Nocturne

cis-Moll / C sharp minor
Opus post.
Fr´ed´eric Chopin

Lento con gran espressione4444 ˇ
ˇ
S
ˇ
(
<
ˇ
(
G
ˇˇ ? ˇˇ ˆ ˇˇˇ ? ˇˇˇ ( 5ˇˇ ˇ ˇˇ
ˇˇ ? ˇˇ ˆ ˇˇˇ ? ˇˇˇ ( 5ˇˇ ˇ ˇˇ <
7
7
p
Y 9
y 4ˇ
pp
Y 9
y 4ˇ
20 č
´ˇ
´ˇ
I4444S
<
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
(
ˇ( ˇŋ ˇ <
ˇŋ ˇ
?
?
?
?
ˇ
ˇ
# h
# h
# h # h
# h
# h
# h # h
śc
legato
â
˜
v
˘
ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ffi˘
5
˘tr
4444 ˘
ˇ ˇ Ş ˘
ÃÃÁÁ Ã
Ã3
˘
<
G
č
dolce ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
4ˇ ˇ
ˇ ˇ ‘ ˇ ˇ
ˇw ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
I4444 ˇ ˇ i
ˇ i
ˇ i
ˇ
ˇ
ˇ
Ű Ű
Ű
Ű
Ű Ű
Ű Ű
Ű Ű
Ű ŰŰ Ű
Ű
Ű
h
#
#
h #
h
h
#
á
2
s
ĞĞ tr
9
˜
ˇ
4444 ˘
˘
`

˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ ˇĄ ˘
ˇ
G
> ˇ
ÈÈ
| ˇ
č
[ ˇ ˇ z ˇ
[
y
p
ˇ
ˇ
4ˇ 4ˇ
4ˇ ˇ
ˇ ˇ
I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű Ű
Ű Ű
Ű
Ű Ű
Ű
8‰ 4ˇ
õ
ıŻ

Ż
ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
13 4 4 ˘
tr
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
ÎÐ
ÎÐ
ˇ
ÏÏ ÉÉ4ˇ 6ˇ ˇ ˇ
ÃÃ
Ű
ˇ
ÃÃ
3
G 44
ÉÉ
3
Ê
–7377– –7Ê
3
7
7

7

3
77–
č
cresc.
con forza
Ć

ˇ ˇ b
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
I4444 ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ
Ś
Ű Ű
Ű
Ű Ű
Ű Ű
Ű Ś
Ű
Ű
1

tr

4444
`˘ffl
G

16

č

\

>

ˇ ˇ }
ˇ ˇ ˇ
I4444 ˇ ˇ
ŰŰ ÊÊˇ
h
#

â
6ˇ` 1ˇ 4ˇffi ˚ ˇ 6ˇ 6ˇ 4ˇ ff 4ˇ ˇ
ˇ ˇ
Ď
Ď
Ã
Ã

Ď
Ď
cresc.
e
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű
ŰŰ

ę ŔŔ˝ ˇ & 6ˇ ˇ ˇ < ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ffl˘ č f pp \ 3 6ˇ ˇ dim. 3F ŤŤ Ţ3— Ţ 4ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ` ˇ( > ˇ 5ˇ ˇ ?ˇ ‰ˇ > > >h > h # # ?ˇ ˇ > > F ŤŤˇ 4ˇ` > -# h ˇ( 3 >h 4444 G 40 č Ţ3— Ţ 4ˇ ˇ 5ˇ 4ˇ sempre I4444 > # ˇ‰ > pi` u piano. ` 5ˇ 4 @ ˇ` ąĂ4ˇT cresc. >h -# ?ˇ > Ţ3— Ţ 4ˇ ˇ 5ˇ 4ˇ > >h rallentando F ŤŤˇ 4ˇ` ˇ ˇ( > 3 >h # ˇ‰ -# ?ˇ ˇ F ŤŤˇ 4ˇ` Ţ3— Ţ 4ˇ ˇ 5ˇ 4ˇ ˇ( > 3 > >h # ˇ‰ > >h .ˇ` ŐŐ č f Ę p c ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 5ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ I4444 ˇ 4ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 5ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ř Ł Ł Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř 4444 G ˇ ( ? ˘ffl 19 4444 3 ÉÉ 4ˇ G ˇ ˇ 5ˇ 4ˇ `ˇ ˇ( č y ôA I4444 5ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 5ˇ Ł Ń Ł Ń 31 4444 ` ˇ G > > ź˜– č ˇ > I4444 ˇ ˇ 4ˇffi` . ˇ 4ˇ ˇ ˇ I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ď Ê Ê Ř Ř ŘŘ Ű Ď Ű Ű Ű ˇŚ 6ˇ ˇ ˇˆ C ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉÈ É ˇ 3 } 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ř ŘŘ Ř È´$ ˇ ˇ ˛ ˇ ` ˇ ` ˇ 23 4 4 sotto voce 3 Ï Ï 3 Ľ Ľ ˇ ˇ `ˇ` ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ 6ˇĄĄ ` ˇˇ ˇ` ˇ ˘˘ 4 6ˇ 4 ˇ Ł Ł Ĺ G 4ˇĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÉÉˇÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ăĄS Ą č ]ˇ ‘ ˇ ˇ Ď ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ś Ř Ř Ř Ř Ř Ś Ř Ř š˜” Ď ĄĄ ĎĄĄ 27  ˆ ” ŢŢŞŞˇ ‰ˇ ‰ˇ 4444 ˇ ˇ ˛ Ă `ˇ ` ˇ ` ˇ `ffiˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ 4ˇ 4 ˇ ˇˇ ˇ `` ˇ ˇ ˇ 6ˇˇ ˇ G ˇ ˇ Ă ˇ` ˇ ˇ` ˘ .‰ˇ ˇ Ţ Ţ h # 3 # 2 4 2 4 ˇ ` 8 ˇ `˘ ŰŞŞˇ ŁĞĞ — 3 ˇ ( 4ˇ . p Z ů ˆ 7 ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ` ˇ 4ˇ ˇ J 5ˇ 3 ˇ ˇ ˇ 6ˇ ı 4 ˇ Ń Ń Ř 3 Ű 3 # h # h 35 Ŕ3— Ŕˇ ˇ ˇ 5ˇ sempre pi` u dim.

ŔŔ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ G Ŕ Ŕ ˇ ŐŐ č Ą ppp dolce | ˇ cresc. ´ ˇ ˇ 4 4 ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ¯ffl ` G 44 ˘ ¯ ˇ Ř Ř P ppp 13 ˙Ð ) č wˇ ˇ pp ˇ 4ˇ ˇ Ð ˇ ˇ W ˇ ˇ | ˇ ˇ ě ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ł Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ł Ř Ř Ř Ř Ř Ř ¯Q h # h # h # Adagio Written with MusiXTEX 2004 LS .d.ß ˚ P˘` ö “ą Tempo I ąˇ aˇ 4ˇ 45 4 4 tr ˘ ˘ ˇ ˇ ˇŤ ˘ 4S m. ˇ ˇ _ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ morendo ˇ P ˇ ˇ ˇ ˇ 4 = I44 4S ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ < – 3 –> Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű Ű ˇ # h 8 ‰ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 49 4 4 ˇ ˘ ˘ ffl ˇ Ð ˇ 4ˇ 6ˇ ˇ ˇ Î Î Ï 4 Ãà ˘ Ï Ð 4 Ãà ˘ É 3 É G É Ê É 3 –7737– –7737– Ê –7737– p g f č Č ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ I44 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ Ř Ń Ń Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř ù ” Ř! ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ 5ˇ ˇ ĞĞ 4ˇ ˇ ’ 52 tr ˇ 4ˇ ˇ ˇ ‰ ˇ 4444 ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ Ć ˇ ˇ 5ˇ ˇ ĽĽ ‰ˇ ĽĽ Ł ĹĹ Ł G Ľ Ľ Ł ! – Ł ĽĽ –!!3!– !3!– 3!– 3 ! ! – 3 ‘ ^ č { ˇ con forza appassionato ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 5ˇ Ř Ř Ř Ř Ř Ń Ń Ř Ř Ř Ř Ř ě ˜ 3 ˇ Šˇ ´ 4 ‚ « śś trŠ 55 4 4 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ‰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĄ¯ ˇ ˛ ˘ffi ˇ G 44 ŐŐ Å‰ˇ Å 18 č y ˇ Y ˇ y ˇ [ ˇ x p Z zˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ I4444 ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ń Ř Ř Ř Ń Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř Ř ÿ 8‰ 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ delicato ˆ " ď 59 4 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ G ˘ ˘ 11 35 Ę č X xˇ ˇ ˇ f ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ě Ě Ě Ř Ř Ř Ěsempre pi`u piano Ř ŁŁ Ü`!¯ P 4ˇ delicatissimo ˇ ę ˆ ’ 61 rall.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful