You are on page 1of 6

Cu 1: Cht thuc loi isaccarit l A. glucoz. B. saccaroz. C. xenluloz. D. fructoz. Cu 2: Hai cht ng phn ca nhau l A. glucoz v mantoz. B.

fructoz v glucoz. C. fructoz v mantoz. D. saccaroz v glucoz. Cu 3: Trong iu kin thch hp glucoz ln men to thnh kh CO2 v A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. CH3CHO. Cu 4: Saccaroz v glucoz u c A. phn ng vi AgNO3 trong dung dch NH3, un nng. B. phn ng vi dung dch NaCl. C. phn ng vi Cu(OH)2 nhit thng to thnh dung dch xanh lam. D. phn ng thu phn trong mi trng axit. Cu 5: Cho s chuyn ho: Glucoz X Y CH3COOH. Hai cht X, Y ln lt l A. CH3CHO v CH3CH2OH. B. CH3CH2OH v CH3CHO. C. CH3CH(OH)COOH v CH3CHO. D. CH3CH2OH v CH2=CH2. Cu 6: Cht tham gia phn ng trng gng l A. xenluloz. B. tinh bt. C. fructoz. D. saccaroz. Cu 7: Cht khng phn ng vi AgNO3 trong dung dch NH3, un nng to thnh Ag l A. C6H12O6 (glucoz). B. CH3COOH. C. HCHO. D. HCOOH. Cu 9: Dy gm cc dung dch u tc dng vi Cu(OH)2 l A. glucoz, glixerol, ancol etylic. B. glucoz, andehit fomic, natri axetat. C. glucoz, glixerol, axit axetic. D. glucoz, glixerol, natri axetat. Cu 10: chng minh trong phn t ca glucoz c nhiu nhm hiroxyl, ngi ta cho dung dch glucoz phn ng vi A. Cu(OH)2 trong NaOH, un nng. B. AgNO3 trong dung dch NH3, un nng. C. Cu(OH)2 nhit thng. D. kim loi Na. Cu 11 Tinh bt, xenluloz, saccaroz, u c kh nng tham gia phn ng A. ho tan Cu(OH)2. B. trng ngng. C. trng gng. D. thy phn. Cu 12: Mt cht khi thy phn trong mi trng axit, un nng khng to ra glucoz. Cht l A. protit. B. saccaroz. C. tinh bt. D. xenluloz. Cu 13: Cho dy cc cht: glucoz, xenluloz, saccaroz, tinh bt, fructoz. S cht trong dy tham gia phn ng trng gng l A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Cu 14: Trong cc cht sau: axit axetic, glixerol, glucoz, ancol etylic, xenluloz. S cht ha tan c Cu(OH)2 nhit thng l A. 3 B. 5 C. 1 D. 4 Cu 15: Cho cc dung dch sau: saccaroz, glucoz, anehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructoz. S lng dung dch c th tham gia phn ng trng gng l A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Cu 16: Khi thy phn saccaroz th thu c A. ancol etylic. B. glucoz v fructoz. C. glucoz. D. fructoz. Cu 17: Cng thc no sau y l ca xenluloz? A. [C6H7O2(OH)3]n. B. [C6H8O2(OH)3]n.C. [C6H7O3(OH)3]n D. [C6H5O2(OH)3]n. Cu 18: Dy cc cht no sau y u c phn ng thu phn trong mi trng axit? A. Tinh bt, xenluloz, glucoz. B. Tinh bt, xenluloz, fructoz. C. Tinh bt, xenluloz, saccaroz. D. Tinh bt, saccaroz, fructoz Cu 19. Tinh bt v xenluloz khc nhau ch:

A. phn ng thy phnB. tan trong nc C. thnh phn phn t D. cu trc mch phn t Cu 20. im ging nhau gia phn ng thy phn tinh bt v thy phn xenluloz l: A. sn phm cui cng thu c B. loi enzim lm xc tc C. sn phm trung gian D. lng nc tham gia qu trnh thy phn Cu 21. Mt cht khi thy phn trong mi trng axit long, un nng khng to ra glucoz. Cht l:A. saccaroz B. xenluloz C. tinh b D. protein Cu 22. Cht khng tham gia phn ng thy phn l: A.saccaroz B. xenluloz C. fructoz D. tinh bt Cu 23. ng dng no sau y khng phi l ng dng ca glucoz? A. Trng gng, trng phch. B. Nguyn liu sn xut cht do PVC. C. Nguyn liu sn xut ancol etylic. D. Lm thc phm dinh dng v thuc tng lc. Cu 24. Dy gm cc dung dch u tham gia phn ng trng bc l: A. glucoz, mantoz, axit fomic, anehit axetic B. fructoz, mantoz, glixerol, anehit axetic C. glucoz, glixerol, mantoz, axit fomic D. glucoz, fructoz, mantoz, saccaroz Cu 2: Cht thuc loi isaccarit l A. glucoz. B. saccaroz. C. xenluloz. D. fructoz. Cu 25 Cht tham gia phn ng trng gng l A. xenluloz. B. tinh bt. C. fructoz. D. saccaroz. Cu 26 Cht khng phn ng vi AgNO3 trong dung dch NH3, un nng to thnh Ag l A. C6H12O6 (glucoz). B. CH3COOH. C. HCHO. D. HCOOH. Cu 27: Mt cht khi thy phn trong mi trng axit, un nng khng to ra glucoz. Cht l A. protit. B. saccaroz. C. tinh bt. D. xenluloz. Cu 28: Cho dy cc cht: glucoz, xenluloz, saccaroz, tinh bt, fructoz. S cht trong dy tham gia phn ng trng gng l A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Cu 29: Cho cc dung dch sau: saccaroz, glucoz, anehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructoz. S lng dung dch c th tham gia phn ng trng gng l A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Cu 30: Dy cc cht no sau y u c phn ng thu phn trong mi trng axit? A. Tinh bt, xenluloz, glucoz. B. Tinh bt, xenluloz, fructoz. C. Tinh bt, xenluloz, saccaroz. D. Tinh bt, saccaroz, fructoz Cu 31: Khi ln men 360 gam glucoz vi hiu sut 100%, khi lng ancol etylic thu c l A. 184 gam. B. 276 gam. C. 92 gam. D. 138 gam. Cu 32: Cho m gam glucoz ln men thnh ru etylic vi hiu sut 80%. Hp th hon ton kh CO2 sinh ra vo nc vi trong d thu c 20 gam kt ta. Gi tr ca m l A. 14,4 B. 45. C. 11,25 D. 22,5 Cu 33: un nng dung dch cha 27 gam glucoz vi AgNO3 trong dung dch NH3 (d) th khi lng Ag ti a thu c l A. 16,2 gam. B. 10,8 gam. C. 21,6 gam. D. 32,4 gam. Cu 34: Cho 50ml dung dch glucoz cha r nng tc dng vi mt lng d AgNO 3 trong dung dch NH3 thu c 2,16 gam bc kt ta. Nng mol (hoc mol/l) ca dung dch glucoz dng l A. 0,20M B. 0,01M C. 0,02M D. 0,10M

Cu 35. Cho 50ml dd glucozo tc dng vi AgNO3/NH3 thu c 2,16(g) kt ta. Nng mol glucozo l A. 0,2M B. 0,1M C. 0,01m D. 0,02M Cu 36. un nng 9(g) glucozo vi lng d Cu(OH)2 trong dd kim th thu c kt ta gch l bao nhiu A. 1,44 B. 7,2 C. 3,6 D. 14,4 Cu 37. Trng gng hon ton dd cha 72(g) glucozo. Lng AgNO3 phn ng l A. 48 B. 51 C. 20,9 D. 63,2 Cu 38. Trng gng 45(g) glucozo, khi lng Ag thu c ti a A. 54 B. 32,4 C. 27 D. 21,6 Cu 39. sn xut 29,7kg xelulozo trinitrat vi H = 80%. Khi lng xelulozo thu c l A. 16,2kg B. 20,25kg D. 28,5kg D. 32,4kg Cu 41. cho m(g) glucozo ln men thnh ru etylic vi H=50%, kh CO2 thot ra to c 20g kt ta vi Ca(OH)2. gi tr m l A. 36 C. 72 C. 18 D. 45 Cu 42. xelulozo trinitrat c iu ch t xelulozo v axit nitric c xc tc H2SO4 c. c 29,7kg xelulozo trinitrat cn dng dd cha m kg HNO3 (H= 90%). Gi tr m l A. 42 B. 30 C. 10 D. 21 Cu 43. khi lng ca glucozo iu ch 5lg ancol etylic vi (h = 80%, D = 0,8g/ml) l A. 2,504kg B. 3,130kg C. 2,003kg D. 3,507kg] Cu 46. Kh CO2 chim 0,03% th tch ca khng kh. Mun to 5(g) tinh bt cn bao nhiu lit khng kh cho qu trnh quang hp A. 13827,21 B. 13826 C. 14026,7 D. p n khc Cu 44. trng 1 tm gng, ngi ta phi dng 5,4g glucozo bit H = 95%. Khi lng bc bm trn tm gng l A. 6,156 B. 3,078 C. 6,48 D. 6,165 Cu 45. Thy phn hon ton 1kg saccarozo c A. 0,5 kg glucozo, 0,5kg fructozo B. . 