Dr. M.

Jeyakumar Devaraj [Sungai Siput] minta Perdana Menteri menyatakan, maklumat
terkini terhadap pecahan keluarga di Malaysia yang memperoleh pendapatan bulanan di
bawah RM1,000 sebulan, antara RM1,001 dan RM2,000 dan RM2,001 hingga RM3,000
sebulan dan seterusnya hingga RM20,000 sebulan mengikut pecahan kaum Melayu, Cina,
India, Kadazan, Orang Asli dan lain-lain.

Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri [Tuan S. K. Devamany]: Terima kasih
diucapkan kepada Yang Berhormat daripada Sungai Siput. Tuan Yang di-Pertua, mengikut
perangkaan daripada penyiasatan pendapatan isi rumah, HIS yang terkini tahun 2007 yang
dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Anggaran isi rumah yang mempunyai
pendapatan di bawah RM1,000 sebulan ialah seramai 496,500 isi rumah. Daripada jumlah
tersebut pecahan mengikut kaum ialah seramai 301,000 isi rumah - Melayu, 50,900 isi
rumah Cina, 29,000 - India, 29,300 - Kadazan, 7,500 - Orang Asli dan lain-lain kaum 78,800 isi
rumah.
Bagi kumpulan berpendapatan antara RM1,001 hingga RM2,000 pula, keseluruhan bilangan
isi rumah ialah 1,695,900 isi rumah. Di mana daripada jumlah tersebut 976,500 merupakan
isi rumah Melayu, 338,300 - Cina, 125,300 - India, 38,800 - Kadazan, 9,800 - Orang Asli dan
207,200 isi rumah dari lain-lain kumpulan etnik.
Lain-lain kumpulan etnik ini Tuan Yang di-Pertua adalah termasuk golongan-golongan dari
Sarawak contohnya golongan Iban dan sebagainya. Baik Tuan Yang di-Pertua, keseluruhan isi
rumah bagi kumpulan berpendapatan antara RM2,001 hingga RM3,000 pula adalah
1,144,700 isi rumah. Daripada jumlah ini 614,700 isi rumah merupakan isi rumah Melayu,
300,800 isi rumah - Cina, 121,500 - India, 15,300 - Kadazan, 2,500 - Orang Asli dan 89,900 isi
rumah daripada lainlain kumpulan etnik.
Bagi kumpulan berpendapatan antara RM3,001 hingga RM4,000 pula keseluruhan bilangan
isi rumah ialah 743,000 isi rumah di mana jumlah tersebut 380,500 isi rumah adalah isi
rumah Melayu, 234,700 - Cina, 73,300 - India, 8,900 - Kadazan, 1,000 - Orang Asli dan 44,600
isi rumah daripada kumpulan etnik lain-lain.
Bagi kumpulan berpendapatan antara RM4,001 hingga RM5,000 keseluruhan bilangan isi
rumah ialah 497,800 isi rumah dengan 254,700 merupakan isi rumah Melayu, 166,600 - Cina,
44,800 - India, 6,900 - Kadazan, 200 - Orang Asli dan 24,600 dari kumpulan etnik lain.
Bagi julat pendapatan antara RM5,000 hingga RM10,000 pula melibatkan 914,200 isi rumah.
Daripada jumlah tersebut isi rumah Melayu adalah melibatkan 419,200 isi rumah, Cina 368,400 isi rumah, India - 76,800, Kadazan - 13,400 dan kumpulan etnik lain - 36,500 isi
rumah.
Page 1 of 3

Tuan Yang di-Pertua, bagi kumpulan berpendapatan antara RM10,001 hingga RM20,000,
yang terakhir Tuan Yang di-Pertua pula melibatkan 235,300 isi rumah. Daripada jumlah
tersebut 85,700 merupakan isi rumah Melayu, 118,700 - golongan Cina, 23,400 - India, 800 Kadazan dan 6,700 - kumpulan etnik lain.
Bagi kumpulan pendapatan melebihi RM20,000 pula terdapat 49,500 isi rumah dan daripada
jumlah tersebut 16,500 merupakan isi rumah Melayu, 27,900 - Cina, 3,600 - India dan 1,500
daripada kumpulan kaum etnik lain. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Page 2 of 3

Jadual mengikut bilangan
Melayu

Cina

India

Kadazan

1001-2000

976,500

338,300

125,300

38,800

9,800

Lainlain
207,200

2001-3000

614,700

300,800

121,500

15,300

2,500

89,900

1,144,700

3001-4000

380,500

234,700

73,300

8,900

1,000

44,600

743,000

4001-5000

254,700

166,600

44,800

6,900

200

24,600

497,800

5001-10,000

419,200

368,400

76,800

13,400

36,500

914,300

10,001-20,000

85,700

118,700

23,400

800

6,700

235,300

>20,000

16,500

27,900

3,600

1,500

49,500

Jumlah

2,747,800

1,555,400

468,700

13,500

411,000

5,280,500

Asli

Jumlah

84,100

Asli

Jumlah
1,695,900

Peratus kaum mengikut julat pendapatan
Melayu

Cina

India

Kadazan

1001-2000

57.58

19.95

7.39

2.29

0.58

Lainlain
12.22

2001-3000

53.70

26.28

10.61

1.34

0.22

7.85

100.00

3001-4000

51.21

31.59

9.87

1.20

0.13

6.00

100.00

4001-5000

51.17

33.47

9.00

1.39

0.04

4.94

100.00

5001-10,000

45.85

40.29

8.40

1.47

-

3.99

100.00

10,001-20,000

36.42

50.45

9.94

0.34

-

2.85

100.00

>20,000

33.33

56.36

7.27

-

-

3.03

100.00

Jumlah

52.04

29.46

8.88

1.59

0.26

7.78

100.00

100.00

Peratus julat pendapatan mengikut kaum
Melayu

Cina

India

Kadazan

Asli

1001-2000

35.54

21.75

26.73

46.14

72.59

Lainlain
50.41

Jumlah

2001-3000

22.37

19.34

25.92

18.19

18.52

21.87

21.68

3001-4000

13.85

15.09

15.64

10.58

7.41

10.85

14.07

4001-5000

9.27

10.71

9.56

8.20

1.48

5.99

9.43

5001-10,000

15.26

23.69

16.39

15.93

-

8.88

17.31

10,001-20,000

3.12

7.63

4.99

0.95

-

1.63

4.46

>20,000

0.60

1.79

0.77

-

-

0.36

0.94

Jumlah

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

32.12

Page 3 of 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful