You are on page 1of 7

(Ανοικτή πρόταση)

ΧΑΡΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ AΝΑ∆ΕΙΞΗΣ

ΤΟΥ
ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ

Περιβαλλοντικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου http://persyper.gr


Όµιλος για το Περιβάλλον και την Ποιότητα ζωής στην Πετρούπολη – το Ποικίλο http://pppz.forumup.gr
Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. http://xpolis.blogspot.com

Μάρτιος 2008
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα Χάρτα απευθύνεται σε όλες τις συλλογικότητες, φορείς, δηµόσιους οργανισµούς, τοπική
αυτοδιοίκηση, δηµοτικές κινήσεις, πολιτικά κόµµατα, επιστηµονικούς φορείς, πολίτες και κατοίκους της
∆υτικής Αθήνας (και όχι µόνο) οι οποίοι:
• εµπλέκονται πολιτικά, θεσµικά, διοικητικά, στην προστασία του Ποικίλου Όρους,
• ενδιαφέρονται να υπερασπίσουν τον χαρακτήρα του ως βουνό,
• επιδιώκουν να αναπτύξουν το φυσικό του πλούτο.
Οι φορείς που συνέταξαν τη Χάρτα, καθώς και εκείνοι που την προσυπέγραψαν ή που θα την
υπογράψουν στο µέλλον, δεν σκοπεύουν να υποκαταστήσουν και να αναλάβουν ευθύνες φορέων,
οργανισµών, της κεντρικής ή της τοπικής εξουσίας. ∆εσµεύονται όµως ότι θα την προβάλλουν και θα την
υπερασπίσουν αυτόνοµα, παράλληλα, αλλά και σε συνεργασία µε οποιονδήποτε δηµόσιο ή αυτοδιοικητικό
φορέα ή πρόσωπο συµφωνεί στο γενικό πολιτικό πλαίσιο της Χάρτας. ∆εν έχουµε προνοµιακό σύµµαχο,
ούτε κανέναν εκ προοιµίου αντίπαλο.
Το ενδιαφέρον µας εστιάζεται:
Στην αποτελεσµατική παρέµβαση των υπηρεσιών και τον συντονισµό µεταξύ τους.
Στη διασφάλιση της συµµετοχής των συλλογικοτήτων στη χάραξη πολιτικών προστασίας του
περιβάλλοντος µε στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κονδυλίων από τους φορείς που
διαχειρίζονται προγράµµατα που συνδέονται µε την δενδροφύτευση, την πυροπροστασία, την καθαριότητα
και την υπεράσπιση του δηµόσιου δασικού χαρακτήρα του Ποικίλου Όρους.
Σκοπός της Χάρτας είναι η διαµόρφωση ενός πλαισίου, αντιλήψεων και στόχων, ικανού να συµβάλλει
για να αναπτυχθούν κοινοί αγώνες, δράσεις και κινήµατα σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο.
Για το λόγο αυτό η Χάρτα:
Παρουσιάζει τα προβλήµατα και τις απειλές που αντιµετωπίζει σήµερα το Ποικίλο Όρος.
Αναδεικνύει την ευεργετική επίδραση του βουνού στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της ∆υτικής Αθήνας
και γενικότερα του λεκανοπεδίου.
Προβάλλει την πλούσια πανίδα και χλωρίδα καθώς και τα ιστορικά στοιχεία που συνδέονται µε την
περιοχή.

Α. Πολιτικό πλαίσιο της Χάρτας


Υπεράσπιση του χαρακτήρα του Ποικίλου Όρους ως δηµόσιας δασικής έκτασης.
Το Ποικίλο Όρος αποτελεί περιοχή υψηλής οικολογικής σηµασίας για όλο το λεκανοπέδιο της
Αθήνας, τελευταία ελπίδα για την διατήρηση ανεκτού περιβάλλοντος στην ∆υτική Αθήνα. Είναι ανεκτίµητος,
πνεύµονας οξυγόνου και δροσιάς, ιδιαίτερα µετά την πυρκαγιά της Πάρνηθας. Φυσικό φράγµα στους
ρύπους που προέρχονται από τις βιοµηχανίες του Θριασίου Πεδίου και την χωµατερή της Φυλής.
Το βουνό µας έχει ήπιες κλίσεις, προσιτούς δασικούς δρόµους και µονοπάτια. Προσφέρεται για
περιπάτους, πεζοπορίες, ορεινή ποδηλασία κτλ. Αποτελεί µια εξαιρετική πρόταση επαφής µε το φυσικό
περιβάλλον. Αντιµετωπίζει όµως σηµαντικά προβλήµατα:
• Τα όρια πόλης – βουνού είναι υπό διαρκή αµφισβήτηση από τα ποικίλα συµφέροντα που βλέπουν
τις πλαγιές του ως οικόπεδα µε θέα το λεκανοπέδιο. Αµφισβητείται ο δηµόσιος χαρακτήρας και
προβάλλονται ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις σχεδόν επί του συνόλου της έκτασης του βουνού. ∆ασικές
εκτάσεις χαρακτηρίζονται αγροτικές, για να ανοίξει ο δρόµος της οικοπεδοποίησης. Το βουνό
θεωρείται από την κεντρική και τις τοπικές διοικήσεις, ως η φτηνή λύση για «πάσαν νόσον και
πάσα ανάγκη».
• Το Ποικίλο να κινδυνεύει, σε περίπτωση µεγάλης πυρκαγιάς, να έχει την τύχη της Πάρνηθας. ∆εν
υπάρχει ενιαίο συντονιστικό - επιχειρησιακό κέντρο δασοπυρόσβεσης. Τα µέτρα πυροπροστασίας
που λαµβάνονται κάθε καλοκαίρι είναι ανεπαρκή και αποσπασµατικά.
• Η πολυαρχία και η κατάτµηση του Ποικίλου σε ζώνες ευθύνης δυσκολεύει γενικότερα τις
προσπάθειες υπεράσπισης του και αναζωογόνησης του δασικού του χαρακτήρα.
Το ∆ηµόσιο δεν υπερασπίστηκε, αν και θα µπορούσε, αποτελεσµατικά τη δηµόσια περιουσία, η δε Τοπική
Αυτοδιοίκηση κατά κανόνα ακολούθησε το δηµόσιο και επιπρόσθετα θέλησε να επεκταθεί προς το βουνό
µεταφέροντας αστικές λειτουργίες στις πλαγιές του.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη την παραπάνω διαπίστωση και τις δυσµενείς για το περιβάλλον εξελίξεις µετά τις
πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, είναι καιρός να δηµιουργήσουµε την ευρύτερη συσπείρωση φορέων,
κινήσεων και πολιτών που θα οργανώσει την παρέµβαση της κοινωνίας για την προστασία του Ποικίλου
από τους εκάστοτε σφετεριστές της δηµόσιας γης και την αποκατάσταση του οικοσυστήµατος (πράσινο,
λατοµεία, αποµάκρυνση κεραιών κτλ)
Εκτός από τα κινήµατα και τις τοπικές δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν, σηµαντική είναι η ανάγκη να
ληφθούν νοµοθετικές πρωτοβουλίες που θα θωρακίσουν το βουνό απέναντι στους κινδύνους που
αντιµετωπίζει.
Η βασική θέση της Χάρτας, η οποία διαπνέει όλο το κείµενο και αναλύεται στη συνέχεια, είναι:
Απόλυτη προστασία του δηµόσιου δασικού χαρακτήρα του Ποικίλου Όρους.

Β. Ιστορικά και τοπογραφικά στοιχεία για το Ποικίλο Όρος


Το Ποικίλο Όρος εκτείνεται στο δυτικό τµήµα του λεκανοπεδίου Αθηνών και αποτελεί τµήµα του
Όρους Αιγάλεω. Στους πρόποδες του έχουν αναπτυχθεί οι ∆ήµοι: Χαϊδαρίου, Περιστερίου,
Πετρούπολης, Ιλίου, Καµατερού, Άνω Λιοσίων και Ασπροπύργου. Καταλαµβάνει 28.000 στρέµµατα
πευκώδους, θαµνώδους, και χαµηλής βλάστησης. Η υψηλότερη κορφή Ζαχαρίτσα 453 µέτρα, φέρει το
όνοµα της οικογένειας αγωνιστών του 1821 Ζαχαρίτσα, ο δε χώρος των Στρατοπέδων Χαϊδαρίου είναι
οι πλαγιές που ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έδωσε τη Μάχη του Χαϊδαρίου µε τον Κιουταχή, γι αυτό και τα
Στρατόπεδα είχαν το όνοµα Καραϊσκάκη Α΄ και Β΄.
Το βουνό είναι αποτυπωµένο σ΄ όλους τους γεωγραφικούς χάρτες µετά την Ελληνική Επανάσταση,
όπως π.χ των Ντόουερ 11839, PYRGOS J.A. Kaupert 1883 κ.ά. Σε παλαιούς χάρτες, όπως στον χάρτη
του J.A.Sommer του 1841, το βουνό ονοµάζεται Στεφάνι. Η µετονοµασία του βουνού προκάλεσε
σύγχυση στα τοπωνύµια που αναγράφονται στα συµβόλαια της εποχής, διευκολύνοντας το έργο των
καταπατητών.
Έχει πολλά σπήλαια, τα πιο γνωστά είναι «του Πανός παρά τω ∆αφνί» και του «Νταβέλη» στην
πλαγιά πάνω από το ∆ροµοκαϊτειο, το «Σπήλαιο του ∆ροµέα» πάνω από την Αφαία. Ένα νέο και
αξιόλογο σπήλαιο εξερευνάτε από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία στην περιοχή της Αφαίας
Σκαραµαγκά. Πρόσφατα δηµιουργήθηκε αναρριχητική πίστα στην ίδια περιοχή και συγκεντρώνει
µεγάλο αριθµό αναρριχητών ιδιαίτερα το Χειµώνα γιατί το µέρος είναι ζεστό (φαράγγι Ζαστάνι).
Στις πλαγιές του Ποικίλου Όρους προς την πλευρά του Ασπροπύργου πάνω από τα Νεόχτιστα
καθώς και στην περιοχή πάνω από την Αφαία Σκαραµαγκά, έχουν εντοπιστεί επίσης εγκαταλελειµµένοι
οικισµοί, µε ρυµοτοµική διάταξη και βαριά πέτρινα τοιχώµατα. Τα χνάρια δείχνουν, και στις δύο
περιπτώσεις, ότι πρόκειται για οµάδες ανθρώπων που κατοίκησαν εκεί οργανωµένα. Ακόµη στην
βόρεια περιοχή του βουνού υπάρχουν ίχνη του αρχαίου τείχους «∆ΕΜΑΣ» που ένωνε το Ποικίλο µε την
Πάρνηθα, φράζοντας την Β.∆. είσοδο του λεκανοπεδίου από την πλευρά του Θριασίου.
Κατά το παρελθόν το βουνό, αλλά και πεδινά τµήµατα στις πλαγιές του, καλύπτονταν από πυκνό
δάσος Χαλέπιας Πεύκης. Το δάσος έφθανε µέχρι τον Αϊ Γιώργη στο Περιστέρι και είχε όριο το «Βαθύ
Ρεύµα», την σηµερινή Ανατολικής Ρωµυλίας στην Πετρούπολη. Το δάσος έχει υποστεί τέσσερις
µεγάλες καταστροφές (1826, 1914, 1922, 1941-1944) από πυρκαγιές και ανεξέλεγκτες υλοτοµήσεις.
Η σοβαρότερη όµως καταστροφή του τοπίου έγινε τις δεκαετίες του ΄50 - ’70 µε την µεγάλη
ανοικοδόµηση και την ένταξη στο σχέδιο πόλης ορεινών εκτάσεων. Η επέκταση του σχεδίου πόλης, σε
ορισµένες περιπτώσεις (όπως στην Αγία Τριάδα Πετρούπολης), έγινε µε Βασιλικά ∆ιατάγµατα της
χούντας, που δεν υπεγράφησαν ποτέ από το υπουργείο Γεωργίας, διότι νοµιµοποιούσαν καταπατήσεις
δασικών και ορεινών εκτάσεων. Αν και τα διατάγµατα αυτά δεν είναι έγκυρα, δεν προσεβλήθησαν, µετά
την πτώση της χούντας.
Ένα µεγάλο µέρος του βουνού όµως, παρ’ όλες τις αναδασώσεις του ΑΣ∆Α που έχουν αρχίσει από
το 1990 και συνεχίζονται, παραµένει γυµνό. Η πρώτη αναδάσωση έγινε στην περιοχή του ∆αφνιού από
τους οραµατιστές δασολόγους Βαλσαµάκη και Σάµιο περίπου το 1877. Στο Ποικίλο Όρος ενδηµούν
κοτσύφια, τρυγόνια, κουκουβάγιες, κούκοι, γεράκια, πέρδικες, αλεπούδες, λαγοί, νυφίτσες, χελώνες,
120 είδη αγριολούλουδων, 12 είδη ορχιδέων, 32 είδη πεταλούδων. Το κυνήγι στο Ποικίλο έχει
απαγορευτεί από το 1959, ωστόσο κάποιοι ασυνείδητοι εξακολουθούν να κυνηγούν χωρίς να
συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Γ. Προβλήµατα και απειλές.


1. ∆ιεκδικήσεις δασικών εκτάσεων στο Ποικίλο Όρος. Κίνδυνος επέκτασης των πόλεων εις βάρος
του βουνού.
Μεγάλες εκτάσεις του βουνού διεκδικούν οι:
• Μητρόπολη Λαµίας 3.500 στρέµµατα στο βουνό και 4.000 στρέµµατα εντός του δοµηµένου ιστού της
Πετρούπολης και του Περιστερίου.
• Μονή Κλειστών 13.500 στρέµµατα απέναντι από τον Σκαραµαγκά.
• Μεγαλοϊδιοκτήτης στην περιοχή του Άνω ∆άσους Χαϊδαρίου 1.000 στρέµµατα.
• Στρατόπεδα Χαϊδαρίου 3.500 στρέµµατα τα οποία εν δυνάµει απειλούνται αφού ο νόµος 2745/1999
προβλέπει την αποµάκρυνσή τους αλλά µε παράλληλη πολεοδόµηση και πώληση µέχρι και το 50%
της έκτασής τους.
Μικρότερες εκτάσεις, σε επαφή µε το σχέδιο πόλης, που ο κίνδυνος ανοικοδόµησης τους είναι πολύ
µεγάλος:
• Συνεταιρισµός Πολεµιστών Κορέας, 80 στρέµµατα από τα οποία τα 18 περιλαµβάνονται στο σχέδιο
πόλεως Πετρούπολης.
• 83 στρέµµατα δασικής –αναδασωτέας έκτασης, στην περιοχή του παλιού λατοµείου «Γάτου»,
χαρακτηρίστηκαν αγροτική – χορτολιβαδική έκταση.
• 60 στρέµµατα στην Αγία Τριάδα Πετρούπολης.
Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, πλήθος είναι οι προσπάθειες καταπάτησης εκτάσεων, σε κλίµακα ενός ή
δύο οικοπέδων, κατά µήκος των ορίων πόλης – βουνού.
2. Έργα και χρήσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του βουνού.
• Μεγάλη πληγή του βουνού είναι τα 17 λατοµεία τα οποία «ξεφύτρωσαν» άναρχα για να
εξυπηρετήσουν τις οικιστικές ανάγκες µε οικοδοµικά υλικά, χωρίς µετά την λήξη των εργασιών τους
να αποκατασταθεί το ανάγλυφο, όπως προβλέπει η σχετική νοµοθεσία. Το µεγαλύτερο από αυτά
είναι το λατοµείο Μουσαµά το οποίο µε το νόµο 3164/2003 προορίζεται ως χώρος απόθεσης
υπολειµµάτων από µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
• Η διάνοιξη της εµπορικής σιδηροδροµικής γραµµής Ικονίου – Ασπροπύργου, η χάραξη νέων
δρόµων για την υλοποίηση των έργων στο βουνό, η διαπλάτυνση των υπαρχόντων δασικών
δρόµων είχε σαν αποτέλεσµα την κοπή χιλιάδων δένδρων και την εξαφάνιση της χαµηλής
βλάστησης κατά µήκος τη γραµµής.
• Η νέα χάραξη της λεωφόρου Αιγάλεω – Αττικής Οδού, πάνω από την Λίµνη Κουµουνδούρου
(αρχαία Λίµνη των Ρειτών), η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, είχε ως αποτέλεσµα την εκσκαφή του
βουνού, την κοπή δένδρων και την βεβήλωση της ιστορικής φυσιογνωµίας του τοπίου.
• Η λειτουργία καφετεριών και άλλων υψηλής ενόχλησης εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας, ιδιαίτερα κατά
την διάρκεια της νύχτας, δηµιουργούν ηχορύπανση, και µε τα πολλά φώτα αναστατώνουν τη
δασική ζωή και την πλούσια πανίδα του Ποικίλου Όρους .
• Η προσέγγιση περιπατητών στο παλιό φυλάκιο που βρίσκεται στην κορυφή Ζαχαρίτσα έχει
καταστεί επικίνδυνη από το µεγάλο πλήθος των κεραιών που έχουν εγκατασταθεί στο χώρο αυτό.
• Η επέκταση και διαπλάτυνση της οδού Τεµπών στο Περιστέρι µέσω του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου.
• Η κατάτµηση και η παραχώρηση τµηµάτων του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου σε δήµους και άλλους
φορείς.
• Η διάνοιξη της ανατολικής περιφερειακής οδού.
• Η διάνοιξη της περιφερειακής οδού σύνδεσης ∆άσους Χαϊδαρίου – ∆αφνίου.
Σηµείωση: Αναλυτικότερη περιγραφή των απειλών και για το τι διεκδικούµε στο κεφάλαιο ∆΄.
3. Παράνοµες δραστηριότητες.
Παρά την «Απαγορευτική ∆ιάταξη του ∆ασαρχείου Αιγάλεω» για την υλοτοµία, κλάδευση και εκρίζωση,
την βοσκή, την εκχέρσωση, την ρητίνευση, την λατόµευση, την χωµατοληψία και την απόθεση µπαζών κτλ.
και η οποία έχει ισχύ µέχρι 31/12-2011. Οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι:
• Στάνες υπάρχουν στο Ποικίλο Όρος, σε περιοχές που έχουν ανάγκη αναδάσωσης.
• Η απόθεση µπαζών και κάθε λογής απορριµµάτων είναι ένα σύνηθες φαινόµενο µε αποτέλεσµα
αρκετοί δασικοί δρόµοι και πλαγιές του βουνού να έχουν µετατραπεί σε άτυπες χωµατερές αδρανών
υλικών.
• Η χωµατοληψία είναι δεδοµένη στην περιοχή πάνω από τη Λίµνη Κουµουνδούρου στο χώρο της
διάνοιξης της Λεωφόρου Αιγάλεω – Αττικής Οδού.
• Απορριµµατοφόρα των δήµων, Ι.Χ. και φορτηγά χρησιµοποιούν το δασικό δρόµο που ξεκινάει από
τη γέφυρα Σκαραµαγκά (µετά την Αφαία).
• Στην Αγία Τριάδα Πετρούπολης, λειτουργεί αυθαίρετο γκαράζ µεγάλων οχηµάτων σε εκτός σχεδίου
περιοχή.
• Στα όρια των πόλεων µε το βουνό, µικρές ή µεγαλύτερες εκτάσεις χρησιµοποιούνται ως χώροι
στάθµευσης Ι.Χ. και φορτηγών αυτοκινήτων, όπως πχ στην είσοδο του δασικού δρόµου, στη
γέφυρα Σκαραµαγκά

∆. ∆ιεκδικούµε.
1)Την αναθεώρηση ή κατάργηση του «δασοκτόνου» νόµου 3208/2003, ο οποίος αν εφαρµοστεί, θα έχει ως
συνέπεια πολλές από τις εκτάσεις που σήµερα προστατεύονται από την δασική νοµοθεσία, να
αποχαρακτηριστούν και να παραδοθούν στην πολεοδόµηση.
Την απόσυρση της παρωδίας του «εθνικού χωροταξικού» το οποίο κατατέθηκε τέλος Φεβρουαρίου 2008,
που «επιτρέπει δόµηση», έστω και σε «ειδικές περιορισµένες περιπτώσεις», στις Ζώνες Α΄ και Β΄. Εµείς
αντίθετα διεκδικούµε όλες οι εκτός σχεδίου πόλης περιοχές των δήµων που «ακουµπούν» στο Ποικίλο να
χαρακτηριστούν δασικές εκτάσεις, ζώνη Α, πλήρους δασικής προστασίας, όπως το σύνολο του ορεινού
όγκου του βουνού συµπεριλαµβανόµενων και των Στρατοπέδων Χαϊδαρίου. Οι εντός σχεδίου πόλης
αδόµητες περιοχές, να συµπεριληφθούν στη ζώνη δασικής προστασίας.
Μια τέτοια ρύθµιση θα προστατεύσει αποτελεσµατικά το δασικό χαρακτήρα του βουνού ανεξάρτητα
από το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις πολιτικές ή δικαστικές αποφάσεις, τις επιλογές της κεντρικής διοίκησης
και της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα ενισχύσει τον αγώνα που οφείλουµε να δώσουµε ώστε:
• Να µη γίνουν επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων ή οποιαδήποτε µεταφορά άλλων χρήσεων των
πόλεων προς το βουνό.
• Να ακυρωθούν τα σχέδια που προβλέπουν την κατασκευή κτιρίων για οποιονδήποτε λόγο,
διανοίξεις περιφερειακών οδών, αυτοκινητοδρόµων και οτιδήποτε άλλο επηρεάζει αρνητικά την
χλωρίδα και την πανίδα του Ποικίλου όρους.
• Να µην επιτραπεί η ανάπτυξη δηµοτικών ή ιδιωτικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες µε
µοναδικό κίνητρο το οικονοµικό όφελος, παραβιάζουν τη νοµοθεσία προστασίας των δηµόσιων
δασικών εκτάσεων.
• Να ακυρωθούν τα σχέδια που προβλέπουν:
o ∆ιάνοιξη της ανατολικής περιφερειακής οδού ταχείας κυκλοφορίας 4 λωρίδων και
κεντρικής νησίδας, στις ανατολικές υπώρειες του βουνού. Εκτιµούµε ότι η αλλοτρίωση και
περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθµιση τόσο του Ποικίλου, όσο και των κατοίκων της
γειτονικής περιοχής θα είναι δραµατική.
o ∆ιάνοιξη της Περιφερειακής Οδού ∆αφνίου – ∆άσους Χαϊδαρίου για περιβαλλοντικούς
λόγους αλλά και γιατί εκτιµούµε ότι θα «ανοίξει το ασκί του Αιόλου» της εµφάνισης «νέων
ιδιοκτητών», θα δηµιουργήσει νέα πολεοδοµικά δεδοµένα και θα συµβάλλει στην ανέγερση
κτιρίων στις πλαγιές του Ποικίλου Όρους πάνω από το ΨΝΑ του ∆αφνίου.
o Επέκταση και διαπλάτυνση της οδού Τεµπών, στις ανατολικές υπώρειες του Ποικίλου,
ώστε να συνδεθεί η Αττική οδός µε το Αττικό Νοσοκοµείο, µέσω του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου
καθώς και την επέκταση των ορίων της πόλης του Περιστερίου στο Ποικίλο, µέχρι τη Λίµνη
Κουµουνδούρου.
2) Να καταρτιστεί ενιαίο σχέδιο πυροπροστασίας, µέσω ενός επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου
προστασίας ολόκληρου του Ποικίλου Όρους στο οποίο θα συµµετέχουν και εκπρόσωποι των
περιβαλλοντικών – οικολογικών οργανώσεων. Το σχέδιο αυτό, ενδεικτικά, πρέπει να περιλαµβάνει:
• Συντήρηση του δικτύου δασικών δρόµων για να είναι προσβάσιµοι στα πυροσβεστικά οχήµατα.
• Κλείσιµο των παράνοµων χωµατερών. Αποµάκρυνση των µπαζών και σκουπιδιών, πρόκειται για
ανεξέλεγκτες και διαρκείς απειλές πυρκαγιάς του Ποικίλου.
• Συντήρηση των κινητών δεξαµενών που βρίσκονται στο βουνό, και πλήρωση αυτών µε νερό πριν
από το καλοκαίρι.
• Εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών σε κοµβικά σηµεία του βουνού, στάθµευση σε αυτά τα
σηµεία µονάδων άµεσης επέµβασης µε µικρά και ευέλικτα πυροσβεστικά οχήµατα που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τους χειµερινούς στο πότισµα δενδρυλλίων νέων αναδασώσεων και στο ψεκασµό
για τις κάµπιες των πεύκων.
• Εκπαίδευση του εποχικού προσωπικού, οργάνωση συνεργείων πυροφύλαξης από το προσωπικό
των ∆ήµων, φορείς και εθελοντές πολίτες, µε βάση ένα οργανόγραµµα και συγκεκριµένο σχεδιασµό.
• Συντήρηση, δηµιουργία, στελέχωση παρατηρητηρίων πυροφύλαξης σε καίρια κοµβικά σηµεία του
βουνού. ∆ηµιουργία ενιαίου κέντρου επικοινωνίας.
• Ενηµέρωση κατοίκων και φορέων των ∆ήµων για τις δράσεις προστασίας του Ποικίλου,
προγράµµατα ενηµέρωσης σε σχολεία, οργάνωση σεµιναρίων εκπαίδευσης, των εθελοντών δασο -
πυροφυλάκων .
3) Να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα αναζωογόνησης – ανάδειξης του Ποικίλου Όρους που να
βασίζεται στα εξής:
• Συστηµατικές αναδασώσεις – αποτελεσµατική καταπολέµηση της κάµπιας.
• Μερική ή ολική αποκατάσταση του ανάγλυφου στα λατοµεία. Στο λατοµείο Μουσαµά, αφού
αναθεωρηθούν οι σχετικές διατάξεις του νόµου 164/2003, να ακολουθηθεί η διαδικασία που
εφαρµόστηκε στην περίπτωση του λατοµείου «Γκάτση» στην Πετρούπολη. (επιχωµάτωση –
δενδροφύτευση)
• Χάραξη και η σηµατοδότηση µονοπατιών, για ορεινή πεζοπορία καθώς και δηµιουργία καταφυγίου
σε υφιστάµενο κτήριο στην κορυφή Ζαχαρίτσα.
Πρέπει να µελετηθούν τρόποι - πότισµα, εµπλουτισµός εδάφους κ.ά. - για την ενίσχυση της πυκνότητας σε
πράσινο στις περιοχές µε αραιή βλάστηση, που εντοπίζονται στις ανατολικές πλαγιές όπου το έδαφος είναι
βραχώδες.

Ε. ΚΟΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Πεζοπορίες. Η γνωριµία των κατοίκων της ∆υτικής Αθήνας µε το βουνό θα αποτελέσει ένα ακόµα
στοιχείο αγάπης και προστασίας. Οι περιβαλλοντικοί – οικολογικοί σύλλογοι θα διοργανώσουµε
περιπάτους και ορεινές πεζοπορίες για αρχάριους έτσι ώστε οι κάτοικοι της ∆υτικής Αθήνας, και ιδιαίτερα οι
νέοι, να έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν ήπια και παράλληλα να γνωρίσουν το βουνό και την ιστορία της
περιοχής.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θεωρούµε ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση ενηλίκων και ανηλίκων
συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την διαφύλαξη του Ποικίλου Όρους. Οι σχετικές
ηµερίδες για το βουνό που έχουν διοργανώσει οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι του Περιστερίου και της
Πετρούπολης θα πρέπει να επεκταθούν και στους άλλους δήµους, µε τη συνεργασία της εκπαιδευτικής
κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ρόλος και η εµπειρία των Περιβαλλοντικών – Οικολογικών
συλλόγων της ∆υτικής Αθήνας είναι αναντικατάστατος γιατί διαθέτουν το κύρος, τις γνώσεις, την εµπειρία
και κυρίως την διάθεση να συµβάλλουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Συνεργασία – Συντονισµός – Προβολή – Επικοινωνία. Οι Περιβαλλοντικοί – Οικολογικοί
σύλλογοι Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου θα επιδιώξουν την συνεργασία και τον συντονισµό των
φορέων εκείνων (ή και των ατόµων) οι οποίοι συµφωνούν συνολικά µε τη Χάρτα για το Ποικίλο Όρος αλλά
και µε επιµέρους τµήµατα της Χάρτας. Για τον καλύτερο συντονισµό, την συνεργασία, την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ηθικής θεωρούµε σκόπιµο την έκδοση ενός
οικολογικού – περιβαλλοντικού εντύπου µε τίτλο «το Ποικίλον» καθώς και την δηµιουργία ενός blog στο
Internet
Προβολή των αρχών της Χάρτας.
Η Χάρτα για το Ποικίλο Όρος κοινοποιείται σε όλους τους φορείς των πόλεων, τη Νοµαρχία και την
Περιφέρεια (∆ασαρχείο, ΑΣ∆Α, ∆ήµους, δηµοτικές κινήσεις, συλλόγους, κόµµατα, οικολογικές οργανώσεις,
ΜΜΕ).

Η τήρηση των αρχών της Χάρτας


επαφίεται στη συνείδηση των πολιτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Νόµοι και ∆ιατάξεις προστασίας του Ποικίλου Όρους

Σήµερα το βουνό προστατεύεται µε παλαιότερες διαδοχικές αποφάσεις του Υπ. Γεωργίας (1934, 1947), του
Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως (25638/23/11/68), που το χαρακτηρίζει ως «…ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους…». Η πιο πρόσφατη ρύθµιση είναι ο νόµος 2742 (ΦΕΚ αρ.φ.207) και ιδιαίτερα µε το άρθρο 21, το
οποίο έχει τον τίτλο «χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη»(7/10/99). Ωστόσο, υπάρχουν
πολλές περιπτώσεις όπου, ακόµα και στην καρδιά του βουνού, (Ζώνη Α στην οποία απαγορεύονται
αυστηρά η ανέγερση κτιρίων, η χάραξη αυτοκινητοδρόµων και σιδηροδροµικών γραµµών, ο
αποχαρακτηρισµός αναδασωτέων περιοχών) ο νόµος αυτός καταστρατηγήθηκε σε πολλές περιπτώσεις.
Άλλες ∆ιατάξεις και αποφάσεις για την προστασία των Βουνών και του Ποικίλου Όρους:
Τα άρθρα 66 και 177 του Ν.∆/τος 86/89 "περί ∆ασικού Κώδικα".
Τα άρθρα 3. (§4) και 5 του Ν.998/79.
Το άρθρο 40 (§2) του Ν. 1337/83.
Την αριθµ. 412/93 απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικράτειας.
Την αριθµ. 87484/7986/14.11.95 δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας.
Την αριθµ. 319/6-3-96 απόφαση του Περ/κου ∆ιευθυντή ∆υτικής Αττικής.
Την 108424/13.9.1934 απόφαση Υπουργού Γεωργίας "περί κηρύξεως αναδασωτέας της περιοχής του
Λεκανοπεδίου Αττικής" που δηµοσιεύτηκε στο 132/1934 Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄.
Την 1413/30.5.1990 ∆.Α.∆. η ισχύς της οποίας έληξε παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να χρήζει
προστασίας η δασική βλάστηση, η διαµόρφωση του τοπίου και το περιβάλλον γενικότερα.

Rate