Kandungan
Bil Perkara Prakata Peranan Pejabat Pelajaran Daerah Pihak Berkepentingan (Stakeholders) dan Pelanggan Piagam Pelanggan Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Visi, Misi dan Slogan Jabatan Pelajaran Negeri Perak Visi, Misi dan Moto Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Latar Belakang Kerangka Konsep Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara 2011 - 2013 Bengkel Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Agih 4 Kumpulan Proses Aliran Kerja Teras Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Pencapaian Lima Tahun Peperiksaan Awam Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Sasaran Pencapaian Peperiksaan Awam 2011 – 2013 Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara 2011 – 2013 5.1 Memperkasakan Kepimpinan Instruksional dan Membina Kepimpinan Transformasional 5.2 Membangun dan Meningkatkan Kualiti Warga Pendidikan 5.3 Membudayakan Head Count di JPN, PPD dan Sekolah 5.4 Melaksanakan Pemantauan dan Penyeliaan Secara Bersepadu di Semua Peringkat 5.5 Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan dan Program Khas Program Kecemerlangan Akademik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Tahun 2011 Program Gugusan Manjoi Penutup Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 – 11 12 13 14 – 16 17 – 19 20 – 21 22 23 – 25 26 – 31 32 33

1.0 2.0 3.0 4.0

5.0

6.0 7.0

P e r a n c a n g a n

S t r a t e g i k

P P D

K i n t a

U t a r a

2 0 1 1 - 2 0 1 3

Prakata Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bersyukur ke hadrat Allah SWT dengan izin-Nya Perancangan Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara bagi tahun 20112013 dapat disempurnakan.. Kemenjadian pelajar merupakan hala tuju yang hendak dicapai sejajar dengan Visi PPD Kinta Utara bagi mengekalkan kedudukan teratas dalam peperiksaan awam, sukan dan kokurikulum. Berpandukan Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Perak, PPD Kinta Utara merancang strategi berteraskan lima strategi JPN Perak agar kecemerlangan terus dikekalkan dan Kinta Utara Sentiasa Unggul. Harapan saya agar semua pihak terus berusaha dan meningkatkan daya saing selaras dengan tuntutan kementerian pelajaran dalam memastikan kemenjadian pelajar seiring dengan NKRA yang menjadi hala tuju kecemerlangan iaitu Prasekolah, LINUS (Literasi dan Numerasi), New Deal – Bai’ah (Tawaran Baru) dan Sekolah Berprestasi Tinggi. PPD merupakan peneraju dan pembimbing bagi menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berfungsi sebagai gedung ilmu yang mampu melahirkan masyarakat yang berkualiti serta berdaya saing dalam iklim masyarakat sakinah. Cabaran untuk meningkatkan dan mengukuhkan kualiti sekolah yang cemerlang serta suatu tempat pembelajaran yang menggembirakan merupakan tanggunggjawab semua pihak. Untuk itu, pemimpin dan pengurus pendidikan serta guru-guru perlu mengamalkan profesionalisme yang tinggi agar visi JPN Perak untuk melonjakkan kecemerlangan pencapaian akademik, kokurikulum dan imej organisasi dapat dicapai. Sekian, terima kasih. SAID BIN MANAP, AMN., AMP. Pegawai Pelajaran Daerah Kinta Utara.

P e r a n c a n g a n

S t r a t e g i k

P P D

K i n t a

U t a r a

2 0 1 1 - 2 0 1 3

Mukasurat

1

Mengawal disiplin. Membantu mengendalikan urusan tatatertib guru-guru dan staf bukan guru.Peranan Pejabat Pelajaran Daerah                     Mewakili JPN dalam segala urusan pentadbiran jabatan di peringkat daerah. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan guru-guru di sekolah termasuk urusan perlantikan. Kokurikulum dan Perkhidmatan bagi sekolah-sekolah. Menyelia institusi Pendidikan Swasta serta mempastikan intitusi tersebut menjalankan Dasar Pelajaran Kebangsaan dengan berkesan. tatatertib dan etika kerja pegawai. Memantau semua kegiatan kurikulum dan kokurikulum di peringkat daerah. Bertanggungjawab mengenai perjalanan pentadbiran sekolah peringkat daerah. Bekerjasama dengan jabatan dan agensi-agensi lain untuk menjalankan aktiviti di peringkat daerah. Mengurus mentadbir perkhidmatan dan kebajikan guru-guru dan staf bukan guru. Penghubung antara masyarakat dengan JPN dan KPM. HEM. Bertanggungjawab menggariskan dasar pentadbiran sekolah peringkat daerah. Menyedia Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pegawai-pegawai dan guru-guru dalam daerah. rumah guru dan asrama di peringkat daerah. pembangunan fizikal. Menguruskan perakuan Pergerakan Gaji bagi daerah pelajaran. Menyelia aktiviti-aktiviti Pengurusan. guru-guru dan kakitangan. P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . Mengendali. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh JPN. Guru Besar. Sekolah. kemudahan sekolah. Pengetua. Berusaha bagi mempertingkatkan prestasi akademik dan kokurikulum sekolah-sekolah dalam daerah. Mencadangkan penempatan dan pertukaran penyandang jawatan kenaikan pangkat dan jawatan pengurusan serta jawatan kanan.2 0 1 3 Mukasurat 2 . Kurikulum. Bertanggungjawab mengenai keperluan pelajaran dari segi pengambilan tanah. penempatan dan penamatan GSTT dan Guru Ganti. Bertanggungjawab mengenai pertukaran dan penempatan murid-murid sekolah di dalam daerah. mengurus dan mengawal keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan bagi sekolah-sekolah bukan PTJ.

Pihak Berkepentingan (Stakeholders) Dan Pelanggan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN PERAK STAKEHOLDERS PEJABAT PELAJARAN DAERAH PELANGGAN SEKOLAH KOMUNITI SETEMPAT JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN / SWASTA P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .2 0 1 3 Mukasurat 3 .

Memastikan pejabat sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan. P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .Piagam Pelanggan PPD Kinta Utara Kami. Warga Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara berjanji akan menyempurnakan tugas dan tanggungjawab kami dengan penuh iltizam dan komited untuk. Menempatkan guru-guru ke sekolah tidak lewat daripada 3 minggu PPD menerima senarai guru daripada JPN dan memastikan semua dibekalkan dengan guru-guru mengikut peruntukan 2 minggu sebelum sesi persekolahan bermula.         Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula. Menentukan segala surat aduan dan rayuan yang berkaitan disiasat dan diberi jawapan dalam tempoh 14 hari. Memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dalam tempoh 5 minit. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perjawatan dan perkhidmatan professional dari segi pelantikan dan pengesahan kemasukan ke jawatan berpencen dan sebagainya dalam tempoh 2 minggu dari tarikh penerimaan Mengusahakan pengisian kekosongan jawatan Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan secepat mungkin selepas berlakunya kekosongan Memastikan tuntutan perjalanan oleh guru dan bukan guru dikemukakan ke JPN tidak lewat daripada 10 hari bulan pada bulan berikutnya.2 0 1 3 Mukasurat 4 .

Misi dan Slogan Jabatan Pelajaran Negeri Perak VISI Melonjakkan kecemerlangan dalam pencapaian akademik. Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas SLOGAN PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . kokurikulum dan imej perkhidmatan MISI Kami warga pendidik negeri Perak akan memastikan misi berikut dilaksanakan:1. PPD dan sekolah 4. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. Membudayakan headcount di JPN.Visi.2 0 1 3 Mukasurat 5 .

MOTO KINTA UTARA SENTIASA UNGGUL P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . sukan dan kokurikulum MISI Melaksanakan strategi berkesan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. sukan. Misi dan Moto Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara VISI Mengekalkan kedudukan teratas dalam pencapaian peperiksaan awam.2 0 1 3 Mukasurat 6 . kokurikulum dan pengurusan.Visi.

1. strategi berkesan telah dirancang dan dilaksanakan bagi meningkatkan pencapaian kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam. kokurikulum dan pengurusan perancangan strategik 2011 – 2013 yang berteraskan lima strategi iaitu. Membudayakan headcount di JPN. 1. Dalam misi mengekalkan kedudukan dan mencapai kecemerlangan. Keunggulan bermaksud Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara merupakan pemacu dan peneraju bagi merealisasikan visi yang ingin dicapai iaitu kecemerlangan dari aspek pencapaian dalam peperiksaan awam.2 0 1 3 Mukasurat 7 . Memantapkan pelaksanaan program kecemerlangan dan program khas P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . Memperkasa kepimpinan instruksional dan membina kepimpinan transformasional 2. Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu di semua peringkat 5. PPD dan sekolah 4. Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan 3. sukan dan kokurikulum di negeri Perak. sukan.0 LATAR BELAKANG Kinta Utara Sentiasa Unggul merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara.

0 KERANGKA KONSEP PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 2.2 0 1 3 Mukasurat 8 .2.1 ALIRAN MODEL DAYA / TRENDS  Politik  Ekonomi  Sosial PESAING  Daya Persaingan PELANGGAN 4 PERSEKITARAN LUARAN  Senario TINDAKAN 2 MANDAT 1 PERANCANGAN 3 MISI / NILAI  Pelanggan KEKUATAN / KELEMAHAN 5 PERSEKITARAN DALAMAN ISU STRATEGI PELUANG / ANCAMAN 6 STRATEGI  Pilihan 7 8 CIRI ORGANISASI PADA MASA DEPAN (‘Visi Kejayaan’) KEPUTUSAN SUMBER  Manusia  Ekonomi  Maklumat STRATEGI SEMASA  Keseluruhan  Fungsi Jabatan PERFORMANCE  Keputusan  Sejarah Formula Strategi Implementasi P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .

5 4. tindakan.0 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK PPD KINTA UTARA AGIH 4 KUMPULAN 3.1 Kumpulan Yang Terlibat     Kumpulan Akademik Kumpulan Hal Ehwal Murid Kumpulan Kokurikulum Kumpulan Sukan 4.9 Menetapkan visi Misi dibahagi mengikut unit Menganalisis faktor luaran untuk mengesan peluang dan ancaman Menganalisis faktor dalaman untuk mengesan kekuatan dan kelemahan Membuat Analisis Matriks KLAP (SWOT) Membuat analisis pemilihan strategi Menentukan strategi-strategi untuk mencapai misi Mengenal pasti objektif-objektif pelaksanaan strategi Menentukan aktiviti sesuai (tarikh. tanggungjawab) P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .2 0 1 3 Mukasurat 9 .4 4. kos.8 4.3 4.6 4.1 4.0 ALIRAN PROSES KERJA 4.2 4.7 4.3.

Penyediaan Soalan Selaras untuk Kelas Peperiksaan 4. Koku Hebat 2011 9. Kursus Profesionalisme Pengetua / Guru Besar / PK1 4. Program Grooming Sekolah SBT. Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Prasekolah Teras Strategik 3 Membudayakan Headcount dan Postmortem di PPD dan Sekolah 1. Penyediaan Headcount Penyertaan MSS Perak 12. Kursus Sains Sukan 5. Pengurusan Data Permarkahan 10% Kokurikulum 10. Kelab dan Persatuan 4. Program Penghayatan dan Pengamalan SKPM 5. Program Menangani Masalah Ponteng 5. Pengumuman dan Pelaksanaan IMIS 6. Program Keilmuan dan Kecemerlangan Pengurusan Kokurikulum 3. Kluster dan Sekolah Cemerlang Teras Strategik 2 Membangun dan Meningkatkan Kualiti Serta Imej Warga Pendidikan 1. Hijau. Program Cooperative Organization (CO) di Sekolah Kebangsaan Negeri Perak 3. Penggunaan dan Pelaksanaan Program / Aktiviti Kokurikulum 11. Program Guru PASAK 100 2. Aplikasi Pengurusan Data Peperiksaan dan Headcount Sekolah (SAP dan SISPA) 2. Merah) 3. Aplikasi Pengurusan Data Kokurikulum 8. Pemantauan Pelaksanaan Headcount dan NKRS 7.Teras Strategik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara Teras Strategik 1 Memperkasakan Kepimpinan Instruksional dan Membina Kepimpinan Transfomasional 1.2 0 1 3 Mukasurat 10 . Program Sifar Dadah 6. Program Coaching and Mentoring 2. Perbengkelan dan Postmortem Pencapaian di MSS Perak P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . Kuning. Program Peningkatan Keilmuan Pasukan Badan Uniform. Early Warning System (EWS) Berdasarkan Kod Warna (Biru.

Pemantauan Pengurusan Akademik Sekolah 3. Pengurusan Audit MS ISO 9001:2008 2. NGO dan GO 9. Program Khas KRK. Pemantauan Pelaksanaan Satu Murid Satu Sukan (IMIS) 9. Selia Bantu Penyediaan SBT 6. Program Gold Search dan Dream Team 4. Program Peningkatan Prestasi Peperiksaan Awam dan Dalaman 2. KAA 8. Pemantauan Kurikulum dan Kokurikulum Pendidikan Islam 5. Porgram Smart Partnership PPD dan Pihak Swasta 3. Program Meningkatkan Kefahaman HRMIS 6. Pemantauan Berkelompok Sekolah Prestasi Rendah 7.2 0 1 3 Mukasurat 11 . Pemantauan Pengguna Kokurikulum Sekolah 8. Memperkayakan Kandungan Bahan Rujukan di Portal PPD Kinta Utara 5. Pemantauan Pelaksanaan Sukan Tahunan di Sekolah-Sekolah Daerah Kinta Utara 10. Program Peningkatan Antarabangsa/ Koakademik dan Kokurikulum P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . Pemantauan Pusat Latihan Daerah di bawah Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS) Teras Strategik 5 Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan dan Program Khas 1. Inovasi P&P di Sekolah 7.Teras Strategik 4 Melaksanakan Pemantauan dan Penyeliaan Secara Bersepadu di Semua Peringkat 1. Pemantauan Program Pemantapan Pembangunan Kemanusiaan 4. Porgram Smart Partnership PPD.

91 87.45 2.30 68.66 96.98 96.11 68.21 10.88 2.36 1.50 5.22 8.PERANCANGAN STRATEGIK 2011 – 2013 PENCAPAIAN LIMA TAHUN PEPERIKSAAN AWAM PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA ________________________________________________________________________ TAHUN PEPERIKSAAN KATEGORI 2006 Kualiti (%) UPSR Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) PMR Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) SPM Kuantiti (%) GPD Kualiti (%) STPM Kuantiti (%) PNGK 11.63 5.23 96.69 2.34 87.14 85.75 5.78 65.47 1.11 2.54 96.37 65.36 2.71 2.65 68.49 71.66 3.90 2.45 66.24 3.17 87.48 2010 11.93 2.76 66.84 2.89 2.69 3.49 1.98 2.40 2008 11.2 0 1 3 Mukasurat 12 .42 2.69 2.45 86.25 8.82 2.23 9.40 2.22 9.15 65.38 2007 10.90 68.55 1 1 1 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH 2010 1 Jadual 1 : Pencapaian Peperiksaan Awam Daerah Kinta Utara 2006 – 2010 P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .39 2009 10.14 97.74 2.39 5.93 2.73 2.91 2.07 5.

2 0 1 3 Mukasurat 13 .28 1.89 13.57 3.71 71.50 81. Kuantitti dan GPS/PGNK 2011 – 2013 P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .99 100 2012 2013 2011 1 1 1 1 1 1 1 1 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 KEDUDUKAN ANTARA DAERAH PMR SPM STPM Jadual 2 : Sasaran Peratus Kualiti.85 95.SASARAN PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM DAERAH KINTA UTARA 2011 – 2013 TAHUN PEPERIKSAAN KATEGORI 2011 UPSR Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Cemerlang (%) Lulus (%) Kualiti (%) Kuantiti (%) 15.

1.2 Pentadbir sekolah melaksanakan dasar KPM mengikut pekeliling yang dikeluarkan 2. Mengadakan kursus/taklimat/latihan/ bengkel/seminar Tarikh 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Kos (OS 21000) SM .1 PERANCANGAN STRATEGIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA 2011-2013 Memperkasa Kepimpinan Instruksional dan Membina Kepimpinan Transformasional 5. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran Sekolah P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen. Kanan Pentadbiran Sekolah 1.RM1908 SR .RM3960 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. 3. Kanan Pentadbiran Guru Besar/Pengetua/ Pen.RM3960 PPD Semua Pen. PPD Akademik PPD Semua Pen.4 Meningkatkan kualiti penyampaian maklumat.RM1908 SR . Aktiviti 1. PPD Akademik Guru Besar/Pengetua/ Pen.3 Dapat meningkatkan kualiti penyampaian maklumat 1.1 Unit Akademik Bil.RM3180 SR . Meningkatkan Penguasaan ICT dalam kalangan pegawai dan pentadbir sekolah 3 kali setahun (tertakluk kpd perubahan dasar semasa) Jan-Disember SM .5.0 5. Pihak pentadbir mengakses maklumat dari portal PPD Jan-Disember Sekolah 4. Pihak pentadbir sekolah lebih peka terhadap perubahan dasar semasa. Menyedia dan mengedarkan bahan berkaitan dasar KPM Jan-November PPD Sekolah 1. 1 Strategi Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan / kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa Objektif 1.RM6600 Kos (OS 29000) SM .1. Kanan Pentadbiran Semua Pen.RM6600 SM . Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dasar KPM 5.RM3180 SR .2 0 1 3 Mukasurat 14 .

Unit Pem. Pentauliahan Guru Pemimpin Unit Beruniform. NGO terlibat. 5. Semua Pegawai PPD Pengetua /G. Anugerah Kokurikulum Peringkat Sekolah. April .Perhubungan Daerah. 2. Objektif 1. Penyelia Kokurikulum. Jurulatih Bertauliah. Pengetua/G. Pengetua/G. Penyediaan wakil ke peringkat antarabangsaa.Besar Penyelia Kokurikulum. Penyelia Kokurikulum. Besar. PK Kokurikulum. Aktiviti 1. Anugerah Kokurikulum Daerah Oktober Sekolah November OS 42000 SR OS 42000 SM (RM 5000) PPD Sekolah Semua Peg. PK Kokurikulum. Perangsang kepada warga pendidikan untuk gigih berusaha. Pengetua/ Guru Besar. 2. 4.November OS 42000SR (RM 2000) OS 42000SM (RM 2000) PPD Sekolah 3. Jurulatih Daerah. Pengetua/G. Besar.2 Unit Kokurikulum Bil 1 Strategi Mempelbagaikan pengiktirafan guru dan pelajar di peringkat sekolah dan daerah.Disember PPD Sekolah 5.Besar PK Kokurikulum. Pecalonan Anugerah Kokurikulum Peringkat Kebangsaan 6. Peg. Pengetua / Guru Besar.November PPD P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . Pemantauan Pengurusan Kokurikulum Sekolah Feb . Anugerah Sijil Kemahiran dan kenaikan pangkat unit beruniform.1. Julai . Memotivasikan guru dan pelajar. Kemanusiaan. Pengetua/ G.Besar PK Kokurikulum.November PPD Sekolah Julai . Mei Tarikh Kos OS 21000 (RM 1600) Tindakan PPD Sekolah Tanggungjawab Penyelia Kokurikulum. Pengerusi Teknik Daerah.2 0 1 3 Mukasurat 15 .5.

2 0 1 3 Mukasurat 16 . Program sukan sepanjang tahun. Sesi dialog dengan agensi sukan Sukan Okt/Nov/Dis Jan-Dis PPD /Sekolah PPD /Sekolah Ibubapa Ibubapa Jan-Dis PPD Pihak Berkenaan PPD Pihak Berkenaan Ibubapa Mac/ Jul Ibubapa P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .2 Semua sekolah dapat melaksanakan dasar 1M1S 1.3 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1. SUS 3.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan / permainan AKTIVITI 1. Lawatan dan pertandingan persahabatan 5.5.1.1 Menyertai seberapa banyak kejohanan sukan yang dianjurkan 2.3 Melahirkan atlet pelajar yang berkualiti dan berkemahiran tinggi 1.Pemantauan.Kem/ klinik sukan anjuran pihak luar pihak luar 4. kejohanan sukan anjuran persatuan sukan 3.1 Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam sukan dan permainan 1. penilaian dan majlis Pengiktirafan Jan-Nov Sekolah PPD SUS Unit Sukan GPK Pengerusi SUS GPK Mei/ Ogos/ Dis Jun/ Nov Sekolah Pers Sukan Sekolah Feb/Mei/Okt RM5000 PPD Unit Sukan 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2. Pertandingan sukan diperingkat sekolah / daerah / MSS Perak / MSSM Jan-Nov RM 25000 Sekolah PPD SUS Unit Sukan KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN Sekolah TANGGUNGJAWAB GB. TARIKH Jan-Nov RM65000 2. Pengumpulan data aktiviti sukan sekolah 6. Penyertaan pertandingan anjuran pihak luar / luar musim 4. kejohanan sukan luar musim 2.

Ogos PPD Sekolah Penolong Kanan / Guru Kanan Kemanusiaan Guru Cemerlang Panitia MP Daerah Guru Cemerlang Ketua Panitia MP P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .2 0 1 3 Mukasurat 17 .3 Meningkatkan kualiti P&P guru 3.Julai SR .5.Mei Julai . 1 Strategi Penguatkuasaan P&P berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa Objektif 1. Kanan Pentadbiran Semua Pen. Mengadakan inovasi dan Kajian Tindakan untuk meningkat kualiti P&P Feb .1 Meningkatkan kemahiran pengurusan pemantauan P&P Aktiviti 1. PPD Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.Ogos PPD Sekolah 5.2 Menjalankan pemantauan P&P berkesan 2.RM2640 SM . Kanan Pentadbiran Semua Pen. PPD Akademik 1. Penghasilan modul P&P Feb . Kanan Pentadbiran Semua Pen. Bengkel Penyeliaan P&P Tarikh Februari Kos (OS 21000) SR -RM 4400 SM . Bengkel P&P berkesan Mac .2.RM13200 SM . PPD Akademik 4. PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.2 Membangun dan Meningkatkan Kualiti Warga Pendidikan 5.RM7920 SM .RM6360 SR .Sept. Pemantauan Berfokus Mac . PPD Akademik 1.1 Unit Akademik Bil.RM2120 Kos (OS 29000) SR .RM1272 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen.RM3816 PPD Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.

OS 42000SR (RM 6180) OS 21000 (RM 600) OS 42000SM (RM 8400) OS 21000 (RM 800) Penyelia Kokurikulum. Objektif 1.Besar PK Kokurikulum Pengerusi Kelompok dan Zon. Pencapaian terbaik dalam pertandingan anjuran Go dan NGO di peringkat negeri dan kebangsaan. Pengerusi Teknik Daerah. Pengetua/G. 2. Mac OS 21000 (RM 1500) PPD Sekolah 7. Feb . Bengkel Penghakiman Pertandingan Kokurikulum.2 Unit Kokurikulum Bil 1 Strategi Meningkatkan pencapaian dalam setiap pertandingan di peringkat daerah. Pertandingan Anjuran Bersama GO & NGO dengan PPD.2 0 1 3 Mukasurat 18 .Besar Penyelia Kokurikulum. 2. Ko Akademik. April . Pengetua/G. Tindakan Pengerusi Kelompok dan Zon.5. Pengetua/G. Agensi terlibat.Mac Aktiviti 1. 3. Memperkasakan imej PPD Kinta Utara. Pertandingan Kawad Unit Beruniform peringkat daerah. Pencapaian terbaik dalam setiap pertandingan Unit Beruniform peringkat negeri dan kebangsaan. PK Kokurikulum.Besar PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum.2. April . Sekolah PPD Sekolah Pengetua & Guru Besar. 4. 3. Memperoleh kedudukan terbaik dalam setiap pertandingan Ko Akademik peringkat negeri dan kebangsaan. Sekolah PPD Sekolah Tanggungjawab Guru Besar Pengerusi Kelompok dan zon. GO & NGO terlibat. Pengetua/ G. Jurulatih / Hakim 6.Mac Kos OS 42000 di sekolah. PPD Sekolah Penyelia Kokurikulum. Peg. Ko Akademik. Penyelia Kokurikulum.00) OS 42000SM (RM 2000) OS 21000 (RM 500) OS 42000 di sekolah.Oktober Peruntukan Agensi Terlibat. 4. negeri dan kebangsaan. Peg. Pertandingan Ko Akademik peringkat kelompok dan zon. Pengerusi Pertandingan. Bengkel Jurulatih Kawad Kaki Daerah.Besar PK Kokurikulum April . OS 21000 (RM 500) GO & NGO terlibat. Pegawai Perhubungan Unit Uniform Daerah.Mei 5. Pertandingan Kawad Unit Uniform peringkat kelompok dan zon. Peg. Tarikh Feb . Pertandingan Ko Akademik Peringkat Daerah.Jun OS 42000SR (RM 3075) OS 21000 (RM 200. Mac OS 21000 (RM 2000) PPD P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . Jurulatih Daerah. Pengerusi Pertandingan.

1 Meningkatkan bilangan jurulatih yang berkelayakan 3.2. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3.1 Melahirkan jurulatih yang berkualiti dan berkemahiran tinggi 3. PPD Unit Sukan November PPD GB PPD Unit Sukan Unit Sukan Oktober sekolah GB/PKKO Ogos MSN PPD JPN GB Mei/ Nov PPD Unit Sukan Mei TARIKH KOS(OS 21000) RM5000 KOS (OS29000) RM3000 TINDAKAN JPN PPD TANGGUNGJAWAB Unit Sukan P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan.2 Melahirkan jurulatih yang berkualiti 3.3 Meningkatkan pencapaian atlet AKTIVITI 1. 4.2 0 1 3 Mukasurat 19 . Peperiksaan/ ujian Sains sukan kepegawaian dan kepengadilan.3 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Mempeluaskan bidang kejurulatihan OBJEKTIF 3. kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2.2 Meningkatkan bilangan guru yang berkelayakan terlibat dalam aktiviti sukan di peringkat negeri dan negara sebagai jurulatih atau pegawai 1. Lawatan sambil belajar ke pusat/ sekolah sukan 3. Penganjuran kursus/ seminar kejurulatihan sukan/ permainan 2.5. Program bersama Agensi Luar 5 Kursus-kursus Dalaman kejuruLatihan 6 Program kejurulatihan berkembar 2 Mempeluaskan bidang kejurulatihan 3.

Bengkel JSI dan SP Chart Feb-November Sekolah April-Mei SR . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/Pen.Mac Kos (OS 21000) SR .RM4400 SM . Pemantauan penggunaan Head Count NKRS 6.RM1320 SM .RM11780 Kos (OS 29000) SR .RM13356 SM . PPD Akademik Jun & Nov PPD Semua Pen.2 Fokus kepada Head Count NKRS dalam program kecemerlangan peperiksaan awam Aktiviti 1.3 Budaya Head Count NKRS dilaksana untuk meningkatkan pencapaian akademik 3.3. Bengkel Head Count NKRS Tarikh Jan .RM7068 Tindakan PPD Tanggung Jawab Semua Pen. Near Miss 2.RM636 PPD Semua Pegawai Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.RM21900 SM . Kanan Pentadbiran Pen.RM2120 SR . Penyediaan data Head Count NKRS Feb-Mac PPD Semua Pen. Kelompok Murid 4. Program Kecemerlangan Akademik berdasarkan NKRS 1. PPD Kemanusiaan 5. PPD dan Sekolah 5. Kanan Pentadbiran 1.5. Khidmat bantu Head Count NKRS dan SP Chart 7. 1 Strategi Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus Objektif 1.1 Meningkatkan kemahiran pihak pentadbir sekolah dalam mengurus Head Count 1.2 0 1 3 Mukasurat 20 . Pelaporan /Post Mortem PPT/PAT/Percubaan/ Pep.Ogos PPD Semua Pen. Kanan Pentadbiran Guru Besar/Pengetua/ Pen.3 Membudayakan Head Count di JPN.1 Unit Akademik Bil. Kanan Pentadbiran P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. PPD Akademik 2. Awam Feb-Nov RM4200 PPD Feb .

Rekod penyertaan dan laporan aktiviti sukan sekolah 7.3 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Melibatkan ibu bapa dalam kegiatan sukan sekolah OBJEKTIF 1.3. Jul-Ogos 5.Pemantauan. 2.3 Mencungkil bakat baru dalam sukan/ permainan AKTIVITI 1. 3. kelompok. 3. OBJEKTIF Menjalinkan kerjasama dengan agensi luar dalam menangani masalah pelajar Melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri Menggunakan sumbangan kewangan daripada agensi luar untuk melaksanakan program HEM 1. Karnival sukan daerah 5. Penyertaan pertandingan anjuran persatuan-persatuan sukan 4.1 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam sukan dan permainan 100% sekolah melaksanakan dasar 1M1S 1. TANGGUNG JAWAB Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 2. kelompok dan zon Program Hari Integrasi Murid peringkat sekolah. Pertandingan peringkat zon/ daerah/MSS Perak/ MSSM 3. zon.2 Unit Hal Ehwal Pelajar BIL 1. TINDAKAN Pengerusi Kelompok dan Zon. Lawatan dan pertandingan per sahabatan. daerah dan negeri Kem Jati Diri Murid peringkat sekolah. daerah dan negeri TARIKH Feb-Mac Apr-Jun OS 21000 Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD KOS OS 42000 di sekolah. AKTIVITI Kem Motivasi peringkat sekolah. kelompok. zon. Pertandingan sukan/ permainan sepanjang tahun di sekolah antara rumah/kelas/kelab 2.3. STRATEGI Melibatkan agensi luar dalam program bersepadu di peringkat sekolah. daerah dan negeri 1. penilaian dan majlis pengiktirafan PS Unit Sukan SU Sukan Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan PPD GB Unit Sukan TARIKH KOS(OS 21000) KOS (OS29000) TINDAKAN GB TANGGUNGJAWAB Unit Sukan P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .5.2 0 1 3 Mukasurat 21 . 6.

zon. daerah.4.  Ogos-Sept OS29000  2 Pemantapan program sahsiah pelajar 1.1 Unit Akademik Bil. PPD Akademik Semua Penolong PPD 5.2 Pemantauan penghulu Objektif 1. Melahirkan murid yang berakhlak mulia Membentuk sikap positif dalam kalangan pelajar Melahirkan modal insan yang berkualiti dari aspek rohani.2 0 1 3 Mukasurat 22 . 3.2 Meningkatkan kualiti P&P guru Aktiviti 1.1 Menjalankan pemantauan pengurusan sekolah dan P&P berkesan 1.4 Melaksanakan Pemantauan dan Penyeliaan Secara Bersepadu di Semua Peringkat 5. zon. 2. emosi dan intelek Mengurangkan masalah social dalam kalangan pelajar Sept Jun-Sept OS 42000 di sekolah Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan Mempelbagikan program HEM di sekolah  Program Anti Lepak  Program Muhasabah Diri  Kursus Kepimpinan Mempelbagikan program HEM di luar sekolah:    Kem Jati Diri Kem Motivasi Kem Bina Insan 4. OBJEKTIF Menyediakan ruang dan peluang kepada murid menggunakan kemudahan ICT di sekolah secara optima Membolehkan murid menggunakan kemudahan ICT secara berkesan dan berhemah Menjadikan murid celik teknologi maklumat   AKTIVITI Pertandingan Kuiz ICT peringkat sekolah.2 Pemantauan berfokus F3 Ogos .4. 1 Strategi 1. kelompok.4 Pemantauan akhir tahun persekolahan F4 November Disember Guru Besar/Pengetua/ Pen.1 Pemantauan berfokus 1.3 Pemantauan penghulu 1. TANGGUNG JAWAB Pengetua/GB Pengerusi Zon/Kelompok Penolong PPD HEM Penyelia HEM JU Pengerusi Pertandingan 2. Mei Jun Jul P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .zon dan kelompok Pertandingan mencipta laman web peringkat sekolah. daerah.2 Unit Hal Ehwal Pelajar BIL 1 STRATEGI Perbanyakkan program ICT dan penyebararan maklumat bermanfaat 1. 3. Kanan Pentadbiran Semua Pegawai PPD/ Penghulu Tarikh F1 Januari F2 April .Oktober 1. Zon/ Kelompok Pengetua/ GB PPD Pengerusi Kelompok dan Zon. negeri dan kebangsaan Kursus animasi TARIKH Mac-Mei Jun-Jul KOS OS29000 OS29000 TINDAKAN Pengerusi Kelompok dan Zon. negeri dan kebangsaan Pertandingan mencipta brosure peringkat sekolah. kelompok.5.Mei PPD Sekolah Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen. jasmani.1 Pemantauan awal tahun persekolahan 1.

2 Masyarakat peka terhadap maklumat akademik terkini 1.5.1 Platform kepada PPD menyebarkan visi dan misi 1.2 0 1 3 Mukasurat 23 . PPD Akademik Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media cetak Jan-Dis Aktiviti 1. Kanan Pentadbiran P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .1 Unit Akademik Bil.5. 1 Strategi Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik Objektif 1. Kanan Pentadbiran Semua Pen. Hebahan program/aktiviti kecemerlangan dalam media elektronik Tarikh Jan/Mac/Ogos/ September PPD Tindakan Tanggung Jawab Semua Pen. PPD Akademik PPD Sekolah Guru Besar/Pengetua/ Pen.5 Memantapkan Pelaksanaan Program Kecemerlangan dan Program Khas 5.

Pemantauan Program Kokurikulum Sekolah November PPD Sekolah Oktober November Feb . Perkhemahan Bahasa SR dan SM Tarikh Jan . Pengetua/G. Perkhemahan Penggalakkan Sains dan Teknologi SR dan SM September PPD Sekolah 4.Besar Penyelia Kokurikulum.November Sekolah PPD Sekolah 9. Kecemerlangan dalam bidang kokurikulum sebagai satu peluang kerjaya. Pengerusi Teknik Daerah. Peg. Aktiviti 1. Jurulatih Daerah. Besar. Objektif 1. Penyelia Kokurikulum. 2.2 Unit Kokurikulum Bil 1 Strategi Tingkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum di sekolah dan daerah secara terancang. Oktober PPD Sekolah 5. PK Kokurikulum Jun OS 42000SR (RM 7680) OS 42000SM (RM 3840) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 7680) OS 42000 SM (RM 7680) OS 21000 (RM 2000) OS 42000 SR (RM 3520) OS 42000 SM (RM 1920) OS 21000 (RM 1000) OS 42000 (RM 5480) OS 21000 (RM 2400) OS 42000 (RM 10880) OS21000 (RM 2000) PPD Sekolah 3. Penyelia Kokurikulum. Jurulatih Daerah. Unit Kemanusiaan.5. Mengurangkan kebejatan (gejala) sosial dalam kalangan pelajar.5. 2. Program/Aktiviti mingguan kokurikulum sekolah. Pengerusi Teknik Bahasa Daerah. Pengetua /G.2 0 1 3 Mukasurat 24 . Pengerusi Teknik Sains dan Teknologi Daerah.Besar Pengetua/ Guru Besar. Jurulatih Daerah. Perkampungan Seni dan Budaya. Pengerusi Teknik Muzik/Kebudayaan Daerah. Kursus Pengurusan Kelab/Persatuan dan Unit Beruniform 7. Pengetua/G. Perkhemahan Unit Uniform Peringkat Sekolah 8. Besar. PK Kokurikulum Semua Peg. Pencapaian 10% markah kokurikulum.Oktober Kos Tindakan Sekolah Tanggungjawab Pengetua/ Guru Besar. Pengetua/G. Pengetua /G. PK Kokurikulum.Besar Penyelia Kokurikulum. Pelaporan dan Penilaian Gerakerja Kokurikulum pelajar. Jurulatih Daerah. 3. Perhubungan Unit Uniform Daerah. Julai November PPD Sekolah P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . Perkhemahan Integrasi Unit Beruniform SR dan SM Oktober PPD 6. PK Kokurikulum Penyelia Kokurikulum. Pengetua/G.Besar Penyelia Kokurikulum.

1 Ujian TID.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.3 Kem/Klinik sukan 2.4 Perlawanan persahabatan 2.5.4 Pemantauan. Program Beyond the Best Daerah 2.1 Melahirkan pelajar atlet yang berkualiti dan berkemahi ran tinggi.3 Kem/bengkel dan motivasi 2.2 Sirkit daerah 2. PMR dan SPM 2.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR. 2.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1. penilaian.2 Menjuarai seberapa banyak kejohanan yang disertai dan menjadi johan keseluruhan pertandingan sukan/permainan peringkat negeri. Program Gold Search Daerah 1.3 Dapat melahirkan pelajar berintegriti.2 0 1 3 Mukasurat 25 .5 Pertandinagan luar musim 2.1 Latihan pusat sepanjang tahun 2.1 Dapat memilih atlet yang berkualiti untuk mewakili daerah 2.2 Sirkit kejohanan daerah 2. 1. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah.000 Jan-Jun Sekolah PPD sekolah PPD PPD PPD/ Sekolah PPD PPD/sekolah PPD PKK SUS Unit Sukan GB/PKK/SUS Unit Sukan Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan Unit Sukan PKK Unit Sukan TARIKH Jan-Dis Apr/Mei KOS(OS 21000) RM18. Program Gold Search 1. 2.3 Program sukan selepas peperik saan awam UPSR.3 Unit Sukan BIL 1 STRATEGI Memaksimakan penyertaan pelajar dalam sukan OBJEKTIF 2.2 Ujian masa dan sukantara peringkat sekolah dan daerah 1. PMR dan SPM 2. Beyond the Best 2.5. 1. headcount dan post mortem 2 Penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sukan luar 2. kem bakat dan klinik permainan peringkat sekolah dan daerah.6 Pemanatuan. berdisiplin dan sihat 1.2 Memenangi lebih banyak kemenangan dalam pertandingan yang disertai AKTIVITI 1. headcount dan post mortem PPD Unit Sukan Unit Sukan Guru S Okt/Nov Dis Jan-Dis Jan-Dis Jan-Okt Mac/Jun/Sept Feb/ Julai Dis Unit Sukan RM40.000 KOS (OS29000) RM 8000 TINDAKAN PPD sekolah PPD TANGGUNGJAWAB Unit Sukan PKK/SUS P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .1 Ujian TID.000 RM 16.

69 kepada 2. guru dan masyarakat melalui taklimat dan edaran bahan-bahan akademik.2 OBJEKTIF 1. menilai dan membantu pengurusan kurikulum sekolah-sekolah di daerah bagi meningkatkan prestasi sekolah-sekolah ke arah pendidikan bermutu selaras dengan dasar kerajaan dan Prinsip Rukun Negara dengan mengambilkira kebitaraan sekolah masing-masing. P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . Memimpin sekolah dalam melaksanakan proses Pengajaran dan Pembelajaran semua mata pelajaran dengan menggunakan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 4.6.0 PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINTA UTARA TAHUN 2011 6. Hala tuju dan matlamat pengurusan akademik Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara ialah memimpin. Seminar.23 kepada GPS 2.21 bagi UPSR tahun 2010 manakala PMR 2009 GPS ialah 2. Bengkel dan seumpamanya)  perkembangan profesionalisme  peningkatan prestasi akademik Memimpin sekolah dalam mengenalpasti dan merancang penyelesaian masalah atau kelemahan pengajaran dan pembelajaran (P&P) di sekolah-sekolah. 5. 6.2 0 1 3 Mukasurat 26 . 3.66 bagi PMR 2010. Kursus Dalam Perkhidmatan. 2. Pencapaian Akademik yang merupakan kerja utama dalam pengurusan bidang kebertanggungjawaban telah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009 berdasarkan GPS 2. menyelia. Mewujudkan strategi berkesan atau program yang memberi impak  perkembangan staf (Kursus Dalaman.1 PENGENALAN “Kinta Utara Sentiasa Unggul” merupakan moto dalam menetapkan hala tuju kecemerlangan PPD Kinta Utara. Memimpin sekolah dalam penyebaran maklumat dan perubahan pendidikan terkini khususnya dalam bidang kurikulum kepada pengurus sekolah. Memimpin sekolah mengenalpasti dan memperkembangkan potensi individu murid dalam konteks konsep pendidikan seumur hidup melalui pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan.

Penguatkuasaan pengajaran dan pembelajaran berkesan untuk meningkatkan pencapaian murid sesuai dengan perubahan dasar semasa. Kelompok Murid.5 NEAR MISS Near Miss merupakan satu instrumen untuk mengesan pelajar yang hampir cemerlang dan hampir lulus dalam peperiksaan awam. Penggunaan media massa dalam menyebarkan maklumat akademik.4 FOKUS UTAMA Pelaksanaan 4 pendekatan yang digabungkan melalui konsep NKRS 6. N – Near Miss K – Kelompok Murid R – Ranking Mata Pelajaran S – SP Chart 6. Near Miss B dalam peperiksaan PMR ialah pelajar yang memperoleh 7A dan 1B. Dalam peperiksaan UPSR pelajar yang memperoleh kelulusan 4A dan 1B dikenali sebagai Near Miss B. i. ii.6. Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan kepekaan pihak pentadbir sekolah terhadap perubahan dasar semasa. Memimpin sekolah dalam melaksanakan dan menjayakan projek-projek khas Kementerian Pelajaran Malaysia seperti pelaksanaan LINUS. manakala Near Miss D adalah pelajar yang memperoleh 4 ABC dan 1 D.2 0 1 3 Mukasurat 27 .3 STRATEGI Pelaksanaan konsep berfokus – NKRS ( Near Miss. dan 8A 1B manakala Near Miss E ialah pelajar yang memperoleh 7 ABCD dan 1E dan 8ABCD 1E. i. Mengaplikasikan strategi berkesan menerusi pendekatan berfokus. ii. Ranking Mata Pelajaran. 6. iii. SP Chart ) diaplikasikan berdasarkan perancangan strategik yang telah dirangka. iv. P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .

Sekolah mengelompokkan murid ketika membuat head count.7 PENGGUNAAN WARNA DALAM PENGESANAN PENCAPAIAN HEAD COUNT PELAJAR A B C D E biru hijau kuning jingga merah P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . ii. iv. Program-program yang dijalankan di peringkat daerah seperti Program Panitia Daerah dan Program oleh Guru Cemerlang juga menggunakan kaedah kelompok. Rasional konsep NearMiss diguna pakai. kelompok GALUS dan kelompok kritikal. 6.iii.6 KELOMPOK MURID Murid sekolah rendah dan sekolah menengah dikelompokkan kepada 4 kelompok murid iaitu kelompok cemerlang. 6. Kelompok ini juga boleh diaplikasikan ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Bagi peperiksaan dalaman di peringkat sekolah Near Miss dikategorikan pelajar yang tidak dapat memperoleh semua A dalam mata pelajaran yang diambil. Dalam program-program akademik yang dilaksanakan di peringkat sekolah kelompok ini juga boleh diguna pakai. i. kelompok lulus / sederhana.2 0 1 3 Mukasurat 28 . iii. Pembentangan TOV target sekolah menengah dan sekolah rendah daerah Kinta Utara juga menggunakan kelompok-kelompok kerana melalui pengelompokan ini program-program akademik yang sesuai dapat dirancang.

iii. v. Oleh itu pihak pentadbir boleh memberikan fokus kepada panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan dalam tindak susul bagi menyusun program yang bersesuaian mengikut kelompok murid.9 S-P CHART S-P Chart telah diperkenalkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar pada penghujung tahun 2007.8 RANKING MATA PELAJARAN Satu kaedah penyusunan mata pelajaran yang paling banyak tidak mencapai A atau memperoleh paling banyak E mengikut kelompok murid. SJKC dan SJKT. Daerah juga dapat merumuskan panitia mata pelajaran yang perlu diberi keutamaan mengikut jenis sekolah. Antaranya adalah seperti berikut.2 0 1 3 Mukasurat 29 . vii. iv. 6. vi. Permarkahan ujian dan maklum balas prestasi ujian pelajar Maklum balas prestasi individu dan kumpulan Analisa jenis kesilapan pelajar Analisa proses pengajaran dan haraki unit-unit pengajaran Analisa item Simulasi markah ujian Pembinaan profil prestasi individu bagi ujian berulang P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . ii. SK. Melalui kaedah SP Chart membolehkan para guru menganalisa data pengajaran untuk tujuan memahami kefahaman murid dan seterusnya mengubah suai pengajaran.6. Bengkel penyediaan dan menganalisis carta telah diberikan kepada semua Penolong Kanan dan Setiausaha Peperiksaan pada tahun 2008 dan kepada 4 orang guru setiap sekolah rendah dan sekolah menengah pada tahun 2009. i.

vi. Near Miss Kelompok Murid Bengkel SP Chart Pemantauan Penggunaan Head Count NKRS dan Khidmat Bantu Head Count Pelaporan / Post Mortem / PPT / PAT/ Percubaan / Peperiksaan Awam P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . iii. ii.2 0 1 3 Mukasurat 30 . iv. vii.6.10 PERLAKSANAAN PROGRAM BAGI MELONJAKKAN KECEMERLANGAN i. Bengkel Head Count NKRS Penyediaan Data Head Count NKRS Bai’ah Perjanjian Target Peperiksaan Awam Program Kecemerlangan Akademik Berdasarkan NKRS   v.

Near Miss 2.11 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM Aktiviti JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS 1. Penyediaan Data Head Count NKRS 3. Program Kecemerlangan Akademik Berdasarkan NKRS 1. Bengkel SP Chart 6.2 0 1 3 Mukasurat 31 . Baiah Perjanjian Target Peperiksaan Awam 4. Bengkel Head Count NKRS 2.6. Kelompok Murid 5. Pemantauan Penggunaan Head Count NKRS dan Khidmat Bantu HC 7. Pelaporan / Post Mortem Peperiksaan Pertengahan Tahun / Peperiksaan Akhir Tahun / Peperiksaan Percubaan / Peperiksaan Awam P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 .

Terletak di timur laut yang jarak lokasinya 4 kilometer dari bandaraya Ipoh.1 LATAR BELAKANG Gugusan Manjoi merupakan perkampungan Melayu dalam bandar yang terbesar di negeri Perak. sekolah-sekolah yang terlibat dan komuniti setempat. manakala Ahli Dewan Undangan Manjoi ialah YB.Gugusan Manjoi terletak di dalam Parlimen Tambun yang diwakili oleh YB. Sekolah-sekolah yang terlibat ialah: KELOMPOK 1      SK Manjoi 1 SK Manjoi 2 SK Dato’ Ahmad Said Tambahan SMK Kampung Dato’ Ahmad Said SMK Dr. Program peningkatan akademik yang dicadangkan adalah digerakkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. PMR dan SPM. Dato’ Haji Nadzri bin Ismail. Kampung Sungai Tapah. dan Kampung Jelapang Baru. 409 buah rumah dengan penduduk seramai 40.8 hektar merangkumi Kampung Manjoi.000 orang penduduk. Gugusan Manjoi seluas 560.7. Megat Khas      KELOMPOK 2 SK Jelapang SK Jelapang Jaya SK Jati SMK Jelapang Jaya SMK Jati P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . Gugusan itu mempunyai 6.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK GUGUSAN MANJOI Program bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik sekolah rendah dan sekolah menengah yang terletak dalam Gugusan Manjoi khususnya dalam peperiksaan awam iaitu UPSR. Dato’ Haji Ahmad Husni bin Mohamad Hanadzlah. 7. Kampung Dato Ahmad Said.2 0 1 3 Mukasurat 32 . Kampung Tengku Hussein.

marilah kita bergerak sederap melakukan transformasi dalam semua kerja buat kita.2 0 1 3 Mukasurat 33 . Kita harus sedar bahawa tugas memberikan pendidikan berkualiti adalah satu amanah yang berat dan perlu diselesaikan sebaik mungkin supaya generasi pelapis dapat terus membina negara Malaysia ke arah negara maju setanding dengan negara-negara lain. kokurikulum dan imej organisasi. Secara tuntasnya.Penutup Kecemerlangan boleh diusahakan. P e r a n c a n g a n S t r a t e g i k P P D K i n t a U t a r a 2 0 1 1 . untuk bersaing di peringkat negeri dan kebangsaan bagi membantu melonjakkan kecemerlangan negeri Perak. Insyallah berkat kerjasama semua unit dan warga di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara. Perancangan program kita perlu dilaksanakan secara inovatif dan kreatif serta disusuli dengan pelaksanaan yang mantap dan berkesan. saling berganding bahu bagi memastikan berlaku lonjakan dalam pencapaian akademik. sehubungan itu semua unit di Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Utara dan warganya akan mempertingkat serta memperkemaskan daya usaha. hasrat murni kita untuk melonjakkan kecemerlangan daerah Kinta Utara khususnya dan negeri Perak amnya akan tercapai. Untuk itu perancangan yang mantap di semua peringkat perlu dilakukan bagi memastikan Daerah Kinta Utara terus unggul dan cukup bersedia dari segi mental dan fizikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful