You are on page 1of 41

CHUYEÂN ÑEÀ

MATRIX CONVERTER BOÄ BIEÁN ÑOÅI MA TRAÄN

KHAÙI NIEÄM Ma traän caùc khoùa baùn daãn ñieàu khieån ñöôïc keát noái tröïc tieáp vaøo löôùi n pha vaø taûi n pha => Daïng AC/AC ng

KHAÙI NIEÄM Boä Cycloconverter truyeàn thoáng ñieàu khieån taàn soá ngoõ ng ra thaáp hôn taàn soá löôùi Matrix converter ñieàu khieån ñöôïc taàn soá aùp ra cao hôn aùp nguoàn.

ÑAËC ÑIEÅM
Maïch coâng suaát ñôn giaûn vaø goïn nheï khoâng caàn thieát bò tröõ ch naêng löôïng coàng keành (ví duï tuï ñieän, cuoän khaùng). ng ng nh ng Ñieän aùp ngoõ ra caáp cho taûi coù theå ñieàu khieån caû bieân ñoä laãn taàn soá (coù theå xem ñaây laø boä bieán taàn tröïc tieáp AC/AC). Doøng ngoõ ra vaø ngoõ vaøo ít bò meùo daïng, coù daïng sin. ng ng ng Coù theå ñaït heä soá coâng suaát cao (baèng 1) vaø khaû naêng hieäu ng chænh HSCS. Coâng suaát coù theå truyeàn theo hai chieàu.

ÑAËC ÑIEÅM .

laøm vieäc ñöôïc 4 quadrant. . ñoùng ch ng caét nhanh.LINH KIEÄN Khoùa baùn daãn xoay chieàu. chuyeån maïch cöôõng böùc.

Cho ñeán khi phöông phaùp chuyeån maïch nhieàu böôùc ra ñôøi ch . ngöôøi ta khoâng quan taâm nhieàu ng ñeán MC… ….LÒCH SÖÛ Thuaät ngöõ “matrix converter” do Venturini vaø Alesina ñaët ra vaøo naêm 1980. 1985 & 1992 : thöû nghieäm MC duøng ñieàu khieån ñoäng cô KÑB ng ng theo phöông phaùp ñieàu khieån veùctô (Vector control) vôùi caáu ctô hình 9 khoùa baùn daãn. Phöông phaùp ñieàu khieån : söû duïng haøm truyeàn tröïc tieáp : ng Direct transfer function : Vo = [M] x Vi Söû duïng kyõ thuaät PWM : Indirect transfer function ng [Rodriguez] 1985 – söû duïng veùctô khoâng gian ñeå phaân tích vaø ñieàu khieån ng ctô MC : Boä MC = PWM Rectifier + PWM Inverter. Tuy nhieân söï chuyeån maïch cöôõng böùc ch giöõa caùc khoùa khoù coù theå thöïc hieän maø khoâng coù hieän töôïng ng quaù doøng vaø gai aùp treân linh kieän vaø coù theå daãn ñeán hö ng hoûng… Do ñoù moät thôøi gian.

PHÖÔNG PHAÙP CHUYEÅN MAÏCH CH .

LÒCH SÖÛ Taøi lieäu IEEE naêm 2004 coâng boá moät boä bieán taàn söû duïng caáu ng truùc MC ñieàu khieån ñoäng cô KÑB 10kW theo phöông phaùp ñieàu ng khieån veùctô vaø phöông phaùp chuyeån maïch nhieàu böôùc ñöôïc caûi ctô ch tieán .

Skj ngaét = 0 ng j = {a.CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Haøm ñoùng caét : ng k = {A. b. B. C} ⎧1 S kj = ⎨ ⎩0 Skj ñoùng = 1. c} S Aj + S Bj + SCj = 1 Caâu hoûi : .Coù bao nhieâu toå hôïp ñoùng caét cho pheùp ? ng .Giaûi thích taïi sao ? .

C} ⎧1 S kj = ⎨ ⎩0 Skj ñoùng = 1. B. Skj ngaét = 0 ng j = {a. c} S Aj + S Bj + SCj = 1 Ma traän 3x3 27 traïng thaùi ng .CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Haøm ñoùng caét : ng k = {A. b.

TOÅ HÔÏP ÑOÙNG CAÉT NG .

CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Ñieän aùp ngoõ ra : ⎡va (t )⎤ ⎢v (t )⎥ vo = ⎢ b ⎥ ⎢ vc (t )⎥ ⎣ ⎦ ⎡v A (t )⎤ ⎢v (t )⎥ vi = ⎢ B ⎥ ⎢vC (t )⎥ ⎣ ⎦ Ñieän aùp ngoõ vaøo : .

CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Thieát laäp quan heä giöõa aùp ngoõ ra vaø ngoõ vaøo vo = T ⋅ vi T : haøm chuyeån ñoåi ⎡va (t )⎤ ⎡ S Aa (t ) S Ba (t ) SCa (t )⎤ ⎡v A (t )⎤ ⎢v (t )⎥ = ⎢ S (t ) S (t ) S (t )⎥ ⋅ ⎢v (t )⎥ Bb Cb ⎢ b ⎥ ⎢ Ab ⎥ ⎢ B ⎥ ⎢ vc (t )⎥ ⎢ S Ac (t ) S Bc (t ) SCc (t )⎥ ⎢vC (t )⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ .

CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Goïi mkj(t) laø tyû soá ñoùng cuûa khoùa Skj ng mkj (t ) = Vôùi t kj Tseq 0 ≤ mkj (t ) ≤ 1 Ma traän haøm truyeàn : ⎡m Aa (t ) mBa (t ) mCa (t )⎤ ⎢m (t ) m (t ) m (t )⎥ M (t ) = ⎢ Ab Bb Cb ⎥ ⎢ m Ac (t ) mBc (t ) mCc (t )⎥ ⎣ ⎦ .

CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT vo (t ) = M (t ) ⋅ vi (t ) ii (t ) = M (t ) ⋅ io (t ) T Do vaäy. .

CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU KHIEÅN Kyõ thuaät ñieàu cheá truyeàn thoáng (Venturini) ng Cho ⎡ cos(ω t ) i ⎢ vi = Vim ⎢cos ω i t + 2π 3 ⎢ ⎢cos ω i t + 4π 3 ⎣ ( ( ) ) ⎤ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ vaø ⎡ cos(ω t + φ ) o 0 ⎢ io = I om ⎢cos ω ot + φ0 + 2π 3 ⎢ ⎢cos ω ot + φ0 + 4π 3 ⎣ ( ( ) ) ⎤ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ .

PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU KHIEÅN VENTURINI Tìm ma traän ñieàu cheá M(t) sao cho : Vaø ⎡ cos(ω t ) o ⎢ vo = qVim ⎢cos ω ot + 2π 3 ⎢ ⎢cos ω ot + 4π 3 ⎣ ( ( ) ) ⎤ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ ⎡ cos(ω t + φ ) i i ⎢ ii = q cos(φ o )I om ⎢cos ω i t + φi + 2π 3 ⎢ ⎢cos ω i t + φi + 4π 3 ⎣ ( ( ) ) ⎤ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ q : Ñoä lôïi ñieän aùp giöõa ngoõ ra vaø ngoõ vaøo .

PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU KHIEÅN VENTURINI Töø ñoù suy ra ⎡ 1 + 2q cos(ω mt ) 1⎢ M 1 = ⎢1 + 2q cos ω mt − 4π 3 3⎢ ⎢1 + 2q cos ω mt − 2π 3 ⎣ ω m = ω0 − ωi ( ( ) ) ) ) 1 + 2q cos ω mt − 2π 1 + 2q cos(ω mt ) 1 + 2q cos ω t − 4π ( ( ) 3 3 m ) ) ) 1 + 2q cos ω mt − 4π ⎤ 3⎥ 1 + 2q cos ω mt − 2π ⎥ 3⎥ 1 + 2q cos(ω mt ) ⎥ ⎦ ( ( ) ) ⎡ 1 + 2q cos(ω mt ) 1⎢ M 2 = ⎢1 + 2q cos ω mt − 2π 3 3⎢ ⎢1 + 2q cos ω mt − 4π 3 ⎣ ω m = −(ω 0 + ωi ) hoaëc ( ( 1 + 2q cos ω mt − 2π 3 1 + 2q cos ω mt − 4π 3 1 + 2q cos(ω mt ) ( ( 1 + 2q cos ω mt − 4π 1 + 2q cos(ω mt ) 1 + 2q cos ω t − 2π ( ( m ⎥ ⎥ 3⎥ ⎦ )⎤ 3⎥ ) .

Caûi tieán : q= 0.5 – ñieàu khieån giöõa mieàn lieân tuïc cuûa aùp ba pha ngoõ vaøo 2. Truyeàn thoáng : q = 0. Theâm soùng haøi baäc 3 .866 .PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU KHIEÅN VENTURINI 1.

PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU KHIEÅN VENTURINI Ñeå taêng tyû soá ñieän aùp ngoõ ra/ ngoõ vaøo coù theå söû duïng haøm sau ñaây: ng ⎡ cos(ω t ) ⎡VoA (t )⎤ o ⎢ ⎢V (t )⎥ = V ⎢cos ω t + 2π om o ⎢ oB ⎥ 3 ⎢ ⎢VoC (t )⎥ ⎣ ⎦ ⎢cos ωot + 4π 3 ⎣ ( ( ) ) ⎤ ⎥ V ⎥ − om ⎥ 6 ⎥ ⎦ ⎡cos(3ωo t )⎤ ⎢cos(3ω t )⎥ + Vim o ⎥ ⎢ 4 ⎢cos(3ωo t )⎥ ⎣ ⎦ ⎡cos(3ωi t )⎤ ⎢cos(3ω t )⎥ i ⎥ ⎢ ⎢cos(3ωi t )⎥ ⎣ ⎦ .

SIMULATION STUDY File MC_CONVMETHOD .

PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHEÁ VOÂ HÖÔÙNG NG (ROY) Ño giaù trò ñieän aùp töùc thôøi ngoõ vaøo vaø so saùnh bieân ñoä töông ñoái cuûa chuùng nh ng theo thuaät toaùn sau : Quy taéc 1 : Gaùn tieáp vò ngöõ M cho ngoõ vaøo coù cöïc tính traùi vôùi 2 ngoõ kia Quy taéc 2 : Gaùn tieáp vò ngöõ L cho ngoõ vaøo naøo coù giaù trò tuyeät ñoái nhoû nhaát trong 2 ngoõ vaøo coù cuøng cöïc tính. ng Ngoõ coøn laïi ñöôïc gaùn chöõ K .

5Vim .5Vim j − v M )v K 2 m Mj = 1 − (m Lj + m Kj ) 1 .PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHEÁ VOÂ HÖÔÙNG NG (ROY) Tyû soá ñoùng ñöôïc xaùc ñònh bôûi : ng m Lj m Kj (v = j − v M )v L 2 (v = 1 .

PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHEÁ VEÙC TÔ KHOÂNG GIAN (SVM) Veùc tô ngoõ ra caàn toång hôïp : ng r 2 Vo (t ) = v ab + av bc + a 2 v ca 3 j 2π / 3 a=e ( ) ωo Veùc tô Vo(t) coù bieân ñoä laø 3qVim vaø quay vôùi vaän toác .

Giaù trò toái ña VTKG laø 2 Nhoùm 3 : 3 ngoõ ra noái vôùi 1 ngoõ vaøo => VTKG Zeùro ro ! Löu yù : Khoâng söû duïng VTKG nhoùm 1 trong kyõ thuaät SVM ng 3 Vmax .PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHEÁ VEÙC TÔ KHOÂNG GIAN (SVM) Nhoùm 1: Moãi ngoõ ra MC noái vôùi moät ngoõ vaøo khaùc nhau. Caùc VTKG coù bieân ñoä khoâng ñoåi vaø quay vôùi vaän toác goùc öùng vôùi taàn soá nguoàn. ng Nhoùm 2 : Hai ngoõ ra boä MC noái vôùi cuøng moät ngoõ vaøo. ngoõ ra coøn laïi ng noái vôùi 1 trong 2 ngoõ vaøo coøn laïi.

PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHEÁ VEÙC TÔ KHOÂNG GIAN (SVM) .

PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHEÁ VEÙC TÔ KHOÂNG GIAN (SVM) Phöông phaùp toång hôïp veùc tô Vo(t) : ng t1 = t6 = Vo Vmax Vo Vmax ⋅ Tseq ⋅ sin θ ⋅ Tseq ⋅ sin π − θ 3 ( ) t0 = Tseq − t1 − t6 .

PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHEÁ VEÙC TÔ KHOÂNG GIAN (SVM) .

söû duïng 4 veùctô lieân quan ñeán moïi toå hôïp coù theå cuûa veùctô aùp ra khaùc khoâng vaø sector doøng ngoõ vaøo coäng vôùi veùctô khoâng ñeå toång hôïp aùp yeâu caàu.PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU CHEÁ VEÙC TÔ KHOÂNG GIAN (SVM) ÔÛ moãi chu kyø ñoùng caét Ts. .

SÔ ÑOÀ ÑIEÀU KHIEÅN VEÙCTÔ HEÄ TÑ MC – ÑC KÑB CTÔ .

.

SÔ ÑOÀ ÑIEÀU KHIEÅN TRÖÏC TIEÁP MOÂMEN (DTC) HEÄ TÑ MC – ÑC KÑB .

SÔ ÑOÀ ÑIEÀU KHIEÅN TRÖÏC TIEÁP MOÂMEN (DTC) HEÄ TÑ MC – ÑC KÑB .

SÔ ÑOÀ ÑIEÀU KHIEÅN TRÖÏC TIEÁP MOÂMEN (DTC) HEÄ TÑ MC – ÑC KÑB .

SÔ ÑOÀ ÑIEÀU KHIEÅN TRÖÏC TIEÁP MOÂMEN (DTC) HEÄ TÑ MC – ÑC KÑB .

SÔ ÑOÀ ÑIEÀU KHIEÅN TRÖÏC TIEÁP MOÂMEN (DTC) HEÄ TÑ MC – ÑC KÑB .

SÔ ÑOÀ ÑIEÀU KHIEÅN TRÖÏC TIEÁP MOÂMEN (DTC) HEÄ TÑ MC – ÑC KÑB .

SÔ ÑOÀ ÑIEÀU KHIEÅN TRÖÏC TIEÁP MOÂMEN (DTC) HEÄ TÑ MC – ÑC KÑB .

SIMULATION STUDIES .

CAÙC HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU NG Caùc phöông phaùp ñieàu khieån Caùc phöông phaùp chuyeån maïch tin caäy ch Caùc vaán ñeà baûo veä ÖÙng duïng khoùa xoay chieàu vaø cheá taïo ng ng Vaän haønh khi söï coá nh Thieát keá loïc ngoõ vaøo Heä ñieàu khieån thoâng minh .