0,326 kg glucozo, 0,326 kg fructozo C. . 0,5263 kg glucozo, 0,5263kg fructozo D. 1000(g) glucozo Cu 46. bit H = 70%. Khi lng glucozo thu c l bao nhiu nu thy phn 1 tn khoai cha 20% tinh bt A. 106,5kg B. 177,75kg C. 155,55kg D. 222,2kg Cu 50. Tnh khi lng glucozo cn iu ch 0,1(l) ru etylic(D= 0,8g/ml) H = 80% A. 109 B. 185,6 C. 196,5 D. kt qu khc Cu 47. kh CO2 sinh ra ln men ru t mt lng glucozo c dn vo dd Ca(OH)2 d thu c 40(g) kt ta. H = 80%. Khi lng ru thu c A. 16,4 B. 16,8 C. 17,4 D. 18,4 Cu 48. Khi lng glucozo cn iu ch 0,1(l) etyilic( D = 0,8g/ml) vi H = 80% l A. 190g B. 196,5g C. 195,6g D. 212g Cu 49. ln men 1,08kg glucozo cha 20% tp cht thu c 0,368 kg ru. Tm H A. 83,35 B. 70% C. 60% D. 50% Cu 50. Ln men ru glucozo sinh ra 2,24(l) CO2 ktc. Lng Na cn ly tc dng vi lng ru sinh ra l A. 23g B. 2,3g C. 3,2g D. 4,6g Cu 51: Phn t khi trung bnh ca xenluloz l 1620 000. Gi tr n trong cng thc (C6H10O5)n l A. 10000 B. 8000 C. 9000 D. 7000 Cu 52 tn nc ma cha 12% saccaroz c th thu hi c m (kg) saccaroz , vi hiu sut thu hi 80%. Gi tr ca m l:

A. 96. B.100. C. 120 D. 80. Cu 53 Cho m gam tinh bt ln men sn xut ancol etylic, ton b lng CO2 sinh ra cho qua dung dch Ca(OH)2 d, thu c 750 gam kt ta. Bit hiu sut mi giai on ln men l 80%. Gi tr ca m l: A. 950,8. B. 949,2. C. 960,4. D. 952,6. Cu 54 . Nh my ru bia H Ni sn xut ancol etylic t mn ca g cha 50% xenluloz. Mun iu ch 1 tn ancol etylic ( hiu sut 70%) th khi lng ( kg) mn ca g cn dng l: A. 5430. B. 5432. C. 5031. D. 5060. Cu 55. Xenluloz trinitrat l cht d chy v n mnh, c iu ch t xenluloz v axit nitric. Mun iu ch 29,7 kg xenluloz trintrat (hiu sut 90%) th th tch axit ntric 96% ( D= 1,52 g/ml) cn dng l: A. 14,39 lit. B. 15,24 lt. C.14,52 lt D. 20,36 lt. Cu 56: Khi ln men 360 gam glucoz vi hiu sut 100%, khi lng ancol etylic thu c l A. 184 gam. B. 276 gam. C. 92 gam. D. 138 gam. Cu 57: Lng glucoz cn dng to ra 1,82 gam sobitol vi hiu sut 80% l A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. Cu 58: Thy phn 324 gam tinh bt vi hiu sut ca phn ng l 75%, khi lng glucoz thu c l A. 250 gam. B. 300 gam. C. 360 gam. D. 270 gam. Cu 59: T 16,20 tn xenluloz ngi ta sn xut c m tn xenluloz trinitrat (bit hiu sut phn ng tnh theo xenluloz l 90%). Gi tr ca m l A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70. Cu 60 Mun c 2610 gam glucoz th khi lng saccaroz cn em thu phn hon ton l A. 4595 gam. B. 4468 gam. C. 4959 gam. D. 4995 gam. Cu 61: Phn t khi trung bnh ca xenluloz l 1620 000. Gi tr n trong cng thc (C6H10O5)n l A. 10000. B. 8000 C. 9000 D. 7000 Cu 62: Cho m gam glucoz ln men thnh ancol etylic. Kh sinh ra cho vo nuc vi trong d thu c 120 gam kt ta, bit hiu sut qu trnh ln men t 60%. Gi tr m l A. 225 gam. B. 112,5 gam. C. 120 gam. D. 180 gam Cu 63 t chy hon ton 10,26 gam mt cacbohirat X thu c 8,064 lt CO2 ( ktc) v 5,94 gam H2O. X c M < 400 v c kh nng d phn ng trng gng. Tn gi ca X l: A. glucoz. B. saccaroz. C. fructoz D. mantoz. Cu 64: Cho s bin ha:

G (Xenluloz) C6H12O6 C2H5OH C4H6 Cao su buna. Khi lng (tn) g cn dng sn xut 1 tn cao su l: A. 52,08. B. 54,20. C. 40,86. D. 42,35. Cu 65. ng dng no di y khng phi l ng dng ca glucoz ? A. Trng gng, trng phch B. Nguyn liu sn xut ancol etylic C. Nguyn liu sn xut cht do PVC D. Lm thc phm dinh dng v thuc tng lc Cu 66. Cho 6,84 gam hn hp saccaroz v mantoz tc dng vi lng d dung dch AgNO 3 trong NH3 thu c 1,08 gam Ag kim loi. S mol saccaroz v mantoz trong hn hp ln lt bng : A. 0,005 mol v 0,015 mol B. 0,010 mol v 0,010 mol C. 0,015 mol v 0,005 mol D. 0 mol v 0,020 mol Cu 67.Pht biu no di y cha chnh xc ? B. Khng th thy phn monosaccarit. C. Thy phn isaccarit sinh ra hai phn t monosaccarit.
30% 80% 60% 40%

D. Thy phn polisaccarit ch to nhiu phn t monosaccarit. E. Tinh bt, mantoz v glucoz ln lt l poli-, i- v monosaccarit.
Cu 67: Cht thuc loi cacbohirat l A. xenluloz. B. glixerol. C. protein. D. poli(vinyl clorua). Cu 68: Cht thuc loi cacbohirat l A. lipit. B. poli(vinyl clorua). C. xenluloz. D. glixerol. Cu 69: Glucoz thuc loi A. isaccarit. B. polisaccarit. C. monosaccarit. D. polime. Cu 70: Cht thuc loi isaccarit l A. glucoz. B. saccaroz. C. xenluloz. D. fructoz. Cu 71: Tinh bt thuc loi A. polisaccarit. B. isaccarit. C. lipit. D. monosaccarit. Cu 72: ng phn ca glucoz l A. fructoz. B. xenluloz. C. saccaroz. D. mantoz. Cu 73: ng phn ca fructoz l A. glucoz. B. xenluloz. C. tinh bt. D. saccaroz. Cu 74: ng phn ca saccaroz l A. fructoz. B. mantoz. C. xenluloz. D. glucoz. Cu 75: Cht c cha 6 nguyn t cacbon trong mt phn t l A. glixerol. B. glucoz. C. etanol. D. saccaroz. Cu 76: Mt cht khi thy phn trong mi trng axit, un nng khng to ra glucoz. Cht l A. saccaroz. B. tinh bt. C. xenluloz. D. protein. Cu 77: Cht tham gia phn ng trng gng l A. axit axetic. B. xenluloz. C. mantoz. D. tinh bt. Cu 78: Cht phn ng c vi AgNO3 trong dung dch NH3, un nng to ra kim loi Ag l A. glucoz. B. saccaroz. C. xenluloz. D. tinh bt. Cu 79: Saccaroz v glucoz u c A. phn ng vi dung dch NaCl. B. phn ng thu phn trong mi trng axit. C. phn ng vi Cu(OH)2 nhit thng to thnh dung dch xanh lam. D. phn ng vi AgNO3 trong dung dch NH3, un nng. Cu 80: Trong iu kin thch hp, glucoz ln men to thnh kh CO2 v A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. CH3CHO. Cu 81: Cho dy cc cht: glucoz, xenluloz, metyl axetat, metylamin. S cht trong dy tham gia phn ng trng bc l A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Cu 82: un nng tinh bt trong dung dch axit v c long s thu c A. glucoz. B. etyl axetat. C. xenluloz. D. glixerol. Cu 83: Cht no sau y khng tham gia phn ng thy phn ? A. Saccaroz. B. Protein. C. Tinh bt. D. Glucoz. Cu 84: un nng xenluloz trong dung dch axit v c, thu c sn phm l A. saccaroz. B. glucoz. C. fructoz. D. mantoz. Cu 85: Cho m gam glucoz phn ng hon ton vi lng d dung dch AgNO3 trong NH3 (un nng), thu c 0,2 mol Ag. Gi tr ca m l A. 18,0. B. 16,2. C. 9,0. D. 36,0. Cu 86: Cho m gam glucoz phn ng hon ton vi lng d dung dch AgNO3 trong NH3 (un nng), thu c 21,6 gam Ag. Gi tr ca m l A. 36,0. B. 16,2. C. 9,0. D. 18,0.

Cu 87: Khi ln men 360 gam glucoz vi hiu sut 100%, khi lng ancol etylic thu c l A. 184 gam. B. 92 gam. C. 276 gam. D. 138 gam. Cu 88: Thy phn 324 gam tinh bt vi hiu sut ca phn ng l 75%, khi lng glucoz thu c l A. 250 gam. B. 360 gam. C. 270 gam. D. 300gam Cu 89: un nng dung dch cha 27 gam glucoz vi dung dch AgNO3/NH3 (d) th khi lng Ag ti a thu c l A. 32,4 gam. B. 16,2 gam. C. 10,8 gam. D. 21,6 gam. Cu 90. Mt on mch xenluloz c khi lng l 48,6 mg. S mt xch glucoz (C6H10O5) c trong on mch l: A. 1,626.1023 B. 1,807.1023 C. 1,626.1020 D. 1,807.1020 Cu 91. Xenluloz trinitrat l cht d chyv n mnh,mun iu ch t xenluloz v axit nitric. ChoH = 90%. The tch axit nitric 99,67% (d = 1,25 g/ml) cn sn xut 53,46 kg xenluloz trinitrat l: A. 24,49 lt B. 24,58 lt C. 30,24 lt D. 30,34 lt Cu 92. Khang nh no sau y l ng ? A.Glucoz l hp cht a chc B. Saccaroz v mantoz l ng phn ca nhau C. Tinh bot v xenluloz l ng phn ca nhau v cng c thnh phn phn t (C6H10O5)n D. Tinh bot v xenluloz l polisaccarit, xenluloz de ko thnh si nn tinh bot cng de ko si Cu 93 Mun c 162 gam glucoz th khi lng saccaroz cn em thu phn hon ton l A. 307,8 gam. B. 412,2gam. C. 421,4 gam. D. 370,8 gam. Cu94: un nng 37,5 gam dung dch glucoz vi lng AgNO 3 /dung dch NH3 d, thu Nng % ca dung dch glucoz l A. 11,4 % B. 14,4 % C. 13,4 % D. 12,4 % Cu 95 Ln men m gam glucoz vi hiu sut 75%. Ton b CO2 thot ra c dn vo dung dch NaOH thu c 0,4 mol hn hp mui. Gi tr ca m l: A. 36. B. 48. C. 27. D. 54. Cu 96: T 16,20 tn xenluloz ngi ta sn xut c m tn xenluloz trinitrat (bit hiu sut phn ng tnh theo xenluloz l 90%). Gi tr ca m l A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70. Cu 97: Lng glucoz cn dng to ra 1,82 gam sobitol vi hiu sut 80% l A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. Cu 98:. Trong 1kg go cha 81% tinh bt c s mt xch C6H10O5 l : A. 3,011.1024. B. 5,212.1024. C. 3,011.1021. D. 5,212.1021. Cu 99:Glucoz ha tan c Cu(OH)2 v : A. glucoz c tnh axit yu. B. glucoz c nhm CHO. C. glucoz c th chuyn ha t mch vng sang mch h. D. glucoz c nhiu nhm OH k nhau . Cu 100. ng dng no sau y khng ng ? A. Trong cng nghip ngi ta dng saccaroz trng gng B. Dung dch saccaroz c truyn vo tnh mch cho ngi bnh. C. Xenluloz dng sn xut vi may mc. D. T g ngi ta sn xut cn.