[

&
Masterate la
ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative
Admitere 2012

]

Cuprins

Despre SNSPA / 3 Masterate organizate în cadrul Facultãþii de Administraþie Publicã / 4 1. Masterat Public Sector Management (în limba englezã) / 5 2. Masterat Puterea executivã ºi administraþia publicã / 7 3. Masterat Managementul sectorului public (în limba românã) / 9 4. Masterat Spaþiul public european / 11 5. Masterat Studii administrative europene / 13 Dosarul de candidaturã la masteratele organizate de Facultatea de Administraþie Publicã / 15 Masterate organizate în cadrul Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice / 16 1. Masterat Comunicare ºi relaþii publice / 17 2. Masterat Managementul proiectelor (în limba românã) ºi masterat Managementul proiectelor (în limba englezã) / 19 3. Masterat Publicitate / 22 4. Masterat Comunicare politicã. Marketing politic ºi electoral / 24 5. Masterat Comunicare managerialã ºi resurse umane / 26 6. Masterat Management ºi comunicare în afaceri / 28 7. Masterat Comunicare audio-video / 30 8. Masterat Brand management ºi comunicare corporatistã / 32 9. Masterat Comunicare ºi publicitate (în limba englezã) / 34 10. Master of Arts in Marketing, Advertising and Public Relations – în parteneriat cu University of Sheffield / 37 Dosarul de candidaturã la masteratele organizate de Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice / 38 Masterate organizate în cadrul Facultãþii de ªtiinþe Politice / 39 1. Masterat ªtiinþe politice / 40 2. Masterat Teorie ºi analizã politicã / 41 3. Masterat Studii fundamentale în sociologie / 42 4. Masterat Antropologie / 43 5. Masterat Politici, gen ºi minoritãþi / 44 6. Masterat Dezvoltare ºi cooperare internaþionalã – program bilingv în limbile românã ºi francezã / 45 7. Masterat Management ºi guvernare / 46 8. Masterat Guvernare ºi societate – teoria ºi practica guvernãrii / 48 9. Masterat Politici publice ºi integrare europeanã / 49 10. Masterat Urbanism ºi politici publice / 50 Dosarul de candidaturã la masteratele organizate de Facultatea de ªtiinþe Politice / 51 Masterate organizate în cadrul Departamentului de Relaþii Internaþionale / 52 1. Masterat Relaþii internaþionale ºi integrare europeanã / 53 2. Masterat Analiza ºi soluþionarea conflictelor / 54 3. Masterat Politicã ºi economie europeanã / 55 4. Masterat Evaluarea politicilor ºi programelor publice europene / 56 5. Masterat Security and Diplomacy (în limba englezã) / 57 Dosarul de candidaturã la masteratele organizate de Departamentul de Relaþii Internaþionale / 58

Despre SNSPA

ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative (SNSPA) este o instituþie publicã de învãþãmânt superior ºi cercetare, având renumele de a fi una dintre instituþiile academice de elitã ale României. Înfiinþatã ca instituþie de învãþãmânt superior de stat prin Hotãrârea Guvernului nr. 220/1/PR din 19 ianuarie 1990, SNSPA oferã programe de studii universitare de licenþã (3 ani), studii universitare de masterat (2 ani) ºi studii de doctorat (3 ani), în cadrul urmãtoarelor facultãþi ºi departamente:

Toate specializãrile la nivel de licenþã, masterat ºi doctorat din SNSPA sunt acreditate sau autorizate pentru funcþionare. Astfel, specializãrile de licenþã sunt acreditate prin HG nr. 749/2009, în timp ce toate masteratele Bologna sunt acreditate de ARACIS, aºa cum se menþioneazã în OM nr. 4666/2009. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.snspa.ro

[

Facultatea de Administraþie Publicã;

Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice; Facultatea de Management; Facultatea de ªtiinþe Politice; Departamentul de Relaþii Internaþionale.

]

Masterate organizate în cadrul Facultãþii de Administraþie Publicã Facultatea de Administraþie Publicã a fost înfiinþatã în cadrul ªcolii Naþionale de Studii Politice în 1995 ºi promoveazã standardele de performanþã ºi valorile europene ale serviciului public în spaþiul românesc.snspa.admpubl.ro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www. FAP 4 & .

chicagomanualofstyle. permiþând atât însuºirea de cunoºtinþe fundamentale. Economic analysis of public decision making. DUMITRICÃ Cãtãlin (2010). titlul referatului). Bucureºti. ANDREI Liviu C. Prezentare: – Font TIMES NEW ROMAN. mãrime 12. Corupþia. POPESCU Radu Rãzvan (2011). Strategies of e-government. Comparative analysis in the public sector. Bucureºti. DINCÃ Dragoº (2012). Communication in public sector. DRAGAN C. cu o duratã de doi ani (patru semestre) este potrivit pentru absolvenþi de administraþie publicã. Sistemul administrativ românesc – inspiraþie francezã ºi adaptare autohtonã. Chicago (http://www.htm). Editura Economicã. – Stiluri de citare acceptate: 1. DINCÃ Dragoº. – Bibliografie. Public marketing. Economie publicã. HAINEª Rosemarie (2009). dacã este cazul). Administraþie ºi politici publice. Bucureºti. Dreptul muncii. numele ºi prenumele candidatei/ului. Bucureºti.org/). (2011). Romanian Public Management Reform. ANDREI Tudorel ºi colectivul (2008). Bucureºti. – Cuprins (lista secþiunilor ºi a subsecþiunilor. Analiza economicã a deciziilor publice. spaþiere 1 rând. O analizã economicã ºi socialã. Editura Universitarã. Tipuri ºi tehnici de comunicare în organizaþii. Editura Universitarã. Bucureºti. M. Editura IRDO. Bucureºti. Bucureºti. Editura Economicã.ro. Accounting and audit of public institutions. BÃLAN Emil et al. economie ºi management. Administrarea finanþelor publice ºi a bugetului. Democraþia constituþionalã – utopie ºi/sau realitate. ZLÃTESCU Irina (2008). Uniunea Europeanã ºi administraþia publicã. la standarde europene. Bucureºti. 2. Editura Universul Juridic. . Editura Universul Juridic. Public finance management etc. (2009). . MANDA Cezar.uk/referencing/harvard. Editura Economicã. rev. Curriculumul masteratului este flexibil. MATEI Ani (2003). Bucureºti.. Bucureºti. ºtiinþe politice. Bucureºti. Referatul va fi depus în dosarul de înscriere la examenul de admitere. Editura Universul Juridic. European resources for financing the public sector. Bucureºti.anglia. Editura Pro Universitaria.1. (2011). Public policy analysis for public managers. Bucureºti. Quantitative and qualitative research methods for public sector. GRIGORESCU Adriana (2009). Practica managementului proiectelor. Drept administrativ. MANDA Corneliu (2008). – Secþiunea 1. CÃRÃUªAN Mihaela (2012). 2. Editura Economicã. ªtiinþa administraþiei.. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Introduction to public sector. – Maxim 10 pagini (inclusiv Bibliografia). redactat în limba englezã ºi va respecta urmãtoarele cerinþe: Structurã: – Foaie de titlu (Titlul formei de masterat. FAP 5 Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: ALEXANDRU Ioan (2008). Editura Comunicare. Dezvoltare ºi planificare urbanã. a 2-a. Economie europeanã. Editura Economicã. GEORGESCU Andrada Maria (2011). susþinerea acestuia în cadrul unui interviu ºi o probã de limbã englezã. MATEI Lucica (2009). ALEXANDRU Ioan (2012). Editura Polirom. ed. Principles and techniques of negotiation. Buna administrare: de la viziune la acþiune. Editura Uranus. Bucureºti. Drepturile omului – un sistem în evoluþie. Masterat Public Sector Management (în limba englezã) Programul de masterat în limba englezã Public Sector Management este destinat tuturor celor care doresc dezvoltarea de competenþe ºi abilitãþi pentru o carierã în sectorul public. cât ºi o veritabilã specializare în managementul sectorului public. Programul.. IANCU Diana-Camelia (2010). Noile orizonturi ale contabilitãþii instituþiilor publice. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Concursul de admitere constã în redactarea unui referat pe teme specifice programului de masterat. Editura Universul Juridic. (inclusiv Introducere ºi Concluzii). Tratat de administraþie publicã. Bucureºti. Harvard (http://libweb. Editura Pro Universitaria. Organization and management of human resources. Iaºi. Editura Universul Juridic. Administrative law of goods. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). Editura Economicã. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Bucureºti. POPESCU Luminiþa Gabriela (2006).ac. Bucureºti.

0894. orele 09:00–17:00. 13 septembrie 2012. 17. 0372. 0372. 13 septembrie 2012. sâmbãtã.177. 14.123.ro Web: www.snspa. orele 09:00–14:00).177.318.124 Email: fap-decanat@snspa. 18 septembrie 2012.admpubl.ro Facebook: SnspaFap FAP 6 .Date importante: Înscrieri: 4-8 septembrie ºi 10-11 septembrie 2012 (luni–vineri. 15. Interviu de susþinere a referatului: Proba de limbã englezã: Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: Contact pentru detalii: Telefon: 021.

– Maxim 10 pagini (inclusiv Bibliografia).anglia. Editura Economicã. Bucureºti. O analizã economicã ºi socialã. Bucureºti. Programul se deruleazã pe durata a doi ani (patru semestre). dacã este cazul). – Cuprins (lista secþiunilor ºi a subsecþiunilor. Politici publice sectoriale. Economie europeanã. Bucureºti. Editura Universul Juridic. DRAGAN C. Economie publicã. Editura Universul Juridic. mãrime 12. Administraþie ºi politici publice.htm).uk/referencing/harvard. Editura Comunicare. Editura Universul Juridic. Romanian Public Management Reform. CÃRÃUªAN Mihaela (2012). MATEI Ani (2003). Drepturile omului – un sistem în evoluþie. Instituþii de drept financiar. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma ZI a masteratului Concursul de admitere constã în redactarea unui referat pe teme specifice programului de masterat. Cu un caracter aplicat ºi un corp teoretic interdisciplinar. MANDA Cezar. Bucureºti.. Bucureºti. POPESCU Radu Rãzvan (2011). ALEXANDRU Ioan (2012). Editura Universul Juridic. Harvard (http://libweb. administrativã ºi economicã a organizaþiei publice. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã) ºi IFR (învãþãmânt fãrã frecvenþã).. Instituþii comunitare. Contabilitate ºi audit public. GEORGESCU Andrada Maria (2011). Dreptul muncii. Bucureºti. Noile orizonturi ale contabilitãþii instituþiilor publice. Tratat de administraþie publicã. 2. Uniunea Europeanã ºi administraþia publicã. MANDA Corneliu (2008). titlul referatului). FAP 7 Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: ALEXANDRU Ioan (2008). Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50 la ZI ºi 50 la IFR. DUMITRICà Cãtãlin (2010). . acest program se adreseazã deopotrivã practicienilor din administraþia publicã ºi celor care îºi pregãtesc o carierã în funcþia publicã. Bucureºti. Practici decizionale în administraþia publicã. a 2-a. mecanisme ºi instituþii administrative. Analiza economicã a deciziilor publice. Dreptul mediului ºi dezvoltare durabilã. Editura Pro Universitaria. Bucureºti. Editura Economicã.chicagomanualofstyle. (2011). Bucureºti. Editura Economicã. Editura Uranus. POPESCU Luminiþa Gabriela (2006). Practica managementului proiectelor. rev. ZLÃTESCU Irina (2008). Bucureºti. Drept administrativ. (inclusiv Introducere ºi Concluzii). Editura Universitarã. Bucureºti. Buna administrare: de la viziune la acþiune. numele ºi prenumele candidatei/ului. Structuri. naþionalã ºi europeanã. Administrarea finanþelor publice ºi a bugetului. M. (2009). Editura Polirom. BÃLAN Emil et al. Corupþia. Iaºi. Masterat Puterea executivã ºi administraþia publicã Masteratul Puterea executivã ºi administraþia publicã se concentreazã pe analiza juridicã.2. Referatul va fi depus în dosarul de înscriere la examenul de admitere. HAINEª Rosemarie (2009). MATEI Lucica (2009). Chicago (http://www. Democraþia constituþionalã – utopie ºi/sau realitate. Bucureºti.ac. – Secþiunea 1. Analiza sistemelor administraþiei publice. Editura Pro Universitaria. (2011). . Sistemul administrativ românesc – inspiraþie francezã ºi adaptare autohtonã. DINCà Dragoº (2012). Instrumente financiare ale guvernãrii. Managementul resurselor umane în administraþia publicã. Bucureºti. 2. DINCà Dragoº. Editura Universul Juridic.ro. Administraþia publicã ºi dreptul de proprietate. Bucureºti. Editura IRDO. Bucureºti. Prezentare: – Font TIMES NEW ROMAN. Bucureºti. ed. ªtiinþa administraþiei. ANDREI Liviu C. spaþiere 1 rând. – Bibliografie. GRIGORESCU Adriana (2009). Bucureºti. ANDREI Tudorel ºi colectivul (2008). Editura Universitarã. Editura Economicã.. Editura Economicã. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Teoria administraþiei publice.org/). Bucureºti. redactat în limba englezã ºi va respecta urmãtoarele cerinþe: Structurã: – Foaie de titlu (Titlul formei de masterat. Autonomie localã. Tipuri ºi tehnici de comunicare în organizaþii. susþinerea acestuia în cadrul unui interviu. Administraþia publicã ºi puterea procedurilor. Editura Economicã. Dezvoltare ºi planificare urbanã. – Stiluri de citare acceptate: 1. IANCU Diana-Camelia (2010).

318. 17. orele 09:00-17:00. 0372.177. 21 septembrie 2012. Date importante – forma ZI: Înscrieri: 4-8 septembrie ºi 10-11 septembrie 2012 (luni–vineri. Evaluare dosare de concurs: Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: FAP 8 Contact pentru detalii: Telefon: 021.0894. 0372.snspa.177.123. Structura ºi forma lucrãrii depuse în dosar trebuie sã respecte criteriile menþionate mai sus pentru redactarea referatelor necesare examenului de admitere la forma ZI a masteratului. orele 09:00–17:00. 13 septembrie 2012.ro Web: www. 18 septembrie 2012. 14. relevantã specializãrii alese. Interviu de susþinere a referatului: Proba de limbã englezã: Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: Date importante – forma IFR: Înscrieri: 4-20 septembrie 2012 (luni–vineri. 24-27 septembrie 2012. 8 ºi 15 septembrie.124 Email: fap-decanat@snspa. sâmbãtã. sâmbãtã.ro Facebook: SnspaFap .admpubl. orele 09:00-14:00). 13 septembrie 2012. orele 09:00–14:00). 15.Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma IFR a masteratului Concursul de admitere constã în evaluarea unui dosar de concurs conþinând o lucrare (capitol din lucrarea de licenþã).

Drept administrativ al bunurilor.anglia. Administrarea finanþelor publice ºi a bugetului. Bucureºti.ac. Uniunea Europeanã ºi administraþia publicã. ed. Comunicarea în sectorul public. HAINEª Rosemarie (2009). Sistemul administrativ românesc – inspiraþie francezã ºi adaptare autohtonã. Managementul finanþelor publice. Masterat Managementul sectorului public (în limba românã) Masteratul Managementul sectorului public dezvoltã competenþele ºi abilitãþile necesare tuturor celor interesaþi de lucrul în interiorul sau cu sectorul public. DINCÃ Dragoº (2012). Dezvoltare ºi planificare urbanã. spaþiere 1 rând.3. (2011).org/). MATEI Lucica (2009). Editura IRDO. Bucureºti. MATEI Ani (2003). Bucureºti. Corupþia. DINCÃ Dragoº. Managementul calitãþii în sectorul public. Editura Comunicare.ro. Bucureºti. redactat în limba englezã ºi va respecta urmãtoarele cerinþe: Structurã: – Foaie de titlu (Titlul formei de masterat. O analizã economicã ºi socialã. Prezentare: – Font TIMES NEW ROMAN. Democraþia constituþionalã – utopie ºi/sau realitate. Bucureºti. 2. Editura Universul Juridic. Management strategic. – Maxim 10 pagini (inclusiv Bibliografia). Bucureºti. POPESCU Luminiþa Gabriela (2006). susþinerea acestuia în cadrul unui interviu. Dreptul muncii. Bucureºti.chicagomanualofstyle. Bucureºti. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50 la ZI ºi 50 la IFR. Editura Economicã. – Cuprins (lista secþiunilor ºi a subsecþiunilor. 2. Bucureºti. Analiza economicã a deciziilor publice. Bucureºti. Managementul organizaþiilor nonprofit. Bucureºti. Tratat de administraþie publicã. Editura Polirom. Editura Universul Juridic. Editura Universitarã. Programul se adreseazã absolvenþilor de ºtiinþe administrative. Practica managementului proiectelor. Managementul proiectului de investitiþii în sectorul public. GEORGESCU Andrada Maria (2011). Bucureºti.htm). Economie europeanã. a 2-a. DRAGAN C. Romanian Public Management Reform. Marketing public. însã curriculum-ul sãu flexibil oferã posibilitatea tuturor celor interesaþi de crearea ºi dezvoltarea unei cariere în afaceri publice sa devinã studenþii noºtri. rev. Bucureºti. numele ºi prenumele candidatei/ului. POPESCU Radu Rãzvan (2011). Contabilitatea ºi auditul instituþiilor publice. dacã este cazul). MANDA Corneliu (2008). Resurse europene pentru finanþarea sectorului public. Drepturile omului – un sistem în evoluþie. – Stiluri de citare acceptate: 1. CÃRÃUªAN Mihaela (2012). FAP 9 Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: ALEXANDRU Ioan (2008). Editura Economicã. ANDREI Liviu C. DUMITRICÃ Cãtãlin (2010). MANDA Cezar. Organizaþia ºi managementul resurselor umane. – Bibliografie. Editura Universul Juridic. Strategii e-government.. Bucureºti. Editura Economicã. Bucureºti.uk/referencing/harvard. Tipuri ºi tehnici de comunicare în organizaþii. Referatul va fi depus în dosarul de înscriere la examenul de admitere. ºtiinþe politice ºi economie. mãrime 12. Editura Universul Juridic. titlul referatului). – Secþiunea 1. (2011). Durata programului este de doi ani (patru semestre).. Buna administrare: de la viziune la acþiune. Administraþie ºi politici publice. Analiza economicã a deciziilor publice. Bucureºti. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Bazele sectorului public. Noile orizonturi ale contabilitãþii instituþiilor publice. (2009). GRIGORESCU Adriana (2009). Editura Economicã. BÃLAN Emil et al. Analiza politicilor publice pentru manageri. Iaºi. ªtiinþa administraþiei. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã) ºi IFR (învãþãmânt fãrã frecvenþã). Drept administrativ. Editura Universul Juridic. Editura Pro Universitaria. . Editura Universitarã. (inclusiv Introducere ºi Concluzii). Editura Uranus. Chicago (http://www. ANDREI Tudorel ºi colectivul (2008). Bucureºti. Editura Economicã. ZLÃTESCU Irina (2008). Editura Pro Universitaria.. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma ZI a masteratului Concursul de admitere constã în redactarea unui referat pe teme specifice programului de masterat. Editura Economicã. . IANCU Diana-Camelia (2010). Economie publicã. ALEXANDRU Ioan (2012). Harvard (http://libweb. Bucureºti. M. Analizã comparativã în sectorul public.

admpubl. 21 septembrie 2012.123. 13 septembrie 2012. Date importante – forma ZI: Înscrieri: 4-8 septembrie ºi 10-11 septembrie 2012 (luni–vineri. orele 09:00–17:00. 14. relevantã specializãrii alese.177. orele 09:00-17:00. Evaluare dosare de concurs: Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: FAP 10 Contact pentru detalii: Telefon: 021. Interviu de susþinere a referatului: Proba de limbã englezã: Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: Date importante – forma IFR: Înscrieri: 4-20 septembrie 2012 (luni–vineri.0894. 17.124 Email: fap-decanat@snspa.Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma IFR a masteratului Concursul de admitere constã în evaluarea unui dosar de concurs conþinând o lucrare (capitol din lucrarea de licenþã). 24-27 septembrie 2012. 0372. Structura ºi forma lucrãrii depuse în dosar trebuie sã respecte criteriile menþionate mai sus pentru redactarea referatelor necesare examenului de admitere la forma ZI a masteratului.177. orele 09:00–14:00).snspa.ro Web: www. sâmbãtã. 0372.ro Facebook: SnspaFap . 13 septembrie 2012. 15. 8 ºi 15 septembrie.318. orele 09:00-14:00). 18 septembrie 2012. sâmbãtã.

(2011). – Maxim 10 pagini (inclusiv Bibliografia). MATEI Lucica (2009). FAP 11 Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: ALEXANDRU Ioan (2008). Editura Universitarã.ac. Tratat de administraþie publicã. – Cuprins (lista secþiunilor ºi a subsecþiunilor. economice ºi juridice. titlul referatului). Uniunea Europeanã ºi administraþia publicã. M.chicagomanualofstyle. Funcþia publicã europeanã. Drepturile omului – un sistem în evoluþie. IANCU Diana-Camelia (2010). . rev. Bucureºti.org/). BÃLAN Emil et al. Editura Economicã. – Secþiunea 1. Bucureºti. Masterat Spaþiul public european Masteratul Spaþiul public european propune o aprofundare a studiului administraþiei publice. MANDA Cezar.. Durata masteratului este de doi ani (patru semestre). Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma ZI a masteratului Concursul de admitere constã în redactarea unui referat pe teme specifice programului de masterat. Politica regionalã a UE. Bucureºti. Referatul va fi depus în dosarul de înscriere la examenul de admitere. Corupþia. Editura Universitarã.uk/referencing/harvard. . GRIGORESCU Adriana (2009). Dreptul muncii. Chicago (http://www. Noua arhitecturã de securitate europeanã în contextul relaþiilor transatlantice. Bucureºti. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Structuri. Editura Economicã. Bucureºti. Economie europeanã. – Bibliografie. ANDREI Tudorel ºi colectivul (2008). Editura Pro Universitaria. Editura Economicã. ed. Editura Uranus. Bucureºti. angajaþi în sistemul public ori privat ºi persoane interesate de afacerile europene. Proces bugetar ºi fiscalitate europeanã. Bucureºti.anglia. Economie publicã. (2009). Bucureºti.htm). Tipuri ºi tehnici de comunicare în organizaþii. Bucureºti.ro. POPESCU Radu Rãzvan (2011). Editura IRDO. ANDREI Liviu C. DINCÃ Dragoº (2012). Administraþie ºi politici publice. Drept ºi acquis comunitar. Bucureºti. ALEXANDRU Ioan (2012). Editura Universul Juridic. Practica managementului proiectelor. Bucureºti. POPESCU Luminiþa Gabriela (2006). Buna administrare: de la viziune la acþiune. Editura Pro Universitaria. HAINEª Rosemarie (2009). O analizã economicã ºi socialã.. numele ºi prenumele candidatei/ului. Editura Polirom. Noile orizonturi ale contabilitãþii instituþiilor publice. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã) ºi IFR (învãþãmânt fãrã frecvenþã). Iaºi. Dezvoltare ºi planificare urbanã. Editura Economicã. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50 la ZI ºi 50 la IFR. DRAGAN C. Sistemul administrativ românesc – inspiraþie francezã ºi adaptare autohtonã. 2. Bucureºti. Politici UE ºi management public. Politica europeanã de securitate ºi apãrare. 2. susþinerea acestuia în cadrul unui interviu. (2011). a 2-a. Control financiar ºi audit public în UE. Acest program traseazã o linie de carierã pentru funcþionari europeni. Harvard (http://libweb. Bucureºti. DUMITRICÃ Cãtãlin (2010). – Stiluri de citare acceptate: 1. Editura Universul Juridic. ZLÃTESCU Irina (2008). MANDA Corneliu (2008). Analiza economicã a deciziilor publice. MATEI Ani (2003). Bucureºti. Editura Comunicare. (inclusiv Introducere ºi Concluzii). Bucureºti.. redactat în limba englezã ºi va respecta urmãtoarele cerinþe: Structurã: – Foaie de titlu (Titlul formei de masterat. Editura Economicã. mãrime 12. integrând metode de cercetare ºi analizã practicã specifice ºtiinþelor politice. Drept administrativ. Economie europeanã. Administrarea finanþelor publice ºi a bugetului. GEORGESCU Andrada Maria (2011). Comunicare intracomunitarã. DINCÃ Dragoº. Romanian Public Management Reform. CÃRÃUªAN Mihaela (2012). Bucureºti. ªtiinþa administraþiei. Politica de extindere a Uniunii Europene. mecanisme ºi instituþii ale UE. spaþiere 1 rând. Editura Universul Juridic. Democraþia constituþionalã – utopie ºi/sau realitate. Bucureºti. Editura Economicã. dacã este cazul). Editura Universul Juridic. Bucureºti. Editura Universul Juridic. Politici sociale europene. Sisteme europene de guvernare.4. Prezentare: – Font TIMES NEW ROMAN.

orele 09:00-17:00.admpubl.124 Email: fap-decanat@snspa.177. orele 09:00-14:00). 0372. 13 septembrie 2012. Interviu de susþinere a referatului: Proba de limbã englezã: Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: Date importante – forma IFR: Înscrieri: 4-20 septembrie 2012 (luni–vineri. 0372. 13 septembrie 2012.ro Facebook: SnspaFap . 8 ºi 15 septembrie. 14. orele 09:00–17:00.123. 15. orele 09:00–14:00). 21 septembrie 2012. Date importante – forma ZI: Înscrieri: 4-8 septembrie ºi 10-11 septembrie 2012 (luni–vineri.177.0894.318. Structura ºi forma lucrãrii depuse în dosar trebuie sã respecte criteriile menþionate mai sus pentru redactarea referatelor necesare examenului de admitere la forma ZI a masteratului. sâmbãtã. 24-27 septembrie 2012.ro Web: www. 17. relevantã specializãrii alese. 18 septembrie 2012.snspa. Evaluare dosare de concurs: Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: FAP 12 Contact pentru detalii: Telefon: 021.Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma IFR a masteratului Concursul de admitere constã în evaluarea unui dosar de concurs conþinând o lucrare (capitol din lucrarea de licenþã). sâmbãtã.

MANDA Corneliu (2008). politice ºi economice presupuse de procesul integrãrii europene. mãrime 12. Bucureºti. HAINEª Rosemarie (2009).ac. Acest program se adreseazã funcþionarilor europeni. BÃLAN Emil et al. propunând analiza integratã a fenomenelor administrative. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Teoria administraþiei. Bucureºti. susþinerea acestuia în cadrul unui interviu. ANDREI Tudorel ºi colectivul (2008). Editura Pro Universitaria. Bucureºti.5. DINCÃ Dragoº (2012). Economie europeanã. Analiza economicã a deciziilor publice. Iaºi. Bucureºti... Administrarea finanþelor publice ºi a bugetului. Tratat de administraþie publicã. ed. (2011). MANDA Cezar. . – Bibliografie. Editura Economicã. Bucureºti. dacã este cazul). Practica managementului proiectelor. ZLÃTESCU Irina (2008).uk/referencing/harvard. Bucureºti. Fundamente de drept administrativ european. Teoria relaþiilor internaþionale. Prezentare: – Font TIMES NEW ROMAN. Editura Uranus.org/). Democraþia constituþionalã – utopie ºi/sau realitate.htm). Tipuri ºi tehnici de comunicare în organizaþii. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã) ºi IFR (învãþãmânt fãrã frecvenþã). Uniunea Europeanã ºi administraþia publicã. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50 la ZI ºi 50 la IFR. Bucureºti. Drepturile omului. Proces bugetar ºi fiscalitate comunitarã. Editura Universitarã. ªtiinþa administraþiei. 2. Bucureºti. Editura Economicã. Chicago (http://www. titlul referatului).chicagomanualofstyle. Editura Economicã. POPESCU Radu Rãzvan (2011). Drept administrativ. CÃRÃUªAN Mihaela (2012). a 2-a. Administraþie ºi politici publice. Editura Economicã. 2. Sistemul administrativ românesc – inspiraþie francezã ºi adaptare autohtonã. Editura Economicã. Dezvoltare ºi planificare urbanã. Harvard (http://libweb. Editura Economicã. (inclusiv Introducere ºi Concluzii). Editura Polirom. DINCÃ Dragoº. . Bucureºti. ALEXANDRU Ioan (2012). Bucureºti. Durata masteratului este de doi ani (patru semestre). Bucureºti. Romanian Public Management Reform. (2009). O analizã economicã ºi socialã. MATEI Lucica (2009).. Editura Universul Juridic. Editura Universul Juridic. Bucureºti. rev. – Maxim 10 pagini (inclusiv Bibliografia). numele ºi prenumele candidatei/ului. angajaþilor din sistemul public ºi cel privat ºi persoanelor interesate de afacerile europene. Editura Universitarã. Referatul va fi depus în dosarul de înscriere la examenul de admitere. FAP 13 Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: ALEXANDRU Ioan (2008). Bucureºti. Sisteme europene de contabilitate. DUMITRICÃ Cãtãlin (2010). Noile orizonturi ale contabilitãþii instituþiilor publice. Editura Universul Juridic. – Stiluri de citare acceptate: 1. POPESCU Luminiþa Gabriela (2006). Economie europeanã. – Cuprins (lista secþiunilor ºi a subsecþiunilor. Editura Pro Universitaria. Bucureºti. spaþiere 1 rând. M.anglia. Editura IRDO. ANDREI Liviu C. Masterat Studii administrative europene Masteratul Studii administrative europene dezvoltã o abordare interdisciplinarã a afacerilor europene. MATEI Ani (2003). Corupþia. Economie publicã. Bucureºti. Organizaþii europene ºi euroatlantice. Instituþii de drept financiar. Editura Comunicare. redactat în limba englezã ºi va respecta urmãtoarele cerinþe: Structurã: – Foaie de titlu (Titlul formei de masterat. GEORGESCU Andrada Maria (2011). Buna administrare: de la viziune la acþiune.ro. Editura Universul Juridic. – Secþiunea 1. Editura Universul Juridic. Bucureºti. IANCU Diana-Camelia (2010). Drepturile omului – un sistem în evoluþie. Dreptul muncii. Bucureºti. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma ZI a masteratului Concursul de admitere constã în redactarea unui referat pe teme specifice programului de masterat. (2011). GRIGORESCU Adriana (2009). Bucureºti. DRAGAN C.

orele 09:00–14:00). 13 septembrie 2012.318. 15. orele 09:00–17:00. Structura ºi forma lucrãrii depuse în dosar trebuie sã respecte criteriile menþionate mai sus pentru redactarea referatelor necesare examenului de admitere la forma ZI a masteratului. orele 09:00-14:00). 13 septembrie 2012.Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma IFR a masteratului Concursul de admitere constã în evaluarea unui dosar de concurs conþinând o lucrare (capitol din lucrarea de licenþã). 24-27 septembrie 2012.177.123. 18 septembrie 2012. 0372.ro Facebook: SnspaFap . 21 septembrie 2012. Evaluare dosare de concurs: Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: FAP 14 Contact pentru detalii: Telefon: 021. sâmbãtã. 14. Interviu de susþinere a referatului: Proba de limbã englezã: Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: Date importante – forma IFR: Înscrieri: 4-20 septembrie 2012 (luni–vineri.snspa. sâmbãtã. orele 09:00-17:00. relevantã specializãrii alese. 0372.ro Web: www. 17. 8 ºi 15 septembrie.124 Email: fap-decanat@snspa.0894.177.admpubl. Date importante – forma ZI: Înscrieri: 4-8 septembrie ºi 10-11 septembrie 2012 (luni–vineri.

studenþii admiºi se vor prezenta la Secretariatul Facultãþii de Administraþie Publicã pentru înmatricularea la forma de învãþãmânt la care au fost declaraþi admiºi. 8. Diplomã de licenþã sau echivalenta acesteia. Curriculum Vitae. 4. • Candidaþii declaraþi admiºi pe locurile cu taxã se pot înmatricula dacã achitã taxa de înmatriculare (100 lei) ºi prima ratã din taxa de ºcolarizare (900 lei). în format EUROPASS. 100 lei pentru IFR). 5. Adeverinþã medicalã eliberatã de medicul de familie.Dosarul de candidaturã la masteratele organizate de Facultatea de Administraþie Publicã Pentru înscrierea la concursul de admitere la oricare dintre masterale organizate de Facultatea de Administraþie Publicã. De reþinut: • În perioadele de înmatriculare menþionate pentru fiecare masterat. în copie simplã. Referat de specialitate – pentru programele de master ZI. în copie legalizatã. în copie legalizatã. candidaþii trebuie sã prezinte urmãtoarele documente: 1. 9. 7. Certificat de cãsãtorie sau certificat de schimbare a numelui. Lucrare de specialitate (capitol din lucrarea de licenþã) – pentru programele de master IFR. 6. Chitanþã de platã a taxei de admitere (150 lei. se poate organiza ºi o a doua sesiune de admitere. FAP 15 . pentru învãþãmânt ZI. Neprezentarea la Secretariat în perioda de înmatriculare atrage dupã sine pierderea locului ocupat. • Candidaþii care au ocupat un loc finanþat de la buget depun la înmatriculare diploma de licenþã în original ºi achitã taxa de înmatriculare (100 lei). Înscrierea se face personal. 3. în copie legalizatã (dacã este cazul). pe care se menþioneazã „clinic sãnãtos pentru înscrierea la facultate”. Buletin de identitate/Carte de identitate. ªase foto tip buletin de identitate. 10. Certificat de naºtere. Dosar plic. În limita locurilor disponibile. 2. 11.

într-un mediu dominat de o competiþie acerbã. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro. inovaþie ºi pragmatism. flexibilitate.comunicare. dinamism. FCRP 16 & . prin calitatea deosebitã a cursurilor.Masterate organizate în cadrul Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice s-a afirmat drept un lider în domeniul educaþiei dedicate comunicãrii.

1. Masterat Comunicare ºi relaþii publice
Masteratul de Comunicare ºi relaþii publice este destinat celor are doresc aprofundarea cunoºtinþelor de comunicare sau celor care, venind din domenii conexe, doresc o specializare în relaþii publice. Durata masteratului este de doi ani (patru semestre). Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Relaþii publice; Teoria comunicãrii; Massmedia ºi societatea; Geopoliticã. Relaþii internaþionale ºi instituþii europene; Filosofia culturii. Culturã ºi comunicare; Publicitate ºi reclamã; Analiza discursului public; Comunicare organizaþionalã; Managementul comunicãrii de crizã; Marketing politic; Comunicare audio-vizualã; Tehnici de redactare ºi prezentare în relaþiile publice; Analiza imaginii. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã) ºi IFR (învãþãmânt cu frecvenþã redusã). Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50 la ZI, 50 la IFR. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma ZI a masteratului Examenul constã în redactarea ºi susþinerea unui eseu. Departajarea candidaþilor se face în ordinea notelor obþinute la eseu. Nu se admite depãºirea numãrului de locuri aprobat pentru cursuri cu frecvenþã (ZI) finanþate de la buget. Dacã sunt mai mulþi candidaþi cu note egale, departajarea între candidaþi se face prin media obþinutã la examenul de licenþã. Nota minimã de admitere este 5 (cinci). Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) ºi va respecta urmãtoarele cerinþe:
1. Structurã generalã: MASTERAT <Comunicare ºi relaþii publice> <Numele candidatei/ului> <Titlul eseului> Cuprins (lista secþiunilor sau pãrþilor): <Secþiunea 1> <Secþiunea 2> <Secþiunea n> <Secþiunea 1> (conþinut) <Secþiunea n> (conþinut) Bibliografie. 2. Formatare: 3. Dimensiuni: 4. Aparatul critic ºi bibliografia: Times New Roman, mãrimea 12, distanþarea (line spacing) 1,5. minim 8 pagini, maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). pentru realizarea acestui eseu se vor folosi minim 10 surse bibliografice (cãrþi, articole, site-uri etc.). Folosirea unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcatã prin note de subsol; sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate.

FCRP 17

Eseul va fi predat în perioada de înscriere, în douã exemplare, odatã cu depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere depuse fãrã eseu sau în altã perioadã decât cea anunþatã nu vor fi acceptate. Eseul va fi susþinut în faþa comisiei de examen, în perioada precizatã mai sus. Candidaþii vor respecta programarea anunþatã la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www.comunicare.ro. Aceastã modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaþilor pentru masteratul în Comunicare ºi relaþii publice ºi pentru tema tratatã în eseu, precum ºi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri ºi studiu individual.

Teme pentru eseuri 1. Modele ºi teorii fundamentale în studiul mass media (evoluþia modelelor în studiul comunicãrii de masã, fluxul comunicãrii în doi paºi ºi difuzarea informaþiei, efectele mass media în spaþiul public, funcþiile ºi disfuncþiile mass media, selecþia informaþiei în mass media, spirala tãcerii ºi comunicarea publicã). 2. Comunicarea de masã în spaþiul public actual (rolul mass media în spaþiul public, etica în comunicarea de masã, mass media ºi influenþarea opiniei publice, funcþiile sociale ale media tradiþionale ºi/sau ale noilor media, dezvoltarea social media în societatea informaþionalã). 3. Relaþiile publice ca domeniu de activitate (diferenþe faþã de alte domenii, scopurile relaþiilor publice, structuri de relaþii publice, istoria relaþiilor publice, modele de relaþii publice, ipostaze ale experþilor în relaþii publice, în organizaþii).

4. Strategia de relaþii publice (etape ale procesului de relaþii publice, metode de cercetare ºi evaluare în relaþiile publice, elementele planului de relaþii publice, canale ºi mesaje în aplicarea planului, relaþiile publice prin canalele social media). 5. Managementul crizelor (tipuri de crize ºi specificul comunicãrii de crizã, planificarea în situaþia de crizã, principii de management al crizelor, strategii de comunicare în situaþia de crizã, rolul social media în generarea ºi amplificarea crizelor). Eseul poate acoperi în întregime o temã, la un nivel mai general, sau un singur subiect din cadrul temei (dintre cele indicate în parantezã), dar la un nivel aprofundat. Exemplele ºi studiile de caz pot fi oferite pe baza experienþei proprii sau pe baza consultãrii surselor academice. În ambele cazuri, la relatãrile pe baza surselor bibliografice se adaugã comentariile, analiza ºi interpretarea personalã a candidatului. În ambele situaþii, utilizarea surselor bibliografice este obligatorie. Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului:
CUTLIP Scott, CENTER Allen, BROOM Glen, Relaþii publice eficiente, Editura Comunicare.ro, 2010. CHICIUDEAN, Ion, ÞONEª, Valeriu, Gestionarea crizelor de imagine, Editura Comunicare.ro, 2010. DOMINICK Joseph, Ipostazele comunicãrii de masã. Media în era digitalã, Editura Comunicare.ro, 2009. DRÃGAN Ioan, Comunicarea, paradigme ºi teorii, Editura Rao, 2007. IACOB Dumitru, CISMARU Diana-Maria, PRICOPIE Remus, Relaþiile publice. Coeziune ºi eficienþã prin comunicare, Editura Comunicare.ro, 2011. WILCOX Denis, CAMERON Glen, AULT Philip, AGEE Warren, Relaþiile publice – strategii ºi tactici, Editura Curtea Veche, 2009.

FCRP 18

Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma IFR a masteratului La concursul de admitere se pot înscrie absolvenþii cu diplomã de licenþã sau diplomã echivalentã cu aceasta, indiferent de specializare ºi de anul absolvirii. Nota de admitere se calculeazã ca medie aritmeticã între media la examenul de licenþã ºi nota obþinutã în urma evaluãrii dosarului de admitere (CV + scrisoare de intenþie). Ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescãtoare a mediilor obþinute. Media minimã de admitere este 5 (cinci). Selecþia candidaþilor pentru studiile de masterat la învãþãmântul cu frecvenþã redusã se realizeazã pe baza unei scrisori de intenþie care va fi depusã odatã cu dosarul de admitere, în perioada de înscriere menþionatã mai sus. Scrisoarea de intenþie: – va rãspunde la întrebarea: „De ce doresc sã urmez masteratul în Comunicare ºi relaþii publice?“; – va fi redactatã cu caractere Times New Roman (12), la un rând ºi va avea cel mult douã pagini; – va conþine, în mod obligatoriu: numele ºi prenumele candidatului ºi numele masteratului pentru care candideazã. Persoanã de contact: conf. univ. dr. Diana Cismaru, diana.cismaru@comunicare.ro. Date importante – forma ZI: Înscrieri: Planificarea susþinerii referatului: Interviu de susþinere a referatului: Afiºarea rezultatelor: 10-15 septembrie 2012. 18 septembrie 2012 la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www.comunicare.ro. 19-21 septembrie 2012. 22 septembrie 2012.

Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: 24-25 septembrie 2012. Date importante – forma IFR: Înscrieri: Afiºarea rezultatelor: Înmatricularea candidaþilor admiºi: 10-23 septembrie 2012. Dosarele pot fi trimise ºi prin poºtã, data poºtei fiind 21 septembrie. 26 septembrie 2012. 27 septembrie – 5 octombrie 2012.

2. Masterat Managementul proiectelor (în limba românã) ºi masterat Managementul proiectelor (în limba englezã)
Masteratul în Managementul Proiectelor a primit în anul 2011 recunoaºtere internaþionalã, fiind primul program masteral de managementul proiectelor din Europa Centralã ºi de Est care este acreditat de cãtre PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (PMI GAC). Acreditarea PMI GAC certificã faptul cã masteratul în Managementul Proiectelor oferã o pregãtire validã în managementul proiectelor, conformã cu standardele de calitate ale PMI. De asemenea, absolvirea programului masteral este echivalentã cu dobândirea a 1.500 de ore de experienþã în managementul proiectelor, necesare pentru certificarea internaþionalã. Din anul 2012, Masteratul de Managementul proiectelor este membru al PMI Academic Network Student Membership Program, ceea ce înseamnã cã, pentru o taxã preferenþialã, masteranzii au acces la o serie de beneficii: – statutul de membru al PMI valabil pe întreaga perioadã de ºcolarizare (2 ani); – accesul gratuit la varianta online a A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fourth Edition, precum ºi la una dintre cele mai specializate biblioteci virtuale cu lucrãri din domeniul managementului de proiect; – accesul la diferite instrumente online de evaluare ºi dezvoltare a carierei, inclusiv PMI Career Headquarters – un portal de recrutare destinat managerilor de proiect; – posibilitatea de a deveni abonaþi ai revistelor editate de PMI, inclusiv Project Management Journal®, o revistã academicã dedicatã managementului de proiect, publicatã în colaborare cu prestigioasa editurã John Wiley and Sons; – obþinerea unor reduceri importante la taxele de examinare implicate în procesul de certificare profesionalã internaþionalã (CAPM, PMP, PgMP). Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Strategii ºi tehnici de atragere a finanþãrii de la Uniunea Europeanã, Globalizare ºi integrare europeanã, Managementul proiectelor 1 (iniþierea proiectelor, analiza riscului, estimãri ºi contracte, metode de planificare), Managementul proiectelor 2, Analiza financiarã a proiectelor, Managementul echipei de proiect, Evaluarea ºi auditul proiectelor, Aplicaþii ºi studii de caz în domeniul proiectelor, Aplicaþii informatice pentru managementul proiectelor, Campanii de promovare a proiectelor finanþate de Uniunea Europeanã, Pregãtirea ºi implementarea proiectelor de cercetare. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã, în limba românã), ZI (cu frecvenþã, în limba englezã) ºi IFR (învãþãmânt cu frecvenþã redusã). Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50 pentru forma ZI în limba românã; 50 pentru forma ZI în limba englezã; 50 pentru forma IFR în limba românã. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma ZI a masteratului (cu predare în limba românã sau în limba englezã) Examenul la masteratul în Managementul proiectelor constã în susþinerea unei prezentãri în format PowerPoint. Examenul de admitere la masteratul în Managementul proiectelor cu predare în limba englezã se va desfaºura în limba englezã. Aceasta înseamnã cã prezentarea PowerPoint, CV-ul ºi susþinerea prezentãrii în faþa comisiei vor fi în limba englezã. Evaluarea competenþelor în limba englezã, pentru programul în limba englezã, se va realiza în timpul susþinerii prezentãrii. Candidaþii vor primi calificativul admis/respins. Prezentarea va aborda una dintre temele indicate (Teme pentru prezentare) ºi va respecta urmãtoarele cerinþe:
1. Structurã generalã: MASTERAT <Managementul proiectelor> <Numele candidatei/ului> <Titlul prezentãrii> Cuprins <Slide 1> <Slide n> (conþinut) Bibliografie. maxim 25 de slide-uri. pentru realizarea acestei prezentãri se vor folosi minim 5 surse bibliografice (cãrþi, articole, site-uri etc.).

FCRP 19

2. Dimensiuni: 3. Aparatul critic ºi bibliografia:

structuri organizaþionale. Mãiestrie în livrarea proiectelor.ppt) va fi predatã în perioada de înscriere. GOLEMAN Daniel.pmboulevard. 3. Editura Codecs. McCOLLUM James K. 2010.eu. 2008. Comunicarea în Uniunea Europeanã. www. Managementul schimbãrii: tipuri de schimbare. roluri în echipa de proiect. în conformitate cu CV-ul ataºat la dosarul de candidaturã. Managementul proiectelor: metode de managementul proiectelor ºi aplicarea lor în proiecte. BUCHANAN David.int. proiectele în mediul privat. Viclenia globalizãrii. împuternicirea echipei de proiect (empowerment). studii de caz. inteligenþa emoþionalã în managementul proiectelor. Editura Institutul European. Manualul Gower de Management de Proiect.com. BODDY David. Preluaþi conducerea. candidaþii vor aduce prezentarea în format electronic (stick USB sau CD). 2000.org.. implementarea ºi evaluarea de proiecte ºi programe.). strategia de dezvoltare a României în perioada postaderare. în A. Editura Codecs. www. Modele teoretice ºi aspecte practice. în interiorul unei singure teme. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – fourth edition. studii de caz. designul ºi managementul procesului de schimbare în organizaþie. KERZNER Harold. Happy Projects (ediþia a doua). 2-3 subteme) 1. LOCK. 2010.ro. BÃNACU Cristian Silviu. “lessons learned”. poveºti de succes. Editura Universitarã. Wiley.Prezentarea în format PowerPoint (. 5. Managerul de proiect. Exemple. 2010. precum ºi pe CD. GAREIS Roland. adoptarea deciziilor în proiecte. FCRP 20 Teme pentru prezentare (candidaþii pot trata o temã în totalitate sau. DOBRESCU Paul.pmarena. MOCHAL Tom. O abordare practicã. Editura Comunicare. pentru practicarea profesiei de manager de proiect ºi pentru tema aleasã. Aceasta va fi susþinutã în faþa comisiei de examen. Aceastã modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaþilor pentru masteratul în Managementul proiectelor. Using the Project Management Maturity Model – Strategic Planning for Project Management (second edition). 2009.. 2008. în douã exemplare tipãrite. poveºti de succes. Editura Codecs. campaniile de promovare ale programelor ºi proiectelor finanþate de Uniunea Europeanã.ro. 2007. 2005. În evaluarea candidaþilor. 2006. Managementul echipei de proiect: competenþe sociale ale managerului de proiect.comunicare. Candidaþii vor respecta programarea anunþatã la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. TURNER Rodney J. PMI. RADU Loredana. Editura Codecs. Lecþii de management de proiect. Managementul proiectului. 2011. NEWTON Richard. Strategii de promovare ºi utilizare.. “Istoria comunicãrii europene”. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. E. Proiectele finanþate din Instrumentele Structurale: politica regionalã ºi de coeziune a Uniunii Europene. schimbarea raportatã la cultura organizaþionalã.pmi. precum ºi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri ºi studiu individual.fonduri-structurale. Leadership: Arta ºi mãiestria de a conduce.ro (publicaþii IER). . 2.. organizaþia orientatã pe proiecte. în perioada precizatã mai sus. poveºti de succes. “lessons learned”. MOCHAL Jeff.ro. Editura Tritonic. Editura Codecs. odatã cu depunerea dosarului de înscriere. negocierea conflictelor/managementul emoþiilor în proiecte. managementul proceselor. 2008. leadership. www. “lessons learned” privind implementarea Instrumentelor Structurale în România. Inteligenþa emoþionalã (ediþia a treia).ier. implementarea Instrumentelor Structurale în România. Bârgãoanu.ro. DE VRIES Manfred K.europa. introducerea managementului proiectelor în organizaþiile care nu sunt orientate pe proiecte. Sunt încurajate studiile de caz care ilustreazã experienþa personalã în ceea ce priveºte implicarea în planificarea. modelele de maturitate în managementul proiectelor. poveºti de succes. Exemple. managementul informatizat al proiectelor. www. Editura Monitorul Oficial. studii de caz. Fondurile europene. 4. Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: BÂRGÃOANU Alina. Editura ASE. 2006. SIMISTER Stephen J. Exemple. Dennis. În ziua admiterii. Management de proiect. 2004. www. managementul proiectelor ca instrument strategic pentru performanþa în afaceri. Globalizare ºi integrare europeanã: modele de dezvoltare în contextul globalizãrii. (eds. studii de caz. comisia va analiza inclusiv experienþa relevantã a acestora. Negrea. www. Editura Curtea Veche. Exemple. Asaltul asupra puterii americane. “lessons learned”.

Nota de admitere se calculeazã ca medie aritmeticã între media la examenul de licenþã ºi nota obþinutã în urma evaluãrii dosarului de admitere (CV + scrisoare de intenþie).ro. Selecþia candidaþilor pentru studiile de masterat la învãþãmântul cu frecvenþã redusã se realizeazã pe baza unei scrisori de intenþie care va fi depusã odatã cu dosarul de admitere. Persoanã de contact: asist. Date importante – forma ZI: Înscrieri: Planificarea susþinerii referatului: Interviu de susþinere a referatului: Afiºarea rezultatelor: 10-15 septembrie 2012.comunicare. Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: 24-25 septembrie 2012. 18 septembrie 2012 la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www.Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma IFR a masteratului La concursul de admitere se pot înscrie absolvenþii cu diplomã de licenþã sau diplomã echivalentã cu aceasta. data poºtei fiind 21 septembrie. Date importante – forma IFR: Înscrieri: Afiºarea rezultatelor: Înmatricularea candidaþilor admiºi: 10-23 septembrie 2012. FCRP 21 . Scrisoarea de intenþie: – va rãspunde la întrebarea: „De ce doresc sã urmez masteratul în Managementul Proiectelor?“. Ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescãtoare a mediilor obþinute. în perioada de înscriere menþionatã mai sus.ro. la un rând ºi va avea cel mult douã pagini. indiferent de specializare ºi de anul absolvirii. în mod obligatoriu: numele ºi prenumele candidatului ºi numele masteratului pentru care candideazã. Loredana Radu. 22 septembrie 2012. univ dr.radu@comunicare. Dosarele pot fi trimise ºi prin poºtã. 26 septembrie 2012. loredana. EMBA. 27 septembrie – 5 octombrie 2012. 19-21 septembrie 2012. – va fi redactatã cu caractere Times New Roman (12). Media minimã de admitere este 5 (cinci). – va conþine.

Eseul poate acoperi în întregime o temã. Eticã ºi legislaþie în publicitate. .). Structurã generalã: MASTERAT <Publicitate> <Numele candidatei/ului> <Titlul eseului> Cuprins (lista secþiunilor sau pãrþilor): <Secþiunea 1> <Secþiunea 2> <Secþiunea n> <Secþiunea 1> (conþinut) <Secþiunea n> (conþinut) Bibliografie. în cazul în care nu existã experienþã directã. Durata masteratului este de doi ani (patru semestre). Massmedia ºi societatea. 5. Folosirea unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcatã prin note de subsol. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Publicitate în mediile digitale. Managementul agenþiei de publicitate. Cercetarea în publicitate. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). Tendinþe recente în publicitate.3. Strategie ºi planificare media în publicitate. Structurarea unei campanii de advertising pentru un brand activ pe piaþa din România. articole. Teoria comunicãrii. Relaþii publice. pot fi comentate ºi analizate într-o manierã originalã. masteratul de Publicitate este acreditat IAA Worldwide. Creaþie ºi producþie publicitarã. Utilizarea emoþiilor în campaniile publicitare. În ambele situaþii. 3. Dimensiuni: 4. Masterat Publicitate Din anul 2008. mãrimea 12.5. Psihologia consumatorului. Prelucrare de imagine în publicitate. Astfel este sprijinitã formarea studenþilor ca tineri profesioniºti ai industriei de marketing ºi comunicare ºi li se deschide accesul cãtre programe de internship disponibile exclusiv în universitãþile afiliate acestui program educaþional. Marketing. Planificarea strategicã a campaniei de publicitate. utilizarea surselor bibliografice este obligatorie. Evoluþii recente ale comportamentului consumatorilor. Aparatul critic ºi bibliografia: Times New Roman. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Publicitate. Aceasta poate fi eseu sau aplicaþie practicã. Exemplele ºi studiile de caz pot fi oferite pe baza experienþei proprii sau. dar la un nivel aprofundat. maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). 4. site-uri etc. FCRP 22 Teme pentru eseuri 1. minim 8 pagini. la un nivel mai general. Formatare: 3. sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. Folosirea inovativã a mass media ºi new media în publicitate. 2. pentru realizarea acestui eseu se vor folosi minim 10 surse bibliografice (cãrþi. distanþarea (line spacing) 1. sau un singur subiect din cadrul temei. Eseul Va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) ºi va respecta urmãtoarele cerinþe: 1. 2. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul la masteratul în Publicitate constã în redactarea ºi susþinerea unei lucrãri.

Dosarele de înscriere depuse fãrã lucrare sau în altã perioadã decât cea anunþatã nu vor fi acceptate. Cum sã construieºti capitalul unei mãrci.. Editura Teora. 2010. Aplicaþia practicã va fi realizatã în programul Microsoft Powerpoint ºi va respecta urmãtoarele cerinþe de redactare: 1. 2010. Lucrarea (eseu sau aplicaþie practicã) va fi predatã în perioada de înscriere. 2010. Date importante: Înscrieri: Planificarea susþinerii referatului: Interviu de susþinere a referatului: Afiºarea rezultatelor: 10-15 septembrie 2012. WEIGOLD Michael F. drd. 22 septembrie 2012. Editura Teora. prep. FISHER-BUTTINGER Claudia.J. 2. 2008. Publica.ro. Polirom. Aparatul critic ºi bibliografia: Times New Roman. Aceastã modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaþilor pentru masteratul în Publicitate ºi pentru tema tratatã în eseu sau aplicaþia practicã. Notorietatea ºi longevitatea unei mãrci. 2008. Candidaþii vor respecta programarea anunþatã la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. KARTAJAYA Hermawan.Aplicaþia practicã Va consta în realizarea unei campanii de publicitate pentru un brand activ pe piaþa din România. M. ARENS Christian. cu comentarii ºi analize personale ale candidatului ºi precizarea bibliografiei folosite.. Noile reguli de marketing ºi PR. Cum sã ajungi direct la clienþi prin reþelele de socializare. Dimensiuni: 4. Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: 24-25 septembrie 2012. LANE Ronald. Polirom. 2011. mãrimea 18. Editura IAA.comunicare. KOTLER Philip. Cum sã câºtigi inimile ºi minþile oamenilor. Editura Teora. Managementul marketingului. Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: ARENS William. dr. Strategii pentru brandingul de success.ro. PRINGLE H. site-uri video ºi marketing viral. 18 septembrie 2012 la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. Structurã generalã: MASTERAT <Publicitate> <Numele candidatei/ului> <Titlul aplicaþiei> Cuprins (lista secþiunilor sau pãrþilor): <Secþiunea 1> <Secþiunea 2> <Secþiunea n> <Secþiunea 1> (conþinut) <Secþiunea n> (conþinut) Bibliografie. articole.comunicare. maxim 40 (inclusiv bibliografia). SETIAWAN Iwan.petre@comunicare. Formatare: 3. în douã exemplare. Principiile marketingului. Rodica Sãvulescu. dan. FIELD P. rodica. distanþarea (line spacing) 1. HILL Dan. Noul branding. Dan Petre. odatã cu depunerea dosarului de înscriere. . 2008. Marketing 3. KOTLER Philip. precum ºi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri ºi studiu individual.ro. VALLASTER Christine.0: de la produs la consumator ºi la spiritul uman. minim 20 slide-uri. FCRP 23 Persoane de contact: conf. în perioada precizatã mai sus.W. Publica. pentru realizarea acestei aplicaþii practice se vor folosi minim 10 surse bibliografice (cãrþi.. comunicate de presã. univ. Manual de Publicitate. Efectele publicitãþii. SCOTT David. KOTLER Philip.. 2007. 2011.ro.. WEISS Brigitte. Lucrarea va fi susþinutã în faþa comisiei de examen. bloguri. Publica.). Emotionomics. univ.savulescu@comunicare. 2002. 19-21 septembrie 2012. Contemporary Advertising. McGraw Hill.. site-uri etc. RUSSEL Thomas.

Aceastã modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaþilor pentru masteratul în Comunicare politicã. care sã le permitã familiarizarea ºi înþelegerea fenomenului comunicãrii politice de astãzi. Folosirea surselor bibliografice în textul eseului va fi marcatã prin note de subsol. Marketing politic ºi electoral constã în redactarea ºi susþinerea unui eseu. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul la masteratul în Comunicare politicã. Marketing politic ºi electoral> <Numele candidatei/ului> <Titlul eseului> Cuprins (lista secþiunilor sau pãrþilor): <Secþiunea 1> <Secþiunea 2> <Secþiunea n> <Secþiunea 1> (conþinut) <Secþiunea n> (conþinut) Bibliografie. în mod obligatoriu. pentru realizarea acestui eseu se vor folosi minim 10 surse bibliografice (cãrþi.5. Analiza imaginii. Dosarele de înscriere depuse fãrã eseu sau în altã perioadã decât cea anunþatã nu vor fi acceptate. Comunicare ºi analizã instituþionalã. Comunicare politicã. Istoria campaniilor electorale din România.). . Mass-media ºi societatea.4. b) Analiza contextului social-politic. urmãtoarele elemente: a) Cadrul teoretic: prezentarea succintã a principalelor concepte care se regãsesc în lucrare. Psihologie socialã. e) Modul ºi modalitãþile de mediatizare. în perioada precizatã mai sus. Marketing politic ºi electoral Masteratul oferã studenþilor. articole. Eseul va fi o schiþã de proiect de comunicare (politicã sau instituþionalã) pe una dintre temele prezentate mai jos (Teme pentru eseuri). maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). precum ºi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri ºi studiu individual. distanþarea (line spacing) 1. sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. Marketing politic ºi electoral ºi pentru tema tratatã în eseu.comunicare. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. un cadru teoretic. d) Formularea mesajului/mesajelor principal/e. Proiectul de comunicare (politicã sau instituþionalã) va conþine. studenþilor li se oferã oportunitatea de a derula cercetãri ºi analize proprii. Formatare: 3. minim 8 pagini. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Imaginea liderilor ºi a instituþiilor. Eseul va respecta urmãtoarele cerinþe: FCRP 24 1. în douã exemplare. Aparatul critic ºi bibliografia: Times New Roman. Eseul va fi susþinut în faþa comisiei de examen. Masterat Comunicare politicã. În al doilea rând. Metode de cercetare în ºtiinþele comunicãrii. Candidaþii vor respecta programarea anunþatã la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. în primul rând. Marketing politic ºi electoral. mãrimea 12. site-uri etc. în volume colective sau cu care pot participa la conferinþe naþionale ºi internaþionale. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). cât ºi din cel american. 2. care pot fi publicate în reviste de profil. c) Publicul þintã. Dimensiuni: 4. Eseul va fi predat în perioada de înscriere. Managementul comunicãrii de crizã.ro. Sociologie politicã. atât din spaþiul european. Structurã generalã: MASTERAT <Comunicare politicã. odatã cu depunerea dosarului de înscriere.

teme ºi mesaje de campanie. În condiþiile reale ale momentului (contextul politic. Realizaþi o analizã comparativã a evoluþiei imaginii a 2-4 lideri politici din România în perioada 2008–2012. În toamna anului 2012. 2009 TEODORESCU Bogdan. În condiþiile reale ale momentului (contextul politic. teme ºi mesaje de campanie. 2008. economic ºi social ºi rezultatele obþinute la alegerile locale). SULTÃNESCU Dan. 19-21 septembrie 2012. discurs public (retoricã ºi argumentare). 2. TOADER Florenþa. Editura Tritonic. dorina. .machiavelli. BECIU Camelia. elementele principale ale discursului public. În toamna anului 2012.Teme pentru eseuri (se vor folosi doar detaliile din enunþ): 1. Realizaþi o analizã comparativã a comunicãrii celor mai importanþi 2-3 candidaþi la funcþia de primar într-unul din urmãtoarele oraºe ale României (Bucureºti. 2009. GUÞU Dorina. Arad. 4. Date importante: Înscrieri: Planificarea susþinerii referatului: Interviu de susþinere a referatului: Afiºarea rezultatelor: 10-15 septembrie 2012. 3. publicuri-þintã.ro. CORBU Nicoleta. Editura Tritonic. nr. SÃLCUDEANU Tudor. Galaþi. Facebook ºi politicã. 135/ 2009.ro. în campania pentru alegerile locale 2012. Schiþa de strategie va conþine: o scurtã caracterizare a contextului local.ro.comunipedia. Bloguri. Cluj. Dâmboviþa. publicuri-þintã. propuneþi o schiþã de strategie de campanie a partidului pentru unul dintre urmãtoarele judeþe: CaraºSeverin. www. Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: 24-25 septembrie 2012. propuneþi o schiþã de strategie de campanie a alianþei pentru unul dintre urmãtoarele judeþe: Alba. Schiþa de strategie va conþine: o scurtã caracterizare a contextului local. FCRP 25 Persoanã de contact: conf. municipiul Bucureºti. “Politicul. Dorina Guþu. Uniunea Social Liberalã se aflã în faþa alegerilor parlamentare. FRUNZÃ Sofia. SULTÃNESCU Leonard. din primãvara anlui 2012. 22 septembrie 2012. APARASCHIVEI Paul. pp. coerenþã cu doctrina politicã asumatã oficial. Iaºi. municipiul Bucureºti.ro. Braºov. Prahova. Cluj-Napoca. Timiºoara. slogan. Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: BECIU Camelia. TOADER Florenþa. slogan.comunicare. obiectivele partidului pe plan local. slogan. Editura Tritonic. “Alegerile locale 2008 ºi mitul uninominalului: influenþa asupra participãrii la urne” în Revista românã de comunicare ºi relaþii publice. tactici ºi propuneri de acþiuni concrete de campanie. acþiuni politice concrete. economic ºi social ºi rezultatele obþinute la alegerile locale). Editura Comunicare. asemãnãri ºi deosebiri faþã de campaniile prezidenþiale din România. Cluj. Comunicare ºi discurs mediatic. Politica user friendly – despre consultanþi politici ºi Facebook în România ºi Republica Moldova. Mehedinþi. Partidul Democrat-Liberal se aflã în faþa alegerilor parlamentare. 2010. obiectivele partidului pe plan local. credibilitate.gutu@comunicare.ro. raportare la temele agendei politico-economice europene. tipologie. Suceava. univ. Radiografia unei campanii electorale. Realizaþi o analizã comparativã a comunicãrii celor mai importanþi 4-5 candidaþi la alegerile prezidenþiale din Franþa. nr. pe urmãtoarele coordonate: notorietate.ro. Timiº. www. 5. Telepreºedinþii. 3-7.masteratpolitic. BOÞAN Mãdãlina.ro. tactici ºi propuneri de acþiuni concrete de campanie. Editura Comunicare. 14/ 2008. www. Sfera Politicii. pe urmãtoarele coordonate: afiº. arenele mediatice ºi practicile de dezvoltare”. Craiova). GRIGORAªI Cãtãlina. dr. 2011. 18 septembrie 2012 la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. New Media (ediþia a doua). Hunedoara.

Evaluarea în managementul resurselor umane. Schimbare organizaþionalã. Formarea profesionalã ºi trainingul. odatã cu depunerea dosarului de înscriere. Dosarele de înscriere depuse fãrã lucrare sau în altã perioadã decât cea anunþatã nu vor fi acceptate. în douã exemplare. sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate.5. articole.ro. .). Gestionarea stresului ocupaþional: resorturi personale sau situaþionale. în perioada precizatã mai sus. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Managementul strategic al resurselor umane. 2. Politici ocupaþionale în UE. Capital intelectual. Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) ºi va respecta urmãtoarele cerinþe: 1. Comportamentele contraproductive la locul de muncã: efecte ale contextului organizaþional sau ale trãsãturilor personale. Valorile individuale ºi organizaþionale: conflict ºi complementaritate. FCRP 26 Lucrarea va fi predatã în perioada de înscriere. 4. Lucrarea va fi susþinutã în faþa comisiei de examen. distanþarea (line spacing) 1. pentru realizarea acestui eseu se vor folosi minim 10 surse bibliografice (cãrþi. Aceastã modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaþilor pentru masteratul în Comunicare managerialã ºi resurse umane ºi pentru tema tratatã în eseu. Aparatul critic ºi bibliografia: Times New Roman. Drept ºi legislaþia muncii. site-uri etc. Introducere în psihodiagnozã. maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). Managementul strategic al resurselor umane.comunicare. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50 la ZI. precum ºi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri ºi studiu individual. permiþând dobândirea de cunoºtinþe de specialitate caracteristice domeniului.5. Structurã generalã: MASTERAT <Comunicare managerialã ºi resurse umane> <Numele candidatei/ului> <Titlul eseului> Cuprins (lista secþiunilor sau pãrþilor): <Secþiunea 1> <Secþiunea 2> <Secþiunea n> <Secþiunea 1> (conþinut) <Secþiunea n> (conþinut) Bibliografie. Managementul personalului. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã) ºi IFR (învãþãmânt fãrã frecvenþã). Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma ZI a masteratului Examenul de admitere la masteratul în Comunicare managerialã ºi resurse umane constã în redactarea ºi susþinerea unui eseu. Sãnãtate organizaþionalã. minim 8 pagini. Diagnozã organizaþionalã. Comunicare managerialã ºi relaþii publice. Formatare: 3. mãrimea 12. Dimensiuni: 4. Masterat Comunicare managerialã ºi resurse umane Masteratul de Comunicare managerialã ºi resurse umane se adreseazã candidaþilor care doresc dezvoltarea unei cariere în managementul resurselor umane. Culturã ºi comportament organizaþional. 3. 2. Candidaþii vor respecta programarea anunþatã la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. 50 la IFR. Teme pentru eseuri 1. Analiza datelor ºi gestionarea informaticã a resurselor umane. Folosirea unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcatã prin note de subsol. Analiza muncii ca bazã a politicilor de resurse umane.

Iaºi.. Tratat de psihologie organizaþional-managerialã (vol. dan.. Industrial and organizational psychology: research and practice. Hoboken. ZLATE Mielu. – va fi redactatã cu caractere Times New Roman (12). univ. 2004. – va conþine.ro. 2008. 6. la un nivel mai general.stanescu@comunicare. În ambele situaþii. în cazul în care nu existã experienþã directã. sau un singur subiect din cadrul temei. indiferent de specializare ºi de anul absolvirii.ro. Dezvoltarea organizaþionalã – între behaviorism ºi “design human enginnering”. 2008. Iaºi. Bucureºti. Persoanã de contact: lect. Managementul resurselor umane. Evaluarea performanþelor profesionale. LANDY Frank J. Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: AVRAM Eugen. ZLATE Mielu. 26 septembrie 2012. Emoþiile în context organizaþional. II). JEFFERY M.5. utilizarea surselor bibliografice este obligatorie. în mod obligatoriu: numele ºi prenumele candidatului ºi numele masteratului pentru care candideazã. Bucureºti. 2008. data poºtei fiind 21 septembrie. Tratat de psihologie organizaþional-managerialã (vol. 7. Date importante – forma ZI: Înscrieri: Planificarea susþinerii referatului: Interviu de susþinere a referatului: Afiºarea rezultatelor: 10-15 septembrie 2012. dr. Selecþia candidaþilor pentru studiile de masterat la învãþãmântul cu frecvenþã redusã se realizeazã pe baza unei scrisori de intenþie care va fi depusã odatã cu dosarul de admitere. Dosarele pot fi trimise ºi prin poºtã. Culturã ºi comportament organizaþional. Media minimã de admitere este 5 (cinci). Polirom. Nota de admitere se calculeazã ca medie aritmeticã între media la examenul de licenþã ºi nota obþinutã în urma evaluãrii dosarului de admitere (CV + scrisoare de intenþie). IONESCU Mihaela A. Ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescãtoare a mediilor obþinute. dar la un nivel aprofundat. 2005. Iaºi. 27 septembrie – 5 octombrie 2012.. John Wiley & Sons. STANCIU ªtefan. pot fi comentate ºi analizate într-o manierã originalã. Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. Psihologie organizaþional-managerialã. E. la un rând ºi va avea cel mult douã pagini.. . 2010. COOPER Cary L. John Wiley & Sons. Editura Comunicare. SPECTOR P. Polirom. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma IFR a masteratului La concursul de admitere se pot înscrie absolvenþii cu diplomã de licenþã sau diplomã echivalentã cu aceasta. Date importante – forma IFR: Inscrieri: Afiºarea rezultatelor: Înmatricularea candidaþilor admiºi: 10-23 septembrie 2012. Eseul poate acoperi în întregime o temã.. în perioada de înscriere menþionatã mai sus. 18 septembrie 2012 la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. Tendinþe actuale. I).comunicare. Variabile psihologice ºi nonpsihologice ca predictori în selecþia de personal. 22 septembrie 2012 FCRP 27 Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: 24-25 septembrie 2012. Editura ALL-Beck. 2000. PITARIU Horia D. Dan Stãnescu. Scrisoarea de intenþie: – va rãspunde la întrebarea: „De ce doresc sã urmez masteratul în Comunicare managerialã ºi resurse umane?“.ro. Exemplele ºi studiile de caz pot fi oferite pe baza experienþei proprii sau. 19-21 septembrie 2012. Polirom.. Hoboken.

încotro?.5. actuali întreprinzãtori. Finanþarea afacerilor. Candidaþii vor respecta programarea anunþatã la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. 2. Marketing. Responsabilitate socialã corporativã. mãrimea 12. Evaluarea ºi auditul proiectelor. 50 la IFR. Comunicare internã. Analiza imaginii. Afaceri în medii instabile. de bunã practicã. adaptate pieþei româneºti. potenþiali întreprinzãtori/manageri. Structurã generalã: MASTERAT <Management ºi comunicare în afaceri> <Numele candidatei/ului> <Titlul eseului> Cuprins (lista secþiunilor sau pãrþilor): <Secþiunea 1> <Secþiunea 2> <Secþiunea n> <Secþiunea 1> (conþinut) <Secþiunea n> (conþinut) Bibliografie. Formatare: 3. Atragerea ºi pãstrarea clienþilor profitabili. precum ºi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri ºi studiu individual. 3. site-uri etc. distanþarea (line spacing) 1. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50 la zi. Tehnici de promovare în afaceri. . 2.ro. sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. Eseul va fi susþinut în faþa comisiei de examen. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma ZI a masteratului Examenul la masteratul în Management ºi comunicare în afaceri constã în redactarea ºi susþinerea unui eseu. Aceastã modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaþilor pentru masteratul în Management ºi comunicare în afaceri ºi pentru tema tratatã în eseu. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Management strategic. Cercetarea pieþei. maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). Eficienþa relaþiilor publice în timp de crizã economicã. 4. pentru realizarea acestui eseu se vor folosi minim 10 surse bibliografice (cãrþi. Masteratul se adreseazã urmãtoarelor categorii de public-þintã: actuali manageri. Masterat Management ºi comunicare în afaceri Masteratul în Manangement ºi comunicare în afaceri îmbinã baza teoreticã necesarã unei bune înþelegeri a proceselor de comunicare ce au loc în mediul de business cu exemplele reale. Negociere în afaceri. în douã exemplare. Care este viitorul responsabilitãþii sociale corporatiste în urma crizei economice?. absolvenþi de studii economice. Dosarele de înscriere depuse fãrã eseu sau în altã perioadã decât cea anunþatã nu vor fi acceptate. FCRP 28 Eseul va fi predat în perioada de înscriere. Impactul crizei economice asupra strategiilor de afaceri din industria româneascã de … (domeniul industriei este la alegerea candidatului). Marketingul online românesc.6. Brandul de angajator. Folosirea unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcatã prin note de subsol. Aparatul critic ºi bibliografia: Times New Roman. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã) ºi IFR (învãþãmânt fãrã frecvenþã). 5. minim 8 pagini. Teme pentru eseuri 1. Întreprinzãtorul ºi planul de afaceri.). Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) ºi va respecta urmãtoarele cerinþe: 1. în perioada precizatã mai sus. Comunicare în situaþii de crizã. Dimensiuni: 4.comunicare. articole. Comunicarea externã a firmei. Managementul organizaþiilor. odatã cu depunerea dosarului de înscriere.

ro. drd.comunicareonline. Eficienþa în relaþiile publice. LUCHIAN Daniel Gheorghe.ro. www. 2007.. 22 septembrie 2012. pot fi comentate ºi analizate într-o manierã originalã. RIVKIN Steve. în mod obligatoriu: numele ºi prenumele candidatului ºi numele masteratului pentru care candideazã. 18 septembrie 2012 la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. Editura Publica. KOTLER Philip. 2001. www.businessmagazin. dr.pinzaru@comunicare. 2008. Managementul ºi marketingul în era turbulenþelor. Coeziune ºi eficienþã prin comunicare. Editura Teora. 19-21 septembrie 2012.vitelar@comunicare. Relaþiile publice. ARMSTRONG Gary. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 la forma IFR a masteratului La concursul de admitere se pot înscrie absolvenþii cu diplomã de licenþã sau diplomã echivalentã cu aceasta.ro. Managementul marketingului. Exemplele ºi studiile de caz pot fi oferite pe baza experienþei proprii sau. 2011. indiferent de specializare ºi de anul absolvirii. Bucureºti. la un rând ºi va avea cel mult douã pagini. Bucureºti. CASLIONE John A. TROUT Jack. În ambele situaþii. – va conþine. Bucureºti. – va fi redactatã cu caractere Times New Roman (12). Strategie concurenþialã. Ocuparea locurilor se va face în ordinea descrescãtoare a mediilor obþinute. PORTER Michael E. Editura Teora. Persoane de contact: lect univ.ro. BAIKALTEVA Elena. Editura Comunicare. Bucureºti. Editura Economicã.ro. Alexandra Viþelar. Date importante – forma IFR: Înscrieri: Afiºarea rezultatelor: Înmatricularea candidaþilor admiºi: 10-23 septembrie 2012. Media minimã de admitere este 5 (cinci). data poºtei fiind 21 septembrie.ro. Dosarele pot fi trimise ºi prin poºtã. www. CISMARU Diana-Maria. alexandra.Eseul poate acoperi în întregime o temã. 26 septembrie 2012. în cazul în care nu existã experienþã directã. KOTLER Philip. 1997. 2009. . Nota de admitere se calculeazã ca medie aritmeticã între media la examenul de licenþã ºi nota obþinutã în urma evaluãrii dosarului de admitere (CV + scrisoare de intenþie). Selecþia candidaþilor pentru studiile de masterat la învãþãmântul cu frecvenþã redusã se realizeazã pe baza unei scrisori de intenþie care va fi depusã odatã cu dosarul de admitere.ro. florina. utilizarea surselor bibliografice este obligatorie. PRICOPIE Remus. 27 septembrie – 5 octombrie 2012. Manual de supravieþuire ºi creºtere a firmelor în condiþiile economiei de piaþã. ediþia a IV-a.comunicare. Managementul în perioade de crizã. Editura Brandbuilders. dar la un nivel aprofundat. Scrisoarea de intenþie: – va rãspunde la întrebarea: „De ce doresc sã urmez Masteratul în Management ºi Comunicare în Afaceri?“. LEINEMANN Ralf. Bucureºti. în perioada de înscriere menþionatã mai sus. Editura comunicare.capital. Noua poziþionare: cele mai noi informaþii despre strategia de business numãrul unu din lume. FCRP 29 Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: 24-25 septembrie 2012. Date importante – forma ZI: Înscrieri: Planificarea susþinerii referatului: Interviu de susþinere a referatului: Afiºarea rezultatelor: 10-15 septembrie 2012. sau un singur subiect din cadrul temei. la un nivel mai general.. Chaotics.ro. Detalii despre forma IFR a masteratului pe www. Florina Pînzaru.zf. Bucureºti. 2005.ro. Bucureºti. Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: IACOB Dumitru.

articole. Imaginea publicã a liderilor ºi a instituþiilor politice. producþie audio-video. Eseul va fi susþinut în faþa comisiei de examen. Candidaþii vor respecta programarea anunþatã la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. Discursul informaþional în radio ºi televiziune. Televiziunea HD ºi influenþa tehnologiei asupra conþinutului editorial. 2. managementul instituþiilor multimedia. Management în audio-vizual. minim 8 pagini. Aceastã modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaþilor pentru masteratul în Comunicare audiovideo ºi pentru tema tratatã în eseu. Mass-media ºi societatea. Metode ºi tehnici de cercetare în comunicarea audio-vizualã. Managementul comunicãrii de crizã. mãrimea 12. Folosirea unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcatã prin note de subsol. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. Masterat Comunicare audio-video Masteratul în Comunicare audio-video se adreseazã celor care doresc dezvoltarea unei cariere în televiziune.7. Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) ºi va respecta urmãtoarele cerinþe: 1.comunicare. Dimensiuni: 4. Istoria presei. Structurã generalã: MASTERAT <Comunicare audio-video> <Numele candidatei/ului> <Titlul eseului> Cuprins (lista secþiunilor sau pãrþilor): <Secþiunea 1> <Secþiunea 2> <Secþiunea n> <Secþiunea 1> (conþinut) <Secþiunea n> (conþinut) Bibliografie. 3. FCRP 30 Eseul va fi predat în perioada de înscriere. Analiza imaginii. Sociologia televiziunii. . maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia).5. Televiziunea ºi internetul: aspecte tehnice ºi editoriale. Influenþa internetului asupra ºtirilor ºi programelor de televiziune. Dosarele de înscriere depuse fãrã eseu sau în altã perioadã decât cea anunþatã nu vor fi acceptate. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Teoria comunicãrii. precum ºi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri ºi studiu individual. Comunicare audio-vizualã.). Televiziunea ºi telefonia mobilã. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul la masteratul în Comunicare audio-video constã în redactarea ºi susþinerea unui eseu. în douã exemplare. pentru realizarea acestui eseu se vor folosi minim 10 surse bibliografice (cãrþi. odatã cu depunerea dosarului de înscriere. site-uri etc.ro. Analiza imaginii de film ºi televiziune. Teme pentru eseuri 1. Aparatul critic ºi bibliografia: Times New Roman. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Televiziunea ºi noile tehnologii media. radio. distanþarea (line spacing) 1. 2. Grile de programe. în perioada precizatã mai sus. 4. 5. Studiile de gen (gender studies) ºi televiziunea (exemplu de temã: imaginea familiei în producþiile româneºti). Emisiunea radio-TV. Formatare: 3.

Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: BLUMENTHAL Howard J. Studii de comunicare. 2007. În ambele situaþii. Editura Nemira. USA. Billboard Books Publisher. DOUGLAS Pamela. GOODENOUGH Oliver R. 2011. Delta 2007. . Editura Comunicare. 2007. Editura Tritonic. Oxford University Press. pot fi comentate ºi analizate într-o manierã originalã. Sage Publications. în cazul în care nu existã experienþã directã. 22 septembrie 2012. Writing the TV Drama Series: How to Succeed as a Professional Writer in TV. ion. Ion Stavre. Reconstrucþia societãþii româneºti cu ajutorul audiovizualului. 2008. Television criticism. 2008. Television Studies: The Key Concepts (Routledge Key Guides). sau un singur subiect din cadrul temei. Electronic Media Criticism: Applied Perspectives.ro. Editura Coresi. 19-21 septembrie 2012. SANDLER Ellen. 2007. This Business of Television. STAVRE Ion. 2nd edition. Persoanã de contact: conf. CASEY Neil. How to Watch TV News: Revised Edition. 2004.ro. 2001. CALVERT Ben.Eseul poate acoperi în întregime o temã. ORLIK Peter B. Penguin. O’DONNELL Victoria. 2006.stavre@comunicare. 2008. dr. SCHROEDER Alan. utilizarea surselor bibliografice este obligatorie. univ.. The TV Writer’s Workbook: A Creative Approach To Television Scripts.ro.. Date importante: Înscrieri: Planificarea susþinerii referatului: Interviu de susþinere a referatului: Afiºarea rezultatelor: 10-15 septembrie 2012. WINDAHL Sven. Michael Wiese Productions. dar la un nivel aprofundat. Exemplele ºi studiile de caz pot fi oferite pe baza experienþei proprii sau.. Writing and Producing Television News: From Newsroom to Air. Routledge. POWERS Steve. 18 septembrie 2012 la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. STAVRE Ion. FCRP 31 Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: 24-25 septembrie 2012. 2009. MAI ANTAL Marie Jeanne. Editura Intellect. POSTMAN Neil.comunicare. la un nivel general. STAVRE Ion. WIST Simona. Modele ale comunicãrii. MCQUAIL Denis. Comunicare audiovizualã.

Globalizare. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Construirea brandului de angajator. Eseul va fi susþinut în faþa comisiei de examen. Fidelitatea faþã de brand ºi strategiile de loializare. Dosarele de înscriere depuse fãrã eseu sau în altã perioadã decât cea anunþatã nu vor fi acceptate. Cu un pronunþat caracter aplicat. Brandurile româneºti. Teme pentru eseuri 1. Candidaþii vor respecta programarea anunþatã la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www.8. masteratul este potrivit pentru cei care doresc o carierã în marketing ºi comunicare. la un nivel mai general.). precum ºi a angajamentului în alocarea timpului necesar pentru cursuri ºi studiu individual. FCRP 32 Eseul va fi predat în perioada de înscriere. minim 8 pagini. pentru realizarea acestui eseu se vor folosi minim 10 surse bibliografice (cãrþi. Folosirea unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcatã prin note de subsol. Cultura consumatorului. Exemplele ºi studiile de caz pot fi oferite pe baza experienþei proprii sau. utilizarea surselor bibliografice este obligatorie. distanþarea (line spacing) 1. Formatare: 3. dar la un nivel aprofundat. 2. Eseul va fi redactat pe una dintre temele indicate mai jos (Teme pentru eseuri) ºi va respecta urmãtoarele cerinþe: 1. în perioada precizatã mai sus. Marketing ºi branding corporatist. mãrimea 12. Aceastã modalitate de admitere permite evaluarea interesului candidaþilor pentru masteratul în Brand management ºi comunicare corporatistã ºi pentru tema tratatã în eseu. De la brand. sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Marketing. 3. 4. Brand management ºi identitate corporatistã. Eseul poate acoperi în întregime o temã. Comunicare corporatistã. pot fi comentate ºi analizate într-o manierã originalã. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). încotro?. Strategii ºi politici media în branding. Structurã generalã: MASTERAT <Brand management ºi comunicare corporatistã> <Numele candidatei/ului> <Titlul eseului> Cuprins (lista secþiunilor sau pãrþilor): <Secþiunea 1> <Secþiunea 2> <Secþiunea n> <Secþiunea 1> (conþinut) <Secþiunea n> (conþinut) Bibliografie. Comportamentul consumatorului. Comunicarea online pentru brandurile româneºti din industria … (la alegere). 2. Managementul proiectelor. masteratul în Brand management ºi comunicare corporatistã a devenit deja un reper pe piaþa educaþionalã pentru formarea de profesioniºti pregãtiþi sã îºi asume sarcini de brand manageri ºi directori de produs. în douã exemplare. ªi apoi?. Strategii ºi tehnici de poziþionare a brandurilor. sau un singur subiect din cadrul temei. În ambele situaþii.5. Strategii de comunicare corporatistã în timp de crizã economicã: ce impact?. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul la masteratul în Brand management ºi comunicare corporatistã constã în redactarea ºi susþinerea unui eseu. . în cazul în care nu existã experienþã directã. maxim 10 pagini (inclusiv bibliografia). articole. Relaþii publice. Dimensiuni: 4. Masterat Brand management ºi comunicare corporatistã Lansat în 2009. Aparatul critic ºi bibliografia: Times New Roman. la lovemark. site-uri etc. odatã cu depunerea dosarului de înscriere. 5.ro. Comunicare internã ºi managementul schimbãrii.comunicare.

2006. Editura Comunicare. alexandra. Editura Brandbuilders. ediþia a IV-a. 2011.ro. univ. www. No logo. Bucureºti.zf.ro. drd. dr. FCRP 33 . Editura Business Media Group.ro. Editura Comunicare. Bucureºti. KOTLER Philip. 2006. Editura Comunicare. Date importante: Înscrieri: Planificarea susþinerii referatului: Interviu de susþinere a referatului: Afiºarea rezultatelor: 10-15 septembrie 2012. 22 septembrie 2012.comunicare. 2006. Managementul marketingului.businessmagazin. Editura Curier Marketing. ROBERTS Kevin. florina.ro. Editura Teora. PRICOPIE Remus. Bucureºti. Alexandra Viþelar.. Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: 24-25 septembrie 2012. 2003. Bucureºti.capital. www. Cele 22 de legi imuabile ale brandingului.vitelar@comunicare.ro.ro.ro. Florina Pînzaru. www. Relaþiile publice. Lovemarks. OLINS Wally. 2005. Managementul capitalului unui brand: cum sã valorificãm numele unui brand. 18 septembrie 2012 la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. Bucureºti. 19-21 septembrie 2012. CISMARU Diana-Maria. Persoane de contact: lect. IACOB Dumitru.ro. Coeziune ºi eficienþã prin comunicare. ARMSTRONG Gary. RIES Laura. Despre brand. RIES Al. 2005.pinzaru@comunicare. Bucureºti.ro. KLEIN Naomi. Bucureºti.Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: AAKER David A.

alte resurse web sau din presã scrisã. Argumentation Theory. întrebãri de cercetare (cca. patru pagini). Pe de altã parte. pregãtind viitorii specialiºti în comunicare ºi publicitate care doresc dezvoltarea unei cariere în mediul internaþional. o paginã). Culture and Communication. mãrimea 12. Field Assignement: Business. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã).9. Aparatul critic ºi bibliografia: Times New Roman. ridicã totodatã semne de întrebare ºi deschide perspective de analizã fertile. Campania socialã menþionatã. Dosarele de înscriere depuse fãrã eseu sau în altã perioadã decât cea anunþatã nu vor fi acceptate. nivelul de cunoaºtere a limbii engleze. în douã exemplare. odatã cu depunerea dosarului de înscriere.). Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Construirea unei perspective de analizã: încadrare teoreticã. . aparat conceptual. Formatare: 3. Evaluarea competenþelor în limba englezã se va realiza în timpul prezentãrii eseului. Cuprins. Examenul la masteratul în Comunicare ºi publicitate (în limba englezã) constã în redactarea ºi susþinerea unui eseu. pentru a aprofunda ºi formula o argumentare proprie cu privire la aceastã campanie. site-uri de campanie. poate fi consideratã un studiu de caz paradigmatic pentru retorica unei campanii umanitare. 2. Marketing and Branding. Analiza cazului (cca. problematizãri. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul de admitere la masteratul în Comunicare ºi publicitate cu predare în limba englezã se va desfaºura în limba englezã. Teme pentru studiile de caz 1. Eseul va fi susþinut în faþa comisiei de examen. Political Communication. în perioada precizatã mai jos. patru pagini). o paginã). Distanþa moralã ºi grija faþã de celãlalt: discursul publicitar al Campaniei pentru potenþial (iniþiator: organizaþia Raising the roof). Masterat Comunicare ºi publicitate (în limba englezã) Programul masteral se deruleazã în limba englezã. Candidaþii vor respecta programarea anunþatã la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. Political Communication. douã pagini). pe unul din cazurile indicate mai jos (Teme pentru studiile de caz) ºi va respecta cerinþele de mai jos: 1.ro. Studiul de caz poate porni de la oricare dintre aceste perspective sau de la o interogaþie personalã conexã. sursele bibliografice care nu apar în astfel de note vor fi ignorate. datoritã succesului. Aceasta înseamnã cã eseul ºi susþinerea acestuia în faþa comisiei vor fi în limba englezã. Public Relations. Eseul va fi predat în perioada de înscriere. relevante pentru perspectiva de analizã aleasã (cca. Pe de o parte. new media). Candidaþii vor primi calificativul admis/respins. Bibliografie (minim ºapte titluri academice: cãrþi ºi articole din reviste ºtiinþifice. anticiparea concluziilor (cca. Introducere: prezentarea relevanþei cazului. titlul lucrãrii. Folosirea unei (unor) surse bibliografice în textul eseului va fi marcatã prin note de subsol. Organizational Communication. Theory of Communication. campania a stârnit controverse legate de argumentele ºi strategiile de adresare folosite ºi modul în care este gestionatã distanþa moralã faþã de celãlalt. numele autorului).comunicare. Advertising. care a câºtigat numeroase premii la festivaluri de publicitate. Research Methods. literaturã de popularizare etc. Structurã generalã: Foaie de titlu (Masteratul de Comunicare ºi publicitate. anunþarea perspectivei de analizã ºi a structurii lucrãrii. referinþe online.5. distanþarea (line spacing) 1. Concluzii (cca. pentru realizarea acestui eseu se vor folosi minim 7 surse bibliografice academice (cãrþi ºi articole ºtiinþifice) ºi surse media pentru documentarea factualã a cazului (presã scrisã. FCRP 34 Documentarea cazului: prezentarea informaþiilor factuale despre caz. în limba englezã. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Mass-media and Society. angajamentul în alocarea timpului necesar pentru cursuri ºi studiu individual. Aceastã modalitate de admitere permite comisiei de admitere sã evalueze: capacitatea candidaþilor de a înþelege ºi analiza în profunzime o situaþie concretã de comunicare printr-un cadru analitic riguros.

Principiile marketingului. 3.ro. Comunicarea interculturalã: probleme. Adrese web utile: Videoclipul EU Enlacement Ad (pe YouTube): http://youtube/aPYTxb03U08 http://www. teorii.aspx http://www. KLEIN Naomi. 2004. BECIU Camelia.Adrese web utile: http://www. eurocentrism ºi promovarea unui mesaj opus mesajului oficial: Unitate în diversitate. Iaºi. BONHOMME Marc ºi ADAM Jean-Michel.raisingtheroof. modul în care manifestãrile din România au fost asociate cu manifestãri similare din strãinãtate (Primãvara Arabã. Bucureºti. Mituri ºi structuri. strategii de identitate ºi (re)poziþionare a brandului. 2002. 2008. Analizaþi strategia de comunicare a Festivalului Enescu (ediþia 2011). FCRP 35 . PETRE Dan. Rasism ºi excludere. GODDARD Angela. Bucureºti.ro.eu/enlargement 4. Bucureºti. Editura Comunicare. strategii de rãspuns la o crizã de comunicare. tipuri de argumente pentru a legitima perspectivele asumate de jurnaliºti. unitate ºi diversitate: cazul videoclipului EU Enlargement. Argumentarea publicitarã. 2011. politicieni ºi alþi actori proeminenþi.europa. selecþia mesajelor în funcþie de mediul de comunicare. Bucureºti. Editura Comunicare. concentrându-vã asupra unuia dintre urmãtoarele aspecte: vizibilitatea actorilor implicaþi. Videoclipul a câºtigat mai multã popularitate în urma retragerii ºi a devenit un viral. Cadraje publicitare ºi efecte ale mediatizãrii: pro ºi contra Roºia Montanã. analize. Bucureºti. interacþiunea dintre mesajul culturii de elitã ºi mijloacele culturii de masã. Bucureºti. materialul promoþional fiind acuzat de rasism. Limbajul publicitãþii. teme. Tirania mãrcilor. 2005. 2005. Editura Polirom. Cum (ne) promovãm imaginea de þarã. miºcãrile Occupy). Construcþia evenimentelor în sfera publicã: protestele de stradã în România ºi în strãinãtate. în audio-vizual ºi în new media. rolul social media în crearea fenomenului viral. Editura Polirom. CATHELAT Bernard. urmãrind unul dintre urmãtoarele aspecte: construcþia simbolicã a prestigiului evenimentului. Iaºi. DOLEA Alina. Branding Romania.html http://www. Bucureºti.com/taxonomy/brand/raising_the_roof 2. Editura Comunicare. No logo. analizând cadrajele mediatice sau publicitare folosite.ie/news/2012/0306/eu_enlargement. efectele mediatizãrii. Editura Curtea Veche. KOTLER Philip. Societatea de consum. presiunile sferei publice virtuale asupra unui organism instituþional de anvergurã. abordãri. Din cauza mizelor economice. 2008. prin social media. fiind copiat. În februarie 2012. strategiile discursive ºi dimensiunea lor civicã. Oricare din aceste direcþii de analizã. protestele Anonymous. Promovarea culturii de elitã într-un mediu de comunicare foarte popular necesitã adoptarea unor strategii de comunicare diferite: în pofida caracterului elitist al evenimentului ºi a publicului principal destul de restrâns. Psihologia reclamei ºi a consumatorului: Psihologia consumatorului. instituþionale ºi politice. Urmãriþi în studiul de caz fie una dintre campanii. Iaºi.raisingtheroof. cazul Roºia Montanã a devenit probabil una dintre cele mai mediatizate teme de dezbatere ale societãþii româneºti. adaptarea mesajelor la diverse publicuri ºi canale de comunicare. În decembrie 2011 – ianuarie 2012. sau o problematicã conexã asociatã cazului. Bibliografie orientativã (candidaþii sunt încurajaþi sã studieze ºi alte surse bibliografice) pentru redactarea referatului: BAUDRILLARD Jean.org/Our-Programs/Campaign-for-Potential. Editura Teora.rte. 2009. Editura Comunicare. parodiat ºi recirculat în diverse contexte. mediile de comunicare alese promit accesibilitate pentru un public eterogen. 5. Bucureºti.ec. 2009.ro.org/ http://adsoftheworld. protestele de stradã din România au ocupat un spaþiu larg în presa scrisã. 2006. Editura Institutul European. CORBU Nicoleta. Sociologia comunicãrii ºi a spaþiului public: concepte.ro. Comisia Europeanã a fost nevoitã sã retragã din circulaþie un videoclip menit sã promoveze lãrgirea UE. GEORGIU Grigore. Editura Trei. fie o dezbatere punctualã. moralã sau publicã. construcþia dimensiunii civice a evenimentelor. Cazul deschide câteva direcþii de analizã fertile: modalitãþi de construcþie a mesajului publicitar ºi relaþia sa cu mesajul oficial al UE. ILIESCU Dragoº. ÞÃRUª Adriana. 2010. Analizaþi în studiul de caz modul în care seria de evenimente a fost mediatizatã. fie strategia de comunicare a unui actor proeminent implicat în acest caz. Brandurile globale. Editura Tritonic. rolul culturii media în definirea mesajelor unui organism suprastatal. Promovarea mesajelor culturale în medii moderne: cazul ediþiei 2011 a Festivalului George Enescu. Publicitate ºi societate. poate constitui tema eseului.

Mãlina Ciocea. Iaºi. WINDAHL Sven. Editura Universitãþii din Bucureºti. POPESCU Costin. 19-21 septembrie 2012. 2011. malina. MEYER Michel. Date importante: Înscrieri: Planificarea susþinerii referatului: Interviu de susþinere a referatului: Afiºarea rezultatelor: 10-15 septembrie 2012.ro. 18 septembrie 2012 la avizierul facultãþii ºi pe site-ul www. Teoria generalã a argumentãrii. 22 septembrie 2012. dr.ro. Editura Comunicare. univ. O esteticã a persuasiunii.ciocea@comunicare.comunicare. Publicitatea. Bucureºti. Editura Universitãþii Alexandru Ioan Cuza. 2004. Persoanã de contact: lect.MCQUAIL Denis. FCRP 36 . 2005. Modele ale comunicãrii pentru studiul comunicãrii de masã.ro. Principia rhetorica. Înmatricularea candidaþilor declaraþi admiºi: 24-25 septembrie 2012.

htm Candidaþii nu trebuie sã deþinã unul din cele 3 atestate la momentul înscrierii. dr. de preferat una de la un cadru didactic universitar care vã cunoaºte activitatea academicã. Advertising and Public Relations – în parteneriat cu University of Sheffield În 2011. FCRP 37 . avasile@city. Mãlina Ciocea. contact: avasile@city. Certificat de competenþã lingvisticã în copie legalizatã (TOEFL: paper based 575/Internet based 8990 sau IELTS: 6. Principalele discipline studiate în cadrul programului sunt: Strategic Marketing. cu durata de doi ani (patru semestre) este primul program lansat în colaborare de cele douã instituþii.pdf 3. Studenþii acestui masterat vor beneficia de cunoºtiinþele ºi expertiza profesorilor ºi practicienilor din corpul profesoral al University of Sheffield International Faculty. Advertising and Public Relations. urmând sã prezinte ºi diploma de licenþã imediat ce aceasta este eliberatã. Candidaþii care au urmat cursuri de licenþã în limba englezã nu trebuie sã prezinte un certificat de competenþã lingvisticã. iar cealaltã de la un angajator.5 sau CAE (A sau B).pdf b) Pentru detalii privind examenele de limba englezã ale Consiliului Britanic.org/ro/romania-examene-engleza-cambridge-fce-cae-cpe. cu scopul de a oferi programe educaþionale comune. Public Relations Strategy.10.academic. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Candidaþii trebuie sã depunã un dosar de admitere care sã conþinã urmãtoarele: 1.city. în anul academic 2012–2013. Festivals and Event Management. (Reprezentant University of Sheffield International Faculty) ºi lector univ. SNSPA a încheiat un parteneriat cu University of Sheffield International Faculty. City College. Alina Vasile.ro/admitere/EnglishLanguageExaminations.academic. Candidaþii interesaþi de obþinerea unui certificat de competenþã lingvisticã (în conformitate cu condiþiile de înscriere) se pot prezenta la una din sesiunile de certificare organizate de Consiliul Britanic în colaborare cu FCRP.gr/docs/Postgraduate. E-business and Internet Marketing. a) Pentru mai multe detalii accesaþi documentul: http://www. Douã (2) scrisori de recomandare. Patru (4) fotografii tip paºaport 4. Strategic Brand Management. Candidaþii care nu au primit încã diploma de licenþã la momentul înscrierii pot aplica pe baza unei adeverinþe. care poate fi gãsit pe: www. City College ºi a cadrelor didactice din SNSPA. ci cel mai târziu la începerea cursurilor în luna octombrie. Persoane de contact: Ms. malina. 5. accesaþi linkul: http://www.ro.ciocea@comunicare. Toate cursurile se vor preda în limba englezã ºi se vor desfaºura într-un sistem modular (mod flexibil de predare) la SNSPA. Master of Arts in Marketing.comunicare. începând cu luna octombrie 2012. 2. Innovation and New Product Development. Master of Arts in Marketing. Formularul de înscriere. Research Methods for Business.academic. Diploma de licenþã ºi foaia matricolã traduse în englezã ºi legalizate.britishcouncil. parter. Dosarul de admitere se depune la Biroul Reprezentanþa Sheffield: Mosilor Office Building.gr.gr. Advertising and Sales Promotion Management. Acest program de masterat se finalizeazã cu diplomã dublã acordatã de Universitatea Sheffield ºi de SNSPA. Calea Moºilor 158.

ro. se pot înscrie ºi pot candida pentru locurile existente la învãþãmântul cu frecvenþã redusã pânã la data de 23 septembrie a. Certificat de naºtere. în copie legalizatã.comunicare. în copie legalizatã. 6. Diplomã de licenþã sau diploma echivalentã cu aceasta. Advertising and Public Relations organizat în parteneriat cu University of Sheffield). Eseu în douã exemplare (numai pentru masteratele la forma ZI. candidaþii trebuie sã prezinte urmãtoarele documente: 1. • Candidaþii care au ocupat un loc finanþat de la buget depun la înmatriculare diploma de licenþã în original ºi achitã taxa de înmatriculare. pe care sã se menþioneze “clinic sãnãtos pentru înscriere la facultate”. în copie.comunicare. studenþii admiºi se vor prezenta la Secretariatul Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice pentru înmatricularea la forma de învãþãmânt la care au fost declaraþi admiºi. 11. 5. 3. • Candidaþii care nu au ocupat un loc la învãþãmântul cu frecvenþã (ZI).comunicareonline. Advertising and Public Relations organizat în parteneriat cu University of Sheffield se descarcã de pe www. Certificat de cãsãtorie sau certificat de schimbare a numelui. Chitanþã de platã a taxei de admitere. în copie legalizatã (dacã este cazul). Neprezentarea la Secretariat în perioda de înmatriculare atrage dupã sine pierderea locului ocupat. Patru fotografii tip buletin de identitate. Management ºi comunicare în afaceri (IFR). taxã care se achitã la casieria facultãþii. Un dosar plic. Managementul proiectelor (IFR). conform detaliilor de pe www. 7.Dosarul de candidaturã la masteratele organizate de Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice Pentru înscrierea la concursul de admitere la oricare dintre masterale organizate de Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice (cu excepþia Master of Arts in Marketing. Adeverinþã medicalã eliberatã de medicul de familie. care se va gãsi la sediul facultãþii ºi pe site-ul www. • Candidaþii declaraþi admiºi pe locurile cu taxã se pot înmatricula dacã achitã taxa de înmatriculare ºi prima ratã din taxa de ºcolarizare. Formularul de admitere pentru Master of Arts in Marketing. 8. 12. la masteratele cu urmãtoarele specializãri: Comunicare ºi relaþii publice (IFR). iar transmiterea dosarului se face prin curier/poºtã. 4.ro. Cerere tip de înscriere. Curriculum Vitae. dar care au obþinut cel puþin nota 5 (cinci). realizat conform precizãrilor de mai sus). 10. Scrisoare de intenþie (numai pentru masteratele la forma IFR). Buletin/carte de identitate. valoarea taxei va fi afiºatã dupã ce Senatul SNSPA va stabili cuantumul tuturor taxelor pentru anul universitar 2012–2013. 2. FCRP 38 . Înscrierea se face personal..ro. De reþinut: • În perioadele de înmatriculare menþionate pentru fiecare masterat. 9. Comunicare managerialã ºi resurse umane (IFR).c.

dar ºi valorile democratice ºi civice ale societãþii româneºti.Masterate organizate în cadrul Facultãþii de ªtiinþe Politice Prin programele de studiu oferite ºi activitatea de cercetare desfãºuratã. Mai multe detalii sunt disponibile pe www. FSP 39 & .ro.politice. Facultatea de ªtiinþe Politice din SNSPA îºi propune sã dezvolte disciplina ºtiinþelor politice ºi a celor conexe.

Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul de admitere constã în elaborarea unei lucrãri ºi susþinerea acesteia în cadrul unui interviu. programul masteral îºi propune sã pregãteascã studenþii care îl urmeazã în vederea cunoaºterii diferitor teorii ºi metode din ºtiinþele politice. concluzii. relaþii internaþionale ºi integrare europeanã. competenþe de consultanþã ºi asistenþã specializatã instituþiilor guvernamentale. Date importante: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din varã: Susþinerea interviului de admitere pentru sesiunea din varã: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din toamnã: Înscrierea se face online. anexe (dacã este cazul). stiinta_politica@yahoo. Masterat ªtiinþe politice Misiunea principalã a masteratului este aceea de a forma specialiºti în cercetarea de specialitate ºi analiza politicã. cuprins (numai dacã corpul lucrãrii este împãrþit în mai multe secþiuni).politice. corpul lucrãrii. Metode cantitative ºi analiza de politici. Interviul de admitere pentru sesiunea din toamnã va avea loc în luna septembrie. cu experienþã sau interes în zona civicã ºi politicã. Principalele discipline studiate în cadrul programului sunt (selecþie): Istoria gândirii politice. Teorii politice contemporane. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50.ro/. Lucrarea va fi elaboratã pe o tematicã la alegere. conexe sau nu. Organizare de partid. în acelaºi timp. la adresa: 2-12 iulie 2012. Analizã electoralã.com.1. 16 iulie 2012. cuvinte cheie. Pe partea teoreticã. iar data exactã va fi afiºatã pe site în primele zile ale lunii. Interviul va fi centrat pe problematica tratatã în lucrare. ºi trebuie scrisã în format academic (font Times New Roman 12. . inclusiv cercetare comparatã. Programul formeazã.politice. http://admitere-masterat. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). Detalii: http://admitere-masterat. precum ºi absolvenþi ai altor specializãri. introducere. Masteratul are ºi o componentã aplicatã oferind expertizã în cercetare cantitativã ºi calitativã. 1 august – 8 septembrie 2012. Analizã politicã. univ. organizaþiilor neguvernamentale. ora 12:00. Sociologia tranziþiei. spaþiere la un rând ºi jumãtate). persoane care sã poate susþine în spaþiul public pluralismul politic ºi respectul pentru valorile democratice. din cadrul ariei disciplinare a masteratului. bibliografie. Politicile Uniunii Europene. Programul masteral vizeazã absolvenþii de ºtiinþe politice. Sociologia guvernãrii. partidelor politice. ºtiinþe sociale ºi umaniste. Persoanã de contact: lect. FSP 40 Structura recomandatã pentru lucrare este: rezumat sau abstract (opþional).ro/. Aceasta trebuie sã aibã maxim 10 pagini. Teoria relaþiilor ºi organizaþiilor internaþionale. Instituþiile Uniunii Europene. dr. Politologie generalã. Sisteme politice contemporane. Claudiu Crãciun. Prezentarea la interviu este obligatorie pentru toþi candidaþii.

sociologie. introducere. Programul oferã expertiza necesarã pentru scrierea ºi implementarea proiectelor de cercetare ºi elaborarea lucrãrilor academice de specialitate. Prezentarea la interviu este obligatorie pentru toþi candidaþii. cuvinte cheie. Programul masteral vizeazã absolvenþii de ºtiinþe politice. Teorii politice feministe. Metode de cercetare. Acest program masteral conferã pregãtirea teoreticã ºi competenþele de cercetare necesare aprofundãrii studiilor la nivel de doctorat. filosofie. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul de admitere constã în elaborarea unei lucrãri ºi susþinerea acesteia în cadrul unui interviu. Partide ºi sisteme de partide. istorie. Aceasta trebuie sã aibã între 8 ºi 12 pagini. O mare parte din studenþii acestui masterat publicã în reviste de ºtiinþe politice ºi asistã în proiecte de cercetare. 1 august – 8 septembrie 2012. Persoanã de contact: lect. 16 iulie 2012. bibliografie. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). concluzii. Managementul proiectelor. cuprins (numai dacã corpul lucrãrii este împãrþit în mai multe secþiuni). Lucrarea va fi elaboratã pe o tematicã la alegere. Filosofia ºtiinþei politice. Orientãri actuale în filosofia politicã. corpul lucrãrii.dmihai@yahoo. Eticã. univ. ºi trebuie scrisã în format academic (font Times New Roman 12. ungureanu. relaþii internaþionale ºi studii culturale.politice. . Interviul va fi centrat pe problematica tratatã în lucrare. psihologie ºi ºtiinþele educaþiei.ro/.politice. FSP 41 Interviul de admitere pentru sesiunea din toamnã va avea loc în luna septembrie. anexe (dacã este cazul). din cadrul ariei disciplinare a masteratului. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Admiterea este însã deschisã absolvenþilor din orice domeniu care în urma examenului dau dovada unui interes pentru domeniu ºi pentru acest program masteral. Structura recomandatã pentru lucrare este: rezumat sau abstract (opþional). ideologii ºi religii actuale.ro/. la adresa: 2-12 iulie 2012.com. Masterat Teorie ºi analizã politicã Masteratul are o abordare inter ºi trans-disciplinarã ºi dezvoltã competenþe de cercetare empiricã ºi analizã teoreticã în diferite abordãri curente din ºtiinþele politice ºi sociale. Discipline studiate (selecþie): Orientãri actuale în ºtiinþa politicã. Mihai Ungureanu. Detalii: http://admitere-masterat. economie. dr. iar data exactã va fi afiºatã pe site în primele zile ale lunii.2. http://admitere-masterat. Date importante: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din varã: Susþinerea interviului de admitere pentru sesiunea din varã: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din toamnã: Înscrierea se face online. ºtiinþele comunicãrii ºi media. spaþiere la un rând ºi jumãtate). ora 10:00. Guvernare ºi alegeri publice. antropologie.

motivaþia. abilitãþile cognitive etc. relevantã pentru domenii multiple de interes: organizaþii.cuciumeanu@gmail. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). Sociologie vizualã ºi marketingul imaginii publice. toþi candidaþii trebuie sã elaboreze o lucrare pe o tematicã. relevante pentru problematica specificã masterului. Seminar special de practica observaþiei sociologice. roxana. . Sociologie medicalã ºi sãnãtate publicã. însã. în primul rând celor licenþiaþi în domeniile: sociologie. în format academic standard (Times New Roman. http://admitere-masterat. Discipline studiate (selecþie): Paradigme ale sociologiei.politice. Roxana Cuciumeanu. Urmãrim totodatã sã cunoaºtem disponibilitatea de muncã intelectualã. capacitatea de lucru în echipã. Metode calitative în cercetarea socialã. la adresa: 2-12 iulie 2012. În prima etapã.master-snspa. http://www.politice. ºtiinþe economice. 2. pe un sistem de admitere exclusivist.ro/gpage. A doua etapã constã într-un interviu al candidatului cu membrii comisiei pe baza lucrãrii depuse la dosarul de înscriere. Stratificare ºi mobilitate socialã. Istorie ºi gândire socialã în România.html. ora 12:00. ºtiinþe administrative. la alegere. fiind deschis oricãrui licenþiat care face dovada unei pregãtiri bazale în domeniul sociologiei. permiþând o carierã academicã sau de cercetare ºi totodatã conferind expertiza necesarã pentru activitatea de cercetare specificã ºtiinþelor sociale. jurnalism. Lucrarea trebuie sã aibã 8-12 pagini. istorie. Masterul de sociologie este deschis totodatã pentru toþi candidaþii care au licenþe în domenii de graniþã sau care vor sã se specializeze în diverse ramuri ale sociologiei. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul de admitere la master se desfãºoarã în douã etape: 1. însã din cadrul ariei disciplinare a ºtiinþelor sociale. Comisia urmãreºte estimarea abilitãþilor de a opera cu scheme logice. fenomene sociale anomice. cum ar fi. pe baza pregãtirii prealabile pe care o au în domeniul lor de licenþã. procese de schimbare socialã. iar data exactã va fi afiºatã pe site în primele zile ale lunii. Date importante: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din varã: Susþinerea interviului de admitere pentru sesiunea din varã: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din toamnã: Înscrierea se face online. precum ºi orice aspecte care sunt relevante pentru buna implicare a masteranzilor în programul nostru de pregãtire.ro/.com. sociologia artei etc. dr. gradul de informare ºtiinþificã în aria problematicã a lucrãrii. Programul nu se bazeazã. psihologie. concepte ºi paradigme în domeniul ºtiinþelor sociale. Epistemologia ºtiinþelor sociale.3. la un rând ºi jumãtate) Lucrarea este depusã odatã cu cererea de înscriere ºi cu dosarul de admitere.ro/. Analizã instituþionalã. comunitãþi sociale. Organizaþiile ºi mediul organizaþional. 1 august – 8 septembrie 2012.sociologie. Masterat Studii fundamentale în sociologie Masteratul îºi propune sã deschidã calea profesionalizãrii în domeniul sociologiei. sociologia vizualã. spre exemplu. font 12. grupuri. drept. Persoanã de contact: asist. sociologia medicalã. Programul de master este destinat în principal absolvenþilor din domeniile ºtiinþelor sociale ºi umane. 16 iulie 2012. ºtiinþe politice. FSP 42 Interviul de admitere pentru sesiunea din toamnã va avea loc în luna septembrie. Detalii: http://admitere-masterat. Un palier major este cel al cercetãrii sociale avansate. ºtiinþele comunicãrii. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. psihologia socialã.

Antropologie vizualã. studii urbane. masterul oferã competenþe în analizele comparative ºi trans-culturale. cuvinte cheie.politice.politice. . Numeroºi absolvenþi ai acestui master lucreazã în prezent în domenii atât de diferite precum psihiatrie. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul de admitere constã în elaborarea unei lucrãri ºi susþinerea acesteia în cadrul unui interviu.4. ora 10:00. Detalii: http://admitere-masterat. Pe de altã parte. http://admitere-masterat. masterul de antropologie oferã competenþe complementare extrem de utile unor discipline foarte diverse. management cultural. Date importante: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din varã: Susþinerea interviului de admitere pentru sesiunea din varã: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din toamnã: Înscrierea se face online.ro/. de la anchetele politice la studiile de piaþã. Aceasta trebuie sã aibã maxim 10 pagini. Discipline studiate (selecþie): Introducere în discursul antropologic. concluzii. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Practica observaþiei. bibliografie. Pe de o parte. cuprins (numai dacã corpul lucrãrii este împãrþit în mai multe secþiuni). FSP 43 Interviul de admitere pentru sesiunea din toamnã va avea loc în luna septembrie. Prezentarea la interviu este obligatorie pentru toþi candidaþii. la adresa: 2-12 iulie 2012.ro/. Metode de cercetare calitativã în ºtiinþele sociale. Antropologia alimentaþiei. Antropologia rudeniei. ºi trebuie scrisã în format academic (font Times New Roman 12. anexe (dacã este cazul). Persoanã de contact: dr. Antropologie economicã.com. Public þintã: absolvenþi ai facultãþilor de ºtiinþe sociale ºi umaniste. 1 august – 8 septembrie 2012. Istorie ºi gândire socialã în România. de la urbanism la medicinã ºi de la economie la administraþie ºi politici publice. 14 iulie 2012. Masterul oferã absolvenþilor competenþe deosebite în analiza calitativã ºi abordarea componentelor culturale ale activitãþilor umane. introducere. publicitate etc. de la un prim curs de metodologie care asigurã “intrarea în teren” ºi pânã la practica de specialitate ºi internship-ul asigurate de master. pe realizarea de cãtre masteranzi a unor cercetãri empirice proprii în domeniile de interes ale antropologiei. iar data exactã va fi afiºatã pe site în primele zile ale lunii. marketing. el oferã primul pas într-o carierã de cercetare ºi învãþãmânt în domeniul specific al antropologiei. spaþiere la un rând ºi jumãtate). De asemenea. Masterat Antropologie Masteratul de Antropologie pune un accent deosebit pe componenta practicã. Interviul va fi centrat pe problematica tratatã în lucrare. Culturã materialã. din cadrul ariei disciplinare a masteratului. dezvoltare localã ºi regionalã. Antropologie socialã. Lucrarea va fi elaboratã pe o tematicã la alegere. corpul lucrãrii. Astfel. Bogdan Iancu. studenþii vor fi permanent îndrumaþi în iniþierea ºi realizarea unor investigaþii de teren. bogdanyancu@gmail. Antropologie politicã. tot mai necesare în contextul actual al globalizãrii. Structura recomandatã pentru lucrare este: rezumat sau abstract (opþional).

psihologice ºi politice necesare recunoaºterii ºi combaterii inechitãþii ºi discriminãrii. Detalii: http://admitere-masterat. adragolea@yahoo. ideologii ºi religii actuale. dar ºi persoane cu capacitãþi morale. dr. la adresa: 2-12 iulie 2012. http://admitere-masterat. concluzii. cuprins (numai dacã corpul lucrãrii este împãrþit în mai multe secþiuni). autoafirmare. Paradigme ale minoritãþilor. Date importante: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din varã: Susþinerea interviului de admitere pentru sesiunea din varã: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din toamnã: Înscrierea se face online.ro/. Alina Dragolea. iar data exactã va fi afiºatã pe site în primele zile ale lunii. Culturã. Gen ºi reprezentare politicã. Interviul de admitere pentru sesiunea din toamnã va avea loc în luna septembrie. Parlament. de ce femeile ºi minoritarii au în genere mai puþinã putere ºi mai puþine resurse. masteratul oferã competenþe în argumentare. univ. Politici ale dezvoltãrii. cuvinte cheie. gen ºi diversitate. experþi/experte pentru instituþii guvernamentale centrale ºi locale în probleme de nediscriminare ºi egalitate de ºanse. Minoritãþi etnice în România. gen ºi minoritãþi Masteratul îi vizeazã pe cei sau pe cele care sunt interesaþi/interesate sã înþeleagã de ce ºi cum se manifestã misoginismul. corpul lucrãrii. Aceasta trebuie sã aibã între 5 ºi 8 pagini.ro/. Structura recomandatã pentru lucrare este: rezumat sau abstract (opþional). În plus. din cadrul ariei disciplinare a masteratului. ºi trebuie scrisã în format academic (font Times New Roman 12. Persoanã de contact: lect. bibliografie. Educaþie pentru egalitate de ºanse. consilii locale.com. Programul este primul masterat de profil din România ºi beneficiazã de bibliotecã proprie ºi de asistenþa Centrului de dezvoltare curricularã ºi studii de gen FILIA. consiliere pe politici de nediscriminare ºi egalitate de ºanse pentru partide. experþi/experte pentru ONG-uri de profil. 18 iulie 2012. Prezentarea la interviu este obligatorie pentru toþi candidaþii. cum a evoluat ºi cum evolueazã politica dreptãþii de gen. anexe (dacã este cazul). dar ºi mai mult curaj în competiþie. Masterat Politici. rasismul ºi ºovinismul politic ºi cultural. FSP 44 Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul de admitere constã în elaborarea unei lucrãri ºi susþinerea acesteia în cadrul unui interviu. Misiunea principalã a masteratului este de a forma specialiºti ºi specialiste în domeniu. Acest masterat este deschis absolvenþilor ºi absolventelor de învãþãmânt superior din orice domeniu. 1 august – 8 septembrie 2012. ora 10:00. Interviul va fi centrat pe problematica tratatã în lucrare.politice.5. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). Programul reprezintã o bazã de formare pentru doctorat în tematicã de profil. Drepturile omului. introducere. Discipline studiate (selecþie): Teorii politice feministe. . Lucrarea va fi elaboratã pe o tematicã la alegere. Instituþii ºi politici anti-discriminare.politice. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. activism civic ºi politic. jurnaliºti/jurnaliste de specialitate. Eticã. experþi/experte în politici de gen în educaþie ºi pe piaþa muncii. spaþiere la un rând ºi jumãtate).

regionale ºi internaþionale. pe o temã cât mai apropiatã de domeniul general al dezvoltãrii ºi cooperãrii internaþionale. Anthropologie économique et développement local. univ. Date importante: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din varã: Susþinerea interviului de admitere pentru sesiunea din varã: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din toamnã: Înscrierea se face online. FSP 45 Interviul de admitere pentru sesiunea din toamnã va avea loc în luna septembrie. 1 august – 8 septembrie 2012. Programul masteral vizeazã absolvenþii de ºtiinþe politice. 16 iulie 2012. conexe sau nu. iar data exactã va fi afiºatã pe site în primele zile ale lunii. Politiques publiques au développement. Claudiu Crãciun. Elaboration et évaluation des programmes de développement. Environnement et territoire. Acesta trebuie depus împreunã cu o scrisoare de motivaþie (de ce doreºte candidatul/a sã urmeze acest master) la dosarul de înscriere. Detalii: http://admitere-masterat. Nota obþinutã la examenul de licenþã va fi un criteriu important în evaluarea candidaþilor. Eseul trebuie sã aibã o bibliografie care sã includã minim trei lucrãri ºtiinþifice relevante pentru domeniul tematic al eseului.politice. L’enquête sociale. Studenþii vor participa la stagii de specializare în þarã ºi în strãinãtate organizate în colaborare cu instituþii publice ºi private.ro/. . Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. ora 12:00.politice.ro/. http://admitere-masterat.6. Masterat Dezvoltare ºi cooperare internaþionalã – program bilingv în limbile românã ºi francezã Acest program masteral este realizat în cooperare cu Universitatea din Liège. Persoanã de contact: lect. cu experienþã sau interes în zona dezvoltãrii locale. Développement et coopération Internationale: acteurs. la adresa: 2-12 iulie 2012. Anthropologie de l’aide humanitaire. ºtiinþe sociale ºi umaniste. dr. precum ºi absolvenþi ai altor specializãri. institutions et enjeux contemporains. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). stiinta_politica@yahoo. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul de admitere constã într-un interviu pe baza unui text personal de cercetare (eseu) de maxim 10 pagini. iar cursurile se desfãºoarã în limba românã ºi în limba francezã. Discipline studiate (selecþie): Introduction à la socio-anthropologie du développement. Economie sociale.com.

mobilitate ocupaþionalã. strategii sau politici guvernamentale. managementul organizaþiilor publice. avându-se în vedere. comportament organizaþional. dezvoltarea modelelor de antreprenoriat economic ºi/sau social etc. pe de o parte.g. Managementul resurselor umane în context european ºi internaþional.g. Metode ºi tehnici de cercetare sociologicã. • analiza de structuri ºi reþele sociale (e. pe de altã parte. FSP 46 . practicile ºi conducerea organizaþionalã în contexte sociale.g. • soluþionarea problemelor sociale (e. ºtiinþe politice. funcþionarea sferei administraþiei publice centrale sau locale etc. Cultura organizaþionalã.). • utilizarea metodelor de cercetare sociologicã în analiza organizaþionalã (e. metode de cercetare aplicate în studiul problemelor intra.g. Economie socialã ºi antreprenoriat.g. În dorinþa de a oferi un spaþiu mai larg de inovaþie.). În urma interviului. capacitatea candidatului de a construi ºi folosi argumente.000 de cuvinte (aproximativ 5 pagini). dezvoltarea capitalului social. Eseul trebuie sã aibã minimum 2. • management financiar (e. rãspundere ºi responsabilitate managerialã etc. cu condiþia ca aceasta sã fie arondatã domeniilor de studiu: politici publice.e. politici de recrutare ºi selecþie a personalului etc. gestionarea echipelor de proiect. spaþiere la 1. iar paginile trebuie sã fie numerotate. într-un anumit sector socio-economic etc. Discipline studiate (selecþie): Politici publice ºi organizaþii private nonprofit. relaþiile public-privat etc.g. Fiecare candidat poate cere informaþii detaliate cu privire la bibliografie ºi cu privire la alte aspecte ce þin de realizarea lucrãrii pentru concursul de admitere folosind adresa de email managguv@snspa. management. formularea. Managementul proiectelor. evaluarea sau implementarea unei politici publice. mobilitate socialã. • analiza ºi evaluarea proiectelor (e. Management financiar. mecanisme de întãrire a încrederii sociale ºi a cooperãrii. private pentru profit sau private nonprofit.5 rânduri. Programul se adreseazã tuturor celor care doresc sã aprofundeze. Acest interviu reprezintã o scurtã discuþie de 10-15 minute între membrii comisiei de examen ºi candidat pe marginea lucrãrii acestuia. modalitãþile de gestionare a resurselor publice ºi de rezolvare a problemelor sociale. Probleme cheie în management ºi organizaþii. modele de gestionare a resurselor financiare în organizaþii. Programul este construit de aºa naturã încât se adreseazã tuturor absolvenþilor de învãþãmânt superior care deþin o diplomã de licenþã. membrii comisiei noteazã prestaþia candidatului din timpul interviului printr-o notã de la 1 la 10. sociologie ºi ºtiinþe politice) de analizã a practicii managementului ºi a domeniului guvernãrii. poate fi aleasã oricare altã temã. sociologie.). economice ºi tehnice variate ºi. sã fie scris în Times New Roman.). finanþarea proiectelor. în special.7. analiza conflictelor în echipele de proiect etc. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã).ro. În cadrul eseului. • politici publice (e.). Management public ºi mediul de afaceri. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Admiterea la cursurile programului de masterat în Management ºi guvernare presupune participarea candidaþilor la o probã de concurs ce constã într-un interviu. strategii de planificare a resurselor umane în organizaþii.). Candidatul poate participa la interviul de admitere prin transmiterea unui eseu.g. mobilitate intraorganizaþionala etc. Masterat Management ºi guvernare Programul de masterat îºi propune sã ofere o perspectivã interdisciplinarã (i.politice.ºi inter-organizaþionale.). utilizarea metodelor de cercetare sociologicã în evaluarea politicilor publice etc.ro sau pagina de web a masteratului http://management-guvernare. • aspecte ale guvernãrii (e. în principiu.g. • resurse umane (e. dimensiunea fontului 12.g.). trebuie sã abordaþi una dintre urmãtoarele teme: • funcþionarea organizaþiilor (e. Politici de personal ºi comportament organizaþional.).

dr. FSP 47 . 1 august – 8 septembrie 2012.politice. http://admitere-masterat. iar data exactã va fi afiºatã pe site în primele zile ale lunii. Detalii: http://management-guvernare.ro. Interviul de admitere pentru sesiunea din toamnã va avea loc în luna septembrie. univ. Persoanã de contact: asist.politice. ora 16:00.ro.ro/. Marian-Gabriel Hâncean.Date importante: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din varã: Susþinerea interviului de admitere pentru sesiunea din varã: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din toamnã: Înscrierea se face online. 18 iulie 2012. managguv@snspa. la adresa: 2-12 iulie 2012.

Instituþii politice. este datã de centrarea pe domeniul practic al guvernãrii. sociologia medicalã. fiind deschis oricãrui licenþiat care face dovada unei pregãtiri bazale în domeniul sociologiei. iar pe de altã parte. toþi candidaþii trebuie sã elaboreze o lucrare pe o tematicã. idei sau aspecte particulare din propria lucrare de licenþã. Roxana Cuciumeanu. sociologia artei. pe baza pregãtirii prealabile pe care o au în domeniul lor de licenþã. în mãsura în care acestea corespund cerinþelor sus menþionate. 2. este acceptatã. gradul de informare ºtiinþificã în aria problematicã a lucrãrii. font 12. univ. însã din cadrul ariei disciplinare a ºtiinþelor sociale. iar dacã se urmãreºte o continuare a pregãtirii în domeniul respectiv este chiar recomandabilã! Date importante: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din varã: Susþinerea interviului de admitere pentru sesiunea din varã: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din toamnã: Înscrierea se face online. asigurã participarea ºi implicarea directã în procesele de administrare ºi management al instituþiilor publice implicate în actul guvernãrii. pe de o parte. ºtiinþe economice. iar data exactã va fi afiºatã pe site în primele zile ale lunii. drept. Masterul de sociologie este deschis totodatã pentru toþi candidaþii care au licenþe în domenii de graniþã sau care vor sã se specializeze în diverse ramuri ale sociologiei. Lucrarea trebuie sã aibã 8-12 pagini. precum ºi orice aspecte care sunt relevante pentru buna implicare a masteranzilor în programul nostru de pregãtire. 16 iulie 2012. Preluarea unor teme. Masterat Guvernare ºi societate – teoria ºi practica guvernãrii Acest program masteral are o dimensiune aplicativã ºi îºi propune sã deschidã calea profesionalizãrii în domeniul guvernãrii locale. Programul de master este destinat în principal absolvenþilor din domeniile ºtiinþelor sociale ºi umane.sociologie. diagnozã ºi planificare strategicã. la adresa: 2-12 iulie 2012. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50.com. O componentã curricularã importantã.ro/. Discipline studiate (selecþie): Sociologie electoralã. Doctrine politice ºi practicã politicã. Detalii: http://admitere-masterat. Urmãrim totodatã sã cunoaºtem disponibilitatea de muncã intelectualã. 1 august – 8 septembrie 2012. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). roxana. Lucrarea este depusã odatã cu cererea de înscriere ºi cu dosarul de admitere. psihologie. A doua etapã constã într-un interviu al candidatului cu membrii comisiei pe baza lucrãrii depuse la dosarul de înscriere. Masterul asigurã. profesionalizarea în domeniul problematicii instituþiilor politice ºi al guvernãrii. istorie. la alegere. Marketing politic ºi guvernamental.master-snspa. Interviul de admitere pentru sesiunea din toamnã va avea loc în luna septembrie. în format academic standard (Times New Roman. sociologia vizualã. http://admitere-masterat. motivaþia.8. Societate civilã ºi construcþie insituþionalã. relevante pentru problematica specificã masterului. Managementul proiectelor. http://www. în primul rând celor licenþiaþi în domeniile: sociologie.html. ora 12:00. psihologia socialã.ro/. ºtiinþe administrative. jurnalism. prin componenta aplicativã. Sociologie medicalã ºi sãnãtate publicã. ºtiinþele comunicãrii. regionale sau locale. pe un sistem de admitere exclusivist. Teoria ºi practica comunicãrii publice. spre exemplu.politice. Sociologia guvernãrii. În prima etapã.cuciumeanu@gmail. etc. dr. Programul nu se bazeazã. Sociologia grupurilor de interese. concepte ºi paradigme în domeniul ºtiinþelor sociale. Persoanã de contact: asist. însã. Comisia urmãreºte estimarea abilitãþilor de a opera cu scheme logice.politice. Organizare de partid.ro/gpage2. Prospectivã. la un rând ºi jumãtate). FSP 48 Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul de admitere la master se desfãºoarã în douã etape: 1. capacitatea de lucru în echipã. . cum ar fi. abilitãþile cognitive etc. ºtiinþe politice. Metode de cercetare. teroreticã ºi aplicativã.

1 august – 8 septembrie 2012. Management public. and methods. relaþii internaþionale. instituþii publice (poziþii de decizie ºi consultare publicã). O analizã a sectorului nonprofit. ONG-uri. 2007. MORAN Michael. REIN Martin ºi GOODIN Robert E. Iaºi. cât ºi din cadrul unor instituþii publice sau ONG-uri. Taylor & Francis Group.). Detalii: http://admitere-masterat. Polirom.9. The Oxford Handbook of Public Policy. sociologie.politice. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Candidaþii trebuie sã depunã la dosarul de admitere un eseu academic/proiect/referat de aproximativ 10 pagini pe o temã la alegere din aria tematicã a masteratului. (eds. 2006. Polirom. Iaºi. Interviul de admitere pentru sesiunea din toamnã va avea loc în luna septembrie. Iaºi. anexe (dacã este cazul). cât ºi oportunitãþi pentru perfecþionarea profesionalã a celor care lucreazã în domeniu. iar data exactã va fi afiºatã pe site în primele zile ale lunii. 2005. filosofie. Institutul European. relaþii internaþionale ºi afaceri europene. concluzii. Teorii ale evaluãrii politicilor ºi programelor publice. 2006. cuprins. http://admitere-masterat. Organizare ºi câmpuri organizaþionale. Politici sectoriale. Polirom. Handbook of public policy analysis: theory. 2010. GERALD J. Politicile UE. Polirom. Programul îmbinã obiectivele academice cu cele practice. bibliografie. Managementul fondurilor comunitare. PÃUNESCU Mihai. HIX Simon. proiecte europene. administraþie publicã. ora 16:00. Masterat Politici publice ºi integrare europeanã Masteratul oferã atât competenþe pentru cei interesaþi de construirea unei cariere academice ºi de cercetare. CERKEZ Mirela. VLÃSCEANU Mihaela. Politici publice ºi organizaþii non-profit. psihologie. New York.ro/. CERKEZ ªerban. Structura recomandatã a eseului este: rezumat (opþional). O analizã instituþionalã. Discipline studiate (selecþie): Analiza politicilor publice. Sidney (eds. New York.). master_evaluare@yahoo. Grupurile de interese ºi politicile publice. Persoanã de contact: dr. Iaºi. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Palgrave MacMillan. media. Boca Raton. ºtiinþele educaþiei. 2012. Procesul decizional în UE. economie. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). adresându-se absolvenþilor de ªtiinþe politice. Miller ºi MARA S. cât ºi în ceea ce priveºte profilul cadrelor didactice.ro/. Iaºi. politics. The Political System of the European Union.politice.com. la adresa: 2-12 iulie 2012. Mirela Cerkez. servicii de relaþii publice sau sã ocupe poziþii administrative ºi manageriale în: instituþii politice. 2008. 16 iulie 2012. provenite atât din mediul academic. Bibliografie orientativã BÃRBULESCU Iordan Gheorghe. . atât în ceea ce priveºte programa de studiu. Economie socialã ºi antreprenoriat. consultanþã. Spaþiul administrativ european. 2010. Abordarea curricularã este inter ºi trans-disciplinarã. Politicile publice: succes sau eºec? Un ghid al modelelor de evaluare. introducere. Acest masterat este destinat absolvenþilor de învãþãmânt superior interesaþi în analiza. proiectarea ºi cercetarea politicilor publice. FISCHER Frank. Oxford University Press. jurnalism ºi ºtiinþele comunicãrii care doresc sã intre pe piaþa muncii oferind expertizã. FSP 49 Date importante: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din varã: Susþinerea interviului de admitere pentru sesiunea din varã: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din toamnã: Înscrierea se face online.

la adresa: 18 iulie 2012.politice. formularea documentaþiilor de urbanism. În cadrul acestui masterat sunt cumulate beneficiile ambelor facultãþi prin metode diferenþiate de abordare a problemelor atât domeniul urbanismului. Politici administrative ºi organizarea teritoriului. Masterat Urbanism ºi politici publice Programul masteral este organizat în colaborare cu Facultatea de Urbanism. Printre obiectivele programului se numãrã: cercetarea ºtiinþificã. precum ºi absolvenþi ai altor specializãri. Claudiu Crãciun. iar data exactã va fi afiºatã pe site în primele zile ale lunii. Metode de cercetare.ro/. Detalii: http://admitere-masterat. evaluarea ºi administrarea efectelor unor acþiuni cu potenþial impact asupra mediului urban. ºtiinþe sociale ºi umaniste. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). Dezvoltare spaþialã durabilã.com. Studii urbane. 19 septembrie 2012.ro/. urbanism ºi respectiv politologie/politici publice. absolvenþilor ºi persoanelor interesate de dezvoltarea comunitarã ºi urbanisticã. Teoria planificãrii spaþiale moderne. cât ºi din domeniul administraþiei publice. fiind conceput pentru a aduce împreunã douã arii majore de expertizã ºi este destinat studenþilor. Date importante: Persoanã de contact: lect. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Examenul de admitere constã într-un interviu pe baza unui text personal de cercetare (eseu) de maxim 10 pagini. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Înscrieri pentru sesiunea de admitere din varã: 2-12 iulie 2012. Drept urbanistic.ro/facultati/urbanism/. Analiza sociologicã a comunitãþilor în teritoriu. interacþiunea cu actorii urbani. Analiza de mediu ºi studiu de impact.10. consultanþã ºi expertizã în operaþiuni urbane. FSP 50 Interviul de admitere pentru sesiunea din toamnã va avea loc în luna septembrie. http://www. Programul masteral vizeazã absolvenþii de urbanism. arhitecturã. . Teorii politice contemporane.politice. Sisteme politice contemporane. http://admitere-masterat. dr. conexe sau nu. Discipline studiate (selecþie): Politologie generalã. Studii ºi documentaþii de urbanism. propunerea. Prospectivã ºi dinamicã urbanã. univ. cu experienþã sau interes în dezvoltarea urbanã ºi teritorialã. stiinta_politica@yahoo. Sociologia guvernãrii. dezvoltarea socio-economicã ºi comunitarã.uauim. pe o temã din cele douã arii de specializare. Culturã materialã ºi locuire. ºtiinþe politice. Managementul politicilor publice. evaluarea ºi implementarea strategiilor de dezvoltare. Eseul trebuie sã aibã o bibliografie care sã includã minim trei lucrãri ºtiinþifice relevante pentru domeniul tematic al eseului. Susþinerea interviului de admitere pentru sesiunea din varã: Înscrieri pentru sesiunea de admitere din toamnã: Înscrierea se face online. Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism “Ion Mincu”. întocmirea studiilor de specialitate.

dacã este cazul. Concursul de admitere constã în evaluarea lucrãrii de cãtre o comisie ºi susþinerea ei în faþa comisiei în cadrul unui interviu. Candidaþii vor încãrca pe site-ul de admitere un Curriculum Vitae în format Europass ºi o lucrare de aproximativ 7-10 pagini care abordeazã o temã din aria tematicã a programului de master vizat.ro. pentru oricare dintre programele de master ale Facultãþii de ªtiinþe Politice.politice. consultaþi www. 4. Depunerea diplomei de licenþã în original este obligatorie pentru candidaþii care opteazã pentru un loc subvenþionat de la bugetul de stat. Declaraþie pe proprie rãspundere cã nu a urmat alte forme de studii postuniversitare pe locuri subvenþionate de la bugetul de stat. 2. Diplomã de licenþã sau echivalenta acesteia.ro. Douã fotografii ¾. înscrierea la concursul de admitere se face online la adresa www. www.admitere-masterat.ro ºi www. 8. Candidaþii declaraþi admiºi se vor prezenta în a doua jumãtate a lunii septembrie la secretariatul facultãþii ºi vor depune un dosar de înmatriculare care va cuprinde urmãtoarele documente: 1. Adeverinþã medicalã. Pentru detalii suplimentare referitoare la admiterea în învãþãmântul universitar de masterat 2012.ro.master-snspa. 5. în copie legalizatã. Candidaþii care au urmat o formã de studii universitare de masterat pe locuri subvenþionate de la buget se pot înscrie doar pentru locurile cu taxã.Dosarul de candidaturã la masteratele organizate de Facultatea de ªtiinþe Politice Pentru toate programele masterale oferite de Facultatea de ªtiinþe Politice. FSP 51 . 6. Chitanþã de platã a taxei de înscriere (valoarea taxei este de 150 lei). 3. în original. Certificat de cãsãtorie sau certificat de schimbare a numelui. Cerere tip de la Secretariat. Certificat de naºtere în copie legalizatã.politice.sociologie-snspa. 7.

studiilor de securitate ºi studiilor europene. DRI 52 & .snspa.Masterate organizate în cadrul Departamentului de Relaþii Internaþionale Departamentul de Relaþii Internaþionale ºi Integrare Europeanã (DRIIE) este domeniul fondator al SNSPA. DRIIE organizeazã programe masterale în domeniul relaþiilor internaþionale. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro.dri.

Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Selecþia candidaþilor se va realiza prin analiza CV-ului ºi a unui eseu academic (5-10 pagini tehnoredactate). teoria relaþiilor internaþionale.snspa. Instituþiile Uniunii Europene. Politici economice ale UE.dri.ro . de preferat un studiu de caz. pe www. 25-26-27 iulie 2012. Politici economice europene. Politici sectoriale etc. Subiectul lucrãrii este la alegere. Politica externã a României. Piaþa unicã europeanã. Drepturi. Drept internaþional public.dri. Teoria relaþiilor internaþionale. • Actori ai sistemului internaþional – studii de caz. 445. Integrare ºi politici fiscale ale Uniunii Europene.ro Web: www. Partide ºi organizaþii politice în UE. pe www. Ghidul complet cu recomandãri privind redactarea eseului ºi bibliografia orientativã propusã sunt disponibile online. Economie mondialã.08.1. 24 iulie 2012. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Diplomaþie ºi negocieri. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). partidele ºi organizaþiile politice ale Uniunii Europene.dri. relaþiile UE cu alte organizaþii internaþionale etc.ro.snspa. absolvenþii vor dobândi atât o serie de competenþe interpersonale. Dacã aveþi nevoie neapãrat de intrarea la altã orã. elaborat în limba românã. libertãþi ºi identitãþi în Europa. Procese politice ale UE. instituþiile ºi politicile Uniunii Europene. vã rugãm sã anunþaþi în prealabil la Secretariat ºi/sau pe adresa admitere_driie@snspa. Programul dureazã doi ani (patru semestre). • Procese de integrare pe plan european ºi euro-atlantice.91 E-mail: dri@snspa. fãrã a se limita la aceasta. Masterat Relaþii internaþionale ºi integrare europeanã Masteratul de Relaþii internaþionale ºi integrare europeanã este destinat celor care doresc sã cunoascã mai multe informaþii privind marile teme ale politicii mondiale. • Conflicte ºi probleme de securitate internaþionalã. Candidaþii sunt încurajaþi sã citeze 2-3 titluri din bibliografia orientativã. Pe lângã competenþele cognitive ºi instrumentale. 28 iulie 2012. DRI 53 *) Lista va urma ordinea alfabeticã a numelor candidaþilor. Contact pentru detalii: Telefon: 0371. Instituþii ºi procese de securitate internaþionalã.076 Fax: 021 318. Date importante: Pre-înscriere online pe tot parcursul anului. Procesul decizional al Uniunii Europene. • Instituþii europene.ro. Mari teme ale politicii mondiale. Înscrierea candidaþilor prin depunerea dosarului la secretariat: Afiºarea listelor cu ordinea de intrare la interviu*: Susþinerea interviului de prezentare a eseului academic: Afiºarea rezultatelor: 2-23 iulie 2012. cât ºi o serie de competenþe sistemice ºi decizionale. admitere_driee@snspa.ro. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. din aria tematicã: • Teoria relaþiilor internaþionale. englezã sau francezã.ro.snspa. • Teoria ºi practica negocierilor în relaþiile internaþionale. • Relaþii ale UE cu alte organizaþii internaþionale. Etica în relaþiile internaþionale.

• Ameninþãri asimetrice asupra securitãþii (ex.dri. Managementul crizelor ºi terorismul. prevenirii conflictelor internaþionale.snspa. terorism). Masterat Analiza ºi soluþionarea conflictelor Programul masteral în Analiza ºi soluþionarea conflictelor oferã posibilitatea de a dobândi informaþii în domeniul managementului ºi analizei de conflict. • Procese de integrare pe plan european ºi euro-atlantic. DRI 54 *) Lista va urma ordinea alfabeticã a numelor candidaþilor.ro.snspa. din aria tematicã: • Teoria relaþiilor internaþionale. 25-26-27 iulie 2012. Conflicte identitare.ro. Decizia în crizã. • Drept internaþional public. Managementul crizelor în UE. Teorii ale relaþiilor internaþionale sectoriale etc. 445. Candidaþii sunt încurajaþi sã citeze 2-3 titluri din bibliografia orientativã. Politica externã ºi de securitate comunã a UE. • Actori ai sistemului internaþional – studii de caz. reconstrucþiei post-conflict. 28 iulie 2012. Mari teme ale politicii mondiale. teoriei relaþiilor internaþionale. Instituþii de securitate internaþionalã.08.2. Contact pentru detalii: Telefon: 0371.dri. fãrã a se limita la aceasta.ro . Conflicte interetnice ºi religioase. 24 iulie 2012. Subiectul lucrãrii este la alegere.dri.076 Fax: 021 318. conflicte îngheþate. pe www. englezã sau francezã. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Selecþia candidaþilor se va realiza prin analiza CV-ului ºi a unui eseu academic (5-10 pagini tehnoredactate). Ghidul complet cu recomandãri privind redactarea eseului ºi bibliografia orientativã propusã sunt disponibile online. precum ºi în alte domenii. Conciliere ºi reconstrucþie post-conflict.snspa. structurilor ºi centrelor de putere ale lumii. Conflicte uitate. Politici ale Uniunii Europene. analizei deciziei în perioade de crizã. Înscrierea candidaþilor prin depunerea dosarului la secretariat: Afiºarea listelor cu ordinea de intrare la interviu*: Susþinerea interviului de prezentare a eseului academic: Afiºarea rezultatelor: 2-23 iulie 2012. • Instituþii europene. Drept internaþional public. • Teoria ºi practica negocierilor în relaþiile internaþionale. pe www. State building.ro. Programul se deruleazã de-a lungul a doi ani (patru semestre). de preferat un studiu de caz. Politica externã a României. Structuri ºi centre de putere. Etica în relaþiile internaþionale. • Geopoliticã ºi geoeconomie. vã rugãm sã anunþaþi în prealabil la Secretariat ºi/sau pe adresa admitere_driie@snspa.ro Web: www.ro. elaborat în limba românã. • Conflicte ºi probleme de securitate internaþionalã. Prevenirea ºi managementul crizelor. Date importante: Pre-înscriere online pe tot parcursul anului. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Analizã de politicã externã.91 E-mail: dri@snspa. admitere_driee@snspa. Analizã de conflict ºi modele de soluþionare a conflictelor. Dacã aveþi nevoie neapãrat de intrarea la altã orã.

Economie regionalã. 28 iulie 2012. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Selecþia candidaþilor se va realiza prin analiza CV-ului ºi a unui eseu academic (5-10 pagini tehnoredactate). elaborat în limba românã. Politica externã ºi de securitate comunã a UE. fãrã a se limita la aceasta. Etica în relaþiile internaþionale.076 Fax: 021 318.ro Web: www. • Partide ºi organizaþii politice în Uniunea Europeanã. 445. Politica externã a României. pe www. inclusiv gestionarea fondurilor europene ºi a programelor europene de finanþare etc. Contact pentru detalii: Telefon: 0371. Subiectul lucrãrii este la alegere. • Integrare ºi politici fiscale ale Uniunii Europene. Drept internaþional public. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã).ro. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50.ro.ro . pe www. Teorii ale relaþiilor internaþionale. englezã sau francezã. Date importante: Pre-înscriere online pe tot parcursul anului. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Analizã de politicã externã. al politicilor comune europene ºi al proceselor specifice pe care acestea le presupun. Drepturi. admitere_driee@snspa. Programul se deruleazã de-a lungul a doi ani (patru semestre). Economie mondialã. • Geopoliticã ºi geoeconomie. Masterat Politicã ºi economie europeanã Programul oferã masteranzilor posibilitatea de a dobândi informaþii în domeniul integrãrii economice europene.ro. Ghidul complet cu recomandãri privind redactarea eseului ºi bibliografia orientativã propusã sunt disponibile online. Candidaþii sunt încurajaþi sã citeze 2-3 titluri din bibliografia orientativã.91 E-mail: dri@snspa. • Procese de integrare pe plan european ºi euro-atlantic. Înscrierea candidaþilor prin depunerea dosarului la secretariat: Afiºarea listelor cu ordinea de intrare la interviu*: Susþinerea interviului de prezentare a eseului academic: Afiºarea rezultatelor: 2-23 iulie 2012. • Actori ai sistemului internaþional – studii de caz. Integrare ºi politici fiscale ale Uniunii Europene.snspa. Partide ºi organizaþii politice în UE. • Instituþii europene. Procesul decizional în Uniunea Europeanã.snspa. 25-26-27 iulie 2012.dri.3. libertãþi ºi identitãþi în Europa. România ºi integrarea europeanã. • Corporaþii transnaþionale. Politici ale Uniunii Europene.dri. • Teoria ºi practica negocierilor în relaþiile internaþionale. Corporaþiile transnaþionale ºi capitalismul global. din aria tematicã: • Teoria relaþiilor internaþionale. de preferat un studiu de caz. Dacã aveþi nevoie neapãrat de intrarea la altã orã.dri. Diplomaþie ºi negocieri. vã rugãm sã anunþaþi în prealabil la Secretariat ºi/sau pe adresa admitere_driie@snspa. 24 iulie 2012. DRI 55 *) Lista va urma ordinea alfabeticã a numelor candidaþilor. Instituþiile Uniunii Europene.08. • Procese politice ale Uniunii Europene.snspa.ro.

Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Teorii ale evaluãrii politicilor ºi programelor publice.snspa. Analiza politicilor publice. pe www. • Administraþie publicã. englezã sau francezã. DRI 56 *) Lista va urma ordinea alfabeticã a numelor candidaþilor. 25-26-27 iulie 2012.dri. Înscrierea candidaþilor prin depunerea dosarului la secretariat: Afiºarea listelor cu ordinea de intrare la interviu*: Susþinerea interviului de prezentare a eseului academic: Afiºarea rezultatelor: 2-23 iulie 2012. • Management public. Programul se deruleazã de-a lungul a doi ani (patru semestre). Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Selecþia candidaþilor se va realiza prin analiza CV-ului ºi a unui eseu academic (5-10 pagini tehnoredactate). Abilitãþile practice vor fi consolidate ºi prin activitãþi desfãºurate cu specialiºti din þarã ºi din strãinãtate. Comunicare publicã. Masterat Evaluarea politicilor ºi programelor publice europene Programul oferã masteranzilor posibilitatea de a de a studia aprofundat ºi de a-ºi îmbunãtãþi abilitãþile practice în domeniile vizate de curriculum. Contact pentru detalii: Telefon: 0371. • Corporaþii transnaþionale. Managementul fondurilor europene.ro.dri.snspa.4. Practici în evaluarea politicilor ºi programelor publice.ro. 28 iulie 2012. pe www. Subiectul lucrãrii este la alegere. Etica evaluãrii. fãrã a se limita la aceasta. Ghidul complet cu recomandãri privind redactarea eseului ºi bibliografia orientativã propusã sunt disponibile online.08. Management public. admitere_driee@snspa. • Politicile Uniunii Europene.ro Web: www. de preferat un studiu de caz. Date importante: Pre-înscriere online pe tot parcursul anului. Evaluarea proiectelor.ro. Statisticã socialã. Candidaþii sunt încurajaþi sã citeze 2-3 titluri din bibliografia orientativã. Metode ºi tehnici de cercetare socialã.ro . Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). Sisteme ºi metode de evaluare ale UE. elaborat în limba românã. Politicile Uniunii Europene.91 E-mail: dri@snspa. • Teoria organizaþiilor.snspa. 24 iulie 2012. Metode de evaluare economicã. 445. Dacã aveþi nevoie neapãrat de intrarea la altã orã.dri. din aria tematicã: • Politici publice.076 Fax: 021 318. vã rugãm sã anunþaþi în prealabil la Secretariat ºi/sau pe adresa admitere_driie@snspa.ro. • Analiza economicã.

ro . 28 iulie 2012. Înscrierea candidaþilor prin depunerea dosarului la secretariat: Afiºarea listelor cu ordinea de intrare la interviu*: Susþinerea interviului de prezentare a eseului academic: Afiºarea rezultatelor: 2-23 iulie 2012. Ghidul complet cu recomandãri privind redactarea eseului ºi bibliografia orientativã propusã sunt disponibile online. Intelligence and National Security. Deþinerea unui atestat de limba englezã nu este o condiþie. admitere_driee@snspa. Principalele discipline studiate în cadrul masteratului sunt: Diplomathic and Consular Law. DRI 57 *) Lista va urma ordinea alfabeticã a numelor candidaþilor. • Organizaþii internaþionale.dri. Masterat Security and Diplomacy (în limba englezã) Programul se desfãºoarã în limba englezã. fiind continuarea masteratului NATO Senior Executive Master. The European and Euro-Atlantic Integration of Eastern Europe. cel care a asigurat formarea profesionalã a celor care au lucrat sau lucreazã pentru România la NATO. Dacã aveþi nevoie neapãrat de intrarea la altã orã. The Theory and Practice of Security.5. Public Diplomacy.snspa. • Geopoliticã.08. • Sistemele economice mondiale. NorthAtlantic Treaty Organization. Admitere pentru anul universitar 2012–2013 Selecþia candidaþilor se va realiza prin analiza CV-ului ºi a unui eseu academic (5-10 pagini tehnoredactate). pe www. International Public Law. Forma de studiu: ZI (cu frecvenþã). Strategic Studies. 25-26-27 iulie 2012. ci doar realizarea ºi prezentarea eseului în aceastã limbã. vã rugãm sã anunþaþi în prealabil la Secretariat ºi/sau pe adresa admitere_driie@snspa.ro.ro Web: www. Candidaþii sunt încurajaþi sã citeze 2-3 titluri din bibliografia orientativã. Globalization and Global Markets. pe www. US Grand Strategy.ro. din aria tematicã: • Teoria relaþiilor internaþionale. fãrã a se limita la aceasta. Numãrul de locuri pentru anul universitar 2012–2013: 50. Ethics and International Security.91 E-mail: dri@snspa. Subiectul lucrãrii este la alegere. 445.dri. • Studii de securitate. EU Commom Foreign and Security Policy. • Diplomaþie.ro. 24 iulie 2012. Contact pentru detalii: Telefon: 0371.snspa.snspa. elaborat în limba englezã.dri. Theory of International Relations. Date importante: Pre-înscriere online pe tot parcursul anului. de preferat un studiu de caz.076 Fax: 021 318. • Studii asupra pãcii ºi conflictelor. • Intelligence / Servicii secrete. Programul se deruleazã de-a lungul a doi ani (patru semestre). National Security Institutions.ro. • Analizã de politicã externã. Regional Security.

ro.snspa.dri. 5. 9. Patru fotografii recente tip buletin. Absolvenþii de ºtiinþe politice. cu menþiunea „apt pentru înscriere masterat”). Pentru orice nelãmuriri folosiþi serviciul de pre-înscriere online sau contactaþi admitere_driie@snspa. Adeverinþã medicalã (de la medicul de familie. Chitanþã de platã a taxei de înscriere în valoare de 150 lei. relaþii internaþionale. istorie sau alte domenii conexe pot înlocui eseul academic cu o parte din licenþã. Dosarul de admitere care trebuie depus de candidaþi în iulie 2012 trebuie sã conþinã urmãtoarele documente: 1. 8.Dosarul de candidaturã la masteratele organizate de Departamentul de Relaþii Internaþionale Departamentul de Relaþii Internaþionale organizeazã pre-admitere. 2. 4. 3. Certificat de cãsãtorie sau certificat de schimbare a numelui în copie legalizatã. Certificat de naºtere în copie legalizatã. 7.ro. Curriculum Vitae. dacã este cazul. Eseu academic. DRI 58 . Copie legalizatã a Diplomei de Licenþã sau echivalenta acesteia (adeverinþã). în original sau copie legalizatã. 6. Dosar model plic. cu înscriere online pe www.

snspa. Eventualele modificãri de conþinut vor fi anunþate pe site-urile facultãþilor din ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative ºi/sau pe www.[ Masterand la ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative ] • Cursuri de specializare. va fi anunþat tot online. în cadrul numãrului total de locuri anunþat. cu un puternic caracter aplicativ ºi/sau de cercetare. iulie 2012.ro Facultatea de Management nu organizeazã programe masterale pentru anul universitar 2012–2013. 6. . • Cantine. sector 1. Contact: ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative Str. • Cãmine. în funcþie de specializare. • Seminarii care reiau cele mai recente tehnici practice ale domeniului studiat.ro. • Consiliere profesionalã. Bucureºti www. Facilitãþile SNSPA pentru studenþi permit studiul în condiþii moderne ºi potrivite aprofundãrii specializãrilor alese: • Laboratoare IT.ro. cât ºi aptitudinile studenþilor.snspa. • Asistenþã medicalã. fundamentate teoretic ºi. • Laboratoare de limbi strãine.snspa. Toate informaþiile prezentate în acest material au caracter informativ ºi respectã drepturile de proprietate intelectualã. • Proiecte interdisciplinare. care dezvoltã atât cunoºtinþele. Numãrul de locuri subvenþionate de la bugetul de stat pentru fiecare masterat. • Bibliotecã ºi acces la biblioteci online ºi baze de date academice. Bucureºti. • Laboratoare multimedia. pe site-urile facultãþilor din ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative ºi/sau pe www. cu acces gratuit la Internet. Povernei nr.

snspa.ro .Facultatea de Administraþie Publicã & Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice & Facultatea de Management & Facultatea de ªtiinþe Politice & Departamentul de Relaþii Internaþionale www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful