DEMOCRATIC ALLIA CE OF BURMA

jrefrmjynf'Drdku&ufwpfr[mrdwf
wt
f zGJ@csKyf (r'rc)
(r'rc
လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ
သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
၁။ တိုင္းျပည္တြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို အမွန္တကယ္ရပ္စလ
ဲ ိုပါက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး
နည္းလမ္းျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးေရးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည္အထိ သေဘာတူညီမႈမ်ား မရရွိခဲ့ၾကသ
ျဖင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ား ယေန႔အထိ္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနၾကရသည္။
၂။ လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား
ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနမႈမ်ားသည္ ကနဦး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဆင့္ကိုပင္ ျပည့္စံုခိုင္မာသည့္
အဆင့္ထိ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကေသးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဆင့္ကို
အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ၿပီးသည့္ကာလတြင္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိသည္အထိ ႏုိင္ငံေရး
ျပသနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ဆက္လက္ အေျဖရွာသြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
၃။ လက္ရွိ ျဖစ္ထြန္းလွ်က္ရွိေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနမႈႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ဦးသိန္းစိန္
အစိုးရသည္ •

လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားအားလံုးအေပၚ တေျပးညီ ဆက္ဆံေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ခြျဲ ခား ဆက္ဆံလွ်က္ရွိျခင္း၊

တျပည္လံုးအတုိင္းအတာေဆာင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စမ
ဲ ႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးျခင္း၊

လက္ရွိ ျဖစ္စဥ္အတြင္း စစ္တပ္၏ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ တိတိက်က် မရွိျခင္း၊

KIO/ KIA ေဒသတြင္ ထုိးစစ္မ်ား ဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲေနျခင္း၊

စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊

လတ္တေလာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ေသာ အဖြ႔တ
ဲ ခ်ဳိ႔ႏွင့္ စစ္ေရးတုိက္ပဲြမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ခြထ
ဲ ုတ္ စည္းရံုးေနျခင္း၊

စသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ရပ္မ်ားသည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚ
ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးဘက္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစပါသည္။
၄။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၈) ခ်က္
တြင္ ပါ၀င္ေသာ •

ပါတီထူေထာင္၍ ေရြးကာက္ပြဲ၀င္ေရး၊

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လက္ခံရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္လိုသည့္ ကိစၥမ်ားရွိက လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ အမ်ားသေဘာတူ ဆႏၵႏွင့္အညီ
ေဆာင္ရြက္ေရး၊

ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ အၿပီးအပိုင္၀င္ၿပီး ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တန္းတူညီတူ ေန

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တခုတည္းေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္းအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ညွိႏႈိင္း ေဆာင္

ထိုင္၊ သြားလာ၊ လုပ္ကိုင္၊ စားေသာက္ေရး၊
ရြက္ေရး၊
စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ သေဘာတူလက္ခံရန္ ခက္ခဲသည့္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ တဖြ႔ခ
ဲ ်င္းစီႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ အခက္အ
ခဲမ်ား မုခ်ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။
၅။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥေပဒေဘာင္အတြင္း၌ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးျပသနာမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို ေဖၚ
ေဆာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသားတန္းတူခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔ကိုလည္း အာမခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အျပန္အလွန္
တန္ဖိုးထားမႈ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈအျပည့္ျဖင့္ အင္အားစုအားလံုးပါ၀င္သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းျဖင့္ ျပႆ
နာအရပ္ရပ္ကို ေက်ာ္လႊားသြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔၏ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
ဗဟိုေကာ္မတီ
ျမန္မာျပည္ ဒီမိုရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(DAB)
၂၀၁၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္
ဆက္သြယ္ရန္ - ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္း (၆၆၈၁- ၀၃၅၃၄၅၈)

Democratic Alliance of Burma is an Alliance of 25 member organizations working for democratization of Burma
and struggling against the Military regime in Burma.
Contact Address: Cellular 081-0353458/ Email: dab-hq@daballiance.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful