégia valóságos isteni adomány­ nak fog bizonyulni. és éreztem a megszégyenülést. Kinyitottam a szemem. A fotóolvasás után becsuktam a szemem. és mi a levont következtetés. hogy én jobban értem a jelentést. Agyam azonnal túlterhelődött. és beléptem a gyorstanulási állapotba. Fantasztikus! Végigugráltam a többi dokumentumon. Egyszer rendesen. egyszer fejjel lefelé és visszafelé. 111 . mi a cél­ ja. hogy meg­ beszélhessük. és kicsapta a biztosítékot. egyszerűen használd a villámolvasást! Ha a megbeszélés vagy az iskolai óra előtt meg kell ismerned egy do­ kumentumot. Szinte ösztönösen mindent abbahagytam. és fotóolvastam a jelentést. Az egyik menedzser megjegyezte. Semmi kétség. Totális zagyvaságnak tűnt számomra. Pánikom teljessé vált. pedig az ő osztálya negyedévenként ha­ sonló dokumentumokat készít. hogy milyen információról szól. A tenyerem nedves lett. Szuperolvastam és lemerültem. Elmondtam. fotófókusz-állapotba léptem. hogy elolvassam és kellően megértsem őket ahhoz. Elképzelheted. „dokumentumsokkba" kerültem. Ha egy halom üzleti vagy például oktatási témájú nyomtatott anyagot kell elolvasnod. Varázslatos módon minden értelmet nyert! Elkezdtem átnézni az anyagot. és záró megerősítéseket adtam ma­ gamnak. Tizenegy és harminc perc közötti időt vett igény­ be. Kinyitottam a sze­ mem. mint ő. külső specifikációs rend­ szerek". és is­ mét megnéztem a tartalomjegyzéket. A szívem hevesen dobogni kezdett az ötödik óra tanításának gon­ dolatára.

ez az új rendszer hogyan fogja befolyásolni a társaság szükségletét új sze­ mélyzet vagy továbbképző programok iránt! A rendszerfelelőst ar­ ra kérd. az elejétől a végéig. Próbáld ki ehelyett a következőt! Nyújtsd át a stábtagoknak a kézikönyv egy-egy példányát! Kérd meg őket. Ezután adj a cso­ portnak egy aktiválási feladatot! Kérd meg. konkrét információkat találjanak! Adj nekik szemé­ lyes vagy szakmai érdeklődésüknek megfelelő. mielőtt aludni mennének! A következő munkanapon üljetek le együtt. a harmadiknak pedig a piackutatásban és termékfejlesztésben vannak kötelezettsé­ geiEgyik nap kezedbe nyomják az egész társaságra kiterjedő. amelyekre konkrét kérdésekkel összpontosíthatnak! Például kérd meg az emberi erőforrás szakértőjét. Az egyik lehetőség. számítógépes rendszer szoftverkézikönyvét. hogy állapítsa meg. új. és a követke­ ző néhány éjszakára még az alvás reményéről is lemondotok. hogy vegyék kézbe az anyagot. hogy a hagyo­ mányos módon kezeled a helyzetet: te és az embereid is átküszkö­ ditek magatokat a kézikönyvön. nézzék át öt-nyolc percig. hogy aktiváljátok és megvitassátok a dokumentumot! A megbeszélésen menj körbe a csoporton. hogy egy három fős csoportot vezetsz. technikailag hogyan illik bele az új rendszer a már létezőbe. és mind a három ember különböző fokú szakértelemmel rendelkezik a cég működésével kapcsolatban. és töltsenek hét-tíz percet szuperolvasással és lemerüléssel. hogy min­ denki hasonló vonatkoztatási rendszerből indul ki. és töltsenek még néhány percet azzal. és kérdezd meg. Egyikük például gyakran dolgozik az emberi erőforrások részlegével. Amint rápillantasz a tartalomjegyzékre. ki mit tudott meg a kézikönyv átnézéséből! Ez biztosítja. jól körülhatárolt té­ mákat.Csoportos aktiválás Tegyük fel. realizálod. hogy szuper­ olvasson és merüljön le a kézikönyvben. hogy megítélhesse. a másik sokszor beszél az adatfel­ dolgozó csoportban dolgozó rendszerelemzőkkel. hogy specifikus. és így tovább! 112 . hogy fotóolvassák az anyagot. hogy vigyék haza a másolatot egy éjszakára. hogy 600 oldal olvasnivaló-többle­ ted támadt a következő hétre.

Használjuk hát a vil­ lámolvasás-módszert. Az eredmény kézzelfogható: maga­ san kvalifikált munkatársak megszabadulnak attól. hogy egy adott té­ mán belül minden információt jól ismerjen. mit tudott meg a szöveg szuperolvasásából és a lemerülésből! Egyikőtök készítsen óriási el­ metérképet. se­ gítenek egymásnak az olvasott anyag aktiválásában. ami az összes lényeges pontot tartalmazza. s helyette azzal foglalkozhatnak. Minden­ ki kapjon öt percet arra. Valójában ez olyan fotóolvasás. hogy a napi olvasási munkát számos elvesztege­ tett óráról néhány nagyon hatékony percre csökkentették. ez a folyamat arra készteti az embereket. Valahányszor több embernek kell megosz­ Olvasd tania és megértenie egy dokumentumot. használjátok ezt a mód­ el az szert! egész 1. hogy meg tudjunk birkózni a túlterhelő információáradattal és a dokumen­ tumsokkal. és köz­ ben megtanulják. Nem ismerek ennél eredményesebb eszközt ahhoz. hogy órákat töltsenek kézikönyvek átrágásával. ami ezúttal csoportmegbeszélés keretében történik. a következő lépés az akti­ válás. hogy a különböző osztályok és szakterületek között rendszeres információmegosztás jöjjön létre! Az alábbiakban strukturált formában leírjuk ennek a folya­ matnak minden lépését. és azt láttam. Nem várhatjuk többé senkitől sem. amiben beosztottaid kérdéseket tehetnek fel egymásnak az általuk vizsgált konkrét pontokkal kapcsolatban! Kísérletezz ezzel a stratégiával. amihez a legjobban értenek. amelyet csoportos aktiválás követ. hogyan váljanak egyre hatékonyabbá. miközben kérdéseket tesznek fel és válaszolnak. A találkozó előtti feladat résztl A folyamat azzal kezdődik. akik ezt a technikát használ­ ták.Miután elvégeztétek ezt a feladatot. És ami még izgalmasabb. hogy elmondja. használni tudják a megosztott információkat. hogy megosszák szakterületük információit . milyen gyümölcsöző és értékes megbeszélés kerekedik ki mindebből! Munkatársaid. A csoportok hatékony döntéshozó erővé válnak. amit a résztvevők elmondanak! Az elmetérkép elkészítését kövesse egy nyílt vita.ami meglepően ritka je­ lenség az információ korában. és meg fogsz lepődni. hogy a csoportvezető emlékeztető fel113 . Megfigyeltem olyan csoportokat.

Egyéni felkészülés Végezd el az olvasási feladatot a következő lépésekben: • felkészülés (1-2 perc). Megvitatás — elemző m ó d o n Vázoljátok az egész dokumentum szerkezetét és tartalmát: • Soroljátok fel a beindító szavakat! Mi az értelmük? Módo­ sul-e jelentésük bárhol a szövegben? (A 4.) 4. fejezetben átnézheted az erről szóló információt. Kérj meg minden csoporttagot. hogy kulcsgondolatokat kapjon a vizsgált kérdéshez! Ne felejtsd el meg­ határozni a feladat teljesítésére szánt időt! ( Gyakorlott villámolvasók egy 15-30 oldalas jelentést általában hét-tizenkét perc alatt ak­ tiválnak. • szabadon választható: szuperolvasás és lemerülés (maximum 10 perc). 2. A feljegyzés megfogalmazza a találkozó célját és várt kimenetelét. vagy szuperolvassa az egész szöveget. és a szerző által felvetett kérdéseket! Következő lépésként jelöld ki az elemzésre szánt részeket. milyen problémák fogalmazódnak meg a jelentés­ ben. lényegét.jegyzést készít. Csoportos aktiválás Fogalmazzátok meg újra a csoport célját! Foglaljátok össze az olvasmányt általános formában. A harmadik elemezheti a rövid távú pénzügyi vonatkozáso­ kat. s hogy a csoportmunkát sikeresen teljesítitek! 3. • fotóolvasás (1-3 perc). A másik ember megvizsgálhatja. hogy sebesolvasással haladjon végig a kijelölt részen. megvitatva a jelentés vagy cikk jel­ legét. hogy felfe­ dezhessétek a fő érveket! Ha először a következtetést találjátok 114 . amihez csatolja a szóban forgó írott dokumentumot. és az egyes emberektől várt elemzés speciális fajtáját! Egyikük a jelentést például az igazgatási szakértő helyzetéből nézheti. • elalvás előtt képzeld el az aktiválást.) • Soroljátok fel a fő javaslatokat! Milyen gondolatok uralják a dokumentumban bemutatott véleményt és tényeket? Állítsátok ezeket a véleményeket és tényeket logikai sorrendbe. • az anyag áttekintése (3-8 perc).

kapcsolata és jelentősége van a cso­ port tevékenységére vonatkozóan! * Tisztázzátok. Ezeket a technikákat használva az egyes emberek. milyen tényeket és információt kaptatok a szövegből! * Nyissatok ötletbörzét. hogy az érzések hozzák létre azt a színteret. szin­ te erőfeszítés és küzdelem nélkül. vajon az adott in­ formációnak milyen jelentése. mi a teendő mindezekkel az információkkal. hogy hogyan értelmezzük az információt! * Állapítsátok meg. akkor keressétek meg az azt alátámasztó okokat! Ha először az okokat találjátok meg. Közös döntéshozatal csak akkor történhet. ha mindenki részesül ugyanabban az alapinfor­ mációban. 115 . és megváltoztatják annak munkamenetét. mint elemző megbeszélésbe. és melyekkel nem? Megvitatás — kreatív m ó d o n Lehet.meg. ami meg­ határozza. és határozzátok meg a csoport következő lépését! A villámolvasás előnyei az egész szervezeten végigsöpörnek. nézzétek meg. hogy tisztázzátok. Ebben az esetben a következő forma a megfelelőbb: * írjátok le az írott anyagra adott „érzésbeli reakciót"! Ne fe­ lejtsétek el. ha a megbeszé­ lésen tíz perc alatt. hogy a csoportod szívesebben megy bele kreatív vitába. Az aktivált információ megosztásával a csoport teljesen a döntéshozatalra koncentrálhat. Ugyanakkor rendkívül produktív. Nem nagy munka néhány percet rászánni este az átnézésre és a fotóolvasásra. lépést tudnak tartani a követel­ ményekkel. milyen következtetéshez vezetnek azok el! * Vizsgáljátok meg a felvetett kérdéseket és a javasolt megol­ dásokat! Milyen problémákat old meg a szerző? Maradnak-e meg­ válaszolatlan kérdések? * Olvassátok kritikus szemmel a szöveget! Vitassátok meg a bemutatott gondolatok érdemeit és hiányosságait! Mely érvekkel értetek egyet. a teljes elme bekapcsolásával és erősen céltuda­ tos problémamegoldó megközelítéssel aktiváljátok a szükséges in­ formációt.

. 'Í16 . hogy ne vegyél róluk tudomást. ezen szavak hallatán furdalni kezdi oldalukat a kiváncsiság? Komolyra fordítva a szót.Vond be a csoportot! Hogyan tudod beindítani az embereidet? Vedd meg számuk­ ra ezt a könyvet! Mondd nekik. megfelelően kiképzett oktatóval. hogy miként jussanak hozzá. és olvassák el a könyvet az ott ismertetett „2. akármilyen területen is dolgozol. amelynek címe: „Hogyan olvasd ezt a könyvet?". ha megtanulod. Vége azoknak a kínos eseteknek. valóban remek ötlet. Hívd fel a Learning Strategies Corporation-t. de csak azért. hogy nézzék át és fotóolvassák el az egész könyvet. és hogyan osszák meg azt másokkal értelmes módon. hogy vajon hogyan szólj hozzá egy megbeszélésen. és azok szégyenszemre oszlopba halmozódtak íróasztalodon. hogy. egy órájukat veszi igénybe. akik tudják. Az ismertetett koncepciót még jobban fogod tudni hasznosítani. majd aktiválják ezt a fejezetet! Mit gondolsz.. hogy villámolvasás-tanfolyamot szervezel a cégnél egy meghívott. amikor este hazacipel­ ted a papírokat. Egyszerűen csak használd a módszert! A siker menthetetlenül bekövetkezik. és vezető szerepet vállalhatsz az értekez­ leten. Az információ hatalom azok számára. Mostmár nyugodtan felállhatsz. szint" szerint! Ez kb. hogy információt adhassunk ennek részleteiről! Mostantól kezdve nem kell már aggódnod amiatt. Javasold nekik. A másik lehetőség. hogy használják a könyv elején lévő útmutatót. mert nem tudtad elolvasni a jelentést. ha mindenki kifejleszti magában ezeket a képességeket.

Mindig gazdagítom a módszer használatát. hogy egyszerre fogadjunk vizuális és hallási in­ gereket. Agyunk nyilván nem fog egyik napról a másikra átállni az új üzemmódra. Nincs szükségük arra. Hallottam egy humoristát. aki ezt mondta: „Az új filozófiám. Fejleszd a szem-elme kapcsolatot! A különösen gyors olvasók vizuális olvasók. nincs nyereség" elképzelés. hogy megértsük. hogy gondolatban hallják az oldalon szereplő szavakat — ahhoz. hogy szubvokalizáljanak — vagyis. hogy ha nincs fájdalom. Olvasáskor egyedül a szemünk dolga. Ez tetszik nekem. Az átalakulásban sokat segít. Ne kínlódj a 117 . fejezet Hogyan gazdagítsd villámolvasási tapasztalatodat? Szellemi dolgok esetében abszurd a „ha nincs fájdalom.10. Sokan éveket töltöttünk annak az ellentmondásos szokás­ nak a kialakításával. nincs fájdalom!". ha olvasás közben ellazítod magadat. hogy ha gyakorlottabb leszel a villámolvasásban. ha hajszoljuk magunkat. Az e téren végzett vizsgálatok tanúbizonysága szerint a szubvokalizálás nem szükséges a megértéshez. valóban sokféle módon ja­ vul egész életed minősége. Ők a szem és az agy közötti közvetlen kapcsolatra támaszkodnak. Te is felfedezheted. hogy megértsék az írott anya­ gokat. Egyszerűen nem lehetünk ügyesebb villámolvasók. hogy az információt szállítsa. amit olvasunk. amikor az önfej­ lesztés rokonterületeivel foglalkozom.

és figyelemre méltó hatékonysággal vagyunk képesek reagálni rá. mint a fotó fókusz-állapotban. Ezeknek a készségeknek a fejlesztésével erősebbé. hogy melegebb. kiegyensúlyozot­ tabbá válik a látórendszer. amin részt vettem. a rövid távú vi­ zuális memória kibővítésére. hogy látóte­ rünkben mindenfélét észrevegyünk. ugyanúgy a fotóolvasás gyakorlása is abban segít. ami rendszerint ki­ kerüli a tudatos elmét. hogy többet ve118 . a fókusz távolról közelre történő át­ helyezésére. hogy megnyissa látóterünket. Ez természetes úton akkor következik be. A folyamat elősegítése érdekében azt javaslom. vagy másképpen funkcionális látástréning (ér­ zékszervi észlelési tréningnek is hívják) olyan módszer. Az ilyen gyakorlatozás erősíti a szemedet és agyadnak az írott információt feldolgozó képességét. és a perifériás látás megnövelésére. hogy így a látóterünk­ nek ebbe a másik 99%-ába befutó információra is figyelni tudunk. Ennek az a haszna. Azon a látástréningen. Ahogy a pilótanövendéknél a „repülési szemellenző" levétele. ami nincs éles fókuszban.és széttartására. amikor a villámolva­ sás bármelyik technikáját használod! Esetleg vegyél részt egy „látástréningen"! A látásterápia.megértéssel. vagy amikor a szemek divergálnak (széttartanak). különösen az olvasást. ami előse­ gítheti olvasási készséged fejlődését. amikor először vagy másodszor mész végig az anya­ gon! Továbbá dicsérd meg magadat mindig. gyakorlatokat vé­ geztünk a szemek konvergálására és divergálására. A pupilla tágulása növeli a perifériás látást. mozgó tárgyak egyenletes követésére. amikor csökken a fényerő. A perifériás tudatosság kiterjesztése A perifériás tudatosság fejlesztésébe beletartozik. hogy olyan információhoz is hozzájussunk. lá­ gyabb fényben fotóolvass! A fotóolvasást arra terveztük. tehát a szemten­ gelyek össze. Mi a kurzus eredménye? Fantasztikusan hatékonnyá teszi minden látással kapcsolatos feladat teljesítését. A cél.

a horizont egy pontja felé tekintve. hogy rájuk néznél! • „Lágy" tekintettel járj. miközben minőségi változás áll be az életedben.például egyetlen szó vagy kifejezés helyett a könyv széleit. könnyebben énekelsz a kórusban. • Villámolvass olyan könyveket. és látni fogod. figyeld meg a beszélő partner ruhadarabjait vagy ékszereit. a nyugati kultúrához adaptált módon. ügyesebb leszel olyan sportokban. jobban kártyázol majd. ami előttünk van . s fogadd be a körülötted lévő világ teljes panorámáját! • Amikor beszélgetsz valakivel. amelyek a villámolvasással kapcsolatos készségeket fejlesztik. lássad a mozgásokat az oldalsó tükrökben. sikeresebben boldogulsz a zsúfolt irodai kör­ nyezetben. és növeled gépelési sebességedet. és magad elé nézel az útra. hogy a varázsla­ tos pillanatok egyre mindennapibb jelenséggé válnak.gyünk észre abból. vedd észre az út két oldalát. mint amilyen mondjuk a tenisz. A Tim Galloway által írt Inner game (Belső játék) könyvek sok Zen meditációs fogalmat írnak le gyakorlati megkö­ zelítésű. Eleinte ne aktiváld még a fotóolvasott könyveket! Hadd okoz­ zon tudatalattid örömet és meglepetést megnövekedett képessége­ ivel! Figyeld meg tapasztalataidat. vagy a bekezdé­ sek közötti teret! • Tanulj távol-keleti harcművészetet! A „finomabbnak" tartott T'ai Chi és Aikido ideális. Más területeken is jól lehet használni a megnövekedett peri­ fériás tudatosságot. miközben csak az arcát nézed! • Fotóolvasás közben figyeld a könyv széleit. íme néhány egyszerű módszer. Ezek a könyvek számos olyan gyakorlatot ajánlanak. hiszen így könnyebben reagálunk a környezet vizuális jelzéseire. és ol­ vass el útmenti óriásplakátokat anélkül. hogy megnöveld perifériás tu­ datosságodat: • Amikor autót vezetsz. Például defenzívebben vezethetsz. gyorsabban megtalálod a keresett árukat a boltban. amelyek ezt a fajta tudatossá­ got tanítják! A Zennel és a meditációval foglalkozó könyvek kitű­ nő források. Az alkalmazási lehetőségek korlátlanok. Olvasd el a pon­ tokat! 119 .

ami ilyenkor végigáramlik testeden! *Ennek titkairól (is) szól a Testkontroll és/vagy a Testkontroll 2 című könyv. olyanra. a verejtékezésre és az adrenalintermelés mértékére. mint például a vegetatív idegrend­ szer működésére. és figyeld meg. megnyugtató érzést. Ebből következik. és akkor a legerősebb a kontroliunk gondolkodásunk és érzéseink felett. Mindezeket a funkciókat a tudatalatti kontrollálja. a gyorstanulási ál­ lapotban lehet. a pupilla tágasságára. • Időnként szánj rá néhány másodpercet. és kerüld a koffeintartalmú ita­ tokat! lokat! • Iratkozz be egy villámolvasás-tanfolyamra. Az ellazult éberség elérését a következőkkel segíthetjük elő: • Fordíts figyelmet étrendedre és a testmozgásra!* Az erős és: egészségesen táplált test és agy kiegyensúlyozott és egészséges Olvasd szellemhez vezet. hogy a békés gondolatok hatása közvetlenül kimutatható a testben. Ez azt jelenti. éber állapot. megnyílik interperszonális intelligenciád. ezért tanulni legkönnyebben így. ahol az oktató szervezetünknél. éber állapotba A gyorstanulási állapot akkor jön létre. a szívverés szaporaságára. Ezt jelzi az ella­ zult.Belépés az ellazult. amely megváltoztatja érzéseink és gondolkodá­ sunk módját. amikor kapcsolatba kerülünk agyunk tudatostól eltérő működésével. és lélegezz mély belégzéssel és lassú kilégzéssel! Figyeld meg az ellazulást és a kellemes. hogy változtatni tudsz gondolkodásod és érzésed minőségén! Ugyanakkor ezzel élettani folyamataidra is hatsz. hogy ugrásszerűen beinduljanak villámol­ vasási képességeid. hogy testileg ellazult és szellemileg éber ál­ lapotban vagyunk a legrugalmasabbak.és cukortartalmú ételeket! el a pon­ A fotóolvasáshoz igyál sok vizet. Mivel a tanulás olyan folyamat. (Lektori megjegyzés. és gyakran mind­ össze ennyi kell ahhoz. Egyél alacsony zsír.) 120 . a Learning Strategies Corporation-nél sze­ rezte oktatói bizonyítványát! Amikor más emberekkel információt cserélsz. Lépj be ebbe az állapotba.

ahol kezdő. az au­ togén tréningről. hogy elérjék a gyorstanulás állapotát. Az egyik sávra fölvett anyag analitikusabb. amelyek komoly elköteleződésre kényszerí­ tenek. majd minden lélegzetnél számolj egy vagy két számjegynyit! • Hallgass relaxációs hangkazettákat! • Villámolvass jó könyveket a Silva-féle Agykontrollról. beleértve a jógát és a Zent is. és új viselkedés­ formákat alapoznak meg. középhaladó és haladó meditációs kurzusokat tartanak. A legjobb kazet­ ták megerősítik tanulási képességedet. gondolatban szá­ molj 50-től l-ig! Keresd meg csöndes pihenőhelyedet (emlékezz a 6 1 . Használd ezeket gyakran! Az általam kidolgozott úgynevezett paraliminális kazetták a progresszív relaxációt az NLP-technikákkal kombinálják.• Amikor a gyorstanulás állapotában vagy. vagy mereven ragaszkodnak olyan gyakorlatokhoz. De kérlek. amelyek tagadják a szabad akaratot! Ezek a csoportok valószínűleg szekták! Használj segítő hatású hangkazettákat! Megfelelő hangkazetták használata bizonyítottan segíti és gaz­ dagítja a teljes elmével történő olvasás képességét. ami a gyorstanulás számos kezdeti felfe­ dezéséhez elvezetett. Bátorítok mindenkit. a medi­ tációról és az elmélkedő imádkozásról! Ne felejtsd el. oldalon írottakra). hogy nem kell minden könyvet aktiválnod ahhoz. „balagyfélte121 . • Tanulmányozd a meditációt! Számtalan variációt fogsz fel­ fedezni. az önhipnózisról. ellazítanak. Sok jóhírű tanár és központ létezik világszerte. a vezetett fantáziáról. A rádzsa jóga (aminek a jelentése: a jóga ki­ rályi útja) az a diszciplína. hogy életedben a bennük írottaknak hasznát lásd! • Tanulj neurolingvisztikus programozást (NLP)! A Learning Srategies Corporation átfogó NLP-tréningeket kínál a viselkedés megváltoztatására. hogy tanulmányozza a keresztény és ke­ leti meditáció különféle változatait. légy elővigyázatos az olyan csoportokkal. Ezeken a sztereó kazettákon a jobb és bal oldali sávon két különböző szöveg hallható. Több kurzus abban segíti a résztvevőket.

jól megfogalmazott célok alapvetően fontosak ahhoz. A szerző. A paraliminális kazetták nem küszöb alatti üzenetet tartal­ maznak. akkor arról a sajtóból értesülhetsz. és nem hipnotikus transz létrehozására terveztem őket. hogy áttörjenek a negatív. a győztes hozzáállásával 122 . hogy segítsen célod elérésében. ami­ kor olvasol. Nem kell a gyakorlással törődnöd. történeteket és szimbolikus gondolati képeket használ arra. Az a feladatuk. A másik sáv szövege inkább „jobbagyfél­ tekés". hogy megerősítse a kazetta központi üzenetét. amit meg kell tennünk. hogy mestersége­ sen teremtünk időt arra. hogy jelentős eredményeket érjünk el az életben. A „gyakorlás" szó azt rejti magában. ám konkrét céltárgy­ ra kell irányulnia ahhoz. hogy csináljunk valamit. Olvasáskor minden alkalommal tűzz magad elé valamilyen célt! Néhány javaslat ennek segítésére: • A n a p i t e n n i v a l ó k listáján s z e r e p e l j e n a figyel­ meztetés. ha használod őket. és egyszerűen használd ezt a teljes elmés módszert a mindennapi fontos olvasnivalóidnál! • Állíts fel k o n k r é t o l v a s á s i c é l o k a t . Tudatalattink va­ lójában célkereső. egyszerűen használd bármikor. kényes feladat. Ha jelentős ered­ ményt akarunk elérni a villámolvasással. (Lektori megjegyzés: Az eddig elkészült paraliminális ka­ zetták felsorolását kihagyjuk a magyar fordításból. Ha a jövőben esetleg mégis megjelen­ nének magyarul.késebb".) Alapozd meg az eredményeket. és o s s z d meg eze­ ket egy „villámolvasó haverral". aki fejlődésedet így nyomon kö­ vetheti! A célok kitűzésekor pozitívan. illetve célelérő berendezés. h o g y használd a villámolvasás módszert! Ezek a készségek akkor integrálódnak. Paul Scheele tapasztalata szerint a kazetták anyagának más nyelvre tör­ ténő átültetése rendkívül bonyolult. hogy telibe találjon. önkorlátozó páncélokon amelyek oly sok embert tartanak a beragadtság és erőtlenség álla­ potában. növeld elköteleződésedet! A tiszta. akkor állandóan világos célokat kell magunk elé tűznünk. Szabadulj meg ettől a nyomástól. amely lépésről lépésre végigvezet egy folyamaton. mert magyar nyelven azok nem kaphatók.

állíts fel in­ kább olyan klassz célokat. és így megtapasztalod és megerősíted szellemi képességeidet! • B á r m i t o l v a s o l . l e g y e n a z z a l c é l o d ! Nagyon érdemes tudatosítani magunkban. amik próbára tesznek. hogy segítsenek egymás­ nak. ha teret adunk az emlékezéshez. A legjobb módszer. s mégsem vagyunk képesek azt tudatosan megfogalmazni. amikről azt gondolod. és bízzuk elménkre. hogy kik és mik akarunk lenni. vagyis amit eddig mindig is kaptál. Ez legtöbbször nevekkel szokott előfordulni. s így növelik képes­ ségeidet! Céljaid ugyanakkor legyenek elérhetőek. amikor tudunk valamit. hogy másokkal együtt villámolvass. amit kapni szoktál.. és mire akarunk szert tenni életünkben. h o g y m e g k a p d azt a támogatást. Komoly vállalást jelent minden hónapban egyszer összejönni. villámolvasd Barbara Sher és Ann Gottlieb Teamworks! (Csapat­ munkák!) című könyvét! Használj memotechnikákat A „nyelvemen van" jelenség remek példa arra. Ha több információt szeretnél kapni a sikercsoportokról. hogy el „kéne" azokat érned. szállj szembe régi szokásaiddal. v e d d a d o l g o t k ö n n y e d é n ! Ne törj l e ! Játssz a lehe­ tőségekkel! Ha mindig azt teszed. de a tapasztalat szerint nagyon megéri. a m i r e céljaid elérésé­ h e z s z ü k s é g e d v a n ! Az ilyen. amiket minden valószínűség szerint teljesíteni is tudsz! • H a e s e t l e g n e m s i k e r ü l n e a k í v á n t e r e d m é n y t el­ é r n i . mit aka­ r u n k csinálni.kezdj neki! Ahelyett. amelyeket igazán el akarsz érni! Olyan célokat fogalmazz meg. mindig azt az eredményt fogod kapni. amit tenni szoktál. hogy a többit elvégezze! 123 . Például mondjuk magunknak: „Tudom ennek az em­ bernek a nevét. s így könnyebben bukkanhat föl az információ a tudatalatti elméből a tudatosba." Azután tegyük félre az ügyet.. Mindjárt az eszembe jut. hogy olyan célokkal nyomasztanád magadat. Csináld hát másként a tevékenységeidet. három-öt villámolvasóból álló csoport tagjai rendszeresen találkoznak. • Alakíts „sikercsoportot" v a g y „házcsoportot". vagyis olyanok.

készíts álmodról elmetérképet! Ez segít. amikor is tudatosan rea­ gálsz az álombeli eseményekre. kitűnő „szolgának". Játssz álmaiddal! Amikor emlékszel álmaidra. hogy megtörténik. Minél gyakrabban emlékszel álma­ idra. és hagyd. és minden alkalommal. hogy miként használják fel álmaikat a fotóolvasott könyvek aktiválására. amikor felébredsz.Jegyezd meg a következő szabályt: várd el. hogy emlékezzenek. Budapesten a 240-0856 tele­ fonszámon jelentkezhetsz egy klinikai pszichológus és egy pszichiáter vezette álomfeldolgozó csoportba. amikor felébredsz! így előbb-utóbb „lucid álmon" kap­ hatod magadat. emlékezni is fogsz. Ez azt is jelenti. hogy meg­ történjen! Ez a lényege az önmagunkhoz való pozitív hozzáállás­ nak. teljes el­ mével történő olvasás sarokköve az elménk integritásába vetett po­ zitív hit. (Lektori megjegyzés) 124 .| redésedkor felteszed magadnak a kérdést: Mit is álmodtam? Ez le* H a mélyebben meg akarod érteni álmaidat. hogy emlékezz álmaidra. állj félre az útból. hogy tudatosabb bejárásod lesz bel­ ső „adatbankod" hatalmas tárházába. ha minden éb. A lényeg a motiváció. ha megvan bennük a szándék. erősebb kapcsolatot építesz ki tu­ datalattiddal. Sok ember számára elég. Először egyszerűen csak idézd fel álmaidat. Te is képes vagy erre.* A villámolvasás-tanfolyamon arra is megtanítjuk a hallgató­ kat. és ha emlékeztetik magu­ kat elalvás előtt erre a vágyra. aki éjjel-nappal tettre készen lesi utasításainkat. Az ilyen attitűd azt az alapvető bizalmat tükrözi. annál va­ lószínűbb az éber álmok megjelenése. A legtöbb esetben ha emlékezni akarsz álmaidra. más szóval éber álmon. hogy a későbbiekben több álom­ ra emlékezz. hogy megtörténik. Egy másik módszer. hogy elmén­ ket igazán erős és hatékony eszköznek tartjuk. Ennek a szándéknak a megerősítésére tarts papírt és ceruzát az ágyad mellett. és minél tisztábbak és részletesebbek az álomképek. A sikeres. hidd el.

Egyéni szükségleteiddel és kérdéseiddel hozzájuk fordul­ hatsz. vagy a Pf.gyen az ébredés utáni első gondolatod. Még részletesebb magyarázatot és konkrét példákat adnak. még beszédesebbé teszi. amikor megpróbálod felidézni álmaidat! Ami­ kor reggel felébredsz. ami az itt olvasott tanácsokat és állításokat még hi­ telesebbé. a Learning Strategies Corporation-nál kiképzett villámolvasás-oktató segít ne­ ked. hogy testre szabott segítséget kapj. hogy felidézd az egész álmot. Legyél türelmes. Budapest 1389 postai címen kapható. Minden tanfolyamvezető már sok-sok résztvevőt juttatott el a sikerhez. ne mozogj. különben néhány álmodat. Használd ezt a sok. arról a sajtó­ ban hírt adunk. vagy ne gondolj semmi másra! Álomtöredékek és álomrészek fognak előbukkanni. Ha Magyarországon villámolvasás-kurzust indítunk. és fotóolvasd a könyvet elalvás előtt! Vegyél részt villámolvasás-tanfolyamon! Iratkozz be egy villámolvasás-tanfolyamra*! A tanfolyam négy napja abban különbözik a könyvtől. hiszen olyan információval van tele. hogy: • Hogyan fotóolvass és aktiválj. Ezenkívül sok olyan élményt is nyújt a kurzus. amit ez a könyv természetesen nem adhat meg. Segíthet kinyitni tudatalattid hatalmas készleteit. kéznél lévő eszköz egyikeként. Tartsd be ezt még akkor is. Agykontrolltanfolyamról információ a 176-4812 telefonszámon. vagy akár mindet is elfelejtheted! . 115. hogy olvasási célodat maga­ sabb megértési szinten érd el? *Magyarországon ehelyett egyelőre a négynapos Silva-féle Agykontrolltanfolyam elvégzését és ennek a könyvnek a használatát javasolhatjuk. (Lektori megjegyzés) 125 . Még az ágyban fekve vizsgáld meg gondolataidat és érzéseidet! Ez gyakran megadja a szükséges kulcsot ahhoz. ha először semmi nem jön elő álmodból! Ezt/a könyvet is használhatod ugródeszkaként ma éjszakára. hogy ott egy. Olyan élményt. ami örökre meg fogja változ­ tatni a nyomtatott oldalakhoz való viszonyodat. A technikák elsajátításán kívül a tanfolyamon megtanulod. mert a kettő együtt lényegében helyettesíteni tudja az említett kurzust.

amire szükséged van ta­ nulási nehézségeid legyőzéséhez. iratkozz be villámolvasás-tanfolyamra. tudd. Könyvemben mindvégig arra biztattalak. Amikor más. ha csinálunk valamit. kis hatásfokú olvasási technikákkal olvass? • Hogyan használd álmaidat aktiválásra? • Hogyan barátkozz meg belső bölcsességeddel. megkapod tőlük azt a támogatást. hogy te is felfedezd ezt az igazsá­ got! Ahogy erősíted a szemed és az elméd közti kapcsolatot. akit Peter Kline „a hétköznapi zseni"-nek nevez! Senkit sem tudok meggyőzni arról. amelyek ebben a könyvben le vannak írva. Őszintén kívánom. felhasználva tudatalatti elméd hatalmas adatbázisát? Az intenzív tanfolyam legnagyobb előnye. és hallgasd paraliminális kazettáimat. hogy az adott oldalon az hol található. hogy olvass el bizo­ nyos könyveket. Ezt mindenkinek önmagának kell felismernie. hogy eközben né­ hány új barátra lelsz. hasonló szellemi beállítottságú emberekkel talál­ kozol. Megtanítjuk azt is.• Hogyan érd el másodpercek alatt megbízható módon a gyorstanulás állapotát? • Hogyan tágítsd látóteredet. növe­ led perifériás tudatosságodat. annál magasabb szinten tudod ténylegesen használni is veleszületett tehetségedet. A kurzus alatt öt-hat könyvet fogsz villámolvasni. Fedezd fel önmagadban azt. Azért teszem ezt. mert minél több infor­ mációval rendelkezel. meg­ szokott. s hogy ami­ kor egy szóra gondolsz. amit nem tudsz a szemeddel érzékelni? • Hogyan teremts azonnal egyensúlyt agyad két féltekéje között egyszerű testmozgással. hogy hatalmas erőt je­ lent. hogy hogyan villámolvass szótárakat. hogy elméddel lásd. és hogyan győzzed le az eleinte szükségszerűen jelentkező kényszert. hogy zseniá­ lis képességek birtokában van. hatékony szellemi állapotokat gyako126 . hogy a régi. és játszani fogsz mindazokkal az aktiválási technikákkal. hogy még hatékonyabbá tedd az olvasást? • Hogyan állítsd át elmédet új szokásokra. Még az is lehet. és visszajelzést kapunk róla. hogyan bízz intuíciódban a problémák megoldásánál.

fejezetben megismered a szintopikus olvasást. növeled és bővíted villámolvasási ké­ pességeidet is. Mivel ez sokkal kevesebb időt vett igénybe. és azt mondta: „Mondjon nekem egy szót. amit meg kellett tanulnia. Egy tizenhárom éves fiú elment az első mexikói villámolvasás-tanfo­ lyamra. Az olvasás és a tanulás ugyanis mindig a gyenge oldala volt. buzgón alkal­ mazta a villámolvasást. könnyed állapotban maradt. nem volt benne biztos. és produktumával kapcsolatban nem voltak túl jó érzései. hogy az ép­ pen megtapasztalt képessége most már örökre vele marad. nem tudta mit várhat. vajon tényleg működik-e nála is a módszer. Annak ellenére. Megértette. A vizsga ideje alatt laza és magabiztos volt.rolsz és emlékszel álmaidra." Tíz szóból kilenc­ ről meg tudta mondani. lehet. hogy kitartóan használta a villámolvasást. Meglepődése hamarosan örömmé vált.. amikor a 11. szo­ rongást érzett. amit már számtalan­ szor fotóolvasott. Az utolsó vizsgára való felkészüléskor a villámolvasás-módszert használta min­ denhez.. mindvégig "áradó". s a tanulás többnyire nyugtalanságot keltett benne. Idézek a tanár véleményéből: „alapos ol­ vasottság és az olvasottak remek alkalmazása". kételkedett felké­ szültségében. A tanfolyam után egy hónappal az egyik ta­ nára megkérdezte: „Valóban működik neked ez a villámolvasás?"A fiú válaszul átnyújtotta a tanárnőnek a szótárát. hogy hol található a lapon. és meg­ mondom. Bár születése óta csak egy szemmel látott. Új készségeid betetőződését fogod megtapasztalni. hogy az hol helyezkedik el az oldalon. A tanuló először megdöb­ bent." 127 . Amikor beadta a dolgozatát. tele dicsérettel. mint amennyit normálisan rászánt volna. hogy tényleg működik. „kitűnő". mire a tanárnő így reagált: „Hm. „jó összefog­ lalás" és „nagyszerű meglátásaid vannak". Egy végzős teológushallgatót pszichoterapeuta ismerőse villámolva­ sás-tanfolyamra küldte. Néhány nappal később visszakapta a vizs­ gadolgozatát.

— Olvassátok el az összes könyvet. sem továbbképzős koromban nem kaptam még ilyen könnyű feladatot. csak két jelzés szerepelt rajta: „100%" és „Kitűnő!" Sem egyetemista koromban. és így jutunk még magasabb szintre. amelynek a „szintopikus olvasás" nevet adtuk. Hogy miért csak most hozom szóba? Amiért a tanfolyamon is az utolsó napra tartogatjuk. Patricia Danielson az ötletet gyakorlattá fejlesz­ tette. Amikor visszakaptam a dolgozatot.11. ha képes lennél egyetlen délután há­ rom-öt könyvet elolvasni az adott témáról! Igen. A szintopi­ kus olvasáshoz szükség van ugyanis mindazokra a készségekre. fejezet Használd a szintopikus olvasást élethossznyi felfedezőutadon! Az egyetemi továbbképző tanfolyamon professzorunktól azt a feladatot kaptuk. A szintopikus olvasási gyakorlat a villámolvasási kurzus ne­ gyedik részének fő anyaga. és elkészítettem dol­ gozatom elmetérképét — mindezt egyetlen délután. milyen lenne. majd beadtam. és írjatok egy tíz-húsz oldalas beszámolót újonnan szerzett ismereteitekről! Tizenkét könyvet találtam. 128 . amelyeket már kialakítottál. hogy válasszunk az emberi erőforrás kezelése te­ rületéről olyan témát. Kolléganőm. A teljes elmével végzett villámol­ vasást használva elolvastam az összes könyvet. Az elmetérkép alapján legépeltem beszámolómat. Képzeld el. meg is fogod tud­ ni ezt tenni a fejezetben leírt lépések követésével. amiről semmit sem tudunk. s az egyértel­ műen sikeresnek bizonyult.mondta. amit a témáról találtok . Európában. végzett villámolvasók körében vizsgálta a módszert.

A legjobb hír azonban még hátravan: kevesebb időt igényel módszerünkkel mind a négy köny­ vet elolvasni. Ha fotóolvasol és aktiválsz három másik könyvet ugyanarról a témáról. hogy azt mélyebben megértsük. s nem egyszerűen az utoljára olvasott könyvből. mint amennyi ideig a régi technikával egyetlen könyv elolvasása tartana! Gondolj az olvasásra úgy. és büszkén hozzátette: -Je­ lest kaptam a dolgozatomra! 129 . vagy kialakítasz egy újabbat. fotóolvasott hét könyvet. és saját következtetésre jutnak. miként ömlöttek elméjébe a megfelelő szavak a vizsgán. és olyan könyvre bukkansz. Olyan új nézőpont kialakítását. hogy ugya­ nabból a témából több könyv elolvasása mennyire hasznos lehet. jobban el fogod sajá­ títani az első könyvben olvasottakat. Ez a szintopikus olvasás egyik célja. ismereteidből és tapasztalataidból szár­ mazik. Valójában gyakran több könyvet kell elolvasnunk ugyanarról a témáról ah­ hoz. majd kiválasztasz azok közül egyet. Örömtől ragyogó arccal mesélte. A te igazságod a saját következtetéseidből. hogy érdekel valamilyen téma. hogy minden jelen­ tős témában egymással ellentétes nézőpontok találhatók minde­ nütt. hogy véleményrendszered nagyobb mértékben épüljön a saját gon­ dolkodásodra. ami számodra a legigazabbnak tűnik. A gyakorlott olvasó számára az egymástól eltérő szempontok olyan feszültséget okoznak. ami a szóbanforgó témáról szólt. Egy villámolvasó tanuló esete jól demonstrálja. ami magasabb szintű megoldást köve­ tel. A jól olvasó emberek egyetlen témát több oldalról látnak. A középiskola elvégzése után 25 évvel tért vissza az iskolapadba.Hogyan működik? Tegyük fel. hogy diplomát szerezzen a helyi egyetemen. Mielőtt írásbeli vizsgát tett volna történelemből. A szintopikus olvasás azt segíti elő. hogy különböző nézőpontokkal is­ merkedsz meg. amit igazán el akarsz olvasni. Sosem érezte még magát ilyen nyu­ godtnak és biztosnak egy esszévizsgán. mint egy élethossznyi felfedezőútra! Ezen az úton haladva hamarosan észrevesszük. ami egyesíti a már létező szem­ pontokat. Ez úgy történik.

majd a saját ötletek ge­ nerálása következett.Ez hihetetlen! . Nem tudom elmondani neked. s végül a cikk megszülése. vagy • meg akarok tanulni néhány hatékony módszert arról. Miután megta­ nulta a szintopikus olvasást.Ez az asszony természetes módon jutott el a villámolvasástól a szintopikus olvasáshoz. a How to Read a Book -kail(Hogyan olvassunk könyvet?) indult el az útján. Melyik tíz pon­ célmegfogalmazás hatékonyabb? tot! • többet akarok tudni a pénzügyi tervezésről. hogy miként kell pénzt megtakarítani és okosan befektetni annak érde­ kében. ol­ Legyél egyértelmű és konkrét! Ez alapvetően fontos. A szintopikus ol­ vasáshoz mi hozzátettük a teljes elmével olvasás készségeit. 130 . hogy segítsük a gondolatok hatékonyabb szintetizálását. hogy megfogalmazol Ha aka­ egy számodra jelentős és értékes célt. Egy tanfolyamhallgatóm egyetemi doktorátusra készült. Számtalan könyvet kellett ilyenkor elolvasnia. A szintopikus olvasás Mortimer Adler és Charles Van Doren klasszikus írásával. az a célod. amit valójában már öt­ ven éve leírtak. teljes elmével történő szintopikus olvasás alapvető lépései­ ben: 1. Adler véleménye szerint egy olvasott ember esetében a szintopikus olvasásnál használt gondolkodási készségek kifejlesztése tekinthető a végső célnak. mennyire megkönnyítette számomra a fotóolvasás a dolgot! Egyetlen délután elég egy olyan tudományos cikk megírására. hogy megtanuld a pénzkezelés stratégiáit. hogy anyagilag függetlenné váljak. rod. A tudományos cikk megírása mindig rendkívül időigényes feladat volt számára. felhasználta új készségeit a cikkírás­ ban.mond­ ta. Tűzz ki célt! A szintopikus olvasás első aktív lépése. ami korábban két-három napom­ ba került! Hogyan lehetséges ez? Mindent megtalálsz az itt követke­ ző. Néhány hónappal később felhívott: . ahhoz a valamihez. Tegyük vasd el mind a fel. amikből ki kellett szűrni az információt.

és ponto­ san körülír egy személyes jelentéssel rendelkező célt. hogy új kapcso­ latokat hozzon létre. vagyis egy lista összeállítása azokról a könyvekről. amit a célodat szolgáló összes könyv tartalmaz! 131 . amelyeket el akarsz olvasni. A személyes jelentőségű információra lényegesen hosszabb ideig emlékszünk. hogy csoportosítsa az információt. mert világos. 4. Villámolvasd az egész anyagot 24 órával az aktiválás előtt! Az agynak érlelési időre van szüksége ahhoz. Alvás alatt agyad megtalálja a módját. hogy nem egy-egy könyv tartalmáról ké­ szítesz elmetérképet. hogy nagy sebességgel fel tudd dolgozni a gondolatokat.A második állításban több erő van. Fotóolvasd a kiválasztott könyveket a terve­ zett aktiválás előtt 24 órával! A fotóolvasás lehetővé teszi. amellyel a fotóolvasás során találkozott. beleillenek-e célodba! Ehhez a gyakorlathoz ne regényszerű könyveket válassz! Válogass különböző szerzőktől. amit igazán meg akarsz érteni! 3. hogy el tudd dönte­ ni. 2. hanem mindarról az anyagról. és többféle színű íróeszköz az elmetérkép elkészítéséhez! Jegyzetelj el­ metérképezéssel a szintopikus olvasás hátralevő lépései alatt! A pa­ pír közepére írd fel célod kiinduló állítását! Hagyj elegendő helyet. Készíts óriás elmetérképet! Legyenek kezed ügyében a könyveid. Elő­ ször nézd át a számításba jövő forrásműveket. s olyan témá­ ban. hogy módosíthass a cél megfogalmazásán. ha később úgy látod jó­ nak! Tartsd azt is fejben. egy nagy ív papír. Alakíts ki bibliográfiát! A második aktív lépés a bibliográfiakészítés.

ahogy új részeket találsz! Állj ellen a kísértésnek. hogy megértsd az ő könyveiket. Ha semleges kifejezéseket kere­ sel. Készíts összefoglalást saját szavaiddal! Ha egy lépést hátralépsz. Fedezz fel témákat! Vizsgáld meg elmetérképedet és a szóban forgó könyveket olyan szemmel. és hagyd. hogy azon számos fontos fogalom szerepel. A különböző szerzők különböző szavakkal mondhatják el ugyanazt a dolgot. hogy beszéljenek célodról! Nem az a lényeg. amelyek lényegesek célod szempontjából! Ennél a lépés­ nél a te célod előbbrevaló a szerzők céljainál. hogy célod megfogalmazása átalakul. hogy kialakítsd saját. 7. hogy ezek a szerzők együtt ülnek veled egy körben! Tegyél fel nekik kérdéseket. és így sajátod­ dá tudod tenni a fogalmakat. Keress fontos részeket! Szuperolvass és merülj le minden könyvnél.5. milyen hasonlóságok és különböző­ ségek fedezhetők fel a különböző szerzők nézőpontjai között! Ami­ kor ehhez a fázishoz érsz. azok jelentéssel bíró asszociációkat hoznak létre. semleges. Úgy állj az ügyhöz. melyek célodat szolgálhat­ ják. hogy ki tudd emelni az egyébként kisebb fontosságú részeket. Folytasd tovább a térkép készítését. szakszavaktól mentes terminológiádat. elkezded felfedni azokat a központi té132 . hogy az eddig szerzett információk birtokában mit gondolsz a témáról! Ez segít. hogy azt veszed észre ennél a lé­ pésnél. hogy tisztázd. látni fo­ god. hogy túl sok részletet olvass el ennél a pontnál! Használd csak a könnyed merülést. amint a bonyolult té­ ma egyre világosabbá válik. és azt is csupán a lé­ nyeges részekre korlátozd! Lehet. hanem hogy elérd célodat! 6. Azért kell célodat mint egy vezérlángot magad előtt tartani. hogy olyan része­ ket találj. mintha beszélgetnél a könyvek szerzőivel! Képzeld el. és ránézel elmetérképedre. Ennek alapján rö­ viden foglald össze.

ezeket a különbözőségeket vitapontokban lehet meghatározni. amelyiket érdemes alaposabban is tanulmányozni. Fogalmazd meg a saját nézőpontodat! Amikor felfedezed a vitás kérdéseket. nézd meg mindegyik oldalt. Amikor szintopikus olvasással elolvasol három-öt könyvet. Készíts ezekről jegyzetet! 8. hogy találsz egyet közülük. hogy objektív maradj. használd erre a célra a villám­ olvasás-módszert! 133 . vagy majdnem minden szerző megkí­ sérel leírni. Alkalmazás Az előző lépés végére a legtöbb üzletember és diák már elérte. és kezdd lapozni a következőt! 9. tedd le azt a könyvet. Először járd körül a témát. alakítsd ki a saját ál­ láspontodat! Eddigi vizsgálódásaid alapján fogalmazd meg saját vé­ leményedet! 10. és az elemzésben kerüld a részrehajlást! Miután elég információt gyűjtöttél össze. mert így jelentősen elmélyíted a témáról szerzett tudásodat! Ennél a lépésnél szuperolvass. de ne foglalj még állást! Tegyél szándékos erőfeszítést. amelyeket minden. hogy megtaláld a vitapontokkal kapcsolatos kulcskérdéseket! Képzeld magadat nyo­ mozóriporternek. aki egy szobában ül a szerzőkkel. és megvizsgálod a kü­ lönböző nézőpontokat. amire szüksége volt. Határozd meg a vitapontokat! Amikor különböző szerzőknek eltérő a szemléletük. egyszerre azonban csak egy kérdésre választ keresve! Amint megtaláltad a választ.mákat. automatikusan elkezded megformálni a sa­ ját nézőpontodat. le­ het. Ha érdekel a könyv. vagyis az adott témában eljutott céljához. és merülj le. s most minde­ gyiküknek fölteszi a kulcskérdéseket! Haladj gyorsan egyik könyvtől a másikig. Fedezd fel az eltérő szempontokat.

Mennyi időt szánsz a szintopikus olvasásra? A villámolvasás­ tanfolyamokon mi csupán kétszer negyvenöt percet adunk az ak­ tiválásra. 134 I . ami a témát jobban megvilágítja! Amikor álláspontod mellett érvelsz. mielőtt a jelentést ténylegesen megírod! Ez időt takarít meg. akkor az én szintopikus olvasásom forrásműveit látod. és segít gondo­ lataid világos megfogalmazásában. ami alátámasztja véle­ ményét. Témától és könyvtől függően ez húsz perc és négy óra közti időtartam. Ez minden. A kulcskérdéseket olyan módon állítsd sorba. Ehhez hasonlóan a villámolvasás-tanfolyam is sok kutató és szerző munkájának áttanulmányozásából állt össze. hogy gyorsan összegyűjtsék a maradék információt. Ehhez jó a sebes­ olvasás. hogy a témával kapcsolatos további is­ meretszerzéshez már egyetlen könyv is elegendő. aki egyetemi szintű dolgozatot. Amikor befejeztük. még egy lépés fontos. a könyvekből szerzett konkrét infor­ mációk alapján olyan érvet kell teremtenie. A tanfolyamon kilencven percet töltünk el két külön gya­ korlat során a fennmaradó lépésekre. hogy ki tudd számolni a teljes ráfordítandó időt! Az óra előtti időbefektetés könyvenként tíz-tizenöt perc. amit igazán akart.Annak. A szintopikus olvasás összegződött ereje Amikor megnézed az ennek a könyvnek a bibliográfiájában szereplő szerző.és könyvlistát. hogy 80-90%-ban elérte. a legtöbb résztvevő úgy látja. Add ehhez hozzá az óra előtt megtett lépése­ ket. vagy részletes üzleti jelentést ír. és amire szüksége volt. mindig társíts hozzá egy eredeti idézetet a szövegből. legyél konkrét! Ha megfogalmazod valamelyik szerző nézetét. Miután megfogalmazta a témá­ val kapcsolatos álláspontját. hi­ szen körülbelül ennyi kell a válogatáshoz. az oldalszámot is megjelölve! Készíts újabb elmetérképet a saját nézőpontodról. átnézéshez és fotóolva­ sáshoz. ami a teljes felkészültség érzéséhez kell. Legtöbbjük arra is rájön.

hogy majd később átnézze őket.. ő elmagyarázta nekik a vil­ lámolvasás és a szintopikus olvasás lényegét. előadására készülvén. Megdöbbentő példáról számolt be Patricia Danielson egy ta­ nítványával kapcsolatban. és elmetérképet készített róluk. és néhány héttel később előadta a negyedéves találkozón. hogy kollégájuk hogyan volt képes ekkora gondolati ugrásokra. a homeopátiában. sok ezer óra munkával és hatalmas tapasztalattal támogatva téged célod elérésében. forradalmian újak voltak. Képzeld el a folyamatot! Állj meg egy pillanatra. amiket az előadó érthetően összekapcsolt.Az a sok szerző. gon­ dolkodók százainak összegyűlt szellemi energiája kerül birtokodba. hogy össze­ függésbe hozza azokat az adatokat. szintopikus olvasással elolvasta a home­ opátia nagy tankönyveit. hogy megosszák egymással kutatási eredményeiket. amik ekkor felbukkantak agyában. Eltette egy irattartóba. Egyikük hozzászólásában el­ mondta. néha ötventől százig terjedő számú könyvre és folyóiratra. Minden alkalommal.. Mivel a szerzők egyedi kombinációját választod. Az összejövetelen orvoskollégái megdöbbentek a felismerések­ től. akikre itt hivatkoztam. Amikor arról érdeklődtek. Gyorsan elkészítette dolgoza­ tát. tapasztalataikat. Két hónappal később elővette az elmetérképeket. Legnagyobb meglepetésére mindegyik teljesen érthető volt. akkor ér­ ted meg igazán. Amikor ránézett a térképekre. A brüsszeli or­ vos. szintén sok szerzőre utalt. hogy egy gyors képzeletgyakorlattal integráld a szintopikus olvasás tíz lépését! Gondolj egy témára. hogy húsz év alatt még egyszer sem gondolt rá. milyen izgalmas dolog is a szintopikus olvasás. azok teljesen zagyvaságnak tűntek. olyan új szem­ pontra bukkanhatsz. amelyeket előadásában eléjük tárt. A merész gondolatok azonban. és kiterítet­ te a földre. amikor szintopikus olvasást végzel. Minden negyedévben számos homeopata orvos összejön Európából. Amikor megérzed ennek az energiáját. A következő brüsszeli villámolvasás-tanfolyamra a társaságból hét orvos is jelentkezett. A brüsszeli orvos szintopikus olvasást használt szakterületén. 135 . amire még senki sem gondolt.

amit találtál. hogy el tudd dönteni. Képzeld el az estét. mintha minden szerző jelen lenne. Érezd az összes információ felhalmozott erejét! Olyan ez. felírod saját kifejezéseidnek a listá­ ját a térkép szélére. hogy a te célodról beszéljen. Képzeld el. melyik három-öt könyvet fogod hazavinni. Hatalmas elmetér­ képet készítesz. és ezeket is rávezeted a térképre. valami összeáll a fejedben. nem a szerzők gondolatmenetét akarod aprólékosan megismerni! A te feladatod az. amint átnézed és fotóolvasod az összes könyvet! A következő nap tettrekészen ébredsz.amit tanulmányozni szeretnél! Milyen célt szeretnél elérni? Kép­ zeld el. Amikor összefüggéseket ismersz fel. hogy a célodnak leginkább megfelelnek. Megvizsgálod a felvetett témákat. értékes felismeréseket a számodra legjelentőségteljesebb módon felhasználod! A vizualizáció befejezésekor érezd a szintopikus olvasás izgatott örömét! 136 . Felírod ezeket a térképre azokkal a fontos szempontokkal együtt. amint elmész a könyvtárba. ahogy az új. hogy elérd a magad elé kitűzött célt. Ne feledd. hogy összefoglald. és kiválasztasz egy tucatnyi könyvet az adott témáról! Röviden átnézed őket. amelyekben a szerzők nem értenek egyet. hogy megtaláld a fontos részeket. Ennek első lépéseként megfogalmazol egy egyér­ telmű célt. és felírod a térkép közepére. Ezekről érzed úgy. Szuperolvasol és lemerülsz.

Életének 50 éve alatt pontosan három könyvet olvasott el.Egy sikeres ingatlanszakember igazi önerejéből felemelkedett férfi volt. hogy a másik férfi teljesen „ledöb­ bent". hogy önbizalma támadt a tanuláshoz. Hosszú éveken keresztül olyan embernek tartotta magát. hogy igenis képes rá. aki nem tud tanulni. Egy adminisztrátor számítógépes analfabétából („Komolyan. A villámolvasás­ sal bebizonyította. és élvezem az olva­ sást! A villámolvasás-tanfolyam életem egyik legnagyobb élményé­ nek bizonyult. hogy egyre jobban értem azokat a bolond gépe­ ket! 137 . a másik is beiratkozott a kurzusra. és fotóolvasott öt könyvet a teniszről. A tizedik évben kimaradt az iskolából." Az egyik legjelentősebb változás az életében az volt.Körülbelül egy hónappal a villámolvasás után hir­ telen ráébredtem. . Egyikük elvégezte a villám­ olvasás-tanfolyamot. Miu­ tán megtanulta a villámolvasást. még rövid szöveget is alig tudtam bepötyögni!") a gép napi használójává vált. Ennek eredménye­ ként az ő teniszezése is ugrásszerűen javult. ezt mondta: „Ez csodálatos! Az el­ múlt két hét alatt egy tucat könyvet olvastam el. és soha nem tért oda viszsza. magazint és kézikönyvet. Két barát évekig teniszezett egymással. miután villámolvasott néhány számítógépes könyvet. hogyan történt a csodával hatá­ ros javulás. Azonnal olyan mértékben javult a játéka. Amikor az első férfi felfedte.

Addigra alapos jártasságra teszünk szert a vizuális minták - . Érde­ mes ezért a következő hónap során időnként visszatérned ezekhez a gondolatokhoz. akkor tudod képességeidet igazán kifejleszte­ ni a valódi életben. Hogyan szabaduljak meg valamilyen korlátozó hiedelmemtől? Körülbelül 15 éves korunktól kezdődően képesek vagyunk az írott szavakat azonnal felismerni. Ezek a visszajelzések se­ gítenek. akkor is minden bizonnyal tapasztalni fogod.12. hogy kimondanánk őket. hogy megfelelő módon változtass megközelítéseden. Ez a fejezet sok olyan kérdést vizsgál. Az csupán a kezdet. Ahogy egyre jobban haladsz készségeid fejlődé­ sében. Amikor egy technikát használsz. és elérd azt a mesterfokot. amit a kezdő villámol­ vasók rendszeresen feltesznek a „profi szint" felé vezető úton. Még ha esetleg nem is éred el célodat. Csak miután megtanultad az egész módszert ebből a könyvből. hogy közeledtél ahhoz. azonnal visszajelzést is kapsz. egyre több és több hasznát látod majd a következő válaszok­ ban rejlő információnak. fejezet Kérdések és válaszok a kezdő villámolvasók számára A villámolvasás készségeinek és technikáinak egyszerű isme­ rete még nem jelenti. Ezen a ponton azonban sok kérdés merülhet fel. amire szükséged van. hogy befejezted a módszer tanulását. anélkül.

Játssz vele. A gonosz manók olyan szokások és önkorlátozó hiedelmek. és segítségével elkerülhető. „I" I s m e r d el m a g a d é n a k az é l m é n y e i d e t ! Fogadd el a frusztráció.J" J á t s s z é l m é n y e i d d e l ! Nyomd előre a „botkormányt". Maradj vele! A VIJM-mel minden frusztrációt könnyebb kezelni. amik negatív érzéseket eredményeznek. menj bele a „zuhanásba". és elveszik kedvünket a ta­ nulástól. pontosabban szólva emlékezz a „VIJMszabályra"! Mi a „VIJM-szabály"? Vedd észre. Richard Carson könyvében. mi történik! Mélyedj el bátran zűrzavarodban! Tegyél föl magadnak kérdéseket! Lehet 139 . hogy azok a további tanulás gátjaivá váljanak. ha esetleg a tanulás közben frusztráció ér. se nem rosszak. a kerékpá­ rozás megtanulásával . Sok vigasztaló gondolatot hívhatsz elő. rögzült szokásmin­ táinkkal kerülünk szembe. tovább élnek. Ismerd el a magadé­ nak. a csalódottság tényét! A nyíltan beismert problémák megoldhatók. amelyeket letagadunk. amiktől később sem szabadultunk meg. és figyeld meg. Egy új készség kifejlesztése során sokéves. A villámolvasás nemcsak leszereli ezeket a segédkerekeket. Inkább játssz velük! Szeresd őket halálra.. Légy hát elnéző és türelmes önmagád­ dal szemben! A tanulás frusztráló lehet. Miért érezzük hát mégis a kényszert. Módosíts a régi mondáson: ha valami elsőre nem sikerül.finom sorozataiban. hogy kimondjunk minden szót? Az olvasás megtanulásához olyan „segédkerekeket" kaptunk — vö.. Hogyan bánsz a gonosz manókkal? Ha megpróbálod kiirtani őket. hanem még rakétákat is épít a helyükre.más néven írott szavak . Ugorj hát neki újra! . egyszerűen csak vannak.. Azok. „V" Vedd é s z r e é r z é s e i d e t ! Az érzések se nem jók. mondja Carson. attól még nagyobbra nőnek. különösen akkor. ha „go­ nosz manóid" vannak. a Taming Your Gremlinben (Gonosz manóid megszelídítése) ezek aggodalmat és nyugta­ lanságot okozó piciny lények. akkor normális vagyok.

hogy felálljunk. kellemes él­ mény. olyannak. hogy átlássunk a határidők és papírok tömkelegén. eddigi gyakorlatunkon változtassunk. és újra próbálkozzunk. amivel szembe kerü­ lünk. ahonnét új lehetőségeket láthatunk meg.ugyan. ami arra kér minket. hogy a járni tanuló gyerek gondolkodásmódjá­ ba helyezkedjünk. egy Zen mester mondta: „A kezdő gondolkodásában renge­ teg lehetőség van. hogy már tudjuk. Valóban. Segít abban. hogy teljes gőzzel előre! Ha ezt teszed. hogy fel kell adnunk az ügyet. új eredményeket fogsz elérni az ol­ vasással. s fogadj érdeklő­ déssel minden újat. hogy változtassunk olvasási problémáink megközelítésén. hogyan kell olvasni. Néha azt hallom a kezdő fotóolva­ sóktól: — Ez teljesen átfogalmazza számomra az olvasás szó jelentését! S ez így van jól. Milyen az ideális attitűd a villámolvasás tanulása közben? Villámolvasáskor az egyik nagy csapda. amit a „kezdők gondolkodásának" neveznek. de ez ne ijesszen meg! Legyél olyan. A VIJMszabályt alkalmazva saját magad legbiztatóbb szurkolója lehetsz a tökéletes tudás felé vezető úton. Ehe­ lyett tekintsd ezentúl felhívásnak ezt az érzést. mint annak a jelét. az olvasás új definíciója olyan hely­ re visz el minket. mint egy gyerek. És akkor jön a villámolvasás. olyan helyre. hisz jó dolog a tanulás! „M" Maradj vele! Túlságosan gyakran úgy értelmezzük a frusztrációt. Ez a fogalom visszavezet bennünket az ősi Zen buddhista iskolához. Az elesés nem önbüntetésre vagy nyilvános megszégyenülésre való." És hozzátette: „Kezdő gondolkodásúnak kell lennünk. a szakértőében kevés. A VIJM-mel a fejünkben a villámolvasás finom. Vannak bizonyos el­ képzeléseink az elfogadható sebességről és a megértés szintjéről. ami azt üzeni. 140 . Inkább jel arra. hogy eleinte ez még nagyobb zűrzavart eredményez. Shinryu Su­ zuki. birtoklásmentesnek. Csak egy teljesen új paradigma segíthet abban.

hogy mennyire szükség van a kezdők gondolkodására. a tudatalatti megtalálja a célok elérésének kreatív módját. amely azt kívánja tőlünk. Nem kell neked Zent tanulni vagy mantrákat mondogatni ahhoz. Mennyi időt vesz majd igénybe ennek a módszernek a megtanulása? Autóvezetőként a repülőgép vezetésének megtanulását egyszer­ re ismerősnek és furcsának is találtam. de annak is. Mind a keleti. amikor állandó. A villámolvasók mindkét attitűddel rendelkeznek. aki a villám141 . hogy a nyomtatott szavakkal új kapcsolatba kerülünk. amelybe beletartoztak a Zen-tanítás bölcsességei. a szi­ gorú minőségellenőrzés és a hajlandóság a teljes újrakezdésre. Megbe­ csüljük mind a tudatos. hogy minden folyamatos változásban van. hogy megtanuld a villámolvasást. Minden csak pillanatnyi. A villámolvasás használatával nemcsak azt nyerjük.aki tudja. amikor változik a világ. folyamatos változással és káosszal találjuk magunkat szembe. ami­ kor a régi módszerek már nem működnek. A tudatos elme állítja fel a célokat. Ezt a for­ dulatot egy olyan kulturális gondolkodásmód támogatta. jelenlegi formájában létezik. új lehetőségekhez jutunk. hogy mindent megkérdőjelezzünk. az állandó tanulás. mind a nyugati tanulási megközelítésnek megvan a maga haszna. hogy miként reagáljunk." A japánok 1960-tól 1980-ig gyökeresen megváltoztatták hír­ nevüket a minőségi termékek gyártásával kapcsolatban. hanem arra is rájö­ vünk. Az az olvasó. hogy újra és újra kezdőkké váljunk. Olyan világban élünk. hogy az olva­ sáson kívül az élet sok más területén is előbb-utóbb hasonló. Létjogo­ sultsága van a szabályoknak és a szakértelemnek. A kezdők gondolkodásmódjával felnőtt fejjel fogod újra felfedezni a folya­ matos tanulás örömét. Az olvasásról tanultak felül­ vizsgálata csak egy példa arra. A változás szédítő irama garantálja. mind a tudatostól eltérő elmét.. Miközben megtartjuk jelenlegi olvasási készségein­ ket.. gyö­ keres újdonság fog megjelenni.

A techni142 . Most már a villámol­ vasás annyira ismerős. Tulajdonkép­ pen ezekből a szokásokból ered az információs szorongás jelentős része. Most már tudod. mit kell megjavítanod. Ekkor már használod a villámolvasás készségeit. mi törött el. 3. Végül az alapos tudás szintjére lépsz. hogy a jelenlegi ol­ vasási szokásaid nem szolgálnak téged megfelelően. hogyan mész végig ezeken a tanulási fokozatokon. hogy használd ezt az új megközelítést az írott anyagoknál. 4. de nem tudod. Nevezzük el ezt a lépést t u d a t t a l a n i n k o m p e t e n c i á n a k (inkompetencia = hozzá nem értés). amikor érzékeled. és még ki is próbá­ lod annak néhány technikáját. hasonlóságokat és radikális eltéréseket is tapasztal majd a szokásos olvasáshoz képest. de még nem vagy képes azt meg is tenni. és sikert élsz át velük. 2.olvasást tanulja. hiszen ezek a villámolvasás megtanulására is vonatkoznak: 1. Ennek ellenére ezek a készségek még nem épültek be teljesen az életedbe. Ennek ellenére nem ismered fel a probléma forrását. Ennél a szintnél gyakori a félelem érzése. hogy valami eltört az életedben. és több a furcsaságokhoz. Nevezzük ezt a szintet tu­ d a t o s k o m p e t e n c i á n a k (kompetencia = hozzáértés). Kevesebb idő kell az ismerős dolgok megtanulásához. mit kell csinálnod. Minden új vagy szokatlan dolog megtanulásának négy szaka­ sza van. Az első stádiumban észleled az elolvasatlan papírhalmot. A következő állomás. amely néha a prob­ lémamegoldás lehetősége feletti izgalommal párosul. Még mindig figyelmeztetned kell magadat arra. Nevezzük ezt az állomást tu­ datos inkompetenciának. és érzed a mindent átjáró információs szorongást. Mindegyik stádiumot illusztrálni tudom. A harmadik fázis már hatalmas ugrást jelent. Tanulsz valamennyit a villámolvasásból. s azt még kevésbé tudod. azok azonban idegennek tűnnek. A szükséges idő hosszúsága azon múlik. hogy automatikusan használod. Látod. s azt is tudod. hogy mit is tegyél.

vagy hogy hiányzik egy vágyott készség.kák olyan természetessé válnak. frusztráció. és folyamatosan eléred olvasási céljaidat. Csökkented. tudjuk. 143 . Egyáltalán nem meglepő. Nevezzük ezt az állomást kiválóságnak. ÉRZELMEK AUTOMATIKUSSÁG INTEGRÁLATLANSÁG SIKERESSÉG KONTRA FRUSZTRÁCIÓ TUDATTALAN \ INKOMPETENCIA FÉLELEM IZGALOM KONTRA KONTRA ZAVAR A tanulás azt jelenti. hogy ehhez a felismeréshez bizonyos ér­ zelmek társulnak: zavar. Nemcsak a nyomta­ tott szavakkal élsz át új kapcsolatot. hanem az életed is átalakul. félelem és szorongás. hogy átmegyünk azon az állapoton. vagy teljesen megszünteted az olvasatlan halmokat. mint a légzés. hogy nem tudunk valami fontosat. ami­ kor tudatosan felismerjük inkompetenciánkat.

az frusztrációhoz vezet. A zűrzavar kíváncsiságot hozhat létre. össze vannak za­ varodva. gyorsan mindent megteszek. azt mondom. Ezt a két utat foglalja össze az alábbi ábra: 144 . és minden érzésed valamilyen célt szolgál. hogy tanulunk. hogy a zűrzavarba vigyem őket. mi jön elő a villámolvasás tanulása közben. Emögött a látszólagos őrültség mögött a következő felismerés rej­ lik: a zavarodottság egy lépés a kiválóság felé vezető úton. Amikor azt mondják. A káosz világossághoz vezethet. öleld azt magadhoz! A jelentkező ér­ zelmek egyike sem rossz. szeretem hallgatni az embereket. frusztrál­ tak. Ezzel ellentétben.Javaslatom egyszerű: szeresd valamennyit! Mindegy. Amikor azt mondják. nagyszerű. Amikor villámolvasás-tanfolyamokat vezetek a Learning Strategies Corporationnél. Elakadunk a tanult tehetedenség. a nem tudás állapotában. A zűrza­ var érzése jelzi. amikor ilyen érzéseken mennek át. ha a problémákat a bizonyosság érzésével kö­ zelítjük meg. és nem vagyunk hajlandóak a régi hiedelmeket elen­ gedni.

méghozzá erőlködés nélkül. hagyd. és nagyon sok tanulási élmé­ nyünk az olvasáshoz kötődik. Mindenki más meg tudja csinálni. Többé nem 145 . semmilyen mértékű zűrzavarérzést! Lehet. Azt tapasztalom. az rendjén való érzés. hogy a jelek szerint közeledsz a tudatos kompetencia szint­ jéhez. hogy teljesen tu­ datossá váljanak. Idézd fel. Ha ezt tesszük. mert azokban a pillanatokban gyakorlott. a frusztráció az inkompetenciával. hogy összehasonlítsd magadat másokkal: „Nem jól csinálom. Én miért nem? Mi a baj ve­ lem?" Ha ilyen gondolatokat fedezel fel. lerö­ vidítjük a kiválósághoz vezető utat. Az alternatív lehetőség. Önértékelésünk gyakran tanulási sikereinktől függ. elképzelések és érzések fontosabbak lennének. Olyan. és ezért tehetetlen­ nek érzik magukat. Minden eset­ ben különös dolog történik: észre sem veszed. A hagyományos olvasástanítási modellben a zűr­ zavar egyenlő a kudarccal. hogy elfogadjuk. En­ nek az az eredménye. hogy egy szerelmes levelet „ízlelget­ tél". Az ilyen frusztráció gyorsan elhomályosítja én­ képünket. mintha a benned lévő képek. majd ereszd őket szélnek! Emlékeztesd maga­ dat. hogy kísértést érzel. hatékony olvasóvá alakultál át. amikor teljesen elmerültél az olva­ sásban! Fontos. hogy a tanulás folyamata leblokkol.Sajnos iskolai tapasztalataink gyakran a frusztráció felé vezet­ nek bennünket. hogy az emberek túl könnyen nevezik magukat rossz olvasónak. vagy talán egy gyilkosság rejtélyét oldottad meg. Milyen tudatállapotban kéne lennem. Bármilyen érzést is élsz át a villámolvasás tanulása közben. hogy ezeket az élményeket mélyebben megvizsgál­ juk. mint az előtted fekvő könyv. amikor a villámolvasás-módszert használom? Gondolj olyan alkalmakra. s természetes és ke­ cses táncnak látjuk az érzelmi hullámzásokat. Az olvasás egyenesen az énkép magját érinti. ami körülötted tör­ ténik. Ne nyomj el semmiféle érzelmi állapotot. milyenek is voltak azok az alkalmak! Talán egy re­ gényben mélyedtél el. Lehet.

hogy minden olvasásunkkor csak egy kapcsolót kellene megérintenénk. A Tao te Ching. Abra­ ham Maslow pszichológus „csúcsélményt" említ. hanem beléptél egy másik valóságba. s máris belépnénk ebbe az áradó. Azt követően más sportokra vonatkozóan is megjelentek hasonló könyvek. elmé­ lyedés. aminek a leírására kélönböző kifejezéseket használtak és használnak. Nemrégiben Csikszentmihályi Mihály. Az emberek ezeket az élményeket feltűnően hasonló nyelven írják le. Az." „Erőlködés nélkül szívtam magamba a szavakat. a The Inner Game of Tennis (A tenisz belső játéka) elmagyarázza. Az élmény tulajdonságai alapján ugyan megváltozott tudat­ állapotra gondolhatnánk. sportolókat. Azt mondja. 146 . hogyan tudják a sportolók az említett áradó." „Nem voltam tuda­ tában annak. „Megszűnt számomra a tér és az idő. mérnököket és menedzsereket vizsgált. sokkal fontosabb. lágyság. ahol minden erőfeszítés nélkül. Erről az állapotról szóló tanulmányában hiva­ talnokokat. könnyed állapotot gyako­ rolni. erőfeszítés nélküliség. hogy az ára­ dó. Az emberek több száz éve ismerik az „áradó élményt"." „Filmszerűen peregtek elmémben a képsorok." Folyik . futószalag mellett dolgozó munkásokat. a hipnózishoz és a meditációhoz. a Lao Tsu által írt kínai spirituális írás az erőfe­ szítés nélkéli cselekvésről. még sincs benne semmi abnormális. hogy az áradó. a Chicago-i Egyetem pszichológusa kimutatta. ami a szemeid mögött történik. koncentráció. mint ami a szemed előtt van. Bárcsak lehetséges lenne.szavakat olvasol. ellazultság. hatékonyság és megnö­ vekedett produktivitás. folyékonyság. könnyed állapotba! Akkor ugyanis egy pillanat alatt a mély figyelem állapotába kürélnénk.ez egy jó szó erre. könnyed állapot nagyon hasonlít más jól ismert jelenségekhez. vagy nem cselekvésről beszél. hogy valójában szavakat látok egy papírlapon. Az 1970-es évek népszerű könyve. könnyed állapot minden­ kivel előfordulhat." „A szavak egyszerűen átfolytak a pa­ pírról a fejembe. amit hasonló m ó d o n ír le. Megragadja az élmény lényeges jellemzőit: könnyűség.

Dr. Mi a közös a gyorstanulásban és a villámolvasásban? Gyermekként természetes módon használtuk a gyorstanulás stratégiáit. Inkább természetesen előforduló ese­ ményről. Ez a kapcsoló a villámolvasás­ módszer. a vers írja a verset. erőfe­ szítés nélkül történik meg. ugyanakkor aktívak és éberek. hogy ezt az állapotot kell szokásszerűen létrehozni az olvasás idejére. A gyorstanulás egyik legismertebb kutatója Georgij Lozanov bolgár pszichológus. s ugyano­ lyan könnyedén tudnánk végigsiklani egy műszaki könyvön. A villámolvasás-módszer nagyon sokat hasznosít a gyorstanu­ lásból.Stephen Mitchell. könnyed állapot születésedtől fogva jussod. egyik alapvető emberi képességed. hogy bármikor tudatosan lét­ rehozhasd ezt az élményt. hogy fölélesszük tudásunkat. s nem a vé­ letlentől függ. Ellazultak lennénk. Egyszerűen csak annyi a dol­ gunk. Lozanov sok tanulmányt írt. és nem is valamiféle tes­ ten kívüli élményről van szó. Az említett áradó. illetve a használat hiánya. könnyed állapotot: Egy jó sportoló be tud lépni a testi tudatosság állapotába. és nem tudjuk megkülönböztetni a táncolót a tánctól. melyekben 147 . Anélkül. és alkalmazzuk azt az olvasás­ nál. a Tao egyik fordítója így írja le az áradó. A gyorstanulás képessége még itt van velünk a gyerekkorból. A játék játssza a játé­ kot. mint egy regé­ nyen. s emiatt könnyen és vidáman tudjuk megtanulni és hasz­ nálni. a helytelen használat. hogy a járni és beszélni tanulás monumentális feladatát teljesítsük. olajozottan. Ez az állapot nem a vakszerencsén múlik. ami­ ben a helyes ütés vagy a he­ lyes mozdulat magától. Az ol­ vasás így gyerekjáték lenne. Ez a nem cselek­ vés paradigmája: a cselekvés legtisztább és leghatékonyabb formája. Összetettségében egyetlen felnőttként megtanult tevé­ kenységünk sem hasonlítható össze ezekkel a feladatokkal. s a titok éppen az. A villámolvasással lehetőséget kapsz ke­ zedbe. gyorsan és hatékonyan dolgoznánk. vajon jelentkezik-e az. hogy a tudatos akarat zavarná azt. bár jelentősen elhomályosította azt a sokéves visszaélés.

Látod a kapcsolatot? Lozanov dekódolás-koncert-aktiválás módszere a mi átnézés-fotóolvasás-aktiválás technikánknak felel meg. Lozanov tanulási módszerének középpontjában három lépés áll: dekódolás. Ilyenkor ugyanis tanulási ka­ pacitásunk exponenciálisan emelkedik. akár egy zenekar. vagyis behívják azt a tudatos elmébe. hogy mindkét agyfélteke együttműködjön. és alkalmazzák.alátámasztja az állítást. Felismeréseiből egy alkalmazott tanulási módszert alakított ki. erőfeszítés nélkül befogadni és szükség esetén használni. amit a háttérből játszott klasszikus zene kísér. A koncertfázisban a tanulók ellazult éber állapotba lépnek. tréfás jeleneteket játszanak. játékokat. A dekódolás „könnyed átnézés". Lozanov módszere lehetővé teszi. és más. ha az in­ formációáradat és a dokumentumsokk korában „életben akarunk maradni". hogy hatalmas mennyiségű információt tudunk megismerni. hogy módszere­ sen meg tudjuk tanulni. rövid. Az információt gyak­ ran történet vagy játék formájában mutatják be. Pontosan ezekre a készségekre van szükségünk. 148 . miszerint agyunk kapacitásának alig 10%át használjuk ki. lélektelen ismételgetés és a magolás helyett csoportmegbeszéléseket tartanak. ami párhuzamba állítható a vil­ lámolvasás-módszerrel . a megtanulandó anyag gyors áttekintése. nem hagyományos módszereket használnak. a maradék 90%-ot. hogy teljesebb képet kapjanak az anyagról. A villámolvasás és a villámolvasás-tanfolyamokon folyó taní­ tás Lozanov módszerének számos aspektusát foglalja magába. koncert és aktiválás. Az aktiválás során a besulykoló. miként használjuk ki agyunk rejtett tarta­ lékát. Ő és kutatóstábja hisznek benne. Lozanov azt állítja. Végül a tanulók aktiválják az anyagot.

hogy más emberek érzéseit és vágyait érzékeljük és megértsük. • Az intraperszonális intelligencia annak a képessége. hogy tisztán lássuk személyes értékeinket. hogy testünket pontos önkifejezésre. harmónia. De hát mi mást tehetnék? Az 1980-as évek elején Howard Gardner. • A téri intelligencia annak a képessége. és belső magányunkban felis­ merésekhez jussunk. • A logikai-matematikai intelligencia annak a képessége. vagy a ta­ nulás egyik eszközeként tudjuk használni. hogy a világot számszimbólumokkal mutassuk be.és mozgásérzékelési) intelligencia annak a képessége. Gardner azt mondja. és fejben vagy papíron újra fel tudjuk építeni. amikor valamit nagyon jól megtanultál! Gondold végig. rit­ mus. és a logika szabályai szerint bánjunk a szimbólumokkal. • Az interperszonális intelligencia annak a képessége. hogy a világot jól le tudjuk írni szavakkal. ami tökéletesen kiegészíti Lozanovét.Tudom. hangerő és hangszín nem verbális "nyelvét" élvez­ zük és használjuk. hogy miként tudsz kiválóan tanulni. hogy a hétféle intelligencia közül me­ lyiket használtad! Valójában tehát már tudod. hogy a dallam. a Harvard egyik pszichológusa kialakított egy elméletet. csak használd azokat az erősségeidet. hogy oktatásunk alapvetően két­ féle intelligenciára épít: a nyelvi és a logikus intelligenciára. racionális részemre hagyatkozom. Gard­ ner ugyanakkor arra a következtetésre jutott. • A zenei intelligencia annak a képessége. hogy túlságosan a tudatos. hogy ez a teljes intel­ ligenciának csak egy kis része. hogy a látott világot pontosan érzékeljük. Az intelligencia pontosabb képe ugyanis a következő képességeket foglalja magába: • A nyelvi intelligencia annak a képessége. amelyekkel már rendelkezel! 149 Olvasc el a pon­ tokat! . s azt bármikor képes vagy megismételni. Gondolj egy olyan alkalomra. • A testi-kinesztetikus (test.

Win Wenger. Az aktiválás egyik példája a „nyelvemen van" jelenség. Ez ingerli agyadban az idegi áramkört. az A Method for Personal Growth and Development (A személyes növekedés és fejlődés egy módszere) szer­ zője szerint tudatalattink raktározási kapacitása tízmilliárdszorosa a tudatos elme kapacitásának. ami gyakran fordul elő. Az aktiválás során elménknek ebből a tartalékából hívunk elő adatokat. és nem próbálsz már tudatosan emlékezni. Más művészek is beszámolnak hasonló eseményekről. Valamennyi intelligenciádat bevonja az olvasásba. Ebben az értelemben a villámolvasás tehát nem olvasási. egy sor stratégiai lépés bárminek a megtanulásához. amik belső világából spontán módon bomlanak elő. hanem tanulási program. amikor a kézirat szerkezetével vagy tartalmával küszkö­ dött. Egy percen keresztül próbálod felidézni. de a ne­ ve kiment a fejedből.Képzeld el. Gyakran az egész könyv körvonalai így születnek meg benne. amikor éppen mással beszélgetsz. így fogalmaz­ ta ezt meg: 150 . bárminek a megtanulásához! Hogyan nyitja meg az aktiválás a tudatalatti tartalmát? Dr. hogy átírja a témákat. illetve áramkörnek az ingerlése útján. amely a név első megtanulásakor alakult ki. hogy a zeneírás számára azzal kezdődik. hogy legjobb ötletei közül nem egy a meditáció alatt támadt. a kiváló amerikai zeneszerző nyilatkozta egy interjúban. Ismered a helyzetet: megpillantasz egy ismerőst. Azután néhány perccel ké­ sőbb a név hirtelen bevillan. ahogy az olvasásnál mind a hétféle intelligenciát. amikor valamilyen névre próbálunk visszaem­ lékezni. Az aktiválás szélesebb skálán is megtörténhet. különösen olyankor. Aaron Copland. Agyad előállította a nevet annak az idegpályarendszernek. gyakran olyankor. plusz még az intuíciódat is használod! A villámolvasás pontosan ezt segíti elő. ami egy másik út a fotóolvasáskor is alkalmazott ellazult. éber állapotba kerüléshez. Igen. Egy íróismerő­ söm rendszeresen meditál. Azt mondja.

" Nem kell nagy zeneszerzőnek vagy írónak lennünk. ne próbálkozz olyan keményen. amit szeretnél. engedd el az eredmények iránti vágyadat! Az egyik tanfolyamon találkoztam egy hölggyel. hogyan történt ez. hogy megtapasztaljak egy új olva­ sási megközelítést. Ha a technika működik. mit is javaso­ lok? Ahhoz. amit a tu­ datunk felszínére szeretnénk hozni. . amikor az megérkezik. Valóban az. kezdj játszani. gyakran megkötözik magukat a nagy felelősséggel. mintha integrálszámításból akarnánk záróvizsgát 151 . kreatív tartalékunkat. Rögtön személyes kötelességüknek érzik.Egyszerűen előre elhatároztam. hogy semmit sem kell bebizonyítanom. Majdnem úgy zajlik a folyamat. ne törődj a tudatos megértéssel. hogy igazán jól csinálják". tölts vele kevesebb időt. ha több információt akarsz megtudni. hogy mi is használjuk ezt a mély. ha keményebben próbálom? A villámolvasás paradoxonrakásnak avagy ellentmondáshal­ maznak tűnhet. a sikeres villámolvasóknál ugyanezzel az at­ titűddel találkozom. 90%-ra ugrott megértési tesztjében a helyes válaszok aránya. és leírja a témát. Ezért tart magánál gyakran jegyzetfüzetet.„A zeneszerző a témával kezdi. aki tökélete­ sen megértette ezt. Bárhol is tanítok. honnan jön . Megkérdeztem tőle. Hisz gondolj csak bele. Ha nem működik.nincs felette kontrollja. és hagyjuk magunkat villámolvasni. jó. Számomra az a fontos. és kedvesen kérnünk kell azt. és a téma az ég ajándéka. az is jó. Csak ellazult éber állapotra van szükségénk. Könnyebben megtanulom-e. Azok az emberek. hogy igazolják vagy megcáfolják a teljes elmével történő olvasás módsze­ rét. ha el akarod érni. A titok tehát csak annyi. ha sikeres akarsz lenni az olvasásban. hogy ne álljunk saját utunkba. Ez olyan. hogy többet nyerj az olvasásból. mint az automatikus írás. és mindvégig azon a szinten is maradt. akik „keményen próbál­ koznak. Nem tudja. Alighogy elkezdtünk könyveket fotóolvasni. Ennek gyakorlati alkalmazási lehetőségei rendkívül mélyreha­ tóak.

Játssz vele hogy üdvözöld ezt az érzést a VIJM-szabállyal. Olyan érzést okozhat ez. ami helyettesíthetné azokat az eredményeket. hogy engedjék bele magukat a villámolvasás élményébe. Ezt követi — döntésünk szerint — a fotóolvasás. el­ kezdjük megkapni azt. és készülj fel kellemes meglepetésekre! A sikerhez csupán nyílt szellemre van szükség. hogy befejezze a kötelező olvasmányokat és megírja a szükséges 152 . hogy a villámolvasás-módszer alapja. Mikor érem el azt a megértési szintet. és akkor éled újra természe­ tes tanulási készségünk. hogy hülyék vagyunk a matematikához. amikor felhagyunk a sikerre irányuló eről­ ködéssel. ami megfelel céljaink­ nak. Ez a megközelítés felszabadít bennünket. Furcsa mó­ don akkor kezd virágzani intuíciónk. hogy többször végigmegyünk a nyomtatott anyagon. majd azt mon­ danánk. Nem kell mindent előre elhinni a villámolvasásról! Nem árt egy kis kételkedés. mintha a teljes megértést Vedd észre késleltetnénk. a szuperolvasás.000 oldalt kellett elolvasnia. Ajnegértés rétegekben jön. üdvözöljék öleléssel a zűrzavar érzését. amiket saját magad ta­ pasztalsz meg „erőfeszítéseid" nyomán. mi jön elő' Egy villámolvasó például doktorátusa megszerzésének része­ ként olyan tanfolyamra járt. amire szükségem van? Ne felejtsd el. és szelídítsék meg a gonosz manókat. A módszer többi lépésénél erre az alapra épí­ tünk. ahol 20. Az átnézéssel felépül bennünk az anyag struktúrája. Először átnézzük. mintha nem kapnánk meg rögtön a ju­ Ismerd el! talmul járó „cukorkát" az olvasástól. A programban résztvevő legtöbb tanuló hat-kilenc hónapot szánt rá.tenni. és olyan megértési szintet érünk el. Legyél hajlandó korrekt módon kipróbálni a villámolvasást. Nincs olyan mennyiségű dokumentum. Az a javaslatom. Amikor nem törődünk a sikerrel vagy a kudarccal. a merülés és sebesolvasás. amit akarunk. és fi­ Maradj vele gyeld meg. Arra biztatom az embereket. Hogy játsszanak. még mielőtt megtanultunk volna összeadni.

amit előre be­ fektettem. hogy semmi sem jött elő. és megdöbbent. és befejezte a tanfolyamot. Miért ne menjek rögtön bele? Évek óta azt mondogatom a gyerekeimnek. Természetesen ellenálltam. s teljes időbefektetése. amikor megpróbálta aktiválni a könyveket. hogy mikor kilépünk az igazi világba. hogy öt percig átnéz­ tem. hatalmas jutalékokkal fizetődött vissza. mi­ előtt aktiválhatnék.dolgozatokat. valójában nem az ismeretekre van ott szükségénk. Azt várta. Amikor iskolába járunk. hogy alkalmazhatom ezt az új módszert. mindössze három hét volt. hogy az olvasás mellett még különleges dolgokat is csináljak. A következő héten a kezdők gondolkodását alkalmazta. úgy viszont többletidőt fordítok az átnézésre és a fotóolvasásra. hogy csak idejét pocsékolta a héten. ahova szeretnénk. Tíz-tizennyolc órát. és meg akarta írni a ta­ nulmányt. hogy az a néhány perc. Olyan tanácsot ad­ tam hát nekik. hogy amikor a teljes elmével történő olvasás mód­ szerét alkalmazom. A természetes vá­ laszom az volt. amelyek elolvasása korábban kb. Vajon a második hét aktiválása értéktelen volt? Vagy ez volt az alapvetően fontos érlelés és finom hangolás időszaka. amit én magam nem fogadtam meg! Hamarosan rájöttem. ami aztán bőven megfizetődik a végén. Csak úgy „folytak" tollából a szavak. ami a vége­ redmény eléréséhez székséges? Egy villámolvasó tanuló így írta le tapasztalatát: „Rájöttem. Alternatívám az volt. képesek legyünk odajutni az életben. Igazából azt tanuljuk meg. Akti­ válta a könyveket. hogy miért. hogy megértsem a dolgokat. húsz órát vett igénybe. vagy tán még annál is több időt tudtam megspórolni olyan könyveken. plusz időt használok. hogy egy kis többletet kell befektetni a tanulásba az elején." 153 . amit fotóolvasással töltött. hogy hogyan kell tanulni. A következő héten azt vette észre. Csalódottan lökte félre az egészet. hogy mindent értett. Barátunk egy hét alatt átnézte és fotóolvasta az anya­ got. majd fotóolvastam az anyagot. Órákat tudtam megspórolni a jelentések olvasásakor azzal. Dolgozatá­ ra jelest kapott. a kezdet kezdetétől számít­ va. hogy tudni fogja az anyagot. és menet közben megértem a dolgo­ kat. Egyszerűen elkezdek olvasni. azzal az érzéssel.

milyen előnyöket is hoz az az életedben.Összefoglalva. Gardner által leírt mind a hétféle in­ telligenciát használjuk. Paradoxonnak tűnhet. Használnod kell azonban ahhoz. mintegy tízmilliárdszorosa a tudatos elme adatbázisának. amik akadá­ Olvasd lyozzák a tanulást. könnyed tudatállapotot használ­ ja. • Dr. • A megértés rétegekben érhető el. játssz vele. Lozanov gyorstanulási módszere modell a villámolvasás­ szisztéma számára. el a • A kezdők gondolkodásmódja a tökéletes hozzáállás a villám­ pon­ tokat! olvasás-módszer használata közben. • Villámolvasáskor a Dr. • A tudatalatti adatbázis. A villámolvasás-módszer működik. ebben a fejezetben a következőkről tanultál: • A VIJM-szabály — vedd észre. • Négy szinten kell áthaladnod. ismerd el. hogy célunk eléréséhez annak „elengedésén" keresztül ve­ zet az út. mé­ gis igaz. • A zűrzavar érzése helyénvaló élmény mindenféle tanulási te­ vékenység közben. hogy kiderüljön. maradj vele — segít túljutni azokon a frusztráló szokásokon. 154 . • A villámolvasás az áramló. amit villámolvasáskor használunk. hogy az olvasást többdimenzióssá és hasz­ nosabbá tegyük. amikor egy új készséget ta­ nulsz. Ehhez azonban még egy utolsó titkot kell megértened.

maradj aktív! Minél aktívabb vagy. hogy csak várjunk.13. Bár a három fiú most már régen túl van a csecsemőkoron. hogy az mindennapi életed részévé váljon! Aktívan bátorítsd magadat! Fel fogod fedezni. ki­ tartó. Tizenkét éve figyeljük a felesé­ gemmel három gyerekünket. Fedezd fel újra természetes zsenialitását. — rögtön a hir­ detés után. Agyad zsenialitásra van megszerkesztve.. hogy olyan ké­ pességeid vannak. amikor passzivitás uralkodik el rajtunk. és engedd meg. eljön hozzánk. Ha az olvasás passzívvá válik. mohó tanulók. amit akarunk. zsenialitásunk megful­ lad. az aktivitás pedig a zsenialitás üzemanyaga. Azt mondja nekünk. és annál 155 . A csecsemők aktív. Hatalmas étvággyal igyekeznek megérteni a világot. A televízió passzivitásra tanít. hogy már eleve képes vagy rá.000 szavas villámolvasás igazi titka az. amint belemerülnek a fizikai és szel­ lemi világmindenségbe. céltudatos. A tanulás aktív tevé­ kenység. Zsenialitá­ sunk elhalványul. játssz vele. és minden.a kisbabákat. fejezet Mi a villámolvasás titka? A percenként 25. még mindig aktívan fedezik fel világukat. amelyek jóval túlmutatnak a villámolvasáson. hogy tanulmányozhattam a világ legkiválóbb tanulóit . Akármilyen típusú olvasást is használsz. annál folyékonyabbá válik olvasásod.. Felhívás az aktív olvasásra Abban a szerencsében részesültem.

hogy kiűzze az osztályteremből a félelmet. Ugyanezt teszem én is. mint inkább hozzáállás kérdése. fejezetből a választás forgatókönyvére? Térjünk vissza oda egy pillanatra! Most már készen állsz arra. Fel kell ismerned. hogy saját döntésből olvasol. és valami ér­ téket akarsz azzal a magad számára létrehozni. Tedd szövetségeseddé a villámolvasást. és olvasás közben kérdéseket tesznek fel a szerzőnek. és tágítsd értelmi képességeidet jelenlegi határain túlra! Mindenek felett használd elméd teljes képességét. és fedezz fel tartós örömöt a folya­ matban! Meg tudod tenni! Új forgatókönyv — záró gondolat Emlékszel a 2. hogy céltudatosan ol­ vasnak. A folyékonyan olvasók végig erősen tudnak összpontosítani azáltal. és legfontosabb célja az lett. 156 . elméd teljes kapacitását arra irányítod. a gyorstanulás nagyapja. amire vágysz. hogy annak bármelyik részét élvezd. hogy a tudatostól eltérő szinten fogadjanak be információt. módszerének fő célja. hogy aktív. Amikor ezeket a szavakat írom. akár egyszerűen csak kikap­ csolódni szeretnél. ha arra vágysz. Karrierje elején Lozanov úgy gondolta. akár információkat vagy készségeket akarsz vele szerez­ ni. céltudatos és igényes olvasóvá válj! Olvass gyorsan és hatékonyan! Használd ki a lehetőséget. hogy egy új olvasási paradigmát mutassak be. ami az aktív olvasás lényege. Könyvemmel az a célom. nem annyira fegyelem. Amikor tudatosan az olvasás mellett döntesz. akár gondolatokat akarsz értékelni. hogy a tanulóknak több választási lehetőséget kínáljon föl. a hozzá tartozó eszköztárral. A saját választás je­ lentős szerepet játszik abban.könnyebben éred el mindazt. hogy milyen könnyen éred el az ol­ vasás célját. és növelje az emberek szuggesztibilitását — azt a képességüket. amikor nyomta­ tott anyaggal találkozol. eszembe jut Georgij Lozanov. ami maximálisra növeli döntési lehetőségeid számát. A koncentrálás. Az évek során gondolkodása megváltozott. hogy elérd személyes és szakmai céljaidat.

Minden munkanapodat úgy kezded. Most már mindig van időd arra. Szinte tel­ jesen megszűnt a rendetlenség. Sőt. Több könyvet is el tudsz olvasni annyi idő alatt. hogy tudod. A nap végén üres az asztal. szórakoztató olvasmányokat is olvass. ellazult állapotban olvasol. még marad is időd. olvasási feladataidat nemcsak kényelmesen be tudod fe­ jezni. könnyebben el is fogadják azokat. Gyakran már azon a héten elolvasod az egész félévre szóló olvasnivalót. Amikor belenézel a tanfolyam ismerte­ tőjébe. magazinoknak. bővítsed tudásodat. A kötelező dol­ gozatokhoz szükséges mintegy féltucat könyv elolvasásához mind­ össze egy-két órára van szükséged. amikor megvá­ sárolod a tankönyveket. hogy könnyen meg fogsz tudni birkózni a kötelező olvasmányokkal. tudod. és kiválóan fogsz szerepelni. Ko­ rábban egy cikkhez kellett annyi idő. Az olvasott anyag központi fogalmait és legfontosabb részleteit könnyen elő tudod hozni. Az olvasással kapcsolatos élményeid teljesen megváltoztak. Az emberek megdicsérnek szé­ les körű olvasottságodért és mély tárgyi tudásodért. A régi. Jó olvasási készséged minden régi félelmedet megszüntette a továbbtanulással vagy tréningekkel kapcsolatban. hogy szin te csak átnézed. olvasatlan papírhalmoknak nyoma sincs. kezedben van az az információ. A szak­ cikkek és beszámolók elolvasása korábban órákig tartott. Ezután az iskolai feladatoknál azt érzed. Ez a minőségi változás az otthoni életedre is kihat. Beszéded és írásod pontosabb. Teljesen utolérted magadat. s ehhez naponta csak 10-15 percre van szükséged. amennyi korábban egyetlen könyvre volt elegendő. Nyoma sincs az érintetlen könyv­ halmazoknak. amit már am úgy is tudsz. gördülékenyebb és meggyőzőbb. Különböző tan­ folyamokat végzel. amennyi alatt most folyóira157 . Lépést tartasz a legfrissebb hírekkel. hogy kiegészítsed szaktudásodat. amik korábban ellepték lakásodat. Mivel javaslataidat szilárd érvekkel támasztod alá. Mindig erőfeszítés nélkül. hogy előlép­ tessenek. Most egy jelentéshez körülbelül 15 percre van szükséged. új készségeket tanulj. hogy a napi sürgős munkádon túl regé­ nyeket. újságoknak és felbontatlan levelek­ nek. ami a hatékony és időben hozott döntések­ hez kell. és kielégítsed általános kíváncsiságodat. képes újságokat.

Eközben még akár hibázásra is jut majd időd. Egyetlen nekirugasz­ kodással lecsökkented.tok sorából szeded össze. A villámolvasás. hogy tudatosságunkat és megértésünket folyamatosan tágít­ suk.. hogy gondolkodásunk szabaddá váljon. ízlelgesd az él­ ményt! Mire kötelezed el most magad? Milyen lépést tehetsz meg a következő 24 órában. Eletünkben a változás ugyanolyan elkerülhetetlen. saját akaratodból.. Valószínűleg sosem fogjuk teljes mértékben felfogni. Amikor örömmel üdvözlöd a lehetőségeket. a munkahelyen. De ha egyszerűen nyitottak vagyunk ennek a lehetősé­ gére. mint a kö­ rülöttünk lévő világban. Az így felszabaduló időben folyama­ tosan el tudod végezni a tennivalók listáján szereplő legsürgősebb feladataidat. a társadalomban. milyen sokféle módon befolyásoljuk a körülöttünk lévő való­ ságot. Dönts most úgy. A villámolvasás segítségével változó korunkban tevőlegesen törekedhetsz az alapos tudásra. hogy hatékonyan tudjunk megbirkózni a változó világ új követelményeivel. a szakmájukban. hogy egyre többet lássunk cselekedeteink és a valóság kölcsönös összefüggéséből. vagy akár el is tünteted az "ezeket valami­ kor el kell olvasnom " halmot. az egész világ közösségében és a bolygón. A villámolvasás-módszer készségeivel a villámolvasók alkalmazkodni tudnak a változásokhoz az iskolában. amit tudni akarsz. felszabadítja gondolkodásunkat és kiterjeszti tu­ datosságunkat. az országok­ ban. amellyel mindannyian szembetalálkozunk. hogy alaposan megtanulod a módszer bármelyik vagy mindegyik 158 . hogy jobban ráébredjünk a körü­ löttünk lévő világgal meglévő kölcsönhatásra. hogy ebből a forgatókönyvből minél töb­ bet meg is valósíts? Péter Singe a The Fifth Discipline (Az ötödik tantárgy) című könyvében tökéletes összefoglalást ad: „Gyönyörű hasonlat a kisgyermek tanulási folyama­ ta arra a kihívásra. ami a személyes növeke­ dés katalizátora. az már elég ahhoz.

*• "t .részét! Minden megtett lépés előbbre visz a személyes kiválóságod felé vezető úton.

amit el akarsz olvasni.Gyors útmutató: A „villámolvasás teljes elmével" módszer lépései Ennek a könyvnek az egyik irányelve. hogy felejtsük el a vil­ lámolvasás „gyakorlását"! Ehelyett egyszerűen csak használjuk azt! Ahhoz. amiket az alábbiakban felsorolunk. Vagy tedd meg most. amikor csak szükséged van rá! 160 . amit tanultál a villámolvasásból. vá­ lassz egy másik könyvet. vagy jelölj ki most rögtön egy időpontot erre a következő három nap valamelyikére! Használd ezt az útmutatót emlékezeted felfrissítésére. Minél hamarabb teszed ezt meg. és használd mindazo­ kat a lépéseket. hogy megerősítsd. annál jobb.

lépés: Előzetes áttekintés Térképezd fel az írott anyagot! Emeld ki a beindító szavakat az anyagból! Nézd át újra a feltárt információt. hogy aktiválni tudod az információt! 161 . és állapítsd meg a tovább­ haladás célját! 3. és mondogass versikét! Eközben mélyen és egyenletes tempóban lélegezz! Zárásképpen pozitív állítással erősítsd meg az információ ha­ tását. amit az adott írott anyag segít­ ségével el fogsz érni. l é p é s : F e l k é s z ü l é s Fogalmazd meg világosan az olvasás célját! Lépj be a tanuláshoz szükséges ideális tudatállapotba! Ez az el­ lazult éberség állapota. s köz­ ben lapozz folyamatosan. és képességedet. lépés: Fotóolvasás Készülj fel a fotóolvasásra! Lépj be a gyorstanulás állapotába! Alkalmazz megerősítő hatású. 2.1. pozitív állításokat képességeid­ re és célodra vonatkozóan! A célra. Egy stabil pont tudatosításával (mandarintechnika) és a „ra­ daroldal" segítségével lépj a fotófókusz-állapotba ! Maradj stabilan az említett speciális tudatállapotban.

lépés: Sebesolvasás Menj végig gyorsan a szövegen. amelyekben intelligenciád sokféle összetevőjét használod! 5. hogy így egyszerre nagyobb szövegblokkokat juttass a tudatodba! Merülj le a szövegbe. amely számodra jelentős és értékes. amikor felfigyelsz a tuda­ tosságod perifériáján megjelenő finom jelzésekre. Készíts elmetérképet: az írott anyag kulcsgondolataiból rajzolj . a megvitatást és az álmodást is beleértve.4. amelyek megragadják figyelme­ det! Vidd tekintetedet gyors tempóban lefelé az oldal közepén. amennyit akarsz! Igazítsd olvasási sebességedet az anyag bonyolultságához és fontosságához! Szintopikus olvasás 1. olvass kényelmesen a szöveg elejétől a végéig. Állíts fel célt! A teljes elmével történő szintopikus olvasás első aktív lépése. megállás nélkül! Szánj erre annyi időt. Kutass a fejedben! Tegyél fel magadnak kérdéseket a fotóolva-| sott anyagról! Ez indítja el az aktiválást. és válaszolj a saját magadnak feltett konkrét kérdésekre! Az aktiválás ideális tudatállapota az. hogy elolvasd a kiválasztott részeket. hogy megfogalmazol egy célt. 162 . lépés: Aktiválás Ideális esetben várj néhány percet vagy egy éjszakát az átnézés és a fotóolvasás után. Szuperolvassad azokat a részeket. vizuális diagramot! Fedezd fel az aktiválás egyéb formáit. mielőtt aktiválnál! Ez az érlelés időszaka.

egy nagy pa­ pírlapot és néhány színes írószerszámot! A szintopikus olvasás hát­ ralévő lépései alatt is elmetérképezéssel jegyzetelj! 5. Nézd át a könyveket. hogy új kapcsolatokat hozhasson létre. megfelelnek-e célodnak! 3. Ezeknek a vitás kérdé­ seknek a megértése jelentős mértékben elmélyíti a témával kap­ csolatos ismereteidet. Keress fontos részeket! Használj szuperolvasást és lemerülést minden könyvnél. amik céljaid szempontjából fontosak! 6. Állíts össze bibliográfiát! A második aktív lépés a bibliográfiakészítés — egy lista össze­ állítása azokról a könyvekről. Szuperolvass és merülj le. Fedezd fel a témákat! Keress hasonlóságokat és különbözőségeket a szerzők néző­ pontjai között! Melyek azok a legfőbb témák. Határozd meg a vitapontokat! A szerzők egymással ellentétes nézőpontjai jelentik a témáddal kapcsolatos kulcskérdéseket. hogy megtaláld az ezekkel a vitapontokkal kapcsolatos kulcsfontosságú része­ ket! 163 . mint amikor aktiválni szeretnéd őket! 4. véleményed szerint miről szól az olva­ sott anyag! Használd ehhez saját terminológiádat! 7. hogy eldönthesd. A kiválasztott könyveket 24 órával előbb olvasd el. Készíts egy óriásméretű elmetérképet! A térkép készítéséhez vedd kézhez a könyveket. és tekintsd át az elkészített elmetérkép minden ré­ szét! Röviden foglald össze. amikről minden szerző ír? Készíts erről jegyzetet! 8. Fotóolvasd az összes anyagot 24 órával az aktiválás előtt! Az agynak szüksége van érlelési időre. amiket el akarsz olvasni.2. Foglald össze az olvasottakat saját szavaiddal! Lépj hátra. hogy olyan részeket találj.

miután elég információt gyűjtöttél össze! 10. Te is csak akkor fogal­ mazd meg saját álláspontodat. és először még nem foglal állást.9. Alkalmazd a szerzett ismereteket! Szükségleteidnek megfelelően alkalmazd az elsajátított isme­ retet! . Fogalmazd meg saját nézetedet! A vitapontok felfedezése közben kezdd el összeállítani saját nézőpontodat! A gyakorlott szintopikus olvasó minden véleményt megvizsgál.

Marian Cleves. 1989. Columbus: Merril. Buzan. & Woodward. Betty. New York: HarperCollins Publishers. Beida. New York: The Free Press. 1985.. 1968. Doman. Los Angeles. Preconscious Processing. N. Barker. Reading Faster for Ideas. Strategies for Reading Success. 1971. Inc. Rinehart and Winston Inc.R Dutton. D. Vinola S. Rapid City. Mary A. Geoffrey A. Inc. Diamond. & Woner. New York: Simon & Schuster. Berg. Rapid Reading. 1981. J. Taming Your Gremlin. Cambridge: Harvard University Press.F.. 1984. H. Glenn. Becoming a Master Student.. AMA Extension Institute. 1985Clark. Garden City. New York: Morrow. M.. Vol. B.. J. 1986. 1977. Donovan. Daniel N. 1983. 1976. Ellis. 1990. Rinehart and Winston Inc. Buzan. T. 1961. & Hardy. Martha D. Mortimer J. Bruner. Caskey. 1975. Suggestive-Accelerative Learning: Adaptions of the Lozanov Method. Michael. R. Future Edge: Discovering the New Paradigms of Success. Use Both Sides of Your Brain. Flow: The Psychology of Optimal Experience. Dixon. Chicago: Holt. New York: E.. 1992. Dudley.. Hooked on Books: Program & Proof. New York: Harper & Row Publishers. & Flake. Edwards. O. Ferguson. How to Read A Book. & Van Doren.F. Margaret R. 1992. Enriching Heredity. Ltd. J. M. J. Drawing on the Right Side of the Brain. Self-Defeating Behaviors: Free Yourslelf from the Habits. 1984 Covey. New York: Berkley Medallion Book. Carson.. Fader. S. NJ: Educational Technology Publications. Northamptonshire: Thorsoms Publishers. Optimizing Learning: The Integrative Education Model in the Classroom. NY: Dolphin Books. Feelings.. Elaine Landau. Inc. New York: William Morrow & Company. Chichester. 1988.Bibliográfia Adler. Whole-Brain Thinking. 1980. University. Merrill Publishing Company. R. New York: Harper Perennial. Caskey. NY: Wiley. New York: McGraw-Hill. & Mc Neil. " Brain/Mind Bulletin. „Dyslexia could be caused by rovin orientation point. Elton B. Chicago: Holt. How to Teach Your Baby to Read. Texas Tech. & Poppino. Make the Most of Your Mind. 1976. 1971. Jr. New York: Simon & Schuster. R. The Seven Habits of Highly Effective People: Restoring the Character Ethic. Charles. 1979. 9. Columbus: Charles E. Subliminal Perception: The Nature of a Controversy. Realizing Reading Potential. Cheek. M. M. O. 1972. Englewood Cliffs. L. Suggestive-Accelerative Learning and Teaching. Compulsions. Csikszentmihalyi.P. New York: Warner Books. 1991. Cohen. Efficient Reading for Managers. and Attitudes That Hold You Back. SD: College Survival. & Collins. Cudney. . Dixon.. N. Super Reading Secrets. 1981. California: J. The Process of Education. Earl H. 1984. T. Bennet. No. New York: Simon & Schuster. Tarcher.

lowa: Kendall/Hunt Publishing Co. 1988. Reading Ability New York: Oxford University Press. Inter-Specialty Perspectives.. NJ: Prentice-Hall. Maximum Performance. J. Learning How to Learn. Van Nagel.S. New York: Gordon and Breach. SuperLearning. D. M. Englewood Cliffs.. 1984. 1991. New York: Praeger Publishers.P. Hampden-Turner. TheEveryday Genius: RestoringChildren's NaturalJoy of Learning. 1980. Kline. Glasser. Dávid M. Novak. Becoming a Nation of Readers: The Report of the Commission on Reading. & Zintz. R. Charles A. Margaret G. WhyJohnnyStilI Can't Reád. Humán Learning.. Department of Education. New York: Signet. 30 Days to a More Powerful Vocahulary. Dennis F. J. C.A. Charles W. & Rheingold. M.. Prichard. Mastering the Information Age. 1981. edited by O'Neil. New York : Cambridge University Press. Reese. H. Del Mar.: U. S. 197$. Raygor. Lakéin. Frames of Mind: The Theory of Multiple Inteiligences.. Peterson. Super Teaching: Master Strategies for Building Student Success. 1988. 1973.. Péter. New York: Harper & Row. Dubuque..B. Péter. William. A. Inc. Lloyd R. Perfetti. & Gross. 1984. H.. Breakthrough Rapid Reading. Inc.F. 1974. Kump. E. 1975. McCarthy. CA: J. 1986. 1969. Harry & Lucas. 1979.D. & Gowin. Norman. Megateaching and Learning: Neuro-Linguistic Programming Applied to Education. T. 1979. 1970. & Wark.. Tarcher.. Alton L. Emerson Books. New York: Ballantine Books. How To Cet Control ofYour Time and Your Life. Colin. New York: Ballantine Books. Raygor. G. Learning. Lorayne. CA: Academic Therapy Publications. New York: McGraw-Hill Book C o . 1978.P. Reading for Facts. Walter. VA.. Fűnk. A. Jewell. ' . Gardner. CA: Turning Point forTeachers. 1979.. 2nd Ed. Novato. Chicago: Mcmillan. E. &Taylor. G. The Brain Booster. 1985.C. L.. Dr. New York: Delacorte Press. Lozanov. Washington. West Nyack: Parker Publishing Co. Comprehension and the Competent Reader. Miles V. Reading for the Main Idea. Wilfred & Lewis. IL: Scott.. Ostrander. Englewood Cliffs. 1985. L. Suggestion in Psychology and Education. Los Angeles. 1975. Suggestology and Outlines of Suggestopedy. Flesh. S. Alton L. Arlington. New York: Harper Colophon Books. CA: J. 1981. LucidDreaming.J. Glenview. L. 1985. Maps of The Mind. & Schroeder. 1983. Leahy. Systems for Study. & Wilson. 1990. Jensen. The Memory Book. & Siudzinski. New York: Mc Graw-Hill Book Company. Schools Without Failure. Exploring the World of Lucid Dreaming. Learning to Reád Naturally. Rudolf. Lozanov. & Peters. New York: Simon & Schuster. New York: Washington Square Press. 1942. 1967. Accelerating Learning: The Use of Suggestion in the Clasroom.' Fisher.. Morehouse.. New York. D. R. 1978. New York: Basic Books. New York: Dávid Mc Kay Co. 1981. Foresman and Company. Inc.. S. Inc. Learning Strategies. Southern Institute Press. LaBerge. Josephine. New York: Ballantine Books. 1985. Tarcher. Mares. Howard. Reese. Jerty. Pauk. 1983. New York: Gordon and Breach. C. Rapid and Efficient Reading. Inc.Finkel. NJ: Prentice Hall. 1977. Los Angeles. Great 166 . LaBerge. National Academy of Education. '. Ocean Publishers. & R.

Richárd Saul. Sherbourne. Wríting and the Writer. Beginner's Mind. Slavin. Róbert & Jacobson. Wríting theNatwal Way: UsingRight-Brain Techniques to Release YourExperiencc Powers. 1965. Chicago. 1989. 1979. Columbia University. 1976.. Inc. Russell... Lamport. Glenn. Thought and Language. P. Welch Station.H. New York: John Weatherhill. Information Anxicty. Teaching Reading.. 1972. Waldman. D . Smith. Inc. 1989. 1986. Charles C. 2nd Ed. NewYork: Summit.C. . How to Reád Faster and Remember More. B.. J. 2nd Ed. Suggestion-Accelerative Learning and Teaching: A Manuál of Classroom Procedures Based on the LozanovMethod. 1985. Glenn E. 1977. Smith.. NJ: Prentice Hall. S. 1974. 1983.P. 1968. R. Júlia Florece. Lexington. Stauffer. D. 1983. Schaill. MindMapping. Thomas. Tarcher. NJ: Prentce-Hall. New York: Warner Books. Inc. Reading with Speed and Confidence.. No.. Dorothy. Zen Mind. Rubin. Watzlawick. New York: Holt..E. MD: Project Williams. Chelsley V. L. New York: Random House. West Nyack: Parker Publishing Co.Richardson. 1982. Lev. New York: Holt. Toward Reading Comprehension. The Fifth Discipline. Rinehart and Winston. Norton & Company. C. & Young. 1988. Englewood Cliffs. and Development. S. Sparks. NewYork: Bcrklcy Books. William S. A Method for Persona! Growth Renaissance. Seven Days to Faster Reading.. Wolinsky. 167 . Hoan & McCracken. Rosenthal. Róbert E. Education Imagery. Thomas Publishing Co. 1981. Ultra-Soludons: Or How to Fail Most Successfuily. & Gritton. Los Angeles: J. Gábriellé L. Wurman.. Illinois: Holt. 1985. Rinehart and Winston. New York: W W . J. Frank. Carl E. New York: Harper & Row. Washington. Reading and Learning Power. & Gritton. Gaithersburg. 1962. D. Vygotsky. Senge. Wycoff. How to Reád for Speed and Comprehension. Teamworks! New York: Warner Books. Morris N. C : National Edsucation Association. Young. 1990. Schuster. Teaching Reading as a Thinking Process. Heath and Co„ 1977. Inc. Ames.. W. Suzuki. 1989. 1970. Hollywood. New York: Teachers College Press. Reading for Power and Flexibility. Inc. Walcutt. Cambridge: M I T Press. Lenore. Ca. 1991. ED-136566. New York: Doubleday. &c Johnson. Sher. Teaching for the Two-Sided Mind: A Guide to Right Brain / Left Brain Education. Charles Child. 1970 Twing. Englewood Cliffs.H. James E. Pygmalion in the Classroom. IA: Box 1316. 1983. Verny.. Schuster. 1982. Falls Village. CT: The Bramble Company. Frank. B. Rinehart and Winston. Bordon.: Wilshire Book Company. Rico. Wenger. Reading and Thinking: A Process Approach. Suggestive Accelerative Learning Techniques. 1991. Cooperative Learning.V. C. Beverliy Hills: Glencoe Press. Trances People Live: Healing Aproaches in Quantum Psychology. Inc. New York: Macmillan Publishing Co. The Secret Life of the Unborn Child. New Zork: Macmillan Publishing Co.. Massachusetts: D. Reading Without Nonsense. 1969. P. Gordon R. Wainwright. John.E. New York: Gordon and Breach Science Publishers.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful