You are on page 1of 3

Rivera, Camille Anne M.

MEB23

June 22, 2012 Ms. Peth Amoncio

Pinuno at Pamumuno Ang pamumuno ay isang proseso kung saan ang isang indibidwal ay epektibong nakakapanghikayat ng iba pang mga indibidwal upang matupad ang isang layunin. Ang pamumuno ay inaaral ngunit ang mga personal na katangian ng isang pinuno tulad ng kaniyang kakayanan at kaalaman ay maaaring naiimpluwensyahan ng kaniyang personal na paniniwala, pagpapahalaga, etiko at karakter. Ang kaalaman ay direktang nakakatulong sa proseso ng pamumuno, habang ang mga katangian ng isang pinuno ay ang nagbibigay sa kaniya ng katangitanging karakter na naghihiwalay sa kaniya sa iba pa. Ang pamumuno ay mayroong apat na . Ito ay ang mga sumusunod:

Sitwasyon
Pinuno Komyunikasyon Tagasunod

1. Pinuno – Ang isang pinuno ay naiintindihan ang kaniyang mga kakayanan. Tandaan na hindi ang
pinuno mismo kundi ang mga tagasunod ang nagdedetermina kung siya ay isang epektibong pinuno. Kapag hindi nagtitiwala at walang lakas ng loob ang mga tagasunod sa kanilang pinuno, hindi sila magkakaroon ng inspirasyon. Upang maging isang epektibong pinuno kinakailangang mahikayat mo ang iyong mga tagasunod na ikaw ay karapat-dapat na sundin.

2. Tagasunod – Bawat isang indibidwal ay nangangailangan ng iba’t ibang klase ng pamumuno.
Halimbawa, ang isang bagong tamggap sa trabaho ay nangangailangan ng ng masmadaming supervision kaysa sa isang ekspiryensyadong empleyado. Ang isang tao na kagkukulang sa motibisyon ay nangangailangan ng ibang paraan ng pamumuno kaysa sa isang tao na malakas ang paninindigan. Kinakailangang alam ng isang pinuno ang mga pangangailangan ng kaniyang mga tagasunod.

3. Komyunikasyon – Namumuno tayo sa isang two-way communication. Karamihan dito ay hindi
pasalita tulad ng kapag ikaw ay nagsisilbing halimbawa, ito ay nagsasabi sa iyong mga tagasunod na hindi dapat sila kumilos ng ng kahit anong hindi mo din gagawin. Kung ano at kung paano makipagusap ang isang pinuno ay maaaring makatulog o di kaya’y makasama sa relasyo nila sa kanilang mga tagasunod.

4. Sitwasyon – Magkakaiba lahat ng sitwasyon. Kung ano man ang ginawa mo sa isang sitwasyon
ay hindi laging gagana sa iba pa. Kinakailangan gamitin ang panghusga upang mapagdesisyonan ang pinakamabuting gagawin at pinakaepektibong paraan ng pamumuno na gagamitin. Halimbawa ay kukumprontahin mo ang isang tagasunod sa kaniyang maling pag-uugali. Kung ang pagkukumpronta ay masyadong huli o maaga, masyadong malakas o mahina, ang mga resulta ay maaaring hind imaging epektibo.

Kahalagahan ng pamumuno Mahalaga ang pamumuno sapagkat ito ang nagpapalawak sa organisasyon at tumutulong sa pagtutupad ng mga layunin ng isang grupo. Ang mga sumusunod ay ang mga punto upang patunayang ang kahalagahan ng pamumuno.

1. Nagsisimula ng aksyon – Ang pinuno ay ang nagsisimula ng gawain sa pamamagitan ng
paglalathala ng plano at layunin kung saan nagsisimula lahat ng gagawin.

2. Motibisyon – Ang pinuno ang nagbibigay motibisyon sa kaniyang mga tagasunod upang matupad
ang isang layunin.

3. Nagbibigay gabay – Ginagabayan ng pinuno ang kaniyang mga tagasunod sa paraan kung paano
nila gagawin ang kanilang layunin ng wasto at epektibo.

4. Nagbibigay ng lakas ng loob – Ito ay isang mahalagang elemento at makukuha ng mga
tagasunod sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng kanilang pinuno sa kanilang papel sa layunin at pagbibigay gabay upang matupad ng maayos ang layunin. Mahalaga din na marinig mula sa mga tagasunod ang kanilang problema at reklamo.

5. Nagbibigay moral – Ang moral ay ang sanhi ng kooperasyon ng mga tagasunod sa kanilang
layunin at pagbibigay lakas ng loob na makuha ang kanilang tiwala.Ang isang pinuno ay makakapagbigay moral sa pamamagitan ng pagbibigay ng buong kooperasyon ng sa gayon ay kikilos ang mga tagasunod sa kanilang makakaya upang matupad ang kanilang layunin.

6. Gumagawa ng work environment – Ang isang epektibong work environment ay nakakatulong sa
maayos na pagunlad ng layunin.Kaya naman ang pakikitingo ng pinuno sa mga tagasunod ay dapat isaalang-alang. Ang pinuno ay dapat nagpapanatili ng komunikasyon sa kaniyang mga tagasunod at nakikinig sa mga problema at tulungan silang lutasin ito.

7. Koordinasyon – Ito ay makukuha sa pamamagitan ng pagiitegra ng mga personal na interes sa
pangkalahatang layunin. Ang pagiintegrang ito ay makukuha sa pamamagitan ng wasto at epektibokg koordinasyon at dapat na maging pangunahing layunin ng isang pinuno. Sanggunian:

http://www.managementstudyguide.com/importance_of_leadership.htm http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadcon.html http://www.1000ventures.com/business_guide/crosscuttings/leadership_main.html