Pitanja za kolokvijum

:

1. Obeležja političkog sistema EU 2. EU i politički sistem državnog tipa 3. Kako funkcioniše politički sistem EU 4. Koje su glavne oblasti javnih politika EU 5. Teorije evropskih integracija 6. Raspodela nadležnosti u EU 7. Principi evropskih integracija 8. Kako se dele principi evropskih integracija 9. Akteri evropskih integracija 10. Institucionlani sistem EU - opšti pristup 11. Institucije EU međudržavnog karaktera 12. Institucije EU nadnacionalnog karaktera 13. Teorije o izvršnoj vlasti; iskustvo Evropske zajednice/unije 14. Uloga Evropskog saveta u kreiranju javnih politika EU 15. Sastav i nadležnosti Saveta ministara 16. Izvršna vlast Saveta i država članica 17. Nacionalna koordinacija javnih politika EU 18. Sastav i nadležnosti Evropske komisije 19. Način rada Evropske komisije: kolegijum i kabinet 20. Birokratija - službenički sistem EU 21. Regulatorna tela u izvršnoj vlasti EU 22. Izvršna funkcija komitologije i vrste komiteta 23. Demokratska kontrola izvršne vlasti - politička odgovornost

Zakonska inicijativa 30.administrativna odgovornost 25. Promene u zakonodavnoj proceduri posle Ugovora iz Lisabona 41. Sastav i funkcioisanje Evropskog suda pravde 44. Struktura evropskog parlamenta . Glasanje i koaliciona politika u Savetu 32. Razvoj zakonodavnog sistema EU 28. Pravo EU-primarni i sekundarni pravni akti 43.24. Uloga KOREPERA u zakonodavnom procesu 33. Zašto države članice i Savet delegiraju izvršnu vlast Komisiji (potražnja za izvršnom vlašdu) 26. odbori 35. Učesnici u zakonodavnom postupku 29. Procedura saodlučivanja u zakonodavnom postupku 39. Demokratska kontrola izvršne vlasti .rukovodstva.Nadleznosti Evropskog suda pravde . Odnosi Saveta i Evropskog parlamenta u zakonodavnom postupku 36. Procedura saradnje u zakonodavnom postupku 38. Uloga nacionalnih parlamenata u zakonodavnoj proceduri EU 42. Procedura konsultacije (savetovanja) u zakonodavnom postupku 37. Preferencije Komisije u obavljanju izvršne vlasti (ponuda izvršne vlasti) 27. Zakonodavna uloga Evropskog parlamenta 34. Zakonodavna politika Saveta ministara: određivanje prioriteta 31. Jačanje uloge Evropskog parlamenta u zakonodavnom postupku 40. partije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful