PROJEKTNI STANDARDI I ELEMENTI PARKIRALIŠTA Mjerodavno vozilo i gabariti Velike razlike u dimenzijama vozila nameæu potrebu da se kao mjerodavno

projektno vozilo za parkiranje usvoji fiktivni tip koji svojim gabaritnim dimenzijama predstavlja najmanje 85% sastava voznog parka.

Mjerodavno projektno putnièko vozilo i prostorni gabariti

Navedene dimenzije prostornog gabarita predstavljaju polazni geometrijski standard u projektiranju parkirališta. Pri njihovom korištenju treba voditi raèuna o slijedeæem: - širina (Bp = 2,25 m) je minimalna mjera koja je proizašla iz uvjeta upravljanja vozila i potrebe za otvaranjem vrata. Ova mjera povlaèi za sobom odreĂ°enu širinu pristupne staze i moĹľe se smatrati standardom za parkirališta na otvorenom prostoru i dugotrajno parkiranje. MeĂ°utim, kod javnih parking - garaĹľa sa veæim koeficijentom izmjene preporuèljivo je da se za normalnu širinu parking modula smatra Bp = 2,50 m. - duĹľina (Lp = 5,00 m) je normalna mjera koja u svim uvjetima obezbjeĂ°uje dovoljan prostor za najveæi broj europskih tipova putnièkih vozila. Kod otvorenih parkirališta namijenjenih dugotrajnom parkiranju duĹľina parking modula se moĹľe smanjiti na Lp=4,50 m. - visina (Hp = 2,10 m) je odreĂ°ena iz pješaèkih razmjera što je znaèajno kod garaĹľnih objekata. Ona predstavlja visinu slobodnog profila u kome se ne smije nalaziti nikakva fizièka prepreka.

Standardne projektne šeme - uspravna šema (á = 90°) je najracionalnije rješenje za parkirališta koja se mogu formirati bez lokacijskih ogranièenja. Posebno je pogodna za garaĹľne objekte sa ortogonalnim rasporedom noseæih stupova. - kose šeme (45°. á . 90°) primjenjuju se kod parkirališta koja se razvijaju u ogranièenim uvjetima lokacije ili u situaciji gdje se zahtijeva brz pristup. Standardni kutevi su 45°, 60° i 75°. Kose šeme zahtijevaju iskljuèivo jednosmjerne prilaze. - paralelna šema (á = 0°) je oblik organiziranog parkiranja koji zahtjeva najviše manevarskog rada. Primjenjuje se uglavnom, u profilima slabije optereæenih pristupnih ulica ogranièene regulacijske širine. Dimenzije parkirališnih mjesta preuzete su iz jugoslovenskog JUS standarda. O nastavku Vam prikazujeme osnovne dimenzije parking mjesta prema JUS standardu koji je vaĹľeæi u

Republici Hrvatskoj: .

.

.

rekreativnih centara. organiziraju se prostorno samostalne skupine veæih kapaciteta. Za njihovo ureĂ°enje preporuèuje se primjena standarda prema opisanih dolje. saobraæajnih terminala. Vrijednosti u zagradama vrijede za dugotrajno parkiranje.Samostalne parking skupine Na slobodnim terenima u sklopu stambenih naselja. industrijskih zona. . stanica kapacitetnih šinskih sistema i sl. stadiona. Projektni standardi za površinske parkirne skupine (primjer iz BIH) NAPOMENA: Isprekidana crta oznaèava poloĹľaj rubnjaka.

.

.

.

prije svega. od prosjeènog zadrĹľavanja vozila (dugotrajno ili kratkotrajno parkiranje). . a dimenzije.Kao što se vidi na prethodnoj slici raspored parkirnih modula zavisi od usvojene šeme parkiranja i naèina cirkulacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful