You are on page 1of 12

1 Stowarzyszenie ekologiczno-turystyczne "Lubiatowska Wydma" ul.

Kwiatowa 1 Kopalino, 84-210 Choczewo REGON 221678679


Kopalino 13.08.2012r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ul. Chaubiskiego 4/6, 00-928 Warszawa WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWANOCI DECYZJI Nr WI-ZD.747.25.2011.AM, WI-ZD.747.25.2011.AM z dnia 23.01.2012r,

WYDANEJ PRZEZ Wojewod Pomorskiego, W SPRAWIE


o wskazanie lokalizacji inwestycji dla przedsiwzicia Budowa obiektu energetyki jdrowej (elektrowni jdrowej o mocy ok. 3000 MW, skadajcej si z 2 lub 3 reaktorw generacji III lub III+) w gm. Choczewo dziaki (w granicach objtych zacznikiem graficznym do wniosku): Nr 3/1, Nr 286, Nr 288/1, Nr 288/2, Nr 289, Nr 290, Nr 291, Nr 292, Nr 293, Nr 294, Nr 295, Nr 296, Nr 297, Nr 298, Nr 301, Nr 302/1, Nr 302/2, Nr 303/1, Nr 303/2, Nr 303/3, Nr 310, Nr 311, Nr 312, Nr 313 obrb Kierzkowo oraz Nr 233, Nr 235 obrb Lubiatowo.

Na podstawie art. 157 ustawy kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 44 ust. 2 ustawy o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Stowarzyszenie ekologiczno-turystyczne Lubiatowska Wydma" wnosi o: stwierdzenie niewanoci decyzji Nr WI-ZD.747.2.2011.AM5 (Zacznik 1 doczony do wniosku) jako wadliwej w myl art. 156 1 pkt. 2 kpa i natychmiastowe wstrzymanie wszystkich czynnoci podjtych na skutek wydania i dorczenia wadliwej decyzji,

UZASADNIENIE Jak wykazano w Zaczniku 2 (doczony do wniosku) teren objty decyzj Wojewody Pomorskiego, o wskazaniu lokalizacji inwestycji, pokrywa si z obszarami Natura 2000. Wojewoda Pomorski wydajc w/w decyzj o wskazaniu lokalizacji inwestycji posikowa si jedynie ustaw z dnia 29 czerwca 2011r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

2 obiektw energetyki jdrowej oraz inwestycji towarzyszcych (Dz. U. Nr 135 z 2011r. Poz. 789). W tego typu sytuacji naley kad decyzj administracyjn opiera nie tylko na selektywnie wybranym akcie prawnym, tak jak to uczyni Wojewoda Pomorski, ale przywoa, w pierwszej kolejnoci tzw. akty prawne rwnolege, czyli, w rozpatrywanym przypadku, DYREKTYW RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r., tzw. dyrektyw siedliskow, (Dziennik Urzdowy Wsplnot Europejskich L 206/7, 22.07.1992r.) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej ustanawiaj szereg proceduralnych i materialnych mechanizmw bezpieczestwa, ktre trzeba zastosowa do planw i przedsiwzi mogcych znaczco wpywa na obszar Natura 2000. Zgodnie z Art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej waciwe wadze krajowe, w rozpatrywanym przypadku Wojewoda Pomorski, ju na etapie decyzji wskazujcej miejsce lokalizacji inwestycji musi jednoczenie (zasada ostronoci) uruchomi odpowiedni procedur administracyjn, okrelajc wpyw bada lokalizacyjno-rodowiskowych, w tym odwiertw geologiczno-hydrologicznych, na obszary Natura 2000, na terenie dziaki wyselekcjonowanej przez inwestora. Zgodnie z Art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej wynik wspomnianej procedury podlega konsultacji spoecznej i musi by przekazany Komisji Europejskiej. Zacznik 3 (doczony do wniosku) pokazuje drog prawn wybran przez Wojewod Pomorskiego, ktra, jak wykazano wyej, jest niezgodna ze wskazaniami dyrektywy siedliskowej, naruszajc tym samym ustalenia midzynarodowe, ktrych Polska jest sygnatariuszem, jest niezgodna z Art. 74 ust. 1, 2, 3 i 4 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ i w tym aspekcie musi podlega kontroli spoecznej. Naley w tym miejscu przypomnie, i realizacja zasady kontroli spoecznej w postpowaniach w sprawie ochrony rodowiska bez adnych wtpliwoci ley w interesie spoecznym, co podkrela wielokrotnie NSA - w wyroku z 4.XII.2001r. (II SA 2464/00, LEX nr 81984) przyjmujc, e Tre pojcia interesu spoecznego jest bowiem cigle zmieniajc si kompozycj rnorodnych wartoci spoeczestwa w okrelonym czasie. Udzia organizacji spoecznej musi odpowiada wymaganiom racjonalnie pojmowanej kontroli spoecznej nad postpowaniem administracyjnym, w wyroku z 15.VI.2000r. (II SA/Gd 790/98, LEX nr 44215) podkrelajc, e Instytucja podmiotw na prawach strony wprowadzona do KPA kolejnymi nowelizacjami miaa suy wzmoeniu ochrony interesu spoecznego i praworzdnoci.., a w wyroku z 4.XI.1999r. (III SA 7860/98, Glosa 2000/8/22): Na podstawie powoanych przepisw ustawy zasadniczej wadze publiczne prowadz polityk zapewniajc bezpieczestwo ekologiczne wspczesnym i przyszym pokoleniom. Ochrona rodowiska jest obowizkiem wadz publicznych. Wadze publiczne wspieraj dziaania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu rodowiska. Zgodnie z art. 8 Konstytucji, jej przepisy w takich przypadkach, stosuje si bezporednio. Organy miay zatem obowizek uwzgldnienia ich w procesie stosowania prawa. Postawa organw orzekajcych w tej sprawie stanowi natomiast ilustracj nieprzestrzegania konstytucyjnych nakazw.

3 W ramach procedury kontroli spoecznej podjto prb wskazania Wojewodzie Pomorskiemu profesjonalnej drogi rozwizania problemu ochrony obszarw Natura 2000, objtych w/w decyzj administracyjn, sugerujc wystpienie z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska (RDO) o opini w rozpatrywanej sprawie. Odpowied Wojewody Pomorskiego prezentuje Zacznik 4 (doczony do wniosku), wskazujcy w sposb jednoznaczny, i wybrana przez Urzd Wojewdzki droga decyzyjna jest jedyn jakoby prawnie uzasadnion. Intencj wnioskodawcy jest przerwanie acucha przyczynowo-skutkowego zawierajcego takie przypadki jak: dolina Rospudy czy te zoe wgla brunatnego Tomisawice i wskazanie, i inicjacja i realizacja administracyjnych procedur rodowiskowych, odnoszcych si do obszarw Natura 2000, musi nastpowa ju na etapie bada lokalizacyjno-rodowiskowych. Naley z ca stanowczoci podkreli, i tzw. decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach nie mog w adnym przypadku zastpowa procedur administracyjnych indukowanych dyrektyw siedliskow. Decyzja Wojewody Pomorskiego, rezerwujcego sobie prawo do jednoosobowego decydowania o tak istotnych sprawach i antycypujcego wynik w/w procedur administracyjnych, jest niezgodna z obowizujca wykadnia prawn. W tym aspekcie nie pozostaje wnioskodawcy nic innego, jak przypomnie, e do kompetencji organu administracji publicznej naley jednie stosowanie prawa w caej jego rozcigoci (art. 6 kpa zasada pastwa prawa), a w toku postpowania stanie na stray praworzdnoci (art. 7 kpa zasada praworzdnoci) i potrzyma wniosek o stwierdzenie niewanoci, o ktry wnoszono na wstpie. Zaczniki: 1. Decyzja wskazujca lokalizacj inwestycji 2. Tereny Natura 2000 na dziace objtej decyzj wskazujc lokalizacj inwestycji 3. Pismo elektroniczne Wojewody Pomorskiego wyjaniajce podstawy prawne decyzji lokalizacyjnej i stosunek urzdu do problemw ochrony rodowiska terenw Natura 2000, na dziace objtej decyzj wskazujc lokalizacj inwestycji 4. Pismo elektroniczne Wojewody Pomorskiego w sprawie opinii RDO odnonie problemw ochrony rodowiska terenw Natura 2000, na dziace objtej decyzj wskazujc lokalizacj inwestycji 5. Statut stowarzyszenia ekologiczno-turystycznego Lubiatowska Wydma

..

Tadeusz Pastusiak Prezes Stowarzyszenia ekologicznoturystycznego Lubiatowska Wydma

WOJEWODA POMORSKI wr-ZD.747.25.2011.AM


(za dowodun dorgczenia)

Gdansk, dnia23.01.2012r.
1 . ,r , . . . , , . l t r i .lli l i i : ,r , r i i rti l i l i , , ' : ' , \i ly..,r:ial In!rrrsil'rLtury SEKXI; T {.irI riT l:.}

DECYZJA Nr WI-2D.747.25.2011.AM
podpis

Na podstawieart. 104ustawyz drua14 czerwca1960r- KodEkTPdCiebowania orazna podcyjnego/tekstjednolity: Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. l07l z p6iniejszymizrnianami/ 201lr. o przygostawieart. 11 ust. I pkt I i ust. 4, art. 12,art. 13 ust. 1 ustawyz dnia29 czerwca towaniu i realizacji inwestycji w zakresieobiekl6w energetykijqdrowej oraz inwestycji towdrzysz4cych U. Nr 1352201lr. poz.789/, lDz. - po tozptizeniu wnioskuPGEEJ I Sp.z o.o.00-496Warszawa Mysia 2 z dnia25.ll.201h. ul. 22.12.20 h.) 1 I El I / 59| I20| 1I (wpfyw 25.1I .2011r./uzupehriono wydaje Warszawaul. Mysia 2' dla PGE EJ I Sp.z o.o.00-496 DECyZJQ O WSKAZANTU LOKALTZACJI dfaprzedsiqwziEcia: Budowa obiektu energetykijqdrowej (elektrownij4drowej o mocy olc 3000MW, skladaj4cej sig z 2 lub 3 reaktor6w generacjiIII lub III+) w gm. Choczewo- dzialki (w granicachobjgtych zal4cznikiemgraficznym do wniosku): Nr 3/1' Nr 286' Nr 288/1' Nr 288/2' Nr 289' Nr Nr 290,Nr 291,Nr 292,Nr 293,Nr 294,Nr 295,Nr 296' Nr 297,Nr 298' Nr 301' Nr 302/1, 302/2,Nr 303/1,Nr 303/2,Nr 303/3,Nr 310,Nr 311,Nr 312' Nr 313 obrgb Kierzkowo oraz Nr 233,Nr 235 obrgb Lubiatowo, Niniej szadecyzj jest waia:eprzezokres5 lat a Uzasadnienie z siedzibq Warw odpowiedzialno5ciq z 1r. W dniu 25.1 1.201 PGEEJ 1 Sp6lka ograniczone wniosek szawie (adres:00-496 Warszawaul. Mysia 2), Aozyla do Wojewody Pomorskiego przygotowaniu re29 2011r.o i art. na lEJl/591/2011/, podstawie 1l ust. 1 ustawyz dnr.a czerwca j4drowej oraz inwestycji towarzyszEcych U. /Dz. alizacji inwestycji w zakresieobiekt6w energetyki lokalizacjiinwestycjiw zakresie budowy Nr 135z 20llr. poz.789/,o wydaniedecyzjio wskazaniu j4drowej)w odniesieniu nieruchomo6ci: 3/l, Nr 286, jqdrowej(eleklrowni do Nr obiektuenergetyki Nr Nr Nr 288/1, 288/2, 289,Nr 290,Nr 291,Nr 292,Nr 293,Nr 294,Nr 295,Nr 296,Nr 297,Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr 298,Nr 301,Nr 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 303/3, 310, 311,Nr 312,Nr 313 w Nr 233,Nr 235 obrEbLubiatowo(zgodniez granicamiokredlonymi zaobrgbKierzkowooraz jednol4cmiku graficmym do w/w wniosku), poloZonychna terenie gminy Choczewo. Wnosz4c przedmiotowej decyzjina okes 5 lat. czednie wydanie o na inwestycjipolegaj4cej budoWe wnioskuPGEEJ I Sp.z o.o. oke6lila zamiarrealtzacjt generacji lub III siE j 4drowej mocyok. 3000MW, skladaj4cej z 2lub 3 reaktor6w o wie elektrowni IIl+. I INWESTYCJI

w w/w wniosku przedstawiono tak2eopis pomiar6w, badani innych prac, kt6re maiq by6 wykona_ ne przezinwestora,w zvvi4zkuzkt6rymi zlolony zostalprzedmioiof wniosek. wnioskodawca zarnierza przeprowadnl wszystkie wymagane przepisami, migdzynarodowymi wytycznymi i najlepszymipraktyfarni badaniai prace,koniecznedo przeprowadz"rr_iu o".oy t"r"nu pfzerraczonegopod l0kalizacig 0biekh: i4drowego (elektrowni iadrowei) Lista badarii prac obejmuj nastEpuj elementy: e 4ce l) z zakresu smiki i tektoniki: sej a) danedotycz4ce przeszleji obecnejsejsmicznodci, b) ocenEprawdopodobieristwawyst4piefwstrz4s6wsejsmicznych, c) ocengaktywnosci uskok6w wraz z ich wzajemnym oddzialywiniem oriLzprognoze mo2liwych zrniantej aktywnoSci, d) przes 4 obecn4i przyszrqdnalalnosi stanowi4c4lub mog4c4stanowii zagroz, e dla obiektuprzez indukowaniewstrzqs6wsejsmicznych, e) analizE stabilnodcistrukh:ralneji geologicznoinZynierskiejpodLoia, 2) z zal<resu warunk6wgeologiczno- inzynierskich: a) ocenEwarunk6w geologicznoinZynierskichpodlo2aoraz ich zmian, w szczeg6lnosci nodnosci,osiadaniai zapadowosci teL ryz1kawyst4pieniauplynnieniaipEczjak nienia, b) ocenQ procesuosiadaniaobiekhr uwzglgdniaj4c4lokalne warunki geologicznoinzynierskie, c) intenslq'nodi proces6w erozyjnych i akumulacyjnychz ocen4mo2liwego wplrvu j4drowy, na obiekt d) charaklerystykgilosciowq i rortzajow4istnieiqcych form krasowych, wraz z ocenq moiliwoici rozwoju kasowienia w zrnienionychwarunkachobciq.zeioraz dl.namiki w6d podziernnych, e) ocene wystQlrowania i mozliwoSci wyst4pienia deformacji filnacyjnychtypu sufozji, przebiciahydraulicznego wyparciahydraulicznego, i f) ocenE stateczroSci istriejqcych skarpi zboczy 3) z zakresu warunk6whydrogeologicntych: a) charakterystykgsystemuhydrogeologicznego, b) wlaiciwodcifiltracyjnepodloza, c) wla6ciwoici fizykochemicznew6d podziemnych,w t'.rn zawartoscipocz4tkowera. dionuklid6w oraz ocenE agresywnodci w6d podziemnychw stosunkudo betonui stali, d) charakterystykg sezonowych znian dynamiki w6d podziemnych, e) prognozezrnian dynamiki w6d podziemnychw wyniku fundamentowania posadai wiania obiektuj 4drowego, 4) z zakresu hydrologiii meteorologii: j4drowego a) oceng zagro2enia obiekhr powodziq b) dostgpdo iloSci wody wystarczaj4cejna potrzeby uklad6w chlodzenia elektrowni wtaz z charakterystyk4 tych uklad6w, c) ocenE wplywu obiektuj4drowegona bilans w6d powierzchniowych, d) wartodci zmiennych afonosferycznych, wraz ze wskazaniem wartodci skajnych prEdkoSci vriatru, temperatury,wysokodci opad6w atnosferycatych, grubo$ci pokrywy Snieznej lodowej, wilgotnofci powietrza, poziom6wmorza; i e) ekshemalaezjawiska atmosferycznemog4ce mied znaczeniedla bezpieczeistwa obiektu takie, jak huragany,tr4by powietrzne,wyladowania atmosferyczne w tym ich czqstoS6, wystgpowaniai kierunki, z uwzglgdnieniempomiar6w wiatr6w o silg najwiEkszej odnotowanych danymregionie; sile w f) zjawiskatakie,jak szron,szadZ, lodowa, 5ry2,z ttwzglEdneniemnajni2szejtemkra peraturyodnotowanejw regionie lokalizacji oftv ocenqmaksymalnejgruboScipokrywy lodowej i maksymalnejgrubodciwaxstwy szronumog4cejwyst4pi6 przy tej rcmDeraturze.

5)

6)

7)

8)

wptyw dlugotrwalychokres6wopad6w,topnienia zaregaiqcej pokrywy dniegowei,w przJpadku zbiomikoww6d powierzchniowych topnieniapotay*y'todow"; nu r#m w6d podziemnychi powierzchniowych, h) wptyw dlugotrwarych okres6w suchych na rezim w6d podziemnychi powierzchniowych; i) danedo oke6leniaparametr6w modelurozpraszania do atrnosferycznego okesu dla suchegoi okresuo?ad6w z uwzgrgdnieniem kierunk6w wiauu i jego slonich prpakodciw danejlokalizacii z zaktesuzdarzefi zewngtrary;h bpd4cychskutkiemdzialarnosci czlowieka: potencjalnezagroZenie strony infrastuktury transportowej a) od b) odleglo6ci obiektuod obiekt6wwojskowych takich;jak lorriska i c4nrnebqdZplanowanepoligony z ocen4ich mozliwego wplywu na obiekt jqdrowy; c) zagroze e ze.strony zaklad6w przemyslowych,mogqcych oddzialyrvacna obiekt jEdroovy chemicznie, biologicznie blrtt mechanicznie, d) ocengzagroZenia Poiarowegow wyniku dzialalno6ciczlowieka i zagro2enie eksplozi4, e) ocenE zagro2enia dzialaniami terrorystyczlymi b4dZsabotazowymi, f) inne zdatzeria mog4ceprowadzii do naruszenia stabilno6ci poaU4 uakrywnienia uskok6wi innych 4lawisk niepoi4danychw regionielokalizacji elektrownij4drowej; z zak'resu zdarzefzewngtrznych, bEd4cych skutkiemdzialaniasil przyrody: a) utraty droalosci zewnptrznych ryzyko sezonowej unaAOwitrl-oazeni reaktora a orzez zablokowanie krq liSdmi, i innymi podobnymimaterialami, b) ryzyko szkodliwegowptywu organizrndwZywych na obiekt iQdrowyzewnQtrzn)ryni oruz zewnefzrych uklad6w chlodzeni4 c) moZliwy negaqvmywpb'tv aerozolii pyl6w atmosferycznych obiektj4drowy, na d) lrral;Jralne Tagrozenie po2arowe, e) inne zewnEtrzne camniki naturahe mogecesezonowolub caloroczrie mie6 wptyrv j na bezpieczefstwo 4droweobiektuj 4drowego; scenariusze awaryjnewraz z prognozamidotycz4cymitempa,ilodci i dr6g rozprzestrzeniania siQskZeri promieniotw6rczychw przypadku awaryjnych uwolnieri sutstancii prornienio_ tw6rczychna zewn4tz obiektu; ggstoSci z zakresu zaludnieniai zagospodarowania terenu: a) rozrnieszczenie ludno6cii in_frastn:kturykomrurikacyjnej, b) ronnieszczerie obiekt6wuZybcznoscipublicznejonz zakJad6w przemyslowych, c) rozrnieszczenie obszar6wle3nych,rolrriczychi hodowlanych, d) rozrniesznzenie obszar6wchronionychprzyrodniczoi kulturowo, e) wystQpowanie 2162kopal:rl.,w szczeg6lnodci kopalin podstawowychw rozumieniu przepis6w geologicznychg6rniczych, i prognozEzmian stanuzaludnieniai zagospodarowania f) przestzermego regionuw calym okresie istnienia obiektuj4drowego dojego likwidacji. az

g)

w wyniku analizy akt sprawy stwierdzonobraki w zlo2onym wniosku w stosunkudo wymog6wolredlonychprzepisamiustawy o prrygotowaniu i realizzcji inwestycji w zakresie obiekt6w jqdrowej oraz inwestycji towarzysz4cych przepisamiKpa. energetyki i Pismem wl-Z,D.747.25a.2011.1+M Nr z dnia 06.12.201 zgodniez art.64 g 2 ustawyz drua14 1r., czf,,nNca 1960r.-Kodekspostqpowania administraclnego/tekstjednolity: Dz. u. Nr 9g z 2000r. poz'1071z p6itiejsrymt zrnianami/,Wojewoda Pomorski wezwal inwestorado uzupelnieniazlo2.onego wniosku o m.in. wyjaSnienie zakresuterenuobjgtegownioskiernpoprzezdoprowadzenie do zgodnosci czgscigraficzrej i opisowejwniosku oraz dow6d zaptatynaleinej oplaty skarbowej. W dniu 22.12.201h. do tut. Urzpdu wptynElo pismo inwestora z dnia 19.12.2012r. /EJl/815/2011/ uanpehriaj4ce brakuj4ce dokumenty udzielaj4ce i stosownych wyja$nieri. Nastgpnie, zgodnie art. 12 ust. I ustawyz dr.i..a cz,etwca z 29 2011r.o przygotowaniu realizacji i inwestycji zakesieobiekt6wenergefki jadrolej orazinwestycjitowarzysz4cych U. Nr 135 w /Dz.
J

chomosci orazosoby,kt6rymprzyslugui4 0graniczone ptawatzeczowe nieruchomo.ci do obigtych wnioskiem prowadzonlnn o postgpowaniu, jednoczesnie informujac Stronyo mozliwosciskladania wniosk6w, uwag lub zast'ze2efidotyczQcych przidmiotowego posrgpowarua oraz o mozliwosci zapomaruasiE z aktami sprawy i wlpowiedzenia co do zebranychdowod6w i matenal6w oraz zgloszonychiqdan. Iednoczednie zawiadomionoo wszczqciupostqpowaniaw sprawre starostq Wejherowskiego W6jtaGminyChoczewo. oraz Ponadtopoinformowanowlasciweorganyi strony postgpowan 2e zgodnte zapisami ia, z art. 12ust.4 ustawyz dtia 29 czerwca2011r.- o przygotowaniui realizacjiinwestycii w zakresieobiekt6w energetykii4drowejoraz inwestycjitowarzysz4cych U. Nr I35 z zotir. poz. 7g9l /Dz. do skutk6wdo_ rgczenia zawiadomienia wszczgciu_ o postqpowania wydaniedecyzji o wskazaniu o lokalizacjiinwestycjiw zakesie obiektuenergetyki przepisy 6 ust. 4 pkt 2 i 3 wlw ustawystosuje art. iEdrowej siEodpowiednio. zgodniez art. 12ust.4 w/w ustawyw dniu 02.01.2012r. wojewodapomorski zlohyldoSqdu Rejo_ nowegow wejherowie- IV wydzial Ksi4g wieczystych,wnioseko ujawnienil w wlasciwych ksiggachwieczystych wszczqcia postEpowania sprawiewydania decyzji o wskazaniulokalizacii w inwestycji. WojewodaPomorskianalizujqczgromadzone sprawystwierdzil, i2 inwestorprzedlo2yl akta kompletnywniosekwraz z wymaganymiprawerndokumentami. zgodniez art.35 dw ustawywojewodapomorskizobligowany jest do wydaniadecyzjio wskazaniulokalizacji w terminie 30 dni od dnia wszczqcia postEpowanii.-w przypadtu niewydania decyzji w tym terminie organ wyzszegostopnia wymierza wojewodzie, w aroiie postanowienia, karqw wysokoSci zl zaket:zdy 500 dnefrzwloki. Maj4cpowyZsze uwadze na orzeka jak w osnowie siq decyzji. Na podstawie przepis6wzawarrych atl.36 ustawyz dnia29 czerwca w 2011r.o przygotowaniu i rcalizacji inwestycji w zakresieobiekt6w energetykij4drowej oraz inwestycji towarzysz4cych lDz. u. Nr 135z20lh. poz.789/niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji niniejszej przysluguje stronomprawo wniesienia odwolaniado Ministra TransDorhr. Budownictwa Gospodarki i Morskiejw warszawieza posrednictwem wojewody pomorskiego w terminie7 dni od datyjej dorEczenia. za wydanie decyzjipobrano oplatpskarbow4 wysoko6ci w pel10,00zl onz 34,00zl za dol4czone nomocnictwa, zgodnte przepisami z ustawyz dnia l6 listopad 2006r.o oplacieskarbowej a /Dz. U. Nr 225z 2006r.poz. 1635 z p6inqszymi mimamrJ.
z up. \{o je o_rsiego k

pismem wr-ZD.747.25b.20r1.AM Nr wr-4D.747.25b2.2o1r.AM Nr oraz 1?011:-poz.789/, z drtra 30.12.2011r. zawiadomiono wnioskodawca, wlajcicielii uzytkownikow *i.""lyrty.i, n;"ru_

-/r/.

OL^nJu'^
Z tlt ltL
Otrzymuia: 1. PGEEJ 1 Sp.z o.o.,00-496 wykazustron Awg (())w1/'ala.
- i t

^,1L

:uEtepcu

ejshi
Ltora irukiu'-y

Tereny Natura 2000 na dziace objtej decyzj wskazujc lokalizacj inwestycji


Rys. 1 przedstawia dziak objt decyzj Wojewody Pomorskiego o wskazaniu lokalizacji inwestycji. Granic w/w dziaki oznaczono kolorem czerwonym.

Rys.1

Mapa terenw Natura 2000 (Wydma Lubiatowska) na obszarze dziaki okrelonej decyzj lokalizacyjn

Tabela 1 (Elementy Natura 2000 na obszarze dziaki okrelonej decyzj lokalizacyjna) Numer na rys. 1 Kod Nazwa Lista Lokalizacja 1 PLB990002 Wybrzee Batyku z przylegymi wodami pytkimi Wydma biaa Wydma szara Zagbienia midzywydmowe Bory nadmorskie Biaogra Rzdowa Okolice wsi Lubiatowo Okolice wsi Lubiatowo Okolice wsi Lubiatowo Okolice wsi Lubiatowo Okolice wsi Lubiatowo Okolice wsi Lubiatowo

2 3 4 5 6

2120 2130 2190 2180 PLH220003

Shadow Shadow Shadow Shadow Rzdowa

Opracowano na podstawie:

Buliski, M., Knitter, R., Lenartowicz, Z.:. Aktualny stan ekologicznej sieci obszarw Natura 2000 w wojewdztwie pomorskim, 2008 r. (Zesp Dokumentacji Przyrodniczej Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego) i Natura 2000 Viewer EU.

Dokumentacja fotograficzna

Bory nadmorskie zasypywane przez wydm bia

Bory baynowe "Biaogra"

Wydma biaa i wydma szara

Wydma biaa

Krtki opis elementw Natura 2000 z listy rzdowej Obszar Przybrzene wody Batyku zosta ustanowiony rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarw specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). Obszar PLB990002 Przybrzene wody Batyku obejmuje wody przybrzene Batyku o gbokoci od 0 do 20 [m]. Jego granice rozcigaj si na odcinku 200 [km], poczynajc od nasady Pwyspu Helskiego, a na Zatoce Pomorskiej koczc. OSO Przybrzene wody Batyku stanowi ostoj ptasi o randze europejskiej. europejskiej Obszar Biaogra (rezerwat przyrody zatwierdzony Decyzj Komisji Europejskiej) Biaogra rezerwat Europejskiej obejmuje fragment Mierzei Sowiskiej, zbudowanej z rnorodnych form eolicznych, z dominacj wydm parabolicznych i duych zagbie midzywydmowych. Zasadnicz cz ostoi stanowi wydma paraboliczna z zagbieniami deflacyjnymi, poronitymi borem bagiennym i brzezin bagienn. Ramiona wydmy zajte s przez bory baynowe. W obszarze wystpuj wydmy waowe biae i szare. Na zapleczu wau wydmowego znajduje si wilgotne, pytko zatorfione zagbienie midzywydmowe, otoczone borem bagiennym. Jest to jedno z dwch miejsc na wybrzeu Pomorza Gdaskiego, w ktrym wspczenie zachodz procesy paludyfikacji podoa mineralnego. Siedliska z zacznika I Dyrektywy Siedliskowej - 9 rodzajw - zajmuj blisko 40% obszaru.

Znajduje si tu unikalny na poudniowych wybrzeach Batyku kompleks zbiorowisk torfowiskowych i lenych, tworzcych naturaln seri sukcesyjn. Stwierdzono tu rwnie bardzo rzadkie w skali kraju zbiorowiska rolinne o charakterze atlantyckim: poniko wieloodygowe, Rhynchosporetum fuscae, mszarnik wrzocowy, woskownica europejska, a take nadmorsk odmiana boru bagiennego z wrzocem bagiennym i woskownic europejsk, wilgotne rzadkie regionalnie postacie borw baynowych. Unikatowa jest flora rolin naczyniowych i zarodnikowych, w tym take lichenoflora (porosty), z wieloma gatunkami o atlantyckim typie zasigu. Jest to rwnie jedyne na Pomorzu stanowisko ponika wieloodygowego. W ramach Shadow List 2008 zaproponowano take zwikszenie zasigu obszaru Biaogra Biaogra. Co oznaczaj badania lokalizacyjn? lokalizacyjno-rodowiskowe na dziace okrelonej decyzj

Zgodnie z materiaami inwestora oznacza to midzy innymi badania inwazyjne w formie odwiertw: 30 odwiertw geologicznych o gbokociach od 40 do 125 [m] p.p.t., o rednicy okoo 0.3 [m], 5 odwiertw geologicznych o gbokoci 200 [m] p.p.t., 25 odwiertw hydrologicznych o gbokociach od 25 do 80 [m] p.p.t.

Sumarycznie daje to 60 odwiertw, ktre musz by wykonane w bardzo wraliwym rodowisku przyrodniczym, a to z kolei prowadzi do natychmiastowej i kompletnej degradacji obszaru wskazanego decyzj lokalizacyjn. Omawiane powyej tereny znajduj si w granicach tzw. WYDMY LUBIATOWSKIEJ, drugiej LUBIATOWSKIEJ co do wielkoci ruchomej wydmy w POLSCE. Dugo wydmy to okoo 4.5 [km], a szeroko waha si od 700 800 [m]. Std teren wskazany pod badania lokalizacyjno-rodowiskowe pokrywa si prawie cakowicie z obszarem zajmowanym przez WYDM LUBIATOWSKI, ktra w myl LUBIATOWSKI podpisanych umw midzynarodowych jest symbolem dziedzictwa kultury europejskiej. Przykadowo: Do wykonania odwiertw konieczna jest wycinka drzew i kosodrzewiny co uaktywni w znaczcy sposb tzw ruch eoliczne, aktywizujce ruchy penetracyjne wydmy. Do wykonania odwiertw konieczne jest uoenie tymczasowych drg dojazdowych dla sprztu wiertniczego, co doprowadzi do zniszczenia specjalnych gatunkw traw, hamujcych skutecznie wzmoone ruch eoliczne, Wykonane odwierty mog indukowa zniszczenie tzw. klina wody sodkiej, zaburzajc warunki hydrologiczne caego obszaru, co bdzie miao znaczcy wpyw na endemiczn rolinno pasa nadmorskiego opisywanego terenu.

Reasumujc, badania lokalizacyjno-rodowiskowe mog bezpowrotnie zniszczy tereny Natura 2000, a wic przed ich wykonaniem konieczne jest wykonanie ekspertyzy rodowiskowej, okrelajcej ich wpyw na obszary chronione, a wyniki w/w ekspertyzy musz by poddane ocenie specjalistycznej i podlega konsultacjom spoecznym.

PUW decyzja o wskazaniu lokalizacji - Choczewo

Subject: PUW decyzja o wskazaniu lokalizacji - Choczewo From: "Adam Madejski" <adam.madejski@gdansk.uw.gov.pl> Date: 2012-04-26 10:27 To: <niedlaatomu@lubiatowo.pl>
Gdask, dnia 2012.04.25 Pomorski Urzd Wojewdzki WI-ZD.7843.5.52.2011.AM Tadeusz Pastusiak Komitet Obywatelski NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

W odpowiedzi na Pana wystpienie z dnia 26.03.2012r. wyjaniam, i decyzja Nr WI-ZD.747.25.2011.AM z dnia 23.01.2012r. o wskazaniu lokalizacji inwestycji dla przedsiwzicia Budowa obiektu energetyki jdrowej (elektrowni jdrowej o mocy ok. 3000 MW, skadajcej si z 2 lub 3 reaktorw generacji III lub III+) w gm. Choczewo dziaki (w granicach objtych zacznikiem graficznym do wniosku): Nr 3/1, Nr 286, Nr 288/1, Nr 288/2, Nr 289, Nr 290, Nr 291, Nr 292, Nr 293, Nr 294, Nr 295, Nr 296, Nr 297, Nr 298, Nr 301, Nr 302/1, Nr 302/2, Nr 303/1, Nr 303/2, Nr 303/3, Nr 310, Nr 311, Nr 312, Nr 313 obrb Kierzkowo oraz Nr 233, Nr 235 obrb Lubatowo, zostaa wydana w oparciu o art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 12 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2011r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektw energetyki jdrowej oraz inwestycji towarzyszcych /Dz. U. Nr 135 z 2011r. poz. 789/, po rozpatrzeniu wniosku PGE EJ 1 Sp. z o.o. 00-496 Warszawa ul. Mysia 2 z dnia 25.11.2011r. / EJ1/591/2011/. Zapisy w/w ustawy nie warunkuj moliwoci wydania decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji od braku kolizji terenu objtego decyzj z obszarami Natura 2000 bd innymi obszarami chronionymi. Ponadto w omawianej ustawie oraz innych obowizujcych przepisach prawa nie zawarto regulacji przewidujcych procedury, ktre miayby poprzedza wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji, o ktrej mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, dla terenw objtych obszarami Natura 2000. Naley take wskaza, i przedmiotowa decyzja nie wyznacza terenw pod ewentualn lokalizacj elektrowni jdrowej a jedynie wskazuje rozlegy obszar, na ktrym inwestor rozwaa przeprowadzenie szczegowych bada umoliwiajcych sprecyzowanie tej potencjalnej lokalizacji. Odnoszc si natomiast do planowanego przeprowadzenia pomiarw oraz bada, niezbdnych do sporzdzenia raportu lokalizacyjnego, naley stwierdzi, i konsekwencj wydania przedmiotowej decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektw energetyki jdrowej oraz inwestycji towarzyszcych, jest wprowadzenie dla terenw objtych decyzj, ogranicze okrelonych w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3. Konsekwencj wydania tej decyzji nie jest natomiast automatyczna zgoda na planowane pomiary oraz badania, dla ktrych inwestor uzyskiwa bdzie wymagane przepisami zezwolenia, co zapewni ich realizacj z poszanowaniem obowizujcych norm prawnych. Z powaaniem Adam Madejski Z-ca Dyrektora Wydziau Infrastruktury Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusw 7086 (20120425) __________ Wiadomo zostaa sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

1 of 1

2012-04-29 09:16

PUW decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji - Choczewo

Subject: PUW decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji - Choczewo From: "Adam Madejski" <adam.madejski@gdansk.uw.gov.pl> Date: 2012-07-05 20:52 To: <niedlaatomu@lubiatowo.pl>
Gdask, dnia 2012.07.05 Pomorski Urzd Wojewdzki WI-ZD.7843.5.52.2011.AM

Tadeusz Pastusiak Komitet Obywatelski NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

W odpowiedzi na Pana wystpienie z dnia 02.06.2012r. ponownie wyjaniam, i konsekwencj wydania decyzji Nr WI-ZD.747.25.2011.AM z dnia 23.01.2012r. o wskazaniu lokalizacji inwestycji dla przedsiwzicia Budow a obiektu energetyki jdrowej (elektrowni jdrowej o mocy ok. 3000 MW, skadajcej si z 2 lub 3 reaktorw generacji III lub III+) w gm. Choczewo dziaki (w granicach objtych zacznikiem graficznym do wniosku): Nr 3/1, Nr 286, Nr 288/1, Nr 288/2, Nr 289, Nr 290, Nr 291, Nr 292, Nr 293, Nr 294, Nr 295, Nr 296, Nr 297, Nr 298, Nr 301, Nr 302/1, Nr 302/2, Nr 303/1, Nr 303/2, Nr 303/3, Nr 310, Nr 311, Nr 312, Nr 313 obrb Kierzkowo oraz Nr 233, Nr 235 obrb Lubatowo, nie jest automatyczna zgoda na planowane pomiary oraz badania, dla ktrych inwestor uzyskiwa bdzie wymagane przepisami zezwolenia, co zapewni ich realizacj z poszanowaniem obowizujcych norm prawnych. Jeeli jednak jest Pan zaniepokojony planowanymi badaniami w kontekcie oddziaywania na obszar Natura 2000 to powinien Pan zwrci si do organu wadzy publicznej waciwego dla ochrony obszarw Natura 2000 tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Gdasku. Z powaaniem Adam Madejski Z-ca Dyrektora Wydziau Infrastruktury Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusw 7274 (20120705) __________ Wiadomo zostaa sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus. http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

1 of 1

2012-07-07 22:39