1. Budžetski skup: svojstva, dejstvo poreza, subvencija i racionisanja 2. Pretpostavke o preferencijama potrošača; normalne preferencije 3.

Karakteristike krivih indiferentnosti: komplementarna dobra, savršeni supstituti, neželjena, neutralna i
nedeljiva dobara. Primer zasićenja 4. Korisnost – kardinalna i ordinalna; konstruisanje i primeri funkcija korisnosti (Kob-Daglasova, kvazilinearna, savršeni supstituti, komplementi) 5. Granična korisnost i granična stopa supstitucije: pojam, matematičko definisanje, Kob-Daglasove preferencije 6. Optimalan izbor potrošača i funkcije tražnje: savršeni komplementi, supstituti, nedeljiva dobra, dejstvo poreza na dohodak i količinskog poreza, Lagranžova funkcija u slučaju Kob–Daglasovih preferencija 7. Dohodno-potrošna kriva i Engelove funkcije tražnje: normalna i inferiorna dobra, savršeni supstituti, komplementi, homotetičke i kvazilinearne preferencije 8. Cenovno – potrošna kriva kod običnih i Gifenovih dobara, savršenih supstuta i savršenih komplemenata 9. Rezervaciona cena i optimalan izbor potrošača sa kvazilinearnom funkcijom korisnosti (Lagranžov postupak) 10. Pojam i princip otkrivene preferencije, slabi aksiom, negativnost efekta supstitucije i nulti stepen homogenosti funkcija tražnje 11. Jaki aksiom otkrivene preferencije, indeksi cena i količina, rekonstrukcija krive indiferentnosti i indeksiranje isplata socijalne zaštite 12. Jednačina Sluckog – razdvajanje efekta supstitucije i dohodnog efekta, analiza stope promene, zakon tražnje, primeri dohodnog efekta i efekta supstitucije 13. Hiksov efekat supstitucije, kompenzirana kriva tražnje i matematičko izvođenje jednačine Sluckog 14. Početno raspoloživa sredstva potrošača (neto i bruto tražnja), cenovno–potrošne krive i krive tražnje, jednačina Sluckog (matematičko izvođenje) 15. Ravnotežna ponuda rada potrošača; komparativna statika i funkcija ponude rada 16. Intertemporalni izbor – ograničenja budžeta, preferencije potrošnje, komparativna statika i jednačina Sluckog 17. Intertemporalni izbor: upotreba sadašnje vrednosti i vrednovanje tokova isplata, obračun realne kamatne stope, sadašnja vrednost obveznica (obične i konsole) 18. Aksiomi odlučivanja u uslovima neizvesnosti i funkcija očekivane korisnosti* 19. Odnos prema riziku: Džensenova nejednakost, utvrđivanje premije osiguranja i Erou-Pratov koeficijent* 20. Neizvesnost i uslovna potrošnja 21. Potrošačev višak: bruto i neto, tumačenja potrošačevog viška, slučaj više potrošača, nedeljivo dobro, kvazilinearne funkcije korisnosti 22. Kompenzujuća i ekvivalentna varijacija. Primer za kvazilinearne preferencije 23. Proizvođačev višak. Analiza troškova i koristi 24. Tržišna tražnja, inverzna funkcija tražnje, cenovna i dohodna elastičnost tražnje, elastičnost linearne funkcije tražnje 25. Elastičnost tražnje i prihod, krive graničnog prihoda, konstantna elastičnost tražnje 26. Ravnoteža ponude i tražnje na parcijalnom tržištu; komparativna statika; dejstvo poreza na tržišnu ravnotežu i blagostanje; Paretova efikasnost 27. Proizvodna funkcija i svojstva tehnologije; granični proizvod, stopa tehničke supstitucije (STS), opadajući granični proizvod, opadajuća STS 28. Proizvodna funkcija u dugom roku. Prinosi na obim i značaj nultih profita 29. Maksimiziranje profita na kratak rok (izoprofitne linije), komparativna statika

30. Maksimiziranje profita na dugi rok, ekonomija obima i značaj nultih profita 31. Otkrivena profitabilnost

1

Prirodni monopol. Diskriminacija cena. Monopol. Ravnoteža kartela putem izoprofitnih linija 68. Monopolistička konkurencija: slobodan ulazak u granu* 51. Cenovno liderstvo 61. Neto tražnja.32. Dugoročna kriva ponude preduzeća. Tržišta faktora – monopol na tržištu proizvoda 56. utvrđivanje rente na zemlju. fiksni i kvazi-fiksni. Krive individualne ponude. Troškovne krive u kratkom roku – prosečni troškovi i granični troškovi. Dugoročni i kratkoročni. Slučaj više preduzeća u Kurnoovoj konkurenciji 66. Funkcije reakcije i izoprofitne linije kod duopola 58. Štakelbergov duopol (količinsko liderstvo) 59. Dugoročna funkcija ponude preduzeća na osnovu Kob-Daglasove proizvodne funkcije 33. zbirna kriva graničnih troškova za dva postrojenja 37. Monopolistička konkurencija: dugoročna ravnoteža uz cenovnu konkurenciju i slobodan ulazak novih konkurenata* 53. Tržišta faktora – inverzne funkcije tražnje za faktorima u konkurentskim uslovima 55. odnos graničnih i varijabilnih troškova. dugoročna kriva ponude i dejstvo poreza u kartkom i dugom roku 42. Strategija kažnjavanja članova kartela koji se ne pridržavaju dogovora 69. Relativne cene i algebarski primer ravnoteže dva potrošača sa Kob-Daglasovim preferencijama. Prvostepena i drugostepena diskriminacija cena 49. Uzvodni i nizvodni monopol 54. Uslovi za ravnotežu duopolista koji sklapaju međusobni sporazum (kartel) 67. Monopolističko određivanje cene primenom koeficijenta elastičnosti 45. Maksimiziranje profita. Minimiziranje troškova za dati nivo proizvodnje i slučaj Kob-Daglasove proizvodne funkcije 34. Simultano određivanje ravnoteže kod Kurnoovog duopola na osnovu očekivanog obima proizvodnje 64. Neefikasnost monopola. Otkriveno minimiziranje troškova 35. 65. Uslovi prvog i drugog reda. zbirni višak tražnje dva potrošača i Valrasov zakon 73. Čist gubitak blagostanja usled monopola 47. Monopolistička konkurencija: cenovna konkurencija bez ulaska novih konkurenata* 52. Nulti profit. Prinos na obim i funkcija prosečnog troška. Linearna kriva tražnje i monopol 44. Kurnoov duopol – prilagođavanje ravnoteži (stabilna ravnoteža). Uticaj paušalnog i količinskog poreza na ravnotežu monopoliste 46. Profiti i proizvođačev višak 40. Tržišna ravnoteža u kratkom i dugom roku. nepovratni troškovi 36. Paretov optimum i tržišna ravnoteža (Prva teorema ekonomike blagostanja) 2 . Tržišna razmena u modelu opšte ravnoteže i funkcija viška tražnje 71. Trećestepena diskriminacija cena 50. Minimalno efikasan obim proizvodnje 48. Ponuda preduzeća 39. Monopson 57. Ravnoteža Kurnoovog duopola u slučaju linearne funkcije tražnje i nultih troškova proizvođača 63. politika rente 43. Paretove efikasne alokacije 70. Edžvortov dijagram u potrošnji. Ravnotežna ponuda Štakelbergovog duopola u slučaju pravolinijske funkcije tražnje i nultih troškova 60. jezgro i opšta ravnoteža u potrošnji* 72. Slučaj konstantnih prosečnih troškova 41. ekonomska renta. Bertranova konkurencija (simultano određivanje cene) 62. 74. Funkcije dugoročnih troškova 38.

Proizvodne eksternalije. zavist i pravednost 83. Određivanje efikasne količine javnog dobra grafičkim putem i maksimiziranjem korisnosti jednog pojedinca uz dati nivo korisnosti drugog. Erouova teorema nemogućnosti 81. Svojinska prava i tragedija zajedničke svojine 88. Piguov porez i tržište prava na zagađivanje 87. potreban i dovoljan uslov za privatnu nabavku javnog dobra (cimeri i televizor) 89.75. Pravične alokacije. i uz dato budžetsko ograničenje (primena Lagranžovog postupka) 3 . Model opšte ravnoteže u potrošnji: makismizacija korisnosti jednog potrošača uz dati nivo korisnosti drugog i date ukupno raspoložive količine dobara (primena metoda Lagranžovih množitelja) 78. Povezivanje proizvodnje i potrošnje u modelu opšte ravnoteže: maksimizacija korisnosti kod jednog pojedinca uz dati nivo korisnosti drugog i datu funkciju transformacije (primena metoda Lagranžovih množitelja) 80. Početna raspodela proizvodnih faktora i opšta ravnoteža u proizvodnji 79. pojedinačni i društveni troškovi. Eksternalije u potrošnji: kvazilinearne preferencije i Kouzova teorema 85. Agregacija individualnih preferencija u društvenu preferenciju. Implikacije Prve i Druge teoreme ekonomike blagostanja 77. Individualistička funkcija društvenog blagostanja i njeno maksimiziranje uz ograničenje dato funkcijom transformacije 84. Funkcije društvenog blagostanja i njihovo maksimiziranje (krive izoblagostanja) 82. internalizacija eksternih efekata na primeru ribnjaka i čeličane 86. Inicijalna raspodela i opšta ravnoteža (Druga teorema ekonomike blagostanja)* 76. Karakteristike javnog dobra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful