P. 1
Thị Kiến Thiên Chúa: Nhật Ký Vassula Năm 1993 (Có Hiệu Đính)

Thị Kiến Thiên Chúa: Nhật Ký Vassula Năm 1993 (Có Hiệu Đính)

|Views: 44|Likes:
Published by SPES-IN-GAUDIO
@ Nguồn Trích: Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa True Life in God www.tlig.org
@ Nguồn Trích: Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa True Life in God www.tlig.org

More info:

Published by: SPES-IN-GAUDIO on Aug 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2012

pdf

text

original

1

VASSULA RYDÉN
Thị Kiến TC-1993

2

1993


6 1, 1993

? ,
q ươ
1

2


ơ ,
ă ?
ư hay sao?
ư ?
ơ ư q ư ?
...
,

ơ ư ? ...
“V , ?”
3


- Cha khoc thuong cho long kiêu hãnh qua dô cua ho... Cha dôi xu thê nao
dây voi long kiêu hãnh qua dô cua ho chu? Ho không láng nghe Thân Khi
cua Cha ma lai nghe theo tiêng noi riêng cua trai tim ho.

,
ư ,
hay con ư tham gia ?

ư?
4

ư .

ư .

1
ư
2

3
Vươ , ?”
4
ư ư .

3

- Vây thi Cha së doi hoi thêm o noi con...Cha së phai doi hoi o noi con
thêm nhiêu nua. Tât ca nhung gi con dâng lên Cha së nhám vao viêc uôn tât
ca cac con cung cong minh xuông voi nhau trong tinh thuong yêu, va soi
sang tâm hôn cac con, dê cho tâm tri cac con rông mo don nhân Thân Khi
cua Cha. Ngai la Dâng së dây dô cac con vê Nguoi Cha cac con o trên Troi,
vê nhung nguôn châu bau con ân dâu cua Dâng Khôn Ngoan.

- ư
, ă.

- Dung vây! Con hãy tin tuong vao Cha. Cha së luôn gin giu con, nên con
dung so! ... con hãy nhin vao Cha. ... miêng Cha khô hon ca miêng da dung
lam giây, va Chua Cha së không chiu duoc canh tuong nay lâu hon duoc
nua. Thê gian dang xuc pham dên Ngai va ca toan thê Vuong Quôc cua
Ngai. Thê gian tro nên tôi lôi qua rôi, va Canh Tay Cha không co thê ngán
can duoc Canh Tay cua Ngai giang xuông cac con dâu.
1

Thanh sát co thê chây ra, cho nên con dung mât can dam... Con dung
quên ráng Cha dã trao vao tay con chiêc guom, dê lam loe lên nhu anh sang.
Dôi voi nhung nguoi kiêu cáng, cac Tin Vui ma Cha dã ban cho con mang
theo dây së lam cho tâm hôn ho rât la bât mãn, khiên phai nhuc dâu suy
nghi, va chân tay run rây. Dôi voi dât nuoc cua con, Cha së lam cho long ho
mêm ra nhu nguoi ta lam mêm thanh sát. Voi Lua... ho së tiên toi trong su
thanh thiên.

ư .)

- Diêu gi do
2
môt khi dã hiên huu không co thê mât di duoc. Diêu gi do
lam hôi phuc lai su nhiêt thanh va mang lai su sông nhãn tiên trong Giao
Hôi cua Cha, cung së không bao gio mai môt di duoc.
Con la nhân chung tân mát viêc phuc hôi cua Thanh Tâm Cha, va
cua Dâng ma con noi: 'Tôi biêt Ngai va tôi yêu mên Ngai.¨ Nhung gi thuc
hiên hôm nay không co thê xây ra duoc nêu không kem theo dau khô va hy
sinh. Cha së lam cho Long Tôn Sung Thanh Tâm Cha sông dông lai, cung
tât ca nhung gi ma Cha dây dô liên quan dên long tôn sung nay. Dây la loi

1
ư g , ư n , ư ,
2


4

hua riêng cua Cha. Con dã tung la nhân chung vê Thanh Tâm Cha khôi
phuc, nhu vây con co thê dua ra loi chung. Viêc tro nên lê vât hy sinh cho
Dâng ganh vac tôi lôi cua cac con thuc su la môt dác ân.
Cha châp nhân loi chung ma con dâng lên Cha trong Thân Khi cua
Cha. Do do, diêu ma con nhin thây báng chinh mát cua con së ung nghiêm
vao thoi dai cua cac con.


01, 1993

– Los Angeles)

, ư :

ư

ư

a .
V , n chiên
,
.
ư
n ư ư
.
Amen

- Hõi ban cua Cha, Cha nghe thây tiêng con câu nguyên. Cha dã nghe loi
câu nguyên cua con rôi. Cuôi cung, moi nguoi së tho phuong Cha.01, 1993

)

5

, .
V ư , hôm nay

. V
ư khi , ư
q q, q ,
21 th 10 ă 1992: ...
'con hãy hân hoan vui mung boi vi dên luot con la nguoi Cha chuyên trao
Chen cua Cha vao tay....Y cua Cha muôn mang hêt quôc gia nay dên quôc
gia khac vê sông duoi bong canh cua Cha, va dê ho tin tuong ráng: Chua
Cha dã sai Cha dên.
1
Qua dung vây, së dên Ngay ma cac thu lãnh trân thê,
cac nha lãnh dao va nhung nguoi diêu hanh, nhung nguoi giâu co, nhung
nguoi co thê luc va toan thê dân chung
2
së nhin nhân Cha la Chua Kitô, Con
Thiên Chua Háng Sông. Thê rôi tu kháp moi noi, tât ca nguoi nguoi giang
tay lên cao dông thanh môt long thanh khân tho lây va dâng loi câu
nguyên.¨ V q .
:

ư .

1 1 ă 1993


. M
ư
. u ư n
.
,
ư ôn , 100 ư,
ư , tôi
9 ư , “ ư
ư c tôi
3


1
Jn 17:21
2
Kh 6:15
3
V ư
o .)

6

, ư ư
q – ư
, ư ư
,
ph , : 'Russia së la môt
quôc gia tôn vinh Cha nhiêu nhât.”V ng
Nga...
a ,
ư ,
ư
q o
V, ư , ư ư V.
ư
.
ư
,
ư , o
29 12 ă 199 V ư :

“ , ly Chúa là Ðng Cu Ð chúng con,
a vi chúng con mãi mãi.
i gi tt c các Kytô h n vi nhau
và chia sẻ Mình và Máu Thánh Chúa.
Th ư i l chúng con,
và làm cho chúng con không còn có th
cùng nhau d tic Thánh Th Chúa na.
Chúng con thú nh ,
chúng con cu xin Chúa tha th cho chúng con,
và giúp chúng con bit chp nhn
ưng hoà gi ư Ý n.
X t lên trong chúng con ngn la Th n.
Xin ban cho chúng con th c tin,
th m và kiên nhẫn, thn khí khiêm nhu và kiên quyt,
th ươ i,
nh li c ẫ a các thánh.
”)

7

2, 1993

, ư
ư ư
.
1
.)

- Thân Khi cua Cha ngu trên con. Cha cho con suôt ca ngay ca dêm!
2
Con
hãy tôn trong qui dinh cua chung ta. Sao con lai tri hoan cuôc gáp gõ giua
chung ta? Bây gio con noi di: 'Lân gáp vua rôi dên nay la dã bao lâu rôi.¨
3

Thoi gian du noi chi la môt vai phut qua di, trong khi do Cha cho con dên
mây ngay rôi! Cha phai chiu dung con cho toi khi nao dây? Con noi niêm
vui cua con la duoc sông bên canh Cha. Con thât la tê qua! Hõi tao vât hen
mon, con dung quên ai dã giup con dung vung trên dôi chân cua con. Cha la
Dâng dôi xu tôt voi con, va Cha la Su Hô Tro cua con. Con hãy cát nghia
cho Cha biêt sao con lai váng mát lâu nhu thê!

X ẻ
ơ !
Con không ơ
hơ .

- Vây thi con hãy chon viêc dên sông voi Cha! Cha goi con dên voi Thanh
Tâm Cha, va Cha không muôn chon con vao công viêc diêu hanh.

- V ?

- Con dã không thu nhân lôi lâm cua con!
4


- q a.

- Va vi con cung dã không trung thanh voi Cha, con thu nhân di!


1
.
2
.
3

4
t ơ ư.

8

- vâng, .

- Con hãy noi theo Cha:

Con së chuc tung Chua cua con,
va linh hôn con së sông cho Minh Ngai ma thôi,
con së tho phuong Minh Ngai ma thôi.
Môi miêng con chi hat ca cho Minh Ngai ma thôi,
va tâm hôn con cung chi dê y dên
Minh Ngai ma thôi, va gio dây
trai tim con së chi rung dâp cho Minh Ngai ma thôi
Amen.
1


- Bui dât liêu co kha náng chuc tung Cha nôi không? No co thê cât lên
duoc nhung loi chuc tung dâng lên Cha duoc sao? Không thê co chuyên nay
duoc, tru khi Thân Khi cua Cha sông o trong bui dât do. Không co Cha, cac
con chi la hu không. Anh sang trong mát cac con xuât phat tu Nguôn Anh
Sang cua Cha. Cha së dây dô cac con biêt vâng loi Cha boi vi Cha së ha cac
con xuông toi mát dât. Cha con duoc coi ra thê nao nua dây? Cha muôn
tháng tiên cac con trong duong lôi thanh thiên. Cha së phu trên moi Công
Trinh cua Cha báng nhung thanh công, nhu vây cac con dung tu chôi viêc
Cha dên gáp cac con. Cac con hãy lam viêc voi hêt kha náng cua minh, thê
nhung cân phai thân trong dung lo lam phân tôt dep hon.
Cac con hãy nuong tua vao Cha, Cha së phu hô va tro suc cho cac
con. Con hãy câu nguyên. Chung ta, Cha con ta?2, 1993

,
ư q
ư .


1
.

9

c ư ư
giang tay kê .
ư ,
m ơ thiên cung ư ư
trong c .
ư .

c ươ q
.
,
x ,
, xin

ư ẫ ư ư
ư , ư .
ư ă
t ư
V .
ư ă ,

, .
T ư hoan
nên cho ư ă ,
ẫ tuyên xưng
ư .

, q ư ,
ư .

ư,
ươg

.

v .
.

10

- Con cua Cha oi, su chiu dung cua con së dem lai su sông cho con. Long
yêu mên va kiên nhân cua con së chiêm cho con môt chô trên thiên dang.
Nay con oi, nay con cua Cha oi, con hãy nhân Cha la phân gia nghiêp cua
con. Con hãy tôn vinh Cha va công bô cho moi quôc gia dân tôc biêt vê
Tinh Thuong Yêu cao ca cua Cha nhu thê nao. Con dung so ai, Cha dang o
truoc mát con. Con hãy nguoc mát lên ma nhin vao Cha...
1
Cha sáp dên
giai thoat dân Cha, va Cha së chon lây nhiêu nguoi tu moi quôc gia, moi
dân tôc, cung moi ngôn ngu dê hoi ho ráng: 'Cac con co muôn theo Cha
không?¨ va ho së tra loi: 'Chung con muôn theo Chua boi vi bây gio chung
con dã biêt dên Chân Ly.¨ Thê rôi Cha së mang tung nguoi môt tro vê sông
trong Thanh Tâm Cha! Y Cha muôn noi la mang binh an dên voi tung tâm
hôn.
Qua dung nhu vây! Cây nho ma Cha dã vun trông trong qua khu së
sinh hoa kêt trai vi Vinh Quang Cha. Cha së không châm trê ma cung không
lam ngo truoc tiêng khoc than cua nguoi tin trung. Nêu nhu co môt nguoi
xây dung Giao Hôi cua Cha, dông thoi trong khi do nêu lai co môt nguoi
khac keo dô xuông, vây vao Ngay Phat Xet con thinh nô cua Chua Cha
giang xuông ai? Con hãy nghe Cha noi dây: Cha dã ren luyên con va dây dô
con lam cach nao khôi phuc lai Giao Hôi Cha va mang hiêp nhât dên giua
cac anh em. Hõi Vassiliki,
2
Cha dã tao dung nên con, va Cha dã goi con
báng chinh tên cua con luc moi sinh ra dê con tu nguyên dên truoc Nhan
Cha o bât cu o dâu hay bât cu khi nao.
3
Cha muôn con sông bên canh Cha.
Nay con la nguoi duoc Thân Phu Cha rât yêu dâu! Nêu nhu Cha dã
chon goi con dê mác khai cho con vê Chua Cha, cung khác ghi vao con
Tinh Thuong Yêu cua Chung Ta, va nêu Thanh Thân cua Cha tho hoi vao
con dê cho con duoc hôi sinh, dô xuông linh hôn con tran dây Anh Sang cua
Ngai, biên dôi Bong Tôi trong con thanh Anh Sang, thi nay Vassiliki oi,
nhu thê thi cac quôc gia dân tôc moi nhin qua con ma thây duoc Long
Thuong Xot va Tinh Thuong Yêu cua Cha.
Con co thê tu hoi: 'Tai sao lai la con? Tai sao tât ca nhung diêu nay
lai xây dên voi con?¨ Cha noi cho con biêt: do la do nôi khôn khô va su yêu
duôi không tuong tuong nôi cua con. Thanh Tâm Cha, Nguôn Tinh Thuong
Yêu sâu nhu vuc thám, rât thuong mên con. Cung co thê la môt nguoi nao

1
ư , ư
2

3
ư

11

do duoc chon ma không phai la con. Con dung qua ngõ ngang vi o truoc
mát Cha. Cháng lë con lai không biêt dên Chua Cuu Thê nua hay sao?
Ai co thê yêu thuong dân Cha hon la chinh Cha? Khi ma tung lop
lop cac dân tôc cu liên tuc lâm vao tinh trang phan dao, trên dâu ai cung triu
náng nôi kinh hoang, va khi nêp sông truy lac thông tri tâm hôn moi nguoi,
thi bao sao ma Cha yên láng duoc chu? Nêp sông vô dao nghia lan tran
kháp moi noi trong thê gioi, liêu Cha cu phai yên láng mãi duoc hay sao?
Con hãy noi voi ho ráng: 'Phuc cho nguoi nao biêt sông hoa thuân voi anh
chi em minh
1
boi vi nguoi ây së duoc goi la con cua Dâng Tôi Cao. Phuc
cho tâm hôn nao không con lang thang trong dêm tôi ma lai biêt lam hoa
voi anh chi em minh
2
, nguoi ây không nhung duoc vui huong ân phuc cua
Cha, ma thuc ra Cha con mác khai cho nguoi ây Nguôn Phong Phu Vô Tân
cua Thanh Tâm Cha nua. Nho vây ma moi nguoi sông chung quanh së
nguõng phuc ve dep rang rõ cua nguoi ây ma noi ráng: 'Thuc su Thiên
Chua hiên diên trong nguoi nay.¨ Con phân con, con gai oi, con dung bao
gio tach roi khoi Cha. Cha la Chua së chán dát con cho dên cung. Con hãy
dên voi Cha.


2, 1993

- ,
3
a?

- Vao dip Cha noi chuyên voi ho lân toi. Cha së lam bung lên môt con gio
manh!

-
Mexico City),
4
, ư
, ư
, ư ư
ư .

1

2

3

4
ư . ư , 20
khi , .

12

- Thê nhung Cha la Nguoi Chiên Tháng, së bát ho phai cui minh xuông
gâp dôi... Nay hõi Vassula-cua-Cuôc-Khô-Nan-Cha, con hãy nhân Binh An
cua Cha. Con dung tim kiêm ai khac ma chi Minh Cha ma thôi. Nay hõi
Linh-Hôn-cua-Cuôc-Khô-Nan-cua-Cha, con hãy lên duong dên voi cac
quôc gia dân tôc, va cu dê mác cac nguoi chông dôi nay cho Cha, Cha së
khiên cho nhung nguoi chông dôi Cha phai dung lên roi khoi Bê Ngôi cua
ho va cui minh xuông gâp dôi. Con hãy tin tuong noi Cha, hãy lên duong
dên voi cac quôc gia dân tôc ma nhác nho cho moi nguoi nho dên Tinh
Thuong Yêu cua Cha, va nho ráng: Giêsu co nghia la Chua Cuu Thê, la
Dâng Cuu Dô, cung nho la Tinh Thuong Yêu cua Cha dôi voi moi nguoi thi
cao trong hon moi su....
Con dung nhin sang phai hay sang trai. Con hãy nho Thân Phu Cha
cam thuong nôi khôn khô cua con, nên Ngai ban cho con Binh An cua Ngai
dê con chuyên dat Binh An nay cho moi nguoi. Thân Phu Cha rât cam
thuong truoc su yêu duôi không thê ngo duoc cua con, nên Ngai dã mác
khai Thanh Nhan Ngai cho con, dê rôi qua con Ngai mác khai cho nguoi
khac. Thanh Thân cua Cha say mên su hu không cua con, dã chiêm ngu lây
con, va dát dung trong con Ngai Toa cua Ngai dê thông tri linh hôn con.
Con Cha thi dô xuông con tran dây Nguôn Phong Phu cua Thanh Tâm Cha.
Hõi con yêu dâu cua Linh Hôn Cha, cháng bao lâu nua môt tâm vai
lanh tráng së phu lên con, va Cha së bao bôc con trong Thanh Tâm Cha, dê
con chim ngâp trong Nguôn Anh Sang cua Cha. Vây hõi con-la-nguoi-cua-
Khô-Nan-Nung-Nâu-cua-Cha, con hãy dê cho Cha su dung ban tay nho be
cua con thêm môt thê gian lâu hon nua.
Con hãy viêt xuông: Cha dã roi khoi Thiên Dang ma buoc xuông voi
con, vây con co láng nghe Cha noi hay không? Cha dã roi ngôi Ngai Toa
cua Cha dê vôi vang xuông toi phong cua con va nhác nho cho con nho
ráng: cac con la nhung nguoi thua huong Vuong Quôc cua Cha. Cha dã roi
khoi Noi Tru Ngu cua Cha va di qua canh hoang dai nay tim dên con.
Vuong Chu cac Bâu Troi dã không tu chôi Thuong Yêu con, không bao
gio! Cha dã cho phep mát con la tao vât duoc nhin thây môt Minh Vuong
trong Ve Ruc Rõ cua Ngai dê lôi keo con.
Dê tôn vinh Thanh Danh Cha, Cha dã cho nguoi chêt chôi dây dê
giang giai cho cac con biêt vê Vuong Quôc cua Cha. Phân cac con thi
huong ung nhu thê nao chu? Cac con la nguoi noi vê Hiêp Nhât, cac con
tuong ráng nhung loi noi suông cac con së hiêp nhât cac con lai duoc hay
sao? Ai trong cac con la nguoi sán sang bo hêt moi tiên nghi riêng minh dê

13

buoc theo Cha? Cac con hãy noi cho Cha biêt ai trong cac con la nguoi dâu
tiên châm dut Con Hâp Hôi cua Cha dê Cha khoi kêu gao Hiêp Nhât va Hoa
Binh truoc khi Gio Do dên? Vao Gio Nay ngay dên cac thiên thân cua Cha
cung phai run so.
Ai la nguoi trong cac con së gieo hat giông Tinh Thuong va Hoa
Binh trên cac quôc gia dân tôc? Vi danh Cha, ai së la nguoi trung thanh
buoc theo Anh Sang, kêu câu Danh Cha ngay dêm? Ai la nguoi trong cac
con la nguoi dâu tiên dát chân buoc di theo Cac Dâu Chân in mau cua Cha?
Cac con co thât long tim kiêm Cha hay không? Cac con thây do, së dên
ngay ma Cha dên voi sâm set va Lua. Cha phai thât vong boi vi Cha së thây
co nhiêu nguoi trong cac con cháng biêt gi va con dang mê ngu say sua!
Hõi loai thu tao, Cha sai dên voi cac con hêt su gia nay dên su gia
khac dê lam tiêu tan di bênh diêc tai cua cac con, thê nhung bây gio thi Cha
qua suc mêt moi truoc su chông dôi va thai dô lãnh dam cua cac con. Cha
mêt moi hon bao gio hêt truoc su lanh nhat cua cac con. Cha cung mêt moi
truoc su kiêu cáng va tâm hôn kho lay chuyên cua cac con trên duong qui tu
lai dê di dên hiêp nhât. Chen Sung So cua cac con qua dây va dang tran ra
ngoai. Cac con nhiêm dôc boi chinh tiêng noi cua minh. Diêu nay së không
diên tiên mãi mãi duoc dâu. Môt it lâu nua, cac con së phai guc ngã, boi vi
cac con chông dôi Tiêng Noi cua Cha báng tiêng noi lac huong vô nghia
cua cac con. Di nhiên la Giao Hôi Cha tro nên tan tê do su chia rë cua cac
con. Cac con không ap dung loi khuyên nhu cua Cha va cung không thuc
hanh Cac Khat Vong cua Cha vi thiêu niêm tin, thê nhung Cha së phoi bây
tâm hôn cua cac con ra dê cho chinh cac con thây, va cung nhu ca thê gioi
dêu biêt. Cha cung së phoi lô ra moi âm muu âm thâm ma cac con hoach
dinh nhám pha huy cac Lê Luât cua Cha nhu thê nao.
1

Dâu ân thu sau sáp sua bi pha võ,
2
va cac con së dám chim trong
bong tôi, va së không co anh sang chiêu soi, boi vi dam khoi bôc lên tu vuc
thám së giông nhu khoi bôc ra tu lo lua không lô khiên cho mát troi va bâu
troi tro nên tám tôi vi khoi nay.
3
Thê rôi voi Chen Công Tháng cua Cha,
Cha së lam cho cac con tro nên giông nhu loai rán, thanh nhung con rán
dôc, va Cha së khiên cho cac con phai bo báng bung va án bui dât
4
trong

1
V , .
2
Kh 6:12
3
Kh 9:2
4
Gn 3:14

14

nhung ngay dây tám tôi nay. Cha së quât ngã cac con xuông tân mát dât dê
nhác nho cho cac con nho ráng cac con con tôi tê hon loai rán dôc nua...
Trong con giân du cua Ta, Ta së dap giám cac nguoi xuông va cha
bep cac nguoi trong con thinh nô cua Ta. Cac nguoi co thây không? Bôn
thiên thân châu chung quanh Ngai Toa cua Ta dang bôn chôn cho lênh cua
Ta. Khi nao cac nguoi nghe thây háng chuôi tiêng sâm set va nhin thây cac
tia chop anh sang, thi cac nguoi biêt ráng Gio Công Tháng cua Cha dã dên.
Trai dât së rung chuyên, va së giông nhu môt sao sa, no së quay cuông ngay
tai chô,
1
lam cho cac dôi nui va cac hai dao chuyên váng di noi khac. Toan
thê cac quôc gia së bi huy diêt. Bâu troi së biên mât nhu cuôn sach báng da
cuôn dong lai,
2
nhu con dã nhin thây trong môt thi kiên cua con, con gai cua
Cha oi.
3
Môt con hâp hôi nghiêm trong xây dên voi moi nguoi dân. Thât la
khôn thay cho nguoi nao không tin! Cac nguoi hãy nghe Ta noi dây: hôm
nay nguoi ta së noi voi con ráng: 'Nhung ma Dâng Háng Sông luôn to
Long Thuong Xot dôi voi chung ta, nhung loi tiên tri cua ban không dên tu
Thiên Chua ma dên tu tâm tri riêng cua ban.¨ Con hãy noi voi ho nhu sau:
cho du cac nguoi mang tiêng la dang sông, thê nhung thuc su cac nguoi
chêt rôi. Long cung tin cua cac nguoi lên an cac nguoi, boi vi cac nguoi tu
chôi không tin vao Thoi Gian Thuong Xot cua Ta, rôi con câm can Tiêng
Noi cua Ta duoc loan truyên qua cac su ngôn cua Ta lên tiêng canh bao cuu
vot cac tao vât cua Ta, nên rôi dây cac nguoi cung së phai chêt nhu nhung
ke du ma thôi.
Khi Gio cua Bong Tôi dên, Cha së to cho cac con nhin thây nôi
tâm cua cac con. Cha së lôn trai linh hôn cac con ra ngoai, va luc do cac con
së nhin thây linh hôn minh den nhu than da, không nhung cac con cam
nghiêm thây nôi sâu muôn nhu chua tung co truoc dây, ma con cam nghiêm
thây ca trai tim trong lông nguc minh dâp nhung nhip dâp hâp hôi dên dô
phai noi lên ráng: bong tôi riêng cua minh con den tôi hon ca bong tôi
dang bao quanh minh.
Con phân con,
4
(... ...) dây la cach thuc Cha së to ra Phep Công
Tháng cua Cha cho tât ca cac quôc gia nhu thê nao, rôi moi dân tôc së cam
nhân ra ban an cua Cha danh cho minh khi Gio ây dên. Cha së biên su sông

1
Is 13:13
2
Kh 6:14
3
X 21 7 ă 1990
4
Ý

15

cua nhân loai tro nên hiêm hoi nhu chua tung co truoc dây. Co nhu vây thi
con thinh nô cua Cha moi nguôi xuông, va Cha së dát dung Ngai Toa cua
Cha trong môi nguoi cac con, rôi tât ca cung môt tiêng noi, cung môt long
va cung môt ngôn ngu, cac con së dâng loi chuc tung Cha la Chua Chiên.
Vassula con oi, hôm nay nhu vây la du rôi. Con dung to ra cay
dáng vê dân tôc riêng cua con nua. Hõi linh hôn, con cung dung bân tâm gi
thêm. Cha së to bây con ra cho thê gioi nhu môt dâu hiêu hiêp nhât. Con së
bi nguoi ta phu nhân va chôi bo, thê nhung con biêt tai sao rôi. Do la do
nguoi ta không chiu don nhân hiêp nhât, cung nhu nhiêu tâm hôn không
don nhân Chua Tinh Yêu. Con nguoi ta mât di long thanh tin rôi...
Con hãy dên. Chung ta, Cha con ta?

- , ...2, 1993

- Nay con yêu dâu cua Cha, binh an cho con. Con co kêt hiêp lam môt voi
Cha hay không?

- X ,
ư .

- Cha lây lam vui mung khi thây con y thuc duoc vê tinh trang hu không
cua minh, va y thuc duoc ráng không co Cha, con không co thê lam duoc
gi. Con hãy nuong tua vao Cha, va Cha së lôi keo linh hôn con dên voi Cha.
Chua Tinh Yêu dang o gân bên con, va Thân Khi cua Cha bao phu trên con.
Con hãy dê cho Cha tiêp tuc Su Diêp ngay hôm qua.
Con hãy nghe Cha: con cu noi cho ho biêt ráng long thuong xot va
con thinh nô dêu thuôc vê Cha, la Dâng co quyên tha thu hay dô xuông con
thinh nô. Long thuong xot cua Cha thi cao ca, thê nhung long nghiêm khác
cua Cha thi cung cao ca không kem.

ă . 16:11,12.)


16

- Con gai oi, con thây do, cháng bao lâu nua Cha së cung bây to Phep
Công Tháng cua Cha. Chuong trinh cua Cha dã co ngay gio nhât dinh rôi.
Nhung loi kêu goi Dây Thuong Xot cua Cha cung co ngay gio nhât dinh
nua. Môt khi thoi gian cua Long Thuong Xot qua di, Cha së bây to cho moi
nguoi lanh cung nhu nguoi du biêt ráng: Long Nghiêm Khác cua Cha thi
cung cao trong nhu Long Thuong Xot, va con thinh nô cua Cha thi cung
mãnh liêt nhu Long tha thu cua Cha. Moi su Cha dã noi truoc dây thi bây
gio së nhanh chong xây ra, va không co gi co thê vuôt ra khoi cac diêu ây.
Cha dã noi voi con vê tinh thân phan dao ma nhung nguoi ban thân
tin cua Cha dã tung bo tay
1
, va tuoc di khoi tay ho cac khi cu hoat dông dây
lanh loi da hiêu náng. Phai cháng Cha dã cháng noi ráng: cac hông y chông
dôi cac hông y, cac giam muc chông dôi cac giam muc, cung nhu co nhiêu
nguoi dang trên duong hu hong hay sao? Trong cuôc chiên không ngung
cua ho dã tung lam cho Giao Hôi cua Cha bi suy yêu. Ngay nay tinh thân
phan loan nay dang tiên sâu vao Noi Thanh Thiên cua Cha.
Con co nho thi kiên ma Cha ban cho con vê nhung con rán dôc bo
lên cac Bi Tich Thanh cua ban tho hay không? Phai cháng Cha lai chua mác
khai cho con biêt bao nhiêu nguoi trong nhom ho chông dôi vi Giao Tông
cua Cha hay sao?
2
Hoác la vê viêc ho xô dây ngai sang môt bên hay
không?
3
Cha dã cho con biêt kha nhiêu chi tiêt vê cuôc nôi loan bên trong
Giao Hôi cua Cha.
4

Hõi ban trung tin cua Cha, con hãy dê cho Cha ngung o dây.
Chung ta së tiêp tuc lai vao lân toi. Con hãy o bên canh Cha, va hãy lam vui
long Cha.2, 1993

“ , xin ươ s
ơ

1

2

3
ư
4
12 9 ă 1990 2 ă 1991 ă 1991 27
ă 1991 17 ă 1991

17

ư ”
1


- Vassula con oi, su gia sat canh voi su gia dê ma loan bao cho thê gioi án
nán hôi cai. Cha dang biêu lô Minh Cha môt cach to tuong nhu chua tung
co truoc dây, nhám dem nhung nguoi tu xa tro vê voi Cha, tuân giu Cac
Gioi Rán cua Cha. Bât cu vao giây phut nao, ngon lua nho nhoi tuy dê dang
lan toa vao thê hê nay, nhung së tát lim di nêu nhu Cha không can thiêp.
Cho dên ca ngay nay, nguoi ta vân tu chôi va không chiu tin theo. Ho cang
tuong minh cao trong bao nhiêu thi truoc Mát Cha ho cang to ra thâp kem
bây nhiêu. Lam sao ho dat duoc ân phuc cua Cha trong khi ho can tro
Thanh Thân cua Cha? Diêu ma Cha nghe duoc tu noi ho la: 'Ai co uy
quyên trên tôi duoc?¨ hoác 'Tu minh tôi la dây du rôi.¨ Long thuong xot
cua Cha thi cao ca nhung long nghiêm khác cua Cha thi cung cao ca không
kem. Con thinh nô cua Cha thi cung mãnh liêt cháng khac gi long tha thu
cua Cha.
Cac dên tho
2
cua Cha bây gio phai chung cha voi dân buôn ban.
Ho trao dôi Su Thanh Thiên cua Cha dê biên thanh dô vât công hiên cho
Satan! Cha dang noi dên nhung nguoi phan dao giao dã tung dê cho Tên
Dôi Tra mua may trên môi miêng minh, va gio dây ho thuc ep moi nguoi
hãy a dua voi Tên Dôi Tra do. Cha thuc su hêt chiu dung ho duoc nua.
Trong Nha Cha truoc dây, long trung thuc luôn hiên diên, boi vi Lê Luât
cua Cha la com banh háng ngay cua ho, thê nhung nhin vao Nha Cha bây
gio cháng khac gi môt canh tiêu diêu, tro thanh hang cho loai thán lán va
thanh ô cho loai nhên. Thê nhung ... Cha së thao bo di moi thu nay.
Nay con cua cha, Cha cam thây tê tai trong long. Cac thiên thân
cua Cha run so vê Ngay Gio ma Cha dã du tru phai bung ra khi cac lênh
truyên cua Cha duoc ban bô. Cha không co thê chiu dung duoc hon nua khi
nhin thây Me Thanh cua cac con không ngung khoc loc môi khi Me nhin
thây Con Minh cu bi dong danh lai mai mãi. Tôi lôi cua thê hê cac con dang
dây dua Con yêu Dâu cua Cha lên Nui So tung giây tung phut.
Thê gioi nay dông thanh lên tiêng xuc pham dên Thanh Thân Cha va
moi quyên binh thiên dang. Háng ngay thê gioi cu dua ra cac loi khiêu
khich voi Cha: 'Hãy nhin xem kia! Nhin xem Nha Chua dang biên thanh
cai gi vây?¨ Ho vua noi vua pha dô xuông rôi phui tay nhu chua lam gi ca.

1
Jr. 10:24
2


18

Linh Hôn Cha không con chiu nôi khi nghe tiêng rên ri cua Con Cha dang
bi dem ra dong danh tro lai. Mác du Con Cha va Me Thanh cac con hãm
kim con dau don cua cac Ngai bao nhiêu co thê, Tai cua Cha vân nghe thây
moi su. Tai Mát Cha không thuôc vê xac pham, nên không co gi thoat khoi
Cha duoc. Co diêu la chinh thê hê cac con chon lua chu không phai la Cha.
1

Nhom Nôi Loan trong Nha Cha dã keo con thinh nô cua Cha dô xuông cac
con, va Bong Tôi dây dác cháng bao lâu nua së phu xuông trai dât.
Dây không phai la Cha chon lua ma la chinh cac con. Cha dã chon
goi cac con ra khoi mô ma voi Long Thuong Xot, Tinh Thuong Yêu, Tinh
Thuong Cam va Binh An cua Cha, thê ma con biêt bao nhiêu nguoi trong
cac con không biêt cam nhân lây ân phuc cua Cha. Cháng con diêu gi co thê
cam hoa duoc cac con nua.
Cac con dã lam cho Long Kiên Nhân cua Cha mêt nhoai rôi. Con gai
oi, con hãy tro nên tiêng vang cua Cha. Ho co thê gây ra nhiêu phiên ha
mãnh liêt cho con, thê nhung Cha së không cho phep ho tháng luot duoc
con, ma trai lai, con së tro nên nhu chiêc guom môi khi con rao truyên Loi
Cha. Con hãy nhác lai cho ho nho ráng: không phai Cha lây lam vui thich
vê cai chêt cua nguoi yêu duôi va nguoi phan loan, ma Cha lai thich muôn
nhin thây nguoi yêu duôi va nguoi phan loan án nán hôi cai tro lai, va thay
dôi nêp sông cua minh dê dat duoc su sông. Trai dât ma cac con dang nhin
thây dây cháng bao lâu së 'tiêu tan¨!
2

Cha quyêt dinh dây nhanh Chuong Trinh cua Cha vi tôi lôi nghiêm
trong ma thê hê nay vi pham. Tât ca moi su rôi dây së mai môt di. Tât ca së
phai nhat nhu chiêc ao phai phai bac mau.
3
Dây la cach thuc ma Cha muôn
tiêu diêt di su ô uê cua tôi lôi, va cac con së nhân ra ráng: ngay tu khoi dâu
cac con dã la cac dên tho thanh thiên cua Cha, va Thân Khi cua Cha sông
trong cac con.
Con dôi voi Phep Rua Tôi báng Lua nay thi ra sao! Con hãy câu
nguyên va án chay trong nhung ngay nay. Dâng Tu Huu dang o bên con.1
,
nh
2
Hb. 1:11; Rv. 21:1,4.
3
Hb. 1:11; Rv. 21:1,4.

19

1 3, 1993, khi Li Chúa ,
con nut : L
con hoan hỷ lòng con,
ư ươ ,
ly iavê, ă”
1


ê
c ư ư
V .
ư ă trong ă
, b !
S ,
c ơ ,
,
, như ư .

...
V , ư .
, ,
m ư ,
t ư .
ơ
v
V ư .
, !

- Cha la Dâng Thanh.
Cha dã noi: Cha së tây sach con va ban cho con môt trai tim moi,
va dát dê môt tinh thân vao trong con. Cha së loai bo tinh thân mê ngu ra
khoi linh hôn con, va thay vao do la Thân Khi cua Cha. Vao ngay hôm do,
Cha quyêt dinh biên con thuôc vê cua Riêng Cha. Cha quyêt chua lanh con,
dê con tro nên giông nhu cây tôt sinh hoa kêt trai cho dân Cha. Cha quyêt

1
Jr 15: 16

20

lam cho cac miêng doi khat duoc no dây. Qua dung vây, Cha quyêt dên voi
con, dê trông tia Vinh Quang cua Cha trong tinh trang Hu Không cua con.
Bây gio Cha la Thiên Chua bao phu linh hôn con mãi mãi. Vi thê,
con cu noi tiên tri ma không phai so. Con hãy dên voi nhung bô xuong khô,
va Cha së dáp thit vao do, rôi Cha së cho ho hoi tho dê ma chuc tung Cha,
cung tôn vinh Cha. Dung la nhu vây, Cha së tho hoi vao nguoi chêt dê cho
ho duoc sông lai va cât lon tiêng ráng: 'Ai ma giông nhu Thiên Chua vây?¨
Cha së nhác cho ho nho ráng ho së không bao gio tim thây duoc tinh
thuong yêu nao cao trong hon Tinh Thuong Yêu o Dâng Tao Hoa cua
minh.

3, 1993

- Binh an o cung con.
Hôm nay tung giây tung phut sông cua con, hãy dâng minh cho
Thanh Tâm Cha. Nay Vassula con oi, Cha muôn noi voi con ráng: con hãy
sông nhu thê hôm nay la ngay cuôi cung cua doi con noi trân thê nay. Thê
nên con phai lam tât ca moi su minh co thê lam duoc, dê ma sông thanh
thiên. Môi diêu con vi pham Lê Luât cua Cha dêu la su ghê tom duoi Mát
Cha. Vassula con cua Cha oi, con co hiêu ráng: su ghê tom... ... la môi khi
con dê minh lê thuôc vao tôi lôi. Con dung bao gio gat bo lê luât cua Cha.
Moi lê vât con dâng lên Cha voi tâm tinh yêu mên së duoc dung vao
viêc cuu rôi cac linh hôn. Con bi lê thuôc vao su yêu duôi, nên con hãy
nuong tua vao Cha va hãy tin tuong vao Quyên Luc Vinh Cuu cua Cha.
Con hãy ben rê sâu trong Thanh Tâm Cha dê ma don nhân Suc Manh cung
anh sang. Con hãy nhin xem! Cháng lë Cha không ban cho con ân phuc qua
viêc Cha mác khai cho con Thanh Nhan Cha cung to ra cho con thây cac
Kho Tang Phong Phu cua Thanh Tâm Cha hay sao? Cung nhu ca Vinh
Quang cua Giao Hôi Cha nua? Dông thoi qua viêc mác khai Thanh Nhan
Cha cho con, Cha muôn cung mác khai Thanh Nhan Cha cho moi nguoi
khac nua. Giêsu la Thanh Danh Cha, va con thuôc vê Cha mãi mãi, nên tu
nay Cha dát tên cho con theo Cuôc Khô Nan cua Cha: Vassula-Cua-Khô-
Nan-Giêsu. Vây gio dây, Vassula-Cua-Khô-Nan-Giêsu oi, hãy câu nguyên
voi Cha trong thoi gian mua Chay nay, la thoi diêm së de náng trên Cha.
Con hãy dâng loi lên Chua Cha, va doc theo Cha nhung loi nhu sau:


21

Lây Cha la Dâng Doi Doi,
Xin cho Thanh Danh Cha duoc ca sang.
Biêt Cha la biêt dên Su Sông doi doi,
biêt Cha la biêt dên Chân Ly.
Lay Cha cua moi Khôn Ngoan,
xin thanh hoa con báng Thanh Thân cua Cha
dê trai tim cua con së thôt lên
nhung loi noi dây khôn ngoan.

Lây Cha la Chua Duy Nhât va la Dâng Toan Thiên,
la nguôn mach cua Tinh Thuong Yêu Siêu Pham,
xin Cha lam cho hôn con say mên
dê con chuc tung Cha ngay dêm.

Lây Cha la Nguôn Huong Môc Duoc va Dâu Hoan Lac,
xin cho linh hôn tôi tê cua con duoc xuc huong thom
báng chinh dâu thom tinh khiêt cua Cha
dê cho con khi gáp
Minh Vuong cua con la Con Yêu Dâu cua Cha,
thi Ngai së không ngoanh Mát Ngai
roi khoi con.

Nhân biêt Cha la sông trong Nguôn Anh Sang cua Cha
Nguôn Anh Sang së chiêu to cho con thây
Con Duong dân dát con
di theo cac Vêt Chân cua Nguoi Con Yêu Dâu cua Cha

Lây Dâng la Nguôn Nuoc Háng Sông, xin hãy dên,
xin Cha dên tám gôi con
trong Suôi Nguôn tuôn chây ra tu
Thanh Diên cua Cha.

Lây Cha la Thiên Chua cua con,
con yêu mên Cha dên roi lê.
Xin Cha ban cho linh hôn tôi tê cua con
biêt khat vong tât ca nhung gi la Thanh Thiên,

22

cho linh hôn con nêm huong Su Diu Hiên cua Cha.
Lây Duc Giavê, Cha la Thiên Chua cua con.
con chuc tung Thanh Danh Cha,
boi vi Cha dã thuong doai nhin dên
linh hôn tôi tê cua con
va dô xuông linh hôn con tran dây
su tuoi sang cua Vinh Quang Cha.

Lây Cha, tâm hôn con dâng tiêng hat lên Cha.
Tâm tri con mung vui trong Thân Khi cua Cha.
Ôi lây Thiên Chua, lây Cha cua con,
xin cho linh hôn con nga vao
Vong Tay Thuong Yêu cua Cha
báng viêc dong ân trên tâm hôn con
dê tinh yêu mên cua con dôi voi Cha
tro nên manh më hon ca Thân Chêt.
Amen.

- Nay con cua Cha, con hãy tro nên nhu môt giong suôi dê tuoi mat cho
nhung manh dât khô cán.

,
x con .
, ư .
,
V ng .

, , ban ư
c ,
m .
V
c ư.
,
ư nhan
t
l ẻ ơ ,

23

x ên con
b ư
...

- Con hãy nên giông nhu môt cây tôt tuoi duoc trông bên cac giong suôi
nuoc, con không bi bo roi dâu. Cha Chinh la Dâng Bao Hô cho con.


, l !
ươ ,
x .

- Cha cung la Dâng Bao Hô cua con.
1
Cha hiên danh la Dâng bao vê nguoi
ngheo khô nhât, va giai thoat ho khoi tay cac nguoi ap buc ho. Phân con,
Cha dua Chen cua Cha cho con uông chung voi Cha... Con co biêt tai sao
Cha dên voi con hay không? Con dung so, binh an o cung con. Cha dên voi
con dê rôi qua con, Cha dô xuông thê hê nay tran dây Tinh Thuong Yêu Vô
Bo Bên cua Cha.
Cha cung dên dê nhác nho cho cho con nho ráng: Thai Tu Hoa Binh
dang dên rôi. Ngai tro lai vao chinh con duong ma Ngai dã roi khoi truoc
dây. Chác chán Cha së tro lai nhu rang dông lo rang. Cha cung dên dê loan
bao cho moi nguoi vê nhung diêu dã duoc viêt trong Sach Chân Ly,
2
va cát
nghia môt cach don gian nhung diêu ma cac con chua hiêu.
Thân Phu Cha dã ban cho con ân phuc duoc vac Thâp Gia Hiêp Nhât
va Hoa Giai cung voi Cha, sanh vai cung voi Cha di ngang qua sa mac nay.
Dâng Tôi Cao dã thuc hiên nhung diêu ky diêu nay cho con. Cha së lam cho
Loi Cha duoc moi noi nghe biêt, du cho co nhiêu chông dôi xây ra.
Hõi Vassiliki, con hãy láng nghe: vê cac thuong tich do cac nguoi tô
cao con gây nên cho con, thuc ra ho cung chinh la nhung nguoi tung tô cao
Cha truoc dây, rôi dây con së duoc dên bu gâp bôi trên Thiên Dang. Cha
không thê cât khoi con ân phuc nay duoc.
3
Phep Công Tháng cua Cha së lên

1
.
2

3
, ư ,
, ôi

24

toi cao dô dôi voi nhung nguoi buôn ban nay,
1
boi vi thuc su ho la nhung
nguoi buôn ban dã ban dung Giao Hôi cua Cha, ho trao dôi Chân Ly voi
Tên Dôi Tra.
Mát Cha nhin thây tât ca moi su, va Tai Cha cung nghe thây tât ca
moi su. Cha dã nhin thây nhung diêu khung khiêp ngay trong Thanh Diên
cua Cha gây nên boi chinh nhung nguoi dã tô cao con. Nay con cua Cha,
con hãy câu nguyên cho linh hôn cua ho. Lua dao la nguyên tác sông cua
ho. Ôi nhu vây chác chán la ho không muôn hoa giai rôi. Ho không bao gio
dung lai dê ma suy nghi ráng: Cha biêt duoc tât ca cac tôi bai cua ho. Trai
tim ho thi luc nao cung nhâp nhôm nhu dang ngôi trên lua chay vi ho dang
háng say voi âm muu tiêu huy con cung voi cac Su Diêp cua Cha. Ho cung
âm muu voi nhau.
2
Con gai oi, thuc ra chi vi tu loi ma ho muôn dim di
Tiêng Noi cua Cha dên voi ho qua con! Miêng luõi ho thi noi dây nhung loi
ap buc va xao quyêt. Ho co thê cui minh xuông va nhám vao muc tiêu la
con. Thê nhung cac vu khi ma ho bay ra ây së giêt hai lân nhau, tru khi ho
biêt án nán hôi cai va lam hoa voi Cha.
Cha muôn noi voi nhung nguoi buôn ban nay ráng: 'Cua cai cua
cac nguoi së bi tuoc doat... va môt khi giam minh trong nôi kinh hoang, cac
nguoi së ngôi duoi dât trân trui, nêu nhu cac nguoi tu bo cac tôi lôi dã
pham, cac nguoi së duoc tha thu. Không con bao nhiêu thoi gian nua dâu!
Cac nguoi hãy tranh xa tôi ac ma quay tro lai voi Cha. Tai sao cac nguoi cu
hám ho dê rôi chêt trong viêc Buôn Ban nhu vây chu? Lam ha phâm gia cac
nguoi thi Cha cháng co hung thu gi ca, ly do la cac nguoi cung xuât thân tu
Nha Cha ma ra thôi – cac nguoi hãy án nán hôi cai va së duoc sông! Hõi
cac nguoi la nhung nguoi Buôn Ban, Ban Tay Chua Cha dang giuong ra
ban phuc lanh cho nhung ai di tim kiêm Ngai. Vây cac nguoi hãy mau mau
xin Chua Cha ban ân phuc, va Ngai së láng nghe.¨

1
ư ă ư .
ư ư . ư
ư ư “ ă” . ư
ư 13, .
ư o.
ư ư
t , ư tiên tri th
:
“ , ư ơ
ư, ư ư ơ
? (1 Co 2:13).
2


25

Phân con, con gai oi, Cha muôn noi voi con ráng: con hãy kiên ri,
hãy to ra vung manh va tiêp tuc la Tiêng Vang cua Cha. Con hãy giông nhu
chiêc guom hai luõi, va hãy loan truyên Su Diêp cua Cha môt cach nhiêt
thanh va manh bao. Con hãy câu nguyên voi ca tâm hôn cua con cho thê
gioi án nán tro lai dê moi quôc gia dân tôc cam nhân ra duoc Long Nhân
Hâu cua Thanh Thân Cha. Con hãy dê cho ho nhin thây duoc Tinh Thuong
Yêu cua Cha, Su Binh An cua Cha, va Long Kiên Nhân cua Cha, cung nhu
Long Thuong Xot cua Cha, va Long Trung Tin cua Cha qua cac Su Diêp
nay. Con dung so, ma hãy nho trong tri khôn minh ráng: Cha dên o voi con
va dang o truoc mát con. Con hãy âu yêm ôm lây Thâp Tu Gia cua Cha, la
thanh gia së dân dát con vê Thiên Dang. Con hãy chân hung Giao Hôi cua
Cha va hãy lam vui Linh Hôn Cha.
Con hãy lên duong binh an va hãy chu toan cac bôn phân nho khac
cua con. Con hãy moi Cha tham du vao cac bôn phân nay voi con. Cha la
Chua Giêsu ban cho con phuc lanh. Con hãy chuc tung va tôn vinh Cha.


- ! Tôn vinh danh !


3, 1993

- Maranatha! Xin !

- Cha ban cho con Binh An cua Cha.
Con yêu dâu cua Cha, Cha dang o ngay truoc công nha con. Con
hãy dung dên du ngôn cây va. Ngay khi cac canh mêm mai cua no lon lên
va cac nganh la cua no moc ra, con biêt ráng mua he dang dên rôi. Cung thê,
khi nao con nhin thây nhung su viêc nay xây ra, con biêt ráng Cha dang o
gân, dang o ngay truoc công nha rôi. Con dôi voi ngay gio ây, thi không ai
biêt duoc, ngay ca cac thiên thân cung Chua Con cung không biêt, tru co
Chua Cha biêt ma thôi.
1

Hõi tao vât! Cha háng mong moi qui tu tât ca cac con lai, nhu ga
me âp u con minh duoi canh, thê ma biêt bao nhiêu nguoi trong cac con vân

1
Mt 24:32-36

26

khuoc tu! Sau nay, cac con không co thê noi duoc ráng: Cha dã không tim
nhiêu phuong cach dê tâp hop cac con lai trong Thanh Tâm Cha dê ma noi
cho chung con biêt ráng cac con së cháng bao gio tim duoc tinh thuong yêu
cao trong hon tinh thuong yêu cua Cha. Thê nhung cac con vân tiêp tuc di
môt minh lang thang trong noi hoang dai nay. Cha së dên voi cac con. Cha
bây gio dang goi dên hêt su gia nay dên su gia khac dê ma loan tin cho cac
con. Cac con hãy tinh thuc.

- , ư . Maranatha!

- Con dung so. Cha trông chung dên tung hoi tho cua con voi su chám soc
diu dang cua Cha! Trong thoi gian mua chay nay, Cha muôn noi voi con
diêu nay: hõi bô câu cua Cha, con hãy lên duong loan truyên, hãy rao giang
va noi tiên tri, con dung quan tâm dên cac nguoi tô cao con dang lên tiêng
phân bua va xet doan con môt cach sai lâm. Con hãy yêu thuong va kiên
nhân. Nay con cua cha, con thu noi cho Cha biêt môt chu môt câu nao do
trong Kinh Thanh dua ra, ma nêu nhu tach ra khoi mach ván trong do rôi,
thi liêu tu no co thê chuyên thanh nghia hay sao?

- ư ẫ
.

- Vây thi không ai co thê lam nhu thê voi cac Su Diêp nay duoc. Cha dã
noi chi duy co Minh Cha la Dâng ban hanh lê luât va la Quan Toa ma thôi.
1

Vassula con oi, mát con va tâm hôn cua con chi nên tim kiêm nhung gi
thiêng liêng ma thôi. Vinh quang vinh cuu nám trong nhung diêu thuôc vê
thiêng liêng. Cha rât vui thich su ngheo kho va su yêu duôi. Con hãy biêt
môt diêu la nhung giao huân ma Cha dây dô con la nhám cho su cuu rôi
riêng con, va tu do cua con nua, boi vi o dâu co Thân Khi cua Cha thi o dây
co tu do. Cha la Chua, la Thân Khi.
2
Con hãy ghi chep xuông di:
3

'Nêu nhu linh hôn co hinh thê riêng cua minh, thi thân khi cung co
hinh thê riêng cua minh. Theo nhu Kinh Thanh noi, nguoi thu nhât la Adam

1
Jm 4:12
2
Jn 4:24; 2 Co 3:18
3
ă

27

tro thanh môt linh hôn sông dông. Nguoi Adam sau do tro nên thân khi ban
su sông. Noi cach khac, nguoi xuât hiên truoc co linh hôn nhung không
phai la thân khi, nhung sau do nguoi co thân khi moi xuât hiên. Nguoi thu
nhât boi dât ma ra thi ban chât thuôc vê dât; con nguoi thu hai thì tu troi ma
xuông. Khi o duoi dât, thi chung ta giông nhu nguoi boi dât ma ra. Con khi
o trên thiên dang, chung ta së giông nhu nguoi trên troi. Nhu vây, o duoi
dât, chung ta duoc dung nên theo hinh anh nguoi duoi dât, rôi dây trên thiên
dang chung ta së duoc hinh thanh theo hinh anh nguoi nha troi, boi vi la xac
thit chung ta không thê thua huong duoc Nuoc Troi: cung nhu cai hu nat
không thê thua huong duoc su bât diêt.
'Tôi së noi cho anh em biêt diêu nay ma xua nay con ân dâu: không
phai tât ca chúng ta së chêt, nhung tât ca chúng ta së duoc biên dôi trong
môt giây lát, trong môt nháy mát, khi tiêng kèn cuôi cùng vang lên. Vì tiêng
kèn së vang lên, và nhung ke chêt së trôi dây va không con hu nat nua. Con
chung ta, chung ta cung së duoc biên dôi.

Qua vây, ban chât hu nat hiên tai
cua chung ta nay së mác lây su bât diêt, va ban chât phai chêt này së mác
lây su bât tu. Vây khi ban chât hu nat mác lây su bât diêt, va ban chât phai
chêt mác lây su bât tu, thì bây gio së ung nghiêm loi Kinh Thanh sau dây:
Tu thân dã bi chôn vui. Dây la gio chiên tháng! Hõi tu thân, dâu la chiên
tháng cua nguoi? Hõi tu thân, dâu la noc dôc cua nguoi?

Noc dôc cua tu
thân la do tôi lôi ma ra, mà tôi lôi có manh cung tai có Lê Luât. Nhung ta on
Thiên Chua, vi Ngai dã cho chung ta chiên tháng nho Duc Giêsu Kitô, Chúa
chúng ta.¨
1

Qua dung vây, Cha dã giai thoat con khoi lê luât cua tôi lôi va su
chêt.
Nay con hãy trung thanh voi Cha cho toi khi nao cuôc chây dua cua
con kêt thuc. Cha la Dâng Tao Hoa cua con, Cha së hoan tât cuôc dua cung
voi con. Cung voi Cha thi con không phai so gi ca. Cung voi Cha thi ban
com cua con thi luc nao cung du dây.
Cha së không bao gio bo roi con dâu.
1
1Co 15:44-57

28

3, 1993

- Hõi Vassula-cua-Cuôc-Khô-Nan-Cha, con hãy luôn dê mát huong nhin
lên Cha. Con hãy lam vui long Cha nhu con dã lam
1
ngay hôm qua. Con
hãy luôn nuong tua vao Cha, va môi miêng cua con së duoc su dung nhu
luõi guom.
Cha thuong mên con. Con hãy kêt hop nên môt voi Cha.3, 1993

- Binh an o cung con.
Nay con cua Cha, con cân khuyên bao con cai cua Cha vê tât ca
nhung gi Cha dã ban cho con. Con dung so boi vi Cha luôn o truoc mát
con, va Cha la Khiên Thuân cua con. Không co ai, ke ca ma quy du co lam
gi di nua cung không bao gio co thê phân rë giua con va Cha duoc. Du ráng
Satan co diêu dông bon thuôc ha minh dê ma gây can tro con, hay du no co
dê cho thuôc ha gia nhâp hang ngu chông dôi con cháng nua, con cung
dung bao gio so. Cha la Dâng Tôi Cao, va Mát Cha luôn nhin thây canh
nguoi doi dôi xu bât công voi con. Nay con yêu dâu, Cha së bô suc cho con
voi Suc Manh cua Cha, va Cha ban cho con cai cua Cha com banh du dây.
Cha së lam cho long nhiêt thanh cua con dôi voi Nha Cha dác tháng
moi ke thu cua con. Cha së biên con tro thanh môi de doa cho chung. Chinh
vi vây, con dung bao gio so, boi vi Dâng Tu Huu luôn o truoc mát con. Cha
ban cho con phuc lanh cua Cha, va tung tê bao cua trai tim con dêu duoc
bao phu boi su Can Dam, Suc Manh va Binh An. Trong cach thuc nay, con
së la nguoi trung gian dem lai on cuu rôi cho cac linh hôn, cung nhu dôi
moi Nha Cha theo môt duong lôi hoan thiên nhât.
Con hãy manh dan lên tiêng va hãy noi tiên tri. Nay con cua Cha,
con hãy noi tiên tri dê ma trut bo di moi yêu duôi ra khoi rât nhiêu tâm hôn.
Cu dê cho nhung ai co tai thi hãy nghe diêu ma Thân Khi dang noi voi cac
giao hôi hôm nay. Dôi voi nhung ai co long khao khat, cu dê cho ho dên.
Con hãy ghi chep xuông va noi voi cac linh hôn trong hang tu tê cua Cha

1
ư

29

ráng: 'Thât vây, mâu nhiêm cua su gian ac dang hoanh hanh. Chi doi nguoi
câm giu nó bi gat ra môt bên, bây gio tên gian ác së lô diên.¨
1
Cha noi cho
cac con biêt, cac con hãy yêu mên Giao Hôi cua Cha nhu Cha dã tung
thuong mên. Dông thoi Cha dã tung hy sinh Ban Thân Cha cho Giao Hôi
cua Cha nhu thê nao, thi cac con cung vây, hõi cac linh muc cua Cha, cac
con hãy hy sinh cho Giao Hôi. Cac con hãy noi guong bát chuoc Cha.
Cha noi diêu nay la noi voi tât ca cac con. Cha biêt ráng cac chiên
cua Cha thi thuôc vê Cha, va së nghe theo Tiêng Noi cua Cha, va không bao
gio lân tranh Cha. Hôm nay, tu day long cua Cha, Cha noi voi cac con cung
nhung loi cay dáng ma Cha dã noi voi cac môn dê cua Cha tai trong Bua
Tiêc Ly xua ráng: 'Co nguoi án cung ban voi Cha lai âm muu chông lai
Cha, bây gio Cha noi voi cac con dê khi chuyên ây xây ra thi cac con co thê
tin diêu Cha noi voi cac con hôm nay.¨
Hõi cac con be mon cua Cha, dung dê cho tâm hôn minh bi nao
nung, ma hãy tin tuong vao Cha, chu dung co hoang so! Cháng bao lâu nua,
Phep Thanh Tây báng Lua së duoc Chua Cha goi xuông dê nung nâu moi
tôi lôi cua thê gioi nay. Së dên gio nhung nguoi co quyên thê tiên vao
Thanh Diên cua Cha, la nhung nguoi ma không do Cha sai dên. Thuc su thi
gio ây dã dên dây rôi.
Cha la Chua Giêsu muôn canh bao cac linh muc, giam muc va hông
y cua Cha. Cha muôn canh bao cho toan thê Nha Cha vê nôi thông khô sâu
dâm. Giao Hôi cua Cha dang sáp phai chiu khô dau dâm sâu. Cac con nên
nho ráng: Cha dã chon goi cac con voi Thân Khi thanh hoa cua Cha dê cac
con tôn vinh Cha. Ngay tu dâu, Cha dã chon goi cac con dê tro thanh cac
côt tru vung manh cua Giao Hôi Cha, va sông tin tuong vao Chân Ly. Cha
dã chon goi cac con dê chia se Vinh Quang cua Cha va dê chán dát cac doan
chiên cua Cha.
Cha noi thât voi cac con ráng: cháng bao lâu nua cac con së bi lua
thu thach. Cac con hãy câu nguyên va án chay dê tranh khoi con thu thach.
Cac con hãy sông vung vang va hãy tuân giu cac giao huân ma cac con dã
duoc dây dô. Cac con hãy vâng phuc vi Giao Tông
2
cua Cha cho du co bât
cu chuyên gi xây ra. Cac con hãy trung thanh voi ngai, va Cha së ban cho
cac con moi ân phuc ma cac con cân dên. Cha khuyên nhu cac con hãy tiêp
tuc trung thanh voi ngai va hãy tranh xa nhung nguoi chông dôi ngai. Tiên

1
2Th 2:7
2


30

quyêt, cac con dung bao gio nghe theo nguoi nao xua duôi ngai. Cac con
dung bao gio dê cho long kinh mên cua cac con dôi voi ngai tro nên thiêu
thanh thât.
Rôi cháng bao lâu nua, cac con phai dôi dâu voi môt con thu thach
ma cac con chua tung trai nghiêm truoc dây. Cac ke thu cua Cha së mua
chuôc cac con báng nhung loi noi xao quyêt. Ke ac dôc dã bát dâu ra tay
hanh dông rôi, va Ke Pha Hoai cháng con o cach cac con bao xa. Duc Giao
Tông
1
së phai chiu dung rât nhiêu dau khô. Dây chinh la ly do tai sao cac
con cung së bi bach hai, boi vi cac con dang rao truyên Chân Ly, va cung la
vi cac con tuân phuc vi Giao Tông cua Cha. Dây cung la ly do ma nguoi doi
ghet bo cac con, boi vi cac viêc ho lam la diêu xâu, ma thuc ra tât ca nhung
nguoi lam viêc cho ma quy dêu ghet Su Sang, va luôn luôn tranh ne su sang
vi ho so ráng nhung viêc Pha Hoai cua ho së bi phoi bây ra.
Cha noi thât voi cac con ráng: tung tho thit Trai Tim Cha dêu heo
hon sâu muôn. Nêu nhu co nguoi nao dên voi cac con mang theo môt hoc
thuyêt khac voi hoc thuyêt ma Chinh Cha dây dô cac con, cac con dung
nghe theo nguoi ây. Nhung nguoi ây dên tu Tên Lua Dao. Cha dã dát nên
tang cua Cha trên Phêrô, la da tang ... va cac cua hoa nguc không thê nao
bung ra ma chông lai tang da do duoc. Nêu co nguoi nao dên gáp cac con
noi ráng: 'Cac ban hãy coi bo long trung tin dôi voi vi Giao Tông nay dê di
theo môt phong trao khac tôt hon.¨ Cac con dung co nghe theo, ma hãy cân
trong! Men môi cua Tên Dôi Tra thi kha mãnh luc va xem chung cung kha
hâp dân, thê nhung trong thuc tê no la su lua dao chêt nguoi! Cac con dung
dê cho bât cu ai co thê danh lua duoc minh. Cac con hãy quyêt chông lai
cac muu thuât cua ma quy. Dôi voi ngay nay, hõi cac linh muc cua Cha, cac
con phai chinh phuc ma quy báng chinh suc manh ma cac con nhân lãnh tu
Cha la Nguôn Chân Ly. Cac con hãy phai di vao môt cuôc chiên tinh thân
nhu chua tung co truoc dây voi môt dao quân xuât phat tu chinh quyên luc
cua Bong Tôi.
Hõi nhung nguoi con yêu dâu cua Cha, cac con hãy luôn luôn câu
nguyên. Dâng Tu Huu dang o cung cac con. Cha thuong yêu moi nguoi
trong cac con. Không co nguoi nao co tinh thuong yêu lon lao hon nguoi
hiên mang sông minh cho ban huu nhu Cha dâu. Cac con la ban huu cua
Cha. Cac con hãy sông thanh thât voi nhau, va hãy thuong yêu nhau. Cac

1


31

con hãy sông bên vung dung co so hãi khi Nôi Thông Khô gio dây giông
nhu dam mây den dang lon von phu trên Nha Cha khac nao tâm man den.
Cha dã noi voi cac con truoc khi diêu nay xây dên, dê khi nao xây dên cac
con co thê tin.3, 1993

ư,
tôi: 'Vây bao gio thi con quyêt dinh di gáp Cha?¨)

- Vassula con oi, Cha la Chua Giêsu ban cho con Binh An cua Cha. Hõi
bông hoa, con hãy noi cho Cha biêt môt bông hoa không co nuoc liêu con
sông duoc hay không? Chác chán la không? Cha la Nuoc Háng Sông, va
Chinh Cha së gin giu cho con duoc sông.

- , ư ,
ư X
q V con Ý
? ư .

- Vây con tuong la Cha cho phep nhu vây sao?

-
nhiên, “
, ư


- Cha rât lây lam vui khi con thanh thât noi voi Cha nhu thê. Thuc ra Cha
cho phep môt sô su viêc xây ra nhu vây, do la vi Vinh Quang cao ca cua
Cha. Giua Cha va con co môt giao uoc Trung Tin, nên Cha së không bao
gio cho phep xây ra giua Cha va con. Cha muôn chua lanh thê hê nay qua
Hy Tê cua Cha va dê thoa mãn Niêm Vui cua Cha, Cha dã tim duoc diêu
ma Cha muôn.

32

Cha dang tim môt trai tim tron ven không chia se, va khi Cha thây
trai tim cua con, Cha quyêt dinh chinh phuc.... (long can dam cua con), Cha
di tim môt lô tai biêt láng nghe, va Cha dã tim thây. Nhu vây Su Khôn
Ngoan cua Cha chung to luôn duoc danh cho cac con tre tho ngây, thê nên
nhu con biêt, do la ly do tai sao Chua Cha lai vui thich trong viêc ban cho
con Su Khôn Ngoan.

- ư ?

.)

- Vây con nghi ngo hay sao?

- !

- Long Cam Mên cua Chua Cha thi cao ca, du tinh con thi hay hoang so.
Ngai dã lât nhao cac ke thu dich trong con, rôi lam cho chiêc vây roi xuông
khoi mát con dê con nhin thây Ve Rang Ngoi cua Cha. Con Cha, Cha lên
tiêng kêu lên voi ca Trai Tim chân thât ráng: nay con oi hãy dên voi Cha,
Cha së don ban com cho con, con së không bao gio phai doi. Cha së dê con
uông chung Chen cua Cha. Nha Cha së la Nha cua con, va Cha con chung ta
cung lên duong chinh phuc dân ngoai giao. Cha së không bao gio dâu Mát
khoi con nua, thê nhung con phai luôn luôn dap ung cac doi hoi cua Cha.
Cac con hãy tu bô Cán Nha cua Cha voi tâm tinh yêu mên
1
dê cho
moi nguoi nhin nhân ra hinh anh cua Cha noi cac con. Lam sao dê cho môi
miêng cua moi nguoi noi vê cac con: 'Qua thât, ho dung la nhung nguoi
thanh thiên cua Thiên Chua.¨ Con phân con, Cha noi thât voi con môt diêu
ma Cha dã tung noi voi con truoc dây rôi: nêu nhu tay hay chân nên dip cho
con pham tôi, con hãy cát bo di, boi vi tha ráng bi que quát tay chân ma vao
noi háng sông thi tôt hon la phai bi quáng vao lua doi doi voi dây du ca
chân tay. Con hãy mo rông tâm hôn hon la mo rông tri khôn! Con hãy mo
ca trai tim minh dê don nhân Duc Minh Vuong cua con, va Cha së dô
xuông tâm hôn con tran dây niêm vui.

1
ư

33

Nay con cua cha, con hãy hiêu ráng: khi gioi duy nhât cua con dê
tranh khoi bi tiêu diêt do la câu nguyên. Cha xin hoi môi nguoi trong chung
con ráng: Ai la nguoi thuc su di tim kiêm Cha? Ai la nguoi trong cac con
muôn chia se Chen cua Cha? Chia se Chen Chia Rë, Chen Phân Hoa voi
Cha? Cha bi lâm vao trong tinh trang dau don. Trai Tim Chua Cuu Thê cua
cac con heo hon thê tham dên dô không con nhân ra duoc hinh dang nua.
Khi Cha tro lai, thi thu hoi con lai duoc bao nhiêu nguoi vung long
tin tuong? Hõi cac con la ban huu cua Cha, khi Cha tro lai, liêu Cha së nhin
thây cac con khac voi nhung gi Cha mong muôn hay cháng? Liêu cac con
së con giu nguyên ven ngôn ngu va Nhung Truyên Thông ma Cha dã truyên
dat cho cac con hay cháng? Hay la cac con së noi náng nhu cac triêt gia va
rao giang trên Thap Babel ?
Cac con hãy noi cho Cha biêt Thân Khi ma Cha ban cho cac con tro
nên nhu thê nao rôi? – Hay long nhiêt thanh cua cac con giông nhu nguoi
Pharisêu hoác nguoi Sadducêu. Cac con noi vê Lê Luât ma cac con lai
không tuân giu trong long. Lê Luât cua Cha la lê luât sông dông! Hõi nhung
con nguoi yêu duc tin! Thê ma cac con lai biên Loi Cha tro thanh vô dung
vô ly báng tri oc dây ly luân cua cac con. Cha noi thât voi cac con: tâm hôn
cac con xa Cha nhu con diêu bay xa trai dât vây, boi vi cac con coi thuong
nhung phân quan trong cua Lê Luât, cua tinh thuong yêu, cua án nán hôi
cai, cua long thuong xot, va cua duc tin lanh manh! Co ai trong cac con rao
giang nhân Danh Cha voi môt long yêu thuong ke thu hay không?
Hõi cac con cua Cha, vao duoc Vuong Quôc cua Cha thi thât la kho!
Dân Cha oi, cac con dã lam gi voi ngôn ngu cua Thâp Gia Cha? Cha con
phai chiu dung bao lâu nua voi nhung loi giang dây dôi tra hay nhung diêu
ô nhuc ma cac con bây biên ra trong Dên Tho cua Cha? Cac con thây
không, ngay nay Cha ban cho cac con nhin thây cac diêu ky la,
1
va ngay dên
ca nguoi luong dân cung bát dâu nhin thây cac diêu la ây
2
boi vi môt lân
nua Cha cam thây thuong dên cac con. Cha la Thiên Chua cua cac con, gio
dây Cha dang noi voi cac con, cac con dung dong cua truoc Mát Cha...

- , ?


1

2
ư ư

34

- Cha dang noi dên nhung nguoi án chung ban voi Cha... con con la thanh
phô cua thanh phân tuyên chon cua Cha, con dung phiên muôn va dau khô
trong Ban Tay cua Cha. Con hãy dê cho Cha huong dân con nhu Cha muôn
hoan tât Chuong Trinh cua Cha.
Chua Tinh Yêu ban phuc lanh cho con.


4, 1993

- ư ư !

- Va cung phuc thay cho nhung ai biêt láng nghe Cha! Binh an o cung con.
Long trung tin la diêu lam vui long Cha. Nay con gai... la linh hôn duoc
Cha uu ai, Cha co bao gio tu chôi con diêu gi khi con câu xin nhân Danh
Cha dâu? Không bao gio! Vây Cha va con, sat canh bên nhau tiêp tuc cuôc
hanh trinh cua Cha con Chung ta. Nêu nhu trên duong di con cam thây mêt
moi, con hãy dua vao Cha. Nêu dôi chân con không con dung vung duoc
nua, Cha së vac con trên Vai Cha. Nêu con doi hay khat, Cha së ban cho
con Manna Trên Troi. Con láng nghe Tiêng Noi cua Cha, thi con së không
phai ngã quy. Cha së bô suc cho tâm hôn con dê con luôn duoc vui ca.
Chua Tinh Yêu dang trên duong tro lai. Con hãy cô gáng ma
hiêu... Cha la cây nho, chung con la nganh nho. Cha la Vi Tôn Su, Cha dang
dân dát tung nguoi môt trong cac con tiên vao Nha Cha.
Cha rât thuong yêu cac con, tung nguoi trong cac con.4, 1993

,

.

.
ư

35

v
m .

v hay sao?

- Hõi thanh phô cua Cha! Hõi con yêu dâu cua Cha, Cha la Dâng dã huong
dân con di theo Cac Vêt Chân cua Cha va di trong Anh Sang cua Cha. Cha
dên dê noi cho con biêt la con không phai sông môt minh dâu. Con thây
không? Canh Tay cua Cha nhu buc tuong Lua bao boc quanh con. Voi con,
Cha muôn noi: con dung tim vinh quang noi nguoi doi, boi vi bât cu ai
duoc nguoi doi than phuc dêu la nguoi ghê tom truoc Mát Nhin cua Cha.
Vây con cu dê cho nguoi doi sán lung va bach hai con, nhung nay con chiên
cua Cha, con dung so cac nguoi co thê giêt duoc thân xac, con sau do, ho
cháng lam duoc gi ca. Cha së noi cho con biêt phai so ai. Con hãy so nguoi
ma sau khi giêt duoc thân xac, lai co quyên tông con vao hoa nguc.
Con hãy chuc tung Cha thi tôt hon la viêc che dâu cac diêu Cha dã
dây dô con, chu không to ra cho nhung nguoi hoc thuc va khôn kheo. Con
cung nên to bay ra cho nhung nguoi co tâm hôn don so nhu tre nho, boi vi
do la diêu lam dep long Cha va cung lam cho hôn Cha vui mung nua. Con
nên biêt ráng bât cu ai dông dên con
1
la dông dên con nguoi cua Mát Cha.
Vassula con Cha oi, con hãy lam tât ca nhung gi con co thê lam dê biêu hiên
ban thân con nhu la môt linh hôn vuot qua duoc con thu thach voi long tin
tuong truoc su Hiên Diên cua Cha. Con hãy to cho Cha thây con vung
manh nhu môt cây cung cat, ben rê sâu trong Chân Ly, Tinh Thuong Yêu,
Duc Tin, va Hy Vong, dê rôi Cha nêm thu hoa trai cua con, ma co thê hoan
vui duoc. Nay con cua Cha, con hãy vui chiu dau khô hon la chun buoc
truoc su yêu duôi cua xac thit. Không ai co thê thanh công trong viêc tach
lia con ra khoi Cha duoc, vây con hãy vui mung!
Thât
2
thuong thay cho thê gioi sao cu gây tro ngai cho Su Diêp cua
Cha! va con dang thuong hon cho nguoi gây ra nhung tro ngai do! Vassula
con oi,... qua con, Cha së to bây ra Vuong Quôc cua Cha. Gia nhu co bât cu
dich thu nao vây hãm con, thi con hãy tro thanh chiêc guom hai luõi, hãy
phân thây Tên Dôi Tra thanh tung manh. Con hãy câu nguyên dê Thuc Ãn

1
q
2


36

Thiên Dang do Thân Khi Cha ban nay duoc phân phat cho nhung nguoi doi
khat va ngheo khô. Con hãy dê Manna cua Cha nuôi no dây cho moi nguoi!
Con con
1
la chiêc luoi Cha muôn tung tha vao cac quôc gia dân tôc...
2
'ime
stenakhoreménos para poli; avrio ine i proti stavrossi, ké pali, o Ios Mou tha
ksana-stavrothi se epta meres ....¨
Cha së che phu Thiên Dang báng mau den, ... Con hãy câu nguyên
cho viêc thông nhât cac ngay Lê Phuc Sinh. Con hãy sông trong Binh An
cua Cha. Cha la Duc Giavê thuong yêu con. Con hãy rao truyên Loi Cha,
con dung so. Con hãy dên,


4, 1993

- Hõi Vassula con cua Cha, binh an o cung con. Cha muôn trông hoa trong
sa mac, va khoi mach cho cac nguôn nuoc chây ra tu manh dât khô cán nay,
cac nguôn nuoc nay xuât phat tu Nha Cha. Cha së mang thê hê vô dao nghia
nay tro vê voi Cha, co diêu truoc khi viêc nay xây dên, thi nhiêu nguoi bây
gio dang o truoc hêt së nên sau hêt, va nhung nguoi o sau hêt së tro nên
truoc hêt. Con nên biêt ráng Dâng Tao Hoa cua cac con së thuc hiên Công
Viêc cua Minh, va nhung Công Viêc nay së xac minh ráng Ngai dã goi tao
vât cua Ngai dên trân thê dê Tôn Vinh Ngai. Qua nhung Công Viêc nay,
môt tia anh sang loe lên trong bong tôi, ma thât ra la tia sang ây dã bát dâu
toa sang rôi. Con hãy lam vui long Cha, va nho bam chát lây gâu ao cua
Cha. Cha muôn nhác lai cho con nho ráng: con dung bao gio quan tâm dên
viêc tim kiêm su châp thuân cua thê gian, ma hãy tim dên su châp thuân tu
noi Dâng Tao Hoa cua con.
Hõi hoc tro cua Cha, con hãy chuyên cân lam viêc dê tôn vinh
Dâng dã sai con dên. Con hãy thanh tâm lam vui long Chua Cha... va nay,
moi su Chua Cha co cung la thuôc vê Cha, va moi su Cha co cung thuôc vê
con. Con hãy nên kiên nhân! Cha la Chua Giêsu thuong yêu con va ban
phuc lanh cho con. Con hãy phuc hôi lai Giao Hôi cua Cha. Chung ta, Cha
con ta?

1
, .
2
) “ ,
c , ư Con
” .

37


- ư !4, 1993

,
1

,
c .
2

ư .

- Binh an o cung con. Con hãy nuong tua vao Cha. Con gai oi, vê phân
con, Cha noi cho con biêt: con phai kiên nhân va luôn ghi nho nhung loi
nay trong long. Cuôi cung Hai Trai Tim Chung Ta së tháng. Nhung gi Cha
bát dâu va muôn chuc phuc, Cha së hoan tât.
Cha dã chuc phuc cho con qua viêc Cha biên con tro thanh nguoi
tham du vao chuong trinh cuu rôi cua Cha. Nay con oi, Cha thuong mên su
yêu duôi duong nao, boi vi trong su yêu duôi không phai nhoa duoc cua con
Cha la Minh Vuong. Ngay sau khi Cha hoan tât Cac Công Viêc cua Cha,
con së dông thoi va lâp tuc duoc tháng hoa. Nhiêu nguoi sa ngã së trôi dây
va công bô ráng: Cha la Chua Ca Troi Cao va con la Niêm-Hoan-Lac-
Trong-Cuôc-Khô-Nan-cua-Cha, la nguoi tôi to rât-duoc-thuong-mên trong
Cuôc Khô Nan cua Cha. Ho së chuc tung danh Cha.
Hôm nay, con hãy lam thoa long Cha, hãy dap ung cac doi hoi cua
Cha, va hãy chu trong vao su vu cua con. Hõi tân nuong cua Cha, con dung
so! Thinh thoang con hãy dên tua dâu vao Trai Tim Cuc Thanh cua Cha dê
ma nghi ngoi. Cha së không quo trach va cung không tô cao con vê viêc con
không tuân theo dung cac doi hoi cua Cha. Suc Manh cua Cha së nâng con
lên tu cac lân con sa ngã, rôi dân dân giông nhu Ngon Lua âm y chay, Cha
së nung nâu con trong ngon lua dây Tinh Thuong Yêu nông chay cua Cha.
Nhu vây cuôi cung con së chu toan Thanh Y Cha va biêt dap ung tron ven
theo cac doi hoi cua Cha... Cháng lë Cha lai không phai la Dâng Tao Hoa va
la Duc Lang Quân cua con hay sao? Phai cháng Cha dã không cung câp dây

1
1Co 4:4
2
Ezk 24:22

38

du cho con tu cac Nguôn Phong Phu cua Cha hay sao? Lam sao Cha bo con
duoc chu? Qua viêc trao pho cua con su vu nay, con dã duoc chuc phuc rôi.
Qua viêc sai con roi khoi nha riêng minh dê lên duong di xây lai Nha
Riêng cua Cha, con së sông trong Nguôn Anh Sang cua Cha! Qua viêc cho
con chon lua sua sang Nha Cha truoc, sua nha con sau, con dã duoc chuc
phuc rôi, va Cha së la nguoi Giam Hô nha riêng cua con. Chinh vi vây, con
dung so! Cha ban phuc lanh cho con boi vi con dã dâng lên Cha trai tim cua
con. Vây gio dây, con hãy di dên voi nguoi trân thê ma trao cho ho nhung
gi ma Cha ban cho con. Con hãy trao cho ho Cac Su Diêp nay. Dây la la tho
tâm tinh Cha goi dên cho tung nguoi trong ho. Con hãy lo láng nhu Cha dã
tung lo láng trong viêc cuu rôi nguoi doi khoi bi huy diêt. Con gai cua cha
oi, con hãy trao cho ho Binh An cua Cha. Giao Hôi Cha së hôi sinh.04, 1993

)

Con ư
cho con ư .
,
c .
ư ư

V ươ
V .

- Binh an o cung con. Con hãy don duong cho ngay tháng dê don Cha tro
lai. Con hãy san cho pháng lôi ma Cha së buoc di qua. Hõi nguoi ban cua
Cha, con hãy mo rông thênh thang duong lô dân dên Hiêp Nhât. Viêc tro lai
cua Cha thi rõ rang rôi. Ngay nay, hâu hêt cac con cu luân xet theo cac tiêu
chuân loai nguoi, nên tri oc cac con không thê thám do duoc Nguôn Phong
Phu cua Vuong Quôc Trên Troi. Nguoi ta phai tai sinh, con không cháng
bao gio co thê nhin thây Vuong Quôc Trên Troi.

39

Hõi Vassula-cua-Cuôc-Khô-Nan-Thanh-Tâm-Cha, hõi linh hôn rât
yêu dâu, Cha muôn khich lê con báng chinh loi ma Thân Khi Cha thâm nhu
vao tai cua Thanh Phaolô: 'Con hãy hám ho noi tiên tri!¨
1
Dây la diêu con
së nhác nho va noi voi dân Cha. Con hãy noi voi ho nên hám ho noi tiên tri,
va nhu vây la tôn vinh Thanh Thân Cha.

- , ư i ư ,
.

- Hõi nhung nguoi yêu duc tin! Tai sao cac con lai không muôn hiêu diêu
ma Cha dã dây dô cac con? Cha dã noi ráng vao ngay viên mãn cua thoi dai,
së xuât hiên nhiêu tiên tri gia, va cac con phai dê phong, thê nhung phai
cháng Cha lai không noi cho chung con biêt la hãy nhin vao hoa trai cua ho
ma xet doan ho hay sao? Tai sao lai co qua it nguoi trong cac con tuân theo
nhung loi giao huân cua Cha nhu vây?
Cha la Duc Kitô, Cha sai con dên chi vi ly do nay. Cha sai con dên
voi cac quôc gia dân tôc dê công bô ráng Loi Cha la Loi Háng Sông. Vi vây
con hãy dung cho vung, con dung run rây hay hoang so. Cha la Khiên
Thuân bao vê con. Vassula con Cha oi, qua dung nhu vây Cha dã ban cho
con dác ân theo cach thê nay dê không nhung duoc o cung Cha ma con
duoc dau khô cung voi Cha nua. Con dung bao gio nghi ngo không biêt Tu
Minh Cha co thê lam duoc Công Viêc hay không? Cha Tu Minh dây du moi
su, co diêu Cha muôn chon lua con dê lam cho con tro nên hoan thiên.
Cha noi cho con biêt la cuôc dua cua con chua châm dut dâu. Cha dã
tung bao dam voi con ráng: Cha së hoan tât cuôc dua cung voi con. Vi vây,
con hãy lên duong ma di dên cac quôc gia dân tôc va công bô ráng: Lê Luât
cua Cha thi sông dông, va Cha muôn viêt vao trai tim ho. Vây con hãy vui
lên!
Con hãy vui mung va vui suong boi vi Long Thuong Xot cua Cha
thi khôn sanh. Con hãy mung vui vi Hai Trai Tim Chung Ta, giông nhu Hai
Nganh Ôliu dang o giua cac con dê hôi suc va chua lanh cac thuong tich
cua cac con! Cac con hãy mung vui va vui suong vi ca Hai Trai Tim Chung
Ta nhu Hai Ngon Den dang dân buoc dua chung con lên Thiên Dang la quê

1
1Co 14: 39

40

huong cua cac con. Cac con co thê sanh vi Long Thuong Xot cua Cha nhu
thê nao?
Chinh cac con la nhung nguoi ma Cha nâng lên va nuôi duõng trong
Anh Sang cua Cha. Cac con hãy gán bo chát chë voi Cha. Tu trên Thiên
Dang, Cha thuc hiên moi hoat dông cua Cha. Cha biêt ráng cac thuong tich
sâu dâm nhât ma Cha thuong nhân duoc la dên tu trong nha cac ban huu
thân thiêt nhât cua Cha. Cha cu phai uông Chen chia rë cua cac con, voi tâm
hôn bât hoa cua cac con, va long phan dao cua cac con... cung voi long giân
du, va su dôi tra dang giêt hai nguoi vô tôi. Nay con oi, nhu vây không thê
duoc, con dung cho cho dên ngay ta on hay ngay xa tôi cua nguoi doi, ma
thuc ra vao hai ngay nay chinh Cha cung không nhân duoc gi trong cuôc
hanh trinh cua Cha lên Nui So.
Cha noi cho tâm hôn be mon cua con biêt ráng: nhân danh Tinh
Thuong Yêu cua Cha, Cha luôn gia táng Loi Kêu Goi cua Cha chu không
giam bot. Cha së ap dao nhung môi miêng vu không, boi vi Cha la Chua.
Chinh vi vây, con hãy vui mung vê cac thuong tich ma cac ban huu cua Cha
gây nên cho con,

Cha së mang nhiêu nguoi tro lai voi Cha

Cha së cho nguoi mu duoc nhin thây va nguoi que duoc buoc di tro lai.
Môt sô dông nguoi trong cac con së tro lai voi Cha. Thôi, cac con dung
khoc nua, ma hãy lau sach nuoc mát di. Vassula con Cha oi, con hãy dên, ...
Cha së lau sach nuoc mát cho con...

1
Cháng bao lâu nua, trai dât nay së rung dông va rung chuyên,
Than ôi, co rât nhiêu nguoi vân con dang o bên ngoai di lang thang vât
vuong trong noi hoang dai... con hãy dên va hãy nuong tua vao Cha, va hay
tin thac o noi Cha.
Con hãy câu nguyên boi vi Cha lây lam vui môi khi con nho dên
Su Hiên Diên cua Cha. Cha yêu thuong con tha thiêt va yêu vô bo bên.

Cha së luôn luôn o cung con.1
, ư .

41

4, 1993

- Vassula con oi, Chinh Cha la Duc Giavê dây... con gai oi, Cha thuong
yêu con. Cha së tiêp tuc sai con lên duong ra nuoc ngoai dê tôn vinh Cha.
Con hãy cam nhân ra la con duoc thuong yêu, duoc bao vê, va duoc huong
dân. Con hãy nghe Cha dây: thoi gian cháng la gi va không co nghia la gi
dôi voi Cha, Vi vây con hãy chuân bi ma truc diên voi Cha!
1

Thanh tâm Cha rât u la sâu muôn, boi vi tinh thân phan loan va
tinh trang thiêu duc tin ngay môt bao phu trên Giao Hôi. Sau dây la nhung
loi Cha nghe duoc tu nhung nguoi dang ngôi chung ban án voi Vi Dai Diên
cua Con Yêu Dâu Cha: 'Ngai qua la mêt moi rôi!¨ Thê nhung nhu môt lân
kia Cha dã noi voi con, ho chinh la nhung Cain trong thoi dai cac con, cung
nhu thuôc nhom nguoi ma Cha dã dê câp dên trong cac loi binh luân cua
Cha vê Muoi Gioi Rán. Ho gia bô nhu dang tim kiêm Cha, trong tay câm
huong trâm, ma thuc ra tâm tri ho lai không tim dên Thân Khi cua Cha.
Cha noi cho con biêt la ho cháng vinh danh Cha gi dâu. Dung vây,
ho không vinh danh Cha, vi ho thiêu mât tâm tinh quy trong Tinh Thuong
Yêu Cao Ca cua Cha. Ho thach thuc Cha môi ngay, ho con khiêu khich Cha
báng nhung loi noi không thuôc vê tinh thân. Ho lam gia táng con thinh nô
cua Cha duoi hinh thuc cuoi nhao cac su ngôn cua Cha. Co diêu dang tiêc
la ho cháng khac gi nhung ngôi sao sa cuôn minh trôi vao su vô tân cua
khoang tôi mu mit, tru khi ho biêt roi khoi bê ngôi cua minh va biêt án nán
hôi cai. Con nên tham gia vao viêc câu nguyên cho ho truoc khi Ngay Gio
cua Cha dên...
Con gai oi, Cha ban phuc lanh cho con. Con hãy dên voi Cha khi
nao con muôn. Cha không bao gio bo roi con dâu...04, 1993

:)


1


42

- Nay con cua Me, Me ban phuc lanh cho con. Christos anessti!

- Alithos anessti!
1


- Giao Hôi së hôi sinh. Con hãy can dam lên! Satan dát ra nhiêu tro ngai
trên duong con di, thê nhung Me dang o bên con va dep bo di tât ca, Khi
con nguoi ta quyêt dinh theo Chua, ho së tu bo moi su dê buoc theo Ngai.
Tât ca nhung gi con lam dêu không hoa ra vô ich dâu.
Vassula con oi, së co môt cuôc thanh tây sáp sua xây ra, dây qua
thât la môt cuôc rua tôi lon lao! Chua Giêsu së rua tôi thê gian báng Lua.
Cho dên ngay do, Me së tiêp tuc hiên ra. Vi vây gio dây la luc án nán hôi
cai. Gio dây la luc hoa giai voi nhau. Hõi cac con yêu dâu, hy sinh ma
Thiên Chua doi hoi noi cac con hôm nay la cac con hãy thay dôi doi sông
va hãy sông thanh thiên.
Thiên Chua doi moi tâm hôn phai án nán hôi cai. Cac con dung noi
ráng minh la nhung nguoi qua tôi tê không xung dang duoc Thiên Chua tha
thu, hay noi la Dâng Tôi Cao không con Tinh Thuong nua. Thiên Chua dên
voi tât ca cac con, dên voi ca nguoi tôi tê nhât. Cac con hãy tro lai voi
Thiên Chua va hãy dung nha minh trong Thanh Tâm Ngai, nhu Ngai dung
Nha cua Ngai noi tâm hôn cac con.
Moi nguoi cac con hãy nên biêt ráng không câu nguyên sôt sang,
cac con không co thê nhin thây Vuong Quôc cua Thiên Chua dâu. Nuoc cua
Ngai duoi trân thê dang gân kê. Cac con hãy nho ráng diêu ma Thiên Chua
doi hoi noi cac con la hãy hoan cai tâm hôn. Cac con dung so phai thu nhân
tôi lôi minh. Cac con hãy sông va thuc hanh bi tich hoa giai.
Nay cac con cua Me, Me ban phuc lanh cho tât ca cac con.


4, 1993

:)


1

ư ,
ư ư “ ” V “


43

- Nay cac con yêu dâu, tâm hôn cac con vân con xa cach Chung Ta
1
boi vi
cac con vân chua hiêu y nghia cua cac lân hiên ra cua Chung Ta, cung chua
hiêu Loi cua Chung Ta noi trong Cac Su Diêp cua Chung Ta. Cac con chua
nám bát duoc y nghia cua Hoa Binh, Thuong Yêu va Hiêp Nhât. Nêu nhu
cac con hiêu duoc thi ngay nay quê huong cua cac con không bôc lua nhu
vây. Gia nhu cac con hiêu duoc Cac Su Diêp cua Chung Ta, thi cac con
phai hiêu loi sau dây cua Chua Giêsu noi va dem vao thuc hanh: 'Bât cu
nguoi nao muôn lam lon giua cac con, thi phai tro nên nguoi tôi to cua cac
con.¨ Cung nhu Chua Giêsu dên không phai dê duoc hâu ha ma dê phuc vu
va hiên mang sông minh lam gia chuôc cho moi nguoi. Cac con nên nho
ráng: Nuoc Thiên Dang la danh cho moi nguoi. Thê nhung không phai moi
nguoi së nhin thây Thiên Dang, va cung không phai moi nguoi së vao do
duoc. Cac con dung ngõ ngang khi nhin thây Nuoc Thiên Dang duoc ban
cho nguoi khac ma không ban cho cac con.
Gio dây Thiên Chua dên voi moi nguoi, thê nhung co nhiêu nguoi
trong cac con lai không tin. Do la ly do không co binh an o giua cac con.
Thiên Chua tu y chon lua cac nguoi dên sau chot, va ban cho ho Vinh
Quang cua Ngai cung dôi dao nhu Ngai ban cho nhung nguoi dên dâu tiên.
Cháng lë Ngai lai không co quyên lam nhung gi Ngai thich hay sao? Chua
Giêsu noi: 'Gio thôi chiêu nao ma gio muôn.¨ Cac con hãy câu nguyên xin
on Binh An trong tâm hôn ninh. Cac con hãy sông nhu dang sông ngay cuôi
cung cua cuôc doi minh vây.
Me mong muôn ráng sau khi Me không con hiên ra nua, cac con së
vân tiêp tuc nho dên cac Su Diêp cua Chung Ta, cung nhu cac giao huân
vân con luu lai trong tri nho cua cac con trong nhung ngay thông khô. Gio
dây Me së không con hiên ra nhiêu nua, boi vi Vinh Quang Siêu Viêt cua
Thiên Chua së bât chot dên voi cac con.
Dây la ly do tât ca cac con duoc kêu goi kêt hiêp lam môt voi nhau,
va thuôc vê cung môt dan chiên, dan chiên cua Chua Giêsu, va duoc kêu goi
gia nhâp vao Nhiêm Tich cua Ngai. Vinh Quang Thiên Chua së duoc to bây
cho moi nguoi trong cac con som hon la cac con háng mong doi
Cac con hãy cô gáng ma hiêu ráng Tinh Thuong Yêu cua Chung Ta
thi danh cho hêt moi nguoi o duoi trân thê. Do do, hõi cac con yêu dâu, cac
con dung noi nhung loi noi kho nghe voi nhau, boi vi Thiên Chua bao ung

1


44

lai qua viêc phan xet nhung nguoi dang muôn xet doan. Ly do la vi khi dên
ngay thanh tây báng Lua, Chua Giêsu së dên trong Dam Lua bung chay dê
bung tân gôc ra khoi trai dât ma quáng vao lua moi tôi ac cua môt thê gioi
dang dám chim trong tôi lôi.
Cac con hãy rao truyên kháp moi noi trên thê gioi vê Vuong Quôc
cua Thiên Chua, cung nhu loan bao ráng: Cac Su Diêp cua Chung Ta dang
nhám dên viêc huong dân cho cac con biêt án nán hôi cai. Me la Me Thanh
cua cac con ban Binh An cho cac con.


4, 1993

- Con gai rât yêu quy oi, binh an o cung con! Con hãy hiêu ráng Cha rât
thich thu voi canh ngheo kho cua con. Hõi con be mon, con hãy gieo minh
vao Vong Tay Cha, con hãy dê cho Cha bông con lên trong luc con lâm
canh canh qua suc yêu duôi. Cha la Chua Chiên cua con, nên con dung so.
Con hãy nho ráng dây không phai la Công Viêc cua con ma la Công Viêc
cua Cha. Cháng lë Cha lai không muôn cung cô va cung câp an toan cho
con cung canh chung con hay sao? Phai cháng con la nguoi ma Cha môi
ngay dua dây vao thê gioi tung doa dây con do hay sao? Hêt quôc gia nay
dên dân tôc khac së nghe biêt Tiêng Noi cua Cha.
Con duoc nuong nau trong Thanh Tâm Cha. Thanh Tâm Cha la noi
duy nhât an toan cho con tru ân. Hõi Vassula-cua-Cuôc-Khô-Nan-Cha, con
hãy tôn kinh Cha nhu môt Minh Vuong. Cha la Duc Minh Vuong va la
Cuôc Khô Nan cua con. Con hãy tôn kinh Cha nhu Nguoi Ban Dông Hanh
trung tin nhât cua con. Cha hiên danh la Dâng-Luôn-Luôn-Trung-Tin. Hõi
linh hôn rât yêu dâu, con hãy dê cho Cha khác ghi Loi Cha vao con dê
không bao gio phai nhoa duoc. Hõi Linh-Hôn-cua-Cuôc-Khô-Nan-Cha, con
hãy yêu mên Cha vi Cha it duoc nguoi doi mên yêu.

- , ư .

- Nêu con yêu mên Cha, con hãy o bên Cha va hãy an ui Cha... Liêu Cha
con co thê hy sinh con thêm nua hay không?

- ư X !

45


- Con hãy noi: 'Da thua chua vâng a! Vi tinh Chua thuong yêu cac linh
hôn.¨

- Con hãy noi: 'Da thua chua vâng a! Vi cuôc khô nan cua Chua chiu dung
cho cac nguoi tôi lôi.¨
- Con hãy noi voi cha nhung loi nay. Con hãy tach biêt Cha ra khoi canh
hu không
1
va Cha cung së tach con ra khoi su hiên diên cua Cha. Va rôi
Cha con Chung ta cung lam viêc, cung thuong yêu, cung câu nguyên. Con
hãy nghe Cha, con dung giu lai cho minh diêu gi ca. Con dung gán bo vao
dâu hêt ngoai Chuong Trinh Cha cua Cha. Moi viêc con lam, hãy lam dê
cuu rôi cac linh hôn.
Cha la Chua Giêsu, Cha ban phuc lanh cho con cung cac ban cua
con. Con hãy tôn vinh Cha va hãy phuc hung Giao Hôi cua Cha. Con hãy
xây dung lai Giao Hôi cua Cha. Cha thuong yêu tât ca cac con.5, 1993

- Nay con cua Cha, Cha la Duc Giavê ban phuc lanh cho con.
Vuong Quôc cua Cha la danh cho nguoi co long trong sach. Chinh
nhung nguoi nay së duoc nhin thây Ve Sang Ngoi cua Cha. Con cua Cha oi,
nhung nguoi không thê nhân ra Dung Mão Thanh Thiên cua Cha ma Cha
dang noi dên o dây, chinh la nguoi ma Thân Khôn Ngoan cua Cha không
soi sang toi. Nêu nhu ho không tro nên giông tre tho, thi ho së không bao
gio duoc mác khai vê bât cu... bât cu môt diêu gi ca. Vi vây, con hãy câu
nguyên cho cac linh hôn bi mu quang gây nên do cai goi la khôn ngoan cua
ho. Phai cháng con không thây ráng: Thân Khôn Ngoan së nâng nguoi
ngheo kho lên va dát ho vao chung hang voi cac nguoi cao trong hay sao?
Con hãy dác biêt câu nguyên nhiêu cho nhung nguoi noi minh
'nhin thây¨ va rôi luân xet Thanh Thân cua Cha trong Cac Su Diêp nay, boi
vi dây la phuong thuc ho dã su dung dê bach hai Nguoi Con Yêu Dâu cua

1
i
, .

46

Cha va cac tiên tri xuât hiên truoc Ngai. Nêu nhu nguoi ta không tai sinh,
thi không co thê nhin thây Vuong Quôc cua Cha dâu.
Con hãy dên. Cha ban cho con Binh An cua Cha. Con hãy tin
tuong vao Cha...5, 1993

,
s q ư ?
X

X ươ
ư !

- Danh Cha la Duc Giavê va Danh Cha thi Thanh Thiên.
1
Cha ban cho con
Binh An cua Cha. Vassula con oi, Cha cua con dang noi chuyên voi con, dê
rôi dên luot con, con hãy chuyên nhác Cac Loi Cha dên moi quôc gia dân
tôc dê bây to ra Dung Mao Thanh Thiên cua Cha, bây to moi diêu bi nhiêm
ma Cha tung thi thâm noi vao tai con. Cha muôn mác khai cho thê gioi biêt
dên Long Thuong Xot va Tinh Thuong Yêu cua Cha. Cha dên dê giai thoat
nhung nguoi bi ap buc boi Tên Dôi Tra va Ke Chuyên Ap Buc.
Nay con cua Cha, con dung dê cho tâm hôn con nao nung. Con hãy
cât tiêng noi thât vong cua con lên Cha nua di, hãy câu nguyên, va Cha la
Bô (Abba) cua con së láng nghe. Nay con oi, con hãy huong mát nhin lên
Cha dê ma nhân ra ráng Cha chinh la Su Bao Vê cua con va la Khiên Thuân
cua con. Con hãy nâng tâm hôn con lên voi Cha va dung so bong tôi am
dam bao quanh con. Cha së không dê cho tâm hôn con phai chim dám dâu.
Nay con oi, con không phai la nguoi mô côi Cha. Con hãy cam nhân
ra Su Hiên Diên cua Cha. Cha la Dâng Tu Huu dang o cung voi con. Vây
con hãy nâng tâm tri con lên cung Cha trong niêm vui mung va sung suong
truoc Su Hiên Diên cua Cha. Con hãy mung vui boi vi Thanh Thân cua Cha

1
ơ ư ươ ...

47

la Dâng Phu Hô va Bâu Cu Chân Thât. Ngai së doai nhin xuông canh ngô
cua con, nhu vây nhung nguoi ap buc con con nhám vao dâu duoc nua?

,
,
ư ẫ ư
.

v .

- Con dung so. Cha muôn con nuong tua vao Suc Manh hung vÿ cua Cha.
Con hãy lên duong binh an.5, 1993

, ,
V
con l
...

- Con không biêt gi vê Ông Job, ma sao con nghi ráng minh së vuot qua
duoc nhung diêu ma ông Job dã vuot qua...


5, 1993

(Tel Aviv – Israel)

, ,
c
v ư
a.


48

- Nay con, Cha ban cho con moi su, môt trai tim nhây ben, môt tâm tri cua
nguoi môn dê, va long háng say lam vui long Cha. Con hãy dê cho Cha su
dung con trong phuong cach nhu thê nay. Gio dây con không con phai do
du gi nua. Dây la moi công viêc Cha lam vi Vinh Quang cua Cha ... Cha
muôn con va nhung nguoi khac chia se Vinh Quang cua Cha voi Cha vao
môt ngay nao do... vi vây, con hãy o lai trong Tinh Thuong Yêu cua Cha,
va tro nên con cai cua Anh Sang Cha.

- , q ươ .

- Cha lây lam vui mung khi thây con trong canh sác ma Cha dã hiên diên
xua kia. Cha nghi con biêt Cha muôn nhung gi nhât noi cac con ... phai do,
Vassula con oi, Cha muôn con mang vê cho Cha cac linh hôn dê Hoi Tho
cua Cha lam cho ho hôi sinh. Con hãy mên chiêu Cha voi tinh thuong mên
cua con, con hãy lam diu bot nôi sâu muôn cua Cha, lam nguôi bot con dau
don cua Cha, ui an Trai Tim rach nat cua Cha. Con hãy dên va lau sach
nhung giôt lê dâm mau cua Cha.
Phai không ha con gai? Con hãy câu nguyên bên Thanh Tâm Cha,
hãy thu thi nhung loi câu nguyên voi Cha. Cha së hoan tât moi chuong trinh
cua Cha noi con môt cach tuyêt hao boi vi con dã lên tiêng 'xin vâng¨ voi
Cha. Tât ca moi diêu Cha xin bây gio do la: tinh yêu mên, tinh thân vâng
loi, va trai tim cua con. ic.


5, 1993

(Israel)

ươ ư .)

- Vassula con Cha oi, hãy nhân lây Binh An cua Cha.
Hõi con la nguoi rât yêu dâu cua Cha, va la nguoi duoc Thân Phu
Cha sung ai, Cha noi voi con ráng: Cha la Chua Giêsu xuât thân tu thanh
Nazareth dã giai thoat con. Cha dã giai thoat tât ca cac con. Cac con hãy
chuc tung Cha va hãy câu nguyên cho nhung nguoi ma trai tim ho con xa
cach Thanh Tâm Cha va con dang bi thê gian kiêm toa. Cha noi thât voi cac

49

con ráng: ngay gio duoc dêm tung giây tung phut, va Dâng ma cac con
dang mong doi së dên voi cac con môt cach bât ngo! Vây, cac con hãy luôn
luôn sán sang.... va cac con hãy sông môi ngay nhu thê do la ngay cuôi cung
cua cuôc doi minh duoi trân thê.
Cha dã tôn vinh Thân Phu Cha, sao cac con không tôn vinh Cha?
Thuc ra Cha la Chua Cuu Thê cua cac con. Cha muôn dân dát cac con di
theo nhung Buoc Chân cua Cha.
1
Cha muôn noi voi cac con ráng: nguoi
nao phung su Cha phai buoc di theo Cha cho dên cuôi cung. Nguoi nao tim
kiêm Cha së tim thây Su Sông. Nguoi nao láng nghe Tiêng Noi cua Cha va
cac Loi Cha noi së phai chiu dung nhung con thu thach ma không than
phiên. Lê Luât cua Cha thi không kho dê ma tuân theo nêu nhu cac con yêu
mên Cha thât long. Tinh yêu së chinh phuc moi su. Tinh yêu phai duoc biêu
lô. Tinh yêu së kiên nhân chiu dung tât ca. Vi thê, cac con hãy dên voi Cha
ma dung tu chôi Cha diêu gi. Cac con dung so. Thanh Tâm Cha nhu Vuc
Thám dây Tinh Thuong Yêu.
Hõi cac ban be mon, tu day long cua Cha, Cha ban phuc lanh cho
tât ca cac con voi tât ca Trai Tim cua Cha.

)

- Binh an o cung con. Con hãy nhác lai theo Cha nhung loi nay:

Lây Chua Giêsu la Anh Sang cua con,
lây Chua Giêsu la Dâng Huong Dân con,
Con yêu mên Chua,
boi vi Chua dã chi cho con môt Lôi Di.
Lây Chua Thanh Thân la Ban Dông Hanh Thanh Thiên cua con
va la Nguoi Ban cua con,
Chua dã thi thâm bên tai con
loi khuyên nhu, diêu khôn ngoan, diêu an ui.
Con yêu mên Chua, boi vi Chua dã cho phep
mát con duoc nhin, tai con duoc nghe.
Con xin tho lây Chua

1
q ươ

50

vi Chua dã lam cho con duoc sông lai,
va ôi Manna Ngot Ngao trên Troi,
Chua dã tro nên com banh háng ngay cua con.
Chua dã an ui
linh hôn tôi tê va sâu muôn cua con.
Chua chám soc con trong vung sa mac nay,
va Chua quan tâm dên cac nhu câu cua con.
Chua thôi bung lên cac hông ân cua Chua
danh cho nhân loai báng ngon lua nông chay
vi Vinh Quang
cua Chua Ba Ngôi Cuc Thanh.
xin Chua ban cho moi nguoi chung con on thanh
hâu giup chung con biêt hiên thân
tuân giu cac qui luât cua Chua
va xin cho Lê Luât cua Chua
tro nên niêm vui cua chung con. Amen.

- Tôt lám! Cha thuong yêu con va ban phuc lanh cho con. Cha la Nguoi
Cha Yêu Dâu cua con: ic.


5, 1993

ẫ , ẫ
!)

Lama sabachthani?
trên ẻ ư
ẫ q ươ , ơi con?
u
l q ươ ,
con ư ơ

m ,
ưa kia.
ă ơ ?

51

q ư ?
a ư ?

YESHUAH
1
YESHUAH , Lama sabachthani?
ă theo lên
ch cho con?
, p ă ơ ơ?
ư ?
ă ư
n ,
m ư ?


ư?
V
n q ươ ?

g:
l
ư ,
, ,
ư
.
,
k ,
?
,
?


m
.
ă ư
t ư ?

1


52

ư ,
l ?
ă
k con?
, t h ươ ,
...

v q ư !
ă ư con
trong q ươ q ?

?

,
,
t ư .
q ươ ,
.
ư.
Ch bao nhiêu
,
ư ngay khi
i
.
Khi con ư ư ,
ă?


ư ,
v i
m .
.
ư q...
c ...
ư
c ,

53

v
ư .
ư , ư
m hay sao?
ư g .

c ư ?

, ă
ư ? c
,
v ư
1
ư
.
ư .
N .

(Ngay , .)

,
ư ư
, Ng ư
.)

)

- Binh an o cung con. Hõi nguoi con rât be mon cua cha, con hãy can dam
lên! Con dung so. Con hãy láng nghe Loi Cha noi: con dang thac mác vê
Long Trung Tin cua Cha, Long Chung Thuy cua Cha, va Long Nhân Tu cua
Cha phai không? Cháng lë con lai không nghe thây ráng: cac duc tinh nay
thi không thê do luong duoc? Con hãy nhân ra môt diêu la Cha dã bi nguoi
doi thât hua nhu thê nao trong nhung giây phut sam hôi nay.
2
Cha không co
duoc nhiêu huong trâm va cac loai dâu thom êm diu noi quê huong Cha.
Cha muôn su dung con dê lam diu Tinh Thuong Yêu dên phat ghen cua
Cha... va dê nhác nho cho con nho dên cac biên cô thoi qua khu cua Cha.

1

2
.

54

Con la khach cua Cha, co phai không? Cháng lë gia chu tôt lai không
tiêp dãi khach cua minh môt cach quang dai va không nên dê cho khach
thiêu thôn gi hay sao? Tai sao Cha lai quyêt tâm lam cho linh hôn con duoc
phong phu... thê nhung bây gio Cha muôn hoi con môt câu, chi môt câu
thôi: vây tai cua vao Nha Mô cua Cha, con co hoai nghi vê Su Hiên Diên
cua Cha hay không?
1
.... con tra loi Cha di...

- , !

- Thuc ra ma noi, Cha dã chuc phuc cho con trên tran con voi Ngon Tay
Cai cua Cha co dên hon môt lân...
2
con thây phuc lanh Cha ban cho con
mãnh liêt thê nao chu? Nhu thê, diêu ma Cha doi hoi noi con thuc su la qua
it oi.....
3
Con hãy hoc hoi noi Cha, hãy hoc noi Cha Long Kiên Nhân cua
Cha va Long Khoan Dung cua Cha, va hãy hiêu ráng Cha ban ân phuc cho
con nhiêu dên chung nao.

ư ,
ư
ư ươ t
trong V
ư , ă
, ra ư
v ươ V .
4
)


05, 1993

(Jerusalem)

1
i
2

ư ơ
ngay c 20
n ,
u o gi .
3
ư ơ, “ ”
ươ ư
.
4
ư ư .

55

- Vươ !

- Cha Dây, Minh Vuong cua con ban Binh An cua Ngai cho con.
Con hãy yêu mên Cha..., con hãy nêm huong mui dáng dot cua cac
giot Nuoc Mát cua Cha. Nay con yêu dâu cua Cha, con hãy dê cho Cha nghi
ngoi trong trai tim con. Ôi, Cha thich noi nay qua! Nay con gai Riêng cua
Cha, con hãy an ui Cha. Con gai cua Cha oi, con hãy an ui Cha...

- y , ư ư ?

- Con hãy láng nghe Trai Tim Cha, va hãy nhân thuc viêc tai sao Cha lai
phai dê roi Nuoc Mát. Liêu con së tho lây Cha trong dêm nay nua chu? Nay
con Riêng Cha, Chua Giêsu cua con dang o trong phong cua con ne
1
... Cha
khoc boi vi Dâng Thanh cua con bi xuc pham náng nê
2
... Cha giông nhu ke
án xin dung truoc cua nha môi nguoi, nhung nao co mây nguoi dap loi Cha
dâu... rât it nguoi láng nghe ... vây con hãy dên ma tho lây Cha. Con hãy
dên báng bo cac Thuong Tich cua Cha báng tinh yêu mên danh cho Cha ...
Con hãy cam nhân ra Su Hiên Diên cua Cha ... Dâng Yeshuah dang o bên
canh con. hõi con cua Cha, con la nguoi ma Cha giãi bây tâm su cua Cha.
Con dung so, Cha la Dâng luôn diu dang. Con hãy khôi phuc lai Nha Cha.
Ôi con la nguoi con Cha Thuong Yêu, la nguoi con con lai cua Cha, la Hat
Giông cua Cha ...


l ư ?

ư ?
ư .

c ư ?
ư
c ư ?”
31

2
ơ
3
Tv 68:6

56

- Gio dây con hãy tro nên chiêc den toa sang ra dê tôn vinh Cha. Con hãy
dung lên ma bao vê Công Cuôc cua Cha! Nay Vassiliki oi, Cha së noi cho
con biêt moi viêc con phai lam, con hãy lam môt cach can dam. Không ai co
thê hiêp dap con duoc. Ho së biêt Dâng Tu Huu cung buoc di voi con. Thâp
Tu Gia së dân dát con dên viêc thanh hoa. Con hãy cât tiêng noi chu dung
so hãi gi ca. Moi su Cha ban cho con dêu tu Dâng Khôn Ngoan ma dên.
Vây gio dây, hõi con be mon cua Cha, con la dua con trân quy cua Cha, con
hãy chuyên cân phung su Cha... Con hãy nuong nau trong Cha, con dung so
gi ca. Phân Cha, Cha së cháng bao gio bo roi con dâu. Con hãy rao truyên
theo cung cach ma Cha dã dây dô con. Con hãy vuon lên theo cach ma Cha
dã nâng con lên, va con hãy dao tao ra cac môn dê cua Chân Ly ... giao hôi
së hôi sinh.
Binh an o cung con. Con hãy câu nguyên va chuc tung Cha. Chung
ta, Cha con ta?

- !

- Cha la Chua Giêsu, Cha ban phuc lanh cho con vê viêc con kiên tri trong
công viêc cua con: ic.


05, 1993

,
ươ
x !
ư ư
x d con
x !
sa q?

ư, , ư.
ư
t V , ?
V V
l

57

n ?
ă
?
ă v
k ?
ă
bao quanh , ơ
c ?

ă do ư
r q
hay sao?
ă
ươ
ư
,
ă ă ,
nên ư ?

ư ư
ươ X
nên ?
X

ư?
,
ư
ư ư ? ư ?

X ư
“ ”
ng ai ...
ư
cho con sa58

ư
.ư ư
ư ?
V ư
ư
ư .

V ư ?
V ?

ư ,
,

, q
,
ư ư ẫ
, nên
.

c V Cha

ư
1
.

Ôi Eli! ,
con q ư ?
ư
trong nơ ,

, ư
. X !

1
: ư

59

P ă ư
ơ ? ư,
ư q ,
q
lo ?
T q ơ hay sao?

Ôi Êli! C
ư ?
?
V
?
ư


,
ư ?
ư
?


v âm
ư
ư ,
ơ
ư ư
V ,
q
ngay trong tâm
a
.

....
v ẻ
ư ư
ư ,

60

ă .
V , , ă ẫ
?

- Tiêng Noi Công Chinh cua Cha së duoc nghe biêt nhu môt dia chân
mãnh liêt, va nhung nguoi phan bôi nay së bi danh guc tinh theo tôi ac
chung pham dên con cai cua Cha, ma mau vô tôi cua nhung nguoi nay dang
dô ra lam lê vât hy tê. Cha së bao thu cho Nha Cha, co diêu thê gian së phai
thu hoach nhung gi ma ho phai thu hoach. Cha së không tha thu tôi lôi cua
ho tru khi ho biêt án nán hôi cai!
Cha së goi nguoi ma Cha háng qui mên dên tân hang ô cua cac loai
rán dôc ây. Cha së goi con dên do, mang theo Loi Cha di vao tân thâm cung
cua canh bât công do. Cha së dua con ra lam su ngôn cua Cha dê ma truyên
ba Su Diêp cua Cha. Vi thê, hõi con rât thuong mên cua Cha, bât ky con di
dên dâu, Cha la Chua së dát ngon lua bung chay trên buoc duong con di dê
nung nâu cac tâm hôn chai cung, nhám bung nhô tân gôc chu nghia vô thân.
Cha së khiên cho moi nguoi nga vao trong Vong Tay Cha, la Vong Tay
Thiên Chua cua ho. Nay con a, thât la kinh ngac khi nga vao Vong Tay Cha,
trong nhay mát Cha së biên dôi ho thanh cac môn dê nhu duoc chi dinh, va
rôi Cha së sai ho di bao vê Loi Cha va dam nhiêm lây Công Viêc cua Cha.
Con gai oi, nhu con dã biêt, Cha cung su dung cach thê nay ma dây dô
nguoi khac nua. Gio dây Cha së goi ho dên giua soi rung, diêu ma linh hôn
Cha vui thich nhât va cung rât thuong mên la to bây Thanh Nhan Cha.
Hõi thê hê hôm nay, cac con hãy hôi cai! Tôi lôi cua cac con lam khô
heo linh hôn cua cac con. Hõi thê hê hôm nay, sao cac con lai phai chêt
chu? Cac con hãy hôi cai va cac con së duoc sông, boi vi bây gio không con
nhiêu thoi gian nua dâu. Ke Pha Hoai së hoan toan xuât dâu lô diên trong
nhung ngay sáp toi dây. Nay Vassula oi, Cha con co thê hôi thuc va canh
bao cho ai nua dây? Cha së noi voi ai, va ai së láng nghe Cha?
Boi vi moi su bây gio dang toi gân man cuôi cung, nên thoi diêm
cuôi cung dã gân dên rôi. Vây con hãy di truyên ba Su Diêp cua Cha ca
ngay ngoai duong phô công công. Con hãy di va công bô cho rông rãi
nhung loi Kêu Goi Dây Tinh Thuong Xot cua Cha.... Long háng say cua
nhung nguoi pha hoai Nha Cha thi mãnh liêt, nên con hãy thân trong va hãy
mo to dôi mát ma canh chung. Con hãy cô gáng ma hiêu tai sao Cha lai goi
Nguoi Con Yêu Dâu cua Cha va Me Thanh cac con dên kiêm tra thê gian

61

trong nhung ngay nay. Dây la phuc lanh cua Cha trai rông kháp bô mát thê
gioi. Vi thê, con hãy nguoc mát lên, va môt khi nguoc mát lên rôi thi cac
con së thây Thiên Dang mo rông ra, rôi cac con së thây Hom Giao Uoc cua
Cha lâp lanh dây vinh quang ruc rõ. Do la tuong trung cho Su Hiên Diên
cua Cha o giua cac con,
1
la Biêu Tuong Long Thuong Xot va Su Cuu Rôi
cua Cha, la Dâng to ra long thuong cam dôi voi tât ca cac con.5, 1993

- Binh an o cung con. Cha la Nguyên Thuy (Alpa) va Cung Tân (Omega).
Con hãy o lai trong Cha dê con truyên ba Su Diêp cua Cha môt cach
rõ rang nhu viêc con phai lam. Con hãy dê cho Loi Cha diên tiên. Con hãy
noi cho moi nguoi nghe va biêt dên Loi Kêu Goi, cung nhu hiêu ráng Cha
thuong yêu ho vô vung. Con hãy noi cho ho biêt la Nám Thuong Tich cua
Cha vân con toac mo.
Nguoi doi luôn co kha náng phan bôi va chông pha lai Cha. Cha phai
noi cho con biêt voi nôi niêm dau xot va phiên muôn vê tât ca nhung diêu
Cha nhin thây trong Nha Cha: hôm nay Tay Bao Chua dang cha dap tan bao
trên Thân Thê cua Cha va con mong muôn dep bo ca Hy Tê Doi Doi cua
Cha. Môt nguoi trong nhom ho dang sông cung duoi mai nha cua Cha dang
phan bôi Cha. Duong su ngoai miêng thi tuyên bô muu câu hoa binh, ma
thuc ra chi di tim su gian cac ma thôi. Duong su tay dôt trâm huong, nhung
long thi lai chây theo Satan dê chiêm duoc nhiêu quyên thê hon,

- , ư...

- Thê ma no lai dang xây ra. Con hinh nhu không hiêu. Nguoi ây dang
cung voi cac thuôc ha cua minh quyêt tâm tu dát minh ngôi vao Ngai Toa
cua Cha dê ma diêu hanh ca thê gioi trong bô ao tiên tri cua ho. Co diêu
dang noi la rât nhiêu nguoi trong sô cac muc Tu cua Cha lai lâm duong lac
lôi voi nhung giao huân sai lac, cung nhu cac sai lâm cua nhom nay. Ho

1
24:30

62

dang roi xa duong ngay neo chinh, va rôi dê minh di lac theo môt truyên
thông ma không phai tu Cha ma dên. Ho dep bo di nhung qui luât thanh
thiên ma Cha ban cho ho.
Cha dã canh bao cho con biêt vê nhung loai tôn su mao danh va cac
thu tiên tri gia nay. Cha dã canh bao cho con ráng: trong nhung ngay cuôi
cung, Thanh Babylon duoc dung lên o giua trung diêm Thanh Diên cua
Cha, khiên cho Noi Thanh Thiên cua Cha biên thanh hang trôm cuop, tro
thanh sao huyêt cua ma quy. Nay con gai oi,.... khi biên thanh môt noi cho
moi tinh thân diên khung cu ngu va thông tri.... ho tro nên bân rôn trong
viêc mua ban Nha Riêng cua Cha. Nhung nguoi buôn ban nay tu tháng tiên
ban thân trong Nha Cha, dông thoi lai con dua dây doi sông cua dân Cha
vao bây. Ho truy tim cac tiên tri. Ho truy lung cac tiên tri cua Cha, ho giêt
hai cac su ngôn cua Cha, thê nhung lai nuong tay cho cac loai tiên tri gia
cua riêng ho va tao dip cho nhung nguoi nay tung ra nhung loi phan dao
giao va cac diêu sai lac. Ho bêu xâu cac tiên tri cua Cha truoc mát thê gian,
chuyên di lua dôi nguoi doi la cac nguoi thich láng nhung loi vu không chê
nhao cac tiên tri. Ho pha dô Truyên Thông cua Cha ma gan thay vao báng
nhung diêu ruom ra va hoc thuyêt cua loai nguoi. Tât ca nhung thu nay ho
thuc hiên ngay truoc Ngai Toa cua Cha.... nhung nguoi buôn ban nay danh
lua nhiêu nguoi báng cac lê phuc lông lây cua ho. Ho tu dát minh vao
nhung chô ngôi cao trong dê cai tri voi chiêc gây quyên cua Tên Dôi Tra.
o Cha dã chi dinh con lam Tiêng Vang cua Cha. Vi vây con hãy ra di
truyên ba nhung gi ma con dã nghe biêt. Con cu noi voi ho ráng viêc tât ca
cac con dang sông duoi Bâu Khi Phan Dao Trâm Trong dã duoc bao truoc
rôi. Con hãy noi voi cac muc tu cua Cha la hãy mo mát va tai ra ma nhin va
nghe nhung loi Kêu Goi dây lo láng cua Cha, boi vi môt it lâu nua ho buôc
phai uông noc dôc. Cac con hãy tâp hop cac công doan cua minh lai dê canh
thuc câu nguyên va án chay. Satan dang trên duong di dên moi nguoi dê thu
thach, No dên dê phân tan va chia rë cac con. Hán cung dang tiên vao Ngai
Toa cua Cha trong Nha Tru Tam cua Cha dê ma ban dôi Mau Cha, va dep
bo Hy Tê Doi Doi Cua Cha.
1

Dân Cha oi, .... Hõi cac hâu duê cua Cha oi, ... Cha muôn kêu gao dên
cac con: hõi cac linh muc va thua tac Ban Tho cua Cha, cac con Dâng Cha
lên cao háng ngay, vây cac con dung bao gio tu bo Cha, dung bao gio ban

1


63

Cha di
1
.... nhung tiêng than van cua cac thiên thân dã duoc nghe thây rôi, va
ca thiên dang dang run so vê su viêc ma tât ca dêu nhin thây dang xây dên,
ngay ca ma quy cung phai thât kinh va tai xanh mát mui....
Tên Thu Dich, la ke tung cho minh la cao trong hon bât cu vât gi duoc
tôn tho dang tu minh ngôi vao ngai toa trong Thanh Diên cua Cha. Hán câm
chiêc thong long trong tay, dang di toi nguoi duoc Cha bô nhiêm.
2
Chinh
nguoi nay dã ngán chán cuôc phan loan cho khoi bung phat ra, ngai qua
thuc la nguoi de dát va can truong. Nêp sông cua ngai dang diên thanh môt
lê vât hy sinh ....
3
Cha ban phuc lanh cho ngai vi dã giu vung Su Diêp vê
Truyên Thông không thay dôi, thê nhung Satan lai muôn bit môi miêng cua
ngai dê no co thê lam cho lan rông thêm ra cac sai lâm cua no
4
qua môi
miêng nhung nguoi chuyên buôn ban Mau Cha, va rôi xô dây tât ca cac con
di dên chô diêt vong.
Dây la thoi gio cua Satan, voi nhung dông luc dê hen nhám huy
diêt tao vât cua Cha. Con gai oi, con hãy lon tiêng kêu gao lên boi vi ngay
do sáp sua dên rôi, ma thuc ra thi dang dên dê tan pha hêt quôc gia nay dên
dân tôc kia. Trai Tim cua Cha thi nhu tan nat.... Chua Tinh Yêu không so
chêt, vây thi cac con cung thê, cac con la nhung ban huu thân thiêt cua Cha,
la nhung muc tu cua Cha, cac con cung dung so hãi gi hêt, nhung hãy buoc
theo Cha. Bôn phân cua cac con la bao vê Loi Cha va Giao Hôi cua Cha cho
dên chêt. Cac con dung noi: 'Hãy dê cho tôi di chao cac nguoi thân cua tôi
truoc dã.¨ Cha noi thât voi cac con: 'Môt khi tay dã câm lây chiêc gây cua
nguoi chán chiên, nêu ai con quay dâu lai thi không xung dang voi Cha nua,
hoác không con thich hop cho Vuong Quôc cua Cha nua dâu.¨ Cac con hãy
buoc theo nhung Dâu Chân dâm Mau cua Cha ma di theo Cha lên Nui
Canvariô.
Hõi con gai duoc chuc phuc cua Cha oi, Dâng An Ui cua con rât vui
khi con ui an Ngai, cung nhu viêc con dê cho Ngai su dung ban tay cua con.
Nay.... Vassiliki oi, nhung Giot Nuoc Mát dám Mau ma Cha dô ra dây la do
nêp sông nguoi doi bât chinh va tôi tê gây ra ..... Hõi ky nguyên hôm nay!
5

Ôi hõi ky nguyên nay, sao cac con lai tu bo Thiên Chua cua cac con chu?

1
ư
2

3
Ý
4

5
, .

64

(V q :)

- Hõi thiên thân duoc Cha ren luyên, con dung lam cho Cha bi thuong tich
nua, nhung vao luc nay con dung buông Ban Tay Cha. Môt sô nguoi së nem
da con. Môt sô nguoi keo con xuông bun lây. Môt sô nguoi khac lai gio
nám tay lên de doa con, thê nhung con dung so ho. Con noi ráng ho dô lên
con hêt si nhuc nay dên si nhuc khac, Cha noi cho con biêt: thuc ra ho dang
chât chua lên con hêt phân thuong nay dên phân thuong trên troi khac, cung
nhu dem hêt phuc lanh nay dên phuc lanh khac cua Cha ghi trên tran con.
Vi vây, con dung so công bô Su Diêp cua Cha. Thiên thân cua Cha oi, con
hãy lam nhân chung, va Cha së không chuyên an phat sang cho nhiêu linh
hôn vi cac thuong tich ma con don nhân. Cha së ban cho con su dên bu
xung dang vê cac thuong tich cua con trong Nha Nhung Nguoi Ban cua
Cha. Cha dã chon lua con lam nan nhân cho Cuôc Khô Nan cua Cha, lam
ban tho ma trên do Cha dát lên Su Hiêp Nhât. Vây con con muôn doi hoi gi
nua chu? Cha con co thê ban cho con diêu gi nua ma Cha chua ban cho
con?
Khôn Ngoan dã duoc Cha ban cho con, Thân Khi cua Cha dang o
voi con dê giup con chiu dung cac roi don cua thê gian, va .... Cha cung ban
cho con hông phuc la biêt khao khat Cha, biêt khat vong Cha, dây la môt
hông ân quy gia. Chinh vi vây, con hãy buoc theo Cha. Con hãy dê cho Cha
su dung con va sai con di toi hêt cac quôc gia dên dân tôc khac ma loan bao
cho ho biêt ráng: ho quên lãng Thiên Chua, nhung Thiên Chua thi cháng
bao gio lãng quên ho. Con hãy nhác nho cho ho nho la Trai Tim cua Cha
thi dây Long Thuong Xot. Dung vây, con hãy noi voi ho ráng: Cha la Dâng
khiêm nhuong va hiên lanh trong long.
Giêsu la Tên Cha. ic.


5, 1993

- Binh an o cung con. Con hãy truyên ba va loan bao ráng: Thiên Chua ma
ho quên lãng së dên voi ho nhu la môt ba me. Viêc Tro Lai cua Cha thi rõ
rang rôi. Nêu Cha bây to Minh Cha ra qua con, muc dich la kêu goi moi
nguoi dên voi Trai Tim Cha, va cung dê cuu vot ho thoat ra khoi tinh trang
phan dao ma thôi.

65

Ngay nay, viêc dung y sat hai tre tho ngay môt gia táng, bao sao Cha
cu yên láng duoc chu? Nhung canh hãi hung dên voi tre tho trên cac
chuong trinh TV dang doat mât di su trong tráng trong cac em. Nay con,
con hãy tiên vao cac Thuong Tich cua Cha va chia se nhung con hâp hôi
cua Cha. Con hãy dên va an ui Cha. ic.


5, 1993

, con ư ơ ươ
c ư .
, o
c .
G ư
ư .
ư hay
ư ư

ư t.

:
“ ư ư ư
ẫ ư ,”
V ư .
“ ư
ư ươ
b ”
V ư .

- Phai cháng Cha dã không noi cho con biêt ráng: Cha së tuôn dô giao
huân cua Cha trên con giông nhu loi tiên tri dê mo môi miêng con trong cac
Cuôc Hop Nhom, va trong su vu dôi voi moi quôc gia dân tôc hay sao?

- , ư .


66

- Vây thi con hãy cu tiêp cân voi Cha ma không con phai so gi nua. Cha dã
cháng tung dung chinh Ban Tay cua Cha ma loan truyên Su Diêp cua Cha
nhu dâu thom lan toa hay sao? Vây hõi tao vât xac pham, sao con hoai
nghi? Con hãy mo môi miêng ma tra loi Cho Cha di!

- , ư
ư
, ư :
n.

- Hông ân ma Cha ban cho con la nhám vao muc dich dê Cha hoan tât
Chuong Trinh cao ca cua Cha dôi voi nhân loai. Su Diêp cua Cha giông
nhu Chiêc Den dát trên gia dê chiêu toa anh sang vao bong tôi cua thoi dai
cac con, dê mác khai Su Hiên Diên cua Cha trong Anh Sang cua Cha va
trong Su Rang Ngoi cua Cha, nhám cho thây ráng Thiên Chua cua cac con
dang hiên diên o dây chinh la

Ban Dông hanh va Thai-Tu-Hoa-Binh
Dâng Cô Vân va Nguoi Cha Vinh Cuu.

Con hãy dên va tiêp tuc noi lên nhung loi cua Dâng Thông Biêt. Con hãy
tro thanh Tiêng Vang cua Cha....
1
A ma nay! Con môt diêu nua, môt diêu
nhác nho nho nho: Cha va con hiêp nhât cung nhau, bât cu ai kêt hop voi
Cha së di cung con duong ma Cha dã di, do la con duong lên nui Canvariô.
Bât cu nguoi nao buoc theo Nan Nhân Siêu Pham së tro nên thanh
phân cua Nan Nhân nay. Con tro nên thanh phân cua Cha, la phân tu con
lai cua Thân Thê Cha ... Con hãy hiên mang sông minh lam lê vât dên tôi,
va hãy di cung Cha vao thung lung cua Su Chêt.
2
Do la noi ma Cha tuôn dô
Tinh Thuong Yêu cua Cha ra dê lam sông lai tung bô xuong khô. Vassula
con oi, công viêc cua con la o noi thung lung do. Cha muôn tuôn xuông do
ca Giong Sông Su Sông cua Cha. Cha la Su Sông Lai va la Su Sông. Cha
muôn lam cho nhung bô xuong khô noi thung lung nay trô bông hoa. Cha
së to bây Long Thuong Cam va Tinh Thuong Yêu cua Cha qua viêc cho

1
ư , ưng
, “ ”
2
ư ư .

67

nguoi chêt ra khoi mô ma sông lai, dê dân ho tro vê Nha Cha. Khi sông voi
Cha trong Nha Cha, ban án cua ho luôn luôn du gia, chen cua ho Cha së rot
thêm va luc nao cung dây tran. Thanh Tâm Cha së la Ban Dông Hanh
Thanh Thiên cua ho. Cha së thông nhât lai thanh duy môt ThânThê do tât ca
nhung bô xuong khô nám rai rac kháp duoi Thung Lung Cua Nguoi Chêt
hop lai voi nhau. Qua dung nhu thê, cung giông nhu trong thi kiên cua tiên
tri Ezechiel,
1
Cha hoi con cung môt câu hoi: 'Cac bô xuong khô nay co thê
sông dây hay không?

- ! Không ,
khô ư ,
.

- Cha së cho ho duoc sông lai.

Cha la Su Sông Lai

- Cha së mang lai suc luc cho ho, cho nên cac bô xuong khô së duoc nôi
rap lai,
2
cac báp thit së duoc bôi dáp va phat triên dân. Cha së boc phu lên
môt lop da, ban cho ho hoi tho, va rôi ho së sông. Cha së qui tu ho
3
lai
thanh môt Thân Thê duy nhât ... va mang ho vê voi su sông. Cha së goi
Thanh Thân cua Cha dên tho hoi vao mui ho
4
môt cach manh më. Hoi tho
nay së lam cho Thân Thê hôi sinh, va môt lân nua lai dung vung trên dôi
chân minh dê Tôn Vinh Cha: 'Tu trên Ngai Toa cua Cha, Cha së dô Nuoc
trong nhu pha lê
5
xuông cho con
6
dê tây sach con khoi moi nho bân, va Cha
së goi Thanh Thân Cha xuông sông giua canh suong mu cua cac con. Thanh
Thân Cha së duoc ban xuông dê tro thanh Trai Tim cac con, va rôi Chinh
Cha së xuc dâu cho Thân Thê nay, va anh sang ma Cha chiêu vao mát cac
con
7
së la Anh Sang Thân Linh cua Riêng Cha, dên tu Vinh Quang Rang

1
Ezk 37: 1-10
2
s ư ư
ươ .
3
ươ
4

5
Kh 22:1
6
ư
7
, ,

68

Ngoi cua Cha,
1
va cac con së hiên ngang tiên lên nhu môt chiên si không hê
so hãi, boi vi Cha së la Ngon Duôc
2
di truoc dê soi duong cho cac con. Cac
con không cân dên den nua boi vi Chinh Cha la Anh Sang cua cac con rôi.
3

Moi dân tôc khac
4
khi nhin thây ve Rang Ngoi cua con së noi theo
buoc di cua con, va mang theo moi cua cai tai san
5
dê dâng hiên cung voi
chinh ban thân minh cho con. Thê rôi trong tay cua con
6
Cha së dát vuong
truong sát biên con thanh uy nghi lông lây¨... Do la cach thuc Thân Khi Cha
cuôi cung
7
së kêt hop tung môi nguoi trong cac con lai voi nhau. Va moi
nguoi së tin ráng Chinh Chua Cha la Dâng dã sai Cha dên,
8
dông thoi moi
nguoi cung së nhin nhân Cha la Chua Chiên Hy Tê.
9


, .
ă,
Thân .

c q .


x ,
b
ư.
Xin nung n
.
X !

- Nay Vassula oi, con hãy gia táng loi câu nguyên cho Hiêp Nhât. Con
dung dê minh bi cam dô ma noi ráng: Cha së không nghe loi con câu xin.
Nhung loi câu nguyên cua con khac nao nhu hang ngan viên ngoc trong

1
Kh 21:23
2
Kh 21:23
3
Kh 21:23
4
“ ” ư
, , l 17:21
5
Kh 21:26
6
ư
7
6:15-17
8
1721 6:16
9
Kh 6:16 ( )

69

Mát Cha, la ban nhac du duong bên Tai Cha. Con dung lây lam ngõ ngang,
Cha dã dát dung Vuong Quôc cua Cha trong tâm hôn con, va Cha la Minh
Vuong cua con dang thông tri trên con. Cha goi Dâng Khôn Ngoan cua Cha
dên voi con dê giup con cung moi nguoi khac manh tiên trong duong thiêng
liêng. Cha dang dê y tim ra môt nguoi nao hiêp suc voi Suc Manh cua Cha,
dê tung luoi vao biên khoi bát lây cac linh hôn vê cho Cha. Con thi yêu ot
qua, ma Cha lai thich thu trong su yêu ot cua con.
Gio dây con hãy láng nghe. Cha së nung tât ca cac con cho chay ra.
1

Cha bo cac con cung voi nhau vao môt nôi nung nâu kim loai, va rôi Cha së
dôt lua duoi nôi nung va lam cho cac con chay tan ra hêt. Vuong Quôc cua
Cha
2
së không con chia rë nua. Con hãy dên. Chung ta, Cha con ta?

- !


1 6, 1993q t ?
n?
,
v ươ !

- Binh an o cung con.
Hõi niêm vui cua Thanh Tâm Cha, con hãy láng nghe: nhung ly
luân cua loai chêt choc không thuôc vê thân linh dâu. Cha la Chua thân
hanh di rao qua trân thê dê canh bao cho thê gioi biêt: Ke Thu së dên voi ho
nhu con song thân chôm lên nuôt lây ho, thê nhung thuc su nao co ai ma
ngo duoc Satan len loi vao cac cua ngõ Thanh Diên cua Cha, thuc su bon
chung vao dên do rôi ... No di tháng dên Thanh Diên Cha qua tôi lôi va sai
lâm cua cac nguoi thân thiêt voi Cha, la nhung nguoi ngay nay dang chông
dôi vi chán chiên
3
ma Cha ban cho cac con. Nhu thê bao sao cac con chiên

1

2
ưi
3
,

70

cua Cha con kinh trong cac linh muc chuyên phan dôi chông lai nguoi ma
Cha dã chon chu? Ho không quan tâm dên dâng chán chiên cua Cha nua ....
Nôi sâu muôn ngâp long Cha, va Trai Tim Cha tro nên heo hon truoc
nhung gi Cha nhin thây va con dang tiêp diên. Diêu ma truoc dây chi trong
môt tinh trang phan dao thu hep, ma nay loang ra thanh cuôc phan dao phô
quat, dã ben rê sâu xa. Cuôc phan dao nay bao quat dên nôi no nuôt mât di
bao nhiêu nguoi trên cac neo duong no lan tran toi....

- , ư
ơ ,
c ư tm tay?

- Nay con cua Cha, do la âm muu. Su âm muu va viêc cac nguoi phan bôi
dang a dua voi nhau. Khi Thân Chêt leo qua duoc cac cua sô Thanh Diên
cua Cha, va tiên tháng vao Nha Cha, Cha dã goi Thanh Mâu cua Cha dên
canh bao cho cac con.
1
Thê nên con gai oi, con dung noi ráng Cha dã chân
cho qua lâu. Nhung (....)
2
la nhung nguoi thiêu khôn ngoan. Ho dã không di
tim Thanh Y cua Cha. Cha dã canh bao ho nhiêu lân, nhung it co nguoi chiu
quan tâm dên nhung loi canh bao cua Cha. Ngay cho dên ngay nay cung
thê. Ôi thuc ra ... dã bao nhiêu lân Cha thuong khoc cho long kiêu cáng cua
ho.... (Cha co thê sua phat ho trong con thinh nô qua viêc biên ho xuông
thanh cat bui, thê nhung tôt hon la theo duôi ho voi duong lôi nhân hâu.)
o Cha noi cho con biêt: ngay giua cac muc tu cua Cha dang co môt
âm muu chông dôi lai vi lãnh dao chung cua ho. Chinh Ke Pha Hoai huong
dân ho tiên hanh viêc pham tuc hoa Thanh Danh Cha. Dông thoi tinh thân
phan loan tung phat triên qua manh më trong ho nay bôc lô hán ra ngoai.
Cháng lë cac con chua doc, hay chua hiêu hay sao? 'Môt su tôi bai së xuât
phat, cac thê luc cua no së xuât hiên và xúc pham dên thanh diên vôn là
thành trì kiên cô. Chung së bãi bo Hy Tê Doi Doi dê thay vao do cai ghê
tom khôc hai.
3
Ke Pha Hoai tu cho minh cao trong hon hêt các thân minh,
va noi nhung diêu xuc pham ky quác chông lai Thiên Chúa trên cac chua.
Hán së tu tung tu tac cho dên khi xa ra hêt con thinh nô. Hán trong nê cac

1
i Fatima?
2
không .
3
Dn 11:31

71

nguoi biêt nhin nhân hán, va ban cho ho nhiêu vinh hoa phu quy.
1
.... Tinh
thân phan loan nay lan tran dên moi dân tôc trên thê gioi.¨
2

Qua dung vây, rôi dây së co môt thoi ky Sâu Muôn xuât hiên la diêu
chua hê co tu ngay cac dân tôc dâu tiên xuât hiên.
3
Cha dã khuyên nhu cac
con la hãy tinh giâc va canh thuc câu nguyên vi biêt dâu ráng cac con cung
së bi cuôn sach di luôn. Chinh vi vây, cac con phai sán sang va luôn luôn
trung thanh. Con diêu gi Cha co thê noi ma Cha chua noi cho cac con biêt?
Vassula con oi, con hãy truyên ba su diêp cua Cha.ng 6, 1993

- ư ?

- Cha-Dây. Nay con oi, con hãy chuyên ganh náng cua con sang Cha....

- Ta q ẻ
ư q .

- Cac nguoi tô cao môt ngay nao do së phai dôi dâu voi Cha... Cha së dung
vê phia con, con co nhân ra diêu nay hay không? Moi loi tô cao cua ho së
mau tan biên di nhu nuoc chay vao công rãnh! Cac con hãy trôi dây! Hãy
dung ra dát tay trên nguoi dau yêu, va chua lanh cho ho. Cac con hãy cât
lên tiêng noi! Loi Cha duoc phat biêu tu miêng luõi cac con së lam cho tinh
thân ho phai nga vao vong âu yêm Cha.
4
Cac con hãy nuong tua vao Cha.
Cha dã ban cho cac con Binh An cua Cha. Cac con hãy sông trong Binh An
nay. Gio dây cac con dung so nua. Va nay dây

Cha la Su Sông Lai.


1
Dn 11:36-39
2
KH 13:14
3
Dn 12:11
4
B ô ).

72

Con thai tu cua thê gian chinh la Thân Chêt. Cac con dung tô cao nhung
nguoi bach hai cac con, va rôi Cha cung së không phan xet cac con trong
Ngay Phan Xet. Hõi linh hôn-cua-Cuôc-Khô-Nan-Cha, Cha la Chua muôn
to ra cho cac con nhin thây cac Buoc Chân cua Cha phai di vao Cuôc Khô
Nan cua Cha, boi vi cac con dang phung su Cha, cac con phai buoc theo
Cha. Cháng lë cac con lai muôn Cha noi: 'Cac con hãy theo Cha, ma dung
buoc theo cac Dâu Chân cua Cha¨ hay sao? Diêu nay không thê duoc, bât
cu ai phung tho Cha, nguoi ây phai buoc theo nhung Dâu Chân Dâm-Mau
cua Cha .... Chinh nho qua Ngon Tay cua Cha ma cac con cho nguoi chêt
sông lai.
1
Nhung nguoi chua duoc nhin thây cac diêu ky diêu Cha lam la
nhung nguoi ma Vuong Quôc cua Cha chua dên duoc voi ho.
2

Hõi nguoi ban cua Cha, nguoi ban be mon cua Cha, con hãy nhin
thu xem Manna Trên Troi ma Cha dã nuôi con nhu thê nao. Cha la Thiên
Chua cua con së tiêp tuc nuôi duõng con. Không co ai co thê cât Ban Tay
cua Cha ra khoi môi miêng cua con duoc. Cha la Suc Manh cua con dê
hoan tât Cac Công Viêc cua Cha qua su yêu duôi cua con. Cha chuân bi tât
ca cho cac con di xây dung Vuong Quôc cua Cha. Con hãy ghi chep xuông:
Thê gioi ngay nay chôi bo Hai Trai Tim Chung Ta, do la Trai Tim
Ven Sach cua Me Thanh cac con, va Thanh Tâm Cha. Thoi gian ma cac con
dang sông bây gio la thoi diêm cua Long Thuong Xot. Cha dã cát nghia cho
con hiêu
3
chuyên gi xây dên môt khi ân tin thu sau bi pha võ. Bây gio thi
con hãy viêt xuông di:
Ngay sau khi Hai Trai Tim Chung Ta hoan tât viêc chung kiên,
4
Cha
së dâp võ ân tin thu bây, va toi do së la khoang thoi gian yên láng ghê so
5
....
trong khoang yên láng nay, nguoi thê gian cu tuong ráng ho tháng duoc Hai
Trai Tim Chung Ta, nên ho hân hoan
6
án mung chiên tháng, boi vi ho tin
tuong la ho gat bo duoc vai tro chung nhân cua Hai Trai Tim Chung Ta qua
cac su ngôn cua Chung Ta, boi vi diêu ma ho nhin thây chinh la dâu chung
trong tai ho, chinh la dâu chung vê cac so thich va tu tuong xâu xa cua ho.
Va rôi khoang thê gian yên láng kia bông dung bi pha tan, truoc su
xuât hiên Ngay Gio cua Cha. Thât khôn cho nhung ai không trong sach!
Khôn cho nhung ai không án nán hôi cai. Cac xac chêt cua ho lam ô uê sa

1
ư
2
q
3
X 18/2/1993
4
11:7
5
Kh 8:1
6
Kh 11:10

73

mac nay, môt sa mac ma chinh ho bay biên ra. Thiên thân cua Cha së dô
dây Lua vao lu huong dang câm trên tay truoc Ngai Toa va ban tho cua
Cha, va së tuôn dô xuông trai dât.
1
Trong khi moi nguoi theo dõi viêc nay,
thi môt cuôc dia chân manh nhu vu bão diên ra, rôi moi tâng dât bát lua
bung chay va rë tach roi nhau.
2
Nhiêu nguoi së chây lên nui ân trôn trong
cac hâm da.
3
Rôi tu giua cac tang da, ho kêu câu dên Cha, nhung Cha
không láng nghe ho nua. Ho khiêu khich va xuc pham dên Thanh Danh
Cha, va ho noi voi dôi nui va cac tang da ráng: 'cac nguoi hãy dô xâp
xuông chung tôi va chôn dâu chung tôi cho thoat khoi Dâng dang ngôi trên
Ngai Toa, va thoat khoi ca con thinh nô cua Chua Chiên,¨
4
Khi Ngay Gio
cua Cha dên, ai co thê thoat nôi duoc chu? Con cac nguoi sông sot së phu
phuc quy xuông, va không con so hãi gi nua, chi biêt chuc tung Thiên Chua
cua ho.
5
Rôi Troi Moi Dât Moi
6
dên voi cac con, Vuong quôc trân thê
7

tro thanh Vuong Quôc cua Cha, va Cha së ngu tri trong long moi nguoi.
Thê gioi cua qua khu
8
së qua di. Hõi linh hôn, triêu dai cua Cha së bát dâu
vao cac ngay do.

6, 1993

- Vassula con oi, cuôc kêt duyên phai duoc tôn kinh va gin giu thanh thiên.
Cha dã cho con duoc kêt duyên voi Cha,
9
va Cha dã dây dô con chi biêt
nuong tua vao Ân Sung cua Cha. Cha dã biên dôi con tro thanh ban tho va
tân nuong cua Cha, la Thiên Chua cua con. Cha dã dây dô con biêt vâng loi
va tu bo tât ca nhung gi không phai la Cha. La Duc Lang Quân, Cha trao
pho cho con thuc thi so thich cua Cha. Hõi con nguoi xac dât vât pham, Cha
dã dây dô con vê ky luât con phai theo. Cha la Dâng Vinh Cuu thuong mên
con. Viêc con hoan cai la nho vao Cha. Cha dã dô xuông con nhung giao
huân duoi dang loi tiên tri. Vassula con oi, Long Kiên Nhân cua Cha dôi

1
Kh 8:5
2
2P 3:12
3
Kh 6:15
4
Kh 6:16
5
Kh 11:13
6
Kh 21:1
7
Kh 11:15
8
Kh 21:4
9
“ ,
, ” (Is 54:5)

74

voi con dang tro thanh mong manh! Con dang lâm lôi (...)
1
cung giông nhu
nhu la (...), nên con phai tu bo di moi thu nay! Cha dã canh tân con nên
giông nhu hinh anh cua Cha, va Cha thuong mên con. Tai sao con lai (....),
nhung con hãy nhin xem, du cho con bât trung thê nao, thi Long Trung Tin
cua Cha vân Truong Tôn. Cha muôn nhân manh dên nhung diêu nay dê
nhác nho cho con nho la con dã duoc trao môt su vu dác biêt! Va rôi tu nay
... không cân thoa hiêp gi thêm... thuc su không cân! Cha së không muôn
tiêp tuc nhu thê. Vây thi con hãy sông nhu Cha muôn con sông, boi vi Cha
sông trong con. Con dung lam dung Long Kiên Nhân cua Cha!
A nay, con môt diêu nua... con hãy viêt xuông!
2
Dung vây, con hãy
noi cho Cha biêt la ha co gi ma con co long nhiêt thanh chi môt thoi ma
thôi? Liêu Cha co nên noi: con la nguoi không con dang tin tuong nua?
Thay vi nhân nhuong voi cac tham vong bôc dông cua con co thê dân dên
an phat cho con, con hãy quan tâm dên cac So Thich cua Cha, va muc lây
suc sông tu noi Cha, to bây cho nhân loai thây nguôn phong phu Vinh
Quang cua Cha. Con dung so, Cha së không bao gio lây lai cac hông ân Cha
dã ban cho con. Cha cung së không thu hôi lai su chon lua cua Cha, co diêu
Cha muôn hoi con môt câu: tai sao con lai ngoanh mát roi khoi Cha?

- ư .

- Con biêt ma!

- ă?

- Con hãy thu nghi lai lân nua xem...

- ă?

- Dung nhu vây! Vassula con oi, dung vây do. Con hãy trao dâng cho Cha
tron ven trai tim cua con! Nao con noi di!

- , !

1
V ,
2
, q ư


75

- Con noi ra nua di!

- ă ?

- Chi khi nao con cát dut liên lac voi Cha, trai tim con moi biên thanh da...

- V ẫ ....

- Cha sai con di thu hoach môt mua gát ma xem chung không mây vât va
cho lám. Con hãy tôn trong mua thu hoach nay, hãy tôn trong cuôc kêt
duyên cua chung ta.
Bây gio thi con nên biêt la: Cha vua nghiêm khác ma cung vua nhân
hâu. Con cu dê cho thê gian huong loi ma không phai chân cho vê mua gát
ma Cha dã vât va. Phân con, con dung so. Cha thap nhâp con vao Cha rôi,
nên con la phân tu cua Cha. Chinh vi vây ma Cha muôn con duoc an lanh
tron ven. Con hãy dên ma tôn vinh Cha qua viêc nho dên Su Hiên Diên cua
Cha. ic.

6, 1993

- Hõi nguoi môn dê cua Cha, vây thi ra con dây rôi. Cha dang cho doi con!
Hõi con gai duoc Cha tuyên chon, binh an o cung con!

- , ,
,
:
“ !”
X ” .”
v ư
.

k
ư .
ra
m .


76

,
ư ,
, ẫ ,
, ư , ư
ươ
t ă !

- Không co công viêc nao qua kho cho con dâu. Không co nguoi nao co
thê chen ep con duoc. Không môt nha lãnh dao thê gian nao së lam cho con
phai rung dông, vi ngay ca sau khi con chêt, thi thân xac cua con vân tiêp
tuc noi tiên tri. Moi công viêc con lam dêu không hoa ra vô ich dâu. Cha noi
cho con biêt ráng: ngay dên Ke Thu cung nôi con thinh nô dôi voi con. Cha
së ân moi tân công cua no cho chim xuông. Vây con hãy truyên ba Su Diêp
cua Cha dê ma thanh luyên tâm hôn cua thê hê nay.6, 1993

- Binh an o cung con. Con gai cua Cha oi, Mát Cha luôn luôn theo dõi con.
Con hãy dê cho Cha su dung con, con hãy dê cho Cha to bây niêm thich thu
cua Cha noi con. Cha thât quy mên con. Con gai oi, con hãy noi lên nhung
loi nay:
Lây Dâng Tao Hoa, xin hãy dên voi con.
Lây Duc Giavê la Thiên Chua cua con, xin dên cuu giup con.
Lây Chua cua cac Tâng Troi, va cua mát dât,
xin ban phuc lanh cho con. Amen.


6, 1993

- Hõi Vassula-cua-Cuôc-Khô-Nan-Cha, con hãy nuong tua vao Cha. Con
hãy hoan thanh su vu cua con cung voi Cha. Con hãy noi rông Vuong Quôc
cua Cha ra cho rông thêm hon, va hãy cho di! Con hãy rông tay phân phat
Manna trên Troi cua Cha cho nguoi dau khô va doi khat. Cha dã ren luyên

77

môi miêng con, vây con hãy tro nên Tiêng Vang cua Cha. Hõi nguoi con be
mon, con hãy cât tiêng noi! Cha së noi qua miêng luõi cua con. Vi vây con
hãy vui mung ma noi lên Loi Dây Tinh Thuong Yêu cua Cha, chu dung so.6, 1993

(USA)

- Hõi bông hoa, con hãy dê Cha noi cho con biêt: không co Cha, ban án
cua con së trông tron. Không co Cha, niêm vui mung cua con së không tron
ven. Con nên biêt ráng: Cha la Su Binh An cua con, Niêm Hy Vong cua
con. Cha la Dâu va cung la Cuôi. Cha së ban cho linh hôn con tran dây anh
sang dê mãi mãi sông gân bên Cha. Linh hôn Cha dau khô voi niêm uoc ao
co con o bên canh Cha trên Thiên Dang bây gio, dê ma thâm nhuân Anh
Sang cua Cha. Thê nhung Cha phai luu con o lai duoi thê gian dê hoan tât
su vu cua con. Con hãy nho ráng: Cha-O bên canh con mãi dê huong dân
buoc chân con di. Cha thuong mên con. Chua Tinh Yêu dang o bên con, va
nay... môi ngay qua di la cang dên gân ngay do hon! Con hãy lon manh
trong Cha, va linh hôn con së vui thoa voi Tinh Thuong Yêu cua Cha.
Vassula con oi, con hãy dê cho Cha tiêp tuc la Minh Su cua con. Diêu nay
lam vui long Cha.... con hãy dê cho Cha hoan tât nhung uoc vong cua Cha
noi con.
Con hãy lây yêu thuong dap lai tôi ac. Con hãy lên duong binh an!6, 1993

(Omaha – USA)

- Nay con cua Cha, con cua cha oi, Cha ban cho con Binh An cua Cha.
Con hãy dê cho Cha duoc thong dong su dung ban tay cua con. Con hãy dê
cho Cha su dung môi miêng cua con. Con hãy dê cho Cha su dung tâm tri
con, trai tim con. Con hãy dê cho Cha chiêm cu tâm hôn con. Nêu nhu Thân

78

Khi cua Cha không chiêm cu tâm tri con, thi dâu con cach nao khac dê con
tro thanh Tiêng Vang cua Cha ma truyên ba cac Su Diêp cua Cha duoc?
Nêu nhu nganh nho không hut nhua sông tu cây nho thi lam sao no sông
duoc? Cát di khoi cây nho, con së thây no khô heo nhanh nhu thê nao.
Thanh Thân Cha thi giông nhu nhua sông chuyên vân trong con dê
duy tri cho con duoc sông. Con gai oi, dây la cach thê ma con phai nuong
tua vao Thanh Thân Cha, la Dâng Ban Su Sông, la Dâng Ban tinh thuong
yêu trung tin, la Dâng Ban niêm vui mung va binh an. Dung nhu vây,
Thanh Thân Cha la Ngon Lua nung nâu va uôn mêm cac trai tim biêt tuân
theo cac Giao Huân cua Cha, dông thoi biêt ngoanh mát di khoi cac hinh
anh vô ich. Thanh Thân Cha la Dâng quang dai ban phat Loi Cha giup cac
con dung tron ven tâm tri va trai tim minh dê tim dên Dâng Khôn Ngoan.
Cac con hãy thât long khân khoan nai xin hông ân cua Thanh Thân
Cha trong thoi gian nay. Ngai së la Ngon Duôc soi lôi chi duong va cuu
thoat cac con khoi tay Thân Chêt, che cho cho buoc chân cac con di cho
khoi vâp te. Ôi con diêu gi Ma Thanh Thân Cha không lam cho cac con nua
dâu! Thanh Thân Cha së dân dát cac con sông qua doi sông noi trân thê
duoi Su Hiên Diên cua Cha va trong triêu dinh cua Vuong Quôc Cha.
Thanh Thân Cha chinh thuc tai thiêt lai Giao Hôi cua Cha. Ngai chinh la:

Hon Da Mong cua Giao Hôi Cha

thê ma thê hê cua cac con lai loai bo ra ngoai.
1
Cha noi cho con biêt thêm
ráng: co cac tho xây rôi, nhung ho phai duoc ren luyên va huong dân. Cac
con hãy nhanh chong lên duong tai thiêt Giao Hôi Cha qua viêc su dung
moi viên da, co diêu la dung quên viên da chu yêu, cac con dung loai bo
viên da mong. Nay con yêu dâu cua Cha, con hãy nhác lai theo Cha:

Lây Chua, con thuôc vê Chua
xin cuu vot con, cuu ca anh chi em cua chung con nua
nho vao Tinh Thuong Yêu Cuu Dô cua Chua. Amen.


6, 1993

1


79

– )

- Hõi Vassula cua Thanh Tâm Cha, Cha ban phuc lanh cho con. Con hãy
pho thac vao noi Cha, va hãy nuong tua tron ven vao Cha. Con co sán sang
hiên dâng minh con cho Cha hay không? Con hãy nhác lai loi tuyên khân
trung thanh cua con. Con së lam vui long Cha khi con dâng hiên minh con
cho Thanh Tâm Cha. Con hãy dâng lên Cha loi câu nguyên nay nhu môt
mon qua vao dip Lê Kinh Thanh Tâm Cha. Cha thuong mên con, va không
bao gio bo roi cac con dâu. Cha ban phuc lanh cho con. Gio dây Cha la
Chua dang cho nghe con. Cha dã linh ung cho (....)
1
mang táng cho con mâu
anh nay lam qua cho con. Con hãy coi minh la nguoi thuôc vê Cha va la
Tân Nuong cua Cha. Tân Lang thi cháng bao gio quên lãng tân nuong cua
Minh. Cha së luôn cung ung cho con va bây to Tinh Thuong Yêu cua Cha
cho con. Cha ban cho con môt giot Mau tu cac Thuong Tich cua Cha. Su
dau don cua con la môt hông ân dên tu Cha.
26, 1993

, q
.
ươ ươ X ,
h .
ươ cho
q ư .

,
ư i
ươ
ư y.
ư
v sao?
ă ư ?
ư

1
ư ẫ
2
ư .

80

n ẻ
ư ?

,
ư
ư ,
k ?
ẻ n
lên
ư
ư ư ?

- Vassula con oi, Cha dã noi cho con biêt ráng: Cha dã goi dên rât nhiêu
loi canh bao qua nhiêu tiên tri khac nhau.
1
Co diêu la trong thê hê cua cac
con, cac tiên tri cua Cha lai không duoc coi trong. Ngay nay la thoi diêm
ma khi Troi Cao lên tiêng, ho không quan tâm gi nua. Loi Cha vang lên dây
do qua su ngôn cua Cha thi ho ua toi bang bô rôi bo qua . Thê nhung Nha
Cha së duoc tai thiêt do nhung nguoi ngheo kho, nguoi que quát, nguoi mu
va nhung nguoi tan tât. Nguoi sau cung së tro thanh truoc nhât, va nguoi
truoc nhât tro nên sau hêt. Cha së mo mát va tai cho nguoi xâu sô nhât
trong cac cac con, dông thoi cho moi nguoi mu va diêc cung tât ca nhung
nguoi yêu câu duoc nghe va mo mát nhin tro lai. Danh Cha së tho phuong
tro lai, va duoc tôn vinh hon truoc.
Nay con cua cha, con dung bao gio cam thây mêt moi môi khi gáp
Cha. Nay tao vât oi, con chua duoc nhin thây gi vê cac Bi Nhiêm cua Cha,
thê nên con dung qua so hãi môi khi Cha dên thám con theo cach thuc nhu
thê nay.... con hãy di vao cac Thuong Tich cua Cha.
Cha luôn o voi con dê cuu rôi con va moi nguoi khac.
6, 1993

1
ă ẻ ? ư ?

81

- Binh an o cung con. Tung giây phut con nghi dên Cha hay noi chuyên
voi cha chinh la luc con tôn vinh Cha. Vây con cu dê tâm hôn con noi
chuyên voi Cha.6, 1993

- ?

- Cha-Dây. Con hãy nuong tua vao Cha. con hãy yêu mên Cha hon nua!

X

, .

- Vây thi con hãy mo sach ra..... ma ghi chep xuông di:
Con hãy dê cho Cha toa rông Binh An nay trong con. Hõi cac con rât
yêu dâu, cac con dung dê long minh xao xuyên. Cac con dung sa vao con
cam dô, do la ly do tai sao Cha khuyên nhu cac con hãy câu nguyên không
ngung. Cac con dung dê mât gio vê nhung chuyên tâm phao, cung dung
chao ai doc duong.
1
Cac con hãy di voi Cha theo Buoc Chân cua Cha. Cac
con hãy câu nguyên cho cac linh muc. Cac con dung quo trach ai, hãy bao
oan báng tinh thuong yêu, hãy dâng minh cho Thanh Tâm Cha va Trai Tim
Ven Sach cua Thanh Mâu cua Cha.
Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho cac con. Cac con hãy câu
nguyên nhân Danh Cha, va cac con së duoc doai nhân.6, 1993

- , .


1
ẫ thôi.

82

- Vây con hãy dên ma hoc hoi. Dâng Khôn Ngoan së la Tôn Su cua con.
Vassula con oi, con hãy câu nguyên cho cac linh muc.
1
Con hãy
nâng tâm hôn lên va sông trong Cha, trong Tinh Thuong Yêu cua Cha. Con
hãy cam nhân ra Tinh Thuong Yêu cua Cha. Hôm nay Chua Chiên Lanh lên
tiêng kêu goi. Hôm nay Chua Chiên Lanh lên duong di tim cac con chiên bi
phân tan va lac lõng. Nhiêu nguoi nghe thây Tiêng Noi cua Ngai.
2
Cung co
nguoi lai phân nô truoc Tiêng Noi cua Ngai. Tât ca moi nguoi thuôc vê Cha
së tro lai voi Cha. Tât ca cac con chiên thuôc vê Cha së nghe biêt Tiêng Noi
cua Cha va së vui mung khi nghe thây tiêng Buoc Chân cua Cha.
Nhung ai không nhân ra Tiêng Noi cua Cha thi không phai la con
chiên cua Cha. Cha dã nho nguoi lam thuê coi soc Dan Chiên cua Cha cho
toi khi Cha Tro Lai. Co diêu la ngay khi Cha roi khoi, ngay luc ma Cha vua
buoc di, thi nguoi lam thuê liên tiên vao cac thanh phô ma chiêm lây cac
chô ngôi cao. Cac con phai cháng chua doc thây ráng
3
: 'Phiên phuc dang
dên voi nguoi muc tu vô dung bo roi doan chiên. Dây la ly do tai sao Cha
háng nhác nho cho cac con nho ráng Vuong Quôc cua Cha dang o giua tât
ca cac con rôi. Cha không bao gio ngung nhác nho cac con vê cac chân ly
ma Chinh Cha dã ban cho cac con. Nhu thê cháng lë Cha lai không nhin dên
su công báng cho cac con chiên cua Cha hay sao? Cha lai không nhin dên
cac con chiên dang chêt doi vi thiêu dông co xanh hay sao? Kinh Thanh
không thê bi chôi bo duoc. Loi Cha la loi háng sông va sinh dông, thê
nhung trong tâm hôn phan dao cua cac con, chinh cac con la nguoi muc tu
dang phan lai Loi Cha trong tâm hôn cua cac con.

- , ư ?

- Nhung nguoi không tu cho minh la dã nhin thây
4
chinh la nhung nguoi
trung tin. Nhung nguoi ma ngay tu dâu chua bao gio mo mát minh ra, cung
không gia mao ma tu cho minh giông nhu cac thân minh biêt duoc thiên
ac,
5
do la nhung nguoi trung tin va chân thuc. Cac muc tu sán soc cac con
chiên cua Cha, va o bên chung luôn câm chiêc gây muc tu trong tay, chu

1
trong
2
Jn 10:26
3
Zc 11:17
4
Jn 9:41
5
Gn 3:5

83

không mác cac y phuc lông lây
1
, cung không ngôi lên Ngai Toa cua Cha, rôi
tu cho minh la Thiên Chua,
2
do la nhung nguoi trung tin. Nhung nguoi hiên
mang sông minh cho con chiên cua Cha dêu la cac muc tu chinh truc, ho co
quyên lên tiêng doi hoi cho minh nhung diêu duoc Thân Khi trao ban. Cac
con co thê nhân ra ho dua vao cac thuong tich trên thân thê cua ho, nhung
thuong tich ma ho nhân trong nha cac ban huu cua ho.
3
Thê nhung chi môt
it lâu nua tuc la vao Ngay Gio cua Cha së không con ke ban buôn nua.4 7, 1993

L ươ ,
c ư .
Cho d ư ra
ư ,
c ẫ
b
Vươ .

c
x .


ươ lên
ươ , ẫ, .
gia
ư .
sâu.
.
.
v ẫ .


1
.
2
Ezk 28: 2; 2Th 2:4
3
, ư .

84

ư b ơ
l .

- Cha së chia se dám duong phu trôi nay voi con la nguoi ma chinh Ban
Tay Cha dã xuc dâu, vây con hãy uôn nán tinh tinh con mô phong theo Cha,
va hãy hoc hoi noi Cha. Con la nguoi trân quy dôi voi Cha. Con hãy vac
Thâp Tu Gia cua Cha trong dám duong cuôi cung nay. Cha la Dâng dây
mãnh luc, Cha së dô xuông con Suc Manh cua Cha trong dám duong cuôi
cung nay. Anh Sang cua Cha së tiêp tuc chiêu sang trên con dê con co thê
tôn vinh Cha. Con dung bao gio to ra mêt moi trong nhung lân con dên gáp
Cha. Con chua nhin thây gi vê Cac Bi Nhiêm cua Cha, thê nên con dung so
hãi môi khi Cha dên voi con theo phuong thuc nhu thê nay.14 7, 1993

)

- Nay con yêu dâu cua Cha, con hãy hoc cung Cha, vi Cha hiên lanh va
khiêm nhuong trong long. Con hãy câu nguyên cho cac linh muc cua cac
con.
1
Y Cha muôn la cac con hãy lam viêc duoi Anh Sang Thân Khi cua
Cha. Con hãy mên chiêu Cha báng tinh thuong mên cua con. Con hãy Tôn
Vinh Cha, va con nên biêt môi miêng con phai noi náng gi. Cac con hãy dê
binh an o lai giua cac con, Tinh thuong yêu la môt hông ân. Cha ban cho
cac con hông ân la Tinh yêu cua Cha. Cac con hãy yêu mên Cha nhu Cha
thuong yêu cac con. Cac con hãy nên môt voi nhau va sông hiêp nhât voi
nhau.
Cha ban phuc lanh cho tât ca cac con. Chung ta, Cha con ta?7, 1993

1


85

ư , ư
ư
qỷ , ư

ư.)

- Nay con cua Cha, con hãy luôn nho ráng Cha o bên canh con, ca luc con
lâm vao canh kho khán. Cha o bên canh con trong luc con vui mung cung
nhu ngay ca luc con gáp kho khán. Cha co mát trong moi biên cô. Cung voi
doan thiên thân, Cha dên thám con. Cha yêu thuong con.
Nay con cua Cha, Cha ban phuc lanh cho con. Con dung so nguoi
kiêu cáng. Cu dê mác ho cho Cha. Co diêu la con hãy câu nguyên cho ho,
boi vi ho cung la con cai cua Cha va ho cung phai duoc cuu rôi.
Con dung nghi ráng Cha không biêt gi vê cac nhu câu liên quan su
vu ma Cha dã trao cho con. Cha o bên canh con dê bô suc cho con... Con
hãy nho dên Su Hiên Diên cua Cha.8, 1993

- Nay con cua Cha, Cha la Chua ban phuc lanh cho con. Cha thuong mên
con. Con hãy luôn luôn nho diêu nay. Con hãy doc theo Cha:

Lây Chua Giêsu la nguôn thuong yêu duy nhât cua con,
Con câu nguyên cho nhung nguoi ma Chua thuong yêu
nhung ho lai không biêt yêu mên Chua thê nao
dê ho cung duoc thoat khoi moi diêu du. Amen.

- Con hãy hoc thuôc kinh nay va doc sau môi chuc hat kinh mân côi. ic


10 8, 1993

- Cha ban cho con Binh An cua Cha.

86

Con hãy triêt dê tiêp tuc buoc theo Cha. Con hãy tin tuong vao Cha.
Không co diêu gi va không co nguoi nao co thê xen vao giua con va Cha
duoc. Së không co diêu chi va cung không ai co thê ngung viêc Cha tiên
hanh Su Diêp cua Cha duoc. Con hãy gieo rác hat giông moi noi moi chô.
Hõi Vassula con gai Cha oi, khi cu ma Cha dát o noi con chinh la

CAU NGUYEN

- Con hãy câu nguyên va khân nai xin lên Cha. Con hãy câu nguyên dê xua
duôi cac quy du. Con hãy câu nguyên dê phuc hôi lai Nha Cha dang bi chao
dao. Con hãy dên, mát Cha không bao gio roi xa con dâu. Con hãy chác
chán diêu nay, bô câu cua Cha nhe!9, 1993

– )

- ?

- Cha-Dây. Con dung so. Cha chinh la Dâng Giam Hô cua linh hôn con.
Chua Tinh Yêu dang o voi con.
Con hãy nho ráng không phai con tu chon dên dây dâu. Chinh Cha la
Dâng quyêt dinh goi con dên voi quôc gia nay dê tôn vinh Cha. Cha dã su
dung nhiêu linh hôn dác biêt cua Cha lam viêc va mo cua cho cac nuoc
Thuy Diên, Dan Mach va Hoa Lan. Thân Khi cua Cha la Dâng Ban Su Sông
së rao qua cac thanh phô va hôi sinh moi nguoi.
1

Cha ban phuc lanh cho tât ca cac con. ic


9, 1993


1
ư ư

87

,
v ư a
l .

.
ư .
ươ
t
ươ
.

Xin Cha
ơi q ư ,
.

Xin Cha sa ơ
.

Xin Cha sa ơ
.

Xin Cha sa ơ ư
n
.

Xin Cha sa

thây ma .

Xin Cha sa
ư
ă ă
ư :
Vươ ơ .


88

- Hõi nguoi tôi to trung thanh cua Cha, Cha la Duc Giavê ban phuc lanh
cho con. Thiên Dang la nha cua con.
Qua dung vây, con hãy mau mán to ra quang dai dôi voi nguoi tôi
lôi, nhu vây Cha së duoc tôn vinh. Con hãy dê cho tâm hôn chai da cua ho
chao dao truoc Loi Cha, va Cha së thay thê báng cach ban cho ho trai tim
báng xuong báng thit... Con hãy di lam chung nhân, con cua Cha oi, va rôi
moi su së duoc ôn dinh.
1
Con dung nghe theo hán. Cha nâng con lên vi
Vinh Danh Cha! Cha thuong yêu con doi doi. Vassula con oi, con dung bao
gio nan long. Loi Cha së thâm nhâp vao cac tâm hôn va hôi sinh tât ca. Cha
la Duc Giavê së tiêp tuc dô xuông con cac giao huân cua Cha.
Con hãy dên.9, 1993

(Moscow - Cơ )

- ?

- Cha-Dây. Binh an o cung con.
Vassula con oi, con hãy nho ráng Chinh Cha la Dâng dân dao chi
duong, cho nên không con không cân phai so chi ca, boi vi môi buoc di cua
con luôn luôn do Cha huong dân. Co diêu la con phai khôn ngoan dung bo
qua diêu cân luu y la ho
2
nên dâng Russia cho Hai Trai Tim Chung Ta.... va
Chiên Tháng së dên. Cha së dên voi ho dê dô vao thua dât khô cán cua ho
tran dây Thân Khi cua Cha. Viêc nay së không thê xây ra nêu nhu không co
chân dông
3
cung voi cac hy sinh. Cha la Chua noi cho con biêt ráng: Cha së
duoc Tôn Vinh noi cac tâm hôn biêt án nán hôi cai. Con hãy o lai trong Cha
va hãy dê cho Cha hoan tât cac du tinh cua Cha noi tât ca cac con.
4

Cha ban phuc lanh cho tung nguoi môt trong cac con. ic

1
“ươ ẻ ”
2
ư
3
, 22,
4
, .

89

9, 1993

(Moscow)

- , Hin lên
, ư
q lên ẫ
, ?

- Nay con cua Cha, con không duoc do du
1
voi Cha. Thôi duoc rôi. Cha
sán long cho con loi ây. Vây con hãy ghi chep xuông di:

Duoc loan bao trong cac loi tiên tri
vê Loi Chua,
Ôi lây Chua, nên chung con biêt va tin tuong ráng
Thanh Tâm Chua
va Trai Tim Ven Sach cua Thanh Mâu Maria
së toan tháng trong môt tuong lai gân dây.

Chinh vi vây, chung con lây long khiêm nhuong
Dên dâng minh chung con,
gia dinh chung con, va quê huong chung con
cho Hai Trai Tim Chua va Thanh Mâu.

Chung con tin tuong ráng
khi dâng hiên quê huong chung con lên Chua,
dât nuoc nay së không con vung guom
chông lai nuoc khac, va së không con
nhung cuôc thao diên chiên tranh nua.

Chung con tin tuong ráng
khi dâng hiên quê huong chung con lên
Hai Trai Tim Dây Tinh Thuong Chua va Thanh Mâu,
moi long kiêu cáng va kiêu ngao cua con nguoi

1
.

90

së mai môt di, va moi tôi ac
së duoc thay thê báng tinh thuong yêu
va cac viêc lanh thanh.

Chung con tin tuong ráng
Hai Trai Tim Thanh cua Chua va Thanh Mâu
së không bao gio phan dôi
cac tiêng tho dai cua chung con bây gio
cung cac nhu câu cua chung con.
Thê nhung voi Tinh Thuong Yêu Nông Chay cua cac Ngai,
Chua va Thanh Mâu së doai nghe chung con
va dên voi chung con
dê chua lanh cac thuong tich sâu xa cua chung con,
va ban binh an cho chung con.

Lây Thanh Tâm Chua Giêsu
va Trai Tim Ven Sach cua Thanh Mâu,
xin cac Ngai thôi vao chung con tia lua
tu Hai Trai Tim cua cac Ngai
dê lam cho tâm hôn chung con bung sang
hâu biên dôi dât nuoc chung con tro thanh
noi Cu-Ngu hoan hao
cua Su Thanh Thiên Chua.
Xin o lai voi chung con
va cho chung con nuong nau noi Chua
dê nho vao Tinh Thuong Yêu cua
Hai Trai Tim Chua va Thanh Mâu,
chung con co thê tim thây Su Binh An
Tinh Hiêp Nhât va Tâm Tinh Hôi Cai. Amen.

- Hõi Vassula cua Cuôc Khô Nan Cha, Cha dang o cung con. Cha la Dâng
Duy Nhât, Toan Náng, Kiên Dinh, Trung Tin va Chân Thât. Cha la Dâng
Amen dang dông hanh voi con.
Con hãy nghe Cha: cac vuong truong cung ngai toa cháng bao gio
lam cho Cha thich thu. Dây la ly do tai sao Dâng Khôn Ngoan uu dãi cho
nguoi ngheo kho va nguoi không hoc thuc. Qua tinh trang hu không cua

91

con, Dung Mao Thanh Thiên cua Cha duoc to bây ra. Cha dê lai cho nhung
nguoi duoc Cha mác khai së nho mãi mãi vê Chinh Minh Cha
1
.
Cha së bây to Minh Cha cho xã hôi cua con. Cha së không dâu diêm
vê viêc Dâng Tu Huu la Tac Gia cua Su Sông Thât Trong Thiên Chua, boi
vi dây
2
cung la hông ân cua Dâng Tôi Cao ... va phân con, hõi con cua cha,
con hãy tôn kinh Cha, la Thiên Chua cua con qua viêc dên voi cac buôi hop
nhom ma không phai so gi ca, dê bây to ra Su Cao Ca cua Cha. Con hãy lên
tiêng noi nhung loi tiên tri ma chinh Cha ban cho con qua Mênh Lênh cua
Cha. Cha së lam cho nhung loi do vang vong toi bôn chân troi goc biên nhu
tiêng sâm chop.
Con hãy dâng cho Cha thoi gio cua con môt cach quang dai, va
hãy di bât cu noi nao cân dên su giup dõ. Con dung bao gio to ra thiên vi
nay no. Gio dây, con hãy lên duong trong niêm tin va hãy tro nên mãi mãi
la chung nhân. Cha la Chua, la Dâng Thanh luôn luôn tro chuyên voi con....
va trong ca phuong thuc
3
nay nua. Qua dung nhu vây! Nao con hãy dên!


9, 1993

)

cho )

- Thiên Chua la Vua toan cõi troi dât. Không co nguoi nao giông nhu
Ngai. Ngai la su cuu rôi cua ban, la suc manh cua ban, la su binh an cua
ban. Trong con uu phiên cua ban, Ngai së giang Tay ra nâng cac ban lên va
cuu rôi ban.
Thiên Chua la Vuong Chu cac Bâu Troi va dât. Không co nguoi nao
giông nhu Ngai, va cung không co ai so sanh duoc voi Ngai. Tôi noi cho
cac ban biêt: cac ban hãy tinh thuc boi vi không co ai biêt duoc khi nao

1
i ra
.
2
,
3
“ ươ ”
ư .

92

Vuong Chu cua cac ban dên voi cac ban. Dâng Tôi Cao không tri hoãn
quyêt dinh cua Ngai dâu.
Ngai së dên voi tât ca cac ban nhu la môt Côt Lua, va anh sang cua
dân Ngai së tro thanh ngon lua, va Dâng Thanh cua cac ban la Ngon Lua
nông chay va nung nâu tinh lâm ly cua tôi ac.
1
Anh Sang cua Ngai së thâm
nhâp va xe tan Bong Tôi, rôi nhung nguoi không thê nhin thây thi nay co
thê nhin thây duoc. Ngai së ha bê nhung nguoi kiêu cáng cua thê gioi hôm
nay. Nhung nguoi con lai së thuôc vê cua Riêng Ngai. Con sô nay thât la it
oi, ngay ca môt con tre cung duoc tinh vao danh sach tru khi Dâng Tôi Cao
nghe duoc tu duoi dât vang lên tiêng noi án nán hôi cai! An lênh cua Ngai
ban ra thi công tháng.
Nay Vassula ban oi, ban hãy o lai trong Chua, Ngai së ban cho ban
suc manh. Con tôi së bao vê ban.


9, 1993

, ,
n
m .
.

,

theo th ẻ ư
con .
C .

X q ,
v Vươ

ơ ư

Amen.

1


93

- Nay con! Triêu thiên cua su sông së duoc trao ban cho nguoi nao trung
thanh. Con hãy o lai trong Cha, va con së dat toi hoan thiên va su sông! Con
hãy giam bot viêc dua minh lên, va hãy tranh dung nhin sang trai sang phai.
Cha së dông hanh voi con cho toi hêt cuôc hanh trinh cua con....
Vassula con oi, Cha dã hôi sinh nhiêu nguoi trong khi tâm tri con dang trên
duong di tim Cha.
1
Cha dã chua lanh va thuc hiên nhiêu phep la trong viêc
thu thach con. Cha lây lam vui khi chuyên dâng cac viêc án nán dên tôi cua
con lên Chua Cha theo phuong cach nay. Qua viêc dên tôi cua con, Cha don
nhân duoc nhung nguoi không co long tin tro vê.
Nay.... hõi ban yêu quy cua Cha, Cha cân dên long quang dai cua
con dê thanh tây nguoi chua trong sach voi tât ca công suc cua con. Nay
con cua Cha, con dã chiêm duoc cac linh hôn qua viêc con hy sinh thoi gio
quy bau
2
cua con cho Cha. Vassula con oi, không phai nho vao nhung loi
noi ma dat toi Hiêp Nhât giua cac anh chi em dâu, ma nho vao hoat dông
cua chinh Chua Thanh Thân. Cha huong dân con di tim hiêp nhât va sông
hiêp nhât nhu Cha mong muôn. Cha dã phong ngua cho con khoi sa chuoc
cam dô, boi vi Cha muôn con la guong mâu sông dông cua diêu mênh danh
la Hiêp Nhât. Bât cu ai nhin vao con, së nhin thây Hiêp Nhât theo nhu du
tru cua Trai Tim Cha.
Con dung nên dê minh nan chi truoc nhung nguoi không nhân ra
duoc Chuong Trinh cua Cha o noi con. Diêu ma Cha ban cho con nhu môt
hông ân thi cao gia hon ca cac viên ngoc trai, vuot trên ca moi thu kho tang
châu bau trên thê gian công lai. Vassula con cua Cha oi, Cha la Thiên Chua
së không quo trach con vê tinh thân hiêp nhât ma con dang sông, ma chi
phiên trach nguoi tân công con vê su vu cua con. Cac cuôc tân công ma
nguoi ây nhám dên con khac nao cuc da nem tháng vao Mát cua Cha ....
Cha la Dâng Tôi Cao dã nâng con lên tro thanh mô thuc cua Hiêp Nhât. Cac
con
3
la hoa trai dâu mua cua Hiêp Nhât. Cha noi cho cac con biêt: cac con
hãy truyên ba cac Su Diêp cua Cha cang rông rãi cang tôt. Co diêu la cac
con phai nho: Hiêp Nhât chi dat duoc voi long khiêm nhuong va tinh
thuong yêu ma thôi. Gio dây cac con hãy dê cho long minh chât chua cac

1
n
b tôi .
2
ư ,
.
3
ư ư .

94

diêu ma Cha phai noi: muôn dat dên hiêp nhât, Cha cân dên nhung công
viêc dên tôi...

- , ?

- Dên tôi dên tu con hay bât cu ai co long quang dai. Cha lai không phai la
Tinh Thuong Yêu dâu tiên cua con hay sao?

- ,

- Cha la Dâng muôn dân con dên on cuu rôi, cho nên con dung so. Cha së
ban cho con dây du suc manh dê con chiu dung cac thu thach dang nhám
vao con nhám tuoc bo Binh An ma Cha dã ban cho con. Hõi thiên thân cua
Cha, Binh An cua Cha së luôn luôn o voi con. Cung nhu mát troi moc trên
biên ca, Thanh Nhan Cha së mác khai luc nay luc kia qua con va o noi con
1

trong khi con chám lo dên cac So Thich cua Cha. Cha cung së biêu lô Minh
ra theo phuong cach nhu thê nay dê cho cac hai dao, cac nui dôi, va moi
dông báng co thê tin tuong ráng con dã duoc Dâng Tôi Cao sai dên, va Cha
la Tac Gia cua 'Su Sông Thât Trong Thiên Chua,¨ dông thoi con la su ngôn
cua Cha, vi vây diêu Cha noi cho con la diêu con së noi.
Nguoi nao tu chôi con la tu chôi Loi Cha. Ma quy dã dát dê sán
trong tâm tri nhung nguoi tô cao con cac loi vu oan giang hoa cho con, thê
nhung con hãy pho mác tât ca vao Ban Tay Cha. Con hãy trung thanh
phung su Cha, va hãy tha thu cho nhung nguoi tô cao con dê rôi Chua Cha
va Cha co thê hoan thanh công viêc cua Chung Ta o noi con. Con hãy sông
thanh thiên va thi hanh công viêc con lam trong binh an.
Cha la Chua Giêsu tu Thiên Dang thuong yêu con va ban phuc lanh
cho con.10, 1993


1
lu ,
ư ư .

95

- Vassula con oi, Cha la Duc Giavê ban cho con Binh An cua Cha. Con
hãy luôn huong mát nhin lên Cha, va con së duoc sông. Nay con a, liêu con
co muôn nhác lai nhung loi con doan hua phung su va trung thanh voi Cha
hay không?
,
c
.


.
Nguy Vươ
v Ý ư .

- Con con muôn tiêp tuc di dên gáp cac nguoi ma Cha së sai con dên va
con muôn tro nên Tiêng Vang cua Cha nua hay không?

- , .

- Cha luôn luôn o cung con.... Cha va con cung di bên nhau, tay con hãy
nám chát lây Ban Tay Cha. Con co sán sang trông thêm nhung vuon nho
moi, va sua sang lai cac vuon nho bi bo phê ma không co ai chám soc hay
không?
ư , !

ư chăm
ư .
C
s ư


ư .

- Cha dang o truoc mát con dê huong dân con. Con hãy buoc theo cac Dâu
Chân cua Cha. Cha së mác khai Thanh Nhan Cha va chiêu toa anh sang
xuông moi nguoi trong cac con. Con co sán sang tuoi nuoc vao cac vuon
nho cua Cha hay không?

96

ư !
ư
.

- Nuoc së tuôn trao ra
1
tu Nguôn Suôi Riêng cua Cha, tu Ngai Toa cua
Cha va cua Chua Chiên, thê rôi cac vuon nho cua Cha së trô hoa kêt trai, la
cây së không bao gio khô heo.
2
Cha së dê mát trông chung cac vuon nho
moi cua Cha. Mát Cha së cháng bao gio roi khoi cac vuon nay. Cac cây së
dâm trôi voi cac rê ân phuc, cac nganh cây së xum xuê hoa trai va lam cho
cac miêng nguoi doi khat duoc no dây. Cha së cung câp dây du cho moi tao
vât sinh sông.
Con gai oi, phai cháng Cha dã không noi
3
ráng Loi Cha tu môt lach
suôi nho së lon manh thanh giong sông tuôn chây lon manh hon, va rôi biên
thanh biên ca, môt biên Tinh Thuong Yêu hay sao? Con hãy nhin xem
nhung loi tiên doan truoc dây tro thanh su thât nhu thê nao? Phai cháng Cha
dã không noi ráng: Dâng Khôn Ngoan la Vi Tôn Su cua con së dây dô con,
cung nhu cac loi Giao huân cua Cha së dô xuông con nhu cac loi tiên tri hay
sao? Phai cháng Cha dã không noi
4
ráng: Cha la Thiên Chua së ren luyên
con va dân dát con trong cac buôi hop nhom dê lam chung nhân cho Cha la
Dâng Tôi Cao hay sao? Vassula con gai Cha oi, phai cháng Cha dã không
noi ráng: Loi Cha
5
së bao phu trên trai dât nhu lop suong mu hay sao? Nay
con cua Cha, phai cháng Cha dã không noi ráng: Cha së mang con dên voi
moi dot song biên, dên voi moi nguoi va moi quôc gia dê phô biên Bai Ca
Vinh Tinh Yêu Cua Cha
6
va dê tôn vinh Cha do hay sao? Vây con oi, con
hãy hân hoan vui mung trong Cha! Nay con cua Cha, con hãy dên ma chuc
tung Cha. Con hãy nhin xem nhung loi tiên doan truoc dây
7
tro thanh su
thât nhu thê nao?
Cha cua con la Dâng lãnh Dao cua con. Cha la Dâng Thông Lãnh
trên Troi duoi dât. Cha la Dâng Thông Lãnh muôn loai tao vât, la Dâng vô

1
ư ư)
)
2
Vư ư y
, c .
3
ă 197 203197 20197 5/11/1987)
4
ă 1986
5

6

7
ư ă 1986

97

cung cao ca không co ai va cung không co diêu gi vuot trên Cha duoc. Cha
la Dâng Tu Sung Mãn. Cac hâu duê cua Cha thi thê nao? .... Nay con oi,
không co ai co thê ngang báng voi Vinh Quang cua Cha duoc. Liêu con co
thê tin ráng: Cha co thê lât nhao hêt moi vua chua cung moi vuong quôc nêu
nhu nhung thu nay tro thanh tro ngai cho Bai Ca Vinh Tinh Yêu Cua Cha
hay không?
1
Cha dã hua voi con nhung diêu nay rõ rang truoc khi moi su
xây ra. Hôm nay Cha muôn noi cho con biêt: Cha la Thiên Chua së ban cho
con Suc Manh cua Cha va môt tri nho dê con nho kÿ cac loi Giao huân ma
con dã nghe tu Dâng Khôn Ngoan.
Cho du nhung tô cao mãnh liêt xôi xa dô xuông cac con nhu trân
mua da, cac con cung dung co so hãi. Cha së ôm chát tât ca cac con vao
Trai Tim Cha dê bao vê cac con. Satan dich thân gây chiên dôn dâp voi cac
con, nên cac con tro thanh muc tiêu uu tiên cua cua no, va quyêt tâm lam
sao cho cac con ngung hán viêc noi tiên tri. Thê nhung cac con dung so hãi
vê nhung de doa cua hán. Cha së tro giup cac con. Cha së tro giup cac con,
vây cac con hãy can dam lên! Cac con së không bi hê hân gi ca. Cac công
kich ma hán nhám dên cac con qua viêc su dung nguoi no nguoi kia chi lam
cho cac con manh më thêm lên ma thôi.
Cha së lam nhung phep la bât ngo trong Cac Buôi Hop Nhom cua
Cha nhám nhác nho cho cac con cai cua Cha nho ráng: Cha dang Dâng
Hiên Diên. Chua Cha la Dâng ma ho luôn lãng quên, con Ngai cháng bao
gio quyên lãng ho. Cha cung nhác nho ho la Su Hiên Diên cua Cha së dem
dên on cuu rôi, va Thanh Thân cua Cha la Dâng ho quên lãng së ban cho ho
su nghi ngoi. Cha së nhác nho cho cac con cai cua Cha nho ráng: Tinh
Thuong Cam cua Cha không phai la không dê cam ung, boi vi Cha la Cha
cua ho. Cha së khiên cho tâm hôn con cai cua Cha cât tiêng hat chuc tung
Cha. Ho së nhân ra ráng bên ngoai Thanh Diên cua Cha, ban án cua ho së
trông tron. Ho së hiêu ráng sông bên ngoai Thanh Diên cua Cha ho së xum
xuông vi nôi sâu muôn va nhung ganh náng. Vuot ra khoi Vong Tay cua
Cha, ho së phai dôi diên voi Su Pha Hoai va Su Chêt ma thôi.
Thê hê cua cac con duoc dác ân nghe biêt Tiêng Noi cua Cha. Cha
dã mo Môi Miêng Cha dê lên tiêng va ren luyên nhung nguoi không co hoc
thuc. Cha quyêt dinh ban cho cac con Binh An cua Cha va on cuu rôi cho

1


98

cac con. Cha cung quyêt dinh cho cac con biêt Cha la Cha cua cac con, con
cac con - la hat giông cua Cha.
Hôm nay, nhung nganh non cây va dang nhu ra va la non cua cây
cung dang nây trôi. Vây ma cac con vân con không nhân ra Thoi Diêm Vu
Mua hay sao? Thê ma tai sao co nhiêu nguoi trong cac con lai không co thê
doc ma hiêu Kinh Thanh? Lam sao ma hâu hêt moi nguoi trong cac con lai
mât di su nhân thuc cua minh? Phai cháng Cha dã không noi cac con hãy
tinh thuc do sao? Nay cac con cua Cha, hôm nay Cha ban cho cac con
Vuong Quôc cua Cha, cac con dung luot bo qua ma không luu tâm dên, cac
con cung dung dê cho Vuong Quôc cua Cha vuôt khoi tay cac con.
Cac con dung bo qua Tinh Thuong Yêu cua Cha. Cac con hãy dên,
Cha luôn luôn o cung voi cac con.10, 1993

- Hõi Vassula cua Thanh Tâm Cha, con hãy ghi chep xuông di:
Cha dang hiên diên va o bên con, Cha muôn noi voi con nhung gi
ma Cha muôn con viêt xuông. Bô câu cua Cha oi, con hãy dê cho Cha su
dung ban tay cua con. Con gai cua Ai Câp oi, con hãy dê cho Su Diêp cua
Cha tran ra nhu thac dô, lan tran toi moi dân tôc, moi thanh phô, va toi moi
nguoi. Con hãy cât cao tiêng noi, va không ai co thê bát buôc con phai yên
láng duoc. Con gai oi, con hãy tiên lên cung voi phuc lanh cua Cha. Con
hãy quet sach di loai nguoi trao tro nhu loai rán dôc.
1
Doi sông riêng cua
con phai thoat ra khoi noc dôc cua chung. Cha së dê mát trông chung con
nhu nguoi me trông chung con nho cua ba. Vây con cu lên tiêng noi, chu
con không nên so ai nua!
Con hãy noi cho ho biêt la Thai Tu cua Binh An, Vi Thiên Chua nay
luôn duoc vây quanh boi cac thiên thân Cherubim. Ngai bo Vuong Miên
cung phâm phuc vuong triêu sang môt bên dê xuông kiêm soat trân thê,
chân di không, minh mác ao vai thô,
2
hâu bây to Nôi Sâu Muôn cua Ngai.
Cha dã dôi xu voi con môt cach nhân hâu, va dát dê con vao môt noi trong

1
' ư ”
2
Kh 11:3

99

Thanh Tâm Cha nhu thê nao, thi Cha cung së dôi xu voi cac con cai cua
Cha nhu vây. Dôi voi cac luong dân, Cha së dao tao ho tro nên cac tu tê
thuôc dong dõi Lêvi, va Cha së hoan tât cuôc hanh trinh cung voi ho.
Con gai oi, con hãy can dam lên! Phuc thay cho nhung ai yêu mên
Cha, nuoc Troi së la nha cua ho. Phuc thay cho nhung ai reo vui khi nghe
biêt tiêng Buoc Chân cua Cha, ho së hoan vui trong Cha. Con gai oi, Cha dã
canh tân doi sông cua con nhu thê nao, thi Cha cung së canh tân tât ca
nhung ai kêu câu dên Danh Cha môt cach chân thanh nhu thê.

,
r q,
ư ư .
.
, ,
V ư ,
l , V V.
V ,
ươ .
V Vươ
ư ă
ươ .

, ư
c ư ư
t .
T ư .
ư ẫ con ư .
ư ư ư ,
ư .


.


.
hân hoan

100

,
q .
V ,
:
S ,
, Vươ
ơ r ,
ơ ,
ơ ,
ươg ơ ,
tin yêu ơ ,
ơ .
Ôi .

Ch Vươ
1
ư .

.
,

ư imani.
ư .
,
thôi
.


.

- Con hãy loan truyên vê Cha cho ca cac thê hê dang toi nua. Con con phai
biêu lô Phep Công Tháng cua Cha cho môt dân tôc chua sinh ra. Dung vây,
Cha không khinh miêt nguoi tôi tê, va cung không bo quên nguoi ngheo
kho, nhung Cha dên voi ho voi Trai Tim cua Cha sán sang trên Ban Tay dê
bây to cho ho biêt ráng Tinh Thuong Yêu cua Cha thi bât tân, va Long
Trung Thanh cua Cha thi bên vung hêt doi no sang dên doi kia.

1


101

Trong thoi dai cua cac con, Cha dã mác ao vai thô dê bây to nôi sâu
muôn cua Cha. Cac côt tru Thiên Dang rung chuyên, va cac thiên thân cua
Cha to ra rât buôn phiên khi nhin thây thê hê nay di vao con duong ma
Satan dã di qua. Chinh vi vây, Cha moi roi Ngai Toa cua Cha dê xuông voi
tât ca cac con. Cung vi vây, Cha së không lãng quên bât cu nguoi nao. Cha
së ngôi lai voi nhung nguoi bât hanh, va ho së không con so hãi Cha nua.
Cha së tro thanh ban voi ho, Cha di chân không,
1
va noi cho ho biêt ráng:
ngay tu dâu, ho không phai la nguoi mô côi cha, va nêu nhu ho chua biêt
nám vung duoc Lê Luât trên Troi, la do boi không ai o bên ho dê noi cho ho
biêt. Cung không ai noi voi ho ráng: ho la hat giông cua Dâng Tôi Cao.
Thê rôi Cha së qui tu ho lai chung quanh Cha,
2
nhu cac con chiên
sông gân bên Trai Tim Cha. Giông nhu môt nguoi muôn noi diêu bao mât,
Cha së dung Chinh Môi Miêng Cha dê tiêt lô cho ho vê: Chua Cha cua
chung ta. Thê rôi Cha së noi voi ho ráng CHUA TINH YÊU dang o truoc
mát ho. Banh Háng Sông la Chinh Dâng dang ngôi giua ho. Dâng dã sông
va chêt cho ho chinh la Dâng dang noi voi ho bây gio, la Dâng ma Hoi Tho
cua Ngai lam cho Thiên Dang duoc sang ngoi, va qua Ngai ma moi su duoc
tao thanh. Chinh Dâng ây dang hiên diên truoc mát ho.
Cha së moi moi nguoi qua duong: 'Ai la nguoi bât hanh va bi xã hôi
cua con khinh bi? Hãy bao nguoi ây di vao lôi nay.¨ Cha së không dê cho ai
phai doi khat ngheo khô nua, boi vi Cac Phuc Lanh cua Cha thi phong phu,
va Tinh Thuong Yêu cua Cha së lam cho moi nguoi duoc mãn nguyên. Cac
duong lôi cua Cha la nhung duong lôi dây thich thu. Cac lôi di cua Cha dêu
dân dên Su Sông vinh cuu.
Cha së dây dô nguoi tôi tê va nguoi ngheo kho biêt ráng: Cha cua ho
trên Thiên Dang la Dâng Giam Hô ho, la Thiên Chua háng sông. Cha cung
noi cho ho biêt: ho cung duoc nâng lên vao hang con cai cua Ngai, va ho co
thê goi Ngai la: 'Cha tôi.¨ Nêu nhu ho hoi: 'Di Tim Su Thông Hiêu o
dâu?¨ Cha së noi: 'Nay con oi, Su Thông Hiêu chinh la viêc tranh xa moi
tôi lôi.¨ .... Ho con kêu lên ráng: 'Vây con su tôi tê cua chung con thi sao,
liêu Chua co mo mát cho chung con hay không?¨....'Con nguoi tôi tê thi
sao?¨ Cha së cuu vot qua chinh nôi bât hanh cua ho. Cha su dung chinh nôi
sâu khô dê mo mát ho. Va rôi con gai oi, trai tim cua cac nguoi bât hanh
nay së mêm ra va câu khân xin Cha sán soc cho ho, nhu con dã câu xin Cha.

1
, ơ ơ
2
ư

102

Tu moi nguoi nay, Cha së biên thanh môt dân tôc cao sang voi su uy
nghi cua Danh Cha. Luc do, ho së bi cac nguoi phan dao trach va chât vân
ráng: 'Sao cac ban lai vui âm ÿ nhu thê? Sao cac ban dam tuyên xung Loi
Thiên Chua trong Thanh Diên Ngai, cac ban lam ra nhiêu su ô uê qua rôi!¨
Cha së tra loi cho nhung nguoi phan dao nay: 'Nêu nhu cac nguoi
nay yên láng, thi nhung hon da kia së kêu gao lon hon nua, cho toi khi cac
nguoi phai choi tai moi thôi. Gio dây chinh vao ngay hôm nay, Ta së cât
Vuong Quôc cua Ta di khoi cac nguoi, ma trao cho nhung nguoi con lai
nay, boi vi ban thân cac nguoi không muôn vao, ma con ngán chán không
cho nguoi khac di dên Dâng ma ho muôn dên. Tu nay, Ta së la Vi Cô Vân
cho ho, va la Minh Vuong trong long ho. Ta së sai ho di dên cac thanh phô
dê rao truyên Tinh Thuong Yêu cua Ta, va chuyên dat dên moi nguoi khac
Truyên Thông ma chinh Cha dã trao cho Phêrô cung cac môn dê cua Ta.
Ngay tu khi nhung nguoi con lai nay duoc thap nhâp vao Ta rôi, ho së di
thanh tây cac thanh phô cua Ta va không con vi pham sai trai nua.¨
Cha la Chua ban cho phuc lanh cho cac con vi dã nghe Cha noi.
Chua Tinh Yêu thuong yêu cac con.

)
1


- Lênh ma Cha ban cho con la: con hãy yêu mên Cha. con hãy ghi chep
xuông cac Su Diêp cua Cha va hãy dên voi moi quôc gia dân tôc dê truyên
ba Loi Cha. Con hãy la Tiêng Vang cua Cha. Nhung ai co tai thi hãy cu dê
cho ho nghe. Con nhung ai không muôn nghe, thi dung dê cho ho nghe nua.
Tât ca nhung diêu con lãnh hôi duoc së duoc Cha huong dân va chuc
phuc, thê nên con dung so. Thoi gian thi câp bach, con hãy hanh dông ngay,
dung chân cho gi nua. Dây cung la mênh lênh cua Cha. Trai Tim cua Con
Cha thi tan võ, va Cha không co thê danh long nhin thây thêm nôi sâu muôn
cua Ngai duoc. Vassula be mon oi, Cha la Duc Giavê, la Cha yêu dâu cua
con, la Bô cua con, Cha së tro giup con trong trân chiên nay. Con hãy di
cung voi Cha, cac loi con noi không phai la loi cua con, ma la loi cua Cha,
boi vi nhung gi con lam cho Nha Cha la tôn vinh Cha.
Con hãy o lai trong Cha, boi vi trong con va qua con, con cai Cha
së nhin thây Cha. Cha ban su tro giup ma con cân dên, va Cha bô suc cho

1
,

103

con dê voi Quyên Luc cua Cha o trong con, con co thê cha dap cac ke thu
cua Nha Cha. Con hoan tât duoc su vu nhu vây la con dã tôn vinh Cha rôi.
Nay con cua Cha, thôi gio dây con hãy tro vê voi bôn phân cua con,
1

Nay con yêu dâu riêng cua Cha, hãy nho ráng Cha la Thiên Chua, la Cha
cua con. Cha luôn o cung con va o trong con. Cha la Duc Giavê, Cha ban
phuc lanh cho con voi ca tâm hôn cua Cha.22 10, 1993

- Binh an o cung con
Con hãy nuong tua vao Cha, con dung so hãi gi nua. Nêu nhu con
qui tu moi ma quy va Satan lai voi nhau, thi Cha vân con manh më hon toan
thê bon chung hop suc lai voi nhau.
Hõi con rât yêu dâu cua cha, con dung bao gio hoai nghi vê Tinh
Thuong Yêu Vinh Cuu cua Cha. ic


11, 1993
- Binh an o cung con. Chua cua con dang noi chuên voi con dây. Vi Vinh
Quang cua Cha, Cha dã to Minh ra cho con
2
cung xã hôi cua con. Vây con
hãy dên, con hãy dên ma cât lên tiêng hat chuc tung Cha.

- ư , .

- Con lai không biêt hat ca thê nao u? Vây thi con hãy dê cho Cha cung voi
con viêt xuông loi cua môt bai hat. Va rôi nêu nhu con doc lên voi tât ca
tâm hôn cua con, thi âm thanh cua loi ca nay së biên thanh loi ca du duong
bên Tai cua Cha. Vây con hãy viêt xuông di:

Lây Dâng Emmanuel, xin hãy dên,

1
.
2
C ư qua tôi.

104

lây Dâng Yêu Dâu cua con, xin hãy dên.
Xin hãy dên va hôi phuc lai linh hôn con.
Xin hãy dên ban phat su sông cho linh hôn con!

Ôi lây Dâng Yêu Dâu cua Chua Cha,
con dã mo rông cua trai tim con.
Phai cháng con së phai cho lâu thi Chua
moi buoc vao cac cán phong cua con?
Chua chi di luot qua trai tim con thôi,
thi Chua së dê lai phang phât
huong vi êm diu nhât cua huong thom Chua,
boi vi Tinh Thuong Yêu cua Chua
së chua lanh linh hôn dang thuong cua con.
Lây Thân Khi Yêu Thuong cua Chua, xin chi ban cho con
phân ma con duoc chia se Tinh Thuong Yêu cua Chua.
Lây Dâng Emmanuel, Dâng Toan Thiên cua con, xin hãy dên!
Xin Ngai hãy dên chiêm huu linh hôn con,
con nêu không, thi canh khôn cung
së dên chiêm giu trai tim khô so cua con.

Ôi lây Dâng Yêu Dâu cua Chua Cha,
Chua la Dâng Trang Lê duong nao!
Lây Con cua Dâng Tôi Cao,
co ai sanh vi duoc nhu Chua dâu?
Xin dên lôi keo con di theo dâu Buoc Chân cua Chua.
Cha con chung ta së cung nhau sanh buoc.
Cha con chung ta së di theo nhung dâu chi dã duoc
Ban Tay Chua Cha la Thân Phu cua Chua dát ra
va huong dân toi vuon Ngu Uyên dây Ky Thu.
Lây Dâng Yêu Dâu cua con, Cha con chung ta së
cung môt long va cung môt y
di theo lôi di ngot ngao dây huong thom
ma Thân Phu Chua dã don sán cho con.
Dê khuyên khich con, Ngai dã phu
lên lôi di cua con nhung viên lam ngoc,
va dê trân an con, Ngai dã khác ghi

105

Thanh Danh Ngai trên kháp nguoi con voi dâu thom.

Ôi lây Dâng Yêu Dâu cua Chua Cha,
Ban Tay cua Chua vân con thám duom
huong thom môc duoc tu khi Chua Sông Lai.
Xin Chua hãy dên chiêm huu linh hôn con.
Chi báng anh nhin cua Chua thôi
cung du cho con gin giu linh hôn con
duoc binh than va an lanh, cung du cho dôi mát cua con
hân hoan truoc Su Hiên Diên cua Chua.
Ôi Sinh Khi cua thua vuon con,
Ôi Nguôn Suôi cua linh hôn con,
Ôi Nguôn Mach cua Tinh Thuong Yêu Cao Ca,
tât ca dêu Thanh Thiên dang duoc tôn tho.
Tât ca moi hoa trai phong phu nay dêu tu Chua ma dên.
Xin Chua tuôn dô Thân Khi cua Chua xuông cho nhân loai.
Xin Chua biêu lô Tinh Thuong Yêu Cao Ca cua Chua
trên Troi cung nhu duoi dât.

Ôi lây Dâng Yêu Dâu cua Chua Cha,
Chua la Dâng tuyêt voi Trang Lê.
Con phai so sanh Chua la Su Sông cua con voi diêu gi bây gio?
Voi môt côt khoi dây huong thom,
voi môt tia sang cua Nguôn Anh Sang ruc rõ,
voi môt huong vi cua chât môc duoc tinh tuyên.
Lây Chua, Su Hiên Diên cua Chua to ra
Uy nghi truoc mát con.
Ôi ban thân con khac gi môt nu hoang,
Chua nâng con lên dê chiêm giu linh hôn con
va êm ai thu thi bên tai con vê:
Tinh Thuong Yêu cua Chua

'Bô câu cua Cha oi, Cha say mên con.
Tu trên troi cao Cha xuông thám viêng con.
Cha dã bo Vuong Miên ra va xuông khoi Ngai Toa cua Cha.
Cha së không chân cho lâu,

106

môt lat nua ma thôi, chi môt lat ngán ngui nua thôi.
Rôi lênh câm së duoc thao bo di,
Cha së canh tân linh hôn con.
va ban cho con duoc tro lai voi thiên tinh cua con.
'Hõi con yêu dâu cua Cha, Cha së ban nuoc
tu Giêng Nuoc Su Sông môt cach nhung không
xuông cho con la ke dang khat khao Tinh Thuong Yêu cua Cha.
Hõi con yêu dâu cua Linh Hôn Cha, Minh Vuong cua con
së không an nghi duoc, du môt giây phut cung không,
cho toi bao gio con dê cho Ngai
dong ân vao trai tim cua con Nu Hôn Thân Linh cua Ngai,
môt Nu Hôn dên tu chinh Môi Miêng
1
cua Ngai.
Cháng lë con lai không nhân ra
mát troi tro nên tôi den nhu thê nao
môi khi con hoai nghi vê Tinh Thuong Yêu cua Cha hay sao?

'Hõi linh hôn rât yêu dâu, con hãy tiêp cân voi Cha
va Cha së dô xuông con muôn van kho tang phong phu
tu Thanh Tâm Cha ma Cha dã tich luy cho môt minh con
dê biên linh hôn con tuoi dep nhu mua xuân,
va tro nên thap bau ngoc nga,
tro thanh môt Thiên Dang cho minh Cha ma thôi.
Cháng lë con lai không nhân ra
viêc Cha dã thap nhâp con vao Cha nhu thê nao hay sao?
Con hãy dê cho Cha nghe tiêng noi cua con lai lân nua...¨

Lây Dâng duoc Xuc dâu, Chua rang ngoi duong bao.
Lây Chiên Hy Tê cua Thiên Chua,
bao quanh Chua la cac thiên thân cung voi chu thanh.
Chua la Dâng không ai sanh vi, la Hinh Anh cua Chua Cha
la Nguôn Anh Sang cuc thanh, Môt Chua trong Ba Ngôi,
Ba Ngôi trong Môt Nguôn Anh Sang,
ngoi sang hon ca ngan mát troi.
Lam sao con lai duoc xung dang chiêm ngám Chua Con,

1
1:1

107

va trong Chua Con, con duoc chiêm ngám Chua Cha?

'Hõi bô câu cua Cha, cháng lë con lai chua nghe ráng
nguoi thâp hen së vui mung trong Cha va nguoi ngheo kho nhât
së hân hoan hon ho truoc Su Hiên Diên cua Cha hay sao?
Cháng lë con lai không thây Cha mêm long
truoc nhung nguoi tôi tê, cung nhu
Cha vui thich ren luyên nguoi ngheo kho hay sao?¨

Lây Thiên Chua cua con, lây Thiên Chua cua con!
Ai la Dâng dang tiên lên nhu vâng dông
long lanh vao luc troi rang sang
giông nhu anh sao mai?
Ai la Dâng dep hon mát tráng ruc rõ nhu mát troi
va Canh Cua trong Trai Tim Ba mo rông?

' Ba chinh la Nu Vuong Thiên Dang
la Thanh Mâu cua Cha va Me Thanh cua cac con.
Ba la Dâng kiêu diêm nhât trong cac nguoi phu nu,
lông lây nhu Thiên Dang
rang ngoi nhu Vinh Quang cua Cha
la Dâng Hoan Thiên Duy Nhât
la niêm vui cua Linh Hôn Cha.
Ba la Nguoi Thiêu Phu co triêu thiên
kêt báng muoi hai ngôi sao dôi trên dâu.
Ba la con thuyên chuyên cho Vinh Quang cua Cha
la phan anh Nguôn Anh Sang Vinh Cuu cua Cha.
Ba la Dâng ma su Hiên Diên cua Ba
trong Triêu Dinh cua Cha con sang ngoi hon
tât ca cac chom sao tu lai voi nhau.
Ba la Con Tâu chuyên cho Nguôn Anh Sang Chân Thât,
chuyên cho Chinh Ngôi Loi nhâp thê va dã sông o giua cac con.
Ba la Ân Phuc trong Nguôn Ân Phuc, va la
Bai Ca diu ngot nhât cua cac bai ca thanh vinh.
Ba la chu diêm cua Niêm Vui Mung,
la su vinh hiên cua Cha va la Niêm Hãnh Diên cua Cha.

108

Ba la Cua Ngõ di vao Thiên Dang.
Ba la Dâng chi duong cho cac con cai cua Cha
biêt lôi tiên vao Vuong Quôc cua Cha.
Ba la Mâu Muc cua Cha
Ba la Nguoi An Ui cho Dâng An Ui cua con,
la Dâng Dông Công Cuu Chuôc voi Dâng Cuu Thê cua cac con
la Tân Nuong cua Thanh Thân Cha.

'Con gai oi, Cha së không nghi ngoi
cho toi khi nao Cha dem con
vao Nha Thanh Mâu cua Cha, vao dên Cán Phong
ma Thanh Mâu cua Cha don nhân Cha nhâp thê,
dê rôi Cha cung to bây cho con ve dep lông lây cuaThanh Mâu,
cung nhu moi mâu nhiêm dôi voi con truoc dây
con la môt giêng dây bi ân së dôt nhiên duoc mác khai
giông nhu môt su bung sang
cho con yêu dâu cua Cha duoc nhin thây, va con së hiêu
tai sao Nguoi Thiêu Phu mác ao ruc rõ nhu Mát Troi
gio dây tu Triêu Dinh cua Cha xuông voi con.
Tât ca luc nay thi thât qua la tôi tám kho hiêu.
Hõi bô câu cua Cha, con hãy huong mát cua con
nhin tháng phia truoc, anh mát cua con
hãy huong tháng ngay truoc mát con.

'Nay con yêu dâu cua Cha, Cha së tro lai
qua chinh con duong ma Cha dã di truoc dây.
Cha së dên dê dich thân chám soc
Vuon Nho cua Cha
Dâng Emmanuel së o cung con.¨

)

- .... con co thich không?

- ư !


109

- Vây thi con hãy chuc tung Cha, tôn vinh Cha va yêu mên Cha...

X !
X .
X ơ ơ.
X .
X ,
ư nh.
ươ
a ươ ơ ,


11, 1993
(Malawi – Blantyre – Phi Châu)

, :
“ ư ẫ ư ng sông,
ư ư t ư,
ư ư ư .
ẫ ư ”
1


ư ,

ươ X .
lên Vươ
X Vươ i
ư,
ư
ư :

“ , ư

g .

1
Si 24:3031

110

ỷ ,
ơ .
ư
ươ .”
1

V , .
ư riêng con,
v ,
.

t , ơ ư .

G
ngay .
, ân ,
l .
V ư ta ư ơ?

- Hõi bông hoa cua Cha, con hãy dê cho Cha ren luyên con, va bât cu Cha
di dâu, con cung së di theo. Cha buoc di dâu thi con cung buoc theo do. Cha
va con, cung kêt hop voi nhau, cung giao uoc cho dên Muôn Doi Vinh Cuu.
Cha ban phuc lanh cho con boi vi con to bây cho cac con cai Cha vê Thanh
Nhan cua Cha. Cha së tro giup cho con, bô suc manh cho con, dê rôi qua
con ho së nhân ra Su Hiên Diên cua Cha, va trong con ho së nhin thây
Thanh Nhan Cha
Con hãy nhân lây Binh An cua Cha. Cha la Thiên Chua thuong
mên con.

Ng 12, 1993
- Me la 'i Panayia¨
2
bây gio dang o voi con.
Con gai cua Me, con hãy dê Chua Giêsu uôn nán con thanh hinh anh
ma Ngai muôn. Qua viêc dâng y muôn cua con cho Con Me la Chua Giêsu
Kitô, cung nhu qua viêc con dâng toan thân con cho Ngai, thuc su con dã
lam vui long Ngai, va Thanh Y Ngai dang duoc nên tron noi con. Con dung

1
Si 24:31-33
2
T “ ”

111

so, hãy háng say lam viêc va khôi phuc lai Giao Hôi Ngai. Con hãy chung
to cho cac thu tao cua Ngai nhân ra Ngôi Loi la Dâng háng sông va dang
hoat dông không moi mêt. La Me cua con, Me së luôn khuyên khich con
vac lây Thâp Gia duoc trao cho con. Con gai cua Me, hãy viêt xuông di:
Trong nhung ngay nay hon bao gio hêt, Me tung ban cho con cac
su diêp nhám phuc hôi duc tin cua con va nhác nho cho con nho dên cac
viêc trên troi. Me cung liên tuc kêu goi Hoa Binh, cung truyên ba cac su
diêp vê Hiêp Nhât va Hoa Giai giua cac anh chi em voi nhau. Tu trên thiên
dang, Me xuông voi nôi sâu muôn sâu xa, voi nhiêu nuoc mát, muc dich la
bao cho chung con biêt ráng: cac con con sông qua xa cach Thiên Chua. Me
dên voi tât ca cac con dê xin cac con hãy lam hoa voi Thiên Chua va lam
hoa voi nhau, không nên co diêu gi phân biêt giua cac con, 'boi vi bât cu ai
kêu câu dên Thanh Danh Chua dêu duoc cuu rôi.¨
1
Me së không bao gio bo
roi nguoi nao dâu.
Me dên voi tâm tinh binh an, ngay ca voi nguoi be mon nhât trong
cac con. Me dên dê loan bao Hoa Binh cua Thiên Chua, va cung nai xin thê
hê nay nguoc mát lên tim kiêm Thiên Chua va dâng lên Ngai cac hy sinh
cua minh. Me dên vao thoi buôi cua cac con la thoi diêm co nhiêu nguoi
trong cac con xa lanh su sông Thiên Chua. Me dên nhác nho cho cac con
nho ráng: môt nguoi tông dô trung thuc cua Thiên Chua la nguoi luôn lam
theo Thanh Y Thiên Chua:

Yêu thuong la lam theo Thanh Y Thiên Chua.

Vassula oi, Thiên Chua sai Me dên dê chua lanh cho nhiêu nguoi trong cac
con, thê nhung cac loi kêu goi cua cua Me không duoc tôn trong va cung
cháng duoc quan tâm dung muc. Me duoc Dâng Tôi Cao sai dên dê qui tu
cac con lai thanh cac công dông rông lon, va dây dô cho chung con biêt tinh
thuong yêu la nong côt cua moi Lê Luât.
Con gai cua Me, Linh Hôn Me qua u sâu muôn boi vi nhiêu phuc
lanh trên Troi ban xuông hiên nay dang bi coi thuong. Con nguoi thoi nay
không nhân ra su công chinh va diêm côt yêu cua Su Diêp Thiên Chua, trai
lai chi cô xuy cho y kiên riêng cua minh ma thôi. Chinh vi vây, nguoi ta
kheo leo bo quên Ngôi Loi, va nguoi ta cung tu tay che dâu cac Dâu Chân

1
Rm 10:12-13

112

cua Me chi vi so hãi miêng luõi thê gian. Gia nhu ho biêt dát hy vong vao
Me, va biêt pho thac vao Me.... thi ho duoc bao nhiêu la phuc loi do viêc tro
lai cua nhung nguoi ma xua nay ho chôi tu:... Hõi con be mon, con hãy lam
viêc cho Chua, con hãy dê cho Ngai khác ghi vao long da con tron ven
Chuong Trinh cua Ngai. Së dên ngay Chua së chât vân tung nguoi trong cac
con vê cac vân dê nhu sau:
'Cac con co yêu thuong tha nhân nhu chinh minh cac con không?
Cac con vân chua hiêu rõ Thanh Y Thiên Chua hay sao? Cac con co lam
moi su dê sông hoa thuân voi nhau hay không? Khi ke thu cua cac con doi
khô, cac con co chia se thuc án trên ban án cua cac con cho ho hay không?
Khi ho khat nuoc, cac con co cho ho nuoc uông hay không? Cac con cho di
nhu thê nao, co phai cho di ma thiêu long chân tinh không?
Me xin cac con câu nguyên. Nhiêu nguoi trong cac con co câu
nguyên, nhung lai không câu nguyên voi ca tâm tinh yêu mên. Nhiêu nguoi
trong cac con co án chay, nhung lai không án chay voi long chân thanh.
Nhiêu nguoi trong cac con co noi dên cac Su Diêp cua Me, thê nhung it co
nguoi sông theo, boi vi ho thiêu tinh thuong yêu trong tâm hôn. Cac con cui
dâu tuân giu tung chu tung câu cua Lê Luât, thê nhung lai không hiêu trong
tâm cua Lê Luât nám o chô nao.
Nhiêu nguoi trong cac con noi vê hiêp nhât, thê nhung chinh ho lai
lên an nhung nguoi dang sông hiêp nhât, boi vi ho thiêu váng tinh thuong
yêu. Nêu nhu cac con thuc hanh moi diêu Me xin, ma lai không co tinh yêu
thuong, cac con vân con dang mo mâm trong bong tôi. Nhu vây cac con vân
con muôn gây chiên, chu chua muôn tim kiêm Hoa Binh. Cac con tuong
minh biêt hêt moi su, ma thuc ra cac con cháng biêt gi ca. Khi Me kêu goi
cac con hoa giai voi nhau, boi vi cac con la chi thê cua nhau, thê ma Me
cháng thây ai dap lai loi cua Me. Vao ngay hôm nay, Me lên tiêng kêu goi
tât ca cac con:
Hãy sông cac su diêp cua Me!

Cac con hãy canh tân con nguoi cua minh trong Thiên Chua, trong Tinh
Thuong Yêu cua Ngai va hãy thuong yêu lân nhau. Hõi cac con be mon,
cac con dung dôi long minh ma theo nhung khat vong ao tuong. YÊU
THUONG la sông trong Chân Ly. Cac con co doc thây ráng: 'Nêu nhu cac
con cho di nhung gi minh co, cho hêt moi su, cung nhu cac con mang ca
thân thê minh thiêu dôt cho công viêc nay, nhung nêu không kem theo tinh

113

thuong yêu, thi moi viêc cac con lam dêu không mang lai ich loi gi hêt, co
dung vây hay không?¨ Cac con lai không hiêu ráng nêu môt nguoi nao do
trong cac con ma dau don, thi moi phân tu trong Thân Thê Chua Kitô cung
dêu dau don hay sao? Nêu nhu cac con lam tôn thuong cho nguoi khac, la
cac con lam cho chinh Thân Thê Chua Kitô cung bi thuong tôn, chu không
phai chi lam tôn thuong nguoi ây ma thôi dâu. Liêu cac con co thê noi duoc
ráng:
'Con dã dên cung Thiên Chua voi long tôn kinh,
voi tâm hôn thanh thât, va voi tinh yêu mên.¨

Ngai së hoi cac con: 'Khi nao vây? Con dên cung Cha voi long tôn kinh,
tâm hôn thanh thât va tinh yêu mên khi nao vây?¨ Thân Thê cua Cha dã bi
con cát cut di rôi. Cha bi lên an, bi nguoc dãi voi bao nhiêu nhuc ma, vu
không, va bi phan bôi boi su dôi tra. Cha vi khinh thuong va bi chôi tu, bi si
va boi miêng luõi cua cac con. Vây thi con dên cung Cha voi long tôn kinh,
tâm hôn thanh thât va tinh yêu mên khi nao vây? Cha muôn hoi con dâu la
báng chung tinh yêu mên ma con danh cho Cha¨.
Nay cac con cua Me, gio dây cac con hãy nhân ra tai sao Satan loi
dung su yêu duôi cua cac con va cam dô cac con di gây chiên. Chua Kitô
bung doi dên voi cac con, ma cac con không cho Ngai án. Ngai khat nuoc
dên voi cac con ma cac con không cho Ngai uông. Ngai dên voi cac con
nhu nguoi khach la, thê ma cac con không don tiêp Ngai, nhung lai dôi xu
voi Ngai theo y riêng cua cac con. Hõi cac con cua Me, tinh thuong yêu cua
cac con không nên chi o dâu môi chot luõi, nhung cân phai phat xuât tu trai
tim minh. Tinh thuong yêu cua cac con phai sông dông va hoat dông. Me o
voi cac con dê giup cac con.
Me chuc phuc cho tât ca cac con voi loi nhán nhu ráng: cac con hãy
lam moi su voi ca tâm long cua minh trong tinh thuong yêu.


12, 1993
- Vassula con cua Thanh Tâm Cha oi, binh an o cung con.
Cho du con không phai la nguoi di tim kiêm Cha, Cha vân ban ân
phuc cho con, va Cha vân dên voi con trong hoan canh tôi tê cua con. Cho
du con không phai la nguoi thich hop cho su vu nay, Cha vân quyêt dinh

114

nâng con lên voi Quyên Luc cua Cha dê con ra di mang theo Su Diêp cua
Cha ma chinh phuc môt thê gioi vô dao nghia va dây ac dôc. Con dung bao
gio so hãi, boi vi co Cha luôn luôn o voi con. Con hãy sông trung thanh voi
Cha, va con dung dê cho tâm hôn minh bi nao nung khi thây môt sô nguoi
nao do không don nhân Su Diêp cua Cha. Dây la Su Diêp cua Cha chu
không phai cua con, co dung vây hay không? Bôn phân cua con la chuyên
dat ma thôi, con moi su së do Cha lo liêu. Con gai oi, ngay tu dâu, Thân
Phu Cha cung voi Cha dã canh bao cho con biêt ráng rôi dây con së gáp
nhiêu chông dôi vê diêu co suc cuu rôi nhung lai bi thê gioi coi thuong.
Cha muôn noi voi con nhu chua tung noi bao gio truoc dây ráng:
con la tôi to cua Cha, nên con không bao gio cao trong hon Cha la Chu.
Không co su gia nao lai cao trong hon chinh Dâng dã sai minh. Con dã nhin
thây cac Thuong Tich cua Cha, vây con së chiu dung cac thuong tich nay,
boi vi con dang sông voi Cha. Thê nhung con dung lo so gi ca, Chua Tinh
Yêu o bên con së lam cho con hoan vui. Chua Cha dã sai Cha xuông dê
minh chung vê Tinh Thuong Yêu Cao Ca cua Ngai va dê tôn vinh Ngai nhu
thê nao, thi Cha cung sai con ra di nhu thê.
Cha dã duoc sai xuông dê lam Cho Danh Ngai ca sang. Cha muôn
noi ráng: Cha së tiêp tuc lam Danh Ngai duoc ca sang cung Danh Cha nua.
Loi Cha la Chân Ly. Cac con dung ngõ ngang vê viêc dôi khi Cha xuông dê
nhác nho cho con vê Chua Cha. Gio dây, con gai oi, ca con nua, con cung
tro nên chung nhân cho Cha. Cha dã chon lua môt sô nguoi dê bây to
Quyên Luc cua Cha trong ho, va mác khai cho thê gioi biêt chiêu sâu Cac
Nguôn Phong Phu cua Cha hâu tôn vinh Thanh Danh Cha. Trong thoi dai
cua cac con, Cha cung voi Thanh Mâu Cha co hiên ra voi môt sô nguoi.
Cha dã ky Tên Cha báng dâu trên kháp moi nguoi, dê ho co thê thuc hiên
công viêc ma Cha uy nhiêm cho ho. Con hãy câu nguyên cho cac linh hôn
nay dê ho biêt chu toan su vu cua minh voi ca long nhiêt thanh dê tôn vinh
Cha.
Hõi Vassula la tai san cua Cha, Cha la Chua cua con, Cha la Suc
Manh cua con. Con dung chân cho ma hãy dên ngay muc lây nguôn phong
phu cua Cha dê dô dây vao con! Cha dã tô diêm trên dâu con báng Mão Gai
cua Cha, va mác trên nguoi con báng Dâu An cua Cha. Loi Cha duoc ghi
khác kháp trên nguoi con báng chinh Ngon Tay cua Cha. Con dã tro thanh
Tâm Bang Viêt sông dông cua Cha. Mênh Lênh Cha ban cho con la: con
hãy phung su va yêu mên Cha la Chua cua con voi tât ca long nhiêt thanh,

115

dông thoi con hãy yêu mên Cha nhu Cha dã thuong yêu con. Con hãy nên
tron hao trong tinh yêu mên cua con. Cha dã uy thac cho con viêc vun tuoi
cac vuon nho cua Cha sao cho tôt tuoi. Cha dã chon goi con trong canh tôi
tê cua con dê nuôi duõng con, rôi Cha cung dã dô xuông con tran dây Su
Thông Biêt Chân Thât cua Cha, cung xuc dâu cho con tro nên nguoi thuôc
vê Cha.
Cho du Ke Thu do long ghen tuong hiêp suc voi nhau dê chông dôi
con, nhám tiêu diêt nguoi ma Cha yêu dâu, phân con, con së không hê hân
gi ca. Cung nhu mát troi mát tráng soi sang van vât thê nao, Su Sang Ngoi
cua Dung Nhan Thanh Cha së chiêu toa xuông con nhu môt phuc lanh dê
xac nhân ráng Dâng Tu Huu la Tac Gia Duy Nhât va Dich Thuc cua

'Su Sông Thât Trong Thiên Chua¨

Dông thoi cung dê xac nhân ráng: con la môt hông ân cua Cha danh cho
nhân loai. Dây la cung cach ma Cha së dong ân Su Diêp cua Cha... Long
Thuong Xot va Vinh Quang cua Cha thi vô bo bên... Cha së su dung con
lam ban tho cua Cha, ma trên do Cha së dát moi lê vât con dâng lên Cha.
Tât ca nhung gi con dâng lên Cha voi tinh yêu mên së lam nguôi ngoai va
lam châm con thinh nô cua Chua Cha, va rôi sau khi cac công viêc cua con
duoc hoan tât:
Lê Nghi cung châm dut

Không co gi co thê thêm vao duoc nua.... nay con yêu dâu, thuc ra cháng
con mây chôc nua Cha së o voi con.12, 1993

)

ă,
xin cho ơ .
X ư

116

ươ V .

- Dâng Tu Huu dang o voi con. Cha së không bao gio bo roi con. Con
dang gán bo mât thiêt voi Cha, gio dây Cha goi con va con dã dap loi.
Vassula con cua Cha, con hãy ghi chep xuông di: chi con la Russia cuôi
cung së tôn vinh Cha, va rôi môt ngay gân dây, nang së duoc goi la nguoi
thanh thiên boi vi Cha së la Thu Lãnh cua nang. Môt lân nua, long trung
truc lai hiên diên o do... co phai nhu thê không?

- , ta...

- Cha së ha thâp con mát cua nang xuông hon...

- , c ta ơ ư .

- Duoc, vây Cha noi cho con biêt: qua su uy nghi rang ngoi cua Cha,
1

Cha së dên nghi ngoi trong trai tim nang....

- , c .

- Nhung nguoi rë vao lôi sai lâm së phai vâp ngã. Cha së su dung Lua cua
Cha tiêu diêt cac thê luc sa doa, con nguoi kiêu cáng së bi ha xuông thâp.
Cha co y xây dung lai Nha Cha, va së nuôi duõng cac con trai con gai cua
nang dê ho biêt tôn vinh Cha. Vassula con oi, con dung cu dung do ma ngõ
ngang va không hiêu. Cha noi cho con biêt: chi Russia cua con së dân dâu
2

cac quôc gia dân tôc, va cuôi cung së tôn vinh Cha, Con hãy nghe cho kÿ dê
ma hiêu:
Cac muc tu cua nang së qui tu lai voi nhau.

trong khi do cac hiêp uoc së tan võ o noi khac. Dang khi su nôi loan tac
quai o noi khac nhám huy bo Hy Tê Doi Doi, cac muc tu cua Russia qui tu
voi nhau dê khôi phuc Nha Cha, tôn kinh Hy Tê Doi Doi va tôn vinh Cha.

1
Tôi : q ,
, ươ q
, nên .
2


117

Vao nhung ngay sau cung, khi hêt quôc gia nay dên quôc gia khac
suy thoai, di vao con duong lâm lac, qua viêc dát dung su ghê tom dôc hai
trong Noi Thanh Thiên cua Cha, thi cac muc tu cua Russia së qui tu lai voi
nhau dê thanh hoa cac ban tho cua minh.
Trong khi nhung nguoi khac
1
di tôn kinh môt hinh thuc vô hôn, thi
môt sang kiên theo su khôn kheo nhân loai, môt hinh anh kho ma pha dô
duoc, do chinh la cac muc tu cua Russia qui tu lai voi nhau dê tôn vinh Cha,
boi vi Cha la Thiên Chua duy tri long trung truc cua nang.
Trong khi cac cô gáng xâu xa dang tiên hanh o noi khac nhám rut
ngán lai nhung ngay gio cua cac su ngôn cua Cha chi vi cac su ngôn nay la
niêm hy vong cua thê gioi, cac muc tu cua Russia qui tu lai voi nhau dê bao
vê Hy Tê Doi Doi cua Cha. Vê phân Cha, Cha së dung Ngai Toa cua Cha o
noi nang, va Cha së tâp hop moi nguoi mang Danh Cha lai voi nhau dê tôn
vinh Cha.
Cha së cho sua chua lai cac ban tho dô nat boi vi co nhiêu nguoi
sông duoi Thanh Danh Cha cuôi cung së dung o bên nang. Tiêp dên, cac
muc tu cua nang, tât ca cung môt long môt y xây dung lai Nha Cha dang
nghiêng dô. Diêu gi truoc dây bi nghiêng nga nay së duoc sua cho ngay
ngán lai, va Cha së phuc suc cho Russia báng cac phâm phuc lông lây vi
long nhiêt thanh cua nang dôi voi Cha. Cha së dát dê cac muc tu cua nang
lam dâu vô sô quôc gia dân tôc. Cha së khác ghi trong nang dâu ân thanh
hiên dê nang môt lân nua lai dâng lên Cha huong trâm va huong hoa êm
diu. Do la ly do tai sao Cha dô xuông cho cac muc tu cua nang rât nhiêu
phep la.
'Hõi Russia, Long Long Trung Tin va Nhân Hâu cua Cha së thanh
hoa con. Hõi Russia la con gai cua Cha, con hãy nhin nhân Cha môt cach
tron ven, va Cha doan hua voi con ráng: Cha së cât nhâc con chau cua con
lên nhu cac vâng sao va ban cho chung cac phâm phuc thanh thiên. Hõi
Russia, con hãy nhin nhân Cha môt cach tron ven, Cha së huy diêt tât ca cac
dôi thu cua con. Nêu nhu con nhin nhân Cha hoan toan, Cha së lam nhung
diêu ky diêu moi me noi con dê minh chung cho moi nguoi sông duoi bâu
troi nay biêt dên Long Thuong Xot va Su Thanh Thiên cua Cha.¨
Cha dang to Long Thuong Cam cua Cha dôi voi nang, va Cha së
không chân cho nêu nhu nang thiêt tha don nhân Cha. Cha së không châm

1
ư

118

trê to cho nang biêt Cha la Dâng Tôi Cao së loai tru nguoi kiêu cáng cung
be gây cây vuong truong bât hop phap nhu thê nao. Con nêu nhu
1
nang cu
cô châp khu khu bam viu lây tu do ma Cha moi ban cho nang va rôi gat Cha
ra ngoai tâm tri minh du chi la môt thoi gian ngán ngui thôi, thi Cha së dê
cho ke thu xâm nhâp vao nang ngay. Nêu nhu Russia së không tro lai cung
Cha voi hêt ca tâm hôn, va nhin nhân Cha voi môt trai tim không chia se,
Cha së goi dên môt qui khach cao trong co quyên thê dên o voi nang, môt
thuong khach nhu chua bao gio tung thây truoc dây, cung nhu sau nay së
không bao gio nhin thây lai cho toi muôn thuo, va rôi tu nang, vi khach ây
ây së dên voi cac quôc gia dân tôc khac. Bâu troi së biên thanh den tôi, va
nhung ngôi sao cung së hêt chiêu toa ra anh sang....
'Hõi Russia, ngay hôm nay Cha sán sang sua sang lai cho con dê bu
dáp lai nhung nám thang dây dau khô, va Cha së gin giu con khoi bi lua
thiêu dôt nêu nhu con nhin nhân Cha hoan toan. Con hãy cô gáng lam diêu
thiên chu dung lam diêu ac. Con dã quên di canh doi khat va nhung dot han
han cua minh rôi hay sao?
2
... Cha dã dây lui con rông do cung tiêu diêt thoi
hu sa doa trong vuong triêu cua no. Cha dã lam cho nguoi kiêu cáng phai ha
minh xuông. Cha mo cua nguc tu cho nhung nguoi bi bát giu duoc tu do.
Cha dã lât nhao vuong quôc con rông do dã tung nám cuôn tron ngu trong
long con, môt loai ac dôc dã môt thoi lam diên dao trai dât nay, va biên dât
dai cua con thanh nhung bãi dât hoang váng tiêu diêu. Nêu nhu con tôn vinh
Cha tro lai thi Cha së mo lai cho chung con cac Thanh Duong, hêt Thanh
Duong nay dên Thanh Duong khac, va tu ngay do Cha së goi con la:

Russia
3


Dê to vui mung va sung suong, va cung dê an mung ngay Lê Kinh Cha
Biên Hinh,
4
Cha dã biên hinh anh cua con trong môt phut chôc. Nôi khô so
bi ap buc cua con la hinh phat cua con dôi voi cac tôi pham cua thê gioi.
Gio dây hõi Russia, Cha dang cho doi dê to long khoan dung dôi voi con,
boi vi cuôi cung con së tôn vinh Cha. Cha noi cho con biêt trong khi cac noi

1
ư ,
.
2

3
X ( ư )
4
2
ư .

119

khac bi tiêu diêt, con con dang trên duong xây dung. Trong khi co nhiêu
nguoi vâp ngã, cac muc tu cua con lai trôi dây, nêu nhu con biêt dát hêt
long tin tuong vao Cha. Trong khi môt vai Nguoi Thân Thiêt cua Cha tung
ngôi chung ban án voi Cha co dã tâm phan bôi Cha, phân con, con lai la
nguoi gio cao canh tay quyêt bao vê Thanh Danh Cha, Vinh Quang cua Cha
va Hy Tê cua Cha, vi vây moi tôi lôi cua con dã duoc dên tra rôi.
'Vây con hãy tiên buoc lên, voi long trung thanh, con hãy di cuu vot
nguoi anh em cua con. Nguoi anh em cua con dã tung lam môi cho ke ac
dôc. Con hãy phuc hôi Giao Hôi tro lai thanh Môt, va Dâng Công Chinh së
dên sông trong Giao Hôi nay. Dâng Công Chinh së mang dên Hoa Binh va
su an lanh lâu bên. Con së hân hoan ca hat chuc tung Cha. Con së duoc giâu
co phong phu, boi vi long trung thanh con danh cho Minh Vuong cua con së
duoc tra lai gâp trám lân. Va rôi o noi nao cac giao uoc bi tan võ, cac tiên
tri bi khinh thuong va bi giêt, noi do së nây sinh ra nhung xuc pham voi cac
de doa ôn ao vong lên tân Troi Cao, thi con yêu dâu cua Cha oi, o noi do
nhung Tiêng Noi trân trong cua cac Muc Tu cua con së dông thanh kêu lên:
'On Cuu Dô! Hõi cac linh muc cung cac thua tac viên cua Dâng Tôi
Cao, on cuu dô chi tim thây trong Chua Tinh Yêu ma thôi! Hoa Binh! Hõi
cac muc tu la su phan anh cua Chua Cha, hoa binh chi tim thây trong Tâm
Tinh Tha Thu ma thôi! Hiêp Nhât! Hõi anh em cua Anh Sang cuc Thanh
cua Ba Ngôi Thiên Chua, Môt Thiên Chua trong Ba Ngôi, va Ba Ngôi trong
Cung Môt Nguôn Anh Sang, hiêp nhât chi tim thây qua viêc liên hiêp giao
hao ma thôi! Nguyên xin Dâng Toan Náng, Dây Uy Quyên, biên dôi chung
con tro nên xung dang voi Danh Ngai, xin cho chung con tro nên môt voi
nhau trong Danh Ngai. Lây Chua Cha Doi Doi, xin cho chung con tro nên
môt voi nhau tron ven dê cho moi nguoi khac duoi thê gian nhân ra ráng
Chinh Cha la Dâng dã sai Chua Chiên Hy Tê xuông dê tôn vinh Chua va
lam cho Danh Cha duoc ca sang.¨
Chinh vi vây, con së tiêu diêt Ke Chia Rë va sua chua lai tât ca
nhung gi không hoan chinh. Hõi Russia, nhiêm vu cua con la tho kinh Cha
va tôn vinh Cha. Ngay Lê Hôi së phai toi, nhung con tuy vao thai dô cua
con trong ngay do:

Con dung dê Cha phai
bát buôc con tro lai voi Cha báng lua
ma dua tro lai báng giao uoc Hoa Binh.

120- Vassula con oi, con hãy dê cho Cha viêt qua ban tay cua con. Con la ke
bât toan, nhung ma trong su bât toan cua con, Cha së lam hiên vinh Danh
Cha, Nha Cha, va Gia Nghiêp cua Cha. Chua Tinh Yêu thuong yêu con va o
voi con tung giây tung phut trong doi sông cua con. Con hãy vui mung lên!
Cha la Chua Giêsu dang o voi con.12, 1993
- Vassula con oi, con hãy tuyên thê lai loi hua cua con:

,
c a
c .

- Vi Danh Cha, ho së truy lung con, bêu xâu con, nhuc ma tên con, vây thi
con co tiêp tuc doan giu nhung loi tuyên hua trung tin voi Cha hay không?


, .
V , h ,
,

Vươ ,
on.

- Hõi bô câu cua Cha, con co sán sang o bên canh Cha cho dên cuôi cung
va cho dên chêt không?
,
l
c .


121

- Khi nguoi ta dã dat dên môt giao uoc trong dai, thi môt giao uoc trong
dai co nhung doi hoi noi minh. Cha ban cho con môt giao uoc trong dai vê
long pho thac. Hõi Vassula cua Cuôc Khô Nan Cha, gio dây Cha muôn doi
hoi o noi con nhiêu hon. Tuy nhiên Cha së ban cho con Tinh Thuong Yêu
trung thanh cua Cha dê tro giup cho con cung voi Suc Manh cua Cha. Cha
së luôn luôn dê mát trông chung con môt cach gân gui hon....
1


2
Con hãy cô gáng hêt suc cua con, con lai bao nhiêu cu dê mác cho
Cha ... gio dây con hãy dên ma nuong tua vao Cha.12, 1993

- ư ?

- Cha Dây!

X ư cư

.
X ư
nghe ư ư .

X

ư c .
X
m
.

- Cuôi cung Cha së dên thám tât ca cac con...
1
va con gai cua Cha oi, con
dung dê cho su thât vong xâm chiêm long con. Cuôc chây dua cua con chua

1

2
ư ,


122

hêt dâu. Thê nên con dung giam tôc dô xuông. Cha së tro giup cho con.
Tiêng Noi cua Cha ma con nghe së lam cho tâm hôn con nên phân khoi.
Con hãy láng nghe va ghi chep xuông di:
Ngay tu dâu, luc con chua hiêu y nghia thê nao la Long Trung
Truc, truoc khi Dâng Khôn Ngoan dên dây dô con vê Loi Cha vao thuo ban
dâu ây, Cha dã sai tôi to cua Cha la thiên thân Daniel
2
dên cam hoa long
con, mang con tro vê voi Cha. Nho vây. Cha dã nâng con lên, con la nguoi
thâp hen nhât nhân loai. Cha dã dung dên Ân Phuc va Suc Manh cua Cha dê
biên dôi con tro thanh nguoi thuôc vê Cha. Thiên Hoang dên dung bua voi
con va su dung con nhu Dan Thu Câm dê ma lam cho ca thiên triêu cua
Ngai vui thich voi Bai Ca Vinh Tinh Yêu cua Ngai. Con gai oi, con hãy vui
mung lên boi vi Cha dã quyêt dinh hoan tât voi con cuôc hanh trinh noi
duong thê cua con!
Ngay tu dâu, truoc khi Ngon Lua cua Cha thâm nhâp vao con, Cha
sai tôi to cua Cha la thiên thân Daniel dên bao con doc Sach tiên tri Daniel
boi vi trong do chua cac chân ly thich hop. Cac chân ly va nhung loi tiên tri
bay cân duoc hiêu biêt, va rôi cân phai truyên ba. Do la nhung dâu chi cua
ngay viên mãn cua thoi dai. Chinh vi vây, Sach Daniel duoc niêm kin, va
nhung loi trong sach duoc giu bi mât thi ngay nay dang duoc mác khai cho
tât ca cac con voi dây du y nghia.
Cha tung noi cho cac con ráng: thê hê cua cac con dã phan dao, va su
phan dao nay len loi vao tân tâm diêm Thanh Diên Cha, anh huong toi cac
linh muc, cac giam muc, va ca cac hông y cua Cha nua. Con gai oi, con
nhin thây do. Cha noi dên cac nguoi phan dao dang phan bôi Giao Hôi Cha
va dang chông dôi nguoi ma Cha chon lam Vi Dai Diên Giao Hôi Cha.
Chinh vi nay dã câm chân ho lai. Thê nhung co loi noi: Satan së quyêt hoat
dông trong thoi dai cua cac con nhám tiêu diêt tât ca cac diêu tôt dep va con
bam sat nhung nguoi ma Cha goi dên cho con voi Nhung Tiêng Goi dây
Long Thuong Xot cua Cha nhám cuu rôi cac con. Co diêu la Cac Tiêng Goi
va dâu la cua Cha tu trên Troi không duoc nhung nguoi phan dao nám bát,
ma lai chôi tu. Trong khi do, tât ca nhung gi sâu xa lai dê dân dát tâm hôn
cua ho ngay cang sa lây vao bong tôi hon, ma xem chung ho lai thich don
nhân su tiêu diêt hon. Ho muôn don nhân Tên Dôi Tra ma chôi bo Chân Ly.

1
ă ta , ư
, .
2


123

Co loi noi ráng
1
co dên môt lân, rôi hai lân, va thêm môt nua lân
nua,
2
dân Cha chiu dung su bach hai va chi phôi cua con thu.
3
Co loi noi
ráng: nho vao con thu tro giup, ho së tinh dên viêc thay dôi Truyên Thông
va Lê Luât cua Cha, va con du tru huy bo ca Hy Tê Doi Doi báng viêc cha
dap duoi chân, rôi pha huy tan tanh. Rôi thay thê vao do, ho dát dung nên
su bi ôi dôc hai, môt hinh anh vô hôn... va cac thanh ma Cha goi dên thê hê
cac con dêu bi dát duoi quyên cai quan cua ho.
Ngay nay tât ca cac con dang nhin thây nhung loi tiên tri nay duoc
ung nghiêm thê nao. Duoi anh huong cua con thu, cac nguoi phan dao
4
nay
luôn luôn gây chiên voi cac thanh ma Cha goi dên cho thê hê cua cac con,
co diêu ngay nay thi manh më hon truoc.
5
Con dôi voi nhung nguoi
6
tu
chôi cacloi Kêu Goi cua Cha hôm nay së không co môt ly do gi dê vao
Ngay Gio cua Cha ho co thê noi lên loi thu tôi nhu sau:
7
'Ôi lây Chua, chung con la nhung nguoi dui mu va tôi lôi. Chung
con dã tac hai dên Chua. Chung con dã phan bôi lai cac gioi rán va Lê Luât
cua Chua. Chung con dã tu chôi láng nghe cac tiên tri la tôi to cua Chua, la
nhung nguoi dã noi voi thê gioi duoi Danh Chua. Lây Chua, chung con dã
không láng nghe nhung loi Kêu Goi Dây Thuong Xot cua Chua va cung
cháng mang nghe loi cô vân nao ca. Lây Thiên Chua, chung con dã không
quan tâm gi dên nhung dâu la xuât hiên cua Chua. Chung con con nhao cuoi
tât ca, boi vi chung con dã pham tôi chông lai Chua. Chung con khinh miêt
Kinh Thanh. Nêu không miêt thi thi chung con cung không châp nhân dâu
chi cua Chua trên troi
8
va nhung hông ân cua Thanh Thân Chua, ma lai con
ngoanh mát quay di dê khoi phai nhin, vi e ráng khi nhin thây minh phai án
nán hôi cai cháng. Chinh vi vây loi chuc du va nguyên rua viêt trong Kinh
Thanh gio dây dang dô xuông chung con - boi vi thuc su chung con dã
pham tôi dôi voi Chua. Hy Tê Doi Doi huy bo rôi, chung con con biêt chay

1
Dn 7:25
2
3 ă ư
3
Kh 13:1-18
4
, ư ư ư
ư 1311 ư ,
.
5
Dn 7:21
6
, ư .
7
X 9:4-19
8
Mt 24:30; Dn 7:13-1 ư
q q . V ư
, .

124

dên ai nua dây? Chung con së nuôi duõng linh hôn chung con báng gi dây?
Chung con së lam giãn con khat cua chung con báng cach nao dây? Lam
sao chung con co thê dat dên Su Sông? Tât ca moi thu khô so ghê tom ma
Chua tiên doan nhung giu bi mât thi nay dang tro thanh su thuc. Nôi sâu
muôn cua chung con không thê so sanh thê nao kê tu khi chung con sinh ra
cho dên bây gio.¨
1

2
Vassula con oi, Tinh Thuong Yêu cua Cha së chông dõ cho con.
Hõi linh hôn rât dang yêu cua Cha, cung tung la nguoi qua u don mong, con
hãy dê cho Cha su dung con tron ven. Con hãy tro nên chung nhân thâm
láng cua Cha.
3
Nao con hãy dên!


12, 1993
(T )

- Dung la vây. Con hãy ghi chep xuông di:
Dung la nhu thê do, nhung nguoi tu chôi loi Kêu Goi cua Cha së
không co ly do gi ma thu tôi va noi ráng: 'Chung con dã pham tôi. Chung
con dã lam diêu sai trai. Lây Chua, canh bât chinh trong Thanh Diên va hôn
loan bi cha dap duoi chân nhu thê con keo dai trong bao lâu nua? Chân Ly
tu ngay bi ho lât nhao xuông dât con bi chôn vui trong bao lâu nua?
4
Phai
cháng dây la hê qua cua tôi lôi chung con va tôi tho o cua chung con?
Cha së noi cho cac con biêt la: khi Thân Chêt treo qua cua sô nha cac
con, thi loi Kêu Goi dang buôn cua Cha cung nhu loi canh bao cua Cha
cháng bao gio duoc láng nghe, ma con bi cuoi nhao hoác bo qua. Khi Cha
khâp khênh dên voi cac con nhu ke án xin, nai ni su quan tâm cua chung
con, thi chung con nôi diên nôi nong xua duôi Cha di. Con khi Cha dên voi
cac con voi tu cach la nguoi cha sâu muôn dê ma canh bao cho chung con
biêt ráng: thân xac chung con dang hu nat cho du chung con con dang dung
do; dôi mát cac con dang thôi rua cho du ca hai vân con nám trong lô mát;
ngay dên con nguoi cua cac con tuy la con sông cung dang muc nat tan rua

1
Dn 12:1
2
ư , ư ư .
Tôi hi .
3

4
Dn 7:23: Dn 8:12-13

125

rôi,
1
thê ma cac con nôi diên nôi nong gây chiên voi Cha cung voi cac thanh
ma Cha sai dên voi cac con, dê gio dây nôi kinh hoang dang dô xuông cac
con. Cac con co thê noi: 'Lây Chua, tai sao vây, tai sao Chua lai chuyên
trao Noi Thanh cua Chua cho quyên luc cua con thu?
2
Cháng lë chung con
së không con duoc uông Ruou Nho cua Chua nua hay sao? Cháng lë chung
con së không con duoc án Banh cua Chua nua hay sao? Cháng lë chung con
së không con duoc vun trông vuon nho cua Chua nua hay sao? Cháng lë
chung con gio dây bi buôc
3
phai sông theo tinh trang Vô Lê Luât
4
va nhung
diêu luât do con thu diêu dông hay sao?¨
5

Cha së nhác nho cho cac con biêt: Cha vân thuong xuyên sai xuông
nhiêu tôi to cua Cha la cac tiên tri dê noi ráng: 'Môi nguoi trong cac con
phai mác ao vai thô, phai sam hôi, sua dôi hanh vi cua minh, án chay voi
banh mi va nuoc lanh thôi.¨ Thê nhung nao co ai láng nghe Cha,.... cac con
không hôi cai va cung cháng hãm minh, boi vi cac con thay thê bong tôi
báng anh sang va thay anh sang báng bong tôi. Tuy nhiên Cha noi cho cac
con biêt rôi dây së dên thoi diêm dau buôn khung khiêp hon, nhu chua tung
co biên cô nao sanh báng tu ngay cac quôc gia hinh thanh cho toi bây gio.
6

Khi dên Ngay Gio cua Cha, mát troi së hoa nên tôi tám nhu canh
tang toc sâu muôn. Mát tráng thi ruc lua, con cac tâng dât thi rung dông.
Giông nhu ruôt gan xô ra khoi bung, trai dât oi ra cac thu quy ma. Dên khi
nhung diêu nay xây dên, nguoi ta mong muôn chêt ma lai không chêt duoc.
Thê rôi mát troi thu cuôn lai nhu cuôn sach báng da va chây ra thanh lua,
van vât chay tan ra trong suc nong.
7
Ngay Gio do dang toi gân rôi, ma dên
som hon la cac con nghi. Cha së cho ung nghiêm cac loi tiên tri vao thoi
dai cua cac con.
Khi Ngay Gio do dên, nguoi lanh nguoi du dêu phai chêt nhu nhau.
Nguoi du chêt vi chi thây lô ra cac tôi ac, con nguoi lanh vi dã không láng
nghe nhung loi Cha canh bao. Du cac con dã nhin thây nhiêu diêu, cac con
lai không tuân giu nhung diêu do. Du cho cac con co tai dê nghe, nhung cac
con lai không nghe Cha. Gio dây ai la nguoi trong cac con biêt láng nghe?

1
22-23 V 31-
2
ư
3
13:16-17
4
ư ẻ . Xem 2Th 2:3-4
5
131-1
6
Dn 12:1
7
2P 3:12

126

.... khi moi su nay së qua di, Cha së tai lâp lai Hy Tê Doi Doi cua
Cha trong Noi Thanh nhu dã co truoc dây trong thoi xua. Ngay sau do, moi
quôc gia dân tôc trên trai dât
1
dêu tho phuong Cha, va nhin nhân Cha la
Chiên Hy Sinh trong Hy Tê Doi Doi – lênh câm së duoc bãi bo,
2
va Hy Tê
Doi Doi cua Cha së lai duoc cu hanh trong Noi Thanh, rôi tu do vê sau
không con dêm tôi bao phu nua boi vi Su Hiên Diên
3
cua Cha së chiêu sang
sang trên tât ca cac con.
4

Thê rôi môt lân nua, moi nguoi së dên ma án Minh Cha va uông
Mau Cha va nhin nhân Hy Tê cua Cha. Tât ca moi nguoi cung môt long môt
y tho phuong Cha ngay dêm trong Thanh Diên cua Cha, va Cha së loan
truyên Loi Cha dên tung trai tim cua cac con... dôi voi nhung nguoi kêu câu
lên Cha voi tâm hôn án nán hôi cai va thu nhân tôi lôi,
5
ho cung së dung
truoc mát Cha va tho phuong Cha, ho cung së không bao gio doi va khat
nua. Con gio nong nuc cung së không gây hai gi cho ho nua.
6
Su Hiên
Diên cua Cha së an ui ho, va ho së cháng bao gio con hoi: 'Ruou cua Chua
dâu¨ hoác 'Banh cua Chua dâu? Chung con së duoc nuôi duõng nho vao
ai?¨ boi vi gio dây Dâng Tao Hoa cua cac con sông o giua cac con. Cha hua
voi cac con ráng Cha së o cung con cac con,
7
va Cha cung hua tu dây trai
dât së không bao gio lâm vao canh diêu tan nhu thê nua.
Cha së lai dô xuông cho moi nguoi cac con Hoa Binh va An Toan.
Dôi mát cua cac nguoi dã duoc nhin thây së không bi che lai nua. Tai cua
nhung nguoi nghe thây së luôn tinh thuc va láng nghe. Con gai oi, con hãy
nghe Cha va hãy noi cho moi nguoi biêt ráng: Dâng Cuu Thê cua cac con
dang dên rôi, va giai thuong chiên tháng dang o trong tay Ngai. Danh Ngai
la: Trung Tin va Chân Thât, la Chua trên cac chua, la Vua trên cac vua.
8


12, 1993
,
.

1
rong Kh 6:15-17
2
223
3

4
Kh 22:5
5
ă ă ư
6
Kh 7:16
7
Kh 21:3
8
Kh 17:14; Kh 24:30

127

- Hõi Tân Nuong cua Cha, không phai vây, cây va dã kêt trai rôi, va cac
cây nho cung dã trô bông rôi. Con gai oi, cháng lë con không nhin thây hay
sao? Cháng lë con không dê y dên Dâu Chi cua Cha trên Troi hay sao?
1
Con
hãy nghe va ghi chep xuông di:
Hõi thê hê hôm nay, Cha dã tung goi dên cho cac con, va gio dây
vân con goi dên cho cac con cac thiên thân cua Cha
2
dê tâp hop nhung
nguoi duoc tuyên chon tu bôn phuong troi, tu dâu cho dên cuôi thiên dang
dên dê ho dung sán sang tuc truc, boi vi Vi Tân Lang cháng bao lâu nua së
roi khoi thiên dang ma xuông o cung cac con, thê gioi cua cac con hôm nay
dây dã nhanh chong lâm canh ta toi. Cha goi xuông cho cac con cac thiên
thân cua Cha dê ma tu tâp nhung nguoi dã duoc tuyên chon, tu tâp dân Cha
dê canh tân Giao Hôi Cha, cháng lë cac con lai không nhân ra diêu do hay
sao? Cháng lë cac cac con lai không hiêu hay sao? Cháng lë cac cac con vân
con chua nhân ra Dâu Chi cua Cha hay sao?
Hôm nay Thanh Thân cua Cha loai tru di môt trong hai nguoi, bao
phu nguoi duoc chon trong Ngon Lua bung chay cua Ngai rôi sai di lam
chung nhân cho Dâng Tôi Cao. Thanh Thân cua Cha së cât nhác môt nguoi,
con bo lai nguoi kia o lai voi cat bui giua bui cat. Môt nguoi duoc cât nhác,
môt nguoi bi bo lai. Thanh Thân cua Cha giông nhu gio, muôn thôi di dâu
tuy y. Cac con co thê nghe thây tiêng gio, nhung lai không biêt gio tu dâu
dên va gio së thôi di dâu.
Thanh Thân cua Cha, giông nhu Duc Lang Quân xuât hiên vao thoi
dai cua cac con dê thân quen voi cac con, lôi cuôn cac con va kêt duyên voi
cac con. Thanh Thân cua Cha duoc coi nhu viên da tang quy gia dát trong
trai tim cac con dê tro thanh viên da nên tang cua niêm tin tuong, niêm hy
vong, tinh yêu mên va nhiêt thanh dôi voi Cha la Thiên Chua cua cac con.
Thanh Thân Cha thôi hoi xuông cac con vao thoi dai cua cac con báng cach
nay hay cach khac. Hoi tho cua Ngai nhu giong suôi tuôn chây di moi
huong. O bât cu noi nao co giong suôi nay chây dên, thi cac cây án trai dêu
xum xuê hoa la, va không bao gio khô heo, ma tro thanh vi thuôc, ma nguoi
nao án trai cua no së duoc lanh bênh.
Qua la nhu thê, Thanh Thân cua Cha la giong suôi ban suc sông, la
nôi luc trong Vuong Quôc cua Cha, nuôi duõng cac môn dê cua Dâng Khôn

1
24:30
2
, ư ư
ư g .

128

Ngoan. Thanh Thân cua Cha luôn xây dung, canh tân, sua sang. Thê nhung
Tên Dôi Tra thi pha hoai, danh dâp cho dên chêt moi nguoi thanh thiên.
Lam sao cac con lai không cam nhân Nguôn Anh Sang choi ngoi dên tu
Thanh Thân cua Cha? Giông nhu anh sang cua bây ngay kêt tu lai thanh
môt ngay va sang nhu thê nao, Thanh Thân cua Cha chiêu sang trên Troi
1

cung nhu vây, thê ma vân chua du cho cac con hay sao? Cung nhu nguoi
muc tu qui tu dan chiên cua minh lai nhu thê nao, Thanh Thân Cha cung tim
cach qui tu va cuu chua doan chiên tan tac nhu vây.
Cha së mác khai cho cac con nhung diêu con ân dâu ma cac con
chua biêt. Hõi thê hê hôm nay, vao ngay gio thuân tiên, Cha së to bây cho
cac con biêt vê nhung diêu nay. Cho du cac con quay sang phai hay quay
sang trai, cac con vân nhân thuc Dâu Chi sang ngoi tu Thanh Thân cua Cha
trên thiên dang, cung nhu tai cac con vân co thê nghe duoc:
'Dâng Tu Huu Chinh La Cha dây!
2
Dâng Tu Huu dang o trong tâm
hôn cac con. Dâng Tu Huu dang o dây dê tao nên cho cac con: niêm hy
vong, suc manh, duc tin va tinh thuong yêu. Nay con cua Cha, gio dây
'kouni` cât nhác con lên, con la nguoi dã chêt tu rât lâu rôi. Nay con cua
Cha, gio dây con hãy trôi dây ma bát tay vao viêc cua con. – dây la chiêc
gây muc tu cua con, Cha së dân dát linh hôn con biêt lãnh nhân loi giao
huân: con hãy lên duong di tim cac con chiên con lai dang bi lac dan. Nay
con cua Cha, trên duong di con không phai lo láng gi ca. Nêu nhu con lo
láng diêu gi, Cha së vac con lên vai. Ngay hôm nay, Cha së tâp hop cac con
chiên cua Cha lai voi nhau....¨
Ôi thê hê hôm nay, sao cac con lai muôn doi thêm cac dâu chi, doi
thêm hon ca chinh Dâu Chi cua Con-Nguoi ma Cha ban cho cac con ngay
nay? Thuc ra cac con lai không thê nhân ra y dinh cua Cha la thê nao hay
sao? Cha noi ra Chân Ly, thê ma cac con lai không tin ráng chinh Cha la
nguoi dang noi. Lam sao cac con lai không nhân ra Tiêng Noi cua Cha chu?
Co bao gio cac con tu hoi minh ráng: cac lôi di cua cac nguoi sông
trong cat bui duoc uôn ngay tháng nhu thê nao không? Co bao gio cac con
tu hoi minh ráng: ai la nguoi dã mo miêng cho nguoi câm, va ai la nguoi
ban cho nguoi ngu dôt duoc on loi khâu cua Dâng Khôn Ngoan không? Co
bao gio cac con nghe thây ráng: Thanh Thân cua Cha thuc su la Dâng Ban
Su Sông hay cháng? Phai cháng cac con lai không hiêu ráng: Thanh Thân

1
Mt 24:30
2
Jn 18:6,8

129

Cha chiêu sang truoc mát nguoi kiêu cáng, nhung lai to ra thân thiêt voi
nguoi thâp hen?
Thanh Thân cua Cha ngay nay duoc ban cho cac con nhu môt Dâu
Chi Cao Trong trên troi,
1
môt phan anh viêc Cha Tro Lai. Bao lâu tu tuong
cua cac con vân con thuôc vê thê gian, thi cac con không thê nám bát duoc
nhung diêu cao trong trên troi. Cháng lë cac con chua doc: ' Duc Giavê së
xuât hiên trên ho, ma mui tên cua Ngai së vut nhanh nhu anh sang¨
2
... 'cac
con hãy nhin xem Duc Giavê dên trong Dam Lua nhu thê nao? Ngai dên dê
xac nhân con thinh nô cua Ngai dang bung chay, cung nhu su de doa cua
Ngai voi ngon lua bôc chay,¨
3
Công viêc cua Thân Phu Cha dang duoc thuc
hiên.
Cac con hãy láng nghe dê ma hiêu cho rõ: Cha dã noi Cha së dên dê
qui tu lai moi quôc gia dân tôc thuôc moi ngôn ngu. Thê ma nhiêu nguoi
trong cac con lai hoi: 'Khi nao thi nhung diêu nay xây dên va dâu la dâu chi
vê viêc Ngai dên?¨ Cha dã canh bao truoc cho cac con ráng do la khi cac
con nhin thây su kiên ghê tom duoc xây ra trong Noi Thanh cua Cha nhu
loi tiên tri Daniel dã noi. Co nghia la khi cac con nhin thây Ke Thu
4
chiêm
ngu noi ma hán không co quyên chiêm ngu, do la Noi Cha Cu Ngu,
5
o trong
Thanh Diên cua Cha. Dông thoi cung chinh la luc cac con nhin thây Tên
Phan Loan nay tu cho minh la cao trong hon moi su ma con nguoi thuong
goi la 'thân minh,¨ cung nhu coi minh cao trong hon nhung gi dang duoc
tho phuong. Co nghia la hán tu minh lên ngai toa trong Thanh Diên cua
Cha
6
va rôi tu xung minh la Thiên Chua. Cac con hãy hiêu ráng dây la dâu
chi bao truoc së xây dên truoc khi Dâu Chi Con Nguoi gio dây xuât hiên
trên thiên dang dê cuu vot cac con.

1
24:30
2
Zc 9:14
3
Is 66:15
4
ẻ - ư - ẻ -Kitô ư ẫ ư,
ư ă ơ ơ
.
5
ơ ư
6
1131 11, 1211, 21 ư ư ,
ư -
kitô, tuy nhiên l , nay
ư , ẻ -
, –“q ư V ơ,”
V )

130

Cac con hãy ngâng dâu ma nhin lên bâu troi dê xin Manna trên troi
cua Cha. Cac con hãy dung cho ngay tháng, dâu nguoc lên cao, boi vi su
giai thoat cua cac con sáp toi noi rôi. Lam sao cac con lai không nhân ra
Thanh Thân Cha dang o giua bao nhiêu nguoi trong cac con chu? Biên sâu
dât rông dang rung dông truoc Su Thám Viêng cua Cha, thê nên cac con
dung noi ráng: phep công tháng không duoc thuc hiên, hay noi Câu Vong
Giao Uoc
1
con xa voi. Thuc ra Câu Vong Giao Uoc dang xuât hiên trong
bâu troi trên dâu cac con rôi dê cac con chung kiên Vinh Quang cua Cha.
Nêu cac con án Manna cua Cha, cac con së duoc hôi sinh: cac con së
duoc tai sinh. Vi vây cac con dung di tim kiêm cac dâu chi nua. Cháng lë
cac con lai không nghe biêt ráng Chua Thanh Thân la Dâng Ban Su Sông
hay sao? Nêu nhu co môt sô nguoi trong cac con không tin, la boi vi cac
con không án Manna nay. Dung nhu vây, chinh Chua Thanh Thân së minh
xac cho cac con hiêu duoc cac mâu nhiêm cua Cha. Cua án trên troi nay la
thuc án cua nguoi ngheo kho, va không thê mua duoc báng tiên bac dâu.
2

Cac con hãy thanh hoa va thanh tây minh dê vao Vuon Thuong
Uyên trong Vuong Quôc cua Cha. Hôm nay Cha së ban cho cac con Dâu
Chi nay vê Thanh Thân Cha trên troi. Dâu chi nay së dô tran dây xuông
toan thê gioi, va biên dôi tât ca moi su tro nên moi me báng suc manh cua
Ngai, o kháp moi noi moi chô trên trai dât. Thê ma nhiêu nguoi trong cac
con lai thach thuc Long Thuong Xot cua Cha ma dam phiêu luu noi ráng:
'Dâu la cac dâu chi cua Thiên Chua chu? Không co Dâu Chi nao vê Con-
Nguoi xuât hiên trên troi dê minh chung cho chung ta biêt ráng Hoang
Thiên dang o ngay truoc công nha chung ta.¨ Rôi cac con cu nám cho cac
nguoi-do-Thanh-Thân-Cha-xuc-dâu së dên, boi vi cac dâu chi kia di nguoc
lai lôi suy nghi cua cac con. Qua dung vây, cac con së nan chi ngay khi nhin
thây dâu chi ây dên ... A phai rôi.... noi dung ra la côi rê cua su hiêu biêt noi
tâm tri cac con dang thôi rua rôi.
Cha noi cho cac con biêt: nhung nguoi-do-Thanh-Thân-Cha-xuc-dâu
co thê ro ra yêu duôi truoc mát cac con, thê nhung tât ca dêu án rê sâu trong
Cha. Du ho tiên triên châm chap, nhung ho dã duoc thap nhâp vao Cha rôi.

1
93 V ao , ư , t ư
ư ư rong ư q – ư
ư a .
2
ư ư ,
ư ư ,

131

Cung nhu tâm guong sang không ty ô, Cha di chuyên ho di dây do. Bât cu
ho o dâu, dêu co Cha-O do. Ho tiêp tuc chiêu toa Loi Cha cho tât ca moi
nguoi trong cac con, va huong dân cac con tiên vao Vuong Quôc cua Cha.
Ho së tiêp tuc mác khai Uy Quyên cua Cha, du cho cac con dôi xu ha khác
voi ho. Ho së chiu dung nhung loi nhuc ma va vu không môt cach khiêm
nhuong dê cuu thoat cac con. Ho së không mo miêng dê lên tiêng noi
nghich lai cac con truoc moi quôc gia dân tôc, thê nhung ho së giông nhu
cac thiên thân mang dên tin vui. Ho së tiêp tuc chiêu toa Loi Cha giông nhu
chiêc guong không hoen ô, ho rao truyên On Cuu Rôi va loan bao su Hoa
Binh cung Tinh Thuong Yêu. Cho du bi khinh miêt hay chôi tu, ho cam
chiu dung cac dau khô cua minh dung voi nhân phâm. Cac con hãy nguoc
mát ma nhin lên troi cao dê phân biêt dâu la Dâu Chi cua Cha.
Cha dên dê phuc hung lai Nha Cha. Hõi thê hê hôm nay, Cha dên dê
canh tân cac con. Cha së to bây Thanh Nhan Cha cho tât ca cac con dê cuu
rôi cac con. Hõi cac con con dang do du, Cha noi cho cac con biêt ráng:
ngay tu dâu, Cha cháng bao gio noi voi cac con môt cach mâp mo ca, va
nhung diêu nay luôn luôn dêu xây ra.

Cha dã tung luôn luôn hiên diên

Con phân con, con gai oi, con hãy giu minh lam sao cho trong sang dê Anh
Sang cua Cha co thê chiêu toa dên tân cung trai dât. Con hãy truyên ba
chinh xac nhung diêu ma Thanh Thân cua Cha ban cho con. Hõi con gai
yêu quy cua riêng Cha, Cha së luôn khich lê tinh thân con.
Duc Lang Quân cua con dang o voi con.12, 1993

“Tt c chúng ta, m , n chiu vinh
quang c ư t b ươ ư , ưc bi i nên

132

gi t hình , nên rc r ơ, ư i tác
ng ca Chúa là Thn Khí.”
1


- Binh an o cung con, phuc cho nguoi nao biêt luu tru Su Diêp tiên tri nay,
cac con së la doan chiên duoc Cha ai mô hon... Vassula con oi, tinh thân
con dã sán sang ma ghi chep xuông chua?

- X
.

- Cha së dên lêu trai cua con,
2
Cha së dên gáp gõ cac hoa trai dâu mua cua
Cha. Cha së dên voi dân Cha la nhung nguoi không trao dôi Vinh Quang
cua Cha voi cac thu không co quyên luc gi ca.
3
Cha së dên voi cac thanh la
nhung nguoi kiên tri giu vung duc tin.
4
Cac con hãy cân thân dung dê ai lua
dôi cac con, boi vi co nhiêu nguoi không muôn tin ráng con dau nhu nguoi
me sáp sua sinh con ma Cha dã bát dâu ganh chiu nay dang o vao giai doan
cuôi cung rôi. Nhung con dau nay gio dây dang gia táng boi vi Nuoc Cha
duoi dât dã dên noi rôi.
Cha noi thât voi cac con ráng: không co môt ai con sông sot sau
con sâu muôn va buôn phiên trong cac ngay ây, tru linh hôn quang dai biêt
án nán dên tôi cho nguoi tôi lôi. Qua dung la không co mây nguoi trong cac
con hiêu duoc su câu bâu cua ho ma lai cuu rôi cac con thanh công nhu thê.
o Con cac con la nhung nguoi dên tu Nha Riêng cua Cha, thê ma cac
con noi: 'Cac tiên tri nay dang noi diêu dôi tra nhân Danh Thiên Chua.
Thiên Chua dâu co sai ho dên. Cac loi tiên bao cua ho chi muôn nhám dên
nhung nguoi ma Ngai thuong mên nhât ma thôi!¨ Cha noi cho cac con biêt
la: cac tiên tri không do Cha sai dên, nhung lai noi tiên tri nhân Danh Cha,
ho së chi noi dên nhung diêu tôt lanh sáp sua xây ra ma thôi.
Cac tiên tri cua Cha duoc goi dên cho cac con dê lên tiêng noi trong
tinh thân nai ni nhu sau: 'Cac ban hãy sam hôi, boi vi con thinh nô cua
Thiên Chua dã bât lên tia lua thiêu dôt cac ban!¨ Vây ma cac con không

1
2Co 3:18
2
7 “
” ư
nên .
3
131 “ ư ”
4
Kh 13:10

133

muôn láng nghe, boi vi cac con tuong ráng loi Cha noi chi la loi de doa ma
thôi. Thê rôi khi ho phai dau don lên tiêng ráng: 'Cac ban hãy án nán hôi
cai! Tên Pha Hoai dang thuc su co mát o trong moi thanh phô rôi, va không
co ai trong cac ban së trôn thoat duoc. Thung Lung gio dây cung dã biên
thanh mô chôn tâp thê!¨ Du thê, cac con vân không láng nghe. Hõi cac con
la nhung nguoi không tin tuong, cháng lë cac con lai không doc thây ráng
'nguoi nao yêu mên ky luât dêu yêu mên su hiêu biêt, thât la ngu ngôc cho
nguoi nao không muôn sua dôi¨
1
Cac con hãy dê y dên câu châm ngôn nay.
Cha noi cho cac con biêt: chinh vi tâm tri cac con phat triên nhung tri
khôn cac con hoa ra lu mo, cung voi long tu mãn va thai dô tu cho minh la
công chinh, së dân cac con di dên mu quang, khiên cac con chay xa khoi cac
tiên tri cua Cha, nên cac con không nghe thây duoc. Tai sao cac con lai nôn
nong muôn noi theo thai dô tô tiên minh ma tuyên bô ráng: 'Chung tôi
cháng hê nhung tay vao viêc vây mau cac tiên tri, du cho chung tôi sông vao
thoi cha ông chung tôi cháng nua.¨
2
Dây la ly do tai sao Cha tro lai. Tu
Thiên Dinh cua Cha, Cha dang goi xuông cho cac con cac tiên tri va nhung
nguoi uu tu cua Cha: dê cuu rôi cac con.
Cha noi cho cac con biêt: môt sô nguoi trong cac muc tu cua Cha nôi
lên chông dôi Cha khiên cho long da thê hê nay tôi tan nhu sa mac va di dên
chô phan dao. Thê ma cac con lai cu tiêp tuc cho Dâu Chi trên Troi cua Cha
cháng qua la loi de doa. Con khi Cha lam cho cac bâu troi dây dây Manna
3

dê dô xuông cho cac con nhu suong mai buôi sang ngâp dây trên mát dât dê
nuôi miêng cac con voi tinh thân Chinh Truc, thi cac con nhun vai, va tâm
hôn cac con di dên oc phan doan hân thu. Khi cac con nhin thây Cha o trên
xuông voi tung linh hôn,
4
cac con cha dap va pha tan hoang nhung lêu trai
cua Cha,
5
tai san cua Cha .... Rôi khi cac con nhin thây Câu Vông Giao
Uoc
6
xuât hiên nhu Dâu Chi lâp lanh trên troi, la Kho Tang sang lang biêu
lô ngay truoc mát cac con, do la Su La tuong trung cho Vinh Quang cua
Cha, cac con lai nôi giân va hãm hai cac nguoi don nhân Vinh Quang cua

1
Pr 12:1
2
Mt 23:30
3

4
1s 4:7
5


6
V , ư


134

Cha .... Phuc cho nguoi nao nêm huong Manna ân dâu cua Cha, vi do chinh
la Thuc Ãn
1
dem lai on cuu rôi cho cac con, va nguoi ây së duoc nhân vao
Vuong Quôc cua Cha dê chia se Vinh Quang cua Cha ...
o Duy minh Cha la Dâng Khôn Ngoan. Cha la Thiên Chua dang
giang dây cho cac con, va hôm nay hon bao gio hêt, Cha dong dâu trên tât
ca cac con voi ân tin Thanh Thân cua Cha. Cac con hãy mo rông tâm hôn
minh ra ma don nhân cac phuc lanh tinh thân ma Cha không ngung goi tu
Thiên Dang xuông cho cac con. Cac con hãy nhân ra Ngai Toa cua Cha, va
giông nhu cac thanh khac, cac con hãy nhân ra Dâu Chi cao trong va ky
diêu cua Con-Nguoi va hãy gia nhâp vao loi ca vinh cua cac thanh ma hat
lên ráng:
Lây Chua, la Thiên Chua va la Dâng Tôi Cao,
thât cao ca va ky diêu thay moi công viêc cua Chua.
Moi duong lôi
2
Chua dêu công chinh va chân thât.
Lây Duc Minh Vuong, ngay tu dâu
Nao ai sanh nhu Chua duoc?
Duy co minh Chua la Dâng Thanh
va gio dây, nguoi truoc hêt tro thanh nguoi sau hêt
va nguoi sau hêt tro thanh nguoi truoc hêt.
Chua dã to Minh ra cho
nhung nguoi không tim kiêm Chua.
Chua dã biêu lô Ngai Toa cua Chua
cho nhung nguoi cháng bao gio tôn vinh Danh Chua.
Gio dây cung chinh nhung nguoi nay
dên tôn tho Chuava tho phuong Chua.
Ho dã hoc hoi duoc
tu chinh Môi Miêng Thân Khi Chua
dê tung hô nhung loi ngoi khen Chua.

Dây la nhung nguoi
luôn luôn trung thanh voi Chua,
boi vi Chua chinh la Chua Chiên

1
“ ”
ư ư M
(Heb 9:4)
2
Kh 15:3

135

dang ngu trên Ngai Toa
së la Chua Chiên Lanh, va së dân dát dan chiên
dên nhung suôi nuoc háng sông.
Nguoi duoc cuu rôi tro nên hoa trai dâu mua
cho Chua la Thiên Chua cua con,
va cho Chua la Chua Chiên¨
1


- Thanh Thân cua Cha së tâp hop cac con chiên que quát lai, va mang
chung vê cung voi cac con chiên dã tung bi thât lac. Tât ca së duoc thap
nhâp vao trong Cha, dê lai tôn vinh Thanh Danh Cha va khôi phuc lai
Vuong Quôc cua Cha duoi trân thê. – Vassula con oi, ân phuc cua Cha o
trên con, vây thi tai sao con phai lo so chu? Cha dang o voi con....
.... con hãy phuc hung lai Nha Cha
2
....
Cha noi cho con biêt la: cháng bao lâu nua con së o cung voi Cha.
trong khi cho doi thi con hãy lam hiên Danh Chua Cha va Danh Cha, dê cho
con cai cua Cha nhân ra duoc ho thuôc vê ai va duoc sinh ra boi ai. Con hãy
dê cho Cha su dung con vao Chuong Trinh cua Cha. Hõi nguoi con be mon,
Cha la Chua Giêsu ban cho con phuc lanh cua Cha. ic.1
Kh 14:4
2
ư . ,
ư r , .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->